Xorijiy mamlakatlarda musiqiy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Termiz davlat universiteti
Milliy libos va san’at fakulteti
Musiqa ta’limi kafedra
Musiqa o’qitish metodikasi fanidan
“xorijiy mamlakatlarda musiqiy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari”
 mavzusi bo’yicha tayyorlagan
KURS ISHI        
           Bajardi: Musiqa ta’limi yo’nalishi 
                                      5- kurs talabasi
Jalilova M 
                                           Ilmiy rahbar: 
Dotsent Karimova N.M.
Termiz-2024
1 Mundarija
Kirish  ……………………………………………………………..….3
I.bob  Jahon musiqa tarixi …………………………………………....6
1.1.XVII asr g`arb-yevropa musiqa tarixi ….………………………...19
1.2.Jahon konpozitorlarining o`ziga
   xos maktablari…………….………….……………………………23
II.bob  Xorijiy mamlakatlarda musiqiy 
       tarbiya tizimi ……………………….......…………………....31
2.1. Yaponiyada musiqa o`qitishning 
    maqsad va shakli…………………………….…………………...34
2.2.Vengriyada musiqa ta`limining o`ziga 
     xos hususiyatlari…………………………………………..……..37
XULOSA ………………………………………………………….......39
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ………………………...…..40
2 Kirish
Kurs  ishining  dolzarbligi  : O`zbekistonda  demokratik,  huquqiy  davlatning
bosqichma-bosqich  qurilishi  o‘sib  kelayotgan  yosh  avlodga  milliy  an‘analar  va
xalqimiz xususiyatiga xos bo‘lgan yangi rivojlanish yo‘llarini ochib bermoqda .
Bugungi  davrimiz,  milliy  qadriyatlarimizning  qayta  tiklanish  jarayoni
madaniy  merosimizni,  shu  jumladan,  ko‘p  asrlar  davomida  shakllangan  badiiy
merosimizni,  an‘analarimizni  har  tomonlama  o‘rganishni  taqozo  etmoqda.
Xalqimizning  bebaho  ma‘naviy  mulki  bo‘lgan  milliy  kuy-qo‘shiqlarimiz  hamda
raqslarimiz muhim va qimmatli manbalardan biridir .Ularni keng miqyosda tadqiq
etish  masalasi  hozirgi  vaqtda  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.   Xususan,  raqs
san‘atining buyuk ijodkori tarixini har tomonlama o‘rganish va bu borada chuqur
izlanishlar qilib xalqimizga yetkazish uchun keng imkoniyatlar ochildi.
Musiqa  san‘ati  turi  barcha  davr  daholari  e‘tiborini  o‘ziga  jalb  qilib  kelgan.
Arastu  «Musiqa  ko‘ngilga  axloqan  muayyan  ta‘sir  ko‘rsatuvchi  quvvatga  ega.
Musiqa  shunday  xislatga  ega  ekan  ,  u  yoshlarni  tarbiyalash  vositalari  qatoriga
qo‘shilmog‘ì lozim», -deb ta‘kidlaydi.
Darhaqiqat,  insonni  estetik  tarbiyalashda,  uning  estetik  didini  o‘stirishda
musiqa  tengsiz  ahamiyat  kasb  etadi.  Musiqa  san‘ati  Sharqning  buyuk  allomalari
Beruniy,  Forobiy,  Ibn  Sinolarni  ham  qiziqtirib  kelgan.  Bu  haqda  ular  maxsus
asarlar ham bitganlar. Masalan, Ibn Sinoning «Al- muddohil ila san‘atal musiqiy»
asari fikrimizning dalilidir. U mazkur asarda shunday yozadi: «Musiqa hayotbaxsh
olijanob axloqiy xususiyatlarni rivojlantiradi, u insonga xizmat qiladi. Uning ruhiy
va  axloqiy  qiyofasini  shakllantiradi.»  Olimning  musiqaning  tarbiyaviy  ahamiyati
haqidagi  qarashlari  Arastu  fikrlari  bilan  hamohangdir.  Bundan  tashqari,  Ibn  sino
o‘zining tibbiyotga oid «Kitob an-Najot», «Kitob ash-Shifo», «Donishnoma» kabi
asrlarida  ham  musiqa  nazariyasi  va  amaliyoti  xususida  nodir  fikrlarni  bayon  etib
qoldirgan.
O‘rta  Osiyo  olimlari  Forobiy,  Ibn  Sino,  Najmiddin  Kavkabiy,  Darveshali
Changiy  kabi  allomalarning  musiqa  haqidagi  kitoblari  dunyoning  turli  tillariga
tarjima qilingan va musiqa ilmi rivoji uchun hozir ham xizmat qilib kelmoqda .
Sharq  va  G`arb  tillaridagi  ko‘pgina  manbalarda  Farobiyning  musiqa
nazariyasiga  bag‘ishlangan  qomusiy  xarakterdagi  «Kitob  al  musiqiy  al  kabir»  («
Buyuk  musiqa  kitobi»)  yaratilganligi  va  bu  kitob  so‘nggi  davrlargacha  O‘rta  va
Yaqin  Sharqda  musiqa  nazariyasi  va  san‘atining  rivojlanishida  muhim  qo‘llanma
bo‘lib xizmat qilganligi aytilgan.
3 Birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  o‘zining  «Halol  yashash  va  halol
mehnat  qilish  –burchimiz»  asarida  «Inson  shaxsini,  uning  yuksak  ma‘naviy
fazilatini  kamol  toptirish,  milliy  istiqlol  mafkurasini  shakllantirish,  yosh  avlodni
boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadriyatlarimizga hurmat-e‘tibor, mustaqil
Vatanimizga  mehr-muhabbat  ruhida  tarbiyalash  oldimizga  muhim  vazifalarni
qo`ymoqda»  -deb  uqtirib,  yosh  avlodni  shaxs  sifatida  kamol  toptirish  sohasida
amalga oshiriladigan ishlarni yanada aniq belgilab berdi.
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturini  amalga  oshirish  jarayonida  maktab
ta‘limi,  ayniqsa,  umumta‘lim  maktablarining  moddiy-texnika  bazasini
mustahkamlashga e‘tibor kuchaytirildi. Shu maqsad yurtimizda Kadrlar tayyorlash
milliy dasturining uzviy va mantiqiy davomi bo‘lmish 2004-2009-yillarda Maktab
ta‘limini rivojlantirish umummilliy davlat dasturi qabul qilindi.
Ushbu  dasturga  muvofiq,  yurtimizda  mavjud  bo‘lgan  o‘n  mingga  yaqin
umumta‘lim  maktabining  moddiy-texnika  bazasini  mustahkamlash,  ta‘lim
jarayonining  mazmunini  tubdan  takomillashtirish,  o‘qituvchilarning  mehnatini
moddiy  va  ma‘naviy  rag‘batlantirish  bo‘yicha  katta  ishlar  qilinmoqda.  Insonning
ruhiy  kamoloti  haqida  gapirar  ekanmiz,  albatta  bu  maqsadga  musiqa  san‘atisiz
erishib  bo‘lmaydi.  Xalqimiz  hayotida  musiqa  azaldan  beqiyos  o‘rin  tutib  keladi.
Mustaqillik  yillarida,  ulug‘  bobolarimizning  ana  shunday  an‘analarini  davom
ettirgan  holda,  mamlakatimizda  musiqa  san‘atini  keng  rivojlantirishga  qaratilgan
dastur va rejalar amalga oshirilmoqda.
      Jumladan, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 20-oktyabrda
chiqargan  «O`zbekistonda  teatr  va  musiqa  san‘atini  rivojlantirishni  qo‘llab-
quvvatlash  va  rag‘batlantirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida»gi  Farmoni  musiqa
san‘atini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo`ldi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 7-yanvardagi «Bolalar 
musiqa va san‘at maktablarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va 
ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo‘yicha 2009-2014-yillarga mo‘ljallangan 
davlat dasturini tayyorlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmonida maktab 
ta‘limi, ayniqsa, badiiy ta‘lim mazmunini oshirish borasida yangi yo‘nalishlarni 
ochib berdi. Zero, bu Farmonda ta‘lim va tarbiya masalalari bilan bir qatorda 
«san‘at maktablarini malakali pedagog kadrlar bilan ta‘minlash, soha uchun 
o‘qituvchilarni tayyorlash» asosiy vazifalardan biri sifatida e‘tirof etilgan.
Kurs ishining maqsad va vazifalari: Barchamizga ayonki, kuy-qo‘shiqqa, 
san‘atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, 
oilasharoitida shakllanadi. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida, umumta‘lim 
maktablarining «musiqa madaniyati» darslari hamda musiqa to‘garaklari 
4 faoliyatida, musiqa va san‘at maktablari faoliyatlarida mashg‘ulotlarning to‘g‘ri 
tashkil etilishi, bu fanga ikkinchi darajali qaramaslik, o‘qitishda innovatsion 
texnologiyalardan foydalanib qiziqarli mashg‘ulotlar jarayonini tashkil etish, 
zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish, milliy, an‘anaviy, klassik, 
zamonaviy, estrada kuy-qo‘shiqlardan, raqslardan foydalanib mashg‘ulotlarni 
tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.
Kurs ishining ob`ekti: Davlat ta‘lim standartiga muvofiq o‘quvchilarni milliy 
musiqiy qadriyatlarimiz bilan tanishtirib borish, musiqa san‘atining durdonalari, 
O‘zbekiston bastakor va kompozitorlarining asarlari namunalari orqali milliy 
hamda jahon musiqalariga bo‘lgan ijobiy munosabatni shakllantirish ham ko‘zda 
tutilgan. Yosh avlodning kamolotida barcha omillar qatori qo‘shiq kuylash, raqs, 
folklore ansamblini tuzish, bir so‘z bilan aytganda musiqiy to‘garaklar faoliyati 
ham muhim ahamiyatga ega.
     Kuy-qo‘shiq inson ruhiyatiga ta‘sir etib, u insonni faqat yaxshi sifatlarga 
chorlaydi . Bu haqda Ibn Sino shunday deydi: «San‘at –mo‘jizadir». Yurak va 
miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san‘at vositasidagina kirib 
borish mumkin.
Kurs ishining predmeti: Umumta’lim maktabi “Musiqa madaniyati” fani 
tanlandi.
5 I bob Jahon musiqa tarixi
 Jahon  musiqa  san’atining  asosiy  rivojlanish  pallalarini  o’zlashtirish  balki
musiy-nazariy bilimlar asosini shakillantirishga xizmat qiladi, musiqiy hodisalarni
chuqur anglab, atroflicha tushunish va idrok etishga yordam beradi. Mazkur kurs
jahon musiqa san’atining yetuk durdonalari, yirik namayondalari, cholg’u va vocal
musiqasining janr va shakillari,sara namunalari bilan talabalarni tanishtirgan holda,
ularning  dunyo  qarashini,  id  va  madaniy  darajasini  o’stirishga  va  kengaytirishga
xizmat qiladi. O’quv qo’llanma musiqa san’ati  masalalari bilan bir qatorda o’zga
san’at  turlari  [adabiyot,  tasviriy  san’at,  haykaltaroshlik,  va  b.]ga  doir  masalalar
kesimida uzviy yoritilib, badiiy madaniyatning umumestetik qadriyatlari xususida
to’liq tasavvurga ega bo’lishda yordam beradi.
O’quv  qo’llanmada  musiqa  san’ati  rivojlanishining  yirik  davirlari,  ilg’or
yutuqlari,  turli  davrda  pado  bulib  rivoj  topgan  musiqiy  uslub  va  janirlar,  yirik
maktablar va ularning yorqin ijodkor va namayondalari, musiqa san’atining tarixiy
va nazariy masalalari taxlil etiladi.
Musiqa  san’ati  qachon  va  qayerda  paydo  bo’lgan?  Uning  shakillanishi  va
rivojlanishi va rivojlanishi qanday kechgan? Musiqa san’atining yuzaga kelishida
qanday  omillar  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lgan?  Shu  kabi  savollar  azaldan
insonlarni  qiziqtirgani  ma’lum.  Turli  xalqlarda  bu  borada  xilma-xil  rivoyatlar  va
afsonalar,og’zaki  ijod  turida  ertak  va  dostonlar  shakillangan.  Musiqa  san’ati
yaratgan  parvardigorning  qudrati  ila  bu  olamda  paydo  buldi,  degan  birlamchi
g’oyalar ham ilgari surilgan.
     Etnografik va arxeologik tatqiqotlarga tayanga ko`plab olimlar musiqa san’ati
insonyatni  iptidoiy  jamiyat  davrida  shakillanishi,uning  bevosita  mexnat  va  dam
olish  jarayoni  diniy  marosimlar  va  harbiy  yurisglar  bilan  bog`liq  holda  rivoj
topishini  ta’kitlaydilar.Arxeologik  qazilmalar  asosida  qadimgi  devoriy  suratlarda
aks  etib  bitilga  chizma  rasmlar  orqali  o`lim  marosimlarida  ijro  etiluvchi  yig`I
marsiyalar, harbiy marshlar, allalar,cho`pon kuy, va qo`shiqlari shu singari aynan
ko`plab musiqiy janirlar mavjud bo`lgani hususida asos yaratgan.
Sharq  mamlakatlarining  rivojlanish  davri  (mil.V  va  III  ming  yil  avval)
musiqa  madanyatining  ajralmas  bo`lagiga  aylanganiga  guvoh  bo`lamiz.Qadimgi
Misr,Suriya,Shumer,Bobil,va Hindiston Xitoy mamlakatlarining saroy marosimlari
musiqasiz  o`tkazilmagan.Musiqaga  ilohiy  va  afsungar  qudratga  ega  bo`lgan  tirik
jonzotlar,hudolar,tabiiyat  va  koinotga  o`z  tasirini  o`tkazuvchi  mo`jiza  kor  kuch
6 sifadida  qaralgan.  Bizning  asrimiz  boshida  musiqa  haqida  tasavurlarni  aks
etiruvchi ko`plab diniy axloqiy va nazariy risolalar paydo bo`ldi.Ko`pincha musiqa
san’atining barcha kichik bo`laklari hususida, jumladan tovush qator, parda asosi,
ton  va  musiqiy  cholg`ular  haqidagi  tasavurlar  aniq  timsoliy  va  ramziy  mano
o`rnida  izoh  etilgan.Saroy  va  diniy  maskanlarning  oliy  tabaqador  va  nozik  tab
musiqa sanatiga nisbattan qarama qarshi oddiy avom halqning soda qo`shiq kuylari
raqs  va  aytimlari  taqoslangan.  Asta  sekin  profisanal  musiqachilar  doirasi
shakillanib  ularning  atrofida  maktablar  rivojlanib  brogan.  Ustoz  shogirt  tizimiga
asoslangan  bu  maktablarda  ustoz  o`zining  falsafiy  ,estetik  qarashlar  nazariy  va
amaliy bilim va ko`nikmalarini shogirlariga o`rgatgan. V-IV asrlarda to`grikelgan
qadimgi Yunon musiqa madanyati misolida ko`rish mumkun.
Qadimgi  Yunon  musiqa  madaniyati  haqidagi  tasavvurlar  arxeologik
qazilmalardan topilgan buyumlar, qadimgi yozma manbalar, adabiyot yodgorliklari
va  maxsus  musiqiy  parchalar  tahlilida  shakllanib  keldi.  Qadimgi  Yunon
musiqasining rivoji taxminan miloddan avvalgi ¡kki ming yillikdan tortib, avvalgi
V asrga qadar boigan davrni qamrab oladi. 
Qadimgi  Yunon  musiqasining  xalq  qo‘shig‘i  janrlari  haqida  maiumotlar
hozirda ham mavjud. Xususan, “georgiki” - dehqon qo‘ - shiqlari, “epitalama” va
“gimenei”  -  to‘y  qo‘shiqlari,  "trena’-yig'i  qo‘shiqlari,  “embateriya”  -  safar
qo‘shiqlari,  “skolii”  -  davra  qo‘-  shiqlari  va  yana  bir  qator  qo‘shiqlar  turlari
yunonlaming  amaliy  hayotidan  keng  o‘rin  oigan.  Bu  esa,  o‘z  o‘rnida,  folklor
musiqasi ma’lum darajada rivojlanganining belgisidir.
 Qadimgi  Yunon  musiqasida  xudolar  sharafiga  ijro  etiluvchi  qo‘shiqlar
alohida  o‘rin  egallaydi.  Masalan,  “peana”  va  “noma”-  Apallon,  “parfenii”  va
“yupingi”-  Artemida,  “difiramb”,  “iobakx”  va  “fallik’-Dionis,  “iula”-  Demetra,
“metroa”- Kibela va yana bir qator xudolar sharafiga ijro etilgan qo‘shiqlar mavjud
bo‘lgan. Eng qadimgi qurbonlik marosimi “spondey”- sinkretik janr boiib, asosan
musiqa va raqs harakatidan tarkib topadi.
Ilk bor musiqani yaratgan va ijro etgan san’atkorlar- “aed” deb nomlanib, u
bir vaqtning o‘zida shoir, bastakor, qo'shiqchi va jo‘mavoz (torli asbob jo ‘rligida)
vazifasini  bajarar  edi.  Mashhur  musiqachilar  ijodi  Qadimgi  Yunon  afsonalarida
(Olimp, Orfey, Famirid, Marsiy) va epik poemalarida (Gomeming “Odisseya”sida,
Demodok va Femiy asarlarida) tilga olinadi.
 Qadimgi Yunon musiqasining arxaik davri (miloddan avvalgi VII-VI asrlar)
quyidagi  mashhur  ismlar  bilan  bogianadi:  Terpandr,  Arxilox,  Arion,  Tirtey,
Alkman,  Stesixor,  Sapfo,  Alkey,  Anakreont,  Mimnerm,  Ivika,  Pindara,  Vakxilid.
Yangi  shakl  topayotgan  davrda  turli  xil  janrlar  rivoj  topadi:  avlodik  va  kifarodik
7 nomlar (kifara va avlos jo ‘rligidagi qo‘shiqlar), avletik va kifaristik nomlar (avlos
va  kifara  yakkasoz  cholg‘u  uchun  pyesalar),  elegiya,  giporxema  (raqs  harakati
bilan bezatilgan qo‘shiq), epinikiya va hokazolar. 
Qadimgi Yunon musiqasining klassik davri (miloddan avvalgi V-IV asrlar)
tragediya va komediya janrlari rivoj ining yetuk pallasi hisoblanadi. 
Bizgacha  Qadimgi  Yunoniston  musiqa  san’ati  haqida  musiqiy  namunalar
kam yetib kelgan boisa-da, biroq ular haqida ma’lumot Gomer poemalari, qadimgi
xumdon,  terakkota  haykallari,  saroy  anjom  va  idishlari,  maqbara  devorlarida
bitilgan suratlarda saqlanib qolgan. Eslatib o‘tish lozimki, yunon xalqi juda mohir
raqqoslar boiib, ko‘pincha o‘zlarini jozibali raqs harakatlarini puflama cholg‘usi -
avlos  joi'ligida  ijro  etishgan.  Ulaming  sehrli  va  maftunkor  ovozlarida  tarannum
etilgan qo'shiqlar, torli cholg‘ular - lira va kifara tovush sadolari bilan bezalgan. 
Tantanali aytim va rivoyatlami kuylovchi professional va mohir xonandalar -
aedlar xalq orasida katta hurmat va ehtiromga sazovor boigan. Agar jismoniy kuch
va  iroda  Olimpiya  yig‘inlarida  namoyish  etilgan  boisa,  xonanda  va  sozandalar,
shoirlar uchun alohida musobaqa - Pifiya yi‘g‘inlarida tashkil qilingan. Ko‘p san’at
ahli  Pifiya  o‘yinlarida  ishtirok  etib,  Olimpiya  sport  ustalari  kabi  musobaqada
g‘oliblikni qoiga kiritsagina, g‘oliblik nishoni boim ish - lavr gulchambarîari bilan
mukofotlanar edi.
Antik  madaniyatning  eng  yuksak  yutuqlaridan  bin  o‘z  ichida  drama  va
she’riyat, musiqa va raqsni mujassam etgan qadimgi tragediyalar (fojialar) boMdi.
Ayniqsa, Esxil, Sofokl, Yevripid qalamiga mansub tragediyalar dunyoda nihoyatda
mashhur  boigan.  Bugunda  ularning  nomisiz  jahon  hamda  Yevropa  drama  va
musiqa  teatrlari  rivojini  tasavvur  qilib boimaydi.  Buyuk  tragiklar  -  Esxil,  Sofokl,
Yevripid  va  komediyachi  Aristofan  o‘z  durdonalarida  musiqaga  muhim
dramaturgik vazifani yuklaganlar. 
Ushbu  davrda  musiqa  tilida  burilish  yasagan  xor  lirikasi  yunon  adabiyot
vakillari  va  dramaturglari  -  Timofey,  Friniya,  Kreks,  Melanippida  ijodiy
izlanishlarida  ro‘y  beradi.  Qadimgi  Yunon  musiqasi  aynan  ellinistik  davrda
(miloddan  avvalgi  IV  asrning  ikkinchi  yarmidan  boshlab)  keng  miqyosda  0  ‘rta
dengiz yerlarida tarqab boradi.
Qadimgi  Yunon  musiqasida  amaliyotida  turli  xil  cholg‘u  asboblar  keng
qo‘llab  kelinganligi  ma’lum:  torli  guruh  -  lira,  kifara,  forminga,  kinir,  barbiton,
lirofeniks,  sambika,  spadiks,  psalteriy,  magadis,  pektida,  epigoniy,  nabl;  damli
guruh  -  avlos  turli  xillari  (bombiks,  borim,  kalam,  gingr,  niglar,  elim),  siringlar
(bir-ikki  va  ko‘p  trubali)  va  truba  (salpinga,  keras);  urma  guruh  -  timpan,  sistr,
8 kimval,  krotal,  psifir,  roptr.  Aleksandriyalik  mexanik  Ktesibiy  (miloddan  avvalgi
IIIII asrlar) birinchi suvli organ - gidravlos asbobini kashf etgan.
Qadimgi  Yunonistonda,  shuningdek,  musiqiy  nazariya  va  musiqiy  estetika
sohalari  mukammal  darajada  rivoj  topadi.  Pifagor  va  pifagorchilar  maktabi
musiqaning  bir  qator  akustik  qonuniyatlarini  ilmiy  darajada  izohlab  berdilar.
Aristoksen  ilmiy  izlanishlarida  interval  va  tovushqatomi  empirik-eshitish
hissiyotini  o‘rganib  chiqqan.  Musiqa  nazariya  ilmidagi  keyingi  tadqiqotlami  -
Nikomax,  Klavdiy  Ptolemey  (miloddan  avvalgi  I-II  asrlar),  Aristid  Kvintilian,
Porfiriy,  Allipiy  (miloddan  avvalgi  III-IV  asrlar)  muvaffaqiyatli  amalga
oshirganlar.  Musiqaning  etik  masalalari,  shuningdek,  ushbu  yo‘nalishdagi
konsepsiyani bir qator antik olimlar o‘rganib chiqqanlar. 
Ular  orasida  Platon  va  Aristotel  izlanishlari  alohida  e’tiborga  loyiq.  Shuni
ta’kidlash  joizki,  qadimgi  Yunonistonning  gullab-yashnagan  davrida  Yevropa
badiiy  madaniyati  rivoj  i  uchun  tamal  toshi  solingan.  Bugungi  kunga  qadar  biz
o‘sha uzoq davrda iste’molda boigan va qoilanilgan ko‘plab musiqiy tushunchalar
hamda atamalardan foydalanib kelmoqdamiz. Qolaversa, “musiqa” so'zining ma’-
nosi  ham  uning  so'z  o‘zagi  boimish  “muza”  dan  olingan  boiib,  qadimgi
yunonlarning  asosiy  bosh  xudosi  boimish  -  Zevsning  qizlari  nomi  bilan
qiyoslanishi bejiz boimagan. 
Qadimgi Rim badiiy madaniyatining shaklanishi bevosita mazkur an’analar
vorisligi  (etrus,  yunon,  ellinistik)  va  Rim  davlatining  (miloddan  awalgi  III  asr
oxiridan, to avvalgi V asrgacha) kengligi bilan uzviy bogTiq edi.    Qadimgi Rim
madaniyati  nisbatan  mustaqil  ravishda  rivojlangan  boiib,  mazkur  davlatning
musiqaga taalluqli ma’lumotlari juda kam. Bu davrlarda maishiy musiqiy-shoirona
janrlar (tantana, to‘yona, davra, zikr kabi qo‘shiqlar), asosan damli asboblar, rog va
trubalarda  ijro  etilgan  harbiy  musiqa  hamda  “salio”  va  “arvaiiyali  aka-ukalar”
aytimlari mashhur bo‘lgan. 
Miloddan avvalgi V asrdan e’tiboran, Rim davlati san’atida yunon san’atiga
moslashuv  harakati  kuzatiladi  (xususan,  bu  mifologik  mavzulami  qoilanishida,
ritorik  maktablarda  yunon  tilida  dars  o‘tilishi,  yunon  san’at  buyumlarini  xarid
qilish va h.k.). 
Yunonîston  kabi  Rimda  ham  poetik  asariarni  (Goratsiy  odalari,  Vergiliy
ekloglari,  Ovidiy  poemalari)  tibiya  va  kifara  asboblari  jo‘rligida  ijro  etish  san'ati
keng targ‘ib qilindi. Keng qoMlanilgan cholg‘ular orasida arfa va liraning xilma-
xil  turlari,  gidravlos  (suvli  organ  cholg‘usi),  kimval  va  boshqalami  e’tirof  etish
joiz.  Pantomima  teatri  tarkibida  ishtirok  etgan  yakkaxon-raqqos  va  unga  jo  ‘r
bo‘lgan xor hamda turli-tuman cholg‘u asboblarining katta guruhi kelgusida aynan
9 cholg‘u  musiqa  sohasi  rivojida  muhim  roi  o‘ynadi.  Qadimgi  Rim  madaniyati
yunonga  nisbatan,  o‘z  demokratik  rivojidan  chetlashib,  endilikda  tomoshabop  -
orombaxsh  shaklu  shamoilida  rivoj  topdi.  Musiqaning  gedonistik  tushunchasiga
bo‘lgan katta qiziqish Rim zodagonlari orasida havaskorlikning rivojlanishiga olib
keldi  (imperator  Nerón  ‘'yunon  musobaqalarini”  tashkil  qiladi  va  bu  yerda  o‘zi
ham qo‘shiqchi va kifarachi sifatida qatnashadi).
 Miloddan  avvalgi  I  asr  yakunida  imperator  Domitsian  yunon  “Pifiya
o'yinlarF kabi shoitiar, xonanda va sozandalar orasida “Kcipitoliy musoboqalaf'ni
tashkil  etdi.  Rim  imperiyasining  taniqli  musiqachilari  -  Anaksenor,  Tigelliy,
Menekrat, Mezomed, Terpniy, Diodor nomlari elga tanildi.
O‘z  qudrati  va  saltanatini  kengaytirib  borgan,  Qadimgi  Rim  madaniy
hayotida  (gullash  davri  mil.  avval  III  asrdan  boshlab,  to  milodiy  III  asrga  qadar
davom etgan) musiqa ijtimoiy ahamiyatga ega hodisa boigan. Musiqa san’ati, shakl
va janrlari barcha bayram va marosimlar, qadimgi va mashhur boigan gladiatorlar
kurashlari,  sirk  va  teatr  tomoshalari,  pantomima  san’atlariga  jo  ‘r  boiib  kelgan.
Ko‘plab  mamlakatlar  va  davlatlarga  g‘alaba!i  yurishlarni  qilgan  Rim  harbiylari
tarkibiga bir necha yuz yilliklar davomida katta sonli harbiy orkestr kirgan. Rim va
yunon zodagonlarining oilalarida farzandlariga shartli ravishda musiqa va raqsdan
bilim  berganlar,  ularni  o‘rgatgan  ustozlami  esa,  jamiyatda  va  xalq  orasida  katta
obro‘- e’tiborga loyiq deb topganlar. 
Qadimgi  Rim  imperiyasining  sharqiy  va  g‘arbiy  qismlarga  parchalanib
ketishi  (395-yil),  so‘ngra  g‘arbiy  Rim  davlatining  xonavayron  boiishi  (476-yil)
Antik davlat botishidan dalolat berdi.
 Xristian dini Rim imperiyasiga yangi madaniyat, yangicha tafakkur, yangi
g‘oyaviy  olamni  olib  keldi.  Bu  madaniyat  “butparastlik”  madaniyatidan  tubdan
farq  qilgan.  Milodiy  II  asrdan  boshlab  Qadimgi  Rim  musiqasining  rivojini  ilk
xristian musiqasi bilan birlashtiradi. Shu bilan Yevropa qit’asidagi musiqa tarixida
yangi  davr  boshlanib,  u  O  ‘ría  asr  davri  bilan  e'tirof  etildi.  Tayanch  so‘zlar:
qadimgi  musiqa,  antik  davr,  Pifiya  va  Kapitoliy  o'yinlari,  Yunoniston,  tragediya,
qadimgi afsonalar, Rim musiqa madaniyati, pantomima teatri. 
O‘n  ikki  yuz  yillik  mobaynida  davom  etgan  bu  katta  asr  ijtimoiy  jarayon-
hodisalaming  keskinligi  va  murakkabligi  bilan  tavsiflanadi.  Xonavayron  boigan
Rim  imperiyasi  hududlarida  tez  orada  ro‘y  bergan  qonli  urushlar,  dehqonlaming
hokimiyatga  qarshi  norozilik  chiqishlari,  diniy  va  dunyoviy  hokimiyat  o'rtasidagi
ziddiyatlarning  tobora  kuchayib  avj  olishi,  olim  va  yozuvchilar  tomonidan  bu
davrni “zulmat va qorong'u” ranglarda aks etilishiga sabab boigani bejiz emas.
10  G‘arbiy  Yevropa  musiqa  madaniyatining  mazkur  davri  keng  qamrovli  va
davomiyligi,  o‘rta  asr  davrini  yaxlit  ko‘rinish  bilan  anglab  izohlashga  birmuncha
mushkullik tug‘diradi. Qolaversa, XII asrlarga qadar musiqa san’atining faqatgina
bir  sohasi,  ya’ni  xristian  cherkovlari  musiqasi  bizgacha  yozma  yodgorliklarini
qoldirdi.  Yarim  ming  yillik  davomida  G‘arbiy  Yevropa  musiqa  madaniyati
cherkov  va  xalq  musiqa  sohalari  doiralari  bilan  chegaralanib  kelindi,  ammo  XII-
XIII  asrlarda  saroy  musiqiy-shoirona  ijodiyoti  yangi  shakllari  va  cherkov
musiqasining yangicha ko‘rinishi bilan boyitildi. Yangilanish jarayoni rivojlangan
feodalizm shart-sharoitida amalga oshirildi. 
XVII  asrga  qadar  diniy  cherkov  maskanlari  -  musiqa  san'atini  professional
markazi  bo‘lib  kelgan.  Cherkov  madaniyati  doirasida  yuksak  badiiy  qadriyatlar,
turli xil musiqiy janrlar, musiqa nazariyasi, notalashtirish va pedagogika ilmi rivoj
topdi.  Yevropa  madaniyati  uchun  cherkov  va  saroy  san’atlarining  o‘zaro
bog‘lanish  jarayoni  juda  muhim  ahamiyatga  ega  boigan.  Ilk  xristian  cherkov
musiqasi  0  ‘rta  yer  dengizining  bir  qator  madaniyatlari  (xususan,  ludey,  Misr-
Suriya-Falastin,  kechki  antik)  an’analari  bilan  bevosita  bog‘liq  edi.  Sinagog  va
xram  ibodatlariga  antifon  va  responsoriai  psalmodiya  ildizlari  tortiladi.
Madhiyalarda antik madhiyachilikning ta’siri ham seziladi. 
Bibliyadan  olingan  parchalarni  xirgoyi  qilish  an’anasi  (liturgik  rechitativ)
ham  shakllana  boshladi,  “agapa”  yoki  “muhabbat  kechalari”  xristian  ibodat
marosimining  asosiy  shakllari  paydo  bo‘lishida  muhim  ahamiyat  kasb  etdi.
Ulardan  esa  liturgiyaning  kechki  shakllari  asta-sekin  rivoj  topdi.  Tobora  cherkov
ibodatining  yaxlit,  turkumli  tizimi  shakllandi:  kuniik  ibodat  (asosiy  marosim  -
tushlik  vaqti),  hafta  ibodati  (markazida  yakshanba  kunidagi  marosim),  yillik
ibodati (ko‘chiriladigan va ko‘chirilmaydigan bayram marosimlari). 
Ilk  xristian  qo‘shiqchiligi  bir  ovozli  an’anada  rivojlangan  edi.  Uzoq  asrlar
mobaynida  (1  ming  yillikning  oxirigacha)  cherkov  qo‘shiqchiligida  ayollaming
ishtirok  etishi  va  musiqiy  cholg‘ulaming  qoilanilishi  man  etilgan.  Cherkovni
G‘arbiy  katolik  va  Sh&vqpravoslav  turlariga  bo‘linishi  1054-yili  “sxizma”  bilan
rasmiy  tasdiqlangan.  G‘arbiy  Yevropada  bir  qator  katolik  mahalliy  markazlari,
o‘zlarini liturgiyalari bilan namoyon boiadi: Rim, Milan, Qadimgi Ispan, Qadimgi
Fransuz, Kelt liturgiyalari nihoyatda mashhur bo‘ldi. Asta-sekin rasmiy Rim xorali
(Grigoryan xorali) barcha mintaqaviy an’analarni chetga surib, markaziy maydonni
egalladi. 
Katolik qo‘shiqchiligidagi amalga oshirilgan islohot Rim Papasi Grigoriy 1
nomi  bilan  bog‘liqdir.  Ma’lumki,  Grigoriy  I  hokimiyatga  VI-VII  asr  o‘rtalarida
keldi.  Grigoryan  xoral  kuylash  san’ati  bilan  qiyoslanadi.Melodik  va  ritmik
11 sur’atlari birmuncha tekis va aniqlik bilan ajralib turuvchi qat’iy aytimlar, unison
tarzida  xor  va  yakkaxorlar  bilan  ijro  etilib,  dunyoviy  hayotdan  voz  kechish  va
yiroqlashish, ilohiy hayajonni tinglovchilarga baxsh etishga chorlagan. 
 Rim  Papasi  qaramog‘ida  bolgan  barcha  davlat  va  mamlakatlarning  katolik
cherkovlari uchun diniy marosimlarni o‘tkazishning bir xil an’analari urf bolgandi. 
Barcha  xorallar  cherkovda  nishonlangan  kalendar  bayramlari  va  maxsus
mavsumiy  oy  va  kun,  ma’lum  vaqtda  aniq  belgilangan  tartibda  ijro  etilishi
kiritilgan.  Til  (lotin)  va  kuylash  uslubi  (grigoryan)  diniy  marosimlarning
yaxlitligini  va  diniy  ta’limot  birligidan  barchani  voqif  qilmog‘i  zarur  edi.  Bu
borada  cherkov  hech  qanday  o‘zgarish!arga  y  o  i  qo‘ymagan.  Biroq  ular  paydo
boigan,  chunki  uzoq  vaqt  davomida  nota  yozuvi  boimagani  va  diniy  aytim  va
qo‘shiqlar maxsus ta'lim olgan xonandalar xotirasida saqlanib, faqat og'zaki tarzda
o'rgatilganligini bu borada qayd etish lozim.
 Kanonlashgan qo'shiqchilik ikkita katta guruhga boiingan bo‘lib, messa va
offitsiyaga  taalluqli  edi.  Yangi  kuylarni  bastalash  Trident  katta  cherkovi  (1545-
1563)  davrigacha davom etdi, so‘ngra bir  qator diniy qo‘shiqchilik namunalarini,
masalan,  tropa  va  sekvensiyalarni  ijro  etish  man  qilindi.  Tropalar  liturgik
dramaning tayanchiga aylandi. Cherkov ibodatining marosim matnlari va qo‘shiq
namunalari maxsus kitoblami tashkil qildi (Antifonariy, Gradual, Liber usualis). 
IX  asdan  boshlab  musiqani  pergament  qog‘ozida  maxsus  nota  yozuvlari
vazifasini  bajargan  belgilar  -  nevmalar  yordamida  yozib  olina  boshlandi.Davrlar
o‘tib,  XI  asrda  italyan  musiqachisi  Gvido  de  Aretsso  tomonidan  amaliyotga
kiritilgan  nota  chiziqlari  takomillashtirildi.  Bu  qadam  zamonaviy  nota  yozuvi
borasida  katta  ahamiyatga  ega  bo‘ldi.  Gvido  de  Aretsso  Benedikt  ibodatxonasi
ruhoniysi  edi.  U  nota  yozuvining  islohotchisi  bo‘lib,  to‘rt  yo‘lakli  nota  yozuvini
amaliyotga kiritdi (zamonaviy nota yozuviga asos solgan deb hisoblash inumkin).
Shu bilan birga, u geksaxord tizimini nazariy asoslab berdi. 
IX  asrlargacha  katolik  cherkovining  qo‘shiqlari  bir  ovozli  edi.  IX-XIII
asrlarda  ko‘p  ovozli  shakllar  paydo  boidi.  Bular  -  organum,  diskant,  gimel  va
boshqalar. Biroq XV-XVI asrlar oxirigacha ko‘p ovozli qo‘shiqchilik bir ovozlikni
qayta  ishlangan  namunasi  sifatida  qabul  qilinar  edi.  Ars  antiqua  davrining  Notr-
Dam maktabi amaliyotida o‘rta asr ko‘p ovozligining asosiy shakl va janrlari rivoj
topdi.
 Cherkovda  organum,  motet,  rondel,  kondukt,  klauzula,  goket  kabi  janrlar
rivojlandi. Ars nova davri musiqasida ko‘p ovozli messa va izoritmik motet paydo
bo‘ldi.  Messa  va  motet  XV  asrdan  -  XVI  asrga  qadar  Niderland  maktabi
12 kompozitorlari  ijodida  bosh  janr  vazifasini  bajardi.  Cherkov  ladlari  (musiqa
pardalari) - cherkov tonlari, amaliyotda Grigoryan ladlari, o'rta asr ladlari deb ham
nomlanadi.  Cherkov  ladining  tarixiy  ildizlari  qadimgi  yunon  ladlariga  borib
taqaladi.  Cherkov  ladi  bu  o‘rta  asr  cherkov  musiqasining  monodik  (ya’ni  bir
ovozli) ladlar tizimidir:
 I ton - doriy ladi; 
II ton - gipodoriy ladi; 
III ton - frigiy ladi;
 IV ton - gipofrigiy ladi;
 V ton - lidiy ladi; 
VI ton - gipolidiy ladi;
 VII ton - miksolidiy ladi;
 VIII ton - gipomiksolidiy ladi. 
Cherkov  ladining  asosiy  kategoriyalari  -  finalis  (yakuniy  ton),  ambitus
(aytim hajmi), reperkussa (takror etiluvchi ton, psalmodiyalash). Cherkov ladining
har  biri  o'ziga  xos  kuy  shakliga  ega  bo‘lib,  psalmodiya  uchun  ham  xarakterlidir:
boshlang‘ich  (initsiy),  o‘rta  kadans  (mediatsiya  yoki  medianta),  yakunlovchi
(finalisi  yoki  terminatsiya).  0  ‘rta  asr  musiqasida  cherkov  ladlaridan  tashqari,
boshqa ladlar ham mavjud bo‘lgan, ammo ular musiqa nazariyasida o'rganilmadi,
faqatgina  Glareanning  “Dodekaxord”  risolasida  cherkov  ladlari  tizimi  boshqa
ladlar bilan to'ldirildi: IX ton - eoliy, X ton - gipoeoliy, XI ton - ioniy, XII ton -
gipoioniy. 
Katolik  cherkov  G‘arbiy  Yevropa  davlatlari  hududida  jamiyatning  barcha
jabhalarini,  jumladan,  madaniyat  va  san’atni  o‘ziga  taslim  qilganligiga  qaramay,
musiqa  san’atida  tadrijiyot  (evolyutsiya)  jarayonlari  davom  etilaverishini  qayd
qilishimiz mumkin. Dunyoviy musiqa Xudoga qarshi chiquvchi va shak keltiruvchi
san’at sifatida keskin e’tirozlar mo‘lja!iga aylandi.
 O  ‘rta  asr  musiqa  san’ati  yangi  voqeliklar  bilan  yanada  boyidi.  0  ‘rta  asr
shaharlari  yillar  o‘tib  madaniyat  markazlariga  aylandi.  Yevropa  davlatlarida  ilk
universitetlar  ochildi,  Bolonya  va  Parij  universitetlari  shular  jumlasidandir.
Sayohat  qiluvchi  sayyoh  musiqachilar  haqida  asosiy  maMumotlar  IX-X1V  asrlar
manbalarida keltiriladi.
 Sayohat  qiluvchi  san’atkorlar  (jonglyorlar,  menestrellar,  shpilmanlar)  turli
xil  davlatlarda  har  xil  nomga  ega  boiib,  saroy  musiqa  madaniyatining
13 namoyandalari  boigan.  Ko‘p  hollarda,  saroy  lirikasining  ilk  shakl  ko‘rinishlari
aynan  ularning  musiqiy  amaliyotida  shakllanib  boradi.  Sayohat  qiluvchilarning
o‘zi  ham  aktyor,  qo‘shiqchi,  jo'mavoz,  raqqos  va  bastakor  sifatida  maydonga
chiqadilar. Ular truba, rog, svirel, pan-fleyta, volinka, arfa, krot, rebab, viyela, fidel
kabi musiqiy cholg‘ularda mohirona chalishni bilganlar. 
XII-XUI  asrlarda  G‘arbiy  Yevropaning  bir  necha  davlatlarida  trubadurlar
musiqiy-poetik  san’atining  badiiy  ta’siri  alohida  ahamiyat  kasb  etdi.  Sarkarda
(ritsar)lar doirasida XI asrga kelib iste’dodli shoir va musiqachilar paydo bo‘ldi. 0
‘zlarining samimiy musiqiy-shoirona asarlarida  ular go‘zallik timsoli  boigan ayol
nafosatini  va  ularning  qalbini  zabt  etishga  harakat  qilgan  sarkarda  (ritsar)lik
musobaqalari  haqida  bayon  etuvchi  mavzularni  ko‘targanlar.  Fransiyada  ularni  -
trubadur  va  truverlar  deb  atashgan  boisa,  Germaniyada  -  minizingerlar  deb
nomlashgan. 
Ular  qoldirgan  ijodning  yozma  namunalari  bir  ovozli  asarlar  ko‘rinishida
bizgacha  saqlanib  qolgan.  Biroq  o‘sha  davrda  bir  ovozli  yozuv  bilan  bir  qatorda
ikki  va  uch  ovozli  yozuvlar  mavjud  boigani  ham  maium.  Yuqorida  ta’riflangan
barcha hodisalar XIV asrga kelib shakllangan “Yangi san’at” Ars nova nomi bilan
tarixda qolgan hodisaga aylandi (unga qarama-qarshi Ars antique - qadimgi san'at
taqqoslanib  turgan).  Shu  davrga  kelib,  yetakchi  san’atkor  va  san’at  ustalarining
nomi  xalq  orasida  tilga  olinib,  mashhur  bo‘ladi.  Masalan,  Italiyada  xalq  orasida
katta  obro‘-e’tibor  qozongan  ko‘zi  ojiz  san’atkor  -  Franchesko  Landino,
Fransiyada  esa  -  Gilyom  de  Masho  san’ati  yuksak  baholangan.   Darhaqiqat,  bu
yangi  davr  san’ati  usluban  yorqin,  jonli,  harakatchan,  rang-barang  bo‘yoqlar  va
ifoda  vositalar  bilan  ajraluvchi  san’atga  aylandi.  Ars  nova  G'arbiy  Yevropa
san’atining  eng  yuksak  davrlaridan  biri  sanalmish  -  Uyg'onish  yoki  Renessans
(XIV-XV1 asrlar) davrini ochilishiga olib keldi. 
Tayanch  so‘zlar:  o‘rta  asr,  cherkov  musiqasi,  katolik  qo‘shiqchiligi,
Grigoryan  xoral,  Gvido  de  Aretsso,  notayozuvi,  cherkov  ladi,  monodiya,  sayyoh
artistlar, sarkarda (ritsar) san’ati, Ars nova san ’ati. Bu davmi aynan “Uyg‘onish”
(Renessam) nomi bilan qayd etilishiga nima sabab boigan?
 Avvalo  “Uyg‘onish”  deganda,  o‘rta  asrda  jamiyatni  mudrab  yotgan  ongi
uyg‘onishi, antik davr san’ati va ijtimoiy hayotning qayta jonlanib tiklanishi, kuch-
quwatga  toiib,  o‘rta  asr  zulmatidan  ozod  bo‘lgan  yangi  davr  kelishini  namoyon
etgan.  Uyg‘onish  davri  buyuk  jug‘rofiy  kashfiyotiari  bilan  dunyo  haqida  inson
tasavvurlarini  butkul  o‘zgartirdi.  Qadimdan  qolib  ketgan  diniy  qoidalardan  voz
kechish,  o‘z navbatida,  ilm  sohasining  dadil  rivojlanishi  va gullashiga,  jamiyatda
sbakllangan  yangi  erkin  samarali  iqtisodiy  munosabatlar  yangicha  ko‘rinishda
14 siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy qadriyatlarni rivoj topishiga turtki berdi. Asta-sekin
“gumanizm”  (humanus  -  lotinchadan  insoniylik)  nomi  bilan  ataluvchi  yangi
insoniyat tafakkuri shakllandi. 
Shunday sharoitda tasviriy san'at, adabiyot  va musiqa san’ati ham  gurkirab
rivoj topdi. Agar o‘rta asr musiqa san’atida muallifning shaxsiy uslubi imkon qadar
bostirilib,  yo‘qqa  chiqarilgan  bo‘lsa,  bu  davrda  aksincha,  uning  timsoli  birinchi
darajaga ko'tarilib, iqtidorini yangicha nazar bilan baholandi. Ma’lumki, avvallari
jamiyatda “rassom”, “kompozitor” kabi tushunchalar katta ahamiyat kasb etmagan.
Darhaqiqat,  Rafael,  Leonardo  da  Vinchi  tasviriy  polotnolariga,  Mikelandjelo
haykallariga  e’tibor  qaratganimizda,  ularda  inson  va  uning  qadr-qimmati  alohida
bo‘rttirilib  namoyon  qilinganining  guvohi  bo‘lamiz.  Djovanni  Pyerluidji  va
Palestrina,  Josken  Depre,  Ioxaness  Okegem  va  Orlando  Lasso  musiqiy  asarlari
yuqori,  aniq  va  yuksak  insoniy  hissiyotlar  tizimini  aks  etuvchi  yangi  davr
tarovatini namoyon etadi.
 Ushbu davrda o‘ziga hosligi bilan ajraluvchi yangi milliy musiqa maktablari
shakllandi.  Shular  qatorida  Niderland  (Frankflamand  maktabi  nomi  bilan  ham
e’tirof etiladi) polifonik maktabi - G. Dyufai, I. Okegem, Ya. Obrext, J. Depre, O.
Lasso  nomi  bilan;  italyan  milliy  maktabi  -  Dj.  Palestrina,  Dj.  Gabriyeli;  ispan
maktabiK.  Morales  va  T.  de  Viktorirya;  ingliz  maktabi  -  U.  Byord  va  T.  Talis;
nemis  maktabi  -  X.  L  Xasler,  L.  Zenfl;  polyak  maktabi  -  Shamotulli  Vatslav,
Lvovli  Marsin,  M.  Zelenskiy;  chex  maktabi  -  Y.  Turnovskiy,  K.  Garant  kabi
kompozitorlar  nomi  bilan  mashhur.  Ushbu  kompozitorlar  ijodida  cherkov  va
dunyoviy  musiqiy  janrlar,  jumladan,  messa,  motet,  madrigal,  qo‘shiq  va  turli  xil
raqslar  (pavana)  keng  rivoj  topadi.  Dunyoviy  va  cherkov  musiqasida  ko‘p
ovozlikning  eng  yuksak  ko‘rinishi  -  polifoniya  yuqori  cho'qqilarga  qadar
ko‘tariladi.
 Barokko davri musiqa madaniyati. XVII asr va XVIII asr boshlari musiqa
tarixida  katta  ziddiyatlar  va  o‘zgarishlar  ro‘y  berishi  bilan  belgilandi.  Fransuz
“Quyosh” qiroli Lyudovik XIV ning hukmronlik davri, Angliyada Oliver Kromvel
boshchiligidagi  burjua  inqilobi  kapitalizm  davrida  yangi  bosqichni  namoyon  etdi
(1642-  1660).  Absolyutizmga  qarshi  chiqqan  ijtimoiy  harakat  (1648-1653)
“fronda”  nomi  bilan  mashhur  bo‘lib,  urush  davri  (1618-1648)  o‘zining  safiga
ko'plab  Yevropa  mamlakatlami  jalb  etib,  nihoyat,  Vestfal  tinchligi  bilan  yakun
topdi va Gabsburglar hokimiyatini xonavayron bo‘lishini anglatdi. 
XVII  asrda  ro‘y  bergan  ijtimoiy  notinch  voqeliklar  badiiy  madaniyatda,
adabiyot va san’atda o‘z aksini topdi. San’atkorlar e’tibori nafaqat jamiyatda sodir
15 bo‘layotgan o‘zgarishlar, balki inson, uning ichki olami birinchi o‘ringa ko‘tarilib,
san’at asarlari mavzusiga aylandi.
 Ayniqsa,  bu  “barokko”  uslubi  deb  nom  olgan  yo‘nalishda  yorqin  ifodasini
topdi  (italyan  tilidan  “ajoyib”,  “g‘aroyib”  deb  izoh  etiladi).  Barokko  uslubi
vaqtincha  hokimlikni  qoidan  boy  bermagan  féodal  doiralarda  keng  gullab-
yashnadi.  Italiya,  I  span  iy  a,  Germaniya  mamlakatlarida  bu  hoi  kapitalistik
munosabatlarni  rivojlanishiga  turtki  boidi.   Adabiyot  va  san’atda  barokko  saroy
ahlining  o‘zini  yorqin  dabdabadorlik  bilan  burkab,  o'zining  kuch-qudrati,
noziktaabligini  baralla  ovoza  qilishdan  iborat  bo‘lgan.  Bu  borada  katolik  va
protestant cherkov namoyandalari qo‘shgan hissalari nihoyatda katta.
 Ammo tashqi ko‘r-ko‘ronalik tagida ilg‘or san’at namoyandalari jamiyatda
aks  etgan  hayajon,  noilojsizlikni  haqqoniy  va  ifodaviy  yoritib  bera  olganlar.
Hayotiy  idrokning  yorqin  dramatizmi  adabiyot,  musiqa,  tasviriy  san’at  asarlarida
fojiaviy  mavzularga  murojaat  qilinishida  ko‘rinadi.  Aynan  XVII  asr  va  XVIII
asming  birinchi  yarmida  yangi  davr  san’atida  muhim  rol  o‘ynagan  yangi  janr  -
operaning rivojlanishi Yevropa mamlakatlarining madaniyatida alohida voqelikka
aylandi. 
ITALIYA,  FRANSIYA,  ANGLIYA  VA  OLMONIYADA  OPERA
SAN’ATI Italiya operasi Opera 1
 Italiyada dunyoga keldi. XVII asrga kelib, Italiya
Ispaniya  va  Avstriyaning  siyosiy  qaramligidan  iztirob  chekib,  parchalangan
davlatga  aylangan.  Shunga  qaramay,  opera  san’ati  o‘zida  jo  ‘shqin  hayotbaxsh
kuchni  mujassam  etgan  Appenin  orolida  boshqalarga  nisbatan  erta  gullagan
Renessans davri Florensiya shahrida dunyoga keldi. Dante Aligyeri, Mikelandjelo
Buonarotti va Benvenuto Chellini kabi mashhur Renessans davri san’at ustalari o‘z
paytida ijodiy yoilarini Florensiyadan boshlaganlar. 
Birinchi  operalar  “drama  per  música”  deb  nomlanib,  “musiqali  drama”
degan  tushunchani  anglatgan.  XVI  asrda  Djovanni  Bardi  (o‘z  davrining  taniqli
san’at  homiylaridan  biri)  o‘z  atrofida  “Florentina  kamerata”  nomi  bilan  tarixda
nomi muhrlangan jamoani tashkil etadi. Kamerata safiga iste’dodli san’at ustalari,
shoir va yozuvchilar, aktyor va olimlar kirganlar. Ulaming asosiy maqsadi qadimgi
yunon  tragediya  va  dramalarini  tiklashdan  iborat  boiib,  Esxil,  Yevripid,  Sofokl
asarlarini qayta tiklash yoiida xizmat qilganlar. 
Florentina  kamerata  a’zo-larining  dastlabki  tajribalaridan  shunisi  ayon
boiadiki,  ular  o‘rta  asrda  qahramonlaming  ichki  dunyosi  va  hissiyotlariga  chek
qo‘yilgan  an’analarni  qayta  uygotishga  harakat  qiladilar.  Buni  amalga  oshirishda
aynan  monodiya  (bir  ovozli  kuy,  musiqiy  deklamalwa)  inson  ichki  Vinchenso
1
 opera-ital. “bastalash” ma’nosini bildiradi
16 Gatiley taniqli astronom olamini ifodaviy aks etishga Galileo Galileyning otasi bo
‘Igan.  muqobil  y  o  i  deb  topilgan.  Birinchilar  qatorida  bu  g‘oyani  o‘z  ijodida
taniqli kompozitor, udchi, matematik va Ellada san’at shaydosi bo igan Vinchenso
Galiley oldinga surdi.
 Monodiya  garmonik  (akkord  tizimli)  jo‘rlik  yordamida  ijro  etilib  kelingan.
Shu bois, Florentina kamerata asarlarida ko‘proq gomofon-garmonik tizim ustunlik
qila  boshladi.  “Gomofoniya” 2
 atamasi  deb  bir  ovozni  boshqa  ovozlardan  ustun
turgan  musiqiy  uslub  tushunilgan.  Polifoniyada  gomofoniyaga  nisbatan  (yunon.
poliphonia,  ya’ni  ko‘p  ovozli)  matndagi  har  bir  ovoz  mustaqil  mavqeyiga  ega
boiib,  teng  huquqli  o‘rni  va  ahamiyati  bilan  farqlangan.  Florentina  kamerata
a’zolari  bir  necha  asrlar  davomida  musiqada  hukm  surgan  polifoniyadan,
she’riyatni,  so‘zlar  talqinini  buzuvchi  omil  sifatida  undan  voz  kechib,  “tasviriy”
(“rappresentative”)  yangi  musiqiy-dekiamatsion  uslub  rivojiga  bor  kuchlarni
qaratishga  bel  bogiadiiar.  Opera  janri  yuzaga  kelishida  xonanda  va  kompozitor
Yakopo Peri va shoir Ottavio Rinuchchinining qo‘shgan xissalari ulkan. 
Yakopo  Peri  (1561-1633)  Toskananing  buyuk  gersoglari  -  Medichilar
saroyida  “musiqa  va  musiqachilaming  bosh  direktori”  lavozimida  xizmat  qilgan.
Ottavio  Rinuchchini  esa  Torkvato  Tassoning  shogirdlaridan  biri  edi.  Ikkala
ijodkoming  sa’y-harakatlari  ila  yaratilgan  birinchi  opera  “Dafna”  partiturasi
bizgacha  saqlanib  qolinmagan.  Bizgacha  “Evridika”  operasi  yetib  kelgan.  Uning
premyerasi  1600-yil  Fransiyada  qirol  Genrix IV va  Mariya  Medichilaming  nikoh
marosimi chog‘ida bo‘lib o‘tgan,
 Ushbu  opera qadimgi  yunon afsonasiga  tayanib, uning  asosida  o‘z  kuylash
san’ati va g‘aroyib ovozi bilan nafaqat tabiat, insonlami, balki xudolami hayratga
soJgan  ovoz  sohibi  Orfey  haqida  so‘z yuritiladi. Orfeyning  rafiqasi  Evridika  ilon
zaharidan  vafot  etadi.  O‘z  sevgilisini  qayta  hayotga  qaytarish  maqsadida  Orfey
zulmat  va  o‘liklar  olami  xudosi  Aid  saltanatiga  tushib,  undan  rafiqasini  qo‘yib
yuborishni  iltimos  qiladi.  Orfey  ovozidan  hayratlanib,  rozi  bo‘lgan  Aid  uning
rafiqasini  qo‘yib  yuboradi  va  bir  shart  -  yorug‘likka  chiqqunga  qadar  uning
nigohiga  qaramaslik  shartini  qo‘yadi.  Biroq  Orfey  Evridikaning  noligan
iltimoslariga bardosh berolmay, butunlay o‘z rafiqasidan ayrilishga majbur boiadi.
Og‘ir  musibatni  ko‘tara  olmagan  va  ilohiy  ovozini  yo‘qotgan  Orfey  menadalar
tomonidan tilka-pora qilinib, vafot etadi. 
Tabiiyki,  to‘y  marosimida  operaga  bunday  fojiali  yakun  yasash  mumkin
bo‘lmagan,  shu  bois,  operaning  final  qismida  bosh  qahramonlar  -  Orfey  va
Evridika  xudolar  safiga  qo‘  shilib,  osmonga  ko‘tariladi.  Rinuchchinining  ushbu
2
 Gomofoniya” (yunon. homophonia, ya’ni bir-biriga ohangdosh tushgan jarang )
17 librettosiga  Djulio  Kachchini  (1551-  1618)  qalamiga  mansub  yana  bir  opera
yozilgan.  Djulio  Kachchini  kuychang,  jozibali  ijro  tarovati  bilan  ajraluvchi  bel
canto (go‘zal kuylash) vokal uslubining asoschilaridan biri sanaladi. Ammo Peri va
Kachchini  operalari,  1607-yili  Mantuan  gersogi  saroyida  sahnalashtirilgan,
Alessandro  Stridjo  matniga  yozilgan  Monteverdining  “Orfey”  operasi
mavqeyigacha ko‘tarilmadi. 
Klaudio Monteverdi (1567-1643) - Torkvato Tasso va Ulyam Shekspir, Piter
Palu  Rubens  va  Mikelandjelo  Karavadjolarning  zamondoshi  boigan.  Bir  vaqtlar
kompozitor  Piter  Palu  Rubens  va  Mikelandjelo  Karavadjo  Mantuedagi  gersog
Gonzaga  saroyida  birga  xizmatda  boiishgan.  Kompozitor  madrigallari  (dunyoviy,
shoironamusiqiy  janr,  ona  tilida  ijro  etiluvchi  qo‘shiq  deb  tarjima  qilinadi)  T.
Tasso  shoirona  lirikasiga,  operalari  esa  V.  Shekspir  fojialariga  yaqinligi  bilan
ajralib  turadi.  Ma’lumki,  Monteverdi  musiqaviy  drama  janriga  ancha  keksayib
qolgan  yoshda  murojaat  qilib,  messalar,  vokal  ansambllar,  madrigallar  yaratish
borasida katta tajribaga ega boigan. Uning madrigallarida stile concitato - hayajonli
uslub shakllangan boiib, o‘zining emotsional, dramatik hissiyotga boy tavsifi bilan
ajralib turgan. 
Operaning  mazmunini  boyitgan  holda  kompozitor  vokal  va  orkestr
partiyalarining  shakl  va ifbdaviy imkoniyatlarini  kengaytirib, uvertyura va  duetni
ular  tarkibiga  kiritadi.  Monteverdi  “Lamento” 3
 nomi  bilan  mashhur  bolgan  ariya
turini  yaratuvchisidir.  Bugunda  kompozitor  qalamiga  mansub  “Ariadna”
operasidan saqlanib qolgan yagona lavha “Ariadna yig‘isi” ariyasi bizgacha yetib
kelgan.  Opera  janri,  shuningdek,  katolik  olamining  markazi  boimish  Rimda  ham
katta  shuhrat  qozondi.  Cherkov  ruhoniylari  opera  janri  orqali  cherkov  ibodatiga
kelganlarga  samarali  ta’sir  qilish  quroli  sifatida  qaraganlar.  1620-1640-yillarda
Rim  hokimiyati  ustida  o‘tirgan  Rim  Papasining  jiyanlari  -  kardinallar  aka-uka
Barberinilar  o‘zlarini  homiy  sifatida  ko‘rsatib,  o‘z  saroylarida  katta  opera  teatri
qurdirganlar.
 Ammo  undan  yana  ertaroq,  Florensiya  operalari  bilan  bir  vaqtda  Rimda
boshqa janr - oratoriya vujudga keldi. Oratoriya xor, yakkaxonlar va orkestr uchun
mo‘ljallangan  kompozitsiyani  tashkil  qilib,  Muqaddas  xristian  voqeliklariga
asoslangan. Ular cherkov qoshida ajratilgan maxsus xonalar - “oratoriyalarda” ijro
etilgan. O‘z  navbatida,  uning  ijro  etilishi,  o‘ziga  xos  sharoiti  janmi  nomlanishiga
turtki  bo‘ldi.  Birinchi  oratoriya  Emilio  del  Kavalyeri  qalamiga  mansub  bo‘]gan
“Tana  va  qalb  haqida  tasavvur”  nomli  asar  hisoblanadi.  Mazkur  janmi  rivojiga
Djakomo Karissimi va Alessandro Stradellaning qo‘shgan hissasi nihoyatda katta
3
 Monteverdi “Lamento” (Nolish qo‘shig‘i) nomi bilan mashhur boigan ariya turini yaratuvchisidir.
18 bo‘lgan. Ushbu kompozitorlar qalamiga ko‘plab kantatalar (lotin va italyan tilidan
kuylash demakdir) mansub bo‘lgan. 
               1.1. XVIIasr g`arb-yevropa musiqasi tarixi
Ijodning mustaqil sohasi bo‘lgan cholg‘u musiqasi o‘z o'rnini birdaniga topa
olmadi.  Uzoq  vaqt  qo‘shiqqajo‘rlik  qildi.  XVII  asrda  inusiqa  bilan
shug‘ullanishdagi  turli  shakllar  -  turmush  va  konsert  ijrochiligining  jadal
rivojlanishi tufayli sezilarli darajada burilish yuz berdi. Bu jarayonni polifonik va
gamofonik musiqaning parallel rivojlanishi sifatida tasavvur qilish mumkin. 
Polifoniya (ko‘p ovozli ma’nosini anglatadi) - bir nechta bir xil ahamiyatga
ega  bo‘lgan  tovush  yo‘nalishining  uyg‘unlashuvi.  Shu  bilan  polifoniya
monodiyadan - bir ovozlikdan farq qiladi, monodiyada kuy bir yoki bir necha ovoz
unison bo‘lib ijro etiladi. Ko‘p ovozli  uslubning asosiy ko‘rinishlari  - gomofonik
va  polifonik  uslublaridir.  Gomofonik  uslubda  barcha  ovozlar  ustidan  bittasi,
asosiysi ustunlik qiladi, u kuy ni boshqaradi, boshqalari bo‘ysunuvchi ahamiyatga
ega.
 Polifonik  musiqada  bosh  va  bo‘ysunuvchi,  melodik  va  jo  ‘r  bo`luvchi
ovozlar  yo‘q,  ularning  har  biri  mustaqil  ahamiyatga  va  o‘zining  rivojlanish
yoiialishiga  ega.  XIV-XV  asrlarda  polifoniya  yuksak  san’at  darajasiga  ko‘tariidi.
O‘sha  davrning  o‘zida  ko‘p  ovozli  musiqa  “kontrapunkt”  (“nota-notaga  qarshi”)
nomini  oldi  Kontrapunkt  —  bu  kuyni  boshqarib  borishning  muayyan  tizimi,  bii
nechta  kuyni  birga,  o‘zaro  kelishuvdagi  uyg‘un  sadolantirish
san’ati.Polifoniyaning  eng  muhim  belgisi  imitatsiyadir.  Imitatsiya  so‘zt  taqlid
ma’nosini  bildiradi.  Polifoniyada  bu  ovozlaming  navbat  bilan  o‘z  ijrosini
boshlashi, unda har bir ovoz ma’lum vaqt o'tgandan so‘ng o‘sha kuyni takrorlaydi.
Cholg‘u polifoniya birinchi navbatda organ|musiqasining rivojlanishi bilan bog‘îiq.
XVII  asrda  cholg‘u  musiqasi,  xususan,  organ  polifonik  muso‘zining  yetuk
darajasiga erishdi. Asosiy janrlaming rivojlanish yo'naiishi aniqlandi: turli uslub va
xarakterdagí  epizodlaming  erkin  uyg‘unligini  o'zida  namoyor-  eiuvchi
improvizatsion  yo‘nalish;  imitatsiya  tamoyillariga  hamda  izchillikka  qat’iy  rioya
qiluvchi yo'nalish. Improvizatsiya turidagi pyesalarga - prelyudiyalar, fantaziyalar,
tokkatalar  kiradi;  imitatsion  uslubdan  fuganing  shakllanishi  boshlanadi.
Barchajanrlarningtugal shakllanishi I.S. Baxning ijodida ko‘rindi.
 XVI  -  XVIII  asrga  kelib  Yevropa  shaharlari  raqslari  nihoyrang-barangligi
bilan  farq  qiladi.  Ulaming  qatorida  vazmin,  sokin  harakatli  (pavana,  allemanda,
sarabanda, chakona), o‘rta-tez, sirpanuvchi (kuranta, menuet), turli sakramlar, tez-
irg‘ishli (galyarda, burre, gavot, jiga) raqslari o‘rin oigan. Raqslaming deyarli har
19 biri xalq ichidan chiqqan bo‘lib, shahar shart-sharoitida birmuncha o‘zgarib, o‘zini
xalqchil  negizlaridan  uzoqlashib  borgan.  Aristokratlaming  ulug‘vor  kuchini
ko'rsatish maqsadini ko‘zlagan va saroy marosimlarining asosiy qismiga aylangan
bu raqslar jonli va xalqchil soddalik belgilaridan yiroqlashib, dabdabali ko‘rinishga
ega  boidi.  Xususan,  yirik  aristokratlar  saroyida  xizmat  qilgan  kompozitorlar
ijodida  yangi  raqslami  yaratish  jarayoni  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Masalan,
knyazlaming  tantanavor  chiqishlari,  kelinlami  cherkovga  kuzatish,  ruhoniylami
diniy  chiqishlari  kabi  hodisalar  g‘ururli  “pavana”  yoki  “paduana”  raqslari  jo
‘rligida o‘tgan. Bu raqslar bilan, shuningdek, saroy ballari va maskaradlari ochilar
edi. 
Tahmin  qilishlaricha,  pavana  so‘zi  lotinchadan  “pavo”,  ya’ni  tovus  degan
ma’noni bildirgan, chunki raqqoslar o‘zining “boykiyim-ust boshlari va dabdabali
vazmin harakatlari bilan tovus qushini eslatganlar” (tarjima bizniki-T. R.) 4
3.Shahar
ballari va majlislarni o‘sishi bilan pavana oldingi xurakterini yo'qotib, birmuncha
sodda va harakatchan bo‘lib qoldi. Dunday o‘zgargan holatda u allemanda (nemis)
jamoalikka mos sekin ruqsning tugMlishiga turtki berdi. 
XVII  asrlarda  vazmin  turdagi  raqslardan  bo‘lgan  sarabanda  niashhurlikni
qozondi.  Sarabanda  uch  xissali,  ispan-mavritan  ildizlari  mavjud  bo‘lgan  va
akkordli jo ‘mavozlik bilan ijro etiladigan raqsdir. Bu raqsni g‘ amgin, motam va
bosiq-shiddatli xarakteri kechki yuz yilliklarning motam marshlariga yaqin bo‘ldi.
Kompozitorlar  sarabandaning  ritmiga  o‘z  ijodlarida  ko‘p  murojaat  qilganlar.
Masalan,  K.V.Glyuk  o‘zining  “Orfey”  operasida,  o‘liklar  saltanatidagi  Evridika
soyasining  g‘amgin  raqsida  sarabandaning  ifodaviy  xususiyatlurini  qo‘lladi.
Betxoven  esa  “Egmont”  uvertyurasini  XVI  asr  ispan  hukmronligida  boigan
Niderland  davlatini  aks  ettiruvchi  g‘amginqayg‘uli  sarabanda  mavzusi  bilan
boshlagan. 
Sarabandaning  turlari  qatoriga  chakona  va  passakalya  raqslari  kiradi.  Bu
raqslarning  rnusiqasi  -  bas  ovozida  takrorlanuvchi  bitta  mavzu  va  bir  nechta
variatsiyalardan tashkil topadi. Chakonada (“doimo o'sha”, ya’ni “o‘sha bas ovozi”
ma’nosi)  bosh  mavzu  ko‘p  hollarda  pastga  harakatlanuvchi  ko‘rinishda  beriladi.
Bu raqs belgilari yorqin holda Betxovenning “32 variatsiya” mavzusida namoyon
boigan.  Birmuncha  tantanavor  va  vazmin  passakalya  (ispan  so‘zidan  ko‘chani
o‘tish,  yurish  ma’nosini  anglatadi)  ko‘chada  o‘tkazilayotgan  yurish  va
marosimlaming  sharafli  marshi  bo‘idi.  Ko‘p  holatlarda  passakalya  raqsi  bilan
shahar  majlislari  yoki  ballari  yakunlangan.  Bu  holatda  bas  ovozidagi
4
 ■ ’  Вюилье . Г . Танцы , их  история  и  развитие  с  древних  времен  и  до  наших  дней . ~ Слб ., 1902, 38 с .
20 takrorlanuvchi, past harakatli kuy uy bekalarini mehmonlar bilan xayrlashuvini aks
ettiradi. 
Qadimgi  vazmin  sur’atdagi  raqslar  o'rtacha,  tez  yoki  harakatchan  raqslar
bilan  ketma-ket  almashinib  turganlar.  Shunda  pavanadan  so‘ng  galyarda  (yoki
saltarella)  italyancha  sho‘x  va  jonli  raqs  ijro  etilar  edi.  Pavana  va  galyarda  bir-
birini  kontrastli  bo‘yoqlar  bilan  to‘ldirib  borgan.  Keyinchalik  pavana  o'z  o‘rnini
allemandaga,  galyarda  esa  kuranta  (fransuzcha  raqs,  uch  xissali  oichovda,  anchi
silliq harakatli)ga bo‘shatib berdi. 
XVÍI  asrda  saroy  ahlining  va  byurgerlarning  maishiy  hayotidi  ular
muhabbatini  qozongan  raqs  menuet  boidi.  0  ‘tmishda  fransuz  xalq  davra  raqsi
boigan menuet, saroy sharoitida o‘z ko‘rinishini o‘zgartirib - dabdabali, boittirilgan
(egilishlar,  reveranslar  va  o'tirib-turishlar)  bal  raqsiga  aylandi  desak,  mubolag‘a
boimaydi. XVIII asrda esa bu raqs yuqori tabaqali jamoa qatlamini xarakterlovchi
musiqiy  mavqeyiga  ega  boidi.  Jumladan,  Motsartni  “Figaroni  uylanishi”  nomli
operasida bosh  qahramon Figaro kekkaygan  amaldor Almavivani “bumini ishqab
qo‘yish” maqsadida menuet ritmdagi kavatinasini kuylaydi. XVIII asming boshida
menuet  Rossiya  davlatida  Pyouyushtirgan  assambleyalarda  ijro  etilgan.  Bu  raqs
turiga  XVII-XVIII  asming  ko‘plab  kompozitorlari  murojaat  qildi.  Masalan:  Jan-
Batista  Lyulli  menuetni  o‘z  opera-balet  spektakllariga;  Bax  va  Gendel  -  cholg'u
syuitalariga kiritadi. XVIII asrning ikkinchi yarmida bu janr sonata, simfoniya va
kvartetlarga  sonata-simfonik  turkumining  bir  qismi  sifatida  kiritiladi.  Tezkor,
sho‘x,  sakrashlar  bilan  ijro  etilgan  raqslar  XVII-XVIII  asrlarda  ochiq  havoda
o‘tkazilgan  turli  tantanavor  bayramlaming  (dehqon,  ustalar  va  boy  boimagan
shahar aholisi qatnashgan) asosiy qismini tashkil qilgan. 0 ‘sha davrda talpinuvchi
jiga, burre, gavot juda mashhur boigan.
 Burre  -  Fransiya  qishlogi  Ovem  o‘rmonchilarining  qadimgi  raqsi  bolib,
“yog‘ochlaming  bir  vog‘i”  degan  ma’noni  anglatadi.  Raqs  tushganlar  har  bir
uchinchi  taktdan  so‘ng,  oyoqlari  bilan  qattiq  to‘pillatib,  keskin  sakrab  harakat
qilishgan. XVII asrda katta o‘zgarishlar bilan bu raqs saroy va Lyullini opera-balet
raqslari  qatoridan  o‘rin  oldi.  Lyulli  davrida  yana  bir  tez,  sho‘x  fransuzcha  raqs  -
to‘rt  xissali  (takt  oldi  ikki  xissali)  boigan  gavot  ham  keng  tarqaldi.  I.S.  Baxning
“gavoti” bunga misol boiishi mumkin. 
Gavotni  o‘rta  qismini  myuzet  tashkil  etadi.  Pastoral  xarakteridagi  myuzet
raqsiga  jo  ‘rnavoz  boigan  ohang  xalq  cholg‘usi  volinka  (myuzet)ni  eslatgani
uchun, shu nomni ham oldi. 
Shu  qatorda  qadimgi  provansal  raqsi  boimish  rigodonni  ham  eslab  o‘tish  joiz.
Hayotga  intiluvchan,  quvnoq  xarakterda  boigan  rimdon  fransuz  kompozitorlari  -
21 klavesinistlari, xususan, Ramo (jodida alohida e’tiborga ega boldi. Va nixoyat, jiga
-  qadimgi, tez  ijro  etiladigan,  jo‘shqin  harakatli, Iriolli  punktir  ritmga  asoslangan
raqsdir. Jiga quyidagi olchovlarda yoziladi 3\8, 6\8, 9\8, uni bunday nomlanishiga
raqsga  jo‘rlik  qilgan  «dimgi  violo  cholg‘u  (torli,  kamonli)  sining  o‘ziga  xos
ko‘rinishi Mihabchi boidi, xalq orasida viola hazilomuz jiga, ya’ni “tovuq oyog‘i”
deb  nom  oigan  edi.  Jiga  raqsi  Angliyada  juda  sevimli  boigan,  shunisi  maiumki,
Shekspir davrida jiga bilan xalq teatr lomoshalari - farsga  yakun solingan. XVII-
XVIII  asrlarda  jiga  saroy  bnllaridagi  raqslar  toifasiga  chiqadi,  Iekin  shunga
qaramay, u Yevropa xalqlari va dengizchilar orasida hamon keng ijroda boigan.  
Raqslarning bunday rang-barangligi XVII-XVIII asr kompozitorlari yaratgan
musiqalarida o‘z aksini topdi. Bosmadan chiqarilgan bir qator to‘plamlar kuylash
yoki  uy  sharoitida  musiqiy  cholH'ularda  (lyutnya,  arfa,  klavesin,  skripka)  ijro
etiladigan  raqs  pyesalaridan  tashkil  topgan.  Turli  xarakterdagi  kontrast  raqslami
taqqoslanishi qadimgi raqs syuitasi asosida yotadi. Qadimgi raqs syuitasi XVII asr
italiyan Iyutnyachilari va fransuz klavesinistlari ijodida shakllandi. Syuita asosini
to‘rtta  raqs  tashkil  etgan:  allemanda  -  o'rtacha-vazmin;  kuranta  -  harakatchan;
sarabanda - juda vazmin; jiga-juda tez. Gohida sarabanda va jiga oralarida boshqa
raqslar ijro cliladi: burre, gavot va menuet, qadimgi polonez, oz-moz kechroq esa
anglez (kontrodans) ham.
 Syuitalarni  nafaqat  yakkasoz,  balki  cholg‘uchilar  orkestri  uchun  ham
moijallab  yozilgan.  Syuita  musiqasi  endilikda  raqs  harakâtîari  uchun  jo'mavozlik
vazifasini  bajarmaydi.  Paydo  boigan  raqs  shakllari  syuitada  o‘zining  amaliy
mavqeyini  yo‘qotib,  yuqori  badiiy  ma’no  bilan  boyitildi.  Keyinchalik  syuita
tarkibiga  raqs  shaklida  boimagan  musiqa  ham  kirib  bordi.  Buyuk  nemis
kompozitorlari  Bax  va  Gendel  ijodida  qadimgi  raqs  -  syuitaning  eng  yuksak
namunalari  yaratildi.  Ularning  syuitasidan  oldin  uvertyura,  prelyudiya  yoki
variatsiyali ariya ijro etilgan.
Italiyada  skripkachilar  maktabiga  asos  solgan  ArkandjeMKarelli  syuitani
qadimgi  sonata  bilan  yaqinlashtirdi.  U  sonataning  b  flqismini  raqs  xarakterida
yozgan edi: sarabanda, menuet, jiga. Karelflasarlari - bu katta konsert pyesalaridir,
ularda  raqs  o'zining  xalqchilmaishiy  raqs  musiqasi  bilan  bo‘lgan  aloqalarini
butunlay  uzadflKompozitor  asarlarida  qo'llagan  raqsning  nomini  ham  kiritmay,
faqafltemp bilan belgilab o‘tadi: adajio (vazmin), andante (shoshmayjlvivace (juda
tez harakatli).
22 1.  Лобанова  M.  Западно-европейское  музыкальное  барокко.-M  .,  1994.  2.  История  зарубежной
музыки.  Выпуск  1-6.  -  М.,  -  СПб.,  1986,2001.  3.  Музыкальная  энциклопедия.  Выпуск  1-6,  -М.:
Музыка, 1974,2003. 4. Mirhaydarova Z. Jahon xalqlari musiqa san’atining rivojlanish jarayoni. - Т., 2008.
5. Trigulova A. Xorijiy musiqa adabiyoti (o‘quv qoMlanma). -T „ 2009. 5
23 1.2. Jahon  konpozitorlarining  o ` ziga  xos  maktablari .
Iogann  Sebastyan  Bax .
 Iogann  Sebastyan  Bax  -  buyuk  kompozitor  va  organchi ,  kantor  va  pedagog ,
tarix  sahifalaridan  go ‘ yo  bronzadan  quyilgan  bahaybat  va  ulug ' vor  timsol  sifatida
ko ‘ z  oldimizda  gavdalanadi . 
Kompozitor musiqasi va ijodi asrlar davomida insoniyat tomonidan turlicha
qabul  qilingan.  Uning  ijodiga  bo‘lgan  qiziqish  bizning  asrimizning  ikkinchi
yarmida ancha kuchaydi. 
Agar daholik - bu turli inson alomatlarining baxtli majmuasi deb hisoblansa,
buning yorqin misoli o‘mida I.S. Baxning hayotinikeltirish joiz. Uning avlodi ikki
yuz  yillik  davomida  qadrdon  Tyuriiv  giyani  saroy,  cherkov  va  shahar
musiqachilari, skripkachi va organ-» chilar, kompozitorlar bilan ta’minlab kelgan.
Baxlarning  zurriyodijmusiqa  tarixida  noyob  bir  fenomen.  Nemis  olimlari  uni
yaxshi  o‘rga-1nib,  tadqiq  qilishgan.  Baxning  o‘zi  ushbu  “geniologik  daraxtni”
tuzibjchiqqan edi:
 Gans Bax (1580-1626) - skripkachi; 
Iogann Bax (1604-1673) - organchi, dirijyor; 
Genix Bax (1615-1692) - organchi, kompozitor; 
Iogann Mixael Bax (1648-1694) - organchi, kompozitor, cholg‘u ustasi; 
XristofBax (1613-1661)- saroy musiqachisi; 
Iogann Kristof Bax (1645-1693) - skripkachi, organchi; 
Iogann Amvrosiy Bax (1645-1695) - skripkachi, altchi; 
Iogann Sebastyan Bax ( 1685-1750); 
Vilgelm Frideman Bax (1710-1782) - kompozitor, organchi; 
Filipp  Emmanuel  Bax  (1714-1788)  -  kompozitor,  klavisinchi,  musiqa  pedagogi,
musiqiy direktor; 
Iogann  Kristof  Fridrix  Bax  (1732-1795)  -  kompozitor,  klavisinchi,
kapelmeyster;  Iogann  Kristian  Bax  (1735-1782)  -  kompozitor,  pianist,  organchi,
musiqa  pedagogi.  O‘z  vaqtida  L.V.  Betxoven:  “Uning  ismi  buloq  (Bax  -  nemis
tilida  buloq  degani)  emas,  aslan  dengiz!”  -  deb  ta’riflagan  edi.  Yozuvchi,  shoir,
alloma,  Baxning  zamondoshi  va  Jahon  olamining  buyuk  shaxslaridan  biri
sanalmish  Iogann  Volfgan  Gyote,  Baxning  asarlarini  tinglab,  o‘z  do‘stiga
24 yozishmalarida  quyidagi  satrlarni  yozib  qoldiradi:  “Dunyo  yaralishidan  avval
Xudo yuragida qanday hislar paydo bolgani kabi menda ham tinglaganimda go‘yo
abadiy  garmoniya  o‘z-o‘zi  bilan  muloqot  qilgandek  tuyuldi.  Mening
hayajonlangan  qalbim  titroqlanib  unda  sezish  organlari  yo‘qdek,  ya‘ni  ko‘z,
quloqqa muhtojlik yo'qligini sezdim”. Yana bir nemis kompozitori Rixard Vagner
“Nemis degani nima?” nomli maqolasida quyidagilami yozgan: “Nemislami o‘ziga
xos  betakrorligi,  kuchi  va  ahamiyatini  ko‘r!sh  uchun  ularga  xos  yagona  tavsifni
berishda Ï.S. Baxkabi sirli hodisani va uning g‘aroyib musiqasini keltirish joiz. U
zulmat  davrida,  nemis  avlodi  deyarli  qirilib ketgan  bir  vaqtda  nemislar  hayoti  va
qalbining tarixini o‘zida mujassam etdi. Fransuz bema’ni parikdagi bu boshga bir
e’tibor bering, kambag‘al kantor sifatida u Tyuringiyaning hozirda unutilib ketgan
mayda shaharlarida tirikchilik qilish maqsadida sarson boiib, nochor lavozimlarda
barchaga  notanish  boiib  qolgan.  Asarlarini  unutilib  ketishdan  tiklash  uchun  ham
bir  asr  kerak  boidi;  musiqada  ham  u  o‘z  davrining  aksiga  aylangan  -  quruq,  o‘ta
jiddiy  va  me’yorli  badiiy  shakl  bilan  to‘qnashdi,  go‘yo  notaga  parik  va  soch
turmagi o‘ralgan kabi. Biroq endi ko‘ring, ushbu elementlardan qanday go‘zal va
ajib  dunyo  yaratdi  buyuk  Bax!  Men  hozirda  faqat  uning  asarlariga  murojaat
qilaman,  negaki,  ulaming  boyligi,  bahaybatligi  va  katta  ahamiyatini  hech  qanday
ta’riflar  bilan  ifodalab  boimaydi”.  (Yuqorida  qayd  etilgan  shoirona  kechinmalar
venger musiqachisi Yanosh Hammershlag tomonidan to‘plangan). 
Taqdir  I.S.Baxni  siylamagan,  shu  bois,  kompozitor  og‘ir  hayoti  davomida
qiyinchiliklarga  bardosh  berib,  o‘zining  xarakteri,  axloqiy  tamoyiliarini
mustahkamlab,  qat’iy  hayotiy  va  ijodiy  qarashlarga  ega  boidi.  Ba’zan
tadqiqotchilar  uni  buyuk  shaxs  sifatida  gavdalab,  dunyo  tashvishlaridan  yuqori
turgan ulug‘  bir  timsol  sifatida qayd etadilar. Biroq uning hayoti  oddiy dunyoviy
muammolar  bilan  to‘la  bo'lgan.  O‘zining  yozishma  xatlarida  u  ishbilarmon,
tejamkor,  o‘z  katta  oilasi  uchun  qayg'urgan  asl  nemis  byurgeri  sifatida  namoyon
boMadi.  Musiqachi  shunday  muhitda  o‘sib-ulg‘aydiki,  unda  m  usiqa-  ]mehnat,
kasb-hunaming ajralmas bo‘lagi deb qabul qilingan. O‘z kasbiga bunday qarashlar
byurgerlik an‘anasidagi sulolaviylik tizimining asosini tashkil etgan. 
Baxning  sinchkov  aql-farosati  faoliyatining  turli  jabhalarida  ko'zga
tashlanadi:  zamonaviy  cholg‘ular  tuzilishini  juda  yaxshi  bilishida,  ulami  nafaqat
sozlash  va  tuzatish,  balki  tubdan  yangilarini  yaratishda;  aniq  joy  va  sharoit,
cholg'ular  va  ulami  tarkibi,  aniq  belgilangan  ijrochi  va  tinglovchilarga
mo'ljallangan  asarlarni  yaratishda  ko‘rinadi.  0  ‘zining  ijodida  kompozitor,  eng
avvalo,  cherkov  va  saroy  xizmatkori  oldiga  qo‘yilgan  talablardan  kelib  chiqqan
vazifalarga  va  berilgan  imkoniyatiarga  tayanjb  faoliyat  olib  borgan.  Ba’zan
25 kompozitor aniq buyurtma asosida, u xizmat qilgan byurger xohish-istagiga qarab
ijod qilishga majbur bo‘lgan.
 XVIII asrga qadar bunday hol tabiiy va keng tarqalgan hodisa sifatida qabul
qilingan.  Olmoniyada,  ayniqsa,  konsert  va  teatr  tomoshalarda  mustaqil  chiqishlar
kompozitorlar uchun qiyin kechgan mazkur davrda san’atkorning taqdiri ularni ish
bilan ta’minlagan cherkov va saroyga bogiiq bo‘lib qolgan. 
Qat’iy  va  og'ir  ijtimoiy  shart-sharoitda  I.S.  Bax  san’atda  o‘zining  shunday
yorqin  tarzda  namoyon  qilishi  kishini  hayratda  qoldiradi.  Balki  tashqi  omillar,
xususan,  kompozitor  ijod  qilgan  janrlar  ma’lum  ma’noda  uning  ichki  ruhiy
kechinmalari,  turfa  badiiy  intilish  va  ijodiy  imkoniyatiarga  hamohang
bo‘lganligida  ham  ko‘rinadi.  Musiqani  yaratish  uchun  kompozitor  paydo  bo‘lgan
har  bir  bo‘sh  vaqtidan  unumli  foydalanib,  qalb  izmiga  bo‘ysungan  holda,  o‘z
farzandlari va shogirdlari uchun asarlar yaratgan. Bu narsa hech qachon jamoaviy,
ya’ni uning asosiy xizmat ishlariga qarama-qarshi chiqmagan, negaki, kompozitor
xizmat  burchini  yuqori  qo‘yib,  féodal  va  cherkov  tartib-intizomiga  qat’iy  itoat
qilgan. Shunga qaramay, u amalda mavjud qoida va holatlarga tayanib, musiqachi
va byurger huquqlarini himoya qilgan. U nafaqat sha’ni va g‘ururini, balki butun
umrini  baxshida  etib  kelgan  kasbini  himoya  qilgan.  Xushmuomala  vamuloqotli,
o‘z  yaqinlari  va  kasbdoshlari,  o'quvchi  shogirdlariga  g‘amxo‘r  boigan  I.S.  Bax
mehnat  jarayoniga,  o‘z  kasbiga  layoqatsiz  va  hurmatsiz  insonlami  keskin  tanqid
qilgan.
 I.S.  Bax  o‘z  davrining  yirik  namoyandasi  sifatida  yoshligidandinga  chuqur
itoat  qiluvchilar  doirasida,  protestant  cherkov  an’analari  asosida  o‘sib-ulg‘aydi.
lining  shaxsiy  kutubxonasida  nemis  va  lotin  tilida  yozilgan  Martin  Lyuteming
to‘liq  asarlar  to‘plami  mavjud  bo‘lgan  va  kompozitor  aynan  Bibliya  o‘gitlariga
tayanib  ijodiy  izlanishlar  olib  borgan.  Shu  bois,  asarlarining  sarlavhalarini
kompozitor  “Jesu  Juwa”  (“Iso,  madad  ber!”)  bilan  boshlab,  yakunida  “Soli  Dei
Gloria”  (“Parvardigorga  hamdu  sanolar!»)  iborasi  bilan  yakunlagan.  Shu  singari
abbreviatura ko‘plab cherkov va dunyoviy asarlarida ham uchraydi. 
Ko‘p insonlar I.S. Baxning musiqasini o‘ta jiddiy deb qabul qiladi, aslida esa
unday emas. Faylasuf kompozitor, shu bilan birga, quvnoq hazil-mutoiba tarafdori
edi.  Qayg‘u-dard  va  fojiaga  to‘la  sahifalar  uning  asarlarida  hazil-quvonch,  o‘ta
jo'shqin  hayrat  lavhalariga  alishadi.  Bax  asarlari  hissiyot  va  kayfiyatlarning
diapazoni kengligi, yorqin va rang-barang bo‘yoqlari bilan ajralib turadi. I.S. Bax
ijodini  qabul  qilishga  to'sqinlik  qilgan  ya’na  bir  qarash,uning  o‘ta  hisob-kitobli
shaxs  sifatida  ta’riflanishida  ko‘rinadi.  Darhaqiqat,  ushbu  ijodkor  musiqasining
chuqur o‘yga toldiruvchi, shu bilan birga, ratsional fikrlash tizimi, XVII-XVIII asr
26 nemis  faylasuflari:  Leybnits,  Tomaziy  va  Volfning  ta’sirini  o‘zida  o‘tkazgani
shubhasiz.  Lekin  shu  bilan  birga,  kompozitor  asarlarida  aql  -  kuchli  emotsional
shiddat,  umumiylik  -  aniqlik  bilan,  dono  mantiq  -  erkin,  erk  fantaziya  bilan
mujassam payvand etilganini ko‘ramiz. 
Polifoniya  san’atining  ko‘p  asrlik  rivojlanish  yoiini  xulosalab  ko‘rilsa,  I.S.
Bax  bu  sohada  erishib  boim  as  texnik  mahorat  darajasigacha  ko‘tarilgan.  “Asl
ijodkor  paydo bo‘lganda, u, erishib bo‘lgan barcha narsalardan o‘ziga kerakligini
olib,  kerak  boimaganidan  voz  kechgan  holda,  tubdan  yangi  asar  yaratadi”,  -  deb
yozgan  edi  Amerika  yozuvchisi  Ernest  Ximenguey.  Nega  uning  bu  so‘zlarini
esladik? 
Chunki  aynan  bu  fikr  I.S.  Baxning  Yevropa  musiqa  madaniyati  tarixida
tutgan o‘mi va ahamiyatini toiaqonli ko'rsatib berishi aniq. 200 yil muqaddam I.S.
Bax haqida birinchi jildni yaratgan muallif Iogann Nikolaus Forkel shunday ta’rif
bergan  edi:  “Uning  iste’dodi  mash’ali  ta’sirida  boshqa,  yanada  kuchli  intilish
chirog‘i  yonib,  uni  har  bir  jabhada,  ya’ni  o‘z  kuchi  yetmagan  musiqiy  san’at
namunalarida  ijodiy  panoh  izlashga  chorlardi.  Dastlab  bu  qudratni  u  Vivaldining
skripka uchun konsertlarida, so‘ng o‘z vaqtining eng buyuk organ va klavir musiqa
ustalaridan  izladi.  U  davrning  mohir  darg‘alari  fuga  san’atining  bilimdonlari
boigan.  Kontrapunkt  san’ati  boiajak  ijodkoming  ijodiy  tafakkurini  charxlovchi
katta  kuch  sanalgan.  Shu  bois,  kontrapunkt  imkoniyatlarini  rivojlantirish,  sir-
asrorlarini  o‘rganish  borasida,  bora-bora  I.S.  Bax  yaratgan  asarlarida
kamchiliklami  tezkor  yengishga  va  uning  natijasida  kompozitorlik  mahoratini
takomillashtirishga zamin yaratildi”.
 I.S.  Bax  asarlarida  musiqiy  matnning  yoritilishi  polifoniyaga  xos  boigan
fakturaning  turli  ovozlari  orqali  bayon  etiladi.  Gorizontal  chizgilaming  birligi  va
omixtaligida  maium  vertikal  ohangdoshliklarakkordlar  va  ulaming  ketma-ketligi,
ya’ni garmoniya sodir boiib, o‘sha davr tinglovchilarini yangi jarangdorliklar bilan
hayratga solgan. Baxning asarlari yangi topilma va izlanishlarga boy boiib, musiqa
san’ati rivojlanishining yangi yoilarini ochib, kelajak sari qaratilgan.
I.S. Baxning ijodi o‘zining musiqiy tili va timsoliy doirasi zaminida chuqur,
milliy  boiib,  Olmoniyaning  xalq  qo‘shiqlari  va  nemis  Protestant  xorali  kabi  asl
nemis  janrlari  bilan  bogiiq  boigan.  Shu  bilan  birga,  G'arb  mualliflari  ijodini
yaqindan  tanishi  va  o‘rganishi,  Bax  uchun  katta  tajriba  maktabiga  aylanib, uning
asarlarida o‘z aksini topgan. 
Baxning  hayoti  davomida  uning  yonida  hamisha  kompozitorning  sevimli
musiqiy asbobi - organ hamroh boigan. Yoshlik chogiaridan bu cholg‘uga boigan
mehr-muhabbat,  uni  shu  cholg'uda  mahorat  bilan  ijro  etgan  san’atkorlarni  diqqat
27 bilan kuzatishida, o‘z vaqtida yarim Olmoniyani piyoda kezib, mashhur organchi,
kompozitor  Ditrix  Bekstexudega  shogirdlikka  tushish  niyatida,  misol  tariqasida,
umrida bir bora unga berilgan ta’til vaqtida ishga kech qolgani maium. Shaharma-
shahar kezib, o‘z xizmat 62 joylarini almashtirgan (cherkov, saroy musiqachisi) 
I.S.  Bax  hech  qachon  organdan  ayrilmagan,  bu  cholg‘u  uchun  asarlar
yaratib,  o‘zining  va  o‘zgalarning  asarlarini  mohirona  ijrosi  bilan  insonlami
hayratda  qoldirgan.  Ma’lumki,  organ  cholg‘usi  va  organ  san’ati  Olmoniyada
nihoyatda  mashhur  bo‘lgan  protestantlik  cherkov  marosimini  soddalashtirib,  uni
jiddiy va kamtarona qilib qo‘ydi. Ushbu marosimlarda musiqaning ahamiyati o‘sib
bordi.  So‘ngra,  konsert  va  teatr  hayotini  dadil  rivojlanishi  oqibatida,  cherkov  -
musiqa  san’ati  markaziga,  cherkov  organchisi  esa  -  muhim,  kichik  shaharlarda  -
uning  yagona  vakiliga  aylandi,  desak  mu  bo  lag‘a  boimaydi.  I.S.  Baxning  organ
bisoti rang-barangligiga qaramay, unda bir necha janrlar alohida ajralib turadi. Biz
ularning  ikkitasi  -  xoral  prelyudiyalar  va  ikki  qismli  fugali  polifonik  qismlarida
to‘xtab o‘tishni lozim topdik. Organ xoral prelyudiyalar protestant 5
 xorallar asosida
yaratilgan. Olmoniyadagi islohot protestant xoral janrini sahnaga ko‘tardi. 
Xoral (xorli kuylash) - cherkov xizmatlariga kiritilgan rasmiy an’anaviy va
qoidalashtirilgan  kuylash  yoilarining  umumiy  nomidir.  Katolik  cherkovida  bir
ovozda,  lotin  tilida  ijro  etiluvchi  xoralga  qarama-qarshi  protestant  xorali
taqqoslangan. 
Nemis  yerlarida  Genrix  Geyni  ta’rifida  “Islohot  marselyezasi”  deb  atalgan
bu  xoralning  birinchi  namunasi  sifatida  Dehqonlar  urushi  (I524-1526)da  ilk  bor
yangragan “Xudo - bizning tayanchimiz!” asari hisoblanadi. Taxmin qilimshicha,
bu asar Olmoniyada islohotni rivoji va targ‘ibotiga katta ulushini qo‘shgan, islohot
otaxoni Martin Lyuter qalamiga mansubdir. Bu yo‘nalish tarixda Lyuteranlik nomi
bilan  mashhur  boigan.  Lyuter  musiqaga  katta  e’tibor  berib,  ko‘plab  diniy
aytimlarning matn muallifi sifatida ham tanilgan. 
Lyuter  va  uning  safdoshlari  (eng  avvalo  -  Tomas  Myunser)  oddiy  nemis
xalqi  cherkov  xizmatini  tushunishi  uchun  uni  nemis  tilida  olib  borilishini  talab
qilib,  bu  maqsadga  erishdilar.  Tabiiyki,  cherkov  xizmatiga  kelgan  oddiy  xalq,
shahar  aholisi  ham  xorallarni  ona  tilida,  xalq  ichida  mashhur  boigan  kuy  va
qo'shiqlarga  solib  ijro  etishadi.  Mashhur  kuy-ohanglar  yangi  matn  va  ijro  etish
sharoitida o‘zgarib, yangicha tusda, to‘rt ovozli tizimda yangraydi. O‘z navbatida,
to‘rt ovozli tizim, akkorlarga intilgan, o‘rta ovozlari harakatchan, ovozlarning bir
5
 Protestantizm — xristianlikda, xususan, katolik cherkovidan ajralib chiqqan yo‘nalish. Eng aw alo bu yo‘na!ish 
Olmoniya bilan bog'liq bo‘lib, XVI asrda katolik cherkoviga qarshi Islohot markaziga aylandi. Protestantlik, 
shuningdek, nafaqat diniy oppozitsiya, balki antifeodal kurash bo‘lib, o‘zini safiga dehqonlar, shahar kambag'allarini
kiritgan.
28 tekisli  harakati  bilan  gavdalanadi.  Xoralni  ilk  palladagi  ijro  etish  an’analariga
ko‘ra, kuy tenor ovoziga, kechroq esa soprano ovoziga yuklanadi. O ‘z navbatida,
bu  holat  xoralni  oson  qabul  va  idrok  etish,  organ  jo  ‘rligida  yengil  ijro  etishga
zamin yaratib berdi. 
Nemis kompozitorlari va ijrochilari protestant xoraliga murojaat qilib, ularni
qayta  ishlash  borasida  turfa  ko‘rinishlarni  yaratdilar.  Tabiiyki,  I.S.  Bax  bunday
bebaho  nemis  yodgorligiga  befarq  qolmadi  va  avvalgi  kompozitorlar  erishgan
yutuqlari  zamirida,  o‘zining  yorqin  talqinida  ularni  namoyon  qildi.  U  o‘zining
organ  xoral  prelyudiyalarida  xoralning  asosiy  kuy  yo‘ii  va  uning  kuychanligini
saqlab qolishga intilgan. Natijada aynan ushbu janr kompozitor bisotining vokal va
organ  musiqasi  o‘rtasida  boglovchi  rishtaga  aylandi.  Baxning  organ
prelyudiyalarining emotsíonal rangbo‘yoqlari aw al uning asosida olingan shoirona
matnlar  mavzusidan  kelib  chiqadi:  bu  tantanalik  va  g‘amgin  lirika,  quvonchli
parvoz va diniy sajdagohlik. Ammo asarlarning timsoliy doirasi qanday boiishidan
qa’ti nazar, ular o‘zining soddaligi va tabiiyligi, shu bilan birga, chuqur ahamiyatli
va  oliyjanobligi  bilan  ajralib  turadi;  ixcham  shakl  va  kamer  jarangdorlik  -  tembr
turfaligi,  koloritning  rangbarangligi  va  nafisligi,  kuy  ovozining  hukm  surishi,
uning  yaxlitligi,  go‘zalligi,  kuychanligi,  ifodaviy  hamnafas  ovozlar,  turli
registrlarning  tasodifíy  va  ifodaviy  birikmalari,  bularning  barí  janrning  eng
namunaviy misoli - Í.S. Baxning Fa-minorprelyudiyasi uchun xosdir. 
Fa-minor  xoral  prelyudiya.  Xoralning  yumshoq  va  g‘amgin  kuy  negizi
“Senga  murojaat  qilaman  -  Xudo”  yuqori  ovozda  tarannum  etiladi.  U  boshqa
ovozlardan ustun turib, yuqori olijanoblik va go‘zallik timsoli  boMmish  asarning
asosiy timsoliy doirasini ochib beradi. Kuyning diapazoni o‘rta registrda berilgani
va uning kengligi ovoz diapazoniga mos kelishi maium ma'noda inson kuylashini
eslatadi.  Bas  ovozining  asta,  bir  tekisdagi  qadam  bosish  harakati  jiddiy  va  qat’iy
kayfíyat  yaratishda  xizmat  qiladi.  Biroq,  orada  o‘rta  ovozlarning  o‘n  oltitalik
cho‘zimlikdagi  kuy  harakati  nihoyatda  ifodaviy  va  kuychan  boiib,  prelyudiya
musiqasiga yumshoq iliqlik baxsh etadi.
 Asarning  avj  pallasi  o‘z  ichida  keskin  taranglikni  mujassam  etib,  asarning
yakuniy  qismiga  keladi.  Bu  taranglik  Baxning  ko‘plab  asarlarida  o‘rin  oigan
ovozlar  o  ‘rtasidagi  bir  vaqtli  kontrast  orqali  yuzaga  keladi.  Biroq  aynan
kulminatsiya, ya’ni avj pallasida lyabémol major tonallik yangrashi yorqin bo‘yoq
sifatida  ko‘zga  tashlanadi.  Ammo  yakuniy  taktlarda  fa-minor  tonalligiga  qaytib,
asosiy g‘amgin kayfiyat tasdiqlanib qoladi. 
Baxning  organ  musiqasidagi  yana  bir  polifonik  janr,  bevosita  turkum  ikki
qismlik bilan  bog'liq.  Ko‘pincha  bu erkin,  badihago'ylikka  asoslangan  prelyudiya
29 yoki  fantaziya,  ba’zan  tokatta  va  unga  qarama-qarshi  aniq  va  jiddiy,  o‘z  qat’iy
yozilish  qonun-qoidalariga  amal  qilingan  fuga  qismni  tashkil  qiladi.  Bu  qismlar
temp  tezligi,  shakli,  faktura,  xarakteri,  rivojlanish  tamoillari  bilan  farq  qilib,
alohida  kelsa-da,  biroq  bir-biri  bilan  uzviy  bog'liq.  Birinchi  bo‘limlaming
ahamiyati  nafaqat  kirish  vazifasini  o‘tash,  balki  butun  asarning  asosiy  g‘oyasini
rivojlanishi  urug‘ini  soluvchi  poydevorga  aylanish  demakdir.  Keyinchalik,  kirish
qismlarda  fuga  bilan  chuqur  bog‘liqlik  rishtalari  mavjudligi  aniqlanadi.  Yoshlik
chog‘larida  I.S.  Bax  ijodining  yorqin  ilhomi  bo‘lmish  re-minor  tokatta  va  fugani
yaratgan  edi.  Uni  tinglaganlar  yuqoridan  pastga  kezib  tushayotgan  ohanglar  va
ulaming tantanali akkordlarga qo'shilib tushishini unutmaydi. Taxmin qilinishicha,
bu musiqa Baxning badiha san’atidan bir misol bo‘lib, keyinchalik kompozitor uni
takomillashtirib,  yuqori  darajaga  ko‘tara  olgan.  Ma’lumki,  “tokatta”  so‘zi  ko‘p
ma’noga  ega.  Biroq  dastlabki  ko‘rinishda  tokatta  italyan  “toccare”  (organ  yoki
klavesin  klavishalarga  barmoqlami  tekkizish  degan  ma’noni  anglatadi)  so‘zidan
kelib  chiqib,  klavishali  cholg‘ular  uchun  mo‘ljallangan  fantaziyalar  bilan
qiyoslangan.  Bu  borada,  nemis  organ  tokattasining  asoschisi  Ditrix
Bekstexuderimg mohir ijrosidan ta’sirlanib hayratlangan I.S. Bax uning “Organda
chalish - bu matnsiz va teatr sahnasiz dramatik harakatdir” degan so'zlarini yodda
tutgan.  D.  Bekstexudeni  tinglab,  Bax  yanada  erkinroq  bastalashni  boshladi,
natijada  zamondoshlaridan  nafaqat  asarlarining  chuqurligi  va  ifodaviy  kuchida,
balki  shakl  tizimining  sokinligi  bilan  oldinga  ildamladi.  Xususan,  o‘zining  ilk
asarlari  boimish  mazkur  tokatta  va  fugada,  u,  fuganing  shakl-shamoyilini  aniq
belgilab,  uni  tokattadan  aniq  chegaralar  bilan  ajratdi.  Shu  bilan  birga,  ulami
dramaturgik  nuqtayi  nazardan,  ko‘rinmas,  biroq  chuqur  tahlil  orqali  yuzaga
chiqarish  mumkin  boigan,  ichida  pinhon  sirlangan  rishtalar  bilan  bogiadi.
Badihalikning kuchli yoyilishi - tokattada boiib, fuga qismiga dabdabali kirish ato
qilingan. Kompozitor organ uchun, shuningdek, kansona va richekarlar, tokkata va
fantaziya,  prelyudiya,  kaprichchio,  chakona,  passakalya,  xoral  prelyudiyalar  va
boshqa asarlarni yozgan. 
Ko‘plab Yevropa mamlakatlarida organ musiqasining iste’dodli kompozitor
va cholg‘uchilari dunyoga keldi. Boshqalardan ko‘ra italyan musiqachi - Djirolamo
Freskobaldi,  niderlandlik -  Yan Piterszon  Svelink va  nemis  sozandalari  -  Samuel
Sheydt, Iogann Yakob  Froberger, Iogann Paxelbel  va ayniqsa, butun Olmoniyani
o'zining  mahoratli  ijrosi  bilan  hayratga  solgan  Ditrix  Bekstexude  ajralib  turardi.
Ba’zan  niderland,  italyan,  fransuz,  nemis  cherkovlari  haqiqiy  konsert  zal  va
sahnalariga  aylanib,  san’atkorlaming  mohirona  ijrolari  tomoshabinlarni  lol
qoldirgan.  O‘sha  paytlarda  organchilar  klavikkord  va  klavisin  cholg‘usini  mohir
sozandalari  ham  boigan.  Bora-bora  klavir  musiqa  organ  va  lyutnya  (ud)
30 musiqasidan  yiroqlashib,  ajralib  boradi.  Klavir  uchun  asarlar  repertuarining
salmoqli  qismini  raqslar  va  “syuita  ”  (fransuz  tilidan-qator,  ketma-ketlik)  nomi
bilan  e’tirof  etilgan  raqs  turkumlari  egallagan.  Syuita  tarkibiga  vazmin  nemis
allemanda,  harakatchan  fransuz  kuranta,  sekin  ispan  sarabandasi  va  tezkor  ingliz
jiga  raqslari  kirgan.  Ba’zan  mazkur  asosiy  raqslarga  qo‘shimcha  raqslar  o‘rnida
ariya  va  rondo  kiritilishi  mumkin  boigan.  Prelyudiya  yoki  uvertyura  butun  raqs
turkumini an’anaga ko‘ra ochib bergan. 
Syuita bilan bir qatorda boshqa turkumlar ham paydo boidi. Shulardan biri -
sonata  va  konsert  janrlari.  Sonata  shaklining  asosiy  turi  mazkur  davrda  cherkov
sonatasi  hisoblangan.  Mazkur  janr  asosan  cherkovlarda,  diniy  bayramlarda  ijro
etilish  uchun  mo`ljallangan.  Cherkov  sonatasi  bilan  bir  qatorda  dunyoviy  sonata
turlari  ham  mavjud  boigan.  Shu  asosda  Italiya  va  Olmoniyada  klavisinsonatalari
dunyoga keldi. Ushbu davrda nemis kompozitori logann Kunau qalamiga mansub
“Bir  necha  Bibliya  hikoyalaming  musiqiy  tavsifi”  (1770)  yaratildi.O‘sha  davrda
“kamer  musiqa”  deb  cherkovdan  tashqari,  ya’ni  xonaki  sharoitda  ijro  etiluvchi
musiqa  nazarda  tutilgan.  Asta-sekin  mazkur  atama  bilan  har  bir  alohida  cholg‘u
uchun  yozilgan  mustaqil  partiyalar,  ya’ni  ansamblli  asarlar  tushuniladi.  Eslatib
o'tish  joizki,  I.S.  Baxdan  avval  Djirolamo  Freskobaldi,  Fransua  Küpperen  va
Domeniko  Skarlattilar  klavir  uchun  bir  qator  ajoyib  asarlar  yaratganlar.  Bax  esa
klavir musiqasining ifodaviy palitrasini,  uning uslubiy chegaralarini  kengaytirgan
holda, turli mamlakatlarning organ, orkestr va vokal adabiyotida jamlangan vosita
va usullarni o‘zida mujassam etdi. 
Baxning  g‘oyalari  uning  davridan  ancha  olg‘a  qadam  tashlab,  o‘sha  davr
cholg‘ulari imkoniyatidan o‘z ifodasini topa olmagan. Klavesin ovozining jarangi
kalta, qo‘ng‘iroq kabi yorqin, lekin tez so‘nuvchi boigan. Klavikord cholg‘usi esa
kuchsiz,  past  tembr  bilan  ajralib  turgan.  1709-yili  italyan  ustasi  B.  Kristofori
tomonidan  yaratilgan  fortepiano  uning  bizgacha  yetib  kelgan  mukammal
ko‘rinishiga yetishish uchun hali katta vaqt kerak bo‘lgan. Kompozitor o‘z oldiga
klavesinning  “urma”  xususiyatidan  qochib,  unda  kuychan,  sokin  chalish
imkoniyatlarini  chiqarishga  intilgan.  Bunday  yondashish  kompozitomi  klavir
asarlarida  lirik  obrazlami  ifodasi  bilan  bogiiq  boigan  deb  taxmin  qilish  mumkin.
Bu  esa  yangi  ijrochilik  usullari,  texnik  mahorat  yoilarini  izlash,  applikatura
tamoyillarini takomillashtirishga kompozitomi undadi. 
Bax  “legato”  shtrixini  sifatli  chiqarishga  harakat  qilgan,  buning  asosida
pedagogik  repertuar  ham  kengayib  borgan.  Maiumki,  “kichik  prelyudiya  va
fugalar”, “invensiyalar”, hatto taniqli “Fransuz syuitalar” va “Yaxshi temperatsiya
qilingan  klavir”  ham  instruktiv  asarlar  sifatida  yaratilgan.  Shu  bilan  birga,  Bax
31 klavimi  nafaqat  xonaki  cholg‘u,  balki  keng  jamoatchilik  e’tibori  uchun  havola
etiladigan  cholg‘u  ekanini  isbotlab,  klavir  uchun  fantaziya  va  fuga,  tokatta  va
konsert kabi janrlami yaratdi. Ular orasida “Italyan konserti” mashhurdir
II.Xorijiy mamalakatlarda musiqiy tarbiya tizimi.
 Xorijiy  mamlakatlarda  yagona  o’quv  reja  va  dasturga  amal  qilinmaydi.
Davlat  maktablari  bilan  birga  shaxsiy  kollejlar  va  oliy  ta'lim  dargoxlari  mavjud
bo’lib turlicha darajada estetik tarbiyani amalga oshirishda o’quvchiga keng ijodiy
erkinlik  berilgan.  O’qituvchi  o’zining  sharoiti  imkoniyatlari  vao’quvchilarning
bilim  darajasiga  qarab  dasturga  o’zlashtirishlar  kiritishi  mumkin  va  tarbiya
jarayonida o’quvchiarda san'at orqali xayotni va unga shaxsiy munosabat bildirish
ijodiy  munosabatda  bo’lish  malakalarini  rivojlantiradi.  Musiqalarda  yuksak
rivojlangan  texnik  vositalaridan  keng  foydalaniladi.  O’quvchiar  elektron
organlarda  chalib  kuylaydilar,  turli  faoliyatlardan  (aytishuv  xarakatlar,  bir-biriga
jo’rnavozlik qilishlarni) bajaradilar. Bunda asosan o’quvchilarda ijodiy qobiliyatini
ro’yobga  chiqarishdan  iborat.  Jumladan  AQSh  da  yagona  davlat  dasturi  yo’q.
Musiqa ta'limi "estetika" sifatida qo’yiladi. Unda musiqa tasviriy san’at va mexnat
mazmunan bir  –biri  bilan bog’langan. Davlat maktablari bilan birga diniy hamda
shaxsiy dunyoviy maktablar ham mavjud. Shuning uchun xar bir maktabda, davlat
maktablarida shaxsiy va diniy maktablarda o’quv xarakatlari ham bir xil emas, urta
xisobga I-VII sinflarda xaftasiga 4-2 soatdan dars o’tiladi. Darsdan tashqari xar bir
o’quvchi  musiqa  to’garaklar  (xor,  orkestr,  raqs)  a'zolari  bilan  bir  maktabda
simfonik orkestr mavjud. 
Yaponiyada  ham  yagona  o’quv  reja  va  dasturga  amal  qilinmaydi.
Yaponiyada  musiqa  tarbiyasining  o’ziga  xos  sistemasi  vujudga  kelgan.  Ularda
bolalar  bog’chasidan  oliy  ta'limgacha  estetik  tarbiya  amalga  oshiriladi.  Estetik
tarbiya  intengrasiya  qilingan  fan  bo’lib  unga  musiqa,  tasviriy  san'at  va  mexnat
uzviy birlashgan. U bir necha bosqichda amalga oshiriladi. 
a) 1-5 yoshgacha bolalar bog’chasida
 b) 6-14 yoshgacha to’liqsiz o’rta maktab 
v) 15-18 yosh o’rta maktabi 
g) 18-23 yosh oliy ta'lim maktabi 
Bolalar  bog’chasida  «Sudzuki»  tizimi  mashxurdir.  Uning  tizimida  ona  tilini
o’qitilishi,  musiqa  tinglab  idrok  etishi  bilan  amalga  oshiriladi.  Bolalar  cholg’u
asboblarda kuy chalishlar ham rol o’ynaydi. Mashg’ulotlar jarayonida bolalarning
onasi  ham  ishtirok  etadi.  Mashg’ulot  mazmuni  va  maqsadidan  ogox  bo’ladi  va
32 oilada  o’z  ovozi  bilan  shug’ullanadi.  Sudzukining  tadbirlarida  onalar  musiqa
ma'lumotiga ega bo’lishi shart emas.Oilada gramzapisi, televideniya, konsertlarda
tinglangan  asarlarni  muxokama  etadilar.  Bunda  bog’cha  va  oilaning  hamkorligi
ham  rol  o’ynaydi.  Natijada  5-6  yoshli  bolalar  Betxoven  sonatalarini  chalishga
erishadilar. 
Yuqori  sinflarga  ko’chgan  sari  "estetik  tarbiya  ham  bir  predmet  singari
murakkablashib boradi. Sinflarda rassomchilik, xaykaltaroshlik, xalq amaliy san'ati
va musiqa san'ati tanqidchilari yetishadi. 
O’qituvchi kadrlar tayyorlash ishi yaxshi yo’lga qo’yilgan. Respublika oliy
pedagogika  va  san'at  oliygoxlarida  tayyorlanadi.  O’qituvchilar  shuningdek  ona
Vatanida olgan bilimlarga qaramay, rivojlangan Yevropa mamlakatlariga o’qishga
borib o’z bilim va malakallarini oshiradilar. 
Mustaqil  Respublikamizda  amalga  oshirilayotgani  jamiyatimizni  iqtisodiy,
ijtimoiy,  siyosiy,  ma'naviy  va  madaniy  jixatdan  jahonning  eng  rivojlangan
mamlakatlari  qatoridan  o’rin  olishida  o’zining  ijobiy  natijalarini  bermoqda.
O’zbekistonning "Ta'lim to’g’risida"gi qonunga ko’ra 9 yillik umumiy o’rta ta'lim
joriy  etildi.  Ta'limni  mintaqaviy  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  musiqa-
bo’yicha konsepsiyasi ishlab chiqildi. 
1992  yil  25  noyabrda  ''Ma'rifat"  ro’znomasida  musiqa  ta'lim-tarbiyasining
konsepsiyasi  loyixasida  musiqa  ta'limning  milliy  va  ilmiy  asoslari,  mazmuni,
tuzulishi.  Tabaqalanishi,  musiqa  o’qituvchisiga  bo’lgan  zamonaviy  talablar  va
uning  ilmiy  uslubiy  ta'minoti  bayon  etildi.  Bugungi  o’zligimizni  anglash  o’z
taqdirimiz  va  farzandlarimiz  istiqbolini  yaratish  imkoniyatiga  ega  bo’lgan,
mustaqil  O’zbekistonda  milliy  madaniyatimizni  o’ziga  xosligini  tiklash
maktablarida  yoshlarni  badiiy  tarbiyalash  va  kamol  hamda  xozirgi  kunimizni
to’laroq idrok etish uchun esa tariximizni yaxshi bilmoqlik xisoblanadi. Chunki,xar
biri  tarixiy  bog’lanish  orqali  amalga  oshiriladi.  Barcha  fanlar  qatori  musiqiy
ta'limda  ham  davlat  ta'lim  standartlarini  joriy  etilishi  milliy  musiqiy  meroslardan
to’lakonli  foydalanish  imkonini  beradi.  Bular  ommaviy  xalq,  kuy  qo’shiklarida
xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlari, maqom, shashmakom, dostonlar va
bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatida o’z aksini topdi. 
Musiqa  san'atining  bu  kabi  imkoniyatlari  yangi  avlodni  tarbiyalashda
ularning  barkamol  bo’lib  yetishishlarida  o’ziga  xos  takrorlanmas  manba  bo’lib
xizmat bo’ladi. Musiqa ta'limidan, davlat ta'lim standartlari asosida ta'lim mazmuni
o’quvchiarning  musiqiy  bilim  va  tajribalari  bilan  birga  ularda  kuzatuvchanlik,
xotirani  taqqoslash,  obrazli  tasavvur  qilish,  ijodkorlik,  mustaqillik,
tashabbuskorlik, badiiy va musiqiy did kabi xislatlarini rivojlantirishni ta'minlaydi.
33 Demak,  yosh  avlodni  yetuk  qilib  tarbiyalashda  musiqiy  madaniyat  darslarini
ahamiyati  ega.  Musiqiy  madaniyat  darslari  o’quvchilarni  axloqiy-estetik
tarbiyasiga  ijobiy  ta'sir  ko’rsatadi.  Ulardagi  go’zalikka  bo’lgan  xis-tuyg’ularini
o’stiradi,  musiqa  san'atiga  mexrmuxabbat  qiziqish  uyg’otadi,  ona  Vatanni
sevishga, bir-birini, kattalarni xurmat qilish, mehnatni tabiatni sevishga, qadrlashga
o’rgatadi,  xayotda  o’z  o’rnini  topa  olishga  madad  beradi.  Bunda  o’quvchilar  bir
san'atini  butun  nafosati  bilan  o’rganishlari,  musiqani  idrok  etish,  yakka va  jamoa
bo’lib  qo’shiq  kuylash  va  raqsga  tushish  ijodkorlik  malakalarini  shakllantirish
musiqa  tarbiyasining  maqsadi  xisoblanadi,  Shuningdek,  o’quvchilar  iqtidorini
rivojlantirish  uchun  zaruriy  shart-sharoit  yaratib  berish  va  ularning  badiiy
ehtiyojlarini qondirish musiqa ta'lim tarbiyasining vazifasini tashkil etadi. 
Xozirgi musiqiy ta'lim shuni ko’rsatadiki, milliy musiqa merosimizni musiqa
darslarini  va  sinfdan  tashqari  musiqa  tarbiya  ahamiyati  katta.  Musiqa  darslarini
xayotga  joriy  etish  maqsadida  umumiy  o’rta  ta'lim  maktablari  standarti  asosida
yangi dastur asosiy moxiyati avvalo darsningmavzulari har bir chorak belgilangan
bosh mavzulardan olib chiqadi. Darsni qiziqarli bo’lishi uchun musiqa qo’llaniladi,
barcha  musiqa  faoliyatlari  (xor  bo’lib  savodi  musiqa  tinglash)  dars  mavzusining
ajralmas qismi va mantiqan uzviy bog’lanib o’tiladi.
 Dars  -  ta'lim  tarbiyani  amalga  oshirishni  eng  qulay  va  samarali  shaklidir.
Jamiyatimizning  turli  jabxalarida  siyosiy-iqtisodiy,  ijtimoiy  ma'rifiy  o’zgarishlar
barcha  fanlar  qatori  musiqa  darslarining  mazmuni  va  metodikasiga  ham  yangi
zamonaviy talablar qo’yiladi: 
1. Darsda ta'limiy-didaktik, tarbiyaviy rivojlantiruvchi maqsadlarni bilish va ularni
amalga oshirish. 
2. Darsda ta'limning faol usul va uslublardan foydalanish. 
3.  Dars  jarayonida  xalq  pedogogikasi  an'analarini,  jahon  pedagogikasi
psixologiyasi, san'atimiz buyuk ajdodlarimiz o’gitlari, rivoyatlarimiz, xikmat to’la
xadislarimizdan unumli foydalanib, olib borish maqsadga muvofiqdir. 
Ma'lumki  keyingi  yillarda  tajribali  metodistlar,  olimlar  va  amaliyotchi
o’quvchilarning o’quv jarayonini taxlil qilish soxasida o’tkazilgan tadqiqotlar dars
samaradorligini oshirish pedagogik va didaktik shart-sharoitlariga bog’lik ekanligi
ko’rsatmokda. Eng muxim shartsharoitlar quyidagilardan iborat: 
Darsliklar,  qo’llanmalar,  dastur  tavsiyanomalar,  didaktik  ko’rgazmali
qurollar va texnik vositalardan foydalanish, sinfda ijobiy psixologik muxit bo’lish,
o’qituvchi va o’quvchilar orasida o’zaro yaxshi munosabatda bo’lish bu pedagogik
34 shart-sharoitlarga amal qilib darsning maqsadi mavzusi, to’g’ri tashkil qilinsa dars,
sifatli samarali bo’lishi mumkin. 
2.1. Yaponiyada musiqa o`qitishning maqsad va shakli.
Yaponiya  go`zallikni  ulug`lovchi  mamalakat,  shuning  uchun  bolalarda
estetik  didni  shakillantirish  va  rivojlantirishga  bo`lgan  intilish  maktab  o`quv
rejasidagi “musiqa” o`quv fanida o`z ifodasini topgan.
Birinchi  sinfda o`quvchilar musiqa  bilan havftasida uch marta, ikkinchidan
to  sakkizinchi  sinifgacha  ikki  marta,  to`qqizinchi  sinifda  esa  haftasida  bir  marta
shug`ullanishadi.  Mashg`ulotlarni  olib  boradigan  pedagog  o`rta  ma`lumotli  ,
aksariyati esa oliy ma`lumotga ega.
Yaponiyalik  muallimlar  1-sinf  bolalarining  musiqa  tarbiyasiga  alohida
e`tibor  qaratishadi,  chunku  aynana  shu  yoshda  bolalarda  o`quv  faniga  intilish  va
jiddiy munosabat tarbiyalanadi.
Birinchi  sinf  o`quvchilari  ko`nikma-malakalarining  butun  bir
majmuasini  ,ya`ni  tovushni  to`g`ri  chiqara  olish,  nafastni  rostlash,  dirijorning
oddiy harakatlarini tushunish, qo`shiqni o`rganish va uni ijro etish, usulni his etish
kabilarni bilishlari lozim.
Bolalarga  mutlaq  tizimi  orqali  notalarni  o`rgatish,  keyinchalik  metallofon,
lab garmoniyasi va fisgarmoniyada kuy ijro etish o`rgatiladi. Shunday qilib qo`shiq
ijrochiligi  cholg`ular  jo`rnavozligi  bilan  qo`shiladi.Maktabdagi  o`quv  yili  uch
trimestrga bo`linib to`ldiriladi.
Birinchi trimestrga bolalar ritmik jo`rnavozligi, 
Ikkinchi  trimestrga  esa  musiqa  cholg`ularida  murakkab  bo`lmagan  ikki  ovozli
mashqlar bajarishadi.
Birinchi  sinfda  bolalar  musiqani  eshitib,  musiqa  asarini  badiiy
xususiyatlarini, sur`ati , register, dinamika,tember belgilaydilar, oddiy uch qisimli
shakilni  aniqlaydilar.  6-sinfga  kelib,  bolalar  murakkab  asarlarni  ijro  etadilar.
Shunday  qilib,  musiqa  darslarida  asosiy  o`rin  musiqa  cholg`u  asboblarida  ijro
etishga  ajratilib,  bu  narsa  hamma  bolalarni  ijodiy  jarayonda  faol  ishtirok  etishga
jalb etadi va ularda musiqaga qiziqish va muhabbatni uyg`otadi.
35 Musiqaga  oid  o`quv  rejasi  va  dastur  shu  tarzda  tuzilganki  ,  bolalarning
musiqa  ijrochiligida  ishtirogi  ularning  musiqani  eshitish  qobiliyatini  muttasil
rivojlantirib beradi, ularni yanadaroq murakkab musiqani asarlarini tinglab, idroq
qilishga tayyorlaydi.
Maktab o`quvchilari I.S Bax, A.Vivalde, V.Motsart, L. Betxoven, F. Shuber.
F.Mendelson,  I.Stravenskiy,  D.  Shostakovich,  A  Xachaturyan  asarlari  bilan
shuningdek,  G.Karayan,E.SHvarstakops.  L.Kogan,  D.Oyistrax,  S.Rixter  kabi
buyuk ijrochilar va ular yaratgan asarlar bilan tanishadilar.
Musiqa eshitish jarayonida o`quvchi texnik vositalardan, stereolektrofon ba
videomagnirafonlardan keng foydalanadi. Hozirgi kunda Yaponiya maktab va oliy
o`quv  dargoxlarida  fan-taraqqiyoti  o`z  aksini  topgan.  Barcha  darsxonalar  yangi
zamonaviy texnika jixozlari bilan jixozlangan.
Bolalar  bog`chasida  ”Sudzuki”  tizimi  mashhurdir.  Yapon  pedagogi
Sudzukining  metodi  juda  yaxshi  natija  bermoqda.  Uning  tizimida  ona  tilini
o`qitishi  musiqa  tinglab  idrok  etish  bilan  amalga  oshiriladi.  Bolalar  cholg`u
asboblarida  kuy  chalishlari  muhim  rol  o`ynaydi.Sudzuki  musiqani  eshitish-
bolaning  musiqiy  qobilytini  rivojlantirishdagi  muhim  vosita  deb  tariflaydi.  Bola
iloji  boricha  ,o`ziijro  etadigan  musiqani  ko`proq  eshitishi  ham  lozim.  Bunda
garchand, musiqa mutaxasisi bulmasa ham onaning roliga Sudzuki alohida e`tibor
beradi. 
Mashg`ulotlar  jarayonida  bolalarning  onasi  ham  ishtirok  etadi.  Onalar
mashg`ulot  mazmuni  va  maqsadidan  ogoh  bo`ladilar  va  oilada  o`zi  ovozi  bilan
shug`ullanadilar.  Sudzukining  ta`birida  onalar  musiqa  maq`lumotiga  ega  bo`lishi
shart  emas.  Oilada  gramyozuv,  televideniya,  konsertlarda  tinglangan  asarlarni
muhokama  etadilar.  Bunda  bog`cha  va  oilaning  hamkorligi  muhim  rol  o`ynaydi.
Natijada  5-6yoshli  bolalar  Betxiven  sonatalarini  chalishga  erishadilar.
Televideniya,gramplastika  va  magnitafon  yozuvlaridan  foydalanib,  Sudzuki,
bolakaylarni  ham  bevosita,  ham  “sirtqi”tarzda  o`qitmoqda.  Ta`limning  an`anaviy
usulidan farqli o`laroq ushbu uslub bolaga ona tilini o`rgatish jarayoniga o`xshab
ketadi.
O`quvchilarning  bilimlarini  baholash  uchun  har  bir  trimestrda  ikki  marta
barcha  mavzular  buyicha  yalpi  so`rov  o`tkaziladi.Yaponiyadagi  qariyb  har  bir
maktabda xor jamoasi bulib, unda havftada ikki marta mashg`ulot o`tkaziladi. Xor
jamoasi  bilan  musiqa  o`qituvchisi  ish  olib  boradi.  Yaponiyaning  musiqali  hayoti
yosh  sikripkachilarning  qoshma  orkestirlari  chiqishi  bilan  o`zgacha  ko`rinishga
36 egadir. 1948- yili Yaponiyada xor dirijori va jamoat arbobi Akiko Seki 6
 tashabbusi
bilan “Yaponiyaning kuylovchi ovozlari” 
Amerika  Qo`shma  Shtatlarida  musiqa ta`lim tizimi
AQSHda  yagona  davlat  dasturi  yo‘q.  Musiqa  ta’limi  “estetika”  fani  sifatida 
o‘tiladi.O‘qituvchilar  o‘zlari  xohlaganlaricha  darslarni  tashkillashtiradilar.  Unda 
musiqa,  tasviriy  san’at  va  mehnat  mazmunan  bir-biri  bilan  bog‘lagan.  Davlat    
maktablari bilan birga diniy, shaxsiy,  dunyoviy maktablar ham  mavjud. Shuning 
uchun  har  bir  shtatda  davlat  maktablarida ,  shaxsiy  va  diniy  maktablarda  o‘quv 
soatlari  ham  bir  xil  emas,  o‘rta  hisobga  I–VII  sinflarda  haftasiga  1-2  soatdan  dars 
o‘tiladi.  Maktablarning  1–4-sinflarida  musiqa  darsi  har  kuni  20-30  minut  hajmida 
o‘tkaziladi.  Darslarni  umumiy  o‘quv  fanlari  bo‘yicha  dars  beradigan  o‘qituvchilar 
olib  boradilar.  Darsda  o‘quvchilar  musiqa  ostida  ritmik  harakatlar  bajaradilar,  har 
xil  mavzulardagi,  jumladan,  ibodat  qo‘shiqlarini  ham  ijro  etadilar.  O‘rta  ta’lim 
maktablarida  musiqa  darslari  dars  jadvalidan  tashqari  vaqtga  belgilanadi.  Darsdan 
tashqari  har  bir  o‘quvchi  musiqa  to‘garaklariga  –  xor,  orkestr,  raqs,  VIAlarga  a’zo 
bo‘ladilar. 
Ko‘pchilik  maktablarda  simfonik  orkestrlar  mavjud.  Maktab  bilan    
kelishilgan  holda  o‘quvchilar  simfonik  orkestrlarga  jalb  etiladilar.  Sinfdan  tashqari 
musiqa  darslari  jarayonida  o‘quvchilar  turli  xil  musiqa  cholg‘u  asboblari  –  musiqiy
qutichalar,  baraban,  uchburchaklar  kabi  cholg‘ularda  ijro  etish  malakalarini 
egallaydilar.  3-sinfdan  boshlab  turli  orkestr  cholg‘ularida  ijro  etish  o‘rgatiladi. 
O‘quvchilar  cholg‘u  asboblarida  ijro  etishni  o‘rganib  bo‘lganlaridan  keyin  maktab 
orkestr  jamoasi  tashkil  etiladi.  Bundan  tashqari  o‘quvchilarning  shaxsiy 
imkoniyatlarini  hisobga  olgan  holda  cholg‘u  ansambllari,  xor  jamoalari  ham    
tashkil  etiladi.
         Umumiy  o‘rta  ta’lim  o‘qituvchilari  kollej  va  universitetlarda  tahsil  oladilar. 
AQSHda  musiqa  ta’limi  sohasi  bo‘yicha  aniq  bir  tizim  bo‘lmaganligi,  ta’lim 
muassasalarini turli xil shaxslar, kompaniyalar boshqarishi tufayli ta’lim tizimida 
noturg‘unlik  va  nomutanosiblik  mavjud.
Musiqa  mashg‘ulotlarining  o‘tkaziladigan  vaqti,  shakli  va  mazmunini    
pedagoglar  tomonidan  belgilanadi.  Mamlakatda  mutaxassis  o‘qituvchilar 
yetishmasligi,  musiqa  mashg‘ulotlariga  maxsus  ma’lumotga  ega  bo‘lmagan,  yosh
kompozitor  va  ijrochilarni  jalb  etish  ehtiyojini  tug‘diradi.  Natijada,  maktablarda 
yagona  musiqiy  ijro  repertuari  vujudga  keladi.  Ixtisoslashgan  musiqiy  ta’lim 
6
 1948- yili Yaponiyada xor dirijori va jamoat arbobi Akiko Seki tashabbusi bilan “Yaponiyaning kuylovchi 
ovozlari” xor jamoasi tuzilib, u xor qo`shiqchiligining barcha havaskorlarini birlashtiradi .
37 kollejlardan  boshlanadi.  Kollejlarda  o‘qish  muddati  to‘rt  yil  bo‘lib,  talabalar    
keyinchalik  o‘qishni  davom  ettirishlari  va magistr  unvonini  olish  uchun  ikki  yil. 
Doktorlik  ilmiy  darajasini  olish  uchun  besh  yil,  jami  yetti  yil  o‘qishlari  kerak 
bo‘ladi. 
2.2.Vengriyada musiqa ta`limining o`ziga xos hususiyatlari
Vengriyada  musiqiy  tarbiya  sohasida  erishilgan  asosiy  yutuqlar  zamonaviy
venger asoschilaridan biri kompozitor, xalq og`zaki ijodi bilimdoni, musiqashunos,
pedagog  Zoltan  Koday 7
(1882-1967)  nomi  bilan  bog`liqdir.  Bolalarning  musiqiy
tarbiya  sohasidagi  o`zining  faol  va  sermahsul  faoliyatini  Zoltan  Koday  1920-
yillardan  boshladi.  Z.Kodayning  bolalar  musiqiy  tarbiya  tizimi  ommaviylik
tamoyiliga asoslangan. Buyuk alloma xor jamoasida qo`shiq aytish hammaga ham
mumkinligini  alohida  ta`kidlagan,  keng  ommani  xor  ijrochiligiga  jalb  etib,  bu
ishga  alohida  diqqat  va  e`tiborini  qaratdi.  Koday  ommaviy  venger  maktabiga
“Tonika-sol-fa”  usulini  kiritdi.  Uning  g`oyalari  ikkinchi  jahon  urushidan  so`ng
ommalashib  ketdi.  Koday  metodi  bu  –yaxlit  tizim  bo`lib,  relyativ(nisbiy)
solmizatsiya,  kuylayotgan  o`quvchilarga  qo`l  harakati  yordamida  beradigan
ko`rsatmalar, venger xalq o`quvchilari, musiqani chuqur o`rganishga yo`naltirilgan
umum ta`lim maktablari, xor sinflari hamda guruhli kuylashdan iborat.Unutmaslik
kerakki,  Koday  metodi  haqida  gap  ketkanda  so`ngi  musiqiy  tarbiya  konsepsiyasi
haqida,  uni  hayotga  tadbiq  etish  yo`llari  to`g`risida  bormoqda.  Bularni  Z.Koday
turli  manbalardan  olib,  venger  musiqasi  xususiyatlariga  moslashtirdi.  Guruhli
kuylash  Vengriyada  haqiqatdan,  umumxalq  jarayoni  bo`lib  ,  bunga  musiqa
savodxonligi nota bo`yicha qo`shiq ayta olishga yordam beradi.
Z.Kodayning  “2000-yilga  kelib,  har  bir  umum  ta`lim  maktabini  bitirgan
o`smir  notani  erkin  o`qiy  oladi”  degan  orzusi  amalga  oshmoqda.  Vengriyada
musiqiy  tarbiya  yuqori  darajadadir.  Butun  mamlakatdagi  umum  ta`lim  maktab
tizimining  asosi  8  yillik  to`liqsiz  o`rta  maktab  bo`lib,  uni  bitirgan  o`quvchilar  4-
sinfli gimnaziyaga o`tadilar. Birinchi sinfda bolalar havftada 2 marta 0,5soatdan, 2-
7sinflarda esa haftada 2 soat “Musiqa” o`quv fani bilan shug`ullanadilar. Bundan
tashqari, har hafta ikki soat orkestir mashg`ulotlariga ajratilgan. Gimnaziyaning 3-
4-sinflarida  o`quvchilar  musiqa  adabiyoti  bilan  tanishish  va  biron  bir  musiqa
cholg`usini o`zlashtirish imkoniga ega bo`ladilar. Umumta`lim maktablari orasida
“Musiqa  qo`shiqchiligi”  to`liqsiz  o`rta  maktablari,  ya`ni  musiqani  chuqur
o`rganishga qaratilgan umumta`lim maktablari keng joriy etilgan. Ularda 1-4-sinf
o`quvchilari haftada 6 soat, 5-7-sinflarda esa 4 soat musiqa vax or mashg`ulotlari
buladi.  Maktablarda  shuningdek,  fortepiano,  skripka,  puflama-musiqa  cholg`ulari
7
 Koday ommaviy venger maktabiga “Tonika-sol-fa” usulini kiritdi
38 sinflari  mavjud.  Bunday  maktablardagi  sinflarda  o`quvchilar  umum  maktab
sinfidagi bolalar soniga nisbatan kamroq, ya`ni 26 o`quvchilardan oshmaydi.
Boshlang`ich sinflarda barcha o`quv fanlaridan bilim berayotgan o`qituvchi
musiqa  darsini  ham  o`tadi.  5-8-sinflarda  bu  darslarni  musiqa  mutaxasisi  olib
boradi.Bolalar  musiqa  savodini  chiqarishda  ustoz  tomonidan  qo`l  harakatlari,
maxsus imo-ishoralar qo`llaniladi. Relyativ solminizatsiyani chuqur o`rgangandan
so`ng o`quvchilar mutlaq tizimga o`tadilar. Musiqa ta`limini berish, shu jumladan
musiqa  o`quvini  rivojlantirish  uslubiyoti,  asosan,  bolalar  ongining  o`ziga  xos
tomonlarini hisobga olgan va ularga rioya qilgan holda amalga oshiriladi.
Umumta`lim  maktablarida  fortepiano,  fleyta,  yog`och  simbala  va  ayrim
urma  cholg`ularidan  foydalaniladi.  Koday  tizimi,  ayniqsa,  musiqani  chuqur
o`rganishga yo`naltirilgan va umumiy ta`lim maktablaridao`zining yorqin ifodasini
topgan.  Har  kungi  musiqa  darslari  bolalarda  usullarni  ajrata  bilish  tajribasini,
xotira,  his-tuyg`ularini  rivojlantiradi.  14-18  yoshdagi  o`quvchilar  ta`lim  oladigan
gimnaziyalarda  musiqa  tarixi  fani  o`rganiladi,  barcha  janirlar,  uslub  va  davrdagi
musiqa  asarlari  eshitiladi,shuningdek,  sinfdan  tashqari  ishlaydigan  xor  va  orkestr
jamoalarida faoliyat ko`rsatadilar.
Vengriyada  maxsus  musiqa  ta`lim  beradigan  gimnaziyalar  ham
mavjud.Bunday  gimnaziyalar  bitiruvchilari  bo`lib  ishtlaydilar.  Shuningdek,
Vengriyada biri nechta musiqa bilim yurtlari ham mavjud. Mazkur o`quv yurtlarida
o`quvchilar  umumta`lim  fanlari  bilan  birga  biror  musiqa  cholg`usini,  solfedjio,
garmoniya,  guruhli  kuylashni  o`rganishadi.  Gimnaziya  bitiruvchilari  o`qishni
(ta`lim  olish  muddati  3  yil  5  yilgacha  bo`lgan)  Ferens  List  nomidagi  Musiqa
akademiyasida  davom  ettirishlari  mumkin.  3  yillik  kurslarda  umumta`lim
maktablari  uchun  solfedjio,  qo`shiq,  biror  musiqa  cholg`u  ijrochiligi  bo`yicha
mutaxassis o`qituvchi tayyorlanadi. 5 yillik ta`li mesa oliy malakali o`qituvchi va
ijrochi  artistlarni  tayyorlaydi.  Bundan  tashqari  Vengriyada  yuqori  sinf  musiqa
o`qituvchilari  tayyorlaydigan  4  yillik  oliy  o`quv  yurtlari  mavjud  bo`lib,  bu  yerda
talabalar  muayyan  musiqa  ixtisosligi  bilan  birga  ikkinchi  mutaxassislik(masalan,
Vengriyadagi  musiqa  ta`limi  va  tarbiyasining  barcha  bosqichlarida  joriy
etilmoqda.Vengriya  musiqa  shunos  pedagoglarining  tajribasi  dunyoning  ko`pgina
mamalakatlarida  jumladan,  O`zbekistonda  ham  musiqashunos  va  pedagogic
mutaxassislari  tomonidan  kata  qiziqish  bilan  o`rganilmoqda.  Z.Koday  tizimi  turli
milliy,  madaniy  an`analarga  muhim  ravishda  moslashib  bormoqda  va  shuning
uchun u jahonning aksariyat mamalakatlarida keng miqyosda ommalashib ketdi.
Vengriyada  butun  xalq  musiqiy  savodini  chiqarish  vazifasi  muvaffaqiyat
bilan  hal  etilmoqda.  Bunda,  musiqani  chuqur  o`rganishga  yo`naltirilgan
39 umumta`lim  maktablarida  xor  kuni  o`tkaziladigan  musiqa  darslari  kata  ahamiyat
kasb  etmoqda.  Guruhli  kuylash  Vengriyada  chindan  ham,  umumxalq  jarayonidir,
binga  odamlarning  musiqa  savodxonligi,  notaga  qarab  kuylash  ma`lakasi  ta`sir
ko`rsatmoqda.
XULOSA
 
Xulosa  qilib  shuni  aytsag.  Xorijiy  mamlakatlarning  o`ziga  xos  uslublari  va
metodlari,  uylg`ayib  kelayotgan  yosh  avlodning  musiqaga  bulgan  qiziqishi  va
mehrini  kundan-kunga  oshirish  bilan  bir  qatorda.  Ularning  ongida  musiqiy
bilimlarni mustaxkam o`rin olishiga ham sabab buladi. 
Birgina  Yaponiya  davlatini  misol  tariqasida  oladigan  bulsag,  ularning
bog`cha  bolasiga  musiqiy  kunikmalarni  uo`rgatib  borishlarining  o`zi  ham  kata
natijalarga  olib  kelayabdi.  Bolalar  musiqa  darsida  birgina  musiqani  o`rganib
qolmasdan milliy g`oyalar tarbiyasini ham oladilar, Yaponiyaning yuqorida ko`rib
o`tgan metodi orqali ko`pgina yoshlarni vaqtini samarali o`tishiga ham erishiladi.
Xorijiy  mamalakatlarning  musiqa  fani  orqali  bolalarni  kelajakga  tarbiyalashini
ham bilib oldig.
Bunday dars jarayonlari orqali o`quvchilarni yana ham ilg`or bulishga, ular
orqali  musiqa  san`atini  yoshlar  orasida  keng  targ`ib  qilib,  san`atimizni  jahonga
tanitishga erishsag buladi.
Bolalar  tarbiyasidagi  musiqa  san`ati  esa,  ularni  tarbiyasida  rivojlantirilgan
estetik bilimlarni, bolalarning kelajak tarbiyasida yaqqol namayon bo`ladi. Ularni
kelajakda yetuk shaxs bo`lib yetishishda muhim omillardan biri desag mubolag`a
bulmaydi.
Bizning  ham  mamlakatimizda  bolalar  bog`chasidan  boshlab  musiqa  faniga
etiborliroq  qaralsa,  bizning  ham  yosh  avlod  boshlang`ich  sinifidanoq
Betxovenning  sonatalarini  chalishadi.  Musiqiy  qobiliyatlari  yanada  rivojlanib,
qobiliyatlari yuzaga chiqadi. 
Prizedentimizning buyruqlariga binoan umumta`lim maktablari o`quvchilari
endilikda maktabni  bitirgunlaricha bitta cholg`u asbobini chala olishlari  kerag.Bu
buyruq  yosh  avlodning  milliy  cholg`uchiligimizni  yanada  rivojlantirishiga  olib
keladi va dunyo miqyoziga olib chiqadi.
40 41 ADABIYOTLAR
1.Ravshanoy TURSUNOVA, Gulshano
 E. История y TURSUNOVA “JAHON MUSIQA TARIXI”
. Гуревич зарубежной музыки. 2-е изд. - М., 2000. 
2. Сапонов М. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. -М
.,       2004.
 3. Mirhaydarova Z. Jahon xalqlari musiqa san’atining rivojlanish 
    jarayoni. - T, 2008. 
4.Trigulova A. Xorijiy musiqa adabiyoti (o‘quv qo‘llanma). - Т ., 2009.
5.  https://cyberleninka.ru/article/n/musiqa-madaniyati-va-uning-hayotdagi-o-rni
6. https://ilmfanvatalim.uz/index.php/ift/article/download/22/25
7. https://uz.wikipedia.org/
8.https://e-library.namdu.uz/
42

Xorijiy mamlakatlarda musiqiy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari