XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligidagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot

BITIRUV MALAKAVIY
ISНI
Mavzu: XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligidagi ijtimoiy-siyosiy
va madaniy hayot
Reja:
Kirish.
I-bob. Qo’qon xonligining tashkil topishi va uning ijtimoiy siyosiy hayoti
1.1. Qo’qon xonligining tashkil topishi. 
1.2. Qo’qon xonligining ijtimoiy hayoti.
II-bob. XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligining madaniy hayoti.
2.1. Qo’qon xonligida adabiyot va san’atning rivojlanishi.
2.2. Me’morchilik va hunarmanchilik ning ravnaqi. Xalq amaliy san’ati.
III-bob. Qo’qon xonligining tugatilishi 
3.1.Qo’qon xonligi hududlarining Rossiya Imperiyasi tomonidan bosib 
    olinishi. 
3.2.Qo’qon xonligining tugatilishi va Farg’ona viloyatining tashkil topishi.
3.3.Mavzuni yangi pedagogik texnalogiyalar asosida o’rganilishi.
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. Prezident asarlari, Asosiy adabiyotlar- 
Alfabet bo’yicha. Kirish
Mavzuning dolzarbligi: 
Mustaqil O’zbekistonning uzoq va yaqin o’tmishiga bo’lgan qiziqish ortib
borayotganligi  davrimizning  o’ziga  xos  xususiyatidir.  O’zbekiston
Respublikasining   birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov  takidlaganidek  “ Mustaqillik
yillari o’z o’tmishimizni o’z madaniyatimizni xolisona bilib olish davridir. Bu
jahon  hamjamiyati  tarix  oldidagi  vazifamizni  anglab  olish  davridir ” 1
.
“O’zbekiston  Respublikasi  mustaqillikka  erishgach,  o’tmishimizni  –tariximizni
tahlil  qilib,  xolisona  o’rganish  imkoniyatiga  ega  bo’ldik.  Bu  esa  biz  yosh
tarixchilarning oldida nihoyatda katta masulyat turganidan dalolat beradi. Istiqlol
yillarida  milliy  ma’naviyatimizning  tiklash  qadimiy  tariximizni   keng  xalq
ommasiga  yetkazish  borasida  ulkan  ezgu  ishlar  amalga  oshirildi ” .  –“Har  qaysi
xalq  o’z  taraqqiyotini  yuksaltirish  uchun  –tarixiy  xotira  masalasi  alohida
ahamiyat kasb etadi ” 2
 –deya ta’kidlagan edi Islom Karimov o’z asarlarida.
Darhaqiqat,  o’zbek  xalqi  tarixi,  o’zbek  davlatchiligi  tarixi  ijtimoiy-
iqtisodiy  va  madaniy  hayotining  rivojlanishi  alohida  shaxslar  tarixi  bilan
bevosita bog’liqdir.
XVIII-XIX  asrlarda  Qo’qon  xonligida  ijtimoiy-siyosiy  ,  madaniy   hayot
masalasini  o’rganib  tadqiq  qilish  bugungi  kunimizning  dolzarb  masalalaridan
biri hisoblanadi.
Negaki,  mustaqillik  sharofati  bilan  o’zgalarga  qarashlik  tobelik  va
bog’liqlik  qismatidan  butkul  xalos  bo’ldik.  Egilgan,  majruhlangan  qaddi-
bastimizni tiklab, ona yurt taqdirini qo’lga olib uning chinakam sohibiga aylanib
katta   ijtimoiy  faoliyatga  yo’l  tutdik,  kelajagi  buyuk,  huquqiy,  demokratik
davlat, ochiq, ozod, rivojlangan fuqarolik jamiyatini bunyod etish borasida jadal
sa’y harakat etmoqdamiz. 
Biz  shu  asnoda  buyuk  kelajagimizni  o’z  qo’llarimiz  bilan   yaratib  borar
ekanmiz  bunda  shubhasiz,  baquvat  tarixiy  ildizlarimiz,  teran   ma’naviy
1
 I.A. Karimov .  O`zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo`lida T. . “O`zbekiston” , 1995 , l 8-bet. 
2
 I.A.Karimov . Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch. T. , “ Manaviyat” , 2008 , l 4-bet.
2 tomirlarimizga  mahkam  tayanmog’imiz,  ulug’  ajdodlarimiz  kimlar  bo’lganini,
bizlarning nasl-nasablarimiz kimlarga borib taqalishini, ular qachonlardan buyon
bu  hudud  sarhadlarini   vatan  tutib,  unda  yashab,  keyingi  minnatdor  avlod,
nasllarga  qanday  boy  moddiy  va  ma’naviy  meros  namunalarini  qoldirib
kelganligini  va  nihoyat  bu  jarayonlar  silsilasi  davomida  ularning  o’z  shaklu-
shamoili, ma’naviy,ruhiy qiyofasi turmush tarzi har qanday jiddiy o’zgarishlarga
uchrab borganligini bilmog’imiz kerak bo’ladi.
Shu  bois  mazkur  mavzuni  ilmiy  asosda  yoritishni  o’rganishni  o’z
burchimiz deb bildik. 
Bitiruv malakaviy ishning davriyligi: 
Farg’ona vodiysining eng qadimgi shaharlaridan biri Qo’qon to’g’risidagi
dastlabki  ma’lumotlar  X-asrga  to’g’ri  keladi.  Uni  XIII  asrda  mo’g’ullar
xonavayron  qilgan.  Hozirgi  shahar  1732-yil  qurilgan.  Fusunkor  Farg’ona
vodiysiga  kiraverishda,  qulay  joyda  bo’lganidan  tezda  qaytadan  tiklanadi  va
xonlik poytaxti bo’lib qoladi. Qo’qon xonligi Markaziy Osiyodagi feodal davlat
bo’lib 1709-1876 yillarni o’z ichiga oladi.
XVIII  asrning  boshlarida  Farg’ona  vodiysi  Buxorodan  ajrab  chiqadi  va
mustaqil  davlatga  aylanadi.  U  Namangan,  Qo’qon  Andijon  va  Marg’ilon
viloyatlaridan  iborat  edi.  Xon  avlodlari  o’rtasidagi  kurashlar  natijasida
hokimiyat  o’zbeklarning  ming  urug’idan  bo’lgan  Erdonobiy  qo’liga  o’tadi  shu
davrda  Qo’qon  hukmdorlari  Farg’ona  vodiysidagi   hokimiyatni  qo’lga  kiritib,
Buxoro  xonligidan  ajralib  chiqadilar  va  harbiy  kuchlar  yordamida  qo’shni
tumanlar  hisobidan  o’z  hududlarini  kengaytirishga  harakat  qiladilar.  Natijada
O’rta Osiyo siyosiy maydonida Qo’qon xonligi paydo bo’ldi. 
Qo’qon  xonligi  siyosiy  tarixidagi  ko’plab  voqealar  xonlik  hududida
yashagan  xalqlarning  ichki  hayotida  ham,  uning  atrofidagi  xalqlar  va
mamlakatlar  hayotida  ham  katta  iz  qoldirgan.  XIX  asr  boshlarida  bir  necha
ulisllarga  bo’lingan  kichkina  davlat  bo’lgan.  Qo’qon  xonligi  20-30  yil
mobaynida  O’rta  Osiyodagi  eng  katta  davlatlardan   biriga  aylanadi.  Hali  bu
3 xaqida  batafsil  B.M.I  mizning  keyingi  sahifalarida  bu  muammoga  yana
qaytamiz. 
Mavzuning o’rganish darajasi:
Ushbu  ishda  ko’rilayotgan  mazkur  muammo  malakaviy  ish  mavzusi
sifatida  va  ayniqsa,  Qo’qon  xonligining  tarixiy  tadqiqoti  sifatida  va  ayniqsa,
Qo’qon xonligining tarixi tadqiqoti sifatida nisbatan kam o’rganilgan.
Bugungi  kunda  yosh  avlodni  tarixini  chuqur  o’rganmasdan  turib  kelajak
yo’q shiori ostida tarbiyalash, tarixiy ongni shakillantirish borasidagi ma’naviyt
–ma’rifiy ishlarni rivojlantirishda o’zbek ziyolisi Mirzo Olim Maxdum Hojining
“Tarixi Turkiston” asari biz uchun muhimdir.
Umuman  Qo’qon  xonligi  va  shu  nom  bilan  ataluvchi  davlat  haqida
yaratilgan mahaliy, tarixchilarning asarlari soni 30dan oshadi 3
.
Keng ko’lamdagi bu manbalarda xonlikning siyosiy tarixi, madaniyati va
uning turli hududlarida yuz bergan voqealar tafsilotlari bayon qilingan. Qo’qon
tarixchilari maktabi va ularning namoyandalari  hamda asarlariga bag’ishlangan
maxsus tadqiqot haligacha yaratilgan emas. Ularning asarlarida juda kam qismi
ilmiy muomalaga kiritilgan yoki tarjima etilib chop qilingan. 
Birinchi  “Qo’qonshunosh”  olimlarimiz  Qo’qon  tarixi  va  madaniyatiga
doir asarlar yozgan mahaliy tarixchilar hisoblanadi.
Ular  turli  manbalardan  voqea  va  hodisalarning  ishtirokchilari
bergan ma’lumotlardan foydalanib yaratganligi bois asarlari muhim hisoblanadi. 
Keyinchalik  turkistonlik  va  rossiyalik  olimlardan  R.R.  Totinin,
D.NB.Ramanovskiy,  R.Xanikov,  A.  Makiev,  V.Velyaminov-Zerkov,  V.V.
Grigorev, A.P.Xortoshxin, N.Tetrovskiy, A.F. Midendorv, A.Fedrensko, A.Kun,
V.V. Namvkin, I. Kalivkina, N.Ya Buchurin hamda Xorijlik olimlarning bazilari
mahaliy mualliflar asarlaridan ham foydalanib, o’z tadqiqotlarini yaratgan. 
So’ngra  A.A.Semyonov,  R.N.Nabiyev,A.P.,Qayumov,
A.O’rinboyev,  P.P.  Ivanov,  V.M.  Ploskix,  V.A.  Romodin,  N.D.  Mikluxo-
Maklay,  B.V  Linin,  I.A.Stori,  F.A.Azdaev,   H.Bobobekov,  R.K.  Bekmaxonov,
3
 Mirzo Olim Maxdum Hoji . “Tarixi Turkiston” . T. , “Yangi asr avlodi” , 2008 , 4-bet. 
4 A.Z.  Vbalidov  M.Qutlug’ov,  H.Sodiqov,  T.Saidqulov,  X.G’G’ulomova
boshqalar  o’z  asarlarida  xonlikning  siyosiy-ijtimoiy,  iqtisodiy  va  madaniy
hayotini yoritganlar.
Bugungi  kunda  Qo’qon  tarixchilari  maktabi  namoyindalari  asarlaridan
sanalmish  Muhammad  Hakimxonning  “Muntaxab  ut-tavorix”  asari  (Dushanbe,
1984-1985),  Tajir  Xo’jandiyning  “G’aroyibu  sipoh”  (Xo’jand,  1991),  Mirzo
Olim  Maxdum  Hojining  “Tarixi  Turkiston”  (Qarshi  1991),  Mirzo  Olim
Mushrifning  “Ansob  us-salotinva  tavorix   al-xavoqin”  (Qo’qon  xonligi  tarixi
nomi  bilan  nashr  etilgan.  T.  1995),  Muhammad  Yunus  Tibning  “Tarixi  aliquli
amirlashkar  (sharq  yulduzi  1996,  1-2-son)  va  “Tuhfai  Tolib  (Toshkent-  tokio,
2002), Muhammad Aziz Marg’iloniyning “Tarixi Aziziy” (Toshkent,1999)nomli
asarlar chop qilingan. Tarixchi Haydarbek Bobobekovning ta’kidlashicha barcha
musulmon  tarixchilari  va  ayrim  rus  mualliflari   Qo’qon  xonlari  sulolasiniOltin
Beshik  bilan,  u  orqali  Bobir  bilan  bog’laydilar 4
.  Qo’qon  xonlarining
nasabnomalarini  Oltin  beshik  bilan  bog’liqligi  Niyozmuhammadning  “Tarixi
Shohruhiya”,  Mirzo  Olim  Mushrifning  “Ansabu  savalotun  va  tavorixul
Havoqin”,  Muhammad  Solix  Toshkandiyning  “Tarixi  jadidai  Toshkand”,
Fozilbek Otabek o’g’lining “Mukammali tarixi Farg’ona “, B. Haluvnikning XX
asr  80-yillari  o’rtalarida  Qozonda  chop  etilgan.  Qo’qon  xonligining  qisqacha
tarixi’  ( Кратная  история  Кокондского  Ханстве)  Ibratning  “Farg’ona  Tarixi”,
Mulla  Shamsiddin  Shavqiyning  “Shohnoma”  dostonida,  Muhammad  Aminbek
Xudoyorxon  o’g’lining  “Turkiston  viloyatining  gazeti”  ning  1894-yil  sonlarida
o’zbek  va  rus  tillarida  e’lon  qilingan  “Farg’ona  viloyatlari  xonlarining
xususidagi  voqealar”  nomi  asarlarida  adabiyotshunos,  praffessor  Sharif
Yunusovning maqolalarida va boshqa ko’plab manbaalarida o’z aksini topgan.
Ishning  asosiy  maqsadi  juda  ko’plab  materiallar  va  ilmiy  adabiyotlar
hamda  eng  yangi  ma’lumotlarga  tayangan  holda  mavjud  oldimizda  turgan
muammoni  tarixiy yoritishdan iborat. Yuqorida takidlanayotgan ma’lumotlarga
tayanib  shuni  aytish  mumkinki   Qo’qon  xonligi  o’zining  ijtimoy  iqtisodiy
4
 Bobobekov Haydarbek . Qo`qon tarixi . T. , “Fan” , 1996 , 20-21-bet.
5 siyosiy  va  madaniy  rivojlanish  bosqichida  turli  xususiyatlar  va  tarixiy
qonuniyatlaga ega bo’lgan. 
Qo’qon  xonligi  siyosiy  tarixidagi  ko’plab  voqealar  xonlik  hududida
yashagan  xalqlarning  ichki  hayotida  ham,  uning  atrofidagi  xalqlar  va
mamlakatlar hayotida ham ulkan iz qoldirdi.
Ushbu o’rinda odamlar har yoqlardan ko’chib kelgani oqibatida Farg’ona
vodiysida  XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida   XIX  asrning  birinchi
yarmida  ,millatlararo  va  qabilalararo  munosabatlar  ancha  murakkab
bo’lganligini ham e’tirof etmoq kerak.
Mazkur  B.M.I.da  Qo’qon  xonligi  tarixini  o’rganishda  quyidagi
masalalarni yoritishni o’z oldimizga vazifa qilib qo’ydik. Bular: 
1. Qo’qon xonligining tashkil topishi shart-sharoitlarni o’rganish; 
2.Q’qon xonligining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga baho berish; 
3. XIX asrda Qo’qon xonligining madaniy hayotini tahlil qilish 
4. Qo’qon xonligining o’zbek davlatchiligi tarixida tutgan o’rnini boshqa
xonliklar bilan qiyosiy solishtirib o’rganish;
Shuningdek,  tadqiqot  ishini  yoritishda  shoir,  tarixnavislik,  tilshunos  va
islomshunos olim Ishoqxon To’ra Ibratning “Tarixi Farg’ona “ asaridan zaruriy
manba  sifatida  foydalanildi.  Ushbu  asar  Toshkentda  “Ma’naviyat  nashriyotida
2005 yilda chop etilgan.
Masul  muharrir:  O’zbekiston  Respublikasi  fan  arbobi  filologiya  fanlari
doktori, professor Begali Qosimovdir.
Qisqacha ushbu asar to’g’risida to’xtalamiz: 
Ishoqxon Ibrat ham muarrix olim sifatida “Tarixi Farg’ona” asarida tarixiy
voqealarga xon va beklarning munosabatini tasvirlashga alohida e’tibor bergan.
Amir  Nasrulloning  1842-yili  Qo’qondagi  mash’um  qatli  om  uyushtirishiga
qarshi  chiqadi.  Ibrat  Amir  Nasrullo  kabi  kaltabin   burnidon   narini  ko’ra
olmaydigan  podsholarning  yaramas  qilmishini  qoralaydi.   Ishoqxon  Ibrat
geografik  olim  sifatida  “Tarixi  Farg’ona”  asarida  Farg’ona  vodiysi  undagi
shahar  va  qishloqlarning  to’la  geografik  tavsifnomasini  beradi,  o’lkadan  oqib
6 o’tadigan   daryolar   iqlimi,  havosi,  yerlari,  hayvonotdunyosi,  vodiyda
yashaydigan xalqlar, ularning hunarmanchiliklari, ekinlari, savdo-sotiq ishlari va
yer osti qazilma boyliklariga atroflicha to’xtalib o’tadi. 
Masalan,  asar  muallifi  Chust  shahri  haqida  quyidagilarni  yozadi:  “Chust
shahri  Namanganni  (ng)  g’arb  tarafida,  136  chaqwirim  g’arbda  bo’lib,  o’ng
qiblasi  Pop  qasabasiga   janubi  daryoga  mutassil  bo’lib,  shimoli  Olmos  va
Chodak qasabasiga yopishadur …” 5
 
Boshqa  shahar  va  qishloqlar  haqida  ham  ushbu  manbada  shunday  tol’iq
sinografik va geografik ma’lumotlar beriladi.  Mualifning yana bir katta yutug’i
shundaki, u o’z asarini sodda, o’sha davr adabiy til me’yoriga to’la rioya qilgan
holda  yaratgan.  Uslubi,  tasvirlash  doirasining  kengligi  jihatidan  “Tarixi
Farg’ona” Boburning buyuk Boburnoma asari ta’sirida yozilgani sezilib turadi.
Bitiruv malakviy ishning mazmuni : 
Mazkur  bitiruv  malakaviy  ish  Kirish,  3ta  bob,  7ta  paragraf  va  xulosa
hamda foydal;anilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
5
 Ishqxon To`ra Ibrat . Farg`ona tarixi T. , “Ma`naviyat” , 2005, 27-b.
7 I-bob. Qo’qon xonligining tashkil topishi va uning ijtimoiy siyosiy
hayoti
1.1. Qo’qon xonligining tashkil topishi. 
XIX  asrning  birinchi  yarmida  Qo’qon   xonligi  hududiy  jihatdan  O’rta
Osiyodagi  yirik  davlat  edi.  Qo’qon  xonligi  sharqda  Sharqiy  Turkiston,  g’arbda
Buxoro amirligi va Xiva xonligi bilan chegaradosh edi. Xonlik hududi shimolda
uchala  qozoq  juzlarini  batamom  o’ziga  bo’ysundirib  Rossiya  bilan
chegaralanardi.  Xonlikning  janubiy  chegaralari  Qorategin,  Ko’lob,  Darvoz,
Sho’g’non  singari  tog’li  hududlarni  o’z  ichiga  olar  edi.  Bu  hududlar  uchun
Buxoro amirligi bilan qonli urushlar bo’lar, ular qo’ldan-qo’lga o’tardi. Qo’qon
xonligi  hududi  Buxoro  amirligi  va  Xiva  xonligidan  farqli  o’laroq  sersuv
daryolari,  so’lim  vodiylari,  serhosil  yerlari  ko’p  edi.  Xonlikning  markazi
Qo’qon, Marg’ilon, O’zgan, Andijon, Namangan kabi yirik shaharlar joylashgan
Farg’ona  vodiysi  edi.  Toshkent,  Chimkent,  Turkiston,  Avliyoota,  Pishtak,
Oqmasjid  kabi  yirik  shaharlar  ham  Qo’qon  xonligi  tasarrufida  edi.  Qo’qon
xonligida  aholi  nisbatan  zich  joylashgan  bo’lib,  taxminan,  3  mln.  kishi   edi.
Xonlikning  poytaxti  Qo’qonda  sakson  ming,  Toshkent  shahrida  oltmish  ming
kishi yashar edi. 
Qo’qon  xonligi  aholisining  ko’pchilik  qismi  o’zbeklar  edi.  Shuningdek,
xonlik  aholisi  tojiklar,  qirg’izlar,  qozoqlar,  uyg’urlar,  qoraqolpoqlardan  iborat
bo’lgan.  Bular  bilan  yonma-yon  yahudiylar,  tatarlar,  xindular  vakillari  yashar
edi. 
Minglar  urug’idan  bo’lgan  yirik  zodagon  Shohru x biy  chodak  xo’jalari
yordamida  Farg’ona vodiysida buxoro amirligidan mustaqil   bo’lgan mavqe i ni
egallab, 1709-yilda Qo’qon xonligiga asos soladi. 6
. 
Tarixchi H.Bobobekov ham boshqa ko’plab musulmon va rus tarixchilari
kabi Qo’qon xonlari sulolasini Oltin Beshik bilan u orqali Bobur bilan bog’laydi.
Keling, shu o’rinda butun e’tiborimizni Oltin Beshik afsonasiga qaratsak:
Yangi  tashkil  topgan  Qo’qon  davlati  hukmdorlari  –o’zbeklar  shajaralarini  ota-
6
 R.Shamsuddinov, Sh Karimov, O`. Ubaydullayev. Vatan ta rixi . T. , “ Sharq ”,  2010 , 98-bet.
8 bobolari  bilan  jangu  jadalda  olishib,  omadi  yurishmay,  Vatandan   bosh  olib
ketgan   ammo  qalami  va  jasorati  tufayli  nomini  qoldirtgan  Bobur  Mirzo  bilan
bog’lashga urinib g’aroyib afsonalar to’qidilar.  Mana shunday hikoyalardan biri
qator tarixiy bitiklarda qayd etilgan Oltin beshik afsonasidir. Biz ushbu afsonani
atoqli  tarixchimiz  Ishoqxon  Junaydulloxo’ja  o’g’li  Ibratning  “Farg’ona  tarixi”
asari asosida hikoya qilib beramiz 7
.
Ho’qand  shahri  Farg’ona  iqlimida  bo’lmagan.  Uning  o’rnida  tevarakda
Targ’ova Chonkat va Saroy degan qishloqlar bo’lgan ekan. 
Mana shu qishloqlarning biriga aniqrog’i Targ’ovada bir kishi bo’lib, u bu
qishloqlar xalqi xonzodasi bo’lmasa, itoat qilmasligini bilib bir tadbir ishlatgan
ekan. 
U  Andijon  xonlaridan  Bobur  ibn  Umarshayxning  shu  qishloqlarga  yaqin
joydan  qochib  o’tganini   bilgani  uchun  o’zining  emizikli  o’g’liga  juda
qimmatbaho  liboslar  kiydirib,  oltin  beshik  yasatib,  beshikni  noyob  kimxobu
atlaslarga  o’rab,  Bobur  Mirzo  o’tib  ketgan  yo’l  chetida  yashirib  qo’ygan  ekan.
Begona odamlar olib ketmasligi uchun bir necha xizmatkorini soqchi ham qilib
qo’yibdi. 8
Bir  necha  kundan  so’ng  uch  qishloqdan  suv  ochmoq  uchun  chiqqan
odamlar mana shu atayin qoldirilgan bola yotgan beshikka duch kelib qolibdilar.
Uch qishloq ahli bola ustida talashib qolibdilar. Oxiri ichlaridan bir kishi chiqib
bu  talashni  chek  tashlash  yo’li  bilan  hal  qilishni  taklif  qilibdi.  Hamma  rozi
bo’libdi  chek  tushishiga  qarab  oltin  beshik  –saroylik  larga  uning  yopuqlari  –
chonkatliklarga  bola  esa  targ’ovulliklarga   nasiv  qilbdi.  Bolani  tarbiyalariga
olgan targ’ovulliklar unga Oltin Beshik deb ism berishibdi. 
Ibrat  ushbu  asarida  yana  quyidagilarni  bayon  qiladi.  “bu  Oltin  Beshikni
(ng) xalqqa xonzoda ekanligini ravshan qilmoqda necha ilova  so’zlar qo’shilib
bolani(ng)  boshida  bulut  soya  qilgan  ekan,  kiyik  emizib  turgan  ekan  va  qush
soya  solgan  ekan,  deb  xalqning  qulog’iga  o’rnatib  to  ungacha  yigit  bo’lib,
hurmati   va  ruxsori  ziyoda  bo’lib  xushaxloq  va  xushmuruvvat   bo’lsa  ham
7
 Ishoqxon To`ra Ibrat . “Farg`ona tarixi” T. , “Ma`naviyat” , 2005 , 28-bet.
8
 Xurshid Davron Samarqand xayoli Y. “Kamalak” , 1991 , 288-bet.
9 Tirg’ova qishlog’idan bo’lak xalq anqiyot (itoat qilmay) har bir jamoada bir biy
bo’lib kelsa ham Oltin Beshikning biyligi shuhratliroq bo’lib, mundin olti avlod
bir  suratda  o’tib,  yettinchi  avlodga  kelganda  bul  kishi  xoni  Hoqqand
bo’lub...nihoyatda  so’zi  nufuzli  bo’lib  xon  ismini  rivojlantirib  Shohruhxon  deb
shuxrat topgan... 9
Bu g’aroyib afsona bejiz yaratilmagan. Yillar o’tiv olis Hind tuprog’idan
Bobur  Mirzoning  sog’inchli  g’azallari  tog’u  sahrolari  oshib  kelib  Farg’ona
qolaversa,  butun  Movarounnahr  ahli  dilini  zabt  etadi.  Xalq  dilidagi  mana  shu
o’chmas  mehni  sezib-bilib  yurgan  hukmdorlar  o’z  nasl  nasablari   vatangado
podshoh  nomi  bilan  bog’lab,  shu  mehr  tufayli  xalqning  o’zi  ham  g’aroyib
afsonalar to’qiydi. 
Farg’ona vodiysining eng qadimgi shaharlaridan biri Qo’qon to’g’risidagi
dastlabki  ma’lumotlar  X  asrga  to’g’ri   keladi.  Uni  XIII  asrda  mo’g’ullar
xonavayron  qilgan.  Hozirgi  shahar  1732-yilda  qurilgan,  fusunkor  Farg’ona
vodiysiga  kiraverishda  qulay  joyda  bo’lganidan  tezda  qaytadan  tiklanadi.  Va
xonlik poytaxti bo’lib qoladi 10
. 
Qo’qon  xonligi  Markaziy  Osiyodagi  feodal  davlat  bo’lib  1709-1876
yillarni  o’z  ichiga  qamrab  oladi.  Xonlikni  hududi  1841-yilgi  ma’lumotga
qaraganda  asosan  hozirgi  Farg’ona,  Namangan  Andijon,  Toshkent,  Xo’jand
viloyatlari  Qirg’iziston   Respublikasi  va  janubiy  Qozog’iston  sarhadlarini  o’z
ichiga  olgan.  Orenburg  va  Omsk   shaharlari  Rossiya  imperiyasining   xonlik
bilan chegaradosh viloyat markazlari hisoblangan. 
Xonlikning  vujudga  kelishi  to’g’risida  to’xtaladigan  bo’lsak,  XVI  asrda
Markaziy  Osiyoda  tinimsiz  o’zaro  feodal  janjal  va  urushlar  natijasida  ikkita
mustaqil musulmon davlati: Buxoro va Xiva xonliklari paydo bo’lgan. Ular ham
bir biri bilan tinimsiz janglar qilib turishdi. Bu janglar natijasida Buxoro xonligi
kuchsizlanib,  Buxoro  hukmdori  Abdulazizxon  taxtdan  vos  kechib  Makkaga
ketadi.  1680-yil  Buxoiro  taxtiga  Subhonqulixon  o’tirib  o’z  davlatini
9
 Ishoqxon To`ra Ib rat . Farg`ona tarixi . T. , “ Ma`naviyat ”, 2005 , 91-92  bet.
10
 G Xolliyev, X. G`ulomov . O`zbekiston tarixi . T. , “Universitet” . 1997, 24-bet.
10 mustahkamlamoqchi bo’ldi. Uning hokimlik davrida ham o’zaro urushlar davom
etdi. Xalq qashoqlashdi. Ochlik avj oldi.
1702-yil  Subhonqulixon  o’ldi.  Taxtga  esa  uning   o’g’li  Ubaydulloxon
o’tirdi.  Uning  hukmronlik  davrida  ashtarxoniylar  hukmronligi  inqirozining  eng
so’ngi  cho’qqisiga  chiqqan  edi.  Xon  darvishlarning  yer  egaligini  cheklashga
harakat  qiladi.  Va  nufuzli  juybar  xo’jalari  bilan  to’qnashadi.  Chunki
Ubaydulloxonga  ular  soliq  ham  solmoqchi  bo’lgandilar.  Oqibatda,  u darvishlar
jamoasining  madadkorligidan  o’zini  mahrum  qilib  qo’ydi.  1709-yili  Farg’ona
vodiysida  chodak  xo’jalari  qo’zg’alon  ko’tarib  Shohruhbiyni  xon  deb  e’lon
qildilar va mustaqil davlat tuzdilar. 
Shoxruhbiy  ibn  Ashur  Muhammad-Qo’qon  xonligiga  asos  solgan  ming
qabilasining boshlig’i. U taxminan 1669—1970-yillarda tavallud topgan.  Ming
urug’ XVIII asrning boshlarida siyosiy hukumatni xo’jagan sulolasining qo’lidan
kuch bilan tortib olgan edi. 11
 
Xo’jalar  yoki  xo’jagan  sulolasi  ruhoniy  nasab  sharqiy  Turkistonning
hokimlari bo’lgan. Sulolaning asoschisi Maxdumi A’zamxo’ja Ahmad ibn Sayid
Jaloliddin bo’lib, u “Xo’jagan” tariqatiga mansub. (Yashagan yillari: Hijriy956-
milodiy  1542  yillar)  bu  xo’jalar  sharqiy  va  g’arb  Turkistonda  hukm  surgan
chig’atoy  hokimlari  davrida  katta  mansab  va  vazifalarga  ega  bo’lib  iqtisodiy
siyosiy kuchlarga sohib bo’ladilar.
Ushbu  xo’jalar  –Oqxo’jalar  va  Qoraxo’jalarga  bo’lingan.  Qoraxo’jlardan
bo’lmish  Offoqxo’ja  Sin  hukumatini  tan  olgan.  Maxdumi  A’zamning  o’g’li
Muhammadamin  Oqxo’jalarga  mansub  bo’lib,  Sin  hukumatini  tan  olmagan.
Uning avlodlari  Xitoy  sharqiy  Turkistoni  bostirib  kirganda  G’arbiy  Turkiston  ,
yani Qo’qon xonligiga kirib qoladi
Ma’lumki,  xo’jagan  jamoasi  Maxdumi  A’zam  Ahmad  ibn  Jaloliddin
xo’jagan Kasoniy avlodlaridan bo’lib ularning hukmronligi XVII asrda sharqiy
Turkistonga ham tarqalgan edi. 
11
 Mirzo Olim . Maxdum Hoji . Tarixi Turkiston . T. ,  “ Yangi asr avlodi ”, 2008 . 6-bet .
11 Shohruhbiy ham xo’jalar bilan ittifoq tuzib, hukmronligini mustahkamlash
uchun chodak xo’jalaridan birining qiziga uylanadi. 1709-yili urug’ zodagonlari
hamda xo’jalari roziligi bilan Shohruhbiy xonlik taxtiga ko’tariladi. Shohruhbiy
davrida O’sh, O’zgan, Xo’jand hali mustaqil bo’lib Qo’qon davlatining shimoliy
chegarasi Namanganning shohidonigacha cho’ziladi. 12
 
Shohruhbiy  1721-yili  vafot  etdi.  (Eslatma  o’rinda:  undan  uchta  o’g’il-
Abdurahimbiy, Abdulkarimbiy va Shodibiy qoldi. ) Shohruhbiy vafotidan keyin
uning  katta  o’g’li  Abdurahimbiy  taxtga  o’tiradi.  Uning  hukmdorlik  davrida
dastlab  Andijon  va  Xo’jand,  keyinchalik  Samarqand  va  Kattaqo’rg’on  zabt
etildi.  So’ngra  Shahrisabzga  ham  taxdid  bo’ldi.   Shahrisabz  hokimi
Abdurahimbiy  bilan  bitim  tuzib  unga  Oychuchuk  ismli  qizini  nikohlab  berdi.
Xo’jandga  qaytgan  Abdurahimbiy  qattiq  betob  bo’lib  33  yoshida  vafot  etadi.
Undan  o’g’li  Erdonbek  va  uch  qiz  qoldi.  Ammo  taxtga  uning  ukasi
Abdulkarimbiy o’tirdi. 13
Muhammad  Abdulkarimbiy  hijriy  1115,  milodiy  1703  yilda  tavallud
topgan.  U  xon  bo’lishidan  oldin  valiahd  sifatida  Namanganda  hokim  edi.
Abdulkarimbiy  asosiy  e’tiborini  davlatni  mudofaa  qilish  ishlariga  qaratadi.
Uning zamonida Qo’qon shahri atrofi qo’rg’on bilan o’raladi, Isfara, Qatag’on,
Marg’ilon,  Haydarbek  darvozalari  quriladi.  1741-1745  yillarda  Farg’ona
jung’orlar hujumiga duch keladi. 
Abdulkarimbiy  qipchoq –qirg’izlar hamda O’ratepa hokimi Fozilbiy yuz
yordamida  ular  bilan  urushlar  olib  boradi.  Shu  vaqtda  Abdulkarimbiy  ham
To’raqo’rg’on va Samarqandga Abulfayzxon iltimosiga binoan yurishlar qiladi.
1745  yili  Miyonholda  xitoy  qipchoqlar   Ibodullohbiy  rahbarligida  bosh
ko’taradi.  XIX  asrning  boshlarida   Xitoy  hukumati   tazyiqi  ostida  sharqiy
Turkistondan  Farg’ona  vodiysiga  qalmoqlar,   uyg’urlar,  qirg’izlar,  qoraqalpoq
va qozoq qipchoqlari ko’chib kelishadi. 
Farg’ona vodiysi XVIII asrning o’rtasida ko’plab xalq va jamoalar uchun
Vatan bo’ladi. 
12
 Mirzo Olim , Maxdum Xoji . Tarixi Turkiston . T. “ Yangi asr avlodi ”, 2008 . 6-b.
13
 G. Xolliyev ,  X.G`ulomov . O`zbekiston tarixi . T .,  “ Universitet ”, 1997 , 25-bet.
12 Abdulkarimbiy 40 yoshda vafot etdi. Taxtga uning o’g’li o’tirdi.  Ammo
olti oydan keyin u taxtdan tushirilib, Marg’ilonga hokim qilib yuboriladi. Taxtga
esa  Erdona  o’tqaziladi.  U  ham  tez  orada  taxtdan  ag’dariladi,  uning  o’rnini
Bobobek egallaydi. 
U bir yil hokimlik mqiladi, Beshariqda o’ldiriladi va taxtga yana Erdona
o’tkaziladi. Erdona 14 yil (ayrim manbalarda 12 yil) hokimlik qilib vafot etdi. 
Shu o’rinda bir narsani takidlash joizki, Qo’qon xonligida yuqori hukmron
tabaqaning ijtimoiy va etnik jihatdan xilma-xil bo’lishligi turli guruhlar o’rtasida
muttasil  davom  etadigan  hokimiyat  talash  kurashining  asosiy  sababidir.
Xonlikda  hukmronlik  qilgan  xonlardan  ko’pi  saroy  to’ntarilishi  oqibatida
o’ldirilganlar  o’nlab  shahzodalar  amaldor  va  sarkardalar  saroy  to’ntarishining
qurboni  bo’lib  qatl  etilganlar.  Bunday  qarama  –qarshi  turishliklar  va  o’zaro
kurashlar  Qo’qon  xonligini  oxir  oqibatda  inqirozga  uchrab   chor  Rossiyani
mustamlakasiga   aylanishiga  sabab  bo’lgan  bosh  omillardandir. 14
 Bu  haqda
B.M.I.  ning  keyingi  boblarida  yanada  bastafsilroq  ma’lumot  berishga  harakat
qilamiz. 
Yuqorida  takidlab  o’tganimizdek,  Shohruhbiyning   ikkinchi  o’g’li
Abdulkarimbiy  markaziy  davlatni  mustahkamlash  va  kuchaytirish  maqsadida
mahaliy  hukmdorlar  o’zboshimchaligiga  chek  qo’yishga  qaratilgan  siyosat  olib
boradi.  Shundan  keyin  to  1770  yilga  qadar  navbat  bilan  Abdurahmon
Erdonaxon,  Bobobek   va  Sulaymonbek  Qo’qon  xonligi  taxtini  boshqaradilar.
Faqat  Norbo’tabiy  1762-1698)  yurgizgan   qattiqqo’l   siyosat  tufayli   ma’lum
darajada bek va biylarning o’zboshimchaligiga chek qo’yiladi. Chust, Namangan
va Xo’jand beklari qarshiligi qattiqqo’llik bilan bostiriladi.
Norbo’tabek  davrida  ko’pgina  tarixchilar   o’zlarining  qo’lyozma
asarlarida  xalq  farovon  yashaganligi,  narx-navo  arzon  bo’lganligini
takidlaydilar. Biroq No’rtabiy vafot etgach zodogonlarning hokimiyat va davlat
talash  kurashlari  yangi  kuch  bilan  avj  oladi.  Qo’qon  taxtini  egallagan  uning
14
 R.Shamsuddinov ,  Sh Karimov , O` . Ubaydullayev .  Vatan tarixi .  T. , “ Sharq ”, 2010 , 100-b .
13 o’g’li Olimxon (1798-1810) O’zboshimcha beklarga nisbatan qattiqqo’l siyosat
yurgizish va ularning qarshiligi kuch bilan bostirishga majbur bo’ladi. 
Olimxon Qo’qon xonlari orasida birinchi bo’lib xonlikning unvonini qabul
qiladi. Undan boshlab taxt egalariga odatdagidek “biy” emas, balki “xon” unvoni
beriladigan  bo’ladi.  U  harbiy  islohatlar  o’tkazdi.va  o’z  davlatining  qudratini
oshiradi.  Norbo’tabiy  va  Olimxon  davrida  (1798-1810  milodiy  yillar)  Qo’qon
xonligining  birlashish  jarayoni  oxiriga  yetadi.   Olimxon  davrida  Toshkent  va
Chimkent xonlik hududiga qo’shiladi. 
Uning  davrida  xonlikning  xo’jalik  va  madaniy  hayoti  rivojlana  boshladi
va Qo’qon, Farg’onaning madaniy va iqtisodiy markaziga aylanadi.  15
. XIX asr
boshlarida  Qo’qon  xonligi  qo’shni  davlatlar  bilan  aloqalar  o’rnatib,  ularga  o’z
elchilarini  ham  yuboradi.  Qo’qonning  Xiva,  Sharqiy  Turkiston   Buxoroga
yuborgan elchilari haqida ma’lumotlar bor. 
1805-yili  yetti  yillik  harakatlardan  so’ng  Olimxon  Xo’jandni  ,  1806-yili
esa  O’ratepani  zabt  qilib,   itoatiga  kirgazdi.  Lekin  ko’p  o’tmay  O’ratepa
mustaqillikni  qo’lga  kiritib,  Maxmudxo’ja  hokim  Olim  Buxoro  qo’shinidan
mag’lub bo’lib, siyosatini o’zgartiradi. Endi u Toshkentga yurish qilishga qaror
qilib 1809-yili bu viloyatni ishg’ol etadi. 
Bu  yerda  turib  Olimxon  qishning  o’rtalarida  qo’shinini  Bayram  va
Chimkentga   chekingan  toshkentliklar  qo’shiniga  qarshi  yubordi.  Ob-havoning
qiyinchiliklari   qishning  sovuq  kelgani  hamda  Olimxon  qahr-u  g’azabidan
to’ygan  qo’shin  boshliqlari  va  xon  dushmanlari  uning  ukasi  Umarxon  tarafiga
o’tadi. Umarxon ham bu kishilarni qo’llab turadi, e’tiroz bildirmaydi Umarxon
qo’zg’alon  ko’targan  qo’shin  bilan  Qo’qonga  qaytadi  va  xonlik  taxtiga
ko’tariladi. Olimxon Toshkentda qolgan yaqinlari bilan Qo’qonga qaytayotganda
Umarxon va Toshkent zodagonlari odamlari tomonidan Saroy degan mavzyeda
otib o’ldiriladi.
15
 Бичурин Н Я Собрани сведени по исторической географии Восточной и Срединной Азии 
Чебоксари1960 стр 178
14 1.2. Qo’qon xonligining ijtimoiy hayoti
Amir  Temur  va  uning  o’g’li  Mironshohdan  boshlangan  sulola,  Qo’qon
xoni  Xudoyorxongacha  davom  etib  kelgan.  Adabiyotshunos,  professor  Sharif
Yusupov o’z maqolalarida shunday takidni ilgari suradi: 
Qo’qon  xonligining  so’ngi  hukmdori   Sayid  Muhammad  Xudoyorxon
Sohibqiron  Amir  Temurning  Yigirma  uchinchi  avlodi  xonning  ikkinchi  o’g’li
Sayid Muhammad Aminbek yigirma to’rtinchi hamda Muhammad Aminbekning
o’g’li Sayid Islombek Sohibqironning yigirma beshinchi avlodi bo’lib chiqadi 16
” 
Temurshunos,  Bobirshunos  fransuz  olimi  O’zbekistonning  xalqlar
do’stligi  ordeni  sohibi  Lyusen  Kern  ham  o’zining  “Shahzoda  Islombek”
maqolasida Qo’qon xonlari temuriy Mironshohga borib taqaladi, degan g’oyani
ilgari suradi.
Qo’qon xonligida tojiklar va qirg’izlar ham katta mavqega ega edilar. Xon
qo’shinlarida  ular  katta  kuch  bo’lganlar.  92  o’zbek  qabilalaridan  biri  deb
o’zlarini  hisoblovchi  qipchoqlarning  o’rni  ham  Qo’qon  xonligida  ancha  katta
bo’lgan  ular  xonlikning  Shahrixon  Baliqchi  hududlari  Qoradaryo  bilan  Norin
daryosi  oralig’idagi  yerlarda  yashaganlar.  Qirg’izlar  va  asosan  Farg’ona
atrofidagi tog’larda va Ketmontepa Oloy singari tog’ havzalarida ko’chib yurub
chorvachilik bilan shug’ullanganlar. 
Xiva  xonligi  va  Buxoro  amirligidagi  singari  Qo’qon  xonligida  ham
davlatni  boshqarishda  ruhoniylarning  o’rni  va  ta’siri  katta  bo’lgan 17
.  Jumladan,
ruhoniy  Hazrati  Sohib  Naqshbandiylar  jamoasining  xalifasi  sifatida  1844-1869
yillar mobaynida amalda davlat ahamiyatiga ega bo’lgan ayrim masalalarni hal
qilishda  asosiy  ro’l  o’ynagan.  Hatto  Xudoyorxonning  o’zi  ham  u  vafot  etgach
dafn marosimida oldingi safda borgan. 
Ma’muriy boshqaruvi.
Feodal  tuzum  asosida  tashkil  topgan  o’zbek  xonliklarining  ma’muriy
tuzilishi  shu  jumladan  Qo’qon  xonligida  hamhukron  doiralarning  manfaatini
himoya qilishga asoslangan edi. 
16
 Sh. Yusupov. Buni umr derlar … Jamiyat va boshqaruv. 2002 y. 1-son, 18-25-bet.
17
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov. O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T., “Sharq”, 2010, 99-bet. 
15 Qo’qon xonligi Marg’ilon, O’sh, Andijon, Namangan Shahrixon Baliqchi,
Navqat,  Chust,  Buloqboshi,  Aravon,  Koson,  Mahram,  Sux,  Bobodarxon,
Xo’jand, Toshkent, Turkiston va O’ratepa bekliklariga bo’lingan. 18
 Beklar hokim
yoki  parvonachi  deb  nomlangan   Qo’qon  xonligida  Beklarbegi  hisoblangan   -
Toshkent begi parvonachi yoki qushbegi deb atalgan. Toshkent bekligi o’z qo’li
ostidagi  yerlarga  to’la  hokim   bo’lib,  u chet  davlatlar  bilan  o’zaro  iqtisodiy  va
diplomatik munosabatlar bog’lash huquqiga ega edi. 
O’rta  Osiyoning  boshqa  xonliklari  kabi  Qo’qon  xonligida  ham  xonning
huquqi  mutlaqo  chegaralanmagan.  Xonlikda  quyidagi  mansablar  mavjud
bo’lgan:  mingboshi,  otaliq,  shayxulislom,  qozikalaon  qushbegi,  mextar
parvonachi,  naqib,  dodxoh,  eshik  og’asi,  inoq,  shig’avul,  to’qsoba  mirokur
qorovulbegi  va  boshqalar.  Xo’jakalon,  naqib,  mirasad,  sadr,  sudur,  uraq
mansablari faqat Muhammad payg’ambar va to’rtta xalifalar avlodlariga mansub
shaxslarga taqdim qilingan 19
 
Shayxulislom mavlavi, qoziqalon, qoziul, quzzot, qozi askar, qozi mutlaq,
qozi rais, mufti a’lam, mudarris imomlar shunday shaxslar bo’lishi kerak ediki,
ular  musulmon  maktablarida  ta’lim  olgan  bo’lishlari  shart  edi.  Shayxulislom
unvonini  olish  uchun  bilimdon,  o’qimishli  bo’lish  haqidagi  hujjatdan  tashqari
tayinli  nasl-nasab  ham  talab  qilingan.  U  xo’jalar  avlodidan  bo’lishi  lozim  edi.
Shahardagi  tungi  tartibni  qo’rboshi  boshchiligidagi  ma’lum  miqdordagi  soqchi
(mirshab)lar nazorat qilishganlar. 
Shuningdek, muxtasiblar  lavozimiga odatda axloqiy sifatlari  bilan ajralib
turgan va shariat qonunlarini yaxshi bilgan shaxslar tayinlangan, ular rais-a’lam
deb ham atalgan. 
Xonning daromadini maxsus amaldorlar boshqarishgan: mirzai daftar xon
xazinasining  ahvoli  haqida  maxsus  daftarga  qayd  qilib  borgan.  Sarkar  va  inoq
xonlik  xazinasiga  qabul  qilinadigan  maxsulotlarni  saqlovchi  hisoblangan.
Pullarning  hammasini  mehtar  yoki  xonning  g’aznachisi  (kassiri)  qabul  qilgan,
18
 G.Xo l liyev. X. G`ulomov. O`zbekiston t a rixi. T., Universitet. 1997, 52 bet. 
19
 H.Bobobekov. Qo`qon xonligining qisqacha tarixi. “Turon tarixi jurnali to`plam ”, N-2 . T. , “ Fan ”, 2008 , 20bet
16 shuningdek,  u  xonning  barcha  qimmatbaho  buyumlarini  boshqaruvchisi  ham
bo’lib hisoblangan. 
Odatda, vaqtinchalik hukmronlik qiluvchi guruhning eng nufuzli shaxslari
xonlikdagi  yaxshi  lavozimlarni  egallab  olganlar.  Barcha  masalalarni  hal  qilish
uchun xonga qarshli doimiy kengash tashkil qilingan edi. Unga xonning o’zidan
tashqari  otaliq,  mingboshi,  parvonachi,  sarkar,  dasturxonchi,  risolachi,
g’aznachi,  muxtar,  noib,  xudaychi,  va  xonning  istagi  bilan  bazilar   amalda  esa
mingboshining maslahatiga muvoffiq kiritiladi. 
Xonlik  hayotida   ruhoniylar  fuqarolar  ishini  hal  qilishda  qozilikka  oid
hamma ishlarni oshkor qilardilar. Qozilik ishlarini ma’lum tartibda ko’rish faqat
shariat va odatlar asosida olib borilgan. Qo’qon xonligida mavjud bo’lgan harbiy
unvonlar  quyidagicha  bo’lgan.  Mingboshi  –odatda,  u  vazirlik  vazifasini  birga
olib  borgan.  Keyin  pansadboshi,   yuzboshi,  ellikboshi,  o’n  boshi  to’pchiboshi,
zambarakchi  va  boshqalar.  Bulardan  tashqari  boshqa  harbiy  mansablar  ham
bo’lgan. Qo’qonda yashagan sarboz va to’pchilar faqat alohida vazifadagi noib,
dodxohning  doimiy  tasarufida  bo’lganlar.  Urush  davrida  noib,  dodxoh  o’z
qismiga  harakatdagi  qo’shinning  hamma  sarbozlarini  qabul  qilgan.  Unga
vaqtinchalik  boshchilik  qilishni  maxsus  tayinlangan  amiri  lashkar   (bosh
qo’mandon)  ga  topshirdi.  Har  bir  kishi  harbiy  xizmatga  kirishda  hukumatdan
otva  om  abzali  olgan,  safarga  chiqishdan  oldin  yuzboshi  -2tilla,  ellikboshi-1,5
tilla oddiy askar -1tilla olgan. Qo’shinlarni taminlash 1851-yilda pulli unvonlar
va  oziq  ovqat  naturasidan  iborat  edi.  Bir  yilda  yuzboshi-  147  so’m  kumush
tanga, Mingboshi-98so’m, o’nboshi-65so’m, oddiylar 43 so’m olgan. 1860 yilda
qo’qonliklarda  aslini  olganda  muntazam  hatto  bir  ozgina  bo’lsa  ham  oldindan
tashkil etilgan qo’shin yo’q edi. 20
Xonlikda  tinchlik  xotirjamlikni  saqlash  va  qal’a  gornizoni  uchun  haq
to’lanadigan  ko’ngillilar  xizmat  qilardi.  Urush  vaqtida  xizmatga  qurol  ko’tarib
yurishga  layoqatli  bo’lgan  barcha  erkaklar  chaqirilgan.  Harbiy  xizmatga
ko’pincha kuz oylarida chaqirilgan. Quyi mansabdagi xizmatchilar hukumatidan
20
 H/Bobobekov. Qo`qon xonligining qisqacha tarixi. “Turon tarixi” jurnali. To`plam № 2, T., “Fan”.2008, 21-
bet.
17 bir yilda ikki qopdan arpa, oyiga bir tilladan pul olardilar. Bulardan tashqari ayni
zamonda  ularga  bahorda  4tadan  yozlik  to’n,  ko’ylak,  etik,  salla,  do’ppi  va
belbog’,  qishda  esa  issiq  chopon,  oshlangan  po’stin,  etik,  issiq  shapka  va  ot
berilardi, qurollardan qilich, nayza, miltiq berilgan. Miltiq hammaga emas faqat
otishni  biladiganlarga  tanlab  berilgan,  umuman  qo’qonliklarning  qurol  aslahasi
juda yomon bo’lgan. 21
 
Shunday  qilib,  tashkil  etilgan  qo’shinning  o’z  boshliqlari  bo’lgan:
mingboshi  asosiy  harbiy  boshliq,  pansadboshi,  yuzboshi  yasavul,  ularning  bir
qismi  xo’jalik ishlari bilan ham shug’ullanganlar. Xon harbiy yurishlar vaqtida
viloyat va qal’a hokimlariga shuningdek, xalqqa qo’shinlarni belgilangan joyga
ma’lum kunda yig’ish haqida farmon berardi. 
Ponsadlar  o’zlariga  yuzboshi  yasavvul  va  boshqalarni  yordamchi  qilib
olib, ko’ngilli qo’shin boshlig’i bo’lib, bu buyruqni bajarardilar. Shundan keyin
xon  o’zining  soqchilari  bilan  safarga  chiqardi.  Yo’l  boylab  garnizon  va
qal’alarda  qo’shin  to’plab  unda  faqat  zarur  miqdordagi  harbiylarnigina
qoldirgan.  Xonga  ko’ngillilar  ham  qo’shilib  borgan.  Qal’alardan  tashilgan  har
bir  zambarakka  6tadan  ot  qo’yilgan,  bundan  tashqari  yana  zaxirada  25tadan
(kerak vaqtda ishlatish uchun) otlar bo’lgan. Qurollar uchun zaryadlar va miltiq
uchun o’qlar alohida maxsus sandiqlarda tashilgan. 
Qo’qonliklar  o’z  qal’alarini  himoya  qilganlarida  olovli  sharlarni  ham
ishlatar  edilar.  Bunday  qurolni  tayorlash  maxsus  tayorlangan  charmga  porox
o’ralib  u  yo’g’on  sim  yoki  arg’amchi  (arqon  )  bilan  qattiq  bog’lanib,  trubka
tiqib,  sharning  ustini  mum  bilan  surkashardi  va  uni  yoqib  dushman  tomon
uloqtirar edi. 
Bazi  ma’lumotlarga  qarganda,  xon  XIX  asrning  50-yillarida  20kun
davomida  40  000ga  yaqin  kishilik  qo’shinni  to’plashga  va  ular  bilan  safar
qilishga muvaffaq bo’lgan. 
Beklar  xon  tomonidan  belgilangan  soliqlarni  harbiy  kuchlarni  to’plab
xonga  topshirishga  majbur  edilar.  Ammo  ular  boshqa  ishlarni  istaganicha
21
 H. Bobobekov. Qoqon xonligining qisqacha tarixi . “Turon tarixi” jurnali . To`plam . N-2 T. , “Fan” , 2008-yil , 
22-bet.
18 qilardilar.  Hatto  harbiy  kuchlar  va  soliqlar  yig’ish  ishlarini  ham  o’z  bilganicha
bajaraverardi. 
Turli  soliqlardan  to’plangan  pulning  tegishli  qismini  xonga  yuborib,
qolganini bekning o’zi xohlaganicha sarflay berar uni hech kim nazorat qilmas
edi. 
Oqsoqol,  mingboshi,  yuzboshi  va  ellikboshilar  aholi  o’rtasida  bo’lgan
obro’li  kishilardan  saylanar  edi.  Ular  bu  lavozimlarga  masjid  nomozlaridan
so’ng aholi o’rtasida saylanardilar. 
Beklarga  qarshli  shaharlarda  rais,  qo’rboshi  mirshab,  qozi  mirza  va
mirzaboshilar  qishloqlardan  kelgan  daromad  hisobiga  yashar  edilar.  Masalan,
har ikki uch ponsodboshi (besh yuz boshi) ga ayrim qishloqlar tanho tariqasida
berilib,  shundan  kelgan  daromad  ular  o’rtasida  taqsimlanardi.  Masalan,
to’qsaboshi  va  boshqa  yuqori  mansabdor  harbiy  boshliqlarning  besh  oltitasiga
bir  qishloq  tanho  qilib  berilardi:  ularning  har  biriga  boshqa  daromadlaridan
tashqari O’rta hisobda 100, 80, 70 chorak (7 qadoqqa yani 2kg 800 gm ga teng
bo’lgan og’irlik) to’g’ri kelardi. 
Qorovulbegi,  miroxur  va  boshqa  amaldorlarning  har  15-20tasiga  bir
qishloq tanho qilib berilardi. Ularning har biriga boshqa daromadlaridan tashqari
50-30  chorak bug’doy to’g’ri  kelardi.  Bundan  tashqari  xon xarbiy boshliqlarga
har  yili  sarpo  kiyg’izish  baytlarda  har  bir  ponsodga  1000(200  so’m)
qolganlarining  har  biriga  500tangadan  80  tangagacha  pul  berilgan 22
.  Urush
davrida  yuzboshiga  har  oyda  ikki  tilla  ellikboshiga  bir  yarim  tilla   oddiy
navkarlarga esa bir tilladan aqcha berilar edi va h.k. 
Qo’qonda ham boshqaruv tizimi ko’p jihatdan buxorodagi holatni eslttsa-
da ammo uning ham o’ziga xos tomonlari bo’lgan. Qushbegi, devonbegi, otaliq,
parvonachi  dodxoh  kabi  mansablarning  mavqei  bu  yerda  ham  baland
hisoblangan, holda harbiy lavozim egalarining ayniqsa mingboshining roli bazi
zamonlarda  nihoyatda  yuqori  bo’lganini  bilamiz. 23
.  Chunonchi,  qushbegi,
parvonachi  lavozimlaridagi  mingboshi  harbiy  unvoni  berilishi   fikrimiz  dalili
22
 G.Xolliyev , X.G`ulomov . O`zbekidton tarixi . T. , “Universited” . 1997 , 53bet.
23
 Azamat Ziyo . O`zbek davlatchiligi tarixi . T. , Sharq , 2000, 297-bet.
19 bo’la oladi. Bizga ma’lumki, Musulmonqul mingboshi hatto hokimiyatni qo’lga
olib butun xonlik ishlarini yurgizgan. 
Xonlikda yer munosabatlar  suniy sug’orish  yer muomalasi doimo o’tkir
va  dolzarb  masalalardan  biri  bo’lib  kelgan  va  hozirgi  kunda  ham  u  o’zining
ushbu xususiyatini yo’qotgani yo’q. 
XVIII  asrning  oxiri  va  XX  asrning  boshlarida   Markaziy  Osiyo
xonliklaridagi yerlar uch qisimga bo’lingan: 
Birinchisi- Davlat yerlari (amlok, amloki, podshohiy) 
Ikkinchisi- shaxslarning xususiy( mulk) yerlari; 
Uchinchisi- vaqf yerlari ; 
O’lkadagi  yer  suvning  asosiy  xo’jayini  bo’lgan  xonlar  eng  katta  yer
maydonlariga  ega  edilar.  Masalan,  Buxoro  xonligidagi  barcha  hosildor
yerlarning  uchdan  ikki  qism  amirning  yeri  hisoblangan.  XIX  asr  o’rtalarida
Buxoro  amirligida  sug’oriladigan  yerlarning  jami  2mln  450  ming  desyatina
bo’lgan.  Bu  yerlarning  katta qismi  xonbeklar  va  ularning avlodlari  qo’lida edi.
Biz tadqiq qilayotgan Qo’qon xonligidagi  asosiy yer maydonlari  xon va uning
avlodlari  ixtiyorida  edi.  Bunday  yerlar  chek  yerlar  deb  atalardi.   Masalan,
Andijon  atrofida  Olimbek  cheki  deb  nomlangan  yerlar  296  desyatina  (bir
desyatina  -1,09ga  teng)  Sheralixon  cheki  291  desyatina   bo’lgan.  Farg’ona
vodiysida bunday chek yerlar ko’p bo’lgan. 
XIX  asr  o’rtalarida  chek  yerlar  yanada  ko’paydi.  Xususan  Xudoyorxon
zamonida  xon  va  uning  avlodlari  qo’lida  juda  ko’p  chek  yerlar  to’plangan.
Xudoyorxon  ,  Sultonmurodbek,  Nasriddinbek,  O’rmonbek  va  boshqalar
nomidagi cheklar 1845-1875 yillarda ayniqsa kengaygan. 
O’rganilayotgan davrda dehqonlar va mohir irrigatorlarning ulkan mehnati
natijasida  murakkab  suv  xo’jaligi  barpo  etildiki,  unga  yirik  suv  xo’jaligi
manbalaridan  suv  olish  ishlarini  tashkil  etish  turli  xilo  suv  olg’ich  inshoatlarni
qurish kanallarni tozalash, suvni undan foydalanuvchilarga taqsimlash kirardi 24
. 
24
 G.Xolliyev, X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi T. “Universitet” 1997, 44-bet.
20 Umuman  sug’orish  tarmog’i  ulkan  sistema  bol’ib,  uning  shahobchalar
suvni juda katta maydon uzra tarqatardi. Ko’pdan ko’p ariqlar ayrim tumanlarni
sug’orar  ularning  umumiy  uzunligi  o’nlab  kilometrni  tashkil  etardi.  Masalan,
XIX  asrning  birinchi  choragidan  boshlab  Farg’ona  vodiysi   daryolaridan  suv
oladigan  ko’plab  ariqlar  va  kanallar  qazildi.  Va  shular  suvi  bilan  1903  yilda
Norin  daryosidan  Yangiariq,  Chagaraxon,  Uychi,  Kisrabot,  Chortoq,  Mutagan,
Kosatepa,   Namangan,  Xonabod  atrof  yerlari  suv  bilan  ta’minlandi.  Hammasi
bo’lib  96  ariq  chiqarildi.  1819  yilda  Umarxon  farmoni  bilan  yangi  ariqlar
qazildi.  Eskilari  kengaytirilib,  ularning  uzunligi  100chaqirim  (chaqirim-
taxminan  1,5  km  ga  teng)  yetkazildi.  Natijada  Namangan  atrofidagi  ko’plab
yerlar sug’orildi. 1820 yilda Farg’ona vodiysida sekundiga 7 kub sorjin suv oqib
o’tadigan  Shahrixon soy  kanali  qazildi. Shu  kanal  suvidan   hozirgi  kunda  ham
Shahrixon,  Bo’z  tumani  qishloqlari  suv  ichib,  dehqonchilik  qilmoqdalar.
Madalixon  zamonida  Xonariq  chiqarilib  Toshkent  atrofidagi  yerlarniong  bir
qismi  o’zlashtirildi.  Chirchiq  daryosidan  Bo’zsuv  arig’i  qazildi.  Umuman
chirchiqdan  45ta  kanal  chiqarildi.  Bular  orasida  eng  kattasi  Zoxariq  bo’lib,
uzunligi  70  chaqirim  edi.  Andijonsoy,  Yangiariq  kanallari  ham  qazildiki,  ular
Norin  va  Qorasuv  daryolari  qo’shilib  hosil  bo’lgan  Sirdaryo  suvini  dalalarga
oqizish imkonini berdi. Bu vodiy xo’jaligi samaradorligini ortirishga asos bo’ldi.
Xullas,  XVIII  asr  oxiri  va  XIX  asrning  birinchi  yarmida  O’zbek  xonliklarida
sun’iy  sug’orish  sohasida  anchagina  ishlar  qilingan  edi.  Lekin  kanal  va
ariqlarning asosiy qismi yuqori tabaqalar qo’lida bo’lib, mehnatkash aholiga suv
yetishmas  edi.  Markaziy  Osiyoda  sun’iy  sug’orish  tarixida  buloq  suvlaridan
foydalanish  usuli  ham  o’ziga  xos  mohiyat  kasb  etgan.  Bu  orqali  tog’li
tumanlarda   hamda  buloqlar  bo’lgan  yerlarda  dehqonchilikni  har  tomonlama
rivojlantirish uchun imkoniyat yaratilgan. Ariq oqsoqollari va mirovlar yuqorida
ko’rsatilgan kanal, ariq, korix va buloq suvlarini aholi o’rtasida taqsim qilish va
yangi  irrigatsiya  inshoatlarni  qazish  ishlarini  tozalash  va  buzilgan  joylarni
tuzatish  ishlariga  boshchilik  qilib  kelganlar.  Umuman  gidrotexniklarga  (ariq
oqsoqoli mirob, minoboshi ) davlat tomonidan hecha qanday haq to’lanmas edi.
21 Irrigatsiya xodimlariga g’alla bilan haq to’lanar edi. Bunday haq to’lash kapson
deb yuritilardi. 
Toshkent bekligi miroblarioni yilda bir mukofotlab turgan. Masalan, bosh
ariqoqsoqoliga  uchta  to’n,  bitta  bezatilgan  ot  va  ikki  yuz  pud  qishloq  xo’jalik
maxsulotlari  berilgan.  Toshkentdagi  to’rtta  bosh  ariq  oqsoqoli  qarmog’ida
beshtadan  kichik  ariq  oqsoqoli  bo’lgan.  Toshkent  shahar  begi  har  bir  ariq
oqsoqoliga  yilda  bitta  to’n,  bitta  ot  va  1280  pud  g’alla  berar  edi.  Ariq
oqsoqollarining hammasi barcha soliqlardan ozod qilinar edi. 25
 
Umuman,  Movarounnahr  zaminida  bunyod  etilgan  sug’orish  vositalari
hatto yevropalik zamondoshlarni ham hayratga solgan. Rus geografi, knyazi V.
Masalskiy  ayrim  kanallarni  ko’rib,  bunday  deb  yozgan  edi.  “obi  hayotni
ko’pgina o’nlab chaqirimlarga eltayotgan bu qudratli oqimlarni ko’rganda texnik
bilimlari  juda  nochor  bo’la  turib,  Turkiston  quyoshining  jazira  nurlari  ostida
benihoya  mehnat  evaziga  butun  mamlakatni  sug’orish  shahobchalari  bilan
to’ldirgan xalqqa beixtiyor mehring uyg’onadi. kishi” 26
.
Qo’qon va Toshkent munosabatlasri.
Toshkent  Qo’qon  xonligi  tarkibida  bo’lgan.  XVIIIasrning  uchinchi
choragida  Toshkentda  mustaqil  davlat  yuzaga  kelib,  u  bilan  Qo’qon  o’rtasida
to’qnashuvlar  ro’y  beradi.  Qo’qon  xonligi  haqida  ma’lumotlar  berar  ekanmiz.
Albatta, Toshkent bekligiga to’xtalmay ilojimiz yo’q. XVIII asrning 80 yillarida
bu shahrda hokimiyat uchun kurashlarning fojiali oqibatlari ko’zga tashlanadi. 
XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida  Toshkent  to’rt  dahaga:  Shayxontohur,
Beshyog’och,  Ko’kcha  va  Sebzorga  bo’lingan,  har  bir  daha  o’zicha  mustaqil
davlat  edi.  1784  yilda  shahar  aholisining  yordamiga  tayanib  Yunusxo’ja
hokimiyatni qo’lga oladi va Toshkentni mustaqil davla tdeb e’lon qiladi. Uning
davrida  shahr  mustahkam   mudofaa  devorlari  bilan  o’rab  chiqiladi.  1800  yilgi
ma’lumotlarga  qaraganda  Toshkent  yirik  shahar  bo’lgan,  devor  quyi  qismining
25
 G.Xolliyev, X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi . T. , “Universtitet” , 1997, 39-bet.
26
 В Масалский Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Спб. 1913 423 стр
22 qalinligi  1,8  metr,  ustki  qismi  0,9  metr  atrofida  bo’lib,  aylanma  uzunligi  18
chaqirimdan ortiq, shahr devorining balandligi esa 7,9m ga teng bo’lgan. 27
Shaharning  12ta  oltin  kaliti  bo’lib  hozir  milliy  bankda  saqlanmoqda.
Shaharda o’sha paytda 10mingta xonadon 80ming aholi yashagan. 
Yunusxo’ja  tarixiy  yozma  manbalarga  qaraganda  olti  ming  kishilik
qo’shin  turgan.  Uning  askarlari  asosan   pilta  miltiq,  qilich  nayza,  qalqon  va
to’plar bilan qurollangan edilar. Qo’shin tarkibi asosan turli shahrlardan kelgan
musofirlar va askarlardan iborat bo’lib, “qoraqozon” deb atalgan. 
Rus tog’ muhandislari (aslida Rossiyaning O’rta Osiyodagi ayg’oqchilari)
A.S.  Beznosikov  va  T.S  Burnashevlarning  qaydnomalarida  quyidagilarni
o’qiymiz.  “Toshkent  hukmdori  (Yunusxo’ja)  o’z  fuqarolari  ustidan  cheksiz
hokimiyatga  ega.   Ammo  u  o’z  atrofidagi  eng  yaxshi  amaldorlar  bilan
maslahatlashgan  holda  hokimiyatni  boshqaradi.  Bu  kengashda  Yunusxo’ja  eng
sodiq va ishonchli xo’jalar qatnashadi” 
Hukumat  amaldorlariga  maosh  berilmagan.  Bosh  xo’ja  Yunusxo’jadan
keyingi  ikkinchi  shaxs  hisoblangan.  Ular  faoliyati  Yunusxo’ja  nazorati  ostida
bo’lgan.  Toshkent  hokimligining  tartibiga  ko’ra  har  bir  jondan  bir  oyda
daromadiga qarab 5tangadan 10tangagacha  yerdan olinadigan hosilning 40dan
bir qismi undirib olingan. Qoraxonlar har qanday soliqlardan ozod qilinganlar. 
Yunusxo’ja  davrida  Toshkent,  Qo’qon,  Buxoro,  Xo’jand,  Chimkent,
Turkiston,  Samarqand,  Andijon,  va  boshqa  Turonzamin  shaharlari  Hindiston,
Xitoy,  Qashqar,Tibet,  Rossiya  va  boshqa  bir  qator  xorijiy  mamlakatlar  bilan
tijorat-savdo aloqalari o’rnatilgan. 
Yunusxo’ja  Toshkent  davlati  hududlarini  ancha  kengaytiradi.  U  1799
yilda esa  Turkistonni  bosib  oladi.  1800 yilda  Yunusxo’ja  Chirchiq daryosining
chap qirg’og’ini va Qurama mavzyeni egallaydi. 
II-bob. XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligining madaniy hayoti.
2.1. Qo’qon xonligida adabiyot va san’atning rivojlanishi.
27
 R.Ramsuddinov, Sh. Karimov, O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T., “Sharq”, 2010, 101-bet.
23 XVI  –XIX  asrning  birinchi  yarmida  O’rta  Osiyo  xonliklarining  xalq
talimi, fan va ma’daniyati haqida gap borganda shuni alohida takidlash kerakki,
ijtimoiy  siyosiy  hayotning  hamma  sohalarida  birinchi  navbatda  madaniyat  va
mafkurada  islom  dini  g’oyasi  markaziy  o’rinni  egallar  edi.  O’z  boshlang’ich
nuqtasini X-XII asrlardan e’tiboran olgan sofiylik tariqati naqshbandlik g’oyasi
bilan  uyg’unlik  negizida  XV  asrga  kelib  eng  yuksak  cho’qqiga   ko’tariladi,  to
XX  asrdagi  siyosiy  to’lqin  va  lahzalar  davriga  qadar  jamiyat  taraqqiyotining
borishida  jiddiy  ro’l  o’ynaydi.  28
 XVI  –XIX  asrning  birinchi  yarmida  O’rta
Osiyodagi  har  uchala  amirlik  va  xonliklarning  madaniy  taraqqiyotiga  xos
bo’lgan  umumiy  o’xshashliklar  diqqatga  loyiqdir.  Bu  o’xshashliklarning
sabablari ham bir-biriga juda o’xshashdirlar. 
Birinchidan,  O’rta  Osiyo  hududi  davlatlari  XV  asrlarda  madaniy
taraqqiyotda dunyoda eng yetakchi o’rinlarda turgan bo’lsa, XVI-XVIIasrlardan
boshlab  bu  hududda  tushkunlik  boshlanadi.  Ikkinchidan,  har  uchala  davlat
birliklari  o’zlari  alohida  mustaqil  faoliyat  ko’rsatsalarda  davlat  idora  ishlari
o’zbek  va  fors  tilida  olib  borilardi.  Buxoroda  fors,  Qo’qonda  fors-o’zbek,
Xivada o’zbek tili rasman davlat tili hisoblanardi. 
Uchinchidan,  an’anaga  ko’ra  fanda,  adabiyot  va  maktabda  arab  va  fors
tilining obro’si saqlanib qolgandi. 
Buxoro amirligi Qo’qon va Xiva xonliklarida xalq ta’limining tuzilishi va
faoliyati deyarli bir xil bo’lgan. Ularda madrasalar, maktablar va qo’riqxonalar
mavjud edi. 
Madrasalar  musulmonlar  uchun  oliy  o’quv  yurtlari  hisoblangan.
Maktablar masjidlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o’rtasida
esa Xonzoda va zodagonlarniong  bolalarini o’qitish uchun maxsus maktab bor
edi. 
Odatda  maktablarda  asosan  o’qish  va  yozish  arifmetika  va  adabiyot
o’qitilar  edi.   Qo’riqxonalarda  esa  asosan  ko’zi  ojizlar  o’qib,  hunar,  doston  va
she’rlaru g’azallar yodlash edilar. 
28
 R.Shamsuddinov Sh Karimov O` Ubaydullayev Vatan tarixi T. Sharq 2010 119-bet
24 Maktablar  qizlar  uchun  alohida,  o’g’il  bolalar  uchun  alohida  bo’lgan.
Masalan,  mashhur  shoira  Dilshoda  Qo’qonda  maktab  ochgan.  U  o’zining
maktabdorlik faoliyati haqida bunday deb yozgan edi: “Mening suhbatdoshlarim
va  dugonalarim  aqlli   qizlar  va  iste’dodli  shoiralar  edi.  Ellik  bir  yil  davomida
men  maktabdorlik  qildim  va  yilda  o’rtacha  20tadan  30tagacha  o’quvchilarim
bo’lib,  sakkiz  yuz  to’qsonta  qizlarning  savodini  chiqardim,  bulardan  deyarli
chorak  qismi,  she’riyatga  qobiliyatli  bo’lib,  shoira  va  o’z  davrining  aqilli  va
dono odamlari edi. 29
 
Qo’qon shahrida boshqa shaharlarga nisbatan ko’proq maktablar bo’lgan.
Shuning uchun savodlilar ko’p bo’lib, o’qish va yozishga usta bo’lganlar. 1841-
yilgi ma’lumotlarga qaraganda, Qo’qon shahridagi xonning asosiy madrasasida
1000ta  mulla  o’qigan.  Bu  madrasani  ikkita  bosh  muzarrix  boshqargan:  Eshon
Mavloniy  va  Maxzumi  Buxoriy.bu  hurmatli  insonlar  bo’lib  katta  ilmga  ega
edilar. 
Har  bir  maktabdor  domlaning  ham  o’zicha  o’qitish   usullar  bo’lgan.
Ularning  bazilari  bolalarning yosh  xususiyatlariga  alohida e’tibor  bergan holda
kichik  yoshdagi  o’quvchilarga  husnixat  va  og’zaki  hisobni  o’rgatsa,  katta
yoshdagi  o’quvchilarga  esa  Quronning  oyat  va  suralaridan  tashqari  fors,  arab,
turkiy tillarda yozilgan o’nlab hayotiy kitoblarni ham o’qishni o’rgatar edi.
O’zbekiston  hududidagi  xonliklar  va  amirliklar  davrida  fan,  adabiyot,
san’at birmuncha rivojlangan.  Ko’proq xon saroylari  doirasida  ham  diniy, ham
dunyoviy  adabiy  asarlar  yozilgan. 30
 Tarixshunoslik  ham  ancha  rivojlangan.
Garchi bu davrdagi tarixchi olimlar yozgan tarix kitoblar ko’pincha o’sha xonlik
va  amirliklardagi  siyosiy  voqealar  salnomasiga  aylanib  qolgan  bo’lsa  ham  biz
uchun bugungu kunda o’sha davrni yoritishda muhim ahamiyatga molikdir. 
Adabiyot  sohasida  juda  ko’plab  shoir  va  shoiralar   ijod  etadilar.  Qo’qon
xoni  Umarxonning  o’zi  “Amiriy”  taxallusi  bilan  o’zbek  tilida  go’zal  g’azallar
yozgan. 
29
 Muxtorov.A.Дилшод и его место в истории оьшественной мисли тадомского народа в XIX  кагом  XX    
в.в. 301 стр
30
 Sh. Karimov O`zbekiston tarixi va madaniyati T. “O`qituvchi” 1992, 119-bet. 
25 Ko’rilayotgan  davrda  fan  va  madaniyat  har  xolda  bit  yerda  to’xtab
qolmagan.  Yuqorida  bizlar  takidlagan  qurilishlar  ayniqsa,  madrasalar  bunyodi
shunga  ishoradir.  Sovet  davri  tarixshunosligi  iloji  boricha  XVIII-XIX  asrlarda
o’zbek  xalqining  bu  sohalaridagi  tarixini  bo’yab  ko’rsatishga  intilib,   o’lkani
madaniy  qoloqlikda  ayblab,  bu  bilan  Rossiya  bosqinining  “O’zbekiston  uchun
progressiv ahamiyatini “ isbotlashga atayin harakat qilgan. 31
O’tgan  sulolalar  kabi  mang’itlar,  qo’ng’irotlar  minglardan  chiqqan
namoyondalar  ham  o’z  davri  va  doiralarining  o’qimishli  shaxslari  bo’lganlar.
Masalann  Qo’qon  xoni  Umarning  “Amiriy”,  Malika  Mohlaroyning  “Nodira”  ,
“Komila”,  “Maknuna”,  Xiva  xoni  Muxammad  Raximxon  II  “Feruz”  ,  Uning
akasi Otajon To’ra Murod “Murodiy” taxallusida she’r bitganlarini, Abdulg’oziy
Bahodirxonning  “Shajarai  Turk  “,  “Shajarai  Tarokima  “  kabi  o’zbek  tilida
yozgan asarlarini shu o’rinda eslash joiz.
Fazliy,  Mushrif,  G’oziy,  Afsus,  Sodiq,  Hijolat,  Hoziq,  Xotif,  Maxmur,
Gulxaniy kabi yetuk qalam sohiblari Farg’ona vodiysida yashab ijod qilganlar.
Shuningdek, “Afzal at- Tavorix “, “ Tarixi Umarxon”, “Risolai Askariya”,
“ Muntaxab  at-tavorix”,  “Tarixi  Shohruhiy”, “  Tarixi  Jahonamoy”,  “Xulosat  al
axbor”, “ Tasnifi g’arib”, “ Tarixi jadidai Tashkand” kabi boshqa ko’plab tarixiy
asarlar ham huddi shu davrda Qo’qon xonligi doirasida yozilgan.
Nodira  o’zbek  shoirasining  taxallusidir,  u  tengi  yo’q.  Yakkayu  yagona
ma’nosini anglatadi. Nodira faqat  o’zbek tilidagina emas  balki fors, tojik tilida
ham “Maknuna” , “Komila” taxallusida she’rlar g’azallar bitgan. 
Nodiraning eng oliyjanob va e’tiborga loyiq tadbirlaridan shu bo’ldiki, u
o’z atrofiga zamonasining qobilyatli va ijod egalari bo’lmish shoirlarni to’pladi
va ularga homiylik qildi. Uvaysiy, Mahzuna, Mushtariy va boshqalar uning eng
yaqin maslakdosh va maslahatgo’ylari edilar. 32
 
Nodira  o’zi  yashagan  feodal  tuzumni  lanatlab  ijod  etar  ekan,  bu
jamiyatdagi o’zbek xotin qizlarining og’ir qismatli hayotiga dardkash bir siymo
sifatida faryod qiladi. U hatto saroyda yashasa ham o’zini baxtiyor hisoblamadi.
31
 Azamat Ziyo . O`zbek davlatchiligi tarixi .  T. , “Sharq” , 2000 , 800-b
32
 Sh. Karimov O`zbekiston tarixi va madaniyati T. “O`qituvchi” 1992, 119-b
26 Nodirabegim  o’zining  bir  g’azalida   “Tushdi  ohimdin  bu  oqshom  charx
maydoniga dud… “ deb kuylar ekan, bu oh shoiraninggina dardu alami bo’lmay
feodal zulimdan ezilgan xalq ommasining barcha xotin qizlarining ohi edi 33
Nodira  insoniylikni  ezgulikni  ulug’ladi,  hayotbaxsh  orzu-umidlarini
tarannum etadi.
1842  yilda  Nodira  hayotida  katta  fojia  yuz  beradi.  Buxoro  amiri
Nasrulloxon  Qo’qonni  bosib  oladi  va  Nodirabegimni  shariatni  buzganlikda
ayblab uni qatl qildiradi. Nodira feodal jaholatning qurboni bo’ladi. 
Ha,  shoira  haq  bo’lib  chiqdi.  Bizning  zamonda  bir  qancha  maktab  va
ko’chalar  uning  nomi  bilan  atalgan.  Nodira  haqida  Turob  To’la  “  Quvvai
qahqaha  “  pyesasini,  K.  Yormatov  “Odamlar  orasida”  (Nodirabegim)  filmini
yaratdi. 
Bu davrda ijod etgan Fazliy Namanganiy Mushrif, Mushfiqiy kabi shoirlar
o’z zamonasining zabardast siymolari edilar. Masalan: Mushfiqiy Buxoro amiri
Abdulloxon  saroyida  “  Malik  ush-shuaro”  unvoniga  ega  bo’lgan  bo’lsa  Fazliy
Namanganiy  Qo’qon  shoirlariga  boshchilik  qilgan.  Umarxonning  topshirig’i
bilan Fazli va Mushrif tomonidan “ Majmuat-ush shuaro” to’plami tuzildi. 
XIX  asrdagi  o’zbek  va  tojik  adabiyoti   tarixida  salmoqli  o’ringa  ega
bo’lgan,  ammo  ijodi  yetarli  darajada  o’rganilmagan  shoir  va  tabib  Hoziqdir.
O’zbekiston sharqshunoslik institutida Muhammad Husayn bilg’oriy tomonidan
tuzilgan  “Marsad  ut-tasonif”  nomli  (  to’plamlarni  o’rganish  joyi)  antalogiyada
O’rta Osiyo va Eron shoirlaridan katta bir  guruhining shu jumladan Hoziqning
ham  o’zbek  va  tojik  tillarida  yozilgan  354  misra  she’ri  bor. 34
 Bundan  tashqari
Hoziqning  bir  necha  g’azal  va  qasidalari  1820-  21  yillarda  Namanganlik  shoir
Fazliy  tomonidan  Qo’qonda  tuzilgan  “  Majmuat  ush  –  shuaro”  (  shoirlar
anjumani  )  qo’lyozma  asarida  ham  uchraydi.  Uning  o’zbek  va  tojik  tillarida
yozilgan  shiorlaridan  tuzilgan  to’plam  Rossiya  FA  ning  Sankt  Peturburgdagi
sharqshunoslik institutining bo’limida № 470-C sonli hujjatda saqlanadi. 35
 
33
 Ўша жойда.
34
 Sh. Karimov. O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T. Sharq 2010 132-b
35
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov O` Ubaydullayev Vatan tarixi T. Sharq 2010. 132-b
27 O’zbek milliy madaniyati markazlaridan biri shubhasiz bu Qo’qon shahri
edi.  Bu  yerda  XVIII-XIX  asrning  birinchi  yarmida  ilm  marifat  olamida  nomi
dunyoga mashhur bo’lgan ulug’ va mutafakir shoirlar yetishib chiqadi. Xususan,
XIX  asrda  Qo’qon  xoni  Umarxon  (1810-1822)  va  uning  umr  yo’ldoshi  shoira
Nodiraning say harakati tufayli Qo’qon shahri ilm marifat adabiy muhiti paydo
bo’ladi. 
XVIIasrning  ikkinchi  yarmi  va  XVIIIasr  boshlarida  yashab  ijod  etgan
iste’dodli  va  isyonkor  shoir  Boborahim  Mashrab  (  1640-1711)  dir.  U
Namanganda  tug’ilgan  7yoshidan  mashhur  Shayh  Mullo  Bozor  Oxund  qo’lida
ta’lim olib xat savodini chiqargan. 15 yoshidan Qashqarda mashhur Shayx Ofuq
Xo’ja  qo’lida  7yil  tasavvuf  ilmini  egallaydi,  so’ng  kanizaklardan  birini  sevib
qolgani  uchun  Ofoqxo’ja  dargohidan  quviladi.  Erkentga  u  yerdan  Xo’tanga,
so’ng  guljaga  borgan.  Mashrab  g’uljadan  Qashqarga  qaytadi.  So’ng  Ofoqxo’ja
topshirig’idan  Toshkentga  va  yana  Ofoqxo’ja   huzuriga,  undan  keyin  o’z  ona
yurti Namanganga keladi. Xullas 18 yil davomida yuqorida nomlari tilga olingan
yurtlarni kezgan Boborahim Mashrab Yaman, Hindiston, Dakan, Isfaxon, Hirot,
Mashhad,  Makka,  Madina,  Halab,  Sherzod,  Shom,  Rum,  so’ng  Buxoro
Toshkent,  Shohimardon,  Avg’onistondagi  Shibirg’on,  Andixo’y  kabi  joylarda
ham bo’ladi. 
Buni  O’zbekiston  FA  sharqshunoslik  institutida  saqlanayotgan  9968
raqamli  qo’lyozma  asoslab  beradi.  Unda  Mashrabning  “Kimyo”  asaridan  ‘16
kimyo  (bob)  va  “  mabdai  nur”  kitobidan  ikkinchi  daftari,  so’ng  shoirning  71
g’azali, 7muhammasi va bitta musaddasi berilgan. 36
 
Mashrab  she’rlarida  o’zi  yashagan  davr  hukmronlarining  mehnatkash
xalqqa  qarshi  qaratilgan  siyosatini,  boylar,  amaldor  to’ralar  va  chalasavod
mullalarning riyo korliklari munofiqliklari, o’zboshimchaliklari, xullas o’rta asr
zulmining barcha illatlari fosh etiladi. Xalqning og’ir qismatiga achinadi.
Dili Tig’i sitamdin, pora bo’lgan xalqni ko’rdim, 
Tani dardu alamdan yora bulg’on xalqni ko’rdim. 
36
 R/Shamsutdinov, Sh/ Karimov, O`.Ubaydullayev. vatan tarixi. T.,”Sharq” 2010, 134-bet.
28 San’at.
O’rta Osiyodagi xonliklarda XVIII-XIX asrlarda xo’jalik tushkunlikka yuz
tutib  borayotgan  va  aholi  turmushi  tobora  tubanlashayotgan  bo’lsada  san’at  va
me’morchilik  taraqqiyotida  bir  qator  ibratli  ishlarning  amalga  oshirilganligiga
guvoh bo’lamiz. 
Yuqorida  biz  alohida  ta’kidlagan  mashhur  shoira  Nodira  haqida  uning
zamondoshi,  saroy  shoiri  Hojar  shunday  deydi:  “Umarxon  vafotidan  so’ng  bu
iffat  sadafining  injusi  Farg’ona,  Toshkent,  Xo’jand,  Andijon  va  boshqa
shaharlarda  fozillar,  olimlar,  hattotlar,  naqqoshlarni  o’z  hizmatiga  chaqirtirib
keldi”.
 Bu  davrda  qurilgan  ulkan  va  go’zal  me’morchilik  yodgorliklari  hozirgi
kunda ham har qanday kishining diqqat e’tiborini o’ziga tortadi.
XVII  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XIX  asrning  birinchi  yarmida  Qo’qon
xonligida  ham  xalq  me’morchiligi  rivojlanadi.  Xonlikning  markazi  Qo’qon
shahrida,  Marg’ilon,  Andijon,  Namangan,  Toshkent  shaharlarida  masjid,
madrasalar, kutubxonalar quriladi. Binolarni bezatish uchun ham gul namunalari
keng qo’llanilib naqshlar chizish, naqshlarni ganchga o’yib solish odat bo’ladi.
O’sha  davrda  ham  uchala  xonlikda  ham  yuqoridagidek  inshoat  qurilishi  va
hunarmandchilik  san’atining  turli  yo’nalishlari  rivoj  topadi.  Bulardan  tashqari
yog’och va misga o’yib nozik naqshlar solish, sopol va chinni yarog’-aslahalar
yasash va har xil uy-ro’zg’or buyumlari matolar to’qish keng tarqaladi. 37
Qo’qon shahri o’ziga xos yodgorliklari bilan ham mashhurdir. Bu borada
Qo’qon  shu  kunga  qadar  saqlanib  qolgan  tarixiy  me’morchilik  yodgorliklari
bilan Samarqand, Xiva, Buxorodan keyin to’rtinchi o’rinda turadi.
Bu  borada  xususan  Xudoyorxon  o’rdasi  Norbo’tabiy  madrasasi,  Kamol
madrasasi qozi kabi boshqa o’nlab tarixiy obidalar diqqatga loyiqdir. 
Ko’plab tarixiy me’moriy yodgorliklar urush ob-havo va yer qimirlashlari-
zilzilalar tufayli buzilib vayronaga aylanadi, yoki yo’q bo’lib ketadi. Jumladan,
37
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov, O` . Ubaydullayev . Vatan tarixi .  T. Sharq . 2003, 143-144-b .
29 1815-yilda  Qo’qon  shaxrida  yuz  bergan  zilzila  oqibatida  juda  ko’plab  odamlar
uylar tagida qolib, halok bo’ldilar. Ayrim joylarda yerlar yorilib ketadi.
Bir  necha  kishilar  unga  tushib  halok  bo’ladi.  Yerdan  tutun  chiqib  suv
favvora bo’lib otilgan. Yer olti oy davomida silkinib turgan. 
Teatr  san’atida  masqarabozlik,  qiziqchilik,  dorbozlik,  qo’g’irchoqbozlik
kabi  tomosha  ko’rinishlari   keng  tarqaldi.  Masalan,  Buxoro  amirligining  turli
shaharlarida  XVIII-XIX  asrlarida  Sayfulla  Masxara,  Zokir  Masxara,  Ergash
Masxara  kabi  artistlar  “Rais”,  “Sudxo’rning  o’limi”,  “Ko’histonlik  domla”,
“Murobboshi” singari asarlarini sahnalarda mohirlik bilan ijro etganlar. 
XIX  asrda  qo’g’irchoq  teatrining  Shosalix,  G’ofur,  Halfarang  (Qo’qon),
Orifjon  qo’g’irchoqboz,  Azimburin,  Doniyor  (Toshkent),  Shomuxuddin
Shoazimov,  Tursinboy  Abduljabborov,  (Marg’ilon),  Siddiqkalon,  Jo’raqaynoq
qo’g’irchaqboz  (Samarqand)  Zarikmisgar,  Sharif  sayyoh,  Qori  Xoji,  (Buxoro),
Qilich (Shahrisabz) va boshqa shular singari ustalar bo’lgan. Xonliklar hududida
raqs san’atining Farg’ona, Buxoro, Xorazm va tog’li usullari mavjud bo’lib, o’z
navbatida  ularning  har  biri  o’ziga  xos  jang  xususiyati  va  turlariga  ega  edi.
Masalan:  Farg’ona o’yin san’ati “Katta o’yin”, “Kema o’yin”, “Xonaki o’yin”,
“Yalla”, Xorazm o’yin san’ati “Maqom oyin”, “Xonaki o’yin”, “Lazgi”, “Yalla”,
“Zangbozi” larni o’z ichiga olgan va hokazo. “107-o’yin” ko’proq O’zbekiston
hududidagi janub xalqlari madaniyatiga xos bo’lib “Beshqarsak”, “Uchqarsak”,
“Dastbozi” kabi usullardan iborat edi. 
2.2. Me’morchilik va hunarmanchilikning ravnaqi. Xalq amaliy 
san’ati.
Qo’qon xonligi me’morchiligining o’ziga xos tomonlarini ko’rib chiqqan
ekanmiz,  bu  mintaqaning  qadim  zamonlardan  boshlab  taraqqiy  etgan  madaniy
maskanlardan  biri  bo’lganligini  va  teran  me’morchilik  hamda  shahasrsozlik
tarixiga  ega  ekanligini  ta’kidlab  o’tmoq  lozimdir.  Qo’qon  xonligining
shahaharsozlik  madaniyati  mil.avv.  II-I  ming  yilliklarga  borib  taqaladi.
Jumladan,  Elaton,  Buzilmas,  Olis  Iskandariya  (Aleksandriya,  Esxata)  Oqtepa
30 Qultepa Munchoqtepa Mug’  qal’a, Ershi  singari  2-3 ming yillik tarixni  o’zida
mujassamlashtirgan  shahar  xarobalarining  qazib  o’rganilganligi  bundan  dalolat
berib  turibdi. 38
 Shuningdek,  Hoson,  Quva,  O’zgan,  Axsi  shaharlari  o’rta  asr
tarixiy manbalarida ko’p o’rinlarda tilga olinadi. 
Ilk  o’rta  asrlar  Farg’onaning  yuksak  madaniyati  haqida  Xitoy  tarixiy
manbalarida ma’lumotlar  saqlangan. Temuriylar davriga kelib esa Umar Shayx
hamda  Bobur  Mirzo  tomonidan  barpo  etilgan  shaharlar  tafsiloti  shoh  asar
‘Boburnoma” da keng yaratilgan. 
Demak,  Qo’qon  xonligi  me’morchiligi  butun  O’rta  Osiyo  me’morchilik
an’analarini o’ziga sindirish bilan birga qadimiy Farg’ona vodiysiga xos mahaliy
madaniyat  asosida  yuzaga  kelgan,   shu  sababli  XVIII  asr  Qo’qon  xonligi
shaharlari   asosan  o’rta  asrlarga  oid  feodal  shaharlarga  xos  ko’rinishni  ifoda
etgan.  Shaharlar  ark  va  Shahristondan  iborat  bo’lgan.  Shahriston  markazlarida,
ko’chalar kesishgan joy chorsuda odatdagicha bozor joylashgan. Bu ikki asosiy
ko’chaning kesishishi natijasida shahar to’rt dahaga bo’lningan.  Dahalar esa o’z
navbatida bir necha mahalla va go’zarlardan shakillangan.
Qo’qon  va  Toshkent  arklari  “O’rda”deb  atalgan.  Toshkentdagi  O’rda
buzib  tashlanganligi  bois  u  haqida  juda  oz  ma’lumot  saqlanib  qolgan.  Ammo
Qo’qondagi Xudoyorxon nomi bilan ma’lum bo’lgan o’rda bugungi kunga qadar
yaxshi saqlanib qolgan. 
Qo’oqn  o’rdasi  XIX  asrda  bunyod  etilgan  bo’lib,  yaxlid  imorat  shaklida
birlashgan  bir  necha  katta  va  kichik  hovlilarni  o’ziga  birlashtirgan.  Uning
umumiy sathi 4gektarni tashkil etadi.
Xalq amaliy san’ati.
Hunarmanchilik-  o’zbek  xonliklaridahunarmandchiliksanoati  o’z  davriga
yarasha  ancha  taraqqiy  etgan  edi.  Markaziy  Osiyo  xalqlari  hayotida
to’qimachilik  (ipak)  muhim  ahamiyatga  ega  edi.  Bu  hunar  egalari  paxta,  ipak,
jundan  turli  narsalar  to’qishgan.  Ipak  yegirishdan  oldin  paxtani  chig’iriqdan
o’tkazilgan.  Ya’ni  chigiti  ajratib  olingan.  Chigiti  ajratib  olingan  paxta  tolasi
38
 M.G. Ahmedov . O`rta Osiyo me`morchiligi tarixi .  T. “O`zbekiston” 1995, 84-b
31 charxdan yegirilib kalava qilingan va tayyor ipni to’qish do’konlariga jo’natilar
edi.  Bo’z  to’qish  keng  avj  olgan.  Shahrisabz,  Buxoro  bo’zlari  muhim  o’rinni
ishg’ol qilardi. Namangan, Andijon to’qimachilari to’qigan olacha, qalami, bo’z,
chit, dokalari  yaxshi  sifati va bo’yoqlari bilan ajralib turar  edi. Buxoroda sifati
baland  ikki  xil  chit,  ya’ni  chiti  sari  gaz  va  chiti  chatti  to’qilgan.  Bu  chitlar
nafaqat ichki bozorlarda hatto qo’shni mamlakatlarda, Rossiyaga ham chiqarilar
edi.  Ipak  mollar  tayorlashga  ham  katta  e’tibor  berilgan.  Xo’jand  Andijon,
Namangan  va  boshqa  joylarda  ipak  kiyimlar  to’qish  ishlari  avj  olgan.  XIX  asr
o’rtalarida  o’lkada  atlas,  shoyi  doroyi,  oq  shoyi,  adras,  beqasam,  banoras  gul
bosilgan choyshablar va shunga o’xshash ko’p narsalar to’qilar edi. 
Gilamchilik. 
Gilamdo’z  ustalar  asrla  mobaynida ko’p tarjibalarni  to’plashga  muyassar
bo’lganlar.  Xiva  Buxoro,  Samarqand,  Xo’jand,  Andijon  shahar  va  ularning
atroflarida  olma  gullari  ko’plab  to’qilgan.  Hunarmand  oilalarning  gilam
to’quvchilari  chuval  nomli   uy-ro’zg’orda  ishlatiladigan  “to’y  gilami”  degan
gilam  to’qilgan  va  unga  turli  ranglarda  gullar  bosilgan  va  boshqa  turdagi
rangdagi  hamda  Gudiz  gilamlar  ko’plab  to’qilar  edi.  To’quvchilar  faqat
shaharlardagina  emas  shu  bilan  birga  qishloqlarda  ham  rivojlanadi.  Ammo
to’quv  dastgoxlari  to’quvchilik  ishlari  iptidoiy  usulda  bo’lib  ular  oddiy  dag’al
matodan to’qish bilan shug’ullanadilar. 
Biroq  eng  moxir  to’quvchilar  ham  kuniga  14-16  soatlab  ishlasalar  ham
topganlari  o’z  oilasiga  yetmas  edi.  Qog’oz  ishlab  chiqarish  o’lkadagi
hunarlarning  eng  qadimgilardan  hisoblangan.  Qo’qon,  Samarqand,  Buxoroda
ishlab  chiqarilgan  qog’ozlar  ayniqsa  ipakdan  ishlab  chiqarilgan  qog’oz  butun
sharqqa nom chiqarilgan edi. 39
 
1863-yilda  Turkistonning  ko’plab  shaharlarida  bo’lgan  Vengr
sharqshunosi  X.Vamberi.  Samarqand  va  Buxoro  qog’ozlari  o’zining  silliqligi
bilan  chet  mamalakatlarida  shuxrat  topganligini  qayd  etadi.  Qo’qon  xonligiga
qarashli  Charq  qishlog’idagi  qurilgan  qo’g’oz  ishxonasi  asosan  suv  kuchidan
39
 X . Vamberi . Путешествие по средней Азии 1967 стр 221.
32 foydalanishga moslashtirilgan edi. Shuning uchun ham buni “qog’oz  objuvozi”
deb  atashadi.  Bu  ishxonada  asosan  eski  latta  puttalar  objuvoz  orqali  tozalanib,
turli  qog’ozlar  tayorlanar  edi.  Muqavosozlik  hunari  ham  uzoq  tarixga  egadir.
Buxoro,  Samarqand,  Xiva,  Urganch,  Andijon,  Namangan,  Toshkent,  Xo’jand
kabi  shaharlarda  charm  va  qalin  qo’g’ozlardan  muqovalar  qilish  kengaygan.
Bo’yoq  hosil  qilish  va  rangli  bo’yoqlar  ko’paygan.  Bizgund  degan  qorabo’yoq
va  serparak  yoki  isparak  degan  to’q  sariq  bo’yoq  ikki  xil  o’simlik
aralashmasidan  tayorlanradi.  Turkiston  yerlarida  bo’yoqli  o’simlik  ro’yan  ko’p
bo’lib  yovoyi  holda  o’sardi.  Toshkent  atroflarida  va  boshqa  joylarda  sarg’imtil
isparak  o’simligi  o’sib  unda  sariq  bo’yoq  olingan.  Boshqa  turdagi  bo’yoqlar  –
Hindiston, Avg’oniston, Eron va Rosiyadan keltirilardi. 
Misgarlik  katta  shaharlarda  (Buxoro,  Qarshi,  Toshkend,  Samarqand,
Xo’jand,  Qo’qon,   Andijon,  Namangan)  alohida  misgarlik  rastalari  bo’lar  edi.
Misgarlik qo’mg’on, tovoq, cho’mich, qozon, ko’za barkash, choyidish, obdasta,
samovar,  choynak,  paqir,  lagan,  siyohdon,  karnay  va  shu   kabi  narsalar
yasashardi.  Idishlarda  gul  kelish  san’ati  takomillashgan  edi.  Turkistonda
hunarlar  orasida  eng  qadimiylaridan  biri  zargarlikdir.  Zargarlik  asosan  oltin,
kumush  va  qimmatbaho  rangli  tolalardan  xilma-xil  shishalardan  turli  narsalar
yasashardi. 
Turkistonda kulolchilik keng yoyilgan edi kulollar ro’zg’orga kerakli har
xil tovoq, piyola, kosa, ko’za, xum, tog’ora, tandir va boshqa narsalar yasardilar,
g’isht quyardilar 40
 
Juvozkashlik o’lkada hunarlar orasida muhim o’rinni egallardi, juvozlarda
asosan zig’ir moy va kunjut yog’i chiqarilardi. Urug’larda yog’ olinardi. XIXasr
o’rtalarida Toshkend shaharlarining o’zidagina 500 juvoz bor edi. Butun o’lkada
esa  bir  necha  o’n  ming  juvozxona  bo’lgan.  Duradgorchilik  –  ancha  yetakchi
bo’lgan. Duradgorlar qoshiq, cho’mich, qozon, qopqoq, xamir taxtasi, o’xlog’i,
karson,  sandal,  beshik,  panshaxa  kurak,  charx,  chig’iriq,  to’quvchilik  do’koni
dastgohi,  omoch  bo’yinturuq  va  boshqa  asboblarni  tayyorlar  edi.
40
 G . Xolliyev . X . G ` ulomov . O`zbekiston tarixi. T. “Universitet, 1997,46-b
33 Duradgorlarning  ikkinchi  guruhi  esa  uy,  madrasa  va  machitlar  uchun  eshik
darvoza  tuynuk,  darcha,  kursi  va  boshqa  narsalarga  juda  ustalik  bilan  o’yma
gullar ishlar edilar. 
O’lkaning katta shahsrlarida o’nlab va yuzlab aravasozlik ustaxonalari bor
edi.Toshkend  shahridagi  aravasozlik  ustaxonalarida  200  kishi  ishlar  edi.
Hunarmandchilik  sanoatida  poyabzal  ishlab  chiqarish  katta  o’rinni  tutardi.  Bu
hunar etikdo’zlik, kovushdo’zlik, maxsido’zlik dev nomlanar edi va h.k. lar. 
Erkaklar  kiyim  kechagi.  Kiyim  kechak,  moddiy-madaniyat
ko’rinishlaridan  biridir.  Unda  etnik  tarix,  ijtimoiy-  munosabatlar  mafkuraning
ayrim unsurlari – e’tiqodlar, estetik me’yorlar aks etadi. Kiyim kechakda jamiyat
a’zolarining ijtimoiy tengsizligi aniq namoyon bo’ladi. 
O’zbeklarning XVIII asr va XIX asrning birinchi yarmidagi libosi asosan
o’tgan  vaqt  shakillarini  saqlab  qolgan  bo’lsada  ayrim  qismlari  anchagina
o’zgargan  edi.  Ayni  vaqtda  unga  kiyim-  kechakning  yangi  shakillari  qo’shildi
O’zbek  erkaklarining  libosi  ko’ylak  va  ishton,  ustki  chopon,  belbog’,  bosh
kiyimi va poyafzaldan iborat edi. O’zbekistonning butun hududida to’g’ri keng
yengli  va  yoqasi  ko’ndalang  o’yiq,  to’ni  kasimon   bichikli  erkaklar  ko’ylagi
keng  tarqalgan  edi.  Agar  yoqa  yirmochi  haddan  ortiq  keng  bichilgan  bo’lsa,
unda yelkalarga bir tomondan bog’lash uchun bog’ichlari tugilardi. Ko’ylakning
doira yoqali keyinchalik “ kiftaki” yoki “mullacha ko’ylak” deb atalgan turi ham
chiqqan edi. Uni katta yoshdagi  va nomdor  kishilar  kiyardi, u kuyovlar  kiyim-
kechagiga ham kirardi. 
O’zbeklar  ustki  kiyimining  eng  ko’p  tarqalgan  turi  keng  va  uzun  yengli
ustki  chopondir.  Uni  hozirgi  O’zbekiston  hududidagi  jamiyat  barcha
qatlamlarining  vakillari  kiyganlar.  Qishloq  aholisi  choponlari  alohida  bezaksiz,
ancha odiy bo’lgan. Shahar axlining, ayniqsa davlatmand kishilarning choponlari
ancha nafis, tekis bo’ylama qaviqli qilib tikilar edi. Qimmatbaho choponlarning
etagi  va  yenglari  ipak  iplar  bilan  bezatilar  edi.  Xorazm  choponlari  mayda
qaviqlari  va  jiltligi  bilan  ajralib  turardi.  Badavlat  kishilar  qishda  va  tantanovor
34 damlarda  issiq  bo’lishidan  ko’ra  ko’proq  manmanlik  o’z  boyligini  ta’kidlash
uchun ikki uch choponni ustma-ust kiyar edilar. 41
Buxoxo  amirligining  dasht  tumanlarida  qishda  ham,  yozda  ham  paxtali
chopon  kiyardilar,  u  sovuqdan  ham,  issiqdan  ham  saqlar  edi.  Boshqa  joylarda
yozda  astarli  va  astarsiz  yengil  yozlik  yaxtak  kiyardilar.  XIX  asr  o’rtalarida
shahar  (masalan:  Toshkent)  aholisi  modasiga  ustki  kiyimning  yangi  turi  –
tatarlardan olingan kamzol kirib keldi. U chopondan ancha yengil edi. U astarli
qilib  tikilar  edi  va  uni  yozda  asosan  katta  yoshli  kishilar  kiyardi.  Chopon
mahaliy sidirg’a yoki yo’l-yo’l matta (alak, olacha va hokazo) dan, shuningdek
qalin  ipak,  atlas,  baxmaldan  tikilar  edi.  Boy  bezakli  qimmatbaho  choponlarni
asosan xonlar beklar yuqori darajadagi amaldorlar kiyardi. Chopon eng xurmatli
kiyim bo’lib, mehmon uchun eng yaxshi sovg’a hisoblanar edi. Yozlik va qishlik
ustidan belbog’ yoki junli naqshlar bilan bezatilgan to’qima, charm yoki baxmal
kamar bog’lanar edi. 
Xorazm  aholisi  belbog’  birga  uch  metrcha  keladigan  keng  qo’shoq  ham
bog’lar edi. Qo’shoqning rangi shuningdek sifati egasining ijtimoiy mavqeyi va
yoshiga  bog’liq  bo’lardi.  Masalan,  yo’l-yo’l  ip  matodan  tikilgan  qo’shoqni
shaharlarining  eng  kambag’al  aholisi  bog’lardi.  Bo’yalmagan  jun  matodan
tikilgan  qo’shoq  katta  yoshli  erkaklar  libosining  tarkibiga  kirar  edi.  Boy
bayramona  libos,  ayniqsa  kuyov  libosi  tarkibiga  ipak  kamarlar  modali  belbog’
yoki terma belbo’g kirardi. 
Ayollarning kiyim-kechagi. 
Ayollarning asosiy kiyim-kechaklari ko’ylak, ishton, (lozim), xalat, (to’n,
mursak,  kaltacha)  edi.  Oyoqqa  maxsikovush  kiyiladi.  Boshda  ro’mol,  boshqa
bosh  kiyimlari  va  ularning  xillari  (salla,  kasava,  kulta,  lachan  va  hokozolar)
o’ralardi. Shuningdek paranji, kurta va boshqalar yopinilardi. 
41
 N.Norqulov, U.Jo`rayev. O`zbekiston tarixi. T.,”Sharq” 2010, 219-b
35 Ayollar  ko’ylagi  uzun  yengli  qilib,  tunikasimon  tarzda  erkin  bichilardi.
Yoqasi belgacha tikka o’yilar va keng jun yoki ipak tasma – jiyak solinar, yosh
ayollarda esa zanjirsimon choklanardi. 42
                     
Ayollar  ko’ylagi  erkaklar  ko’ylagi  kabi  avvolo  xomsurpdan,  ko’pincha
olachadan  tikilardi.  Ko’chalik  va  to’y  kiyim-kechagi  ipak  yoki  yarimipak
matodan  shoyi,  atlas,  roxo  esa  baxmaldan  tayyorlanardi.  Qimmat  ko’ylaklarni
badavlat  xonadon  ayollari  qolgan  ayyolar  esa  xonaki  matodan  tikilgan  oddiy
ko’ylaklarni kiyardilar. 43
 
Mursak,  peshvon,  paranji  va  to’n  ayollarning  ochiq  barli  ustki  kiyim-
boshining  asosiy  turlari  sanalardi.  O’zbekistonning  qariyb  butun  hududida
tarqalgan  mursak  uzun  ochiq  barli,  tunikasimon,  yoqasiz  chopon  edi.  Mursak
XIX  asr  o’rtalariga  kelib,  ayrim  tumanlarda  (masalan  Toshkentda)  modadan
chiqadi,  boshqa  joylarda  (Qashqadaryo  va  Sirdaryo,  Buxoro  voxasining  ayrim
tumanlarida) ustki yoki motam kiyimi shuningdek bosh yopgich (kurta, chelak)
sifatida foydalanaverildi. Buxoroda ayollar Mursakning xaltacha deb ataladigan
juda  kalta  turidan  foydalanardilar.  Paranji  ayollar  kiyim-kechagining  alohida
turidir.
Ayollar  uni  uydan  chiqishda  yopinardilar.  Yuzga  ot  qilidan  to’qilgan
chachvon  tutilardi.  Paranji  yelkaga  yopiladigan  kiyim  chopon  ancha  bugungi
shaklining  bir  turi  edi.  U  orqaga  tashlangan  uzun  yolg’on  qo’lli  cho’ziq
to’rtburchak ko’rinishda bo’lardi.  U ko’k rangli matodan astarli bo’lib tikilardi.
Paranjini  asosan  shaharlarda  yopilardilar,  ularni  sotish  uchun  ham  buyurtma
bo’yicha  o’sha  joylarda  tayyorlardilar.  XIX  asr  o’rtalariga  kelib  Toshkent
ayollari  o’rtasida  ochiq  barli  kiyim-kamzul  kiyish  rasm  bo’ldi.  Ikkita  yon
cho’ntakli, tikka yoki yotiq yoqali etib paxta yonini astar bilan qo’yib tikiladigan
bu  kiyim  ustki  kiyimga  yopishib  turardi.  Charm  kovush  ayollar  poyafzalining
asosiy  turi  edi.  U  sirti  yassi  do’ngsasi  baland  va  tumshug’i  keng  o’rtacha
poshnali dag’al yashil yoki sariq charimdan tikilardi. Kovushning o’rtacha yoki
42
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N.Habibullayev G.A.A`zamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev taxr. 
Ostida T.,”O`qituvchi” 1994, 187-b
43
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N.Habibullayev G.A.A`zamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev taxr. 
Ostida T.,”O`qituvchi” 1994, 187-b 
36 past  poshnali,  sirti  tor  turi  qora  charmdan  tayyorlanardi.  Kovush  bilan
kiyiladigan maxsi ko’chalik poyafzal hisoblanardi. 
Bezaklar. 
O’zbek  ayollari  kunda  va  bayramlarda  taqiladigan  turli  xil  bezaklar
taqardilar. Bayram bezaklari  majmuyi peshona, bo’yin, chakka, burun, ko’krak
va  boshqa  bir  qancha  ashyolardan  iborat  bo’lardi.  Peshona  bezaklari  qoshlar
yoyiga  o’xshardi  (tilla  qosh).  Chakka  bezaklari  (gajaklar)  kumush  va  tilladan
suvi berilgan naychalar bo’lib, sochning uzun zulflari ulardan o’tkazilardi. Oltin
va  kumush  bo’yin  marjonlari,  rang-barang  xafanbonular  bo’yinga  yopishib
turardi. Quloqlarga ilmoqli ziraklar taqilardi. Qizlar uchun qimmatbaho bezaklar
erga  chiqishdan  avval  sotib  olinardi.  Davlatmand  oilalardan  bo’lgan  ayollar
(asosan  shaharlarda)  peshovuz  va  peshxalta  deb  atalgan  ko’krak  bezaklari
taqardilar.  Peshovuz  qosh  terish  mo’ychinagiga  va  ayollar  pardoz  andozining
boshqa ayollarga o’xshash ilmoqli tilla (tilla suvi yuritilgan) qubbacha shaklida
bo’lib,  ayollar  ko’ylagining  yon  etagiga  taqib  qo’yilardi.  Ilmoqlari  ichida
kalitchalari  bo’lgan  peshxalta  ham  shunday  taqilardi. 44
   Aftidan,  kalitchalar
savlatlilik  vazifasini  bajarardi.  Qimmatbaho  bezaklar  asosan  kumush,  oltin  va
nodir  toshlardan  yasalardi  ularni  badavlat  xonadonlargina  olardi,  bunga
mehnatkash  xalqning  qurbi  yetmasdi.  Buxoro,  Samarqand,  Xiva,  Toshkent,
Qo’qon, Marg’ilon va boshqa shaharlarning hunarmandlari bezaklarning barcha
turlari  bilan  savdo  qilardilar.  Hunarmandlar  ularning  mahalliy  aholining
an’analari va didini hisobga olgan holda tayyorlardilar. 
III-bob. Qo’qon xonligining tugatilishi 
3.1.  Qo’qon  xonligi  hududlarining  Rossiya  Imperiyasi  tomonidan
bosib olinishi. 
Markaziy Osiyoni zabt etish tashabbusini Pyotr I boshlab bergan u 1817-
yili  knyaz  Bekovich  Cherkas    6574  kishilik  qo’shini   3727  piyoda,  617  otliq
askarlar,  2000  qozoq,  230  dengizchilar  va  22  ta  to’pni  Xivani  egallashga
44
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N. Habibullayev, G.A.Azamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev. tahr. 
T.,”O`qituvchi” 1994. 189-b 
37 yubordi. Xorazmxoni Sherg’ozixonning ishbilarmonligi, tadbirkorligi bilan olib
borilgan  jang  tufayli  Bekovich  Cherkaskiy   sarbozlari  qirib  tashlandi.  Chor
ma’murlari  Qo’qon  xonligini  tamomila  egallash  uchun  faqat  XVIIi  asrning
o’zida  Qozog’iston  yerlarida  46  ta  katta  va  96  ta  kichik  harbiy  istexkomlar
qurdilar.  1864-yil  16-iyunga  qadar  chor  armiyasi  qo’shinlari  ikki  yo’nalish
bo’yicha  mustaqil  harakatni  davom  ettirgan.  Sibir  –Yerkend  tomonidan  8-
g’arbiy  sibir  21-sibir  qozoq  armiyasi  batareyasi  Orenburg  –Xiva  yo’nalishi
bo’yicha  esa 4- Orenburgliniya batyoni 1864 yildan boshlab  2-  Orenburgliniya
1-Vzvozdi,  1865  yilda  Turkiston  viloyatining  tashkil  etilishi  bilan  6-va  9-
Orenburg   liniyalari   batolyoni   janub  tomondan  o’z  xarakati  davom  ettirib
shahar va qishloqlarni birin ketin egallab bordi. 45
 
1847 yili general Obruchev orol dengizining shimoliy qirg’og’ini egallab
Rai’m qal’asini barpo etdi.
23-avgustda   polkovnik  Yerofev  200  kazak  va   saldatlar  hamda   2  to’p
bilan  Xiva   qo’shinlarini  tor-mor  keltirdi.  Jahon  Xo’ja  qal’asini  egalladi.
“Nikolay” va “Konstantin” nomli kemalar bilan orol flotiliyasini tashkil etdi. 
1848-yili  Xiva  xonligida  qarashli  Xo’janiyoz  qal’asini  qo’lga  kiritildi  va
vayron qilindi. 
1852-1853-yillarda  polkovnik  Blaramberg  va  Graf  Petrovskiy
bo’linmalari  Qo’qon  xonligiga  qarashli  Kumush,  Qo’rg’on,  Chimqo’rg’on,
qo’shqo’rg’on va Oq masjid (qizil o’rda)ni egalladi. 
1860-yili Pishpakni olish uchun chor qo’shinlari bilan Qo’qon qo’shinlari
o’rtasida  to’qnashuv  yuz  berdi.  Palkovnik  Simmerman  qo’shini  Qo’qon
xonligining  beshming  kishilik  qo’shinini  tor-mor  keltirib,  To’qmoq  va  Pishpek
qal’alarini egalladi. Bu hol butun xonlikda xalq noroziligini kuchaytirdi. O’zbek
Qozoq va Qirg’izlar Toshkent hokimini qanoat shoh boshchiligida yigirmaming
sarboz  birlashtirdi.  G’azovat  e’lon  qiladilar.  Pishpak  ostonalarida  qonli
to’nashuvlar  bo’ldi.  Dushman  askarlaridan  13  kishi  o’ldirildi  va  yigirma  uch
kishi jarohatlanadi. 576 nafar sarboz, shundan 23 nafar sarboz boshlig’i asrlikka
45
 G.Xolliyev, X.G`ulomov O`zbekiston tarixi, T. “Universitet” 1997, 59-b
38 olingan.  1863-  yili  yozida  polkovnik  Chernyayev  Sirdaryo  yoqasidagi  Suvzoq
qal’asini  Rossiya  mulkiga  o’tkazib  xonlik  ichkarisiga  qarab  yurishni  davom
ettirdi.
1864-yil  boshida  Olmota  (Verniy)  qal’asidan  2500  kishilik  chernyayev
otryad  4-iyun  Avliyosta  ostonasida  1500  kishilik  Qo’qon  qo’shinlari
to’qnashadi.  Bu  gal  ham  Qo’qonliklar  mag’lubiyatga  uchrab,  307  kishi  o’ladi.
309tasi jarohatlanadi. 
Polkovnik  Chernyayev  bilan  izma-iz  Pereozkiy(  Oqmachit)  qo’rg’onidan
chiqqan  polkovnik  Vereyovkin  otryadi  Turkiston  shahriga  yurish  qiladi.
Ma’lumki Turkiston shahri o’sha vaqtda kiraverishdagi birinchi shahar bo’lgan,
shaharda “Hazrat masjidi” bo’lib, ayrim paytlari shaharning o’zini ham “Hazrat
sulton”  deyishgan  chor  qo’mondoni  agar  shahar  taslim  bo’lmasa,  Ahmad
Yassaviy maqbarasiga to’p otilishini ma’lum qiladi. Himoyachilar bu muqaddas
madaniyat ko’rkini yer bilan yakson bo’lishini xoxlamasdan urushni to’xtatishga
majbur  bo’ldilar.  Shundan  so’ng  urush  qo’shinlari  shaharni  12-iyunda  bosib
oldilar. 46
  
Turkiston  shahri  bosib  olingandan  so’ng  qo’qonliklar  payg’ambarning
ko’k  bayrog’i  ostida  “muqaddas”  urush  e’lon  qildi.  Shundan  so’ng  Toshkent
chorizm  bosqinchilariga  qarshi  kurash  martkaziga  aylandi.  Bu  yerga
Marg’’ilondan Yusufbek, Xo’janddan Mirza Ahmad, Qushbegi qo’mandonligida
qo’shinlar,  shuningdek  Andijon,  Namangan,  O’sh  va  boshqa  joylardan  harbiy
qismlar keltirildi.
Qo’shinlarga Qo’qon xonligining lashkarboshisi Alimqul boshchilik qilib
Chimkentni  himoya  qilishga  yuradi  bu  xabarni  eshitgan  Chernyayev  Avliyo
Otadan  1300  kishini  Veryovkin  esa  300  kishi  va  30ta  qozoqni  kapitan  Mayer
boshchiligida yuboradi. Chimkent uchun bo’lgan jangda har ikki tomondan ham
ming  minglab  kishilar  halok  bo’ldilar  va  yaralandilar.  Alimqul  Buxoro  amiri
Muzaffarxon  Qo’qonga  hujum  qilganligi  to’g’risidagi  ig’vo  xabarni  eshitgach,
bir qism qo’shinlarni Chimkent mudofasiga qoldirib Qo’qonga qaytadi. Bundan
46
 G.Xolliyev. X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi. T., “Universitet”, 1997, 61-b
39 foydalangan  Chernyanev  1864-yilning  21-sentabrda  Chimkentni  jang  bilan
egallashga  muvoffiq  bo’ldi.  Chimkentni  bosib  olgan  chor  qo’shinlari  1864-
yilning  27-sentabrda  Toshkentni  egallash  uchun  jiddiy  kirishadi.  Ma’lumki,
Toshkent  Qo’qon  xonligining  eng  yirik  va  muhim  strategik  ahamiyatga  ega
shahari  hisoblanardi.  Lekin  Toshkentni  egallash  chor  qo’shinlari  uchun  oson
kechmadi.  Toshkent  uchun  shiddatli  janglar  bo’lib  o’tadi.  Va  nihoyat,  1865-
yilning 17 iyulida toshkentliklar dushman hujumiga bardosh bera olmay taslim
bo’lishdan  o’zga  chora  topa  olmaydilar.  1867  yil  14  iyulda  Rossiya  imperatori
AleksandrII  Qo’qon va Buxorodan tortib olinib Rossiyaga qo’shilgan hududlar
hisobiga  Turkiston  general  gubernatorligini  tuzish  to’g’risida  farmon  berdi.
Uning birinchi okrug qo’mondoni va general gubernator  qilib general  adyutant
fon  K.P.Kaufman  tayinlandi.  Unga  imperator  AleksandrII  cheklanmagan
vakolatlar  berdi.  General  gubernator  dastaval  ikki  viloyatdan  tashkil  topdi.
Markazi  Toshkent  bo’lgan-Sikrdaryo  va  markazi  Verniy   shahri  bo’lgan-
Yettisuv Kaufmanning tashqi siyosati Markaziy Osiyodagi uch o’zbek xonligini
darajasida  ya’ni  tobelikda  ushlab  turishdan  iborat  edi. 47
 Shu  sababli  u  “bo’lib
tashla  hukmronlik  qilaver”  shioriga  amal  qilib,  xonliklarni  bir-biridan  ajratib
tashlab, ularning kuchsizlanishida ham turli xil xalq harakatlarini bostirishda shu
shiorga amal qiladi. 
Xiva  xonligi  rus  bosqinchilari  tomonidan  bosib  olinib  turkmanlar
hududida  qizg’in  janglar  davom  etayotgan  bir  paytda  Turkiston  general-
gubernatori fon Kaufman Qo’qon xonligini tugatishga kirishdi. 
Chor  Rusiyasining  Turkiston  xalqlariga  nisbatan  yurgizgan
mustamlakachilik,  ulug'  davlatchilik  va  shovinistik  siyosati  albatta  qonuniy
suratda  mahalliy  aholining  o'z  milliy  ozodligi,  erki  va  insoniy  haq-huquqlarini
himoya qilish uchun muqaddas jangga otlantiradi. Chorizm tomonidan asoratga
solingan,  mustamlaka  qilingan  xalqlar  dastlabki  kunlardan  boshlab  o'z  mil liy
mustaqilliklari, ozodliklari va erklari uchun kurashib keldilar. E'tibor qiling:
1.1856-yilda Sirdaryoda Jonho'ja Nurmuhammad qo'zg'oloni.
47
 A.Nabiyev. Mustaqillik muchun kurash yoxud parchalangan Turkiston tarixi T., “Yozuvchi”, 1998, 59 b
40 2.1868-yilda  Samarqand  mudofaasi  va  Buxoro  amirligi  Buxoro  shahri,
Shahrisabz bekligidagi harakatlar.
3.1870-yilda Mang'ishloq qirg'izlarining isyonlari.
4.1871-yilda  Eshon  Eshmuhammad  boshchiligida  Sirdaryo  viloyatidagi
chiqishlar.
5.1871 -yildagi Farg'onada Yetimxon qo'zg'oloni.
6.1872-yildagi Chirchiqdagi isyonlar.
7.1872-1876-yildagi Po'latxon boshchiligida Qo'qondagi qo'zg'olon.
8.1885-yildagi Darvishxon boshchiligidagi qo'zg'olon.
9.1892-yildagi Toshkent qo'zg'oloni.
10.1898-yilda Andijondagi Dukchi Eshon qo'zg'oloni.
11.1899-yilda Sirdaryo viloyatidagi harakatlar.
12.1916-yil Jizzax qo'zg'oloni va boshqalar.
Chor  Rossiyasi  hukumatining  o'tkazgan  siyosatiga  qarshi  mil liy  ozodlik
kurashlari  juda ko'p bo'lgan. Biz  yuqorida ularning ba'zilarinigina sanab  o'tdik.
1887-1897-yillar  mobaynida  Farg'ona,  Samarqand  va  Sirdaryoda,
mustamlakachilar idoralariga qarshi 668 marta hujum bo'lgan. 1897-1917-yillar
orasida  Turkistonda  Rusiya  bosqinchilariga  qarshi  4922  marta  isyon  bo'lgan 48
.
Ana shu qo'zg'olonlar va milliy ozodlik kurashlaridan ba'zilarini eslash joizdir 49
.
1885-yilda  Farg'ona  vodiysida  mustamlakachi  hukumatga  qarshi
umumxalq qo'zg'oloniga tayyorgarlik ko'rildi.
Vodiyning bir qator joylarida qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rish masalalari
yashirin yig'ilishlarda ko'rilayotganidan mustamlakachi ma'murlar xabar topgan
edilar.  Shunday  yig'ilishlardan  biri  1885-yil  16-avgustida  Asaka  qishlog'ida
Mullaxo'ja Nazirmirza uyida bo'lib o'tadi. Vodiyning turli joylaridan kelgan 20
dan  ortiq  nufuzli  kishilar  qatnashgan  bu  yig'ilishda  yurtni  diet  el
bosqinchilaridan  ozod  qilish,  o'lkada  milliy  davlatni  tiklash  uchun
mustamlakachilarga  qarshi  birlashib  kurash  olib  borish  vazifasi  ilgari  suriladi.
Yig'ilishda qo'zg'olon rejasi, uni o'tkazish vaqti, qo'zg'olonga rahbarlik qiladigan
48
 Misr o’g’li Qodir. Moskva zulmi, II jild, Istanbul, 1972, 537-bet.
49
 R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, Q.Ubaydullayev. Vatan tarixi. T, “Sharq”, 2010, 181-bet.
41 shaxs  kabi  masalalar  hal  etiladi.  Qo'zg'olonga  rahbarlik  qilishga  Darvishxon
Eshon To'ra ko'rsatiladi. Bunga sabab bu vaqtda aholining norozilik harakatida
faol  ishtirok  etib  el-yurtga  an-cha  tanilib  qolgan  edi.  U  Andijon  uyezdi
Qo'rg'ontepa  volostiga  qarashli  Chekto'ra  qishlog'i  fuqarosi,  qo'zg'olonga
rahbarlik qilgan paytda 45 yoshda bo'lib, Andijon va Qo'qon uyezdlarida ancha
katta  yer  mulkka  ega  bo'lgan.  Ammo  shunga  qaramasdan  Darvishxon  o'z
manfaatidan  xalq,  vatan  manfaatlarini  ustun  qo'yib,  milliy  ozodlik  harakatiga
boshchilik  qiladi.  U  qisqa  vaqt  ichida  O'sh,  Andijon  uyezdlari  volost  va
qishloqlarida ko'plab aholini qo'zg'olonga jalb eta oladi.
Darvishxon boshliq qo'zg'olonchilar yangi Marg'ilon shah-rini Andijon va
Qo'qon  bilan  bog'lovchi  aloqa  simlarini  uzib  tashlaydi.  Bu  hodisa  to'g'risida
keyinchalik  mustamlakachi  hukumat  vakillaridan  biri  «bu  hodisa  qo'zg'olon
boiishi  muqarrar  ekanligini  ko'rsatgan  edi»  deb  xotirlagan. 50
 Darvishxon
boshchiligidagi  qo'zg'olonchilar  ko'lami  tobora  kengayib  bo-radi.  Asaka,
Qo'rg'ontepa,  Shahrixon,  Oltinko'l, Jalolquduq,  O'sh  uyezdining Novqat,  Tutlik
qishloqlari,  Oqbo'yra  volosti,  Marg'ilon  kabi  joylar  ham  qo'zg'olon  girdobiga
tortilgandi.
Qo'zg'olon  shunchalik  keskin  tus  oldiki,  uni  bostirish  uchun  mustamlakachi
hukumat viloyatni turli joylariga, jumladan
Andijon,  O'sh  va  Marg'ilon  uyezdlariga  harbiy  kuchlarni  yuborishga
majbur  bo'ladi.  Vodiy  bo'ylab  borgan  sayin  avj  olayotgan  Darvishxon
rahbarligidagi  qo'zg'olonni  bostirish  va  uning  rahbarlarini  qo'lga  olish  vazifasi
Andijon  uyezdi  boshlig'i  kapitan  Bryanovga  topshirilgandi.  Uning  ixtiyoriga
O'sh  uyezdi ning  boshlig'i  podpolkovnik  Deybner,  uning  yordamchisi  kapi tan
Glishanovskiylar boshchiligidagi harbiy kuchlar yuboriladi.
Qo'zg'olonchilar bilan Bryanov boshchiligidagi harbiy kuchlar birinchi bor
17-avgust  kuni  kechqurun  to'qnashadi.  Kutilmaganda  qilingan  hujumdan
Darvishxon  boshchiligidagi  qo'zg'olonchilar  har  tomonga  chekinishga  majbur
50
 Tillaboyev  S.  Mustamlakachilarga  qarshi  Darvishxon  boshchiligidagi  qo’zg’olon.  «O’zbekiston  tarixi»,  T.:
2002, 1-son. 12-13-betlar.
42 bo'ladilar.  Shundan  so'ng  Darvishxon  Namangan  tog'lari  tomonida  o'z  atrofiga
800 ga yaqin odam to'plashga erishadi.
Darvishxon  boshchiligidagi  qo'zg'olon  to'g'risida  Turkis-ton  general-
gubernatori O.Rozenbax Rossiya harbiy vaziri P.S. Vannovskiyga yozgan xatida
«qo'zg'olon  viloyatning  tur li  joylarida  bir  vaqtda  boshlanishi  va
qo'zg'olonchilarning  o'g'rilik  va  talonchilik  qilmasdan,  barcha  aholini  bu
harakatga chaqirilishi, bu harakatning to'liq ma'noda amaldagi hukumatga qarshi
qaratilganligini  ko'rsatadi...  ular  yomon  qurollangan,  oz  sonli  bo'lishlariga
qaramasdan  jiddiy  tartibsizliklarni  kel-tirib  chiqarishlari...,  ayniqsa  soliqlar
to'lanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi». 51
Chorizm  ma'murlari  kuch  bilan  qo'zg'olonni  shafqatsizlarcha  bostirdilar.
Qo'zg'olonchilardan  shunchalik  darajada  ko'p  qamoqqa  olindiki,  hatto  ularni
qamash  uchun  joy  masalasi  muammo  bo'lib  qolgandi,  qo'zg'olon  rahbari
Darvishxon  1886-yil  22-fevralda  Samarqand  viloyatining  Sutxona  qishlog'i
yaqinida  qo'lga  olinadi,  lekin  u  Jizzax  yaqinida  qochib  qutulib  ketadi.
Darvishxon  akasi  Iskandarning  bergan  ma'lumotiga  ko'ra  1889-yili
Afg'onistonda  vafot  etgan.  Uning  boshchiligidagi  qo'zg'olon  garchand
bostirilsada,  biroq  u  bundan  keyingi  milliy  ozodlik  harakatlariga  zamin
hozirladi.
Bu  davrda  xonlik  o'z  boshidan  og'ir  vaziyatni  kechirayotgan  edi.  Bu
davlatga  shimoldan  Rossiya,  janubdan  Xitoyning  hu-jumi  xavf  tug'dirayotgan
edi.  1865-yili  Sharqiy  Turkistonda  xitoyliklarga  qarshi  yangi  milliy  isyon
boshlangan  edi.Qo'qon  xonligida  bu  isyonga  xayrixohlik  bildiriladi.  Yoqubbek
bosh-chiligida  harbiy  qo'shin  Sharqiy  Turkistonliklarga  yordamga  keladi  va
xitoyliklar bu mintaqadan quvib chiqariladi. Mustaqil Sharqiy Turkiston davlati
vujudga keldi. Bu davlat Qo'qon xonli-gi va Turkiya davlatlari bilan yaqin aloqa
51
 Tillaboyev S. Kursatilgan adabiyot, 22-bet.
43 o'rnatishga  harakat  qi-ladi.  Ammo  Yoqubbek  tashkil  etgan  mustaqil  Sharqiy
Turkiston davlati Xitoy tomonidan 1875-yili bosib olinadi 52
.
Ayni shu vaqtda chor istilochilari Qo'qon xonligini tugatishga kirishadilar.
Ular  Turkiston,  Chimkent,  Toshkent  va  boshqa  joylarni  bosib  olib  Qo'qon
xonligiga  qattiq  zarba  bergan  edilar.  Qo'qon  xoni  Xudoyorxon  qo'rqoq  va
tadbirsiz  bo'lganligi uchun vatan himoyasi  yo'lida biron arzigulik ish  qilmaydi.
Aksincha, chor hukumati panohida o'z taxtida o'tirishni o'ylardi, xolos. U 1868-
yili  chorizm  bilan  sulh  tuzadi  va  amalda  Rossiyaga  qaram  bo'lib  qoladi,  uning
itoatkorligini  taqdirlagan   chor  hukumati  Xu-doyorxonni   Rossiya   davlati   or-
deni  bilan  mukofotlaydi  va  unga  «Aslzoda»    degan    faxriy    unvon  beriladi.
Xudoyorxon ning  Du  siyobau  an  rib  yuboradi.  Buning  ustiga  xonning  zulmi
tobora  kuchayib  boradi.  Natijada  1872-yili  xalq  qo'zg'oloni  ko'tariladi.  1876-
yilgacha  davom  etgan  bu  qo'zg'olonga  marg'ilonlik  Is'hoq  Mulla  Hasan  o'g'li
boshchilik  qiladi.  1872-yilda  bir  guruh  norozi  zodagonlar  Xudoyorxonning
qarindoshlaridan  bo'lgan  Po'latbekni  taxtga  ko'tarmoqchi  bo'ladilar.  U  taxtdan
voz  kechgach,  fitnachilar  roziligi  bilan,  Po'latbek  ismini  olgan  Is'hoq  Mulla
g'azovotning  boshida    turadi.     1873-yilda    unga    Abdurahmon    oftobachi
(Qo'qonning  sobiq  hukmdori  Musulmonqulning  o'g'li),  bundan  tashqari
Xudoyorxonning  to'ng'ich  o'g'li  Nasridddin  (Andijon  ho-kimi)  va  akasi
Murodbek  (Marg'ilon  hokimi)  kelib  qo'shiladilar.  Qo'zg'olonni  bostirishga
ojizligini  payqagan  Xudoyorxon  «pushti  panoh  imperatur  hazrati  oliylari»ning
qudratiga  suyanadi  va  fon  Kaufmanga  «do'stona»  murojaat  qilib,  iloji  boricha
tezlik bilan Qo'qonga o'rus qo'shini va zambaraklarini yuborishni so'raydi.
Yurtni  sotganligi  uchun Xudoyorxon va yaqinlariga qarshi g'azovat e'lon
qilinadi.  Xudoyorxon  1875-yil  2-iyul  kuni  o'z  oilasi  bilan  Toshkentga,  rus
elchixonasi  panohiga  qochib  boradi.  Ta-rixchi  olim  X.Bobobekovning
yozishicha 1875-yil yozida, Qo'qon xoni Xudoyorxon 70 kishilik ahli ayoli, 500
ga  yaqin  hamrohlari,  40  arava  xazina  bilan  Toshkentga  Turkiston  general
52
 Mazkur mavzu batafsilroq quyidagi asarlarda aks ettirilgan: O`zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. 146-
178-betlar: X.Bobobekov. P o` latxon qo’zg’oloni. T., 1996:
44 gubernatori fon Kaufman huzuriga panoh tortib kelgan. Kaufman 40 arava xalq
boyligini  olib  Xudoyorxonning  o'zini  Orenburgga  surgun  qilgan.  Keyinchalik
xon Orenburg tutqinligidan qochgan.
Toshkentdan chiqqan rus qo'shinlari bilan qo'qonliklar o'rtasidagi birinchi
jang (kichik janglarni hisobga olmaganda) Mahram qal'asida bo'ladi.  Bu qal'ada
60 ming atrofida sarboz bor edi (ba'zi manbalarda 30 ming va 50 ming raqami
qayd  etiladi).  Qal'a  zambarak  o'qlari  ostida  10  daqiqada  vayron  bo'ladi.  Jang
qanday o'tgani va qancha odam nobud bo'lgani haqida yaxshisi hujjatlar tili bilan
gapirgan ma'qul.
«Mahram  atrofida  dushman  (o'zbeklar  -  mualliflar)  qan cha  talofot
ko'rganini aniq raqamlarda ifodalash qiyin. To'siqlar orqasida va Mahram qal'asi
ichida  100  dan  ortiq  murda  topi-lib,  dafn  etildi.  Mahram  orqasidagi  maydonda
kazaklarning qilichi bilan chopilgan 1000 dan ortiq murdani otryaddagi yigitlar
yig'ishtirib  olishib,  ko'mishdi;  general  fon  Kaufmanning  qo'riqchi  bo'linmasi
daryo  yoqalab  qochayotganlarni  quvib,  100  kishini  qilichdan  o'tkazdi.  Tog'dan
tushib kelib otryadlarimizga qo'shilgan chavandozlar ham ko'p qurbon berishdi.
Ulardan  qanchasi  o'lib,  qanchasi  yarador  bo'lgani  noma'lum.  Juda  ko'p
qo'qonliklar Sirdaryoga cho'kib ketdi. Ochig'ini aytganda, shafqatsiz qirg'in ro'y
berdi,  Chegaramizni  buzishga  jur'at  etib,  yerlarimizga  bostirib  kirishgani  va
bizga tobe odamlarning osoyishtaligini.buzgani uchun munosib intiqom olindi».
«Rayimxo'janing  hikoya  qilishicha,  Mahramni  olish  chog'ida  general  Kaufman
o'zini juda xotirjam tutgan. Rus qarorgohi yaqiniga o'qlar uchib kelib, to'p o'qlari
yorilib,  bir  askar  va  bir  yigit  yarador  bo'lgan.  Shundan  keyingina  Kaufman
general  Golovachovga  qal'ani  to'pga  tutishni  buyurgan.  Ikki  zambarak  qulay
marrani  egallab,  yaqin  masofadan  qal'ani  yakson  qilishga  kirishadi.  O'n
minutdan keyin qal'a vayron bo'lgan va rus askarlari hujumga o'tadi. Yerlilarning
juda ko'pi o'ldirildi, qo'rquvdan o'zini daryoga tashlab g'arq bo'lganlarning son-
sanog'i yo'q edi. Hujum tamom bo'lib hammayoq tinchigandan keyin nihoyatda
dimog'i  chog'  Kaufman  Rayimxo'janing  oldiga  kelib:  «Rus  askarlari  qanday
urushar ekan» - deb so'radi. Yaxshi urushdilar, a'lo hazratlari», - deb javob berdi
45 Rayimxo'ja. General Kaufman bunga javoban: «Xudo xohlasa, butun Farg'onani
mana shunday jangovar harakatlar bilan bo'ysundiramiz va qo'shib olamiz», deb
aytdi.
Skobelevning  ma'lumotnomasiga  ko'ra-,  jang  maydonidan  2000  salla
yig'ib olingan. Vereshchagin buni ikkiga bo'ladi, ammo «jang chakki bo'lmadi»
deb qo'shib qo'ydi».
«Biz 39 zambarak (daryoga tushib ketgan to'p bu hisobga kirmaydi)1500
miltiq,  behisob  nayza,  qilich,  cho'qmor,  50  dan  ortiq  tug',  bayroq,  nishonlarni
o'lja qilib oldik. Qal'ada o'q-dori, snaryadlar va qo'rg'oshin hamda 1910 pud un,
837 pud guruch, 320 pud jo'xori saqlanayotgan katta omborxonalar topildi, 224
ta ot qo'lga olindi.
Ko'rgan talofotlarimiz: 6 kishi o'ldirildi (1 qarorgoh zobiti, 4 oddiy askar
va bir yigit), 8 kishi yarador (bir qarorgoh zobiti va 7 quyi amaldagilar) bo'ldi.
Dushman talofotini 1200 kishi deyish mumkin. 149 zambarak o'qi, 29 raketa va
9.387 patron ishlatildi.
Jangdan  keyin  Kaufman  Toshkent  orqali  Oliy  hazrat  janobi  oliylari
nomiga  g'alaba,  qo'lga  tushgan  o'ljalar  va  qurbonlar  soni  ma'lum  qilingan
telegramma yubordi: «...dushman to'la mag'lub etildi: uning xonlikning aholisiga
ta'siri nihoyatda katta bo'ldi, ammo Mahram jangining oqibatlari haqida oldindan
bir  narsa  deyish  qiyin.  Xo'janddan  kutilayotgan  qo'shimcha  ulov  kelishi  bilan
Qo'qon sari harakatni davom ettiraman. Sizga tobe ulug' imperator qo'shinlari o'z
shuhratiga munosib mardona jang qila-di. Vazifa a'lo darajada bajarildi».
A.I.Terentyev  yana  quyida-gi  ma'lumotini  beradi:  Aderkas  (chor  zobiti)
Qashqar qishlog'ida dushmanning ot-aravalari bilan kelayotgan to'dalariga duch
kelib  qoldi.  Ko'cha  butunlay  chang-to'zon  bilan  qoplangandi.  Kazaklar  .chang
to'dasiga  qarata  miltiqlardan  o'q  uzib,  so'ng  hujumga  o'tishdi.  Oqibatda  to'rt
bayroq,  25  miltiq,  behisob  qilich  va  nayza,  bir  qancha  ot  va  yuk  ortilgan  10
arava  o'lja  olindi.  Biz  talofat  ko'rmadik.  40  ga  yaqin  dushman  o'ldirildi».
«Dushman  (Namangandagi  jang  tafsiloti)  Skobelevning  hisobiga  ko'ra
(musulmonlar  uchun  qog'oz  ham  xayf)  3800  kishini  yo'qotdi.  Uch  kun   ichida
46 bizning talofatimiz: quyi amaldagilardan olti kishi o'ldi, 29 kishi yarador bo'ldi,
3 zo-bityaralandi».
Xullas,  29  avgustda  general  K.P.Kaufman  boshliq  rus  qo'shini  Qo'qon
shahriga  g'olib  sifatida  kirib  keldi.  Qo'qon  a'yonlari  Xudoyorxonning  o'g'li
Nasriddinbek  boshchiligida  undan  ke-chirim  so'raydilar.  1875-yil  22-sentabrda
Nasriddinbek  bilan  Kaufman  o'rtasida  olib  borilgan  muzokaralardan  so'ng
tengsiz va sharmandali bitim imzolanadi.
Bu  bitimga  ko'ra  Qo'qon  xoni  o'zini  Rossiya  saltanatining  quli  deb  tan
oladi, qo'shni xonliklar bilan hech qanday aloqalar va munosabatlar qilmaslikka
va'da  beradi.  Sirdaryoning  o'ng  qirg'og'idagi  barcha  yerlar  Rossiya  ixtiyoriga
o'tadigan  bo'ladi.  Qo'qon  xonligiga  qarshi  olib  borilgan  urushda  rus  armiyasi
ko'rgan  olti  yuz  ming  so'm  hajmdagi  zararni  to'lash  Qo'qon  xon-ligi  yelkasiga
yuklatiladi.  Ayni  chog'da  shartnomada  1876-yil  1-noyabrdan  boshlab  Qo'qon
xonligi  Rossiya  xazinasiga  har  yili  500  ming  so'mdan  to'lab  borishi  shart  qilib
qo'yiladi.  Bu  so’mma  besh  yil  davomida  foiz  haqini  to'lash  hisobidan  kuchga
kiradigan bo'ladi.
47 3.2.Qo’qon xonligining tugatilishi va Farg’ona viloyatining tashkil 
topishi.
1873 yilda Qo’qon xonligida Xudoyorxon va rus mustamlakalariga qarshi
xalq  qo’zg’aloni  ko’tarildi.  U  1876  yilgacha  davom  etdi.  Qo’qon  xonligida  bu
voqealar  rus  imperatorini  tashvishga  solib  qo’ydi.  Xayoti  xavf  ostida  qolgan
Xudoyorxon  1875  yilning  22-iyulida  podsho  hokimiyati   himoyasi  ostida
Toshkentga  qochib  ketadi.  Xudoyorxonning  katta  o’g’li  Navriddinbek  xon  deb
e’lon  qilinadi.  Agar  xalq  ommasi  o’z  mustaqilligi  uchun  bosqinchlarga  qarshi
kurash olib borayotgan bo’lsa, yangi xon podsho hokimiyati bilan yarashib o’z
taxtini mustaxkamlab, olish yo’llarini qidira boshlaydilar. 1875-yil 25-sentabrda
Nasriddinbek  qo’zg’alonchilardan  yashirincha  Kaufman  bilan  shartnoma  tuzdi.
Shartnomaga  ko’ra  Nasriddinbek  o’zini  rus  podshosining  itoati  xizmatkori  deb
tan oldi. U mustaqil ravishda tashqi siyosat olib bormaslik katta tovon to’lash va
xonlik hududining bir  qismini Rossiyaga  qo’shib  olinishiga rozi  bo’ldi. Bu  esa
qo’zg’alonchilarning  g’azabini  uyg’otdi  va  qo’zg’alon  xonlik  hududida  keng
yoyilib  ketdi.  Qo’qon  voqealari  fon  Kaufmanni  jiddiy  tashvishga  solib  qo’ydi,
va  bunday  sharoitda  u  Qo’qon  xonligining  mustaqilligini  tugatish  haqida  rus
podshosi  Aleksandr  II  dan  rozilik  oldi.  Bundan  ilhomlangan  fon  Kaufman
general  Skobelov   ixtiyoriga  katta  kuch  ajratib,  Qo’qonni  tiz  cho’ktirishga
qaratdi.  Hatto  xonlik  hududini  imperator  Aleksandr  II  ning  tug’ilgan  kuniga
sovg’a qilmoqni  diliga tugdi  shunday bo’lib chiqdi. 53
 1876 yil 19 fevralda rus
imperatori Aleksandr II ning 12 fevraldagi farmoniga ko’ra, Rossiyaga (qo’shib)
harbiy vaziri D Milyutin Qo’qon xonligi. Rossiyaga qo’shib olinganligi o’rniga
Farg’ona  viloyati  tuzilganligi  rasman  e’lon  qilindi.  O’zining  yovuzligi  bilan
dong chiqargan  jazo  ekspersiyasining  boshlig’i  jallod general  Skobelov  viloyat
harbiy  gubernatori  qilib  tayinladi.  Qo’qon  xonligini  tugatishga  shaxsan
tashabbusini o’z qo’liga olgan Turkistonning birinchi gubernatori K.P.Kaufmen
rus imperatori Aleksandr II ning eng arzanda generallaridan biriga aylandi. 1867
yildan  1881-yilga  qadar  Turkiston  xalqlari  taqdirini  xal  qilish  fon  Kaufman
qo’lida  bo’ldi.  U  bir  vaqtning  o’zida  Turkiston  harbiy  okrugi  qo’mondoni.
53
 A.Nabiyev , Mustaqillik uchun kurash y oxud parchalangan Turkiston tarixi. T., “Yozuvchi” , 1998- yil , 61-b
48 Yettisuv kazak qo’shinlari qo’mondoni, Turkiston ichki ishlar boshlig’i va bosh
prokror  vazifalarin  ham  bajaradi.  Endikda  Turkiston  general  gubernatorlik
tarkibiga:  Sirdaryo,  Farg’ona,  Samarqand,  Kasbiyortu  va  Yettisuv  viloyatlari
kirdi. Bundan tashqari bazi obektiv va subektiv sabablariga ko’ra o’lkada yarim
mustaqil,  mutlaqo  yakka  qo’yilgan.  Buxoro,  Xiva  xonliklari  saqlab  qolindi.
G’arbiy Turkistonni shu tariqa parchalab yuborish natijasida u yerdagi xalqlarni
istagancha talash imkoniyati tug’ildi. Turkistonda milliy ozodlik harakati tarixni
o’rganishda  sinfiy  yondashuvdan  partiyaviylik  nuqtayi  nazaridan  turib  tadqiq
qilish  va  baxo  berish  va  baxo  berishdan  uzil  kesil  voz  kechmoq  va
ajdodlarimizning  mustaqillik  uchun  olib  borgan  qahramonona  kurashini
yoritishda obektivlik, ijtimoiylik, tarixiylik kabi asosiy tamoyillarga amal qilish
kerak. Tarixiy haqiqat, adolat hamma narsadan ham ulug’ va mo’tabardir. 
Qo'qon  xoni  Xudoyorxonning  qochishi,  Nasriddinbek  bilan   Kaufman
o'rtasidagi  tengsiz  va  sharmandali  bitim  xalq  ommasining  yangidan  katta  kuch
bilan  qo'zg'olon  ko'tarishiga  sababchi  bo'ladi.  Bu  galgi  qo'zg'olon  markazi
Andijon  edi.  Qo'zg'olonchilar  Po'latxon  nomi  bilan  yurgan  Is'hoq  mullani
Bo'taqara  qishlog'ida  xon  deb  e'lon  qiladilar.  Po'latxonga  qarshi  jo'natilgan
Kaufman  otryadi  Andijon  ostonasida  mag'lubiyatga  uchraydi.   1875-yil  7-
oktabrda   qo'zg'olonchilar   xon   qo'shinini   tor-mor   keltirib  Qo'qonni
egallaydilar.  Nasriddinxon  Xo'jandga,  ruslar  panohiga  qochadi.  11-noyabrda
Skobelev  qo'mondonligidagi  rus  askarlari  qo'zg'olonchilarni  Baliqchi  yaqinida
zarbaga uchratdilar. Terentyev bu haqda shunday xabar beradi:
«...Baliqchi  shahriga  yorib  kirib,  dushman  lageri  va  ku-chini  egalladilar.
Tong otgandan keyin artilleriya kechuvdan o'tib, shaharga o'q ota boshladi, shu
zahoti  Skobelev  2-yondosh  batalonga  qarashli  2-rota  va  ellikta  kazak  otliq
o'qchilari bilan hujumga o'tadi, dushmanning chekinishiga yo'l qo'ymaslik uchun
butun  otliq  askarlarni  zambaraklar  bilan  shaharning  orqa  tomoniga  yuboradi.
Jangga  kirgan  bo'linmalar  uchta  istehkom-ni  majaqlagandan  keyin  bozorni
ishg'ol qiladilar va shu yerda tor ko'chadan kelayotgan qipchoqlarning katta otliq
olomoniga duch kelib qoldilar... Dahshatli ur-yiqit ichida merganlarimiz do'ldek
49 yog'dirayotgan  o'qqa  uchgan  qipchoqlar  bor-yo'g'i  20  qadam  narida  to'da-to'da
bo'lib  yiqilar,  ko'cha  yuzi  ularning  o'ligiga  to'lib  ketgan  edi.  Bu  dahshatli
jahannamdan  bir  amallab  qutulib  chiqqanlar  narigi  yonboshda  poylab  turgan
kazaklar-ning changaliga tushar edi. Ularni ikki chaqirim joygacha quvib borib,
hech qanday rahm-shafqat qilmay qilichdan o'tkazishdi. Biz tomondan bir quyi
amaldagi  kishi  o'lib,  8  ta  yarador  (shundan  uchtasi  og'ir),  uch  kishi  kantuziya
olgan edi. Skobelev dushman ning talofatini 2000 kishi deb hisoblaydi».
Skobelev  yo'1-yo'lakay  barcha  qishloqlarga  shafqatsizlar-cha  o't  qo'yib
yakson  qilib  olg'a  siljib  bordi.  Ayniqsa,  u  Andijon  shahrining  kulini  ko'kka
sovurdi. Uni yovuzlarcha to'pga tutib, bombardimon qildirdi. Terentyev bunday
yozadi;
«Skobelev yo'lda kelar ekan, sanasini ko'rsatmay, Kolpa-kovskiyga telegramma
jo'natdi, u 7-fevralda egasiga kelib tegdi. Unda Andijonda hamma narsa joyida
ekanligi, aniq ma'lumotlarga qaraganda, shahar to'pga tutilgan paytda xaro-balar
orasida 20000 kishi halok bo'lganligi aytilgan edi».
1907-yilda  Toshkentda  chop  etilgan  «M.D.  Skobelev  xotirasi»da
quyidagilarni o'qiymiz: «Andijonliklar qattiq qarshi-lik ko'rsatdilar: ular har bir
to'siqdan  foydalanar  edilar,  tomlar  ustidan  turib  o'q  otishar,  ko'chalar,  hovlilar,
uylar,  masjidlar  ichida  yuzma-yuz  olishardilar.  Ularning  qarshilik  ko'rsatishlari
oldinda hujum  qilib  borayotganlarni  g'azablantirar, tobora junbushga  keltirardi.
Bozor  maydonida  Skobelev  kolonnasi  yirik  xarilardan  qilingan  to'siqqa  duch
kelib  qoldi.  Zambaraklarimiz  oldinga  o'tkazildi  va  bir  necha  o'q  uzilgandan
keyin  dushman  tumtaraqay  bo'lib  ketdi.  Turkistonliklar  beshta  istehkomdan
tashqari,  mus-tahkam  qo'rg'onchaga  aylangan,  uylarni  ham  jang  bilan  qo'lga
kiritdilar.  Nihoyat,  har  uchala  kolonna  o'rdaga  yetib  keldi  va  saroyni
isyonchilardan  tozaladi.  Qisqa  muddatli  hordiqdan  so'ng  manzilgohga  qaytildi,
darvoqe, yo'l yoqasidagi imoratlarning hammasiga o't qo'yib borildi. Old qismlar
qayerda ketayotga-nini yong'inga qarab bilib olish mumkin edi. Otishmalar hali
tinmagan, andijonliklarning harbiy uroni-«Uri», «Uri» sadolari eshitilib turardi.
Andijonni  butunlay  vayron  qilish  uchun  gene ral  Troitskiy  Skobelevga  oltita
50 zambarak  berib,  shaharni  to'pga  tutishga,  bozor  va  yong'in  bo'layotgan
tomonlarni nishonga olishga buyruq berdi».
1876-yil  9-yanvarda Skobelev vayrona va kultepaga aylangan Andijonga
kirib boradi. Po'latxon qolgan-qutgan kuchlari bilan Uchqo'rg'onga chekinishga
ulgurgandi. 1876-yil 28-yanvarga o'tar kechasi Skobelev tomonidan yuborilgan
jazo  otryadi  Uchqo'rg'onni  egallaydi,  barcha  himoyachilar  o'ldiriladi.  Po'latxon
bu  yerdan  qochib  ulgurdi,  biroq  tez  orada  Marg'ilonda  qo'lga  olindi.  Po'latxon
qo'zg'olonini  tor-mor  keltirishda  qirg'iz  Shabdon  Jontoyev  rus  zobitlariga  o'z
yigitlari bilan yordam beradi.
Rus  qo'shinlarining  Qo'qon  xonligiga  qarshi  olib  borgan  urush
harakatlarida Xudoyorxon tomonidan general fon Kaufmanga asir sifatida ushlab
berilgan  Kitob va  Shahrisabz  beklari  Jo'rabek va  Bobobek faol  qatnashdilar va
Xudoyorxon-dan «o'ch» oladilar.
K.P.Kaufman  Qo'qonda  ko'tarilgan  xalq  harakatini  bos-tirish  bahonasida
Qo'qon  xonligini  mustaqil  davlat  sifatida  tugatadi.  1876-yilning  19-fevralida
Qo'qon xonligi bekor qilin-di va uning o'rniga Farg'ona viloyati tashkil qilinadi.
Turkiston  xalqlarining  jallodi,  Farg'ona  vodiysida  vahshiylarcha  faoliyat
ko'rsatgan  jazo  ekspeditsiyasining  boshlig'i  general  Skobelev  Farg'ona
viloyatining harbiy gubernatori etib tayinlandi. 
Xulosa  shuki,  o'zbek  xalqi  mustaqillik  uchun  kurashining  Po'latxon
rahbarligidagi  qo'zg'oloni  mag'lubiyati  bilan  uchala  o'zbek  xonligi  ham  rus
podsholigiga  to'la  qaram  bo'lib  qoladi.  Ammo  bu  Farg'ona  vodiysida  chor
Rossiyasi  bosqinchilariga  qarshi  kurash  barham  topadi,  degan  ma'noni
anglatmaydi.  Erk  ozodlik  va  mustaqillik  kurashida  boy  tarixiy  an'analarga  ega
bo'lgan  o'zbeklar,  qirg'izlar  va  tojiklar  bosqi-ni  va  kelgindi  battol  dushmanga
qar shi  kurashni  davom  ettirdilar,  vatan  tuyg'usi,  nomus  va  or  tuyg'usi  ularga
hech orom bermaydi. Chor Rossiya si bosqiniga qarshi kurash markazi endi Oloy
tog'lari hududlariga ko'chadi. Bu yerda To'maris ulug' an'analarining davomchisi
jasur  turk  malikasi  qirg'iz  ayoli  Qur-bonjon  dodxoh  o'z  o'g'illari  bilan  son  va
qurollanish  bo'yicha  teng-siz  chor  askarlariga  qarshi  kurashda  afsonaviy
51 qahramonliklar ko'rsatadi. Qurbonjon dodxoh ayol holiga qaramasdan Turkis ton
xalqlarining jallodi maqtanchoq va alchoq chor generali Sko-belevni u bilan sulh
muzokaralari boshlashga majbur qiladi.
Chunki  Skobelev  nopisandlik  bilan  tinchlik  bitimini  tuzish  uchun
Qurbonjon  dodxoh  huzuriga  mayor  Ionovni  yuborgan  edi.  Mag'rur  qirg'iz
vatanparvar  ayoli  Ionovni  qabul  qilmadi  va  mavqeyi  o'zi  bilan  teng  bo'lgan
qo'mondon  bilan  muzokara  boshlashga  rozi  ekanligini  ma'lum  qiladi.  Natijada
general  Skobelevning  o'zi  Qurbonjon  dodxoh  bilan  sulh  muzokaralari  olib
borishga  majbur  bo'ladi  va  uning  talablarini  inobatga  olish-dan  boshqa  chora
topa  olmaydi.  Bu  qonxo'r  ustidan  Qurbonjon  dodxohning  qo'lga  kiritgan  katta
ma'naviy g'alabasi edi. Turkis ton general-gubernatori fon Kaufman faqat 1877-
yil  yanvarida-gina  Sank-Peterburgga  axborot  yuborib,  Farg'ona  vodiysida
tinchlik  o'rnatilganligidan  oq  podsho  hazratlarini  voqif  etib,  ko'nglini
tinchlantirgan edi.
1892-yilda  Turkistonda  vabo  tarqalgani  xususida  xabar  paydo  bo'ladi.
May  oyida  Jizzaxda  vabo  bilan  og'rigan  kishilar  topiladi.  Vaboning  Sirdaryo
viloyatiga  tarqalishiga  yo'l  qo'ymaslik  uchun  Chinoz  qishlog'ida  Sirdaryodan
o'tadigan kechuv oldida chor hu-kumati tomonidan kuzatish manzilgohi ochiladi.
1892-yil  7-iyunda  Toshkent  hokimi  uzoq  o'ylab  o'tirmay  qator  farmoyishlar
chiqardi.  Shahardagi  12  mozor  yopiladi.  Uning  o'rniga  to'rtta  maxsus  vabo
qabristonlari ochilishi ma'lum qilina-di. Mustamlakachi ma'murlar marhumlarni
eski qabristonlarga dafn etishni taqiqlab qo'ydi. Vabodan o'layotganlar ko'payib
borsa  ham  yangi  qabristonlardan  atigi  bittasi  ochildi.  Marhumlarni  yashirincha
eski  mozorlarga  ko'mish  boshlandi.  Bundan  xabar  topgan  politsiya  pristavi
«gunohkor»  mahrumlar  qarindoshlarini  hibsga  olib,  ularni  to'g'ri  bozor  orqali
haydab  ketishadi.  Pristav  yo'1-yo'lakay  ularga  dag'dag'a  qilib  ko'milgan
jasadlarni  go'rdan  qazib  olinishini  aytadi.  Rus  ma'murlarining  musulmonchilik
odatlarini  oyoq  osti  qilishi  va  sharoitni  poymol  etishdan  xalq  g'azabga  keladi.
Olomonning g'azabi anchadan beri xalqqa zulm o'tkazib, ruslarning nog'orasiga
52 o'ynayotgan  bosh  oqso-qol  Muhammad  Yoqub  Karimberdi  o'g'liga  qarshi
qaratiladi. 
Ziyo Muhammad boshchiligida Shayxontohur dahasidan kela-yotgan 500
kishilik  to'da  asosiy  olomonga  qo'shildi.  Odamlar  oq soqol  shahar  boshlig'ining
idorasida  ekanligini  eshitib,  shu  idora  tomon  yurish  boshlaydilar.  Xalqning
bostirib  kelayotganligidan  xabar  topgan  shahar  boshlig'i  Putinsev  Matyoqub
bilan  xalq  oldiga  peshvoz  chiqadilar.  Ular  O'rda  bozori  yaqinidagi  Voronsov
xiyobonida  uchrashadilar.  Matyoqub  qamchisini  o'ynatib,  xalq-ni  so'kaverdi,
olomon  esa  uni  toshbo'ron  qila  boshlaydi.  Bunday  xatti-harakatdan  kapalagi
uchgan  oqsoqol  Sayfilla  mirshab  bilan  shahar  boshlig'ining  idorasiga  otda
qochib yashirindi.
Putinsev odamlarni tarqatmoqchi bo'ladi. Lekin olo mon oqsoqolni topib berishni
talab  qiladi.  Bu  talab  rad  etiladi.  Xaloyiq  Putinsevni  ham  toshbo'ron  qiladi  va
urib  yiqitadi,  kaltaklashadi.  Qo'zg'olonchilar  binoning  ichiga  bostirib  kiradilar.
Qo'zg'olonchilarning  Putinsevdan  Matyoqubni  ushlab  berish,  xalqni  qiynab
kelayotgan  chora-tadbirlarni  bekor  qilish  haqidagi  talablari  qondirilmagach,
shahar boshlig'ining idorasini ostin-ustun qilib tashlaydilar.
Qurolsiz  xalq  askarlar  yaqinlashib  kelayotganligini  eshitib,  tarqala
boshlaydi.  Harbiy  gubernator  Grodekov  unchalik  katta  bo'lmagan  otryad  bilan
voqea  ro'y  bergan  joyga  yetib  kelganidan  «tartibsizlik»  ishtirokchilaridan  hech
kim  qolmagan  edi.  Qo'zg'olonchilar  Matyoqubni  uyiga  bostirib  borib,  bu  uyni
ham ostin-ustun qilib tashladilar. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, shu joyning
o'zida  o'nga  yaqin  kishi  o'ldirilgan.  Ammo  qan-cha  kishining  o'lganligi  haqida
ma'lumot  yo'q.  Chunki  xaloyiq o'ldirilgan  va yarador  qilinganlarni  o'zlari  bilan
birga olib ketib yashirgan.
Qo'zg'olonchilarning yuzga yaqini oq podsho sarbozlari tomonidan Anhor
tomonga  qisib  boriladi  va  suvga  cho'ktiriladi.  Qochganlar  ayovsiz  qiriladi.  Bu
yerda  shahid  ketganlarning  soni  haqida  ma'lumot  yo'q.  Tarixga  «Toshotar
voqeasi» deb kirgan bu qo'zg'olon oqibatida g'alayon qatnashchilari bo'lmish 60
53 kishidan 8 kishi o'lim jazosiga, 3 kishi qamoqqa hukm qilinadi. Qo'zg'olon sodir
bo'lgan bu joy Toshkentda «Jangob» nomi bilan mashhur.
 Sirdaryo  viloyati  harbiy  gubernatori  N.I.Grodekov  1892-yil  1-iyulda
general-gubernatorga  yo'llagan  raportida  qo'zg'olonning  tasodifiy  bo'lganini
ta'kidlab, uning asosiy tashkilotchilarinitopgani va hibsga olganini bayon etgan:
«...shaharning  osiyoliklar  yashaydigan  qismi  oqsoqoli  In'omxo'ja
Umarxo'jayevni  24-iyun  voqealariga  olib  kelgan  harakatning  asosiy  rahbari  va
haqiqiy sababchisi deb hisoblash kerak. U shaxsan o'zi va eng yaqin xodimlari
orqali  nodon  xalq  ommasi  orasida  tashviqot  olib  borgan,  ma'muriyatimizning
vaboga  qarshi  farmonlari  va  xatti-harakatlari  xususida  tashvish  tug'diradigan
xabarlar  hamda  mish-mishlar  tarqatgan.  Mazkur  yerlik  kishining  eng  yaqin
sheriklari  unga  qa-rindosh  bo'lgan  yuzboshi  Ahmadxo'ja  va  qudasi
Usmonxo'jadan  tashqari  Shayxontohur  dahasining  qozisi  Sharifxo'ja  so'ngra
Beshyog'och dahasining yerlik fuqarolari Badalmuhammad Xolmuhammedov va
Boqijon Dadajonboyev bo'lgan. Menga ma'lum bo'lishicha, bu kishilar awallari
ham  shaxsan  o'zlari  va  ko'p  sonli  tarafdorlari  orqali  olomonga  boshchilik
qilganlar, olo-monni hukumatning tadbirlariga qarshi qo'zg'atganlar. Bu bar-cha
shaxslarning  xalq  orasidagi  zararli  tashviqiy  ta'sirini  hisobga  olib,  24-iyun
voqealari  sodir  bo'lgan  kunning  o'zidayoq  barchasi-ni  qamoqqa  olishga
farmoyish berdim».
Turkiston harbiy okrugi sudi yuzboshi lavozimida halol xizmat qilib yurt
ahlining  mustamlaka  istibdodiga  qarshi  ko'-targan  qo'zg'oloniga  bosh  bo'lgan
Ahmadxo'ja  Abdurashid-xo'jayevni  1892-yil  10-dekabrdagi  majlisida  osib
o'ldirishga hukm qiladi. Ammo jamoatchilik fikrini hisobga olib bu hukm 15 yil
surgun  bilan  almashtiriladi.  Sobiq  yuzboshi  bu  muddatni  o'tash  davomida
salomatligini butkul  yo'qotib 1907-yili Toshkentga  qaytgach, ko'p o'tmay vafot
etadi.
N.P.Ostroumov  bu  qo'zg'olonning  asosiy  sababi  to'g'risida  1892-yil  29-
iyunda  bir  do'stiga  yozgan  xatida  bunday  de-gandi:  «Ko'p  jihatdan  ayb
o'zimizda, albatta, ularning fe'l-
v  atvorlarini va qonun-qoidalarini o'rganganimiz
54 yo'q va hali ham o'rganmayapmiz. Bunda ayb faqat vaboning o'zida emas, sabr
kosasini to'ldirib-toshirib yuborgan so'nggi tomchidir. Noro-zilik allaqachondan
beri  kuchayib,  yig'ilib  kelmoqda  edi,  keyin  esa  boshqa  noroziliklar  qo'shilishi
bilan birdaniga qo'zg'olon boshlanib ketadi».                  
3.3.Mavzuni yangi pedagogik texnalogiyalar asosida o’rganilishi .
Keyingi yillarda mamlakatimizda uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan
islohatlarning  asosini  jahon  ta’limi  standartlariga  javob  bera  oladigan  ilg’or
tajribalarni ommalashtirish hamda ta’lim-tarbiya jarayonida kam jismoniy kuch
sarflab,yuqori samaradorlikka erishish yo’lida amaliy faoliyat olib borish tashkil
qilmoqda.Hozirgi  vaqtda  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari  o’qituvchilari  oldida
turgan  eng  muhim  va  dolzarb  vazifa   o’quvchilarning  ilm  olishga  bo’lgan
qiziqishlarini  orttirish,ularning  tasavvurlarini  kengaytirishdan  iboratdir.Ana  shu
ishni  amalga  oshirish  uchun  bugunga  qadar  bir  qator  tadbirlar  bajarildiki,
natijada  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablaridagi  ta’lim  samaradorligining
muvaffaqiyatiga zamin yaratildi. Dars samaradorligining muhim shartlaridan biri
o’qituvchi  va  o’quvchilarning  haqiqatni  birgalikda  izlashi  va  o’quvchilarning
butun  dars  jarayonida  faol  ishtirok  etishidir.  Albatta,  bu  o’rinda   o’qituvchiga
o’zi  o’zlashtirgan  yangi  pedagogik  texnologiyalarning  qo’l  kelishi  amaliyotida
ko’rsatib turadi.
           Hozirgi  zamon  har  bir  fan  o’qituvchisi  zimmasiga  inson,uning
jamiyatdagi  o’rni  va  roliga  har  tamonlama  yondashish  vazifasini  yuklaydi.
Buning  uchun  o’qituvchi  ta’lim-tarbiyaning  yangi  shakllari,vositalari  va
usullarini  egallagan  bo’lishi,  shu  bilan  birga  o’zi  ham  zamonaviy  pedagogik
texnologiyalarni yaratishga,shaxsni tarbiyalashning yangi noa’nanaviy, samarali
usullarini tanlashga harakat qilishi, eng muhim ijodkor bo’lmog’i lozim.
            Maktablarda  o’qitilayotgan  ijtimoiy,shu  jumladan  tarix  fani  o’zida
oliyjanob   fazilatlarni  mujassamlashtirgan  insonni   tarbiyalashda  benihoya
ahamiyat  kasb  etadi.Maktabda  o’quvchi  kishilik  jamiyati  bosib  o’tgan
yo’lni,ularning   bosqinchilarga  qarshi,o’z  ozodligi  va   baxt-  saodati,   porloq
55 kelajagi  uchun  olib  borgan  kurashlari  haqidagi  asosiy  ma’lumotlar  hamda
taassurotlarni  tarix  darslaridan  bilib  oladi.Shuningdek,  tarix  darslari
o’quvchining  hozirgi  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlarni  to’g’ri  anglashga  va  unga
to’g’ri yondosha olishida yordamlashadi.
Ma’lumki,  tarix  ayni  juda  qadimiy   fanlardan   hisoblanadi.Tarix  fanini
kelajakni  ko’rsatuvchi   „Ko’zgu”  desak  mubalag’a  bo’lmas  va   bu  ko’zguga
qarab har qanday inson o’z kelajagini oldindan belgilab olishi mumkin. Hozirgi
kunda  O’zbekistonning  rivojlangan  davlatlar  qatoridan  o’rin  egallashi  onson
kechyotgani  yo’q.  Shuning  uchun  tarixni  o’qitish  jarayonida  o’quvchilarga
bugungi  kunning  qadriga  yetishini,  o’tmishda  yo’l  qo’yilgan  hatolarni
takrorlamaslikni,   o’tmishdagi  hatolardan  xulosa   chiqarib  olishini  o’rgatmoq
lozimdir  .  Qolaversa  maktabda  tarix  fanini  o’qitish  orqali  o’quvchilarda
o’zlarining  mustaqil  va  ijodiy  fiklashini  rivojlantirishga,  milliy  ong  va
tafakkurini  o’stirishga,  eng  asosiysi  ma’naviy  barkamol  shaxsni,  haqiqiy
vatanparvar insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga ahamiyat bermoq darkor . 
          Ta’lim-tarbiya  jarayonida  mazkur  vazifalarni  amalga  oshirish  uchun
bugungi  kunning  pedagog  hodimlari  har  bir  darsda  qiziqarli,  samarali  bo’lgan
yangi pedagogik texnologiyalardan unumli foydala bilmoqlari kerak.
           Bizga  ma’lumki,tarix  voqealar  haqidagi  ma’lumot  va  sanalar  tashkil
etadi.Ularni to’liq eslab qolishi  o’quvchilar  uchun bir oz qiyinchilik tug’dirishi
mumkin. Bu kabi ma’lumotlarni o’quvchilar xotirasida bir umrga saqlab qolishi
uchun  utuvchi  turli  xil  sahna  ko’rinishlari,qiziqarli  o’yin  usullari,
krossvordlar,guruhlar bilan ishlash, baxs-munozaralarni olib borishiga bog’liq.
Har  bir  mavzu  uslubiy  qo’llanmada  xar  xil  uslubiy  vositalar  bilan  ochib
berilganbchunki bilimlar turli usulda oydinlashtirilganda o’quvchilarning o’quv
faoliyati ham turlicha bo’ladi ba’zi o’quvchilarning tasavvurlarini kengaytiradi,
boshqa  birlari  ularning  tafakkur  faoliyatini  kuchaytiradi.  Asosan  esda  saqlab
qolish  qobiliyatini  o’stiradi.  Shuning  uchun  ham,  darslarda  o’quvchining
qobiliyati  va  o’zlashtirish  xususiyatlariga   e’tibor  berishga,  mavzuni  yoritishda
yangi  pedagogik  texnologiyalardan  foydalanilgan  holda  yondashishga  harakat
56 qilaman.  Qiziqarli  usullar  tarix  darslarining  qiziqarli  va  samarali  o’tishiga
yordam  beradi  deb  o’ylayman  va  ushbu  usuldan  foydalanib  mavzuni  yoritib
berishga harakat qildim.
“Mavzularning  mazmuni  rasmlarda  nomayon”  usuli  -mavzuni  o’quvchi
o’z   fikri  va  o’z  tasavvurini  rasm  yoki  belgilar  orqali  bayon  etishini  ta’minlab
beruvchi  usuldir.  Bu  usul  orqali  o’quvchilarni  shu  fanga  nisbatan  qizig’ishini
uyg’otish,mustaqil  fikrlashga  va  xulosaga  kelishini  ta’minlash  mumkin.
Qolaversa  o’quvchilarning  tarix  darslarida  mavzuni  tushuntirish  chog’ida  eslab
qolishi  qiyin  bo’lgan   uzundan-uzun  ismlar,nomlar  yoki  yillarni  yodda  saqlab
qolishga, mustahkamlab olishiga yordam beradi.
“Mavzularning  mazmuni  rasmlarda  namoyon”  usulini   qo’llash
bosqichma-bosqich va ma’lum bir muddat mobaynida amalga oshiriladi. Har bir
bosqich  mobaynida  o’quvchilarning  fikrlash  doirasi  kengayib,shakllanib  boradi
va so’nggi III bosqichda o’quvchilar to’liq biror-bir mavzuning mazmunini o’z
fikri  va  o’z  tassavvurini  rasmlar  orqali  bayon  eta  oladi.Ular  quyidagi
bosqichlardan iborat:
Bosqichlar
I-bosqich “Mavzularning  mazmuni  rasmlarda  namoyon”  usulini  birinchi
marta  qo’llashda  o’quvchilarda  ko’nikma  hosil  qilish  uchun
o’qituvchi  bir  mavzuni  olib,shu  mavzuning  asosiy  mazmunini
rasm yoki belgilar orqali tasvirlab beradi.(Bu usul haqida to’liq
tushunchalar  keyingi  bosqichlarda  berilgan.  Shu  II  va  III
bosqichlarga  tayangan  holda  o’qituvchi  bu  usulni  qo’llashi
kerak) 
II-bosqich Bu  usul  o’quvchilar  bilan  yakka  tartibda  ishlash  jarayonida
amalga  oshiriladi.Ya’ni  har  bir  o’quvchiga  sinfda  o’tilgan
mavzuning  mazmuni  o’z  g’oya  va  tasavvurlarini  turli-tuman
belgilar va rasmlar orqali bir varaqqa chizib kelish  uyga vazifa
qilib beriladi.  Rasm va belgilar cheklanishlarga ega bo’lmaydi.
Mavzuning mazmunini rasmlar orqali aks ettirish chog’ida eslab
qolishi  qiyin  bo’lgan  ism,nom  yoki  yillar,rasm  va  belgilarga
qo’shib  yozib  qo’yilishi  mumkin.Chunki  yoddan  chiqadigan
57 uzunroq ism, yil rasm yoki belgiga chizib qo’yilsa,o’quvchi o’z
fikrini  tushuntirish  chog’ida  yoddan  ko’tarilganda  yuqoridagi
yozib  qo’ygan  ism,nom  va  yilga  qarab  yodga  solishi  va  o’z
fikrini  davom  ettirish  mumkin.Keyingi  darsda  o’quvchilardan
birma-bir bu rasmlar orqali nimani aks ettirgani so’ralib,fikrlari
tinglanadi  va  chizib  kelgan  rasm  yoki  belgilari  qanchalik
mavzuning  mazmunini  keltirib  chiqarayotganligi  o’quvchilar
bilan  birga   tahlil  qilinib,xulosa  yasaladi   va  shu  o’quvchiga
yo’nalish  beriladi.  Yakka  tartibda  foydalanish  natijasida,
o’quvchining  fikrlash  doirasi  kengayib  boradi  va  keyingi  III
bosqichdagi  guruhlar  bilan  bu  usuldan  foydalanishiga  zamin
hozirlanadi.  Bizga  ma’lumki  guruhlar  bilan  ishlanganda  ayrim
past o’zlashtiruvchi o’quvchilar o’z fikrlarini bayon etaolmasligi
mumkin.Buning  oldini  olish  maqsadida  bu  usul  har-bir
o’quvchidan  alohida-alohida  so’raladi  va  hamma  o’quvchini
Savol-javobda faolroq qatnashishini ta’minlaydi. Yakka tartibda
bu usuldan 5-6 dars davomida foydalanish mumkin. So’ngra III
bosqichdagi  „Mavzularning  mazmuni  rasmlarda  namoyon”
usulining guruhlar bilan ishlash tartibiga o’tiladi.
III-bosqich      Guruhlar bilan ishlash natijasida „Mavzularning mazmuni
rasmlarda namoyon” usulining III bosqichi quyidagicha amalga
oshiriladi.
1. Ko’proq  o’tilgan  bob  yoki  bo’lim  yuzasidan  mavzularni  takrorlash
chog’ida qo’llash zarur.
2. Bu  usul  8-9-10-sinflarda  o’tilayotgan  dars  jarayonida  amalga  oshirilsa
maqsadga muvofiq bo’ladi.
3. Dastavval  guruhlar  belgilanadi.  O’quvchilar  guruhlarga  5-7  kishidan
bo’linishlari  kerak.Guruhlarga  bo’lish  chog’ida  ularning  kuchlari  teng
bo’lishiga  ahamiyat  berish  lozim.   Har  bir  guruhga  1-2  ta  yaxshi
o’zlashtiradigan  o’quvchilarni va unchalik yaxshi  o’zlashtira olmaydigan
o’quvchilarni  joylashtirish  kerak.   Shunda  bu  usuldan  samarali
foydalanishga  sharoit  tug’iladi.  Agar  guruhlarni  bo’lish  chog’ida  guruh
kuchlari  teng  bo’lishiga  ahamiyat  berilmasdan  bir  guruhga  yaxshi
o’zlashtiradigan  o’quvchilar,ikkinchi  guruhga  yaxshi  o’zlashtira
olmaydigan  o’quvchilar  joylashib   qolgudek   bo’lsa,bunday  vaziyatda
guruhlar o’z fikrlarini, g’oyalarini, e’tirozlarini to’liq bildira olmaydi.
58 4. Har  bir  guruh  o’tilgan  mavzu  nomlari  yozilgan  kartochkalardan  birini
guruh sardori tanlab oladi va shu mavzuga tayyorgarlikni boshlaydi .
5. Guruhlar o’zlariga tushgan mavzularni  o’z g’oya va tasavvurlari asosida
turli-tuman belgilar va rasmlar orqali yoritib  berish-lari kerak. Rasm va
belgilar cheklanishlarga ega bo’lmasligi kerak.Lekin guruh o’ziga tushgan
mavzuni   belgi  yoki  rasm  orqali  mavzudan  chiqmagan  holda  o’z  fikrini
tasavvuri orqali yoritib berish uchun imkon berilishi lozim.
6. Rasmlar,belgilar orqali mavzuni aks ettirish chog’ida eslab qolinishi qiyin
bo’lgan  uzundan-uzoq  ism,  nom  yoki  yillar,  rasm  va  belgilarga  qo’shib
yozib qo’yilishi mumkin.Bu esa o’quvchilarda juda ko’plab uchraydigan,
ya’ni biror-bir mavzuni tushuntirayotganda, o’z fikrini bayon etayotganda
biror-bir uzun so’zlar (oy, yil, ism,nom) esdan chiqib qolsa, o’quvchi shu
yerda to’xtab qolib,aytadigan fikri ham esdan chiqarishi mumkin. Shuning
uchun  yoddan  chiqadigan   uzun  ism  va  yil  rasm  yoki  belgiga  qo’shib
chizib qo’yilsa,o’z fikrini tushuntirish chog’ida yoddan ko’tarilganda ham
yuqoridagi  ism,  nom  va  yilga  qarab  yodiga  solishi  va  o’z  fikrini  davom
ettirishi  mumkin.  Qolaversa  eslab  qolishi  qiyin  bo’lgan  nom,  ism,  yil
qaytadan mustahkamlanadi.
7. Rasmlar,belgilar  chizib  bo’lindi.Shundan  so’ng  har  bir  guruh  o’ziga
tushgan mavzuga  oid chizgan rasmi yoki belgisini tushuntirishi  chog’ida
bu  rasmni  nima  uchun  chizganligini,bu  belgi  qaysi  voqeani  tasvirlab
berishi mumkinligini aytib o’tadi.
8. Bu  usulni  iloji  boricha,birinchi  marta  o’tkazilishi  chog’ida
(I bosqichda ko’rsatilib o’tilgan)   o’qituvchining  o’zi biror-bir mavzuni
olib  o’zi  qiziqarli  belgilar,rasmlar  orqali  bayon  yetib,izohlab  bersa
maqsadga  muvofiq  bo’ladiyu.  Bu  usul  haqida  o’quvchilarda  yanada
qiziqish  ortadi  va  o’quvchilarda  bu  usulni  mustaqil  bajarishlari  uchun
ko’nikma hosil bo’ladi.
59 XULOSA
Xulosa shuki XVI-XIX-asrlarda  vatanimiz  hududidagi  xalqlar  hududiy
tarqoqlik,  xo’jalik  va  iqtisodiy  tushkunlik  holatida  bo’lsalarda  fan  madaniyat
taraqqiyotida bir qator ijobiy yutuqlar va salmoqli muvoffoqiyatlarga erishdilar.
Bu  bilan  ular  jaxon  madaniyati  va  sivilizatsiyasi  taraqqiyotiga  munosib
ulushlarini  qo’shdilar.  Ammo  XVII-XIX  asrlarda  O’rta  Osiyo  va  undagi
davlatlar  jaxon  sivilizatsiyasi  jarayonidan  tobora  chetda  qolaverdi,  ilg’or
davlatlardan  orqada  qoldi .  Yurtboshimi  Islom  Karimov  xonliklar  davri  tarixiga
yangicha  nazar  tashlar  ekan,  tarixchi  mutaxassislarga  quyidagi  savollar  bilan
murojat qildi: “Nega jaxonda Axmad Farg’oniy Muxammad Xofiziy, Ibn Sino,
Abu  Rayxon  Beruniy,  Imon  Buxoriy,  Amir  Temur,  Mirzo  Ulug’bek,  Alisher
Navoiy, Bobur kabi buyuk siymolarni bergan bu millat XVII-XIX asrlarga kelib
to  shu  chog’gacha  erishgan  yuksalish  jarayonlaridan  tushib  ketdi?  Nega  so’ngi
uch  asr  mobaynida  boshimiz  qaloqlikdan  chiqmay  qoldi?  Ajdodlarimizning
qattiq  qarshiligiga  qaramay  chor  Rossiyaning  o’lkamizni  nisbatan  oson  zabt
etishida mana shu qaloqlikning ham o’rni bo’lmaganmikin.” 54
   
Darxaqiqat XVII-XIX- asrlar jaxon tarixiga moddiy va madaniy yuksalish
davri bo’lib qaralganligi ma’lum. Xususan Yevropadagi bir qator mamlakatlarda
ishlab  chiqarish  sezilarli  darajada  o’sdi,  zavod  fabrikalar  qurilib,  yangi  texnik
uskunalar  bilan  jixozlandi,  temir  yo’llar  qurildi  dengiz  yo’llari  ochildi,  mehnat
unumdorligi oshdi, odamlarning moddiy va madaniy turmush darajasi ko’tarildi.
O’rta Osiyo xonliklari ana shunday ijobiy jarayonlarda chetta qoldi. Qaloqlikka
yuz tutti 
Bu qaloqliklarning ildizi, sabablari bor edi. 
Birinchidan  asrlar  davomida  bir  butun  bo’lib  kelgan  mamlakatning,
yagona  iqtisodiy  va  madaniy  makonda  yashab  kelgan  xalqning  uchga  bo’linib
ketishi  xonliklar  o’rtasidagi  to’xtovsiz  urushlar  har  bir  xonlik  ichida  boshbosh
boylik  va  hokimiyat  uchun  o’zaro  tinimsiz  davom  etgan  ikki  nizo  va  urushlar
butun  mamlakatni  vayron  qiladi.  Bu  jaxon  guruhbozlikni  keltirib  chiqaradi,
54
 Karimov. I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q T., “Sharq” 1998-yil 9-b
60 qabilalarning  etnik  aralashuviga,  bir  xalq  bo’lib  qovushishiga  jipslashishiga
xalaqt  beradi.  Davlat  darajasida  ham  viloyatlar  darajasida  ham  xalq,  yagona
vatan tushunchasining qadri anglab olinadi.
Ikkinchidan  O’rta  Osiyo  davlatlarining  asrlar  davomida  o’zgarmay
kelayotgan  davlat  boshqaruv  usuli,  tuzumi  tor   doiradagi  hukmdorlarning
taraqqiyotiga g’ov bo’lib keladi. 
Uchinchidan  o’zbek  xonliklari  o’rtasida  ichki  iqtisodiy  va  savdo  borligi
shakllanadi. Natijada bu davlatlar hududlarida yashagan xalqlar o’rtasida yagona
xalq,  yagona  millat,  yagona  vatan  xis  tuyg’usi  shakllanadi.  Aksincha,  bunday
oliyjanob xistuyg’ularning rivojlanishi va kamol topishiga to’sqinlik qilindi. Bu
XVII-XX asrlarda O’rta Osiyoda iqtisodiy va siyosiy xayot turg’unligining eng
asosiy sabablaridan biri edi.
To’rtinchidan,  qishloq  xo’jaligida  yerga  xususiy  mulkchilik  qilishdan
iborat,  ishlab  chiqarish  munosabatlari  saqlanib  qolganligidir.  Yer  barcha
boyliklarning manbayidir. Unga bo’lgan mulkchilik shakllari ishlab chiqaruvchi
kuchlarni rivojlantiruvchi asosiy omil bo’lib hioblanadi. Yevropa va dunyodagi
boshqa  mamlakatlarda  mavjud  yerga  egalik  qilishning  xususiy  mulk  shakli
qishloq  xo’jaligi  taraqqiyoti  va  dastlabki  kapital  jamg’arish  jarayonlarining
qudratli vositasi bo’ldi 55
 
Osiyoda  xususan  O’rta  Osiyo  xonliklarida  esa  mulk  shakllari  va
dehqonchilik  shakllari  asrlar  mobaynida  o’zgarmadi.  Yerga  xususiy
mulkchilikka  asoslangan  ishlab  chiqarish  munosabatlari  o’zgarishsiz  qolaverdi.
Yerning  asosiy  egasi  ilgarigidek  oliy  hukmronligicha  qoldi.  Xonliklarda  oliy
xukmdor  yerning  birdan  bir  egasi  bo’lib,  yer  ishlovchilariga  dehqonlarga  ijara
tarzida  xatlab  biriktirilgan  edi.  Dehqon  yer  egasi  emas,  yerdan  olinadigan
xosilning  egasi  edi  xolos.  Shu  bois,  dehqon  yerni  asrab  avaylashga,  uning
unumdorligini oshirishga intiladi. Hukmdor yerni foydalanish uchun mahaliy yer
egalari va masjidlarga ulashardi. 
55
 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., “Sharq”, 1998, 147-b
61 Beshinchidan, xonliklarda sanoat rivojiga e’tibor kuchaymadi, oltingugurt,
rangli metallar, marmar, toshko’mir, neft kabi boyliklarga serob konlar bo’lsada
ularno qazib olish, tog’-kon ishlarini rivojlantirish kemasozlikni yo’lga qo’yish
masalalari hal qilinadi. 
Oltinchidan,  tovar  pul  munosabatlari  rivojlantirilmadi.  Daromad  iste’mol
va  qo’shin  harajatlarini  zo’rg’a  qoplab  kapitalga  qilinmadi.  Pul,  oltin,  kumush
xon va amaldorlarning xazina to’plash manbayi bo’lib qolgan edi. 56
  
Yettinchidan, xonliklarning savdo munosabatlarlarida xamon ayirboshlash
usuli davom etardi. O’rta Osiyo jaxon bozoridan ajralib qolgani ustiga bu yerda
yagona ichki bozor ham tashkil topmadi. 
Sakkizinchidan,  XIX-asr  ikkinchi  yarmida  vatan  istiqboli  uchun
qayg’uradigan  odamlarni  bir  g’oya  va  bir  ezgu  maqsad  yo’lida  birlashtira
oladigan hamda ortidan ergashtira oladigan yo’lboshchilardan bo’lmadi. Buxoro
amirligiga  xam,  Qo’qon  va  Xiva  xonliklarida  xam  shunday  arbob  tarix
saxifasiga chiqmadi. Bosqinchilarga ko’ksini qalqon qilib ko’hna turon jangovar
shavkatini  namoyish  qila  oladigan  va  Turkistonni  bir  umuminsoniy  makon  uy
deb bilgan yurtboshi topilmadi. 57
  
Xullas,  O’rta  Osiyodagi  yuqorida  tavsiflangan  omillar,  bu  yerdagi
iqtisodiy  va  harbiy  tang  holat  o’ziga  qo’shni  bo’lgan  mamlakatlarni  o’z
mustaqilligiga aylantirish siyosatini avj oldirayotgan chor Rossiyani saltanatiga
juda  ham  qo’l  keladi.  Mintaqadagi  ijtimoiy  siyosiy  madaniy  qaloqlik,
parokandalik o’zaro nizo va urushlar pirovar natijada  O’rta Osiyoning Rossiya
imperiyasi tomonidan bosib olinishi va mustamlakaga aylantirishiga olib keldi. 
56
 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., “Sharq”, 1998, 147-b
57
 Ўша жойда.
62 Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., “Sharq”, 1998 .
2. A.Nabiyev Mustaqillik uchun kurash Yoxud parchalangan Turkiston 
  tarixi. T., “Yozuvchi” 1998.
3. G.Xoliyev. X.g’ulomov. O’zbekiston tarixi. T., “Universitet” 1997 .
4.O’zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N. Habibullayev, G.A.Azamova,
  E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev. tahr. T.,”O’qituvchi” 1994.
5. N.Norqulov, U.Jo’rayev. O’zbekiston tarixi. T.,”Sharq” 2010 .
6. M.G. Ahmedov . O’rta Osiyo me’morchiligi tarixi .  T. “O’zbekiston” 
   1995 .
7. R.Shamsiddinov ,  Sh Karimov , O’ . Ubaydullayev . Vatan tarixi .  T. 
   Sharq . 2003.
8. Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T., “Sharq”, 2000.
9. H. Bobobekov. Qoqon xonligining qisqacha tarixi. “Turon tarixi” 
   jurnali . To’plam . N-2 T. , “Fan” , 2008 .
10. Sh. Yusupov. Buni umr derlar … Jamiyat va boshqaruv. 2002 y. 1-
   son.
11. Mirzo Olim , Maxdum Roji .  Tarixi Turkiston . T. “ Yangi asr avlodi ”, 
   2008.
12.  Ishoqxon  Jo’naydullaxo’j’  o’g’li   Ibrat.  Farg’ona  tarixi .  T. ,
“ Ma’naviyat ”, 2005 .
13.mirza  Olim  Mushrif.  Qo’qon  xonligi  tarixi.  (Ansov  us-salotin  va
tavorix ul- xabonin) T., “G’.G’ulom”, 1995.
14.Muhammad Aziz Marg’iloniy.Tarixi Aziziy. T: “Ma’naviyat”, 1999.
15. Sh.Vohidov. Qo’qon xonligida unvon va mansablar “Sharq yulduzi”,
T.,!995, №3,4. 
16. R . Nobiyeb . из историм Кокондского хантва T .,” Fan ”, 1973.
       
63