XX asr 80-yillari o’rtalarida respublikada ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy hayotidagi inqirozli holat

MAVZU: 
X X asr 80-yillari 
o’rtalarida 
R espublikada ijtimoiy-
siyosiy, iqtisodiy va 
ma’naviy hayotidagi 
inqirozli holat Reja:1.20	asr	nin	g 80	-yil	lar	i òrt	ala	rida	 res	pub	lik	ada	gi ij	tim	oiy-	siyo	siy	,iqti	sod	iy v	a 	
ma'	nav	iy h	ayo	tdag	i in	qir	ozli	 hol	atla	r.	
2.M	ark	azn	ing 	Ò	zbek	isto	nda	 am	alg	a o	shir	ilga	n q	ata	ĝ	on s	iyo	sati	 "Pa	xta	 ish	i 	
","	Ò	zbek	 ish	i"n	oml	i ko	mp	aniy	ala	r.	
3.Ah	oli	 tur	mus	h ta	rzin	ing	 yo	mon	las	huv	i.Or	ol f	ojiy	asi 	.Fa	rĝona	 voq	eal	ari.	
4.I.K	ar	imo	v 	Ò	zbek	isto	nni	ng 	biri	nch	i pr	izid	enti	.Mu	sta	qilli	k de	kla	rats	iya	si v	a 	
unin	g a	ham	iya	ti. 	  Mamlakatimizda so’ngi 29 yil ichida erishgan yutuq va 
marralarimizni holis va munosib baholash uchun 
mustaqillik ostonasida ijtimoiy-siyosiy hayot qanday 
murakkab vaziyatda bo’lganini, bu vaziyatni tubdan 
yangilangan yo’nalishga burib yuborish uchun ulkan 
donishmandlik va jasorat , insoniylik va ezgulik 
tamoyillariga yo’g’rilgan, ko’pchilikka ibrat va namuna 
bo’ladigan vazmin siyosat talab etilganini esga olishimiz va 
o’zimizga aniq tasavvur etishimiz muhimdir. Demak mamlakatimiz mustaqillikka erishishi arafasida 
ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy holatlarning fojiali tus olishi, 
qaror topgan xo’jalik, ishlab chiqarish va moilaviy 
aloqalarning butunlay izdan chiqishiga barham berish, 
ishsizlikning yanada kuchayishiga yo’l qo’ymaslik nihoyatda 
muhim zaruriyat edi.
Quyidagi muammolarning negizi, ularning mohiyat 
mazmunini hal etishdek mas’uliyatli ish Respublikamiz 
Prezidenti I.A. Karimov zimmasida edi yurtboshimiz bu 
murakkab muammolarni o’z donishmandligi sababli samarali 
hal etdi. O’zbekiston mustaqillikka erishish arafasida 
mamkakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat murakkab jarayonni 
boshidan kechirayotgan edi 50-80 yillarning birinchi yarmi vatanimiz tarixidagi eng 
murakkab davrlardan biridir.Bir tomondan mehnatkashlarning 
fidokorona mehnati tufayli respublika iqtisodiyoti 
rivojlandi.Ikkinchi tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy 
hayotda muammolar, noxush holatlar to’planib borib 
pirovardida inqirozli vaziyatni keltirib chiqardi.2
Mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanish batamom to’xtab 
qolmagan bo’lsada, siljish suratlari tobora pasayib sekinlashib 
bordi.Biroq 1956-yilda ijtimoiy hayotda iqtisodiyotni qayta 
qurish demokratik jamiyatni yara ti sh uchun urinishlar bo’ld i. Bu urinishlar nat i jasida jamiyatda biroz bo’lsada boshqaruv 
respublika ixtiyoriga berildi. Demokratlashgan jamiyat 
vujudga kela boshladi, korxona va tashkilotlarda xo’jalik 
mustaqilligi kengaytirildi, boshqaruv apparati qisqardi va shu 
kabi bir qator o’zgarishlar jamiyatning barcha qatlamlariga 
yetib bormadi va konservativ kuchlarning qarshiligiga duch 
keldi.
Jamiyatning siyosiy ijtimoiy-iqtisodiy hayotida yuzaga kelgan 
inqirozli holatning sabablari va ildizi fikrlashning orqada 
qolganligida, muayyan tarixiy sharoitga yetarli siyosiy baho 
bera olmaganlikda edi. Barcha ishchilar misol uchun vrach va sanitar bir xil maosh 
olardi. Natejada aholining mehnatga bo’lgan qiziqishi pasayib 
bordi bu esa unumning pasayishiga olib keldi, mazkur holat yillar 
davomida o’sib bordi mahsulot tanqisligini keltirib chiqardi.
Bu holatni biz nafaqat ishchilar haqqi masalasida balki 
jamiyatning har bir ko’rinishida ko’rishimiz mumkin. Jumladan 
sog’liqni saqlash va xalq maorifi sohalarida ham ko’rib o’tishimiz 
mumkin. Davlat budjetidagi mablag’ bu o’z navbatida ushbu 
sohalardagi moddiy texnik bazasining eskirishiga, ta’lim 
jarayonini va aholining tibbiy yordam olishining yomonlashuviga 
olib keldi. Mahalliy rahbarlar faqat nomiga qo’yilgan asosiy ish 
mahalliy rahbar bo’lmagan ikkinchi rahbar qo’lida edi. 
Kadrlar tanlashda O’zbekistonning hech qanday o’rni va roli 
bo’lmagan. Bu haqidagi quyidagi I.Usmonxo’jayevning iqrori 
nihoyatda ahamiyatlidir: “Bir so’z bilan aytganda, hamma 
narsani markaz hal qilardi. U nima desa, shu bo’lardi.Hattoki 
obkomning bo’lim boshlig’idan tortib, raykomning birinchi 
kotibigacha Moskva ixtiyorida turardi.Moskva topshirig’iga 
ko’ra 40 yoshdan oshgan kishi raykomning birinchi kotibi, 50 
yoshdan oshgan kishi esa obkomning birinchi kotibi bo’la 
olmasdi.U har qancha ishbilarmon bo’lsin, baribir Moskva 
uning nomzodini o’tkazmasdi”. Kadrlarni tanlash ish o’rinlariga va lavozimlarga qo’yishda 
xodimning ish qobiliyati, ishbilarmonligi, saviya darajasi, o’z 
sohasining chuqur bilimdonligi va kasb mutahassisligi kabi 
zarur belgilar hal qiluvchi rol o’ynamasdi. Balki hodimlarning 
rus tilini qay darajada bilishi, Markazga shaxsan sadoqatliligi 
va “baynalminalligi” hisobga olinar edi.
Mustamlakachilik va milliy tahqirlash siyosatining yorqin 
ko’rinishlaridan biri
O’zbekiston KP MQning 1984-yil iyunida bo’lib o’tgan XVI 
Plenumidan so’ng Markazdan respublikaga yuborilgan “kadrlar 
desanti” bo’ldi.  Bu hodimlar O’zbekiston Kompartiyasining faoliyatiga musaffo 
oqim baxsh etmoqdalar, eng yirik partiya tashkilotlarining 
tajribasini jamlab, undan foydalanishga yordamlashmoqdalar” 
deb maqtanar edi I.Usmonxo’jayev O’zbekiston KPsining XXI 
syezdidagi hisobat ma’ruzasida.
Bu “desantchilar” respublikada sovet, huquq targ’ibot 
idoralarda rahbarlik lvozimlarida ishladilar va “layoqatsiz” 
kadrlar o’rnini egalladilar.
Xuddi shu jarayon O’zbekistondan ham Rossiya Federatsiyasiga 
xodimlar “rejali” jo’natilgan. Ammo Markazdan kelgan 
xodimlar faqat rahbar lavozimlariga joylashtirilgan bo’lsa, 
O’zbekistonlik kadrlar faqat qora mehnat zonalarida ishlish va 
ish o’rganish uchun yuborilgan O'rta Osiyo, ayniqsa O'zbekiston qishloq xo'jaligining "Paxta" 
xomashyo kompleksi atrofida rivojlantirishi bu yillarda o'z 
salbiy ta'sirini ko'rsata boshlagan edi. Yillar davomida 
partiyaning paxta hosildorligini oshirish uchun ketma - ket 
berib kelgan besh yillik rejalari yerlarning chala o'zlashtirib, 
belgilangan vaqtda "topshirishga", yerning meliorativ holatini 
buzilishiga, ketma - ket bir xil ekinlar ekib, katta miqdordagi 
sarf -harajat qilinishiga sabab bo'la boshladi. Biroq, bu sarf - 
harajatlar o'zini oqlamas, markaz esa besh yillik paxta planini 
bajarishni qat'iy turib talab qilar edi. Natijada olinadigan real 
daromad to'liq bo'lmas, buyruqbozlik, qattiq nazorat, tazyiq 
o'tkazish kuchayib borar, kamomad, o'g'rilik, ichki nazorat va 
hisob - kitobning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi ortib borar edi.  Bu holatlar butun mamlakatda qo'shib yozish degan illatlarni 
kuchaytirib yubordi. X.Yunusovaning ilmiy tadqiqot ishida 
ta'kidlanishicha, SSSR FA olimlari o'tkazgan hisob - kitoblarga 
ko'ra, qo'shib yozishlar butun mamlakatda ishlab chiqarilgan 
mahsulotning 3 foiziga teng bo'lgan. Xomashyo yetkazish 
sohalarida esa, qo'shib yozishlar 5 foizdan 25 foizgacha 
bo'lgan. Mamlakat iqtisodiyotidagi holatlar boshqa 
ittifoqdosh respublikalarda ham ko'zga tashlanadi. Masalan, 
1977- yilda Belorussiya SSRda qo'shib yozishga yo'l 
qo'yilganligi uchun 1075 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. 
Tojikiston SSRning Leninobod viloyatidagi qurilish 
tashkilotlarida 1983 - 1984 yillarda 700 ming rubllik qo'shib 
yozishga yo'l qòyishlar aniqlangan.  Paxta ishi", "qo'shib yozishlar" masalasi ham aslida 1983-
yilda boshlangan. O'zbekiston Kompartiya MQsining XVI 
Plenumi va unda Inomjon Usmonxo'jayevning Markazdan 
O'zbekistonga kadrlar bilan "yordam berish"ni so'rab qilgan 
murojatidan so'ng bu ish avj oldi. O'zbekistonga yuzlab, 
minglab kadrlar yuborildi. Bular - Anishchev, Ogarok, 
Klepikov, Satin, Nesterenko, Buturlin, O.Gaydanov, 
E.Didarenko, Lyubimov, Kalinichenko, Korolyov, Maydanyuk, 
Mavrin, Litvinenko, Ivanov, Galkin, Kartashyan va 
boshqalardir. "Paxta ishi" bo'yicha juda ko'p guruhlar tashkil 
qilindi. Mahalliy xalqning "harakter va psixologiyasi"ni yaxshi 
bilgan amaldorlar bu guruhlarga tub yerlik prokuror va 
tergovchilarni bosh qilib, ularga "yaxshi konsultatsiya"lar 
berdilar va shu tariqa sopini o'zidan chiqardilar.  1989-yilning mayida Farg‘onada o‘zbeklar va mesxeti turklari 
o‘rtasida dahshatli qirg‘inga aylangan ommaviy to‘qnashuvlar 
boshlanib ketdi, butun Farg‘ona olov ichida qoldi. Ziddiyat 
to‘lqini o‘sha kezlar respublika aholisining qariyb yarmi 
yashayotgan Farg‘ona vodiysini butunlay o‘z domiga olishi 
mumkin edi. Farg‘ona hodisalari payti 100 dan ziyod kishi 
qurbon bo‘ldi, mingga yaqin inson jarohatlandi .
Qayd etilishicha, ana shunday mushkul pallada Islom Karimov 
respublika rahbari etib saylandi. Saylanganidan keyin u zudlik 
bilan Farg‘onaga bordi.  Islom Karimov O‘zbekistonning turli hududlarida alanga 
olayotgan millatlararo ziddiyatlarni bartaraf etish bo‘yicha 
dadil va mardonavor chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Shu 
tariqa u 1990 yil fevral-mart oylarida Bo‘ka va Parkentda, 
1990 yil iyun oyida O‘shda qonli etnik ixtiloflarning oldini 
oldi. Prezident Islom Karimov O‘zbekistonda istiqomat 
qilayotgan barcha millat va elatlarning teng huquqliligini 
ta’minlash, ham «titul» millat, ham milliy ozchiliklar 
manfaatlarini himoya qilishga alohida e’tibor qaratdi», 
deyiladi maqolada.
Birinchi prezident tomonidan islom dinining qayta 
uyg‘onishi, qolaversa, mamlakatdagi barcha 
konfessiyalarning erkin faoliyat yuritishiga g‘amxo‘rlik 
ko‘rsatilgani bu borada ulkan ahamiyat kasb etdi.  19	8	9-	y	il 	23	-i	yu	n	 k	u	n	i O	’zb	e	ki	st	on	 ko	m	p	a	rti	ya	s	i M	Q	ni	n	g 	XI	V	 	
Pl	en	u	m	id	a	 I	slo	m	 A	bd	u	g	’a	ni	ye	v	ic	h 	Ka	rim	o	v	 O	’z	b	ek	is	to	n	 	
ko	m	p	a	rti	ya	s	i M	Q	ni	n	g 	bi	ri	nc	h	i k	o	ti	bi	 e	ti	b 	sa	y	la	nd	i.	 B	o	’la	ja	k	 	
yu	rt	b	os	h	im	iz 	bo	s	hl	iq	 y	a	ng	i 	ra	h	ba	riy	at	 m	illa	ti	m	iz	n	in	g 	o’	z-	o	’z	in	i 	
an	g	la	sh	i 	ku	c	h	ay	ib	 b	o	ra	y	ot	g	an	li	gi	ni	 il	k 	b	or	 e	ti	ro	f 	
et	ga	n	.X	a	lq	im	iz 	as	ri	y 	or	zu	-um	id	la	ri	 e	rk	in	 f	ar	o	vo	n	li	k 	uc	h	un	 	
ku	ra	s	hi	sh	 m	ill	iy	 m	u	st	a	qi	lli	kk	a	 e	ri	sh	is	h	 to	m	o	n	 z	a	ba	rd	a	st	 	
qa	d	am	la	r t	a	sh	la	n	d	i.	
O’	zb	e	k	 x	al	qi	 h	ay	o	ti	da	 m	uh	im	 o	’z	ga	rish	lar	 s	od	ir b	o	’l	a 	bo	s	h	la	di	. 	
Bu	 t	u	b 	o	’zg	a	ri	sh	la	rda	n	 b	ir	in	i k	a	d	rla	rni	 t	an	la	s	h,	 jo	y	-j	oy	ig	a	 	
qo	’y	is	h	 v	a 	ul	a	rn	i t	a	rti	b	la	sh	 m	as	a	la	la	rid	a	 m	illi	y 	
m	an	faa	td	o	rl	ik	n	i t	a’	m	in	la	s	hd	a	g	i q	a	ro	r 	va	 f	a	rm	o	n	la	rd	a	 	
ko	’r	is	hi	m	iz	 m	u	m	k	in	. 	Ze	ro,	 m	a	h	al	liy	 k	a	dr	la	r ra	h	b	ar	lik	 	
la	vo	zi	m	la	rin	i e	g	al	la	y 	bo	s	h	la	di	la	r. Shunday tarixiy voqealardan biri SSR Oliy Sovetining ikkinchi 
sessiyasida qabul qilingan “Mustaqillik Dekloratsiyasi” edi. 
Uning o’rni va ahamiyatiga alohida to’xtash lozim. 
Dekloratsiyaning qabul qilinishida Respublika Oliy sovetining 
deputatlari jonbozlik ko’rsatgan.Mustaqillik Dekloratsiyasi 
1990 yil 20-iyunda qabul qilindi.Ushbu tarixiy hujjatda 
shunday deb yozulgan edi. “O’zbekiston bugun o’z hududida 
mutloq ega va unda yagona hukmron emasligini tan olib, 
tashqi mustaqillik huquqidan mahrum ekanligini etirof etib, 
jumxurriyat xalqining tub manfaatlari, uning erki va irodasini 
ifodalab, hokimiyat manbai xalq ekanligini e’tirof etib, xalq 
taqdiri va mulkiga egalik huquqi faqat uning o’zigagina 
berilganligini qayd etib, taraqqiyot yo’lini tanlash faqat 
xalqning ixtiyorida ekanligini ta’kidlab, ta'riflab bergan. Xulosa qilib aytganda, bu muhim hujjat O’zbekiston o’z 
taraqqiyot yo’lini belgilashda muhim o’rin egallaydi. Zero, 
uning asosida boshqa davlatlar bilan aloqa prinsiplarini 
shartnoma asosida belgilash, o’z nomini erkin e’tirof etish, o’z 
davlat ramzlarini ta’sis etish va Davlat Konstitutsiyasini ishlab 
chiqish uchun asos bo’ldi .
“ Mustaqillik Deklaratsiyasi” xalqimiz tomonidan katta 
mamnuniyat mustaqillikka ishonch ruhi bilan kutib 
olindi.Aynan shu kundan boshlab respublikamizda barcha 
sohalar jumladan, iqtisodiy-siyosiy ijtimoiy, ma’naviy, madaniy 
hayotga doir masalalar mustaqil tarzda hal qilina boshlandi O’zbe	kisto	n mu	staqi	lligi to	’g’ris	idagi	 Dekl	orats	iya m	uhim	 tarix	iy 	
hujjat	 bo’li	b, ma	mlak	atim	iz o’z	 davla	t mu	staqi	lligini	 qo’lga	 	
kiritis	h uch	un a	sosiy 	ustun	 va t	ayanc	hdir.	
Must	aqillik	 tush	unch	asi o	’zida 	azald	an in	soniy	atnin	g orz	u-	
umid	larini	, arm	an va	 iztiro	blarn	i mu	jassa	m etg	an. D	arha	qiqat	, 	
inson	 tabia	tning	 gult	oji sif	atida	 ham	isha o	zodl	ik va 	xurriy	atga	 	
intilib	 yash	aydi.	 U ha	mish	a har	 jihat	dan o	’zini 	erkin	 his q	ilishg	a, 	
ozod 	yasha	shga	, tahl	ikasiz	 turm	ush 	kechi	rishg	a ehti	yoj 	
sezad	i.Shu	ning 	uchu	n ham	 kish	ilik ta	rixi t	urli d	avrla	rda Y	er 	
sharin	ing b	arch	a min	taqa	lari o	zodlik	 uchu	n ku	rashn	i, sha	klan	 	
turlic	ha, m	ohiya	tan o	’xsha	sh b	o’lgan	 xurr	iyatg	a inti	lish 	
hodis	alarin	i ko’p	 ko’r	gan