XX asr o’rtalarida monarxiya qulashi, yangi islohotlar bosqichiga o’tgan Misr Arab Respublikasidagi jaroyonlarni qiyosiy va tarixiy tahlili

K I R I S H
 Mavzuning dolzarbligi. Arab mamlakatlari orasida o’zining yuksak obro’-
e’tibori,  o’ziga  xos  o’rni  va  mavqei  bilan  ajralib  turadigan  Misr  Arab
Respublikasidagi  tarixiy  demokratik  jarayon  va  islahotlarni  o’rganish  va  tahlil
etish juda dolzarb ahamiyatga ega. Buning boisi aynan Misr islomiy taraqqiyotning
dunyoviy  yo’nalishi  sari  harakat  qilmoqda.  Jamiyat  va  davlat  hayotida  islomiy
qadriyat  va  an’analarni,  shu  bilan  birgalikda  dunyoviy  demokratik  prinsiplarni
o’zida  mujassamlashtirgan  “islomiy  demokratik  jamiyat”ni  barpo  etish  Misrdagi
demokratik  jarayonlarning  asosiy  yo’nalishlaridan  biri  hisoblanadi.  Shu  bilan
birgalikda  alohida  ta’kidlashimiz  zarurki,  aynan  Misr  jamiyatida  islom  omilining
tutgan  o’rni  va  rolini  belgilash,  Misrdagi  haqiqiy  islom  g’oyalari  hamda  butun
dunyoga  o’zining  fundamentalistik,  ekstremistik  hamda  terroristik  g’oyalari  bilan
ma’lum  bo’lgan  “Musulmon  birodarlari”  tashkiloti  va  uning  yacheykalari,
tarafdorlari  hamda  boshqa  harakatlarning  Misrdagi  demokratik  jarayonlarga
ta’sirini tahlil etish BMI mavzusining dolzarbligini yana-da boyitishi shubhasiz.
Mamlakatimizda  olib  borilayotgan  barcha  ijtimoiy  islohotlarning  negizida
asosiy  bosh  g‘oya  qilib  inson,  xalq  manfaatlari  oliy  maqsad  qilib  olingan  ekan,
shubhasiz xalqaro maydondagi tajribalarni o‘rganish va tegishli xulosalar chiqarish
orqali bu maqsadlarga osonroq va jadallik bilan erishish mumkin.
O’zbek  xalqi  turmush  tarzini  yaxshilash,  uning  farovonligini  ta’minlash
maqsadida qabul qilingan, davlatchiligimiz tarixida mutlaqo yangi davrni boshlab
bergan  dastur  2017-2021  yillarda  O’zbekistonni  rivojlantirishning  5  ustuvor
yo’nalishini o’z ichiga olgan Harakatlar Strategiyasining 1 bo’limida ham davlatlar
rivojlanishi uchun eng muhim hisoblangan qonun ijodkorligi qo’llab quvvatlanishi
nazarda tutigan.
Albatta, jamiyat uchun muhim bo’lgan, har bir ijtimoiy guruh manfaatlarini
inobatga  oladigan,  hech  qaysi  qatlamni  norozi  qilmaydigan  qonunlarni  yaratish
uchun  barqaror  taraqqiyotga  turli  yo’llarni  bosib  o’tib  kelgan  davlatlar,  jumladan
bizga yaqin, sharqqa xos mentalitetga ega davlatlar yo’lini ilmiy o’rganib chiqish
dolzarb hisoblanadi. 
3 Xalqaro  huquqning  umume’tirof  etilgan  qoidalarining  ustuvorligini  tan
olgan  hamda  unga  og‘ishmay  amal  qilayotgan  demokratik  davlatlardagi  tarixiy
jarayonlarni  o‘rganish  orqali,  birinchidan,  milliy  huquqni  yanada  rivojlantirish
imkoniga  ega  bo‘lsak,  ikkinchidan  ushbu  davlatlarning  mavjud  ijtimoiy
(konstitutsiyaviy) tuzumi haqidagi tasavvurlarimiz xalqaro va millatlararo do‘stlik
rishtalarining mustahkamlanishiga asos soladi.
Bugungi  kunda  mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  ijtimoiy,  siyosiy,
iqtisodiy,  madaniy  va  boshqa  sohalardagi  chuqur  islahotlar  demokratik
jarayonlarning  umume’tirof  etilgan  g’oyalari  va  tamoyillariga  to’la  mos  keladi.
Xususan,  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  13-moddasida
“O’zbekiston  Respublikasida  demokratiya  umuminsoniy  prinsiplarga  asoslanadi,
ularga ko’ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz
huquqlari  oliy  qadriyat  hisoblanadi” 1
.  Shu  jihatdan  aytish  mumkinki,
demokratiyaning  bunday  prinsiplar i  amaliyotda  birdaniga  joriy  etiladigan,  bir
urinishda hal bo’ladigan jarayon emas.
 Davlat  va  jamiyat  hayotini  erkinlashtirish,  inson  va  fuqarolar  huquq  va
erkinliklarining  kafolatlari  mexanizmini  yaratish  borasida  jahondagi  yetakchi
davlatlardan  andoza  olishimiz  bilan  birga  ming  yillardan  beri  shakllangan  milliy
urf-odat  va  an’analar,  ajdodlarimizning  boy  merosini  o‘zlashtirgan  holda
jamiyatimizda  keng  demokratik  Islohotlarni  amalga  oshirishga  imkoniga  ega
bo‘lamiz.
Prezidentimiz  Shavkat  Mirziyoyev  Samarqand  shahrida  o’tgan  xalqaro
konferensiyada shunday degan edilar: “Bizning mintaqamiz xalqlarini ming yillik
qardoshlik  va  yaxshi  qo‘shnichilik  rishtalari  bog‘lab  turadi.  Bizni  tarix,  din,
umumiy madaniyat va an’analar birlashtiradi” 2
. 
Shunday  ekan,  bugungi  kundagi  davom  etayotgan  ijobiy  jaroyonlar-
Islohotlar  xorijiy  ayniqsa,  sharq  davlatlarining  tarixiy  i slohotlarini  har  tamondan
1
 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O’zbekiston NMIU, 2014. – B. 6-7.
2
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyevning  Samarqand  shahrida  o’tgan  “Markaziy  Osiyo:
yagona  tarix  va  umumiy  kelajak,  barqaror  rivojlanish  va  taraqqiyot  yo’lidagi  hamkorlik”  mavzusidagi  xalqaro
konderensiyasidagi so’zlagan nutqi.
4 o’rganishimiz  va  tahlil  qilib,  kerakli  xulosalar  qilish  bugungi  kun  uchun  dolzarb
hisoblanadi.
Jamiyatimizda islohotlarni samarali tashkil etib, nihoyasiga yetkazish, uchun
ularning muntazam kuzatib borish va o‘rganish zarur. O‘zbekistonda kechayotgan
o‘zgarishlarni baholashning eng samarali usullaridan biri – bu hozirgi jarayonlarni
jahon tajribalariga taqqoslash, ularni jahonning taraqqiy etgan mamlakatlarda yuz
bergan  demokratik  rivojlanishlar  va  islahotlarda  o‘rganishdir.  S.Xantington
ta’kidlaganidek,  “yangi  demokratik  jamiyatlar  bir-birining  hamda  ancha  avval
paydo bo‘lgan demokratik jamiyatlar tajribasidan foydalanishlari lozim”  1
. 
Mustaqillik  tufayli  O‘zbekistonda  vatan  va  chet  el  tarixining  turli
masalalarini tadqiq etish imkoniyati paydo bo‘lganidan foydalanib, respublikamiz
tarixchilari,  siyosatshunoslari  O‘zbekiston  bilan  bevosita  hamkorlik  va  do‘stona
munosabatlarda  bo‘lgan  davlatlarning  tarixini  va  siyosiy  tizimini  o‘rganishni,
demokratik rivojlanish tajribasini o‘rganishga kirishgani ma’lum.
Mavzuning  dolzarbligini  belgilovchi  yana  bir  omil  –  bu  mustaqil
O‘zbekiston  tarixshunosligida  arab  davlatlarida  islahotlarining  o’sha  mamlakat
taraqqiyotiga  qay  darajada  ta’sir  qilganligi  va  rivojlanish  bosqichlarini  Misr
misolida qiyosiy tahlil etishdan iborat.
BMIning  maqsadi  va  vazifalari.  BMI ning  maqsadi  XX  asr  o’rtalarida
monarxiya  qulab,  yangi  islohotlar  bosqichiga  o’tgan  Misr  Arab  Respublikasidagi
jaroyonlarni qiyosiy va tarixiy tahlili tashkil qiladi. 
Ilgari surilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yilmoqda:
- Demokratik siyosiy tizimlar ning zamonaviy mohiyatini ochib berish;
- Misr  d avlat  boshqaruvi  tarixi da  demokratik  institutlarning  o’tqazilgan
islahotlarda o’rni va ahamiyatini yoritib berish;
- Misrdagi  XX  asr  o’rtalaridan  bugungi  kungacha  tarixiy-siyosiy  jarayonlar,
tarixiy qadamlarga asos bo’lgan qarorlar va ularning mohiyatini aniqlash;
- Misr davlat boshqaruv tizimining shakllanishining amaliy masalalarini ochib
berish, o‘rganishdan iborat ;
1
3
 Демократия  и  авторитаризм  в  третьем  мире  в  конце  ХХ  века.  (Концепция  С.Хантингтона  и  отклики  на
нее). - М.: Изд-во РАН. 1995. - С. 12.
5 - Arab  bahorigacha  va  undan  keyingi  o’zgarishlar,  Islohotlar  ularning  ilmiy
asoslariga e’tibor qaratishdan iborat.
BMIning  ilmiy  yangiligi.  Arab  davlatlaridagi,  xususan  Misr  Arab
Respublikasidagi  ijobiy  va  mos  demokratik  islohotlarini,  XX  asr  ikkinchi  yarmi,
XXI  asr  boshi  va  hozirgi  zamon  jahon  siyosati  va  bu  mamlakatlarda  amalga
oshirilgan integratsiyaviy amaliyotni Markaziy Osiyo mintaqasi sharoitida qo‘llash
nuqtai-nazaridan qarash bilan namoyon bo‘ladi:
- “demokratiya” tushunchasiga bildirilgan ta’riflar umumlashtirilgan;
- Demokratik  jarayon  va  islahot larni  rivojlanishiga  ta’sir  etuvchi  omillar
hamda shart-sharoitlari aniqlashtirilgan va bayon etilgan;
- Hozirgi  zamon  demokratik  davlatlari  va  ularning  xususiyatlari  XX  asr
o’rtalaridan keyingi Misr misolida aniqlashtirilgan;
- Misrdagi  siyosiy  jarayonlar  va  uning  siyosiy  tizimi,  xususiyatlari  va
muammolari ochib berilgan;
Shu bilan birga Arab davlatlarida demokratlashtirish jarayonlarining tarixiy-
siyosiy  ta’siri,  uning  sabab  va  oqibatlari  yangicha  yondashuvda  atroflicha  tadqiq
qilingan.
BMIning  ilmiy  ahamiyati .  O’zbek  tarixshunosligida  davlatlarda
islohotlatning o’tqazilishi va unda davlat boshliqlari, parlament, ijro hokimiyati, va
shuningdek, boshqa demokratik institutlarning tutgan o’rni, ahamiyati, demokratik
institutlarning shakllanishi, ko‘ppartiyaviylik tizimini va siyosiy partiyalar faoliyati
muammolarini  tadqiq  qilishga  doir  dastlabki  qarashlar  va  nazariyalar
mustaqillikdan keyin paydo bo‘la boshladi.
Bugungi  kun  dunyo  mamlakatlari  o’z  oldiga  davlat  tizimi,  jahon
mamlakatlari  orasida  qiyofasining  ijobiy  ma’noda  kasb  etishi  uchun  islahotlarni
amalga  oshirishga  qa’tiy  kirishgan  davlatlar  orasida  O’zbekiston  ham  dadil
qadamlar tashlayotganligini jahon afkor-ommasi e’tirof etayotgani haqiqatdir. Shu
nuqtai  nazardan  tarixchilarimiz  oldida  davlatlardagi  rivojlanishga  asos  bo’lgan
omillar,  islahotlarni  chuqur  o’rganish  ahamiyati  yuqoriligi  sezilmoqdaki,  bizga
yaqin  qadriyatlarining  asosi  islom  dini  va  sharqonalik  kasb  etadigan  Misr  Arab
6 Respublikasining  bosib  o’tgan  murakkab  davrdagi  mashaqqatli  yo’li  biz  uchun
nihoyatda dolzarb hisoblanadi.
Islohotlar,  davlatlar  rivojlanishini  belgilovchi  shart-sharoitlar  va  omillarni
o‘rni  va  rolini  o‘rganishga  bag‘ishlangan  ilmiy  tadqiqotlar  va  asarlar  ko‘p  sonli
bo‘lib, ular masalaning u yoki bu jihatlarini qamrab oladi. 
Shimoliy  Afrika  davlatlari,  Yaqin  Sharq  mintaqasi  mamlakatlari  ichki  va
tashqi  sohada  o’tqazilgan  islahotlar,  ijtimoiy-siyosiy  va  iqtisodiy  rivojlanishi,
G‘arb  mamlakatlarining  ushbu  mintaqada  olib  borayotgan  siyosatining  asosiy
yo‘nalishlari,  shuningdek,  ushbu  mintaqalarda  xavfsizlikni  ta’minlash  masalalari
xorijlik  siyosatshunoslar:  Z.Vilyams,  Sh.Peter,  M.Karl,  Sh.Feldman,  Ch.Davis,
P.Vudvard hamda ilmiy-tadqiqot va tahlil markazlari tomonidan tahlil etilmoqda 3
.
 
BMIning  tuzilishi  va  hajmi.  BMI  uning  maqsadi  va  vazifalaridan  kelib
chiqib,  kirish,  6  ta  paragrafni  o‘z  ichiga  olgan  2  ta  bob,  xulosa,  foydalanilgan
adabiyotlar ro‘yxatidan iborat.
I BOB. MISRDA DEMOKRATIK JAROYONLARNING TARIXIY
SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI
1.1. Demokratiya tushunchasining xususiyatlari va ko‘rinishlari
3
 ?
 Zack-Williams, Tunde et al.  (eds.), Africa in Crisis New Challenges and Possibilities (London: Pluto Press, 2002),
Schraeder, Peter J., African Politics and Society: a Mosaic in Transformation (New York: St. Martin’s, 2000),  Peter
Woodward.  The  horn  of  Africa:  State  politics  and  international  relations.  –  London-New  York:  Tauris  Academic
Studies, 1996; Davies C.E. (Ed.). Global Interests in the Arab Gulf. – University Press, Exeter, 1992 , Magyar, Karl P.
(ed.), United States Interests and Policies in Africa: Transition to a New Era (London: Macmillan Press Ltd., 200 8 )
7 Dastlab  shuni  ta’kidlash  kerakki,  “demokratiya”  tushunchasi  bugungi
taraqqiy  etayotgan  XXI  asrda  eng  ko’p  ishlatiladigan  so’zga  aylanib  ulgurdi.
Negaki,  qaysi  fan  doirasida  suhbat  bo’lishidan  qat’iy  nazar  “demokratiya”,  “xalq
hokimiyatchiligi”,  “fuqarolik  jamiyati”  va  boshqa  shu  turdagi  so’zlar  tez-tez
qulog’imizga  chalinadi.  Insoniyat  paydo  bo’lganidan  beri,  demokratiya  uchun
qanchadan qancha insonlar qurbon bo’ldilar va yana kimlardir yostiqdek-yostiqdek
kitoblar bitdilar. 
Zamonaviy  G‘arb  dunyosida  istiqomat  qiladigan  fuqarolar  “demokratiya”
so‘zini hech bir izohsiz va hissiyotlarsiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlatish ko‘nikmalariga
allaqachon ega bo‘lganlar. Ammo bu atamaga nisbatan munosabatlar Xitoy, sobiq
sotsialistik  davlatlar,  shu  jumladan  O’zbekiston  va  ba’zi  bir  uchinchi  dunyo
mamlakatlarida  siyosiy  partiyalar  tizimi  qonunlashtirilganligiga  qaramay,  hali-
hamon uning ijtimoiy-madaniy jihatlari to‘liq anglanmay qolmoqda. Odatda sharq
xalqlari uchun me’yor tushunchasi juda qiyin tushuniladi. Buni shu bilan isbotlash
mumkinki,  ayrim  davlatlar  demokratiya  deb  fuqarolar  urushlarini  keltirib
chiqarayotgan  bo’lsalar(masalan,  Ukraina  va  Qirg’iziston  Respublikalari),  ayrim
davlatlar  go’yoki  ana  shu  to’polonlarni  oldini  olish  uchun  totalitar  tuzum  barpo
etmoqdalar(masalan, Shimoliy Koreya). Shunday ekan, barchada “asl demokratiya
nima?”,  “demokratiya  o’zi  qanday  kelib  chiqqan?”  qabilidagi  savollar  tug’ilishi
tabiiy.
Demokratiyaning  tarixiga  nazar  tashlasak,  uning  ildizlari  Qadimgi
Yunonistonga borib taqaladi. Qadimgi Yunonistonda «demokratiya» atamasi teng
huquqli fuqarolar yig`ini, fuqarolarning asosiy qismi ma`nolarida qo`llanilgan.
Demokratiya  –  doimiy  o‘zgarish,  r I vojlanishda  bo‘lgan  hodisa.  Inson  qo‘li
bilan  demokratiya  ezgulikka  ham,  y ovuzlikka  ham  yo‘naltirilishi  mumkin.
Keyingisi yuz bermasligi uchun bu hodisaning tabiatidan kelib chiqadigan barcha
nuqson-illatlar  haqida  o‘z-o‘ziga  yaxshilab  hisob  berish  kerak  bo‘ladi.  Asrlar
davomida aksildemokratik tafakkurning juda mustahkam an’analari mavjud bo‘lib
kelganligi tasodifiy emas. 
8 Demokratiyaning  asosiy  muammolari  va  xatto  uning  vakillik,  plebissitlik,
partisipatorlik  modellari  antik  davrdayoq  ta’riflab  berilganligi  katta  ahamiyatga
ega. Xatto demokratiyalar o‘rtasidagi tafovut kabi juda dolzarb muammo – qonun
doirasida  ko‘pchilikning  ustunligi  va  ko‘pchilik  hokimiyati  demokratikligining
hech narsa bilan cheklanmaganligi Arastugayoq ma’lum bo‘lib, u buni qat’iy qilib
qo‘ygan edi.
Antik davr (Aflotun, Polibiy), o‘rta asrlar (Makiavelli) va hatto Yangi va eng
yangi  davr  olimlari  (Kroze,  Xantington)  demokratiyaga  tanqidiy  munosabatda
bo‘ldilar,  anarxiya,  o‘zboshimchalikka  o‘ta  moyil  boshqaruv  shakli  hisoblab,
demokratiyadan  nafratlandilar.  Masalan,  Aflotun  uchun  demokratiya  qariyb
xamisha  bema’nilikka  aylanish  bilan  yakun  topdi.  “Hokimiyat  olomon  qo‘lida
ekan,  safsatabozlar  hal  qiluvchi  ahamiyat  kasb  etadilar  va  qonunlar  o‘rnini  xalq
qarorlari egallaydi” 4
.
Feodalizmda  avtokratiya  –  avloddan-avlodga  meros  bo‘lib  o‘tadigan  yakka
shaxsning hukmronligi, ya’ni monarxiya davlat tashkilotining yetakchi shakli edi:
u  demokratiyaga  ochiqdan-ochiq  salbiy  munosabatda  bo‘ldi,  boshqacha
fikrlaydiganlarni shafqatsizlik bilan qatag‘on qildi.
“Demokratiya”  iborasi  yangi  zamonda,  ingliz  va  fransuz  burjua  inqiloblari
davrida  ijobiy  mazmunga  ega  bo‘ldi.  Sh.L.  Monteskyo,  T.Gobbs,  J.Lokk,  J.J.
Russo,  I.Kant  kabi  mutafakkirlar  o‘z  qarashlari  bilan  bu  terminning  ilgarigi
huquqini  tikladilar.  Sh.L.  Monteske  (J.Lokk  bilan  bir  vaqtda)  vakillik
demokratiyasining  institusional  asosini  –  hokimiyatning  bo‘linish  nazariyasini
taklif  qildi.  Bu  demokratiyani  kashf  etish  edi,  “Inson  huquqlari  deklaratsiyasi”
(1791)  esa  demokratiyani  davlat  tashkiloti  sifatida  respublika  shaklida  rasman
e’tirof etdi.
XIX  asrda  demokratiyaga  nisbatan,  umuman  olganda,  yana  salbiy
munosabat  bildirila  boshlandi.  Jamoatchilik  fikrida  demokratiyaga  nisbatan
qaytadan  ijobiy  munosabat  shakllanishi  uchun  mashhur  fransuz  davlat  va  siyosat
4
 Качоха В. Проблема об щего блага в современной демократии // Вопросы философии. – М., 2000. - № 5. –
С. 321.
9 arbobi  Aleksis  Tokvil  (1805-1859)ning  “Amerikada  demokratiya”  kitobi  paydo
bo‘lishi katta turtki bo‘ldi.
A.Tokvil demokratiya deganda toifalar o‘rtasidagi tafovutlarning yo‘qolishi,
fuqarolar  siyosiy  tengligining  qaror  topishini  tushundi.  XVIII  va  XIX  asrlardagi
inqiloblar  O‘rta  asrlardan  meros  bo‘lib  kelayotgan  har  bir  kishining  hokimiyat
tizimi,  nufuzi,  madaniyatdagi  mavqei  aniq  belgilanadigan  tarixiy  tuzilmalarga
barham  berdi.  Ayni  ma’noda,  demokratiya  tuzilmasiz  jamiyat,  turli  toifadagi
kishilarning tartibsiz ravishdagi aralashuvi prinsipini o‘zida aks ettiradi. Agar ilgari
har kimning o‘rni oldindan belgilab qo‘yilgan bo‘lsa, endilikda jamiyatning har bir
a’zosi o‘z ahvolini na kafolatlangan, na tabiiy va na adolatli deb hisoblaydi.
Bunda  har  kuni  kurash  bo‘ladi,  unda  kishilar  nimaga  arzishlari  va  qanday
maqomga ega ekanliklarini bir-birlariga isbotlaydilar. A.Tokvil demokratiyani xar
qancha yaxshi ko‘rmasin, unga xos bo‘lgan anarxiyaga aylanish xavfini ko‘ra oldi.
Lekin  u  hammadan  ko‘proq  demokratik  jamiyatlardagi  ob’ektiv  prinsiplar  –
markazlashuvdan,  inson  hayotining  uning  individual  erkinlillarini  cheklab
qo‘yadigan  darajada  davlatlashuvidan  xavfsiragan  edi.  Erkinliklarning  bu
cheklanishi,  jamiyatning  qullikka  qarab  borishi  ham  demokratik  xususiyatga  ega.
Bu  xavfsirashlarning  behuda  bo‘lmaganligini  biz  bugungi  kun  tajribasidan  ko‘rib
turibmiz.  Hozirgi  davr  uchun  A.Tokvilning  demokratiya  bu  –  jamiyatni  tashkil
qilish  shakligina  bo‘lib  qolmay,  ayni  paytda,  unda  kechayotgan  jarayon  hamdir,
degan xulosasi juda muhim.
1917 yil to‘ntarilishlaridan so‘ng o‘rnatilgan proletariat diktaturasi – proletar
demokratiyasining oliy tipi deb tantanali ravishda e’lon qilindi. Lenin ta’limotiga
ko‘ra,  u  burjua  demokratiyasidan  100,  1000  marta  demokratikroq  edi.  Lekin
proletar  demokratiyasining:  “Nimaiki  inqilob  uchun  maqsadga  muvofiq  bo‘lsa,
o‘sha  demokratikdir”  (maqsadga  muvofiqlik  prinsipi),  “almashtirib  bo‘lmaydigan
kishilar  yo‘q”  (har  bir  inson  –  takrorlanmas  hodisa  va  shu  jihatdan  har  bir
insonning  o‘rni  alohida,  biron  shaxs  emas,  olima  jamiyat  kelajagini  hal  etadi)
prinsiplari amalda demokratik harakatga ozmuncha ziyon keltirmadi 5
.
5
 Васовин В. Переход к демократии в посткоммунистических странах // Вестник Московского Университета.
Сер. Социология и политология. – М., 1998. - № 2. – С.17. 
10 Birlashgan  Millatlar  Tashkiloti  tomonidan  “Inson  huquqlari  umumjahon
deklaratsiyasi”  (1948)  qabul  qilinganidan  keyin  dunyoda  demokratiya  uchun
kurashning yangi to‘lqini boshlandi.
Hozirgi  tarix  va  siyosatshunoslikda  “demokratiya”  iborasi  to‘rt  ma’noda
qo‘llaniladi:
1) asosiysi  –  xalq  hokimiyati,  “xalq  boshqaruvi,  xalq  tomonidan  va
xalq uchun saylanish”;
2) a’zolarining  boshqaruvdagi  teng  huquqli  ishtiroki  va  ko‘pchilik
ovozi  bilan  qarorlar  qabul  qilishga  asoslangan  har  qanday  tashkilotning  tuzilish
shakli;
3) muayyan  qadriyatlar  tizimi,  muayyan  dunyoqarashga  asoslangan
ideal  jamiyat  tuzumi. Erkinlik,  tenglik, inson  huquqi  va  boshqalarni  bu idealning
tarkibiy qismlari qatoriga kiritadilar;
4) xalq  hokimiyatiga  intilgan  ijtimoiy  va  siyosiy  harakatlar,
demokratik maqsad va ideallarni amalga oshirish.
Ijtimoiy  hayotni  demokratiyalash  shunday  bir  siyosiy  tushunchaki,  unda
kishilarning  jamiyatda  erkinlik,  tenglik  tamoyillari  hukmronligi  sharoitida
yashashlari  ifodalanadi.  Demokratiya  sotsial  adolatsizlikning  har  qanday
ko‘rinishlariga qarama-qarshi bo‘lib, u orqali inson huquqlari, ularning manfaatlari
jamiyat tomonidan himoya qilinadi 6
.
Siyosiy tizim va siyosiy demokratik jamiyat siyosiy hayotida o‘zaro bog‘liq
bo‘lgan  siyosiy  hodisalardir.  Ularni  bir-biridan  ajratib  bo‘lmaydi.  Siyosiy  tizim
demokratiyaga  qanchalik  ta’sir  etsa,  demokratiya  ham  siyosiy  tizimning
rivojlanishiga shunchalik kuchli ta’sir qiladi 7
.
Demokratiyaning  siyosiy  tizim  bilan  bog‘liqligi,  avval  siyosiy  tizim
sub’ektlarining  jamiyat  hayotiga  qiladigan  ta’siri,  uning  xalq  ommasi
manfaatlariga  xizmat  qilishi  bilan  belgilanadi.  Siyosiy  tizimning  demokratiyalash
jarayonidagi o‘rni davlat hokimiyati tomonidan keng xalq ommasi manfaatlarining
6
 Азизхонов  А.Т.,  Ефимова  Л.П.  Теория  и  практика  строительства  демократического  общества  в
Узбекистане: Учебн. пособие. – Т.: НУУз им. Мирзо Улугбека, 2005. – С.100.
7
 G’ a f urov S.M., Haydarov A.A., To’laganova N.O’. Siyosatshunoslik asoslari: O’ q uv q o’llanmasi. – T.:
O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006. – B.  118.
11 himoya  qilinishi  va  ular  uchun  siyosiy,  huquqiy,  iqtisodiy  hamda  ma’naviy
erkinliklarning  qonun  yo‘li  bilan  mustahkamlab  qo‘yilishi  misolida  yaqqol
namoyon  bo‘ladi.  Ammo  davlat  hamma  vaqt  ham  demokratiyani  to‘la  amalga
oshira olmaydi ham. Davlat qachonki xalq ommasi manfaatlarini himoya qiluvchi
kuch sifatida harakat qilgandagina, u jamiyat hayotini demokratiyalashning asosiy
quroli bulib xizmat qiladi.
Demokratiya  qonunchilik  sharoiti  bilan  uzviy  bog‘liq.  Demokratiyalash
jarayoni O‘zbekistonda ham davom etmo q da.
2017-2021  yillarda  O’zbekistonni  rivojlantirishning  5  ustuvor  yo’nalishini
o’z  ichiga  olgan  Harakatlar  Strategiyasi  asl  mohiyatini  tashkil  qiladigan  xalq  va
inson  manfaatlari  oliy  qadriyat  g’oyasi  ham  bugungi  zamon  nafaqat  sharq  balki
butun dunyo demokratlari ilgari surgan demokratiya haqida barcha tushunchalarni
inkor  etmaydi,  uni  amaliy  ifodasinini  o’zini  o’zbek  jamiyatiga  mansub,  daxldor
hisoblagan fuqorosi tamonidan e’tirof etilmoqda, his qilinmoqda.
 O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  1996  yil  29
avgustda  Oliy  Majlis  6-sessiyasida  “Hozirgi  bosqichda  demokratik  islohotlarni
chuqurlashtirishning  muhim  vazifalari”  xususidagi  nutqida  bu  masalaga  chuqur
yondoshdi.  Keyinchalik  ham  bu  masalaga  bir  necha  bor  etibor  berib  kelmoqda.
“Demokratiyaning  eng  muhim  tamoyili,  degan  edi  u,  -  odamlarning  saylov
huquqini, o‘z xoxish-irodasini erkin ifodalash, o‘z manfaatlarini ruyobga chiqarish
va  himoya  qilish  huquqini  ta’minlash  uchun  haqiqiy  shart-sharoit,  qonuniy-
huquqiy  zamin  yaratib  berish  lozim” 8
 ligini  bayon  etgan  edi.  Jamiyat  hayotida
demokratiyalash  jarayoni  qanchalik  chuqurlashib  borsa,  bu  ol  shubhasiz,  jamiyat
siyosiy  tizimining  mustahkam  bulishi  va  uning  rivojlanishiga  ijobiy  ta’sir
kursatadi.  Demokratiyalash  jarayoni  murakkab  siyosiy  hodisa  bulib,  u  asosan
vakolatli va bevosita demokratiya orqali amalga oshiriladi 9
.
1. Vakillik demokratiyasi - demokratiyaning bir shakli bulib davlatni boshqarishda,
davlat va jamoat ishlarida fuqarolarning vakillari orqali ishtirok etishidir. Vakillik
8
 Karimov I A. Biz kelajagimizni o’z q o’limiz bilan q uramiz. -T.: O’zbekiston, 1999, T 7. – B. 64.
9
 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование./ Пер. с англ. Под ред.
А.М.Салмина, Г.В.Каменской. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – С. 287.
12 demokratiyasining  yorkin  ifodasi  xalq  deputatlari  bo‘lib,  ular  saylovchilarning
vakilidir.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  ham  xalk  vakilidir.  Vakillik
demokratiyasi amal qilishi natijasida fuqarolarning aksariyat ko‘pchiligi davlat va
jamiyatni  boshqarishda,  ularning  faoliyatida  keng  ishtirok  etish  imkoniyatiga  ega
bo‘ladi.
2. Bevosita  demokratiya  -  demokratiyaning  bir  shakli  bo‘lib,  u  har  bir
fuqarolarning  davlatni  boshqarishda,  davlat  ishlarida  bevosita  -  ya’ni  shaxsan
ishtirok etishidir. Bevosita demokratiyaning ko‘rinishlariga saylovda ovoz berish,
saylov  komissiyalari  tarkibida  ishtirok  etish,  qonun  loyihalari  va  boshqa
tadbirlarning  muhokamasi,  referendum  (umumxalq  ovozi),  fuqarolar  yig‘ini
ishlarida  hamda  davlat  organlariga  takliflar  kiritishda  ishtirok  etish  va  boshqalar
kiradi.
Qadimda  Yunonistonda  demokratiya  va  oligarxiya  o‘rtasida  kurash  tarixi
bo‘lib kelganligini ham unutmaslik kerak. Yangi davrda uning mazmuni erkinlik,
fuqarolik, xalq suvereniteti, milliy suverenitet, milliy davlat g‘oyalari rivojlandi 10
.
Hozirgi vaqtda demokratiya - xalqni hokimiyat manbai, deb e’tirof etuvchi,
fuqarolar  tengligi,  ozchilik  huquqlarining  himoyalovchi,  davlatning  asosiy
organlari  -  saylovlar  natijasida  shakllanuvchi  siyosiy  hokimiyat  tizimi,  sifatida
tushuniladi 11
.
Demokratiyaning  zamonaviy  modellari:  Ilmiy  adabiyotlarda
demokratiyaning  3  asosiy  zamonaviy  modeli  mavjud:  liberal,  identitar,
plyuralistik.
1.  Mumtoz  liberal  demokratiya  modeli:  2  muhim  sohani:  davlat  va  fuqarolik
jamiyatini  bir-biridan  ajratadi  (X1X-XX  asr  boshlarida).  Belgilari:  1)  hokimiyat
manbai  bo‘lgan  xalq  qatoriga  mulkdor  erkaklargina  (quyi  tabaqa,  ayollarsiz)
kiritilgan. 2) Individuallik, shaxsni hokimiyatning birlamchi va bosh manbai, deb
bilishi ko‘zga tashlanadi. 
10
11
 Политология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Полуниной. – М.: Акалис, 1998. – С.171-172.
13 2. Identitar  demokratiya modeli: kollektivchilik demokratiyasi ham  deyishadi.
Belgisi: xalq, millat, sinf yaxlitligidan kelib chiqadi. Umumilliy belgilari: 1) xalqni
kollektivistik talqin etish, 2)  xalq ichida qarama-qarshlik kuchlarning yo‘qligi, 3)
erkinlikni kollektivistik, davlat va jamiyat ichida faolligi, 4) totalitar tabiatiga ega,
5)  davrning  tarkibi  qismlari  tengligi,  6)  umumiy  siyosiy  safarbarlik,  7)  siyosiy
huquqlarni yuridik jihatdan e’tirof etish va h.k.
3. Plyuralistik  demokratiya  modeli.  G‘arb  demokratiyasi  liberal  siyosiy
tizimidan  o‘sib  chiqqan.  Ularga  konstitusionalizm,  hokimiyatlar  bo‘linishi  va
hokazolar kiradi. Buni zamonaviy demokratiya modeli ham deyiladi 12
. 
Zamonaviy  demokratiya  -  xilma-xil  ijtimoiy  guruhlarga  o‘z  manfaatlarini  bayon
etish  raqobatli  kurashda  ularning  muvozanatini  aks  ettiruvchi,  murosa-madoraga
asoslangan  boshqaruv  shaklidir.  Boshqa  demokratik  konsepsiyalar  ham  mavjud.
Ular:
4. Reprezentativ  demokratiya  -  xalq  oldida  mas’ul,  malakali  vakolatli
boshqaruv g‘oyasiga asoslangan.
5. Partisipatorlik demokratiyasi - boshqaruvda intellektual potensial. 
6. Demokratiya va Sharq. Sharq demokratiyasining o‘ziga xosligi. Jamoa.
7. Marksistik konsensiya
8. Plebissitar konsepsiya (umumxalq fikri, referendum yo‘li bilan)
9. Elitar demokratik konsepsiyasi.
O‘zbekiston demokratiyaning qaysi yo‘nalishlaridan bormoqda?
1. Birinchidan,  sharqona  demokratik  yo‘ldan.  Demokratik  jamiyatni  barpo
etishning xalqaro tamoyillari, dunyo hamjamiyati e’tirof etgan qoidalari bor. Bular:
1)  fuqaroning  o‘z  xohish-irodasini  erkin  ifodalash  huquqiga  egaligi,  2)
ozchilikning  ko‘pchilikka  bo‘ysunishi,  3)  barcha  fuqarolarning  millati,  elati,
ijtimoiy kelib chiqishi va diniy e’tiqodidan qat’iy nazar, teng huquqligi, 4) davlat
va  jamiyat  boshqaruvida  qonun  ustivorligi,  5)  saylov  va  saylanish  huquqi  va
12
 Лейпхарт  А.  Демократия  в  многосоставных  обществах.  Сравнительное  исследование./  Пер.  с  англ.  Под
ред. А.М.  Салмина, Г.В.Каменской. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – С. 287.
14 boshkalardir,  Bular  qariyib  barcha  mamlakatlar  Konstitutsiyalarida  belgilab
qo‘yilgan  tartib-qoidalardir.  Biroq  demokratiyani  joriy  etishda  bularning  o‘zi
kifoya  qilmaydi.  Faqat  shuning  o‘zi  aholi  barcha  ehtiyojlarini,  ma’naviy-
ruxiyolamini qamrab ololmaydi. Chunki xar bir xalqning o‘z turmush va tafakkur
tarzi,  tarixiy  an’analari,  hayotga  munosabati  va  boshqa  jihatlari  bor 13
.  Demak,
demokratiyaga yondashish usuli bor. Birinchi Prezidentimiz: “Sharqda demokratik
jarayonlarning qadimdan shakllangan o‘ziga xos va o‘ziga mos xususiyatlari bor.
Buni  aslo  nazardan  qochirib  bo‘lmaydi.  Ya’ni,  Sharqda  demokratik  jarayonlar
uzviy  ravishda  va  asta-sekin  (musulmonchilik  asta-sekin,  kofirlik  bir  pasta)
taraqqiy  topadi.  Bu  sohada  inqilobiy  o‘zgarishlar  yasashga  urinishlar  g‘oyat
noxush, xatto fojiali natijalarga olib keladi. Inqilobni G‘arb olimlari ham «ijtimoiy
taraqqiyotning  ibtidoiy  va  yovvoyi  shakli”  deb  ataganlar.  Tabiiyki,  bunday  yo‘l
bizga  aslo  to‘g‘ri  kelmaydi”,  deganida  demokratiyani  joriy  etishning  yurtimizda
o‘zbekona tamoyillari shakllanayotganini ko‘rsatadi.
1. Ikkinchidan,  demokratik  jarayonlarni  chetdan  nusxa  olib  ko‘r-ko‘rona
ko‘chirish emas, balki tabiiy, tadrijiy o‘sishini ta’minlash. Bu degani O‘zbekiston
mustaqillikka  chiqqanidan  keyin  bir  qator  mamlakatlar,  jumladan,  Turkiya,
Germaniya,  Angliya,  Fransiya  va  boshqa  mamlakatlarning  demokratik  taraqqiyot
yo‘llari bilan tanishdi, ularda biz uchun ibratli va o‘rganishga arziydigan jihatlari
bor. Biroq O‘zbekiston Prezidenti bu masalaga o‘z munosabatini bildirdi. Har bir
millat  o‘z  milliy  ruhiyatidan  kelib  chiqib  bu  masalaga  yondashishi  zarur...
Odamlarning tafakkuri va ijtimoiy saviyasi bilan demokratik o‘zgarishlar darajasi
va sur’atlari bir-biriga qanchalik mutanosib bo‘lishiga bog‘liq. Tarixiy tajribaning
ko‘rsatishicha,  demokratik  jarayonlarni  chetdan  nusxa  olib  ko‘r-ko‘rona  nusxa
ko‘chirish  aslo  samara  bermaydi.  Aksincha,  bunday  yo‘l  chalkash  va  xatarli
oqibatlarga olib kelishi mumkin, degan edi I. Karimov.
2. Uchinchidan,  mamlakat  tub  aholisining  (jamoatchilik)  ruhiyatini  hisobga
olish  lozim  bo‘ladi.  Yoki  hurriyatga  munosabati  xam  boshqalardan  andoza  olish,
mamlakat tub aholisi ruhiyatini hisobga olmaslik rahbarni ham, aholini ham, butun
13
 Musaev F. Demokratik davlat q urishning falsafiy-hu q u q iy asoslari. – T.: O’zbekiston, 2007. – B. 17.
15 mamlakatni ham boshi berk ko‘chaga kiritib qo‘yadi. G‘arb demokratiyasini Sharq
mamlakatlarida ko‘r-ko‘rona joriy etish mumkin emas. 
3. T o‘ rtinchidan,  jamiyatning  ma’naviy  qiyofasiga  bog‘lik,  umumiy  madaniy
saviyasi,  siyosiy  va  ijtimoiy  faolligi,  bebaxo  mulk  bulgan  oliy  qadriyatlariga
bog‘lik 14
. Odatta yakka-yakka shaxslarning ruhiy kechinmalari, xatti-haraktlari va
fe’l-atvorlaridan  umumjamiyat  kayfiyati,  uning  ma’naviy  qiyofasi  shakllanadi.
Umumxalq  manfaatlarini  hisobga  olish,  unga  tayansagina  qadriyatga  aylanadi.
Qadriyatlar  esa  -  bebaho  mulk,  ularni  xalk  yaratadi,  xalk  baholaydi,  o‘zi  asrab
avvaylaydi. Demokratiya huddi ana shunday buyuk ne’mat.
1.2. XX asr ikkinchi yarmidan keyin Misr davlat boshqaruv ida kiritilgan
o’zgarishlar va uning amaliy ahamiyati
Misr  Arab  Respublikasi  o’z  davlat  boshqaruvi  tizimi  jihatidan  arab  davlat
orasida alohida ajralib turadi. Zeroki, arab davlatlari ichida yetakchi mavqega ega
Misr  uchun  demokratik  jarayonlarni  davlat  boshqaruvining  umume’tirof  etilgan
prinsiplari  va  mamlakat  milliy  qadriyatlari  hamda  tarixiy-an’anaviy  tuzilish
shakllarini  inobatga  olgan  holda  rivojlantirish  dolzarb  ahamiyatga  ega.  1952-yil
“Iyul inqilob”idan so’ng Misr ijtimoiy-siyosiy hayotida demokratik qadriyatlar va
prinsiplar asta-sekin qaror topa boshladi. Misrda mana shu davrdan boshlab davlat
va  jamiyat  hayotining  barcha  sohalarida  keng  ko’lamli  islohotlar  olib  borildi.  Bu
islohotlarning tub zamirida demokratik prinsiplarga asoslangan, inson huquqlari va
erkinliklari  to’laqonli  ta’minlangan,  xalqaro  hamjamiyatning  teng  huquqli  a’zosi
bo’lgan,  iqtisodiy  rivojlangan  va  har  tomonlama  kuchli  davlat  qurish  g’oyalari
yotadi. O’tgan yarim asrdan ko’proq bu davrdagi Misr tarixi bir tekisda kechmadi
va  murakkab  bir  sharoitni  boshdan  kechirdi.  Murakkab  bu  vaziyatlarga  qaramay,
Misr  o’z  oldiga  qo’ygan  vazifalarni  uddalay  oldi.  Misr  xalqi  prezidenti  misolida
markazlashgan kuchli davlat qura oldi. 
14
 J o’ raev N. Tarix falsafasi. - T.: Ma’naviyat, 1999 .  – B. 133-174 .
16 Misrning  arab  davlatlari  o’rtasidagi  aloqalarni  shakllantirish,  mintaqadagi
munosabatlarda  uning  o’rni  va  rolini  aniqlash  va  mustahkamlashga  bir  qator
iqtisodiy,  ijtimoiy-madaniy  va  diniy  omillar  ta’sir  qiladi 15
.  Davlatning  ichki
tuzilmalarida  qat’iy  va  mustahkam  siyosat  olib  borish  ko’p  hollarda  xalqaro
maydonda  va  mintaqada  davlatning  o’rni  va  mavqeidan,  yuritilayotgan  kuchli
tashqi  siyosatdan  kelib  chiqadi.  Misrning  ijtimoiy-iqtisodiy  ko’rsatgichlari
hukumat  oldida  yetarlicha  muammolar  borligini  ko’rsatadi.  Ishsizlik  va
kambag’allikning  yuqori  darajadaligi  sababli  Misr  inson  rivojlanish  indeksi
bo’yicha  dunyoda  120-o’rinda  turadi.  Ishsizlik  rasmiy  ma’lumotlar  bo’yicha  8-
10%  ni tashkil qiladi .  Misr aholisining qariyb yarmi – 35 mln misrlik kambag’al
hayot  kechiradi.  Shundan  6  mlni  og’ir  ahvolda.  Shuning  uchun  ham  iqtisodiy
islohotlarni  chuqurlashtirish,  iqtisodiyotni  erkinlashtirish  va  boshqa  shu  kabi
masalalar  yuzasidan  chet  el  investitsiyalari  jalb  qilinadi.  Bu  esa  siyosiy  jihatdan
rivojlangan  davlatlar  ta’sir  doirasiga  tushib  qolishiga  olib  keladi.  Iqtisodiyotni
zamonaviylashtirish,  yangi  ish  joylarini  yaratish,  aholi  turmush  sharoitini
yaxshilashga  qaratilgan  Misr  hukumatining  sa’y-harakatlari  yuqori  darajadagi
demografik  o’sish  bilan  to’qnash  keladi.  1996-yil  Misr  aholisi  60,2  mln  tashkil
qilgan bo’lsa, 2004-yilda bu ko’rsatgich 74 mlnga yetdi. Kuniga 4 ming chaqaloq
dunyoga keladi. Bunday o’sish saqlanadigan bo’lsa, 2030-yilga kelib Misr aholisi
ikki barobarga ko’payishi mumkin 16
. 
Eng  rivojlangan  sohalardan  biri  bu turizm  hisoblanadi.  Ushbu  soha  Misrga
yiliga  YIMning  10%  miqdorida  daromad  keltiradi.  1996-yildan  boshlab  Misrga
sayyohlar  oqimi  qariyb  ikki  barobarga  ko’payib,  2004-yilda  8  mlnga  yetdi  va
davlat  g’aznasiga  6  mlrd  dollarni  olib  keldi.  Misr  neft  eksport  qiluvchi  davlat
bo’lib, Arab davlatlari neft eksport qilish tashkiloti (OPEK) azosi hisoblanadi. Neft
eksporti  yillik  jami  eksportning  40%ini  tashkil  qiladi.  Neft  qazib  olish  esa  yalpi
ichki  maxsulotning  1/10  qismini  tashkil  qiladi.  Neftga  bo’lgan  ichki  talabning
ortishi  va  Qizil  dengizning  Suvash  qo’ltig’idagi  konlarning  tugashi  yaqin  yillar
15
Ёвкочев  Ш.А.  Исламский  фактор  в  политической  системе  современного  Египта.  –  Т.:  Ташкентский
исламский университет, 2008.  –  C . 32.
16
 Towards constructing an Egyptian democracy index ( A glance on the international indexes ). The Social Contract
Center August 2014.
17 ichida Misrni neftni import qiluvchi davlatga aylantirishi mumkin. Misr hukumati
bunga  qarshi  yangi  neft  konlari  topishni  va  ichki  talabni  gaz  muqobilida
almashtirishni yo’lga qo’ymoqda. Bugungi kunda Misrning neft zaxirasi 3.5 mlrd
barrelni tashkil qiladi 17
.
Mintaqada  tinchlik  va  barqarorlikni  ta’minlash  Misr  davlat  boshqaruvining
asosiy yo’nalishi sifatida namoyon bo’ladi. Chunki chet el investitsiyalari tinch va
barqaror mintaqalardagina joriy qilinadi. Misr o’zining mintaqadagi  va jahondagi
obro’-e’tibori  va  ta’sirini  yanada  kuchaytirish  maqsadida  aksariyat  mintaqaviy
loyihalarning  tashabbuskori  sifatida  maydonga  chiqadi 18
.  Integratsion  loyihalar,
Arab-Isroil  muammolarini  hal  qilish,  mintaqaviy  xavfsizllikni  ta’minlash  va
umuman  Yaqin  Sharqdagi  nizoli  hollarni  hal  qilish  shular  jumlasidandir.  Aynan
mana shu omillar Misr prezidentini davlat rahbari va yetakchi sifatidagi obro’yini
ko’tarib  yuboradi.  Bundan  tashqari  o’zaro  foydali  asoslarda  chet  el
investitsiyalarini  jalb  qilinishiga  olib  keladi.  Misrning  xalqaro  maydondagi  yana
bir maqsadi BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a’zosi huquqiga ega bo’lishdir.
Bu  haqda  Milliy  Majlisning  tashqi  ishlar  qo’mitasi  1996-yil  mayda  qilgan
ma’ruzasida aytilgan edi. Unga ko’ra, Misr BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy
azosi bo’lishi uchun xalqaro maydondagi barcha davlatlar bilan yaqin va do’stona
aloqalar  o’rnatish  va  mintaqada  Misrning  yetakchi  sifatida  ta’sir  doirasini
kengaytirish  lozimligi  aytib  o’tildi.  Bu  mintaqa  davlatlari  va  Misr  bilan  do’stona
aloqada  bo’lgan  barcha  davlatlar  manfaatlariga  mos  kelar  edi.  Rasmiy  Qohira
BMTni  isloh  qilish  dasturi  bo’yicha  Afrikaga  ajratiladigan  Xavfsizlik
Kengashidagi ikki o’rindan biriga mos kelishini bir qator omillar bilan izohlaydi.
Buni  isbotlash  uchun  ko’pgina  dalillarni  keltirib  o’tadi.  Misr  tashqi  ishlar  vaziri
Ahmed  al-  Hait  shunday  deydi:  “Misr  butun  Afrika  bo’yicha  eng  katta
iqtisodiyotga  va  xalqaro  hamjamiyat  bilan  keng  aloqalar  o’rnatishga  imkon
beruvchi  eng  ko’p  diplomatik  missiyaga  ega.  Bundan  tashqari  Misr  ko’plab
xalqaro  tinchlikparvar  operatsiyalarda  qatnashayotgan  ko’psonli  armiyaga  ega.
17
 http://www.oilpress.ru//index.html/ 
18
 A л-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное пособие. (под ред акад. Н.Ибрагимова).
– Т.: ТашГИВ, 2002. – С.87.
18 Shunday  ekan  arab,  islom  va  O’rtayer  dengizi  nomidan  Xavfsizlik  Kengashida
qatnashishi mumkin bo’lgan Afrika a’zosi bo’la oladi. Misr buning uchun kerakli
yordamni arab davlatlaridan oladi” 19
. 
Misrning kelgusidagi taraqqiyoti va istiqbolini ta’minlovchi omillar qatoriga
geografik joylashuvini keltirishimiz mumkin. Misr Arab Sharqining ikki qismini –
Mag’rib  va  Mashriqni  bir-biri  bilan  bog’labgina  qolmay,  turli  madaniyatlar
tutashgan  markazda  joylashgan.  Bu  Misrning  bir  paytning  o’zida  bir  necha
mintaqaning  xalqaro  munosabatlarida  faol  ishtirokchi  bo’lish  imkonini  beradi.
Chunki  u  Afrika,  Osiyo  va  O’rta  Yer  dengizi  mintaqalari  tutashgan  joyda
joylashgan.  XX-XXI  asr  davomida  mana  shu  mintaqalar  bilan  faol  hamkorlik
munosabatlarini  o’rnatib,  integratsion  tashkilotlarga  a’zo  bo’ldi.  Suvaysh  ustidan
Misrning  to’laqonli  mustaqilligi  uning  xalqaro  maydondagi  strategik  ahamiyatini
oshirib yuboradi. Bu kanal orqali dunyo bo’yicha 10% tashuvlar amalga oshiriladi.
Suvaysh kanalidan Misrga 2002-yil 1,9 mlrd dollar daromad kelgan bo’lsa, 2004-
yil bu ko’rsatgich 3 mlrdga yetdi 20
. 
Misr iqtisodiyoti uchun qimmatga tushayotgan yana bir holat bu Arab-Isroil
mojarosining  davom  etayotganidir.  Chunki  bu  juda  katta  harbiy  xarajatni  talab
qiladi.  XX  asrda  Misr  o’zining  ko’p  sonli  aholisi  bilan  mintaqada  yetakchilik
uchun  davogarlardan  biri  bo’ldi.  Misr  tashqi  siyosati  ko’p  qirraliligi  va  faolligi
bilan, zamonaviy xalqaro munosabatlarning dolzarb masalalarini qamrab olganligi
bilan munosib o’rin egallaydi. Ko’p sonli armiya nafaqat o’z suverenitetini, balki
mintaqa xavfsizligining garovi hamdir. Misr o’z qo’shnilari bilan iliq va do’stona
munosabatlar  o’rnatib,  mintaqaning  ommaviy  qirg’in  qurollaridan  holi  bo’lishiga
harakat qiladi 21
. ’
XX  asr  o’rtalarida  boshlangan  Misr  demokratik  institutlarining  rivojlanishi
bugungi kunda ham o’zining islahotlar bosqichida davom etmoqda. 
19
Yovkochev  Sh.A.  Misr  Arab  Respublikasida:  davlat  va  diniy  institutlar.  O’ zbekiston  Respublikasi
Prezidenti xuzuridagi Davlat va jamiyat q urish akademiyasi. – T. , 2007. – B. 32 . 
20
Towards constructing an Egyptian democracy index ( A glance on the international indexes ).  The Social Contract
Center August 201 4.
21
Мунавваров  З.И  Страны  Аравийского  полуострова  в  международных  политических  и  экономических
отношениях XX века: автореф. дисс. ... док. полит. наук. – Т., 1997.  – C . 34.
19 XXI  asr  birinchi  o’n  yilligidan  keyin  sodir  bo’lgan  “Arab  bahori”
voqealaridan keyin hokimiyatda prezidentning ba’zi vakolatlari parlamentga o’tdi.
Misrning  qonun  chiqaruvchi  hokimiyati  ikkita  palatadan  –  Xalq  kengashi  (quyi
palata)  va  Maslahat  kengashi  (yuqori  palata)  tashkil  topgan.  MARning  Xalq
kengashi davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan qonunlar qabul qilish
huquqiga  ega  bo’lgan  davlat  organi  hisoblanadi.  Shuningdek,  Xalq  kengashi
qonunchilik,  moliya,  siyosiy  vakolatlarni  ham  o’zi  qo’lida  jamlaydi.  Xalq
kengashining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:
- Umumdavlat siyosatini ma’qullash;
- Iqtisodiy  va  ijtimoiy  rivojlanishga  qaratilgan  davlat  rejalarini  qo’llab-
quvvatlash;
- Davlatning umumiy byudjetini tasdiqlash;
- Davlat byudjeti yuzasidan yillik so’nggi hisobotlarni taqdim etish;
- Ijro  etuvchi  hokimiyat  faoliyati  ustidan  nazoratni  amalga  oshirish  (Xalq
kengashining har bir a’zosi Bosh vazir, uning o’rinbosarlariga, vazirlar va ularning
o’rinbosarlariga  o’z  vakolatlari  yuzasidan  murojaat  qilish  huquqiga  ega;  Bosh
vazir, uning o’rinbosarlari, vazirlar va ularga bo’ysunuvchi shaxslar Xalq kengashi
a’zolari savollariga javob berishga majbur);
- Xalq  kengashi  Bosh  vazir,  uning  o’rinbosarlari,  vazirlar  va  ularning
o’rinbosarlari  bilan  munosabatda  o’zaro  ishonch  masalasida  qaror  qabul  qilishi
mumkin.  Vazirlar  Xalq  kengashi  oldida  umumiy  siyosat  uchun  kollektiv
javobgarlikni  o’z  zimmasiga  oladi.  Har  bir  vazir  o’z  vazirligi  faoliyati  uchun
javobgar hisoblanadi;
- Xalq  kengashi  a’zolarining  1/10  qismi  taklifi  bo’yicha  to’g’ridan-to’g’ri
Bosh vazirdan hisobot talab qilishi mumkin;
- Xalq kengashining har bir a’zosi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega.
Respublika  prezidenti  zarur  hollarda  Xalq  kengashini  tarqatib  yuborishi  mumkin.
Agar  Xalq  kengashi  aniq  asosga  ko’ra  tarqatib  yuborilsa,  yangi  kengash  o’sha
asosga  ko’ra  tarqatib  yuborilishi  mumkin  emas.  Tarqatib  yuborish  to’g’risidagi
20 qaror  chiqqan  kundan  boshlab  60  kundan  kechikmasdan  Xalq  kengashiga  yangi
saylovlar o’tkazilishi kerak.
MARning  Maslahat  kengashi  (Sho’rolar  kengashi)  maqomi  1980-yil  22-
maydagi  Misr  konstitutsiyasidagi  o’zgartirishlar  hamda  2007-yildagi  tuzatishlar
bilan  qabul  qilingan.  Sho’rolar  kengashining  asosiy  vakolatlari  konstitutsiyaning
192-moddasida ko’rsatib o’tilgan:
- Konstitutsiyaning  bir  yoki  bir  nechta  moddalariga  o’zgartirish  kiritish
yuzasidan takliflarni tasdiqlash;
- Konstitutsiyaviy qonun, qonun loyihalarini tasdiqlash;
- Davlat  hududini  o’zgartirish  yoki  davlat  suverenitetiga  taalluqli  masalalar
yuzasidan shartnomalar, ittifoqlar va kelishuvlarni tasdiqlash.
Sho’rolar kengashi maslahat organi sifatida quyidagi masalalar yuzasidan taklif va
tashabbuslar bilan chiqishi zarur:
- Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning ommaviy rejasi loyihasi bo’yicha;
- Prezident tomonidan tasdiqlangan qonun loyihalari bo’yicha;
- Davlat,  arab  dunyosi  yoki  jahondagi  siyosiy  jarayonlar  bo’yicha  Xalq
kengashi yoki Prezidentga o’z fikrlarini taqdim qilishi mumkin.  
Umuman Misrning yaqin o’tmishdagi tarixiga sinchiklab nazar tashlaydigan
bo’lsak,  davlat  hayotidagi  siyosiy  munosabatlar  ko’proq  davlat  rahbarining
irodasiga bog’liq holda rivojlanadi. Bundan shuni ko’rish mumkinki, Misrda davlat
rahbari bo’lgan prezident qo’l ostida kuchli markazlashgan hokimiyat shakllangan.
Bu  esa  Misr  davlat  boshqaruvining  qat’iy  yo’nalishda,  ustuvor  maqsadlardan
og’ishmay  borishida  muhim  omil  bo’lib  xizmat  qiladi.  Misr  Arab  Respublikasi
konstitutsiyasiga  binoan,  prezident  davlat  rahbari,  Qurolli  kuchlar  oliy  bosh
qo’mondoni  hamda  ijro  etuvchi  hokimiyatning  rahbari  hisoblanadi.  U  xalq
suvereniteti, konstitutsiyani hurmat qilish, milliy birlikni ta’minlash va boshqa shu
singari  masalalarga  javobgar  hisoblanadi.  Shu  bilan  birgalikda,  prezidentning
asosiy vakolatlari quyidagilardan iborat:
- Xalq kengashi a’zolarini tayinlash;
21 - Birinchi  va  ikkinchi  vitse-prezidentni  tayinlash  va  ularning  vakolatlari
doirasini belgilash;
- Joriy va favqulodda sessiyalarni o’tkazish uchun Xalq kengashi va Maslahat
kengashini chaqirish;
- Qonunlarga rioya etilishini nazorat qilish;
- Davlatning  ichki  va  tashqi  siyosatini  yo’lga  qo’yish,  xalqaro  shartnoma  va
kelishuvlarni imzolash;
- Bosh vazirni tayinlash va uni lavozimidan ozod qilish;
- Vazirlarni tayinlash va ularni lavozimidan ozod qilish;
- Oliy harbiy va yuqori mansabdor shaxslar, diplomatlarni tayinlash;
- Qonunga binoan jazo choralarini yumshatish yoki avf etishi mumkin. 
Shu  o’rinda  aytib  o’tish  o’rinliki,  Misr  davlat  boshqaruvining  tarixiy  shakllanish
jarayonlarida prezidentning oldida turgan eng bahsli muammo dunyoviy yoki diniy
boshqaruv uslublaridan birini tanlash zarurati hisoblanib kelgan. XIX-XX asrlarda,
hattoki  XXI  asrda  ham  Misrni  boshqargan  prezidentlarning  ko’pchiligi  harbiy
sohada  yuksak  mavqega  ega  bo’lganligi  bois  mamlakatda  diniy  boshqaruvdan
ko’ra,  avtoritar-harbiy  ko’rinishdagi  boshqaruvni  saqlab  qolishga  uringanligini
guvohi  bo’lish  mumkin.  Tarixchilarning  qayd  etishicha,  XIX  asr  va  XX  asr
boshlarida,  deyarli  yuz  yil  davomida  (1820-1920)  Misrda  din  e’tibor  nuqtai
nazardan  ikkinchi  o‘rinda  turgan.  Bunga  davlatni  boshqargan  Muhammad  Ali
(1805-1849)  va  uning  nabirasi  Ismoil  (1863-1883)  tomonidan  mamlakatni
modernizatsiya qilish bo‘yicha keng qamrovli islohotlarning boshlanganligi asosiy
sabab  bo‘ldi 22
.  Muhammad  Ali  asos  solgan  islohotlar  mohiyatini  jamiyat
hayotining  barcha  sohalarini  tubdan  yangilash  hamda  Misrni  harbiy-iqtisodiy
jihatdan qudratli davlatga aylantirish maqsadi tashkil qiladi.
Misr  Arab  Respublikasi  davlat  boshqaruvi  jarayonlarini  tahlil  qilishda
harbiylar hokimiyatining o’rnini  e’tirof  etmaslikning imkoni  yo’q. Chunki,  1952-
yildan  buyon  mamlakatda  faqat  harbiylar  boshqaruvi  joriy  etilganini  ko’rish
mumkin.  Masalan,  qirol  Foruq  1952-yilda  harbiy  to’ntarish  natijasida  taxtdan
22
 Vatikiotis  P.J.  The  Middle  East.  From  the  end  of  Empire  to  end  of  Cold  War.  –  London  and  New  York,
Routledge, 1997. – P. 119.
22 ag’darilib, Jamol Abdul Nosir boshchiligidagi “Ozod ofitserlar” guruhi mamlakat
boshqaruvining muhim kuchiga aylandi. Jamol Abdul Nosirdan so’ng hokimiyatga
kelgan  Anvar  Sadatning  harbiy  parad  paytida  suiqasd  orqali  yo’q  qilinishi  va
keyingi  prezidentlik  kursisini  harbiy  vitse-prezident  Husni  Muborak  tomonidan
egallanishi mamlakat tarixida harbiylar boshqaruvining nechog’lik kuchli mavqega
ega ekanligini ko’rsatib beradi. 
1955-yil  28-martda  general-mayor  Muhammad  Najibdan  keyin  Misr  prezidenti
vazifasini  bajaruvchi  Jamol  Abdul  Nosir  Misr  davlat  boshqaruvining  oltita
tamoyilini ma’lum qildi. Ular quyidagilar:
- imperializmni batamom yo’qotish;
- feodalizm qoldiqlariga barham berish;
- kapitalistik  monopoliyalar  va  ularning  siyosiy  ta’sir  doiralarini  yo’q  qo’lib
tashlash;
- ijtimoiy adolat muhitini vujudga keltirish;
- kuchli milliy armiyani barpo etish;
- chinakam demokratik tizimni joriy qilish 23
. 
 1956-yil 23-iyunida Misr Arab Sotsialistik Respublikasi deb e’lon qilinuvchi
yangi konstitutsiya qabul qilindi. Mamlakatda bir partiyali tuzum o’rnatildi. Islom
rasmiy  din  deb  e’lon  qilingan  bo’lsa-da,  u  faqat  jamiyat  hayotidagi  mavqeni
saqlashi  lozim  edi.  Boshqacha  aytganda,  islom  dinining  davlat  boshqaruviga
aralashishiga  yo’l  qo’yilmadi.  Ushbu  davrda  mamlakat  prezidentligiga  asosiy  va
yagona  nomzod  Jamol  Abdul  Nosir  edi.  Jamol  Abdul  Nosir  davlat  boshqaruvida
sotsialistik yo’nalishga moyil bo’lgan islohotlarni amalga oshirdi. U yerga xususiy
egalikni cheklab, ortiqcha yerlarni musodara qildi va ularni kam yerli hamda yersiz
dehqonlarga bo’lib berdi. Muxolifat qattiq ta’qib ostiga olindi. Avvaliga inqilobni
qo’llab-quvvatlagan  “Musulmon  birodarlar”  qonundan  tashqari  deb  e’lon  qilinib,
sotsialistik  boshqaruvga  qarshi  o’zgacha  qarash  tarafdorlari  qattiq  siquvga  olindi
va qamoqqa tashlandi.
23
 Сапронова  М.А.  Арабо-мусульманский  мир:  история,  география,  общество.  Учебное  пособие.  –  Казань:
Казань ун-т, 2013. – С. 254-255.
23 1970-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Anvar Sadat dastlab Nosir sotsializmi
yo’lidan  bordi.  Biroq,  keyinchalik  1974-yildan  boshlab  AQSHning  kapitalistik
boshqaruv  uslubi  tomon  o’zgarishni  amalga  oshirdi.  Albatta,  bunga  asosiy  sabab
Yaqin Sharqdagi vaziyatga AQSHning aralashuvi hisoblanadi. Aynan 1974-yildan
boshlab A.Sadat “intifax” deb atalgan xususiy tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlovchi
“ochiq eshiklar” siyosatini e’lon qildi. “Ochiq eshiklar” siyosatining negizida Misr
iqtisodiyoti G’arb va Amerika mablag’larining oqib kelishi bilan jonlanishi kerak
edi. 1979-yil 26-martda Misr va Isroil o’rtasida imzolangan Kemp-Devid tinchlik
shartnomasi  mamlakat  boshqaruviga  qarshi  islomiy  kuchlarning  g’alayon
ko’tarishiga olib keldi. Mana shunday vaziyatda Musulmon birodarlar hokimiyatga
intilayotgan  qudratli  siyosiy  kuchga  aylana  bordi.  Oddiy  xalqning  ko’z  o’ngida
“Musulmon  birodarlar”  byurokratik  qonunsizlikka,  poraxo’rlikka,  to’rachilikka
qarshi  kurashuvchilar  edi  va  ularning  qonundan  tashqari  deb  e’lon  qilinishi,
aksincha, ular ta’sirining oshishiga olib kelardi. Ular Misrning hukmron tabaqasini
islomdan  chekinishda  ayblar  ekanlar,  barcha  musulmonlarni  jihod  –  muqaddas
urushga  chaqirardilar  va  haqiqiy,  islomona  boshqarishni  talab  qilardilar.  Bunda
jihod  davomida  ko’ngillilarning  o’limiga  dinning  eng  ulkan  ulug’vorligi  deb
qaralardi 24
. 
1981-yil  6-oktabrda  harbiy  parad  davomida  Anvar  Sadatning  o’ldirilishi
Misr davlat boshqaruvida yangi o’zgarishlarni olib kelishi ehtimoli haqida gapirila
boshlandi.  Lekin  bunday  ulkan  yoki  keskin  o’zgarishlar  vujudga  kelishi  sodir
bo’lmadi. Albatta, davlat boshqaruvida turli xil islohotlar yo’lga qo’yildi, biroq bu
islohotlar  oldingi  harbiy  avtoritar  boshqaruv  unsurlaridan  deyarli  farq  qilmasdi.
Mamlakat  prezidenti  lavozimini  egallagan  Husni  Muborak  mamlakat  harbiylari
orasida  kuchli  fitna  borligini  juda  yaxshi  bilardi.  Ular  orasida  “Musulmon
birodarlari”  tarafdorlari  ham,  g’arbiy  kapitalizm  rivojlanish  tarafdorlari  ham
mavjud  edi.  Shu  boisdan  Husni  Muborak  o’z  boshqaruvining  dastlabki
davrlaridanoq  mutaassib  va  radikal  ko’rinishdagi  oqimlardan  armiyani  tozalash
ishlarini olib bordi.
24
 E rgashev Sh., Bobomatov T. XX asr t a q dirlarda aks etgan tarix. – T. :  “O’zbekiston”, 2015. – B. 342.
24  MARning  davlat  mexanizmida  asosiy  o’rinlardan  birini  ijro  etuvchi
hokimiyat (Vazirlar kengashi) egallaydi. Vazirlar kengashi davlatning oliy ijroiya
ma’muriy organi bo’lib, Bosh vazir, vazirlar va ularning o’rinbosarlaridan tashkil
topgan. Vazirlar kengashining asosiy vakolatlari sifatida quyidagilarni sanab o’tish
mumkin:
- umumdavlat siyosatini ishlab chiqish va uni hayotga tadbiq etilishini nazorat
qilish;
- qonunlar  va qarorlar ijrosini ta’minlash yuzasidan ma’muriy qarorlar qabul
qilish;
- ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  rejasi,  davlat  byudjeti  loyihalari  va  boshqa
qonun loyihalarini tayyorlash;
- qonunlarning  ijrosini  nazorat  qilishi,  shuningdek  davlat  xavfsizligini
ta’minlash, fuqarolarnining huquqlari va davlat manfaatlarini muhofaza etish 25
.
Konstitutsiyaga binoan, hukumat a’zolari ham prezident oldida va ham Xalq
kengashi  oldida  javob  beradi.  Biroq,  ta’kidlash  joizki,  vazirlarning  qonunchilik
hokimiyati  oldidagi  javobgarligi  faqat  rasmiy  bo’lib,  hukumat  hayotda  faqat
prezidentga  bo’ysunishini  amaliyot  ko’rsatmoqda.  Buning  asosiy  sababi  shundan
iboratki,  amaliyotda  faqat  prezident  hukumat  a’zolarini  tayinlaydi  va  ularni
lavozimidan  ozod  qiladi.  Qolaversa,  prezident  vazirlarning  faoliyati  yuzasidan
hisobot berishini talab qiladi, shuningdek Vazirlar kengashi yig’ilishini chaqiradi.
MAR  sud  hokimiyati  tizimi  sud  tizimining  mustaqiligi  va  odilligi  prinsipiga
asoslanadi. Sudyalar faqat Misr fuqarosi bo’lishi zarur. Birinchi instansiya sudlari
uchun sudyalar 30 yoshdan kam bo’lmasligi, apelyatsiya sudlaridagi sudyalar esa
40  yoshdan  kam  bo’lmasligi  kerak.  MARdagi  barcha  sud  organlari  tarkibi
prezident  huzuridagi  Oliy  kengash  magistraturasi  tomonidan  tayinlanadi.  Sud
hokimiyati  tizimida  konstitutsiyaga  rioya  qilinishini  nazorat  qilish  ishlarini  Oliy
konstitutsiyaviy sud amalga oshiradi.
25
Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, Колумбия, Пакистан  / М.А. Сапронова,
И.А.  Ракитская,  А.Г.  Орлов,  Н.Б.  Крысенкова;  науч.  ред.  А.В.  Иванченко,  В.И.  Лафитский.  –  М.:  РЦОИТ,
2012. – Б. 37.
25 O’tqizilgan  bir  nechta  islohot  va  o’zgarishlardan  keyin  Misr  prokuratura
tizimi prezident tomonidan tayinlanadigan Bosh prokuror tomonidan boshqariladi.
Har  bir  gubernatorlikning  o’z  prokurori  mavjud  bo’lib  prokuratura  xodimlari
Adliya vazirligi tomonidan tayinlanadi. 
Shu  bilan  birgalikda  MAR  davlat  boshqaruvida  asrlar  davomida  mavjud
bo’lgan  shariat  normalari  qonunchilik  tizimining  muhim  manbasi  hisoblanadi.
Shariat  normalari  asosan  jamiyatda  oila-nikoh  munosabatlari,  axloqiy  normalar,
diniy  marosimlarni  amalga  oshirish  qoidalarini  nazorat  qiladi.  Biroq,  MAR
konstitutsiyasi  dunyoviy  xarakterga  ega  bo’lganligi  bois  musulmon  huquqi
normalari ma’lum darajada cheklangan. 
Yuqoridagilardan  kelib  chiqish  aytish  mumkinki,  Misr  Arab
Respublikasining  davlat  boshqaruvi  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlarda  rivojlangan
davlatlarning tajribasiga asoslanadi. Barcha boshqaruv organlari faoliyati jahonda
umume’tirof  etilgan  huquq  normalari  bilan  muvofiqlashtirilib,  mamlakat
konstitutsiyasida o’z aksini topgan. 
1.3. Misr siyosiy partiyalarining o’tqazilgan islahotlardagi o’rni va ahamiyati
Misr  Arab  Respublikasi  demokratik  jarayonlari  xususida  gapirganda,  eng
avvalo  demokratik  mezonlarni  shakllantiruvchi  siyosiy  institutlarning  jamiyat  va
davlat  munosabatlari  borasidagi  o’rniga  alohida  to’xtalib  o’tmaslikning  imkoni
yo’q.  Misrda  davlat  va  jamiyatning  demokratik  boshqaruvi  haqida  gapirar
ekanmiz, davlatda hukumatni shakllantiruvchi asosiy kuch - siyosiy partiyalarning
ta’siri katta ekanligini ko’rish mumkin. Misrda siyosiy partiyalarni shartli ravishda
ikki  turga  ajratish  mumkin:  birinchisi  bu  islomiy  vakillar  ichidan  chiqqan  va
xalqning  islomiy  xohish  irodasini  o’zida  aks  ettirgan  partiyalardir.  Bu  partiyalar
o’z  faoliyatida  biroz  keskinlikni  ifoda  etib,  ko’proq  diniy  xarakterga  ega  bo’lib,
aksariyat  hollarda  faoliyati  taqiqlab  qo’yiladi  (Musulmon  birodarlar).  Ikkinchisi
esa  hokimiyatda  hukmron  g’oya,  qarashlar  ta’sirida,  ya’ni  ayni  paytdagi  siyosiy
ehtiyojdan  kelib  chiqib  shakllanadi.  Aniqroq  qilib  aytadigan  bo’lsak,  hukmron
26 doiralar  tomonidan  shakllantiriladi.  Misol  sifatida  prezident  Abdul  Nosir
hokimiyatga  kelishi  bilan  davlat  siyosati  sotsialistik  yo’l  tomon  o’zgarishi
munosabati  bilan  Misr  Sotsialistik  Partiyasi  yetakchilikni  qo’lga  oladi.  Anvar
Sadat  hokimiyatga  kelishi  bilan  davlat  siyosati  kapitalistik  yo’nalish  tomon  yuz
buradi. 
   Ba’zi tadqiqotchilar fikriga ko'ra, Misrda hokimiyat tepasiga kelgan islomiylar
hokimiyatni  o’z  qo’lida  saqlab  qolish  uchun  nodemokratik  metodlardan
foydalanishi  mumkin.  Rus  islomshunosi  A.A.Ignatenko  fikriga  ko'ra,  “Bugungi
kunda Misrda “Musulmon birodarlar” ga qarshi turuvchi ulardan ham qattiq kuch-
islomiy  salafiylar  mavjud.  Ular  demokratiyadan  oqilona  foydalanib  parlament
saylovlarida  ishtirok  etishlari  bilan  birga,  demokratiyani  g’arb  hodisasi  sifatida
inkor etadilar”  26
.
     1922 - yili Misr Arab Respublikasi suverenitetga ega bo‘lganidan so‘ng siyosiy
partiyalar  faol  ravishda  parlament  saylovlarida  qatnashib,  burjuaziyaning  “Vafd”
partiyasi  bir  necha  marta  hukumatni  shaklantirishga  intilgan.  Biroq,  partiyalararo
qarama-qarshiliklar  va  parlamentdagi  o‘rin  uchun  kurashlar  kabi  masalalar  Misr
jamiyatining asosiy  figurasi bo‘lgan qishloq dehqonining kundalik hayotiga  qiziq
bo‘lmagan.
Shunga  qaramay,  Dessuki  A.E.  so‘zlariga  ko‘ra ,  1923 - yili  qirol
Konstitutsiyasi e’lon qilingandan so‘ng va 1952 - yilgi harbiy to‘ntarish o‘rtasidagi
davrni Misr siyosiy tarixidagi ilk liberal era deb noto‘g‘ri xarakterlashadi. Ushbu
davr  Konstitutsiya  tomonidan  berilgan  hukumat  doirasida  faoliyat  olib  borish
huquqidan bosh tortgan yoki shubhasiz saylov natijalarini tan olgan despotik qirol
tomonidan buzilgan. Sababi u juda osonlik bilan parlamentning ko‘pchilik a’zolari
tomonidan  shakllangan  (1924,  1928,  1930,  1937,  1942  va  1944  y)  Vazirlar
Mahkamalariga iste’fo berib, 1924, 1928, 1930, 1934, 1938 va 1948-yillarda ikki
marotaba  tarqatgan.  Shu  bilan  birga,  1930-1934-yillarda  Konstitutsiyani  amal
qilishini to‘xtatgan. Natijada Britaniya okkupatsion hukumatlari partiyalar kurashi
26
 Игнатенко А.А. Одноразовая демократия для Египта  //  НГ - Религии. 18.01.2012.
27 ular  manfaatlariga  xavf  solmasligini  kuzatib,  bunday  holatni  darhol  bartaraf
qilishga uringanlar 27
.
Shuni  qayd  etish  lozimki,  “liberal  asr”ning  saylov  qonunlari  parlament
a’zoligiga kirish uchun nomzoddan katta miqdorda garov puli talab qilingan 28
.
Inqilobdan  avvalgi  Misrda  monarxiya  qo‘llab-quvvatlagan  hamda  parlament
kurashlarida  faol  ishtirok  etgan  “saroy”  partiyalarini  hisobga  olmaganda,  4  ta
asosiy komponent bo‘lgan. Ularning 2 ta eng kattasi:
Birinchisi - asosan dunyoviy qarashli, liberal-burjuaziya demokratiyasi tarafdorlari
bo‘lib,  ularga  1919-yilda  shakllangan  “Vafd”  partiyasi  kiradi.  Uning  nomi
“delegatsiya”  ma’nosini  anglatadi.  Sababi  uning  tarixi  Britaniya  protektoratini
bekor qilishni talab qilgan Parijning tinchlik konferensiyasida misrlik vakillarning
paydo bo‘lishi bilan boshlangan;
Ikkinchisi  -  islomiy  yo‘nalishdagi  arboblar  bo‘lib,  mulkning  kapitalistik
shakliga  qarshi  bo‘lmagan,  biroq  shariat  qonunlarining  amal  qilishini  yoqlagan,
1928-yili  Hasan  al-Banno  tomonidan  shakllantirgan  “Musulmon  birodarlar”
uyushmasi bo‘lgan.
O‘zining  faollari  va  tarafdorlari  soniga  nisbatan  mashhur  bo‘lmagan  2  ta
komp o nentga kelsak, ular quyidagilardan iborat:
- Yevropa  fashizmi  modellaridan  ilhomlanadigan  va  o‘z  faoliyatini  II  jahon
urushi davrida boshlagan avtoritar partiya;
- noqonuniy  marksistlar  bo‘lib,  Shimoliy  Afrika  mamlakatlari  va  Falastin
mintaqalarining uncha katta bo‘lmagan, lekin ancha tartibli kompartiyalardan farqli
o‘laroq,  ko‘plab  mikroskopik  doiralar,  o‘tkinchi  partiya  va  guruhlar,  shuningdek,
muhokama klublariga bo‘lingan edi 29
.
Ma’lumki,  1952-yilgi  harbiy  to‘ntarishdan  so‘ng  barcha  siyosiy  partiyalar,
jumladan ilgari eng ta’sirchan partiyalardan “Vafd” ham tarqatilib, yagona partiya
27
Qarang :  Dessouki  A.E.  Ideology  and  Legitimacy  in  Egypt :  The  search  for  a  “Hybrid  Formula”  //
Developmentalism and Beyond. Society and Politics in Egypt and Turkey /-Cairo : The AUC Press, 1994.
28
 Korany B. Restricted Democratization from Above : Egypt // Political Liberalization and Democratization in the
Arab World – Vol. 2. –Comp a rative Experiences / Korany B., Brynen R., Noble., eds. – Boulder, London:  Lynee
Rienner Publishers, 1998 . - P.  43.
29
 Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? Компартии Египта, Палестины, Сирии и Ливана в 20-
30-е годы. – М.: ИСАА при МГУ, 2001. 
28 tuzish yo‘llari boshlandi. Avval o‘tish davrining partiyasi – Ozod qilish tashkiloti
paydo  bo‘ldi 30
.  Undan  so‘ng  u  Milliy  ittifoqqa  o‘zgartirildi.  O‘z  navbatida  ushbu
ittifoq  “sotsialistik  dekret”  hisoblangan  mahalliy  mulkka  tegishli  bo‘lgan
korxonalarni  milliylashtirish  qonunlariga  uning  aksariyat  a’zolari  dushmanlik
munosabatida  bo‘lganligi  uchun  1961-yilning  noyabrida  tugatilgan.  Biroq,  milliy
ittifoqning ba’zi ishtirokchilari ijtimoiy va siyosiy sabablarga ko‘ra, ushbu dekretni
qabul qilmagan bo‘lsa, boshqalari J.A.Nosir ushbu qarorni yakka o‘zi qabul qilishi,
uni sir tutib, o‘z imzosi bilan tasdiqlashdan norozi bo‘lib qabul qilmaganlar.
Bir  necha  tajribalardan  so‘ng,  jumladan  muvaffaqiyatsiz  tajribalardan  biri
bo‘lgan  1958-yilning  fevralidan  1961-yilning  sentyabrigacha,  ya’ni  Suriyani
birlashtirish  davrigacha  Misrda  14  yil  mobaynida  bir  partiyali  tizim  amal  qilgan.
Ushbu  vazifani  1962-yilning  6-noyabridan  prezident  dekretiga  asosan  yagona
hukmron siyosiy tashkilot – Arab sotsialistik ittifoqi bajargan. Mamlakatning ichki
va  tashqi  siyosatini  belgilash  hamda  uning  bajarilishini  nazorat  qilish  ushbu
tashkilot vazifalari qilib belgilangan 31
. 
Shu bilan birga, Arab sotsialistik ittifoqi asosiga xalq ishchi kuchlari alyansi
g‘oyasi  kiritilgan.  Tadqiqotchilar  fikriga  ko‘ra,  ushbu  ommaviy  tashkilot  ham
partiya,  ham  inqilobni  qo‘llab-quvvatlovchi  siyosiy  kuchlarning  bloki  vazifasini
bajargan.  Uning  asosiy  siyosiy  hujjati  –  1962-yilda  qabul  qilingan  “milliy
harakatlar Xartiyasi” bo‘lib, sotsialistik jamiyat qurish g‘oyasini ilgari surgan. 
1974-yildan  Misr  siyosiy  tarixida  Arab  sotsialistik  ittifoqini  tashkiliy  jihatdan
qayta  qurish  jarayoni  boshlandi.  Shu  yilning  may  oyida  prezidentning  harbiy
g‘alabasi  sharafiga  nomlangan  “Oktabr  hujjati”  qabul  qilindi.  Uning  mazmuni
shundan  iborat  ediki,  mamlakat  hali  ko‘ppartiyaviy  tizimga  tayyor  emas  edi.
Ammo  Arab  sotsialistik  ittifoqini  qayta  isloh  qilish  zarur  bo‘lgan.  Shu  sababli
uning  tarkibida  turli  fikrlarni  taqdim  qiluvchi  tribunlar  tuzish  g‘oyasi  shakllandi.
Arab  sotsialistik  ittifoqi  a’zolari  faol  ravishda  ushbu  g‘oyani  tatbiq  qilishga
30
 Richards A, Waterbury. A  political  economy  of  the  Middle  East .  State ,  Class  and  Economic  Development  etc .:
Westview  Press , 1990. - P .305. 
31
 Сейранян  Б.Г.  К  вопросу  о  критериях  классификации  современных  арабских  стран  //  Арабские  страны
Западной Азии и Северной Африки (история, экономика и политика) / Под ред. Сейраняна Б.Г. и др. –Вып.
4. – М.: ИВРАН, 2000. - С. 36. 
29 intilgan  bo‘lsalar  ham,  hech  kim  uni  amalga  oshirishga  jur’at  qilmagan.  Shunisi
e’tiborga  loyiqki,  bu  harakat  dasturi  bilan  birinchi  bo‘lib  A.Sadatning  kuyovi
Mahmud  Abu  Vofiya  chiqdi.  U  1975-yilning  22-oktabrida  ijtimoiy-demokratik
tribun tuzishni e’lon qildi.
     Shu  bilan  birga,  xususiy  sektorni  qo‘llab-quvvatlovchi  va  uning  rolini
oshiruvchi,  o‘ng  va  so‘l  og‘machilikning  sotsialistik  muvaffaqiyatlarini
himoyalovchi, matbuot erkinligini ta’minlovchi harakat dasturining bosh g‘oyaviy
asosi - “Xudoga ishonuvchi sotsializm ” deb e’lon qildi. 
     Undan  so‘ng  boshqa  harakat  dasturini  yaratish  boshlanib,  1976 - yilning  24 -
yanvariga  kelib  ularning  soni  43  taga  yetdi.  Arab  sotsialistik  ittifoqining  birinchi
kotibi, Qohira universiteti iqtisodiy va siyosiy fanlar kafedrasi professori Rifaat al-
Mahjub fikriga ko‘ra, siyosiy platformalar tuzishning yagona sharti –“Xalq ishchi
kuchi  alyansi”,  ya’ni  yagona  falsafa,  yagona  mafkura  tamoyiliga  sodiqligi  bilan
belgilanadi.  Shuningdek,  uningcha,  tribunlarni  tuzishdan  maqsad  –  oppozitsiya
qarashlariga tashkiliy shakl berishni anglatadi.
     Misrlik  tadqiqotchilar  tadqiqotlariga  ko‘ra,  platformalar  amalda  hech  qanday
aniq  dasturga  ega  bo‘lmay,  alohida  shaxslar  o‘rtasidagi  raqobatni  aks  ettirgan.
Ikkinchidan esa, ushbu urinishlar Arab sotsialistik ittifoqning tarkibida mafkuraviy
va siyosiy qarama-qarshiliklar mavjudligini tasdiqlagan.
   Dastlabki tartibda Kamol Rifaat boshchiligida so‘l nosirchilar, Xolid Mo h i ad-
Din  boshchiligida  marksistlar  va  H ilmi  Murod  boshchiligida  o‘nglar  platformasi
tuzildi.  Shuningdek,  bir  necha  diniy  yo‘nalishdagi  platformalar  tuzildi.  Masalan,
“Ozod  musulmonlar”,  “Islom  mehnati”  shular  jumlasidandir.  1976-yil  yanvar
oyining  oxirida  A.Sadat  tomonidan  platformalar  tuzishni  qayta  ko‘rib  chiqish
bo‘yicha  yangi  qo‘mita  tuzildi.  Ushbu  qo‘mita  ichida  o‘tkazilgan  ovoz  berish
natijasida quyidagilar aniqlandi:
- 70  ta  ovoz  –  Arab  sotsialistik  ittifoqini  saqlab  qolish  hamda  ittifoq  ichida
doimiy platformalar tuzish;
30 - 33 ta ovoz - Arab sotsialistik ittifoqini saqlab qolish, faqatgina uni tarkibida
vaqtincha  shakllanadigan  va  aniq  masalalarning  muhokamasiga  yo‘naltirilgan
ma’lum yo‘nalish va tribunlar amal qilish sharti bilan;
- 7 ta ovoz - Arab sotsialistik ittifoqi faoliyatini to‘xtatish va munosib siyosiy
platformalarni shakllantirish;
- 2 ta ovoz – siyosiy partiyalarga aylanish sharti bilan Arab sotsialistik ittifoqi
ichi va tashqarisida platformalar faoliyatiga ruxsat berish.
       Yakuniy  ovoz  berishda  3  ta  siyosiy  platforma-tribun  –  o‘ng,  markaziy  va
so‘llarni tuzish formulasi taqdim etilgan. Ular uchun umumiy talab sifatida 1952-
yilgi  iyul  inqilobi  talablariga  amal  qilish  majburiyati  yuklatilgan.  Shunday  qilib,
1976-yil  mart  oyining  oxirida  3  ta  platforma  yaratilib,  shu  yilning  noyabrida
mustaqil  siyosiy  partiyalar,  jumladan  Liberal  sotsialistik  partiya,  Misr  Arab
sotsialistik  partiyasi  va  Milliy taraqqiyot  partiyasiga  aylantirildi. Arab  sotsialistik
ittifoqi  kotibiyati  ushbu  partiyalar  faoliyatini  nazorat  qiluvchi  organ  qilib
belgilandi.  Shu  bilan  birga,  yangi  shakllangan  3  ta  partiyadan  2  tasining
ishtirokchilar  soni  va  qarashlarini  hisobga  olganda,  ular  J.A.  Nosir  davrida  o‘ng
markaziy  va  o‘ng  siyosiy  qanot  maqomini  egallagan.  O‘z  navbatida  prezident
birorta partiyaga a’zo bo‘lmasdan, oliy siyosiy arbitr bo‘lishga ahd qilgan 32
.
     Arab  sotsialistik  ittifoqining  markaziy  qo‘mitasiga  mamlakatning  siyosiy
hayotini  nazorat  qiluvchi  organ  funksiyalari  berildi.  So‘ngra  esa  Arab  sotsialistik
ittifoqi markaziy qo‘mitasi prezidentning uchdan ikki saylanadigan va uchdan bir
prezident  tomonidan  tayinlanadigan  Maslahat  Kengashiga  o‘zgartirildi.  Ushbu
Kengashga  ham  shunday  vakolatlar  berilgan.  Arab  sotsialistik  ittifoqining  bosh
kotibiyati  esa  bevosita  yangi  partiyalar  faoliyatini  nazorat  qiluvchi  organga
aylantirildi.
   1977-yili  Milliy  Majlis  partiyalar  faoliyatini  nazorat  qiluvchi  40-raqamli
Qonunni  qabul  qildi.  Unga  asosan  partiyalar  endi  demokratik  sotsializm,  milliy
birlik  va  ijtimoiy  tinchlikka  rioya  qilish,  ishchi  va  dehqonlar  muvaffaqiyatini
himoyalovchi  tamoyillar  asosida  mamlakatning  siyosiy  va  ijtimoiy-iqtisodiy
32
  Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. - М., 1981. – С. 67.
31 rivojlanishida  ishtirok  etishi  lozim  bo‘lgan.  Shuningdek,  partiyalarga  harbiy  yoki
yarim  harbiy  tuzilishga  ega  bo‘lish  ta’qiqlangan,  va,  hatto,  a’zolarning  sinfiy
mansubligi, irqiy yoki diniy xususiyatlari asosida shakllanishiga ruxsat berilmagan.
 Rasmiy  jihatdan №40 Qonun Konstitutsiya va Arab sotsialistik  ittifoqidan
tashqarida siyosiy tashkilotlarni ta’sis qilishni ta’qiqlovchi 1972-yilgi “milliy birlik
to‘g‘risida”gi  Qonunga  zid  bo‘lgan.  Shu  sababli  qonun  matniga  1979-1981-
yillarda ba’zi o‘zgartirishlar kiritildi. Ularga ko‘ra g‘oyaviy ko‘rsatmalar, dasturlar
va partiyalar faoliyati quyidagilar bilan, jumladan:
a)  siyosiy qonunchilik manbasi deb hisoblanadigan islom shariatini;
b) 1952-yilgi 23-iyul va 1971-yilgi 15-may inqilobini;
c) milliy birlik, ijtimoiy tinchlik va demokratik sotsializm tartibini buzmasligi
kerak.
Qonunning  qoidalari  orasida  shunday  shart  borki,  unga  ko‘ra  partiya  xorij
siyosiy  tashkilotining  qandaydir  filiali  bo‘la  olmaydi.  Boshqa  punktda  esa  yangi
partiyaning  tuzilishi  1953-yilgi  №37  Qonunga  asosan  tarqatilgan  partiyalarning
biri  bo‘lib  qayta  tuzilishga  yo‘l  qo‘yilmagan.  Shuningdek,  kimdir  qonuniy
bo‘lmagan  siyosiy  tuzilmani,  hatto  u  “uyushma”  yoki  “guruh”  nomidan
foydalanuvchi “diniy tashkilot” niqobi ostida bo‘lsa ham qamoq jazosiga mahkum
qilinadi. 1977 - yilgi №40 Qonunni qabul qilish paytida Misrda 3 ta partiya mavjud
bo‘lgan 33
. 
Misrda 1978 - yildan boshlab ko‘ppartiyaviylikka o‘tish tartibi amal qilgan.
Xalq demokratik partiyasi  (XDP) –  sobiq Arab sotsialistik ittifoqining “markaziy”
platformasi bo‘lgan Arab sotsialistik partiyasi asosida tashkil qilingan. Uni tuzish
haqidagi qaror 1978-yilning iyulida mamlakat prezidenti A.Sadat tomonidan e’lon
qilinib,  shu  yilning  sentabrida  ta’sis  etuvchi,  1980-yilning  aprelida  birinchi
qurultoyi  bo‘lib  o‘tgan.  A.Sadat  o‘limidan  so‘ng  partiyaning  favqulo d dagi
qurultoyi  1982 - yilning  yanvarida  partiya  raisi  etib  Misrning  yangi  prezidenti
33
Видясова  М.Ф.,  Умеров  М.Ш. ,  Египет  в  последней  трети  XX  века:  опыт  либерализации  экономики  и
политической системы. - М., 2002. – С. 87.   
32 H.Muborakni  saylaydi.  U  1983-yilning  fevralida  XDP  g‘oyaviy  yo‘nalishlari
haqidagi dasturiy hujjatni ma’qullaydi.
“1952-yilgi  iyul  inqilobi”  muvaffaqiyatlarini  tasdiqlab,  partiya  adolat  va
ijtimoiy  tinchlikka  asoslangan  jamiyat  qurish  yo‘li  bilan  misrlikka  farovonlikni
ta’minlashni  o‘zining asosiy  maqsadi  deb  e’lon  qildi. Ushbu  masalaning  yechimi
sifatida  din,  arab  millatchiligi  va  demokratik  sotsializm  belgilandi.  Kuchli
partiyaviy  tuzilmaning  tuzilishi  rasmiy  ko‘ppartiyaviylik  tizimiga  qaramasdan
mamlakat siyosiy hayotini nazorat qilishga imkoniyat yaratdi.
Milliy taraqqiyot partiyasi  (MTP)  – 1976 - yil Arab sotsialistik ittifoqi “so‘l”
platformasining asosida tashkil topgan. Ushbu partiyaga 1952 - yilgi to‘ntarishning
sobiq yetakchilaridan biri Xolid Mo h i ad-Din raislik qildi. Partiyaning maqsadlari
–  milliy  demokratik  inqilob  masalalarini  bajarish  va  J.A.Nosir  tomonidan
boshlangan islohotlarni amalga oshirishdan iborat. Partiya tarkibida ham J.A.Nosir
tarafdorlari,  ham  kommunistlar  mavjudligi  qator  dasturiy  qoidalar  uchun  murosa
yo‘llarini belgilagan. Shu sababli, MTP sinfiy qarama-qarshiliklar mavjudligini tan
olsa-da,  sinfiy  kurashni  tinchlik  yo‘li  bilan  olib  borish  zarurligini  qayd  etadi.
Ijtimoiy  tinchlikni  saqlab  qolishni  ma’qullab,  partiya  bir  vaqtning  o‘zida  xalq
ommasining  ehtiyojlarini  qondirish,  ularning  siyosiy,  iqtisodiy  va  ijtimoiy
muammolarining  demokratik  yechimlariga  ishtirokini  ta’minlash  kabilar
partiyaning asosiy maqsadi qilib belgilandi.
Tashqi  siyosatda  partiya  milliy  mavqeni  qo‘llab,  prezident  A.Sadatning
AQSh bilan hamda Isroil bilan tinchlik bitimini keskin tanqid qilgan.
Liberal  sotsialistik  partiya  –  1976 - yil  Arab  sotsialistik  ittifoqining  “o‘ng”
platformasi asosida shakllangan. Unga 1952 - yili to‘ntarish ishtirokchisi, iqtisodchi
va  tadbirkor  Mustafo  Komil  Murod  raislik  qilgan.  Liberallar  dasturi  –
tadbirkorlikning  erkinligi,  davlat  nazoratining  keskin  qisqartirilishi,  chet  el
investisiyalarini  jalb  qilish,  sinfiy  kurashni  qat’iyan  man  qilish,  G‘arb
mamlakatlari bilan aloqalarni mustahkamlashdan iborat.
“Yangi  Vafd”  partiyasi  –  1952 - yili  yetakchi  rol  o‘ynagan  va  to‘ntarishdan
so‘ng man qilingan “Vafd” partiyasi an’analarini davom ettirgan partiyadir. 1977-
33 yilning  avgustida  partiyani  qayta  tuzish  e’lon  qilinib,  1978-yilning  fevralida
rasman  qayd  qilingan.  Vafd  harakatining  veterani  Fuad  Siroj  ad-Din  uni  raisi
bo‘lgan.  Partiya  dasturiga  asosan,  “Yangi  Vafd”  respublika  tuzishni  tan  olib,
demokratik  sotsializmni  axloqiy,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  tizim  sifatida  ma’qullaydi.
Sinfiy  qarama-qarshiliklar  o‘rniga  vafdchilar  insonparvarlikni,  davlat  va  xususiy
sektor milliy iqtisodiyot doirasida bo‘lishini ta’kidlaydi. Ular fikriga ko‘ra, davlat
sektori  ishlab  chiqarish  sohalarining  rivojlanishida  yetakchi  rol  o‘ynashi  zarur.
Shunga  qaramay,  davlat  xususiy  sektorni  qo‘llab-quvvatlashi  lozim.  Partiya
demokratik  erkinlikni  kafotlatlash,  prezident  tizimini  parlament  tizimiga
o‘zgartirish,  sud  va  prokuratura  mustaqilligini  ta’minlash  maqsadida
Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar kiritdi.
“Vafd”ning  qayta  tuzilishi  Misr  partiyaviy-siyosiy  tizimida  muhim
o‘zgarishlarga  olib  keldi.  Natijada  unga  ko‘pgina  oppozision  kuchlar  qo‘shildi.
Vafdchilar faolligining sabablaridan biri milliy birlik va ijtimoiy tinchlik haqidagi
1978-yilgi  Qonunni  qabul  qilish  bo‘lib,  uning  asosida  hukumat  respublika
davrigacha bo‘lgan qator yetakchilar, jumladan “Yangi Vafd”ning ba’zi arboblarini
jamiyat siyosiy hayotida ishtirok etishini ta’qiqladi. Natijada partiya o‘z faoliyatini
to‘xtatishni  e’lon  qildi  va  1981 - yilda  uning  boshliqlari  repressiya  qilindi.  “Yangi
Vafd”  1984-yili  H.Muborak  davrida  qonuniylashtirildi.  Partiya  tuzumni
liberalizatsiya  qilishni,  davlat  sektorini  cheklash  va  chet  el  investetsiyalarini
kengaytirishni talab qildi.
Sotsialistik  mehnat  partiyasi  –  1978-yilning  oktabrida  qonuniylashtirilib,  1933-
yilda  mavjud  bo‘lgan  va  1952-yilda  ta’qiqlangan  “Misr  al-Fattat”  (Yosh  Misr)
partiyasi  an’analarini  davom  ettirgan.  Sotsialistik  mehnat  partiyasining  dasturi
“Milliy  sotsializm”,  panarabizm  va  panislomizmga  asoslangan.  Tashqi  siyosatda
milliy mavqega ega bo‘lib, A.Sadat siyosatini tanqid qilgan 34
. 
 “Al-Umma”  partiyasi  –  1983-yilning  iyulida ilohiyotchi  Ahmad  as-Sabahi
Avadalla  tomonidan  tuzilib,  shariat  asosidagi  “Misr  islom  arab  respublikasi”  va
34
 Шахмудбеков Ш. Борьба народа Египта за независимость (1918-1970). – Т., 1992.  - Б. 67-77.
34 “konsultativ  demokratik  sotsialistik  tuzum”ni  ilgari  surgan.  Partiya  dasturi  milliy
va islomiy-ilohiy konsepsiyalarga asoslanadi.
“Musulmon  birodarlar”  uyushmasi  –  boshqa  arab  davlatlarida  bo‘limlarga
ega  bo‘lgan  Misrning  eng  katta  musulmon  diniy-siyosiy  tashkiloti  hisoblanadi.
1928-yili  o‘qituvchi  Hasan  al-Banno  tomonidan  tuzilgan.  Uyushma  davlatning
islom  dinidan  ajralmasligini  e’lon  qilib,  teokratik  tuzum  va  islom  dinining  asosi
bo‘lgan  xalifalikni  o‘z  maqsadi  qilib  oldi.  Ilk  qadam  sifatida  “Musulmon
birodarlar”  Misr  qonunchiligini  Qur’oni  Karim  va  shariat  me’yorlariga  muvofiq
bo‘lishini  talab  qilgan.  Sadaqa  vositasida  kambag‘allar  foydasiga  daromadni
taqsimlovchi “islom iqtisodiyoti”ni ma’qullaganlar.
1952-yildan so‘ng uyushma ta’qiqlanib, J.A. Nosir tuzumiga qarshi fitnalar
uyushtirishni boshlagan. Natijada uning minglab a’zolari qamoqqa olinib, ba’zilari
o‘lim  jazosiga  mahkum  qilinganlar.  Omar  Telmisani  boshchiligidagi  uyushma
rahbariyati  A.Sadatni  qo‘llab-quvvatlab,  Isroil  bilan  tinchlik  bitimini  imzolagani
uchun  unga  keskin  ravishda  qarshi  chiqqan.  1981-yili  musulmonlar  va  qibtiylar
o‘rtasidagi  shiddatli  to‘qnashuvlardan  so‘ng  hukumat  yuzlab  “Musulmon
birodarlar”ni,  jumladan  Telmisanini  qamoqqa  olib,  uyushma  nashrlarini  to‘xtatib
qo‘ygan.  Hukumat  rahbarligiga  H.Muborak  kelganidan  so‘ng  uyushma  yana
faollashib, qat’iy ravishda qonuniylashtirishni talab qilgan. 
       Bugungi  kunda  bir  qancha  guruhlar  Misr  jamiyatining  barcha  sohalari,
jumladan siyosiy-partiyaviy sohaga ham bevosita o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda.
       Tadqiqotchilarning  fikriga  ko'ra,  bugungi  kunda  Misr  siyosiy  sahnasida
quyidagi guruhlar asosiy o’yinchilar sifatida chiqdi:
- Mo’tadil  islomiy  tashkilotlar  va  harakatlar.  Ularning  asosiy  maqsadi
jamiyatni  islom  normalari  asosida  modernizatsiyalashdir.  “Musulmon  birodarlar”
(oliy  rahbar  -Muhammad  Badiy)  va  ularning  siyosiy  qanoti  Ozodlik  va  adolat
partiyasi (birinchi rahbar-Muhammad Mursiy) mo’tadil islomiylarni tashkil qiladi.
- Radikal  islomiy  guruhlar  (salafiylar).  Shariat  normalari  asosida  islomiy
davlat qurish talabi bilan chiqqan. “An-Nur” (rahbar-Imad Abdul G’ofur) va “Al-
Asala” (rahbar-Odil Abdul Maqsud Afifiy).
35 - Ikki  dunyoviy  guruhlar:  birinchi  guruh-harbiylar  va  qurolli  kuchlar
birlashmalari.  Ikkinchi  guruh-ommaviy  revolyutsiyalarni  tashkillashtirgan  liberal
va demokratik doiralar. Ularning asosiy talabi diniy davlat qurishdan voz kechish
va  dunyoviy  taraqqiyot  yo'lini  tanlash.  Dunyoviy  taraqqiyot  tarafdorlari:  “Misr
Kongressi”,  “Ad-Dustur”  (“Konstitutsiya”),  “Revolyutsion  yoshlar  koalitsiyasi”,
“25 yanvar yoshlar harakati, “6 aprel harakati”, “Yangi Vafd» va “Al-Gad”  35
.
    Shuningdek,  H.Muborak  tarafdorlaridan  iborat  bo’lgan  Milliy  demokratik
partiya a’zolari Misr fuqarolar partiyasi va Birlik partiyasi, Misr milliy partiyasi va
Misr taraqqiyoti partiyasi saflariga qo’shilgan.
I bob bo’yicha xulosalar
Birinchi  bobda  bayon  etilgan  mulohazalar  quyidagi  asosiy  xulosalarni
chiqarishimizga imkon beradi:
1.  Bu  o‘rinda  asosiy  gap  demokratiyaning  jamiyat  miqyosida  to‘liq  qaror
topganligini  bildiruvchi  asoslar:  demokratiya  institutsionallashuvi  va
demokratiyaning sotsial darajada amal qila boshlashligi masalasi ustida bormoqda.
Demokratiyaga  nisbatan  qo‘yilayotgan  bunday  mezonlar  davr  talablarining
mahsulidir.  Zeroki,  zamonaviy  tendensiyalar  demokratiya  o‘lchamlarini  yangi
darajalarda kengaytirilishini talab etmoqda. Bunday holat ayniqsa demokratiyaning
barcha  yetakchi  institutlari,  ustunlarini  zamonaviylashtirilishini  ob’ektiv  ravishda
taqozo qiladi.
2.  Mustaqillikni  qo‘lga  kiritgan  hamma  davlatlar,  shu  jumladan  arab
davlatlari  ham  iqtisodiy  inqirozlar, harbiy – siyosiy  o‘zgarishlar, jamiyat sinfiy –
strukturasiga  radikallarning  siqilib  kirishi,  turmush  tarzidagi  odatlar  va  ananaviy
tasavvurlarning  darz  ketishini  boshidan  kechirdilar.  Bularning  hammasini  G‘arb
madaniyati,  normalari,  etikasining  ekspansiya  qilinishi  oqibatida  chuqurlashib
ketdi. Mana shunday bir holatda tabiyki arab davlatlari aholisining katta qismining
dinda  yuz  berayotgan  muammolardan  nafaqat  boshpana  topish,  balki  ularga
yechim  qidirishga  urinishi  saqlanib  qolgan.  Shu  sababli  islomga  etiqod  qiluvchi
35
 Демченко  А.  Египет  на  пути  к  трансформации  политической  систем ы  //  [Электронный  ресурс]  http:  //
www.perspektivy.info/oykumena/vostok/jegipet_na_puti_k_transformacii_politicheskoj_sistemy_2013-01-29.htm -
(дата обращения: 15.03.2014)
36 har qanday sinf, har qanday ijtimoiy – siyosiy harakat, har qanday partiyalar islom
dinidan  o‘z  doktrinalarini,  siyosiy  dasturlarini  dindagi  g‘oyalar  bilan  jihozladilar,
harakatlari din me’yorlariga asoslanganiga e’tibor qarata boshladilar. Shu bilan bir
qatorda  zamonaviy  talablarga  asoslangan  harakatlar  va  boshqa  bir  qator  faktlar  –
ijtimoiy – iqtisodiy, ichki va tashqi siyosat, sivilizatsiyaviy psixologik – harakatlar
asosida islomizmning ko‘tarilishi yuz berdi.
3.  Arab  dunyosida  qayd  etilmagan  g‘arbiy  namunadagi  demokratiyaning
o‘ziga  xos  xususiyatlarini  o‘rnatishga  bo‘lgan  urinishlar  ochiqchasiga  ko‘ngilsiz,
ya’ni yoqimsiz deb ataldi. Shu bilan birga bu narsa Misrda ham kuzatildi va milliy
psixologiyalarning, an’analarning va tarixiy rivojlanishning kelib chiqishiga sabab
bo‘ldi.
Misr  davlat  boshqaruvida  prezident  hokimiyati  asosiy  o’ringa  tuzilma
hisoblanadi.  Zeroki,  aynan  ma’lum  bir  davrlarda  deyarli  barcha  hokimiyat
tuzilmalari  prezidentga  bo’ysundirilganini  kuzatish  mumkin.  Mintaqa  miqyosida
Misr  Arab  Respublikasida  demokratik  prinsplarning  rivojlanishi  jadal  suratlarda
davom  etmoqda.  Mamlakatda  o’tkazilgan  saylov  jarayonlari  va  amaldagi
hokimiyatning  davlat  va  jamiyat  hayotida  olib  borayotgan  demokratik  islohotlari
Misrda  prezidentlik  institutining  istiqboli  yuqori  ekanligidan  dalolat  beradi.
Nomzodlarning  turli  siyosiy  guruhlar  tomonidan  ko’rsatilayotganligi,  saylovoldi
kompaniyalarida  diniy  partiyalarning  faol  ishtiroki,  umuman  saylovlarning
ko’ppartiyaviylik asosida amalga oshirilishi bunga yorqin misol bo’la oladi. O’tgan
davr  mobaynida  turli  siyosiy  holatlardan  qat’iy  nazar  Misrda  mustahkam  davlat
boshqaruv  tizimi  shakllandi.  Shu  bilan  birgalikda,  MARdagi  demokratik
jarayonlarda  islom  omili  haqida  fikr  yuritganda,  XX  asr  oxirlarida  hukmron
doiralar islomizm va aqidaparastlik g’oyalarini jamiyat hayotida chegaralash uchun
keskin  kurash  olib  borganligini  ko’rish  mumkin.  Shu  sababdan  aytib  o’tish
mumkinki,  MAR  uchun  davlat  va  jamiyat  boshqaruvida  demokratik  tamoyillarni
islomiy yo’nalishlarini ishlab chiqish vazifasi dolzarb masala hisoblanadi. Zeroki,
MAR  kabi  dunyoviy  yo’nalishdagi  musulmon  mamlakati  uchun  demokratik
jarayonlarda  islomning  radikal  yoki  fundamentalistik  ko’rinishlarini  emas,  balki
37 islom dinining mo’tadil va an’anaviy qarashlarini amalga  oshirish eng muhim  va
ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. 
II bob. XX asr oxirlarida Misr Arab Respublikasidagi ijtimoiy-siyosiy
jarayonlarning muhim amaliy jihatlari
2 . 1. Misr davlat boshqaruv ida kiritilgan o’zgarishlar amaliy ahamiyati 
1952-yil “Iyul inqilob”idan so’ng Misr ijtimoiy-siyosiy hayotida demokratik
qadriyatlar va prinsplar asta-sekin qaror topa boshladi.  Misrda mana shu davrdan
boshlab  davlat  va  jamiyat  hayotining  barcha  sohalarida  keng  ko’lamli  islohotlar
olib borildi. Bu islohotlarning zamirida demokratik prinsplarga  asoslangan,  inson
huquqlari  va  erkinliklari  to’laqonli  ta’minlangan,  xalqaro  hamjamiyatning  teng
huquqli  a’zosi  bo’lgan,  iqtisodiy  rivojlangan  va  har  tomonlama  kuchli  davlat
qurish  yotadi.  O’tgan  yarim  asrdan  ko’proq  bu  davrdagi  Misr  tarixi  bir  tekisda
kechmadi va murakkab bir sharoitni boshdan kechirdi. Murakkab bu vaziyatlarga
qaramay  Misr  o’z  oldiga  qo’ygan  vazifalarni  uddalay  oldi.  Misr  xalqi  prezidenti
misolida markazlashgan kuchli davlat qura oldi. 
Misrning  arab  davlatlari  o’rtasidagi  siyosatini  shakllantirish,  mintaqadagi
xalqaro  munosabatlarda  uning  o’rni  va  rolini  aniqlash  va  mustahkamlashga  bir
qator iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va diniy omillar ta’sir qiladi 36
. Davlatning ichki
tuzilmalarida  qat’iy  va  mustahkam  siyosat  olib  borish  ko’p  hollarda  xalqaro
maydonda  va  mintaqada  davlatning  o’rni  va  mavqeidan,  yuritilayotgan  kuchli
tashqi  siyosatdan  kelib  chiqadi.  Misrning  ijtimoiy-iqtisodiy  ko’rsatgichlari
hukumat  oldida  yetarlicha  muammolar  borlig`ini  ko’rsatadi.  Ishsizlik  va
kambag’allikning  yuqori  darajadaligi  sababli  Misr  inson  rivojlanish  indeksi
36
 Ёвкочев  Ш.А.  Исламский  фактор  в  политической  системе  современного  Египта.  –  Т.:  Ташкентский
исламский университет, 2008.  –  C . 32.
38 bo’yicha  dunyoda  120-o’rinda  turadi.  Ishsizlik  rasmiy  ma’lumotlar  bo’yicha  8-
10%  ni tashkil qiladi .  Misr aholisining qariyb yarmi – 35 mln misrlik kambag’al
hayot  kechiradi.  Shundan  6  mlni  og’ir  ahvolda.  Shuning  uchun  ham  iqtisodiy
islohotlarni  chuqurlashtirish,  iqtisodiyotni  erkinlashtirish  va  boshqa  shu  kabi
masalalar  yuzasidan  chet  el  investitsiyalari  jalb  qilinadi.  Bu  esa  siyosiy  jihatdan
rivojlangan  davlatlar  ta’sir  doirasiga  tushib  qolishiga  olib  keladi.  Iqtisodiyotni
zamonaviylashtirish,  yangi  ish  joylarini  yaratish,  aholi  turmush  sharoitini
yaxshilashga  qaratilgan  Misr  hukumatining  say-harakatlari  yuqori  darajadagi
demografik  o’sish  bilan  to’qnash  keladi.  1996  yil  Misr  aholisi  60.2  mln  tashkil
qilgan bo’lsa, 2004 yilda bu ko’rsatgich 74 mmlnga yetdi. Kuniga 4 ming chaqaloq
dunyoga keladi. Bunday o’sish saqlanadigan  bo’lsa 2030 yilga kelib Misr  aholisi
ikki barobarga ko’payishi mumkin. 
Eng rivojlangan sohalardan biri bu turizm hisoblanadi. Yiliga YIMning 10%
miqdorida daromad keltiradi. 1996-yildan boshlab Misrga sayyohlar oqimi qariyb
ikki  barobarga  ko’payib,  2004-yilda  8mlnga  yetdi  va  davlat  g’aznasiga  6  mlrd
dollarni  olib  keldi.  Misr  neft  eksport  qiluvchi  davlat  bo’lib,  Arab  davlatlari  neft
eksport  qilish  tashkiloti  (OAPEK)  azosi  hisoblanadi.  Neft  eksporti  yillik  jami
eksportning  40%  ni  tashkil  qiladi.  Neft  qazib  olish  esa  yalpi  ichki  maxsulotning
10/1  qismini  tashkil  qiladi.  Neftga  bo’lgan  ichki  talabning  ortishi  va  Qizil
dengizning  Suvash  qo’ltig’idagi  konlarning  tugashi  yaqin  yillar  ichida  Misrni
neftni import qiluvchi davlatga aylantirishi mumkin. Misr hukumati bunga qarshi
yangi  neft  konlari  topishni  va  ichki  talabni  gaz  muqobilida  almashtirishni  yo’lga
qo’ymoqda. Bugungi kunda Misrning neft zaxirasi 3.5 mlrd barelni tashkil qiladi 37
.
Mintaqada  tinchlik  va  barqarorlikni  ta’minlash  Misr  siyosatining  asosiy
yo’nalishi  sifatida  namoyon  bo’ladi.  Chunki  chet  el  investitsiyalari  tinch  va
barqaror mintaqalardagina joriy qilinadi. Misr o’zining mintaqadagi  va jahondagi
obro’  e’tibori  va  ta’sirini  yanada  kuchaytirish  maqsadida  aksariyat  mintaqaviy
loyihalarning  tashabbuskori  sifatida  maydonga  chiqadi. 38
 Integratsion  loyihalar,
37
 http://www.oilpress.ru//index.html/ 
38
 A л-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное пособие. (под ред акад. Н.Ибрагимова).
– Т.: ТашГИВ, 2002. – С.87.
39 Arab-Isroil  muammolarini  hal  qilish,  mintaqaviy  xavfsizllikni  ta’minlash  va
umuman  Yaqin  Sharqdagi  nizoli  hollarni  hal  qilish  shular  jumlasidandir.  Aynan
mana shu omillar Misr prezidentini davlat rahbari va yetakchi sifatidagi obro’yini
ko’tarib  yuboradi.  Bundan  tashqari  o’zaro  foydali  asoslarda  chet  el
investitsiyalarini  jalb  qilinishiga  olib  keladi.  Misrning  xalqaro  maydondagi  yana
bir maqsadi  BMT Xavfsizlik  Kengashining doimiy a’zosiga  bo’lishdir. Bu haqda
Milliy  Majlisning  tashqi  ishlar  qo’mitasi  1996  yil  mayda  qilgan  maruzasida
aytilgan edi. Unga ko’ra Misr BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy azosi bo’lishi
uchun  xalqaro  maydondagi  barcha  davlatlar  bilan  yaqin  va  do’stona  aloqalar
o’rnatish  va  mintaqada  Misrning  yetakchi  sifatida  ta’sir  doirasini  kengaytirish
lozimligi  aytib  o’tildi.  Bu  mintaqa  davlatlari  va  Misr  bilan  do’stona  aloqada
bo’lgan barcha davlatlar manfaatlariga mos kelar edi. Rasmiy Qohira BMTni isloh
qilish  dasturi  bo’yicha  Afrikaga  ajratiladigan  Xavfsizlik  Kengashidagi  ikki
o’rindan  biriga  mos  kelishini  bir  qator  omillar  bilan  izohlaydi.  Buni  isbotlash
uchun ko’pgina dalillarni keltirib o’tadi. Misr tashqi ishlar vaziri Axmed al- Hait
shunday  deydi:  “Misr  butun  Afrika  bo’yicha  eng  katta  iqtisodiyotga  va  xalqaro
hamjamiyat  bilan  keng  aloqalar  o’rnatishga  imkon  beruvchi  eng  ko’p  diplomatik
missiyaga  ega”.  Bundan  tashqari  Misr  ko’plab  xalqaro  tinchlikparvar
operatsiyalarda qatnashayotgan ko’psonli armiyaga ega. Shunday ekan arab, islom
va O’rtayer dengizi nomidan Xavfsizlik Kengashida qatnashishi  mumkin bo’lgan
Afrika a’zosi bo’la oladi. Misr buning uchun kerakli yordamni arab davlatlaridan
oladi 39
. 
Misrning kelgusidagi taraqqiyoti va istiqbolini ta’minlovchi omillar qatoriga
geografik joylashhuvini keltirishimiz mumkin. Misr Arab Sharqining ikki qismini
–  Mag’rib  va  Mashriqni  bir-biri  bilan  bog’labgina  qolmay,  turli  madaniyatlar
tutashgan  markazda  joylashgan.  Bu  Misrning  bir  paytning  o’zida  bir  necha
mintaqaning  xalqaro  munosabatlarida  faol  ishtirokchi  bo’lish  imkonini  beradi.
Chunki  u  Arab,  Afrika,  Osiyo  va  O’rta  Yer  dengizi  mintaqalari  tutashgan  joyda
joylashgan.  XX-XXI  asr  davomida  mana  shu  mintaqalar  bilan  faol  hamkorllik
39
 Misr Arab Respublikasida: davlat va diniy institutlar.  O’ zbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi Davlat va
jamiyat q urish akademiyasi. – T. , 2007. – B. 32 .  
40 munosabatlarini  o’rnatib,  integratsion  tashkilotlarga  a’zo  bo’ldi.  Suvaysh  ustidan
Misrning  to’laqonli  mustaqilligi  uning  xalqaro  maydondagi  strategik  ahamiyatini
oshirib yuboradi. Bu kanal orqali dunyo bo’yicha 10% tashuvlar amalga oshiriladi.
Suvaysh kanalidan Misrga 2002-yil 1.9 mlrd dollar daromad kelgan bo’lsa, 2004-
yil bu ko’rsatgich 3 mlrdga yetdi. 
Misr iqtisodiyoti uchun qimmatga tushayotgan yana bir holat bu Arab-Isroil
mojarosining  davom  etayotganidir.  Chunki  bu  juda  katta  harbiy  xarajatni  talab
qiladi. XX asr oxirida Misr o’zining ko’p sonli aholisi bilan mintaqada yetakchilik
uchun  davogarlardan  biri  bo’ldi.  Misr  tashqi  siyosati  ko’p  qirraliligi  va  faolligi
bilan, zamonaviy xalqaro munosabatlarning dolzarb masalalarini qamrab olganligi
bilan munosib o’rin egallaydi. Ko’p sonli armiya nafaqat o’z suverenitetini balki,
mintaqa xavfsizligining garovi hamdir. Misr o’z qo’shnilari bilan iliq va do’stona
munosabatlar  o’rnatib,  mintaqaning  ommaviy  qirg’in  qurollaridan  holi  bo’lishiga
harakat qiladi 40
.
Misrda  prezidentlik  institutining  istiqboli  haqida  gapirar  ekanmiz,  davlatda
hukumatni  shakllantiruvchi  asosiy  kuch  -  siyosiy  partiyalarga  alohida  to’xtalib
o’tishimiz  lozim.  Misrda  siyosiy  partiyalarni  shartli  ravishda  ikki  turga  ajratish
mumkin: birinchisi bu xalq ichidan  chiqqan va xalqning haqiqiy xohish irodasini
o’zida  aks  ettirgan  partiyalardir.  Bu  partiyalar  o’z  faoliyatida  biroz  keskinlikni
ifoda etib, ko’proq diniy xarakterga ega bo’lib, aksariyat hollarda faoliyati taqiqlab
qo’yiladi  (Musulmon  Birodarlar).  Ikkinchisi  esa  hokimiyatda  hukmron  g’oya,
qarashlar ta’sirida, ya’ni ayni paytdagi siyosiy ehtiyojdan kelib chiqib shakllanadi.
Aniqroq  qilib  aytadigan  bo’lsak  hukmron  doiralar  tomonidan  shakllantiriladi.
Misol  sifatida  prezident  Abdul  Nosir  hokimiyatga  kelishi  bilan  davlat  siyosati
sotsialistik  yo’l  tomon  o’zgarishi  munosabati  bilan  Misr  Sotsialistik  Partiyasi
yetakchilikni  qo’lga  oladi.  Anvar  Sadat  hokimiyatga  kelishi  bilan  davlat  siyosati
kapitalistik  yo’nalish  tomon  yuz  buradi.  Endi  Milliy  Demokratk  Partiya
yetakchilikni  qo’lga  oladi.  Umuman  Misrning  yaqin  o’tmishdagi  tarixiga
sinchiklab  nazar  tashlaydigan  bo’lsak,  davlat  hayotidagi  siyosiy  munosabatlar
40
 Мунавваров  З.И  Страны  Аравийского  полуострова  в  международных  политических  и  экономических
отношениях 20 века: автореф. дисс. ... док. полит. наук. – Т., 1997.  – C . 34.
41 ko’proq  davlat  rahbarining  irodasiga  bog’liq  holda  rivojlanadi.  Bundan  ko’rinib
turibdiki Misrda davlat rahbari bo’lgan prezident qo’l ostida kuchli markazlashgan
hokimiyat  shakllangan.  Bu  esa  Misr  siyosatining  qat’iy  yo’nalishda,  ustuvor
maqsadlardan  og’ishmay  borishida  muhim  omil  bo’lib  xizmat  qiladi.  Ayniqsa
so’nggi  yillarda  Misr  davlat  va  jamiyat  hayotiga  demokratik  tamoyillar  va
qadriyatlarni jadal suratlarda tadbiq qilmoqda. Arab dunyosida, ayniqsa mintaqada
alohida ta’sirga ega bo’lgan Misrdagi demokratlashtirish jarayoni zamonaviy jahon
siyosatida  alohida  ahamiyatga  ega.  Butun  dunyodagi,  ayniqsa  mintaqadagi
kelgusidagi  taraqqiyot  aynan  mana  shu  jarayonga  bog’liq.  2005-yil  7-sentabrda
bo’lib  o’tgan  prezidentlik  saylovlari  bizning  nazarimizda  davlatning  zamonaviy
ijtimoiy-siyosiy  hayotida  ikki  xil  tendensiyada  namoyon  bo’ldi.  Birinchisi,
hokimiyatning  demokratik  yo’ldan  borayotganini  yoki  dunyo  hamjamiyati
nigohida Misrning demokratik imidjini yaratish uchungina harakat qilinayotganini
aks  ettirsa,  ikkinchidan  jamiyatda  islomiy  harakat  kuchayayotgani  bilan
xarakterlanadi.
Prezident  saylovi  natijasida  Xusniy  Muborak  88.5%  ovoz  bilan  beshinchi
marta  qayta  saylandi.  Aytib  o’tish  lozimki,  bu  prezidentlik  saylovida  ilk  bor
mamalakat  tarixida  prezidentlik  uchun  ko’p  (o’nta)  nomzod  ko’rsatildi.  Xusniy
Muborakning asosiy raqiblari Ayman Nur 7.6%, Noaman Jamaa 2.9% ovoz oldi.
Bu  nomzodlar  amaldagi  prezident  X.Muborak  uchun  munosib  qarshilik  ko’rsata
olmasada,  g’alaba  uchun  teng  huquqli  kurash  olib  borishining  o’zi  Misrda
demokratik  yo’lda  yana  bir  muhim  qadam  bo’ldi.  2005-yil  boshida  X.Muborak
tashabbusi  bilan  konstitutsiyaning  76-moddasiga  o’zgartirish  kiritildi. 41
 Bunga
muvofiq  endi  prezidentlikga  nomzodlar  to’g’ridan-to’g’ri  ko’rsatiladigan  bo’ldi.
Ilgari nomzod parlament 3/2 qismi ovozi bilan tasdiqlanib, referendumga qo’yilar
edi.  Bu  tartib  qonuniy  faoliyat  yuritayotgan  barcha  siyosiy  kuchlarning  saylovda
qatnashishi  va  mamlakat  taqdirini  belgilash  imkonini  yaratdi. Shunday  bo’lishiga
qaramay  bu  hali  haqiqatdan  yiroq,  chunki  amalda  hokimiyat  yagona  –  Milliy
41
 Сапронова  М.А.  Конституционно-правовой  механизм  осуществления  внешней  политики  в  арабских
странах  //  Конституционно-правовой  механизм  внешней  политики:  Учебное  пособие.  –  М.:  РОССПЭН,
2004 . –С.289.
42 Demokratik Partiya qo’lida. Rahbari Xusniy Muborak bo’lgan Milliy Demokratik
Partiya parlamentda ko’pchilik o’ringa ega. 2005-yil bo’lib o’tgan saylovlar Misr
ijtimoiy-siyosiy hayotidagi ba’zi bir muhim holatlarni yaqqol aks ettirib ketdi. Biri
“Musulmon Birodarlarning” g’alabasi bo’lsa, ikkkinchisi oliy tabaqa partiyalarning
mag’lubiyati va yana biri boshqaruvdagi Milliy Demokratik Partiya ichidagi o’zaro
kurashdir.  “Musulmon  Birodarlar”  asotsatsiyasi  1954-yil  rasman  taqiqlangan
bo’lsada,  o’z  vakillarini  parlament  saylovlarida  mustaqil  nomzod  sifatida
ko’rsatadi.  Natijada  Musulmon  Birodarlar  Milliy  Assambleyaning  88  ta  o’rnini
egallashdi.  Hokimiyat  vakillari  keng  va  ochiq-oydin  qarshilik  ko’rsatsalarda
Musulmon  Birodarlarning  yaqqol  ustunligini  aytib  o’tish  muhim.  Musulmon
Birodarlar  tarafdorlari  va  milliy  politsiyaning  saylov  kunlaridagi  to’qnashuvida
tarafdorlarning  ko’pchiligi  qamaldi  ko’pi  esa  halok  bo’ldi.  ”Nosiriylar”(Jamol
Abdul Nosir va uning siyosati tarafdorlari) esa hech qanday o’rin egallay olmadi.
Shu bilan birga boshqaruvdagi MDP ko’pchilik o’rin bilan raqiblaridan o’zib ketdi
va 336 ta, ya’ni umumiy tarkibning 73% ni egallash nasib etdi. Shundan 10 nafari
konstitutsiyaga  muvofiq  prezident  tomonidan  tayinlandi.  Ammo  bulardan  faqat
147 tasi J.Muborak boshchilik yangi boshqaruvdagi MDP tomonidan ma’qullandi.
Qolgan  179  deputat  MDP  vakili  bo’lib  parlamentda  mustaqil  deputat  sifatida
harakatlanishi  lozim  bo’ldi.  Bu  hol  partiyaning  yangi  yosh  vakillari  va
parlamentning  tanlangan  spikeri  hisoblangan  Fathi  Surur  boshchilligidagi  eski
vakillari  o’rtasida  ichki  kurash  mavjudligini  anglatadi.  Misrdagi  ijtimoiy-siyosiy
jarayonlarni  tadqiq  qilar  ekanmiz,  bu  safargi  parlament  partiya  saylovlari
murakkab  ichki  siyosiy  sharoitda  o’tganligini  aytib  o’tish  lozim.  Mamlakat
ijtimoiy-iqtisodiy  inqirozni  boshdan  kechirmoqda. 42
 Bunga  iqtisodiy  o’sishning
pasayishi(2004-yil 3%ni tashkil qilgan), demografik o’sishning kuzatilishi(2.1%ni
tashkil  qiladi),  chet  el  investitsiyasining  qisqarishi,  2001-yil  AQShdagi,
2005,2006-yillarda  Misrdagi  terroristik  xurujlar  oqibatida  sayyohlar  sonining
qisqarishi. Inflatsiya oqibatida narxlar 40%gacha ko’tarilgan, ishsizlik oshgan. Ish
bilan band aholi atigi 11%ni tashkil qiladi. Misr jami aholisi 73.4mln bo’lgan bir
42
 A л-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное пособие. (под ред акад. Н.Ибрагимова).
– Т.: ТашГИВ, 2002. – С.3 8.
43 paytda 56mln aholi, ya’ni 4/3 qismi 2 dollardan kam turmush sharoitida yashaydi.
Bu aholi davlat tomonidan beriladigan maxsus subsidiyali oziq-ovqat maxsulotlari
bilan kun kechirishi mumkin. 
2011  yil  butun  arab  davlatlarida  “Arab  bahori”  nomi  ostida  ommaviy
noroziliklar  bo’lib  o’tdi.  Buning  o’ziga  xos  xususiyati  shundaki  bu  noroziliklar
oqibatida  arab  davlatlarining  aksariyatida  tub  ijtimoiy-siyosiy  islohotlar  amalga
oshirildi, shu jumladan Misrda ham. Bu inqilobiy to’lqin oqibatida Misr prezidenti
istefoga  chiqishga  majbur  bo’ldi.  2011  yil  4  martda  X.Muborak  tashabbusi  bilan
Oliy  Harbiy  Kengash  19  mart  kuni  umumxalq  referendumi  o’tkazilishini  elon
qildi.  Bu  referendumga  asosan  konstitutsiyaning  sakkiz  moddasiga  o’zgartirish
kiritildi, bular quyidagilar:
a) Prezident vakolat muddati to’rt yil bo’lib, faqat ikki muddatga saylanadi;
b) Faqat Misr fuqarosigina prezident bo’lish huquqiga ega;
c) Prezident chet el fuqarosiga uylanishi mumkin emas;
d) Prezident saylanganidan so’ng 60 kun ichida vitse-prezidentni tayinlashi
lozim;
e) Prezidentlikka  nomzod  ko’rsatish  tartibi  soddalashtirildi  –  15
gubernatorlikdan  30  ming  imzo  to’plashi,  yoki  parlamentda  30  deputat  qo’llab-
quvvatlashi lozim;
f) Sudyalar saylov jarayoni uchun ma’sul qilib belgiland
g) Favqulotda holat joriy qilish tartibi o’zgartirildi;
h) Terrorizmga qarshi kurash bo’yicha prezidentning maxsus vakolatini aks
ettirgan 179-modda bekor qilindi. 
Milliy  Demokratik  partiya  va  “Musulmon  Birodarlari”  referendumni
to’laqonli  qo’llab-quvvatladi.  Mamlakat  aholisining  77%  referendumni  qo’llab-
quvvatladi. 43
 
Shuni  xulosa  qilib  aytganda,  mintaqa  miqyosida  Misr  Arab  Respublikasida
demokratik  prinsplarning  rivojlanishi  jadal  suratlarda  davom  etmoqda.  So’nggi
yillarda  o’tkazilgan  saylov  jarayonlari  va  amaldagi  hokimiyatning  davlat  va
43
 Мамед-заде  П.Н.  О  перспективах  политической  модернизации  в  арабских  странах  //
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/08-04-04. htm
44 jamiyat  hayotida  olib  borayotgan  demokratik  islohotlari  Misrda  prezidentlik
institutining  istiqboli  yuqori  ekanligidan  dalolat  beradi.  Nomzodlarning  turli
siyosiy guruhlar tomonidan ko’rsatilayotganligi, saylovoldi kompaniyalarida diniy
partiyalarning ishtirokiga ruxsat berilishi, umuman saylovlarning ko’ppartiyaviylik
asosida amalga oshirilishi bunga yorqin misol bo’la oladi. O’tgan davr mobaynida
turli  siyosiy  holatlardan  qat’iy  nazar  Misrda  mustahkam  davlat  boshqaruv  tizimi
shakllandi. 
2. 2 . Mis rning demokratik rivojlanish tarixi da parlament faoliyati
 
Misr arab olamida o’ziga xos eng qadimiy va demokratik mezonlarni o’zida
mujassamlashtirgan  davlat  hisoblanadi.  Biroq,  demokratik  jarayonlar  sharq
xalqlari,  ayniqsa,  arab  dunyosida  birdaniga  shakllanadigan  jarayon  deb  hisoblab
bo’lmaydi. Ushbu jarayonga bir qator omillar to’sqinlik qilishi va shu orqali asta-
sekinlik  bilan rivojlanib borishini  ko’rish  mumkin.  Shu boisdan  Misr  demokratik
jarayonlari  shakllanish  tarixiga  nazar  solishdan  avval  demokratik  rivojlanishga
qarama-qarshi turuvchi omillarni ko’rib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo’ladi. 
Barcha  davrlarda  bo’lgani  singari  bugungi  davrda  demokratik  jarayonlar
shakllanishiga  to’sqinlik  qiluvchi  bir  qancha  muammolar  mavjud.  Ushbu
muammolarning  tuzilishi,  xususiyati,  amal  qilishi  turlicha  bo’lib,  bu  har  bir
jamiyat  va  davlatda,  har  bir  mintaqada  o’zgacha  ko’rinishda  mavjud  bo’lishi
mumkin.  Ming  afsus  bilan  tan  olish  kerakki,  bugungi  kunda  demokratik
jarayonlarga  ta’sir  etuvchi  salbiy  omillarni  keltirib  chiqarishga  sun’iy  ravishda
urinishlar kuzatilmoqda.  Buni demokratik jamiyat rivojlanishiga, taraqqiy etishiga
tahdid sifatida baholash mumkin.
Har  qanday  jamiyat  bebaho  va  takrorlanmas  qadriyat.  Bunday  jamiyatning
tarixiy  shakllangan  an’analari,  qadriyatlari,  mentalitetini,  shuningdek  o’chmas
madaniy va ma’rifiy merosini asrab-avaylash hamda unga hurmat bajo keltirishni
taqozo  etadi.  Biroq,  mana  shunday  boyliklarga,  ya’ni  jamiyatning  boyliklariga
tamomila to’g’ri kelmaydigan boshqa bir “boylik”larni olib kelish har doim va har
45 davrda  noxush  oqibatlarga  olib  keladi.  Bunday  holat  bugungi  kunda  deyarli  urf
bo’lishga  ulgurgan  “demokratiya  eksporti”  iborasi  bilan  ifodalanadi.  Mana  shu
iboraga qo’shimcha ravishda yana bir iborani aytib o’tishimiz maqsadga muvofiq.
Bu ibora “demokratiya importi”dir. Bu iboralarning birinchisi bir jamiyatda amal
qiluvchi  tamoyillarning  boshqa  bir  jamiyatga  nusxa  ko’chirishga  bo’lgan  urinish
bo’lsa, ikkinchisi ma’lum bir jamiyatning boshqa jamiyatdagi ma’lum bir o’xshash
xususiyatlarga tayanib, o’sha jamiyatning demokratik jarayonlarini o’z jamiyatida
joriy  etishiga  urinishi,  deb  ta’riflash  mumkin.  Tarix  tajribasidan  ma’lumki,
demokratiyani  eksport  yoki  import  qilish  jiddiy  fojiali  oqibatlarga  olib  kelishi
shubhasiz.  Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  ta’kidlaganidek,  “Ishonchimiz
komilki,  demokratiyani  va  “turli  ochiq  jamiyat  modellari”ni  eksport  qilib
bo’lmaganidek, davlat qurilishining universal loyihasini ham chetdan import qilish
yoki tiqishtirish mumkin emas. Aslida, hammaga birdek ma’qul bo’ladigan bunaqa
modelning o’zi umuman yo’q” 44
.
Hozirgi  globallashuv  sharoitida  dunyoda  demokratiya  shiori  bilan
niqoblangan  keskin  g’oyaviy  kurashlar,  turli  mafkuralar  to’qnashuvi  yuzaga
kelmoqda.  “Demokratiyani  eksport”  qilish  tarafdorlari  jamiyat  hayotining  barcha
sohalarini  liberallashtirish  va  demokratlashtirish,  inson  huquq  va  erkinliklarini
ta’minlash  kabi  tamoyillarni  ilgari  surishlariga  qaramay,  muayyan  mamlakatning
tarixi,  ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyot  darajasi,  xalqining  milliy  urf-odat,  an’ana  va
qadriyatlari,  kishilar  dunyoqarashi  va  tafakkurini  umuman  hisobga  olmaydi  yoki
ularni  ikkinchi  darajali  deb  hisoblaydi.  Shuningdek,  shunga  o’xshash  g’oya  va
qarashlar  tarafdorlari  demokratik  jarayonlarni  tezlik  bilan  sun’iy  ravishda
jadallashtirishga  asosiy  e’tiborini  qaratadi.  Vaholanki,  ular  zamonamizning  eng
rivojlangan  mamlakatlari  sifatida  e’tirof  etiladigan,  deyarli  uch  yoki  to’rt  asrlik
tajribaga  ega  AQSH,  Buyuk  Britaniya,  Germaniya,  Fransiyada  bu  jarayon
demokratiya  unsurlari  o’zaro  bahs  va  munozaralar  va  kurashlar  natijasida
44
 Karimov I.A. O’zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo’lmaydi. –T.13. –T.: O’zbekiston, 2005.
–B. 183-184. 
46 shakllangaligini  unutgan  ko’rinadi.  Masalan,  AQSHda  XIX  asrning  30-yillariga
ham, ya’ni mamlakat konstitutsiyasi qabul qilnganligidan 50 yil o’tib ham ayollar,
hindular  va  qora  tanli  kishilar  fuqarolik  va  siyosiy  huquqlarga  ega  bo’lmagan.
Jahon tajribasi shuni ko’rsatadiki, demokratiya davlat, xalq va jamiyat taraqqiyoti
bilan  birga  yangicha  ma’no-mazmunga  ega  bo’lib,  vaqt  o’tgan  sari  takomillashib
boradi 45
.
Demokratik jarayonlarga salbiy ta’sir etuvchi omillardan yana biri bu radikal
islom g’oyalari deyish mumkin. Bu g’oyalar o’zining o’ta keskinligi va ommaviy
tus  olish  ehtimolligi  xavfi  jihatdan  fojiali  deb  hisoblash  mumkin.  Zeroki,  ushbu
g’oya  tarafdorlari  islomning  fundamentalistik  qarashlarini  bugungi  jamiyat
hayotiga  tadbiq  etishda  keskin  fikrlari  alohida  ajralib  turadi.  Shuningdek,  bu
g’oyani  amalga  oshirish  istagidagi  kishilar  demokratiyaning  xalqaro  huquq
umume’tirof etgan normalari va tamoyillarini inkor etib, shariat qonun-qoidalariga
asoslangan  jamiyat  qurishni  asosiy  maqsad  sifatida  belgilab  olishadi.  Ular  uchun
eng  qulay  vaziyat  va  yo’l  demokratik  sharoitlar  hali  mustahkam  shakllanmagan,
shu  bilan  birgalikda  aholisi  islom  diniga  e’tiqod  qiladigan  mamlakatlarda
demokratiyani tezlashtirish hamda avj  oldirish sharoiti vujudga kelgan bir  paytda
qo’l  keladi.  Shu  o’rinda  bu  masala  xususida  O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi
Prezidenti  Islom  Karimovning  fikrlari  muhim  ahamiyatga  ega.  “Hozirgi  paytda,
ma’lum  tarixiy  sabab  va  sharoitlarga  ko’ra,  demokratik  andozalardan  hali  uzoq
bo’lgan  mamlakatlarda  demokratik  jarayonlarni  sun’iy  ravishda  tezlashtirish,
demokratiya  g’oyalarini  zo’rma-zo’raki  qaror  toptirish  uchun  urinishlar  teskari
natija  berishi  –  bundan  uchinchi  bir  kuch  foydalanib  qolishi  muqarrar  bo’lgan
vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. Bu uchinchi kuch – radikal islomdir” 46
. 
Radikal  islom  nafaqat  demokratik  qadriyat  va  prinsiplarni  inkor  etib
kelmoqda, balki bu orqali islom dinini o’zidagi amallarni ham rad etib kelmoqda.
Zeroki,  aynan  islom  dini  inson  huquq  va  erkinliklarini  hurmat  qilish,  erkin
45
 Karimov  I.  A.  Asosiy  vazifamiz  –  jamiyatimizni  isloh  etish  va  demokratlashtirish,  mamlakatimizni
modernizatsiya  qilish  jarayonlarini  yangi  bosqichga  ko’tarishdan  iborat.  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi
qabul qilinganining 23 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – T.: O’zbekiston, 2015. – B. 13.
46
 Karimov I.A. O’zbek xal q i hech q achon hech kimga q aram bo’lmaydi. –T.13. –T.: O’zbekiston, 2005. –B. 339-
340.
47 yashash, bu dunyoning ne’matlaridan bahramand bo’lish singari g’oyalarni o’zida
mujassamlashtiradi.  Biroq,  afsus  bilan  ta’kidlash  o’rinliki,  islomni  butunlay
o’zgacha  talqin  etish,  uni  murakkablashtirish  va  o’zgacha  tushunish  hollari
ko’payib  bormoqda.  Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  fikricha,  islom
demokratik  din  bo’lib  sabr-bardoshli  bo’lishni,  ma’naviylikni,  insonga
muhabbatni, soflikni targ’ib qiladi. Taqvodor kishi muayyan axloqiy chegaralardan
tashqariga  chiqmaydi.  Xullas,  din  barcha  millatlardagi  har  bir  inson  uchun
muqaddas  qadriyatdir.  Shu  jihatdan  qaraganda,  islom,  agar  uni  buzib  talqin
etishmasa, oddiy, tushunarli dindir 47
. 
Demokratik  jarayonlar  jadal  sur’atlar  bilan  shakllanib  borgani  sayin  uni
talqin  etish,  uning  jamiyat  hayotidagi  asl  rivojlanish  mohiyatini  ochib  berishda
ommaviy  axborot  vositalari  (OAV)ning  o’rni  beqiyos.  Aynan  OAV  demokratik
jarayonlarning shakllanishida o’zining munosib hissasi bilan alohida ajralib turadi.
Xolis  va  mukammal  axborot  muhitini  ta’minlash  va  rivojlantirish  demokratik
jamiyatning  eng  muhim  shartlaridan  biri  sanaladi.  Shu  boisdan  OAVga  ramziy
ma’noda  davlatning  “to’rtinchi  hokimiyati”  sifatida  nisbat  beriladi.  OAVning
asosiy  vazifalaridan  biri  xalqning  xohish-istaklarini  hokimiyat  tarmoqlariga
muttasil  yetkazib  berish,  shuningdek  hokimiyat  tomonidan  amalga  oshirilgan
islohotlar yoki siyosatning asl ma’no-mazmunini xalqqa oshkora tarzda yetkazishi
hisoblanadi.  Boshqacha  aytadigan  bo’lsak,  ular  erkin  faoliyat  yuritishi  davlat
tomonidan nazorat o’rnatilishi yoki bosim o’tkazilish mumkin emas. Bu xususida
O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasida batafsil aytib o’tilgan:
“Ommaviy  axborot  vositalari  erkindir  va  qonunga  muvofiq  ishlaydi.  Ular
axborotning  to’g’riligi  uchun  belgilangan  tartibda  javobgardirlar.  Senzuraga  yo’l
qo’yilmaydi” 48
. Shu bilan birgalikda, O’zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti
Islom  Karimov  e’tirof  etganidek,  “…  jamoatchilikning,  xalqning  hokimiyatga
nisbatan, xalqqa nisbatan, Prezidentga nisbatan, umuman mansabdorlarga nisbatan
47
 Karimov I.A. O’zbekiston: milliy isti q lol, iqtisod, siyosat, mafkura. –T.1. –T.: O’zbekiston, 1996. – B. 237.
48
 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O’zbekiston NMIU, 2014. – B. 22.
48 bildirgan  fikrini  ifodalovchi  mabuotgina  demokratik  matbuot  hisoblanadi.
Odamlarda har xil fikr bo’lishi tabiiy” 49
.
Ammo  OAVning  demokratik  jarayonlarga  ta’siri  salbiy  xususiyat  kasb
etayotganligini ham nazardan qochirmaslik zarur. Ya’ni OAV siyosiy maqsadlarni
amalga  oshirishning  o’tkir  quroli  sifatida  jahon  maydonida  gavdalanmoqda.
Ko’pincha odamlar tarqatilayotgan axborotlarning dastlabkisiga ko’proq ishonadi.
Axborot  yordamida  har  qanday  insonni,  jamiyatni,  qolaversa  davlatni  ham
boshqarish mumkinligi haqida so’z  ketsa hech kim buni inkor etmaydi yoki bunga
qarshi  chiqmaydi.  Zeroki,  bugungi  globallashuv  davrida  axborot  quroli  ko’proq
salbiy maqsadlarda foydalanib kelinayotgani hech kimga sir emas. Buni ko’pchilik
axborot urushi iborasi bilan ifodalashadi. “Axborot urushi” atamasi ilk bor 1967-
yili tilga olingan bo’lib, bu ibora muallifi sobiq Sovet Ittifoqiga qarshi boshlangan
axborot  urushi  asoschilaridan  biri  Allen  Dallesdir 50
.  Axborot  urushining
demokratik  jarayonlarga  ta’sir  etish  doirasi  juda  keng  va  turli-tuman.  Afsuski,
asosan islom dini e’tiqod qilinadigan mamlakatlarda, ayniqsa Shimoliy Afrika va
Yaqin  sharq  mamlakatlaridagi  “Arab  bahori”  deb  nomlangan  inqilobiy
harakatlarning  vujudga  kelishida  axborot  vositalarining  ta’siri  nihoyatda  katta  va
sezilarli rol o’ynaganini anglash qiyin emas. 
Bunday  qarashdan  kelib  chiqib  aytish  mumkinki,  demokratiya  ichkaridan
ham,  tashqaridan  turib  ham  o’rnatilmaydi,  balki  har  bir  xalq  demokratiyani  o’z
mentaliteti,  o’z  qadriyatlariga  munosib  tarzda  u  yoki  bu  darajada  hayotga  joriy
etadi. 
Yuqorida sanab o’tilgan omillarning Misr davlati va jamiyatida demokratik
jarayonlar  shakllanishiga  ta’sir  etganligini  ham  kuzatish  mumkin.  Lekin,  avval
boshida  ta’kidlaganimizdek,  arab  mamlakatlari,  xususan  Misrda  ham  demokratik
tamoyillarning  unsurlari  bir  qator  to’sqinliklarga  uchrab  bosqichma-bosqich
shakllanganini  ko’rish  mumkin.  Ayniqsa,  Misrda  fuqarolarning  huquq  va
49
 Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. –T.5. –T.: 1997. – B. 315.
50
 Musurmon q ulov  O.  Axborot  urushi  va  “Fleshmob”  hodisasi  vositasida  mafkuruviy  tahdid  /  Tinchlik  va
osoyishtalik – oliy ne’mat /  mas’ul muharrir Shayx Abdulaziz Mansur; O’zbekiston musulmonlari  idorasi;  Milliy
g’oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi.  –T.: “Movaraunnahr”, 2013. – B. 102.
49 erkinliklarini  himoya  qilish,  ularning  manfaatlarini  davlat  boshqaruvida  ifoda
etishda arab olamida o’ziga xos tajriba maktabi mavjudligini e’tirof etish mumkin.
Ma’lumki, Misrda davlat bosh qaruv  shakli respublika dir.  1953-yilning 18-iyunida
Misrda monarxiya boshqaruv shakli t ugatildi va Misr Arab Respublikasi deb e’lon
qilindi 51
. 
Misrda demokratik jarayonlar shakllanishini bevosita parlament institutining
rivojlanishi jarayoni bilan bog’liq, deb aytsak adashmagan bo’lamiz.
 Mis r da  ilk  parlament  instituti  tarixan  1866 - yilda  tashkil  etilgan.  O‘zining  135
yillik  tarix  davrida  32  marotaba  qayta  saylangan.  Dastlab  deputatlar  soni  75  tani
tashkil etgan bo‘lsa, hozirda ularning soni 458 tagacha ortgan. 
1805- yilda Usmoniylar imperiyasining Misrdagi voliysi Muhammad Ali va
Al-Azhar  ulamolari  mamlakatda  yangi  norozilik  jarayonini  boshlashadi.  Buning
natijasida Muhammad Ali ma’muriy boshqaruvda  yangi  institutlarni joriy etishga
intiladi.  1824-yilda  Yuqori  Kengash  ta’sis  etiladi.  U  vakillik  kengashi  bo‘lib,
aholining  barcha  qatlamlarini  qamrab  oladi.  Dastlab  ular  soni  24  bo‘lib,
keyinchalik  48  taga  oshiriladi.  1825-yil  yanvar  oyida  uning  huquqiy  maqomi
belgilab  beriladi.  O‘rnatilgan  maqomga  ko‘ra,  Yuqori  kengash  vazifasi  ichki
siyosatda Muhammad Ali tomonidan joriy etiladigan masalalarni muhokama qilish
iborat bo‘ladi 52
. 
1829-yili  Yuqori  kengash  o‘z  vazifalari  Maslahat  kengashi  tashkil  etish
orqali  unga  topshiradi.  Maslahat  kengashi  davlatning  yuqori  mansabdorlari,
ulamolardan  tashkil  topadi.  Kengash  boshqa  mamlakatlardagi  parlament  singari
156 a’zodan iborat  bo‘lib, 33 tasi yuqori mansabdor shaxslar  va ulamolardan, 24
tasi  ma’muriy birlik vakillaridan va 99 tasi  aholi tomonidan saylangan Misr  xalq
vakillaridan iborat bo‘lgan. Kengash o‘z sessiyalarida ta’lim, ma’muriy va jamoat
ishlari bo‘yicha qanday tavsiyalari berishni hal etishgan. 1837-yil Muhammad Ali
davlat  Asosiy  Qonunini  qabul  qiladi. Asosiy  qonunga  binoan,  Maslahat  kengashi
51
 http://shp.by.ru/spravka/encyclop/bes/6q/6a.shtm 
52
 The  Egyptian  Parliament.  /  Konrad  Adenauer  Stiftung,  Research  Paper.  –Berlin,  2008.  –P23-25.  //
http://www.kas.de/wf/doc/kas_456-54-2-30.pdf
50 Maxsus  qonunchlik  kengashi  va  Umumiy  qonunchilik  kengashiga  ajratiladi.  Shu
bilan birga 7 vazirlik portfeliga ega Vazirlar kengashi tashkil etiladi 53
. 
Britaniya tomonidan  XIX  asr o‘rtalarida Misrning bosib olinishi 1883 - yilda
yangi  Asosiy  Q onunning  qabul  qilinishiga  sabab  bo‘ldi.  Mazkur  Qonun  Misr
parlamentini  ikki  palatali  shakllantirilishini  belgilab  berdi:  Qonunchilik  bo‘yicha
Maslahat kengashi va Bosh Assambleya. 
Qonunchilik  bo‘yicha  Maslahat  kengashi  30  a’zodan  iborat  bo‘lib,  6  yillik
muddatga  saylanadi.  Deputatlardan  14  tasi,  jumladan,  Spiker  va  uning  ikki
o‘rinbosari tayinlanadi va 16 nafari saylanadi. Bosh Assambleya 83 a’zodan iborat
bo‘lib, 46 nafari saylanadi va qolganlari hukumatning sobiq amaldorlaridan tashkil
topishi belgilab berildi. 
1923-yil  Misr  rasmiy  ravishda  o‘z  mustaqilligini  e’lon  qilib,  milliy
konstitutsiyasini  qabul  qildi.  Siyosiy  voqelikda  bu  davrda  mamlakatda
Angliyaning  nazorati  o‘rnatilgan  edi.  1923-yilda  mamlakatda  Konstitutsiya  qabul
qilinib,  unda  qirollik  boshqaruvi  ko‘ppartiyaviylik  va  liberal  demokratik
tamoyillarga asoslanishi bayon etilgan. Ilk partiyalar yashirin jamiyatlardan iborat
bo‘lib,  keyinchalik  siyosiy  partiya  sifatida  o‘zlarini  namayon  eta  boshladilar.
Konstitutsiya  ko‘ra ,  Misr  parlamenti  ikki  palatali:  Senat  va  Vakillar  palatasi
sifatida tashkil etildi. Vakillar (qonunchilik palatasi)dagi barcha deputatlar besh yil
muddatga  saylanishi  va  Senat  a’zolarining  3/5  qismi  saylanishi  qolganlari
tayinlanishi belgilab berildi. 
Vakillar  palatasiga  1952 - yilgi  davlat  to‘ntarishiga  qadar  4  marotaba
saylovlar  bo‘lib  o‘tgan  va  unda  deputatlar  soni  oshirilib  borilgan.  Tashqi
kuchlarning  mamlakat  ichkarisiga  keskin  aralashuvi,  qirol  atrofidagi  konservativ
kuchlar  mavjudligi  buning  asosiy  sababi  edi.  1923-19520-yillarda  40  marotaba
h ukumatning o‘zgartirilishi buning isboti sanaladi 54
.
1951 - yil Mirs parlamenti 1936 - yil Buyuk Britaniya bilan imzolangan ingliz-
misr  shartnomasidan  bir  tomonlama  chiqdi.  1952-yil  “Ozod  ofitserlar”  harbiy
53
 O’sha manba.
54
 Sawi  A.  Parliamentary Reform .  – Cairo : Cairo University Press, 2003. –P.47-48.
51 vatanparvar tashkiloti Jamol Abdul Nosir boshchiligida davlat to‘ntarishini amalga
oshirib, monarxiya o‘rniga respublika tizimini joriy etishdi. 
1961 - yil  o‘rtalarida  Misrda  inqilobning  ikkinchi  davri  boshlandi.  Unda  1964-yil
Muvaqqat konstitutsiya qabul qilindi va mamlakat “sotsialistik demokratik davlat”
deb e’lon qilindi. 1971-yilga kelib mamlakatda yangi  Konstitutsiya qabul  qilindi.
Unda mamlakat oliy organi sifati Xalq kengashi belgilanib, davlat rahbari sifatida
Prezident  huquqiy  maqomi  mustahkamlandi.  Garchi  konstitutsiya  maml a kat
sotsialistik  tamoyillarga  asoslanishi  qayd  etilgan  bo‘lsada,  1970 - yil  o‘rtalaridan
kapitalistik  yo‘nalishda  rivojlana  boshlandi.  1971-yilgi  konstitutsiyaga  binoan,
parlament  hukumatni  nazorat  qilish,  respublika  prezidentini  istefoga  chiqarish
vakolatiga ega 55
. 
Mi sr  konstitutsiyasiga  ko‘ra,  parlament  ikki  palatadan  iborat  etib
belgilangan.  Quyi  palata  –  Xalq  kengashi  (Mejlis  Ash-Shaab)  518  ta  deputatdan
iborat bo‘lib, 508 tasi mojaritar tizimi asosida saylanadi, qolgan 10 tasi prezident
tomonidan  tayinlanadi.  Quyi  palata  besh  yil  muddatga  saylanadi,  1990-2011
yillardan  Fat h i  Surur  quyi  palata  spikeri  vazifasini  bajargan.  “Arab  bahori”dan
oldin  so‘nggi  saylov  2010-yil  5-dekabrda  amalga  oshirilgan  bo‘lib,  parlamentda
Husni  Muborak  rahbarligidagi  Milliy  demokratik  partiya  80%ga  yaqin  o‘rinlarni
qo‘lga  kiritgandi 56
.  “Musulmon  birodarlari”  faollarining  saylovda  ishtirok  etishi
taqiqlangan  edi.  Yangi  Vafd  partiyasi  saylovda  ishtirok  etishdan  bosh  tortdi.
Prezident  H.Muborak hokimiyatdan ketganidan so‘ng qayta  demokratik saylovlar
o‘tkazilishi 2012-yil may oyiga qoldirildi. 
Yuqori  palata  -  Sho‘rolar  kengashi  (Mejlis  Ash-Shura)  264  ta  a’zodan  iborat
bo‘lib,  ular  6  yil  muddatga  saylanadi.  Misrda  parlament  har  to‘qqiz  oyda
chaqirtiriladi va favquloddagi holatlarda prezident navbatdan tashqari parlamentni
chaqirishi mumkin.
 Aytish  mumkinki,  Misrda  2011-yil  boshlangan  xalq  noroziligi  va  Husni
Muborak  hukmronligining  barham  topishi  mamlakatda  o‘tish  davri  hukumatini
55
Qarang:  Misrning  1971 - yilgi  konstitutsiyasining  ikkinchi  bob i ,  86-136 - moddalarida  parlamentning  huquqiy
maqomi  belgilab  berilgan.  //  The  Constitution  Of  The  Arab  Republic  Of  Egypt,  1971  (as  Amended  to  2007)  //
http://www.cabinet.gov.eg/AboutEgypt/ConstitutionalDeclaration_e.pdf
56
 O’sha joyda.
52 shakllanishiga  olib  keldi.  Bugungi  kunda  mamlakat  konstitutsiyasini  qayta  qabul
qilish  yoki  unga  tuzatishlar  kiritish  asosiy  masalaga  aylandi.  1971-yilgi
konstitutsiyada  prezidentlik  maqomiga  kuchli  e’tibor  qaratilgan  va  hokimiyat
boshqa  institutlari  vakolatlari  bilan  muvozanat  mavjud  emasligini  kuzatish
mumkin 57
.
2011-yil 19 - mart kuni Misrda konstitutsiyaga tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritish
bo‘yicha referendum o‘tkazildi. Unda quyidagi masalalar aks etganligini kuzatish
mumkin 58
:
   Misr prezidenti vakolati ni ikki marta ketma-ket to‘rt yilga saylanish mumkinligi
bilan cheklash;
  Prezident faqatgina Misr fuqarosi bo‘lishi lozimligi;
  Prezident xorijlik ayol bilan oila qurmagan bo‘lishi kerakligi;
   Prezident  saylanganligidan  e’tiboran  60  kun  ichida  Vi t se-prezidentni  tayinlash
zarurligi;
Prezidentlikka nomzodlarning qayd etish talablarini qisqartirish – mazkur
jarayonda  talabgor  15  gubernatorlikdan  30  ming  fuqaro  yoki  parlamentdan  30
deputat  imzosini  yig‘ish  talab  etiladi.  Parlamentga  partiyalar  tom o nidan  taqdim
etilayogan nomzodlaning avtomatik tarzda qayd etilishiga ruxsat berish ;
Saylov jarayonlariga sudlar nazorati joriy eti sh ;
Favqulodda holatlarda qo‘llaniladigan chora-tadbirlarga o‘zgartirishlar kiritish;
Bundan  tashqari  Misr  konstitutsiyasining  79-moddasiga  binoan,  terrorizm
tahdidiga  qarshi  kurash  borasidagi  maxsus  vakolat  bekor  qilindi.  Referendumda
ovoz  beruvchilarning  77%i  o‘zgarishlarni  yoqlab  chiqdi,  22.7%i  bunga  qarshi
chiqdi. Hozirda Misrda parlament faoliyati mustahkamlash choralari ko‘rilmoqda.
2.3. XX asr oxirlarida Misrda demokratik jarayonlarni shakllantirishda
diniy-dunyoviy muvozanatni ta’minlash masalalari
57
Habibi М., Jafari Р., Jones-Nerzic R., Keys D., Smith D. History of Europe  and the Middle East . –Oxford, 2010. –
P.126-128.
58
Референдум  по  внесению  поправок  в  конституцию  пройдет  в  Египте  //   РИА  Новости
http://local.mb.rian.ru/cgi-bin/iframe/shesternik_inside_240x400_2.shesternik_inside_240x400_2?13357  &options
=T&n=1 -  (19.03.2 011).
53 Misrda  azaldan  shakllanib  kelgan  milliy  qadriyatlar,  an’analar,  urf-odatlar
islom  dini  bilan  bevosita  bog’liq.  Shu  jihatdan  Misrda  islom  nafaqat  ijtimoiy
turmush  tarzi,  balki  madaniy-ma’rifiy  hayotning  ajralmas  qismlaridan  biri
hisoblanadi.  Biroq,  Misr  jamiyatida  islom  diniga  bo’lgan  munosabatda  turli  xil
g’oyaviy  qarashlarning  paydo  bo’lishi  va  ularning  kuchli  diniy  mafkuraga
asoslanib  borishi  mamlakatda  diniy  hokimiyat  tarafdorlarining  soni  ko’payishiga,
ya’ni  islom  diniga  siyosiy  tus  berish  holatlarining  yuzaga  kelishiga  sabab  bo’la
boshladi.  Bu  esa  Misrda  demokratik  jarayonlarni  bosqichma-bosqich
shakllantirishda  diniy  va  dunyoviy  muvozanatni  ta’minlash  masalasini  dolzarb
vazifa  sifatida  belgilashga  olib  keldi.  2011-yilda  yuz  bergan  “Arab  bahori”
hodisalarida  radikal  diniy  tashkilotlarning  uyg’onishi  va  faol  siyosiy  harakatlarni
amalga  oshirishi  Misr  demokratik  jarayonlarida  islom  omilini  qayta  ko’rib
chiqishni taqozo etdi. 
Agar  Misr  tarixiga  nazar  soladigan  bo’lsak,  uni  diniy  va  dunyoviy
kuchlarning hokimiyat uchun murosasiz kurashi bilan o’tganligini ko’rish mumkin.
Mamalakatda  diniy  tuzilmalarning  g’oyaviy  qarashlari  jamiyat  hayotiga  ta’sir
etishi  kuchayib  bordi.  Bu  esa  radikal  tashkilotlarning  mafkuraviy  harakatlarini
davlat boshqaruvida ham sinab ko’rishni maqsad qilib olishiga olib keldi. XX asr
boshlari  va  o’rtalariga  kelib  Misrda  islom  dinining  o’rni  pasaygani  va  taraqqiyot
yo’lini  g’arb  qadriyatlari  asosida  emas,  balki  islom  shariati  asosida  bunyod  etish
xususida turli xil munozaralar paydo bo’la boshladi. 
1928-yilda  Hasan  al-Banno  tomonidan  tashkil  etilgan  “Musulmon
birodarlari”  tashkiloti  nafaqat  Misr  tarixida,  balki  butun  islom  olamida  islom
ekstremizmining  yoyilishida  g’oyaviy  asos  bo’lganligini  ko’pchilik  mutaxassislar
ta’kidlab  kelishadi.  “Musulmon  birodarlari”ning  mafkuraviy  doktrinasi  o’zi
mavjud  bo’lgan  dastlabki  bosqichda  jozibador  ko’rinishga  ega  bo’lganligi  hamda
tasavvuf  elementlarini  o’zida  mujassam  etgani  bilan  alohida  xususiyatga  ega  edi.
Masalan,  al-Banno  islom  olami  tanazzulining  asosiy  sababi  sifatida  G’arbni  va
dinsizlarni  emas,  islom  jamiyatining  o’zida  axaxloqning  tubanlashuvi,
54 musulmonlar Qur’oni Karim amrlarini unutganliklarini ko’rsatadi. Shu munosabat
bilan  al-Banno  musulmonlarni  salafiy  islom  (sunniy  fundamentalizm)  ruhida
tarbiyalashni  o’zining  asosiy  ishi  deb  hisoblardi,  chunki  uning  fikricha,  deyarli
barcha  musulmonlar  gunohga  botishgan.  Mutasavvuflar  ta’limotini  qabul  qilib,
diliga jo etgan Hasan al-Banno “buyuk jihod” deganda dinsizlarni bitta qoldirmay
qirib tashlaydigan darajada har bir kofirga qarshi qurolli urush qilishni emas, balki,
eng  avvalo,  “nafsi  ammoraga  qarshi  kurash”ni,  ya’ni  musulmonlarni  “o’zini  o’zi
ma’naviy  kamol  toptirish”ni tushungan.  Uning fikricha, musulmon  kishi  o’zining
jihodiga  aynan  shunday  kirishishi  kerak 59
.  Biroq,  vaqt  o’tishi  bilan  “Musulmon
birodarlari”ning bunday qarashlarida o’zgarishlar namoyon bo’lib, qurolli kurashni
mafkuraviy jihatdan asoslay boshlashdi. Boshqacha aytganda, ular ekstremizmdan
terrorizm tomon harakat qila boshladi. Shu bilan birgalikda, Misrda radikal islom
hamda  salafiy  oqimlarning,  terrorchilik  harakatlarining  paydo  bo’lishiga  asosiy
sabab  sifatida  mamlakatdagi  ijtimoiy-siyosiy  vaziyatni  keltirish,  bizningcha,
masalani  faqat  bir  tomonlama  ochib  beradi.  Misrda  islomiy  harakatlarning
keskinlashib borishida tashqi omillarning ta’siri ham katta bo’lganligini ta’kidlash
lozim.  Xususan,  arab-isroil  mojarosi  Misrda  islomiy  harakatlarning  Isroil  bilan
qurolli  kurash  oqibatida  o’z  maqsadlarini  amalga  oshirishni  mavkuraviy
ko’rinishda  qurol  kuchiga  asoslangan  terrorchilikka  o’zgartirishi  sezila  boshladi.
Bundan  tashqari,  1979-yil  Eronda sodir  etilgan islom  inqilobining g’alabasi  Misr
“birodarlari”ning  xuddi  shunday  maqsadlarini  ilhomlantirish  uchun  go’yoki  real
asos bo’lib tuyuldi. 
Misrni shu paytgacha boshqarib kelgan harbiy davlat rahbarlari (Mursiydan
tashqari)  “Musulmon  birodarlari”ga  nisbatan  munosabatda  qattiqqo’l  siyosatni
amalga oshirishgan. Jamol Abdul Nosir va Husni Muborak davrida diniy partiyalar
butunlay  ta’qiqlangan.  Faqatgina  Anvar  Sadat  “Musulmon  birodarlari”ni  harakat
sifatida  tan  olgan  xolos.  Bu  esa  diniy  harakatlar  va  partiyalarning  noqonuniy  va
yashirin  faoliyat  yuritishi  hamda  mamlakat  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlariga  xavf
tug’dirishiga  olib  keldi.  Boshqacha  aytganda,  dunyoviy  taraqqiyot  yo’li  tarafdori
59
 G’oyibnazarov Sh. Xal q aro terrorizm: ildizi, omillari va manbalari. – T.: O’zbekiston, 2013. –B. 102 - 103 .
55 hisoblangan  harbiylar  hokimiyati  Misr  tarixida  nihoyatda  muhim  o’ringa  ega
bo’lib  kelgan.  Misrda  harbiylar  tuzumining  dastlabki  shakllanishi  Jamol  Abdul
Nosir  boshqaruvi  bilan  bevosita  bog’liq.  Misr  tadqiqotchisi  Anvar  Abdul  Malik
Jamol  Nosir  davridagi  Misrga  “harbiy  jamiyat”  deya  ta’rif  beradi.  Zero,  uning
davrida  amalda  barcha  rahbarlik  o’rinlari:  provinsiya  gubernatorlari,  diplomatik
missiyalarning  rahbarligini  armiya  va  politsiya  vakillari  egallagan  edi.  Nosir
prezidentligi  davrida vazir  lavozimini egallagan ofitserlarning soni  32 foizdan 65
foizgacha  yetdi.  1962-1967-yillarda  siyosiy  lavozimlarda  faoliyat  ko’rsatgan  65
arbobdan  27  nafari  ofitserlar  edi.  Muhim  vazirliklar  ofitserlar  nazoratiga  o’tdi 60
.
Anvar  Sadat  prezidentligi  davrida  Arab-Isroil  mojarolari  ta’sirida  harbiylar
hokimiyati  mustahkamlanishi  kuzatilib,  ayniqsa,  to’rtinchi  arab-isroil  urushidagi
g’alaba  mamlakat  hayotida  ularning  jamiyatdagi  mavqeini  sezilarli  darajada
oshirib  yubordi.  Biroq,  Kemp-Devid  bitimining  Sadat  tomonidan  imzolanishi
mo’tadil islomiy vakillarning ham radikal islom kuchlari bilan hamkorlik qilishiga
sabab  bo’ldi.  Husni  Muborak  davrida  esa  armiya  nafaqat  islomparast  kuchlardan
tozalangan,  balki  qurolli  kuchlarning  siyosiy  jabhaga  ta’sirini  cheklash  bo’yicha
keng harakatlar amalga oshirildi. 
Misrda  islom  davlatini  barpo  etishni  maqsad  qilgan  uyushmalar  o’z
faoliyatida  hukumat  tomonidan  jiddiy  qarshiliklarga  duch  kelganini  ko’rish
mumkin.  Biroq,  “birodarlar”ning  2005-yil  Misr  Milliy  majlisiga  bo’lib  o’tgan
saylovlardagi  muvaffaqiyati  islomiy  uyushmalarning  ham  jamiyatga  bo’lgan
ta’sirining  kuchayib  borganidan  dalolat  beradi.  2011-yil  “Misr  inqilobi”dan
keyingi  voqealar  “Musulmon  birodarlari”ning  hokimiyatga  kelishiga  deyarli
shubha  qoldirmagan  edi.  Hattoki,  QKOK  rahbari,  marshal  Muhammad  Tantovi
ham  12-fevralda  Tahrir  maydonidagi  manifestdagi  chiqishida  “Musulmon
birodarlar  bo’lajak  Misr  hukumatida  hech  bo’lmaganda  bitta  vazirlikni
60
Abdullaev  U.,  Yodgorov  Sh.  Misr  Arab  Respublikasi  ijtimoiy - siyosiy  tarixida  mamlakat  Qurolli  kuchlarining
tutgan o’rni // XXI asrda jahon siyosati va O’zbekiston tajribasi: siyosiy, hu q u q iy va ijtimoiy jihatlari. “O’zbekiston
va  hal q aro  hamjamiyat”  rukni  ostida  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  mi q yosidagi
ilmiy  –  amaliy  konferenstiya  materiallari  to’plami  (Toshkent,  2017  yil  8  aprel)  //  Mas’ul  muharrirlar:  Sh.A.
Yov q ochev. – T.: ToshDShI, 2017. – B. 203
56 boshqarishga  loyiq”ligini  ma’lum  qildi 61
.  Misr  inqilobida  “birodarlar”ning  roli
katta  bo’lganligi  ularning  Muborak  rejimidan  keyingi  manifestlarda  tashkilot
a’zolarini  qamoqdan  ozod  etish,  tashkilotning  g’oyaviy  rahnamolarini  Misrga
qaytarish  hamda  2010-yilgi  parlament  saylovlarini  bekor  qilish  kabi  talablarni
ma’lum qilishida yaqqol ko’zga tashlandi. Tashkilotning barcha talablari bajarildi.
Xususan,  mashhur  islom  targ’ibotchisi  Amri  Xolid,  tashkilotning  g’oyaviy  lideri
Yusuf  al-Kardoviy  va  tashkilotni  boshqa  keng  doiradagi  vakillari  Misrga  qaytib
keldi.  Shunindek,  parlamentning  quyi  palatasi  spikeri  Fathi  Surer  2010-yil
saylovlariga  “tuzatish”  kiritish  lozimligini  ma’lum  qildi.  Bu  o’tgan  saylovlarning
soxta  o’tganini  rasmiy  ravishda  tan  olinganini  anglatardi.  2011-2012-yillarda
g’alaba  qozongan  “Erk  va  adolat  partiya”si  o’zining  saylovoldi  dasturida  asosiy
shiorini “Islom – bu yechim” deb e’lon qilib, shariat qonun-qoidalariga asoslangan
boshqaruv o’rnatilishi partiyaning asosiy maqsadi ekanligini ochiq-oydin ko’rsatdi.
2011-yil  mayda  islomist  yetakchilaridan  biri  Subh  Solih  “fuqarolik  jamiyati”  va
“dunyoviy  davlat”  atamalari  soxta  ekanligi  qayd  etar  ekan,  islom  shariati  barcha
musulmon  va  nomusulmonlar  uchun  eng  yaxshi  tizim  hisoblanishini  qo’shimcha
qildi.  Shuningdek,  uning  fikricha,  “Musulmon  birodarlar”  hokimiyat  tepasiga
kelsa, mamlakat shariat qonunlari asosida yashaydi 62
. 
2012-yilda Misrda diniy boshqaruv unsurlarining joriy etilishida islomistlar
oldida  turgan  asosiy  muammo  armiya  edi.  Zeroki,  armiya  dunyoviy  hokimiyatni
asosiy  maqsad  sifatida  belgilab  olgani  hamda  davlat  boshqaruvidagi  tarixiy
tajribasi  “Musulmon  birodarlari”ni  tashvishga  solishi  va  faol  targ’ibotni  yo’lga
qo’yishida  xalaqit  berishi  tabiiy  holat  edi.  Shuningdek,  Muhammad  Mursiy
prezidentligi  davrida  radikal  diniy-siyosiy  tashkilotlarning  jamiyatda  ichki
ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga bo’lgan harakatlari avj ola boshladi.
Bu esa keng omma qatlamining norozilik harakatlari kelib chiqishiga asos bo’ldi.
Oqibatda  2013-yil  3-iyulda  M.Mursiy  hokimiyatiga  qarshi  ommaviy  chiqishlar
uyushtirilib  harbiylar  ushbu  noroziliklarni  boshqaruvchisi  sifatida  asosiy  o’rinni
61
 Политическое цунами. Аналитика соб ытий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Под ред. Курягина
С.-М.: МОФ ЭТЦ.-2011.  -  С.188 .
62
 Мохова И. М. Эволюция “Братьев-мусульман” в послереволюционном Египте // Конфликты  и войны XXI
века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. - C . 362.
57 egalladi.  Mursi  bilan  birgalikda  “birodarlar”  rahbari  Muhammad  Badia  va  uning
ikki  o’rinbosari  –  Hayrat  Shotir  va  Rashid  Bayyumi  qamoqqa  olindi.  Ba’zi
ma’lumotlarga  ko’ra,  15  ming  “birodarlar”  qamoqqa  olingan  va  mingga  yaqini
o’lim  jazosiga  hukm  qilingan 63
.  Ushbu  norozilik  chiqishida  harbiylarning
yetakchisi  mudofaa  vaziri  Abdulfattoh  as-Sisi  bo’lib,  2014-yilda  u  mamlakat
prezidenti lavozimini egalladi. 
2014-yilda qabul qilingan konstitutsiyada shariat qonun-qoidalaridan ko’ra,
xalqaro  huquqiy  me’yorlarga  amal  qilinishi  qayd  etildi.  Jumladan,  ayollarga
nisbatan  Misr  jamiyatida  kamsitish  holatlarining  2010-2013-yillarda  kuchayib
ketgani oldingi konstitutsiyada erkak va ayollar huquqlari shariat qonunlari asosida
hal  etilishi  bilan  bog’liq  edi.  2014-yilgi  konstitutsiya  matnida  erkaklar  va
ayollarning  teng  huquqliligi  belgilab  qo’yildi.  Shu  bilan  birgalikda,  ta’kidlash
kerakki,  Mursiyning  islomiy  yo’nalishdagi  g’oyalarga  asoslangan  samarasiz
harakatlaridan  ko’ra,  as-Sisi  mamlakat  ijtimoiy-siyosiy  va  iqtisodiyot  vaziyatni
yaxshilash yuzasidan bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Jumladan, mamlakatda
korrupsiyaning  oldini  olish  eng  asosiy  vazifalardan  biri  sifatida  belgilanib,  2014-
yil dekabrida korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha yangi organ – Korrupsiyaga
qarshi kurashish milliy koordinatsiya qo’mitasi tashkil etildi 64
. 2015-yil aprelda esa
Misr Investitsiya va taraqqiyot masalalari vaziri Ashraf Salmon uning mahkamasi
mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga to’siq bo’layotgan byurokratiyaga qarshi kurash
rejasini ishlab chiqqanligini ma’lum qildi 65
. 
Ta’kidlash  joizki,  Misrning  diniy  va  siyosiy  hayotida  xristian  koptlari  ham
asosiy  o’rinni  egallaydi.  Ularning  rahbari  Kopt  pravoslov  cherkovi  patriarxi
Feodor  II  (Tavadros)  Muhammad  Mursi  bilan  munosabatda  keskin  kayfiyatda
bo’lgan.  Buning  bir  qancha  asosiy  sabablari  mavjud.  Birinchidan,  yangi
konstitutsiyada shariatni qonunchilikning asosiy manbasi sifatida ma’lum qilinishi,
ikkinchidan,  diniy  ozchilik  hisoblangan  xristian  koptlariga  nisbatan  “Musulmon
63
 May  Atta.  La  CPI  rejette  la  demande  des  Freres  //  Al-Ahram  Hebdo ,  №  1024,  du  7-  13.05.2014.  URL:
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/1/130/5833/La-CPIrejette- la-demande-des-Fr%C3%A8res.aspx .
64
 Arab  region  scores  slight  improvement  on  2015  Corruption  Perception  Index  //  United  Nations  Development
Programme. 28.01.16. URL: http://www.undp-aciac.org/ resources/ac/newsDetails.aspx?nid=1221
65
Qarang:  Parasie  N.  Egypt’s  Investment  Minister  Vows  to  Tackle  Country’s  Bureaucracy.  22.04.15.  URL:
http://blogs.wsj.com/frontiers/2015/04/22/egypts-investment-ministervows-to-tackle-countrys-bureaucracy
58 birodarlar”  jiddiy  bosimining  kuchayishi,  uchinchidan,  2012-yilda  xristian  kopt
patriarxining  marosimlarni  o’tkazishini  Mursiy  tomonidan  ta’qiqlanishi,
to’rtinchidan,  2013-yil  7-aprelda  al-Xusus  qishlog’ida  joylashgan  ibodatxonada
to’rt nafar xristian vakilining o’ldirilishi va boshqalar 66
. 
Zamonaviy davrga kelib Misrda diniy va dunyoviy muvozanatni ta’minlash
masalasi eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zero, “Arab bahori” vqoealari
va “Musulmon birodarlari”ning hokimiyatga kelishi Misr jamiyati uchun qanchalik
ayanchli  ekanligini  sodir  bo’lgan  voaelarning  o’zi  isbotladi.  Qolaversa,  bunday
hodisalar  yangi  kelgan  hukumatni  diniy  va  dunyoviy  kuch  vakillarini  o’zaro
murosaga  keltirish,  islomiy  tamoyillar  masalasida  davlat  boshqaruvida
ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish zarurligini ko’rsatib berdi.
Hozirgi paytga kelib, Misrdagi islomiy harakatlarni uch guruhga ajratish mumkin:
rasmiy islom, so’fiy islom va radikal islom.
Rasmiy  islom  –  davlat  manfaatlariga  xizmat  qiladigan  islomiy  ko’rinish
bo’lib,  asosan  ma’naviy-ma’rifiy  targ’ibot  ishlarini  hamda  radikal  islom
yo’nalishiga  qarshi  turuvchi  harakatlarni  amalga  oshiradi.  Misrda  rasmiy  islomni
amalga  oshiruvchi  asosiy  muassasa  al-Azhar  universiteti  hisoblanadi 67
.  Barchaga
ma’lumki,  al-Azharda  diniy  fanlar  bilan  birgalikda  dunyoviy  fanlar  ham  o’qitilib
boshqa  musulmon  mamlakatlari  bilan  keng  madaniy  aloqalarni  yo’lga  qo’yadi.
Bundan  tashqari  jamoat  vakillari  –  Misrda  va  butun  islom  olamida  tan  olingan
diniy  ulamolar,  muftiylar,  qorilar  va  boshqa  shaxslar  rasmiy  islomni  amalga
oshiruvchi subyektlar hisoblanadi. 
So’fiy  islom  –  an’anaviy  hamda  tasavvuf  ta’limotiga  asoslangan  xalq  orasida
mavjud  bo’lgan  islomiy  yo’nalish  hisoblanadi.  Bunday  islomiy  yo’nalish  islomni
soda  ko’rinishda  tasavvur  etishga  da’vat  etib,  Misr  tasavvuf  va  tariqat  vakillari,
shuningdek,  konservativ  g’oya  tarafdori  bo’lgan  ulamolar  tomonidan  targ’ib
qilinadi.
66
Egyptian  President  Mursi  absent  at  enthronement  of  Pope  Tawadros  II  //  Al  Arabiya.  18.11.12.  URL :
http :// English . alarabiya . net / articles /2012/11/18/250411. html
67
Хизриев  A .  P . Внутренняя политика  Египта:  5  лет  после  революции  Тахрира  //  Проблемы  национальной
стратегии № 3 (36) 2016. – C .52. 
59 Radikal  islom  –  o’z  oldiga  siyosiy  maqsadlarni  ko’zlovchi  va  bunday
maqsadlarni  zarur  bo’lsa,  qurolli  kurash  yo’li  bilan  amalga  oshirishini  ma’lum
qiluvchi  o’ta  keskin  kayfiyatdagi  islomiy  yo’nalish  hisoblanadi.  Radikal  islom
tarafdorlari  dunyoviy  boshqaruvning  islomga  oid  tadbirlari,  islohotlari,  qonunlari
va munosabatlarini butunlay inkor etadi. Radikal islom yetakchilari Misrda nafaqat
islom  ekstremizmini  kuchaytirish,  balki  terroristik  xurujlarni  yoyilishida  ham  o’z
“xizmatlar”ini  namoyon  etmoqda.  Hozirgi  davrda  Misrda  faoliyat  yurituvchi
radikal  islomiy  tashkilotlarga  “Musulmon  birodarlari”  va  undan  ajralib  chiqqan
“al-Jihod”,  “Al-jamoa  al-Islomiya  (Islom  jamoasi)”,  “At  takfir  va-l  hijra
(Kofirlikda  ayblash  va  ketish)”  misol  qlib  keltirish  mumkin 68
.  Ushbu
tashkilotlarning asosiy maqsadi Misrda va boshqa davlatlarda dunyoviy hukumatni
ag’darib islom davlatini tuzish, shariat qonun-qoidalariga asoslangan jamiyat barpo
etish,  musulmonlar  hamjamiyatini  “kofirlar”ga  qarshi  kurashga  da’vat  etish  kabi
vazifalar bo’lib, ular buni o’zining majburiy va mafkuraviy vakolati sifatida qabul
qilishadi. 
Xulosa
Misr Arab Respublikasi arab olamida va butun dunyoda o’ziga xos o’ringa ega
mamlakat  hisoblanadi.  Misrda  demokratik  islahotlar  jarayonlari  uzoq  o’tmishga
borib taqaladi. Misr arab davlatlari ichida birinchi bo’lib o’z konstitutsiyasiga ega
bo’lgan,  mintaqada  birinchilardan  bo’lib  monarxiya  tuzumini  ag’dargan  va
prezidentlik  respublikasini  joriy  etgan  davlat  hisoblanadi.  Shu  bilan  birgalikda
Misr  Afrika,  Osiyo  hamda  Yevropa  tutashgan  mintaqaning  asosiy  nuqtasi  bo’lib,
mamlakat  demokratik  jarayonlarining  shakllanishi  Yevropa  inson  huquqlari
bo’yicha  qabul  qilgan  normalar  hamda  arab  olamidagi  islomiy  qadriyatlarning
ulkan  merosi  uyg’unligi  asosida  barqaror  rivojlanib  borgan.  XX  asr  va  XXI  asr
boshlarida  sodir  bo’lgan  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlar  ham  sharq  davlatlariga  xos
bo’lgani  kabi  Misrda  ham  demokratik  o’zgarishlarni  bosqichma-bosqich
68
 Мохова И. М. Эволюция “Братьев-мусульман” в послереволюционном Египте // Конфликты  и войны XXI
века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. - C .375.
60 shakllantirib  borish  zarurligini  ko’rsatib  berdi.  Misr  demokratik  jarayonlarda  ana
shunday tarixiy tajribaga ega mintaqaning yetakchi davlati hisoblanadi.
XX asr o’rtalaridan boshlangan Misrda demokratik islahotlarni  tadqiq etishda
quyidagi umumiy xulosalar ga erishildi:
  Bugungi  kunga  kelib  “demokratiya”  va  demokratik  jarayonlar  juda  serqirra
mazmun-mohiyatga  va  turli  ko’rinishga  ega  bo’lib  bormoqda.  Ayniqsa,  ushbu
jarayon  aholisining  aksariyat  qismi  musulmonlardan  iborat  arab  mamlakatlari
uchun muhim ahamiyatga aylanib bormoqda; 
  Misrda  demokratik  islahotlarni  amalga  oshirishda  tarixiy  rivojlanishida  muhim
rol o’ynagan Misr parlamenti o‘z oldilariga qo‘ygan vazifalarni amalga oshirishda,
demokratik  jarayonlarning  rivojlanishi d a,  aholining  mustaqillik  tafakkurini
shakllantirishda misrliklar bilan muloqot olib borishi bilan alohida ahamiyatga ega;
Misr davlat boshqaruvida prezident hokimiyati asosiy o’ringa tuzilma hisoblanadi.
Zeroki,  aynan  ma’lum  bir  davrlarda  deyarli  barcha  hokimiyat  tuzilmalari
prezidentga  bo’ysundirilganini  kuzatish  mumkin.  Qolaversa,  prezidentlik
boshqaruvida  harbiylar  qatlamining  tajribasi  Misrda  demokratik  islotlarni  amalga
oshirishda muhim rol o’ynaydi;
  Misrda  ko’ppartiyaviylik  tizimining  amal  qilishi,  jumladan  siyosiy
partiyalarning  saylovlardagi  faoliyati  ijtmoiy-siyosiy  jarayonlarda  tub
o’zgarishlarga  olib  keldi.  Nomzodlarning  turli  siyosiy  guruhlar  tomonidan
ko’rsatilayotganligi, saylovoldi kompaniyalarida rasmiy diniy doiralarning faol
ishtiroki,  umuman  saylovlarning  ko’ppartiyaviylik  asosida  amalga  oshirilishi
bunga yorqin misol bo’la oladi;
- MARdagi demokratik jarayonlarda islom omili haqida fikr yuritganda, XX
asr  oxirlarida  hukmron  doiralar  islomizm  va  aqidaparastlik  g’oyalarini
jamiyat hayotida chegaralash uchun keskin kurash olib borganligini ko’rish
mumkin.  Shu  sababdan  aytib  o’tish  mumkinki,  MAR  uchun  davlat  va
jamiyat boshqaruvida demokratik tamoyillarni islomiy yo’nalishlarini ishlab
chiqish vazifasi dolzarb masala hisoblanadi;
61 - XX asrda Misrda radikal islomiy harakatlar faoliyatiga qarshi keskin kurash
olib borilgan bo’lsa, XXI asrga kelib ularning ham davlat faoliyatida, ham
jamiyat hayotida mavqei tobora kuchayib bordi;
- MAR kabi dunyoviy yo’nalishdagi musulmon mamlakati uchun demokratik
jarayonlarda  islomning  radikal  yoki  fundamentalistik  ko’rinishlarini  emas,
balki islom dinining mo’tadil va an’anaviy qarashlarini amalga oshirish eng
muhim va ustuvor vazifalar sirasiga kiradi; 
- XXI  asr  boshlarida  Misrda  o’tkazilgan  parlament  va  prezidentlik
sayolovlari Misrda konstitutsiyaviy islohotlar o’tkazilishi, siyosiy partiyalar
faoliyatining  kuchayib  borishi  Misrda  demokratik  o’zgarishlarni  amalga
oshirishda muhim qadam bo’lganini ko’rish mumkin; 
- 2011-yil  yanvarda  Misrda  bo’lib  o’tgan  “Arab  bahori”  hodisalarida
OAVining  roli  katta  bo’lib,  ijtimoiy  tarmoqlarning  asosiy  obyekti  sifatida
yoshlar tanlangani inqilobning asosiy jihatlarini tashkil etadi;
- “Arab bahori”dan so’ng Misrda hokimiyat tepasiga “Musulmon birodarlari”
tashkiloti  kelib,  uning  a’zosi  bo’lgan  Muhammad  Mursiy  o’z  prezidentlik
davrida  radikal  islomiy  guruhlar  ta’siri  ostida  mamlakatni  boshqardi.
Mursiy  hokimiyatining  aniq  ijtimoiy-iqtisodiy  dasturlarni  ishlab
chiqmaganligi  “Musulmon  birodarlar”ining  islomiy  rivojlanish  modeli
samarasiz ekanligini amalda isbotladi;
- 2014-yilda  mamlakat  prezidenti  etib  saylangan  Abdulfattoh  as-Sisi
dunyoviy  taraqqiyot  yo’lini  qayta  tiklash  bo’yicha  islohotlar  olib  borib,
“Musulmon birodarlari”ga qarshi keskin kurash olib bormoqda;
- Misr  hukumati  radikal  islomiy  harakatlar  faoliyatiga  qarshi  kurashda
majburlov metodlaridan tashqari, ma’naviy-ma’rifiy yo’nalishga asoslangan
rasmiy islom metodlarini qo’llasa, maqsadga muvofiq bo’ladi;
- Misr  jamiyatining  yuqori  diniy  kayfiyati  va  etnokonfessional  jihatlarini
hisobga  olgan  holda,  qonun  doirasida  faoliyat  yuritadigan  diniy
tashkilotlarning  tuzilishi  va  ularning  yuridik  maqomi  konstitutsiyada
62 belgilab  qo’yilishi  Misrda  diniy  bag’rikenglik  ta’minlashda  muhim
ahamiyatga ega bo’lishi mumkin;
- Misrda  prezidentning  uzoq  muddatli  avtoritar  tuzumni,  tashqi  kuchlar
ta’siriga  tushib  qolishini  oldini  olish  maqsadida  qonunchilik  va  sud
hokimiyatining prezidentga ta’sir etish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim;
- Misrda  diniy  va  dunyoviy  muvozanatni  ta’minlash  va  bu  bilan  bog’liq
masalalarni  hal  etishda  yangi  organ  –  Diniy  va  dunyoviy  masalalar
qo’mitasi tashkil etilsa, bir qator muammo va savollarga o’z vaqtida yechim
topish imkoni vujudga keladi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
I. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  farmonlari  va  qarorlari,  Vazirlar
Mahkamasi qarorlari
2.1. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O‘zbekiston  Respublikasini
yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasi  to‘g‘risida”gi  2017  yil  7
fevraldagi Farmoni. http://kitobxon.com/oz/kitob/2017_2021_harakatlar_strategiyasi
2.2.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Yoshlarga  oid  davlat  siyosati
to‘g‘risida”gi Farmoni.
2.3.  “ Tanqidiy  tahlil ,  qa ’ tiy  tartib - intizom  va  shaxsiy  javobgarlik - har  bir  rahbar
faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo ’ lish  kerak ”.  – O ’ zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
Sh . Mirziyoyevning  mamlakatimizni  2016- yilda  ijtimoiy - iqtisodiy  rivojlantirishning
63 asosiy  yakunlari  va 2017- yilga  mo ’ ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor
yo ’ nalishlariga  bag ’ ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining  kengaytirilgan  majlisidagi
ma ’ ruzasi .
http://kitobxon.com/oz/kitob/tanqidiy_tahlil,_qatiy_tartib_intizom_va_shahsiy_javob
garlik_har_bir_rahbar_faoliyatining_kundalik_qoidasi_bolishi_kerak
2.4.  Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini  birgalikda barpo
etamiz. http://library.ziyonet.uz/uz/book/82495-
II. O’zbekiston Respublikasi qonunlari
1.1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O’zbekiston NMIU, 2014. –
76 b.
1.2. 2010-yil  12-noyabrda  qabul  qilingan  “Mamlakatimizda  demokratik
islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish
konsepsiyasi”. 
III. Ilmiy adabiyotlar
4.1. Abdullayev  U.,  Yodgorov  Sh.  Misr  Arab  Respublikasi  ijtimoiy-siyosiy
tarixida  mamlakat  qurolli  kuchlarining  tutgan  o‘rni  //  XXI  asrda  jahon  siyosati  va
O‘zbekiston tajribasi: siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari. “O‘zbekiston va halqaro
hamjamiyat”  rukni  ostida  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim
vazirligi  miqyosidagi  ilmiy  –  amaliy  konferensiya  materiallari  to‘plami  (Toshkent,
2017 yil 8 aprel) // Mas’ul muharrirlar: Sh.A. Yovqochev. – T.: ToshDSHI, 2017. –
B. 203.
4.2. Musurmonqulov  O.  Axborot  urushi  va  “Fleshmob”  hodisasi  vositasida
mafkuruviy tahdid / Tinchlik va osoyishtalik – oliy ne’mat / mas’ul muharrir Shayx
Abdulaziz  Mansur;  O‘zbekiston  musulmonlari  idorasi;  Milliy  g‘oya  va  mafkura
ilmiy-amaliy markazi. –T.: “Movaraunnahr”, 2013. – B. 102.
4.3. Bozorov O. Bugungi kunning eng dolzarb vazifasi/ Tinchlik va osoyishtalik
– oliy ne’mat / mas’ul muharrir Shayx Abdulaziz Mansur; O‘zbekiston musulmonlari
idorasi; Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. –T.: “Movaraunnahr”, 2013.
– B.90-91.
4.4. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное
исследование./  Пер.  с  англ.  Под  ред.  А.М.  Салмина,  Г.В.Каменской.  –  М.:
Аспект-Пресс, 1997. – С. 287.
4.5. Игнатенко  А.А.  Одноразовая  демократия  для  Египта  //  НГ - Религии.
18.01.2012.
4.6. Игнатенко  А.А.  Ислам  и  политика:  Сборник  статьей.  -  М.:  Институт
религии и политики. 2004.  -  С.41 .
64 4.7. Сейранян  Б.Г.  К  вопросу  о  критериях  классификации  современных
арабских  стран  //  Арабские  страны  Западной  Азии  и  Северной  Африки
(история, экономика и политика) / Под ред. Сейраняна Б.Г. и др. –Вып. 4. – М.:
ИВРАН, 2000. - С. 36. 
4.8. Умеров  М.Ш.  Четверть  века  «демократизации  сверху».  Осенние
парламентские  выборы  2000  г.  в  Египте.  Ближний  Восток  и  современность.
Сборник статей (выпуск одиннадцатый) - М., 2001. – С. 258.
4.9. Мохова И. М. Эволюция “Братьев-мусульман” в послереволюционном
Египте // Конфликты  и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) /
Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. - C . 362.
4.10. Хизриев  A.  P.  Внутренняя  политика  Египта:  5  лет  после
революции Тахрира // Проблемы национальной стратегии № 3 (36) 2016. – C.52.
4.11. Dessouki  A.E.  Ideology  and  Legitimacy  in  Egypt:  The  search  for  a
“Hybrid  Formula”  //  Developmentalism  and  Beyond.  Society  and  Politics  in  Egypt
and Turkey /-Cairo : The AUC Press, 1994.
4.12. Korany B. Restricted Democratization from Above : Egypt // Political
Liberalization  and  Democratization  in  the  Arab  World  –  Vol.  2.  –Comp a rative
Experiences / Korany B., Brynen R., Noble., eds. – Boulder, London: Lynee Rienner
Publishers, 1998 . - P.  43.
4.13. Emilio  Sánchez  de  Rojas  Díaz.  Egypt,  pivotal  in  the  new  regional
geopolitics  //  Geopolitical  overview  of  conflicts  2015.  Spanish  Institute  of  strategic
studies. – P. 144-145.
4.14. Brzezinski  Z.  The  Great  Transformation  /  Z.  Brzezinski  //  The
National Interest. 1993. -№ 33. - P. 2-11.
IV. Manbalar
5.1. Safoyev J. Mangu hamrohlar. - T.: Sharq, 2008. - B. 142.
5.2. Musayev  F.  Demokratik  davlat  qurishning  falsafiy-huquqiy  asoslari.  –  T.:
O’zbekiston, 2007. – B. 17.
5.3. Yovkochev  Sh.A.  Misr  Arab  Respublikasida:  davlat  va  diniy  institutlar.
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  xuzuridagi  Davlat  va  jamiyat  qurish
akademiyasi. –T., 2007. – B.32.
5.4. Yovqochev  Sh.  Siyosat  va  din.  O‘quv  qo‘llanma.  -  T.:  TDSHI,  2011.  -  B.
92-93. 
5.5. Ergashev  Sh.,  Bobomatov  T.  XX  asr  taqdirlarda  aks  etgan  tarix.  –  T.:
“O’zbekiston”, 2015. – B. 342.
5.6. G‘oyibnazarov  Sh.  Xalqaro  terrorizm:  ildizi,  omillari  va  manbalari.  –  T.:
O’zbekiston, 2013. –B. 102-103.
65 5.7. Muhamadsidiqov  M.M.  Zamonaviy  xalqaro  munosabatlarda  Afrika
davlatlari: siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar. – T.: Toshkent Islom universiteti.,
2013.-268 b.
5.8. Muhamadsidiqov  M.M.  Xorijiy  sharq  va  g‘arb  mamlakatlarida  ijtimoiy-
siyosiy jarayonlar tarixi: O‘quv qo‘llanma., - T.: ToshDSHI., 2011.- 172 b.
5.9. Odilqoriyev X.T, Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik . –T.: O‘qituvchi, 2008. –
344 b. 
5.10. Munavvarov Z.I., Xasanov A. Islom: Xanafiylik va vaxxobiylik. – T.:
Movarounnaxr, 1998. –87 b.
5.11. Ёвкочев  Ш.А.  Исламский  фактор  в  политической  системе
современного Египта. –Т.: Ташкентский исламский университет, 2008 . – 252 с.
5.12. Аристотел. Политика Аристотеля. – М.: 1911. – С. 195-200.
5.13. Азизхонов А.Т., Ефимова Л.П. Теория и практика строительства
демократического  общества  в  Узбекистане:  Учебн.  пособие.  –  Т.:  НУУз  им.
Мирзо Улугбека, 2005. – С.100.
5.14. A л-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное
пособие. (под ред акад. Н.Ибрагимова). – Т.: ТашГИВ, 2002. – С.87.
5.15. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир:  история, география,
общество. Учебное пособие. – Казань: Казань ун-т, 2013. – С. 254-255.
5.16. Беляев  И.П., Примаков Е.М.  Египет:  время президента Насера.  -
М., 1981. – С. 67.
5.17. Видясова  М.Ф.,  Умеров  М.Ш. ,  Египет  в  последней  трети  XX
века: опыт либерализации экономики и политической системы. - М., 2002. – С.
87.  
5.18. Шахмудбеков  Ш.  Борьба  народа  Египта  за  независимость  (1918-
1970). – Т., 1992. - Б. 67-77.
5.19. Политическое цунами. Аналитика соб ытий в Северной Африке и
на Ближнем Востоке. Под ред. Курягина С.-М.: МОФ ЭТЦ.-2011.  -  С.117 .
5.20. Habibi  М.,  Jafari  Р.,  Jones-Nerzic  R.,  Keys  D.,  Smith  D.  History  of
Europe  and the Middle East . –Oxford, 2010. –P.126-128.
5.21. Vatikiotis  P.J.  The  Middle  East.  From  the  end  of  Empire  to  end  of
Cold War. – London and New York, Routledge, 1997. – P. 119.
5.22. Richards  A,  Waterbury.  A  political  economy  of  the  Middle  East .
State, Class and Economic Development etc.: Westview Press, 1990. - P.305. 
5.23. Barry  Rubin.  Islamic  fundamentalism  in  Egyptian  politics..  New
York, 1990. – P. 4-5.
5.24. Egypt  analysis.  A  political  situation  in  Egypt.  Canvas,  September
2015. – P. 3.
66 V.  Davriy nashrlar, statistik to’plamlar va hisobotlar
6.1. Васовин В. Переход к демократии в посткоммунистических странах //
Вестник  Московского  Университета.  Сер.  Социология  и  политология.  –  М.,
1998. - № 2. – С.17.
 6.2.  Современные  избирательные  системы.  Вып.  7:  Египет,  Исландия,
Колумбия,  Пакистан  /  М.А.  Сапронова,  И.А.  Ракитская,  А.Г.  Орлов,  Н.Б.
Крысенкова; науч. ред. А . В . Иванченко , В . И . Лафитский . – М .: РЦОИТ , 2012. –
Б . 37.
6.3.  Towards  constructing  an  Egyptian  democracy  index  ( A  glance  on  the
international indexes ). The Social Contract Center August 2014.
6.4. Elections in Egypt. State of Permanent Emergency Incompatible with free
and fair vote, December 2010 / ISBN: 1-56432-721-3. – P. 7. 
6.5.  Jeremy  M.  Sharp.  Egypt:  2005  Presidential  and  Parliamentary  Elections.
CRS Report for Congress. Updated January 15, 2006. – P. 4.
Presidential Election in Egypt // Final Report, May–June 2012. – P. 5.
World economic outlook. Recovery, risk and rebalancing. IMF, 2010. – P. 84.
VI. Interner saytlari
7.1. Misr  Arab  Respublikasi  hukumatining  rasmiy  sayti.
http://www.cabinet.gov.eg .
7.2. Oq  uy  matbuot  kotibiyati.
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/11/remarks-president-egypt
7.3. Парламентские выборы в Арабской Республике Египет (2015).  https : //
ru . m . wikipedia . org / wiki / uhtml .
7.4. Al-jihaz  al-markaziyy  li-l-ta’bi’ah  al-  ammahwa-l-ihsa.  Al-Qahirah,  2010.
URL:www.capmas.gov.eg/news. aspx? nid=491
7.5. Arab region scores slight improvement on 2015 Corruption Perception Index
//  United  Nations  Development  Programme.  28.01.16.  URL:  http://www.undp-
aciac.org/ resources/ac/newsDetails.aspx?nid=1221
7.6. Parasie  N.  Egypt’s  Investment  Minister  Vows  to  Tackle  Country’s
Bureaucracy.  22.04.15.  URL:  http://blogs.wsj.com/frontiers/2015/04/22/  egypts-
investment-ministervows-to-tackle-countrys-bureaucracy
67 7.7. Egyptian President Mursi absent at enthronement of Pope Tawadros II // Al
Arabiya.  18.11.12.  URL:  http://English.alarabiya.  net/articles  /2012  /  11/  18/
250411.html
7.8. Altavil Faris Ali. Transformations of political regimes in Egypt and Libya in
the  context  of  the  Arab  spring:  comparative  analyses.  https:  //
doi.org/10/241158/pep.2017.1.4 
7.9.  Elections in Egypt. https: // en.m.wikipedia.org/wiki/uhtml.
7.10.  May Atta. La CPI rejette la demande des Freres //  Al-Ahram Hebdo ,
№  1024,  du  7-  13.05.2014.  URL:  http://hebdo.ahram.org.  eg/NewsContent
/0/1/130/5833/La-CPIrejette- la-demande-des-Fr%C3%A8res.aspx .
68