Yangi davrda osiyo mamlakatlari shaharlari (XVII-XX asr boshlari)

Y a n g i  d a v r d a  o s i y o  m a m l a k a t l a r i  s h a h a r l a r i  ( X V I I - X X  a s r
b o s h l a r i )
Reja:
  Kirish………………………….…………………………………………………….…….……2
I.BOBO.  Y a n g i d a v r d a	 o s i y o	 m a m l a k a t l a r i	 s h a h a r l a r i … … … … … . . … … 4
1.1.   Markaziy	
 Osiyoda	 mustaqil	 xonliklarning	 vujudga	 kelishi………………..…..……4
1.2 . Markaziy	
 Osiyoda	 mustaqil	 xonliklarning	 madaniyati………………………….…..9
II.BOBO. XXasrning80	
 – yillar	 oxiri	 va	 90	 – yillar	 boshida	 ro’y	 bergan	 voqealar….13
2.1.           Mustaqil	
 xonliklar	 va	 amirlikning	 o’zaro	 madaniy	 aloqalari…………….…....13
2.2.           Markaziy	
 Osiyo	 madaniyatiga	 Rus	 va	 dunyo	 madaniyatining	 ta’siri…………20
Xulosa…………………………………………………………………………………….…...30
Foydalanilgan	
 adabiyotlar	 ro’yxati………………………………………………….…....31
1 Kirish
XX  asrning  so’nggi  o’n  yilligi  ijtimoiy  dunyoqarash  va  jahon
hamjamiyatining  jo’grofiy  –  siyosiy  tuzulishida  tub  o’zgarishlar  davri  bo’lib
tarixga  kirdi.  Jahon  hamjamiyati  yangi  davrga  qadam  qo’ydi.  I.A.Birinchi
Prezidentimiz Karimov ta’kidlaganidek: “…bugungi kunda xalqaro maydonda turli
siyosiy kuchlar o’zining milliy va strategik rejalariga erishish uchun “Erkinlik va
demokratiyani olg’a siljitish” niqobi ostida amalga oshirayotgan, uzoqni ko’zlagan
siyosatning  asl  mohiyati  va  maqsadlarini  o’z  vaqtida  sezish,  anglash  katta
ahamiyat kasb etadi”. 1
Shuning uchun XX asr oxiri  – XXI asr  boshlarida xalqaro munosabatlar
va  diplomatiya  tarixini  yangi  adabiyotlar  asosida  yoritish  bugungi  kunning  eng
dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. 
Jamiyat va davlatlar tarixi shuni ko’rsatadiki, biron – bir mamlakat boshqa
davlatlar  bilan  hamkorlik  qilmasdan  taraqqiyotga  erishgan  emas.  Sharq  va  G’arb
mamlakatlarini bir – biriga bog’lagan Buyuk Ipak yo’lining markazida joylashgan
O’zbekiston  bir  necha  asrlardan  buyon  dinlar,  millatlar  va  madaniyatlarning
tutashuv nuqtasi bo’lib kelmoqda. 
Mazkur tadqiqot quyidagi omillarga ko’ra dolzarbdir: 
Birinchidan,  XXasr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar va
diplomatiya tarixi yangi adabiyotlar asosida maxsus bitiruv malakaviy ish tarzida
hozirga qadar tadqiq qilinmagan; 
Ikkinchidan,  globallashuv  jarayoni  ro’y  berayotgan  bir  vaqtda  xalqaro
munosabatlar  va  diplomatiya  masalalarini  yoritish  nafaqat  ilmiy  balki,  amaliy
ahamiyat ham kasb etadi; 
Uchinchidan,  jahon hamjamiyati  va  O’zbekiston  munosabatlari  bugungi
kuning dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. 
1
 Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. :“Ma’naviyat” . 2008 yil. B 
– 116.
2 Mavzuning  o’rganilish  darajasi:  Mustaqillikka  erishishi  narijasida
O’zbekiston  o’z  tarixiy  taraqqiyot  yo’lini  o’zi  erkin  tanlash  imkoniyatiga  ega
bo’ldi. Istiqlol uning uchun jahon hamjamiyatiga teng huquqli a’zo sifatida kirish
imkoniyatlarini  ochib  berdi.  O’zbekiston  davlatining  asosiy  maqsadi  barqaror
ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisoyotiga,  samarali  tashqi  siyosatga  ega  bo’lgan
huquqiy – demokratik davlatni barpo etishdan iborat bo’lib qoldi. 
Mavzuni o’rganilish borasida to’xtaladigan bo’lsak, avvalo Prezidentimiz
I.A.Birinchi Prezidentimiz Karimovning mavzuga oid asarlari 1
 alohida o’rin tutadi.
Chunki  shu  asarlarda  xalqimiz  mustaqillikka  erishganidan  keyin  mamlakatimizni
jahon  hamjamiyatida  qo’shilishining  asosiy  tamoyillari  va  yo’nalishlari  batafsil
yoritib berilgan. 
Bundan  tashqari  mavzuning  turli  davrlarga  oid  bo’lgan  adabiyotlar  ham
mavjud  bo’lib,  ular  ham  mavzuning  mazmun  mohiyatini  ochib  berishda  muhim
manbabo’lib xizmat qiladi. 
Ayniqsa,  Yu.E.Ivaninning  “Yangi  davrda  Yevropa  diplomatiyasining
tarixshunosligi”  asarida  xalqaro  hamkorlikning  asosiy  yo’nalishlari  to’g’risida
qiziqarli  ma’lumotlar  bayon  etilgan.  Shu  bilan  birga  M.S.Gaferli  va
A.N.Kosayevlarning  “Rivojlanishning  o’zbek  modeli:  tinchlik  va  barqarorlik,
taraqqiyot asosi” nomli asari ham mavzuning nazariy jihatlarini ko’rsatib berishda
muhim  manbalardan  biri  bo’lib  xizmat  qiladi 2
I.BOBO.  Y a n g i d a v r d a	 o s i y o	 m a m l a k a t l a r i	 s h a h a r l a r i
1 2
 Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari 
va taraqqiyot kafolotlari.T.:1997,Tinchlik uchun kurashmoq kerak.T.:2001, Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q.T.:1998, 
Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.T.:2008, Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va
fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepisyasi. T.:2010. 
2 3
 Ivanin Yu.E. Istoragrafik novetsiya vremenya diplomatic Yevropa. M.,1998, M.S.Gaferli, N.N.Kosayev. 
Rivojlanishning o’zbek modeli: tinchlik va barqarorlik, taraqqiyot asosi. T.:1996.
3 1.1.  Markaziy	 Osiyoda	 mustaqil	 xonliklarning	 vujudga	 kelishi
XX  asrning  oxirida  yuz  bergan  buyuk  voqea  sifatida  tarixga  kirgan
sotsializm  sistemasining  yemirilishi,  shubhasiz,  tarixchilarning  diqqat  markazida
turishi tabiiy. Markaziy va Janubi – Sharqiy Yevropadagi sotsialistik davlatlarda,
shuningdek,  sobiq  SSSR  da  yuz  bergan  o’zgarishlar  jarayonining  kelib  chiqish
sabablari  va  oqibatlarini  chuqur  o’rganish  hamda  tegishli  xulosalar  chiqarish,
amalga  oshirilayotgan  islohotchilik  harakatlarini  qiyosiy  ravishda  tahlil  qilish
nihoyatda ahamiyatlidir 1
.
XX  asr  80  yillarning  o’rtalariga  kelib,  Sobiq  Ittifoqda  tanglik  holati
kuchaydi, u mamlakat hayotining barcha sohalarini qamrab oldi. Mustabid tuzum
sharoitida davlat mulki monopoliyasi va boshqaruvda ma’muriy taqsimlash tizimi
hukmronligi  tobora  kuchayib  bordi.  O’zbekiston  Sobiq  Ittifoq  tarkibiga  bo’lgan
vaqtda  xalqaro  aloqalar  faqat  Markazning  ruxsati  va  nazorati  ostida  amalgam
oshirilar  edi.  O’zbekistonning  sovet  tuzumi  doirasidagi  xalqaro  aloqalari  haqida
gapirganda  shuni  ta’kidlash  kerakki,  bu  aloqalarning  rivojlanish  va  ifodalanish
shakllari sovet davlati tashqi siyosatining qing’irliklari bilan mustahkam bog’lanib
ketgan  bo’lib,  ittifoq  rahbariyatining  strategic  yo’l  –  yo’riqlarini  va  mustabid
o’tmish  burilishbosqichlaridagi  jamiyat  ahvolining  o’ziga  xos  tomonlari  ta’sirini
boshdan kechirdi. 
O’zbekistonning faol ishtiroki bilan Pokiston  bilan Hindiston o’rtasidagi
tinchlik bitimi 1966 yilda Toshkentda imzolandi: Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi
fan  va  madaniyat  xodimlarining  xalqaro  konferensiyalari,  simpoizumlari,
konferensiyalari,  ijodiy  uchrashulari,  kinofestivallari  o’tkazildi.  O’zbekiston
sotsialistik mamlakatlarga zavod va fabrikalar, xo’jalik obyektlari, barpo etadigan,
asbob  uskunalarni  montaj  qiladigan,  ularni  ishlatishni  yo’lga  qo’yadigan
mutaxassislarni  yuborar  edi.  Masalan,  “Toshtekstilmash”  zavodi   1958  –  1967
yillarda  sotsialistik  mamlakatlarga  to’qimachilik  jihozlarini  o’rnatish  va  ishga
tushurishga  qatnashish  uchun  o’zining  44  nafar  vakilini  yubordi.  O’zbekistonlik
1 4
 Kichkilov H. MDH tarixi: yutuqlar, muammolar va ziddiyatlar (1989 - 2009). T.: “Yangi nashr” . 2010. B – 5.
4 mutaxassislar  Bolgariya,  Kuba,  Vetnam,  Mo’g’iliston  dehqonlariga
respublikamizdan  etkazib  berilgan  qishloq  xo’jalik  texnikasini  o’zlashtirishda,
melioratsiya  –  irrigatsiya  ishlarini  tashkil  etish,  paxta  va  boshqa  ekinlarni
etishtirish  tajribasini  egallashda  katta  yordam  ko’rsatdilar.  O’zbekiston  vakillari
o’zlarining  baynalmilal  burchlarini  bajara  borib,  Afg’oniston,  Nepalga,  Shri  –
Lanka,  Hindiston,  Eron,  Iroq,  Suriya,  Kampuchiya,  Laos,  Jazoir,  Gviniya,  Mali,
Tunisda  hamda  boshqa  ko’pgina  mamlakatlarda  yuzlarcha  muhim  xo’jalik
obyektlarini  (zavod  va  fabrikalar,  gidrostansiyalar,  irrigatsiya  inshootlari,  yo’l  va
ko’priklar  sovxozlar  va  shu  kabilarni)  barpo  etishda  faol  ishtirok  etdilar.
O’zbekistonlik  mutaxassislar  ishtirokida  Afg’onistonda  Nagla  GESi  qurildi,
Angola, Jazoir, Yaman,  Arab Respublikasida qishloq xo’jalik tajriba stansiyalari
tashkil  etildi.  1974  yilga  kelib,  Osiyo  va  Afrikaning  deyarli  20  mamlakatida
O’zbekistonlik 400 dan ortiq mutaxassis mehnat qilardi. 
80  –  yillarda  esa  respublikamizdan  yuborilgan  mutaxassislar  46  ta
mamlaktda faoliyat ko’rsatdilar. O’zbekistonning horijiy mamlakatlar bilan avvalo
sotsilistik  yo’nalishdagi  va  “uchinchi  dunyo”  mamlakatlari  bilan  o’zaro
munosabatlarida  respublikaning  oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv  yurtlarida  o’qitish
tizimi orqali mutaxassislar  tayyorlash  tajribasi qo’l keldi. 60 – yillarning birinchi
yarmidayoq, O’zbekiston oliy o’quv yurtlarida Sharqiy Yevropa mamlakatlaridan
kelgan  50  dan  ortiq  talaba  ta’lim  oldi,  ular  paxtachilik,  irrigatsiya  va  qishloq
xo’jaligini mexanizatsiyalash sohalariga ixtisoslashgan edilar.
80  –  yillarda  O’zbekistonda  25  ta  oliy  o’quv  yurtida  har  yili  jahonning
84ta  mamlaktidan,  shu  jumladanOsiyo  mintaqasidagi  22  mamlaktdan  kelgan  3
mingdan  ortiq  talaba  ta’lim  oldi.  Shuningdek  har  yili  O’zbekistonning  o’rta
maxsus  o’quv  yurtlarida  270  dan  ortiq  xorijlik  yoshlar  o’qidilar.  O’zbekistonda
xorijlik mutaxassislarning tayyorlanishi odatda o’zaro manfaatli asosda emas, balki
Markaz ko’rsatmasi bilan bepul asosda olib borildi. Xorijiy yoshlarning bu yerga
kelib  o’qishining  maqsadi,  xorijiy  mutaxassislarning  kasb  mahoratini  oshradigan
fanlar 2 – darajali bo’lib qolgan edi. 
5 70  –  80  –  yillarda  xorijiy  mamlakatlarga  ilmiy   xizmat   safariga
yuborilgan  taniqli  o’zbek  olimlari  orasida  seysmaloglar  A.N.Sultonxo’jayev  va
V.V.Shcheglov,  akademiklar  S.A.Azimov  ,  B.O.Toshmuhammedov,
G’.O.Mavlonov,  H.F.  Fozilov,  I.H.Hamroboyev  va  boshqalar  bor  edi.  O’z
navbatida  xorijiy  mamlakatlar  deligatsiyalarining  O’zbekistonga  kelishi  ortib
bordi. 1971 – 75 – yillarda O’zbekiston Fanlar Akademiyasining turli institutlariga
100 dan ortiq olimlarni o’z ichiga olgan 328 ta deligatsiya tashrif buyurdi. Xalqaro
aloqalarning  kuchayishi,  ilmiy  olamning  O’zbekistonni  o’ziga  xos  tarzda  “kashf
etishi”  bilan  bir  qatorda,  Toshkent  ana  shu  yillarda  xalqaro  uchreashuvlar,
konferensiyalar  va  seminarlar  o’tkaziladigan  markazlardan  biri  sifatida  dunyoga
tanildi. 1969 – 70 – yillarda O’zbekistonda 20 dan ortiq, keyingi 10 yilliklarda esa
10 dan ortiq yirik xalqaro anjumanlar o’tkazildi. 80 – yillarning o’rtalariga kelib bu
aloqalar  ko’rsatib  o’tilgan  shakllar  bilan  bir  qatorda  o’zbek  olimlarining  xorijiy
mamlakatlarda  ma’ruzalar  bilan  chiqishlari,  xorijiy  aspirantlarning  O’zbekiston
Fanlar  Akademiyasi  institutlada  va   universitetlarida  stajmrovkadan  o’tishlari
birgalikdagi ekspeditsiyalar o’tkazish yo’lga qo’yildi. 
O’zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan o’zaro madaniy aloqalari 50 –
yillardan  boshlab  qo’yildi.  O’zbek  adabiyoti  arboblarining  ijodini  xorijdagi
kitobxonlar  zo’r  qiziqish  bilan  o’qib  o’rganishardi.  70  –  yillarning  o’rtalarida
respublikamizda  nashr  etilgan  kitoblardan  20  dan  ortig’i  xorijiy  tillarga  tarjima
qilingan  bo’lib,  ular  dunyoning  40  dan  ortiq  mamlakatlariga  tarqaldi.  Bular
G’.G’ulom,  P.Tursun,  Oybek,  A,Qahhor,  Zulfiya,  Sh,Rashidov,  H.G’ulom,
A.Muxtor,  R.Bobojon,  P.Qodirov,  O.Yoqubov  va  boshqalarning  asarlari  edi.
G’.G’ulomning  “Shum  bola”  ,  H.Olimjonning  “Lirika”,  R.Fayziyning  “Hazrati
inson”, R.Bobojonning “Obu - hayot”, P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” asarlari va
boshqalar  xorijiy  kitobxonlarning  yuqori  bahosiga  sazovor  bo’ldi.  O’zbek
adabiyoti  arboblaridan  ayrimlari  xorijiy  davlatlarning  yuksak  mukofatlariga
sazovor bo’ldilar. Bulardan shoira Zulfiya Hindiston bilan Sobiq Ittifoq o’rtasidagi
aloqalarni  mustahkamlash  sohasidagi  faol  xizmatlari  uchun  J.Neru  nomidagi
6 mukofot  sovrindori  bo’ldi.  U  yana  Bolgariyaning  Kirill  va  Mefodiy  ordeni  bilan
ham mukofotlandi. 
60 – 70 – yillarda O’zbekistonning teatr jamoalari, yetakchi sahna ustalari
xorijiy  mamlakatlar  –  Vengriya,  GDR  ,  Chexoslabakiya,  Polsha,  Mo’g’iliston,
Jazoir, Fransiya, Yaponiya, Angliya, AQSH  va boshqa  mamlakatlarga gastrolga
bordilar.  O’zbekistonning  san’at  sohasidagi  hamrolik  xorijiy  mamlakatlar  bilan
madaniy aloqalari alohida o’rin tutadi. 1965- 75- yillarda O’zbekiston teatr san’ati
xodimlaridan 100 dan ortiq kishi Yevropa va Osiyoning 40 dan ortiq mamlakatiga
safar  qildilar.  Ular  orasida  xalq  artistlari  Mukarrama  Turg’unboyeva,  Galiya
Izmaylova,  Bernora  Qorayeva,  Saodat  Qobilova, Muxtor  Ashrafiy, Tamaraxonim
va  boshqalar  bor  edi.  “Bahor”  xalq  raqs  ansambli  besh  qit’a  mamlakatlari
Hindiston,  Shvetsiya,  Vengriya,  Bolgariya  va  boshqa  davlatlarda  bergan
konsertlarda zo’r olqishlarga sazovor bo’ldi, o’zbek xalqining raqs san’atini dunyo
xalqlariga tanitdi. 1978 – yilda ansambl Italiyaning 15 ta shahrida, Mal’t orolida va
Fransiyaning  14  ta  shahrida  konsertlar  berdi.  1979  –  yilda  AQSHda  mazkur
jamoaning  gastrollari  muvaffaqiyatli  o’tdi.  1984  –  yilda  ansambl  dunyoning  8  ta
mamlakatida  –  Iordaniya,  Peru,  Gretsiya,  Avstraliya,  Yangi  Zelandiya,
Niderlandiya,  Portugaliya,  Efiopiyada  bo’lib  o’tgan  ittifoq  kunlarida  qatnashdi
“Yalla” davlat vocal cholg’u ansambli GDR da bo’lib o’tgan eng mashhur yoshlar
jamoalarining  chiqishlarida  zo’r  muvaffaqiyat  qozondi.  Shunday  qilib,  50  –  80  –
yillarda  xorijiy  mamlakatlar  bilan  ilmiy  –  madaniy  aloqalari  ittifoq  tasarrufida,
uning  mafkuraviy  andozalari  va  ko’rsatmalari  asosida  amalgam  oshirilgan  va
sotsializm  yutuqlarini  jahonga  tanitishga  xizmat  qilgan  bo’lsa  –  da  ,  lekin  uning
zaminida  o’zbek  xalqining  buyuk  ajdodlari,  uning  ilg’or  ziyolilari  va  ularning
ijodiy  yutuqlari  va  kashfiyotlari  noyob  namunalari  yotar  edi.  Ana  shu  mungli
namunalar mafkuraviy cheklashlarga va millat sifatida kamsitishlarga qaramasdan,
o’zbek  xalqini,  uning  milliy  madaniyatini  dunyoga  tanitishda  muhim  omil  bo’lib
xizmat  qildi.  80  –  yillarning  o’rtalarida  boshlangan  “qayta  qurish”  jarayonida
markaz  bilan  O’zbekiston  o’rtasidagi  munosabatlarda  azaldan  mavjud  bo’lgan
7 ziddiyatlar, oshkorolik demokratiyalashtirish tufayli yaqqol ko’zga tashlanib qoldi.
80  –  yillarning  ikkinchi  yarmida  Markaz  bilan  O’zbekiston  o’rtasidagi
munosabatlarda  mavjud  bo’lgan  nomutanosibliklar,  nomuvofiqliklar  va  xal
qilinmagan  masalalar  boshqa  muammolar  bilan  qo’shilib  qonuniy  ravishda
mustabid tuzumni inqirozga olib boruvchi omil sifatida maydonga chiqdi. 
O’zbekistonning  tashqi  iqtisodiy  aloqalari  Sobiq  Ittifoq  tashqi  savdo
vazirligi hamda boshqa tegishli ittifoq tashkilotlar nazoratida va boshqaruvida edi.
Mustabid  tuzum  tomonidan  kundan  –  kunga  kuchyib  brogan  ixtisoslashuv  va
kooperatsiyalash O’zbekistonning erkin xo’jalik yuritish uchun imkom bermas edi.
Bu  esa  O’zbekiston  bilan  Markazning  milliy  manfaatlari  o’rtasida  ziddiyatni
yanada  kuchytirib  yubordi.  1990  –  yilda  e’lon  qilingan  ittifoq  shartnomasi
loyihasida  ustuvorlik  yana  ittifoq  markaziga  berildi,  respublikalarning  huquqlari
yana  cheklanganligicha  qolverdi;  respublikalar  xorijiy  davlar  bilan  aloqa  qilishda
ovoz  va   huquqdan  yana  mahrum  etildilar.  1991  –  yil  mart  oyida  respublika
vakillari tomonidan ittifoq shartnomasining boshqa loyihasi tayyorlandi, bu loyiha
“Suveren respublikalar ittifoqi to’g’risida” deb ataldi. Sobiq Ittifoq Prezidenti va 9
ta  ittifoqdosh  respubliklar  rahbarlari  ishtirokida  Novo  –  Ogarivoda  bo’lib  o’tgan
yig’ilishda  prinsipal    nizoli  masalar  yuzasidan  tomonlarni  qanoatlantiradigan
bitimga  kelishib  olindi.  “Suveren  davlatlat  ittifoqi  to’g’risida”gi  shartnomani
tuzishga  kelishib  olindi.  Hatto  yangilangan  ittifoq  ham  O’zbekiston  va  boshqa
respublikalarni  mustabid tuzumni  qayta tiklanish  xavfidan saqlab qola olmas  edi.
Biroq jamiyatning  demokratiyalashuvida  bu tuzumning  qudratida  ancha  zil  ketdi,
ijtimoiy tuzumning va milliy munasabadlarning sifat jihatidan yangi tamoilllariga
o’tish uchun keng imkoniyatlar ochildi. 
1.2.  Markaziy	 Osiyoda	 mustaqil	 xonliklarning	 madaniyati.
8 Markaziy  Osiyoda  temuriylar  davrida  madaniyat  klassik  darajasi  bilan
dunyoga mashhur bo’ldi. Shayboniylar va Ashtarxoniylar davri (XVI-XVIII asrlar)
da mamlakat  feodalizmning murakkab  jarayonlarini  boshdan  kechirdi.  XVI  asrda
hunarmandchilikning rivojlanishi tranzit va ichki savdoning kengayishiga yordam
berdi.  Bu  davrda  hunarmanchilikning  60  dan  ortiq  turi  mavjud  edi.  Markaziy
Osiyo,  Hindiston,  Eron,  Balx,  Rossiya,  Turkiya  va  boshqa  mamlakatlar  bilan
sovda-sotiq  diplomatik  aloqada  bo’lgan.  XV-XVI  asrlarda  Movarounnahrda  ilm-
fan  ancha  rivojlandi.  Adabiyot,  tarix,  memorchilik  va  tasviriy  sanat  o’ziga  xos
rivojlanish bosqichini bosib o’tdi. Hasan Buxoriy Nisoriy (1566) ning «Muzakkir
ul-ahbob»  va  Mutribiyning  (1604)  «Tazkiratush-shuaro»  nomli  adabiyot
antologiyasi  buning  yaqqol  ifodasidir.  Bu  qomusiy  antalogiyada  yuzdan  ziyod
adabiyot  arboblarining  ijodlari  va  tarjimai  hollari  o’rin  olgan.  Mamlakatda  hunar
va  savdo  ishlarining  rivojlanishi  ilm  ahlining  ijtimoiy  doirasi  kengayishiga  tasir
ko’rsatdi.  Mutafakkir  Zayniddin  Vosifiy  1512  yil  Samarqandda  bo’lganda  bazmi
mushoiralarda kosib, shoirlar, savdogarlar va oddiy kishilarning marakalarda faol
qatnashib turganligini bayon qiladi. Ularning aksariyati sher yozib turganligi o’sha
davr  tabaqalarining  madaniy  jihatdan  yuksak  saviyada  ekanligdan  dalolat  beradi.
Bu  davrning  o’ziga  xos  xususiyati  shundaki  ko’plab  adabiy  va  tarixiy  asarlar
o’zbek  tilida  yozildi.  Muallifi  nomalum  «Nuxratnoma»  Muhammad  Solihning
«Shayboniynoma»  asarlari  o’zbek  tilida  yozilgan.  Bundan  tashqari  mashhur
tarixchi  Sharofiddin  Ali  Yazdiyning  tarixiy  asarlari  xususan  «Zafarnoma»si,
Ulug’bekka  bag’ishlangan  «Muntahabi  jome  va  tovorixi  shohiy»  degan  asarlari
o’zbek  tiliga  o’girildi.  Shayboniylar  davrida  fanning  qator  tarmoqlari  rivoj  topdi.
1693  yilda  Amin  Ahmad  Roziy  «Haft  iqlim»-  yetti  iqlim  degan  jug’rofi-
biologiyaga  oid  lug’at  tuzadi.  Unga  Mutribiyning  dunyo  xaritasi  ilova  qilinadi.
1541  yilda  Muhammad  Husayn  as-Samarqandiy  tibbiyot  va  farmakologiyaga  oid
ilmiy  asar  yozadi.  U  ko’z  tabibi  shoh  Ali  ibn  Sulaymon  Navro’z  Ahmadjon
huzurida  ishlab,  kasalliklar  haqida  «Tabiblik  dasturul-amali»  risolasini  bitadi.
Musiqa ilmiga oid buxorolik Navkabiyning asari ham XVI asrda bu sanat rivojidan
darak  beradi.  Bundan  tashqari  xattotlik  sanatining  rivojiga  ulkan  hissa  qo’shgan
9 Sulton  Ali  Mashhadiy,  Mir  Ali  Hirviy,  Mahmud  Ali  Shiqobiy  kabi  husni  hat
ustalari  ham  ijod  qilgan.  1586  yilda  Darvesh  Muhammad  Buxoriy  kalligrafiya
sanati  nazariyasiga  oid  asar  yozadi.  Shuningdek  ko’plab  qo’lyozmalar
miniatyuralar va suratlar bilan bezatildi. Tarixiy va adabiy asarlardan «Fatxnoma»
Tarixi Abulxayrxoniy, Navoiyning asarlari shular jumlasidandir. «Miniatyuralarda
Markaziy Osiyo moddiy madaniyati aks ettiriladi va rassomlar voqelikni realistik
tasvirlashga  intiladi.  Jaloliddin  Yusuf,  Keldi  Muhammad  va  boshqalar
rassomchilik sanatiga ulkan hissa qo’shadi.
Xonliklar  davrida  qurilish  inshootlari  turlari  yanada  takomillashadi,
ko’plab  jamoat  binolari  (karvonsaroylar,  ko’priklar,  sardobalar,  hammom,  tim  va
boshqa  savdo  rastalari)  quriladi.  Monumental  binolarning  tarixi,  qiyofasi
o’zgaradi,  hunarmandlar  uyushmalari  vujudga  keladi.  Buxoro  shahri  balandligi
10  metrli  devor  bilan  o’ralib,  shahar  darvozalari  qurildi,  yirik  binolar  qurishda
(Misr  Arab  madrasasi,  Xo’ja  Zayniddin  masjid-xonaqosi)  xalq  me’morchiligi
an’analaridan  foydalanildi.  Shahar  tashqarisida  ham  monumental  binolar
(Chorbakr)  qurildi.  Jome’  masjidlari  saroy  kabi  serhasham  qilib,  madrasalar
peshtoqli,  minorali  tarzda  qurib,  hovlilari  to’rt  tomondan  ayvon  va  hujralar  bilan
o’raldi. Buxoro va Toshkentdagi Ko’kaldosh madrasalari bunga guvohlik beradi.
Binolar bezashda mayda o’simlik-naqshli parchinlar ishlatildi. Devorlarga
gul  terish  kabi  Temuriylar  davridagi usullar rivojlantirildi. qabr  toshlari  yasashda
yuksak badiiy darajada toshlarga yozuvlarni o’yib bitish rivojlandi. (Shayboniyxon
qabr  toshi  va  Childuxtaronda  Abu  Said  qabriga  qo’yilgan  toshlar).  Xullas,  bu
davrning  ko’pgina  betakror  madaniyat  sohalari  o’z  sirlarini  mukammal  saqlab
kelmoqda.
Markaziy  Osiyoda  xonliklar  va  amirlik  o’rtasidagi  nizolar  bo’lib  tursada,
ma’lum  darajada  dehqonchilik,  hunarmandchilik,  savdo-sotiq  davom  topdi.  Fan,
adabiyot,  san’atning  rivojlanishi  ko’proq  saroy  doirasida  bo’lib,  ham  diniy,  ham
dunyoviy asarlar yozildi. Garchi o’z davri tarixnavisligi o’sha xonlik va amirlikdagi
10 siyosiy voqealar salnomasini ifodalaydi, o’sha davr ruhi aks etganligi bilan tarixiy
ahamiyatga  ega.  Muhammad  Yoqubning  «Gulshan-ul  mulk»,  Muhammad  Mir
Olimning «Tarixi Amir Nasrullo», Mulla Ibodulla va Mulla Muhammad Sharifning
«Tarixi amir Haydar», Muhammad Hakimjon To’raning «Muntaxabut tavorix» kabi
asarlari diqqatga sazovordir.
qo’qon adabiy muhiti ko’plab shoir va shoiralar ijodi bilan boyidi. qo’qon
xoni  Umarxonning  o’zi  «Amiriy»  tahallusi  bilan  o’zbek  tilida  g’azallar  yozgan.
Uning  rafiqasi  Mohlaroyim  «Nodira»  tahallusi  bilan  fors-tojik  tilida  «Maknuna»,
«Komila»  tahalluslari  bilan  she’rlar  yozgan.  Eri  Umarxon  vafot  etgach,  Nodira
davlat  ishlariga  ham  aralashib,  mamlakat  xo’jaligini  yaxshilash,  madaniy  hayotni
jonlantirish  bo’yicha  muhim  tadbirlarni  amalga  oshirdi.  qo’qonda  madrasalar,
karvonsaroylar,  rastalar,  yo’llar  qurdirdi.  U  o’z  atrofiga  Uvaysiy,  Mahzuna  kabi
qobiliyatli ijod ahlini to’pladi. Bu davrda Fazliy Namangoniy Mushrif, Mushfiqiy
kabi shoirlar ijod qilgan. Mushfiqiy Buxoro amiri Abdullaxon saroyida «Malikush-
shuaro»  unvoniga  ega  bo’lgan  bo’lsa,  Fazliy  Namangoniy  qo’qon  shoirlariga
boshchilik  qilgan,  Umarxonning  topshirig’i  bilan  Fazliy  va  Mushrif  tomonidan
«Majmuat-ush-shuaro»  to’plami  tuziladi.  Bu  davrda  qo’qonda  Xudoyorxonning
saroy arki, Xivada turli obidalar qurildi.
Taxminan XVII  asrda yashab ijod qilgan shoirlardan biri Turdi  Farog’iy
haqida ma’lumot beruvchi asosiy manba shoirning o’z asaridir. U yuz urug’ining
oqsoqollaridan  biri  sifatida  Abdulazizxon  saroyida  e’tiborli  kishilardan  bo’lgan,
keyin saroydan chetlashtirilgan.
XVIII asr oxirida qo’qonda tug’ilgan shoir Mahmur og’ir sharoitda yashab,
saroyda askarlik qilgan. U amaldorlar va saroy shoirlari bilan chiqisholmay, saroyni
tashlab  ketadi.  Mahmur  qiyinchilikda  hapalak  qishlog’ida  1844  yilda  vafot  etgan.
Uning she’rlari ichida «Hapalak» hajviy asari mashhurdir.
XVIII  asr  oxiri  XIX  asr  boshlarida  Farg’onada  Muhammad  Sharif-
Gulhaniy  tahallusi  bilan  tanilib,  ajoyib  lirik  she’rlar,  masallar  yozdi.  Uning
11 «Zarbulmasal»  asari  qahramonlari  qushlar  bo’lib,  shoir  ular  orqali  saroy
a’enlarining  kirdikorlarini  fosh  etadi.  Yana  bir  qo’qonlik  shoir  g’oziy  ham  o’z
asarlarida  zodogonlar  va  ruhoniylarni  fosh  qiladi.  XIX  asrning  30  yillarida
Shahrisbzda shoir Hiromiy hind, fors adabiyotida mashhur bo’lgan «Chor darvesh»
va «To’tinoma» hikoyalarini o’zbek tiliga tarjima qiladi xalq dostonlari «Yusuf va
Zulayho»,  «Tohir  va  Zuhro»  «Bo’z  o’g’lon»,  «Yusuf  va  Ahmad»  va  boshqa
dostonlar  vujudga  keldi.  Shahar  maydonlarida  qiziqchi  va  qo’g’irchoqbozlar,
o’yinchi  san’atkorlar  xalq  hayotidan  hikoya  qiluvchi  lavhalarni  o’ynab,  tomosha
ko’rsatar, boylar va saroy ahlini ochko’zligini fosh etib, ustidan kular edi.
Bu  davrda  Markaziy  Osiyoda  ikki  turdagi  maktab  mavjud  edi:  quyisi-
maktab va oliy- madrasa. Boshlang’ich maktabda savod o’rgatilar va diniy matnlar
yodlanar  edi.  Madrasada  ham  ilohiyat  o’qitilar,  shuningdek  arab  tili  sarfu  nahvi
(grammatikasi),  notiqlik  san’ati,  aljabr  va  handasa  asoslari  o’rgatilgan.  Bundan
tashqari Xofiz, Bedil, Navoiy asarlari o’qitilgan.
O’sha davr shoirlari, fan arboblari musiqani chuqur tushunganlar. Musiqa
san’atining  rivojiga  ulkan  hissa  qo’shgan  Mavlono  Muhammadin  Mug’anniy,
Mavlono  Kavkabiy,  Xo’ja  Muhammad,  Rizo  Samarqandiyning  nomlari  bizgacha
yetib kelgan.
Bu  davrdagi  me’morchilik  yodgorliklar  hajmi  va  pardozining
jimjimadorligi  bilan  ajralib  turadi.  Samarqanddagi  Registon  maydoni  shu  davrda
shakllandi. Sherdor madrasasining old peshtoqida rangin koshinlar bilan chekilgan
bir juft sher tasvirlangan. Tillakori madrasasining nomi «tilla bilan pardozlangan»
degan ma’noni beradi. Devorlardagi ajoyib naqshu nigorlar va ichki devorlardagi
to’kis tilla bezaklar juda nafis ishlangan.
XVIII asr oxirlaridan Xiva xonligida ta’mirlash va shaharsozlik ishlari avj
oladi.  Ollaqulixon  madrasasi,  Rahmonquli  inoq  saroyi  hajm  jihatidan  ancha
mahobatli  qurilgan.  qo’qon  xonligi  me’morchiligida  rang-baranglik  va  yorqinlik,
12 pardozdagi koshinlarning yorqin tovlanishi kabi xususiyatlar ayniqsa Xudoyorxon
saroyida yaqqol namoyon bo’ladi.
II. XX	 asrning	 80	 – yillar	 oxiri	 va	 90	 – yillar	 boshida	 ro’y	 bergan	 voqealar
2.1.  	
Mustakil	 xonliklar	 va	 amirlikning	 o’zaro	 madaniy	 aloqalari
XX  asrning  80  –  yillar  oxiri  va  90  –  yillar  boshida  ro’y  bergan  “real
sotsializm”ning yemirilishi eng ulkan voqea sifatida tarixdan joy oldi 1
. 
Respublikada  keng   munozaralarga  sabab  bo’lgan  muammolardan  biri
o’zbek tiliga davlat tili maqomi berish masalasi bo’ldi.
Demokratik  kuchlar  qo’ygan  masalani  I.  A.  Birinchi  Prezidentimiz
Karimov boshchiligidagi yangi rahbariyat anglab etdi va uni hal qilishga kirishdi. 
Natijada  “O’zbekistonning  davlat  tili  to’g’risida”gi  qonun   1989  yil
oktyabrda qabul qilindi. O’zbek tili davlat tili deb e’lon qilindi. Ish yuritish asta –
sekin o’zbek tiliga o’tkazila boshlandi, uni o’rganishni yaxshilash yuzasidan aniq
chora  tadbirlar  belgilandi.  Bu  mamlakatimizning  mustaqillik  sari  boshlagan
birinchi qadami bo’ldi. O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvning joriy qilinishini,
bir qancha omillar, eng avvalo Sobiq Ittifoqda 1990 – yil boshlariga kelib mustabid
davlat  siyosiy  inqirozining  kuchayganligini  taqozo  etdi.  1990  –  yil  mart  oyida
Litvaning   mustaqil  deb  e’lon  qilinishi,  Latviya  va  Estoniyani  Sobiq  Ittifoq
tarkibidan  chiqishiga  faollik  bilan  ochiqchasiga  tayyorgarlik  ko’rganligi  unitar
(qo’shma)  sovet davlatining haqiqiy yemirilishi boshlanganidan dalolat berar edi.
O’zbekiston  jamiyati  mustaqillik  g’oyasini  qabul  qildi.  O’zbekistonni  Markaz
bilan  o’n  yillar  mobaynida  bog’lab  turgan  zanjir  uzib  tashlandi.  O’zbekistonning
Mustaqil  taraqqiyot  yo’liga  kirish  jarayonini  to’xtatib  qolish  mumkin  emas  edi.
Chunki  Sobiq  Ittifoqi  bu  paytda  inqirozga  yuz  tutgan  edi.  Mustaqillikka  erishish
azaldan  o’zbek  xalqining  orzu  umidlari,  armon  va  istiroblarini  o’zida  mujassam
etgan  XX  asr   oxirida  misli  ko’rilmagan  hodisalar  sodir  bo’ldi.  Sotsializm  deb
1 5
 Kichkilov H. MDH tarixi: yutuqlar, muammolar va ziddiyatlar (1989 - 2009). T.: “Yangi nashr” . 2010. B – 3.
13 atalgan totalitar tuzum, komunistik mafkura deb ataluvchi zo’ravonlik va taziyiqqa
asoslangan  mafkura  inqirozga  yuz  tutdi.  Jahonga,  yer  yuziga  mutloq  hokimlikni
davo qilgan Sobiq Ittifoq jamiyat sifatida ham, davlat sifatida ham jarga quladi. 
Mustaqillik imkoniyatlarini oldindan payqagan mamlakat ijtimoiy siyosiy
jarayonlarining  borishi  to’g’ri  anglagan  holda  to’g’ri  baholay  olgan  O’zbekiston
ittifoqdoshlari orasidan birinchilardan bo’lib o’z mustaqilligini tan oldi. 
1991 – yil 31 – avgust kuni qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining
Davlat  mustaqilligi  to’g’risidagi  Bayonot  O’zbekiston  hukumatining  siyosiy
yo’lini to’la qonunlashtirib berdi. 
Bu tarixiy hujjatda quyidagi xulosalar ilgari surilgan edi. 
- O’tmishdan  saboq  chiqarib  va  Sobiq  Ittifoqning  siyosiy  hamda  ijtimoiy
hayotidagi o’zgarishlarni e’tiborga olib;
- Xalqaro  huquqiy  hujjatlarda  qayt  etilgan  o’z  taqdirini  o’zi  belgilash
huquqiga asoslanib; 
- O’zbekiston xalqlarining taqdiri uchun butun mas’uliyatni anglab;
- Shaxs  huquq  va  erkinliklarning  mustaqil  davlatlar  o’rtasidagi
chegaralarning buzulmasligi to’g’risidagi Xelsinki shartnomalariga qat’iy
sadoqatini bayon etib;
- Millati, diniy e’tiqodi va ijtimoiy mansubligidan qat’iy nazar respublika
hududida yashovchi har bir kishining munosib hayot kechirishi, sha’ni va
qadr  qimmatini  ta’minlaydigan  insonparvar  demokratik  huquqiy  davlat
barpo etishga intilib;
- Mustaqillik Deklaratsiyasining amalgam oshira borib, O’zbekiston Sobiq
Sotsialistik  Respublikasi  Oliy  Kengashi  O’zbekistonning  Davlat
Mustaqilligini va ozod suveren davlat – O’zbekiston Respublikasi tashkil
etilganligini tantanali ravishda e’lon qiladi. 
1990  –  yili  24  –  mart  kuni  Respublika  Oliy  Kengashining  birinchi
sessiyasida O’zbekistonda Prezidentlik  lavozimi tavsiya etish to’g’risidagi qonun
14 qabul qilindi. Bu sessiyada O’zbekiston Prezidenti saylovi o’tkazildi. O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashining  ikkinchi  sessiyasi   1990  –  yil  20  –  iyun  kuni
“Mustaqillik Deklaratsiyasi” ni qabul qildi. 1991 – yil 31 – avgustida O’zbekiston
tarixining  yangi  davri  boshlandi.  1  –  sentabr  –  O’zbekiston  Respublikasining
Mustaqillik  kuni  –  umumxalq  bayrami  deb  e’lon  qilindi.  Respublika  xalqi  va
rahbariyatining  donishmandligi   va  saboti  va  qat’iyatliligi,  uzoqni  ko’ra  bilishi
natijasida  uning  davlat  mustaqilligiga  erishuvi  tinch,  demokratik,  parlament  yo’li
bilan ijtimoiy larzalarsiz, qurbonlar va vayronagarchiliksiz amalgam oshdi. Sobiq
Ittifoqning parchalanishi bilan bog’liq siyosiy shart  – sharoitlar hamma joyda  bir
xil bo’lishiga  qaramasdan sobiq ittifoqdagi sobiq respublikalarning mustaqillikka
erishuvi  ularning hammasida  ham  bir  xil  kechgani  yo’q,  yangi  tashkil  topgan  bir
qator  davlatlarda  bu  hol  jamiyatning  parchalanib  ketishiga  mujorolar  va
to’qnashuvlarga  olib  keldi.  O’zbekison  istiqlol  yo’lining  dastlabki,  eng  og’ir  va
xavfli  qismini  ezchil,  osoyishta  va  o’ziga  ishonch  bilan  bosib  o’tdi.  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashining  VIII  sessiyasi  1991  –  yil  29  –  dekabr  kuni
O’zbekiston  Respublikasining  davlat  mustaqilligi  to’g’risidagi  masala  bo’yicha
referendum o’tkazishga qaror qabul qilindi. Ovoz berish byuleteniga “O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashi  tomonidan  e’lon  qilingan  O’zbekiston
Respublikasining davlat mustaqilligini ma’qullaysizmi?” degan savol kiritildi. 
Ushbu  referendumda  ovoz berish  ro’yxatiga  kiritilgan  fuqarolar  umumiy
sonining  94,1  %  i  qatnashdi.  Respublikaning  davlat  mustaqiligini  ma’qullab
98,2  %   saylovchi  ovoz  berdi.  Siyosiy  lug’atlarda  mustaqillik  suveretet,  erkinlik
tushunchalari  aynasn  o’xshash,  bir  xildagi  tushunchalar  sifatida  talqin  etiladi.
O’zbekistonda  davlat  mustaqilligi   qo’lga  kiritilgach  boshqaruvning  demokratik
tizimi  shakllantirila  boshlandi.  Prezidentlik  Respublika  boshqaruvi  davlat
boshqaruvining  o’zagini  tashkil  etadi.  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy
Kengashining  VIII   sessiyasi  “O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentlik  saylovi
to’g’risida”  qonun  qabul  qilindi.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  qilib  yoshi
35 dan kam  bo’lmagan va 65 dan ortiq bo’lmagan, davlat tilini  yaxshi  biladigan,
15 saylovgacha  kamida  10  yil  O’zbekiston  hududida  muqum  yashagan  O’zbekiston
fuqarosi  saylanishi  mumkin.  O’zbekiston  Prezidenti  5  muddatga  saylanadi,  bir
fuqaroning  o’zi  ketma  ket  ikki  muddatdan  ortiq  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti bo’lishi mumkin emas. 
XVIII asr oxiri - XIX asr boshlarida me’morchilik hajm jihatdan ixcham
binolar,  goho  bezak-  pardozlardan  butunlay  holiligi  bilan  ko’zga  tashlanadi.
Xonliklar  va  amirlikda  me’morchilik  qurilishida  va  bezakda  o’ziga  xoslik  ham
seziladi.  Farg’ona  uylari  kengkovul  va  ayvonli,  guldor  tokchali,  o’yma  ganchli,
shiftlari  naqshu  nigorli  qilib  qurilsa,  Samarqand  va  Buxoro  uylari  uchun  chiroyli
ko’rinishdagi  ustunli  ayvon,  girih  va  islimiy  naqshlar  tushirilgan  devor  va  ganch
o’ymakorligi xosdir. Xiva o’ylari tashqi va ichki shaklda qurilib, ayvoni ichkariga
qaragan,  ustunlariga  o’yma  naqshlar  chekilgan,  murakkab  shakldagi  gullar  bilan
bezalgan.
XIX  asr  boshlarida  mehnatkash  xalqning  turmush  madaniyati  past
darajada  edi.  Xonliklarning  o’zaro  urushlari  ho’jalik  va  madaniy  hayotni  izdan
chiqardi.  Bu  hol  Chor  Rossiyaning  xonliklarni  bosib  olishini  osonlashtirdi.
Rossiyada sarmoyadorlik sanoatining o’sishi yangi bozor savdosiga va xom ashyo
manbalariga  bo’lgan  talabni  oshirdi.  Rossiya  Markaziy  Osiyoni  bosib  olgach,
mahalliy aholi rus va Rossiyaning boshqa xalqlari bilan aloqa o’rnatishga majbur
bo’ldi.  Sanoat  va  qishloq  xo’jaligi  texnikalari  kirib  kela  boshladi.  O’z  o’rnida
Rossiya  va  Yevropa  madaniyati  elementlari  kirib  keldi.  Rus  tuzem  maktablari
ochildi. Tipografiya va litografiyaning paydo bo’lishi madaniy hayotda katta voqea
bo’ldi.  Avval  rus  tilida,  so’ngra  mahalliy  tillarda  gazeta,  jurnal  va  kitoblar  chop
etila boshladi.
XIX  asrning  80  yillarida  A.S.  Pushkin  va  I.A.  Krilov  asarlari  ilk  bor
o’zbekchaga  tarjima  qilindi.  1880  yilda  Toshkentda  jamoat  kutubxonasi  ochildi.
1870  yilda rasadxona va kimyogarlik tajribaxonasiga asos solindi. Ilmiy jamiyatlar
tuzildi, tarixiy va arxeologiya muzeylari ochildi.
16 O’lka tabiiy boyliklarini o’rganish ishiga rus olimlari ham qiziqa boshladi.
1870  yilda  tabiat,  antropologiya  va  etnografiya  havaskorlari  rus  jamiyatning
Turkiston  bo’limi  ochildi.  N.A.  Seversov,  I.V.  Mushketov,  V.P.  Fedchenko,
V.F.  Omanin  singari  olimlar  bu  jamiyat  a’zolari  edi.  Rus  jug’rofi  F.P.  Litko
1873  yilda Toshkent falakshunoslik va tabiatshunoslik rasadxonasi tashkil etilishga
hissa  qo’shdi.  P.P.  Semyonov  Tyan-Shanskiy  Tongritog’  tizmalari  tarkibi  va
tuzumini haqida ma’lumotlarni chop ettirdi. A.P.  Fedchenko Farg’ona vodiysining
o’simlik  dunyosini  tadqiq  qildi.  I.V.  Mushketov  va  G.D.  Romanovskiy  Turkiston
o’lkasining  yer  ustki  xaritasini  tuzdilar.  I.V.  Mushketov  oltin,  temir  ma’dani,
qoramoy, ko’mir kabi qazilma boyliklarni  aniqladi. Akademik  V.V.  Bartold o’lka
tarixi va el-elatini o’rganish asosida ko’plab kitoblar chop qildi.
Rus  madaniyati  ta’sirida  xalq  ma’rifatparvarlari  shakllandi.  Ular
V.I.  Gersei,  N.T.  Chernishevskiy,  N.V.  Dobrolyubovlar  ta’sirida  xalq  ozodlik
masalasini  ko’tarib  chiqdilar.  O’rta  asr  qoloqligini  tugatish,  ta’lim-tarbiyaning
ilg’or  usullarini  joriy  qilishni  o’z  asarlarida  kuylagan  Furqat  (1858-1909)  misol
tariqasida  rus  maktablarini  ko’rsatdi.  U  A.S.  Pushkinning  bir  qancha  she’rlarini
o’zbekchaga  tarjima  qildi. Muqimiy  (1850-1909)  o’zining hajviy  she’rlarida  xalq
ommasining  burjuaziya  tomonidan  ezilishini  fosh  etdi.  Zavqiy  (1853-1921)  o’z
she’rlarida ijtimoiy adolatsizlikni qoraladi.
XIX asr Turkiston adabiyoti ikki yo’nalishda rivojlandi. Shohlik va saroy
muhitini kuylovchi adabiyot, hamda zo’rovonlikka qarshi norozilikni va qoloqlikni
tugatishga  qaratilgan  taraqqiyparvar  xalq  adabiyoti.  Umuman,  Rus  va  dunyo
madaniyati  ta’sirida  mehnatkash  xalq  bilan  bog’liq  Turkistonda  milliy
madaniyatning rivojlanish jarayoni kuchayib bordi.
U  musulmonlar  va  qolaversa  turkiylar  dunyosining  jahon  taraqqiyotidan
uzilib  qolganligi,  bu  g’oyat  xavfli  holga  barham  berish  kerakligini  hamda
umumturkiy  qavmlardagi  jaholatni  yo’q  qilib,  ma’rifat  orqali  taraqqiy  topgan
mamlakatlarga  tanglashish  zarurligini  birinchi  bo’lib  turkiy  qrim-tatar  xalqining
17 ulug’  farzandi  Ismoil  g’asparali  (1851-1914)  tushunib  yetdi.  U  jadidchilik
harakatining butun turk dunyosidagi «g’oyaviy otasi»dir.
Musulmon  turkiy  olamini  jahon  ma’rifati,  ilmi  darajasiga  ko’tarish
g’oyasini  amalga  oshirish  maqsadida  Rossiyaga  mustamlaka  bo’lgan  barcha
musulmon  hududlar  maorifini  mutlaqo  isloh  qilish  ularda  dunyoviy  fanlarni
o’qitish  masalasini  ko’tardi.  Ismoil  g’asparalining  g’oyalarini  yoyishda
«Tarjimon»  gazetasining  xizmati  juda  katta  bo’ldi.  1888  yilda  uning  «Rahbari
muallimin»  yoki  «muallimlarga  yo’ldosh»  kitobining  nashrdan  chiqishi  muhim
voqea  bo’ldi.  U  Buxoro,  Turkistonga  kelib  jadid  maktablarini  ochishga  urinadi.
Uning  shogirdlari  Buxorolik  Marjoniy,  Domla  Fozil,  Mo’minxo’ja  Vobkandiy,
Mulla  Xudoyberdi  Boysuniy  Buxoroda  jadid  maktablarini  ko’paytirishga
urinadilar. 1904  yilda «Mazaffariya» jadid maktabi ochiladi.
Shunga  qaramay  1898  yilda  qo’qonda  Salohiddin  domla  ikkinchi  jadid
maktabiga  asos  soldi.  Shu  yili  To’qmoqda  ham  shu  tipdagi  maktab  ochildi.
1899  yili  Andijonda  Shamsiddin  domla  va  Toshkentda  Mannon  qori  jadid
maktabiga asos soldilar. 1903  yilda Turkiston o’lkasida 102  ta boshlang’ich va 2  ta
o’rta jadid maktablari bor edi.
Asr  boshida  jadidlar  ziyolilarning  butun  bir  vatanparvar  avlodini
tarbiyalab  berishdek  og’ir  ishga  fidoiylik  bilan  kirishdilar.  Ularning  boshida
M.  Behbudiy, A.  Avloniy, S.  Ayniy, A.  Fitrat, Munavvar qori, Bobooxun Salimov
va  boshqa  ko’plab  taraqqiyoparvar  insonlar  turar  edilar.  Ular  doimo  quvg’in,
qamoq, surgun kabi xavf-hatarlar boshida charx urib turgan holda ish olib borishga
majbur bo’ldilar.
Shulardan  Toshkent  jadidlarining  otasi  sifatida  ziyoliylar  orasida  katta
obro’-e’tibor qozongan Munavvar qori Abdurashidxonovning xizmatlari juda katta
bo’ldi.
18 XX  asr  boshlarida  Toshkent,  Samarqand,  Buxoro,  Farg’ona  vodiysi
shaharlarida  o’nlab  «usuli  jadid»  maktablari  ochildi.  Uni  bitirganlar  orasida
Turkiston  ma’naviy-ma’rifiy  dunyosini  milliy  uyg’onishiga  kuchli  ijobiy  ta’sir
qiladigan  zabardast  namoyondalar  ajralib  chiqdi.  Uning  birinchi  qaldirg’ochlari
Mahmudxo’ja  Behbudiy,  Abduqodir  Shakuriy,  Siddiqiy  Ajziy,  Munavvar  qori
Abdurashidxonov,  Abdulla  Avloniy,  Ashurali  Zohiriy,  Lutfulla  Olimiy,
Muhammadsharif So’fizada, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, H.H.  Niyoziy kabi
o’nlab ulug’ zotlar. Jadidlar maktab va ma’rifatdan boshlangan faoliyatini siyosiy
qiyofa  kasb  etguncha  qadar  davom  qildirib,  Turkistonda  milliy  mustaqil  davlat
barpo etishga urinish bilan eng yuqori pog’onaga ko’tarildilar.
Turkistonda  ma’rifatparvarlik  harakati  ikki  bosqichda  kechdi.  Birinchi
davrda  feodal  tuzum  va  tartiblarini  tanqid  qilish,  madaniy  yangiliklarni  egallash,
Ovropaning  turli  tillarini  o’rganishni  targ’ib  qilish,  yangicha  ilm-fanning
ahamiyatini  ko’tarish  kabi  masalalar  olg’a  surildi.  Ahmad  Donish,  Avaz  o’tar,
Furqat, Muqimiy, Zavqiy singari ma’rifatparvarlar yetishib chiqdilar.
Ikkinchi bosqichda ma’rifatchilikdan jadidizm o’sib chiqdiki, u endilikda
yangicha ta’lim-tarbiya, yangi usul maktablarini yo’lga qo’yish, dunyoviy ilmlarni
har  tomonlama  egallash  maorif-madaniyatda  yangi  tartiblarni  o’rnatish,  yangi
ijtimoiy-siyosiy  masalalarni  qo’yish  darajasiga  ko’tarildi.  Jadidchilik  harakati
turkiy  millatlarning  ma’naviy-madaniy  ko’tarilishiga  turtki  bo’ldi.  Turkistonda
yangi  usul  maktablari  ochilib,  ma’rifatparvar,  ilg’or  pedagoglar  bu  maktablar
uchun turli darsliklar, o’qish kitoblari, qo’llanmalar yarata boshladilar. Behbudiy,
Munavvar qori, Fitrat, Abdulla Avloniy, Ibrat, Hamza kabilar bu sohada jonbozlik
ko’rsatdilar  va  bu  ishda  faol  ishtirok  etdilar.  Jadidlar  boshqa  o’lkadagi
ma’rifatparvarlik  harakatlari  bilan  ham  aloqa  o’rnata  boshladilar.  Bu  davrda
Turkistonda ma’rifatparvarlik va jadidchilikning turli, yangi ta’lim-tarbiya, o’quv-
o’qituv  masalalarini  o’zida  aks  ettiruvchi  juda  ko’p  jurnallar  nashr  etildi.
«Taraqqiyot», «Oyna», «Tujjor», «Sadoyi Turkiston», «Samarqand» kabi jurnallar
shular jumlasidandir.
19 Ma’rifatchilik  harakati  ayniqsa  o’zining  rivoj  topgan  bosqichida
Turkistonda  o’zga  yurtlardagi  ijobiy  yutuqlardan  foydalangan  holda  mustaqil
ma’naviy  taraqqiyot  yo’lini  qidirish  va  targ’ib  etish  masalalarini  olg’a  surdi.  Bu
harakat rus podsho hokimiyatining mustamlakachilik siyosatiga zarar keltirishdan
cho’chigan  chorizm  amaldorlari  uni  chegaralash  va  bug’ib  qo’yish  chora
tadbirlarini ko’ra boshladilar.
2.2. Markazii Osiyo	 madaniyatiga	 Rus	 va	 dunyo	 madaniyatining	 ta’siri
Hozirgi  kunda  barcha  xalqlar  va  davlatlar  yer  yuzida  bo’layotgan
voqealar,  taraqqiyot  jarayonlari  bilan  uzviy  bog’langan  sharoitda  yashamoqdalar.
Chunki dunyoning u yoki  bu mintaqalarga ham  o’z ta’sirini ko’rsatish tabiiy. Bu
to’g’rida mamlakatimiz Prezidenti I.A.Birinchi Prezidentimiz Karimovning 2000 –
yil sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasida so’zlagan nutqini eslash joiz: “Kimki
qandaydir tor xavfsizlik qobig’iga o’ralib, bu Yevropa, Amerika yoki boshqa biror
mintaqaga taalluqli deya “o’zga” davlatlar muammolaridan go’yo chetda turishga
intilayotgan  bo’lsa,  mavjud   voqelikdan  tamomila  yiroqdir,  bugun  dunyo
mamlakatlari bir – biri bilan  uzviy bog’liq va ajralmasdir ” 1
. shu sababdan sodir
bo’lgan  bunday  o’zgarishlarni  chuqurroq  o’rganib,  ularga  o’z  munosabatimizni
bildirishimiz muhim.
Prezidenti  I.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  o’zining  “O’zbekiston
siyosiy-ijtimoiy  va  iqtisodiy  istiqbolining  asosiy  tamoyillari”  degan  ma’ruzasida
“Davlatlararo  munosabatlar  sohasida  yagona  g’oyaga  amal  qilish  lozim.  Bu
g’oyaning  ma’nosi  shuki,  birgalikda  tinch  hayot  kechirish,  hamkorlikka  intilish,
suveren davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, turli nuqtai nazar va fikrlarga
bardoshli  bo’lish  tamoyillarini  o’zida  aks  ettirgan qonunlar  ustuvorlik  kasb  etishi
1 6
 Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T.: “O’zbekiston” , 2001 – yil. 
B – 106 . 
20 darkor” 2
,  -  deb  ta’kidlaydi  (I.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov.  Vatan  sajdagoh
kabi muqaddasdir. 3-tom. 1996 yil 49 bet).
Davlatlar tomonidan olib boriladigan tashqi siyosatning samarali bo’lishi
ko’p  jihatdan  davlatlarning  tashqi  siyosati  sohasida  amal  qiladigan  tamoyillarda
aks  etadi.  Yuqorida  sanab  ko’rsatilgan  tamoyillardan  tashqari  davlatlar  tashqi
siyosatining  ishonchli  bo’lishida  g’oyaviy  muxoliflikdan  voz  kechish  tamoyiliga
amal qilish ham muhim ahamiyatga egadir.
Jahon  siyosati  va  xalqaro  munosabatlar  masalalariga  doir  muammolarni
hal qilish ishida faollik ko’rsatish tamoyili davlatlar tashqi siyosatida muhim o’rin
egallaydi.  Sanab ko’rsatilgan  tamoyillar  har  bir  mamlakatning manfaatlariga mos
kelishi kerak.
Tashqi  siyosat  yuritishning  quyidagi  turlari  mavjud:  bosqinchilik,
zo’ravonlik siyosati va tinch hamkorlik, yaxshi qo’shnichilik siyosati.
Tashqi  siyosatga  xos  bo’lgan  umumiy  aloqadorlikning  mohiyati
quyidagilar bilan belgilanadi:
Birinchidan,  siyosatning  qanday  kuchlar  tomonidan  ishlab  chiqilishi
barcha davlatlarga xos xususiyatdir.
Ikkinchidan,  davlatlar  tomonidan  olib  boriladigan  tashqi  siyosat  ma’lum
bir maqsadga qaratilgan bo’ladi.
Uchinchidan,  tashqi  siyosatni  ishlab  chiqishda  umumiy  qoidalarga  amal
qilish kerak. Bular, turli sinflar, guruhlar, millatlarning manfaatlarini hisobga olish,
davlatning bir butunligini himoya qilish, osoyishtalik.
Yer  yuzida  davlatlar  sonining  ko’payishi  va  rivojlana  borishi  ular
o’rtasidagi  munosabatlarning  yanada  takomillashib  borishiga  olib  keldi.
Mamlakatlar o’rtasida hamkorlikning xilma-xil shakllari tashkil topib bordi va ular
2 7
 Birinchi Prezidentimiz Karimov I. A . Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 3-tom. T.: 1996 yil 49 
bet
21 xalqaro  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Hamkorlikning  bunday  shakllari  orasida  siyosiy
hamkorlik munosabatlari ham rivojlandi.
Xalqaro  siyosiy  munosabatlarda  ro’y  bergan  o’zgarishlar  har  bir  yangi
tarixiy  davrda  o’z  aksini  topib  keldi.  Masalan,  XX  asrdan  XX1  asrga  o’tish
bosqichida  dunyoda  ikki  qutbli  siyosiy  munosabatlar  davri  yo’qolib,  ko’p  qutbli
siyosiy munosabatlar davriga o’tilgan bir paytda yashamoqdamiz. Buning ma’nosi
shundaki,  ilgari  yer  yuzida  bir-biriga  tubdan  qarama  –  qarshi  ikkita  katta  siyosiy
lager-kapitalistik  va  kommunistik  lagerlar  mavjud  bo’lib,  ular  jahon  miqyosidagi
qarama-qarshiliklarning  ikki  qutbini  tashkil  etar  va  yer  yuzida  butun  jahon
urushining  boshlanib  ketishiga  zamin  bo’lib  kelar  edi.  Bu  kuchlarning
kommunistik  lager  yetakchisi  SSSRning  parchalanishi,  jahon  kommunistik
tuzumining  ham  parchalanishiga  sharoit  tug’dirdi.  Bunday  sharoitda  voqelikka
umumjahon  tsivilizatsiyasi  nuqtai-nazaridan  sog’lom  aql  pozitsiyasidan  turib
qarash davr talabiga aylandi.
Bugungi  kunda  Yer  yuzida  turli  xil  davlatlar,  xalqlar,  millatlar,  elatlar,
turlicha dinlar, mazhablar o’rtasida bir-birini tushunishga, bir-birini anglashga, bir-
birini  qo’llab-quvvatlashga  intilish  kuchaygan.  Bu  bir-birining  nuqtai-nazarlari
bilan hisoblashishga, bir-biriga nisbatan toqatli bo’lishga da’vat etadi.
Chunki, bunday muammolarni yechishga  bitta davlat  yoki bir mintaqada
yashovchi  aholining  qurbi  yetmaydi.  Shunday  vaziyatda  ko’pchilik  davlatlarning
hamkorligi va ittifoqi kerak bo’ladi.
Asrimizning  oxiriga  kelib  va  XXI  asr  arafasida  insoniyat  taraqqiyotida
bundan buyongi rivojlanish juda ko’p omillar ta’siri ostida jiddiy tarzda o’zgarib,
tobora  o’zaro  bog’liqligi,  yaxlitlikka  va  bir  xillikka  intilishi  zo’rayib
borayotganligi bilan ulkan ahamiyat kasb etadi.
Hozir  biz  yashab  turgan  dunyo  o’ta  murakkab,  rango-rang,  jo’shqin,
ehtiroslarga, ziddiyatlarga to’lib toshgan,  bir-biriga qarama-qarshi  an’analar bilan
yo’g’rilgan g’oyat murakkab muqobilliklar, tashvish va orzu-umidlar dunyosidir.
22 Biz  yashab  turgan  hozirgi  dunyo  taraqqiyotining  qonuniyatlaridan  biri
uning birligi va yaxlitligi tomon og’ishmay rivojlanayotganidir.
Hozirgi  kunga  kelib  insoniyat  qanchalik  ijtimoiy,  milliy,  siyosiy,  irqiy,
diniy va boshqa belgilardan kelib chiqqan xilma-xil to’siqlar bilan turli guruhlarga
ajratib  tashlangan  bo’lmasin,  xalqlarning  turmush  tarzlarining  hammasi  bitta
sayyora-Yerda  istiqomat  qiladilar,  hamma  uchun  bir  umumiy  bo’lgan  muhitda
hayot kechiradilar.
Insoniyat  taraqqiyoti  muqarrar  tarzda  tobora  birlik,  yaxlitlik,  bog’liqlik,
hamjihatlik tomon yuksalib borib, pirovardida jahon hamjamiyatini umuminsoniy
hamdo’stlik  darajasida  olib  chiqadi  va  uni  jahon  miqyosida  siyosiy  boshqarish
imkoniyatlarini  oshiradi.  “Turkiston  umumiy  uyi”,  “Osiyo  –  Tinch  okean
mintaqasi  birligi”,  “Amerika  birligi”,  “Afrika  birligi”,  “Atlantikadan  Uralgacha
umumovrupo  uyi”  va  h.k.  g’oyalar  real  voqelikka  aylanishi  uchun  hozirgi  jahon
siyosatining  nazariy  va  ilmiy  –  metodologik  tarzda  tahlil  qilinayotgan  o’zaro
bog’liqligi insoniyatga katta ishonch va umid bag’ishlaydi.
Haqiqatdan  ham  hozirgi  dunyoning  o’zaro  bog’liqligi  va  ularning
rivojlanishi dunyoning birbutunligidan kelib chiqqan holda qurilmoqda. Chunki bir
mamlakatga  vujudga  kelgan  muammo  boshqa  mamlakatlarga  ham  o’z  ta’sirini
ko’rsatmoqda. Bunday muammolarni hal qilish ko’pchilik mamlakatlar va xalqlar
oldida turgan vazifalarga aylanib bormoqda. 
Xalqaro  siyosiy  munosabatlarning  rivojlanishi  bu  munosabatlarda  kelib
chiqadigan turli xildagi ziddiyatlarga va ularni hal qilishga bog’liqdir. Ziddiyatlar
jamiyat  hayotining  barcha  sohalarida  bo’lgani  singari  xalqaro  siyosiy
munosabatlarning  ham  harakatlantiruvchi  kuchi  hisoblanadi.  Buning  ma’nosi
shundaki,  xalqaro  siyosiy  munosabatlarda  bu  munosabatlarning  rivojlanishiga
to’siqlik qiluvchi muammolar paydo bo’lib turadi.
Hozirgi  davrda  xalqaro  siyosiy  munosabatlarda  mavjud  bo’lgan
ziddiyatlar quyidagilardan iborat.
23 a)  xalqaro  siyosiy  munosabatlarda  mavjud  bo’lgan  muammolar  bilan
ularni hal qilish imkoniyatlari o’rtasidagi ziddiyatlar;
b)  har  bir  mamlakatning  milliy  manfaatlari  bilan  ularning  baynalminal
manfaatlari o’rtasidagi ziddiyatlar;
v)  xalqaro  siyosiy  munosabatlarda  ishtirok  qiluvchi  sub’ektlarning
manfaatlari o’rtasidagi ziddiyatlar;
g)  xalqaro  siyosiy  munosabatlarni  tartibga  solish  bilan  uning
imkoniyatlari o’rtasidagi ziddiyatlar.
Insoniyatning   ko’p  ming  yillik  tarixiy  taraqqiyoti  davomida  oldinlari
hech  bo’lmagan  va  kutilmagan  vaziyat  yuzaga  keldi:  Ommaviy  qirg’in  qurollari,
birinchi navbatda, termoyadro qurolining vujudga keltirilib, tobora takomillashtirib
borilishi  natijasida  insoniyat  hayot-mamoti,  tsivilizatsiyasi  uchun  termoyadro
xalokati  xavfi  tug’ildi,  insonning  ishlab  chiqarish  faoliyati  ko’lami  kengayib  va
ko’payib borgani sari jahon tsivilizatsiyasi va inson hayot mamoti uchun ekologik
xalokat xavfi tug’ilib, kuchayib bormoqda.
Es-xushi  joyida  bo’lgan  har  bir  odam  shuni  yaxshi  tushunadiki,
termoyadro va boshqa ommaviy qirg’in qurollarini qo’llab, olib borilgan urushdan
keyin  atmosfera,  yer  va  suv  radiatsiya  bilan  zaxarlanib,  ob-xavoning  mudxish
tarzda  o’zgarishi,  yer  yuzi  buylab  tarqalishi  faqat  odamlar  avlodining  qurib
ketishigina  emas,  balki  xayvonot  hamda  o’simlik  dunyosining  ham  ko’pchilik
qismi yer yuzidan yo’q bo’lib ketishiga olib keladi. Yer sayyorasida umuman ongli
hayot yana qaytadan vujudga kelishi mumkin bulmay qoladi.
Jahon siyosati keng qamrovli, serqirra va xilma-xil xalqaro munosabatlar
mazmuniga  ega  bo’lib  borgani  sari  barcha  umumbashariy  muammolarni  faqat
“o’zining”  tuzumi  manfaatlari,  faqat  “o’zining”  milliy-davlat  maqsadi  intilishlari
nuqtai  nazarida  turib  emas,  balki  hozirgi  dunyoning  birligi,  yaxlitligi  qonun-
qoidalarini to’g’ri anglagan holda yechish yo’llarini topish ijobiy samara keltirib,
maqsadga erishish imkoniyatini yaratib beradi.
24 “Xavfsiz  dunyo,  -  deb  ta’kidladi  Birinchi  Prezidentimiz  I.A.Karimov,  -
umuman, butun insoniyat uchun ham, huquqlari uchun kurashda ozmuncha nayzasi
sinmagan  har  bir  inson  uchun  ham  oliy  maqsaddir.  Bugungi  kunda  jahondagi
ko’pgina  mintaqalarda  yuz  berayotgan,  odamlarni  eng  asosiy  huquqi  –  yashash
huquqidan  mahrum  qilayotgan  qonli  to’qnashuvlar  to’xtatilmas  ekan,  inson
huquqlari  va  insoniyat  taraqqiyoti  sohasida  erishilgan  yutuqlar  to’g’risida  jiddiy
gapirib  bo’lmaydi”  (I.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  “Bunyodkorlik  yo’lidan”.
T., 1996 y, T-4, 35-bet).
Hozirgi jahon siyosatining o’ziga xos xususiyati shundaki, har bir davlat
o’zining  tashqi  siyosatini  belgilashi  jarayonida  boshqa  mamlakatlarning  ham
maqsad manfaatlarini hisobga olishi shart. Bu davrning amri va talabidir.
Xozirgi  davr  muammolarini  belgilab  beruvchi  ikki  siyosiy  moyillik  –
dunyo  birligi  va  yaxlitligi  aniq  xisobga  olingan  holdagina  to’g’ri  xal   qilish
imkoniyati yaratiladi.
O’zbekiston  Mustaqilligining dastlabki  yillarida o’zining Konstitutsiyasi,
Davlat  bayro’gi,  gerbi  va  madhiyasiga  ega  bo’ldi.  1991  –  yil  18  –  noyabrda
O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  bayrog’i  to’g’risida  qonun  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashining  VIII  sessiyasida  qabul  qilindi.  Bayroqdagi
havorang  –  zangori  osmon  va  musaffo  suv  ramzidir.  Moviy  lojuvard  –  havorang
sharqda  azaldan  qadrlanadi,  vaqtida  buyuk  Amir  Temur  ham  o’z  bayrog’iga  bu
rangni tanlagan. 
XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Turkistonda  juda  murakkab  ijtimoiy-
siyosiy  hodisalar  bilan  birga  uning  madaniy  hayotida  ham  tez  va  shiddatli
o’zgarishlar ro’y berdi. Madaniyat, adabiyot, ta’lim-tarbiya, din, mafkura sohasida
turli  oqimlar  paydo  bo’ldi,  ular  orasidagi  munosabatlar  murakkab  tus  oldi.  Yosh
buxoroliklar, yosh xivaliklar harakati vujudga keldi.
1917  yildagi  butun  rossiyada  yuz  bergan  fevral  va  oktyabr  inqiloblari
uning mustamlakasi bo’lmish Turkistonda ham to’ntarishlarga olib keldi.
25 Sovet  davrida  juda  ham  murakkab  ijtimoiy-siyosiy  va  ijtimoiy-iqtisodiy
jarayonlar respublikaning milliy madaniyatiga har xil tarzda ta’sir o’tkazdi, barcha
sohadagi o’rgartirishlarni qarama-qarshi tusga kiritdi va respublika taraqqiyotining
asosiy tendensiyalari hamda yo’nalishlarini uzoq yillarga belgilab berdi.
30-yillarda madaniy-oqartuv masalalari tarmog’i kengayishda davom etib
bordi.  Yirik  sanoat  korxonalarida  madaniyat  saroylari  bunyod  etildi,  qishloq
xo’jalik  artellari  qoshida  kolxoz  klublari  ochildi,  rayon  madaniyat  uylari  barpo
etildi,  kutubxonalar  tarmog’i  kengayib,  ularning  kitob  fondlari  boyib  bordi,
kinoteatrlar,  klub  va  madaniyat  uylari  qoshidagi  kino  qurilmalarining  soni
ko’paydi, stadion va sport maydonchalari jihozlandi. Ko’p miqdorda kitob, gazeta
va jurnallar nashr etildi. Radio  eshittirishlari  aholining kundalik turmushida  rasm
bo’lib qoldi.
Biroq,  30-yillarda  qaror  topib  borgan  ma’muriy-buyruqbozlik  tizimi  va
shaxsga  sig’inish  mafkurasi  respublikaning  ijodiy  xodimlarini,  uning  butun
ma’naviy  hayotini  qattiq  iskanjaga  oldi.  Ijodiyotni  partiyaviylik  tamoillariga,
mafkuraviy  qoida-qonunlarga  bo’ysundirish,  dunyoni  badiiy  tasvirlashni  qo’pol
ravishda  sotsiologiyalashtirish  uchun  keng  yo’l  ochib  berdi,  dunyoviy
imkoniyatlarni  toraytirib  qo’ydi.  Partiyaning  yangi  turmushni  madh  etishga,  xalq
o’tmishiga  nigilistik  munosabat  paydo  bo’lishiga  qaratilgan  siyosati  badiiy
jarayondagi  tarixiy  izchillikni  unutib  yuborishga  olib  keldi.  Madaniyatda
murakkab  ijtimoiy  muammolarni  bezatib,  yengil  tusga  kiritib  ko’rsatish,  hato  va
kamchiliklar  to’g’risida  sukut  saqlash  tendensiyalari  paydo  bo’la  boshladi.
Oqibatda  hayotiy  haqiqat  buzilib,  san’atning  tarbiyaviy  salohiyati  pasaytirib
yuborildi.
30-yillardagi  qatog’onlar  milliy  madaniyat  uchun  dahshatli  fojeaga
aylandi. qonunchilikni qo’pol ravishda buzilishi va inson qadr-qimmatlari poymol
etilishi  tufayli  milliy  madaniyat  o’rni  to’lmaydigan  darajada  zavol  ko’rdi.
Iste’dodli  adabiyot  va  san’at  arboblari  Abdulla  qodiriy,  Cho’lpon,  Fitrat,  Shokir
26 Sulayman,  Ziyo  Said,  Elbek,  A’zam  Ayub,  Usmon  Nosir,  qosim  Sorokin,
Muhammad  hasan,  Abdusalom  Niyoziy,  Otajon  Hoshimov  va  boshqalar  milliy
madaniyat  quchog’idan  uzib  olinib  xalq  dushmanlari  deb  e’lon  qilindi.  qatog’on
qilingan va ta’qib ostiga olingan shoir va yozuvchilarning asarlaridan foydalanish
necha-necha  yillar  mobaynida  taqiq  bo’lib  turdi.  Nohaq  unittirib  yuborilgan,
ko’pincha  esa  jismonan  ham  yo’q  qilingan  jasur  xalq  farzandlarining  asarlari
shaxsga  sig’inish  tugatilganidan  keyin  garchi  xalqqa  qaytarib  berilgan  bo’lsa-da,
o’limidan  keyingi  hech  qanday  shon-shuhrat  ular  boshidan  kechirgan  tahqir-u
qiynoqlarning alamini bosa olmaydi.
Din va dindorlarni ta’qib qilish xalqning ma’naviy madaniyatiga nihoyat
darajada  katta  zavol  yetkazdi.  Ma’muriy-buyruqbozlik  tartiboti  o’rnatilishi  bilan
dinga  ilmiy  nuqtai-nazardan  yondoshish  inkor  etila  boshlandi.  Din  bilan
ateizmning  dunyoqarash  jihatidan  bir-biriga  qarama  qarshiligi  siyosiy  qarama-
qarshilik  bilan  almashtirildi.  «Sotsializmda  dinga  o’rin  yo’q,  unga  din  begona»
degan  qoida  ustun  bo’lib  qoldi.  Shunday  qilib  unga  nisbatan  salbiy  munosabat
dinga  qarshi  zo’rlik  ko’rsatishga  aylanib  ketdi.  Na  masjidlar,  na  cherkovlar,  na
dindorlar  shu  qadar  miqyosdagi  ta’qiblarni  boshidan  kechirmagan  edilar.
O’zbekiston ruhoniylarining asosiy qismi 30-yillarda qamoq lagerlariga jo’natildi.
Masjid  va  madrasalarning  deyarli  hammasi  o’tmishda  garchi  diniy  marosimlarni
o’tkazish  o’choqlari  bo’libgina  qolmasdan,  xalqning  buyuk  merosini  saqlab,
boyitib kelgan madaniyat, ilm, tarbiya, san’at markazlari ham bo’lganiga qaramay
berkitib qo’yildi.
Sobiq Sovet davrida Respublika madaniy hayotida progressiv va regressiv
taraqqiyotning  bir-biriga  qarama-qarshi  tendensiyalari  tobora  kuchayib  bordi.  70-
yillar  va  80-yillarning  birinchi  yarmida,  xuddi  boshqa  sohalarda  bo’lganidek,
O’zbekistonning ma’naviy hayotida ham inqirozga xos vaziyat vujudga keldi. Shu
bilan  birga  ushbu  yillar  davomida  respublika  madaniyati  umuman  muayyan
muvaffaqiyatlarni  qo’lga  kiritdi.  Madaniyat,  maorif  muassasalarining  tarmog’i
sezilarli  darajada  kengaydi,  bularni  moddiy-texnika  bazasi  mustahkamlandi,
27 aholining  umumiy  bilim  darajasi  o’sib,  ijodiy  ziyoliylar  safi  kengayib  bordi.
Talaygina  ajoyib  badiiy  asarlar,  teatr,  musiqa  asarlari  yaratildi.  Madaniyat  va
san’atning  rivojiga  iste’dodli  yoshlarning  butun  bir  katta  guruhi  qo’shildi,  milliy
o’z-o’zini anglashning o’sish jarayonlari belgi berib qoldi.
Ma’naviy,  badiiy  hodisalarni  baholashda  sinfiylik,  partiyaviylik  singari,
mafkuraning  badiiyat  ustidan  hukmronligi  singari  prinsiplaridan  foydalanish,
adabiyotda  sotsialistik  realizm  usulining  ustuvorligi  madaniyat  va  san’atning
rivojlanishiga  to’g’anoq  bo’ladigan  mexanizmni  vujudga  keltirdi.  Bu  prinsiplar
partiyaning cheklanmagan totalitar  hukmronligi  taziqi  ostida zo’rlik bilan  amalga
oshirib borildi. Ziddiyatlar, qarama-qarshiliklarning sababi ham xuddi ana shunda.
Ma’naviy  sohada,  bir  tomondan,  chindan  ham  sezilarli  o’zgarishlar  ro’y  berib
borgan bo’lsa, ikkinchi tomondan, inqirozga xos vaziyat yuzaga kelib bordi.
Tub  milliy  manfaatlarni  unutib  qo’yish,  zo’r  berib  baynalminallashtirish
madaniy  qurilishda  salbiy  rolni  o’ynadi.  Partiyaning  madaniyat  sohasida
baynalminal  madaniyatni  birinchi  qo’yadigan  siyosati  milliy  madaniyatni
rivojlantirish  rejasini,  milliy  qadriyatlarni  asrab-avaylash  va  ulardan  ma’naviy
rivojlanishda  foydalanishni  orqa  o’ringa  surib  qo’ydi.  Madaniyatni
mafkuralashtirish  axloq-odob,  adabiyot,  san’atning  samarali  milliy  zamindan
ajralib  qolishiga  sabab  bo’ldi,  tarixiy  xotira,  milliy  an’analar  va  odatlarni  unutib
yuborishga  olib  bordi.  Baynalminal  madaniyatning  ustivor  tarzda  rivojlanishi
O’zbekiston tub xalqlari tillarining qo’llanish sohasini toraytirib qo’ydi.
Ma’naviy  sohani  boshqarishning  ma’muriy-buyruqbozlik  tizimi
mustahkamlanib  borishi  bilan  birgalikda  fikr-mulohazalar  va  baholarning
obro’yiga  ko’r-ko’rona  itoat  qilish,  ijodiy  faoliyatga  qo’pol  ravishda  aralashish,
ijodiyotni  eng  oddiy  erkinliklardan  ham  mahrum  qilish  rasm  bo’lib  bordi.
Ma’naviy  hayotga  buyruqbozlik  yo’li  bilan  rahbarlik  qilish,  mafkuraviy
cheklashlar, to’g’anoq mexanizmi, madaniy siyosatdagi ziddiyatlar, ma’naviy soha
28 ehtiyojlarini inkor etish jamiyatning ma’naviy hayotida inqirozli holatlarni yuzaga
kelishini belgiladi.
Uzoq  va  yaqin  o’tmishni  hayoldan  o’tkazib,  mohiyatini  anglashda  1991  yil
31  avgust  kuni  –  O’zbekiston  Respublikasining  Mustaqil  deb  e’lon  qilinishi  tarixiy
voqea bo’ldi. U milliy o’zlikni anglash, tom ma’nodagi milliy yuksalish uchun sharoit
yaratdi.
Jamiyat va millat tarixi, taqdirida yangi davr – Istiqlol davri boshlandi.
«Istiqlol biz uchun taraqqiyotning butunlay yangi, keng ufqlarini ochdi, –
degan edi  I.A.  Birinchi Prezidentimiz Karimov, – Kelajagimizni o’z qo’limiz bilan
yaratadigan bo’ldik. Hayotimiz  va  yashayotgan  xonadonimizni  milliy  manfaat  va
qadriyatlarimizga  umumbashariyat  e’tirof  etgan  demokratik  mezonlarga  monan
qilib qurishdek noyob tarixiy imkoniyatga ega bo’ldik».
29 Xulosa
Mustaqil  davlatimiz  xavfsizligini  ta’minlash  borasida  barcha  xalqaro
mintaqaviy tashklilotlar bilan ko’p tomonlama hamkorlik qilishning afzalliklaridan
unumli  foydalanishga  intilmoqda.  Bu  jihatdanuning  butun  dunyo  miqyosida
siyosiy  jarayonlarga  jiddiy  ta’sir  ko’rsatishga  qodir  bo’lgan  bir  qancha  yirik
davlatlar  bilan  tenglikka  asoslangan  hamkorlik  yo’li  tanlanganligida  yaqqol
ko’rinmoqda. 
Yurtboshimiz  ta’kidlaganidek:  “Bugun  hech  mubolag’asiz,  g’urur  va
iftixor bilan aytish mumkinki, mustaqillikka erishganimizdan buoyn o’tgan tarixan
qisqa  davr  ichida  mamlakatimiz  dunyo  hamjamiyatida  o’zining  munosib  o’rnini
egalladi” 1
.  Bugungi  davrda  dunyo  tinchligini  saqlashda  xalqaro  hamkorlik  va
diplomatic munosabatlarni to’g’ri yo’lga qo’yishga alohida ahamiyat berilmoqda. 
Yuqoridagi  fikr  va  mulohazalarni  hisobga  olib,  quyidagicha  xulosa
qilindi:
Birinchidan,  XX  asr  osirida  dunyoda  xalqaro  vaziyat  murakkab
ko’rinishga kelganligi aniqlandi;
Ikkinchidan,  Sobiq Ittifoqning parchalanib ketishining obektiv sabablari
ko’rsatib berildi;
Uchinchidan,  mustaqil  O’zbekistonning  xalqaro  siyosatdagi  tutgan  yo’li
tahlil qilindi va yoritib berildi;
To’rtinchidan,  dunyoda  xalqaro  hamkorlik  aloqalarini  rivojlantirishda
O’zbekistonning ham hissasi borligi aniqlandi;
Beshinchidan,  Markaziy  Osiyoda  geosiyosatni  barqarorlashtirishda
O’zbekistonning tashqi siyosati tamoyillari alohida ekanligi ko’rsatib berildi;
Oltinchidan,  XX  asr  oxiri  –  XXI  asr  boshlarida  xalqaro  hamkorlik  va
diplomatiya tarixini o’rganishda Prezident I.A.Birinchi Prezidentimiz Karimovning
nutq,  ma’ruzalari  va  asarlari,  Yu.E.  Ivanin,  A.G.Kosalyov,  M.S.Gaferli,  A.N.
Kosayevlarning  ilmiy  tadqiqotlarini  o’rni  va  ahamiyatini  alohida  ko’rsatib  o’tish
darkor.
1 8
 Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari 
va taraqqiyot kafolatlari. T.: 1997. B – 14. 
30 
ADABIYOTLAR
 
1.         Birinchi Prezidentimiz	 Karimov   I.A.   Tarixiy	 xotirasiz	 kelajak	 yo’q.
T.,	
 1998   y.
2.         Bartold   V.V.   Turkiston	
 madaniy	 hayoti	 tarixi.   L.,	 1967   y.
3.         Buxoro	
 tarixi.	 T.,	 1976   y.
4.         Samarqand	
 tarixi.	 T.,	 1969-70   y.	 2-jild.
5.         Xorazm	
 tarixi.	 T.,	 1976   y.
6.         O’zbekiston	
 xalqlari	 tarixi	 va	 madaniyati.   T.,	 1992   y.
7.         O’zbekiston	
 	tarixi.	 	I-tom.	 	O’zbekiston	 	Chor	 	Rossiyasi
mustamlakachiligi	
 davrida.   T.,	 2000.
31