Ўзбекистонда мустақиллик йилларида иқтисодий ислоҳотлар ва унинг натижалари

ЎЗБЕКИСТОНДА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ИҚТИСОДИЙ
ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ НАТИЖАЛАРИ
MUNDARIJA
Kirish… ……………………………………………………………………...3
I-BOB. IQTISODIY ISLOHOTLAR VA UNING NATIJALARI ………..6
1.1.Iqtisodiy  sohani  yo’lga  qo’yishning  huquqiy  asoslarining  ishlab
chiqilishi… ………………………………………………………………………....6
1.2.O’zbekistonda  sanoat  sohasini  xususiylashtirish  jarayonlari  va
mulkdorlar sinfining shakllanishi. ………………………………………………..12
II-BOB.  SANOATNING  TURLI  YO’NALIS H LARIDA  AMALGA
OS H IRILGAN ISLOHOTLAR… .................................................................. ……23
2.1.Mustaqillik yillarida yirik sanoat sohasidagi siyosat ………………….23
2.2.Sanoat sohasida kichik va o’rta biznes korxonalarining faoliyati tahlili .48
Xulosa… ……………………………………………………………………61
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati… ……………………………………...63
Ilovalar… ……………………………………………………………………. KIRIS H
Mavzuning  dolzarbligi:  Mustaqil  O’zbekistonda  ijtimoiy-iqtisodiy  va
siyosiy  hayotda  sodir  bo’layotgan  jiddiy  o’zgarishlar  o’zining  salohiyati  bilan
alohida o’rin egallaydi.
Istiqlolning  ilk  kunlaridan  boshlab  o’zbek  xalqi  o’z  taqdirini  o’zi  mustaqil
hal qilishdek muhim qoidaga amal qilgan holda milliy davlatchilikni tiklashga, uni
jahonning  ilg’or  demokratik  davlatchiligi  tajribalari  asosida  rivojlantirish  va
mustahkamlashga  kirishdi.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Ш.М.Мирзиёев
shunday  deydi:  “Макроиқтисодий  барқарорликни  янада  мустаҳкамлаш  ва
иқтисодий  ўсишнинг  юқори  суръатларини  сақлаб  қолиш,  жумладан,  Давлат
бюджети барча даражада мутаносиб, миллий валюта ва ички бозордаги нарх
даражаси  барқарор  бўлишини  таъминлаш-энг  муҳим  устувор
вазифамиздир” 1
.
Qo’yilayotgan vazifalarning ijobiy hal etilishi ko’p jihatdan  uning tarixiga
ham bog’liqdir. 
Shu  o’rinda  O’zbekiston  Respublikasi нинг  Биринчи  Prezidenti
I.A.Karimovning  quyidagi  so’zlarini  ta‘kidlash  lozim  :  ...mustaqil
taraqqiyotimizning  o’tgan  davrida  amalga  oshirgan  ishlarimizni  sarhisob  qilar
ekanmiz,  ularni  haqqoniy  baholash  va  islohotlar  dasturiga   ma‘lum  o’zgarishlar
kiritish bilan birga birinchi navbatda ertangi kun talablaridan kelib chiqqan holda,
mamlakatimizni  isloh  qilish  va  modernizatsiya  qilish  yo’lidagi  izchil
harakatlarimizni  kuchaytirishimiz,  ularni  yangi,  yanada  yuqori  bosqichga
ko’tarishimiz darkor” 2
.
Shu  ma‘noda  O’zbekistonda  amalga  oshirilayotgan  islohotlar,  xususan
sanoat  sohasidagi  yangiliklar,  o’zgarishlar  va  bu  jarayonning  natijalarini  tahlil
qilish muhim masalalardan biridir.
1
  Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар 
фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Тошкент, Ўзбекистон.-2017. 9. б.
2 2
 Karimov  I.A.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini
rivojlantirish kontseptsiyasi. T., O’zbekiston, 2010, -B.7. O’zbekiston  hukumatining  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish  sohasida
o’tkazilgan  tadbirlar  natijasida  mamlakatda  mulk  shakllarining  o’zgarishiga
erishdi.  Sanoat  va  qurilish  tashkilotlari  ochiq  turdagi  atsiyadorlik  jamiyatlariga
aylantirildi.  Mulk  shaklining  o’zgarishi  ishlovchilarning  mulk  egasiga  aylanishi
ularning korxonaga bo’lgan munosabatini o’zgartirdi.
O’zbekistonda amalga oshirilayotgan xususiylashtirish jarayonlari, jumladan
sanoat sohasida ham o’z aksini topdi.
Mustaqilliy  tufayli  sovet  tuzumi  oqibatida  o’z  faoliyatini  nihoyatda
kamaytirgan  hunarmandlar  jamoasiga  o’z  faoliyatlarini  erkin  rivojlantirish,
qadimiy milliy hunarmandchilikni tiklash imkoniyati yaratildi. Bu davrda sohadagi
islohotlar  natijasida  O’zbekistonda  sanoatning  yangi  yo’nalishlari  vujudga  keldi.
Iqtisodiyotning  sanoat  sohasidagi  o’zgarishlarni  yangi  nazariy  metodologiyaga
muvofiq o’rganish muhim ahamiyatga ega.
Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi:  O’zbekistonda  iqtisodiy  soha  tarixi
ko’plab  tarixchilarni  qiziqtirib  keldi.  Sanoat  korxonalari  iqtisodiy  sohaning  eng
muhim yo’nalishi hisoblanganligi tufayli ham turli soha mutaxassislarining asosiy
tadqiqot  ob‘ekti  bo’lib  keldi 1
.  O’zbekistonda  to’qimachilik  sanoati  XX  asrda
nihoyatda  rivojlandi.  Mazkur  soha  tarixi  Sh.R.  Marasulov  risolasida  to’la  o’z
aksini topdi. O.Jo’raqulov, J.Ergasheva, A.Qobilov tadqiqotlarida O’zbekistonning
ba‘zi viloyatlarida sanoatning yo’l qo’yilishi masalasi o’rganiladi.
Ayniqsa, mustaqillik yillarida respublikadagi iqtisodiy islohotlar mavzusida
ilmiy  maqolalar,  risolalar 2
.  Mustaqillik  yillarida  iqtisodiy  islohotlar  N.Tuxliev,
B.A.Rayzberg,  E.O.Qobilov, H.Abdunazarov  izlanishlarida  to’la  o’z aksini  topdi.
Shuningdek,  tadqiqotchilarning  ma‘lumotlarida  iqtisodiyotning  turli  yo’nalish -
laridagi  muhim  odimlar  tilga  olinadi.  Shuningdek,  risola  va  monografiyalarda
1 1
 Marasulov  Sh.R.  O’zbekiston  to’qimachilik  sanoatining  rivojlanishi.  T.,  1975;  Jo’raqulov  O.,  Ergasheva  J.
Qashqadaryo  sanoat  tarixi.  Qarshi,  Nasaf,  1996;  Bobojonova  D.B.  Yengil  sanoatda  fan-texnika  taraqqiyoti.  T.,
O’ zbekiston, 1986; Karimov R.X. Novaya ekonomicheskaya politika v Uzbekistane: obshee i osobennoe// Material
k  simpoziumu.  T.,  1988;  Qobilov  E.A.  Istoriya  razvitiya  legkoy  i  pishevoy  promishlennosti  v  yujnix  oblastyax
Uzbekistana  v  1946-1960  gg.  Op i t  i  problem.  Avtoref.  Diss.  Kand.  Ist.  Nauk.  T.,  1994;  To’xtaev  A.Q.
O’ zbekistonda milliy h unarmandchilik T., 2001.
2 2
 Tuxliev  N.  O’zbekiston  iqtisodiyoti.  T.,  O’qituvchi,  1994;  Rayzberg  B.A.  Osnov  ekonomiki  i  predprinnim
atelstva. M., 1995; Qobilov E.O. Surxondaryo sanoatining ilk odimlari. T., 1993; Abdunazarov H. Yengil va oziq-
ovqat sanoatining mintaqaviy muammolari. T., 2007. v.b. O’zbekistonda iqtisodiy sohaning huquqiy asoslari to’la yaratildi. O’zbekistonning
turli  viloyatlarida  bu  boradagi  ishlar,  yangi  tashkil  etilgan  sanoat  korxonalari
ularning xorij davlatlari bilan hamkorligi masalalari ham tahlil etiladi.
BMIning ilmiy yangiligi:  Ishda O’zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy
islohotlar sanoat  sohasi misolida ilmiy adabiyotlarga tayangan holda o’rganishda
ko’rinadi.  Sohada  yuz  bergan  muhim  tarixiy  voqealar  atroflicha  tahlil  etiladi.
Sanoatdagi  xususiylashtirish  jarayoni,  xorijiy  mamlakatlar  bilan  hamkorlikda
tashkil etilgan korxonalar faoliyati yoritib beriladi.
BMIning  amaliy  ahamiyati:  Tadqiqot  natijasida  qo’lga  kiritilgan  yakuniy
xulosalardan  mustaqillik  yillarida  iqtisodiy  islohotlar,  xususiylashtirish,  sanoat
sohasidagi  o’zgarishlar  bayon  etilgan  bo’lib,  shuningdek,  O’zbekiston  tarixining
mustaqillik  davri,  iqtisodiy  o’sish  sur‘atlari,  sanoat  sohasini  yoritishda,  ma‘ruza
matnlari tayyorlashda foydalanish mumkin.
BMIning  nazariy-metodologik  asosi:  O’zbekiston  tarixining  muhim
tamoyillari  ketma-ketlilik,  uzviylik,  aloqadorlik,  haqqoniylik,  xolislik  kabilardan
ishni bayon etishda unumli foydalanildi.
O’zbekiston  Respublikasi нинг  Биринчи  P rezidenti  I.A.Karimovning
chiqishlari,  ma‘ruzalar,  risola  va  monografiyalarida  iqtisodiy  islohotlar
to’g’risidagi  bildirgan  fikr-mulohazalar  ham  muhim  nazariy-metodologik  asos
bo’lib xizmat qiladi.
BMIning  davriy  chegarasi :  BMIning  davriy  chegarasi  1991  yildan-2005
yillarni  o’z   ichiga  oladi.  Bu  davr  O’zbekiston  iqtisodiy  hayoti  butunlay  yangi
pog’onaga ko’tarilgan davr hisoblanadi.
BMIning  tuzilishi:  Kirish,  2  ta  bob,  xulosa,  foydalanilgan  manba  va
adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
BMIning  maqsad  va  vazifalari:  Ishning  asosiy  maqsadi  mustaqillik
yillarida  O’zbekistonda  amalga  oshirilgan  iqtisodiy  islohotlar  mazmunini
o’rganish. Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar belgilanadi:
-iqtisodiy soha tarixiga oid manba va adabiyotlarni tahlil etish; -iqtisodiy sohani yo’lga qo’yishning huquqiy asoslarining ishlab chiqilishini
yoritib berish;
-O’zbekistonda  sanoat  sohasidagi  xususiylashtirish  jarayonlari  va
mulkdorlar sinfining shakllanishini asoslash;
-mustaqillik yillarida yirik sanoat sohasidagi siyosatni o’rganish;
-sanoat sohasidagi kichik va o’rta biznes korxonalarining faoliyatini yoritib
berish.
I-BOB. IQTISODIY ISLOHOTLAR VA UNING NATIJALARI
1.1.Iqtisodiy sohani yo’lga qo’yishning huquqiy asoslarining
ishlab chiqilishi
Mustaqillikning  dastlabki  yillaridan  boshlab  O’zbekiston  o’z  siyosiy
mustaqilligini  mustahkamlash,  demokratik  davlat  va  fuqarolik  jamiyati
qurishga  yo’naltirilgan  chuqur  siyosiy-iqtisodiy  islohotlar  o’tkazish  yo’lidan
bordi. 
Mustaqillik  xalqimizga  o’z  taqdirini  o’z  qo’liga  olish,  o’z  taraqqiyot
yo’lini  o’zi  belgilash,  milliy  davlatchilikni  tiklash,  demokratik  huquqiy  davlat
barpo  etish,  mustaqil  ichki  va  tashqi  siyosat  yuritish  imkoniyatini  yaratdi.
Mustaqillik  davlat  boshlig’ini,  hokimiyatning  vakillik  organlarini  xalq
tomonidan demokratik yo’l bilan erkin saylab qo’yilishini ta‘minladi.
Mustaqillik  yaratgan  imkoniyatlar sharofati  bilan mamlakatimizda inson
manfatlari,  tinchligi  va  farovonligiga  xizmat  qiluvchi  erkin,  ochiq  ijtimoiy-
siyosiy  tizim  barpo  etishni  ta‘minlovchi  chuqur,  keng  qamrovli  siyosiy
islohotlar amalga oshirildi va oshirilmoqda.
 Islom  Karimov  "O’zbekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li"
asarida  yangilangan  jamiyatning  siyosiy  va  davlat  tuzilishini  quyidagicha
ta‘riflaydi:  "Qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud  hokimiyati  vakolatlarini
ajratish  asosida  milliy  davlatchilikni  barpo  etish,  jamiyatning  siyosiy  tizimini
tubdan  yaxshilash,  respublika  hokimiyati  bilan  mahalliy  hokimiyatning vakolatlari  va  vazifalarini  aniq  belgilab  qo’yish,  adolatli  va  insonparvar
qonunchilikni vujudga keltirish lozim bo’ladi" 1
.
O’zbekistonda  bozor  munosabatlariga  o’tishning  o’ziga  xos  yo’li  ishlab
chiqildi.  Bu  yo’lning  asosiy  qoidalari  Prezident  Islom  Karimovning
«O’zbekiston-bozor  munosabatlariga  o’tishning  o’ziga  xos  yo’li»  nomli
asarida,  ma‘ruza  va  nutqlarida,  mamlakat  parlamentida  qabul  qilingan
qonunlarda  bayon  etib  berilgan.  Bu  yo’lga,  birinchidan,  xalqaro  tajriba  asos
qilib  olindi.  Ikkinchidan,  xo’jalik  imkoniyatlari,  shart-sharoitlari,  eski
tuzumdan meros bo’lib qolgan muammolar hisobga olindi. 
O’zbekistonda  ijtimoiy  yo’naltirilgan bozor  iqtisodiyotini  shaklllantirish
uchun  iqtisodiyotni  tubdan  isloh  qilishga  kirishildi.  Avvalo,  iqtisodiy
islohotlarning quyidagi strategik maqsadlari belgilab olindi: 
-kishilar  hayoti  va  faoliyati  uchun  zarur  shart-sharoitlar  ta‘minlaydigan
iqtisodiy tizimni barpo etish; 
- ko’p ukladli iqtisodiyotni yaratish; 
- xususiy mulkning davlat tomonidan himoya qilishini ta‘minlash; 
- korxonalar va fuqarolarga keng iqtisodiy erkinliklar berish; 
-iqtisodiyotda  chuqur  tarkibiy  o’zgarishlar  qilish  va  raqobatbardosh
mahsulotlarni ishlab chiqarish;
- jahon iqtisodiy tizimiga qo’shilib borish; 
- kishilarda yangicha iqtisodiy fikrlashni shaklllantirish. Bunday strategik
maqsadlarga bosqichma-bosqich erishilib borildi.
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  davrining  dastlabki  bosqichida  muhim
vazifalar  hal  qilindi.  Iqtisodiy  islohotlarning  ustivor  yo’nalishlari  belgilab
olindi,  ma‘muriy  bo’yruqbozlik  tizimining  og’ir  oqibatlari  yengib  o’tildi,
islohotlar jarayonini boshqarishning yaxlit tizimi yaratildi, tanglikdan chiqildi,
bozor munosabatlarining huquqiy negizlari shakllandi.
1 1
 Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li. Toshkent, O’zbekiston,1992 yil,-B.5. Iqtisodiy  sohaga  tegishli  bo’lgan  100  dan  ortiq  qonunlar  qabul  qilindi.
Bu  qonunlarni  mazmun-mohiyati  jihatidan  bir  qator  yo’nalishlarga  bo’lish
mumkin.
Mulkchilik  munosabatlari  va  ko’p  ukladli  iqtisodiyotni  shakllantiruvchi
qonunlar.  Bu  yo’nalish  doirasida  mulkchilik  to’g’risida,  mulkni  davlat
tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  to’g’risida,  ijara  to’g’risida,  davlat
uy-joy fondini xususiylashtirish to’g’risida va boshqa qonunlar qabul qilindi.
Xo’jalik  yuritishni  tartibga  soluvchi  qonunlar,  ya‘ni  korxonalar
to’g’risida,  kooperatsiya  to’g’risida,  dehqon  xo’jaligi  to’g’risida,  xo’jalik
jamiyatlari  va  shirkatlari  to’g’risida  qonunlar  qabul  qilindi.  Bozor
infratuzilmasini  yaratuvchi va uning faoliyatini tartibga solib turuvchi banklar
va  bank  faoliyati  to’g’risida,  pul  tizimi  to’g’risida,  tadbirkorlik  to’g’risida,
sug’urta  to’g’risida,  birjalar  va  birja  faoliyati  to’g’risida,  qimmatli  qog’ozlar
va  fond  birjasi  to’g’risida  va  boshqa  qonunlar  qabul  qilindi.  Korxona  bilan
davlat  o’rtasidagi,  korxonalar  o’rtasidagi  munosabatlarni  yo’lga  qo’yuvchi,
soliq tizimi, monopolistik faoliyatni cheklash, korxonalarning bankrot bo’lishi
haqida  qonunlar  qabul  qilindi,  xo’jalik  protsessual  kodeksi  ishlab  chiqildi,
xo’jalik sudi tuzildi.
O’zbekistonning  tashqi  iqtisodiy  faoliyatini  belgilab  beruvchi  huquqiy
normalar  yaratildi.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  to’g’risida,  O’zbekiston
Respublikasining yetakchi xalqaro tashkilotlarga a‘zoligi to’g’risida, valyutani
tartibga  solish  to’g’risida  qabul  qilingan  qonunlar,  xalqaro  pakt  va  bitimlar,
ularning  O’zbekiston  tomonidan  imzolanishi  mamlakatimiz  tashqi
aloqalarining rivojlanishi tarixida yangi sahifa ochdi.
Bu  hujjatlar  o’z  umrini  yashab  bo’lgan eski  iqtisodiy  munosabatlarni  va
boshqarish  tizimini  huquqiy  yo’l  bilan  yangi  iqtisodiy  munosabatlar  va
boshqarish tizimi bilan olmashtirishni huquqiy jihatdan ta‘minladi.
Mustaqillikning  dastlabki  yillarida  respublikamizda  qonun  chiqaruvchi
hokimiyat  organi  sifatida  1990  yil  fevralda  saylangan  Oliy  Kengash  faoliyat ko’rsatdi.  Oliy  Kengash  o’zining  besh  yillik  faoliyati  davrida  200  ga  yaqin
qonun va 500 dan ortiq qarorlar tayyorladi va qabul qildi.
Oliy  Kengash  mamlakatimiz  tarixida  birinchi  bor  Prezidentni  sayladi,
O’zbekiston  suverinteti  tug’risida  Deklaratsiyani,  O’zbekiston  davlat
mustaqilligi  asoslari  tug’risida  tarixiy  qonunni  va  boshqa  muhim  hujjatlarni
qabul  qildi.  Oliy  Kengash  davlat  mustaqilligining  siyosiy-huquqiy  asoslarini,
ma‘naviy  negizlarini  tayyorladi  va  amalga  oshirdi.  Oliy  Kengash  jamiyatda
o’zaro  totuvlikni  saqlash  printsipini  yaxshi  anglagan  holda  faoliyat  yuritdi,
ochiq, demokratik jamiyat qurish va erkin bozor munosabatlariga o’tishga asos
soluvchi muhim qonunlarni ishlab chiqdi va qabul qildi. 
Oliy  Majlis  1995-  1999  yillarda  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotiga  asoslangan  demokratik  davlat  qurishdan  iborat  yo’lni  huquqiy
jihatdan  ta‘minlashga  qaratilgan   10  kodeks,  2  milliy  dastur,  145  qonun,  452
qaror  qabul  qildi.  Shuningdek,  u  70  ta  xalqaro  shartnomani  ratifikatsiya  qildi,
xalqaro  konventsiyalarga  qo’shilish  tug’risida  58  ta  qaror  qabul  qildi.  Oliy
Majlis  kollegiallik,  xalq  fikrini  e‘tiborga  olish,  ochiqlik  va  oshkoralik
tamoyillari  asosida  faoliyat  ko’rsatdi,  qonunlarning  ijrosini  nazorat  qilishga
e‘tibor  berdi.  Parlamentchilikda  demokratik  asoslar  yaratildi,  demokratik
davlatlarga xos parlamentalizm shakllandi. 
O’zbekistonda  boshqaruv  tizimi  tubdan  isloh  qilindi.  Bozor
iqtisodiyotiga  o’tishni  ta‘minlovchi,  bozor  munosabatlarining   faoliyati  uchun
imkon  beruvchi  yangi  boshqaruv  strukturasi  yaratildi.  Markazlashtirilgan
tartibda  kayta  taksimlash  mexanizmidan  bozor  mexanizmiga,   qattiq
mahkamachilik  va ma‘muriy-buyruqbozlikdan  huquqiy  boshqaruvga, iqtisodiy
omillar orqali o’zini o’zi idora etishga o’tildi.
Ma‘muriy-buyruqbozlik,  to’rachilik  tizimining  o’zagini  tashkil  etgan
Davlat  reja  qo’mitasi,  Davlat  ta‘minot  qo’mitasi,  Davlat  narxlar  qo’mitasi,
Davlat  agrosanoat  qo’mitasi   va  boshqa  qo’mitalar,  vazirliklar,  ularning
ma‘muriy apparatlari tugatildi.  Davlat  reja  qo’mitasi  o’rniga  Makroiqtisodiyot  vazirligi  tuzildi.  Bu
vazirlik  iqtisodiyotni  isloh  qilish  qoidalari  va  ustivorliklari,  ularni  amalga
oshirish  mexanizmlari  asosida  islohotlarni  tahlil  etish,  baho  berish,  takliflar
ishlab  chiqish,  O’zbekistonning  iqtisodiy-ijtimoiy  rivojlanish  istiqbollarini
belgilash ishlari bilan shug’ullanmoqda.
Taqsimot  buyicha  yakkahokim  bo’lib  olgan  Davlat  ta‘minot  qo’mitasi
o’rniga  Respublika  ulgurji  va  birja  savdosi  aktsiyadorlik  uyushmasi  tuzildi.
Uyushma  tarkibiga  respublika  aktsiyadorlik  tovar  -  xom  ashyo  birjasi,
aktsiyadorlik  birja  banki,  hududiy  aktsiyadorlik  tijoratchi-  vositachi
kompaniyalar  kiradi.  Uyushma  tovar  ishlab  chiqaruvchilar,  iste‘molchilar  va
tadbirkorlar  uchun  tovar  resurslari  bozorida  erkin  ishtirok  etishga  teng
imkoniyatlar yaratish, ularga tijorat-vositachilik, savdo va marketing xizmatlar
ko’rsatish ishlari bilan shug’ullanmoqda.
Davlat  narx  qo’mitasi  tugatilib,  Moliya  vazirligi  tarkibida  narxlarni
nazorat  qilish,  narxlarni  belgilashda  yakka  hokimlikka  yo’l  qo’ymaslik,
raqobatchilik  muhitini  shakllantirish  ishlariga  ko’maklashuvchi  maxsus
boshqarma tuzildi. 
Respublikada  moliya  va  bank  tizimi  tubdan  o’zgardi.  Moliya  vazirligi
respublika  byudjetini  shakllatirish  bilan  bir  qatorda,  davlat  soliq  siyosatini,
moliya  siyosatini  belgilamokda,  valyuta  ishlarini  boshqarmoqda.  Bank  tizimi
isloh etildi. Davlat banki va uning bo’limalari tugatildi, Markaziy bank, Tashki
iqtisodiy  faoliyat  milliy  banki,  ixtisoslashtirilgan  aktsiyadorlik  -  tijorat
banklari  -  "O’zsa-noatqurilishbank",  "Paxtabank",  "O’zjamg’armabank",
"G’allabank",  "Tadbir-korbank",  "Savdogarbank",  xususiy  banklar  va  boshqa
banklar  tuzildi.   Bank - larning  mustaqilligi  va  pul  muomalasi  ahvoli  uchun
javobgarligi oshirildi.
Davlat  nazorati  tizimi  tartibga  solindi.  Davlat  soliq  qo’mitasi,  Bojxona
qo’mitasi  tuzildi.  Davlat  nazorati  qo’mitasi,  uning  joylardagi  organlari
tugatildi.  Prezident  devonida  nazorat  inspektsiyasi,  hokimiyatlarda  tegishli
nazorat inspektsiyalari tuzildi. Islohotlarni  chuqurlashtirish  va  muvofiqlashtirish  maqsadida  Prezident
huzurida  Iqtisodiy  islohot,  tadbirkorlik  va  chet  el  investitsiyalari  bo’yicha
idoralararo  Kengash  tuzildi,  Davlat  mulkini  boshqarish  va  tadbirkorlikni
qo’llab-  quvvatlash  davlat  qo’mitasi  tashkil  etildi.  Bu  qo’mita  mulkni  davlat
tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  dasturlarini  ishlab  chiqishda,  ko’p
ukladli  iqtisodiyotni  shakllantirishda  muhim  tadbirlarni  amalga  oshirdi.
Qo’mita  investitsiya  fondlari,  fond  birjalari,  ko’chmas  mulk  birjalari,
auditorlik xizmatlari va boshqa bozor strukturasi tizilmalarini tashkil etmoqda.
O’zbekistonning  xorijiy  mamlakatlar  bilan  aloqasini  yo’lga  qo’yish
maqsadida respublika tarixida birinchi marta Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi
tuzildi.  Vazirlik  tovarlar  va  xizmatlar  xalqaro  bozorini  tahlil  qilish,  tashqi
iqtisodiy  faoliyat  sohasidagi  strategiyani  ishlab  chiqish,  eksport-import
bo’yicha  markazlashgan  tartibda  mahsulotlar  yetkazib  berish  ishlarini  tashkil
etmoqda.  Vazirliklar,  idoralar,  korxonalarda  tashqi  iqtisodiy  faoliyat  bilan
shug’ullanuvchi  bo’limlar,  tashkilotlar,  firmalar  tuzildi.  Respublikada  tashqi
aloqalarni ta‘minlaydigan yaxlit tizim tarkib topdi. 
O’zbekistonning  ishlab  chiqarish,  transport  bo’yicha  tarmoq  vazirliklari
tugatilib,  ular  o’z-o’zini  mablag’  bilan  ta‘milaydigan  uyushmalarga,
kontsenrlarga,  korporatsiyalarga  va  boshqa  xo’jalik  birlashmalariga
aylantirildi. Avtomobil transportida, qurilishda boshqaruv tizimi qayta tuzildi.
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta‘lim  vazirligi,  Xalq
ta‘limi  vazirligi,  Sog’liqni  saqlash  vazirligi,  Madaniyat  ishlari  vazirligining
strukturasi, faoliyat va ish yuritish usullari tubdan o’zgardi.
Umummilliy  ahamiyatga  molik  bo’lgan  tarmoqlarda,  masalan,
sayoxatchilik,  transport,  madaniyat,  kino,  televidenie  va  radio  tizimi  va
boshqalarda  iqtisodiy  jihatdan  mustaqil  bo’lgan  milliy  kompaniyalar  tashkil
etildi.
Shunday  qilib,  mustaqillik  qo’lga  kiritilgandan  beri  o’tgan  qisqa  tarixiy
davrda  huquqiy  davlat,  uning  zamonaviy  hokimiyat  organlari  barpo  etildi, ixcham,  ochiq  va  tadrijiy  rivojlanishga  ega  bo’lgan  ijtimoiy-siyosiy  tizim
yaratildi.
O’zbekistonda  inson  huquqlari  va  erkinliklarini  kafolatlovchi  huquqiy
mexanizm  yaratildi.  Parlament  tomonidan  fuqarolarning  huquqlarini  aks
ettiruvchi,  himoya  qiluvchi,  ularning  turli  sohalardagi  faoliyatini  tartibga
soluvchi  qonunlar,  Prezident  farmonlari  va  Vazirlar  Mahkamasining  qarorlari
qabul  qilindi.  Ular  fuqarolarning  shaxsiy  huquq  va  erkinliklarini,  ijtimoiy,
iqtisodiy,  siyosiy  huquqlarini  amalda  ta‘minlashga  xizmat  qilmoqda.
O’zbekistonda inson huquq va erkinliklariga doir bir qator xalqaro hujjatlar tan
olindi.  "Inson  huquqlari  Umumjahon  Deklaratsiyasi",  "Iqtisodiy,  ijtimoiy  va
madaniy  huquqlar  to’g’risida  Xalqaro  Pakt",  "Fuqarolik  va  siyosiy  huquqlar
to’g’risida  Xalqaro  Pakt»  va  «fakultativ   Bayonnoma"  shular  jumlasidandir.
O’zbekiston  BMT  Kotibiyatining  inson  huquqlari  va  erkinliklariga  doir  21  ta
asosiy pakt va konvertsiyalariga qo’shilgan.
1995  yil  23  fevralda  birinchi  chaqiriq  Oliy  Majlisning   birinchi
sessiyasida  Oliy  Majlisning  Inson  huquqlari  bo’yicha  Vakili  (ombudsman)
lavozimi  ta‘sis  etildi  va  bu  lavozimga  Sayyora  Rashidova  saylandi.  Uning
maqomi va faoliyat doirasi 1997 yil 26 aprelda qabul qilingan Oliy Majlisning
"Inson  huquqlari  buyicha  vakili  (ombudsman)  tug’risida"  gi  qonun  bilan
belgilab  berildi.  Vakil  BMTning  inson  huquqlari  bo’yicha  markazi,
YeHXTning  demokratik  institutlar  va  inson  huquqlari  bo’yicha  byurosi  bilan
yaqin hamkorlikda faoliyat ko’rsatmoqda.
1.2.O’zbekistonda sanoat sohasini xususiylashtirish jarayonlari va mulkdorlar
sinfining shakllanishi Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish,  ko’p  ukladli
iqtisodiyotni  shakllantirish  borasida  katta  tadbirlar  amalga  oshirildi.  1991  yil  18
noyabrda qabul qilingan mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish
to’g’risidagi  qonunga  muvofiq  davlat  mol-mulkini  xususiylashtirish  masalalari
bo’yicha 20 dan ortiq maxsus dasturlar ishlab chiqildi va ularni amalga oshirishga
davlat boshchilik qildi. Xususiylashtirish  jarayoni  umumiy uy-joy fondini, savdo,
mahalliy  sanoat,  xizmat  ko’rsatish  korxonalarini,  qishloq  xo’jalik  mahsulotlarini
tayyorlovchi  xo’jaliklarni  davlat  tasarrufidan  chiqarishdan  boshlandi.  Bu  «kichik
xususiylashtirish» deb nom oldi.
Kichik xususiylashtirish 1994 yildayoq tugallandi. Davlat ixtiyorida bo’lgan
bir  milliondan  ortiq  kvartira  yoki  davlat  uy-joy  fondining  95  foizdan  ortiqrog’i
fuqarolarning  xususiy  mulki  bo’lib  qoldi.  Bunda  xar  3  kvartiraning  bittasi
egalariga imtiyozli shartlar bilan yoki bepul berildi. Urush faxriylari, o’qituvchilar,
tibbiyot  xodimlari,  ilmiy  xodimlar  va  ijodiy  ziyolilarga  kvartiralar  bepul  berildi.
2000 yilga qadar Respublika uy-joy fondining 98 foizga yaqini xususiylashtirildi.
Davlatga  qarashli  mulkni,  korxonalarni  xususiylashtirishga  davlatning  o’zi
tashabbuskor  bo’ldi  va  boshchilik  qildi.  Davlat  mulkini  xususiylashtirish
boshlangandan  keyin  to  1994  yil  oxirigacha  54  mingga  yaqin  korxona  va  obekt
davlat  tasarrufidan  chiqarildi.  Shularning  18,4  mingtasi  xususiy  mulkka,  26,1
mingtasi  aktsiyadorlik,  8,7  mingtasi  jamoa,  661  tasi  ijara  korxonalariga  aylandi . 1
1994  yilda  mamlakat  yalpi  ichki  mahsulotining  deyarli  yarmi  iqtisodiyotning
davlatga  qarashli  bo’lmagan  sektorida  ishlab  chiqildi,  bu  sektorda  4  millionga
yaqin kishi ish bilan band bo’ldi.
1994  yil  21  yanvarda  e‘lon  qilingan  «Iqtisodiy  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi va 1994 yil 16 martda elon qilingan
«Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  jarayonini  yanada
rivojlantirishning  ustivor  yo’nalishlari  to’g’risida»gi  Prezident  farmonlari
xususiylashtirish  jarayoniga  yangi  turtki  bo’ldi.  O’rta  va  yirik  korxonalarni
aktsiyadorlik  jamiyatlariga,  ijara  korxonalariga  aylantira  boshlandi,  bu  jarayonga aholi va chet ellik investorlar kengroq jalb qilindi. Davlat mulkini sotish bo’yicha
kim oshdi savdolari va tanlovlar tashkil etildi. 1-ilovaga qarang.
Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  jarayoni  ko’p  ukladli  iqtisodiyotni
barpo  etishdan  iborat  strategik  vazifaga  bo’ysundirildi.  Bunda  ustivorlik  xususiy
mulkka, kichik va o’rta biznesga berildi.
Respublikada  kichik  va  o’rta  biznesni  davlat  yo’li  bilan  qo’llab-quvvatlash
uchun  tadbirkorlikni  rivojlantirish  fondi,  kichik  va  o’rta  biznesni  rivojlantirishga
ko’maklashish  fondi  tuzildi,  dunyodagi  nufuzli  banklarning  sarmoyalari  jalb
etilmoqda.  Tadbirkorlar  va  biznesmenlarga  maslahatlar  bilan  ko’maklashish
maqsadida  O’zbekiston  nemis  texnikaviy  ko’maklashuv  jamiyati  kichik  va  o’rta
biznesni  qo’llab-quvvatlash  markazini,  Yevropa  hamjamiyati  komissiyasi  amaliy
aloqalar  markazini  ochdilar.  Markaziy  Osiyodagi  Amerika  tadbirkorlik  fondi  va
Markaziy  Osiyodagi  Buyuk  Britaniya  investitsiya  fondi  tadbirkorlarga  zarur
maslahatlar  bilan  ko’maklashdilar.  1995-1998  yillarda  kichik  va  o’rta  korxonalar
soni  2  baravar  ko’paydi.  Faqat  1999  yili  kichik  va  o’rta  biznes  korxonalariga
Yevropa  tiklanish  va  taraqqiyot  banki,  Osiyo  taraqqiyot  banki,  Germaniya
tiklanish bankining 200 mln. AQSh dollaridan ortiq kredit mablag’lari jalb etildi va
o’zlashtirildi.  Kichik  va  o’rta  biznes  sub‘ektlarining  YaIM  dagi  salmog’i  1999
yilda  12,6  foizni  tashkil  etdi 1
.  2000  yilning   birinchi  yarmida  18  mingdan  ziyod
kichik  va  o’rta  biznes  sub‘ektlari  ro’yxatga  olindi.  2000  yil  o’rtalarida  ularning
soni 175 mingdan ortdi 2
.
Agrar islohotlarga ustuvorlik berildi. Negaki respublika aholisining 62 foizi
qishloqda  yashaydi,  qishloq  xo’jaligida  YaIM  ning  30  foizi,  mamlakat  valyuta
tushumlarining  55  foizi  shakllanadi.  Agrar  islohotlar  natijasida  qishloq
xo’jaligidagi  davlat  tasarrufidagi  mulk  xususiylashtirildi.  Bugungi  kunda  qishloq
xo’jaligida nodavlat sektorining ulushi 99 foizni tashkil qilmoqda.
Islohotlar  yillarida  odamlarga  shaxsiy  tomorqa  uchun  qo’shimcha  ravishda
550 ming gektar sug’oriladigan yer ajratildi va shaxsiy tomorqa uchun berilgan yer
1
 Karimov I.A. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish-eng muhim vazifamiz. «Xalq so’zi» 
gazetasi, 2000 yil 15 fevral.
2
 Xalq so’zi gazetasi, 2000 yil 22 iyul. maydoni 700 ming gektarga yetdi, 9 milliondan ortiq odam ana shu yer hosilidan
foydalanmoqda.
Qishloqda xo’jalik yuritishning maqbul shakllarini yaratishga alohida e‘tibor
berildi.  Agrar  islohotlarning  dastlabki  yillarida  sovxoz  va  kolxozlar  jamoa
xo’jaliklariga aylantirilgan edi. Ammo ular xo’jalik yuritishda o’zlarini to’la-to’kis
oqlamaganliklari tufayli, mulk paylari asosida shirkatlarga aylantirildi. 1999 yilda
898  ta,  2000  yilda  856  ta  qishloq  xo’jaligi  korxonalari  shirkatlarga  aylantirildi.
Ularning  umumiy  soni  2000  yilning  oxirlarida  ruspublika  bo’yicha  1754  taga
yetdi.  Agrar  munosabatlar  tizimida  oila  pudrati  keng  o’rin  egallamoqda.  2000
yilning 1 iyul holatiga ko’ra, respublikadagi qishloq xo’jaligi korxonalari tarkibida
598,5 mingta oilaviy pudrat faoliyat ko’rsatdi.1 
Qishloq  xo’jaligida  fermer  va  dehqon  xo’jaliklari  salmoqli  o’rin
egallamoqda. 2002 yilda fermer xo’jaliklari soni 55,4 mingdan ziyodni tashkil etdi.
Fermer xo’jaliklariga 1 mln. gektardan ortiq yer biriktirilgan. Bu turdagi xo’jaliklar
don,  kartoshka,  sabzavot-poliz  mahsulotlari,  go’sht,  sut,  tuxum  yetishtirishda
tobora salmoqli o’rinni egallamoqda.
Qishloqda  shaxsiy  yordamchi  xo’jaliklar  dehqon  xo’jaliklari  sifatida  qayta
shakllanmoqda. Dehqon xo’jaligi-bu oilaviy mayda tovar xo’jaligi bo’lib, tomorqa
yer  uchastkasi  oila  boshlig’iga  umrbod  meros  qilib  beriladi,  mahsulotlar  oila
a‘zolarining shaxsiy mehnati asosida yetishtiriladi va sotiladi. 2000 yil 1 yanvarga
qadar  1541  ming  dehqon  xo’jaligi  ro’yxatdan  o’tkazildi,  bu  barcha  shaxsiy
yordamchi  xo’jaliklarning  43,3  foizini  tashkil  etadi.  1998-1999  yillarda
respublikada yetishtirilgan go’shtning 90 foizi, sutning 92 foizi, kartoshkaning 76
foizi,  sabzavotning  70  foizi,  mevaning  61  foizi,  poliz  mahsulotlarining  53  foizi,
uzumning 50 foizi dehqon xo’jaliklari tomonidan tayyorlandi.
Iqtisodiy  islohotlarning  birinchi  bosqichidayoq,  narxlar  erkinlashtirildi.  Bu
jarayon ijtimoiy larzalarsiz o’tdi. Negaki, davlat turli kompensatsiya jamg’armalari
tuzdi,  bolalar  uchun  nafaqalar  joriy  etdi,  eng  kam  ish  haqi,  pensiya,  nafqalar  va
stependiyalar muntazam suratda oshirib borildi. Narxni erkinlashtirish iqtisodiyotda raqobatchilik muhitini vujudga keltirish
bilan  bevosita  bog’liq.  1992  yil  avgust  oyida  O’zbekiston  Respublikasining
«Monopol  faoliyatni  cheklash  to’g’risida»gi  qonuni  kuchga  kiritildi.  Bu  qonun
asosida  raqobatchilikni  rivojlantirishga  qaratilgan  bir  qator  normativ  hujjatlar
ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Moliya vaziri tizimida tuzilgan Antimonopol va
narx-navo  siyosatini  o’tkazish  Bosh  Boshqarmasi  monopoliya  mavqeidagi
korxonalarni  belgilab,  ularning  mahsulotlari  bo’yicha  narxlarni  va  rentabellikni
tartibga solib turibdi.
Iqtisodiy  islohotlarning  muhim  yo’nalishlarida  biri  bozor  infratuzilmasini
yaratishdan iborat bo’ldi.
Shu  boisdan  respublikamizda  bozor  munosabatlarini  shakllantirish  va
rivojlantirishga  xizmat  qiluvchi  infratuzilmaning  asosiy  bo’g’inlari  -  turli
muassasalar,  tashkilotlar  va  korxonalar  majmuasi  yaratildi.  Avvalombor,  ishlab
chiqishga  xizmat  qiluvchi  transport,  aloqa,  suv  va  energetika  ta‘minoti,  yo’l  va
ombor  xo’jaligi  tuzilmalari  yaratildi.  Xo’jalik  yurituvchi  sub‘ektlar  uchun  xizmat
qiluvchi  58  ta  tovarlar  va  xom  ashyo  birjalari,  24  ta  biznes  inkubator,  496  ta
auditorlik  va  konsalting  firmalari,  ko’plab  savdo  uylari,  auktsionlar,  tijoratchilik
idoralari,  reklama  firmalari,  savdo-sotiq  va  ularni  nazorat  qiluvchi  davlat
muassasalari tashkil etildi.
Bozor  munosabatlarini  rivojlantirishda  axborot  infratuzilmasi  alohida
ahamiyatga  ega.  Shu  boisdan  iqtisodiy  faoliyat  uchun  zarur  bo’lgan  axborotlar,
xabarlar  va  ma‘lumotlarni  to’plovchi,  umumlashtiruvchi  vositalar,  firmalar
vujudga keldi.
Xo’jalik  yurituvchi  sub‘ektlarni  moliya-kredit  munosabatlariga  xizmat
qiluvchi  infratuzilma  -  yangi  bank  tizimi,  o’z-o’zini  kreditlash  idoralari,  sug’urta
kompaniyalari,  moliya  kompaniyalari,  soliq  undirish  idoralari,  pul  jamg’armalari
yaratildi.
Bozor  iqtisodiyotiga  xizmat  qiluvchi  bank-moliya  tizimi  yaratildi.  Hozirgi
kunda  O’zbekistonda  35  ta  bank,  shu  jumladan  13  ta  xususiy  bank  faoliyat
ko’rsatmoqda,  ularning  17  tasi  dunyodagi  eng  nufuzli  banklar  bilan korrespondentlik  aloqalari  o’rnatgan.  Respublika  iqtisodiyotiga  chet  el
sarmoyalarini  jalb  etishda  tijorat-hissadorlik  «Asakabank»,  «Paxtabank»,
«O’zsanoatqurishbank»,  «Ipak  yo’li»,  «ABN  AMRO»  banklari,  shuningdek
«Hamkorbank», «Parvinabank» kabi xususiy banklar faol qatnashmoqdalar. Tijorat
banklarining  iqtisodiyotning  real  sektoriga  kreditlar  berish  imkoniyati  ortib
bormoqda. 2000 yilning yanvar-iyul oylarida bu kreditlar hajmi 750 mlrd. so’mni
tashkil etdi. Tijorat banklarining o’z kapitali 300 mlrd. so’mga yetdi.
Respublikada  davlat  ishtirokida  tuzilgan  bozor  munosabatlariga  xizmat
qiluvchi  «Kafolat»,  «Agrosug’urta»,  «O’zbekinvest»  kabi  uchta  yirik  sug’urta
kompaniyasi  faoliyat  ko’rsatmoqda.  Ko’plab  xususiy  sug’urta  kompaniyalari,
shuningdek, xorijiy mamlakatlar  bilan  hamkorlikda ishlaydigan  qo’shma  sug’urta
kompaniyalari ham vujudga keldi. 2000 yil boshlarida sug’urta kompaniyalarining
soni 100 taga yetdi, ular bugungi kunda moliya bozorida xizmat ko’rsatmoqda.
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  sharoitida  ish  bilan  bandlik  masalasi  jiddiy
muammoga  aylanadi.  Negaki,  iqtisodiy  tizim  o’zgarayotgan  paytda  malakasiz
kishilargina emas, ma‘lum ixtisosga ega bo’lgan xodimlarga ham talab cheklanadi,
ishsizlar  toifasi  kengayadi.  Bunday  sharoitda  ishsizlar  sonining  ko’payishiga  yo’l
qo’ymaslik tadbirlari ko’rildi. Respublika bo’yicha 225 dan ortiq mehnat birjasini
o’z ichiga oluvchi katta tormoq barpo etildi. Har bir tumanda mehnat birjasi tashkil
etildi. Ishsizlarni ro’yxatga olish, ularning kasbini o’zgartirish mexanizmi yaratildi,
ishsizlik  bo’yicha  nafaqa  to’lash  yo’lga  qo’yildi.  Yangi  ish  o’rinlarini  tashkil
etishga  e‘tibor  berildi.  1993  yilda  Respublikada  185,1  ming  yangi  ish  o’rinlari
tashkil etilgan bo’lsa, 1998 yilda bu ko’rsatkich 345,9 mingni tashkil etdi yoki 1,8
marta  ko’p  ish  o’rinlari  yaratildi.  2000  yilda  faqat  o’rta  va  kichik  biznes  rivoji
hisobiga 192,5 ming yangi ish o’rinlari yaratildi.
Iqtisodiy  islohotlar  borasida  qo’yilgan  yana  bir  muhim  qadam-1994  yil  1
iyuldan  milliy  valyutamiz  so’ning  muomalaga  kiritilishi  bo’ldi.  Bu  tadbir  katta
siyosiy  ahamiyatga  e‘tiborga  molikdir,  chunki  o’z  milliy  valyutasiga  ega
bo’lmagan  davlat  chinakam  mustaqil  bo’la  olmaydi.  Respublika  hukumati  milliy valyuta  qadrini  mustahkamlash,  uning  erkin  aylanishini  taxminlash  choralarini
amalga oshirmoqda.
Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish xususiylashtirish iqtisodiy islohotlarda
yetakchi urinda turdi. 
Xususiylashtirish  jarayonini  tashkil  etish  va  unga  raxbarlik  kilish  uchun
1992 yil fevralda Davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish Davlat qo’mitasi
taksis  qilindi.  1994  yilda  uning  funktsiyalari  o’zgartirilib,  u  Davlat  mulkini
boshqarish  va  tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlash  Davlat  qo’mitasiga  aylantirildi.
Mazkur qo’mita zimmasiga bir qator muhim vazifalar: 
-ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishda yagona siyosatni amalga oshirish
va tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash; 
-mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning ustivor yunalishlarini belgilash va
xususiylashtirish dasturini ishlab chikish; 
-xususiy  biznesning  rivojlanishiga  yordam  ko’rsatish  va  boshqalar
yuklatildi. 
Xususiylashtirish  tanlov  va  kim  oshdi  savdosi  orqali  amalga  oshirildi,  bu
tartib  takomillashib  bordi.  Dastlab  savdo-sotiqqa  faqat  mol-mulkning  o’zi
qo’yilgan  bo’lsa,  keyinroq  xususiylashtirilayottan  mol-mulk  joylashgan  yer
uchastkalari, yangi qurilish qilish uchun yer maydonlari xam kim oshdi savdosiga
qo’yildi. O’zbekiston xususiylashtirishdan tushgan barcha mablaglar tadbirkorlikni
qo’llab-quvvatlash  uchun  berilishi  jixatidan  xam  uziga  xos  yulga  ega  bo’lgan
davlat  sifatida  kuzga  tashlandi.  Uning  tajribalari  jahon  hamjamiyati  diqqatini
o’ziga tortdi. 
Tadbirkorlikni rivojlantirishning huquqiy asosini vujudga keltirish qonunlar
majmuini  yaratishni  tashkil  kilishni  uyushtirish  maksadida  Oliy  Majlis  tarkibida
yangi Iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlikni rivojlantirish qo’mitasi tuzildi. 
Davlat mulkini xususiylashtirishning Prezident I. Karimov tomonidan ishlab
chikilgan  tamoyillari  eng  avvalo  uzining  maxalliy  xususiyatlarini  va  talablarini
hisobga olganligi, ayni  paytda xozirgi  zamon ilgor tajribalariga mos kelishi bilan
alohida ajralib turadi. Buni nimalarda ko’rish mumkin? Birinchidan,  xususiylashtirish  kandaydir  kishilar  yoki  ma‘lum  mafkura
manfaati uchun buysundirilmadi. «Davlat bosh islohotchi» tamoyiliga amal qilishi.
Davlat xususiylashtirishni boshqarib bordi. 
Ikkinchidan,  O’zbekistonda  chek  vositasi  bilan  xususiylashtirish  goyasidan
voz  kechildi,  davlat  mol-mulki  fakat  yangi  mulkdorga  sotish  yuli  bilangina
mulkchilikning boshqa shakliga aylantirila boshlandi. 
Uchinchidan,  xususiylashtirishga  dasturiy  yondashuvni  ta‘minlash  va
bosqichma-bosqich amalga, oshirish yulidan borildi. 
1991  yil  18  noyabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashining  VIII
sessiyasida  mulkni  «Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish
to’g’risida»gi  Qonun  qabul  qilindi.  Unga  kura  xususiylashtirish  va  mulkchilik
shakllarini o’zgartirish maxsus dasturlar asosida amalga oshirilishi qat‘iy belgilab
qo’yildi. 
Dasturga asosan dastlabki bosqichda xususiylashtirish jarayoni umumiy uy-
joy fondini, savdo, maxalliy sanoat, xizmat ko’rsatish korxonalarini hamda qishloq
xo’jalik  mahsulotlarini  tayyorlash  tizimini  qamrab  oldi.  Bu  «kichik
xususiylashtirish» deb nom oldi; 
Kichik xususiylashtirish 1994-yildayok tugallandi. 1992 — 1994 yillarda 54
mingga  yaqin  korxona  va  ob‘ekt  davlat  tasarrufidan  chiqarildi.  Ularning  18,4
minttasi  xususiy  mulk  bo’lib  qoldi.  26,1  mingtasi  aktsiya-  dorlik,  8,7  mingtasi
jamoa,  661  tasi  ijara  korxonalariga  aylandi.  Har  uch  korxonaning  ikkitasi
mulkchilikning  davlatta  karashli  bulmagan  shakliga  ega  bo’ldi.  1994  yilda
mamlakat  yalpi  ijtimoiy  mahsulotining  deyarli  yarmi  iqtisodiyotning  davlatga
qarashli bo’lmagan sektorida ishlab chiqildi, bu sektorda 4 millionga yak;in kishi
ish bilan band bo’ldi. 
1 million kvartira yoki davlat uy-joy fondining 95 foizdan ortiqrog’i, har uch
kvartiraning  bittasi  egalariga  imtiyozli  shartlar  bilan  yoki  bepul  berildi.  Urush
faxriylari,  o’qituvchilar,  tibbiyot  xodimlari,  ilmiy  xodimlar  va  ijodiy  ziyolilar
kvartiralarining bepul egalari bo’lishdi. 1994 yil 21 yanvarda qabul qilingan «Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish
chora-tadbirlari to’g’risida»gi va 1994 yil 16 martda qabul kilingan «Mulkni davlat
tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  jarayonini  yanada  rivojlantirish-  ning
ustivor  yunalishlari  to’g’risida»gi  Prezident  Farmonlari  xususiylashtirish
jarayonini  yana  xam  yangi  pogonaga  kutarish,  uni  sifat  jixatidan  yaxshilash
imkonini  berdi. Kabul  kilingan karorlarga  muvofik  yangi  bosqichda  korxonalarni
ochik turdagi xissadorlik jamiyatlariga aylantirish, ushbu jarayonga axolini va chet
ellik  investorlarni  kengrok  jalb  kulish  jarayonini  avj  oldirish  vazifasi  qo’yildi.
Kimmatli kogozlar va kuch- mas mulk bozorini tashkil etish uchun asos yaratildi.
Davlat  mulkini  sotish  buyicha  kimoshdi  savdolari  va  tanlovlari  utkaziladigan
bo’ldi. 
Xususiylashtirish  borasidagi  barcha  ishlar  izchil  va  muntazam  olib  borildi.
Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishga  dobr  20  dan  ortik
davlat dasturi qabul qilindi. Bu dasturlarga muvofik xalk xo’jaligidagi barcha soxa
tarmoklarini  ommaviy  xususiylashtirish  uchun  imkon  yaratildi,  bu  boradagi
cheklashlar olib tashlandi. Masalan, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi
tomonidan 1994 yil 29 martda tasdiklangan Davlat Dasturiga muvofik shu yilning
uzida 5127 ob‘ekt xususiylashtirildi. 
 1995 yili xalk xo’jaligida ommaviy xususiylashtirishlar davri bo’ldi. Yirik
korxonalar  xam  davlat  ixtiyoridan  chikarila  boshlandi.  Shu  yili  mashinasozlik
komplesiga  karashli  89  ta  korxona,  81  ta  yokilgi-  energetika,  55  ta  kurilish
industriyasiga karashli, 114 ta transport, 68 ta uy-joy-kommunal xo’jaligi, 229 ta
kayta ishlash korxonasi va 291 ta kurilish bilan boglik ob‘ektlar xususiylashtirildi.
Iktisodiyotning  davlat  sektora  negizida  mingdan  ortik  ochik  turdagi  xissadorlik
jamiyatlari, 6000 xususiy va oilaviy korxonalar vujudga keldi. 
O’zbekistonda  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  chogida  axoli  uchun
imtiyozli  tizim  yaratildi.  Masalan,  xususiylashgirilayotgan  korxona  xodimlariga
imtiyozli  aktsiyalar  berildi.  Shuningdek,  davlat  xo’jaliklarining  mol-mulki,
fermalar, boglar va uzumzorlar imtiyozli shartlarda xususiylashtirildi. 1998  yil  1  aprelga  kelib  aksariyat  korxonalar  xususiylashtirildi.  Agar  1993
yilda  jami  korxonalarning  39,4  foizdan  ortigi  davlata  tegishli  bulmagan  korxona
bulsa, 1994 yilda bu ko’rsatkich 57,7 foizga, 1998 yilda esa 88,2 foizga yetdi. 
 I.  Karimov  uzining  «O’zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chukurlashtirish
yultsda»  nomli  kitobida  yozganidek,  «Mulkchilik  masalasini  xal  kilish  bozorni
vujudga keltirishga karatilgan butun tadbirlar tizimining tamal toshi bo’lib xizmat
kiladi.  Xuddi  shu  masalani  xal  kilish  bilan  yangi  jamiyat,  yangi  iqtisodiy
munosabatlar poydevoriga birinchi ippt iuyildi. Ushbu masalaning davr talablariga
muvofik  muvaffakiyatli  xal  etilishi  respublikamiz  ishtisodiyotini  jaxondagi
rivojlangan mamlakatlar bilan bir qatorga kuyilgan asosiy omildir». 
Davlat  mulkini  xususiylashtirish  natijasida  mamlakatimizda  ko’p  ukladli
iqtisodiyot  va  usta  mulkdorlar  sinfi  vujudga  keldi.  1997  yil  boshida  xususiy  va
kichik korxonalar soni 100 mingdan oshib ketdi. 
O’zbekistonda  tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlash  noyob,  o’ziga  xos  tizimi
yaratildi va  ish olib bormoqda. Unga  davlatning o’zi rahnamolik kilmokda, 1996
yil  12  martda  tadbirkorlikni  rivojlantirish,  qo’llab-quvvatlash  maqsadida,  shu
jumladan,  yakka  tartibdagi  mexnat  faoliyati  bilan  band  bo’lgan  jismoniy
shaxslarning  manfaatlarini  ximoya  kilish,  ishlarini  tashkil  etishda  yordam
ko’rsatish  vazifasini  uz  zimmasiga  olgan  tovar  ishlab  chikaruvchilar  va
tadbirkorlar Respublika Palatasining joylarda xududiy bulimlari tashkil k;ilindi. 
Kichik biznesni qo’llab-quvvatlash uchun tadbirkorlikni rivojlantirish fondi,
kichik va urta biznesni rivojlantirishga kumaklashish fondi tuzildi. Tadbirkorlar va
biznesmenlarga  maslaxatlar  bilan  kumak-  lashish  maksadida  ilmiy-texnikaviy
kumaklashuv  jamiyati  O’zbekistonda  kichik  va  urta  biznesni  qo’llab-quvvatlash
markazini tuzdi. Yevropa hamda Markaziy Osiyodagi Amerika tadbirkorlik fondi
va Buyuk Britaniya investitsiya fondi tadbirkorlarga kumaklashmokda. 
Xususiylashtirishdan  tushgan  deyarli  barcha  mablaglardan  iqtisodiyotning
nodavlat  sektorini  shakllantirish  va  mustaxkamlash  uchun  foydalanilmokda.
Xususiylashtirishdan  tushgan  butun  mablaglarning  50  foizi  mamlakat  «Biznes-
Fondi»ga  yunaltiriladi.  U  esa  uz  navbatida,  fakàt  fuqarolarning  uz  mablagiga asoslangan kichik va urta biznesga, tadbirkorlikka kreditlar ajratadi. 30 foizi ishlab
chikarilayotgan  mahsulotlar  nomenklaturasi,  assortimentini  jadal  sur‘atda  al-
mashtirayotgan va investitsiyalarga katta muhtojlik sezayoggan xususiylashtirilgan
korxonalarga  kredit  ajratish  uchun  Davlat  mulk  qo’mitasining  maxsus  hisob
raqamiga kelib tushadi. 20 foizi esa ijtimoiy ehtiyojlar uchun hokimiyatlarga kelib
tushadi  va  u  maktablar,  kasalxonalarni  ta‘mirlash,  yangi  avtomobil  yullari  qurish
va  xokazolar  uchun,  ya‘ni  maorif,  soglikni  saklash,  muxandislik  xizmatlari  va
bozor  infrastruktura  kurinishida  tadbirkorlarga  kaytarib  beriladigan  barcha
narsalarga sarflanadi. Kolgan 10 foizi esa xususiylashtirish, tadbirkorlikni qo’llab-
quvvatlash davlat dasturini amalga oshirishga ishlatiladi. 
Tuplangan  tajriba  katta-katta  sanoat  korxonala-  rini  davlat  tasarrufidan
chiqarish  imkonini  berdi.  Chkalov  nomidagi  Toshkent  aviatsiya-ishlab  chiqarish
birlashmasi ochik turdagi davlat-aktsiyadorlik jamiyatiga aylantirildi. 
Qishloq  xo’jaligi  mashinasozligining  15  ta  korxonasi  yukrri  investitsiya
salohiyatiga  ega  bo’lgan  xo’jalik  tuzilmasini  —  «Uzqishloqxo’jalikmashxol-
ding»ni  tashkil  etdi.  Uning  tarkibiga  Toshkent  traktor  zavodi  ishlab  chiqarish
birlashmasi,  «Toshkishmash»  ishlab  chiqarish  birlashmasi,  Toshkent  agregat
zavodi,  «CHirchiqqishmash»,  «O’zbekqishmash»  singari  aktsionerlik  jamiyatlari
kabi yirik korxonalar kirdi. 
Bir  so’z  bilan  aytganda,  mustakillik  yillarida  xususiylashtirish  jarayoni
O’zbekistonda  izchillik  bilan  bosqichma-bosqich  amalga  oshirila  bordi.
O’zbekistonda  itstisodiy  islohotlar  uziga  xos  tarzda  amalga  oshirilar  ekan,
tadbirkorlik  va  ishbilarmonlikni  davlat  tomonidan  qo’llab-quvvatlashga  katta
e‘tibor berildi.
Mustaqillik xalqimizni iqtisodiy zulum, mutelikdan ozod etdi, o’z yeri, yer
osti  boyliklari,  suv,  o’simlik  va  hayvanot  dunyosi  va  boshqa  tabiiy  zahiralarga
to’la  egalik  qilish  huquqini  berdi.  O’z  hududimizdagi  barcha  mulk,  korxonalar
O’zbekiston  tasarrufiga  olindi,  mustaqil  iqtisodiy  siyosat  yuritish,  o’z  iqtisodiy
taraqqiyot yo’lini o’zi belgilash erkinligi qo’lga kiritildi. Iqtisodiy  mustaqillik  mamlakatimizga  mustaqil  moliya-kredit,  bank
siyosatini yuritish, o’z davlat byudjetini yaratish va unga to’la egalik qilish milliy
valyuta, oltin  zahirasi  va valyuta  jamg’armasini  tashkil  etish  va  ulardan  xalqimiz
farovonligi, yurtimiz obodonligi yo’lida mustaqil foydalanish imkoniyatini yaratdi.
Iqtisodiy  mustaqillik  tufayli  ishlab  chiqarish  munosabatlarini  ma‘muriy-
bo’yruqbozlik,  markaziy  rejalashtiruvchi  mexanizmdan  erkin,  bozor  iqtisodiyoti
sharoitiga o’tkazish, jahon xo’jaligi aloqalari tizimiga kirish mumkin bo’ldi.
Davlat  mustaqilligi  qo’lga  kiritilgach,  O’zbekiston  umumbashariy,  jahon
tsivilizatsiyasining  katta  yo’liga  tushib  oldi.  O’zbekiston  bozor  munosabatlarini
shakllantirishni, milliy an‘analariga asoslangan o’z yo’lini tanlab oldi. Chunki turli
mamlakatlardagi  bozor  iqtisodiyoti,  u  hoh  Amerika  yoki  Germaniya  bo’lsin,  hoh
Yaponiya  bo’lsin  yoki  Janubiy  Koreyada  bo’lsin  baribir  umumiy  qonunlar
bo’yicha  rivojlanib  borgan  holda  har  biri  o’ziga  xos  xususiyatlariga  ham  ega
bo’lgan. Bu xususiyatlar xo’jalikning tuzilishi va shart-sharoitlari, tabiati va iqlimi,
milliy rasm-rusmlari, an‘analari va milliy xarakteri orqali belilanadi.
Muxtasar  qilib  aytganda,  mustaqillik  yillarida  amalga  oshirilgan  iqtisodiy
islohotlar  natijasida  bozor  iqtisodiyoti  asoslari  shakllandi.  Ko’p  ukladli
iqtisodiyotni,  mulkdorlar  tabaqasini  shakllantirishdan  iborat  strategik  vazifa
amalda  ro’yobga  chiqdi.  Respublikamizdagi  korxona  va  xo’jaliklarning  60  foizi
xususiy  mulk  egalari,  fermer,  shirkat  va  dehqon  xo’jaliklariga,  28  foizi
aktsiyadorlik  jamiyatlari,  qo’shma  korxonalar,  kooperativlar,  jamoa  mulki,
mas‘uliyati  cheklangan  jamiyatlar,  jamoat  tashkilotlariga  tegishli.  Davlat
tasarrufidagi korxonlar ulushi atiga 12 foizni tashkil etadi, xolos. II-BOB. SANOATNING TURLI YO’NALIS H LARIDA AMALGA
OS H IRILGAN ISLOHOTLAR
2.1.Mustaqillik yillarida yirik sanoat sohasidagi siyosat
Mustaqillikning  dastlabki  yillarida  sanoat  va  qishloq  xo’jalik  mahsulotlari
ishlab chiqarish tobora pasayib bordi, xo’jalik yuritish murakkablashib qolgan edi.
Buning  sababi  O’zbekiston  iqtisodiy  jihatdan  qaram  bo’lib,  korxonalari  mustaqil
xo’jalik  yurita  olmasdi,  boshqa  hududlarda  joylashgan  zavod,  fabrikalardan
keltiriladigan  asbob-uskuna  va  butlovchi  qismlarga  butunlay  qaram  edi.  Sobiq
Ittifoq  parchalangach,  aloqalar  uzildi.  Natijada  ko’pgina  korxonalarda  mahsulot
ishlab  chiqarish  keskin  kamaydi,  ayrimlari  to’xtab  qoldi.  Shu  boisdan
O’zbekistonda  iqtisodiy  tanglikdan  chiqish,  makroiqtisodiyotni  barqarorlashtirish
tadbirlari ko’rildi.
O’zbekistonda makroiqtisodiyotni barqarorlashtirish iqtisodiy islohotlarning
ustuvor yo’nalishi, deb belgilandi.
Makroiqtisodiyotni  barqarorlashtirish  uchun  O’zbekiston  iqtisodiyotda
tarkibiy  o’zgarishlar  qilish,  raqobatbardosh  tovarlar  ishlab  chiqarishga  qodir
korxonalar  qurish  va  buning  uchun  zarur  sarmoyalar  ajratish  yo’llaridan  bordi.
Iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlar uchun zarur mablag’lar davlat byudjeti va aholi
jamg’armalari  hisobiga  ajratildi.  1997  yilda  ta‘minotning  barcha  manbalari
hisobiga 270 mlrd. so’m kapital mablag’ ajratilgan bo’lsa, 1999 yilda faqat yangi
ishlab  chiqarish  tarmoqlari  rivoji  uchun  282  mlrd.  300  mln.  so’m  yoki  yalpi
sarmoyalarning  56  foizdan  ko’prog’i  yo’naltirildi.  Iqtisodiyotga  aholi
sarmoyalarini jalb qilish o’sib bordi. 1995-1998 yillarda ishlab chiqarish sohasiga
sarflangan umumiy sarmoyalar hajmida aholi sarmoyalarining ulushi 10 foizdan 30
foizga o’sdi.
Xalq  xo’jaligi  tarkibini  qayta  qurish  maqsadida  chet  el  sarmoyasini  jalb
qilish choralari ko’rildi. «CHet el investitsiyalari to’g’risida», «Xorijiy investorlar
va  investitsiyalarga  kafolat  berish  to’g’risida»qonunlar  qabul  qilindi.  Chet  el sarmoyasini  O’zbekiston  iqtisodiyotiga  jalb  qilish  bevosita  investitsiyalar  tarzida,
davlat  qarzlari,  xalqaro  moliya  va  iqtisodiy  tashkilotlar,  qarz  beruvchi
mamlakatlarning  investitsiya  yoki  moliyaviy  kredit  resurslari  shaklida  amalga
oshirilmoqda.
Iqtisodiyotga  kiritilayotgan  xorijiy  sarmoyalar  salmog’i  yildan  yilga  o’sib
bormoqda.  1992-1999 yillarda iqtisodiyotga 9,6 mlrd. AQSh dollari hajmida chet
el  sarmoyalari  kiritildi.  1999  yilning  o’zida  iqtisodiyotning  ustuvor  tormoqlari  1
mlrd.  324  mln.  AQSh  dollari  miqdorida  chet  el  sarmoyalari  o’zlashtirildi . 1
 2001
yilda esa bu ko’rsatkich 1,6 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi. Xorijiy sarmoyalar
ishtirokida faoliyat ko’rsatayotgan korxonalar soni 1998 yilda 1701, 2000 yilda esa
1795  taga  yetdi.  Qo’shma  korxonalarning  ish  va  xizmat  hajmi  2000  yilda  386,7
mlrd. so’mni tashkil etdi yoki 1998 yilgi ko’rsatkichdan 2,2 barovar ko’paydi.
Mustaqillik  yillarida  iqtisodiyotning  hayotiy  muhim  tarmoqlari
rivojlantirildi, yangi sanoat tarmoqlari bunyod etildi. Bunga mamlakatning yoqilgi
mustaqilligiga erishishi yoqqol misoldir. 90-yillarning boshlarida chetdan 6 million
tonnaga yaqin neft mahsulotlari keltirilar, 600 ming tonna paxta tolasi Rossiya va
boshqa  mamlakatlarga  neft  mahsulotlari  uchun  berilardi.  Shu  boisdan
mamlakatimizda neft mustaqilligi uchun kurash boshlandi, buning zamini-2 trillion
kubmetrga  yaqin gaz zahiralari, 160 dan ortiq neft  koni  bor edi. Yiliga 2,5 mlrd.
kub metr gaz haydash quvvatiga ega bo’lgan Ko’kdumaloq kompressor stantsiyasi,
Buxoro  neftni  qayta  ishlash  zavodi  barpo  etildi.  1996  yilga  kelib  chetdan  neft
mahsulotlarini  sotib  olish  to’xtadi,  neft  mustaqillligiga  erishildi.  1991  yilda  2,9
mln.  tonna  neft  (gaz  kondensati  bilan  birgalikda)  mahsulotlari  ishlab  chiqarilgan
bo’lsa, 2000 yilda bu ko’rsatkich 7,5 mln. tonnadan oshdi. Shu davrda tabiiy gaz
ishlab chiqarish 41,8 mlrd. kub metrdan 56,4 mlrd. kub metrga o’sdi. O’zbekiston
yoqilgi mustaqilligiga erishdi.
Mustaqillik yillarida mashinasozlik sanoati jadal rivojlandi. 1994 yilda barpo
etilgan  O’zbekiston-Isroil  «O’zIz  mash»  qo’shma  korxonasida  paxta  terish
1 1
 Xalq so’zi, 2000 yil 15 fevral. mashinalarining  gorizontal  shpindelli  yangi  xili  yaratildi.  Bu  agregat  jahon
mashinasozligining eng yangi yutug’idir, deb e‘tirof etildi.
1992  yilda  Janubiy  Koreya  bilan  hamkorlikda  O’zbekistonda  avtomabil
ishlab chiqaruvchi korxona barpo etishga kelishib olindi. 1993-1996 yillarda Asaka
shahrida  «O’zDEU  avto»  zavodi  barpo  etildi  va  Damas,  Tiko,  Neksiya  rusumli
avtomabillar  ishlab  chiqarish  yo’lga  qo’yildi.  1996  yilda  25,3  ming,  1997  yilda
64,9  ming,  1998  yilda  54,4  ming,  1999  yilda  58,4  ming,  2000  yilda  31,3  ming
dona  yengil  avtomobil  ishlab  chiqarildi.  «O’zDEU»  zavodida  1999  yil  oktyabr
oyidan  boshlab  «Neksiya-2»,  «Matiz»  rusumli  avtomobillar  ishlab  chiqarishni
yo’lga qo’yishga kirishildi. 2001 yil avgustda «Matiz» rusumli foydalanishga eng
qulay  avtomobillar  ishlab  chiqarila  boshlandi.  O’zbekiston  dunyoda  avtomobil
ishlab  chiqaruvchi  28-mamlakatga  aylandi.  Samarqandda  avtobus  va  yuk
mashinalari  ishlab  chiqarishga  ixtisoslashgan  «Sam  Koch  avto»  zavodi  qurildi.
2000  yilda  «Sam  Koch  avto»  zavodi  483  dona  avtobuslar  ishlab  chiqardi.
Respublikamizda  avtomobillarga  butlovchi  qismlar  ishlab  chiqaruvchi  o’nlab
yangi  korxonalar  bunyod  etildi.  Hozirgi  paytda  «O’zDEU»  zavodi  uchun  zarur
bo’lgan  butlovchi  qismlarning  20  foizi  O’zbekistonda  ishlab  chiqarilmoqda.
Avtomobilsozlik sanoatida 14 mingga yaqin ishchi va xizmatchi mehnat qilmoqda.
Mashinasozlik  sanoatining  yirik  korxonalari-Toshkent  traktor  zavodi,
O’zbekiston  qishloq  xo’jaligi  mashinasozligi,  Toshkent  va  Chirchiq  qishloq
xo’jaligi  mashinasozligi,  Toshkent  agregat  zavodi  va  boshqa  korxonalar
mustaqillikning dastlabki yillarida uchragan qiyinchiliklarni yengib  o’tdi. Birgina
Toshkent  traktor  zavodi  2000  yilda  954  ta,  2001  yilda  1002  ta  traktor  ishlab
chiqardi.
1995  yil  oktyabr  oyida  O’zbekiston  bilan  AO’Sh  ning  «ABB  Lummus
Global»  kompaniyasi  o’rtasida  Sho’rton  gaz-kimyo  majmuasini  qurish  bo’yicha
hamkorlik  yo’lga  qo’yildi.  O’urilish  ishlari  1997-2001  yillarda  amalga  oshirildi,
majmua qurilishida 1mlrd. AO’Sh dollari hajmida sarmoya o’zlashtirildi. 2001 yil
dekabrda Sho’rton gaz-kimyo majmuasi ishga tushirildi. Majmua yiliga 125 ming tonna  polietilen,  137  ming  tonna  suyultirilgan  gaz  va  126  ming  tonna  gaz
kondensati ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Yengil  va  to’qimachilik  sanoati  tez  sur‘atlar  bilan  rivojlanib  bormoqda.
Paxtani  qayta  ishlovchi  «O’abul-O’zbekKO»,  «Kosonsoy-Tekmen»,  «Papfen»,
«Asnam  tekstil»,  «Karakulteks»,  «Chinoz  to’qimachi»,  «Kabul-Farg’ona»,  «Oq
saroy  to’qimachi»  qo’shma  korxonlari  qurilib  ishga  tushirildi.  Bu  tarmoqda  xalq
ist‘emoli  mollari  ishlab  chiqarish  kengaydi,  minglab  yangi  ish  o’rinlari  yaratildi.
Agar 1991 yili respublikamizda paxta ishlash 12 foizni tashkil etgan bo’lsa, 2001
yilda  bu  ko’rsatkich  24  foizga  yetdi.  Kalava,  ip,  paxta  va  shoyi  gazlamalarini
eksport qilish hajmlari ancha oshdi. 
Mustaqillik  yillarida  «Zaravshon-Nyumont»  korxonasi,  O’izilqum  fosforit
kombinati, O’ung’irod soda zavodi, O’uvasoy kvarts zavodi, Yangiyo’l va Andijon
spirt zavodlari, Toshloq ip yigiruv fabrikasi va boshqa ko’plab korxonalar bunyod
etildi.
O’ishloq  xo’jaligida  ishlab  chiqarish  tarkibini  takomillashtirishga  e‘tibor
berildi.  Xo’jaliklar  qanday  ekin  ekish  sohasida  mustaqil  bo’ldilar.  Respublikada
don mustaqilligiga erishish, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashni
tiklash  yo’li  izchillik  bilan  amalga  oshirildi.  Paxta  ekiladigan  maydonlar  tegishli
suratda  qisqartirilib,  donli  ekinlar  maydoni  kengaytirildi.  Umumiy  ekin
maydonlarida  donli  ekinlar  salmog’i  1991  yilda  18,8  foizni  tashkil  etgan  bo’lsa,
2000 yilda 42 foizga o’sdi.
Respublikamizda  don  mustaqilligiga  erishish,  shakar  va  boshqa  oziq-ovqat
mahsulotlari  tayyorlash  yo’li  izchillik  amalga  oshirilmoqda.  Agar  1990  yilda
mamlakatimizda 2 mln. tonna g’alla olingan bo’lsa, 2000 yilda 4 mln. tonna g’alla
yetishtirildi. 1990 yilda 554 ming tonna bug’doy yetishtirilgan bo’lsa, 2000 yilda
3,6 mln. tonnaga yaqin buqdoy olindi. O’zbekiston don mustaqilligiga erishdi.
Andijon  paxtakorlari  tashabbusi  bilan  chigitni  plyonka  ostiga  ekish
texnologiyasi  joriy  etildi.  Bu  usul  paxtadan  sifatli  va  yuqori  hosil  yetishtirish
imkonini yaratdi. Iqtisodiyot  tarkibidagi  tub  o’zgarishlar,  yangi  korxonlalarning  bunyod
etilishi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida samarali natijalar berdi. 1994-
2000 yillarda iqtisodga jalb etilgan sarmoyalar 24,4 mlrd. AO’Sh dollarini tashkil
etdi.  Mustaqillik  yillarida  1713  korxona  va  boshqa  ishlab  chiqarish  muassasalari
qurildi,  mahsulotning  8,5  mingdan  ortiq  yangi  turlarini  ishlab  chiqarish
o’zlashtirildi.  1990  yilda  Respublika  bo’yicha  ishlab  chiqarilgan  sanoat
mahsulotlari  hajmini  100  foiz  deb  olsak,  undan  keyingi  yillarda  kamayib,  1992
yilda  94,7  foizga,  1993  yilda  98,1  foizga  tushgan  edi.  1995  yilga  kelib
makroiqtisodiyotda barqarorlikka erishildi va 1996 yildan boshlab barqaror o’sish
ta‘minlanmoqda.  1997  yilda  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  1996  yilga
nisbatan  106,5  foizga,  1998  yilda  1997  yilga  nisbatan  105,8  foizga,  1999  yilda
1998  yilga  nisbatan  106,1  foizga,  2000  yilda  1999  yilga  nisbatan  106,4  foizga,
2001 yilda 2000 yilga nisbatan 108,1 foizga o’sdi. Un va un mahsulotlari, kiyim-
kechak,  poyabzal,  shakar  va  qand  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  sezilarli  darajada
ko’paydi,  iste‘mol  buyumlari  importi  kamaydi.  Istiqlolning  dastlabki  yillarida
respublikamiz  importida  oziq-ovqat  mahsulotlarining  ulushi  73,8  foizni  tashkil
etgan bo’lsa, 1998 yilda bu ko’rsatkich 15,6 foizga tushdi. Rangli metallar, kalava
ip, avtomobillar, kimyoviy shtapel tola, paxta, oltin eksporti o’sib bormoqda. 1998
yilda  tashqi  savdo  oboroti  qariyb  9  mlrd.  AO’Sh  dollarini  tashkil  etdi.
O’zbekistonda  yuritilgan  mustaqil  samarali  iqtisodiy  siyosat  yalpi  ichki
mahsulotning o’sishini ta‘minladi. Yalpi ichki mahsulotishlab chiqarish 1991-1995
yillarda  pasayib  bordi,  1996  yildan  boshlab  o’sish  boshlandi.  Oldingi  yilga
nisbatan 1996 yilda YaIM 101,7 foizga, 1997 yilda 105,2 foizga, 1998 yilda 104,4
foizga,  1999  yilda  104,4  foizga,  2000  yilda  104  foizga,  2001  yilda  104,5  foizga
o’sdi.
2001  yilda  birinchi  bor  Yalpi  ichki  mahsulotning  1991  yilga  nisbatan  103
foiz  o’sishiga  erishildi.  MDH  davlatlari  orasida  birinchi  bo’lib  O’zbekiston
iqtisodiy  barqarorlikka  erishgan,  iqtisodiy  ko’rsatkichlar  izchil  o’sib  borayotgan
mamlakatdir. Shahar va qishloqlarimizning qiyofasi o’zgarib, aholi turmush saviyasi o’sib
bormoqda.  Yirik  inshoatlar,  korxonalarning  bunyod  etilishi,  iqtisodiyotdagi
tarkibiy  o’zgarishlar,  izchil  o’sish  sur‘atlari  odamlarning  moddiy  va  ijtiomiy
hayotini,  farovoniligini  yildan  yilga  yaxshilanishiga  zamin  bo’lmoqda.  Aholini
tabiiy gaz, ichimlik suvi bilan ta‘minlash darajasi salmoqli darajada o’sdi. Birgina
1999  yilda  4,5  ming  km  gaz  tarmog’i-shundan  4,3  ming  kilometri  qishloq
joylarida, 2 ming km.dan ziyod ichimlik suv tarmog’i - shundan 1,9 ming kilometri
qishloq joylarida ishga tushirildi 1
.
Jahondagi  yetakchi  firmalarning  havo  kemalari  bilan  ta‘minlangan
O’zbekiston  havo  yo’llari  aviakompaniyasi  dunyoning  25  mamlakati  bilan  havo
aloqlarini o’rnatgan, u mustaqillik yillarida 20 milliondan ko’p yo’lovchiga xizmat
qildi.
Respublikada  Markaziy  Osiyodagi  eng  yirik  birja  markazi  faoliyat
ko’rsatmoqda.  U  zamonaviy  kompyuter  texnikasi  va  tele-aloqa  tizimi  bilan
jihozlangan.
1991  yilning  o’zida  Surxondaryo  viloyatida  sanoat  korxonalari  qurish,
ularning faoliyatini yaxshilash borasida ijobiy ishlar boshlandi. Aholining turmush
darajasini  yaxshilashga  qaratilgan  tadbirlarni  amalga  oshirishga  kirishildi.  1990-
1991  yillarda  1400  kilometr  va  1992  yilning  11  oyi  mobaynida  956,4  kilometr
ichimlik suvi quvurlari ishga tushirildi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Istom Karimov 1992 yil 2 iyul-da Oliy
Kengashning XP chaqiriq X sessiyasida so’zlagan nutqida qishloqda ish joylarini
ko’paytirish  to’g’risida  to’xtalib,  shunday  degan  edi:  «Xalqimizning  60  va  hatto
undan  ko’proq  foizi  qishloq  joylarda  isti-qomat  qiladi  va  ularning  asosiy  qismi
dehqonchilik sohasida ishlaydi.
O’zbek  zoti  borki,  o’tirgan  o’rnini  sovutgisi  kelmaydi.  Bir  joydan  ikkinchi
joyga  ko’chib  borishga  hushi  yo’q.  Mehnat  resurslari  va  ishlab  chiqarish
korxonalarini joylashtirishda xuddi shu vaziyatni ham e‘tiborda tutish kerak.
1 1
 Xalq so’zi, 2000 yil 15 fevral Xulosa shuki, qishloq joyda va rayon markazlarida mavjud bo’lgan ortiqcha
ishchi  kuchini  shaharga  olib  kelish  shart  emas,  balki  yangi,  ixcham,  zamonaviy
korxonalarni  qishloq  joylariga,  rayon  markazlariga  olib  borishimiz  zarur.  Sodda
qilib  aytganda,  odamlarni  ishxonaga  emas,  ishxonani  odamlarga  yaqinlashtirish
lozim».
«Sherobod  suv  qurilish»  trestining  jamoasi  xam  bunyodkorlik  ishla-rida
boshqalarga  o’rnak  bo’ldilar.  Quruvchilarning  jonbozligi  tufayli  Denov  shahrida
1992  yil  qandolatchilik  fabrikasi  qurilib,  ishga  tushi rildi.  Korxona  bir  kecha-
kunduzda  iste‘molchilarga  1,5  tonna  qandolat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish
quvvatiga ega bo’ldi.
Quruvchilar 30 million so’mlik shartnoma tuzib, uning 1992 yilning ikkinchi
oyida  1  million  268  ming  so’mlik  ish  hajmini  bajardilar.  Quruvchilar  1992  yilda
Denov vino-aroq zavodida 6 million, avtomo-bnllarga gaz quyish shaxobchasida 3
million so’mlik ishlar nihoyasiga yetkazildi.
Surxondaryoning  Sariosiyo  tumanidagi  «Qizil  Sharq»  jamoa  xo’jali gi
markazida  yangi  qandolatchilik  tsexi  ishga  tushdi.  U  shu  korxona  aholi  iste‘moli
uchun  zarur  bo’lgan  yog’li  patir,  kulcha,  korjik  hamda  bulochkalarni  ishlab
chiqarish imkoniyatiga ega bo’ldi.
Surxondaryolik bunyodkorlar 1992 yilda fidokorona mehnat qilib, viloyatda
54 turdagi har xil xalq iste‘moli mollari jumladan, qo’lda to’qilgan atlas, paxta va
jun  ipdan  gilamlar,  trikotaj  kiyimlar,  pay-poqlar,  poyabzallar,  milliy  kiyimlar,
shuningdek,  qoldiq  metallardan  ro’zg’or  va  xo’jalik  asbob-uskunalari.  mahalliy
xom-ashyodan  ohak,  g’isht,  shlakbeton,  eshik  va  deraza  romlari  hamda  ko’pgina
oziq-ovqat  mah-sulotlari,  non,  bulka,  o’simlik  yog’i,  zig’ir  moyi,  chanqoqbosdi
ichimliklar, konservalarning yangi turlarini ishlab chiqarishga muvaffaq bo’ldilar.
Denov  shahrida  soatiga  300  yulovchiga  xizmat  qiladigan  shoxbekat  binosi
qurilishi  tugallandi.  Jarqo’rg’on  shahrida  Angor  va  Muzrabot  tumanlari
markazlarida yangi avtoshoxbekat binolari qurilishi boshlanib, jadal sur‘atlar bilan
olib  borildi.  Avtotransport  vositalarini  yonilg’i  bilan  ta‘minlash  va  ekologik
muammolarni  hal  etish  maqsadida  Surxondaryo  viloyatida  yagona muvofiqlashtiruvchi  markaz  «Avtogaz»  uyushmasi  tashkil  etildi.  Uning  ishini
yo’lga  qo’yish  maqsadida  Bandixon,  Boysun,  Qumqo’rg’on  tumanlarining
markazlarida yangi avtostantsiyalar qurish rejalashtirildi.
1992  yilning  dekabrida  Boysunda  shoyi  to’qish  fabrikasining  ikkin-chi
navbati  qurilishi  nihoyasiga  yetkazildi.  Bu  ishni  165-qurilish  tresti-ning
Boysundagi  mashinalashtirilgan  ko’chma  jamlanma  quruvchilari  amalga
oshirdilar.
Surxondaryo  sanoat  qurilish  trestining  12-mashinalashgan  ko’chma  jam-
lanmasi  jamoasi  1992 yilda  18571 kvadrat  metr  uy-joy  qurib  bitkazdi. Jamlanma
bunyodkorlari  Termiz  shahrida  yiliga  10  ming  kubometrlik  yig’ma  temir  beton
mahsulotlari ishlab chiqaradigan ulkan zavodning birinchi navbatini foydalanishga
topshirdi.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1992  yil  dekabr-da
bo’lgan  yig’ilishida  Surxondaryo  sanoatini  rivojlantirish  maqsadi da  xorijiy
sarmoya  ishtirokida  1993-1998  yillarda  quriladigan  va  ta‘-mirlanadigan  20  dan
ortiq  zavod-fabrika  va  kichik  tsexlar  respublika  vazirliklarining  loyihalariga
kirishilgan.  Bu  maqsadlar  uchun  595  mil lion  AQSh  dollarn  xarajat  etish  ko’zda
tutildi.
Davlatimizning  ushbu  g’amxo’rligidan  ruxlangan  Surxondaryo  viloyati
qurilish  tashkilotlari,  korxonalari.  xo’jaliklar,  tuman,  shahar  hoki-miyatlari
tomonidan  Angorda  teri  zavodi.  Termizda  jun  yigiruv  va  gilam  to’qish  fabrikasi,
Muzrabotda karton-qog’oz zavodi, Uzunda erkaklar ko’ylagi va paypoqlar to’qish,
Termiz shahrida to’qimachilik majmui, «Surxon» zavodi bazasida jinsi materiallari
ishlab  chiqaradigan  fab rika,  dori-darmonlar,  marmar,  neftni  qayta  ishlaydigan
zavod va fabrikalarni qurish bo’yicha izlanishlar va loyiha - hujjatlarni tayyorlash
ishlari boshlab yuborildi.
1992  yilda  Shaxrisabz  shahar  ko’chalariga  40  km  uzunlikda  gaz  quvur lari
tortilib, 1500 xonadonga arzon va toza gaz yetkazib berildi. Mazkur xonadonlarda
o’tin  va  tezak  yoqib  ovqat  tayyorlaydigan  xotin-qizlarning  mehnatlari
yengillashtirildi. Xonadonlarning sanitariya-gigiena holati yaxshilandi. Shahrisabz shahrida  gaz  bilan  ta‘minlangan  ko’chalarning  soni  35  taga  yetdi.  1992  yilning
oktyabrida shaharda yangi avtobus yo’nalishi ochildi. Avtobus «Hujum» fabrikasi.
Avtoshoxbekat, Sheroziy ko’chasi, Qishloq xo’jalik kolleji, Amir Temur ko’chasi
bo’ylab  xalqa  yo’ldan  qatnay  boshlaln.  Yangi  marshrut  shahar  aholisiga  va
Shaxrisabzni ziyorat qilnshga kelgan mehmonlarga qulaylik tug’dirdi.
1992 yilda Shahrisabz shahri bo’yicha 18 ta ob‘ektda qurilish montaj ishlari
bajarildi. 72 oilaga mo’ljallangan turar-joy «Hisor» davlat qo’riqxonasinpng yangi
binosi  foydalanishga  topshirildi.  Iqtisodiy  ahvoli  og’ir  deb  topilgan  26  oilaga
shahar  korxonalari  mablag’i  hisobidan  gaz  o’tkazib  berildi.  10  km  masofada
irrigatsiya  ishlari  amalga  oshirildi.  Shahar  bo’yicha  32  km  yo’l  qurilib,  yoxud
kengaytirilib asfaltlandi.
1992  yilda  Shahrisabzda  trikotaj  tikuv  fabrikasi  ishga  tushdi.  Unda  230
kishiga foydali faoliyat yurgizish imkoniyati yaratildi. Mazkur kor-xonaga «Sado»
trikotaj-kiyimlar tikish fabrikasi nomi berildi.
1993 yilning  apreli  va  iyunida  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
Islom  Karimov  Surxondaryo  va  Qashqadaryo  viloyatlarida  bo’lib,  iktiso-
diy  islohotlarning  borishini  ko’zdan  kechirdi.  Sanoat  va  qurilish  kor-
xonalarida bo’lib, mehnat ahli bilan suhbatlashdi.
Surxondaryo  yengil  sanoatining  yetakchi  tarmoqlaridan  biri  bo’lgan  pax ta
tozalash  zavodlarida  yangi  texnologiya  bilan  qurollantirish  ishlari  olib  borildi.
Agarda  80-yillarda  mavjud  paxta  tozalash  zavodlarida  «mehnat»  agregatlari
faoliyat  yuritgan  bo’lsa,  endi  ularning  o’rnini  UXK  mashinalari  egalladi.  Buning
natijasida avvalambor ish unumdorligi oshdi. Tsexlardagi chang miqdori yarmiga
kamaydi. Zavodlarga «VTs-12» va «UVTs-12» rusumli ventilyatorlar o’rnatildi va
«OVM»  o’rnini  «VTM»  mexanizmlari  egalladi.  Tukli  chigitni  ushlab  qolish
maqsadida  «RX»  mexanizmi,  arrali  tsexda  esa  yangi  «5-LP»  shiterlari  ishlay
boshladi.
Shahrisabzda  joylashgan  Qashqadaryo  geologiya  qidiruv  ekspeditsiyasi
O’zbekiston janubidagi yer osti boyliklarini qidirib, topib, mustaqil vatanimizning
iqtisodiy  taraqqiyotiga  xizmat  qildirishda  yaxshi  nati-jalarga  erishdi.  1993  yil yanvarda  ekspeditsiya  jamoasi  zaxirasi  1  mil lion  tonna  ko’mirga  ega  bo’lgan
Toshqo’rg’on  uchastkasini  kashf  etib,  undan  foydalanishni  rejalashtirish
maqsadida  mazkur  ob‘ektni  Qashqadaryo  viloyati  hokimligiga  topshirdi.
Shuningdek,  Yakkabog’  tumani  hududidan  mahalliy  ahamiyatga  ega  bo’lgan
ko’mir  konini  ochib,  zaxiralarini  chamalash  ishlarini  nihoyasiga  yetkazdi.  Kitob
tumani hududining Oqota maydonida tarkibi sanoat talabiga javob beradigan oltin
koni topildi. Kitob va Chiroqchi tumanlari oralig’idagi janubiy Qoratepa tog’larida
qalay,  litiy,  niobiy,  tantal,  tseziy  va  boshqa  kam  uchraydigan  metallar  turkumiga
boy maydonlar aniqlandi.
Shahrisabz tumanida joylashgan Buynoqsoy pirofillit koni 1993 yilda chinni
sanoatidagi  eng  zarur  bo’lgan  xom-ashyo  sifatida  o’rganildi.  Beshbuloq  tsement
konida qidiruv ishlari nihoyasiga yetkazilib, davlat komissiyasiga topshirildi.
Boysun ko’mir konining markaziy, janubi-sharqiy va Sanjop uchast-kalarida
jami  25  million  tonnaga  yaqin  yuqori  haroratli  toshko’mir  za-xiralari  tayyorlandi
va xalq xo’jaligi xizmatiga topshirildi. Xo’jaikon tuz koni, Kitob, Sherobod, Angor
g’isht  konlari,  Qashqadaryo  marmar  va  Sho’rtangaz  birlashmalari  uchun
Tomchiota, Toshquduq marmar konla ri tayyorlandi.
1993  yilda  Boysun  tumanida  Boysun-Qo’rg’oncha  avtomobil  yo’li  qayta
ta‘mirlanib, bu sohadagi  ishlarga 15 million so’mdan  ortiq mablag’  sarflandi. Bu
borada 80,0 million so’mdan oshiq qurilish montaj ishlari olib borildi. Shuningdek.
operatorlar uyi qurilib, foydalanishga topshirildi. 9 kilometrdan ziyod transheyalar
qazilib, 5 kilometr quvurlar payvandlash yotqizildi.
1993  yilda  Surxondaryoda  20  dan  ortiq  zavod,  fabrika  va  kichik  tsexlar
qurilishi  O’zbekiston  Respublikasi  vazirliklarining  qurilish  loyihalariga  kiritilgan
bo’lib, davlat hisobidan moliyalashtirildi.
Surxondaryo aholisini ichimlik suvi va tabiiy gaz bilan ta‘minlash dasturiga
binoan 1993 yilda 11 ming xonadon gazlashtirilib, 388,6 ki lometr gaz kuvurlarini
ishga  tushirish  ko’zda  tutilgan  edi.  Haqiqatda  12  ming  xonadon  gazlashtirildi  va
454, 9 4 kilometr gaz quvurlari  tortilib, reja oshirib ado etildi. 1993 yilda 255, 3
kilometr suv yo’llari qurilishi ko’zda tutilgan edi. Ushbu vazifani ham ortig’i bilan bajarilishiga  erishildi.  Jami  304,  6  milliard  421  million  so’mlik  mahsulot  ishlab
chiqarilib,  1992  yilga  nisbatan  o’sish  sur‘ati  100,9  foizni  tash kil  etdi.  1993  yilda
755 million so’mlik ish  bajarildi. Ta‘mirlash ishlari ham  ortig’i bilan o’rinlatildi.
210  kilometr  avtomobil  yo’li  qayta  ta‘mirlandi.  Termiz-Aeroport  yo’li  qisqa
muddatlarda  zamon  talablariga  mos  tarzda  qayta  qurildi.  Termiz  shahri  va
Jarqo’rg’on-Surxon oralig’idagi yo’llarga yangidan asfalt yotqizildi.
1993  yilda  Qashqadaryoda  kapital  qurilishga  58,3  milliard  so’m  sarflash
rejalashtirilgan  bo’lsa  ham,  haqiqatda  102,  3  millard  so’mlik  qurilish-montaj
ishlari bajarildi yoki reja 175,0 foizga ado etildi.
1993  yilning  oktyabrida  qurilishi  1991  yilda  boshlangan  Shahrisabz  un
korxonasi  qurilishi  nihoyasiga  yetkazildi.  Mazkur  korxona  kuniga  250  tonna  un
ishlab chiqarish quvvatita ega bo’ldi. Un kombinatini kitob mexanizatsiyalashgan
ko’chma jamlama bunyodkorlari qurdilar.
«Qashqadaryomarmar»  birlashmasida  1993  yilda  150  million  so’mlik
qurilish-montaj  ishlari  bajarilib,  marmar  toshlarni  kesadigan  yangi  zamonaviy
liniya qurilib, ishga tushirildi. Korxonada yangi texnologiyaga moslashgan to’rtta
tosh kesish dastgohi montaj qilindi.
Qashqadaryoda  kapital  qurilish  sohasida  erishilgan  natijalar  ham  quvonarli
bo’ldi. Suv quvurlarini yotqizishi 115 foiz, gaz quvurlari o’tkazish rejasi esa 116
foizga bajarildi.
Respublikamiz  iqtisodnyotining  asosini  tashkil  etuvchi  neft-gaz  sanoati
ishchi  va  xizmatchilari  1993  yilda  samarali  mehnat  qildilar.  Qash-qadaryoda
salkam  2  million  tonna  neft  ishlab  chiqarildi.  Bu  1992  yilda-gidan  1,5  barobar
ko’pdir. Salkam 43,4 milliard kubometr gaz qazib olindi. Bu rejalashtirilgandan bir
milliard 1992 yidldagi ko’rsatkichdan esa qariyb 2,2 milliard kubometrga ko’p edi.
Neft va gaz sanoati soxasida bir qator yirik ishlab chiqarish insho-otlari ham
foydalanishga  topshirildi.  Muborak  gazni  qaayta  ishlash  za-vodining  140  bloki
ishga tushirildi. Bu esa yiliga qo’shimcha 2 milliard kubometr gazni qayta ishlash
imkonini berdi. Ko’kdumaloq neft-gaz kondensat konida qo’shimcha 20 ta quduq kavla-nib,
ishga tushirildi. Natijada 1992 yilga nisbatan 1993 yilda 731 ming tonna ko’p neft
ishlab chiqarildi.
Sho’rtan gaz ishlab chiqarish boshqarmasida 17 chidan to 30 gacha bo’lgan
13  ta  batareyaning  ishga  tushirilib,  ikkinchi  blokda  rekonstruktsiya  ish lari
tugatilishi  natijasida  gaz  ishlab  chiqarish  hajmi  kuniga  5  milli on  kubometrga
ko’paytirildi.
1994 yilda «Surxondaryoqurilish» tresti hissadorlik jamiyatiga ay-lantirildi.
Quruvchilarning  mulkka  bo’lgan  munosabati  o’zgarishi  mon taj  ishlarining
tezlashishiga olib keldi. 59 million 743 ming so’mlik bosh pudrat ishlari bajarildi.
1993 yilga  qaraganda  bu 2  million  so’mga ko’p, ya‘ni  qariyb  63 million so’mlik
qurilish montaj ishlari bajaril di.
1994  yilda  Surxondaryoning  tog’  hududida  joylashgan  Boysun  tumaniga
tabiiy gazni quvurlar orqali olib borish boshlandi. Bunday salohiyatli, o’ta savobli
ishning  boshlanishiga  ham  Prezident  Islom  Karimovning  Boysun  tumani  Sayrob
qishlog’iga kelib, aholi bilan o’tkazgan ochiq suhbati sabab bo’ldi.
Prezident  I.A.  Karimov  oqsoqollarning  tuman  hududi  aholisini  tabiiy  gaz
bilan ta‘minlash to’g’risidagi iltimoslarini qabul qilnb, shu yerning o’zida tegishli
davlat idoralariga ko’rsatma berdi.
Tuman  hududidan  o’tadigan  Qiziltumshuq-Dushanbe  bosh  gaz  quvuridan
Sayrob  qishlog’i  yonida  Boysungacha  bo’lgan  40  kilometr  uzunlikdagi  gaz
quvurini  qurish  topshirildi.  O’zbekiston  neft-gaz  milliy  koorporatsiyasining
qurilish  tashkilotlari  ushbu  ko’rsatmaga  binoan  qurilish  montaj  ishlarini  boshlab
yubordi.
1994  yilda  Qashqadaryo  viloyat  qurilish  industriyasi  sanoat  mahsu-lotlari
ishlab chiqarishi ham 101 foizga o’sib 1 million 304 ming kub metr yig’ma temir
beton  buyumlari,  420  million  dona  pishiq  g’isht,  557  ming  kub  metr  keramzit
ishlab chiqardi. 4,6 million kub metr qurilish ashyolari yetkaznb berildi.
1994  yilning  yanvariga  kelib  Qashqadaryoda  gazlashtirish  darajasi  27,4
foizga yetdi. 1990 yilning yanvarida esa gazlashtirish darajasi 17,5 foiz edi xolos. Qashqadaryoda  tabiiy  gaz  bilan  ta‘minlangan  xonadon  soni  jami  94  ming  150,
shundan shaharlarda 69 mingga, qishloqlarda esa 25 mingga yetdi.
1994 yilda  aholini  ichimlik  suvi  bilan  ta‘minlash  sohasida  ham  bir  qator
ishlar  amalga  oshirildi.  Jumladan,  Shahrisabz-G’uzor  bosh  suv  quvuri
foydalanishga  topshirildi.  Qizildaryo-Eski  Yakkabog’,  Nishon-Beshkent,  Oqsuv-
Dehqonobod  suv  quvurlari  qurilishi,  Qizildaryo,  Tallimarjon,  Kitob  suv  yig’ish
inshootlari qurish davom ettirildi.
1995 yilda  Sho’rchida  terini  qaytadan  ishlash  tsexi  tashkil  etildi.  Unda  bir
yilda  80  mingga  qo’y  va  echki  terisini  qayta  ishlaydigan  mosla-malar  o’rnatildi.
120  nafar  ishchi  mehnat  qiladigan  bichish-tikish  bo’limi  faoliyati  ham  yo’lga
qo’yildi.
G’uzor  quruq  sut  ishlab  chiqarish  zavodi  1995  yildan  boshlab  ishlay
boshladi,  u  bir  kunda  2,4  tonna  yoki  bir  yilda  886  tonna  sut  ishlab  chiqarish
quvvatiga ega bo’ldi.
Kasbi  tumani  ham  sutni  qayta  ishlash  zavodi  1995  yilda  ishga  tushi rildi.
Zavod rejada belgilangan sutkada 20 tonna yoki  bir  yilda 7130 tonna sutni qayta
ishlash  darajasiga  yetkazildi.  Zavod  Kasbi  tumani  va  atrofdagi  Usmon  Yusupov,
Muborak, Bahoriston tumanlarini sut va sut mahsulotlari bilan ta‘minlay boshladi.
CHiroqchi  tumanidagi  Ayritom  un  kombinata  qurilishi  1994  yilda
boshlangan  bo’lib,  kuniga  20  tonna  un  ishlab  chiqarish  quvvatiga  ega  bo’lgan,
ushbu un kombinati 1995 yilda to’liq ishga tushirildi. Ayritom un kombinati ishga
tushirilishi bilan 70 ga yaqin kishi doimiy ish bilan ta‘minlandi.
O’zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1995 yil 17 avgustda foydali
qazilmalar  konlarini  o’zlashtirish,  temir  yo’lda  yuk  tashishning  transport
ta‘minotini  yaxshilash,  Qashqadaryo  va  Surxondaryo  vilo-yatlarining  yangi
mintaqalarini  ishlab  chiqarish  va  ijtimoiy  vazifalarni  hal  etish,  O’zbekiston
Respublikasining yagona temir yo’l tarmog’ini shakllantirish maqsadida «G’uzor-
Boysun-Qumqo’rg’on»  yangi  temir  yul  liniyasini  loyihalashtnrpsh  va  qurish
masalalari to’g’risida qaror qabul qildi. Hukumat  qarorida  mamlakat  iqtisodiyotida  muhim  rol  o’ynaydigan
qurilishning  boshlanish  muddati  deb  1995  yil,  tugallanish  muddati  deb  2000  yil
belgilandi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari hokimliklariga «O’zbekiston-
temiryo’llari» davlat aktsionerlik kompaniyasi bi lan birgalikda temir yul liniyalari,
muhandislik va transport kommu nikatsiya lari qurilishi, qurilish maydonlari uchun
yer  maydonlarp  ajratish,  qurilishga  jalb  etilgan  xodimlarning  ijtimoiy-maishiy
sharoitlarini  ularni  joylashishi,  ovqatlanishini  ta‘minlash,  qurilishga  odam
resurslarini jalb etishga ko’maklashish vazifalari yuklatildi.
Qurilnshni amalga oshirishda bosh pudratchi sifatida «O’zbektransqu-rilish»
davlat  uyushmasi,  buyurtmachi  sifatida  «O’zbekistontemiryo’l lari»  davlat
aktsionerlik kompaniyasi tasdiqlandi.
1995  yil  noyabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Kari mov
Qashqadaryoda  bo’lib,  iqtisodiy  islohotlarning  borishi  bilan  ta-nishdi.  Xalq
deputaglari  Qashqadaryo  viloyat  kengashining  1995  yil  29  noyabrda  bo’lgan
sessiyasida  nutq  so’zladi.  «Qashqadaryo  viloyati...deb  ta‘-kidladi  Islom  Karimov
o’z  nutqida,-  mamlakatimnzning  rivoji  va  ta-raqqiyotn  asosi  bo’lmish  yonilg’ini
yetkazib  berish  makonidir.  Bu  yerda  sa-noatni  rivojlantirish  iqtisodiy  va  ijtimoiy
soha taraqqiyotini tez-lashtirishda malum darajada yutuqlar qo’lga kiritildi.
Buni  tan  olishimiz  kerak.  Biroq,  bular  hozirgi  tub  burilishlar  dav-ri  talabi
darajasida  emas...  Respublika  hukumatining  sa‘y-harakati  bilan  viloyat  hududida
beqiyos  ahamiyatga  ega  bo’lgan  neft  va  gaz  zaxira larini  izlab  topish  va  qayta
ishlash  korxonalari  qurilishiga  alohida  e‘tibor  berilmoqda.  Ular  kerakli  miqdorda
mablag’  va  ishchi  kuchi  bilan  ta‘minlanmoqda.  Biroq,  mazkur  qurilishlarni
tezkorlnk  bilan  nihoyasi ga  yetkazishda  mahalliy  hokimlikning  hissasi  va  ta‘snri
unchalik sezilmayapti.
Xabarlaring  bor,  yaqinda  respublikamizning  janubiy  viloyatlari  ijtimoiy-
iqtisodny  taraqqiyotini  tezlashtirish,  transport  tizimini  yaxshilash  maqsadida
Vazirlar  Mahkamasi  G’uzor-Qumqo’rg’on  temir  yulini  qurish  to’g’risida  maxsus
qaror qabul qildi. Ushbu yo’lning quruvchilari qashqadaryoliklar bo’lmay kim bo’lishi kerak?
Buni  hech  o’ylab  ko’rdinglarmi?  Bekor  yurgan  yoshlarni  shu  dolzarb  qurilishga
jalb qilish uchun hozirdanoq, tayyorgarlik ko’rish kerak emasmi» 1
.
1995  yil  11  dekabrda  Qarshi-Kitob  temir  yo’lining  31-kilometrida
joylashgan  Toshguzar  qishlog’ida  Qashqadaryo.  Surxondaryo  vilo yatlari  vakillari
ishtirokidagi yig’ilish bo’ldi.
G’uzor-Boysun-Qumqo’rg’on temir yo’li qurilishiga bag’ishlangan mitingda
so’zga  chiqqanlar  O’zbekiston  davlatida  yatona  temir  yo’l  tizimini  yaratishning
zarurligiga va mamlakat janubidagi boy resurslarni o’zlash-tirishda qurilajak yangi
temir  yo’lning  roliga  munosib  baho  berishdi.  Mitingda  ikki  viloyat  Qashqadaryo
va  Surxondaryo  hududini  Turkmanis-tondan  o’tmasdan  bog’laydigan  po’lat
izlarning  mamlakatdagi  eng  boy  ko’mir  va  tuz  konlaridan  foydalanish,
qimmatbaho  qurilish  materiallari  bo’lmish  tog’  toshlarini  vayta  ishlash
imkoniyatini berajagini alohida ta‘kidlab o’tildi 2
.
Qurilajak temir yo’l uzunligi 231 kilometr bo’lib, uni qurishda 125 million
kubometr  tuproq  ishlari  bajariladi.  Yo’lda  266  ta  har  xil  in-shoot  va  ko’priklar
bunyod  etiladi.  Temir  yo’l  bo’ylab  G’uzor,  Dehqonobod,  Boysun  va
Qumqo’rg’onda 15 ta stantsiya quriladi. Quruvchilar «O’zbek transqurilish» davlat
uyushmasi.  O’zbekiston  energetika  va  elektrlash  vazirligi,  O’zbekneftgaz  milliy
korporatsiyasi.  O’zbekiston  aloqa  vazirligi  «O’zbekiston-temiryo’llari»  davlat
aktsionerlik kompaniyasi topshirig’i bo’yicha miting tugagach, Sattor Quvondiqov
boshliq  305  qurilish-montaj  poezdi  bunyodkorlari  1  -temir  yo’l  izini  shag’al
to’kilgan qoplama ustiga o’rnatdilar.
1995 yilda Qashqadaryoda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish rejasi 110, 7
foizga  ado  etildi,  gaz  va  neft  mahsulotlarini  qazib  chiqarishga  ayniqsa  katta
ko’rsatkichlarga  erishildi.  Viloyatdagi  shahar  va  qishloqlarda  369  kilometr
uzunlikdagi  gaz  quvurlari  hamda  167  kilometr  masofada  ichimlik  suvi  quvurlari
qurib foydalanishga topshirildi.  3
1 1
 Сурхон тонги, 199 5 йил, 13 декабрь.
2 2
 Сурхон тонги, 1995 йил, 23 декабрь.
3 3
 O’sha joyda..
 1995 O’zbekiston  «O’zmontajmaxsusqurilish»  assotsiatsiyasining
Surxonda-ryodagi 93-maxsus tresti jamoasi korxonasi 1995 yilda rejada 4 milli on
55  ming  o’rniga  4  million  653  million  so’mlik  qurilish  montaj  ishla rini  bajardi
yoki  reja  115  foizga  uddalandi.  Quruvchilarning  jonbozlik  bilan  mehnatlari
natijasida Denov shahar korxonalarining ish maromi yanada yaxshilandi, yangi ish
joylari yaratildi va mahsulotning sifati oshdi. 
1995  yilda  Surxondaryo  xo’jaliklararo  qurilishlar  tresti  jamoasiga
Sho’rchidagi  279,  Sariosiyoda  273,  Denovdagi  280,  Qumqo’rg’ondagi  275,
xo’jaliklararo  mashinalashtirilgan  ko’chma  jamlanmalari  bunyodkorla-rining
ishlari, ayniqsa, samarali bo’ldi.
1995 yilda Sariosiyoda don mahsulotlari qabul qilish korxonasi qurib ishga
tushirildi.  Korxona  qurilishiga  65  million  693  ming  so’m  pul  sarf  qnlindi.
Korxonani  barpo  etishda  281-MPMK,  273-MPMK  va  «To’pa-langtidrostroy»
trestiga  qarashli  2-PMK  qurilish  tashkilotlari  o’z  hissalarini  qo’shdilar.
Quruvchilarning mehnati bilan yangidan 30 ta ish joyi yaratildi.
1995  yilda  Denov  shahar  mehnat  birjasi  rahbarlari  fuqarolarning  ish  bilan
ta‘minlash  bilan  birga  jamoa  a‘zolari  uchun  qo’shimcha  daromad  olish  yo’llarini
izlay  boshladilar.  Ma‘lumki,  shu  maqsadda  1993  yilda  birja  qoshida  tikuvchilik
bilan  shug’ullanadigan  «Sahovat»  kichik  korxonasi  tashkil  etilib,  unda  5  kishi
mehnat qila boshlagan bo’lsa, 1995 yilga kelib, ularning soni 55 kishiga ko’paydi.
1995 yilda Sho’rchi ip yigiruv-tikuv fabrikasining ikki qavatli tikuv tsexiga
zamonaviy dastgohlar olib kelib o’rnatildi va dastlabki mahsulotlar chiqa boshladi.
Tsex  uchun  yangi  dastgohlar  Ukraina  Respublikasidan  keltirildi.  Tsexda  bolalar
paypoqlari,  jemper  va  qo’lqopchalar  hamda  bejirim  trikotaj  materiallari  ishlab
chiqarish yo’lga qo’yildi. Sho’rchi tumanidagi «Abror bobo» firmasida bir  kecha
kunduzda  uch  xilda  1200  juft  erkaklar  tuflisini  ishlab  chiqarishga  erishildi.  Bu
yerda  mahalliy  xom-ashyo  qayta  ishlanib,  tayyor  mahsulot  tayyorlana  bosh landi.
Bo’z  to’qish  va  bichish-tikish  tsexlarini  ishga  tushirib,  35  xil  mahsulot  ishlab
chiqarishni  o’zlashtirishga  harakat  qilindi.  «Surxon  to’qimachi»  hissadorlik jamiyati a‘zolari ham barcha imkoniyatlarini ishga solib ish unumdorligini ko’zlab
tikuv dastgohlarini yangilash dasturini amalga oshirdilar.
1995yilda  Surxondaryoda  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  rejasi  99,4
foizga  ado  etildi.  Bir  necha  sanoat  tashkilotlari  bozor  sharoitida  ishni  tashkil
qilishga  yetarlicha  o’rgana  olmaganliklari  uchun  kasodga  uchradilar.
Surxondaryoda  57,2  kilometr  ichimlik  suvi  quvurlari,  290,7  kilometr  tabiiy  gaz
quvurlari o’tkazildi. 1
 
1996  da  «Surxon  to’qimachi»  jamiyatiga  qarashli  tikuv  tsexida  60  ta  eski
dastgoh  YeTV-»  180  rusumli  yangi  unumdor,  shovqinsiz  ishlaydigan  uskunalar
bilan almashtirildi. Denov avtomobil yo’llar boshqarmasi jamoasi Denov-Bobotog’
yo’nalishida  21,5  kilometrlik  yo’l  qurib  foyda lanishga  topshirdilar.  5416  million
so’mlik qurilish ishlarini bajardilar.
Ma‘lumki,  Qiziltumshuq_-Dushanbe  quvuridan  Boysungacha  gaz  quvur-
larini  qurilishi  1994  yildan  boshlangan  bo’lib,  1996  yilning  29  oktyab-rida
nihoyasiga yetkazildi.  Boysun  shahrida 65 kilometrlik yo’ldan oqib kelgan tabiiy
gaz  mash‘alasi  yoqildi.  Quvurning  qurib  ishga  tushirilishi  tog’  sharoitida
yashovchi  aholi  ko’pchilikni  tashkil  etgan  tuman  va  Boysun  shahri  ahlining
moddiy  sharoitini  yaxshilash,  ayniqsa,  xotin-qizlar  mehnatini  yengillashtirish
ishini boshlab berdi.
Boysun  sanoat  korxonalari  birinchi  navbatda  aholi  uylariga  tabiiy  gazning
quvurlar  orqali  yetkazib  berilishi  natijasida  tuman  va  shahar  atrof  muhitini
muhofaza  qilish,  go’zal  va  mo’‘jizaviy  manzara  sohibi  bo’lgan  Boysun  to-i
tabiatini  saqlash  va  qo’riqlash  imkoniyatini  oshirdi.  1996  yil  noyabriga  kelib
tumanning 600 dan ortiq xonadonlarida gazdan foydalanish imkoniyati tug’ildi.
«Sho’rtan»  konida  mehnat  qiluvchi  quruvchilarning  fidokorona  meh natlari
tufayli  1996  yil  27  martda  korxona  yonida  gazdan  oltingugurt  ajratib  olish  tsexi
ishga tushdi. Mamlakat xalq xo’jaligi uchun nihoyatda zarur bo’lgan bu mahsulot
olina  boshlangach  «Sho’rtan»  korxonasi  osmonida  bekorga  yonib  turgan  besh
1 1
 Сурхон тонги, 1995 йил, 13 декабрь. mash‘aladan  bittasi  uchdi.  Bu  yerda  tabiiy  gazdan  bir  yilda  14  ming  tonna
oltingugurt ajratib olishga muvaffaq bo’lindi.
Qashqadaryoda 1996 yilda kapital mablag’lar o’zlashtirish sur‘ati 2,3 marta
(17.6 milliard so’m) qurilish montaj ishlari hajmi 2,1 marta (9.1 milliard so’m) ni
tashkil etdi. O’zlashtirilayotgan kapital mablag’lar-ning 67 foizi korxona tashkilot
hamda aholi hisobiga to’g’ri kelib, ushbu mablag’larning 82 foizi ishlab chiqarish
soha  ob‘ektlari  qurilishiga  sarflandi.  Qashqadaryo  qishloq  va  shaharlarida  454
kilometr  gaz  tarmoqlari  qurilib,  foydalanishga  topshirildi.  Ushbu  ko’rsatgich
rejalash-tirilganidan  ikki  marta  ko’p  bo’ldi.  Aholining  tabiiy  gaz  bilan  ta‘min-
lanishi darajasi 1996 yilda 40 foizga, ichimlik suvi ta‘minoti 70 fo izga yetdi.
Shahrisabz temir yo’l shoxbekati Qashqadaryoning shimoliy mintaqa-sidagi
tumanlarda  xalq  xo’jalik  yuklarini  tashish  va  yo’lovchilarga  trans port  xizmati
ko’rsatish  markazi  bo’lib  1996  yilda  to’liq  ta‘mirdan  chiqarildi.  Yo’lovchilar  va
buyurtmachilar  uchun  ko’pgina  qulayliklar  yaratil-di.  Qariyb  40  temir  yo’lchi
mehnat qilayotgan shoxbekatda yuk ortish va tushirish hajmi ortdi, poezd tuzish va
yo’lovchilarga xizmat ko’rsatish bir muncha yaxshilandi.
G’uzor-Boysun-Qumqo’rg’on  temir  yo’l  qurilishi  uchun  1996  yil  yilda
respublika  byudjetidan  500  million  so’m  mablag’  ajratildi.  1996  yil ning
to’qqizinchi oyida uning 3,4 foizigina o’zlashtirildi, xolos.
Kuniga  250  tonna  un  ishlab  chiqarish  quvvatiga  ega  G’uzor  un  kombina ti
qurilishi  1990  yilda  boshlanib,  mustaqillik  yillarida  davom  ettirildi.  1996  yilning
may  oyida  60,6  million  so’mlik  mablag’  o’zlashtiri-lib,  18  ming  tonna  donni
yanchuvchi elevatorning birinchi navbati ishga tushirildi. Un kombinatini bunyod
etish  1996  yilning  oxirlarida  niho yasiga  yetkazildi.  Bu  un  kombinatining
foydalanishga  topshirilishi  na tijasida  Qamashi,  Dehqonobod,  G’uzor  tumanlari
aholisini un mahsulotlari bilan ta‘minlash ishlari yanada yaxshilandi.
Ushbu tumanlarga non, makaron va boshqa mahsulotlarni aholiga yetar licha
yetkazib  berish  yo’lga  qo’yildi.  Ko’plab  har-xil  non  mahsulotlari  topshirildi.
Ko’kdumaloq, gaz konlarida ikkita yangi kompress-nasos stantsiyasi foydalanishga
topshirilishga tayyorlab qo’yildi. 1998  yil  3  iyunda  O’zbekiston  Prezidenti  Islom  Karimov  Qashqada ryoda
bo’lib,  viloyat  kengashi  sessiyasida  nutq  so’zladi.  Nutqida  G’uzor-Boy sun-
Qumqo’rg’on temir yo’li qurilishini mamlakat xalq xo’jaligi quri lishi uchun katta
voqeadir,  deb  ta‘kidladi.  Qashqadaryoda  ulkan  qurilishlarning  amalga
oshirilayotganligining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma‘naviy taraqqiyotidagi rolini
yuqori baholadi.
Qashqadaryoda  1998  yilda  170  kilometr  suv  kuvurlari,  461  kilometr  gaz
quvurlari yotqizildi. Qashqadaryo bo’yicha gazlashtirish darajasi 54 6 foizga, toza
ichimlik suvi bilan ta‘minlash darajasi 73 foizga yetka zildi.
1998 yilda Surxondaryoda qurilish-montaj tashkilotlari bajargan ishlar hajmi
93, 7 million so’mdan ko’proqni tashkil etdi.
Qurilish  jarayonida  hissadorlik  jamiyati  hisobidagi  jihozlar,  us-kunalar,
ehtiyot  qismlar  qurilish  va  boshqa  materiallardan  178  ming  so’mdan  ko’prog’i
sarflandi. Qurilish korxonalari ishchilari kuchi bilan bajarilgan ishlar miqdori 131
million so’mdan ko’proqni tashkil kildi.
«O’zbekgazqurilish»i  birlashmasiga  qarashli  Surxondaryodagi  5-ma-
shinalashtirilgan  ko’chma  jamlanmaning  quruvchilari  tomonidan  1998  yilda
Bandixon, Qiziriq., Termiz tumanlariga 43 kilometr va past bosimli gaz quvurlari
tortib kelindi.
1998  yilda  Qashqadaryoda  84  milliard  468,7  million  so’mlik  kapital
mablag’lar  o’zlashtirildi,  jumladan,  xorij  sarmoyasi  37  milliard  497,1  million
so’mni tashkil etdi. 21 milliard 918 million so’mlik asosiy fondlar ishga tushirildi.
Yil  davomida  jami  743,3  ming  kvadrat  metr  uy-joy,  shu  jumladan  712,4  ming
kvadrat  metr  qishloq  joylariga  qurilib,  foydalanishga  topshirildi.  471,5  kilometr
gaz  va  183,  7  kilometr  suv  quvurlari  bunyod  etildi.  Ularning  66,  5  foizi  qishloq
joylariga qurildi.
Aholini  tabiiy  gaz  bilan  ta‘minlash  darajasi  58  foizni  shundan  shaharlarda
87,7 foizni va qishloqlarda 48 foizni tashkil etdi. 1999 yilda Markaziy Osiyodagi
eng  yirik  quvvati  3,2  million  megovatt  bo’lgan  Tallimarjon  GRESining  qurilishi
jadal  davom  ettirildi.  Mazkur  ishootni  qurilishiga  4000  dan  ortiq  bunyodkorlar safarbar  etildi.  Korxonani  montaj  qilishda  «O’zmontaj»,  «Namanganmontaj»
boshqarmalari  yaqindan  ko’mak  berdilar.  Korxonaning  265  metrdan  baland
minorasi qad rostladi. Yilning oxirida 800 ming megovatt elektr quvvati beradigan
birinchi elektroblok ishga tushdi.
Mazkur korxonaga Sho’rtan konidan quvurlar orqali tabiiy gaz olib kelindi.
1999  yilda  Surxondaryoda  qurilish  sohasida  jami  16  milliard  650  million
400  ming  so’mlik  kapital  mablag’lar  o’zlashtirilib,  11  milli ard  652  million  700
ming  so’mlik  qurilish  montaj  ishlari  bajarildi.  Gaz  quvurlari  o’tkazish  371,1
kilometrga yoki rejaga nisbatan 100,3 fo izga teng bo’ldi. Suv quvurlarini o’tkazish
esa 231, 6 kilometrga yoki re jaga nisbatan 100,3 foizga teng bo’ldi.
2000 yilda Sariosiyo suv qurilish tresti binokorlari 55 million so’m o’rniga
66.5  million  so’mlik  qurilish-montaj  ishlarini  amalga  oshirdilar.  Yillik  reja  121
foizga  bajarildi.  Denov  don  mahsulot lari  korxonasi  qoshidagi  Jarqo’rg’on  un
zavodi 2000 yil mart oyida qurib bitkazildi. Bu inshootda 370 million 423 so’mlik
qurilish-mon taj,  243  million  385  ming  so’mlik  jihozlash  ishlari  amalga  oshirildi.
Zavod  qurilishiga  tumandagi  «Jarqo’rg’on  qurilish  hissadorlik  jamiyati».
«Agromashta‘mirqurilish»  tashkiloti,  qurilish  buyumlari  korxonasi
bunyodkorlarining  mehnati,  ayniqsa  katta  bo’ldi.  Zavod  tsexlariga  Turkiyadan
keltirilgan qimmatbaho zamonaviy uskunalar o’rnatilib, oziq-ovqat mahsulotlarini
ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi.
2000 yilda surxondaryolik quruvchilar 95 million 750 ming so’mlik montaj
ishlarini  amalga  oshirdilar  yoki  belgilangan  reja  104  foizga  bajarildi.  To’palang
suv  ombori  va  GESi  qurilishi  jadal  sur‘atlarda  olib  borildi.  Mazkur  inshoot
qurilishida  2000  yilda  7,2  million  metr  kub  tog’  jinslari,  320  ming  metr  kub
shag’al to’g’onga yotqizilib, 945 ming metr kub tuproq ishlari bajarildi.
Natijada 187 metr balandlikda ko’tariladigan to’g’onning 108 metri qurilib,
To’palang  daryosi  to’sildi.  Shuning  evaziga  har  yili  sun‘iy  dengizda  100  million
metr  kubdan  ortiq  hajmda  suv  yig’ishga  erishildi.  Yilning  birinchi  yarmida
quruvchilar 400 million so’mlik qurilish-mon taj ishlarini bajardilar. 1
1 1
 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T.8. T.O’zbekiston,-2000, -B.452 2000 yilning 23 martida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Is lom Karimov
Surxondaryoda  bo’lib,  iqtisodiy  islohotlarning  borishi  bilan  tanishib,  viloyat
kengashining  sessiyasida  nutq  so’zladi.  Qurilish,  sanoat  taraqqiyoti,  bozor
munosabatlariga  o’tishdagi  qoloqlikni  qattiq  tanqid  qildi.  «Viloyatda,  deb
ta‘kidladi  Islom  Karimov.-  2006  ta  quri lish  hamda  qurilish  sohasiga  tegishli
tashkilot  mavjud.  O’tgan  yili  bu  tashkilotlardan  94  tasi  1991  yil  narxlariga
qiyoslaganda  160  ming  so’mdan,  900  ming  so’m  miqdorigacha  qurilish  ishlarini
bajargan  bo’lsa,  20  ta  qurilish  tashkiloti  bajargan  ish  hajmi  100  ming  so’mga
yetmagan.
Viloyat  hokimligi  ham,  respublikadagi  mutasaddi  rahbarlar  ham  iqtisodiy
jihatdan o’zini oqlamayottan bu tashkilotlarning, ulardagi ishchi-xizmatchilarning
taqdiriga befarq qarab kelayottaniga nima deyish mumkin?».
2000 yilda Qashqadaryoda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1999
yilga  nisbatan  103,4  foizni,  xalq  iste‘moli  mollari  ishlab  chiqarish  hajmi  113,7,
yalpi  qishloq  xo’jalik  mahsulotlari  89,7  foizni  tash kil  qildi.  Qashqadaryo
viloyatida  barcha  manbalar  hisobidan  117,9  mil liard  so’mlik  kapital  mablag’lar
o’zlashtirildi.  36,1  milliard  so’mlik  asosiy  fondlar  ishga  tushirildi.  Kapital
mablag’larning 81 foizi ish lab chiqarishni rivojlantirishga, shu jumladan Muborak
gaz  konlarn  va  Shurtan  gaz-kimyo  majmuasi  qurilishlariga  yo’naltirildi.  Yil
davomida 452, 7 kilometr gaz quvurlari, 199 kilometr suv quvurlari, 743. 9 ming
kvadrat metr uy-joy qurib bitkazildi.
Qarshi temir yul direktsiyasiga qarashli vagon deposi tsexlarining soni yana
bittaga ko’paydi. Bu yerda temirchilik tsexi binosi qurib bitka zildi. Yangi binoning
ishga tushirilishi munosabati bilan depoda te mirchilik asbob-uskunalari, vagon va
g’ildirak qismlarini yasash imkoniyati yaratildi.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimov  2000  yil  28  iyulda  -
Qashqadaryo  viloyatida  bo’lib,  Xalq  deputatlari  Qashqadaryo  viloyatining
navbatdan tashqari sessiyasida nutq so’zladi. Imkoniyatlari nihoyatda katta bo’lgan
Qashqadaryoni  26  foiz  aholisini  ichimlik  suvi  bilan,  42  foizini  tabiny  gaz
ta‘minlanganligi  uchun  viloyat  qurilish  tashkilotlarini  ganqid  qildi. Qashqadaryodagi  226  ta  pudrat  tashkilotlaridan  yarmi  davlat  tasarrufilan
chiqarilmaganligini,  viloyatda  bor-yo’g’i  8  ta  xususiy  qurilish  tashkiloti  faoliyat
ko’rsatib,  ularda  atigi  109  nafar  ishchi  mehnat  qilayotganligiga  jiddiy  e‘tiroz
bildirdi.
2001 yilda Termiz shahrining 2500 yilligi munosabati bilan qurilish sohasida
keng  ko’lamdagi  ishlar  amalga  oshirildi.  2001  yilda  3  milliard  664,9  million
so’mdan ortiq kapital mablag’lar o’zlashtirildi. Bu 2000 yilga nisbatan 1 milliard
633,2  million  so’mga  ko’p  bo’lib,  o’sish  180,4  foizni  tashkil  etdi.  Amalga
oshprilgan  ishlar  natijasida  42,100  kvad rat  metr  uy-joy,  2,96  kilometr  suv
quvurlari, 4, 8 kilometr gaz quvurla ri aholiga foydalanishga topshirilgan bo’lsa, 1
milliard 983,9 million so’mlik asosiy ishlab chiqarish fondlari ishga tushirildi.
2001  yilda  Qashqadaryoda  mustaqillikning  10  yilligi  arafasida  Nukus-
Buxoro,  Qarshi-G’uzor  avtomobil  yo’lining  Qarshi  shahridagi  Shayxali
qo’rg’onchasi  hududida  qurilgan  ko’prikning  tantanali  ochilish  marosimi  bo’ldi.
Bu  ulkan  inshoot  yulsozlarning  mamlakatimiz  mustaqilligining  10  yilligiga
munosib sovg’asi bo’ldi.
Toshkent-Termiz temir yo’li ustiga qurilgan 3 kilometr uzunlikdagi ko’prik
va  ravon  aylanma  yo’llarn  qurilishi  qisqa  muddatda  olti  oy  ichida  nihoyasiga
yetkazildi.  1  milliard  300  ming  so’m  kapital  mablag’  o’zlashtiril di.
«Qashqadaryoavtoyo’l»  birlashmasi  va  uning  bo’linmalari  ishchilari,  muhandis-
texnik  xodimlarining  fidokorona  mehnati  samarasi  bo’lgan  zamonaviy  yo’lsozlik
inshooti bugun xalq xo’jaligiga xizmat qila boshladi.82
2001  yilda  Qashqadaryoda  750  ming  kvadrat  metr  uy-joy  qurildi.  bar cha
manbalar hisobidan 293. 2 kilometr suv va 454,6 kilometr gaz quvurlari yotqizildi.
Natijada  97  ta  qishloq  tabiiy  gaz  bilan  va  61  ta  qishloq  ichimlik  suvi  bilan
taminlandi. 
2002 yilda Qashqadaryo viloyatida barcha manbalar hisobidan 33, 7 milliard
so’mlik  kapital  mablag’lar  o’zlashtirildi  va  bu  ko’rsatgich  o’tgan  yilning  shu
davriga  nisbatan  (1991  yil  bahosida)  100,1  foizni  tashkil  qildi.  Kapital
mablag’larning  87  foizi  ishlab  chiqarishni  rivojlanti-rishga  yo’naltirildi. O’zlashtirilgan  kapital  mablag’larning  46  foizi  korxonalar  sarmoyalari  hisobidan
amalga oshirildi.
Qashqadaryoda 2002 yilda 89,3 ming kvadrat metr uy-joy qurildi. Bu man -
balar  hisobidan  10  kilometr  suv  va  17,2  kilometr  gaz  quvurlari  yotqizildi.  3  ta
qishloqqa tabiiy gaz va 9 ta qishloqqa ichimlik suvi yetkazib berildi.
Qashqadaryo  viloyatida  aholining  suv  bilan  ta‘minlanishi  80.6  foiz ga,  gaz
bilan  ta’minlanishi  64,0  foizga  yetdi.  2002  yilda  esa  59  ta  qishloq  aholisiga
ichimlik suvi va 46 ta qishloq aholisiga tabiiy gaz quvurlar orqali berildi.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  2003  yil  24  yanvarda
«Toshguzar-Boysun-Qumqo’rg’on  yangi  temir  yo’l  liniyasi  qurilishini  ja-
dallashtirish» to’g’risidagi qarorini qabul kildi. Ushbu qarorda quri lishi 1995 yilda
boshlangan  «G’uzor-Boysun-Qumqo’rg’on»  temir  yo’l  quri-lishini  Qashqadaryo
va Surxondaryo viloyatlarini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish uchun qulay shart-
sharoitlar  yaratish,  tabiiy  yer  osti  boy-liklari  konlarini  o’zlashtirish,  loyihalarini
amalga  oshirish  maqsa dida  ushbu  inshootni  qurib  tugallashning  vazifalari
quyidagicha  tasdiqlandi:  2007  yil  butun  qurilishning  tugallanish  muddati  etib
belgilandi.  Toshguzar-Dehqonobod  va  Boysun-Qumqo’rg’on  uchastkasida  esa
qurilishni  2007  yilda  tugatish  ko’zda  tutildi.  Ushbu  mamlakat  iqtisodiyotida
muhim  rol  o’ynaydigan  qurilishni  amalga  oshirishning  rejalari  tasdiqlanib,  uni
bajarish tegishli tashkilotlarga topshirildi. 85.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  2000  yil  9  noyabrda
«Sho’rtangaz  kondensat  konida  siquvchi  kompressor  shaxobchasini  qurish
to’g’risida» qaror qabul qildi.
Mazkur  hujjatga  asosan  «O’zbekneftgaz»  va  «Beytman»  (Isroil)  kom-
paniyalari  o’rtasida  shartnoma  imzolandi.  Shartnomaga  ko’ra  «Beytman»
kompaniyasi  jami  158,5  million  AQSh  dollarlik  injiniring  ishlarini  bajarish
uskunalarini yetkazib berish, montaj qilish va qurilish usti dan mualliflik nazoratini
amalga oshirish yuzasidan majburiyatlarni o’z zimmasiga oldi.
Loyihani  moliyalanttrish  uchun  esa  O’zbekiston  Respublikasining  195,2
million AQSh dollarlik mustaqil kafolati bilan AQShning Eksport-import banki va Isroil  tashqi  savdoni  xavf-xatardan  sug’urtalash  korporatsiyasining  sug’urta
qoplamalari  asosida  ABN  AMRO  bank  (AQSh  Gol landiya).  Xapoalim  (Isroil)
banki  kreditlarn  jalb  etildi.  Kompressor  staniiyaning  qurilishi  2001-2002  yillarda
davom  ettirilib,  2003  ning  iyulida  qurilishi  tugallanib,  sinab  ko’rish  ishlari
boshlandi.
O’zbekiston  hukumatining  g’amxo’rligi  tufayli  Sho’rtan  kompressor
stantsiyasida sinov ishlari 2003 yilning 22 oktyabrida nihoyasiga yetkazilib, uning
xalqaro taqdimoti o’tkazildi. Ushbu inshoot «O’zbekneftgaz», «Beytman» (Isroil),
«Dressor-Rend»  (AQSh)  hamkorligida  bunyod  etildi  va  129  ta  quduqdan  qazib
olinadigan  gazni  tortib  olib  iste‘molchilarga  jo’natish  yo’lga  qo’yildi.  Xalqaro
taqdimotni  Qashqadaryo  viloyati  hokimi  N.  Zayniev  boshqardi.  Taqdimotda
«O’zbekneftgazxolding»  kompaniyasi  bosh  menejeri  Sh.Majidov,  «Beytman»
kompaniyasi  bosh  ijrochi  vitse-pre-zidenti  Semmi  Antun,  Sho’rtanneftgaz  unigar
sho’‘ba  korxonasi  direktori  O.Murodov  va  boshqalar  so’zga  chiqib,  yangi
shaxobchani  mamlakatimiz  iqtisodiy  hayotida  tutgan  o’rni  va  kelajagi  xususida
gapirdilar.
2003 yilda Denov yo’l qurilish boshqarmasi Qizil suv daryosi ustiga ko’prik
qurishni  boshladi.  Bu  inshootni  barpo  etishga  1,  7  milliard  so’m  ajratildi.  2003
yilda 300 million so’mlik ish  bajarilishi  mo’ljallandi. Yangi ko’prikning uzunligi
100 metrga, eni esa 11,5 metrga teng bo’ladi. 
2003  yilning  birinchi  yarim  yilligida  Qashqadaryoda  ijtimoiy  soha
inshootlari  qurilishiga  katta  e‘tibor  qaratildi.  500  qatnovga  mo’ljal-langan  10  ta
qishloq  vrachlik  punktlari.  930  o’rinli  maktab,  bitta  kasb-hunar  kolleji,  208
kilometr  gaz,  106  kilometr  suv  quvurlari  qurib  foy dalanishga  topshirildi.  18  ta
qishloq gaz, 18 ta qishloq esa suv bilan ta‘minlandi.
2003  yilda  13999696  million  so’mlik  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarildi.
4103,1 ming tonna neft qazib olindi. 56192,2 mln. m3 tabiiy gaz ishlab chiqarildi.
 2004 yilda 22394921 million so’mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.
O’sish darajasi 111,7 foizni tashkil etdi. Qashqadaryoda 58133.1 million m. tabiiy gaz,  3795,3  ming  tonna  neft.  173,6  ming  tonna  oltingugurt,  2484,5  ming  tonna
kondensat, 101603,0 ming tonna polieti len ishlab chiqarildi.
2005  yilda  41288438  million  so’mlik  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarildi.
Qashqadaryo  viloyati  bo’yicha  tabiiy  gaz  57939,1  mln.  m3  ishlab  chiqarilgan
bo’lsa, neft 3179,3 ming tonnani, 157,4 ming tonna oltingu gurt, 1986,8 ming tonna
kondensat,  203,8  ming  tonna  suyultirilgan  gaz,  116810,0  tonna  polietilen  tashkil
etdi.
2006  yilning  birinchi  yarim  yilligida  Qashqadaryo  viloyatida  ishlab
chiqarilgan mahsulot hajmi 1167106226 million so’mni tashkil etdi. Shu jumladan,
981191772  million  so’mlik  gaz  sanoatiga  to’g’ri  keladi.  Qashqadaryo  viloyatida
tabiiy  gaz  ishlab  chiqarish  39697,9  million  m3,  neft  2063,1  ming  tonna,
oltingugurt  108,9  ming  tonna,  kondensat  1272.1  ming  tonna,  suyultirilgan  gaz
139,9 ming tonna, polietilen 84986 tonna ni tashkil etdi 1
. 
Xullas,  mustaqillik  yillarida  O’zbekistonning  janubida  ham  zamo-naviy,
jahon andozalariga to’g’ri keladigan inshootlarni, korxonalarni qurishga muvaffaq
bo’lindi.
Bilimdon  va  qurilishda  tajribasi  oshgan  bunyodkorlar  jamoalari  istiqlol
sharofati  tufayli  mahalliy  xalq vakillari  orasidan  shakllandi.  Bunyodkorlar  o’tgan
yillar  mobaynida  murakkab  texnologik  jarayonlarni  o’rganib,  yod,  keramzit  kabi
yangi  mahsulot  turlarini,  qurilish  materiallarini,  temir  yo’l  jihozlarining
tayyorlovchi  materiallari  kabi  qismlarini  ishlab  chiqarishga  qaratilgan  murakkab
jarayonli korxonalarni qurishga muvaffaq bo’ldilar.
Yangi-yangi  korxonalarning  qurilishi  shahar  va  qishloqlarning  obo-
donlashuvi,  qishloqqa  sanoat  korxonalarini  olib  borish,  mamlakatimiz  janubi
infratuzilmasini tubdan o’zgartira boshladi. Quruvchilarning fidokorona mehnatlari
tufayli mamlakat janubida istiqomat qiluvchi aholining moddiy ahvoli va ma‘naviy
hayoti yanada farovonlashdi.
2.2. Sanoat sohasida kichik va o’rta biznes korxonalarining faoliyati 
1 1
 Qashqadaryo viloyat Statistika boshqarmasi materiallari asosida. 2004-2006 yillar. tahlili
O’zbekiston Республикасининг Биринчи Prezidenti I.A. Karimov o’zining
«O’zbekiston  iqtisodiy-islohotlarni  chuqurlashtirish  yo’lida».  «O’zbekiston  XXI
asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari  va  taraqqiyot
kafolatlari»  va  boshqa  asarlarida  o’rta  va  kichik  biznesni  rivoj-lantirishning,
mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarib,  xususiylashti-rishning  va  mulkdorlar  sinfini
shakllantirishni  hamda  mamlakatda  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishdagi
o’rnini yuksak baholadi.
1991  yil  18  noyabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashining  VSh
sessiyasida  mulkni  «Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish
to’g’risida»gi Qonuniga ko’ra mulkchilik shakllarini o’zgartirish sohasidagi ishlar
bosqichma-bosqich  ishlab  chiqariladigan  va  tasdiqlanadigan  maxsus  dasturlar
asosida amalga oshirilishi belgilab qo’yildi.
Ushbu  muhim  Respublika  ahamiyatiga  ega  bo’lgan  tadbirning  amalga
oshirilishi jarayonini O’zbekiston janubiy viloyatlari misolida qarab chiqamiz.
Qashqadaryo  viloyatida  1992  yildan  boshlab,  kichik  xususiylashtirish  deb
atalgan dastlabki bosqichda asosan umumiy uy-joy fondini, savdo, mahalliy sanoat
xizmat  ko’rsatish  korxonalarini  hamda  qishloq  xo’jalik  mahsulotlarini  tayyorlash
tizimini xususiylashtirilishi amalga oshirildi.
Qashqadaryoda  4092  korxona  yoki  1992-1993 yillarda  mulk  shakli  o’zgar-
tilishi  mo’ljallangan  korxonalarning  150  foizi  xususiylashtirildi.  Xususiylashgan
korxonalar  orasida  «Qashqadaryosavdo»  kontserniga  qarashli  541  ta,  viloyat
matbuot  jamiyatlari  uyushmasiga  qarashli  2073  ta  viloyat  kooperativ  tayyorlov
savdo  birlashmasiga  qarashli  320  ta,  vi loyat  maishiy  xizmat  ko’rsatish
uyushmasiga  qarashli  974  ta,  31  ta  mahal liy  sanoat  birlashmasiga  qarashli
korxonalar bor edi.
Davlat  tasarrufidan  chiqarilgan  va  xususiylashtirlgan  korxonalar  umumiy
sonining  19,  6  foizi  jamoa  mulki  qilib,  43  foizi  xususiy  va  oilaviy  mulk  qilib
berildi.  Qolganlari  esa  ijaraga  va  aktsionerlik  mulkiga  aylantirildi.  Kichik  biznes
yanada rivojlandi. 1992 yilda ki chik korxonalar 1991 yilga nisbatan ko’payib, 531 taga yetdi. Xususiy korxonalar 237 tani, kooperativlar 77 tani, qo’shma korxonalar
22 tani tashkil qildi.
Ularning ishlab chiqarayotgan mahsulotlari va xizmat ko’rsatish hajmi 3, 8
milliard so’mni yoki ishlab chiqarishning 3 foizni yetkazib berdi.
Surxondaryo  viloyatida  ham  xususiylashtirish  dasturiga  asosan  ama-liy
ishlar  olib  borildi  va  1992-1993  yillarda  hamda  1994  yilning  25  mayiga  qadar
1364  ta  korxona  va  5104  ta  ob‘ekt  xususiylashtirildi.  Xususiylashtirilgan
korxonalarning  1112  tasi  oilaviy  shaxsiy  korxo-nalarga,  113  tasi  ochiq  turdagi
hissadorlik jamiyatlariga, 115 tasi jamoa mulkiga aylantirildi.95.
1992 yilda  Sheroboddagi  E.Berdiev  nomli  davlat  xo’jaligida  «Gulis-
ton»  kichik  mebel  korxonasi  ish  boshladi.  Bu  korxona  1992  yil  mobaynida
800 ming so’mlik mahsulot ishlab chiqarishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan edi.
Ammo  1992  yilning  oxiriga  qadar  bu  kichik  korxona  3  mitlion  so’mlik  mebel
yasab,  iste‘molchilarning  hurmatiga  sazovor  bo’ldi.  Bu  korxonada  ishlaydigan
mohir  usta  va  tikuvchilardan  Baxtiyor  Boboqulov,  Bahodir  Usmonov,  Bibinor
Xo’janova, Fazilat Rasulovalar salmoqli hissa qo’shdilar.
Sariosiyo  tumanida  sanoat  savdo  ishlab  chiqarish  kombinatiga  qarashli
gilam  tsexi  1993  yil  iyul  oyida  ishga  tushdi.  Tsexga  Xurram  Nazarov  rahbarlik
qildi.  U  yerda  6  ta  dastgoh  yordamida  ilg’or  to’quvchilardan  M.Soralieva,
M.Jabborova,  R.Xolova,  N.Ismoilovalar  oylik  rejalarni  1,52  foiz  bilan  bajarib
bordilar. 1993 yilning oxirigacha yana 4 ta dastgoh foydalanishga topshirildi. Tsex
qoshida bichish va tikish xonalar ham ochildi. Ishchilarning oylik maoshi 20 ming
so’mni tashkil etdi. Yil oxirida 10 gilamning har biri 63 ming so’mdan sotildi.
1993 yilda Qumqo’rg’on tumanida «Qumqo’rg’on» kichik korxonasi tashkil
etildi.  Bu  kichik  korxonaga  tegishli  4  ta  ixtisoslashtirilgan  savdo
do’konlari ochildi. 3 ta gilam to’qish tsexi ham ish boshladi. 1
1993  yilda  Denov  tumani  paxta  tozalash  zavodi  qoshida  yog’  ishlab
chiqarish tsexi ishga tushirildi. Bu tsex zamonaviy uskunalar bilan jihoz-langanligi
tufayli bir kecha kunduzda 5 tonnagacha mahsulot berish quv-vatiga ega bo’ldi.
1 1
 Ko’chkinov A. Moy tsexi. //Surxon tongi, 1993 yil 26 avgust. 1993  yilda  Muzrabot  tumanida  konserva  tsexi  ish  boshladi.  Bu  konserva
tsexida  bir  kecha  kunduzda  2000  dona  shartli  banka  tomat,  murabbo  kabi
mahsulotlar  ishlab  chiqarildi.  Tsexda  olma,  olcha,  o’rik  murabbolari  va  shirin
ichimliklar, pomidor hamda bodring tuzli konservalari tayyorlandi.  1
1994  yilda  Shahrisabz  pillachilik  faorpkasn  xuzurida  «CHaros»  ki chik
korxonasi  faoliyat  ko’rsata  boshladi.  Kichik  korxona  o’z  faoliyatini  O.Turaev
yetakchiligida  dastlab  fabrikaning  kichik  maishiy  binolarndan  birida  atlas
to’qiydigan  5  ta  dastgoh  yordamida  boshlagan  edi.  Kichik  korxona  rahbari  avval
tayyor  ipaklarni  boshqa  joydan  keltirgan  bo’lsa,  so’ngra  uni  korxonaning  o’zida
yigirishni  yo’lga  qo’ydi.  Chevarlar  tomoni-dan  to'qilgan  «shaxmat»,  «tovus»  va
boshqa  turfa  xil  atlaslar  tez  orada  o’z  mijozlarini  topib  bordi.  Qurib  ishga
tushirilgan ipak yigirish tse xida 50 nafar yosh xotin-qizlar ish bilan ta‘minlandilar.
Fabrikaning yana bir mo’‘jazgina xonasida pilla xomashyosini qayta ishlash tsexi
ham  ishga  tushib,  25  kishi  ish  bilan  ta‘minlandi.  Bu  kichik  korxonaga  har  oyda
180-200  kilogrammga  yaqin  tayyor  ipak  bera  boshladi.  «CHaros»  kichik
korxonasiga  1993  yilda  Buxorodan  26  ta  avtomat  to’quv  dastgoh  olib  kelinib
joylashtirilib, bu dastgohlarda 125-130 metrdan ortiq gazmollar to’qishga erishildi.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  1994  yil  16  martda  imzolangan
«Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  jarayonini  yanada
rivojlantirishning  ustivor  yo’nalishlari  to’g’risidagi»  Farmoni  xususiylashtirish
jarayonini  yana  ham  yangi  pog’onaga  ko’tarish,  uni  sifat  jihatidan  yangilash
imkonini berdi.
Qashqadaryo  xalq  xo’jaligining  boshqa  tarmoqlarida  ham  mulkni  xu -
susiylashtirish  va  ko’p  ukladli  iqtisodiyotni  barpo  qilishda  katta  ish lar  qilindi.
Birgina  1994  yilning  9  oyi  mobaynida  492  korxona  xusu siylashtirildi.
Xususiylashtirish bo’yicha topshirikq Qashqadaryoda 101,4 foiz, boshqa ob‘ektlar
hisobidan esa 171,4 foizga bajarildi. 1993 yilga nisbatan xususiy korxonalar soni
2,6  martaga  ko’paydi.  1994  yil da  tadbirkorlik  bilan  shug’ullanayotgan  1322
korxonadan 615 tasi xusu siy tadbirkorlar qo’liga o’tdi.
1 1
 Kichik korxonalarda.//Surxon tongi, 1993 yil 26 avgust. 1994  yilda  Sherobodda  dvigateli  gaz  bilan  ishlaydigan  avtomobilllarga
xizmat ko’rsatuvchi yangi shaxobcha qurilib, ish boshladi. U bir kecha-kunduzda
250 avtomobilni yonilg’i bilan ta‘minlay boshladi.
1994 yilda Uzun tumanida «Azamat» firmasiga qarashli xususiy non va non
mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona tashkil topdi. Nonvoyxonada har kuni 5
tonnadan ko’proq mahsulot iste‘molchilarga yetka zib berildi. 1
1994 yilda  Boysunning  «Rabot»  jamoa  xo’jaligi  rahbariyati  bilan
kelishilgan  holda  gilam  to’qish  va  kigiz  tayyorlash  tsexi  ishga  tushdi.  Gi-
lamdo’z  usta  Menglixol  Chorieva  o’z  atrofiga  4  nafar  xotin-qizni  olib
bitta  dastgohda  ish  boshladi.  U  1994  yilning  may  oyigacha  6  ta  gilam
to’qidi.  Ishchilar  soni  esa  18  nafarga  yetkazildi.  Ishchilarning  oylik
maoshi  40-45  ming  so’mga  to’g’ri  keldi.  Boysunda  1994  yilda  22  ta  korxona-
lar  va  49  ta  kichik  korxonalar  90  turdan  ortiq  xalq  iste‘mol  mollari
ishlab chiqarishni yo’lga qo’ydi. 2
Denovda  1994  yilda  kichik  korxonalar  qurish  ishi  avj  oldi.  «Baxti-yor»
kichik  korxonasi  30  o’rinli  tikuv  tsexi  ishga  tushdi.  Ushbu  korxona  direktori
Bahrom  Sattorov  tsexni  ta‘mirdan  chiqarib,  Toshkentdagi  yengil  sanoat
mahsulotlari  ishlab  chiqarish  kombinatidan  30  ta  tikuv  mashinasi  olib  kelishga
muvaffaq bo’ldi. Buning natijasida uyda bekor o’tirib qolgan 30 nafar xotin-qiz ish
bilan  ta‘minlandi.  «Baxtiyor»  ki chik  korxonasi  1994  yilda  Denov  tumani
xo’jaliklari  orasidagi  yo’llarni  ta‘mirlash  ishiga  150  million  so’m  sarfladi.
Xo’jaliklarga esa 103 million so’mlik yo’l qurib berdi.  3
Surxondaryoda 1994 yilning birinchi choragida 1364 ta korxona va 5104 ta
ob‘ekt xususiylashtirildi. Shu davr ichida 124 ta korxona xususiylashtirilib davlat
tasarrufidan  chiqarildi.  Xususiylashtirilgan  kor xonalarning  1112  tasi  oilaviy
shaxsiy  korxonalarga,  113  tasi  ochiq  turdagi  hissadorlik  jamiyatlariga,  115  tasi
jamoa  mulkiga  aylantirildi.  1994  yilning  may  oyigacha  Surxondaryoda  700  ta
kichik va 25 ta qo’shma korxonalar faoliyat ko’rsatdi. Ishlab chiqarishning yangi
1 1
 Rabotning gilamlari,//Boysun ovozi, 1994 yil 6-may.
2 2
 Boysun ovozi, 1994 yil 29 iyul.
3 3
 Rabotning gilamlari,//Boysun ovozi, 1994 yil 6-may. tuzilmalari  bo’lgan  kichik  va  qo’shma  korxonalar  hamda  kooperativlar  8  ming
nafardan  ortiq  kishi  mehnat  qildi.  Ular  tomonidan  7,4  milliard  so’mlik  mahsulot
ishlab chiqarildi.
1995 yilning  11  avgustiga  qadar  Surxondaryoda  1941  korxona  xusu-
siylashtirildi.  Ular  o’rniga  305  ta  hissadorlik  jamiyatlari,  salkam  200  ta  jamoa,
1437  ta  xususiy  mulkchilik  shaklidagi  mehnat  jamoalari  faoliyat  ko’rsatdi.  Shu
davrgacha 3168 ta yoki jami korxonalarning 70 foizdan ortiqrog’i mulkchilikning
nodavlat  tizimiga  o’tib  ishladi.  Birinchi  yarim  yilda  66  ta  korxona
xususiylashtirilib,  belgilangan  reja  ortig’i  bilan  bajarildi.  Ulardan  17,7  million
so’m mablag’ tushirildi.
1995  yil  aprelida  Shahrisabz  konserva  hissadorlik  jamiyatida  ki chik
hajmdagi  tunuka  bankalar  ishlab  chiqaradigan  liniya  montaj  qilina  boshlandi.
Yangi liniya «Krumprodmash» ishlab chiqarish birlashmasidan sotib olindi. Yangi
liniya sabzavot va mevani qayta ishlash mavsumida ishga tushirildi. 1995 yilning
30 noyabrida konserva hissador lik jamiyati konservachilarni uz mahsulotlarini chet
el  talablariga  javob  beradigan  ko’rinishda  chiqara  boshladilar  va  buyurtmaga
muvofiq Germaniya davlatiga 300 tonna tomat va olma konservalari jo’natdilar. 1
1995 yilgacha Shahrisabzda xususiylashtirish jarayoni boshlangandan so’ng
davlat  tasarrufidan  chiqarilgan  korxonalar  soni  132  tani,  yakka  tartibda  faoliyat
ko’rsatuvchilar soni 1040 tani tashkil etdi.
1996  yilda  mamlakatimizda  bo’lgani  kabi  uning  janubiy  hududlarida  ham
xususiylashtirish va mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning hal qiluvchi bosqichi
boshlandi.
1996  yilda  Jarqo’rg’onda  sanoat  mahsulotini  ishlab  chiqarish  rejasi  102,1
foizga bajarildi. Shu yili 643.5 million so’mlik mahsulot tayyor landi. 1996 yilning
oxirigacha 9 ta korxona xususiylashtirildi, 13 ta kichik va qo’shma korxona, 200 ta
shaxsiy, 50 ta dehqon xo’jaliklari fao liyat ko’rsatdi.
1996  yilda  Sho’rchi  tumanida  «Boboqul»  xususiy  kichik  korxonasi  ish
boshladi. Boboqul Xo’jamqulov tashkil etgan bu xususiy kichik korxona bir kecha-
1 1
 Surxon tongi, 1996 yil 23 aprel. kunduzda  25  tonna  un  ishlab  chiqaradigan  tegirmonni  ishga  tushirdi.  Bundan
tashqari  bu  korxonada  bir  kecha-kunduzda  4  tonnaga  yashn  sifatli  moy  ishlab
chiqarildi.
Qashqadaryoda 1996 yilda 2000 ga yaqin kichik korxona faoliyat ko’rsat di.
1996  yilida  viloyatda  kichik  korxonalarni  rivojlantirishga  e‘tibor  yanada
kuchaytirildi.  Belgilangan  dasturlarda  kichik  va  qo’shma  korxona  korxonalar
faoliyatiga  keng  o’rin  berila  boshladi.  Shuning  natijasida  1996  yilda  sanoat
mahsulot ishlab chiqarish sur‘ati 102,9 foizni tashkil etdi.  1
 
1997 Qashqadaryoda
1996  yilda  chet  el  investitsiyalari  ishtirok  etgan  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyat  bilan
bog’liq  9  ta  qo’shma  korxona  ro’yxatidan  o’tkazildi.  1996  yilning  sentyabridan
boshlab  Turkiyaning  “Yaziks”  korporatsiyasi  firmasi  bilan  hamkorlikda  qurilgan
“Kashteks” to’qimachilik majmuasi ham ishga tushdi3. 
1998 1997  yilda
Boysunda bur ishlab chiqarish tsexi ishga tushdi. X.ar kuni 25-30 tonna bur ishlab
chiqarilib,  tayyor  mahsulotlar  Sherobod  va  Muzrobod  donni  qayta  ishlash
korxonalarnga  sotildi.  Bu  yerda  bir  yilda  10  ming  tonna  yuqori  sifatli  mahsulot
ishlab chiqarildi.
1999 yilda
Surxondaryoda «Poshxurt-ajirota» xususiy korxonasi tashkil  topdi. Bu korxonaga
Normurod Amirqulov rahbarlik qildi. Yil davomida bu kichik korxona 10,4 million
so’mlik  mahsulot  ishlab  chiqardi.  Olingan  sof  foyda  667,2  ming  so’mni  tashkil
etdi. Mazkur korxonada har smenada 3,4-5 mingta shishaga suv quyadigan yangi
tsex  ishga  tushiril di.  Korxona  jamoasi  ishlab  chiqarish  hajmini  ko’paytirish
maqsadida 313 ming so’m mablag’ sarfladi.  2
2000 yilda
Qashqadaryoda davlat dasturiga asosan 47 ta korxona dav lat tasarrufidan chiqarildi
va  mulkchilikning  nodavlat  shakliga  aylantirildi.  Xususnylashtirishdan  pul
1 1
 “Qашqадарё”, 1996 йил 11 декабрь.
2 2
 Сурхон тонги, 1998 йил 15 январь. mablag’lari  tushirish  yillik  rejasi  173,7  foizga  bajarildi.  1998  yil  10  dekabrida
Qashqadaryoda Germaniyaning «Tissen» kontserni taqdimot marosimi ham bo’lib
o’tdi. Taqdimot marosimiga Qashqadaryoda kichik va o’rta biznes korxonalarining
15 ta investitsiya loyihasi taqdim etildi.  1
 
1998  yil  9  apreldagi  O’zbekistan  Respublikasi  Prezidenti  Islom
Karimovning  «Xususiy  tadbirkorlik,  kichik  va  o’rta  biznesni  rivojlantirish  chora-
tadbirlari  to’g’risida»gi  farmoniga  asosan  Qashqadaryoda  ham  kichik  va  o’rta
biznes  korxonalari  tashkil  etilishiga  keng  yo’l  ochildi.  Qashqadaryoda  1998  yil
iyun oyiga qadar 9870 fuqaro yakka tartibda mehnat faoliyati bilan shug’ullandi.
1998  yilda  G’uzor  tumanidagi  Ulug’bek  nomli  xo’jalikda  faoliyat
ko’rsatayottan  «Xurshid»  xususiy  savdo  korxonasida  yiliga  400  tonna  tomat
pastasi hamda boshqa turdagi konserva mahsulotlari ishlab chiqaradigan yangi tsex
ishga  tushirildi.  Korxona  jamoasi  (rahbari  Chori  Ibodov)  Rossiyadan  keltirilib
o’rnatilgan  texnologiyada  pomidorin  yanchishdan  tortib  bankalarga  joylab
yopishgacha  bo’lgan  barcha  ish  jarayonini  bajardilar  va  aholidan  bir  yilda  yig’ib
olinadigan  3000  tonnadan  ortiq  pomidor  va  boshqa  mahsulotlarni  qayta  ishlash
imkoniyatiga ega bo’ldilar. Umumiy bahosi 47 million so’m bo’lgan bu tsexning
ishga tushirilishi aholini, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlanishini  yaxshilash
sari tashlangan qadam bo’ldi.
1998  yil  avgustida  Kitob  tumanidagi  «Zarafshon»  agrofirmasi  hududida
Afg’onistonning  «AVJ-kompanii-LTD»  firmasi  bilan  hamkorlikda  bo’yoq  ishlab
chiqaruvchi  korxona  ishga  tushdi.  Oq  marmar  toshining  maydalangan  kukunidan
ishlab chiqarilayotgan bu noyob mahsulot asosan respublikamiz poytaxti Toshkent
shahriga  va  o’nlab  xorijiy  davlatlarga  jo’natildi.  Abdulvohid  Muhammad  Sodiq
rahbarlik qilayotgan mazkur korxona bir kecha kunduzda 2 tonnadan 6 tonnagacha
bo’yoq ishlab chiqarish quvvatiga ega bo’ldi.  2
1998  yilda  Surxondaryoning  Denov,  Termiz  va  Sho’rchi  tumanlaridagi
paxtani  qayta  tayyorlash  zavodlarida  chigitni  tuksizlantiradigan  tsexlar  qurildi.
1 1
 Islohotlarni chuqurlashtirish yutuqlar garovi.//Qashqadaryo, 1999 yil 20-yanvar.
2 2
 Izlanmoq va yaratmoq davri.//Qashqadaryo, 1998 yil 19 avgust. «Surxonchigit»  qo’shma  tsexi  ishga  tushirildi.  Mazkur  tsexlarda  zamonaviy
jihozlar  o’rnatilganligi  uchun  500  tonna  chigitni  tuk-sizlantirish  quvvatiga  ega
bo’ldi.
1998  yilda  Qumqo’rg’on  tumanining  Lalmikor  qo’rg’onida  kichik  tsex  ish
boshladi.  Bu  tsexda  ohak,  alibaster  va  yozuv  bo’ri  ishlab  chiqarildi.  Kichik
korxonada 10 nafar ishchi ish bilan ta‘minlandi.
1998  yilda  Termiz  shahrida  «Issiq  non»  tsexi  qurib  bitkazildi.  Tad-birkor
Erkin Jumaev rahbarlik qilayotgan mazkur tsexda 33 xilda non mahsulotlari ishlab
chiqarish boshlandi.
1998 yil yanvarida Jarqo’rg’on tumanidagi «Surxon» shirkatlar uyush-masi
yonida  «Surxon-Salonur»  kichik  korxonasi  faoliyat  ko’rsata  boshla di.  Bu
korxonada  makka  donidan  qimmatli  xom-ashyo  kraxmal  va  makka  doni
chiqitlaridan chorva va parrandalar uchun omuxta yem tayyorlash yo’lga qo’yildi.
Xorijdan  keltirilgan  asbob-uskunalar  bilan  jihozlangan  korxona  bir  kecha-
kunduzda  1  tonna  kraxmal  ishlab  chiqarish  imkoniyatiga  ega  bo’ldi.  25  nafar
ishchi  xizmatchi  faoliyat  ko’rsatayotgan  korxonaning  to’la  quvvat  bilan  ishlashi
ta‘minlandi. 1
1998  yilda  Qashqadaryoda  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va
xususiylashtirish,  tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlash  bo’yicha  qator  tad-birlar
amalga  oshirildi.  1999  yilda  korxona  davlat  tasarrufidan  chiqarildi  va
mulkchilikning  nodavlat  shakliga  aylantirildi,  1911  ta  ki chik,  urta  va  xususiy
korxonalar  ro’yxagga  olindi,  shulardan  1256  tasi  faoliyat  ko’rsatdi.  1999  yil  1
iyulida Qashqadaryoda 9847 ta kichik va o’rta korxonalar mavjud bo’lib, ulardan
830  tasi  o’rta,  1482  tasi  kichik,  31  tasi  mikrofirmalar  edi.  Mazkur  korxonalarda
274  ming  kishi  mehnat  qildi.  1999  yilning  birinchi  yarmida  ular  tomonidan  12
milliard so’mlik mahsulot yaratildi va pullik xizmat ko’rsatildi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1998  yilda  27  maydagi
232-sonli  qarorida  kichik  va  o’rta  biznesni  hamda  xususiy  tadbirkorlikni
1 1
 Surxon tongi, 1998 yil 6 may. rivojlantirishni  rag’batlantirish  bo’yicha  davlat  siyosatining  joylarda  amalga
oshirilishini ta‘minlash sohasidagi vazifalar belgilandi.
Qashqadaryoda  «Tadbirkorbank»ning  «Biznesfond»  mablag’lari  hisobidan
tadbirkorlarga  50  million  so’mlik  imtiyozli  kreditlar  ajratish  va  o’z  resurslaridan
dehqon, fermer xo’jaliklariga 20 million so’mlik, sanoat va qurilish sohsiga million
so’mlik  kreditlar  berish  hamda  4  ta  xorijiy  kredit  olishga  ko’maklashish
rejalashtirildi.
O’zbekistan  tashqi  iqtisodiy  faoliyat  milliy  banki  ekspertlari  Osiyo
Taraqqiyot Banki mablag’i hisobidan kredit ajratish uchun Qashqadaryodagi ikkita
kichik  biznes  sub‘ektlari  Qarshi  shahridagi  «Al-Said»  fir masi  va  Qarshi
tumanidagi «Rajab momo» fermer xo’jaligining biznes loyihalarini ko’rib chiqib,
ijobiy baholadilar.
«Al-Said»firmasi  Frantsiyaning  “Stera-S”  kompaniyasidan  plastmas sa
idishlari ishlab chiqaradigan uskunalarni sotib olish uchun 420 ming AQSh dollari
miqdorida kredit 2000 yilda olishga kelishildi. «Rajab momo» fermer xo’jaligi esa
Germaniyaning  «Tessen»  kompaniyasining  meva  va  sabzavotlarini  quritishga
mo’ljallangan  uskunalarni  sotib  olish  uchun  400  ming  Germaniya  markasi
miqdorida kredit ajratishga kelishil di. 1
Qashqadaryodagi  «Ufq»  biznes  inkubatori  o’z  faoliyatini  kichik  va  o’rta
biznesni rivojlantirishga qaratib yaxshi natijalarga erishdi. 1999 yil da «Ufq» biznes
inkubatori sub‘ektlari tomonidan 116 million so’mlik mahsulot ishlab chiqarildi va
aholiga  xizmat  ko’rsatildi.  Shundan  1,17  million  so’mlik  mahsulot  va  xizmatlar
biznes  inkubatorining  hissasiga  to’g’ri  keladi.  Bundan  tashqari  1999  yilda  bozor
infratuzilmalarning turli institutlari bilan o’tkazilgan xususiy tadbirkorlik va ki chik
biznesni  rivojlantirishga  bag’ishlangan  20  dan  oshiq  ilmiy  amaliy  seminar  ham
biznes-inkubator faoliyatining yanada kuchayishini ta‘minladi.
Kichik  korxona  Buxorodan  keltirilgan  paxtadan  tayyorlangan  chit  va  satin
materiallaridan ko’plab choyshab to’plamlari tikib sotishdi. O’z muddatida uzilgan
qarz uchun navbatsiz 20 foizli 1 million so’mlik imtiyozli qarz olishga muvaffaq
1 1
 Tadbirkorlik iqtisodiyot taraqqiyot asosi.//Qashqadaryo, 1999 yil 7-avgust. bo’ldi.  Kichik  korxonada  bichiqdan  chiqqan  qiyqimlar  hisobiga  quroqchilar  tsexi
tashkil qilindi.
Qashqadaryoda  2000  yil  1  dekabrida  ro’yxatdan  o’tgan  kichik  va  o’rta
korxonalar soni 11236 taga yetdi. Biroq ularning 11061 tasi faoliyat ko’rsatdi. Bir
yilda ularning soni 11 foizga o’sdi. 2000 yilda 2931 ta kichik va o’rta korxonalar
tashkil  etildi  va  1084  tasi  tugatildi.  Bu  bozor  sharoitida  tabiiy  holdir.  O’rta  va
kichik biznes hisobiga 16490 ta yangi ish o’rinlari yaratildi.
Qashqadaryoda kichik va o’rta biznes korxonalarining ishlab chiqarish-dagi
salmog’i  2000  yilda  13,2  foizga  yetdi  xolos.  Kichik  va  o’rta  biznes  korxonalarni
rivojlantirish  uchun  hukumat  barcha  qulayliklarni  yaratib  berdi.  Ularni  ro’yxatga
olish  tartibi  ancha  soddalashtirildi.  Fao liyatini  boshlab  oyoqqa  turib  olguncha
imtiyozlar  yaratib  berildi.  Ularga  ajratilayotgan  kredit  miqdori  ko’paydi.  2000
yilda  4  milliard  651.1  million  so’mlik  mikrokreditlar  ajratildi.  Kreditlarning  113
milli on  so’mi  «Biznes-fond»,  145,7  million  so’mi  «Bandlik»  dasturi,  10  mil lion
so’m  dehqon-fermer  xo’jaliklarni  qo’llab-quvvatlash  fondi  hiso biga  to’g’ri  keldi.
134 2000 yilda Qarshi shahridagi  «Ufq» biznes inkuba tori  22700 va 5300 AQSh
dollari miqdoridagi 2 ta grantni oldi.
2000  yilda  Termiz  shahrida  11  ta  korxona  va  savdo  do’konlari  xusu-
siylashtirildi.  «Po’lat  alp»  xususiy  ishlab  chiqarish  korxonasi  va  Turkiya
davlatining  «metin-sefil»  korxonalari  bilan  birgalikda  qo’shma  korxona  tuzilib,
gilam to’qish yo’lga qo’yildi.
2000 yilda Termiz shahrida 12 ta qo’shma korxona davlat ro’yxatiga olingan
bo’lib,  bu  korxonalarda  1668,  8  million  so’mlik  mahsulotlar  ishlab  chiqarildi.
Qo’shma  korxonalarda  jami  1305  kishi  faoliyat  ko’rsat di.  Umumiy  ishlab
chiqarilgan mahsulot va ko’rsatilgan xizmatlarning 1652,1 million so’mi (99 foizi)
«Surxon  Ajanta  LTD»,  «Uzdunrobita»  va  «Surxondaryotelekom»  qo’shma
korxonalari hisobiga to’g’ri keldi.
Surxondaryoda  43  ta  chet  el  investitsiyasi  ishtirokidagi  25  ta  qo’shma
korxonaning ustav jamg’armasi 15 million 572 AQSh dollarini, res publika ichidagi
hamkorlik ulushi esa 2 milliard 221 million so’mni tashkil etdi. 2000 yilda bunday qo’shma  korxonalardan  20  tasi  faolnyat  ko’rsatdi.  Ular  tomonidan  o’sha  yilda  2
milliard 375 million 730 ming ming so’mlik mahsulot ishlab chiqarilib, 1999 yilda
nisbatan o’sish 286,1 foizni tashkil etdi. Qo’shma korxonalar ishlab chiqargan jami
mahsulot  hajmining  48,8  foizi  sanoat  sohasiga  to’g’ri  keldi.  2000  yilda  Surxon -
daryoda  qo’shma  korxonalarning  tashqi  savdo  aylanmasi  2555,4  ming  AQSh
dollariga yetdi. 1
2001  yilda  Denovda  «Gulnora»  xususiy  firmasi  faoliyati  yanada  yax-
shilandi.  Bu  firmaga  rahbarlik  qilayotgan  Gulchehra  Haydarova  mamla-
katimizniig  1998  yilgi  eng  yaxshi  tadbirkori  deb  e‘lon  qilingan  edi.  Mazkur
xususiy firma jamoasi so’zana, zar do’ppi, kashta, chopon, kelin liboslari kabi 20
dan  ziyod  mahsulot  turlarini  tayyorladi.  Firma  rahbari  G.Haydarova  AQShning
nodavlat tashkilotining taklifi bo’yicha safarda bo’lib, jamoada ishlab chiqarilgan
mahsulotlar namunalarini Portlo shahrida o’tkazilgan ko’rgazmada namoyish etdi.
Qashqadaryoda 2001 yilda kichik va o’rta biznes korxonalarining soni 2000
yilga  nisbatan  19,5  foizga  oshdi  va  15591  taga  yetdi.  Kichik  va  o’rta  biznesning
Qashqadaryodagi yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 30.3 foizga, shundan korxonalar
ulushi 12,2 foizga yetdi. Kichik va o’rta biznesni ri-vojlantirish hisobiga 49218 ta,
shu  jumladan  qishloq  joylarda  44917  yangi  ish  o’rinlari  tashkil  etildi.
Tadbirkorlikning  moliyaviy  qo’llab-quvvatlash  maqsadida  jami  8  milliard  916
million so’m kredit mablag’lari ajratildi. 2
Tadbirkorlikning  huquqiy  himoyasini  ta‘minlash  maqsadida  O’zbekiston
Respublikasi  Adliya  vazirligi  tomonidan  joriy  etilgan  «tekshi-rishlarni  ro’yxatga
olish kitobi» Qashqadaryodagi 14184 nafar tadbirkorga yetkazildi.
Kichik  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishni  rag’banlantirish  bo’yicha
Qashqadaryo viloyat ichki komissiyasining qarori bilan viloyatdagi tadbirkorlikni
rivojlantirishga mutasaddi idoralar rahbarlari har bir tumanda ishbilarmonlar bilan
oyiga  ikki  martadan  ochiq  muloqotlar  o’tkazdi.  Tadbirkorlik  sub‘ektlari  uchun
kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning kasb malakasini oshirish bo’yicha
1 1
 Tursunov S. va b. Surxondaryo tarix ko’zgusida,-T.Sharq. 2001, -B. 334.
2 2
 Qashqadaryo viloyatining 1991-2003 yillarda iqtisodiy ko’rsatkichlari. Qarshi, 2002. B.1 Qashqadaryoda  3  ta  biznes  inkubator  va  tadbirkorlar  palatasi  huzuridagi  o’quv
markazi hamda ularning bo’limlari tashkil etildi. 1
2002 yilda Qashqadaryoda 7875 ta kichik va o’rta biznes korxonasi bu-nyod
etilib,  ularning  umumiy  soni  23052  taga  yetdi.  Ushbu  sohani  rivoj-lantirish
hisobidan  40  mingdan  oshiq  ish  o’rinlari  yaratildi.  Ularning  88,9  foizi  yoki  36
mingtasi qishloq joylariga to’g’ri keldi.
2002  yilda  16  ta  yangi  o’rta  korxonalar,  59  ta  kichik  korxonalar,  7107  ta
mikrofirmalar  tashkil  etildi.  Faoliyat  ko’rsatayotgan  jami  kichik  va  o’rta  biznes
sub‘ektlarining soni 21465 taga yetdi.
2002  yilda  Qashqadaryoda  39  ta  qo’ushma  korxona  ro’yxatdan  o’tganiga
qaramasdan 35 tasining faoliyati yo’lga qo’yildi. 2002 yilda 5 ta qo’shma korxona
tashkil etildi. 2
2002  yilda  Qarshining  Shayxali  qo’rg’onida  yakka  tartibdagi  tadbir kor
Samar Temirov sutni qayta ishlash tsexini ishga tushirib, o’rtacha bir kunda 500-
600 litr sutdan iste‘molchilar kefir, qaymoq, tvorog, brinza, golland pishlog’i kabi
mahsulotlarni yetkazib bera boshladi.
2002 yilda Yakkabog’ tumanida to’qimachilik sanoati uchun kalava ip ishlab
chiqarishga  ixtisoslashgan  «Yakkabog’teksprodjekt»  O’zbekiston  Germaniya
qo’shma korxonasi ro’yxatdan o’tkazildi.
2002  yilda  Surxondaryo  iqtisodiyotida  tashkil  topgan  kichik,  xususiy  va
qo’shma  korxonlarning  hissasi  ayniqsa  katta  bo’ldi.  Surxondaryoda  2700  ta
xususiy  va  700  ga  yaqin  kichik  korxonalar,  o’nlab  xorijiy  mamlakatlar  bilan
hamkorlikda tuzilgan qo’shma korxonalar nafaqat viloyat ahlining talab-ehtiyojlari
uchun  balki  xorijiy  mamlakatlarda  ham  o’z  xaridorini  topa  oladigan  mahsulotlar
ishlab chiqarishga erishdilar.
Mustakillikdan  keyingi  o’tgan  yillarda  O’zbekiston  janubiy  hududlarida
kichik  va  o’rta  biznes  korxonalari  tashkil  etilib,  ularda  sanoat  mahsulotlari,  xalq,
ehtiyoji mollari, aholiga turli xil xizmat ko’rsatish yo’lga qo’yildi. Kichik va o’rta
1 1
 Islohot talabi-izlanish.Tashabbus va mas’uliyat.//Qashqadaryo, 2002 yil 22 fevral.
2 2
 Islohotlarni yangi pog’onaga ko’tarish. Iqtisodiy taraqqiyot omilidir.// Qashqadaryo, 2003 yil 26 fevral. biznes  korxonalarining  bir  qismi  bozor  iqtisodiyoti  qiyinchiliklariga  bardosh
berolmasdan  inqirozga  uchrab  faoliyatini  to’xtattan  bo’lsa,  ularning  ko’pchilik
qismi  o’zining  faoliyatini  takomillashtirib  ishlab  chiqarayotgan  mahsuloti  sifatini
oshirib,  tannarxini  kamaytirib  jamiyatda  o’z  o’rnini  topa  boshladi.  Tadbirkorlar
mahsulotlarini  ichki  va  tashqi  bozorga  chiqarishga  erishib  korxonasining
iqtisodiyotini mustahkamlab bordilar. 
Shahar va qishloqlarda mahsulotni qayta ishlash, aholini ish bilan ta‘minlash
muammolarini hal etishda kichik va o’rta biznes va qo’shma korxonalarini tashkil
etib, faoliyatini boshlashning o’rni yanada ortib bordi.
XULOSA Mustaqil O’zbekistonda o’z vaqtida tanlangan iqtisodiy taraqqiyot modeli va
uning  tamoyillari  asosida  mamlakatimizni  isloh  etish  va  modernizatsiya  qilish
bo’yicha har tomonlama chuqur o’ylangan tadrijiy taraqqiyot dasturi izchil amalga
oshirilmoqda.
Shuning  uchun  ham  2010  yil  yakunlariga  ko’ra,  mamlakatimizning  yalpi
ichki  mahsuloti  8,5  foiz,  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajmi  8,3  foizga
o’sdi, boshqa tarmoqlarda ham ko’rsatkichlar sezilarli darajada oshdi.
Birinchidan,  sanoatni  rivojlantirishning  ustuvor  yo’nalishlariga  bo’lgan
e‘tibor  natijasida  mamlakatimizda  umumiy  qiymati  qariyb  50  milliard  dollarni
tashkil etadigan 500 dan ortiq yirik investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda.
Ikkinchidan,  mashinasozlik,  avtomobilsozlik,  kimyo,  oziq-ovqat,
farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati va boshqa sohalarni jadal rivojlantirish
hisobidan ushbu tarmoqlarda ikki barobardan ziyod o’sishga erishilmoqda.
Uchinchidan,  mamlakatimiz  sanoatini  rivojlantirish  bo’yicha  belgilangan
ustuvor yo’nalishlar respublikada amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati bilan
chambarchas  bog’liqdir.  Davlatimiz  rahbari  ta‘kidlaganidek,  O’zbekistonda
investorlar  uchun  ko’p  jihatdan  o’ta  qulay  investitsion  muhit,  imtiyoz  va
preferentsiyalar  tizimi  yaratilgan.  Iqtisodiyotimizga  jalb  qilinayotgan  xorijiy
investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortib borayotgani ham buning yorqin dalilidir.
To’rtinchidan,  iqtisodiyotning  yetakchi  tarmoqlarini  modernizatsiyalash,
texnik  va  texnologik  qayta  jihozlash,  uy-joy  qurilishi,  transport  va  infratuzilma
kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo’yicha faol  investitsiya  siyosatining amalga
oshirilishi  2010  yilda  2009  yilga  nisbatan  13,6  foizga  ko’p,  ya‘ni  qiymati  9,7
milliard  AQSh  dollariga  teng  miqdordagi  investitsiyalarni  o’zlashtirish  imkonini
berdi, bu yalpi ichki mahsulotning qariyb 25 foizini tashkil etadi.
Beshinchidan,  2010  yilda  1098  ta  yangi  ishlab  chiqarish  quvvati  ishga
tushirildi, 296 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish yakunlandi.
Oltinchidan,  2011  yilda  xalqaro  moliya  institutlari  va  xorijiy  kompaniyalar
bilan  tuzilgan  shartnoma  va  bitimlar  asosida  iqtisodiyotimizning  real  sektoriga  3 milliard  dollardan  ortiq  investitsiya  kiritish  ko’zda  tutilmoqda.  Shuning  2,2
milliarddan  ortig’i  yoki  73  foizdan  ziyodini  to’g’ridan-to’g’ri  chet  el
investitsiyalari tashkil etadi.
To’g’ridan-to’g’ri  chet  el  investitsiyalari  hisobidan  iqtisodiyotimizning
ko’plab  tarmoqlarida  70  dan  ortiq  investitsiya  loyihasini  amalga  oshirish
mo’ljallanmoqda.
 
 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI 1.  Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва 
шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси 
бўлиши керак. Тошкент, Ўзбекистон.-2017. 104.б.
2.Karimov  I.  A.  O’zbekiston  buyuk  kelajak  sari.  T.,  O’zbekiston,  1998,  5-
bet.
3.Karimov  I.A.  O’zbekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li.  Toshkent,
O’zbekiston,1992 yil,-B.5. 
4.Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. - T.: Sharq, 1998.
5.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat  –  yengilmas  kuch.  –  T.:  “Ma’naviyat”,
2008.
6.Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida
uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. T., O’zbekiston, 2009.
7.Karimov I.A. O’zbekiston demakratik taraqqiyotning yangi  bosqichida.  –
T.: “O’zbekiston”, 2005.
8.Karimov  I.A.  O’zbekistonning  16  yillik  mustaqil  taraqqiyot  yo’li.  –  T.:
“O’zbekiston”, 2007.
9. Karimov  I.A.  Ozod  va  obod  Vatan  erkin  va  farovon  hayot  pirovard
maqsadimiz. T.8. T.O’zbekiston,-2000, -B.452
10.Azizxo’jayev A. Davlatchilik va madaniyat. - T.: Sharq, 1997.
11.Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T., 2000.
12. Marasulov  Sh.R.  O’zbekiston  to’qimachilik  sanoatining  rivojlanishi.  T.,
1975 . 
13. Jo’raqulov  O.,  Ergasheva  J.  Qashqadaryo  sanoat  tarixi.  Qarshi,  Nasaf,
1996; 
14. Bobojonova  D.B.  Yengil  sanoatda  fan-texnika  taraqqiyoti.  T.,
O’zbekiston, 1986; 
15.Tuxliev N. O’zbekiston iqtisodiyoti. T., O’qituvchi, 1994; 
16. Rayzberg B.A. Osnov ekonomiki i predprinnim atelstva. M., 1995; 
17. Qobilov E.O. Surxondaryo sanoatining ilk odimlari. T., 1993; 18. Abdunazarov  H.  Yengil  va  oziq-ovqat  sanoatining  mintaqaviy
muammolari. T., 2007. v.b.
19.Tursunov S. va b. Surxondaryo tarix ko’zgusida,-T.Sharq. 2001, -B. 334.
20.Qashqadaryo  viloyatining  1991-2003  yillarda  iqtisodiy  ko’rsatkichlari.
Qarshi, 2002. 
21.Qashqadaryo  viloyat  Statistika  boshqarmasi  materiallari.  2004-2006
yillar.
Davriy matbuot nashrlari
1.Xalq so’zi gazetasi, 2000 yil 22 iyul.
2.Surxon tongi, 1995 yil, 13 dekabr.
3.Boysun ovozi, 1994 yil 29 iyul.
4.“Qашqадарё”, 1996 йил 11 декабрь.