1991-2010 yillar oralig’ida Janubiy Koreya O’zbekiston Respublikalari o’rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalari

Mundarija
KIRISH………………………………………………………………..….2-6
I  bob:  Janubiy  Koreya  Respublikasining  O’zbekiston  bilan  iqtisodiy
aloqalari.
I. 1. Janubiy Koreya Respublikasi tarixidan lavhalar…………….…6-9
I.2.Mashinasozlik va kadrlar tayyorlash sohasidagi hamkorliklar..10-28
I.3. Elektronika sanoatini rivojlantirish yo’lidagi aloqalar………...29-35
II.BOB. Ikki davlat o’rtasidagi do’stlik va madaniy aloqalarning 
rivojlanishi
II.1. Janubiy Koreya respublikasi bilan O’zbekiston aloqalarining yangi
bosqichga ko’tarilishi………………………………………………....36-43
II.2. Ikki mamlakat  o’rtasidagi madaniy  hamkorlikni rivojlanishi 
…………………………………………………………………..……..44-47
Xulosa………………………………………………………………....48-50
Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………...51-52
1 KIRISH.
Mavzuning dolzarbligi
Bugungi  kunda  o’z  mustaqil  tashqi  siyosati  konstitutsiyaviy
qoidalarga  tayanib  yuritilayotgan  O’zbekiston  Respublikasi  xalqaro
munosabatlarning  to’la  xuquqli  sub’ektidir.  Uning  tashqi  siyosati
davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan (hal etish )
tahdid  qilmaslik,  chegaralarining  dahlsizligi,  nizolarni  tinch  yo’l  bilan  hal
etish,  boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik  qoidalariga  va
xalqaro  xuquqning  umume’tirof  etgan  boshqa  qoidalari  va  normalariga
asoslanadi.
Shu  ma’noda  ikkala  davlat  o’rtasidagi  iqtisodiy  va  madaniy
aloqalarini bugungi kun ruhi asosida o’rganish eng muhim masalalardan biri
hisoblanadi.
Yurtboshimiz  ta’kidlaganidek:  “O’zbekiston  bugun  xalqaro
hamjamiyatimizning  va  global  moliyaviy-iqtisodiy  bozorning  ajralmas
tarkibiy qismi hisoblanadi” 1
.
Mavzuning o’rganilish darajasi.
Ma’lumki,  mamlakatlar  o’rtasidagi  xalqaro  munosabatlar  tizimida
Janubiy  Koreya  va  O’zbekiston  Respublikalari  o’rtasidagi  iqtisodiy  va
madaniy  aloqalari  tarixini  o’rganish  bugungi  kunda  katta  ahamiyat  kasb
etadi.  Shu  boisdan  ham  ilmiy  adabiyotlardan  ushbu  holatni  yorutuvchi
asarlar juda ozchilikni tashkil etadi.
Mavzuga  oid  adabiyotlardan  eng  muhimlari  albatta,bu  Prezidentimiz
I. A. Karimov asarlari alohida o’rin tutadi 2
. 
Shu bilan birga tarixchi olim M. Lafasovning yaratgan asarlarida ham
ushbu mavzu bo’yicha yetarlicha ma’lumotlarni olish mumkin 3
.
1
 ?
 I.A. Karimov “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari 
va y o a l lari. T. 2009. b-11.
2
I.A. Karimov “Istiqlol yo’li: muammolar va rejalar, T.1992 yil, O’zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, 
siyosat, mafkura. T.,1993.
3
 M.T. Lafasov.O’zbekiston Respublikasining xalqaro aloqalari. T. 1995 , Jahon tarixi. T. 2009.
2 Bituruv-malakaviy ishning maqsad va vazifalari.
Bizga ma’lumki, Jahon tarixida va sivilizatsiyasida ikkala davlatning
tutgan o’rni  nihoyatda  yuqori.  Shu  ma’noda mavzuga  yangicha  qarashlarni
va  mulohazalarni  tarixiy  aspektda  kompleks  tarzda  tadqiq  etish  ishning
asosiy bosh maqsadi hisoblanadi.
Bitiruv malakaviy ishning yuqorida qayd etilgan maqsadlaridan kelib
chiqqan holda, ishda quyidagilar asosiy vazifalar tarzida belgilab olindi:
-o’rganilayotgan  mavzuning  o’ziga  xos  xususiyatlarini  tadqiq  etish
uchun  ushbu  mavzuga  oid  ilmiy  manba  va  adabiyotlarni  to’plash  va  tahlil
etish;
-Janubiy Koreya Respublikasi tarixini qisqacha yoritib berish;
-mashinasozlik  va  kadrlar  tayyorlash  sohasidagi  hamkorlarni  asosiy
tamoyillarni ochib berish;
-elektronika sanoatini rivojlantirish yo’llarini o’rganish;
-ikki  davlat  o’rtasidagi  aloqalarni  yangi  bosqichga  ko’tarilishini
yoritib berish;
-madaniy  hamkorlikni  rivojlanishini  o’ziga  xos  xususiyatlarini  ochib
berish;
-tadqiqot natijalariga asoslangan holda yangi ilmiy xulosalar qilish;
-ikki  davlat  o’rtasidagi  aloqalarni  o’ziga  xos  tomonlariga  oid
mulohazalar  bilan  birga  mavzu  yuzasidan  qator  amaliy  tavsiyalar  ishlab
chiqish. 
Bituruv-malakaviy ishning davriy chegarasi va ob’ekti.
1991-2010  yillar  oralig’ida  Janubiy  Koreya  O’zbekiston
Respublikalari o’rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalari tarixini tadqiq etish
ishning davriy chegarasi va ob’ektini tashkil etadi.
Bitituv malakaviy ishning nazariy - uslubiy asoslari.
Bitiruv-malakaviy  ishda  o’rganilayotgan  muammoni  to’g’ri  talqin
etishda  ilmiy  bilishning  xolislik,  haqqoniylik  tamoyillariga  amal  qilindi.
Turli  manba  va  ma’lumotlarni  tahlil  qilishda  ularga  qiyosiy  va  tanqidiy
3 nuqtai-nazardan  yondashildi.  Davr  xususiyatlarini  nazarda  tutgan  holda
voqealar  tarixiylik,  tadrijiylik,  sivilizatsion  yondashuv  usullari  asosida
umumlashtirildi va tahlil etildi. 
Tadqiqotning  nazariy-uslubini  ishlab  chiqishda  O’zbekiston
Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  asarlari,  ma’ruza  va  nutqlarida
ilgari  surilgan  ilmiy-nazariy  ko’rsatmalari,  tarixiy  shaxslar  va  qadimiy
shaharlarning  yubiley  tantanalarida  so’zlagan  nutqlari,  O’zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi-ning  qarorlarida  ilgari  surilgan  muhim
vazifalar haqidagi ko’rsatmalar muhim ahamiyat kasb etadi.Bundan tashqari
vaqtli matbuotda chop etilgan qator maqollar ham  mazmunini ochib berish
uchun xizmat qiladi 1
.
Bitiruv – malakaviy ishining ilmiy yangiligi
Ushbu  bitiruv  –  malakaviy  ishning  ilmiy  yangiligi  avvalo  shundan
iboratki, Janubiy  Koreya va O’zbekiston Respublikalari o’rtasidagi  iqtisodi
va  madaniy  aloqalari  tarixi  tarixiy  aspektda  ilk  bor  bitiruv  malakaviy  ish
sifatida tatqiq qilinmoqda.
Biz ilmiy iste’molga ilk bor olib kirilayotgan faktik materiallar va turli
tarixiy  manba  va  adabiyotlarga  tayangan  holda  Janubiy  Koreya  va
O’zbekiston o’rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalarga yangicha qarashlar
va yondashuvlar asosida ko’rsatib berilgan. 
- Mavzuga  oid  dastlabki  tarixiy  manbalar  va  ular  ilmiy
tahlil qilindi; 
- Janubiy Koreya tarixiga qisqacha to’xtalib o’tildi;
- Mashinasozlik  va  kadrlar  tayyorlash  sohasidagi
hamkorlikj yangicha ruhda tahlil qilindi. 
- Janubiy  Koreya  va  O’zbekiston  o’rtasidagi  aloqalarning
yangicha bosqichda ko’tarilish atroflicha bayon etildi;
1
 Nizomov K. “O’ZDEUAVTO” uchun mahsulot // Xalq so’zi, 1996 y, 23 fevral, Jo’raboyev A. O’zbek 
avatomobilining to’ng’ichi // Xalq so’zi, 1994 y. 1 noyabr N. Ikromiy “O’rtaosiyoning mo’jizasi” // 
Savdogar 1996 y. 9 aprel. V. Drachev “Samsung” O’zbekistonda dadil kirib kelmoqda // Xalq so’zi, 1995 
y. 5 may.
4 - Ikki  mamlakat  o’rtasidagi  madaniy  hamkorlikni  rivojlanishi
masalalari ilmiy tahlil qilindi. 
Yurtboshimiz  ta’kidlaganidek:  “Tariximizga  kirib  kelayotgan  bu
buyuk  marra  munosabati  bilan  o’tgan  davr  mobaynida  hayotimiz  sifati,
mamlakatimz  qiyofasi  qanday  o’zgarib  borayotgani,  qanday  yutuq  va
natijalarga  erishganimiz,  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga
asoslangan  ochiq  demokratik  davlat  va  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etish
yo;lida qanday su’ratlar bilan rivojlanib borayotganimizni baholash ehtiyoji
tug’ilmoqda 1
”. 
Bitiruv malakaviy ishining amaliy ahamiyati.
Bitiruv  malakaviy  ishining  tadqiqot  qismi  va  xulosa  qismida
keltirilgan  ma’lumotlardan  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari,  akademik
litseylar,  o’rta  maxsus  kasb-hunar  kollejlarida  tarix  fani  darslarida,  o’lka
tarixini o’rganishda foydalanish mumkin.
Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi.
Bitiruv  malakali  ish  kirish,  ikki  bob  to’rt  fasl,  xulosa,  foydalanilgan
manba va adabiyotlar ro’yxatidan hamda ilova qismidan iborat.
I bob:    Janubiy Koreya Respublikasining O’zbekiston bilan  
iqtisodiy aloqalari.
1
 I.A. Karimov “ Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini 
rivojlantirish konsepsiyasi. T. 2010. b-3
5 I. 1. Janubiy Koreya Respublikasi tarixidan lavhalar.
Sharqiy  Osiyoda  joylashgan,  Koreya  yarim  oroli  va  qit’aning  o’ziga
tutash  bir  qismini  va  sohilga  ya’ni  3.5  mingga  yaqin  orolni  egallaydi.
Territoriyasi  -  220,8  ming  km.  Aholisi  salkam  60  mln  (1985y),  asosan,
koreyslar.
1945  yil  avgustida  Koreya  Yaponiyaning  mustamlakachilik
hukmronligidan sobiq sovet armiyasi tomonidan ozod qilindi. Sobiq SSSR,
AQSh,  Buyuk  Britaniya  tashqi  ishlari  ministrlarining  Moskva  kengashi
(1945  yil  dekabr)Kore-yani  yaxlit,  mustaqil,  demokratik  davlat  tarzida
tiklashni  nazarda  tutib,  muvaqqat  markaziy  Koreya  hukumati  tuzilishini
yoqlab chiqdi hamda sobiq sovet va Amerika qo’shinlarining qo’mondonligi
vakillaridan  iborat  qo’shma  komissiya  ta’sis  etildi.Biroq  AQSh  Sovet  –
Amerika  komissiyaning  ishini  barbod  qildi  va  1947  yilning  sentabrida
Koreya masalasini qonunga xilof ravishda BMT muhokamasiga topshirdi,u
yerda  AQSh  BMT  komissiyasining  kuzatuvi  ostida  saylov  o’tkazish
to’g’risidagi  qarorni  majburan  qabul  qildirish-ga  muvaffaq  bo’ldi.1948
yilning mayida Janubiy Koreyada seperat saylovi o’tkazildi va 1948 yili 15
avgustida “Koreya Respublikasi” rasmiy ravishda e’-lon qilindi.
Imperialistlar  bilan  ichki  nizo  reyaksiyaning  buzg’unchilik
harakatlariga  javoban  Shimol  va  Janubning  ilg’or  kuchlari  1948  yilning
avgustida  Koreya  Oliy  ‘Xalq  Majlisi  (OXM)ga  umumkoreya  saylovi
o’tkazdilar. OXM ning Pxenyandagi bo’lib o’tgan birinchi sessiyasi 1948 yil
9 sentabrida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi (KXDR) ni e’lon qildi.
Sobiq  Sovet  ittifoqi  KXDRni  birinchi  bo’lib  (1948  yil  12  oktabr)
diplomati-ya  munosabatlari  o’rnatdi  va  1948  yilning  oxirida  uning
territoriyasidagi o’z qo’shinlarini olib chiqib ketdi. 
1950  yil  25-iyunda  Janubiy  Koreya  rejimi  KXDR  ga  qarshi
tajovuzkorlik  urushi  boshladi,  bu  urushda  AQSh  qurolli  kuchlarining
muntazam  qo’shinlari,  keyinchalik  esa  boshqa  ba’zi  kapitalistik
mamlakatlarning  bo’linmalari  ham  qatnashdi.  Urush  davomida  (1950-53)
6 KXDR  mehnatkashlari  sobiq  sotsializm  mamlakatlarining  va  butun
taraqqiyparvar  insoniyatning  madadiga  tayanib  o’z  mustaqilligini  himoya
qilib qoldilar.1953 yil 27 iyulda Koreyada Yarash to’g’risidagi bitim tuzildi.
Urushdan  keyingi  davrda  KXDR  janubga  bir  necha  bor  murojaat  etib,
mamlakatni tinch demokratik yo’l bilan birlashtirishni taklif qildi, biroq Seul
rejimi KXDRning hamma tshabbuslarini rad qildi.
1972  yildagina  dastlabki  uchrashuvlar  o’tkazilib,  Shimol  bilan
Janubning Qo’shma bayonati kelishib olindi (1972 yil 4iyul). Bu bayonatda
Koreyani  birlashtirishning  umumiy  prinsiplari  belgilandi.  Keyingi  yillarda
KXDR OXM bir necha yangi takliflarni,shu jumladan mamlakatning ikkala
qismida  mavjud  bo’lgan  siyosiy  sistemalarni  saqlab  qolib,”Koreya
demokratik  konfederativ  res-publikasi”  ni  tuzish  to’g’risidagi  (1980  yil
oktabr  ),  KXDR,AQSh  va  Janubiy  Koreya  o’rtasidagi  uch  tomonlama
muzokaralar o’tkazish haqidagi (1984yil yanvar) KXDR OXM bilan Janubiy
Koreya  millat  majlisi  o’rtasida  hujum  qil-maslik  xususida  deklarasiyani
ishlab  chiqish  uchun  muzokaralar  o’tkazish  to’g’risidagi(1986  yil  dekabr),
1988-91  yillarda  Shimol  va  Janub  Armiyalari-ning  har  birini  100  ming
kishigacha  qisqartirib,  ayni  vaqtda  Janubiy  Koreyada-gi  Amerika
qo’shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketish haqidagi (1987 yil iyul)
Shimol  va  Janub  ma’murlari,  siyosiy  partiyalari  va  jamoat  tashkilotlari
vakillarining  qo’shma  kengashini  o’tkazish  to’g’risidagi  1988  yil  yanvar
taklif-lari  vakillarining  qo’shma  kengashini  o’tkazish  to’g’risidagi  1988  yil
yanvar  takliflarini  o’rtaga  qo’ydi.1985  yil  kuzida  birinchi  marta  Shimol
bilan Janub ba-diiy kollektivlarni va “Tug’ilib o’sgan joylarni borib ko’rish”
gruppalarini KXDR va Janubiy Koreya qizil krest jamiyatlari vositachiligida
bir-biriga yubordi. 
1973  yilda  BMT  bosh  assambleyasining  XXYSH  sessiyasi  “BMT
ning  Koreyani  tiklash  va  birlashtirish  komissiyasi  “ni  tarqatib  yuborishga
rozilik  berdi.  O’sha  yilning  o’zida  KXDR  ga  BMT  huzuridagi  rasmiy
kuzatuvchi  statusi  berildi.  BMT  Bosh  assambleyasining  XXX  sessiyasi
7 (1975  yil)  “BMT  qo’shinlari  “  qo’mondonligini  tugatishga,  Janubiy
Koreyada  BMT  bayrog’I  ostida  joylashtirilgan  barcha  chet  el  qo’shinlarini
olib  chiqib  ketishga,  yarash  bitimini  sulh  shartnomasi  bilan  almashtirishga
vashimol va janub o’rtasidagi keskinlikni yumshatish, tinchlikni ta’minlash
yuzasidan amaliy chora – tadbirlarni ko’rishga da’vat etadigan rezolyutsiya
loyihasini ma’qulladi.
Keyingi 20 yil davomida Koreya Respublikasi taraqqiyotning yuksak
bosqichiga  chiqib  oldi  va  hozirgi  kunda  dunyodagi  engrivojlangan
mamlakatlardan  biridir.  “  Bugungi  dunyoda,  -  deb  yozadi  Prezidentimiz
I.Karimov,-har  qanday  mamlakatning  nufuzi,avvalo,  uning  eng  yangi
tehnologiyalarni qabul qilish va foydalanish qobiliyatiga qarab belgilanadi” 1
.
Mamlakatning  texnik  iqtisodiy  potensiali  kuchaydi,  asosiy  e’tibor
xaridorgir  tayyor  mahsulotlar  ishlab  chiqarishga  qaratildi.  Dunyoning
ko’pgina  mamlakat-larida  hozirgi  bosqichda  Koreya  Respublikasi
korxonalar qurmoqda hamda bu soha iqtisodiyotga katta daromad keltirdi.
Koreya  Respublikasi  sobiq  sho’ro  respublikalari  mustaqillikka
erishgandan  so’ng  ular  bilan  texnik-iqtisodiy  hamkorlikni  kuchaytirib
yubordi.  O’zbekiston  ham  jahon  hamjamiyatiga  tezroq  qo’shilishi  uchun
barcha  mintaqalardagi  iqti-sodiy  taraqqiyotda  katta  yutuqqa  erishgan
davlatlar  bilan  samarali  hamkorlik  qilmoqda.  Koreya  Respublikasi  ana
shunday davlatlardan biridir.
Tabiiy  resurslari  ancha  cheklangan  bo’lishiga  qaramay  Koreya
Respublikasi eksportida 96% ni tayyor mahsulotlar 2
 tashkil etadi .Bu yerda
xalq  xo’jaligining  turli  sohalari  yildan-yilga  rivojlanib  bormoqda.  Shu
sababli  ham  O’zbekiston  Respublikasi  bu  mamlakat  bilan  iqtisodiy
aloqalarni yanada rivoj-lantirishga alohida ahamiyat bermoqda.
1992yil  iyun  oyida  O’zbekiston  Respulikasi  Prezidenti  I.Karimov
boshchili-gidagi  davlat  delegasiyasining  Koreya  Respublikasiga  rasmiy
1
 I.A. Karimov O’zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. T. O’zb. 1995
y. b-60.
2
 Jahon mamlakatlari. T. 1990 y. b-185.
8 tashrifi  bo’lib  ikkala  mamlakat  o’rtasidagi  munosabatlar  va  hamkorlik
qoidalari,vizalar  berish  masalalarida  o’zaro  hamkorlik  kapital  mablag’larni
rag’batlantirish  va  o’zaro  himoya  qilish,savdo  ilmiy  texnikaviy  hamkorlik
to’g’risida bitimlar 1
 imzolandi
Bu  bitimlarning  imzolanishi  tufayli  sobiq  Ittifoq  davrida  deyarli
rivojlanmagan  O’zbekiston-Koreya  hamkorligi  yanada  kengaydi  va  yangi
bosqichga chiqdi.
 “Koreya Respublikasi bugungi kunda jahondagi eng rivojlangan o’n
davlat-dan  biridir.Mamlakat  iqtisodiyoti  tez  sur’atlar  bilan  yuksalib
boryapti…  Koreya  demokratiyasi  o’ziga  xos  jihatlarga  ega.Ya’ni  bu  yerda
hech  kim  demokratiyani  boshboshdoqlik  deb  tushunmaydi.Biz  bu  yerdagi
fazilatlardan ibrat olishimiz, o’z amaliyotimizda, demokratik jamiyat barpo
etishda  foydalanishimiz  zarur,” 2
 -  degan  edi  O’zbekiston  Prezidenti
I.Karimov.
I.2.Mashinasozlik va kadrlar tayyorlash sohasidagi hamkorliklar.
1
 Tarraqqiyot va hamkorlik yo’llarida. Toshkent. 1993-yil, 231- bet
2
 Xalq so’zi, 1994-yil 7-iyun.
9 O’zbekiston  bilan  Koreya  Respublikasi  o’rtasida  tuzilgan
shartnomalar  asosida  iqtisodiyotning  muhim  tarmoqlari  asosiy  o’rin
tutadi.Ayniqsa,  mashinasozlik  va  bu  sohaga  kadrlar  tayyorlash  o’zaro
hamkorlikning muhim bo’g’inini tashkil etadi.
O’zaro  manfaatli  aloqalarni  rivojlantirish,  xalqlarni  bir-biriga
yaqinlashti-rish  maqsadida  “O’zbekiston-Koreya”  (O’z-Kor)  jamiyati
tuzilgan va u faol ishlamoqda.
Janubiy  Koreyada  ham  xuddi  shunday  jamiyat  tuzilib,  unga  “O’z-
Kor”nomi  berilgani  diqqatga  sazovor.Jamiyatning  direktorlar  kengashiga
23ta  yirik  firmaning,  jumladan,  “Samsung”,  “Xengay”  va  boshqa
firmalarning  vakillari  kirgan.  Bu  ikkala  jamiyat  tashkil  etilganidan  so’ng
o’tgan vaqt  juda samarali  bo’ldi. O’zaro hamkorlik to’g’risidagi  shartnoma
imzolandi va qo’shma eksportlar guruhi xulosalariga ko’ra, O’zbekistonning
qayta ishlash sanoatiga 50 mln Amerika dollari miqdorida sarmoya sarflash
ko’zda tutildi.
Koreya  Respublikasidan  O’zbekiston  ko’pgina  tayyor  mahsulotlar,
mashina-uskunalar,elektronika  asboblari,  televizorlar,  kiyim-kechak  va
boshqa  xalq  iste’moli  mollarini  xarid  qilmoqda.  Ayniqsa,  respublikamiz
transport  xodimlari-ga  manzur  bo’lgan  “DEU”  avtobuslari  va  yengil
mashinalar shular jumlasidan-dir.
Andijon  viloyatining  Asaka  shahrida  prinsep  zavodi  o’rnida  bunyod
etilgan  O’zbekiston-Jqnubiy  Koreya  qo’shma  korxonasida  dastgohlar
uskuna  va  mosla-malarni  o’rnatish  jadal  suratlar  bilan  olib
borilmoqda.Bo’yash  sexi  kengayib  aloqa  yo’llari  barpo  etildi.Bo’lajak
zavodda  ishlash  uchun  200dan  ortiq 1
 yosh  yigitlar  Janubiy  Koreyada  ish
o’rganib keldilar. Ular ingliz, koreys tillarini o’rganishdi.
Haqiqatdan  O’zbekistonda  yagona  hisoblangan,  o’z  oldiga  “Damas”
mikro-avtobuslarini, “Tiko” yengil mashinalarini ishlab chiqarishni maqsad
qilib  qo’ygan  bu  korxonaning  tarixi  hammani  qiziqtiradi.O’zbekiston
1
 Xalq so’zi, 1994-yil 1-noyabr
10 Respulikasi Prezidentining 1992 yilning iyun oyida Janubiy Koreyaga qilgan
amaliy  tashrifi  chog’ida  bir  guruh  koreyalik  ishbilarmonlar  fan-texnika
sohasida  hamkorlik  qi-lish  uchun  O’zbekistonga  taklif  qilingandi.Ana  shu
o’tgan  qisqa  fursat  davomida  koreyalik  ishbilarmonlar  yurtimizda  xalq
ehtiyoji  mollari  ishlab  chiqaradigan  20  dan  ziyod  qo’shma  korxona  barpo
etishdi.
Darhaqiqat, Toshkentdagi “O’zDEU-elektroniks” O’zbekiston-Koreya
qo’shma korxonasining bosh direktori Kyung Cho bilan bo’lgan suhbatda u:
“O’zbekiston  biz  ishbilarmonlarni  o’ziga  ohangrabodek  jalb  etgan  tomoni
sobiq  ittifoq  hududida  eng  barqarorligi,  ulkan  tabiiy  resurslar  salohiyatiga
boy  o’lka  ekanligidir.  Maqsadimiz  bu  yerga  ulkan  sarmoya  sarflab,  katta
boylik orttirish emas, balki o’zbek mutaxasislarini ko’plab tayyorlash, teng
sherikchilik  asosi-da  O’zbekiston-Koreya  hamkorligini  yanada
rivojlantirishdan iboratdir” 1
, - degan edi.
Haqiqatdan  ham  so’nggi  paytda  mamlakatimizda  faoliyat
ko’rsatayotgan  qo’shma  korxonalarning  aksariyat  qismini  O’zbekiston-
Koreya  qo’shma  korxonalari  tashkil  etadi.  Mamnuniyat  bilan  shuni
ta’kidlash  joizki,  o’zbekiston-  Koreya  hamkorligida  mashhur  “O’zDEU
“firmasining  Andijon  filialida  zamonaviy  avtomobillar  ishlab  chiqarish
uchun  tamal  toshining  qo’yilayotganligi  ikki  davlat  o’rtasidagi  hamkorlik
qirralarini yana bir bor yuksakroq cho’qqiga yetdi. 
O’rni  kelganda  shu  narsani  ham  ochiq  aytish  kerakki,  yaqin
yillargacha O’zbekiston avtomobili xaqida gap borgudek bo’lsa erish tuyular
edi. 
Istiqlol  sharofati,  yurtboshimizning  katta  sa’y-  harakati  tufayli  yangi
avtomobilsozlik  tizimiga  asos  solindi.  Asaka  shahrida  janubiy  koreyalik
hamkorlar  bilan  “O’zDEU”  inshooti  boshlab  yuborildi.  Ta’bir  joiz  bo’lsa
endilikda  u  nafaqat  respublikamizda  balki  MDX  hududida  ham  yagona
ulkan qurilish inshootiga aylandi. 
1
 Xalq so’zi, 1998 yil 1 noyabr
11  “O’ZDEU  “qurilishidan  oldin  bu  yerda  Asaka  priseplar  zavodi
joylashgan  edi.  Mustaqqillikning  dastlabki  yillarida  zavod  mahsulot  ishlab
chiqarishda  qiynalib  qoldi.  Chunki  Rossiya  bilan  aloqalar  oldingiday  emas
edi. 
O’shanda  hayhotday  bino  huvillab  yotar,  ishchilrning  qo’li  ishga
bormas  edi.  Korxona  gardaniga  qadar  qarzga  botgan,  sexlarning  deyarli
uchdan ikki qismi to’xtash arafasida. Boisi xomashyo yetishmasdi. Byog’ini
so’rasangiz  haybarakallachilik  bilan  bitkizilgan  inshootning  ma’lum  qismi
hali  foydalanishga  topshirilib  ulgurmasdan  konservatsiya  qilingandi.
Qishloq xo’jaligi uchun zarur texnik-jihoz chiqariladigan korxonada mayda-
cho’yda  xalq  ehtiyoji  mollari  ishlab  chiqarish  yo’lga  qo’yilayotgangandi.
Zavot  mutasadilari  bunday  “yo’ldan  “uzoqqa  bormasliklarini  bilar  edilar,
lekin  noiloj.  Qo’lni  qovushtirib  turavergan  bilan  ish  yurisharmidi.  Ana
shunday  kunda  “O’zDEU  “qurulishining  boshlab  yuborilishi  ayni  muddao
bo’ldi. 
Yangi  inshootning  bu  yerda  qurilishi  ancha  tejamli  bo’ldi.  Chunki
binoning  asosiy  ustqurmasi  deyarli  saqlanib  qoldi.  Agar  yopiq  binoning
ustki  qismidagi  temir  quvirdan  qilingan  to’sinlar,  yopqichlar  ustunlarni
yangitdan tiklansa millionlab so’mlar qo’shimcha ketishi turgan gap edi. 
Janubiy korealik hamkorlarimiz ish boshlashdan avval asdosiy sexlar
joylashadigan  40  gektarlik  maydonning 1
 tuproq  zichligini  o’rganishdi.
Ma’lum  bo’lishicha  u  talabga  javob  bermas  edi.  Shundan  so’ng  inshoot
tuproqlarini Asaka adirlarining shag’al toshlari bilan almashtirish boshlandi.
Peshma-pesh  kelayotgan  yuk  mashinalari  navbatga  tizilib  qolmasliklari
uchun  kovlanayotgan  tuproqni  tez  yuklab  berish  kerak.  Lekin  ertadan
kechgacha  mashinalarning  shovqinida,  buning  ustiga  bir  joyda  o’tirib
ishlashning  o’zi  bo’lmaydi.  Kishining  asabi,  bardoshi  temirdan  bo’lishi
kerak.
1
Xalq so’zi, 2004-yil 1-noyabr. 
12 Shunday  bo’lsada  korxonani  o’z  vaqtida  foydalanishga  topshirish
ma’suliyati  har  bir  ishchini  yanada  unumli  ishlashga  undayapti.  Har  kuni
mashinalarga 100-110 tonnadan ziyod tuproqlar ortishmoqda. Rejalar ortig’i
bilan  uddalanyapti.  Eng  muhimi  horijlik  hamkorlarimiz  oldida  yuzimiz
yorug’  bo’lishi  lozim.  Ana  shu  tuyg’u  ishchilar  g’ayratiga  g’ayrat
qo’shayapti. 
Jamoamiz  ishchilarining  zimmasidagi  yuk  yanada  salmoqli.
Viloyatdagi  boshqa  yumushlardan  tashqari  qo’shma  korxona  hududi,
ko’chalariga  asfalt  yotqishimiz  lozim.  Dadil  aytish  mumkinki  ana  shu
vazifaning  uddasidan  chiqayapti.  Yo’llar  shu  qadar  ravon  bo’lishi  lozimki,
xorijdan kelgan hamkorlarimizning ko’ngli ranjimasin. Bu maydonchalarda
“Reyser“, “Damas”, “Tiko” kabi mashinalar sinovdan o’tkazildi. 
Zavodning  Bosh  direktori  Sh.  F.  Yusupov  shunday  deydi:
“Yurtboshimiz  Islom  Abdug’aniyevichning  korxonamizga  tashrifi,  -  so’z
boshladi  u,  -  Ishchilarimizni  yanada  unumli  mehnatga  ruhlantirib  yubordi.
Ularning  bergan  maslahatlari,  yo’l-  yo’riqlari  asosida  ishni  yanada
jadallishtirayapmiz.  Qolaversa  koreys  birodarlarimiz  bilan  hamkorlik
shartnomasini tuzish uchun yurtboshimiz ozmuncha jon kuydirdilarmi 1
? 
Albatta avtomobil sanoatining yurtimiz kelajagi uchun naqadar foyda
keltirishini  tasavvur  qilsh  qiyin  emas.  Axir  o’nlab  yuzlab  sanoat
korxonalarining  ish  maromi  izga  tushadi.  Yo’ldosh  korxonalar  ishga
tushgach  ishsizlik  masalasiga  ham  yechim  topiladi.  Hozirning  o’zidayoq
respublikamizda o’nlab korxonalar zavodga ehtiyoj qismlari yetkazib berish
tayyorgarligini  ko’rishayotir.  Andijondagi  “Irmash  “,  Xonobotdagi  kabel
zavodi singari korxonalar shular jumlasidandir.
Janubiy  Koreya  katta  miqdorda  AQSH  dollarini  imtiyozli  kredit
sifatida taqdim qilishdi. Lekin shart qo’yishdi: - Butlovchi ehtiyot qismlarni
imkon boricha xorijdan olmay, o’zlaringiz chiqaringlar, dep. Agar shunday
1
 O’zbekiston ovozi. 2009 y. 12 noyabr.
13 yo’l tutilsa, eng avval, mahsulot tannarxi arzonlashadi. O’zbekistonda yangi
sanoat korxonalari qad rostlaydi. 
Korxona  ishga  tushgach  4000  ga  yaqin  mutaxasisni  ishga  jalb  qilish
imkoniyati paydo bo’ladi. Kelgusida xodimlarining bir qismini Yaponiyaga
yuborish ham ko’zda tutilmoqda. 
Bu haqda Bosh direktorning umumiy bo’lim hamda kadrlar masalalari
bo’yicha orinbosari Zafarjon Zulunov 1994-yilda: “Korxona ishga tushgach,
3750 mutaxasisni ishga jalb qilish imkoniyati paydo bo’ladi. Hozirdan ularni
o’qitish,  tayyorlashni  boshlab  yubordik.  Axir  vaqt  g’animat.,  uni  boy
bermasligimiz  kerak.  Dastlab  200  nafar  ishchini  3oy,  ustalarni  9oyga
hamkor  mamlakatga  yubordik  Ish  o’rganib,  mutaxasis  bo’lib  qaytishdi.
Keyin  yana  shuncha  yigitni  jo’natdik.  Shuningdek  yoshlarimizni
Yaponiyaga  ham  yuiborishni  mo’ljallayapmiz.  O’rni  kelganda  aytib  o’tay,
Korxonamizga  hammani  ham  qabul  qilavermaymiz.  Bizda  ishlashni
xohlaganlar tanlov asosida sinovdan o’tishi kerak” 1
 –degan edi. 
Haqiqatdan  ham  bu  yerga  qabul  qilinayotgan  ishchilar  yuqori  tanlov
asosida olinib, o’shanga yrasha maosh bilan ta’minlanadi. Zavod qurilishida
ishlayotgan  ishchilar  bu  yerga  kelganlaridan  norozi  emaslar.  Ular  o’z
vazifalarini sidqidildan bajaroyotganliklarini matbuotda ham elon qilganlar.
Shulardan  bir  nechtasisini  misol  qilib  keltiramiz:  “Shu  korxonaga  kirib
adashmagan  ekanman,  -  deb  yozadi  10-  ko’chma  mexanizatsiyalashgan
colonna  ishchisi  A.  Turg’unov,  -  Jamoa  axil,  bir  yoqadan  bosh  chiqarib
ishlasa har qanday yumushning mushkullik joyi yo’q, yigitlarimiz yillardan
buyon  birga  ishlashib  qadrdon  bo’lib  ketishgan.  Saflarimizga  yangi
qo’shilayotgan  ham  dilkash  insonlar.  Shuning  uchun  ham  ishlagan  sayin
charchoq bilinmaydi. 
 “O’ZDEU “da qurilish ishlari boshlangan dastlabki kunlardanoq bizni
inshootga  taklif  qilishdi.  G’oyat  xursand  bo’ldik.  Lekin  yangi  joyda  oson
1
Xalq so’zi, 2008 -yil 5 - may. 
14 bo’lmasligini  his  etardik.  Har  qalay  do’stligimiz  qudrati  tufayli
qiyinchiliklar ortga chekindi. 
Yopiq binoning deyarli barcha qismi oyoq ostiga beton yotqizilyapti.
U  shundayin  sifatliki  oynaday  yaltiraydi.  Ko’rgan  odamning  dili  yayraydi.
Shunda o’zimga o’zim savol beraman: “Ishlasa bo’lar ekan- ku?”
Brigadamizda yaxshi muhit qaror topgan. Har kim bohona qidirmaydi,
bajarilishi  lozim  bo’lgan  yumushga  vijdonan  yondashiladi.  Koreys
birodarlarimizning  yigitlarimiz  uyushqoqligi,  mehnatkashligi,  dilkashligiga
havaslari  kelayotgani  boisi  ham  shunda.  Axir  dillar  yaqin,  maqsadlar
mushtarak bo’lsa tog’ni talqon qilish hech gap emas 1
. 
“Ertangi  natijani  ko’z  oldimga  keltirayapman”  –  deb  boshlaydi  o’z
xatini  10-  ko’chma  mexanizatsiyalashgan  kolonna  elektr  payvandchisi  M.
Abdumannonov,  -“inson  qilayotgan  ishidan  ko’ngli  to’lsagina  mehnati
unumli  bo’ladi.  O’nyildan  buyon  elektr  payvandchi  bo’lib  ishlayman.  Juda
ko’p inshootlarda ter to’kdim. Lekin “O’ZDEU” qurilishidagidek manzaraga
birinchi duch kelishim”. 
Hozir  ayrim  qurilish  tashkilotlarida  ish  kamligidan  quruvchilarning
aksari bekor o’tirishibdi. Buyerda tinim yo’q. Yuzlab elektro payvandchilar
tongni  tunga  ulab  mehnat  qilishyapti.  Qolaversa  har  birimiz  qilayotgan
ishimizning  ertangi  natijasini  ko’zoldimizga  keltirayapmiz.  Avlodlardan
avlodlarga meros bo’lib qolayotgan yumushni bajarayapmiz. 
Ishdan  noliydigan  joyim  yo’q.  Har  kuni  ertalab  va  ishdan
qaytishimizda  maxsus  avtobuslar  manzilimizga  eltib  qo’yadi.  Maoshimiz
ham  durustgina.  To’g’ri  gohida  elektrotlar  yetishmaydi.  Sovuq  kunlar
kelayapti,  issiq  oyoq  kiyimlari  zarur.  Maxsus  kiyimboshlar  yo’g’risida
va’dalar bo’lsa-da, ularga yetisha olmayatganimiz ham ham bor gap. Ammo
bularning hammasi yo’lga tushib ketishiga ishonchimiz komil. Eng muhimi,
odamlarimiz shijoat, matonat bilan ishlayapti Ertangi yorug’ kunlarimiz sari
dadil qadam tashlayapmiz” 2
. 
1
 Xalq so’zi, 1999-yil 9-noyabr
2
 Xalq so’zi, 1996-yil 1-oktabr
15 Zavod  ishchilarining  dil  so’zlaridan  ko’rinib  turibdiki,  ular  o’zlari
tanlagan  mutaxasislikdan  xursand.  Respublikamiz  kelajagi  yo’lida  sabot
bilan ongli ravishta mexnat qilmoqdalar. 
 “Hisobni  bilgan  yanhlishmaydi,  -deb  o’z  xatini  boshlaydi  quruvchi
muhandis  M.  Raximov,  -  yangi  inshoatning  avvalgi  pritseplar  zavodi
bazasida  tiklanayotgani  g’oyat  maqbul  ish  bo’ldi.  Binoning  asosiy
ustqurmasi  deyarli  saqlanib  qolindi,  Ex-e,  agar  yopiq  binoning  ustki
qismidagi temir quvirdan qilingan to’sinlar, yopqichlar, ustunlarni yangitdan
tiklash lozim bo’lganda bormi?
Muammolar  tuguni  yanada  chigallashib  ketgani  turgan  gap  edi.
Afsuski, og’izga kuchi yetmaganlar bunday oqilona yo’lni o’z kuchlari bilan
o’lchayapdilar. Masalaning ikkinchi tomoni vaqtincha iqtisodiy qiyinchilikni
yengib o’tayotgan kezimizda bundayin ulkan qurulishni barpo etishning o’zi
bo’lmaydi. Uni g’oyat tez tiklayotganimiz boisi ham shunda.
Qurilishda tejamkorlik bilan ish tutilayapdi. Delik beton plitalar yangi
korxonaga  yaroqsiz.  Ammo  ularni  tashlab  yuborilayotgani  yo’q.  Yangi
beton yotqizilayotganda tosiq – qolip sifatida foydalaniladi. 
Korxonamiz  xududida  zudlik  bilan  omborxonalar  tiklanoyotir.
Mavjudlariga  esa  Koreyadan  keltirilgan  dastgohlar  asbob  uskunalar
joylashtirilgan. Bir tomondan qurulish, ikkinchi tomondan butlovchi jihozlar
jamlanyapti.
Xalqimiz  va’da  vafosi  bilan  ulug’  deyiladi.  Insoniyatni  ham
belgilangan  muddatda  foydalanishga  topshirishga  ishonchimiz  komil.
Chunki  har  birimiz  g’ayratimiz,  qobiliyatimiz,  imkoniyatimizni  shunga
safarbar etayapmiz 1
.
Korxona uchun eng zarur mutaxassislarning bir qismi Koreyaga borib
ish o’rganib qaytdilar. Ular Janubiy Koreyada ish o’rganish bilan mehnatga
munosabatni,  qobiliyatlarini  o’stirish  va  qo’llab-quvvatlash  haqidagi
1
 “O’ZDEU” joriy arxivi. 1999 y.
16 dunyoqarashlari  ham  ancha  o’zgarganligi  ko’rinadi.  Bu  narsani  ularning
quyidagi fikrlaridan ham bilish mumkin.
Hasanboy  Hojiyev:  Asaka  pritseplar  zavodida  payvandchi  bo0’lib
ishlardim.  O’z  mutaxxassisligim  bo’yicha  kasbga  yo’naltirishgaa  bordim.
“DEU”  korporatysiyasida  25-26  kundan  keyinoq  ish  qurolini  tutqazdilar.
Ishonib  dastgohlar  yoniga  qo’yishdi.  Yer  chizib  qolmadim  Menga  ma’qul
kelgani  koreyslarning  hamma  ishni  o’z  vaqtida  bajarishlari  bo’ldi.  Vaqtida
ishladi, vaqtida dam olishadi.
Baxromboy  Maxkamov:  Avvalgi  korxonamda  preslovchi  bo’lib
ishlardim.  “DEU”  da  mashina  oldi  yopqichlarining  nuqsonli  joylarini
nazorat  qildim.  Oyiga  100  dollardan  ish  haqi  oldik.  Muhimi  ular  bizga
erinmay  ish  o’rgatishdi.  O’zlaridan  begonasiramadilar.  Shuning  uchun
bo’lsa  kerak  biz  tez  orada  koreys  tilini  ham  o’zlashtirib  oldik.  Olisdagi
yurtning  go’zal  shahrlarini  tomosh  qildik.  Xullas  olam-olam  taasurotlar
bilan  qaytdik.  Yangi  korexonamiz  ish  boshlasa  bemalol  sohamizni  davom
ettiraveramiz.  Abduqahhor  Abdulazizov:  Men  asaka  shahridagi  50-
maktabda  o’qituvchi  edim.  Avvaliga  korxonaga  qabul  qilish  uchun
ro’yhushlik  berishmadi  lekin  aviatsiya  texnikomini  bitirganligimdan
xabardor  bo’lishgach,  quyoshli  o’lkaga  yubordilar.  U  yerda  ozgina  xatolik
o’tsa  yoki  nimadir  bo’lsa,  birinchisining  ishini  ikkinchisi  davom  ettiradi.
Ammo uzrsiz xatoga yo’l qo’ysang, ishchilar jam bo’lishadi-da o’zlari chora
ko’rishadi.  Murakkab  jarayonlarni  rabotlar  boshqaradi.  Ishonchim  komilki,
bizda ham texnika ishchilar bo’lishadi-da og’irini yengil qiladi…
Inshootga Andijondagi 162 qurilish trestining 10- ko’chma kalonnasi
pudratchi  bo’ldi.  2  mingdan  ziyod  ishchilar,  370  ta  muhandis  hodimlar
qurilish ishlarida ish boshladilar. 
Qurilishdagi  enh  muhim  uchastkalardan  biri  zichlash  (  preslash  )
sexidir.  Yer  osti  yo’lagi  4metr  chuqurlikda,  4  metr  kenglikda  qazilgan  va
zich  armaturalar  joylashtirilgan,  bu  yerda  yuqori  bosimdagi  mexanizmlar
ishlaydi  va  bunga  bunga  bardoshli  zamin  bo’lishi  lozim.  140  metrga
17 cho’zilgan  va  zich  armaturalar  joylashtirilgan,  yer  osti  yo’lagidan  metal
chiqindilar  zichlanib  tashqariga  chiqarib  yuboriladi.  Bu  narsa  yuqorida
ishlayotganlarga xalal bermasligi uchun shunday qilinadi. 
Korxonada  uch  smenada  ish  tashkil  qilinganligi  mehnat
unumdorligining  oshishiga  sabab  bo’lmoqda.  Ishchilarning  mehnatga
munosabati ham o’zgacha
Bu  yerda  kun  o’targa  ishlanmaydi.  Yeng  uchida  ish  bajarilmaydi.
Buxaqda payvandchi M. Xoliqovning quyidagi so’zi xarakterlidir: “Aniqlik
kerak. Ozgina  shoshma-  shosharlikka  yo’l  qo’ysangiz  yana  qaytadan  qilish
kerak. Bizda sifatsiz ishlovchiga o’rin yo’q” 1
.
1994-  yilning  oxiriga  kelib  zavodning  asosiy  1-2-3-  konfeyerlari
bitkazib  bo’lindi.  Buyerda  mashina  qismlari  yig’ilib  butlanadi.  Har  bir
jabhada turli yumushlar amalgam oshiriladi. Konveyer qurilishini kopreyalik
mutaxasislar  qabul  qilib  olishadi.  Bu  yerda  ko’pgina  ishlar  betochilar
tomonidan bajariladi. 
Betonchilar  brigadasida  A.  Mirzayev,  S.  Ismoilov,  Q.
Abdumannonovlar eng ilg’or ishchilar deb topildilar. Ular ish rejalarini 110-
120 foizga uddalaganlar. Muhimi taminotda uzilishlar bo’layotgani yo’q.
Quruvchilarning  unumli  ishlari  uchun  barcha  sharoitlar  yaratib
berilgan.  Ayniqsa  betonchilar  bepul  sut-  qatiq,  issiq  ovqat  bilan
ta’minlangan Turar joylariga qatnov uchun maxsus avtobuslar ajratilgan.
Odiljon  Sodiqov:  “Promenergomontaj  “boshqarmasida  rahbar.
“Xonobod- Andijon“ suv qurilishida alohida ibrat ko’rsatgan. Uning yigitlari
korxona  qurilishida  ham  g’ayrat  bilan  ishlayotir.  Quvonarlisi  metall
konstruksiyalarni  payvand  qilishda  sifatli  ish  bajarilayotir.  Ularga  ishonib
topshirilgan  eng  murakkab  ish  uchastkalari  ko’ngildagidek  qabul  qilib
olinayotir.  Odiljon  yetakchiligidagi  azamatlar  safida  “O’ztalkonstruksiya”
tizimidagi Olmaliq, Bekobot, Buxoro, O’sh singari shaharlardan kelgan 101
nafar ishchi mehnat qilayotir. Qurilish davomida zamon talabiga qarab ba’zi
1
“O’ZDEU” joriy arxivi. 2000 y. 
18 o’zgartirilishlar  ham  kiriyilmoqda.  Jumladan  yangi  yig’uv  sexini  qurish
rejalashtirildi. 
Bu joyda avval modeldagi avtomashinani butlash rejalashtirilgandi.
Keyin  niyatlar  o’zgardi.  Korxonaning  istiqboli,  xalqimiz  kelajagi  o’ylab
to’g’ri  qadam  tashlandi.  Xalqaro  bozordagi  chaqqon  sotilayotgan
avtomobilining eng so’ngi – supermodeli kun tartibiga qo’yildi. 
Koreys birodarlarimiz xalqimizning sabr- bardoshi, mehnatkashligi,
tadbirkorligiga  tan  berishdi  chog’i.  Shu  bois  konveyerlardan  “Reyser”  va
uning  so’gi  modeli  “Damas”,  ‘Tiko”  mashinalarini  chiqarish  ko’zlanyapyi.
Yana  shuni  qzyd  etish  lozimki,  1996-  yilning  so’ngi  oylaridan  dastlabki
turkum mashinalari chiqa boshlaydi. 
 “Agrostroy”  korporatsiyasi  bunyotkorlarining  ishlari  alohida
diqqatga  sazovor.  maskur  tizimdagi  ‘Andijon-2”,  “Andijon-3”  tresti
bunyodkorlari  tezkor  ish  olib  boryaptilar.  Ular  zimmasiga  to’rt  qavatli
ma’muriy  binoni  tiklash  vazifasi  yuklatilgan.  Azamatlar  1995-  yilga  qadar
inshootda  so’ngi  ishlarini  poyoniga  yetkazishdi.  400  kishiga  mo’ljallangan
100 o’rinli oshxona, zamon talablariga javob beradigan bino mutasaddilarga
ixtiyoriga berildi. Ayni kunlarda esa yuqori qismidagi ishlar jadal borayapti.
Korxona  sexlaridagi  mehnat  ko’tarinkiligi  dilingizga  zavq  bag’ishlaydi.
Tog’ri,  bundan  bir  necha  oy  muqaddam  armaturalar  o’z  vaqtida  olib
kelinmagani  bois  qurilishda  biroz  depsinish  bo’ldi.  Ammo  kamchiliklarga
barham berildi. 
Shu  sababli  o’nlab  korxonalar  zavodga  ehtiyot  qismlar  yetkazib
berish tayyorgarligini ko’rayotir. Andijondagi “Irmash”, Xonobotdagi kabel
zavodi  singari  korxonalar  shular  jumlasidandir.  Bu  korxonaning  ishga
tushishi  mamlakatimizda  ishsizlik  kamayishiga  va  mahalliy  vakillaridan
ishchilar sinfining ko’payishidan yordam beradi. 
Quvasoydagi  “Kvars”  ishlab  chiqarish  birlashmasida  DEU
korporatsiyasida  tayyorlanadigan  mashinalarning  oynalari  ishlab
chiqarilmoqda.
19 Asaka pritseplar zavodi hissadorlik jamiyatiga aylantirigandan keyin
korxonada  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulot  turi  ko’paydi.  1996-  yilda
Gollandiyaning  “Fontasi”  firmasi  bilan  zamonaviy  texnalogiya  yetkazib
berish hususida shartnoma tuzildi. Endilikda korxona ana shu texnalogiya va
horijdan  keltirilgan  uskunalar  yordamida  ‘O’ZDEUAvto”  qo’shma
korxonasidaishlab  chiqarilayotgan  yengil  avtomashinalar  uchun  yigirma
turdan  ko’proq  butlovchi  qismlar  tayyorlashni  yo’lga  qo’yish
imkoniyatlariga ega bo’ldi.
Bu zavodning qurilishi O’zbekistondagi qator yangi korxonalarning
faoliyatiga ijobiy ta’sir etish bilan bir qatorda qo’shni qardosh respublikalar
bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga yaxshi ta’sir ko’rsatishi tabiiy.
Jumladan,  Asakada  bunyot  etilayotgan  “UzDEUAvto”  avtomobil
zavodi  mahsulotlari  uchun  zarur  ehtiyot  qismlarini  ishlab  chiqarishda
Qirg’iziston  avtomobilsozlarining  ishtiroki  o’zaro  foydali  bo’lishi
shubhasizdir.  O’zbekiston  Prezidenti  Islom  Karimov  va  qirg’iziston
prezidenti Askar Akayev “O’zDEUAvto” zavodiga tashrif chog’ida ana shu
fikrni alohida ta’kidladilar. 
Prezidentlar  zavodda  amalga  oshirilayotgan  bunyotkorlik  ishlarini
ko’zdan  kechirdilar,  ishchilar  bilan  suhbatlashdilar.  Ma’lumki,  Janubiy
koreyaliklar bilan hamkorlikda qurilayotgan bu avtomobil korxonasi kelgusi
yil  mart  oyidan  boshlab  mahsulot  ishlab  chiqarishga  kirishadi.  Zavodda
“Neksiya”,  “Tiko”,  “Damas”  avtomobillarining  yeti  turdagi
modifikatsiyasini  ishlab  chiqarish  mo’ljallanmoqda.  1998-  yilga  kelib  to’la
quvvat  bilan  ishlay  boshlaydigan  zavod  yiliga  200  ming  dona  zamonaviy
avtomobillar  ishlab  chiqara  boshlaydi.  Ushanda  zavodda  2300  nafar  kishi
mehnat  bilan  band  bo’ladi 1
.  Prezidentlar  Islom  Karimov  va  Askar  Akayev
zavodda  yig’ilgan  dastlabki  mashinalarni  ko’zdan  kechirib,  bu  zamonaviy
avtomobillar  texnik  imkoniyatlari  afzalligi  bilan  xaridorlarga  juda  manzur
bo’lishiga ishonch bildirdilar. 
1
 Xalq so’zi. 1995 y. 5 dekabr.
20 “O’zaro muzokaralar davomida biz davomida ko’pgina muammolar
xususida fikrlashib oldik “- dedi janob Kim En Sam. - Ular orasida Koreya
yarim orolini yadrosiz mintaqaga aylantirish masalasi ham bor edi. Shunisi
quvonchliki  bizning  bu  boradagi  sa’y-  harakatlarimiz  qo’llab-  quvvatlandi.
Biz  O’zbekiston  bilan  hamkorlikini  yangi  bosqichga  ko’tarish  niyatimiz.
Yaqinda  bu  borada  imkoniyatlarni  o’rganish  uchun  mutaxasislar  guruhini
yuboramiz. O’zbekiston iqtisodiyotiga sarmoya sarflash maqsadida bo’lgan
koreyalik  ishbilarmonlarni  qo’llab-  quvvatlash,  rag’barlantirish  choralarini
ko’rish niyatidamiz. Koreyalik ishbilarmonlar O’zbekistonda mashinasozlik,
elektronika,  aloqa  tarmoqlarini  rivojlanytirish,  gaz  qazib  olisgda
ko’maklashadilar” 1
. 
Koreya  Respublikasi  Prezidenti  1985-yilning  15-17  -  fevralida
Koreyaga qilgan tashrifi chog’ida O’zbekiston yoshlarining Koreyada talim
olish, kasb egallash masalalariga alohida e’tibor qaratgan edi. Xususan, shu
yilning o’zida respublikamizdan bir5r yarim mingdan ko’proq yosh yigitlar
va qizlarni jo’natish ko’zda tutilgandi.
Zero,  yurtboshimiz  Oliy  majlisning  birinchi  sessiyasidagi  dasturiy
nutqida  ta’kidlab  o’tganidek,  biz  farzandimizning  baxti  va  kelajagi  uchun
mehnat qilamiz. Chunki ertangi kunimiz yoshlarimizning qanday bo’lishiga
bog’liq. 
Ikkinchidan,  respublikadea  iqtisodiy  islohotlarni  amalgam  oshirish,
ayniqsa, ularni chuqurlashtirish chet el sarmoyalarini keng jalb qilish, kichik
va  o’rta  biznesni  jadal  rivojlantirish,  yoshlarning  dunyoqarashini
o’zgartirish,  boqimandalik  kayfiyatini  yo’  q  qilish  muhimahamiyat  kasb
etadi. Bu o’z navbatida yangi texnalogiyalarni egallashga qobiliyati bo’lgan
yoshlar  orasida  ishchi  kadrlar  va  yuqori  mutaxasislar  tayyorlashni  talab
qiladi.  Bu  vazifani  hal  qilishning  asosiy  yo’nalishlaridan  biri  yoshlarni
jahonning  taraqqiy  etgan  mamlakatlariga,  jumladan,  Koreyaga  kasb
o’rganish  va  ishlashga  yuborishdan  iboratdir.  Bu  yo’nalishda  yo’nalishda
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 7 iyun
21 respublikamizda  ma’lum  ishlar  olib  borilishining  dalili  sifatida
“O’zDEUAvto”,  “O’zDEUelektroniks”,  “Goldstar”  korxonalari  uchun
Koreyadan  sarmoyalarni  jalb  qilish  yo’li  bilan  ishchi  kuchini  tayyorlashni
tashkil etish tajribasini keltirish mumkin.
Eng  muhimi,  yoshlarimizga  tadbirkorlik  malakasini  singdirish
lozim. Ishlab chiqarilayotgan mahsuloytlarning 70 foizdan ko’prog’i kichik
va  o’rta  biznes  korxonalariga  to’g’ri  kelayotgan  Koreya  imkoniyatlaridan
foydalanish  bunda  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Chunki  faqat  shu  yilning
o’zidagina O’zbekistonda bir necha ming kichik biznes korxonalarini ochish
mo’ljallangan. 
- Prezidentimizning  1992-  yili  Koreyaga  qilgan  tashrifidan  so’ng
Mehnat  vazirligi  Koreyaning  zahiralar  kompaniyasi,  o’qitish  bo’yicha
xalqaro  korparatsiya  maqomiga  ega  bo’lgan  Koreyaning  kichik  biznes
federatsiyasi  (Kitko),  mamlakatning  mehnat  va  sanoat  vazirligi  bilan
birgalikda O’zbekistondan Koreyaga yoshlarni o’qish va ishlashga yuborish
to’g’risida qator shartnomalar tuzdi. Shunga muvofiq, vazirlikning mahalliy
tashkilotlari  tomonidan  yoshlarni  tanlash  amalgam  oshiridi.  Ularni  koreys
tiliga o’rgatish tashkil qilindi. Hozirgi kunda 200 nafar yoshlarni yengil va
to’qimachilik  sanoati  sohasidagi  kichik  va  o’rta  biznes  korxonalarida
o’qitish va ishlatish uchun Koreyaga jo’natish boshlandi. 
Tanlovdan  o’tgan  va  Koreyaga  jo’natiladiganlarning  har  biri  bilan
uning  huquq  va  majburiyatlarini,  o’qitish  shartlari  hamda  ishga
joylashtirilishini ko’zda tutgan shaxsiy  shartrnoma tuzildi. Buning yana bir
ahamiyatli  tomoni  Koreyaga  o’qish  vca  ishga  jo’nab  ketayotganlar  qaytib
kelganlaridan  so’ng  O’zbekistonning  tegishli  korxonalarida  ishlash  yo’li
bilan  olgan  bilim  va  malakalaridan  foydalanish  majburiyatini  o’z
zimmalariga oldilar. 
1995-  yilga  kelganda  Asaka  shahrida  yengil  mashinalar  va  kichik
avtobuslar  ishlab  chiqaradigan  zavod  qurilishi  yanada  qizg’in  tus  oldi  va
nihoyasiga  yetishiga  yaqinlashdi.  Bo’lajak  avtomobilsozlardan  185  nafari
22 “DEU” korparatsiyasi korxonalarida va o’quv markazlarida tajriba o’rganish
uchun Koreya respublikasigs jo’nab ketdi 1
. 
Ularning  orasida  “O’zDEUAvto”  qo’shma  korxonasi  huzurida
ochilgan  kursda  ingliz  va  koreys  tillarini  o’rgangan  ishchilar,  muhandis-
texnik  xodimlar  bor.  Ular  avtomobillar,  konveyerlar,  stanoklarning
texnikaviy jihatlarini, ishlab chiqarishga doir bilimlarini chuqurlashtiradilar. 
Shu morinda aytib otish kerakki, tuzilgan shartnomalarga o’qish va
ishlash  davri  biryillik  qilib  belgilandi  va  u  ikki  yilga  uzaytirilishi  ham
mumkin.  Har  bir  ishchimizga  asosiy  vaqtda  ishlashi  uchun  260  AQSH
dollari  miqdorida  ish  haqi  belgilangan.  Ish  vaqtidan  tashqari  bajargan  ishi
uchun  qo’shimcha   ravishta  300  dan  500  dollargacha  ishlash  imkoniyati
mavjud. Ishchilar bepul uch mahal ovqat va qulay sharoitlari bo’lgan turar-
joy  bilan  ta’minlanadi.  Bunga  ish  beruvchi  245  AQSH  dollarigacha
sarflaydi 2
.  Shuningdek,  ishchining  Koreyaga  borishi  va  u  yerda  yurish
harajatlari  ish  beruvchi  hisobidan  bo’ladi.  Bunda  yana  muhimi  shuki,
shartnoma  shartlarida  yoshlarimizni  tabiiy  sug’urta  qilish,  mehnat
xafsizligini  ta’minlash,  mustahkam  ijtimoiy  himoya  qilish  masalalari  ham
ko’zda tutilgan.
- O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Koreyaga  bo’lgan  1995  yilgi
tashrifi  natijalari  bo’yicha  bir  yarim  minga  yaqin  yigit  va  qizni  malaka
oshirishga  yuborish  to’g’risida  kelishib  olingani  istiqbolning  yaxshiligini
ko’rsatib turibdi. 
- Shuni ham nazarda tutish kerakki, Koreyada amalda bo’lgan tartib bo’yicha
ish  beruvchilar  o’rta  va  kichik  biznesga  chet  el  ishchi  kuchini  shundagina
jalb  qilishlari  mumkin  bo’ladiki,  qachonki  ular  chiqarayotgan
mahsulatlarning  50  foizdan  kam  bo’lmagan  mahsuloti  chetga  chiqarishga
mo’ljallangan bo’lsa. Demak bizning yoshlarimiz korxonalarda ishlab turib,
yangi  texnalogiyalar  bilan  ishlashning  katta  imkoniyatlari  va  mehnat
malakasiga ega bo’ldilar.
1
 Xalq so’zi. 1995 y. 5 aprel.
2
Xalq so’zi. 1995 y. 11 mart. 
23 - Respublikamiz  yoshlari  aynan  shu  sohaga,  hozircha  poyabzal  va
to’qimachilik  sanoatiga  yuborilmoqda.  Kiyinchalik  esa  buning  miqyosini
metalni  qayta  ishlash  va  mashinasozlik  korxonalari,  mebel  sanoati,
radioelektronika zamonaviy ofisva tibbiy asbob – uskunalar ishlab chiqarish
sanoati hisobiga kengaytirish imkoni bor.
  Ammo  ko’p  narsa  biz  yoborayotgan  dastlabki  200  nafar  yoshlarning
qanchalik  mvofaqiyat  bilan  ishlashlariga  bog’liq  bo’ladi.  Ularning
zimmasiga  katta  masu’liyat  yuklangan,  albatta.  Darxaqiqat,  tuzilgan
shartnomalar  bo’yicha  ular  o’z  vazifalarini  qanday  bajarishlari,  o’zlarini
qanday  tutishlariga  qarab  koreys  biznesmenlarining  O’zbekistondan  ishchi
kuchini  jalb  qilishga  intilishlari  belgilanadi.  DEU  tajribasidan  kelib  chiqib
shuni  aytish  mumkinki  yoshlarimiz  zimmasiga  yuklangan  ishonchni  sharaf
bilan ado etishlariga shubha bo’lishi mumkin emas.
 1995 yil 1 – iyun kuni O’zbekiston Respublikasi Prezdenti Islom Karimov
Koreya  Respublikasining  “DEU“  kompaniyalari  gruhi  raisi  Kim  U  Zun
rahbarligida  delegatsiya  azolarini  qabul  qiladi  .  “O’zbekisto  mustaqillikga
erishganidan  buyon  qisqa  davr  o’tganiga  qaramay,  -  dedi  mamlakatimiz
rahbari, - biz xorijiy sheriklar bilan ishlash bo’yicha talay tajribaga va ushbu
hankorlik  natijalarini  qiyoslab  ko’rish  imkoniga  ega  bo’ldik.  Shu  ma’noda
“DEU”  kompaniyasi  bilan  hamkorligimiz,  xususan,  Asakada  qurilayotgan
avtomobil  zavodi  o’zaro  munosabatlarimiz  tarixida  muhim  sahifa  bo’lib
qolishiga ishonch hosil qilmoqdamiz” 1
.
 O’zbekistondagi  barqarorlik  vag’arb  kuzatuvchilari  ham  etirof  etayotgan
iqtisodiy  o’sish,  qolaversa,  O’zbekistonlik  hamkorlarning  ishga  ma’suliyati
koreyalik  tadbirkorlarning  mamlakatimizga  nisbatan  katta  qiziqishga  sabab
bo’lmoqda.  “Asakadagi  avtomobil  zavodi  qurilishini  borib  ko’rganimizdan
so’ng,  bunga  yana  bir  marotaba  amin  bo’ldik.  Biz  bugundan  binoan
O’zbekistonga  sarmoya  kiritish  borasidagi  rejalarimizni  yanada
muvofiqlashtirish va kengaytirish niyatidamiz “- dedi Kim U Jun.
1
 Xalq so’zi. 1995 y. 2 iyun.
24 Suhbat  davomida  Asakadagi  O’zDEUAvto  “O’zbekiston-  Koreya
qo’shma  korxonasi  qurilishini  tezroq  yakunlash,  zavodga  jamlovchi
uskunalar  yetkazib  berish,  qo’shma  bank  tashkil  etish,  mahsulotni
realizatsiya  qilish  hamda  Koreyada  o’zbek  mutaxasislarining  malakasini
oshirish bilan bog’liq masalalar muhokama etildi.
Bugun  Koreyadagi  avtomobil  zavodida  500  dan  ortiq
o’zbekistonliklar  ish  o’rganmoqda 1
.  Shuni  yashirmay  aytishim  kerakki,  biz
ularga  qanchalik  murkkab  talablar  qo’ymaylik,  barchasini  uddasidan
chiqishdi. Hozir ular ishlab chiqargan mahsulotni koreyalik ishchilarnikidan
farqlay  olmaymiz.  Koreyslar  o’zbeklarning  qo’li  gul  xalq  ekanligiga  yana
bir  bor  amin  bo’ldilar.  Kelgusida  yana  2  mingga  yaqin  o’zbek  yigit  qizini
malaka oshirish uchun koreyaga taklif qilish niyatidalar. 
Asakadagi  avtomobil  zavodi  o’zaro  hamkorligimizning  ulkan
yutug’iga  aylanishi  shubhasiz.  “DEU”  kompaniyalari  esa  O’zbekiston  va
Koreya  o’rtasidagi  munasabatlarning  yanada  mustahkamlanishi  uchun
xizmat qiladi. 
1996-  yil  bahorida  mustaqillik  sharofati  bilan  tamal-  toshi  qo’yilgan
ulkan  sharoitlardan  biri  o’zining  ilk  “qaldirg’ochlarini  hayotga  uchirma
qilishga “ muyassar bo’ldi. Andijonning so’lim Asaka shahrida barpo etilgan
“O’zDEUAvto”  qo’shmaq  korxonosi  o’zining  birinchi  mahsulotini
xaridorlar e’tiboriga havola qildi. 
Ma’lumki,  Janubiy  Koreyaning  “DEU”  avtomobilsozlik  korxonasi
mahsaulotlari  butun  dunyo  avtomobil  ishqibozlarining  xolis  baxosiga
sazovor  bo’lgan.  Umuman,  “DEU”  turdosh  korxonalarining  tayyorlagan
mahsulotlari  ham  jahon  bozorida  o’z  qiymatiga  ega.  Shuning  uchun  ham
1992-yilda  Prezidentimiz  I.  Karimov  Koreyaga  tashrif  buyurgan  chog’ida
“DEU”  avtomobilsozlik  korporatsiyasi  bilan  O’zbekistonda  qo’shma
korxona  tuzish  to’g’risida  kelishib  qaytgandi.  O’sha  safarning  samarasi
o’laroq  ayni  kunda  mamlakat  aholisi  quvonchli  voqeaning  shohidi  bo’ldi.
1
 Xalq so’zi. 1995 y. 2 iyun.
25 Bu,  aytish  mumkinki,  asrga  tatigulik  voqea,  deya  sharh  qilishi  mumkin
bo’lgan  va  O’zbekiston  Respublikasi  tarixiga  zarhal  harflar  bilan  bitishga
loyiq xodisadir. 
“O’zDEUAvto”  qo’shma  korxonasi  birinchi  liniyasining  ochilishi
marosimiga  mamlakat  Bosh  vaziri  U.  Sultonov,  Bosh  vazirning  birinchi
o’rinbosari  I.Jo’rabekov,  Andijon  viloyati  hokimi  K.  Obidov,  “DEU”
turdosh korxonalari prezidenti Kvan Ki Li janoblari tashrif buyurdilar. Ular
ko’p  ming  kishilik  mitingda  so’zlagan  nutqlarida  mazkur  korxonaning
naqadar dolzarbligi, jahon ahamiyatiga molik mahsulotlarni ishlab chiqarishi
va bu, O’zbekiston kelajagida muhim o’rin tutajagini alohida e’tirof etishdi:
-  “O’zDEUAvto”ni  “Orta  Osiyoning  mo’jisasi”  deya  atshayotgani  bejiz
emas  dedi  o’z  so’zida  Bosh  vazir  janoblari.  Chunki  do’stlik  qudrati  bilan
barpo  etilgan  bu  inshoot  iqtisodiyotimizning  barqarorlashuviga  xizmat
qiladi.  Bunday  quvonchli  voqeaga  Prezidentimiz  Islom  Abdug’aniyevich
Karimov  tashabbusi  bilan  asos  solingan  edi.  Korxonaning  qisqa  fursatda
qurib bitkazilishiga Janubiy Koreya Prezidenti Kim Yan janoblari hamkatta
hissa qoshdilar” 1
. 
Darhaqiqat,  juda  qisqa  vaqtda  shunday  ulkan  korxonani  bunyod
etishning  o’zi  bo’lmaydi.  Bunda  mamlakat  viloyatlaridankelib  bu  yerda
halol ter to’kkan quruvchilar mehnati bor. 4000 ming kishilik katta jamoa bir
tan,  bir  jon  bo’lib  uni  yo’qdan  bor  qildilar.  Qolaversa,  minglab  andijonlik
yoshlar  Janubiy  Koreyada  avtomobilsozlik  sirlarini  o’rganib  qaytishdi.
Ularning kecha do’st mamlakat tuprog’ida o’rgangan bilimlari ertaga, aytish
mumkinki,  bugndan  mustaqil  O’zbekiston  iqtisodiyotini  barqarorlashtirish,
uni  jahon  hamjamiyati  oldida  nufuzini  oshirishga  xizmat  qilishi  shubhasiz.
Qo’shma  korxonani  bunyod  etish  tadbirlarida  viloyat  hokimligining  ham
o’ziga yarasha xizmati bor. Ayni vaqtda ham hokimlik katta tashkilotchilik
ishlarini olib bormoqda.
1
 Savdogar. 1996 y. 9 aprel.
26 Miting  paytida  so’zga  chiqqan  “DEU”  tutdosh  korxonasi  prezidenti
Kvan  Ki  Lining  e’tirofi8  barchaning  qalbiga  faxr  tuyg’ularini  uyg’otdi:
“Bugungi  kun  hech  qachon  sedan  chiqmasa  kerak,  chunki  O’zbekistonda
birinchi avtomobil ishlab chiqarilgan kundir, - dedi u. Bukorxona juda qisqa
vaqt – ikki yilda ishga tushirildi. Albatta, bu vaqt ichida o’zaro hamkorlikda
katta  ishlar  qilindi.  Xatto  bunga  ishonging  kelmaydi.  Ishimiz  samarasi
ko’rina  boshladi.  Endigi  vazifa  avtomobillarning  jahon  bozorida  xaridorgir
bo’lishini ta’minlashdir. 
Albatta,  bu  eng  dolzarb  vazifalardan  biri.  Buning  uchun  o’zbek
mutaxasislarida bilim va ko’nikma, eng asosiysi, hohish mavjud. O’gan yili
qo’shma  korxona  lavha  tayyorlagan  paytda  korxonaning  ishlab  chiqarish
bo’limi menenjeri Xotamjon Sotvoldiyev bilan suhbatlashgan edim. Esimda,
o’shanda  unda  “O’bekistonda  ushlab  chiqarilgan  mashina  DEU  ning  farq
qilishi  mumkinmi?”  deya  savol  bergan  edim.  Ayni  paytda  uning  javobi
xotiramda aylandi. 
-Bizning  maqsadimiz  farq  qilmasligiga  erishishdir,  -  degan  edi  u.
Shunday mahsulot  ishlab  chiqarishimiz  kerakki, ikkita  mashinani  bir  joyga
qo’yib,  “Qaysisi  O’zbekistonda  tayyorlangan”  deyilsa,  hech  kim  ajrata
olmasin…
Bu xaqiqiy mutaxassis, yosh o’zbek avtomobilsoz ustaning javobidir.
Demak, u shunday qat’iyat va ishonch bilan korxona kelajagiga yorqin fikr
bilan qarar ekan, nega biz ishonmaylik?” 1
. 
Jahon  mashina  bozor  raqobati  kuchli  bozorlardan  biridir.  Buni  hatto
bugun  yetti  yoshdan  yetmish  yoshgacha  bo’lgan  fuqarolarning  barchasi
biladi.  Shunday  ekan,  sifatli  avtomobil  tayyorlash  uchun  zamonaviy
texnalogiya  va  uskunalar  kerak  bo’ladi.  Qo’shma  korxona  sexlarida  ayni
paytda ishlayotgan  barcha  jihozlar ishining  sifati  va sanog’i  bilan ham eng
zamonaviydir.  Buni  suhbatlar  jarayonida  koreys  mutaxasislari  ham  a’atirof
etishdi. 
1
 Savdogar. 1996 y. 9 aprel.
27  …Mitingdan  so’ng  O’zbekiston  Respubliukasi  Bosh  vaziri  U.
Sultonov  va  DEU  prezidenti  Kvan  Ki  Li  janoblari  alvon  lentani  qirqishib,
birinchi  o’zbek  avtomobili  -0001  raqamli  “Damas  “ga  yo’l  ochishdi.
Shundan  so’ng  ikkinchi  va  uchinchi  avtomobillar  ham  “hayotga  yo’llanma
“olishdi.  Eng  birinchi  avtomobillardan  mamlakat  Bosh  vaziri  U.  Sultonov,
Bosh  vazir  o’rinbosari  I.  Jo’rabekov,  viloyat  hokimi  Q.  Obidov  va
DEUprezidenti Kvan Ki Li janoblari sayr qilishdi.
“O’zDEUAvto”  qo’shma  korxonasi  uchun  haqiqiy  bayram  yilning
ikkinchi  yarmida  boshlanadi.  Chunki  bu  yerda  “Tiko”  va  “Neksiya”
avtomobillari ishlab chiqariladi boshlanadi. Birinchi yil o’ttiz mingga yaqin
mashina  tayyorlash  ko’da  tutilgan  bo’lsa,  keyingi  yillardan  boshlab  yiliga
200 ming dona avtomobil ishlab chiqariladi.
Korxonada tayyorlangan mahsulot birinchi navbatta mamlakat bozori,
so’ngra,  Hamdo’stlik  davlatlari,  Sharqiy  Yevropa  va  Osiyo  mamlakatlari
bozorida sotiladi.
…1996- yil, 25- mart …Bu sana mamlakat tarixi zarvaraqlariga oltin
harflar  bilan  bitilishi  shubhasiz.  Chunki  hududi  shu  kuni  O’zbekistonning
birinchi  avtomobili  tayyorlangan  kundir.  Zero,  hoh  avtomobil  bo’lsin,  xoh
boshqa  o’z  yurtimizda  ishlab  chiqarilgan  mahsulot  bizning,  o’zbeklarning
faxridir.
 
 
 
I.3. Elektronika sanoatini rivojlantirish yo’lidagi aloqalar.
Ma’lumki,  hozirgi  davrda  hayotni  elektronikasiz  tasavvur  qilib
bo’lmaydi.  O’zbekistonda  ham  bu  sanoatning  tarmog’ini  rivojlantirish
uchun imkoniyatlar mavjud va bu borada Koreyadan yordamga kelmoqda.
Chunki Koreya Respublikasi elktronika sanoatining dovrug’ini dunyoning
ko’p  joylarida  yaxshi  bilishmadi.  Mamlakatimizdagi  ko’pgina  savdo
do’konlarida  bu  mahsulot  sevib  harid  qilinmoqda.  Elektronika  sanoatini
28 rivojlantirish uchun Farg’onadagi bir necha qo’shma korxona hamkorliklar
bilan  samarali  hamkorlik  qilishmoqda.  “Arlan”  qo’shma  korxonasining
faoliyatini  Koreyada  ham  yaxshi  bilishadi.  DEU  firmasi  ham  Farg’onada
ko’p  tarmoqli  telefon  stansiyasining  qurilishini  jadallik  bilan  davom
ettiryapti. 
1994- yil boshida respublika hukumati tashabbusi bilan mazkur firma
bilan hamkorlikda Toshloqda to’qimachilik korxonasi 1
 bunyod etish haqida
kelishib olindim.
Bozor  munosabatlari  o’zining  butun  murakkabliklari  bilan  kundalik
hayotimizga  kirib  borayotgan  hozirgi  damda  barcha  mehnat  jamoalari
oldida bir qator muammolarni ko’ndalang qilib qo’ymoqda. Ularni oqilona
hal  etishga  erishayotganlarning  odimlari  tobora  ishonchli  va  mustahkam
bo’moqda. 
Xuddi  shunday  korxonalardan  biri  Toshkentdagi  “Zenit”  zavodidir.
Bu  yirik  korxona  xalq  xo’jaligi  mollariga  bo’lgan  talab  va  ehtiyojni
qondiradirish maqsadida bir qancha ishlarni amalgam oshirdi. 
Korxona  qoshida  tashkil  etilgan  O’zbekiston  va  Janubiy  Koreyaning
“O’zDEUelektroniks”  qo’ma  korxonasida  ishlab  chiqarilgan  ixcham  va
bejirim rangli televizorlarni poytaxtimizning barcha markaziy do’konlarida
uchratish mumkin. 
Bundan  bir  necha  yil  muqaddam  O’zbekistonda  shunday  ajoyib
mahsulotlar ishlab chiqarilishi hech kimning hayolioga ham kelmagan edi.
Tasviriy  ekranning  halmi  29  dyum,  og’irligi  yarim  pud  bo’lgan,  40
dasturli 2
 ushbu rangli televizorlar mustaqiligimizning mevasidir. 
Qo’shma  korxona  respublikadagi  iste’molchilar  uchun  rangli
televizorlarning  ikki  xil  turini  –  katta  va  kichik  hajmdagi  shuningdek
radiotelefonlar,  videomagnitafonlar,  electron  to’lqinli  pechlar,
muzlatgichlar,  kir  yuvish  mashinalari,  chang  yutgichlar,  magnitafonlar,
audiokassetalar,  electron  dazmollar  kabi  mahsulotlarni  ishlab  chiqarishda
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 22 yanvar.
2
 O’zbekiston ovozi. 1993 y. 23 dekabr.
29 O’rta  Osiyoda  yagona  korxonadir.  Undan  tashqari  mazkur  tarmoqda
radioapparatlar,  musiqiy  qo’ng’iroq,  “oynai  jahon”  uchun  boshqaruv
kanali,  avtomobil  uchun  qo’riqlovchi  signalizatsiyalar  mahsulotlar  ishlab
chiqarilmoqda.
 Magsulotlar  asosan  O’zbekistonning  xom  ashyosi  hisobiga
tayyorlashmoqda  Zarur  anjomlar,  uskunalar,  texnalogik  qurilmalarning
barisi  Janubiy  Koreya  zimmasiga  tushadi.  Tushayotgan  daromadning  50
foizi O’zbekistonda qolsa, 50 foizi Janubiy Koreyaga o’tadi. 
“O’zDEUelektroniks”  O’zbekiston-  Koreya  qoshma  korxonasining
bosh  direktori  Kyung  Cho:  “O’zbekistonning  biz  ishbilarmonlarni  o’ziga
ohangrabodek  jalb  qilgan  tomoni  sobiq  ittifoq  hududida  eng  barqarorligi,
ulkan  tabiiy  resurslar  salohiyatiga  boy  o’lka  ekanligidir.  Maqsadimiz  bu
yerlarga  sarmoya  sarflab,  katta  boylik  orttirish  emas,  balki  o’zbek
mutaxasislarni  tayyorlash,  teng  sheriklik  asosida  O’zbekiston  –  Koreya
hamkorligini yanada rivojlantirishdan iboratdir” 1
- degan edi. 
Endilikda  zavod  boshqa  yetakchi  firmalarning  ham,  korlikni  yo’lga
qo’yib  “Gold  star  “video  va  audio  pleyirlarini  ham  ishlab  chiqaradigan
zavod  Buxoroda  mahsulot  chiqara  boshladi.  Ishga  tushirilgan  navbattagi
hamkorlik  mahsuli  –  paxtani  qayta  ishlab  keng  istemol  mollari
tayyorlaydigan qo’shma korxonadir. 
Janubiy Koreya bilan hamkorlikda O’zbekiston chiqarayotgan telefon
apparatlari nafaqat respublikamiz xonadonlari va muassalarida balki, MDX
tarkibidagi qo’shni mamlakatlarda ham yaxshi xizmat qila boshladi.
O’zbekiston  aloqachilari  oldida  yaqin  yillar  ichida
telekommunikatsiya  vositalarini  rivojlantirish  va  zamonaviylashtirish
borasida  katta  va  rang-  barang  vazifalar  turibdi.  Hukumat  tomonidan
tastiqlangan  milliy  dasturda  1995-2000  yillarda  respublika  shaharlari  va
qishloqlarida  400ming  raqamli  yangi  ATS  qurish,  tarmoq  quvvatini  1,5
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 1 noyabr.
30 barobar  oshirib,  har  100  kishi  hisobiga  10,1telefon  bo’lishini  ta’minlash
nazarda tutilgan 1
. 
Aloqa  vazirligi  korxonalari  ana  shu  vazifani  amalgam  oshirish
maqsadida  hozirdanoq  bir  qator  muhim  vazifalarni,  jumladan,  horijiy
firmalar  bilan  hamkorlik  asosida  hal  etishga  kirishdilar.  Janubiy
Koreyaning “DEUtelekom” firmasi bilan hamkorlikda bundan bir yil ilgari
Farg’ona  vilayatida  qurilgan  50  ming  raqamli  ATS  ishlab  turibdi.  Shu
firma  hamkorligida  qurilgan  40  ming  raqamli  ATS  foydalanishga
topshirish arafasida. 
Yangi  ishga  tushirilayotgan  hamma  obyektlar  raqamli, elektron ATS
lar  bo’lib,  eng  zamonaviy  jahon  talablari  darajasidadir.  Toshkent  va
Andijon  zavodlari  bazalarida  kabel  telefon  mahsulotlari,  Urganchdagi
aloqa  zavodi  bazasida  o’zimizning  raqamli  ATS  mizni,  Toshkentdagi
qurilayotgan  aloqa  zavodida  yangi  aloqa  yo’nalishlari  ochish  apparatlar
ishlab chiqarish masalasi ochiq qolgan edi. 
Toshkentdagi  aloqa loyiha-  konstruktorlik byurosi o’z shaxsiy  ishlab
chiqarish  bazasida  keng  doiradagi  abanentlarning  hamyoni  ko’taradigan
telefon  telefon  apparatlari  ishlab  chiqarishni  zimmasiga  oldi.  Jamoa  bu
borada bir muncha tajribaga ega- bir necha yildan beri taksafon va telefon
apparatlari  uchun  ayrim  qismlar  ishlab  chiqarib  keldi.  Endi  esa  telefon
apparatlari  ishlab  chiqarishga  qaror  qilindi.  O’zbekistondagi  va  MDX
mamlakatlaridagi ayrim ishlab chiqaruvchilar bilan bazi qismlarni yetkazib
berish hususida bitimlar tuzildi.
Radioodagi  taniqli  “UEFtelefon”  zavodi  loyiha-  konstruktorlik
byurosiga  btelefon  apparatlari  korpusining  plastmassali  zagatofkasini
yetkazib  bera  boshladi.  Aloqa  loyiha-  konstruktorlik  byurosi  esa  hamma
texnalogik  va  ishlab  chiqarish  jarayonlarini  o’zi  bajarmoqda.  Hamma
ishlab  chiqarish  uchastkalari  ishchilari  yagona  texnalogiya  asosida
tayyorlangan  qismlar  malakali  ishchilardan  tashkil  topgan  yig’uv  sexida
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 3 noyabr.
31 butlanib,  tayyor  telefon  apparatlariga  aylantirilmoqda,  so’ng  sinovdan
o’ykazish uchun topshirilmoqda.
Shunday  qilib,  abanentlarning  apparatlarga  bo’lgan  talablarini  to’la
qondirish  mumkin.  Narxi  ham  xorijdan  keltirilayotganiga  nisbatan  30-40
foiz  arzon.  Shunisi  diqqatga  sazovorki,  O’zbekistonning  bunday  birinchi
telefon  apparatlari  yirik  korxonada  emas,  balki  konstruktorlikbyurosining
sexlarida ishlab chiqarilmoqda. Chunki, bu yerda istedodli konstruktorlar,
mohir muxandis- texnik xodimlar mehnat qiladi. Ular erishgan boy tajriba
raqobatdosh murakkab apparatlar yaratish imkonini bermoqda.
Tabiiyki  aloqa  loyiha-  konstruktorlik  byurosi  jamoasining  o’ziga
yarasha muammolari bor. Chunonchi, ayrimzarur qismlarni hozircha MDX
va  Boltiqbo’yi  mamalakatlaridan  olishga  majbur  bo’lishmoqda.  Hisob-
kitob  qilish  uchun  esa.  AQSH  dollari  zarur.  Uni  o’zimizning  banklardan
so’mga olish hozircha oson emas. 
Shu  bois  telefon  apparatlari  ishlab  chiqarish  banklardan  valyuta
olishni biroz osonlashtirish istagini bildirmoqdalar. Uzoq o’lkalardan xarid
qilinayotgan  ayrimqismlarni  ba’zan  “O’zbekiston  havo  yo’llari
“aviyatsiyasi  samalyotlarida  keltirishga  to’g’ri  kelayotir.  Buning  uchun
aviakoimpaniya  bilan  bog’lanish  va  kelishishga  to’g’ri  kelayotir.
Binobarin,  hech  qanday  imtiyoz  haqida  gap  bo’lishi  mumkin  emas,  faqat
rozi bo’lsalar bas.
Aloqalik  loyiha-  konstruktorlik  byurosi  talab  katta  bo’lgan  mahsulot
ishlab  chiqarilayotgani  hisobga  olinib,  unga  ba’zi  imkoniyatlar  yaratib
berilsa maqsadga muvofiq bo’lar edi. Uning rahbarlari respublikada ayrim
korxonalar bilan birgalikda ish yuritish imkonini izlamoqdalar. Chunonchi,
“Rele  va  avtomatik”,  “Vastok”,  “Promsayaz”,  “Foton”  ishlab  chiqarish
birlashmalari  bilan  hamkorlik  yo’lga  qo’yildi.  Mahalliy
telekomunikatsiyalar  uchun  ko’pgina  qismlar  bu  yerda  shu  yo’l  bilan
ishlab  chiqarilmoqda.  Kelajakda  apparat  hamda  aloqa  tarmoqlarini
rivojlantirish  va  foydalanishda  asqotadigan  turli-  tuman  qismlarni
32 respublikaning  o’zida  ishlab  chiqarishni  yo’lga  qoyish  mumkin.  Buning
uchun hamma imkoniyatlar bor. 
Janubiy  Koreyaning  yana  bir  mashhur  firmalaridan  biri  “Samsung”
bilan  Respublikamiz  o’rtasida  muhim  aloqalar  o’rnatildi.  Bu  hamkorlik
natijasida  O’zbekiston  elektronika  sanoatini  barpo  etish  imkoniyati
tug’ilmoqda.
Sifat  bo’yicha  jahon  andazalari  sinovidan  o’tkazish  maqsadida
“Foton”  ishlab  chiqarish  birlashmasi  1995-yil  aprelida  bu  yerda
tayyorlangan  20  turdan  ko’proq  elektronika  buyumlarining  namunalarini
Janubiy  Koreyadea  mashhur  bo’lgan  “Samsungelektroniks  grupp”
firmasiga yubordi 1
. Bu bilan jahon bozoriga ishonchli qadam qo’yildi. 
Bugungi  kunda  O’zbekiston  sanoatining  turli  tarmoqlarini  jumladan,
elektronikani rivojlantirishi uchun muayyan imkoniyatlarga ega. Biroq biz
texnalogiya va mahsulot sifati bo’yicha hali dunyo mezonidan orqadamiz.
Muddao  esa  elektronika  sohasining  peshqadam  firmalarining  ko’magisiz
erishib  bo’lmaydi.  “Samsung-  elektroniks  “-  shulardan  biridir.  Bundan
ancha yil avvalqator korxonalarimiz ushbu firma bilan shartnoma tuzishga
kirishgan edi. Lekin bu o’z samarasini bermadi. Chunki Janubiy Koreyalik
ishbilarmonlar  jahon  miqyosidagi  obro’-  e’tiboriga  putur  yetishidan
cho’chishdi. 
Va,  nihoyat,  o’zaro  foydali  hamkorlikning  g’ildiragi  ko’rib
turganingizdek, sekin- asta yura boshladi. Bunda O’zbekiston Prezidenti I.
Karimovning  yaqinda  Koreya  Respublikasiga  qilgan  davlat  tashrifi  turtki
bo’ldi.  Rasmiy  uchrashuvlar  barobarida  yurtboshimiz  “Samsung
elektroniks  grupp”  ning  raisi,  janob  Jin  Ku  Kong  bilan  ham
suhbatlashdilar.  Muloqot  chog’ida  esa  elektronika  sohasida  ikki
tomonlama  samarali  hamkorlik  qilish  masalalari  muhokama  qilindi.
Prezidentimizning  mustaqil  O’zbekistonni  rivojlantirish  bo’yicha  rejalari,
uning  bilimdonlik  bilan  bu  jarayonga  yondashuvi  janubiy  koreyalik
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 5 may.
33 ishbilarmonlarni  qoyil  qoldirdi.  Oqibatda  “Samaung  “elektronika
mahsulotlari  ishlab  chiqarishning  iqtisodiy  va  texnikaviy  imkoniyatlarini
o’rganish maqsadida yurtimizga delegatsiya yubordi. 
1995-  yil  aprel  oyida  “Samsung”ning  bosh  guruhi
”O’zelektrotexnikasanoat”  assotsatsiyasiga  qarashli  6  ta  korxona  bo’lib,
elektron  tarkibiy  qismlar  ishlab  chiqarishning  qanday  tashkil  etilganligi
bilan  tanishdilar.  Pirovardida  janubiy  koreyalik  mutaxasislar  bizning
korxonalarimizda  elektronoka  tizimi  uchun  bir  qator  qismlar
tayyorlashning  texnikaviy  imkoniyatlari  birligi,  ular  xalqaro  standartlar
talabiga  javob  bera  olishini  ta’kidladilar.  O’tgan  oyning  oxirida  esa
“Samaung  “rahbariyati  Toshkentga  ekspertlarning  ikkinchi  qismini
jo’natdi. Bu  tashrifning samarasi shu  bo’ldiki, yuqorida qayd etilganidek,
Seulga  o’zimizda  ishlab  chiqarilgan  ayrim  elektronika  mahsulotlari  sinov
uchun yuborildi.
Amaliy  hamkorlikni  mustahkamlash  ishiga
“O’zelektronikatexnikasanoat’  assatsatsiyasi  bilan  birgalikda  respublika
Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi munosib hissa qo’shdi. Shuni ta’kidlash
kerekki,  1995-  yilning  fevral  oyida  Seulda  O’zbekistonda  elektronika
mahsulotlari tarkibiy qismlarning eksport imkoniyatlarini yaratish bo’yicha
erishilgan  kelishuvga  muvofiq,  rspublikamizdagi  elektrnika  sanoatining
yetakchi korxonalari ishi puxta tekshirilib, taklif loyihalari ishlab chiqildi.
Shu  nuqtai  nazardan  kelib  chiqib,  “Foton”  ishlabchiqarish
birlashmasiga va “Samsung “o’tasida qo’shma loyiha ishlab chiqildi. Ana
shu  hujjatga  binoan,  iyul-  avgust  oyida  “Foton”,  “Samsung”  ga  yuqori
quvvatlio’zgaruvchan  tokni  o’zgarmas  tokka  aylantiradigan  asboblarini
yetkazib  beradi.  Bu  esa  rangli  televizorlarning  speit  transformatorlariga
ishlatiladi.  Hozirgi  kunda  ana  shu  asboblarni  Yaponiyadan  olmoqda.
“Foton”da  esa  har  yili  10  million  dona  shunday  mahsulot  ishlab
chiqariladi. 
34  “Samsung”  firmasining  vakillari,  shunikdek,  “O’zbekelektroapparat”
ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasiga ham tashrif buyurishdi. Bu yerda ular
elektr  tokining  yo’nalishini  o’zgartiruvchi  va  sozlovchi  asboblar,
plastmassa  va  boshqa  buyumlar  ishlab  chiqarilishi  jarayoni  bilan
tanishdilar.  Birlashma  rahbariyatiga  korxonada  kichik  quvvatli
elektrodvigatellar  tayyorlash  vazifasi  taklif  etildi.  Shunday  qilinsa,
vintelyatorlar, changyutgichlar va boshqa maishiy texnika vositalari ishlab
chiqarishning negizi yaratilardi. 
Mustaqil  O’zbekistonda  o’z  elektronika  sanoatimizni  rivojlantirish,
albatta,  murakkab  vazifa.  Buning  uchun  korxonalar  davlat  tomonidan
qo’llab- quvvatlanishi kerak. Bu borada dastlabki qadam qo’yildi. Endi esa
faqat olg’a qarab yurish kerak.
  
 
 
II.BOB. Ikki davlat o’rtasidagi do’stlik va madaniy aloqalarning
rivojlanishi
II.1. Janubiy Koreya respublikasi bilan O’zbekiston aloqalarining
yangi bosqichga ko’tarilishi.
O’zbekiston  Respublikasi  bilan  Koreya  Rwspublikasi  o’rtasida
do’stlikva  madaniy  aloqalarning  rivojlanishida  ikki  mamlakat
rahbarlarining o’zaro safarlari muhim ahamiyatga ega bo’ldi. 
35 1992-  yil  iyun  oyida  Respublikamiz  Prezidenti  I.  Karimov
boshchiligidagi  davlat  delegatsiyasi  Koreya  Respublikasiga  rasmiy  safar
qildi.
Prezidentimiz  Islom  Karimovning  bu  galgi  safari  aynan  Janubiy
Koreyadan  boshlangani  bejiz  emas.  Bu  yerda  mustaqil  O’zbekiston
Respublikasi oily darajadagi rahbarining Koreyaga ilk tashrifini juda katta
qiziqish  bilan  kutib  olishdi.  Qolaversa,  bizning  yurtimizda  istiqomat
qilayotgan 200 mingdan ortiq koreys xalqining tinch- totuv va hamjamiyat
yashayotganligi  ana  shu  safarga  xosiyatli  ta’sir  o’tkazayotganini  ham
aytishimiz kerak.
Islom Karimov Seuldagi harbiy havo kuchlarining aeraportida Koreya
tashqi ishlar vaziri Li Son Ok, vazir Von Yan Li va boshqa rasmiy kishilar
kutib oldilar. 
 Bu  yerdan  Prezident  va  delegatsiya  a’zolariga  ajratilgan  eng  go’zal
mexmonxonalardan biri “Lotte”ga qarab yo’l oldilar. Ko’chalar bayramona
bezatilgan. Bizni hayratga solgan narsa shu bo’ldiki, hamma joyda yuzlab
O’zbekiston  bayrog’I  ilib  qo’yilgan.  Ularni  Koreya  hukumati  Islom
Karimovning rasmiy tashrifi uchun maxsus tayyorlangan ekan.
Ertasi  kuni  Chong  Va  De  Prezident  saroyi  maydonida  Islom
Karimovni  tantanali  kutib  olish  marosimi  bo’lib  o’tdi.  Mehmonlar
sharafiga to’plardan 21  marotaba  o’q uzilib,  davlat  madhiyalari  yangradi.
Koreya  Respublikasi  Prezidenti  Ro  De  U  mustaqil  O’zbekiston
Respublikasi  Prezidentini  qutladi.  Islom  Karimov  javob  nutqi  so’zladi.
Shundan so’ng ikkalamamlakat rahbari yakkama- yakka muzokaralar olib
bortishdi. 
O’zbekiston  Prezidenti  Koreyaning  savdo-  sanoat  palatasi
ishbilarmonlarini  uyushmasi,  ichki  biznes  va  sanoatchilik
federatsiyalarining  raislari  bilan  uchrashdi.  Koreya  eksport  –  bankining
Prezidenti  Kvang  Su  Li  bilan  suhbatlashdi.  Dunyoda  taniqli  “Samsung  “
36 korporatsiyasida bo’ldi. Bu yerda Islom Karimovga universitetning faxriy
doktori unvoni topshirildi. 1
 
Koreya  Prezidenti  Ro  De  U  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
sharafiga  Chong  Va  De  saroyida  ziyofat  berdi.  Ziyofatda  deligatsiya
a’zolari va Prezidentga hamrohlik qiluvchilar ishtirok etishdi. 
Muzokaralar  yakuni  sifatida  bir  qancha  muhim  hujjatlar  imzolandi.
Islom  Karimov  va  Ro  De  U  O’zbekiston  bilan  Koreya  o’rtasidagi  o’zaro
aloqalarning prinsiplari to’g’risidagi delegatsiyaga imzo chekdilar.
Savdo  -  iqtisodiy  ayirboshlash,  O’zbekiston  iqtisodiyotini
rivojlantirishga  mablag’  sarflaydigan  Janubiy  Koreya  ishbilarmonlariga
berilayotgan  kafolatlar,  fan  va  texnika  sohasida  bitimlar  tuzildi  va  ikkala
mamlakat fuqarolariga ruxsatnoma berishga doir hujjatlar imzolandi. 
O’zbekiston  Prezidenti  Koreyaning  Pusan  shahriga  ham  tashrif
buyurdi.  Bu  yerda  “DEU”  kompaniyasining  avtomobilsozlik  va
to’qimachilik  korxonalarini  borib  ko’rdi.  O’zaro  hamkorlik  qilish
to’g’risida fikrlar bildirildi. 
Janubiy  Koreyada  bo’lgan  to’rt  kun  ana  shunday  voqealarga  boy,
qiziqarli va ikkala tomon uchun ham foydali bo’ldi.
1994-  yil  iyun  oyida  Koreya  Respublikasi  Prezidenti  Kim  Yen
Samning O’zbekistonga  rasmiy  safari  ikki  mamlakat  o’rtasida  do’stlik  va
madaniy hamkorlikni mustahkamlashga muhimhissa bo’lib qo’shildi. 
O’zaro  muloqotlardan  so’ng  Koreya  Respublikasi  Prezidenti
Toshkentning diqqatga sazovor joylarini borib ko’rdi. 
Muzokaralar chog’ida O’zbekiston bilan Koreya hukumatlari o’rtasida
madaniy  sohadagi  hamkorlik  samalyotlar  qatnovini  Yo’lga  qo’yish
haqidagi bitimlar, fuqarolarning erkin bordi- keldilarini to’g’risidagi o’zaro
1
X.Ziyayev.  O’zbekistonning  xorijiy  malakatlari  bilan  iqtisodiy  va  madaniy  hamkorligi.  T.:
1999.b.34.
37 anglashmalar  memorandumi  hamda  maslhatlashuv  va  hamkorlikka  oid
protokollar 1
 imzolandi.
Darhaqiqat  respublikamizning  boy tabiiy  zahiralari  insoniy  resurslari
hamda  Koreyaning  yuksak  darajada  rivojlangan  sanoati,  zamonaviy
texnalogiyalari  hamkorlikning  keng  rivojlanishiga  imkon  yaratadi.  Bu
hamkorlik teng huquqli bo’lib ikki tomon uchun ham foydalidir. 
1994- yil 6- iyun kuni Koreya Respublikasi Prezidenti Kim Yen San
O’zbekiston  Prezidenti  Islom  Karimov  hamrohligida  Alisher  Navoiy
nomidagi  bog’iga  tashrif  tashrif  buyurdi.  Ikki  mamlakat  rahbarlari
she’riyat  mulkining  sultoni,  xalqlar  do’stligi  ko’ychisi,  ulug’  mutafakkir
haykali poyiga gullar qo’ydilar.
Shundan so’ng IslomKrimov va Kim Yen Sam janobi olylari yuksak
martabali  mehmonni  olqishlash  uchun  Milliy  boqqa  kelgan  urush  va
mehnat  faxriylari,  yoshlar  bilan  uchrashdi.  Mamlakatimiz  fuqorolari
bo’lgan  turli  millat  vakillari  o’zbek  va  koreys  xalqlari  do’stligi  va
hamkorligini  mustahkamlash  yo’lida  ikki  davlat  rahbari  olib  borilayotgan
siyosatni qo’llab- quvvatlashlarini izhor qildilar. 
Bog’  ziyoratidan  keyin Xalqaro dostlik saroyida rasmiy muzokaralar
boshlandi.  Muzokaralar  chog’ida  o’zaro  munosabatlarni  yanada  yuqori
bosqichga  ko’tarish  istagi  yanada  zohir  bo’ldi.  O’zbekiston  bilan  Koreya
hukumatlari o’rtasida madaniyat sohasida hamkorlik va samalyot qatnovini
yo’lga  qo’yish  haqidagi  bitimlar,  fuqorolarning  erkin  bordi-  keldilari
to’g’risidagi  o’zaro anglashmalar  memorandumi hamda  ikki  davlat  tashqi
ishlar  vazirliklari o’rtasida  maslahatlashuv va hamkorlikka oid protokolni
imzolanishi ana  shu ezgu niyatning ifodasidir. Bu hujjatlarni  O’zbekiston
tashqi  ishlar  vaziri  S.  Saidqosimov  va  Koreya  Respublikasining
O’zbekistondagi favqulotda va muxtor elchisi Se Gen I imzoladilar. 
1
Xalq so’zi. 1994 y. 7 iyun. 
38 Islom  Karimov  muzokaralar  samarali  bo’lganini  qayd  etar  ekan,
erishilgan  ahdnomalar  o’zaro  manfaatli  hamkorlik  uchun  katta
imkoniyatlar yaratilashini ta’kidladi. 
Kim Yen Samjanoblari tashrif chog’ida o’ziga ko’rsatilgan hurmat va
O’zbekistonda  koreys  millatiga  mansub  aholining  yaxshi  turmush
kechirishi,  milliy  o’ziga  xosligi  asrashi  borasida  yaratilgan  shart-  sharoit
uchun  minnatdorchilik  bildirdi.  “Koreya  Markaziy  Osiyoda  muhim  o’rin
tutgan O’zbekistonni ishonchli hamkor sifatida biladi va u bilan aloqalarni
kengaytirishga intiladi” 1
 – dedi Koreya Prezidenti.
Koreya  Rspublikasi  Prezidenti  Kim  Yen  Sam  tashrifining  ikkinchi
kuni Samarqand safaridan boshlandi. 
Koreya bilan O’zbekiston davlat bayroqlari tikilgan aeraportda ikkala
mamlakat  Prezidentlari  Samarqand  viloyatining  o’sha  vaqtdagi  hokimi
Po’lat Abdurahmonov va boshqa rasmiy kishilar kutib oldilar.
Mexmonlar  qadimiy  shaharlarning  tarixiy  obidalarini  tomosha
qildilar. Shohi Zinda va Go’ri Amir maqbaralarini ziyorat etdilar. Registon
maydonida oily martabali mehmonlar sharafiga Samarqand San’at ustalari
ijrosida konsert namoyish etildi. 
“Bu  ko’hna  zaminda  ko’rganlarim  menda  teran  tasavvur  qoldirdi,  -
dedi  Kim  Yen  Sam  janoblari,  ko’rkam  obidalar  bebaho  san’at
namunalarini  yaratgan  xalqning  qadimiy  madaniyati,  an’analaridan
dalolatdir.  Bu  yerda  men  o’ziga  xos  mahorat  va  zargarona  nafis  mehnat
samarasini  ko’rdim.  Har  ikkala  vaziyat  ham  meni  lol  qoldirdi.  Yana  bir
karra  sharq  xalqlari  ajdodlarining  yuksak  madaniyati  qarshisida  ta’zim
qilaman” 2
.
Koreya  Respublikasi  Prezidenti  Kim  Yen  Sam  Prezidentimiz  Islom
Karimov  hamrohligida  Samarqand  safaridan  so’ng  Toshkent  viloyatidagi
Kim  Pen  Xva  nomli  korparatsiyada  bo’ldi.  Martabali  mehmonlarni
1
 Xalq so’zi. 1994 y. 7 iyun.
2
 Xalq so’zi. 1994 y. 7 iyun.
39 korparatsiyaning  turli  millat  vakillaridan  iborat  mehnatkashlari  shodu-
hurramlik bilan kutib oldilar.
Kim  Yen  Sam  janoblarining  Islom  Karimov  hamrohligida  ushbu
xo’jalikka  tashrif  buyurishi  uzoq  yillardan  buyon  shu  yerda  yashab
kelayotgan  o’zbekistonlik  koreyslarning  qalblarini  to’lqinlantirib  yubordi.
Xo’jalik markazi chinakam bayramona tusga kirdi. Islom Karimov va Kim
Yen Sam kop yillar xo’jlikka rahbarlik qilgan va uning yuksalishiga katta
hissa  qo’shgan  mehnat  qahramoni,  turli  millat  vakillaridan  iborat  ahil
jaboani  shakllantirgan  inson  –  Kim  Pen  Xva  sharafiga  o’rnatilgan
yodgorlikni  ziyorat  qildilar.  Jamoaning  mehnat  faxriylari  bilan  suhbatda
bo’ldilar. Keksalik gashtini surayotgan Natalya Xvan Koreya Prezidentiga
bu yerda yashayotgan koreyslarning turmush tarsi xaqida gapirib berdi. 
KimYen  Sam  janoblari  korparatsiyaning  paxta  dalalarida  bo’lib,
g’o’zani  parvarishlash  agrotexnikasi  bilan  tanishdi.  Ikki  tomon  mamlakat
rahbarlari  korparatsiyaning  tarixi  haqida  so’zlovchi  mo’zeyni  borib
ko’rishdi. 
Korporatsiyaning “Qutb yulduzi” koshonasida Koreya va O’zbekiston
Respublikalari  Prezidentlari  yurtimizda  yashayotgan  koreyslarning
vakillari  bilan  uchrashdilar.  Prezidentimiz  Islom  Karimov  mustaqil
O’zbekistonda  amalgam  oshirilayotgan  iqtisodiy  islohotlarda
o’zbekistonlik koreyslarning munosib o’rni haqida gapirdi. 
“O’zbek  xalqi  koreyslarga  katta  hurmat  bilan  qaraydi-  dedi
O’zbekiston  Prezidenti  Seul  ro’znomasi  muhbirining  respublikamizda
yashayotgan koreyslar hususidagi savolga javoban. –Ma’lumki, ular 1937-
1939-  yillarda,  Stalin  qatag’oni  paytida  uzoq  sharqdan  bu  yerga
ko’chirilgan edi. Biz, qariyib, 50yildan buyon yelka dosh bo’lib, hayotning
achchiq- chuchugini birga totib kelayapmiz. 
Koreyslar  o’zining  mehnatkashligi,  ko’ngli  ochiqligi  bilan
o’zbeklarga  o’xshaydi.  Ana  shu  hususiyatlari  tufayli  ular  hurmat-  e’tibor
topdilar.  Kuni  kecha  Kim  Pen  Xva  korparatsiyasida  janob  Kim  Yen
40 Samning jamoa  ahli  bilan  uchrashuvi  chog’ida  amin bo’lish  mumkin edi.
Uchrashuv  chog’ida  xo’jalik  xizmarchilaridan  biri  o’z  turmushi  xaqida
Prezidentiga  so’zlab  berdi.  Uch  farzandi  oily  ma’lumotga  egaligini  aytdi.
O’zbekistonda  22  mln  aholining  taxminan  16  foizi  oliy  ma’lumotga  ega.
Koreys  millatiga  mansub  fuqorolarimiz  orasida  bu  ko’rsatgich  yanada
yanada  yuqoriroq.  Ayni  zamonda  respublikamizda  28  ta  koreys  milliy-
madaniy  markazi  mavjud.  Koreyslar  mamlakatimizdagi  barcha  etnik
guruhlar  qatori  teng  huquqlardan  foydalanmoqdalar.  Hozir  200mingdan
ziyod  koreys  millatiga  mansub  fuqoromiz  bor.  Ular  boshqa  yurt  vakillari
qatori  mamlakatimiz  qudratini  oshirishda  yo’lida  mehnat  qilishyapti.
Milliy an’analarni saqlash, milliy madaniyatni rivojlantirish yo’lida ularga
barcha sharoitlar yaratilgan. Ana shunday bo’lsa kerak. Janubiy Koreyada
hayot farovonroq bo’lishiga qaramay, yurtimizning barcha koreys fuqarosi
o’zining zamonaviy vataniga ketib qolgani yo’q. Zero, ular yaqin kelajakda
O’zbekiston ham yuksak taraqqiyotga erishishiga qat’iy ishonadilar.
Koreya  Respublikasi  Prezidenti  Kim  Yen  Sam  ham  O’zbekistondagi
koreyslar  o’zaro  aloqalarni  yanada  mustahkamroq  bo’g’lovchi  bo’g’in
bo’liushiga  ishonch  bildirdilar.  Ular  hamkorlikni  hukumat  darajasidagina
emas,  balki  korxonalar,  jamoat  tashkilotlari  darajasida  ham  kengaytirish
lozimligini ta’kidladilar.
Muzokaralar  nihoyasiga  yetgach,  Islom  Karimov  va  Kim  Yen  Sam
o’zbekistonlik  va  horijlik  muhbirlar  bilan  uchrashdi.  Unda  Koreya
Respublikasi  bilan  O’zbekiston  o’rtasidagi  munosabatlar  izchil  rivojlanib
borayotgani yana bir karra qayd etildi. 
Biz  Koreya  Respublikasi  Prezidenti  Kim  Yen  Samning
mamlakatimizga  tashrifi  muvaffaqiyatli  va  samarali  bo’ldi-
debhisoblaymiz – dedi Islom Karimov.
O’zaro  uchrashuvlar,  muloqotlar  va  muzokaralar  chog’ida  xalqaro
hamda  mintaqaviy  muammolarga  munosabat  borasida  qarashlar  yaqinligi
ayon  bo’ldi.  O’zbekistonning  boy  tabiiy  zaahiralari,  insonit  resusrlari
41 hamda  Koreyaning  yuksak  darajada  rivojlangan  sanoati,  zamonaviy
texnalogiyalari  hamkorlikni  taqazo  etadi.  Bu  hamkorlik  foydali  bo’lishi
shubhasiz.  Munosabatlarimiz  boshlanganiga  ikki  yil  bo’lgan  bo’lsada,
hozirdanoq  yaxshi  natijalarga  erishmoqdamiz.  Janubiy  Koreyaning
“DEU“,  “Samsung”,  ”Goldstar”korparatsiya  va  firmalari  mamlakatimiz
ishbilarmonlari  bilan  samarali  hamkorlik  qilmoqda.  Ayni  peytda
respublikamizda  20  ga  yaqin  O’zbekiston  –  Koreya  qo’shma  korxonalari
faoliyat ko’rsatyapti” 1
. 
Prezidentimiz Islom Karimov jurnalistlarning savollariga javob berdi. 
Kim  Yen  Sam  bilan  bo’lib  o’tgan  suhbat  va  muzokaralardan  katta
qoniqish  hosil  qildim,  -  dedi  mamlakatimiz  rahbari.  Imzolangan  hujjatlar
har  ikki  mamlakat  xalqi  manfaatlariga  xizmat  qilishi  shubhasiz.  Koreya
Prezidentining  yurtimizga  tashrifi  o’zaro  hamkorliknigina  emas,  xalqimiz
o’rtasidagi do’stona aloqalarni ham yangi pog’onaga ko’taradi” 2
. 
Koreyaliki  muhbir  ikki  mamlakat  o’rtasidagi  hamkorlik  aloqalarini
kelgusidagi  ko’lamini  bilish  maqsadida,  O’zbekistonning  iqtisodiy
imkoniyatlari bilan qiziqdi. Bu savolga javoban Islom Karimov amerikalik
mutaxasislarining  xulosalarini  keltirdi.  Ma’lum  bo’lishicha,
O’zbekistonning  miniral  xom-  ashyo  resurslari  3  trillion  dollardan  ziyod
qiyomatga  ega  ekan.  Bundan  tashqari  O’zbekiston  paxta  yetishtiorishda
dunyoda  uchinchi,  oltin  zaxiralari  bo’yicha  beshinchi  va  uni  qazib  olish
bo’yicha  ham  jahonning  mamlakatlari  oraqsida  dastlabki  o’nlikdan  o’rin
olgan,  dedi  O’bekiston  Prezidenti.  Bu  faktlar  mamlakatimizning
imkoniyatlari naqadar katta ekanligini isbotlaydi.
O’zbekiston  milliy  axborot  agentligining  muhbiri  mamalakatimiz
Prezidentimizga  savol  bilan  murojaat  qildi:  respublikamizda  amalgam
oshirilayotgan  islohotlar  bilan  Koreya  Respublikasi  iqtisodiyotini  isloh
qilishda  qo’llanilgan  yondashuvlar  o’rtasida  o’xshash  jihatlar  ko’p.
Ularning  eng  asosiylari  –  kuchliu  ijroiya  hokimiyati,  rejalashtirish,
1
 O’zbekiston ovozi. 1994 y. 7 iyun.
2
 O’zbekiston ovozi. 199 8 y. 3 dekabr .
42 proggramatizim.  Koreyadagi  islohotlar  tajribasining  yana  qaysi  jihatlari
e’tiborga loyiq deb hisoblaysiz?
Koreya  Respublikasi bugungi kunda eng  rivojlangan o’nta davlatdan
biridir.  Mmalakat  iqtisodiyoti  tez  su’ratlarbilan  o’sib  boryapti.  Albatta
buning  sabablari  ko’p.  Ulardan  eng  asosiylarini  aytib  otishim  mumkin.
Birinchisi-  koreys  xalqining  taraqqiyotga,  vatan  manfaati  yo’lida
fidokorona  mehnat  qilishga  doimiy  intilishdir.  Zero,  buyuk  maqsadlarga
ega  bo’lgan  va  har  kuni  anashu  maqsadlarga  erishish  uchun  sidqidildan
mehnat  qiladigan,  ulug’vor  intilishlar  yo’lida  birlashgan  millat  mo’jizalar
yaratishga  qodir.  Ikkinchidan,  Koreyada  har  bir  kishi  o’z-  o’zini  yaxshi
biladi va vazifasini sadoqatbilan bajaradi. 
II.2. Ikki mamlakat o’rtasidagi madaniy hamkorlikni rivojlanishi .
O’zbekiston  bilan  Koreya  o’rtasida  ilmiy  madaniy  aloqalarham
kengayib  bormoqda.  Jumladan,  koreyslarning  Farg’onada  milliy  markazi
koreys tilini, madaniy- maishiy an’analarini, urf- odatlarini o’rganish, o’zbek
va  koreys  xalqlari  o’rtasidagi  do’stlik  aloqalarini  mustahkamlash  sohasida
43 ibratli  ishlar  qilmoqda.  Bu  markaz  har  yili  koreys  xalq  bayrami  “Tano’  –
yilning  eng  uzun  kunini  tantanali  nishonlaydi.  Farg’ona  va  Qo’qon
shaharlaridagi  maktablarida  koreys  tilini  o’rganish  va  koreys  adabiyotini
targ’ib  qilish  ishlarini  olib  boradi.  Qirguli  tumanidagi  24-  maktab  koreys
tilini o’rganish bo’yicha tayanch o’quv muassasisi qilib belgilandi.Buyerda
‘Mansay’ kichik korxonasi ham  tashkil  qilingan bo’lib, bu korxona bolalar
milliy raqs to’garagini o’z otalig’iga olgan 1
. 
Koreyada  ham  O’zbekistonning  bozor  iqtisodiyotiga  o’qitishga
qiziqish katta.
Ayni  paytda  O’zbekiston  haqida  turli  ma’lumotlar  beruvchi  asarlar
chop  etilmoqda.  Ayniqsa  Prezidentimiz  asarlarini  qiziqib  o’rganmoqdalar.
Shu  sababli  1993-  yilda  Seulda  “O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.  A.
Krimovning  tanlangan  asarlari”  kitobo  koreys  tilida  chop  etildi.  Kitobni
mashhur  koreys  nashrioyoti  “Pekson”  bosmadan  chiqardi.  Unda  quyidagi
nutq,  intervyu  va  maqolalar  kiritilgan:  “Yangi  uy  qurmay  turub,  eskisini
buzmang”,  “O’zbekistonning  kelajagi  buyukligiga  ishonaman”,  “Biz
bugunni  inkor  qilmagan  holda,  ertangi  kun  uchun  ishlamoqdamiz”,
“O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  BMT  bosh  assambleyasining48-
sessiyasidagi  nutqi.  Shuningdek,  O’zbekistondagi  koreys  madaniyatlari
markazlari  Assotsatsiyasi  markazlari  raislari  professor  P.  Kimning
“O’zbekistonning  birinchi  Prezidenti  I.  Karimov  haqida  so’z”  maqolasi,
Janubiy Koreyalik professor Bang San Xenning kirish so’zi kitobidan o’rin
olgan” 2
.
Janubiy Koreya fuqarolari ushbu kitob orqali totalitar tartib tugatilib,
mustaqillikka  erishilgach,  O’zekistonda  yuz  berayotgan  xayrli  o’zgarishlar
haqida ma’lumot olish imkoniyatiga ega bo’ladilar. 
Professor  Bang  San  Xengning  kitob  so’ngidan  joy  olgan  o’zbek  va
koreys  xalqlari  o’rtasidagi  do’stlik  va  hamkorlikka  bag’ishlangan
1
Xalq so’zi. 2010 y. 7 oktabr. 
2
 Xalq so’zi. 1999 yil 25 dekabr
44 maqolasida  O’zbekistonda  millatlararo  totuvlikka  sharoit  atroflicha
yaratilgan.
Janubiy  Koreyada  tez-  tez  xalqaro  ko’rgazmalar  bo’lib  turadi.  Ana
shunday  ko’rgazmalardan  biri  1993-  yil  avgustida  Janubiy  Koreyaning
tayjon  shahrida  xalqaro  “Ekspo-93”  ko’rgazmasi  ochildi.  Unda  jahonning
120  mamlakati  va  20  ta  xalqaro  tashkilot  qatnashdi.  Bularning  orasida
O’zbekiston ham bor edi. 
Ko’rgazmaning  asosiy  mavzusi  “Rivojlanishning  yangi  yo’li”  deb
atalish,  shuningdek,  “Rivojlanayotgan  dunyo  uchun  an’anaviy  hamda
zamonaviy  fan  va  texnalogiya’,  “Jahon  resurslaridan  oqilona  foydalanishni
yaxshilash”  kabi  qo’shimcha  mavzular  mavjudligi  bejiz  emas.  Zero
insoniyat  yigirma  birinchi  asrga  katta  umid  bilan  qarab,  k’p  xayrli
o’zgarishlar  kutmoqda.  Shulardan  eng  muhimi  o’ta  ifloslangan  havo  va
atrof- muhitni sog’lomlashtirish muammosining muvaffaqiyatli yechimidir. 
Tayjon  shahrining  Taydok  fan  markazidan  umumiy  maydoni  902
ming kvadrat metr bo’lgan 15 ta paviloni xalqaro ko’rgazma ishtirokchilari
ixtiyoriga  berildi 1
.  Bu  yerdagi  O’zbekiston  jumhuriyati  ko’rgazmalar  zali
mamalakatimiz  bayrog’i,  tamg’asi  bilan  boshlandi.  O’zbekistonning
mustaqilligi  to’grisidagi  qonun,  davlatimizni  jahondagi  125  ta  davlat
taniganligi,  60  dan  ziyod  davlat  bilan  diplomatiya  aloqalari  o’rnatilgani,
1992-  yil  2-  martdan  O’zbekiston  Birlashgan  Millatlar  hamjamiyatiga  azo
bo’lganligi,  nufuzli  xalqaro  tashkilotlar  bilan  faol  tashqi  siyosat  olib
borayotgani zarhal harflar bilan bitilgan edi. 
Ko’rgazmaga  tashrif  buyurgan  mehmonlar  O’zbekistonning  bugungi
sanoati,  xususan,  mashhur  paxta  terish  mashinalari,  Chkalov  nomidagi
Toshkent  aviatsiya  ishlab  chiqarish  birlashmasining  tovushdan  tez
uchadigan havo laynerlari bilan tanishdilar. Mamalakatimiz zaminidagi 690
ta  foydali  qazilmalar  konidagi  ishlar  hamda  qishloq  xo’jaligi  sohasida
erishilayotgan yutuqlarga ham ko’rgazmada keng o’rin berildi. Shuningdek,
1
 Xalq so’zi. 2010 y. 5 avgust.
45 tomoshabinlar  xalq  ta’limi  tizimidagi  o’zgarishlar,  O’zbekiston  fanlar
akademiyasi  olimlarining  yangi  kashfiyotlaridan  voqif  bo’ldilar.  O’zbek
gilamiyu turfa palaklari, chinniyu billurlari, sopolu fayans idishlari, ”USTO”
firmasi  ustalari  sayqal  bergan  yodgorliklar,  buyumlar  va  sovg’alar
“EKSPPO 93” korgazmasidan keng o’rin olgan edi. 
Natijada,  ushbu  xalqaro  ko’rgazma  sharofati  bilan  O’zbekiston
diyorining shuhrati yanada oshdi, u bilan do’stlashish, halol hamkorlik qilish
istagini  bildirgan  davlatlar  safi  yanada  kengaydi.  Bu  korgazmada  ishtirok
etib  respublikamiz  “EKSPO-  93”  ning  kumush  medaliga  sazovor  bo’ldi.
1994-  yil  fevralida  respublikamiz  poytaxtida  koreys  san’ati  festivali  bo’lib
o’tdi.  Uni  O’zbekiston  yoshlar  ittifoqi,”Konchepron”  Koreya  Xalq  Yoshlar
uyushmasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Festival dasruri rang- barang edi.
Ikki  kun  davomida  “Bahor”  konsert  zalida  O’zbekiston,  Qozog’iston  va
Rossiyaning 30 ga yaqin havaskorlik jamoasi o’z san’atini namoyish etdi. 
“Festevalni  uyushtirishimizdan  asosiy  maqsadimiz-  yoshlarning
e’tiborini  milliy  madaniyat,  uning  manbalari,  xalq  tarixiga  ega  edi,-  deydi
koreys  san’ati  forumining  direktori  va  badiiy  rahbari  Emiliya  Li.  –
Nazarimda,  niyatimizga  yetganga  o’xshaymiz:  Festival  kunlari  zal  doimo,
asosan yoshlar bilan to’la bo’ladi. Bu juda quvonchli holder. Chunki, milliy
madaniyat  asoslarini  yaxshi  boshlamay  turib,  mukammal  kishi  bo’lib
yetishish qiyin” 1
. 
Bu  anjuman  O’zbekistonda  otgan  koreys  san’ati  festivalining  ikkinchisidir.
Sobiq  SSSR  respublikalarining  ko’pchiligida  koreyslar  istiqomat  qilishadi.
Ammo ular O’zbekistonni ikkinchi vatan deb bilishadi. Chunki,1937- yilda
Uzoq  Sharqdan  kelishganida  O’zbekiston  ularni  bag’rini  ochib  kutib  olgan
edi.  O’zbekiston  hozir  ham  tinch-  totuv  va  ahil  yashab  kelyotgan  barcha
millatlarga ona vatandir.
 
1
 Xalq so’zi. 1999 y. 8 fevral
46 Xulosa
Respublikamiz  mustaqillikka  erishgandan  keyin  Janubiy  Koreya
Respublikasi  bilan  amaliy  aloqalar  yo’lga  qo’yildi.  Bu  aloqalarning
boshlanishiga  va  undan  keyin  taraqqiy  etishiga  Prezidentimiz  I.  A.
Karimovning 1992- yilning iyunidagi Janubiy Koreya Respublikasiga qilgan
dastlabki  rasmiy  tashrifi  sabab  bo’ldi,  olib  berilgan  tatqiqotlar  jarayonida
47 Janubiy  Koreya  va  O’zbekiston  Respublikalari  o’rtalaridagi  iqtisodiy  va
madaniy  aloqalari  hususidagi  manbalarda  keltirilgan  ma’lumotlar
qiyoslanib, quyidagicha xulosaga kelindi:
Birinchidan ,  Janubiy  Koreya  Respublikasi  tarixiga  nazar  tashlar
ekanmiz,  ular  o’z  an’analariga  va  mentalitetiga  ega  bo’lgan  xalq  ekanligi
ma’lum bo’ldi;
Ikkinchidan ,  mashinasozlik  sohasida  ikki  davlat  o’rtasidagi
aloqalarning yangi bosqichga ko’tarilganligi aniqlandi;
Uchinchidan ,  mutaxasis xodimlar tayyorlash bo’yicha yangi aloqalar
qo’llanilayotgani ma’lum bo’ldi;
To’rtinchidan ,  ikki mamlakat o’rtasidagi madniy aloqalarning yangi
bosqichga ko’tarilgani ayon bo’ldi;
Beshinchidan ,  Janubiy  Koreya  va  O’zbekiston  Respublikalari
o’rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalari tarixini o’rganishda Prezidentimiz
I.  A.  Karimov  nutq  va  asarlaridan,  M.  Lafasov,  A.  Jo’raboyev,  F.
Ostonaqulovlarning  ilmiy  tatqiqotlarini  va  vaqtli  matbuotda  chop  etilgan
maqolarni o’rni va ahamiyatini alohida ko’rsatib o’tish lozim. 
Yurtboshimiz  takidlaganlaridek:  “Koreys  xalqi  asrlar  davomida
shakllanib, katta bunyodkor kuchga aylangan o’ziga xos milliy ma’naviyati
xisobidan ham rivojlangani bugungi kunda hech kimga sir emas” 1
.
Shunday  qilib,  Janubiy  Koreya  va  O’zbekiston  Rerspubliklari
o’rtasidagi  iqtisodiy  va  madaniy  aloqalari  tarixini,  ularning  xalqaro
maydonda  tutgan  o’rnini  o’rganish  bugungi  kunda  ham  o’z  ahamiyatini
yo’qotgani  yo’q.  Hamda  bu  borada  keng  ko’lamli  tatqiqotlar  olib
borilmoqda.
 
1
 I.A. Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” T. 2008. b-27.
48 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
1. I.A.Karimov. Istiqlol yo’li: muammolar va rejalar. T.: ”O’zbekiston”, 
1992 
2. I.A.Karimov.O’zbekiston : milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura, T.: 
“O’zbekiston”, 1993
3. I.A.Karimov .“Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q”. T: “Sharq”, 1998
49 4. I.A.Karimov. “Yuksak manaviyat yengilmas kuch” T.: “Manaviyat”,2008
5. I.A.Karimov. Jahon moliyaviy- iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida 
uni bartaraf etishning yo’llari va choralari, T.: “O’zbekiston”, 2009.
6. I.A.Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada 
chuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. T.: 
“O’zbekiston”, 2010.
7. M.Lafasov. O’zbekiston Respublikasining xalqaro aloqalari. T.: 
“O’zbekiston”, 1995
8. S.Azizov, D.Eltazarov. Yuksalish pog’onasi. T.: “O’zbekiston”, 1998
9. X.Ziyayev. O’zbekistonning xorijiy malakatlari bilan iqtisodiy va madaniy
hamkorligi. T.: “O’zbekiston”, 1999
10. B,Mannonov, G.Maksimalla. O’zbekistonning tashqi aloqalari. T.: “ 
O’zbekiston”, 1999
11. Sh.Xo’jayev, Iftixor. T.: “O’zbekiston”, 1993
12. Taraqqiyot va hamkorlik yo’lida T.: “O’zbekiston”, 1993
13. Ensiklopedik lug’at. T: “Qomuslar tahririyati”, 1990.
14. K.Nizomov “O’zDEUAvto”uchun mahsulot // Xalq so’zi ,1996-yil, 23- 
fevral.
15. A.Jo’raboyev, F.Shodmonaliyev. O’zbekiston avtomobilining 
to’ng’ichi //Xalq so’zi, 1997-yil 1- noyabr.
16. Ikromiy. O’rta Osiyoning mo’jizasi.// Savdogar, 1998- yil 9- aprel.
17. J.Razzoqov. Osiyo- Tinch okeani mintaqasiga safar. // Xalq so’zi, 2006-
yil 25-iyun.
50

1991-2010 yillar oralig’ida Janubiy Koreya O’zbekiston Respublikalari o’rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalari