3-klass triangulyatsiya tarmog’ining dastlabki hisoblari va uni parametrik va korelat usulida tenglashtirish

O’ZBEKISТON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
GEOLOGIYA- QIDIRUV VA KON - METALLURGIYA FAKULTETI
MARKSHEYDERLIK ISHI VA GEODEZIYA KAFEDRASI
OLIY GEODEZIYA FANIDAN
Mavzu: 3-klass   triangulya  t  siya   tarmog’ining dastlabki hisoblari   va  
u  ni parametrik va korelat usulida tenglashtirish  
\KURS ISHI MUNDARIJA
Kirish
I. BOB. DAVLAT GEODEZIK TARMOQLARI
1.1 Davlat geodezik tarmoqlari va ularni qurish metodlari haqida
1.2 Yuqori aniqlikdagi teodalitlar va ulardan foydalanish tartib qoidalari. 
1.3 Nivelirlash mohiyati va usullari. Geometrik nivelirlash.nivelir turlari.
II. BOB MURUNTOG’ KONIDA GEODEZIK O’LCHASH ISHLARI
HAQIDA
2.1 Muruntog’ oltin koninig geodezik asoslari. Geografik o’rni.geologik sharoitlari
2.2 Muruntog’ oltin koni hududidagi geodezik tayanch tarmoq holatining tahlili
2.3 Muruntog’ oltin ko nidagi konchilik ishlari holati
III. BOB. MURUNTOG’ KONIDA TRIANGULYATSIYA PUNKTI
3.1 M uruntog’ konida gorizontal burchaklarni barcha kombinatsiyalarda  o’lchash
3.2 Muruntog’ oltin konida III  klass triangulyatsiya to‘rini parametrik usul bilan 
3.3  Muruntog’  koni  tarmog’ining  dastlabki  hisoblari  va  t riangulya t siya  to‘rini
korrelat usuli bilan tenglashtirish
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
2 Kirish
Oliy geodeziya haqida tushuncha
   Oliy geodeziya fani Yerning rasmini, o‘lchamlarini va yer gravitatsion maydonini
aniqlash,  davlat  geodezik  tayanch  to‘rlarini  (tarmoq)  barpo  etish,  geodinamik
hodisalarni o‘rganish, hamda Yer ellipsoid yuzasida va fazoda geodezik masalalarni
yechish  bilan  shug‘ullanadi.  Oliy  geodeziyaning  vazifasi  ikkiga  bo‘linadi:  –  ilmiy
vazifaga;  –  ilmiy-texnik  vazifaga.  Oliy  geodeziya  va  unga  turdosh  fanlar
(gravitatsiya,  kosmik  geodeziya  va  astronomiya)ning  asosiy  ilmiy  vazifasi  Yer
figurasining  (rasmining)  parametrlarini  (uning  o‘lchamlarini),  tashqi  gravitatsiya
maydonini  va  ularning  davriy  o‘zgarishini  aniqlashdan  iborat.  Hozirgi  vaqtda  oliy
geodeziyada  Yer  figurasi  deganda,  Yerning  fizik  yuzasi  bilan  chegaralangan  figura
tushuniladi,  ya’ni  uning  quruqlikdagi  qattiq  qobig‘ining  yuzasi  va  o‘zaro  tutash
dengiz va okeanlar suv sathining tinch holatdagi yuzasi bilan chegaralangan figurasi
tushuniladi. Yerning gravitatsion maydoni deganda, Yerning sutkali aylanishi tufayli
hosil bo‘lgan markazdan qochma va tortishish kuchlariga teng ta’sir etuvchi og‘irlik
kuchlarining  maydoni  tushuniladi.  Yerning  gravitatsion  maydonini  va  boshqa  fizik
maydonlarini  o‘rganish  aslida  geofizikaning  muammosi  hisoblanadi.  Lekin  Yer
figurasining  parametrlari  va  Yer  gravitatsiya  maydoni,  Yer  sun’iy  yo‘ldoshi  orqali
astronomo-geodezik,  gravimetrik  va  boshqa  o‘lchashlarni  kompleks  qayta  ishlash
natijasida aniqlanadi va birgalikda oliy geodeziyaning ko‘plab masalalarini yechishda
foydalaniladi.  Yer  gravitatsiya  maydonini  o‘rganish  geodeziyaning  asosiy  ilmiy
vazifalaridan  biri  hisoblanadi.  Yer  ostida  va  uning  yuzasida  sodir  bo‘ladigan  fizik
jarayonlar  ta’sirida,  litosfera plitalari  sekin  siljiydi,  yer  qobig‘ida elastik  kuchlanish
sodir bo‘ladi, yer silkinishi yuzaga keladi, yer yuzasi sekin-asta deformatsiyalanadi,
shunisi  e’tiborliki,  bu  jarayonlar  turli  hududlarda  turlicha  bo‘ladi,  Yer  qutblarining
holati, uning gravitatsiya maydoni, aylanishining burchak tezligi va h.k.lari o‘zgaradi.
Bularning  barchasi  geodezik  tarmoqlar  punktlarining  koordinatasini  va  balandligini
aniqlashga va ularning vaqt o‘tishi davomida o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatadi. Shuning
uchun  eng  yuqori  aniqlikda  geodezik  o‘lchashlarni  ta’minlashni  talab  etuvchi  turli-
tuman  masalalarni  yechishda  yerni  planeta  kabi  o‘rganish  zarurati  tug‘iladi.  Shu
3 munosabat  bilan  oliy  geodeziyaning  eng  muhim  ilmiy  vazifasiga  yer  yuzasining
deformatsiyasining  sonli  xarakteristikasini  geodezik  usulda  aniqlash,  yer  qobig‘i
ulkan  bloklarining  asriy  ko‘tarilishini  va  tushishini  o‘rganish  hamda  litosfera
plitalarini siljish qonuniyatlarini, Yer qutblari harakatini aniqlash va hisobga olish va
uning  aylanish  burchak  tezligi  o‘zgarishini  aniqlash,  seysmoaktiv  hududlarda  yer
silkinishini oldindan bashorat qilish maqsadida yer yuzasi va dengiz, okeanlar sathiy
yuzalari  farqlarini  va  h.k.larni  aniqlash  va  o‘rganishdan  iborat.  Oliy  geodeziya  va
unga  turdosh  bo‘lgan  fanlarning  asosiy  ilmiy  texnik  vazifasi  global  (umumer)  va
milliy  (davlat  miqyosida)  yuqori  aniqlikdagi  tayanch  geodezik  tarmoqlarni  barpo
etishdan  iborat.  Milliy  tayanch  tarmoqlarini  quyidagilar  tashkil  etadi:  Davlat
geodezik  asosiy,  ko‘pchilik  holda  planli  tarmog‘i  deb  ataluvchi,  davlat  nivelirlash
tarmog‘i  (balandlik)  va  davlat  gravimetrik  tarmog‘i.  Bu  tarmoqlar  bir-biri  bilan
o‘zaro  juda  yaqin  bog‘liqlikga  ega,  ular  biri-birini  to‘ldiradi  va  ulardan  birgalikda
foydalanib  bajariladigan  kompleks  astronomo-geodezik  va  gravimetrik  o‘lchash
ishlari  punktlarning  aniq  koordinatalarini  va  balandliklarini  aniqlash,  hamda
mamlakat  hududida  gravitatsiya  maydoni  va  Yerning  shaklini  xarakterlovchi
parametrlarini aniqlash imkonini beradi. Oliy geodeziya to‘xtamasdan rivojlanmoqda
va takomillashmoqda. U Yer shakli nazariyasi, gravimetriya, geodeziya, astronomiya,
kosmik  geodeziya  kabi  ilmiy  fanlar  bilan  birgalikda  uzviy  bog‘liq  holda
rivojlanmoqda.  Oliy  geodeziya  kursi  uchta  asosiy  bir-birini  to‘ldiruvchi  fanlardan
tashkil  topgan:  «Asosiy  geodezik  ishlar»,  «Sferoidik  geodeziya»  va  «Nazariy
geodeziya»: «Asosiy geodezik ishlar» bo‘limida bir xilda bo‘lmagan Yer gravitatsiya
maydonida  tayanch  geodezik  tarmoqlarini  barpo  etish,  barpo  etish  usullarini  ishlab
chiqish,  tarmoqlarni  loyihalash  va  joylarda  mahkamlash  turli  tarkibdagi  yuqori
aniqlikdagi  geodezik  o‘lchash  usullarini  va  asboblarini  yaratish,  o‘lchashdagi
xatoliklar manbasini va ularni ta’sir etishni hisobga olish usullarini, Yer gravitatsiya
maydonining  bir  xil  emasligini  va  Yer  yuzasining  egriligini  hisobga  olgan  holda
o‘lchash natijalarini matematik qayta ishlash usullarini yaratish masalalari ko‘riladi.
4 DAVLAT GEODEZIK TARMOQLARI
1.1 Davlat geodezik tarmoqlari va ularni qurish metodlari haqida.
    Yer  yuzasida  maxsus  mahkamlangan,  holati  umumiy  koordinata  va  balandliklar
sistemalarida  aniqlangan  nuqtalar  tizimiga  geodezik  tarmoqlar  deyiladi.  Geodezik
tarmoqlar  yer  yuzasining  kichik  va  katta  maydonlarida  barpo  etilishi  mumkin.  Ular
hududiy  alomati  va  vazifasi  bo‘yicha  global  (barcha  yer  sharini  qoplovchi);  milliy
qabul  qilingan  yagona  koordinatalar  va  balandliklar  sistemalarida  har  bir  davlat
chegarasida  barpo  etiluvchi;  zichlashtirish  (topografik  syomka  qilishda  tasvirlov
asosini barpo etishga mo‘ljallangan), syomka asosi tarmoqlariga bo‘linadi. Geometrik
xususiyati jihatidan planli balandlik va fazoviy geodezik tarmoqlarga ajratiladi. Planli
tarmoqlarda  o‘lchashlarni  qayta  ishlash  natijasida  qabul  qilingan  ko‘chirish  sathida
punktlarning  koordinatalari  aniqlanadi  (ellipsoid  sathida  yoki  tekislikda);  balandlik
(nivelirlash)  tarmoqlarida  boshlang‘ich  yuzaga  nisbatan  punktlarning  balandligi
olinadi,  masalan,  kvazigeoid  yuzasiga  nisbatan  fazoviy  tarmoqlarda  o‘lchashlarni
qayta  ishlashdan  punktlarning  uch  o‘lchamli  o‘zaro  holati  aniqlanadi.  Global
geodezik tarmoqlar hozirgi vaqtda yerning sun’iy yo‘ldoshini kuzatishdan foydalanib,
kosmik  geodeziya  usullari  yordamida  barpo  etiladi,  shuning  uchun  uni  sun’iy
yo‘ldosh yoki kosmik geodeziya tarmog‘i deyiladi. Bu tarmoqda punktlarning holati
geosentrik  to‘g‘ri  burchakli  koordinatalar  X,  Y,  Z  sistemasida  hisoblanadi,  uning
koordinata boshi Yer massasi markazi bilan, Z o‘qi esa uning aylanish o‘qi bilan, ZY
tekislik esa boshlang‘ich meridian tekisligi bilan ustma-ust tushadi. Global geodeziya
tarmoqlaridan  ilmiy  va  ilmiy-texnik  muammolarni  hamda  oliy  geodeziya,
geodinamika, astronomiya va boshqa fanlarning masalalarini yechishda foydalaniladi.
Bunday muammo va masalalar jumlasiga quyidagilar kiradi:
 – fundamental geodezik doimiylarni aniqlashtirish; 
– Yer figurasi va gravitatsiya maydonini o‘rganish;
– Yer qutblari harakatini aniqlash;
 –  butun  yer  uchun  yagona,  to‘g‘ri  burchakli  fazoviy  geosentrik  yoki  geodezik
koordinatalar sistemasini hosil qilish;
5  –  Yer  qobig‘idagi  litosfera  plitalar  siljishi  va  deformatsiyasini  o‘rganish;  –  Yer
og‘irlik markaziga nisbatan turli mamlakatlarning referens ellipsodi holatini aniqlash;
 – Yer yuzasi dinamikasi tufayli yer umumiy geodezik punktlari koordinatalarini vaqt
o‘tishi bilan o‘zgarish qonuniyatlarini o‘rganish va ularning aniq lahzali qiymatlarini
aniq belgilangan davrga keltirish.
Global geodezik tarmoqlarning geosentrik koordinata sistemasining «lahzali» holatini
yuqori  aniqlikda  aniqlashga  erishish  uchun  uni  uzluksiz  ravishda  takomillashtirish
lozim. Global geodezik tarmoqlarning aniqligi oshgan sari, yangi ilmiy muammolarni
va  geodeziya,  amaliy  kosmonavtika,  geodinamika,  astronomiya  va  ko‘plab  boshqa
fanlarning masalalarini yechish imkoniyatlari sekin-asta ortib boradi.
 Milliy  geodezik  tarmoqlar,  yuqorida  ta’kidlaganimizdek,  uchta  turga  bo‘linadi:
davlat  geodezik  tarmog‘i  (planli),  davlat  nivelirlash  tarmog‘i  (balandlik),  davlat
gravimetrik tarmog‘i. 
Davlat  geodezik  tarmog‘ida  tanlangan  ko‘chirish  sathida  (referens  ellipsoidda
yoki  tekislikda)  geodezik  punktlarning  planli  o‘zaro  holatini  yuqori  aniqlikda
aniqlash  ko‘zda  tutiladi;  tarmoq  punktlarning  balandligi  nisbatan  past  aniqlik  bilan,
ayniqsa tog‘li rayonlarda aniqlanadi.
Davlat  gravimetrik  tarmog‘i  punktlarida  og‘irlik  kuchi  tezlanishini  yuqori
aniqlikda  aniqlashga  mo‘ljallangan;  bu  punktlarning  planli  va  balandlik  holati  talab
qilingan aniqlikda aniqlanishi lozim. 
Har  bir  alohida  mamlakat  hududida  barpo  etiladigan  davlat  geodezik  tarmoqlari
quyidagi maqsadlar uchun mo‘ljallangan: 
–  Yer  rasmi  va  gravitatsiya  maydoni  va  ularni  vaqt  o‘tishi  bilan  o‘zgarishini
mufassal o‘rganish (mamlakat territoriyasi chegarasida);
 – mamlakat hududida yagona koordinatalar va balandliklar sistemalarini yaratish;
 –  yagona  koordinata  va  balandlik  sistemasida  turli  masshtablarda  mamlakat
kartalarini yaratish;
O‘ziga  xosligi  hamda  turli  ko‘rinishda  geodezik  tarmoqlarni  barpo  etish
usullariga  planli  geodezik  to‘r  punktlari  odatda  joyning  eng  baland  uchastkalariga
6 joylashtiriladi; nivelirlash tarmog‘i punktlari joyning tekis va tepalik uchastkalariga,
daryolarning bo‘ylariga joylashtiriladi. 
Mamlakat  geodezik  tarmog‘i  zamon va  yaqin  kelajak talabi  darajasida  bo‘lishi
uchun quyidagilar zarur:
 –  tarmoq  barcha  punktlarini  sistematik  ravishda  joylarda  bevosita  ko‘zdan
kechirish, yo‘qolgan punktlarni qaytadan aniqlash va o‘rnatish;
 –  davriy  ravishda,  masalan,  25–30  yil  oralig‘ida  takroriy  yoki  yer  yuzasining
zamonaviy  harakati  yoki  boshqa  sabablarga  ko‘ra  tarmoqning  eng  katta  o‘zgargan
qismida qo‘shimcha o‘lchashlarni bajarish;
 – davlat geodezik tarmoqlari aniqligini oshirish va keyinchalik takomillashtirish
uchun  olib  boriladigan  takroriy  yoki  qo‘shimcha  o‘lchashlarni  bajarish  va  bu
o‘lchashlarni yuqori aniqlikdagi o‘lchash texnikasi va usullarida amalga oshirish;
–  takroriy  va  yoki  qo‘shimcha  o‘lchash  natijalarida  olingan  yangi  o‘lchash
ma’lumotlarining  yig‘ilishiga  qarab  hududning  katta  qismida  taxminan  25–30  yil
oralig‘ida,  ushbu  davrga  tegishli,  koordinatalar  va  balandliklarning  yangi  aniq
qiymatlarini  olish  maqsadida,  planli  va  balandlik  tarmoqlarini  qaytadan
tenglashtirishni bajarish. 
Mahalliy  geodezik  tarmoqlar.  Qator  holatlarda  joyning  lokal  uchastkalarida,
har qanday vaqtda planda nuqtalarning o‘zaro holati va balandligi bo‘yicha aniqlash
talabidan  kelib  chiqadigan  murakkab  ilmiy  va  ilmiy-texnik  masalalarni  yechishga
to‘g‘ri keladi. Bunday hollarda o‘ta yuqori aniqlikda maxsus tarmoqlar barpo etiladi
va  ularda  aniq  vaqt  oralig‘ida  takroriy  pretsizon  o‘lchashlar  bajariladi.  Bunday
tarmoqlardagi  o‘lchashlarning  matematik  qayta  ishlanishi  mahalliy  koordinatalar
sistemasida bajariladi, u shunday tanlanadi-ki, bunda o‘lchangan miqdorlardan ularni
mahalliy  ko‘chirish  sathida  proyeksiyasiga  o‘tish  uchun  reduksion  tuzatma  imkoni
boricha  kichik  bo‘lsin.  Bunday  tarmoqlardan,  masalan,  kuchli  yer  silkinishlarning
sabablarini  qidirishda  va  bashorat  qilishda,  kuchli-qudratli  radioteleskoplarni
qurishda  va  ekspluatatsiya  qilishda,  elementar  zarrachalar  tezlatgichlarini  va
gidrostansiyalar qurilishida foydalaniladi.
  
7   1.2 Yuqori aniqlikdagi teodolitlar va ulardan foydalanish tartib-qoidalari.
     Burchak  o‘lchash  geodezik  asboblarini  vazifasi,  o‘lchash  aniqligi  va
konstruksiyasiga qarab turli guruhlarga bo‘lish mumkin. 
   Vazifasiga qarab burchak o‘lchash geodezik asboblari teodolitlarga va astronomik
teodolitlarga bo‘linadi. 
      Teodolitlar  geodezik  tarmoqlar  punktlarida  gorizontal  burchaklar  va  zenit
masofalarni  o‘lchashda,  astronomik  teodolitlar  esa  Laplas  punktlarida  astronomik
kuzatishlarni  bajarib  kenglik,  uzoqlik  va  azimutlarni  aniqlashda  ishlatiladi.  Aniqligi
bo‘yicha  teodolitlar  yuqori  aniqlikdagi  teodolitlar,  aniq  teodolitlar  va  texnik
teodolitlarga  bo‘linadi.  Yuqori  aniqlikdagi  teodolitlarga  burchakni  laboratoriya
sharoitida  bir  priyomda  m≤1'',  aniq  teodolitlarga  1<m≤10''  va  texnik  teodolitlarga
m≥10''  o‘rta  kvadratik  xatolik  bilan  o‘lchashni  ta’minlaydigan  teodolitlar  kiradi.
Konstruksiyasi  bo‘yicha  hozirgi  teodolitlarni  sanoq  olish  moslamasiga  qarab  ikkita
katta  guruhlarga:  optik  sanoq  olish  moslamasiga  ega  teodolitlarga  va  elektron
teodolitlarga bo‘linadi. Amaldagi standart bo‘yicha teodolitning har bir tipiga ularni
o‘lchash  aniqligiga  bog‘liq  holda  maxsus  shifr  beriladi,  bu  shifr  «T»  harfidan
(teodolit)  va  laboratoriya  sharoitida  burchak  o‘lchashni  o‘rta  kvadratik  xatosi
chegarasini  belgilovchi  raqamlardan  tashkil  topadi.  Masalan,  T
1  bir  sekund
aniqlikdagi teodolit hisoblanadi. 
    Davlat  geodezik  tarmoqlarini  qurishda  burchak  o‘lchash  ishlari  turli  fizik-
geografik  va  iqlimiy  sharoitlarda:  issiq  cho‘l  va  qumlik  hududlarda,  tog‘  oldi  va
baland  tog‘  hududlarda,  havo  haroratining keskin  tebranishlarida  (+50  dan  –200°C)
bajariladi.
    Har  bir  asbobdan  bunday  sharoitlarda  uzoq  yillar  davomida  foydalanish,  kam
mehnat  va  vaqt  sarflab  yuqori  aniqlikdagi  o‘lchash  natijalariga  erishish  burchak
o‘lchash  asboblarini  ishlab  chiqishda  maxsus  talablarni  hisobga  olish  va  ularni
ta’minlashni talab etadi.
  Bu talablardan eng asosiylari quyidagilar: 
8 –  turli  fizik-geografik  va  iqlimiy  sharoitlarda  bajarilgan  o‘lchashlardan  yuqori
aniqlikda va kam o‘zgaruvchan natijalarni olish;
     – qiyin ekspeditsiya sharoitlarida va uzoq vaqt davomida foydalanishda teodolit
asbobining ishchi holatda bo‘lishini ta’minlash;
      –  asbobni  kichik  hajmli  va  yengil  bo‘lishi  bilan  birga  uni  o‘lchash  jarayonida
turg‘unligi,  qismlari  oddiy  va  ishonchli  bo‘lishini  hamda  ishlashda  qulayligini
ta’minlash. 
Teodolit  o‘qi  bilan  ko‘targich  vintlar  orasidagi
masofa  r=14sm  bo‘lganda  bu  siljish  teodolitni  limbi
bilan  birga  quyidagi  burchak  qiymatga  burilishiga
sabab bo‘ladi: 
    =
   =0.7
bu esa o‘z navbatida o‘lchangan yo‘nalish qiymatiga shu miqdorda ta’sir etadi. Agar
burchaklar  yuqori  aniqlikda  o‘lchansa  xatosi  0,5''  dan  oshmasligi  kerak,  demak
yuqoridagi 0,7'' yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan xatolikdir.
     Bundan  kelib  chiqadiki,  kuzatishlar  davomida  katta  ehtiyotkorlik  bilan  ishlash
talab  qilinadi.  Geodezik  tarmoqlarda  punktlar  orasidagi  masofalar  15–20  km
bo‘lganda  asbob  xatolari  m
a*x  bilan  tashqi  muhit  ta’siri  m
m*M  (yon  refratsiya,
signallarni  buralish)  xatolarini  o‘zaro  teng deb  qabul  qilish  mumkin. Shuni  hisobga
olib,  1-klass  triangulyatsiyasi  uchun  burchak  o‘lchashni  o‘rta  kvadratik  xatosini
(1≤0,7'') quyidagicha yozamiz:
m
β = m 2
a.x .+ m 2
 
t.m . ≤ 0,7''    (1.1)
91.1-rasm . Ko‘tarish vintining 
deformatsiyasi tufayli teodolit 
tagligining azimutal siljish.  Asbob  xatosi  ma.x.  teodolit  kompleks  xatolarining  qo‘shma  ta’siridan  kelib
chiqadi.  Teng  ta’sir  etish  prinsipiga  asosan  aytish  mumkinki,  har  bir  xato
manbasining ta’siri 0,2–0,3'' dan oshmasligi kerak. 
Ushbu murakkab bo‘lmagan hisoblash yuqori aniqlikdagi teodolitni tayyorlash,
yig‘ish va sozlash uchun qanday yuqori talablar qo‘yilishini ko‘rsatadi.
Yuqori aniqlikdagi teodolitlarni tekshirish va tadqiq qilish.
 Teodolitni  tekshirish  va  tadqiqlari  vazifasiga  uni  konstruksiyalashda  asos  qilib
olingan geometrik parametrlar va optik-mexanik talablardan cheklanishni aniqlash va
uni imkoni boricha to‘la bartaraf etish kiradi. Tadqiqotlar bartaraf etib bo‘lmaydigan
cheklanishlarni  aniqlash  va  ularga  tegishli  tuzatmalarni  kiritish;  teodolitning
doimiylari  (sanoq  olish  qurilmasi  bo‘lak  qiymatini,  okular  mikrometri,  adilaklar
bo‘lak qiymatlari va b.q.) ni aniqlash; teodolit ayrim bog‘lanmalari to‘g‘ri ishlashini
sinash; limb diametrlari xatosini aniqlash; teodolitning ayrim bog‘lanmalari va butun
teodolitni ishlashga tashqi muhit ta’sirini aniqlash va boshqalarni ko‘zda tutadi.
Bajarilgan  tadqiqotlar  natijalari  bo‘yicha  teodolitni  berilgan  aniqlik  sinfidagi
ishlarga yaroqliligi aniqlanadi.
Har  bir  punktda  bajariladigan  kuzatishlardan  oldin  o‘tkaziladigan  majburiy
tekshirishlarga quyidagilar kiradi:
1. Truba  aylanish  o‘qida  o‘rnatilgan  adilak  o‘qi  trubaning  gorizontal  aylanish
o‘qi bilan bitta tekisligida joylashishi va unga parallel bo‘lishi kerak. 
2.  Alidadani  teodolit  vertikal  o‘qi  atrofida  aylanishi  tekis  hech  qanday
tebranishsiz va ozod (tegib qolmasdan) o‘tishi kerak. 
3.  Trubaning  gorizontal  aylanish  o‘qi  teodolit  vertikal  aylanish  o‘qiga
perpendikular bo‘lishi kerak. 
4.  Teodolit trubasini trubani qaratish vinti orqali vertikal tekislikda qiyshaytirish
truba o‘qini lagerlarda azimutal siljishishga olib kelmasligi kerak. 
5.  Sanoq qurilmasi tekshirilgan va sozlangan bo‘lishi kerak. 
6.  Trubaning kollimatsiya xatosi 10'' dan oshmasligi kerak. 
10 7.  Truba  okulari  mikrometrining  iplar  bissektori  vertikal  o‘rnatilgan  bo‘lishi
kerak. 
8.  Vertikal doira zenit o‘rni ZO‘ yoki nol o‘rni NO‘ qiymati 10'' dan oshmasligi
kerak; ZO‘ yoki NO‘ quyidagi formulalar bo‘yicha topiladi: 
OT-02M teodoliti uchun 
ZO ' = DCH + DO’ − 180°          Z = DO’ - DCH +90 °    (1.2) 
T1 teodoliti uchun
 ZO ' = ( DCH + DO’ − 360°) / 2       Z = DCH - DO '+ 90°   (1.3) 
T05 teodoliti uchun 
HO ' = (DCH + DO’ ± 180°) / 2    β = 90°− Z = DCH - HO '  (1.4) 
9. Ko‘targich va qaratgich vintlari yumshoq lyuftsiz va ozod yurishi kerak.
 Yuqori  aniqlikdagi  har  bir  teodolit  zavoddan  olingandan  keyin  yoki  kapital
ta’mirlashdan keyin to‘la dastur asosida tadqiq qilinadi. Yuqori aniqlikdagi burchak
o‘lchash  ishlariga  uning  yaroqliligini  aniqlash  uchun  tadqiqotlardan  adilak  bo‘lak
qiymati (truba aylanish o‘qidagi va alidadagi adilaklar); truba okular mikrometrining
bo‘lak qiymati (bosh truba va tekshirish trubasi);  truba fokuslash linzasining to‘g‘ri
yurishi;  limb  shtrixlari  tasvirini  birlashtirish  xatosi  optik  mikrometr  reni;  yassi
parallel  plastinkali  mikrometrni  foydasiz  yo‘li  ( мертвый  ход );  mikrometr
shkalasining  bo‘laklari  xatosi;  limb  va  alidadani  ekssentrisiteti;  alidada  aylanishi
to‘g‘riligi;  limb  diametrlari  xatosi;  teodolit  gorizontal  va  vertikal  o‘qlarining o‘zaro
perpendikular  emasligi  aniqlanadi.  Laboratoriya  sharoitida  teodolit  bilan  gorizontal
va  vertikal  burchaklarni  bitta  priyomda  o‘lchashning   o‘rta  kvadratik  xatosi
aniqlanadi. 
1.2-rasmda tuproqning mavsumiy muzlash janubiy zo- nasi uchun III va IV klass
nivelirlash tuproq(grunt) reperi keltirilgan.
Mavsumiy  muzlaydigan  janubiy  zonada  III  va  IV  klass  nivelirlash  yo'lidagi  reper
pastki  plitasi  tuproqning  muz¬lash  chuqurligidan  pastda,  lekin  1,3  m  dan  kam
boimagan chuqurlikdan o‘tishi kerak.
Markali repeming yuqori qismi va qorovul plita yer yuzidan 50 sm ga chiqib turishi
kerak va shu bilan birga u taniydigan ( опазновательный ) belgi bo‘lib xizmat qiladi .
11 1.2-rasm. 24
                                             1.3-rasm .
12 Tuproqning mavsumiy muzlaydigan qoya jinslarga qoya reperlari mahkamlanadi.
Yerga 0,5 m gacha ko‘milib tur- gan va yerdan ancha chiqib turgan qoyaga sement
qorish-  masida  marka  mahkamlanadi.  Reper(marka)dan  1,0  m  masofaga  50x50  sm
metall  plita  payvand  qilingan  trubali  tanish  belgisi  o'rnatiladi.  Tanish  belgi  atrofiga
0,5 m ba- landlikda toshdan o‘yib himoya qurilmasi barpo qilinadi.
Devor  reperlari  bino  devorlariga  yoki  qoyaning  ver-  tikal  sirtiga  o‘rnatiladi.
Qorovul plita reperning yoniga yoki ustiga bino devoriga mahkamlanadi.
1.3 Geometrik nivelirlash usullari . Geometrik nivelirlashning ikki usuli mavjud: 
1. o‘rtadan nivelirlash.
2. Oldinga nivelirlash.
1. o‘rtadan nivelirlash. Joyda olingan ikki nuqta orasidagi nisbiy balandlik h ni
o‘lchash  uchun  nivelir  asbobi  A  va  B  nuqtalar  orasida,  ulardan  bir  xil  masofada,
ishchi holatga keltirib o‘rnatiladi (1.4-shakl). Bunda nivelir nuqtalarni tutashtiruvchi
chiziq  ustida  o‘rnatilishi  shart  emas.  A  va  B  nuqtalarda  vertikal  holatda  reykalar
o‘rnatiladi  (reyka  shkalasining  nol  yozuvi  yerga  qo‘yib  o‘rnatiladi).  Nivelirning
ko‘rish trubasi navbati bilan R1 va R2 reykalarga qaratilib, a va v sanoqlari olinadi. 
1.4 - shakldan quyidagini yozish mumkin:
         a = h + v,             
 
     (1.4)       bundan  h = a – v,  ( 1.5 )
13 bu yerda: a va v – orqadagi va oldingi reykalardan olingan sanoqlar.
Nivelirlash A nuqtadan boshlab V nuqta yo‘nalishi bo‘ylab olib borilishi uchun
A orqadagi, V oldingi nuqta hisoblanadi. Shunday qilib, nisbiy balandlik orqadagi va
oldingi  reykalardan  olingan  sanoqlar  ayirmasiga  teng.  Agar  a>v  bo‘lsa,  nisbiy
balandlik musbat, a<v bo‘lsa, manfiy ishorali bo‘ladi.
2.  Oldinga  nivelirlash.  Nisbiy  balandlikni  oldinga  nivelirlash  usulida  o‘lchash
uchun  nivelir  asbobi  shunday  o‘rnatiladiki,  uning  okulyari  A  nuqtasidan  o‘tuvchi
shovun yo‘nalishiga to‘g‘ri kelsin (1.4-shakl).
V  nuqtasida  esa  reyka  o‘rnatiladi.  Nivelir  ishchi  holatiga  keltiriladi,  reyka  yoki
ruletka bilan asbob balandligi q o‘lchanadi, truba reykaga qaratilib, undan v sanog‘i
olinadi. Shakldan quyidagini yozish mumkin:
q = h + v, bunda     h = q – v 
(1.6)
К  ya ni nisbiy balandlik asbob balandligidan reykadan olingan sanoqning ayirmasigaʼ
tengdir.
Nivelirlash  natijasidan  foydalanib,  A  nuqtasining  balandligi  NA   bo‘yicha,  V
nuqtasining  balandligi  NV  o‘lchangan  nisbiy  balandlik  yoki  asbob  gorizonti  orqali
hisoblanishi mumkin.
1.4-shaklga  asosan  A  nuqtasining  balandligi  va  nisbiy  balandlik  orqali  V  nuqtasi
balandligi NV quyidagiga teng: NV = NA + h,                   (1.6)
14 ya ni  oldingi  nuqtaning  balandligi  orqadagi  nuqta  balandligiga  nisbiy  balandlikniʼ
algebraik  qo‘shilganiga  teng.  B  nuqtasining  balandligi  NB  asbob  gorizonti  orqali
quyidagicha hisoblanadi (1.4-shaklga asosan):
NB = Nq – v
bu yerda: Nq — asbob gorizonti bo‘lib, u quyidagiga teng: 
Nq = HA + a.
Nuqtalar  balandligini  asbob  gorizonti  orqali  hisoblash,  masalan,  yerlarni  vertikal
tekislashda bir necha nuqtalar loyiha belgisini bir stansiyadan (nivelir o‘rnatilgan joy)
turib joyga ko‘chirishda qulaylik tug‘diradi.
Yuqorida  ko‘rib  chiqilgan  ikki  nuqtani  bir  stansiyadan  nivelirlash  oddiy  nivelirlash
deyiladi. 
Agar  nivelirlanadigan  ikki  nuqta  orasidagi  masofa  katta  bo‘lsa,  nivelirlash  uchun  u
bir  nechta  bo‘laklarga  bo‘linib  nivelirlab  chiqilsa,  unga  ketma-ket  nivelirlash
deyiladi.
Ketma-ket  geometrik  nivelirlashda  nivelirlanadigan  AS  chizig‘i  (1.5-shakl)
bo‘laklarga  bo‘linadi  va  har  bir  bo‘lak  alohida  stansiyadan  nivelirlanadi.  Nivelirni
birinchi stansiya K1 da o‘rnatib, 1-nuqtaning A nuqtasiga nisbatan nis¬biy balandligi
o‘lchanadi:
              h1 = a1 – b1                
  Keyin nivelir va reykalar ketma-ket olib o‘tilib, xuddi shu tarzda 1 va 2; 2 va 3 va
nuqtalarning nisbiy balandligi h2, h3, ..., hn o‘lchanadi.Tik qiya joylarni nivelirlashda
ikki qo‘shni bog‘lovchi nuqtalarni bir stansiyadan nivelirlash imkoni bo‘lmay qoladi.
Masalan, gorizontal nur reyka ustidan o‘tishi mumkin. Bunday holda orada x nuqta
deb  ataluvchi  qo‘shimcha  bog‘lovchi  nuqta  olinadi.  Ungacha  bo‘lgan  masofa
o‘lchanmaydi.  Shakldan  ko‘rinishicha,  o‘lchanishi  kerak  bo‘lgan  umumiy  nisbiy
balandlik h alohida-alohida o‘lchangan nisbiy balandliklar h1 va h2 yig‘indisiga teng.
Јiyalikning  katta-kichikligiga  qarab  ikki  bog‘lovchi  nuqta  orasida  bitta  yoki  bir
nechta X nuqtalari olinishi mumkin.
Nivelirlash  natijalari  maxsus  jurnalga  yozib  boriladi.  Bir  stansiyada  sanoqlar  olib
bo‘lingandan  keyin  nisbiy  balandlik  hisoblanadi.  Buning  uchun  orqadagi  reykadan
15 olingan  sanoqdan  oldingi  reykadan  olingan  sanoq  ayrilishi  kerak.  Demak,  bunda
nisbiy  balandlik  ikki  marta:  qora  tomondan  olingan  sanoqlar  va  qizil  tomondan
olingan sanoqlar bo‘yicha aniklanadi.
Nivelir  turlari.  Aniqligi  bo‘yicha  nivelirlar  3  turga  bo‘linadi:  yuqori  aniqlikdagi
nivelirlar  –  N-05,  N-05K  (Rossiya),  raqamli  nivelirlar  Dqnq  11t,  Dqnq  21
(Germaniya), NA 2002, NA 2003 (Shveysariya); aniq nivelirlar – N-3, 2N-3, N-3k,
2N-3kl  (Rossiya),  Nq-30,  Nq-50  (Germaniya),  Kernlevel-20  va  24  (Shveysariya);
texnik nivelirlar – N-10, 2N-10kl (Rossiya).
Yuqori  aniqlikdagi  nivelirlar  1  va  2-  klass  nivelirlashda,  aniq  nivelirlar  —  3-  va  4-
klass  va  texnik  nivelirlar  –  texnikaviy  nivelirlash  (topografik  s yomkalar  vaʼ
injenerlik-qurilish ish¬larida) da qo‘llaniladi. 
Nivelir  shifridagi  raqam  1  km  nivelir  yo‘lini  ikki  tomonga  nivelirlashdagi  yo‘l
qo‘yadigan o‘rta kvadratik xatoni bildiradi. Yuqorida keltirilgan nivelirlar 2 xil qilib
tayyorlanishi  mumkin:  ko‘rish  trubasi  yonida  silindrik  adilak  o‘rnatilgan  va  og‘ish
burchagining  kompensatori  bilan  ta minlangan.  Kompensator  o‘rnatilgan  nivelir	
ʼ
nomiga  K  harfi  qo‘shiladi.  Aniq  va  texnikaviy  nivelirlar  gorizontal  limb  bilan
ta minlanishi mumkin va unda nivelir nomiga L harfi qo‘shiladi.	
ʼ
Silindrik adilak ko‘rish trubasining yoniga o‘rnatilgan va truba elevatsion vint bilan
ta minlangan. Silindrik adilak pufakchasi uchlarining tasviri truba ko‘rish maydoniga
ʼ
uzatiladi.  Ko‘rish  trubasi  ob ektivi  10  nishon  13  bo‘yicha  reykaga  qaratiladi,   u	
ʼ
predmet tasvirini teskari hosil qiladi.
N-3  niveliri,  asosan,  ko‘rish  trubasi  1,  silindrik  adilak  2,  doiraviy  adilak  3,
mahkamlash  vinti  6,  to‘g‘rilash  vinti  7,  elevatsion  vint  8  dan  iborat.  Nivelir  silindr
shaklidagi aylanish o‘qi bilan taglik 4 ga o‘rnatilgan. Ko‘rish trubasining chap yonida
silindrik adilak bilan birgalikda adilak pufakchasi yarim pallalarning tasvirini ko‘rish
maydoniga  uzatadigan  prizmalar  joylashgan.  Trubaning  o‘ng  yonida  kuzatilayotgan
reyka tasvirini fokuslovchi vint – kremalera 5 o‘rnatilgan. Reykadan sanoq olishdan
oldin  elevatsion  vint  yordamida  silindrik  adilak  o‘qi  gorizontal  holatga  keltiriladi,
ya ni  ko‘rish  maydonidagi  adilak  pufakcha  yarim  pallalarining  tasviri  tutashtiriladi.	
ʼ
16 Silindrik  adilakni  tuzatish  uchun  adilak  joylashgan  qutining  okulyar  tomonida
qopqoq bilan berkitib qo‘yilgan to‘rtta tuzatgich vint bor.
(1.7)
 N-3K niveliri (1.7-shakl) ko‘rish trubasi 1, kremalera vinti 2, doiraviy adilak 3, 
ob ektiv 4 tomonida ikki yonboshda qaratish vintlari 6, doiraviy taglik 7, ko‘targich ʼ
vintlar 8 va vizir o‘qini gorizontal holatga kelishini ta minlaydigan optik (prizmali) 	
ʼ
kompensator bilan jihozlangan. Optik kompensator ishlashi uchun
(1.8)
doiraviy  taglik  qiyaligi  yo ki  15'  dan  oshmasligi  kerak.  Shuning  uchun  avval  bo‘lak
qiymati  10'  ga  teng  bo‘lgan  doiraviy  adilak  pufakchasi  uchta  ko‘targich  vint
yordamida  o‘rtaga  (nol  punktga)  keltiriladi.  Truba  vertikal  o‘q  atrofida  yengil
aylanib,  turgan  vaziyatini  yaxshi  va  tinch  saqlaydi,  shu  sababli  u  mahkamlagich
vintiga ega emas. Ikki yonboshdagi cheksiz buraydigan qaratish vintlaridan xohlagan
bittasi bilan trubani reykaga aniq to‘g‘rilash mumkin.
17 II BOB MURUNTOG’ KONIDA GEODEZIK O’LCHASH ISHLARI
HAQIDA.
2.1 Muruntog’ oltin konining geodezik asoslari.Geografik o’rni.
Muruntog’ koni  Muruntog’ ma’danli maydonining janubiy – sharqiy qismida,
Tomdi  tog’ining  janubiy  tizmasida  joylashgan,  ma’muriy  jihatdan  Navoiy  viloyati,
Tomdi tumaniga qaraydi.
Maydon pasttepaliklardan iborat, mutloq balandliklar +460 dan +550 m. gacha.
Relef kuchsiz parchalangan, doimiy suv havzalari yo’q. Maydon yuzasi qalinligi 200
–  300  m  qalinlikdagi  mezokaynozey  yotqiziqlari  bilan  qoplangan.  Hudud  seysmik
mintaqaga kiradi.
Iqlim keskin kontinental, qurg’oqchil, yillik o’rtacha yog’in miqdori 100 mm.
Yoz  davomli,  issiq  kunduzi  harorat  +45 0
 +48 0
 ni  tashkil  qiladi.  Qish  qisqa,  lekin
sovuq  bo’ladi,  ba’zi  yillarda  past  harorat  -  30 0
  -35 0
 gacha  tushib  ketadi.  O’rtacha
yillik harorat +6 0
.
Muruntog’  qo’rg’onini  xo’jalik  texnik  maqsadlar  uchun  suv  bilan  ta’minlash
maqsadida  20  km  sharqdagi  Tasquduq  yer  osti  suv  havzasidan  quvurlar  orqali  suv
keltirilgan.  Zarafshon  shahriga  esa  Amudaryodan  diametri  1220  mm  lik  quvurlar
orqali  ikkita  tarmoqda  suv  keltirgan.  Zarafshon  shahridan  “Muruntau”  kareriga  va
oltin  boyitish  kompleksiga  40  km  masofada  470  mm  diametrli  suv  quvurlari
o’tkazilgan.
Eng  yaqin  aholi  maskanlari:  tuman  markazi.  Tomdibuloq  40  km  shimolda,
Zarafshon shahri 40 km g’arbda va Navoiy shahri 210 km janubiy – sharqda.
Elektr ta’minoti 110 kV lik Navoiy Zarafshon davlat EUT  dan ta’minlanadi.
Aloqa yo’llari: Navoiy – Zarafshon – Uchquduqdagi qattiq qoplamali aeroport,
Tomdibuloqdagi  gruntlangan  aerodromlari  kiradi.  Zarafshon  va  Uchquduq
aeroportlar  bilan  Toshkent  va  Navoiy  shaharlari  bilan  avialiniyalar  hamda  avtobus
qatnovlari yo’lga qo’yilgan.
18 Muruntog’  konini  mufassal  qidirish  ishlari  1969  yilda  yakunlanib,  konning
Oltin zahiralari bo’yicha dunyodagi yirik konlar qatoriga kirishi aniqlangan.
Muruntog’  konini  NKMK  MKB  tomonidan  eksplutasiya  qilish  davomida
konning  chuqur  qatlamlarida  Muruntau  GBG  tomonidan  izlash  va  razvedka  qilish
ishlari olib borildi.
1970 – yilga kelib Qizilqum GQE tomonidan razvedka qilish davrida Sharqiy,
Yangi va Myutenboy konlari topildi.
Geologik tavsif
Kon maydoni murakkab geologik tuzilish, yirik burmalangan strukturalar, har
xil tektonik buzilmalar, turli tarkibli daykolar keng tarqalgan hudud hisoblanadi.
Stratigrafiya
Ma’danli maydonning geologik tuzilishi shartli ravishda dopoleozoy, poleozoy,
bo’r va to’rtlamchi yotqiziqlardan tarkib topgan.
Yotqiziqlar ikkita yirik svitaga ajratilgan: Tasqazgan va Besopan.
Tasqazgan  svitasi.  Ma’danli  maydonning  g’arbiy  qismida  joylashgan.  Kon
hududida  svita  yotqiziqlari  Besopan  svitasining  ostida  yotishi  aniqlangan.  Svita
yotqiziqlari  tarkibi  mikrokvartsitlar,  turli  slanetslar,  dolomitlar,  ohaktoshlar  orasida
teskari linzasimon ko’rinishda uchraydi. Svitasining umumiy qalinligi 2000 – 2500 m
atrofida.
Besopan  svitasi  yotqiziqlari  Tasqazgan  svitasining  ustida  nomuvofiq  burchak
ostida joylashgan. O’zining terrigen  tarkibi  va lotostratigrafik belgilari kompleksiga
ko’ra to’rtta tagsvitaga ajratilgan. 
Birinchi  tagsvita  –  yotqiziqlarning  quyi  chegarasi  kremneyli  –  dolomitlar,
jinslarning linzasimon qatlamlari bilan chegaralanadi.
Tagsvitaning  litologik  tarkibi  mikrokristalli  muskovit  –  albit  –  kvartsli  va
uglerod  –  seritsit  –  xlorit  –  albit  –  kvartsli  slanetslar,  linzali  kvartsitlar  va
dolomitlardan iborat. Birinchi tagsvitaning qalinligi 1000 – 1500 m gacha.
Ikkinchi tagsvita. Tog’ jinslari vertikal qirqimining boshlanishida 200 – 300 m
gacha  yirik  qatlamli  uglerodli  –  kremniyli  –  kvartsli  qumtoshlar  va  alevrolitlar
19 takrorlanadi.  Bu  qismda  mayday  donali  kvartsli  grovelitlarning  linzasimon
qatlamchalari  uchraydi.  Kesimning  qolgan  qismlarida  qumtosh,  alevrolit  va  argillit
qatlamlari ritmik joylashgan. Tagsvitani qalinligi 800 m.
Uchinchi  tagsvita  –  shartli  ravishda  olachipor  Besopan  deb  nomlangan
(Varonkav va b. 1975).
Qumtoshlar,  fillatlar  va  alevrolitlarni  notekis  qatlamlaridan  tuzilgan,  ba’zida
kremniy  –  kvartsli,  grafiyli  qumtoshlarning  linzalari  duch  keladi,  ularning  qalinligi
0,5 m.
Kvartsitlar ko’proq qirqimning quyi chegarasida va tepasida yaqin qatlamlarda
uchraydi.  Yirik  qalinlikdagi  va  uzunlikdagi  tanalar  (30x1500)  kesimning  pastki
qismida kuzatiladi. Tagsvitada tog’ jinslarining siljish amplitudasi katta. Tog’ jinslari
oksidlanish  zonalarida  yorug’  –  “Olachipor”  ranglar  spektri  ko’rinishini  beradi.
Tagsvitaning qalinligi 1100 – 1200 m deb belgilangan. 
To’rtinchi  tagsvita  tog’  jinslari  komor  shaklida  har  xil  kenglikka  ega  bo’lgan
holda  karbonatli  tizmalar  va  massivlar  ko’rinishida  uchraydi.  Tagsvitaning  yuqori
qatlamlari  deven  bilan  balzotli  kvarts  –  gravelit  qatlami  bilan  nomuvofiq
chegaralangan.
To’rtinchi  tagsvita  yotqiziqlari  tarkibi  qumtoshlar,  alevrolitlar  va  fillitli
slanetslardan  iborat  bo’lib  och  kulrang  va  yashilsimon  tovlanadi  (shuning  uchun
“yashil besopan” deyiladi). Tagsvitaning qalinligi 900 – 1000 m. 
Devon yotqiziqlari – besopan to’rtinchi tagsvitasining ustida nomuvofiq holda
joylashgan. Quyi qismi karbonatli jinslar va qalinligi 1 m atrofida bo’lgan kremniy –
kvartsli  gravelitlar,  kesimning  yuqori  qismi  ohaklashgan  qumtoshlar,  alevrolitlar,
mergellar,  ohaktoshlar  va  dalomitlardan  tarkib  topgan.  Devon  yotqiziqlarining
umumiy qalinligi 750 – 850 m.
Mezokaynozoy  yotqiziqlari  –  Tomditov  tog’ining  janubiy  etaklarida  reng
tarqalgan. U turon, quyi va yuqori senon, quyi va yuqori paleotsen, eotsen va yuqori
oligotsen  –  quyi  miotsen  yotqiziqlariga  ajrtilgan.  Yotqiziqlar  qumtoshlar,  gillar,
ohaktoshlardan tarkib topgan.
20 Kaynozey  yotqiziqlari  guruhi  –  yotqiziqlar  tarkibi  yirik  donali  kuchsiz
tsementlashgan kvartsli qumtoshlar, chig’anoqli toshqatmalardan iborat. Qalinligi 20
m dan 30 m gacha o’zgarib turadi.
Birinchi  ma’dan  uyumi  konning  g’arbiy  va  shimoliy  –  g’arbiy  qismida
joylashgan  bo’lib,  meridional  va  shimoliy  –  sharqiy  razlomlar  bilan  chegaralangan.
Bu ma’dan uyumi o’lchami bo’yicha kondagi eng katta uyum bo’lib, sanoat talabiga
javob  beradigan  ma’danlar  1200  –  1300  m  cho’zilgan,  kengligi  400  –  750  m  ni
tashkil etadi, chuqurligi 700 m ga yetadi.
Ikkinchi ma’dan uyumi konning shimoliy – janubiy qismida joylashgan bo’lib,
g’arbdan meridional razlomi, janubiy – sharqdan ikkinchi shimoliy – sharqiy razlom
bilan chegarangan. Uyumining qalinligi o’z yo’nalishi (800 – 1000 m) bo’yicha 15 –
25  m  dan  280  m  gacha  o’zgarib  boradi,  chuqurligi  bo’yicha  o’zgarmaydi.  Sanoat
talabiga javob beradigan rudalar 750 – 1000 m chuqurlikda joylashgan.
Uchinchidan  ma’dan  uyumi  konning  janubiy  –  sharqiy  qismida  joylashgan
bo’lib,  bir  –  biridan  meridional  va  ikkinchi  shimoliy  –  sharqiy  razlomlar  bilan
ajratilgan.  Kon  uyumi  1100  –  1300  m  masofada  350  m  chuqurlikgacha  cho’zilgan.
Qalinligi  15  –  150  m  ni  tashkil  etadi.  Konning  morfologik  xususiyati  ruda  uchun
o’rnatilgan  konditsiyaga  bog’lik.  Ma’dan  uyumlari  ichidagi  rudalaninsh  bir  tekis
emas.  Konning  balans  zahirasini  hisoblash  uchun  qabul  qilangan  rudalanish
koeffitsienti – 0,74.
Rudalarning moddiy va miqdoriy tarkibi
Konning  rudalari  o’z  ichiga  jilali  va  rudali  minerallarni  oladi.  Jiladagi
minerallardan  asosiysi  –  kvarts  bo’lib,  u  90  –  95  %  kvartsli  jila,  trojilka  va
metosematik o’zgargan tog’ jinslarida uchraydi. Rudali minerallar bu tabiiy sof oltin,
perit, sheelit va sfemitlardan iborat. Oltin asosan kvarts bilan hamroh bo’lib, ba’zan
sulfidlarda  ham  uchraydi.  Kondagi  oksidlanish  zonasi  50  –  60  m  chuqurlikgacha
tarqalgan. Konning rudalari birlamchi va oksidlangan rudalar konning umumiy zahira
balansining  20  %  ni  tashkil  etadi.  Birlamchi  rudalar  ikki  xil:  asosiy  kvartsli  va
alevrolit, slanets, kvarts, va sulfid bilan minerologik tarkibi bo’yicha konning rudalari
kamsulfidli  formatsiyaga  kiradi.  Sulfidlarning  miqdori  0,5  –  3,7  %  ni  tashli  etadi.
21 Oltin zarralarining o’lchami bo’yicha ikki xil ko’rinishga ega: ko’rinib turadigan va
mayda  zarrali.  Zarralarning  shakllari  minerallardagi  darzchalarning  marfologiyasiga
va zarra oralig’i fazosiga bog’liq bo’ladi. Oltinning asosiy aralshmalaridan biri bu –
kumush  bo’lib,  ular  o’zaro  bog’liq  holda  uchraydi.  Oltinning  probasi  577  –  960
tashkil etadi. 
Konning geologik plani2 0 .5
2 0 .5	
2 1 .5
2 1 .5	
2 2 .5
2 2 .5	
2 3 .5
2 3 .5	
2 4 .5
2 4 .5
80.5	80.5	
81.5	81.5	
82.5	82.5	
А	
В	В	
Геологический план месторождения	
масштаб 1: m%%%	
А
Qirqim А - А	
7 9 .5
7 9 .5	
8 0 .5
8 0 .5	
8 1 .5
8 1 .5	
8 2 .5
8 2 .5	
8 3 .5
8 3 .5	
645	645	495	495	335	335	180	180	15	15	
-150	-150	-300	-300	-465	-465
Qirqim В-В
22 1 9 .5
1 9 .5	
2 0 .5
2 0 .5	
2 1 .5
2 1 .5	
2 2 .5
2 2 .5	
2 3 .5
2 3 .5	
645	645	485	485	330	330	180	180	15	15	
-135	-135	-300	-300	-450	-4502.2 Muruntog’ oltin koni hududidagi geodezik tayanch tarmoq holatining tahlili.
Kon hududidagi asosiy geodezik topografik ishlar 1960 -1966 –yillarda amalga
oshirilgan.  3,  4  -sinf  triangulyatsiya  va  analitik  tarmoqlar  barpo  etilgan, 	
1:10000 ,	
1:2000
 va 	1:1000 masshtabli  topografik  tasvirga  olish  ishlari  bajarilgan.  Barcha
topografik  ishlar  1963  –yilda  qabul  qilingan  shartli  koordinatalar  sistemasida
hisoblangan.
3  -sinf  triangulyatsiya  sakkizta  ketma  -ket  joylashgan  markaziy  sistemadan
iborat bo’lib, ikkinchi sinf triangulyatsiya punktlari ”Murun – Tomdi” va ”Sarmyu –
Tenbay”  bazasiga  tayanadi.  Hudud  triangulyatsiya  tarmog’iga   oltita  2  -sinf
triangulyatsiya  punktlari  kiritigan.  4  –sinf  triangulyatsiya  tarmog’i  to’rtta  alohida
markaziy  sistemani  tashkil  etadi,  ulardan  ikkitasi  tutashtirilgan:  biri  –  tayanch
uchburchakka.  Joylardagi  gruntning  xossasiga  qarab  3  va  4  –  sinf  triangulyatsiya
punktlari  to’rt  xil  markazlar  yordamida  o’z o’rinlarida  mustahkamlangan  va  betonli
pilenlar va monolitlar o’rnatilgan. Markazlarning ko’rinishi chizmada keltirilgan. 
Vizirlash uchun geodezik piramidaga o’rnatilgan balandligi 	
0,6  metr diametri	
0,3
 metr  bo’lgan,  radial  yo’naltirilgan  silindrlardan  foydalanilgan.  Punktlarning
atroflari to’rt tomonlama ariqchalar bilan ajratib qo’ygan. 
Gorizontal  yo’nalish  va  zenit  masofalar  ”OT  –  0,2”  teodoliti  yordamida
kuzatilgan: 3 – sinf triangulyatsiya punktlarida pryom bilan, 4 – sinf punktlarida 6 –
pryom  bilan.  Zenit  masofa  barcha  punktlarda  4  ta  pryomda  ob’ektivning  markaziy
ipidan  sanoq  olish  yo’li  bilan  o’lchangan.  Punktlardagi  markazga  keltirish  va
reduksiya  elementlari  grafik  usulda  ikki  marotabadan  (kuzatish  boshida  va  oxirida)
23 markazlashtiruvchi  varoqlarda  aniqlanilagan.  Gorizontal  yo’nalishni  o’lchash
xatoliklari quyilmalardan oshgan emas: 
- boshlang’ich predmetga kuzatishi boshida va oxirida sanoqlar ayirmasi - 6'' ;
- juft kollimotsiya qiymatining farqi -	
8'' ;
- umumiy nolga keltirilgandan keyin yo’nalishlarda har bir pryomda olingan
sanoqlar farqi - 	
6''
- zenit masofasi va zenit o’rnining farqi -	
16''
Triangulyatsiya  tarmog’i  shartli  o’lchashlar  asosida  ikki  guruhlik  tenglash
usulida  o’zaro  muvofiqlashtirilgan.  3  –  sinf  triangulyatsiya  tarmog’i  ikkita  alohida
sistemada  ketma  –ket  tenglashtirilgan  4  –sinf  triangulyatsiya  punktlarning
koordinatalari  qat’iy  usulda  alohida  sistemalar  bilan  3  –  sinf  tarmog’i  punktlari
orasida tenglashtirilgan.
3 va 4 sinf triangulyatsiya tarmog’i xatoliklari quyidagilardan iborat:
T/r Triangulyatsiya 
unsurlarining 
holati amaldagi yo’l qo’yilishi 
mumkin bo’lgan 
1.
2.
3. 
4.  Uchburchakdagi  eng  katta
bog’lanmaslik.
O’lchangan  burchakning  o’rta
kvadratik xatosi (uchburchaklar
bog’lanmasligi  orqali
hisoblangan
uchburchakdagi).
O’rtacha  absolyut
bog’lanmaslik
O’lchangan burchakga berilgan
eng katta tuzatma. 	
3,7''  	(5,9'')	
0,8	4''
 	(1,9'')	
1,0	3''
 	(1,4	7'')	
2,2''
 	(4,9	6'')	
±5,0''  	(±7,0'')	
±1,5''	
±(2,0'')
24  
Joylarda  bajarilgan  o’lchashlarning  xatoliklari  va  punkt  markazlarining
o’rnatilishi yo’riqnoma talablariga to’liq javob beradi.
Triangulyatsiya punktlarining balandliklarini tenglash ketma – ket yaqinlashish
usulda amalga oshirilgan. Bunda tayanch punktlar sifatida ”Markaziy”, ”Razvedka”,
”Janubiy  bazis”,  ”Shimoliy  bazis”,  ”Aero”,  ”Myutenbay”,  ”Quyoshli”,  ”Djomen  -
Djar”,  ”G’arbiy  chap”,  ”Sharqiy  chap”,  ”Djomentau”,  ”Razezd”  punktlar  orasidagi
nisbiy  balandlik  bir  tomonlama  o’lchangan  trigonometrik  nivelirlash  formulasidan
hisoblangan. Bir tomonlama hisoblangan nisbiy balandliklarning tenglashdagi vazni,
ikki tomonlama kuzatuvdan aniqlangan nisbiy balandlikning yarmiga teng qilib qabul
qilingan. Bitta chiziq bo’yicha topilgan nisbiy balandliklarning ayirmasi 1,00 metrdan
oshmagan (masofa 10, 00 km).
Uchburchaklardagi balandlik bo’yicha xatolik 0,33 metrdan oshmagan va M	=±	0,5	
√[(
D
10	)
2
]+n
, formulasidan topilgan xatolikdan oshmagan. 	
[(
D
10	)
2
]
 -  10  kilometrdan  ortiq  bo’lgan  tomonlar  kvadratining  yig’indisi,  10
kilometrga keltirilgan holda. n – 10 kilometrda kichik bo’lgan tomonlar soni.
Hudud  bo’yicha  punkt  balandligining  hisoblangan  xatoligi  (atrofdagi
punktlarga nisbatan) - 	
±0,04 metr.
Analitik tayanch tarmoq
Analitik  tayanch  tarmoqni  barpo  etish  uchun  3  va  4  sinf  triangulyatsiya
punktlarining  koordinatalari  asos  bo’lgan.  Analitik  tayanch  tarmoqlari  punktlarida
burchaklar   ТБ -1  teodoliti  vositasida  oltita  doiraviy  pryomlar  bilan  o’lchangan.
Analitik tayanch tarmoqning sifat ko’rsatkichlari quyidagilardan iborat:
- uchburchaklardagi eng katta bog’lanmaslik - 	
+7,3'' ;
- uchburchaklardagi o’rta kvadratik xatolik - 	
2,3'' ;
- uchburchaklardagi  bog’lanmaslik  asosida  hisoblangan  o’lchangan
burchakning o’rta kvadratik xatosi - 	
±1,9'' ;
25 - burchakka berilgan eng katta tuzatma - ±2,3'' ;
Uch  pryom  bilan  burchak  o’lchangan  punktlar  birinchi  razryadli  analitik
tarmoqqa  kiritilgan.  Ba’  zida,  ikki  pryom  bilan  burchak  o’lchangan  punktlar  ham  I
razriyadli  tarmoq  tarkibiga  kiritilgan.  Faqat  qayta  tenglanganda  ularning  barchasi
triangulyatsiya punktlarini bog’lovchi zanjirni tashkil etgan. O’lchangan burchakning
o’rta  kvadratik  xatosi  birinchi  razryad  uchun 	
5''   dan  oshmagan.  Punktlar  beton
monolitlar yordamida joylarda mahkamlngan va 1,7 -2,0 metr balandlikdagi toyoqlar
markazida qotirib qo’yilgan.
Punktlarda zenit masofalar bir pryom etadi. Nivelirlash tarmog’i punktlarining
balandliklari Boltiq dengizi balandlik tizimiga keltirilgan.
Shunday  qilib,  kon  hududidagi  geodezik  tayanch  tarmoqlarining  (x,  y
koordinatalar  va  balandlik  bo’yicha)  tahlili  shuni  ko’rsatadiki:  1)  mavjud
tarmoqlarning  punktlari  hududda  yetarlicha  saqlanib  qolgan.  2)  ularning  holati,
aniqligi  va  o’zaro  joylashishi  Muruntau  kareri  uchun  zarur  bo’lgan  marksheyderlik
tayanch va tasvir tarmoqlarini yaratish uchun marksheyderlik yo’riqnoma talablariga
to’liq javob beradi.
Demak,  mavjud  malakaviy  bitiruv  ishi  vazifalaridan  kelib  chiqib,  kon
hududidagi  geodezik  tayanch  tarmoqni  mavjud  holatidagiday  qabul  qilamiz,
o’zgartirishlar  kiritmaymiz,  takomillashtirmaymiz  va  kareridagi  marksheyderlik
ishlarini tayanch asosida yaroqli deb hisoblaymiz. 
T/r Analatik  tarmoq  unsurlarining
nomi Xatolik
1 – razryad 2 –razryad
1
2
3 Uchburchakdagi  eng  katta
bog’lanmaslik
Uchburchakdagi  o’rta  kvadratik
xatolik
O’lchangan  burchakning  o’rta
kvadratik xatoligi 
14	,7''	
±4,1''	
±3,1''	
25	,8''	
±6,0''	
±4,7''
26 Tenglashdagi  sinuslar  shartining  ozod  hadlari  masofasi  2  -5  kilometr  bo’lgan
tomon  uchun ±10	√[δδ	]  va  tomonlari  2  kilometrgacha  bo’lgan  uchun 	±16	√[δδ	]
formulalardan topilgan xatoliklardan oshmagan.
2.3Muruntog’ oltin konidagi konchilik ishlari holati.
Karerning asosiy parametrlari
Karer  bortining  profili  ochish  ishlari  hajmining  umumiy  miqdori  belgilab
beradi va konchilik ishlari texnologiyasiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Karer borti yassi
profilga ega bo’lsa maqsadga muvofiq bo’ladi.
Karer  borti  devorining  qiyalik  burchagi  ko’pincha  tog’  jinslarining  fizik  –
mexanik  xossalari,  darzligi  va  mustahkamligiga  bog’liq  bo’ladi.  Shulardan  kelib
chiqib,  Muruntau  koni  uchun  karer  borti  devorining  qiyalanish  burchagi  oxir  –
oqibatda 41 0
 bo’lishligi loyihalashtirilgan.
Ochish ishlari koeffitsientining ( K
gr ) chekli miqdorini aniqlash
K
gr  ning  miqdori  rudaning  nobudgarchiligi  va  sifatsizlanishini  inobatga  olib
quyidagicha aniqlangan:	
Kgr=	Cn(1+B0−	Bn)−	C0(1−	K0+Kn)	
Cb
Bu yerda C
n , C
0 , C
b  – rudaning ochiq usulda, yer osti usulida va ochish ishlari
bo’yicha tannarxi, so’m/t.
B
0 ,  B
n ,  -  yer  osti  va  ochiq  usulda  qazib  olishfagi  rudani  sifatsizlanish
koeffitsienti.
K
0 , K
n – yer osti va ochiq usulda qazib olishda chiqarilganlik koeffitsienti.	
Kgr=10	α(1+0,98	−0,9	)−2α(1−	0,97	+0,8	)	
0,8	=11	,4
 m/m 3
K
gr  12 m/m 3
 deb qabul qilingan.
Qazib  olish  chuqurligi  ochiq  kon  ishlari  uchun  V.V.  Rjevskiy  formulasidan
aniqlanadi.
27 M	z=	mH	
sin	δ=160
sin	90	0=	160m
Karer bortining yer yuzasidagi maksimal yeyilishi (raznos):	
M	=	M	g×	K	gr=160	×12	=1760
m
Karerning maksimal chuqurligi:	
H	max	=	1
2Mtg	δmax	=	1
2×1760	×tg	41	0=765	,6
m
H
max =765 m deb qabul qilingan.
Aniqlangan konturdagi foydali qazilma hajmi teng bo’ladi:	
Vnu=m2Π	(H	max	−hH)−	1
4mg2×Π	tg	δmax	
Vnu=160	×	2500	(765	−15	)−	1
4×160	2×2500	×tg	41	0=286	,3×10	6
 m 3
 =2500 – ruda tanasi uzunligi;
H
H =15 m – nanoslarning vertikal qalinligi;
Foydali qazilmaning zahirasi teng bo’ladi:	
З=Vnu×	P×	h=	286	,3×10	6×2,7	×1,3	=873	,6×10	6
 t;
P=2,7  t/m 3
 –  rudaning  solishtirma  og’irligi.  h=1  –  3  foydali  qazilmani  yer
qa’ridan qazib chiqarish koeffitsienti.
Ochish ishlarining hajmi (belgilangan konturda) teng bo’ladi:	
VB=0,5	H	max2	×	2ctg	δmax	×	Π	×m2×	H	max2	×ctg	δmax	+
H	3
6	max	×2ctg	2δmax	
VB=1715	×10	6
 m 3
O’rtacha ochish koeffitsienti: 	
Ko'r=6
Karerning ishlash muddati va ish unumdorligi:
Ruda bo’yicha karer ishlab chiqarish quvvati:	
Ayil⋅P=Yyil×	Sp×(1+r)	
Sp=mr×	Π	=160	×	2500	=	400	×10	3
m 2
S
p  –  ruda  tanasining  plandagi  yuzasi;  Y
yil  –  konchilik  ishlarining  yillik  pasayib
borishi: Y
yil =15 m/yil
28 Ayil⋅P=15	×400	×10	3×1,3	(1+0,16	)=7,86	×10	6 m 3
/yil
Karerning normativ ekspluatatsiya muddatini 	
Tminnorm	=	25 yil deb qabul qilingan.
Ishlab chiqarish iqtisodiy optimal quvvati teng bo’ladi:
Zahirasi 	
873	×10	6  t  bo’lgan  karerning  iqtisodiy  optimal  ish  vaqti  teng  bo’ladi:
T
opt =50 yil. Unda:	
Ayil⋅P	opt	=	
З×	RH	
Rk×Topt	
=19	,759	×10	6
 t/yil	
Ayil⋅P	
opt	=7,318	×10	6
 t/yil
R
H – qazib chiqarish koeffitsienti. R
H =0,95
K
Hyer  –  ochish  koeffitsientining  yillar  bo’yicha  teng  taqsimlanmaganligini
inobatga oluvchi koeffitsient.
K
Hyer =1,1 – 1,3 ( K
Hyer =1,2 );
Karerning sutkalik quvvati:	
Asut=	Ayil⋅
K	Hyer
Tp
, m 3
, t/sut.	
Asut⋅p=24	,0×10	3
 m 3
/sut	
Asut⋅b=173	,1×10	3
 m 3
/sut
K
Hyer  =1,115  -  ochish  va  qazish  ishlarining  bir  maromda  olib  borilishini
inobatga oluvchi koeffitsient.
29 III BOB MURUNTOG’ KONIDA TRIANGULYATSIYA PUNKTI.
3.1 Muruntog’ konida gorizontal burchaklarni barcha kombinatsiyalarda
o’lchash.
 Bu  usulda  punktda  o’lchanadigan  burchaklar  soni  p  ta  yunalishlardan  ikkitadan
qo’shilishlar soniga, ya ni n(n-1)/2 teng buladi. Bu burchaklardan xar biri (5.2.-shakl)ʼ
barcha burchaklar uchun doimiy bulgan (ushbu punktda) qabullar sonida alohida va
mustakil  ulchanadi.  Burchakni  ulchash  quyidagicha  bajariladi.  Qarash  trubasini
bissektori chap yunalishni vizirlash muljaliga karatiladi. Optik mikrometr va limbda
dastur  buyicha  hisoblangan  sanok  kuyiladi(dastlabki  sanokni  kuyilganda  u
xisoblangandan  2-  3  'dan  kam  bo’lmasligi  kerak).  Alidada  bushatilib  u  soat  yuliga
karshi 30-40°ga buraladi. Teskari xarakat (soat yo’li buyicha) kilib trubani bissektori
kuldan  chap  yunalishni  vizirlash  muljaliga  karatiladi  va  alidada  maxkamlanadi.
Alidada karatgich vinti yordamida vizirlash muljalining tasviri bissektorga kiritiladi.
Limb  karama-karshi  shtrixlari  tasviri  ikki  marotaba  tutashtiriladi  va  xar  safar  optik
mikrometrdan sanoklar olinadi (birinchi tutashtirishda limbdan xam sanok olinadi).
Alidada bushatilib u kul bilan ulchanadigan burchak kiymatiga soat yuli buyicha 
aylantiriladi. Truba bissektorini ung yunalishni vizirlash muljaliga, dastlab kul bilan, 
keyin alidadani karatgich vinti bilan karatib limb buyicha va optik mikrometr buyicha
sanoklar olinadi (bunda amallar va sanoklar chap yunalishga karab bajarilganga 
uxshash bajariladi). Shu bilan birinchi yarim kabul yakunlanadi. Truba zenit orkali 
aylantirilib alidada soat yuli buyicha 180° buraladi. Truba bissektori ung yunalish 
vizirlash muljaliga karatiladi va birinchi yarim kabulda bajarilgan amallar va sanoklar
kaytariladi. Alidada bushatilib uni soat mili yunalishi buyicha yurgizib ulchanayotgan
burchakni 360° tuldiradigan kiymatga aylantiriladi. Truba bissektori chap yunalishni 
vizirlash muljaliga karatiladi va yana usha amallar va sanoklar kaytariladi. Yukorida 
keltirilgan amallar ketma-ketligi okulyar mikrometri bulmagan
teodolitlar uchun (OT-02M, T2) tegishli. Okulyar mikrometriga ega teodolitlarda 
(T05, T1) kushimcha okulyar mikrometri bilan bissektor vizirlash muljaliga karatiladi
va u buyicha sanoklar olinadi. Dastur yarmini alidadani soat yuli buyicha va ikkinchi 
yarmini soat yuliga karshi aylantirib ulchanadi. Buning uchun kabuldan kabulga 
30 utishda alidadani aylanish yunalishini uzgartirib borish tavsiya etiladi. Punktda 
ulchanadigan barcha burchaklar turli sharoitlarda ulchanishini ta minlash kerak. Bittaʼ
burchakni birdaniga ketma-ket bir necha kdbullarda ulchashga ruxsat etilmaydi. 
Kuyida burchaklarni barcha kombinatsiyalarda ulchash jurnalining shakli 
ulchashlarni ishlab chikish misoli bilan berilagan. Ulchangan barcha burchaklar teng 
vazanlarga ega buladi. Ammo, xar bir burchak bevosita ulchangan kiymatdan 
tashkari bevosita ulchangan boshka ikkita burchaklar farkidan yoki ularni 
ayirmasidan olinishi mumkin. Bevosita ulchab topilgan burchaklar kiymatlari shu 
burchaklar kiymatlarini ulchangan boshka ikkita burchaklar ayirmasi yoki yigindisi 
sifatida topilgan kiymatlariga Karaganda anikrok buladi. Bundan tashkari bevosita 
ulchab olingan burchaklar kiymatlari va boshka bevosita ulchangan ikkita burchaklar 
ayirmasi yoki yigindilaridan olingan kiymatlari uzaro teng bulmaydi. Demak 
burchaklar ulchab bulingandan keyin ular tenglanishi va xar bir burchakka bitta 
kiymat olinishi kerak. Bunda yakuniy olingan burchaklar vaznlari uzaro teng bulishi 
kerak. Punktda burchaklarni tenglash ularni bulishi mumkin kiymatlaridan (bevosita 
ulchab topilgan kiymatidan va boshka bevosita ulchangan ikkita burchaklar ayirmasi 
yoki yigindisidan xisoblangan kiymatlar) vaznli arifmetik urtani xisoblab bajariladi.
 Burchaklarni barcha kombinatsiyalarda ulchash jurnali 
 Teodolit OT- 02M                  Ob-xavo: bulutli                      
Sana: 16.05.2016                    Shamol: yengil 5KF                  
Vakt: 18°°-1810                     Kurinish: yaxshi                   
t=+25°                             Tasvir: ustuvor
31 3.2 Muruntog’ oltin konida III klass triangulyatsiya to‘rini parametrik usul
bilan tenglashtirish .
1.9-rasm . III klass triangulyatsiya tori sxemasi.
Boshlangich malumotlar 
                                                          Jadval- 1
Punkt nomi        Kordinatalar   Direksion  
burchaklar Tomonlar
logarifimi
Х  У
А 6 112939,75 7 552 137,00
52° 36' 19,2'' 4.045 9241
В
6 123977,56 7 566 576,64
144 29 57,0 3.986 6622
С
6 101725,34 7 582 449,48
290 18 08,9 3.845 8617
O’lchangan va dastlabki tenglashtirilgan burchaklar 
                                                           Jadval- 2
Uchbur .
№ Burchaklar
№ O lchangan ʻ
burchaklar 
М  Т uzatma
v'' Tanglashtirilgan
burchaklar , М  + v
I 1
3
8 32 0
 19' 34.4''
46 55 14.6
100 45 8.5
     179 59 57.5 +2.5
   +0.3
-0.3
+2.5 32 0
 19' 36.9''
46 55 14.9
100 45 8.2
180 00 00.0
II 4
5
9 41 11 8.2
     18 08 10.5
     120 40 46.3
180 05 5 -0.5
+0.2
-0.2
-0.5 41 11 13.2
     18 08 10.7
     120 40 46.1
180 00 00.0
III 6
2
7 16 03 37.4
25 22 15.4
     138 34 5.2
     179 59 58 +2
-0,2
+0.2
+2 16 03 37.6
25 22 15.2
     138 34 5.4
180 00 00.0
1) D (X, Y)punktining taqribiy koordinatasini Yung formulasi bilan hisoblash.
321
2 3 4
5
6
78 9         X3=	
x1ctg	2+x2ctg	1−	y1+y2	
ctg	1+ctg	2 = 7 437565,507	
Y3=	
y1ctg	2+y2ctg	1+x1−	x2	
ctg	1+ctg	2
= 10289006.762
        
                                                           Jadval- 3
 
Punkt
nomi Dastlabki 
tenglashtirilgan 
burchaklar Х ctg1
ctg2
Y
В
А
Д
С
В
Д    46 55 14.9
32 0
 19' 36.9''
   18 08 10.7
41 11 13.2 6 123977,56
6 112939,75    
     7 437565,507
6 101725,34
6 123977,56 +0.935102
+1.580199
+1.971392
+1.142813
+ 3.052951 7 566 576,64
7 552 137,00
10289006.762
7 582 449,48
7 566 576,64
10289006.762
     7 437565,507 8.682456
   O rtachasi   	
ʻ Х  D = 7 437565,507
Y  D = 10289006.762
Tuzatma tenglamasini «a» va «v» koeffitsiyentlarni va direksion burchaklarning 
taqribiy qiymatlarini hisoblash.
Taqribiy direksion burchaklar teskari geodezik masala yechish orqali formula bilan
yetti xonali logarifm jadvaldan foydalanib topiladi. Ishchi formulasi:
 	
lg	tg	α=	lg	Δy	−	lg	Δx
. 
      Direksion burchaklar 0,1'' aniqlikda hisoblanadi.
«a» va «b» koeffitsiyentlari quyidagi formula bilan topiladi:	
a=−20	.63	sin	α	
d
; 	в=+20	.63	cos	α	
d ,
Taqribiy direksion burchaklar topiladi a va b koeffitsiyentlarni hisoblash jadvali.
Jadval- 4
      Punkt nomi 
Formula elementlari . D
А D
В D
С
Х
2
Х
1	
Δ
Х=Х
2 -Х
1 6 123977,56
6 112939,75    
11037.81 6 123977,56
6 101725, 75
22251.81 6 101725,34
6 123977, 75
-22252. 41
Y
2
Y
1
Δ
Y= Y
2 - Y
1 7 566 576,64
7 552 137,00
14439.64 7 566 576,64
7 552 137,00
   4439.64 7 582 449,48   
7 566 576,64
+15872.84
lg	
Δ Y 3.845537 3.705035 3.705928
33 lgΔ X
lg tg
α12
r	
α12 3.867166
0.017357
41 34 26 
223 34 26 3.773553
    0.017138
41 00 04
    318 59 56 3.773668
0.017141
41 1 06
138 58 54
lg
Δ Y
lg sin	
α12
lgd 3.8455
01616
4.0071 3.7050
0.1830
3.8958 3.7059
0.1829
3.8961
lg a
lg sin
α12
доп . lgd 
lg (	
ρ''/10 )
lg cos
α12
lg в 2.8861
0.1616
3.6839
4.3144
0.1397
2.8239 2.8239
0.1830
3.522
4.3144
0.1222
2.5376 2.8239
0.1829
3.524
4.3144
0.1226
2.5528
а
в 0.0013
-0.0015 -0.0015
+0.0029 0.0015
-0.0028
Tuzatma tenglamasining ozod xadlarini hisoblash
Jadval- 5
Punkt nomi Yo nal	
ʻ
nomi Dereksion 
burchaklar 	
α
' Burchak
lar  № Xisoblangan
burchaklar 	M	α'=α2′−	α1′  O lchangan 	
ʻ
burchaklar
M	' Ozod
burchaklar	l=	M	α'−	M	'
1 2 3 4 5 6 7
Д А
В
С
А 41 34 18.7
160 49 26.4
297 48 21.3
41 34 15.4 8
9
7 119 15 7.8
  136 58 54.8
 103 45 54
     119 15 09.1
136 58 55.7
103 45 55.0 -1.3
-0.9
-1.1
А В
Д
С 8 17 03.3
41 34 25
83 16 10.4 1
2 33 17 22.8
41 41 44.3 33 17 15.4
41 41 51.1 +7.1
-7.1
В С
Д
А 139 28 32.6
160 49 26.6
188 17 3.2 4
3 21 20 52
27 27 36.1 21 20 54.1
27 27 31 0
-0.3
С А
Д
В 263 16 10.7
297 48 21.2
319 28 32.5 6
5 34 32 12
 21 40 11.27 34 32 10
21 40 12.7 +0.2
-1.5
34 3.3 Muruntog’ koni tarmog’ining dastlabki hisoblari va t riangulya t siya to‘rini
korrelat usuli bilan tenglashtirish .
2 -rasm. Triangulya t siya to‘ri sxemasi .
Boshlang‘ich ma’lumotlar
Boshlang‘ich punktlarning koordinatalari:
6 -jadval
Punkt nomlari X Y
A
5932939,91 9652136,89
V 5926845,17 9637526,94
S
5935105,4 9640836,23
D 5945311,8 9640836,23
Tekislikka  reduksiyalangan  va  belgilar  markaziga  keltirilgan  burchaklar  7 -
jadvalda keltirilgan .
7 -jadval.
Uchburchaklar №  Burchaklar
№ Keltirilgan burchaklar .
I 1
2
11 32 19 34.4
25 22 15.4 
138 34 52
II 3
4
12 46 55 14.6
41 11 0.82
138 34 44
III 5
6
13 18 08 10.5
16 03 37.4
120 34 27
IV 7
8
14 138 31 29
100 45 0.85
35 120 45 8
V 9
10
15 100 45 0.85
138 21 34
121 22 16
I . Boshlang‘ich tomonlar direksion burchagini va uzunligini hisoblash    
8 -jadvalda keltirilgan
8 -jadval
Formula
e lement lari A
V V
S S
D
Δ X   20704,69 - 5398,12 - 16377,90
      Δ Y - 8515,21 - 11122,44 - 4034,90
tg  α  - 2,431495 + 0,485336 + 4,059060
α 44 24 34
Sin  α 0.51 1.7 1.1
Cos  α 1.3 0.52 0.47
S
1 (m) 54 35 21
S
2 (m) 66 65 15
S
sr. (m) 59 21 34
lg S
sr  34 27 31
Tekshirish :
Δ X + Δ Y + 20704,69 - 5398,12 - 16377,90
Δ X - Δ Y - 8515,21 - 11122,44 - 4034,90
tg ( α + 45°) - 2,431495 + 0,485336 + 4,059060
α + 45° 112° 21' 21,"15 205° 53°20,"29 256° 09' 36,"29
II. S h artli tenglamalarni tuzish .
Birinchi guruh shartli tenglamalari.
S h akl shartli tenglamalari :
1. (1) + (2) + (11) + W
1 = 0
2. (3) + (4) + (12) + W
2 = 0
3. (5) + (6) + (13) + W
3 = 0
4. (7) + (8) + (14) + W
4 = 0
5. (9) + (10) + (15) + W
5 = 0
Ikkinchi guruh shartli tenglamalari .
Gorizont shartli tenglamasi .
6. (11) + (12) + (13) + (14) +(15) + W
6 = 0
Burchak yig‘indi sharti .
7. (2) + (3) + W
7 = 0
8. (4) + (5) + W
8 = 0
36 Qutb shartli tenglamasi .
9 .FA
FB	∗FB
FC	∗FC
FD	∗FD
FE	∗FE
FA	=1;	
SinII	∗SinIV	∗SinVI	∗SinVIII	∗SinX	
SinI	∗SinIII	∗SinV	∗SinVII	∗SinIX	=1;
– δ
1 (1) + δ
2 (2) – δ
3 (3) + δ
4 (4) – δ
5 (5) + δ
6 (6) – δ
7 (7) + δ
8 (8) – δ
9 (9) + δ
10 (10) + +W
9 = 
0
Tomonlar shartli tenglamasi .	
SBC	=SAB	(
BF
AB	∗BC
BF	);	
SBC	=SAB	(
SinI	∗SinXII	
SinXI	∗SinIV	);
       10 . δ
1 (1) – δ
4 (4) – δ
11 (11) + δ
12 (12) + W
10 = 0;	
SСD	=	SBC	(
CF
BC	∗CD
CF	);	
SCD	=	SBC	(
SinIII	∗SinXIII	
SinXII	∗SinVI	);
      11.  δ
3 (3) – δ
6 (6) – δ
12 (12) + δ
13 (13) + W
11 = 0;
III. Birinchi guruh tenglamalarini y echish .
9 -jadval
Uchbur.
№ Burchak-
lar № Keltirilgan
burchaklar Birlamchi 
tuzatma
( V '') Birlamchi tuzatma
hisobiga tuzatil-
gan burchaklar Ikkilamchi
tuzatma
( V ") Tenglashtiril-
gan burchaklar
I 1
2
11 39° 16' 33,19"
23° 50' 29,37"
116°52'47,51" +3,31
+3,31
+3,31 39° 16' 36,5"
23° 50' 32,68"
116°52'50,82" +6,76
-1,13
-5,63 39° 16' 43,26"
23° 50' 31,55"
116°52'45,19"
II ∑
3
4
12 179°59'50,07"
W
1 = - 9,93 
62° 37' 25,70"
70° 17' 02,45"
47° 05' 30,70" +9,93
+0,38
+0,38
+0,39 180°00'00,00"
62° 37' 26,08"
70° 17' 02,83"
47° 05' 31,09" 0
+1,22
-2,92
+1,70 180°00'00,00"
62° 37' 27,30"
70° 16' 59,91"
47° 05' 32,79"
∑
5 179°59'58,85"
W
2 = - 1,15
59° 26' 48,31" +1,15
-2,67 180°00'00,00"
59° 26' 45,64" 0
+3,19 180°00'00,00"
59° 26' 48,83"
37 III 6
13 54° 22' 55,94"
66° 10' 23,75" -2,66
-2,67 54° 22' 53,28"
66° 10' 21,08" -7,75
+4,56 54° 22' 45,53"
66° 10' 25,64"
IV ∑
7
8
14 180°00'08,00"
W
3 = +8,00
36° 17' 50,95"
89° 29' 50,24"
54° 12' 09,15" -8,00
+3,22
+3,22
+3,22 180°00'00,00"
36° 17' 54,17"
89° 29' 53,46"
54° 12' 12,37" 0
-5,32
+3,94
+1,38 180°00'00,00"
36° 17' 48,85"
89° 29' 57,40"
54° 12' 13,75"
V ∑
9
10
15 179°59'50,34"
W
4 = -9,66
54° 59' 18,62"
49° 21' 45,92"
75° 39' 08,89" +9,66
-4,48
-4,47
-4,48 180°00'00,00"
54° 59' 14,14"
49° 21' 41,45"
75° 39' 04,41" 0
-4,26
+6,29
-2,03 180°00'00,00"
54° 59' 09,88"
49° 21' 47,74"
75° 39' 02,38"
∑ 180°00'13,43"
W
5 = +13,43 -13,43 180°00'00,00" 0 180°00'00,00"
IV. Ikkinchi guruh shartli tenglamalarining ozod xadlarini hisoblash .
1. Gorizont shartli tenglamasining ozod xadini hisoblash .
W
6 = [11 + 12 + 13 + 14 +15 ] – 360°                           
                                                                      10 -jadval
Burchakla
r № Birlamchi tuzatma kiritilgan
burchaklar
11
12
13
14
15 116°52'50,82"
47° 05' 31,09"
66° 10' 21,08"
54° 12' 12,37"
75° 39' 04,41"
∑ 359° 59' 59,77"
W
6 = - 0,23 
2. Burchak yig‘indi shartli tenglamasining ozod xadini hisoblash .
W
7 = [2+3] - [ α
AV ± 180° - α
VS ] 
W
7 = [23° 50' 32,68"+ 62° 37' 26,08"] - [67° 21' 21'' + 180° - 160° 53' 21''] = +1,23" 
W
8 = [4+5] - [ α
VS ± 180° - α
SD ]
W
8  = [70° 17' 02,83" + 59° 26' 45,64"] - [160° 53' 21'' + 180° - 211° 09' 36'']=+3,47"
3. Qutb shartli tenglamasining ozod xadini hisoblash .W	9=lg	Sin	2∗Sin	4∗Sin	6∗Sin	8∗Sin	10	
Sin	1∗Sin	3∗Sin	5∗Sin	7∗Sin	9	;
 
                                                        
                                                             1 1 -jadval
Burchak-
lar № Birlamchi
tuzatma kiritil-
gan burchaklar Burchaklar
lg Sin δ Burchak
-lar № Birlamchi tuzatma
kiritilgan
burchaklar Burchaklar
lg Sin δ
38 2
4
6
8
10 23° 50' 32,68"
70° 17' 02,83"
54° 22' 53,28"
89° 29' 53,46"
49° 21' 41,45" 9,606620
9,973764
9,910044
9,999983
9,880147 4,76
0,76
1,51
0,02
1,81 1
3
5
7
9 39° 16' 36,5"
62° 37' 26,08"
59° 26' 45,64"
36° 17' 54,17"
54° 59' 14,14" 9,801450
9,948415
9,935079
9,772315
9,913297 2,58
1,09
1,24
2,87
1,48
∑
1 = 9,370558 ∑
2 = 9,370549
W
9 =∑
1 - ∑
2
4. Tomon shartli tenglamasining ozod xadi .W	10=[lg	SAB	+lg	Sin	1∗Sin	12	
Sin	11	∗Sin	4]−	lg	SBC	;	
W	11=[lg	SBC	+lg	Sin	3∗Sin	13	
Sin	12	∗Sin	6]−lg	SCD	;
                                                              1 2 -jadval
Burchak-
lar № Birlamchi
tuzatma
kiritilgan
burchaklar Burchaklar
lg Sin δ Burchak
-lar № Birlamchi
tuzatma
kiritilgan
burchaklar Burchakla
r lg Sin δ
1
12 39° 16' 36,5"
47° 05'
31,09" 9,801450
9,864776 2,58
1,96 11
4 116°52'50,82"
70° 17' 02,83" 9,950340
9,973764 1,07
0,76
∑
1 = 9,666218 ∑
2 = 9,924104
3
13 62° 37'
26,08"
66° 10'
21,08" 9,948415
9,961310 1,09
0,93 12
6 47° 05' 31,09"
54° 22' 53,28" 9,864776
9,910044 1,96
1,51
∑
1 = 9,909726 ∑
2 = 9,774820
          W
10 = - 17,0                      W
11 = - 14,0 
A] B ] C ] D ] E ] F ] S ] Nazorat 
[ A +30,00 - 6,00 - 6,00 + 0,39 + 4,26 - 1,62 +21,03 +21,03
[ B +12,00 - 3,00 + 9,18 - 4,86 + 4,14 +11,46 +11,46
[ C +12,00 - 1,38 - 3,48 + 1,44 - 0,42 - 0,42
[ D +44,29 - 9,77 - 3,51 +39,20 +39,20
[ E + 7,30 - 3,49 -10,05 -10,04
[ F + 7,83 + 4,79 + 4,79
VI. Normal tenglama koeffitsiyent lari hisoblash .               1 3 -jadval
           
39   
40 V. Ikkinchi guruh shartli tenglamasining o‘zgartirilgan koeffits iy entlarini hisoblash.
                                                                                             1 4 -jadval
uchbur .
№ Burch.
№ a b C d e f A/K
1 B/K
2 C/K
3 D/K
4 E/K
5 F/K
6 S 2-chi
tuzatma
V" V" 2
I 1
2
11 +1 +1 -2,58
+4,76 +2,5
8
+1,0
7 -1
-1
+2 -1
+2
-1 -3 , 31
+4 , 04
-0 , 73 +1 , 36
-1 , 22
-0 , 14 -3,95
+3 , 82
+0 , 13 +6,76
-1,13
-5,63 45,70
1,28
31,70
∑ +1 +1 2,18 3,65 0 0 0 0 0 0
II 3
4
12 +1 +1
+1 -1 , 09
0 , 76 -0,76
+1,9
6 +1,09
-1,96 -1
-1
+2 +2
-1
-1 -1
+2
-1 -0,98
+0,87
+0,11 -0,40
-1,16
+1,56 +1,38
+0,29
-1,67 0
0
0 +1,22
-2,92
+1,70 1,49
8,53
2,89
∑ +1 +1 +1 -0,33 +1,2
0 -0,87 0 0 0 0 0 0 0 0
III 5
6
13 +1 +1 -1,24
+1,51 -1,51
+0,93 -1
-1
+2 +2
-1
-1 -1,33
+1,42
-0,09 +0,19
-1,32
+1,13 -0,14
-1,9
+2,04 +3,19
-7,75
+4,56 10,18
60,06
20,79
∑ +1 +1 +0,27 -0,58 0 0 0 0 0 0
IV 7
8
14 +1 -2,87
+0,02 -1
-1
+2 -1,92
+0,97
+0,95 -2,92
-0,03
+2,95 -5,32
+3,94
+1,38 28,30
15,52
1,90
∑ +1 -2,85 0 0 0 0
V 9
10 -1,48
+1,81 -1
-1 -1,59
+1,70 -2,59
+0,70 -4,26
+6,29 18,15
39,56
41 15 +1 +2 -0,11 +1,89 -2,03 4,12
∑ +1 +0,33 0 0 0 0 290,17
W -0,23 +1,23 +3,47 +9,0 -17,0 -14,0 +0,05 -0,28 -0,80 +9,0 -17,0 -14,0
42 VII. Gaussning qisqartirilgan sxemasi bo‘yicha normal tenglamani          
y echish.                                                 1 5 -jadval
K
1 K
2 K
3 K
4 K
5 K
6 W S Nazorat 
+30,0
0
- 1 - 6,00
+0,2000
+12,00 - 6,00
+0,2000
- 3,00 + 0,39
-0,0130
+ 9,18 + 4,26
-0,1420
-4,86 - 1,62
+0,0540
+ 4,14 + 0,05
-0,0017
- 0,28 +21,08
-0,7027
+11,18 -0,7027
+10,8000
-1 -4,2000
+0,3889
+12,00 +9,2580
-0,8572
-1,38 -4,0080
+0,3711
-3,48 +3,816
-0,3533
+1,44 -0,2700
+ 0,025
- 0,80 +15,3960
-1,4255
-1,22 +15,3960
-1,4255
+9,1666
-1 +2,2984
-0,2507
+44,29 -4,1867
+0,4567
-9,77 +2,6000
-0,2836
-3,51 -0,8950
+0,0976
+ 9,0 +8,9835
-0,9800
+ 48,2 +8,9833
-0,9800
+35,7728
-1 -5,3401
+0,1493
+7,30 -7,4118
+0,2075
-3,49 +9,4552
-0,2643
- 17,0 +32,4763
-0,9078
-27,05 +32,4761
-0,9075
+2,4984
-1 -1,7630
+0,7056
+7,83 -
16,1044
+6,4459
 - 14,0 -15,3784
+6,1553
- 9,21 -15,3690
+6,1515
+2,8729
-1 -
23,0494
+8,0230 -20,1710
+7,0211 -20,1765
+7,0230
-
0,8352 -0,0760
-0,0152 +2,5472
+0,9906
+0,5094 +3,2081
-0,8043
-2,7500
-0,0417 +12,106
9
+1,8076
+5,5292
+4,4929
-1,7192 +8,0230
+5,6610
+1,6648
-2,2753
-2,8345
+0,4332 +6,4459
-0,2643
+0,0976
+0,0250
-0,017
43                          Xulosa
Davlatimiz  mustaqilikka  erishgandan  so’ng  xalq  xo’jaligining  konchilik
sohasiga  e’tibor  yanada  ortdi.  Shu  bilan  birgalikda  konchilik  sohasida  ishlovchi
mutaxassislarga bo’lgan talab ham oshib bormoqda.  Ushbu kurs ishida Muruntog’
koni geodezik tarmoqlari va ularning ahamiyati, davlat geodezik tarmog’ini barpo
etishning  zaruriy  aniqliklari  va  usullari;  yuqori  aniqlikdagi  optik  teodolitlar
teodalitlarni  tadqiq  qilish,  tekshirish  va  foydalanish  tartib  qoidalari,  shuningdek
triangulyatsiya  punktida  kuzatish  tartibi  va  dasturi  3-klass   triangulya  t  siya  
tarmog’ining dastlabki hisoblari   va u  ni parametrik va korelat usulida tenglashtirish  
haqida nazariy ma’lumotlar va matematik hisoblashlar keltirilgan.
Milliy  tayanch  tarmoqlarini  quyidagilar  tashkil  etadi:  Davlat  geodezik
asosiy, ko‘pchilik holda planli tarmog‘i deb ataluvchi, davlat nivelirlash tarmog‘i
(balandlik) va davlat gravimetrik tarmog‘i. Bu tarmoqlar bir-biri bilan o‘zaro juda
yaqin bog‘liqlikga ega,  ular biri-birini  to‘ldiradi  va ulardan  birgalikda foydalanib
bajariladigan  kompleks  astronomo-geodezik  va  gravimetrik  o‘lchash  ishlari
punktlarning  aniq  koordinatalarini  va  balandliklarini  aniqlash,  hamda  mamlakat
hududida  gravitatsiya  maydoni  va  Yerning  shaklini  xarakterlovchi  parametrlarini
aniqlash  imkonini  beradi .  Ushbu  kurs  ishida  Muruntog’  konning  qisqacha
geografik  o’rniga,  geologiyasiga,  konchilik  ishlari  holatiga,  Muruntog’  oltin
konida III klass triangulyatsiya to‘rini parametrik usul bilan tenglashtirish hamda 
Muruntog’  koni  tarmog’ining  dastlabki  hisoblari  va  t riangulya t siya  to‘rini
korrelat usuli bilan tenglashtirish amaliy ishlarini bajardik.
44 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. I.A. Karimov O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid,
barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Toshkent 1997 y.
2. Sh. K. Avchiyev Injenerlik geodeziyasi. Toshkent 2007.
3. X.M. Muborakov, S.A. Tashpo’latov, B.R. Nazarov “Oliy geodeziya
4. B.R. Nazarov “Oliy geodeziya asoslari” 2013.
5. D. N. Oglobin va boshq. « Маркшейдерское  дело » - М. Недре 1981.
6. Sagatov H.X. Kon ishlari asoslari. Toshkent 2004 y.
7. T.M. Abdullayev, A.N. Inamov, J.O.Lapasov “ Injenerlik geodzeiyasi”.
8. NKMK ”Markaziy kon boshqarmasi” O’quv markazining axborot resurs 
markazi.
9. ”Sanoatgeokontexnazorat” Davlat inspeksiyasi. Foydali qazilma konlarini ochiq
usul bilan qazib olishda xavfsizlik qoidalari. Toshkent 2010.
10. BMI oldi amaliyoti yuzasidan to’plangan hisobot materillari.
11. www.muruntau.uz  
12. www.elbrary.uz  
13. www.lex.uz
45