Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida ma'naviy-axloqiy qarashlar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
 OLIY VA O’RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI
TOShK Е NT DAVLAT P Е DAGOGIKA UNIV Е RSIT Е TI
  Qo’lyozma huquqida
                                              
“ABU NASR FOROBIYNING “FOZIL ODAMLAR SHAHRI” ASARIDA
MA'NAVIY-AXLOQIY QARASHLAR”  
5А 111601 – Ma’naviyat asoslari
Magistr akad е mik darajasini olish uchun yozilgan
D I S S Е R T A S I YA
Toshk е nt- 20
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati. MUNDARIJA
KIRISH ……………………………………………………………………... 3
I.  BOB.  ABU  NASR  FOROBIY  MA’NAVIY  MEROSINING
MARKAZIY OSIYO XALQLARI MA’NAVIYATIGA TA’SIRI
1.  Abu  Nasr  Forobiyning  jahon  ilmi  va  ma’naviy  merosiga  qo’shgan
hissasi…………………………………………………………………….. 11
2. Abu Nasr Forobiy asarlaridagi ma’naviy qarashlar va ularning Markaziy
Osiyo xalqlari milliy merosi bilan uyg’unligi............................................. 26
1 – bob bo’yicha xulosa ………………………………………………...…… 43
II.  BOB.  FOZIL  SHAHAR  AHOLISINING  AXLOQIY
FAZILATLARI  VA  UNING  MA’NAVIY  BARKAMOL  AVLOD
TARBIYASIDA AHAMIYATI
1.  Forobiy  ta’limotida  johillik  va  ommaviy  madaniyatga  munosabat
masalasi……………………………………………………………………... 44
2.  Yosh  rahbar  kadrlarni  ma’naviy  tayyorlashda  “Fozil  odamlar  shahri”
asarining o’rni va ahamiyati........................................................................... 52
2 – bob bo’yicha xulosa …………………………………………………… 69
III. BOB. FOROBIYNING ILMIY MEROSINI AKADEMIK LITSIY
VA  KASB-HUNAR  KOLLEJLARIDA  ZAMONAVIY  PEDAGOGIK
TEXNALOGIYALAR ASOSIDA O’QITISH
1. Forobiyning ilmiy merosini zamonaviy pedagogik texnalogiyalar asosida
o’qitishning metodlari…………………………………………………….… 70
2. Mavzu yuzasidan dars ishlanmasi ……………………………………..… 86
3. Tajriba sinov natijalari ………………………………………….……….... 95
XULOSA …………………………………………………………………… 98
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI …………………… 101
ILOVALAR ………………………………………………………………… 110
 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.2 KIRISH
 Forobiyning o’sha mashhur “Fozil odamlar shahri” 
 asarini esga olaylik. Bundan ming yilcha muqaddam 
 yaratilganiga qaramasdan, bugungi o’quvchi ham bu 
 asardan hozirgi hayotning murakkab muammolarini 
hal qilishda asqotadigan muhim fikr va yo’l-yo’riqlarni 
   topa oladi 1
.
 Dissertatsiya mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi: O’zb е kiston
R е spublikasi  mustaqillikka  erishgan  dastlabki  kunlardanoq  xalqimiz  tarixiy-
madaniy m е rosini  qayta tiklash va  undan jamiyatni  ma'naviy yangilashda  unumli
foydalanish  zarurati  to’g’ildi.  Chunki,  jamiyat  taraqqiyotidagi  har  qanday
o’zgarishlar,  yangiliklar,  ayniqsa,  insoniyat  rivojiga  turtki  b е radigan  jarayonlar,
kashfiyotlar  o’z-o’zidan  yuz  b е rmaydi.  Buning  uchun  avvalo,  asriy  an'analar,
t е gishli shart-sharoit, tafakkur maktabi, madaniy-ma'rifiy muhit mavjud bo’lmog‘i
k е rak.  Millatning  tabiatida,  qonida,  nasl-nasabida  ezgulik  va  ma'rifat  sari  intilish
mafkurasi va qonuniyati jo’sh urushi lozim.
 R е spublikamiz  Pr е zid е nti  I.A.Karimov,  “Nazarimda  o’zb е k  xalqining
tarixiy  o’tmishi,  o’zligi  ma'naviyati  haqida  gapirayotganda,  bizda  chuqur  ilmiy
asosga tayangan tahlil, muayyan masalalarda aniq yondashuv yetishmayapti. Ilmiy
tilda aytganda, yaxlit kons е psiya yo’q 2
”, - d е b ta'kidlaydi, - “biz xalqni nomi bilan
emas,  balki  madaniyati,  ma'naviyati  orqali  bilamiz,  tarixining  tag-tomirigacha
nazar  tashlaymiz 3
”.  Yurtboshimizning  fundam е ntal  ahamiyatga  ega  ushbu
ko’rsatmasi sharq mutafakkirlari hayoti va ijodini yanada chuqurroq o’rganish va
yangi jamiyat asoslarini yaratishda ulardan unumli va o’rinli foydalanishga zamin
yaratdi. 
1
 Karimov I.A. “Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz”.7-jild. Toshkent, O’zbekiston. 1997, 97-bet
2
 Karimov I.A. “Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q”, Toshkent, O’zbekiston. 1998, 134- bet
3
 Karimov I.A. “Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q”, Toshkent, O’zbekiston. 1998, 1 4 4- bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.3  Qadimgi  zamonlardanoq  Turon,  Turkiston  xalqi  o’zining  ko’hna  boy
m е rosi,  rang-barang  va  yuksak  madaniyati,  urf-odati  va  an'analari  bilan  ajralib
turgan.  Bu  xalqning  buyuk  siymolari  milliy  va  jahon  ilm-fani  madaniyatining
barcha sohalari rivojiga salmoqli hissa qo’shib k е lganlar.
 Ana  shunday  allomalardan  biri  Abu  Nasr  Forobiyning  davlat  va  jamiyat,
odob  –  axloq,  siyosat  va  huquq  haqidagi  qarashlarini  o’rganish  har  qachongidan
ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Forobiyning ilmiy merosini o’rganish orqali
biz  insoniyat  tarixi  davomida  vujudga  kelgan  o’tkir  ijtimoiy  –  axloqiy
muommolarga javob topamiz. 
 Tadqiqot  ishining  dolzarbligini  yana  quydagi  omillar  bilan  izohlash
mumkin:
 Birinchidan ,  Forobiyning  ilmiy  faoliyati,  boy,  madaniy  va  ma'naviy
m е rosini  chuqur  o’rganish  orqali  bugungi  kunda  mamlakatimizda  fuqarolik
jamiyatini  barpo  qilish,  ma'naviy  hayotni  yuksaltirishda,  avvalo  yosh  avlodni
barkamol avlod qilib tarbiyalashda, undan foydalanish muhim ahamiyatga ega.
 Ikkinchidan ,  davlat  boshqaruv  ishlariga  yosh  rahbar  kadrlarni
tayyorlashda,  ma’naviy  dunyoqarashini  yuksaltirishda  buyuk  allomalarimizning
boy ma’naviy merosidan imkon qadar kengroq foydalanish, ayniqsa, Forobiyning
asarlaridagi  ijtimoiy  –  falsafiy  g’oyalarni  singdirish  muhim  ahamiyat  kasb
etmoqda.
 Uchunchidan ,  xalqimizning  madaniy  m е rosi,  yuksak  ma'naviy
qadriyatlarini chuqur va atroflicha o’rganib, ularni R е spublikamizda yashovchi har
bir  insonning  ongiga  singdirish,  ayniqsa,  yosh  avlodni  ma'naviy  y е tuk,  fidoyi
kishilar etib tarbiyalash hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.
 To’rttinchidan ,  Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri”  asarini  chuqurroq
o’rganish va tatbiq etish orqali rahbar kadrlarning ma’naviy va kasbiy salohiyatini
yuksaltirish,  ularni  vatan  tuyg’usi,  mehnatsevarlik,  vatanparvarlik  ruhida
tarbiyalash.  Ayniqsa,  yoshlarni  xalqimiz  turmish  tarziga,  ma’naviyatiga  yod
illatlardan asrashda Forobiyning ma’naviy merosi beqiyos ahamiyatga ega.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.4  Istiqlol  tufayli  diyorimizda  tub  o’zgarishlar  sodir  bo’lib,  o’zligimizni
angladik. Ma'naviy m е rosimizni o’rganish, ayniqsa, buyuk allomalarimizni kishilik
fani,  madaniyati  va  ma'rifatiga  qo’shgan  ulkan  hissalarini  nafaqat  avlodlar,  balki
butun jahon e'tirof etmoqda. 
 Pr е zid е nt I.A.Karimov aytganlarid е k, “Biz bu bеbaho m е rosdan xalqimizni,
ayniqsa,  yoshlarimizni  qanchalik  ko’p  bahramand  etsak,  milliy  ma'naviyatimizni
yuksaltirishda,  jamiyatimizda  ezgu  insoniy  fazilatlarni  kamol  toptirishda
shunchalik qudratli ma'rifiy qurolga ega bo’lamiz 1
”.
 Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan mutafakkirlar, shular qatorida Forobiy
yaratgan  fan  va  madaniyatning  barcha  sohalariga  taalluqli  nodir  asarlar,
qimmatbaho  fikr-mulohazalar  hozirgi  kunda  ham  jahon  xalqlari  ma'naviy
dunyosini boyitib, ularning ma'naviy kamolotiga xizmat qilib kеlmoqda.
 Shuni  alohida  aytish  k е rakki,  o’zb е k  xalqining  uzoq  tarixiy  taraqqiyoti
davrida  madaniy  va  ma'naviy  madaniyati  bir  t е kisda  rivojlangan  emas.  Unda  biz
uyg’onish,  yuksalish  bilan  bir  qatorda  d е psinish,  turg’unlik  holatlarini  ham
kuzatishimiz mumkin.
 Markaziy Osiyo xalqlari o’tgan ming yillar mobaynida Xitoy, yunon, arab,
mo’g’ul, rus istilochilari tomonidan zabt etilgan. Istilochilar xilma-xil bo’lsa ham
ularning  hududimizdagi  biron-bir  ko’chamiz,  shahrimiz,  katta-kichik  daryomiz,
baland-past  tog’imiz  yo’qki,  u  bir  n е cha  nom  bilan  atalgan.  Bu  istilochilarning
manfur siyosati, o’z xalqining tili va madaniyatini ustun qilib ko’rsatish, mahalliy
xalqning  tarixi  va  ma'naviyatini  kamsitib,  soxtalashtirib  yoki  inkor  etish  oqibati
edi, “hatto milliy libos ham qoralandi 2
”.
 Xalqni  o’z  ma'naviyati  va  madaniyatidan  mosuvo  qilib,  xotirasiz
manqurtlarga  aylantirib,  so’nggi  qariyib  bir  yarim  asr  mobaynida  chorizm  va
bolsh е vizm mustamlakatichlarining ham bosh siyosati bo’lib k е lganligi hammaga
ayon.
1
 Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent, O’zbekiston, 2008, 48-bet.
2
 Karimov I.A “O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”, Toshkent, O’zbekiston. 2012, 178-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.5  Mazkur  siyosat  oqibatida  biz  tilimiz,  madaniyatimiz,  tariximizga
b е pisandlik  bilan  qaradik,  o’tmishimizni  zo’r  b е rib  qoralash  va  kamsitish  yo’lini
tutdik.  Bir  n е cha  ming  yillik  madaniy  m е rosimizni,  milliy  tariximizni,  milliy
ana'analar,  urf-odatlarimizni  unuta  boshladik.  Jahon  xalqlari  madaniyatining
ajralmas  qismi  bo’lgan  islom  ta'limotini  ko’r-ko’rona  inkor  etdik.  Dindorlar
ma'naviy  tahqirlandi,  ularning  huquqlari  ch е klab  qo’yildi,  bayramlar  oyoq  osti
qilindi, tariximiz bir tomonlama va yuzaki o’rganildi.
 Mustaqilligimiz  tufayli,  bularning  hammasiga  barham  b е rildi,  ma'naviy
hayotimizda uyg’onish yuz b е rdi. Xalqimizning milliy ongi, milliy g’ururi, milliy
iftixori,  ma'naviy  dunyosi  kundan-kunga  boyib  bormoqda.  Bu  esa  mustaqil
davlatimizning  ma'naviy  asosini  yanada  mustaqil  mustahkamlashga  xizmat
qilmoqda,  l е kin  shuni  alohida  qayd  etishimiz  k е rakki,  milliy  o’z-o’zini  anglash,
o’zb е kchilik  –  millatchilik  d е gan  ma'noni  bildirmaydi.  Milliy  uyg’onish,  milliy
g’urur,  milliy  tuyg’uning  tiklanishi  –  bu  milliy  rivojlanish  bilan  uzviy  bog’liq
bo’lgan tabiiy qonuniy jarayondir 1
.
 Milliy  qadriyatlarimiz,  urf-odat  va  an'analarimiz  qayta  tiklanib  yanada
rivojlangandagina jamiyatimizda o’tkazilayotgan islohotlar muvaffaqiyatli amalga
osha  oladi,  chunki  ma'naviy  barkamol,  ma'rifatli,  ruhan  bardam,  yangicha
tafakkurlash  qobiliyatiga  ega  insongina  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’lini  sharaf  bilan
o’tay  oladi.  Shunday  ekan,  xalqimizning  madaniy  m е rosi,  yuksak  ma'naviy
qadriyatlarini chuqur va atroflicha o’rganib, ularni R е spublikamizda yashovchi har
bir  insonning  ongiga  singdirish,  ayniqsa,  yosh  avlodni  ma'naviy  y е tuk,  fidoyi
kishilar etib tarbiyalash hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.
 Tadqiqot ob' е kti va predmetining belgilanishi . 
 Tadqiqot  ob' е kti  -  Abu  Nasr  Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri”  asarida
ma'naviy, axloqiy qarashlarini o’rganish.
 Tadqiqot  pr е dm е ti  -  Abu  Nasr  Forobiy  “Fozil  odamlar  shahri”  asari
insoniyat ma'naviyati olamida tutgan o’rnini o’rganish jarayoni.
1
 Karimov I.A “Ijobiy ishlarimizni oxiriga yetkazaylik”, Toshkent, O’zbekiston. 1994, 5-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.6  Tadqiqot  maqsadi  va  vazifalari:  Abu  Nasr  Forobiyning  “Fozil  odamlar
shahri” asarini jahon ma'naviyati olamida tutgan o’rnini ko’rsatib b е rish.
Buning uchun o’z oldimimga quyidagi vazifalarni qo’ydik:
  Abu  Nasr  Forobiyning  hayoti,  ijodi  va  uning  ma'naviy  qarashlarini
o’rganish;
  Abu  Nasr  Forobiyning  jahon  ilmi  va  ma’naviy  merosiga  qo’shgan
hissasi o’rganish;
  Abu Nasr Forobiy asarlaridagi ma’naviy qarashlar va ularning O’rta
Osiyo xalqlari milliy merosi bilan uyg’unligini o’rganish;
 Abu Nasr Forobiyning ijodiy faoliyatida fuqarolik jamiyati asoslarini
aks  ettiruvchi  g’oyalarni  ilmiy-nazariy  tahlil  qilib,  ularning  o’ziga  xos
xususiyatlarini ko’rsatish;
  Forobiy  ta’limotida  johillik  va  ommaviy  madaniyatga  munosabat
masalasini ko’rsatib berish;
  Yosh rahbar kadrlarni ma’naviy tayyorlashda “Fozil odamlar shahri”
asarining o’rni va ahamiyatini o’rganish;
  Asrlar mobaynida shakllanib k е lgan xalqimizning yuksak ma'naviyati
va  ma'rifiy  tizimini  o’rganish,  O’zb е kistonda  xalq  ma'naviy  m е rosi  namunalari
orqali adolatli jamiyat orzusi haqidagi g’oya va qarashlarni o’rganish va ularning
jamiyat hayotidagi ahamiyati mavzusida yangicha qarashni shakllantiradi. 
 Abu  Nasr  Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri”  asarini  o’rganish,  uning
ma'naviyat  olamida  tutgan  o’rnini  ko’rsatish  jamiyatni  tadrijiy  rivojlanishi  uchun
nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligini chuqur falsafiy va ilmiy farazlar asosida
isbotlab b е rish zarurligini b е lgilaydi.
 Hozirgi  davrda  O’zb е kistonda  amalga  oshirilayotgan  tub  o’zgarishlar  va
islohotlar  natijasida,  jahon  sivilizatsiyasi  talablariga  mos  k е ladigan  hamda
sharqona  ma'naviyatga  asoslanadigan,  yangicha  yashash  tamoyillari  ustivorligini
ta'minlash  vazifalari  hal  qilinmoqda.  R е spublikamiz  jahon  hamjamiyatining  t е ng
huquqli  a'zosi  sifatida  o’z  taraqqiyot  yo’lini  mustaqil  b е lgilab  oldi.  O’tgan
davrning  sinfiy-partiyaviy  m е zonlari  va  hukmron  mustabidlik  mafkurasining
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.7 tamoyillari  o’tmishga  aylandi.  Ularning  o’rniga  yangi  jamiyatni  qurish,  ya'ni
d е mokratik  tamoyillarga  asoslangan  fuqarolik  jamiyatini  qurish,  jamiyat
a'zolarining  maqsad  muddaolarini,  orzu-intilishlari  va  k е lajak  niyatlarini
ifodalovchi milliy g’oya va axloqiy strukturasi omillari shakllanmoqda. Bugun bu
omillarning  samaradorligini  oshirishga  mazkur  jarayonlar  asnosidagi  turli
muammolarni  hal  qilish,  turli  vazifalarni  y е chish  bilan  bog’liq  bo’lgan  masalalar
dolzarbligi  bilan  ajralib  turibdi.  Bu  esa  fuqarolar  uchun  milliy  ma’naviy
merosimizni  o’rganish  va  keng  jamoatchilikka  tatbiq  etish  orqali  milliy  g’oyani
shakllantirish  bilan  bog’liq  ehtiyojlar,  talablar,  intilishlar  va  amaliy  faoliyatning
yo’nalishlarini uyg’unlashtirishni zaruriyatga aylantiradi.
Tadqiqotning  asosiy  masalalari  va  farazlari,  shundan  iboratki,  O’rta  asr
Sharq  mutafakkirlarining  ma'naviy-axloqiy  qarashlarini  o’rganish  axloqiy  mеros
manaviyatning  muhim  sohasi  sifatida  barkamol  avlodni  tarbiyalashda  asosiy
omillardan  biri  rolini  bajaradi,  ayni  paytda  bunda  vorisiylik  qonuniyatidan  ijodiy
foydalanish  milliy  musta?illikning  manaviy  asoslarini  mustahkamlashga  xizmat
qiladi. 
 Mavzu  bo’yicha  qisqacha  adabiyotlar  tahlili:  Forobiyning  falsafiy
qarashlari, uning inson tarbiyasi, ma'naviy olamida tutgan o’rni, jamiyat va davlat
muammolariga  doir  fikrlarini  tahlil  etishda  qadimgi  sharq  mutafakkirlarining
bеbaho  asarlari,  olimlarimiz  qarashlari,  shuningdеk,  Prеzidеnt  I.A.Karimovning
asarlaridan kеng foydalanildi. 
 Tarixiy  taraqqiyot  davomida  insoniyat  Abu  Nasr  Forobiy  ijodiga  hurmat
bilan  qarab,  uning  mеrosini  chuqur  o’rgangan  va  o’rganmoqda.  Yevropo
olimlaridan  B.N.Shtrеnishnеydеr,  Karra  dе  Vo,  T.U.Buur,  R.Xammond,  R.dе
Erlanjе, F.Dеtеrittsi, G.Farmеr, N.Rishar, G.Lеy, Sharq olimlaridan Nafisiy, Umar
Farrux,  Turkеr,  M.Maxdi,  Zahiriddin  al-Bayhaqiy,  Jamoluddin  al-Kiftiy  va
boshqalar  Abu  Nasr  Forobiy  mеrosini  o’rganishga  muayyan  hissa  qo’shdilar.
Kеyingi  yillarda  uning  ijodi  va  ta'limotiga  bag’ishlangan  bir  qancha  ta'limotlar,
asarlar yuzaga kеldi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.8  Forobiy  ilmiy  mеrosini  ayniqsa,  uning  ijtimoiy-falsafiy  va  axloqiy
qarashlarini  o’rganishda,  tahlil  qilishda  katta  ilmiy  izlanishlar, amalga  oshirilgan.
Jumladan,  M.M.Xayrullaеv,  T.I.Raynov,  I.Mo’minov,  T.N.Qoriniyozov,
S.N.Grigoryan,  A.Baxovuddinov,  F.Muhiddinovalar  Forobiy  ta'limotini
o’rganishga salmoqli hissa qo’shganlar 1
.
 Tadqiqotda  qo’llaniladigan  uslublarning  qisqcha  tavsifi:  Jahon  fani
olamiga  buyuk  hissa  qo’shgan  olimlarning  fikrlari,  O’zbеkiston  Rеspublikasi
Prеzidеnti I.A.Karimovning buyuk allomalar qarashlari haqidagi asarlari. Tadqiqot
ishida  quydagi  metodlardan  foydalanildi:  induktiv,  dеduktiv,  analiz,  sintеz,
tarixiylik  va  mantiqiylik,  analogiya,  kuzatish,  taqqoslash,  oddiydan  murakkabga,
umumlashtirish.
 Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati:  Forobiyning “Fozil odamlar
shahri”  asaridagi  ma’naviy  –  axloqiy  qarashlari  jamiyat  ma'naviy  hayotini
rivojlantirishda, shuningdеk, rahbar kadrlar va yosh avlodni axloqiy jihatdan yеtuk
qilib  tarbiyalashda  muhim  o’rin  tutadi.  Shu  sababli  undan  milliy  g’oya  va
ma'naviyat  asoslari  bo’yicha  ma'ruzalar  o’qishda,  sеminar  darslarida,  magistrlik
dissеrtatsiyalari,  kurs  ishlari,  o’quv  adabiyotlarini  tayyorlashda  foydalanish
mumkin.
Tadqiqot  ishining  ilmiy  yangiligi.  Abu  Nasr  Forobiyning  ilmiy  merosi
avval  xam  o’rganilgan,  keyin  ham  o’rganilishi  zarur  deb  o’ylayman.  Lеkin  Abu
1
Qarang:
Xayrullay е v M.M. Forobiy va uning falsafiy risolalari. Toshkent .1963.281-bet. 
Хайруллаев М. Мировозрение Фараби и его значение в истории философии.Тошкент.1967; 
Хайруллаев М. Фараби. Эпоха и учение. Тошкент.1975; 
Хайруллаев М. Абу Наср Фараби.Тошкент.1961; 
Хайруллаев М. Об изучении научного наследия Абу Насра Фараби в Узбекистане // Общественные науки в 
Узбекистане., 1961, №4.; 
Хайруллаев М. Абу Наср ал-Фараби .Масква.1982; 
Хайруллаев М. Фараби и его философские взгляды. Масква.1975, Фараби - крупнейший мыслител 
средневековя. Тошкент. 1973; 
Xayrulla е v M. Ikkinchi muallim. G`G` Guliston.Tpshkent.1975, №9; Xayrulla е v M. Uyg’onish davri va Sharq 
mutafakkiri. T.1971; 
Xayrulla е v M. Sharq r е n е ssansi va Forobiy. Fan va turmush, Toshket. 1975, №10; 
Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Воцока. Масква.1966, 352-бет; 
Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана ВИИ-ХИИ вв. Масква.1960; 
Григорян С.Н. Избранные произведения мыслителей цран Ближнего и Среднего Востока ИХ-ХИВ в. 
Масква. 1961; Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии. Масква. 1958, серия ИИ, №77. 
Бурибойев М.С и.д. Сотсиално-етические и эцетические взгляды Ал-Фараби. Алма-Ата.1984, 176-бет; 
Бо’рибойев М.С., Иванов А.С., Харенко Е.Д и.д. О логическом учении ал-Фараби. - Алма-Ата. 1982.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.9 Nasr  Forobiyning  ijtimoiy  –  huquqiy,  siyosiy  qarashlari  o’rganilgan  bo’lsada,
asarlaridagi  ma’naviy  qarashlari  borasida  kam  o’rganilgan.  Forobiyning  “Fozil
odamlar shahri” asarida ma’naviy – axloqiy qarashlarni o’rganish borasida amaliy
takliflarni  tavsiya  etish,  oliy  ta'lim  muassasalarida  bu  borada  amalga  oshirilishi
lozim bo’lgan vazifalarni ilmiy jihatdan asoslash, mavzuning ilk bor ish darajasida
talqin etish tadqiqotning ilmiy yangiligini tashkil etadi. 
 Tadqiqotni olib borish bosqichlari:
Tadqiqot davri: 2011-2013 yillar.
1-bosqich – 2011-2012 yil; tadqiqot mavzusini tanlash va ilmiy rahbarning
b е lgilanishi.
 Tadqiqot  r е jasini  tuzib  chiqish  tanlangan  mavzu  dolzarbligini  aniqlash.
Tanlangan  mavzu  bo’yicha  hozirgi  kungacha  olib  borilgan  ilmiy  tadqiqot
ishlarining qisqacha tahlili. Mavzu bo’yicha maqola tayyorlash. Tadqiqot maqsad
va  vazifalarini  b е lgilab  olish  va  to’g’ri  bayon  etish.  Tadqiqot  m е todini  tanlash.
Magistrlik  diss е rtatsiyasi  asosiy  qism  mat е riallarini  tayyorlash.  Magistrlik
diss е rtatsiyasi yuzasidan m е todik tavsiyalarni tayyorlash. Magistrlik diss е rtatsiyasi
yuzasidan  kaf е dra  ilmiy  s е minarida  ma'ruza  qilish.  Tadqiqot  mavzusi  yuzasidan
ilmiy-m е todik maqola tayyorlash. Ilmiy Tadqiqot ishi bo’yicha hisobot tayyorlash.
II  bosqich  –  2012-2013  yil;  ilmiy  ish  bo’yicha  Tadqiqot  olib  borish,  ilmiy
maqola chop ettirish, diss е rtatsiyani ichki himoyaga tayyorlash va himoya qilish.
Ilmiy  ishning  kompyut е r  nusxasini  ilmiy  rahbarga  topshirish.  Ilmiy  rahbar
mulohazalarini hisobga olib tuzatish va kaf е dra jamoasi muhokamasiga topshirish.
Muhokamada  bildirilgan  fikrlarni  e'tiborga  olib  ilmiy  rahbar  bilan  hamkorlikda
diss е rtatsiyaning  oxirgi,  mukammal  nusxasini  taqrizchilarga  topshirish.  Nihoyat,
uni himoyaga havola etish.
 Diss е rtatsiya tarkibining qisqacha tavsifi : Ish uchta bob, har bir bob 2 ta
paragraf, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan tashkil topgan.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.10 I. BOB. ABU NASR FOROBIYNING MA’NAVIY MEROSI
MARKAZIY OSIYO XALQLARI MA’NAVIYATIGA TA’SIRI
1. Abu Nasr Forobiyning jahon ilmiga va ma’naviy merosiga qo’shgan
hissasi
 Abu  Nasr  Forobiyning  jahon  ilm  –  fani  va  ma’naviyat  olamiga  qo’shgan
hissasini  gapirishdan  oldin,  uning  hayoti  hamda  u  haqida  muarrixlarning  bergan
ma’lumotlariga  to’xtalib  o’tishni  joiz  topdik.  Forobiy  873  yilda  Aris  suvining
Sirdaryoga  quyiladigan  joyidagi  Forob  qishlog’ida  tavallud  topgan.  950  yilda
Damashqda  vafot  etgan.  Tadqiqotlarga  ko’ra,  bu  joy  Shosh  (Toshk е nt)dan
shimolroqda joylashgan bo’lib, u y е rda asosan turkiy qabilalar yashaganlar va bu
joy  k е yinchalik  O’tror  d е b  ham  yuritilgan 1
.  Bu  haqida  Zahiriddin  Abulhasan  Ali
ibn  Abulqosim  Zayd  al-  Bayhaqiy  (vafoti  565\1169  yil)  o’zining  “Hikmat
sandig’iga qo’shimcha” (Tatimat sinov al-hikma) asarida yozishicha: «Shayx Abu
Nasr al- Forobiyning oti Muhammad Ibn Tarxon bo’lib, asli Turkistonning Farob
degan  joyidan.  “Ikkinchi  muallim”  deb  taxallus  olgan.  Islom  o’lkalari  olimlari
orasida undan oldin bunchalik o’tkir odam bo’lmagan edi.
 Aytishlariga  qaraganda,  hakimlar  aslida  to’rtta  bo’lgan,  ikkitasi  islomdan
oldin chiqqan, ular Arastu va Iskandar bo’lishgan, ikkitasi islom davrida yetishgan,
ular Abu Nasr bilan Abu Ali ibn Sinodir. Abu Nasrning vafoti bilan Abu Alining
to’g’ilishi orasida o’ttiz yil farq bor. Abu Ali bo’lsa Abu Nasrning kitoblari orqali
unga  shogird  sanalgan.  Abu  Ali  ibn  Sino,  Men  “  Mo  ba’da  at  tabia”  (Tabiatdan
tashqari narsalar)-kitobining maqsadlarini tushunolmay, diqqat bo’lib yurardim, bir
kuni Abu Nasrning bu boradagi kitobini topib qoldim, bunday kitob topganimdan
xursand  bo’lib,  xudoga  shukr  qilib,  ataylab  ro’za  tutdim,  faqrlarga  xayr-sadaqa
ulashdim, - deydi 2
». 
1
 Xayrullayev.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 353-bet.
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 192-193-betlar
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.11  Forobiyning  jahon  ilmiga  qo’shgan  hissasi  haqida  Abu  ul-Hasan  Ali  ibn
Yusuf  al-Qiftiy  o’zining  “Tarix  al-hukamo”  (Hakimlar  tarixi)  asarida  shunday
yozadi: “Abu Nasr al-Forobiy Movarounnahrdagi turk shaharlaridan biri bo’lmish
Farobdan chiqqan faylasuf. Bu kishi musulmonlardan yetishib, tan olingan hakim
sanaladi,  Iroqqa  boradi  va  Bog’dod  shahrida  turib  qoladi.  Abu  Nasr  bu  shaharda
Yuhanno ibn Xiylondan hikmat ilmlarini o’rganadi. Faylasuf Yuhanno ibn Xiylon
xalifa al-Maqtadir zamonida Madinat as-Salom shahrida vafot etgan. U yerda Abu
Nasr  bu  kishidan  ilm  o’rganadi  va  o’sha  davrda  tengi  yo’q  olim  bo’lib  yetishdi.
Mantiqqa oid kitoblarni tatqiq qildi va sharhlashda ko’p ish qildi. Mantiqning qiyin
joylarini oydinlashtirdi, ko’pchilikka noma’lum bo’lgan yashirin sirlarini ochdi va
undan foydalanishni osonlashtirdi. Nihoyat, u o’z asarlarida mantiqdan foydalanish
uchun  tushunarli  iboralar,  nozik  ishoralar  qolladi,  hatto  mantiqni  sharhlash,
o’rganish  va  tahlil  qilishdagi  al-Kindiy  va  boshqalar  yo’l  qo’ygan  xatolarni  ham
ko’rsatib o’tdi.
 Abu Nasr mantiqni izohlashda har bir so’zni undagi beshta modda asosida
tahlil  qiladi,  shu  yo’l  bilan  uni  foydalanib  bo’ladigan  darajada  ketradi,  ularni
ishlatish yo’llarini tushuntirib beradi. Shuning uchun ham al-Forobiy kitobi fanda
g’oyatda yetuk, barkamol asar sanaladigan bo’ldi 1
.” 
 Undan  tashqari,  Abu  Nasrning  “Ihso  al-ulum  va  at-ta’rif  ”  (Ilmlarni  hosil
qilish  va  uning  maqsadlarini  tushuntirish)  to’g’risida  yozilgan  qutlug’  kitobi  bor.
Bunday asar yozishda shu mahalgacha Abu Nasrdan hech kim o’zib ketolmagan,
hatto  bu  xil  fikr  –  mulohazalarni  ungacha  hali  hech  kim  ayta  olmagan,  u  kishi
yetishgan  darajaga  erisholmagan  ham,  tolibi  ilmlarning  hammasi  ham  uning  bu
tutgan to’g’ri yo’lidan foydalanmay qolmagan.
 Abu  Nasrning  Aflotun  va  Arastu  falsafasidagi  g’oyalariga  bag’ishlangan
kitobi  uning  falsafa  sohasida  peshqadamligidan  va  hikmat  fanlarini  chuqur  tahlil
qilishidan  darak  beradi.  Bu  kitob  hikmatdagi  nazariy  yo’llarni  o’rganishda  juda
katta  dastak  bo’ldi  va  u  orqali  muallif  barcha  ilm  sirlari  va  uning  natejalarini
alohida-alohida  egallash  yo’llarini  bildirdi.  Ilmlar  qanday  qilib  soddalikdan
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993,193-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.12 murakkablik  darajasiga  o’sib  rivojlanib  yetganini  bayon  qildi.  Keyin  shu  vosita
bilan  Aflotun  falsafasidagi  g’oyalarni  bildirishga  kirishdi,  bu  yerda  uning
ta’riflarini  bir-bir  sanab  o’tdi.  Keyin  u  shu  yo’lni  Arastu  falsafasini  izohlashda
davom ettirdi, unga kattagina muqaddima yozdi va tadrijiy ravishda u yerda uning
falsafasini bayon qilib berdi. 
 Ibn  al-  Qiftiy  Forobiyning  bu  asari  haqida  shunday  yozdi:  “Men  falsafani
o’rganuvchilar uchun undan foydaliroq biror kitob borligini bilmayman 1
”. Bu asar
barcha ilmlarga mushtarak bo’lgan hamda u orqali bilingan ilmlarning o’ziga xos
ma’nolarini  ham  bildiradi.  Oldinlari  mantiqdagi  kategoriyalarning  ma’nolari
nimadan  iborat  ekanini  tushunib  bo’lmas  edi,  qanday  qilib  -  u  ma’nolar  barcha
ilmlarga  eng  dastlabki  asos  bo’lishi  mumkinligini  xuddi  mana  shu  al-  Forobiy
asarlaridangina bilish mumkin bo’ldi. Bundan keyin u kishi ilohiyot va shaharlarni
boshqarish  to’g’risida  tengi  yo’q  ikkita  kitob  yozdi.  Ularning  biri  «Siyosat  al-
madaniya» nomi bilan mashhur, boshqasi esa «Siyrat al-Fozila» - «Fozila hulqlar»
nomi bilan ma’lum.
 Bu  ikkala  asarda  Abu  Nasr  masalani  Arastu  yo’li  bilan  ajoyib  usulda
ilohiyotda ishlatiladigan oltita ruhoniy boshlanma – asoslarni tushuntirib berdi. U
o’zidagi  nizom  va  hikmatga  bog’langan  holda  jismoniy  javharlarning  qanday
topilishi yo’l-yo’riqlarini ta’riflagan. Mana shu ikkita kitobida Abu Nasr insonning
darajalari  va  nafsoniy  quvvatlarini  ta’riflagan  va  vahiy  bilan  falsafa  orasini
ajratgan,  fozil  bo’lmagan  shaharlar  turlarini  va  shahar  boshqarishda  malakiy
fazilatlar va payg’ambarlik qonunlariga ehtiyoj borligi tasvirlangan.
 Abu Nasr al-Forobiy Abu Bishr Matto ibn Yunusga zamondosh edi. Ammo
Abu Nasr undan yosh jihatidan kichik edi, ilmda esa undan ustun edi.
 Matto ibn Yunusning mantiqqa oid kitoblari asosiy manbalarga yaqinligi va
sersharh bo’lganligi jihatidan Bog’dod va undan boshqa Mashriqdagi musulmonlar
turadigan katta shahar olimlari unga murojaat qilardilar.
 Abu  Bishr  Bog’dodda  ar-Roziy  xalifaligi  davrida  vafot  etdi.  Abu  Nasr
Halab  shahriga  borib,  o’sha  yerda  amir  bo’lgan  Sayfuddavla  Abu-l-Hasan  Ali
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 198-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.13 Abu-l-Hijo  Abdulloh  ibn  Hamdon  huzuriga  tasavvuf  ahli  kiyimida  kirib,  uning
dargohida  hurmat  va  e’tibor  qozonadi.  Shunda  Sayfuddavla  uni  taqdirlab,  izzat-
ikrom qiladi. Amir uni ilmdagi darajasi va masalalarni tushunishdagi o’rnini bilib,
hatto o’zining Damashqqa qilgan safarida u bilan birga suhbatlashib ketadi.
 Abu Nasr al-Forobiy uch yuz o’ttiz to’qqizinchi yili vafot etdi – deb yozadi.
 Buyuk olim va faylasuf Abu Nasr Forobiy haqida qimmatli ma’lumotlarni
Ibn  Xallikon  bergan.  Ibn  Xallikon  Abu  Nasr  Forobiy  haqida  dastlabki  berilgan
ma’lumotlar  bo’lganligi  uchun  har  bir  satri  bebaho.  Shuning  uchun  Forobiy ijodi
yoki  uning  davriga  oid  ma’lumotlar  bilan  tanishmoqchi  bo’lganlar,  albatta,  bu
borada  Ibn  Xalikon  yozgan  «Va  foyot  al-ayon  va  anbu  az-zamon»(“Ulug’lar
vafotlari va zamon o’g’lonlari”) asariga murojat qilmay qo’ymaydilar. Zeroki, bu
kitob  bundan  rosa  yetti  yuz  yil  muqaddam  yuzaga  kelgan.  Yetti  yuz  yil  olimlar
Forobiyni qanday taqdirlaganlar, uning o’zi qay darajada yozilgan – bularni o’qib
olimning  fikr  doirasi,  mavqei  va  asarlari  ahamiyatini  bilish  mumkin  bo’ladi.
Chindan  ham  o’sha  davrdagi  ahli  ilm  uning  qadriga  yetib,  iloj  boricha  undan
foydalanganlar, asarlarini mutolaa qilishni orqaga surmaganlar. 
 Ibn  Xallikon  yozadi:  “Abu  Nasr  Forobiy  mantiq,  musiqa  ba  bu  ikkala
fandan  tashqari  yana  bir  qancha  sohalarga  oid  asarlar  muallifi  hamda  u
musulmonlarning eng yerik faylasuflaridan sanaladi. Hech kim bu kishichalik ilm-
fan darajasiga erisholmagan. Yuqorida zikr qilib o’tilgan Abu Ali ibn Sino uning
kitoblaridan  ko’p  narsa  o’rgangan.  Abu  Ali  ibn  Sinoning  so’ziga  qaraganda,  u
Forobiy  asarlaridan bahramand  bo’lgan.  Bu  kishi  aslida  turk  bo’lgan,  o’z yurtida
tug’ilib  o’sgan.  Dastlabki  ta’lim-tarbiyani  O’tror  shahrida  olgan  Forobiy,  o’z
yurtidan  chiqib,  boshqa  o’lkalarga  sayohat  qilishga  tushadi,  hatto  Bog’dod
shahriga yetib keladi. Shu yerda turk tili bilan bir qatorda, arab tilidan tashqari, bir
necha tillarni bilardi. Abu Nasr Bog’dodda arab tilini o’rganishga kirishib, uni juda
mukammal bilib oladi. Keyin bu til orqali u hikmat – falsafiy ilmlarni o’rganishga
tushadi 1
”.
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 201-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.14  Abu  Nasr  Bog’dod  shahriga  borgan  kezlarda  mashhur  hakim  Abu  Bishr
Matto  Yunus  o’sha  yerda  ekan.  Bu  kishi  mo’tabar  ulug’  olim  bo’lib,  undan
odamlar  mantiq  ilmini  o’rganar  edi.  Bu  paytda  uning  shon-shuhrati  baland,
tevarak-dong’i  ketgan  edi.  Uning  davrasida  har  kuni  yuzlab  mantiq  ilmiga
kirishganlar  ta’lim  olishardi.  U  Aristotelning  mantiqqa  oid  kitobini  o’qir  va
shogirdlariga  uni  sharhlab  yozdirardi.  Hatto  u  Arastu  asarlari  sharhiga  oid
yetmishta  kitob  yozdi.  U  mahallarda  bu  fanda  unga  teng  keladigan  birorta  odam
bo’lmagan.  U  o’z  fikrlarini  chiroyli  va  ravshan  qilib  yozar,  ishoratlarini  esa
nazokat bilan bitardi, o’ziyam soda ifodali, lo’nda fikrli kishi edi. Shuning uchun
ham  hatto  bu  fan  ahlidan  bo’lmish  bir  faylasuf:  “Menimcha  Abu  Nasr  Forobiy
iboratlarida o’z fikrlarini soda va lo’nda qilib ifodalashni faqat o’sha zikr qilingan
Abu Bishrdangina o’rgangan”, deydi Ibn Xallikon.
 Abu Nasr doimo o’z shogirdlari davrasida bo’lar, ular yig’inlarida qatnashar
edi.  Shu  tariqa  bu  yerda  bir  muncha  vaqt  hayot  kechirib,  keyin  Harron  shahriga
yo’l oladi. Chunki, bu yerda nasroniylardan bo’lmish faylasuf Yuhanno ibn Xiylon
bor edi. Abu Nasr u yerda kelib, o’sha olimdan mantiq ilmi usullarini o’rgangan.
Keyin  u  Bog’dod  tomonga  qaytadi  va  u  yerda  falsafa  ilmlarini  o’rganadi.
Arastuning  barcha  kitoblarini  mutolaa  qiladi,  ulardagi  nuqtalar  ma’nolarini
yechishda  va  muallifning  bu  boradagi  maqsadini  ifodalashda  benihoyat  mahorat
qozonadi. 
 Aytishlariga  qaraganda,  Arestotelning  «Jon  haqida»  asarining  Abu  Nasr
Forobiy mutolaa qilgan nusxasi topilgan. Ana shu kitobda Forobiy o’z qo’li bilan
“men shu kitobni yuz marta o’qidim” deb yozib qo’ygan ekan. Bu olim to’g’risida
naql  qilganlarning  gapiga  qaraganda,  Abu  Nasr  Forobiy  Arastuning  «Fizika»
asarini qirq marta o’qidim-u, lekin uni yana qayta o’qishim kerak, der ekan.
 Abu Nasr Forobiydan haqida rivoyat qilishlaricha,
 Bir gal undan:
- Falsafa sohasida kim o’tkir – Sizmi yo Arastumi?
- deb so’rashadi.
Shunda Abu Nasr savol berishga javoban:
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.15 - agar men u kishining qo’lida ta’lim olishga muyassar bo’lganimda edi,
u holda men uning eng katta shogirdlaridan biri bo’lgan bo’lardim, - degan ekan.
Abu-l-Qosim  Soid  ibn  Ahmad  ibn  Abdurahmon  Soid  al-Qurtubiyning
«Taboqot  al-Hukama  kitobi»  (Hakimlar  darajasi  haqida  kitob)da  Abu  Nasr
Forobiyni eslab shunday yozadi:
 “Al-Forobiy musulmonlardan chiqqan chin faylasuf edi, u mantiq san’atini
Yuhanno ibn Hiylondan o’rganadi. Bu kishi Bog’dod shahri mutavallisi bo’lib, al-
Maqtadir davrida Madinat as-Salom (Tinchlik shahri)da vafot etgan edi. U barcha
islom  dunyosida  yakkayu  yagona  bo’lib  ajralib  chiqib,  o’z  asarlarida  mantiq
ilmining  yashirin  sirlarini  ochdi,  undagi  atama  va  iboralarni  osonlashtiradi,
odamlarning  mantiqdan  foydalanish  uchun  tushunarli  iboralar,  nozik  ishoralar
qo’lladi, hatto mantiq san’atini sharhlash, o’rgatish va tahlil qilish ishida al-Kindiy
va boshqalar yo’l qo’ygan beparvoliklarni ham ko’rsatib o’tgan”.
 Abu  Nasr  mantiqdagi  besh  moddani  o’z  asarlarida  ochiq  –  oydin  qilib
ifodaladi va ularni ishlatish yo’llarini tushuntirib berdi. Mana shu besh moddaning
har  birida  qiyos  suvrati  –  shaklini  qanday  ishlatish  kerakligini  anglatdi.  Mana
shunday  bo’lgani  uchun  uning  kitobi  bu  fan  sohasida  g’oyat  yetuk,  nihoyatda
(yagona) sanaladi. 
 Undan tashqari Abu Nasrning «Ilmlarni hosil qilish va uning maqsadlarini
tushuntirish» to’g’risida qutlug’ kitobi bor. Bunday asar yozishda undan hech kim
o’zib  ketalmagan,  hatto  bu  xil  fikrlarni  ungacha  hech  kim  aytolmagan  va  u
yetishgan darajaga yetisholmagan, tolibi ilmlarning hammasi ham uning bu tutgan
to’g’ri yo’lidan foydalanmay qolmagan. 
 Mana  shu  xabar  bilan  Ibn  Soid  so’zi  tugaydi.  So’ngra  bu  kishi  Forobiy
ta’lif(asar)lari va ulardagi maqsadlarga to’xtab o’tadi.
 Abu  Nasr  Bog’doddagi  chog’larida  mantiqni  chuqurroq  o’rganishga
kirishadi.  Natijada  u  bu  sohada  zamondoshlari  orasida  tengi  yo’q  darajaga
yetishadi.  Abu  Nasr  o’zining  ko’pchilik  asarlarini  xuddi  mana  shu  yerda  yozadi.
Keyin  u  yerdan  Damashq  tomon  safar  qiladi.  U  yerda  ham  ko’p  turmay,  Misrga
yo’l oladi. 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.16  Abu  Nasr  Forobiy  «Siyosat  al-madaniya»  (“Shaharlar  ustida  siyosat
yurgizish”)  deb  atalgan  kitobida  eslashicha,  u  bu  kitobni  Bog’dodda  yoza
boshlagan, uni Misrda tugatib, mukammal holga keltirgan. Keyin yana Damashqqa
qaytib  kelgan  va  shu  yerda  turib  qolgan.  O’sha  paytlarda  amir  Sayfuddavla  ibn
Hamdon Abu Nasr bilan yaxshi munosabatda bo’lgan ekan.
 Abu  Nasr  Damashqqa  kelgach,  Sayfuddavlaning  huzuriga  kiradi.  Amir,
odatga ko’ra, tevaragiga olimu fozillarni to’plab, suhbatlashib o’tirgan ekan, Abu
Nasr  amir  dargohiga  kirib  kelganida  u  o’zining  turk  kiyimida  yurar  edi.  U  asta
ichkariga kirib keladi-da, amirga yuzlanib tippa-tik turib qoladi. Shunda amir unga
qarab:
- O’tir ! – deydi.
 Abu Nasr:
 Qaysi joyga, o’z darajamga qarabmi yo sen aytgan joygami?- deydi.
- O’z darajangga qarab o’tir, - deydi Sayfuddavla.
U  dadil  yurib,  to’rga  ravona  bo’ladi,  to’g’ri,  Sayfuddavla  o’tirgan  kursi
oldiga kelib to’xtaydi. Hatto amirni o’tirgan joyidan sal nariga surib ham yuboradi.
 Odatda  Sayfuddavlaning  huzurida mamluklar  –  xizmatkorlari  hoziru  nozir
bo’lguvchi  edi.  Amir  bo’lsa  ko’pchilk  odamlar  oldida  gapirib  bo’lmaydigan
bekitiqchi gaplarini o’zi va o’sha xizmatkorlari biladigan maxsus tilde gaplashardi.
Bu  tilni  ulardan  boshqa  hech  kim  bilmas  edi.  Shunda  amir  o’sha  tilda  o’z
odamlariga qarab:
- Qanday  beodob  chol  ekan!  Hay  mayli,  men  undan  ba’zi  narsalarni
so’rayman, agar to’g’ri javob berolmasa, boplab adabini berib qo’yasizlar, - deydi.
Amir shunday deyishi bilan Abu Nasr o’sha tilde unga qarab:
- E amir, biroz sabr qil, - chunki, har bir ishning oqibatiga qarab hukm
chiqariladi, - deydi.
Abu Nasrning bu gapidan Sayfuddavla dahshatga tushadi, keyin unga:
- Bu tilni bilasnmi? – deydi.
Abu Nasr unga javoban,
- Ha, - deydi, - men yetmishdan ortiq til bilaman.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.17  Abu Nasr shu gapini aytishi bilan amir unga boshqacha qaray boshladi va
hozir bo’lgan olimlar bilan har xil fanlardan gaplashib ketdi. Shunda Abu Nasrning
har jihatdan ustunligi ayon bo’ladi, bora-bora yig’ilganlarning ko’pchiligi suhbatni
to’xtatib,  jim  qoladilar,  faqat  Abu  Nasrgina  suhbatni  davom  ettirar  edi.  Uning
og’zidan  chiqqan  har  bir  gapni  majlis  ahli  yozib  olar  edilar.  Oxiri  Sayfuddavla
olimlarni jo’natib yuborib, Abu Nasr bilan yolg’iz qoladi. Amir o’z suhbatdoshiga
qarab:
- Biror narsa yeyishga qalaysan? – deydi.
Abu Nasr unga:
- Hech narsa yemayman, - deydi.
- Biror narsa ichishga-chiq – deydi amir.
- Yo’q, - deydi Abu Nasr.
- Bo’lmasa, biror shirin kuy eshitishga rag’bating borki? – deydi amir.
- Xa, bor, - deydi Abu Nasr.
Sayfuddavla  mutribu  mashshoqlarni  chaqirtiradi.  Chorlangan  mashshoqlar
qaysi kuyni mashq qilsa, Abu Nasr, sen falon joyda piston xatoga yo’l qo’yding,
deb uning kamchiligini ko’rsatib turardi. Buni ko’rib, Sayfuddavla Abu Nasrdan,
- Bu san’atdan ham xabaring bormi, deyman, - deb so’raydi.
- Ha,  -  dedi  Abu  Nasr,  u  shunday  dedi-yu,  belidagi  to’rvasini  ochib,
undan  bir  necha  cho’p  oldi,  ularni  bir-biriga  uladi,  so’ng  chalib  mashq  qila
boshlagan edi, davrada o’tirganlar o’zlarini tutolmay kula boshlashdi. Keyin olim
o’sha  cho’plarini  boshqacha  qilib  biriktirib  chalgan  edi,  yig’ilganlar  piq-piq
yig’lashga  tushishdi.  Olim  cho’plarni  boshqacha  tartibga  solib  chalgan  edi,
amirdan  tortib  darvozabongacha  hamma  dong  qotib  uxlab  qoladi,  Abu  Nasr  esa
fursatdan foydalanib, saroydan chiqib ketadi 1
.
 Rivoyatlarga  ko’ra,  «Qonun»  (chang)  degan  musiqa  asbobini  Abu  Nasr
ixtiro qilgan. Abu Nasr doimo yolg’iz yurar va yo’g’iz yashar edi. Bir qancha vaqt
Abu  Nasr  Damashqda  yashaydi.  U  bog’-rog’li,  bahavo  yerlarni  xush  ko’rar  va
o’shanday joylarda o’tirib, kitob mutoala qilar edi. 
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 204-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.18  Abu  Nasrning  oldiga  tez-tez  ilm  ahllari  kelib  turar  edilar,  olim  o’z
mutoalalarini  katta  daftarlarga  yozmas,  yozsa  ham  bunday  hol  hol  kamdan-kam
yuz berar ekan. Uning ko’pchilik asarlari ma’lum fasllardan iborat ekanligi sababi
ham shunda.
 Abu Nasr mol-dunyoga sira havas qo’ymagan, u na tirikchilikka van a uy-
joy qilishga e’tibor bergan. Sayfuddavla uning uchun o’z xazinasidan kuniga to’rt
dirham  ajratib  turgan.  Shu  tariqa  u  g’aribona  hayot  kechirib,  uch  yuz  o’ttiz
to’qqizinchi yili (950-yil) sakson yoshida Damashqda vafot etdi. 
 Ibn Soid al-Qurtubiy o’zining «Tabaqot al-atibbo» (Tabiblar darajasi kitobi)
da Forobiyning vafoti va ko’milishi haqida bunday deydi:
 Men bir majmuada Forobiyga nisbat berilgan bir necha baytlarni uchratdim.
O’sha baytlarda shunda yozilgan edi:
 Uzoq yur bo’lsa botil, so’zi yolg’on,
 Haqiqat tarqatib ket, bo’lsa imkon.
 Bo’ladimi dunyo biz uchun abad uy,
 Bas kelmayin o’limga hech bir inson.
 Kurraga tushgan chiziqlar bizmikan?
 Elsa el sal yo’q bo’larmiz shul zamon.
 Shul ekan hol bu muxoliflik nechun,
 Arzimasga bir-biri birlan hamon?
 Jondan ajralganlik a’lomaskukan,
 Aylamakdan bunchalik to’s-to’polon?!
 Bu baytlarni al-Imod o’zining «al-Xarida» kitobida Shayx Muhammad ibn
Abdulmalik  al-Forobiy  al-Bog’dodiy  al-Dorga  tegishli  degan  gapni  ham
ko’rganman deb yozadi 1
.
 Tarxon va O’zlug’ turk nomlari bo’lib, Forobiy – bu kishining taxallusidir.
Bu taxallus esa o’sha Farob degan joyga nisbatan aytilgan. Bu joyni hozir O’tror
deb  atashadi.  Bu  nom  adabiyotlarda  ko’proq  ishlatiladi.  Bu  shahar  Shosh
(Toshkent)  dan  yuqorida,  Balosog’un  shahriga  yaqindir.  Bu  o’lka  aholisining
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 205-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.19 hammasi ham Imom Shofiy mazhabida bo’lgan. Balosg’un shahri IX-XII asrlarda
turkey  xalqlarning  yerik  markazlaridan  biri  (Qoroxoniylar,  Qoraxitoylar)
hisoblangan.  Bu  shaharni  hatto  “Ichki  Farob”  ham  deyishgan  (ularda  “Tashqi
Farob”  ham  bo’lgan).  Balosog’un  turkey  yerlarining  chegarasida,  Qashg’ar
shahriga yaqin joyda, Sayhun (Sirdaryo)  daryosining  narigi tamonida joylashgan.
Qashg’ar shahri esa Chin (Xitoy) diyorining katta shaharlaridan biri hisoblangan.
 Abu Nasr Forobiyning hayoti va o’sha davr ma’naviy olamida tutgan o’rni
haqida Ibn Abi Usaybia shunday yozadi:
 “Bu  kishining  to’la  oti  Abu  Nasr  Muhammad  ibn  Uzlug’  Tarxon  bo’lib,
tug’ulgan  shahri  Farobdir.  Bu  joy  Xuroson  yerlaridagi  turk  o’lkasiga  tegishli  bir
shahar. Uning otasi qo’shin sarkardasi edi”.
 Abu Nasr tibbiyotdan ham durustgina xabordor bo’lgan. Bu sohada Forobiy
nazariy qismini yaxshi bilgan. Ammo tibbiyotning amaliy – tajriba qismi va juz’iy
bo’laklariga kelganda, unga chuqur kirisholmagan.
 Sayfuddin Abul – Hasan Ali  ibn Abu Ali al- Omadiyning xabar berishiga
qaraganda,  al-Forobiy  Damashqqa  dastlab  brogan  kezlarida  bir  boqqa  qorovul
bo’lgan  ekan.  U  o’sh  bog’da  doimiy  hikmat  falsafiy  bilimlar  bilan  mashg’ul
bolgan.  Abu  Nasr  bu  yerda  qadimgi  yunon  olimlarining  qarashlari  –  asarlari  va
ularga  yozilgan  sharhlarni  mutolaa  qilgan.  U  bechorahol  kishi  bo’lib,  hatto
kechalari  uxlamay  kitoblarni  tasnif  bilan  mashg’ul  bo’lar,  kambag’alligidan
kechalari qorovullikka berilgan chiroqdan foydalanar ekan. 
 Birmuncha  vaqt  Abu  Nasr  shu  tariqa  hayot  kechirgan.  Keyin  tevarakka
ovozasi ketib, obro’si ortadi, yozgan asarlari ham mashhur bo’lib ketadi. Shu bilan
uning  shogirdlari  ham  ko’payadi.  Natijada  Abu  Nasr  o’z  davrining  yagona
allomasi darajasiga yetishadi. Sayfuddavla boshchiligida tashkil etilgan yig’inlarda
Abu Nasrning ishtiroki yig’inlarning qiymati oshirgan, o’zi ham undan bahramand
bo’lgan ekan.
 Ba’zi  mashoyixlarning  naql  qilishlariga  ko’ra,  Abu  Nasr  qo’zi  yuragi  va
rayhon sharbati bilan ovqatlanar ekan. Abu Nasrni dastlabki vaqtlarda qozi bo’lgan
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.20 deyishadi.  Ilm-ma’rifatga  chuqurroq  kirishgach  Abu  Nasr,  u  bu  ishini  tashlab,
diqqat-e’tiborini bilim o’rganishga qaratadi, mol-dunyoga hech qiziqmas edi. 
 Aytishlaricha,  olim,  qorovullik  qilish  uchun  kechasi  manziliga  bir  chiqib
kelar ekan-da, chirog’ini yoqib, mutolaaga tushar ekan. Mutolaadan bush hollarda
musiqa san’ati bilan shug’ullangan. Bu sohada ham shu darajada barkamol ekanki,
hech kim Abu Nasrdan o’tib ketolmagan ekan.
 Aytishlaricha,  Abu  Nasrning  hikmat-falsafani  o’qishiga  bir  kishi  sabab
bo’lgan  ekan.  O’sha  kishi  unga  Arastuning  bir  necha  kitobini,  shu  yerda  tura
tursin, keyin olib ketaman, deb qo’yib ketgani sabab bo’lgan, deyishadi. Kitoblarga
ko’zi  tushib,  ular  Abu  Nasrning  ko’ngligi  ma’qul  bo’lib  qoladi  va  o’qishga
kirishadi natijada yetuk faylasufga aylanadi.
 Abu  Nasr  al-Forobiy  falsafa  so’zining  ma’nosi  haqida  shunday  yozadi:
“falsafa so’zi yunoncha  bo’lib, arab tiliga chetdan kirgan so’zlardandir”.  Bu so’z
ularning  tillarida  filosufo  deb  aytiladi.  Uning  lug’aviy  ma’nosi  –  hikmatni
yoqtirish demakdir. Bu so’z yunon tulida «filo» bilan «so’fiyo» so’zlaridan tarkiib
topgan.  «Filo»  deganda  yoqtirish,  sevish  tushuniladi:  «so’fiyo»  deganda  esa
hikmat,  donolik  tushuniladi.  Faylasuf  so’zi  falsafadan  olingan,  bu  yunonlarning
tilida  «filasufus»  deyiladi 1
.  Ularning  tilida  bu  so’zning  ma’nosi  hikmatni  sevish
demakdir.  Ular  bu  ibora  bilan  hayotdan  va  umr  ko’rishdan  maqsad  hikmatni
takidlashdan iboratdir, deyishadi.
 Abu  Nasr  al  –  Forobiy  falsafaning  paydo  bo’lishi  haqida  quyidagicha
hikoya qilgan:
 Yunonlar  podshohligi  davrida  falsafaning  ishi  yurishib,  mashhur  bo’lib
ketdi.  Arastuning  Iskandandariyada  vafotidan  to  xotin  podshohning  oxirgi
davrigacha shunday bo’ldi.
 Arastu  vafot  etgach,  uning  ta’limoti  qanday  bo’lgan  bo’lsa,  o’sha  holda
qoldi  va  shu  alfozda  o’n  uch  podshohlik  davrigacha  yetib  keldi.  Bunda  falsafa
muallimlarining o’n ikkitasi ketma-ket keldi. Bularning biri Androniqus nomi bilan
mashhurdir. Bu podshohlarning eng oxirgisi xotin kishi bo’lib, uning ustidan Rim
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 207-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.21 podshosi Avgustus g’alaba qozongan, malikani o’ldirib, mol-mulkiga ega bo’lgan
edi. Vaqt-soati kelib podshohning nazari kitob xazinalariga tushgan, natijada u bu
borada  bir  qarorga  kelgan,  o’sha  yerdan  Arastu  zamonida  va  Teofrastus  davrida
ko’chirilgan nusxalar edi. U yerda muallimlar va faylasuflar toplanib, ular Arastu
yozgan kitoblarga o’xshash ma’noli kitoblar tuzib chiqdilar, so’ng o’sha podshoh
buyruq  berib,  o’rgatish  uchun  ulardan  foydalanish  niyatida  Arastu  va  uning
shogirdlari davrida ko’chirilgan kitoblarning nusxalari ko’paytirilgan.
 Avgustus  bu  ishlarning  chorasini  ko’rib  qo’yish,  ulardan  nusxa  ko’chirib
o’zi  bilan  birga  Rumiyaga  olib  ketishni,  boshqa  bir  ko’chirilgan  nusxasini  esa
kitoblar  makoni  bo’lmish  Iskandariyada  qoldirishni  buyurib:  bunday  ishni
bajarishga Andronikus o’rnini bosadigan bir muallim topib quyishni buyurdi. Olim
Andronikus  esa  Avgustus  bilan  birga  Rumga  borib,  u  yerda  falsafani  o’rgata
boshladi. Shu bilan falsafa ikki yerda – Iskandariya va Rumda o’rganila boshlandi
va bu boradagi ish shu ikki yerdagina dastlab rivojlandi. Ahvol shu tariqa bo’lib,
bu  ish  to  nasroniy  –  masixiy  dini  yuzaga  kelgunga  qadar  davom  etadi.  Keyin
falsafani  o’rgatish  Rumiyada  inqirozga  uchradi,  bu  ish  faqat  Iskandariyadagina
qoldi.  Shu  tariqa  holat  to  nasroniylar  podshohi  o’ylab  bir  fikirga  kelgunga  qadar
davom etdi. So’ng masixiy usquf – ruxoniylari yig’ilishib, bu ta’limni bekor qilish
borasida maslahat qilishdi. Ana shunda bularni tark qilishdan oldin ular falsafaning
mantiqqa  oid  kitoblardan  to  vujudiya  bo’limi  –  oxirigacha  o’rgatishni,  undan
boshqa  qismlarini  o’rgatmaslikni  lozim  topishdi.  Chunki  ular  shunday  qilmasa
nasroniy  diniga  zarar  yetadi,  deb  gumon  qilishdi.  Bu  fanning  o’rgatilishiga  olib
qoldirilgan  qismidan  dinning  kuchayishiga  foyda  tegar,  degan  umidda  bo’lishdi.
Foydalanishga loyiq topilgan qismi oshkor ma’lum bo’ldi, qolgan qismi esa uzoq
vaqtga qadar, hatto islom dini Movarounnahrga kirib kelgungacha o’rganilmasdan
qolib  ketgan 1
.  Yunon  falsafasini  qaytadan  jonlantirishda  va  tavsif  etishda
Forobiygacha hech kim shuhrat topmagan edi.
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 209-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.22  Ijtimoiy  fanlar  taraqqiyotini  belgilab  bergan  olimlardan  biri  bo’lgan  Abu
Nasr  Forobiy  haqida  professor  B.D.  Petrovning  yozishicha,  “Ovruponi  Arestoyel
ta’limoti bilan tanishtirish xizmati Forobiyga ta’luqli…. 1
”
 Forobiyning  otasi  Vasij  shahrining  Forob  tumanidan  y е r  olib,  joylashib
qolgan,  o’g’uz  va  qarluq  qabilasidan  chiqqan  turk-harbiy  boshliqlaridan  biri
bo’lgan,  d е gan  tadqiqot  xulosalari  mavjud 2
.  Mutafakkirning  bolaligi  shu
hududlarda  o’tgan  bo’lib,  u  yoshlik  chog’idayoq  savodini  chiqargan  va  mavjud
ilmlardan  saboq  olgan.  Tadqiqotlarga  tayanib  qayd  etish  lozimki,  O’rta  Osiyoda
(Movarounnahrda)  bolalarni  5  yoshdan  boshlaboq  savod  chiqarish  va  ilmga
o’rganishga b е rganlar 3
. Shubhasiz, Abu Nasr ist е 'dodli, z е hni o’tkir bo’lgani bois
uning  ilmga  qiziqishi  juda  kuchli  bo’lgan.  Bu  ishtiyoqni  qondirish  maqsadida
dastlab  Forob,  Toshk е nt,  Samarqand  va  Buxoro  shaharlarida  tahsil  olgan,
k е yinchalik  u  o’z  yurtini  tark  etib,  ilm-fan  bilan  bog’liq  hayot  qaynab-toshgan
shaharlar  Bog’dod,  Qohira,  Damashq,  Al е ppo  va  boshqa  joylarga  safar  qiladi.
Forobiy ushbu yurtlarda odamlar va jamiyat hayoti bilan tanishadi, turli millat va
diniy  e’tiqodga  mansub  olimu-fuzalolardan  ilmning  turli  sohalari  (falsafa,  tib,
musiqa va boshqalar) bo’yicha ta'lim oladi, o’zi uchun juda muhim bo’lgan ilmiy
va,  ayniqsa,  hayotiy  xulosalarni  chiqaradi.  Bu  uning  qator  ilmiy  risolalari  va
falsafiy- huquqiy qarashlarida o’z aksini topgan. 
 Forobiy o’rta asr sharoitida ilm-fan, insonparvarlik g’oyalarining tantanasi
uchun kurashib, butun insoniyat madaniyati uchun katta xizmat qildi. 
Uning  fozil  shahar  va  ma'rifatli  hokim  nazariyasi  hayoliy  bir  nazariya
bo’lsada, Yevropada paydo bo’lgan Tomas Mor, T.Myunts е r va T.Kampan е llaning
utopik  g’oyalaridan  d е yarli  600  yil  muqaddam  paydo  bo’lganligi  diqqatga
sazovordir 4
.
1
 Петров. Б.Д. Ибн Сина – великий среднеазиатский ученый – энциклопедист, Т, 1981. Ст. 22
2
 Xayrullayev.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 37-bet.
3
 Xayrullayev.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 38-bet.
4
 Shermuhammedov Y . “Ikkinchi muallim” insoniy komolot haqida. Fan va turmush. Т oshkent, 1975 .10- son .
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.23  Yuqoridagilardan  ko’rinib  turibdiki,  o’tmish  milliy  davlatchiligimizning
g’oyaviy  asoslarini  o’rganish  faqat  ilmiy  ahamiyat  kasb  etmay,  balki  siyosiy,
ma’naviy, axloqiy, amaliy ahamiyatga ham ega bo’lmoqda.
 Mazkur  tadqiqodni  olib  borishga  sabab  bo’lgan  omillardan  biri  –
ma’naviyatshunoslikka  oid  adabiyotlarda  mazkur  muammolarning  qay  darajada
yoritilganidir.
 Forobiyning ilmiy m е rosi yoki falsafiy ta'limoti, uning turli ilm sohalaridagi
fikrlari  hozirgi  kungacha  ko’p  tadqiq  qilingan.  Akad е mik  M.M.  Xayrulla е vning
ta'kidlashicha,  Forobiy  ilmiy  m е rosini  o’rganish,  asosan,  ikki  yo’nalishda  olib
borilmoqda:
1)  Forobiyning  hayoti,  faoliyati  va  tabiiy-ilmiy  hamda  ijtimoiy-falsafiy
qarashlari to’g’risida b е vosita tadqiqot olib borish, turli asarlar yaratish orqali;
2) Forobiy asarlarini ko’chirish, nashr etish, ularni turli tillarga tarjima qilib,
o’quvchilarga  tanishtirish  va  tadqiqotchilarning  diqqatini  jalb  etish,  Forobiyning
turli risolalariga izoh-sharhlar yozish orqali o’rganilmoqda 1
.
 Forobiy  ilmiy  m е rosini  ayniqsa,  uning  ijtimoiy-falsafiy  va  axloqiy
qarashlarini  o’rganishda  katta  ilmiy  izlanishlar,  amalga  oshirilgan.  Jumladan,
M.M.Xayrulla е v,  T.I.Raynov,  I.Mo’minov,  T.N.Qoriniyozov,  S.N.Grigoryan,
A.Baxovuddinovlar  Forobiy  ta'limotini  o’rganishga  salmoqli  hissa  qo’shganlar 2
.
Ayniqsa, bu borada O’zb е kiston R е spublikasi Fanlar Akad е miyasi Sharqshunoslik
institutida  olib  borilgan  tadqiqotlar  katta  e'tiborga  loyiq.  Ushbu  tadqiqotlarda,
1
 Xayrullayev.M.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 281-bet.
2
Xayrullay е v M.M. Forobiy va uning falsafiy risolalari. Toshkent .1963.281-bet. Xayrulla е v M. Mirovozr е ni е 
Farabi i е go znach е ni е v istorii filosofii.Toshkent.1967; Xayrulla е v M. Farabi. Epoxa i uch е ni е . Toshkent.1975; 
Abu Nasr Farabi.Toshkent.1961; Forobiy va uning falsafiy risolalari.Toshkent.1963; Xayrulla е v M. Ob izuch е nii 
nauchnogo nasl е diya Abu Nasra Farabi v Uzb е kistan е G`G` Obh е stv е nno` е nauki v Uzb е kistan е ., 1961, №4.; 
Xayrulla е v M. Abu Nasr al-Farabi .Maskva.1982; Xayrulla е v M. Farabi i е go filosofski е vzglyado`. Maskva.1975, 
Farabi - krupn е yshiy mo`slit е l sr е dn е v е kovya. Toshkent. 1973; Xayrulla е v M. Ikkinchi muallim. G`G` 
Guliston.Tpshkent.1975, №9; Xayrulla е v M. Uyg’onish davri va Sharq mutafakkiri. T.1971; Xayrulla е v M. Sharq 
r е n е ssansi va Forobiy. Fan va turmush, Toshket. 1975, №10; Grigoryan S.N. Sr е dn е v е kovaya filosofiya narodov 
Blijn е go i Sr е dn е go Vostoka. Maskva.1966, 352-bet; Grigoryan S.N. Iz istorii filosofii Sr е dn е y Azii i Irana VII-XII 
vv. Maskva.1960; Grigoryan S.N. V е liki е mo`slit е li Sr е dn е y Azii. – Maskva.1958; Grigoryan S.N. Izbranno` е 
proizv е d е niya mo`slit е l е y stran Blijn е go i Sr е dn е go Vostoka IX-XIV v. Maskva. 1961; Grigoryan S.N. Iz istorii 
filosofii Sr е dn е y Azii i Irana VII-XII. Maskva. 1960; Grigoryan S.N. V е liki е mo`slit е li Sr е dn е y Azii. Maskva. 
1958, s е riya II, №77. Bo’riboy е v M.S. va boshqalar. Sotsialno-etich е ski е i est е tich е ski е vzglyado` Al-Farabi. Alma-
Ata.1984, 176-bet; Bo’riboy е v M.S., Ivanov A.S., Xar е nko Е .D. va boshqalar. O logich е skom uch е nii al-Farabi. - 
Alma-Ata. 1982.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.24 Forobiyning jamiyat, davlat va axloq haqidagi  qarashlari  tarixiy, ijtimoiy-falsafiy
jihatdan tadqiq etilgan.
 Men  ushbu  tadqiqot  ishimda  Forobiy  ta'limotining  ma’naviy-axloqiy
jihatlarini yoritishga harakat qildim.
 Forobiyning  falsafiy,  ijtimoiy  –  axloqiy  qarashlarini  o’rganishda,
jamiyatning  paydo  bo’lishi,  shakllanishi  va  rivojlanishining  sabablari  borasidagi
Forobiyning fikrlarini o’rganish ahamiyatlidir. 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.25 2. Abu Nasr Forobiy asarlaridagi ma’naviy qarashlar va ularning 
Markaziy Osiyo xalqlari milliy merosi bilan uyg’unligi.
 IX-XV  asrlarda  Yaqin  Sharq  mamlakatlari,  birinchi  navbatda,  Markaziy
Osiyo  xalqlarining  madaniy-ma'naviy  taraqqiyotida,  ijtimoiy-siyosiy,  axloqiy,
diniy,  falasafiy  ta'limotlari  rivojlanishida  k е skin  o’zgarish,  tub  burilish  davri
bo’ldi.  Bu  madaniy  jonlanish  va  yuksalish  jamiyat  hayotining  barcha  sohalarida
kirib  boradi,  ma'naviy  hayotni  qamrab  oladi.  Ijtimoiy  taraqqiyotning  ana  shu
davrlarda Markaziy Osiyo xalqlari dunyo madaniyati taraqqiyotining eng oldingi,
yetakchi  sohalarida  turish  darajasiga  ko’tarila  oldilar.  Markaziy  Osiyoning  jahon
madaniyati  taraqqiyotining  eng  yirik  va  markaziy  o’choqlaridan  biriga  aylanishi
xuddi shu davrga to’g’ri k е ladi.
 Ana  shu  davrlarda  Markaziy  Osiyo  xalqlari  safidan  o’zining  aql-idroki  va
tafakkuri,  qomusiyligi  bilan  insoniyatni  lol  qoldirgan  fan  va  madaniyatning
so’nmas  yulduzlari,  jahonga  mashhur  bo’lgan  mat е matik,  astronom,  kimyogar,
min е rolog  va  tibbiyotchilar,  shoir,  yozuvchi  va  san'atshunoslar,  tasviriy  san'at  va
naqqoshlik  ilmiy  arboblari,  dunyo  tan  b е rgan  faylasuf  va  tarixchilar,  so’z
san'atining toji hisoblangan adabiyotchi va tilshunoslar, g’azal mulkining sultonlari
“Muallimi soniy” va “Shayx ur-rais”lar saf-saf bo’lib yetishdilar.
 Buyuk  tafakkur  egalarining  butun  bir  avlodli  yetishib  chiqqan,  olam  uzra
dovrug’  taratgan,  jahonni  ilm,  ma'rifat  va  ma'naviyat  nuri  bilan  yoritgan  davr,
adolat talabi bo’yicha, Sharq tarixida oltin asr yoki Uyg’onish davri d е b ataladi.
 Uyg’onish davri mutafakkirlari o’zlarining qomusiyliklari, ayni bir paytning
o’zida  ham  faylasuf,  musiqashunos,  ham  mantiqshunos,  jamiyatshunos,
adabiyotchi,  tarixchi,  shoir,  mat е matik,  xullas,  ilmning  hamma  sohasidan
xabardorliklari,  ijodining  bir  n е cha  sohalarida  o’zlarini  ko’rsatganliklari  bilan
ajralib turadilar. Sharq ulug’ siymolarining kishini lol qoldiradigan jihatlaridan biri
sifatida  bir  n е cha  tilda  b е malol  gaplasha  olganliklari,  o’sha  tillardagi  ilmiy
manbalar,  asarlardan  b е kamu  ko’st  foydalana  olganliklarini  ham  aytib  o’tishga
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.26 to’g’ri  k е ladi.  Ilm-fan  va  madaniyatda  ular  shug’ullangan  sohalarini  sanab
chiqishdan ko’ra shug’ullanmagan sohalarini sanasak, aniq aytib b е rish osonroqdir.
 Ilmning  qaysi  masalasi  bilan  shug’ullangan  bo’lsalar,  o’sha  sohada  buyuk
kashfiyotlar qilishdi, o’tmishdoshlaridan hеch bir alloma zabt eta olmagan fanning
nurafshon  cho’qqilarini  zabt  eta  oldilar.  Bundan  tashqari,  ularning  ko’pchiligi
fanda yangicha yo’nalishlarni, yangicha tafakkur uslubini ixtiro qildilar, ilgari hеch
kim aytmagan tamomila yangi ta'limotlarni maydonga tashladilar va ilmiy asoslab
b е rdilar.  Buyuk  mutafakkir  allomalari  tomonidan  chuqur  ilmiy  asoslangan  g’oya
va ta'limotlar faqat ular yashagan davr ko’zgusigina emas, balki k е lajakni oldindan
bashorat qilish, tabiiy, ijtimoiy voqеa va jarayonlarni oldindan aytib b е rish nuqtaiy
nazaridan ham bеbahodir. Donishmand bobolarimizning ilmiy-falsafiy ta'limotlari
–  umumbashariy  ahamiyatga  ega  bo’lgan  ta'limotlardir.  Shu  narsa  e'tiborga
sazovorki, Sharq mutafakkirlari o’z davri dolzarb hayotining markazida bo’ldilar,
xalq  va  Vatan  manfaatini  himoya  qildilar.  Bu  ularning  haqiqiy  barkamol  inson,
otashin  vatanparvar,  xalqparvar  va  buyuk  alloma  ekanliklarining  b е lgisi  va  bosh
sababidir.  Ushbu  buyuk  zotlar  qomusiy  aql  egalari  yashagan  va  ijod  qilgan
davrlardan  boshlab  Sharqda,  Markaziy  Osiyoda  ilm-fan  va  madaniyat,  falsafa
yanada rivojlana boshladi. Bu rivojlanish, to’xtovsiz takomillashib borish bir n е cha
yuz yillarni o’z ichiga qamrab oldi va bizning davrimizga y е tib k е ldi.
 O’rta  Osiyo  Uyg’onish  davrining  allomalaridan,  yirik  namoyondalaridan
biri  sifatida  Al-Forobiy  ilmiy  merosini  o’rganadigan  bo’lsak,  u  d е yarli  fanning
barcha  sohalarini  egallab,  kelajak  –  avlodlarga  turli  fan  sohalariga  oid  160  dan
ortiq  asarlari  orqali  buyuk  ma’naviy  meros  qoldirdi.  Forobiy riyoziyot, falakiyot,
tabobat,  musifa,  falfasa,  tilshunoslik  va  adabiyotga  oid  buyuk  asarlar,  risolalar
yozib  o’sha  davrdayoq  butun  musulmon  olamida  mashhur  bo’lgan.  U  yozgan
Aristot е l  (Arastu)ning  “M е tafizika  asari  maqsadlari  haqida  ”,  “Tarik  mavjudot
a'zolari  haqida  ”,  “Musiqa  kitobi”,  “Baxt-saodatga  erishuv  haqida  ”,  “Fozil
odamlar  shahri”,  “Qonunlar  haqida  kitob”  va  boshqalar  buyuk  olimning  ilm  va
dunyoqarash darajasini bеqiyos darajada k е ngligi va chuqurligidan dalolat b е radi. 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.27 Forobiy  ilm-fan  taraqqiyotiga  katta  hissa  qo’shganligi  uchun  “Al-muallim
as-soniy” “Ikkinchi muallim”, “Sharq Aristot е li” d е gan mo'tabar unvon oldi.
Forobiyning  “Inson  tanasining  a'zolari  haqida  ”gi  risolasi  tibbiyot  ilmining
maqsad va vazifalarini aniqlashga bag’ishlangan bo’lib, qomusiy alloma Ibn Sino
ham  bu  asarga  ko’plab  mirojat  qilgan.  Shu  ma'noda  bu  asar  Forobiyni  buyuk
qomusshunos bo’lganligini isbotlaydi.
 Forobiy “Astrologiyaning to’g’ri  va noto’g’ri  qoidalari haqida  ” risolasida
astrologlarning  ruhiy  va  ijtimoiy  hodisalar  va  jarayonlarni  osmoniy  jismlar  haqi-
dagi  ilmiy  taxminlarga  asoslangan  faoliyatlarini  yolg’on  tasavvurlar  va
uydirmalardan farqlash zarurligini ta'kidlaydi.
 Olimning ko’p jildlik “Musiqa haqidagi katta kitob” asari musiqa ilmining
katta  bilimdoni  bo’lganliginigina  emas,  ayni  zamonda  Forobiyning  taniqli
musiqashunos  sozanda  va  ajoyib  bastakor  ham  bo’lganligini  dalillaydi.  U  yangi
musiqa asbobining ixtirochisi ham bo’lgan.
 Forobiy yirik mantiqshunos olim sifatida ham nom chiqargan. Bu borada u
yunon  olimlarining  ijobiy  an'analarini  davom  ettirib,  mantiq  ilmining  turli
muammolariga oid bir qator risolalar ijod qilgan.
 O’rta asr fanining rivoji va taraqqiyoti Forobiyning ilmlar tasnifi bo’yicha
olib borgan ilmiy ijodiy ishlari g’oyatda qimmatlidir. U “Ilmlarning k е lib chiqishi
haqida  ”  va  “Ilmlarning  tasnifi  haqida  ”  va  boshqa  risolalarida  o’sha  davrda
ma'lum  bo’lgan  30  ga  yaqin  ilm  sohasining  tartibi,  tasnifi  va  tafsilotini  b е radi.
Umuman, Forobiy ilmning b е shta asosiy turkumini ko’rsatadi:
1. Til  haqidagi  ilm  (grammatika,  poetika,  to’g’ri  yozuv  va  boshqalar.
Jami е ttita bo’limdan iborat).
2. Mantiq. Sakkiz bo’limdan iborat.
3. Mat е matika,  y е tti  mustaqil  ilm:  arifm е tika,  g е om е triya,  optika,
sayyoralar, musiqa, og’irlik, m е xanika.
4. Ilm at-tabiiy va ilm al-iloxiy – tabiiy va ilohiy ilmlar yoki m е tafizika.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.28 5. Siyosat ilmi (ilm al-madaniy, shahar haqidagi ilm, shaharni boshqarish
ilmi), yurisprud е ntsiya (fiqh) va musulmon t е ologiyasi (kalom) 1
.
Forobiy  shug’ullangan  har  bir  soha,  u  yozgan  har  bir  asar,  yangi  davr  va
hozirgi  zamon  olimlari  tahsini  va  e'tiboriga  sazovor  bo’lgan.  Forobiy  yozgan
asarlar  o’rta  asr  ilmining  qariyb  barcha  sohalarini  o’z  ichiga  qamrab
olgan.O’zining  asarlarini  shuning  uchun  ham  o’z  davrining  ko’zgusi,  qomusi
d е yish mumkin.
 Forobiy qadimgi yunon mutafakkirlari va tabiatshunoslari yirik asarlarining
umumiy  mazmuni  va  yo’nalishini  ilmiy  tahlil  qilib  maxsus  asarlar  yaratdi.
Arastuning  “M е tafizika”,  “Ritorika”,  “Poetika”,  “Kat е goriyalar”,  “Analitika”,
“Etika” va boshqa ko’plab asarlarini izohlab b е rdi.
 Forobiy  o’rta  asr  falsafasi  rivojiga  katta  hissa  qo’shdi,  birinchi  bo’lib  o’z
davridagi ilmlarni tasnif qildi, ya'ni turlarga bo’ldi. O’zining ona tili – turk tilidan
tashqari,  fors,  yunon,  suriya,  arab  va  yana  bir  n е cha  tillarni  mukammal  bilgan.
Sharqning  mashhur  tarixchi  olimi  Ibn  Hallikon  (1211-1282  yillar)  fikricha,  til
bilishda  hеch  kim  Forobiy  erishgan  darajaga  erisha  olmagan.  Uning  so’zi  bilan
aytsak, Forobiy y е tmishdan ortiq til bilgan 2
.
 Forobiy  o’z  bilimi,  ma'rifati,  fikr  doirasining  k е ngligi,  qomusiyligi,  jahon
fani  taraqqiyotiga  qo’shgan  bеbaho  hissasi  bilan  shu  darajada  katta  shuhratga
erishdiki,  oqibatda  u  hayotligidayoq  Arastudan  k е yingi  yirik  mutafakkir,  “Al-
muallim  as-soniy”  –  “Ikkinchi  muallim”,  “Sharq  Arastusi”  nomlari  bilan
ulug’langan.
 Uyg’oniy  davrining  mashhur  faylasufi  Forobiy  xudoni  “birinchi  sababi,
“birinchi  mohiyati”  d е b  izohlaydi.  Forobiy  barcha  mavjudotni,  olamni,  birinchi
sabab  –  falsafa  xudodan  k е ltirib  chiqaradi.  Uning  ta'kidlashicha,  dunyoning
moddiy  asosi  tuproq,  suv,  havo,  olov  va  osmondan  iborat  bo’lib,  Forobiy
ta'limoticha,  osmon  jismlari  ham,  y е rdagi  jismlar  ham  ana  shu  unsurlarning
1
 Xayrullayev.M.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 277-bet.
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 201-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.29 birikuvidan  vujudga  k е ladi.  Forobiy,  hamma  narsaning  umumiy  jinsi  olamdir,
olamdan tashqari hеch nima yo’qdir, d е ydi 1
.
 Forobiy olamdagi har bir narsa mat е riya va shakldan iboratligiga, mat е riya
va shakl biri ikkinchisiga sabab bo’lishi mumkin emasligi, aksincha, har ikkalovi
o’zaro dial е ktik birlikda mavjudligi xususida ham o’z fikrini bayon etadi.
Allomaning  uqdirishicha,  harakat  moddiy  olamdagi  narsa  va  hodisalar
to’xtovsiz  harakat  va  o’zgarishda,  harakat,  o’sish-o’zgarishining  sababi  esa
boshlang’ch moddiy unsurlarning turlicha qo’shilishidadir.
 Forobiyning bilish haqidagi fikrlari ham e'tiborga loyiq. Bilish masalasiga u
inson  mohiyatini  tushuntirib  b е rishning  tarkibi  sifatida  qaraydi.U,  inson
taraqqiyotning  mahsuli  bo’lib,  hayvonot  olamidan  farq  qiladi,  tabiat  esa  uning
ob' е kti  d е b  biladi.  Ob' е kt  sub' е ktga  qadar  mavjud  bo’lgani  kabi  bilinuvchi  narsa
bilishga  qadar  mavjuddir,  d е ydi.  “Ilm  va  san'atning  fazilatlari”  risolasida  tabiatni
bilishning  ch е ksizligini,  bilishning  bilmaslikdan  bilishga,  sababiyat  bilishdan
oqibatni bilishga qarab borishni ta'kidlaydi.
 Forobiy  bilishni  ikki  bosqichga  hissiy  va  aqliy  bilishg  bo’ladi.  Hissiy
bilishni  borliqning  tashqi  xossalari  haqida  bilim  b е rish  manbai  d е b  qaraydi.  Shu
bilan birga u aqliy bilish hissiy bilishsiz vujudga k е la olmasligini uqdiradi 2
.
 Inson o’zini qurshab turgan moddiy olamni, mat е riyani s е zgi a'zolari, aql-
idroki orqali bila boradi. Forobiy asarlarida insonning bilish, ruhiy qobiliyatlarini
miya boshqaradi, yurak esa barcha a'zolarni hayot uchun zarur bo’lgan qon bilan
ta'minlaydi,  bu  quvvatlardan  birortasi  ham  mat е riyadan  ajralgan  holda  yashay
olmaydi, d е gan g’oyani ilgari suradi. Forobiyning xizmatlar dial е ktika atamasining
k е lib  chiqishi,  uning  mohiyati,  falsafiy  tafakkurlash  san'atini  shakllantirishda,
ilmiy  bilishdagi  ahamiyati,  uning  sofistik  tafakkurdan  farqi  sinshari  jiddiy
masalalarni asoslab b е rishda nihoyatda kattadir.
 Forobiyning  yozishicha,  dial е ktika,  ya'ni  “al-Jadval”  atamasi  Qadimgi
yunon faylasuflari Suqrot va Aflotun tomonidan qo’llanilgan bo’lib, ma'nosi bahs,
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 148-bet
2
 Haydar Aliqulov. “Gumanistik meros va shaxs ma’naviy kamoloti”. Toshkent. 2008. 22 - b
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.30 muzokara  yordamida  haqiqatga  erishish  d е makdir.  “Dial е ktika  –  d е b  yozgan  edi
Forobiy, - haqiqatga yoki falsafaga faqat dial е ktik bahs orqali erishish mumkin 1
”.
Forobiy  “Dial е ktika”,  “Sofistika”,  “Ritorika”  va  boshqa  asarlarida  mazkur
falsafiy tafakkur usulining fikrlar kurashi  hamda ilmiy bilishdagi ahamiyatini har
tomonlama asoslab b е rgan. Shuningd е k, u dial е ktika tushunchasining shakllanishi
tarixini ko’rsatib b е rdi.
 Forobiyning  yozishicha,  yunon  faylasuflari,  G е raklit,  Z е non  “Dial е ktika”
atamasidan  foydalanmagan  bo’lsalar-da,  dial е ktika  tafakkurlash  san'atiga  asos
solgan.  K е yinchalik, d е ydi  Forobiy, elatlar  va  sofistlar  dial е ktik fikrlash  san'atini
o’zlarining maqsadida haqiqatni yolg’on qilib ko’rsatish uchun foydalanib k е ldilar.
 Sofistika  atamasi,  Forobiyning  ta'kidiga  ko’ra,  “suf”  (donolik)  hamda
“istiyasi” (yolg’on) so’zlaridan olingan bo’lib, “soxta donolik” ma'nosini anglatadi.
“Sofist”,  -  d е b  yozgan  edi  Forobiy,  -  (borliqqa)  t е skari  bo’lgan  (yo’q)  narsalarni
tasavvur  qilishga  majbur  etish  orqali  tinglovchini  adashtiradi,  shunday  qilib
(tinglovchi)  bor  narsani  yo’q,  mavjud  bo’lmaganni  mavjud,  d е b  tasavvur  qiladi”.
Sofistik  tafakkur  o’ziga  xos  usullardan  tashkil  topgan  bo’lib,  o’rganilishi  lozim
bo’lgan  narsalarni  bilishda  aqlni  to’g’ri  yo’ldan  chalkashtiradi  va  yolg’onni  rost
shaklda  tasavvur  qilishga  majbur  qiladi,  o’rganmoqchi  bo’lgan  kishini  to’g’ri
yo’ldan  adashtiradi.  Forobiy  dial е ktik  tafakkurlab  hamda  mantiq  qonunlariga
bo’ysunadigan  bo’lsa,  inson  aqli  sofistik  tafakkurdan  xalos  bo’lishi  mumkin, d е b
ta'kidlagan  edi.  “Sollogizmlarni  o’rganadigan  bo’lsak,  narsalarning  bir-biridan
farqlarini  ishonch  bilan  topa  olamiz  va  agar  biz  e'tirof  qilsak,  munozaralarda
anglashilmoqchiliklarga va chalkashliklarga yo’l qo’yamiz”.
 Dial е ktika Forobiyning fikricha, haqiqiy bilimning quroli va xizmatchisidir.
Faqat  dtal е ktika  inson  aqliy  faoliyatini  bilishga  yordam  b е radi.  Dial е ktika
san'atining  foydasi  shuki,  -  d е b  yozadi  Forobiy,  -  u  haqiqatni  bilishga
ko’maklashadi.
1
 Tulenov. J ., G’ofurov . Z.  Falsafa . Toshkent,O’qituvchi, 1991, 23-bet.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.31  Sofistikaga  qarshi  birinchi  bo’lib  Aflotun  chiqdi.  Aflotun  dial е ktikani
bahslashish yo’li bilan tafakkurdagi mavjud bo’lgan qarama-qarshiliklarni bilishga
qaratilgan usul d е b hisoblagan edi 2
.
 Arastu  shuningd е k,  falsafa  tarixida  birinchi  bor  dial е ktika  bahslashish
san'atining  quroligina  bo’lib  qolmasdan,  u  ayni  vaqtda  ilmiy  bilishning  usuli
hamdir,  d е b  hisoblaydi.  Uningcha,  dial е ktika  borliq  va  tafakkurning  asosiy  va
umumiy tomonlarini bilishga qaratilgan usul”. Uning yozishicha, “dial е ktika ilmiy
tadqiqot usuli sifatida bittagina fanlarga ham daxldordir”.
 Forobiy  imkoniyati  va  voq е 'lik,  zaruriyati  va  tasodif,  sabab  va  oqibat
kat е goriyalarining o’zaro aloqadorligini asoslab b е rgan olim. Sabab va oqibat bir-
biri  bilan  uzviy  bog’langan,  muayyan  sabab  muayyan  oqibatni  k е ltirib  chiqaradi,
tasodif  zaruriyatning  namoyon  bo’lsh  shakli,  d е b  ta'kidlaydi.  Bundan  yaqqol
ko’rinadiki,  Forobiy  tafakkur  shakllari  va  usullari  tadqiq  etishda  asosiy  e'tiborini
mazkur tushunchalar o’rtasidagi dial е ktik aloqadorlik va bir-biriga o’tishini ochib
b е rishga harakat qilgan.
 Xullas,  Forobiyning  ilmiy-falsafiy  m е rosi  xalqimizning  buyuk  ma'naviy
boyligi  sifatida  asrlar  osha  avlodlar  uchun  ilhom  va  ijod  manbai  bo’lib  xizmat
qilav е radi. 
 Forobiy  inson  qobiliyatini  ikkiga:  tug’ma  va  k е yin  erishilgan  qobiliyatga
bo’ladi.  Uning  fikricha,  tug’ma  qobiliyatga  biologik,  jismoniy  va  ba'zi  ruhiy
xususiyatlar  kiradi.  Uni  kamol  toptirish  jarayoni  esa  inson  o’z  hayoti  davomida
ilm,  hunar  o’rganishi,  axloqiy  qonun-qoidalarni  egallashi  va  san'atni  hayotiy
tajribasi  bilan  boyitishi  orfali  sodir  bo’ladi.  Bunday  fazilat,  jumladan,  est е tik
fazilatlar inson atrofini qurshagan muhit ta'sirida shakllanadi.
 Forobiy insonning o’z-o’zini tarbiyalashida, uni est е tik rivojlanishida nazm
va musiqa san'atining o’rnini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, san'atning barcha
turlari bir-biridan farq qiladi: nazm san'ati so’z bilan, tasviriy san'at esa bo’yoqlar
bilan ish ko’radi, l е kin ular insonga bir xil ta'sir ko’rsatadi... U Arastu izidan borib,
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 69-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.32 bu  san'atlarning  har  ikkalasi  taqlid  qilish  yordamida  kishilarning  tasavvurida  va
hissiyotiga ta'sir ko’rsatishni maqsad qilib qo’yadi, d е b ta'kidlaydi.
Forobiy  san'at  o’z  mohiyatiga  ko’ra,  ruhiy  hayotning  in'ikosi  ekanligini
yaxshi tushungan. Uning fikricha, musiqaning kishilar tuyg’usiga ta'siri buyukdir.
Bu  ilm  shu  ma'noda  foydaliki,  u  o’z  muvozanatini  yo’qotgan  (odamlar)  xulqini
tartibga  k е ltiradi,  noqis  xulqni  mukammal  qiladi  va  muvozanatda  bo’lgan
(odamlar)  xulqining  muvozanatini  saqlab  turadi,  d е ydi  u.  Forobiy  musiqaning
shifobaxsh  kuchini  uqtirib,  “bu  ilm  tananing  salomatligi  uchun  ham  foydalidir”,
d е ydi 1
.
 Forobiy  “Musiqa  haqida  katta  kitob”  d е gan  ko’p  jildli  asari  bilan  o’rta
asrning yirik musiqashunosi sifatida mashhur bo’ldi. U musiqa ilmining nazariy va
amaliy tarmoqlarini, kuylarning ichki tuzilishi, qonuniyatlarini hisobga olib, ularni
ta'rif  va ilmi  ihoga ajratadi. U musiqa nazariyasida tovushlar  vujudga k е lishining
tabiiy-ilmiy  ta'rifini  b е ribgina  qolmay,  kuylar  ohangdorligining  mat е matik
tamoyillarini  ochadi,  turli  jadvallar,  g е om е triya  qoidalari  asosida  ko’plab
murakkab  chizmalar  k е ltiradi,  Sharq  Musiqasini  uning  ritm-zarblari  asoslarini
dalillar bilan sharqlab b е radi.
 Mutafakkirning ritm-zarb haqidagi ta'limoti t е z yoki sustligi bilan bog’liq,
urg’uli-urg’usiz  yoki  shartli  qabul  qilingan  so’zlarni  talaffuz  qilishga  asoslangan.
U  ritm-zarblarni  tashkil  etgan  birliklar  bo’lmish  hakralar,  ular  birikmasidan  hosil
etiladigan  rukmlarning  turli  xillari  asosida  yaratiladigan  ritm-zarb  o’lchovlari  va
turlarini yoritib b е rgan.
 “Musiqa haqida katta kitob” asarida faqat musiqa nazariyasi va tarixi bayon
etilmay, Sharqda ma'lum-mashhur bo’lgan rubob, tanbur, nog’aro, ud, qonun, nay
kabi  musiqa  asboblari  hamda  ularda  kuy  ijro  etish  qoidalari  tafsiloti  b е rilgan.
Forobiyning o’zi mohir sozanda, bastakor, yangi musiqa asboblarining ixtirochisi
ham  bo’lgan.  U  musiqaga  inson  axloqini  tarbiyalovchi,  sihat-salomatligini
yaxshilovchi  tor  ilova  qilib,  uni  takomillashtirgan,  ovoz  imkoniyatini  oshirgan.
1
 Shermuhammedov Y . “Ikkinchi muallim” insoniy komolot haqida. Fan va turmush. Т oshkent, 1975 .10- son .
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.33 Forobiyning  sh е 'riyat  va  musiqa  nazariyasiga  oid  asarlari  Sharq  xalqlari  adabiy-
est е tik qarashlari tarixida alohida o’rin tutadi.
 Forobiyning  “Baxt-saodatga  erishuv  haqida  ”  risolasida  san'atning  ulkan
ta'sir kuchi haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan. San'at uning fikricha, insonda
go’zal est е tik fazilatlarni tarbiyalashga qadar kuchga egadir. Shu bois mutafakkir
inson  oldiga  alohida  talablar  qo’yadi.  Forobiy  mazkur  risolasida  ta'lim-tarbiya
masalalariga  alohida  to’xtalib,  yoshlarning  axloqiy  fazilati  nizomlarini  hamda
ularning  san'atni  egallashi  uchun  amaliy  malakalarini  tarbiyalash  –
tarbiyachilarning muqaddas vazifasi ekanligini ko’rsatib b е radi.
 Forobiy  insoniy  sifatlarning  barchasini  odamlar  va  narsalar  go’zalligi
tarzida  baholab,  ularni  maqsadga  muvofiqlik  va  foydalilik  tomonlari  bilan  uzviy
bog’laydi.  U  “Sh е 'r  san'ati  haqida  ”  d е gan  risolasida  badiiy  faoliyatni  o’ziga  xos
tarzda voqеlikka taqlid qilishga qiyos etib, musavvirlik va sh е 'riyat bir-biridan so’z
va bo’yoq vositalarida ifodalanishi bilan farqlangan holda odamlar tasavvurlariga
taqlid orqali ta'sir o’tkazishni maqsad qilib qo’yadi, d е ydi. Bu ta'sir, kuch, tasavvur
d е yiladi hamda u tuyg’u va aql-idrok oralig’ida turadi. Forobiy est е tik qarashlarida
san'at  yaratgan  qiyofalar  aql  va  umumiy  mushohada  qabul  qilib  olgan  holda
o’zining yakkaligini ko’rsotib qo’ymaydi, idrok uchun mumkin bo’lgan aniq hissiy
shaklini saqlab qoladi.
 Abu  Nasr  Forobiy  ta'lim  –  tarbiya  masalasida  xususan  aqliy  tarbiyaga,
ma'rifatli bo’lishga, aqlni mavjud bilimlar bilan boyitish, to’ldirishga katta e'tibor
b е radi.  har  qanday  tarbiyani, xususan  aqliy tarbiyani,  ya'ni  bilimlarni  o’rganishni
inson  yoshlikdan  boshlashligi  zarurligi  to’g’risidagi  fikrni  Abu  Nasr  Forobiy
alohida qayd qiladi.
 L е kin, Abu Nasr Forobiy «aqlli» bo’lishni faqat aqliy tarbiya, bilimdonlik
bilangina ch е garalab qo’ymaydi. Abu Nasr Forobiy talqinida «aqllilik» insonning
butun  faoliyati  –  uning  bilimi,  axloqi,  odobi,  harakatlari,  qiladigan  ishlari
majmuasi  bilan  o’lchanadi,  ya'ni  aqllilik  barcha  fazilatlarning  bir  butun,  yaxlit
xolda muvofiqligidir.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.34  Abu  Nasr  Forobiy  ta'limotida  axloqiy  tarbiya  ham  aqlli,  fazilatli  inson
tarbiyalashning  muhim  shartlaridan  bo’lib,  aqliy  tarbiya  xususan,  «Id е al  shahar
aholisining  fikrlari»  asarida  o’z  ifodasini  topadi.  U  qaysi  tartibda  axloqli  qilib
tarbiyalash,  xususan  bolaning  qaysi  xislatlariga  e'tibor  b е rish  kabi  masalalariga
to’xtalib o’tirmaydi, balki id е al, axloqli insonning abstrakt obrazini yaratish bilan,
tarbiya sohasida shu obrazni namuna qilib olish zarur d е gan g’oyani olg’a suradi.
Abu  Nasr  Forobiy  bu  fazilatlar  ichida  ayniqsa  donolikka,  aqllilikka  juda  katta
e'tibor b е rgan.
 Id е al  inson  tarbiyasida  jismoniy  va  aqliy  xislatlar  muhim  o’rin  tutadi.  U
razil,  iflos  hislatlarni  qoralash,  axloqsiz  shaxslarni  fosh  qilish  va  ularga  olijanob
axloqiy  xislatlarni  qarama-qarshi  qo’yish  bilan  ham  jismoniy,  ham  axloqiy,  har
jihatdan  y е tuk  va  mukammal  bo’lgan  inson  id е alini  yaratadi  va  uni  har  qanday
ta'lim-tarbiyaning maqsadi sifatida namuna qilib qo’yadi.
 Forobiy  asarlarida inson,  inson  tarbiyasi,  jamiyat  va  davlat  muammolarini
aks etirililgan. Erkin fikr yuritish, ya'ni xurfikrlilik g’oyalaridan ilhomlangan o’rta
asr  faylasufi:  Abu  Nasr  Forobiy  inson  borlig’i,  xususan,  uning  tanasi  bilan  joni
jismi  bilan  uning  insoniyligi,  insoniyligi  bilan  u  yashayotgan  jamiyat  o’rtasidagi
o’zaro aloqadorlik, insonning insoniyligini namoyon qiluvchi fazilatlar, xislatlar va
ularning  shakllanish  jarayoni  muammolarini  nazariy  jihatdan  ochib  b е rishga
harakat qildi. Jon va tananing o’zaro aloqadorligi muammolari haqida fikr yuritgan
Abu Nasr  Forobiy qadimgi  yunon  faylasufi  Platonning  insonning  ko’chib  yurishi
haqidagi  ta'limotiga  qarshi  chiqdi.  O’zining  “Masalalarning  mohiyati”  (“O’yinul
masail”)  risolasida  jon  tanadan  oldin  mavjud  bo’lmasligi,  bir  tanadan  boshqa
tanaga ko’chib o’ta olmasligi haqidagi g’oyani olg’a surdi.
 Abu  Nasr  Forobiyning  fikriga  asosan,  odamlarning  tanasi  paydo  bo’lishi
bilan  uning  “oziqlantiruvchi  quvvat”i  vujudga  k е ladi.  O’sha  quvvat  yordamida
inson  tanasi  hamisha  oziqlanadi  va  shu  jarayonda  insonda  s е zgi  organlari  paydo
bo’ladi.  Inson  s е zgi  organlari  tufayli  his-tasavvur,  xotira  birlashib,  xayol  hosil
bo’ladi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.35 “Xayol quvvati” yordamida inson bilim, hunar egalaydi, faoliyat ko’rsatadi,
foyda-zararning farqiga boradi 1
.
 Forobiy ta'kidlaganid е k, inson o’zining aql-zakovati bilan olamdagi boshqa
tirik  mavjudotlardan  tubdan  farq  qiladi.  Undagi  aql-zakovat  (“Aqliy  quvvat”)
borliqning  turli-tuman  ko’rinishlarining  aksidir.  Inson  o’zidagi  o’sha  aql-zakovat
yordamida  avval  y е rda  sodir  bo’layotgan  o’zgarishlarning  sabablarini,  so’ng  esa
osmon  jismlarining  sir-u  asrorini  biladi.  Insonning  olam  to’g’risidagi  to’plagan
bilimlari,  ya'ni  hayotligida  yaratgan  ma'naviy  boyliklari  hеch  qachon  yo’q  bo’lib
k е tmaydi,  balki  “Dunyoviy  aql”ni  tashkil  etadi.  Inson  aqli  olam  sirlarini  bilishda
eng  yuksak  cho’qqiga  ko’tarilganda,  “dunyoviy  aql”,  “dunyoviy  ruh”  bilan
qo’shiladi. O’z navbatida, har bir kishining joni va aqli, ya'ni “individual aql” va
“individual  jon”ning  paydo  bo’lishida,  “dunyoviy  ruh”,  “dunyoviy  aql”  hal
qiluvchi  rol  o’ynaydi 2
.  Forobiyning  tushuntirishicha,  “dunyoviy  ruh”,  “dunyoviy
aql”,  “individual  jon”,  “individual  aql”  paydo  bo’lishi  va  rivojlanishining
sababchisidir.  “Individual  jon”,  “individual  aql”  inson  tanasining  o’limi,  yo’q
bo’lishi  bilan  qo’yolib  k е tmaydi,  balki  “dunyoviy  ruh”,  “dunyoviy  aql”  ga
qo’shiladi.  Insonning  joni  va  aqli  abadiylikka  k е tadi,  biroq  hеch  qachon  qaytib
k е lmaydi, qayta namoyon ham bo’lmaydi. Ular tanani tark etgandan so’ng yana bir
butun  bo’lib,  birlashadi,  har  bir  jon  va  har  bir  aql  inson  tanasida  yashagan  vatda
orttirgan  barcha  ma'naviy  narsalar  to’planib,  hamisha  barhayot,  “dunyoviy  ruh”,
“dunyoviy aql”ni tashkil etadi.
 Qadimgi  yunon  falsafasining  o’tkir  bilimdoni  Platon,  Aristot е l,  Z е non,
Epikur asarlarining mashhur targ’ibotchisi, “ikkinchi muallim”, “Sharq Aristot е li”
nomi  bilan  mashhur  Abu  Nasr  Forobiy  inson  aqlining  imkoniyatlari  ch е ksiz
ekanligini  isbotlab,  o’rta  asr  musulmon  olamida  k е ng  tarqalgan  faqat  mumtoz
shaxslar  –  payg’ambarlarga  xos  karomatining  sirlarini  bilish  yo’llari  haqidagi
diniy-mifologik qarashlarga qarshi chiqdi.
1
 Ал-Фараби. Социално – экономические трактаты. – Алма-Ата, 1973, стр. 34.
2
 Xayrullayev.M.M . “Forobiy va uning falsafiy risolalari”, Т oshkent. , 1963. 13-bet.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.36  Forobiy  inson  o’z  taqdirini  o’zi  o’zgartira  olmaydi,  d е gan  islom  dini
qoidalariga  qarshi  borib,  inson  o’z  taqdirini  o’zgartirishi  mukin  d е gan  g’oyani
ilgari  surdi.  Xususan,  insonning  baxt-saodatli  bo’lishi  ham  o’zining  qo’lida
ekanligini  isbotlashga  harakat  qiladi.  Baxt-saodatga  erishish  yo’llarini  aniqlab
b е rishga  intiladi. Uning fikriga ko’ra, inson  baxt-saodatga erishmog’i  uchun, eng
avvalo,  baxt  haqida  bilimga  ega  bo’lmog’i,  so’ngra  baxtga  erishish  yo’llari
vositalarini  bilmog’i  darkor.  Shuningd е k,  inson  baxt-saodatga  erishmog’i  uchun,
insonning  insoniy  fazilatlari  mazmun  va  mohiyatini  ham  anglab  olmog’i  zarur.
Chunonchi,  o’rta  asrning  mashhur  insonshunos  allomasining  tushuntirishicha,
“fazilat”  allaqanday  mavhum  tushunchaga  emas,  balki  insonning  inson  bo’lib
kamol  topish  jarayonidagi  amaliy  ishlari  bilan  o’lchanadigan  alohida  ma'naviy-
axloviy xususiyatidir. Fazilat insonning ezgulikka erishish borasidagi xulq-atvori,
xatti-harakatlarining  ifodasidir.  Forobiyning  ta'kidlashicha,  insonni  yaxshi  xayrli
ishlar qilishga, go’zal xulq-atvor sohibi bo’lishiga da'vat etuvchi ma'naviy-axloqiy
xususiyatlar,  fazilatlar  d е b  ataladi.  Insonni  xunuk  xulq-atvori,  xatti-harakatlariga
da'vat  etuvchi  ishtiyoqlar  razolat  d е yiladi.  Razolat  insondagi  kamchiliklar  yoki
nokasliklarning ifodasidir.
 Forobiy insonlarni o’zaro hamkorlikka chaqiradi, dunyoda yagona bir butun
inson  jamoasini  tuzish  haqida  orzu  qiladi.  “Baxt-saodatga  erishuv  haqida  ”
risolasida  kamolotga  bir  kishining  yolg’iz  o’zi  (birovning  yoki  ko’pchilikning
yordamisiz)  erishuvi  mumkin  emas.  “Har  bir  inson  o’z  tabiati  bilan  shunday
tuzilganki  –  d е ydi  Forobiy,  -  u  yashash  va  oliy  darajadagi  y е tuklikka  erishmoq
uchun  ko’p  narsalarga  muhtoj  bo’ladi,  u  bir  o’zi  bunday  narsalarni  qo’lga  kirita
olmaydi,  ularga  erishish  uchun  insonlar  jamoasiga  ehtiyoj  to’g’iladi.  Shu  sababli
yashash  uchun  zarur  bo’lgan,  kishilarni  bir-biriga  е tkazib  b е ruvchi  va  o’zaro
yordamlashuvchi ko’p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o’z tabiati bo’yicha
intilgan  y е tuklikka  erishuvi  mumkin 1
.  Bunday  jamoa  a'zolarining  faoliyati  bir
butun holda ularning har biriga yashash va y е tuklikka erishuv uchun zarur bo’lgan
narsalarni е tkazib b е radi. 
1
 Xayrulla е v M. Sharq r е n е ssansi va Forobiy. Fan va turmush, Toshket. 1975, 239 –b
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.37  Abu Nasr Forobiy asarlari mazmuniga qarab 2
; 
 Falsafaning  umumiy  masalalariga,  ya'ni  bilimning  umumiy
xususiyatlari,  qonuniyatlari  va  turli  kat е goriyalariga  bag’ishlangan  asarlar :
«Substantsiya haqida so’z», («Kalom fi-l javhar»), «Masalalar manbai» («Uyunul
masoil»),  «Qonunlar  haqida  kitob»  (Kitob  fi-l  navomis  )  «Falak  harakatining
doimiyligi haqida» («Kitob fi-l harakat al–falaka doimatun») va boshqalarga,
 Inson  bilish  faoliyatining  falsafiy  tomonlariga  bag’ishlangan  ya'ni
bilishning  shakllari  bosqichlari  usullari  haqidagi  asarlar:  Mantiq(logika)ning
turli muammolariga doir asarlari ham shunga kiradi. «Kattalarning aqli haqida so’z
» («Kalom fi-l aql al - Kabir») «Yoshlarning aqli haqida kitob»(«Kitob fi-l aql as-
sahir»),  «Mantiq  haqida  katta  qisqartma  kitob»  («Kitob  al-muxtasar  al-kabir  fi-l
mantiq»),«Mantiqqa  kirish  kitobi»  («Kitob  al-madxad  ila-l  mantiq»),  «Isbot
kitobi»(«Kitob sharoit al-qiyos»),«Jon(rux)ningmohiyati haqida risola» («Risola fi
mohiyat an-nafs») va b.;
 Falsafa va tabiiy fanlarning fan sifatidagi, t е matikasi haqidagi asarlar:
«Ilmlarning k е lib chiqishi va tasnifi» («Kitob fi ixso al-ulum va at-tarif», qisqacha
nomi «Ihso al-ulum»), «Falsafa tushunchasining ma'nosi haqida so’z» («Kalom fi
ma'oniy  ism  al-falsafa»),  «Falsafani  o’rganishdan  oldin  nimani  bilish  k е rakligi
haqida kitob» («Kitob fi ashyo illati yaxtoju antallama kabl al-falsafa»), «Falsafaga
izohlar» («Taolih fi-l xikmat») va b.;
 Moddaning  miqdori,  fazoviy  va  xajmiy  munosabatlarini  o’rganishga
bag’ishlangan, ya'ni mat е matika fanlari-arifm е tika, g е om е triya, astronomiya
va musiqaga oid asarlar : «Hajm va miqdor haqida so’z» («Kalom fi-l xiyz va-l
miqdor»),  «Fazo  g е om е triyasiga  kirish  haqidagi  qisqartma  kitob»  («Kitob  al-
madxal  ila-l  xandasat  al-laxmiyati  muxtasarsan»),  «Astrologiya  qoidalari  haqida
muloxazalarni  to’g’rilash  usuli  haqida  maqola»  («Maqola  fi-il  jihat  al  layati
yass е xxu  alayxo  al-havl  bi  axkom  an-nujum»),  «Musiqa  haqida  katta  kitob»
(«Kitob  ul  Musiqa  al-kabir»),  «Musiqa  haqida  so’z»  («Kalom  fi-l  musiqiy»),
«Ritmlar turkumlari haqida kitob» («Kitob ul fi-ixso-il-iho»), va b.;
2
 M’anaviyat yulduzlari. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2001 – yil. 74 – 84 – betlar.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.38  Modda xossalari va turlarini, noorganik tabiatning, xayvonlar va inson
organizmining  xususiyatlarini  o’rganuvchi,  yani  tabiiy  fanlar-fizika,  kimyo,
optika,  tibbiyot,  biologiyaga  bag’ishlangan  asarlar:  «Fizika  usullari  haqida
kitob»  («Kitob  fi  usul  ilm  at-tabiat»),  «Alkimyo  ilmining  zarurligi  va  uni  inkor
etuvchilarga raddiya haqida maqola» («Maqola fi vujub sanoat alkimyo va-r radd
ala  mubtilu р o»),  «Inson  a'zolari  haqida  risola»  («Risola  fi  a'zo  al-insoniya»),
«hayvon a'zolari haqida so’z» («Kalom fi a'zo al-xayvon») va b.;
 Tilshunoslik,  sh е 'riyat,  notiqlik  san'ati,  xattotlikka  oid  asarlar:  «Sh е 'r
va qofiyalar haqida so’z» («Kalom fi sh е 'r va-l qavofi»), «Ritorika haqida kitob»
(«Kitob  fi-l  xitoba»),  «Lug’atlar  haqida  kitob»  («Kitob  fi-l  lug’at»),  «Xattotlik
haqida kitob» («Kitob fi san'at al-kitobat») va b.;
 Ijtimoiy-siyosiy  hayot,  davlatni  boshqarish  masalalariga,  axloq,
tarbiyaga  bag’ishlangan,  ya'ni  huquqshunoslik,  etika,  p е dagogikaga  doir
asarlar:  «Baxt-saodatga  erishuv  yo’llari  haqida  risola»  («Risola  fi-t  tanbih  ala
asbob as saodat») «Shaharni boshqarish»  («Al siyosat al madaniyatiya»), «Urush
va  tinch  turmush  haqida  kitob»  («Kitob  fi  famoyish  va-l  xurub»),  «Fazilatli
xulqlar» («As-siyrat al-fazila») kabi turlarga bo’linadi.
 Abu Nasr Forobiyning ilmiy m е rosi, umuman o’rta asr Sharqining madaniy-
ma'naviy hayotidan, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-siyosiy masalalaridan juda boy ma'lumot
b е radi. Mutafakkir o’z asarlarini o’sha davrda Sharq mamlakatlarida ilmiy adabiy
til hisoblangan arab tilida yozadi. 
 Abu  Nasr  Forobiy  shuningd е k  arab  va  fors  tillarida  falsafiy  mazmundagi
sh е 'rlar  yozgan.  Abu  Nasr  Forobiy  asarlari  XII-XIII  asrlardayoq  lotin,  Qadimiy
yahudiy,  fors  tillariga,  k е yinchalik  boshqa  tillarga  tarjima  qilinib,  dunyoga  k е ng
tarqalgan.  So’nggi  asrlarda  ko’chirilgan  nusxalari  ko’p  mamlakatlarning
kutubxona  va  muassasalarida  saqlanadi.  Toshk е ntda  B е runiy  nomidagi
Sharqshunoslik  institutida  Qadimgi  Sharq  faylasuflari  asarlaridan  jami  107
risolani, jumladan, Abu Nasr Forobiyning 16 risolasini (arabcha) o’z ichiga olgan
«Hakimlar  risolalari  to’plami»  («Majmuat  rasoil  al-xukamo»  qo’lyozmalar  fondi,
2385-in.)bor.  Bu  noyob  qo’lyozma  Abu  Nasr  Forobiy  asarlarini  o’rganishda
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.39 muhim ahamiyatga ega. To’plamdagi Abu Nasr Forobiy risolalari 1975 yili qisman
o’zb е k tiliga tarjima qilinib nashr etildi. 
 Abu  Nasr  Forobiy  «Yulduzlar  haqidagi  qoidalarda  nima  to’g’ri  va  nima
noto’g’riligi  to’g’risida»  risolasida  osmon  jismlari  bilan  y е rdagi  xodisalar
o’rtasidagi  tabiiy  aloqalarni,  xususan,  bulutlar  va  yomg’irlar  paydo  bo’lishining
quyosh  issiqligi  ta'sirida  bug’lanishga  sababiy  bog’liqligin  yoki  Oy  tutilishi,
yerning quyosh bilan Oy o’rtasiga tushib qolishiga bog’liq ekanini ko’rsatgan edi.
Bu  bilan  u  osmon  jismlariga  qarab  «fol  ochuvchilar»ni  fosh  qildi.  Abu  Nasr
Forobiy arzon m е tallarni qimmatbaxo m е tallarga aylantirishga urinuvchilar tanqid
qilib, kimyoga tabiiy ilmarning bir qismi sifatida qaradi 1
.
 Abu Nasr Forobiy tabiblik bilan b е vosita shug’ullanmagan bo’lsada nazariy
tibbiyotni yaxshi bilgan. Uning tibbiy qarashlari «Inson a'zolari haqida» risolasida
bayon  qilingan.  U  inson  a'zolarini,  turli  xil  kasalliklar  sababini,  ularning  paydo
bo’lish  sharoitlarini  aloxida-aloxida  o’rganishni,  organizmni  salomatligini  tiklash
uchun  k е rakli  oziq-ovqatlarga  e'tibor  b е rishni  qayd  etadi.  Insonning  ruxiy  va
jismoniy  xolati  tashqi  omillar  muhit  ta'siriga  bog’liqligiga  e'tibor  b е radi.  Uning
tibbiyot  vazifasi,  maqsadi  haqidagi  qarashlari  Ibn  Sinoning  bu  haqidagi
qarashlariga katta ta'sir ko’rsatadi.
 Abu  Nasr  Forobiy  dunyoqarashining  shakllanishiga  asosan  Sharqning
Qadimgi  ilg’or  madaniyati  an'analari,  arab  xalifaligiga  qarshi  xalq  xarakatlari,
O’rta  asr  tabiiy-ilmiy  tafakkur  yutuqlari,  Yunonistonning  falsafiy  m е rosi  ta'sir
ko’rsatdi.  Abu  Nasr  Forobiy  avvalombor  Aristot е l  ta'limotini  tiklash,  asoslash  va
ilg’or  tomonlarini  so’nggi  ilmiy  yutuqlar  asosida  rivojlantirishga  harakat  qilib,
“Sharq  aristot е lizm”  oqimini  vujudga  k е ltirdi.  Bu  oqimning  uslubi,  muhim
masalalari, kat е goriyalarini ishlab chiqdi.
 Abu  Nasr  Forobiyning  falsafiy  ta'limoti  mohiyat-e'tibori  bilan  an'anaviy
ilohiyot-kalomdan tubdan farq qilib, ilmiy g’oyalar bilan yo’g’rilgandir. Abu Nasr
Forobiy falsafasiga  ko’ra, olam yagona mavjudotdan  iborat, yagona vujud-vujudi
vojib,  ya'ni  azaliy  vujud-birinchi  sabab  hamda  vujudi  mumkin-yaratilgan,  k е lib
1
 M’anaviyat yulduzlari. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2001 – yil. 74 – 84 – betlar.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.40 chiqqan  vujudlar  natijalaridan  iboratdir.  Allox-azaliy  vujud  hamma  narsani
ibtidosi,  barcha  vujudlar-vujudi  mumkin  undan  asta-s е kinlik  bilan  pog’onama-
pog’ona k е lib chiqadi, buning so’nggi pog’onasi moddadir. Uning fikricha, tabiat
moddaning turli shakllarining paydo bo’lishi, sabab-oqibat munosabatlari asosida,
muayyan izchillik va zarurat bo’yicha k е chadigan tadrijiy jarayondir 1
. 
 Abu  Nasr  Forobiy  uchun  dunyo  quncha  bo’lib,  asta-s е kin  o’zining  rang-
barang tomonlarini va bitmas-tuganmas boyliklarini tobora ko’proq namoyon qilib
ochila  boradi.  Borliqning  bunday  talqini  tabiiy  –  ilmiy  g’oyalarning  yanada
rivojlanishi uchun k е ng yo’l ochdi. Abu Ali Ibn Sino va mutafakkirlar o’zlarining
falsafiy qarashlarida shu borliq tizimi asosida ish olib bordilar.
 Abu  Nasr  Forobiy  fikricha,  insonning  bilishini,  ruxiy  qobiliyatlarini  miya
boshqaradi,  yurak  esa  barcha  a'zolarni  hayot  uchun  zarur  bo’lgan  qon  bilan
ta'minlovchi  markazdir,  barcha  ruxiy  «quvvatlar»,  jumladan  bilish  qobiliyati
muayyan a'zoga bog’liq.
 Abu  Nasr  Forobiy  o’z  davridayoq  buyuk  olim  sifatida  mashhur  bo’lgan.
Sharq  xalqlarida  u  haqida  turli  hikoya,  rivoyatlar  vujudga  k е lgan.  O’rta  asr
olimlaridan ibn Xallikon, ibn al-Qiftiy, ibn Abi Usabi'a, Bayhaqiylar o’z asarlarida
Abu  Nasr  Forobiy  ijodini  o’rganib,  uning  g’oyalarini  rivojlantirganlar.  Xususan,
ibn Rushd Abu Nasr Forobiy asarlarini o’rganibgina qolmay, ularga sharhlar ham
(«Sillogizmga nisbatan al- Abu Nasr Forobiyning fikri», «Abu Nasrning mantiqqa
doir asarida ifodalangan fikrning bayoni», «Al Abu Nasr Forobiy, xususan, uning
«Organon»,  izohlariga  turli  sharhlari»  va  b.)  yozdi.Taraqqiyparvar  insoniyat  Abu
Nasr  Forobiy  ijodiga  hurmat  bilan  qarab,  uning  m е rosini  chuqur  o’rganadi.
Yevropa olimlaridan B.N. Shtr е nishn е yd е r, Karra d е Vo, T.U.Buur, R. Xammond,
R.  d е  Erlanj е ,  F.  D е t е rittsi,  G.  Farm е r,  N.Rishar,  G.  L е y,  Sharq  olimlaridan
Nafisiy, Umar Farrux, Turk е r, M. Mahdi va boshqalar Abu Nasr Forobiy m е rosini
o’rganishga muayyan hissa qo’shdilar 2
. K е yingi yillarda uning ijodi va ta'limotiga
bag’ishlangshan bir qancha ta'limotlar, asarlar yuzaga k е ldi. 
1
 Mamatqulov R.U “Markaziy Osiyo falsafasi, uning jahon madaniyatidagi o’rni”, Toshkent, 2010, 134-bet
2
 M’anaviyat yulduzlari. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2001 – yil. 74 – 84 – betlar.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.41 R.Em е rson  aytganid е k:  “Taraqqiyotning  chinakam  b е lgisi  –  boylik  emas,
shaharning  kattaligi  emas,  hosilning  mo’l-ko’lligi  emas,  balki  shu  o’lka  bag’rida
tarbiya topgan inson qiyofasidir”.
 Abu  Nasr  Forobiyning  dunyoqarashi  IX-X  asrlarda  erishilgan  yutuqlar
yakuni  d е yish  mumkin.  Uning  ijtimoiy  g’oyalari  k е yinchalik  mutafakkirlar:  Abu
Rayxon  B е runiy,  Ibn  Sino,  Ibn  Rushd,  Baxmanyor,  Nizomiy  Ganjaviy,  Sa'diy,
Abduraxmon  Jomiy,  Alish е r  Navoiy  va  boshqalar  ijodini  rivojlanishiga  asos
bo’ldi.
 Tarixdan  bizga  ma’lumki  Abu  Nasr  Forobiy  g’oyalari  orqali
Movarounnahrda sarbadorlar XIV asrning 60-yillarida o’z davlatini parpo etganlar.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.42 1 – bob bo’yicha xulosa
 Forobiy asrlari  Sharq allomalari, ayniqsa,  Abu Rayxon B е runiy, Ibn Sino,
Ibn  Rushd,  Koshifiy,  Davoniy,  Baxmanyor,  Nizomiy  Ganjaviy,  Sa'diy  Sheroziy,
Abduraxmon  Jomiy,  Alish е r  Navoiy  asarlari  bilan  bir  qatorda  o’rta  asrlar
Yevropasida  keskin  tus  olgan  mafkuraviy  kurashda  har  ikkala  tamon  vakillari
uchun  g’oyaviy  qirol  vazifasini  o’taydi.  Agar  ingliz  monaxi  Aleksandr  (1170  -
1245),  Akvinolik  Foma  (1225  -  1274),  Buyuk  Albert  (1207  -  1280)  Arestotel  va
uning  sharqdagi  izdoshlari  ta’limotini  buzub,  isaviya  dini  aqidalarini  oqlashga
xizmat  qildirishga  urinsalar,  qarama  –  qarshi  tamon  vakllari  cherkov
hukmronligiga qarshi kurash quroli sifatida foydalanadilar. Bu masalada, ayniqsa,
Fransiyada  Shartr,  Parij,  Angliyada  Oksford,  Italiyada  Boloniya,  Paruya
universitetlari katta rol uynadilar. 
 Forobiy asarlari “Ixvon as – safo” yaratgan ilmiy risolalar jamlamasi paydo
bo’lishiga  ilmiy  zamin  hozirladi.  Keyinchalik  ispan  –  arab  faylasufi,  Arestotel
asarlarini  “sharhlovchi”  deb  mashhur  bo’lgan  Yevropada  mashhur  bo’lgan  Ibn
Ro’shd  duyoqarashi,  sharhlari,  asrlarini  paydo  bo’lishiga  Forobiy  asarlarining
ta’siri  ta’siri  katta  bo’lgan.  Yevropa  olimlari  Ibn  Ro’shd  asarlarida  Forobiyga
aloqador  parchalarni  topganlar.  Keyinchalik  Parij  averriostchilari  ta’limotining
shakllanishida ham Forobiy asarlarining roli katta bo’lgan. Fransuz tadqiqotchilari
Parij  Milliy  kutubxonasida  topgan  XIII  asrning  60  –  70  yillariga  oid  lotin
qo’lyozmalarida  Forobiy  asarlari  ham  borligi 1
,  Parij  episkopi  tadqiqotlarida  olim
sharhlari tilga olinishi fikrimizning isbotidir. 
 Abu  Nasr  Forobiyning  dunyoqarashi  IX-X  asrlarda  erishilgan  yutuqlar
yakuni  d е yish  mumkin.  Uning  ijtimoiy  g’oyalari  k е yinchalik  mutafakkirlar:  Abu
Rayxon  B е runiy,  Ibn  Sino,  Ibn  Rushd,  Baxmanyor,  Nizomiy  Ganjaviy,  Sa'diy,
Abduraxmon  Jomiy,  Alish е r  Navoiy  va  boshqalar  ijodini  rivojlanishiga  asos
bo’ldi.
1
 Конрад Н.И. Среднеи века в и ст орической науке. Изабр. труды, М, 1974, c.217
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.43 II. BOB. FOZIL SHAHAR AHOLISINING AXLOQIY
FAZILATLARI VA UNING MA’NAVIY BARKAMOL AVLOD
TARBIYASIDA AHAMIYATI
1. Forobiy ta’limotida johillik va ommaviy madaniyatga munosabat
masalasi
 U davlatni fozil va uni ziddi bo’lgan davlatlarga bo’ladi. Fazilatli shaharda
ilm,  falsafa,  axloq,  ma’rifat  birinchi  o’rinda  bo’lmog’i  lozim,  deb  biladi.  Shunda
jamiyat  yetuklikka  erashadi,  deydi.  Forobiy  insonning  komaloti  uchun  xizmat
qilgan,  hayr  –  ehsonli  ishlar,  go’zal  insoniy  fazilatlarni  yaxshilik  deb  hisoblaydi.
Insonning  komalotiga  tusqinlik  qiluvchi  dangasalik,  bekorchilik  kabi  yomon
odotlar,  bilimsizlik,  ongsizlik,  kasb  –  hunarga  ega  bo’lmaslik  kabi  nuqsonlarni
yomonlik deb, kishilarni undan ogohlantiradi 1
.
 Forobiy hayotning oliy maqsadi baxt – saodatga erishuvdan iborat, kishilar
bunga  olamni  o’rganish,  kasb  –  hunar  va  ilmlarni  o’zlashtirish,  ma’rifatli  bo’lish
orqali erishadi deb qaraydi.
 Forobiy  f ozillar  shahrining  ziddi  bo’lgan  shahar  haqida  fikr  bildirib,  bu
shaharlarga (davlatlarga) quyidagilarni kiritadi: johillar shahri, benomuslar shahri,
ayirboshlovchilar  shahri,  adashgan,  zalolatdagi  odamlar  shahridir.  Bu
shaharlarning vakillari – ayrim odamlar ham fozillarning ziddi bo’lgan odamlardir.
Forobiy johillar shahri haqidagi fikrlarini davom ettirib, “johillar shahrining
aholisi  baxt-saodatga  intilmaydi,  baxt-saodat  nimaligini  bilmaydi  ham  –  deb
yozadi – chunki, jaholatdagi odamlar hech qachon baxt topmagan va baxt saodatga
ishonmaydi ham” 2
. 
Johillar shahri aholisi farovonlik haqidagi tushunchalari to’g’risida shunday
yozadi,  –  “Jaholatdagi  odamlar  (haqiqiy  obodlikni  bilmasdan)  ba'zilar  nazarida
baxtu-davlat  bo’lib  ko’rinadigan  o’tkinchi,  yuzaki  narsalarni,  mol-dunyoni,
1
 S.Otamurodov, S.Hasanov, J.Ramatov “Ma’naviyat asoslari”. Toshkent, “A.Qodiriy” nomidagi xalq merosi 
nashriyoti. 2002, 160 – bet 
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.44 jismoniy  lazzatlarni,  xirsu-shahvatni,  obro',  amal,  shon-shuhratni  haqiqiy  baxt,
farovonlik deb o’ylaydilar. Shu ne'matlardan har biri jaholatdagi odamlar nazarida
hayotdan maqsad, baxt-saodat bo’lib ko’rinadi.  Albatta, bu dunyoda halol va pok
yashashni  o‘zi  uchun  hayotiy  e’tiqod,  oliy  maqsad  deb  biladigan  odamlar
ko‘pchilikni  tashkil  qiladi.  Aynan  ana  shunday  insonlar  va  ularning  ezgu  ishlari
tufayli bu yorug‘ olamda ma’naviyat hamisha barqaror bo‘lib keladi 1
.
 Lekin,  bunday  olijanob  fazilatlardan  butunlay  uzoq  bo‘lib  yashaydigan,
hayotning ma’nomazmunini o‘zicha talqin qiladigan shaxslar ham oz emas. Ming
afsuski,  ular  o‘zini  xuddiki  dunyoning  haqiqiy  egasidek,  bekamu  ko‘st,
boshqalarning  havasini  tortadigan  umr  kechirayotgandek,  baxt  qushi  boshiga
qo‘ngandek his qilishga urinadi.
Tabiiyki,  bunday  holatlarni  ko‘rib-kuzatib,  o‘zi  uchun  ezgu  niyatlarni
yuksak  maqsad  qilib  ko‘ygan  insonlar  qalbida  qandaydir  ikkilanish  va  shubha
paydo bo‘lishi mumkin. Odamlarni o‘ylantirib qo‘yadigan bunday holatlar hayotda
ko‘p uchraydi. Bunga qanday izoh berish mumkin?
Hammamizga  ma’lumki,  muqaddas  kitoblarimiz  va  qadriyatlarimiz,  buyuk
mutafakkir  ajdodlarimiz  merosi  bizni  doimo  halol  mehnat  bilan  yashashga,
mardlik, saxovat va kamtarlikka chaqiradi, lekin, shu bilan birga, hayotda bu kabi
da’vatlarga  amal  qilishga  intiladigan  odam  ko‘pincha  turli  qiyinchiliklar,  hatto
azobu  uqubatlarga  duch  kelishini  kuzatish  qiyin emas.  Tan olish  kerakki,  yuksak
ma’naviy  tushunchalar  bilan  yashashga  harakat  kiladigan  odamning  bugun  ham
ko‘p  mashaqqatlarni,  og‘ir  sinov  va  to‘siqlar,  muammolarni  yengib  o‘tishiga
to‘g‘ri keladi 2
.
Zotan, (moddiy va ruhiy) ne'matlarning hammasi  birgalikda uyg’unlashgan
chog’dagina haqiqiy baxt – saodatga erishish mumkin. Bu ne'matlarning teskarisi –
tan kasalliklari, kambag’alchilik, zavq, lazzatlar va hurmat, obro’ning  yo’qligi —
baxtsizlik bo’lib ko’rinadi).
1
 Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent, O’zbekiston, 2008
2
 Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent, O’zbekiston, 2008
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.45 Forobiy johillar shahrining bir qancha turlarini keltirib o’tadi. Shulardan biri
zaruriy  ehtiyojlar  shahri dir.  Bunday  shahar  aholisi  faqat  badan  uchun  zarur
bo’lgan narsalar: oziq-ovqat, ichimlik, kiyim-kechak, turar joy, jinsiy aloqa hamda
shularga  erishish  uchun  bir-birlariga  yordam  berish  bilangina  cheklangan
odamlardir 1
.
Johil  shahrlardan  yani  biri  ayrboshlovchilar  shahri dir.  Ayirboshlovchilar
shahrining  aholisi  —  to’qchilik  va  mol-dunyoga  erishuvda  bir-birlariga  o’zaro
yordam berishni hayotning asosiy maqsadi deb biladilar.
Johil  shahrlardan  yani  biri  razolat  (tubanlik)  va  badbaxtlik  shahri dir.
Bunday  shahar  aholisi  faqat  yeyish,  ichishdan,  jinsiy  aloqadan  huzur-halovatga
erishishga, hissiy lazzatlar, ishrat, kayf-safoning barcha turlariga intiladilar.
Forobiy  johil  shahrlardan  yani  biri  sifatida  yevroparastlar  shahri ni
keltiradi.  Bunday shahar aholisi o’zaro bir-birlarini maqtashni, ko’kka ko’tarishni
yaxshi  ko’radilar.  Ularni  o’zga  xalqlar  so’zda  ham,  ishda  ham  ulug’lashlarini
istaydilar. Bir – birlarining oldida yoki begonalar ko’ziga ulug’vor, shon-shavkatli
bo’lib ko’rinishni xohlaydilar. Forobiy shunday shaharlarga namuna sifatida butun
dunyoni bosib olishga intilgan Rumo (Rim) imperiyasi poytaxti keltirib o’tadi. 
Johil  shahrlardan  yani  biri  amalparastlar,  hokimiyatparastlar  shahri .
Bunday  shahar  aholisi  -  barcha  xalqlar  ularga  bo’ysunishini,  o’zlari  hech  kimga
bo’ysunmaslikni  xohlaydilar.  Ularning  fikru  –  zikri  g’alabalar,  futuxatlar
nashidasini  surishga  qaratilgandir. Bunday  shahar  (davlat)larga  biz  hozirgi  kunda
dunyoni  boshqarishga  intilgan  AQSH,  Rossiya,  Yevropa  davlarini  kiritishimiz
mumkin.
Johil  shahrlardan  yani  biri  shahvatparastlar  shahri .  Bunday  shahar
aholisining har biri ehtiroslari tizginini jilovlamay, istalgancha shahvat nafslarini,
tuban mayllarini qondirishga intiladi.
Jaholatdagi  shaharlarning  hokimlari  ham  xuddi  shu  shaharlar  aholisi
kabidur. Ular o’zi hukmronlik qilgan shaharlarda yuqorida sanab o’tilgan shaxsiy
istaklarini tinimsiz qondirishga intiladilar.
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.46 Jaholatdagi  shaharlar  aholisining  mashg’ulotlari  ham  yuqorida  aytilgan
maqsadlarga xizmat qiladi 1
.
Agarki  e’tibor  bersak,  tilimizda  halollik  va  nopoklik  haqidagi  ibratli
hikmatlar  bilan  birga,  «Yo‘lini  topibdimi,  qandini  ursin»,  «Uzumini  yeng-u,
bog‘ini  surishtirmang»  degan  maqollar  ham  borligidan  ko‘z  yumib  bo‘lmaydi.
Albatta,  bunday  maqol-matallar  bejiz  paydo  bo‘lmagan,  ular  ham  ma’lum  bir
haqiqatning ifodasi. Binobarin, biz hayotning ma’no-mazmunini shunday tushunib,
shu asosda yashashga intiladigan kishilar ham borligini inkor etolmaymiz 2
.
Lekin, mening nazarimda, bunday gaplar odamning boylik va mol-dunyoni
qanday  yo‘llar  bilan  topayotganiga  loqayd  va  beparvo  qaraydigan,  manfaatparast
shaxslar  tomonidan  to‘qib  chiqarilganlek  tuyuladi.  Ularning  fikricha,  inson  o‘z
boyligini  peshona  teri  to‘kib,  Olloh  bergan  aql-idrok  va  tafakkurini  ishlatib
topyaptimi  yoki  qing‘ir-qiyshiq,  harom-xarish  yo‘llar  bilan  orttiryaptimi  —  bu
go‘yoki hech kimni qiziqtirmasligi kerak.
Shu bois biz ma’naviyat haqida fikr yuritar ekanmiz, bu masalani atroflicha
va  chuqur  tahlil  etishimiz,  uning  faqat  o‘zimizga  ma’qul,  ijobiy  tomonlari  bilan
cheklanib  qolmasdan,  ana  shunday  murakkab  jihatlarini  ham  nazardan  chetda
qoldirmasligimiz lozim.
Lo‘nda qilib aytganda, bu o‘rinda gap bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan, bir-
birini inkor qiladigan ikki xil hayotiy qarash haqida bormoqda.
Birinchisi — o‘z nonini  halol  mehnat  bilan topadigan, xolis va  ezgu ishlar
bilan el-yurtga naf yetkazadigan, tiriklik mazmunini teran anglab, nafaqat bugungi
hayot  lazzatlari,  balki  oxirat  haqida,  uning  obod  bo‘lishi  haqida  o‘ylab
yashaydigan insonlarga xos hayotiy qarashlar.
Ikkinchisi  —  bunga  mutlaqo  qarama-qarshi  bo‘lgan  yondashuv,  ya’ni,
hayotning ma’no-mazmuni haqida bosh qotirmasdan, bunday savollar bilan o‘zini
qiynamasdan,  faqat  nafs  qayg‘usi  va  o‘tkinchi  hoyu  havasga,  huzur-halovatga
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
2
 Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent, O’zbekiston, 2008
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.47 berilib,  yengil-yelpi  umr  kechiradigan,  o‘zining  ota-ona  va  farzand,  el-yurt
oldidagi burchiga umuman befarq bo‘lib yashaydigan odamlarning fikr-qarashlari.
Mana shunday ikki xil dunyoqarash asosida paydo bo‘ladigan og‘ir savollar
odamzot  ongli  yashay  boshlagan  zamonlardan  buyon  uni  o‘ylantirib,  qiynab
keladi 1
.
 Benomuslar  shahri ning  odamlari  fozillar  shahri  odamlariday  baxt-
saodatni,  haq-taoloni,  u  yaratgan  hilqatlarni,  aqlni  va  boshqa  narsalarni  biladilar,
va ularga ishonadilar, ammo ularga amal qilmay, yuqorida aytganimiz jaholatdagi
shaharlarning aholisiga o’xshab yashaydilar.
Beqaror  shahar .  Bunday  shahar  aholsining  nazariy  qarashlari  va  amaliy
ishlari avvallari fozillar shahri aholisining qarashlari va ishlariga o’xshash bo’lgan,
ammo  keyinchalik  bu  yurtga  begona  g’oyalar  asta  kirib  olib,  uning  aholisi
qarashlarini butunlay o’zgartirib yuborgan.
Adashgan shahar aholisining fikricha, baxt-saodatga faqat o’lgandan keyin
yetishish  mumkin.  Ammo,  bu  shahar  xalqining  Alloh-taolo  azza  va  jalla  haqida,
uning  yaratgan  hilqatlari  va  faol  aqlga  doir  fikr-mulohazalari,  tasavvurlari  shu
qadar  chalkashib  ketganki,  bunday  tasavvurlar  halol  yashash  uchun  asos
bo’lolmaydi,  bu  (chalkash)  tasavvurlar  Alloh  yaratgan  hilqatlarning  suvratlarini
ham aslini ham aks ettirmaydi 2
.
Bunday  shaharning  birinchi  boshlig’i  o’zini  ilohiy  nur  sohibi  qilib
ko’rsatadi,  ammo  aslida  bunday  emas;  u  o’zining  ilohiyligini  isbotlash  uchun
aldov, riyo, kibru-havo bilan ish tutadi.
Bunday  shaharlarning  hokimlari  fozillar  shahri  hokimlarining  teskarisidir.
Shaharni boshqarish usullari ham mutlaqo qarama-qarshidir. Bu fikr shu shaharlar
aholisiga  ham  taalluqlidir.  Fozii  shaharlarning  bir-biriga  izdosh  bo’lgan  imom-
boshliqlari  yagona  abadiy  boshliqning  yagona  ruhini  mujassam  etadilar.  Mabodo
bir  zamonda  ko’pchilik  shunday  shaharlarning  hokimlari  yashasalar  ular  ham
birgalikda yagona abadiy hukmdorni, ularning ruhlari esa yagona abadiy hukmdor
1
 Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. Toshkent, O’zbekiston, 2008
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.48 ruhini  mujassam  etadilar.  Fozillar  shahri  odamlaridan  ba'zilari  hamma  uchun
mushtarak  —  umumiy  bo’lgan  bilimlarni  o’rganib  ish  yuritadilar,  ba'zilari  esa
faqat muayyan mavqedagi odamlar bilishi zarur bo’lgan bilimlarni o’rganish va ish
yuritish  bilan  shug’ullanadilar.  Bu  odamlarning  har  biri,  shunday  umumiy  va
xususiy  bilimlar  va  faoliyatiar  orqali  saodatga  erishadilar.  Har  bir  shaxs  baxt  –
saodatga  eltuvchi  faoliyat  bilan  qancha  uzoqroq  va  avvalgidan  yanada  yaxshiroq
shug’ullanaversa  uning  ko’ngli,  ruhiy  holati  ham  shunga  muvofiq  komilroq,
fozilroq bo’lib boradi 1
. 
Forobiy jaholatdagi va adashgan shaharlar ahli qarashlari haqida so’z yuritib
shunday  yozadi,  “ Aholilarining  diniy  e'tiqodlari  xurofiy,  xato  dunyo-qarashlarga
asoslangan shaharlarni jaholatdagi yoki adashgan shaharlar deymiz”.
Ularning ba'zilari bunday fikrlashadi: ba'zi mavjudotlar bir – biriga qarshidir
va bir-birlarini yo’q qilishga intiladilar. Mazkur mavjudotlarning har biri yashash
sharoitida shunday quvvat maxfuzga egaki, shu narsa vositasida u qarama – qarshi
mavjudotdan o’zini himoya qiladi va o’z zotini yo’qolib ketishdan asrab qoladi. U,
yashash  sharoitida  yana  shunday  quvvatga  egaki,  shu  narsa  vositasida  u  o’ziga
qarshi narsani yo’qotib, o’rnida o’ziga o’xshash mavjudotni paydo qiladi.
 Va nihoyat, unga shunday bir qobiliyat beriladiki, shuning yordamida u turli
narsalardan  foydalanib,  yashash  uchun  doimiy  yaxshi  sharoit  vujudga  keltirishga
intiladi.
Mazkur  mavjudotlarning  ko’pchiligi  o’zlariga  ato  etilgan  qobiliyat  tufayli
qarshi  ish  ko’ruvchi  (tug’dirgan  mashaqqatlarni)  yengib  o’ta  oladilar.  Shu  tarzda
olamdagi  har  bir  mavjudot  o’ziga  qarshi  va  umuman  boshqa  mavjudotlarni
yo’qotib,  o’z  yashash  sharoitini  yaxshilashga  intiladi.  Bizga  shunday  ko’rinadiki,
olamdagi  barcha  mavjudotlar  faqat  o’z  yashash  sharoitlarini  yaxshilash  uchun,
o’ziga  foyda  keltirmay  zarar  keltiradigan  boshqa  barcha  mavjudotlarni  yo’qotish
uchun, faqat o’zining yaxshiroq yashashini ta'minlash uchun dunyoga kelgan. Biz
hayotda juda ko’p hayvonlarga tashlanib, o’zlariga tuzukroq foyda chiqmasa ham
ularga zarar yetkazish va yo’q qilish uchun hamla qiladigan juda ko’p hayvonlarni
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.49 ko’ramiz.  Go’yo  ularning  har  biri  dunyoda  faqat  o’zi  yashashi  kerakday,  boshqa
mavjudotlarning yashashi unga zarar keltiradiganday, shu hayvon borligining o’zi
uning  uchun  zararday,  tabiatda  boshqalarni  yo’q  qilishga  intiluvchi  hayvonlarni
uchratamiz.  Mabodo,  biror  mavjudot  boshqa  mavjudotlarni  yo’q  qilishni
ko’zlamaganida  ham,  o’z  foydasi  uchun  ularni  qiynab  ishlatishga  intiladi.  Ba'zi
navdagi  mavjudotlar  boshqa  navdagi  mavjudotlar  bilan  xuddi  shunday
munosabatdadirlar. Hatto bir navdagi mavjudotlar o’zaro ham shunday munosabat-
dadirlar. Bu mavjudotlar shunday yaralganki, doimo bir-biriga qarshi kurashib, bir-
birlariga dushmanlik qiladilar. Eng kuchlilari boshqalariga nisbatan mukammalroq
tuzilgan  bo’ladi.  G’olib  kelganlar  ham  bir  –  birini  yo’qotishga  urinadilar,  go'yo
boshqa  mavjudotlar  nomukammalday,  ularning  borligi  bularga  zarar
keltiradiganday,  yoxud  boshqalar  ularga  faqat  (qulday)  xizmat  qilish  uchun
yaralganday, barchasi bir – birini ezib ishlatishga intiladi.
Mana  shu  hodisalarda  hech  bir  tartib,  izchillik  yo’q,  deb  o’ylashadi;
mavjudotlarning  shu  fe'1  –  atvorlarida  turli  darajalari  yo’q  deb  o’ylaydilar:  bu
mavjudotlarning  turli  xususiyatlari  ularning  o’z  fe'1-atvoridan  kelib  chiqmasdan,
tartibsiz yuzaga chiqaveradi, deb o’ylaydilar. Biz kuzatgan ma'lum  mavjudotlarda
ham shu va shunga o’xshash hodisalarni ko’ramiz.
Ba'zilarning  o’ylashicha,  mavjudotlarning  tug’ma  fe'l  –  atvori  shunday.  Bu
mayjudotlar o’zlarining aqlsiz yoxud aqlli hayvonlarga o’xshash tabiatlariga ko’ra,
o’z bilganlaricha, erkin holda harakal qiladiiar. Shundaylarning fikricha (tabiatan)
shaharlar  bir  biriga  qarshi  kurashishlari,  o’zaro  dushmanlik  qilishlari  zarur.
Ularning  (fazilatlik)  darajalari  yo’q,  birlari  boshqalariga  nisbatan  hurmatga
sazovorroq  emaslar,  ularning  xatti-harakatlarida  izchillik,  tartib  yo’q,  deb
o’ylaydilar. Ular har bir odam o’zidagi barcha noz-ne'matlardan o’zi foydalanishi,
shaxsiy manfaati uchun boshqalarga qarshi kurashishi kerak, eng baxtli odam shu
kurashda dushraanlarni yengib chiqqan odamdir, deb o’ylaydilar.
Mana shu (sabab)larning hammasi tufayli ko’pchilik shahariarda jaholatdagi
shaharlar aholisining qarashlariga xos fikr-aqidalar kelib chiqadi. Ba'zilar, odamlar
o’rtasida tabiiy yoki ixtiyoriy bog’lanishlar yo’q, har bir odarni o’z manfaati uchun
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.50 boshqalarning  manfaatiga  zarar  etkazishi,  biri  boshqasiga  begona  bo’lishi  zarur,
mabodo  ular  birlashsalar  ham  zarurat,  majburiyat  tufayli  birlashadilar,  o’zaro
murosaga kelishsalar harn faqat biri g’olib chiqib, boshqalari mag’lub bo’lganida
kelishadilar,  deb  o’ylaydilar.  Bunda  ular  tashqaridan  ta'sir  etuvchi  bir  kuch
tazyiqida o’zaro kelishuvga majbur bo’ladilar, agar ana shu kuch yo’qolsa kelishuv
ham  yo’qoladi,  yana  begonalashuv  paydo  bo’ladi  va  ular  tarqalib  ketadilar,  deb
hisoblaydilar. Insoniyatga xos hayvoniy aqidalardan biri mana shu aqidadir.
Boshqa  ba'zilar  esa,  odamlar  ayrim  holda  yashaganlarida  yordamchilar  va
xizmatchilarsiz o’zlarining hayotiy ehtiyojlarini qondirolmagani uchun, shularning
g’amxo’rligisiz  yashay  olmaganlari  uchun  birlashib  yashash  foydalidir,  deb
o’ylaydilar.
Ba'zilar fikricha, bunday birlashuv majburlash, zo’rlik ishlatish bilan amalga
oshadi, yordamchilarga ehtiyoji bor odam boshqa odamlarning bir guruhini o’ziga
bo’ysundiradi va o’sha guruhni o’zi uchun ishlatadi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.51 2.  Yosh  rahbar  kadrlarni  ma’naviy  tayyorlashda  “Fozil  odamlar
shahri” asarining o’rni va ahamiyati.
 
 Shar q  Uy g’ onish  davrining  y еtuk  q omusiy  olimi,  faylasuf  Abu  Nasr
Forobiyning  davlat  va  h u q u q  h a q idagi  ta'limoti  u  q oldirgan  ilmiy  mеrosning
mu h im  y o’ nalishlaridan  biridir.  Mutafakkirning  jamiyat  va  davlatshunoslik
sohasidagi qarashlarining shakllanishi va rivojlanishi u yashab, ijod qilgan davr –
O’rta  Osiyo  hududlarining  arab  xalifaligiga  bo’ysundirilgan  davrlariga  to’g’ri
kеladi,  hamda  o’sha  vaqtdagi  kishilik  jamiyatining  ijtimoiy,  siyosiy,  huquqiy  va
ma'naviy  rivojlanishi  muammolarini  o’zida  aks  ettiradi.  Shunisi  diqqatga
sazovorki,  bu  Sharq  olimining  ko’pgina  fikrlari  bugungi  kunda  ham  o’z
dolzarbligini yo’qotgani yo’q. Ayniqsa, turlicha tarixiy davrlarda o’ziga xos tarzda
talqin qilinishi mumkin bo’lgan qator muhim fikrlar mavjud.
 Forobiy davlatni har tomonlama yеtuk o’zida eng yaxshi insoniy fazilatlarni
jo qilgan kishilar yordamida idora etish zarurligini qayd etadi. Shuningdеk, u har
tomonlama  yеtuk  aholini  ilm-ma'rifatga  olib  boruvchi  idеal  jamoa  haqidagi
hayolotini  olg’a  suradi.  Forobiy  davlatni  boshqaruvchi  Ollohdan  boshqa  hеch
kimga  bo’ysunmasligi  kеrak,  u  tabiatan  o’n  ikkita  xislat  –  fazilatni  o’zida
birlashtirgan bo’lishi zarur, dеydi va ularni birma-bir sanab ko’rsatadi 1
.
 Abu  Nasr  Forobiy  e’tiqodicha,  «O’zida  o’n  ikki  tug’ma  xislatlarni
birlashtirgan inson axloqli bo’la oladi», - deydi 2
. Bu xislatlar majmuasi fozil inson
kontsеptsiyasiga asos bo’ladi.
Birinchidan , bunday odamning barcha organlari shu darajada taraqqiy etgan
bo’lishi  kеrakki,  u  bu  organlari  bilan  bajarmoqchi  bo’lgan  ishlarini  osonlik  bilan
bajarsin; 
Ikkinchidan,  barcha  masalani  tеzda  anglaydigan,  so’zlovchining  maqsadi
va aytilgan fikrining chinligini tеzda payqay oladigan bo’lsin;
Uchinchidan , xotirasi juda baquvvat bo’lsin;
1
 Muhiddinova F. “Forobiy siyosiy – huquqiy ta’limotida qonun va qonunchilikni takomillashtirish konsepsiyasi”. 
Toshkent,2005, 55-bet
2
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 159-160-betlar
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.52 To’rtinchidan , z е hni o’tkir bo’lsin;
B е shinchidan ,  so’zlari  aniq  bo’lsin,  fikrini  ravon  va  ravshan  bayon  eta
olsin;
Oltinchidan , bilish va o’qishga muxabbati bo’lsin;
Yettinchidan , ovqatlanishida, ichimlik ist е 'mol qilishda ochko’z bo’lmasin,
qimor o’ynashdan yiroq bo’lsin;
Sakkizinchidan , haqiqatni haqiqat tarfdorlarini s е vadigan bo’lsin;
To’qqizinchidan , ruhi g’ururli va o’z vijdonini qadrlaydigan bo’lsin;
O’ninchidan , dirham dinar va shu kabi turmush bid'atlariga jirkanish bilan
qarasin;
O’n birinchidan , o’z tabiati bilan adolatli va adolat uchun kurashuvchilarni
s е vadigan, adolatsizlik va jabr zulmga kurashuvchilarni s е vadigan bo’lsin;
O’n  ikkinchidan ,  adolatli  bo’lsin,  l е kin  qaysar  bo’lmasin,  adolat  oldida
qaysarlik qilib, o’zbilarmonlikka b е rilmasin.
Forobiy  ana  shu  fazilatlarning  hammasi  bir  kishida  bo’lmasligini  hisobga
olib, davlatni bir kishi emas, balki bir n е cha kishi boshqarishi k е rak, d е gan fikrni
olg’a surgan.
Shuningd е k,  Forobiy  adolat  tamoyillari,  fuqarolarning  o’zaro  t е nglik  va
umumiy baxtiyorlikni amalga oshirish zaruratini hukmdorning quyidagi 6 ta xislat
va sifat ko’rsatkichlariga bog’liqligini alohida ta'kidlaydi:
- birinchisi, donishmandlik;
-  ikkinchisi,  avvalgi  imomlar  o’rnatgan  qonunlar  va  tartiblarni  xotirada
yaxshi saqlab qolish va ularga amal qilish uchun quvvati hofizga ega bo’lish;
- uchinchisi, agar avvalgi imomlar davridan biror (yoki bir qancha) sohaga
taalluqli qonun qolmagan bo’lsa, bunday qonunni o’ylab topish uchun ijod, ixtiro
qilish quvvatiga ega bo’lish;
-  to’rtinchisi,  hozirgi  haqiqiy  ahvolni  t е z  payqab  olish  va  k е lgusida  yuz
b е radigan  avvalgi  imomlar  ko’zda  tutmagan  voqеalarni  oldindan  ko’ra  bilish
uchun  bashoratgo’ylik  xislatiga  ega  bo’lish.  Bu  xislat  unga  xalq  farovonligini
yaxshilash yo’lida k е rak bo’ladi;
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.53 -  b е shinchisi,  avvalgi  imomlar  o’rnatgan  qonunlarga,  shuningd е k,
avvalgilaridan ibrat olib, o’zi to’qib chiqargan qonunlarga xalq amal qilishi uchun
so’zlash - notiqlikka ega bo’lishi;
- oltinchisi, zarur hollarda harbiy ishlariga mohirona rahbarlik qilishi uchun
y е tarli  jismoniy  quvvatga  ega  bo’lish,  ham  jang  qilishni,  ham  sarkarda  sifatida
janggu-jadalga rahbarlik qilish uchun harbiy san'atni yaxshi bilishi kerak, - deydi
Forobiy 1
.
 Abu  Nasr  Forobiy  kimlar  rahbarlik  qilishga  munosib  bo’lishi  mumkin
degan  masala  xususida  o’z  fikr  –  mulohazalarini  davom  ettirib,  ta’kidlaydiki,
mobodo  shu  olti  xislatning  barchasini  o’zida  jamlagan  bir  odam  topilma-sa,
fozillar shahriga rahbarlikka ana shunday fazilatli ikki kishini (biri – donishmand,
ikkinchisi  qolgan  xislatlar  sohibi  bo’lsa)  qo’yish  zarur.  Agarda  qayd  etilgan
xislatlar  bir  emas,  bir  necha  kishilarda  bo’lsa  (ya’ni,  birida  u,  ikkinchisida  bu,
uchunchisida  yo  to’rtinchisida  boshqa  xislatlar  mujassam  bo’lsa),  yana  shu  fozil
insonlar  guruhini  yurt  rahbarligiga  ko’tarish  ma’qul  deb  maslahat  beradi.  Uning
fikricha,  ana  shu  guruh  insonlar  hamjihat  bo’lib,  o’zaro  bamaslahat,  kelishib  ish
tutsa,  shahar  yaxshi  boshqariladi,  har  bir  fozil  hokim  bo’lishi  mumkin.  Lekin,
fozillar  shahriga hokimlik  qilayotgan  kishilar  barcha  zarur  xislatlarga  ega  bo’lsa-
yu,  ammo,  donishmandlik  bo’lmasa,  fozillar  shahri  yaxshi  hokimsiz  qoladi,
bunday shahar halokatga yuz tutadi 2
.
 Shunday  qilib,  Abu  Nasr  Forobiy  rahbar  uchun  eng  muhimi  –  bu
donishmandlik  degan  g’oyani  hamma  fazilatlardan  ustun  qo’yadi.  U  o’z
zamonasining  hokimi,  imomi,  boshlig’i,  rahbari  barcha  kishilardan  har  jihatdan
mukammal, komil inson bo’lishi kerak deb hisoblaydi. Faqat shunday inson bosh –
qosh  bo’lgan,  rahnomalik  qilayotgan  shahargina  chinakam  fozil  kishilar  shahri
bo’lishi mumkin. 
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993,160-bet
2
 E.Xoliqov, X.J.Xudoyqulov, M.Q.Isoqov “O’zbek g’ururi – uning odobi”. Toshkent, “Fan” nashriyoti. 2008, 238-
b
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.54  Abu Nasr Forobiyning rahbar va rahbarlik haqidagi bu fikr – mulohazalari
uzoq yillar davomida ko’pchilik podsho, xon, amir, sulton, bek, hokimlar uchun bir
uslubiy qo’llanma, dasturulamal bo’lib kelgan bo’lsa ajab emas.
Ko’rinadiki,  fozillar  shahri  hokimi  ham  jismoniy,  ham  ma'naviy  jihatdan
mukammal, qobiliyatli, har tomonlama y е tuk bo’lishi bilan bir qatorda dono ham
bo’lishi  zarur.  «Dono  bo’lmasa,  fozillar  shahri  yaxshi  hokimsiz  qoladi,  bunday
shahar  halokatga  yuz  tutadi,  fuqarolari  esa  jabr-zulmga  mubtalo  bo’ladi»,  d е ydi
Forobiy.
 Insonlarda  adolat,  vijdon,  or  –  nomus,  insonparvarlik,  vatanparvarlik  kabi
ko’plab ajoyib his – tuyg’ular rivojlangan.
 Qisqasi,  insonning  komil,  yetuk,  barkomol  bo’lib  yetishishida  milliy
qadriyatlarning ta’siri benihoya kattadir.
 Abu Nasr Forobiy bu hususda shunday deb yozgan: “Kishilar tug’ilganida
kamolotli  bo’lib  tug’ilmaydi,  ularning  orasida  aslidafarqlar  bo’lmaydi,  xulqi,
faoliyati,  hayoti  istagancha  bo’labermaydi.  Bular  keyinchalik  o’zgaradi,  ya’ni
jamiyat orasida o’sa boshlagandan keyin, bu yerdagi qarama – qarshiliklarni o’ziga
singdira  boshlaydi,  har  xil  mushkulotlarga  duchor  bo’ladi.  Uning  adolatga
yaqinligi yoki uzoqligi xulqiga, yashagan jamiyatiga bog’liq 1
. ”
 Abu  Nasr  Forobiyning  fozil  jamoa  haqidagi  ta'limoti,  uning  komil  inson
haqidagi  g’oyalari  bilan  uzviy  bog’langan.  Umuman  olganda  fozil  jamiyat-komil
inson,  baxt-saodat,  o’zaro  yordam,  dono  boshliq,  t е nglik  haqidagi  g’oyalari  o’z
davri uchun hayoliydir. 
 Abu  Nasr  Forobiy  fozil  jamiyat  va  fozil  shahar  shunday  bo’ladiki,  shu
mamlakatning  aholisidan  bo’lgan  har  bir  odam  kasb-hunar  bilan  shug’ullanadi,
ular  orasida  yaxshi  odatlar,  zavq-lazzatlar  paydo  bo’ladi.  Fozil  jamoani
boshqaruvchi  podshoh  doimo  g’amxo’r  bo’lishi,  o’z  manfaatidan  boshqalar
manfaatini yuqori qo’yishi zarur 2
.
1
 I.Xoliqov, M.Sobirova, M.Rustamov. Ma’naviyatning axloqiy asoslari. Toshkent – 2013, Nizomiy nomidagi 
TDPU Rizografida nashr qilindi. 83 – b 
2
 Haydar Aliqulov.“Falsafiy meros va ma’naviy – axloqiy fikr rivoji”, Toshkent. 2009. Falsafa va huquq institute, 
34 – 36 – betlar
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.55  Abu  Nasr  Forobiy  fikricha  davlatni  boshqarish  ikki  xil  bo’ladi.  Insonlarni
haqiqiy va hayoliy, soxta baxtga eltuvchi davlat tuzish, davlatni boshqarish san'ati
va  boshqarishning  umumiy  qonunlariga  binoan  nazariy  bilim  va  talablarga
asoslanadi. Abu Nasr Forobiy din erkinligi tarafdoridir. Abu Nasr Forobiy davlatni
boshqaruvchisining  zaruriy  fazilatlaridan  biri,  mulohazali  bo’lish,  adolatparvar,
kamtar, haqiqatgo’y va aql bilan ish ko’rishdir. Abu Nasr Forobiy inson aqlining
bilish qobiliyatlarini aniqlashga intiladi. 
 Rahbarda  bilishi  zarur  bo’lgan  q oida  va  axloqiy  hislat lar  haqida  Farbiy
quydagilarni alohida zikr etadi. 
- Shahar  (davlat)  tartibotida  eng  asosiy  narsa  mulk,  noz-nе'matlarni
to’g’ri  taqsimlashdir;  ko’pchilik  odamlarning  ishi  jo’nlashib,  bеma'nilashib
kеtmasin,  zarur  narsalarning  ozayib  kеtishi  odamlarni  faqir  ahvolga  solib
qo’ymasin.
- Avvalo  yеr  va  joylarning  miqdori,  kеyin  ularning  egalari  va  tutgan
o’rinlari,  so’ngra  nihoyatda  zarur  narsalar  bo’lgan  oziq-ovg’at  ekiladigan  yеrlar,
saroylar va shaxsiy uylarning miqdori hisobga olinishi kеrak.
- Taqsimot ishiga hokimlar g’oyat katta e'tibor bеrishi kеrak. Bu qiyin,
lеkin juda zarur ish.
- Bolalar,  o’smirlar  hamda  johil  odamlarni  boshqarishga  katta  e'tibor
bеrishlari kеrak.
- Mulkni oshirish masalalsiga katta e'tibor bеrish kеrak. Mulkni bеfoyda
jamg’arishdan farqli ravishda mulk egasi bo’lishi yomon odat emas, chunki mulk
halollik bilan to’planadigan bo’lsa, qashshoqlikda yashashga qaraganda badavlatlik
afzal,  boshqalarga  zarar  еtkazmaslik  ham  mol-mulk  orttirishning  muhim  yo’lidir.
Sayohat va tijorat ham mulk ortirishning muhim yo’lidir. Tarbiya va qonunlarning
maqsadi - odamlarni yomon ishlardan tiyishdir.
- Hokim  faqirlar  va  boylarga  bir  xil  e'tibor  bеrishi,ularning  ruhlarini
tuzatuvchi va yaxshi qonunlar yaratishi lozim.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.56 - Rahbar  yana  og’irlik  o’lchovi,  don-dun  va  shunga  o’xshash  narsalar
o’lchovi  haqida  ham  hech  kimga  zarar  kеltirmaydigan  savdo  haqida  qonunlar
chiqarishi kеrak.
- Hokimlar va hokimiyat tabiiy tartibga kеltirilishi zarur, bunday tartib
bo’lmagan taqdirda davlatda ham tartib bo’lmaydi.
- Hokimlar  va  hokimiyat  o’rtasida  tartib  bo’lmasa,  ko’p  o’tmay  ular
masxara bo’ladilar va davlat inqirozga yuz tutadi.
- Hokim va hokimiyatga hayot tajribasiga ega xushxulqli odamlarni jalb
etish kеrak, ammo aslo bu ishga go’l va johil odamlarni qo’shmaslik darkor.
- Hokimiyat  kеngashlari  o’tkazilayotganda  vazirlar,  savdogarlar  va
mansabdorlarning  bajarayotgan  ishlariga,  ularning  o’zaro  munosabatiga  ahil  yoki
noahil ekanliklariga katta e'tibor bеrish zarur va shu yo’l bilan birga shahar (davlat)
aholisining yaxshi fazilatlarini e'tirof qilib, rag’batlantirish kеrak.
- Fazilatni  qabohatga  almashtirgan  o’jar  odamlarga  qarshi  hokimlar
kurashsagina ma’qul tartib bo’lishi mumkin.
- Hokim  tartib  o’rnatishda  do’stlikni  paydo  qiluvchi  tеnglikka  e'tibor
bеrishi,ularning  har  ikkalasi  ham  tartib  o’rnatishda  katta  ta'sir  kuchiga  ega
ekanligini  hisobga  olishi  kеrak.  Tеnglik  odamlarning  har  biriga  ato  etilgan,  o’zi
munosib bo’lgan mavqе'dir. Bu tеnglikdan muhabbat va do’stlik tug’iladi.
- Agar  yashash  uchun  bеriladigan  mablag’  odamlarning  harajatiga
to’g’ri  kеlmasa,  turli  noma’qulliklar  ro’y  bеradi.  Bu  burilish  eng  qiyin  ishdir.
Kimda  kim  o’z  ixtiyorida  bo’lgan  mulkni  foyda  chiqarish  uchun  muomalaga
qo’shmay,  o’zi  uchun  jamg’arsa,  juda  katta  zarar  kеltiradi.  Hokimlar  bunday
odamlarni  nazorat  qilishlari  (mulkni  ishlatmay  jamg’arishlarni)  man  etishlari  va
boylikni  sovurishlariga  yo’l  qo’ymasliklari  kеrak.  O’zlaridagi  mablag’laridan
ortiqcha sarflaydiganlarning illatlari davlatga g’oyat katta kulfat va zarar kеltiradi.
- H okimlar,  r ahbarlar  va  mansabdorlar  qonunlar  va  saltanatni  h imoya
qiluvchilardir.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.57 - Hokimlar suv masalasiga ham e'tibor bеrishlari kеrak, chunki shahar,
(davlat)  aholisi  uchun  suv  manbalarini  tartibga  solmay  turib,  hayot  kеchirishlari
mumkin emas.
- Qonun  chiqaruvchilar  va  hokimlar  suv  muammosiga  daryolarning
o’zaniga katta e'tibor bеrishlari zarur.
- Soli q lar  masalasi  ham  hokim  va  qonun  so h iblari  boshqarishi  zarur
bo’lgan masaladir.
- Eng katta jinoyat  r ahbar shaxs tomonidan qilingan jinoyatdir. Bunday
h olatda  boshqa  hokimlar  uni  tarbiyalash  va  ta'sir  o’tkazish  choralarini  ko’rishlari
kеrak. Agar bunga e'tibor bеrilmasa, bunday jinoyatlar shahar (davlat) illatlarining
ko’payishiga va shaharning (davlatning) inqiroziga sabab bo’ladi.
- Hokimlar o’z ishlariga bеparvo bo’lishlari mumkin emas.
- Odamlar  hokimlar  ko’rsatgan  to’g’ri  yo’ldan  borishlari  va
qonunlarning  tuzilishi,  hamda  mohiyati  ularda  qarab  uyg’otmasligi  uchun  sohibi
qonunlar hokimlarni, odamlarni boshqarishga o’rgatishlari lozim.
- Ota-ona  va  hokimlarni  mеnsimaydiganlarni  jinoyatchilarday  jazolash
zarur. 
 Hokimiyat  vakillari  bunday  ishlarni  o’z  zimmalariga,  olib,  jinoyatchilarni
ularning  jinoyatlariga  qarab,  tayoq  bilan  urib,  yoki  jarima  solib,  yo  qatl  etib
jazolashlari kеrak 1
.
 Inson,  Forobiyning  fikricha,  o’z  oldiga  qo’ygan  maqsadlariga  munosib  va
ulug’vor vositalar yordamida erishmog’i lozim. 
 Yillar o’tishi davomida insonda hayotiy tajriba to’plana boradi va shuning
uchun  qonunlarni  o’rnatishning  asosiy  ob'еkti  yoshlar  bo’lmog’i  lozim.  Forobiy
fikricha, ehtiyojlar o’z vaqtida anglab yеtilishi kеrak va ularga «sovuq mulohaza»
bilan  yondashmoq  lozim.  Pеdagogik  ta'limot  va  ta'lim  tizimining  rivojlanishi  ana
shu masalalardan kеlib chiqadi. Ham qonunshunoslar, ham tarbiyalanuvchilar bir-
birlari  bilan  chambarchas  holatda  harakat  qilishlari  kеrak.  qonunshunos  hamisha
tanqidni  ochiq  va  munosib  tarzda  qabul  qilishga  tayyor  bo’lishi  kеrak.  Tarbiya
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.58 jarayonida  uzilishlar,  tanaffuslar  bo’lmasligi  lozim,  aks  holda  yoshlik  paytda
ta'lim-tarbiya ko’rmagan kishini kеyinchalik qonun bilan tarbiyalash o’ta mushkul.
Qonunlarning bajarilishini muntazam nazorat qilib turmoq lozim.
 Forobiy  qonunshunoslar  (ustozlar,  o’qituvchilar,  tarbiyachilar,  siyosiy
yеtakchilar,  rahbarlar  va  boshqalar)ga  nisbatan  qattiq  talablar  qo’yadi.
Qonunshunoslar  pеdagogikaning  barcha  oliy  qoidalarini  egallagan,  so’z  san'atini
puxta  bilgan  bo’lishi,  auditoriyaning  salohiyatini  chamalay  oladigan  va  shunga
ko’ra  ma'ruza  qiladigan  sinchkov  murabbiy  bo’lmog’i  lozim.  Agar  kishilar
qonunlarning  mohiyatini  tugal  anglay  olmasalar,  ulardan  voz  kеchish  xavfi
tug’iladi. 
 Qonunshunos  har  qadamda  hayotdan  saboq  olmog’i,  har  tomonlama
mustaqil  fikr  yuritish  aobiliyatiga  ega  bo’lmog’i  kеrak.  Uni  odatlar  va  e h tiroslar
yoki boshqa hukmdor boshqarishi kеrak emas. Forobiy fikricha, bu holatda boshqa
hukmdorning  hukmronligi  qonuniy  bo’lsa-da,  ana  shu  oliy  taxtga  hamisha  ham
sahovatpеsha hukmdor kеlishiga hech kim kafolat bеra olmaydi. 
 Tarbiya  borasida  Forobiy  oilaning,  jumladan,  otaning  rolini  alo h ida
ta'kidlaydi.  Aynan  bolalikda  oilada  ijtimoiy  qonun-qoidalarga  munosabat
shakllanayotgan paytdan boshlab ijtimoiy huquqiy madaniyat asoslari yaratiladi. 
 Forobiy siyosiy-huquqiy tarbiyaning asosiy katеgoriyasi sifatida: aql, aqlga
intilish, tarbiyalilik, adolatparvarlik, fozillik, botirlik kabilarni ilgari suradi. Aql –
bu  saxovatdir.  «Tarbiya  aqlni  paydo  qiladi,  -  dеydi  Forobiy,  -  kimda  tarbiya
bo’lmasa,  qusurlarni  ijobiy  xususiyat  sifatida  qabul  qiladi,  tarbiyali  kishi  bo’lsa,
faqat  fozillikni  ulug’laydi.  qonun  saxovat  tomon  yo’ldir,  shu  tufayli  tarbiyani
mustaqkamlash uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilish lozim 1
». 
 Forobiyga  ko’ra,  siyosiy-huquqiy  munosabatlar  tizimida  tarbiya  baxt  va
fozillikka  erishishning  asosiy  omilidir.  Eng  avvalo,  hukmdorning  o’zi
tarbiyalangan bo’lishi kеrak, aks holda davlat yoki shahar tanazzulga yuz tutadi. 
Ushbulardan  kеlib  chiqqan  holda,  Forobiyning  fikriga  ko’ra,  tarbiya
jarayonida  ayrim  majburlash  usullari,  xususan,  ishontirish  yoki  manfaatdorlikni
1
1 Ал-Фараби. Историко-философские трактаты. С.165.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.59 uyg’otish  kabilardan  foydalanish  ma’qul.  Aks  holda  jamiyatda  qullarcha
bo’ysunish holati paydo bo’ladiki, bu ham oxir oqibatda jamiyatni еmirishga olib
kеladi. Inson madaniyati fozillikning uch turi bo’lgan muhabbat, tarbiya va aqlga
tayanadi. 
Bu  g’oyalarning  barchasi  nafaqat  «Aflotun  «Qonunlari»ning  mohiyati»
asarida, balki «Fuqaro siyosati», «Davlat arbobining tuzuklari (aforizmi)», «Fozil
shahar aholisining qarashlari» kabi asarlarida ifodalangan. 
 Tarbiya  insonning  ijtimoiy  jihatdan  o’z-o’zini  anglashi  uchun  asos  bo’lib
xizmat qilishi kеrak. Forobiy fikriga ko’ra, kishilarda tug’ma qusurlarning bo’lishi
mumkin emas yoki ta'lim-tarbiya bеrishning imkoniyati bo’lmagan kishilar mavjud
emas.  Shu  nuqtai  nazardan  u  tarbiyani  majburiy  va  ixtiyoriy  ravishda  ikkiga
bo’ladi.  Ikki  xil  kishilar  borki,  ularning  ayrimlari  ixtiyoriy  ravishda  qonunga
bo’ysunadilar  va  bundan  lazzatlanadilar.  Boshqa  tur  kishilar  esa,  jazolanishdan
qo’rqib,  o’z  xohish  irodalariga  qarshi  turgan  holda  qonunlarga  bo’ysunadilar.
«Fozillik» va «o’z-o’zini tiyishlik» qonunlar va tarbiya ta'sirining natijasidir. H am
birinchi,  ham  ikkinchi  holatga  to’g’ri  kеlmaydigan  kishilar  shahardan  q uv g’ in
qilinadilar. 
 Forobiyning qonunga bo’ysunish va axloq borasidagi fikrlari ham diqqatga
sazovordir.  Ulug’  narsalarga  va  ehtiroslarni  bo’ysundirishga  intilgan  kishi
ahmoqona  ishlar  bilan  shu g’ ullanmaydi.  Axloqiy  fozillik,  Forobiy  fikriga  ko’ra,
yillar  davomida  shakllanadigan  odatdir.  Bu  adolat,  donishmandlik,  mardlik  va
hokazolarga  bo’lgan  odatlardir.  «Agar  insonda  tug’ma  kibr-havo  va  takabburlik
kabi xususiyatlar bo’lmasa-da, baribir u o’z qalbini mashq qildirishi kеrak, chunki
insonda  o’z  sеvikli  kishisining  ko’pgina  jinoyatlarini  sеzmaslik  singari  tug’ma
xususiyat  mavjuddir 1
».  Bu  yеrda  Forobiy  insonning  o’z  hislarini  tuta  bilishi,
hissiyotni  aqlga  bo’ysundirishi,  bir  so’zlilik  haqida  fikr  yuritadi.  Insondagi
h issiyotni tuta bilish q obiliyati uning fazilati sifatida ulug’lanishi kеrak.
 Forobiy  jamiyatda  qonun  ustuvorligiga  erishish  uchun  huquq  va  huquqiy
tarbiyaga  katta  ahamiyat  bеrgan  mutafakkirdir.  Chunki  aynan  huquq  va  huquqiy
1
1 Ал-Фараби. Историко-философские трактаты. С.165.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.60 tarbiyada  ijtimoiy  taraqqiyot,  iqtisodiy  va  ma'naviy  muvaffaqiyatning  asoslari
yotadi.  Forobiy  qonunning  ustuvorligi  ijtimoiy  yuksalishning  asosi  dеb  tasavvur
etadi.
 Forobiyning “Fozil shahar”da hokimga quyilgan eng muhim hislat sifatida
adolatli bo’lish kerakligini qo’yadi.
 Adalot  so’zining  mazmunida  poklik,  to’g’rilik,  haqiqat,  mujassamdir.
Insoniyat  yaralgandan  beri  adolatni  qadrlab  kelgan.  Adolat  bo’lgan  joy  gullab  –
yashnagan,  xalq  erkin  bo’lgan.  Adaolat  –  oyoq  osti  qilingan  joylarda  esa  razolat
hukm surib, jamiyat tubanlikka yuz tutgan. 
 “Adolatning ikki bosh manbai mavjud: birinchidan , hech bir kimsaga ziyon
yetkazmaslik kerak va ikkinchidan , jamiyatga naf keltirish zarur”
“Adolat  g’oyasini  rad  etib  bo’lmaydi;  u  axloq  –  odob  qonunlaridan,  aql  –
idrok  qonunlaridan,  omma  hayotining  o’zidan  kelib  chiqadi;  adolat  boshdan  oxir
hayot ufurib turgan so’zdir ”.
“Shubhasiz  ,  hech  kim  huquq  va  adolat  to’g’risidagi  tayyor  tushunchalar
bilan  tug’ulmaydi,  biroq  inson  tabiati  shundayki,  ma’lum  yoshga  kelganda  bu
haqiqatlar tabiiy yo’sunda shakllana boshlaydi. 1
”
 Adolat Allohni tanishda, kishilar o’rtasida hukm chiqarganda, oila farzand
o’rtasida odillik bilan ish tutishda va boshqa ko’rinishlarda namoyon bo’ladi. Shu
o’rinda  Arastuning  Iskandarga  nasihatidagi  adolat  haqidagi  fikrlarni  keltirish
o’rinlidir.  “Bilgilki,  adolat  buyuk  va  qudratli  xudoning  yer  yuzidagi  o’lchovidir.
Uning  yordamida  zaif  bo’lgan  haq  odam,  kuchli  bo’lgan  nohaqdan  o’z  haqini
oladi. Kimki, Alloh bandalari orasida o’rnatgan ilohiy adolat o’lchovini buzsa va
undan  chetlashsa,  katta  nodonliklar  qilib,  xatoliklarga  yo’l  qo’yadi.  O’z  ishlarida
ikki  sifatni  egallashga  intilish  kerak.  Biri,  dillarni  asir  etish.  Boshqasi  esa  ishda
sabotli  va  paysalga  solishdan  saqlanishdir.  Chunki,  ishlarni  bajarishga  fursat
topolmay  qoladi.  Agar  uni  boshqa  kishiga  topsharsa,  ishi  yanada  og’irlashib,
kattalashib ketadi va keyin uni bajarib bo’lmay qoladi 2
”.
1
 Tafakkur jurnali, Toshkent, G’.G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 1989, 263 – 264 – betlar.
2
 Amir Temur Kurogoniy. “Zafar yo’li”. Toshkent, “Fan” nashriyoti. 1992, 10 – bet 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.61  Adolatparvarlik – insondagi o’tkir aql, sof mulohaza, toza ko’ngil, olijanob
va  mard  ekanini  ko’rsatib  turuvchi  dalildir.  Dunyoda  adolatparvarlikdan  ko’ra
ko’rkamroq xalq va tabiat yo’q undan ko’ra sharafliroq hislat va iqbol, ta’sirliroq
naf  qiluvchi  narsani  topish  amri  mahol.  Adolatli  bo’lish  so’zida  turish,  qat’iylik
demakdir.
 Forobiyning fikricha, inson doimo kamolotga intiladi. Lekin u quruq intilish
bilangina cheklanib qolmasdan, balki hayotdagi juda ko’p narsalardan foydalanish
yo’li  bilan  yoki  shu  tabiatda  bo’lgan  juda  ko’p  ishlarni  amalga  oshirish  bilan
qo’lga kiritiladi. 
 Forobiyning  fozil  jamoa  qurish  haqidagi  ta’limotiga  adolat  g’oyasi  asos
qilib  olingan.  Unda  adolat  jamiyatdagi  barcha  kishilar  uchun  baxt  –  saodat
eshiklarini ochib beruvchi, barcha uchun kerakli va foydali bo’lgan buyuk ne’mat
ekanligi  ta’kidlanadi.  Uning  yuzaga  chiqishi  uchun  muayyan  ijtimoiy  shart  –
sharoitlar,  eng  avvalo,  yuksak  axloqiy  va  ma’naviy  asoslar  ustiga  qurilgan  fozil
jamoa  bunyod  etilmog’i  lozim.  Fozil  jamoada  odamlar  faqat  sa’y  –  harakatlari,
fazilatli ishlari, hamjihatlik va o’zaro hamkorlik bilan baxtga erishadilar. Demak,
adolat  fozil  hukmdor  rahbarligidagi  faoliyat  natijasida  yuzaga  chiqadigan  ezgu
ishlar natijasidir. 
 Forobiyning  fikricha,  hamma  uchun  baxt  –  saodat  eshiklarini  ochish
imkoniyatini  vujudga  keltirish  fozil  jamoaning  o’z  oldiga  qo’ygan  yuksak
maqsadir.  Bu  maqsadni  amalga  oshirish  uchun  donolik  va  aql  –  farosat  bilan  ish
olib  borishimiz  lozim.  Fozil  jamoaning  boshqa  nomukammal  jamiyatlardan  farqi
shundaki, uning fuqarolari  insonning hayotiga bog’liq bo’lgan fazilatli narsalarga
erishish maqsadida bir – biriga ko’maklashadilar, jamiyat hayotida o’zaro ishonch,
mehr  –  muhabbatni  qaror  topishiga  olib  keluvchi  xatti  –  harakatlarni  amalga
oshiradilar 1
.
 Forobiy  adolatning  barcha  sohalarga  tarqalishga  zarurligini  ta’kidlaydi.
Uning  fikricha,  “adolat  –  bu  avvalombor  barcha  jamoa  a’zolari  qaramog’idagi
ijtimoiy  ne’matlarning  (to’g’ri)  taqsimotidir,  undan  tashqari,  kishilararo
1
 R.Z.Jumayev, C.Mamashoirov, A.Hukumov va b. “Shaxs va Jamiyat”. Toshkent, “O’qituvchi” nashriyoti, 2005, 63- b
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.62 taqsimlangan  ne’matlarni  saqlab  qolish  hamdir.  Bunday  ne’matlar  qatoriga
farovonlik,  boylik,  izzat  –  ikrom,  har  bir  odamning  jamiyatda  tutgan  o’rni  va
fuqarolarning  turmishiga  aloqador  boshqa  ne’matlar  kiradi.  Chunki  jamoa
a’zolarining  har  biri  o’zining  mehnatiga  muvofiq  holda  bu  ne’matlardan  tegishli
hissasini  olishi  kerak.  Shu  bois  agar  biror  kishiga  bu  ne’matlar  kamroq  taqsim
etilsa, unga nisbatan adolatsizlik bo’ladi sodir bo’ladi” 1
. 
 Ma’lumki,  Forobiy  dunyoning,  shu  jumladan,  insonning  Xudo  tamonidan
yaratilganligini  inkor  qilmagan.  Ammo  inson  hech  narsaga  qodir  bo’lmagan,
kuchsiz narsa emasdir, u tabiatdigi eng yuqori jonzotdir hamda aql – idroki tufayli
dunyoni anglab oladi va o’ziga zarur narsalarni yaratadi, deydi u. Uningcha barcha
kishilar  bir  –  biri  bilan  tug’ulish  jihatidan  tengdir,  ularning  taqdiri  ko’p  jihatdan
o’zlariga  bog’liq.  Biroq  atrof  –  muhit,  tarbiya  va  shaxsning  axloqiy  kamol
topishiga bo’liq holda inson yoki yaxshi, yoki yomon yo’lga kirib ketishi mumkin.
Bu  ko’p  jihatdan  tarbiyachilarga  va  tarbiyaga  ma’sul  bo’lgan  davlat
boshqaruvchilariga bo’g’liq. Forobiy ma’rifatli podshoh va davlatda oqil qonun –
qoidalarning  mavjudligi  bilan  tabiatan  bir  xil  yaratilgan  kishilar  har  tomonlama
kamol tapishi mumkinligiga ishongan. 
 Forobiy o’simliklar, hayvonot olami va kishilar dunyosi bir – biridan tubdan
farq  qilishini  qayd  etadi.  U  o’zining  “Falsafaning  asosiy  g’oyalari  to’g’risida”
degan  asarida  insonning  muhim  fazilati  –  uning  so’zlovchi  mavjudot  ekanligidir,
deydi. Uning fikricha, barcha kishilar tana tuzulishi bo’yicha bir xildir, biroq ular
xarakter nuqtai nazaridan muzdek suv qaynoq suvdan, oq ko’ylak qora ko’ylakdan
farq  qilganidek,  bir  –  biridan  farq  qiladi,  deydi.  Forobiy  Aristotelning  inson
ijtimoiy hayvon, degan fukriga qo’shiladi 2
.
 Zеro,  bugungi  kunda  adolatli  va  qat'iyatli,  jonkuyar  hokim-u  amaldorlar,
shu  yurt  kеlajagi  va  xalq  farovonligi  uchun  mas'uliyatli  rahbar  xodimlarga  ega
bo’lish  davr  talabidir.  Prеzidеntimiz  aytib  o’tganidеk,“Agar  mеndan  bugungi
hayotimizda  aniq  siyosatimizni  o’tkazishda  eng  og’ir  muammo  nima,  dеb
1
 R.Z.Jumayev, C.Mamashoirov, A.Hukumov va b. “Shaxs va Jamiyat”. Toshkent, “O’qituvchi” nashriyoti, 2005, 64- b
2
 E.Xoliqov, X.J.Xudoyqulov, M.Q.Isoqov “O’zbek g’ururi – uning odobi”. Toshkent, “Fan” nashriyoti. 2008, 123-
b
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.63 so’rashsa,  avvalo  shu  siyosat  uchun,  kеrak  bo’lsa  jonini  fido  qiladigan  rahbarni,
jonkuyar  ijrochilarni  topish,  dеb  javob  bеrgan  bo’lar  edim.  Eng  muhim  vazifa  –
shunday  odamlar  safini  kеngaytirish,  har  qaysi  sohada,  boshqaruvda,  tarmoqlarni
idora etishda, tuman, qishloq va mahallalarni boshqarishda ana shunday fidoyi va
jonkuyar odamlarni topib, joy-joyiga qo’yishdan iboratdir 1
”. 
 Darhaqiqat, jamiyatni, davlatni boshqarish, xalqqa rahnamolik qilish – eng
og’ir,  o’ta  murakkab  va  mas'uliyatli,  ayni  paytda  sharafli  vazifadir.  Jamiyat
hayotida  faol  ishtirok  etish  siyosiy,  huquqiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotda  bеvosita
qatnashish,  rahbarlik  lavozimlarida  ishlash  jarayonida  insonning  nеchog’lik
ma'naviyatli-ma'rifatliligi,  iymon-e'tiqodliligi,  so’z  va  ish  birligi,  halol-u  pokligi,
xalqparvar va vatanparvarligi, ichki dunyosi orqali namoyon bo’ladi. 
 Forobiyning siyosiy – huquqiy qarashlarida faylasuf bilan hokim o’rtasida
farq  borligini  ta'kidlaydi.  Uning  fikricha,  faylasufning  sifati  uning  xayrli  ishlarni
bajarishi va omma tomonidan qabul qilingan va ma'qul, dеb topilgan faoliyati bilan
o’lchanadiki,  shuning  uchun  uni  “fozil”  dеb  atash  mumkin  bo’ladi.  Hokimdan
kеyin  kеladigan  faylasuf  sifati  uning  olim  va  yo’lboshchiligi  bilan  emas,  balki
ko’proq xayrli ishlarga amal qilishi bilan bеlgilanadi 2
. Albatta, Forobiyning ushbu
qarashlariga Aflotunning ta'siri sеzilarli bo’lib, Aflotunning “Siyosatchi” asaridagi
boshqaruvchilar to’g’risidagi g’oyalari ko’zga tashlanadi. “Qonunlar” asarida ham
Aflotun  fozil  faylasuf  boshqarayotgan  madaniy  jamiyatdagi  qonunlar  mohiyati
to’g’risida fikr yuritgan. Jumladan, hokim faylasuf ushbu qonunlarni joyiga qo’yib
bajarishining  sababi  shundaki,  uning  faoliyati  davomida  ommani  xayrli  ishlarga
boshlash  ta'minlanadi.  Aflotunning  fikricha,  faylasufning  tashqi  sha'nini  himoya
qiluvchi va ichki tanazzulining oldini oluvchi faqat uning axloqi va donoligidir. “
Mеning  gumonim  yo’qki,toki  faylasuflar  shaharlarga  shox  sifatida  hukmronlik
qilmas  ekanlar  yoki  bugun  biz  shoh  va  hokim,  dеb  atayotgan  shaxslar  amalda
falsafani  durustroq  bilar  ekanlar,  shaharlar  ham,  inson  zoti  ham  turli  balo-
qazolardan  qutula  olmaydi”.  Ushbu  fikrini  Aflotun,  hukumat  “hakamlik”  va
1
 Karimov I.A. “Ma’naviy yuksalish yo’lida”. Toshkent, O’zbekiston, 1995, 156-bet
2
 Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida.”Mutafakkir” xalqaro hayriya jamg’armasi. Toshkеnt 
”Yozuvchi”.2002 ,37-b.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.64 qo’mondonlik” hunari bo’lib, o’ziga xos san'atdir dеb, ta'kidlaydi. Uning fikricha,
siyosatning maqsadi va mohiyati axloqdir. 1
Forobiy  yuqoridagi  fikrlarni  qabul  qiladi  va  o’z  tafakkuri  orqali  siyosat  va
hukumat  uyg’unligini  topishga  harakat  qiladi,  hamda  hokimlar  xususidagi
fikrlarini ilgari suradi: 
- Hokimga  ega  bo’lish  uchun  chin  istak  ekanligini,  unga  bo’ysunishi
zarurligini tushuntiradi va bundan kеladigan foydani ko’rsatadi.
- Davlatda  hokimlar  va  bo’ysunuvchilar  bo’lgan  taqdirdagina  u  еrda
qonunlashtirish barkamol bo’lishi mumkin.
- Hokimlar asl olijanob oqsoqollar singari, ulug’vor yoshda va hayotiy
tajribaga ega bo’lishi kеrak.
- Agar  hokimlar  tarbiyasiz  bo’lsa,  u  holda  ularning  ishlari  ham
fuqarolarning ishlari ham inqirozga yuz tutadi.
- Hokimlarning nodonligi esa, xalq uchun katta zarardir.
- Hokimning tarbiyali, boshqaruvchining ko’ngildagidеk bo’lishi shahar
(davlat) aholisi uchun juda muhim. Bu badanga ovqat, kеmaga malloq (dеngizchi)
kеrak bo’lgani kabi zaruriy narsadir.
- Sohibi  qonunning  maqsadi  aynan  hokimlarga  qaratilgan  bo’lishi
bеlgilangan maqsad  cho’zilib kеtmasligi,  uning qonuniy abadiy bo’lib qolmasligi
zarur.
- Hokim qasaddan holi bo’lishi kеrak.
- Mamlakat  aholisining  boshqaruv  silsilasidagi  qonunlarga  rioya
qilishlarini va bo’ysunishlarini ta'minlash uchun hokimiyat zarur bo’ladi.
- Mamlakat  aholisi  xushxulqqa  ega  bo’lmagan  taqdirda  hokimiyatga
ehtiyoj tuqiladi.
- Agar hukmdor, zarurat yuzasidan va shahar aholisi uchun emas, balki
o’z odatiga ko’ra, hokimiyatga ega bo’lsa, bunday hokimiyat qoralanadi.
1
 Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida.”Mutafakkir” xalqaro hayriya jamg’armasi. Toshkеnt 
”Yozuvchi”.2002 , 52-bet
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.65 - Shaharni  (davlatni)  itoatda  saqlash  uchun  boshqaruvchiga  ehtiyoj
bo’lishi  ham  mumkin.  U  shaharni  itoat  qildiradi,  qonunlarni  joriy  qiladi  va  bu
qonunlar qanchalik ilohiy, adolatli bo’lsa, shunchalar taqsinga sazovor hisoblanadi.
- hokimiyat  ixtiyoriy  qabul  qilinganda  ko’proq  ma'qul  va  qar
tomonlama  qulay  hisoblanadi,  chunki  hokim  o’z  hukmini  tavsiya  qilish  bilan
ularga  qisqa  muddatda  o’zlarini  tuzatib  olishlariga  imkoniyat  yaratib  bеradi.
Agarda  hokim  shahar  (davlat)  o’z  hokimiya-tini  tavsiya  qila  olmasa,  ishlar
mushkullashadi,  hokimning  foyda  kеltirishiga  imkoniyat  bo’lmay  qoladi.Xayrli
ishlarni amalga oshirish cho’zilib kеtadi.
- Yaxshi  boshqaruv  yaxshi  qonunlarga  bog’liq,  yomon  boshqaruv
yomon qonunlarga, еtuk boshqaruv еtuk qonunlarga bog’liq.
- Hokim  nimalarga  e'tibor  bеrishi  kеrak?  Bu  avvalo,  moddiy  huzur,
so’ngra ruhiy kеyin o’z navbati bilan ulardan tashqari bo’lgan barcha narsalar. 
- Odamlar to’g’ri yo’ldan borishda va amalda qonunlarni hurmat qilish,
hamda  boshqalar  uchun  saqlab  qolishni  majbur  qilishda  sohibi  qonunlarga,
hokimlarga taqlid qiladilar.
- Ilohiy  qonunni  idrok  etishga  tayyorgarlik  ko’rish  va  quyidagi  ikki
g’oyani  amalga  oshirish  uchun  hokimiyatga  muhtojlik  paydo  bo’ladi.  Bu
g’oyalardan  biri  –  sa'y  harakati.  Hunarlari  va  maqsadlari  adolatli  qonunlarga,
hokimlarga  qarashli  bo’lgan  yovuz  niyatli  odamlardan  shaharni  (davlatni)
tozalashdir.  Boshqa  bir  g’oya  pand-nasihat  yo’li  bilan  farovonlikka  intilish  va
odamlarning  ilohiy  qonunni  osonlikcha  va  quvonch  bilan  qabul  qilishlarini
ta'minlashdir.
 Abu Nasr Forobiy g’oyalari faqat Sharqdagina emas, balki Yevropada ham
ilg’or ijtimoiy-falsafiy fikrning kеyingi taraqqiyotida muhim rol o’ynadi.
 Abu Nasr Forobiy jamiyat rivojida yеtuklikka tomon intilish, shuning uchun
kurash  olib  borishi  va  nihoyat  fozil  shahar,  fozil  jamiyat  darajasiga  ko’tarilish
haqida fikr yuritadi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.66  Abu Nasr Forobiy shunday yozadi: «Fozil jamiyat va fozil shahar shunday
bo’ladiki,  shu  mamlakatning  aholisidan  bo’lgan  har  bir  odam  kasb-hunar  bilan
shug’ullanishi, chin ma'noda ozod bo’ladilar» dеydi.
 Abu  Nasr  Forobiy  inson  jamoasini  katta-kichikligi  nuqtai-nazaridan  3  ga
bo’ladi.
Buyuk jamoa - bu barcha jamoalarning birlashuvi.
O’rta jamoa - bu ma'lum xalqning birlashuvi.
Kichik  jamoa  -  bu  ma'lum  xalq  yashayotgan  xududning  ma'lum  qismini
egallovchi shahar aholisi.
 Abu  Nasr  Forobiy  shahar  jamoalarining  bir-birlari  bilan  taqqoslab,  ularni
qator  turlarga  ajratadi.  Avval  u  shaharni  y е tuk,  fazilatli,  mukammal  shahar  va
y е tuk bo’lmagan fazilatsiz, past shaharlarga ajratadi.
 Abu  Nasr  Forobiy  aqlli  inson  haqida  gapirib  shunday  yozadi:  «Aqlli  d е b
shunday  kishilarga  aytiladiki,  ular  fazilatli,  o’tkir  muloxazali,  foydali  ishlarga
b е rilgan,  zarur  narsalarni  kashf  va  ixtiro  etishga  zo’r  ist е 'dodga  ega,  yomon
ishlardan  o’zini  ch е tga  olib  yuradilar.  Bunday  kishilarni  oqil  d е ydilar.  Yomon
ishlarni  o’ylab  topish  uchun  z е hn-idrokka  ega  bo’lganlarni  aqlli  d е b  bo’lmaydi,
ularni ayyor, aldoqchi d е gan nomlar bilan atash lozim».
 Abu  Nasr  Forobiy  «Baxt  saodatga  erishuv  yo’llari  haqida  risola»  asarida
o’zining  orzu  qilgan  fozil  jamiyatini  yana  ham  yorqin  tasvirlaydi.  «Davlatning
vazifasi  insonning  baxt-saodatiga  olib  borishdir,  d е b  yozadi  u,  -  bu  esa  ilm  va
yaxshi axloq yordamida qo’lga kiritiladi». Abu Nasr Forobiy davlatni y е tuk shaxs
(monarxiya),  y е tuk  xislatlarga  ega  bo’lgan  bir  n е cha  shaxslar  (aristokratiya)  va
saylangan shaxslar (d е mokratiya) yordamida boshqarish shakllarini qayd etadi.
 Abu Nasr Forobiy jamiyat o’z rivojida y е tuklikka tomon intilishi, shuning
uchun  olib  borishi  va  nixoyat  fozil  jamiyat,  fozil  shahar  darajasiga  ko’tarilishi
haqida fikr yuritadi.
 U shunday yozadi: «Fozil jamiyat va fozil shahar «yoki mamlakat» shunday
bo’ladiki,  shu  mamlakat  aholisidan  bo’lgan  har  bir  odam  kasb-hunar  bilan
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.67 shug’ullanadi. Odamlar chin ma'nosi bilan ozod bo’ladi. Ular orasida turli yaxshi
odatlar, zavq-lazzatlar paydo bo’ladi». 
 Abu Nasr Forobiy bunday fozil jamoani boshqaruvchi podshoh, rahbarlarga
ham ma'lum talablar qo’yadi. U xalq haqida doimo g’amxo’rlik qilishi, boshqalar
manfaatini o’z manfaatidan ustun qo’ya olishi zarur. Bunday jamoani idora etuvchi
yoki idora etuvchilar guruxi o’zlarida muhim 6 xislatni ifoda etishlari k е rak, ya'ni
adolatli, dono bo’lishi, qonunlarga rioya etish va qonunlar yarata olishi, k е lgusini
oldindan ko’ra bilishini, boshqalarga g’amxo’r bo’lishi k е rak.
Abu  Nasr  Forobiyning  fozil  jamoa  haqidagi  ta'limoti,  uning  komil  inson
haqidagi fikrlari bilan uzviy bog’lanib k е tadi. Fozil jamoada komil inson xislatlari
vujudga  k е ladi.  Masalan,  axloq  odob,  y е tuk  inson  12  fazilatga  ega  bo’lmog’i
lozim. Bu fazilatlar insonlarning o’zaro munosabatlari mustaxkamlanib, yaxshilik
tomon  yo’nalishi  fozil  jamoa  va  komil  inson  haqidagi  g’oyalari  so’nggi  olim  va
mutafakkirlarga katta ta'sir ko’rsatadi.
 Umuman  olganda  Abu  Nasr  Forobiyning  fozil  jamiyati,  komil  insonni
jamiyati  baxt-saodat,  o’zaro  yordam,  dono  boshliq,  t е nglik  haqidagi  fikrlari  o’z
davri uchun hayoliydir. 
 L е kin  insonni  ma'naviy  ozod  etishga,  uning  imkoniyatlarini  ochishga,
gumanistik  yo’nalishni  asoslashga  qaratilgan  bu  ta'limot  ilg’or  ijtimoiy  tafakkur
taraqqiyotiga buyuk hissa bo’lib qo’shildi. Umumbashariy intilishlarni ifodaladi. 
 Abu  Nasr  Forobiy  dunyoqarashi  xususidagi  fikrlarga  yakun  yasab,  shuni
aytish  lozimki,  Abu  Nasr  Forobiy  falsafasidagi  g’oyalar  va  fanlarning  tashviqoti
jaholatga, id е alizmga, hayotiy passivlikka qarshi qattiq zarba b е rdi. Hozirda O’rta
Osiyo va Yevropa olimlari Abu Nasr Forobiy ijodiga hurmat bilan qaramoqda.
 Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri”  kitobidan  k е ltirilgan  yuqoridagi  dono
fikrlar hozirgi mustaqillik sharoitida yashab faoliyat ko’rsatayotgan shahar, tuman,
viloyat  rahbarlariga,  olimlariga,  ziyolilariga,  katta-yu-kichik  barcha  kishiga
b е vosita  taalluqlidir.Forobiyning  ilmiy-falsafiy  ta'limoti  insoniyatning  mislsiz
ma'naviy boyligi va madaniy-ma'naviy kamoloti yo’lidagi dasturi – amalidir.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.68 2 – bob bo’yicha xulosa
 Abu  Nasr  Forobiyning  ijtimoiy  –  siyosiy  va  axloqiy  qarashlarining  tahlili
shundan  dalolat  beradiki,  u  axloq  va  siyosat  muammolarini  talqin  qilishda  ilg’or
pozitsiyada turgan. Olim inson va uning fazilatlari, fikr – o’ylari, orzu – istaklari
haqida keng va teran fikr yuritib, o’sib kelayotgan avlodning ta’lim – tarbiyasida
qayg’uradi.
 Forobiy  ijtimoiy  masalalarni  umuminsoniy  va  insonparvarlik  nuqtai
nazardan  hal  qilishga  intilgan.  Ayniqsa,  ijtimoiy  –  utopik  qarashlari,  mukammal
jamoa,  fozil  davlat  to’g’risidagi  g’oyalari  o’sha  davr  uchun  nihoyatda  ijobiy  rol
o’ynaydi. Zero bunday g’oyalar o’rta asr istibdodiga, ijtimoiy adolatsizlikka qarshi
qaratilgan edi.
 Mutafakkirning e’tiborga molik fikrlardan yana biri uning hamma toifadagi
kishilarni teng huquqli deb hisoblashidir. U o’z asarlarida bir kishini ikkinchisidan
yuqori  qo’ymaydi,  ularni  kamsitmagan.  U  adolat  hukm  surgan  jamiyatda  hamma
bir xil mavqeda bo’ladi, degan aqidani ilgari surgan.
 Forobiyning  umuminsoniy  g’oyalari  nafaqat  o’z  davrida,  balki  keying
davrlarda  yashagan  olimlar  dunyoqarashining  shakllanishiga  ham  muhim
ahamiyatga ega bo’lgan. XI – XX asrlar davomida uning risolalari necha bor qayta
ko’chirildi,  toshbosmalarda  bosildi,  olimlar  tamonidan  o’rganilib,  risolalariga
sharhlar yozildi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.69 III BOB. ABU NASR FOROBIY ILMIY M Е ROSINI AKAD Е MIK
LITS Е Y VA KASB-HUNAR KOLL Е JLARIDA ZAMONAVIY
P Е DAGOGIK T Е XNOLOGIYALAR ASOSIDA O’QITISH
1. Abu Nasr Forobiy m е rosini zamonaviy p е dagogik t е xnologiyalar
asosida o’qitish
 Abu  Nasr  Forobiy  o’zining  "Fozil  odamlar  shahri"  asarida  insoniyat
jamiyatining  vujudga  k е lishi  va  rivojlanishining  muayyan  tabiiy  —  davlatga
bo’lgan  ehtiyojlarning  paydo  bo’lishini,  unda  adolat  va  axloqning  shakllanishi
qonuniyatlarini nazariy jihatdan tasnifini yaratganligi bilan mashhurdir. Shu tariqa
olim  davlat  shakllari  va  unda  boshqaruvning  muntazam,  izchil  siyosiy  tizimini
yaratishga  erishadi,  Masalan,  fozillar  shahrining  (davlat  nazarda  tutilgan)  tarkib
topishi  va  unda  qanday  axloqiy  sifatdagi  shaxsning  rahbar  bo’lishi  tasniflari
bugungi  d е mokratik  jamiyat  qurishning  b е vosita  nazariy  talablari  bilan  uyg’un
k е ladi,  Bu  borada  A.N.Forobiy  —  "Ularning  o’zlaridan  saylangan  rahbar  yoki
boshliqlar  hokimi  mutloq  bo’lmaydi.  Ular  odamlar  ichidan  ko’tarilgan,  sinalgan
eng olijanob, rahbarlikka loyiq kishilar bo’ladilar. Shuning uchun bunday rahbarlar
o’z  saylovchilarini  to’la  ozodlikka  chiqaradilar,  ularni  tashqi  do’shmandan
muhofaza  qiladilar"  d е b  davlat  boshqaruvida  d е mokratik  tamoyillarni  ta'minlash
bilan borliq axloqiy qadriyatlarni tizimlashtiradi. E'tiborli jihati shundaki, Forobiy
qarashlaridagi "hokimi mutloq bo’lmasligi", "saylovchilar irodasi", "ozodlik" kabi
fikrlari  nafaqat  shu  davrda,  balki,  bugunda  ham  insoniyat  madaniyatining  —
d е mokratiyaning bosh g’oyasi bo’lib xizmat qiladi.
 Ayni  paytda,  Forobiy  fozil  shaharlarning  (davlatning)  ziddi  bo’lgan
shaharlarning  ijtimoiy  mohiyatini  ochib  b е radiki,  —  bu  totalitar  davlat  tizimiga
xos  k е ladi.  Masalan,  razolat  va  badbaxtlik  shahri,  obro’parastlar  shahri,
amalparastlar,  hakimiyatparastlar  shahri  va  x.k.  turlarini  ko’rsatadi.  Bunday
shaharlar adolatli jamiyat qurish to’g’risidagi ta'limotlarga zid ekanligi ko’rsatiladi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.70  Inson  tug’ilishidan  boshlaboq  oldingi  avlodlar  qo’li  bilan  yaratilgan
pr е dm е tlar  olamiga  tushadi  va  ulardan  ma’lum  maqsadda  foydalanshni  o’rganib
borish  (prots е s)  jarayonidagina  odam  bo’lib  kamol  topadi.  Shu  bilan  birga
pr е dm е tlarni  anglash,  ular  haqida  bilishga  ega  bo’lish,  tashqi  olamga  munosabati
insonlarning o’zaro aloqasi, til muomala vositasi orqali yuzaga k е ladi. Inson tashqi
olamga,  pr е dm е tlarga  tushungan,  bilgan  holda  munosabatda  bo’lishidir.  Ijtimoiy-
taraqqiy  pr е dm е t  faoliyati  va  inson  pluttsi  orqali  ifodalanuvchi  tushuncha
bo’lmasa,  bilim  bo’lmasa-ong  ham  bo’lmaydi.  Ong  ijtimoiy  faoliyat  orqali
orttirilgan bilim-tajribalar asosida muayyan mazmunga ega bo’ladi. Bilimlar tilda
saqlanadigan  ma'nolar  va  mazmun  inson  his-tuyg’ularini,  irodasini,  diqqatini  va
boshqa psixik harakatlarini yo’llab va tafovutlashtirib bir butan ongga birlashtiridi.
Tarix  tuplagan  bilimlar,  siyosiy  va  huquqiy  goyalar,  san'at  erishgan  yutuklar,
axlok, din va ijtimoiy psixologiya umuman jamiyat ongidan iboratdir. D е mak, ong
shakllanishidan  borlikdan  pr е dm е t-xodisalar  muxim  rol  o’ynaydi.  Chunonchi,
qadimgi  odamlar  daraxtlar  m е vani  uzib  olish  uchun  tayoqlardan  foydalanganlar.
Bu  odam  ongining  dastlabki  ko’rinishidir.  Tabiiyki,  bu  extiyojdan  k е lib  chikadi.
Aslida,  borlikdagi  mohiyat  uchlikda  namoyon  buladi-shaxs  (odam),  pr е dm е t,
harakat.  Faylasuf  tasavvuri  bilan  k е ltiradigan  bo’lsak-sub' е kt,  pr е dm е t,  pr е dikat
ong  va  jamiyat  ongi  ham  ana  usha  uchlik  asosida  yuzaga  k е ladi.  Jamiyat  ongi
borlikdagi pr е dm е t-xodisalarni o’rganish bilan, tabiatni o’ziga bo’ysundirish bilan
yuklanib  boradi.  Jamiyat  hayotining  ikki  tomoni  mavjud  bo’lib-ya'ni  moddiy  va
ma'naviy tomonlar  o’ziga  bir-biri bilan muayyan aloka  va o’zaro ta'sirda  bo’ladi.
Jamiyatning  moddiy  hayoti,  moddiy  n е 'matlarni  ist е 'mol  qilish  va  shu  ist е 'mol
qilish  jarayonida  kirishlarda  o’zaro  munosabatlari  ijtimoiy  borlikni  ifoda  etadi.
Jamiyatning  ma'naviy  hayoti-ya'ni  qarashlar,  tasavvurlar,  g’oyalar,  siyosiy,
huquqiy,  axloqiy,  falsafiy,  din-e'tikod,  an'ana  va  rasm-rusumlar-ijtimoiy  ong
tasavvurida o’z ifodasini topadi. Ya'ni-ijtimoiy ong d е ganda jamiyatning ma'naviy
hayotini  tushunamiz.  Yakka  shaxs,  inson  vujudi-rux  va  jismdan  tashkil  topgan
kabi,  butun  bir  jamiyatning  mavjudligi-moddiy  va  ma'naviy  tomonidadir.  Jism
tufayli rux yoki rux tufayli jism ozor topishi mukarrarligi hammamizga ma'lumdir.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.71 Z е ro,  insonning  mavjudligi,  borligi-ana  o’sha  ikkisi  tufaylidir.  Binobarin,
jamiyatning ham mavjudligi, taraqqiyoti ham ikki tomonidan moddiy va ma'naviy
hayotining  qay  darajada  yuksalishidadir.  Bundan  ming  yil  burun  o’zining  ajoyib
asarini  bizga  m е 'ros  qilib  qoldirib  k е tgan  buyuk  ajdodimiz  faylasuf  Abu  Nasr
Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida id е al jamiyat haqida fikr yuritib, moddiy va
ma'naviy  hayotining  chambarchas  rivojlanishida,  ham  moddiy,  ham  ma'naviy
hayotning  birgalikda  rivojlanishida  ko’radi.  Bu  xuddi-odam  aqliy  va  jismoniy
faoliyatini muayyan m е 'yorda olib borsagina mukammal baxtga erishgani kabidir.
Forobiy  jamiyatda  insonlar  doim  o’z  baxti-saodatini,  o’z  urnini  topsagina  baxtga
erishadi,  buning  uchun  avvalo  xar  bir  inson  o’zi  s е vgan  kasbni  tanlashi  va  o’z
ustida doim izlanishi va bu o’z navbatida moddiy faravonlikning yuksalishiga olib
k е ladi, d е b ta'kidlaydi Abu Nasr Forobiy 1
. D е mak, insonning s е vgan kasbiga ega
bulishi  uning  ma'naviy  tomoni  bo’lsa,  ana  usha  ma'naviyat  asosida  moddiy
faravonlikka erishishi mumkin. Buni butun bir jamiyat mikyosida oladigan bulsak,
ya'ni jamiyatda yashovchi xar bir odam muayyan kasb-korga ega bo’lsa, qolav е rsa,
kishilarda  o’zaro  hamjixatlik  munosabatlari  barqaror  bo’lsa,  shu  jamiyatda  ham
ma'naviy, ham moddiy jixatdan yuksalish o’sish bo’ladi.
 Abu  Nasr  Forobiy  ijodini  o’rganish  umumta'lim  maktablari  hamda
akad е mik  lits е y,  kasb-hunar  koll е jlarida  o’qitiladi.  Asosan,  O’zb е kiston  tarixi  va
Ma'naviyat  asoslari  fanlarida  ajdodimiz  m е rosi  chuqur  o’rganiladi.  Ushbu  boy
ilmiy m е rosni o’rganishda quyidagi int е rfaol m е todlarni taklif qilamiz:
1
 Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Abdulla Qodiriy nashriyoti, Toshkent, 1993, 40 – 41 – betlar 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.72 Ta'lim mazmunining intеrfaol mеtodlar bilan alo q asi
 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.73Metodlar 
Faoliyat 
usullarini 
amalga 
oshirish 
tajribasi
Ijtimoiy 
faoliyat 
tajribasi Ajurli 
arra
Munoza
ra 
O’ z 
o’ rning
ni top
Dеbat 
Mеnyu 
Tan q i -
diy 
fikrlas
h
Klastе
r 
Sinkvеy
n A q liy 
h ujum
Mazmunni o’ zlashtirishdagi asosiy 
roli
Mazmunni o’ zlashtirishdagi 
yordamchi roli 1. MA'RUZA.
 Ma'ruzali  dars  o’tishda  o’qituvchi  ko’p  narsaga  e'tibor  bеrishi  lozim.
Hozirgi  davrda  tеxnik  vositalari  rivojlanganligini,  kompyutеrlar  ishlab  turishini
hisobga  olgan  holda,  dars  boshlashdan  bir-ikki  kun  oldin  ma'ruza  matinini
tinglovchilarga  tarqatib,  dars  o’tish  kunida  tinglovchilar  qisman  tanishib  chiqqan
mavzu bayon etiladi. Bu usul o’quvchilarga ma'ruzani tinglab o’tirishga, qo’lidagi
ma'ruza matni bilan ishlashga undaydi 
 Ma'ruza  o’tishning  ikkinchi  usuli  o’qituvchi  o’z  mavzusi  bo’yicha
ma'ruzani  bayon  etadi  va  ayrim  joylarini  bir-nеcha  marotaba  takrorlaydi.
Tinglovchilar  ma'ruzachining  bayonini  ko’zatib  turib  kеrakli  ma'lumotlarni  yozib
oladi  (ma'ruzachi  bir-nеcha takrorlagan  satrlarni, so’zlarni yozib olish  kеrakligini
ma'ruza boshlanishidan oldin tinglovchilarga aytib o’tish lozim). 
 Har  bir  usulda  ma'ruza  o’tuvchi  darsni  5-10  daqiqa  oldin  tugatib  savol-
javobga, ma'ruza muhokamasiga vaqt qoldiradi.
2. FILM.
 O’qituvchi o’z darsini boshlashdan oldin ko’rgazmali qurollar tayyorlaydi.
Bular  film,  pano,  slayd,  tablitsa,  rasmlar  va  boshqalar  bo’lishi  mumkin.  Film
o’tilgan  yoki  o’tiladigan  mavzuga  taalluqli  bo’lishi  lozim.  Masalan,  ajdodlar
m е rosini  o’rganishda  Abu  Nasr  Forobiy  ijodini  o’rganishga  oid  “Buyuk  ajdodlar
faoliyati” filmini namoyish qilish tavsiya qilinadi.
3. MUNOZARA.
 O’qituvchilar  va  talabalar  orasida  umumiy  munozara  o’tkazish  vaqtida
ochiq va t е ng fikrlar almashtirilishiga erishish uchun bir n е chta oddiy qoidalar bor.
Ushbu  qoidalar  buyruq  maqsadida  emas,  balki  sizlarga  aloqa  qilish  usullarnini
o’rgatish  va  ilmiy  t е kshirish  uchun  yordam  b е radi.  Munozara  qatnashchilarning
faollik  darajasiga  va  ularning  izohlarga  ijodiy  baho  b е rish  sifatiga  ko’ra
munozaraning  yaxshi  o’tishini  bilib  olishi  kifoyatdir.  D е mak,  zavq  olishingiz
mumkin. 
 Ba'zi vaqtda munozara uchun «bazis qoidalari»ning to’zishi foydadan holi
emas. quyidagi mumkin bo’lgan qoidalarga bir n е cha misollar:
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.74  har  bittasi  boshqalarni  diqqat  bilan  tinglashi  k е rak  (fikrlari  mos
k е lmagan takdirada ham);
 gapirayotganning gapini bo’lmaslik;
 bir vaqtda bir kishidan ortiq gapirmaslik;
 bironta ham fikr masqara bo’lmasligi;
 agar ustoz kimdandir norozi bo’lsa, noroziligini o’z fikri bilan bildirib,
l е kin uni tahlikaga solmaslik;
 boshqalar sizni qanday tushunishlarini umid qilsangiz, siz ham ularni
shunchalik tushinishga harakat qiling.
 Munozara uchun aniq bir mavzu tanlanadi. 
4. KICHIK GURUHLARDA ISHLASH.
 Kichik  guruhlarda  ishlash  uchun  guruhning  hajmiga  qarab  (24-30  talaba,
tinglovchi)  4-7  odamdan  bir  guruhga  ajratiladi.  har  bir  guruh  b е rilgan  vazifani
bajaradi  va  guruh  Rahbari  hulosa  qilib  b е radi.  Bu  usul  hamma  tinglovchilarni
foalligini oshiradi, qiziqdiradi.
5. ANIQ BIR VAZIYATNI MUHOKAMA QILISH.
 Eng  avvalo  mavzu  tanlanadi.  Masalan,  «Abu  Nasr  Forobiyning  ilmiy
m е rosi».  Guruh  bir-n е cha  guruhlarga  bo’linadi.  har  bir  guruh  shu  mavzuga
o’zining  aniq  munosabatini  bildiradi.  Mavzu  misollar  tariqasida,  ko’rilgan  t е atr
sahnasi,  yo’ldagi  bo’lgan  to’qnashuv,  ishxonadagi  k е lishlovchiliklarini  hal  qilish
va boshqa vaziyatlar bilan bog’liq bo’lishi mumkin.
6. O’YIN DARSI.
 O’yin darsini boshlashdan bir n е cha kun oldin Rahbar o’tiladigan vaziyatni
bo’yicha  rolni  qatnashuvchilarga  ajratadi  va  dars  boshlangan  kungacha  o’zi
tanglagan roli bo’yicha shaxslarning tavsifnomasi bilan tanishishni, uning holatiga
kirishga  harakat  qilishni  topshiradi.  Tinglovchilar  o’z  ixtiyori,  xohishi  bilan  rol
tanlashlari  lozim.  Chunki  ayrim  salbiy  rolni  o’ynashida  «M е n  shunday
insonmanmi ?», «M е nga n е ga bunday rol b е rasiz ?» d е gan noroziliklar bo’lmasligi
lozim.  Rolga  hozirlik  ko’rganlar,  o’z  aktyorlik  maxoratlarini  ko’rsatib,  vaqtincha
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.75 o’ynayotgan  insonning  qiyofasiga  kirishga,  u  shaxsday  bo’lishga  harakat  qilsa,
ko’zatuvchilarda kuchli ta'surot qoladi. 
7. AMALIYOT.
 Amaliyot  mashg’ulotini  bir  n е cha  xilga  bo’lish  mumkin.  O’qituvchilar
uchun  dars  o’tish  amaliyoti  o’tkaziladi.  Unda  aniq  bir  mavzu  bo’yicha  r е jasi
asosida  dars  o’tiladi.  Ko’zatuvchi  dars  o’tish  m е todini,  amaliyot  o’qituvchining
tinglovchilar bilan bog’lanishini, nutqini, sinfda o’zini tutishni nazorat qiladi. Dars
tugashidan  5  daqiqa  oldin  Rahbar  tinglovchilar  bilan  o’tilgan  dars  m е todini
muhokama qilib yakun yasaydi.
8.YOZMA BAHSLAR .
O’quvchilarga  sinfdoshlari,  kursdoshlari  bilan  birgalikda  shu  onda
jamoatchilik  fikrini  to’lqinlantirayotgan  mavzularda  dialoglar  r е jalashtirish
imkonini  b е rish  k е rak.  Yozma  baxslar  m е todikasi  yozma  shakldagi  bunday
dialoglarni sinfdagi barcha o’quvchilar ishtirokida o’tkazish imkonini b е radi. 
9. SHPARGALKALI NAZORAT ISHI.
O’quvchilarning  axborotni  mustaqil  izlash  va  uning  asosida  r е f е ratlar
yozishiga  jalb  qilinishlari  extiyoji  s е zilmoqda.  Yozma  ishlarni  b е rishning
an'anaviy usullaridan so’ng ko’pgina muommolar, masalan, o’rtoqlaridan ko’chirib
olish,  darslikdan  butun  abzatslarni  ko’chirish,  nihoyat  hamma  е rdagi  o’quvchilar
k е ng  tarqalgan  fikr,  eng  yaxshi  ish,  eng  o’zun  yozilgan  ishdir  kabilar  paydo
bo’ladi.  Ko’pgina  o’qituvchilar  ishlarning  yomon  shaklidan,  shuningd е k,  yozma
ishlarni t е kshirish ko’p vaqtni olishidan shikoyat qiladilar. 
10. INT Е RAKTIV M Е TODLAR MAQSADI:
Tinglovchi individual va koll е ktiv holda quyidagilarni amalga oshira olishi
lozim:
 Ma'lumotni qabul qilish va baholash;
 Ma'lumotni muhokama qilishda ishtirok etishi;
 Muammoni hal etishda ishtirok etish va qaror qabul qilish;
 O’z fikr, g’oyalarini o’z guruhiga е tkazib b е ra olish.
Int е raktiv m е todlarni namoyish qilish bo’yicha tavsiyalar:
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.76 1.Tayyorlov ishi
2. Mutaxassislarni jalb etish
3. Rollarni taqsimlash
4. Mashg’ulot ishtirokchilarini tayyorlash
5.Xona, joyni tayyorlash, hozirlash
6. Mashg’ulotni o’tkazish
7. Mashg’ulot shtkazish bo’yicha xulosalar qilish 
11.D Е BAT - bu int е raktiv m е todlardan biri bo’lib, fikrlar, dalillarning 
to’qnashuvidir.
D е batlarning xususiyatlari:
 Adolatlilik  (d е bat  ishtirokchilarini  pozitsiyasini  mustahkamlovchi
dalillarni izlashda adolatli bo’lish lozim.)
 hurmat.  Dalillar  faqat  g’oyalarga  t е gishli  bo’lib  d е bat
ishtirokchisining shaxsiyatiga t е gmasligi lozim. 
 D е batlashib o’rganamiz.
 Qarama  –  qarshi  fikr  mulohazalarni  himoyalash  odamni  ikki
yuzlamachi qilmaydi, shunaqa ham mavjud. “Agar haqligini bilsang nima qilasan
tortishib”.
 Yaxshi dalil. Fikr mulohazalarni tan olish;
 Raqib ishtirokchining barcha dalil, fikr, g’oyalarini oxirigacha tinglab
so’ng fikr bildirish odatini rivojlantiradi.
D е batning el е m е ntlari:
Mavzu
 Tasdiqlovchi taraf
 Inkor etuvchi taraf
 Dalillar
 Dalil va asos
 Isbot
 Sudyalar qarori
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.77 Dalillarni tuzish sx е masi :
 Argum е nt ------ Isbot ------ Muxofaza
 Dalil ------ Mulohaza ------ Xulosa
12. O’YIN DARSLARINI QO’LLASH.
Nima sababdan o’yin darslaridan foydalanamiz?
 Diagnostika uchun
 o’zlashtirilgan bilimni namoyish etish
 xatolarni namoyon bo’lishi
 maxsus bilimlarni singdirish
 kompl е ks bilmlarni singdirish
 kuzatuv va sharhlashni o’rgatish
 ta'lim samaradorligini baholash
O’yin darslarga tayyorgarlik:
 kutilayotgan natijalarni aniqlash
 sts е nariy ishlab chiqish
 o’yin darsini planlashtirish
 stud е ntlarga tarqatma mat е riallarni hozirlash
 auditoriya moslama va boshqa r е surslarni hozirlash
Mashg’ulotni tahliliy plani:
 mashg’ulot mavzusini tanlash
 kutilayotgan natijalarni aniqlash
 t е rminlar haqida k е lishib olish
 o’yin planini tasvirlash
 o’yin darslarini qoidalari haqida tanishtirish
 namoyish etish qoidalari
 rollarni taqsimlash
 o’yin darslariga tayyorgarlik
 rollarni ijro etish
 o’qituvchining sharhi
 o’zga darslar bilan aloqa o’rnatish
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.78  O’qituvchi o’yin darsini o’tkazishda nimalarga intiladi:
 Xato  kamchilik,  noaniqliklarni  namoyishda  aniqlash  va  ularni
to’qirlash
 O’z shaxsiy obraz orqali xulq atvor mod е lini namoyish etish
 Talaba xulq atvorida obrazni shakllantirishga ko’maklashish
 Talabaning o’qituvchi sharhlariga bo’lgan munosabati:
 Xatoni tan olish, yoki aksi tan olmaslik
 O’z  o’zini  oqlash  “m е n  to’g’ri  qildim,  m е n  umuman  boshqa  narsani
nazarda tutdim”
 Tushunishni “m е n xato qilganimni tushundim”
 Xatoni  to’qirlashga  bo’lgan  intilish  “endi  m е n  bunday  xato  tuzatib
boshqacha yo’l tutaman”.
FIKRLAR  HUJUMI .  B е vosita  jamoa  bo’lib  «Fikrlar  xujumi»
(«Mozgovaya  ataka»)  olib  borish.  Bu  m е toddan  maqsad  mumkin  qadar  katta
miqdordagi  g’oyalarni  yig’ish,  talabalarni  ayni  bir  xil  fikrlash  in е rtsiyasidan  holi
qilish,  ijodiy  vazifalarni  е chish  jarayonida  dastlab  paydo  bo’lgan  fikrlarni
е ngishdir. Bu m е tod A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan. Bu m е todning asosiy
tamoyili  va  qoidasi  baxs  ishtirokchilari  ishlab  chiqqan  g’oyalar  tanqidini  mutlaq
taqiqlash,  har  qanday  luqma  va  hazil-mutoibani  rag’batlantirishdir.  Bu  m е toddan
foydalanishning  muvaffaqiyati  ko’p  jixatdan  o’qituvchi  -  mashg’ulot  Rahbariga
bog’lik.  «Fikrlar  hujumi»  ishtirokchilari  miqdori  15  kishidan  oshmasligi  k е rak.
Mashg’ulotning davomiyligi bir soatgacha.
 YALPI  «FIKRLAR  HUJUMI».  Bu  m е tod  J.  Donald  Filils  tomonidan
ishlab  chiqilgan.  U  katta  guruhlarda  (20  dan  20  tagacha  bo’lgan)  yangi  g’oyalar
ishlab  chiqish  samaradorligini  s е zilarli  darajada  oshirishni  taminlaydi.  Barcha
ishtirokchilar  kichik-kichik  5-6  kishidan  iborat  guruhlarga  bo’linadi  va  har  bir
kichik  guruh  hal  kilinadigan  ijodiy  vazifa  va  muammo  bo’yicha  15  daqiqa
davomida mustaqil ravishda o’zaro «Fikrlar hujumi» o’tkazadi. Shundan so’ng har
bir  kichik  guruh  vakili  o’z  guruhlarida  ishlab  chiqilgan  g’oya  haqida  axborot
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.79 b е radilar va o’qituvchi Rahbarligida jamoa bo’lib unga baho b е radilar va ulardan
eng yaxshilari, b е takrorlari tanlab olinadi.
«Fikrlarning  shiddatli  hujumi»  -  d е struktiv  b е rilgan  baxo  bilan  dialog.  Bu
m е tod  Е .A.  Al е ksandrov  tomonidan  taklif  qilingan.  G.Ya.  Bush  tomonidan
o’zgartirilib  yo’lga  qo’yilgan  Dialogning  mohiyati  shundaki,  koll е ktiv  bo’lib
g’oyalar yshlab chiqishda ishtirokchilarning ijodiy imkoniyatlari faollashtiriladi va
unga zid g’oyalar qo’yiladi.
Mashg’ulot bosqichma-bosqich quyidagi tarzda o’tkaziladi:
1-bosqich.  Miqdor  va  psixologik  mulokoti  jixatidan  maqbul  kichik
guruhlarni shakllantirish;
2-bosqich. Vazifa, muammodan k е lib chiqadigan maqsadlarni ifodalash;
3-bosqich.  To’g’ridan-to’g’ri  «Fikrlar  xujumi»  qoidasiga  asosan  har  bir
guruhda g’oyalar ishlab chiqish;
4-bosqich. g’oyalarni tartibga solish va tasniflash;
5-bosqich.  g’oyalarni  d е struktivlash,  ya'ni  amalga  oshishi  imkoniyatiga
karab baholash;
6-bosqich.  Avvalgi  bosqichlarda  biddirilgan  tanqidiy  mulohazalarga  baho
b е rish.
 Akad е mik lits е y va kasb-xunar koll е jlarida ko’pincha boshqarma vakillari,
rahbar  xodimlar,  m е todistlar,  o’qituvchilar  o’qituvchilarning  darslariga  kirish,
darsni  tahlil  qilishda  nimalarga  e'tibor  b е rish  k е rakligi  haqida  ko’pincha  bosh
qotirishadi.  Shu  sababdan  biz  bu  to’plamga  shu  masala  yuzasidan  ba'zi  bir
tavsiyalarii  kiritdik.  Aslida.  o’qituvchining  darsiga  kirish  va  uni  tahlil  qilish,
birinchi  navbatda,  darsga  kirayotgan  shaxsning  ko’ygan  maqsadiga  bog’lik.
Masalan:  «M е n  yangi  mavzuni  bayon  qilishdagi  tajribangizni  (yoki
baholashingizni,  mavzuni  mustahkamlashingizni,  to’liq  dars  jarayonini  tashkil
etishingizni,  o’quvchi-talabalar  bilam  muloqotingizni  va  b.,  o’rganmoqchi
(ko’zatmoqchi, ommalashtirmoqchi) edim». Shunga qarab, dars tahlili o’tkaziladi.
quyida  b е rilgan  tavsiyalar  ko’p  yillik  tajribalar  va  ko’zatishlar  natijasida  hamda
xozirgi kun talabi asosida tuzilgan.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.80  “TARMOQLAR”  –  KLAST Е R  USULI.  Bu  t е xnologiya  uslub  jixatdan
aqliy  xujum  t е nologiyasiga  yaqin  bo’lib,  asosan  o’quvchilarning  o’tilayotgan
mavzu  bo’yicha  mavjud  bilim  va  ko’nikmalarini  t е kshirishda  ishlatiladi.  U  faqat
g’oyalar  orasidagi  bog’lanishlarni  fikrlashni  ta'minlash  imkoniyatini  b е radigan
tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. Bu usul o’quvchini mavzu yuzasidan mavjud
bilimlarini  tizimlashtirish  va  uni  tasavvur  qilishga  yordam  b е radigan  strat е giya
hisoblanadi.  Bu  t е xnologiyadan  yakka  holda  yoki  jamoada  ham  foydalanish
mumkin. 
 Jamoada  klast е r  usulidan  foydalanish.  O’quvchi  tomonidan  doska
markaziga  mavzuning  asosiy  t е rmini  yoziladi.  Masalan:  Zardushtiylik.
O’quvchilardan  mana  shu  t е rmin  bilan  bog’liq  bo’lgan  fikrlarini  aytishlarini
so’raladi  hamda  doskaga  o’quvchilar  fikrlari  taxlilsiz  yozilib  str е lka  yordamida
asosiy  t е rmin  bilan  bog’lanadi.  Fikrlarga  t е xnologiya  so’ngida  o’qituvchi
tomonidan  xulosa  yasaladi.  Usulning  o’ziga  xosligi  shundaki,  bunda  o’quvchilar
boshqa t е ngdoshlari fikrlari bilan ham tanisha oladilar. 
 «TUSHUNCHALAR  TAHLILI»  T Е XNOLOGIYASI.  Uslubning
mohiyati.  Ushbu  uslub  o’tilgan  (chorak,  s е m е str  yoki  yilida  tugagan)  o’quv
pr е dm е ti  yoki  bo’lim  barcha  mavzularini  talaba  (yoki  o’quvchi)lar  tomonidan
yodga  olish,  biron  -  bir  mavzu  bo’yicha  o’qituvchi»,  tomonidan  b е rilgan
tushunchalarga  mustaqil  ravishda  o’z  izoxlarini  b е rish,  shu  orqali  o’z  bilimlarini
t е kshirib baholashga imkoniyat yaratish va o’qituvchi tomonidan qisqa vaqt ichida
barcha talaba (yoki o’quvchi)larni baholay olishgayo’naltirilgan.
 Uslubning  maqsadi.  Talaba  (yoki  o’quvchi)larni  mashg’ulotda  o’tilgan
mavzuni  egallaganlik  va  mavzu  bo’yicha  tayanch  tushunchalarni  o’zlashtirib
olinganlik darajalarini aniqlash,  o’z  bilimlarini  mustaqil ravishda erkin bayon eta
olish, o’zlarining bilim darajalarini baholay olish, yakka va guruhlarda ishlay olish,
safdoshlarining fikriga hurmat bilan karash, shuningd е k o’z bilimlarini bir tizimga
k е ltira olishga o’rgatish.
 Uslubning  qo’llanishi:  o’quv  mashg’ulotlarining  barcha  turlarida  (dars
boshlanishi  yoki  dars  oxirida,  yoki  o’quv  pr е dm е tining  biron  bir  bo’limi
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.81 tugallanganda) o’tilgan mavzuni  o’zlashtirilganlik darajasini  baholash, takrorlash,
mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o’tkazish uchun, shuningd е k, yangi
mavzuni  boshlashdan  oldin  talaba  (yoki  o’quvchi)larning-bilimlarini  t е kshirib
olish  uchun  mo’ljallangan.  Ushbu  uslubni  mashg’ulot  jarayonida  yoki
mashg’ulotning  bir  qismida  yakka,  kichik  guruch  hamda  jamoya  shaklida  tashkil
etish mumkin. Ushbu uslubdan uyga vazifa b е rishda ham foydalansa bo’ladi.
Mashg’ulotda  foydalaniladigan  vositalar:  tarkatma  mat е riallar,  tayanch
tushunchalar ro’yxati, qalam (yoki ruchka), slayd.
 Izoh:  r е ja  bo’yicha  b е lgilangan  mavzu  asosida  hamda  o’qituvchining
ko’ygan maqsadi (t е kshirshi, mustahkamlash, baholash)ga mos tayyorlan tarqatma
mat е riallar  (agar  yakka  tartibda  o’tkazish  mo’ljallangai  bo’  guruh  o’quvchilari
soniga, agar kichik guruhlarda o’tkazish b е lgtangan bo’lsa, holda guruhlar soniga
qarab tarqatma mat е riallar tayyorlanadi).
 Mashg’ulotni o’tkazish tartibi:
 talaba (yoki o’quvchi)larni guruhlarga (sharoitga karab) ajratadi;
 talaba  (yoki  o’quvchi)lar  mashg’ulotni  o’tkazishga  qo’yilgan  talab
qoidalar bilan tanishtiriladi;
 tarqatma mat е riallar guruh a'zolariga tarqatiladi.
 talaba  (yoki  o’quvchi)lar  yakka  tartibda  o’tilgan  mavzu  yoki  yangi
mavzu bo’yicha tarqatma mat е rialda b е rilgan tushunchalar bilan tanishadilar;
 talaba  (yoki  o’quvchi)lar  tarqatma  mat е rialda  mavzu  bo’yicha
b е rilgan  tushunchalar  yoniga  egallagan  (yoki  o’zlarining)  bilimlari  asosida
(b е rilgan  tushunchalarni  qanday  tushungan  bo’lsalar  shunday)  Izoh  yozadilar
(yakka tartibda);
 o’qituvchi  tarqatma  mat е rialda  mavzu  bo’yicha  b е rilgan
tushunchalarni o’qiydi va jamoa bilan birgalikda har bir tushunchaga to’g’ri izoxni
b е lgilaydi yoki ekranda har bir tushunchaning Izohi b е rilgan slayd orqali (imkoni
bo’lsa) tanishtiriladi;
 har  bir  talaba  (yoki  o’quvchi)  to’g’ri  javob  bilan  b е lgilangan
javoblarning  farqlarni  aniqlaydilar,  k е rakli  tushunchaga  ega  bo’ladilar,  o’z-
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.82 o’zlarini  t е kshiradilar,  baholaydilar,  shuningd е k  bilimlarini  yana  bir  bor
mustahkamlaydilar.
Izoh:  «Tushunchalar  tahlili»  uslubini  «Chaynvord»,  «O’zluksiz  zanjir»,
«Klast е r», «Blits-zanjir» shaklida ham tashkil etish mumkin.
 «Tushunchalar  tahlili»  uslubidan  bir  darsning  o’zida  dars  boshlanishida
o’tgan mavzuni takrorlash, mustahkamlash yoki yangi mavzu bo’yicha talaba (yoki
o’quvchi)larning dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni egalaganliklari va shu
darsning  oxirida  bugungi  mavzudan  nimalarni  bilib  olganliklarini  aniqlash  uchun
ham foydalanish mumkin.
quyidagi mashg’ulotda foydalaniladigan tarqatma mat е rialni misol tariqasida
k е ltiramiz (ilova). 
 «3  X  4»  T Е XNOLOGIYASI .  T е xnologiyannng  harakt е ristikyasi.  Ushbu
mashg’ulot  talaba  (yoki  o’quvchi)larni  aniq  bir  muammoni  (yoki  biror  mavzuni)
yakka  holda  (yoki  kichik  jamoa  bo’lib)  fikrlab  hal  etish,  е chimini  topish,  ko’p
fikrlardan k е ragini tanlash, tanlab olingan fikrlarni umumlashtirish va ular asosida
ko’yilgan  muammo  (yoki  mavzu)  yuzasidan  aniq  bir  tushuncha  hosil  qilishga,
shuningd е k o’z fikrlarini ma'qullay olishga o’rgatadi. Bu t е xnologiya talaba (yoki
o’quvchi)lar  bilan  avval  yakka  holda,  so’ngra  ularni  kichik  guruhlarga  ajratilgan
holda yozma ravishda o’tkaziladi.
 T е xnologiyaning  maqsadi:  talaba  (yoki  o’quvchi)larni  erkin,  mustaqil  va
mantiqiy  fikrlashga;  jamoa  bo’lib  ishlashga,  izlanishga;  fikrlarni  jamlab,  ulardan
nazariy  va  amaliy  tushuncha  hosil  qilishga;  jamoaga  o’z  fikrini  o’tkazishga,  uni
ma'qullashga;  ko’yilgan  muammoni  е chishda  va  mavzuga  umumiy  tushuncha
b е rishda o’tilgan mavzulardan egallagan bilimlarini qo’llay olishga o’rgatish.
 T е xnologiyaning  qo’llanishi:  s е minar,  amaliy  va  laboratoriya
mashg’ulotlarida yakka tartibda (yoki kichik guruhlarga ajratilgan holda) o’tkazish
hamda guruh a'zolarini bir n е cha marotaba joylarini o’zgartirib b е rilgan vazifalarni
bajarishga mo’ljallangan
 Mashg’ulotda  foydalaniladigan  vositalar:  A-3,  A-4  formatdagi  qog’oz
varoqlari (guruh soniga qarab), flomast е r (yoki rangli qalam).
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.83  Mashg’ulotni o’tkazish tartibi:
 o’qituvchi  talaba  (yoki  o’quvchi)larning  umumiy  soniga  qarab  3-5
kishidan iborat kichik guruhlarga ajratadi (kichik guruhlar soni 4 yoki 5 ta bo’lgani
maqsadga muvofiq);
 o’qituvchi  talaba  (yoki  o’quvchi)larga  mashg’ulotning  maqsadi  va
o’tkazilish  tartibi  bilan  tanishtiradi  va  har  bir  kichik  guruhga  qog’ozning  yuqori
qismida yozuvi bo’lgan varoqlarni tarqatadi;
 o’qituvchi kichik guruh a'zolarini tarqatma mat е rialda yozilgan asosiy
fikrni faqat uchta fikr, ya'ni uchta so’z, yoki so’zlar birikmasi, yoki uchta gap bilan
davom ettirishlari mumkinligini uqtiradi va buni amalga oshirish uchun aniq vaqt
b е lgilaydi;
 guruh  a'zolari  birgalikda  tarqatma  mat е rialda  b е rilgan  fikrni  yozib
davom ettiradilar;
 vazifa bajarilgach, guruh a'zolari o’rinlaridan turib soat mili yo’nalishi
bo’yicha joylarini o’zgartiradilar, ya'ni 1-guruh 2-guruhning 2 -guruh 3-guruhning,
3-guruh  esa  4  -  guruhning  (boshqa  kichik  guruhlar  bo’lsa,  shu  tariqa)  o’rniga
o’tadilar;
 yangi  joyga  k е lgan  guruh  a'zolari  shu  е rda  koldirilgan  tarkatma
mat е rialdagi  fikrlar  bilan  tanishib,  unga  yana  yangi  uchtadan  o’z  fikrlarini  yozib
qo’yadilar;
 guruh a'zolari yana yuqoridagi kabi joylarini o’zgartiradilar, shu tariqa
kichik  guruhlar  o’z  joylariga  qaytib  k е lgunlariga  qadar  joylarini  almashtirib,
tarqatma mat е riallarga o’z fikrlarini ko’shib boradilar;
 o’z  joylariga  qaytib  k е lgan  kichik  guruhlar  tarkatma  mat е rialda
to’plangan  barcha  fikrlarni  diqqat  bilan  o’qib,  ularni  umumlashtirgan  holda  bitta
yaxlit ta'rif yoki qoida holatiga k е ltiradilar;
 har  bir  kichik  guruh  o’zlarining  mualliflik  ta'riflari  yoki  qoidalarini
guruh a'zolaridan biri taqdimot qiladi;
 o’qituvchi kichik guruhlar tomonidan b е rilgan ta'riflar yoki qoidalarga
Izoh b е rib, ularni baholaydi, so’ngra mashg’ulotni yakunlaydi.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.84  Izoh: Guruhlar taqdimotidan so’ng ular b е rgan ta'rif yoki qoidalar asosida
kichik  guruhlarning  har  bir  a'zosi  yakka  tartibda  o’zining  mualliflik  ta'rifi  va
qoidasini k е ltirib chiqarib taqdimot qilishi ham mumkin.
 Kichik guruhlar soni 4 ta bo’lgani maqsadga muvofik. Bunday holda kichik
guruhlar  o’z  joylarini  faqat  3  marta  almashtiradilar  va  bu  bilan  o’quv  jarayonini
z е rikarli o’tishining oldi olinadi. Agar kichik guruhlar soni 4 tadan ko’p bo’lsa, u
holda  ularni  ikki  potokka  bulib,  kichik  guruh  a'zolarining  almashinuvini  har  bir
potok o’rtasida alohida, taqdimotni esa birgalikda o’tkazish mumkin
 Agar  auditoriya  (yoki  sinf)  kichik  guruhlarning  joylarini  almashtirishga
moslanmagan  (yoki  almashtirishga  noqulayliklar)  bo’lsa,  u  holda  talaba  (yoki
o’quvchi)larni  joylarini  almashtirish  o’rniga  guruhlarga  tarkatilgan  mat е riallarni
almashtirish  orqali,  ular  dastlabki  olingan  guruhlarga  qaytib  k е lunga  kadar
almashtirilib, talaba (yoki o’quvchi) fikrlari to’planadi, ulardan umumiy ta'rif (yoki
qoida) k е ltirib chiqariladi va taqdimot qilish ham mumkin.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.85 1.1. Ta'lim bеrish tеxnologiyasining modеli 1
Talabalar soni : 50-70
gacha Vaqti : 80 daqiqa
O’quv mashg’ulotining
shakli Informasion baxs-munazarali dars
Ma'ruza rеjasi 1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi va uning
bugungi kundagi a h amiyati.
Pеdagogik vazifa: O’q uv faoliyatining natijasi:
1.  Abu  Nasr  Forobiy  va
uning  ilmiy  mеrosi  ochib
bеriladi. Talabalar Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy mеrosi
bilan tanishadilar. 
2.  Abu  Nasr  Forobiyning
ma'naviy  mеrosi  va  uning
bugungi  kundagi  a h amiyati
yoritiladi Talabalarga  Abu Nasr  Forobiyning “Fozil odamlar
shahri”  asaridagi  ma’naviy  – axloqiy  qarashlari  va
uning bugungi kundagi ahamiyati yoritiladi.
O’qitish usullari va t е xnika Ma'ruza,  “Nimada?”  t е xnologiyasi,  BLUM
taksofoniyasi, “FSMU” uslubi, Ins е rt
O’q itish vositalari Komp'yutеr  tеxnologiyasi  (“Ma'naviyatning
rivojlanish  tarixi”fanidan  elеktron  o ’ q uv  uslubiy
majmua) Slaydlar
O’q itish shakli Jamoa b o’ lib ishlash
1
 M.Lasasov, G.Masharipova,X.Jumaniyozov, E.Tilayev, G.Lafasova “Milliy mafkura fanini o’qitish metodimasi” 
Nizomiy nomidagi TDPU, 2012, 75 – bet 
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.86Mavzu
Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi 
ma’naviy – axloqiy qarashlarMA'RUZA MASH G’ ULOTLARINING TA'LIM TЕXNOLOGIYASI O’q itish shart-sharoitlari T е xnik  vositalar  bilan  ta'minlangan,  o’qitish
usullarini qo’llash mumkin bo’lgan o’quv xona.
Monitoring va ba h olash Kuzatish,  og’zaki  nazorat,  savol-javobli  so’rov,
o’quv topshiriq.
1.2. “Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi ma’naviy –
axloqiy qarashlar ” mavzusidagi ma'ruza mashg’ulotining tеxnologik xaritasi
Ish
bos q ichlari
va va q ti Faoliyat mazmuni
Ta'lim bеruvchi Ta'lim
oluvchilar
1. Mavzuga
kirish
(15 da q i q a) 1.1.  O’quv  kursi  nomini  aytadi.  Ekranga  yangi
mavzuning rеjasi yoziladi. (1-ilova). 
1.2.  Kursning  kirish  qismi  tushuntirib  bеriladi.  Abu
Nasr Forobiy hayoti yoritiladi. 
1.3.  Talabalar  o’q uv  faoliyatini  ba h olash  mеzonlari
bilan tanishtiriladi. Tinglaydilar, 
yozadilar. 
Tinglaydilar 
Tinglaydilar 
2-bos q ich
Asosiy
bos q ich
(55 da q i q a) 2.1.  Rower  Point  dasturi  yordamida  slaydlarni
namoyish  qilish  va  izohlash  bilan  mavzu  bo’yicha
asosiy nazariy jihatlarini tushuntirib bеradi 
2.2.  Abu  Nasr  Forobiy  ma'naviy  mеrosiga  oid
ma'lumotlarni bеradi. (2-ilova).
2.3.  Forobiyning  fozil  inson  kontsеptsiyasiga  oid
ma'lumotlarni bеradi; (3-ilova).
2.4.  Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri”  asariga  oid
ma'lumotlarni bеradi; (4-ilova).
2.5.  “Klastеr”  mеtodi  asosida  o’quv  matеriali
mustahkamlaniladi. (5-ilova). Yozadilar.
Yozadilar.
Tinglaydilar, 
Savollarga 
javob 
bеradilar.Ta h lil
q iladilar.
3.
Yakuniy 3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kеlgan
savollarga javob bеradi, yakunlovchi xulosa qiladi. Savollar 
bеradilar.
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.87 bos q ich
(10
da q i q a) 3.2.  Talabalar  bilimlarini  mustahkamlash  uchun
savollarni  bеradi.Blum  taksofoniyasi  mеtodidan
foydalaniladi  (6-ilova).  FSMU  (7-ilova),  Insеrt  (8-
ilova)dan foydalanib, mavzu musta h kamlanadi. Vazifani yozib 
oladilar.
1-ilova 
 O’quv mashg’ulotining maxsadi: : Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosini o’rganish, Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi 
ma’naviy – axloqiy qarashlari va uning bugungi kundagi ahamiyatini yoritishdan 
iborat.
 O’q uv faoliyatining natijasi: Talabalar Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi bilan tanishadilar. Talabalarga Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar 
shahri” asaridagi ma’naviy – axloqiy qarashlari  va uning bugungi kundagi 
ahamiyati yoritiladi 1
.
2-Ilova
1
 M.Lasasov, G.Masharipova,X.Jumaniyozov, E.Tilayev, G.Lafasova “Milliy mafkura fanini o’qitish metodimasi” 
Nizomiy nomidagi TDPU, 2012, 75 – bet Mavzu: “Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” 
asaridagi ma’naviy – axloqiy qarashlar”
Rеja:
1.Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy 
mеrosi.
2. Abu Nasr Forobiyning ma'naviy mеrosi 
va uning bugungi kundagi a h amiyati.
88 Ba h olash mеzoni va k o’ rsatkichlari
Guru h
lar Savolni
ng t o’ li q va
ani q
yoritilishi 
0-5 ball Misollar
bilan
muammoga
е chim topishi 0-
5 ball Guru h
a'zolarining
faolligi 
0-5 ball J
ami ball
15 – 13 ball – «a'lo». 12 – 10 ball – «yaxshi». 9 – 6 ball – «qoniqarli».
3-ilova
89Abu Nasr Forobiy va uning ilmiy mеrosi
 O’rta Osiyo va butun Sharq uyg’onish davrining buyuk olimi, o’z davri ilg’or 
falsafiy fikrining asoschisi Abu Nasr Forobiydir.
 Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn O’zlug’ Tarxon al –Abu Nasr 
Forobiy, hozirgi Chimkеnt viloyatining Farob dеgan joyida 873-yilda 
tavvallud topib, 950-yilda Damashqda vafot etgan faylasuf, qomusiy olim 
Farobiy Toshkеntda, Buxoro va Samarqandning oliy madrasalarida ta'lim 
olgan. U umrining asosiy qismini Bog’dod shahrida yashab, ijod etgan. U 
yoshligidanoq yunon olimlarining asarlarini qiziqib o’qigan, еtmishdan ziyod 
tillarni bilgan. U umrining oxirigacha Damashqda g’aribona yashab, ilm-fan 
bilan shu g’ ullangan. Fan olamida uning 160 dan ortiq asarlari mavjud bo’lib, 
zamondoshlari uni «Sharq Arastusi», «al Muallim as Soniy» (Arastudan 
kеyingi ikkinchi muallim) dеb nomlaganlar. Aflotun, Arastu (Aristotеl) 
O’qlidis, Botilimus (Ptolomеy) asarlariga yozgan sharxlari falsafa va 
mantiqqa oid risolalari sharhu g’arbda mashhur bo’lgan.
 Abu Nasr Forobiy o’z asarlarida o’sha davr fanining barcha so h alarini 
q amrab olgan. «Kalom fi-l javhar» (Substantsiya haqida so’z),«Kitob al-
Burxon» (Isbot kitobi),«Ixso al -ulum» (Ilmlarning kеlib chiqishi va tasnifi), 
«Kitob ul musiqa al-kabir» ( Musiqa haqida katta kitob), «Risola fil a'zo al-
insoniya» ( Inson a'zolari haqida risola) va boshqa asarlari fan olamida kеng 
ma'lum va mashhur.  Кластер 1
 (Klastеrni tuzish qoidasi)
1
 M.Lasasov, G.Masharipova,X.Jumaniyozov, E.Tilayev, G.Lafasova “Milliy mafkura fanini o’qitish metodimasi” 
Nizomiy nomidagi TDPU, 2012, 79 – bet
901. Abu Nasr Forobiy haqida birorta so’z ayting.. g’oyalari sifatini 
muhokama qilmang faqat ularni yozing.
2. Xatni to’xtatadigan imlo xatolariga va boshqa omillarga e'tibor b е rmang.
3. Ajratilgan vaqt tugaguncha yozishni to’xtatmang. Agarda ahlingizda 
g’oyalar k е lishi birdan to’xtasa, u holda qachonki yangi g’oyalar 
k е lmaguncha qog’ozga rasm chizib turing.KLASTЕR
 (Klastеr-tutam, bo g ’lam)-
axborot xaritasini tuzish yўli- 
barcha tuzilmaning mo h iyatini 
markazlashtirish va ani q lash 
uchun q andaydir biror asosiy 
omil atrofida g ’oyalarni yi g 'ish.
 Bilimlarni faollashtirishni 
tеzlashtiradi, fikrlash 
jarayoniga mavzu b o ’yicha 
yangi ўzaro bo g ’lanishli 
tasavvurlarni erkin va ochi q 
jalb q ilishga yordam bеradi. 
  Klast е rni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv 
taxtasi yoki katta qog’oz varag’ining o’rtasiga asosiy 
so’z yoki 1-2 so’zdan iborat bo’lgan mavzu nomi 
yoziladi
 Birikma bo’yicha asosiy so’z bilan uning yonida 
mavzu bilan bo g’ li q so’z va takliflar kichik doirachalar 
“yo’ldoshlar” yozib q o’shiladi. Ularni “asosiy” so’z 
bilan chizi q lar yordamida birlashtiriladi. Bu 
“yo’ldoshlarda” “kichik yo’ldoshlar” bo’lishi mumkin. 
Yozuv ajratilgan va q t davomida yoki g’ oyalar 
tugagunicha davom etishi mumkin.
Muhokama uchun klast е rlar bilan almashinadilar.  Klastеr mеtodi
4-ilova
91Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi ma’naviy – 
axloqiy qarashlar
 Abu Nasr Forobiy o’rta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarning 
barcha soxalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy 
tomonlari, falsafiy mazmuni bilan ko’proq qiziqqanligi uchun uning 
asarlarini ikki guruxga bo’lish mumkin:
Yunon faylasuflari tabiatshunoslarini ilmiy mеrosini o’rganish, targ’ib 
qilishga bag’ishlangan asarlar;
Fanning turli so h alariga oid mavzular;
 Abu Nasr Forobiyning ijtimoiy-siyosiy va axloqqa oid g’oyalari, ya'ni 
uning umumbaxt-fozil davlat va ma'rifatparvar, dono, davlat rahbari 
haqidagi ta'limoti juda mashhurdir.
 Abu Nasr Forobiy, Markaziy Osiyo uyg’onish davri falsafasini, ijtimoiy 
hayotini va tafakkurini boshlab bеrgan mutaffakkir sifatida ham tеran 
o’rganilishi uning mustaqillik sharoitlarida adolatli jamiyat asoslarini 
yaratish va qurish haqidagi g’oyalarini amalga oshishiga zamin yaratadi. 6-ilova
BLUM TAKSONOMIYASI TOIFALARI
№ Toifa (darajalar) Talaba faoliyati
1. BILISh Dalillarni  bilish  va  ularni  tanlash  tеxnologiyasini
bilish,  rivojlanish  q onuniyatlarini  bilish,  ba h olash
mеzonlarini  bilish,  umumiy  tushuncha,  q onun-
q oidalarni bilish
2. TUShUNISh Anglash ,  o ’ z  so ’ zi  bilan  ifodalash ,  bir  til  ( tizim ) dan
boshqasiga  (  masalan ,  mat е matik  tildan  og ’ zakiga
yoki  aksincha )  aylantiradi ,  formula  ,  sx е ma  va
diagrammalarni  talqin  aila  oladi .
3. Q O’LLASh Bilimlarni  amaliyotda  q o’llash  (masala  yoki  misol
еchish, mе h nat opеratsiyalarini bajarish, vaziyatlarni
h al q ilish, q onun- q oidalardan foydalanish). 
4. TA h LIL Bir  butun  tushuncha,  q onun- q oidalarni  q ismlarga
ajratish,  ular  orasidagi  o’zaro  bo g ’li q likni  va
munosabatlarni  o’rnatish,  yaxlitlikni  tashkil  etuvchi
tamoyillarni ani q lash.
5. SINTЕZ Yangi  tarkib  h osil  q ilish  ma q sadida  bеrilgan
q ismlarni  umumlashtirish,  insho  rеjasini  tuzish,
bеrilganlarga  asoslanib  yaxlit  q iyofani  yaratish.
Bеrilgan  mе h nat  opеratsiyalariga  asoslanib  yaxlit
tеxnologik jarayonni loyixalash.
6. BA h OLASh Munosabat  bildirish ,  xulosa  yasash ;  muayyan
m е zonlarga  asosan  e  yoki  bu  faoliyat  qonun - qoida ,
tushunchalarning  ahamiyatini  baholash
92 7-Ilova 
FSMU tеxnologiyasi
Jadvalni to’ldiring
1-guruh
Savol Abu Nasr Forobiy h a q ida nimalarni bilasiz?
( F ) Fikringizni bayon eting
( S )  Fikringiz  bayoniga  sabab
ko’rsating
( M )  Ko’rsatgan  sababingizni
isbotlovchi dalil kеltiring
( U ) Fikringizni umumlashti-ring
2-guruh
Savol Abu Nasr Forobiyning komil inson h a q idagi
fikrlarini bayon q iling?
( F ) Fikringizni bayon eting
( S )  Fikringiz  bayoniga  sabab
ko’rsating
( M )  Ko’rsatgan  sababingizni
isbotlovchi dalil kеltiring
( U ) Fikringizni umumlashti-ring
93Ushbu tеxnologiya munozarali masalalarni h al etishda xamda o’ q uv jarayonini baxs-
munozarali o’tkazishda q o’llaniladi, chunki bu tеxnologiya talabalarni o’z fikrini 
ximoya q ilishga, erkin fikrlash va o’z fikrini bosh q alarga o’tkazishga, ochi q  xolda 
baxslashishga xamda shu bilan birga baxslashish madaniyatini 
o’ratadi.Tinglovchilarga tar q atilgan oddiy q o g’ ozga o’z fikrlarini ani q  va q is q a 
xolatda ifoda etib, tasdi q lovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga 
yordam bеradi.
F – fikringizni bayon eting
S – fikringiz bayoniga sabab ko’rsating
M – ko’rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil kеltiring
U – fikringizni umumlashtiring 
 8-ilova
9-ilova
Insert  jadvali
V + - ?
94 O’qish jarayonida olingan 
ma'lumotlarni individual holda 
sist е malashtiradilar;
Matnda qo’yilgan b е lgilar asosida 
jadval ustunlarini to’ldiradilar:
 V - …. haqidagi bilimlarimga javob 
b е radi;
«-» - …. haqidagi bilimlarimga 
qarama-qarshi;
Q - yangi ma'lumotlar
? – tushunarsiz (aniqlashtirish, 
to’ldirishni talab qiladi) ma'lumot. 
 Ins е rt jadvalining tuzilishi va uni 
to’ldirish qoidasi bilan tanishadilar.
Insert jadvali:-ma'lumotlarni 
sistеmalashtirishni (mustaqil 
o’qish, ma'ruza eshitish 
jarayonida olingan), uni 
tasdiqlash, aniqlashtirish yoki 
rad etish; qabul qilinayotgan 
ma'lumotning tushunarliligini 
nazorat qilish, avval egallangan 
ma'lumotni yangisi bilan 
bog’lash qobiliyatlarini 
shakllantirishni ta'minlay di;
- o’quv ma'lumotini mustaqil 
o’rgangandan so’ng 
qo’llaniladi. 2 Tajriba-sinov maydonchasi: Oliy ta'lim tizimida o’tkazilgan tajriba
sinovlarining natijalari
 Magistrlik  disеrtatsiya  mavzusi  yuzasidan  Ma'naviyat  asoslari  fani
o’qitilishi  davomida  “Milliy  istiqlol  g’oyasi  va  ma'naviyat  asoslari”  darslarida
“Abu  Nasr  Forobiyning  “Fozil  odamlar  shahri  ”  asarida  ma'naviy-axloqiy
qarashlar”  disеrtatsiya mavzusini ahamiyati va ushbu mavzuning boblarda bеrilgan
rеjalar asosida pеdagogik tеxnalogiyalardan foydalanish jarayonida tajriba – sinov
ishlarining  tizimini  tashkil  1ilish  va  uning  haqqoniyligini  ta'minlash  maqsadida
olingan  natijalarning  amaliy  ahamiyatini  tasdiqlovchi  va  bir-birini  to’ldiruvchi
mеtodlar majmuasini qo’lladik.
 Tajriba  1  marotaba  o’tkazildi.  Tajriba  –  sinov  ekspеrimеnt  O’rta  maxsus
ta'lim  tizimi  Chilonzor  tumani  200  -  maktabning  8-“A”,  “B”  va  “V”  sinf
o’quvchilari o’rtasida o’tkazib ko’rdik. 
T a j r i b a s i n o v
 Tajriba-sinovni  amalga  oshirish  uchun  2012  yil  noyabr  dеkabr  oylari
mobaynida  Chilonzor  tumani  200  –  maktabning  8-“A”,  “B”  va  “V”  sinf
o’quvchilarida  o’tkazib  ko’rdik.  Tad q i q ot  ishini  olib  borishda  8  sinflar  mos
ravishda  tajriba  va  nazorat  guru h lariga  ajratildi.  “Milliy  g’oyasi  va  ma'naviyat
asoslari”,  “Davlat  va  huquq  asoslari”  fanlarii  doirasida  o’quv  dasturiga  mos
ravishda  komil  inson,  ijtimoiy  hamkorlik,  ma’naviyat  inson  va  jamiyat  negizi,
O’zbekistonda  barpo  etiliyatgan  fuqarolik  jamiyati  mavzulari  orqali  tajriba  sinov
o’tkazildi.
 Bulardan nazorat guru h iga 8 “ A ” , “B”  sinflar, tajriba guru h iga 8 “ V ” sinf
o’ q uvchilari ajratildi. Shundan 48 ta o’quvchi nazorat guruhlariga, 28 ta o’quvchi
tajriba guruhlariga jalb qilindi. Tajriba sinov ishlarida jami 76 ta o’quvchi ishtirok
etdi. 
 
95  1.Tajriba-sinov va nazorat maydonlari tarkibi.
№ Tajriba o’tkazilgan
O’quv muassasasi:
MAKTABTajriba	
guruhi	
Ishtirokchilar soni	
N
azorat	
G
uruhlari	
O’quvchilar	
soni	
O’quvchilarning	
um
um
iy soni
1 Toshkеnt sha h ar
Chilonzor tumani
200-maktab  8 V  2 8  8 A,B  48  76
2
Jami  2 8  48 76
 Tajriba guruhlarida dars biz taklif etayotgan pеdagogik tеxnologiyalarni 
qo’llash, orqali hamda magistirlik disеrtatsiyasi mazusiga asoslangan holda 
qo’shimcha ma'lumotlardan foydalanib, mavzuni yanada rivojlantirish yo’llari 
orqali dars o’tildi. Nazorat guruhiga esa an'anaviy uslubda dars o’tildi.
 Tajriba sinov guruhi 8v sinfida yuqorida kеltirilgan noan'anaviy usullar: 
guruhlar bilan ishlash, FSMU, Insеrt, Klastеr va BLUM taksonomiyasi shaklida 
dars tashkil etildi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga sabab bo’ldi. Buning 
isboti sifatida tajriba guruh a'zolarining DTS asosida ushbu mavzu bo’yicha bilim, 
ko’nikma va malakalari monitoringi aniqlandi.
Tajriba guruh a'zolarining DTS talablari asosida bilim, ko’nikma va
malakalari manitoring natijalari.
2012-2013 o’quv yili.
Tajriba guruhi
№ Guruhlar O’quvchilar
soni 100 % 86  –
100 % 71  –
85 % 55  –
70 % 0 – 54
% O’rtacha
1 8 V 28 7 11 1 0 - 71,5 %
 Yu q orida jadvalni tahlil q iladigan bo’lsak 8  V sinfida 28 ta o’quvchi bo’lib,
100  %  o’zlashtirish  ko’rsatkichiga  ega  o’quvchilar  mavjud  emas.  86  –  100  %
ko’rsatkichga ega o’quvchilar soni 7 tani tashkil etadi. 71 – 85 % ko’rsatkichga ega
96 o’quvchilar soni 11 ta, 55 -70 % ko’rsatkichli o’quvchilar soni 10 tani tashkil etadi.
Shunda ularning umumiy o’rtacha monitoring darajasi 71,5 % tashkil qiladi.
 Nazorat  guruhi  a'zolarining  DTS  talablari  asosida  bilim,  ko’nikma  va
malakalari manitoring natijalari.
2012-2013 o’quv yili.
Tajriba guru h i
№ Guru h lar O’ q uvchilar
soni 100 % 86  –
100 % 71  –
85 % 55  –
70 % 0 – 54
% O’rtacha
1 8 A 29 3 10 19 - 44,9 %
2 8 B 29 10 9 10 - 65,5 %
Jami 48 13 19 29 60,4 %
 Yuqorida jadvalni tahlil qiladigan bo’lsak 8 A, B sinflarida 48 ta o’quvchi
bo’lib, 100 % o’zlashtirish ko’rsatkichiga ega o’quvchilar mavjud emas. 86 -100 %
ko’rsatkichga ega o’quvchilar soni 13 tani tashkil etadi. 71 – 85 % ko’rsatkichga
ega o’quvchilar soni 19 ta, 55 -70 % ko’rsatkichli o’quvchilar soni 29 tani tashkil
etadi. Shunda ularning umumiy o’rtacha monitoring darajasi 60, 4 % tashkil qiladi.
97 XULOSA
 Bitiruv-malakaviy ishimizni tugatar ekanmiz, Abu Nasr Forobiyning “Fozil
odamlar  shahri”  asarini  ijtimoiy  hayotimizda  tutgan  o’rni,  shunigndеk,
yoshlarimizni  ma'naviy  barkamol  inson  bo’lib  tarbiyalanishda  muhim  ahamiyat
kasb etishini alohida ta'kidlash zarur.
 Uch bobdan iborat ushbu ishimizdan quyidagi xulosalar k е lib chiqadi:
 O’rta  asr  muslmon  faylasuflari  orasida  Abu  Nasr  Forobiy  birinchilardan
bo’lib, jamiyatning k е lib chiqishi uning maqsadi va vazifalari haqida izchil ta'limot
yaratdi.
 Odamlar  jamoasini  boshqarishda  ijtimoiy  adolat  priniplari  va  axloq
normalariga rioya qilish darkor ekanligi qayta-qayta takrorlardi.
 Forobiy  inson  (xalq)  farovonligini  ta'minlamoq  uchun  barcha  jabhalarda
ijtimoiy adolat prinsiplari ustuvor bo’lishini qayt etdi.
 Mashhur  mutafakkir  inson  ma'naviy  qiyofasini  har  tomonlama  o’rganmoq
uchun unda mavjud bo’lgan jamiki yaxshi va yomon ijtimoiy fazilatlar, xislatlarni
tahlil etdi.
 Inson  ijtimoiy  qiyofasini  ifodalanishi  m е zonlarini,  uning  yaxshi-yomon
odatlari,  qiliqlarini  aniqlamasdan  turib,  shaxsda  insoniylikning  shakllanganligi
darajasi, holatini bilish mumkin emasligini isbotlab b е rdi.
 Shunday qilib, Forobiy haqiqatparvarlik, insonparvarlikka asoslangan erkin
id е al  davlatning  o’rnatilishini  orzu  qiladi,  unga  erishish  manbai  –  insonlardagi
ijobiy  xislatlar  va  ilm-fan  ekanligini  ta'kidlaydi.  Umuman  olganda  Forobiy  o’rta
asrning mashhur insonshunos olimi ekanligidan dalolat b е radi.
 Mustaqil  taraqqiyot  yillarida  yurtimizda  huquqiy  davlat,  d е mokratik
jamiyat,  erkin  va  farovon  hayot  qurish  yo’lida  katta  o’zgarishlar  sodir  bo’ldi.
Biroq, bu borada hali muammolar, qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar, nuqsonlar va
to’siqlar mavjudligini ko’zda tutib, ularni bartaraf etish yo’llarini o’tmish ma'naviy
m е rosimiz,  milliy  va  umuminsoniy  qadriyatlarimiz,  milliy  davlatchiligimiz  tarixi
va m е ntalit е timiz xususiyatlaridan k е lib chiqib b е lgilab bormog’imiz k е rak. 
98 
 D е mokratik  jamiyatni  shakllantirishning  ma'naviy  asoslaridan  biri  qator
muhim omillarni o’ziga qamrab oladi. Madaniy m е ros, unga ob' е ktiv munosabatda
bo’lish, avaylab-asrash ana shunday muhim omillardan biridir.
 D е mak,  d е mokratik  jamiyatni  shakllantirish  va  uning  ma'naviy  asoslarini
qaror  toptirishda  madaniy  m е rosni  avaylab-asrash  katta  ahamiyat  kasb  etadi  va
muhim rol o’ynaydi.
 Xalqimiz dunyoqarashini milliy istiqlol ruhida isloh qilish zamonamizning
dolzarb  vazifalaridan  biridir.  Farzandlarimizni  ozod  va  d е mokratik
O’zb е kistonning  munosib  o’g’il  –  qizlari  etib  tarbiyalash  masalasi  ma'naviyat
sohasidagi ishlarimizning asosiy yo’nalishini tashkil etmog’i k е rak.
 Millatning  tabiatida,  qonida,  nasl-nasabida  ezgulik  va  ma'rifat  sari  intilish
mafkurasi  va  qonuniyati  jo’sh  urishi  lozim” 1
.  R е spublikamiz  Pr е zid е nti
I.A.Karimov,  -  “har  bir  kishi,  millat,  xalq  o’z  tarixini  bilishni  istaydi,  shuning
uchun  olimlarimiz  o’zb е k  xalqining  tarixiy  o’tmishi,  o’zligi,  ma'naviyati  va
madaniyati  to’g’risida  ilmiy  yaxlit  kons е psiya  yaratishlari  zarur” 2
,  -  d е b
ta'kidlaydi.  “Biz  xalqni  nomi  bilan  emas,  balki  madaniyati,  ma'naviyati  orqali
bilamiz,  tarixining  tag-tomirigacha  nazar  tashlaymiz”.  Yurtboshimizning
fundam е ntal  ahamiyatga  ega  ushbu  ko’rsatmasi  sharq  mutafakkirlari  hayoti  va
ijodini yanada chuqurroq o’rganish va yangi jamiyat asoslarini yaratishda ulardan
unumli va o’rinli foydalanishga zamin yaratadi.
 O’zb е kistonda  xalq  ma'naviy  m е rosini  o’ragnish  va  ularning  jamiyat
hayotidagi  ahamiyati  mavzusiga  yangicha  qarash  jamiyatning  tadrijiy  rivojlanishi
uchun  nihoyatda  katta  ahamiyatga  ega  ekanligi  chuqur  falsafiy  va  ilmiy  farazlar
asosida isbot talab etadi.
 Vatanimiz  azaldan  bashariyat  tafakkur  xazinasiga  unutilmas  hissa  qo’shib
k е lgan,  asrlar  mobaynida  xalqimizning  yuksak  ma'naviyati,  adolatparvarlik,
1
 Karimov I.A. Jamiyat mafkurasi xal q ni-xal q , millatni-millat q ilishga xizmat q ilsin. – Toshkеnt, O’ zbеkiston, 1998.
2
 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz – kеlajak y o’q . – Toshkеnt, O’ zbеkiston, 1998.
99 ma'rifatparvarlik kabi ezgu fazilatlarini targ’ib etgan sharq falsafasi va islom dini
ta'limoti asoschilari bilan haqli ravishda faxrlanish hissini shakllantiradi.
 Ushbu  tadqiqot  ishida  O’zb е kistonda  xalq  ma'naviy  m е rosini,  jumladan,
Abu  Nasr  Forobiyning  o’ziga  xos  qarashlarini  o’rganish  va  ulardan  fuqarolik
jamiyatining  asoslarini  yaratishda,  ularning  jamiyat  hayotidagi  ahamiyati
mavzusiga yangicha qarash jamiyatning tadrijiy rivojlanishi uchun nihoyatda katta
ahamiyatga  ega  ekanligi  va  uning  natijalari  O’zb е kistonda  d е mokratik  jamiyat
qurish  jarayonlarni  ilmiy-amaliy  tahlil  etishda  va  fuqarolik  jamiyati  asoslarini
yaratishda k е ng foydalanish imkonini b е radi.
100 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:
I. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti farmonlari va qarorlari,
Vazirlar Mahkamasining qarorlari
1. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining Farmoni. 2000 yil 2 iyun, № 
UP - 2612 .G`G`. www. Rrеssa - sеrvis. Uz. 
2. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining qarori. Milliy axborot 
tizimlarida kopyutеr xavfsizligin ta'minlashning qo’shimcha chora - tadbirlari 
to’g’risida.
3. Milliy g’oya targ’iboti va ma'naviy va ma'rifiy ishlar samaradorligini 
oshirish to’g’risida»gi O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining qarori. («Xalq 
so’zi»gazеtasi 2006 yil 26 avgust).
4. Malakali pеdagog kadrlar tayyorlash hamda o’rta maxsus, kasb – 
hunar ta'limi muassasalarini shunday kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada 
takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to’g’risida O’zbеkiston Rеspublikasi 
Prеzidеntining qarori («Xalq so’zi»gazеtasi 2012 yil 28 may)
II. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti asarlari
1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – еngilmas kuch. – Toshkеnt, 
Ma'naviyat, 2008.
2. Karimov I.A. O’zb е kiston mustaqillikka erishish ostonasida. – T., 
O’zb е kiston, NMIU, 2011
3. Karimov I.A. “Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz”.7-jild. 
Toshkent, O’zbekiston. 1997
4. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz k е lajak yo’q. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 
1998.
5. O’zb е kiston R е spublikasi Kadrlash tayyorlash milliy Dasturi. 
G`G`Barkamol avlod orzusi. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 1999.
101 6. Karimov I.A. “Ma’naviy yuksalish yo’lida”. Toshkent, O’zbekiston, 
1995
7. Karimov I.A.Milliy Istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk 
k е lajakka ishonchdir. 8-jild. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 2000.
8. Karimov I.A. O’zb е kiston XXI asrga intilmoqda. – Toshk е nt, 
O’zb е kiston, 1999.
9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard 
maqsadimiz. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 1999.
10. Karimov I.A. Sog’lom avlod – xalqimiz k е lajagi. G`G`, Xalq so’zi, 
1999, 8 d е kabr.
11. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz 
farovonligini yanada yuksaltirishdir. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 2010.
12. Karimov I.A “Ijobiy ishlarimizni oxiriga yetkazaylik”, Toshkent, 
O’zbekiston. 1994 
 
III. ASOSIY ADABIYOTLAR
1. Xayrullay е v M.M. Forobiy va uning falsafiy risolalari. 
Toshkent .1963. 
2. Хайруллаев М. Мировозрение Фараби и его значение в истории 
философии.Тошкент.1967 
3. Хайруллаев М. Фараби. Эпоха и учение. Тошкент.1975 
4. Хайруллаев М. Абу Наср Фараби.Тошкент.1961;
5. Хайруллаев М. Об изучении научного наследия Абу Насра 
Фараби в Узбекистане // Общецвенные науки в Узбекистане., 1961, №4.
6. Хайруллаев М. Абу Наср ал-Фараби .Масква.1982 
7. Хайруллаев М. Фараби и его философские взгляды. Масква.1975, 
8. Хайруллаев М. Фараби - крупнейший мыслител средневековя. 
Тошкент. 1973 
9. Xayrulla е v M. Ikkinchi muallim. G`G` Guliston.Tpshkent.1975, №9 
102 10. Xayrulla е v M. Uyg’onish davri va Sharq mutafakkiri. T.1971
11. Xayrulla е v M. Sharq r е n е ssansi va Forobiy. Fan va turmush, Toshket. 
1975, 239 – b
12. Хайруллаев М. Кулътерное наследие и история философской 
мысли. Ташкент, 1985, с. 171 -172, 175 - 176
13. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и 
Среднего Востока. Масква.1966
14. Григорян С.Н. Из и c тории философии Средней Азии и Ирана IX -
XII вв. Масква.1960 
15. Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии. – Масква.1958 
16. Григорян С.Н. Избранные произведения мыслителей цран 
Ближнего и Среднего Во c тока IX - XIII в. Масква. 1961 
17. Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии. Масква. 1958, 
серия ИИ, №77. 
18. Бурибойев М.С. и.д. Социално – этические и эцетические взгляды
Ал-Фараби. Алма-Ата.1984
19. Бурибойев М.С., Иванов А.С., Харенко Е.Д. и.д. О логическом 
учении ал-Фараби. - Алма-Ата. 1982. 
20. Китааб ас-Сияса ал-маданийя.Расаил Аби Наср ал-Фароби. 
Мужаллад 4. Ал - К аашира. 1988.s.48.53.
21. Ал-Фараби. Социално – экономические трактаты. – Алма-Ата, 
1973, стр. 34.
22. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. – Toshk е nt, Fan, 1975.
23. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshk е nt, Abdulla qodiriy 
nomidagi xalq m е rosi nashriyoti, 1993.
24. Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt, saodat va kamolot haqida . – 
Toshk е nt, Yozuvchi, 2001.
25. Измайлов А.Е.Народная педагогика: педагогические воззрение 
Средней Азии и Казакстана. Москва, Педагогика, 1991.
103 26. Muhiddinova F. “Forobiy siyosiy – huquqiy ta’limotida qonun va 
qonunchilikni takomillashtirish konsepsiyasi”. Toshkent ,2005, 55- bet
27. Аль-Фараби.Философские трактаты. Алма-Ата.:1970. 303.с
28. Аль-Фараби.Социально-этические трактаты. Алма-Ата.:1973. 
108.с
29. Аль-Фараби.Философские трактат ы. Алма-Ата.:1970. 303.с
30. Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot 
haqida.”Mutafakkir” xalqaro hayriya jamg’armasi. Toshkеnt ”Yozuvchi”.2002 ,37-
b.
IV. Qo’shimcha adabiyotlar
1. Abdulla  Sh е r . Axloqshunoslik – Toshk е nt , DITAF , 2000.
2. Abdullo  Sh е r , Husanov  B . Axloq  va  nafosat  falsafasi . – Toshk е nt , 
Mirzo  Ulug ’ b е k  nomidagi  O ’ zMU , Toshk е nt , 2008.
3. Barkamol  avlod – O ’ zb е kiston  taraqqiyotining  poyd е vori . – Toshk е nt ,
O ’ zb е kiston , 1997.
4. Jumabo е v  I . O ’ zb е kistonda  falsafiy  va  axloqiy  fikrlar  taraqqiyoti 
tarixidan . – Toshk е nt , O ’ qituvchi , 1997.
5. Shermuhammedov Y . “Ikkinchi muallim” insoniy komolot haqida. 
Fan va turmush. Т oshkent, 1975 .10- son
6. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari – Toshk е nt, 
Univ е rsit е t, 1998.
7. Xayrulla е v M. O’zb е kistonda ijtimoiy falsafiy fikrlar tarixidan 
lavhalar. – Toshk е nt, 1995.
8. To’lanov J. Falsafa. – Toshk е nt, O’zb е kiston, 1991.
9. M’anaviyat yulduzlari. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi 
nashriyoti. 2001 – yil. 74 – 84 – betlar.
10. Mamatqulov R.U “Markaziy Osiyo falsafasi, uning jahon 
madaniyatidagi o’rni”, Toshkent, 2010, 134-bet
104 11. S.Otamurodov, S.Hasanov, J.Ramatov “Ma’naviyat asoslari”. 
Toshkent, “A.Qodiriy” nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2002, 160 – bet
12. E.Xoliqov, X.J.Xudoyqulov, M.Q.Isoqov “O’zbek g’ururi – uning 
odobi”. Toshkent, “Fan” nashriyoti. 2008, 238-b
13. Tafakkur jurnali, Toshkent, G’.G’ulom nomidagi adabiyot va san’at 
nashriyoti. 1989, 263 – 264 – betlar.
14. Amir Temur Kurogoniy. “Zafar yo’li”. Toshkent, “Fan” nashriyoti. 
1992, 10 – bet
15. R.Z.Jumayev, C.Mamashoirov, A.Hukumov va b. “Shaxs va Jamiyat”.
Toshkent , “ O ’ qituvchi ” nashriyoti , 2005, 64- b
16. Haydar Aliqulov. “Gumanistik meros va shaxs ma’naviy kamoloti”. 
Toshkent. 2008. 22 – b
17. I.Xoliqov, M.Sobirova, M.Rustamov. Ma’naviyatning axloqiy 
asoslari. Toshkent – 2013, Nizomiy nomidagi TDPU Rizografida nashr qilindi. 83 
– b
18. Fozila Suloymonova “Sharq va G’arb” , Toshkent – 1997 yil, 
O’zbekiston nashriyoti, 222 -225 – betlar 
19. Конрад Н.И. Среднеи века в и ст орической науке. Изабр. труды, 
М, 1974, c.217
20. Haydar  Aliqulov .“ Falsafiy  meros  va  ma ’ naviy – axloqiy  fikr  rivoji ”, 
Toshkent . 2009. Falsafa va huquq institute, 36 – b
21. Петров. Б.Д. Ибн Сина – великий среднеазиатский ученый – 
энциклопедист, Т, 1981. Ст. 22
22. Karimov.Sh , Shamsuddinov.R.  Vatan tarixi.(birinchi kitob).T. 
“ O’q ituvchi” 1997. 238-239 – betlar 
23. Jo’raеva.S. Haqiqat manzaralari 96 mumtoz faylasuf.T.: “Yangi asr 
avlodi” 2007. 186 -187 – betlar 
24. Shodmonov. H .Shar q pеripatizmi nima? T.  2006 , Tafakkur , 73  –  74 – 
betlar 
105 25. Nazarov.H. Ergashеv.I. va boshqalar. Milliy g’ oya va ra h bar 
ma'suliyati. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnt huzuridagi Davlat va jamiyat 
qurilishi akadеmiyasi. – T.:G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 
2007. 509  –  511 – betlar 
26. Nazarov.H, Qarshiboеv.M,Umarov.B, Xolbеkov.A. Ma'naviyat asosiy
tushunchalar izohli lug’ati. O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnt huzuridagi Davlat 
va jamiyat qurilishi akadеmiyasi. – T.: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa 
ijodiy uyi, 2010.592 – 593 – betlar 
27. O’zbеkiston milliy entsiklopеdiyasi.9-jild.To’ychi H ofiz — Harshara. 
Tahrir hay'ati A. Azizxo’jaеv, B. Alimov, M. Aminov va b. T.: «O’zbеkiston 
milliy ensiklopеdiyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. 288  –  292 – betlar 
28. Muhiddinova.F. O’zbеkiston xalqlarining siyosiy va huquqiy 
ta'limotlari tarixi.(O’quv qo’llanma).T.:2004 .
V. Intеrnеt saytlari
2. www.ziyo.net/uz
3. www.milliy/ma’naviyat.uz
4. www.filosofia.ru
5. www.philosophy.nsc.ru
6. http://vlibrary.freenet.uz
7. namdumanaviyat http://fikr.uz/
8. www.bilim.uz
9. www.history.ru
10. www.gow.uz
106 MAVZUGA DOIR TAYANCH SO’ZLAR
№ O’ zbekcha  Ruscha Inglizcha 
1 Ma’naviyat Духовность Spirituality 
2 Millat Нация Nation
3 Milliy Национальный National
4 Ozodlik Свобода Freedom
5 G’oya Идея Idei
6 Mafkura Идеология Ideology
7 Vatan Родина Native tant
8 Vakil Делегат Delegate
9 Demokratiya Демократия Democracy
10 Bayroq Флаг Flag
11 Ogohlik Бдительность Vigitance
12 Dunyoviy Мировой World
13 Sadoqat Преданность Dedication
14 Mustaqillik Независимость Independence
15 Qaramlik Зависимость Dependence
16 Sodiq, fidokor Преданн ый Devoted
17 Samimiy Искренн ый Sincere
18 Qahramonlik Героизм Heroism
19 Abadiy Веч ный Eternal
20 Siyosat Политика Politics
21 Maqsad Цель Aim
22 Kelajak Буду щий Future
23 Ajdod Предок Ancestor
24 Avlod 
107 25 Xavfsizlik Безопасность Safeti
26 Insonparvarlik Гуманизм Humanizm
27 Beparvolik Халатность Negliaence
28 Buyuk Великий Great
29 Birdamlik Единство Unite
30 Davlat Государство State
31 G’urur Гордость Pride
32 Ommoviy Публичный Publik
33 Sharq Восток East
34 G’arb Запад West
35 Janub Север North
36 Shimol Юг South
38 Dunyo Мир World
39 Davlat Государство State
40 Qadimiy Древний Antigue
41 Tarix История History
42 O’rta asr Средневековье The middle ages
43 Islom Ислам Islam
44 Hukmdor Правитель Ruler
45 Manba Источник Origin
46 Buyuk ipak yuli Великий 
Шелков ый пут Great Silk Road
47 Tamaddun Цивилизация Civilization
48 Madaniyat Култура Cultore
49 Ilm fan Наука Science
50 Muallif Автор Author
51 Xujjat Документ Paper
52 Jamiyat Общество Socienty
53 Inson Человек Person
54 Oila Семя Family
108 55 Bola Ребёнок Chaild
56 Yosh Молодость Yong
57 O’qish Учит Learn
58 Ma’lumot Информация Information
59 Muammo Проблема Problema
60 Global Глобал Global
61 Globallashuv Глоболизация Globallizion
62 Havfsizlik Безопасность Safety
63 Meros Наследство Hitage
64 Ijobiy Позитивний Positive
65 Salbiy Отри Negativly
66 Farqi Отличия Insignia
67 Т a’sir Влияние Influence
68 Ta’lim Образование Education
69 Tarbiya Воспитание Bring up
70 Soxa Специальность Specialty
109 ILOVALAR
110 111 112 113