Arablar istilosi davri Farg‘ona vodiysi siyosiy tarixining tadqiq etilishi

 1  MUNDARIJA:
Kirish .....................................................................................................................3-6
I  bob.  Arablar  ist ilosi  dav ri  Farg‘ona  v odiy si  siyosiy  t arixining
t adqiq
et ilishi .................................................................................................................7-
24
1.1.  Arablar  istilosidan  oldingi  Farg‘ona  tarixi....................................................7-
11
1.2.  Arablar  bosqini  davrida  Farg‘ona  tarixi......................................................12-
24
II bob.  Arablar ist ilosi dav ri  Farg‘onadagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy
hayot  t arixining  t adqiq
et ilishi ....................................................................25-35
2.1.  VII-X  asrlarda  Farg‘onadagi  ijtimoiy-iqtisodiy  jarayonlar  tarixi...............25-
28
2.2.  VII-X asrlarda Farg‘onada ilm-fan va madaniy hayot tarixi.......................29-
35
Xulosa ................................................................................................................36-37
Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati ..........................................38-40
 2  KIRISH
Mavzuning  asoslanishi  va  dolzarbligi.  Yurtimizda  hayotbaxsh
o‘zgarishlarni  amalga  oshirish  jarayonida  jamiyat  a’zolarini  erkin,  demokratik
tafakkur  va  milliy  g‘oya  ruhida  tarbiyalash  vazifalarini  bajarishda  tarix  fanining
ahamiyati  ortib  bormoqda.  Mustaqil  O‘zbekistonda  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy  va
ma’naviy  sohalarda  sodir  bo‘layotgan  barcha  o‘zgarishlar,  tarix  fani  oldida  ham
o‘ta  ma’suliyatli  va  shu  bilan  birga  murakkab  vazifa  qo‘ydi.  Tarix  fani
jamiyatning ma’naviy yangilanishida harakatlantiruvchi kuch va tarixiy haqiqatni
tiklashda,  milliy  g‘oyani  shakllantirishda  bitmas-tuganmas  manba  bo‘lish
vazifasini  bajarishi  kerak.  Tarix  fanining  jamiyatni  tizimli  ravishda  qayta  qurish
jarayonida  egallagan  muhim  mavqei  haqida  O‘zbekiston  Respublikasining
birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov  republika  tarixchi  olimlari  bilan  bo‘lgan
uchrashuvda  (1998-yil,  iyun)  hamda  milliy  g‘oya  va  milliy  mafkurani  ilmiy
jihatdan ishlab chiqishga bag‘ishlangan boshqa ma’ruza va suhbatlarida “…tarix -
xalq  ma’naviyatining  asosidir”,  “o‘zlikni  anglash  tarixni  bilishdan  boshlanadi”,
deb  alohida  ta’kidlagan  edi 1
.  Binobarin,  O‘zbekiston  tarixining  ajrajmas  qismi
bo‘lgan Farg‘ona vodiysining o‘rta asrlar  tarixini  yozma va arxeologik manbalar
asosida  kompleks  ravishda  qayta  o‘rganish  va  konseptual  asosda  qayta  baholash
ham ilmiy, ham siyosiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. 
Mustaqillik  yillarida  O‘zbekiston  asrlarga  tatigulik  yo‘lni  bosib  o‘tdi.
Iqtisodiyotda,  ijtimoiy  sohada,  fan  sohasida  ko‘plab  yutuqlar  qo‘lga  kiritildi.  Bu
Farg‘ona vodiysi tarixini o‘rganisha ham o‘z ifodasini topdi. Ma’lumki, Farg‘ona
vodiysining ilk o‘rta asrlar tarixini o‘rganish dastlab rus tadqiqotchilari tomonidan
olib  borilgan.  Mustaqillik  davriga  kelib  esa  ushbu  mavzu  bo‘yicha  A.Xo‘jayev,
A.Otaxo‘jayev,  Sh.Kamoliddin,  B.X.Matboboyev,  A.Anorboyev  va  G.Ivanov
singari  olimlar  tomonidan  ilmiy  tadqiqodlar  olib  borilmoqdalar.  B.G ofurovʻ 2
,
A.N.Bernshtam,  G.Goipov,  Sh.Kamoliddin,  A.Otaxo‘jaev  arablarning
1
 Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 1999. 143 b
2
 Гафуров  Б.Г.  Таджики:  Древнейшая,  ss древняя  и  средневековая  история.  Кн  I.  –  Душанбе:
Ирфон,1989. – 378 с.
 3  Farg‘onadagi ilk harbiy yurishlari haqida so‘zladilar. Biroq ularning tadqiqotlarida
arab bosqinlarining hammasi ham xronologik tartibda tahlil qilinmagan.
Xorijiy tadqiqotchilardan O.G.Bolshakov 3
, Yuliy Velgauzen 4
, Xyu Kennedi 5
,
I.M.Filshtinskiy 6
 kabi  olimlar  arablarning  Farg‘onadagi  harbiy  yurishlarini  ham
o‘rgangan.
Shuni alohida ta’kidlash joizki, mustaqillik yillarida Vatanimiz olimlarining
sa’y-harakatlari  tufayli  O‘zbekistonning,  jumladan  Farg‘ona  vodiysining  bronza,
temir  davri  bo‘yicha  o‘tmish  tariximizning  bir  qator  sahifalari  yangi  tadqiqotlar
asosida  qayta  tiklandi.  Lekin,  shunga  qaramasdan  vodiyning  o‘rta  asrlar  tarixi
bo‘yicha hali ko‘p masalalar borki, ularni hozirgi zamon talabi asosida, xolisona
yoritish olimlar oldida turgan muhim masalalardan biridir.
Tadqiqot  obyekti.  Farg‘ona  vodiysida  o‘rta  asrlarda  yuz  bergan  siyosiy,
ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar. 
Tadqiqot  predmenti.   Farg‘ona  vodiysida  arablar  istilosi  davri  tarixining
yoritilishi.
Tadqiqotning  maqsad  va  vazifalari.  Kurs  ishining  maqsadi  Farg‘ona
vodiysida  arabla  davrida  kechgan  jarayonlarning  tarixini  tadqiq  qilishdan
iboratdir.
Ushbu  maqsaddan  kelib  chiqqan  holda,  ishda  quyidagi  vazifalarni  hal  etish
nazarda tutilgan: 
- Farg‘ona vodiysida arablar istilosi davriga qadar siyosiy ahvolini ko‘rsatish;
-  Farg‘ona  vodiysida  arablar  istilosi  davridagi  siyosiy  jarayonlarni  yoritib
berish;
-  Arablar  davrida  Farg‘ona  vodiysidagi  ijtimoiy-iqtisodiy  munosabatlarni
kuzatish; 
3
 Большаков О.Г. История Халифата. Т.IV.  Апогей и паденгие. – Москва: Восточная  литература
РАН, 2010. – 369 с. 
4
 Велльхаузен  Ю.  «Арабский  халифат.  Золотой  век  ислама  /  Пер.  с  англ.  Т.М.Шуликовой».  –
Москва: Центрполиграф, 2018. – 176 с. 
5
 Кеннеди Х. Великие арабские завоевания /  Хью Кеннеди: пер. с англ. Г.Соловьевой. – Москва:
АСТ, 2010. – 475 с.
6
 Фильштинский  И.М.  Халифат  под  властью  династии  Омайядов  (661  –  750).  –  Москва:
Соверопринт, 2005. – 232 с. 
 4  - VII-X asrlarda Farg‘ona vodiysidagi madaniy jarayonlarni tadqiq etish. 
Mavzuning  o‘rganilganlik  darajasi .  Mustaqillik  sharoitida  jamiyat
a’zolarini  erkin,  demokratik  tafakkur  va  milliy  g‘oya  ruhida  tarbiyalash
vazifalarini  bajarishda  tarix  fanining  ahamiyati  ortib  bormoqda.  Milliy  istiqlol
yillarida  Vatanimiz  tarixini  haqqoniy,  ilmiy  asosda  o‘rganish  davlat  siyosati
darajasiga ko‘tarildi va O‘zbekiston tarixining ko‘pgina masalalari o‘zining yangi,
ilmiy  jihatdan  xolis  va  haqqoniy  yechimini  topa  boshladi.  Chunki,  R
espublikamizning  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  ta’kidlab  o‘tganidek,  “O‘z
tarixini  bilmagan  jamiyat  istiqbolga  eltuvchi  yo‘lni  topa  olmaydi.  Tarixga
bepisand xalqning kelajagi yo‘q 7
.” 
O‘tgan  asrda  A.N  Bernshtam  tomonidan  “Qadimgi  Farg‘ona”  nomli
risolasida  turklar  va  arablarning  vodiydagi  faoliyati  haqida  to‘xtalib  o‘tilgan.
2013-yili  esa  A.Xo‘jayev  tomonidan  “Farg‘ona  tarixiga  oid  ma’lumotlar”  kitobi
nashr  etildi.  Unda  Farg‘ona  vodiysi  tarixiga  oid  xitoy  manbalari  tarjimalari  va
sharhlari  keltirilgan.  Shuningdek,  A.Otaxo‘jayev  va  M.Xatamovalar  ushbu  davr
bo‘yicha jiddiy ilmiy tadqiqot olib borishmoqda. 
Tadqiqot  manbalari.  Mavzuni  o‘rganishda  o'rta  asrlarda  musulmon
Sharqida  yaratilgan  asarlar  manba  bo‘lib  xizmat  qilgan.  Jumladan,  Abu  Bakr
Narshaxiyning  “Buxoro  tarixi”,  Al-Balazuriyning  “Kitob  futuh  al-buldon”,  Ibn
Xurdodbehning  “Kitob  masolik  al-mamolik”,  Tabariyning  “Tarix  ar-rusul  va-l-
muluk”,  Is’hoqxon  Junaydullohxo‘ja  o‘g‘li  Ibratning  “Farg‘ona  tarixi”,  Ibn
Xavqalning “Kitab surat ul-arz” asarining o‘zbek va rus tillaridagi nashridan, Ibn
al-Asirning  “Al-kamil  fit-tarix”,  Abu-l-Fadl  ibn  Muxammad  Djamal  ad-Din
Qarshiyning  “Mulkahat  as-surox”  asarlaridan  foydalanilgan.  Shu  bilan  birga
mazkur  asarlar  bo‘yicha  olib  borilgan  tadqiqotlar  ham  mavzuni  o‘rganishga  jalb
etildi. 
Tadqiqotning  amaliy  ahamiyati  shundan  iboratki,  unda  keltirilgan
materiallar  va  xulosalardan  Arablar  davrida  Farg‘ona  vodiysi  tarixshunosligini
7
 Karimov I. Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q. - Toshkent: Sharq, 1998. B . 12. 
 5  yaratish,  O‘zbekiston  tarixining  o'rta  asrlar  tarixiga  oid  qo‘llanmalar  yaratishda,
ilmiy maqolalar yozishda foydalanish mumkin. 
Ishning xronologik chegaralari.  Ishning xronologik chegarasi  milodiy VII
asrdan  X  asrgacha  bo‘lgan  davr  oralig‘ini  o‘z  ichiga  oladi.  Ishda  ushbu  davrda
Farg‘ona vodiysida ro‘y bergan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar
rivojining tarixini ko‘rsatib beriladi. 
Tadqiqotning  tuzilishi.  Kirish,  ikkita  bob,  4  ta  paragraf,  xulosa  hamda
foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxatidan iborat.  
 
 
 
 6  I BOB. ARA BLA R ISTILOSI DAV RI FA RG‘ONA V ODIY SI SIYOSIY
TA RIX IN IN G TA DQIQ ETILISHI
1.1. Arablar istilosidan oldingi Farg‘ona tarixi.
Farg‘onashunos  mutaxassislar  N.G.Gorbunova  va  G.A.Brikinalar
hammuallifligida yozilgan tadqiqotda Farg‘ona VII asr boshlarida siyosiy jihatdan
Turk  xoqonligiga  bo‘ysungan  bo‘lsa  ham,  chamasi,  qadimgi  turklar  bu  yerdagi
etnogenetik  jarayonlarga  jiddiy  ta’sir  ko‘rsatmaganlar  tarzidagi  xulosa  ilgari
surilgan.  Ularning  fikricha,  buning  boisi,  VIII  asrlarda  ham  farg‘onaliklar
o‘zlarining  mahalliy  tillarida  so‘zlashganlar,  faqat  keyinroq  turkiy  aholining
ko‘chib  kelishi,  ularning  o‘troqlashuvi  va  shaharlarga  joylashishi  oqibatida  bu
yerdagi  vaziyat  birmuncha  o‘zgargan.  Biroq,  fikrimizcha,  bu  mulohazalar  to‘la
asosga ega emas. Chunki butun O‘zbekiston hududidan topilayotgan qadimgi turk
yozuvi tushirilgan ashyo va yodgorliklarning deyarli barchasi Farg‘ona vodiysiga
to‘g‘ri  keladi.  Qolaversa,  vodiydan  qadimgi  turklar  bilan  bog‘liq  ko‘mish
marosimi  izlari,  aniqrog‘i,  murdani  kuydirib  ko‘mish  joyi  va  ot  qo‘shib  ko‘mish
aniqlangan,  qadimgi  turklarning  tosh  haykallari  va  balballari  ham  topilgan.  Shu
o‘rinda  o‘tgan  asrning  50-yillaridayoq  arxeolog  A.N.Bernshtam  Farg‘onada
arablar  ham,  xitoyliklar  ham  emas,  balki  turklar  katta  ahamiyatga  ega  bo‘lganini
e’tirof  etgani  holda 8
,  VI–VIII  asrlarni  Farg‘ona  tarixiga  -turk  davri  nomi  bilan
kiritganini ta’kidlash kerak. 
Shunday  qilib,  Farg‘onada  VII  asr  boshlariga  kelib,  Turk  xoqonligining
Ashina  xonadoniga  mansub  sulola  tashkil  topadi  va  bu  sulola  arablar  istilosidan
keyingi  davrlarda  ham  o‘z  mavqeyini  yo‘qotmaydi.  Farg‘onadagi  turkiy
sulolaning boshqaruv markazlarini aniqlash ham muhim ahamiyatga ega. Chunki
Farg‘ona  vodiysidagi  qadimiy  yirik  shaharlarning  o‘rnini  aniqlash  masalasida
mutaxassislar  haligacha  bir  to‘xtamga  kelganlaricha  yo‘q.  Biroq  bu  ishning  o‘zi
alohida tadqiqotni talab etadi. 
8
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 25. 
 7  Arablar  istilosi  davrida  Farg‘ona  vodiysida  ro‘y  bergan  ijtimoiy-siyosiy
jarayonlar  tarix  fanida  yetarli  darajada  o‘rganilmagan.  Taniqli  tarixchi  olim
A.N.Bernshtam  “Qadimgi  Farg‘ona”  nomli  ilmiy-ommabop  risolasida  ushbu
masalaga  qisqacha  to‘xtalib  o‘tgan,  xolos 9
.  Mavzuga  doir  boshqa  maxsus
tadqiqotlar  hozircha  yo‘q.  Bizningcha,  bu  hol  ushbu  masalaga  doir  yozma
manbalarning  nisbatan  ozligi  bilan  izohlanadi.  Shunday  bo‘lsa-da,  VII-VIII
asrlarda  Farg‘onada  kechgan  siyosiy  voqealar  ma’lum  darajada  Mug‘  tog‘idan
topilgan  sug‘d  arxivi  hujjatlarida,  Farg‘onaga  tashrif  buyurgan  koreyalik  budda
rohibi  Xuey  Chaoning  “Vangu  tyanchju  chjuan”  (Hindistondagi  beshta  davlatga
qilingan  safar  bayoni),  xitoylik  harbiy  sarkarda  Du  Xuanning  “Du  Xuan
djingshing  dji”  (Du  Xuanning  borgan  joylari  xotiralari),  Tabariyning  “Tarix  ar-
rusul  va-l-muluk”  (Payg‘ambarlar  va  podshohlar  tarixi),  Balazuriyning  “Kitob
futuh al-buldon” (Mamlakatlarni fath etilishi kitobi), shuningdek, Narshaxiy, Ibn
Havqal, al-Istaxriy asarlarida o‘z aksini topgan. 
Ma’lumki,  VI  asrning  ikkinchi  yarmida  Turk  xoqonligi  O‘rta  Osiyo,  shu
jumladan Farg‘ona vodiysini ham zabt etgan edi. Ammo turk xoqonlari dastlab bu
hududda bevosita o‘z hukmronligini o‘rnatmay, Eftaliylar singari har bir viloyatda
hukm surgan mahalliy sulolalarni o‘zlariga tobe etish bilan cheklandilar. Mahalliy
hukmdorlar  turk  xoqonining  vassali  bo‘lib,  har  yili  unga  belgilangan  miqdorda
o‘lpon to‘lar edilar. 
Qadim  zamonlarda  Parkana, Davan,  Dayuan  nomlari  bilan  atalgan  bu diyor
ilk  o‘rta  asrlar  davriga  taaluqli  sug‘d  manbalarida  Faragana,  Fragana,  xitoy
solnomalarida esa Feyxan, Boxan, Paxanna nomlari bilan tilga olinadi. 
VII  asrning  boshlarida  Farg‘onani  “ixshid”  unvoniga  ega  bo‘lgan  mahalliy
sulola vakillari idora qilganlar. Shuni ham eslatib o‘tish kerakki, bu davrda Sug‘d
(Samarqand)  podsholari  ham  “ixshid”  deb  atalgan.  “Ixshid”  atamasi  sug‘diylar
(hamda  farg‘onaliklar)  tilida  “shahanshoh”,  “malik  ul-muluk”  (podsholar
podshosi)  degan  ma’noni  anglatgan.  “Ixshid”  atamasi  asrlar  osha  xalqning
xotirasida  hamda  tarixiy  adabiyotlarda  saqlanib  qolgan.  Masalan,  XX  asr
9
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 26-
27. 
 8  boshlarida  ta’lif  etilgan  Ichoqxon  Junaydulloxo‘ja  o‘g‘li  Ibratning  “Tarixi
Farg‘ona” asarida qo‘yidagi satrlarni o‘qiymiz: ...Kosonda Mug‘niy qo‘rg‘oni va
o‘rdasi  deb  mashhurdir,  qalin devor  va katta  xishtlar  ilan  bino qilgan,  ikki  ming
yillar o‘tub, holo ham muoyanadir. Ani tarixlar ko‘rgan kishilar bo‘lsa ixshid deb
zikr  qiladurgon  Sug‘d  podsholari  ham  bul  yerda  hukmronlik  qilgan 10
.  Ayrim
ma’lumotlarga  ko‘ra,  Farg‘ona  ixshidlari  sulolasi  asli  kushonlardan  bo‘lib,  bu
yerda III asrdan buyon uzluksiz hukmronlik qilishgan 11
.”
O‘sha davrda (VII asr) bu diyorga tashrif buyurgan xitoy sayyohi Syua Szyan
Farg‘onaning  tuprog‘i  unumdor  va  serhosil  ekanligi,  bu  yerda  ko‘p  miqdorda
sabzavot, meva va gullar yetishtirilishi, mashhur otlar va qora mollar boqilishini
qayd  etgan.  VIII  asrda  Farg‘onaga  kelgan  koreys  sayyohi  Xuey  Chao  uning
ma’lumotlarini to‘ldirib, bu o‘lkada tuya, xachir va otlar parvarish qilinishi, paxta
ekilishini  ta’kidlaydi.  U  aholi  ko‘p  tandir  non  iste‘mol  qilishi,  teri  va  paxtadan
kiyimlar kiyishini ma’lum qiladi. Farg‘onaliklar hunarmandchilik, ichki va tashqi
savdo  sohasida  ham  katta  yutuqlarga  erishgan  edilar.  Bu  yerdan  qo‘shni
mamlakatlarga  otlar,  bo‘yoqlar,  rangli  shisha  buyumlari  va  hokazolar  chiqarilar
edi 30
. 
Farg‘ona  o‘sha  davrda  O‘rta  Osiyoda  katta  harbiy  kuch  va  siyosiy  nufuzga
ega  bo‘lgan  qudratli  mulklardan  biri  edi.  G‘arbiy  Turk  xoqonligiga  vassal
bo‘lishiga  qaramay,  Farg‘ona  ixshidlari  tanga  zarb  etish,  ko‘shni  davlatlar  bilan
diplomatik  aloqa  o‘rnatish,  ular  bilan  harbiy  ittifoq  tuzish  huquqiga  ega
bo‘lganlar. Xuddi shunday huquqlardan Sug‘d, Tohariston, Xorazm, Choch, Iloq
va  boshqa  viloyat  hukmdorlari  ham  foydalanganlar.  Davlatning  bunday  tartibda
tuzilishi  dastlab  Turk  xoqonligini  qoniqtirgan,  chunki  ko‘chmanchi  chorvador
turklar  o‘troq  ziroatkor  aholi  yashaydigan  katta  hududlarni  boshqarish  borasida
yetarli  tajribaga  ega  emas  edilar.  Ammo  mahalliy  hukmdorlarning  keng
muxtoriyatga  ega  bo‘lishi  markaziy  hokimiyatni  zaiflashtirib,  Turk  xoqonligini
10
 Иcҳоқхон Жунайдулоҳхўжа ўғли Ибрат. Фарғона тарихи. Нашрга тайеrрловчилар Ҳайдарали Бобобеков,
Маҳмуд Ҳасаний // Мерос. - Тошкент: Камалак, 1991. Б. 277. 
11
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 23.
30
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн I. - Душанбе: Ирфон,1989. С.
369370. 
 9  mo‘rt,  konfederativ  davlatga  aylanishiga  olib  keldi.  Shundan  so‘ng  xoqonlar
mahalliy  sulolalar  huquqlarini  cheklash  va  shu  asosda  hokimiyatni
markazlashtirish yo‘lini tutdilar. 
618-yilda  G‘arbiy  Turk  xoqonligi  hukmdori  Tunyabg‘u  siyosiy  islohot
o‘tkazib,  ahvolni  o‘nglashda  harakat  qildi.  U  O‘rta  Osiyoning  mahalliy
hukmdorlariga  -eltabar  unvonini  taqdim  etdi.  -Eltabar  Turk  xoqonligida  yuqori
darajali  unvonlardan  biri  bo‘lib,  -elni,  davlatni  tutib  turuvchi  ma’nosini  anglatar
edi. Ushbu tadbir orqali Tunyabg‘u mahalliy hukmdorlarga ular mustaqil bo‘lmay,
balki  xoqon  tomonidan  tayinlangan  viloyat  hokimlari  ekanligini  ta’kidlab  o‘tdi.
Ayni  vaqtda  xoqon  viloyatlarga,  shu  jumladan  Farg‘onaga  o‘zining  ishonchli
vakillari  –  tudunlar  (tutuqlar)  ni  yubordi.  Ular  mahalliy  hukmdorlar  huzurida
doimiy  faoliyat  yuritib,  xoqon  farmoyishlarini  o‘z  vaqtida  bajarilishi,
o‘lponlarning  muntazam  ravishda  uning  qarorgohiga  yuborilishini  nazorat  qilar
edilar. 
Tunyabg‘u islohoti kutilgan natijani bermadi: Turk xoqonligi markazlashgan
kuchli  davlatga  aylanmadi.  Ammo  bu  siyosiy  tadbir  asta-sekinlik  bilan  O‘rta
Osiyo  viloyatlarida  turk  zodagonlari,  jumladan  tudunlarning  mavqeining
kuchayishiga  olib  keldi.  Ba’zi  viloyatlarda,  masalan,  Choch,  Tohariston  va
Farg‘onada  turk  zodagonlari  mahalliy  sulolalarni  hokimiyatdan  chetlashtirib,
ularning  o‘rnini  egallab  oldilar.  Yozma  manbalarda  Farg‘ona  hukmdorlarining
ismi-shariflari  dastlab  mahalliy,  keyinchalik  turkiy  lafzda  tilga  olinishi  ushbu
fikrni tasdiqlaydi. 
VII  asrning  birinchi  yarmi  va  o‘rtalaridan  boshlab  Farg‘onaning  siyosiy
hayotida  turklarning  mavqei  tobora  oshib  borayotganligi  haqida  xitoy
manbalaridan  ma’lumotlar  olish  mumkin.  Tunyabg‘u  vafotidan  so‘ng  (630-yil)
Farg‘ona shimoliy ixshidlik va janubiy podsholik mulklariga bo‘linadi. Shimoliy
Farg‘ona ixshidligi chegarasi shimolida Tangritog‘ (Tyanshan), janubda Sirdaryo
bilan, janubiy Farg‘ona podsholigi esa shimolda Sirdaryo va janubda Pomir-Oloy
tizmalari  bilan  chegaralangan  edi.  Farg‘ona  janubidagi  podsholikning  poytaxt
shaharlari  Ershi  (Marhamat)  va  Xumin  (Quva)  bo‘lib,  uni  Ashina  Shuni  (630-
 10  650),  Alyaotsen  (640-660),  Alatar  (700-720)  va  Arslon  tarxon  (720-745)  kabi
podsholar boshqarganlar.
Shimoliy  Farg‘ona  ixshidligining  markaziy  shaharlari  Axsikat  va  Koson
bo‘lgan.  Bu  yerda  Ashina  Shunining  o‘g‘li  Ebochji  (650-660)  hukmronlik
qilgan 12
. 
Arablar istilosidan oldingi davrda Farg‘ona va O‘rta Osiyodagi siyosiy ahvol
ana shunday edi. 
12
 Отахўжаев  А.  Илк  ўрта  асрларда  Шимолий  Фарғона  ихшидлиги  масаласига  оид  мулоҳазалар  //
―Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги республика илмий анжумани материалари.‖
Фарғона.  2009. Б. 147. 
 11  1.2. Arablar bosqini davrida Farg‘ona
VII asrning o‘rtalaridan boshlab Arab xalifaligi Xuroson va Movarounnahrni
istilo  qilish  maqsadida  harbiy  yurishlar  boshladi.  Arablar  bosqini  bu  hududlarda
yashayotgan xalqlar uchun og‘ir sinov bo‘ldi. Kuchli dushmanga ro‘para bo‘lgan
mahalliy  hukmdorlar  bosqinchilarga  qarshi  kurashda  bir-biridan  yordam  olishga,
g‘animlarga  qarshi  kurashda  yagona  koalitsiya  tuzishga  harakat  qildilar.  VII
asrning o‘rtalari va ikkinchi yarmida arablar hujumiga duchor bo‘lgan Sosoniylar
davlati va Sug‘d hukmdorlarining da’vati bilan Farg‘ona podsholari ham arablarga
qarshi janglarda ishtirok eta boshladilar. 
Farg‘onaliklarning arablar bilan dastlabki harbiy to‘qnashuvi VII asrning 40-
yillarida ro‘y berdi. Bu borada tarixchi Tabariy quyidagi ma’lumotlarni keltiradi.
643-yilda Sosoniylar davlatining hukmdori Yazdigard III arablarga qarshi harbiy
harakatlar  olib  borib,  sug‘d  ixshidi  va  turk  xoqoniga  elchi  yuboradi  va  ulardan
yordam  so‘raydi.  Ammo  tezda  yordam  kelavermaganligi  bois,  u  Amudaryoning
o‘ng  sohiliga  chekinadi.  Keyinchalik  turk  xoqoni  Yazdigard  III  ga  yordam
berishga qaror qiladi. Bu haqda Tabariy quyidagilarni yozadi: “U (xoqon) turklar
bilan keldi va Farg‘ona hamda Sug‘d aholisidan askar to‘pladi. So‘ngra ular bilan
yurish  qildi.  Yazdigard  ham  Xurosonga  qaytib  kelib  yurish  qildi:  u  daryodan
kechib  o‘tib,  Balxda  turdi.  Xoqon  ham  u  bilan  birga  suvdan  kechdi.  Kufaliklar
Marvarrudda, al-Ahnafning huzuriga chekindilar. Kofirlar (ya’ni Yazdigard III va
xoqon  qo‘shinlari)  esa  Balxdan  yurish  qilib,  Marvarrudga  al-Ahnaf  ro‘parasiga
kelib  to‘xtadilar 13
.  Demak,  farg‘onaliklar  turk  xoqoni  qo‘shini  tarkibida  ilk
marotaba 643-yilda Marvarrud shahri yaqinida arab bosqinchilariga qarshi jangda
ishtirok etdilar. 
Arablar  bosqini  O‘rta  Osiyo  hukmdorlarini  jipslashishga  va  dushmanga
qarshi  yagona  harbiy  ittifoq  tuzishga  chorladi.  Bunday  ittifoq  tuzilmasa,
bosqinchilar  ularni  birin-ketin  o‘zlariga  bo‘ysundirishi  muqarrar  edi.  Bu  borada
arablar  hujumiga  duchor  bo‘lgan  sug‘diylarning  Choch  va  Farg‘ona
hukmdorlariga yuborgan maktubidagi quyidagi satrlar e’tiborga loyiqdir: “Arablar
13
 История ат-Табари. Пер. с араб. В.И. Беляева с дополн. О.Г. Большакова, А.Б. Халидова. – Ташкент: Фан,
1987. С. 19. 
 12  bizni  yengsa,  sizlarni  ham  shu  kuyga  soladi,  shu  bois  hech  bo‘lmasa  o‘zlaringiz
uchun harakat qilinglar 14
.”
Yuzaga  kelgan  tahlikali  siyosiy  vaziyatda  Choch  va  Farg‘ona  hukmdorlari,
Turk va Turkash xoqonlari to‘g‘ri qaror qabul qilib, istiloning avvalidan arablarga
qarshi  kurashda  faol  ishtirok  etdilar.  Farg‘onaliklar  bir  necha  bor  buxorxudotlar
Qabaj  xotun  va  uning  o‘g‘li  Tug‘shoda  hamda  Sug‘d  ixshidlari  Tarxun  va
G‘urakka yordam uchun yetib bordilar 15
. 
Arablar Samarqand shahriga hujum qilganda, yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek,
sug‘diylar  Choch  hukmdorlari,  Farg‘ona  ixshidi  va  Turk  xoqonidan  madad
so‘radilar. Ularga yordamga yuborilgan qo‘shinga turk xoqoning o‘g‘li Inal xoqon
boshchilik  qilgan. Tabariyning  yozishicha,  turk lashkari  podshoning  o‘g‘illari  va
uning  eng  jasur  yosh  askarlaridan  iborat  edi.  Ammo  o‘z  josuslari  orqali  bundan
xabar  topgan  Qutayba  ularga  qarshi  o‘z  ukasi  boshchiligida  saralangan  arab
qo‘shinini  yubordi.Arablar  pistirma  qo‘yib,  turklarni  butkul  tor-mor  qilishga
erishdilar 16
. 
Turklardan  yordam  ololmagan  G‘urak  bir  necha  janglarda  mag‘lubiyatga
uchrab,  arablar  bilan  sulh  tuzishga  majbur  bo‘ldi.  Unga  ko‘ra,  G‘urak  arablarga
vassal  bo‘lish  sharti  bilan  Sug‘d  ixshidi  mansabida  qoldirildi.  Ammo  ushbu
shartnoma  imzolanganidan  keyin  ham  sug‘diylar  qarshilikni  to‘xtatmadilar.
G‘urak  arablarga  vassal  bo‘lganidan  so‘ng  bosqinchilarga  qarshi  kurashni  Panj
viloyatining hokimi Devashtich davom ettirdi. 
Arablarga  qarshi  kurashda  Devashtich  ham  Choch,  Farg‘ona  va  Turk
xoqonligidan yordam olishga umid bog‘ladi. Dushmanga qarshi yagona koalitsiya
tuzish  maqsadida  Choch  hukmdori,  Farg‘ona  podshosi  va  turk  xoqoni  huzuriga
o‘z  elchisi  Fatufarnni  yubordi.  Elchining  Chochdan  Devashtichga  yuborgan
maktubi (A-14) Mug‘ tog‘idan topilgan hujjatlar tarkibida bizgacha yetib kelgan.
14
 Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии // Соч. – Москва: Наука, 1964. Т. II (2). С.
282-284. 
15
 Отахўжаев А. Фарғона подшоси Алутарнинг илк ўрта асрлар тарихидаги ўрни // ―Фарғона водийси янги
тадқиқотларда мавзусидаги иккинчи республика илмий анжумани. Фарғона, 2012. Б. 98. ‖
16
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн II. - Душанбе: Ирфон, 1989.
С.17.
 13  Unda  Fatufarn  Chochga  yetib  kelganligi,  Choch  hukmdori  (tuduni)  ga
Devashtichning  maktubini  topshirganligi  va  tudun  hamda  uning  yordamchisiga
og‘zaki  aytiladigan  gaplarni  yetkazganligini  ma’lum  qiladi.  So‘ngra  elchi  turk
xoqoni  bilan  uchrashishning  ilojini  topolmay,  vaziyat  taqozosi  bilan  xoqonga  va
Farg‘ona  podshosiga  tegishli  maktublarni  o‘sha  kunlarda  Chochga  kelgan
Farg‘ona tutug‘i orqali berib yuborganligi haqida xabar beradi 37
. 
Ammo  Devashtichning  umidlari  ro‘yobga  chiqmadi,  chunki  Choch  va
Farg‘ona  hukmdorlari  hamda  turk  xoqoni  Sug‘d  taxtiga  da’vogarlik  qilayotgan
Devashtichga  emas,  balki  -qonuniy  podsho  G‘urakka  yordam  berishni  ma’qul
topdilar.  Shunday  bo‘lsa-da,  Devashtich  ulardan  yordam  olish  ishtiyoqidan  voz
kechmadi.  U  Samarqand  shahri  yaqinida  joylashgan  Xaxsar  qishlog‘i  hokimi
Afarunga  yuborgan  xatida  Farg‘ona  podshosi  hamda  turklar  va  xitoyliklardan
yordam kutayotganligini ma’lum qiladi 17
. 
713-714 yillarda arab bosqinchilariga qarshi olib borilgan harbiy harakatlarda
Sug‘d,  Choch,  Farg‘ona  va  turklar  ittifoqi  muhim  o‘rin  tutgan.  Qutaybaning
Choch,  Usturshona  va  Farg‘onaga  qilgan  yurishlariga  ular  birgalikda  qarshi
turganlar. 
Katta harbiy tajribaga ega bo‘lgan Qutayba ibn Muslim o‘z qo‘shinini bosib
olingan  viloyatlar  aholisi  hisobiga  to‘ldirib,  713-yilda  o‘z  nigohini  Choch  va
Farg‘onaga qaratdi. Uning asosiy maqsadi  arablarga  qarshi  koalitsiyaning harbiy
jihatdan  kuchli  bo‘lgan  ishtirokchilari  –  chochliklar,  farg‘onaliklar  va  turklarga
zarba berish edi. Qutayba katta qo‘shin to‘plab, ikki yo‘nalishda hujum boshladi.
Urushga  safarbar  qilingan  keshliklar,  nasafliklar  va  xorazmliklardan  iborat
birinchi  (shimoliy)  guruh  Qutaybaning  ukasi  Abdurahmon  boshchiligida  Choch
tomonga yuborildi.
Qutayba  qo‘mondonlik  qilgan  va  asosan  arablardan  iborat  bo‘lgan  ikkinchi
(janubiy) guruh esa Xo‘jand va Farg‘onaga qarab yo‘l oldi 18
. Farg‘onaga qilingan
yurishning muhimligini unga shaxsan Qutaybaning o‘zi boshchilik qilganidan ham
17
 Ливщиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья.-Санк-Петрбург, 2008. С. 238. 
18
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн II. - Душанбе: Ирфон, 1989. С.
20. 
 14  bilib olish mumkin. Qolaversa, bu Farg‘onada arablarga qarshi jiddiy kuchlarning
mavjud bo‘lganligidan darak beradi. 
Shimol  tomonga  yuborilgan  harbiy  kuchlarning  harakatlari  to‘g‘risida
manbalarda  batafsil  ma’lumot  yo‘q.  Ular  Choch  shahrini  egallab,  uning
atroflaridagi  aholi  yashaydigan  ko‘p  joylarga  o‘t  qo‘ydilar.  Qutayba  boshchilik
qilgan  janubiy  guruh  esa  Xo‘jandni  egallab,  Kosonga  yaqinlashdi.  Shu  yerda
Chochga  yuborilgan  askarlar  qaytib  kelib,  Qutayba  qo‘shiniga  qo‘shildi.  Ibn
Havqal  va  Istaxriylar  bergan  ma’lumotlarga  ko‘ra,  shundan  so‘ng  Qutayba
Usrushona vohasi va ushbu viloyatning tog‘oldi hududlarida harbiy harakatlar olib
borgan.  Manbalarda  Qutayba  Farg‘onaga  arab  noibini  tayinlagani,  Choch  va
Farg‘onada  arab  manzilgohlari  barpo  etilganligi  haqida  ma’lumotlar  mavjud.
Ammo Qutaybaning qo‘lga kiritgan bu g‘alabalaridan qat‘i nazar, chochliklar va
farg‘onaliklar dushmanga bo‘yin egmay, qarshilikni davom ettirdilar 19
. 
714-yilda  Qutayba  yana  bir  marta  Chochga  hujum  uyushtirdi.  U  Chochni
egallab,  Isfijob  (hozirgi  Sayram)ga  yurish  qildi.  Bundan  asosiy  maqsad  bu
shaharni  zabt  etib,  turklarning  o‘rta  osiyoliklarga  yordamga  keladigan  asosiy
yo‘lini to‘sish edi. 
715-yilning  boshida  Qutayba  ikkinchi  marta  Farg‘onaga  yurish  qildi.
Farg‘ona  hukmdori  qochishga  majbur  bo‘ldi.  Manbalarda  ushbu  yurishning
tafsilotlari keltirilmagan bo‘lsa-da, arablar Farg‘onaning katta qismini (janubiy va
sharqiy  hududlarni)  bosib  olganliklarini  taxmin  qilish  mumkin.  Ikkinchi  yurish
boshlanishidan oldinroq xalifa Volid ibn Abdumalik vafot etib, taxtni uning ukasi
Sulaymon  ibn  Abdumalik  egallab  oldi.  Ammo  marhum  Volid  o‘limidan  oldin
taxtni  o‘zining  o‘g‘li  Abdulazizga  vasiyat  qilib,  bu  borada  barcha  noib  va
lashkarboshilarga maktub yo‘llagan edi. Iroq hokimi al-Hajjoj va unga bo‘ysungan
sharqiy o‘lkalar noibi  Qutayba ibn Muslim ushbu maktubga binoan Abdulazizga
bay’at qilgan edilar.
Natijada  Farg‘onada  turgan  Qutayba  yangi  xalifa  Sulaymonga  qarshi  isyon
ko‘tardi.  U  Sulaymonning  odamlaridan  xavfsirab,  o‘zining  oila  a’zolari  va
19
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн II. - Душанбе: Ирфон, 1989. С.
20. 
 15  qarindoshurug‘larini  Marvdan Samarqandga ko‘chirtirib keldi. Ammo, bu chora-
tadbirlar uning o‘zini halokatdan saqlab qololmadi. 
Ushbu  voqealardan  ancha  oldin,  Buxoroni  fatx  etish  uchun  jang  qilayotgan
Qutayba va uning lashkari buxorxudot hamda unga yordamga kelgan Samarqand
ixshidi  Tarxun  qo‘shinlarining  kuchli  zarbalariga  uchraydi.  Mag‘lubiyatga
uchrashi  mumkinligini  anglab  yetgan  Qutayba  hiyla  ishlatishga  qaror  qiladi.  U
Hayyon ismli obro‘li bir arabni Tarxun huzuriga elchi qilib yuboradi. Tarxun bilan
muzokara  olib  borgan  Hayyon  ittifoqchilar  o‘rtasida  nizo  urug‘ini  sochib,
Samarqand  ixshidi  bilan  separat  sulh  tuzadi  va  Qutaybani  og‘ir  ahvoldan
qutqaradi. Ammo Volid vafot etganidan keyin Hayyon Sulaymon tomoniga o‘tib,
Qutaybaning  dushmaniga  aylanadi.  Narshaxiyning  bergan  ma’lumotlariga  ko‘ra,
Hayyon  yangi  xalifa  tarafdori  bo‘lgan  askarlarga  bosh  bo‘lib,  Qutaybaga  qarshi
jang qiladi va uni o‘ldiradi. Tabariy bergan ma’lumotga ko‘ra, Qutaybaning boshi
Sulaymonga  yuboriladi.  Narshaxiyning  yozishicha,  uning  tanasi  Farg‘onadagi  -
Raboti Sarhang degan joyda 20
, Koh nomli qishloqda ko‘miladi 21
. 
Shuni  ta’kidlab  o‘tish  kerakki,  arablar  istilosi  davrida  Farg‘ona  o‘ziga
qo‘shni bo‘lgan yirik davlatlarning geosiyosiy manfaatlari to‘qnashgan hudud edi.
Arab  xalifaligi  bu  hududni  o‘z  tarkibiga  qo‘shib  olishga  harakat  qilar,  Turk
xoqonligi esa unga vassal bo‘lgan bu o‘lkani qo‘ldan chiqarishni istamas edi. Bu
davrda ancha kuchaygan Tibet Sharqiy Turkistonni bosib olib, O‘rta Osiyoni zabt
etishga  urinardi.  Xitoydagi  Tan  imperiyasi  ham  Farg‘onani  bo‘ysundirishni  o‘z
oldiga maqsad qilib qo‘ygan edi 22
. 
Ana shunday siyosiy vaziyatda Farg‘ona hukmdorlari gohida turklar, gohida
xitoyliklar bilan ittifoq tuzib, o‘z mulklarini arab bosqinchilaridan himoya etishga
harakat  qildilar.  Shu  munosabat  bilan  Tan  imperiyasining  farg‘onaliklarga
yordami  masalasiga  to‘xtalib  o‘tmoqchimiz.  A.N.Bernshtam  yuqorida  eslatib
20
 . История ат-Табари. Пер. с араб. В.И. Беляева  с дополн. О.Г. Большакова,  А.Б.  Халидова. – Ташкент:
Фан, 1987. С. 158. 
21
 В.В,Бартольд  ―Туркистон  мўғулар  истилоси  даврида  номли  асарида  маҳалий  аҳолининг  берган‖
маълумотларига  таяниб,  Қутайбанинг  қабри  Андижон  уездининг  Жалолқудуқ  волостида
жойлашганлигини  таъкидлаган  эди.  А.  Н.  Бернштам  ҳам  Қутайба  ҳозирги  Андижон  вилоятининг
Жалолқудуқ туманида дафн этилган, деб 	
еrзади.
22
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 25 
 16  o‘tilgan  risolasida  arablarga  qarshi  kurashda  Xitoyga  tayanish  farg‘onaliklar
uchun  qimmatga  tushgan,  buning  evaziga  Farg‘ona  VIII  asrda  (757-yilga  qadar)
vaqtincha bo‘lsa-da, o‘z mustaqilligini yo‘qotib, ikki marta rasman bo‘lsa-da xitoy
prefekturalari tarkibiga kirgan, deb ta’kidlagan edi 23
. 
Ammo  L.N.Gumilev  va  B.G‘.G‘ofurovlar  Xitoyning  arablarga  qarshi
kurashda  ishtirok  etganini  inkor  etishadi.  L.N.Gumilev  Tan  hukumati
farg‘onaliklar va sug‘diylarga yordam berish uchun bironta ham harbiy birlashma
yubormaganligini  qayd  etadi.  Uning  fikricha,  imperator  O‘rta  Osiyo  aholisi
arablar va tibetliklarning talon-tarojidan qo‘rqib, muqarrar ravishda Xitoyga moyil
bo‘ladi,  deb  hisoblagan.  B.G‘.G‘ofurovning  yozishicha,  Xitoy  imperatorlari
arablarga  qarshi  kurashda  O‘rta  Osiyo  hukmdorlariga  yordam  va’da  qilishar,
ammo amalda bajarilmagan bu va’dalar evaziga ulardan Xitoyga vassal bo‘lishni
talab  qilishar  edi 24
.  Darhaqiqat,  O‘rta  Osiyo  va  Farg‘ona  xalqlari  arab
bosqinchilariga  qarshi  kurash  olib  borgan  paytida  Tan  imperiyasidan  amaliy
yordam ololmadilar. 
Tarixiy  manbalarda  keltirilgan  qator  ma’lumotlar  Farg‘ona  vodiysining
arablar tomonidan bosib olinishi sanasini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.
Ilmiy  va  o‘quv  adabiyotlarda  arablar  715-yilda  Farg‘ona  va  butun
Movarounnahrni uzil-kesil bosib olganlar, degan fikr ustuvordir. Ammo yuqorida
ta’kidlab  o‘tilganidek,  Qutaybaning  715-yilda  Farg‘onaga  qarshi  boshlagan
ikkinchi  yurishi  yakunlanmay  qoldi.  Shunday  ekan,  715-yilda  arablar  butun
Farg‘onani bosib oldilar, degan fikr mantiqan to‘g‘ri emas.  Qolaversa, 727-yilda
Farg‘onaga  kelgan  Xuey  Chao  ham  Farg‘ona  vodiysining  janubiy  qismigina
arablar  tasarrufida  bo‘lganligini  takidlaydi:  “Kangkiya  davlatidan  sharqqa  qarab
yurib  Farg‘ona  davlati  (Baxena-guo)ga  yetib  keldik.  Bu  mamlakatda  ikkita
hukmdor  (vang)  bor  ekan,  ularni  o‘rtadan  oqib  o‘tadigan  Fucha  (Sirdaryo)
ataladigan  katta  daryo  ajratib  turadi.  Daryoning  janubidagi  hukmdor  arablarga
23
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 25.
24
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн II. - Душанбе: Ирфон, 1989. С.
23.
 17  (dayshi,  dashi),  uning  shimolidagi  hukmdor  turklarga  (tujyue)  itoat  qiladi 25
.
Demak,  Qutayba  Farg‘onaning  janubini  egallagan,  xolos.  Shimol  esa  o‘z
mustaqilligini  saqlab  qolgan.  Butun  vodiyni  bo‘ysundirish  uchun  arablarga  yana
50 yil kerak bo‘lgan. 
Movarounnahrning  turli  viloyatlarini  bosib  olgan  arablar  ham  mahalliy
sulolalarni hokimiyat  tepasida qoldirib, ularni  o‘zlariga vassal  qilib oldilar. Ayni
vaqtda  arablar  bu  yerda  islom  dinini  yoyishga  asosiy  e’tibor  qaratdilar,  aholiga
xiroj,  jiz’ya  singari  soliqlar  soldilar.  Og‘ir  soliqlarning  joriy  etilishi,  tub  joyli
aholining  tili,  madaniyati,  diniy  e‘tiqodlarining  kamsitilishi  tabiiy  ravishda
istilochilarga  qarshi  ozodlik  harakatining  boshlanishiga  olib  keldi.  Xalq
chiqishlariga  ba’zan  mahallliy  hukmdorlar  ham  qo‘shildilar.  Ular  qo‘zg‘olondan
o‘z  maqsadlari  yo‘lida  foydalanishga,  xalq  ommasi  yordami  bilan  arablarga
qaramlikdan qutilishga va mustaqil bo‘lishga intilar edilar. E’tiborga loyiq hodisa
shundan  iboratki,  bunday  qo‘zg‘olonlar  paytida  ham  mahalliy  hukmdorlar  bir-
biridan ko‘mak olishga harakat qilganlar. 
720-yilda sug‘diylar qo‘zg‘olon ko‘tardilar. Ularga yordam berish uchun turk
xoqoni Kursul boshchiligida qo‘shin yubordi. Ittifoqchilar arablarga jiddiy shikast
yetkazdilar.  Xuroson  noibining  qo‘zg‘olonni  bostirishga  qaratilgan  harakatlar
natija bermadi. Shunday sharoitda Xuroson noibi etib Said al-Xarashiy tayinlandi.
U  Iroqdagi  qo‘zg‘olonni  bostirishda  dong  chiqargan  edi.  Yangi  noib
qo‘zg‘olonchilar  bilan  muzokara  boshladi.  Sug‘d  zodagonlarining  bir  qismi
xiyonat yo‘liga o‘tdilar. Ular orasida Sug‘d podshosi G‘urak ham bor edi. Ammo
qo‘zg‘olonchilarning  boshqa  bir  guruhi  arablarga  taslim  bo‘lishni  xohlamay,
bosqinchilar  tasarrufida  bo‘lmagan  boshqa  viloyatga  ketishni  istab  qoldilar.
Shunday viloyat Farg‘ona edi. 
Sug‘diylar  Farg‘ona  podshosi  Alutarga  maktub  yo‘llab,  arablar  bilan  olib
boriladigan muzokaralarda vositachilik qilish va ularga vodiy shaharlaridan birida
boshpana  berishni  so‘radilar.  Alutar  sug‘diylarga  homiylik  qilishga  va’da  berdi.
Ammo  Tabariyning  xabar  berishicha,  Alutarning  onasi  sug‘diylarning  vodiyga
25
 Хўжаев  А.  Фарғона  тарихига  оид  маълумотлар  (Қадимий  ва  илк  ўрта  аср  Хитой  манбаларидан
таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона, 2013. Б. 120. 
 18  kiritilishiga  qarshi  chiqdi 26
.  Ehtimol,  u  o‘z  o‘g‘lining  keyingi  taqdirini  o‘ylab,
shunday qarorga kelgandir. 
Shunday qilib, sug‘diylarning katta guruhi Farg‘onaga ketishga qaror qildilar.
Ularga  jasur  va  mard  kishi  –  Korzanch  boshchilik  qildi.  Aslida  Korzanchga
Farg‘onada  yashirinish  g‘oyasi  ma’qul  bo‘lmagan.  U  o‘z  safdoshlariga  boshqa
rejani taklif etadi: arablarning ilg‘or qismiga hujum qilib, ularni tor-mor etish yoki
Sirdaryodan  shimolga,  turklar  yurtiga  ketish.  Ammo  sug‘d  savdogarlari  va
dehqonlari (yirik zamindor boylar) bu taklifga rozi bo‘lmay, Farg‘onaga borishni
qattiq turib talab qildilar. 
Shundan  so‘ng  sug‘diylar  Farg‘onaga  yo‘l  oldilar.  Ammo  Alutar  Said  al  -
Xarashiy  huzuriga  o‘z  amakivachchasi  Nilan  Balazni  elchi  qilib  yuborib,
xiyonatkorlarcha  arablar  bilan  muzokara  boshlab  yubordi.  Sug‘diylarga  esa  o‘z
zimmasiga  olgan  majburiyatni  20-40  kundan  keyin,  ular  Isfara  yaqinidagi
rustoqlardan  biriga  joylashgandan  so‘ng  bajarishini  ma’lum  qildi.  Darhaqiqat,
Farg‘onaga yetib kelgan sug‘diylarning bir qismi Isfara yaqinidagi Isama g‘origa
joylashtirildi 27
. 
Muzokaralar davom etayotgan paytda sug‘diylarning asosiy qismi vaqtincha
Xo‘jand  shahrida  turgan  edilar.  Shu  paytda  shaharga  Said  al-Xarashiy  yuborgan
arab  qo‘shini  yetib  keldi.  Alutar  sug‘diylarga  yordam  bermadi.  Arablarga
Xo‘jandni  zabt  etish  (722-yilning  bahori  yoki  yozi)  oson  bo‘lmadi.  Sug‘diylar
mardonavor jang qildilar. Ular shahar darvozasi yaqinida xandaq qazib, uni ustini
berkitdilar  va  go‘yo  chekinayotgandek  bo‘lib,  arablarni  xandaqqa  tushirishga  va
asir etishga muvaffaq bo‘ldilar. Ammo arablarga qo‘shimcha harbiy qismlar yetib
keldi. Dushman devorni teshuvchi moslama – manjaniqlarni ishga soldi. Shundan
so‘ng  qiyin  ahvolga  tushgan  shahar  himoyachilari  arablar  bilan  muzokara  olib
borishga majbur bo‘ldilar. Arablar ulardan Sug‘dga qaytish, xiroj solig‘ini to‘lash,
asirlarni ozod etish va qurollarni topshirishni talab qildilar. Sug‘diylar ushbu og‘ir
shartlarga  rozi  bo‘lishdi.  Ammo  arablar  sug‘diylardan  birini  arab  ayolini
26
 История ат-Табари. Пер. с араб. В.И. Беляева с дополн. О.Г. Большакова, А.Б. Халидова. – Ташкент: Фан,
С. 184-188.
27
 Кадырова  Т.  Из  истории  крестьянских  движений  в  Мавераннахре  и  Хорасане  в  VIII–  начале  IХ  в.  –
Ташкент: Фан, 1965. С. 73-75. 
 19  o‘ldirishda ayblab, shu bahonada ularni qirg‘in qila boshladilar. Sug‘d jangchilari
hayotining  so‘nggi  lahzalarida  ham  qahramonlik  ko‘rsatdilar.  Tabariyning
yozishicha,  qurolsiz  qolgan  sug‘diylar  dushmanga  qarshi  tayoq  va  to‘qmoqlar
bilan  jang  qildilar.  Deyarli  barcha  sug‘diylar  qirib  tashlandi.  Faqat  400  nafar
savdogar  o‘z  jonlarini  qimmatbaho  mollar  evaziga  sotib  oldilar.  Oddiy
xo‘jandliklar  ham  aziyat  chekdilar:  arablarning  boshlig‘i  xo‘jandliklarga  o‘z
bo‘yinlarida  qo‘rg‘oshin  tamg‘a  osib  yurishni  buyurdi,  buyruqni  bajarmaganlar
qatl etildi 28
. 
Qo‘zg‘olon ko‘targan sug‘diylarning yana bir guruhiga Devashtich boshchilik
qildi.  Arablarning  tazyiqi  ostida  ular  Panjikentdan  Zarafshonning  yuqori  oqimi
tomon  harakat  qildilar.  Taniqli  tarixchi  olim  A.Yu.Yakubovskiyning  taxmin
etishicha,  Devashtich  ham  o‘z  odamlarini  Shahriston  dovoni  orqali  Xo‘jandga,
undan keyin Farg‘onaga olib kelmoqchi bo‘lgan. Lekin uning bu niyatlari amalga
oshmadi.  Mug‘  tog‘idagi  qal‘ada  joylashgan  Devashtich  askarlari  dushman  bilan
qahramonlarcha  jang  qildilar.  Arablar  qal‘a  himoyachilari  bilan  muzokara  olib
borib,  107  oila  a’zolariga,  shu  jumladan  Devashtichga  ularning  hayotini  saqlab
qolishga  kafillik  berdilar.  Ammo  bu  safar  ham  arablar  o‘z  va’dalariga  vafo
qilmadilar: 722-yilda Devashtich Rabinjon (Kattaqo‘rg‘on)dagi ibodatxonada qatl
etiladi, uning boshi esa Iroq hokimiga yuborildi 29
. 
Said al-Xarashiy Farg‘ona hukmdori Alutarni ham jazoladi. Undan 100 ming
dinor  pul,  50  ta  g‘ulom  va  50  ta  kanizak  undirib,  Samarqandga  qaytdi.  Bu  -
nohaqlik dan keyin Alutarning arablarga munosabati o‘zgardi. U turli vatanparvar
kuchlar  bilan  birlashib,  yana  arablarga  qarshi  kurash  maydoniga  chiqdi.
Avvalambor, Alutar 50 ming qarluqdan iborat qo‘shin bilan arablarga hujum qilib,
berilgan  o‘ljalarni  qaytarib  oldi 30
.  Hijriy  105  (milodiy  723/724)  yilda  u
Usrushonaga yurish qilgan Xuroson noibi Ibn al-Kulabiyga qarshi chiqdi. Bu gal
28
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн II. Душанбе: Ирфон, 1989. С.
25.
29
 Отахўжаев  А.  Илк  ўрта  асрларда  Шимолий  Фарғона  ихшидлиги  масаласига  оид  мулоҳазалар  //
―Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги республика илмий анжумани материалари.‖
Фарғона .2009. Б. 150. 
30
 Кадырова  Т.  Из  истории  крестьянских  движений  в  Мавераннахре  и  Хорасане  в  VIII–  начале  IХ  в.  –
Ташкент: Фан, 1965. С. 77. 
 20  unga  Turkash  xoqoni  Sulukxon  (717-738)  yordamga  keldi.  Ularga  sug‘diylar  va
chochliklar  ham  qo‘shildilar.  Natijada  20  mingdan  iborat  ittifoqchilar  qo‘shini
arablarni Samarqandgacha ta’qib etib bordilar 31
. 
Ushbu  voqealar  bayonidan  so‘ng  tarixiy  manbalarda  Alutar  haqidagi
ma’lumotlar  uchramaydi.  Alutarning  vafot  etishi  va  undan  keyin  Farg‘onada
hokimiyat  Arslon  tarxon  qo‘liga  o‘tish  sanasi  xususida  aniq  ma’lumotlar  yo‘q.
Ayrim  tadqiqotchilar  bu  voqealar  726-yilda,  boshqalar  esa  739-yilda  yuz  bergan,
degan taxminlarni o‘rtaga tashlaydilar. Alutarning o‘limidan to Arslon tarxonning
taxtga chiqishiga  qadar  o‘rtada boshqa hukmdor bo‘lganligi  ham  ehtimoldan xoli
emas. 
A.Otaxo‘jaevning fikricha, Arslon tarxon 700-726 yillarda tarxon lavozimida
faoliyat  yuritgan  va  asli  kelib  chiqishi  turkiy  chigil  qabilasidan  bo‘lgan.  Ammo,
manbalarda  u  butun  Farg‘onani  boshqarganmi  yoki  uning  janubi  yo  shimoliy
qismini  idora  etganmi,  degan  savolga  javob  yo‘q.  Arablar  Janubiy  Farg‘onani
egallaganidan so‘ng u yerdagi mahalliy sulolaga barham berib, Arslon tarxonni o‘z
noibi etib tayinlagan bo‘lishi mumkin. Lekin 744-747 yillarda Farg‘ona va Xitoy
o‘rtasidagi  aloqalar  tahlili  Arslon  tarxon  Shimoliy  Farg‘ona  hukmdori
bo‘lganligini tasdiqlaydi. 
Farg‘onaning  yangi  hukmdori  Arslon  tarxon  o‘z  tashqi  siyosatida  Tan
imperiyasiga tayanadi. Ma’lumki, Farg‘onadan shimolda joylashgan Talas vodiysi
Turk xoqonligi g‘arbiy hududlarining ma’muriy markazi bo‘lib, turklar bu yerdan
Chotqol  tog‘laridan  oshib  o‘tib,  vodiyga  hujum  qilar  edilar.  Arslon  tarxon  o‘z
davlatining  xavfsizligini  ta’minlash  maqsadida  739-yilda  Talosga  yurish  qildi.
Ayni  vaqtda  Xitoy  ham  bu  hududni  o‘ziga  bo‘ysundirishga  harakat  qilardi.
Natijada  Qoshg‘ardagi  xitoy  garnizoni  ko‘magida  Arslon  tarxon  Talos  hokimi
Tuaxueysianni  mag‘lub  qiladi.  Bu  voqeani  Xitoy  manbalari  ham  tasdiqlaydi.
“Imperator  Shyuanzung  (712-756-yillarda  taxtda  o‘tirgan,  ismi  Li  Lungji)ning
Kayyuan  davrining  27  yilida  (739-yil)  Tuaxueysianni  itoat  qildirishga  (Tang
qo‘shinlari  bilan)  hamkorlik  qilgani  uchun  (Farg‘ona)  hukmdori  (vang)  Arslon-
31
 Байпаков К.М. Западнотюркский и Тюргешский каганаты: тюрки и согдийцы, степь и город // Известия
НАН РК, 2009. №1. С. 109. 
 21  Tarxonga  fengxua-vang  (madaniyatga  intiluvchi  hukmdor)  unvoni  in‘om  etildi 32
.
Arslon  tarxon  davrida,  Tyanbao  davrining  3-yilida  (744-y.)  xitoyliklar  ushbu
davlat (Fargona) ga “Ningyuan” – “olisdagi sokinlik” deb nom berdilar 33
. 
Arslon tarxonning to‘liq ismi Arslon Er To‘g‘rul alp Burg‘jon Alp Tarxon bek
bo‘lib, xitoy manbalarida qisqa shaklda “Asilan Dagan” shaklida tilga olinadi 34
. U
Farg‘onada turklar hukmronligini qayta tikladi, qadimiy kushon sulolasiga barham
berdi.  744-yilda  Arslon  tarxon  o‘z  qarorgohini  Chjenju  (Gavharli  daryo,  ya’ni
Sirdaryo) bo‘yidagi yangi joyga ko‘chiradi (Sirdaryo turkiy tilda “Yinchu o‘g‘uz”
deb  atalgan).  A.N.Bernshtam  yangi  turkiy  sulola  Xitoy  bilan  tinch  aloqalarni
o‘rnatganligini ta’kidlaydi. Bunga dalil sifatida Arslon tarxonning Xitoy malikasi
(Xeyi)  ga  uylanganligi,  uning  vorisi  Chjungje  o‘z  o‘g‘li  Shyueyuyni  Xitoyga
yuborib,  imperatordan  xitoy  urf-odatlarini  o‘rganish  uchun  uni  saroy  xizmatiga
qabul qilishni so‘raganligini eslatib o‘tadi. 
Yuqorida  keltirilgan  ma’lumotlardan  VIII  asrda  Farg‘ona  davlati  va  Xitoy
o‘rtasidagi  munosabatlar  teng  huquqli  hamkorlik  bo‘lmay,  balki  Farg‘ona
hukmdorlari ma’lum darajada Tan imperiyasiga qaram bo‘lgan, degan xulosa kelib
chiqadi.  Xitoyning  Farg‘ona  hukmdorlari  bilan  yaxshi  munosabati  o‘rnatishidan
asosiy  maqsad  O‘rta  Osiyoni  arablar  tasarrufidan  chiqarib,  o‘z  ta’sir  doirasiga
kiritish edi. Bundan keyingi siyosiy voqealar ushbu fikrni tasdiqlaydi. 
VIII  asrning  birinchi  yarmida  Markaziy  Osiyoda  bir  tomondan  Tibetning,
ikkinchi tomondan arablarning ta’siri kuchayib bordi. Buni oldini olish maqsadida
747-yilda  Tan  sulolasi  g‘arb  tomonga  harbiy  yurish  qildi.  Bu  jarayonda  xitoy
qo‘shini  Toshkentga  bostirib  kelib,  Choch  davlatining  mol-mulkini  talon-toroj
qildi va mahalliy hukmdorni Xitoy poytaxti Chananga yubordi, u yerda hukmdor
qatl etildi. Shundan so‘ng, Toshkent hukmdorining o‘g‘li arablardan madad suradi.
Natijada  etnik  kelib  chiqishi  koreys  bo‘lgan  Gao  Shanfa  qo‘mondonligidagi
32
 Хўжаев  А.  Фарғона  тарихига  оид  маълумотлар  (Қадимий  ва  илк  ўрта  аср  Хитой  манбаларидан
таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона, 2013. Б. 86. 
33
 Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан 
таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона, 2013. Б. 86.
34
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд во АН Уз ССР, 1951. С. 25.
56
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд во АН Уз ССР, 1951. С. 26.
 22  xitoyliklar  va  ularning  ittifoqchisi  bo‘lgan  Farg‘ona  qo‘shini  arablar  bilan
to‘qnashdi.  751-yilda  Talas  daryosi  bo‘yida  yuz  bergan  besh  kunlik  katta
to‘qnashuvda 50 ming xitoy lashkarlari qurbon bo‘ldi, 20 ming kishi asirga tushdi.
Gao  Shanfa  mag‘lubiyatiga  Farg‘ona  qo‘shinlarini  tashkil  etgan  qarluqlarning
arablar tomoniga o‘tib ketganligi sabab bo‘ldi 35
. 
Arab  xalifaligi  va  Farg‘ona  davlatining  o‘zaro  munosabatlariga  kelsak,
farg‘onaliklar uzoq muddat davomida arablar hokimiyatini tan olmadilar. Albatta,
arablar  vodiyni  o‘z  holicha  qoldira  olmas  edilar,  shu  boisdan  724-yili  Farg‘ona
chegaralarida  Muslim  binni  Said  noib  etib  tayinlandi.  U  Farg‘ona  hukmdori
harakatlarini  nazorat  qilishi  kerak  edi.  Ammo  u  tez  orada  turklardan  mag‘lub
bo‘ladi.
739-yilda  Arslon  tarxon  Tuaxueysian  (Tuxosyan)ning  Talosdagi  qarorgohini
zabt  etgandan  so‘ng  vaziyat  o‘zgardi:  Turk  xoqonligi  ancha  zaiflashdi.  Bundan
foydalanib,  Xurosonning  yangi  noibi  Nasr  ibn  Sayyor  (738-748)  Samarqand,
Choch  va  Farobga  harbiy  yurish  tashkil  etadi.  Birinchi  yurishida  u  Farg‘onaga
arablar omili (noibi) etib Muhammad  ibn Xolid al-Azdiyni tayinlaydi va Quvada
to‘xtab,  Farg‘ona  hukmdori  vorisi  bilan  jang  qiladi.  Ikkinchi  yurishida  Nasr  o‘z
tashabbusi  bilan  Usrushona,  Shosh  va  Farg‘ona  hukmdorlari  bilan  sulh  tuzib,  u
yerlarga o‘z noiblarini yuboradi 36
. 
748-yilda Turk xoqonligining poytaxti Suyob shahrining xarob etilishi hamda
751-yilda  Talosda  xitoy  qo‘shinlarining  tor-mor  qilinishi  siyosiy  vaziyatning
arablar  foydasiga  o‘zgarishiga  olib  keldi.  Ular  Farg‘ona  vodiysida  ham  o‘z
mavqeini  mustahkamlashga  harakat  qildilar.  Xalifa  Mansur  davrida  Farg‘ona
hukmdori  Qoshg‘arda  yashashga  va  arablarga  o‘lpon  to‘lashga  majbur  bo‘ldi.
Ammo  farg‘onaliklar  uzoq  vaqt  davomida  arablarning  asosiy  talabi  –  islomga
o‘tishni  rad etdilar. Faqat xalifa Mahdiy davrida (775-783) Ahmad ibn Asadning
yurishidan keyin Kosonda turgan Farg‘ona podshosi rasman xalifalik hokimiyatini
e’tirof  etdi.  Lekin  VIII  asrning  90-yillarida  Farg‘onada  hokimiyatni  yana
qarluqlarning  yabg‘usi  o‘z  qo‘liga  oldi.  Shuning  uchun  arablar  xalifa  Xorun  ar-
35
 Хo‘жаев А. Буюк Ипак Йўли. - Тошкент:Ўзбекистон милий энциклопедияси нашр., 2007. Б. 172. 
36
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд во АН Уз ССР, 1951. С. 26.
 23  Rashid (786-809) davrida yana Farg‘onaga yurish qilishga majbur bo‘ldilar. Xorun
ar-Rashidning  buyrug‘i  bilan  uning  Movarounnahrdagi  noibi  G‘itrif  Ato
Farg‘onaga  Amr  binni  Jamol  boshchiligida  qo‘shin  jo‘natadi 37
.  Bu  yurishdan
asosiy maqsad arablarga qarshi kurashda Farg‘ona hukmdorini qo‘llayotgan qarluq
yabg‘usini vodiydan quvib chiqarish edi. Ammo Amr binni Jamol mag‘lub bo‘ldi
va arablar bu yurishdan ko‘zlagan maqsadiga erisha olmadilar. 
Farg‘ona vodiysi IX asrning boshlarida ham notinch mintaqa bo‘lib qolaverdi.
Jumladan,  806-yilda  xalifalikka  qarshi  Rofe  ibn  Lays  boshchiligida  qo‘zg‘olon
boshlandi. Farg‘onaliklar Usrushona, Buxoro, Xorazm va boshqa hududlar aholisi
singari bu qo‘zg‘olonda faol ishtirok etdilar. Qo‘zg‘olon 810-yilgacha davom etib,
unda uyg‘urlar (to‘quz o‘g‘uzlar), qarluqlar va hatto tibetliklar ham qatnashdilar 38
. 
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  ajdodlarimiz  VII-VIII  asrlarda  arab
istilochilariga  qarshi  uzoq  muddat  davomida  kurash  olib  bordilar.  Bu  kurashda
Farg‘ona  hukmdorlari  goh  O‘rta  Osiyoning  Choch,  So‘g‘d  mulklari  bilan,  goh
turklar  va  xitoyliklar  bilan  ittifoq  tuzib,  bosqinchilar  bilan  ko‘p  janglar  qildilar.
Ammo  oxiroqibat  bu  kurashda  farg‘onaliklar  mag‘lub  bo‘ldilar  va  Farg‘ona
vodiysi Arab xalifaligi tarkibiga qo‘shib olindi. Bu yerda asta-sekinlik bilan islom
dini yoyildi va shariat qonunlari qaror topdi.
37
 Шаниязов К. Узбеки-карлуки. - Ташкент: Фан, 1964. С. 22-23. 
38
 Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). - Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. С. 26.
 24  II BOB. A RA BLA R ISTILOSI DA VRI FARG‘ONADAGI IJTIMOIY -
IQTISODIY VA MADANIY HAYOT TA RIX IN IN G TADQIQ ETILISHI
2.1. VII-X asrlarda Farg‘onadagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar tarixi.
O‘rta  Osiyoda,  jumladan  Farg‘ona  vodiysida  asosiy  daromadli  soha
savdogarlik  edi 39
.  U  ichki  va  tashqi  savdo  ko‘rinishida  olib  borilgan.  Vodiyda
savdo-sotiq ishlari ilk o‘rta asrlarda ham jadal kechgan, bu holatni vodiy Buyuk
Ipak  yo‘li  ikki  qismga  bo‘lingan  mintaqada  joylashganligi  bilan  izohlash
mumkin.
Mahalliy  yozma  manbalarda  to  VIII  asrgacha  Farg‘ona  mulki  haqida  hech
bir ma’lumot uchramaydi. Arablar bosqini munosabati bilan Panjikent hokimi va
bir  vaqtning  o‘zida  Samarqand  podshosi  Divashtich  arablarga  qarshi  mahalliy
hokimliklarning  birlashgan  harbiy  ittifoqini  tuzish  tashabbusi  bilan  chiqqan.  U
o‘z ishonchli kishisini Choch tuduni, Turk xoqoni va Farg‘ona mulki hukmdoriga
tegishli xatlar bilan ular huzuriga yuborgan. Ana shu elchilik xatlarining Farg‘ona
ixshidligiga  tegishli  nomasida  Farg‘ona  nomi  sug‘dcha  “Fraganik”  shaklida
berilgan.  Ilk  o‘rta  asrlarda  Farg‘ona  mulkining  Fraganik  ixshidligi  nomi  ostida
yuritilishini  arab  tarixchilari  ham  tasdiqlaydi.  Arab  tarixchiari  Yoqut  va
Qudamalarning  xabar  berishiga  qaraganda,  ilk  o‘rta  asrlarda  nafaqat  Farg‘ona
mulki,  balki  uning  bosh  shahri  ham  Fraganik  deb  atalgan.  Ibn  Xurdodbehning
“Yo‘llar va podsholiklar haqida kitob” asarida xalifalikning sharqiy viloyatlarida
karvon  yo‘llari  qaysi  shaharlar  orqali  o‘tgani,  ular  orasidagi  masofalar  berilgan.
Shu manbada “Samarqanddan Fraganikkacha (bu yerda u qadimgi Farg‘onaning
bosh shahrini ko‘zda tutadi) 53 farsax 40
 (1 farsax 6-8 km ga teng), Bab (Pop)dan
Fraganikkacha  4  farsax”  deyilgan 41
.  Darhaqiqat,  Ibn  Xordodbeh  asarida
ko‘rsatilgan  Popdan  keyingi  4  farsax  masofada  joylashgan  shahar  punkti  aslida
Axsikent  bo‘lib,  sug‘diy  manbalarda  arablarga  qadimiy  nomi  Fraganik  sifatida
ma’lum bo‘lgan. Ayni paytda Farg‘ona poytaxti Koson yoki boshqa manbalarga
39
 Анарбаев А. Ахсикат – столица древний Ферганы. – Ташкент: Тафаккур, 2013. С. 491.
40
 Ибн Хордатбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и 
картн Н.Велиховой.- Баку: Элм, 1986. C. 21. 
41
 Асқаров А.Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: Университет, 2007. Б. 55. 
 25  ko‘ra  Axsikent 42
.  Keltirgan  keyingi  ikki  manba  (Divashtich  va  Ibn  Xurdodbeh)
ma’lumotlariga ko‘ra, VII asrning ikkinchi yarmi va VIII asr boshlarida Farg‘ona
vodiysining  mayda  mahalliy  hokimliklari  Fraganik  hokimligi  qo‘l  ostida
birlashib,  yagona  Farg‘ona  mulkiga  aylangan  ko‘rinadi.  Bu  holat  arxeologik
materiallar  misolida  yaxshi  kuzatiladi.  Masalan,  qadimgi  Farg‘onaning
Qoradaryo havzasida olib borilgan arxeologik dala tadqiqot natijalari bu masalaga
oydinlik kiritishi mumkin.
Farg‘ona  vodiysi  siyosiy  markaz  bo‘lmagani  uchun  tarixiy  manbalarda  u
haqda ma’lumotlar kam uchraydi. Ammo IX-X asrlar arab manbalarida Farg‘ona
shaharlari, iqtisodiy hayoti to‘g‘risida qiziqarli va qimmatli malumotlar uchraydi.
Al-Muqaddasiy,  Ibn  Xavqal,  Ibn  Xurdodbeh  asarlarida  Somoniylar  davrida
Farg‘onaning  bir  necha  noxiyalar  (tuman)ga  bo‘lingani,  ulardagi  shaharlar  va
yirik qishloqlarning nomlari hamda ularning tavsifi keltirilgan. 
Farg‘ona  vodiysi  haqida  arab  manbalarida  yozilishicha,  “u  mintaqaning
sharqiy  qismida  chapga  qayrilmasingizdan  avval  boshlanadi.  U  juda  gullab
yashnagan bo‘lib, u yerda 40 ta masjid bo‘lgan.” 
Ibn  Havqal  Qubo  haqida  quyidagilarni  qayd  etgan:  Axsikatdan  keyin
kattaligi  jihatdan  Qubo  shahri  turadi,  u  Axsikat  yaqinidagi  iqlimi  eng  sog‘lom
shaharlardan  biridir.  Shaharda  qo‘rg‘on,  shahriston  va  rabad  mavjud,  qo‘rg‘on
xaroba holatdadir. Jome masjidi qo‘rg‘onda, shahar bozorlari - rabodda, hukmdor
saroyi  bilan  qamoqxona  ham  rabodda  joylashgan.  Rabod  atroflari  devor  bilan
o‘ralgan,  uning  yonida  ko‘p  sonli  bog‘lar  va  ariqlar  joylashgan.  Bog‘larning  va
oqar  suvlarning  ko‘pligi  bilan  Qubo  shahri  Axsikatdan  ustun  turadi.  Qubodan
keyin kattaligi jihatdan O‘sh shahri turadi. Unda shahriston va qo‘rg‘on mavjud
bo‘lib,  ularning  ikkalasi 43
 ham  buzilmagan.  Hukmdorning  saroyi  bilan
qamoqxona  qo‘rg‘onda  joylashgan.  Shahriston  yonida  rabad  joylashgan,  uning
atroflari  devor  bilan  o‘ralgan.  Bu  devor  toqqa  borib  taqaladi,  tog‘  ustida  esa
42
 Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн I. – Душанбе: Ирфон, 1989. С.
369. 
43
 Ибн Хаукал .  Китаб сурат ул-арз.(пер. с арабского О. Б. Флоровой) // Материали по истории Средней и
Центральной Азии Х-ХIХ вв. – Ташкент: Фан, 1988. С. 18-19. 
 26  turklarning  islom  dini  uchun  jang  kiluvchilarning  jangovar  xarakatlarini
kuzatuvchi soqchilari joylashgan.
Shaharning  uchta  darvozasi  bor:  Tog‘  darvozasi,  Daryo  darvozasi  va
Mutkada  darvozasi.  Shahar  darvozalari  mustahkam.  Al-Muqaddasiyning
ma’lumoticha:  Qubo  poytaxtga  qaraganda  keng  va  katta  shahardir,  yaxshiroq
yoqimliroq va mashhurroqdir. U bu ko‘rsatkichlari bilan poytaxt bo‘lishga xosdir.
Olimlar aytganlarki, Farg‘ona bu Qubodir. U yerda xamma narsa suv va o‘tning
ustidadir.  Birink  kichik  shahar  bo‘lib,  masjidi  Samarqand  tomondan  kelganda
ko‘zga tashlanadi. Marg‘inon kichik shahar bo‘lib, masjid bozorlardan masofada
joylashgan,  uning  asosiy  darvozasi  yonida  soy  mavjud.  Rishton  katta  shahar
bo‘lib, uning asosiy  darvozasi  bozorlarga ochiladi va yana bir  boshqa darvozasi
esa umumiy maydonga qaragan. Vonkat ham shunga o‘xshashdir 44
. Bu mintaqada
al- Muqaddasiy tomonidan qirqta shahar sanab ko‘rsatilgan.
Shuningdek,  Ibn  Xavqal  ham  quyidagi  ma’lumotlarni  keltiradi:  Farg‘ona
shaharlari  qatoriga  quyidagilar  kiradi:  Yuqori  Nasya,  Quyi  Nasya,  Asbara,
Nakod,  Miyon  Rudon,  Jidgil,  Urast,  Biskand  va  Asht.  Quyi  Nasya   Farg‘onaga
Xo‘jand  viloyati  tomondan  kirganda 45
,  uning  birinchi  shaharidir.  Bu  yerda
quyidagi shaharlar bor: Vankat, Suj(x), Xuvokand va Rishton. Bu tumanga Quyi
Nasya  tumani  bevosita  tugashgan  bo‘lib,  unda  Marg‘inon,  Zandarolin,  Barang,
Ushtikan  va  Andukon  [nomli]  shaharlar  bor.  Bu  ikkala  tuman  yaylovli  tekis
o‘tloqlardan  iborat  bo‘lib,  ular  orasida  tog‘  yo‘q.  Asbara  tekislik  va  tog‘larda
joylashgan, unda Tamoxush va Bamkoxush shaharlari bor. Suj(x) - tog‘ tomonda
joylashgan  shahar,  uning  atroflarida  60  ta  qishloq  bor.  Bu  alohida  joylashgan
tog‘li tumandir. 
Yuqoridagilardan  shuni  xulosa  kilish  mumkinki,  Somoniylar  zamonida
Farg‘ona  viloyati  arab  mualliflari  tomonidan  O‘rta  Osiyoning,  xususan,
Movarounnahrning  o‘troq  viloyati  sifatida  qayd  etilgan.  U  Yuqori  Nasya,  Quyi
44
 Мамaдалиев Ҳ. IХ-Х асрлар араб манбаларида Фарғона шаҳарларининг тавсифи // ―Фарғона водийси
тарихи  янги  тадқиқотларда  мавзуcидаги  республика  илмий-назарий  конференцияси  материалари.‖
Фарғона, 2009. Б. 143. 
45
 Ибн  Ҳавқал.  Китаб  сурат  ул-ард.  Араб  тилидан  таржима  ва  изоҳлар  муалифи  Ш.  С.  Камолиддин.  –
Тошкент: Ўзбекистон милий энциклопедияси, 2011. Б. 80. 
 27  Nasya,  Asbara,  Naqod,  Miyon  Rudon,  Jidg‘il,  Urast,  Biskand  va  Salot  kabi
tumanlarga bo‘lingan. Axsikat, Qubo, O‘sh, O‘zgand, Xaylam kabi shaharlar IX-
X  asrlarda  Farg‘onaning  eng  yirik  shaharlaridan  bo‘lgan.  Shuningdek,  Farg‘ona
viloyatida  Vankat,  Suj(x),  Xuvokand,  Rishton,  Koson,  Karvon,  Madvo,
Marg‘inon,  Andukon  va  boshqa  shaharlar  ham  mavjud  bo‘lgan.  Manbalarda
Farg‘ona  viloyatining  etnik  tarkibi  haqida  hech  narsa  deyilmagan.  Tangalarda
bitilgan  hukmdorlarning  ismlari  orqali  biz  Farg‘ona  hukmdorlari  turkiylar
bo‘lganligi va viloyatda turkiylar  va so‘g‘diylar  yashaganligini  xulosa qilishimiz
mumkin 46
. 
46
 Мамaдалиев Ҳ. IХ-Х асрлар араб манбаларида Фарғона шаҳарларининг тавсифи // ―Фарғона водийси
тарихи  янги  тадқиқотларда  мавзуcидаги  республика  илмий-назарий  конференцияси  материалари.‖
Фарғона, 2009. Б. 145.
 28  2.2. VII-X asrlarda Farg‘onada ilm-fan va madaniy hayot tarixi.
V-X  asrlarda  Farg‘ona  vodiysidagi  madaniy  jarayonlar  vodiyga  qo‘shni
bo‘lgan  hududlardagi  madaniy  jarayonlardan  katta  farq  qilmaydi.  Xususan,
vodiyga  So‘g‘d  madaniyatining  ta’siri  ancha  yuqori  bo‘lgan.  Turk  xoqonligida
savdo  ishlarini  so‘g‘diylar  o‘z  qo‘llariga  olgan  edilar.  Bu  yerda  so‘g‘diylarning
ta’siri  kuchli  bo‘lganligidan  dalolat  beruvchi  bir  hujjat  mavjud:  Farg‘ona
podshosi  ham  So‘g‘d  podshosi  kabi  ixshid  deb  ataladi.  Ta’lim  tizimi  ham
so‘g‘diylarning  talim  tizimiga  yaqin  bo‘lsa  kerak.  Vodiyda  Eftaliylar  davrida
so‘g‘d yozuvi, turk xoqonligi tarkibiga kirgach esa, turkiy yozuv keng tarqaladi.
Chunki  butun  O‘zbekiston  hududidan  topilayotgan  qadimgi  turk  yozuvi
tushirilgan ashyo va yodgorliklarning deyarli barchasi Farg‘ona vodiysiga to‘g‘ri
keladi 47
.  Shuningdek,  Turk  xoqonligi  tashkil  topmasdan  ilgari  vodiyga  ko‘chib
o‘rnashgan  usun  va  boshqa  qabilalar  bilan  eroniy  so‘g‘d  tilida  gapiruvchi
qabilalar orasida etnomadaniy, xususan etnolingvistik aloqalar natijasida qadimiy
Farg‘ona  xalqining  o‘ziga  xos  tili,  ya’ni  lahjasi  shakllangan.Tadqiqotchi
V.A.Livshis qadimgi farg‘onaliklarning o‘z alfaviti mavjud edi deb yozgan 48
. 
V-X  asrlarda  vodiydan  yetishib  chiqqan  olimlardan  hozircha  bizga  nomlari
ma’lumi  Ahmad  al-Farg‘oniy  va  Amajur  at-Turkiylardir.  VIII  asr  oxirida
Farg‘onada tug‘ilib, o‘z faolliyatini xalifalik markazlari Marv va Bag‘dodda olib
borgan  olimlardan  biri  Ahmad  ibn  Kasir  al-Farg‘oniy  al-Ma’jusiy  bo‘lgan 131
.
Olimning  to‘liq  ismi  Abul  Abbos  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn  Kasir  al-
Farg‘oniydir. 
Manbalarda  uning  farg‘onalik  ekanligidan  tashqari  deyarli  boshqa
ma’lumotlar saqlanmagan. Lekin shuni ham e’tiborga olish kerakki, o‘rta asrlarda
musulmon  o‘lkalarida  bo‘lgan  an’anaga  binoan,  mamlakat  poytaxti  yoki
markazini ham mamlakat nomi bilan atashgan. 
47
 Хотамова  М.  Фарғонада  туркий  сулола  //  Фарғона  водийси  янги  тадқиқотларда  мавзусидаги  учинчи‖ ‖
республика илмий анжумани. Фарғона, 2014. Б. 85. 
48
 Абдулаев У.С. Антик ва илк ўрта асрларда Фарғона водийсида этно-си	
еrсий аҳвол // Фарғона водийси	‖
тарихи муоммоалари ― мавзуcидаги республика илмий анжумани материалари. Наманган, 2012. Б. 25.
131
 Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. Тошкент: Фан, 1997. Б. 204. 
 29  Xalifa  Xorun  ar-Rashid  809-yili  Tusda  to‘satdan  vafot  etadi  va  uning
vasiyatiga  ko‘ra,  Bag‘dodda  taxtga  katta  o‘g‘li  -  Muhammad  Amin  nomi  bilan
o‘tiradi. Saroydagi xurosonlik ayonlar esa Abdullohni taxtni qo‘lga olishga da’vat
etadilar. 811-yildan 813-yilgacha aka-uka Muhammad va Abdulloh o‘rtasida taxt
uchun olib borilgan kurash Abdullohning g‘alabasi bilan tugaydi va Muhammad
qatl qilinadi. O‘sha yili Abdulloh taxtga al-Ma’mun nomi bilan o‘tiradi. Lekin u
Bag‘dodga bormay 819-yilga qadar Marvda yashaydi. Natijada, Marv 813-yildan
to  819-yilgacha  xalifalikning  vaqtincha  poytaxti  bo‘lib  turadi.  819-yili  al-
Ma’mun butun saroy a’yonlari va ulamolari bilan birga Bag‘dodga ko‘chadi. Ular
orasida al-Farg‘oniy ham bor edi. Shunday bo‘lsa ham, al-Ma’mun qo‘l ostida u
tuzgan ilmiy markaz “Bayt ulhikma”da ishlagan olimlar orasida al-Farg‘oniyning
nomi  eslatilmaydi.  Buning  sababi,  bizningcha,  shunday  bo‘lishi  mumkin:  u
davrda  xalifalikda  ikkita  rasadxona  faoliyat  olib  borardi,  biri  Bag‘dodning  ash-
Shammosiya  mahallasida  va  ikkinchisi  Damashq  yaqinidagi  Kasiyun  tepaligida
edi.  Bu  rasadxonalarning  har  birida  “Bayt  ulhikma”  olimlarining  ikkita  doimiy
guruhlari  ishlar  edi.  Ana  shu  olimlarning  o‘zi  rasadxonalari  hojatidan  kelib
chiqib,  ilmiy  ekspeditsiyalar  uyushtirardilar  va  umumiy  rahbarlik  Bag‘doddan
turib boshqarilardi. Balki al-Farg‘oniy Damashqdagi olimlar guruhida bo‘lishi, al-
Ma’mun uni Bag‘dodga kelishi bilanoq u yerga yuborgan bo‘lishi mumkin. Abu
Rayhon Beruniyning bir  xabari  shunday taxminga asos  bo‘ladi. Uning aytishiga
ko‘ra,  Bag‘dod rasadxonasining  ishida  Yahyo ibn  Abu Mansur,  al-Xorazmiy  va
boshqa  olimlar,  Damashq  rasadxonasida  esa  Xolid  ibn  Abdumalik  va  al-
Farg‘oniy  bilan  birga  ikkinchi  guruh  olimlar  ishlaganlar.  U  shuningdek,  al-
Farg‘oniyning  Suriya  shimolida,  Sinjor  sahrosida  832-833-yillar  Tadmur  va  ar-
Raqqa  oralig‘ida  yer  meridiani  bir  darajasining  uzunligini  o‘lchashda  ishtirok
etganini  ham  aytgan.  Nihoyat,  al-Farg‘oniyning  hayoti  haqidagi  eng  so‘nggi  va
eng  aniq  xabar  861-bilan  bog‘lanadi.  Mavjud  ma’lumotlarga  ko‘ra,  u  shu  yili
Qohira  yaqinidagi  Ravzo  orolida  nilometrni,  ya’ni  Nil  daryosi  suvi  sathini
belgilovchi  uskunani  yasagan  yoki  ta’mirlagan.  Biroq  al-Farg‘oniy  qanday  qilib
va qanday sharoitda Misrga borib qolgani haqida ham aniq ma’lumot yo‘q. 
 30  Yana bir ma’lumotga ko‘ra, al-Farg‘oniy Misrda nasroniylar orasida yashab,
ularning diniga o‘tganligi va shuning uchun u qatl qilinganligi qayd etiladi. Lekin
qatl qilingan yili eslatilmaydi. Lekin bu “al-Farg‘oniy” o‘sha mashhur astronom
al-Farg‘oniymi yo boshqasimi - bu noma’lum. Har holda al-Farg‘oniy 861-yildan
keyin  ko‘p  yashamagan  va  uning  o‘lgan  (yoki  qatl  qilingan)  yili  deb  865-yilni
qabul  qilish  mumkin.  Agar  u  al-Ma’mun  bilan  819-yili  Marvdan  Bag‘dodga
ketayotganda 20-25 yoshlar chamasida bo‘lgan desak, u holda uning tug‘ilgan yili
deb 797 yoki 798-yilni qabul qilish mumkin. U holda uning hayot muddati 67-68
yoshni tashkil qiladi. 
Al-Farg‘oniyning  asosiy  astronomik  asari  “Samoviy  harakatlar  va  umumiy
ilmi nujum kitobi” (“Kitob al-harakat as-samoviya va javomi ilm annujum”) XII
asrda  Yevropada  lotin  tiliga  ikki  marta  va  XIII  asrda  boshqa  Yevropa  tillariga
ham  tarjima  qilinganidan  so‘ng,  uning  lotinlashtirilgan  nomi  “Alfraganus”
shaklida  g‘arbda  bir  necha  asr  davomida  keng  tarqaladi.  Uning  bu  kitobi  shu
asrlar  davomida  Yevropa  universitetlarida  astronomiyadan  asosiy  darslik
vazifasini  o‘tadi.  Al-Farg‘oniy  asarining  lotincha  tarjimasi  birinchi  marta  1493-
yilda nashr etilgan bo‘lib, u eng qadimgi nashr qilingan kitoblardan hisoblanadi.
1669-yili mashhur Golland matematigi va arabshunosi Yakob Golius al-Farg‘oniy
asarining arabcha matnini yangi lotincha tarjimasi bilan nashr etganidan so‘ng, al-
Farg‘oniy va uning asarining Yevropadagi shuhrati yanada ortdi. 
Yevropa Uyg‘onish davrining buyuk namoyandalaridan biri bo‘lgan mashhur
olim Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyadan
ma’ruzalarni al-Farg‘oniy kitoblaridan o‘qigan. Al-Farg‘oniy nomini Dante (XV
asr)  va  Shiller  (XVIII  asr)  ham  eslagan.  Yevropa  olimlaridan  Dalambr,
Brokelman,  X.  Zuter,  I.  Yu.  Krachkovskiy,  A.  P.  Yushkevich  va  B.  A.
Rozenfeldlar  al-Farg‘oniyning  ijodini  yuqori  baholaganlar.  Hozirgi  kunda  al-
Farg‘oniyning  sakkiz  asari  ma’lum  bo‘lib,  ularning  hammasi  astronomiyaga
aloqador  va  birortasi  hozirgi  zamon  tillariga  tarjima  qilinmagan.  Ular
quyidagilardir:  yuqorida  tilga  olingan  asar,  odatda  uni  “Astronomiya  asoslari
haqida kitob” nomi bilan ham atashadi - qo‘lyozmalari dunyo kutubxonalarining
 31  deyarli  barchasida  bor.  “Asturlob  yasash  haqida  kitob”  qo‘lyozmalari  Berlin,
London, Mashhad, Parij va Tehron kutubxonalarida, “Asturlob bilan amal qilish
haqida  kitob”  birgana  qo‘lyozmasi  Rampurda  (Hindiston),  “Al-Farg‘oniy
jadvallari” qo‘lyozmasi Patnada (Hindiston), “Oyning Yer ostida va ustida bo‘lish
vaqtlarini  aniqlash  haqida  risola”  qo‘lyozmalari  Gota  va  Qohirada 49
,  “Quyosh
soatini  yasash  haqida  kitob”  qo‘lyozmalari  Halab  va  Qohirada  saqlanadi.  “Al-
Xorazmiy  “Zij”ining  nazariy  qarashlarini  asoslash”  asari  Beruniy  tomonidan
eslatiladi,  lekin qo‘lyozmasi  topilmagan.  Al-Farg‘oniyning  bu ro‘yxat  boshidagi
ikki asaridan boshqalari hali hech kim tomonidan o‘rganilmagan. Shubhasiz, ular
o‘rganilib  tahlil  qilinishi  bilan  al-Farg‘oniy  ijodining  yangi  qirralari  ochiladi  va
olimning o‘rta asrlarda, undan keyin Sharq va G‘arbda bu qadar mashhur bo‘lishi
sabablari ham ayon bo‘ladi. 
Aytganimizdek,  mazkur  asarlarning  birinchisi  1145-yildan  boshlab  lotin
tiliga bir necha marta tarjima qilingan. Bu tarjimalarning barchasida al-Farg‘oniy
ismi  lotinchada  “Alfraganus”  shaklida  yozilib,  shu  shaklda  fanga  abadiy  kirib
qoldi.
Abdulloh ibn  Amajur  at-Turkiy  va  uning o‘g‘li  Abul-Hasan  Ali  farg‘onalik
falakiyotchi olimlardan bo‘lib, bizning adabiyotlarda ularning hayoti va faoliyati,
ilmiy merosi deyarli o‘rganilmagan. O‘rta asrlarning mashhur, eng ishonchli deb
tan  olingan  bibliograflaridan  Ibn  an-Nadim  va  Ibn  al-Qiftiylar  o‘zlarining  “al-
Fixrist”  va  “Hakimlar  tarixi”  (“Tarix  al-hukama”)  kitoblarida  bu  olim  haqida
shunday deb yozadilar: “Abu al-Qosim Abdulloh ibn Amajur al-Haraviy Farg‘ona
xalqining farzandlaridan”. 
U  zamonasining  fozil  va  o‘z  mavqyeiga  ega  bo‘lgan  ulamolaridan  bo‘lgan.
Olim quyidagi foydali asarlarning muallifidir: 
“Xatolardan  xolis  zij  kitobi”  (“Kitob  az-zij  al-ma’ruf  bil-xalis”),  “Bog‘lab
turuvchi zij kitobi” (“Kitob az-zij al-ma’ruf bil-muzannir”), “G‘aroyib zij” (“az-
Zij  al-badiiy”),  “O‘tmishlar  ziji”  (“Zij  al-mamarrat”),  “Sindhind  ziji”  (“Zij  as-
Sindhind”), “Qulning ziji” (“Zij al-qini”), “Musofirga foydali kitob” (“Kitab zad
49
 Абдуҳалимов  Б.  Байт  Ал-Ҳикма  ва  Марказий  Осиеr олимларининг  Бағдоддаги  илмий  фаолияти.  –
Тошкент, 2010. Б.204. 
 32  al-musafir”), “Fors erasi bo‘yicha Mirrix (Mars) sayyorasi uchun zij” (“Kitab zij
al-Mirrix ala at-tarix al-fari-si”). 
 Manbalardan  ma’lumki,  bu  olimning  Abu  al-Hasan  Ali  ibn  Abu  al-Qosim
ismli o‘g‘li bo‘lib, u ham astronomiyaga qiziqqan. Bundan tashqari Ibn al-Qiftiy
Amajur  oilasiga  tegishli  uchinchi  shaxs,  ya’ni  Ali  ibn  Amajurning  ham
astronomik kuzatish ishlari bilan shug‘ullanganini e’tirof etadi. 
O‘rta  asrlarning  yirik  astronomlaridan  Ibn  Yunus  as-Sadafiy  (950-1009)
olimga  nisbatan  uning  turkiy  nasabdan  bo‘lganligini  anglatuvchi  “at-Turkiy”
so‘zini  ham  ishlatadi  va  o‘z  risolalarining  birida  Amajurlar  tomonidan  amalga
oshirilgan  quyosh  va  Oyning  tutilishi  hamda  ba’zi  sayyoralarni  kuzatish
tajribalarini bayon etadi. 
Farg‘ona  vodiysi  xududi  tarixini  tadqiq  etar  ekanmiz,  avvalo  ushbu  xudud
taraqqiyotida  o‘zbek  davlatchiligi  taraqqiyotida  katta  o‘rin  tutgan  shaharlarning
muayyan  bir  davrdagi  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  mavqeini  o‘rganish  alohida
ahamiyat  kasb  egadi.  Ana  shunday  shaharlardan  biri  IX-XII  asrlarda  gullab
yashnagan  va  Farg‘ona  poytaxt  shaharlari  qatorida  turgan  -  Axsikent  shahri
xisoblanadi.  Bugungi  kunda  ushbu  shahar  xarobalari  Namangan  viloyatining
To‘raqo‘rg‘on  tumani  xududida  joylashgan.  Axsikent  Sirdaryoning  o‘ng
qirg‘og‘ida  joylashgan  bo‘lib,  uning  xarobalari  Gulqishloq  va  Shaxand
qishloqlari oralig‘idadir. 
Umuman  olganda,  Axsikent  shahrining  IX-XII  asrlardagi  Markaziy  Osiyo
ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  xayotida  tutgan  mavqei  to‘g‘risidagi  ma’lumotlarni
shu  davrga  oid  arab,  xitoy  va  qisman  fors  tilidagi  manbalardan  olish  mumkin.
Arab  manbalarida  haqqoniy  va  ancha  ilmiy-tizimlashtirilgan  ma’lumotlar  aynan
IX  asrdan  boshlab  uchray  boshlaydi  Ushbu  davrda  arab  tilidagi  tarixshunoslik
ilmi,  tarixiy  va  geografiya;  manoqib  va  boshqa  o‘nlab  janrlarda  alohida
tarixnavislik an’analari shakllanadi va o‘z qoidalari asosida rivojlana boshlaydi. 
Axsikent  shahri  haqida IX asrdan  boshlab  arab  georafik  manbalar  dastlabki
to‘liq  va  mukammal  ma’lumotlarni  bera  boshlaganlar.  Jumladan.  Kuloma,
 33  Istaxriy,  Ibn  Xavkal,  Al-Muqaddasiy  va  boshqalar  tomonidan  Axsikent  shahri
to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan va shahar nomi Axsikat tarzida berilgan. 
Farg‘ona fiqh maktabining yirik vakillaridan yana biri Faqih Muhammad ibn
Muhammad  ibn  Umar  Xusomiddin  al-Axsikatiydir  (vaf.  624/1227).  U  Abu
Abdulloh kuniyasi bilan ham tanilgan. Xusomiddin al-Axsikatiy O‘rta asrga oid
bir  qator  manbalarda  shayx  maqomiga  ega  bo‘lgan  imom  fiqh  ilmining  usul  va
furu‘  bobini  chuqur  egallagan  zot  deb  ta’riflashgan.  Xusomiddin,  al-Axsikatiy
asosan  usul  al-fiqh  ya’ni  fiqh  ilmining  asoslari,  manbalari  bilan  shug‘ullangan.
Uning fiqh ilmiga bagishlangan bir qancha asarlari mavjuddir Ular “al-Muxtasar
fi  Usul  al-fiqh”  (Fiqh  ilmi  asoslari  xaqidagi  qisqartma),  “Miftax  ul-Usul”  (Fiqh
ilmi  asoslari  kaliti),  “G‘oyat  ut-Tahqiq”  (Izlanish  cho‘qqisi),  “Daqaiq  ad-Usul-
vat-Tabyin” (Manbalardagi aniqlik va anglatish) asarlaridan iboratdir.
Shuningdek,  bir  qator  farg‘onalik  fiqhshunos  olimlar  ya’ni  Abu-l-Muzaffar
Baxrom  al-Mushtab  ibn  Muhammad  ibn  Usoma  ibn  Zayd  ibn  an-Nu‘mon  ibn
Muhammad  ibn  Sufiyon  al-  Farg‘oniy  (414/1024-486/1093).  Abu  Bakr
Muhammad  ibn  Hamavayx  ibn  Xadid  ibn  Xorun  ibgg  Idris  ibn  Abdulloh  al-
Farg‘oniy va Abdulloh ibn Ali ibn Soin ibn Abdujalil ibn al-Xalil ibn Abu Bakr
al-  Farg‘oniylar  (551/1156-616/1220)  Bag‘dodda  faoliyat  ko‘rsatib,  asosan
muhaddislik bilan shug‘ullanganlar. 
Bundan  tashqari,  fiqhshunos  olimlardan  yana  biri  Alouddin  Kosoniy  (vaf.
1191)  hisoblanadi.  Uning  to‘liq  ismi  Abu  Bakr  ibn  Axmad  al  Kosoniy  bo‘lib,
Malik  al-ulamo  (Olimlar  podshohi)  laqabi  bilan  mashxur  bo‘lgan  xanafiy
faqihidir.  U  Koson  shahrida  tug‘ilganligi  sababli  ham  unga  Kosoniy  nisbasi
berilgan.  Alouddin  Kosoniy  Buxoroga  kelib  u  yerda  ustozi  Imom  Alouddin
Muhammad ibn Abu Ahmad as-Samarqandiydan (vaf. 539/1144) ta’lim olgan. U
ustozining  «Tuxfatu-l-fuqaxo»  nomli  asariga  sharx  yozgan.  Shuningdek,  u
uzining shoh asari bo‘lgan «Badon»ni yozib uni ustoziga taqdim etgan. Alouddin
Kosoniy  faoliyati  davrida  turli  mamlakatlariga  ya’ni  Ko‘n‘yo  va  Xalab  kabi
shaharlarga safar kilib, u yerda madrasalarda ta’lim bergan.
 34  Yuqoridagilardan  xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  O‘zbekistonning
boshqa xududlari kabi Fargona vodiysidan yetishib chiqqan olimlar ham mintaqa
ilm-fani  rivojlanishiga  katta  xissa  qo‘shganlar.  Xususan,  Farg‘ona  fiqh  maktabi
vakillarining  ilmiy  merosini  o‘rganish  bugungi  kun  uchun  dolzarb  masalalardan
biri hisoblanadi. 
 35  XULOSA
Farg‘ona vodiysi nafaqat O‘zbekistonda, shu bilan birga Markaziy Osiyodagi
yirik  tarixiy-madaniy  hudud  hisoblanadi.  Bu  mintaqa  ham  barcha  hududlarda
bo‘lganidek,  tarixiy  taraqqiyotning  jamiyki  rivojlanish  bosqichlarini  boshdan
kechirgan.  Vodiydagi  shunday  tarixiy  taraqqiyot  bosqichlaridan  biri  Farg‘ona
vodiysining o‘rta asrlar tarixi hisoblanadi. 
Farg‘ona vodiysining o‘rta asrlar tarixi V-XIII asrlarni o‘z ichiga oladi va shu
davr  oralig‘idagi  moddiy  madaniyatning  rivojlanishidagi  o‘ziga  xos
xususiyatlarini, shuningdek, yuritmizning davlatchilik tarixida muhim o‘rin tutgan
Farg‘ona davlati davridagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni, moddiy va madaniy
taraqqiyotni qay darajada rivojlanganligini yozma manbalar arxeologik topilmalar
misolida ko‘rsatib beradi. 
Ushbu davr umuman Farg‘ona tarixi bo‘yicha tadqiqotlar o‘tgan asrning 30 -
yillarida  boshlangan.  Farg‘onaning  qadimgi  tarixini  o‘rganish  bilan  B.A.Latinin,
A.N.Bernshtam,  N.G.Gorbunova  kabi  olimlar  shug‘illanishgan.  Barchasi
o‘zlarining tadqiqotlari asosida xulosalarini berishgan. 
VII  asrga  kelib  mintaqamizga  Arab  xalifaligi  qo‘shinlari  bostirib  keldi  va
islomlashtirish  harakati  boshlandi.  Ammo  oradan  bir  asr  o‘tgandan  so‘ng  ham
ayniqsa  vodiy  aholisi  islomni  qabul  etmay,  o‘z  e‘tiqodlarida  sobit  turdilar.
Mintaqamizning  arablar  tomonidan  bosib  olinishi  iqtisodiy,  siyosiy,  ijtimoiy  va
madaniy hayotda dastlab  bir qancha  qiyinchilliklarga olib kelgan bo‘lsada,  ko‘p
fursat  o‘tmay  G‘arbda  Ispaniyadan  Sharqda  to  Xitoy  chegaralarigacha  bo‘lgan
mintaqani o‘z ichiga olgan buyuk davlat – Xalifalikning bir qismi bo‘lganligining
ijobiy  tomonlari  mayda  davlatlar  o‘rtasidagi  nizolarning  bartaraf  etilishi
umumjahon  savdo  aloqasida  ishtirok  etish,  umumiy  pul  muomalasi  kabi
tomonlarini ko‘rsatish mumkin. 
Movarounnahr shu jumladan Farg‘ona arab xalifaligi tarkibiga kiritilganidan
so‘ng  bu  yerlarda  xalqning  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  biror  muddat  turg‘unlik
yuz  beradi.  Bu  yerda  kushonlar  davridayoq  boshlangan  feodallashish  jarayoni
arablar  istilosi  davrida  biroz  to‘xtab  qoladi.Bu  davrda  xalifalikning  markaziy
 36  qismlari – Iroq, Suriya va Misrda feodal munosabatlar jadal rivojlanadi 50
. VII asr
boshida  arab  jamiyati  hali  ijtimoiy  tuzumning  qabila  –  urug‘chilik  bosqichida
turgan  bo‘lsa,  markazlashgan  yagona  xalifalik  shakllanishi  bilan  xalifalikning
ilg‘or  viloyatlarining  xo‘jalik,  iqtisodiy  va  madaniy  yutuqlarini  o‘zlashtirish
natijasida  u  feodal  munosabatlarga  to‘laqonli  kirishadi.  Shunga  ko‘ra,  VIII  asr
o‘rtalarida  xalifalikning  markaziy  viloyatlarida  feodalizm  Movarounnahrdagiga
nisbatan  ancha  yuqori  pog‘onaga  ko‘tarilgan  edi.  Lekin  xalifalikning  yagona
iqtisodiy  doirasiga  kirish,  qishloq  xo‘jalik  ishlab  chiqarishining  rivojlanishi,
xalifalikning  boshqa  viloyatlari  bilan  faol  savdo  munosabatlari  olib  borish
natijasida  VIII  asr  oxirlaridan  shaharlar  rivojlanib  va  ishlab  chiqarish  kuchlari
taraqqiy  topib,  Markaziy  Osiyoning  boshqa  yerlaridagi  kabi  vodiyda  ham
taraqqiy  etgan  feodalizm  bosqichi  boshlandi.  Farg‘ona  vodiysi  siyosiy  markaz
bo‘lmagani uchun tarixiy manbalarda u haqda ma’lumotlar kam uchraydi. Ammo
IX-X  asrlar  arab  manbalarida  Farg‘ona  shaharlari,  iqtisodiy  hayoti  to‘g‘risida
qiziqarli va qimmatli malumotlar uchraydi.
50
 Аҳмедов А. Аҳмад ал-Фарғоний. - Тошкент: Ўзбекистон милий энциклопедияси, 1998. Б. 26.
 37  FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI
  I. Prezidenti asarlari 
1. Karimov  I.A.  Biz  kelajagimizni  o‘z  qo‘limiz  bilan  quramiz.  –  Toshkent:
O‘zbekiston, 1999. 143 b. 
2. Karimov  I.A.Yuksak  ma’naviyat-yengilmas  kuch.  –Toshkent:  Ma’naviyat,
2008. 176 б . 
II.Adabiyotlar
3. Абдуҳалимов  Б .  Байт  Ал - Ҳикма  ва  Марказий  Осиеr  олимларининг
Бағдоддаги  илмий  фаолияти . – Тошкент , 2010. 243 б. 
4. Алмас Т . Уйгуры. Кн.2. – Алма-Ата, 1994. 351 с. 
5. Анарбаев  А.  Ахсикат  –  столица  древний  Ферганы.  –  Ташкент:
Тафаккур, 2013. 572 с. 
6. Асқаров  А.Ўзбек  халқининг  этногенези  ва  этник  тарихи.  –  Тошкент:
Университет, 2007. 197 б. 
7. Аҳмедов  А.  Аҳмад  ал-Фарғоний.  –  Тошкент:  Ўзбекистон  милий
энциклопедияси, 1998. 234 б. 
8. Бартольд  В.  Туркестан  в  эпоху  монгольского  нашествия.  Соч.  –
Москва: Наука, 1963. Т. I (1). 763 с. 
9. Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии // Соч.
Москва: Наука, 1964. Т. II (2). 
10. Бернштам  А.Н.  Древняя  Фергана  (Научно-популярный  очерк).  –
Ташкент: 
11. Булатова В.А. Древняя Кува. – Ташкент: Фан, 1972. 146 с. 
12. Бун	
еrдов  З.  Ануштегин  –  Хоразмшоҳлар  давлати  (1097-1231).  –
Тошкент: 
13. Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история.
Кн I. – Душанбе: Ирфон,1989. 378 с. 
14. Гафуров Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история.
Кн II. – Душанбе: Ирфон,1989. 386 с. 
 38  15. Кадырова  Т.  Из  истории  крестьянских  движений  в  Мавераннахре  и
Хорасане в VIII – начале IХ в. – Ташкент: Фан, 1965. 238 с. 
16. Ливщиц  В.  А.  Согдийская  эпиграфика  Средней  Азии  и  Семиречья.-
Санк-Петрбург, 2008. 238 c. 
17. Матбабаев  Б.Х.  К  истории  културы  ферганы  в  эпоху  раннего
средневековья. – Ташкент, 2009. 120 с. 
18. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – Москва: Наука, 1970. 310 с.
Кляшторный С.Г. Древнетюркская руническая надпись на бронзовом 
перстне из Ферганы // Археологические работы в Таджикстане 1957 году. 
Вып. IХ. – Сталинабад, 1959. с. 43-98. 
19. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Тошкент: Фан, 1997. 360 с. 
20. Хўжаев  А.  Буюк  Ипак  Йўли.  –  Тошкент:  Ўзбекистон  милий
энциклопедияси нашр., 2007. 370 с. 
21. Хўжаев  А.  Фарғона  тарихига  оид  маълумотлар  (Қадимий  ва  илк  ўрта
аср  Хитой  манбаларидан  таржималар  ва  уларга  шарҳлар).  Фарғона,  2013.
288 б. 
22. Шаниязов К. Узбеки-карлуки. – Ташкент: Фан, 1964. 
I II .Ilmiy maqolalar
23. Абдулаев  У . С .  Антик  ва  илк  ўрта  асрларда  Фарғона  водийсида  этно -
сиеrсий  аҳвол  ― Фарғона  водийси  тарихи  муоммоалари 	‖ мавзуидаги
республика  илмий  анжумани  материалари . Наманган. 2012. б. 22-26. 
24. Авазова  Ж.  ХI-ХIII  аср  бошларида  Фарғона  водийсидан  етишиб
чиққан  олимлар  фаолияти  //  ―Фарғона  водийси  тарихи  муаммолари	
‖
республика илмий анжумани материалари. Наманган. 2012. б. 104-107. 
25. Бернштам  А.Н.  Тюрки  и  Средняя  Азия  в  описаниях  Хой  Чао  (726)  //
ВДИ. 
26. Бобо	
еrров Ғ. Турк хоқонлигининг Мовароуннаҳрдаги бошқарув тизими
ҳақида // Ўзбекистон тарихи, 2000, №4. б. 14-19. 
 39  27. Гоибов Б. Согд – Фергана – Китай: приоритетные торговые связы// ―
Фарғона  водийси  янги  тадқиқотларда  мавзусидаги  учинчи  республика‖
илмий анжумани. Фарғона, 2014. с. 137-144. 
28. Давидович Е.А. Ферганские Саманиды по нумизматическим данным //
ЭВ. 
29. Камолиддин  Ш.  Фарғона  қадимда  ва  ўрта  асрларда  //  ―Фарғона
водийси  янги  тадқиқотларда  мавзусидаги  учинчи  республика  илмий	
‖
анжумани. 
30. Мамадалиев  Ҳ.  Ахсикент  шаҳри  IХ-ХII  асрлардатФарғона
водийсининг  ижтимоий-иқтисодий  ва  маданий  марказларидан  бири
сифатида  //  ―Фарғона  водийси  тарихи  муаммолари  республика  илмий	
‖
анжумани материалари. 
31. Матбобоев  Б.Х.  Илк  ўрта  асрлар  жамиятида  маданий  жара	
еrнлар:
Маҳобатли  санъатнинг  шакланиши  (Фарғона  водийси  мисолида)  //
―Фарғона  водийси  тарихи  янги  тадқиқотларда  мавзуидаги 	
‖ III  республика
илмий анжумани материалари. Фарғона , 2014. б . 39-42. 
32. Отахўжаев  А . Илк  ўрта  асрларда  Фарғонанинг  халқаро  муносабатларда
тутган  ўрни  //  ― Фарғона  водийси  тарихи  муаммолари 	
‖ республика  илмий
анжумани  материалари . Наманган. 2012. б. 93-96. 
33. Отахўжаев  А.  Фарғона  подшоси  Алутарнинг  илк  ўрта  асрлар
тарихидаги  ўрни  //  ―Фарғона  водийси  янги  тадқиқотларда  мавзусидаги	
‖
иккинчи республика илмий анжумани. Фарғона .2012. б . 148-154.
34. Отахўжаев  А .  Эфталийлар  ҳукмронлиги  даврида  Фарғонанинг
дипломатик  алоқалари  //  ― Фарғона  водийси  янги  тадқиқотларда ‖
мавзусидаги  учинчи  республика  илмий  анжумани .  Фарғона,  2014.  б.  156-
161. 
35. Ходжаев  А.  Наиболее  ранние  сведения  китайских  источников  о
государстве Шаш (Ташкент) // Ўзбекистон тарихи. 2005. № 2. с. 13-19. 
IV . Dissertatsiya  va  avtoreferatlar : 
 40  36. Бобоеrров Г. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми.Тарих фанлари
доктори  илмий  даражасини  олиш  учун 	
еrзилган  диссертatsiя.  –  Тошкент,
2012. Б . 257-310. 
V. Internet materiallari: 
 р  ttp://old.ziyonet.uz/uzc/people/a‘mad  -  al  -  fargoniy_uzl/   
 http://old.ziyonet.uz/ru/people/abdullo‘  -  ibn  -  amajur  -  at  -  turkiy_uzl/   
 41