Byudjet tashkilotlarida mol yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan hisoblashuvlar hisobi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ʻ OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“________________________________________________________” KAFEDRASI
“ _______________________________________________________________ ” fanidan
  
KURS ISHI
МАVZU:  Byudjet tashkilotlarida mol yetkazib
beruvchilar va xaridorlar bilan hisoblashuvlar hisobi
Bajardi:_______________________________
Qabul qildi:____________________________
RO’YXATGA OLINDI
“ ____ ” _______20 23 y.
№_________
Imzo _________ Kurs ishi himoya ga tavsiya
qilingan sana
“____” _______20 23 y.
Ilmiy rahbar __ ________
Imzo _______________
Kurs ishi himoya qilingan
sana
 «____» _______202 3  y .
Baho « _____ » _________ ___________
 ( imzo )
  _ _ _________
  ( imzo )
___________
  ( imzo ) Komissiya a’zolari :
__________________
_________________ _
_________________ Reja :
Kirish 3
1. Byudjet  tashkilotlarida  mol yetkazib beruvchilar  majburiyatlar  hisobini 
tashkil  etishning  nazariy - uslubiy  asoslari . 6
2. Turli debitor va kreditorlar va xaridorlar bilan hisoblashuvlar hisobini 
yuritish tartibi. 12
3. Byudjet va byudjetdan tashqari jamg’armalar bilan hisoblashuvlar hisobi.
19
Xulosa 29
Foydalanilgan  adabiyotlar  ro ’ yxati 32
2 Kirish
Byudjet  tizimida  amalga  oshirilayotgan  isloxotlar  natijasida  iqtisodiyotni
erkinlashtirish  va  bozor  munosabatlarini  rivojlantirish  talablariga  mos  hisob
tizimini  yaratish  muhim  o’rin  tutadi.  Jamiyatning  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  yuz
bergan  va  berayotgan  tub  o’zgarishlar,  ularni  miqdor  jihatdan  ifodalash  va  sifat
jihatdan  tavsiflash,  nazorat  va  tahlil  qilish  hamda  boshqaruv  qarorlarini  qabul
qilish  va zarur  bo’lgan axborotlar  olishda  asosan  hisob  tizimiga murojat  qilinadi.
Shu  o’rinda  alohida  ta’kidlash  lozimki,  davlat  byudjetidan  moliyalashtiriladigan
byudjet tashkilotlarining hisob yuritish tizimi va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash
tartibini xalqaro standartlar talablari asosida qayta ko’rib chiqish, rivojlantirish va
takomillashtirib  borish  davlat  byudjeti  tizimida  amalga  oshirilayotgan
islohotlarning bosh maqsadidir.
Prezidentimiz  Shavkat  Mirziyoyev  9.12.2019  yildagi  “2020  yil  uchun
O zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  to g risida”gi  O RQ-589-sonʻ ʻ ʻ ʻ
Qonunni  imzoladi.  “Bu  kabi  hujjat  O zbekistonda  birincha  marta  qabul	
ʻ
qilinmoqda.  U  barcha  darajadagi   davlat  boshqaruvi  sektorlarining  byudjet
javobgarligini  oshirish,  byudjet  ijro  intizomini  mustahkamlash,  byurokratiyani
qisqartirish imkonini beradi, shuningdek mahalliy hokimiyatlarga ko proq erkinlik	
ʻ
beradi” 1
Mamlakatimiz  byudjet  tizimida  mablag’lardan  oqilona  va  samarali
foydalanish  borasida  amalga  oshirilayotgan  chora-tadbirlar  va  davlat  sektori
buxgalteriya  hisobi  xalqaro  standartlari  talablaridan  kelib  chiqib  byudjet
tashkilotlarida debitor va kreditor majburiyatlar hisobini bosqichma-bosqich isloh
qilib  borish  zamon  talabi  hisoblanadi.  Respublikamiz  byudjet  tizimida  olib
borilayotgan  islohotlarda  belgilangan  ustuvor  vazifalarni  ro’yobga  chiqarishda
byudjet  mablag’laridan  yanada  maqsadli  va  oqilona  foydalanishni  ta’minlash
uchun  byudjet  tashkilotlarida  debitor  va  kreditor  majburiyatlar  hisobini
takomillashtirish masalasini yaxlit o’rganish lozimligini bildiradi.
1
 9.12.2019 yildagi “2020 yil uchun O zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to g risida”gi O RQ-589-son 	
ʻ ʻ ʻ ʻ
Qonuni, “ Xalq  so ’ zi ” gazetasida  e ’ lon  qilingan  va 10.12.2019 yildan  kuchga  kirgan
3 Hozirgi paytda davlat byudjeti jahondagi har bir davlatning eng muhim
institutlaridan biri hisoblanadi. Uning samarali faoliyat ko’rsatishi iqtisodiy
o’sishning sifatiga va ijtimoiy farovonlikning darajasiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.
Xuddi  shuning  uchun  ham  keyingi  yillarda  davlat  byudjeti  masalalariga
(muammolariga)  katta e’tibor  bilan qaratilyapti. Byudjet tashkilotlarida debitorlik
va kreditorlik majburiyatlar hisobi mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan
ular  yetkazib  bergan  tovar  moddiy  qimmatliklari,  bajargan  ishlari  va  ko’rsatilgan
xizmatlari  uchun olib boriladigan hisob-kitoblar, byudjet  hamda ijtimoiy sug’urta
to’lovlariga ajratmalar bo’yicha, kasaba uyushmasi tashkilotlari, hisobdor shaxslar,
xodimlar,  stipendiya  oluvchilar,  deponent  qilingan  summalar,  ta’lim
muassasalarida  bolalarni  saqlaganlik  uchun  ularning  ota-onalari,  shuningdek
boshqa  debitor  va  kreditorlar  bilan  hisob-  kitoblardan  iborat.  Ushbu  mavzu  bu
sohada  o’z  yechimini  kutib  turgan  bir  qancha  masalalar  o’rganilmaganligi  uchun
mavzuning dolzarbligini bildiradi. 
Davlat  moliyasi  statistikasi  bo’yicha  mamlakatimizda  barcha  sohalarni
qamrab olgan holda amalga oshirib kelinayotgan strategik islohotlar o’z samarasini
bermoqda,  jumladan  byudjet  tizimida  ham.  Har  istiqbolli  islohotlarning  amalga
oshirilayotganligi  mazkur  sohada  normativ-huquqiy  bazani  yanada
takomillashtirish,  xorij  tajribasini  chuqurroq  o’rgangan  holda  ilmiy
iqtisodiyotimizda xalqaro standartlar talablarini joriy etishini taqozo etmoqda.
Zero,  mamlakatimiz  rahbari  ta’kidlab  o’tganlaridek:  “Davlat  moliyasini
boshqarishda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o’zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga
oshirish,  eng  avvalo  iqtisodiyot  moliyaviy  organlarini  faoliyati  samaradorligiga
bog’liqligini shundan kelib aytish mumkinki, davlat moliyasini boshqarish, byudjet
intizomini  ta’minlashi,  davlat  byudjet  mablag’larining  shakllantirilishi  hamda
samarali va maqsadlin sarflanishida buxgalteriya hisobi va moliya hisoboti tizimi
alohida ahamiyat kasb etadi” 2
Byudjet  tizimi  ko’p  tarmoqli  bo’lib,  unda  byudjet  tizmi  byudjetlar  alohida
ahamiyatga ega. Byudjet tizimi byudjetlarni ijro etishda hisobga olinadigan, pulda
2
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan 
iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan ma’ruzasi.
4 ifodalangan  aktivlar  va  majburiyatlarning,  shuningdek,  mazkur  aktivlar  va
majburiyatlari  o’zgartiruvchi  operatsiyalarning  holati  to’g’risidagi  axborotlarni
to’g’irlash,  ro’yxatdan  o’tkazish  va  umumlashtirishning  tartibga  solingan
tizimidir. 3
O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  ustuvor  vazifalarini  bajarish,
iqtisodiyotni  barqaror  va  mutanosib  rivojlantirish,  jahon  bozorlarida  mustahkam
o’rin  egallash,  shular  asosida  izchil  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash,  xalqimizning
hayot  darajasi  va  farovonligini  yanada  oshirish  borasidagi  vazifalarni  to’liq  va
samarali amalga oshirish sharoitida davlat byudjetining amal qilish mexanizmlarini
puxta o’rganish har qachongidan ham dolzarbdir.
3
 Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining 
garovi”-Toshkent. “O‘zbekiston”, 2017y, 48- bet
5 1.Byudjet tashkilotlarida mol yetkazib beruvchilar
majburiyatlar hisobini tashkil etish.
Byudjet  tashkilotlari  tomonidan  daromadlar  va  xarajatalar  smetalarini
ijrosini  amalga  oshirish  jarayonida  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  bilan
hisoblashuvlarni amalga  oshiradi. Bu hisoblashlarning  pirovard natijasi  debitorlik
va  kreditorlik  majburiyatlar  bo’yicha  hisoblashuvlarni  yuzaga  kelishiga  sabab
bo’ladi.
Debitorlik  majburiyat  –  bu  boshqa  korxonalarni,  (xaridorlarga  sotilgan
mahsulot  (ish  va  xizmatlar),  mol  yetkazib  beruvchilarga  oldindan  to’langan
mablag’lar  va  boshqalar  bo’yicha),  byudjet,  byudjetdan  tashqari  jamg’armalarni
(soliqlar, majburiy ajratma va ushlanmalar bo’yicha oldindan to’langan mablag’lar
bo’yicha) xodimlarni (hisobini berish sharti bilan olingan mablag’lar va boshqalar
bo’yicha) tashkilot oldidagi qarzdorligidir.
Kreditorlik majburiyat– bu tashkilotning boshqa korxonalardan (xaridorlarga
sotilgan  mahsulot  (ish  va  xizmatlar)  uchun  olingan  avanslar,  mol  yetkazib
beruvchilardan olingan mahsulot(ish va xizmatlar) va boshqalar bo’yicha), byudjet,
byudjetdan  tashqari  jamg’armalardan  (soliqlar,  majburiy  ajratma  va  ushlanmalar
bo’yicha), xodimlardan (ish haqi va unga tenglashtiriladigan to’lovlar va boshqalar
bo’yicha)  qarzdorligidir.  Kreditorlik  majburiyatlari  qarshi  tomonga  korxonaning
to’laydigan  majburiyatlarini  xarakterlaydi.  Biz  yuqorida  uning  tarkibiga  nimalar
kirishini  va  ularning  yuzaga  kelish  sabablarini  tarkiblab  o’tgan  edik.  Kreditorlik
majburiyatlarining  yuzaga  chiqishining  asosiy  sababi  sifatida  bevosita  debitorlik
majburiyatlarining vaqtida kelib tushmasligini ham tarkiblash mumkin.
Kreditorlik  majburiyatlarining  tarkibi  tahlilida  qarzdor  bo’lgan  tomonlar
bo’yicha  majburiyatlarning  qatorlanishi,  ularni  to’lash  muddatlari  bo’yicha
tarkiblanishiga  baho  beriladi.  Shuningdek,  debitorlik  majburiyatlarining  aylanish
koeffitsiyenti  va  aylanish  davrini  aniqlashdagi  kabi  bunda  ham  kreditorlik
6    Majburiyatlar taraflarning kelishuviga binoan pul bilan aks ettiriladi.
 “Buxgalteriya hisobi to‘g ‘risida”gi qonun, 12-modda majburiyatlarining  aylanishi  koeffitsiyenti  va  davri  aniqlanadi.  Lekin,  bunda
qatnashuvchi  ko’rsatkichlar  farqlanadi.  Kreditorlik  majburiyatlari  aylanishini
o’rganishda  assosiy  ko’rsatkichlar  sifatida  nasiyaga  olingan  yoki  hali  puli
to’lanmagan  mollar,  ashg’lar,  ish  va  xizmatlar  summasiga  hamda  kreditorlik
majburiyatlarining  haqiqiy  ko’rsatkichlariga  murojaat  qilinadi.  Kreditorlik
majburiyatlarining  to’lash  muddatlari  bo’yicha  quyidagi  tarkibini  berib  o’tish
mumkin:
-To’lash muddati kelgan majburiyatlar; 
-To’lash muddati o’tib ketgan majburiyatlari.
Yil  kalendar  davrining  taqsimi  bo’yicha  kreditorlik  majburiyatlarining
quyidagi shakllarini berish mumkin:
- 1 oygacha bo’lgan majburiyatlar;
- 1 oydan 2 oygacha bo’lgan majburiyatlar;
- 2 oydan 3 oygacha bo’lgan majburiyatlar;
- 3 oydan 6 oygacha bo’lgan majburiyatlar;
- 6 oydan 1 yilgacha bo’lgan majburiyatlar;
- 1 yildan ortiq mududatga bo’lgan majburiyatlar. 
Korxonalar o’rtasida bo’ladigan, shuningdek, kredit tashkilotlari va nazorat
tashkilotlari  o’rtasidagi  hisob  kitoblarda  to’lovlar  bo’yicha  kechiktirilgan  vaqt
bo’yicha  farqlanishlar  kelib  chiqadi.  Bunda  korxona  tomonidan  to’lanishi  lozim
bo’lgan  majburiyatlar  kreditorlik  majburiyatlari,  olinishi  lozim  bo’lgan
majburiyatlar  esa  debitorlik  majburiyatlar  hisoblanadi.  Debitorlik  va  kreditorlik
majburiyatlariga  quyidagicha  sharx  berish  mumkin.  Qarshi  tamonga  to’lanishi
lozim  bo’lgan  majburiyatlar  kreditorlik  majburiyatlari,  qarshi  tamondan  olinishi
lozim bo’lgan majburiyatlar debitorlik majburiyatlari deyiladi.
Debitorlik va kreditorlik majburiyatlari hisob kitoblarning doimiy yo’ldoshi
hisoblanadi. Lekin ularning to’lov muddatining oshib ketishi korxonalar moliyaviy
ahxvoliga  katta  ta’sir  o’tkazadi.  Shu  maqsadda  korxonalar  faoliyatini  yuritishda
debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlarini  to’g’ri  boshqarish  masalasiga  alohida
ahamiyat beriladi.
7 Tahlil  etishning  asosiy  maqsadi  –  debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlari
aylanish  davrini  tezlashtirish  asosida  korxonaning  moliyaviy  holatini  yaxshilash
borasida  chora-tadbirlar  belgilashdan  iborat.  Debitorlik  va  kreditorlik
majburiyatlari  bo’yicha  hisobot,  ma’lumotnoma  har  oyning  1-sanasida  tuzilib,
tegishli  tashkilotlarga  topshiriladi.  Ushbu  ma’lumotnomadan  korxonaning
majburiyatlar  balansini  ham  tuzish  mumkin.  Tahlil  etishda  korxonalarning
muayyan  davrga  bo’lgan  o’zaro  debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlarining
holatiga,  tarkibiga,  tashkil  topish  muddatlariga,  yuzaga  chiqish  sababalariga,
debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlarning  oqlanuvchanligiga,  debitorlik  va
kreditorlik majburiyatlari  bo’yicha  dargumon qarzlarning yuzaga  chiqishiga  baho
beriladi.  Debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlari  bevosita  korxona  bilan  qarshi
tamon  o’rtasidagi  o’zaro  hisob  kitoblarda  kelib  chiqadigan  majburiyatlardir.  Bu
majburiyatlar  korxona  bilan  mol  yetkazib  beruvchilar  yoki  xaridorlar  o’rtasidagi
munosabatlarda,  korxona  bilan  bank  tashkilotlar  o’rtasida,  korxona  bilan  soliq
organlari  o’rtasidagi,  korxona  bilan  ijtimoiy  taminot  bo’limlari  va  turli  jamoat
tashkilotlari,  shuningdek,  xodimlar,  mulk  egalari,  aksionerlar  va  investorlar  bilan
bo’ladigan  munosabatlarda  yuzaga  keladi.  Ularning  yuzaga  kelishining  asosiy
sababi  hisob  kitoblarda  vaqtning  o’zgaruvchanligidir.  Ya’ni  bugun  ortilgan
mahsulot  ham  puli  to’langunga  qadar  debitorlik  va  kreditorlik  majburiyatlar
qatoriga  kiritiladi.  Bunda  daromad  va  xarajatlarning  yuzaga  chiqishi  bilan  ular
bo’yicha hisob kitoblarning amalga oshishi orasida farqlanish kelib chiqadi.
Mol  yetkazib  beruvchilar  va  pudratchilar  bilan  ular  yetkazib  bergan  tovar
moddiy  qimmatliklari,  ajargan  ishlari  va  ko’rsatgan  xizmatlari  uchun  olib
boriladigan hisob-kitoblar, byudjet hamda ijtimoiy sug’urta to’lovlariga ajratmalar
bo’yicha,  kasaba  uyushma  tashkilotlari,  hisobdor  shaxslar,  xodimlar,  stipendiya
oluvchilar,  deponent  qilingan  summalar,  ta’lim  muassasalarida  bolalarni
saqlaganlik  uchun  ularning  ota-onalari,  shuningdek  boshqa  debitor  va  kreditorlar
bilan  hisob-kitoblar  hisobi  byudjet  tashkilotlarida  debitorlar  va  kreditorlar  hisobi
ko’rinishida yuritiladi.
8 Qonunchilikka muvofiq debitorlik va kreditorlik majburiyatlarini muddati 90
kun  etib  belgilangan.  Bu  muddatda  tugatilmagan  debitorlik  va  kreditorlik
majburiyatlari  bo’yicha  tashkilot  ma’sul  shaxslariga  qonunchilikka  muvofiq
choralar  ko’riladi.  Buxgalteriya  hisobida  undirish  imkoni  bo’lmagan  debitorlik
majburiyatlar balansdan tashqari schyotlarda aks ettiriladi. Mamlakatimizda Davlat
byudjeti  g’azna  ijrosiga  o’tishi  munosabati bilan byudjet tashkilotlarining yuridik
va moliyaviy majburiyatlari G’aznachilik va uning xududiy bo’limlarida ro’yxatga
olinmoqda.  Yuridik  majburiyat  -  yuridik  (jismoniy)  shaxslarning  ikkinchi  tomon
oldidagi  tuzilgan  shartnomalar,  kelishuvlar  va  tegishli  hokimiyat  organlarining
qarorlari bo’yicha yuzaga kelgan majburiyatlari;
Moliyaviy  majburiyat  -  yuridik  (jismoniy)  shaxslarning  ikkinchi  tomon,
tovar (ish va xizmat)lar yetkazib beruvchilar oldidagi yetkazib berilgan tovar (ish
va  xizmat)lar  uchun  xaq  to’lashni  tasdiqlovchi  hujjatlar,  jumladan  hisob-to’lov
hujjatlarida  hisoblangan,  ishchilarga  ish  haqi,  to’lov  hujjatlari,  sud  qarorlari,
hamda byudjetdan mablag’ oluvchilarni mol yetkazib beruvchi yoki to’lovni qabul
qiluvchiga  mablag’larning  o’tkazilish  majburiyatini  yuklovchi  hujjatlar.Byudjet
tashkilotlarining  Davlat  byudjeti  hisobidan  mahsulot  yetkazib  beruvchilar  bilan
tuzgan  shartnomalari,  shuningdek  kapital  qurilish  buyurtmachilarining
shartnomalari g’aznachilik bo’linmalarida majburiy tartibda ro’yxatga olinadi.
Bunda,  byudjet  tashkilotlarining  tovar  (ish,  xizmat)lar  yetkazib  berish
bo’yicha  tuzadigan  shartnomalarida,  15  foiz  miqdorda  oldindan  to’lov  amalga
oshirilishi  belgilanadi.  Byudjet  tashkilotlarining  ikkinchi  tomon  oldidagi  yuridik
majburiyatlari  tuzilgan  shartnomalar  (kontraktlar),  qonun  hujjatlari  (misol  uchun
yig’imlar,  badallar,  soliq  va  boshqa  majburiy  to’lovlar  bo’yicha  yuridik
majburiyatlar) asosida yuzaga keladi.
Byudjet  tashkilotlari  tomonidan  qabul  qilinadigan  yuridik  majburiyatlar
hajmi,  belgilangan  tartibga  ko’ra,  ular  iqtisodiy  tasnifning  tegishli  moddalari
bo’yicha  xarajatlar  smetalarida  nazarda  tutilgan,  ajratilgan  byudjet  mablag’lari
bilan,  kapital  qo’yilmalar  xarajatlari  bo’yicha  esa  -  har  bir  ob’ekt  bo’yicha
o’rnatilgan  tartibda  tasdiqlangan  kapital  qo’yilmalar  bilan
9 chegaralanadi.G’aznachilik bo’limlarida I va II guruh xarajatlari bo’yicha yuridik
majburiyatlar ish haqi va unga tenglashtirilgan xarajatlarni to’lash uchun naqd pul
olishga  so’rovnomalar  asosida  ro’yxatga  olinadi.III  va  IV  guruh  xarajatlari
bo’yicha  yuridik majburiyatlar  belgilangan  tartibda  tuzilgan shartnomalar  asosida
ro’yxatga  olinadi.Byudjet  tashkilotlarini  byudjet  mablag’lari  hisobidan
shartnomalari  faqat  xarajatlarni  qoplashga  manbaning  mavjudligi  to’g’risidagi
tasdiqnoma va ushbu maqsadlarga ajratilgan byudjet mablag’lari (limitlari) mavjud
bo’lgan xarid hajmigagina tuzilishi mumkin.
Debitorlik va kreditorlik qarzlar bo’yicha kelishmovchiliklar mavjud bo’lgan
taqdirda  tashkilot  ularni  bartaraf  etish  maqsadida  tushunmovchiliklar  haqidagi
materiallarni tegishli idoralarga taqdim etishi shart.Qarzdorning undiruv qaratilishi
mumkin  bo’lgan  mol-mulki  yoki  daromadlari  yo’qligi  tufayli  ijro  hujjatlari
tashkilotga  qaytarilgan  taqdirda,  ushbu  qarzlar  tashkilot  rahbari  ruxsati  bilan
belgilangan  tartibda  hisobdan  chiqariladi.Da’vo  muddati  o’tgan  debitorlik  qarzlar
tashkilot rahbarining ruxsati bilan amaldagi xarajatlarni oshirish bo’yicha hisobdan
chiqariladi  va  bu  haqda  10  kun  muddatda  tegishli  moliya  organiga  xabar
qilinadi.Da’vo qilish muddati tugagan byudjet mablag’lari bo’yicha yuzaga kelgan
deponent  qilingan  qarz  summalari  tashkilot  moliyalashtiriladigan  (xarajatlari
amalga  oshiriladigan)  tegishli  byudjet  daromadiga  da’vo  qilish  muddati  tugagan
oydan  keyingi  oyning  10-kunidan  kechiktirmay  kiritilishi  kerak.Bunda,  da’vo
qilish  muddati  tugagan,  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  bo’yicha  yuzaga  kelgan
deponent  qilingan  daromad  sifatida  aks  ettiriladi.Da’vo  qilish  muddati  tugagan
boshqa  kreditorlik  qarzlar  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  tomonidan
belgilangan tartibda hisobdan chiqariladi. Tashkilotlar o’rtasida avans to’lovlarini
amalga oshirish, shuningdеk, dеbitorlik va krеditorlik qarzlarni hisobdan chiqarish
qonunchilikka  muvofiq  amalga  oshiriladi.  Dеbitorlik  va  krеditorlik  qarzlar
bo’yicha kеlishmovchiliklar mavjud bo’lgan taqdirda tashkilot ularni bartaraf etish
maqsadida  tushunmovchiliklar  haqidagi  matеriallarni  tеgishli  idoralarga  taqdim
etishi shart.
10 Mol  yetkazib  beruvchi  va  pudratchilar  bilan  hisob-kitoblar  nazoratining
asosiy vazifasi hisob-kitob holati to’g’risidagi ma’lumotlar haqiqiy va qonuniyligi,
moliyaviy  intizomga  rioya  qilinishi,  tashkilotni  smetalari  doirasida  to’lov
qobiliyatiga ta’sirini tekshirish, qarzlarni haqiqiyligini aniqlashdan iborat. 
Yuqorida qayd etilgan hisob-kitoblarni tekshirish uchun ma’lumot  manbasi
bo’lib  mahsulotlar  (ishlar,  xizmatlar)  ni  etkazib  berishga  oid  shartnomalar,
hisobkitoblar  bo’yicha  o’zaro  solishtiruv  dalolatnomalari,  hisob-kitoblarni
inventarlash  dalolatnomalari,  to’lov  hujjatlarining  nusxalari,  sotib  olish  daftarlari
bo’yicha hisob registrlari (ro’yxatlar, memorial-orderlar), bosh kitob, buxgalteriya
hisoboti va boshqalar. 
Nazoratchining  ixtiyoriga  qarab  mazkur  tekshiruvlar  yozma  va  og’zaki
testlarni  o’tkazish,  ichki  nazorat  tizimini  kuzatish  va  boshqa  usullar  yordamida
amalga oshiriladi. 
Mol  etkazib  beruvchilar  va  pudratchilar  bilan  hisob-kitoblarni  tekshirishda
tekshiruvchi,  avvalambor,  tovar-moddiy  zaxiralar  (tovar  moddiy  zahiralari)  sotib
olinishi  uchun  asos  bo’lgan  dastlabki  hujjatlar  mavjudligi  va  to’g’ri
rasmiylashtirilganligini  aniqlaydi.  Masalan,  mol  etkazib  berish,  ishlarni  bajarish,
xizmatlarni  amalga  oshirish  bo’yicha  tuzilgan  shartnomalar  O’zbekiston
Respublikasi  me’yoriy-huquqiy  xujjatlariga  muvofiq  amalga  oshirilganligi
tekshiriladi.  So’ngra  mol  etkazib  beruvchilar  o’z  majburiyatlarini  to’liq  va  o’z
vaqtida bajarganliklari, mol etkazib beruvchilarga yoki ular tashkilot oldida qarzi
vujudga  kelgan  sanasi  tekshiriladi.  Tashkilotlar  tomonidan  O’zbyokiston
Respublikasi  me’yoriy  huquqiy  xujjatlar  talablariga  to’liq  xajmda  va  belgilangan
muddatlariga  atayin  rioya  etmagan  holda  amalga  oshirgan  kelishuvlar  haqiqiy
emas deb hisoblanadi. 
Bundan  keyin  nazoratchi  va  uning  yordamchilari  6-sonli  memorial-order,
150-sonli  "Turli  debetor  va  kreditorlar  bilan  hisob-kitoblar"  schyoti  va  birlamchi
yig’ma  hisob  hujjatlari  ko’rsatkichlari  bo’yicha  bevosita  har  bir  mol  etkazib
beruvchi  bilan  (yoki  tanlab  olib)  amalga  oshirilgan  hisob-kitob  muomalalarini
tekshiradilar. Amalga oshirilgan muomala sanasi va tavsifi, olingan tovar moddiy
11 zahiralari  bo’yicha  narx-navolar  to’g’ri  qo’llanilganligi  va  ular  to’liq  kirim
qilinganligi,  mol  etkazib  beruvchilarning  hisobvaraqfakturalari  asosli  ravishda
ko’rsatilganligi aniqlanadi. 
2.Turli debitor va kreditorlar va xaridorlar bilan hisoblashuvlar
hisobini yuritish tartibi.
Byudjet  tashkilotlarida  turli  debitor  va  kreditorlar  bilan  hisoblashuvlarda
mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan maxsulot (ish va hizmatlar) yetkazib
berish  bo’yicha,  xaridor  va  buyurtmachilar  bilan  mahsulot  (ish  va  hizmatlar)ni
sotish  bo’yicha,  sug’urta  tashkilotlari  bilan  majburiy  yoki  ihtiyoriy  sug’urta
to’lovlari  bo’yicha,  jismoniy  va  yuridik  shahslar  bilan  tashkilotning  ixtiyoriga
vaqtinchalik  tushgan  va  ma’lum  shartlar  bajarilgandan  keyin  qaytarilishi  lozim
bo’lgan summalar  bo’yicha, to’lovlarning maxsus  turlari  bo’yicha hisoblashishlar
aks ettiriladi.
Buxgalteriya hisobida turli debetor va kreditorlar bilan hisoblashuvlar hisobi
tegishli  buxgalteriya  dastlabki  hujjatlari(yuk  xati,  bajarilgan  ishlami  topshirish
qabul  qilish  dalolatnomalari,  buxgalteriya  ma’lumotnomalari,  to’lov
topshiriqnomasi  va  boshqalar)ga  asosan  yig'ma  qaydnomalar,  6-memorial  order  -
turli  tashkilotlar  va  muassasalar  bilan  olib  boriladigan  hisob-kitoblar  bo'yicha
jamlanma  qaydnoma  408-son  shakl,  292-son  shakldagi  joriy  hisoblar  va  hisob-
kitoblar daftari , 308-son shakldagi bosh jumal kitobi va hisobot rasmiylashtiriladi.
Buxgalteriya  hisobida  turli  debetor  va  kreditorlar  bilan  hisoblashuvlar  hisobi  15
“Turli debetor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar” schyoti quyidagi subschyotlarga
boiingan holda yuritiladi:
150 “Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar” analitik
hisobvarag’ida  mol  yеtkazib  bеruvchilar  bilan  yеtkazib  bеrilgan  moddiy  va
nomoddiy qimmatliklar, shuningdеk kapital qo’yilmalar hisobiga xarid qilinadigan
qurilish matеriallari, konstruktsiyalar va dеtallar, o’rnatish uchun jihozlar, yеtkazib
bеrilgan  boshqa  tovar-moddiy  qimmatliklar  qiymati  va  shu  kabilar,  pudratchilar
bilan  ularga  qurilish  va  montaj  uchun  bеrilgan  konstruksiyalar  va  dеtallar,
bajarilgan qurilish-montaj ishlari uchun hisob-kitoblar olib boriladi.
12 Pudratchilar  bilan  hisob-kitoblarda  150  «Mol  yеtkazib  bеruv-  chilar  va
pudratchilar  bilan  hisob-kitoblar»  analitik  hisobvarag’i  dеbеtiga  bajarilgan
qurilish-montaj  va  boshqa  ishlar  uchun  o’tka-  zilgan  summalar  va  pudratchiga
qurilish-montaj  ishlari  uchun  bеrilgan  konstruksiya  va  dеtallar,  qurilish
matеriallarining summalari yoziladi. Bunda, 060 «Qurilish matеriallari» va boshqa
tеgishli analitik hisobvaraqlar krеditlanadi.
Pudratchilarning  bajargan  qurilish-montaj  ishlari  summasiga  yozuvlar  071
«Tugallanmagan  qurilish»  analitik  hisobvarag’ning  dеbеti  va  150  «Mol  yеtkazib
bеruvchilar  va  pudratchilar  bilan  hisob-kitoblar»  analitik  hisobvarag’ning  krеditi
bo’yicha yoziladi.
 152  “Xaridor  va  buyurtmachilar  bilan  hisob-kitoblar”  analitik
hisobvarag’ida  tashkilotlar  tomonidan  bajarilgan  ishlar,  ko’rsatilgan  xizmatlar  va
ishlab  chiqargan  mahsulotlarini  (ish,  xizmatlarini)  sotish  jarayonida  xaridorlar  va
buyurtmachi tashkilotlar bilan olib boradigan hisob-kitoblari aks ettiriladi. Xaridor
va  buyurtmachilardan  o’zaro  tuzilgan  shartnomada  bеlgilangan  to’lovlar  kеlib
tushganda  pul  mablag’larini  hisobga  oluvchi  tеgishli  analitik  hisobvaraqlar
dеbеtlanadi  va  152  «Xaridor  va  buyurtmachilar  bilan  hisob-kitoblar»  analitik
hisobvarag’i  krеditlanadi.  Bajarilgan  ishlar,  ko’rsatilgan  xizmatlar  xaridor  va
buyurtmachilar  tomonidan  qabul  qilinib  olinganda  (tеgishli  tasdiq-  lovchi
hujjatlarga  asosan)  hamda  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  xaridorlar  va
buyurtmachilarga  yuklab  jo’natilganda  152  «Xaridor  va  buyurtmachilar  bilan
hisob-kitoblar»  analitik  hisobvarag’i  dеbеti  va  200  «Mahsulot  (ish,  xizmat)  lar
rеalizatsiyasi»  analitik  hisobvarag’i  krеditi  bo’yicha  aks  ettiriladi.  Analitik  hisob
har bir xaridor va buyurtmachilar bo’yicha alohida holda yuritiladi.
154  “Sug’urta  bo’yicha  to’lovlar”  analitik  hisobvarag’i  sug’ur-  ta  bo’yicha
to’lovlarga  doir  hisob-kitoblarni,  jumladan,  ish  bеruv-  chining  fuqarolik
javobgarligini  majburiy  sug’urta  qilish  bo’yicha  muomalalarni  buxgaltеriya
hisobida aks ettirish uchun qo’llaniladi.
Ushbu  analitik  hisobvaraqning  krеdit  tomonida  tashkilotlar  tomonidan
majburiy sug’urta qilish shartnomasi bo’yicha sug’ur- ta mukofoti summasi hamda
13 sug’urta  majburiyatlari  bilan  bog’-  liq  boshqa  majburiyatlarni  hisoblanishi,  dеbеt
tomonidan esa hisoblangan majburiy sug’urta qilish shartnomasi bo’yicha sug’urta
mukofoti summalarini, shuningdеk, boshqa sug’urta majburiyat- larining to’lanishi
(bajarilishi) aks ettiriladi.
Jumladan,  ish  bеruvchining  (tashkilotning)  fuqarolik  javobgar-  ligini
majburiy sug’urta qilish shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofoti summasi haqiqiy
xarajatlarni hisobga oluvchi 231, 241, 251, 261 va 271 analitik hisobvaraqlarning
tеgishlisini  dеbеtida  va  154  «Sug’urta  bo’yicha  to’lovlar»analitik  hisobvaraqning
krеditida aks ettiriladi.
O’tkazib bеrilgan summalar esa 154 «Sug’urta bo’yicha to’lov- lar» analitik
hisobvarag’ning  dеbеtida  va  tеgishli  pul  mablag’larini  hisobga  oluvchi  analitik
hisobvaraqlar krеditida aks ettiriladi.
155  «Budjеt  tashkilotining  ixtiyorida  vaqtincha  bo’ladigan  mablag’lar
bo’yicha hisob-kitoblar» analitik hisobvaraqning krеditiga tashkilotning ixtiyoriga
vaqtinchalik  tushgan  summalar  yoziladi,  bunda  114  «Budjеt  tashkilotining
vaqtincha  ixtiyorida  bo’ladigan  mablag’lar  «analitik  hisobvarag’i  dеbеtlanadi,  bu
analitik  hisobvaraqning  dеbеtiga  esa  bеlgilangan  shart  uchun  bеrilgan  yoki
o’tkazib bеrilgan summalar yoziladi, bunda 114 «Budjеt tash- kilotining vaqtincha
ixtiyorida  bo’ladigan  mablag’lar»  analitik  hisobvaraq  krеditlanadi.Dеpozit
summalar analitik hisobi har bir oluvchi bo’yicha 292-son shakldagi joriy hisoblar
va hisob-kitoblar daftarida (kartochkasida) olib boriladi.
To’lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar
156  «To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-kitoblar»  analitik
hisobvarag’ida quyidagilar hisobga olinadi:
–  bolalarni  maktabgacha  ta’lim  muassasalarida  (bolalar  bog’chalari  va
yaslilarda) saqlanganligi;
– bolalarni musiqa va san’at maktablarida o’qitilganligi;
– tarbiyalanuvchilarni maktab-intеrnatlarda va boshqa ta’lim muassasalarida
saqlanganligi uchun ota-onalar bilan olib borila- digan hisob-kitoblar;
14 –  ish  joyida  ovqat  bilan  ta’minlanganligi  uchun  xodimlar  bilan  olib
boriladigan hisob-kitoblar va boshqa shu kabi hisob-kitoblar hisobi yuritiladi.
To’lovlar  hisoblanganda  156  «To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-
kitoblar»  analitik  hisobvaraqning  dеbеtida  va  242  «Ta’lim  muassasalarida
hisoblangan  ota-onalarning  mablag’lari»  analitik  hisobvaraqning  krеditida  aks
ettiriladi.  Ota-onalardan  kеlib  tushgan  mablag’larga  156  «To’lovlarning  maxsus
turlariga  doir  hisob-kitob-  lar»analitik  hisobvaraq  krеditlanadi  va  110
«To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-kitoblardan  tushgan  mablag’lar»
analitik hisob- varaq dеbеtlanadi.
Qaytariladigan summa g’azna orqali  bеriladi  yoki  pochta orqali jo’natiladi,
shuningdеk,  naqd  pulsiz  hisob-kitoblar  yo’li  bilan  ham  qaytarilishi  mumkin.
Qaytarilgan  summa  156  «To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-kitoblar»
analitik hisobvaraqning dеbеtiga va 120 «Milliy valutadagi naqd pul mablag’lari»
analitik  hisobvaraqning  krеditiga  yoki  110  «To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir
hisob-kitoblardan  tushgan  mablag’lar»  analitik  hisobvaraq  krеditiga  yoziladi.  Bir
vaqtning o’zida 156 «To’lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar» analitik
hisobvaraqning dеbеti va 242 «Ta’lim muassasalarida hisoblangan ota-onalarning
mablag’lari» analitik hisobvaraqning krеditi bo’yicha storno provodkasi bеriladi.
159  “Boshqa  debitor  va  kreditorlar  bilan  hisob-kitoblar”  analitik
hisobvarag’ida yuqorida kеltirilmagan barcha hollar bo’yicha dеbitor va krеditorlar
bilan  hisob-kitoblar  hisobi  olib  boriladi.Shuningdеk,  ushbu  analitik  hisobvaraqda
shtatda  turmagan  tarkibga  (kompozitorlarga,  artistlarga,  mualliflarga)  shartnoma
bo’yicha  bajargan  ishlari  va  chiqimlari  uchun,  tеlеvizor  va  radio-  eshittirishlarda
bir marta chiqish uchun qilingan buyurtmalarga bеriladigan qalam haqi summalari
bo’yicha  hisob-kitoblar,  shuningdеk,  uyda  nogiron  bolalarni  o’qitadigan
pеdagoglarga  to’lanadigan  kompеnsatsiya  to’lovlari  hisobga  olinadi.Boshqa
d е bitorlar  va  kr е ditorlar  bilan  olib  boriladigan  hisob-  kitoblarning  analitik  hisobi
408-son  shakldagi  (6-son  m е morial  ord е r)  jamlanma  qaydnomasida,  shuningd е k,
292-son  shakldagi  joriy  hisoblar  va  hisob-kitoblar  daftarida  (kartochkasida)  olib
boriladi.Byudjet  tashkiloti  ishchi  schyotlar  rejasini  tasdiqlayotganda  15  “Turli
15 debitor  va  kreditorlar  bilan  hisob-kitoblar”  schyotining  tegishli  subschyotlarini
mablag’lar  manbaalari  bo’yicha  alohida  shakllantirib  olishi  mumkin.  Masalan
150/1  “Mol  yetkazib  beruvchilar  va  pudratchilar  bilan  hisob-kitoblar  (budjet
mablag’i hisobidan)”, 150/2 “Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-
kitoblar  (rivojlantirish  jamg’armasi  mablag’i  hisobidan)”  va  hokazo.Ushbu
subschyotlar  bo’yicha  analitik  hisob  budjet  va  budjetdan  tashqari  mablag’lar
bo’yicha  hisob-kitoblarni  alohida  ajratgan  holda  292-son  shakldagi  joriy  hisoblar
va hisob- kitoblar daftari (kartochkasi)da, 285-son shakldagi aylanma qaydnomada
va  boshqa  tegishli  hisob  registrlarida  yuritiladi.Budjet  tashkilotlari  yetkazib
beriladigan  mahsulot  (ish  va  xizmatlar)  bo’yicha  mol  yetkazib  beruvchilar  va
pudratchilar  bilan  tuzilgan  shartnomaga  muvofiq  hisoblashuvlarni  amalga
oshiradi.Budjet  tashkilotlari  yetkazib  beriladigan  mahsulot  (ish  va  xizmatlar)
bo’yicha  mol  yetkazib  beruvchilar  va  pudratchilar  bilan  tuzilgan  shartnomaga
muvofiq hisoblashuvlami amalga oshiradi.
Byudjet  tashkilotlari  belgilangan  tartibda  mol  yetkazib  beruvchi  va
pudratchilar bilan tuzilgan shartnomalarni ro’yxatdan o’tkazish uchun g’aznachilik
bo’limlariga  taqdim  etadi.Belgilangan  tartibga  muvofiq  budjet  tashkilotlarining
mahsulot  yetkazib  beruvchilar  bilan  tuzgan  shartnomalari  majburiy  tartibda
ularning yuridik xizmatlari (shartnoma asosida jalb qilingan advokatlar) tomonidan
qonun hujjatlariga muvofiqligiga tekshirilishi shart.
Agar  shartnomaning  summasi  qonun  hujjatlarida  belgilangan  eng  kam  ish
haqining 200 baravari miqdoridan oshmasa, shartnomalarga tomonlarning yuridik
16 xizmati  yoki  jalb  etilgan  advokatlar  imzosi  qo’yiladi.  Agar  shartnoma  summasi,
qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqining 200 baravaridan ortiq bo’lsa,
tomonlar  yuridik  xizmat  yoki  jalb  etilgan  advokatlarning  xulosasini  ilova  qilishi
lozim.  Shartnomalar,  shuningdek  ularga  qo’shimcha  kelishuvlar  aniq  va  ravshan
siyoh  yoki  sharikli  ruchka  yoki  yozuv  (hisoblash)  mashinasida  yozilgan  holda
to’ldirilishi  lozim.  Hech  qanday  tuzatishlar,  o’chirib  yozishlar  yoki  to’g’rilashlar,
hattoki tomonlar kelishuviga ko’ra ham yo’l qo’yilmaydi.
Ota-onalar bilan olib boriladigan hisob-kitoblarning analitik hisobi 327-son
shakldagi  ta’lim  muassasalarida  bolalar  saqlanganligi  uchun  ularning  ota-onalari
bilan olib boriladigan hisob-kitoblar qaydnomasida yuritiladi.
Bolalarni  bolalar  musiqa  va  san’at  maktablarda,  shuningdek  boshqa  ta’lim
muassasalarida  o’qitganlik  uchun  hisoblangan  to’lov  summalariga  156
“To’lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar” subschyot debetlanadi va 242
“Ta’lim  muassasalarida  hisoblangan  ota-onalarning  mablag’lari”  subschyot
kreditlanadi. Kelib tushgan summalarga tegishli pul mablag’larini hisobga oluvchi
subschyotlar  debetlanadi  va  156  “To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-
kitoblar”  subschyot  kreditlanadi.Analitik  hisob  har  bir  badal  to’lovchi  ota-onalar
bo’yicha  alohida  holda  yuritiladi.Xodimlar  bilan  ularning  ish  joylaridan
ovqatlanish  uchun  olib  boriladigan  hisob-kitoblarda  qonunchilikka  ko’ra
kasalxonalar,  maktabgacha  ta’lim  muassasalari,  nogironlar,  shuningdek  qariyalar
uylari  va  boshqa  tashkilotlar  joylashgan  yerda  umumiy  ovqatlanish  korxonalari
bo’lmagan hollarda ularning xodimlariga to’lov hisobiga ovqatlanish ruxsat etilgan
bo’lib,  ana  shu  tashkilotlarning  xodimlari  bilan ovqatlanganlik  uchun  hisob-kitob
olib boriladi.
Xodimlar  bilan  ular  olgan  ovqatlar  uchun  hisob-kitob  yuritganda  156
“To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-kitoblar”  subschyotning  debetiga  sarf
qilingan  oziq-ovqat  mahsulotlarining  qiymati  yoziladi,  bunda,  061  “Oziq-ovqat
mahsulotlari” subschyot kreditlanadi.
Kreditiga  esa,  xodimlardan  ovqat  uchun  olingan  summalar,  shuningdek
oldindan  to’langan  avans  summalari  yozib  boriladi,  bunda  tegishli  pul
17 mablag’larini  hisobga  oluvchi  subschyotlar  (120  “Milliy  valyutadagi  naqd  pul
mablag’lari”  yoki  110  “To’lovlarning  maxsus  turlariga  doir  hisob-kitoblardan
tushgan mablag’lar” subschyotlar) debetlanadi. Ovqatlanish uchun olib boriladigan
hisob-kitoblarning  hisobi  285-son  shakldagi  aylanma  qaydnomada  yuritiladi.  Bu
qaydnomada xodimlarning familiyasi va ismi ko’rsatiladi.
Shtatda turmagan tarkibga shartnoma bo’yicha bajargan ishlari va chiqimlari
uchun,  televizor  va  radioeshittirishlarda  bir  marta  chiqish  uchun  qilingan
buyurtmalarga  beriladigan  qalam  haqi  summalari  bo’yicha  hisob-kitoblar,
shuningdek,  uyda  nogiron  bolalami  o’qitadigan  pedagoglarga  to’lanadigan
kompensatsiya  to’lovlari  va  boshqa  barcha  debetorlar  va  kreditorlar  bilan
hisoblashuvlar  buxgalteriya  hisobida  159  “Boshqa  debetor  va  kreditorlar  bilan
hisob-kitoblar”  subschyotida  yuritiladi.  Bu  subschyotning  kredit  tomonida
kreditorlik  majburiyatlari,  debet  tomonida  kreditorlik  majburiyatlarini  to’lanishi
yoki debetorlik majburiyatlar aks ettiriladi.
Boshqa  debetorlar  va  kreditorlar  bilan  olib  boriladigan  hisob-  kitoblaming
analitik  hisobi  408-son  shakldagi  (6-son  memorial  or  der)  jamlanma
qaydnomasida,  shuningdek,  292-son  shakldagi  joriy  hisoblar  va  hisob-kitoblar
daftarida (kartochkasida) olib boriladi.
18 3. Byudjet va byudjetdan tashqari jamg’armalar bilan
hisoblashuvlar hisobi.
Byudjet  tashkilotlari  tomonidan  qonunchilikka  muvofiq  byudjet  bilan,
shuningdek,  byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasiga  ajratmalarga  doir,
jamg’arib  boriladigan  pensiya  tolovlari  bo’yicha  va  boshqa  byudjetdan  tashqari
jamg’armalar bilan hisob-kitoblar olib boriladi.
Davlat  maqsadli  jamg’armalari  va  boshqa  byudjetdan  tashqari
jamg’armalarga  byudjetdan  tashqari  pensiya  jamg’armasi,  Respublika  yo’l
jamg’armasi,  ta’lim  hamda  tibbiyot  muassasalarini  rekonstruksiya  qilish,
mukammal ta’mirlash va jihozlash jamg’armasi, O’zbekiston Respublikasi Moliya
vazirligi  huzuridagi  Sug’oriladigan  yerlarning  meliorativ  holatini  yaxshilash
jamg’armasi,  O’zbekiston  Respublikasining  Tiklanish  va  taraqqiyot  jamg’armasi
va boshqa jamg’armalar kiradi.
Byudjet bilan soliqlar va boshqa to’lovlar bo’yicha hisoblashuvlami amalga
oshiradi.  Ma’lumki,  0  ‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1999-yil
3-sentabrdagi  414-sonli  “Budjet  tashkilotlarini  mablagmbilan  ta’minlash  tartibini
takomillashtirish  to’g’risida”gi  qaroriga  muvofiq  2015-yil  1-yanvargacha  byudjet
tashkilotini  rivojlantirish  jamg’armasi  mablag'lari  davlat  byudjetiga  undiriladigan
soliqlar  va  yig’imlaming  barcha  turlaridan  ozod  qilinishi,  bo’shab  qolgan
mablaglar  moddiy-texnika  va  ijtimoiy  bazani  mustahkamlashga,  shuningdek,
ulaming  xodimlarini  moddiy  rag’batlantirishga  maqsadli  yo’naltirilishi
belgilangan.  Shuning  uchun  byudjet  tashkilotlarida  soliqlar  bo’yicha  faqat
xodimlrni  ish  haqidan  qonunchilikda  belgilangan  miqdorda  daromad  solig’i
ushlanmalari  amalga  oshiriladi  va  budjetga  o’tkazib  beriladi.  Lekin  buxgalteriya
19Davlat maqsadli jamg'armalari - Davlat budjeti tarkibida jamlantiriladigan
jamg'armalar bo'lib, ulaming har biri uchun mablag‘lar
manbalari, har bir manbadan mablag ‘ tushishi normalari va shartlari,
shuningdek shu mablag 'laridan foydalanilishi mumkin bo ‘Igan
maqsadlar qonun hujjatlari bilan belgilanadi
                   “Budjet tizimi to‘g ‘risida”gi qonun, 3-modda hisobida  soliqlar  bo’yicha  imtiyozlar  hisobi  alohida  aks  ettiriladi.  Majburiy
ajratmalar  bo’yicha  yagona  ijtimoiy  to’lov  qonunchilikda  belgilangan  tartibda
hisoblanadi  va  o’tkazib  beriladi.  Xodimlami  ish  haqiga  nisbatan  belgilangan
tartibda  shaxsiy  jamg’arib  boriladigan  Pensiya  hisobvaragi  badallari  Xalq  banki
bo’limlarida ochilgan shaxsiy hisobvaraqlarga olkazilib boriladi. Bundan tashqari
xodimlaming ish haqiga nisbatan Pensiya jamg’armasiga ushlanma (badal) amalga
oshirilib olkazib beriladi. Shuningdek, Pensiya jamg’armasi mablag’lari hisobidan
xodimlarning ijtimoiy to’lovlarini (qonunchilikda belgilangan miqdorda ishlovchi
xodimlarga  nafaqalar  va  boshqalar)  qoplash  uchun  ajratiladigan  mablag’lar
bo’yicha  Pensiya  jamg’armasi  bilan  hisoblashuvlar  amalga  oshiriladi.  Bulardan
tashqari,  qonunchilikda  belgilangan  tartibda  Davlat  maqsadli  jamg’armalari
(Respublika  yol  jamg’armasi  va  boshqalar)  bilan  hisoblashuvlar  amalga  oshirilib
hisoblangan  ajratmalar  imtiyoz  ko’rinishida  aks  ettiriladi.  Byudjet  va  byudjetdan
tashqari  jamg’armalarga  hisoblangan  majburiy  ajratma  va  ushlanmalar  bo’yicha
buxgalteriya  ma’lumotnomalari,  raschyotlari  tuzilib  292-son  shakldagi  joriy
hisoblar va hisob- kitoblar daftarida (kartochkasi) aks ettiriladi va bir vaqtni o’zida
tegishli  buxgalteriya  yozuvlari  berilib  tegishli  memorial  order  -  jamlanma
qaydnomalariga tushiriladi. Memorial order - jamlanma qaydnomalar asosida 308-
son shakldagi Bosh jurnal kitobi va hisobot shakllari toldiriladi.
Buxgalteriya  hisobida  yuqorida  keltirib  o’tilgan  byudjet  va  byudjetdan
tashqari  jamg’armalarga  majburiy  ajratmalar,  ushlanmalar  va  boshqalar  bo’yicha
hisoblashuvlar hisobi kiradi.
16  “Byudjet  va  byudjetdan  tashqari  jamg’armalar  bilan  hisob-  kitoblar”
schyotida quyidagi subschyotlarga bo’lingan holda yuritiladi:
160 “Byudjetga to’lovlar bo’yicha byudjet bilan hisob-kitoblar”; 
161 “Yagona ijtimoiy to’lov bo'yicha hisob-kitoblar”;
162 “Shaxsiy jamg’arib boriladigan Pensiya hisobvarag’I badallari bo’yicha
hisob-kitoblar”;
163 “Byudjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi bilan hisob-kitoblar”; 
20 169  “Boshqa  byudjetdan  tashqarijamg’armalar  bilan  hisob-kitoblar”.  160
“Byudjetga  to’lovlar  bo’yicha  byudjet  bilan  hisob-kitoblar”  subschyotida  byudjet
bilan quyidagilar bo’yicha qilinadigan hisob- kitoblar hisobi yuritiladi: ish haqi va
boshqa to’lovlardan ushlab qolingan soliqlar, aybdor shaxs hisobiga olib borilgan
va  budjetga  o’tkazilishi  lozim  bo’lgan  kamomadlar  summalari,  moddiy
qimmatliklami  sotishdan  tushgan  va  qonunchilikka  ko’ra  byudjet  daromadiga
o’tkazilishi  kerak  boigan  summalar  va  boshqa  byudjet  bilan  hisob-kitoblar  aks
ettiriladi.  Bu  subschyotning  kredit  tomonida  hisoblangan  soliqlar  summasi,  debet
tomonida  hisoblangan  soliqlami  o’tkazilishi  yoki  hisobdan  chiqarilishi  aks
ettiriladi.  Byudjetga  to’lovlar  bo’yicha  byudjet  bilan  hisob-kitoblar  buxgalteriya
o’tkazmalarida quyidagicha aks ettiriladi.
21 Analitik hisob har bir hisob-kitoblar turlari bo'yicha 292-son shakldagi joriy
hisoblar va hisob-kitoblar daftarida (kartochkasi)da olib boriladi.
161  “Yagona  ijtimoiy  to’lov  bo’yicha  hisob-kitob  subschyotida  mehnatga
haq to’lash jamg’armasidan hisoblangan yagona ijtimoiy to’lovlaming hisobi olib
boriladi.  Bu  schyotning  kredit  tomonida  belgilangan  tartibda  xodimlaming  ish
haqiga  nisbatan  hisoblangan  yagona  ijtimoiy  to’lov  summasi,  debet  tomonida
hisoblangan yagona ijtimoiy to’lov summasining o’tkazib berilishi aks ettiriladi.
161“Yagona  ijtimoiy  to’lov  bo’yicha  hisob-kitoblar”  subschyot  bo’yicha
analitik  hisob  292-son  shakldagi  joriy  hisoblar  va  hisob-kitoblar  daftarida
(kartochkasida) olib boriladi.
162 “Shaxsiy jamg’arib boriladigan Pensiya hisobvarag’i badallari bo’yicha
hisob-kitoblar”  subschyotida  tashkilotlar  xodimlarining  jamg’arib  boriladigan
pensiya  to’lovlari  bo’yicha  badallari  hisobi  yuritiladi.  Bu  subschyotning  kredit
tomonida xodimlar ish haqiga nisbatan hisoblangan shaxsiy jamg’arib boriladigan
Pensiya  hisobvarag’i  badallari  summasi,  debet  tomonida  hisoblangan  badallami
o’tkazib berilishi aks ettiriladi.
Analitik  hisob  har  bir  shaxsiy  jamg’arib  boriladigan  pensiya
hisobvaraqlariga majburiy badallarni o’tkazuvchi xodimlar bo’yicha alohida holda
yuritiladi.
163  “Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasi  bilan  hi  kitoblar”
subschyotida  tashkilotlaming  xodimlariga  hisoblangan  ish  haqlaridan  byudjetdan
tashqari  Pensiya  jamg’armasiga  ajratma  qilinadigan  badallari,  qonunchilikka
muvofiq  sotilgan  mahsulot  (ish,  xizmat)laming  haqiqatdagi  hajmidan  majburiy
ajratmalaming hisobi, shuningdek, davlat ijtimoiy sug’urtasi va boshqa byudjetdan
tashqari  Pensiya  jamg’armasi  hisobidan  amalga  oshiriladigan  to’lovlar  bo’yicha
byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasi  bilan  olib  boriladigan  hisob-kitoblari
hisobi  yuritiladi.  Bu  schyotning  kredit  tomonida  xodimlariga  hisoblangan  ish
haqlaridan  byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasiga  hisoblangan  badallar
qonunchilikka  muvofiq  sotilgan  mahsulot  (ish,  xizmat)  larning  haqiqatdagi
hajmidan  Pensiya  jamg’armasiga  majburiy  ajratmalar  summasi,  shuningdek,
22 Pensiya  jamg’armasi  hisobidan  amalga  oshiriladigan  to’lovlaming  kelib  tushishi
aks  ettiriladi.  Debet  tomonida  Pensiya  jamg’armasiga  hisoblangan  badallar  va
ajratmalaming  o’tkazib  berilishi  va  Pensiya  jamg’armasi  hisobidan  amalga
oshiriladigan to’lovlarning hisoblanishi aks ettiriladi.
Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg'armasi  hisobidan  amalga  oshiriladigan
Davlat ijtimoiy sug’urtasi bo'yicha toiovlar va boshqa to’lovlar hisoblanganda 163
“Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg'armasi  bilan  hisob-kitoblar”  subschyotning
debetida  va  171  “Xodimlar  bilan  ijtimoiy  nafaqalar  bo'yicha  hisob-kitoblar”
subschyotning  kreditida  aks  ettiriladi.  Byudjetdan  tashqari  Pensiya
jamg'armasining  tuman  (shahar)  bo'limlaridan  tashkilot  hisobvarag'iga  kelib
tushgan  summalarga  pul  mablag'larini  hisobga  oluvchi  tegishli  subschyotlar
debetlanadi  va  163  “Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasi  bilan  hisob-
kitoblar” subschyot kreditlanadi.
Analitik  hisob  byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg'armasi  hisobidan  amalga
oshiriladigan to’lovlarni oluvchilar bo'yicha alohida holda yuritiladi.
169  “Boshqa  byudjetdan  tashqari  jamg’armalar  bilan  his  kitoblar”
subschyotida  tashkilotlaming  0  ‘zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi
huzuridagi  Ta’lim,  tibbiyot  muassasalarini  rekonstruksiya  qilish,  mukammal
ta’mirlash  va  jihozlash  bo'yicha  byudjetdan  tashqari  jamg’arma,  Respublika  yo’l
jamg’armasi  va  boshqa  byudjetdan  tashqari  jamg’armalar  bilan  qonunchilikka
muvofiq olib boriladigan hisob-kitoblari yuritiladi. Bu schyotning kredit tomonida
byudjetdan  tashqari  jamg’armalarga  hisoblangan  ajratmalar  summasi,  debet
tomonida  hisoblangan  ajratmalar  summasining  o'tkazib  berilishi  yoki  hisobdan
chiqarilishi aks ettiriladi.
Byudjet  tashkilotlarida  daromadlar  va  xarajatlar  smetalari  ijrosini  amalga
oshirish jarayonida kamomadlar, xizmat safarlari, ish haqi va unga tenglashtirilgan
to'lovlar  bo'yicha  xodimlar  bilan,  stipendiya  to'lovlari  bo'yicha  talabalar  bilan
hisoblashuvlar amalga oshiriladi.
Material  javobgar  shaxslar  bilan  yo'l  qo'yilgan  kamomadlar  bo'yicha
hisoblashuvlar amalga oshiriladi. Bunda mulkiy qiymatliklar bo'yicha kamomadlar
23 undirish  vaqtida  bozor  qiymatida  undiriladi.  Yo'l  qo'yilgan  kamomadlar
inventarizatsiya  dalolatnomalari  orqali  aks  ettiriladi  va  mehnat  qonunchiligi
talablari  asosida  undiriladi.  “Inventarizatsiya  jarayonida  aniqlangan  mol-mulk
kamomadi  va  ortiqchasining  buxgalteriya  hisobi  va  soliqqa  tortish  tartibi
to'g'risidagi  Nizom”ga  asosan  ish  beruvchining  mulkiga  yetkazilgan  zarar  hajmi,
zarar  uchun  xodimning  moddiy  javobgarlik  chegaralari  va  tartibini  aniqlash
O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinishi ko'rsatilgan.
Bir  oylik  o'rtacha  ish  haqidan  oshmaydigan  yetkazilgan  zarar  summasini
aybdor  xodimdan  undirish  ish  beruvchining  farmoyishiga  muvofiq  amalga
oshiriladi.  Farmoyish  yetkazilgan  zarar  aniqlangan  kundan  boshlab  bir  oydan
kechikmasdan  chiqarilishi  mumkin.  Bunda  zarar  hajmi  inventarizatsiya  o'tkazish
davrida  mazkur  joyda  amal  qilayotgan bozor  baholari  bo'yicha  hisoblanadi.  Agar
xodimdan undirilishi lozim bo'lgan yetkazilgan zarar summasi uning o'rtacha oylik
ish haqidan yuqori yoki zarar aniqlangan kundan boshlab bir oylik muddat o'tgan
bo'lsa,  undirish  sud  orqali  amalga  oshiriladi.  Xizmat  safari  xarajatlari  bo'yicha
hisobdor  shaxslar  bilan  hisoblashuvlar  amalga  oshiriladi.  Byudjet  tashkilotlarida
xizmat safari xarajatlarini amalga oshirish “0 ‘zbekiston Respublikasi hududidagi
xizmat  safarlari  to’g’risida  Yo’riqnoma”  (0’z.R  AV.  tomonidan  2003-yil  29-
avgustda  1268-son  bilan  ro’yxatdan  o’tgan)  va  Xorijiy  mamlakatlarga  xizmat
safarlari  “Vazirliklar,  idoralar,  korxonalar  va  tashkilotlar  xodimlari  0  ‘zbekiston
Respublikasi  tash-  qarisiga  xizmat  safariga  yuborilganda  xizmat  safari  xarajatlari
uchun mablag’lar berish Tartibi” ( 0 ‘z.R AV. tomonidan 2000-yil 5 iyun- da No
932-son bilan ro’yxatdan o’tgan)ga asosan amalga oshiriladi.
Avans  summalarining  sarflanganligi  haqida  hisobdor  shaxslar  286-son
shakldagi  avans  hisobotini  tashkilot  buxgalteriyasiga  topshiradilar.  Ular  ushbu
hisobotga  qilingan  xarajatlarni  tasdiqlovchi  hujjatlami  ilova  qilib  topshiradilar.
Avans  hisobotiga  ilova  qilingan  hujjatlar  hisobdor  shaxs  tomonidan  ularning
hisobotda yozilish tartibiga qarab raqamlab chiqiladi.
24 Foydalanilmagan  avans  qoldig’i  hisobdor  shaxs  tomonidan  avans  hisoboti
topshirilgandan so’ng uch kundan kechiktirmasdan tashkilot kassasiga qaytarilishi
lozim.  Hisobdor  shaxsga  oldin  berilgan  avans  summasi  to  ‘liq  qaytarilgandan
so’ng  yangidan  avans  beriladi.  Hisobi  beriladigan  summalaming  sarflanganligi
haqida belgilangan muddatda avans hisoboti topshirilmagan yoki foydalanilmagan
avans  qoldiq1i  kassaga  qaytarilmagan  hollarda  tashkilotlar  bu  qarzlami  avans
olgan shaxslaming ish haqlaridan qonunchilikda belgilangan tartibda ushlab qolish
huquqiga ega. Ma’lumki ish haqi, o’z navbatida, asosiy va qo’shimcha ish haqiga
bo’linadi:
25 1- Asosiy va qo’shimcha ish haqi tartibi
Asosiy  ish  haqiga  xodimlarni  ishlagan  vaqti,  bajargan  ishining  miqdori  va
sifatiga  asosan  hisoblangan  ish  haqi,  tarif  stavkalari,  okladlar,  mukofotlar,  asosiy
ish vaqtidan tashqari ishlagan ish vaqtiga hisoblangan qo’shimcha ish haqi, ishchi
aybiga bog’liq bo’lmagan holda turib qolishlarga hisoblangan ish haqi va shu kabi
boshqalar kiradi.
Qo’shimcha  ish  haqi,  bu  mehnat  qonunchiligida  ko’zda  tutilgan  ishchining
ishlamagan  ish  vaqti  uchun  hisoblangan  ish  haqidir.  Bunga  ishchining  mehnat
ta’tili uchun hisoblangan ish haqi, voyaga yetmaganlar, o’smir yoshlar, ayollar va
boshqalar uchun imtiyozli ish vaqti uchun hisoblangan ish haqi, ishdan bo’shashi
munosabati bilan hisoblangan nafaqa va boshqalar kiradi
Mehnatga  haq  to’lashning  ikkita  shakllari  mavjud:  ishbay  va  vaqtbay.
Mehnat  haqini  hisoblashning  ishbay  shaklida  ish  haqi  ishlab  chiqarilgan
mahsulotning  hajmi,  sifati,  bajarilgan  ishlar  va  ko’rsatilgan  xizmatlar  hajmiga
ko’ra  hisoblanadi.  Mehnat  haqini  hisoblashning  vaqtbay  shaklida  mehnat  haqi
ishlangan ish soatlariga muvofiq, shtatlar jadvalidagi tarif stavkalariga asoslangan
holda  hisoblanadi.  Tarif  setkasi  -  bu  razryadlar  va  ularga  tegishli  bo'lgan  tarif
koeffitsientlari  ko’rsatiladigan  hujjatlardir.  Bunda  razryad  ortgan  sari  tarif
koeffitsienti  ham  ortib  boradi.  Tarif  stavkasi-ishchining  razryadga  muvofiq  unga
ma’lum  vaqt  birligi  (soat,  kun)  uchun  to’lanadigan  haq  miqdorini  aniqlaydi.
Odatda tarif stavkasi birinchi razryad uchun belgilanadi, qolgan razryadlar uchun
esa  birinchi  razryad  tarif  stavkasini  qolgan  razryadlar  tarif  koeffitsientiga
yo'naltirish yo’li bilan aniqlanadi. Xodimning mehnat haqini topish uchun razryad
bo'yicha  tarif  koeffitsientini  eng  kam  ish  haqi  miqdoriga  ko'paytirish  orqali
aniqlanadi. Mehnatga haq to'lashning yagona tarif setkasi O'zbekiston Respublikasi
Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  tasdiqlanadi.  Byudjet  tashkilotlarida  asosan
vaqtbay asosida ish  haqi  to'lanadi. Bunda  har qaysi byudjet tashkiloti namunaviy
shtatlar jadvaliga asoslanib shtat birliklarini shakllantiradi va belgilangan tartibda
razryadlarini  qo'yib  oylik  ish  haqini  (okladlarini)  hisoblaydi  va  shtatlar  jadvalini
shakllantiradi.  Hozirda  byudjet  tashkilotlarida  shtatlar  jadvaliga  kiritilgan  ba’zi
26 lavozimlar bo'yicha qonunchilikka asosan belgilangan oylik ish haqlari tayinlanadi.
Byudjet  tashkilotlarida  “Byudjet  tashkilotlari  xodimlarini  moddiy  rag'batlantirish
maxsus  jamg'armasi  to'g'risida  yo'riqnoma”  (O'z.R  AV.  tomonidan  1995-yil  20-
sentabrda No 177-son bilan ro'yxatdan o'tgan) asosan oylik ish haqiga nisbatan 15
foiz  miqdorida  xodimlarini  moddiy  rag'batlantirish  maxsus  jamg'armasi  tashkil
etiladi  va  ushbu  nizom  talablari  bo'yicha  mukofot,  moddiy  rag'batlantirish
ko'rinishida sarflanadi.
Mehnat  qonunchiligiga  asosan  byudjet  tashkilotlari  xodimlari  har  yili
mehnat  ta’tiliga  chiqish  huquqiga  ega.  Bunda  mehnat  ta’tiliga  chiqish  bo’yicha
buyruq  rasmiylashtirilgandan  so’ng  buxgalteriya  tomonidan  o’matilgan  tartibda
mehnat ta’tili uchun ish haqi hisoblanadi. Mehnat ta’tili uchun ish haqi hisoblashda
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11- martdagi 133-son
qarori  bilan  tasdiqlangan  “O’rtacha  oylik  ish  haqini  hisoblab  chiqarish  tartibi”ga
ko’ra  o’rtacha  oylik  ish  haqi  hisoblab  topiladi.  Unga  ko’ra  hisoblanayotgan
vaqtdagi  shtatlar  jadvali  bo’yicha  belgilangan  oylik  ish  haqiga  bir  yil  davomida
oylik  ish  haqidan  tashqari  byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasiga  ajratma
qilinadigan qo’shimcha olgan mukofotlar, boshqa tolovlami 12/1 qo’shilib chiqqan
natija 25. 4 koeffitsentga bolish yo’li bilan bir kunlik mehnat ta’tili uchun ish haqi
topiladi.  Bir  kunlik  mehnat  ta’tili  uchun  ish  haqini  ta’til  kunlariga  ko’paytirish
yo’li bilan mehnat ta’tili uchun ish haqi topiladi.
Shartli  misol:  Byudjet  tashkiloti  bosh  hisobchisi  2012-yil  2-  avgustdan  24
ish  kunidan  iborat  mehnat  ta’tiliga  chiqdi.  Bu  xodimning  oylik  ish  haqi  miqdori
shtatlar jadvali bo'yicha 650000 so’mga teng bo’lgan. Bir yil davomidagi mukofot
ko'rinishida olingan ish haqi 3 600 000 so ‘mga teng bo’Iganligi aniqlandi.
Mehnat  ta’tili  uchun  ish  haqi  =  650000+300000(3600000/12)/25.4
*24=897637.8
so’mga teng bo ‘ladi.
Vaqtincha  mehnatga  qobiliyatsizlik  nafaqalarini  hisoblash  “Davlat  ijtimoiy
sug’urtasi  bo’yicha  nafaqalar  tayinlash  va  tartibi  to’g’risida  Nizom”  (0’z.  R  AV.
tomonidan 2002-yil 8 mayda No 1136-son bilan ro’yxatdan olgan) talablari asosida
27 amalga  oshiriladi.  Unga  ko’ra,  kasallik  varaqasiga  asosan  xodimning  haqiqatda
vaqtincha  mehnat  qobiliyatini  yo’qotgan  ish  kunlari  uchun  yuqorida  keltirib
o’tilgan tartibda o’rtacha ish haqi aniqlanib, mehnat stajidan kelib chiqib miqdori
aniqlanadi.
Nizomga ko’ra quyidagi tartib belgilangan: 
Vaqtincha  mehnatga  qobiliyatsizlik  nafaqasi  ish  stajining  davomiyligidan
qat’i nazar ish haqining 100 foizi miqdorida quyidagilarga to’lanadi:
-ishlayotgan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga;
-baynalminal jangchilarga va ularga tenglashtirilgan boshqa shaxslarga;
-qaramog’ida 16 yoshga (o'quvchilar 18 yoshga) yetmagan uch yoki undan
ortiq bolalari bo'lgan xodimlarga;
-Chemobil AESdagi avariya oqibatlarini tugatishda qatnashgan xodimlarga;
-Chemobil  AESdagi  avariya  natijasida  radioaktiv  ifloslanish  zonasidan
evakuatsiya qilingan va ko’chirilgan, qon hosil qiluvchi organlar kasalliklari (o’tkir
leykoz),  qalqonsimon  bez  (adenoma,  rak)  va  xavfli  o’smalar  bilan  bog’liq
kasalliklarga chalingan xodimlarga;
-  mehnatda  mayiblanish  va  kasb  kasalligi  natijasi  vaqtincha  mehnatga
qobiliyatsiz bo'lgan xodimlarga.
Tashkilotda  mehnatga  layoqatsizlik  nafaqalarini  tayinlanishi  bo’yicha
ijtimoiy  sug’urta  komissiyasi  tarkibi  kadrlar  bo’limi,  kasaba  uyushmasi,
buxgalteriya bo’limi  xodimlaridan iborat tasdiqlanadi. Har  oyda ushbu komissiya
tomonidan  bir  marta  yig’ilish  o’tkazilib,  bayonnoma  asosida  tushgan  kasallik
varaqalari bo’yicha mehnatga layoqatsizlik nafaqalari va boshqa ijtimoiy sug’urta
nafaqalari tayinlanadi.
      
       
28 Xulosa
Byudjet  tashkiloti  o’z  vazifalarni  bajarish  bilan  bog’liq  bo’lgan  o’z
faoliyatini  amalga  oshirishi  uchun  davlat  byudjetidan  mablag’  ajratishni  nazarda
tutilgan  va  bu  mablag’  moliyalashtirishning  asosiy  manbai  hisoblanadigan  davlat
tashkilotidir.  Byudjet  tashkilotlari  davlat  funktsiyalarini  bajaruvchi,  davlat
tomonidan  nazorat  qilinadigan  va  davlat  byudjetdigan  moliyalashtiriladigan
institutsional birliklar hisoblanadi.
Byudjet  tashkilotlarida  majburiyatlar  hisobi  asosiy  hisob  ob’ektlaridan  biri
hisoblanadi.  Moliya  vazirligi  tomonidan  byudjet  tashkilotlarida  debitorlik  va
kreditorlik  qarzlarni  vujudga  kelishini  oldini  olish  maqsadida  bir  qator  meyo’riy
hujjatlar  ishlab  chiqmoqda.  Bundan  maqsad  byudjet  tashkilotlarida  debitorlik  va
kreditorlik qarzdorlikni hisobini to’g’ri yuritishdan iboratdir.
Byudjet tashkilotlari smetalar ijrosi jarayonida yuridik va jismoniy shaxslar
bilan o’rnatilgan tartibda hisoblashuvlarni amalga oshiradi. Davlat byudjeti g’azna
ijrosi  sharoitida byudjet  tashkilotlarida debitor va  kreditorlar bilan hisoblashuvlar
hisobini  tashkil  qilishning  hozirgi  holatini  o’rganish  va  ularni  takomillashtirish
bo’yicha  ilmiy  takliflarni  shakllantirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Kurs  ishini
bajarishga  qo’yilgan  maqsaddan  kelib  chiqib,  belgilangan  vazifalarni  bajarish
natijasida quyidagi xulosaga ega bo’lindi:
Birinchidan,  tashkilotga  moddiy  qiymatliklarini  o’z  vaqtida  yetib  kelishini
ta’minlash  maqsadida  moddiy  qiymatlarni  olib  kelish  uchun  ishonchlarni  to’g’ri
rasmiylashtirish, belgilangan kungacha amal qilishini nazorat qilish zarur.
Ikkinchidan,  «O’zASBO»  elektron  dasturida  ishlashni  yaxshi  o’zlashtirish.
Bosh  hisobchi  buxgalteriya  oid  barcha  ma’lumotlarni  o’z  vaqtida  to’liq  kiritish,
ma’lumotlarni  olish  va  ma’lumotlar  aylanishini  yaxshi  o’zlashtirish  kerak:
Uchinchidan,  tashkilotda  o’tkazilgan  yo’qlama  natijalarini  o’z  vaqtida  yuritish,
kamomadaga  aloqador  bo’lgan  aybdor  shaxslardan  belgilangan  tartibda  undirish,
agar  undirish  imkoni  bo’lmasa  boshqa  chora-tadbir  ko’rish  va  o’tkazilgan
yo’qlama natijalarini buxgalteriya hisobida o’z vaqtida aks ettirish kerak.
29 To’rtinchidan,  byudjet  va  byudjetdan  tashqari  jamg’armalarga  to’lovlarni
to’g’ri hisob-kitob qilish zarur:
Beshinchidan,  rivojlantirish  jamg’armasiga  kelib  tushgan  mablag’larni
avvalo tashkilotni mavjud majburiyatlarini to’lashga yo’naltirish zarur.
Oltinchidan,  tashkilotning  xodimlariga  ish  haqi  va  unga  tenglashtirilgan
to’lovlarni to’g’ri belgilashi kerak:
Yettinchidan,  Rivojlantirish  maxsus  jamg’armasi  hisob  raqamiga
mablag’lari  tushirish  uchun  tashkilotning  bo’sh  turgan  binolarni  uch  tomonlama
shartnomaga asosan ijara berish kerak.
Bundan  tashqari,  byudjet  tashkilotlarida  debitor  va  kreditorlar  bilan
hisoblashuvlar  hisobini  xususiyatlari  alohida  ahamiyat  kasb  etib,  ular  yuridik  va
moliyaviy  majburiyatlar  g’aznachilik  va  uning  hududiy  bo’limlarida  ro’yxatga
olinishi, tovar (ish, xizmat) lar yetkazib berish bo’yicha mol yetkazib beruvchi va
pudratchilar  bilan  tuziladigan  shartnomalarida  oldindan  to’lov  15%  miqdorida
belgilanishi, tovar (ish, xizmat) lar yetkazib berish bo’yicha mol yetkazib beruvchi
va  pudratchilar  bilan  tuziladigan  shartnomalar  summasi  300  AQSH  dollari
miqdoriga  yaqin  bo’lsa  tanlov  o’tkazilmasdan  to’g’ridan-to’g’ri  shartnomalar
tuzilishi,  byudjet  tashkilotlarida  debitor  va  kreditorlar  bilan  hisoblashuvlar  tartibi
va hisobini tashkil etishni tartibga soluvchi qonuniy me’yoriy va qonuniy hujjatlar
mavjudligi,  byudjet  tashkilotlaring  yuridik  va  moliyaviy  majburiyatlari
g’aznachilik  bo’limlari  tomonidan  ro’yxatga  olinishi  va  to’lab  berilishi  va
boshqalar.
Yuqoridagilar  asosida  byudjet  tashkiloti  hisob  tizimida  amalga
oshirilayotgan isloxatlar talablaridan kelib chiqib, mavjud debitorlik va kreditorlik
qarzdorliklar hisobini takomillashtirishda quyidagilarga e’tibor qaratish maqsadga
muvofiq deb hisoblaymiz quyidagi ntakliflarni berib o’tamiz:
Birinchidan, byudjet tashkilotida hisob siyosatini ishlab chiqish:
Ikkinchidan,  byudjet  tashkilotlarida  buxgalteriya  hisobining  milliy
standartlarini ishlab chiqish:
30 Uchinchidan,  «O’zASBO»  elektron  dasturida  ishlashni  yaxshi  o’zlashtirish
uchun tashkilotning barcha hisobchilarini dastur bo’yicha qayta o’qitish kerak:
To’rtinchidan,  byudjet  tashkilotlarida  material  qiymatliklarni  hisobdan
chiqarish bo’yicha alohida yo’riqnoma ishlab chiqish va tasdiqlash;
Beshinchidan,  ta’mirlash  xarajatlari  uchun  ajratilgan  mablag’lardan
maqsadli va oqilona foydalanishni ta’minlash;
Oltinchidan, byudjet tashkilotlarida ichki audit shtatini kiritish;
Debitor  va  kreditorlar  bilan  hisoblashuvlar  hisobini  tashkil  etish
majburiyatlarini o’z vaqtida tugatilishi bo’yicha monitoring qilib borish, debitor va
kreditorlar bilan hisoblashuvlar hisobini yuritishda mablag’lar manbaalari bo’yicha
yuzaga  keshini  alohida  buxgalteriya  schetlarida  aks  ettirish,  ya’ni  schyotlar
rejasida  aniq  belgilanib  olinishi,  mol  yetkazib  beruvchi  va  pudratchilar  amaldagi
qonunchilik talablari darajasida tashkil etish va muddati o’tgan holatlarga kelishini
oldini  olish  bo’yicha  chora-tadbirlarni  amalga  oshirib  borish,  ularni  hujjatlarida
to’g’ri  aks  ettirish  bo’yicha  hisob  siyosatini  belgilab  olish,  debitor  va  kreditorlar
bilan  hisoblashuvlar  hisobi  bo’yicha  asoslangan  buxgalteriya  axborotlarini
shakllantirish va boshqalar.
Yuqoridagi keltirilgan takliflar nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega bo’lib,
amalioyotda  o’z  yechimini  topishi  hamda  qo’llanilishi  byudjet  tashkilotlarida
majburiyatlar  hisobini  yaxshilash  imkoniyatini  va  o’zining  ijobiy  samarasini
beradi.
   
31 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Normativ-huquqiy hujjatlar
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi “Xalq so’zi” gazetasi, 1992 yil
15 dekabr, 243 (494)-son (o’zgartirish va qo’shimchalar bilan); 
2. O’zbekiston  Respublikasining  Byudjet  Kodeksi.  //O’zbekiston  Respublikasi
qonun hujjatlari to’plami, 2013 y., 52-I-son (o’zgartirish va qo’shimchalar bilan); 
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 9.12.2019 yildagi “2020 yil uchun
O zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  to g risida”gi  O RQ-589-sonʻ ʻ ʻ ʻ
Qonuni,  “Xalq  so’zi”  gazetasida  e’lon  qilingan  va  10.12.2019  yildan  kuchga
kirgan
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-iyuldagi “O’zbekiston
Respublikasida  loyiha  boshqaruvi  tizimini  joriy  etish  chora-tadbirlari
to’g’risida”gi PF-5120 sonli Farmoni; 
5. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  23-avgustdagi  “Tovarlar
(ishlar,  xizmatlar)  ning  davlat  va  korporativ  xaridlarini  amalga  oshirishning
zamonaviy shakl va uslublarini yanada joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi
PF-3237 sonli Qarori; 
4.Internet saytlari
29. www.lex.uz (O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy
bazasi) 
30. www.treasury.uz   (O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G’aznachiligi)
31. www.stat.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  statistika  qo’mitasining
rasmiy veb-sayti) 
32. www.tfi.uz (Toshkent Moliya Instituti veb-sayti). 
33. www.mf.uz   (O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi veb-sayti)
34. www.ach.gov.uz   (O’zbekiston Respublikasi Hisob Palatasining rasmiy veb-
sayti)
 
32