Davlat investitsion dasturlarini amalga oshirishda davlat byudjetining o'rni va ahamiyati

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
«Moliya» kafedrasi
«Moliya» fanidan
KURS ISHI
MAVZU:  Davlat  investitsion  dasturlarini  amalga  oshirishda  davlat
byudjetining o’rni va ahamiyati
                           Bajardi: 
 
                             Ilmiy rahbar : 
TOSHKENT 
1 REJA :
Kirish. 
1 . Davlat investitsion budjetining daromadlar tarkibi, tuzilishi va 
dinamikasi
2. Davlat budjetining shakillanishida soliqlarning tutgan o’rni va 
ahamiyati
3. Davlat investitsion dasturlarini amalga oshirishda davlat 
byudjetining o’rni va ahamiyati .
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari ro’yxati.
                         
2 KIRISH.
O’zbekiston  davlat  mustaqilliga  erishgan  dastlabki  yillardan  boshlab  milliy
iqtisodiyotni  rivojlantirishning  o’ziga  xos  yo’nalishini  belgilab  oldi.  Iqtisodiyotni
rivojlantirishda esa investitsiyalarning o’rni beqiyosdir.
Investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  -  mohiyati  to’g’risida  iqtisodchi
olimlar o’rtasida xilma – xil fikrlar mavjud. 
O’zbekiston  Respublikasining  2014  yil  9  dekabrdagi  “Investitsiya  faoliyati
to’g’risida”gi qayta tahrirdagi qonunida investitsiyaga quyidagicha ta’rif berilgan:
“investitsiyalar  —  qonun  hujjatlarida  ta’qiqlanmagan  tadbirkorlik  faoliyati  va
boshqa  turdagi  faoliyat  ob’ektlariga  kiritiladigan  moddiy  va  nomoddiy  ne’matlar
hamda  ularga  bo’lgan  huquqlar,  shu  jumladan  intellektual  mulkka  bo’lgan
huquqlar,  shuningdek  reinvestitsiyalar”   sifatida  ta’riflanadi.  Shunday  qilib,
“investitsiya”  deganda  kelgusida  daromad  (foyda)  olish  yoki  ijtimoiy  samaraga
erishish  maqsadida  qonun  doirasida  iqtisodiyotning  turli  tarmog’lari  va  boshqa
sohalariga investorlar tomonidan quyiladagan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va
intekllektual boyliklar tushuniladi.
Boshqacha  aytganda,  investitsiyalar  –  mulkchilikning  har  xil
ko’rinishlaridagi moddiy, moliyaviy va nomoddiy boyliklarni iqtisodiy – ijtimoiy
daromad olish maqsadida muomalaga kiritishdir.
Investitsiyalarga  aniq  bir  ta’rif  berilmagan.  Jumladan,  prof.  D.  G’.
G’ozibekov  investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  –  mohiyatini  moliyaviy
kategoriya sifatida talqin etib, quyidagicha ta’rif berib o’tgan: “Investitsiyalarning
mazmuni  aniq  va  ishonchli  manbalardan  mablag’lar  olish,  ularni  asosli  holda
safarbar  etish,  rikslar  darajasini  hisobga  olgan  holda kapital  qiymatini  saqlash  va
ko’zlangan samarani olishdan iborat bo’ladi”. 
Prof. N.H. Haydarov investitsiyalar mazmun – mohiyatiga quyidagi ta’rifni
beradi: “Investitsiya – bu mulk shaklidan qat’iy nazar, tadbirkorlik asosida faoliyat
ko’rsatayotgan  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  yoki  davlatning  iqtisodiy  va ijtimoiy
samara  olish  maqsadida  o’z  boyliklarini  qonun  doirasida  bo’lgan  har  qanday
tadbirkorlik ob’ektiga sarflashidir”.
3 Rossiyalik  iqtisodchi-olim  L.  Igoshina  tomonidan:  «investitsiyalar  –  pulni
saqlash, ko’paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga olgan
holda  uni  joylashtirish  mumkin  bo’lgan  har  qanday  vosita  sifatida  ifodalanadi»,
deb  ta’riflangan.  «Investitsii»  darsligining  muallifi,  professor  A.  Neshitoy
investitsiyalarning  mazmunini  quyidagicha  tavsiflaydi:  «foyda  olish  yoki  boshqa
samaralarga  erishish  maqsadida  o’z  yoki  o’zga  mamlakatning  turli  tarmoqlariga,
tadbirkorlik  loyihalari,  ijtimoiy-iqtisodiy  dasturlar  hamda  innovatsiya  loyihalarini
amalga  oshirishga  yo’naltirilgan  pul  mablag’larini  (kapitalni)  uzoq  muddatga
joylashtirishdir». 
Investitsiya  atamasining  iqtisodiy  mohiyati  yana  bir  qator  rus  olimlari
tomonidan quyidagicha tavsiflangan: 
-  «investitsiyalar  iqtisodiy  foyda  va  ijtimoiy  samara  olish  maqsadida
investitsiya  sohasi  ob’ektlariga kiritiladigan  barcha  turdagi mulkiy va intellektual
boyliklarni aks ettiradi»;
-  «investitsiyalar  deganda  foyda  (daromad)  olish  va  investorlarning
individual  maqsadlari  singari  ijobiy  ijtimoiy  samaraga  erishish  maqsadida
iqtisodiyotning  turli  tarmoqlari  va  sohalariga,  tadbirkorlik  va  boshqa  turdagi
faoliyat  ob’ektlariga  muayyan  muddatga  kapitalning  maqsadli  yo’naltirilgan
qo’yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig’indisi tushuniladi»;
-  «investitsiyalar  o’zini  foyda  (daromad)  olish  maqsadida  milliy  va  xorijiy
iqtisodiyotning  turli  tarmog’iga  xususiy  yoki  davlat  kapitalining  uzoq  muddatli
qo’yilmasi sifatida namoyon etadi» ;
-  «investitsiya  tushunchasi  foyda  olish  maqsadida  qandaydir  korxona,
tashkilot, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag’larini uzoq
muddatga kiritishni anglatadi» ;
Investitsiyalar  keng  ma’noda  o’zini  mablag’lar  va  resurslarning  kelgusida
ko’payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy,
ekologik  va  boshqa  samaralar)  maqsadida  ularning  safarbar  etilishi  sifatida
namoyon etadi. 
4 XULOSA.
Shunday  qilib,  investitsiyalar  makro  va  mikroiqtisodiyotni  rivojlantirishda
katta  rol  o’ynaydi,  birinchi  navbatda,  takror  ishlab  chiqarishni  kengaytirish,
tarkibiy  o’zgarishlarni  amalga  oshirish,  korxona  foydasini  ko’paytirish  va  shu
asosda boshqa ko’pgina muammolarni ijobiy hal etish imkoniyatlarini yaratadi.
Mamlakatda  investitsiya  faoliyatining  ahvolini  (holatini)  quyidagi
ko’rsatkichlar dinamikasi xarakterlaydi:
– investitsiyalarning umumiy hajmi;
– YaIMda investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning umumiy hajmida real investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning texnologik tarkibi va uning o’zgarishi;
– real investitsiyalarning umumiy o’sishi;
– investitsiyalar tarkibida xorijiy investitsiyalarning ulushi;
– asosiy kapitalga yo’naltirilgan real investitsiyalarning ulushi;
–  xorijiy  investitsiyalar  tarkibida  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar
ulushi va boshqalar.
Bilvosita,  biroq,  ob’ektiv  holatda,  investitsiya  faoliyatining  holatini
quyidagi  makroiqtisodiy  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari  xarakterlaydi:  milliy
daromad; yalpi milliy mahsulot (YaMM) va YaIM; sanoat ishlab chiqarish hajmi;
sanoat  mahsulotlarining  alohida  turini  ishlab  chiqarish;  qishloq  xo’jaligi
mahsulotini  ishlab  chiqarish  hajmi  va  boshq.  Investitsiya  faoliyatining  holatiga
baho  berishda  ushbu  ko’rsatkichlarning  ob’ektivligi  shundaki,  investitsiya
qo’yilmalarisiz  ushbu  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlarini  tasavvur  etib
bo’lmaydi.  Ushbu  ko’rsatkichlar  u  yoki  bu  darajada  investitsiyalarning  samarali
ishlatilishini  xarakterlaydi.  Agar  ushbu  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari
investitsiyalarning o’sish sur’atlaridan yuqori bo’lsa, investitsiyalardan foydalanish
samaradorligini oshirish zarurligini ko’rsatadi va aksincha. 
Iqtisodiyotdagi investitsiyalar hajmining yildan-yilga sezilarli ravishda o’sib
borishi muqarrar ravishda milliy ishlab chiqarish hajmining o’sishi orqali o’zining
ijobiy  natijalarini  ko’rsatishiga  imkon  bermoqda.  Davlat  tomonidan  investitsiya
5 faoliyatini  rivojlantirishga  berilgan  e’tibor  va  qo’llab-quvvatlash  natijasida  YaIM
hajmi va investitsiyalar miqdori o’sish sur’atlariga ega bo’ldi. 
Bu holat investitsiyalarning YaIMdagi salmog’ining o’sishiga olib keldi. 
Fikrimizcha,  investitsiyalarning  iqtisodiyot  rivojlanishiga  har
tomonlama  ijobiy  ta’sirini  hisobga  olib,  uning  quyidagi  vazifalarini  belgilash
maqsadga muvofiqdir: 
– iqtisodiyotda ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish vositalarini
optimal joylashtirish bilan keng tarmoqli bozor infratuzilmalarini shakllantirishga
imkon yaratish; 
–  iqtisodiyotdagi  takror  ishlab  chiqarish  jarayoniga  ijobiy  ta’sir
ko’rsatuvchi barcha yo’nalishlarni va imkoniyatlarni amaliyotga tatbiq etish; 
–  mamlakatning  milliy  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holdagi  qonuniy
kafolatlangan  investorlarni  qoniqtiruvchi  ulushini  yaratadigan  va  moliyaviy
o’sishni ta’minlovchi infratuzilmalarni faollashtirish;
–  iqtisodiyotning  barcha  sohalarini  faollashtirish  orqali  mamlakatning
barqaror o’sishi va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirish.
Respublika  iqtisodiyotini  rivojlantirishda  investitsiyalarning  ahamiyati
quyidagilarda namoyon bo’ladi:
–  birinchidan,  ishlab  chiqarishga  zamonaviy  texnika  va
texnologiyalarni  joriy  etib,  eksportga  mo’ljallangan  mahsulotlarni  ishlab
chiqarishni rivojlantiradi; 
–  ikkinchidan,  import  o’rnini  bosuvchi  tovar  ishlab  chiqarishni  yo’lga
qo’yish va buning uchun xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor sohalariga
yo’naltirish  va  pirovardida,  aholining  me’yordagi  turmush  darajasini  ta’minlash
(farovonligini oshirish) imkonini yaratadi; 
–  uchinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va
qishloq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishini  jadalashtirish  orqali  o’sib  borayotgan  aholini
ish joylari bilan ta’minlaydi; 
–  to’rtinchidan,  korxonalarning  eskirgan  ishlab  chiqarish  quvvatlarini,
moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi; 
6 –  beshinchidan,  tabiiy  resurslarni  qayta  ishlovchi  korxonalarni  barpo
etishga ko’maklashadi va h.k. 
Yuqoridagi  ta'riflarni  tahlil  qilar  ekanmiz,  investitsiyaning  juda  juda  keng
mazmun  kasb  etishi  uni  talqin  qilish  mumkinligini  e'tirol'  etish  mumkin.  Bu
atamaning barcha jihatlarini umumlashtirib, quyidagicha tavsiflash mumkin: foyda
yoki  ijobiy  natijaga  erishish  maqsadida  subyektlar  tomonidan  xarajatlar  tarzida
iqtisodiy  va  boshqa  l'aoliyat  obyektlariga  joylashtiriluvchi  turli  ega  boyliklarga
investitsiyalar  deyiladi.  Ushbu  ta'rifda  investitsiyalarning  xarakterli  belgilari  aks
investitsiyalashning  maqsadlari;  ko'rillishida  bo'lishi,  turli  ko'rinishdagi  boyliklar
tarzida  joylashtirilishi  va  h.k.  vaqt  (zamon)ga  bog'liq  qiymati  ko'ra  investitsiya
kelajakda  nal'  olish  maqsadida  mablag'lar  qo'yishdir.  Investitsiya  kapitalni
muayyan muddatga bog'lashni yoki band qilisbni bildiradi. Bundan asosiy maqsad
kapital  qiymatini  saqlab  qolish  yoki  bo'lmasa  kapital  qiymatini  davomli  o'stirib
borishdir.  Iqtisodiy  mazmuni  jihatidan  tmli  iaoliyatlarga  safarbar  etilgan  moddiy,
nomoddiy  boyliklar  va  ularga  doir  huquqlarni  aks  ettiradi.  Investitsiyalar  foyda
(daromad)  olish  yoki  ijtimoiy  samaraga  erishish  maqsadida,  davlat,  huquqiy  va
jismoniy shaxslar torlar) tomonidan chekiangan imkoniyatlardan samarali dalanib,
chekianmagan  ehtiyojni  qondirish  uchun  iqtisodiyotning  tmli  sohalariga  ma'lum
muddatga  sadlangan  barcha  turdagi  boyliklarni  ham  anglatadi.  Yuqoridagi
fikrlarga asoslanib, bareha tmdagi boyliklar investitsiyalarning «asosiy birlamcw»
elementi degan xulosaga kelish mumkin. Bu boyliklarning turlariga qarab quyidagi
shakllarda bo'ladi: ko'char va ko'chmas mulklar (binolar va inshootlar, rnashina va
uskunalar,  transport  vositalari,  hisoblash  va  boshq.);  put  mablag'lari,  maqsadli
bank  qo'yilmalari,  aksiyalar,  obligatsiyalar  va  boshqa  qimmatli  mualliflik
huquqidan  keho  chiqadigan  mulkiy  huquqlar,  litsenziyalar,  patentlar,  <1ar,  va
boshqa  intellektual  qiymalliklar;  tabiiy  boyliklar,  yer  va  boshqa  mol-mulklardan
foydalanish  huquqi.  Shuni  qayd  etish  joizki,  investitsiyalar  shakIlaridan  qat'iy
nazar  kapitalni  (boyliklarni,  resurslarni)  12  natijasi  hisoblanadi.  Jamg'arish
qo'yishning bo'lib, u qo'yiladigan investitsiyalarning hajmini be1gilaydi 
7 Iqtisodiyotni  erkinlashtirish  sharoitida  milliy  iqtisodiyotning
modernizatsiyalashuvi va jahon xo'jaligiga integratsiyalashuvi ko'p jihatdan to'g'ri
va  asoslangan  investitsiya  siyosatiga  bog'liqdir.  Mamlakatimizda  investitsion
faoliyatni  iqtisodiy  muhit  shartsharoitlariga  muvofiq  rivojlantirish,  ularni  jamiyat
iqtisodiy  hayotining  barcha  jabhalaridagi  faolligini  ta'minlash,  milliy  ishlab
chiqarish jarayonining modernizatsiyalashuvi hamda barqaror iqtisodiy o'sishni
ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham
hukumatimiz tomonidan har yili amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarning kun
tartibidagi  asosiy  masalalaridan  biri  bo'lib,  investitsiyalarni  mamlakat  milliy
iqtisodiyotiga jalb qilish masalasi turibdi.
Mamlakatimiz  iqtisodiyotiga  jalb  etilayotgan  investitsiyalar  hajmi  yildan-
yilga  oshib  bormoqda.  Buni  2010-yilda  kiritilgan  jami  investitsiyalar  hajmidan
ham bilib olish mumkin. Raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan 2010-yilda 9
milliard  700  million  AQSH  dollariga  teng  bo'lgan  investitsiyalar  o'zlashtirilgan
bo'lsa, bu ko'rsatkich  2009-yilga nisbatan 13,6 foizga ko'p ekanligidan dalolatdir.
Ushbu  investitsiyalarning  salkam  72  foizi  ishlab  chiqarish  korxonalarini  barpo
etishga,  jumladan,  38  foizga  yaqini  asbob-uskuna  va  ilg'or  texnologiyalar  sotib
olishga  yo'naltirildi.  Shu  boradagi  umumiy  qo'yilmalar  hajmida  xorijiy
investitsiyalar va kreditlar ulushi 28,8 foizni Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati
va  ahamiyati.  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar  miqdori  2  milliard  400
million
dollardan  ziyodni  tashkil  etdi.  Yurtimizda  o’tkazilayotgan  iqtisodiy  siyosat
jahon  iqtisodiy  hamjamiyatiga  integratsiya  jarayonini  faqat  davlatning  tarkibiy
tuzilishi
bo’yicha  emas,  balki  xususiy  sektor  darajasida  ham  jadallashishini  nazarda
tutadi. Ochiq bozorning faoliyat ko’rsatishi uchun yaratilayotgan sharoit G’arb va
Sharq  ishbilarmonlarining  mamlakatimizga  qiziqishini  uyg’otmoqda.  Bugungi
kunda  bizning  tadbirkorlarimiz  ham  xorijiy  investorlarni  hamkorlikka  jadal  jalb
etmoqda.
8 Ayni  damda,  xorijiy  investitsiya  korxonalarini  barpo  etish  quyidagi
bosqichlarni o’z ichiga olmoqda: korxonani tashkil etish sabablarini inobatga olish;
ishonchli  sherik  tanlash;  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi  korxona  barpo  etish
haqida  qaror  qabul  qilish.  Zero,  Prezidentimiz  Т.А.  Karimov  ta'kidlaganidek,
barcha moliyaviy
manbalar  hisobidan  texnik  va  texnologik  qayta  jihozlash  uchun
yo’naltiriladigan  investitsiyalar  hajmi  3  milliard  800  million  dollardan  oshgani
ydki  2010-yildagi  barcha  kapital  qo'yilmalarning  37,5  foizini  tashkil  etgani
prinsipial muhim ahamiyatga egadir. Shuni alohida qayd etish lozimki, O'zbekiston
Respublikasining  hozirgi  kunda  iqtisodiy,  tabiiy  va  mehnat  resurslariga  boy
salohiyati  e'tiborga  olinsa  investitsiya  siyosati  ko'magida  erishilgan  yutuqlarga
nisbatan,  hali  amalga  oshirilishi  zarur  bo'lgan  moliyaviy  chora  tadbirlar  ko'p
ekanligiga  ishonch  hosil  qilishimiz  mumkin  Investitsiya  tushunchasi  va  uning
mohiyati  «Investitsiyalar»  atamasi  lotin  tilidagi  «invest»  so'zidan  olingan  bo'lib,
pul sarf qilmoq, qo'ymoq ma'nosini anglatadi. «Investitsiya» tushunchasi bir qator
ma'nolarga ega bo'lib, foyda olish maqsadida aksiya, obligatsiya sotib olish, tovar
ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan real aktivlarni sotib olish va ishlab chiqarish
uchun sarflanishi tushuniladi, ya'ni investitsiyalar har qanday vosita bo'lib, pulning
qiymatini  saqlaydi  yoki  uning  qiymatini  ko'paytiradi  va  ijobiy  daromadlar
olishni  ta'minlaydi.  Investitsiya  mamlakat  iqtisodiyotini  o'stirish  va  rivojlantirish
uchun zarur bo'lgan mexanizmlardan biri hisoblanadi.
Kapitalning  joylashtirish  shakllari  turlicha  bo'lib,  qator  omillar  asosida
farqlanadi, ya'ni  kapital pul  va buyum  ko'rinishdagi kapitalga bo'linganligi  uchun
ushbu  jihatlardan  kelib  chiqqan  holda  investitsiyalarni  moddiy-buyumlar  va  pul
ko'rinishidagi investitsiya turlariga ajratish mumkin.
Moddiy  buyumlar  deganda,  ko'rinishidagi  investitsiyalarga  qo'yilayotgan
ishlab  chiqarish  va  noishlab  chiqarish  obyektlari,  mashina  va  uskunalar,  moddiy
zaxirani ko'paytirish uchun olingan tovarlar tushuniladi.
9 Pul ko'rinishdagi investitsiyalarga investitsiyali tovarlarni ishlab chiqarishni
ta'minlaydigan  moddiy  buyumlar  ko'rinishdagi  investitsiyalarga  yo'naltirilgan  pul
mablag'lari kiradi.
Investitsiyalar  —  aniq  yoki  noaniq,  lekin  ehtimoli  bor  risklar  sharoitida
kapitalni  muayyan  jarayonlarga,  muayyan  vaqtga  bog'lash  bo'lib,  uning  joriy
qiymatini  saqlash,  kapitallashtirish  va  jamg'arilishini  ta'minlash  maqsadida
moliyaviy va real aktivlarga maqsadli qo'yilma qilish jarayonidir.
Demak,  investitsiya  tushunchasining  mohiyatini  yoritganda  uning
jamg'arish,  qo'yish  va  daromad  olishdan  iborat  dinamik  jarayonini  olib  qarash
lozim. Investitsiyaning bunday doiraviy harakati asosan investitsion faoliyat orqali
amalga oshiriladi. Ko'plab mamlakatlar xorijiy qo'yilmalarni jalb etish maqsadida
imtiyozli sharoitlarni yaratadi, xususan kapitallarni saqlash va zararlarni qoplashni
kafolatlaydi, imtiyozli soliq olishni kiritadi va foydani xorijga erkin o'tkazishga
ruxsat  beradi,  olingan  daromadlar  va  boshqalarni  qayta  investitsiyalashga
sharoitlar yaratadi.
Investitsiyaning  milliy  daromaddagi  hissasi  investitsiya  me'yorideb  ataladi.
Bu quyidagi formula asosida hisoblanadi:
          YalS
YaIM =------------------ x 100 (1)
         YaMD
Bunda, YaTM — yalpi investitsiya me'yori;
YalS — yalpi investitsiya summasi;
YaMD — yalpi milliy daromad.
Moliyaviy resurslarning turlariga qarab investitsiyalar quyidagichashakllarda
bo'ladi: shaxsiy mablag'lar, depozitlar, ulushlar, aksiyalar, obligatsiyalar
va boshqa qimmatbaho qog'ozlar;
— harakatdagi  (asbob-uskunalar va boshqa  moddiy boyliklar)  va ko'chmas
(binolar, inshootlar, kommunikatsiya va boshqa boyliklar) mol-mulklar;
— mualliflik huquqlar, nou xau va boshqa (aqliy) boyliklar;
10 —  yerdan,  tabiiy  boyliklardan  va  boshqa  mol-mulklardan  foydalanish
huquqlari (nomoddiy aktivlar qiymati).
Shuni  aloliida  ta'kidlash  lozimki,  shakllaridan  qat'iy  nazar  investitsiyalar
kapitalni  jamg'arish  jarayonining  natijasi  hisoblanadi.  Jamg'arish  investitsiya
qo'yishning asosi bo'lib, u qo'yiladigan investitsiyalarning hajmini belgilaydi.
Investitsion jarayonning subyektlari va obyektlari
Investitsiya  jarayonining  subyektlarini  quyidagicha  turkumlash  maqsadga
muvofiq:
1) buyurtmachilar;
2) investorlar;
3) investitsiya faoliyati obyektlaridan foydalanuvchilar;
4) pudratchilar;
5) ish bajaruvchilar;
6) tijorat, qo'shma, xususiy va xorijiy banklar;
7) sug'urta kompaniyalari;
8) investitsion fondlar;
9) ta'minotchilar.
Investorlar  —  investitsiya  jarayonining  asosiy  subyektlari  bo'lib,  o'z
mablag'lari, qarz va jalb qilingan mablag'larning investitsiyalar shaklida kiritishni
va  ulardan  foyda  olish  maqsadida  foydalanishni  amalga  oshiradi.  Investitsion
jarayonning  subyektlari  sifatida  tadbirkorlar,  tashkilot  (korxona)lar  va  ularning
birlashmalari, muayyan obyektga mablagiar kiritishdan foyda (yoki boshqa foydali
samara)  olishni  rejalashtirgan  davlat  organlari  va  investitsion  fondlar  qatnashishi
mumkin.
Quyidagilar investorlar bo'lishi mumkin:
— O'zbekiston Respublikasi hukumati davlat mulkini boshqarish yoki mulk
huquqlari bilan ta'minlangan organlar shaklida;
11 —  mahalliy  o'zini-o'zi  boshqarish  organlari  qommchilik  tartibida
belgilangan organlar va xizmatlar shaklida;
—  mahalliy  korxonalar,  shuningdek,  nizomida  zarur  huquqlar  bilan
ta'minlangan tadbirkorlik birlashmalari, tashkilotlar va boshqa yuridik shaxslar;
— xorijiy mamlakatlar bilan tashkil qilingan qo'shma korxonalar,
tashkilotlar va boshqa yuridik shaxslar;
— milliy va xorijiy kredit tashkilotlari;
— xorijiy yuridik shaxslar;
—  xorijiy  davlatlar  ularning  hukumatlari  tomonidan  vakil  qilinganorganlar
shaklida;
— xalqaro tashkilotlar.
Jamg'arilgan  resurslar  investitsion  obyektlariga  qarab  real,  moliyaviy  va
intellektual investitsiyalarga bo'linadi.
Investitsion jarayonining obyektlar guruhlanishi 1-chizmada keltirilgan.
INVESTITSION OBYEKTLAR
Moliyaviy  investitsiyalar
Real investitsiyalar
Intellektual investitsiyalar
1-chizma.  Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  investitsion  obyektlari  Biz
intellektual  investitsiyani  alohida  turga  ajratish  kerak,  degan  iqtisodchilar  fikriga
qo'shilamiz.  Chunki,  ilmiy-texnika  taraqqiyoti  juda  tez  rivojianayotgan  hozirgi
davrda intellectual potensial ishlab chiqarishning eng faol bo'g'ini bo'lib qolmoqda.
Shuning uchun ham rivojlangan davlatlarda kadrlar tayyorlash, ilmiy tekshirish va
ta'lim  sohasiga  qilinadigan  xarajatlar  yil  sayin  oshib  bormoqda.  Intellektual
investitsiya  kadrlar  tayyorlash,  ilmiy  tekshirish,  ta'lim  va  boshqa  ko'rinishdagi
intellektual salohiyatlarga investorlar qo'yadigan barcha turdagi boyliklardir. Ishlab
chiqarishning  fan  va  texnikani  ta'siri  kuchayib  borishi  bilan  intellektual
12 investitsiyalarning  ahamiyati  yanada  oshib  boradi.  Asosiy  fondlar  va  aylanma
mablag'larga investorlar qo'yadigan barcha turdagi boyliklar real investitsiyalar deb
tushiniladi.  Hozirgi  davrda  Respublikamiz  xalq  xo'jaligi  tarmoqlarini  tarkibiy
qayta qurish uchun texnika-texnologiya va katta hajmdagi qurilish ishlarini amalga
oshirishning zarurligi mulkiy investitsiyalarga ehtiyojni yanada oshiradi.
Bu  ehtiyojni  qondirishning  asosiy  yo'llaridan  biri  korxonalarda  investitsion
jarayonni rag'batlantirish hisoblanadi.
Moliyaviy  investitsiyalar  deb  esa  aksiya,  obligatsiya  va  boshqa  turdagi
qimmatli  qog'ozlar,  muddatli  depozitlarga  qo'yilgan  investitsiyalarga  aytiladi.
Respublikamizda  moliyaviy  bozor  endi  shakllanayotganligi  sababli  moliyaviy
investitsiyalar  qo'yish  hali  ancha  rivojlantirilishi  lozim.  Mulkning  davlat
tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonining rivojlanishi bilan qimmatli
qog'ozlar taraqqiy etib, moliyaviy investitsiyalar qo'yish jarayoni faollashadi.
Bu holatlarning keng tarzda rivojlanishi va jadallashuvi natijasida
iqtisodiyotimizda umumiy investitsion jarayon faolligi oshadi. Resurslarning
har xil investitsiya obyektlariga qo'yilishi natijasidamol-mulklarning kapitallashuvi
yuzaga  keladi.  Bular  xo'jalik  subyektlarining  daromad  olishlari  uchun  imkoniyat
yaratuvchi  vositalardir.  Shuning  uchun  investorlar  mol-mulklarining  daromad
keltirish  jarayonida  ishtiroki  darajasiga  qarab  investitsiyalaydi.  Daromad  xo'jalik
subyektlarining  tushunchasiga  kirmaydi.  Daromad  har  qanday  investitsiyaning
manbayi  bo'lganligi  uchun  uning  tarkibiy  qismini  tashkil  etadi.  O'zbekiston  ham
xorijiy  mablag'larni  jalb  qilishdan  manfaatdordir.  Hozirgi  vaqtda  ular  asosan
xalqaro tashkilotlar va boshqa mamlakatlar hukumatlari krediti tarzida kelmoqda.
Shu bilan birga Respublika investitsiyalarga ehtiyoj sezadi, chunki kreditdan farqli
ravishda  investitsiyalar  qarzdor  qilib  qo'ymaydi,  balki  ishlab  chiqarishni
kengaytirish  va  zamonaviylashtirishga,  ilmiy  ishlab  chiqaruvchi  kuchlarni
rivojlantirishga  bevosita  yordam  beradi.  Boy  tabiiy  resuslar,  arzon  ishchi  kuchi,
rivojlangan  infrastmktura  va  siyosiy  barqaror  vaziyat  xorijiy  investorlar  uchun
Respublikadagi ishlab chiqarish obyektlarni jozibador qilib qo'yadi. Shunday qilib,
chet  el  qo'yilmalarining  mamlakatga  olib  kelinishi  va  o'zlashtirilishini  ta'minlash
13 uchun  zarur  bo'lgan  asoslar  yaratildi.  Shu  bilan  birga,  tadbirkorlik  kapitali  olib
kelinishini  kechiktiruvchi  bir  qator  obyektiv  holatlar  ham  mavjud.  Bu  awalo
iqtisodiyotning  xususiy  bo'g'ini  va  umuman  bozor  munosabatlarining
rivojlanmaganligi,  so'mning  past  konvertirlanganligi,  xalqaro  iqtisodiy
munosabatlar  bo'yicha  malakali  xodimlar  va  Respublika  imkoniyatlari  hamda
uning  sheriklari  haqidagi  axborotlarning  yetishmasligidir.  Ko'rinib  turibdiki,
yuqorida  sanab  o'tilgan  holatlar  investorlarning  ushbu  mamlakatga  bo'lgan
qiziqishlarini yoki orttiradi, yoki pasaytiradi. Xususiylashtirish dasturlarini amalga
oshirishda chet el investitsiyalarining importiga to'sqinlik qiluvchi ko'plab sabablar
bartaraf etilmoqda va Respublika o'zining iqtisodiyotini barqarorlashtirishda
tashqi aloqalarni rivojlantirish uchun dastaklarni ishga qo'shmoqda.
Investorlarni  jalb  etishda  ularni  eng  birinchi  o'rinda  qiziqtiradigan  omillar
quyidagilardir:  iqtisodiy  vaziyat,  siyosiy  vaziyat,  huquqiy  soha,  geografik  o'rin,
institutsional tashkiliy texnik soha. Investitsiyadan foydalanishda muhim yo'nalish
bo'lib,  konkret  loyiha  va  konkret  ishlab  chiqarish  hisoblanadi.  Buning  ma'nosi
shuki,  ma'lum  bir  vaqt  birligida  butun  jamiyatning  ixtiyorida  bo'lgan
investitsiyalarni  taqsimlashda  ularning  ustuvorligi  raqobatdan  tashqarida  qoldi.
Bundan  shunday  natija  kelib  chiqadiki,  ma'lum  korxonalar  darajasida  amalga
oshirilayotgan loyihalar, mavjud hududlar rivojlanishi zarur, natijada esa ularning
infrastrukturalari  kengayishi,  rivojlanishi  va  mukammallashishi,  ishlab  chiqarish
sohalari  o'rtasidagi  muvofiqlik  ta'minlanishi  va  mehnat  jamoasi  ahvoli
yaxshilanishi yuz beradi.
Investitsiyalarni  ko'proq  jalb  qilish  uchun  erkin  iqtisodiy  hududlar
yaratilmoqda.  Erkin  iqtisodiy  hudud  —  mamlakat  ichidagi  maxsus  hudud  bo'lib,
unda chet el sarmoyasini faol jalb etish asosida faqat eksport tovar va xizmat ishlab
chiqarish  uchun  yuqori  samarali  zarur  barcha  shart-sharoitlar  yaratilgan.
Iqtisodiyot  ijobiy  tomonga  o'zgarib  bormoqda.  Korxonalar  rahbarlarining
investitsiyani qaysi manbalar hisobidan moliyalashtirish ustida bosh qotirishlariga
zaruriyat  paydo  bo'lmoqda.  Bu  esa  ko'pgina  muhim  omillarni  hisobga  olishni
14 taqozo  etadi.  Iqtisodiy  omillar  (mablag'lar  olish  imkoniyati  va  vaqti,  soliqlar
olinishi hisobi bilan
moliyalashtirish  manbasining  hajmi,  investitsion  loyihani  amalga  oshirish
bilan  bog'liq  daromad  miqdori,  moliyalashtirish  manbasining  korxonalar
barqarorligi  va  quwatliligiga  ta'siri  va  hokazolar)  va  korxona  rahbariyati,
hissadorlik  va  kreditorlar  manfaatlari  o'rtasida  vujudga  keladigan  nizo  omillari
shular  jumlasidandir.  Investitsiya  faoliyatining rivoji  uchun  mazkur  omillar  talilil
qilinishi  lozim  bo'ladi.  Bu  tahlil  mablag'lari  yo'nalishining  eng  maqbul  usulini
tanlash  va  kelajakda  har  bir  hududga  mos  keladigan  investitsiya  siyosatini
belgilash imkoniyatini beradi.
Shuni  ta'kidlash  lozimki,  investitsion  siyosatda  faqatgina  bozor
mexanizmiga  tayanib  ish  yuritish  mumkin  emas.  Chunki,  u  iqtisodiyotning
tarmoqlariga  turlicha  ta'sir  ko'rsatadi.  2-chizmada  tadbirkorlik  va  boshqa  turdagi
faoliyatga yo'naltirilayotganinvestitsiya shakllarini guruhlashga harakat qilamiz.
INVESTITSIYA SOHASIDAGI
15Investitsiya
Moliyaviy
Moddiy
Intelektual
Foydalanis
h huquqi
Pul resurslari                Ko’chmas mulk                  Mualliflik        Yerdan foydalanish
                                                             Huquqi             huquqi KO'RSATKICHLAR DINAMIKASI
Ko’rsatkic
hlar 2
015 2
016 2
017 2
018 2
019 2
020 2
021
Amaldagi
baholarda  jami
mlrd so’m 3
165.2 4
041.0 5
479.7 8
587.1 1
2531.9 1
509.1 2
0721.8
Joriy  yilga
nisbatan % da 1
07.1 1
09.1 1
22.9 1
28.3 1
24.8 1
09.2 1
12.6
YAIM  da
investitsiya
miqdori % 2
0.8 1
9.5 1
9.4 2
2.7 2
61 2
4.9 2
6.8
Markazlas
hgan
investitsiyalar
mlrd so’m da 7
55.8 9
15.8 1
099.7 2
517.9 2
8855.3 4
696.5 1
717.0
Kapital
qo’yilmalarda
investitsiyalar
miqdori 2
3.9 2
3.1 2
0.1 2
0.1 1
8.5 2
2.7 2
0.0
Markazlas
hmagan
investitsiy
alar
amaldagi
baholarda,
mlrd. so'm 2
409.4 3
109.0 4
380.0 6
870.1 1
255.8 1
6025.4 6
870.1
Kapital
qo'yilmalar
da 7
6.1 7
6.9 7
9.9 8
0.0 8
1.5 7
7.3 8
0.0
16 markazlas
hmagan
investitsiy
alar
miqdori, %
Ushbu  ko’rsatkich  2021-yilda  20721,8  mlrd.so'mni  tashkil  etishi  va  o'tgan
2020-yilga  nisbatan  12,6  foizga  ortishi  rejalashtirilgan.  Iqtisodiyotdagi  tarkibiy
islohotlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarning investitsion faoliyatini yanada
jonlashtirish,  xorijiy  investitsiyalarni,  awalo  to'g'ridan-to'g'ri  xorijiy
investitsiyalarni keng jalb etish va ulardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni
modernizatsiyalash, texnik hamda texnologik qayta qurollantirish, yangi ish
o'rinlarini  shakllantirish  va bular  asosida  milliy iqtisodiyotimizni  barqaror  hamda
dinamik  rivojlantirishni  ta'minlash  maqsadida  O'zbekiston  Respublikasi
Prezidentining  1213-sonli  «O'zbekiston  Respublikasining  2020-yilga  investitsion
dasturi  haqida»gi  Qarori  tasdiqlangan  bo'lib,  ushbu  dastur  asosidagi  kapital
qo'yilmalarni  moliyalashtirish  manbalari  tarkibida  bank  tizimi  investitsion
kreditlarining  ahamiyati  yuqori  bo'lmoqda.  Ushbu  dasturni  amalga  oshirish
davomida 2010-yilning o'zidayoq barcha moliyaviy manbalar hisobidan texnik va
texnologik  qayta  jihozlash  uchun  yo'naltirilgan  investitsiyalar  hajmi  3
milliard  800  million  dollardan  oshgani  yoki  2010-yildagi  barcha  capital
qo'yilmalarning 37,5 foizini tashkil etgani prinsipial ahamiyatga egadir.
3-chizmadan  ko'rinib  turibdiki,  investitsiya  tizimini  tashkil  qiluvchi
elementlarida  investitsiyalarning  ichki  va  tashqi  manbalari  mavjud  bo'lib,  ular
asosan milliy iqtisodiyotda hosil qilingan jamg'armalar hamda boshqa aktivlardan
va  shuningdek,  xorijiy  manbalar  hisobiga  hosil  qilinadi.  Investitsion  resurslarga
ega bo'lgan iqtisodiy subyektlar tarkibini davlat, xo'jalik subyektlari hamda aholi
tashkil qiladi.
17 Davlat  investitsiyalari  asosan,  davlat  budjeti  mablag'lari  hisobiga  amalga
oshiriladigan investitsiyalarni o'z ichiga oladi. Bunday investitsiyalar asosan yirik
va  strategik  hamda  ijtimoiy  ahamiyatga  ega  bo'lgan  loyihalarni  moliyalashtirish
jarayonini o'z ichiga oladi.
O’zbekiston  davlat  mustaqilliga  erishgan  dastlabki  yillardan  boshlab  milliy
iqtisodiyotni  rivojlantirishning  o’ziga  xos  yo’nalishini  belgilab  oldi.  Iqtisodiyotni
rivojlantirishda esa investitsiyalarning o’rni beqiyosdir.
Investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  -  mohiyati  to’g’risida  iqtisodchi
olimlar o’rtasida xilma – xil fikrlar mavjud. 
O’zbekiston  Respublikasining  2014  yil  9  dekabrdagi  “Investitsiya  faoliyati
to’g’risida”gi qayta tahrirdagi qonunida investitsiyaga quyidagicha ta’rif berilgan:
“investitsiyalar  —  qonun  hujjatlarida  ta’qiqlanmagan  tadbirkorlik  faoliyati  va
boshqa  turdagi  faoliyat  ob’ektlariga  kiritiladigan  moddiy  va  nomoddiy  ne’matlar
hamda  ularga  bo’lgan  huquqlar,  shu  jumladan  intellektual  mulkka  bo’lgan
huquqlar,  shuningdek  reinvestitsiyalar”   sifatida  ta’riflanadi.  Shunday  qilib,
“investitsiya”  deganda  kelgusida  daromad  (foyda)  olish  yoki  ijtimoiy  samaraga
erishish  maqsadida  qonun  doirasida  iqtisodiyotning  turli  tarmog’lari  va  boshqa
sohalariga investorlar tomonidan quyiladagan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va
intekllektual boyliklar tushuniladi.
Boshqacha  aytganda,  investitsiyalar  –  mulkchilikning  har  xil
ko’rinishlaridagi moddiy, moliyaviy va nomoddiy boyliklarni iqtisodiy – ijtimoiy
daromad olish maqsadida muomalaga kiritishdir.
Investitsiyalarga  aniq  bir  ta’rif  berilmagan.  Jumladan,  prof.  D.  G’.
G’ozibekov  investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  –  mohiyatini  moliyaviy
kategoriya sifatida talqin etib, quyidagicha ta’rif berib o’tgan: “Investitsiyalarning
mazmuni  aniq  va  ishonchli  manbalardan  mablag’lar  olish,  ularni  asosli  holda
safarbar  etish,  rikslar  darajasini  hisobga  olgan  holda kapital  qiymatini  saqlash  va
ko’zlangan samarani olishdan iborat bo’ladi”. 
18 Prof. N.H. Haydarov investitsiyalar mazmun – mohiyatiga quyidagi ta’rifni
beradi: “Investitsiya – bu mulk shaklidan qat’iy nazar, tadbirkorlik asosida faoliyat
ko’rsatayotgan  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  yoki  davlatning  iqtisodiy  va ijtimoiy
samara  olish  maqsadida  o’z  boyliklarini  qonun  doirasida  bo’lgan  har  qanday
tadbirkorlik ob’ektiga sarflashidir”.
Rossiyalik  iqtisodchi-olim  L.Igoshina  tomonidan:  «investitsiyalar  –  pulni
saqlash, ko’paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga olgan
holda  uni  joylashtirish  mumkin  bo’lgan  har  qanday  vosita  sifatida  ifodalanadi»  ,
deb  ta’riflangan.  «Investitsii»  darsligining  muallifi,  professor  A.Neshitoy
investitsiyalarning  mazmunini  quyidagicha  tavsiflaydi:  «foyda  olish  yoki  boshqa
samaralarga  erishish  maqsadida  o’z  yoki  o’zga  mamlakatning  turli  tarmoqlariga,
tadbirkorlik  loyihalari,  ijtimoiy-iqtisodiy  dasturlar  hamda  innovatsiya  loyihalarini
amalga  oshirishga  yo’naltirilgan  pul  mablag’larini  (kapitalni)  uzoq  muddatga
joylashtirishdir». 
Investitsiya  atamasining  iqtisodiy  mohiyati  yana  bir  qator  rus  olimlari
tomonidan quyidagicha tavsiflangan: 
-  «investitsiyalar  iqtisodiy  foyda  va  ijtimoiy  samara  olish  maqsadida
investitsiya  sohasi  ob’ektlariga kiritiladigan  barcha  turdagi mulkiy va intellektual
boyliklarni aks ettiradi»;
-  «investitsiyalar  deganda  foyda  (daromad)  olish  va  investorlarning
individual  maqsadlari  singari  ijobiy  ijtimoiy  samaraga  erishish  maqsadida
iqtisodiyotning  turli  tarmoqlari  va  sohalariga,  tadbirkorlik  va  boshqa  turdagi
faoliyat  ob’ektlariga  muayyan  muddatga  kapitalning  maqsadli  yo’naltirilgan
qo’yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig’indisi tushuniladi»;
-  «investitsiyalar  o’zini  foyda  (daromad)  olish  maqsadida  milliy  va  xorijiy
iqtisodiyotning  turli  tarmog’iga  xususiy  yoki  davlat  kapitalining  uzoq  muddatli
qo’yilmasi sifatida namoyon etadi» ;
-  «investitsiya  tushunchasi  foyda  olish  maqsadida  qandaydir  korxona,
tashkilot, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag’larini uzoq
muddatga kiritishni anglatadi» ;
19 Investitsiyalar  keng  ma’noda  o’zini  mablag’lar  va  resurslarning  kelgusida
ko’payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy,
ekologik  va  boshqa  samaralar)  maqsadida  ularning  safarbar  etilishi  sifatida
namoyon etadi. 
Xorijlik  iqtisodchi-olimlardan  U.Sharp,  K.Eklund,  Kempbell  R.Makkonell,
Stanli  L.Bryu  kabilar  investitsiyalarning  mazmun-mohiyati  yuzasidan  turlicha
ta’riflarni  bayon  etishgan.  Jumladan,  Nobel  mukofotining  iqtisodiyot  bo’yicha
laureati  (1990  yil)  U.Sharp  ta’kidlashicha:  «investitsiyalar  kelgusida  (ehtimol,
nomuayyan) qiymatlik olish maqsadida hozirgi vaqtda mu-ayyan qiymatlikdan voz
kechishdir» . «Investitsiyalash» atamasining ma’nosini mana bunday sharhlaydilar:
«Kelajakda  foyda  olish  uchun  bugun  puldan  ajralishdir»  va  hisoblaydilarki,
mablag’lar¬ni yoki real yohud moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin. Ular
investitsiyalash  atamasi  mazmunini  kelajakda  foyda  olish  maqsadida  bugun  pul
bilan «xayrlashish»da ko’radilar.
Shved  iqtisodchi-olimi  K.Eklund  fikricha:  «investitsiya  –  bu  kelajakda
ko’proq  iste’mol  qilish  sharoitiga  ega  bo’lish  uchun  ertangi  kunga  qoldirilgan
narsa.  Uning  bir  qismi  hozirda  ishlatilmasdan  zaxiraga  qoldiriladigan  iste’mol
buyumlari  bo’lib,  boshqa  qismi  esa  bu  ishlab  chiqarishni  kengaytirishga
yo’naltirilgan resurslardir» . 
«Investitsiyalar atamasini kapitalning kelgusida ko’payishi maqsadida uning
turli  xil  shaklda  joylashtirilishi  sifatida  belgilash  mumkin»  .  «Investitsiyalar  –
qo’yilmaning  kelgusida  o’sish  maqsadida  bugungi  iste’moldan  voz  kechish»  .
«Investitsiya  –  ishlab  chiqarish  davri  davomida  paydo  bo’lgan  kapital  qo’yilma
qiymatining  joriy  o’sishi.  Bu  o’sha  davrdagi  foydaning  iste’mol  uchun
ishlatilmagan  qismi  hisoblanadi»  .  «Investitsiyalar  –  pul  mablag’lari,  maqsadli
bank jamg’armalari, qimmatli qog’ozlar, texnologiyalar, mashina, asosiy vositalar
va boshqa mulk ko’rinishidagi kapital qo’yilmalar, shuningdek, pul qiymatiga ega
bo’lgan  mulkiy  va  nomulkiy  huquqlarni  investorlarning  strategik  maqsadlarini
ko’zlab ishlab chiqarish va boshqa faoliyat ob’ektlariga kiritish» .
20 Iqtisodchi-olimlardan  Kempbell  R.Makkonell,  Stanli  L.Bryu  investitsiya
tushunchasini  quyidagicha  sharhlaydilar,  ya’ni  «investitsiya  (investment)  –  bu
moddiy  zahiralarning  ko’payishi,  ishlab  chiqarish  vositalarining  jamg’arilishi  va
ishlab  chiqarishga  xarajatlar»  .  Ushbu  ta’rif  o’z  mazmuniga  ko’ra,  ko’proq,
«kapital qo’yilmalar» tushunchasiga mos kelishini ta’kidlab o’tish joiz. 
Investitsiya  tushunchasi  yagona  va  to’liq  belgi  berishlik  uchun  anchagina
keng  tushuncha  bo’lib  hisoblanadi.  Iqtisodiy  fanning  turli  qismlarida  va  amaliy
faoliyatning turli sohalarida investitsiya mazmuni o’zining xususiyatlariga ega. 
Makroiqtisodiyotda  investitsiyalar  ishlab  chiqarishda  yangi  vositalarga,
turar-joylarga  investitsiyalar  va  moddiy  zahiralarining  o’sishiga  qilinadigan
harajatlardan  tashkil  topadigan  yalpi  harajatlarning  bir  qismi  hisoblanadi.
Investitsiyalar  –  bu  joriy  davrda  iste’mol  qilinmagan  va  iqtisodiyotda  kapital
o’sishini ta’minlovchi YaIM ning bir qismidir. 
Ishlab  chiqarish  nazariyasi  va  umuman  makroiqtisodiyotda  investitsiyalar
yangi  kapitalni  (ishlab  chiqarish  vositalarini  hamda  inson  kapitalini  qo’shib
hisoblanganda) yaratish jarayonidir. Moliya nazariyasida esa investitsiya deganda
real yoki moliyaviy aktivlarni olishni tushuniladi, ya’ni bugungi sarflarni maqsadi
kelajakda daromad olish bo’lib hisoblanadi. 
 Boshqacha so’z bilan aytganda, investitsiyalar – muayyan qiymatni, bo’lishi
noaniqroq bo’lgan kelajak qiymatga almashishdir .
Lorens  Dj.  Gitman  va  Maykl  D.  Djonkning  «Investitsiyalash  asoslari»  (M.
«Delo»  nashriyoti-1997)   kitobida   investitsiyalarga  quyidagicha  ta’rif  beriladi:
Investitsiya  moliyaviy  natijalar  olishni  ko’zlab  aktsiya  va  obligatsiyalarni  sotib
olishni anglatadi: bular real aktivlarni belgilaydi, masalan, u yoki bu molni ishlab
chiqarish  va  sotish  uchun  mashinalarni  olishni  nazarda  tutadi.  Umuman  keng
ma’noda  investitsiyalar  mamlakat  iqtisodiyotini  o’stirish  va  rivojlantirishni
moliyalashtirish uchun zarur bo’ladigan mexanizmlarni ta’minlaydi.
Investitsiyalarning makro va mikroiqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. 
21 Iqtisodiyotni  rivojlantirishda  investitsiyalar  etakchi  rol  o’ynaydi,  chunki
investitsiya  orqali  korxonalarning  kapital  jamg’arilishiga,  natijada  mamlakatning
ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o’sishga erishiladi. 
Investitsiyalar  iqtisodiy  kategoriya  sifatida  qator  funktsiya  va  vazifalarni
bajaradi-ki,  ularsiz  har  qanday  mamlakat  iqtisodiyoti  bir  maromda  rivojlana
olmaydi. Investitsiyalar makrodarajada quyidagilarni ta’minlaydi:
– takror ishlab chiqarishni kengaytirish siyosatini amalga oshirish;
–  ilmiy-texnika  taraqqiyotini  jadallashtirish,  milliy  mahsulotlarning
raqobatbardoshligini ta’minlash, uning sifati va hajminini oshirish;
– ijtimoiy sohalarni (sog’liqni saqlash, ta’lim va boshq.) rivojlantirish;
– aholi farovonligini ta’minlashda muhim bo’lgan uy-joy qurilishi, ichimlik
suvi, gaz, elektr energiya bilan ta’minlash muammolarini hal etish;
– atrof-muhit va ekologiyaning ifloslanishining oldini olish;
– umumjamiyat ishlab chiqarishini tarkibiy jihatdan qayta qurish va barcha
iqtisodiyot tarmoqlarini bir maromda rivojlantirish;
– iqtisodiyotning real sektori va etakchi tarmoqlarini rivojlantirish;
–  hududlarning  iqtisodiy  salohiyatini  oshirish  va  ixtisoslashuvini
mustahkamlash;
–  investitsiyalar  importi  va  eksporti  orqali  milliy  iqtisodiyotning  xalqaro
integratsiyasini kuchaytirish;
– sanoat uchun zarur xom ashyo bazasini yaratish;
– ishsizlik muammosini yumshatish yoki ma’lum darajada hal etish;
– mamlakatning harbiy sanoat majmuini mustahkamlash;
– davlatning mudofaa imkoniyatlarini ta’minlash;
– boshqa qator muammolarni hal etish. 
O’zbekiston  Respublikasi  uchun  investitsiyalar,  birinchi  navbatda,
iqtisodiyotni yanada barqarorlashtirish uchun zarurdir. Real investitsiyalarni (bino
va  inshootlar  qurish  va  modernizatsiya  qilish,  zamonaviy  mashina  va  asbob-
uskunalar  sotib  olish)  jalb  qilish  iqtisodiyotning  ishlab  chiqarish  salohiyatini
oshiradi.  Ishlab  chiqarishga  zamonaviy  texnologiyalarni  olib  kelishga
22 yo’naltirilgan  investitsiyalar  qattiq  raqobat  sharoitlarida  omon  qolishga
ko’maklashadi. 
Investitsiyalar mikrodarajada ham muhim rol o’ynadi. Bunda investitsiyalar,
eng  avvalo,  quyidagi  maqsadlarga  erishish  uchun  zarurdir:  korxona  ishlab
chiqarish  faoliyatini  kengaytirish  va  rivojlantirish;  asosiy  fondlarning  haddan
tashqari  jismoniy  va  ma’naviy  eskirishiga  yo’l  qo’ymaslik;  ishlab  chiqarishning
texnik-texnologik  darajasini  oshirish;  korxona  mahsuloti  raqobatbardoshligini
ta’minlash va uning sifatini oshirish;  tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga
oshirish;  qimmatli  qog’ozlar  sotib  olish  va  boshqa  korxona  aktivlariga  o’z
mablag’ini sarflash.
Investitsiyalar  mikrodarajada,  pirovardida,  korxonalarning  kelgusida
me’yorda  faoliyat  ko’rsatishi,  barqaror  moliyaviy holatini  va maksimum  (yuqori)
foyda olishini ta’minlash uchun zarurdir.
Shunday  qilib,  investitsiyalar  makro  va  mikroiqtisodiyotni  rivojlantirishda
katta  rol  o’ynaydi,  birinchi  navbatda,  takror  ishlab  chiqarishni  kengaytirish,
tarkibiy  o’zgarishlarni  amalga  oshirish,  korxona  foydasini  ko’paytirish  va  shu
asosda boshqa ko’pgina muammolarni ijobiy hal etish imkoniyatlarini yaratadi.
Mamlakatda  investitsiya  faoliyatining  ahvolini  (holatini)  quyidagi
ko’rsatkichlar dinamikasi xarakterlaydi:
– investitsiyalarning umumiy hajmi;
– YaIMda investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning umumiy hajmida real investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning texnologik tarkibi va uning o’zgarishi;
– real investitsiyalarning umumiy o’sishi;
– investitsiyalar tarkibida xorijiy investitsiyalarning ulushi;
– asosiy kapitalga yo’naltirilgan real investitsiyalarning ulushi;
–  xorijiy  investitsiyalar  tarkibida  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar
ulushi va boshqalar.
Bilvosita,  biroq,  ob’ektiv  holatda,  investitsiya  faoliyatining  holatini
quyidagi  makroiqtisodiy  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari  xarakterlaydi:  milliy
23 daromad; yalpi milliy mahsulot (YaMM) va YaIM; sanoat ishlab chiqarish hajmi;
sanoat  mahsulotlarining  alohida  turini  ishlab  chiqarish;  qishloq  xo’jaligi
mahsulotini  ishlab  chiqarish  hajmi  va  boshq.  Investitsiya  faoliyatining  holatiga
baho  berishda  ushbu  ko’rsatkichlarning  ob’ektivligi  shundaki,  investitsiya
qo’yilmalarisiz  ushbu  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlarini  tasavvur  etib
bo’lmaydi.  Ushbu  ko’rsatkichlar  u  yoki  bu  darajada  investitsiyalarning  samarali
ishlatilishini  xarakterlaydi.  Agar  ushbu  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari
investitsiyalarning o’sish sur’atlaridan yuqori bo’lsa, investitsiyalardan foydalanish
samaradorligini oshirish zarurligini ko’rsatadi va aksincha. 
So’nggi  yillarda  iqtisodiyotda  faol  amalga  oshirilayotgan  tuzilmaviy
o’zgarishlar  va  modernizatsiya  qilish  jarayoni  investitsiya  faolligini  yanada
oshirdi.  Iqtisodiyotdagi  investitsiyalar  hajmining  yildan-yilga  sezilarli  ravishda
o’sib  borishi  muqarrar  ravishda  milliy  ishlab  chiqarish  hajmining  o’sishi  orqali
o’zining  ijobiy  natijalarini  ko’rsatishiga  imkon  bermoqda.  Davlat  tomonidan
investitsiya  faoliyatini  rivojlantirishga  berilgan  e’tibor  va  qo’llab-quvvatlash
natijasida YaIM hajmi va investitsiyalar miqdori o’sish sur’atlariga ega bo’ldi. 
Bu holat investitsiyalarning YaIMdagi salmog’ining o’sishiga olib keldi. 
Fikrimizcha,  investitsiyalarning  iqtisodiyot  rivojlanishiga  har
tomonlama  ijobiy  ta’sirini  hisobga  olib,  uning  quyidagi  vazifalarini  belgilash
maqsadga muvofiqdir: 
– iqtisodiyotda ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish vositalarini
optimal joylashtirish bilan keng tarmoqli bozor infratuzilmalarini shakllantirishga
imkon yaratish; 
–  iqtisodiyotdagi  takror  ishlab  chiqarish  jarayoniga  ijobiy  ta’sir
ko’rsatuvchi barcha yo’nalishlarni va imkoniyatlarni amaliyotga tatbiq etish; 
–  mamlakatning  milliy  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holdagi  qonuniy
kafolatlangan  investorlarni  qoniqtiruvchi  ulushini  yaratadigan  va  moliyaviy
o’sishni ta’minlovchi infratuzilmalarni faollashtirish;
–  iqtisodiyotning  barcha  sohalarini  faollashtirish  orqali  mamlakatning
barqaror o’sishi va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirish.
24 Respublika  iqtisodiyotini  rivojlantirishda  investitsiyalarning  ahamiyati
quyidagilarda namoyon bo’ladi:
–  birinchidan,  ishlab  chiqarishga  zamonaviy  texnika  va
texnologiyalarni  joriy  etib,  eksportga  mo’ljallangan  mahsulotlarni  ishlab
chiqarishni rivojlantiradi; 
–  ikkinchidan,  import  o’rnini  bosuvchi  tovar  ishlab  chiqarishni  yo’lga
qo’yish va buning uchun xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor sohalariga
yo’naltirish  va  pirovardida,  aholining  me’yordagi  turmush  darajasini  ta’minlash
(farovonligini oshirish) imkonini yaratadi; 
–  uchinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va
qishloq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishini  jadalashtirish  orqali  o’sib  borayotgan  aholini
ish joylari bilan ta’minlaydi; 
–  to’rtinchidan,  korxonalarning  eskirgan  ishlab  chiqarish  quvvatlarini,
moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi; 
–  beshinchidan,  tabiiy  resurslarni  qayta  ishlovchi  korxonalarni  barpo
etishga ko’maklashadi va h.k. 
Yuqoridagi  ta'riflarni  tahlil  qilar  ekanmiz,  investitsiyaning  juda  juda  keng
mazmun  kasb  etishi  uni  talqin  qilish  mumkinligini  e'tirol'  etish  mumkin.  Bu
atamaning barcha jihatlarini umumlashtirib, quyidagicha tavsiflash mumkin: foyda
yoki  ijobiy  natijaga  erishish  maqsadida  subyektlar  tomonidan  xarajatlar  tarzida
iqtisodiy  va  boshqa  l'aoliyat  obyektlariga  joylashtiriluvchi  turli  ega  boyliklarga
investitsiyalar  deyiladi.  Ushbu  ta'rifda  investitsiyalarning  xarakterli  belgilari  aks
investitsiyalashning  maqsadlari;  ko'rillishida  bo'lishi,  turli  ko'rinishdagi  boyliklar
tarzida  joylashtirilishi  va  h.k.  vaqt  (zamon)ga  bog'liq  qiymati  ko'ra  investitsiya
kelajakda  nal'  olish  maqsadida  mablag'lar  qo'yishdir.  Investitsiya  kapitalni
muayyan muddatga bog'lashni yoki band qilisbni bildiradi. Bundan asosiy maqsad
kapital  qiymatini  saqlab  qolish  yoki  bo'lmasa  kapital  qiymatini  davomli  o'stirib
borishdir.  Iqtisodiy  mazmuni  jihatidan  tmli  iaoliyatlarga  safarbar  etilgan  moddiy,
nomoddiy  boyliklar  va  ularga  doir  huquqlarni  aks  ettiradi.  Investitsiyalar  foyda
(daromad)  olish  yoki  ijtimoiy  samaraga  erishish  maqsadida,  davlat,  huquqiy  va
25 jismoniy shaxslar torlar) tomonidan chekiangan imkoniyatlardan samarali dalanib,
chekianmagan  ehtiyojni  qondirish  uchun  iqtisodiyotning  tmli  sohalariga  ma'lum
muddatga  sadlangan  barcha  turdagi  boyliklarni  ham  anglatadi.  Yuqoridagi
fikrlarga asoslanib, bareha tmdagi boyliklar investitsiyalarning «asosiy birlamcw»
elementi degan xulosaga kelish mumkin. Bu boyliklarning turlariga qarab quyidagi
shakllarda bo'ladi: ko'char va ko'chmas mulklar (binolar va inshootlar, rnashina va
uskunalar,  transport  vositalari,  hisoblash  va  boshq.);  put  mablag'lari,  maqsadli
bank  qo'yilmalari,  aksiyalar,  obligatsiyalar  va  boshqa  qimmatli  mualliflik
huquqidan  keho  chiqadigan  mulkiy  huquqlar,  litsenziyalar,  patentlar,  <1ar,  va
boshqa  intellektual  qiymalliklar;  tabiiy  boyliklar,  yer  va  boshqa  mol-mulldardan
foydalanish  huquqJar:i. Shuni qayd etish joizki, investitsiyalar  shakIlaridan qat'iy
nazar  kapitalni  (boyliklarni,  resurslarni)  12  natijasi  hisoblanadi.  Jamg'arish
qo'yishning bo'lib, u qo'yiladigan investitsiyalarning hajmini be1gilaydi 
 
Moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari
B о z о r  iqtis о diyoti  sh а r о itid а  h а r  bir  investitsiya  turining  o’zig а  хо s  o’rni
bo’l а di.  M о liyaviy  investitsiyal а r  t а rkibig а  m а h а lliy  v а  хо rijiy  m а ml а k а tl а rning
pul birlikl а ri, b а nkl а rd а gi о m о n а tl а r, d е p о zit s е rtifik а tl а r, а ksiyal а r, obligatsiyal а r,
v е ks е ll а r  v а  b о shq а  qimm а tli  q о g’ о zl а r  h а md а  t е ngl а shtirilg а n  b о ylikl а r  kir а di.
M о ddiy  investitsiyal а r  t а rkibig а  а s о siy  f о ndl а r,  ya’ni  bin о l а r,  а sb о b-uskun а l а r,
insh оо tl а r,  kommunikatsiyal а r  v а  b о shq а  turd а gi  а s о siy  ishl а b  chiq а rish
f о ndl а rining а ktiv v а p а ssiv qisml а ri kir а di.
M о liyaviy  investitsiyal а r  d е b  а ksiyal а r,  obligatsiyal а r,  v е ks е ll а r  v а  b о shq а
qimm а tli  q о g’ о zl а r  uchun  s а rfl а ng а n  qo’yilm а l а rg а  а ytil а di.  Bu  qo’yilm а l а r
buyum ko’rinishid а gi k а pit а lning o’sishini o’zid а muj а ss а m etm а s а d а , l е kin f о yd а ,
shu  juml а d а n,  sp е kulativ  f о yd а ,  ya’ni  qimm а tli  q о g’ о zl а r  kursi  o’zg а rishi
n а tij а sid а  vujudg а  k е l а dig а n  f о yd а  k е ltir а di.  M о liyaviy  investitsiyal а r  ikki  х il
ko’rinishid а  bo’l а di.  А ksiyal а rni  s о tib  о lish  r еа l  m о ddiy  ko’rinishd а gi  k а pit а lni
yar а tm а ydi.  L е kin  k е l а j а kd а  sp е kulativ  ko’rinishd а  f о yd а  о lish  mumkin  bo’l а di.
А ksiyal а rni  s о tishd а n tushg а n m а bl а g’ni  ishl а b chiq а rish uchun,  а sb о b uskun а l а r
26 s о tib  о lish  uchun  s а rfl а g а nd а ,  u  r еа l  k а pit а lg а  а yl а n а di  v а  r еа l  investitsiya
ko’rinishini  о l а di.  Shu  s а b а bd а n  qimm а tli  q о g’ о zl а rning  о ldi-s о tdi  operatsiyal а ri
n а tij а sid а  о lin а dig а n  sp е kulativ  f о yd а  k е ltiruvchi  m о liyaviy  investitsiyal а r  v а
qimm а tli  q о g’ о zl а rni  s о tish  n а tij а sid а  pul  ko’rinishid а gi  r еа l  m о liyaviy
investitsiyal а rni  f а rql а sh  l о zim.  F а n-t ех nik а  t а r а qqiyotining  t е zl а shuvi  bil а n
int е ll е ktu а l s а l о hiyat ishl а b chiq а rishning eng kuchli о milig а  а yl а ndi, uning jiddiy
unsuri bo’lib q о ldi.
M о liyaviy  investitsiyal а r  k а pit а lni,  to’l о v  v а  m о liyaviy  m а jburiyatl а rning
b а rch а  turl а rini  o’zid а  muj а ss а ml а shtiruvchi,  m о liyaviy  а ktivl а rg а
j о yl а shtirilishini а ngl а t а di. Ushbu m о liyaviy v о sit а l а rning eng muhiml а ri qimm а tli
q о g’ о zl а rdir: ulushli ( а ksiyal а r) v а q а rz (obligatsiyal а r).
M о liyaviy  investitsiyal а r  sh ах siy  k о mp а niyal а r  v а  d а vl а t  id о r а l а ri
t о m о nid а n  mu о m а l а g а  chiq а rilg а n  а ksiyal а rg а ,  obligatsiyal а rg а  v а  b о shq а
qimm а tli  q о g’ о zl а rg а  v а  b а nk  d е p о zitl а rig а  uz о q  mudd а tg а  j а lb  qilin а dig а n
qo’yilm а l а rdir.  M о liyaviy  investitsiyal а rning  а s о siy  qismi  k а pit а lning  n о ishl а b
chiq а rish  s о h а sig а  s а rfl а nishini  bildir а di.  M о liyaviy  investitsiyal а r  а ks а riyat
h о l а tl а rd а  r еа l  investitsiyal а rning  m а nb а yi  bo’lib  х izm а t  qilishi  mumkin.
M о liyaviy  investitsiyal а r  erkin  b о z о r  infr а tuzilm а si  riv о jl а ng а n  m а ml а k а tl а rd а ,
qimm а tli q о g’ о zl а r b о z о ri о rq а li k а pit а lni s о h а l а r bo’yich а t а qsiml а nishid а muhim
а h а miyatg а ega bo’lg а n d а vl а tl а rd а ko’pr о q t а rq а lg а n.
Bozor  munosabatlari  sharoitida  pul  resurslarini  uzluksiz  shakllantirish  va
ularni  daromad  keltiruvchi  ob’ektlarga  samarali  investitsiyalash  moliya  bozori
yordamida  ta’minlanadi.  Ushbu  bozor  o’zida  pul  bozori,  kredit  bozori  va  fond
bozorini  mujassam  etadi.  Fond  bozorida  moliyaviy  (portfel)  investitsiyalar  amal
qiladi-ki, ular qimmatli qog’ozlarni sotib olishga yo’naltirilgan bo’ladi. 
Moliyaviy investitsiyalar – daromad olish (xuddi foizlar, dividendlar va ijara
haqi  singari)  va  asosiy  kapital  qiymatini  ko’paytirish  maqsadida  investor
tasarrufida  bo’lgan  korxona  aktivlari.  Mohiyat  jihatdan  «qimmatli  qog’ozlarga
(aktsiya,  obligatsiya  va  boshqa  qimmatli  qog’ozlar),  ya’ni  moliyaviy  aktivlarga
joylashtirilgan kapital moliyaviy investitsiyalarni anglatadi» . 
27 Moliyaviy investitsiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin:
– 
Moliyaviy investitsiyalarni tasnifiy belgilari
Moliyaviy  investitsiya  yuridik  va  jismoniy  shaxslarning  ixtiyorida
mavjud bo’lgan bo’sh pul mablag’laridan samarali foydalanishni ta’minlaydi.
Moliyaviy  investitsiyalar  joriy  (qisqa)  va  uzoq  muddatli
investitsiyalarga  ajratiladi.  Joriy  (qisqa)  investitsiyalar  –  erkin  sotiladigan  va  bir
yildan  ko’p  bo’lmagan  muddatda  egalik  qilishga  qaratilgan  qimmatli  qog’ozlar,
ular, odatda, bozor (likvidli) qimmatli qog’ozlari, deb ataladi.
Hozirgi  iqtisodiy  sharoitda  jalb  etilgan  mablag’lar  hisobiga  investitsiya
faoliyatini  moliyalashtirish,  asosan,  qimmatli  qog’ozlar,  xorijiy  investitsiyalar  va
bank  kreditlari  hisobiga  amalga  oshirilmoqda.  Aytish  joizki,  bank  kreditlari  qarz
mablag’lari tarkibiga kiritilsa ham, bu manbani jalb qilingan mablag’lar tarkibiga
kiritish mumkin, chunki bank krediti investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun
chetdan, kredit tashkilotlaridan jalb qilinadi. 
Investitsiya  qilishda  turlicha  vositalar  qo’llanilishi  mumkin:  pul,  valyuta,
kredit, qimmatli qog’ozlar, mulk (moddiy va nomoddiy), turli tovar-xom ashyolar
va  h.k.  Bular  ichida  qimmatli  qog’ozlarga  investitsiya  qilish  investorning
talablarini  qondirishning  eng  samarali  va  keng  tarqalgan  usullaridan  biri
hisoblanadi. 
Qimmatli  qog’ozlar  bozori,  bir  tomondan,  iqtisodiyotning  xo’jalik
sub’ektlari uchun moliyaviy ta’minlanish manbai bo’lsa, ikkinchi tomondan, aholi
va  xo’jalik  sub’ektlarining  bo’sh  turgan  mablag’larini  iqtisodiyotga  faol  jalb
etuvchi,  pul  mablag’larini  qayta  taqsimlovchi  mexanizmdir.  Bozor  iqtisodiyoti
sharoitida  iqtisodiyotning  yangidan  vujudga  kelayotgan  va  faoliyat  yuritayotgan
tarmoqlarini  rivojlantirish uchun turli  shakldagi va  hajmdagi  investitsiyalar kerak
bo’ladi.  Bozor  iqtisodiyotida  qimmatli  qog’ozlar  bozori  iqtisodiy  munosabatlar
ishtirokchilari  o’rtasida  pul  vositalarini  samarali  qayta  taqsimlovchi  mexanizm
vazifasini bajarmoqda.
28 Jalb etilgan mablag’lar hisobiga investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning
muhim  manbalaridan  biri  bu  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  etish
hisoblanadi.  Bo’sh  turgan  mablag’larni  aktsiyadorlik  jamiyatlariga  yoki  davlat
byudjetiga  yo’naltirish  qo’shimcha  mablag’ga  bo’lgan  ehtiyojni  qondirishga  olib
keladi.  Mana  shunday  vaziyatlarda  pul  mablag’larini  qayta  taqsimlaydigan
samarali iqtisodiy mexanizm kerak bo’ladi. Bu mexanizm moliyaviy investitsiyalar
harakatini ta’minlab, iqtisodiy o’sishga sharoit yaratadi.
Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati. 
O’zbekiston  davlat  mustaqilliga  erishgan  dastlabki  yillardan  boshlab  milliy
iqtisodiyotni  rivojlantirishning  o’ziga  xos  yo’nalishini  belgilab  oldi.  Iqtisodiyotni
rivojlantirishda esa investitsiyalarning o’rni beqiyosdir. 
Investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  -  mohiyati  to’g’risida  iqtisodchi
olimlar o’rtasida xilma – xil fikrlar mavjud. 
O’zbekiston  Respublikasining  2014  yil  9  dekabrdagi  “Investitsiya  faoliyati
to’g’risida”gi qayta tahrirdagi qonunida investitsiyaga quyidagicha ta’rif berilgan:
“investitsiyalar  —  qonun  hujjatlarida  ta’qiqlanmagan  tadbirkorlik  faoliyati  va
boshqa  turdagi  faoliyat  ob’ektlariga  kiritiladigan  moddiy  va  nomoddiy  ne’matlar
hamda  ularga  bo’lgan  huquqlar,  shu  jumladan  intellektual  mulkka  bo’lgan
huquqlar,  shuningdek  reinvestitsiyalar”1  sifatida  ta’riflanadi.  Shunday  qilib,
“investitsiya”  deganda  kelgusida  daromad  (foyda)  olish  yoki  ijtimoiy  samaraga
erishish  maqsadida  qonun  doirasida  iqtisodiyotning  turli  tarmog’lari  va  boshqa
sohalariga investorlar tomonidan quyiladagan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va
intekllektual boyliklar tushuniladi. 
Boshqacha  aytganda,  investitsiyalar  –  mulkchilikning  har  xil
ko’rinishlaridagi moddiy, moliyaviy va nomoddiy boyliklarni iqtisodiy – ijtimoiy
daromad olish maqsadida muomalaga kiritishdir. 
Investitsiyalarga  aniq  bir  ta’rif  berilmagan.  Jumladan,  prof.  D.  G’.
G’ozibekov  investitsiyalarning  iqtisodiy  mazmun  –  mohiyatini  moliyaviy
kategoriya sifatida talqin etib, quyidagicha ta’rif berib o’tgan: “Investitsiyalarning
29 mazmuni  aniq  va  ishonchli  manbalardan  mablag’lar  olish,  ularni  asosli  holda
safarbar  etish,  rikslar  darajasini  hisobga  olgan  holda kapital  qiymatini  saqlash  va
ko’zlangan samarani olishdan iborat bo’ladi”. 
Prof. N.H. Haydarov investitsiyalar mazmun – mohiyatiga quyidagi ta’rifni
beradi: “Investitsiya – bu mulk shaklidan qat’iy nazar, tadbirkorlik asosida faoliyat
ko’rsatayotgan  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  yoki  davlatning  iqtisodiy  va ijtimoiy
samara  olish  maqsadida  o’z  boyliklarini  qonun  doirasida  bo’lgan  har  qanday
tadbirkorlik ob’ektiga sarflashidir”. 
Rossiyalik  iqtisodchi-olim  L.  Igoshina  tomonidan:  «investitsiyalar  –  pulni
saqlash, ko’paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga olgan
holda  uni  joylashtirish  mumkin  bo’lgan  har  qanday  vosita  sifatida  ifodalanadi»2,
deb  ta’riflangan.  «Investitsii»  darsligining  muallifi,  professor  A.  Neshitoy
investitsiyalarning  mazmunini  quyidagicha  tavsiflaydi:  «foyda  olish  yoki  boshqa
samaralarga  erishish  maqsadida  o’z  yoki  o’zga  mamlakatning  turli  tarmoqlariga,
tadbirkorlik  loyihalari,  ijtimoiy-iqtisodiy  dasturlar  hamda  innovatsiya  loyihalarini
amalga  oshirishga  yo’naltirilgan  pul  mablag’larini  (kapitalni)  uzoq  muddatga
joylashtirishdir». 
Investitsiya  atamasining  iqtisodiy  mohiyati  yana  bir  qator  rus  olimlari
tomonidan quyidagicha tavsiflangan: 
-  «investitsiyalar  iqtisodiy  foyda  va  ijtimoiy  samara  olish  maqsadida
investitsiya  sohasi  ob’ektlariga kiritiladigan  barcha  turdagi mulkiy va intellektual
boyliklarni aks ettiradi»; 
-  «investitsiyalar  deganda  foyda  (daromad)  olish  va  investorlarning
individual  maqsadlari  singari  ijobiy  ijtimoiy  samaraga  erishish  maqsadida
iqtisodiyotning  turli  tarmoqlari  va  sohalariga,  tadbirkorlik  va  boshqa  turdagi
faoliyat  ob’ektlariga  muayyan  muddatga  kapitalning  maqsadli  yo’naltirilgan
qo’yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig’indisi tushuniladi»; 
-  «investitsiyalar  o’zini  foyda  (daromad)  olish  maqsadida  milliy  va  xorijiy
iqtisodiyotning  turli  tarmog’iga  xususiy  yoki  davlat  kapitalining  uzoq  muddatli
qo’yilmasi sifatida namoyon etadi»3; 
30 -  «investitsiya  tushunchasi  foyda  olish  maqsadida  qandaydir  korxona,
tashkilot, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag’larini uzoq
muddatga kiritishni anglatadi»4; 
Investitsiyalar  keng  ma’noda  o’zini  mablag’lar  va  resurslarning  kelgusida
ko’payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy,
ekologik  va  boshqa  samaralar)  maqsadida  ularning  safarbar  etilishi  sifatida
namoyon etadi. 
Xorijlik  iqtisodchi-olimlardan  U.  Sharp,  K.  Eklund,  Kempbell  R.
Makkonell, Stanli L.Bryu kabilar investitsiyalarning mazmun-mohiyati  yuzasidan
turlicha  ta’riflarni  bayon  etishgan.  Jumladan,  Nobel  mukofotining  iqtisodiyot
bo’yicha  laureati  (1990  yil)  U.  Sharp  ta’kidlashicha:  «investitsiyalar  kelgusida
(ehtimol,  nomuayyan)  qiymatlik  olish  maqsadida  hozirgi  vaqtda  mu ayyan
qiymatlikdan  voz  kechishdir»5.  «Investitsiyalash»  atamasining  ma’nosini  mana
bunday sharhlaydilar: «Kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir» va
hisoblaydilarki, mablag’lar ni yoki real yohud moliyaviy aktivlarga investitsiyalash
mumkin.  Ular  investitsiyalash  atamasi  mazmunini  kelajakda  foyda  olish
maqsadida bugun pul bilan «xayrlashish»da ko’radilar. 
Shved  iqtisodchi-olimi  K.Eklund  fikricha:  «investitsiya  –  bu  kelajakda
ko’proq  iste’mol  qilish  sharoitiga  ega  bo’lish  uchun  ertangi  kunga  qoldirilgan
narsa.  Uning  bir  qismi  hozirda  ishlatilmasdan  zaxiraga  qoldiriladigan  iste’mol
buyumlari  bo’lib,  boshqa  qismi  esa  bu  ishlab  chiqarishni  kengaytirishga
yo’naltirilgan resurslardir»6. 
«Investitsiyalar atamasini kapitalning kelgusida ko’payishi maqsadida uning
turli  xil  shaklda  joylashtirilishi  sifatida  belgilash  mumkin»7.  «Investitsiyalar  –
qo’yilmaning  kelgusida  o’sish  maqsadida  bugungi  iste’moldan  voz  kechish»8.
«Investitsiya  –  ishlab  chiqarish  davri  davomida  paydo  bo’lgan  kapital  qo’yilma
qiymatining  joriy  o’sishi.  Bu  o’sha  davrdagi  foydaning  iste’mol  uchun
ishlatilmagan  qismi  hisoblanadi»9.  «Investitsiyalar  –  pul  mablag’lari,  maqsadli
bank jamg’armalari, qimmatli qog’ozlar, texnologiyalar, mashina, asosiy vositalar
va boshqa mulk ko’rinishidagi kapital qo’yilmalar, shuningdek, pul qiymatiga ega
31 bo’lgan  mulkiy  va  nomulkiy  huquqlarni  investorlarning  strategik  maqsadlarini
ko’zlab ishlab chiqarish va boshqa faoliyat ob’ektlariga kiritish»10. 
Iqtisodchi-olimlardan  Kempbell  R.Makkonell,  Stanli  L.Bryu  investitsiya
tushunchasini  quyidagicha  sharhlaydilar,  ya’ni  «investitsiya  (investment)  –  bu
moddiy  zahiralarning  ko’payishi,  ishlab  chiqarish  vositalarining  jamg’arilishi  va
ishlab  chiqarishga  xarajatlar»11.  Ushbu  ta’rif  o’z  mazmuniga  ko’ra,  ko’proq,
«kapital qo’yilmalar» tushunchasiga mos kelishini ta’kidlab o’tish joiz. 
Investitsiya  tushunchasi  yagona  va  to’liq  belgi  berishlik  uchun  anchagina
keng  tushuncha  bo’lib  hisoblanadi.  Iqtisodiy  fanning  turli  qismlarida  va  amaliy
faoliyatning turli sohalarida investitsiya mazmuni o’zining xususiyatlariga ega. 
Makroiqtisodiyotda  investitsiyalar  ishlab  chiqarishda  yangi  vositalarga,
turar-joylarga  investitsiyalar  va  moddiy  zahiralarining  o’sishiga  qilinadigan
harajatlardan  tashkil  topadigan  yalpi  harajatlarning  bir  qismi  hisoblanadi.
Investitsiyalar  –  bu  joriy  davrda  iste’mol  qilinmagan  va  iqtisodiyotda  kapital
o’sishini ta’minlovchi YaIM ning bir qismidir. 
Ishlab  chiqarish  nazariyasi  va  umuman  makroiqtisodiyotda  investitsiyalar
yangi  kapitalni  (ishlab  chiqarish  vositalarini  hamda  inson  kapitalini  qo’shib
hisoblanganda) yaratish jarayonidir. Moliya nazariyasida esa investitsiya deganda
real yoki moliyaviy aktivlarni olishni tushuniladi, ya’ni bugungi sarflarni maqsadi
kelajakda daromad olish bo’lib hisoblanadi. 
Boshqacha so’z bilan aytganda, investitsiyalar – muayyan qiymatni, bo’lishi
noaniqroq bo’lgan kelajak qiymatga almashishdir 12. 
Lorens  Dj.  Gitman  va  Maykl  D.  Djonkning  «Investitsiyalash  asoslari»  (M.
«Delo»  nashriyoti-1997)  kitobida  investitsiyalarga  quyidagicha  ta’rif  beriladi:
Investitsiya  moliyaviy  natijalar  olishni  ko’zlab  aktsiya  va  obligatsiyalarni  sotib
olishni anglatadi: bular real aktivlarni belgilaydi, masalan, u yoki bu molni ishlab
chiqarish  va  sotish  uchun  mashinalarni  olishni  nazarda  tutadi.  Umuman  keng
ma’noda  investitsiyalar  mamlakat  iqtisodiyotini  o’stirish  va  rivojlantirishni
moliyalashtirish uchun zarur bo’ladigan mexanizmlarni ta’minlaydi.
32 Investitsiyalarning makro va mikroiqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. 
Iqtisodiyotni  rivojlantirishda  investitsiyalar  etakchi  rol  o’ynaydi,  chunki
investitsiya  orqali  korxonalarning  kapital  jamg’arilishiga,  natijada  mamlakatning
ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o’sishga erishiladi.
Investitsiyalar  iqtisodiy  kategoriya  sifatida  qator  funktsiya  va  vazifalarni
bajaradi-ki,  ularsiz  har  qanday  mamlakat  iqtisodiyoti  bir  maromda  rivojlana
olmaydi. Investitsiyalar makrodarajada quyidagilarni ta’minlaydi:
– takror ishlab chiqarishni kengaytirish siyosatini amalga oshirish;
–  ilmiy-texnika  taraqqiyotini  jadallashtirish,  milliy  mahsulotlarning
raqobatbardoshligini ta’minlash, uning sifati va hajminini oshirish;
– ijtimoiy sohalarni (sog’liqni saqlash, ta’lim va boshq.) rivojlantirish;
– aholi farovonligini ta’minlashda muhim bo’lgan uy-joy qurilishi, ichimlik
suvi, gaz, elektr energiya bilan ta’minlash muammolarini hal etish;
– atrof-muhit va ekologiyaning ifloslanishining oldini olish;
– umumjamiyat ishlab chiqarishini tarkibiy jihatdan qayta qurish va barcha
iqtisodiyot tarmoqlarini bir maromda rivojlantirish;
– iqtisodiyotning real sektori va etakchi tarmoqlarini rivojlantirish;
–  hududlarning  iqtisodiy  salohiyatini  oshirish  va  ixtisoslashuvini
mustahkamlash;
–  investitsiyalar  importi  va  eksporti  orqali  milliy  iqtisodiyotning  xalqaro
integratsiyasini kuchaytirish;
– sanoat uchun zarur xom ashyo bazasini yaratish;
– ishsizlik muammosini yumshatish yoki ma’lum darajada hal etish;
– mamlakatning harbiy sanoat majmuini mustahkamlash;
– davlatning mudofaa imkoniyatlarini ta’minlash;
– boshqa qator muammolarni hal etish.
33 O’zbekiston  Respublikasi  uchun  investitsiyalar,  birinchi  navbatda,
iqtisodiyotni yanada barqarorlashtirish uchun zarurdir. Real investitsiyalarni (bino
va  inshootlar  qurish  va  modernizatsiya  qilish,  zamonaviy  mashina  va  asbob-
uskunalar  sotib  olish)  jalb  qilish  iqtisodiyotning  ishlab  chiqarish  salohiyatini
oshiradi.  Ishlab  chiqarishga  zamonaviy  texnologiyalarni  olib  kelishga
yo’naltirilgan  investitsiyalar  qattiq  raqobat  sharoitlarida  omon  qolishga
ko’maklashadi.
Investitsiyalar mikrodarajada ham muhim rol o’ynadi. Bunda investitsiyalar,
eng  avvalo,  quyidagi  maqsadlarga  erishish  uchun  zarurdir:  korxona  ishlab
chiqarish  faoliyatini  kengaytirish  va  rivojlantirish;  asosiy  fondlarning  haddan
tashqari  jismoniy  va  ma’naviy  eskirishiga  yo’l  qo’ymaslik;  ishlab  chiqarishning
texnik-texnologik  darajasini  oshirish;  korxona  mahsuloti  raqobatbardoshligini
ta’minlash  va  uning sifatini  oshirish;  tabiatni  muhofaza  qilish  tadbirlarini  amalga
oshirish;  qimmatli  qog’ozlar  sotib  olish  va  boshqa  korxona  aktivlariga  o’z
mablag’ini sarflash.
Investitsiyalar  mikrodarajada,  pirovardida,  korxonalarning  kelgusida
me’yorda  faoliyat  ko’rsatishi,  barqaror  moliyaviy holatini  va maksimum  (yuqori)
foyda olishini ta’minlash uchun zarurdir.
Shunday  qilib,  investitsiyalar  makro  va  mikroiqtisodiyotni  rivojlantirishda
katta  rol  o’ynaydi,  birinchi  navbatda,  takror  ishlab  chiqarishni  kengaytirish,
tarkibiy  o’zgarishlarni  amalga  oshirish,  korxona  foydasini  ko’paytirish  va  shu
asosda boshqa ko’pgina muammolarni ijobiy hal etish imkoniyatlarini yaratadi.
Mamlakatda  investitsiya  faoliyatining  ahvolini  (holatini)  quyidagi
ko’rsatkichlar dinamikasi xarakterlaydi:
– investitsiyalarning umumiy hajmi;
– YaIMda investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning umumiy hajmida real investitsiyalarning ulushi;
– investitsiyalarning texnologik tarkibi va uning o’zgarishi;
– real investitsiyalarning umumiy o’sishi;
– investitsiyalar tarkibida xorijiy investitsiyalarning ulushi;
34 – asosiy kapitalga yo’naltirilgan real investitsiyalarning ulushi;
–  xorijiy  investitsiyalar  tarkibida  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar
ulushi va boshqalar.
Bilvosita, biroq, ob’ektiv holatda, investitsiya faoliyatining holatini quyidagi
makroiqtisodiy  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari  xarakterlaydi:  milliy  daromad;
yalpi  milliy  mahsulot  (YaMM)  va  YaIM;  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmi;  sanoat
mahsulotlarining  alohida  turini  ishlab  chiqarish;  qishloq  xo’jaligi  mahsulotini
ishlab chiqarish  hajmi va  boshq. Investitsiya  faoliyatining holatiga baho berishda
ushbu  ko’rsatkichlarning  ob’ektivligi  shundaki,  investitsiya  qo’yilmalarisiz  ushbu
ko’rsatkichlarning o’sish sur’atlarini tasavvur etib bo’lmaydi. Ushbu ko’rsatkichlar
u  yoki  bu  darajada  investitsiyalarning  samarali  ishlatilishini  xarakterlaydi.  Agar
ushbu  ko’rsatkichlarning  o’sish  sur’atlari  investitsiyalarning  o’sish  sur’atlaridan
yuqori  bo’lsa,  investitsiyalardan  foydalanish  samaradorligini  oshirish  zarurligini
ko’rsatadi va aksincha.
So’nggi  yillarda  iqtisodiyotda  faol  amalga  oshirilayotgan  tuzilmaviy
o’zgarishlar  va  modernizatsiya  qilish  jarayoni  investitsiya  faolligini  yanada
oshirdi.  Iqtisodiyotdagi  investitsiyalar  hajmining  yildan-yilga  sezilarli  ravishda
o’sib  borishi  muqarrar  ravishda  milliy  ishlab  chiqarish  hajmining  o’sishi  orqali
o’zining  ijobiy  natijalarini  ko’rsatishiga  imkon  bermoqda.  Davlat  tomonidan
investitsiya  faoliyatini  rivojlantirishga  berilgan  e’tibor  va  qo’llab-quvvatlash
natijasida YaIM hajmi va investitsiyalar miqdori o’sish sur’atlariga ega bo’ldi.
Bu holat investitsiyalarning YaIMdagi salmog’ining o’sishiga olib keldi.
Fikrimizcha,  investitsiyalarning  iqtisodiyot  rivojlanishiga  har  tomonlama
ijobiy  ta’sirini  hisobga  olib,  uning  quyidagi  vazifalarini  belgilash  maqsadga
muvofiqdir: 
iqtisodiyotda  ishlab  chiqarish  kuchlari  va  ishlab  chiqarish  vositalarini
optimal joylashtirish bilan keng tarmoqli bozor infratuzilmalarini shakllantirishga
imkon yaratish; 
iqtisodiyotdagi  takror  ishlab  chiqarish  jarayoniga  ijobiy  ta’sir  ko’rsatuvchi
barcha yo’nalishlarni va imkoniyatlarni amaliyotga tatbiq etish; 
35 mamlakatning  milliy  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holdagi  qonuniy
kafolatlangan  investorlarni  qoniqtiruvchi  ulushini  yaratadigan  va  moliyaviy
o’sishni ta’minlovchi infratuzilmalarni faollashtirish; 
iqtisodiyotning barcha sohalarini faollashtirish orqali mamlakatning barqaror
o’sishi va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirish. 
Respublika  iqtisodiyotini  rivojlantirishda  investitsiyalarning  ahamiyati
quyidagilarda namoyon bo’ladi: 
birinchidan, ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy
etib, eksportga mo’ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantiradi; 
ikkinchidan, import o’rnini bosuvchi tovar ishlab chiqarishni yo’lga qo’yish
va  buning  uchun  xorijiy  investitsiyalarni  iqtisodiyotning  ustuvor  sohalariga
yo’naltirish  va  pirovardida,  aholining  me’yordagi  turmush  darajasini  ta’minlash
(farovonligini oshirish) imkonini yaratadi; 
uchinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qishloq
xo’jaligi  ishlab  chiqarishini  jadalashtirish  orqali  o’sib  borayotgan  aholini  ish
joylari bilan ta’minlaydi; 
to’rtinchidan,  korxonalarning  eskirgan  ishlab  chiqarish  quvvatlarini,
moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi; 
beshinchidan,  tabiiy  resurslarni  qayta  ishlovchi  korxonalarni  barpo  etishga
ko’maklashadi va h.k.
36 Foydalanilgan adabiyotlar
 
1. Vaxobov A.V., Xojibakiev Sh.X., Mo’minov N.G. “Xorijiy investitsiyalar”. 
O’quv qo’llanma. - T.: Moliya, 2010. -328 b.
2. Вахабов А.В., Разыкова Г.Х., Хажибакиев Ш.Х. Иностранные инвестиции 
и модернизация национальной экономики. Монография. Т.: Молия, 2011. -300 
с. 
3. Bekmurodov A.Sh., Karrieva Ya.K., Ne’matov I.U., Nabiev D.H., Kattaev N.T. 
Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2010. -166 b.
4. Mamatov B., Xujamkulov D., Nurbekov O. Investitsiyalarni tashkil etish va 
moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2014. – 608 b. 
5. Kayumov R.I., Xojimatov R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: 
Darslik. - T.: TDIU, 2010. - 496 b.
6. Karlibaeva R. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: O’quv 
qo’llanma. - T.: Cho’lpon, 2011.-124 b.
7. Raimjonova M.A. O’zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni 
jalb qilish: nazariy asoslari, hozirgi holati va istiqbollari. T.: “Extremum-press”, 
2013.-176 b.
8. Toshov O. Investitsion faoliyatni moliyalashtirishni takomillashtirish. T.: 
“Akademnashr”, 2012. -165 b.
9. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: Учебное пособие/ 
Э.С.Хазанович.2-е изд., стер. -М.: КНОРУС, 2011. -312с. 
10. Xashimov A.A., Madjidov Sh.A., Muminova N.M. Investitsiyalarni tashkil etish 
va moliyalashtirish. Darslik. - T.: Sharq matbaa nashriyot uyi, 2014. -208 b.
11. Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. -Ростов на 
Дону.: Феникс, 2006. -272 с.
12. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование 
инвестиций. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.  
37