Geografiyani innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish asosida o’qitish

Geografiyani innovatsion texnologiyalardan
samarali foydalanish asosida o’qitish
Kirish
I BOB. O’ZBEKISTON GEOGRAFIYASINI O’RGANISHDA 
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI
I.1. О‘zbekiston geografiyasini ta’lim –tarbiyaviy vazifalari
I.2. Geografiya ta’limini amalga oshirishda interfaol usullarda 
foydalanish
II BOB. GEOGRAFIYA TA’LIMINI YANGI INNOVATSION 
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR JORIY QILISH ASOSIDA 
O’QITISH 
II.1. Geografiyada yangi innovatsion ta’lim texnologiyalaridan 
foydalanish
II.2. Geografiya darsida о‘quv sayri va uni tashkil qilish asosida 
o’qitish
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1 Kirish
Geografiya  darslarida  zamonaviy  axborot  texnologiyalaridan  foydalanish  va
pedagogik texnologiyalarni qo’llash, mashg’ulot samaradorligi uchun ko‘rgazmali
materiallardan  foydalanish,  savol-javoblar  o‘tkazish,  mavzu  uchun  metodik
ochqich vazifasini bajaruvchi elementlarni topa olish bilan xarakterlanadi. 
O’quv  –  tarbiya  jarayonida  pedagogik  texnologiyalarning  to’g’ri  joriy
etilishi  o’qituvchining  bu  jarayonda  asosiy  tashkilotchi  yoki  maslahatchi  sifatida
faoliyat  yuritishiga  olib  keladi.  Bu  esa   talaba   (o’quvchilar)  dan  ko’proq
mustaqillikni,  ijodni  va  irodaviy  sifatlarni  talab  etadi.  Har  qanday  pedagogik
texnologiyalarning  o’quv  –  tarbiya  jarayonida  ham  qo’llanilishi  shaxsiy
xarakterdan  kelib  chiqqan  holda,   talaba   (o’quvchilar)ni  kim  o’qitayotgan  va
kimni o’qitayotganiga bog’liq.
Pedagogik  texnologiyalar  asosida  o’tkazilgan  mashg’ulotlar  yoshlarning
muhim  hayotiy  yutuq  va  muammolariga  o’z  munosabatlarini  bildirishlariga
intilishlarini  qondirib,  ularni  fikrlashga  nuqtai  –  nazarlarini  asoslashga  imkoniyat
yaratadi. 
Hozirgi  davrda  sodir  bo’layotgan  innavatsion  jarayonlar  ta’lim  tizimi
oldidagi  muammolarni  hal  etish  uchun  yangi  axborotni  o’zlashtirish  va
o’zlashtirgan  bilimlarni  o’zlari  tomondan  baholashga  qodir,  zarur  qarorlar  qabul
qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.
Shuning  uchun  ham,  ta’lim  muassasalarining  o’quv  –  tarbiyaviy
jarayonlarida  zamonaviy  o’qitish  uslublari  interfaol  uslublar,  innavatsion
texnologiyalarning o’rni va ahamiyati beqiyosdir.  
2 I BOB. O’ZBEKISTON GEOGRAFIYASINI O’RGANISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI
I.1. О‘zbekiston geografiyasini ta’lim –tarbiyaviy vazifalari
О‘zbekiston tabiiy geografiyasini maktab geografiya ta’limi tizimida  ta’lim
–tarbiyaviy   ahamiyati   katta  bо‘lib,  о‘qitishning  о‘ziga  xos  usul  va  shakllarida
bayon  qilinadi.  О‘zbekiston  tabiiy  geografyasida  о‘quvchilarga  tabiat
komponentlarining  bir-biriga  bog‘liqligi  va  ta’siri  tufayli  vujudga  kelgan  tabiiy
sharoit  haqida  tushunchalar   beriladi.  Shu  bilan  birga   о‘quvchilarni   tabiat  va
uning  boyliklarga  nisbatan  oqilona   munosabatda  bо‘lish  uchun  nazariy  bilim
olishga zamin yaratadi.
О‘zbekiston  tabiiy  geografiyasi  О‘rta  Osiyo  tabiiy  geografiyasidan  keyin
о‘rganiladi. Bunda о‘rganiladigan materiallar О‘rta Osiyo va О‘zbekistonning bir-
biriga  taqqoslash  bilan  о‘rganiladi.  О‘zbekiston  tabiiy   geografiyasini  о‘rganish
uchun  zamin   bо‘ladigan  bilmlar  boshlang‘ich  sinflarda  tabiatshunoslik  kursida
о‘rganilgan. Bu yerda yil fasllarning о‘zgarishi tabiatda о‘simlik va hayvonlarda
bо‘ladigan о‘zgarishlar, tabiat hodisalari orasidagi aloqalar va о‘lka tabiati haqida
dastlabki  bilimlar  berilib,  tabiat  qо‘yniga  sayoxatlar  uyushtiriladi.  Bundan
о‘quvchilar  о‘lkamiz  relyef  shakllari,  foydali   qazilmalari,  tuproq,  о‘simlik,
hayvonot dunyosi haqidagi tushunchaga ega bо‘ladilar. Tabiiy geografiyada о‘lka
haqidagi  tushunchaga  ega  bо‘ladilar.  Tabiiy  gaografiyada  о‘lka  haqidagi
tushunchalar  kengaytirilib  quruqlik  va  suv  yuzasining   notekis   isishi,  yuqoriga
kо‘tarilgan  sari  haroratining  pasayishi,  bulut  va  yog‘inlarning   vujudga  kelish
sabablari,  О‘zbekistonda  yil  fasllarining  о‘zgarishlari,  ob-havoning  о‘zgarish
omillari,  suvning  tabiatdagi  ishi,  jarlar,  vodiylarning  vujudga  kelishi,  suvning
inson  faoliyatidagi  ahamiyati,  quruqlik  yuzini  tashkil  etuvchi  jinslar,  tabiat
komponentlari va ular о‘rtasidagi aloqalar, О‘zbekistondagi balandlik mintaqalari
va tabiat muhofazasiga oid dastlabki tushunchlar bilan tanishadilar.
 Tabiiy  geografiyani  о‘rganish  jarayonida  geograik  qobiq  haqida  bilimlar
kengaytiriladi.  Materiklar  va  okeanlar  geografiyasida   burmali   va  palaxsali
3 tog‘larning  paydo  bо‘lishi,  tashqi  kuchlar  tasirida   yemirilish,  platformalar,
qalqonlar va boshqa xodisalar haqidagi bilimlar beriladi.
Shuningdek, iqlim va uni hosil qiluvchi omillar bilan tanishtiriladi. Shundan
sо‘ng О‘rta Osiyo geografiyasida soat mintaqalari, geologik sanalar, platformalar,
yer yuzasining paleogeografik taraqqiyoti, quyosh radiatsiyasi, atmosfera frontlari,
siklon   va  antiksiklon,  bug‘lanish  va  namlik  koeffitsiyenti,  daryo  vodiysining
taraqqiyoti,  yer  osti  va  yer  usti  suvlari,  tuproqlarning  paydo  bо‘lishi  va  turlari,
tabiat  boyliklaridan  foydalanish  va  ularni  muhofaza  qilish  tushunchalarini
egallaydilar,  hamda  kartografik  proyeksiyalar,  geografik  xodisa  va  obyektlarning
kartada  tasvirlanishi,  geologik,  tektonik,  sinoptik  kartalar  va  shular  yuzasida
mashqlar  bajariladi.  Tabiatda  hodisalarini  kuzatish  О‘zbekiston  geografiyasida
ham muhim ahamiyat kasb etadi.
О‘zbekiston tabiiy geografiyasi О‘rta Osiyo tabiiy geografiyasining tarkibiy
qismi  bо‘lib,  О‘zbekiston  tabiiy  geografiyasi  о‘rganilayotganda   mamlakatimiz
tabiiy   sharoiti  boshqa   mamlakatga,  yoki  dunyo  miqyoslab  ilmiy  asosda
о‘rganiladi.  Bunda  о‘quvchilarning  fikrlash  qobiliyati  о‘stirilib,  amaliy  kо‘nikma
hosil  qilinadi.  О‘zbekiston  geografiyasida  о‘quvchilarda   ilmiy  dunyoqarashni
shakllantirish estetik did va ijodiy qobiliyatni rivojlantirish kabi ishlar ham kiradi.
Ilmiy  dunyo  qarashni  shakllantirish  respublikamiz  tabiiy  sharoitini
о‘rganishdan  boshlanadi.  О‘quvchilar  geografik  unsurlar,  tog‘  jinslari,  relyef
shakllari,  yer  usti  va  yer  osti  suvlari,  о‘simlik  va  hayvonot  dunyosini   bir-biriga
bog‘liqligi,  о‘zaro  ta’sir  etib,  tabiiy  sharoitni  tarkib  topishini   bilib  oladilar.
Masalan,  О‘zbekiston  hududida   g‘arbda  past   tekislik,  sharqda  tog‘lar  kо‘p.
Bundan  tashqari  toqqa  chiqqan  sari  harorat  pasayadi,  yog‘in  ortadi,   о‘simlik,
iqlim, tuproq о‘zgaradi. О‘zbekistonning tekislik qismida yog‘in kam, bug‘lanish
kо‘p.  О‘zbekiston  geografiyasini  о‘rganishda  о‘quvchi  tabiiy   jismlar,  xodisalar
uzluksiz о‘zgarib turishga ishonch hosil qiladi.
Bunga  yil  fasllari  davomida  tog‘  jinslarining  yemirilishi,  suv  tasirida
vodiylarning  vujudga  kelganligi,  allyuvial  tekisliklarning  hosil  bо‘lishiga  sabab
bо‘ladi. Relyef , foydali qazilmalariga о‘rganilayotgan tektonik tuzilma ham tasir
4 qiladi.  О‘zbekiston  tabiiy  geografiyasida  vatanparvarlik  g‘oyalari   singdiriladi.
Tabiatni muhofaza qilish- vatanni muhofaza qilish demakdir. Tabiat unsurlaridan
birining о‘zgarishi, boshqalarning о‘zgarishiga olib keladi. О‘zbekistonning iqlimi
о‘rganiayotganda  suvlarni  toza  saqlash,  tejamkorlik  bilan  foydalanish,  tuproq,
о‘simlik, hayvonot dunyosini muhofaza qilish tadbirlari bilan tanishtiriladi. Tabiat
qо‘ynida   bо‘lganda  biz  tabiatdan  zavq  olamiz.  Darsda  tabiat  manzaralari
tasvirlangan kino va diafilmlar kо‘rsatish, muzeyga borish о‘quvchilarning estetik
didini  shakllantiradi.  Umuman  О‘zbekiston  tabiiy  geografiyasini  о‘rganishda
tarbiyaviy  ishlar  rejali  olib  borilsa,  о‘quvchilarda  insonparvarlik  g‘oyalarini
shakllantirish yaxshi yо‘lga qо‘yiladi.
Geografik bilimlarga oid ilk tasavvurlar aynan bola atrofidagi damni his etishdan
boshlanadi.  Buning  metodik  jihatlarini  yaratish  O‘zbekiston  Respublikasi  Ta’lim
Vazirligi  tasarrufidagi  tegishli  o‘quv-metodik  bo‘linmalar  tomonidan  ishlab
chiqilishi  lozim.
Maktabda  matematika,  fizika,  ona  tili,  xorijiy  tillar  kabi  o‘quv  kurslarining
o‘qitilish qoidasidan kelib chiqqan tarzda geografik ta’lim, uning yo‘nalishlari va
obektlari  nomlari  bilan  emas,  bolalarning  yoshi  jismoniy  imkoniyatlari  va
psixologik xususiyatlarini inobatga oluvchi sinflar bilan farq qiladi, xolos. Albatta,
bunda  bilim  olib  oddiydan  -murakkabga  tomon  iyerarxik  pog‘onalash,  ya’ni
tizimlash asosida tashkil etiladi. 
Uzluksiz  geografik  ta’lim  milliy  ta’lim  tizimining  barcha  bosqichlarini  o‘zida
qamrab  oluvchi  va  iyerarxik  pog‘ona  joylashtiruvchi  bilim  berishni  oddiydan
murakkab  tomonga  olib  boruvchi  kadrlar  tayyorlash  tuzilmasi  va  uning  faoliyat
ko‘rsatishi  mumkin.  Maktabgacha  ta’lim  muassasalarida  bolalar  ko‘ziga  yaqqol
tashlanayotgan  ularni  “Atrof-olamga  sayohat”  ruknida  bolalarga  ochiq  havoda
tanishtiruv  sohalarini  saotlarini  o‘tkazish  va  rasmlar  chizdirish  tavsiya  etiladi.
Barchada  esa  bolalarga  ochiq  havoda  tanishtiruv  soatlarini  o‘tkazish  va  rasmlar
chizdirish  tavsiya  etiladi.  Bog‘chada  esa  bolalarga  atrof  olam  haqidagi  she’rlarni
yodlatish  va  turli  o‘yinlarni  o‘ynatish  lozim.  “Ertaliklarni”  nafaqat  milliy
bayramlarga, balki 22-mart xalqaro suv kuni, 22-aprel xalqaro Yer planetasi kuni,
5 5-iyun butun jahon atrof muhitni muhofaza qilish kuni, 22-sentabr-Xalqaro turizm
kuni,  6-oktabr-Yashash  hududlarini  muhofaza  qilish  kuniga”  bag‘ishlangan
o‘tkazish mumkin. Umumiy o‘rta maktab o‘z nomi bilan umumiy, shuning uchun
ham unda o‘qitilayotgan “Geografiya” mantiqan umumiy bo‘lmog‘i lozim. Chunki
yuqorida  ko‘rindiki,  u  nafaqat  janubiy  yoki  iqtisodiy  geografiyadan  balki  o‘nlab
boshqa  fanlardan  tarkib  topgan  geografik  fanlar  tizimidan  iborat.  U  o‘z  aksini
uzluksiz ta’lim bosqichlarida topishi lozim.
Tabiiy  yo‘nalishdagi  ixtisoslashgan  maktablarda  geografik  ta’lim  1-sinfdan
umumta’lim   maktablarida  esa  5-sinfdan  boshlangani  ma’qul.  Maktabda
umumlashtirilgan  geografiya  hozirgidek  tabiiy  va  iqtisodiy  geografik  bilimlarni
berishga asoslanmaydi. 
Yakuniy  maktab  geografiyasi  “O‘zbekiston  geografiyasi”  o‘quv  kursi  bilan
yakunlanadi.  Chunki  yoshlarning  barchasida  milliy  g‘oya  va  g‘ururini
shakllantirish  maqsadida  “O‘zbekiston  tarixi”,  o‘quv  kursi  bilan  bir  qatorda
“O‘zbekiston  geografiyasi”ni  o‘qitish  maqsadga  muvofiqdir.  Bu  uning  davlat  va
jamiyat  uchun  naqadar  zarurligini  ko‘rsatadi  va  uning  umum  majburiy
xususiyatlarini namoyon etadi hamda yagona maqsad sari intiltiradi.
O‘rta  maxsus  kasb-hunar  ta’limga  geografiya  faqatgina  “Amaliy  geografiya”
tariqasida emas, balki deffirensiyalashgan holda ixtisoslashgan tarzda kirib kelishi
lozim.
Akademik litseylarning nogeografik ta’lim muassasalarida, oliy ta’lim talablaridan
kelib chiqqan tarzda, aniq fanlar yo‘nalishida, “Umumiy geografiya”, qolganlarida
esa huddi shu nomdagi geografik fanlarni o‘zlashtirish kerak.
Agarda  respublikamizda  kelgusida  maxsus  geografik  akademik  litseylar  ochilsa
uning  3  yillik  ta’lim  bosqichining  birinchi  kunida  “geografiya  asoslari”,  so‘ngra
o‘sha  zamonga  mos  hamda  kasbga  yo‘naltiruvchi  geografik,  bilim  berish
maqsadga muvofiqdir. 
O‘rta  darajadagi  kasbni  egallash  uchun  kollejlarga  o‘qishga  kirgan  talabalarga
geografik bilim ularning jonlangan yo‘nalishlariga mos ravishda o‘tilishi mantiqan
to‘g‘ri deb hisoblaymiz. Masalan: pedagogika kollejlarida o‘quvchiga “geografiya
6 o‘qitish metodikasi” o‘quv kursini o‘tish ham qarz ham farzdir. Yangi iqtisodiyot
va  servis  kollejlarida  “Iqtisodiy  geografiya”,  “Rekreatsion  geografiya”  yoki
“Turizm  geografiyasi”ni  o‘tish  foydadan  holi  emas.  Bu  bilan  biz  o‘quvchilarga
mehnat faoliyatlarida kerakli bo‘lgan geografik bilim va ko‘nikma berayapmiz. 
Shu  vaqtgacha  an’anaviy  ta’limda  talaba   (o’quvchilar)ni  faqat  tayyor  bilimlarni
egallashga  o’rgatilib  kelingan  edi.  Bunday  usul  talaba   (o’quvchilar)  da  mustaqil
fikrlash,  ijodiy  izlanish,  tashabbuskorlikni  so’ndirar  edi.  Hozirgi  kunda  ta’lim
jarayonida  interfaol  uslublar  (innavatsion  pedagogik  va  axborot
texnologiyalari)dan  foydalanib,  ta’limning  samaradorligini  ko’tarishga  bo’lgan
qiziqish,  e’tibor  kundan-  kunga  kuchayib  bormoqda.  Zamonaviy  texnologiyalar
qo’llanilgan   mashg’ulotlar  talaba   (o’quvchilar)  egallayotgan  bilimlarni  o’zlari
qidirib  topishlariga,  mustaqil  o’rganib,  tahlil  qilishlariga,  hatto  xulosalarni  ham
o’zlari  keltirib  chiqarishlariga  qaratilgan.  O’qituvchi  bu  jarayonda  shaxs  va
jamoaning  rivojlanishi,  shakllanishi,  bilim  olishi  va  tarbiyalanishiga  sharoit
yaratadi,  shu  bilan  bir  qatorda  boshqaruvchilik,  yo’naltiruvchilik  vazifasini
bajaradi. Bunday o’quv jarayonida talaba (o’quvchilar) asosiy figuraga aylanadi.
Pedagog  –  olimlarning  yillar  davomida  ta’lim  tizimida  Nega  o’qitamiz?  Nimaga
o’qitamiz?  Qanday  o’qitamiz?  Savollariga  javob  izlash  bilan  bir  qatorda  qanday
qilib samarali va natijali o’qitish mumkin? – degan savoliga ham javob qidirdilar.
Bu  esa,  olim  va  amaliyotchilarni  o’quv  jarayonini  texnologiyalashtirishga,  ya’ni
o’qitishni  ishlab - chiqarishga oid aniq, kafolatlangan natija beradigan texnologik
jarayonga aylantirishga urunib ko’rish mumkin, degan fikrga olib keldi. 
7 I.2. Geografiya ta’limini amalga oshirishda interfaol usullarda
foydalanish
Interfaol   (“Inter”  –  bu  o’zaro,  “  ast”  –  harakat  qilmoq)  –  o’zaro  harakat
qilmoq  yoki  kim  bilandir  suhbat,  muloqot  tartibida  bo’lishini  anglatadi.
Boshqacha  so’z  bilan  aytganda  ,  o’qitishning  interfaol  uslubiyotlari  –  bilish  va
kommunikativ  faoliyatini  tashkil  etishning  maxsus  shakli  bo’lib,  unda  ta’lim
oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo’ladilar, ular biladigan va o`ylayotgan
narsalarini tushuntirish va fikrlash imkoniyatiga ega bo’ladilar. Interfaol darslarda
o’qituvchining  o’rni  qisman  talaba   (o’quvchi)larning  faoliyatini  dars  maqsadiga
erishishiga yo’naltirishiga olib keladi. 
O’quv  jarayonida  geografiya  talimini  zamonaviy  ta’lim  texnologiyalari
asosida  olib  borishda  interaktiv  usullardan  foydalanish  muhim  ro’l  o’ynaydi.
O’qitishning  interaktiv  usuli   yordamida  o’quv  jarayoni  to’g’ri  tashkil  etish
kerakki, bunda sinfda talim oluvchilarning o’qish ,bilim olish jarayoniga to’la jalb
etiladi. Ular o’zlari oylagan va bilgan barcha narsalar to’g’risida erkin fikr yuritish
imkoniyatga  ega  bo’ladilar  .  Ya’ni  mavzu  materiyallarini  idrok  etish  va
o’zlashtirish  jaroyonida  o’quvchi  va  o’qtuvchilarning  birgalikdagi  faolyati
natijasida   jaroyani  tashkul  etiladi.Bu  jaroyonda  o’quvchilar  o’zlarini  alohida
individual  hissasini  qo’shadi.  O’quvchilar  o’z  fikrlari,  bilimi  faoliyati,dunyo
qarashi  yangi  mavzuga  oid  bo’lgan  tasovurlari  bian  o’rtoqlashadilar.  Bu  jarayon
o’quvchilarning o’zaro ittifoqligi qo’llab –quvvatlash muhitida amalga oshadi.  
Interaktiv uslublar g’oyalarning ustunligi,yagonaligini vaqtincha inkor etadi
Talim  jaroyonida   o’quvchilar   tanqidiy  fikrlashni  o’rganadilar.  Bundan
tashqari, o’quvchilar tomonidan aytilgan al’ternativ fikrlarni taroziga solib ko’rish
oylab  xulosa  chiqarish  ,bahs-munozarasida  ishtirok  etish,o’z  fikrini  bayon  qilib
berishni  o’rganadilar.  Bundan  tashqari,o’quvchilar  tomonidan  aytilgan  al’ternativ
fikrlarni  taroziga solib ko’rish oylab xulosa chiqarish,bahs-munozarasida ishtirok
etish,o’z fikrini bayon qilib berishni o’rganadilar.
8 Bu  uslubni  amalga  oshirishda  o’qituvchi,o’quvchilar  darsni  tashkil  etishda
yakka juft,holatda amalga oshiriladi.
O’qituvchi  interaktiv  uslubni  amalga  oshirish  uchun  puxta  tayyorgarlik
ko’rish kerak:
1. Sinf xonasi dars jarayoni uchun tayyor bo’lish kerak. Kerakli materiallar
oldindan tayyorlanishi lozim.
2. Bu jarayonni amalga oshirishda vaqtni o’quvchilar bilan kelishilgan holda
to’g’ri taqsimlash lozim.
3.  O’quvchilar  guruhlarga  bo’lishda  birinchi  ixtiyoriy  holat,  keyin  esa
tasodifiy  holatga  bo’lish  kerak  .  Chunki  yaxshi,  aktiv  o’quvchilar  bir  guruhga
to’planib qolishi mumkin . Buni oldini olish lozim .
4.  Darsda  o’quvchilarni  guruhlarda  bo’lishda,  o’quvchilarning  psixologik
holatini hisobga olish kerak.  Bu jaroyonni  tashkil  etish juda nozik bo’lib, darsni
qanday  o’tishni  belgilab  beradi.  Dastlab  o’quvchilar  birdaniga  darsga  kirib
ketishga tayyor bo’lmaydilar . 
5.Fan  o’qituvchisining  mahorati  o’quvchilarni  o’ziga  jalb  eta  olish,
so’zlashuv  odobi,  nutqining  qandaydir  o’ziga  hosligi  keyingi  darslarda  ham  shu
uslublardan foydalanish kerakligini o’quvchilarda shakllantirish lozim .
“Aqliy hujum “ uslubi
Maskur uslub muayyan mavzu yuzasidan berilgan . muommolar hal etishda
yaxshi  natija  beradigan  uslub  hisoblanadi.U  dars  jaroyoni  ishtirokchilarning
muommo xususida  keng  va  har  tomonlama  fikr  yuritish  uchun  hamda  o’z
tasavurlari  va  g’oyalaridan  ijobiy  foydalanish  borasida  ma’lum  ko’nikma  hama
malakalar hosil qilishda rag’batlanitiriladi .
Dars  jarayoni  muvaffaqiyatli  kechishi  uchun  quyidagi  tartibda  tashkil  etish
mumkin .
1. O’quchilarni darsda aktiv qatnashishini tashkil etish .
2.  Mavzuga  oid  g’oyalarni  yozib  borish  uchun  ,doska  va  qog’ozlar
tayyorlash 
 3. Muommoni o’quvchilar ongiga tushunnarli qilb yetgazish 
9 4. “Aqliy hujum”uslubini tashkil etish.
   A)  Har  bir  o’quvchi  tomonidan  aytilgan  fikirlarni  izohlash  qat’ian  man
etiladi
   B) Erkin fikirlashi tashkil etish .
   S) O’quvchilarning fikrlarini ilg’ab olish , aytilishi bilan yozib olish.
5.Fikrlarni so’rash va ularni aytilishi bilan yozib olish.
6.G’oyalar yozilgan qog’ozlar to’lsa ularni devorga ilib qoyish.
7.O’z fikringni bildirib,yangi g’oyalarni yuzaga kelishiga turtki berish.
         8. Ayrim o’quvchilar tomonidan bildirilgan fikrlar yuzasidan kulish,
piching qilish mumkin emas.
             9. G’oyalar tugamaguncha  ishni to’xtatish shart emas,  lekin vaqt
reglamenti ham yoddan ko’tarilmasligi kerak.
“Aqliy hujum”uslubini guruhli, yakka tartibda, juftlik asosida tashkil etish
mumkin.  Shu  asosda  o’quvchilarga  muayyan  mavzu  boyicha  bilganlari  yoki  o’z
fikrlarini  alohida  qog’ozga  mustaqil  yozishni  aytiladi  va  ikki  daqiqadan  so’ng,
yonma-yon o’tirgan o’quvchilar bir–birlariga o’girilib yozganlarini o’rtoqlashadilar
va  o’z  royxatlarini  birlashtiradilar.  Bunda  o’quvchilarning  soni  10-15  tadan
oshmasligi kerak. 
Umuman  “Aqliy  hujum”uslubi  dars  jarayonida  o’quvchilarni
faollashtiradi,  charchoqni  oladi,  hammani  ishlashga,  fikrlashga  majbur  qiladi.  Bu
o’z – o’zida ta’lim jarayonining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.
     О‘yindan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanar ekanmiz, uning 3 jihatiga
e’tibor qaratiladi:
1.О‘yin –mashq
2.О‘yin-topishmoq
3.О‘yin –musobaqa
Geografiya  darslarini  qiziqarli  va  kо‘rgazmalari  ztkazishda  karta  va
geografik  atlasdan  foydalanish  katta  ahamiyatga  ega.  О‘quvchilarni  kartadan
foydalanish  va  uni  о‘qiy  olishga  о‘rgatish  ularda  geografik  bilimlarni  qiziqish
kо‘nikmasini tug‘diradi, lekin kartani о‘qish kо‘nikmasini tug‘diradi , lekin kartani
10 о‘qish  ishlash  usullarian  yaxshi  foydalanilsa,  kо‘zlangan  maqsadga  erishiladi.
Geografiyadan kartalarni о‘qishni bilgan о‘quvchi geografiyani nazariy bilimlarni
tez  о‘rgana  oladi.  О‘quvchilar  kartadan  geografik   obyektni  topa  olmaslik
xodisalari ham uchraydi. Xо‘sh bu xolda nima qilish kerak qanday qilsa о‘quvchi
kartadan  kerakli   obyektlarni  tez  topadigan   bо‘ladi.  Bunda  geografik  о‘yinlar
yordam beradi.
Tovush  chiqarmasdan  topish  о‘yini.  О‘yinni  boshlashdan  avval
о‘quvchilarga о‘yin qoidalari tushuntiriladi. О‘yinga faol qatnashgan va shartlarni
oldin bajargan о‘quvchiga baho qо‘yiladi.
О‘yin mazmuni. О‘qituvchi geologik biron obyekt nomini aytadi.
О‘quv  vositasi.  О‘quvchilar  shu  obyektni  geografik  karta  va  atlasdan
qidiradi.
О‘yining  borishi.  Obyektni  topgach  о‘quvchi  о‘ng  qо‘lini  kо‘taradi.
О‘qituvchiga  о‘zi  topgan  obyektni  kо‘rsatadi.  О‘quvchi  qо‘li  bilan  obyektni
ushlab turmaligi kerak. Chunki yonidagi bola undan kо‘rib olishi va foydalanishi
mumkin. Shuning uchun obyektni topgan о‘quvchi joyning nomini yodda saqlashi
zarur. О‘qituvchi oldin topgan va qо‘lini kо‘targan о‘quvchining oldiga borishi va
tekshirib kо‘rishi kerak.
“Men topdim”, “men topdim” deb tovush chiqargan о‘quvchilarning topgani
hisobga  olinmadi,  bu  haqda  bolalar  ogohlantirib  qо‘yiladi.  О‘yinda  obyektni
birinchi bо‘lib topgan о‘quvchi uni geografik karta yoki atlasdan kо‘rsatishi kerak.
Boshqa о‘quvchilar qanchalik bilib olganliklarini sinash uchun ulardan ham obyekt
sо‘raladi.  Obyektni  topgan  о‘quvchi  о‘tirgandan  sо‘ng,  о‘qituvchi  yangi  obyekt
nomini aytadi.
Kartadan  topish  о‘yini.  Har  bir  sinfda  olib  borish  mumkin.  Darsning
mazmuniga qarab о‘yin geografik atlasning turli sahifalaridagi obyektlarda bо‘ladi.
О‘quvchilarga  bu  о‘yinni   bir  necha  bor  о‘ynaganlaridan  sо‘ng,  tez  topadigan
nomning geografik  koordinatlarini aniqlash topshiriladi. Buning uchun shahar va
qо‘rixonalarni  tanlagan  ma’qul  о‘quvchilar  topilgan  joylarning  koordinatalarini
daftarga yozib oladilar.
11 Tabitadagi narsalarning ovozini ajrating. Bu о‘yinda tabiatdagi turli ovozlar
magnit  tasmasiga  yozilgan  bо‘lib,  ular  qо‘yib  eshitirilladi.  Ayrim  taqlidchi
о‘quvchilarо‘zlari  kо‘p  hayvonlarning  ovozlarini  qilib  berishlari  am  mumkin.
Ovozni 2-3 marta qaytarish lozim. Tо‘g‘ri topganlar rag‘batlantiriladi. Rekratsion
nazoratchi. Bu о‘yinda savollarga javob beriladi: 1. Mashinaning nomeri va turi? 2.
Singan  daraxt,  payxon  qilingan  о‘tloqlar?  3.  gulxan  о‘rni  va  qoldiqlari.  4.
gulxayrining  yulib  olinishi.о‘simliklarning  terib  ketilishi.  5.  hayvonlarning
ovlanishi va xokazolar. О‘quvchilar savollar paytida о‘yindan chiqadi.
Tо‘g‘ri  javob  berganlar  rag‘batlantiriladi.  О‘yin  turlari  va  ulardan
foydalanish yо‘llari quyidagi jadvalda beriladi.
О‘yin turlari Geografiyaning
foydalaniladigan qaysi
kursidan Foydal a nish yо‘llari
Boshqariladigan
о‘yinlar Tabi i yot Darsda bilimlarni oshirib
chuqurlashtiriladi.
Sayr-sayyoxat
shaklidagi о‘yinlar Tabiiy geografiyasi Fanga qiziqishni oshiradi.
Musobaqa tarzidagi
о‘yinlar О‘rta Osiyo tabiiy
geografiyasi Dars mazmunini boyitib, qiziqishni
oshiradi faolikka undaydi.
Rolli о‘yinlar Darsni qiziqarli bо‘lishiga
yangilikka intilishga, muammoni
xal etish sirlarini yechishga
undaydi.
Ta’lim   -  tarbiyada  о‘yinlardan  foydalanish  о‘yin  bola   faoliyatining
almashtirib  bо‘lmaydigan  tashkiliy  shaklidir.  Shuning  uchun  ham  geoekologik
ta’lim tarbiyada о‘yin muhim о‘rin tutadi.
Tarbiyada  о‘yindan  majmuali  foydalanish  bola  faoliyatiga  ta’sir  kо‘rsatib,
uni  turli  tomonga  yо‘naltirish  mumkin.  Shuning  uchun  ham  о‘yinning  jamoa
12 shakllarida tashkilotchi bolalar boshqa bolalarni ham о‘ziga ergashtira oladi. Buesa
о‘yin  omilining  katta  tarbiyaviy  ahamiyati  borligini  bildiradi.  Bizningcha,
geografiyadan, foydalaniladigan о‘yinlarni xarakteriga qarab besh guruhga bо‘lish
mumkin.
1. Stolda bajariladigan /loto, krosvord, rebuslar/
2. Musobaqa о‘yinlar (о‘tkir zehnlilar mushoirasi, turnirlar/
3. Harakatli о‘yinlar
4. Rolli о‘yinlar
5. Kompyuter о‘yinlar
Rolli uyinlar.
O’qitishning  bu  usulida  o’quvchilar  «real  hayot»  holatlarini  qayta
jonlantiradilar.  Bu  ularga  o’z  amaliy   ish  faoliyatlarida  qo’llash  mumkin  bo’lgan
yangi turdagi faoliyatlarni sinab ko’rish va tekshirish imkonini beradi.
Qo’llanilishi:
- Yangi turdagi faoliyatni sinash imkonini ko’rsatishda;
- O’quvchilarni nazariyani amaliyotda qo’llab ko’rishga o’rgatishda;
- O’quvchilar faolligini yanada oshirishda.
Afzalligi:
- « real hayot » ning qayta tiklanishi;
-  o’quvchilarning mavzuga chuqurroq jalb qilinishi;
- O’quvchilarning muammoga boshqacha yondashuvini ko’rish  
     imkonini berish.
    Guruh munozarasi:
O’qitishning bu usuli o’quvchilarning o’zaro muloqoti va fikr almashinuviga
asoslangan.  Bunda  guruhda  tahlil  qilish,  baholash  va  tekshirish  asosida  muayyan
mavzu yoki muammo ishlab chiqiladi.
Qo’llanilishi.
-Qiziqishni kuchaytirish va o’ylash, fikr yuritishga chorlashda;
-Ma’ruza o’qish va boshqa usullarni mustahkamlashda;
-Mashgulot mazmunining asosiy qismini ishlab chiqishda;
13 -Muammoning ko’zda tutilgan qarorini ishlab chiqishda;
-Yakun yasash yoki tekshirishni amalga oshirishda;
-Mavzu tushunarliligini baholashda;
-O’quvchilarni kelgusi darsga tayyorlashda.
Afzalligi:
-O’quvchilarda  qiziqishni   orttiradi  va  darsga  jalb  qilinishini
mustahkamlaydi;
-O’quvchilar fikr va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo’ladilar.
Geoekologik  о‘yin  bolalarning  bilimga  qiziqshlarini  faollashtirish  yо‘lidagi
eng  qulay  vositadir.  Bulardan  eng  qizig‘i  rolli  о‘yinlar,  bunda  tashabbus  bilan
bolalar  о‘z  oldiga  qо‘ygan  topshiriqlarni  hal  qilishi,  qiyinchiliklarni  yengish,
mehnatga muhabbat harakteriga ta’sir qilishi mumkin.
Bolalar  quruq,  zerikarli  tadbirlardan  charchaydilar,  о‘yinga  esa  hamisha
tayyor turadi.
Yuqori  sinf  о‘quvchilari  ommaviy  о‘yinlarda,  quyi  sinf  о‘quvchilariga
yordam beradi, savol- javoblarida faolikka о‘rgatadi.
О‘yindan geoekologik ta’lim –tarbiya ishida foydalanish imkoniyatlari keng
va о‘yin turlari xilma-xildir. Bilimlarni oshirish maqsadida о‘tkaziladigan о‘yinlar
о‘quvchining muvaffaqiyat о‘quvchilarni kо‘proq bilimga undaydi.
14 II BOB. GEOGRAFIYA TA’LIMINI YANGI INNOVATSION
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR JORIY QILISH ASOSIDA O’QITISH
II.1. Geografiyada yangi innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish
Mamlakatimizda mustaqillikdan s о ‘nggi davrlarda ta’lim sohasida ham katta
о ‘zgarishlar ruy berdi . «Ta’lim xaqidagi q onun», «Kadrlar tayorlash milliy dasturi»
ning  oldiga  q о ‘yilgan  ustivor  vazifalariga  yosh  avlodga  chuqur  bilim  va  tarbiya
berish, barkamol insonlarni voyaga yetkazish b о ‘lib xisoblanadi.
Bu  h aqda  Prezidentimiz  I.A.Karimov  «Aql  zakovatli,  yuksak  ma’naviyatli
kishilarni  tarbiyalay  olsakkina,  oldimizga  q о ‘ygan  maqsadlarga  erisha  olamiz,
yurtimizda  farovonlik  va  taraqqiyot  qaror  topadi 1
»  deb  k о ‘rsatganining  о ‘zi
jamiyatmizning yuksalishida va uning rivojlanishida ilmning boshqa sohalari bilan
bir qatorda zamonaviy geografiyaning ham tutgan о ‘rni aloxida e’tiborga loyiq.
Zamonaviy  geografiyani  о ‘qitishda  innovatsion  texnolgiyalardan  samarali
foydalana  olish  eng  birinchi  navbatda  о ‘qituvchining  faoliyatiga,  nazariy  bilim
darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik ma h oratiga bog‘lik.
Bugungi  kun  ta’lim  tizimining  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  innavatsion
texnolgiyalardan  geografiya  darslarida  mavzuga  mos  turda  saralab  olish  va  olib
borishdan k о ‘zda tutiladigan ma q sadlar q uyidagicha taqsimlanadi:
- о ‘quvchilarning  geografiya  faniga  va  u  orqali  о ‘zi  yashayotgan  о ‘lka
tabiatiga mexr-muxabbatni shakllantirish,
-ularning nazariy bilimlarni chuqur о ‘rganishida, о ‘zicha fikrlay olishi hamda
о ‘rganilgan bilimlarni amalda bajara olishida mu h im о ‘rinni egallash;
- о ‘rganilayotgan  mavzuni  yengil  uzlashtira  olishga  yordam  berish  va
boshqada shunga о ‘xshagan a h amiyatli vazifalarini о ‘z ishiga oladi.
Inn o vatsi ya  (inglizcha -  i nn o vatsion ) yangilik kiritish, yangilik demakdir .
Innavatsion  texnologiyal ar  pedagogik  jarayon  hamda   talaba  (o’quvchi )
faoliyatiga  yangilik,  o’zgarishlar  kiritish  bo’lib,  uni  amalga  oshirishda  asosan
interfaol uslublardan foydalanadi.  O’quv jarayonidagi    pedagogik texnologiya –
bu  aniq  ketma  –  ketlikdagi  yaxlit  jarayon  bo’lib,  u  talaba  (o’quvchi)larning
1
 I. Karimov-«Barkamol avlod orzusi» -T.1999-yil 88-bet 
15 ehtiyojidan  kelib  chiqqan  holda  bir  maqsadga  yo’naltirilgan,  oldindan  puxta
loyihalashtirilgan  va  kafolatlangan  natija  berishiga  qaratilgan  pedagogik
jarayondir. 
Uzluksiz geografik ta’lim milliy ta’lim tizimining barcha bosqichlarini o‘zida
qamrab  oluvchi  va  iyerarxik  pog‘ona  joylashtiruvchi  bilim  berishni  oddiydan
murakkab  tomonga  olib  boruvchi  kadrlar  tayyorlash  tuzilmasi  va  uning  faoliyat
ko‘rsatishi  mumkin.  Maktabgacha  ta’lim  muassasalarida  bolalar  ko‘ziga  yaqqol
tashlanayotgan  ularni  “Atrof-olamga  sayohat”  ruknida  bolalarga  ochiq  havoda
tanishtiruv  sohalarini  saoatlarini  o‘tkazish  va  rasmlar  chizdirish  tavsiya  etiladi.
Barchada  esa  bolalarga  ochiq  havoda  tanishtiruv  soatlarini  o‘tkazish  va  rasmlar
chizdirish  tavsiya  etiladi.  Geografiya  darslarni  о‘qitishda  avvaldan
takomillashtirilgan ta’lim metodlari: ogzaki bayon, suhbat, darslik va qо‘shimcha
adabiyotlar  bilan  ishlash,  kuzatish  va  tajriba,  amaliy  ishlar  va  shuning  bilan  bir
qatorda innovatsion texnologiyalardan tо‘g‘ri foydalana bilish- bu о‘quvchilarning
fikrlarni oydinlashtiradi, darsga jadalligini orttiradi.
Innovatsiya  –  bu  inglizcha  «yangilik  kiritish»  degan  tushuncha  bulib,
о‘qituvchi   tomonidan  geografiya  darsida  yangiliklar,  interfaol  metodlar  bilan
boyitilib, tuldirilib borilishi kerak.
Bu  metodlar  alohida  emas,  bir-birlari  bilan  bog‘lik  xolda  olib  borilishi
natijasida mavzuni tushuntirish vaqtida amalga oshirilib boriladi.
О‘qituvchi  tomonidan  klaster  (tarmoklar)  uslubi  har  bir  darsda  о‘quvchilar
bilan birgalikda aloqalarni kо‘rsatish uchun foydalanilsa, bu qulay va ihcham uslub
bо‘lib hisoblanadi.
Innovatsion texnologiyalardan «Skarabey», «Bumerang», «Veyer», «FSMU»
texnologiyalari  murakkab  kо‘rinishlari  bilan  ajralib  turadi.  Masalan,   FSMU
TEXNOLOGIYASI
Trening  haqida  tushuncha.  Ushbu  texnologiya  munozarali  masalalarni  hal
etishda,  baxs  –  munozaralar  о‘tkazishda  yoki  о‘quv  –  seminari  yakunida
(tinglovchilarning  о‘quv  –  seminari  haqidagi  fikrlarini  bilish  maqsadida)  yoki
о‘quv rejasi asosida biron bо‘lim о‘rganib bо‘lingach qо‘llanilishi mumkin, chunki
16 bu  texnologiya  tinglovchilarni  о‘z  fikrini  himoya  qilishga,  erkin  fikrlash  va  о‘z
fikrini  boshqalarga  о‘tkazishga,  ochiq  holda  bahslashishga,  shu  bilan  bir  qatorda
о‘quvchi  –  talabalarni,  о‘quv  jarayonida  egallagan  bilimlarini  tahlil  etishga,  qay
darajada  egallaganliklarini  baholashga  hamda  tinglovchilarni  bahslashish
madaniyatiga о‘rgatadi.
Maqsad.  Ushbu  texnologiya  tinglovchilarga  tarqatilgan  oddiy  qog‘ozga  о‘z
fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi
fikrlarni bayon etishga yordam beradi.
О‘tkazish texnologiyasi. Ushbu texnologiya bir necha bosqichda о‘tkaziladi:
1 – bo sqich:
 trener tinglovchilar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokama etilishi kerak
bо‘lgan muammoni yoki о‘rganilgan bо‘limni belgilab oladi;
 trener о‘quv mashg‘ulotida avval har bir tinglovchi yakka tartibda ishlashi,
keyin esa kichik guruhlarda ish olib borilishi va nihoyat dars oxirida jamoa bо‘lib
ishlanishi haqida tinglovchilarga ma’lumot beradi;
 mashg‘ulot davomida har bir tinglovchi о‘z fikrini erkin holda tо‘liq bayon
etishi mumkin ekanligini eslatib о‘tiladi.
2 – bos qich:
 har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan qog‘ozlar
tarqatiladi.:
F – fikringizni bayon eting.
S – fikringizni bayoniga sabab kо‘rsating.
M – kо‘rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring.
U – fikringizni umumlashtiring.
Har  bir  tinglovchi  yakka  tartibda  tarqatilgan  qog‘ozdagi  FSMUning  4
bosqichini о‘z fikrlarini yozma bayon etgan holda tо‘ldiradi.
3 – bosqich:
 har  bir  tinglovchi  о‘z  qog‘ozlarini  tо‘ldirib  bо‘lgach,  trener  ularni  kichik
guruhlarga  bо‘linishlarini  iltimos  qiladi  yoki  о‘zi  turdi  guruhlarga  bо‘lish
usullaridan foydalangan holda tinglovchilarni kichik guruhlarga bо‘lib yuboradi;
17  trener  har  bir  guruhga  FSMU  texnologiyasining  4  bosqichi  yozilgan  katta
formatdagi qog‘ozlarni tarqatadi;
 trener  kichik  guruhlarga  har  birlari  yozgan  qog‘ozlardagi  fikr  va  dalillarni
katta formatda umumlashtirgan holda 4 bosqich bо‘yicha yozishlarini taklif etadi.
4 – bosqich:
 kichik  guruhlarda  avval  har  bir  tinglovchi  о‘zi  yozgan  har  bir  bosqichdagi
fikrlari bilan guruh a’zolarini tanishtirib о‘tadi. Guruh a’zolarining barcha fikrlari
о‘rganilgach, kichik guruh a’zolari ularni umumlashtirishga kirishadi;
 guruh a’zolari FSMUning 4 bosqichini har biri bо‘yicha umumlashtirib, uni
himoya qilishga tayyorgarlik kо‘radilar;
 fikrlarni  umumlashtirish  vaqtida  har  bir  tinglovchi  о‘z  fikrlarini  himoya
etishi, isbotlashi mumkin.
5 – bosqich:
 kichik  guruhlar  umumlashtirilgan  fikrlarini  himoya  qiladilar:  guruh  vakili
har  bir  bosqichni  alohida  о‘qiydi  (iloji  boricha  izoh  bermagan  holda).  Ba’zi
bо‘limlarni  isbotlashi,  ya’ni  guruhning  aynan  nima  uchun  shu  fikrga  kelganini
aytib о‘tishi mumkin.
6 – bosqich:
 trener  mashg‘ulotga  yakun  yasaydi,  bildirilgan  fikrlarga  о‘z  munosabatini
bildiradi;
 quyidagi savollar bilan tinglovchilarga murojaat qiladi:
 ushbu trening yordamida nimalarni bilib oldingiz va nimalarni о‘rgandingiz?
 ushbu texnologiyani о‘quv jarayonida qо‘llanilishi qanday samara berdi?
 ushbu  texnologiyani  qо‘llanilishi  о‘quvchi  –  talabalarda  qanday  xislatlarni
tarbiyalaydi, nimalarni shakllantiradi, ularning qanday fazilatlarini rivojlantiradi?
 ushbu  texnologiyaning  о‘quv  jarayonining  qaysi  bosqichida  qо‘llanilgani
ma’qul va nima uchun?
 ushbu  texnologiyani  dars  jarayonida  qо‘llanilishi  о‘quvchi  –  talabalarga
nima beradi va nimaga о‘rgatadi?
18  ushbu  texnologiyani  yana  qanday  tartibda  yoki  qanday  shaklda  о‘tkazish
mumkin?
 ushbu treningda trenerning asosiy vazifasi nimadan iborat?
Izoh:  yuqorida keltirilgan savollar har bir treningning mazmuni, maqsadidan
kelib chiqib trener tomonidan tinglovchilarga yoki о‘quvchi – talabalarga berilishi
mumkin.
   Tarqatma materialning taxminiy nusxasi:
« FSMU »
F-fikrni bayonlash 
S- sababini k о ‘ rsatish (fikrning) 
M-misol (misol bilan tushuntirish) 
U- umumlashtirish (fikrni)
 “Bumerang”  texnikasi  –  о‘quvchi  –  talabalarni  dars  jarayonida,  darsdan
tashqarida  turli  adabiyotlar,  matnlar  bilan  ishlash,  о‘rganilgan  materialni  yodida
saqlab qolish, sо‘zlab bera olish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars
davomida barcha о‘quvchi – talabalarni baholay olishga qaratilgan.
“Bumerang” texnologiyasi.
Mazkur  texnologiya  bir  mashg‘ulot  davomida  о‘quv  materialini  chuqur  va
yaxlit holatda о‘rganish, ijodiy tushunib yetish, erkin egallashga yо‘naltirilgan. U
turli mazmun va xarakterga (muammoli, munozarali, turli mazmunli) ega bо‘lgan
mavzularni о‘rganishga yaroqli bо‘lib, о‘z ichiga og‘zaki va yozma ish shakllarini
qamrab  oladi  hamda  bir  mashg‘ulot  davomida  har  bir  ishtirokchining  turli
topshiriqlarni  bajarishi,  navbat  bilan  о‘quvchi  yoki  о‘qituvchi  rolida  bо‘lishi,
kerakli ballni tо‘plashga imkoniyat beradi.
“Bumerang”  texnologiyasi  tanqidiy  fikrlash,  mantiqni  shakllantirishga
imkoniyat  yaratadi,  xotirani,  g‘oyalarni,  fikrlarni,  dalillarni  yozma  va  og‘zaki
shakllarda bayon qilish kо‘nikmalarini rivojlantiradi.
Ta’lim  bilan  bir  qatorda  mazkur  metod  tarbiyaviy  xarakterdagi  qator
vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:
 jamoa bilan ishlash mahorati;
19  muomala l ik;
 xushfe’llik;
 kо‘nikuvchanlik;
 о‘zgalar fikriga xurmat;
 faollik;
 rahbarlik sifatlarini shakllantirish;
 ishga ijodiy yondoshish;
 о‘z faoliyatining samarali bо‘lishiga qiziqish;
 о‘zini holis baholash;
II.2. Geografiya darsida о‘quv sayri va uni tashkil qilish asosida
o’qitish
Darslik  о‘quvchilar  uchun  asosiy  qо‘llanma,  ular  oladigan  bilimlarning  eng
muhim  manbaidir.  О‘quvchilarni  kitobdan  foydalanishga  о‘rgatish  maktab
geografiyasi oldiga qо‘yilgan eng muhim vazifalardan biridir. О‘quvchilar darslik
bilan  о‘qituvchi  rahbarligida   ishlaydilar.  О‘qituvchi  о‘quvchilarni   darslik  bilan
о‘quv  yilining  boshida  tanishtiradi.  О‘qituvchi  darslikning  kartalari,  sxemallari,
20 jadvallari,  profillari,  rasmlari,  ilovalari,  savollari  topshiriqlari   va  ularning
ahamiyatini  tushuntirib,  topshiriqlari  va  ularning  ahamiyatini  tushuntirib,  darslik
bilan  ishlash  yо‘llari  haqida  umumiy  kо‘rsatma  beradi.  Dasturga   muvofiq
ravishda,  shuningdek  darslik  yordamida  о‘quvchilarning  sinfda  va  uyda  bilim
faoliyatini  faollashtirishga  e’tibor  berilgan.  Yangi  ilmiy  tushuntirishlar  kiritish,
ishlab  chiqarishning   rivojlanishi,  joylashish  qonuniyatlari  muhim  iqtisodiy  –
geografikfaktlar  misolida  tushuntirish,  о‘quvchilarni  fan  usullari  bilan  tanishtirib
maktab iqtisodiy geografiyasi ilmiy saviyasini oshirishning eng muhim yо‘llaridir.
Darslik karta- sxema,  diagramma, grafik, rasm va jadval  kabi illyustratsiya
materiallariga boy. Ular darslik mazmunining tarkibiy bо‘lagi bо‘lib, о‘quvchining
obyekt  va  jarayonlarga  doir  tasavvurlarini  muayanlashtirish,  ularning  bilim
faoliyatini   faollashtirish,  mantiqiy  tafakkurini  tarbiyalash  vositasi  bо‘lib  xizmat
qiladi.  Illyustratsiya  materiallaridan  foydalanishga  о‘qituvchining  vazifasi
о‘quvchilarga  muayyan  tasavvur   yoki  tushuncha  hosil  qilish  bilan  birga
illyustratsiya faktlarni tahlil etishga taqqoslay olish usullarini о‘rgatishdan iborat.
Ishlab chiqarish jarayoni xususan turli tarmoqlarning aloqadorligini aks etgan
rasm  va  sxemalarga  alohida  ahamiyat  berish   zarur.  Ularni  tahlil  etish  geografik
tasavvur va tushunchalarni muayyanlashtiradi.
О‘zbekiston sanoatining tarkibi va qishloq xо‘jaligiga yaroqli yerlar tarkibiga
doir  diagrammalardan  ayrim  tarmoqlarning  rivojlanish  dinamikasining  tushunish
mumkin.
Darslikdagi karta-sxema darsda ham, uy topshirig‘ini bajarishda ham muhim
rol о‘ynaydi. Ular xalq  xо‘jaligining muayyan sohasigina bag‘ishlangan mavzuli
karta-sxemalardan,  viloyatlar  iqtisodi  aks  etitirgan  majmuali  karta-sxemalardan
iboratdir.  Karta  sxema  bilan  ishlash  о‘quvchilarga  karta  bilan  ishlash  malakasini
takomillashtiradi.  Illyustratsiya  materiallaridan  qay  о‘rinda,  qay  holda,
foydalanishni bilmoqchi bо‘lgan о‘qituvchiga darslik muayyan  yо‘llanma beradi.
Chunonchi, matn orasida berilgan “diagrammaga qarang”, “jadvalga qarang” kabi
topshiriqlar  hamda  har  bir  mavzu  oxiridagi  savol  topshiriqlar  ana  shunday
funksiyani bajaradi.
21 Darslik  ilovasidagi  jadvallarda  xilma-xil  mazmundagi  statistik  ma’lumotlar
berilgan.  Bu  ma’lumotlar  Respublika  va  alohida  viloyatlar  halq  xо‘jaligining
tarkibi va rivojlanishiga doir tasavvur va tushunchalar shakllanishiga xizmat etishi
lozim.
 Agar  о‘quvchi   kartaga  qarab  fikr  yurita  olsa  u  egallagan  bilim  yanada
mustahkamlanadi.
О‘zbekiston iqtisodiy geografiyasini о‘rganish jarayonida iqtisodiy- geografik
obyektlarni kuzatish maqsadida о‘quv ekskursiyalari о‘tkaziladi. Ekskursiya sanoat
obyektiga  va  qishloq  xо‘jalik  ishlab  chiqarishga  tashkil  etiladi.  Dasturda
ekskursiya uchun maxsus soat ajratilgan emas. О‘quv ekskursiyani о‘tkazish uchun
5-6  soat  vaqt  kerak  bо‘ladi.  О‘quv  rejasiga  ekskursiyaga  aloxida  vaqt  ajratilgan
taqdirda  ham,  uni  dars  jadvalida  kо‘rsatilgan  muddatda  о‘tkazib  bо‘lmaydi.
Shuning  uchun  о‘quv  ekskursiyalari  dasturdagi  tegishli  mavzuni  о‘rganishdan
oldin yoki mavzu о‘rganib bо‘lingandan sо‘ng о‘tkazilishi mumkin.
Ammo ekskursiya respublika ishlab chiqarish majmuasiga yetakchi tarmoqqa
qarashli  korxonalarda  о‘tkazilish  shart.  Qishloq  maktablarida  sanoat  obyektiga
ekskursiya   о‘tkazish  imkoniyati  yо‘q  desa  ham  bо‘ladi.  Ammo,  stansiya  yoki
gidrouzel,  muhim  transport  tuguni,  mashina  –  transport  parki  kabi  obyektlardan
birontasi  bо‘lishi  mumkin.  Agrosanoat  birlashmasiga  ekskursiya  о‘tkazish
imkoniyati  topilsa,  kо‘ngildagidek,  ish  bо‘ladi.  Chunki  agrosanoat  birlashmasi
qishloq  xо‘jalik  ishlab  chiqarish  bilan  sanoatning  о‘zaro  bog‘liqligini  yaqoll
ifodalaydi.  Ekskursiya  о‘tkazishdan  oldin  unga  о‘qituvchi  va  о‘quvchilar  yaxshi
tayyorgarlik  kо‘rishlari  kerak.  Har  qanday  korxonaga  uyushtirilgan  ekskursiya
iqtisodiy  geografik  mazmundan  kо‘ra  kо‘proq  ishlab  chiqarish  texnologiyasini
tushunishga   xizmat  qiladi.  Ekskursiyadan  kо‘zlangan  maqsad,  darslikdan
о‘rganilgan nazariy masalalarni amalda kо‘rsatishdan iborat. 
Qishloq xо‘jalik ishlab chiqarishga uyushtiriladigan ekskursiya asosan jamoa,
shirkat,  aksiyadorlik,  ferma,  fermer  xо‘jaligi  kabilarga   о‘tkazish  maqsadga
muvofiqdir.  
22 Mustaqil  ishlarning  turi  har  bir  darsning  mazmuni,  didaktik  maqsadi,
о‘quvchilarning yoshi va saviyasiga muvofiq belgilanadi. О‘zbekiston iqtisodiy va
ijtimoiy  geografiyasida  о‘quvchilar  darsda  va  uyda  bajaradigan  musaqil  ishlar
respublika  iqtisodiy  geografiyasiga  materiallarini  ongli  о‘zlashtirishga,  orttirilgan
malaka  va  kо‘nikmalarni  mustahkamlashga  qaratiladi.  Mustaqil  ishlar
о‘quvchilarni  mustaqil  xulosa  chiqarishga  fakt  va  xodisalarni  umumlashtirishga,
raqamlar,  kartografik,  materiallar  bilan  ishlashga  qancha  kо‘p  da’vat  etsa,
о‘quvchilar faktik materialni shuncha ongli о‘zlashtiradilar, binobarin, о‘rganilgan
bilim  mustahkam  bо‘ladi.  Eng  muhim  о‘quvchilarda  mustaqil  bilim  olish
kо‘nikmasi  tarkib  topadi.  Mustaqil  ishlash  о‘quvchilarni  tez  toliqtirmaydi.  Kishi
olgan bilimini muayyan malaka va kо‘nikmasiz amalda tadbiq qilish qiyin. Biron
qoidani,  yoki  biron  qonuniyatni  aytish  bilan  uni  turmushda  qо‘llash  orasida
muyayan malaka va kо‘nikma zarur. Malaka va kо‘nikma tarkib topishi uchun turli
mazmundagi amaliy ishlar о‘tkazish kerak. Mustaqil ishlar har qancha ahamiyatga
ega bо‘lmasin uni mezonga rioya qilmoq lozim. О‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy
geografiyasidan  mustaqil  ishlar  mezonini  belgilashda   dastur  talabidagi   darslik
asos bо‘ladi. Lekin bunda har qaysi о‘quvchining saviyasi, xususan geografiyadan
bilim  darajasi  inobatga   olinadi.  Bu  fanni  о‘rganish  yuzasidan  о‘quvchilarning
mustaqil ishlarni tashkil etish uchun alohida imkoniyatlar mavjud. Darslikda о‘quv
materialining о‘lkashunoslik tamoyiliga muvofiq berilgani, fakt va hodisalarini bir-
biriga  solishtirib  va  umumlashtirishga  da’vat  etuvchi  savol  va  topshiriqlar  zarur
miqdorda,  о‘z  о‘rnida  berilganligini  ham  mustaqil  ishlar  alohida  qulayliklar
yaratadi.
Darsda bajariladigan ishlar quyidagilardan iborat.
A)  о‘quv  materialini  о‘quvchilar  mustaqil  о‘rganib,muayyan  xulosa
chiqarishlariga undovchi savollar
B) ilgari olingan bilimlarni о‘rganilayotgan materila bilan taqqoslash
V) darslikning illyustratsiya materiali bilan ishlash,
G) diagramma, jadval tuzish,
D) darslikdagi savol va topshiriqlarga javob tayyorlash,
23 YE) jadval ma’lumotlari bilan ishlash,
J) yozuvsiz karta tо‘ldirish,
Mustaqil  ishlar  oddiydan  asta-sekin  murakkablashtirilib  boriladi.  mustaqil
ishlarning murakkablashtirib borilishini M.K Kovalevskaya 3 bosqichga bо‘lgan.
1. Yangi fakt va hodisalarni izlashni talab etuvchi nisbatan yengil topshiriqlar.
Bular  “Qayerda?”  “qay  vaqtda”,  “Qancha?”  degan  savollarga  javob   beruvchi
topshiriqlarni  о‘z  ichiga  oladi.  Masalan,  “О‘zbekistonning  qayerlarida  rangli
metall rudalari joylashganligini aniqlang”, “О‘zbekistonning qayerlarida yirik GES
lar va GRESlar qurilgan?”.
2. geografik hodislarning sabab – oqibatlarini  belgilash  va tushuntirish talab
qiluvchi  nisbatan  murakkab  topshiriqlar.  Topshiriqlarni  berishda  “Tushuntiring”
Isbotlang” degan talablar va “nima uchun”, “ Qanday qilib”, “Nega” degan savolar
quyiladi.
Masalan,  “nima  uchun  dengizda  tashilgan  yuklar  arzon  tushadi”  tushintiring
yoki  “о‘zbekistonning  iqlim  sharoiti  dehqonchilikning  ixtisoslashuviga  qanday
ta’sir etadi?”
3.  fakt  va  hodisalarni  umumlashtirishni  talab  etuvchi  nazariy  yо‘nalishdagi
muhim va qiyin topshiriqlar. Bunday topshiriqlar umumiy tushuncha, qonuniyatlar
va  ish  usullarini  tushuntirishni  nazarda  tutadi.  Masalan,  “Tabiiy  resurslarga
xо‘jalik  nuqtai  nazardan  baho  berish  nima,  turli  xо‘jalik  tarmoqlarini  belgilovchi
mayeyor  nimadan  iborat”  yoki  qanday  omillar  hududiy  ixtisoslashtrishni
belgilaydi.
Ayrim  mavzularni  о‘tishda  mustaqil  ishlarni  quyidagicha  tashkil  qilish
mumkin.  О‘zbekistonning  yozuvsiz  kartasida  paxta  tozalash  zavodi  bilan  kanop
zavodlarini  belilab  qо‘ying?  Qishloq  xо‘jaligi  geografisi  mavzusini  о‘rganishda
mustaqil  ishni  dastlab  matn  oldidan  berilgan  savollarga  javob  tayyorlashdan
boshlash kerak. Bu savollar quyidagilardan iborat.
1. Qishloq  xо‘jaligi  qanday  hususiyatlariga  kо‘ra  sanoatdan  farq
qiladi?
2. Qishloq xо‘jaligi qanday tarmoqlardan iborat?
24 3. Siz  yashab  turgan  rayonda  qishloq  xо‘jaligining  qaysi  tarmoqlari
rivojlangan.
4. Paxtaning asl vatani qayer?
5. Paxtadan qanday mahsulotlar olinishini eslang?
Darslik  bilan  ishlashdan  tashqari,  о‘quvchilarni  adabiyotlar  bilan
ishlashga  qiziqtirish,  undan  zarur  geografik  ma’lumotlarni  topa  olishga
о‘rgatish  lozim.  О‘quvchilarni  qо‘shimcha  adabiyotlar  bilan  ishlashga
qiziqtirish uchun о‘qituvchi ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlardan qiziq
faktlar,  ajoyib  о‘simliklar  yoki  xayvonlar  haqida,  aholining  urf-odatlari
haqida sо‘zlab berishi kerak. Qо‘shimcha adabiyotlar yuzasidan beriladigan
topshiriqlar bir yoki necha о‘quvchiga topshirilishi mumkin.
25 Xulosa
Kurs ishida  O‘zbekiston geografiyasini ta’lim –tarbiyaviy vazifalari,  ta’limda
innovatsion  texnologiyalarning  o‘rni,  xususan,  geografiya  ta’limida  yangi
pedagogika texnologiya, geografiya ta’limini amalga oshirishda interfaol usullarda
foydalanish,  geografiya  fanini  o‘qitishda  texnika  vositalaridan  foydalanish
masalalari  yoritildi.  Ma’lumki,  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalaridan  dars
jarayonida  samarali  va  o‘z  o‘rnida  foydalanilganda  ku`tilgan  natijalarni  beradi.
O‘quvchi  tasavvurini  kengaytirib,  ilm  egallashga  bo‘lgan  rag‘batini  kuchaytiradi.
Bunda  shubhasiz,  pedagogik  salohiyati,  bilimi  va  tajribasi,  muhim  ahamiyat  kasb
etadi.  Demak,  dars  zamonaviy  texnologiyalar  asosida  tashkil  etilar  ekan,  ilm-fan
yutuqlarining barcha imkoniyatlarini o‘zida qamrab olishi o‘quvchilarning qiziqish va
qobiliyatlariga mos kelishi aniq begilangan maqsadlarga xizmat qilishi talab etiladi. 
Pedagogik  texnologiya,  innovatsion  texnologiya,  interfaol  usullardan
foydalangan darsning samaradorligini oshishi o‘quvchilarga bilim va ko‘nikmalarning
shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi bayon qilindi. Pedagogik texnologiya,
innovatsion texnologiyalardan va interfaol tushunchalari yaratildi. 
Kurs ishida maktab  darsligi bilan ishlash, ta’lim jarayonida sinfda va sinfdan
tashqari  bajariladigan  ishlar,  innovatsion  ta’lim  texnologiyalari  asosida  o’qitish,
geografiyada  o‘quv  sayri  va  uni  tashkil  qilish  mavzulari  yoritilib,  o’quvchilarga
geografiyasi  haqidagi  bilim  va  ko’nikmalarni  berish  davomida  vatanparvarlik  va
vatanga  mehr  hamda  g’urur  hissini  shakllantirishni  o’z  oldimizga  maqsad  qilgan
edik. 
Xulosa  qilib  aytadigan  bo‘lsak,  innovatsion  ta’lim  texnologiyalaridan
foydalangan  holda  dunyoviy  bilimlar  va  mahalliy  ma’lumotlardan  foydalanib
geografiya darslarini tashkil etish barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga
egadir. 
Yuqoridagilarni  tahlil  qilgan  ta’lim  ustuvorligini  ta’minlashda  quyidagilarni
tavsiya etamiz:
 Yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish;
26  O’zbekiston transport geografiyasini o’rgatishda mahalliy materiallardan
to’liq foydalanishni ta’minlash;
 Muammoli ma’ruzalar o‘qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil
etish;
 Zamonaviy  pedagogik  texnologiyalardan  va  multimediya  qo‘llanmalardan
foydalanish;
 Talabchanlik tinglovchilar bilan individual ishlash ijodkorlikka undash;
 Erkin muloqot yuritishga ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ilmiy izlanishga talab
qilish va boshqa tadbirlar ta’lim ustuvorligini ta’minlaydi;
 O‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini amalga joriy qilish.
27 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Kalonov B.H.,  Mamatov A.M.  Ommabop geografi ya . "Zar qalam" 
2006 , Toshkent.
2. Qorayev S.  Toponimika  "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati 
nashriyoti" 2006. 
3. Husanov I., Jumayev X. Maktab geografiya darslarida noan’anaviy 
o‘quv usullaridan foydalanish.
4. “Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika 
ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may 2010.
5. U zluksiz ta'lim. Ilmiy-uslubiy jurnal. 2008. №2 
6. Musayev P., Qurbonniyozov R.  "Geografik o'yinlar" Toshkent. 
O'qituvchi-1979.
7. Muqimova X. Zamonaviy geografiya darsi-standart talabdagi 
meyordan ortiq ko‘rsatkichga erishish omili.
8. “Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika 
ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may 2010.
9. Majidova N.,  Alimova A.  Innovatsiya-ta’lim tizimida. 
10. Safarov L.S. Zamonaviy axborot texnologiyalari barkamol avlodni 
tarbiyalashning muhim omili.
11. “Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika 
ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may 2010.
28