“Iqtisodiyot” ta’lim yo’nalishi bo’yicha tanishuv amaliyot hisoboti

O ’ ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ’ RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“IQTISODIYOT, BOSHQARUV, SOLIQLAR VA
SUG’URTA” KAFEDRASI
“IQTISODIYOT” TA’LIM YO’NALISHI BO’YICHA
TANISHUV AMALIYOT
HISOBOTI
    
Tayyorladi:  ___________ talabasi Kafedra tomonidan ro’yxatga 
______________________________ olingan tartib raqami № _____
Amaliyot rahbari:_______________ “___”_________2022yil______
(imzo) 
Hisobot himoyaga tavsiya Hisobot bahosi________ball
qilindi (qilinmadi) Komissiya a’zolari:
Sana “___”______202_y. _________________________
Rahbar imzosi:______________ _________________________
_________________________
Toshkent Reja:
Kirish.
1. Zafarobod Bunyodkor biznesi Moliya bo’limi tasnifi hamda tashkiliy 
tuzilmasi bilan tanishish.
2. Zafarobod Bunyodkor biznesi Moliya bo’limining bugalteriya faoliyatini 
tartibga soluvchi me’yoriy-huquqiy hujjatlarni o’rganish.
3. Zafarobod Bunyodkor biznesi Moliya bo’limining xodimlar tarkibi va soni.
4. Zafarobod Bunyodkor biznesi Moliya bo’limi ish faoliyatida 
qo’llanilayotgan dasturiy ta’minotlar bilan tanishish va o’rganish.
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. Kirish.
So nggi yillarda respublika iqtisodiyotida davlatning roli va ishtirokini qisqartirish,ʻ
iqtisodiyot  tarmoqlarini  boshqarishga  bozor  prinsiplari  va  mexanizmlarini  keng  joriy
qilish,  shuningdek,  aholi  farovonligi  va  turmush  darajasini  oshirish  bo yicha  aniq	
ʻ
maqsadga yo naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.	
ʻ
Shu bilan birga, iqtisodiyot organlarining amaldagi tuzilmasi, ularning ishini tashkil
qilish prinsip va usullari iqtisodiyotni boshqarishning zamonaviy talablariga, shuningdek,
iqtisodiyot tarmoqlaridagi tuzilmaviy o zgartirishlarga javob bermaydi.	
ʻ
Xususan,  iqtisodiyotning  o zgarishi  sharoitida  mamlakatni  ijtimoiy-iqtisodiy	
ʻ
rivojlantirishning  asoslangan  maqsadli  yo nalishlarini  (indikatorlarini)  shakllantirish,	
ʻ
shuningdek,  mavjud  ichki  va  tashqi  omillarni  hamda  islohotlarning  strategik  ustuvor
yo nalishlarini hisobga olgan holda iqtisodiy o sishning yangi manbalarini aniqlash tizimi	
ʻ ʻ
mavjud emas.
Iqtisodiyotning  hududiy  va  tarmoq  taraqqiyoti,  shu  jumladan,  urbanizatsiya
salohiyatini  amalga  oshirish  orqali  mutanosiblikni  ta minlash  uchun  ishlab  chiqarish	
ʼ
kuchlarini joylashtirish borasidagi ishlarni muvofiqlashtirish tizimi kerakli darajada yo lga	
ʻ
qo yilmagan.	
ʻ
Bozor  tamoyillarini  keng  joriy  etish,  mahalliy  ishlab  chiqarishni  diversifikatsiya  qilish,
bozorni  raqobatbardosh  tovarlar  bilan  to ldirish  va  ularni  tashqi  bozorlarga  yo naltirish	
ʻ ʻ
hajmlarini oshirish bo yicha zarur tadbirlar ishlab chiqilmayapti.	
ʻ
Natijada,  barqaror  ishchi  o rinlari  yaratish  darajasi  pastligicha  saqlanib	
ʻ
qolayotganligi  aholini,  ayniqsa,  qishloq  aholisini  barqaror  daromad  manbai  bilan
ta minlash imkonini bermaydi va sifatli inson kapitalini rivojlantirishga to sqinlik qiladi.	
ʼ ʻ
Mamalakatimizning  iqitisodiyotni  rivojlantirishda  O'zbek  modeli  ijtimoiy-iqtisodiy
salohiyatini, xalqimiz davlatchiligi tarixini, milliy diniy qadriyatlar va jahon
tajribasini  hisobga  olgan  holda  ishlab  chiqilgani  qayd  etildi.  Iqtisodiyotning  siyosatdan
ustunligi,  davlatning  bosh  islohotchi  ahamiyati,  qonun  ustuvorligi  kuchli  ijtimoiy
siyosat,bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish mashhur beshta tamoyilga tayangan
ushbu  model  bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan  huquqiy  demokratik  davlat  qurish strategiyasi  sifatida  istiqlol  yillarida  barcha  amaliy  ishlarning  ishonchli  poydevori,
taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi.
Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan O'zbekiston
Respublikasini  2017-2021  yillarda  beshta  ustuvor  "Harakatlar  strategiyasi"  O'zbekiston
xalqi farovonligi va davlatimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlash yo'lida yangi taraqqiyot
bosqichida  Respublikamizda  amalga  oshirilayotgan  islohotlarni  davom  ettirmoqda.
Mustaqillikka  erishganimizdan  to  hozirgi  kunga  qadar  yuqoridagi  ikkita  tamoyilga
tayangan  holda  iqtisodiyotni  rivojlantirib,  xalq  farovonligini  ta'minlab  kelinmoqda.
Jaxondagi  innovatsion  iqtisodiyotning  rivojlanishi  bugungi  kunlarda  sur'atlar  bilan
namoyon  bo'lmoqda.  Innovatsion  iqtisodiyotning  dinamik  rivojlanish  tendentsiyasi
iste'molchilar  talabini  to'liqroq  qondirish  va  iqtisodiyotning  zamonaviy  tarmoqlarida
mehnat unumdorligini yuqori darajada oshirish imkonini beradi.
Respublikamiz  iqtisodiyotini  samarali  rivojlantirishda  uning  an'anaviy  resurslarga
asoslangan  modelining  muhim  muqobil  varianti  sifatida  texnika  va  texnologiyalar,  ilm-
fanning  oxirigi  natijalari  hamda  yaxlit  holda  jamiyat  hayotini  uzluksiz  yuksalishini
ta'minlash  maqsadida  inson  kapitalidan  samarali  foydalanishga  yo'naltirilgan  innovatsion
rivojlanish  strategiyasiga  o'tish  alohida  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Zamonaviy  axborot
texnolggiyalar  innovatsion  va  integratsion  ijtimoiy  iqtisodiyotga  -  egiluvchan,  dinamik,
samarali,  doimiy  yangilanib  turadigan,  yangicha  mazmun  va  ko'rinishga  ega  bo'lgan
innovatsion rivojlanish strategiyasi mos keladi. Sanoat tarmoqlarini, xususan, zamonaviy
tarmoqlarni  innovatsion  va  integratsion  rivojlantirishga  ham  tegishlidir.
Iqtisodiyotimizning  raqobatdoshligini  ta'minlanilishi  xozirgi  kungdagi  yurtimizning
barqaror  rivojlantirishning  asosiy  dolzarb  masalaridan  biri.  Milliy  ijtimoiy  va  iqtisodiy
izchil  ravishda  isloh  qilish  maqsadida  tarkibiy  jihatdan  o'zgartirish  va  diversifikatsiya
qilishni  chuqurlashtirish,  innovatsion  va  integratsion  va  yuqori  texnologiyalarga
asoslangan yangi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini
ta'minlash,  faoliyat  ko'rsatayotgan  quvvatlarni  modernizatsiya  qilish  va  innovatsion
integratsion zamonaviy texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish orqaligina ta'minlanishi
mumkinligini  janoxdagi  ko'zga  ko'ringan  assosiy  va  yetakchi  davlatlar  tajribasi  ko'rsatib
turibdi.  Jahon  bozorida  narxi  va  sifati  bo'yicha  raqobatdosh  mahsulotlar  ishlab  chiqarish
zarur. Xozirda milliy sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va uning
zamonaviy  tarmoqlarini  modernizatsiyalash  jarayoni  uning  sub'ektlari  iqtisodiy faoliyatining moddiy-texnika bazasini rivojlanish darajasiga bog'liqdir, chunki korxonalar
resurs  salohiyatidan  samarali  foydalanish  iqtisodiy  o'sishni  ta'minlash  va  barqarorlikka
erishishning shart-sharoiti va asosiy omili hisoblanadi. 
Iqtisodiyotni  erkinlashtirish  va  bozor  mexanizmlarini  keng  joriy  qilish
tamoyillariga asoslangan islohotlarning yangi bosqichida davlatning iqtisodiyotdagi rolini
kamaytirish va xususiy sektorning ishtirokini kengaytirish bo’yicha navbatdagi ishlarning
natijadorligini  oshirish  bugungi  kunda  iqtisodiyotni  boshqarishning  aniq,  shaffof  va
natijaga yo’naltirilgan mexanizmini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.
Shu  bilan  birga,  hududlarda  aholining  turmush  darajasi  va  sifatini  yaxshilash,
xususan kambag’allikni qisqartirish vazifalari ko’p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq
va  sohalarining  raqobatbardoshligini  oshirish  hamda  tadbirkorlikni  rivojlantirish  uchun
fundamental  sharoitlarni  yaratib  berish  hisobiga  yangi  va  barqaror  ish  o’rinlarini  tashkil
etish bilan bevosita bog’liqdir. 
Iqtisodiyotni  yanada  rivojlantirish  va  liberallashtirishga  yo’naltirilgan
makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o’sish sur’atlarini saqlab
qolish,  milliy  iqtisodiyotning  raqobatbardoshligini  oshirish,  qishloq  xo’jaligini
modernizatsiya  qilish  va  jadal  rivojlantirish,  iqtisodiyotda  davlat  ishtirokini  kamaytirish
bo’yicha  institutsional  va  tarkibiy  islohotlarni  davom  ettirish,  xususiy  mulk  huquqini
himoya  qilish  va  uning  ustuvor  mavqeini  yanada  kuchaytirish,  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik  rivojini  rag’batlantirish,  hududlar,  tuman  va  shaharlarni  kompleks  va
mutanosib  holda  ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiy  ettirish,  investitsiyaviy  muhitni  yaxshilash
orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb
etishdir. Zafarobod Bunyodkor biznesi Moliya bo’limi tasnifi hamda tashkiliy tuzilmasi
bilan tanishish. 
Respublika  moliya  organlari  faoliyatini  tubdan  takomillashtirish,  O’zbekiston
Respublikasi Moliya vazirligining soliq-budjet siyosatiga qat’iy rioya etilishini ta’minlash,
iqtisodiyotning  real  sektori  tarmoqlarini  hamda  ijtimoiy  sohani  barqaror,  mutanosib  va
jadal  rivojlantirish,  mahalliy  budjetlarning  daromad  bazasini  mustahkamlash,  budjet
mablag’laridan samarali foydalanishga yo’naltirilgan vazifalari, funksiyalari, ish shakllari
va  uslublarini  qayta  ko’rib  chiqish  maqsadida,  tuman  va  shahar  bo’linmalarning
faoliyatining ustuvor vazifalari aniq ko’rsatib berilgan.
Zafarobod  Bunyodkor  biznesi bo’limi  -  iqtisodiy  o’sishning  barqaror  yuqori
sur’atlarini,  iqtisodiyot  va  ijtimoiy  sohaning  moliyaviy  mutanosibligini  ta’minlashda,
davlatning  ijtimoiy  majburiyatlarini  to’liq  va  o’z  vaqtida  bajarishda,  yirik  investitsiya
loyihalarini  moliyalashtirish  va  mamlakatning  mudofaa  qobiliyatini  mustahkamlashda
moliya organlarining rolini oshirishga yo’naltirilgan yagona davlat soliq-budjet siyosatini
amalga oshirish;
iqtisodiyot  va  aholiga  soliq  yukini  kamaytirish,  ishlab  chiqarish  samaradorligini
ta’minlash,  mineral-xomashyo,  er-suv  hamda  boshqa  resurslar  va  uskunalardan  oqilona
foydalanishda  soliq  hamda  boshqa  majburiy  to’lovlarning  rag’batlantiruvchi  rolini
kuchaytirish  yo’li  bilan  soliq  tizimini  izchil  takomillashtirib  borish,  soliq
ma’muriyatchiligi  samaradorligini  oshirish,  soliqlar  hamda  boshqa  majburiy  to’lovlarni
hisoblash  va  to’lash  tartibini  soddalashtirish,  shuningdek,  soliqlar  va  boshqa  majburiy
to’lovlarning  to’liq  yig’ilishini  ta’minlash  maqsadida  ularning  stavkalarini
optimallashtirish;
budjetlararo  munosabatlarni  tubdan  takomillashtirish,  shahar  mahalliy
budjetlarining  daromad  bazasini  barcha  choralar  bilan  kengaytirish,  shaharni
subvensiyadan chiqarib, ularning mutanosibligi va o’zini o’zi qoplay olishini ta’minlash,
shahar  hokimligo  bilan  birgalikda  shahrini  kompleks  va  intensiv  rivojlantirish  asosida
Davlat  budjetiga  qo’shimcha  manbalar  jalb  etish  yuzasidan  tizimli  ishlarni  amalga
oshirish, tabiiy va iqtisodiy salohiyatdan yanada to’liq va samarali foydalanish, hududlar
iqtisodiyotini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash; moliyaviy resurslarni iqtisodiy taraqqiyotning eng ustuvor yo’nalishlariga, ijtimoiy
sohani, ayniqsa qishloq joylarida, jadal rivojlantirishga, maqsadli investitsiya dasturlarini
moliyalashtirishga,  belgilangan  me’yorlarga  muvofiq  ularni  real  moliyalashtirish
manbalari  bilan  mustahkamlashga,  ushbu  asosda  kreditorlik  va  debitorlik  qarzlarini
kamaytirishga jamlash;
iqtisodiyot bazaviy tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash borasidagi
ishlarni  muvofiqlashtirish,  qishloq  xo’jaligini  moliyaviy  qo’llab-quvvatlashning  samarali
usul  va  mexanizmlarini  joriy  etish,  tovarlar  va  xizmatlarning  ayrim  turlariga  narx  va
tariflar belgilash tartibini takomillashtirish hamda to’lov intizomini mustahkamlash;
budjet  tizimidagi  budjet  mablag’laridan  maqsadli  hamda  oqilona  foydalanish
ustidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish, qat’iy iqtisod qilish, ishlab chiqarish
va  muomala  xarajatlarini  kamaytirish,  nobudgarchilik  va  talon-torojlikni,  maqsadga
nomuvofiq  chiqimlarni  tugatish  yuzasidan  idoralar,  xo’jalik  subyektlari,  mahalliy  davlat
hokimiyati organlari bilan birgalikda keng qamrovli profilaktika ishlarini olib borish;
 davlatning  valyuta  resurslarini  ko’paytirish  va  ulardan  samarali  foydalanish
bo’yicha takliflar ishlab chiqish;
fuqarolarning pensiya ta’minoti sohasida davlat siyosatining asosiy yo’nalishlarini
ishlab  chiqish,  Moliya  vazirligi  huzuridagi  budjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasi
daromadlari  va  xarajatlarining  mutanosibligini  ta’minlash,  Moliya  vazirligi  huzuridagi
budjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi tomonidan uning zimmasiga yuklangan vazifalar
va  funksiyalar,  xususan  pensiyalar  hamda  boshqa  tegishli  to’lovlarni  tayinlash  va  o’z
vaqtida to’lash bo’yicha o’rnatilgan qoidalarning qo’llanilishini muvofiqlashtirish hamda
ularni nazorat qilish;
iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning ustuvor yo’nalishlarida davlat-xususiy sheriklikni
rivojlantirishning tarmoq dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etishdan iborat. Zafarobod Bunyodkor biznesimoliya bo’limining
NAMUNAVIY TUZILMASI
Mudir
Mudirning birinchi
o’rinbosari — bo’lim
boshlig’i Davlat maqsadli dasturlari
monitoringi masalalari
bo’yicha mudir o’rinbosari —
sho’ba mudiri Budjetni ijro etish hisobi
va hisoboti sho’basi
2Mahalliy budjetni
shakllantirish va budjet
tashkilotlarini moliyaviy
ta’minlash bo’limi
1 — 4 Kommunal va yo’l xo’jaligini
rivojlantirish,
obodonlashtirish va narxlarni
belgilash chora-tadbirlarini
moliyaviy jihatdan ta’minlash
sho’basi
1 Jismoniy va yuridik
shaxslar murojaatlari bilan
ishlashni nazorat qilish va
muvofiqlashtirish
bo’yicha inspektor
1Budjetning daromad
bazasini mustahkamlash
va subvensiyaviylikni
kamaytirish bo’yicha
bosh iqtisodchi
1 Yuriskonsult
1 O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi to’g’risida
NIZOM
I. Umumiy qoidalar
1.  Ushbu  Nizom  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining  maqomi,  asosiy
vazifalari,  funksiyalari,  huquqlari  va  faoliyatining  tashkiliy  asoslarini  belgilaydi  (keyingi
o’rinlarda — Moliya vazirligi).
2.  Moliya  vazirligi  budjet,  soliq  va  bojxona-tarif  sohalarida,  shuningdek,  moliya
bozori, sug’urta, fuqarolarning pensiya ta’minoti, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot
sohasida,  budjet  tashkilotlari  va  budjet  oluvchilarni  moliyalashtirish,  monopolist
korxonalarning tovar va xizmatlari uchun narx belgilash, O’zbekiston Respublikasi davlat
budjetining  strategik  makroiqtisodiy  ko’rsatkichlari  va  parametrlariga  erishishni
ta’minlash funksiyalarini amalga oshiruvchi davlat boshqaruvi organi hisoblanadi.
Moliya  vazirligi  o’z  faoliyatida  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasiga
hisobot  beradi.  O’zbekiston  Respublikasi  moliya  vaziri  (keyingi  o’rinlarda  —  moliya
vaziri) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tarkibiga kiradi.
3.  Moliya  vazirligi  tizimiga  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,
viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmalari, tumanlar va shaharlar
hokimliklari  moliya  bo’limlari  (keyingi  o’rinlarda  —  hududiy  moliya  organlari),  Moliya
vazirligi  G’aznachiligi,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahri
g’aznachilik  boshqarmalari,  tumanlar  va  shaharlar  g’aznachilik  bo’limlari  (keyingi
o’rinlarda  —  g’aznachilikning  hududiy  boshqarmalari),  Moliya  vazirligi  Nazorat-taftish
bosh  boshqarmasining  hududiy  boshqarmalari,  Moliya  vazirligi  huzuridagi  davlat
maqsadli  jamg’armalarini  taqsimlovchi  organlar,  Moliya  vazirligi  tasarrufidagi  boshqa
tashkilotlar kiradi.
Hududiy moliya organlari Moliya vazirligiga va tegishli ravishda Qoraqalpog’iston
Respublikasi  Vazirlar  Kengashiga,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar,  tuman  va  shahar
hokimliklariga hisobot beradi.
4.  Moliya  vazirligi  o’z  faoliyatida  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi,
Budjet  kodeksi  va  qonunlariga,  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  palatalarining qarorlariga,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  farmonlari,  qarorlari  va
farmoyishlariga,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarorlari  va
farmoyishlariga, shuningdek, mazkur Nizomga amal qiladi.
5.  Moliya  vazirligi  o’z  faoliyatini  davlat  va  xo’jalik  boshqaruvining  boshqa
organlari,  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari  va  boshqa  tashkilotlar  bilan  hamkorlikda
amalga oshiradi.
6.  Moliya  vazirligi  va  hududiy  moliya  organlari,  g’aznachilikning  hududiy
boshqarmalari,  Moliya  vazirligi  Nazorat-taftish  bosh  boshqarmasining  hududiy
boshqarmalari  moddiy-texnik  ta’minoti  O’zbekiston  Respublikasi  davlat  budjeti  (keyingi
o’rinlarda  —  Davlat  budjeti),  O’zbekiston  Respublikasi  moliya  tizimini  ijtimoiy
rivojlantirish  va  xodimlarni  moddiy  rag’batlantirish  jamg’armasi  va  qonun  hujjatlarida
taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi.
7.  Moliya  vazirligi,  hududiy  moliya  organlari,  g’aznachilikning  hududiy
boshqarmalari,  Moliya  vazirligi  Nazorat-taftish  bosh  boshqarmasining  hududiy
boshqarmalari, Moliya vazirligi huzuridagi davlat maqsadli jamg’armalarini taqsimlovchi
organlar,  vazirlik  tasarrufidagi  tashkilotlar  yuridik  shaxs  hisoblanadi,  O’zbekiston
Respublikasining Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o’z nomi yozilgan muhrga ega bo’ladi.
Hisob  palatasi  O’zbekiston  Respublikasining  Davlat  gerbi  tasviri  tushirilgan  va
davlat tilida o’z nomi yozilgan muhrga ega bo’ladi.
II. Moliya vazirligining vazifalari va funksiyalari
8. Quyidagilar Moliya vazirligining asosiy vazifalari hisoblanadi:
iqtisodiy  o’sishning  barqaror  yuqori  sur’atlarini,  iqtisodiyot  va  ijtimoiy  sohaning
moliyaviy mutanosibligini ta’minlashda, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini to’liq va o’z
vaqtida  bajarishda,  yirik  investitsiya  loyihalarini  moliyalashtirish  va  mamlakatning
mudofaa  qobiliyatini  mustahkamlashda  moliya  organlarining  rolini  oshirishga
yo’naltirilgan yagona davlat soliq-budjet siyosatini amalga oshirish;
iqtisodiyot  va  aholiga  soliq  yukini  kamaytirish,  ishlab  chiqarish  samaradorligini
ta’minlash,  mineral-xomashyo,  er-suv  hamda  boshqa  resurslar  va  uskunalardan  oqilona
foydalanishda  soliq  hamda  boshqa  majburiy  to’lovlarning  rag’batlantiruvchi  rolini
kuchaytirish  yo’li  bilan  soliq  tizimini  izchil  takomillashtirib  borish,  soliq
ma’muriyatchiligi  samaradorligini  oshirish,  soliqlar  hamda  boshqa  majburiy  to’lovlarni
hisoblash  va  to’lash  tartibini  soddalashtirish,  shuningdek,  soliqlar  va  boshqa  majburiy to’lovlarning  to’liq  yig’ilishini  ta’minlash  maqsadida  ularning  stavkalarini
optimallashtirish;
budjetlararo  munosabatlarni  tubdan  takomillashtirish,  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy  budjetlarining  daromad
bazasini  barcha  choralar  bilan  kengaytirish,  viloyatlar  va  tumanlarni  subvensiyadan
chiqarib,  ularning  mutanosibligi  va  o’zini  o’zi  qoplay  olishini  ta’minlash,  hududlar
hokimliklari  bilan  birgalikda  Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyatlar  hamda  Toshkent
shahrini kompleks va intensiv rivojlantirish asosida Davlat budjetiga qo’shimcha manbalar
jalb  etish  yuzasidan  tizimli  ishlarni  amalga  oshirish,  tabiiy  va  iqtisodiy  salohiyatdan
yanada  to’liq  va  samarali  foydalanish,  hududlar  iqtisodiyotini  modernizatsiyalash  va
diversifikatsiyalash;
moliyaviy resurslarni iqtisodiy taraqqiyotning eng ustuvor yo’nalishlariga, ijtimoiy
sohani, ayniqsa qishloq joylarida, jadal rivojlantirishga, maqsadli investitsiya dasturlarini
moliyalashtirishga,  belgilangan  me’yorlarga  muvofiq  ularni  real  moliyalashtirish
manbalari  bilan  mustahkamlashga,  ushbu  asosda  kreditorlik  va  debitorlik  qarzlarini
kamaytirishga jamlash;
iqtisodiyot bazaviy tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash borasidagi
ishlarni  muvofiqlashtirish,  qishloq  xo’jaligini  moliyaviy  qo’llab-quvvatlashning  samarali
usul  va  mexanizmlarini  joriy  etish,  tovarlar  va  xizmatlarning  ayrim  turlariga  narx  va
tariflar belgilash tartibini takomillashtirish hamda to’lov intizomini mustahkamlash;
budjet  tizimidagi  budjet  mablag’laridan  maqsadli  hamda  oqilona  foydalanish
ustidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish, qat’iy iqtisod qilish, ishlab chiqarish
va  muomala  xarajatlarini  kamaytirish,  nobudgarchilik  va  talon-torojlikni,  maqsadga
nomuvofiq  chiqimlarni  tugatish  yuzasidan  vazirliklar,  idoralar,  xo’jalik  subyektlari,
mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda keng qamrovli profilaktika ishlarini
olib borish;
O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  (keyingi  o’rinlarda  —  Markaziy  bank)
va  boshqa  valyuta  nazorati  organlari  bilan  birgalikda  valyuta-moliya  siyosatining  asosiy
tamoyillari  va  usullarini  shakllantirish,  davlatning  valyuta  resurslarini  ko’paytirish  va
ulardan samarali foydalanish bo’yicha takliflar ishlab chiqish;
fuqarolarning pensiya ta’minoti sohasida davlat siyosatining asosiy yo’nalishlarini
ishlab  chiqish,  Moliya  vazirligi  huzuridagi  budjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasi daromadlari  va  xarajatlarining  mutanosibligini  ta’minlash,  Moliya  vazirligi  huzuridagi
budjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi tomonidan uning zimmasiga yuklangan vazifalar
va  funksiyalar,  xususan  pensiyalar  hamda  boshqa  tegishli  to’lovlarni  tayinlash  va  o’z
vaqtida to’lash bo’yicha o’rnatilgan qoidalarning qo’llanilishini muvofiqlashtirish hamda
ularni nazorat qilish;
sug’urta tashkilotlarining sug’urta munosabatlari barcha qatnashchilarining huquq
va  qonuniy  manfaatlari  himoya  qilinishini  ta’minlashga  qaratilgan  faoliyatini  nazorat
qilish,  buxgalterlik  hisobi  va  hisobotining  yagona  metodologiyasini  shakllantirish  va
amalga  oshirish,  auditorlik  faoliyatini  tartibga  solish,  mamlakatning  moliya  bozorlarini
rivojlantirish bo’yicha davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etish;
davlat moliya siyosati sohasida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini
oshirish  tizimini  tashkil  etish,  Moliya  vazirligi,  uning  markaziy  apparati  hamda  tarkibiy
bo’linmalarining  ish  shakllarini  va  usullarini  tubdan  takomillashtirish,  moliya  organlari
faoliyatida  byurokratizm  va  sansalorlik  holatlariga  yo’l  qo’ymaslik,  inson  huquqlari,
erkinliklari va manfaatlariga rioya etilishini ta’minlash, jismoniy va yuridik shaxslarning
murojaatlariga o’z vaqtida e’tibor qaratish, zimmaga yuklatilgan vazifalarning o’z vaqtida
va sifatli bajarilishi uchun moliya organlari xodimlarining mas’uliyatini oshirish.
iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning ustuvor yo’nalishlarida davlat-xususiy sheriklikni
rivojlantirish tarmoq dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish.
9.  Moliya  vazirligi  zimmasiga  yuklangan  vazifalarni  bajarish  uchun  quyidagi
funksiyalarni amalga oshiradi:
1) soliq va bojxona-tarif siyosati sohasida:
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishning  ustuvor  yo’nalishlari  va  makroiqtisodiy
ko’rsatkichlar  prognozi  asosida  kelgusi  moliya  yili  uchun  soliq  va  bojxona  va  tarif
siyosatining asosiy yo’nalishlarini (o’rta muddatli istiqbolda) shakllantiradi;
O’zbekiston  Respublikasi  soliq  va  bojxona  qonunchiligini  takomillashtirish
bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;
boshqa  manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  soliq  solish
metodologiyasi,  soliq  va  boshqa  majburiy  to’lovlar  stavkalari,  shuningdek,  soliqlar  va
boshqa  majburiy  to’lovlarni  hisoblash  va  to’lash  bilan  bog’liq  hisob-kitoblar,
deklaratsiyalar va boshqa hujjatlarni ishlab chiqadi; soliqlar  va  boshqa  majburiy  to’lovlarni  hisoblash  stavkalari  va  mexanizmi
samaradorligini  monitoring  qiladi,  soliq  stavkalari  va  boshqa  majburiy  to’lovlarning
yig’ilishini  takomillashtirishga  qaratilgan  ularning  stavkalarini  o’zgartirish  to’g’risida
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritadi;
soliqlar  va  boshqa  majburiy  to’lovlarni  to’lash  tartibini  belgilovchi,  shuningdek,
soliq  maslahati  bo’yicha  faoliyatni  tartibga  soluvchi  normativ-huquqiy  hujjatlarni  ishlab
chiqadi va o’z vakolatlari doirasida qabul qiladi;
soliq  va  bojxona  qonunchiligiga  rioya  etilishi  ustidan  nazoratni
takomillashtirishga,  shuningdek,  soliq  va  bojxona  ma’muriyatchiligi  sohasidagi  qonun
hujjatlari  loyihalarini  tayyorlashga  qaratilgan  chora-tadbirlarni  ishlab  chiqishda  o’z
vakolatlari doirasida ishtirok etadi;
soliq maslahati sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solishni ta’minlaydi;
O’zbekiston  Respublikasining  amaldagi  soliq  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari,
shuningdek, soliq maslahati faoliyatining tahlili va monitoringini olib boradi;
O’zbekiston  Soliq  maslahatchilari  palatasi  tomonidan  tasdiqlangan  soliq
maslahatchilarini  o’qitish  va  malakasini  oshirish  dasturlarini  hamda  soliq
maslahatchisining  malaka  sertifikatini  olish  uchun  malaka  imtihonlarini  tashkil  etish  va
o’tkazish  tartibini kelishadi. Shuningdek, soliq maslahatchilari  reyestrini  o’zining rasmiy
saytida e’lon qiladi va uni muntazam yangilab boradi;
soliq  maslahatchisining  malaka  sertifikatini  olish  uchun  nomzodlarni  o’qitishni
tashkil  etishda  va  malaka  imtihonlarini  o’tkazishda  O’zbekiston  Soliq  maslahatchilari
palatasiga texnik va uslubiy yordam ko’rsatadi;
kiyoqlama  soliq  solinishining  oldini  olish  hamda  soliqlarni  to’lashdan  bosh
tortishni  bartaraf  qilish,  soliq  sohasidagi  hamkorlik  va  axborot  almashish  bo’yicha
O’zbekiston  Respublikasi  xalqaro  shartnomalari  loyihasini  ishlab  chiqishda  ishtirok
yetadi;
tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  tarifli  tartibga  solish  usullari,  kvotalash  normalari,
litsenziyalash  va  deklaratsiya  taqdim  etish  ishlab  chiqilishi  va  amalga  oshirilishida
qatnashadi;
manfaatdor  shaxslarning  so’rovlari  bo’yicha  soliq  qonunchiligi  bilan  bog’liq
masalalarni qonun hujjatlariga muvofiq tushuntiradi;
2) budjet siyosati va budjetlararo munosabatlar sohasida: ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishning  ustuvor  yo’nalishlari  va  makroiqtisodiy
ko’rsatkichlar  prognozi  asosida  kelgusi  moliya  yili  uchun  (o’rta  muddatli  istiqbolda)
budjet siyosatining asosiy yo’nalishlari bo’yicha takliflarni ishlab chiqadi;
davlat  moliyasining  barqarorligini  ta’minlash,  resurslarni  mamlakat
taraqqiyotining  ustuvor  yo’nalishlariga  jamlashni,  shuningdek,  iqtisodiyot  faoliyati
samaradorligini  oshirish  va  investitsiya  faolligini  rag’batlantirishni  hisobga  olgan  holda
davlat  budjeti  loyihasini  tayyorlaydi  hamda  davlat  maqsadli  jamg’armalari  budjetlari
loyihalarini ko’rib chiqadi;
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga budjetnoma loyihasini kiritadi;
iqtisodiyot  va  ijtimoiy  sohada  amalga  oshirilayotgan  islohotlar  hamda  ularning
ustuvor tarmoqlari va sohalarini selektiv qo’llab-quvvatlash zaruratini hisobga olgan holda
davlat xarajatlari tuzilmasini takomillashtirish bo’yicha takliflar tayyorlaydi;
budjet  tizimidagi  tegishli  budjetlar  darajalari  o’rtasida  umumdavlat  soliqlarini
taqsimlash  bo’yicha  takliflarni  ishlab  chiqadi  va  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasiga kiritadi;
vazirliklar va idoralar bilan birgalikda budjet tashkilotlarining davlat maqsadli va
budjetdan  tashqari  jamg’armalari  budjetlarini  shakllantirish  va  ulardan  foydalanish
bo’yicha  belgilangan  jamg’armalarga  ajratmalar  miqdori  va  tartibini  belgilash  yuzasidan
takliflar tayyorlaydi va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
davlat  budjeti  taqchilligining  cheklangan  miqdori  bo’yicha  takliflarni  ishlab
chiqadi va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
vaqtincha bo’sh davlat aktivlarini moliyaviy vositalarga joylashtiradi;
aholini ommaviy axborot vositalari va Moliya vazirligining rasmiy veb-sayti orqali
tasdiqlangan  davlat  budjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  budjetlari,  budjet
islohotlarining  borishi  va  ularning  amalga  oshirilishi,  davlat  budjeti  va  davlat  maqsadli
jamg’armalari  budjetlarining  ijrosi,  shuningdek,  budjet  qonunchiligidagi  o’zgarishlar
to’g’risida xabardor qiladi;
budjetni  rejalashtirish,  budjet  tashkilotlari  va  budjet  mablag’lari  oluvchilarning
xarajatlarini  normalash  usullarini,  ularni  moliyalashtirish  tartibini  ishlab  chiqadi  va
takomillashtiradi, shuningdek, ushbu sohada metodik rahbarlikni amalga oshiradi;
budjet  tizimi  tamoyillariga  rioya  qilinishi  bo’yicha  davlat  moliyasini  boshqarish
organlari faoliyatiga metodik rahbarlik qiladi; budjet  tizimidagi  budjetlar  o’rtasida  munosabatlarni  optimallashtirish,
Qoraqalpog’iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarini
shakllantirishda  standart  yondashuvlarni  ta’minlashga  qaratilgan  budjet  tizimi  va
budjetlararo  munosabatlarni  takomillashtirish  bo’yicha  takliflar  tayyorlaydi  va
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
budjetlararo  transfertlarni  taqdim  etish  (ajratish)  tartibini  takomillashtirishni
ta’minlaydi;
mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari  bilan  birgalikda  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy  budjetlarining  daromad
bazasini  mustahkamlash,  mahalliy  boshqaruv  organlarining  tegishli  budjetlar  holati
yuzasidan mas’uliyatini kuchaytirish bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy
budjetlarining  daromad  bazasini  kengaytirish,  hududlarni  subvensiyadan  chiqarish,  shu
jumladan  barcha  zarur  soliqlarning  to’liq  yig’ilishi  hisobiga  mahalliy  budjetlar  daromad
bazasini  mustahkamlashdan  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlarining  manfaatdorligini
kuchaytirish  orqali  ularning  subvensiyaviyligini  qisqartirish  bo’yicha  takliflar  ishlab
chiqadi;
budjet mablag’larini taqsimlovchilarning xarajatlar smetalari, jamlanma xarajatlar
smetalari va shtat jadvallarini ro’yxatdan o’tkazadi;
davlat  budjetining  daromadlari  va  xarajatlari  yoyilmasini  shakllantiradi  va
aniqlashtiradi,  shuningdek,  O’zbekiston  Respublikasining  respublika  budjeti  daromadlari
va xarajatlar yoyilmasini tuzadi;
vazirlik  va  idoralar,  budjet  tashkilotlari  va  budjet  mablag’lari  oluvchilarning
so’rovlari  bo’yicha  davlat  budjeti  loyihasini  tuzish  va  uning  bajarilishi  bilan  bog’liq
masalalarga aniqlik kiritadi;
budjet  mablag’larini  taqsimlovchilar  va  davlat  maqsadli  jamg’armalarini
taqsimlovchi organlarga ular uchun nazarda tutilgan budjet mablag’lari hajmini yetkazadi;
har  chorakda  davlat  soliq  va  bojxona  xizmatlari  organlariga  hududlarni  ijtimoiy-
iqtisodiy  rivojlantirish  tendensiyasi  va  dinamikasini  tizimli  tahlil  qilish,  davlat  budjeti
daromadlarini  oshirish  zaxiralarini  safarbar  etish,  shuningdek,  mahalliy  hokimiyat
organlarining  soliqlar  barqaror  tushishiga  bo’lgan  qiziqishini  oshirishdan  kelib  chiqib,
davlat budjeti va davlat maqsadli jamg’armalarining daromadlari prognozini yetkazadi; budjet  tizimi  budjetlarining  daromadlari  va  xarajatlari  mutanosibligiga  ta’sir
qiluvchi normativ-huquqiy hujjatlarning moliyaviy va iqtisodiy ekspertizasini o’tkazadi;
ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan birgalikda davlat moliyasini boshqarish va soliq-
budjet siyosatini takomillashtirish sohasida ilmiy tadqiqotlarni tashkil etadi;
davlat  moliyasini  boshqarish  tizimida  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini
joriy etish sohasida yagona siyosatni olib boradi;
3) davlat budjeti ijrosini tashkil etish bo’yicha:
yagona g’azna hisobvarag’ida va boshqa bank hisobvaraqlarida joylashgan budjet
tizimi budjetlari mablag’larini bajarilishini tashkil etadi va boshqaradi;
soliqlar va boshqa majburiy to’lovlarni ularning manbalari kesimida to’liq va o’z
vaqtida tushishi ustidan monitoringni amalga oshiradi;
Davlat soliq qo’mitasi, Davlat bojxona qo’mitasi va boshqa vazirliklar va idoralar
bilan  birgalikda  davlat  budjetiga  daromadlar  tushumini  ko’paytirish,  soliq  to’lovchilar
tomonidan daromadlarni yashirish va soliq to’lashdan bo’yin tovlash sabablarining oldini
olish  va  bartaraf  etish  bo’yicha  takliflarni  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasiga kiritadi;
Markaziy  bank  va  boshqa  banklar  bilan  birgalikda  budjet  tizimi  budjetlarining
kassa ijrosini tashkil etadi va olib boradi;
xo’jalik  yurituvchi  subyektlarning  soliq  va  bojxona  to’lovlari  bo’yicha  davlat
budjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalariga  qarzdorligini  kechiktirish  va  to’lash  hamda
moliyaviy sanksiyalarni hisobdan chiqarish bo’yicha belgilangan tartibda takliflar kiritadi,
ularning hisobini yuritadi;
manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  davlat  maqsadli
jamg’armalariga daromad tushishini tahlil qiladi hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasiga  aniq  tadbirlarni  moliyalashtirish  uchun  davlat  maqsadli  jamg’armalari
daromadlarining  prognozlardan  ortiqcha  tushumlaridan  foydalanish  bo’yicha  takliflar
kiritadi;
budjet  tashkilotlari  va  budjet  mablag’lari  oluvchilarning  tovarlarni  (ishlarni,
xizmatlarni) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalarini ro’yxatdan o’tkazadi;
budjet  tizimi  budjetlarida  mablag’lar  nazarda  tutilgan  yuridik  yoki  jismoniy
shaxslar nomidan va ularning topshirig’iga ko’ra to’lovlarni amalga oshiradi; O’zbekiston  Respublikasi  respublika  budjetining  xarajatlari  yoyilmasiga
o’zgartirishlar kiritadi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
hokimliklarining  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
mahalliy  budjetlarining  tasdiqlangan  parametrlariga  o’zgartishlar  kiritish  to’g’risidagi
takliflarini ko’rib chiqadi;
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasiga  Davlat  budjeti,  O’zbekiston
Respublikasi respublika budjeti va davlat maqsadli jamg’armalari budjetlari parametrlariga
o’zgartishlar kiritish bo’yicha takliflar taqdim etadi;
budjet tizimi budjetlari ijrosining budjet hisobini yuritadi hamda davlat budjetining
ijrosi bo’yicha hisob-kitob va hisobot shakllarini, shuningdek budjet tashkilotlari va budjet
mablag’lari oluvchilarning moliyaviy hisobotlarini belgilaydi;
budjet  tizimi  budjetlari  ijrosining  budjet  hisobini  yuritadi  va  budjet  hisobotini
qabul qiladi;
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga Davlat budjeti va davlat maqsadli
jamg’armalari budjetlarining tegishli davrdagi ijrosi to’g’risida hisobot taqdim etadi;
budjet  tasnifini  ishlab  chiqadi  va  tasdiqlaydi,  shuningdek  unga  6  oy  yakuni
bo’yicha  o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritadi.  Shu  bilan  birga,  budjet  tasnifiga
o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritishdan  oldin  Moliya  vazirligining  axborot  tizimiga
tegishli o’zgartirish va qo’shimchalar kiritishi mumkin;
4)  davlat  valyuta  siyosatini  ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish,  respublika  ichki
valyuta  bozorida  valyuta  mablag’larining  tushishi  va  ulardan  foydalanish  monitoringi,
ishlab  chiqarishni  tartibga  solish,  qimmatbaho  metallar  va  qimmatbaho  toshlardan
foydalanish sohasida:
davlat  valyuta  siyosatining  asosiy  yo’nalishlari  bo’yicha  to’lov  balansining
mutanosibligini  ta’minlash,  davlat  tashqi  qarziga  barqaror  va  o’z  vaqtida  xizmat
ko’rsatish,  investitsiya  dasturlarini  amalga  oshirish,  iqtisodiyotning  bazaviy  tarmoqlarini
rivojlantirish  hamda  O’zbekiston  Respublikasining  davlat  ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlanishining  ustuvor  yo’nalishlari  bilan  bog’liq  holda  rejalashtirilgan  yil  va  o’rta
muddatli  istiqbolga  mo’ljallangan  eksport  salohiyatining  o’sishini  rag’batlantirishga
qaratilgan takliflar tayyorlashda ishtirok etadi; Markaziy  bank,  manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  xorijiy
valyutadagi  mablag’lar  tushumi  va  ulardan  foydalanish  ustidan  monitoringni  amalga
oshiradi;
chet  el  valyutasidagi  mablag’lar  tushumlarining  qo’shimcha  manbalari,
shuningdek,  xorijiy  valyutadagi  mablag’lardan  foydalanish  tuzilmasini  takomillashtirish
bo’yicha takliflar tayyorlaydi;
xorijiy  davlatlarga  beriladigan  kreditlar  monitoringini,  shuningdek,  O’zbekiston
Respublikasi  oldidagi  majburiyatlarni  to’lash  hisobiga  amalga  oshiriladigan  to’lovlar  o’z
vaqtida bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi,
Markaziy  bank  bilan  birgalikda  qimmatbaho  metallar  bozorining  holatini  tahlil
qiladi, shuningdek, qimmatbaho metallar ishlab chiqarish, qayta ishlash, ichki iste’mol va
eksporti prognozlarini va balanslarini ishlab chiqishda ishtirok etadi;
oltin-valyuta  zaxiralariga  xarid  qilinadigan  qimmatbaho  metallar  va  qimmatbaho
toshlar uchun narx va hisob-kitoblarni belgilash tartibi bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;
O’zbekiston  Respublikasining  xorijiy  davlatlarga  beg’araz  yordam  ko’rsatish,
xalqaro  birlashmalar  va  tashkilotlarga  a’zolik  badallarini  to’lash,  O’zbekiston
Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligining  xorijiy  davlatlardagi  diplomatik  muassasalarini
saqlash bilan bog’liq operatsiyalarini moliyalashtirish va hisobga olishni amalga oshiradi;
O’zbekiston Respublikasi a’zosi bo’lgan mintaqaviy va submintaqaviy tashkilotlar
doirasida  moliyaviy  sohadagi  hamkorlikni  rivojlantirish  va  integratsiya  jarayonlarini
chuqurlashtirish bo’yicha takliflar tayyorlaydi;
O’zbekiston  Respublikasining  ikki  va  ko’p  tomonlama  hukumatlararo  va
idoralararo  bitimlarda  ishtirok  etishidan  kelib  chiqadigan  moliyaviy  majburiyatlarining
bajarilishi ustidan monitoringni amalga oshiradi;
5) davlat qarzini boshqarish sohasida:
Markaziy  bank  bilan  birgalikda  O’zbekiston  Respublikasining  davlat  qarzini
monitoring qilish, hisobga olish va unga xizmat ko’rsatishni amalga oshiradi, shuningdek
uni o’z vakolatlari doirasida boshqaradi;
Markaziy  bank  bilan  birgalikda  O’zbekiston  Respublikasi  davlat  qarzi  majmuini
(portfelini)  takomillashtirish  bo’yicha  takliflarni  ishlab  chiqadi  va  O’zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi; Markaziy bank ishtirokida davlat qimmatli qog’ozlar bozorini yanada rivojlantirish
sohasida davlat siyosatini olib boradi;
davlat  qimmatli  qog’ozlarining  emitenti  sifatida  qatnashadi,  davlat  qimmatli
qog’ozlarini chiqarish va joylashtirish shartlarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;
o’z vakolatlari doirasida qarz bitimlari va qayta kreditlash to’g’risidagi bitimlarni
ko’rib chiqishda qatnashadi;
davlat  tashqi  qarzining  manbalari  va  ulardan  foydalanish  yo’nalishlari  bo’yicha
mutanosibligini  ta’minlash,  davlat  tashqi  qarzlarining  cheklangan  parametrlari,  davlat
tashqi qarz majmuini (portfelini) va unga xizmat ko’rsatish xarajatlarini optimallashtirish
bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;
xalqaro  moliya  institutlari  va  xorijiy  davlat  moliya  tashkilotlari  bilan  tashqi  qarz
olish  masalalari  bo’yicha  muzokaralar  olib  borishda,  davlatning  xorijdan  mablag’  jalb
qilishiga doir hujjatlarni tayyorlash va ekspertiza qilishda ishtirok etadi;
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  qarorlariga  muvofiq  O’zbekiston  Respublikasining  davlat  kafolatlarini
rasmiylashtiradi;
O’zbekiston  Respublikasining  davlat  qarzlari  bo’yicha  shartnomalari  va  davlat
kafolatlarini ro’yxatdan o’tkazadi;
O’zbekiston  Respublikasining  qarz  oluvchi  yoki  qarz  oluvchi  rezidentlarning  o’z
kreditlari  (zayomlari)ni  to’lashiga  kafil  sifatidagi  majburiyatlari  mavjud  bo’lgan  xorijiy
manbalardan  jalb  qilingan  kreditlar  (zayomlar)ni  o’zlashtirish  va  ularga  xizmat
ko’rsatishni hisobga oladi va nazorat qiladi;
O’zbekiston  Respublikasi  tomonidan  yoki  uning  kafolati  ostida  jalb  qilingan
kreditlarga xizmat ko’rsatish bo’yicha vakolatli banklarning faoliyatini muvofiqlashtiradi,
shuningdek  muammoli  kreditlar  holatini  baholaydi,  ularni  tarkibiy  o’zgartirish  va
qaytarishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqishda ishtirok etadi;
O’zbekiston  Respublikasi  hukumatiga  qonunda  belgilangan  tartibda  davlat
qarzining holati to’g’risida axborot taqdim etadi;
6) insonparvarlik yordamlarini boshqarish sohasida:
manfaatdor  vazirlik  va  idoralar  bilan  birgalikda  ustuvor  loyihalar  va  tadbirlarni
moliyalashtirish  uchun  insonparvarlik  yordamining  yagona  ma’lumotlar  bazasini
shakllantiradi; arizalarni shakllantirish va insonparvarlik yordamini yagona ma’lumotlar bazasiga
kiritishni muvofiqlashtirishning samarali mexanizmini ishlab chiqadi;
O’zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan birgalikda
insonparvarlik  yordami  ko’rsatuvchi  donor  tashkilotlarning  ma’lumotlar  bazalarini
shakllantiradi va muntazam yangilaydi;
respublikaga  insonparvarlik  yordami  olish  uchun  arizalarni  o’z  vaqtida
rasmiylashtirish  va  yuborish,  shuningdek,  ulardan  maqsadli  foydalanishni  hisobga  olish,
monitoring va nazorat qilishni muvofiqlashtiradi;
insonparvarlik yordami bo’yicha hisobot shakllarini ishlab chiqadi va belgilangan
tartibda tasdiqlaydi;
respublikaga  kelayotgan  insonparvarlik  yordami  to’g’risidagi  ma’lumotlarni
to’playdi, tahlil qiladi va umumlashtiradi hamda tegishli axborot-tahlil va ma’lumotnoma
materiallarni tayyorlaydi;
O’zbekiston Respublikasi hukumatiga tizimli ravishda kiritish uchun O’zbekiston
Respublikasiga  jalb  etiladigan  insonparvarlik  yordami  va  uning  o’zlashtirilishi
to’g’risidagi tahliliy materiallar va loyihalar hisobotlarini tayyorlaydi;
manfaatdor  vazirlik  va  idoralarga  O’zbekiston  Respublikasiga  taqdim  etilayotgan
insonparvarlik yordamini rasmiylashtirishda amaliy yordam ko’rsatadi;
7)  moliya  bozorlari  va  institutlarni  tartibga  solish,  sug’urta  faoliyatini  tartibga
solish va nazorat qilish sohasida:
moliya institutlari va moliya bozorlarining barqaror ishlashini ta’minlash va davlat
tomonidan  tartibga  solish  bo’yicha  chora-tadbirlarni  ishlab  chiqishda  o’z  vakolatlari
doirasida qatnashadi;
ustav  kapitalida  davlat  ulushi  50  foiz  va  undan  ortiq  bo’lgan  banklarning  ustav
kapitalidagi davlat ulushini belgilangan tartibda boshqaradi;
davlat  ishtirokidagi  banklar  aktivlarini  tarkibiy  o’zgartirish,  banklar  va  boshqa
moliya institutlarini xususiylashtirish bo’yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga
oshirishda ishtirok etadi;
sug’urta  faoliyatini  tartibga  soluvchi  normativ-huquqiy  hujjatlarni  ishlab  chiqadi
va o’z vakolatlari doirasida qabul qiladi;
sug’urtalovchilar va sug’urta brokerlarining sug’urta faoliyatini qonun hujjatlariga
muvofiq litsenziyalaydi; ijro  etilishi  majburiy  bo’lgan  to’lovga  qobiliyatlilik  normativlarini  hamda  ularni
aniqlash  tartibini,  ayrim  tavakkalchiliklar  bo’yicha  sug’urtalovchilar  majburiyatlarining
yo’l qo’yiladigan eng ko’p hajmi va jami majburiyatlarning yo’l qo’yiladigan ko’p hajmini
hisoblab  chiqarish  uslubini,  sug’urtalovchilarning  to’lovga  qobiliyatini  aks  ettiruvchi
axborotlarni taqdim etish tartibi va muddatlarini belgilaydi;
sug’urtalovchilarning  sug’urta  zaxiralari  mablag’larini  shakllantirish  va
joylashtirish  tartibi  va  shartlarini,  shuningdek  ularning  hisobini  yuritish  hamda  ular
bo’yicha hisobotlarni tuzish tartibini belgilaydi;
sug’urtalovchining,  sug’urta  brokerining  hamda  ularning  alohida  bo’linmalari
rahbariga va bosh buxgalteriga qo’yiladigan malaka talablarini belgilaydi.
sug’urtalovchilar  tomonidan  taqdim  etiladigan  moliyaviy  hisobotlarning  va  e’lon
qilinadigan  yillik  moliyaviy  hisobotning  shaklini,  shuningdek  uni  taqdim  etish  hamda
e’lon qilish tartibi va muddatlarini belgilaydi;
sug’urtalovchilarning  investitsiya  faoliyatini  amalga  oshirish,  aktuar  xizmatlari
ko’rsatish,  shuningdek  sug’urta  hodisalari  yuz  berishining  oldini  olish  va  ogohlantirish
chora-tadbirlarini  sug’urtalovchilar  tomonidan  moliyalashtirish  tartibi  hamda  shartlarini
belgilaydi;
aktuariy  malaka  sertifikatini  olish  uchun  o’quv  dasturlarini  hamda  malaka
imtihonlari  topshirish  tartibini  ishlab  chiqadi  va  tasdiqlaydi,  mazkur  sertifikatni  olish
huquqi  uchun  malaka  imtihoni  o’tkazadi,  qonun  hujjatlariga  muvofiq  aktuariya  malaka
sertifikatini beradi, amal qilishini to’xtatadi va bekor qiladi;
sug’urtalovchilarning  sug’urta  zaxiralarini  xorijiy  davlatlarning  davlat  qimmatli
qog’ozlariga  joylashtirishni,  sug’urtalovchining  moliyaviy  ahvolini  sog’lomlashtirish
bo’yicha kompleks chora-tadbirlar, sug’urtalovchining ogohlantirish tadbirlari zaxirasidan
moliyalashtiriladigan  profilaktika  tadbirlari  ro’yxatini  kelishib  oladi,  sug’urtalovchini
qayta tashkil etishga ruxsatnoma beradi;
sug’urtalovchilar  va  sug’urta  brokerlarining  sug’urta  faoliyatini  amalga  oshirish
huquqini beruvchi litsenziyalar reyestrini hamda sug’urtalovchini qayta tashkil etish uchun
berilgan ruxsatnomalarning, sug’urta zaxiralarini joylashtirish uchun berilgan kelishuvlar,
sug’urtalovchining  moliyaviy  ahvolini  sog’lomlashtirish  bo’yicha  kelishilgan  chora-
tadbirlar  komplekslarining,  malaka  sertifikatiga  ega  bo’lgan  sug’urtalovchining, aktuarlarning  ehtiyotdan  ko’riladigan  chora-tadbirlari  zaxirasidan  moliyalashtiriladigan
ehtiyotdan ko’riladigan chora-tadbirlar ro’yxatini yuritadi;
qonun  hujjatlariga  muvofiq  sug’urta  bozori  professional  ishtirokchilarining
faoliyatini  tekshiradi  va  ularga  aniqlangan  kamchiliklarni  bartaraf  etish  to’g’risida  ijro
etilishi majburiy bo’lgan ko’rsatmalar kiritadi;
sug’urta  bozorining  professional  ishtirokchilari  sug’urta  faoliyati  to’g’risidagi
qonun  hujjatlariga  rioya  etishini,  to’lovga  qobiliyatlilikning  belgilangan  normativlari  va
moliyaviy barqarorlikning boshqa talablari bajarilishini nazorat qiladi;
sug’urta faoliyati to’g’risidagi qonun hujjatlari, shu jumladan belgilangan iqtisodiy
normativlar  sug’urtalovchi  tomonidan  buzilganligi  uchun  sug’urtalovchining  ustav  fondi
eng kam miqdorining 0,1 foizigacha miqdorda belgilangan tartibda jarima soladi.
qonun  hujjatlarida  belgilangan  tartibda  sug’urtalovchilar  va  sug’urta  brokerlari
litsenziyalarining amal qilishini to’liq yoki ayrim sug’urta turlariga (klasslariga) nisbatan
to’xtatib  qo’yadi,  shuningdek  ularning  faoliyatini  tugatish  to’g’risida  sudga  murojaat
qiladi;
jinoiy  faoliyatdan  olingan  daromadlarni  legallashtirishga,  terrorizmni
moliyalashtirishga  va  ommaviy  qirg’in  qurolini  tarqatishni  moliyalashtirishga  qarshi
kurashish to’g’risidagi qonun hujjatlari buzilganligi aniqlangan taqdirda, sug’urtalovchilar
va sug’urta vositachilariga nisbatan qonun hujjatlariga muvofiq choralar va sanksiyalarni
qo’llaydi;
har  bir  moliya  yili  tugaganidan  keyin  olti  oy  ichida  sug’urta  faoliyatini  tartibga
solish  va uni  nazorat  qilish  borasidagi faoliyat  to’g’risida yillik hisobotlarni, shuningdek
sug’urta bozorining moliya yili mobaynidagi faoliyati to’g’risida statistika ma’lumotlarini
e’lon qiladi;
O’zbekiston  Respublikasida  lizing  xizmatlarini  yanada  rivojlantirish  chora-
tadbirlarini amalga oshirishda ishtirok etadi va lizing faoliyatini muvofiqlashtiradi;
8) iqtisodiyot tarmoqlarining narxlanishi va moliyaviy mutanosibligi sohasida:
tovarlar  bozorida  ustun  mavqega  ega  bo’lgan  xo’jalik  yurituvchi  subyektlarning
tovarlari  (ishlari,  xizmatlari)  hamda  tegishli  reyestrlarga  kiritilgan  tabiiy  monopoliyalar
subyektlariga  ularning  moliyaviy  mutanosibligi  va  barqaror  rivojlanishi  asosida  narxlar
(tariflar)ni o’z vakolatlari doirasida davlat tomonidan tartibga soladi; davlat  va  safarbarlik  zaxiralaridan  g’amlanadigan  va  chiqariladigan  moddiy
boyliklar  narxini,  shuningdek,  ijtimoiy  ahamiyatga  ega  bo’lgan  tovarlar  (un,  non,  paxta
yog’i) uchun narxlarni belgilangan tartibda kelishadi;
ro’yxati  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarorlari  bilan
belgilanadigan mahsulotlar narxini tartibga solish bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;
jahon  bozori  konyunkturasini  o’rganish  va  davlat  ehtiyojlari  uchun  xarid
qilinadigan  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  tannarxini  tahlil  qilish  asosida  xarid  narxlarini
belgilaydi,  shuningdek,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasiga  davlat
buyurtmasi  bo’yicha  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  ishlab  chiqarishni  moliyalashtirish
mexanizmini takomillashtirish bo’yicha takliflar kiritadi;
O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq mahalliy tadbirkorlikni qo’llab-
quvvatlash,  korxonalarni  moliyaviy  sog’lomlashtirish,  bankrotlik  va  to’lovga  layoqatsiz
tashkilotlarni  sanatsiyalash  tartib-taomillarini  o’tkazish  bo’yicha  kompleks  chora-
tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;
ta’lim va tibbiyot muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash
ishlarini moliyalashtirish, shuningdek, ularni o’quv mebellari, o’quv-laboratoriya va ishlab
chiqarish  uskunalari,  kompyuter  texnikasi,  sport  anjomlari  va  eng  yangi  laboratoriya,
diagnostika va  davolash uskunalari  bilan  jihozlash uchun maqsadli  moliyaviy resurslarni
jamlaydi;
issiqlik  ta’minoti,  drenaj  tizimlari,  ko’p  xonadonli  uylarda  ichki  muhandislik
kommunikatsiyalari  va  umumiy  foydalanish  joylarini  ta’mirlash,  Orolbo’yi  mintaqasi
aholi  punktlarining  tashqi  yoritish  tarmoqlarini  obodonlashtirish  va  takomillashtirish,
Orolbo’yi  mintaqasidagi  olis  va  borish  qiyin  bo’lgan  qishloq  tumanlarida  istiqomat
qiluvchi  aholi  uchun  tuzdan  tozalash  uskunalarini  taqdim  etish,  Orolbo’yi  mintaqasini
rivojlantirish  manzilli  dasturlariga  va  qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa  tadbirlarga
kiritilgan  loyiha  tashabbuskorlariga  foiz  xarajatlarini  qoplash  uchun  subsidiyalar  ajratish
xarajatlarini moliyalashtirish uchun maqsadli moliyaviy resurslarni jamlaydi;
maqsadli  dasturlarni  amalga  oshirish  doirasida  ichimlik  suvi  ta’minoti  tizimi
obyektlarini  qurish  va  rekonstruksiya  qilish,  shuningdek,  suv  ta’minoti  tashkilotlarini
maxsus  texnika,  mashinalar  va  mexanizmlar,  laboratoriya  uskunalari  bilan  jihozlash
ishlarini moliyalashtirish uchun maqsadli moliyaviy resurslarni jamlaydi; umumta’lim muassasalarining kutubxona fondlari uchun darslik va o’quv-uslubiy
qo’llanmalarni sotib olish va yetkazib berishni moliyalashtirish uchun maqsadli moliyaviy
resurslarni jamlaydi;
pensiya, nafaqa va kompensatsiyalarni to’lash xarajatlarini moliyalashtirish uchun
Moliya  vazirligi  huzuridagi  budjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasining  maxsus
hisobvaraqlarida majburiy ajratmalar, badallar va boshqa to’lovlarni jamlaydi;
9)  buxgalteriya  hisobi,  moliyaviy  hisobot  va  auditorlik  faoliyatini  tartibga  solish
metodologiyasini takomillashtirish sohasida:
buxgalteriya  hisobi  va  auditorlik  faoliyatini  tartibga  soluvchi  normativ-huquqiy
hujjatlarni  ishlab  chiqadi  va  o’z  vakolatlari  doirasida  qabul  qiladi,  moliyaviy  hisobot
shakllarini tasdiqlaydi;
auditorlik  faoliyatini  litsenziyalashni  belgilangan  tartibda  amalga  oshiradi,
auditorlik  tashkiloti  tomonidan  litsenziya  shartnomasida  nazarda  tutilgan  litsenziya
talablari va shartlariga rioya etilishini nazorat qiladi, auditorlik faoliyatini amalga oshirish
uchun litsenziyaga ega bo’lgan auditorlik tashkilotlari reyestrini yuritadi;
auditorlarning respublika jamoat birlashmalari bilan kelishilgan holda auditorlarni
o’qitish va malakasini oshirish dasturi hamda auditorning malaka sertifikatini olish uchun
malaka imtihonlarini topshirish tartibini tasdiqlaydi;
auditorning  malaka  sertifikatini  olishga  talabgorlar  uchun  malaka  talablarini
belgilaydi, shuningdek malaka sertifikatiga ega bo’lgan auditorlar reyestrini yuritadi;
auditorning  malaka  sertifikatini  olish  va  auditorlik  tashkilotlari  rahbarlarini
attestatsiyadan  o’tkazish  huquqi  uchun  belgilangan  tartibda  malaka  imtihonlarini
o’tkazadi;
auditorning malaka sertifikatini beradi, qayta rasmiylashtiradi, bekor qiladi, qonun
hujjatlariga muvofiq uning amal qilishini uzaytiradi va tugatadi;
10) davlat moliyaviy nazorati sohasida:
Quyidagilar ustidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiradi:
budjet tizimi budjetlarining daromadlari va xarajatlari ijrosi;
budjet  tizimi  budjetlari  mablag’laridan  maqsadli  foydalanish,  budjet  tashkilotlari
va budjet mablag’lari oluvchilar tomonidan budjet qonunchiligiga rioya qilish;
budjet tizimi budjetlari mablag’lari hisobidan to’lovlarni amalga oshirish navbati,
muddatlari va to’liqligiga rioya qilish; davlat  investitsiya  dasturlarini  amalga  oshirish  uchun  markazlashtirilgan
manbalardan ajratiladigan mablag’lardan maqsadli foydalanish;
davlat  ehtiyojlari  uchun  xarid  qilinadigan  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  uchun
mablag’lardan maqsadli foydalanilishi;
kam  ta’minlangan  oilalarga  ijtimoiy  nafaqalar  va  moddiy  yordam  tayinlanishi  va
o’z vaqtida to’lanishi;
chet  eldagi  O’zbekiston  Respublikasi  diplomatik  muassasalari  tomonidan  xorijiy
valyutadagi mablag’lardan to’g’ri va maqsadli foydalanilishi;
pensiya  va  nafaqalarni  tayinlash,  hisobga  olish  va  o’z  vaqtida  to’lashning
to’g’riligi;
tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari faoliyati;
budjet ssudalari va kredit liniyalaridan maqsadli foydalanilishi;
O’zbekiston  Respublikasi  tomonidan  yoki  uning  kafolati  ostida  jalb  qilingan
kreditlar (zayomlar)dan maqsadli foydalanilishi;
insonparvarlik yordami va texnik yordam vositalaridan maqsadli foydalanilishi;
davlat xaridlari bo’yicha tender (tanlov) savdolarining to’g’ri o’tkazilishi;
quyi  moliya  organlari  va  g’azna  bo’linmalari  tomonidan  budjet  qonunchiligining
bajarilishini ta’minlaydi;
vakolatli  organning  davlat  mulkini  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va
xususiylashtirishdan  tushadigan  mablag’larni  hisobga  olish  va  taqsimlash  tartibiga  rioya
etilishi  yuzasidan  faoliyatini  nazorat  qiladi,  davlat  mulkidan  (shu  jumladan,  ijaraga
berilgan davlat mulkidan olingan daromadlardan) daromad olish tartibini ishlab chiqishda
va nazoratini amalga oshirishda ishtirok etadi;
budjet  tashkilotlarining  davlat  maqsadli  jamg’armalari  va  budjetdan  tashqari
jamg’armalari mablag’laridan maqsadli foydalanilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
manfaatdor  idoralar  bilan  birgalikda  ro’yxati  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasi  tomonidan  tasdiqlanadigan  ayrim  korxonalarda  mahsulotning  ayrim  turlari
bo’yicha  aksiz  solig’ini  hisoblashning  to’g’riligi  va  o’z  vaqtida  to’lanishini,  aksiz
to’lanadigan tovarlarning ayrim turlarini aksiz markalari bilan tamg’alashning to’liqligi va
sotib olingan aksiz markalari sonining ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga muvofiqligini
belgilangan tartibda nazorat qiladi; davlat  moliyaviy  nazorati  natijalari  bo’yicha  aniqlangan  qoidabuzarliklarni  va
budjet intizomini bartaraf etish, moddiy zararni qoplash, aybdor shaxslarni javobgarlikka
tortish bo’yicha tegishli takliflar kiritadi;
boshqaruv organlari xodimlarining belgilangan cheklangan umumiy soniga, uning
o’zgarishi dinamikasiga va boshqaruv apparatini ularning manbalaridan qat’i nazar saqlash
xarajatlariga rioya etilishi ustidan monitoringni amalga oshiradi;
11) investitsiya sohasida:
davlat budjetidan moliyalashtiriladigan obyektlarni qurish bo’yicha pudrat ishlarini
bajarish uchun tanlov savdolari o’tkazishda ishtirok etadi;
vakolatli  hukumat  komissiyasining  qarorlari  bo’yicha  tarkibiy  o’zgartirish  va
moliyaviy  sog’lomlashtirish  zarur  bo’lgan  korxonalarning  ishlab  chiqarish  va  moliyaviy
ko’rsatkichlarini o’rganishda ishtirok etadi;
davlat  investitsiya  dasturlarini  shakllantirish,  budjet  tizimi  budjetlari  mablag’lari
hisobidan  moliyalashtiriladigan  obyektlarni  qurish  va  rekonstruksiya  qilish  bo’yicha
manzilli ro’yxatlarni kelishishda ishtirok etadi;
investitsiya  dasturlariga  kiritilgan  loyihalarni  amalga  oshirishni  monitoring
qilishda ishtirok etadi;
12) Moliya vazirligi tizimini institutsional rivojlantirish sohasida:
Moliya  vazirligi  tizimi  xodimlarini  tayyorlash,  qayta  tayyorlash  va  ularning
malakasini oshirishni ta’minlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
zamonaviy  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalari  asosida  Moliya  vazirligining
yagona axborot tarmog’ini ishlab chiqadi, yaratadi va doimiy ravishda takomillashtiradi;
Moliya vazirligi tizimiga kiruvchi moliya organlari, tashkilotlarning moddiy-texnik
bazasini yaxshilash choralarini ko’radi;
amaldagi  qonunchilikka  muvofiq  Moliya  vazirligining  ijtimoiy  infratuzilmasini
yaratadi va takomillashtiradi, xodimlarning mehnatini rag’batlantirish va mukofotlashning
yagona tizimini shakllantiradi;
13) xalqaro hamkorlik sohasida:
xorijiy  davlatlar,  xalqaro  va  xorijiy  tashkilotlar,  xalqaro  moliya  va  iqtisodiy
institutlar, xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari bilan davlat moliyasini boshqarish,
moliya  va  soliq-budjet  siyosati,  buxgalteriya  hisobi  va  audit  masalalari,  shuningdek boshqa  masalalar  bo’yicha  o’z  vakolatlari  doirasida  belgilangan  tartibda  hamkorlikni
amalga oshiradi;
xalqaro  shartnomalar  loyihalarini  tayyorlashda,  shuningdek  ularni  amalga
oshirishda o’z vakolatlari doirasida belgilangan tartibda ishtirok etadi;
xorijiy  davlatlar  bilan  hamkorlik  sohasida  davlat  siyosatini  amalga  oshirish
bo’yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;
14)  davlat  moliyasini  boshqarish  va  makroiqtisodiy  siyosat  sohasidagi  boshqa
vazirlik va idoralarning faoliyatini muvofiqlashtirish va o’zaro hamkorlik sohasida:
davlat  moliyasini  boshqarish  va  makroiqtisodiy  siyosatning  asosiy  masalalari,
jumladan,  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash,  inflatsiya  jarayonlarini  cheklash,  mamlakat
iqtisodiyotining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish, aholi bandligi va turmush
darajasini oshirish bo’yicha takliflarni ishlab chiqish va amalga oshirishda o’z vakolatlari
doirasida ishtirok etadi;
manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  asosiy  makroiqtisodiy
ko’rsatkichlar bilan bog’liq holda soliq-budjet siyosatining uzoq muddatli, o’rta va qisqa
muddatli prognozlarini ishlab chiqadi;
iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlariga  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish  uchun
qulay  investitsiya  muhitini  ta’minlaydigan  soliq-budjet  siyosati  chora-tadbirlarini  ishlab
chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;
ichki bozorni to’ldirish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, eksport salohiyatini
oshirish,  import  o’rnini  bosish  va  mahalliylashtirish,  energiyani  tejash  va  mahsulot
tannarxini  kamaytirishga  qaratilgan  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirishning  kompleks
dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etadi;
qishloq  joylarda  va  qishloq  xo’jaligida  ishlab  chiqarish,  ijtimoiy  va  bozor
infratuzilmasini  mutanosib  rivojlantirishga  qaratilgan  hududiy  rivojlanish  dasturlarini
ishlab chiqishda ishtirok etadi;
respublika iqtisodiyoti tarmoqlarini moliya-budjet rejalashtirish va moliyalashtirish
metodikasi,  buxgalteriya  hisobi  va  moliyaviy  hisobot  metodologiyasi,  nazorat-taftish
ishlari,  narx  belgilash  masalalarini  takomillashtirish  bo’yicha  takliflarni  ko’rib  chiqish
uchun  yuqori  malakali  mutaxassislar,  ilmiy  muassasalar  xodimlari,  boshqa  tashkilotlar
vakillaridan  tegishli  masalalar  bo’yicha  uslubiy  (metodologik)  va  boshqa  kengashlar
tuzadi; mamlakatni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor  yo’nalishlarini  amalga
oshirishga  qaratilgan  O’zbekiston  Respublikasi  qonunchiligiga  muvofiq  boshqa
funksiyalarni amalga oshiradi.
10.  Moliya  vazirligi  zimmasiga  yuklangan  vazifa  va  funksiyalarni  bevosita,
shuningdek  hududiy  moliya  organlari,  g’aznachilikning  hududiy  boshqarmalari,  Moliya
vazirligi  Nazorat-taftish  bosh  boshqarmasining  hududiy  boshqarmalari,  Moliya  vazirligi
huzuridagi  davlat  maqsadli  jamg’armalarini  taqsimlovchi  organlari  va  moliya  vazirligi
tizimiga kiruvchi boshqa idoraviy mansub tashkilotlar orqali hal qiladi.
III. Moliya vazirligining huquq va majburiyatlari
11.  Moliya  vazirligi  o’ziga  yuklangan  vazifalarni  amalga  oshirishda  qonun
hujjatlarida unga berilgan vakolat doirasida quyidagi huquqlarga ega:
davlat statistika, moliyaviy va boshqa hisobotlar, shuningdek, barcha hisob-moliya
va  boshqa  masalalar  bo’yicha  vazirliklar  va  idoralar,  ularga  bo’ysunuvchi  organlar  va
xizmatlar uchun nazarda tutilgan hajm va muddatlarda boshqa zarur ma’lumotlarni qonun
hujjatlarida belgilangan tartibda beg’araz asosda olish,
budjet tizimi budjetlari mablag’larini noqonuniy sarflash holatlari mavjud bo’lgan,
shuningdek, moliyaviy va boshqa hisobotlar taqdim etilmagan taqdirda, tegishli vazirlik va
idoralar, budjet tashkilotlari va budjet mablag’lari oluvchilari rahbarlarini xabardor qilgan
holda budjet tashkilotlari va budjet mablag’lari oluvchilarning xarajatlar (moliyalashtirish)
to’lanishini cheklash, zarur hollarda esa to’xtatib qo’yish;
vazirliklar, idoralar, xo’jalik boshqaruvi organlari va tashkilotlardan davlat budjeti,
davlat  maqsadli  jamg’armalari  budjetlari,  shuningdek  boshqa  budjetdan  tashqari
jamg’armalar  loyihasini  tuzish  uchun  zarur  bo’lgan  hisob-kitoblar,  hisobot  ma’lumotlari
va boshqa materiallarni hamda ularning ijrosi bo’yicha hisobotni olish;
budjet  tashkilotlari  va  budjet  mablag’lari  oluvchilaridan  belgilangan  tartibda
moliyaviy hisobotlarni, shuningdek budjet hisobi va moliyaviy hisobot bilan bog’liq zarur
ma’lumotlarni  olish,  vazirlik  vakolatiga  kiruvchi  masalalar  bo’yicha  tekshiruvlar
o’tkazish;
O’zbekiston  Respublikasi  respublika  budjetidan  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
budjetiga  va  viloyatlar  mahalliy  budjetlariga  ularning  hududida  shakllantiriladigan  soliq
tushumlarini  hisobga  olgan  holda,  o’zaro  hisob-kitoblar  orqali  daromad  va  xarajatlar o’rtasida  yuzaga  keladigan  kassa  uzilishlarini  tartibga  solish  orqali  beriladigan
daromadlarning tasdiqlangan hajmiga aniqliklar kiritish;
davlat  budjetining  ijrosini  ta’minlash,  shuningdek  alohida  xarajatlarni
moliyalashtirish uchun mablag’larni to’plash, davlat tashqi qarzini to’lash va unga xizmat
ko’rsatish  bo’yicha  to’lovlar  o’tkazish  zaruriyati  bilan  bog’liq  bo’lgan  talab  qilib
olinguncha  depozit  hisobvaraqlari,  shu  jumladan  chet  el  valyutasida,  va  boshqa
hisobvaraqlar ochish;
budjetdan tashqari maxsus hisob raqamlarida rezervlar tashkil etish;
O’zbekiston  Respublikasi  respublika  budjetining  vaqtincha  bo’sh  mablag’larini
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  belgilangan  tartibda  tijorat
banklaridagi depozitlarga joylashtirish;
qonun  hujjatlarida  nazarda  tutilgan  hollarda  va  tartibda  tegishli  hisobvaraqlardan
naqd pul mablag’larini akseptsiz tartibda olish yechib olish;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy
budjetlariga, shuningdek davlat maqsadli jamg’armalariga vaqtinchalik kassa uzilishlarini
qoplash  uchun  moliya  yili  doirasida  qaytarish  sharti  bilan  O’zbekiston  Respublikasi
respublika budjetidan budjet ssudalarini berish;
belgilangan  tartibda  yuridik  shaxslarga  budjet  ssudalari  berish  va  davlat  budjeti
taqchilligini moliyalashtirish uchun yo’naltiriladigan yil boshida O’zbekiston Respublikasi
respublika budjeti mablag’lari qoldiqlari hisobidan bo’sh mablag’larni hamda O’zbekiston
Respublikasi  respublika  budjeti  daromadlarining  tasdiqlangan  parametrlarida  nazarda
tutilmagan boshqa mablag’larni bank muassasalarida depozitga qo’yish
hisoblanadigan  soliqlar  va  majburiy  to’lovlar  hajmlariga  ta’sir  etuvchi  omillar
o’zgarishi munosabati bilan Qoraqalpog’iston Respublikasi budjet daromadlari, viloyatlar
va  Toshkent  shahar  mahalliy  budjetlari,  shuningdek,  davlat  maqsadli  jamg’armalari
budjetlariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tuzatishlar kiritish;
respublika  budjetining  xarajatlari  yoyilmasiga  belgilangan  tartibda  o’zgartirishlar
kiritish;
monopoliya mahsulotlari (ishlar, xizmatlar), tabiiy monopoliyalarning mahsulotlari
(ishlari,  xizmatlari),  shuningdek,  ro’yxati  hukumat  qarorlari  bilan  belgilanadigan
mahsulotlar  (ishlar,  xizmatlar)  uchun  narxlar  (tariflar)ni  belgilash  bo’yicha  qaror  qabul
qilishda zarur bo’lgan ma’lumotlarni so’rash; tabiiy monopoliya subyektlari (hukumat qarorlari bilan belgilanganlardan tashqari)
tomonidan  ishlab  chiqarilgan  va  sotiladigan  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)  uchun  narxlar
(tariflar)ni yoki ularning eng yuqori darajalarini tasdiqlash;
tabiiy  monopoliyalar  subyektlariga  va  tovar  bozorlarida  ustun  mavqega  ega
bo’lgan  subyektlarga,  shuningdek,  narxlari  (tariflar)  hukumat  qarorlari  bilan  tartibga
solinadigan  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)  ishlab  chiqaruvchi  subyektlarga  narx  (tariflar)
loyihalarini,  preyskurantlarni,  uslubiy  ko’rsatmalar  va  xarajatlar  normativlarini  ishlab
chiqish;
tashkilotga  tekshirish  ro’yxatiga  kiritilgani  to’g’risida  qonunda  belgilangan
tartibda xabarnoma yuborish hamda taqdim etiladigan narxlar (tariflar)ni shakllanishining
asosliligini  aniqlash  maqsadida  tabiiy  monopoliyalar  subyektlari  va  tovar  bozorlarida
ustun  mavqega  ega  bo’lgan  subyektlarning,  shuningdek,  narxlari  (tariflar)  hukumat
qarorlari  bilan  tartibga  solinadigan  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)  ishlab  chiqaruvchi
subyektlarning moliya-xo’jalik faoliyatini joyiga chiqib o’rganishni o’tkazish;
sug’urta  bozorining  professional  ishtirokchilaridan  sug’urta  faoliyati  to’g’risidagi
va sug’urta faoliyati bilan bog’liq boshqa ma’lumotlarni belgilangan shaklda olish;
auditorlik  tashkilotlaridan  auditorlik  faoliyati  to’g’risidagi,  shuningdek  auditorlik
faoliyatini amalga oshirish bilan bog’liq boshqa ma’lumotlarni belgilangan shaklda olish;
sug’urta va auditorlik tashkilotlarida litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishi
ustidan belgilangan tartibda tekshiruv o’tkazish;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  budjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy
budjetlari  ijrosining  borishi,  hududiy  moliya  organlari,  budjet  tashkilotlari  va  budjet
mablag’lari  oluvchilar  tomonidan  budjet  qonunchiligiga  rioya  etilishi  ustidan  moliyaviy
nazorat hamda monitoringni tashkil etish va amalga oshirish;
tekshirish  va  taftish  vaqtida  zarur  hollarda  kassa  va  kassa  binolari,  omborlar,
arxivlarni  qonun  hujjatlarida  belgilangan  tartibda  muhrlash,  qalbaki,  soxtalashtirilgan
hujjatlar  va  boshqa  suiiste’molliklar  aniqlangan  taqdirda  esa  nazorat  obyekti  hujjatlarini
olib qo’yish,
nazorat  obyektining  rahbarlaridan  tovar-moddiy  va  boshqa  boyliklar,  pul
mablag’lari hamda hisob-kitoblarni inventarizatsiyadan o’tkazishni talab qilish; O’zbekiston  Respublikasining  davlat  kafolatlari  bilan  shart  qilib  qo’yilgan  va
amalga  oshirilgan  to’lovlar  hamda  ular  bilan  bog’liq  xarajatlar  summasini  qarz  oluvchi-
rezidentdan so’zsiz undirib olish;
qonun  hujjatlarida  belgilangan  tartibda  va  xalqaro-huquqiy  me’yorlarga  muvofiq
xalqaro shartnomalarni tuzish;
xorijiy  davlatlar,  xalqaro  va  chet  el  tashkilotlari  vakillari  bilan  beg ’ araz  yordam
jalb qilish va uni o’zlashtirish masalalari bo’yicha muzokaralarda ishtirok etish;
jalb  qilingan  qarz  mablag’lari  va  kreditlarga  o’z  vaqtida  xizmat  ko’rsatishni
ta’minlash  maqsadida  xalqaro  moliya  institutlaridan  O’zbekiston  Respublikasi  davlat
kafolati  bilan  kreditlar  va  qarzlar  olgan  vazirliklari,  idoralar  va  tashkilotlar  mansabdor
shaxslariga  kamchiliklar  va  buzilishlarni  bartaraf  etish  hamda  chora-tadbirlar  amalga
oshirish to’g’risida ko’rsatmalar berish;
ilmiy tadqiqotlarga ajratiladigan mablag’lar doirasida soliq-budjet va narx siyosati
hamda moliya sohasidagi eng muhim ilmiy ishlar ro’yxatini belgilash, vakolati doirasidagi
masalalarni  ishlab  chiqish  uchun  belgilangan  tartibda  O’zbekiston  Respublikasi  Fanlar
Akademiyasi ilmiy muassasalari, boshqa ilmiy-tadqiqot muassasalari, korxonalar, alohida
olimlar va mutaxassislarni jalb etish;
belgilangan tartibda noshirlik faoliyatini amalga oshirish;
Moliya vazirligining Nazorat-taftish boshqarmasi tomonidan o’tkazilgan taftishlar
va  talon-toroj,  o’g’irlik,  kamomad,  noqonuniy  sarf-xarajatlar  summasini  tekshirish
natijasida  aniqlanganlar  bo’yicha  budjet  daromadiga  undirilgan  hamda  tekshirilayotgan
obyektlar  hisobiga  tiklangan  summaning  8  foizi,  “O’zbekiston  Respublika  tovar-
xomashyo  birjasi”  AJ  tomonidan  davlat  va  korporativ  xaridlar  bo’yicha  birja  savdolari
ishtirokchilaridan  undiriladigan  komissiya  yig’imining  10  foizi,  yuqori  likvidli  tovar
turlarini  sotish  bo’yicha  birja  bitimlaridan  olinadigan  “O’zbekiston  Respublika  tovar-
xomashyo  birjasi”  AJ  komissiya  yig’imlari  summasining  0,025  foizi  hamda  davlat
ulushidan  dividendlarning  budjetga  o’z  vaqtida  o’tkazilmaganligi  uchun  penya  va
jarimalar  hisobidan  O’zbekiston  Respublikasi  moliya  tizimini  ijtimoiy  rivojlantirish  va
xodimlarni moddiy rag’batlantirish jamg’armasini tashkil etish;
Moliya  vazirligi  O’zbekiston  Respublikasi  qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa
huquqlarga ham ega bo’lishi mumkin. 12. Moliya vazirligi o’z vakolatlari doirasida vazirliklar, idoralar, mahalliy davlat
hokimiyati  organlari,  tashkilotlar,  budjet  tashkilotlari  va  budjet  mablag’lari  oluvchilar,
mansabdor  shaxslar  va  fuqarolar  uchun  majburiy  bo’lgan  normativ-huquqiy  hujjatlarni
tasdiqlash huquqiga ega.
Moliya  vazirligi  zarur  hollarda  boshqa  vazirlik  va  idoralar  bilan  birgalikda
idoralararo qo’shma qarorlar chiqarishga haqli.
13. Moliya vazirligi  davlat soliq, budjet va  narx siyosatining amalga oshirilishini
ta’minlash,  shuningdek,  zimmasiga  yuklangan  vazifalarning  samarali  bajarilishi  uchun
javobgar hisoblanadi.
IV. Moliya vazirligi faoliyatini tashkil etish
14.  Moliya  vazirligiga  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  tomonidan
tayinlanadigan vazir boshchilik qiladi.
Moliya vaziri 5 nafar o’rinbosar, shu jumladan bir nafar birinchi o’rinbosarga ega
bo’ladi.
Moliya vaziri:
vazirlik  faoliyatiga  rahbarlik  qiladi  va  Moliya  vazirligiga  yuklatilgan  vazifa  va
majburiyatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
vazir  o’rinbosarlarining  vakolatlarini  belgilaydi,  ular  o’rtasidagi  mas’uliyatni
taqsimlaydi,  Moliya  vazirligi  tizimidagi  boshqa  mansabdor  shaxslarning  vakolatlarini,
Moliya  vazirligi  faoliyatining  ayrim  qismlarini  boshqarish  uchun  o’z  o’rinbosarlari  va
boshqa mansabdor shaxslarning mas’uliyat darajasini va idoraviy mansub tashkilotlarning
faoliyatini belgilaydi;
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  qarori  bilan  O’zbekiston  Respublikasi  nomidan  davlat  tashqi  qarzlari
bo’yicha O’zbekiston Respublikasining kredit bitimlari va davlat kafolatlarini imzolaydi;
Moliya vazirligi tizimi xodimlari tomonidan bajarilishi majburiy bo’lgan buyruqlar
chiqaradi va ko’rsatmalar beradi;
Moliya  vazirligi  tizimiga  kiruvchi  muassasalar  va  tashkilotlar  tuzilmasiga
o’zgartirishlar  kiritadi,  xarajatlar  smetasini  va  Moliya  vazirligi  Markaziy  apparati  shtat
jadvalini tasdiqlaydi, boshqaruv xodimlarining belgilangan soni doirasida hududiy moliya
organlari, g’aznachilikning hududiy boshqarmalari, Moliya vazirligi  Nazorat-taftish  bosh boshqarmasining  hududiy  boshqarmalari  va  idoraviy  mansub  tashkilotlarining  xodimlar
sonini belgilaydi;
Moliya  vazirligi  Markaziy  apparatining  tarkibiy  bo’linmalari  to’g’risidagi
nizomlarni,  Moliya  vazirligi  tasarrufidagi  tashkilotlarning  nizomlari  va  ustavlarini
belgilangan tartibda tasdiqlaydi;
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  tizimidagi  tashkilotlarning  lavozimlari
ro’yxatiga kiruvchi xodimlarni belgilangan tartibda lavozimga tayinlaydi va ozod qiladi;
O’zbekiston  Respublikasining  boshqa  davlat  organlarida  va  yuridik  shaxslarida,
shuningdek  boshqa  davlatlarning  moliya  institutlari  bilan  munosabatlarda  Moliya
vazirligini taqdim etadi;
qonun hujjatlariga muvofiq Moliya vazirligi tizimi xodimlarini rag’batlantirish va
intizomiy  javobgarlikka  tortish  masalalarini  hal  etadi,  shuningdek  alohida  o’rnak
ko’rsatgan  Moliya  vazirligi  tizimidagi  organlari  xodimlarini  belgilangan  tartibda
O’zbekiston Respublikasining faxriy unvonlar va davlat mukofotlariga taqdim etadi.
Moliya  vaziri  qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa  vakolatlarni  ham  amalga
oshiradi.
15.  Vazirlikda  moliya  vaziri  (rais),  vazir  o’rinbosarlari  (lavozimi  bo’yicha),
shuningdek faoliyatining asosiy yo’nalishlariga muvofiq vazirlikning tarkibiy bo’linmalari
rahbarlaridan iborat tarkibda hay’at tashkil etiladi.
Hay’at  soni  va  shaxsiy  tarkibi  moliya  vazirining  taqdimnomasiga  binoan
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.
Moliya  vazirligi  hay’ati  Moliya  vazirligi  faoliyatining  asosiy  masalalarini  ko’rib
chiqadi,  Moliya  vazirligi  va  hududiy  moliya  organlari,  g’aznachilikning  hududiy
boshqarmalari,  Moliya  vazirligi  Nazorat-taftish  bosh  boshqarmasining  hududiy
boshqarmalari va Moliya vazirligi tizimiga kiruvchi boshqa idoraviy mansub tashkilotlar
rahbarlarining  hisobotlarini  eshitadi,  qabul  qilingan  qarorlar  ijrosini  tekshirish
masalalarini, vazirlikning muhim buyruqlari va boshqa hujjatlari loyihalarini, shuningdek
tekshiruvlar natijalarini muhokama qiladi.
Hay’at  Majlisiga  Moliya  vazirligi  vakolatiga  kiruvchi  masalalar  bo’yicha
vazirliklar,  idoralar,  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari,  korxonalar,  muassasalar,
tashkilotlar rahbarlari taklif qilinishi mumkin. Hay’at  qarorlari  moliya  vazirining  buyruqlari  bilan  amalga  oshiriladi.  Vazir  va
hay’at a’zolari o’rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, moliya vaziri mustaqil
ravishda  qaror  qabul  qiladi  va  yuzaga  kelgan  kelishmovchiliklar  to’g’risida  O’zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasiga  xabar  beradi.  Hay’at  a’zolari  ham  o’z  fikrlarini
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga ma’lum qilishi mumkin.
Hay’at  faoliyatining  tartibi  hay’at  tomonidan  tasdiqlanadigan  reglament  bilan
belgilanadi.
16.  Hududiy  moliya  organlari  o’z  faoliyatini  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan namunaviy Nizomga muvofiq amalga oshiradi.
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vaziri  va  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
Moliya  vazirlarining  muovini  tegishli  ravishda  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Jo’qorg’i
Kengesi va Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi tomonidan Moliya vazirligi
bilan kelishilgan holda tayinlanadi.
Viloyat  va  Toshkent  shahar  hokimliklari  moliya  bosh  boshqarmalari  boshliqlari,
tuman  va  shahar  hokimliklari  moliya  bo’limlari  mudirlari  viloyat,  tuman,  shahar
hokimining  taqdimnomasiga  binoan  Moliya  vazirligi  bilan  kelishilgan  holda  tegishli
ravishda xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashlari tomonidan tayinlanadi.
Viloyatlar  va  Toshkent  shahar  hokimliklari  moliya  bosh  boshqarmalari
boshliqlarining  o’rinbosarlari  moliya  vaziri  tomonidan  moliya  bosh  boshqarmalari
boshliqlarining taqdimnomasiga binoan tayinlanadi.
Tuman  va  shahar  hokimliklari  moliya  bo’limlari  mudirlarining  o’rinbosarlari
tegishli  ravishda  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  moliya  vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkent
shahar  hokimliklarining  moliya  bosh  boshqarmalari  tomonidan  tumanlar,  shaharlar
hokimliklarining moliya bo’limlari taqdimnomasiga binoan hamda Moliya vazirligi bilan
kelishilgan holda tayinlanadi.
17.  Moliya  vazirligi  tizimi  xodimlarining  ish  haqi  amaldagi  qonun  hujjatlarida
nazarda tutilgan lavozim maoshi, mukofot puli, qo’shimcha haqlar va ustamalardan iborat.
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  tizimidagi  hududiy  organlari
xodimlariga  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  9-yanvardagi  “Davlat
boshqaruvi  hududiy  organlari  xodimlari  faoliyatini  yanada  takomillashtirish  va  moddiy
rag’batlantirishni  kuchaytirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ-2722-son  qarorining  1-
bandida belgilangan mehnatga haq to’lash shartlari tatbiq etiladi. Moliya  vazirligi  Markaziy  apparati  xodimlariga  muayyan  davr  ishlaganlik  uchun
O’zbekiston  Respublikasi  davlat  budjeti  mablag’lari  hisobidan  quyidagi  miqdorlarda
(rag’batlantirish  koeffitsiyentini  hisobga  olgan  holda  lavozim  maoshiga
koeffitsiyentlarda): 2 yildan 5 yilgacha — 0,1; 5 yildan 10 yilgacha — 0,2; 10 yildan 15
yilgacha — 0,3; 15 dan 20 yilgacha — 0,4; 20 dan 25 yilgacha — 0,5; 25 yildan ortiq —
0,6 oylik ustamalar to’lanadi.
Muayyan davr ishlaganlik uchun haq olish huquqini beruvchi ish staji O’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligi  tomonidan  tasdiqlanadigan  tartibga  muvofiq  hisoblab
chiqiladi.
18. O’zbekiston Respublikasi moliya tizimini ijtimoiy rivojlantirish va xodimlarni
moddiy  rag’batlantirish  jamg’armasi  mablag’larini  shakllantirish  va  ulardan  foydalanish
tartibi to’g’risidagi Nizom moliya vaziri tomonidan tasdiqlanadi.