Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish istqibollari

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
“ SIRTQI ” FAKULTETI
“_______________________________________ ” kafedrasi 
“ __________________________________ ” TA'LIM YO‘NALISHI BO‘YICHA 
______________________________________________________
KURS ISHI
Tayyorladi: _________________ 
talabasi ____________________
Kurs ishi rahbari:
 O’ qituvchi _________________ Kafedra tomonidan ro‘yxatga 
olingan tartib raqami № ________
“___” ______ 202 3 yil ________
                         imzo
Kurs ishi ximoyaga tavsiya qilindi
(qilinmadi)
Sana “____” ________ 202 3 yil 
Raxbar imzosi:
__________________ Kurs ishi baxosi ________ ball
Komissiya a'zolari:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
T OSHKENT – 202 3 Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida
tadbirkorlik faoliyatini takomillashtrish istqibollari
Reja:
Kirish 3
1. Tadbirkorlik faoliyatini mazmun-mohiyati va iqtisodiyotni         modernizatsiyalashdagi	 	
roli
5
2. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy banklar kredit 	
liniyalarining	
ahamiyati
13
3. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlik faoliyatini takomillashtrish 
istqibollari 17
Xulosa
23
Foydalanilgan adabiyotlar  ro'yxati 25
2 Kırısh
         O'zbekiston  mustaqillikning  dastlabki  kunlaridanoq  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni
kengaytirib,  bir  qancha  xalqaro  moliyaviy  institutlar  va  xorijiy  banklar  bilan  o'zaro
foydali  aloqalar  o'rnata  boshladi.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  erkinlashtirish,  kengaytirish
uchun  huquqiy  asoslarini  yaratib  bergan  asosiy  qonun  hujjatlari  qabul  qilindi.  Ko'plab
Prezident  Farmonlari  va  Hukumat  qarorlari  ishlab  chiqildi.  Bular,  avvalo,  "Xorijdan
mablag'  jalb  qilish  to'g'risida"gi,  "Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  to'g'risida"gi,  "Investitsiya
faoliyati  to'g'risida"gi  (yangi  tahrir),  "Chet  el  investitsiyalari  to'g'risida",  "Chet  ellik
investorlar  huquqlarining  kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish  choralari  to'g'risida"gi
Qonunlar hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar bo'lib, ular  tashqi iqtisodiy aloqalarni
amalga oshirish, tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida xalqaro  shartnomalar  tuzish  va  ularni
bajarish  uchun  asosiy  shart-sharoitlarni  yaratib  berdi.
Shuni  ta'kidlash  joizki,  O'zbekistonning  xalqaro  moliyaviy  institutlar  va  xorijiy  banklar
bilan aloqasi ham uzoq muddatli, ham qisqa muddatli ahamiyatga ega bo'lgan  eng muhim
vazifalarni  birga  qo'shish  maqsadlaridan  kelib  chiqib  amalga  oshiriladi.  Bunda,
birinchidan,  O'zbekistondagi  barcha  xo'jalik  sub'ektlarining  tashqi  dunyo  bilan  o'zaro
aloqalari  uchun  teng  huquqli  va  milliy  manfaatlarga  mos  keladigan  shart-sharoitlar
yaratish  asosida  xalqaro  valyuta-moliya  va  savdo  mexanizmlariga  qo'shilish  nazarda
tutiladi.  Ikkinchidan,  respublikaning  joriy  muammolarini  hal  etishga  bevosita
ko'maklashish, mavjud xalqaro tajriba asosida moliyaviy, texnikaviy yordam  va  maslahat
olish  yo'li  bilan  o'tkazilayotgan  islohotlarni  qo'llab-quvvatlash  ko'zda  tutiladi.
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov  2014  yilda  ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirish  yakunlari  va  2015  yilga  mo'ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim
ustuvor  yo'nalishlariga  bag'ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma'ruzasida:
"2014  yilda  iqtisodiyotimizga  jalb  qilingan  investitsiyalar  hajmi  10,9  foizga  o'sdi  va
AQSh  dollari  hisobida  14  milliard  600  million  dollarni  tashkil  etdi.  Bunda  jami  kapital
qo'yilmalarning  21,2  foizdan  ortig'i  yoki  3  milliard  dollardan  ziyodini  xorijiy  investitsiya
va  kreditlar  tashkil  qildi.  Ularning  to'rtdan  uch  qismi  to'g'ridan-to'g'ri
3 xorijiy  investitsiyalardir" 1
.
Bundan  ko'rinib  turibdiki,  2014  yilda  mamlakatimizga  jalb  qilingan  xorijiy  kreditlarning
xorijiy  investitsiyalar  tarkibidagi  ulushi  25,8  foizni  tashkil  qildi.  Bu  ko'rsatkich  2010
yilda  13,2  foizni  tashkil  qilgan  edi.  Bu  esa,  hozirgi  iqtisodiy  rivojlanish  sharoitida  va
mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib (O'zbekistonning investitsiyaviy  salohiyatini  hisoga
olib),  chet  el  banklari  kreditlarini  jalb  qilish  holati  sustligini  ko'rsatadi.
Bugungi  kunda  shu  narsa  aniq  bo'lib  qoldiki,  Vatanimizning  barqaror  rivojlanishi  yuqori
darajadagi  investitsiyaviy  faollikka  bog'liqdir.  Unga  esa  ichki  va  tashqi  investitsiya
resurslarini  jalb  qilish  hamda  ulardan  samarali  foydalanish  orqali  erishiladi.  Jahon
tajribasi  shundan  dalolat  beradiki,  chet  el  investitsiya  va  kreditlarini  jalb  qilish
iqtisodiyotni  rivojlantirishga  yordamlashadi  va  ijtimoiy-iqtisodiy  islohotlar  uchun  kuchli
rag'batlantiruvchi  omil  bo'lib  xizmat  qiladi.  Shu  bois  Yurtboshimiz  bu  haqda
quyidagilarni  alohida  ta'kidlaydi:  "Chet  el  sarmoyasini  jalb  qilishni  bevosita
investitsiyalar  tarzida  ham,  davlat  qarzlari,  xalqaro  moliya  va  iqtisodiy  tashkilotlar,  qarz
beruvchi  mamlakatlarning  investitsiya  yoki  moliyaviy  kredit  resurslari  shaklida  ham
amalga  oshirish  ko'zda  tutilmoqda.  Biz  maxsus  investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish
uchun  chet  el  sarmoyasini  jalb  qilishga  alohida  e'tibor beramiz" 2
.
Yuqoridagilardan  kelib  chiqib,  ta'kidlash  joizki,  O'zbekiston  iqtisodiyotiga  xorijiy  banklar
kreditlarini  jalb  qilish  va  shu  asosda  strategik  muhim  investitsiya  loyihalarini
moliyalashtirish  hozirda  iqtisodiyotni  barqarorlashtirishdagi  g'oyat  dolzarb
masalalardandir.  Bu  esa,  o'z  nabatida,  xorijiy  banklar  kredit  liniyalari  hisobiga
investitsiya  loyihalarini  moliyalashtirish  masalasini  tadqiq  etish,  bu  boradagi
tendentsiyalarni va  muammolarni aniqlash,  investitsiya loyihalarini xorijiy banklar  kredit
liniyalari orqali moliyalashtirishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish  zarurligini
keltirib  chiqaradi  va  bitiruv  malakaviy  ishi  mavzusining  dolzarbligini  ifodalaydi.
1
 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish  yakunlari va 2015 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning
eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi 
4 ma'ruzasi:  2015  yilda  iqtisodiyotimizda  tub  tarkibiy  o'zgarishlarni  amalga  oshirish, 
modernizatsiya  va  diversifikatsiya  jarayonlarini  izchil  davom  ettirish  hisobidan  xususiy 
mulk  va  xususiy  tadbirkorlikka  keng  yo'l  ochib  berish  -  ustuvor  vazifamizdir //  «Xalq 
so'zi»  gazetasi, 2015 yil 17  yanvar,  N°11. 1-b.
2 Karimov  I.A.  O'zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  yo'lida.  -  T.:
«O'zbekiston»,  1995.  243-b.
1. Tadbirkorlik faoliyatini mazmun-mohiyati va iqtisodiyotni
modernizatsiyalashdagi  roli
O'zbekiston  davlat  mustaqilligiga  erishgan  dastlabki  yillardan  boshlab  milliy  iqtisodiyotni
rivojlantirishning  o'ziga  xos  yo'nalishini  belgilab  oldi.  U  iqtisodiyotning  rivojlanishi  va
barqarorligida  investitsiyalarning  beqiyos  o'rni  tutishini  o'z  vaqtida  to'g'ri  anglab
etganligining  natijasida  investitsiyalarga,  xususan,  chet  el  investitsiyalariga  bo'lgan
e'tiborning  kuchayishi  yuz  berdiki,  bu  esa  bugungi  kunga  kelib  mamlakatimizdagi
investitsiya  faoliyatining  rivojlantirilishiga  olib  keldi. 
Bugungi  kunda  rivojlangan  investitsion  faoliyatning  yo'lga  qo'yilishini  hukumatimizning
yuritayotgan  oqilona  investitsiya  siyosatining mahsuli  ekanligini ta'kidlash  lozim.
Hozirda  O'zbekiston  iqtisodiyotining  barcha  sohalarida  o'zgarishlar,  tarkibiy  islohotlar
olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi  investitsiya
jarayoni,  davlatning  investitsiya  siyosati,  uning  ustuvor  yo'nalishlari  va  mamlakatdagi
korxonalar  investitsiyaviy  faolligiga  bog'liq. 
Mustaqillikning  qisqa  davrida  investitsiyaviy  faollikni  ta'minlash,  uni  kuchaytirish
borasida  qator  amaliy  chora-tadbirlar  o'tkazildi,  investitsiya  faoliyatini  tartibga  solib
turuvchi  qator  qonun  va  qonun  osti  hujjatlari  ishlab  chiqildi  va  amaliyotga  tatbiq
qilinmoqda.
O'zbekistonda investitsiya loyihalarmni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish  bo'yicha
ham qator vazifalar amalga oshirilmoqda. 
Respublikamizda  turli  mulkchilik  shakllariga  asoslangan  xo'jalik  yurituvchi  sub'ektlarni
ko'paytirish,  jumladan,  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  va
boshqaruv  faoliyati  rivojlantirilib  kelinmoqda.  Shuningdek,  iqtisodiyotni  yanada
5 erkinlashtirish  va  rivojlantirish  yangi  investitsiya  loyihalarini  hayotga  tatbiq  etish  va
ularni  moliyalashtirishning  optimal  variantlarini  qidirib  topish  talablarini  keltirib
chiqardi.  Amaliyotda  investitsiya  loyihalarining  hajmi,  miqdori  va  moliyalashtirish
manbalariga  qarab  iqtisodiyotda  yuz  berayotgan  o'zgarishlar  haqida  xulosalar  chiqarish
mumkin.
Investitsiya  loyihasi  tushunchasining  tobora  keng  qo'llanishi,  avvalom  bor,  ushbu
atamaning  iqtisodiy  mohiyatini  anglab  olish  zaruriyatini  keltirib  chiqaradi.  Investitsiya
loyihasi  tushunchasiga  uning  yo'naltirilgan  maqsadini  amalga  oshirish  uchun  texnologik
jarayonlarni,  texnik  va  tashkiliy  hujjatlashtirish  jarayonini,  ob'ektlarni  barpo  etish  va
ishga  tushirish  jarayonini,  moddiy,  moliyaviy,  mehnat  resurslarining  harakatini,
shuningdek, tegishli boshqaruv qarorlari va tadbirlarni o'zida mujassamlashtiruvchi  tizim
sifatida qarash mumkin. Investitsiya loyihasi o'z maqsadi, yo'nalishi, amal qilish  sohasi,
muddati  va chegarasiga  ega  bo'lgan  alohida  faoliyat  turi  hisoblanadi.
Prof. D.G'ozibekov  investitsiya  loyihalari to'g'risida fikr bildirib:  «investitsiya  loyihasiga
muayyan ishlab chiqarish quvvatlariga kelajakda alohida turdagi samaralar  keltirishi zarur
bo'lgan, aniq belgilangan tadbirlar yo'li bilan resurslarni investitsiyalash  bo'yicha  takliflar
to'plami  tarzida  ta'rif  berish  mumkin»  3
 ,  deb  ta'kidlab  o'tadi.  Shuningdek  investitsiya
loyihasining  sifat-tavsiflarini,  boshqa  tadbirlardan  farq  qiluvchi  jihatlarini  ochib  berishi
diqqatga  sazovordir 4
,  deb  ta'kidlaydi.
Rossiyalik  iqtisodchi-olim  B.A.Koltinyukning  fikricha 5
:  «investitsion  loyiha  keng
ma'noda  foyda  olish  maqsadida  kapital  qo'yish  rejasi»  tarzida  ifodalab,  uni  ikki  xil
ma'noda  talqin  etadi:  aniq  maqsadlarga  erishish  (aniq  natijalar  olish)ni  ta'minlovchi
qandaydir  harakatlar  majmuini  amalga  oshirishni  nazarda  tutuvchi  tadbir,  faoliyat;
qandaydir  harakatni  amalga  oshirish  uchun  zarur  bo'lgan  aniq  hisob-moliyaviy  va
tashkiliy-huquqiy  hujjatlarni  qamrab  oluvchi  tizim.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 9 apreldagi 165-sonli  "Chet
el  investitsiyasi  ishtirokidagi  ustuvor  investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish  chora-
tadbirlari  to'g'risida"gi  qaroriga  muvofiq:  "investitsiya
6 7 loyihasi  bu  ma'lum  ijtimoiy-iqtisodiy  maqsadlarga  yo'naltirilgan,  texnik-iqtisodiy,  biznes-
boshqaruv,  marketing  va  ishlab  chiqarish  rejalari  kabilarga  asoslangan,  turli  moliyaviy
manbalar  mablag'lari  ishtiroki  nazarda  tutilgan  kompleks  hujjatlar  yig'indisi"
6
 hisoblanadi.
O'zbekiston  Respublikasining  yangi  tahrirdagi  "Investitsiya  faoliyati  to'g'risida"gi
Qonunning  6-moddasida:  "Investitsiya  loyihasi  -  iqtisodiy,  ijtimoiy  va  boshqa  yo'sindagi
foyda  olish  uchun  investitsiyalarni  amalga  oshirishga  qaratilgan  o'zaro  bog'liq  tadbirlar
majmuidir" 7
,  deb  ta'riflangan.
Qayd  etish  joizki,  investitsiya  loyihasi  to'liq  va  mukammal  hisob-kitoblar  yordamida
asoslangan  yuridik  hujjatlar  to'plami  hisoblanadi.  Investitsiya  loyihasi  kelishilgan
muddatlarda aniq maqsadlarga erishish hamda rejalashtirilgan natijalarni  olish uchun aniq
miqdordagi resurslarni (intellektual, moliyaviy, moddiy) qo'yishni,  joylashtirishni  ko'zda
tutuvchi  tadbirlar  majmuidir.  Investitsiya  loyihasining  asosiy  elementlari  va
yo'nalishlarini  1-rasm  asosida  tasvirlash  mumkin.
1-rasm.  Investitsiya  loyihasining  asosiy  elementlari  va  yo'nalishlari 8
Ergasheva Sh., Uzoqov A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O'quv 
8 qo'llanma. - T: "IQTISOD-MOLIYA"  2008.  34-b.
7
 O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston 
Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va  qo'shimchalar kiritish haqida"gi Qonuni. 
Qonunchilik palatasi tomonidan 2014 yil 29 oktyabrda qabul qilingan va Senat  tomonidan
2014  yil 13  noyabrda  ma'qullangan. 2014  yil 9 dekabr,  O'RQ-380-son.
8
 Mamatov  B.S.  va  boshq.  Investitsiyalarni  tashkil  etish  va  moliyalashtirish.  Darslik. 
Toshkent  moliya  instituti.  -T.:
«IQTISOD-MOLIYa»,  2014.  40-b.
Shuni  ham  ta'kidlash  joizki,  investitsiya  loyihasini  amalga  oshirishning  bosh  maqsadi
foyda  (daromad)  olishga  yoki  hech  bo'lmaganda  kapital  qiymatini  saqlab  qolishga
qaratiladi.
Investitsiya loyihasi uch tomonlama cheklangan bo'lib, muayyan iqtisodiyotda,  hududda
amalga oshirilishi bilan, belgilangan vaqt bilan cheklanadi. Mazkur hududda  belgilangan
vaqtda loyiha amalga oshirilsa, u o'zining maqsadiga erishish kuchiga  egadir.  Investitsiya
loyihalari  yana  bir  tomondan  cheklanishi,  ya'ni  unga  safarbar  etiladigan  resurslar  qiymati
(xom  ashyo,  mehnat  va  moliyaviy  resurslari  qiymati)  o'zgarib  boradi.
Yuqoridagilardan  kelib  chiqib,  investitsiya  loyihasini  quyidagicha  tasniflash  mumkin:
2-rasm.  Investitsiya  loyihasining  tasniflanishi 9
Amaliyotda  investitsiya  loyihalarining  turlicha  tasnifi  mavjud  bo'lib,  belgilariga  qarab
investitsiya  loyihalarining quyidagi ko'rinishlarini  ajratish mumkin  (1.3-rasm).
9 Loyiha - bu o'ziga xos faoliyat turi bo'lib, uning bir qancha o'ziga xos belgilari  mavjud.
Lekin  uning  asosiy  4  ta  belgisi  loyihani  boshqa  turdagi  faoliyatlar  va  tadbirlardan  ajratib
turadi:
- loyiha  maqsadlari  aniq  belgilangan bo'lishi  kerak;
- loyiha  aniq  (odatda,  oldindan  belgilangan)  muddat  davomida  amalga
oshirilishi  lozim;
9
 Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. 
Toshkent moliya instituti.  T.:  «IQTISOD-MOLIYa», 2014.  41-b.
- loyihada  o'zaro  bog'liq  harakatlarni  bajarilishini  muvofiqlashtirish 
lozim;
10 - loyiha  unikal  bo'lishi  lozim.
3-rasm. Investitsiya  loyihalarining kengaytirilgan  tasnifi 10
Har  bir  loyihaviy  faoliyat  quyidagi  3  ta  chegaralanishga  ega:
1. Vaqt  bo'yicha  chegaralanishi;
2. Pul  resurslari  bilan chegaralanishi;
10
 Rasm prof. D.G'.G'ozibekovning 2003 yilgi "Investitsiyalarni moliyalashtirish 
masalalari" nomli monografiyasi asosida  shakllantirildi.
3. Texnik  vazifalar  bilan  chegaralanishi  (ishlar  va  operatsiyalarning  turlari
va  sifatiga bo'lgan talab, investitsiya faoliyati ob'ektining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari).
11 Loyiha  boshqa  chegaralanishlarga  ham  ega  bo'lib,  ular  orasida  loyihani  amalga
oshirishning  tashqi  shart-sharoitlari  alohida  ahamiyat  kasb  etadi  (institutsional,
iqtisodiy,  huquqiy  va  boshqalar).
Loyihalarni  3  turdagi  aktivlar  (mulk)  hisobiga  moliyalashtirish  mumkin:  1)  Moliyaviy
investitsiyalar  va  qarzlar.  Bularga  qimmatbaho  qog'ozlar,  bankdagi  depozitlar, kreditlar,
pul  mablag'lari,  yuqori  likvidli  qimmatbaho  predmetlar  kiradi;  2)  Material  (moddiy)
aktivlar.  Bularga  ko'chmas  mulk,  asosiy  vositalar,  er,  ishlab  chiqarish  texnikasi, liniyalari,
xom ashyo, va materiallar kiradi; 3) Nomoddiy aktivlar. Bularga  nou-xau,  himoyalangan
firma  nomidan  foydalanish  xuquqi,  intellektual  mulk,  innovatsiyalar,  ishchi  kapitali  aqliy
mahsuli  kiradi.
Investitsiya  loyihasi  investor  nuqtai  nazaridan  samarali  deb  baholanishi  uchun,
birinchidan,  uni  amalga  oshirish  ijobiy  bo'lishi,  ikkinchidan,  muqobil  loyihalarni
solishtirish  chog'ida  yuqoriroq  samaraga  ega  bo'lgan  loyihani  ma'qul  ko'rish  lozim.
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalashda  investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirishning
ahamiyati  benihoya  katta  bo'lib,  u  quyidagilar  bilan  izohlanadi:  birinchidan,
investitsiyalar  ishlab  chiqarishga  zamonaviy  texnika  va  texnologiyalarni  joriy  etib,
eksportga  mo'ljallangan  mahsulotlarni  ishlab  chiqarishni  rivojlantiradi;  ikkinchidan,
import  o'rnini  bosuvchi  tovar  ishlab  chiqarish  va  buning  uchun  xorijiy  investitsiyalarni
iqtisodiyotning  ustuvor  sohalariga  yo'naltirish,  pirovardida,  aholining  me'yordagi  turmush
darajasini  ta'minlash  imkonini  yaratadi;  uchinchidan,  kichik  biznesni  rivojlantirish  va
qishloq  xo'jaligi  ishlab  chiqarishini  jadallashtirish  orqali  o'sib  borayotgan  aholini  ish
joylari  bilan  ta'minlaydi;  to'rtinchidan,  korxonalarning  eskirgan  ishlab  chiqarish
quvvatlarini,  moddiy-texnik  bazasini  yangilaydi  va  texnik  qayta  qurollantiradi;
beshinchidan,  tabiiy  resurslarni  qayta  ishlovchi  korxonalarni  barpo  etishga  ko'maklashadi
va boshq.
So'nggi  yillarda  iqtisodiyotda  faol  amalga  oshirilayotgan  tuzilmaviy  o'zgarishlar  va
modernizatsiya  qilish  jarayoni  investitsiya  faolligini  yanada  oshirdi.  Iqtisodiyotdagi
investitsiyalar  hajmining  yildan-yilga  sezilarli  ravishda  o'sib  borishi  milliy  ishlab
chiqarish hajmining o'sishi orqali o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatdi. Davlat tomonidan
investitsiya  faoliyatini  rivojlantirishga  berilgan  e'tibor  va  qo'llab-quvvatlash  natijasida
12 yalpi  ichki  mahsulot  (YaIM)  hajmi  va  investitsiyalar  miqdori  o'sish  sur'atlariga  ega  bo'ldi.
Jumladan,  20022014  yillar  oralig'ida  investitsiyalar  hajmi  1,4  mlrd.  AQSh  dollaridan  14,6
mlrd. AQSh dollariga etgan va 2002 yilga nisbatan 10,4 martaga ortgan (1.1-jadval). Bu
holat  investitsiyalarning  YaIMdagi  salmog'ining  o'sishiga  olib  keldi,  jumladan,
investitsiyalarning  YaIMdagi  ulushi  2007  yilda  21,1  foizni  tashkil  etgan  bo'lsa,  2014
yilga  kelib  bu  ko'rsatkich  23,5  foizga  ko'tarildi.
1-jadval  O'zbekiston  Respublikasi  yalpi  ichki  mahsuloti  va  investitsiyalarning  o'sish
sur'atlari  dinamikasi 11
4-rasm. Investitsiyalarning  yalpi  ichki mahsulotdagi  ulushi, %da 12
Mamlakatimizda  faol  investitsiya  siyosati  olib  borilishi  natijasida  20112014  yillarda
o'nlab  zamonaviy  korxonalar  ishga  tushirildi.  Jumladan,  «Jeneral  Motors  Pavertreyn
O'zbekiston»  qo'shma  korxonasida  yuqori  texnologiyalar  asosida  avtomobil  dvigatellari
ishlab  chiqarish  yo'lga  qo'yildi.  Shuningdek,  avtomobil  generatori  va  kompressorlari
ishlab  chiqarish  bo'yicha  quvvatlar  barpo  etildi,  energiyani  tejaydigan  lampalar  ishlab
chiqarish  bo'yicha  uchta  loyiha  amalga  oshirildi.  Shular  qatorida  «Zenit  elektroniks»
qo'shma  korxonasida  «Samsung»  kir  yuvish  mashinalari  ishlab  chiqarish  o'zlashtirildi.
Ayni paytda maishiy gaz plitalari, konditsionerlar, elektr pilesoslar va bir  qancha boshqa
mahsulotlar ishlab chiqarish  yo'lga qo'yildi. «Muborak gazni qayta  ishlash zavodi» unitar
sho'ba  korxonasida  suyultirilgan  gaz  ishlab  chiqarish  hajmini  ko'paytirish  maqsadida
13 propan-butan  aralashmasi  qurilmasining  birinchi  navbatini,  Samarqand  viloyatida
«MAN»  yuk  tashish  mashinalari  ishlab  chiqarish  bo'yicha  yangi  majmuaning  dilerlik
markazini  bunyod  etish  ishlari  yakuniga  etkazildi.  Shu  bilan  birga,  Toshkent  va
Namangan  viloyatlarida  zamonaviy  to'qimachilik  komplekslari,  Jizzax  va  Xorazm
viloyatlarida yigiruv va to'quv, Samarqand viloyatida sport poyabzallari ishlab  chiqarish
korxonalari tashkil etildi. Oziq-ovqat sanoati bo'yicha 21 ta korxonada ishlab  chiqarish
odernizatsiya  qilindi  va  texnik  qayta  jihozlandi.  Navoiy  issiqlik  elektr  stansiyasida  bug'-
gaz  qurilmasini  barpo  etish,  O'zbekiston-Xitoy  gaz  quvurining  uchinchi  yo'nalishi  kabi
yirik  loyihalarni  amalga  oshirishda  qurilish-montaj  ishlari  qizg'in  pallaga  kirdi.
Mamlakatimizda  qayta  ishlash  tarmoqlaridan  sanoat  va  qishloq  xo'jaligi  sohasini  tahlil
qiladigan bo'lsak, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 2014 yilda 2007 iyilga nisbatan
4,1  martaga,  qishloq  xo'jaligi  mahsuloti  ishlab  chiqarish  esa  4  martaga  ortgan  (Qarang:
1.2-jadval).  Biroq,  sanoat  mahsuloti  ishlab  chiqarishning  YaIMdagi  ulushi  2014  yilda
2007  yilga  nisbatan  13,5  f.p.ga,  qishloq  xo'jaligi  mahsuloti  ishlab  chiqarishning
YaIMdagi  ulushi esa 7,5 f.p.ga kamaygan. Bunday holat YaIMning o'sish sur'atlari, sanoat va	
qishloq  xo'jaligi	 
mahsulotlari  ishlab  chiqarishning  o'sish  sur'atlaridan  yuqori  ekanligini
ko'rsatadi va ijobiy  holat  hisoblanadi.
2. O'zbekiston  iqtisodiyotini  rivojlantirishda  xorijiy  banklar  kredit
liniyalarining  ahamiyati
Ma'lumki, xorijiy banklar yoki xorijiy davlatning banki deganda xorijiy davlatga  tegishli
banklar  tushuniladi.  O'zbekiston  Respublikasining  qonunchilik  hujjatlarida:  "xorijiy
davlatning  banki  xorijiy  davlat  hududida  ro'yxatga  olingan  va  u  joylashgan  hamda
ro'yxatga  olingan  joydagi  bank  nazorati  organi  tomonidan  berilgan  bank  faoliyatini
amalga  oshirish  huquqini  beruvchi  litsenziyaga  ega  bank" 11
,  deb  ta'riflangan.  Xorijiy
davlatning  banki  vakolatxonasi  esa  O'zbekiston  Respublikasi  hududida  joylashgan,
O'zbekiston  Respublikasi  hududida  uning  akkreditatsiya  qilinganligi  haqida  O'zbekiston
Respublikasi  Markaziy  bankining  sertifikatiga  ega  bo'lgan,  bank  va  boshqa  tijorat
faoliyati  bilan  shug'ullanish  huquqisiz bank manfaatlarini  ko'zlab  ish yuritadigan  alohida
14 bank  bo'linmasidir.
11
 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2008 yil 22 noyabrdagi 685-
sonli Qarori bilan tasdiqlangan  "O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning 
banklari vakolatxonalarini akkreditatsiya qilish tartibi to'g'risida"gi  Nizom  (Adliya 
vazirligida  2009 yil 23  yanvarda  1883-son  bilan  ro'yxatdan  o'tkazilgan).
yuritadigan  alohida bank  bo'linmasidir.
So'nggi  yillarda  mamlakatimizning  ishlab  chiqarish  tarmoqlariga  zamonaviy  texnika  va
texnologiyalarni joriy qilib, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni  yo'lga  qo'yuvchi, import
o'rnini bosuvchi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga alohida  ahamiyat berilmoqda.
Xorijiy  banklarning  kredit  resurslarini  investitsiya  loyihalarini,  shu  jumladan,  kichik
biznes loyihalarini, ya'ni xususiy sektorni moliyalashtirishga jalb  qilish  va  ularni  samarali
o'zlashtirish  maqsadida  Vatanimizga  yuqori  sifatli  texnika-texnologiyalarni  etkazib
beruvchi  investorlarga  nisbatan  ochiq  eshiklar  siyosati  olib  borilmoqda,  tashqi  iqtisodiy
faoliyat  yanada  erkinlashtirilmoqda,  to'g'ridan-to'g'ri  xorijiy  investitsiyalarni  keng  jalb
qilishni  ta'minlovchi  ijtimoiy-iqtisodiy,  huquqiy  va boshqa  shart-sharoitlar  yanada	
takomillashtirimoqda, xorijiy banklar kredit liniyalaridan	 
to'liq foydalanish maqsadida kredit
olish uchun taqdim etilayotgan texnik-iqtisodiy  asoslashlarni puxta-pishiq ishlab chiqish,
investorlarning  qo'ygan  kapitali  va  ularning  huquqlarini  himoyalashni  kafolatlashni
yanada  kuchaytirish  bo'yicha  tegishli  chora-tadbirlar  amalga  oshirilmoqda.
Xorijiy  banklar  tomonidan  mamlakatimizda  kichik  biznesni  moliyalashtirishdagi
faolligini  quyidagi  holatlar  bilan  izohlash  mumkin.  Jumladan,  YaIMni  shakllantirishda
kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  sohasining  ulushi  2000  yildan  buyon  31  foizdan  56
foizga,  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishda  12,9  foizdan  31,1  foizga  o'sdi.  2014  yilda
kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida 480 mingdan ortiq yangi ish o'rni tashkil
etildi.  Bu  yaratilgan  jami  ish  o'rinlarining  yarmi  demakdir.  O'tgan  2014  yilda  500  dan
ziyod  yangi  korxona,  birinchi  navbatda,  kichik  biznes  sub'ektlari  eksport  faoliyatiga  jalb
etildi.  Bugungi  kunda  iqtisodiyotning  ushbu  sohasida  ish  bilan  band  bo'lgan  aholining
76,5  foizdan  ziyodi  mehnat  qilmoqda.  2000  yilda  bu  ko'rsatkich  49,7  foizga  teng  edi 12
.
Iqtisodiyot  sohasida  izchil  amalga  oshirilayotgan  ana  shunday  chora-tadbirlar  o'zining
yuksak  samarasini  bermoqda.
15 12
 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish  yakunlari va 2015 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning
eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi 
ma'ruzasi:  2015  yilda  iqtisodiyotimizda  tub  tarkibiy  o'zgarishlarni  amalga  oshirish, 
modernizatsiya  va  diversifikatsiya  jarayonlarini  izchil  davom  ettirish  hisobidan  xususiy 
mulk  va  xususiy  tadbirkorlikka  keng  yo'l  ochib  berish  -  ustuvor  vazifamizdir //  «Xalq 
so'zi»  gazetasi,  2015  yil 17 yanvar, JN"<>11. 1-b.
banklarning  kredit  liniyalarini  jalb  qilish  nuqtai  nazaridan  ijobiy  holat hisoblanadi.
Mamlakatimiz  Prezidenti  I.A.Karimov  mustaqilligimizning  birinchi  kunlaridan  boshlab
xorijiy  investitsiyalarni  iqtisodiyotimizda  naqadar  zarurligini  e'tirof  etgan  holda:
"Sarmoya  olamida  birovning  yuzi  yoki  ko'zi  yaxshi  deb  qarz  berish  rasm  emas,  buni
sizlar tushunasizlar. Chet el kreditorlari O'zbekistonga ishonsa bo'ladigan, payti kelganda	
qarzni	 to'lashga	 qodir	 bo'lgan	 kuchli	 sherik	 deb	 qaramoqdalar" 	13 ,
 	deb	 ta'kidlagan  edilar.
Ma'lumki,  jahondagi  biron-bir  davlat  xorijiy  investitsiya  va  kreditlarni  jalb  qilmasdan
turib  taraqqiyotga  hamda  iqtisodiyot  rivojiga  erisholgan  emas.  Shuning  uchun ham bu ish
bizning  iqtisodiy  siyosatimizning  ustuvor  yo'nalishlaridan  biriga  aylangan.  Biz  bu
siyosatni  quyidagi  tamoyillar  asosida  qurmoqdamiz 14
:  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni
erkinlashtirish;  respublika  iqtisodiyotiga  kapital  mablag'larni  jalb  etishni 	
ta'minlovchi	
huquqiy asos, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarni shakllantirish;	 
jahon andozalari
talablariga  javob  beradigan  texnologiyalarni  etkazib  beruvchi  hamda  xalq  xo'jaligining
zamonaviy  tuzilmalarini  barpo  etishga  ko'maklashuvchi  xorijiy  sarmoyadorlarga  nisbatan
ochiq  eshiklar  siyosatini  muntazam  ravishda  yuritish;  mablag'larni  raqobatbardosh
mahsulot  ishlab chiqarishni o'zlashtirish  bilan bog'liq eng  muhim  ustuvor  yo'nalishlarga
sarflash.  Shu  bois  Respublika  Prezidenti  bu  haqda  quyidagilarni alohida ta'kidlaydi: "Biz
maxsus  investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish 	
uchun	 chet	 el sarmoyasini	 jalb	 qilishga	
alohida	 e'tibor	 beramiz" 	15 
Bugungi  kunda  ko'plab  rivojlangan  va  jahon  iqtisodiyotida  etakchi  o'rin  tutadigan
mamlakatlar  tajribasi  shuni  so'zsiz  isbotlab  bermoqdaki,  raqobatdoshlikka  erishish  va
dunyo  bozorlariga  chiqish,  birinchi  navbatda  iqtisodiyotni  izchil  isloh  etish,  tarkibiy
jihatdan  o'zgartirish  va  diversifikatsiya  qilishni  chuqurlashtirish,  yuqori  texnologiyalarga
16 asoslangan  yangi  korxona  va  ishlab  chiqarish  tarmoqlarining  jadal  rivojlanishini
ta'minlash, faoliyat ko'rsatayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va  texnik yangilash
jarayonlarini  tezlashtirishda  xorijiy  banklarning  kredit  liniyalaridan  samarali  va  oqilona
foydalanish  muhim  ahamiyatga  ega.
13
 Karimov  I.  O'zbekiston:  milliy  istiqlol, iqtisod,  siyosat, mafkura.  T. 1.  -T.:  O'zbekiston,
1996.  28-29-b.
14
 Karimov  I.  Bizdan ozod va  obod  Vatan  qolsin.  T.2.  T.:  "O'zbekiston",  1996.  11-12-b.
15
 Karimov  I.A.  O'zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  yo'lida.  -  T.: 
«O'zbekiston»,  1995.  243-b.
Bir  vaqtning  o'zida  milliy  iqtisodiyotga  xorijiy  banklarning  kredit  liniyalarini  faol  jalb
qilish  qator  ijobiy  samaralar  keltiradi.  Xususan,  xorijiy  kreditlarni  jalb  qilish
raqobatbardosh  mahsulotlarga,  zamonaviy  ishlab  chiqarishga  yuzma-yuz  kelish,  talabga
muvofiq  sifatli  mahsulot  ishlab  chiqarish  imkoniyatidir.  Xorijiy  banklar  bilan  amaliy
hamkorlik  o'rnatish  orqali  jahon  amaliyotida  mavjud  bo'lgan  imkoniyatlardan  foydalanish
asosida  quyidagi  samaralarga  erishish mumkin  bo'ladi:
- eng  zamonaviy  texnologiyalarga  ega  bo'lgan  ishlab  chiqarish  (xizmat
ko'rsatish)  faoliyatini  yo'lga  qo'yish,  yangi  texnologiya,  zamonaviy  jihozlarni,  yuqori
unumli  uskunalarni  qo'lga  kiritish;
- yangi  ish  joylarini tashkil  etish  va aholi  bandligini  ta'minlash;
- ixcham, amalga oshirilgan xarajatlarni tez sur'atlar bilan qoplaydigan, yuqori
samara  beradigan korxonalarni  qurish;
- zamon darajasida yuqori mehnat unumdorligiga erishish, mahsulot tannarxini
pasaytirish, o'z  manfaatlariga  erishish;
- qo'shma korxonalar tuzish, ilg'or tajribaga ega bo'lish, boshqaruvni, raqobatni
to'g'ri  yo'lga  qo'yish;
- bozor  talabini  qoniqtiradigan  mahsulot  (xizmatlarni)  etishtirish,  ishlab
chiqarilgan  mahsulot  sifati  va  raqobatbardoshligini  dunyo  bozori  talablariga  javob
beradigan  qilib  etkazish;
- tadbirkorlik  faoliyatini  samarali  tashkil  etish  va  uni  yanada  kengaytirish
17 imkoniyatlarini  qo'lga  kiritish,  daromadni  ko'paytirish,  yuqori  samaraga  erishish,  sarf
etilgan mablag'larni  hech  qanday  talofat  va  yo'qotishlarsiz  tez  fursatda  qoplash;
- jahon  bozorida  o'zining  mustahkam  mavqeni  egallash;
- mamlakat  eksport  imkoniyatlarini  kengaytirish  va  jahon  bozorida  «qattiq»
valyuta  ishlab  topishni  o'rganish;
- mamlakat  xazinasini  to'ldirish;
- ichki va tashqi bozorga olib chiqiladigan mahsulotlar (ish, xizmat)ga bo'lgan
talabni  qondirish;
- milliy  va  jahon  iqtisodiyoti  ravnaqi  va  jamiyat  farovonligini  oshirish.
Ushbu  ro'yxatni  yanada  davom  ettirish  mumkin,  chunki  xorijiy banklar  bilan  hamkorlik
o'rnatish,  ular  bilan  qo'shma  faoliyat  olib  borish  milliy  iqtisodiyotda  tub  tuzilmaviy
o'zgarishlarga  olib  keladi,  mamlakat  qudratini  yanada  oshirib,  milliy  valyuta  mavqeini
mustahkamlaydi,  aholi  farovonligini  ta'minlab,  turmush  tarzini  yaxshilaydi.
3. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlik faoliyatini
takomillashtrish istqibollari
Istiqlolning  ilk  yillaridan  boshlab  O'zbekiston  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  kengaytirib, bir
qancha  xalqaro  moliyaviy  tashkilotlar  va  xorijiy  banklar  bilan  o'zaro  foydali  aloqalar
o'rnata  boshladi.  Uning  huquqiy  asosini  yaratib  bergan  qonun  hujjatlari  qabul  qilindi,
ko'plab  Prezident  Farmonlari va  hukumat  qarorlari  ishlab  chiqildi 16
.
Jalb  etilgan  xorijiy  kreditlarning  o'z  vaqtida  va  to'liq  qaytarilishini  ta'minlash,
korxonalarning  O'zbekiston  Respublikasi  Hukumati  kafolati  ostida  berilgan  xorijiy
valyutadagi  kreditlar  bo'yicha  o'z  majburiyatlarining  bajarilishi  uchun  javobgarligini
oshirish  maqsadida  2003  yil  14  iyunda  O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  "Xorijiy  kreditlar  o'z  vaqtida  qaytarilishini  ta'minlash  chora-tadbirlari
to'g'risida"gi  Qarori  qabul  qilindi.
Unga ko'ra tijorat banklariga qarz oluvchi korxonalar O'zbekiston Respublikasi  Hukumati
tomonidan  kafolatlangan  kreditlar  bo'yicha  qarzlarini  o'z  vaqtida  qaytarmagan  hollarda
pul mablag'larini qarz oluvchining hisob raqamidan aktseptsiz  tartibda  hisobdan  chiqarish
18 va  ularni  kreditlar  bo'yicha  qarzlarni  qaytarishga  yo'naltirish  huquqi  berildi.  Qarz  oluvchi
korxonalar  tomonidan  O'zbekiston  Respublikasi  Hukumati  kafolati  ostida  berilgan
muddati  o'tkazib  yuborilgan  xorijiy valyutadagi  kreditlarni  qaytarishda  to'lanayotgan
16
 Bular, avvalo, "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati 
to'g'risida"gi, "Investitsiya faoliyati  to'g'risida"gi, "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi, 
"Xorijdan mablag' jalb qilish to'g'risida"gi Qonunlar hamda boshqa  me'yoriy-huquqiy 
hujjatlar  bo'lib,  ular  tashqi  iqtisodiy  aloqalarni  amalga  oshirish,  tashqi  iqtisodiy  faoliyat 
sohasida  xalqaro  shartnomalar  tuzish  va  ularni  bajarish uchun  asosiy  shart-sharoitni 
yaratishga  imkon berdi.
summaning  kamida  90  foizi  majburiy  tartibda  asosiy  qarzni  qaytarishga  yo'naltirildi.
Muhimi,  endilikda  Hukumat  kafolati  ostida  ilgari  jalb  qilingan  kreditlar  bo'yicha  muddati
o'tkazib  yuborilgan  yoki  muddati  kechiktirilgan  to'lovlari  bo'lgan  korxonalar  bo'yicha
yangi  investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish  yuzasidan  takliflar  kiritilishiga  yo'l
qo'yilmaydi.
Investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish  va  O'zbekiston  Respublikasi  Hukumati  kafolati
ostida olingan xorijiy valyutadagi kreditlarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatishga  doir  qonun
hujjatlari  talablariga  rioya  etilishi  uchun  shaxsiy  javobgarlik  Vazirlar  Mahkamasi
komplekslari,  vazirliklar  va  idoralar,  korxonalar  va  tashkilotlar,  vakolatli  banklar
rahbarlari  zimmasiga  yuklatildi.
Shuningdek,  ushbu  Qarorga  ko'ra  2003  yil  1  iyuldan  boshlab:  O'zbekiston  Respublikasi
Hukumati  kafolati  faqat  xorijiy  kreditorlarga  xorijiy  davlatlar,  banklar  yoki  yuridik
shaxslar  bilan  tashqi  qarz  shartnomalari  bo'yicha  beriladi;  tijorat  banklariga  O'zbekiston
Respublikasi Hukumati kafolati istisno hollarda Hukumat kafolati ostida  olingan xorijiy
kreditlarni  qayta  moliyalashtirish  yoki  qaytarish  manbai  sifatida  davlat  byudjeti
mablag'lari  belgilangan  ustuvor  strategik  va  ijtimoiy  ahamiyatga  molik  loyihalarni
moliyalashtirishni  ta'minlash  uchun  beriladi.
Albatta,  ushbu  Qaror  xorijiy  banklarning  kreditlaridan  samarali  va  oqilona  foydalanish
bo'yicha  mas'uliyatni  oshiradi.  Bu  esa  xorijiy  kreditlar  asosida  amalga  oshirilayotgan
investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarish imkonini  beradi.
19 Islom  taraqqiyot  banki  ishtirokidagi  loyihalarni  tayyorlash  va  amalga  oshirishni
jadallashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil  10
fevraldagi  "Islom  taraqqiyot  banki  bilan  hamkorlikni  rivojlantirish  chora-tadbirlari
to'g'risida"gi  65-sonli  Qarori  qabul  qilindi.  Qarorda  Islom  taraqqiyot  banki  bilan
birgalikda  amalga  oshirish  mo'ljallangan  loyihalar  ro'yxati  ma'qullandi  hamda  Islom
taraqqiyot  banki  bilan  birgalikdagi  loyihalar  va  texnik  ko'maklashish  grantlarini  amalga
oshirish  bo'yicha  tadbirlar  dasturi  tasdiqlandi.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2005 yil 16 iyuldagi  15/4-sonli
qarori  bilan  tasdiqlangan  613-sonli  "Tijorat  banklari  tomonidan  yirik  investitsiya
loyihalarini  sinditsiyalashtirilgan  kreditlashni  amalga  oshirish  tartibi  to'g'risida"gi
Nizomga  ko'ra  sinditsiyalashtirilgan  kreditni  berishga  xorijiy  banklar  va  boshqa  xorijiy
moliyaviy  institutlar  jalb  etilishi  mumkin.  Bu  holda  sinditsiyalashtirilgan  kreditlashni
amalga  oshirish  xorijiy  banklar  va  moliyaviy  institutlar  bilan  tuzilgan  bitimlarda
belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi  hamda  sinditsiyalashgan  kreditlar  faqat  yuridik
shaxslarga  beriladi.  Bunday  holat  mamlakatimizda  yirik  investitsiya  loyihalarini 17
moliyalashtirishda xorijiy banklarning ham faol ishtirokini ta'minlashga  xizmat  qiladi.
Xorijiy  investorlar  va  xalqaro  moliya  institutlarini  O'zbekistonda  yaratilgan  qulay
investitsiya  muhiti  hamda  mamlakat  iqtisodiyotiga  investitsiya  sarflashning  potentsial
imkoniyatlari  to'g'risida  keng  xabardor  qilishni  tashkil  etish,  korxonalarni  modernizatsiya
qilish,  texnik  va  texnologik  qayta  jihozlash  uchun  xorijiy  investitsiyalar  va kreditlarni jalb
etish  hamda  o'zlashtirish  jarayonida  davlat  va  xo'jalik  boshqaruvi  organlarining
faoliyatini  aniq-puxta  muvofiqlashtirishni  ta'minlash  maqsadida  2008  yil  24  iyulda
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  "Xorijiy  investitsiyalar  va  kreditlarni  jalb  etish
hamda  o'zlashtirish  jarayonini  takomillashtirish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi  PQ-927-
sonli  Qarori  qabul  qilindi.  Unga  ko'ra  O'zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  vazirligi
xorijiy  investitsiyalar  va  kreditlarni  jalb  etish  bo'yicha  qarorlarni  ko'rib  chiqish,
muhokama  etish  va  qabul  qilishda,  har  yilgi  Investitsiya  dasturlarini,  shuningdek
tarmoqlar  va  mamlakat  mintaqalarini  rivojlantirishning  o'rta  muddatli  dasturlarini
tayyorlashda  etakchi  bo'g'in  hisoblanishi,  uning  zimmasiga  mazkur  masalalarni  hal
etishda  idoraviy
20 17
 Sinditsiyalashtirilgan kredit - bir necha banklar tomonidan yirik investitsiya loyihalarini
birgalikda kreditlash; yirik  investitsiya loyihasi - umumiy qiymati tijorat banklarining 
birinchi darajali kapitalining 25 foizidan oshadigan investitsiya  loyihasi; bank sindikati - 
sinditsiyalashtirilgan kredit berish borasida ikki yoki undan ortiq banklar o'rtasida o'zaro 
kelishuv;  etakchi bank - sinditsiyalashtirilgan kreditlash tashabbusi bilan chiqqan va 
zimmasiga ishtirokchi-banklar nomidan kredit  hujjatlarini yuritish mas'uliyati yuklatilgan 
qarz oluvchining asosiy talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'iga xizmat  ko'rsatuvchi 
bank;  ishtirokchi bank  -sinditsiyalashtirilgan  kredit  berishda  qatnashuvchi  bank.
mansubligidan  qat'i  nazar,  barcha  xo'jalik  yurituvchi  sub'ektlar  faoliyatini
muvofiqlashtirish  mas'uliyati  yuklatildi.  Muhimi,  "Xorijiy  investitsiyalar  va  kreditlarni
jalb  etish  va  o'zlashtirish  tartibi  to'g'risida"gi  Nizom  va  "Xorijiy  investitsiyalar  va
kreditlarni  jalb  etish  jarayonida  loyihalar  tashabbuskorlari  va  davlat  organlarining  o'zaro
hamkorlik  qilish  Sxemasi"  tasdiqlandi.  Albatta,  bu  holat  mamlakatimizda  xorijiy
kreditlardan  foydalanish  tizimini  tartibga  solish  va  ularni  samarali  o'zlashtirish  imkonini
beradi.
O'zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  Boshqaruvining  2008  yil  22  noyabrdagi  685-
sonli  Qarori  bilan  tasdiqlangan  "O'zbekiston  Respublikasi  hududida xorijiy  davlatlarning	
banklari  vakolatxonalarini  akkreditatsiya  qilish  tartibi  to'g'risida"gi	 
NIZOM  O'zbekiston
Respublikasi  hududida  xorijiy  davlatlarning  banklari 	
vakolatxonalarini 	18 akkreditatsiya	
qilish	 tartibini	 belgilab	 berdi.	 Ta'kidlash	 joizki,	 
vakolatxona O'zbekiston Respublikasi bank
sohasidagi  iqtisodiy  vaziyatni  va  holatni  o'rganish  maqsadida,  maslahat  berish,
O'zbekiston  Respublikasida  Bank  manfaatlarini  ifodalash,  kredit  tashkilotlari  bilan
aloqalarni  mustahkamlash  va  kengaytirish  hamda  xalqaro  hamkorlikni  rivojlantirish
uchun  bank  tomonidan  tashkil  etiladi.  Vakolatxona  ochishda  qisqa  muddatli
majburiyatlari  IBCA,  Moody's  yoki  Standart  and  Poor's  agentliklari tasniflari bo'yicha A1
(yoki A+) dan past bo'lmagan reytingga ega banklar  afzallikka  egadir.
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2009  yil  11  martdagi  "Germaniya  "KFV"
Taraqqiyot  banki  mablag'larini  jalb  etgan  holda  moliya  sektorini  qo'llab-quvvatlash
21 dasturini  amalga  oshirish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi,  2007  yil  28  avgustdagi  "Xitoy
Taraqiyot davlat bankining kreditidan foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2008  yil
21  avgustdagi  "Koreya  Respublikasi  hukumatining  grant  mablag'larini  jalb  etgan  holda
O'zbekiston  Respublikasi  markaziy  davlat  arxivlarini  rekonstruktsiya  qilish  hamda  ularni
texnik  modernizatsiyalash  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi  qarorlari  hamda
18
 Xorijiy  davlatning  banki  O'zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankidan  O'zbekiston 
Respublikasi  hududida  o'z  Vakolatxonasini  ochish  va  uning  faoliyat olib borishi  uchun 
ruxsat  berishi.
O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  mahkamasining  1999  yil  28  yanvardagi
"Germaniyaning  "KFV"  taraqqiyot  bankining  kredit  liniyasidan  foydalanish  to'g'risida"gi,
2004  yil  19  areldagi  "Xitoy  Xalq  Respublikasi  hukumati  bilan  moliyaviy  va  texnik
hamkorlikni  kengaytirish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi  shuningdek,  1997  yil  2
oktyabrdagi  "Koreya  respublikasi  hukumati  kreditidan  foydalanish  chora-tadbirlari
to'g'risida"gi  Qarorlari  mamlakatimizda  xorijiy  bank  kredit  liniyalari  hisobidan
investitsiya loyihalarini  moliyalashtirishning  xuquqiy  asoslaridir.
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2009  yil  11  martdagi  "Germaniya  "KFV"
Taraqqiyot  banki  mablag'larini  jalb  etgan  holda  moliya  sektorini  qo'llab-quvvatlash
dasturini  amalga  oshirish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi  Qaroriga  asosan  mahalliy  xom
ashyo va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, xizmat ko'rsatish, jumladan  savdo
sohalaridagi  100  dan  200  kishigacha  band  bo'lgan  mikrofirmalar,  kichik  va  boshqa
korxonalar  tomonidan  qo'shimcha  ish  joylarini  yaratish,  shuningdek  kasanachilikni
tashkil  etish  maqsadida  O'zbekiston  Respublikasi  Hukumati  bilan  Germaniya  Federativ
Respublikasi Hukumati o'rtasida moliyaviy hamkorlik haqidagi  Bitimga  muvofiq  moliya
sektorini  qo'llab-quvvatlash  Dasturini  amalga  oshirish  maqsadida  Germaniya  "KfV"
taraqqiyot  banki  tomonidan  O'zbekiston  Respublikasiga  0,75%  yillik  foizli  stavka  bilan
10  yil  imtiyozli  davrni  ham  hisobga  olgan  holda  40  yil  muddatga  jami  17,3  mln.  evro
miqdorida  kredit  liniyasi  ochildi.  Bunda  12,3  mln.  evro  miqdoridagi  mablag'lar  kichik
biznes  loyihalarini  moliyalashtirishga,  5  mln.  evro  esa  ipotekani  kreditlashga,
shuningdek,  moliya  sektorini  qo'llab-quvvatlash  dasturini  amalga  oshirishda  texnik
yordam  ko'rsatish  uchun  1,5  mln.  evro  miqdorida  grant  ajratildi.  Shuningddek  2007  yil  28
22 avgustdagi  "Xitoy  Taraqiyot  davlat  bankining  kreditidan  foydalanish  chora-tadbirlari
to'g'risida"gi  qarorga  muvofiq  O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  Milliy
banki  tomonidan  2007  yilning  14  avgustida Xitoy Taraqqiyot davlat banki bilan 60 mln.
AQSh dollari miqdorida, 2,5 yil  imtiyozli  davrni  ham  hisobga  olganda  12  yil  muddatga,
O'zbekiston  Respublikasi  kafolatini  bermagan  holda  kredit  mablag'larini  jalb  etish
to'g'risidagi  qarz  bitimi  imzolangan  bo'lib,  kreditlar  quyidagi  asosiy  yo'nalishlar  bo'yicha
investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirishga  yo'naltirilgan:
- meva-sabzavot,  chorvachilik  va  boshqa  qishloq  xo'jalik  mahsulotlarini 
chuqur  qayta  ishlash  uchun  mini-texnologiyalar  va zamonaviy  jihozlarni xarid  qilish;
- mahalliy xom ashyo chuqur qayta ishlanadigan zamonaviy, 
mahalliylashtirilgan  ishlab  chiqarishlarni  yaratish;
- qurilish  materiallari  ishlab  chiqarish,  jumladan,  ularning  yangi  turlarini 
ishlab  chiqarishni o'zlashtirish;
- tayyor  oziq-ovqat  va  nooziq-ovqat iste'mol  tovarlarini  ishlab  chiqarish;
- xizmat  ko'rsatish  va  servis  sohasini,  shu  jumladan,  turizmni  rivojlantirish. 
Bunda  Xitoy  Taraqqiyot  davlat  bankining mazkur  kredit  majburiyati
bo'yicha  olingan  foizlar  va  boshqa  to'lovlardan  iborat  daromadlari  O'zbekiston 
Respublikasida  to'lov manbaidan  daromad  (foyda)  solig'iga tortilmaydi.
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2008  yil  21  avgustdagi  "Koreya  Respublikasi
hukumatining  grant  mablag'larini  jalb  etgan  holda  O'zbekiston  Respublikasi  markaziy
davlat  arxivlarini  rekonstruktsiya  qilish  hamda  ularni  texnik  modernizatsiyalash  chora-
tadbirlari  to'g'risida"gi  qarorga  binoan  O'zbekiston  Respublikasi  bilan  Koreya
Respublikasi  o'rtasida  axborot  texnologiyalari  sohasidagi  hamkorlikni  kengaytirish,
respublika  markaziy  davlat  arxivlarining  moddiy-texnika  bazasini  mustahkamlash  va
elektron  arxiv  fondlarini  tashkil  etish,  ularni  arxiv  materiallarini  raqamlashtirish  hamda
qayta  tiklash  zamonaviy  uskunalari  bilan  jihozlash  maqsadida  "O'zbekiston
Respublikasining  markaziy  davlat  arxivlarini  axborotlashtirish"  loyihasini  amalga
oshirish  uchun  Koreya  Respublikasi  Hukumati  tomonidan  2008-2009  yillarda
O'zbekiston  Respublikasiga  3  mln.  AQSh  dollari  miqdorida  grant  mablag'lari  berilgan
edi. 
23 Xulosa
Mazkur  mavzuga  bag'ishlangan  kurs  ishi  bo'yicha  quyidagi  asosiy  xulosalarga  keldik:
- mamlakatimizda  milliy  iqtisodiyotni  tubdan  isloh  qilish  va  uni
barqarorlashtirishda,  respublikada  mavjud  korxonalarni  zamonaviy  texnika  va  texnologiyalar
bilan  ta'minlashda  va  ularni  modernizatsiyalashda,  jahon  talablari  darajasidagi
raqobatbardosh  milliy  mahsulotlarni  ishlab  chiqarishni  tashkil  etishda,  mamlakat  ichki
bozorini  sifatli  tovar  va  xizmatlar  bilan  to'ldirish  hamda  uning  eksport  salohiyatini
oshirishda,  mamlakatda  ishsizlik,  pulning  qadrsizlanishi  darajalarini  pasaytirishda,
iqtisodiyotning  moliyaviy  mablag'larga  bo'lgan  talablarini  qondirishda  xorijiy  banklarning
roli  va  ahamiyati  kattadir;
- ma'lum  ijtimoiy-iqtisodiy  maqsadlarga  yo'naltirilgan,  texnik-iqtisodiy,  biznes-
boshqaruv,  marketing  va  ishlab  chiqarish  rejalari  kabilarga  asoslangan,  turli  moliyaviy
manbalar  mablag'lari  ishtiroki  nazarda  tutilgan  kompleks  xujjatlar  yig'indisiga  investitsiya
loyihasi  deyiladi.  Investitsiya  loyihalari  qaysi  sohada  ishlab  chiqilmasin,  uning  maqsadi
resurslarning  cheklanganligi  yoki  taqchilligi  sharoitida  ham  barcha  investitsiya
imkoniyatlarini  qidirib  topish  va  ulardan  to'liq  va  samarali  foydalanishning  optimal
variantlarini  aniqlashga  qaratilgan  bo'ladi;
- iqtisodiyotni  rivojlantirishda  investitsiya  loyihalarining  amalga  oshirilishini
ta'minlash investitsiya faoliyati yuritilishining zaruriy investitsion muhitini yaratishni va  uni
tobora  qulaylashtirib  borishni  talab  etadi,  investitsiya  loyihasining  amalga  oshirilish  hajmi,
miqdori  va  dinamikasiga  qarab  mamlakatning  iqtisodiy  o'sish  darajasi  hamda  holatini
baholash  mumkin  va  o'tkazilayotgan  iqtisodiy  islohotlarning  bajarilish  holati  belgilangan
maqsadlarni  ta'minlanishiga  qanchalik  mos  kelayotganligi  to'g'risida  xulosa  chiqarish
mumkin;
- xorijiy  banklar  yoki  xorijiy  davlatning  banki  deganda  xorijiy  davlatga  tegishli
banklar tushuniladi. Xorijiy davlatning banki xorijiy davlat hududida ro'yxatga olingan va  u
joylashgan hamda ro'yxatga olingan joydagi bank nazorati organi  tomonidan berilgan  bank
faoliyatini  amalga oshirish  huquqini  beruvchi  litsenziyaga  ega  bankdir;
24 - xorijiy  banklarning  kredit  liniyalari  mablag'lari  hisobidan  investitsiya
loyihalarini  moliyalashtirish - bu mamlakatdagi banklarning xorijiy banklardan mablag'larni
jalb etish  bilan  bir  paytning  o'zida  bu  jarayonga  oid  barcha  mas'uliyat  va  xavf-xatarlarni  o'z
zimmasiga  olib,  ularni  milliy  iqtisodiyotning  turli  soha  va  tarmoqlariga  samarali  joylashtirish
va  uni  nazorat  qilishdan,  shuningdek  mavjud  qarzdorlikni  o'z  vaqtida  qaytarish
majburiyatlaridan  iboratdir;
- 2014  yilda  jalb  qilingan  xorijiy  investitsiya  va kreditlar  2007  yilga  nisbatan
2,7  martaga  ortgan  yoki  2007  yilga  nisbatan  2  mlrd.  AQSh  dollari  miqdorida  ko'p  xorijiy
investitsiya  va  kreditlar  jalb  qilingan.  Bu  esa,  iqtisodiyotni  modernizatsiya  qilish  nuqtai
nazaridan  ijobiy  holat  hisoblanib,  mamlakatimizda  xorijiy  investorlar  uchun  qulay
investitsiya  muhiti  yaratilganligidan  dalolat  beradi.  Biroq,  mamlakatimizga  (O'zbekistonning
investitsiyaviy  salohiyatidan  kelib  chiqib)  xorijiy  investitsiya  va  kreditlarni jalb qilish holati
sustligini  ko'rsatadi,  ya'ni  2014  yilda  mamlakatimizga  jalb  qilingan  xorijiy  investitsiya  va
kreditlarning  jami  investitsiyalar  tarkibidagi  ulushi  21,2  foizni  tashkil  qilib,  2007  yilga
nisbatan 3,2 f.p.ga pasaygan, bunday holat, o'z navbatida,  xorijiy  investitsiya  va  kreditlarni
o'sish  sur'atlarining  investitsiyalarning  o'sish  sur'atlaridan  ortda  qolayotganligini  va  ichki
investitsiyalarning  faol  rivojlanayotganligini  tasdiqlaydi.  Shu  bilan  birga  investitsiya
loyihalarini  iqtisodiy  va  moliyaviy  tahlili  va  ularni  baholash,  loyixani  moliyalashtirishni
tashkil  etish  va  amalga  oshirish,  investitsiya  loyixasini  monitoringini tashkil etish va kreditni
foizlari bilan qaytarib olishda bir qator muammolar  mavjudligini  ham  ko'rsatadi;
25 Foydalanılgan  adabıyotlar  ro'yxati.
O'zbekiston  Respublikasi  Qonunlari
1. "Xorijdan  mablag'  jalb  qilish  to'g'risida"gi  O'zbekiston  Respublikasining  Qonuni.
1996  yil  29  avgust.
2. «Chet el investitsiyalari to'grisida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 30 aprel  1998
yil.
3. «Chet  ellik  investorlar  huquqlarining  kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish  choralari
to'grisida»gi  O'zbekiston  Respublikasi  Qonuni, 30  aprel  1998  yil.
4. "Investitsiya  faoliyati  to'g'risida"gi  O'zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  o'zgartirish  va
qo'shimchalar  kiritish  haqida"gi  O'zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  2014  yil  9
dekabr,  O'RQ-380-son.
II.  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  farmonlari  va  qarorlari,  Vazirlar
Mahkamasmmg  qarorlari
5. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2014  yil  7  apreldagi  «O'zbekiston
Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga
doir  qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida»  PF-4609-son  Farmoni.
6. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «Bank  tizimini  yanada  isloh  qilish  va
erkinlashtirish  chora-tadbirlari  to'grisida»gi  Qarori,  15  aprel  2005  yil.  -  N56.
7. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  4  yanvardagi  PQ-554-sonli
«Investitsiya  loyihalarini  ekspertizadan  o'tkazish  samaradorligini  oshirish  borasidagi
qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida»gi  Qarori.
8. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  28  avgustdagi  "Xitoy  Taraqiyot
davlat  bankining  kreditidan  foydalanish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi Qarori.
9. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2008  yil  24  iyuldagi  "Xorijiy  investitsiyalar
va kreditlarni jalb etish hamda o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish  chora-tadbirlari
to'g'risida"gi  PQ-927-sonli  Qarori.
26