Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasiga qo'yiladigan talablar

Mavzu: Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasiga qo'yiladigan
talablar
Reja:
Kirish
I.BOB. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY 
TARBIYASI VA UNING AHAMIYATI
1.1 Maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi
1.2 Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyaga bo`lgan qiziqishi
va uni  jismoniy tarbiya muhitida shakllantirish 
II.BOB.  MAKTAB  YOSHDAGI  BOLALAR  JISMONIY  TARBIYASINI
SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI
2.1 Maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasi.
2.2  Maktab  yoshdagi  bolalar  jismoniy  tarbiyasini  bosqichma  bosqich
o`rganilishi 
2.3  Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya mashqlarning 
organizmiga ta’siri
XULOSA VA TAKLIFLAR
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1                          KIRISH.
Mavzuning dolzarbligi . O’zbekiston Respublikasining mustaqilligi sharofati
bilan  barcha  sohalarda  har  tomonlama  yuksalish  yuz  berayotgani,  tub  ijtimoiy-
siyosiy  va  ma’naviy  o’zgarishlar,  umuminsoniy  qadriyatlar  tizimida  yangilanish,
insonning  barcha  shaxsiy  ehtiyojlari,  talablari  va  manfaatlari  birinchi  o’ringa
ko’tarilayotgani,  ayniqsa  o’sib  kelayotgan  yosh  avlodning  ma’naviy-axloqiy  va
jismoniy  imkoniyatlari  yanada  oshayotgani  bugungi  kunda  sir  emas.  Shu
munosabat  bilan  yangi  insonni  tarbiyalashning  murakkab  va  ko’p  qirrali
muammosining  muhim  yo’nalishi  har  bir  kishida  o’z  sog’lig’i  to’g’risida  o’zi
qayg’urish  madaniyatini  singdirishdir.  Uni  tarkib  toptirish  uchun  oila,
maktabgacha  muassasalar,  maktab,  o’rta  maxsus  kasb-hunar  ta’limi  tizimi,
mahalla, sog’liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport tizimlarining xodimlari butun
kuch-quvvatini,  g’ayratini  ishga  solib,  bolaning  ongiga  yoshlikdan  jismoniy
tarbiyaga bo’lgan muhabbatini singdirib borishlari darkor. 1
O’zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  SH.  Mirziyoyev  “Sog’lom
avlod uchun” ordenini topshirish marosimida so’zlagan nutqida: “Biz naslimizning
kelajagi-sog’lom avlod uchun kurash boshladik. Shu nom bilan orden ta’sis etdik
va  maxsus  xalqaro  jamg’armani  tuzdik.  Bu  bejiz  emas,  albatta.  Sog’lom  avlod
deganda,  biz faqat  jismoniy baquvvat  farzandlarimizni  emas,  balki  ma’naviy  boy
avlodga ega bo’lgan xalqni tushunishimiz kerak. Bunday xalqni hech qachon hech
kim  yenga  olmaydi.  Buni  hammamiz  yaxshi  anglab  olmog’imiz  shart”,  -  deb
alohida ta’kidlagan. 
Hozirgi  kunda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.M.  Mirziyoyev
rahbarligida  mamlakatimizda  jismoniy  tarbiya  va  sport  sohasida  boshqarish
tizimini  takomillashtirish,  ommaviy  sportni  rivojlantirish,  iqtidorli  spotrchilarni
tanlash  4  va  tarbiyalash,  sohani  malakali  kadrlar  bilan  mustahkamlash  borasida
keng  ko’lamli  ishlar  amalga  oshirilmoqda.  Respublikamizda  bolalarni  jismoniy
tarbiyalashning  ilmiy  asoslangan  zamonaviy  tizimlari,  shakl  va  uslublari  joriy
etilgan bo’lib, bu sohada muhim vazifalar belgilangan. 
1
Salomov R.S. “Sport mashg’ulotlarining nazariy asoslari” o’quv qo’llanma T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
2 Ana shunday vazifalarni amalga oshirish uchun boshqa sohalar qatori maxsus
jismoniy tarbiya sohasida ham adabiyotlar yaratilishi yo’lga qo’yilgan. 
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  maktabgacha  ta'lim  muassasalarida,  oilada
jismoniy  tarbiyalashning  asosiy  vazifalari  ularni  sog'lom  va  baquvvat  qilib
o'stirish,  ular  organizmini  chiniqtirish,  ta'lim  va  tarbiyani  to'g'ri  tashkil  etishdan
iboratdir.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  sog'lomlashtirish  vazifalari  -  bu
jismoniy  tarbiyaning  eng  asosiy  vazifasi  bo'lib,  bola  hayotini  muhofaza  qilish,
uning sog'ligMni mustahkamlash, organizmini chiniqtirish yo'li bilan o'zini himoya
qilish va turli kasalliklarga chidamlilik xislatlarini oshirishdan iborat.
Jismoniy  tarbiya  jarayonida  bolalarni  harakatga  o'rgatish  tarbiyachining
bevosita rahbarligi hamda uning kuzatuvi ostidagi bolalarning mustaqil faoliyatida
amalga  oshiriladi.  Harakat  faoliyatiga  o'rgatishda  bolaning  anglash,  irodaviy  va
emotsional  kuchlari  rivojlanadi  hamda  uning  amaliy  harakat  ko'nikmalari
shakllanadi. Harakatlarga o'rgatish bola ichki dunyosi his-tuyg'usi, tafakkuri, asta-
sekin  shakllanadigan  dunyoqarashi,  axloqiy  fazilatlariga;  bolalar  tomonidan
bajariladigan,  salomatlik  va  umum-jismoniy  rivojlanish  uchun  foydali  bo'lgan
harakat  faoliyatiga  maqsadga  yo'nalgan  tarzda  ta'sir  etadi.  Ta'lim  mazmunini
muvofiq  maktabgacha  yoshdagi  bolalar  ta'lim-tarbiyasiga  qo'yiladigan  davlat
talablari  asosida  tanlangan  jismoniy  mashqlar,  harakatli  o'yinlar  tashkil  etadi.
Ta'lim jarayonida kattalar bolalarga maqsadga yo'naltirilgan faoliyatning tajribasini
beradi.  Uning  mazmuniga  rivojlanish  va  takomillashishiga  xizmat  qiluvchi
harakatlarni  egallash  tajribasi  ham  kiradi.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalar  bilan
ishlashda  ularning  yosh  xususiyatlarini  hisobga  olish  juda  zarur,  bolaning  ongli
harakat  faoliyatida  asqotadigan  ayrim  bilimlar;  bolani  harakatlarga  o'rgatuvchi
faoliyat  metodlari, faoliyat  va  ularni  amalga  oshirishning  malaka va  ko'nikmalari
haqidagi bilimlar birligi ish jarayonlaridan kelib chiqqan holda tarkibiy qismlarni
tashkil etadi. Qismlardan biri ijodiy faoliyat tajribasi hisoblanadi. 
Bolalikdan  mustaqil  fikrlashga  o'rgatilmagan  va  hamma  narsani  tayyor
berilgandan  so'ng  o'zlashtiradigan  kishi  unga  tabiat  tomonidan  berilgan  sifatlarni
namoyon  qila  olmaydi.  Shuning  uchun  jamiyat  yosh  avlodning  ijodiy  faoliyatga
3 o'rganishiga  tamoman  befarq  qarab  turolmaydi.  Harakat  faoliyatini  tarbiyalash
jarayonida  kattalar  (ota-onalar,  tarbiyachilar)  bolalar  rivojlanishining
psixofiziologik  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda,  ular  oldiga  yangi  harakat
vazifalarini  qo'yadilar.  Bolaning  mashqlar  jarayonida  yangi  harakat  vazifalarini
tobora  hal  eta  borishi  va  shu  bilan  bog'liq  ravishda  vujudga  keladigan  katta
imkoniyatlar harakatlar xarakteri va sifatini o'zgartiradi. Bu yosh davri uchun juda
xarakterli  bo'lgan  narsa  yangi  mashqlarga  o'rgatish  jarayonida  go'yo  bir  aylanib
yangicha sifat kasb etadi. Chunonchi, bolaning yurishi dastlabki paytda va ikkinchi
yilning oxirida butunlay farq qiladi. Bu hodisani yangilikning eski narsani diakktik
inkori,  barcha  rivojlanishning  va  ziddiyatlarni  hal  etishning  obyektiv  sharti,
harakatlanuvchi  omil  sifatida  ko'rsatish  mumkin.  Har  bir  sohada  rivojlantirish
o'zidan oldingi yashash shakllarini inkor etmasdan kechishi mumkin emas. Bunday
murakkab  rivojlanish  jarayoni  tashqi  va  ichki  sharoitning  o'zaro  aloqadorligida
to'xtovsiz  kechadi.  Qiyinchiliklarni  yengish  va  yangi  vazifalarni  hal  etish  bolada
ijobiy emotsional kayfiyat hosil qiladi. Bu erishilgan maqsad, tarbiyachi bahosiga
muvofiq yangi muskul sezgilari tufayli yuzaga keladi. Paydo bo'lgan o'zgarishlarni
mustahkamlash  yanada  yuksakroq  yutuqlarga  intilish  uyg'onishiga  xizmat  qiladi.
Bu  murakkab  jarayon  doimo  tarbiyachi  nazorati  ostida  bo'lishi  kerak.  Bir
tomondan  bolaning  yangi  harakat  vazifasini  tushunib  olishini  ta'minlash  lozim,
ikkinchi tomondan. 2
bolada  mustaqillik  va  uni  mavjud  real  harakat  imkoniyatlari  hamda  yuzaga
keluvchi qiziqish, emotsiyalari asosida amalga oshirish, g'ayratini uyg'otish zarur.
Ta'lim boladan diqqatni bir joyga to'plashni, faol tasavvur, faol fikrlashni, xotirani
rivojlantirishni  talab  qiladi:  masalan,  agar  ta'lim  jarayoni  qiziqarlilik  kasb  etib,
emotsional  ruhda  bo'lsa  -  emotsional;  harakat  namunasi  tarbiyachi  tomonidan
obrazli tarzda ko'rsatilsa va bolalar tomonidan bajarilsa - obrazli; harakatli o'yin va
ularni mustaqil bajarishda barcha mashq elementlarini bajarish izchilligi vazifalari
tushunib va eslab qolinsa, og'zaki mantiqiy mashqlar bolalarning o'zlari tomonidan
amalda  bajarish  bilan  bog'liq  bo'lsa  -  motor  harakat.  Buning  uchun  ta'lim  erkin
2
Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti (I-tom) farg’ona - 2021
4 bo'lishi kerak, shundagina mashqlarni ongli, mustaqil bajarish mumkin. Bolalarga
ta'lim berishda axloqiy tarbiya, bolaning ma'naviy tuyg'usi va ongini shakllantirish,
uning  oliyjanoblik  va  o'zaro  yordam,  maqsadga  intilish,  halollik,  adolatlilik  kabi
axloqiy-irodaviy  sifatlarini  rivojlantirish  bilan  bevosita  bog'liqdir.  To'g'ri
harakatlarga  o'rgatishning  butun  jarayoni  bolalarda  estetik  hislarni  tarbiyalaydi.
Bolalar  asta-sekin  egallab  boradigan  chiroyli  harakatlar,  aniq  saflanish,  ularning
yoshiga  xos  o'yin  obrazlarining ijodiy  ifodaliligi, o'yinlarda  she'riy  matnlar, o'yin
boshlanmalari,  sanashmachoqlar  -bularning  hammasi  bolalarda  estetik  didni
tarbiyalash  vazifasiga  xizmat  qiladi.  Bolalar  va  tarbiyachilarning  kostyumlari,
jismoniy  tarbiya  qo'llanmalari  va  hokazolarning  tashqi  bezatilishi  katta  ahamiyat
kasb  etadi.  Ta'lim  jarayonini  tashkil  etish  bolalarni  ular  kuchi  yetadigan  mehnat
harakatlarida  mashq  qildirish  imkonini  beradi.  Tarbiyachi  bolalardan  jismoniy
tarbiya  jihozlarini  o'zlari  tartibli  va  toza  saqlashlarini  (ixcham  o'ralgan
bayroqchalar,  dazmollangan  lenta,  ro'molchalar  va  h.k.)  muntazam  talab  qilib
turadi. Bu haqida birinchi navbatda navbatchilar qayg'uradilar va zarur buyumlarni
avaylab joylashtiradilar. Shu bilan birga ular barcha bolalar foydalanishlari qulay
bo'lishi  uchun  predmet  va  inventarlarning  joylashish  tartibini  ham  e'tiborda
tutadilar.  Bolalar  sharlar,  to'plar  va  hokazolarni  vaqti-vaqti  bilan  yuvib,  yirik
jihozlarni  artib  turadilar.  Bunday  tadbirda  barcha  tarbiyalanuvchilar  tarbiyachi
rahbarligida  ishtirok  etadilar.  Shunday  qilib,  harakatlarga  o'rgatish  jarayonida
bolalarda  aqliy  qobiliyat,  axloqiy  va  estetik  tuyg'ular  rivojlanadi,  o'z  faoliyatiga
ongli  munosabat  va  shu  bilan  bog'liq  ravishda  maqsadga  intilish,  uyushqoqlik
shakllanadi.  Bularning  hammasi  o'zaro  aloqadorlikda  ta'lim  jarayoniga  umumiy
yondashishni  amalga  oshirilishi  hisoblanadi.  Mazkur  jarayon  har  tomonlama
rivojlangan shaxsning shakllanishiga xizmat qiladi.
Kurs ishining maqsadi: Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish
xususiyatlari,  ta’lim  va  tarbiyaning  asoslari,  jismoniy  tarbiya  mashqlariga
o’rgatish,  harakatli  va  sport  o’yinlarini  o’tkazish  metodikasi,  maktabgacha  ta’lim
muassasalarida  jismoniy  tarbiya  ishini  tashkil  etish  shakllari  (jismoniy  tarbiya
mashg’ulotlari,  ertalabki  badantarbiya  va  boshqalar)  kabi  masalalar  yoritiladi.
5 O’quv  qo’llanma  uchun  ilmiy  tadqiqot  materiallari,  O’zbekistonda  maktabgacha
ta’limga  oid  me’yoriy  hujjatlar,  maktabgacha  ta’lim  muassasalaridagi  ishlarning
natijalari asos qilib olingan. 
Kurs  ishining  vazifasi.   Sog’lom  turmush  tarzi  –  yosh  avlodning  har
tomonlama rivojlanish garovidir. Turmush tarzi esa bu bizning hayot faoliyatimiz,
ya’ni  bir  kecha-kunduzni  qanday  tartibda  o’tkazishimizdir.  Mana  shu  turmush
tarzimizni  sog’lom  turmush  tarziga  aylantirish  uchun  aholi ,  jumladan  yoshlar
o’rtasida jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirishimiz darkor. Bu borada
prezidentimiz  Shavkat  Mirziyoyev  2020  yil  29  dekabr  kuni  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Majlisiga  va  xalqiga  murojaatnomasida  2021  yilni  “Yoshlarni
qo’llab-quvvatlash  va  aholi  salomatligini  mustahkamlash”  va  “...  aholi
salomatligini  ta’minlashda  jismoniy  tarbiya  va  sportni  yanada  ommalashtirish
muhim omil” ekanligini ta’kidlab o’tdi.
Kurs  ishi  obyekti:  O’quv  qo’llanma  uchun  ilmiy  tadqiqot  materiallari,
O’zbekistonda  maktabgacha  ta’limga  oid  me’yoriy  hujjatlar,  maktabgacha  ta’lim
muassasalaridagi ishlarning natijalari asos qilib olingan.
Kurs  ishi  predmeti :  Qo’llanmani  yozishda  rus  pedagoglaridan  A.V.
Keneman  va  D.V.  Xuxlayevalarning  maktabgacha  5  yoshdagi  bolalarni  jismoniy
tarbiyalashga oid adabiyotlaridan foydalanilgan.
Kurs  ishi  tuzilishi :  Shu  bilan  birga  o’zbek  allomalarining  pedagogik
qarashlari, ularning jismoniy tarbiya sohasidagi qilgan ishlari kiritilgan.
    
I BOB. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY
TARBIYASI
1.1  Maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi
6 Maktab  yoshdagi  bolalar  jismoniy  tarbiya  nazariyasi  bu  –  bola  jismoniy
tarbiyasi  shakllanishining  umumiy  qonuniyatlaridan  saboq  beruvchi  fandir.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  nazariyasi  jismoniy
tarbiyaning  umumiy  nazariyasi  bilan  yagona  mazmunga  va  o’rganish  predmetiga
ega, ayni paytda u 7 yoshgacha bo’lgan bolalar jismoniy tarbiyasi qonuniyatlarini
va  shunga  muvofiq  bolaning  ta’lim  va  tarbiya  jarayonidagi  rivojlanishini
boshqarishning  umumiy  qonuniyatlarini  maxsus  o’rganadi.  Bolalar  jismoniy
tarbiyasi nazariyasi har bir yosh bosqichini o’rganib, ilmiy ma’lumotlar va amaliy
tajribani  umumlashtirib  borib,  jismoniy  tarbiya  vazifalarini  belgilaydi,  ularning
mohiyatini,  butun  jismoniy  tarbiya  jarayonini  tashkil  etishning  juda  samarali
vositalari va metodlarini, maqsadga muvofiq shakllarini kompleks ravishda ochib
beradi. 3
Kichik  maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  nazariyasi  bola
shaxsining  shakllanish  va  jismoniy  tarbiyalashning  umumiy  qonuniyatlarini
o'rganadi.  Bu  fan  umumiy  jismoniy  tarbiya  nazariyasining  g'oyaviy  va
metodologik  asoslaridan  kelib  chiqadi  va  uning  muhim  tarmoqlaridan  biri
hisoblanadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi o'quvchilarda jismoniy barkamollikni, har
tomonlama  taraqqiy  etgan  yuksak  madaniyat  va  axloqni  tarbiyalash  bo'yicha
ta'lim-tarbiya  jarayonlarini  ilmiy  asosda  qurishni  belgilaydi.  Bu  amaliy  fan
o'qituvchisini  boshlang'ich  sinf  o'quvchilari  jismoniy  barkamolligining  vositalari,
shakllari  va  usullari  to'g'risidagi  bilimlar  bilan  qurollantiradi,  unda  maxsus  va
tegishli  harakat  ko'nikmasi  hamda  malakalarini  shakllantiradi.  Shunday  qilib,
jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiyaning umumiy nazariyasi bilan yagona
mazmunga ega bo'lib, jismoniy tarbiyalash qonuniyatlarini hamda shunga muvofiq
bolaning  ta'lim  va  tarbiya  jarayonida  rivojlantirishni  boshqarishning  umumiy
qonuniyatlarini maxsus o'rganadi.
Shuningdek,  umumiy  ma'lumotlar,  amaliy  va  ilg'or  tajribalarni
umumlashtiradi,  tegishli  jismoniy  tarbiya  vazifalarini  belgilaydi,  jismoniy  tarbiya
jarayonini uyushtirishning samarali vositalari va uslublarining maqsadga muvofiq
3
Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti (II-tom) farg’ona - 2022
7 shakllarini  majmuali  ravishda  ochib  beradi.  Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  doimo
jismoniy  tarbiya  amaliyotiga  tayangan  holda  taraqqiy  qiladi  va  takomillashadi.
Uning  metodologik  asosi  ana  shu  amaliy  ilmiy  tadqiqot  natijalarini  o'zlashtirish
orqali hamisha boyib boradi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiya predmeti qotib
qolishi mumkin emas, u rivojlanib va mukammallashib boradi. Yosh avlodni ongli,
milliy  g'ururli,  yuksak  madaniyatli  qilib,  ya'ni  sog'lom,  baquvvat,  chiniqqan,
tadbirkor,  o'z  xarakatlarini  yaxshi  boshqara  oladigan,  badantarbiya  va  sport
mashg'ulotlarini  sevadigan,  har  qanday  vaziyatda  ham  o'zini  tuta  biladigan  va
mustaqil xarakat qila oladigan, xayotda faol, ijodiy faoliyatga nisbatan qobiliyatli
qilib  tarbiyalash  jismoniy  tarbiyaning  muhim  vazifasi  hisoblanadi.  Jismoniy
tarbiya  nazariyasi  boshlang'ich  sinflarda  har  bir  yosh  bosqichidagi  bolaning
yashirin  imkoniyatlari  qonuniyatlarini  o'rganib  va  hisobga  ola  borib,  jismoniy
tarbiyaning  butun  ta'lim-tarbiya  majmuasi,  ilmiy  asoslangan  dasturi  talablarini
(harakat,  ko'nikma  va  malakalar,  jismoniy  sifatlar,  ba'zi  sodda  bilimlarni)  ko'zda
tutadi.
Ularni  o'zlashtirish  bolalarning  kelajakdagi  zaruriy  harakat  faoliyatlarini  tez
egallash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Shu bilan birga, dasturning bolalar tomonidan
o'zlashtirilishida qatiy izchillikka rioya qilinadi. Bunda bolaning yoshiga nisbatan
rivojlanish  xususiyatlari  va  hayotining  har  bir  bosqichidagi  imkoniyatlari,
organizmning butun tizimlari (suyak-muskul, yuraktomir, nafas olish va boshqalar)
va  organlari  (boshqarish,  eshitish,  ko'rish,  nutq  va  boshqalar)  hisobga  olinadi.
Jismoniy  tarbiya  shaxsni  har  tomonlama  tarbiyalashda  muxim  komponent
hisoblanadi, ayni paytda u shu jarayonda aqliy va axloqiy, estetik, mehnat tarbiyasi
vazifalarini kompleks tarzda hal etadi.
O'quvchilar jismoniy tarbiyasini uyushtirishning turli shakllari mavjud: 4
1. darslar
2. sinfdan va maktabdan tashqari ishlar
3. sog'lomlashtirish va badantarbiya tadbirlari
4. mustaqil xarakat faoliyati va boshqalar
4
Salimov O’.Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va tarixi  (Uquv qo’llanma). Termiz: “Surxon-Nashr”, 2020 y. —
220 b.
8 O'qituvchining e'tibori ana shu shakllar orqali, o'z yosh imkoniyatlariga ko'ra
ongli va faol harakat qiluvchi, o'zini erkin tuta oladigan, o'ziga bo'lgan ishonchni
namoyon  etuvchi,  harakat  ko'nikmalarini  muvaffaqiyat  bilan  o'zlashtiradigan,
hayotda  uchraydigan  qiyinchiliklardan  cho'chimay,  ularni  bartaraf  qila  oladigan,
doimo  ijodiy  izlanishdagi  bolani  tarbiyalashga  yo'naltirilgandir.  Jismoniy  tarbiya
nazariyasi jismoniy tarbiya tizimining maqsadi, vazifalari va prinsiplarini o'rganadi
hamda tarbiyaning boshqa turlari (aqliy, axloqiy, estetik va mehnat) bilan jismoniy
tarbiyaning qonuniy aloqasini ochib boradi. Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy
tarbiya vositalari va ulardan foydalanish shakllarini o'rganishga alohida e'tibor
beradi. Binobarin, har bir harakatni o'rganish va bolaning asosiy harakat sifatlarini
tarbiyalash  printsiplari  hamda  uslublarini  o'rganishga  jiddiy  e'tibor  jismoniy
tarbiya nazariyasining muhim qismini tashkil etadi.
Jismoniy  tarbiya  tizimi  umumiy  tarbiya  tizimining  tarkibiy  qismidir.  Uning
g'oyaviy,  ilmiy,  uslubiy  dastur-normativ  asoslari,  shuningdek,  fuqarolar  jismoniy
tarbiyasini amalga oshiradigan va nazorat qiladigan tashkilot hamda muassasalari
mavjud.  Jismoniy  tarbiyaga  belgilangan  bir  tizim  asosida  yondashilsagina  undan
ko'zlangan  maqsadlarga,  mo'ljallangan  natijalarga  erishish  mumkin.  Jismoniy
tarbiya  tizimi  deganda,  jismoniy  tarbiya  vositalari,  uslublari,  jismoniy  tarbiyani
tashkil  etish  va  o'tkazish  shakllari,  shu  vositalarning  jamiyat  kishisini  har
tomonlama  rivojlantirishdagi  maqsadlariga  mos  kelishi  tushuniladi.  Jismoniy
tarbiya  tizimining  paydo  bo'lishi  va  rivojlanishini  jamiyatning  ehtiyoji,  moddiy
ishlab  chiqarish  darajasining  rivojlanishi,  jismoniy  tarbiyani  uyushtirish  shakllari
hamda ilg'or amaliy tajribani umumlashtirish kabi tushunchalar belgilaydi. 
1.  Maqsadga  qaratilganlik,  ya'ni  jismoniy  tarbiyaning  maqsad  va  vazifalari
tarbiya prinsiplarini belgilaydi. 
2.  Jismoniy  tarbiya  vositalari:  jismoniy  mashqlar,  o'yinlar,  sport,  sayohat  va
boshqalar jismoniy tarbiya tizimining muhim unsurlaridir. 
3. Pedagogik jarayonda qo'llaniladigan vositalar va darsni uyushtirish yo'llari
(darslarni  o'tkazish  uslublari,  jismoniy  mashqlar,  mashg'ulot),  mustaqil
mashg'ulotlar va boshqalar. 
9 4. Jismoniy tarbiyalash maqsadida kishilarni uyushtirish. 
5. Jamiyat va davlatning jismoniy tarbiya mazmuni hamda natijasiga bo'lgan
talablarini aks ettiradigan darslik va me'yorlar.
Sog’lom,  baquvvat,  chiniqqan,  xushchaqchaq,  mehribon,  tashabbuskor,  o’z
harakatini  yaxshi  boshqara  oladigan,  jismoniy  tarbiya  va  sport  mashqlarini
sevadigan,  atrof-muhitda  mustaqil  harakat  qila  oladigan,  maktabdagi  o’qishga
hamda  kelgusidagi  faol  ijodiy  faoliyatga  nisbatan  qobiliyatli  bola  shaxsini
shakllantirish,  jismoniy  tarbiyaning  shaxsni  har  tomonlama  rivojlantirish  asoslari
sifatidagi alohida ahamiyatini belgilab beruvchi muhim vazifasi hisoblanadi. 
 Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  ilk  yoshdagi  va  maktabgacha  ta’lim  yoshidagi
bolalarning quyidagi psixofiziologik xususiyatlarini o’z ichiga oladi: organizmning
ish  qobiliyati  imkoniyatlari,  yuzaga  keluvchi  qiziqish  va  ehtiyojlar,  ko’rgazmali
harakat, ko’rgazmali obraz va mantiqiy tafakkur formalari, ustun turuvchi faoliyat
turining  o’ziga  xosligi,  bu  faoliyat  rivojlanishi  bilan  bog’liq  ravishda  bola
psixikasida  muhim  o’zgarishlar  kechadi  va    “Bolaning  yangi  oliy  rivojlanish
bosqichiga  o’tishi”ga  tayyorlanadi.   Shunga  muvofiq  bolalar  jismoniy  tarbiya
nazariyasi,  jismoniy  tarbiyani  tashkil  qilish  va  ularni  optimal  pedagogik
sharoitlarda  amalga  oshirishning  barcha  formalari  mazmunini  ishlab  chiqadi.
Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  har  bir  yosh  bosqichdagi  bolaning  potensial
imkoniyatlari  qonuniyatlarini  o’rganib va hisobga ola borib, jismoniy tarbiyaning
butun  ta’lim-tarbiya  kompleksi  ilmiy  asoslangan  dasturi  talablarini  (harakat,
ko’nikma  va  malakalari,  jismoniy  sifatlar,  ba’zi  elementar  bilimlarni)  ko’zda
tutadi.  Ularni  o’zlashtirish  bolalarni  maktabda  o’qishi  uchun  zarur  jismoniy
tayyorgarlik  darajasini  ta’minlash  imkonini  beradi.  Jismoniy  tarbiya  shaxsni  har
tomonlama  tarbiyalash  ishining  muhim  komponenti  hisoblanadi,  ayni  paytda  u
aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi vazifalarini kompleks tarzda hal etadi.
 Bolalar jismoniy tarbiyasini tashkil etishning turli shakllarida (mashg’ulotlar,
harakatli  o’yinlar,  mustaqil  harakat  faoliyati  va  h.k.)  tarbiyachining  e’tibori
fikrlaydigan,  o’z  yosh  imkoniyatlariga  ko’ra  ongli  harakat  qiladigan,  harakat
ko’nikmalarini  muvaffaqiyat  bilan  egallaydigan,  atrof-muhitda  mo’ljal  ola
10 biladigan,  5
uchraydigan  qiyinchiliklarni  faol  tarzda  bartaraf  etadigan,  ijodiy
izlanishga  intiladigan  bolani  tarbiyalashga  qaratiladi.  Bolalarni  jismoniy
tarbiyalash  nazariyasi  to’xtovsiz  rivojlanmoqda  va  bola  tarbiyasining  turli
tomonlarini  qamrab  oluvchi  tadqiqotlar  natijasida  olinayotgan  yangi  bilimlar
hisobiga boyib bormoqda. Bolalar muassasalarining ommaviy tajribasida sinovdan
o’tgan  tadqiqot  natijalari  dasturlar,  o’quv  qo’llanmalari,  darsliklarga  kiritilmoqda
va  bolalar  8  bilan  ishlash  amaliyotiga  joriy  qilinmoqda.  Bu  butun  ta’limtarbiya
jarayonining  taraqqiyotiga  yordam  beradi.  Shunday  qilib,  maktabgacha  yoshdagi
bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  nazariyasi  butun  jismoniy  tarbiya  tizimini
takomillashtirishga yordam beradi. 
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  maktabgacha  ta’lim  muassasalarida,  oilada
jismoniy  tarbiyalashning  asosiy  vazifalari  ularni  sog’lom  va  baquvvat  qilib
o’stirish,  ular  organizmini  chiniqtirish,  ta’lim  va tarbiyani  to’g’ri  tashkil  etishdan
iboratdir. 
Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog’lomlashtirish vazifalari - bu jismoniy
tarbiyaning  eng  asosiy  vazifasi  bo’lib,  bola  hayotini  muhofaza  qilish,  uning
sog’lig’ini  mustahkamlash,  organizmini  chiniqtirish  yo’li  bilan  o’zini  himoya
qilish  va  turli  kasalliklarga  chidamlilik  xislatlarini  oshirishdan  iborat.  Bola
organizmining  rivojlanishi  o’ziga  xos  xususiyatga  ega  bo’lgani  sababli,  uning
vazifalari ancha aniqroq shaklda ifodalanadi; bola suyagini bexato va o’z vaqtida
qotishiga  orqa  umurtqadagi  egik  joylarning  shakll  anishiga,  tovon  yuzasining
yaxshi  rivojlanishiga,  pay-bo’g’im  apparatlarni  pishitishga  yordam  ko’rsatiladi.
Tana  qismlarining  (proporsiyalar)  to’g’ri  nisbatda  rivojlanishiga,  suyaklar  o’sishi
va  vaznini  bir  tartibga  solishga  yordam  berish;  barcha  muskullar  guruhini
rivojlantirish  (tana,  oyoq,  qo’l  va  yelka  kamari,  panja,  barmoqlar,  tovon,  bo’yin,
ko’z,  ichki  organlar  -  yurak-qon  tomirlar,  nafas  olish  va  boshqa  muskullar);
ayniqsa,  zaif  rivojlangan  bukuvchi  muskullar  guruhining  rivojlanishiga  alohida
e’tibor berish lozim. 
5
 Azizxo‘jaeva  N.  N.  Pedagogik  texnologiyalar  va  pedagogik  mahorat.  –T.:  O‘zbekiston  yozuvchilar  uyushmasi
Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2021 y. 200b. 
11 Yurak-qon  tomirlari  va  nafas  olish  tizimlari  faoliyatini  takomillashtirishga
yordam  berish,  ya’ni  yurakka  qon  oqishini  kuchaytirish,  uning  qisqarishi  ritmini
yaxshilash  va  to’satdan  o’zgaradigan  yuklamaga  moslashish  qobilyatini
rivojlantirish; ko’krak qafasi hatakatchanligini o’stirish, chuqur nafas olish, uning
ritmi  barqarorligiga,  o’pka  sig’imini  oshirishga  yordam  ber  ish,  burundan  nafas
olishni  yaxshilash;  ichki  organlarning  (ovqat  hazm  qilish,  modda  ajralish  va
boshqalar)  to’g’ri  ishlashiga  yordamlashish;  termoregulatsiya  funksiyasining  9
to’g’ri  rivojlanishiga  ko’maklashish.  Markaziy  asab  tizimining  faoliyatini
takomillashtirish:  qo’zg’alish  va  tormozlanish,  ularning  harakatchanligi
jarayonlarining muqobilligiga, shuningdek, harakat analizatori, sezgi organlarining
takomillashuviga yordam berish.
    Ta’limiy vazifalar. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash
jarayonida  ta’limiy  vazifalarni  hal  etish  ham  muhimdir.  Chunonchi:  harakat
ko’nikma  va  malakalarini  shakllantirish,  jismoniy  sifatlar  (chaqqonlik,  tezkorlik,
egiluvchanlik,  muvozanat,  ko’z  bilan  chamalash,  kuchlilik,  chidamlilik)  ni
o’stirish,  to’g’ri  qaddi-qomat,  gigiyena  ko’nikmalarini  tarbiyalash,  jismoniy
tarbiya haqidagi bilimlarni o’zlashtirish. Bolalar asab tizimining plastikligi tufayli
ularda  harakat  ko’nikmalari  nisbatan  yengil  shakllanadi.  Ularning  ko’pchiligidan
(emaklash, yurish, chang’ida yurish, velosipedda sayr qilish va boshqalar) kundalik
hayotda harakat vositasi sifatida foydalaniladi.     
 Harakat  ko’nikmalari  tashqi  muhit  bilan  aloqani  osonlashtiradi  va  uni
bilishga yordam beradi: bola emaklab o’zini qiziqtirgan narsalarga yaqinlashadi va
ular  bilan tanishadi;  velosipedda  sayr  qila  oladigan  bolalar  qor, shamollarni  oson
idrok  etadilar;  suzish  chog’ida  esa  bolalar  suvning  xossalari  bilan  tanishadilar.
Jismoniy tarbiya mashqlarini to’g’ri bajarish muskullar, paylar, bo’g’imlar, suyak
tizimini  rivojlantirishga  samarali  ta’sir  qiladi.  Mustahkam  shakllangan  harakat
ko’nikmalaridan foydalanish bolaga mashqlarni bajarishda jismoniy kuchni tejash
va  o’yin  faoliyatida  e’tiborni  kutilmagan  vaziyatlarda  yuzaga  keladigan  turli
vazifalarni olishga yo’naltirish imkonini beradi. 
12 Bolalarda  7  yoshgacha  shakllangan  harakat  ko’nikmalari  maktabda  ularni
yanada  takomillashtirish  uchun  zamin  bo’lib  xizmat  qiladi  va  kelajakda  sportda
yuqori  natijalarga  erishish  imkonini  beradi.  Bolalarda  harakat  ko’nikmalarining
shakllanishi jarayonida birmuncha murakkabroq harakatlar va bu harakatlarni o’z
ichiga 10 oluvchi turli faoliyat turlarini osongina egallash qobiliyati hosil qilinadi.
Yosh  guruhlarga  oid  harakat  ko’nikmalarining  hajmi  dasturda  berilgan.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarda  saflanish,  umum-rivojlantiruvchi  mashqlar,
asosiy  harakatlar,  sport  mashqlarini  bajarish  ko’nikmalarini  shakllantirish  lozim.
Bundan  tashqari,  bolalarni  sport  o’yinlariga  (Badminton,  stol  tennisi)  va  sport
o’yinlari  elementlari  (basketbol,  xokkey,  futbol,  voleybol)ni  bajarishga  o’rgatish
zarur. Harakat ko’nikmalari hajmi maktabgacha ta’lim muassasalarida sharoitning
mavjudligi,  bolalarning  jismoniy  tayyorgarligi,  tarbiyachilarning  malakasi,  ota-
onalar yordamiga qarab kengaytirilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarni,
o’tirgan,  turgan  holatda  va  yurganda  qaddi-qomatni  to’g’ri  tutish  ko’nikmalariga
o’rgatish  muhim.  Bu  yoshda  shaxsiy  va  ijtimoiy  gigiyenaning  boshlang’ich
ko’nikmalari  (qo’l  yuvish,  kiyim-kechak,  poyabzalni  yaxshi  tutish,  o’yinchoqlar,
jismoniy  inventarlari,  xona  va  hokazolarni  toza  tutish)  ko’nikmalarini  singdirish
muhim ahamiyat kasb etadi.       
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarga  mashg’ulotlarning  foydasi  haqidagi,
jismoniy  mashqlarning  ahamiyati  va  texnikasi,  ularni  o’tkazish  metodikasi
haqidagi, harakatli o’yinlar va hokazolar haqidagi jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni
berish muhimdir. Bolalar gavda qismlarning nomini, harakat yo’nalishi (yuqoriga,
pastga,  oldinga,  orqaga,  o’ngga,  chapga,  to’la  aylanish  va  boshqalar),  jismoniy
inventarlarning  nomini,  ularni  saqlash,  kiyim,  poyabzallardan  to’g’ri  foydalanish
va ularga qarash qoidasini bilishlari lozim. 
Olingan  bilimlar  bolalarga  jismoniy  mashqlar  bilan  juda  ongli  va  to’laqonli
shug’ullanish,  maktabgacha  ta’lim  muassasa  va  oiladagi  jismoniy  tarbiya
vositalaridan  mustaqil  foydalanish  imkonini  beradi.  Jismoniy  mashqlar  bilan
shug’ullanish  jarayonida  tabiat  hodisalari,  ijtimoiy  hayot,  hayvonlar,  qushlar,
hasharotlar haqidagi bilimlarni mustahkamlash zarur.
13 Tarbiyaviy  vazifalar.  Jismoniy  tarbiya  jarayonida  bolalarda  rejimga  rioya
qilish,  jismoniy  tarbiya  mashqlari  bilan  har  kuni  shug’ullanish  ehtiyojini  hosil
qilish  bu  mashqlar  bilan  maktabgacha  ta’lim  muassasalarida  va  oilada  mustaqil
shug’ullanish  malakalarini  rivojlantirish,  ularni  o’z  tengdoshlari  va  kichik
yoshdagi  bolalar  bilan  o’tkazish.  Bolalarda  sport  mashg’ulotlariga  muhabbat,
ularning  natijalariga,  sportchilarning  yutuqlariga  qiziqishini  tarbiyalash  lozim.
Jismoniy  tarbiya  jarayonida  axloqiy,  aqliy,  estetik  va  mehnat  tarbiyasini  amalga
oshirishning katta imkoniyatlari mavjud. Mashqlarni bajarish jarayonida bolalarda
xarakterning  ijobiy  xususiyatlari  (uyushganlik,  intizomlilik,  kamtarlik,
ko’ngilchanlik  va  hokazo)  va  axloqiy  fazilatlari  –  halollik,  haqqoniylik,  o’rtoqlik
hissi, o’zaro yordam, jamoada shug’ullanish malakasi, jismoniy inventarni ehtiyot
qilish,  topshiriqni  mas’uliyat  bilan  —  botirlik,  qat’iylik,  o’z  kuchiga  ishonch,
qiyinchiliklarni yen- gishda sabotlilik, chidamlilik va boshqalarni namoyon qilish
uc-  hun  juda  qulay  sharoit  yaratiladi.  To’g’ri  tashkil  etilgan  jismoniy  tarbiya
bolalarning  aqliy  o’si  shiga  yordam  beradi,  chunki  asab  tizimi  va  boshqa  organ
hamda  tizimlarning  normal  faoliyati  uchun  qulay  sharoit  yaratiladi,  bu  esa
yaxshiroq idrok etish va eslab qolishga yordam beradi. 
Bolalarda  barcha  ruhiy  jarayonlar  (idrok,  tafakkur,  xotira,  xayol  va
boshqalar),  shuningdek,  tafakkur  jarayonlari  (kuzatish,  taqqoslash,  analiz,  sintez,
umumlashtirish  va  boshqalar)  rivojlanadi.  Bolalarda  harakat  faoliyati  sohasida
olingan  bilim  va  ko’-  nikmalardan  faollik,  mustaqillik,  fahmlilik,  ziyraklik  va
topqirlik  ko’rsatgan  holda  ijodiy  foydalana  olish  malakasini  tarbiyalash  zarur.
Bolalarda  ijobiy  emotsiyalar,  tetik,  xushchaqchaq  kayfiyatni  tarbiyalash,
shuningdek, salbiy ruhiy holatni tezda yengib o’tish malakasini rivojlantirish juda
muhimdir.  Bu  shuning  uchun  ham  zarurki,  ijobiy  emotsiyalar  barcha  organlar  va
organizm  tizimlari  ishiga  yaxshi  ta’sir  qiladi,  harakat  ko’nikmalarining  tez  va
barqaror  shakllanishini  ta’minlaydi.  12  Jismoniy  tarbiya  estetik  tarbiyani  amalga
oshirish uchun qulaylik yaratadi. Mashqlarni bajarish jarayonida estetik zavqni his
qilish va idrok etish, go’zallikni, harakatlarning ifodaliligini, qomatning nafisligini,
kiyim-bosh,  sport  inventarlari,  tevarakatrofning  go’zalligini  tushunish  va  to’g’ri
14 baholay  olish  qobiliyatini  rivojlantirish;  estetik  jihatdan  ma’qul  xulqqa  intilishni,
faoliyat, so’z va xatti-harakatda qo’pollikka murosasiz bo’lishni tarbiyalash lozim.
Mehnat  tarbiyasi  ham  jismoniy  tarbiya  jarayonida  amalga  oshiriladi.  Bolalar
sog’lig’i mustahkamlanadi, harakat ko’ nikmalari shakllanadi, mehnat qilish uchun
zarur bo’lgan jismoniy fazilatlar rivojlanadi.
1.2 Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyaga bo`lgan qiziqishi
va uni jismoniy tarbiya muhitida shakllantirish
Bolalar  binoni,  maydonchani  jihozlash  (sakrash  uchun  qum  to’ldirilgan
o’ralar, qor uyumlari), jismoniy tarbiya inventarini yasash va ta’mirlash (uloqtirish
uchun  qopchalar  tikish,  ni  t  honlarni  bo’yash  va  hokazo),  sport  kiyimlari,
poyabzalini  saqlash,  ularga  qarash,  bino  va  uchastkani  mashg’ulotga  tayyorlash
15 (uchastkani  qordan  tozalash,  to’kilgan  barglarni  yig’ib  olish,  maydonchaga  suv
quyish  va  hokazo)  jismoniy  tarbiya  mashg’ulotlarida  jismoniy  inventarlar,
atributlar,  o’yinchoqlarni  yig’ib  olish  va  joy-joyiga  qo’yish  bilan  bog’liq  mehnat
ko’nikmalarini  egallaydilar.  Bundan  tashqari  bolalar  jismoniy  inventarlarni
saqlashga  oid  mehnat  ko’nikmalarini  hosil  qiladilar:  gimnastika  devori,
skameykasi, doska, to’p, tayoqlar, chambarak va boshqalardagi changni artadilar;
foydalangan  velosipedni changdan  tozalab, o’z o’rniga qo’yadilar. Bolalarda o’z-
o’ziga  xizmat  qilish  (kiyim-  boshni,  poyabzalni  o’zi  kiyish  va  yechish),
shuningdek, chiniqish va hokazo mashg’ulotlarini o’tkazishda tarbiyachiga yordam
lashishga  intilish  ko’nikmalari  shakllanadi.  Mashg’ulotlar  vaqtida  bolalarda
kattalar  va  tengdoshlari  mehnatiga  hurmat  hissini  tarbiyalash  zarur.  Bolalarda
maktabgacha  yoshdanoq  ularning  mehnatga  6
tayyorlanishlarida  jismoniy
tarbiyaning  rolini  tushunishini  shakllantirish  muhimdir.  Maktabgacha  yoshdagi
bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  jarayoni  sog’lomlashtirish,  ta’limiy  va  tarbiyaviy
vazifalari kompleks ravishda hal etish tarzida qurilishi zarur.
  
II BOB.MAKTAB YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY TARBIYASI.
2.1 Maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasi.
      Jismoniy  tarbiya  jismoniy  mehnat  jarayonida  vujudga  keladi,  ya’ni
mehnat bilan birga amalga oshadi. Ibtidoiy jamiyatda uning hamma a’zolari qaysi
yoshda  bo’lishidan  qat’iy  nazar  mehnat  qilishlari  kerak  bo’lgan.  Bolalar  va
o’smirlar  kattalarning  ov  qilish  vaqtidagi  faoliyatlarini  kuzatib  borib,  o’z
tajribalarini  oshirib  borganlar.  Jismoniy  tarbiya  gohida  o’yinlar,  gohida  maxsus
6
 Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi nashriyot,
2022.  
16 mashqlar sifatida amalga oshirilgan. U hamma uchun bir xilda teng olib borilgan,
bunda tarbiya masalalarini katta yoshdagilar o’z zimmalariga olganlar. Bu davrda
jismoniy  tarbiyaning  rivojlanishida  urf-odatlar,  turli  xil  o’yinlar,  raqslarning
tarbiyaga  ta’siri  katta  bo’lgan.  Ibtidoiy  tuzumning  tugallanishi  arafasida  ibtidoiy
tuzum  o’rniga  sinfiy  jamiyat  (quldorlik)  vujudga  keldi.  Bu  esa  shaxsiy
mulkchilikning  rivojlanishiga  yo’l  ochib  berdi.  Jamiyatda  o’zaro  urush,  yerlarni
bosib  olish  va  u  yerda  yashovchi  aholini  qullarga  aylantirish  kuchayib  ketib,
natijada  dastlabki  armiyaning  shakllanishiga  sharoit  yaratib  berdi.  Armiyaning
vujudga  kelishi  harbiy-jismoniy  tayyorgarlikka  bo’lgan  talabning  oshithiga,
armiyada jismoniy madaniyatning tubdan o’zgarishiga olib keldi. 7
Qadimgi  Yunonistondagi  Fales,  Pitak,  Solen,  Biant,  Xilen,  ikki  daryo
oralig’ida  joylashgan  mamlakatlardan  Abu  Muslim,  Muqanna,  To’maris,
Spitamen,  Temur  Malik,  Amir  Temur,  Jaloliddin  Manguberdi  va  uning  bahodir
safdoshlari  14  aqliy,  jismoniy,  axloqiy  jihatdan  yetuk  barkamol  insonlar  edilar.
Ular  mohir  jangchi,  kurashchi,  chavandoz,  qilichboz,  nayza  otish  san’atini
mukammal  egallagan  davlat  arboblari  bo’lib  yetishganlar.  Jismoniy  tarbiya
feodalizm  va  kapitalizm  tuzumlarida  ham  rivojlanib,  shakllanib  bordi.  Bolalarni
yoshlik davridan boshlab sportga jalb etish, sport jamiyatlari tuzish, turli xil sport
o’yinlari,  musobaqalar  tashkil  etila  boshlandi.  O’zbekistonda  ham  sport  va
jismoniy  tarbiyaning  rivojlanishi  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega.  Sharq
mutafakkirlarining  konseptual-metodologik  merosidan,  xalq  pedagogikasi
an’analaridan  diniy  tarbiya  jarayonida  xalqimiz  Abu  Nasr  Forobiy,  Abu  Rayhon
Beruniy, Firdavsiy, Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug’bek, Zahiriddin
Muhammad Bobur va boshqa allomalarning jismoniy tarbiyaga oid hozir ham o’z
qimmatini  yo’qotmagan  va  ilmiy  asarlardan  samarali  foydalanib  kelgan.
Chunonchi,  tibbiy  olamning  sultoni  Abu  Ali  ibn  Sino  o’zining  “Tib  qonunlari”
asarida  “Jismoniy  mashqlar  bilan  muntazam  ravishda  shug’ullangan  odam  hech
qachon davolanishga muhtoj bo’lmaydi”, – deb aytgan. 
7
A . Abdullaev . « Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  metodikasi » (1- jild )/ Toshkent / « NAVRUZ » nashriyoti , 2021. -
400 bet .
17 Sohibqiron Amir Temur o’z “Tuzuklari”da shunday deydi: “Qo’shin tarkibiga
yosh  navkarlar  olishda  3  qoidaga  amal  qilindi:  Birinchisi  –  sog’lom  va  baquvvat
bo’lishi, ikkinchisi – qilichdan mohirona foydalanishi, uchinchisi – aql-zakovatiga
va  barkamolligiga”.  Ulug’  munajjim  va  davlat  arbobi  Mirzo  Ulug’bekning
pedagogik  qarashlari  diqqatga  sazovordir.  Uning  “Farzandingiz  sog’lom  va
baquvvat  bo’lib  o’sishini  istasangiz,  uni  kichik  yoshdan  jismoniy  mashqlar  bilan
shug’ullantiring va chiniqtiring”, degan so’zlarining ahamiyati beqiyosdir. Hozirgi
davrda  O’zbekistonda  va  rivojlangan  mamlakatlarda  jismoniy  tarbiya  va  sport
yuqori rivojlanish darajasiga ko’tarilgan.
O’zbekistonda  jismoniy  tarbiyani  tashkil  etish  maktabgacha  ta’lim
muassasalarida,  umumta’lim  maktablarida, o’rta maxsus va oliy o’quv yurtlarida,
maxsus  sport  ta’lim  muassasalarining  o’quv  rejalariga  fan  sifatida  kiritilib,
o’qitiladi.
O’zbekistonda  sportni  rivojlantirish  borasida,  ayniqsa,  yoshlar  orasida
jismoniy  tarbiya  va  sportni  ommalashtirish,  yoshlarni  jismonan  sog’lom  va
baquvvat, ma’nan barkamol avlod bo’lib yetishtirish, aholining turmush darajasi va
sog’lig’ini mustahkamlash, sport maydonchalari va shaharchalari, sport inshootlari
qurish,  xalqaro  musobaqalar  tashkil  etish  borasida  xayrli  ishlar  amalga
oshirilmoqda.  Sportni  rivojlantirish  va  targ’ib  qilish  davlat  siyosatining  ustuvor
yo’nalishlaridan biriga aylantirildi.
 Jumladan,  Respublikamizda  1993-yil  4-mart  kuni  “Sog’lom  avlod  uchun”
ordeni  ta’sis  etildi,  1995-yil  13-aprelda  “Sog’lom  avlod  uchun”  oynomasi,  1998-
yilda “O’zbekiston iftixorlari” unvoni ta’sis etildi, 2000-yil – “Sog’lom avlod yili”,
2001-yil  “Ona  va  bola  yili”,  2002-yilning  24-oktabrida  “O’zbekistonda  bolalar
sportini rivojlantirish jamg’armasini tuzish” to’g’risida farmon qabul qilindi. 2005-
yil – “Sihat-salomatlik yili”, 2008-yil – “Yoshlar yili”, 2010-yil – “Barkamol avlod
yili”, 2012-yil – “Mustahkam oila yili”, 2013-yil – “Obod turmush yili”, 2014-yil –
“Sog’lom  bola  yili”,  2016  –  yil  “Sog’lom  ona  va  sog’lom  bola”  yili  deb  e’lon
qilindi. O’zbekiston Respublikasida sportga berilayotgan yuqori  8
e’tibor natijasida
8
 Axmedova M., Abdurahmonova N., Jumaev M. Matematika. 1-sinf uchun darslik. T.: “Turon-iqbol”. 2008-yil. 
18 jahon  miqyosida  yuqori  natijalarga  erishgan  Muhammadqodir  Abdullayev,  Artur
Grigoryan,  Lazizbek  Zokirov,  Timur  Tulyakov,  Shuhrat  Xojayev,  Lina
Chiryazova, Olmos Yusupov, Abbos Atoyev, Rishod Sobirov, Ruslan Nuritdinov
singari  elga  manzur  va  mashhur  sportchilar  yetishib  chiqdilar.  Xususan
sportchilarimiz  2022-yili  Braziliyada  o’tgan  Olimpiya  o’yinlarida  13  ta,
Paralimpiya  o’yinlarida  31  ta  medalga  sazavvor  bo’lib,  yurtimiz  sporti  tarixidagi
eng  yuqori  natijalarga  erishdi.  Jismoniy  tarbiya  jarayonida  bolalarni  harakatga
o’rgatish  tarbiyachining  bevosita  rahbarligi  hamda  uning  kuzatuvi  ostidagi
bolalarning mustaqil faoliyatida amalga oshiriladi. Harakat faoliyatiga o’rgatishda
bolaning anglash, irodaviy va emotsional kuchlari rivojlanadi hamda uning amaliy
harakat ko’nikmalari shakllanadi. 9
Harakatlarga o’rgatish  bola  ichki  dunyosi  his-  tuyg’usi,  tafakkuri, asta-sekin
shakllanadigan  dunyoqarashi,  axloqiy  fazilatlariga;  bolalar  tomonidan
bajariladigan,  salomatlik  va  umum-jismoniy  rivojlanish  uchun  foydali  bo’lgan
harakat  faoliyatiga  maqsadga  yo’nalgan  tarzda  ta’sir  etadi.  Ta’lim  mazmunini
muvofiq  maktabgacha  yoshdagi  bolalar  ta’lim-tarbiyasiga  qo’yiladigan  davlat
talablari  asosida  tanlangan  jismoniy  mashqlar,  harakatli  o’yinlar  tashkil  etadi.
Ta’lim  jarayonida  kattalar  bolalarga  maqsadga  yo’naltirilgan  faoliyatning
tajribasini  beradi.  Uning  mazmuniga  rivojlanish  va  takomillashishiga  xizmat
qiluvchi harakatlarni egallash tajribasi ham kiradi. 
 Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ularning yosh xususiyatlarini
hisobga  olish  juda  zarur,  bolaning  ongli  harakat  faoliyatida  asqotadigan  ayrim
bilimlar;  bolani  harakatlarga  o’rgatuvchi  faoliyat  metodlari,  faoliyat  va  ularni
amalga  oshirishning  malaka  va  ko’nikmalari  haqidagi  bilimlar  birligi  ish
jarayonlaridan kelib chiqqan holda tarkibiy qismlarni tashkil etadi. Qismlardan biri
ijodiy faoliyat tajribasi hisoblanadi.  Bolalikdan mustaqil  fikrlashga  o’rgatilmagan
va  hamma  narsani  tayyor  berilgandan  so’ng  o’zlashtiradigan  kishi  unga  tabiat
tomonidan berilgan sifatlarni namoyon 17 qila olmaydi.
9
 A. Abdullaev Xankeldiev. Sh.X. «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ»
nashriyoti, 2019. - 400 bet.
19  Shuning  uchun  jamiyat  yosh  avlodning  ijodiy  faoliyatga  o’rganishiga
tamoman  befarq  qarab  turolmaydi.  Harakat  faoliyatini  tarbiyalash  jarayonida
kattalar  (otaonalar,  tarbiyachilar)  bolalar  rivojlanishining  psixofiziologik
xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda,  ular  oldiga  yangi  harakat  vazifalarini
qo’yadilar.  2. Bolaning  mashqlar  jarayonida  yangi  harakat  vazifalarini  tobora hal
eta  borishi  va  shu  bilan  bog’liq  ravishda  vujudga  keladigan  katta  imkoniyatlar
harakatlar  xarakteri  va  sifatini  o’zgartiradi.  Bu  yosh  davri  uchun  juda  xarakterli
bo’lgan  narsa  yangi  mashqlarga  o’rgatish  jarayonida  go’yo  bir  aylanib  yangicha
sifat kasb etadi. Chunonchi, bolaning yurishi dastlabki paytda va ikkinchi yilning
oxirida butunlay farq qiladi. Bu hodisani yangilikning eski narsani diakktik inkori,
barcha  rivojlanishning  va  ziddiyatlarni  hal  etishning  obyektiv  sharti,
harakatlanuvchi  omil  sifatida  ko’rsatish  mumkin.  Har  bir  sohada  rivojlantirish
o’zidan  oldingi  yashash  shakllarini  inkor  etmasdan  kechishi  mumkin  emas.
Bunday  murakkab  rivojlanish  jarayoni  tashqi  va  ichki  sharoitning  o’zaro
aloqadorligida to’xtovsiz kechadi.
 Qiyinchiliklarni  yengish  va  yangi  vazifalarni  hal  etish  bolada  ijobiy
emotsional  kayfiyat  hosil  qiladi.  Bu  erishilgan  maqsad,  tarbiyachi  bahosiga
muvofiq  yangi  muskul  sezgilari  tufayli  yuzaga  keladi.  Paydo  bo’lgan
o’zgarishlarni  mustahkamlash  yanada  yuksakroq  yutuqlarga  intilish  uyg’onishiga
xizmat  qiladi.  Bu  murakkab  jarayon  doimo  tarbiyachi  nazorati  ostida  bo’lishi
kerak. Bir tomondan bolaning yangi harakat vazifasini tushunib olishini ta’minlash
lozim,  ikkinchi  tomondan  bolada  mustaqillik  va  uni  mavjud  real  harakat
imkoniyatlari  hamda  yuzaga  keluvchi  qiziqish,  emotsiyalari  asosida  amalga
oshirish, g’ayratini uyg’otish zarur. 
Ta’lim  boladan  diqqatni  bir  joyga  to’plashni,  faol  tasavvur,  faol  fikrlashni,
xotirani rivojlantirishni talab qiladi: masalan, agar ta’lim jarayoni qiziqarlilik kasb
etib, emotsional ruhda bo’lsa – emotsional; harakat namunasi tarbiyachi tomonidan
obrazli tarzda ko’rsatilsa va bolalar tomonidan bajarilsa – obrazli; harakatli o’yin
va  ularni  mustaqil  bajarishda  barcha  18  mashq  elementlarini  bajarish  izchilligi
vazifalari tushunib va eslab qolinsa, og’zaki mantiqiy mashqlar bolalarning o’zlari
20 tomonidan  amalda  bajarish  bilan  bog’liq  bo’lsa  –  motor  harakat.  Buning  uchun
ta’lim  erkin  bo’lishi  kerak,  shundagina  mashqlarni  ongli,  mustaqil  bajarish
mumkin. 
Bolalarga  ta’lim  berishda  axloqiy  tarbiya,  bolaning  ma’naviy  tuyg’usi  va
ongini  shakllantirish,  uning  oliyjanoblik  va  o’zaro  yordam,  maqsadga  intilish,
halollik,  adolatlilik  kabi  axloqiy-iro  daviy  sifatlarini  rivojlantirish  bilan  bevosita
bog’liqdir.  To’g’ri  harakatlarga  o’rgatishning  butun  jarayoni  bolalarda  estetik
hislarni tarbiyalaydi. 10
Bolalar  asta-sekin  egallab  boradigan  chiroyli  harakatlar,  aniq  saflanish,
ularning  yoshiga  xos  o’yin  obrazlarining  ijodiy  ifodaliligi,  o’yinlarda  she’riy
matnlar,  o’yin  boshlanmalari,  sanashmachoqlar  –  bularning  hammasi  bolalarda
estetik  didni  tarbiyalash  vazifasiga  xizmat  qiladi.  Bolalar  va  tarbiyachilarning
kostyumlari,  jismoniy  tarbiya  qo’llanmalari  va  hokazolarning  tashqi  bezatilishi
katta ahamiyat kasb etadi. 
Ta’lim  jarayonini  tashkil  etish  bolalarni  ular  kuchi  yetadigan  mehnat
harakatlarida  mashq  qildirish  imkonini  beradi.  Tarbiyachi  bolalardan  jismoniy
tarbiya  jihozlarini  o’zlari  tartibli  va  toza  saqlashlarini  (ixcham  o’ralgan
bayroqchalar,  dazmollangan  lenta,  ro’molchalar  va  h.k.)  muntazam  talab  qilib
turadi. Bu haqida birinchi navbatda navbatchilar qayg’uradilar va zarur buyumlarni
avaylab joylashtiradilar. Shu bilan birga ular barcha bolalar foydalanishlari qulay
bo’lishi  uchun  predmet  va  inventarlarning  joylashish  tartibini  ham  e’tiborda
tutadilar.  Bolalar  sharlar,  to’plar  va  hokazolarni  vaqti-vaqti  bilan  yuvib,  yirik
jihozlarni artib turadilar. 
Bunday  tadbirda  barcha  tarbiyalanuvchilar  tarbiyachi  rahbarligida  ishtirok
etadilar. Shunday qilib, harakatlarga o’rgatish jarayonida bolalarda aqliy qobiliyat,
axloqiy  va  estetik  tuyg’ular  rivojlanadi,  o’z  faoliyatiga  ongli  munosabat  va  shu
bilan  bog’liq  ravishda  maqsadga  intilish,  uyushqoqlik  shakllanadi.  Bularning
hammasi o’zaro aloqadorlikda ta’lim jarayoniga umumiy yondashishni amalga 19
10
X.Tulenova,  P.Xujaev,  M.Xujaevab  X  Meliev;  Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  va  metodikasi.  (1-qism)  O’zbekistan
Respublikasi oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi. — T: «IQTISOD-MOLIYA», 2022. - 272 b
21 oshirilishi  hisoblanadi.  Mazkur  jarayon  har  tomonlama  rivojlangan  shaxsning
shakllanishiga xizmat qiladi.
Jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini olib borish hamda asoslab berish jarayonida
quyidagi  didaktik  prinsiplar  qo’llaniladi:  tizimlilik  va  izchillik;  onglilik,
mustaqillik  va  ijodiy  faollik;  ta’limning  ko’rgazmali,  og’zaki  va  amaliy
metodlarini  optimal  tarzda  birga  qo’shib  olib  borish;  tushunarlilik  va  individual
ishlash  asosi;  ta’limning  frontal,  guruhiy  va  individual  formalarining  birligi,
talablarni tobora oshirib borish prinsipi.
Ular pedagogikaning juda muhim shartlari hisoblanadi hamda o’zida ta’lim va
tarbiya  yagona  pedagogik  jarayonining  metodik  qonuniyatlarini  ifodalaydi.
Tizimlilik  va  izchillik  prinsipi  jismoniy  tarbiya  maqsadlarida  foydalaniladigan
tadbirlarning  (rejim,  chiniqish,  harakat  ko’nikmalarining  shakllanishi)  barcha
kompleksi  majburiydir.  Tizimlilik  butun  maktabgacha  ta’lim  davri  davomidagi
jismoniy  tarbiya  jarayonining  uzluksizligi,  muntazamliligi,  rejaliligi,  yuklama  va
dam  olishning  majburiy  almashinib  turishi  asosidagi  jismoniy  tarbiya
mashg’ulotlarining  aniq  izchilligidan,  mashg’ulotlarning  izchilligi,  ketma-ketligi,
mazmunan o’zaro aloqadorligidan iboratdir. 
Tizimlilik  bilimlar,  malaka  va  ko’nikmalarning  o’zaro  aloqasi  va  bir-biriga
bog’liqligidan namoyon bo’ladi: Masalan, bolalarning material (berilgan vazifa)ni
o’zlashtirishi  unga  tayanib,  yangi  materialni  o’zlashtirishga  o’tishlariga  imkon
beradi, yangi material esa o’z navbatida bolalarni keyingisini bilishga tayyorlaydi.
Har  kuni  muayyan  bir  vaqtda  tarbiyalanuvchi  bolalarning  o’z  xarakteriga  ko’ra
turli  jismoniy  mashqlarni  (ertalabki  gimnastika,  jismoniy  tarbiya  mashg’ulotlari,
sayr  paytidagi  harakat  faoliyati  va  h.k.)  tizimli  bajarish  shuningdek,  chiniqtirish
tadbirlari  bolalarni  belgilangan  sog’lomlashtirishtarbiyalash  rejimiga  o’rgatadi.
Tizimli mashg’ulotlar to’xtatib 20 qo’yilganda, ular o’rtasidagi tanaffuslar paytida
erishilgan  funksional  imkoniyat  darajasining  pasayishi,  ba’zan  esa  morfologik
ko’rsatkichlar regressi kuzatiladi. 
Bu  faol  muskul  to’qimasi  solishtirma  og’irligining  kamayishida,  uning
strukturali  komponentlaridagi  o’zgarishlarda  va  boshqa  salbiy  ko’rinishlarda
22 namoyon  bo’ladi.  Jismoniy  tarbiya  hosil  qilinayotgan  harakat  ko’nikmalarining
takrorlanishini  talab  etadi.  Faqat  ko’p  marta  takrorlangandagina  harakatning
dinamik stereotiplari shakllanadi. Samarali takrorlash uchun shunday tizim zarurki,
unda  o’zlashtirilgan  harakat  yangisi  bilan  bog’lanib  ketsin,  boshqacha  aytganda
takrorlash jarayoni variativlik xarakteriga (mashqlarning o’zgarishi, bajarish sharti,
metodlarning xilma-xilligi, umuman mashg’ulotlarning shakl va mazmunan farqi)
ega  bo’ladi.  Bundan  tashqari  takrorlash  morfologik  va  funksional  sohada  uzoq
muddatga  qayta  moslashishni  ta’minlaydi.  Ular  asosida  jismoniy  sifatlar
rivojlanadi (A.N. Krestovnikov).
 Hosil  qilingan  dinamik  stereotiplarga  yangi  qo’zg’atuvchilarning  kiritilishi
asta-sekinlikka rioya qilingan sharoitda keskin o’zgarishlarsiz kechadi. I.P. Pavlov
pedagogikada  asta-sekinlik  va  mashq  qildirishni  asosiy  fiziologik  qoida,  deb
hisoblashni ta’kidlab o’tgan edi. Onglilik, faollik va mustaqillik prinsipi bolaning
o’z  faoliyatiga  ongli  va  faol  munosabatda  bo’lishiga  tayanishni  ko’zda  tutadi:  u
yoki  bu  maqsadni  muvaffaqiyatli  amalga  oshirish  uchun  nimani  qanday  bajarish,
^ga  boshqacha  emas,  shunday  bajarish  kerakligini  aniq  tasavvur  qilishi  lozim.
Onglilik  asosini  ilk  bor  P.F.  Lesgaft  ishlab  chiqqan  edi.  U  harakatlarni  mexanik
o’rganishga  mutlaqo  qarshi  edi.  Lesgaft  “O’quvchilarni  har  qanday  ishga
imitatsiyaga  berilmasdan  umumiy  metodlar  asosida  bir  so’zdan  tushunib,  ya’ni
harakatlarda  iloji  boricha  mustaqil  bo’lishga  va  irodalilik  namoyon  qilishga
o’rgatish zarur”, – deb hisoblardi.
 Bolaning  mustaqil  faoliyati  berilgan vazifaga  bo’lgan qiziqishiga,  uni  ongli
idrok  etishiga,  bu  vazifa  maqsadini  va  amalga  oshirish  yo’llarini  tushunishiga,
muammoli  ta’lim  21  metodlarini  qo’llash,  bolalarning  berilgan  vazifani  bajarish
metodlarini  izlashga  harakat  qilishlariga  bog’liq  bo’ladi.  Harakatlarning  bundan
keyingi  rivojlanishi  bolaning  ijodiy  faollik  namoyon  qilish  imkoniyati,  uning
tomonidan  ijodiy  vazifalarni  (mashqlarni  mustaqil  o’zlashtirish,  o’z  variantini
yaratish,  yangi  narsa  o’ylab  topish)  bajarishi  bilan  bog’liqdir.  Ijodiy  faoliyatning
istiqbolli  imkoniyatlarini  ochish,  bolalarning  ilk  tashabbuslariga  samimiy  va
e’tiborli  munosabatda  bo’-  lish,  yangilik  izlashni  tizimli  ravishda  rag’batlantirib
23 turishni  ta  lab  qiladi.  Ta’limning  ko’rgazmali,  og’zaki  va  amaliy  metodlarini
optimal  tarzda  birga  qo’shib  olib  borish  prinsipi.  Bilish  faoliyati  -  hissiy  bilish
jarayonlari  umumiy  yondashuvining  amaliyot  bilan  birligidir.  Harakatlarga
o’rgatish jarayonida bilishning bu ajralmas qismlari o’zaro aloqadorlikda bo’ladi. 
Biroq qo’yilgan vazifalarga qarab ularning izchilligi har xil bo’ladi: bolalarni
harakatga  o’rgatish  ko’rsatib  tushuntirish;  tarbiyachining  mashqni  og’zaki
tushuntirishi  va  uning  bolalar  tomonidan  harakatda  bajarilishi  bilan  boshlanishi
mumkin. U holda ham, bu holda ham ko’rgazmali namuna fikrlashni, tushuntirish
esa  harakat  haqidagi  tasavvurni  istisno  qilmaydi.  Shunday  qilib,  ko’rgazmalilik
so’z  va  harakat  faoliyati  o’zaro  ajralmas,  chambarchas  bog’liq  komponentlardir.
Jismoniy  tarbiyada  ko’rgazmalilik  deganda  kishini  (bolani)  tashqi  muhit  bilan
bog’lovchi  tashqi  va  ichki  analizatorlar  barcha  ko’rsatkichlarining  keng
ko’lamdagi  o’zaro  aloqadorligi  tushuniladi.  Har  qanday  bilish  hissiy  bosqichdan
boshlanadi.  Harakatlarning  shakllanishi  retseptorlar,  birinchi  navbatda,  ko’rish,
eshitish  va  propriotsetiv  retseptorlarning  o’zaro  aloqadorligida  amalga  oshiriladi.
Turli retseptorlar ko’rsatkichlarining o’zaro aloqadorligi harakat obrazini boyitadi,
harakat  ko’nikmalarini  shakllantirishga  xizmat  qilgan  holda  uni  chuqur  idrok
qilishni  ta’minlaydi.  Yangi  harakatlarni  o’rganishda  ko’rgazmalilik  asosi
harakatlarni  tarbiyachi  tomonidan  juda  aniq  qilib  ko’rsatish  orqali  amalga
oshiriladi (bevosita ko’rish namunasi). Bu estetik 22 idrok, harakatni aniq tasavvur
qilish,  to’g’ri  harakat  sezgisi  va  harakatni  qayta  bajarish  istagi  hosil  qilishga
qaratilgandir. 11
Sezgi  organlarini  har  tomonlama  rivojlantirish  jismoniy  tarbiyaning
vazifalaridan  biri  sanalar  ekan,  idrok  tizimlarini  faollashtirish,  ularni  tanlab  ta’sir
etish metodlari bilan biror maqsadda mashq qildirish (masalan, yorug’lik va ovoz
ko’rgazmalari  oriyentirlari)  mumkin  bo’ladi.  Bevosita  ko’rgazmalilik  –  tashqi
muhitni  idrok  etishdan  tashqari  bevosita  idrokda  yashirin  ayrim  detal  va
mexanizmlarni  tushuntirishda  zarur  bo’ladigan  (masalan,  harakatlar  haqidagi
tasavvurni  kengaytiruvchi  kinosyomkalardan,  kinogrammalar,  kinofilmlardan
11
Mahkamdjanov K.M. “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” darslik T.: Iqtisod-Moliya, nashriyoti 2020
y.
24 foydalanish)  vositalashtirilgan  ko’rgazmalilik  katta  rol  o’ynaydi.  Ko’rgazmalilik
onglilik bilan chambarchas bog’liqdir: og’zaki berilgan topshiriq kishi tomonidan
tushunib olinadi, harakatni qaytadan bajarish bilan amalda sinaladi. 
Bunda  sezgilar,  ayniqsa,  harakat  sezgilari  muhim  rol  o’ynaydi.  Bundan
tashqari ko’rgazmalilik bilan obrazli so’zning o’zaro aloqadorligi katta ahamiyatga
ega bo’ladi. Bu aloqadorlik bolaning hayotiy tajribasiga, uning harakat tasavvuriga
tayanadi va aniq harakat obrazini vujudga keltiradi. Bevosita ko’rgazmalilik uchun
ahamiyatli  bo’lgan  so’zning  roli  bola  egallagan  tajribaga  muvofiq  tobora  oshib
boradi.  Ko’rgazmalilikning  ko’rsatilgan  formalarining  bunday  aloqadorligi
bilishning  hissiy  va  mantiqiy  bosqichlari:  ya’ni  bir  inchi  va  ikkinchi  signal
tizimlarining o’zaro aloqadorligi bilan belgilanadi. 
2.2. Maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini bosqichma bosqich
o`rganilishi
Tushunarlilik  va  individuallilik  prinsipi  bolaning  yosh  xususiyatlar
imkoniyatlarini  hisobga  olishni  hamda  shu  bilan  bog’liq  ravishda  uning  kuchiga
yarasha  topshiriqlar  belgilashni  ko’zda  tutadi.  Bolalarni  jismoniy  tarbiyalash
tizimida bu prinsipga rioya qilish, ayniqsa, zarur, chunki turli mashqlarni bajarish
bolaning hali mustahkam bo’lmagan organizmining hayotiy muhim funksiyalariga
bevosita ta’sir qiladi va jismoniy yuklamalarning haddan oshirilishi salomatligiga
yomon ta’sir etishi mumkin. 
Tushunarlilikning  optimal  darajasi  bolalarning  yosh  imkoniyatlariga  va
topshiriqlarning  qiyinchilik  darajasiga  muvofiq  belgilanadi.  Ilk  yoshdagi  va
maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  to’laqonli  jismoniy  tarbiyasini  amalga
oshirishda  bola  markaziy  asab  tizimi  rivojlanishining  yoshga  oid  qonuniyatlarini
o’rganish  alohida  ahamiyatga  ega.  Bu  pedagogik  ta’sir  etish  shakllarni  tanlashga
va ta’lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishga yordam beradi. 
Olimlarni  aniqlashicha,  bola  o’zining  tug’ma  qobiliyati  va  asab  tizimi
xususiyatlari bilan dunyoga keladi. Biroq, ular bola psixik rivojlanishining organik
25 zamini  bo’lib,  bu  rivoshlanishning  xarakter  va  darajasini  belgilamaydi.
Shuningdek,  har  bir  bola  o’zining  asab-ruhiy  rivojlanishi  uchun  ishonchli  asosni
tashkil  etuvchi  katta  potensial  psixofiziologik  imkoniyatlarga  ega  bo’lishi
isbotlangan.  Shunday  qilib,  bir  tomondan  organik  zaminni  va  ikkinchi  tomondan
potensial  imkoniyatlarni  hisobga  olgan  holda,  eng  qulay  pedagogik  37  sharoit
yaratish,  maqsadga  yo’naltirilgan  tarbiya  va  ta’lim  sharoitida  bola  organizmi  va
psixikasga  bevosita  ta’sir  etish  imkonini  beradigan  jismoniy  tarbiya  jarayonini
to’g’ri  tashkil  etish  lozim.  Bolaning  tug’ma  asab  tizimi  xususiyatlari  va  uning
shakllanishidagi tashqi ta’sirning yetakchi rolini hisobga olgan holda to’g’ri tartib
(yaxshi  uyqu,  mashg’ulotlar  hajmini  aniq  belgilash,  faol  harakat  faoliyati,  ochiq
havoda  bo’lishga  belgilangan  vaqt)  va  uning  og’ishmay  bajarilishini  ta’minlash
muhimdir.  Bunda  ijobiy  emotsional  vaziyat  –  bolalarning  o’zaro  va  kattalarning
bolalar bilan bir maromda vazmin, do’stona munosabatlari alohida ahamiyatga ega.
Fiziolog N.I. 
Krosnagorskiy fikricha: “Kattalarning namuna bo’lishi, atrof-muhit va butun
sharoit  oliy  asab  tizimining  rivojlanishida  muhim  omillar  sanaladi.  Norozilik,
hayajonli,  janjalli  vaziyatda  bolalar  injiqliklarining  turli  shakllari  kelib  chiqadi,
bolaga  har  tomonlama  vazmin  muomala  qilish  esa  qat’iy,  tugallangan  xarakter
shakllanishining  yaxshigina  vositasidir”.  Jismoniy  tarbiya  jarayonida  bolalarning
tipologik  xususiyatlariga  individual  tartibda  yondashish,  tartib  uchun  optimal
sharoit, chiniqish, faol harakat faoliyati, bolaning emotsional ijobiy holatini amalga
oshirish maqsadida hisobga olinadi. Tarbiyachining kundalik turmush jarayonidagi
shaxsiy kuzatishlari juda muhimdir. 
Mavjud  tahlil  qilish  tarbiyachiga  zarur  xulosalar  chiqarishga  va  bolaning
emotsional holatini saqlab turishga, xilma-xil faol faoliyatni rivojlantirishga, ijodiy
maylini  namoyon  qilish  yo’llarini  belgilashga  yordam  beradi.  Jismoniy  tarbiya
bola shaxsining har tomonlama rivojlanishiga ta’sir etishning amaliy vositalari va
metodlariga ega. Faol harakat faotiyati jarayonida bola axloqiy-irodaviy sifatlarni
namoyon etishni mashq qiladi: o’yinda qo’lga tushish xavfiga qaramasdan botirlik
bilan  harakat  qiladi,  o’rtog’ini  qo’llashga,  umumiy  ishni  hamma  bilan  birgalikda
26 bajarishga intiladi, (masalan, o’z vaqtida yugurib kelib, barcha bolalar bilan safga
tizilishi) va boshqalar. Bunday harakat birnecha bor takrorlangach, bola uni zarurat
sifatida  anglaydi,  tarbiyachi  va  tengdoshlarining  rag’batlantiruvchi  bahosi  bolada
ma’naviy  qoniqish  tuyg’usi,  emotsional  ko’tarinkilik,  bundan  keyin  ham  38
shunday  harakat  qilish  istagini  uyg’otadi.  Yetakchi  rollarni  tortinchoq  bola  ijro
etishi va tarbiyachining topshirig’iga ko’ra biror mashqni qanday bajarishni barcha
bolalarga  ko’rsatish  va  tushuntirish,  uni  asta-sekin  uyatchanlikdan  qutqaradi,
xotirasini  charxlaydi,  mashg’ulotlarga  qiziqishni  uyg’otadi.  Bola  ancha
xushmuomala,  tashabbuskor,  xushchaqchaq  bo’la  boradi.  Yengiltak,  biroq  o’ziga
bino  qo’ygan  bolalar  mashg’ulotlar  va  o’yinlar  jarayonida  asta-sekin  umumiy
talablarga  bo’ysunadigan,  ancha  vazmin,  uyushgan,  o’zgalarga  yon  beradigan,
qiziqarli  topshiriqlar  (o’yinda  boshlovchi  bo’lish,  sevimli  rolni  o’ynash,
mashqlarni  tushuntirish  va  namoyish  qilish  h.k.)ni  bajarishda  navbatga  rioya
qiladigan bo’la boradilar. 
Chiniqishga  oid  tadbirlar  asab  tizimini  mustahkamlaydi  va  uning  faoliyatini
yaxshilaydi;  jismoniy mashqlar,  jumladan  harakatli  o’yinlar  faol  harakat  faoliyati
uchun  sharoit  yaratadi  va  emotsional  ko’tarinkilik,  g’ayrat  uyg’otadi,  qon
aylanishi,  yurak  faoliyati  va  miyaning  qon  bilan  ta’minlanishini  kuchaytiradi,
organizmni  umumiy  sog’lomlashtirishga  yordam  beradi.  Bolada  ijodiy
tashabbusning  tizimli  rivojlanishini  jismoniy  tarbiyaning  ajralmas  qismi  deb
hisoblash  lozim.  Bu  tashabbusning  namoyon  bo’lishiga  harakatli  o’yinlar  va
jismoniy  mashqlardagi  harakat  faoliyati  yordam  beradi.  Bu  harakat  shakllarida
(bolalarga)  beriladigan  ijodiy  topshiriqlar  tasavvur  va  tafakkurning  rivojlanishini,
assosiatsiya  va biror  narsa o’ylab topish istagining tug’ilishini, so’ng o’z niyatini
amalda  qo’llashga  intilishni  kuchaytiradi.  (L.M.  Korovina,  E.Y.  Stepanenkova).
“Inson  salomatligi  haqida  g’amxo’rlik,  ayniqsa  bola  salomatligi  haqida
g’amxo’rlik,  –  deb  yozgan  edi  V.A.  Suxomlinskiy,  –  bu  faqatgina  sanitariya-
gigiyena  me’yor  va  qoidalari  kompleksi,  tartib,  ovqatlanish,  mehnat  qilish,  dam
olishga qo’yiladigan talablar yig’indisigina emas.
27  Bu  avvalo,  barcha  jismoniy  va  ma’naviy  kuchlarning  garmonik  to’kisligi
haqidagi  g’amxo’rlikdir  va  garmoniyaning  gulchambari  –  ijod  zavqi,  quvonchi
hisoblanadi”.  Bolalarni  oilada  va  davlat  muassasalarida  jismoniy  tarbiyalashning
vazifalari  yagonadir,  ular  ota-onalar  va  maktabgacha  ta’lim  muassasalarining
umumiy  harakati  bilan  hal  qilinishi  lozim.  Ishchi  va  xizmatchilarga  dam  olish
kunlari, ko’p bolali oilalar va yosh bolasi bo’lgan ayollarga qo’shimcha imtiyozlar
yaratilishi - bularning hammasi ota-onalarga o’z bolalarining tarbiyasiga ko’p vaqt
ajratish  imkonini  beradi.  Oilada  jismoniy  tarbiyani  to’g’ri  amalga  oshirish  uchun
ota-onalar  bolalarni  maktabgacha  ta’lim  muassasalarida,  shuningdek,  bolalarning
sport  maktablarida  qanday  jismoniy  mashqlar  bilan  shug’ullanishlarini  va  kun
hamda  butun  hafta  davomida  qanday  jismoniy  yuklama  bajarayotganligini
bilishlari zarur. Maktabgacha ta’lim muassasasiga qatnamaydigan bolalarning ota-
onalari  ularning  to’liq  jismoniy  rivojlanishini  ta’minlashga  majburdirlar.  Oilada
tarbiyalanayotgan  bolalarga  jismoniy  tarbiya  vositalari  kompleksi  qo’llanishi
muhim.  Ular  uchun  eng  qulay  gigiyena  sharoitlarini  yaratish,  tabiatning  tabiiy
omillari  (quyosh,  havo,  suv)  dan  foydalanish  muhimdir.  Oila  tarbiyachisi  bola
bilan  ertalabki  gimnastika,  jismoniy  tarbiya  mashg’ulotlari,  harakatli  o’yinlarni
hovlida,  maxsus  jismoniy  tarbiyaga  oid  jihozlangan  xonalarda  yoki
imkoniyatlardan kelib chiqib jixozlanmagan xonalarda ham tashkil etishi mumkin.
Bunda havoning haroratiga qarab ochiq havoda o’tkazilishi maqsadga muvofiqdir.
Hozirgi davrda, Mustaqil O’zbekistonda ko’pgina oila bolalarining tarbiyasiga oila
tarbiyachisini  yollamoqdalar.  Oila  40  tarbiyachisi  oilada  bolalar  tarbiyasida
yetakchi o’rin egallaydi. U oilada bolalarni yakka tartibda hayotga har tomonlama
yetuk  va  barkamol  insonlar  qilib  tarbiyalashga  javobgar  shaxsdir.  Oila  2-3-4
farzanddan iborat bo’lishi mumkin. 12
 
Oila tarbiyachisi oiladan ota-onalar va bolalar haqida ma’lumot oladi, bolalar
soni,  yoshi,  sog’lig’i,  rivojlanish  darajasi,  egallagan  harakat,  malaka  va
ko’nikmalari  va  jismoniy  sifatlarini  rivojlanganlik  darajasini  o’rganib  chiqadi,
so’ng  “Maktabgacha  ta’limga  qo’yiladigan  davlat  talablari”  asosida  bola  bilan
12
Salomov R.S. “Jismoniy madaniyat nazariyasiga kirish”, o’quv qo’llanma T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
28 tashkil  qilinadigan  jismoniy  tarbiya  ishlarini  rejalashtirib  oladi.  Oila  tarbiyachisi
jismoniy  tarbiya  bo’yicha  olib  boriladigan  ishlarga  puxta  tayyorlanishi,  bolani
faollikka,  mustaqillikka,  undaydigan  ta’lim  metodlarini  tanlashi  lozim.  Oilada
bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  o’ziga  xos  xususiyatga  ega.  Tarbiyachi  ertalabki
badan tarbiyani bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib (ayniqsa, 3-4 yosh)
ularni  she’rlar,  musiqa  sadolari,  ashulalar,  turli  xil  hayvon  obrazlari  harakatlari
orqali  jismoniy  harakatlarni  bajarishga  undaydigan  mashqlarni  rejalashtirishi
kerak.  Tarbiyachi  ota-onalardan  o’z  bolalari  bilan  birgalikda  badantarbiya
mashqlarini  bajarishda,  ota-onalar  va  bolalar  bilan  sport  musobaqalarini  tashkil
etish,  bunda  bolalar  ota-onalari  bilan  birgalikda  harakat  qilishlari  ularga  ijobiy
ta’sir  etadi  va  ularni  rag’batlantiradi.  Masalan,  “Ota-onam  va  men  –  sportchi
oilasi”.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalar  jismoniy  tarbiyasi  vazifalarini  hal  etishda
gigiyenik omillar, tabiatning tabiiy kuchlari va jismoniy mashqlar va boshqalardan
foydalaniladi. Har xil faoliyat turlariga kiruvchi (qo’l mehnati, musiqa asboblarini
chalish,  loy  yoki  plastilindan  narsa  yasash,  qurish-yasash,  rasm  chizish,  kiyinish,
yuvinish va boshqalar) xilma-xil harakatlar bolaning jismoniy rivojlanishiga ta’sir
etadi.  To’laqonli  jismoniy  tarbiyaga  barcha  vositalar,  umumiy  qo’llanilganda
erishiladi, chunki ularning har biri kishi organizmiga turlicha ta’sir qiladi. 
Gigiyenik  omillar  (mashg’ulotlar  rejimi,  dam  olish,  ovqatla-  nish,  uyqu,
kiyim-bosh,  poyabzal,  jismoniy  tarbiya  jihozlari,  xonalari,  maydonchalari  va
boshqalar) jismoniy tarbiya vazifalarini hal etishning majburiy sharti hisoblanadi. 
2.3. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya mashqlarning
organizmiga ta’siri
Ular  jismoniy  mashqlarning  shug’ullanuvchilar  organizmiga  ta’siri
samaradorligini  oshiradi.  Masalan,  jismoniy  mashg’ulotlar  suyak  va  muskul
tizimining  rivojlanishiga  yaxshi  yordam  beradi  (to’laqonli  va  o’z  vaqtida
ovqatlanilganda). Xonalar, jismoniy tarbiya jihozlari, atribut, o’yinchoqlar, bolalar
kiyimlari  va  poyabzalining  tozaligi  kasalliklarning  oldini  oladi.  Gigiyena
talablarini  bajarish  bolalarda  ijobiy  emotsiya  uyg’otadi  va  jismoniy  mashqlarni
29 o’zlashtirish  uchun  qulay  sharoit  yaratadi.  Gigiyenik omillar  ikki  turga  bo’linadi.
1. 
Umumiy  madaniy  gigiyenik  omillar.  2.  Shaxsiy  madaniy  gigiyenik  omillar.
Umumiy madaniy gigiyenaning omillariga hamma bolalar uchun umumiy bo’lgan
talablar:  xona  kengligi,  yoritilishi,  shkaflarning,  stol,  stul,  yuvinish  xonasi,
yotoqxonada  kravatlarning  bolalar  yoshiga,  bo’yiga  mosligi  umumiy  madaniy
gigiyenaga  kiradi.  42  Shaxsiy  madaniy  gigiyenik  omillarga  esa  bola  shaxsi  bilan
bog’liq  bo’lgan  gigiyena,  yani  bolaning  tozaligi,  kiyimlarining  o’ziga  mosligi,
tirnoqlarining olinganligi, dastro’molchalarining borligi, o’z shkafi, o’z sochiqlari,
o’z kravati, o’z o’rni bo’lishi kabilar kiradi. Gigiyena omillari mustaqil ahamiyatga
ham ega: ular barcha organ va tizimlarning normal ishlashiga yordam beradi.
Masalan,  muntazam  va  sifatli  ovqatlanish  ovqat  hazm  qilish  organining
faoliyatiga ijobiy ta’sir qiladi va boshqa organlarga zaruriy oziq moddalarning o’z
vaqtida  yetib  borishini  ta’minlaydi,  bolaning  normal  rivojlanish  va  o’sishiga
yordam  beradi.  To’laqonli  uyqu  asab  tizimiga  dam  beradi  va  uning  qobiliyatini
oshiradi.  To’g’ri  yoritish  ko’z  kasalliklari  (shabko’rlik  va  boshqalar)ning  sodir
bo’lishiga  yo’l  qo’ymaydi,  bolalarning  maydonchada  harakat  qilishi  uchun  qulay
sharoit  yaratadi.  Kundalik  rejimiga  qat’iy  rioya  qilish  uyushqoqlikka,
intizomlilikka  o’rgatadi.  Tabiatning  tabiiy  kuchlari  (Quyosh,  havo,  suv)jismoniy
mashqlarning organizmga ta’sirini kuchaytiradi va kishi ish qobiliyatini oshiradi. 
Quyoshli,  ochiq  havoda  yoki  suvda  (suzish)  bajariladigan  mashqlar
jarayonida  ijobiy  emotsiyalar  paydo  bo’ladi,  ayrim  organlar  va  organizm
13
tizimlarining  funksional  imkoniyatlari  oshadi  (ko’proq  kislorod  yutiladi,  modda
almashinuvi  kuchayadi  va  hokazo).  Quyosh,  havo,  suv  organizmni  chiniqtirish,
uning  yuqori  va  past  haroratga  moslashuv  qobiliyatini  oshirish  uchun
foydalaniladi.  Bular  natijasida  issiqlikni  idora  qiluvchi  apparat  harakatga  keladi,
ya’ni  kishi  organizmi  meteorologik  omillarning  xilmaxil  o’zgarishlariga  o’z
13
 Mahkamdjanov K.M. “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” darslik T.: Iqtisod-Moliya, nashriyoti 2008
y. 
30 vaqtida  javob  bera  oladigan  darajaga  keladi.  Bunda  tabiatning  tabiiy  kuchlarini
jismoniy  mashqlar  bilan  birga  qo’shib  olib  borish  chiniqish  samaradorligini
oshiradi.  Tabiatning  tabiiy  kuchlaridan  mustaqil  vosita  sifatida  ham  foydalanish
mumkin.  Suv  terini  kirdan  tozalash,  kishi  tanasiga  mexanik  ta’sir  etish  uchun
qo’llaniladi. O’rmon, bog’lar, xiyobonlardagi shifobaxsh moddalar (fitonsidlar)ga
boy havo mikroblarni yo’qotishga yordam beradi, qonni kislorodga 43 to’yintiradi,
kishi  organizmiga  yaxshi  ta’sir  qiladi.  Quyosh  nuri  teri  ostida  D  vitaminining
saqlanishiga xizmat qiladi, turli mikroblarni o’ldiradi va kishini turli kasalliklardan
(raxit va boshqalardan) saqlaydi. 
Organizmga  har  tomonlama  ta’sir  ko’rsatish  uchun  tabiatning  barcha  tabiiy
kuchlarini qo’llash, ularni oqilona tarzda birga qo’shib olib borish zarur. Jismoniy
mashqlar. Jismoniy tarbiyaning kishiga har tomonlama ta’sir etuvchi asosiy o’ziga
xos  shaklidir.  Ulardan  jismoniy  tarbiyaning  sog’lomlashtirish,  ta’limiy  va
tarbiyaviy vazifalarini  hal  etishda foydalaniladi:  aqliy, axloqiy, estetik va mehnat
tarbiyasini  amalga  oshirishga  xizmat  qiladi,  shuningdek,  ko’plab  kasalliklarni
davolashda  vosita  hisoblanadi.  Musiqa  jo’rligidagi  raqs  mashqlari  organizmning
barcha  tizimlariga  ta’sir  qiladi,  jismoniy  fazilatlar  (chaqqonlik,  tezkorlik  va
boshqalar)ni  rivojlantiradi,  shuningdek,  harakatlar  nafis,  erkin,  ifodali  bo’lib
boradi,  ijobiy  emotsiyalar  paydo  qiladi,  to’g’ri  qomatni  shakllantirishga  yordam
beradi.  Shuning  uchun  raqs  va  o’yinlarning  xilma-xil  elementlari  (oyoqlarni
yonma-yon  qo’yish  kabilar)  jismoniy  tarbiya  vositalari  sifatida  foydalaniladi.
Xilma-xil  faoliyat  turlari  (mehnat,  rasm  chizish,  va  narsa  yasash  boshqalar)ga
kiruvchi  harakatlar,  agar  qomatni  to’g’ri  tu-  tishiga  rioya  qilinsa,  shuningdek,
jismoniy  yuklamalar  bolalarning  yosh  va  individual  xususiyatlari,  sog’lig’ining
ahvoli,  jismoniy  rivojlanishi  va  tayyorgarligini  hisobga  olgan  holda  berilsagina
bola  organizmiga  ijobiy  ta’sir  etishi  mumkin.  Massaj  (silash,  surtish,  uqalash,
shapatilash,  titratish)  teriga  ta’sir  qilib  kishining  butun  organizmiga  ta’sir  etadi.
Teri  analizatorlarining  o’tkazuvchi  yo’llari  bola  tug’ilguncha  yuzaga  keladi,
shuning  uchun  yangi  tug’ilgan  chaqloq  teri  retseptorlari  orqali  bo’ladigan  tashqi
31 ta’sirni  ko’proq  qabul  qiladi  (bolalarda  6  oygacha  teri  yuzasidagi  retseptorlar
nisbatan ko’p bo’ladi).
 Massaj  qon  tomiri  tizimiga  ham  ta’sir  qiladi.  Terida  asab  kuchlari  ta’siriga
javob  tariqasida  tomir  reflekslari  yuzaga  keladi,  kapillarlar  kengayadi,  qon
aylanishi  kuchayadi,  issiqlik  chiqarish  ortadi.  Shu  ma’noda  massaj  organizmni
issiq  44  havodan,  qizib  ketishidan  saqlaydi.  Massaj  ta’sirida  yog’  va  teri
bezlarining  sektor  funksiyasi  yaxshilanadi,  muskullarda  oksidlanish-qaytarilish
jarayoni  kuchayadi  va  ularning  qisqarish  qobiliyati  ortadi.  Massaj  limfa  tizimiga
ta’sir  qilib,  suyuqlik  oqimini  tezlashtiradi.  Bola  hayotining  birinchi  kunlaridanoq
namoyon  bo’ladigan  shartsiz  (tug’ma)  reflekslar  uning  jismoniy  rivojlanishiga
ijobiy ta’sir qiladi. Agar bola qorni bilan yotqizilsa, u boshini ko’taradi va buradi,
chalqancha  yotganda  oldinga  oladi.  O’ngga  yonboshlatilganda  chapga,  chapga
yonboshlatilganda  o’ng  tomonga  buriladi.  Bolaning  oyoq  terisiga  qo’l  tekkazilsa
emaklay  boshlaydi,  orqa  terisiga  tekkizilsa  qayisha  boshlaydi.  Shunday  qilib,
shartsiz  refkkslar  muskullar  qisqarishini  yuzaga  keltiradi  va  ulardan  bola
hayotining  birinchi  haftasida,  hali  jismoniy  mashqlarni  qo’llash  mumkin
bo’lmagan  (qo’l  va  oyoqlarni  bukuvchi  muskullar  gipertoniyasi  tufayli)  paytda
rivojlantirish  va  umuman  organizmga  ta’sir  etishda  foydalanish  mumkin.
Sog’lomlashtirish  ta’limiy,  tarbiyaviy  vazifalarni  to’la  hal  etishning  majburiy
sharti: jismoniy tarbiyaning yuqorida sanab o’tilgan barcha vositalaridan umumiy
tarzda  foydalanish  hisoblanadi.  Turli  yosh  bosqichlarda  ko’rsatib  o’tilgan
vazifalarning  amalga  oshirish  samaradorligi  asosiy  va  qo’shimcha  vositalarni
to’g’ri qo’shib olib borgan taqdirdagina oshadi. 
Chunonchi,  bolaning  dastlabki  uch  oyligida  gigiyena  omillari,  tabiatning
tabiiy  kuchlari,  shartsiz  reflekslar  katta  ahamiyatga  ega  bo’ladi.  Bola  bir  yoshga
to’lganida  massaj,  sust,  sust-faol  mashqlar,  asosiy  harakatlar  (emaklash  va
boshqalar)  dan  foydalaniladi.  Yoshi  katta  bo’lgan  sari  gigiyenik  omillar,  tabiat
tabiiy  kuchlarining  roli  kamaymaydi,  biroq  uyqu,  ovqatlanish  va  boshqalarga,
ozroq  vaqt  sarflanadi  va  birmuncha  murakkab  jismoniy  mashqlardan  foydalanish
uchun zamin yaratiladi. 
32 Ta’lim  va  tarbiyaning  umumiy  tizimida  maktabgacha  yoshdagi  bolalarning
jismoniy  tarbiyasi  alohida  o’rin  tutadi.  Har  tomonlama  rivojlanishning  asosi
sifatida  jismoniy  tarbiyaning  ahamiyatini  belgilaydigan  muhim  vazifa  -  bu  o’z
harakatlarini  yaxshi  biladigan,  jismoniy  mashqlarni  yaxshi  ko’radigan,  o’z
muhitiga  mustaqil  ravishda  yo’naltirilgan,  maktabda  o’rganishga  va  keyinchalik
faol  ijodiy  qobiliyatga  ega  bo’lgan  sog’lom  bolani  shakllantirishdir.  faoliyat.
Aynan  maktabgacha  yoshdagi  bolalikda  maqsadli  pedagogik  ta’sir  ko’rsatish
natijasida  shaxsning  har  tomonlama  barkamol  rivojlanishi  uchun  zarur  bo’lgan
salomatlik,  umumiy  chidamlilik  va  mehnat  qobiliyati,  hayotiy  faollik  va  boshqa
sifatlar  shakllanadi.  Jismoniy  sifatlar,  harakat  qobiliyatlari  va  qobiliyatlarini
shakllantirish bolaning aqliy rivojlanishi, estetik his-tuyg’ulari va axloqiy-irodaviy
shaxsiyat xususiyatlarini tarbiyalash bilan chambarchas bog’liq. 
Bir qator mualliflar (A. V. Keneman, D. V. Xuxlaeva, 1995; N. N. Efimenko,
1999; M. D. Maxaneva, 2000; E. Ya. Stepanenkova, 2001; S. B. Sharmanova, A. I.
Fedorov,  2002  yil  va  boshqalar)  jismoniy  tarbiya  vazifalariga  alohida  e’tibor
qaratishlari  kerak.  aqliy,  axloqiy,  estetik  va  mehnat  tarbiyasi  vazifalari  bilan
kompleks  va  o’zaro  bog’langan  holda  hal  etilishi  lozim.  Umuman  maktabgacha
ta’lim  sohasida  ro’y  berayotgan  innovatsion  jarayonlar  maktabgacha  yoshdagi
bolalarning  jismoniy  tarbiyasiga  ham  taalluqlidir  (M.P.  Astashina,  2014).  Ijobiy
o’zgarishlar  bilan  bir  qatorda  maktabgacha  ta’lim  sohasida  ham  salbiy
tendentsiyalar  mavjud  bo’lib,  ular  quyidagilardan  iborat:  maktabgacha  ta’lim
tashkilotlari  sonining  qisqarishi;  xorijiy  ta’lim  tizimlarini  qo’llash  har  doim  ham
asosli emas; bolalarning motor faolligiga zarar etkazadigan kognitiv faoliyat hajmi
va  intensivligini  oshirish;  malakali  kadrlar  etishmasligi;  tibbiyot  va  pedagogik
kadrlar faoliyatining tarqoqligi.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalar  bilan  ishlashning  ustuvor  yo’nalishi
maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  jismoniy  tarbiyasi  bo’lishi  kerak,  bu  bola
tanasining  tashqi  va  ichki  muhitning  salbiy  omillariga  chidamliligini  oshirishga,
jismoniy  madaniyat  sohasidagi  nazariy  bilimlarni  o’zlashtirishga,  jismoniy
madaniyatni  shakllantirishga  qaratilgan.  harakat  qobiliyatlari,  jismoniy  va  aqliy
33 sifat  va  qobiliyatlarni  rivojlantirish,  jismoniy  takomillashtirishga  qiziqish  va
ehtiyoj,  bolaning  shaxsiyatini  har  tomonlama  shakllantirish.  Jismoniy  tarbiya
vositalarining  butun  majmuasi,  jumladan,  kun  tartibini,  sog’lomlashtirish  va
chiniqtirish tadbirlarini amalga oshirish, zarur vosita yuklarini ta’minlash, ratsional
ovqatlanish  asosiy  vazifani  -  sog’lom  bolani  tarbiyalashga  qaratilgan  bo’lishi
kerak. Faqatgina kompleks yondashuvni amalga oshirish orqali ta’lim va dam olish
ishlarining asosiy vazifalarini bajarishga erishish mumkin: bolalarning jismoniy va
ruhiy  salomatligini  mustahkamlash,  ularning  optimal  jismoniy  rivojlanishi  va
harakatchanligini  oshirish.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  jismoniy  tarbiyasi
bolaga  ijobiy  his-tuyg’ularni  keltirib  chiqaradigan  jismoniy  mashqlar  tizimini,
stressli  vaziyatlarni  va  harakatlarni  bajarishdan  qo’rqishni  istisno  qilishi  kerak;
etarli  intensivlik  va  motor  harakatlarining  keng  doirasi;  jismoniy  tarbiya  va
sog’lomlashtirish  ishlari  va  bolalarning  faol  dam  olish  shakllarining  ko’p  xilma-
xilligi,  mashqlarni  tanlashda  individual  va  differentsial  yondashuv  imkoniyati;
bolaning  kun  rejimida  yuklarning  tez-tez  o’zgarishi  va  dam  olish;  maktabgacha
ta’lim  tashkilotining  turli  yoshdagi  bolalar  faoliyatida  uzluksizlik;  salomatlik
holati,  charchoq,  iqlim  va  ob-havo  sharoitlariga  qarab  dam  olish  tadbirlarining
moslashuvchan  jadvali;  jismoniy  mashqlardan  foydalanishning  mavsumiyligi;
kundalik  jismoniy  tarbiya  darslari;  jismoniy  tarbiya  vazifalarining  ta’limning
boshqa jihatlari bilan aloqasi.
Bu  bolalarning  motorli  faoliyatini  oqilona  tashkil  etish  tamoyillariga  rioya
qilish  nafaqat  maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  sog’lig’i  va  harakatchanligini
yaxshilaydi,  balki  har  bir  bolaning  barkamol  rivojlanishiga  yordam  beradi.
Maktabgacha  ta’lim  muassasalari  o’z  faoliyatida  shaxsning  ijodiy  rivojlanishi  va
intellektual  ehtiyojlarni  ro’yobga  chiqarish  va  hissiy  idrokni  shakllantirish  orqali
uning  shakllanishiga  ko’maklashish  zaruriyatidan  kelib  chiqishi  kerak,  bu  faqat
maktabgacha yoshdagi bolalarning sog’lig’i yaxshi bo’lgan taqdirdagina mumkin.
Bolani  o’qitish,  rivojlantirish  va  tarbiyalash,  uni  takomillashtirishga  kompleks
yondashuvni  amalga oshirish orqali  bolalar  salomatligini  saqlash, mustahkamlash
va  shakllantirish  vazifalariga  erishish  mumkin.  Bolalar  salomatligini  asrash  va
34 mustahkamlash tizimini takomillashtirish, ularda salomatlik madaniyati va sog’lom
turmush  tarziga  motivatsiyani  shakllantirish  maktabgacha  ta’lim  tashkiloti
faoliyatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylanishi kerak.
 Zamonaviy  ta’lim  kontseptsiyasi  nafaqat  maktabgacha  yoshdagi  bolalarni
takomillashtirish,  balki  ta’lim  muhitiga  shaxsiy  yo’naltirilgan  yondashuvlarni
ta’minlash,  sog’liqni  saqlashni  tejaydigan  ta’lim  makonini  shakllantirishni  ham
nazarda  tutadi.  Sog’liqni  saqlash  haqidagi  nazariy  bilimlarni  rivojlantirish  va
bolalarda o’z sog’lig’ini saqlash va mustahkamlash bo’yicha amaliy ko’nikmalarni
shakllantirishga  yordam  beradigan  maktabgacha  jismoniy  tarbiyaga  faol-faol
yondashuvni  amalga  oshirish  tubdan  yangi.  Bolaning  jismoniy  salomatligining
asosini  uning  organlari  va  tizimlarining  rivojlanish  darajasi  va  xususiyatlari
hisobga olinishi kerak. Rivojlanish darajasi har bir bolaning tabiatiga xos bo’lgan
va uning asosiy ehtiyojlari bilan bog’liq bo’lgan dastur bilan belgilanadi. 
Bu bolaning individual-barkamol rivojlanishining sharti bo’lgan asosiy asosiy
ehtiyojlarni qondirishdir.
                         XULOSA 
Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi bu – bola jismoniy
tarbiyasi  shakllanishining  umumiy  qonuniyatlaridan  saboq  beruvchi  fandir.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  nazariyasi  jismoniy
tarbiyaning  umumiy  nazariyasi  bilan  yagona  mazmunga  va  o‘rganish  predmetiga
ega, ayni paytda u 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar jismoniy tarbiyasi qonuniyatlarini
va  shunga  muvofiq  bolaning  ta’lim  va  tarbiya  jarayonidagi  rivojlanishini
boshqarishning  umumiy  qonuniyatlarini  maxsus  o‘rganadi.  Bolalar  jismoniy
tarbiyasi nazariyasi har bir yosh bosqichini o‘rganib, ilmiy ma’lumotlar va amaliy
tajribani  umumlashtirib  borib,  jismoniy  tarbiya  vazifalarini  belgilaydi,  ularning
mohiyatini,  butun  jismoniy  tarbiya  jarayonini  tashkil  etishning  juda  samarali
vositalari va metodlarini, maqsadga muvofiq shakllarini kompleks ravishda ochib
beradi. Sog‘lom, baquvvat, chiniqqan, xushchaqchaq, mehribon, tashabbuskor, o‘z
35 harakatini  yaxshi  boshqara  oladigan,  jismoniy  tarbiya  va  sport  mashqlarini
sevadigan,  atrof-muhitda  mustaqil  harakat  qila  oladigan,  maktabdagi  o‘qishga
hamda  kelgusidagi  faol  ijodiy  faoliyatga  nisbatan  qobiliyatli  bola  shaxsini
shakllantirish,  jismoniy  tarbiyaning  shaxsni  har  tomonlama  rivojlantirish  asoslari
sifatidagi  alohida  ahamiyatini  belgilab  beruvchi  muhim  vazifasi  hisoblanadi.
Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  ilk  yoshdagi  va  maktabgacha  ta’lim  yoshidagi
bolalarning quyidagi psixofiziologik xususiyatlarini o‘z ichiga oladi: organizmning
ish  qobiliyati  imkoniyatlari,  yuzaga  keluvchi  qiziqish  va  ehtiyojlar,  ko‘rgazmali
harakat, ko‘rgazmali obraz va mantiqiy tafakkur formalari, ustun turuvchi faoliyat
turining  o‘ziga  xosligi,  bu  faoliyat  rivojlanishi  bilan  bog‘liq  ravishda  bola
psixikasida  muhim  o‘zgarishlar  kechadi  va  “Bolaning  yangi  oliy  rivojlanish
bosqichiga  o‘tishi”ga  tayyorlanadi.  Shunga  muvofiq  bolalar  jismoniy  tarbiya
nazariyasi,  jismoniy  tarbiyani  tashkil  qilish  va  ularni  optimal  pedagogik
sharoitlarda amalga oshirishning barcha formalari mazmunini ishlab chiqadi. 
Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  har  bir  yosh  bosqichdagi  bolaning  potensial
imkoniyatlari  qonuniyatlarini  o‘rganib va hisobga ola borib, jismoniy tarbiyaning
butun  ta’lim-tarbiya  kompleksi  ilmiy  asoslangan  dasturi  talablarini  (harakat,
ko‘nikma  va  malakalari,  jismoniy  sifatlar,  ba’zi  elementar  bilimlarni)  ko‘zda
tutadi.  Ularni  o‘zlashtirish  bolalarni  maktabda  o‘qishi  uchun  zarur  jismoniy
tayyorgarlik  darajasini  ta’minlash  imkonini  beradi.  Jismoniy  tarbiya  shaxsni  har
tomonlama  tarbiyalash  ishining  muhim  komponenti  hisoblanadi,  ayni  paytda  u
aqliy,  axloqiy,  estetik  va  mehnat  tarbiyasi  vazifalarini  kompleks  tarzda  hal  etadi.
Bolalar  jismoniy  tarbiyasini  tashkil  etishning  turli  shakllarida  (mashg‘ulotlar,
harakatli  o‘yinlar,  mustaqil  harakat  faoliyati  va  h.k.)  tarbiyachining  e’tibori
fikrlaydigan,  o‘z  yosh  imkoniyatlariga  ko‘ra  ongli  harakat  qiladigan,  harakat
ko‘nikmalarini  muvaffaqiyat  bilan  egallaydigan,  atrof-muhitda  mo‘ljal  ola
biladigan,  uchraydigan  qiyinchiliklarni  faol  tarzda  bartaraf  etadigan,  ijodiy
izlanishga  intiladigan  bolani  tarbiyalashga  qaratiladi.  Bolalarni  jismoniy
tarbiyalash  nazariyasi  to‘xtovsiz  rivojlanmoqda  va  bola  tarbiyasining  turli
tomonlarini  qamrab  oluvchi  tadqiqotlar  natijasida  olinayotgan  yangi  bilimlar
36 hisobiga boyib bormoqda. Bolalar muassasalarining ommaviy tajribasida sinovdan
o‘tgan  tadqiqot  natijalari  dasturlar,  o‘quv  qo‘llanmalari,  darsliklarga  kiritilmoqda
va  bolalar  bilan  ishlash  amaliyotiga  joriy  qilinmoqda.  Bu  butun  ta’limtarbiya
jarayonining taraqqiyotiga yordam beradi. 
Shunday  qilib,  maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  jismoniy  tarbiyalash
nazariyasi  butun  jismoniy  tarbiya  tizimini  takomillashtirishga  yordam  beradi.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  maktabgacha  ta’lim  muassasalarida,  oilada
jismoniy  tarbiyalashning  asosiy  vazifalari  ularni  sog‘lom  va  baquvvat  qilib
o‘stirish,  ular  organizmini  chiniqtirish,  ta’lim  va tarbiyani  to‘g‘ri  tashkil  etishdan
iboratdir.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  sog‘lomlashtirish  vazifalari  -  bu
jismoniy  tarbiyaning  eng  asosiy  vazifasi  bo‘lib,  bola  hayotini  muhofaza  qilish,
uning  sog‘lig‘ini  mustahkamlash,  organizmini  chiniqtirish  yo‘li  bilan  o‘zini
himoya qilish va turli kasalliklarga chidamlilik xislatlarini oshirishdan iborat. Bola
organizmining  rivojlanishi  o‘ziga  xos  xususiyatga  ega  bo‘lgani  sababli,  uning
vazifalari ancha aniqroq shaklda ifodalanadi; bola suyagini bexato va o‘z vaqtida
qotishiga  orqa  umurtqadagi  egik  joylarning  shakll  anishiga,  tovon  yuzasining
yaxshi  rivojlanishiga,  pay-bo‘g‘im  apparatlarni  pishitishga  yordam  ko‘rsatiladi.
Tana  qismlarining  (proporsiyalar)  to‘g‘ri  nisbatda  rivojlanishiga,  suyaklar  o‘sishi
va  vaznini  bir  tartibga  solishga  yordam  berish;  barcha  muskullar  guruhini
rivojlantirish  (tana,  oyoq,  qo‘l  va  yelka  kamari,  panja,  barmoqlar,  tovon,  bo‘yin,
ko‘z,  ichki  organlar  -  yurak-qon  tomirlar,  nafas  olish  va  boshqa  muskullar);
ayniqsa,  zaif  rivojlangan  bukuvchi  muskullar  guruhining  rivojlanishiga  alohida
e’tibor berish lozim. 
Yurak-qon  tomirlari  va  nafas  olish  tizimlari  faoliyatini  takomillashtirishga
yordam  berish,  ya’ni  yurakka  qon  oqishini  kuchaytirish,  uning  qisqarishi  ritmini
yaxshilash  va  to‘satdan  o‘zgaradigan  yuklamaga  moslashish  qobilyatini
rivojlantirish; ko‘krak qafasi hatakatchanligini o‘stirish, chuqur nafas olish, uning
ritmi  barqarorligiga,  o‘pka  sig‘imini  oshirishga  yordam  ber  ish,  burundan  nafas
olishni  yaxshilash;  ichki  organlarning  (ovqat  hazm  qilish,  modda  ajralish  va
boshqalar)  to‘g‘ri  ishlashiga  yordamlashish;  termoregulatsiya  funksiyasining
37 to‘g‘ri  rivojlanishiga  ko‘maklashish.  Markaziy  asab  tizimining  faoliyatini
takomillashtirish:  qo‘zg‘alish  va  tormozlanish,  ularning  harakatchanligi
jarayonlarining muqobilligiga, shuningdek, harakat analizatori, sezgi organlarining
takomillashuviga yordam berish. Ta’limiy vazifalar. 
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarni  jismoniy  tarbiyalash  jarayonida  ta’limiy
vazifalarni hal etish ham muhimdir. Chunonchi: harakat ko‘nikma va malakalarini
shakllantirish,  jismoniy  sifatlar  (chaqqonlik,  tezkorlik,  egiluvchanlik,  muvozanat,
ko‘z  bilan  chamalash,  kuchlilik,  chidamlilik)ni  o‘stirish,  to‘g‘ri  qaddi-qomat,
gigiyena  ko‘nikmalarini  tarbiyalash,  jismoniy  tarbiya  haqidagi  bilimlarni
o‘zlashtirish. Bolalar asab tizimining plastikligi tufayli ularda harakat ko‘nikmalari
nisbatan yengil shakllanadi. Ularning ko‘pchiligidan (emaklash, yurish, chang‘ida
yurish,  velosipedda  sayr  qilish  va  boshqalar)  kundalik  hayotda  harakat  vositasi
sifatida  foydalaniladi.  Harakat  ko‘nikmalari  tashqi  muhit  bilan  aloqani
osonlashtiradi  va  uni  bilishga  yordam  beradi:  bola  emaklab  o‘zini  qiziqtirgan
narsalarga  yaqinlashadi  va  ular  bilan  tanishadi;  velosipedda  sayr  qila  oladigan
bolalar  qor,  shamollarni  oson  idrok  etadilar;  suzish  chog‘ida  esa  bolalar  suvning
xossalari  bilan  tanishadilar.  Jismoniy  tarbiya  mashqlarini  to‘g‘ri  bajarish
muskullar, paylar, bo‘g‘imlar, suyak tizimini rivojlantirishga samarali ta’sir qiladi.
Mustahkam  shakllangan  harakat  ko‘nikmalaridan  foydalanish  bolaga  mashqlarni
bajarishda  jismoniy  kuchni  tejash  va  o‘yin  faoliyatida  e’tiborni  kutilmagan
vaziyatlarda yuzaga keladigan turli vazifalarni olishga yo‘naltirish imkonini beradi.
Bolalarda 7 yoshgacha shakllangan  harakat  ko‘nikmalari maktabda ularni yanada
takomillashtirish  uchun  zamin  bo‘lib  xizmat  qiladi  va  kelajakda  sportda  yuqori
natijalarga  erishish  imkonini  beradi.  Bolalarda  harakat  ko‘nikmalarining
shakllanishi jarayonida birmuncha murakkabroq harakatlar va bu harakatlarni o‘z
ichiga  oluvchi  turli  faoliyat  turlarini  osongina  egallash  qobiliyati  hosil  qilinadi.
Yosh  guruhlarga  oid  harakat  ko‘nikmalarining  hajmi  dasturda  berilgan.
Maktabgacha  yoshdagi  bolalarda  saflanish,  umum-rivojlantiruvchi  mashqlar,
asosiy  harakatlar,  sport  mashqlarini  bajarish  ko‘nikmalarini  shakllantirish  lozim.
Bundan  tashqari,  bolalarni  sport  o‘yinlariga  (Badminton,  stol  tennisi)  va  sport
38 o‘yinlari  elementlari  (basketbol,  xokkey,  futbol,  voleybol)ni  bajarishga  o‘rgatish
zarur. 
            FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR .
1. O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  mahkamasining  2022 -yil  29-yanvzrda
tasdiqlangan qarori
2. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti  ( I -tom)  farg’ona - 2021
3. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti  ( II -tom)  farg’ona - 2022
4. Salimov  O’.Sh.  Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  tarixi   (Uquv  qo’llanma).
Termiz: “Surxon-Nashr”, 2020 y. — 220 b.
5. A.  Abdullaev.  «Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  metodikasi»  (1-jild)/
Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2021 . - 400 bet.
6. A.  Abdullaev  Xankeldiev.  Sh.X.  «Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va
metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2019. - 400 bet.
7. X.Tulenova,  P.Xujaev,  M.Xujaevab  X  Meliev;  Jismoniy  tarbiya
nazariyasi  va  metodikasi.  (1-qism)  O’zbekistan  Respublikasi  oliy  va  urta  maxsus
ta’lim vazirligi. — T: «IQTISOD-MOLIYA», 2022. - 272 b
8. Mahkamdjanov  K.M.  “Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  metodikasi”
darslik T.: Iqtisod-Moliya, nashriyoti 2020 y. 
9. Salomov R.S. “Jismoniy madaniyat nazariyasiga kirish”, o’quv qo’llanma
T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
10. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobilitlarni rivojlantirish. O’quv
qo’llanma. T.: 2019 . 
11. Salomov  R.S.  “Sport  mashg’ulotlarining  nazariy  asoslari”  o’quv
qo’llanma T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
12. Abdullaev  A.,  Xonkeldiev  Sh.X.  “Jismoniy  tarbiya  nazariyasi  va
metodikasi” o’quv qo’llanma T.: O’zDJTI nashriyoti 2021 y.
39 13. Ye vseev  Yu.I.,  Fizicheskaya  kultura,  Uch.pos.  Izdanie  5-ye,  Rastov-na-Danu,
«Feniks»   Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T.. «Zar qalam». 2020 .
-84 s.
14. O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  mahkamasining  2021 -yil  29-yanvzrda
tasdiqlangan qarori
15. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti  ( I -tom) F arg’ona - 2020
16. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti  ( II -tom) F arg’ona - 2022
17. Salimov  O’.Sh.  Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  tarixi   (Uquv  qo’llanma).
Termiz: “Surxon-Nashr”, 2020 y. — 220 b.
18. A.  Abdullaev.  «Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  metodikasi»  (1-jild)/
Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2019 . - 400 bet.
19. A.  Abdullaev  Xankeldiev.  Sh.X.  «Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va
metodikasi» (1-jild)/ Toshkent / «NAVRUZ» nashriyoti, 2021. - 400 bet.
20. X.Tulenova,  P.Xujaev,  M.Xujaevab  X  Meliev;  Jismoniy  tarbiya
nazariyasi  va  metodikasi.  (1-qism)  O’zbekistan  Respublikasi  oliy  va  urta  maxsus
ta’lim vazirligi. — T: «IQTISOD-MOLIYA», 2019. - 272 b
21. X.Tulenova,  P.Xujaev,  M.Xujaevab  X  Meliev;  Jismoniy  tarbiya
nazariyasi  va  metodikasi.  (2-qism)  O’zbekistan  Respublikasi  oliy  va  urta  maxsus
ta’lim vazirligi. — T: «IQTISOD-MOLIYA», 2021. - 272 b
22. Mahkamdjanov  K.M.  “Jismoniy  madaniyat  nazariyasi  va  metodikasi”
darslik T.: Iqtisod-Moliya, nashriyoti 2022 y. 
23. Salomov R.S. “Jismoniy madaniyat nazariyasiga kirish”, o’quv qo’llanma
T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
24. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobilitlarni rivojlantirish. O’quv
qo’llanma. T.: 2019 . 
25. Salomov  R.S.  “Sport  mashg’ulotlarining  nazariy  asoslari”  o’quv
qo’llanma T.: O’zDJTI nashriyoti 2022 y.
40

40

 • Похожие документы