Matematika o’qitish metodikasining taraqqiyot tarixi hamda uning kelajakdagi takomillashuvi va rivoji

1Matematika o’qitish metodikasining taraqqiyot tarixi
hamda uning kelajakdagi takomillashuvi va rivoji
tarixi
Matematika o’qitish metodikasining taraqqiyot tarixi hamda uning 
kelajakdagi takomillashuvi va rivoji tarixi ..................................................... 1
Kirish ......................................................................................................................... 2
1- BOB. O’zbekistonda matematika fanini o’qitish metodikasi tarixi va 
rivojlanishi ......................................................................................................... 5
1.2. O’zbekistonda matematika fanini o’qitish metodikasini takomillashtirish –
davr talabi .......................................................................................................... 8
1.3. Predmet sifatidagi matematika va uning metodikasi .................................... 11
Umumiy o’rta ta’lim. ............................................................................................. 17
O’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi. .................................................................... 17
2- BOB. Matematika o’qitish metodikalari va ularni o’quv jarayoniga tatbiq 
etilishi ............................................................................................................... 18
2.1. Hozirgi kunda matematika o’qitishning umumiy metodikasi .................... 18
2.2. Matematika O’qitishning Xususiy Metodikasi ............................................. 23
1. Matematika o’qitishning umumiy metodikasi. .............................................. 24
2. Matematika o’qitishning maxsus metodikasi. ................................................ 24
3. Matematika o’qitishning konkret metodikasi. ............................................... 24
Xulosa ...................................................................................................................... 26 2Kirish
Mamlakatimizda xozirgi paygda yoshlarga ta’lim va tarbiya berishga alohida
e’tibor  qaratilmoqda.  Ta’lim-tarbiya  hamisha  jamiyat  taraqqiyotining  asosi  bo’lgan.
Chunki,  inson jamiyatdagi barcha munosabatlar,  aloqalarning markazida turadi.  Fan-
texnika  va  axborotdagi  revolyutsiya  inson  va  uning  ilmiy-ma’rifny  poten-  tsialini
ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyotning  hal  qiluvchi  omiliga  aylantirdi.
Barqaror  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash,  xalqaro  mexnat  taqsimotida  munosib
o’rin  egallash,  milliy  iqtisodiyotning  raqobat-  bardoshligini  ta’minlash  muammolari
ko’p  jihatdan  ish  kuchining  bilimi,  malakasi,  vaziyatga  qarab  ish  tuta  olishiga
bog’liq. Kelajakda erishishimiz lozim bo’lgan buyuk maqsadlarga erishish  uchun eng
avvalo  yuqori  malakali,  zamon  talabiga  javob  beradigan  mutaxassis  kadrlar
tayyorlashimiz  kerak.
Matematika  fanini  rivojlanishini  asoslari,  boshqa  fanlarini  rivojlanishi  kabi,
insoniyat  faoliyatining  amaliy  ehtiyojlaridan  kelib  chiqadi.  Fanning  rivojlanishi  bu
ishlab  chiqarishning  shakllanishi  bilan  asoslanadi.  Matematika,‖  boshqa  fanlar  kabi,
odamlarning amaliy ehtiyojlari natijasida vujudga keldilar: er maydonining  yuzalarini
ulchash,  idishlarning  sig’imini  o’lchash,  vaqtni  o’lchash  va  mexanikaning
elementlaridir .	
‖  F.Engels.Andi  -  Dyuring.
Haqiqatan  ham  matematikaning  turli  bulimlari  real  dunyoning  fazoviy
formalarini  va  miqdoriy  munosabatlarini  o’rganishda  o’zining  metodlarining  turli
tumanligi  bilan  ajralib  tursada,  yagonaligi  va  umumiyligi  bilan  yaxlit  birlashtirib
turadi.  Matematika  fanining  mazmuni  quyidagicha;
1) uning  rivojlanish  jarayonida  yig’iladigan  -  faktlar;
2) faktlar  asosida  ilmiy  tasavvurning  shakllanishi  -  gipoteza.  O’z  o’rnida
bu  tajriba  orqali  tekshiriladi;
3) faktlar  va  tajribalar  natijalarini  umumlashtirish  hamda  ularni  nazariya
va qonunlar  ko’rinishiga  keltirish;
4) nazariya va qonunlarni o’rganish, matematikani
o’rganishni  xarakterlaydigan  umumiy  yo’nalishlarni  ifodalovchi
metodologiyani  yaratish. 3Bu  elementlar  doimo  o’zaro  aloqadorlikda  va  rivojlanishdadir.Ana  shu
aloqadorlikni  va  rivojlanishni  o’rganish  bizlar  qanday  tarixiy  davrga  olib  borishni
aniqlash  ro’yobga  kelish  sabablarini  aniqlash  -  aynan  mana  shu  matematika
tarixining  predmetini  ifodalaydi.  Shuning  uchun  matematika  tarixi  -  matematikaning
rivojlanishining  qonunlarini  o’rganuvchi  fandir.
Yuqoridagi  aytilganlarga  asosan  matematika  tarixi  quyidagi  masalalarni  hal
qilishi  kerak.
Birinchidan  -  matematikani  fan  sifatida  rivojlanishining  haqiqiy  mazmuni
yoritilishini.  Bularda  matematikaning  metodlari,  tushunchalari  va  fikrlari  qanday
paydo  bo’lganligi,  ayrim  matematik  nazariyalar  tarixan  qanday  dunyoga  kelgani
yoritilishini.  Xalqlarda  ma’lum  tarixiy  davrlarda  matematikani  rivojlanishini
xarakteri  va  xususiyatlarini  aniqlashni  barcha  zamondagi  ulug’  olimlarning  qo’shgan
hissalarini  yoritishni  hal qilish.
Ikkinchidan  -  matematika  tarixi  matematikani  turli-tuman  aloqalarini
ochishi;  jumladan;  matematikani  odamlarning  amaliy  ehtiyojlari  va  faoliyatlari  bilan
aloqasini,  boshqa  fanlar  rivojlanishi  bilan  aloqasini  ochish,  jamiyatning  sotsial  va
iqtisodiy  strukturasiga  va  sinfiy  kurashlarga  ta’sirini  ochish,  xalqlarning  olim
individining,  olimlar  kollektivining  rolini  ochishdan  iborat.
Uchinchidan  -  matematika  tarixini  o’rganish  hozirgi  zamon  matematikasini
mantiqiy  mazmunini,  rivojlanish  dialektikasini  va  kelajagini  to’g’ri  tushunishga
yordam  berishi kerak.
Matematika  juda qadimgi fanlardan biri bo’lib dastlabki bosqichlarda o’zaro
muomala  va  mehnat  faoliyatlari  asosida  shakllana  boshladi.  U  asta-sekin  rivojlana
boshladi,  ya’ni  faktlar  yig’a  boshladi.
Matematika  metodlarini  tabiiy  fanlarga  tatbiki;
1) U yoki bu hodisani mazmuniga mos keluvchi matematik masalani bayon
etish,  ya’ni  matematik  modelini  vujudga  keltirish  va  uni  echishning  metodini  topish;
2) Matematik  modelni  echish  va  uning  forma  va  metodlarini
takomillashtirish  va  mantiqiy  kamolotga  intilish;
So’ngi  yillarda  fan  va  texnikaning  jadal  rivojlanishi  (kibernetika,
hisoblash  texnikasi,...)  ekonomika,  boshqarish  sistemasi,  psixologiya  sohalarda 4matematikaning  roli  yanada  kuchayib  ketdi.  Matematika  tarixi  matematikaning
rivojlanish  jarayonida  ko’pdan  –  ko’p  yorqin  dalillar  bilan  bir  qatorda  qorong’u
zulmat  davrlarini  boshidan  kechirganligidan  dalolat  beradi.  Haqiqatdan,  ham  din
peshvolari din ta’limotiga mos kelmagan har qanday yangilikning yo’q  qilishga  yoki
bo’g’ishga intilganlar. Faqat ayrim olimlarning katta jasoratigina fanni ilgari  siljishi
uchun  imkoniyatlar  yaratib  bergan.
Matematika  fanida  ilg’or  va  reaksion  kuchlarning  kurashi  har  doim  sinfiy
xarakterga  ega  bo’lib  kelgan.  Ayniqsa  tarixiy  va  filosofik  masalalarda  bu  yaqqol
ko’rinib  turadi  .
Demak, matematika tarixini bilish fanni mantiqan va tarixan rivojlanishining
asosiy  faktlarini  va  qonunlarini  to’g’ri  bilish  va  talqin  qilish  imkonini  beradi,
sxolostikani  bartaraf  etadi,  ilmiy  dunyoqarashni  shakllantiradi. 51- BOB. O’zbekistonda  matematika  fanini  o’qitish  metodikasi
tarixi  va  rivojlanishi
1.1. XX  asrgacha  O’rta  Osiyo  madrasalarida  matematika  fanining
o’qitilishi
Matematika  fani  qadimiy  va  doimiy  navqiron  fandir.  U  kishilik  jamiyati
paydo bo’lgandan boshlab rivojlanib, taraqqiy etib kelmoqda. Hozirgi  kunda  biron  bir
soha  yo’qki,  unga  matematika  kirib  bormagan  bo’lsin.  Matematikaning  bu  darajada
yuksalib  borayotganligida,  albatta,  o’tmish  ajdodlarimizning,  shu  jumladan  Al-
Xorazmiy,  Beruniy,  Al-Farg’oniy,  Ali  Qushchi,  Al-Koshiy,  Ibn  Sino,  Ulug’bek  va
x.k. larning ham xizmatlari buyuk  ekanli1’ini  e’tirof  etamiz.Matematika  fanining  paydo  bo’lish 	tarixi  qanchalik  uzoq  davrlarga  borib	
qadalsa, 	ushbu  fanni  o’rganish,  uni o’qitilish  tarixi  ham  shu qadar uzoqdir.  XV	
asrdan  XX  asrgacha  O’rta  Osiyo 	hududi  madrasalarida  matematikani  o’qitish	
qanday
  	am	alga   	oshirilgan?   	Bu   	savolga   	S.A	.A	xm	edo	vn	ing   	―O	’rta   	O	siyod	a	
m	atem	atika
  	tarakk	iyoti  	va  	un	i  	o’qitish  	tarixidan‖(―O	’qituv	chi‖-  	197	7  	y)	
nom	li 	kitobida  ma’lum  darajada 	javob  berilgan.  Unda  keltirilishicha  Madrasa	
o’sha	 davrning  oliy  diniy  maktabi  hisoblangan. 	Madrasada  diniy  bilimlar  bilan	
birga	 dunyoviy  bilimlar  ham  berilgan  ekan.  Madrasada, 	qatiy  dastur  va  o’quv	
rejasi	 bo’lmasada,	 mavzular	 uzoq	 yillik	 tartib	 asosida	 o’qitilgan.	 Unda	 arab	 tili	
grammatikasi,	 arab	 tilidagi	 diniy	 kitoblar,	 tibbiyot,	 geografiya,	 astronomiya	 va	
X	isob	‖
  	nom	i  	bilan  	arifm	etika,  	algebra  	ham	da  	geom	etriya  	ham	
o’qitilgan.
  	O	’rta  asr  sharq  matematiklarining  ilmiy  asarlari  takomillashgan
ko’rinishida  madrasada  dastur  (o’quv-reja)  tariqasida  qo’llanilgan.  Masalan,
Xorazmiy  o’zining asarlarida  sonlarni  yozishning  o’nli  sistemasini  bayon  etgandan
keyin  sonlarni  ikkilantirish  va  yarimlatishdan  boshlab,  ildiz  chiqarish  amali  bilan
tugatgan  bo’lsa,  madrasada  ham  shu  tartibda  o’qitilgan.  Qolgan  mavzular  ham
Xorazmiy  va  undan  keyingi  o’rta  asr  matematiklari  yozgan  asarlar  tartibida  bayon
etilgan.
Madrasalarda  matematikaning  o’qitilishi  keltirilgan  ma’lumotlar  asosida
amalga  oshirilgan.  Madrasada  o’qitilgan  matematikaning  oxirgi  qismi  arifmetika, 6algebra  	va  	geom	etriya  	fanlarini  	am	aliyotda  	tatbiq  	qiluv	chi  	katt	a  	xa	jm	da	
―M	eros 
taqsim  qilish	‖  dan  iborat  bo’lib,  bu  o’rta  asr  sharq  matematiklarining asarlari
asosida  tuzilgan,  shariat  normalariga  qarab,  merosxo’rlar  o’rtasida  mulkni
taqsimlashga  doir  turlicha  nomlar  bilan  aniq  xarakterdagi  murakkab  masalalar  hal
qilinadi.  Madrasada  matematika  o’qitishdan  ko’zlangan  asosiy  maqsadlardan  biri
meros  taqsimlashning  ilmiy  va  amaliy  nazariyasini  biluvchi  mutaxassislar	
tayy	orlashdan
 	ibo	ratdir,  	bun	day 	m	utaxass	is  	―Faroziyx	on‖ 	(M	eros 	bo’luv	chi)	
nom	i 
bilan  ataladi.  Tayyorlangan  faroziyxonlar  mahalliy  sud  (qozixona)  organlarida
meros  taqsimlash  bilan  shug’ullangan.
O’z  davrida  oliy  tipdagi  o’quv  yurti  hisoblangan  madrasada  matematika
o’qitish  formasi,  asosan,  dars  bo’lgan.  O’qituvchi  talabalarga  yangi  mavzuni  bayon
etgandan  so’ng,  ularga  shu  mavzu  yuzasidan  Madrasa  xujrasida  ma’lum  muddatga
mustaqil  ishlash  uchun  topshiriq  beradi.  Uning  bajarilganligi  o’qituvchi  tomonidan
tekshirilib,  baho  qo’yiladi,  so’ngra  yangi  mavzu  o’tiladi.  Mustaqil  ishlar  ko’proq
amaliy  xarakterga  ega  bo’lib,  talabalar  uchun  zerikarli:  va  ularning  ko’p  vaqtini
olgan. Masalan,  birni  ketma-ket  ikkilantirish  bilan 264  gacha  davom  ettirib, buning
teskarisi  264  dan  boshlab  ketma-ket  yarimlanishni  bir  chiqquncha  davom  ettiriladi.
YOki,  20  va  undan  ortiq  xonali  sonlardan  aniq  va  taqribiy  (ikkinchi,  uchinchi,
to’rtinchi  va  istalgan  ko’rsatkichli)  ildiz  chiqarishga  doir  juda  ko’p  miqdorda  misollar
yechiladi.
Matematika  o’quvchilarda  iroda,  diqqatni  to’plab  olishni,  qobiliyat  va
faollikni,  tasavvurini,  shaxsning  axloqiy  sifatlarini  (qat’iyatli,  aniq  maqsadga  intilish,
ijodkor,  mustaqil,  ma’suliyatli,  mehnatsevar,  intizomli  va  tanqidiy  fikrlash)  hamda
o’zining  qarash  va  e’tiqodlarini  dalillar  asosida  himoya  qila  olish  ko’nikmalarini
rivojlantiradi.
Matematikani  o’rganish  jarayonida  inson  tafakkurining  usul  va  metodlari
qatoriga  induktsiya  va  deduktsiya,  umumlashtirish  va  aniqlashtirish,  analiz  va  sintez,
abstraktsiyalash,  analogiya,  tasniflash  va  sistemalashtirish  kabilar  qo’shiladi.
Matematikani  o’rganishda  o’quvchilar  o’zlarining  fikr,  mulohazalarini  aniq
va  tugal,  lo’nda  va  mazmunli  bayon  qilishga,  matematik  yozuvlarni  tushunarli,
batartib,  bajarish  malakalarini  egallaydilar. 7 81.2. O’zbekistonda matematika fanini o’qitish
metodikasini  takomillashtirish –  davr  talabi
O’zbekistonda  barcha  fanlar  kabi  matematikani  o’qitish  metodikasi  ham
tubdan  takomillashtirildi.
T.N.  Qori  Niyoziy  nomidagi  O’zbekiston  Pedagogika  Fanlari  ilmiy  tadqiqotinstituti
  	qoshida  	―M	aktabd	a  	m	atem	atika,  	inform	atika  	va  	X	T  	asoslarini	
o’qitish	 ‖
bo’limini  tashkil  etilishi,  mazkur  fanlarning  ko’lami,  mazmuni,  o’qitish
usullarini  tadqiq  qilish  va  maktabga  joriy  etish  ishlari  bilan  shug’ullanishga  olib
keldi.
Ushbu  bo’lim  dastlab  1940  yilda  fizika  va  matematika  sektori  tarkibida
tashkil  topdi.  I.A.Teplov  boshchiligida  ilg’or  tajribani  umumlashtirish  va  uni
ommalashtirish  bo’yicha  ishlar  olib  borildi.  Keyinchalik  1964-1967  yillarda
A.A.Samig’jonov,  1967-1970  yillarda  J.  Ikromov,  1971-1978  yillarda  N.
G’aybullayev,  1978-1989  yillarda  E.Yangiboyeva  va  E.  Turlikulovlar  sektorga
rahbarlik  qilganlar.
SHu  yillar  mobaynida  sektor  xodimlari  M.  Saxayev,  M.  Muxamedov,  X.
Sodik;ova,  N.  Gaybullayev,  R.  Vafoyev,  E.  Bozorova,  E.  YAngibosva,  M.  Raimov,
3. YOkubova, 3. Ibroximova, SH. Odilxujayeva, J. Sultonov va boshqalar  davrning
dolzarb  muammolari  bo’yicha  tadqiqotlar  olib  bordilar.  Ularning  O’zbekiston,  yaqin
xorijiy  davlatlar  matbuotida  bir  qator  darsliklari,  metodik  qo’llanmalari,
tavsiyanomalari  jumladan,  J.  Ikromovning  «5-sinfda  matematika  darsligi  (dare
ishlanmalari)»,  6-sinf  uchun  «Matematika»  o’quv  qo’llanmasi,
«Geomstrik  isbotlash  metodlari»,  «Maktab  matematika  tili»,  «Maktab
matematika  lugati»,  «Stereometrik  mashklar  sistemayei»,  «YAngi  programma
asosida  matematika  o’qitish»  nomli  ishlari,  N.  Faybullayevning  «Maktabda  mate-
matikadan  ta’limiy  praktika»  kitobi  va  7-sinf  «Geometriya»  darsligi,  E.
YAngiboyevaning  1,  2,  3  va  4-sinflar  uchun  «Matematika»  darsliklari,  SH.
Odilxo’jayevaning  «Darslik  bilan  ishlash  jarayonida  o’quvchilarning  mustaqil
faoliyatlarini  shakllantirish»  va  «Bo’sh  o’zlashtiruvchi  o’quvchilar  bilan  ishlashda
didaktik  materiallardan  foydalanish»  kabi  metodik  tavsiyalari  nashr  qilinadi.  1975- 985 yillarda ilmiy tadqiqotlar  olib borib R. Vafoyev, E. Bozorova, E. YAngiboyeva,
J.Sultonov, K,  Ostonovalar  nomzodlik  dissertatsiyasini  himoya  qildilar.
Bo’lim  xodimlari  yillar  davomida  institut  tomonidan  o’tkazilgan  va  tashkil
etilgan  qator  pedagogik  o’qishlarda,  shuning  bilan  bir  qatorda  1994  yili
«O’zbekiston  Respublikasi  davlat  ta’lim  standartlarini  ishlab  chiqish
muammolari»  yuzasidan  o’tkazilgan  ilmiy-amaliy anjumanda,  1999 yilda o’tkazilgan
«YAngi  pedagogik  texnologiyalar  (muammolar,  yechimlar)»  ilmiy-amaliy
anjumanida  hamda  institut  tomonidan  nashrdan  chiqqan  barcha  ilmiy  to’plamlarda
o’z  maqolalari  bilan  faol  qatnashdilar.
Bu yillar mobaynida bo’limda 100 dan ortiq aspirantlar, ilmiy tadqiqotchilar
tahsil  oldilar.  Professorlar  J.  Ikromov,  N.  G’aybullayev  ko’plab  yosh  olim  va
olimalarga  tadqiqot  sirlarini  o’rgatib,  O’zbskistonda  ta’lim  nazariyasi  va
metodikasini  ko’tarishda  faol  qatnashadigan  yuqori  malakali  kadrlar  etib
yetishuvlariga  o’z  hissalarini  qo’shdilar.
Bo’limda  3  ta  fan  doktori,  42  dan  ortiq  fan  nomzodi  kamol  topdi.  Bulardan
S.  Alixonov  D.  Ulug’xo’jayev,  K.  Ostonov,  M.Barakaev  va  boshqalar shular
jumlasidandir. 1995-98  yillarda  bo’lim  fizika,  astronomiya,  matematika,  informatika,
mehnat  ta’limi  nazariyasi  va  metodikasi  deb  nomlanib,  unga  professor  B.
Mirzaaxmedov  rahbarlik  qildi.
Bugungi  kunda  yangi  darsliklar,  metodik  qo’llanmalar,  o’quvchilar  bilimiga
qo’yiladigan  talablarni  ishlab  chiqish  bo’limning  asosiy  vazifasiga  aylandi.199	7
 	yil 	tarixg	a  	m	aorif 	yili  	bo’lib 	kirdi. 	―Ta’lim 	to’g’risida»gi Q	onun	,
«Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi	
‖  tasdiqlangach,  institutda,  xususan  bo’limda
umumiy  o’rta  maktablar  uchun  davlat  ta’lim  standarti,  maxsus  o’rta  ta’lim
muassasalari  uchun  DTS,  dasturlar  ishlab  chiqildi.  Ushbu  xujjatlarni  hayotga  joriy
etish  ishlari  boshlab  yuborildi.  Bu  vazifalarni  bajarish  asosan  professorlar  J.  Ikromov,
A.Abduqodirov,  pedagogika  fanlari  doktori  M.  Tojiyev,  pedagogika  fanlari nomzodi
E.Yangiboeva, ilmiy xodimlar SH. Yunusova va M. Divanovalar  zimmasiga tushdi.
Matematika o’quv fani uchun tajriba-sinov maydoni sifatida  Vazirlar  Mahkamasining
Qarori  bilan  Xorazm  viloyati  Urganch  shaxridagi  16- 	
m	aktab,  	―Inform	atika  	va	
hisob	lash
 	texn	ikasi 	asoslari‖ 	o’quv 	fani 	bo’yicha 	tajriba-  sinov  maydoni  sifatida 10Namangan  viloyat  Namangan  tumanidagi  8-maktab  belgilandi.  Shu  bilan  bir  qatorda
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligi,  Toshkent  shahar  xalq  ta’limi
bosh  boshqarmasi,  barcha  viloyatlar  xalq  ta’limi  boshqarmalarining  buyrug’i  bilan
respublikaning  turli  xududlarida  qo’shimcha  tarzda  14  ta  umumiy  o’rta  ta’lim
maktablarida  matematika  hamda  informatika  va  XTdan  tajriba-  sinov  ishlari
o’tkazildi.  Sinov-tajriba  ishlarini  o’tkazishda  ishchi  guruhi  raisining  o’rinbosari
pedagogika  fanlari  doktori  M. Tojiev  	va  	ekspert 	sifatida 	ilm	iy 	xod	im	
SH	.Y	unu	sova
 	ishtirok 	etdi.  	Bo’lim	da 	―Fan 	va  	texn	ika  	davlat  	qo	’m	itasi‖ning	
―Ta’lim	ni
  	bo	shqarishn	ing  	algoritm	ik-	kom	pyu	ter  tizimining  didaktik  va  metodik
asoslari mavzusi bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlari	
‖  olib  borilmoqda.
1998  yildan  bo’limga  rahbarlik  qilib  kelayotgan  yosh  olim  pedagogika
fanlari  doktori  M.  Tojiyev  va  fidoyi  xodimlardan  SH.  Yunusova,  M.  Divanova
hamda  professor  A.  Abduqodirov,  professor  D.  V.  Manesvich,  akademik  ULL  K.
Farmonov  oliy  toifali  o’qituvchi  K.Tulaboyev  davlatimiz  mustaqilligini
mustahkamlash  uchun  munosib  yoshlarni  tarbiyalashda  o’z  hissalarini  qo’shib
kelmoqdalar.
O’zbekiston  mustaqillikni  qo’lga  kiritgandan  boshlab  mamlakatda  ta’limni
tubdan  isloh  qilish  zarurati  tug’ildi.  1997  yilda  qabul  qilingan  "Ta’lim  to’g’risidagi	
Q	onun	‖
 	va 	―K	adrlar tayy	orlash 	m	illi	y 	dasturi‖ga 	ko’ra 	O	’zbekistonda 	ta’lim 	tizim	i
qayta  ko’rildi.
Hozirgi  kunda  mamlakatimizda  maktab  matematika  kursi  darsligi  va  o’quv
qo’llanmalari  SH.A.Alimov,  M.A.  Mirzaaxmedov,  A.A.Raximqoriyev  va  boshqalar
tomonidan  yaratilgan  bo’lib,  ulardan  amalda  foydalanilmoqda.
Matematika  o’qitish  metodikasini  tuzilishiga  ko’ra  ikki  bo’limga  ajratib,
o’rganiladi.  Ular:
1) Matematika  o’qitishning  umumiy  metodikasi .  Bunda  matematika
fanining  maqsadi,  mazmuni,  formasi,  metodlari  pedagogika  va  psixologiya
qonunlari  hamda  didaktik  prinsiplar  asosida  ochib  beriladi.
2) matematika  o’qitishning  xususiy  metodikasi da  esa  matematika  o’qitish
jarayonida  umumiy  metodikaning  qonun  va  qoidalarini  aniq  bir  mavzu  materiallariga
tatbiq  qilish  yo’llari  ko’rsatiladi.  SHu  xususidagi  ilmiy-tadqiqot  ishlar  hozirgi  davrda 11keng  qamrovli  amalga  oshirilmoqda.
1.3. Predmet  sifatidagi  matematika va  uning  metodikasi
Hozirgi  butun  xalq  xo’jaligi  va  ijtimoiy  hayotni  qayta  qurish  davri
texnikaning  eng  takomillashgan  vositalarini  talab  etadi.  Bunga  esa  faqat  fan  bilan
ishlab  chiqarishning  mustahkam  o’zaro  hamkorligi  asosidagina  erishish  mumkin.
Xususan,  texnika  taraqqiyoti  matematik  olimlarimiz  oldiga  nazariy  jihatdan  ishlanib
chiqilishi  zarur  bo’lgan  bir  qator  masalalarni  qo’yadi.  Bu  masalalarning  hal  etilishi
o’z  navbatida  matematika  fanining  rivojlanishiga,  yangi  muvoffaqiyatlarga
erishishiga  sabab  bo’ladi.
Texnika  va  fanning  hamkorlikda  bunday  jadal  rivojlanishi  yosh  avlod  –
bo’lajak  ishlab  chiqarish  kadrlari  va  ilm  muxlislaridan  fan  yutuqlarini  turmush
talablariga  ko’ra  foydalana  olish  darajasida  o’zlashtirishni  talab  etadi.
Ma’lumki,  oliy  o’quv  yurtlarida  matematika  o’qitishdan  kutilgan  maqsad
talabalarni  matematikaning  asosiy  apparatlari  bilan  hamda  nazariy  va  amaliy
masalalarni  echish  uchun  zarur  bo’lgan  matematikaning  elementlari  bilan
tanishtirishdan,  yangiliklarni  mustaqil  o’rganib,  uning  tadbiqlarini  o’zlashtira  bilishga
o’rgatishdan,  talabalarning  mantiqiy  fikrlash  qobiliyatini  o’stirishdan,  matematik
izlanishlarga va muhandislik masalalarni matematik tilga ko’chirishdan  iborat.
Bu  maqsadlarga  muvoffaqiyatli  erishish  uchun  kurash  –  intilish  o’z  navbatida
matematika  fanini  o’qitish  metodikasini  takomillashtirish  masalasini  keltirib
chiqaradi.  Matematikani  o’qitish  metodikasi  matematika  fani,  psixologiya  va
pedagogika  fanlari  bilan  bog’liqdir.  Uning  zimmasiga  predmet  sifatidagi
matematikaning  mazmunini  aniqlash  va  uni o’rganuvchilar  tomonidan  nisbatan  engil
o’zlashtirishni  ta’minlashdek  vazifa  yuklatiladi.
Yuqoridagi  jumladan  predmet  sifatidagi  matematikani  hatto  oliy  o’quv
yurtlarida  ham  ravshan  ajrata  olish  lozimligi  kelib  chiqadi.
Predmet sifatidagi matematika (o’quv predmeti) – bu aslida sun’iy yaratilgan
va  aniq  printsiplar  asosida  tashkil  qilingan  ilmiy  faktlar  va  nazariyalarning  hamda
maxsus  tanlab  olingan  misol  va  masalalarning  sistemasidir.
Bu  sistema  talabalarga  ilmiy  faktlar  va  nazariyalarni  tanishtirish  maqsadida
amaliyot  talablari  asosida,  aniq  pedagogik  qoidalarga  rioya  qilgan  holda  yaratiladi. 12Xususan,  predmet  sifatidagi  matematika  iloji  boricha  ko’p  faktlarni  bayon
qilishga  intilmay,  balki oldiga  qo’yilgan maqsadga javob  beradigan faktlarning  zarur
bo’lganini  o’z  ichiga  oladi.  So’ngra  predmet  sifatidagi matematika,  agar  programma
aralash  fanlar  sohasiga  kirishni  talab  qilsa  birgina  fan  doirasida  cheklanishi  shart
emas.
Shunday  qilib,  predmet  sifatidagi  matematika  zamonaviy  fan  taraqqiyoti
jarayonida  yaratilgan  faktlarni  maxsus  o’qitish  muassasasi  talabiga  ko’ra,  u  erdagi
talabalarning  bilimi va  fikrlash  qobiliyatini hisobga  olgan  holda,  yorita  bilishi  kerak.
Matematika predmeti  figuralar va kattaliklar  haqida  gapiradigan
bo’lsa,  o’qitish  metodikasi  ularga  odamlar  nuqtai  nazaridan  yondoshadi.
Metodikaning  maqsadi  o’sha  figura  va  kattaliklarni  o’rganish  talabalarga  qanday
holda  manzur  bo’lishini,  ularda  qanday  holda qiziqish uyg’ota olishini  o’rganishdan
iborat  bo’lishi  lozim.  Chunki  shu  figura  va  kattaliklarni  o’rganishga  talabalar
qiziqsalargina  predmetni  katta  muvoffaqiyatlar  bilan  o’zlashtirishlari  mumkin.
Yuqorida  aytilganlardan  metodikaning  maqsadi  qisqa  vaqt  ichida  iloji  boricha
to’liq  bilimlar  sistemasini  berishdan  va  talabalarning  fikrlash  qobiliyatlarini  o’stira
olishdan  iboratdir.
Ma’lumki,  matematika  fanini  o’qitishda  2  xil  matematik  fikrlashlar  mavjud:
1-toifadagilar  chuqur  abstraktsiyaga  ega  bo’lgan  shaxslar  bo’lib,  ular  matematikani
kasb  sifatida  qabul  qilsalar,  2-toifadagi  kishilar  esa  boshqa  fanlarni  vakili  sifatida
matematikadan  samarali  foydalana  oladilar.  Keng  ma’noda  barcha  shaxslar
matematikadan ma’lum bir  doiradagi bilimlarga,  o’z kasbi, sotsial holatiga ko’ra  ega
bo’lishini  tabiiy  talab  deb  qaralgan.  Shu  bois  matematikani  o’qitish  muammolari
ham, mos uslubiyat va didaktikani yaratish muammolari ham turlicha  va hatto davr
va  ta’lim  tizimlariga  bog’liq.  Masalan,  ta’lim  tizimidagi  olmoncha  modelda
talabalardan barcha sohalar bo’yicha mumkin qadar chuqur va atroflicha  bilim  talab
etilgan  bo’lsa,  boshqa,  aytaylik  AQSh  modelida,  ixtisoslikka  yo’naltirilgan  chuqur
bilimlarni  shakllash  birinchi  navbatda  talab  etiladi.
Hozirgi kunga kelib modelning qanday bo’lishidan qat’iy nazar ta’lim tizimi
pedagogik  va  axborot  texnologiyalariga  tayanganligi  uchun  bu  talablar  yangi  sayqal
olgan. 13Ta’lim  tizimiga  axborot  va  kompyuter  texnologiyalarining  joriy  etilishi
matematika  fani  imkoniyatlarini  va  ta’sir  doirasini  kengaytirib  yubordi.  An’anaviy
tarzdagi  faoliyatlar  –  o’quv-axborot,  o’quv-o’yinlar,  tajriba-tadqiqot  faoliyatlari,
mustaqil  faoliyatlar  qatoriga  bevosita  talabalarning  kompyuter  oldidagi  o’quv
faoliyati  kelib  qo’shiladi.  Talabaning  kompyuter  oldidagi  o’quv  faoliyati  esa  yangi
informatsion  texnologiyalari,  jumladan,  tarmoq  texnologiyalariga  tayanganligi
sababli  unga  abstrakt  tushunchalarni  chuqurroq  anglash,  nazariy  bilimlarni  puxta
o’zlashtirish  va  amaliy  ko’nikmalarni  qamrovli  tarzda  shakllantirish  imkonini
yaratadi.  Bu  imkoniyatni  bir  tomondan,  avvalo  o’qituvchini  dastlabki  didaktik
ishlanmalari  yaratsa,  ikkinchi  tomondan,  yuqori  darajadagi  multimedia
texnologiyalariga  asoslangan  dasturlar  majmuasi  ta’minlaydi.  Ma’lumki,  rivojlangan
mamlakatlardagi  etakchi  OTMlarida  bu  masala  bosqichma-bosqich  muvoffaqiyatli
hal etilib  kelinmoqdaki,  natijada  kurschilar  fan, ta’lim tizimi,  texnologik jarayonlarda
talabalik  davrida  olgan  bilimlarini  bevosita  tadbiq  qila  olishlari  bilan  ajralib
turadilar.
Bugungi  kunda  oliy  ta’limda  mazmun  va  sifatni  yangilashga  alohida  e’tibor
qaratilmoqda. Ta’kidlash joizki, axborotlashgan ta’lim tizimi yo’lga qo’yilayotgan  bir
vaqtda  o’qitishdagi  o’quvchi-talaba  oldiga  qo’yilayotgan  barcha  muammolar
(muammoli  savollar,  topshiriqlar,  muammoli  boshqotirmalar  va  sh.k.)  kompyuter
vositasi  yordamida,  aniqrog’i  turli  dasturiy  muhitlar  yordamida  o’z  echimini
topavermaydi.  Ya’ni,  kompyuter,  axborot  texnologiyalari  qanchalik  kuchli  vosita
bo’lmasin,  an’anaviy  texnologiyalarni,  shuningdek,  o’qituvchi  o’rnini  egallay
olmaydi  va  o’z  navbatida  qo’yilgan  muammo  echimini  topib  bera  olmaydi.  Shuni
nazarda  tutgan  holda  aytish  mumkinki,  har  qanday  bilim,  har  qanday  yangilik
o’quvchi-talabaning  izlanishlari,  har  qanday  muammoni  echimlarini  topishda chu	qur	
va
    	atroflicha    	fikr    	yu	ritib,    	ijod	iy   	yondo	shishlari   	natijasida   	―kashf‖
qilinsagina  o’quv  jarayoni  o’z  samarasini  ko’rsatadi.
Umuman  olganda,  ta’lim  tizimidagi,  xususan  oliy  ta’lim  tizimidagi  mavjud
muammolar  va  kamchiliklarga  qaramasdan  tizimda  olib  borilayotgan
axborotlashtirish  jarayoni  juda  tez  sur’atlarda  amalga  oshirilmoqda.  Natijada
sohadagi  muammolar  bosqichma-bosqich  o’z  echimini  topib  bormoqda. 14Aytish  mumkinki,  kadrlar  tayyorlash  tizimi  talablari  asosida  zamon  talabiga
javob  beradigan  raqobatbardosh,  yuqori  malakali  mutaxassislar  tayyorlashda  ta’lim
jarayoniga  axborot  texnologiyalarini  qo’llash  orqali  erishish  mumkinligi  hayotiy
zaruriyat  deb  qarash  mumkin.
Mustaqillik  e’lon  qilingan  (1991  yil  1  sentyabr)  dastlabki  yillardanoq
O’zbekiston  hukumati  ta’limga  ustivor  soha  sifatida  e’tibor  berib  kelmoqda.
O’zbekiston  Respublikasining  ta’lim  sohasida  aniq  va  ravshan  hamda  ilmiy
asoslangan  davlat  siyosati  mavjud  bo’lib,  u  insonparvarlik  va  demokratik
tamoyillarga  asoslanadi  hamda  har  bir  fuqaroning  bilim  olishi  O’zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasida  qonuniylashtirilgan.
Mustaqil Respublikamizda xalq ta’limi tizimi mazmunini yangilash va yangi
ijtimoiy  muhit  sharoitida  uni  yanada  rivojlantirish  zarur  edi.  Chunki  huquqiy,
iqtisodiy,  ma’naviy  sohalarda  olib  borilayotgan  islohotlarda  asosiy  maqsad  ham
barcha  fuqarolarning  hayotini  ijtimoiy  himoyalash,  ularning  turmush  sharoitini
yaxshilash,  ma’naviy  jihatdan yuksaltirish,  eng  muhimi, ozod  va obod  Vatan,  erkin
va  farovon  hayot  barpo  etishdan  iboratdir.
Ana  shu  maqsadni  amalga  oshirish  borasida  Respublikamiz  hukumati  xalq
ta’limi tizimini tubdan isloh qilishni va milliy kadrlarga bo’lgan ehtiyojni tobora  ortib
borayotganligini  hisobga  olib  ta’lim  tizimini  ham  yangilashni  taqozo  etar  edi.  Shu
maqsadda  1997  yil  29  avgustda  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  1Xsess	iyasida
 	―Ta’lim 	to’g’risida‖ 	Q	onu	n 	ham	da 	―K	adrlarni 	tayy	orlash 	m	illi	y	
dasturi	 	‖
keng  muhokama  qilindi  va  tasdiqlandi. 	O	’zbekiston   	Respublikasi	
―Ta’lim
  	to’g’risida‖gi   	Q	onu	n   	va   	―K	adrlar tayyorlash  milliy  dasturi .	‖	
―Ta’lim
  	to’g’risida‖gi 	Q	onu	n  	ta’lim	,  	tarbiya  	fuqarolar 	kasbiy	
tayy	orgarligi
 va  har bir fuqaroning ilm olish konstitutsion huquqini ta’minlash kabi
qator dolzarb  vazifalarni  belgilab  berdi.
Respublikamiz  bugungi  kunda  tubdan  yangi  davlat  bo’lib,  unda  har  bir
siyosiy,  iqtisodiy,  ma’naviy  sohadagi  islohotlar  ham  yangi  ta’lim  tizimida
bosqichma-bosqich  olib  borishni  nazarda  tutadi.  Zero,  ta’lim  sohasidagi  islohotlar	
ham
 	yang	i bo	sqichm	a-bo	sqich 	o’tish 	tam	oyiliga 	asoslang	andir. ―K	adrlar tayy	orlash
milliy  dasturi	
‖  ham  uzluksiz  ta’lim  tizimini  isloh  qilishning  tashkiliy,  ilmiy  va 15metodik  asosi  bo’lib  hisoblanadi.  Milliy  dasturning  asosiy  maqsadi  uzluksiz  ta’lim
tizimini  rivojlantirish  bo’lib,  u  ijodiy  va  mustaqil  fikrlovchi,  tafakkuri  rivojlangan,
erkin  shaxsni  shakllantirish  bilan  barcha  sohalarda  raqobatbardosh  kadrlar
tayyorlashni  kafolatlash  bilan  ahamiyatlidir.
Shunga  ko’ra,  mamlakatimizda  mustaqillikning  dastlabki  yillaridanoq  boy
madaniyatimizni  tiklash  va  uni  rivojlantirish,  ta’lim  tizimini  takomillashtirish,  uni
zamon  talablariga  javob  bera  oladigan  jahon  andozalari  darajasiga  ko’tarish
maqsadiga  e’tibor  berib  borilmoqda.Ta’lim
  	sohasida  	―Ta’lim  	to’g’risida‖  	Q	onu	n  	qabul  	qiling	anligi,  	199	6—	
1997 
yildan  boshlab  birinchi  sinflarda  o’qishning  lotin  yozuviga  asoslangan  yangi
alifboda  dastur,  qo’llanma,  dasrliklarning  yaratilganligi  —  bu  ta’lim  sohasida
qo’yilgan  dastlabki  odimlar  edi.
O’tgan  davrda  yangi  turdagi  ta’lim  muassasalari  tashkil  etildi.  Oliy  o’quv
yurtlari  qoshida  litseylar  ochildi.  Qobiliyatli  o’quvchilar  chet  ellarda  ta’lim  ola
boshladi.  O’qituvchilar  xorijiy  davlatlarda  bo’lib,  ilg’or  tajribalarni  o’rganib  kela
boshladilar.
Oliy  maktab  sohasida  test  usuli  joriy  etildi.  Viloyatlardagi  pedagogika
institutlari  universitetlarga  aylantirildi,  chet  el  mutaxassislari  respublikamiz  o’quv
muassasalariga  jalb  etildi.	
―M	ahalla‖,
   	―K	am	olot‖,   	―Sog’lom  	avlod   	uchun	‖,   	―N	uroniy‖,	
―U	lug	’bek‖,	
―Um	id‖
     	jam	g’arm	alari      	ham      	ta’lim      	sohasini     	rivojlantirishg	a	
hiss	alarini 
qo’shmoqdalar.
Mustaqillik  yillarida  Oliy  ta’lim  sohasida  ham  islohotlarni  o’tkazish  talab
qilina  boshladi.  Bularning  barchasi  hisobga  olinib,  1997  yil  mart  oyida  Vazirlar
Mahkamasining  farmoyishiga  muvofiq,  ta’lim  tizimini  isloh  etilish,  kadrlar
tayyorlash  jarayoniga  zamon  talabi  darajasida  o’zgartirishlar  kiritish  maqsadida	
m	axsus
  	kom	iss	iya  	tuzildi  	va  	natijada  	―K	adrlar  	tayy	orlash  	m	illi	y  	dasturi‖  	ham	da	
―Ta’lim
 	to’g’risida‖ Q	onu	n 	O	liy 	M	ajlis  	sess	iyasida qabul qilindi.
Bu  ikki  hujjatga  binoan  ta’lim  tizimi  isloh  qilishni  bosqichma-bosqich
amalga  oshirish  nazarda  tutiladi: 16Birinchi  bosqich  —  o’tish  davri.  1997—2001  yillar.  Bu  yillarda  yangi  talab
doirasida  pedagog  kadrlar  tayyorlash,  ta’lim  standartlarini  yaratish,  o’quv  dasturlari
ustida  ishlash,  umumta’lim  maktablarini  qayta  qurish,  o’rta  maxsus  va  kasb-hunar
bilim  yurtlari  tizimiga  zamin  tayyorlash  va  uzluksiz  ta’lim  tizimiga  asos  solish.
Ikkinchi  bosqich  —  2001—2005  yillarga  mo’ljallanadi.  Bu  davrda  milliy
dasturni  to’liq  amalga  oshirish  mo’ljallanadi.  Uning  ba’zi  g’oyalari  va  qoidalariga
o’zgartirishlar  kiritilish  ham  ko’zda  tutilgan.
Uchinchi  bosqich  —  2005  yil  va  undan  keyingi  yillar  bo’lib,  islohot
tajribalari  tahlil  etilib,  umumlashtiriladi  hamda  kadrlar  tayyorlash  tizimi
takomillashtirilib,  rivojlantirilib  boriladi.―Ta’lim
   	to’g’risida‖gi   	Q	onung	a   	asosan   	Ta’lim   	O	’zbekiston	
Respublikasi 
ijtimoiy  taraqqiyot  sohasida  ustuvor  deb  e’lon  qilindi.
Ta’lim  sohasidagi  davlatning  asosiy  tamoyillari  quyidagilardan  iborat:
- Ta’lim  va  tarbiyaning  insonparvar,  demokratik  xarakterida  ekanligi;
- Ta’limning  uzluksiz  va  izchilligi;
- Umumiy  o’rta,  shuningdek  o’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limining
majburiyligi;
- O’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limining  yo’nalishini:  akademik  litsey  va
kasb-hunar  kollejida  o’qishni  tanlash  ixtiyoriyligi;
- Ta’lim  tizimining  dunyoviy  xarakterda  ekanligi;
- Davlat  standartlari  doirasida  ta’lim  olishning  hamma  uchun  ochiqligi;
- Ta’lim  dasturlarini  tanlashga  yagona  va  tabaqalashtirilgan  yondashuv;
- Bilimli  bo’lish  va  iste’dodni  rag’batlantirish;
- ta’lim  tizimida  davlat  va  jamiyat  boshqaruvini  uyg’unlashtirish.
Xalq  ta’limining  asosiy  bo’g’ini  —  uzluksiz  ta’limi  tizimini  tashkil  etadi.
2. O’zbekiston  Respublikasida  ta’lim  tizimi.
O’zbekiston  Respublikasida  quyidagi  uzluksiz  ta’lim  tizimi  asos  qilib  olingan.
Bola  shaxsini  sog’lom  va  etuk  o’qishga  tayyorlash  maqsadini  ko’zlaydi.
Mazkur  ta’lim  uch  yoshdan  olti-etti  yoshgacha  oilada,  bolalar  bog’chasida  va  mulk
shaklidan  qat’iy  nazar,  boshqa  xil  ta’lim  tashkilotlarida  olib  boriladi. 17Umumiy  o’rta  ta’lim.
Umumiy  o’rta  ta’lim  quyidagi  bosqichlarga  bo’linadi:
Boshlang’ich ta’lim  (I-IV sinf)  Umumiy  o’rta  ta’lim  (I-IX  sinflar)
Boshlang’ich  ta’limda  umumiy  o’rta  ta’lim  olish  uchun  zarur  bo’lgan
savodxonlik, bilim va ko’nikmalar asoslari shakllantiriladi. Birinchi sinfga bolalar  6
—7  yoshdan  qabul  qilinadi.
Umumiy  o’rta  ta’limda  bilimlarni  zarur  hajmi  beriladi.  Bolalarda  mustaqil
fikrlash,  tashkilotchilik  qobiliyati  va  amaliy  tajriba  ko’nikmalari  rivojlantiriladi.
Kasbga  yo’naltiradi,  ta’limning  navbatdagi  bosqichiga  yordam  beradi.
Ixtisoslashtirilgan  maktalar  ham  tashkil  etilishi  va  bolalar  qobiliyati,
iste’dodga  ko’ra  bunday  maktablarda  ta’lim  olishi  mumkin.
O’rta  maxsus  va  kasb-hunar  ta’limi.
Har bir yigit-qiz umumiy o’rta ta’limga ega bo’lgandan so’ng akademik litsey
yoki  kasb-hunar  kollejida  o’qishni  ixtiyoriy  ravishda  tanlashi  mumkin.  Bu  ta’lim
muassasalarida  o’qish  muddati  uch  yildan  kam  bo’lmaydi.
Litsey  va  kollejlar  egallangan  kasb-hunar  bo’yicha  ishlash  huquqini  beradi
va  hamda  ish  yoki  ta’limni  navbatdagi  bosqichda  davom  ettirishi  uchun  asos
bo’ladigan  maxsus,  kasb-hunar  ta’lim  beradi. 182- BOB.  Matematika  o’qitish  metodikalari  va ularni  o’quv  jarayoniga
tatbiq  etilishi
2.1. Hozirgi  kunda  matematika  o’qitishning  umumiy  metodikasi
Matematika so’zi qadimgi grekcha -   mathema   so’zidan olingan bo’lib, uning  
ma’nosi       «fanlarni       bilish  »       demakdir  .  Matematika  fanining  o’rganadigan  narsasi
(ob’ekti)  materiyadagi  mavjud  narsalarning  fazoviy  formalari  va  ular  orasidagi
miqdoriy  munosabatlardan  iborat.  Hozirgi  davrda  matematika  fani  shartli  ravishda
ikkiga  ajraladi.
1)  elementar  matematika,  2)  oliy  matematika.
Elementar  matematika  ham  mustaqil  mazmunga  ega  bo’lgan  fan  bo’lib,  u
oliy  matematikaning  turli  tarmoqlaridan,  ya’ni  nazariy  arifmetikadan,  sonlar
nazariyasidan,  oliy  algebradan,  matematik  analizdan  va  geometriyaning  mantiqiy
kursidan  olingan  elementar  ma’lumotlar  asosiga  qurilgandir.
Oliy  matematika  fani  esa  real  olamning  fazoviy  formalari  va  ular  orasidagi
miqdoriy  munosabatlarni  to’la  hamda  chuqur  aks  ettiruvchi  matematik  qonuniyatlarni
topish  bilan  shu  qo’llanadi.
Elementar  matematika  fani  maktab  matematika  kursining  asosini  tashkil
qiladi.  Maktab  matematika  kursininng  maqsadi  o’quvchilarga  ularning  psixologik
xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  matematik  bilimlar  sistemasi  ma’lum  usulda
(metodika)  orqali  o’quvchilarga  etkaziladi.  (Metodika  so’zi  grekcha  so’z  bo’lib,
«yo’l»  degan  ma’noni  beradi).  Matematika  metodikasi  pedagogika  va
didaktika  fanining asosiy bo’limlaridan biri bo’lib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida
ta’lim  maqsadlariga  mos  keluvchi  matematikani  o’qitish,  o’rganish  qonuniyatlarini
o’rganadigan  mustaqil  fandir.  Matematika  metodikasi  ta’lim  jarayoni  bilan  bog’liq
bo’lgan  quyidagi  uch  savolga  javob  beradi:
1. Nima  uchun  matematikani  o’rganish  kerak?
2. Matematikadan  nimalarni  o’rganish  kerak?
3. Matematikani  qanday  o’rganish  kerak?
Matematika  metodikasi  haqidagi  tushuncha  birinchi  bo’lib  shveytsariyalik
pedagog  -  matematik  G.Pestalotsining  1803  yilda  yozgan  «Sonni  ko’rgazmali 19o’rganish»  asarida  bayon  qilingan.  XVII  asrning  birinchi  yarmidan  boshlab
matematika  o’qitish  metodikasiga  doir  masalalar  bilan  rus  olimlaridan  akademik
S.E.Gurev  (I760-I8I3),  XVIII  asrning  birinchi  va  ikkinchi  yarmidan  esa
N.I.Lobachevskiy (I792-I856), I.N.Ulyanov (I83I-I886). L.N.Tolstoy (I828-I9IO)  va
atoqli  metodist-matematik  S.I.Shoxor-Trotskiy  (I853-I923),  A.N.Ostrogradskiy  va
boshqalar  shug’ullandilar  va  ular  matematika  faniga  ilmiy  nuqtai-nazardan  qarab,
uning  progressiv  asoslarini  ishlab  chiqdilar.  Masalan,  A.N.Ostrogradskiy
Keyinchalik  matematika  o’qitish  metodikasining  turli  yo’nalishlari  bilan
N.A.Izvolskiy,  V.M.Bradis,  S.E.Lyapin,  I.K.Andronov,  N.A.Glagoleva,
I.Ya.Dempman,  A.N.Barsukov,  S.I.Novoselov,  A.Ya.Xinchin,  N.F.Chetveruxin,
A.N.Kolmogorov,  A.I.Markushevich,  A.I.Fetisov  va  boshqalar  shug’ullandilar.
1970  yildan  boshlab  maktab  matematika  kursining  mazmuni  yangi  dastur
asosida  o’zgartirildi,  natijada  uni  o’qitish  metodikasi  ham  ishlab  chiqildi.  Hozirgi
dastur  asosida  o’qitilayotgan  maktab  matematika  fanining  metodikasi  bilan
professorlardan  V.M.Kolyagin,  J.Ikromov,  R.S.Cherkasov,  P.M.Erdniev,
N./aybullaev,  T.To’laganov,  A.Abduqodirov  va  boshqa  metodist  olimlar
shug’ullanmoqdalar.  Matematika  o’qitish  metodikasi  pedagogika  institutlarining  III-
IV kurslarida o’tiladi.  U o’zining tuzilishi xususiyatiga  ko’ra shartli ravishda  uchga
bo’linadi:
1. Matematika  o’qitishning  umumiy  metodikasi.  Bu  bo’limda  matematika
fanining  maqsadi,  mazmuni,  formasi,  metodlari  va  uning  vositalarining  metodik
sistemasi,  pedagogika,  psixologiya  qonunlari  hamda  didaktik  printsiplar  asosida
ochib  beriladi.
2. Matematika  o’qitishning  maxsus  metodikasi.  Bu  bo’limda  matematika
o’qitish  umumiy  metodikasining  qonun  va  qoidalarining  aniq  mavzu  materiallariga
tadbiq  qilish  yo’llari  ko’rsatiladi.
3. Matematika o’qitishning aniq metodikasi.  Bu bo’lim ikki qismdan iborat:
1).  Umumiy  metodikaning  xususiy  masalalari;
2).  Maxsus  metodikaning  xususiy  masalalari.
Masalan,  VI  sinfda  matematika  darslarini  rejalashtirish  va  uni  o’tkazish
metodikasi  deyilsa,  bu  umumiy  metodikaning  xususiy  masalasi  bo’lib  hisoblanadi. 20O’rta  maktablarda  matematika  o’qitishning  maqsadi  quyidagi  uch  omil bilan
belgilanadi:
1. Matematika  o’qitishning  umumta’limiy  maqsadi.
2. Matematika  o’qitishning  tarbiyaviy  maqsadi.
3. Matematika  o’qitishning  amaliy  maqsadi.
Matematika  o’qitishning  umumta’limiy  maqsadi  o’z  oldiga  quyidagi
vazifalarni  qo’yadi:
a) O’quvchilarga  ma’lum  bir  dastur  asosida  matematik  bilimlar  tizimini
berish.  Bu  bilimlar  tizimi  matematika  fani  to’g’risida  o’quvchilarga  etarli  darajada
ma’lumot  berishi,  ularni  matematika  fanining  yuqori  bo’limlarini  o’rganishga
tayyorlashi  kerak.  Bundan  tashqari,  dastur  asosida  o’quvchilar  o’qish  jarayonida
olgan  bilimlarining  ishonchli  ekanligini  tekshira  bilishga  o’rganishlari,  ya’ni
isbotlash  va  nazorat  qilishning  asosiy  metodlarini  egallashlari  kerak.
b) O’quvchilarning  og’zaki  va  yozma  matematik  bilimlarini  tarkib
toptirish.
Matematikani o’rganish o’quvchilarning o’z ona tillarida xatosiz so’zlash, o’z
fikrini aniq, ravshan va lo’nda qilib bayon eta bilish malakalarini o’zlashtirishlariga
yordam berishi kerak. Bu degan so’z o’quvchilarning har bir matematik qoidani o’z
ona  tillarida  to’g’ri  gapira  olishlariga  erishish  hamda  ularni  ana  shu  qoidaning
matematik  ifodasini  formulalar  yordamida  to’g’ri  yoza  olish  qobiliyatlarini  atroflicha
shakllantirish  demakdir;
v)  O’quvchilarni  matematik  qonuniyatlar  asosida  real  haqiqatlarni  bilishga
o’rgatish. Bu erda o’quvchilarga real olamda yuz beradigan eng sodda hodisalardan
tortib  to  murakkab  hodisalargacha  hammasining  fazoviy  formalari  va  ular  orasidagi
miqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar  berish  ko’zda
tutiladi.
Bunday bilimlar berish orqali esa o’quvchilarning fazoviy tasavvur qilishlari
shakllanadi  hamda  mantiqiy  tafakkur  qilishlari  yanada  rivojlanadi.
Matematika  o’qitishning  tarbiyaviy  maqsadi  o’z oldiga quyidagilarni  qo’yadi:
a) O’quvchilarda  ilmiy  dunyoqarashni  shakllantirish.  Bu  g’oya  bilish
nazariyasi  asosida  amalga  oshiriladi. 21b) O’quvchilarda  matematikani  o’rganishga  bo’lgan  qiziqishlarni
tarbiyalash.
Bizga  ma’lumki,  matematika  darslarida  o’quvchilar  o’qishning  dastlabki
kunlaridanoq  mustaqil  ravishda  xulosa  chiqarishga  o’rganadilar.  Ular  avvalo
kuzatishlar  natijasida,  so’ngra  esa  mantiqiy  tafakkur  qilish  natijasida  xulosa
chiqaradilar.  Ana  shu  chiqarilgan  xulosalar  matematik  qonuniyatlar  bilan
tasdiqlanadi.
Matematika  o’qituvchisining  vazifasi  o’quvchilarda  mustaqil  mantiqiy
fikrlash  qobiliyatlarini  shakllantirish  bilan  birga  ularda  matematikaning
qonuniyatlarini  o’rganishga  bo’lgan  qiziqishlarini  tarbiyalashdan  iboratdir.
v)  O’quvchilarda  matematik  tafakkurni  va  matematik  madaniyatni
shakllantirish.  Matematika  darslarida  o’rganiladigan  har  bir  matematik  xulosa
qat’iylikni  talab  qiladi,  bu  esa  o’z  navbatida  juda  ko’p  matematik  tushuncha  va
qonuniyatlar  bilan  ifodalanadi.  O’quvchilar  ana  shu  qonuniyatlarni  bosqichma-
bosqich  o’rganishlari  davomida  ularning  mantiqiy  tafakkur  qilishlari  rivojlanadi,
matematik  xulosa  chiqarish  madaniyatlari  shakllanadi.  O’quvchilarni  biror  matematik
qonuniyatni  ifoda  qilmoqchi  bo’lgan  fikrlarni  simvolik  tilda  to’g’ri  ifodalay olishlari
va  aksincha  simvolik  tilda  ifoda  qilingan  matematik  qonuniyatni  o’z  ona  tillarida
ifoda qila olishlariga o’rgatish orqali ularda matematik madaniyat  shakllantiriladi.
3.  Matematika  o’qitishning  amaliy  maqsadi  o’z  oldiga  quyidagi  vazifalarni
qo’yadi:
a) Matematika  kursida  olingan  nazariy  bilimlarni  kundalik  hayotda
uchraydigan  elementar  masalalarni  echishga  tadbiq  qila  olishga  o’rgatish.  Bunda
asosan  o’quvchilarda  nazariy  bilimlarni  amaliyotga  bog’lay  olish  imkoniyatlarini
tarkib  toptirish,  ularda  turli  sonlar  va  matematik  ifodalar  ustida  amallar  bajarish
malakalarini  shakllantirish  va  ularni  mustahkamlash  uchun  maxsus  tuzilgan  amaliy
masalalarni  hal  qilishga  o’rgatiladi.
b) Matematikani  o’qitishda  texnik  vosita  va  ko’rgazmali  qurollardan
foydalanish  malakalarini  shakllantirish.  Bunda  o’quvchilarning  matematika
darslarida  texnika  vositalaridan,  matematik  ko’rgazmali  qurollar,  jadvallar  va
hisoblash  vositalaridan  foydalana  olish  malakalari  tarkib  toptiriladi. 22v)  O’quvchilarni  mustaqil  ravishda  matematik  bilimlarni  egallashga
o’rgatish.  Bunda  asosan  o’quvchilarni  o’quv  darsliklaridan  va  ilmiy-ommaviy 23matematik  kitoblardan  mustaqil  o’qib  o’rganish  malakalarini
shakllantirishdan  iboratdir.
2.2. Matematika  O’qitishning  Xususiy  Metodikasi
Metodika  pedagogikaning  tarkibiy  qismi  (pedagogika  yunoncha  paidagogike)
bo’lib,  insonni  shakllantirishda  muayyan  maqsad  sari  qaratilgan  sistematik  faoliyat
to’g’risidagi  hamda  ta’lim-tarbiya  berishning  mazmuni,  shakli  va  metodpari
(uslublari)  haqidagi  fandir.
Metodologiya  esa  (metod  va  logika  so’zlaridan)  faoliyatning  tarkibi,
mantiqiy  tuzilishi,  metod  va  vositalari  haqidagi  ta’limotdir.
Metodologik  bilim,  birinchidan,  muayyan  faoliyat  turlarining  mazmuni  va
izchilligini  o’z  ichiga  olgan  odat  va  normalar  shaklida,  ikkinchidan,  amalda
bajarilgai  faoliyatning  ta’siri  sifatida  yuzaga  chiqadi.  Xozirgi  zamoy  adabiyotlarida
metodologiya  deyilganda,  avvalo  ilmiy  bilish  metodologiyasi,  ya’ni  ilmiy  bilish
faoliyatining  shakllari  va  usullari  tushuniladi.
Metodika,  qisqacha  qilib  aytganda,  ma’lum  bir  fanni  o’rganish,  o’qitish
metodlari  to’g’risidagi  ta’limot.
Boshqacha  aytganda  metodika  -  bu  dars  o’tishda  o’qituvchiga  qo’yiladigan
talablarni  realizatsiya  qilishni  amalga  oshiradigan  turli metodlarning  majmuidir.
Matematika  metodikasi pedagogika,  psixologiya va yosh  psixologiyasi bilan
bog’liq.  Boshlang’ich  matematika  metodikasi  ta’limning  boshqa  fan  metodikalari
(ona  tili,  tabiatshunoslik,  rasm,  mehnat  va  boshqa  fanlar  o’qitish  metodikasi)  bilan
bog’liq.
O’qitishda  predmetlararo  bog’lanishni  to’g’ri  amalga  oshirish  uchun
o’qituvchi  buni  hisobga  olishi  juda  muhimdir.
Ilmiy-tadqiqot  metodlari  –  bu  qonuniy  bog’lanishlarni,  munosabatlarni,
aloqalarni o’rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni  olish
usullaridir.
Kuzatish,  tajriba,  maktab  hujjatlari  bilan  tanishtirish,  o’quvchilar  ishlarini
o’rganish,  suhbat  va  so’rovnomalar  o’tkazish  ilmiy-pedagogik  tadqiqot  metodlari
jumlasiga  kiradi. 24So’nggi  vaqtlarda  matematik  va  kibernetik  metodlardan,  shuningdek,
matematikani  o’qtishda  modellashtirish  metodlaridan  foydalanish  qayd  qilinmoqda.
Matematika  metodikasi  ta’lim  jarayoni  bilan  bog’liq  bo’lgan  quyidagi  uch
savolga  javob  beradi:
1. Nima  uchun  matematikani  o’rganish  kerak?
2. Matematikadan  nimalarni  o’rganish  kerak?
3. Matematikani  qanday  o’rganish  kerak?
Matematika  metodikasi  haqidagi  tushuncha  birinchi  bo’lib  Shveytsariyalikpedagog
  	m	atem	atik   	G	.Pestalosining   	180	3-yilda   	yozgan   	―Sonn	i    	ko’	rgaz	m	ali	
o’	rganish‖
  	asarida  	bayon  	qiling	an.    	Boshlang’	ich  	ta’lim  	haqida  	ulug’	
m	utafakk	ir 
Abu  Rayhon  Beruniy,  Abu Ali Ibn Sino  va boshqalar ta’lim va tarbiya
haqidagi  hur  fikrlarida  boshlang’ich  ta’lim  asoslarini  o’rganish  muammolari  haqida
o’z  davrida  ilg’or  g’oyalarni  olg’a  surganlar.
MO’M  o’zining  tuzilish  xususiyatiga  ko’ra  shartli  ravishda  uch  bo’limga
bo’linadi.
1. Matematika  o’qitishning  umumiy  metodikasi.
Bu  bo’limda,  matematika  fanining  maqsadi,  mazmuni,  metodologiyasi  shakli,
metodlari  va  vositalarining  metodik  tizimi  pedagogika,  psixologik  qonunlari  hamda
didaktik  tamoyillar  asosida  ochib  beriladi.
2. Matematika   o’qitishning  maxsus  metodikasi.
Bu  bo’limda  matematika  o’qitish  umumiy  metodikasining  qonun  va
qoidalarini  konkret  mavzu  materiallariga  tatbiq  qilish  yo’llari  ko’rsatiladi.
3. Matematika  o’qitishning  konkret  metodikasi.
Bu  bo’lim  ikki  qismdan  iborat:  1.Umumiy  metodikaning  xususiy  masalalari.
2.Maxsus  metodikaning  xususiy  masalalari.
Matematika  o’qitish  metodikasi  butun  pedagogik  tadqiqotlarda  pedagogik
texnologiya,  axborot  texnologiyalari  yutuqlarida  qo’llaniladigan  metodlardan
foydalanadi.  Kuzatish  metodi  –  odatdagi  sharoitda  kuzatish  natijalarini  tegishlicha
qayd  qilish  bilan  pedagogik  jarayonni bevosita  maqsadga  yo’naltirilgan holda  idrok
qilishdan  iborat.
Kuzatish  aniq  maqsadni  ko’zlagan  reja  asosida  uzoq  va  yaqin  vaqt  oralig’ida 25davom  etadi.  Kuzatish  tutash  yoki  tanlanma  bo’lishi  mumkin.
Тutash  kuzatishda  kengroq  olingan  hodisa  (masalan,  matematika  darslarida
kichik  yoshdagi  o’quvchilarning  bilish  faoliyatlari)  tanlanma  kuzatishda  kichik-
kichik  hajmdagi  hodisalar  (masalan,  matematika  darslarida  o’quvchilarning  mustaqil
ishlari)  kuzatiladi.
Tajriba  –  bu  ham  kuzatish  hisoblanib,  maxsus  tashkil  qilingan,  tadqiqotchi
tomonidan  nazorat  qilib  turiladigan  va  tizimli  ravishda  o’zgartirib  turiladigan
sharoitda  o’tkaziladi.
Tajriba  natijalarini   tahlil   qilish   taqqoslash   metodi  bilan   o’tkaziladi.
Pedagogik  tadqiqotda  suhbat  metodidan  ham  foydalanishi  mumkin.
Тadqiqotning maqsad va vazifalarini  yaqqol aniqlash, uning nazariy  asoslari
va  tamoyillarini  ishlab  chig’arish,  ishchi  faraz  tuzish,  boshlang’ich  sinflarda
matematika  o’qitish  metodikasining  shakllanishida  asosiy  mezonlar  hisoblanadi. 26 Xulos a
Jamiyatning taraqqiyot  darajasi, davrimizning axborot  asriga aylanishi  shuni
ko’rsatadiki, yoshlarni yetuk, vaziyatni tezda baholaydigan, har qanday  holatda ham
to’g’ri  va  oqilona  qaror  qabul  qila  oladigan  malakali  mutaxassis  qilib  tayyorlash
uchun  faqat  an’anaviy  uslublarga  tayanib  dars  o’tish  yetarli  emas.  Bu  esa  ta’lim
tizimida  o’  mentalitetini  unutmagan  holatda  jahon  tajribasidan  keng  foydalanishni
talab  etadi.
Respublikamizda  iqtisodiyotni  erkinlashtirish  va  bu  sohadagi  islohotlarni
yanada  chuqurlashtirish  bilim  olishga,  matematika  fani  sir-  asrorlarini  o’rganishga
bo’lgan  talablarni  ham  kuchaytirdi.  Bu  esa,  o’z  navbatida,  to’g’ri  qaror  qabul  qilish
malakasiga  ega  bo’lgan  matematiklar  tayyorlashnigina emas,  balki ularni o’qitadigan
pedagoglar tayyorlashni ham  talab  qiladi.
Matematik fanlarni yoshlarga o’rgatish uchun o’qituvchining o’zi bu  fanlarni
yaxshi bilishi, dars berish metodlarini mahorat bilan qo’llay olishi talab  etiladi. Shu
bilan  birga,  pedagogika,  psixologiya  va  boshqa  fanlarni  ham  chuqur  bilishi  zarur
bo’ladi.
Kadrlar  tayyorlashdagi  asosiy  maqsad  zarur  bilimlarni  o’zlashtirish  bilan
birga  talabalarning  intellektual  qobiliyatlarini  rivojlantirish,  ularda  mustaqil  tanlash
va  qaror  q  a  bul  qilish  ko’nikmasini  hosil  qilishdir.
Matematika  darsida  aqliy  yuklamani  oshirib  borishi,  hamda  o’quvchini
o’tilayotgan  materialni  darsda  faolligi  va  qiziqishini  butun  dars  jarayonida  oshirish
kerakligi haqida o’ylantirib qo’yadi. Shuning uchun yangi  faol o’qitish  metodlarni va
metodik  usullarni,  o’quvchilar  fikrini  faollashira  olish,  ularni  mustaqil  bilimga  ega
bo’lishni  ifodalashni  o’rgatilmoqda.
Matematikaga  qiziqish  uyg’otish  o’qitish  usulini  yuqori  darajasiga  va  o’quv  ishini
qanchalik bilan qurishiga bog’liq. Darsda har bir o’quvchi faol  va  zavq  bilan  ishlashi,
hamda  bilimga  intilishini  paydo  bo’lishi  va  rivojlanishini  boshlang’ich nuqta qilib
foydalanish,  bilim olishga qiziqishini  chuqurlashtirishga  e’tiborli  bo’lish  kerak.  Bu
ayniqsa  o’smir  yoshdagilarga  muhim,  qachon  yana  shakllantiriladi,  faqat  doimiy
qiziqishlari  va  shu  yoki  boshqa  fanga  qiziqishini  aniqlash  kerak.  Shu  vaqtda 27matematikani  jalb  qiladigan  jihatlarini  tanqid  qilinishi  tez  bo’lishi  kerak.
Mazkur  kurs  ishida  matematik  fanlarni  o’qitish  metodining  o’ziga  xos
xususiyatlari,  asosiy  interaktiv  metodlarni  yoritib  berishga  harakat  qilindi.  Hozirgi
paytda  keng  qo’llanilayotgan  metodlar,  matematik  fanlarni  o’qitishdagi  ilg’or
mamlakatlarda  to’plangan  tajribalar  ham  hisobga  olingan. 28Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.Sh.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsy javobgarli –
har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.-
T.:”O’zbekiston”.2017.-B44
2 .  O’zbekiston  Respublikasining  “Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi”  //
Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq, 1998. –b. 57. 
3.  O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.  Karimovning  O’zbekiston
Respublikasi  Konstitusiyasi  qabul  qilinganligining  17  yilligiga  bag’ishlangan
tantanali marosimda so’zlagan “O’zbekiston Konstitusiyasi – biz uchun demokratik
taraqqiyot  yo’lida  va  fuqarolik  jamiyatni  barpo  etishda  mustahkam  poydevordir”
mavzusidagi ma’ruzasi. Xalq so’zi, 2009. 6-dekabr. 
4.  Karimov  I.A.  Barkamol  avlod-O’zbekiston  taraqqiyotining  poydevori-T.:
“Sharq”, 1997, 57-bet.
5. Safo O. Mustaqillik ma’naviyati va tarbiya asoslari. T.: O’qituvchi. 1997. 
6.  Sog’lom  avlod  -  O’zbekiston  kelajagi.  O’zbekiston  Bolalar  jamg’armasi
nashri. T.: O’zbekiston. 2001. 
7.  To’raqulov  X.A.  Zamonaviy  kompyuter  tarmoqlari  bo’yicha  multimediali
elektron o’quv qo’llanma yaratish tehnologiyasi //Uzluksiz ta’lim. 2011. 
8. T. G’afforov va boshqalar Ona tili 1-sinf,, T.:“Sharq”, 2017-yil