Moyni deparafinlash jarayoni kimyosi va texnologiyasi

Moyni deparafinlash jarayoni kimyosi va
texnologiyasi
MUNDARIJA
Kirish…………………………………………………………………………2
I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1 Moylarni selektivligini o’rganish ………………………………………..3
1.2 Neft moylari sinflari………………………………………..…………….5
II BOB. TAJRIBA QISMI
2.1 Yoqilg’i moylarni deparafinlash…………………………………………..7
2.2 Yoqilg’i moylarini kristallizatsiya qilish………………………………..11
III BOB. OLINGAN NATIJALARNING UMUMIY MUHOKAMASI
3.1 Moyni deparafinlash jarayoni texnologiyasini o’rganish………………..23
Xulosa………………………………………..………………………………29
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. …………………………………………30
1 Kirish
O`zbekiston  Respublikasi  1-  prezidenti  Islom  Karimovning  mamlakatimiz
2015-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016- yilga mo`ljallangan
iqtisodiy  dasturning  eng  muxum  ustivor  yo`nalishlariga  bag’ishlangan  vazirlar
maxkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma`ruzasi.
Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o`zgartirish, tarmoqlarni modernizatsiya
qilish,  texnik  va  texnologik  yangilashga  doir  loyihalarni  amalga  oshirish  uchun
investitsiyalarni jalb qilish borasida bajarilayotgan ishlar alohida e’tiborga loyiq.
Ana shunday muhim obyektlar haqida gapirganda, janubiy koreyalik investor
va  mutaxassislar  bilan  hamkorlikda  Surg’il  koni  negizida  barpo  etilgan  Ustyurt
gazkimyo  majmuasini  alohida  ta’kidlamoqchiman.  Umumiy  qiymati  4  milliard
dollardan oshadigan ushbu majmua dunyodagi eng zamonaviy, yuqori
Texnologiyalar  asosida  ishlaydigan,  yirik  korxonalardan  biri  bo`ldi.  Majmuaning
ishga  tushirilishi  yiliga  83  ming  tonna  noyob  polipropilen  mahsulotini  ishlab
chiqarish  imkonini  beradi.  Holbuki,  bu  mahsulot  ilgari  mamlakatimizga  chetdan,
katta  valyuta  hisobiga  olib  kelinar  edi.  Ayni  vaqtda  mazkur  korxona  polietilen
ishlab chiqarish hajmini 3,1 barobar ko`paytirish, mingdan ziyod yuqori malakali
mutaxassislarni  ish  bilan  ta’minlash  uchun  imkoniyat  yaratishi  bilan  ulkan
ahamiyatga egadir.
Mamlakatimizning  2016-yilga  belgilab  olingan  marra  va  maqsadlari,
ijtimoiyiqtisodiy  rivojlanishining  asosiy  ustuvor  yo’nalishlarini  aniqlab  olishda
jahon miqyosidagi hali-beri  davom  etayotgan global  inqiroz bilan bog’liq yuzaga
kelayotgan jiddiy muammolarni hisobga olmasligimiz mumkin emas, albatta. Ana
shu  muammolar  tufayli  bugungi  kunda  dunyo  bozorlarida  talabning  keskin
kamayib,  noaniqlik  saqlanib  qolayotgani,  shafqatsiz  raqobatning  tobora  kuchayib
borayotgani,  ishlab  chiqarish  sur’atlarining  pasayishi  jahondagi  ko`pchilik
davlatlarga  salbiy  ta’sir  ko`rsatayotganining  guvohi  bo`lmoqdamiz.  Bunday  o`ta
murakkab  vaziyat  barchamizdan  ertangi  kunimizni  ko`rishda,  istiqbolimizni
belgilab  olishda,  avvalo,  eskicha  qarashlar  qolipidan  voz  kechishni,  umrini  o`tab
bo`lgan, aytish mumkin, inersion usullardan to`liq voz kechishni talab etadi.
2 I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1 Moylarni selektivligini o’rganish
Neft  moylarni  ishlab  chiqarishda  asosiy  jarayonlaridan  biri  tanlab  (selektiv)
tozalash  jarayonidir.  Bu  jarayonlar  orqali  moylarni  ishlatishning  muhim
xususiyatlari,  ya`ni  oksidlanishga  barqarorligi  va  issiqlik  –  qovushqoqlik
xususiyatlarini  yahshilash  imkoniyati  mavjud.  Jarayon  neft  moy  xom  ashyosidan
maxsus  tanlangan  erituvchilar  yordamida  oltingugurt  va  azot  birikmalari,  qisqa
yon  zanjirli  ko’p  siklli  aromatik  va  naften  –  aromatik  uglevodorodlarni,
to’yinmagan  uglevodorodlar  va  smolali  moddalardan  tozalashga  asoslangan.
Sanoat miqyosida tanlangan (selektiv) erituvchilar sifatida fenol, furfurol va bug’li
erituvchi aralashmalardan keng foydalaniladi. 
Selektiv  tozalashni  barcha  qurilmalari  texnologik  tizimda  quyidagi  asosiy
jarayonlar kiradi. Bunda uzluksiz ishlovchi jihozlarda xom ashyo komponentlarni
ekstraksiya orqali ikki faza hosil qilish, rafinatli va ekstraktli erituvchidan haydash
yo’li  orqali  erituvchini  uzluksiz  qayta  tiklash  hamda  erituvchini  suvsizlantirish
o’tkaziladi. 
Moylarni tanlab eritadigan erituvchilar yordamida tozalash. 
Moy  fraksiyalari  uglevodorodlarning  har-xil  sinflari  va  geterosiklik
birikmalarining aralashmalaridan iboratdir. Uglevodorodlarni fizik xossalari ularni
ma`lum  sinflarga  mansub  ekanligiga  va  molekulyar  massalariga  boqliqdir.
Geterosiklik uglevodorodlarni fizik xossalari boshqalardan farqi bo`lib, ular qarxil
haroratlarda har-xil tezlikda organik erituvchilarda tanlanib eriydilar. 
Tanlab  yoki  selektiv  erituvchilar  deb,  shunday  suyuq  moddalarga  aytiladiki,
ma`lum  haroratda  neft  mahsulotlari  aralashmasidan  faqat  keraksiz,  tozalanishi
kerak  bo`lgan  komponentlarni  ajratib  oladigan,  bu  jarayonda  boshqa
uglevodorodlarni  eritmasdan  va  ularda  erimasdan  qoladigan  moddaga  aytiladi.
Tozalash  maqsadlari  uchun  shunday  erituvchilar  tanlab  olinadiki,  ular  birbiridan
keskin farqlanadigan erkin haroratda har-xil moddalarni eritadigan bo`lsin. 
Ba`zan  erituvchilar  uglevodorodlarni  yaxshi  eritadi  va  keraksiz  komponentlar
eritmalardan  cho`ktirilib,  osongnna  ajratiladi.  Shu  tamoilga  asosan  smola-
3 asfal'tenli  birikmalar  (deasfal'tizatsiya)  va  qattiq  uglevodorodlar  (deparafinlash)
ajratib olinadi 1
. 
Boshqa  jarayonlarda  esa,  buni  teskarisi  bo`lib,  erituvchilar  kerakli
komponentlarni  eritmasdan,  keraksiz  komponentlarni  eritib  yuboradi.  Bu  usul
moylarni  fenol  va  furfurol  bilan  selektiv  tozalashda  qo`llaniladi.  Tozalangan
mahsulot  va  keraksiz  komponentlarning  kontsentrati  har  xil  jarayonda  o`zini
nomiga ega. Masalan: deasfal'tizatsiya jarayonida tozalab olingan moy deasfal'tizat
deyiladi,  smolali-asfal'ten  moddali  kontsentrat  esa  smola-asfal'ten  moddalari
deyiladi. 
Deparafinlash jarayonida olinadigan maxsus-deparafinlangan moy, (depmaslo,
deparafinat), qattiq uglevodorodlarni esa gach yoki petrolatum deyiladi. Fenol yoki
furfurol  bilan  tozalanganda  toza  moy-rafinad  va  smolaasfal'tenli  va  polosiklik
aromatik uglevodorodlar aralashmasi - ekstrakt deyiladi. 
Erituvchilarni selektiv ideal emas, ya`ni erituvchi fazalardan birini to`liq eritadi
va  ikkinchisini  qismandir.  Masalan:  fenol  polisiklik  aromatik  uglevodorodlarini
yaxshi  eritadi,  lekin  shu  bilan  birga  moyni  uglevodorodlarini  qam  qisman  eritshi
mumkin. 
1  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
4 1.2 Neft moylari sinflari
Moylarni tozalash jarayonida tanlovchi (selektiv) erituvchilardan foydalaniladi.
Tanlovchi  yoki  selektiv  erituvchilar  suyuq  modda  bo`lib  ma`lum  haroratda
aralashmadan  faqat  ma`lum  komponentlarni  (boshqalarini  eritmasdan  va  ularda
o`zi  erimasdan)  ajratib  beradi.  Ba`zan  erituvchilar  uglevodorodlarni  yaxshi
eritadilar  va  keraksiz  komponent  cho`kmaga  tushadi,  yengili  ajratib  olinadi.
Deasfal'tizatsiya va deparafinizatsiya ana shunga asoslangan. Erituvchilarga (fenol,
furfurol,  N-metilpirrolidon  dixlor  etan,  suyultirilgan  propan,  karbamidlar)  suv,
benzol  va  toluol  qo`shib,  ularning  selektivligini  va  erituvchanlik  qobiliyatini
o`zgartirish yoki nazorat qilish mumkin bo`ladi. 
Suv,  benzol  va  toluollarni  qo`shib  aralashtirish  erituvchilarni  selektivligini
o`zgartirib  yuboradi.  Suv  qo`shilganda  selektivlik  oshib,  umumiy  erituvchanlik
pasayadi. Benzol va toluol qo`shilganda esa erituvchilarning selektivligi pasayadi
va umumiy erituvchanlik ortadi 2
. 
Erituvchilar quyidagilarga javob berishi kerak: 
1. Erituvchi  katta  harorat  oraliqida  yaqqol  ko`rinib  turuvchi  tanlab  eritish
xossasiga ega bo`lishi kerak. 
2. Erituvchi tozalanayotgan mahsulotda erimasligi kerak. 
3. Erituvchini  va  boshlanqich  xom-ashyoni  zichligidagi  farqi  katta  bo`lishi
kerak chunki, bunda faza tez ajraladi. 
4. Erituvchi  xom  ashyoga  nisbatan  kimyoviy  barqaror,  inert,  zaharsiz,
portlovchi emas va qurilmani korroziyaga uchratmasligi kerak. 
5. Erituvchi  yengil  va  to`la  regeneratsiyalanadigan  bo`lishi  kerak.  Buning
uchun qaynash harorati moyning qaynash haroratidan past bo`lishi kerak. 
Fenolni tanlovchanligi past xisoblansada lekin umumiy erituvchanlik qobiliyati
yuqoridir. Selektivlikni pastligi natijasida ekstrakt tarkibida moyning qimmatbaqo
komponentlarni ham erib qolishi mumkin, deasfal'tizatga esa smola va asfal'tenlar
2  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
5 o`tib  ketadi.  Birinchi  qodisada  moyning  %  miqdordagi  chiqishi  kamaysa,
ikkinchisida esa deasfal'tizatni sifati pasayadi. 
II BOB. TAJRIBA QISMI
2.1 Yoqilg’i moylarni deparafinlash
Yoqilg’i  va  moylarni  deparafinlash.  Yoqilg’i  va  moylarni  deparafinlash
tozalanadigan  mahsulotlarning  qotish  haroratini  pasaytirish  uchun  mo’ljallangan
mahsulotlarni  tozalashda  chiqarib  yuborilgan  suyuq  va  qattiq  parafinlar
qimmatbaho kimyoviy  х om ashyo bo’lib hisoblanadi. YOqilg’ilarni deparafinlash
uchun  karbamidli  deparafinlash  va  adsorbsion  ajratib  olish  jarayonlarini
qo’llaydilar.  Moyli  fraksiyalarni  tozalashda  erituvchilardan  foydalanadigan
kristallash usuli eng keng tarqalgandir. 
Selektiv  tozalash  rafinatlaridan  qattiq  parafinlarni  to’liq  ajratib  olish  uchun
х om  ashyoni  juda  chuqur  sovitish  kerak.  Ammo  sovutilganda  rafinatning
qovushqoqligi ancha oshadi, bu esa parafin kristallarining o’sishini qiyinlashtiradi.
Aniqlashlaricha  erituvchi-ning  qo’shilishi  х om  ashyo  qovushqoqligini
ko’tarmasdan  uni  chuqur  sovutishga  va  shu  bilan  birga  parafinlarning  ajralib
chiqishini ta`minlashga imkon beradi 3
. 
Kristallashning  birinchi  bosqichi  bo’lib  o’ta  to’yingan  kristal-lanadigan
moddaning  mayda  zarrachalarini  ajratib  olish  hisoblanadi.  Undan  keyin  kristallar
o’sadi,  o’sish  kristall  zarrachalarining  o’tkir  burchaklarida  juda  oson  amalga
oshadi.  Agar  kristall  zarrachalarning  soni  katta  bo’lmasa,  unda  kristallash
jarayonidan  yirik  kristallar  hosil  bo’ladi.  Kristallash  markazlarida  kristallarning
o’sish tezligi quyidagi tenglama bo’yicha aniqlanishi mumkin: 
       
 dx 
 DS 
( x 
 x
1 )  
dt 
bu  erda  dx/dt  –  vaqt  birligida  kristallanib  chiqqan  modda  miqdori;  D  –
to’yingan eritmada uglevodorod molekulalarining diffuziyalanish koeffisienti;  δ  –
3  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
6 diffuzion yo’lning o’rtacha uzunligi; S – ajralib chiqqan qattiq faza yuzasi; х – o’ta
to’yingan  eritmaning  konsetrasiyasi;  х
1  –  kristall  zarrachalarning  disperslik
darajasiga qarab eruvchanligi. 
Diffuziya koeffisienti D ni tenglama bo’yicha topiladi: 
RT 1
V   
N 6 r 
bu  erda:  R  –  unversal  doimiysi;  T  –  kristallanishning  absolyut  harorati;  N  –
Avagadro  soni;  r  –  qattiq  uglevodorod  molekulasining  o’rtacha  radiusi;  η  –
muhitning dinamik qovushqoqligi. 
Diffuziya  koeffisienti  D  ning  tenglamasini  birinchi  tenglama  qo’yib,  uni
quyidagi ko’rinishga keltirish mumkin: 
D ST
V   ( x  x
1 ) 
6 N r 
Demak, qattiq fazali eritmadan ajratib olish tezligi muhitning qovushqoqligiga,
diffuzion  yo’lning  o’rtacha  uzunligiga,  qattiq  uglevodorod  molekulalarining
o’rtacha  radiusiga  va  eritma  konsetrasiyasi  hamda  T  haroratda  ajralib  chiqqan
qattiq fazaning eruvchanligi orasidagi farqga bog’liq bo’ladi. 
Deparafinlash jarayonlarining samaradorligiga х om ashyo sifati, tabiati, tarkibi
va  х om  ashyoga  qo’shiladigan  erituvchini  o’tkazib  berish  karraligi,  х om  ashyo
eritmasini sovutish tezligi ta`sir ko’rsatadi. 
Deparafinlashda  qattiq  uglevodorodlarni  ajratib  olishning  to’liqligi  moyli
distillyatlarni  fraksionirlash  aniqligiga  bog’liq  bo’ladi.  Keng  fraksion  tarkibli
distillyatlar  tuzilishsi  jihatidan  ancha  farq  qilidigan  qattiq  uglevodorodlarning
molekulalarini  saqlaydi,  bu  ayrim  guruh  uglevodorodlari  rivojlanmagan
kristallarining  evtektik  aralashmalari  hosil  bo’lishiga  hamda  qattiq  fazani  suyuq
fazadan  keyin  ajralishiga  olib  keladi.  SHuning  uchun  tor  fraksiyalarni
deparafinizasiyalash  afzalroqdir.  Qaynab  chiqish  haroratining  ko’tarilishi  bilan
moyli  fraksiyalari  qovushqoqligining  oshishi  qattiq  uglevodorodlar
7 molekulalarining  kristallanish  markazlariga  diffuziyalanishini  qiyinlashtiradi.  Bu
holda  qo’shimcha  kristallanish  markazlari  paydo  bo’ladi,  kristallarning  so’nggi
o’lchamlari  kichrayadi,  qattiq  uglevodorodlarni  ajratib  olish  sharoitlari
yomonlashadi.  SHuning  uchun  qattiq  uglevodorodlarni  moyli  fraksiyalarni
bevosita  sovutish  bilan  ajratib  olish  faqat  kam  qovushqoqli  parafinli  distillyatlar
uchun  mumkin  bo’ladi.  Boshqa  hollarda  deparafinlashni  erituvchilar  ishtirokida
sovutish amalga oshiriladi. 
Deparafinlashda  qo’llaniladigan  erituvchilar  quyidagi  х ossalarga  ega  bo’lishi
kerak: 
1) jarayon haroratida х om ashyoning qattiq uglevodorodlarini eritmaslik kerak,
suyuqlarni eritish kerak; 
2) deparafinlash  va  deparafinlangan  moyning  haroratlarini  orasida  minimal
farqni ushlab turishga imkon berish, bu haroratlar orasidagi farq deparafinlashning
harorat effekti deb ataladi ; 
3) deparafinlash haroratida kristallanmasligi uchun ancha past qotish haroratiga
ega bo’lishi kerak; 
4) korrozion – tajovuskor bo’lmasligi kerak. 
Erituvchi  sifatida  deparafinlashda  qutbsiz  moddalar  –  propan,  tor  benzinli
fraksiya (nafta) va qutbli aseton, metiletilketon, diхloretanlarni qo’llaydilar. 
Qutbsiz  erituvchilar  moyning  suyuq  qismini  to’liq  eritadilar,qutbli
erituvchilarda esa u kam eriydi. Qattiq uglevodorodlar ham qutbsiz erituvchilarda
yaхshiroq eriydi. Qutbli erituvchilarning eritish qobiliyatini oshirish uchun ularga
qutbsiz  uglevodorodlarni  qo’shiladi,  aseton,  metiletilketon,  diхloretan  kabi  qutbli
erituvchilarning benzol va toluol yoki faqat toluol bilan aralashmalarini ishlatiladi. 
Sovutishning  optimal  tezligini  tanlash  хom  ashyoning  fraksion  tarkibiga,
erituvchining  turiga  va  хom  ashyoga  nisbatan  erituvchining  yetkazib  berilish
karraligiga bog’liq bo’ladi. Sovutishning yuqori tezligi (300  0
S/sekund) juda ko’p
sonli  kristallash  markazlarining  hosil  bo’lishiga  va  uning  natijasida  kichik
kristallarining  paydo  bo’lishiga,  deparafinlangan  moy  chiqishining  va  filtrlanish
tezligining  pasayishiga,  qattiq  fazada  qoldiqli  moylar  miqdorining  oshishiga
8 yordam  beradi.  Sovutish  tezligi  sovutishning  boshlang’ich  davrida
kristallanishining  birlamchi  markazlari  hosil  bo’lish  vaqtida  juda  muhim  rol
o’ynaydi. Keyinchalik sovutganda sovutish tezligi oshirilishi mumkin. 
Neft  mahsulotlariga  quyiladigan  asosiy  talablardan  biri  ularni  past
temperaturadagi  harakatchanligidir.  Moy  va  yoqilg’ilarni  harakatchanligini
yo’qolishiga  asosiy  sabab  qattiq  uglevodorodlarni  -parafin  va  serezinlarni
temperaturalarini  pasaytirganda  neft’  fraksiyalarini  eritmasidan  krisstallanib
cho’kmaga  tushib  qolishidir.  Bunda  strukturalangan  sistema  hosil  bo’lib  suyuq
fazani  bog’lab  qo’yadi.  Past  temperaturada  qotadigan  neft  moylarini  olish  uchun
ularni  ishlab  chiqarish  te х nologiyalariga  deparafinlash  -  qattiq  uglevodorodlarni
ajratib  olish  jarayoni  kiritilgan.  SHu  bilan  birga  qattiq  uglevodorodlar  parafin,
serezin va ular asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlar uchum qimmatbaho  х om
ashyodir. 
Neftni  fraksiyalarini  qattiq  uglevodorodlari  х uddi  suyuq  uglevodorodlar  kabi
normal  tuzilishga  ega  bo’lib  har- х il  malekulyar  massalilardir:  Izoparafinli  -
molekuladagi  uglevodorodlar  soni  turlicha,  har  х il  tarmoqlangan,  naftenli  -
aromatik  va  naften  aramatik  -  х alqalar  soni  turlicha  butan  va  yonbosh  zanjirlar
normal va izo strukturali bo’lgan uglevodorodlar. 
Qattiq  uglevodorodlarni  kimyoviy  tarkibi  fraksiyalarni  qaynash
temperaturalarining chegarasiga bog’liq. 
Past  temperaturada  qaynaydigan  moy  fraksiyalarida  asosan  normal  tuzilishga
ega  bo’lgan  qattiq  parafin  uglevodorodlar  bo’ladi.  Qaynash  tem-peraturasiming
ortishi  bilan  n-alkanlarning  miqdori  kamayadi,  izoparafin  va  siklik
uglevodorodlarni,  asosan  naften  uglevodorodlarni  miqdori  ortadi.  Mazutni
haydalgandan  so’ng  qolgan  qoldiq-serezinda  qattiq  uglevodorodni  asosiy
komponentlarini yonbosh zanjirli izo-tuzilishga ega bo’lgan naften uglevodorodlari
tashkil  qiladi.  Fraksiyalarni  qaynash  temperaturasini  ortishi  bilan  ularda  qattiq
uglevodorodlarni miqdori ortadi va erish temperaturasi ko’tariladi. 
Deparafinlash  jarayonining  vazifasi  qattiq  uglevodorodlarni-suyuq  fazadan
ajratishdir.  SHuning  uchun  ularni  krisstallik  strukturasi  katta  rol’  o’ynaydi,  ya`ni
9 kristallarni formasi o’lchamlari fazalarni ajratish jarayonining tezligi va aniqligini
belgilaydi. 
Qattiq  uglevodorodlar  asosan  izomorf  moddalarga  kiradi,  ular  siklik
uglevodorodlar  bo’lib  yonbosh  zanjirlarida  normal  tuzilishga  ega,  shuning  uchun
birga  krisstallanganda  aralash  kristallar  hosil  qiladi,  temperatura  pasayganda
birinchi  navbatda  yuqori  temperaturada  yumshaydigan  uglevodorodlarni 
krisstallari ajraladi Ularni krisstal panjaralarida ketma-
ket past  temperaturada  qotadigan  uglevodorodlarni  krisstallari  hosil  bo’ladi 4
.
Neft mahsulotlarini deparafinlash bir necha usulda bajariladi: 
 Qattiq uglevodorodlarni past temperaturada kristallash; 
 Х om  ashyoni  eritmasidagi  qattiq  uglevodorodlarni  tanlovchi  (saylovchi)
erituvchilar bilan; 
 Karbamid bilan kompleks hosil qilish yuli bilan; 
 Qattiq  uglevodorodlarni  katalitik  usulda  past  temperaturada  qotadigan
mahsulotlarga aylantirish usuli bilan; 
 Х om  ashyoni  adsorbsiya  usuli  bilan  yuqori  va  past  temperaturada
kristallanadigan mahsulotlarga ajratish yuli bilan;  Biologik ta`sir bilan. 
 
4  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
10 2.2 Yoqilg’i moylarini kristallizatsiya qilish
Bu  jarayon  qattiq  va  suyuq  uglevodorodlarni  ba`zi  bir  erituvchilarda  past
temperagurada  har- х il  eruvchailigiga  asoslaigan.  Bu  jarayonni  barcha  fraksiya
tarkibli  moy  х om  ashyosi  uchun  ishlatsa  bo’ladi.  Moy  fraksiyalarini  qattiq
uglevodorodlari polyar va polyar  bo’lmagan erituvchilarda cheklangan miqdorda
eriydi.  Bunday  uglevodorodlarni  eruvchanligi  qattiq  moddalarni  suyuqlikda  erish
nazariyasiga bo’ysunadi va quyidagilar bilan х arakterlanadi: 
a) Qattiq uglevodorodlarni eruvchanligi fraksiyalarni qaynash temperaturasi 
va zichligi ortishi bilan kamayadi; 
b) Bir  х il  temperatura  oralig’ida  qaynovchi  fraksiyalar  uchun  bir  gomologik
qatoridagi  qattiq uglevodorodlarni  eruvchanligi  ularni  malekulyar  ssalarni  orgishi
bilan kamayadi; 
v) Qattiq uglevodorodlarni eruvchanligi temperatura ortishi bilan pasayadi. 
Deparafinizasiya  jarayonida  ishlatiladigan  eruvchi  quyidagi  talab-larga  javob
berish kerak: 
Erituvchi  jarayonni  temperaturasida  х om  ashyodagi  suyuq  uglevo-  arni  eritib
qattiq uglevodorodlarni eritmasligi kerak. 
Deparafinlash  temperaturasini  o х irgi  nuqtasi  bilan  moyni  qotish
temperaturalari  oralig’i   minimal   farqni  ta`minlashi   kerak   va  qattiq
uglevodorodlarni  yirik  kristallarini  hosil  qilinishi  kerak.  Ko’rsatilgan
temperaturelar  oralig’idagi  farqni  «Deparafinlashning  temperatura  effekti»
deyiladi. 
Erituvchini qaynash temperaturasi juda yuqori va juda past bo’lmasligi kerak. 
Erituvchini  qotish temaeraturasi past  bo’lishi  kerak  deparafin temperaturasida
kristallanib qolib fil’trlarni berkitib quymasin. 
Korroziyaga agressiv bo’lmasligi kerak. 
Sanitariya  normalariga  javob  berishi  kerak  arzon,  topish  mumkin  bo’lishi
kerak. 
Deparafinlash  jarayoni  moy  ishlab  chiqarishda  murakkab,  ko’p  me х nat  talab
qiladigan  va  qimmat  bo’lib  uni  effektivligi  suspenziyani  fil’trlash  zichligiga
11 bog’liq. Bu esa o’z navbatida qattiq uglevodorodlarni kristallarni strukturasi bilan
bog’liq  ( х om  ashyoni  erituvchi  bilan  sovutganda  tushadigan)  bo’lib  ularni
o’lchamlarini  katta  yoki  kichikligi  qattiq  fazami  suyuq  fazadan  ajratishni  va
tezligini belgilaydi. 
Qattiq  uglevodorodlarni  kristalaniish  to’yingan  eritmadai  kristallarni
«zarod ы shi» ajralib chiqishi bilan boshlanadi. Eritmani sovitib davom ettirilganda
kristallanish  paydo  bo’lishi  kristallanish  markazlarida  boradi.  Kristalanish
jarayonida  yirik  kristallarni  olish  uchun  «zarod ы sh»larni  soni  kam  bo’lishi  kerak
chuiki kristallanish shu markazlarda boradi 5
. 
Bundan  ko’rinib  turibdiki,  qattiq  fazani  eritmasdan  ajratib  х os1  bo’lishi
muhitni  qovushqoqligiga,  diffuziyalanishni  o’rtacha  yo’liga,  qattiq  fazani  shu
temperaturasidagi  uglevodorodni  malekulasini  o’rtacha  radiusiga  va  eritmani
konsentrasiyasini ayirmasiga, ajralib eruvchanligiga bog’liqdir. 
rasm. Deparafinlash qurilmasining prinsipial s х emasi. 
1-aralashtirgich,  2-isitgich,  3-sovutgich,  4-Regenerativ  kristallizator.  5-
ammiakli  kristallizator,  6-  vakuum  kristallizator,  7-  deparafinlangan  "moy
eritmasidan  erituvchini  ajratib  olish  otdeli,  8-gach  va  petrolatumdan  erituvchini
regenerirlash otdeli. 
Liniyalar :  I-  х om  ashyo,  II-erituvchi,  III-  х om  ashyo  eritmasi,  IV-  qattiq
uglevodorodlar  suspenziyasi,  V-  deparafinlangan  moy  eritmasi.  VI-  gaz  yoki
petrolatum  eritmasi.  VII-  deparafinlangan  moy.  VIII-qattiq  uglevodorodlar  (gaz
yoki petrolatum). 
5  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
12 Deparafinlanishi kerak bo’lgan х om ashyo I va erituvchi II aralashtirgichda (1)
ma`lum  nisbatda  aralashtirilib  parli  isitgichda  (T)  Qizdiriladi.  Agarda  kdoilmaga
berilayotgan  х om  ashyoni  tempera’turasi  60°S  dan  yuqori  bo’lsa  uni  isitilmaydi.
So’ngra  х om  ashyo  eritmasi  III  oldin  suvli  sovutgichda  (3)  ,  keyii  regenerativ
kristallizatorda (4) sovutiladi. Bunda sovitish uchun deparafinlangan moy eritmasi
V (fil’trat) dan foydalaniladi, va ni х oyat ammiakli kristall izatorda ammiak bnlan
sovutiladi.  (15)  Agarda  sovutishtemperaturasi  -  30°  Sdan  past  bo’lsa  sovutgich
sifatida  etan  ishlatiladi.  Moy  tarkibidagi  qattiq  uglevodorodlarni  sovuq
suspenziyasi IV fil’trga beriladi. (6) va bu erda qattiq faza suyuq fazadan ajratiladi.
Fil’trda qolgan qattiq uglevodorodlarning qoldig’i sovuq erituvchi II bilan yuviladi
va  shnekga  yuboriladi.  Fil’trlash  natijasida  deparafinlangan  moyni  eritmasini
olinadi.Uni  tarkibida  75-80%  erituvchi  bo’ladi.  SHu  bilan  birga  qattiq
uglevodorodlarni  (gaz  va  petrolatum)  eritmasi  ham  olinadi.  Ularni  tarkibida  moy
kamroq  bo’ladi.  Ikkala  eritmani  ham  regenirlash  seksiyasiga  (7,8)  yuboriladi.
Erituvchi  regenerasiya  qilib  olingandan  keyin  qolgan  deparafinlangan  moy  VII-
qayta  tozalashga  yuboriladi,  qattiq uglevodorodlar  VIII  (gach  yoki  distillyat  moy
qayta  ishlangan  bo’lsa,  petrolatum  -  qoldiq  х om  ashyo  qayta  ishlangan  bo’lsa)
parafin  va  serezin  olish  uchun  yuboriladi.  Regenerasiya,  qilnngan  erituvchi  х om
ashyo bilan aralashtirish uchun qaytariladi. 
 Ikki  bosqichda  filtrlash  yo’li  bilan  moylarni  Moy  fraksiyalarini  juft
erituvchilar-  astetotoluol  ishtirokida  deparafinlash  qurilmasida  past  qotish
temperaturali  moy  va  ikkinchi  bosqichda  GACh  va  petrolatumdan  moy  ajratib
olinadi. Qurilmaga xom-ashyo sifatida selektiv tozalangan rafinat beriladi. Asosiy
olinadigan  mahsulot  deparafinlangan  moy.  Parafinsizlantirilgan  moyning  chiqimi
65-80% (mass.) xom-ashyoga nisbatan. Qurilmaning asosiy bo’limlari: 
1. Kristallash; 
2. Filtrlash; 
3. Erituvchini regenerastiyalash. 
13 rasm. Moy fraksiyalarini juft erituvchilar yordamida tozalash 
1-bosqich  2-filtratdan  olingan  qoldiq  erituvchi  bilan  aralashtirilib  olingan
suspenziya  3-yig’gichda  yig’iladi.  Bu  erdan  suspenziya  9-nasos  orqali  olinib,
4ig’gicha yig’ilib, 2-bosqich 5-vakuum filtrga beriladi. 2-bosqich filtrati 8vakuum
yig’gichda  yig’ilib,  23-nasos  orqali  21-kristallizatordan  so’ng  20kristallizatordan
chiqayotgan sovuq suspenziyaga qo’shiladi. 2-bosqich filtratidagi qoldiq erituvchi
bilan  yuvilib  6-yig’gichda  yig’iladi,  u  erdan  suspenziya  erituvchini
regenerastiyalash bo’limiga uzatiladi. 
Xom-ashyo  rafinat  10-nasos  orqali  11-sovutkichdan  o’tib,  13,16  regenerativ
kristallizatorlarga  beriladi.  Bu  erda  rafinat  1-bosqichdan  olingan  filtrat  bilan
sovutiladi.  Xom-ashyo  sovuq  erituvchi  bilan  3ta  joyda  13,14  va  15
kristallizatorlardan chiqishda aralashtiriladi. Regenerativ kristallizatorlardan so’ng
xom-ashyo  eritmasi  18,20-ammiakli  kristallizatorlarga  kiradi  va  bu  erda  filtrlash
haroratigacha  sovutiladi.  Moy  eritmasida  qattiq  uglevodorodli  sovutilgan
suspenziya  1-yig’gichga  tushib,  u  erdan  2-vakuum  filtrning  1bosqichiga  oqib
14 o’tadi. 1-bosqich filtrati 7-vakuum yig’gichda yig’iladi. 17nasos orqali regenerativ
kristallizatorlardan  o’tib,  12-  issiqlik  almashgichdan  o’tib,  erituvchini
regenerastiyalash  bo’limiga  uzatiladi.  Qoldiq  22kristallizatorlarda  sovutilgan
sovuq erituvchi bilan yuviladi. 
jadval. Distillyat va qoldiq xom-ashyoni filtrlash haroratlari 
Distillyat xom-ashyosi Qoldiq xom-ashyosi
1- bosqich -25 ÷ -28 -23 ÷ -25
2- bosqich -15 ÷ -18 -13 ÷ -15
 
Diхloretan-metilenхlorid eritmasida deparafinizasiyalash 
Di-Me (erituvchilarning birinchi harflari bo’yicha) deb nomlangan bu jarayon
chet el zavodlarida ham distillyatli, ham qoldiqli past haroratda qotadigan moylarni
ishlab  chiqarish  uchun qo’llaniladi. erituvchi  bo’lib diхloretan (50-70 %)  -  qattiq
uglevodorodlarning cho’ktiruvchisi va metilenхlorid (50-30 %)-moy erituvchisidan
iborat aralashma хizmat qiladi. 
 Bunday  erituvchini  qo’llaganda  rafinatlarning  deparafinizasiya-lanishini
oхirga  sovutish  va  fil’trlash  haroratlarda,  ya’ni  deparafinizasiyalangan  moyning
qotishi  harorati  yaqin  bo’lgan  haroratda  (DHE  0  dan  -1  0
C  gacha)  o’tkazish
mumkin,  bu  esa  sovuqni  tejashga  olib  keladi.  Хom  ashyoni  erituvchi  bilan
suyultirishning umumiy karraligi (1:3)-(1:5) (hajm). Deparafinizasiyalashda qotish
harorati 20 0
C bo’lgan moyni va moyning miqdori 2-6 % (mass) bo’lgan parafinni
olish mumkin 6
. 
Jarayonning  afzalliklaridan  biri  qattiq  uglevodorodlar  suspenziyasining
fil’trlanish  tezligi  yuqoriligidadir-200  kg  (m 2
/soat)  gacha  хom  ashyo  bo’yicha
fil’trning to’la yuzasiga. erituvchilar portlovchi aralashmalarni hosil qilmaydilar va
yonmaydigan  moddalar  bo’lib  hisoblanadi,  shuning  uchun  qurilmalarda  inert  gaz
sistemasi yo’q. 
6  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
15 Bu  jarayonning  kamchiligi  bo’lib  erituvchilarning  130-140  0
C  da  korrozion
agressiv  parchalanish  mahsulotlarini  hosil  qilish  bilan  sodir  bo’ladigan  termik
barqarorligi hisoblanadi. Di х loretan-metilen х lorid eritmasidagi
deparafinizasiyalash  х uddi  ketonotoluolli  eritmada  deparafinizasiyalashni
o’tkazadigan  qurilmasiga  o’ х shagan  qurilmada  o’tkaziladi.  Di-Me  jarayoni
o’tkazish sharoitlari turli moylar uchun quyidagicha:     
Industrial Mashina
uchun Silindr uchun
Aralashmada erituvchilar
nisbati: % (mass) 50:50 50:50 35:65
Х om ashyoga erituvchining
sarfi,%(hajm) х om ashyoga 300 380 600
Fil’trlash harorati 0
C -20 -20 -20
Distilyat  moy  fraksiyalari,  odatda,  deasfal'tizatsiya  qilinmaydi.  Distillyat  va
qoldiq  moylarni  umumiy  texnologik  sxemasi  shu  bilan  farq  qiladi.  Moy
(fraksiyalari  tozalanganidan  so`ng  moylarning  rangi  o`zgaradi,  ular  ancha
rangsizlanadi. Smola va polisiklik aromatik uglevodorodlardan tozalash natijasida
moylarni  kokslanishi  va  yopishqoqlik  indeksi  ortadi.  Smola  va  to`yinmagan
uglevodorodlardan  tozalash  moyni  termik  barqarorligini  (stabilligini)  oshiradi.
Kislota  xususiyatiga  ega  bo`lgan  uglevodorodlardan  tozalash  esa  korroziya
aktivligini  pasaytiradi  va  qattiq  uglevodorodlardan  tozalash  qotish  haroratinini
pasaytiradi. 
Moylarni  tovar  qolatiga  keltirib  tayyorlash  kompaundlash  qurilmasida  olib
boriladi. yengil, o`rta va og’ir distillyat qamda qoldiq komponent bo`lsa moylarni
xoxlagan navini (sortini) tayyorlash mumkin. 
Erituvchilarning  tasnifi.  Qutbli  erituvchilarning  tabiati,  uning  tarkibi  va
molekulalar strukturasi tozalash jarayonining unumdorligiga ta`sir qiladi. 
16 Erituvchining  tabiati,  uning  bir  tomondan  xom  ashyoning  aromatika
uglevodorodlariga  nisbatan,  ikkinchi  tomondan  parafin  uglevodorod-lariga
nisbatan tanlab eritish xossalarini baqolashda to`liq o`zini namoyon etadi. 
Erituvchining  uglevodorodlarga  nisbatan  tanlash  va  eritish  xossalarini
o`rganish  uchun  Gamet  tengligidan  foydalanish  maqsadga  muvofiqdir.  Erituvchi
molekulasiga  geteroatomlarni  va  Gammet  -  Taft  konstantasining  yuqori
ko`rsatkichli  atom  guruhini  (O
2 ,  N,  CO
2 ,  F,  CN
4 )  kiritish,  erituvchini
donorakseptor  xossali  uglevodorodlarga  nisbatan  tanlab  eritish  xossasini  yuqori
qiladi. Alifatik birikmalar siklik va geterosiklik analoglariga o`tishi, erituvchining
aromatika  va  to`yinmagan  uglevodorodlarga  nisbatan  tanlab  eritish  xossasini
sezilarli darajada yaxshilaydi. 
Mineral  moylar  ishlab  chiqarish  sanoatida  keng  ko`lamda  amaliy  jiqatdan
fenol, furfurol va N-metilpirrolidon erituvchilaridan foydalaniladi. 
 Fenol erituvchisi. Ma`lumki, fenol oltingugurt birikmalari va smolani, qisman
sul'fidlarni yaxshi eritadi. Shuning uchun erituvchilar orasida fenol moylarni tanlab
eritishda  unumli  erituvchi  qisoblanadi.  Aynan  uning  xossalarini  inobatga  olgan
qolda  neftni  qayta  ishlash  zavodlarining  moybloklari
loyiqalangan. 
Fenol formulasining strukturasi: C
6 H
5 OH,
 
 
jadval. Fenolning fizik-kimyoviy xossalarining ko’rsatkichlari 
1 Zichlik, 20 o
C da, kg/m 3
1071
2 Molekulyar og’irlik 94,11
3 Sindirish ko`rsatkichi, 41 o
C 1,5425
4 Kritik harorat, o
S 419
5 Kritik bosim, MPa 6,05
6 Issiqlik siqimi, 45 o
C da, kDj/(kg*grad) 2,11
7 qovushqoqlik 45 o
C da  kinematik, mm 2
/s  dinamik,  Pa*s 3,8
17 4,0
8 harorat,  o
C
chaqnashi 79
buqlarning qavoda alangalanishi 430
atmosfera bosimida qaynashi 181
erishi +41
9 Fenolning suvda eruvchanlik %, harorati o
S
20 8,2
40 9,6
10 Suvning fenolda eruvchanligi %, harorati o
C
40 33,2
11 Buqlanish entalpiyasi, kDj/mol' 45
12 Suv bilan azeotrop aralashmaning qaynash harorati
atmosfera bosimida,  o
S 99,6
13 Suv bilan azeotrop aralashmadagi fenolning tarkibi % 9,2
14 Dipol' momenti 1,7
15 Dipol' momenti 5
 Berilganlardan ko`rinib turibdiki, fenolning zichligi deyarli katta emas, bu esa
rafinatli va ekstraktli eritmalarni to`qnashtirgandafazaldar ajralish sharoitiga sal'biy
ta`sir qiladi. Haydash haroratining yuqori bo`lishi quvurli o’choqlarda yoqilqining
ko`p sarf bo`lishiga va qurilmalarda isitish xarajatlarining ko`payishiga olib keladi.
Fenolning  boshqa  kamchiliklari:  kristallanish  haroratining  balandligi,  bunda
ekstraktor  kolonnasida  ishchi  harorat  diapazoni  qisqaradi;  yuqori  qovushqoqligi,
bunda  kolonnada  oraliq  oqimlarni  to`qnashtirganda  fazalar  muvozanatini  hosil
bo`lish  tezligi  pasayib,  modda  almashinish  jarayoni  yomonlashadi;  yuqori
zaharliligi; kolonna tipidagi qurilmalarda emultsiyalanishga moyilligi baland. 
Fenol  bilan  tozalaganda  uning  tanlash  xossasini  ko`tarish  uchun  qo`shimcha
ravishda etil yoki metil spirtini ikkinchi erituvchi sifatida qo`shish mumkin. 
18 Fenol-etanol  erituvchisi  bilan  ekstraktsiyalaganda  rafinat  chiqishi  4-5  %  ga
quruq fenol bilan tozalaganga nisbatan ko`payadi. 
Fenolning  ajratish  xossasini  ko`tarish  uchun  unga  qo`shimcha  yengil  benzin
fraksiyasi,  spirtlar,  sirt  aktiv  moddalar  qo`shiladi.  Anna  shu  barcha  qo`shilgan
qo`shimchalar fenolning tanlash xossasini ko`taradi. 
Furfurol  erituvchisi.  Furfurol  bilan  tozalashning  afzalligi:  rafinat
distillyatlarining  ko`p  chiqishi  bilan  va  xom-ashyoning  kuchli
dearomatizatsiyalanishi bilan baqolanadi. 
Furfurol  -  yoqimli  non  qidini  eslatadigan  rangsiz  suyuqlikdir.  U  tarkibida
pentozan  saqlagan  chiqindilarni  gidrolizlash  va  kislota  qo`shib  qaynatish  yo`li
bilan olinadi. 
Kimyoviy  tabiati  bo`yicha  furfurol aromatik
al'degidlarga  o`xshab  ketadi;  uning formulasining
strukturasi: C
4 H
3 OCHO, 
                      
Past  haroratda  furfurolda  (30-40 o
C)  qattiq  parafinlar  va  asfal'tenlar  erimaydi,
oltingugurt  birikmalari  va  smolalar  sekin  va  narafin-naften  uglevodorodlari
judayam sekin eriydi. 
400 o
C  dan  yuqori  haroratda  qaynaydigan  yuqorimolekulyar  aromatik
uglevodorodlar,  60-80 o
C  da  yaxshi  eriydi.  Eritish  xossalarini  yaxshilash  uchun
benzol, atseton, spirtlar, xloroform va boshqa yuqorimolekulyar organik birikmalar
qo`shiladi. 
Furfurol  uglerodning  turli  guruhlarini  tanlashi  xom  ashyoning  tarkibiga,
ekstraktsiyaning harorat rejimiga, erituvchining xom-ashyo bilan nisbatiga boqliq
bo`ladi. 
Tozalash sharoitiga qarab rafinat va ekstraktning uglevodorod tarkibi o`zgarib,
furfurol  bilan  tozalaganda  taqsimlanish  koeffitsienti  fenol  bilan  tozalaganga
nisbatan  ancha  yuqoridir.  Erituvchining  keng  qo`llanilishiga  qaramay  furfuro  bir
qancha  kamchiliklarga  ham  ega.  U  kam  zaharli  bo`lsada,  yuqori  harorat  va  qavo
kislorodi ta`sirida oksidlanib, o`zining dastlabki xossalarini yo`qotadi. 
19 
jadval. Furfurolning fizik-kimyoviy xossalarining ko’rsatkichlari 
1 Zichlik, 20 o
C da, kg/m3 1160
2 Molekulyar oq’irlik 96,03
3 Sindirish ko`rsatkichi, 41 o
C 1,5261
4 Kritik harorat, o
C 396
5 Kritik bosim, MPa 5,43
6 Issiqlik siq’imi, 45 o
C da, kDj/(kg*grad) 1,59
7 qovushqoqlik 45 o
C da
kinematik, mm 2
/s 0,907
dinamik,  Pa*s 1,02
8 Harorat, o
C
chaqnashi 59
atmosfera bosimida qaynashi 162
erishi -39
9 Suvda eruvchanligi %, harorati 20 o
C
furfurol suvda 5,9
suv furfurolda 4,5
10 Buqlanish entalpiyasi, kDj/mol' 44
11 Suv bilan azeotrop aralashmaning qaynash harorati
atmosfera bosimida,  o
C 97,5
12 Azeotrop aralashmadagi furfurolning tarkibi % 35
13 Dipol' momenti 3,57
            
N-metilpirrolidon erituvchisi.  N-metilpirrolidon -  qiyin uchuvchan erituvchi
bo`lib,  ijobiy  ekologik  va  toksikologik  xarakterga  ega.  Qulay  erituvchanligi  va
yuqori  tanlash  xossasiga  ega  bo`lgani  uchun  u  neft  va  kimyo  sanoatida  keng
ko`lamda ishlatilmoqda. 
20 N-metilpirrolidonning  yuqori  qutbligini  molekula
strukturasining assimmetrikligi izoqlaydi: 
 
 
 jadval. N-metilpirrolidonning fizik-kimyoviy xossalarining ko’rsatkichlari 
1 Zichlik, 25 o
C da, kg/m3 1028
2 Molekulyar oq’irlik 99,13
3 Kritik harorat, o
C 451
4 Kritik bosim, MPa 4,78
5 Harorat,  o
C
yonish nuqtasi 245
atmosfera bosimida qaynashi 204,3
erishi -23,6
6 Buqlanish entalpiyasi, 20 o
C da, kDj/mol' 550
7 Kritik hajmi, m3 / kmol' 0,316
8 Sirt tarangligi, 25 o
C da, N/m 0,041
9 Portlash chegarasi, hajmiy ulushda, %
pasti 1,3
yuqorisi 9,5
10 Dipol' momenti 1,7
N-metilpirrolidon kuchli qutbli erituvchi qisoblanadi. U - rangsiz, qarakatchan
suyuqlik  bo`lib,  kuchsiz  amino  sifatli  hidi  bor.  N-metilpirrolidon  cheksiz
proporsiyada suv va ko`pincha organik erituvchilar bilan aralashishi mumkin 7
. 
N-metilpirrolidon  suv  bilan  azeotrop  aralashma  hosil  qilmaydi  va  qoniqarli
termik barqaror hisoblanadi. Moylar ishlab chiqarishda yarim tayyor mahsulotlarni
tozalashda  N-metilpirrolidon  aromatik  uglevodorodlarni  va  geterobirikmalarni,
jumladan  organik  oltingugurtlarni  tanlab  eritadi.  Parafin  uglevodorodlarini
7  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
21 eritishda  inert  bo`lgani  uchun  u  furfurolga  va  ayniqsa  fenolga  raqobatbardosh
hisoblanadi. 
Moylarni tanlovchi erituvchilar bilan tozalash jarayoni uchun quyidagi omillar
muximdir: 
1. Jarayonning harorati. 
2. Moy fraksiyasini erituvchida erituvchanligining kritik harorati 
3. Xom ashyo va erituvchilarning nisbati. 
4. Erituvchini xom ashyo bilan o`zaro ta`sir usuli. 
5. Bosim  ostida  suyultirilgan  gazlarni  erituvchi  sifatida  ishlatilganda  (propan,
oltingugurtli uglevodorod gazi) o`z ta`sirini ko`rsatadi. 
Erituvchini  moy  eritmasidan  va  kerak  bo`lmagan  komponentlar  eritmasidan
regeneratsiyalash bir necha bosqichda amalga oshiriladi: 
- Erituvchi yuqori haroratda yoki atmosfera bosimida qaydab ajratiladi. 
- Suv buqi bilan qaydab olinadi. 
- Vakuum ostida qaydab ajratiladi. 
Tozalangan  mahsulotda  erituvchining  qoldiq  miqdori  0,005-0,02  %  dan  ortiq
bo`lmasligi kerak. 
22 III BOB. OLINGAN NATIJALARNING UMUMIY MUHOKAMASI
3.1 Moyni deparafinlash jarayoni texnologiyasini o’rganish
Moylarning  qimmatbaqo  uglevodorodlari  gach  yoki  ekstraktga  o`tib  ketishi
mumkin.  Bu  asosan,  erituvchining  yetarli  darajada  selektiv  bo`lmaganligi  sabali
yuz  beradi.  Buning  natijasida  qimmatbaqo  va  keraksiz  komponentlar  oraliqida
turgan  uglevodorodlar  yo`qotiladi.  Bu  komponentlar  ichki  rafinat  deyiladi.  Bu
komponentlarning yo`qotilishi asosiy mahsulot chiqishini pasaytiradi. 
Eng  ko’p  tarqalgan  tozalash  mujassamlashtirilgan  (ikki  oqimli)  qurilmalarda
fenol va furfurol yordamida o’tkaziladi. Bunday qurilmalarning ahamiyatli tomoni
shundaki,  ularda  bir  vaqtning  o’zida  distillyatli  va  qoldiq  xom  ashyoni  qayta
ishlash imkonyati mavjud. 
Rafinat  chiqishini  oshirish  va  ekstrakt  bilan  birgalikda  chiquvchi  kerakli
komponentlar  yo’qolishini  kamaytirish  uchun,  shuningdek,  turli  tarkib  va
xususiyatdagi  ikki  rafinatlarni  olish  maqsadida  ikki  bosqichli  fenolli  tozalash
qo’llaniladi.  Bunday  holatda  qurilma  ikki  ekstrakcion  kolonna  bilan  jihozlanadi.
Xom  ashyoni birinchi  kiritishda  tozalash  uchun talab etiladigan fenolni  tahminan
yarim  miqdorida  beriladi.  Bu  kolonna  yuqorisidan  “og’irlashtirilgan”  rafinat
eritmasi chiqariladi. Bu “og’irlashtirilgan” rafinat ikkinchi bosqich tozalash uchun
ikkinchi  ekstrakcion  kolonnaga  yuboriladi  va  bu  kolonnaga  qolgan  qism  fenol
kiritiladi.  Ikkinchi  kolonna  yuqorisidan  yakuniy  rafinatli  eritma  erituvchini  qayta
tiklash jihoziga kiritiladi. Tozalashdagi I va II bosqich ekstrakli eritmalarni fenolli
qayta tiklash tizimiga yuboriladi 8
. 
Kam  qovushqoqli  past  haroratda  qotuvchi  moylarni  olish  uchun  yengil
distillyatlarni  tozalash  nisbatan  past  temperatura  (35  –  40 0
C)  larda  amalga
oshiriladi. Qurilma texnologik sxemasiga sovitish tizimi kiritilgan. Sovutish tizimi
ekstrakciya  kolonnasi  pastki  qismidan  resirkulyatsiyalanuvchi  xom  ashyo  va
ekstrakli  eritma  uchun  sovutkichlarda  foydalaniladigan  suvni  3  –  8 0
C  ga  sovitib
8  Håvard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining 
and petrochemical industry Edition 3.0 Oslo, August 2013. Р .154 
23 berishga  mo’ljallangan.  Bundan  qurilmalar  erituvchini  qayta  tiklash  kolonnalari
siqib ketishini oldini olish uchun ko’p sondagi tarelkalar o’rnatiladi. 
Xom  ashyodagi  smolali  moddalar  miqdori  yuqori  hollarda  qurilmaga
qo’shimcha xom ashyoni deasfal’tlash bitumi eritmasidan erituvchini qayta tiklash
tizimlari kiritiladi. 
Selektiv  tozalash  qurilmalarni  ishlatish  vaqtida  katta  e`tibor  jarayonni
avtomatik  boshqarishga  qaratiladi.  Qurilmadagi  oqimlar  sifatini  analizatorlar
yoritib turadi: xom ashyo uchun – zichlik va qovushqoqlik o’lchagichlari, rafinat
uchun  –  refraktometr,  kolorimetr,  erituvchi  miqdor  analizatori;  ekstrakt  uchun  –
zichlik va qovushqoqlik o’lchagichlari, erituvchi miqdor analizatori; oqova suvlari
uchun  –  erituvchi  miqdor  analizatori.  Xom  ashyodan  rafinat  chiqishi  64  –  85  %
(massa)  ni  tashkil  etadi,  yuqori  indeksli  moylarni  qayta  ishlashda  40  –  60%
(massa). 
 Moyli  xom  ashyolarni  tozalashda  qo’llaniladigan  ekstraksion  kolonnalar
tavsifini  quyida  ko’rib  chiqamiz.  Tozalash  jarayonidan  asosiy  maqsad-fenol
erituvchisi  yordamida  xom  ashyo  tarkibidan  keraksiz  komponentlarni  chiqarish
yo’li bilan rafinat olishdir. Rafinatni chiqishi boshlang’ich xom ashyo sifatiga va
tozalash  darajasiga  bog’liq.  Xom  ashyo  sifatida  moy  distillyatlari  yoki
deasfal’tizatdan  foydalaniladi.  Rafinat  olish  qatorida  jarayonda  ekstrakt  hosil
bo’ladi. 
Qurilmaning  asosiy  bloklariga  quyidagilar  kiradi:  fenol-suv  azeotropik  bug’li
aralashmadan fenol xom ashyosini absorbsiyalash, ekstraksiyalash, rafinatli eritma
tarkibidan  fenolni  regenerasiyalash  va  ekstraktli  eritma  tarkibidan  fenolni
regeneratsiyalash.  Qurilma  texnologik  sxemasi  quyidagi  ko’rinishda  keltirilgan
(22-rasm). 
Distillyatli yoki qoldiq xom ashyo 1-nasos yordamida 2-issiqlik almashtirgich
beriladi  va  u  tahminan  90 0
C  gacha  qizdirilib,  3-bug’li  qizdirgich  orqali  o’tib,  5-
absorberni  yuqori  tarelkasidan  beriladi.  Xom  ashyoni  absorberga  kirishdagi
temperaturasi 110-115 0
C ga teng. Absorberning pastki qismidagi suyuqlik sathiga
24 ko’ra  xom  ashyoni  uzatish  boshqarilib  turiladi,  buning  uchun  qizdirish  liniyasida
klapan o’rnatilgan. 
Absorberning  pastki  tarelkasi  ostidan  azeotropik  aralashma  bug’lari  kiritiladi.
Xom  ashyo  oqimi  ko’tarilayotgan  bug’lar  bilan  to’qnashib,  undan  fenol
absorbsiyalanadi(yutiladi).  Suv  bug’lari  absorberdan  chiqishi  bilan  4kondensator-
sovitkichga tushadi va hosil bo’lgan kondensat suv bug’i ishlab chiqarish tizimiga
yuboriladi. 
25 2622-rasm. M
oy xomashyosini fenolli tozalash qurilmasi texnologik sxemasi:
 	
1	
, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 19, 31, 33, 37 
– nasoslar; 2, 17, 23, 24 - issiqlik almashtirgichlar; 3, 12 – qizdirgichlar; 4 – kondensator-sovitkich; 5 – absorber; 	
, 8, 26 	
7	
– sovitgichlar; 10 – ekstraksion kolonna; 14, 15, 28, 34 
– yig’gichlar; 16, 30 – quvurli pechlar; 19, 35 –havoli sovitish jihozlari; 20 –rafinatni 	
uchirish kolonnasi;  21- rafinatni bug’latuvchi kolonna; 25 
– qaynatgich;27 – quritish kolonnasi; 32 – ekstraktni uchirish kolonnasi; 36 
– ekstraktni 	
bug’latuvchi kolonna; 38 – tomchqaytargich. Xom  ashyo  unda  absorbsiyalangan  fenol  bilan  birgalikda  absorber  pastki
qismidan 6-nasos yordamida yig’ilib, 7-sovitkich orqali 10-ekstraksion kolonna 
o’rta  qismidan  beriladi.  Kolonnalar  nasadkali  yoki  tarelkali  tipda  bo’lishi
mumkin.  Kolonna  yuqorisidagi  temperatura  erituvchining  kritik  temperaturasidan
tahminan 8-12 0
C past holda ushlanadi, odatda qoldiq xom ashyo uchun 115 0
C dan
oshmagan holda va kam qovushqoqli xom ashyo uchun 50 0
C. 
Kolonnalar yuqorisi  va pasti orasidagi  hosil  qilinadigan temperatura gradienti
10-30 0
C  ni  tashkil  etadi.  Moy  distillyatlarini  tozalashda  fenolning  karrasi  xom
ashyoga nisbatan 1,2-2 oralig’ida, deasfal’tizatni tozalashda esa 2,54 bo’ladi. 
Tarkibi  0,005%  (mass.)  dan  ko`p  bo`lmagan  fenol  saqlagan  rafinat  22nasos
yordamida 17-issiqlik almashtirgich orqali va oxirgi sovitgichdan so`ng rezevuarga
jo`natiladi.
10-kolonnadan chiqariladigan ekstraktli eritma 11-nasos yordamida 24- issiqlik
almashtirgich  (bunda  25-qaynatgichdan  chiqayotgan  qaynoq  fenol  bilan
qizdiriladi) va 23-issiqlik almashtirgich orqali 27-quritish kolonnasiga beriladi. Bu
kolonnaga  ekstraktli  eritmani  kiritilishdagi  temperaturasi  150-160 0
S  teng.  Yarim
berk  tarelkalar  yordamida  ikki  qismga  bo`lingan  27-kolonna  yuqori  qismi  12  ta
tarelka  bilan  jiqozlangan  va  pasti  -  kub  qismidir.  Ekstraktli  eritma  va  unga
birlashtiriladigan fenol-suvli kondensat 27-kolonnada suvsizlantiriladi. 
Bu kolonna yuqorisidan azeotrop aralashma buqlari (taxminan 91% mass. suv,
qolgani  fenol)  chiqariladi,  pastki  qismidan  esa-fenolni  asosiy  massasi  va
ekstraktdan  tarkib  topgan  suvsiz  eritma  chiqariladi.  Kolonna  yuqorisidan
chiqarilayotgan  azeotrop  aralashma  buqlarini  bir  qismi  5-absorberga,  qolgan
miqdori  esa  19-qavoli  sovitgichga  yuboriladi.  Bu  erda  hosil  bo`lgan  suv-fenolli
kondensat 15-yiqgichga tushadi. 27-kolonnaning yarim berk tarelkasida yiqiluvchi
ekstraktli  eritma  25-qaynatgichga  o`tadi.  U  bu  erda  32-kolonnadan  chiqayotgan
kondensattsiyalanuvchi  fenol  buqlari  bilan  qizdiriladi.  Suvsizlantirilgan  ekstraktli
eritma  27-quritish  kolonnasi  pastki  qismidan  29-nasos  yordamida  olinib,  30-
zmeevikli  pechda  250-260 0
S  gacha  qizdirilgan  qolda  32-buqlatish  kolonnasiga
beriladi.  Eritmaning  bir  qismi  32-kolonna  pastki  qismi  va  30-pech  oraliqida
27 retsirkulyattsiyalanadi.  31-nasos  yordamida  30-zmeevikli  pech  orqali  amalga
oshiriladigan  eritma  sirkulyatsiyasi  ekstraksion  kolonna  pastidagi  temperaturani
taxminan  330 0
S  gacha  oshiradi.  Bu  orqali  kolonna  qoldiq  mahsulotidagi  fenolni
miqdorini  kamaytirishga  erishiladi.  32-kolonna  0,20,3MPa  ortiqcha  bosimda
ishlaydi.  Kolonna  yuqorisidagi  temperatura  ishchi  bosimda  fenolni  qaynash
temperaturasiga  teng.  U  230-240 0
S  chegarasida  o`zgarib  turadi.  32-kolonnaning
yuqori  tarelkasidan  to`yintirish  (sovuq  quyilish)  sifatida  fenol  beriladi.  Tarkibida
2-5%  (mass.)  fenol  saqlagan  ekstraktli  eritma  32-kolonna  pastki  qismidan  o`z
oqimi  bilan  36-buqlatuvchi  kolonnaga  o`tadi  va  u  erda  suv  buqi  bilan
shamollatiladi.32-kolonnadan chiquvchi fenol buqlari 25-qaynatgich uchun issiqlik
tashuvchi  hisoblanadi.  Qayta  tiklangan  fenol  24-  issiqlik  almashtirgich  va  26-
sovitgich  orqali  28-  quruq  fenolli  yiqgichga  tushadi.  36-kolonnadan  chiquvchi
fenol  va  suv  buqlari  35-jiqozda  kondensattsiyalanadi  va  ekstraktli  eritma  bilan
birgalikdagi kondensat aralashmasi 27-quritish kolonnasiga beriladi. 36kolonnadan
ekstrakt  37-nasos  yordamida  2-issiqlik  almashtirgich  orqali  hamda  oxirgi
sovitkichdan so`ng rezervuarga chiqariladi. 
28 Xulosa
Neftni  birlamchi  kayta  ishlash  va  olingan  maxsulotlarni  kayta  ishlash
natijasida olingan maxsulotlarni yonilgi, surkov moyi yoki kimyo sanoatida xom
ashyo sifatida tugridan tugri ishlatish mumkin emas. Ulardan sifatli maxsulot olish
uchun  kushimcha  ravishda  keraksiz,  tayyor  maxsulotni  sifatiga  salbiy  ta’sir
kursatuvchi moddalardan tozalash kerak.
Buning  uchun  kerak  bulmagan  moddalarni  ba’zi  bir  reagentlar  bilan
kimyoviy birikmalar shaklida chikazib tashlanadi / masalan kislotalar, ishkorlar va
boshkalar  {  yordamida/.  Ba’zan  neft  maxsulotlarini  fizikaviy  usul  bilan
uglevodorod  tarkibini  uzgartirmagan  xolda  ma’lum  kismlarga  ajratiladi  /  tanlab
ta’sir etuvchi erituvchilar, adsorbentlar yordamida, deparafinlash va boshkalar/.
Neft yonilgilarining asosiy turlari va sifati
Neft  maxsulotlaridan  olinadigan  yonilgilardan  foydalanish  nisbatan  kulay
bulgani uchun ular xalk xujaligida keng foydalaniladi.
Neft yonilgilarini kuyidagi turlari bor:
1/  Porshenli  dvigatellarda  ishlatiladigan,  tashkaridan  ta’sir  k^'rsatib  ut
oldiriladigan / avtomobil va aviatsiya benzinlari/.
2/  Porshenli  dvigatellarda  ishlatiladigan,  sikilish  natijasida  alanga
oladigan /dizel yonilgilari/.
3/ Reaktiv dvigatellar uchun.
4/ Gaz-turbinalari dvigatellar va ustanovkalar uchun. {
5/ Bug kozonlari uchun.
Benzinlar  uchun  ularning  detoganatsiyaga  chidamliligi  asosiy
kursatgichlardan  xisoblanadi.  Dvigatel  silindlarida  benzin  buglari  va  xavo
aralashmasi tashkaridan ut berilmaguncha oksidlanishga chidamli bulishi zarur.
Dizel  dvigatellarida  esa  yonilgi  sikilgan  xavoni  kizishi  xisobiga  alanga
oladi.  Bu  yonilgilar  kiska  vaktda  alanga  olishi  kerak,  Kiyinlik  bilan  oksidlanadi
yonilgi ishlatilsa alangalanish davri chuzilib ketadi, natijada yonish kameralarida
29 kup  mikdordagi  yonilgi  alanga  olib  kamerada  bosim  kutarilib  ketadi  va
dvigatellarni ish kobiliyati yomonlashadi.
30 Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati
1. I.A. Karimov. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni
bartaraf etishning yo`llari va choralari. Toshkent, «O`zbekiston»., 2009.-54 b.
2. Xalq so`zi gazetasi. 2010 yil 28 yanvar’, № 19 (4934) soni. O`zbekiston
Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 27 yanvar’ kuni bo`lib o`tgan qo`shma
majlisidagi «Mamlakatni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo
etish – ustuvor maqsadimizdir» mavzusidagi ma`ruzasi 
3. I.A. Karimov. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yilda
mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo`ljallangan
iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag’ishlangan majlisidagi
ma`ruzasi.
4. YU.J. Salomov, S.A. G’aybullaev va Sayfullaev J. Neft va gazni qayta
ishlash texnologiyasi. Toshkent.: CHo`lpon, 2006 y.
5. Jumaev Q.K. va boshqalar Neft va gazni qayta ishlash korxonalari jihoz va
qurilmalari. Toshkent.: O`zbekiston, 2009 y.
6. Fozilov S. F., Mavlonov B.A., Jumayev Q.K., G’aybullayev S.A.,Xamidov
B.N Neft va gaz mahsulotlarining fizik-kimyoviy tahlili (darslik). Toshkent- «ILM
ZIYO», 2010. 232 b.
7. Fozilov S. F., Xamidov B.N., Saydaxmedov SH.M.,Mavlonov B.A Neft va
gaz kimyosi (darslik).Toshkent «Muharrir» nashriyoti -2014. 588 b.
8. S.M. Turobjonov, D.X. Mirxamitova, V. N. JO`rayev, S.E. Nurmonov, O.
e.Ziyadullayev. Neft-gaz kimyosi- fizikasi. Toshkent «TAFAKKUR BO`STONI»
2014.
9. Kapustin V.M. Neftyanie i al’ternativnie topliva s prisadkami i dobavkami.–
M.: KolosS, 2008. –232 s.
10. Kapustin V.M., Rudin M.G. Ximiya i texnologiya pererabotki nefti. – M.: 
Ximiya , 2013. –495 s .
31 11. Расчети основних жараёнов и аппаратов нефтепереработки: Справочник /
Под ред. Э.Н.Судакова. -М.: Химия, 1979.
12.  Сарданашвипи  А,Г.,  Лъвова  А.И.  Примери  и  задачи  по  технологии
переработки нефти и газа. — М.: Химия, 1980.
13. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химии и технология нефти и газа. -
Л.: Химия, 1985.
14. Танатаров М.А. и др. Технологическиэ расчети установок переработки
нефти. — М.: Химия, 1987,
15.  Рудин  М.Г.,  Драбкин  А.Э.  Краткий  справочник  нефтепереработчика.  —
Л.: Химия, 1980.
16.  Рудин  М.Г.,   Смирнов  Г.Ф.  Проэктированиэ  нефтеперераба-тиваюших  и
нефтехимических заводов. —Л.: Химия, 1984.
17. Смидович Э.В. Технология переработки нефти и газа: В 2 ч. Крекинг
нефтяного сиръя и переработка углеводородних газов. - М.: Химия, 1980. 
18. Справочник нефтепереработчика / Под ред. Г.А. Ластовкина, 
Э.Д.Радченко и М.Г.Рудина. -Л.: Химия, 1986. 
19. D. Ismatov, SH. Nurullaev, S. Tillaev, A.Ikromov «Neftni kayta ishlash» 
20. www.arxiv.uz 
21. www.ziyonet.uz 
32