O’zbekiston daryolari va xalq xo’jaligidagi ahamiyati

 O’zbekiston daryolari va xalq xo’jaligidagi
ahamiyati 
Reja:
Kirish. 
I . Bob. O’zbekiston daryolarining gidrografik turi. 
1. O’zbekistonga tabiiy geografik tavsif. 
2. O’zbekiston daryolarining geografik joylashuvi. 
3. O’zbekistonning asosiy daryolari va ularning to’yinish manbalari. 
II. Bob. O’zbekiston daryolarining qishloq xo’jaigi rivojlanishidagi 
o’rni va ahamiyati. 
1. Qishloq xo’jaligini suv bilan ta’minlashda daryolarning roli va 
ulardan foydalanish. 
2. Qishloq xo’jaligini rivojlanishida daryo suvlarining taqsimlanishi 
va minyerallashish darajasi. 
3. O’zbekiston xo’jaligida daryolardan foydalanishda suvlarni toza 
saqlash. 
Xulosa. 
Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati. 
 
 
 
 Kirish
Har  qanday  hududning  tabiiy  sharoiti,  iqlimi,  tabiiy  boyliklari  va  yer-
suv  resurslari  bilan  o’z  rivojlanish  taraqqiyotini  va  xalq  xo’jaligining  bacha
sohalarida  yangilik  va  yuqori  cho’qqilar  pillapoyasini  belgilab  olmoqda.
Shunday  tabiiy  sharoiti  qulay  hududlardan  hisoblangan  O’zbekiston  O’rta
Osiyoning  markaziy  qismida  joylashgan.  O’zbekiston  materikning  ichki
qismida  joylashganligi  uchun  uning  daryolari  okean  va  dengizlarga
quyilmaydi. Binobarin, berk havzaga qaraydi. O’zbekiston xududida daryolar
rel’efga qarab turlicha joylashgan, ya’ni daryo tarmoqlarining zichligi bir xil
emas. 
 Tekislik  qismida  daryolarning  siyrak,  tog’li  qismlarda  esa  ancha  zich
joylashgan. Adirlar qismida ham birmuncha zichroq. 
 O’zbekiston  daryolaridan  xalq  xo’jaligining  farcha  tarmoqlarida
foydalanilmoqda. Chunki daryolar muhim tabiiy boylik sifatida xalq xo’jaligi
taraqqiyotida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa bugungi kunda iqlimi
quruq,  sug’orib  dehqonchilikka  asoslangan  O’zbekistoninmiz  uchun
daryolarning  xalq  xo’jaligidagi  ahamiyati  katta.  Bunday  daryolar  qatoriga
Sirdaryo,  Amudaryo,  Chirchiq,  Ohangaron,  Surxondaryo,  Qoradaryo  va
Sheroboddaryolar kiradi. Bu daryolardan xalq xo’jaligida foydalanish uchun
avvalo ularni toza saqlash, ifloslantirmaslik chora-tadbirlari ishlab chiqilgan.
O’zbekiston  daryolari  suvlarining  ifloslanishida  zavod  –fabrika,  communal
xo’jalik, transport va sog’lomlashtirish tashkilotlaridan chiqayotgan 300-350
mln  kub  metr  iflos  oqovalar  sabab  bo’lmoqda.  Bubday  noxush  xolatlarni
oldini  olish  uchun  mamlakatimizda  kanalizatsiya  va  tozalash  inshoatlari
mavjud. 
  
 
 
  I Bob. O’zbekiston daryolarining gidrografik turi.
1.1 O’zbekistonga tabiiy geografik tavsif.
O’zbekiston O’rta Osiyoning markaziy qismida joylashgan. Uning hududini
asosiy qismi Amudaryo bilan Sirdaryo orasida bo’lib, mo’tadil va subtropik iqlim
mintaqalarida joylashgan. 
O’zbekistoning eng shimoliy nuqtasi Ustyurt platosining shimoliy-sharqida,
Orol  dengizi  qirg’og’ida  bo’lib  45 0
 31 !
 Shimoliy  kenglik.  Eng  janubiy  chekka
nuqtasi Tyermiz shaxri yonida, Amudaryo qirg’og’ida 37 0
 11 !
 Shimoliy kenglik.
eng  g’arbiy  nuqtasi  Ustyurt  platosida  56 0
 00 !
 Sharqiy  uzoqlikda,  eng  sharqiy
nuqtasi  esa  O’zbekiston  bilan  Qirg’iziston  chegarasida  O’zgan  shahri  yonida
bo’lib  73 0
 10 !
 Sharqiy  uzoqlikdadir.  O’zbekistonning  eng  shimoliy  va  janubiy
nuqtalari  orasidagi  masofa  925  km,  eng  g’arbiy  nuqtasi  bilan  sharqiy  nuqtalari
orasidagi masofa 1400 km. 
O’zbekiston  janubiy  sharqda  Tojikiston  bilan  sharqda  Qirg’iziston  bilan
shimol va shimoliy-g’arbda Qozog’iston bilan, janubiy g’arbda esa Turkmaniston
bilan  chegaradosh.  Janubda  Surxon-Shyerobod  vodiysida  Amudaryo  orqali
Afg’oniston bilan chegaradosh. 
Umumiy chegara uzunligi 6221 km, shundan 137 km Afg’oniston 
O’zbekiston chegarasiga tog’ri keladi. 
O’zbekistonning umumiy maydoni 448,9 ming km 2
 bo’lib, Norvegiya, 
Finlandiya,  Buyuk  Britanya  va  Italya  kabi  davlatlar  hududidan  katta.
O’zbekiston,  Belgiya,  Gollandiya  va  Danya  kabi  davlatlarning  umumiy
maydonidan ham 4 marta kattadir, Shvetsarya davlati hududidan 10 marta ziyod. 
O’zbekiston  geografik  o’rniga  ko’ra  juda  qulay,  uning  hududi  O’rta  Osiyo
markazidagi tabiiy sharoiti qulay va tabiiy boyliklarga syerob bo’lgan yerlarni o’z
ichiga oladi. O’zbekistonning 71% qismini tekisliklar egallagan. 
O’zbekiston  O’rta  Yer  dengiz  atrofidagi  mamlakatlar  bilan  deyarli  bir
kenglikda  joylashgan  lekin  iliq  okean  va  dengizlarda  uzoqda,  matyerik
ichkarisida  joylashganligi  tufayli  tabiiy  sharoiti  jihatidan  butunlay  farq  qiladi.
Chunki  O’zbekiston  hududining  shimoliy  qismi  ochiq  bo’lib  shimoldan  va shimoliysharqdan esuvchi sovuq, quruq havo oqimi bemalol ichki qismlarga etib
keladi.  Aksincha,  janubda  baland  tog’larning  mavjudligi  esa  Hind  okeanidan
esadigan  nam  va  iliq  havo  massalarini  O’zbekiston  hududiga  o’tishiga  yo’l
qo’ymaydi,  oqibatda  subtropikka  xos  bo’lmagan  landshaft  vujudga  kelib,  yoz
bulutsiz,  syeroftob,  jazirama  issiq,  quruq,  qish  esa  ancha  sovuq  bo’ladi.
O’zbekiston suptropik iqlim mintaqasida joylashgan bo’lsada cho’lga xos bo’lgan
landshaft bilan tavsiflanadi. Faqat atrofi tog’lar bilan o’ralgan Surxon-Shyerobod
vodiysidagina quruq subtropik landshaft mavjud. 
O’zbekiston  hududi  janubiy-sharqdan  shimoliy-g’arbga  qarab  cho’zilib
o’sha  tomonga  pasayib  boradi,  yer  yuzasi  tuzulishi  jihatidan  Tojikiston  va
Qirg’izistondan  keskin  farq  qiladi.  O’zbekiston  hududining  katta  qismi
dehqonchilik  uchun  qulay  vodiylar  va  tekisliklar  va  tog’  oldi  tekisliklaridan
iborat.  Tekislik  yerlari  ko’p  bo’lishi  va  bu  joylardan  Amudaryo,  Sirdaryo,
Zarafshon,  Chirchiq,  Qashqadaryo  kabi  daryolarni  oqib  o’tishi,  iqlimning
qulayligi, sug’orma dehqonchilikning qadimda rivojlanishiga imkon bergan. 
Arxeologlarning  malumotiga  ko’ra  Surxondaryo,  Quyi  Amudaryo,
Zarafshon, Farg’ona va Toshkent vohalarida miloddan oldingi 3000-2000 yillarda
aholi sug’orma dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug’ullangan. Metall eritib
har-xil mehnat va ov qurollari, ziynat buyumlari, oyna va kulolchilik buyumlari
tayyorlaganlar va matolar to’qiganlar. 
O’zbekistonning  geografik  joylashuvi  qulay  bo’lganligi  tufayli  g’arb  bilan
sharqni  bog’lovchi  mashhur  “Ipak  yo’li”  o’tgan.  Bu  esa  uni  iqtisodiyotini
madaniyatini  rivojlanishiga  sababchi  bo’lgan. O’zbekiston  tabiiy  sharoiti  xilma-
xil yozda ham qor va muz bilan qoplangan balandligi 4688m ga etuvchi Hazrati
Sulton  cho’qqisi,  dengiz  sathidan  -12m  pastda  turuvchi  Mingbuloq  botig’i
mavjud. 
 Respublikamizda yozda harorat oftobda 70-80 0
 etuvchi, eng kam yog’in 
tushuvchi (Orolbo’yida 70-80 mm) cho’llar bilan birga syernam va salqin (700-
1000 mm) tog’lari, qishda ham yanvarning o’rtacha harorati 0 0
 dan pastga 
tushmaydigan Surxon-Shyerobod kabi quruq subtropik vodiy mavjud. Tekislik 
qismida yuzlab chaqirimda birorta daryoni uchratmaysiz, tog’larda har qadamda jilg’a, soy, sharshara hosil qiluvchi sho’x daryolarni uchratasiz. Yer usti 
boyliklaridan tashqari yer osti boyliklari bilan ham mashhur. Uning hududida 
oltin, mis, volfram, qo’rg’oshin, neft, gaz, ko’mir, dala shipati, `alyuminiy hom-
ashyosi, marmar, granit, grafit, har-xil tuzlar va minyeral hom-ashyo boyliklari 
mavjud. O’zbekiston hududida 12 viloyat va Qoroqolpog’iston Respublikasi 
joylashgan. 
 
1.2 O’zbekiston daryolarining geografik joylashuvi.
O’zbekistonda  daryo  tarmoqlarining  zichligi  bir  xil  emas.  Umumiy  yer
maydoninng  71  %  ishg’ol  qilgan  tekisliklarda,  daryo  tarmoqlari  siyrak  bo’lib
1km 2
 ga  2  m  (qo’shni  respublikalarda  140  m  gacha),  17  %  hududni  egallagan
adirlarda  daryo  tarmoqlari  zichlashib  boradi.  Lekin  sug’orish  shahobchalari
ko’pligi sababli ularning suvi har tomonga tarqalib sug’orishga sarflab yuboriladi.
O’zbekiston yer maydonining 12 % ishg’ol qilgan tog’li qismida 1 m kv 140-150
m daryo tarmoqlari to’g’ri keladi. Respublikamizda daryolarning zichligi relef va
yog’inga  bog’liq  bo’lib  tog’larning  g’arbiy  qismida  1000-1500  mm  yog’in
tushadigan yonbag’irlardan boshlanuvchi Norin, Zarafshon, Chirchiq, Qoradaryo
daryolari  ser  suv  aksincha  tekislik  qismida  esa  yog’in  80-200  mm  bug’lanish
1500-2000  mm  ekanligi  oqimning  vujudga  kelishiga  to’sqinlik  qiladi.
O’zbekiston daryolari asosan tog’li qismlarda hamda Qirg’iston va Tojikistondagi
tog’lardan suv oladi. Agar Amudaryo va Sirdaryoning yillik oqimini 100 % desak
Amudaryoning  8  %,  Sirdaryoning  10  %  oqimi  O’zbekiston  hududida  vujudga
keladi. 
Norin, Qoradaryo, So’x, Chirchiq, Zarafshon, Qashqadayo va 
Surxondaryoning  yuqori  oqimlari  respublikamiz  hududidan  tashqarida
joylashgan, o’sha joylarda suv to’playdi suvni respublikamiz hududida sarflaydi. 
 
 
 
  
 
 1.3 O’zbekistonning asosiy daryolari va ularning to’yinish 
manbalari.
Amudaryo eng sersuv, suv yig’adigan maydoni eng katta daryo, qadimda
yunon  va  rim  Oqsu,  arablar  Jayxun  mahalliy  xalqlar  Omul  deb  atagan.
Xinduqush tog’ining shimol yonbag’rida 4950 m Vrevskiy muzligidan Vaxjir
nomi bilan boshlanadi. Vohandaryo Zo’rko’ldan keyin Pomir bilan qo’shilib
Panj  o’ngdan  G’unt,  Bartang,  Yazg’ulom,  Vanch,  Qizilsuv  kelib  qo’shiladi,
Panj  Vaxsh  bilan  qo’shilgach  Amudaryo  deyiladi.  O’ngdan  Kofirnihon  ham
Surxondaryo chapdan Qunduzdaryo kelib quyiladi. 
Amudaryoning  uzunligi  2540km.  shundan  1500  km  tekislikdagi  qismi
O’zbekiston hududidan oqib o’tadi. 
Sheroboddaryo esa Amudarryoga ba’zi yillari quyiladi, Ko’hittangdaryo
esa umuman etib kela olmaydi. 
Amudaryo  havzasi  465  ming  km 2
 shundan  227,3  km 2
 tog’li  qismga
to’g’ri keladi. Tog’li qismida tor o’zanda shiddat bilan oqib o’tib har 1 km 2
 ga
4 m, ayrim joylardan 10 m pasayib boradi. 
Suv tezligi tog’larda sekundiga 6 m. gacha boradi. Aksincha tekisliklarda
u  nishab  o’zanda  sekin  oqib  har  bir  km.ga  0,2-3  m  ga  pasayadi.  Oqimning
o’rtacha  tezligi  sekundga  1-3  m.ga  tushib  qoladi.  Natijada  daryo  qirg’og’ini
tez yuvib, o’zanni tez o’zgartirib turadi. Bu hodisani mahalliy xalq “Degish”
deb ataydi: Daryo qirqog’ini sutkasiga bir necha metrgacha yuvadi. 1898 yil
Amudaryo Karki shahari yonida 6 minut ichida 10 m qirg’og’ini o’pirib yuvib
ketganligi ma’lum., 1932 yil To’rtko’l yaqinida 500 m qirg’oq yuvilib ketgan.
1961  yil  yilgacha  Orol  dengiziga  doimo  quyilib  turganda  dengizga
yetmasdan tarmoqlanib, umumiy maydoni 11 ming km kv bo’lgan del’ta hosil
qilgan edi. 
1961 yil Orolga 29,2 km 3
 suv quygan bo’lsa, 1988 yil 16 km 3
, 1991 yil
12,5 km 3
 suv quygan. Sirdaryo O’rta Osiyoning  eng  uzun daryosi  2982  km, suvining  ko’pligi
jihatidan  2  o’rin  (Amudaryodandan  keyin)  ni  egallaydi.  Sirdaryo  Markaziy
Tyanshanda  joylashgan  Oqsihroq  tog’idagi  Petrov  muzligidan  boshlanuvchi
Qorasoy va Tarag’an daryo qo’shilishidan vujudga keladi. Norin va Farg’ona
tizmasidan  suv  yig’uvchi  Qoradaryoning  Namangan  shahri  yaqinidagi
Baliqchi qishlog’i yonida birlashishidan vujudga keladi. 
Qadimda  yunonlar  Sirdaryoni  Yaxartes  (Yaksart),  arablar  Sayxun  deb
atagan.  Beruniy  asarlarida  “Xasat”  shaklida  tilga  olinadi.  Sirdaryoning
Farg’oma vodiysida doimiy irmog’I yo’q. 
O’ng irmoqlari: Chortoqsoy, Kosonsoy, G’ovasoy, Chatoqsoy, Pochcha ota. 
Chap  irmoqlari:  Oqbura,  Aravansoy,  Isfayramsoy,  Shoximardonsoy,
So’x, Isfara, Xo’jabaqirgan, Oqsuv. 
Sirdaryo Farg’ona vodiysidan oqib chiqqach, o’ng tomondan unga 
Oxangaron, Chirchiq, Kalas, Aris kabi irmoqlar kelib quyiladi. 
 Lekin Sirdaryo suvining 78 % Norin, 22 % Qoradaryo zimmasiga to’g’ri
kelganligi tufayli u ko’proq Norin daryosi oqimi xususiyatlariga o’xshashdir.
xisobidan to’lin suv iyun (17,5 %). 
Sirdaryoning  o’rtacha  ko’p  yillik  suv  sarfi  Bekobod  yaqinida  568  m 3
Sirdaryo suvida 1 m 3
 suvida 2,17 kg loyqa bor. 
1  yil  o’rta  xisobda  110  kun  muzlaydi  (sovuq  kelganda  140  kungacha)
(noyabr, mart oylarida). 
Sirdaryoning asosiy irmoqlari. Chirchiq va Ohangaron. 
Chirchiq  daryosi  Sirdaryoning  eng  katta  va  sersuv  o’ng  irmog’I
hisoblanib,  G’arbiy  Tyanshan  tog’  tizmalaridagi  qor  va  muzliklaridan
Chotqol,  Ko’ksuv,  Pskon  nomi  bilan  boshlanadi.  Chorbog’  botig’ida
(Chorbog’suv  ombori  o’rnida)  Chotqol  va  Pskom  qo’shilib  Chirchiq  nomini
oladi.  Chorbog’  botig’idan  chiqqach  Chirchiq  daryosiga  o’ng  tomondan
Ugom, Qizilsuv, Qoraqiya, Oqtosh va chap tomondan Oqsoqota, Parkentsoy,
Boshqizilsoy irmoqlari kelib qo’shiladi. 
Chirchiq daryosi uzunligi 174 km, havzasi 13240 km 2
 tashkil etadi. Suv
sarfi  Chimboyliq  qishlog’igacha  tor  o’zamda  tez  oqadi.,  so’ngra  to Sirdaryogacha keng o’zamda ilonizi bo’lib oqadi. 220 m 3
g’sek, o’rtacha loyxa
tog’larda 1 m 3
 260 g, tekisliklarda 520 g. 
Ohangaron  daryosi  Sirdaryoning  Chirchiq  daryosidan  keyin  ikkinchi
yirik  o’mg  irmog’idir.  Uning  uzunligi  Oqtoshsoyning  boshlanish  joyidan
Siurdaryogacha  236  km,  suv  yig’adigan  havzasining  kattaligi  7710  kv.km.
Ohangaron  daryosi  yuqori  qismida  Qurama  tizmasining  yonbag’ridan  oqib
tushuvchi  buloq  va  jilg’alarning  qo’shilishidan  vujudga  kelgan  Oqtoshsoy
nomi  bilan  boshlanadi.  So’ngra  Chovlisoy,  Yakkaarchasoy,  Yertoshsoy,
Lukentsoy, Qorabovsoy, Nishobsoyni qo’shib oladi. 
Suv  sarfi  (Turk  qishlog’I  yonida)  22,8  m 3,
 eng  ko’p  suv  sarfi  460  m 3.
Ohangaron  daryosining  suvi  ko’plab  sug’orishga  sarflangani  tufayli  yozda
Sirdaryoga yetmasdan qurib qoladi. 
Loyqaligi 1m 3
 0,170 kg. 
Zarafshon  daryosi:  O’rta  Osiyo,  Zarafshon  va  Oloy  to’lari  tutashgan
Ko’ksuv  (Mastchoh)  tog’  tuginidagi  Zarafshon  muzligidan  2772,5  m
balandlikdan  Mastchoh  nomi  bilan  boshlanadi.  Mastchoh  Ayniyqishlog’i
yonida Fandaryo bilan qo’shilgach Zarafshon nomini oladi. Zarafshon qadim
Amudaryoga 20 km etmasdan Sandiqli qumligiga shimilib ketar edi. Uzunligi
muzlikdan  Sandiqli  qumigacha  751  km  edi.  Daryoning  suv  yig’adigan
maydoni 12374 km 2
. 
Quyi  qismida  Qorako’ldaryo  nomini  olib,  Qoraqul  shahri  yaqinida  2
tarmoqqa  bo’linib,  Toyqir  Dengizko’lga,  Sarbozor  esa  Chigarko’lga  yetib
borar  edi.  Enfilikda  esa  Zarafshonning  suvi  ko’plab  sug’orishga  sarflanishi
tufayli  daryo  u  yerga  yetib  bormaydi.  Zarafshon  daryosining  tog’li  qismi
Tojikistonga Ravatxo’ja tog’idan quyi qismi O’zbekistonga qaraydi. 
Zarafshon daryosiga 200 ga yaqin daryo va soylar kelib quyiladi. 
Eng  muhim  chap  irmoqlari:  Fandaryo,  Kishtutdaryo,  Mog’iyondaryo,
Urgitsoy. 
O’ng irmoqlari: Rom, Tursinsoy, Kattasoy. To’lin suv iyun-avgust. 
Suv sarfi Rovotxo’ja to’g’onida 165 m 3
g’sek. Oqiziqlar  1  km 2
 suv  yig’adigan  maydondan  401  tonna  oqiziq  yuvsa
tog’larda 943 t etadi. Loyqa 1m 3
 0,88 kg. 
Zarafshon suvi tekislik qismida 76 kun iliq kelganda 2 kun muzlaydi.  
 
 
Qashqadaryo: Hisor g’arbiy qismida joylashgan. Tog’tosh davoni yaqini
yaqinida  3000  m  kichik  soycha  sifatida  boshlanadi  va  Muborakka  10  km
yetmasdan  qurib  keladi.  Shu  masofada  daryoning  uzunligi  332  km  suv
yig’adigan havzasining maydoni 8750 km 2
. 
Chap irmoqlari Jinnidaryo, Oqsuv, Ganxoz, Yakkabog’, G’uzor. 
O’ng irmoqlari yo’q soy va jilg’alar. 
Qor suvidan to’yinadi. Eng ko’p suv sarfi oyida. 
Yillik suv sarfi Vorgonzi k yonida 5,46 m 3
g’sek. 
Suvning 75 % Oqsuv, Tanxoz, Yakkabog’ga to’g’ri keladi. 
Surxondaryo- Xisorning g’arbiy qisminimg janubiy yonbag’ridan joylashgan
doimiy  qor  va  muzliklaridan  boshlanuvchi  To’polon  va  Qoratog’  daryolari
qo’shilishidan hosil bo’ladi, Surxondaryoning uzunligi 196 km. 
O’ng  tomonidan  irmoqlari  Sangardak,  Xo’jaipok  kabi  yirik  irmoqlarini
qo’shib olib, Amudaryoga kelib quyiladi. 
To’lin suv mart-iyun (qor va muz) 65,2 % suvi toshib keladi. 
O’rtacha  ko’p  yillik  suv  sarfi  Qorovultepa  qishlog’I  yonida  70,2  m 3
.ni
tashkil  etadi.  Surxondaryo  O’zbekistonning  loyqa  daryolaridan  biri  bo’lib,
Marguzar  qishlog’I  yonida  har  kubometr  suvida  9,90  kg  loyqa  bor.  1  yil
o’rtacha 6050 ming tonna oqiziq oqizadi. 
Sangzor  daryosi  Jizzax  viloyatidagi  daryo.  Turkiston  tog’  tizmasidagi
Guralash davoni yaqinida 3400 metr balandlikdagi buloqlardan boshlanadi va
Jizzax  shahridadan  70  km  shimoli  –g’arbda,  Qizilqum  cho’lining  janubi
sharqiy chekkasidagi Tuzkon ko’liga quyiladi. Uzunligi 198 km, havzasining
maydoni  3220  km.  kv  (tog’li  qismi).  Bosh  qismi  Guralashsoy  nomi  bilan
ataladi.  Kichik  Qorashaqshaq  qishlog’i  yonida  Jontekasoy  qo’shilgandan
so’ng  u  Sangzor  nomini  oladi.  Uning  o’rtacha  ko’p  yillik  suv  sarfi  4m
kub/sek. Sangzorga  80  dan  ortiq  soy  va  jilg’alar  (Xo’jasoy,  Boyqo’ng’irsoy,
Ko’kjarsoy, Oqqurg’onsoy, Tangatopdisoy, Sutariq, Baxmazarsoy, Navqasoy
va boshqalar) qo’shiladi.  O’zbekiston daryolarining toyinish xususiyatiga ko’ra turlari: 
1. Muzlikni qor suvlaridan to’yinadigan daryolari. 
2. Qor-muzlik suvlaridan to’yinadigan daryolar. 
3. Qor suvlaridan to’yinadigan daryolar. 
4. Qor yomg’ir suvlaridan to’yinadigan daryolar. 
4500 m boshlanadigan daryolar asosan muzlik va qorning erishidan suv
oladi. Amudaryo, Zarafshon, Isfayramsoy, Surxondaryo, Isfara kabi daryolar
kiradi To’lin suv davri iyul-avgust oylariga to’g’ri keladi. Yillik oqimning 30-
50 %ni iyul sentyabr oylarida oqizadi. suv oqadi. Eng ozaygan davri dekabr-
mart oylariga to’g’ri keladi. 
Ikkinchi  xildagi  daryolarga  O’zbekiston  tog’larining  dengiz  sathidan
34004500  m  baland  qismlaridan  boshlanadigan  Sirdaryo,  Norin,  Qoradaryo
qor va muzlikdan boshlanadi. 
Uchinchi  xil  daryolar  3400  m  (doimiy  qor  chizig’idan  pastdan)
Qashqadaryo,  G’uzordaryo,  G’avasoy,  Sangardak,  Sangzor  kabi  daryolar
kiradi.to’lin suv martmay oyiga (60 %) eng kam suv avgust-sentabrga to’g’ri
keladi. 
To’rtinchi xil daryolar 2000 m pastdan boshlanadi, asosan yomg’irdan
to’yinadi.  Mart-may  oylari  80  %  tashkil  qiladi.  Yozning  ikkinchi  yarmida
suvi  kamayib  qurib  qoladi.  Zomin  suv,  Shyeroboddaryo,  Tursundaryo,
Oxangaron, Qalasdaryolar va soylar kiradi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  II Bob. O’zbekiston daryolarining qishloq xo’jaigi
rivojlanishidagi o’rni va ahamiyati.
2.1 Qishloq xo’jaligini suv bilan ta’minlashda daryolarning roli va
ulardan foydalanish.
Suv  о qiml а ri  е r  yuz а si  r е l е fini  o’zg а rtir а di,  tupr о q  h о sil  bo’lishid а ,
o’simli к l а rni  riv о jl а nishid а ,  h а lq  ho’j а ligi  v а  m а ishiy  turmushd а  muhim
а h а miyatg а eg а . 
К ishil а r  y е rl а rni  sug’ о rish  uchun  ка n а l а r  qurub  s е r  suv  d а ryol а rd а  ка m
suvli  d а ryo  h а vz а sig а  о lib  b о rg а nl а r.  Bung а  z а r а fsh о n  suvining  bir  qismi
Tuyat о rt а r ка n а li о rq а li S а ngz о r d а ryosig а , bir qismi Es к i а n хо r ка n а li о rq а li
Q а shq а d а ryog а ,  А mu-Bu хо r о  m а gitsr а l  ка n а li  о rq а li  А mud а ryo  suvi  quyi
Z а r а fsh о ng а  burulg а ni  mis о ldir.  O’zb ек its о n  hududid а  sug’ о ril а dig а n
mint а q а l а rd а n sho’r suvl а rning chiq а rib t а shl а nishi о qib а tid а  А yd а r, Tuz ко n,
А rn а s о y,  Sud о ch’ е ,  S а rq а mish,  Sho’r к o’l,  Ulug’  sho’r к o’l,  О q  к o’l  ка bi  bir
q а nch а sho’r к o’ll а r vujudg а  ке lg а n. 
O’zb ек its о n d а ryol а ri а s о s а n t о g’li qisml а rd а h а md а Qirg’its о n v а
T о ji к its о nd а gi  t о g’l а rd а n  suv  о l а di.  А g а r  А mud а ryo  v а  Sird а ryoning  yilli к
о qimini  100  %  d е s ак  А mud а ryoning  8  %,  Sird а ryoning  10  %  о qimi
O’zb ек its о n hududid а vujudg а  ке l а di. 
D а ryol а rd а n f о yd а l а nish m а qs а did а 156 ming к m ка n а l qurilg а n. 
S а n оа t, m а ishiy c о mmun а l s оха l а r uchun 7,5-8 к m3 suv о linm о qd а . 15 %
s а rfl а nib 85 % qism а n t о z а l а nib t а biiy ха vz а l а rg а quyil а di. 
Е n е rg е ti к  p а tinsi а li 8,76 mln  К VT ( е ng muhiml а ri CH о rv о q G Е S (19t а )
F а r хо d G Е S j а mi eng 3,2 % b е m о qd а . 
B а liq о vl а sh, r ек r а si о n m а qs а dd а , ке m а  ка tn о vid а f о yd а l а nilm о qd а . 
Juml а d а n 42 sh а h а rning 29 t а sid а  ка n а liz а tsiya v а t о z а l а sh insh оа tl а ri b о r
13 t а sid а yo’q. 
L а g е rl а r, d а m о lishz о n а l а ri, ка n а liz а tsiya, t о z а l а sh insh оа tl а ri yo’q. Qul а y ch а pd а  suvl а ri to’lib o’z  ох irid а  s а yozl а nib q о l а di, b а ’zil а ri qurib
sho’r хакка  а yl а n а di. 
Е s к i  d а ryo  o’z а nl а rid а gi  к o’ll а r  suvi  d а ryod а n t а m о mil а  а jr а lm а s  bo’ls а
chuchu к bo’l а di, а jr а lib q о ls а sho’r bo’l а di. 
К o’ll а rning r е jimid а ryo r е jimig а b о g’liq. 
Sug’ о ril а dig а n  m а yd о nl а rd а n  chiq а rib  t а shl а ydig а n  z о vur  suvl а rining
to’pl а nishid а n v/ к (S а riq( к ) о sh, А yd а r, А rn а s о y, D е ngiz к o’l Q о r а qir) es а o’t а
sho’r bo’lib t а r к ibid а h а r х il к imyoviy z а h а rli m о dd а l а r uchr а ydi. 
Suv s а thi e к in d а l а l а rini sug’ о rish d а vrid а  к o’t а rilib qishd а  а nch а p а s а yib
q о l а di. 
1  yil  4,2  mln.gek  yerni  sug’orish  sho’rini  yuvish  uchun  53-55  km 3
 suv
olinadi. 80 % sug’orishga sarflansa 20 % sho’r yuvishga sarflanadi. 
Shundan  25-30  %  qaytarma  suv  bo’lib  ifloslanib  tibbiy  xavzalarga
quyiladi, yoki sug’oriladigan chiqarib yuboriladi. 
Daryolardan foydalanish maqsadida 156 ming km kanal qurilgan. 
Sanoat, maishiy communal  soxalar  uchun 7,5-8 km 3
 suv olinmoqda. 15
% sarflanib 85 % qisman tozalanib tabiiy xavzalarga quyiladi. 
Energetik patinsiali 8,76 mln KVT (eng muhimlari Chorvoq GES (19ta)
Farxod GES jami eng 3,2 % bemoqda. 
Baliq ovlash, rekrasion maqsadda, kema katnovida foydalanilmoqda. 
Jumladan  42  shaharning  29  tasida  kanalizatsiya  va  tozalash  inshoatlari
bor Lagerlar, dam olishzonalari, kanalizatsiya, tozalash inshoatlari yo’q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Qishloq xo’jaligini rivojlanishida daryo suvlarining
taqsimlanishi va minyerallashish darajasi.
O’zbekiston daryolari muhim tabiiy boylik sifatida uning xalq xo’jalik
taraqqiyotida  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Ayniqsa  iqlimi  quruq,  sug’orib
dehqonchilikka asoslangan hududiniz uchun daryolar sug’orishdagi ahamiyati
kattadir.  Hozir  O’zbekistonda  4,2  mln  gektar  yyerni  sug’orish  va  suvini
yuvish  uchun  daryolardan  yiliga  53-55  metr  kub  suv  olinmoqda.  Qishloq
xo’jalik  uchun  olinayotgan  53-55  metr  kub  suvni  80%  ni  yyerlarni
sug’orishga sarflansa, qolgan 
20% tuproq sho’rini yuvishga sarflanmoqda. 
O’zbekistonda  sug’orishga  olingan  daryo  suvlarining  25-30%i  zovur-drenaj
orqali  ba’zi  joylarda  (Farg’ona,  Surxondaryo  va  Samarqand  botig’i)  tabiiy
holda  sizib  qaytarma  suvlar  sifatida  zaharli  kimyoviy  moddalar  va  minyeral
o’g’itlar  bilan  ifloslanib  tabiiy  havzalarga  qo’shiladi  yoki  sug’oriladigan
mintaqadan tashqariga chiqarib tashlanadi. 
 O’zbekiston  daryolari  suvlaridan  oqilona  foyfalanish  maqsadida  156  ming
km  kanal  qurilgan  bo’lib,  22  ming  km  uzunlikdagi  qismi  xo’jaliklararo,
qolgan 134 ming km uzunlikdagi xo’jaliklar ichidagi kanallarga to’g’ri keladi.
O’zbekiston  daryolarining  yana  sanoat  tarnoqlarida,  maishiy  kommunal
xo’jalikni suv bilan ta’minlashda ahamiyati katta. Hozir O’zbekistonda sanoat
tarnoqlari,  maishiykommunal  xo’jaligi  va  boshqa  sohalarni  suvga  bo’lgan
ehtiyojini qondirish uchun daryolarning 7,5-8,0 km.kub suv olmoqdalar. 
 
 
 
 
 
 
  
 2.3 O’zbekiston xo’jaligida daryolardan foydalanishda suvlarni toza saqlash Daryo  suvlarining  har  xil  ximikatlar  va  tuzlar  bilan  ifloslanishida  zovur
drenaj  suvlari  salmog’i  katta. Hozir  O’zbekistonda zovur  drenajlarning umumiy
uzunligi ming km bo’lib, ulardan yiliga 13-14 metr kub suv ifloslangan qaytarma
suv vujudga kelmoqda. Ularning bir qismi sug’oriladigan yyerlardan tashqaridagi
tabiiy  chuqurliklarga  chiqarib  tashlansa,  qolgan  qismi  suv  havzalariga  qo’shilib
uni ifloslaydi. 
 O’zbekiston  daryolari  suvi  ifloslanishida  zavod-fabrika,  kommunal  xo’jalik,
transport va sog’lomlashtirish tashkilotlaridan chiqayotgan 300-350 mln m 3
 iflos
oqovalar  ham  sababchidir.  Hozircha  mamlakat  va  viloyatlar  ixtiyoridagi  42
shaharning  29  tasidagina  kanalizatsiya  va  tozalash  inshoatlari  mavjud.  Buning
ustiga  mamlakatimizning  go’zal  manzarali  joylarida  qurilgan  dam  olish  uylari,
lagyerlar  va  boshqa  korxonalarda  chiqayotgan  iflos  suvlar  markazlashgan
kanalizatsiyaga  ulanmaganligi,  tozalovchi  inshoatlarning  yo’qligi  tufayli  tabiiy
havzalarga qo’shilib ketmoqda. 
O’zbekiston  daryo  suvlarining  ifloslanishi  oqibatida  suvning  tabiiy  holati
buzilib,  yashil  suv  o’tlarining,  baliqlarining  kamayib  ketishiga,  sug’oriladigan
yyerlardagi ekinlarning o’sishiga va natijasida kishilar salomatligiga salbiy ta’sir
etmoqda. Hatto sanoatlashgan joylardan oqib o’tadigan Chirchiq, Zarafshon kabi
daryo suvlari tabiiy holda ichishga yaroqsiz bo’lib qoldi. 
 O’zbekiston  daryo  suv  boyliklarini  bundan  buyon  toza  saqlash  uchun  ekin
dalalaridan  chiqayotgan  zovur  drenaj  suvlarini  iloji  boricha  tabiiy  havzalarga
tashlashni  man  etish;  zovur  –drenaj  suvlarini  yig’ib,  Amudaryo  va  Sirdaryoga
parallel  magistral  zovur  qazib  Orolga  oqizishga  yerishish:  qishloq  xo’jalik
zararkunandalariga qarshi biologic uslubda kurashishni joriy etish: zavod-fabrika,
maishiy-kommunal  va  boshqa  korxonalardan  chiqayotgan  iflos-oqova  suvlarini
tozalab, so’ngra suv havzalariga tashlashga erishish zarur. 
  
 
Xulosa. Xulosa
Xulosa  qilib  aytadigan  bo’lsak,  O’zbekiston  daryolari  va  ularning
joylashuvi avvalo hududimiz re’lefi, iqlimi va inson faoliyati bilan bog’liqdir.
Masalan,  re’lef  ichki  suvlarga,  shu  jumladan  oqim  hosil  bo’lish  jarayoniga
bevosita  hamda  tabiiy  geografik  omillar  orqali  bilvosita  ta’sir  etadi.  Chunki
tog’-yonbag’rlarining  ko’pincha  tik  bo’lganligi  tufayli  yoqqan  yomg’ir,
erigan qor va muz suvlari tezda pastga tushib, soy va daryolarni hosil qiladi. 
 O’zbekistonning tekislik qismida yog’in juda kam bo’lganligi uchun daryolar
ham  kap.  Shu  sababli  O’zbekistonning  tekislik  qismida  transit  daryolarni
hisobga olmaganda doimiy oqimga ega bo’lgan daryolar yo’q hisobi. 
Bundan  tashqari  daryo  suvlarining  oqimi  va  hajmining  o’zgarishiga
kishilarning  xo’jalik  faoliyati  ham  ta’sir  etadi.  Chunki  O’zbekistonning
tekislik  qismida  unumdor,  lekin  qirg’oqchil  yerlarning  mavjudligi  ularni
sug’orishni  taqazo  etadi.  Bining  uchun  esa  daryolardan  ko’plab  sug’orishga
suv  olinadi,  oqibatda  esa  ularning  oqimiga  ta’sir  etib,  ba’zilari  na’lum
havzaga  yetib  bormasdan,  tog’dan  tekislikka  chiqqach  qurib  qoladi.
Shuningdek  kishilar  yerlarni  sug’orish  uchun  sersuvli  daryo  havzasidan
kanallar qurib kam suvli daryo havzasiga uning bir qismi suvini burib yuborib
daryolarning  suv  oqimini  qayta  o’zgartiradi.  Bunga  Zarafshon  suvining  bir
qismi  Eski  Tuyatortar  kanali  orqali  Sangzor  daryosiga,  Amu-Buxoro
magistral  kanali  orqali  Amudaryo  suvining  bir  qismini  Quyi  Zarafshonga
burib yuborilganligi yaqqol misoldir. 
 Shunday qilib, O’zbekiston ichki suvlari tirik organizm va ayniqsa insonlarning 
hayoti va xo’jaligi faoliyati uchun eng muhimdir. 
 
 
  
 Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. Alibekov L. O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi. Samarqand 2006 yil. 
2. Baratov P. O’zbekiston tabiiy geografiyasi. (Oliy o’quv yurtlari geografiya
yo’nalishi talabalari uchun qo’llanma). Toshkent, O’qituvchi, 1996 yil 
3. Baratov P., Mamatqulov M., Rafikov A. O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi. 
(O’quv qo’llanma) Toshkent, O’qituvchi. 2002 yil. 
4. Mo’minov. O. P.Baratov. M.Mamatqulov. R. Rahimbekov Ozbekiston 
tabiiy geografiyasi. 7- sinf maktab darsligi. Toshkent. “Oqituvchi” 2000 yil. 
5. 6-sinf atlasi. Toshkent. “Oqituvchi” 2011 yil. 
6. O’zbekiston milliy entsiklopediyasi, 1-12 tomlar.2006 yil 
7. G’ulomov P. O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O’zMU, 2000 yil. 
8. 7- sinf atlasi. Toshkent. “Oqituvchi” 2011 yil.