O’zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining VI bob Fuqarolik

OLIY TA’LIM FAN VA INNAVATSIYALAR VAZIRLIGI 
MIRZO ULUG’BEK NOMI DAGI
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ fanidan
“O’zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi
Konstitutsiyasining VI bob Fuqarolik” mavzusidagi
KURS ISHI Mundarija
Kirish ........................................................................................................................................................................ 1
I O’zbekiston Respublikasi Fuqarolarining Huquq Va Erkinliklar 1.1O’zbekiston Respublikasi fuqaroligi. ................ 4
1.2 Fuqarolik – huquqiy munosabati ........................................................................................................................ 6
II Fuqarolar fuqarolik huquqining subyekti sifatida ................................................................................................ 12
2.2 Vasiylik va homiylik, fuqarolik holati ................................................................................................................ 18
............................................................................................................................................................................... 23
III Xulosa ................................................................................................................................................................. 24
............................................................................................................................................................................... 24
IV Foydalanilgan Adabiyotlar .................................................................................................................................. 25
Kirish
Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligi:  Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  islohotlar
fuqarolik muomalasi ishtirokchilari bilan bog’liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish
1 bilan bevosita bog’liqdir. Bozor munosabatlariga o’tish, iqtisodiyotda xususiy mulkning
mavqeini oshirish, xususiy mulkdorlar sinfini shakllantirish, tadbirkorlik faoliyatiga keng
yo’l  ochib  berish,  bozor  infratuzilmasi  institutlarini  tashkil  etish,  raqobat  muhitini
shakllantirish,  tadbirkorlik  faoliyati  subyektlari  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilish
ayni kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Darhaqiqat, ijtimoiy hayotimizning barcha
sohalarida  tub  islohotlar  amalga  oshirilmoqda.  Iqtisodiyot  liberallashib,  islohotlar
chuqurlashmoqda  va  kishilarning  tafakkuri,  huquqiy  ong  va  huquqiy  madaniyati
yuksalmoqda,  o’z  mulkiy  va  shaxsiy  huquqlarini  himoya  qilish  borasida  amaliy
ko’nikmalarga ega bo’lmoqda.
Buning  natijasida  mamlakatimiz,  shahar  va  qishloqlarimiz  qiyofasi  tanib  bo’lmas
darajada  o’zgarib  bormoqda,  ishlab  chiqarish  va  sanoat  jadal  sur’atlar  bilan
rivojlanmoqda, uning tarkibi tubdan yangilanmoqda, yuqori texnologiyalarga asoslangan
zamonaviy  korxonalar  ishga  tushirilib,  ishlab  chiqarish  modernizatsiya  va
diversifikatsiya qilinmoqda, iqtisodiyotimizning raqobatdoshligi oshmoqda 1
.
Fuqarolik  qonunchiligi  ular  tomonidan  tartibga  solinadigan  munosabatlar
ishtirokchilarning  tengligi  e’tirof  etishga  mulkning  daxlsizligiga  shartnomaning
erkinligiga,xususiy ishlarga biron-bir kishining o’zboshimchalik bilan aralashishiga yo’l
qo’yilmasligiga,fuqarolik huquqlari to’sqinliksiz amalga oshirilishini, buzilgan huquqlari
tiklanishi, ularning sud orqali himoya qilinishi taminlash zarurligiga asoslanadi.Fuqarolar
(jismoniy shaxslar) va yuridik shaxslar o’z fuqarolik huquqlariga o’z erklariga muvofiq
ega  bo’ladilar  va  bu  huquqlarini  o’z  manfaatlarini  ko’zlab  amalga  oshiradilar.Ular
shartnoma asosida o’z huquq va burchlarini belgilashda va qonunchilikka zid bo’lmagan
har qanday shartnoma shartlarini aniqlashda erkindirlar 2
.
Mazkur  kurs  ishida  O’zbekiston  fuqarolari  qanday  huquq  va  erkinliklarga  egaligi
ko’rsatib  o’tilgan.  Fuqarolarning  (jismoniy  shaxslar)  va  yuridik  shaxslarning  huquqlari
qanday ekanligi ko’rsatib o’tilgan.
1
 Karimov  I.A.  Asosiy  vazifamiz-jamiyatimizni  isloh  qilish  va  demokratlashtirish,mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish
jarayonlarini  yangi  bosqichga  kutarishdan  iborat.O’zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prizedenti  Islom  Karimovning
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  qabul  qilinganini  25  yilligiga  bag’ishlangan  tantanali  marosimdagi
maruzasi.//Xalq suzi gazetasi 2015 yil 6dekabr
2
 O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi I qism 1 modda.
2 Kurs  ishi  maqsadi .  Fuqarolik  qonun  hujjatlarini  o’rganish.  O’zbekiston  Respublasi
fuqarolarinng  huquq  erkinliklarinio’rganish,  fuqarolik  huquqida  shartnomaviy  huquqiy
munosabatlar,sharnomaga  qo’yiladigan  talablarning  o’ziga  xos  jihatlarini  va
fuqarolarning huquqiy holatini o’rganishdan iborat.
Kurs ishining predmeti . O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquq layoqatiga oid
normativ-huquqiy hujjatlar kurs ishi mavzusining predmeti hisoblanadi.
Kurs ishining tuzilishi. Kirish, 2bob, 4paragraf, xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan
iborat.
3 I O’zbekiston Respublikasi Fuqarolarining Huquq Va Erkinliklar 
1.1O’zbekiston Respublikasi fuqaroligi.
Har  qanday  mamlakatda  jumladan  O’zbekiston  Respublikasida  yashovchi  aholining
asosiy  qismi  O’zbekiston  fuqarolaridan  iborat  bo’lib,  aholining  ma’lum  qismi
O’zbekiston  fuqarosi  bo’lmasligi  mumkin.  Ular  O’zbekistonda  turli  sabablar  bilan
yashayotgan, ishlayotgan, o’qiyotgan, safarga kelgan xorijiy mamlakatlar fuqarolari yoki
fuqaroligi bo’lmagan shaxslar bo’lishi mumkin.
Shaxs  ma’lum  davlatga  mansub  bo’lsagina  u  fuqaro  hisoblanadi.  Bu  tegishli  hujjatlar
orqali rasmiylashtiriladi.
Fuqarolik-Konstitutsiyaviy instituti. Uning asoslari Konstitutsiyada belgilangan.
Konstitutsiyaning  VI  bobi  “Fuqarolik”deb  nomlangan.  O’zbekiston  Respublikasida
yagona fuqarolik o’rnatilgan.
O’zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo’lganlikdan qat’iy
nazar hamma uchun tengdir.
Qoraqalpog’iston  Respublikasining  fuqarosi,ayni  vaqtda,O’zbekiston  Respublikasining
fuqarosi  hisoblanadi  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsaiyasi  22-moddasi.(eski
konstitutsiyaning  21-moddasi).O’zbekistonda  yakka  fuqarolik  o’rnatilgan,yakka
fuqarolikning  siyosiy  ahamiyati  katta.Fuqarolik  shaxs  bilan  davlat  o’rtasida  siyosiy
munosabatlarni  vujudga  keltiradi.Fuqarolik  natijasida  shaxs  bilan  davlat  o’rtasida
siyosiy  munosabatlarni  vujudga  keltiradi.Fuqarolik  natijasida  shaxs  ma’lum  huquq  va
erkinliklarga  ega  bo’libgina  qolmay,ma’lum  burchlarga  ham  ega
bo’ladi.Natijada,shaxsning davlat oldidagi mas’uliyati oshadi.
Ma’lum  mamlakatlarda  yashovchi  hamma  kishilar  albatta  fuqaro  deb  qaralmasligi
kerak,mamlakatda  yashovchilar  aholi  bo’lishi  mumkin.Aholi  tarkibida  fuqaroligi
bo’lmagan  shaxslar  hamda  chet  el  fuqarolari  ham  kiradi.Ularning  huquqiy  holatida
sezilarli tafovutlar mavjud.Shaxsning ma’lum davlatda yashashining o’zigina uni fuqaro
deb hisoblashga asos bo’lmaydi,shaxs fuqaro bo’lishi uchun shaxs bilan davlat o’rtasida
alohida munosabatlar mavjud bo’lishi kerak.Fuqarolik davlat bilan shaxs munosabatlarini
alohida tartibda amalga oshishini ta’minlaydi.
4 Fuqarolik  konstitutsiyaviy-huquqiy  institutlardan  hisoblanadi.Konstitutsiyada  fuqarolik
asoslari  belgilangan  bo’lib,fuqarolikka  ega  bo’lish  uni  yo’qotish  qonun  bilan  tartibga
solinishi  belgilangan.Bunday  qonun  2020-yil  13-martda  qabul  qilingan  “O’zbekiston
Respublikasining  Fuqaroligi  to’g’risida”gi  Qonundir.Mazkur  qonun  avvalgi  1992-yil  2-
iyuldagi  qonunning  o’rniga  qabul  qilindi  va  unda  fuqarolik  masalalarini  hal  qilishda
xalqaro hujjatlar qoidalari e’tiborga olindi.Bu BMT tomonidan ham e’tirof etildi.
Qonunning 5- moddasiga asosan quyidagilar O’zbekiston fuqarolari hisoblanadi.
a)1992-yil  20  iyul  holatiga  ko’ra  O’zbekiston  Respublikasida  doimiy  yashagan  chet
davlat  fuqarosi  bo’lmagan  va  O’zbekiston  Respublikasining  fuqarosi  bo’lish  istagini
bildirgan shaxs;
b)  O’zbekiston  hududida  yashagan  va  1992-yil  28-iyulga  qadar  o’qish  uchun
O’zbekistondan  tashqariga  chiqib  ketgan  hamda  uzluksiz  ravishda  ta’lim  olgan  yoxud
harbiy  xizmatni  o’tagan  va  o’qish  yoki  harbiy  xizmat  tugaganidan  keyin  bir  yil  ichida
O’zbekistonga  qaytib  kelgan  hamda  O’zbekiston  Respublikasida  doimiy  propiskadan
o’tgan shaxs, basharti uning chet davlat fuqaroligi mavjud bo’lmasa;
v)ushbu  Qonun  kuchga  kirgan  kunda  O’zbekiston  Respublikasining  fuqaroligiga  ega
bo’lgan shaxs;
g) ushbu Qonunga muvofiq O’zbekiston Respublikasining fuqaroligini olgan shaxs.
Qonunning 13-moddasida fuqarolikni olish asoslari belgilangan bo’lib, unga asosan:
-tug’ilganlik bo’yicha 
-bola farzandlikka olganda 
-O’zbekiston Respublikasining fuqaroligiga qabul qilish va uni tiklash natijasida.
O’zbekiston  Respublikasining  fuqaroligi  O’zbekiston  Respublikasining  xalqaro
shartnomalarida va ushbu Qonunda nazarda tutilgan boshqa asoslarga ko’ra ham olinishi
mumkin.
Fuqarolik-davlat  tomonidan  tartibga  solinadi.  Shuning  uchun  bu  haqdagi  qonun
fuqarolikka  ega  bo’lish  asoslari,  bu  boradagi  imtiyozlarni  belgilash  bilan  birga
fuqarolikni tugatish asoslarini ham belgilab qo’ygan. Qonunning 4-bobi shu masalalarni
tartibga soladi.
Qonunning 23-moddasiga ko’ra fuqarolik 2xil asosda tugatilishi mumkin;
5 a) O’zbekiston Respublikasining fuqaroligidan chiqish
b) O’zbekiston Respublikasining fuqaroligini yo’qotish.
 O’zbekiston fuqarosi quyidagi hollarda fuqaroligini yuqotadi;
a)  shaxs  chet  davlatning  harbiy  hizmatiga,  xafvsizlik  organiga,  huquqni  muhofaza
qiluvchiorganlarga xizmatga kirganligi oqibatida;
b)  agar  xorijda  doimiy  yashovchi  shaxs  yeti  yil  mobaynida  konsullik  ro’yxatiga
olinmagan bo’lsa
c)agar O’zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish bila turib yolg’on ma’lumotlar
yoki soxta hujjatlarni taqdim etish orqali amalga oshirilgan bo’lsa;
d)agar  shaxs  chet  davlatni  foydasi  ko’zlab  faoliyat  ko’rsatgan  holda  yoki  tinchlik  va
xafvsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish yo’li bilan jamiyat hamda davlat manfaatlariga
jiddiy zarar yetkazgan bo’lsa;
e)  agar shaxs  ixtiyoriy ravishda chet davlatning  fuqaroligini  olgan  bo’lsa;  f)  agar  shaxs
chet  davlat  fuqaroligini  tug’ilganlik  bo’yicha  yoki  chet  davlat  fuqarosi  bo’lgan  ota
onasining  fuqaroligi  asosida  voyaga  yetmagan  yoshida  olgan  bo’lsa  va  yigirma  bir
yoshda to’lguniga qadar chet davlat fuqaroligida chiqishni rasmiylashtirmagan bo’lsa.
1.2 Fuqarolik – huquqiy munosabati
Fuqarolik  huquqining  predmeti  degan  tushuncha  ham  mavjud.  Fuqarolik  huquqining
predmeti sifatida mulkiy munosabatlarni ko’rishimiz mumkin.  Mulkiy munosabatlar o’z
mazmuniga  ko’ra  mol-mulk  bilan  bog’liq  bo’lgan  munosabatlar,  u  mohiyatan  moddiy-
iqtisodiy munosabat hisoblanadi. Ya’ni, turli moddiy ashyolar, ishlab chiqarish vositalari,
iste’mol  buyumlari,  umuman  kishilarning  fuqarolik  huquqining  boshqa  subyektlarini
xuddi  shunday  mahsulotlarni  yaratish,  egallash,  foydalanish,  tasarruf  etish,  fuqarolik
muomalasiga kiritish bilan bog’liq bo’lgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Fuqarolik
huquqiy  normalar  asosan  muayyan  ekvivalentlik  (barobarlik,  teng  qiymatlik)  bo’yicha
belgilanadigan  qiymat,  baho,  hajm,  miqdor  bilan  ifodalanadigan  va  ishtirokchilari  teng
darajada  ko’riladigan  mulkiy  munosabatlarni  tartibga  soladi.  Mulkiy  munosabatlardagi
ekvivalentlik subyektlarni manfaatdorligini va adolatni ta’minlovchi mezon hisoblanadi.
Fuqarolik  huquqiy  normalar  orqali  moddiy-iqtisodiy  munosabatlar  maxsus  yuridik
shaklda  ya’ni,  mulkiy  huquqiy  munosabatlar  shaklida  rasmiylashtiriladi  va
6 mustahkamlanadi.
Mulkiy munosabatlarning katta guruhini mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarning,
intellektual  faoliyat  natijalariga  bo’lgan  mulkiy  huquqlarning  vujudga  kelish  asoslari
hamda  ularni  amalga  oshirish  tartibi  bilan  bog’liq  bo’lgan  munosabatlar  tashkil  etadi.
Jumladan,  xususiy  mulkdor  va  uning  vakolatlari,  ommaviy  mol-mulkning  huquqiy
rejimi, ixtirolar, fan, adabiyot, san’at asarlarini tijorat muomalasida bo’lishi bilan bog’liq
munosabatlar  shular  jumlasidandir.  Fuqarolik  huquqiy  normalar  ta’siri  ostida  bo’lgan
mulkiy  harakterda  bo’lmagan  shaxsiy  munosabatlar  o’z  navbatida  ikki  turga  bo’linadi.
Mulkiy  munosabatlar  bilan  uzviy  bog’liq  bo’lgan  shaxsiy  munosabatlar  va  mulkiy
munosabatlar  bilan  bog’liq  bo’lmagan  sof  shaxsiy  munosabatlar  (shaxsiy  nomulkiy
munosabatlar)  ga  bo’linadi.  Mulkiy  munosabatlar  bilan  uzviy  bog’liq  bo’lgan  shaxsiy
munosabatlarda  mulkiy  munosabat  shaxsiy  munosabatlarni  keltirib  chiqaradi  yoxud
aksincha shaxsiy munosabat mulkiy munosabatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, ijodkor
ijodiy asarini yozishi natijasida uni o’z asariga nisbatan mualliflik huquqi ya’ni, muallif
sifatida e’tirof etilish shaxsiy huquqi vujudga keladi va ushbu huquq negizida asar tijorat
muomalasiga kiritilsa, asardan foydalanganlik uchun haq olish huquqiy vujudga keladi.
Bundan  tashqari  xizmat  tartibida  berilgan  topshiriq  natijasida  haq  olgan  xodim
tomonidan  intellektual  mulk  obyekti  yaratiladi  hamda  ushbu  obyektga  nisbatan  unda
mualliflik huquqi vujudga keladi.
Fuqarolik  huquqi  mustaqil  huquq  tarmog’i  sifatida  nafaqat  o’z  predmetiga  balki  o’zini
tartibga  solish  uslubiga  ega.  Fuqarolik  huquqi  o’zini  tartibga  solish  uslubi  orqali
fuqarolik  huquqiy  munosabat  ishtirokchilariga,  ularning  xatti-harakatlariga  ta’sir
ko’rsatadi,  ularni  yo’naltiradi.  Bunda  qo’llaniladigan  maxsus  vositalar  va  usullar
7 yig’indisi fuqarolik huquqini tartibga solish uslubi hisoblanadi.
Fuqarolik huquqining tamoyillari ham mavjud bo’lib unga quyidagilar kiradi;
1) Mulk  dahlsizligi  tamoyili.  Ushbu  tamoyil  mazmuni  Konstitutsiyamizning  65-
moddasi,  FKning  166-moddasida  belgilab  qo’yilgan.  Unga  ko’ra  mulk  dahlsizdir  va  u
qonun  bilan  qo’Fuqarolik  qonun  hujjatlari  bilan  tartibga  solinadigan  munosabatlar
ishtirokchilarini  tengligi  tamoyili.  Ushbu  tamoyil  nafaqat  FKning  1-  moddasida,  balki
muayyan ma’noda O’zbekiston Respublikasi
2)  Fuqarolik-huquqiy  munosabat  ishtirokchilari  kimligidan  qat’i  nazar,  qanday
ijtimoiy-siyosiy maqomga ega bo’lishidan qat’i nazar o’zlari ishtirok etayotgan fuqarolik
huquqiy  munosabatlarda  bir  birlariga  farqlanadi.  Mulkdor  bo’lmagan  barcha  shaxslar
mulkdorni  huquqini  hurmat  qilishlari  va  unga  rioya  qilishlari  lozim.  Mulkdorni  mol-
mulkini  olib  qo’yishga,  shuningdek,  uning  huquqlarini  cheklashga  faqat  qonunlarda
nazarda tutilgan hollardagina yo’l qo’yiladi.
 Shartnomalar  erkinligi  tamoyili.  Ushbu  tamoyilni  mazmuni  FKning  354-moddasida
belgilab  qo’yilgan.  Fuqarolik  huquqi  subyektlari  o’z  manfaatlarini  turli  shartnomalar
orqali ro’yobga chiqaradilar. Masalan, oldi-sotdi, haq evaziga xizmat ko’rsatish, hadya va
h.k.  Qonunda  fuqarolik  huquqi  subyektlarini  shartnoma  tuzishda  erkinligi  belgilab
qo’yilgan.  Shartnoma  tuzishga  majbur  tuzishga  yo’l  qo’yilmaydi.  Shartnoma  tuzish
burchi Fuqarolik kodeksida, boshqa qonunlarda yoki ushbu subyektning o’zi tomonidan
olingan  majburiyatda  nazarda  tutilgan  hollar  bundan  mustasno.  Taraflar  qonun
hujjatlarida  nazarda  tutilmagan  shartnomalarni  ham  tuzishlari  mumkin.  Fuqarolik
huquqining  asosiy  vazifasi  eng  avvalo  jamiyatdagi  normal  iqtisodiy  munosabatlarni
tartibga  solishdan  iborat.  Boshqacha  aytganda  fuqarolik  huquqi  huquqbuzarliklarni
jazolashdan  ko’ra  ko’proq  odatdagi  o’zaro  mulkiy  munosabatlarni  tashkil  etish  bilan
shug’ullanadi. Xuddi shu sababli ham fuqarolik huquqida ta’qiqlar nihoyatda kam va yo’l
qo’yilgan harakatlar benihoyat ko’pdir. Fuqarolik-huquqiy qurilmalar va ta’sir vositalari
orqali  mulkiy  munosabatlar  ishtirokchilari  o’zlari  mustaqil  tashkil  etadilar.  Shunday
qilib, fuqarolik huquqining tartibga soluvchi (regulyativ) funksiyasi tartibga solinayotgan
munosabatlar  ishtirokchilariga  o’z  o’zini  tashkil  etish,  o’z  o’zini  tartibga  solish
imkoniyatlarini berishda ifodalanadi. Bunga fuqarolik munosabatlari ishtirokchilari turli
8 tijorat va notijorat yuridik shaxslari tuzish, o’zaro shartnomaviy munosabatlarga kirishish
imkoniyatlari  fuqarolik  huquqiy  normalar  orqali  belgilab  qo’yilganini  misol  keltirish
mumkin.
 Fuqarolik  munosabatida  ishtirok  etuvchi  shaxslar  fuqarolik  huquq  layoqotiga,  ya’ni
fuqarolik  huquqlari  va  burchlariga  ega  bo’lishlari,  shuningdek,  fuqarolik  muomala
layoqatiga,  ya’ni  o’z  xatti-harakatlari  bilan  o’zlari  uchun  fuqarolik  huquqlari
majburiyatlarini vujudga keltirish layoqatiga molik bo’lishlari shart.
Fuqarolik  huquqiy  munosabatning  mazmunini  ushbu  munosabatda  ishtirok  etuvchi
shaxslarning  subyektiv  huquqlarini  va  majburiyatlari  subyektiv  huquq,  burch  va
mazmunini tashkil etadi.
Ayni paytda fuqarolik munosabatning mazmunini bunday munosabat ishtirokchilarini o’z
subyektiv  huquq  va  majburiyatlariga  muvofiq  amalga  oshiriladigan  o’zaro  harakatlari,
hulq-atvori  faoliyati  tashkil  etadi  degan  nuqtayi-nazar  mavjud.  Bunda  subyektiv  huquq
va burchlar huquqiy munosabatning yuridik shakli deb ko’rsatiladi. Subyektiv huquq har
doim  muayyan,  konkret  subyektga  tegishli  bo’ladi.  Biroq  subyektiv  huquqlar  obyektiv
huquq  asosida  ya’ni  davlat  tomonidan  belgilab  qo’yilgan  huquq  normalari  asosida
vujudga keladi va ularga muvofiq amalga oshiriladi.
Subyektiv  huquq  iborasining  mohiyati  shundan  iboratki,  bu  huquq  har  doim  muayyan
subyektga tegishli bo’ladi va uni amalga oshirish ushbu huquq subyektining erki irodasi
va  xohishiga  bog’liq  bo’ladi.  Chunki  amalda  subyektiv  huquq  sohibi  o’zining  bu
huquqlarini  amalga oshirishi yoki  amalga oshirmasligi  yoxud qonunda nazarda tutilgan
hollarda ushbu huquqdan voz kechishi ham mumkin.
Subyektiv  huquq  sohibi  o’zi  bilan  huquqiy  munosabatga  kirishgan  boshqa  tarafdan  o’z
huquqini buzilmasligini, unga rioya qilinishini qat’i talab qilishga haqli. Masalan, badiiy
asar muallifi ushbu asarga nisbatan o’zining shaxsiy nomulkiy huquqlarini buzilmasligini
har kimdan talab qila oladi. Shuningdek, subyektiv huquqlar o’z 
harakteriga ko’ra mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy bo’lishi mumkin.
9 1) Mulkiy  harakterdagi  va  mulkiy  harakterda  bo’lmagan  shaxsiy  huquqiy
munosabatlar.  Mulkiy  harakterdagi  munosabatlar  deganda,  muayyan  moddiy-iqtisodiy
mazmunga  ega  bo’lgan  ijtimoiy  munosabatlar,  masalan,  mol-mulk  bo’yicha
belgilanadigan,  oldi-sotdi,  ijaraga  qo’yish  va  boshqacha  shaklda  bir  subyektdan
boshqasiga  o’tkazish,  umuman  mulkiy  muomala  bilan  bog’liq  huquqiy  munosabatlar
anglashiladi.
Mulkiy harakterda bo’lmagan shaxsiy huquqiy munosabatlar shaxs (fuqarolar va yuridik
shaxslar)  ning  o’zi  bilan  bevosita  uzviy  bog’liq  bo’lgan,  o’z  sohibidan,  egasidan
begonalashtirilishi  va  birovga  o’tkazilishi  mumkin  bo’lmagan  shaxsiy  huquqlar,
chunonchi,  shaxsning  o’z  asariga  nisbatan  mualliflik  nomiga  bo’lgan  huquq,  sha’ni,
qadr-qimmati va boshqa shaxsiy manfaatlari bilan bog’liq bo’lgan huquqlardan iborat.
2)  Mutlaq  (absolyut)  va  nisbiy  huquqiy  munosabatlar.  Mutlaq  huquqiy
munosabatlarda  subyektiv  huquq  egalari  o’z  huquqlarining  buzilmasligini,  ularga  rioya
qilinishini  har  kimdan  va  hammadan  talab  qila  oladilar.  Mutlaq  huquqlar 3
 nomuayyan
doiradagi  shaxslar  tomonidan  buzilishi  mumkin  bo’lgani  sababli  har  kimdan
qo’riqlanadi.  Bunday  huquqlarga  mulk,  mualliflik  huquqlari,  shaxsiy  huquqlar  va  shu
kabilar kiradi.
Nisbiy huquqiy munosabatlarda esa faqat bir subyekt (yoki subyektlar) gina huquq yoki
majburiyat oladi. Nisbiy huquqlar zimmasida majburiyat yuklangan ma’lum shaxs (yoki
shaxslar)  ga  nisbatangina  kuchda  bo’ladi.  Shartnomalarga  asoslangan  barcha  fuqarolik
huquqlari  nisbiy  huquqlar  hisoblanadi.  Nisbiy  huquqlarga  asoslangan  talablarga  rioya
qilishi,  majburiyatlarning  bajarilishi,  qarzga  olingan  pulning  to’lanishi  bo’yicha  o’z
zimmasiga  shartnoma  asosida  majburiyat  olgan  subyektlardangina  talab  qilish  mumkin
bo’ladi.
3)  Mulkiy  huquqiy  munosabatlar.  Mulkiy  huquqiy  munosabatlar  moddiy
3
 Mutloq (absolut) huquq va FKning 1034-moddasida nazarda tutilgan mutloq huquqlarni  chalkashtirmaslik lozim .
10 harakterga ega hamda ashyolarni, mol mulklarni egallash, ulardan foydalanish va ularni
tasarruf  etishga  shuningdek,  ular  bilan  bog’liq  mulkiy  huquqlarni  amalga  oshirishga
qaratiladi.  Mulkiy  huquqiy  munosabatlarda  ushbu  huquq  sohibi  bo’lgan  subyektlar
boshqalarni  qo’llab-quvvatlashi  va  ruxsat  berishlariga  yoki  boshqacha  ijobiy
harakatlariga  muhtoj  bo’lmay  o’z  huquqlarini  o’zlari  bevosita  amalga  oshirish  va
ro’yobga  chiqarish  imkoniyatlariga  egadirlar.  Demak,  bunday  huquqiy  munosabatlar
mutloq (absolyut) huquqiy munosabatlardir.
Ulardan farqli ravishda majburiyat munosabatlari nisbiy harakterga ega bo’lib mantiqan
olganda majburiyat munosabatlarining aksariyat ko’pchiligi mulkiy harakterga ega (ba’zi
hollarda  majburiyat  munosabatlari  shaxsiy  harakterga  ega  bo’lishi  istisno  etilmaydi).
Odatda,  majburiyat  munosabatlari  fuqarolik  huquqi  subyektlari  tomonidan  o’z
huquqlarini  amalga  oshirish  va  majburiyatlarni  bajarish  jarayonida  vujudga  keladi.
Masalan,  fuqaro  tomonidan  oldi-sotdi  shartnomasi  asosida  kiyim-kechak  harid  qilish,
mas’uliyati  cheklangan  jamiyati  tomonidan  kapital  qurilish  shartnomasi  asosida  o’z
ofisini qurish to’g’risida qurilish tashkiloti bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishishi.
Majburiyat munosabatlarining ba’zilari shartnoma bilan bog’liq bo’lmasdan balki, zarar
yetkazish (delikt) yoxud mol-mulkni asossiz olish yoki tejash bilan bog’liq munosabatlar
(kondikt) bo’lib hisoblanishi mumkin.
Fuqarolik  huquqiy  munosabatlar  kelib  chiqishi  uchun  huquqiy  normalarda  to’g’ridan
to’g’ri bu haqda belgilab qo’yilgan, shuningdek, belgilab qo’yilmagan bo’lsada fuqarolik
qonun  hujjatlarining  umumiy  asoslari  va  mazmuniga  muvofiq  keladigan  muayyan
holatlar mavjud bo’lishi kerak. Fuqarolik huquqiy munosabatlarni keltirib chiqaradigan,
o’zgartiradigan va bekor qiladigan asoslar sifatida qabul qilinadigan yuridik faktlar turli
tuman bo’lib subyektlar erk irodasi mazmuniga ko’ra hodisalar va harakatlar guruhlariga
bo’linishi mumkin 
FKning  8-moddasi  2-qismida  fuqarolik  huquqlari  va  burchlari  vujudga  kelish  asoslari
sanab chiqilgan. Ulardan quyidagilardan iborat:
1) qonunda  nazarda  tutilgan  shartnomalar  va  boshqa  bitimlardan,  shuningdek,
garchi qonunda nazarda tutilmagan bo’lsada, unga zid bo’lmagan shartnoma va boshqa
bitimlardan;
11 2)  davlat  organlari  hamda  fuqarolar  o’zini-o’zi  boshqarish  organlarining  fuqarolik
huquqlari  va majburiyatlari vujudga kelishining asosi sifatida qonunda nazarda tutilgan
hujjatlaridan;
3) sudning fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini belgilagan qarorlaridan;
4) qonun yo’l qo’ygan asoslarda mol-mulk olish natijasida;
5)  fan,  adabiyot,  san’at  asarlarini  yaratish,  ixtirolar  va  boshqa  intellektual  faoliyat
natijasida;
6) boshqa shaxsga zarar yetkazish natijasida;
7) asossiz boyib ketish natijasida;
8) fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa harakatlari natijasida;
9) qonun hujjatlari fuqarolik-huquqiy oqibatlar natijasida.
Ba’zi  holatlarda  muayyan  mol-mulk  yoki  mulkiy  huquqlarga  nisbatan  huquqlarni
vujudga  kelishi,  o’zgarishi  va  bekor  bo’lishi  ular  vakolatli  davlat  organida  ro’yxatdan
o’tkazilgandan  keyin  vujudga  keladi.  Masalan,  ko’chmas  mulklarni  davlat  ro’yxatidan
o’tkazish.  Fuqarolik  huquqi  subyektlarini  harakatlari  ularni  o’z  erki  irodasi  bo’yicha
amalga  oshiriladi  va  ular  ham  yuridik  faktlar  sifatida  qaraladi.  Bu  o’rinda  mexanik
harakat bilan yuridik ahamiyatga ega bo’lgan harakatni farqlash lozim. Mexanik harakat
masalan,  shaxsning  o’tirishi,  turishi,  yotishi,  qo’lini  qo’tarishi,  pastga  tushirishi  o’z-
o’zidan  yuridik  oqibat  vujudga  keltirmaydi.  Mexanik  harakat  bilan  yuridik  ahamiyatga
ega  bo’lgan  harakat  o’rtasida  aniq  chegara  o’rnatish  qiyin.  Masalan,  shaxsning  o’z
ruchkasini sherigiga berishi yuridik ahamiyatga ega bo’lgan harakat bo’lib mol-mulkdan
tekin foydalanish asosi sifatida ko’rilishi mumkin. Subyektlar harakatlar orqali masalan,
oldi-sotdi,  xizmat  ko’rsatish  va  shu  kabilar  orqali  o’zlari  uchun  maqbul  yuridik  faktlar
oqibatida vujudga keltiradilar. Harakatlar (ko’p holatlarda harakat faol bo’lsada, ba’zida
muayyan xulq-atvorda bo’lish ham harakatni to’g’rirog’i harakatsizlikni anglatadi va bu
ham yuridik fakt sifatida qaraladi) o’z navbatida ikki turga: huquq yo’l qo’ygan va huquq
yo’l qo’ymagan xatti harakatlarga bo’linadi.
II Fuqarolar fuqarolik huquqining subyekti sifatida
2.1 Fuqarolik huquq layoqati va muomala layoqati.
12 2.1) Qonunda belgilangan hollar va tartibdan tashqari, hech kimning huquq va muomala
layoqati  cheklanishi  mumkin  emas.  Fuqarolarning  muomala  layoqatini  cheklashning
qonunda  belgilab  qo’yilgan  shartlari  va  tartibiga  rioya  qilmaslik  davlat  organining
tegishli  cheklashni  belgilaydigan  hujjati  haqiqiy  emasligiga  sabab  bo’ladi.  Fuqaroning
huquq layoqatidan yoki muomala layoqatidan to’la yoki qisman voz kechishi va huquq
layoqati  yoki  muomala  layoqatini  cheklashga  qaratilgan  boshqa  bitimlar  o’z-o’zidan
haqiqiy  emasdir,  bunday  bitimlarga  qonun  tomonidan  yo’l  qo’yiladigan  hollar  bundan
mustasno 4
.
O’zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 43-moddasiga ko’ra jinoyat sodir etganlik
uchun  shaxslar  ayrim  fuqarolik  huquqlaridan  chunonchi,  xizmat  bo’yicha  cheklash,
muayyan  huquqdan  mahrum  qilish,  ozodlikni  cheklash  choralari  qo’llanilishi  mumkin.
Umrbod  ozodlikdan  mahrum  qilish  jazosidan  tashqari  boshqa  fuqarolik  huquqlarini
cheklash  choralari  vaqtinchalik  harakterga  ega.  Huquq  layoqati  inson  tug’ilgandan
boshlab  to  u  vafot  etguncha  unga  xos  xususiyat,  sifat  bo’lib  hisoblanadi.  Inson  o’zini
holatidan  qat’i  nazar  chaqaloq  bo’ladimi,  aqli  zaif  bo’ladimi,  ruhiy  hasta  bo’ladimi
baribir to’laqonli huquq layoqatiga ega.
Yuqorida  ko’rsatilganidek  umumiy  qoida  bo’yicha  huquq  layoqati  subyekti  sifatida
mavjudlik  chaqaloq  tirik  tug’ilishi  bilan  boshlanadi.  Biroq,  qonun  ba’zi  holatlarda  hali
tug’ilmagan ya’ni ona qornida homila sifatida mavjud bo’lganda ham uning kelgusidagi
manfaatlarini qonun e’tiborga oladi, qo’riqlaydi. Masalan, agar meros qoldiruvchi fuqaro
vafot  etgan  hollarda  uning  nafaqat  hayot  paytida  tug’ilgan  farzandlari  balki,  qonunda
belgilangan  tartibda  meros  ochilgandan  so’ng  tug’ilgan  farzandlar  ham  merosxo’r
sifatida e’tirof etiladilar 5
.
Uy-joy  kodeksida  belgilanishicha,  fuqarolarga  turar  joylar  berilganda  turar  joy  hajmini
belgilashda  oilada  homilador  ayollarning  mavjudligi  ham  hisobga  olinadi.  Huquq
layoqati fuqaro ya’ni, huquq subyekti o’limi bilan tugaydi.
Bugungi  kunda  fan  texnika  taraqqiyoti  ba’zi  og’ir  kasalliklarda  kishini  sun’iy  ravishda
hayotini  saqlab  qolishga  imkon  beradi.  Ba’zan  bunday  holat  uzoq  vaqt  cho’zilishi
mumkin (ba’zida yillab davom etadi va buni ba’zi adabiyotlarda o’simlik hayoti deb ham
4
 O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 23-moddasidan.
5
 O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 1118-moddasidan.
13 ataladi).  Kishini  o’simlik  hayoti  (sun’iy  jonlantirish  holati)  da  bo’lishi  uni  o’lim  fakti
ro’yo bermaganligi sababli huquq layoqatini bekor bo’lishiga olib kelmaydi.
Biologik o’lim hollaridan tashqari qonunda fuqaroni vafot etgan deb e’lon qilish taomili
ham mavjud.
Fuqarolik  kodeksining  22-moddasiga  ko’ra  fuqarolarning  muomala  layoqati  fuqaroning
o’z  harakatlari  bilan  fuqarolik  huquqlariga  ega  bo’lish  va  ularni  amalga  oshirish,  o’zi
uchun  fuqarolik  burchlarini  vujudga  keltirish  va  ularni  bajarish  layoqatidir.  Muomala
layoqatini  yuridik  harakatlarni  amalga  oshirish  layoqati  deb  ham  e’tirof  etish  mumkin.
Ba’zida,  huquq  layoqatiga  ega  bo’lgan  fuqarolar  fuqarolik  muomala  layoqatiga  ega
bo’lavermaydilar.  Muomala  layoqatiga  ega  bo’lgan  fuqarolar  o’z  xatti  harakatlarini
anglab, oqibatlarini tushunib o’z erki irodalari asosida amalga oshiradilar.
Odatda,  yangi  tug’ilgan  chaqaloq  garchi  to’liq  huquq  layoqatiga  ega  bo’lsa  ham  o’z
mustaqil harakatlari bilan o’zi uchun huquq va majburiyat vujudga keltirish qobiliyatiga
ega  emas.  Bolalar  yillar  o’tgan  sayin  aqliy  bilimlar  va  hayotiy  tajriba  orqali  ongi
to’liqlashib  boradi.  18  yoshga  to’lganda  unda  to’liq  muomala  layoqati  vujudga  keladi.
Ayni  paytda  qonunda  belgilangan  tartibda  va  asoslarda  nikohdan  o’tgan  voyaga
yetmaganlar ham shu paytdan e’tiboran to’la hajmda muomala layoqatiga ega bo’ladilar.
FKning 23-moddasiga ko’ra voyaga yetgan fuqarolar teng darajada muomala layoqatiga
ega bo’ladilar. Fuqarolarning muomala layoqati faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda
va  tartibda  cheklanishi  mumkin.  Fuqaroning  o’zi  tomonidan  yoki  boshqalar  tomonidan
uning muomala layoqatini cheklashga qaratilgan bitimlar o’z-o’zidan haqiqiy emas.
Voyaga  yetmaganlarning  fuqarolik  muomalasida  ishtiroki  masalasi  tabaqalashtirilgan
holda tartibga solinadi. Ya’ni 6 yoshdan 14 yoshgacha bo’lgan voyaga yetmaganlar va 14
yoshdan 18 yoshgacha bo’lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqatining hajmi va
mazmunida o’ziga xosliklar mavjud. 14 yoshgacha bo’lgan voyaga yetmaganlar (kichik
yoshdagi  bolalar)  to’la  ravishda  muomalaga  layoqatsiz  hisoblanadilar.  Biroq,  qonun
ularga fuqarolik muomalasida qatnashish bo’yicha muayyan imkoniyatlar beradi. Bunga
ko’ra 6 yoshdan 14 yoshgacha bo’lgan bolalar:
1) mayda maishiy bitimlar;
2)  tekin  manfaat  ko’rishga  qaratilgan,  notarial  tasdiqlashni  yoki  davlat  ro’yxatidan
14 o’tkazishni talab qilmaydigan bitimlar;
3)  qonuniy  vakil  yoki  uning  roziligi  bilan  uchinchi  shaxs  tomonidan  muayyan
maqsad  yoki  erkin  tasarruf  etish  uchun  berilgan  mablag’larni  tasarruf  etish  borasidagi
bitimlarni mustaqil ravishda amalga oshirishga haqlidirlar.
O’n  to’rt  yoshdan  o’n  sakkiz  yoshgacha  bo’lgan  voyaga  yetmaganlar  ota-onalari,
farzandlikka  oluvchilar  va  homiylarining  roziligisiz  quyidagilarni  mustaqil  ravishda
amalga oshirishga haqli:
1) o’z ish haqi, stipendiyasi va boshqa daromadlarini tasarruf etish;
2) fan, adabiyot yoki san’at asarining, ixtironing yoxud o’z intellektual faoliyatining
qonun bilan qo’riqlanadigan boshqa natijasi muallifi huquqini amalga oshirish;
3) qonunga muvofiq kredit muassasalariga omonatlar qo’yish va ularni tasarruf etish;
4) mayda maishiy bitimlarni hamda boshqa bitimlarni tuzish.
Kishining ruhiy kasalligi, aqli zaifligi uni sud tomonidan
muomalaga  layoqatsiz  deb  topish  uchun  asos  bo’ladi.  Bu  o’rinda  shuni  unutmaslik
lozimki,  har  qanday  ruhiy  kasallik  yoki  aqli  zaiflik  fuqaroni  ongli  ravishda  harakatlar
qilish  va  fuqarolik  muomalasida  faol  qatnashish  imkoniyatidan  mahrum  etmaydi.
Fuqarolik  kodeksining  30-moddasida  ko’rsatilishicha  ruhiy  kasalligi  yoki  aqli  zaifligi
oqibatida  o’z  harakatlarining  ahamiyatini  tushuna  olmaydigan  yoki  ularni  boshqara
olmaydigan  fuqaroni  sud  qonun  hujjatlarida  belgilab  qo’yilgan  tartibda  muomalaga
layoqatsiz  deb  topishi  mumkin  va  bunday  fuqaroga  vasiylik  belgilanadi.  Tabiiyki,
muomalaga  layoqatsiz  deb  topilgan  fuqaro  nomidan  bitimlarni  uni  vasiyi  amalga
oshiradi. Agar fuqaro ruhiy kasallikdan davolansa, tegishli tartibda sud tomonidan to’liq
muomalaga layoqatli deb topilishi ya’ni, muomala layoqati tiklanishi mumkin.
FKning  31-moddasiga  ko’ra  spirtli  ichimliklarni  yoki  giyohvandlik  vositalarini
suiste’mol  qilish  natijasida  o’z  oilasini  og’ir  moddiy  ahvolga  solib  qo’yayotgan
fuqaroning  muomala  layoqati  sud  tomonidan  fuqarolik  protsessual  qonun  hujjatlarida
belgilangan  tartibda  cheklab  qo’yilishi  mumkin.  Unga  homiylik  belgilanadi.  Bunday
fuqaro  mayda  maishiy  bitimlarni  mustaqil  tuzish  huquqiga  ega.  U  boshqa  bitimlarni
homiyning roziligi bilangina tuzishi, shuningdek, ish haqi, pensiya va boshqa daromadlar
olishi  hamda  ularni  tasarruf  etishi  mumkin.  Biroq  bunday  fuqaro  o’zi  tuzgan  bitimlar
15 bo’yicha  va  yetkazgan  zarari  uchun  mustaqil  ravishda  mulkiy  javobgar  bo’laFuqarolar
yashash  joylari  Fuqarolik  kodeksining  21-moddasiga  asosan,  fuqaroning  doimiy  yoki
asosan yashab  turgan  joyi uning yashash  joyi  hisoblanadi. U hovli, xonadon (kvartira),
xizmat  turar  joyi,  maxsus  uylar  (yotoqxona,  mehmonxona,  yolg’iz  qariyalar  uylari,
faxriylar,  nogironlar  uchun  internat  -  uylar,  shuningdek,  fuqaro  doimiy  yoki  asosan
mulkdor  sifatida  ijara  (ikkilamchi  ijara)  asosida  yoki  qonunda  nazarda  tutilgan  boshqa
asoslarda yashab turgan boshqa joy bo’lishi mumkin.
Fuqaroning  yashash  joyi  yetarli  darajada  aniqlash  belgilanishi  lozim.  Bu  o’rinda  faqat
aholi punktinigina ko’rsatish kifoya emas, balki ko’chasi, uy, xonadon tartib raqami ham
albatta ko’rsatilishi lozim.
Doimiy yashash ushbu joyda uzoq muddat istiqomat qilish shartligini anglatmaydi. Eng
muhimi  tarkib  topgan,  vujudga  kelgan  sharoitlarga  ko’ra  fuqaro  ushbu  joyda  istiqomat
qilayotgan  bo’lishi  lozim.  Masalan,  oliy  o’quv  yurtini  tugatgandan  keyin  muayyan
boshqa  hududga  ishga  kelgan  yoki  mutaxassis  ushbu  hududdagi  turar-joyga  o’rnashuvi
bilan, bu joy uning doimiy yashash joyi hisoblanadi.
FKda doimiy  yashash  joyi  iborasi  bilan  birgalikda,  “asosan  yashab  turgan  joyi”  iborasi
ham  qo’llaniladi.  Masalan,  muayyan  toifadagi  fuqarolarni  turmush  tarzi,  hayoti  va
faoliyati  doimiy  istiqomat  joyi  bilan  bog’liq  emas.  Masalan,  geologlar,  dengizchilar,
baliqchilar,  asalarichilar  va  boshqa  kasb-kor  qilishlari  o’z  hayotini  ko’p  qismini  o’z
uyidan  chetda-  ekspeditsiyalarda,  dengizda,  tog’larda  o’tkazadi.  Bunday  hollarda
fuqarolik  yashash  joyi  bo’lib  uning  asosan  yashaydigan  joyi,  ya’ni  u  nisbatan  ko’proq
yashaydigan joy hisoblanadi.
Fuqarolar  muayyan  yashash  joyiga  ega  bo’lishi  lozim  degan  qoida  uning  mamlakat
hududida erkin ko’chib yurish, erkin harakatlanishi, erkin ravishda yashash joyini tanlash
xususini aslo istisno etmaydi.
O’zbekiston Respublikasining har bir muomalaga layoqatli fuqarosi o’z xohishiga ko’ra
yashash  joyini  tanlaydi.  Yashash  joyini  erkin  tanlash  inson  huquqlari  bo’yicha  xalqaro
konvensiyalarda nazarda tutilgan muhim xususiyatlaridan biri. Ushbu huquq FKning 18-
moddasida huquq layoqatini tarkibiy qismi sifatida belgilab qo’yilgan.
Pasport  rejimi  to’g’risidagi  qoidalarga  asosan,  fuqarolar  yashash  joyida  ro’yxatdan
16 o’tishlari lozim. Binobarin, muayyan yashash joyda fuqaro ro’yxatga olinganidan keyin,
boshqacha hol isbotlanguncha, u joy fuqaroni doimiy yashash joyi hisoblanadi.
Umumiy  qoida  bo’yicha  yashash  joyini  erkin  tanlash  huquqi  to’la  muomala  layoqatiga
ega  bo’lgan  fuqarolarga  tegishli  bo’ladi.  Shu  munosabat  bilan  qisman  muomala
layoqatiga  ega  bo’lgan  14-18  gacha  bo’lganlar  va  FKning  31-moddasida  belgilangan
tartibda sud tomonidan muomala layoqati cheklangan fuqarolar bunday huquqqa egami
degan  savol  tug’iladi.  Bu  savolga  javob  FKda  mustahkamlab  qo’yilgan  normalar
mazmunida  aks  etgan.  Boshqacha  aytganda,  bunday  fuqarolar  o’z  ota-  onalari,
farzandlikka oluvchilari, homiylari roziligi bilangina yashash joyini tanlashlari mumkin.
Ba’zi  toifadagi  fuqarolarni  yashash  joyi  qonunda  belgilab  qo’yilgan.  Birinchidan,  o’n
to’rt  yoshga  to’lmagan  voyaga  yetmaganlarni  (kichik  yoshdagi  bolalarni)  yashash  joyi
ular ota-onalari, farzandlikka oluvchilari yashash joyi hisoblanadi. Agar ota-ona boshqa-
boshqa joylarda yashasalar, u holda bola qay biri bilan birga yashasa, yashash joyi bo’lib
vasiylik yashash joyi hisoblanadi 6
.
Yashash  joyini  erkin  tanlash  huquqi  O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolariga  tegishlidir.
Biroq mamalakatimiz hududida ulardan tashqari xorijiy fuqarolar, fuqaroligi bo’lmagan
shaxslar  ham  doimiy  istiqomat  qiluvchilar.  Ular  bilan  bo’lgan  munosabatlarni  tartibga
solishda  davlat  o’z  immigratsiya  siyosatidan  kelib  chiqqan  holda  O’zbekiston
Respublikasi hududida g’ayriqonuniy va nazoratdan tashqari bo’lgan migratsiyani oldini
olish va bartaraf etish maqsadlardan kelib chiqqan holda maxsus qoidalar belgilaydi.
Yashash  joyini  aniq  belgilash  fuqarolarning  huquq  va  manfaatlarini  muhofaza  qilishi,
fuqarolik  huquqiy  munosabatlari  barqarorligini,  davlat  manfaatlarini  ta’minlash  uchun
ahamiyatga ega.
Fuqarolik  huquqiy  ahamiyatga  ega  bo’lgan  qator  masalalarni  hal  etishda  fuqaroni
yashash joyini aniq belgilash zarurati mavjud. Masalan, majburiyat qayerda ijro etilishi
kerak degan masalani qonun majburiyat fuqarolik huquqiy munosabatlari ishtirokchilari -
kreditor  va  qarzdor  yashash  joyiga  qarab  hal  etadi 7
.  Merosni  ochilish  joyi  to’g’risida
masala  FKning  1117-moddasiga  asosan  meros  qoldiruvchining  oxirgi  yashash  joyi
hisoblanadi. Yashash joyi protsessual qonunchilik bo’yicha muhim ahamiyatgaega 
6
 O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 21 moddasidan.
7
 O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 246-moddasidan.
17 2.2 Vasiylik va homiylik, fuqarolik holati
 2.2) O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 32-moddasi 1-qismiga binoan,
vasiylik va homiylik muomalaga layoqatsiz yoki muomalaga to’liq layoqatli bo’lmagan
fuqarolarning  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilish  uchun  belgilanadi.  Voyaga
yetmaganlarga  vasiylik  va  homiylik  ularni  tarbiyalash  maqsadida  ham  belgilanadi.
Vasiylar  va  homiylarning  bunga  tegishli  huquq  va  burchlari  qonun  hujjatlari  bilan
belgilanadi.
Vasiylik  va  homiylik  o’z  huquq  va  manfaatlarini  o’zlari  mustaqil  himoya  qilishga
qiynaladigan  yoki  eplay  olmaydigan  fuqarolarni  himoya  qilish  usulidir.  Voyaga
yetmaganlar  uchun  esa  vasiylik  va  homiylik  ularni  oilada  tarbiyalanishi  uchun
imkoniyatdir.  Umuman  olganda  esa,  vasiylik  va  homiylik  tarkibiga  fuqarolik,  oila,
ma’muriy huquq qoidalarini olgan kompleks huquqiy institut hisoblanadi.
Vasiylik va homiylikni quyidagi ikki ma’noda tushunish mumkin:
1) keng ma’noda (fuqarolik-huquqiy) - bu muomala layoqatining etishmagan qismini
to’ldirish  va  voyaga  yetmagan  hamda  muomalaga  layoqatsiz  shaxslarning  huquq  va
manfaatlarini himoya qilish usuli;
2) tor ma’noda (davlat organining xizmat vazifalari) - ota-ona qaramog’idan mahrum
bo’lgan  bolalarning  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilish,  shuningdek,  ularni
tarbiyalashdir.
Vasiylik va homiylik sohasidagi munosabatlarni quyidagi guruhlarga ajratiladi:
1.  Vasiyning  vasiylikdagi  shaxs  bilan  munosabatlari  mulkiy  va  shaxsiy  aloqalar
bilan bog’liq. Vasiyga vasiylikdagi shaxsga nisbatan ota- onaning o’z bolasiga nisbatan
hokimiyat  huquqi  tegishli  bo’ladi  va  vasiyning  vasiylikdagi  bolaning  shaxsiga  nisbatan
bevosita majburiyati - unga tarbiya berish hisoblanadi.
2.  Vasiylikdagi shaxsning mol-mulkiga nisbatan munosabat vasiylikdagi shaxsning
vakili  sifatida  harakatlarni  amalga  oshirish  huquqlarini  ifoda  etadi.  Bunda  birinchi
navbatda,  vasiylikdagi  shaxsning  mol-mulkini  uning  ehtiyojlari  uchun  sarflash,
shuningdek, uning mol- mulkini saqlashga e’tibor qaratiladi.
3.  Vasiyning  uchinchi  shaxsga  nisbatan  munosabati  bir  tomondan  vasiylikdagi
shaxsga  nisbatan  hukmronlik  huquqiga  ega  subyekt  sifatidagi,  ikkinchi  tomondan
18 vasiyning vasiylikdagi shaxs qonuniy vakili sifatidagi maqomidan kelib chiqadi.
4. Vasiylik bir  emas,  bir nechta vasiy tomonidan ifodalanganda va ba’zan vasiy
bilan  birga,  homiy  ham  tayinlanganda,  vasiylar  o’rtasida,  shuningdek,  vasiy  va  homiy
o’rtasida munosabat yuzaga keladi.
5. Vasiyning  vasiylik  idorasi  bilan  munosabati.  Bu  holda  vasiy  vasiylik
idorasining nazoratida bo’ladi va undan tposhiriq, farmoyishlar oladi.
“Vasiylik va homiylik to’g’risida” gi Qonunnning 3-moddasiga ko’ra, vasiylik - o’n to’rt
yoshga  to’lmagan  etim  bolalarni  va  ota-  onasining  qaramog’idan  mahrum  bo’lgan
bolalarni,  shuningdek,  sud  tomonidan  muomalaga  layoqatsiz  deb  topilgan  fuqarolarni
ularga ta’minot, tarbiya va ta’lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari
va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli;
homiylik  -  o’n  to’rt  yoshdan  o’n  sakkiz  yoshgacha  bo’lgan  etim  bolalarni  va  ota-
onasining  qaramog’idan  mahrum  bo’lgan  bolalarni,  shuningdek,  sud  tomonidan
muomala  layoqati  cheklangan  fuqarolarni  ularga  ta’minot,  tarbiya  va  ta’lim  berish,
ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish
maqsadida joylashtirishning huquqiy shaklidir.
Vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo’lgan shaxslar - alohida g’amxo’rlikka,
shuningdek, o’z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj
bo’lgan etim bolalar va ota- onasining qaramog’idan mahrum bo’lgan bolalar, ota-onalik
huquqidan  mahrum  etilmagan  ota-onasi  bo’lgan  hamda  bolalarning  hayoti  yoki
sog’lig’iga  bevosita  tahdid  tug’dirayotgan  yoki  ularning  ta’minoti,  tarbiya  va  ta’lim
olishiga doir  talablarga javob bermaydigan sharoitda yashayotgan bolalar, sog’lig’ining
holatiga ko’ra homiylikka muhtoj bo’lgan voyaga etgan muomalaga layoqatli fuqarolar,
muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan fuqarolar hisoblanadi.
Vasiylik va homiylik bo’yicha faoliyat:
tuman,  shahar  xalq  ta’limi  muassasalari  faoliyatini  metodik  ta’minlash  va  tashkil  etish
bo’limlari tomonidan - voyaga yetmaganlarga nisbatan;
tuman, shahar tibbiyot birlashmalari  tomonidan - sud tomonidan muomalaga layoqatsiz
yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan fuqarolarga nisbatan;
tuman,  shahar  bandlikka  ko’maklashish  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  markazlari
19 tomonidan  -  sog’lig’ining  holatiga  ko’ra  homiylikka  muhtoj  bo’lgan  voyaga  etgan
muomalaga layoqatli fuqarolarga nisbatan amalga oshiriladi.
Vasiylik va homiylik tuman, shahar hokimining qarori bilan belgilanadi.
Vasiylik yoki homiylik vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo’lgan shaxsning
yashash joyi bo’yicha, agar shaxs muayyan yashash joyiga ega bo’lmasa, vasiyning yoki
homiyning yashash joyi bo’yicha belgilanadi.
Qonunchilikka  ko’ra  muayyan  toifdagi  shaxslar  vasiy  yoki  homiy  etib  tayinlanishi
mumkin emas va ular quyidagilardir:
-  ota-onalik  huquqidan  mahrum  etilgan  yoki  ota-onalik  huquqlari  cheklangan
shaxslar;
-  sud  tomonidan  muomalaga  layoqatsiz  yoki  muomala  layoqati  cheklangan  deb
topilgan shaxslar;
-  sobiq  farzandlikka  oluvchilar,  agar  farzandlikka  olish  ularning  o’z  zimmasiga
yuklatilgan  majburiyatlarini  bajarishdan  bo’yin  tovlaganligi  yoki  lozim  darajada
bajarmaganligi,  ota-onalik  huquqlarini  suiiste’mol  qilganligi,  farzandlikka  olinganlar
bilan  shafqatsiz  munosabatda  bo’lganligi,  surunkali  alkogolizm  yoki  giyohvandlikka
mubtalo bo’lganligi oqibatida bekor qilingan bo’lsa;
-  o’z  zimmasiga  yuklatilgan  majburiyatlarni  bajarmaganligi  yoki  lozim  darajada
bajarmaganligi  yoxud  o’z  huquqlarini  suiiste’mol  qilganligi  uchun  vasiy  yoki  homiy
majburiyatlarini bajarishdan chetlashtirilgan shaxslar;
- qasddan sodir etgan jinoyati uchun ilgari hukm qilingan shaxslar 8
.
Qonunchilikka  binoan  vasiylar  o’z  vasiyligidagi  shaxslarning  qonuniy  vakili  bo’lib,
ularning nomidan yoki ularning manfaatlarini ko’zlab barcha zarur bitimlarni tuzadi.
Homiylar o’z homiyligidagi shaxslarning qonuniy vakili bo’lib, homiyligidagi shaxslarga
o’z  huquqlarini  amalga  oshirishida  va  majburiyatlarini  bajarishida  ko’maklashadi,
shuningdek,  ularni  uchinchi  shaxslar  tomonidan  bo’ladigan  suiiste’molliklardan
muhofaza qiladi.
Vasiy  va  homiylarning,  vasiylik  va  homiylikdagi  shaxslar  huquq  va  majburiyatlari,
vasiylik va homiylikning tugatish asoslari “Vasiylik va homiylik to’g’risida”gi Qonunda
8
 Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunning 22-moddasi.
20 nazarda tutilgan. Fuqarolik holati hujjatlarini qayd etish yuridik faktlar tizimida alohida
o’rin  tutadi.  Fuqarolik  holati  hujj  atlari  qayd  etilishi  bilan  fuqarolik  huquq  va  burchlar
vujudga keladi, o’zgaradi yoki  bekor  bo’ladi. Shu sababli ham  qonunchilikda fuqarolik
holati  hujjatlarning  muayyan  toifalari  davlat  tomonidan  belgilanishi  nazarda  tutilgan.
Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 38-moddasi birinchi qismiga
ko’ra, quyidagi fuqarolik holati hujjatlari davlat tomonidan qayd etilishi kerak:
1) tug’ilish;
2) o’lim;
3) nikoh tuzilganligi;
4) nikohdan ajralish.
Inson  tug’ilishi  va  uning  hayoti  uchun  muhim  bo’lgan  holatlarni  yuridik  hujjatlarda
ifodalash  hamda  muayyan  huquqlarning  shaxsga  tegishli  ekanligi  rasmiylashtirish
bugungi rivojlangan kishilik jamiyatda alohida o’rin tutadi. Albatta, insonning tug’ilishi,
uning  borligi  (tirikligi,  yashayotganligi)  muayyan  rasmiylashtirishlarsiz  ham  mavjud
voqelik  hisoblanadi.  Biroq,  murakkab  dunyo  va  ijtimoiy  munosabatlar  sharoitida,  bir
shaxs  huquqlarining  ikkinchi  shaxs  huquqlardan  farqlash,  insonning  huquq  va
majburiyatlarini  aniq  ifodalashda,  u  bilan  bog’liq  barcha  ijtimoiy-huquqiy
munosabatlarni amalga oshirishda insonning tug’ilishi, o’limi kabi fuqaro uchun muhim
bo’lgan faktlar, shuningdek, muayyan yoshga etgandan so’ng fuqaroning nikohdan o’tish
yoki  nikohini  bekor  qilish  holatlari  tegishli  ravishda  rasmiylashtirilishi  va  muayyan
tartibda “hisobda yuritilishi” davlat va jamiyat boshqaruvi uchun muhim omillardan biri
sanaladi.
Mazkur  faktlarni  qayd  etish  va  ular  “hisobini  yuritish”  mamlakatimizda  maxsus  davlat
organi - fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (FHDYO) bo’limi tomonidan amalga
oshiriladi.  Ma’lumki,  FHDYO  organlari  O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligiga
bo’ysunuvchi  organ  bo’lib,  ularning  asosiy  vazifasi  qonun  hujjatlarida  belgilangan,
fuqarolik-huquqiy tusdagi yuridik faktlarni yozib qo’yish, qayd qilish va maxsus riyestr
kiritib qo’yishdan iborat. FHDYO organlari davlat organi bo’lishi bilan birga, fuqarolik
huquqiy  munosabatlarda  ishtirok  etuvchi,  aholiga  muayyan  turdagi  xizmatlarni
ko’rsatuvchi yuridik shaxs ham hisoblanadi. Shu bilan birga FHDYO organlarida qonun
21 hujjatlarida  belgilangan  alohida  turdagi  yuridik  faktlar  -  tug’ilish,  o’lim,  nikoh  tuzish,
nikohdan  ajralish,  otalikni  belgilash,  farzandlikka  olish,  ism  o’zgartirish  qayd  etilishi
FHDYO  organi  uchun  o’ziga  xos  yuridik  majburiyatlarni  vujudga  keltiradi.  Xususan,
FHDYO organi va uning mas’ul shaxslari farzandlikka olish sirini oshkor qilmasliklari,
fuqarolarga pulli  xizmat  ko’rsatishlari  (masalan,  joylarga  chiqib nikohni  qayd etish)  va
shu kabi fuqarolik-huquqiy harakaterdagi “faoliyat” olib borishlari lozim.
Tug’ilish fuqarolik holati bo’lib, uni qayd etish yo’li bilan ushbu yuridik fakt rasmiy tus
kasb  etadi  va  jismoniy  shaxsning  huquq  layoqatini  rasmiy  jihatdan  tasdiqlaydi.
Tug’ilganlikni qayd etish fuqarolik holati sifatida davlat tomonidan qayd etiladi va shu
yo’l bilan jismoniy shaxsning huquqiy maqomi yuzaga keladi. Zero, jismoniy shaxsning
keyingi  hayoti  davomida,  masalan,  bolani  poliklinikada  tibbiy  ko’rikdan  o’tkazish,
bolalar  bog’chasiga  joylashtirish,  maktabga  o’qishga  chiqish  kabi  harakatlarda
tug’ilganlik guvohnomasi asosiy hujjat sanaladi.
Fuqarolik holatini qayd etish fuqarolarning huquq va burchlarini paydo bo’lishiga sabab
bo’lib  xizmat  qiluvchi  hujjat  (gerbli  guvohnoma)  berish  uchun  asos  bo’ladi.  Fuqarolik
holati dalolatnomalarini qayd etishning ahamiyati shundaki, unga asosan FHDYO organi
tomonidan  berilgan  guvohnoma,  unda  ko’rsatilgan  faktning  to’g’riligini  tasdiqlovchi
shaksiz dalil hisoblanadi.
Tug’ilganlik  haqidagi  guvohnoma  bolaning  tug’ilganligini,  uning  ota-onasi  kim
ekanligini tasdiqlovchi yagona hujjatdir.
O’lim  haqidagi  dalolatnoma  yozuvi  qayd  etilgandan  so’ng,  o’lim  haqida  gerbli
guvohnoma rasmiylashtiriladi va murojaat qilgan shaxsga taqdim etiladi.
Nikoh  qayd  etilganligi  haqida  guvohnoma  -  bu  nikohdan  o’tgan  shaxslarning  er-
xotinligini  tasdiqlovchi  va  ular  o’rtasida  o’zaro  huquq  va  majburiyatlarning  vujudga
kelganligini ifodalovchi hujjatdir.
Nikohdan ajralganlik er-xotin o’rtasidagi oila-nikoh munosabatlari rasman tugaganligini
anglatadi va bu haqda ularga nikohdan ajralganlik guvohnomasi beriladi hamda shaxsini
tasdiqlovchi hujjatiga nikohdan ajralish qayd etilganligi haqida belgi qo’yiladi 9
.
9
 Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism/ Mualliflar jamoasi -T.: TDYU nashriyoti, 2016. -312 bet.
22 
23 III Xulosa
Xulosa  qilib  aytish  kerakki  mamlakatimizda  inson  huquqlari  yaxshi  darajada  himoya
qilingan.Xususan  .Konstitutsiyamizning  23  moddasida  “O’zbekiston  Respublikasi  o’z
hududida ham uning tashqarisida ham o’z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik
ko’rsatishni  kafolatlaydi”  deb  belgilab  qo’yilgan.Darhaqiqat  o’tgan  yillarda  dunyoda
sodir  bo’lgan  pandimiya  davrida  ham  qo’shni  mamlakat  Afg’onistonda  bo’lib  o’tgan
siyosiy mojarolar davrida ham yurtimiz hududidan tashqarida qolib ketgan fuqarolarimiz
tezda  mamlakatizga  chaqirib  olindi  yoki  bo’lmasa  olib  kelindi.Xususan  covid-19
o’chog’iga aylangan Xitoyning Pekin, Uxan kabi shaharlarida o’qiyotgan talabalarimizni
yurtimizga  qaytarish  maqsadida  qo’shimcha  reyslar  qo’yildi.Mamlakatimizga  olib
kelinganidan  so’ng  14  kun  mobaynida  karantin  hududida  saqlanib  ularning  butkul
sog’lom ekanligiga ishonch hosil qilinganidan keyin o’z uylariga qaytarildi.
Biz  bilamizki  o’tgan  asrda  inson  huquqlarini  poymol  qilish  avj  olib  ketan  edi.  Ko’plab
insonlarning o’limiga sababchi bo’lgan ikkinchi jahon urushidan keyin dunyoning buyuk
mamlakatlari  inson  huquqlarini  mustahkamlash  maqsadida  1948  yil  10  dekabrda  Inson
huquqlari  umumjahon  deklaratsiyasini  tuzib  chiqdilar  va  ko’plab  davlatlar  bu
deklaratsiyani  qabul  qildilar.  Xususan  O’bekiston  Respublikasi  ham  bu  deklaratsiyasini
qabul  qilgan.  Konstitutsiyamizning  bazi  moddalari  mano  jihatidan  Deklaratsiya
moddalariga  o’xshab  ketadi.  Masalan  Deklaratsiyaning  3  moddasi  va
Konstitutsiyamzning  27  moddasida  insonlarning  yashash,  erkin  bo’lish  va  shaxsiy
daxlsizlik  huquqi  belgilab  qo’yilgan.  Deklaratsiya  va  Konstitutsiyamizning  qator
moddalari o’xshashlidir.
24 IV Foydalanilgan Adabiyotlar
1.  Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism/ Mualliflar jamoasi -T.: TDYU nashriyoti, 2016. -
312 bet.
2.O.T.  Husanov  Konstitutsiyaviy  huquq  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  ta’lim
vazirligining  2012  yil  26-dekabrdagi  597-sonli  buyrug’iga  asosan  5240100-
yurisprudensiya yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarga darslik uchun tavsiya etilgan
darslik.
3.O’zbekiston Respublikasi Qonunlari to’plami Lex.uz
4.O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
5.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi VI, VII boblar
6.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
25