O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy ta’minot xarajatlarining tarkibi, tuzilishi, ularni moliyalshtirishda byudjetning o’rni va ahamiyati

O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy ta’minot
xarajatlarining tarkibi, tuzilishi, ularni
moliyalshtirishda byudjetning o’rni va ahamiyati
Mundarija:
Kirish
I - bob. Ijtimoiy soha va aholini qo’llab-quvvatlash xarajatlari.
1. Aholiga ijtimoiy yordam ko’rsatishni tashkil etish.
2. Ijtimoiy himoya tushunchasi va uning mazmuni.
3. O’zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashning huquqiy kafolati.
Xulosa 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
  
1 Kirish
 Mavzuning  dolzarbligi.  Mustaqillik  yillarida  O’zbekiston  davlati
tomonidan kuchli ijtimoiy siyosatning mamlakatimiz aholisiga ijtimoiy yordam
ko’rsatish  sohasida  amalga  oshirilgan  islohatlar,  imtiyoz  va  yangiliklarning
tobora  demokratlashib,  insonparvarlik  tamoyillariga  asoslanib  barqaror  rivoj
topayotgani bilan izohlash mumkin.
Bugungi  kunda  mamlakatimizda  ijtimoiy  sohaning  rivojlanish  darajasi
iqtisodiyotning  eng  muhum  ko’rsatkichlaridan  biri  hisoblanadi.Davlat  byudjeti
mablag’larining  40  foizdan  ortig’i  2001-  yilda  ijtimoiy  dasturlarni  amalga
oshirish  uchun  yo’naltirilgan  bo’lsa,2013-yilga  kelib  qariyib  60  foizi,  yoki  1,5
marta  ko’p  ushbu  sohaga  sarflanishi  rejalashtirilgan.Shunday  ekan,bozor
munosabatlari  avj  olib  borgani  sari  aholini  ijtimoiy  ta’minlashga  oid
munosabatlarni  huquqiy  tartibga  solish  samaradorligini  oshirish  zarurati  oshib
borishi tabiiy.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasida  ham  fuqarolarning  ijtimoiy
ta’minot  olishga  bo’lgan  huquqlari  mustahkamlab  va  kafolatlab  qo’yilgan.
Jumladan,  Konstitutsiyamizning  39-moddasida  shunday  deyiladi:  «Har  kim
qariganda, mehnat layoqatini yo’qotganda va boquvchisidan mahrum bo’lganda
va  qonunda  nazarda  tutilgan  boshqa  hollarda  ijtimoiy  ta’minot  olish  huquqiga
ega.  Pensiyalar,  nafaqalar,  ijtimoiy  yordam  turlarining  boshqa  turlari  rasman
belgilab  qo’yilgan  tirikchilik  uchun  zarur  eng  kam  miqdordan  oz  bo’lishi
mumkin emas».
Hozirgi  davrdagi  asosiy  maqsad  bo’lib  hisoblangan  davlatning  asosiy
vazifasi kishilar boshiga ochlik va muhtojlik tushishiga yo’l qo’ymaslikdir. Har
qanday davlat ham o’z aholisini himoya qila olsagina, u insonparvar davlat bo’la
oladi.  Kishilarning  ijtimoiy  himoyalashning  va  huquqiy  kafolotlashning  kuchli
va  ta’sirchan  mexanizmi  mavjud  bo’lgandagina,  ijtimoiy-siyosiy  barqarorlikni
saqlab  qolish  mumkin.  O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidentimiz
I.A.Karimovning  «O’zbekiston—  bozor  munosabatlarga  o’tishning  o’ziga  xos
2 yo’li»  asarida  kuchli  ijtimoiy  siyosat  iqtisodiy  o’zgartirishlarning  ishonchli
kafolati  ekanligi  va  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning  barcha  bosqichlarida
oldindan kuchli ijtimoiy siyosat o’tkazish kerakligi ta’kidlangan.
Bu shuni anglatadiki, bozor munosabatlariga o’tish davridagi iqtisodiy tizim
islohoti  aholining,  ayniqsa  uning  kambag’al  qismini  ijtimoiy  himoyalash
masalasi birinchi o’ringa qo’yildi. Mustaqillikka erishgan vaqtimizdan boshlab,
erishilgan  ulkan  yutuqlarimizdan  biri  bu  bozor  munosabatlarining  qaror
topayotganligi,  umuminsoniy  qadriyatlarga  asoslangan  yangicha  demokratik
tuzum,  fuqarolik  jamiyati  rivojlanib  borayotganligidir.  Birinchi  Prezidentimiz
I.A.Karimov  o’zining  bir  qancha  asarlarida  ijtimoiy  himoya  tizimini  yanada
yaxshilash  va  mustahkamlash  to’grisida  o’z  yo’nalishlarini  belgilab  berdi.
O’tgan  davr  mobaynida  ijtimoiy  ta’minot  sohasida  ulkan  o’zgarishlar  va
islohotlar  amalga  oshirildi.  Hukumat  qarorlari  va  Prezidentimiz  tomonidan
chiqarilgan  «Ish  haqi,  pensiyalar,  stipendiyalarlarning  miqdorlarini  oshirib
borish  to’g’risida»gi  farmonlari  kuchli  ijtimoiy  himoya  mexanizmining
o’zgaruvchan  sharoitga  mos  bo’lishi  uchun  kuchaytirib  borish  tadbirlarini  o’z
ichiga olgan.
Ayni  paytda  qayd  etilgan  va  boshqalarning  o’z  yechimini  yetarli  darajada
ta’minlash  borasida  ilmiy  izlanish  ishlarini  olib  borish  dolzarb  va  maqsadlidir,
shu  sababli  ushbu  mavzuda  Bitiruv  malakaviy  ishini  tayyorlash  maqsad  qilib
qo’yilgan.
Bitiruv  malakaviy  ishining  asosiy  maqsadi -bozor  iqtisodiyoti  sharoitida
kuchli fuqarolik jamiyati qurish hamda davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo’llab
quvvatlash  hajmi  va  miqdorini  ko’paytirish  bilan  bir  qatorda  haqiqatda
yordamga muhtoj bo’lgan qatlamini ijtimoiy himoyalshning kuchli va tasirchan
mexanizmini  yaratish  va  samaradorligini  oshirish  borasida  Bitiruv  malakaviy
ishida ilmiy asoslanga aniq amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.
Maqsadga erishish uchun quydagi asosiy vazifalar belgilandi:
3 - mavzuga  oid  qonunlar,  Prezdent  qaror,farmonlari  va  asarlari,Vazirlar
mahkamasi  qarorlari  va  boshqa  meyoriy  hujjatlar,Respublikamiz  va
xorijiy  davlatlarning  iqtisodchi  olimlari  adabiyotlarini  chuqur
o’zlashtirish, ular asosida fikr-mulohazalarni bayon etish;
- mamlakatimizning  muhum  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  hayotiga  oid
prezdentimizning qator dasturiy chiqishlarini o’rganish;
- ijtimoiy  xarajatlarni  davlat  byudjetidagi  ulushini  o’sish  tendensiyasini
amaliy jihatdan o’rganib tahlil qilish;
- aholining  turmush  darajasini  yaxshilash,  ijtimoiy  qo’llab  quvvatlash
borasidagi materiallardan foydalangan holda atroflicha tahlil qilish hamda
uning natijalari bo’yicha tegishli xulosalar berish.
- o’rganilgan  nazariy  bilim  va  materiallar  tahlili  natijalarini
umumlashtirilgan   holda  ijtimoiy  xarajatlar,  aholini  ijtimoiy  jihatdan
taminlashni  takomillashtirish  borasida  asosiy  xulosa  va  takliflarni  bayon
etish.
Bitiruv  malakaviy  ishining  predmeti  bo’lib  O’zbekiston  Respublikasidagi
ijtimoiy-madaniy  sohalar  moliyaviy  ta’minoti,  ularning  xarajatlarini
rejalashtirish hamda mazkur sohani moliyalashtirish mexanizmi hisoblanadi.
Bitiruv malakaviy ishining asosiy obeyktiga –O’zbekiston
Respublikasidagi  ijtimoiy-madaniy  soha  masalalariga  byudjetdan  yo’naltirilgan
mablag’larni sarflanishini rejalashtirish masalasi hisoblanadi.
Bitiruv  malakaviy  ishini  tayyorlashning  asosiy  uslubiy  bazasi  bo’lib
respublikamiz  prezdenti  asarlari,  mavzuga  oid  qonunlar,  qarorlar  va  farmonlar,
byudjet tizimi to’g’risidagi qonun, Respublika Vazirlar mahkamasi qarorlari va
boshqa meyoriy hujjatlar hisoblanadi.
Bitiruv  malakaviy  ishining  tuzulishi  va  hajmi.Bitiruv  malakaviy  ishi
kirish,uchta bob, xulosa va takliflar,foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat
4 bo’lib  ...betda  yoritilgan  va  unda  ....ta  chizma,  ...ta  sxema,m  diogramma,  ....ta
jadval va ilovalar mujassamlashgan.
5 I - bob. Ijtimoiy soha va aholini qo’llab-quvvatlash xarajatlari.
1.1. Aholiga ijtimoiy yordam ko’rsatishni tashkil etish.
Mustaqillik munosabati bilan respublikamizda ijtimoiy himoya va ijtimoiy
ta’minotning  mazmun  va  mohiyati  tubdan  o’zgardi.  Ijtimoiy  himoya
davlatimizning  ichki  siyosatining  asosiy  tamoyillaridan  biri  qilib  belgilandi,
chunki  bozor  munosabatlariga  bosqichma-bosqich  o’tib  borar  ekanmiz,  aholini
kam  ta’minlangan,  muhtoj  qatlamini  ijtimoiy  larzalardan  ishonchli  tarzda
himoyalash  va  kafolatlash  zarur.  Aholini  davlat  himoyasiga  muhtoj  bo’lgan
qatlami  ko’p  bolali  oilalarni,  qariyalar,  nogironlar,  boquvchisidan  mahrum
bo’lganlarning  ahvoli,  bozor  munosabatlarga  o’tish  davrida  narx-navoning
oshishi,  pulning  qadrsizlanishi  bilan  tirikchiligi  qiyinlashib  qoladi.  Shu
mubosabat bilan davlat o’z oldiga ijtimoiy adolat qoidalarini ro’yobga chiqargan
holda,  aholining  eng  nochor  qatlamlari  —  keksalar,  nogironlar,  yetim-yesirlar,
ko’p  bolali  oilalar,  o’quvchi  yoshlarning  davlat  tomonidan  ijtimoiy  muhofazag
bo’lgan  kafolotli  huquqlarini  ta’minlashdan  iboratdir.  Hozirgi  davrdagi  asosiy
maqsad bo’lib hisoblangan davlatning asosiy vazifasi kishilar boshiga ochlik va
muhtojlik  tushishiga  yo’l  qo’ymaslikdir.  Har  qanday  davlat  ham  o’z  aholisini
himoya  qila  olsagina,  u  insonparvar  davlat  bo’la  oladi.  Kishilarning  ijtimoiy
himoyalashning  va  huquqiy  kafolotlashnin  kuchli  va  ta’sirchan  mexanizmi
mavjud  bo’lgandagina,  ijtimoiy-siyosiy  barqarorlikni  saqlab  qolish  mumkin.
Pensiyalar,  nafaqalar,  ijtimoiy  yordam  boshqa  turlarining  miqdori  rasman
belgilab  qo’yilgan  tirikchilik  uchun  zarur  eng  kam  miqdordan  oz  bo’lishi
mumkin  emas”  –deyilgan.  Kuchli  ijtimoiy  siyosat  Respublikamizning  Birinchi
Prezidentimiz Prezidenti I A Karimov tomonidan bozor 
iqtisodiyotiga utishning tamoyillaridan biri bo’lib hisoblanadi.
«Kuchli  ijtimoiy  siyosatni  amalga  oshirish,  davlatning  aholini  ijtimoiy
nochor qatlam va guruhlarini qo’llab-quvvatlash borasida mas’ul bo’lishi »degan
edi  yurtboshimiz  Birinchi  Prezidentimiz  I  A  Karimov.  Davlatning  ijtimoiy
sohani  rivojlantirishga  yo’naltirilgan  xarajatlari  faqat  ijtimoiy  emas,  balki
6 iqtisodiy  ahamiyatga  ega  bo’ladi,  jamiyatning  iqtisodiy  salohiyatini  oshirishga
yordam beradi, chunki davlat amalga oshirayotgan, aholining hamma qatlamlari
manfaatlariga  daxldor  bo’lgan  iqtisodiy  faoliyat  natijalari  ijtimoiy  soha  orqali
ro’yobga  chiqadi.  Inson  munosib  turmush  va  faoliyat  sharoitlarini  vujudga
keltirish  vazifalarining  ijobiy  hal  etilishi  aynan  ijtimoiy-madaniy  sohalar
taraqqiyotiga  bog’liq.  Yuqoridagilardan  kelib  chiqib  kuchli  ijtimoiy  siyosat
bevosita  aholini  turmush  darajasini,  uning  faravonligini  oshirishning  asosiy
omili bo’lib hisoblanadi va u quyidagi yo’nalishlarni o’z ichiga oladi:
1. Daromad siyosati
2. Ijtimoiy ta’minot va ijtimoiy kafolatlar
3. Aholini ish bilan ta’minlash va mehnat bozorini shakllantirish
4. Aholiga ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish va ular sifatini yaxshilash.
 Aholi  turmush  darajasini  oshishida  ish  haqi  miqdorini  uzluksiz  oshirib
borishi  muhim  ahamiyatga  ega.  Respublikamizni  o’tgan  davrlarda  qo’lga
kiritgan  salmoqli  yutuq  va  natijalari  xalqimizning  daromadlari  va  faravonligini
izchil  ravishda  oshirib  borishga,  keng  ko’lamli  ijtimoiy  dasturlarni
muvaffaqiyatli  amalga  oshirish  imkonini  berdi.  2013-yilda  byudjet  tashkilotlari
xodimlarining ish haqi, pensiyalar, nafaqa va stipendiyalar miqdorini o’rtacha 23
foizdan kam bo’lmagan darajada oshirish, 2013-yilda va keyingi ikki yilda aholi
real  daromadlarini  kamida  bir  yarim  barobar  ko’paytirish  vazifasi
qo’yilmoqda..Respublikamiz  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovni  Vazirlar
Mahkamasining  yig’ilishidagi  ma’ruzasida  ta’kidlaganidek  2012-  yilda
mamlakatimizda  o’rtacha  ish  haqini  kamida  uchdan  bir  miqdorda,  2013-  yilga
borib  esa  2.5  barobarga  oshirish  vazifasi  qo’yilmoqda.Ijtimoiy  ta’minot  va
kafolatlar deganda  aholining nafaqaxo’r, bolalikdan nogiron, urush  nogironlari,
ishsizlar, ko’p bolali kabi qatlamlari borki ularni ijtimoiy ximoyalash davlatning
vazifalaridan  biri  hisoblanadi.  Ijtimoiy ta’minot va kafolatlar  ichida pensiya  va
ijtimoiy nafaqalar asosiy o’rinni egallaydi. Ish bilan ta’minlash mehnat bozorini
shakllantirish aholi ijtimoiy ta’minotida ma’lum salmoqga ega. Keyingi yillarda
7 ko’rilgan  chora  tadbirlar  asosida,  yurtimizda  zamonaviy  mehnat  bozori
shakllandi.  Mustaqillik  yillarida  5  milliondan  ortiq  yangi  ish  o’rinlari  tashkil
etildi. Ularning 70 foizidan ziyodi sanoat va xizmat ko’rsatish sohalariga to’g’ri
keldi.  Shahar  va  qishloqlarda  birinchi  navbatda  xotin-  qizlarni  ish  bilan
ta’minlash  imkonini  beradigan,  yirik  sanoat  korxonalari  bilan  kooperatsiya
asosida  tashkil  etiladigan  kasanachilik  jadal  rivojlanmoqda.  Aholiga  ijtimoiy
xizmatlar  ko’rsatish  (aholining  ayrim  qatlamlariga  bepul  yoki  imtiyozli)  ham
ularni  ijtimoiy  ximoyalashning  yo’nalishlaridan  biri  hisoblanadi.  Bu  bo’yicha
keyingi yillarda aholiga tibbiyot, ta’lim, kommunal va boshqa xizmatlarning turi
ko’payganligi  va  sifati  yaxshilanganligini  alohida  qayd  etish  lozim.  Umuman
aholini  ijtimoiy  himoyalash  va  ijtimoiy  ta’minot  mamlakatimizda  dolzarb
sohalardan  hisoblanadi.  Bu  to’g’risida  Respublikamiz  Birinchi  Prezidenti
Prezidenti  I.A.  Karimov  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  20
yilligiga  bag’ishlangan  tantanali  marosimda  –  «Mustaqillikning  birinchi
kunlaridan boshlab amalga oshirilayotgan bu siyosatning amaliy tasdig’i sifatida
shuni  ta’kidlash  kerakki,  ijtimoiy  soxaga  yo’naltirilayotgan  mablag’lar
davlatimiz  budjetining  umumiy  xarajatlariga  nisbatan  2000-yilda  51  foizni
tashkil  etgan  bo’lsa  bu  ko’rsatkich  2013-yilga  kelib  60  foizdan  yuqori  bo’lishi
belgilab  qo’yilgan.  Bunday  ko’rsatkichlar  boshqa  davlatlar  tajribasida  kamdan-
kam uchraydigan hol, desak, bu ayni haqiqatdir» - degan edi. Prezidentimizning
«xalqimiz  salomatligini  saqlashda  fidoyilik  ko’rsatib  kelayotgan  shifokorlarga
o’z  minnatdorchiligimni  bildiraman»,  degan  so’zlaridan  har  bir  shifokorning
qalbi  g’ururga  to’ldi,  desam  yurtimizdagi  barcha  hamkasblarimning  fikrini
aytgan  bo’laman.  Shunday  yuksak  ishonchga  javoban,  biz  ham  ezgu  maqsad
yo’lida  faol  harakat  qilishimiz,  xalqi-miz  salomatligini  asrash  va  yanada
mustahkamlash  yo’lida  tinmay  izlanishimiz,  fidoyi  bo’lib  mehnat  qilishimiz
zarur. Xususan, dasturiga muvofiq, onalar va bolalarga tibbiy xizmat ko’rsatish
darajasini  oshirishga  doir  chora-tadbirlar  hayotga  izchil  tatbiq  etilishida  faol
ishtirok  etishimiz  talab  etiladi.  Bu  sog’lom  va  barkamol  avlod  ulg’ayishi,
8 farzandlarimiz  hayotga  katta  kuch,  keng  dunyoqarash  bilan  kirib  kelishi,
pirovardida, turmushimiz yanada farovon bo’lishida alohida o’rin tutadi.
Keyingi  yillarda  o’zini  o’zi  boshqarish  organlarining  jamiyatdagi  o’rni  va
nufuzi ortib borayapti. Mahalliy ijro hokimiyati organlarining ayrim vakolatlari
ushbu  tizimga  o’tkazildi.  Natijada  mahallaning  ijtimoiyiqtisodiy,  ma’naviy
hayotiga oid muhim masalalar fuqarolar yig’inlarining o’zida hal etilmoqda. Bu
bejiz  emas,  albatta.  Darhaqiqat,  xalqimiz  turmushiga  oid  urf-odat  va  ezgu
an’analarning  shakllanishi,  yashab  kelishi,  ayni  paytda  rivojlanishida
mahallaning  tarixiy  o’rni  va  ahamiyati  beqiyos.  Mahalla  kishilarning  mehr-
oqibatli  bo’lib,  hamjihatlikda  yashashini  ta’minlashga  xizmat  qiluvchi  institut
hisoblanadi.  Shu  bois  har  bir  oila  va  jamiyatning  farovonlashuvida  uning
ta’sirchanligi,  hayotimizdagi  qadr-qimmatini  oshirish  muhim  ahamiyatga  ega.
Ayniqsa,  odamlarning  qalbi  va  intilishlarida  yurt  obodligi,  tinch  va  farovon
hayot barpo etish g’oyalari mujassam bo’lishi, barcha bir yoqadan bosh chiqarib,
ezgu ishlarni amalga oshirishida mahallaning xizmati katta.
Davlatning  iqtisodiy-ijtimoiy  rivojlanish  dasturiga  binoan  mablag’lar
ajratiladi.  Ijtimoiy  xarajatlar  asosan,  ijtimoiy  madaniy  tadbir  xarajatlariga  va
aholini ijtimoiy himoya qilish xarajatlariga bo’linadi. Bu yo’nalishdagi xarajatlar
nomoddiy sohaga mo’ljallangan mablag’lar hisoblanadi. Bu xarajatlarga: maorif,
sog’liqni  saqlash,  madaniyat  va  fan  hamda  boshqa  xarajatlarni  sanab  o’tish
mumkin.  Budjet  korxonalari  tarkibida  yana  bir  guruh  xarajatlar  boshqaruv
organlarini  saqlash  xarajatlari  ham  rejalashtiriladi.  Bu  guruh  xarajatlariga
mudofaa,  ichki  ishlar  vazirligi,  milliy  havfsizlik  xizmati,  Vazirlar
Mahkamasining rezerv fondi ko’zda tutiladi.
So’ngi  yillarda  aholining  daromadlarining  oshishi  mamlakatimiz  turmush
darajasini  yaxshilanayotganligi  va  kam  taminlangan  oilalar  sonini  sezilarli
pasayotganligiga sabab bo’layotganligini ko’rishimiz mumkin.
Aholi  daromadlari  barcha  aholiga  tegishli  pul  va  natural  (mahsulot
shaklida)  tushumlar  hamda  ko’rsatilgan  bepul  xizmatlar  summasi,  aholining
9 milliy daromaddagi hissasi. Aholining jami turdagi daromadlari manbai ish haqi,
pensiya,  stipendiya,  nafaqalar,  mukofot,  fonda,  dividend,  zayom  va  lotereya
yutug’i, bank to’lagan foiz puli, ko’chmas mulkdan kelgan renta to’lovi va ijara
puli, sug’urta qoplamalari va boshqalardan iborat. Aholi jon boshiga hisoblangan
real  daromad  aholi  turmush  darajasining  umumlashgan  va  yaxlit  ko’rsatkichi
hisoblanadi.  Iqtisodiyotda  aholi  yalpi  pul  daromadlaridan  barcha  majburiy  va
ixtiyoriy  to’lovlar  (soliqlar,  qarz  puli,  badallar)  chegirib  tashlangandan  so’ng
uning  qo’liga  tegadigan  daromad  ham  muhim  ahamiyatga  ega.  Aholi  qo’liga
tegadigan  daromad  miqdoriga  soliqlar  kuchli  ta’sir  etadi.  Rivojlangan
mamlakatlarda ish haqi daromadning 2/3 qismini tashkil etadi. Agar mamlakatda
xususiy mulk ustivor, renta, aholi pul jamg’armasi ko’p bo’lsa, bank to’laydigan
foiz puli salmoqli bo’ladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi daromadlari tarkib
jihatidan  mehnatdan,  tadbirkorlikdan,  mulkdan  olingan  daromadlar  va  transfert
(nochorlarga budjetdan beriladigan nafaqa va yordam puli) kabi daromadlardan
shakllanadi.  Transfertlar  nobozor  daromadi,  qolganlari  bozor  daromadi
hisoblanadi.  Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  sharoitida  O’zbekistondagi  aholi
daromadlarida  bozor  tizimiga  xos  yangi  daromad  turlari  (tadbirkorlik,  mulk
daromadi kabilar)ning ko’payib borishi kuzatiladi.
 1.2 Ijtimoiy himoya tushunchasi va uning mazmuni.
Ijtimoiy  muhofaza  tizimi  -  aholining  hayotiy  muhim  manfaatlari  sohasi
bo’lib,  uning  sifat  va  miqdor  ko’rsatkichlari  davlat  va  jamiyatning  iqtisodiy,
huquqiy  va  madaniy  rivojlanish  darajasidan  darak  beradi.  Ijtimoiy
muhofazalanish  huquqi  odamning  munosib  turmush  kechirishi  uchun  zarur
bo’lgan  hajmdagi  fiziologik,  ijtimoiy  va  ma’naviy  ehtiyojlarini  qondirish
imkoniyati  hisoblanadi.  Ijtimoiy  muhofaza  tizimini  tashkil  etish  masalasi  ko’p
jihatdan  mamlakatdagi  milliy  tartibni,  jamiyatdagi  totuvlik  darajasini,  iqtisodiy
va ijtimoiy rivojlanish barqarorligini va dinamikasini belgilab beradi. 2013-yilda
byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, nafaqa va stipendiyalar
miqdorini o’rtacha  23 foizdan kam  bo’lmagan darajada oshirish,  2013-yilda va
10 keyingi ikki yilda aholi real daromadlarini kamida bir yarim barobar ko’paytirish
vazifasi qo’yilmoqda.
Aholini ijtimoiy muhofaza qilish deganda, biz aholiga davlat tomonidan
yashash  uchun  barcha  shart-sharoitlarni  yaratishga  maqsadli  yo’naltirilgan
kafolatlar tizimini tushunishimiz lozim. Ijtimoiy muhofaza qilish bir tomondan,
funksional tizim, ya’ni yo’nalishlar tizimi bo’lib, u ana shu yo’nalishlar asosida
amalga  oshiriladi,  ikkinchi  tomondan,  u  ijtimoiy  muhofazani  ta’minlaydigan
institutlar  tizimidan  iborat  bo’lib,  unga  davlat,  sud,  kasaba  uyushmalari  va
boshqa  ijtimoiy  tashkilotlar  kiradi.  Bozor  munosabatlariga  o’tish  sharoitida
davlatning  ijtimoiy  siyosati  ijtimoiy  muhofazalash  mexanizmlarini,  davlatning,
korxonalar  va  ijtimoiy  siyosatning  boshqa  sub’ektlarining  roli  va  vazifalarini
o’zgartiradi.  Amalda  bu  ijtimoiy  muhofazaga  ajratiladigan  byudjet  mablag’lari
salmog’ining  qisqarishi,  davlat  tomonidan  beriladigan  bepul  kafolatlarning
kamayishini  bildiradi.  Ko’proq  og’irlik  nodavlat  moliya  manbalariga,  shu
jumladan, korxonalar zimmasiga yuklatiladi. Bu ayrim korxonalar uchun jiddiy
muammolar  tug’dirib,  ularning  ijtimoiy  muhofaza  bo’yicha  tadbirlari  hajmi  va
darajasini  mehnat  sharoitlari  va  uni  muhofazalashga  bog’lab  qo’yadi.  Amalga
oshirilish  usuliga  qarab  ijtimoiy  siyosatni  aktiv  va  passiv  turlarga  ajratish
mumkin.  Passiv  ijtimoiy  siyosat  narxlarni  sun’iy  ravishda  tutib  turish,  shuning
hisobiga turmush darajasini oshirish yoki barqarorlashtirish, ijtimoiy muhofaza
qilishning barcha  yo’nalishlari  bo’yicha  dotatsiyalarni  oshirishni  ko’zda tutadi.
Aktiv  siyosat  maqsadga  muvofiqroqdir.  Unda  tashabbus  ko’rsatish  va
tadbirkorlik  uchun  sharoit  yaratib  berish,  pensionerlar,  veteranlar,  bolalar,
byudjet  sohasida  xizmat  qiluvchilarni  qo’llab-quvvatlashda  davlatning  rolini
oshirish ustivor maqsadlar hisoblanadi.
Ijtimoiy siyosatda ikki asosiy yo’nalishni ajratib ko’rsatish mumkin, aholini
ijtimoiy  ta’minlash  va  davlat  ijtimoiy  kafolatlari.  Ijtimoiy  ta’minot  pensiya
ta’minoti,  nafaqalar  bilan  ta’minlash,  aholining  ayrim  tabaqalari  uchun
belgilangan  imtiyozlar  va  kompensatsiyalar  tizimi  va  ijtimoiy  xizmat
11 ko’rsatishni  o’z  ichiga  oladi.  Ikkinchi  yo’nalish  esa  jamiyatning  bir  me’yorda
rivojlanishini,  ya’ni  sog’liqni  saqlash,  ta’lim,  madaniyat  va  sog’lomlashtirish,
shuningdek, turarjoyga ega bo’lish huquqini ta’minlash bilan bog’liq.
 Mamlakatimizda  olib  borilayotgan  kuchli  ijtimoiy  siyosiy  dasturi  asosida
pensiyalar  miqdorini  va  pensionerlar  sonini  oshib  borishi  asosida  pensiya
ta’minotiga  sarflanadigan  mablag’larning  miqdori  yanada  oshishi  kuzatiladi.
Mamlakatimizda  davlat  pensiyalari  va  kafolatlar  minimal  miqdorini  keyingi
yillarda oshib borishi 1- jadvalda berilgan.  
      
1-jadval.
Davlat pensiyalari va nafaqalarining minimal miqdori, so’m.  
Pensiya va nafaqalar..(oyiga) 2011-yil
1-dekabr 
holati 2012-yil
1-avgust 
holati 2012-yil
1-dekabr 
holati
Ish haqi. 62920 72355 79590
Yoshga doir pensiyalar.
123060 14152
0 155670
Bolalikdan nogironlarga
beriladigan nafaqa. 123060 14152
0 155670
Zarur ish stajiga ega 
bo’lmagan keksa yoshdagi va 
mexnatga layoqatsiz fuqorolarga 75510 86883
5 95520
12 nafaqa.
Jadval ma’lumotlaridan shuni ko’rishimiz mumkinki oxirgi ikki yil mobaynida
yoshga doir pensiya, bolalikdan nogironlarga zarur ish stajiga ega bo’lmagan
keksa yoshdagi hamda mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan
nafaqalarning minimal miqdorlari o’sish tendensiyasiga ega.
Hozirgi  sharoitda  aholining  ijtimoiy  himoya  turlari  kengayib,  uning
qo’llanish  asoslarini  tubdan  o’zgartirish  talab  qilinayotgan  bir  paytda  xizmat
ko’rsatilayotgan aholi soni va sarflanayotgan mablag’ miqdori jihatidan pensiya
ta’minoti  aholini  ijtimoiy  himoyalashda  asosiy  o’rinni  egallaydi.  1993- yil  3-
sentabrda  Oliy  Majlis  tomonidan  O ’ zbekiston  Respublikasi  « Fuqarolarning
davlat  pensiya  ta ’ minoti  to ’ g ’ risida » gi  qonuni  qabul  qilingan . Ushbu  Qonun 9 ta
bob ,  67  ta  moddadan  iborat .  Undagi  moddalar  davlat  pensiyalarini  3  xil  turiga
bag ’ ishlangan  va  Qonun  faqat  ish  staji  bo ’ lgan  shaxslargagina  va  ularning  oila
a ’ zolariga  pensiya  tayinlash  mumkinligini  ko ’ zda  tutadi . Qonunni  qabul  qilishda
O ’ zbekiston  Respublikasining  demografik , geografik  va  iqlim  sharoitlari  va  urf -
odatlari  hisobga  olingan .  Bu  xususiyatlar  Qonunning  ish  stajini  hisoblashga ,
imtiyozli  pensiyalar  tayinlashga  doir  boblarda  o ’ z  ifodasini  topgan .  Qonun
respublika  qishloq  xo ’ jalik  mahsulotlari  ishlab  chiqarishga  moslashganini
hisobga  olib ,  qishloq  xo ’ jalik  xodimlarining  ayrim  toifalari  paxtakor ,  sholikor ,
tamakikor  ayollarga ,  cho ’ ponlarga ,  paxta  suvchilariga  umumiy  pensiya  yoshini
besh  yilga  qisqartirilgan  holda  imtiyozli  pensiya  tayinlash  mumkinligini
belgilagan . Davlat pensiyalarining quyidagi turlari belgilangan:
I. Yoshga doir pensiya;
II. Nogironlik pensiyasi;
III.Boquvchini yo’qotganlik pensiyasi.
Yoshga  doir  pensiya -shunday  pensiyaki,  u  fuqaroning  ma’lum  yoshga
yetganida, tegishli ish stajiga ega bo’lganida tayinlanadi. Shunday qilib, yosh va
staj,  ya’ni  ikkita  shart  bu  tur  pensiya  ta’minotiga  bo’lgan  huquqni  belgilab
13 beradi.  Bunda  boshqa  holatlar  muhim  ahamiyatga  ega  emas.  Yoshga  doir
pensiya  —  bu  ko’p  yillik  mehnatning  mantiqiy  samarasi  hisoblanadi.  Bunday
pensiya  olish  huquqiga  ega  bo’lish  uchun  ishlash,  xizmat  qilish  kerak  albatta.
Yoshga  doir pensiya  umumiy asoslarda  — erkaklar 60 yoshga  to’lganlarida va
kamida 25 yillik ish stajiga ega bo’lganlarida, ayollar 55 yoshga to’lganlarida va
kamida 20 yillik ish stajiga ega bo’lganlarida tayinlanadi.
Nogironlik  pensiyasi -  mehnat  qilish  qobiliyati  yo’qotilishi  munosabati
bilan  belgilanadi,  uning  miqdori  kasallikning  sababi,  nogironlik  guruhiga  va
mehnat  faoliyatining  davomiyligi  hamda  o’rtacha  bir  oylik  ish  haqiga  bog’liq
bo’ladi. Nogironlik pensiyasi nogironlik qachon boshlanganligidan qat’iy nazar:
ish  davridami,  ishga  kirgunga  qadarmi,  uni  tugatganidan  keyinmi  qat’iy  nazar
tayinlanadi.  Agar  nogironlik  mehnatda  mayiblanish  yoki  kasb  kasalligi  sababli
boshlangan  bo’lsa,  u  holda  pensiya  ishning  davomiyligidan  qat’iy  nazar
tayinlanadi.  Nogironlik  insonning  mehnat  faoliyati  bilan  bog’liq  bo’lmagan
hollarda  pensiya  tayinlash  uchun  ish  staji  talab  qilinadi,  bunda  ishning
davomiyligi yoshga bog’liq bo’ladi. 
Boquvchisini  yo’qotganlik  pensiyasi p-  vafot  etgan  boquvchining
qaramog’ida  bo’lgan  mehnatga  qobiliyatsiz  oila  a’zolariga  tayinlanadi.  Uning
miqdori  boquvchi  o’limining  sababi,  mehnat  faoliyatining  davomiyligi  va  ish
haqiga bog’liq bo’ladi.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  39-moddasiga  asosan
fuqarolarga  boquvchisidan  mahrum  bo’lganlarida  ijtimoiy  ta’minotdan
foydalanish  huquqi  kafolatlangan bo’lib, turli sabablar tufayli otaonasidan  yoki
boquvchisidan mahrum bo’lgan ishga yaroqsiz, qaramoqda bo’lgan oila a’zolari
ijtimoiy  jihatdan  qo’llab-quvvatlanishi,  boquvchilari  vafot  etishi  munosabati
bilan  to’xtab  qolgan  daromad  manbayi  yashash  uchun  zarur  bo’lgan  tirikchilik
vositalarinining  o’rnini  qisman  bo’lsada  qoplanishi  zarur.  Marhumning
qaramog’ida bo’lgan ishga yaroqsiz oila a’zolarini daromadini qoplash yo’li esa
davlat  tomonidan  O’zbekiston  Respublikasi  «Fuqarolarning  davlat  pensiya
14 ta’minoti  to’g’risida»gi  Qonunda  belgilab  qo’yilganidek,  boquvchisini
yo’qotganlik  pensiyalari  tayinlash  yo’li  bilan  amalga  oshiriladi.  Boquvchisini
yo’qotganlik  pensiyasi  -  bu  vafot  etgan  marhumning  birinchidan,  qaramog’ida
bo’lgan, ya’ni vafot etgan shaxsdan kun kechirishi uchun zarur bo’lgan daromad
manbayini  olib  turgan,  ikkinchidan,  ishga  yaroqsiz  bo’lgan,  ya’ni  voyaga
yetmagan  yoki  nogiron  hisoblangan  yohud  pensiya  ta’minoti  to’g’risidagi
Qonunning 7- moddasida ko’rsatilgan yoshga doir pensiya olish yoshiga yetgan
(erkaklar  60  yoshga;  ayollar  55  yoshga  yetgan,  lekin  zarur  mehnat  stajiga  ega
bo’lmagan) shaxslarga marhumning ish staji va o’rtacha oyli ish haqini hisobga
olib,  beriladigan  oylik  to’lovlardir.  O’zbekiston  Respublikasida  olib
borilayotgan  kuchli  ijtimoiy  himoya  siyosati  xususiyatlaridan  biri  yordamga
muhtoj  bo’lgan  fuqarolarni  turli  moddiy  ta’minlash  yo’llari  bilan  yashash
sharoitlarini yaxshilash va turli ijtimoiy larzalardan muhofaza qilishdir. Shunday
muhofaza  choralaridan  biri  boquvchisini  yo’qotganlik  pensiyasini  belgilash
hisoblanadi.  Boquvchisini  yo’qotganlarni  moddiy  jihatdan  taminlash  ularga
yordam ko’rsatish qonuiy belgilab qo’yolgan.
Vaqtincha  mexnatga  qobilyatsizlik  qo’yidagi  davrlarga  to’g’ri  kelganda
nafaqa to’lanmaydi:
- Ish xaqi saqlanmagan ta’til:
- bolani parvarishlash bo’yicha ta’til;
- ish vaqtincha tuxtatilganda;
- xodim  ishdan  ( lavozimidan )  chetlashtirilib ,  ish  xaqi  to ’ lashto ’ xtatilib
qo ’ yilganligi  sababli  ishlamagan ;
- xarbiy  o ’ quv  yoki  tekshiruv  yig ’ ini ;
- ishlab  chiqarishdan  ajralmagan  xolda  o ’ quv  yurtlarida  tahsil
olishmunosabati  bilan  berilgan  qo ’ shimcha  ta ’ til . 
O ’ zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  qoshidagi  byudjetdan  tashqari
Pensiya  jamg ’ armasi  pensiya  ta ’ minot  tizimidagi  boshqaruv  tuzilmasini
takomillashtirish  davlat  ijtimoiy  sug ’ urtasi  bo ’ yicha  majburiy  badallar ,
15 ajratmalar  va  to ’ lovlarning  to ’ liq  yig ’ ilishini  ta ’ minlash ,  aholini  davlat
tomonidan  kafolatlangan  ijtimoiy  himoya  qilish  choratadbirlarini  o ’ z  vaqtida
mablag ’  bilan  ta ’ minlash  uchun  tashkil  qilingan .  Bu  jamg ’ armaning  asosiy
vazifasi  pensiya  va  nafaqalarni  to ’ lash  uchun  mo ’ ljallangan  mablag ’ larni  yig ’ ish ,
to ’ plashdan  hamda  o ’ z  vaqtida  to ’ lov  uchun  mablag ’  ajratish  va  to ’ g ’ ri
sarflashdan  iborat . Byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg ’ armasining  asosiy  vazifasi
bo ’ lib  fuqarolarning  davlat  tomonidan  kafolatlangan  ijtimoiy  ta ’ minotga ,
ijtimoiy  sug ’ urtaga  bo ’ lgan  huquqlarini  jamg ’ armaga  o ’ tkazilayotgan  majburiy
ajratmalar , badallar  hisobiga  amalga  oshirish  hamda  pensiya  va  nafaqalar  uchun
sarflanadigan  mablag ’ laridan  maqsadli  foydalanilayotganligini  nazorat  qilishdir .
O ’ z  huquqlari ,  erkinliklarini  hamda  siyosat ,  iqtisod ,  ijtimoiy  rivojlanish ,  fan ,
madaniyat  va  boshqa  sohalardagi  fuqarolarning  qonuniy  manfaatlarini  birgalikda
ro ’ yobga  chiqarish  uchun  birlashgan  fuqarolarning  xohish - istaklarini  erkin
bildirishlari  natijasida  vujudga  kelgan  ixtiyoriy  tuzilmalar  jamoat  organlari
hisoblanadi .
Kasaba  uyushmalari  O ’ zbekiston  Respublikasi  fuqarolarining  ijtimoiy -
iqtisodiy  huquqlarini  va  manfaatlarini  himoya  qilish  maqsadida  tuzilgan  jamoat
tashkiloti  bo ’ lib , fuqarolarning  mehnat  qilish  huquqlari , sog ’ liqni  saqlash , uy - joy
va  turmush  darajalarini  yaxshilash  va  himoya  qilish  tadbirlari  bilan
shug ’ ullanadi .  O ’ zbekiston  Respublikasi  Kasaba  uyushmalari  Federatsiyasi  va
uning  joylardagi  quyi  organlari  ijtimoiy  ta ’ minot  va  ijtimoiy  himoya  sohasida
asosiy  o ’ rinni  egallaydi .  Kasaba  uyushmalar  ijtimoiy  ta ’ minot  huquqi  sohasini
boshqarishda  fuqarolarning  o ’ zlari  qatnashuvi  tamoyiliga  asoslangan  holda  keng
xalq  ommasi  nomidan  pensiya  va  nafaqalarni  tayinlash ,  fuqarolarni  mehnat
qilishga  doir  huquqlarini  himoyalash , ijtimoiy  xizmat  ko ’ rsatish  sohasida  mehnat
va  ijtimoiy  muhofaza  organlari  bilan  birgalikda  ish  olib  boradilar .  O ’ zbekiston
Respublikasida  kasaba  uyushmalar  faoliyatiga  jiddiy  e ’ tibor  beriladi ,  kasaba
uyushmalari  sanatoriya  va  kurortlar  tizimiga  ega  bo ’ lib ,  mehnatkashlarning
16 salomatliklarini  tiklash  uchun  yo ’ llanmalarni  taqsimlaydi ,  mehnat  qonunlarini
bajarilishini  nazorat  qiladi .
1.3. O’zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashning huquqiy kafolati.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  1999-yil  13-yanvardagi  «Aholini
aniq  yo’naltirilgan  ijtimoiy  madad  bilan  ta’minlashda  fuqarolarning  o’zini-o’zi
boshqarish  organlari  rolini  oshirish  to’g’risida»gi  farmoni  hamda  Vazirlar
Mahkamasining  1999  -yil  7-dekabrdagi  «2000-  2005-yillarda  yolg’iz
keksalarning,  pensionerlar  va  nogironlarni  ijtimoiy  himoya  qilishni
kuchaytirishga  qaratilgan  chora-tadbirlar  Dasturi  to’g’risida»gi  qarori  va
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2006-  yil  7-sentabrdagi  459-sonli
qarori bilan tasdiqlangan «2007-2010- yillarda yolg’iz keksalar va nogironlarni
aniq  ijtimoiy  muhofaza  qilish  va  ularga  ijtimoiy  xizmat  ko’rsatishni  yanada
kuchaytirish  choratadbirlari»  Dasturi,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining
«Fuqarolarning  pensiya  ta’minoti  tizimini  yanada  takomillashtirish  chora
tadbirlari to’g’risida», 2009-yil 30-dekabrda PF-4161-son Farmoni, O’zbekiston
Respublikasi  Perizentining  2009-yil  30-dekabirdagi  «O’zbekiston  Respublikasi
Moliya  vazirligi  huzuridagi  byudjetdan  tashqari  Pensiya  jamg’armasining
tashkiliy  tuzilmasini  shakllantirish  chora-tadbirlari  to’g’risidagi  qarori,
O’zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish Vazirining
2010-yil  12-fevralidagi  22-  sonli  buyrug’i  bilan  tasdiqlangan  «Bandlikka
ko’maklashish  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  markazlarining  namunaviy
Nizomi» yuqoridagi so’zlarning yorqin dalilidir.
Ushbu  farmon  va  qarorlar  aholini  ijtimoiy  himoya  qilishda  fuqarolarning
o’zini-o’zi  boshqarish  organlarini  rolini  oshirish,  ijtimoiy  muhofazaning
muayyan shaxsga yo’naltirilganligini ta’minlashda ularning ma’suliyatini yanada
kuchaytirish  maqsadida  qabul  qilingan.  Aholini  muhofaza  qilishning  aniq
shaxsga  qaratilishini  yaxshilash  uchun  turar  joy  muassasalari  bolali  oilalarga
nafaqalar  hamda  yolg’iz  o’zgalar  parvarishiga  muhtoj  pensionerlarni  asosiy
oziq-ovqat  mahsulotlari  bilan  ta’minlash  masalalarini  o’z  zimmasiga  olgan
17 bo’lsa, yolg’iz keksalarni, pensioner va nogironlarni ijtimoiy ta’minot va uy joy
maishiy sharoitlarni yaxshilash yuzasidan ehtiyojlarni qondirish masalalarini hal
qilish  uchun  homiylar  mabla’larini  jalb  qilish  zarurligi  belgilandi.  O’zbekiston
Respublikasi  prezdentining  2007-yil  19-martdagi  PF-3864  sonli  farmoni”
Aholini  ijtimoiy  himoya  qilish  tizimini  yanadatakomillashtirish  va
mustahkamlashga  oid  chora  tadbirlar  to’grisida.  O’zbekiston  Respublikasi
Mehnat  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  vazirligi  davlatimizning  kuchli
ijtimoiy  himoya  siyosatiga  amal  qilgan  holda,  «O’zbekiston  Respublikasi
aholisining  2010-yilgacha  davrga  mo’ljallangan  ijtimoiy  himoyasi  yagona
tizimini  yaratish  konsepsiyasi»ni  ishlab  chiqdi.  Bu  konsepsiyada  davlatning
ijtimoiy  siyosatini  amalg  oshirish  uchun  yagona  yo’l  ishlab  chiqish  va  turli
davlat  idoralari  va  jamoat  tashkilotlarini  kuchlarini  birlashtirish  lozimligi
ta’kidlab o’tilgan. Unda ijtimoiy himoyaning mavjud usullarini, ularni moliyaviy
ta’minlash  manbalarini  tubdan  o’zgartirish,  bu  muammolarni  faqat  davlat
mablag’lari hisobiga hal qilmay, balki xayriya va jamoat mablag’larini ham jalb
qilish  zarurligi  kabi  qoidalar  asosiy  o’rin  olgan.  Aholini  ijtimoiy  himoyalash
masalalari  ijtimoiy  ta’minot  organlari  bilan  birga  Mehnat,  Moliya,  Sog’liqni
saqlash,  Aloqa  vazirliklari,  Pensiya  Jamg’armasiga  hamda  jamoat  tashkilotlari
bo’lgan Ko’zi ojizlar,
Kar-soqovlar, Nogironlar, Qizil Yarimoy jamiyatlari, «Mehribonlik», «Bolalar»,
«Navro’z»,  «Sog’lom  avlod  uchun»  kabi  xayriya  jamg’armalariga  ham
yuklatilgandir.  Hozirgi  sharoitda  aholining  ijtimoiy  himoya  turlari  kengayib,
uning  qo’llanish  asoslarini  tubdan  o’zgartirish  talab  qilinayotgan  bir  paytda
xizmat  ko’rsatilayotgan  aholi  soni va sarflanayotgan mablag’ miqdori  jihatidan
pensiya ta’minoti  aholini ijtimoiy himoyalashda  asosiy o’rinni  egallaydi. 1993-
yil  3-sentabrda  Oliy  Majlis  tomonidan  O’zbekiston  Respublikasining
«Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to’g’risida»gi
Qonuni  qabul  qilinib,  1994-yil  1-iyuldan  respublika  hududida  kuchga  kirdi.
Qonunga  asosan,  faqat  ish  staji  mavjud  bo’lgan  shaxslargagina  pensiyalar
18 tayinlanishi belgilangan. Bu pensiyalar yoshga doir, nogironlik va boquvchisini
yo’qotganlik  pensiyalaridir.  O’zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidentimiz
Prezidenti  I.A.Karimov  o’zining  Oliy  Majlisda  so’zlagan  nutqida  kelgusida
ijtimoiy  himoyani  aniq  toifa  kishilariga  qaratilishini  kuchaytirish  kerakligi
haqida  gapirib  o’tdi.  Bundan  shu  xulosa  kelib  chiqadiki,  ijtimoiy  ta’minot
tizimida  qo’llanilayotgan  hozirgi  qonunlarimizni  ham  qaytadan  ishlab  chiqish
zaruriyati  tug’ildi.  O’zbekiston  Respublikasi  «Fuqarolarning  davlat  pensiya
ta’minoti  to’g’risida»gi  Qonunda  belgilangan  pensiya  yoshi  Xalqaro  Mehnat
Tashkilotining  «Nogironlik,  qarilik  va  boquvchisini  yo’qotganlik  bo’yicha
nafaqalar  to’g’risida»gi  Konvensiyada  ko’zda  tutilganidan  5  va  10  yil  kamdir.
Bundan  tashqari  ish  sharoiti  zararli  va  og’ir  bo’lgan  xodimlar,  teatr,  sirk  va
boshqa tomosha muassasalarining artistlari, aviatsiya, maorif, sog’liqni saqlash,
qishloq xo’jaligi, urush nogironlari, ko’p bolali onalar va boshqa ayrim toifaga
tegishli  fuqarolar  yoshga  doir  pensiyani  bundan  ham  ilgariroq  olish  huquqiga
ega bo’ladilar.
Ijtimoiy soha xarajatlari ichi yuqori ko’rsatkichni ta’lim sohasi tashkil etib,
bu  borada  amalga  oshirilgan  ishlarga  to’xtaladigan  bo’lsak  kadrlar  tayyorlash
milliy  dasturi  doirasida  O’zbekistonda  rejali  asosda  umumiy  va  o’rta-maxsus
ta’limini  rivojlantirish  bo’yicha  keng  qamrovli  ishlar  amalga  oshirilmoqda.
Bugungi  kunda  o’quvchi  va  talabalarning  asosiy  o’quv  dasturlarini  sifatli  va
to’laqonli  o’zlashtirishlari  uchun  umummilliy  miqyosda  umumiy  o’rta  ta’limni
to’la hajmda o’quvchilarga berilishini ta’minlash lozim.
Xalq  xo’jaligi  tarmoqlarining  jadal  rivojlanishi  va  yangi  ishlab-chiqarish
texnologiyalarini  tadbiq  etish,  yuqori  darajada  malakali  mutaxassislarni
tayyorlashni  talab  etadi  va  buni  ta’lim  tizimining  barcha  darajalarida,  ayniqsa
boshlang’ich,  fundamental  tayyorgarlik  darajasida  yangi  zamonaviy  pedagogik
texnologiyalarni tadbiq etmasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Shu bilan
birga,  muhim  ahamiyatga  molik  bo’lgan  omillardan  yana  biri,  bu  maktablarni
Davlat  ta’lim  standartlariga  javob  beruvchi  zamonaviy  o’quv  va  laboratoriya
19 jihozlari,  kompyuter  texnikalari  va  o’quv-metodik  qo’llanmalari  bilan
ta’minlanishidir.
Davlatimiz  rahbari  o’z  ma’ruzalarida  aynan  mavjud  umumta’lim
maktablarining  moddiy-texnika  bazasini  mustahkamlash  va  uni  rivojlantirish
zarurligi  to’g’risida  ko’satmalar  berdi.  Shu  bilan  birga  shuni  ta’kidlab  o’tish
lozimki,  ayrim  maktablar  rekonstruksiya  va  kapital  ta’mirlashga  o’ta  muhtoj,
ba’zi birlari esa umuman yaroqsiz holatga kelib qolgan, undan tashqari bir qism
maktablarning  moddiy  texnika  bazasi  o’ta  past  darajada.  Agar  bu  yo’nalishda
qisqa  muddatlar  ichida  davlat  va  jamoatchilik  tomonidan  paysalga  solinmay
keskin  choralar  ko’rilmasa,  kutilgan  ijobiy  natijalarni  olish  shubhali  bo’lib
qoladi.
Qo’yilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Respublikamiz Hukumati
tomonidan  mavjud  maktablarning  binolarini  sifat  nuqtai-nazardan  qayta  ko’rib
chiqish,  ularning  moddiy  texnik  bazasini  mustahkamlash  va  zamonaviy  o’quv-
laboratoriya jihozlari bilan ta’minlash, o’quv va o’quv-uslubiy adabiyotlar bilan
to’ldirish  bilan  bog’liq  masalalarni  moliyalashtirishning  aniq  manbalarini
belgilagan holda bir qator tadbirlarni amalga oshirdi. Jamg’arma mablag’laridan
qat’iy maqsadli (yo’nalishlar bo’yicha) va samarali foydalanilishini ta’minlash. 
Hukumat  qarori  bilan  Jamg’armaning  ijro  etuvchi  direksiyasiga  rahbarlik
qilish  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  Vazirining  ijtimoiy  masalalarga
mutasaddi o’rinbosari zimmasiga yuklatilgan.
Hukumat  qabul  qilgan  qarorlarning  muhim  tomonlaridan  biri  shundan
iboratki,  korxona  va  tashkilotlarning  dasturni  moliyalashtirishga  yo’naltirgan
mablag’lari daromad (foyda) solig’idan ozod etiladilar. Jamg’armaga tushirilgan
mablag’lar maqsadli yo’nalishda u yoki bu maktabning moddiy-texnika bazasini
mustahkamlash  yoki  mukammal  rekonstruksiya  qilish  va  ta’mirlashga
yo’naltiriladi.  Shuni  qayd  etish  lozimki,  umumta’lim  maktablari  tomonidan
Vazirlar  Mahkamasining  "budjet  tashkilotlarini  mablag’  bilan  ta’minlash
tartibini  takomillashtirish  to’g’risida"  1999  yil  3  sentabrdagi  414-son  qaroriga
20 muvofiq  tashkil  etilgan  budjet  tashkilotlarini  rivojlantirish  jamg’armalari
mablag’laridan  Maktab  ta’limini  rivojlantirish  dasturini  amalga  oshirish  uchun
foydalanishga  ruxsat  etilgan.  Mustaqillik  yillarida  ta’lim  tizimini  tubdan
modernizatsiya  qilish  imkonini  bergan  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturini
hayotga tatbiq etish mamlakatimizni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning eng
muhim  yo’nalishiga  aylandi.  12  yillik  majburiy  ta’limga  o’tish,  1,5  mingdan
ortiq  kasb-hunar  kollejlari  va  akademik  litseylarni  barpo  etish  iqtisodiyot
tarmoqlari  uchun  zarur  bo’lgan  mutaxassisliklar  bo’yicha  yuqori  malakali
kadrlar tayyorlanishini ta’minlamoqda.
Har qanday ijtimoiy muhofaza ijtimoiy kafolatlar asosiga quruladi. Ular
ham  muayyan  tizimdan  iboratdir.  Kafolatlar  quyidagilarni  amalga  oshirishi
lozim:
• ish  kuchi  bozorini  uning  talab  va  taklif  o’rtasida  vujudga
keladiganziddiyatlarni yumshatish orqali tartibga solishi;
• mehnatga  qobiliyatli  barcha  jamiyat  a’zolarining  ish  bilan  band
bo’lishigako’maklashmog’i  (hech  kim  o’z  xohishiga  zid  o’laroq  ishsiz
qolishi mumkin emas);
• mehnatga  qobiliyatli  barcha  aholi  qatlamlariga  tayanishi,  ayniqsa
ishgamuhtojlarga e’tiborni qaratishi lozim.
·  Ijtimoiy  nafaqalarning  turli  ko’rinishlari  aholini  ijtimoiy  himoyalashda
muhim  o’rinni  egalaydi.  Ijtimoiy  nafaqalar  homiladorlik  va  tug’ish,
farzand  tug’ilganda,  bola  parvarishida  va  boshqa  holatlar  bo’yicha
vaqtinchalik  mehnat  qobilyatini  yo’qotganlik  uchun  nafaqalardan  iborat
bo’lishi mumkin.
·  Bu  nafaqaning  minimal  darajasi  barcha  holatlarda  minimal  ish  haqining
90% miqdorida belgilanishi mumkin
21 ·  Vaqtinchalik  mehnat  qobilyatini  yo’qotish,  ish  vaqtida  shikaslanish  kabi
holatlada  ish  stajiga  etibor  berilmay,  ish  haqining  100%  miqdorida
to’lanadi.
·  Ijtimoiy  sug’urta  qilinuvchi  ayollarga,  korxonalari  tugaganligi  munosabati
bilan  ishsiz  deb  topilgandan  so’ng  12  oy  davomida  o’rtacha  oylik
miqdorida
·  Boshlang’ich,  o’rta  oliy  o’quv  yurtlaridan  so’ng  kasbiy  bilim  beruvchi
ta’lim  muassasalarida  ishlab  chiqarishdan  ajralgan  holda  o’qiyotgan
ayollarga stipendiya miqdorida
·  Bundan  tashqari  bola  parvarishi  bo’yicha  har  bir  oylik  nafaqalar  ish
haqining  minimal  darajasi  miqdorida  bolalar  soniga  bog’liq  bo’lmagan
holda beriladi va bolaning voyaga yetgunga qadar beriladi.
So’ngi  yillarda  ish  haqi,  pensiya,  stipendiya  va  nafaqalar  miqdorini
oshirish,  jismoniy  shaxslar  daromadlaridan  olinadigan  soliq  stavkalarini
kamaytirish,inflatsiya  darajasini  pasaytirish  bo’yicha  ko’rilgan  chora-tadbirlar
natijasida aholining yalpi va real daromadlari sezilarli darajada oshdi,uning xarid
qobilyati barqaror sur’atda o’sib bormoqda.
Ijtimoiy  ta’minot  quyidagi  tashkiliy-huquqiy  shakllarda  amalga  oshiriladi:
davlat  ijtimoiy  sug’urtasi,  respublika  byudjeti  mablag’lari,  mahalliy  byudjetlar
mablag’lari.  Iqtisodiyotni  isloh  qilish  davrida  ijtimoiy  ta’minotning  jamoat
tashkilotlari  va  xususiy  shaxslar  faoliyati  bilan  bog’liq  shakllari  rivoj  topadi.
Aholini ijtimoiy muhofazalashni bir vaqtning o’zida amal qiladigan va bir-birini
to’ldiruvchi quyidagi to’rtta tizimga ajratish mumkin: davlat ijtimoiy ta’minoti,
davlat ijtimoiy sug’urtasi; jamoa ijtimoiy sug’urtasi va shaxsiy sug’urta.
Davlat  ijtimoiy  ta’minoti  –  aholining  ijtimoiy  zaif  qatlamlariga  pulli
nafaqalar  vositasida  ko’rsatiladigan  yordamdir.  Soliqlar  va  boshqa  byudjet
tushumlari  hisobiga  moliyalanadigan  bu  yordam  ularga  belgilangan  minimal
turmush darajasini kafolatlaydi. Nafaqa huquqiy kategoriya sifatida fuqarolarga
22 yoki oilaga davlat ijtimoiy sug’urtasi manbalari, davlat Byudjeti hamda boshqa
maxsus  manbalardan  pul  shaklida,  muntazam  ravishda  yoki  bir  marta
ko’rsatadigan  ijtimoiy  yordamdan  iborat  bo’lib,  pensiyalardan  farq  qiladi  va
odatda,  yordam  xususiyatiga  ega  bo’ladi  hamda  fuqaro  turmush  kechirisining
asosiy  manbayi  bo’lib  hisoblanmaydi.  Pensiyalarga  xos  bo’lgan  asosiy
xususiyatlar  pul  shaklida  berilishi,  qaytarib  olinmaslik  sharti  bilan  tekinga
berilishi kabilar nafaqalarga ham xosdir. Pensiyalardan farqli o’laroq, nafaqalar
vaqtinchalik  xususiyatga  ega.  Ular  turmush  darajasini  ta’minlashning
qo’shimcha  manbayi  bo’lib  sanaladi  va  nafaqalar  tayinlanishida  nafaqa
oluvchining  avvalgi  faoliyati  va  mehnat  staji  unchalik  katta  ahamiyatga  ega
bo’lmaydi. Nafaqalar manbalariga ko’ra:
—  byudjetdan  tashqari  pensiya  Jamg’armasi  hisobidan  to’lanadigan
nafaqalar;
— davlat va mahalliy byudjet mablag’laridan to’lanadigan nafaqalar;
—  aholini  ish  bilan  ta’minlashga  ko’maklashuvchi  Jamg’arma  hisobidan
to’lanadigan nafaqa;
— boshqa manbalardan to’lanadigan nafaqalarga bo’linadi.
Davlat  ijtimoiy  sug’urtasi  bo’yicha  nafaqalar  tayinlanishi  nafaqa  olishga
talabgor  fuqaroning  (yoki  uni  oila  a’zosini)  mehnat  faoliyati  bilan,  unig  uchun
ish  beruvchilar  tomonidan  yoki  bevosita  o’zi  tomonidan  byudjetdan  tashqari
Pensiya  jamg’armasiga  ijtimoiy  sug’urtasi  o’z  vaqtida,  to’liq  va  muntazam
ravishda to’lab berilganligi bilan bog’liq qilib qo’yilgan. Ya’ni, ijtimoiy sug’urta
badallari  to’lanmaydigan  ish  faoliyati  bilan  shug’ullanish  yoki  sug’urta
badallarini  muntazam  to’lanmaganligi  odatda  ijtimoiy  sug’urta  bo’yicha
nafaqalar  olish  huquqi  paydo  bo’lmasligiga  sabab  bo’ladi.  «Sug’urta  badallari
to’lanmagan bo’lsa nafaqa ham tayinlanmaydi» degan tamoyil amal qiladi. 
Davlat  ijtimoiy  sug’urtasi  bo’yicha  nafaqalar  ijtimoiy  sug’urta  qilingan
xodimlarga,  O’zbekiston  Respublikasi  qonunchiligida  ko’zda  tutilgan  hollarda
boshqa  fuqarolarga  ham  beriladi.  Umumiy  qoidaga  ko’ra  xodim  ish  beruvchi
23 bilan mehnat munosabatlarida (sinov davrida ham) bo’lgan davrda unga nafaqa
olish huquqi paydo bo’lsa beriladi. Ayrim hollarda ishdan bo’shagan xodimlarga
ham nafaqa tayinlanishi mumkin. «Davlat ijtimoiy sug’urtasi bo’yicha nafaqalar
tayinlash va to’lash tartibi to’g’risida»gi Nizomning 1-bandiga ko’ra, byudjetdan
tashqari  Pensiya  jamg’armasi  mablag’lari  hisobidan  ijtimoiy  sug’urta  bo’yicha
quyidagi nafaqalar beriladi:
a) vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik uchun;
b) homiladorlik va tug’ish uchun;
d) bola tug’ilgani uchun;
e) qo’shimcha dam olish kuni uchun;
f) dafn etish marosimi uchun nafaqalar .
Davlat ijtimoiy sug’urtasi zarur turmush darajasini kafolatlaydi. U majburiy
bo’lib,  ish  beruvchilar  va  mehnatkashlarning  sug’urta  badallari,  davlat
tomonidan ajratiladigan dotatsiyalar hisobiga moliyalalashtiriladi.
Ishlaydigan onalarga bola ikki yoshga to’lgunga qadar unga qarab turganlik
uchun oylik nafaqa to’lash va tayinlash tartibi. Bola ikki yoshga to’lgunga qadar
unga qarab turganlik uchun oylik nafaqa to’lash va tayinlashning huquqiy asosi
bo’lib, 2002-yil 14-martda O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan
ro’yhatga  olingan  «Ishlaydigan  onalarga  bola  ikki  yoshga  yetgunga  qadar  uni
parvarish qilganligi uchun oylik nafaqa tayinlash va to’lash tartibi to’g’risida»gi
va  «Ishlamaydigan  onalarga  bola  ikki  yoshga  yetgunga  qadar  uni  parvarish
qilganligi uchun oylik nafaqa tayinlash va to’lash tartibi to’g’risida»gi Nizomlar
hisoblanadi.   Ushbu  Nizomlarga  muvofiq,  bolaga  qarab  turganlik  nafaqasi
qoidaga  ko’ra  onaga,  ona  bo’lmagan  hollarda  otaga,  farzandlikka  olganga,
homiyga  yoki  farzandlikka  olgan  boshqa  qarindoshlarga  (ona  o’rniga  o’tuvchi)
bola  2  yoshga  to’lgunga  qadar  tayinlanadi  va  to’lanadi.  «Ishlaydigan  onalarga
bola ikki  yoshga yetgunga  qadar  uni parvarish qilganligi uchun oylik nafaqaqa
tayinlash  va  to’lash  tartibi  to’g’risida»gi  Nizomga  muvofiq,  bolaga  qarab
turganlik nafaqasi ikki yoshga yetmagan bolalar sonidan qat’iy nazar, faqat 1 ta
24 bola  uchun  oy  sayin  to’lanadi.  Bunday  nafaqa  O’zbekiston  Respublikasida
belgilangan  eng  kam  oylik  ish  haqining  200  foizi  miqdorida  to’lanadi.  Bunda
nafaqa  eng  kichik  bola  ikki  yoshga  yetguncha  beriladi.  Bolaga  qarab  turganlik
nafaqasi bola tug’ilgan oyning keyingi oyidan bola ikki yoshga to’lgan oygacha
to’lanadi.  Ishlaydigan  (byudjet  hisobidan  ishlab  chiqarishdan  ajralmagan  holda
o’qiyotgan)  onalarga  bolaga  qarab  turganlik  nafaqasi  ish  (o’qiyotgan)  joyidagi
korxona,  muassasa,  tashkilot  tomonidan  tayinlanadi.  Byudjet  hisobidagi
korxona,  muassasa,  tashkilotlarda  ishlovchi  ayollarga,  shu  jumladan,  davlat
granti asosida ishlab chiqarishdan ajralgan holda o’qiyotgan onalarga bu nafaqa
davlat  byudjeti  hisobidan  to’lanadi.  Nodavlat  korxona,  tashkilotlarda
ishlovchilarga  ushbu  korxona  mablag’laridan  bolaga  qarab  turganlik  nafaqasi
to’lanadi. 
Jamoa  sug’urtasi  yetarli  turmush  darajasini  kafolatlaydi.  U  majburiy  yoki
ixtiyoriy  ravishda  amalga  oshirilishi  mumkin.  Bunda  ish  beruvchilar  va
yollanganning sug’urta badallari  to’lov manbalari bo’lib xizmat  qiladi. Shaxsiy
sug’urta  farovonlikning  yuqori  darajasini  kafolatlaydi.  U  ixtiyoriy  ravishda,
fuqarolarning sug’urta badallari hisobiga amalga oshiriladi.
 Birinchi  ikki  quyi  tizimning  asosiy  tamoyili  –  birdamlik,  uchinchisiniki
subsidiyalash, turtinchi, ya’ni shaxsiy sug’urtaniki esa, mutanosiblik tamoyilidir.
Birdamlik  tamoyili  yordamning  muhtojlik  darajasiga  qarab,  fuqaro  to’lagan
soliqlar va sug’urta badallari miqdorini hisobga olmasdan taqsimlanishini ko’zda
tutadi. Subsidiyalash tamoyilida esa, muhtojlik darajasiga qarab, ammo badallar
miqdori  va  mos  ravishda  to’lovlar  miqdorini  hisobga  olgan  holda  yordam
ko’rsatiladi.  Mutanosiblik  tamoyili  to’langan  sug’urta  badallariga  mutanosib
miqdorda  yordam  ko’rsatishni  ko’zda  tutadi.  Yuqorida  qayd  etilganlardan
tashqari ijtimoiy himoyaning yana bir necha tamoyillari qo’llanadi:
• umumiylik;
• ochiqlik;
• ko’ptomonlamalik;
25 • ta’minot turlarining turfa xilligi;
• muvofiqlik  (ya’ni  ijtimoiy  yordam  miqdorining  iqtisodiy
taraqqiyotdarajasiga mosligi).
Birinchi  ikki  tizim  o’zaro  bog’liq  va  bir-birini  to’ldiradi.  Davlat  ijtimoiy
ta’minoti va sug’urtasining quyidagi turlari mavjud:
• davlat  ijtimoiy  sug’urtasi  bo’yicha  nafaqalar  va  boshqa  ijtimoiy
nafaqalar;
• davlat pensiya ta’minoti;
• uy-internatlarda  keksa  va  mehnatga  layoqatsiz  fuqarolarga  qarash
vaxizmat ko’rsatish;
• nogironlarni  protez-ortopedik  buyumlar  va  harakatlanish  vositalari
bilanta’minlash;
• bolalar uylari, internatlar va boshqa muassasalarda bolalarga qarash
vaularni tarbiyalash;
• nogironlarni ishlab chiqarish va kasbiy reabilitatsiya qilish;
• aholini sanatoriya-kurortlar va dori-darmonlar bilan ta’minlash;
• uylarda ijtimoiy xizmat ko’rsatish va boshqalar.
To’la ma’noda olganda, ijtimoiy muhofaza quyidagi yo’nalishlarni qamrab
oladi:
• jamiyat  a’zolariga  kun  kechirish  uchun  zarur  narsalarning  eng
kammiqdorini  ta’minlash  va  muhtojlarga  moddiy  yordam  ko’rsatish,
turmush darajasini pasaytirish omillaridan muhofaza qilish;
• fuqarolarning  o’zlari  uchun  qonunga  zid  kelmaydigan  har  qanday
yo’llarbilan tirikchilik vositalarini hech bir to’siqsiz ishlab topishlari uchun
imkon beradigan shart-sharoitlar yaratish;
• fuqarolarning  ta’lim,  tibbiy  yordam  va  shu  kabilarga  bo’lgan
ehtiyojlariniqondirishni  ta’minlaydigan  shart-sharoitlar  yaratish,  bunda
jamiyat  imkoniyatlari  va  o’ziga  xos  milliy-tarixiy  xususiyatlarni  hisobga
olish;
26 • yollanib  ishlayotganlarga  qulay  sharoitlarni  ta’minlash,  ularni
sanoatishlab chiqarishining salbiy ta’sir ko’rsatishidan muhofaza qilish;
• jamiyat a’zolarining ekologik xavsizligini ta’minlash;
• fuqarolarni jinoiy hamlalardan himoya qilish;
• huquqiy,  demokratik  davlat  tamoyillariga  mos  keluvchi  fuqarolik
vasiyosiy huquqlar hamda erkinliklarni muhofaza qilish;
• ijtimoiy  va  millatlararo  nizolarga  barham  beruvchi  shart-
sharoitlaryaratish;
• siyosiy ta’qib va ma’muriy zo’ravonlikdan muhofaza qilish;
• ma’naviy  hayot  erkinligini  ta’minlash,  mafkuraviy  tazyiqlardan
muhofazaqilish;
• umuman,  jamiyatda,  ayrim  yacheykalar  va  tarkibiy  bo’linmalarda
qulaypsixologik  iqlim  yaratish,  psixologik  tazyiq  o’tkazishdan  muhofaza
qilish.
XX asrda an’anaviy kapitalistik jamiyat haqiqatda o’zgarib, yangi ijtimoiy-
iqtisodiy tizimga ijtimoiy yo’naltirilgan bozor xo’jaligiga aylandi, ham umuman
jamiyatni,  ham  xo’jalik  organizmining  tarkibiy  tuzilmalarini  qamrab  oladigan
qudratli  ijtimoiy  muhofaza  tizimlari  qaror  topmoqda,  ular  korxonalar  va
firmalar,  aksionerlar  jamiyatlari,  kooperativlar,  mehnat  tashkilotlari  va
hokazolardir.  Hozirgi  vaqtda  g’arbda  fuqarolarni  ijtimoiy  muhofaza  qilishning
amerikacha,  yevropacha,  yaponcha  va  hokazo  andozalari  mavjud  bo’lib,  ular
doirasida  yana  o’ziga  xos  ko’rinishlari  ham  faoliyat  ko’rsatmoqda.  Bu
andozalarning  umumiy  xususiyatlari  bilan  bir  qatorda  o’ziga  xos  umumiy
belgilari va milliy jihatlari ham mavjuddir.
O’zbekistonda  mustaqillikning  dastlabki  yilaridan  boshlab  iqtisodiy
islohotlarning  o’ziga  mos  yo’li  tanlandi.  O’tish  davri  jarayonlari  Birinchi
Prezidentimiz I.A. Karimov olg’a surgan beshta asosiy tamoyillaridan biri: «xalq
turmush  darajasining  izchil  va  barqaror  o’sishi,  aholini  yanada  kuchli  ijtimoiy
muhofaza qilishni ifoda etadi".
27 Ijtimoiy  muhofazaning  ijtimoiy-iqtisodiy  munosabat  sifatidagi  mohiyati
jamiyat  va  aholi  o’rtasidagi  muhtojlik  hollarida  yordam,  qariyalarga
ko’maklashish, sog’liqni saqlash, ijtimoiy ahvol, hayotiy zaruriy vositalar bilan
ta’minlash bilan bog’liq munosabatlardan iborat.
Ijtimoiy  muhofazaning  iqtisodiy  negizini  moddiy  ishlab  chiqarish  tashkil
etadi. Taqsimotchilik munosabatlari natijasida jamiyatning oldiga qo’yilgan bosh
maqsadga  muvofiq  yalpi  milliy  mahsulotning  muayyan  qismi  aholi  ijtimoiy
muhofazasiga  sarflanadi.  Ijtimoiy  muhofaza  fondining  aksariyat  qismi
taqsimotchilik  jarayonida  davlat  byudjetida  shakllanadi.  Uning  to’planish
mexanizmi  soliqlar  va  maqsadli  jamg’armalardir.  Mamlakatimizda  davom
etayotgan  va  bozor  iqtisodiyotini  qaror  toptirishga  qaratilgan  chuqur  ijtimoiy-
iqtisodiy islohotlar umuman, fuqarolarning samarali ijtimoiy muhofaza qilishni,
xususan,  korxonalar  xodimlarini  muhofaza  qilishni  nihoyatda  muhim
vazifalardan  biriga  aylantirdi.  Bir  tomondan,  bu  o’zgarishlar  fuqarolarning
ijtimoiy  muhofazalanishini  kuchaytiradi,  ikkinchi  tomondan  esa,  inson
faoliyatining  ayrim  muhim  tomonlarida  ijtimoiy  muhofaza  qilish  bo’yicha
ko’proq  kuch-g’ayrat  sarflanishini:  ishsizlikdan,  pulning  qadrsizlanishidan,
fuqarolarning  birmuncha  qismi  moddiy  tomondan  ta’min  etilmaganidan  va  shu
kabilardan muhofaza qilishni talab etadi.
28 Xulosa va takliflar
Ushbu  bitiruv  malakviy  ishini  o’rganib  tahlil  qilish  jarayonida  davlat
byudjetining  ijtimoiy-madaniy  soha  xarajatlarini  moliyalashtirish  tartibi  va
unining  byudjet  mablag’larida  tutgan  o’rni  atroflicha  o’rganib  yillar  davomida
mamlakatimizda  kuchli  ijtimoiy  himoya  davlat  dasturi  asosida  ish  olib
borilayotganligini  guvohi  bo’ldim.  Xorijiy  mamlaktlar  misolida  bu  ko’rsatkich
juda ham past. Ijtimoiy soha xarajatlari yillar davomida o’sib aholi farovonligini
oshirmoqda.
Davlatning  ijtimoiy  sohani  rivojlantirishga  yo’naltirilgan  xarajatlari
jamiyatning  iqtisodiy  salohiyatini  oshirishga  yordam  beradi,  chunki  davlat
amalga oshirayotgan, aholining hamma qatlamlari manfaatlariga dahldor bo’lgan
iqtisodiy  faoliyat  natijalari  ijtimoiy  soha  orqali  ro’yobga  chiqadi.  Ayniqsa,
aholining  kam  ta’minlangan  va  kam  himoyalangan  qismi  -qariyalarga,
nogironlar, bolalarga, ayollarga ijtimoiy yordam berish va ularga yaxshi turmush
sharoitni  yaratish  bir  tizimidan  ikkinchi  tizimga  og’riqsiz  o’tishga,  fuqarolarda
o’tkazilayotgan  iqtisodiy  islohotlarga  bo’lgan  ishonchni  kuchaytirishga  imkon
beradi.Ijtimoiy soha xarajatlari ichida ta’lim yuqori ulushni tashki etib 2012-yil
bu ko’rsatkich jami xarajatlarga nisbatan 34 foizni tashkil qilgan.
Bizning  fikrimizcha,  kasallik  darajasini  etiborga  olgan  holda,  kunduzgi
statsionarlarni  kengaytirish  bilan  shifoxonalarda  o’rin  kunlarini  qisqartirishga
erishish va iqtisod qilingan mablag’larni tibbiy xizmat sifatini oshirishga sarflash
maqsadga  muvofiq  bo’ladi.Kelgusi  moliya  yiliga  byudjetdan  ajratiladigan
mablag’lar olishga buyurtmalarni berishda sog’liqni saqlash xarajatlari tarkibida
ushbu muassasalarning salmog’ini oshirish kerak bo’ladi, bunda davlat byudjeti
mablag’larini ishlatish samaradorligi oshadi.
29 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T., «O’zbekiston»,
2008- y.
2. Birinchi  Prezidentimiz Karimov I.A. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni 
chuqurlashrish yo’lida.T., «O’zbekiston», 2005- y.
3. Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari hamda 
manfaatlari eng oliy qadriyat. T., «O’zbekiston», 2005- y.
4. Birinchi  Prezidentimiz Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz — jamiyatni 
demokratlashtirishva yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T., 
«Xalq so’zi», 2005- yil 29- yanvar.
5. Birinchi  Prezidentimiz Karimov I.A. Asosiy maqsadimiz - yurtimizda erkin va 
obod, farovonhayot barpo etish yo’lini qat’iyat bilan davom ettirishdir. T., 
O’zbekiston, 2007- yil.
6. Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I . A . Inson  manfaatlari  ustuvorligini 
ta ’ minlash  barcha  islohot  va  o ’ zgarishlarimizning  bosh  maqsadidir . Xalq so’zi. 
2008 yil 8fevral.
7. Birinchi  Prezidentimiz Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, 
O’zbekiston
sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. T., O’zbekiston, 2009.
8. O’zbekiston Konstituciyasi - biz uchun demokratik taraqqiyot yo’lida va 
fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustaxkam poydevordir. Birinchi 
Prezidentimiz Islom Karimovning O’zbekiston Respublikasi Konstituciyasi qabul 
qilinganining 17 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi // 
Xalq so’zi, 2009 yil 6 dekabr.
9. “O’zbekiston Respublikasining 2010 yilgi asosiy makroiqtisodiy 
ko’rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to’g’risida”gi 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009 yil 22 dekabr PF-1245 sonli 
Qarori.
30 10. “O’zbekiston Respublikasining 2011- yilgi asosiy makroiqtisodiy 
ko’rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to’g’risida”gi 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010- yil PF-1449- sonli Qarori.
11. “O’zbekiston Respublikasining 2012- yilgi asosiy 
makroiqtisodiyko’rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari 
to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011- yil 31- dekabr PF-
1675 - sonli Qarori.
12. “O’zbekiston Respublikasining 2013- yilgi asosiy 
makroiqtisodiyko’rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari 
to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009 -yil 25- dekabr PF-
1887- sonli Qarori.
13. Usmonova M.A. O’zbekistonda ijtimoiy himoya: fuqarolik huquqiyjihatlari.
Monografiya. T, 2005, 198 b.
1. www.mf.uz
2. www.budget.ru
3. www.gov.uz
4. www.mfa.uz
31