O’zbekiston Respublikasida sud hokimiyati faoliyati tarixi

O’zbekiston respublikasi
Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
Mirzo Ulu g’bek nomidagi 
O’zbekiston Milliy Universiteti
Tarix fakulteti
ARXIVSHUNOSLIK Yo’NALISHI 
2-BOSQICH TALABASI
 “O’zbekistonda DAVLAT MUASSASALARI TARIXI”
 FANIDAN 
“ O’zbekiston Respublikasida sud hokimiyati 
faoliyati tarixi ” 
MAVZUSIDA TAYYORLAGAN
KURS ISHI
Toshkent Mundarija
KIRISH……………………………………………………
… 3
I.BOB. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUD TIZIMI VA
UNING TASHKIL ETILISHI……………. . . . . . . . . . . . 4
I.1. O’zbekiston Respublikasida sud tizimining shakllanish 
tarixi………………………………………………………
….. 4
I.2. Sud tizimining umumiy ta’rifi va uning bo’g’inlari. .. . . . 1
2
II.BOB
. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD TIZIMI 
TARKIBIY TUZILMASI VA HOKIMYATDA 
AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR . . . 1
6
II.1. Sud tizimi tarkibiy tuzilmasi va vazifalari. . . . . . . . 1
6
II.2. O’zbekiston Respublikasi sud tizimidagi 
islohotlar…………. 2
2
Xulosa……………………………………………………. 3
2
Foydalanilgan Adabiyotlar Ro’yxati…….. 3
3 Kirish
Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligi:  Bugungi  kunda  rivojlanib  borayotgan
sud tizimi tarixini mustaqil o’rgangan holda uning kamchilik va yutuqlarini tahlil
qila  bilish.  Bundan  tashqari  yurtimizda  sud-huquq  sohasida  amalga  oshirilgan
islohotlarni  o’rganib,  inson  huquqlari  va  erkinligini  ta’minlaydigan  konstitutsion
tizimni shakllantirish.
Kurs ishining obyekti.  O’zbekiston Respublikasida mustaqillikka erishgan
yillaridan so’ng sud hokimiyatining faoliyati va vazifalari. 1991-2023-yillar
Kurs ishining predmeti.  Mustaqillikdan so’ng O’zbekiston Respublikasida
sud  hokimiyatining  mustaqil  hokimiyat  sifatida  shakllanishi,  hokimyat  tarkibiy
tuzilmasi  va  vazifalari,  sud  tizimida  olib  borilgan  islohotlar  va  qabul  qilingan
qarorlar, mustaqil sud tizimini holati. I.bob. O’zbekiston respublikasida sud tizimining tashkil etilishi va
mustaqil hokimiyat sifatida shakllanishi.
I.1. O’zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining shakllanish
tarixi
Eng  avval  sud  hokimiyati  o’zi  nima,  degan  savolga  javob  berish
lozimedi,  chunki  shu  asosda  sudning  hokimiyat  tizimidagi  o’rnini  aniqlash,  u
haqida aniqroq tasavvur hosil qilish mumkin edi. O’zbekiston Respublikasi Oliy
sudi  Plenumlarining  birida  “sud  hokimiyati”  tushunchasiga  quyidagicha  ta’rif
berildi:  “Sud  hokimiyati  -  bu  sudlarning  O’zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasi  va  qonunlari  ustuvorligi  prinsipiga  so’zsiz  rioya  qilish  asosida
jinoiy,  fuqarolik,  xo’jalik  ishlarini  va  ma’muriy  huquqbuzarlik  to’g’risidagi
ishlarni ko’rish bo’yicha vakolatidir” 1
. Bu ta’rif sud hokimiyati vazifalarini to’la
qamrab  olmagan  bo’lsada,  dastlabki  urinishlardan  bo’lganligi  uchun  uni  ijobiy
baholash  mumkin.  Albatta,  sud  hokimiyatiga  ta’rif  berishda  (Konstitutsiyaviy
sud)  qonunlarning  Konstitutsiyagamos  kelishi  (Konstitutsiya  himoyasini),
fuqarolar  huquqi,  sha’ni,  qadr-qimmatini  himoya  qilish  sudlarning  asosiy
vazifasi  ekanligi  e’tiborga  olinishi  kerak.  Sud  hokimiyatining  shakllanishida
1993-yil  6-mayda  qabul  qilingan  “O’zbekiston  Respublikasining
Konstitutsiyaviy  sudi  to’g’risida”  gi,  1993-yil  2-sentabrda  qabul  qilingan
“Sudlar to’g’risida”gi qonunlar muhim rol o’ynadi.
Yer  yuzida  odam  paydo  bo’lganidan  boshlab,  garchi  bugungi  kundagi
“sud”,  “qonun”  kabi  zamonaviy  atamalar  bilan  atalmagan  bo’lsada,  turli
qonuniyatlar  shakllana  boradi.  Sud  tizimiga  aloqador  dastlabki  ma’lumotlar
bizgacha  yetib  kelmagan.  Shunga  qaramasdan,  sud  hokimyatchiligi  —  3-3,5
ming  yil  avval  shakllangan  degan  taxminlar  ham  yo’q  emas  albatta.  Umuman
olganda  esa,  o’rta  Osiyo  xalqlarining  qadimgi  madaniy-maishiy  darajasi
1
 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumi qarorlari to‘plami. 1991-1997. – Toshkent: “Sharq”, 5-6-betlar. tavsifidan,  urf-odatlaridan  kelib  chiqib  shuni  aytsa  bo’ladiki,  sudlov
majburiyatlari  hurmatga  sazovor,  boy  hayotiy  tajribaga  ega  bo’lgan  jamiyat
a'zolari tomonidan amalga oshirilgan. Nizoli masalalar bo’yicha ular tomonidan
bildirilgan  fikrlar,  qabul  qilingan  qarorlar  barcha  tomonidan  qabul  qilinib,
majburiy  xarakterga  ega  bo’lgan.  O’zbekiston  hududida,  salkam  XIII  asr
mobaynida  shariat  qonun-qoidalariga  asoslangan  qozilik  sudlari,  xalq  urf-odat
me'yorlariga  asoslangan  biy  sudlari  amalda  bo’lgan.  XIX  asrning  ikkinchi
yarmida  (o’rta  Osiyo  Rossiya  tomonidan  qo’shib  olinganidan  so’ng)  chor
mustabid  hukumati  bu  yerda  Rossiya  qonunchiligiga  asoslanib  ish  yurituvchi
o’zlarining  sud  organlarini  joriy  qilishdi.  Dastavval  ular  fuqarolik  ishlarini
hamda  Rossiya  fuqarolarining  manfaatlari  bilan  bo  g’liq  ishlarni  ko’rib
chiqqanlar. 
Keyinchalik  esa,  ularning  vakolatiga  barcha  jiddiy  nizolar  to’g’risidagi
hamda  qonun  ozodlikdan  mahrum  etish  jazosini  nazarda  tutgan  jinoyatlarni
ko’rib  chiqish  qo’shilgan.  Oktabr  to’ntarishi  sud  tizimiga  ham  o’z  ta'sirini
o’tkazdi:  natijada  yangi  sudlar  va  tribunallar  joriy  qilindi.  Ular,  birinchi
direktivalarda  belgilanganidek,  o’zlarining  “proletarlik  ongi”ga  asoslanib
ishlarni  ko’rib  chiqqanlar.  Ularga  o’z  faoliyatida  chor  Rossiyasi  qonun
hujjatlaridan foydalanish huquqi ham berilgan edi, basharti bu qonun hujjatlari
revolutsiya  manfaatlariga  zid  kelmasada.  Sudyalar  va  boshqa  sud  organlari
umuman xato qilmaydigan, qat’iy qata g’onchi va hech ham shubhalanmaydigan
qilib  o’ylangan  edi.  Ularni  boshqarish  faqatgina  umumiy  ko’rsatmalar  berish
hamda konkret ishlarga to’ g’ridan-to’ g’ri aralashish orqali amalga oshirilgan. 
Bunga  misol  qilib  RKP(b)  Siyosiy  byurosining  1919-yili
“Bosmachilarning  boshliqlari  to’g’risida”gi  qarorini  keltirsa  bo’ladi.  Unda
shunday  deyilgan  edi:  “o’rta  Osiyo  byurosiga  bosmachilarning  boshliqlarini
qo’ldan chiqarmaslik va ularni darhol Revtribunal sudiga topshirib jazo sifatida
oliy jazoni qo’llash nazarda tutish majburiyat qilib belgilansin”.
Mazkur  qaror  matnidan siyosiy byuroning sud ishlariga to’ g’ridan- to’
g’ri  aralashuvi  aniq-ravshan  ko’rinib  turibdi;  byuro  tomonidan  aybdorlik masalasi  ham,  jazo  masalasi  ham  hal  etib  bo’lingan.  U  vaqtlarda  sudyalarning
mustaqilligi  haqida  gap  ham  bo’lishi  mumkin  emas  edi.  1936-yili  SSSR
prokurori A. Ya. Vishinskiy sudni davlatning qata g’onchilik siyosatini amalga
oshiruvchi  organ  sifatidagi  rolini  isbotlab  beradi:  “Biz  proletar  davlatda
sudyalarning  “mustaqilligi”  prinsipini  rad  qilganimizda,  biz  ularning  proletar
davlatdan,  ishchi  sinfidan,  umumdavlat  siyosatidan  mustaqilligini  rad  etgan
bo’lamiz.  Buning  bilan  biz  davlatda  umumdavlat  siyosatidan  farqli  ravishda
alohida sud siyosatining mavjud bo’lishini radetamiz...”.
Qonunsizlik - kommunistik tizimning asosiy belgisi bo’lib, u hech qaysi
bir  sovet  muassasalarini  chetlab  o’tmagan.  Partiya  tizimi  sudlarni  o’zining
yo’lini amalga oshirishga mo’ljallangan bir bo’limi sifatida qaragan. Partiyaning
yo’riqlari hayotga darhol tatbiq etilgan. Shunday qilib, 1934-yil 10-iyulda SSSR
SIK tomonidan “SSSR ichki ishlar xalq komissariati va uning mahalliy organlari
tomonidan tergov qilinadigan jinoyatlarni ko’rib chiqish to’g’risida” qaror qabul
qilinadi.  Qarorga  muvofiq,  davlatga  qarshi  (kontrrevolyutsion,  boshqaruv
tartibiga qarshi) jinoyatlar SSSR Oliy sudi, ittifoq respublikalarning oliy sudlari,
o’lka  va  oblast  sudlari  hamda  avtonom  respublikalarning  bosh  sudlari
tomonidan  ko’rib  chiqiladi.  Buning  uchun  SSSR  va  ittifoq  respublikalarning
sudlarida  rais  va  ikkita  sud  a’zosidan  iborat  tarkibda  maxsus  hay'atlar  tashkil
etildi.
Temir  yo’l  va  suv  transportida  sodir  etiladigan  jinoyatlar  SSSR  Oliy
sudining  Temir  yo’l  va  Suv  hay’atlari,  tomonidan  ko’rib  chiqilishi  kerak.
Shuningdek, SSSR Oliy sudining Sud-nazorat kollegiyasi (hay’ati) tashkil etildi.
Boshqacha  qilib  aytganda,  maxsus  kengashlar  bilan  birgalikda  maxsus
kollegiyalar ham dalillarsiz sud qilishi mumkin edi.
Tarixning  guvohlik  berishicha,  yaxshi  qonunlardan  tashqari,  inson
huquqlarining  mafkuraviy  kafolatlari-insonning  qadriyatiga  bo’lgan  ishonch,
o’zboshimchaliklarning har bir qurboni haqida xotiraning saqlab qolinishi ham
juda muhimdir. Shuning uchun ham o’zbek xalqi 1-Prezident I. A. Karimovning “Qata  g’on-qurbonlarini  xotiralash  kunini  belgilash  to’g’risida”gi  farmonini
yuqori baholadi.
Sud  hokimiyatning  alohida  tarmo  g’i  sifatida  barcha  demokratik
mamlakatlarda e’tirof etilgan. Sobiq tuzumda sud sotsialistik tuzum himoyachisi
sifatida  namoyon  bo’lib,  undan  har  qanday  demokratik  chiqish  va  harakatlarni
jazolash vositasi sifatida foydalanilgan. 
Mamlakatimiz  mustaqilligining  dastlabki  kunlaridan  boshlab,  sudlarni
alohida mustaqil hokimiyat tarmo g’i sifatida vujudga keltirish uchun harakatlar
boshlandi. Respublika Birinchi Prezidenti: “Sud hokimiyati isloh qilinmoqda, u
qonunlar  ustunligini,  barcha  fuqarolarning  qonun  oldida  tengligini  ta’minlashi
lozim” 2
,  -  deb  mamlakatimiz  mustaqilligining  dastlabki  kunlarida  e’tirof  etgan
edi. 
Fikrimizga  ko’ra,  O’zbekiston  qonunchiligida  sud  hokimiyati  amalga
oshirilishining quyidagi shakllari mustahkamlangan:
1. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlaming hujjatlari Konstitutsiyaga
qanchalik mosligiga doir ishlarni ko’rish.
2.  Sudga  qadar  ish  yuritish  ustidan  nazorat  qilish  (ehtiyot  chorasi  sifatida
qamoqqa  olish  yoki  qamoqda  saqlab  turish  muddatini  uzaytirish;  amnistiya
aktini qo’llash to’g’risidagi iltimosnomalarni ko’rish va boshqalar).
3.  Sud  hujjatlari  (hal  qiluv  qarori,  hukm,  ajrim,  qarorlar)  ning  ijro  etilishini
ta’minlashga, shuningdek, hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlari bo’yicha ijro
varaqalari berishga doir ishlarni ko’rish.
4. Qonun hujjatlarini qo’llash masalalari bo’yicha tushuntirishlar berish.
5.  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasida  qonunchilik
tashabbusi huquqini amalga oshirish.
6.  Sudlar  faoliyatini  tashkiliy  jihatidan  ta’minlashda,  sudyalami  tanlash  va
lavozimlarga tavsiya etishda ishtirok etish.
7. Odil sudlovni amalga oshirish. Odil sudlov fuqarolik, xo’jalik, jinoyat ishlarni
hamda  ma’muriy  huquqbuzarliklar  tog’risidagi  ishlami  ko’rish  va  hal  qilish
2
 Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1992. 5-bet orqali amalga oshiriladi. Sud hokimiyatini amalga oshirishning asosiy shakli sud
ishlarini  yuritishdir,  ya’ni  taraflarning  teng  huquqliligi  va  ish  yuritishning
tortishuv  prinsiplariga  asoslangan  odil  sudlovdir.  Darhaqiqat,  odil  sudlov
O’zbekiston  da  sud  hokimiyatining  shakllanishi  jarayonini  shartli  ravishda
quyidagi bosqichlarga bo’lish mumkin:
1) Rossiyaga qo’shib olinishidan oldin O’zbekiston (Turkiston)da sud 
hokimiyati; 
2) chor Rossiyasi davrida O’zbekiston da sud hokimiyati;
3) Oktabr revolutsiyasidan so’ng, ammo O’zbekiston SSR tashkil etilishidan 
oldin O’zbekiston (Turkiston)ning sud hokimiyati;
4) O’zbekiston Respublikasi sobiq Ittifoq tarkibiga kirgan davridagi sud 
hokimiyati;
5) O’zbekiston mustaqillikka erishganidan so’ng sud hokimiyati.
Sud hokimiyatining O’zbekiston hududida rivojlanishi va shakllanishining
ko’rsatilgan har bir bosqichini qisqacha ko’rib chiqamiz.
Birinchi  bosqich  —  Rossiyaga  qo’shib  olinishidan  oldin  O’zbekiston
(Turkiston)da  sud  hokimiyati.  Rossiyaga  qo’shib  olinishidan  oldin  o’rta  Osiyo
uch  feodal  davlat  o’rtasida  bo’lingan  edi:  Qo’qon  va  Xiva  xonliklari  hamda
Buxoro amirligi. Xon va amir ularning hokimiyatlariga xavf tu g’diradigan xatti-
harakatlar  bo’yicha  jinoyat  ishlarini  ko’rib,  sud  hokimiyatini  amalga
oshirishgan.  Tabiiyki,  shu  holatda  har  qanday  shaklda  shikoyat  qilish  haqida
so’z yuritishga imkon bo’lmagan.
Qozikalon  (qozi-kuzzot),  ya’ni  oliy  sudya  “odil  sudlovni”  amalga
oshirishda xon va amirning o ‘ng qo’li bo’lgan. U bir vaqtning o’zida ham diniy,
ham  sud  hokimiyatini  amalga  oshirgan.  Rasmiy  hujjatlarda  u  “odil  sudlov
tayanchi (ustuni)” deb nomlangan. Shariat qonunlariga rioya etgan qozi sudlari
hamda  xalq  urf-odat  normalari  bo’yicha  o  ‘z  qarorlarini  qabul  qiladigan  biy
sudlari  O’zbekiston  hududida  deyarli  13  asr  davomida  o’z  faoliyatini  amalga
oshirgan. 1886-yildagi  Turkiston  o’lkasini  boshqarish  to’g’risidagi  nizom  bilan
“qozi  sudlari”  “xalq  sudlari”  degan  nomga  o’zgartirilgan.  Biroq,  ushbu  sudlar
avvalgiday biy sudlari va qozi sudlariga bo’linardi. So’ng ikki sud instansiyalari
o  ‘rnatilgan:  xalq  sudyasi  va  uyezd  boshli  g’i  tomonidan  chaqiriladigan  xalq
sudyalari qurultoyi. Bundan tashqari, uyezd boshli g’i hukm yoki qaror ijrosini
to’xtatishga va viloyat sudiga shikoyat qilish uchun ishni prokurorga yuborishga
haqli  bo’lgan.  Ya’ni  ish  yuqori  turuvchi  instansiya  sudi  tomonidan  ko’rib
chiqilishi  uchun  apellatsiya  shikoyatining  mavjudligi  talab  etilmagan.  Uyezd
boshli g’ining qarori ishni yuborish uchun faktik asos bo’lgan.
Bundan  tashqari,  xalq  sudlarining  hukmlari  va  qarorlari  ustidan  uyezd
boshli  g’iga  shikoyat  qilish  mumkin  edi,  u  esa  hukm  yoki  qaror  ijrosini
to’xtatishga haqli  bo’lib, shikoyatni, o ‘z navbatida, xalq sudyalari  qurultoyiga
ko’rib chiqish uchun taqdim etardi. Qurultoy muayyan tumandagi sudyalarning
uchdan  ikki  qismidan  iborat  bo’lgan.  Shunday  qilib,  xalq  sudyalari  qurultoyi
faktik apellatsiya instansiyasi bo’lgan. Qurultoy huquqlari doirasidan chiqmagan
holda qabul qilingan qurultoy qarorlari uzil-kesil bo’lgan
1867-yilda  hozirgi  O’zbekiston  hududida  birinchi  chor  sudlari  tashkil
etilgan.  Uyezd  sudlari  birinchi  instansiya  sudlari  bo’lgan  va  kelishtiruvchi
sudyalarining huquqlaridan foydalangan
Viloyat  boshqarmalari  viloyat  sudlarining  tashkil  etilishiga  qadar  sud
vazifalarini bajarardi. Ular sud sifatida uyezd sudyalarining ishlarini apellatsiya
tartibida ko’rardi.
1867-yildagi  nizom  loyihasi  bo’yicha  viloyat  mahkamalarining  qaror  va
hukmlari  ustidan  berilgan  apellatsiya  shikoyatlari  senat  tomonidan  ko’rilardi.
Biroq,  Turkiston  general-gubematori  1878-yilda  hakamlik  qurultoyi  huquqlari
asosida  qabul  qilingan  viloyat  mahkamalarining  qarorlarini  kassatsiya  tartibida
ko’rish  huquqini  noqonuniy  ravishda  egalladi.  General-gubemator
devonxonasining  xizmatchilari  ishlarning  kassatsiya  tartibida  ko’rilishining
mazmunini o’zlashtirmagan bo’lib, butunlay to’ g’ri bo’lgan qarorlarni bekor qilish  tog’risidagi  bildirgilarni  tayyorlardi,  noto’  g’ri  qarorlar  ustidan  berilgan
kassatsiya shikoyatlarini esa oqibatsiz qoldirardi.
Viloyat  sudlari  sud palatasi va kelishtiruvchi sudlar qurultoyining huquq
va  majburiyatlarini  o’zida  birlashtirardi.  Viloyat  sudlari  oldin  viloyat
mahkamalari  va  kelishtiruvchi  sudlar  qurultoylari  sudloviga  tegishli  bo’lgan
barcha ishlarni ko’rardi. Bundan tashqari, ularga mahalliy aholining qozi va biy
sudlari hukm hamda qarorlarini bekor qilish huquqi taqdim etilgan.
1898-yilda  Turkistonda  1864-yildagi  Sud  nizomlari  joriy  etilgan.  Sud
nizomlarini qo’llash tog’risidagi vaqtinchalik qoidalariga muvofiq, uchastka va
q  o’shimcha  kelishtiruvchi  sudlari;  okrug  sudlari;  sud  palatasi  ta’sis  etilgan.
Uchastka  va  qo’shimcha  kelishtiruvchi  sudlari  sudlovga  tegishliligi  jinoyat  va
fuqarolik  sudi  ish  yurituvining  nizomlari  bilan  belgilanadigan  jinoyat  va
fuqarolik  ishlarini  ko’rardi.  Ahvol  huquqidan  mahrum  etishga  yoki  uni
cheklashga  olib  kelmaydigan  jinoyat  va  nojo’ya  harakatlar  to’g’risidagi  ishlar
kelishtiruvchi sudya tomonidan ko’rilardi. Ularning qarorlari ustidan protest va
shikoyatlar okrug sudiga berilardi. Okrug sudlari ishlarni birinchi instansiya sudi
sifatida ko’rardi. 
Sud  palatasi  1899-yil  14-mayda  Toshkentda  tashkil  etilgan.  U  birinchi
instansiya  sudi  sifatida  qonunga  muvofiq,  uning  sudloviga  tegishli  bo’lgan
jinoyat va fuqarolik ishlarining eng muhim toifalarini ko’rgan. Uchastka sudlari
tomonidan  ko’rilgan  ishlar  bo’yicha  sud  palatasi  kassatsiya  instansiyasi
vazifalarini bajarardi. Kelishtiruvchi sudyalaming qurultoyi sifatida chiqarilgan
okrug  sudlarining  uzil-  kesil  qaror  va  hukmlari  ustidan  berilgan  protest  va
shikoyatlar  yuzasidan  ishlarni  ko’rish  bo’yicha  senatning  vazifalari  ham  sud
palatasiga yuklatilgan edi. Sud palatasi katta rais, uch nafar podsholik sudyalar
va uch nafar mahalliy faxriy kelishtiruvchi sudyalardan iborat bo’lgan.
Uchinchi  bosqich  —  Oktabr  revolutsiyasidan  so  ‘ng,  О  ‘zbekiston  SSR
tashkil etilishidan oldin О ‘zbekiston (Turkiston)ning sud hokimiyati.
1921-yildan  boshlab,  RKP(b)  MK  ko’rsatmalariga  asosan,  Turkistonda
qozi  sudlari  institutining  qisman  tiklanishi  boshlandi.  1921-yil  6-oktabrdagi Qozi  sudi  to  ‘g  ‘risidagi  nizomga  muvofiq,  Far  g’ona  viloyatida  yagona  xalq
sudi  bilan  birga  qozi  sudlari  ham  legallashtirilgan.  Mazkur  sudlarning  birinchi
instansiyasi ishlarni yakka tartibda ko’rgan qozi bo’lgan. Ikkinchi-apellatsiya 
instansiyasi 2-5 kishidan iborat bo’lgan qozilar qurultoyi, kassatsiya instansiyasi
esa viloyat yoki uyezd adliya bo’limining taqdimnomasi bo’yicha yoki xulosasi
bilan  ishlarni  ko’rgan  ijroqo’m  rayosati  bo’lgan.  Nizomga  binoan,  qozi
taraflaming  vujudga  kelgan  nizoni  shariat  bo’yicha  hal  qilinishiga  rozi
bo’lganligi  haqidagi  yozma  arizasi  bo’yicha  ishlarni  ko’rishga  haqli  edi.
Taraflarning  biri  nizo  ushbu  tartibda  ko’rib  chiqilishiga  rozi  bo’lmagan  holda
sudlovga  tegishlilik  haqidagi  masala  qarori  uzil-kesil  hisoblangan  alohida
komissiyaga hal qilish uchun taqdim etilishi mumkin edi
To’rtinchi  bosqich  —  О  ‘zbekiston  Respublikasi  SSSR  tarkibiga  kirgan
davridagi  sud  hokimiyati.  o’zSSR  tashkil  etilishidan  (1924-y.)  so’ng  barcha
davlat  hokimiyati  organlari  va  qonunlami  unifikatsiya  qilish,  sobiq  TASSR,
BSSR  va  XSSR  hududida  amal  qilgan  turli  qonun  hujjatlari  o’rniga  yagona
respublika  qonunchiligini  ishlab  chiqish  zarurati  vujudga  kelgan.  o’zSSR
hukumati  oldida  respublika  barcha  hududlari  uchun  sud  muassasalarining
yagona tizimini o’matish vazifasi ham turgan. Yangi tashkil etilgan viloyatlarda
(Toshkent,  Zarafshon,  Qashqadaryo,  Surxondaryo  va  Xorazm),  shuningdek,
oldindan  bo’lgan  Samarqand  va  Far  g’ona  viloyatlarida  viloyat  sudlari  ta’sis
etilgan.
1922-yildagi  RSFSRning  sud  tuzilishi  to’g’risidagi  nizomga  muvofiq,
yangi tashkil etilgan o’zSSR Oliy sudi va viloyat sudlari 
o’z faoliyatini boshlagan edi. o’zSSR Oliy sudi quyidagi tarkibda o’z faoliyatini
yuritgan  edi:  yalpi  majlisning  rayosati,  jinoyat  va  fuqarolik  ishlari  bo’yicha
kassatsiya  kollegiyasi,  jinoyat  va  fuqarolik  ishlari  bo’yicha  sud  kollegiyasi  va
intizomiy  kollegiya.  Xalq  sudlari  ham  mavjud  bo’lgan,  ular  milliy-davlat
chegaralash jarayonining boshida bir-biridan keskin farqlanadigan ikki guruhga
bo’lingan edi: 1)  oldin  Turkiston  Respublikasiga  kirgan  viloyatlar  (Toshkent,  Samarqand  va
Far g’ona viloyatlari) ning xalq sudlari;
2) O’zbekiston ga yangi qo’shilgan viloyatlarning xalq sudlari.
I.2 Sud tizimining umumiy ta’rifi va uning bo’g’inlari
Sud  hokimiyatini  amalga  oshirish  vazifasi  tashkil  etilgan  maxsus
organlarning,  ya’ni  sudlarning  zimmasiga  yuklatilgan.  o’z  navbatida,  sudlar
yagona  tizimni  tashkil  qiladilar.  O’zbekiston  Respublikasida  sud  tizimini
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  va  “Sudlar  to’g’risida”gi  Qonuni
belgilaydi.  O’zbekiston  da  sud  hokimiyati  faqat  sudlarga,  ya’ni  ularning
vakillari  bo’lgan  sudyalarga  va  odil  sudlovni  amalga  oshirish  jarayoniga
qonunda  belgilangan  tartibda  jalb  qilinadigan  xalq  vakillariga,  ya’ni  xalq
maslahatchilariga  taqdim  etiladi.  Sud  hokimiyat  vakolatlari  boshqa  organlar
yoki  shaxslar  tomonidan  o’zlashtirilishi  qonun  tomonidan  man  etiladi.
Mukammal  sud  tizimi,  nafaqat,  ayrim  sudlar  vakolatlarining  belgilanishiga
imkon  beradi,  balki  sud  orqali  himoyalanish  erkinligi  prinsipining  amalga
oshirilishini va odil sudlov samaradorligini ta’minlaydi. 
O’zbekiston Respublikasi sud tizimini takomillashtirish va sud hokimiyati
mustaqilligini  ta’minlash  amalga  oshirilishi  O’zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasi  qabul  qilinishi  paytidan  boshlangan  sud-huquq  islohotining
birinchi navbatdagi vazifasi sifatida belgilandi.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  sud  tizimining  huquqiy  asosini
belgilaydi.  Konstitutsiyaning  107-moddasiga  muvofiq,  O’zbekiston
Respublikasida  sud  tizimi  besh  yil  muddatga  saylanadigan  O’zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyaviy  sudi,  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi,
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  xo’jalik  sudi,  Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi
fuqarolik va jinoyat ishlari bo’yicha oliy sudlari, Qoraqalpo g’iston Respublikasi
xo’jalik  sudidan,  shu  muddatga  tayinlanadigan  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha  viloyat  va  Toshkent  shahar  sudlari,  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha  tumanlararo,  tuman,  shahar  sudlari,  shuningdek,  harbiy  va  xo’jalik sudlaridan  iborat.  Shunday  qilib,  O’zbekiston  da  tashkil  etilgan  va  o  ‘z
faoliyatini amalga oshiradigan sud tizimi quyidagi uch kichik tizimni o’z ichiga
qamrab oladi:
1) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi.
2)  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi,  Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi
fuqarolik  va  jinoyat  ishlari  bo’yicha  Oliy  sudlari,  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha  viloyat  va  Toshkent  shahar  sudlari,  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha  tumanlararo,  tuman,  shahar  sudlari,  harbiy  sudlardan  iborat  umumiy
yurisdiksiya  sudlari.  Harbiy  sudlar  tizimi,  o’z  navbatida,  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  sudi  harbiy  hay’ati,  O’zbekiston  Respublikasi  Harbiy  sudi,
okrug va hududiy harbiy sudlardan iborat.
3) Xo’jalik sudlari. Mazkur sudlar O’zbekiston Respublikasi Oliy xo’jalik sudi,
Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  xo’jalik  sudi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
xo’jalik sudlaridan iborat.
Konstitutsiyaviy  sud  tashkil  etilishi  va  faoliyati  tartibi  O’zbekiston
Respublikasining  “O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyaviy  sudi
to’g’risida”gi  Qonunida  belgilangan.  Umumiy  yurisdiksiya  sudlari  va  xo’jalik
sudlari tashkil etilishi va faoliyati tartibi O’zbekiston Respublikasining “Sudlar
to’g’risida”gi  Qonunida  belgilangan.  O’zbekiston  Respublikasida  favqulodda
sudlar  tuzish  Konstitutsiya  va  “Sudlar  to’g’risida”gi  Qonuni  bilan  taqiqlanadi.
Qonunga  asosan,  odil  sudlovning  samaradorligini  va  tezkorligini,  shuningdek,
fuqarolar  va  yuridik  shaxslarning  huquq  va  manfaatlarini  sud  orqali  himoya
qilishning  kafolatlarini  kuchaytirish  maqsadida  O’zbekiston  Respublikasida
ishlarning  toifalariga  qarab,  sudlarning  ixtisoslashuvi  amalga  oshirilishi
mumkin.
Ta’kidlash  lozimki,  O’zbekiston  Respublikasi  sud  tizimini
takomillashtirish,  sud  hokimiyati  mustaqilligini  ta’minlash  maqsadida  umumiy
yurisdiksiya  sudlarining  ixtisoslashuvi  amalga  oshirildi.O’zbekiston
Respublikasi  1-Prezidentining  2000-yil  14-avgustdagi  “O’zbekiston
Respublikasining sud tizimini takomillashtirish to’g’risida”gi Farmoni qoidalari 2000-yil  14-avgustda  yangi  tahrirda  qabul  qilingan  hamda  fuqarolik  ishlari  va
jinoyat  ishlari  bo’yicha  alohida  sudlarning  tashkil  etilishini  nazarda  tutgan
O’zbekiston  Respublikasining  “Sudlar  to’g’risida”gi  Qonuni  qabul  qilinishi
orqali amalga oshirildi.
Umuman  olganda,  yangi  tahrirda  qabul  qilingan  “Sudlar  to’g’risida”gi
Qonun bilan sud tizimi tubdan isloh qilindi. Xususan:
• sud tizimi takomillashtirildi, sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirildi: ishlar
malakali  ko’rib  chiqilishini  ta’minlash  maqsadida  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha sudlar tashkil etildi;
•  hokimiyatlar  bo’linishi  konstitutsiyaviy  prinsipini  amalga  oshirish  uchun
sudlar  faoliyatini  tashkiliy  jihatdan  ta’minlash  masalalari,  xususan,  sudya
kadrlari  masalasi  bilan  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  huzurida  tashkil
qilingan  maxsus  organ-  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  huzuridagi
Sudyalarni  tanlash  va  lavozimlarga  tavsiya  etish  bo’yicha  oliy  malaka
komissiyasi shu g’ullanadi;
• sudyalik lavozimlariga nomzodlarni taqdim etish, sudya vakolatlarini to’xtatish
va  muddatidan  ilgari  tugatish,  sudyalarni  intizomiy  javobgarlikka  tortish
bo’yicha  ish  yuritishni  qo’z  g’atish,  sudlar  faoliyati  to’g’risidagi  hisobotlarni
vaqt-vaqti bilan tinglash bo’yicha vakolatlar ijro etuvchi organi bo’lgan Adliya
vazirligining  vakolati  doirasidan  chiqarildi.  Bu  esa  sudlar  Adliya  vazirligining
ta’siridan to ‘liq ozod etilishini ko’rsatadi;
•O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzurida maxsus vakolatli organ Sud
qarorlarini  ijro  etish,  sudlar  faoliyatini  moddiy-texnik  jihatdan  va  moliyaviy
ta’minlash Departamenti tashkil etildi;
•  Sudyalar  zaxirasini  shakllantirish  bo’yicha  sudyalar  malaka  hay’atlarining
vakolatlari  kengaytirildi,  mazkur  hay’atlarning  zimmasiga  sudya  kadrlari
birlamchi zaxirasini shakllantirish majburiyati yuklatildi;
•  Sudya  kadrlarini  tanlash  va  tayinlashning  huquqiy  mexanizmi  yaratildi,
sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlash bo’yicha ko’p bosqichli tizim joriy
etildi. Fuqarolik, jinoyat va ma’muriy sud ishlari umumiy yurisdiksiya sudlarida
ko’rib  chiqiladi.  Umumiy  yurisdiksiya  sudlari  tizimining  tashkiliy  asoslari
O’zbekiston  Respublikasining  “Sudlar  to’g’risida”gi  Qonunida
mustahkamlangan. O’zbekiston Respublikasining sud tizimi uning milliy-davlat
va ma’muriy-hududiy tuzilishiga mos bo’lib, tarkibiy jihatdan tuman, viloyat va
respublika bo’ g’inlaridan iborat.
Sud  tizimi  bo’  g’ini  -  bu  O’zbekiston  Respublikasining  milliy-davlat  va
ma’muriy-hududiy tuzilishiga muvofiq tashkil etilgan hamda bir xil vakolatlarga
ega bo’lgan bir turdagi sudlar majmuyidir.
“Sudlar  to’g’risida”gi  Qonunning  1-moddasiga  muvofiq,  umumiy
yurisdiksiya sudlari tizimi uch bo’ g’indan iborat:
1)Asosiy bo’ g’in-fuqarolik ishlari bo’yicha tumanlararo, tuman(shahar) sudlari,
jinoyat ishlari bo’yicha tuman (shahar) sudlari;
2)o’rta  bo’g’in-Qoraqalpog’iston  Respublikasi  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari
bo’yicha Oliy sudlari, fuqarolik va jinoyat ishlari bo’yicha viloyat va Toshkent
shahar sudlari;
3)Oliy bo’g’in-O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi.
Umumiy  yurisdiksiya  sudlari  tizimiga  kiruvchi  harbiy  sudlar  ham  aynan
shu tarzda bo’linadi:
1)Asosiy bo’g’in-okrug va hududiy harbiy sudlari;
2)O’rta bo’g’in-O’zbekiston Respublikasi Harbiy sudi;
3)Oliy bo’g’in-O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi harbiy hay’ati.
Umumiy  yurisdiksiya  sudlaridan  farqli  ravishda  xo’jalik  sudlari  uch  bo’
g’in o’rniga ikki bo’ g’indan iborat tuzilmaga ega:
1)Asosiy  bo’  g’in-Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  xo’jalik  sudi,  viloyat  va
Toshkent shahar xo’jalik sudlari;
2)Oliy bo’ g’in-O’zbekiston Respublikasi Oliy xo’jalik sudi. 
Agarda  “bo’g’in”  tushunchasi  umumiy  yurisdiksiya  sudlari  tizimini
tashkiliy tuzilishi nuqtayi nazaridan ta’riflagan bo’lsa, “instansiya” tushunchasi mazkur  tizimni  u  tomonidan  bajarilayotgan  vazifalar  nuqtayi  nazaridan
ta’riflaydi.
II  BOB . O’zbekiston Respublikasi Sud Tizimi Tarkibiy Tuzilmasi
Va Hokimyatda Amalga Oshirilayotgan Islohotlar
II.1 Sud tizimi tarkibiy tuzilmasi va vazifalari
Sud  hokimiyatning  alohida  tarmo  g’i  sifatida  barcha  demokratik
mamlakatlarda  e’tirof  etilgan.  Sobiq  tuzumda  sud  sotsialistik  tuzum  himoyachisi
sifatida  namoyon  bo’lib,  undan  har  qanday  demokratik  chiqish  va  harakatlarni
jazolash vositasi sifatida foyadalanilgan. 
Mamlakatimiz  mustaqilligining  dastlabki  kunlaridan  boshlab,  sudlarni
alohida  mustaqil  hokimiyat  tarmo  g’i  sifatida  vujudga  keltirish  uchun  harakatlar
boshlandi.  “Sud  hokimiyati  isloh  qilinmoqda,  u  qonunlar  ustunligini,  barcha
fuqarolarning  qonun  oldida  tengligini  ta’minlashi  lozim” 3
 -  deb  mamlakatimiz
mustaqilligining  dastlabki  kunlarida  e’tirof  etgan  edi  Respublika  Prezidenti.
O’zbekiston  Konstitutsiyasi  loyihasini  tayyorlashda  sud  hokimiyatini  mustaqil
hokimiyat  sifatida o’matishga  alohida e ‘tibor berdi. Jahon  mamlakatlari tajribasi
o’rganildi.  Sud  hokimiyatini  tashkil  etish  davlat  hokimiyatini  tashkil  etishning
ajralmas qismi deb qaraldi.
“Davlat  hokimiyatining  tashkil  etilishi  va  faoliyat  tartibi  vakolatlarning
taqsimlanish prinsipi asosida amalga oshiriladi. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va
sud  hokimiyati-davlatning  uchta  asosiy  tayanchidir” 4
 –  degan  g’oya
Konstitutsiyaning  11-moddasida  asosiy  prinsip  sifatida  mustahkamlab  qo’yildi.
O’zbekiston mustaqilligi, davlat hokimiyatining jahon tajribasida qo’llab kelingan
prinsiplarini  qo’llash  natijasida  Konstitutsiyada  sudni  totalitar  tuzum,  undagi
hukmron  partiya  manfaatiga  xizmat  qiluvchi  vositadan  fuqarolarning  huquqlarini
himoya  qiluvchi,  huquqiy  davlatning  muhim  vositasiga  aylantirish  uchun
imkoniyat vujudga keldi va Konstitutsiyada mustahkamlandi. 
3
 Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va tarqqiyot yo‘li. – Toshkent: O‘zbekiston, 1995. 5-bet.
4
 Karimov I.A. O‘zbekiston-kelajagi buyuk davlat. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992. 41-bet. Lekin  Konstitutsiya  yoki  boshqa  qonunlarda  masalani  belgilashning  o’zi
muammoni  hal  qilmas  edi.  Sudning  haqiqiy  hokimiyat  organiga,  mustaqilligiga,
fuqarolarning  huquqlari  himoyachisiga  aylanishi  uchun  katta  ishlarni  am  alga
oshirish  zarur  edi.  Buning  uchun  sud-huquq  sohasini  isloh  qilish  zarurligi
belgilandi  va  bosqichma-bosqich  islohotlar  amalga  oshirib  borildi.  Uning
natijasida  sud  hokimiyatining  nazariy  asoslari,  huquqiy  asoslari  shakllanib,
kuchayib  bordi.  Eng  avval  sud  hokimiyati  o’zi  nima, degan  savolga  javob  berish
lozim  edi,  chunki,  shu  asosda  sudning  hokimiyat  tizimidagi  o’rnini  aniqlash,  u
haqda aniqroq tasavvur hosil qilish mumkin edi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi  Plenum  larining  birida  sud  hokimiyati
tushunchasiga  quyidagicha  ta’rif  berildi:  “Sud  hokimiyati  -  bu  sudlarning
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  va  qonunlari  ustuvorligi  prinsipiga
so’zsiz  rioya  qilish  asosida  jinoiy,  fuqarolik,  xo’jalik  ishlarini  va  ma’muriy,
huquqbuzarlik  to’g’risidagi  ishlarni  ko’rish  bo’yicha  vakolatidir” 5
.  Bu  ta’rif  to’la
sud  hokimiyati  vazifalarini  qamrab  olmagan  bo’lsa-da,  dastlabki  urinishlardan
bo’lganligi  uchun  uni  ijobiy  baholash  mumkin.  Albatta,  sud  hokimiyatiga  ta’rif
berishda  (Konstitutstyaviy  sud)  qonunlarning  Konstitutsiyaga  mos  kelishi
(Konstitutsiya himoyasini), fuqarolar huquqi, sha’ni, qadr-qimmatini himoya qilish
sudlarning asosiy vazifasi ekanligi e ‘tiborga olinishi kerak. 
Sud  hokimiyatining  shakllanishida  1993-yil  6-mayda  qabul  qilingan
“O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyaviy  sudi  to’g’risida”gi,  1993-yil  2-
sentabrda  qabul  qilingan  “Sudlar  to’g’risidagi  qonunlar  muhim  rol  o’ynadi.  Sud
hokimiyatini  mustahkamlash,  uning  mustaqilligini  ta’minlash  masalasi  doimiy
ravishda  davlat  boshli  g’ining  e’tiborida  bo’ldi.  Deyarli  barcha  asosiy
ma’ruzalarida davlat boshli g’i bu masala xususida to’xtalib o’tdi. Sud hokimiyati
tizimining  alohida  hamda  umumiy  vazifalari  mavjud,  tegishli  vakolatlarga  ega
alohida  sud  organlarining  tizimidan  ibprat.  Sud  organlari  qonunchilik  va  ijro
hokimiyatidan farq qilib, alohida maqsadda tuzilgan sud organlaridan hamda Oliy
5
 O‘zbekiston Oliy Plenumi qarorlari to‘plami. 1991-1997. – Toshkent: Sharq. 1997. 5-6-betlar. va  mahalliy  sud  organlaridan  iborat  va  ularning  barchasi  birlashib  yagona  sud
hokimiyatini tashkil qiladi.
Konstitutsiyaning  107-moddasida  sud  hokimiyatini  amalga  oshiruvchi  sud
organlari tizimi belgilangan. Unga asosan “O’zbekiston Respublikasida sud tizimi
besh  yil  muddatga  saylanadigan  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyaviy  sudi,
O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O’zbekiston Respublikasi Oliy xo’jalik sudi,
Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari  bo’yicha  oliy  sudlari,
Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  xo’jalik  sudidan,  shu  muddatga  tayinlanadigan
fuqarolik va jinoyat ishlari bo’yicha viloyat va Toshkent shahar sudlari, fuqarolik
va jinoyat ishlari bo’yicha viloyat va Toshkent shahar sudlari, fuqarolik va jinoyat
ishlari  bo’yicha  tumanlararo, tuman, shahar sudlari,  harbiy va xo’jalik sudlaridan
iborat”.
Sud  hokimiyati  tizimi  quyidagi  ko’rinishda  aniq  ko’rinadi.  Sud
hokimiyatining mustaqil tarmo g’i O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi
hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sud faqat markazda (Respublika miqyosida) tuzilishi
bilan  (quyi  tuzilmalarda  yo’q),  vazifa  va  vakolatlariga  qarab,  tarkibiy  tuzilishiga
ko’ra  sud  hokimiyatining  boshqa  ikki  tarmo  g’i  umumiy  yurisdiksiya  sudlari  va
xo’jalik sudlaridan farq qiladi. 
Konstitutsiyaviy sudning asosiy vazifasi, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi
hokimiyatlarning  hujjatlari  Konstitutsiyaga  qanchalik  mosligiga  doir  ishlarni
ko’radi.  Boshqacha  qilib  aytganda,  u  Konstitutsiyaning  asosiy  himoyachisidir.
Konstitutsiyamizning 109-moddasiga asosan Konstitutsiyaviy sudga yana quyidagi
vazifalar yuklangan. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi:
1)  O’zbekiston  Respublikasi  qonunlarining  va  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy
Majlisi  palatalari  qarorlarining,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
farmonlarining,  hukumatning  va  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari
qarorlarining, O’zbekiston Respublikasining davlatlararo shartnomaviy va boshqa
majburiyatlarining  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasiga  mosligini
aniqlaydi; 2)Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  O’zbekiston  Respublikasining
Konstitutsiyasiga,  Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  qonunlari  O’zbekiston
Respublikasining qonunlariga muvofiqligi to’g’risida xulosa beradi;
3)  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi  va  qonunlari  normalariga  sharh
beradi;
4)  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi  va  qonunlari  bilan  berilgan
vakolat  doirasida  boshqa  ishlarni  ham  ko’rib  chiqadi.  Konstitutsiyaviy  sudning
qarorlari  matbuotda  e’lon  qilingan paytdan  boshlab  kuchga  kiradi. Ular  qat’iy va
ular ustidan shikoyat qilish mumkin emas. 
Konstitutsiyaviy  sudning  faoliyati,  vakolatlari,  ish  yuritish,  tashkil  bo’lish
tartibi,  tarkibi  “O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyaviy  sudi  to’g’risida”gi
Qonun bilan tartibga solinadi.
Sud  hokimiyatining  tarkibiga  kiruvchi  ikkinchi  tarmoq  sudi  –  bu  umumiy
yurisdiksiya  sudlaridir.  Bu  sud  tarmo  g’i  o’z  tizimiga  ega,  uni  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  sudi  boshqaradi.  Konstitutsiyaning  110-moddasiga  asosan
“O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi  fuqarolik,  jinoiy  va  ma’muriy  sud  ishlarini
yuritish  sohasida  sud hokimiyatining oliy organi  hisoblanadi. U tomonidan qabul
qilingan  hujjatlar  qat’iy  va  O’zbekiston  Respublikasining  barcha  hududida
bajarilishi majburiydir. 
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi  Qoraqalpo  g’iston  Respublikasi  Oliy
sudlari,  viloyatlar,  shaharlar,  tumanlararo,  tuman  sudlari  va  harbiy  sudlarning
sudlov faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga ega”. 
Konstitutsiyaning  bu  normasi  tegishli  sud  tizimini,  unda  Oliy  sudning
o’rnini,  qisqa  qilib  aytganda,  sudning  vazifa  va  vakolatlarini  belgilab  qo’ygan.
Umumiy yurisdiksiya sudlari tizimini quyidagi ko’rinishda aniqroq tasavvui qilish
mumkin. Bu sudlarning vazifa va vakolatlari “Sudlar to’g’risida”gi Qonunda keng
berilgan. Qonunning 2-moddasida sudning vazifasi belgilangan, unga asosan sud -
“O’zbekiston Respublikasida sud O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va
boshqa qonunlarida, inson huquqlari to’g’risidagi xalqaro hujjatlarda e’lon qilingan
fuqarolarning huquq va erkinliklarini, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning huquqlari hamda qonun bilan qo’riqlanadigan manfaatlarini sud yo’li bilan himoya
qilishga da’vat etilgan”. 
Ko’rinib turibdiki, biror yerda sudga jazolash vazifasi yuklanmagan u faqat
fuqaro  va  muassasalarning  huquqlarini  himoya  qiladi.  Sudga  bunday  vazifa
yuklanishi  huquqiy  davlatga  xos  xususiyatdir.  Sudning  bu  vazifasi  xo’jalik
sudlariga ham taalluqlidir.
Qonunda  sudlarning  vakolatlari,  tarkibi,  ish  yuritish  shakli  va  prinsiplari
batafsil  belgilab  qo’yilgan.  Sudning  faoliyati  qonun  ustuvorligini  ta  ‘minlash,
ijtimoiy adolatni qaror toptirishdir. 
Xo’jalik  sudlari.  Fuqarolik,  jinoyat  ishlarini  ko’ruvchi  sudlar  avvalgi
tuzumda  ham  mavjud  bo’lib,  shu  tuzum  uchun  xizmat  qilgan  bo’lsa,  xo’jalik
sudlari O’zbekiston Respublikasining mustaqilligi natijasida vujudga keldi va sud
hokimiyatining ajralmas qismi bo’lib qoldi. 
Mulkchilikning  turli  shakllariga  asoslangan  korxonalar,  muassasalar,
tashkilotlar o’rtasidagi, shuningdek tadbirkorlar o’rtasidagi, iqtisodiyot sohasida va
uni  boshqarish  jarayonida  vujudga  keladigan  xo’jalik  nizolarini  hal  etish  Oliy
xo’jalik  sudi  va  xo’jalik  sudlari  tomonidan  amalga  oshiriladi.  (Konstitutsiyaning
111-moddasi).  Xo’jalik  sudlarining  vujudga  kelishiga  bozor  iqtisodiyotiga
asoslangan jamiyat qurish maqsadimiz, tadbirlarimizni rivojlantirish zarurati sabab
bo’ldi. Xo’jalik sudlari tizimi respublikaning Oliy Xo’jalik sudi, Qoraqalpo g’iston
Respublikasi xo’jalik sudi, viloyatlar xo’jalik sudlari va Toshkent shahar xo’jalik
sudidan iborat. 
Odil  sudlov  organlari  tizimidan  farq  qilib,  xo’jalik  sudlari  tumanlarda  va
shaharlarda tashkil qilinmaydi. Xo’jalik sudlarining vazifasi umumiy yurisdiksiya
sudlarining vazifasi bilan bir xil, ya’ni “Sudlar to’g’risidagi Qonunning 2-moddasi
bu  sudga  ham  tegishli.  Sud  hokimiyati  organlariga,  Konstitutsiyada  yana  boshqa
vazifalar  ham  yuklangan.  Konstitutsiyaning  44-moddasida:  “Har  bir  shaxsga  o’z
huquq  va  erkinliklarini  sud  orqali  himoya  qilish,  davlat  organlari,  mansabdor
shaxslar,  jamoat  birlashmalarining  g’ayriqonuniy  xatti-harakatlari  ustidan  sudga
shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi”, - deb belgilangan. Bu bir tomondan sudlarga fuqarolar  murojaatlarini  ko’rish  mas’uliyatini  yuklasa,  ikkinchi  tomondan  sudni
fuqaro huquqlari va erkinliklarining eng kuchli, samarali vositasi, kafolati sifatida
namoyon  qiladi.  Bu  bilan  sudlar  fuqarolar  huquqlarini  davlatdan  ham  himoya
qiladi.
O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi
Fuqarolik ishlari bo’yicha
Qoraqalpog’iston Respublikasi
Oliy sudi
Jinoyat ishlari bo’yicha
Qoraqalpog’iston Respublikasi
Oliy sudi
Tumanlararo fuqarolik ishi
bo’yicha sudi
Tuman va shahar jinoyat ishi
bo’yicha sudi Viloyatlar va Toshkent shahar
fuqarolik ishi bo’yicha sudi
Viloyatlar va Toshkent shahar
jinoyat ishi bo’yicha sudi
Tumanlararo fuqarolik ishi
bo’yicha sudi
Tuman va shahar jinoyat ishi
bo’yicha sudi Harbiy sud II.2. O’zbekiston Respublikasi sud tizimidagi islohotlar
Mustaqil O’zbekiston Konstitutsiyasi jamiyat va davlat hayotining barcha
sohalari, shu jumladan, sud-huquq sohasi ham isloh qilinishining oliy manbayi
sifatida  xizmat  qiladi.  Oliy  Kengashning  1990-yil  20-iyunda  bo’lib  o’tgan
ikkinchi  sessiyasida  Mustaqillik  deklaratsiyasi  e’lon  qilindi  va  I.  A.  Karimov
raisligida 64 kishidan iborat bo’lgan va yangi Konstitutsiya loyihasi ustida ikki
yarim yil davomida ishlagan Konstitutsiya komissiyasi tashkil etildi. Komissiya
a’zolarining so’zlariga ko’ra, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Konstitutsiya
loyihasi  ustida  ishlaganida  inson  huquqlari  va  sud  hokimiyatini  tashkil  etish
masalalariga  ba  g’ishlangan  bo’limlarga  alohida  e’tiborini  qaratdi.  Xususan,
aynan Prezidentning taklifi bo’yicha shaxs daxlsizligi, aybsizlik prezumpsiyasi,
xotin-qizlar  va  erkaklaming  teng  huquqliligi,  onalik  va  bolalikni  muhofaza
qilish,  xo’jalik  sudlari  haqidagi  va  boshqa  muhim  masalalarga  oid  normalar
loyihaga  kiritildi.  Konstitutsiya  loyihasining  Oliy  sud  haqidagi  me’yori  ham
bevosita  Prezident  tomonidan  kuchaytirilgan  va  yaxshilangan.  “Fuqarolarning
Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo’yilgan huquq va erkinliklari sud
orqali  himoya  qilinishi  lozim”  kabi  normani  mustahkamlashni  nazarda  tutgan
Konstitutsiya  dastlabki  loyihasining  19-moddasiga  ham  jiddiy  o’zgartirishlar
kiritildi. 
Konstitutsiya  komissiyasi  Raisi  quyidagi  tahrimi  taklif  etdi:
“Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo’yilgan huquq va
erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ulami cheklab
qo’yishga  hech  kim  haqli  emas”.Agarda  birinchi  variantda  fuqarolar  huquq  va
erkinliklarining  sud  orqali  himoya  qilinishi  nazarda  tutilgan  bo’lsa,  ikkinchi
variant  fuqarolar  huquq  va  erkinliklarining  daxlsizligini,  shuningdek,  ulardan
sud  qarorisiz  mahrum  etishga  yoki  ulami  cheklab  qo’yishga  hech  kim  haqli
emasligi  haqidagi  qoidani  mustahkamlab,  oldini  oluvchi  tusga  ega  bo’ldi.
Fuqarolarning  huquq  va  erkinliklaridan  mahrum  etish  yoki  ulami  cheklab
qo’yish  bo’yicha  har  bir  xatti-harakat  uning  xususiyatiga  qarab,  fuqarolik,
ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib keladi. Mazkur konstitutsiyaviy norma Fuqarolik,  Jinoyat,  Jinoyat  protsessual  kodekslarida  va  boshqa  qonunlarda
o’zining  mantiqiy  huquqiy  rivojini  topgan.  Davlatmizning  rahbari  tashabbusi
bilan ishlab chiqilgan O’zbekiston Respublikasining “Qamoqqa olishga sanksiya
berish  huquqi  sudlarga  o’tkazilishi  munosabati  bilan  O’zbekiston
Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish
to’g’risida”gi  Qonuni  qabul  qilinishi  ko’rsatilgan  konstitutsiyaviy  me’yor
rivojining yorqin misolidir.
Boshqacha  qilib  aytganda,  Konstitutsiya  huquqiy  tizimni  tashkil  etuvchi
huquq  barcha  tarmoqlarini  rivojlantirish  uchun  yuridik  baza  sifatida  xizmat
qiladi, bu esa turli huquq tarmoqlarining birligini va muvofiqligini kafolatlaydi.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  mamlakatda  amalga  oshirilayotgan
sud-huquq islohotining boshlan g’ich nuqtasi va asosiy huquqiy manbayidir.
Yuqoridagilarga  asosan,  ta’kidlashimiz  lozimki,  O’zbekiston
mustaqillikning  dastlabki  kunlaridan  boshlab,  insonparvar  demokratik  huquqiy
davlatni  barpo  etish  hamda  ijtimoiy  makon  sifatida  tushuniladigan  fuqarolik
jamiyatini shakllantirish yo’lini tanlagan. 
Ko’rsatilgan  ijtimoiy  makonda  qonun  ustuvor  bo’lib,  u  insonning  o’z-
o’zini  kamol  toptirishiga  monelik  qilmaydi,  aksincha,  yordam  beradi,  shaxs
manfaatlari,  uning  huquq  va  erkinliklari  to  ‘liq  darajada  ro’yobga  chiqishiga
ko’maklashadi.  Qonun  ustuvorligini  ta’minlash,  shaxs,  oila,  jamiyat  va  davlat
huquq  va  manfaatlarining  muhofazasini  kuchaytirish,  aholining  huquqiy
madaniyati  va huquqiy ongini  oshirish, fuqarolami  qonunga bo’ysunish hamda
hurmat  ruhida  tarbiyalash-bu  rivojlangan  bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan
haqiqiy  demokratik,  huquqiy  davlat  va  erkin  fuqarolik  jamiyati  qurishning,
nafaqat, maqsadi, balki uning vositasi, eng muhim sharti hisoblanadi. Shubhasiz,
mafkuraning  qonunga  nisbatan  ustunligini  e’lon  qiluvchi  totalitar,  ma’muriy-
buyruqbozlik  tizimidan inson  huquqlarining ustunligini  ta’minlaydigan  haqiqiy
demokratik,  huquqiy  davlat  va  jamiyatga  o’tish  maqsadida  bir  qator  qonun
bloklarining qabul qilinishi talab qilindi. Shu munosabat bilan, qisqa muddatda
sud-huquq  sohasini  isloh  qilish  bo’yicha  muhim  ishlar  amalga  oshirildi.  Odil sudlovni  amalga  oshirish  orqali  jamiyatda  totuvlikni,  inson  huquq  va  qonuniy
manfaatlari  himoya  qilinishini  ta’minlashga  yo’naltirilgan  mustaqil  sud
hokimiyatining  shakllantirilishiga  imkon  bergan  mustaqil  O’zbekiston
Konstitutsiyasining  qabul  qilinishi  qayd  etilgan  islohotlaming  huquqiy  asosi
sifatida  xizmat  qildi.  Davlat  hokimiyatining  tizimi,  jamiyatning  iqtisodiy
asoslari  va  jamiyat  munosabatlari  barcha  islohotlaming,  shu  jumladan,  sud-
huquq  islohotining  harakatlantiruvchi  kuchi  hisoblanadi.  Shu  bilan  birga,
jamiyat  hayoti  isloh  qilinishining  boshqa  yo’nalishlari  kabi  sud-huquq  islohoti
ijtimoiy munosabatlarining yanada rivojlanishiga, demokratik o’zgartirishlaming
chuqurlashtirilishiga, umuminsoniy ne’matlami, birinchi navbatda, shaxs, uning
hayoti, erkinligi, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlarini muhofaza qilish
kafolatlarining  kuchaytirilishiga  ta’sir  qilib,  ular  uchun  zarur  sharoitlarni
yaratadi.  Amalga  oshirilayotgan  sud-huquq  islohotlarining  birinchi  navbatdagi
maqsadi  insonning  konstitutsiyaviy  huquq  va  erkinliklarini,  jamiyatda  totuvlik
va  barqarorlikni  ta’minlashdir.  Sud  tizimini  takomillashtirish  hamda  inson
huquqlari  himoya  qilinishini  va  davlatda  ijtimoiy  barqarorlik  hamda
qonuniylikni  ta’minlash  maqsadini  ko’zda  tutgan  sud  hokimiyatining
mustaqilligini ta’minlash; jinoyatga oid siyosatni liberallashtirish; ishlarni sudda
ko’rilishining  protsessual  tartibini  takomillashtirish;  sud  orqali
himoyalanishning kafolatlarini kuchaytirish va sudga murojaat qilish erkinligini
ta’minlash;  inson  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilishga  qaratilgan  huquqni
muhofaza  qiluvchi  organlarining  faoliyatini  takomillashtirish;  aholini  huquqiy
tarbiyalash  sohasidagi  faoliyatni  yaxshilash,  uning  huquqiy  madaniyatini
oshirish,  huquqiy  axborotning  keng  maydonini  yaratish  yuqorida  qayd  etilgan
vazifalarni bajarish vositasi sifatida xizmat qiladi.
Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  islohotlar  O’zbekiston
Respublikasi  Prezidenti  I.  A.  Karimovning  har  bir  ma’ruzasida  chuqur  tahlil
qilib  boriladi.  Jumladan,  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi,  Vazirlar
Mahkamasi va Prezident Devonining O’zbekiston mustaqilligining 16 yilligiga
ba  g’ishlangan  qo’shma  majlisidagi  ma’ruzasida  1-Prezident  I.  A.  Karimov quyidagilarni  ta’kidlab  o’tdi:  “Respublikamizning  bosib  o’tgan  mustaqil
taraqqiyot yo’li va oldimizda turgan vazifalarning ma’no-mohiyati va ahamiyati
haqida  so’z  yuritganda,  bu  yo’lni  alohida  ikki  davrga  ajratish  bo’ladi.  Hech
shubhasiz,  bu  davrlarning  har  biri  mamlakatimiz  tarixida  o’ziga  xos  va  o’ziga
mos  muhim  o  ‘rin  egallaydi…o’tish  davri  va  milliy  davlatchilik  asoslarini
shakllantirish bilan bo g’liq birinchi galdagi islohot va o ‘zgarishlarni o’z ichiga
olgan  dastlabki  bosqich-1991—2000-yillar,  2001-yildan  2007-yilgacha  bo’lgan
muddatni  o’z  ichiga  olgan  ikkinchi  bosqich  faol  demokratik  yangilanishlar  va
mamlakatni modernizatsiya qilish davri”.
Sud-huquq  islohotining  birinchi  bosqichida  (1991—2000-yillar)  sud-
huquq  tizimini  tubdan  isloh  qilishning  milliy  strategiyasi  belgilandi  va  uning
konstitutsiyaviy  huquqiy  asoslari  yaratildi.  Sudlarni  jazolovchi  va  faqat  davlat
manfaatlarini himoya qiluvchi organdan qonun ustuvorligini va inson huquqlari
himoyasini ta’minlovchi organga aylantirishga qaratilgan yaxlit sud hokimiyati
tizimini shakllantirish vazifasi qo’yildi va muvaffaqiyatli hal etildi. 
Konstitutsiyaviy  sud,  Oliy  sud,  umumiy  yurisdiksiya  sudlari,  xo’jalik
sudlari  joriy  etildi.  Jinoyat,  jinoyat  protsessual,  sud-huquq  va  boshqa
yo’nalishlaming  qonunchilik  asosini  tashkil  etuvchi  baza  yaratildi.  Mazkur
bosqichda,  birinchi  navbatda,  inson  va  fuqaroning  huquq  va  erkinliklarini,
konstitutsiyaviy  tuzumni,  korxona,  muassasa  va  tashkilotlarning  huquq  va
qonuniy  manfaatlarini  himoya  qilish  maqsadida  o  ‘z  vakolatlarini  amalga
oshiradigan  sud  hokimiyatining  davlat  hokimiyati  erkin,  mustaqil  va  kuchli
tarmo  g’i  sifatida  tasdiqlanishi  bo’yicha  ta’sirchan  chora-tadbirlar  amalga
oshirildi.
O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidenti  I.A.  Karimov  “Mamlakatimizda
demokratik  islohotlami  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini
rivojlantirish  konsepsiyasi”da  ta’kidlaganidek,  “avvalo,  sud  hokimiyatini
bosqichma-bosqich mustahkamlab borish, sudning mustaqilligini ta’minlash, uni
sobiq tuzumda bo’lgani kabi qata g’on quroli va jazolash idorasi sifatida organ
emas,  balki  inson  va  fuqaro  huquq  va  erkinliklarini  ishonchli  himoya  va muhofaza  etishga  xizmat  qiladigan  tom  ma’nodagi  mustaqil  davlat  institutiga
aylantirishga qaratilgan keng ko’lamli tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga
oshirildi”.  Shu  maqsadda  “Prokuratura  to’g’risida”  i  (1992-y.)  va  “Sudlar
to’g’risida”gi  Qonunlar,  Xo’jalik  protsessual  kodeks  (1993-y.),  Jinoyat  va
Jinoyat  protsessual  kodekslari,  Ma’muriy  javobgarlik  to  ‘  g’risidagi  kodeks
(1994-y.), “Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar
va  qarorlar  ustidan  sudga  shikoyat  qilish  to’g’risida”gi,  “O’zbekiston
Respublikasining  Konstitutsiyaviy  sudi  to’g’risida”gi  (1995-y.)  Qonunlari,
Fuqarolik  kodeksi  (1995-1996-yillar),  Fuqarolik  protsessual  va  Jinoyat-ijroiya
kodekslari,  Xo’jalik  protsessual  kodeksi  (yangi  tahrir),  “Advokatura
to’g’risida”gi  (1997-y.)  va  “Advokatlik  faoliyatining  kafolatlari  va
advokatlarning  ijtimoiy  himoyasi  to’g’risida”gi  Qonunlari  (1998-y.),
Prezidentning  “O’zbekiston  Respublikasi  xo’jalik  sudlarining  tarkibini
takomillashtirish  to’g’risida”gi,  “Xo’jalik  sudlarining  qarorlari  ijrosini
ta’minlashga oid chora-tadbirlar to ‘ g’risida”gi Farmonlari va boshqa bir qator
qonunosti  hujjatlar  qabul  qilindi.  Ushbu  davr  ichida  O’zbekiston  Advokatlar
assotsiatsiyasi va Sudyalar assotsiatsiyasi tashkil qilindi.
2000-yil iyun oyida O ’֥ zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A. Karimov
tomonidan  “Jamiyatning  siyosiy,  iqtisodiy  va  ma’naviy  sohalaridagi  islohotlar
jarayonini  erkinlashtirish  va  chuqurlashtirish”  dasturi  tasdiqlandi.  Mazkur
Dasturda  boshqa  chora-tadbirlar  qatorida  jinoyat  va  jinoyat  protsessual
qonunchiligini  liberallashtirish  bo’yicha  tegishli  chora-tadbirlar  nazarda
tutilganligi  inson  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilishning  kafolatlarini
kuchaytirish bo’yicha qabul qilingan yo’lning haqqoniy natijasidir.
O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidentining  2000-yil  14-avgustdagi
“O’zbekiston  Respublikasining  sud  tizimini  takomillashtirish  to’g’risida”gi
Farmoni  bilan  sud  tizimining  demokratik  asoslarini  isloh  qilish  va  yanada
chuqurlashtirish,  sud  ishlarining  adolatli  va  o’z  vaqtida  ko’rib  chiqilishini
ta’minlash,  fuqarolaming  shaxsiy,  siyosiy,  iqtisodiy,  ijtimoiy  huquq  va
erkinliklarini  himoya  qilish  kafolatlarini  yanada  kuchaytirish  hamda  umumiy yurisdiksiya sudlaming ixtisoslashuvini amalga oshirish maqsadida, 2001-yil 1-
yanvardan boshlab, fuqarolik ishlari bo’yicha va jinoyat ishlari bo’yicha alohida
sudlar tashkil qilindi.
O’zbekiston  Respublikasining  2000-yil  14-dekabrdagi  “Sudlar
to’g’risida”gi  Qonuni  yangi  tahrirda  qabul  qilinishi  sud-huquq  tizimi  isloh
qilinishi  birinchi  bosqichining  barkamol  nihoyasi  bo’ldi.  Mazkur  qonun  sud
hokimiyati  mustaqilligi  va  erkinligi,  uning  samaradorligi  prinsipial  boshqacha
va  fundamental  kafolatlarini  aks  ettirdi.  Ushbu  qonunga  muvofiq,  sudya
kadrlarini  tanlash  va  tayinlashning  samarali  hamda  demokratik  huquqiy
mexanizmi  yaratildi,  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari  bo’yicha  sudlarning
ixtisoslashuvi qonuniy mustahkamlandi va amalga oshirildi.
“Sudlar  to’g’risida”gi  Qonunning  yangi  tahrirda  qabul  qilinishi
mamlakatimizning sud tizimini isloh qilish yo’lida muhim qadam bo’ldi. Qonun
mustaqillik  davrida  sud-huquq  sohasida  yi  g’ilgan  tajriba  mahsuli  bo’lib,  sud
faoliyatini yanada takomillashtirish va demokratlashtirish uchun sharoit yaratdi.
Sud-huquq  islohotining  ikkinchi  bosqichi  2001  -yildan  2007-yilgacha  bo’lgan
davmi  o’z  ichiga  qamrab  oladi.  Mustaqil  sud  tizimini  mustahkamlash,  inson
huquq  va  erkinliklarini  ishonchli  himoya  qilish  ushbu  bosqichning  eng  muhim
dasturiy vazifasi bo’ldi.
O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidenti  I.A.  Karimov  tomonidan
quyidagilar  ta’kidlab  o  ‘tildi:  “Taraqqiyotimizning  hozirgi  bosqichidagi  bosh
strategik vazifa-bu 2000-yil iyun oyida qabul qilingan, jamiyatimizning siyosiy,
iqtisodiy  va  ma’naviy  sohalaridagi  islohotlar  jarayonini  erkinlashtirish  va
chuqurlashtirish  dasturini  amalga  oshirishdan  iborat.  Mustaqillik  yillarida  sud-
huquq  tizimini  erkinlashtirish  va  demokratlashtirish  borasida  muhim  qadamlar
qo’yilganini e’tirof etmoq lozim. Buning natijasida mamlakatimizda zamonaviy
de-  mokratiya  talablariga  javob  bera  oladigan  sud  tizimi  shakllanmoqda.  Sud
bugungi  kunda  avvalgidek  hukmron  kommunistik  tizimning  qata  g’on  va
jazolash  apparati  emas,  balki  u  har  bir  inson  va  fuqaroning  huquq  hamda
erkinliklarini ishonchli tarzda qo’riqlash va himoya qilishga qaratilgan chinakam mustaqil  davlat  institutiga  aylanyapti.  Fuqarolarning  sudga  ishonchi
mustahkamlanib  bormoqda.  Bugun  bizning  huquqiy  doktrinamiz  mutlaqo
yangicha,  demokratik  tamoyillarga  asoslangan.  U,  eng  awalo,  O’zbekiston
Konstitutsiyasi talablariga ko’ra, inson huquqlarining ustuvorligini ta’minlaydi.
Inson  himoyaning  bosh  subyekti  bo’lib,  uning  hayoti  va  so  g’li  g’iga  suiqasd
qilish  o  g’ir  jinoyat  hisoblanadi.  Lekin  shuni  afsuslanib  tan  olishimiz  kerakki,
hali-beri  qonunchiligimizda ham, qonunni qo’llash  faoliyatimizda ham o’tmish
zamonning  illatlaridan  hamon  qutula  olmayapmiz.  Bugun  jinoyat  uchun  jazo
tayinlash  borasida  yuqorida  keltirilgan  yondashuvlarni  tubdan  qayta  ko’rib
chiqish vaqti yetdi” 
Shu  munosabat  bilan,  “mamlakatimizda  sud-huquq  tizimini  huquqiy
davlatni  shakllantirishning  muhim  tarkibiy  qismi  sifatida  chuqur  isloh  etish  va
erkinlashtirish bo’yicha yangi konsepsiya hayotga tatbiq qilindi”.
2001-yilda “Sudlar Qonunda nazarda tutilgan fuqarolik va jinoyat ishlari
bo’yicha  alohida  sudlar  o  ‘z  faoliyatini  amalga  oshirish  boshlandi,  jinoiy
jazolami  liberallashtirish,  odil  sudlov  samaradorligini  oshirish,  sudda  ish
ko’rilishining  muddatlarini  qisqartirish  ishlari,  apellatsiya  institutini  joriy  etish
va jinoyat va fuqarolik ishlarini kassatsiya tartibida ko’rilishini o’zgartirish, sud
qarorlarini ijro etishni takomillashtirish kabi vazifalar amalga oshirildi.
O zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-yanvardagi “Sudyalikʻ
lavozimlariga  nomzodlarni  tayyorlash,  sudyalar  va  sudlar  apparati  xodimlarini
qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish
chora-tadbirlari  to g risida”gi  qarori  va  u  asosda  Sudyalar  oliy  maktabining	
ʻ ʻ
tashkil  etilishi,  faqatgina  shu  o quv  yurtini  tamomlagan  tinglovchilar  sudyalik	
ʻ
lavozimiga e lon qilingan tanlovlarda ishtirok etishi mumkinligi sud tizimidagi	
ʼ
islohotlarda muhim qadam bo ldi.	
ʻ 6
Ma lumki,  2021-yil  20-sentyabrda  “O zbekiston  Respublikasi  sudyalar	
ʼ ʻ
oliy  kengashi  to g risida”gi  O zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  o zgartish  va	
ʻ ʻ ʻ ʻ
qo shimchalar kiritish haqida»gi O zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.	
ʻ ʻ
6
 Husanov O.T.Konstitutsiyaviy huquq. – Toshkent: Ilm-ziyo, 2012, 58-65-betlar Unga  qadar  Kengash  sudyalik  lavozimlariga  nomzodlarning  zaxirasini
shakllantirish  kabi  vakolatlardan  biriga  ega  edi. Bu  esa  o z-o zidan sudyalikkaʻ ʻ
nomzodlarning  zaxirasini  shakllantirish  uchun  qo shimcha  kuch  va  sarf-	
ʻ
xarajatlarni  talab  etar,  Oliy  maktabga  kirish  imtihonlarida  ishtirok  etuvchi
nomzodlarning oz bo lsada huquqlari cheklanishiga olib kelar edi. Shuningdek,	
ʻ
bugungi kunga kelib sudyalikka zaxiraga olish instituti o z mazmun-mohiyatini	
ʻ
yo qotdi,  shu  sababli  sudyalikka  zaxiraga  olish  institutini  tugatishni  davrning	
ʻ
o zi  taqozo  qilayotganligi  sababli  va  2021-yil  28-iyulda  O zbekiston
ʻ ʻ
Respublikasining “Sudlar to g risida”gi Qonuni qabul qilinishi munosabati bilan	
ʻ ʻ
Qonunning 7-moddasiga tegishli o zgartish va qo shimchalar kiritildi.	
ʻ ʻ
Kengash  o z  zimmasiga  yuklatilgan  vazifalarni  bajarish  uchun  sudyalik	
ʻ
lavozimlariga  nomzodlarni  tanlov  asosida  tanlashni  tashkil  etadi,  rahbar
sudyalik  lavozimlariga  nomzodlar  zaxirasini  shakllantiradi.  O zbekiston	
ʻ
Respublikasi  Oliy  sudining  raisi,  rais  o rinbosarlari  va  sudyalari  lavozimlariga	
ʻ
tavsiya  etiladigan  nomzodlar  bo yicha  O zbekiston  Respublikasi  Prezidentiga	
ʻ ʻ
takliflar  va  taqdimnomalar  kiritadi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  sudlarining
sudyalarini,  tumanlararo,  tuman,  shahar  sudlarining  raislari,  ularning
o rinbosarlari  va  sudyalari,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  ma muriy  sudlari	
ʻ ʼ
sudyalari,  tumanlararo  ma muriy  sudlarning  raislari,  ularning  o rinbosarlari  va	
ʼ ʻ
sudyalari,  shuningdek  O zbekiston  Respublikasi  Harbiy  sudining  sudyalari,
ʻ
hududiy harbiy sudlarning raislarini lavozimga tayinlaydi.Sudyalar oliy malaka
hay atining  xulosasiga  ko ra,  sudyalarni  ularning  vakolatlari  muddati  davrida	
ʼ ʻ
o z arizalariga asosan sudlarning raislari lavozimlariga o tkazish vazifasini ham	
ʻ ʻ
bajaradi.  Respublika  ma muriy  sudining  sudyalari,  Qoraqalpog iston	
ʼ ʻ
Respublikasi tumanlararo ma muriy sudlarining raislari,  ularning o rinbosarlari
ʼ ʻ
va  sudyalari  lavozimlariga  o tkazish  to g risida  Qoraqalpog iston  Respublikasi
ʻ ʻ ʻ ʻ
Jo qorg i  Kengesiga  Qoraqalpog iston  Respublikasi  sudining,  viloyatlar  va	
ʻ ʻ ʻ
Toshkent  shahar  sudlarining,  tumanlararo,  tuman,  shahar  sudlarining,
Qoraqalpog iston  Respublikasi  ma muriy  sudining,  viloyatlar  va  Toshkent	
ʻ ʼ
shahar  ma muriy  sudlarining,  tumanlararo  ma muriy  sudlarning,  O zbekiston
ʼ ʼ ʻ Respublikasi  Harbiy  sudining,  hududiy  harbiy  sudlarning  sudyalik  lavozimida
bo lishning eng yuqori yoshini sudyaning roziligi bilan besh yilgacha uzaytirishʻ
mumkin. 
Qonunda  nazarda  tutilgan  hollarda,  sudyalarni,  sud  raislari,
o rinbosarlarini, O zbekiston Respublikasi Harbiy sudining sudyalari va hududiy
ʻ ʻ
harbiy sudlarning raislarini ham lavozimidan ozod qiladi. Shuningdek, Kengash
jismoniy  va  yuridik  shaxslarning  sudyalar  tomonidan  Sudyalar  odobi  kodeksi
talablariga  rioya  etilishi  masalalariga  doir  murojaatlarini  ko rib  chiqadi,	
ʻ
sudyalarning  faoliyatini  ularning  kasbiga  munosibligi  nuqtayi  nazaridan
o rganadi, Sudyalar odobi kodeksini tasdiqlaydi.	
ʻ
Davlatimiz  rahbari  farmonining  3-bandi  ijrosini  ta minlash  maqsadida,	
ʼ
ya ni  Kengash  raisi  sud  hokimiyati  mustaqilligini  va  sudyalar  daxlsizligini	
ʼ
ta minlash,  odil  sudlovni  amalga  oshirishga  to sqinlik  qilayotgan  omillar  va
ʼ ʻ
tizimda  korrupsiyaga  qarshi  kurashish  holati  yuzasidan  O zbekiston	
ʻ
Respublikasi  Prezidentiga  yil  yakuni  bo yicha  axborot  taqdim  etishi	
ʻ
begilanganligi sababli Kengash raisiga Kengashga yuklatilgan barcha vazifalarni
o z vaqtida va sifatli bajarilishida mas ul ekanligi qonun bilan mustahkamlandi. 	
ʻ ʼ
Shuningdek, O zbekiston Respublikasi “Jismoniy va yuridik shaxslarning	
ʻ
murojaatlari  to g risida”gi  Qonunga  asosan,  davlat  organlarida  jismoniy	
ʻ ʻ
shaxslarni  va  yuridik  shaxslarning  vakillarini  qabul  qilish  tashkil  etilishi,
jismoniy  shaxslarni  va  yuridik  shaxslarning  vakillarini  qabul  qilish  davlat
organining  rahbari  yoxud  boshqa  vakolatli  shaxs  tomonidan  amalga  oshirilishi
belgilangan.  Shu  sababli  Qonunning  9-moddasiga  tegishli  o zgartish  va	
ʻ
qo shimchalar  kiritilgan.  Shuningdek,  Kengash  raisining  doimiy  asosda	
ʻ
ishlovchi o rinbosari joriy etilib, unga sudlarda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi	
ʻ
omillarni  tizimli  ravishda  bartaraf  qilish  va  unga  qarshi  kurashish
samaradorligini  oshirish  vazifasi  yuklatilgan.  Kengash  raisi  o rinbosari	
ʻ
zimmasiga  Sudyalar  daxlsizligini  ta minlash  va  korrupsiyaning  oldini  olish	
ʼ
bo yicha  sud  inspeksiyasining  faoliyati,  sud  tizimida  sudyalik  lavozimlariga	
ʻ
tanlash  va  tayinlash  jarayonlariga  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarni joriy  etish,  shuningdek  axborot  xavfsizligini  ta minlash  bo yicha  faoliyatiʼ ʻ
ustidan bevosita rahbarlik qilish yuklatilgan.
Shu  sababli  Kengash  raisi  o rinbosari  vazifa  va  maqomi  qonun  qabul	
ʻ
qilish yo li bilan mustahkamlab qo yilgan. Sudya faoliyatining samaradorligini	
ʻ ʻ
elektron  reyting  orqali  ochiq  va  shaffof  baholashni  ta minlaydigan  aniq	
ʼ
mezonlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning eng asosiy
vazifalaridan  biri.  Shu  sababli,  bu  kabi  mezonlar,  albatta,  qonun  bilan
mustahkamlangan bo lishi sudyaning o z ustida tinmay ishlashiga va odil sudlov	
ʻ ʻ
samaradorligiga ijobiy ta sir ko rsatadi. 	
ʼ ʻ Xulosa
Sud  hokimyati  davlatning  ajralmas  bir  qismi  ekanini  isbotlab  beradi.
Mustaqillik  yillarida  mamlakatimizda  sud  sohasiga  oid  doimiy  ravishda  yangi
qonunlar  farmonlar  imzolangan.  O’zbekiston  Respublikasida  so’nggi  yillardagi
islohotlardan  boshlab  birqator  yangi  qonun  va  farmonlar  imzolandi.  Sud
to’g’risidagi  qonunlarga  o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritildi.  O’zbekiston
Respublikasi Prezidenti “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov
samaradorligini oshirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi farmonni
imzoladi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan so’nggi yillarda
mamlakatimizda  sud-huquq  tizimini  yanada  takomillashtirish,  fuqaro  va
tadbirkorlarning  huquq  va  qonuniy  manfaatlarini  ishonchli  himoya  qilish
choralarini  kuchaytirish,  odil  sudlovni  samarali  ta’minlash  hamda  sudyalar
hamjamiyati ro’lini oshirish bo’yicha izchil ishlar olib borilmoqda.
Amalga  oshirilgan  ishlar  natijasida  odil  sudlov  jarayonida  inson
huquqlarini  himoya  qilish  darajasi  yangi  bosqichga  chiqqan.  Sud  himoyasini
ta’minlashdagi ortiqcha byurokratik to’siqlar saqlanib qolayotganligi va boshqa bir
qator  kamchiliklar  sud  organlarining  amaldagi  tuzilishini  zamon  talablari  va
xalqaro standartlarga muvofiq qayta ko’rib chiqishni taqozo etmoqda. Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Karimov  I.A.  O’zbekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li.  –  Toshkent:
“O’zbekiston”. 1992, 334 bet.
2. O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudi  Plenumi  qarorlari  to’plami.  –  Toshkent:
“Sharq”.1991-1997
3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent – 2021, 29 bet.
4. Husanov O. T. Konstitutsiyaviy huquq. – Toshkent: Ilm-ziyo, 2012, 402 bet.