O’zbekistonda davlatning ish haqi siyosatida yagona tarif koefitsentlarini qo’llash amaliyoti

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI  SIRTQI
FAKULTETI
“ IQTISODIYOT ” KAFEDRASI
“ IQTISODIYOT NAZARIYASI ” FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu:  O’zbekistonda davlatning ish haqi siyosatida yagona tarif koefitsentlarini
qo’llash amaliyoti.
Bajardi: Askarova Nargiza Nuritdinovna
Guruh: SBIA-79/22
lmiy  rahbar:  katta.o’q.Abduxalilova Saboxat Naimovna 2 O’zbekistonda davlatning ish haqi siyosatida
yagona tarif koefitsentlarini qo’llash amaliyoti.
Reja
Kirish 3
1. Ish  haqi  tushunchasining  mazmun-mohiyati 5
2. Ish  haqini  tashkil  etish  shakllari  va  ularni  tavsiflash 12
3. Ish  haqini  to’lash  tartibi.  Rag’batlantiruvchi  to’lovlar 17
4. Ish  haqini  tashkil  etish  bilan  bog’liq  turli  yondashuvlar 22
Xulosa 2 6
Foydalanilgan  adabiyotlar  ro’yxat 28
3 Kirish
Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligi.  Jamiyatda  yoki  alohida  olingan  mamlakatda
yaratilgan  mahsulotning  taqsimlanish  tamoyillari,  shakllari,  usullari  muhim
muammo  bo’lib,  iqtisodchilar  e’tiborini  jalb  etib  hamda  ular  o’rtasida  turli
tortishuvlarga sabab bo’lib keladi.  Shunga ko’ra, kishilarning hayot kechirishi va
turmush darajasini aniqlab beruvchi  daromadlarning asosiy turi bo’lgan ish haqini
tahlil qilish muhim ahamiyat kasb  etadi.
O’zbekiston Respublikasi bozor munosabatlariga o’tgan davrdan to hozirga  qadar
xalq  xo’jaligining  barcha  tarmoqlarida  muhim  o’zgarishlar  sodir  bo’lmoqda.
Korxonalarda,  tashkilotlar  va  idoralarda  mehnatni  tashkil  etish  va  uning
samaradorligini  oshirish  yo’llari  muhim  muammolardan  biri  bo’lib  qolmoqda.
Xalq  turmush  farovonligini  oshirish  Respublikamiz  Prezidenti  tomonidan  belgilab
berilgan  iqtisodiy  islohotlarning  bosh  maqsadidir.  Bu  vazifani  muvaffaqiyatli  hal
etish juda keng ko’lamli ijtimoiy-iqtisodiy muammolar yechimini topishni taqazo
qiladi.  Ma’lumki,  xalq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishida,  turli  sohalar  va  jamiyat
qatlamlarida,  ish  joylarida  korxonalar  ishini  to’g’ri  yo’lga  qo’yish,  tashkil  etish,
moddiy  texnika  bazasini  mustahkamlash,  xodimlarga  ijtimoiy  adolat  prinsiplari
asosida  ish  haqi  to’lashni  tashkillashtirish  taraqqiyotni  ta’minlashda  muhim  rol
o’ynaydi.
Ish  haqi  -  tashkilot  xodimlarining  asosiy  daromad  manbai,  uning  yordami  bilan
mehnat  va  iste'mol  o'lchovi  nazorat  qilinadi.  Ish  haqi  iqtisodiyotni  boshqarishning
eng  muhim  vositasidir,  shuning  uchun  davlat  mehnatni  tashkil  qilish  va  ish
haqining  huquqiy  asoslariga alohida  e'tibor beradi.
Bugungi  kunda  mamlakatimizda  olib  borilayotgan  islohotlarning  bosh  maqsadi
ham aholining daromadlarini, jumladan ish haqlari miqdorini oshirish  hisoblanadi.
Bu to’g’risida prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ham quyidagi fikrlarni  bildirganlar:
“Aholi  daromadlarini  oshirish,  qo’shimcha  ish  o’rinlari  yaratish,  mahsulot  ishlab
chiqarishni  ko’paytirish  uchun  bizga  yangi-yangi  bozorlar  kerak.  Buning  uchun
bozor  iqtisodiyoti  va  davr  talablariga  mos  ko’plab  qonun  va  qarorlarni
4 5qabul  qilayapmiz.  Lekin,  afsuski,  ularni  ijro  qiladigan  ko’pgina  amaldorlar  hali
ham  eskicha  ish uslubi,  rasmiyatchilik  va  befarqlikdan  qutulgani yo’q” 1
.
Mazkur  bildirilgan  fikrlar  mazkur  kurs  ishining  naqadar  dolzarb  ahamiyat  kasb
etishini  asoslab  beradi.
Kurs  ishining  maqsadi  ish-haqi  bo’yicha  tashkil  etiladigan  jarayonlarda  yuzaga
kelgan  yoki  kelishi  mumkin  bo’lgan  muammolarni  bartaraf  etish  bo’yicha  ilmiy-
amaliy  tavsiya  va  takliflar  ishlab  chiqishdan  iborat.  Mazkur  maqsadga  erishish
uchun  quyidagi  vazifalar belgilab olindi:
- ish-haqi tushunchasining mazmun-mohiyatini, ularning shakllarini ochib
berish;
- ish-haqini  to’lash  tartibini  va  rag’batlantiruvchi  to’lovlarni  tadqiq  etish;
- ish-haqini  tashkil  etish  bilan  bog’liq  turli  yondashuvlarni  o’rganish;
- O’zbekistonda  mehnatni  tashkil  etish  bilan  bog’liq  bo’lgan
munosabatlarni  tahlil  qilish;
Kurs  ishining  obyekti  mehnat  jarayonlarini  tashkil  etish  va  ish-haqini  to’lash  bilan
bog’liq  bo’lgan  turlicha  qarashlar  va  nazariyalar  hisoblanadi.
Kurs  ishining  predmeti  mamlakatimizda  ish-haqini  to’lash,  aholi  daromadlarini
oshirish  hamda  mehnat  jarayonlarini  optimallashtirish  bo’yicha  bo’yicha  amalga
oshirilayotgan  ishlarni  o’z  ichiga oladi.
Kurs  ishining  nazariy  va  uslubiy  asoslarini  xorijlik  yetakchi  olimlarning  ish-haqi
to’lashni  tartibga  solinishi,  mehnatni  tashkil  etish  jarayonlari  bo’yicha  amaliy
ishlanmalari,  ilmiy  maqola  va  konseptual nazariyalari  tashkil etadi.
Kurs  ishining  tuzilishi.  Ushbu  Kurs  ishi  kirish,  besh  bo’lim,  xulosa  va  takliflar
hamda  foydalanilgan adabiyotlar  ro’yxatidan iborat bo’lib.
1
 Shavkat  Mirziyoyev:  Makroiqtisodiy  barqarorlikni  ta minlash  va  inflyatsiyani  jilovlash  –  iqtisodiy  islohotlarʼ
jarayonidagi  bosh  vazifamizdir  nomli maruzasi.  2020  yil  24  yanvar. https://president.uz/oz/lists/view/3317 61. Ish  haqi  tushunchasining  mazmun-mohiyati
Ish  haqi  korxona,  muassasa,  tashkilotlarning  o’z  xodimlariga  ularning  mehnati
uchun  to’lashi  shart  bo’lgan  haq  shaklidir.  Ish  haqi  asosiy  va  qo’shimcha
qismlardan  iborat.  Asosiy  qism  ish  haqining  nisbatan  doimiy  qismi  hisoblanadi.
Unga  tarif  bo’yicha  belgilangan  maosh,  ustama  va  qo’shimcha  haqlar  kiradi.
Ustama  va  qo’shimcha  haqlar  muayyan  muddatga  belgilangadi,  hamda  ish
yomonlashgan  taqdirda  (mehnat  sharoiti  uchun  to’lanadigan  haqda  tashqari)  bekor
qilinadi.  Qo’shimcha qismga yil yakunlariga ko’ra, mehnatning umumiy natijalari
uchun  beriladigan mukofot  va  rag’batlantirishlar  kiradi.
Ish  haqini  huquqiy  jihatdan  tartibga  solib  turishning  davlat  va  mahalliy  turlari
mavjud.  Davlat  yo’li  bilan  normalash-davlat  hokimiyati  va  boshqaruv  organlari
tomonidan  mehnatga  haq  to’lashning  umumiy  shartlari  belgilanishidan  iborat.
Mahalliy  yo’l  bilan  tartibga  solish-huquq  qoidalarida  mehnatga  haq  to’lash
shartlarini  belgilashdan  iborat  bo’lib,  ular  ma’muriyat  tomonidan  kasaba
uyushmasi  qo’mitasi  bilan  birgalikda  o’zlariga  berilgan  huquqlari  doirasida  ishlab
chiqishadi.
Ish  haqining  mohiyati,  uning  ijtimoiy  ishlab  chiqarish  bosqichlari  bo’lgan
mahsulot  ishlab  chiqarish,  uni  taqsimlash,  ayirboshlash  va  iste’mol  qilishda
bajaradigan funksiya  (vazifa)larida namoyon  bo’ladi (1-rasm):
1. Takror  hosil  qilish  funksiyasi.  Mazkur  funksiya  ish  haqining  davlat
tomonidan  tartibga  solishning  xususiyatlari,  ish  haqining  ish  kuchini  takror  hosil
qilishni  ta’min  etadigan  miqdorini  qonuniy  darajada  belgilash  bilan  uzviy
bog’liqdir.
2. Rag’batlantiruvchi  funksiya.  Xodimni  o’z  mehnati,  natijalarini  doimiy
ravishda  yaxshilab  borishga  qiziqtirishi  lozim.
3. O’lchov-taqsimlash  funksiyasi.  Bu  funksiya  iste’mol  fondlarini
yollanma  xodim bilan  ishlab chiqarish vositalari egasi o’rtasida taqsimlash  vaqtida
jonli  mehnat o’lchovini aks  ettirish  uchun  mo’ljallangan.
4. Joylashtirish  funksiyasi.  Mazkur  funksiyaning  hozirgi  vaqtdagi 7ahamiyati  jiddiy  ravishda  oshib  bormoqda.  Uning  mohiyati  mehnat  resurslarini
mintaqalar,  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  korxonalar  bo’yicha  qulay  ravishda
joylashtirishdan  iborat.
5. Aholining  to’lovga  qodir  talabini  shakllantirish  funksiyasi.  Bu
funksiyaning  vazifasi  to’lovga  qodir  talabni  muvofiqlashtirishdir,  bunday  talab
deganda, xaridorlarning pul mablag’lari bilan ta’minlangan ehtiyojlarini namoyon
bo’lish  shakli  tushuniladi,  shuningdek,  iste’mol  tovarlari  ishlab  chiqarish  ham
nazarda tutiladi. To’lovga qodir talab ikkita asosiy omil-jamiyatning ehtiyojlari va
daromadlari  ta’sirida  shakllanishi  sababli,  bozor  sharoitida  ish  haqi  yordamida
tovarni  taklif  qilish bilan  talab  o’rtasida  zarur  mutanosiblik  o’rnatiladi.
Aholining  to’lovga qodir talabini 
shakllantirish  funksiyasi
Joylashtirish 
funksiyasi
O’lchov-taqsimlash 
funksiyasi
Rag’batlantiruvchi 
funksiya
Takror hosil qilish 
funksiyasi 81-rasm.  Ish  haqining  asosiy  funksiyalari 2
Yuqorida  aytib  o’tilgan  funksiyalarni  amalga  oshirish  uchun  quyidagi  eng
muhim  tamoyillarga rioya qilinishi  zarur:
1. Ishlab  chiqarish  va  mehnat  samaradorligi  ortib  borgan  sari  real  ish
haqining  ortib  borishi.  Bu  tamoyil  ehtiyojlarning  ortishi  obyektiv  iqtisodiy
qonunning  amal  qilishi  bilan  bog’liq  bo’lib,  mazkur  qonunga  muvofiq,
ehtiyojlarning  yanada  to’laroq  qondirilishi  faqat  o’z  mehnati  uchun  ko’proq
miqdorda  moddiy  ne’matlar  va  xizmatlarga  ega  bo’lish  imkoniyatlari  kengaygan
sharoitdagina  real  bo’ladi.  Biroq  imkoniyat  ishlab  chiqarish  faoliyati  natijalari
bilan, mehnat samaradorligi bilan  bog’lanishi lozim.
2. Mehnat  unumdorligi  o’sishining  o’rtacha  ish  haqining  o’sish
sur’atlaridan  ilgarilovchi  sur’atlarini  ta’minlash.  Bu  tamoyilning  mohiyati-ishlab
chiqarishni  rivojlantirish  va  uning  samaradorligini  oshirish  asosida  mehnat
darajalarini  maksimal (eng ko’p) darajaga yetkazishdan iborat. Bu matoyilga rioya
qilinishi  jamg’arish  jarayonining,  kengaytirilgan  ishlab  chiqarishning
uzluksizligini taqozo  etadi,  va  korxonaning  rivojlanishi,  hamda  ravnaq  topishining
zarur  sharti  hisoblanadi.  Mazkur  tamoyilning  buzilishi  tovarlar  bilan  ta’min
etilmagan pulning  to’lanishiga,  uning  qadrsizlanishiga,  mamlakat avj  olishiga  olib
keladi.
3. Xodimning  korxona  faoliyati  natijalariga  qo’shgan  mehnat  hissasiga,
mehnat  mazmuni  va  sharoitlariga,  korxona  joylashgan  mintaqaga,  uning  qaysi
tarmoqqa  mansubligiga  qarab,  ish  haqini  tabaqalashtirish.  Mazkur  tamoyil
xodimning  o’z  mehnat  malakasidan,  mahsulotning  yuqori  sifatli  bo’lishini
ta’minlashdan  moddiy  manfaatdorligini  kuchaytirish  zarurligiga  asoslangan.
4. Teng  mehnatga  teng  ish  haqi.  Bozor  sharoitida  bu  tamoyilni
ishlovchining  jinsi, yoshi milliy mansubligi va hokazolarga qarab, uning mehnatga
haq  to’lashda  kamsitishga  yo’l  qo’ymaslikdir,  korxona  yoki  firma  ichidagi
taqsimotda  adolat  tamoyiliga  rioya  etilishi,  deb  tushunish  kerak.  U  bir  xildagi
mehnati  unga  haq  to’lash  orqali bir  xil  baholashni  nazarda  tutadi.
2
 Muallif  tomonidan  ishlab chiqildi 95. Mehnatga  haq  to’lashni  davlat  yo’li  bila  boshqarish  (tartibga  solish).
(Mazkur  tamoyil  quyiroqda qarab  chiqiladi).
6. Mehnat  bozorining  ta’sirini  hisobga  olish.  Mehnat  bozori-bu  shunday
bir  sohaki,  u  yerda  pirovard  natijada  mehnatning  har  xil  turlarida  baho  berish
tarkib  topadi.  Har  bir  xodimning  mehnatiga  toplanadigan  ish  haqi  uning  mehnat
bozoridagi  mavqyei  bilan  mustahkam  bog’liq  bo’lib,  mazkur  bozordagi  vaziyat,
bundan  tashqari,  bandlik  imkoniyatini  ham  belgilab  beradi.
7. Mehnatga  haq  to’lash  shakllari  va  tizimlarining  oddiyligi,  mantiqiyligi
va  qulayligi  mehnatga  haq  to’lash  tizimlarining  mohiyati  haqida  keng  xabardor
bo’lishni  ta’minlaydi.  Xodimda  ish  haqi  haqida  tushunarli  va  batafsil  axborot
mavjud  bo’lgandagina,  u  jon-dili  bilan  berilib  mehat  qiladi.  Xodimlar  qanday
holatda  ish  haqining  miqdori,  ya’ni  o’z  moddiy  farovonliklari  darajasi  oshishini
aniq  tasavvur  qilishlari  lozim.
Yaratilgan  yalpi  ichki  mahsulotning  uning  ishlab  chiqaruvchilari  o’rtasida
mehnatning miqdori, sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi ish haqi
deb  yuritiladi.  Ish  haqi  hozirgi  davrda  barcha  mamlakatlar  iqtisodiyotida  muhim
o’rin tutadi. Shuning uchun ham iqtisodchi olimlar ish haqining mazmuniga katta
e’tibor  beradilar.  Ish  haqining  mazmunini  aniqlashda  turli  iqtisodchilar  turli
tomondan yondashib,  unga  har  xil  ta’rif  beradilar.
Masalan,  D.Rikardo  va  T.Maltuslarning  «Yashash  uchun  vosita  minimumi»
konste’stiyasida ish haqini yashash uchun zarur vositalarning fiziologik minimumi
bilan  bir  xil  deb  hisoblanadi.  Lekin  ish  haqini  yashash  uchun  zarur  vositalarning
fiziologik minimumi bilan bir xil deb qarash to’g’ri emas. Bu minimum o’z ichiga
ishchi  kuchi  shakllanadigan  iqtisodiy,  ijtimoiy  va  madaniy  shart-sharoitlar
tug’dirgan  ehtiyojlarni  ham  oladi.  Shu  bilan  birga  ishchi  kuchi  narxining  quyi
chegarasini  yashash  uchun  zarur  vositalar  miqdorining  minimumi  bilan  aniqlash,
ishga yollovchilar ish haqini mazkur quyi chegaradan pasaytirishga intilishiga olib
kelishi  mumkin.  Iqtisodiy  jihatdan  rivojlangan  mamlakatlarning  xo’jalik
amaliyotidagi  ish  haqining  darajasini  kuzatish  shuni  ko’rsatadiki,  ishchi  kuchi
bozorida real ish haqining o’rtacha darajasi yashash uchun zarur jismoniy vositalar 10minimumiga  qaraganda ancha  yuqori  darajada  o’rnatilgan.
Qiymatning  mehnat  nazariyasi  (ingliz  klassik  siyosiy  iqtisod  maktabi,  marksistik
yo’nalishidagi  iqtisodchilar)  ishchi  kuchini  alohida,  o’ziga  xos  tovar  deb
hisoblaydi.  Shu  sababli  bu  nazariya  ish  haqiga  tovar  bo’lgan  ishchi  kuchi
qiymatining o’zgargan shakli,  ya’ni puldagi ifodasi sifatida  qaraydi va  uni  ishchi
kuchini  takror  ishlab  chiqarish  uchun  zarur  bo’lgan  tirikchilik  vositalari  qiymati
sifatida  aniqlaydi.  Mazkur  g’oya  tarafdorlari  ishchi  kuchi  qiymatiga  bir  qator
omillar,  avvalo  tabiiy  shart-sharoitlar,  aholining  madaniy  rivojlanishi,  ularning
malakasi  va  ishchi  oilasini  saqlash  hamda  ularning  tabiiy  takror  ishlab  chiqarish
sharoitlari ta’sir qilishini ko’rsatadi. Shu bilan birga bu g’oyada hayotiy ehtiyojlar
hamda  ularning  qondirilish  usullari  mamlakatning  ilmiy-texnikaviy,  ijtimoiy-
iqtisodiy  va madaniy  rivojlanishida  erishilgan  darajaga  bog’liqligi  ta’kidlanadi.
Bu  fikrlar  hozirgi  davrda  ham  ko’pgina  ko’zga  ko’ringan  iqtisodchi  olimlar
tomonidan  ma’qullanib  takrorlanmoqda.  Masalan:  A.F.Shishkin,  E.F.Borisovlar
o’zlarining  «Iqtisodiyot  nazariyasi»  darsliklarida  ish  haqini  ishchi  kuchi  tovar
qiymatining  puldagi  ifodasi  deb  ta’riflamoqdalar 1
.
Bu  mualliflar  o’z  fikrlarini  asoslashda  ko’pgina  olimlar  mehnat  jarayoni  bilan
ishchi kuchining farqiga bormaganligini, shu sababli bozorda mehnat sotiladi deb
fikr yuritishini tanqid qilib, bozorda mehnat emas, balki ishchi kuchi tovar sifatida
sotilishini,  bu  jarayon  yuzaki  qaralganda  mehnatga  haq  to’lashga  o’xshab
ko’rinishini isbotlashga harakat  qilganlar.
Lekin ish haqiga «ishchi  kuchi qiymatining puldagi  ifodasi» sifatida qarash,  aniq
ishchi  kuchi  bozorida  ish  haqi  darajasiga  uning  unumdorligi,  mehnat  intensivligi,
talab  va  taklif  kabi  omillarning  ta’sirini  etarli  hisobga  olmaydi.
Hozirgi  zamon  iqtisodiyot  nazariyasida  ayrim  mualliflar    (jumladan,
«Ekonomiks»  darsliklarida,  V.D.Kamaev  rahbarligida  nashr  etilgan  «Iqtisodiyot
nazariyasi»  darsligi  va  boshqalarda) 3
 
ish  haqini  mehnat  narxi  sifatida,  ayrimlari
3
 1
 Борисов  Е.Ф.  Экономическая  теория:  учеб.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ТК  Велби,  Изд-во  Проспект,
2005. – 544  с.
3
 Қаралсин:  Макконнелл  К.Р.,  Брю  С.Л.  Экономикс:  Принципы,  проблемы  и  политика.  Т.2.  –  М.:
Республика,  1992,  156-б.;
4
 Қаралсин:  Курс  экономической  теории.  Учеб.  пособ.  под  ред.  Чепурина  М.Н.,  Киселевой  Е.А.  Киров,  изд- 11esa 4 
mehnat  bozoridagi  talab  va  taklifning  muvozanat  narxi  sifatida  talqin  etadilar.
Bunda  ular  asosan  bozorda  mehnat  sotiladi  degan  bizningcha  noto’g’ri
tushunchaga  asoslanishadi.  Mehnat  ishchi  kuchining  funkstiya  qilishi,  uning
ma’lum  maqsadga  qaratilgan  faoliyat  jarayoni  bo’lib,  uning  na  qiymati,  na  narxi
yo’qligi,  bu  jarayonni  bozorga  olib  chiqib  sotib  bo’lmasligi  fanda  ham,  real
hayotda  ham,  iqtisodiy  amaliyotda  ham  hammaga  ayon  bo’lgan  va  allaqachon
isbotlangan  masaladir.  Shuning  uchun  buni  isbotlashga  harakat  qilmasak  ham
bo’ladi.
Lekin  bu  g’oyaning  negizida  bir  ijobiy  tomon  borki,  uni  albatta  hisobga  olish
zarur.  Bu  ham  bo’lsa  ular  mehnatni  ishchining  malakasi,  intensivligi  va  natijasi
bilan  bog’lashga  harakat  qilganlar.  Ish  haqining  mazmuni  to’g’risidagi  turli
nazariyalarni,  (turli  mamlakatlardagi  va  o’z  mamlakatimizdagi  amaliyotni)
umumlashtirib,  quyidagi xulosalarni  chiqarish  mumkin.
Ish  haqi  to’g’risidagi  nazariyalarda  unga  bir  tomonlama  yondashish  xususiyati
mavjud  bo’lib,  uning  murakkab  va  ko’’  qirrali  iqtisodiy  jarayon  ekanligi  ozgina
e’tibordan chetda qolgan.  Lekin bu nazariyalarning har birida ish haqining u yoki
bu  tomoniga  to’g’ri  baho  berilgan  bo’lib,  ularda  foydalanish  mumkin  bo’lgan
ijobiy  mazmun  mavjuddir.
Ish  haqining  umumiy  darajasi  har  doim  har  bir  mamlakatda  iqtisodiyotning
erishgan  darajasiga,  ya’ni  umumiy  mehnat  unumdorligi,  milliy  mahsulot  hajmi,
uning  aholi  jon  boshiga  to’g’ri  keladigan  miqdoriga  bog’liq  bo’ladi.  Chunki  shu
mahsulotlarning  bir  qismi  mehnatning  miqdori  va  sifatiga  qarab  taqsimlanadi.
Shuning uchun ham  u  turli  mamlakatlarda  turli miqdorlarda bo’ladi.
Ish  haqining  miqdori  ishchi  kuchini  takror  ishlab  chiqarishga,  ishchining  o’zini,
oila  a’zolarini  boqishga  etadigan  darajada  bo’lishi  lozim.
Ish  haqining  miqdori  va  darajasi  ishchi  kuchining  malakasi,  uning  mehnati
unumdorligi  bilan  bog’liq  bo’ladi.
Ish  haqining  darajasi  har  bir  firma  yoki  korxonada  ishlab  chiqarishning  erishgan
darajasi bilan, ya’ni ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot hajmi va bir  ishchiga
во
«АСА»,  1995,  233-б.; 12to’g’ri  kelgan  miqdori  bilan  bog’liq  bo’ladi.  Shuning  uchun  ham  u  mehnat
miqdori,  malakasi  bir  xil  bo’lsada,  turli  korxonalarda  turlicha  miqdorda  bo’lishi
mumkin.
Ushbu  xulosalardan  keyin  ish  haqining  mazmuniga  ta’rif  berib  aytish  mumkinki,
ish haqi – ishchi va xizmatchilarning mehnatining miqdori, sifati va  unumdorligiga
qarab,  milliy  mahsulotdan  oladigan  ulushining  puldagi  ifodasidir.
Ish  haqi  ishlab  chiqarish  jarayonida  yaratilgan  zaruriy  mahsulot  bilan  chambarchas
bog’liqdir.  Chunki  ish  haqi  uning asosiy  qismini  tashkil etadi.
Ish  haqining  asosiy  vazifasi  ishchi  va  xizmatchilarning  turmush  va  mehnat
sharoitini  yaxshilash,  boshqacha  qilib  aytganda,  mehnat  me’yori  bilan  iste’mol
me’yori o’rtasidagi bog’liqlikni  ta’minlashdan iboratdir.
Albatta ishchi kuchini takror hosil qilishda ish haqidan tashqari foiz, renta,  foyda,
dividend,  turli  imtiyozlar  va  nafaqalarning  ham  roli  bor.  Ish  haqining  mazmunini
to’laroq tushunish uchun nominal va real ish haqi tushunchalarini bilish  zarurdir.
Ishchi uchun qanday shaklda va qancha miqdorda ish haqi olishi emas, balki  unga
qancha miqdorda tovarlar va xizmatlar sotib olishi mumkinligi muhim. Shu  sababli
nominal  va real  ish haqi farqlanadi.  Nominal  ish haqi bu ma’lum  vaqt  davomida
olingan pul summasi yoki pul shaklidagi ish haqi. Real ish haqi – bu  nominal ish
haqiga  sotib  olish  mumkin  bo’lgan  tovarlar  va  xizmatlar  miqdori.  Boshqacha
aytganda  real  ish  haqi  –  bu  nominal  ish  haqining  «xarid  etish»  qobiliyati.  O’z-
o’zidan aniqki, real  ish haqi nominal  ish haqiga va xarid qilinadigan tovarlar  (va
xizmatlar)  narxiga  bog’liq.  Shunday  ekan,  real  ish  haqi  boshqa  sharoitlar  bir  xil
bo’lganda,  nominal  ish  haqiga  to’g’ri  mutanosibdir  va  iste’mol  buyumlari  va
xizmatlar  narxining  darajasiga  teskari  mutanosibdir.  132. Ish  haqini  tashkil  etish  shakllari  va  ularni  tavsiflash
Ishlab  chiqarishning  texnik  asoslaridagi,  ishchilar  mehnatining  mazmunidagi,
ularga  bilim  berish  va  kasb-korlikka  o’rgatish  borasidagi  o’zgarishlar  munosabati
bilan  ish  haqi  shakli  va  tizimlari  ham  o’zgarib  boradi.  Ish  haqini  tashkil  etishda
uning  ikkita  asosiy  shakli:  vaqtbay  va  ishbay  shakllari  farqlanadi.  Vaqtbay  ish  haqi
xodimning malakasi, mehnatining sifati va ishlagan vaqtiga qarab to’lanadigan ish
haqidir.  U  odatda  mehnatning  natijalarini  aniq  hisoblab  bo’lmaydigan,  balki  ular
aniq  vazifalar  doirasini  bajarish  bilan  belgilanadigan  vaqtda  (masalan,  injener-
texnik  xodimlar va xizmatchilar, sozlovchilar, elektromontyorlar va shu kabilarga
haq  to’lashda) yoki mahsulot ishlab chiqarish texnologik jarayonining borishi bilan
belgilanadigan  va  bevosita  ishchiga  bog’liq  bo’lmagan  ‘aytlarda  (masalan
konveyerlar  va avtomat liniyalarida  ishlash)  qo’llaniladi.
Ishbay  ish  haqi  ishchining  ishlab  chiqargan  mahsulot  miqdori  va  sifati  yoki
bajargan  ishining  hajmiga  qarab  beriladigan  ish  haqidir.  Mahsulot  birligi  uchun
to’lanadigan ish haqi miqdori, ta’rif stavkasidagi haqni ishlab chiqarish normasiga
taqsimlash  yo’li  bilan  aniqlanadi.  Haq  to’lash  shakllarining  aniq  mehnat
sharoitlarini  hisobga  oladigan  turlari  ish  haqining  tizimini  tashkil  qiladi.
Chunonchi,  ishchilarning bir qismiga to’g’ri ishbay tizimi bo’yicha haq to’lanadi.
Bunda  ishlab  chiqarish  me’yori  qay  darajada  bajarilishidan  qat’iy  nazar,  ish  haqi
yagona  mahsulot  birligi uchun  belgilangan  tarif  bo’yicha to’lanadi.
Ishbay-mukofot  tizimi  bir  qancha  ko’rsatkichlar  uchun  mukofot  berishni  nazarda
tutadi.  Ishbay-’rogressiv  haq  to’lashda  ishchining  belgilab  qo’yilgan  me’yor
doirasida  ishlab  chiqargan  mahsulotiga  uning  birligi  uchun  belgilangan  tarif
bo’yicha ish haqi beriladi, normadan yuqorisiga esa oshirilgan haq (tarif) bo’yicha
‘ul  to’lanadi.  Ishbay  ish  haqi  tizimida  yakka  tartibdagi,  jamoa  va  ijara  ‘udratida
qo’llaniladigan  mehnatga  haq  to’lash  farqlanadi.  Bunda  olingan  tayyor  mahsulot
uchun uning sifati va ishlab chiqarish chiqimlarini hisobga olib haq to’lanadi. Haq
to’lashning jamoa shaklida ish haqi brigada, stex va boshqa bo’linmaning ‘irovard
mehnat  natijalariga  bog’liq  qilib  qo’yiladi.  Bunda  har  bir  xodim  faqat  o’ziga
berilgan shaxsiy to’shiriqlargagina emas, balki shu bilan birga bo’linmaning butun 14ish hajmini  ham  bajarishdan  manfaatdor bo’ladi.
Ishchilarning  ish  haqini  tabaqalashtirish  eng  avvalo  davlat  tarif  tizimi  yordamida
amalga  oshiriladi.  Tarif  tizimi  yordamida  tarmoqlar  va  mamlakat  mintaqasi
bo’yicha, ular ichida esa ishlab chiqarish turlari, turli toifadagi xodimlar  malakasi
va mehnat sharoitlariga qarab ishchi va xizmatchilarning ish haqi darajasi  tartibga
solib  turiladi.
Tarif  tizimi  tarif-malaka  ma’lumotnomalarini  va  ish  haqiga  har  xil
koeffistientlarini  o’z ichiga  oladi.
1-jadval
O’zbekiston  Respublikasida  mehnatga  haq  to’lashning  yagona  tarif  setkasi 4
Mehnatga  haq  to’lash
razryadlari Tarif  koeffitsientlari
1 1,000
2 1,053
3 1,106
4 1,158
5 1,269
6 1,384
7 1,505
8 1,630
9 1,755
10 1,883
11 2,014
12 2,148
13 2,284
14 2,421
15 2,561
16 2,704
17 2,847
18 2,993
19 3,141
20 3,292
21 3,444
22 3,597
Tarif-malaka  ma’lumotnomalari  ayrim  kasblar  va  mehnat  turlarining  batafsil
ta’rifi,  u  yoki  bu  aniq  ishni  bajaruvchining  bilim  va  ko’nikmalariga  qo’yiladigan
4
 Vazirlar  Mahkamasining  2019  yil  16  sentyabrdagi  775-son  qaroriga  1-ilova.  https://lex.uz/docs/4514781 15talablardan  iborat  bo’ladi,  shuningdek,  unda  bu  ishni  tariflash  uchun  qo’yiladigan
razryadlar  ham  ko’rsatiladi.  Tarif  setkasida  razryadlardan  tashqari  tarif
koeffistientlari  ham  bo’lib,  ular  birinchi  razryadli  ishchiga  haq  to’lash  bilan
keyingi  razryadli  ishchilar  mehnatiga  haq  to’lashning  o’zaro  nisbatini  ko’rsatadi
(birinchi  razryadning tarif koeffistienti hamma vaqt birga teng bo’ladi). Yuqorida
1-jadvalda  O’zbekiston  Respublikasida  mehnatga  haq  to’lashning  yagona  tarif
setkasi  keltirilgan.
Tarif  stavkalari  tegishli  razryadga  ega  bo’lgan  ishchining  mehnatiga  to’lanadigan
haq  miqdorini  belgilab  beradi.
Mehnat  qilish  sharoiti  og’ir  va  zararli  bo’lgan  ishchilarga  tarif  stavkasiga
qo’shimcha  haqlar  belgilanadi.  Tarif  stavkalariga  ustamalar  shaklidagi  haq
(razryadlar  bo’yicha  farqlantirilgan) ‘rofessional  mahorat  uchun  belgilanadi.
Alohida  tarmoqning  iqtisodiyotdagi  ahamiyatiga  qarab  amalda  ish  haqini  va
mansab maoshlarini farqlantirish ishlari amalga oshiriladi. Bunda mamlakat uchun
muhim  ahamiyatga  ega  bo’lgan  etakchi  tarmoqlarga  tajribali,  malakali  kadrlarni
jalb  etish,  bu  tarmoqlarda  ishchi  va  xizmatchilar  tarkibi  barqaror  bo’lishini
ta’minlaydigan  sharoitlarni vujudga  keltirish maqsadi ko’zlanadi.
Res’ublikamizda  ham  tarif  tizimi  orqali  ish  haqi  tabaqalashtirilib,  turli  kasblar  va
ish  turlari  uchun  ish  haqi  to’lashning  yagona  razryadlari  aniqlangan.  Narxlar
o’sishi  bilan  minimal  ish  haqi  darajasi  (1-razryad)  hamda  barcha  razryadlar  ular
o’rtasidagi nisbat saqlangan holda oshirib boriladi. Masalan oxirgi o’zgarish, 2005
yil  1  maydan  boshlab  Res’ublikamizda  ish  haqining  minimal  darajasi  7835  so’m
qilib  belgilanib,  boshqa  razryadlarga  to’g’ri  keladigan  ish  haqi  summasi  ham
shunga  mos ravishda  oshiriladi.
Ish  haqining  barcha  tizimlarini  ish  haqining  shakllari  deb  ataluvchi  ikki  katta
guruhga bo’lish qabul qilingan. Agar mehnat natijalarining asosiy o’lchovi sifatida
tayyorlangan mahsulot (ko’rsatilgan xizmat) dan foydalaniladigan bo’lsa, u holda
mehnatga haq to’lashning ishbay shakli tushuniladi. Agar bunday o’lchov sifatida
ishlangan vaqt miqdoridan foydalanilsa, bunday holda vaqtbay ish haqi tushuniladi
(2-rasm). 162-rasm.  Ish  haqi  to’lashning  asosiy  ikki shakli 5
Vaqtbay haq to’lashda mehnatning asosiy normasi qonun tomonidan yagona  tarzda
belgilangan  ish  vaqti  muddati  bo’lib,  bunda  xodimning  mehnat  vazifalari
ko’rsatiladi,  u  ish  vaqti  mobaynida  xodimlar  o’rtasidagi  mehnat  taqsimotiga
asosan,  ishlab chiqarishning tashkiliy-texnikaviy shart-sharoitlari bilan belgilangan
ana  shu  vazifalari  ado  etishi  lozim.  Belgilangan  normani  bajarganlik  uchun  haq
to’lasho’lchovi-tarif  stavkasidir.  Agar  xodim  normada  nazarda  tuilgan  vaqtda
kamroq  ishlagan  bo’lsa,  unga  tarif  stavkasida  kamroq  haq  to’lanadi.  Bordi-yu,
xodim  ishlagan  va  muayyan  mehnat  vazifalariga  ega  bo’lgan  vaqt  belgilangan
normadan  ortib  ketsa  (bunga  ish  beruvchining  roziligi  kerak),  uning  mehnatiga
to’lanadigan haq  tarif  stavkasidan  yuqori  bo’ladi.
Ishbay  haq  to’lashda  asosiy  mehnat  normasi  sifatida  mahsulot  ishlab  chiqarish
normasi  namoyon  bo’ladi.  Bu  norma  ham  qonun  bilan  belgilangan  ish  vaqti
muddatidan kelib chiqib hisoblanadi. Xodimning asosiy mehnat vazifasini-normani
bajarganligi  uchun  u  tarif  stavkasi  miqdorida  ish  haqi  oladi.  Agar  bu  norma
bajarilmasa yoki oshirib bajarilsa, xodimga to’lanadigan haq tegishli ravishda tarif
stavkasidan kam  yoki yuqori  bo’ladi.
Iqtisodiy  mohiyat  nuqtai  nazaridan,  ish  haqining  ishbay  va  vaqtbay  shakllari
o’rtasida  unchalik  katta  farq  yo’qday  tuyuladi:  ularning  har  ikkalasi  ham  mehnat
bozori  tomonidan  belgilangan  ish  kuchi  (mehnat  xizmati)  bahosi  va  qonun  bilan
belgilangan ish vaqti muddatiga asoslanadi. Biroq, iqtisodiy adabiyotlarda vaqtbay
5
 Muallif  tomonidan  ishlab chiqildiIshbay ish 
haqi
Vaqtbay 
ish haqi 17haq to’lash shakli birlamchi, ishbay haq to’lash shakli undan paydo bo’lgan hosila
haq to’lash shakldir,  degan fikrni  uchratish mumkin.
Mehnatga  ishbay  haq  to’lash  mehnat  unumdorligining  o’sishini  va  mahsulot
miqdorini  ko’paytirishni  rag’batlantiradigan  tizim  hisoblanadi.  Lekin,  mahsulot
ishlab  chiqarishni  ko’paytirishni  rag’batlantirish  ish  beruvchida  mahsulot  ishlab
chiqarishni  belgilangan  me’yorlarini  ko’paytirish,  mazkur  texnika  darajasi  va
qo’llanilayotgan texnologiya sharoitida topshiriq yoki  rejani oshirish real zarurati
bo’lgandagina  ijobiy  natijalar  berishi  mumkin.  Agar  erishilgan  natijaga  nisbatan
ish  sifatining  ortishi  va  mahsulot  ishlab  chiqarishning  ko’paytirilishi  ishlab
chiqarish  jarayoniga  jiddiy  texnikaviy  va  texnologik  o’zgarishlar  kiritgandagina
mumkin  bo’lsa, u holda mahsulot ishlab chiqarishni ko’paytirish uchun ishbay haq
to’lash  tizimini  qo’llanish  oqilona hisoblanmaydi.
Bildirilgan  fikrlarga  ko’ra,  ko’pincha  ayrim  ishlarda  mehnatga  haq  to’lashning
ishbay  usulini  tatbiq  etish  mahsulot  sifatining  pasayishi,  texnologik  rejimlar  va
xavfsizlik  texnikasi  talablari  buzilishiga  yo’l  qo’yiladi,  shuningdek,  xom-ashyo
materiallar  va  energiya  sarflashda  ortiqchalik  hollari  sodir  bo’ladi.  Bu  hol
ko’pincha  ishchilar  har  turli  mahsulot  ishlab  chiqarganda,  ishlab  chiqarish
uchastkasida  muayyan  miqdorda  yaroqsiz  mahsulot  to’planib  qolganda,  sifatning
yomonlashganligi  yoki  yaroqsiz  mahsulot  ishlab  chiqarilganligi  aniqlanmaganda
ro’y  beradi.
Oddiy  vaqtbay  tizim  xodimning  ish  haqini  uning  tarif  stavkasiga  yoki  haqiqatda
ishlangan vaqtiga qarab belgilaydi. Ana shunga muvofiq, tarif stavkalari:  soatbay,
kunbay,  hamda,  oylik stavkalar  tatbiq etiladi.
Rivojlangan  mamlakatlarda  ishlab  chiqarish  va  boshqa  sohalarda  ish  haqining
xilma-xil  tizimlari  qo’llaniladi.  Bu  tizimlarning  hammasi  mehnatga  haq
to’lashning  keng  tarqalgan  asosiy  ikki  turi-ishbay  va  vaqtbay  haq  to’lashga
asoslanadi. Ishbay  haq  to’lash  shakli  yaqin  o’tmishda  ham  ko’pgina  korxonalarda
keng  qo’llanib  kelingan, u vaqtda mashina-qo’l mehnati va qo’l mehnati ustunroq
bo’ladi.  Xuddi  shu  davrda  mehnatni  normallash  keng  joriy  qilinib,  normalarning
ancha  zo’r  berishni  talab qiladigan mashhur Teylor tizimi vujudga kelgandi. Biroq, 18sanoatda  ishlab  chiqarishni  mexanizatsiyalash  va  ayniqsa,  avtomatlashtirishning
rivojlanib  borishiga  ko’ra  ish  haqini  tashkil  etishning  ishbay  shakli  asta-sekin
o’rnini  vaqtbay  shaklga  bo’shatib  bera  boshladi.  Hozirgi  vaqtda  mehnatga  haq
to’lashning  vaqtbay  shakli  va  uning  tarkibiga  kiruvchi  vaqtbay–mukofotli
shaklining  salmog’i  AQShda  qariyb  70%,  Buyuk  Britaniyada  taxminan  60%,
Frantsiyada  80%ni  tashkil  etadi.
3. Ish  haqini  to’lash  tartibi.  Rag’batlantiruvchi  to’lovlar
Ish  haqi  kamida  har  yarim  oyda  bir  marta,  ammo  boshqa  xodimlarning  ayrim
toifalari uchun bu muddatlar boshqacha bo’lishi ham mumkin. Ish haqi to’lashning
avans  va  avanssiz  tartibi  mavjud.  Birinchi  holda  xodim  oyning  birinchi  yarmi
uchun  avans  oladi,  oyning  ikkinchi  yarmi  uchun  esa  u  bilan  uzil-kesil  hisob-kitob
qilinadi.  Avans  miqdori  ma’muriyat  bilan  kasaba  uyushmasi  o’rtasida  kelishuv
asosida  belgilanadi. Avanssiz hisob-kitobda oyning birinchi yarmi uchun ish haqi
amalda  ishlab  chiqarilgan  mahsulotga  qarab  to’lanadi.  Ish  haqidan  ushlab
qolinishiga,  faqat  quyidagi hollardagina  yo’l  qo’yiladi:
-soliqlar  bo’yicha;
-sudning chiqarilgan hukmiga binoan ahloq tuzatish ishlari o’talayotganda,  boshqa
xil  ushlab  qolishlardan  qat’i  nazar  ish  haqining  besh  foizidan  yigirma  foizigacha
bo’lgan  miqdorda;
-sudning chiqargan qaroriga binoan 20 foizdan ortiq bo’lmagan miqdorda,  alliment
undirib olinayotganda yoki boquvchisi mayib-majruh bo’lib qolganda,  sog’lig’iga
zarar  yetkazilganda  yohud  vafot  etganda,  shuningdek,  bosqinchilik  yoki  o’g’rilik
tufayli  yetkazilgan  zarar  undirib  olinayotganda-ko’pi  bilan  ellik  foiz  miqdorda;
-ma’muriy  tartibda  solinadigan,  va  hech  shubhasiz  majburiy  tartibda  ushlab
qolinadigan jarimalar tarzida;
-korxona  oldidagi  qarzini  undirish  maqsadida  quyidagi  hollarda  ma’muriyatning
farmoyishi  bilan:
a) ish  haqiga  berilgan  avansni  ushlab  qolish  uchun: 19-hisob-kitobdagi  yanglishishlar  natijasida  ortiqcha  to’langan  pulni  qaytarib  olish
uchun;
-xizmat  safarlari  yoki  boshqa  joyda  ishlashga  o’tganligi  munosabati  bilan;
-xo’jalik  ehtiyojlariga  berilgan  bo’lib,  sarf  qilinmay  qolgan  va  o’z  vaqtida
qaytarilmagan  avansni  ushlab  qolish  uchun  bunday  hollarda  avansni  qaytarish,
qarzni  to’lash  va  hokazo  uchun  belgilangan  muddat  tamom  bo’lgan  kundan
boshlab  kamida  bir  oy  o’tmasdan  avans  yoki  qarzni  ushlab  qolish  haqida
farmoyish  berilishi  mumkin, agar bu muddat o’tib ketgan bo’lsa, u holda qarz faqat
sud yo’li bilan  undiriladi.
b) ishdan  bo’shatilgan  xodim  shu  yilgi  ta’tildan  foydalangan  bo’lsa,  ishlab
ado  etilmagan ta’til  kunlari  uchun:
-korxona  tugatilishi,  shtatlar  qisqartilishi  munosabati  bilan  egallab  turgan
lavozimiga  noloyiqligi  aniqlanganligi;
-vaqtincha ish qobiliyatini yo’qotganligi natijasida ishga uzoq
vaqt  kelmaganligi sababli;
-harbiy  xizmatga  chaqirilishi  yoki  o’tishi;
-boshqa  ishga  saylab  qo’yiladigan  lavozimiga  o’tkazilganligi;
-o’qishga  yuborilgani  bundan  mustasno.
-pensiyaga  chiqqanligi  munosabati  bilan  xodim  ishdan  bo’shatilgan  hollar
bundan mustasno.
v) xodimning  aybi  bilan  yetkazilgan  zararni  undirish  uchun,  o’rtacha  oylik
ish  haqidan ortiq  bo’lmagan  miqdorda.
Zararni  undirishi  haqidagi  farmoyish  yetkazilgan  zarar  aniqlangan  kundan  ikki
haftadan  kechikmay  chiqarilishi  va  bu  haqda  xodim  xabardor  qilingan  kundan
boshlab  kam  deganda  yetti  kundan keyin ijro  etish  uchun qo’yilishi lozim.
Rag’batlantiruvchi  to’lovlar  va  ularning  asosiy  turlari.
Mamlakatimiz  xo’jalik  faoliyati  tajribasida  xilma-xil  rag’batlantirish  tizimlari
ishlab  chiqilgan  bo’lib,  ulardan  muayyan  ishlab  chiqarish  sharoitlarida  alohida-
alohida  yoki  boshqa  tizimlar  bilan  birgalikda  foydalaniladi.  Aytaylik,  biror  xodim
mehnatda  sezilarni  yutuqlarni  qo’lga  kiritdi  va  uni  rag’batlantirish  kerak.  Bunda 20rahbariyat  quyidagi  rag’batlantirish  chora-tadbirlarini  ko’rishi  mumkin  (3-rasm):
1) xodimning  malaka  razryadini  va  tegishli  ravishda  tarif  stavkasi
(maoshi)ni  oshirish;
2) unga  kasb  mahorati  uchun  qo’shimcha  haq  to’lashni  belgilash;
3) bir  martali  mukofot  berish;
4) ko’rsatib  o’tilgan  bu  rag’batlantirish  turlarini  biron-bir  tarzda  qo’shib
foydalanish.
3- rasm.  Xodimni  rag’batlantirishning  bir  necha  turlari 6
Rag’batlantiruvchi  tizimlarning  bir  necha  guruhlarini  alohida  ajratib  ko’rsatish
mumkin:
1. Mehnat  asosiy  haq  to’lashni  xodimning  asosiy  mehnat  me’yoridan
chetga  chiqadigan  ko’rsatkichlarni  bajarish  va  oshirib  ado  etish  darajasi  bilan
bog’liq  qilib  qo’yadigan  tizimlar.  Bularga  joriy  ish  natijalari  uchun  beriladigan
turli mukofotlar  kiradi.
Mehnatga  asosiy  haq  to’lashni  xodimning  shaxsiy  ishchanlik  sifatlari,  uning  kasb
mahorati  darajasi  va  alohida  fazilatlari,  ishga  bo’lgan  munosabati  bilan
bog’laydigan  tizimlar.  Bular,  avvalo,  quyidagilar  uchun  rag’batlantiruvvchi
6
 Muallif  tomonidan  ishlab chiqildiXodimning 
malaka 
razryadini va 
tegishli ravishda 
tarif stavkasi 
(maoshi)ni 
oshirish Unga kasb 
mahorati 
uchun 
qo’shimcha 
haq  to’lashni 
belgilash
Bir martali 
mukofot 
berish Ko’rsatib 
o’tilgan bu 
rag’batlantirish 
turlarini biron- 
bir tarzda 
qo’shib 
foydalanish 21xususiyatga  ega  bo’lgan  qo’shimcha  va  ustama  haqlardir:  kasb  mahorati;  kasblar
(lavozim)ni birga qo’shib bajarganlik, xizmat ko’rsatish me’yorlari (zonalari)ning
kengayganligi; avvalgi ko’p hajmli ishni (xizmatlarni) ozroq miqdordagi xodimlar
kuchi bilan  bajarganlik.
2. Xodim  yoki  xodimlar  guruhining  asosiy  ish  haqini  muntazam
xususiyatga  ega  bo’lmagan  muayyan  muvaffaqiyatlarga  erishgan  yoki  muayyan,
yetarli  darajada  zoq taqvim davri (yarim yil, bir yil) mobaynida qandaydir umumiy
jamoa  natijalari  bilan  bog’lovchi  tizimlar.  Bunga  bir  marta  beriladigan  turli
mukofotlar  va  to’lovlar  taalluqli  bo’lib,  hozirgi  vaqtda  ham  ayrim  korxonalarda
alohida  muhim ishlab  chiqarish  ahamiyatiga  ega  bo’lgan  topshiriqlarni  bajarganlik,
ishlab  chiqarish  musobaqasida g’olib bo’lib chiqqanlik uchun, korxonaning yillik,
yarim yillik,  chorak yakunlari bo’yicha  faoliyati  va  hokazolar  to’lab borilmoqda.
Biz  yuqorida  mehnatga  haq  to’lashning  rag’batlantiruvchi  tizimini  tasniflashning
ayrim  boshqa  belgilarini,  xususan,  rag’batlantirish  tizimida  hisobga  olinadigan
ko’rsatkichlar  miqdori,  shartlar  va  boshqa  biron-bir  tavsiflarni  ajratib  ko’rsatdik
(ana  shu  nuqtai  nazardan,  rag’batlantirishning  barcha  tizimlarini  oddiy  va
murakkab  tizimlarga  ajratish  mumkin);  rag’batlantirish  tizimi  bilan  ayrim
xodimlarni  yoki  xodimlar  jamoalarini  qamrab  olish  va  tegishli  ravishda
rag’batlantirishlar  natijalari  va  miqdorlarini  hisobga  olish  (ana  shu  nuqtai
nazardan,  rag’batlantirish  tizimlari,  alohida  va  jamoa-guruh  tarzida  bo’lishi
mumkin);  rag’batlantirish  tizimida  e’tiborga  olinadigan  mezonlarga  nisbatan
mukofotlashning  ortib  borish  xususiyati  (ana  shu  nuqtai  nazardan,  rag’batlantirish
tizimlari  mutanosib  ortib  boruvchi  va  kamayib  boruvchi  tizimlarga  bo’linishi
mumkin).
Kafolatlangan  va  badal  to’lovlari.
Xodimlarning uzrli  sabablar  bilan o’z mehnat vazifasini amalda bajarmagan  davr
uchun qonunda ko’zga tutilganiga muvofiq ravishda haq to’lashi kafolatli  to’lovlar,
deb ataladi.  Bunday  to’lovlar  quyidagi  hollarda  belgilanadi:
-xodim  davlat  va  jamoat  vazifalarini  bajarganligi  uchun,  qonun  bo’yicha  bu
vazifalar  ish  vaqtida  bajarilgan  taqdirda.  Deputatlik  burchini  bajarish,  deputat 22sifatida kasaba  uyushmasi va boshqa jamoat  tashkilotlari quriltoylari, plenumlari,
konferentsiyalari qatnashish, surishtiruv, dastlabki tergov, prokuratura organlariga,
sudga  chaqirilish,  xalq  maslahatchilari  sifatida  sud  majlislarida  ishtirok  etish
kabilar  shular  jumlasiga  kiradi;
-ishlab  chiqarishdan  ajralmagan  holda,  malakasini  oshirgan  vaqti  uchun;
-tibbiy  ko’rikdan,  albatta,  o’tishi  lozim  bo’lgan  xodimning  tibbiy  tekshiruvdan
o’tish  davri  uchun;
-donorlik  vazifasini  bajargan  hollarda
-ixtiro  yoki  ratsionalizatorlik  taklifini  ayni  ish  korxonaning  o’zida  joriy  qilish
ishida  qatnashgan  vaqti  uchun;
-yillik  ta’tilda  bo’lgan  vaqti  uchun,  xodimga  ta’tildan  oldingi  12  oxirgi  kalendar
oylar hisobidan o’rtacha  ish  haqi  to’lanadi;
-sovuq  paytlari  ochiq  havoda  yoki  usti  yopilmagan  binoda  ishlovchi  ishchi  va
xizmatchilarga  isinish va  dam  olishga  berilgan  tanaffuslar  vaqti uchun;
-bir  yarim  yoshga  to’lmagan  bolasi  bor  ayollarga  bolasini  emizishga  berilgan
tanaffus  vaqti  uchun;
-shtat  qisqartirilishi  munosabati  bilan  ishdan  bo’shatilgan  xodimlarga  ishga
joylashagan vaqti  uchun.
Xodimning  o’z  mehnat  vazifalarini  bajarilishi  yoki  boshqa  joydagi  ishga  ko’chib
o’tishi,  yohud,  boshqa  joydagi  ishga  ko’chirilishi  va  qabul  qilinishi  bilan  bog’liq
sarf-harajatlarini qoplash maqsadida to’lanadigan haq badal to’lovlari, deb  ataladi.
Bunday  to’lovlarga  quyidagilar kiradi:
-xizmat  safariga  yuborilganda  beriladigan  badal;
Bunda  safar  muddati  yo’lga  ketgan  vaqtni  hisobga  olmaganda  40  kundan  ortiq
bo’lmasligi kerak. Xizmat safariga yuborilgan xodimga sutkalik pul, yo’l kira haqi
va turar-joy ijarasi haqi to’lanadi. Sutkalik pul dam olish va bayram kunlarini ham
qo’shib hisoblab, xizmat safarining har kuni uchun to’lanadi. Safarga jo’nagan va
undan qaytgan  kuni  bir  kungi  hisoblanadi. 234. Ish  haqini  tashkil  etish  bilan  bog’liq  turli  yondashuvlar
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  korxona  mehnatga  haq  to’lash  shakllari,  tizimlari  va
miqdorini,  shuningdek  boshqa  qo’shimcha  haq  va  ustama  haqlarni  respublika
qonun  hujjatlari asosida mustaqil ravishda  belgilaydi.
Ish  haqi  xodimlar  daromadining  asosiy  manbasi  hisoblanadi  va  korxona  ishining
pirovard  natijalarini  hisobga  olgan  holda  ularning  ishlab  chiqarishga  qo’shgan
mehnat  hissasi  bilan belgilanadi.
Ish  haqi  mahsulot  ishlab  chiqarish  (ishlarni  bajarish,  xizmatlar  ko’rsatish)
xarajatlarining kattagina  qismini tashkil etadi. Ish haqi ishlab chiqarish (muomala)
chiqimlarining  bir  qismi  sifatida  mahsulot  tannarxini  shakllantirishga  va
pirovardida
– korxona tomonidan foyda olinishiga ta'sir ko’rsatadi. Shuning uchun ish vaqtidan
tashqari  mehnatga  haq  to’lash  va  bir  me'yordagi  ish  sharoitidan  boshqa  chetga
chiqishlar  singari  ish  haqiga  doir  noishlab  chiqarish  xarajatlarini  kamaytirish  va
ularga  yo’l  qo’ymaslikka  e'tibor  berish muhimdir.
Korxona  buxgalteriyasining  muhim  vazifasi  -  ish  haqini  to’g’ri  hisoblash  va  uni
o’z vaqtida  berishdir.
Ishchilarni  ishga  qabul  qilish  mehnat  shartnomasi  va  u  imzolangandan  keyin
korxona  rahbarining  ishchini  ishga  qabul  qilish  to’g’risida  imzolagan  buyrug’i
chiqarilishi  bilan  rasmiylashtiriladi.
Korxona  bo’yicha  xodimlar  jadvali  ishlab  chiqiladi  va  tasdiqlanadi,  unda  barcha
xodimlarning  ro’yxati bo’lib,  ular  maoshining  miqdori  ko’rsatiladi.
Xodimlar  bo’limida  har  bir  xodimga  shaxsiy  varaqa  to’ldiriladi,  rahbar  xodimlar
va  mutaxassislarga  shaxsiy  varaqa  yuritiladi.  Har  bir  xodimga  ishga  qabul  qilish
paytida tabel raqami beriladi. Keyinchalik ish hajmi va ish haqini hisobga  olishga
doir barcha  hujjatlarga  ushbu  raqam  qo’yiladi.
Korxonaning  buxgalteriya  xizmati  tomonidan  har  bir  xodimga  shaxsiy  hisobvaraqa
ochiladi,  unda  xodimning  ish  haqi  to’g’risidagi  ma'lumotlar  oyma-oy  jamlanib
boriladi. 244- rasm.  Asosiy  ish  haqi  tarkibi 7
Yuqoridagi  4-rasmda  qo’shimcha  ish  haqining  tarkibini  ham  ko’rish  mumkin.
Mehnatga  haq  to’lashning  asosiy  shakllari  ishbay  va  vaqtbay  shakllar  hisoblanadi.
Ishbay ish haqi ishlab  chiqarilgan mahsulot (ishlar) miqdori va uning birligi  uchun
narxlar  asosida  hisoblanadi.  Uning  ishbay-mukofot  va  akkord  shakllari
qo’llaniladi.
Ishbay-mukofot  shakli  ishlab  chiqarish  me'yorlarini  bajarganlik  va  oshirib
bajarganlik  uchun  mukofotlar  to’lashni  nazarda  tutadi.
Mehnatga  haq  to’lashning  akkord  shaklida  ish  haqi  uning  tugashining  ko’rsatilgan
muddatlarini  hisobga  olgan  holda  bajarilgan  ishlarning  butun  hajmiga  nisbatan
hisoblanadi.  Jamoa  ish  haqi  brigadaning  har  bir  a'zosi  ishlagan  vaqt  va brigada
a'zosining razryadiga (tarif stavkasiga) mutanosib ravishda taqsimlanadi.  Jamoa ish
haqining  qismi  va  aynan  brigada  ishlab  topgan  qo’shimcha  ish  haqi  va  mukofot
mehnatda ishtirok etish koeffitsientini hisobga olgan holda taqsimlanishi  mumkin.
Mehnatda  ishtirok  etishning  haqiqiy  koeffitsientini  brigadaning  har  bir  a'zosiga
brigada  kengashi  korxona  rahbari  tomonidan  tasdiqlangan  bayonnomani
7
 G’ulomova  F.G’.  Buxgalteriya  hisobini  mustaqil  o’rganish uchun  qo’llanma. –T.:  Norma,  2009. -  167  b.ASOSIY  ISh  HAQI  TARKIBI
Ishlangan vaqt, bajarilgan ishlar miqdori va sifati uchun xodimga 
hisoblanadigan ish  haqi
Ishbay  narxlar  bo’yicha to’lov;  tarif stavkalari;  okladlar;  mukofotlar
Ishning  me'yoriy  sharoitlaridan  chetga  chiqishlar
Tungi  vaqtda,  ish  vaqtidan  tashqari  ishlaganlik  munosabati  bilan  qo’shimcha 
to’lovlar
Brigadirlik  uchun  qo’shimcha  haq
Ishchining  aybi bo’lmagan holda  ishlamaganlik  uchun  to’lov  va  hokazolar 25rasmiylashtirish yo’li  bilan  belgilaydi.
Mehnatga  haq  to’lashning  vaqtbay  shakli  ish  haqini  xodim  tomonidan  ishlangan
vaqt  miqdoridan  va  bir  soat  ish  uchun  tarif  stavkasidan  kelib  chiqib  hisob-  kitob
qilishni  nazarda  tutadi.
Vaqtbay-mukofot  to’lovi vaqtbay ish haqining bir turi hisoblanadi. Mehnatga  haq
to’lashning  ushbu  tizimi  sifat  va  miqdor  ko’rsatkichlari  uchun  mukofot  hisoblashni
nazarda  tutadi.  U  vaqtbay  ishlaydigan  ishchilar  oylik  lavozim  maoshlari
belgilangan  xizmatchilar  ish  haqini  hisob-kitob  qilishda  qo’llaniladi.  Mukofot
tasdiqlangan  va  korxonada  amal  qilayotgan  mukofotlash  to’g’risidagi  nizom
bo’yicha,  ishlangan  vaqt  va  lavozim  maoshi  yoki  tarif  stavkasini  hisobga  olgan
holda  hisoblanadi.  Mukofotlash  to’g’risidagi  nizom  korxonaning  o’zi  tomonidan
ishlab  chiqarish  sharoitlari  va  xususiyatlariga  nisbatan  qo’llash  orqali  ishlab
chiqiladi  hamda  korxona  rahbari  yoki  ta'sischilarining  umumiy  yig’ilishi
tomonidan  tasdiqlanadi.
Tungi vaqtdagi ish uchun haq to’lash. Soat 22.00 dan to soat 6.00 gacha  bo’lgan
vaqt  tungi  vaqt  deb  hisoblanadi 9
.  Agar  xodim  uchun  belgilangan  kundalik  ish
(smena)  muddatining  kamida  yarmi  tungi  vaqtga  to’g’ri  kelsa,  tungi  ish  vaqti
muddati  bir  soatga,  ish  haftasi  muddati  ham  shunga  muvofiq  ravishda
qisqartiriladi.
Quyidagilarning  tungi  vaqtda  ishlashiga  qo’l  qo’yilmaydi:
-homilador ayollar va o’n to’rt yoshga to’lmagan bolasi  (o’n olti yoshga  to’lmagan
nogiron  bolasi)  bor ayollar;
- 18  yoshga  to’lmagan  shaxslar;
- qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa  toifadagi  ishchilar.
Tungi  vaqtdagi  ish  korxonada  o’rnatilgan  birlamchi  hujjatlar  bilan
rasmiylashtiriladi.  Tungi  vaqtdagi  ishning  har  bir  soati  uchun  kamida  bir  yarim
baravar miqdorda haq to’lanadi, ya'ni tungi vaqtdagi ish uchun  qo’shimcha to’lov
miqdori soat  stavkasining 50  %  dan  kam  bo’lishi  mumkin  emas.
Ishga  yollash  bo’yicha  korxona  ma’muriyati  va  ishchilar  o’rtasidagi  munosabat
mehnat  shartnomalari  yordamida  shakllanadi.  Mehnat  shartnomalari  avvalo  ish 26haqi stavkasi, normadan ortiqcha bajarilgan ishlar uchun stavka, dam  olish  kunlari
va  tanaffuslar,  pensiya  fondlari  va  sog’liqni  saqlashga  ajratmalar  hamda
narxlarning  o’zgarishini  hisobga  olib  iste’molchilik  savati  qiymatini  tartibga  solish
kabi  jihatlarni  o’z  ichiga oladi.  Keyin  mehnat  sharoiti  masalalari  qarab  chiqiladi.
Nihoyat,  qator  tashkiliy  masalalar  hal  qilinadi.  Odatda  kelishuv  bir  necha  yilga
(asosan  uch  yilga) tuziladi.
Ayrim  hollarda  davlat  ham  korxona  ma’muriyati  va  ishchilar  o’rtasidagi  o’zaro
munosabatlarga, masalan, ish  tashlash  masalalariga tegishli  munosabatlarga  ta’sir
ko’rsatishi  mumkin.  Ammo  ish  tashlash  huquqi  «Iqtisodiy,  ijtimoiy  va  madaniy
huquqlar  haqidagi  xalqaro  pakt»da  mustahkamlangan  asosiy  ijtimoiy-  iqtisodiy
huquq  va  erkinliklar jumlasiga kiradi.
Ko’pchilik  mamlakatlarda  mehnat  munosabatlarining  rivojlanishida  bosh  masala
ishsizlikni  ijtimoiy  kafolatlashga,  ishlovchilarning  mehnat  sharoitini  yaxshilash va
ish  haqini  oshirish  imkoniyatlari  bilan  bog’liq  masalalar  hisoblanadi.  Bu
muammolarni  hal  qilishda  asosiy  rol kasaba  uyushmalariga  tegishli bo’ladi.
Ko’pchilik bozorlarda ishchilar o’zlarining ish kuchini kasaba uyushmalari  orqali
jamoa  bo’lib  «sotadi».  Kasaba  uyushmalari  nisbatan  ko’p  sonli  ishga  yollovchilar
bilan  muzokaralar  olib  boradi  va  ularning  asosiy  iqtisodiy  vazifasi  ish  haqini
oshirishdan iborat bo’ladi. Kasaba uyushmalari bu maqsadga turli xil yo’llar  bilan
erishishi  mumkin. 27Xulosa
Ish  haqi  to’g’risidagi  turli  xil  nazariyalarni  o’rganib  quyidagi  xulosalarga  keldik.
Ish  haqi  korxona,  muassasa,  tashkilotlarning  o’z  xodimlariga  ularning  mehnati
uchun  to’lashi  shart  bo’lgan  haq  shaklidir.
Yaratilgan  yalpi  ichki  mahsulotning  uning  ishlab  chiqaruvchilari  o’rtasida
mehnatning miqdori, sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi ish haqi
deb  yuritiladi.  Ish  haqining  asosiy  vazifasi  ishchi  va  xizmatchilarning  hayot  va
mehnat  sharoitini  yaxshilash,  boshqacha  qilib  aytganda,  mehnat  me’yori  bilan
iste’mol  me’yori o’rtasidagi bog’liqlikni  ta’minlashdan iboratdir.
Ishchi uchun qanday shaklda va qancha miqdorda ish haqi olishi emas, balki  unga
qancha miqdorda tovarlar va xizmatlar sotib olishi mumkinligi muhim. Shu  sababli
nominal  va real  ish haqi farqlanadi.  Nominal  ish haqi bu ma’lum  vaqt  davomida
olingan ‘ul summasi yoki ‘ul shaklidagi ish haqi. Real ish haqi – bu  nominal ish
haqiga  sotib  olish  mumkin  bo’lgan  tovarlar  va  xizmatlar  miqdori.  O’z-  o’zidan
aniqki, real ish haqi nominal ish haqiga va xarid qilinadigan tovarlar (va  xizmatlar)
bahosiga bog’liq. Shunday ekan, real ish haqi boshqa sharoitlar bir xil  bo’lganda,
nominal  ish  haqiga  to’g’ri  mutanosibdir  va  iste’mol  buyumlari  va  xizmatlar
narxining  darajasiga  teskari  mutanosibdir.
Real ish haqi uch omil bilan aniqlanadi: birinchidan, nominal ish haqining  miqdori
bilan;  ikkinchidan,  amaldagi  soliqlar  yuki  bilan;  uchinchidan,  iste’mol  narxlari
darajasi  bilan.
Ish  haqini  tashkil  etishda  uning  ikkita  asosiy  shakli:  vaqtbay  va  ishbay  shakllari
farqlanadi.  Vaqtbay  ish  haqi  xodimning  malakasi,  mehnatning  sifati  va  ishlagan
vaqtiga qarab to’lanadigan ish haqidir. Ishbay ish haqi ishchining ishlab  chiqargan
mahsulot  miqdori  yoki  bajargan  ishining  hajmiga  qarab  beriladigan  ish  haqidir.
Mahsulot  birligi  uchun  miqdori,  ta’rif  stavkasidagi  haqni  ishlab  chiqarish
me’yoriga taqsimlash yo’li bilan aniqlanadi. Haq to’lash shakllarining aniq mehnat
sharoitlarini  hisobga  oladigan  turlari  ish  haqining  tizimini tashkil  qiladi. 28Ishchilarning  ish  haqini  tabaqalashtirish  eng  avvalo  davlat  tarif  tizimi  yordamida
amalga  oshiriladi.  Tarif  tizimi  yordamida  tarmoqlar  va  mamlakat  mintaqasi
bo’yicha, ular ichida esa ishlab chiqarish turlari, turli toifadagi xodimlar  malakasi
va mehnat sharoitlariga qarab ishchi va xizmatchilarning ish haqi darajasi  tartibga
solib  turiladi.
O’zbekiston  Respublikasi  mehnat  bozori  tahlil  qilinganda,  mamlakatdagi  iqtisodiy
faol  aholi  soni  2019  yilning  uchinchi  choragida  14  946,2  ming  kishini  tashkil
etganligi,  bu  2018  yilga  nisbatan  qariyb  200  mingga  ko’payganligini,  shundan  13
608,8  ming  kishi  bugungi kunda  ish bilan  bandligi ayon bo’ldi.
Mamlakatimizda  bandlik  darajasi  ya’ni  band  aholi  sonining  mehnatga  layoqatli
aholi  soniga  nisbati  2018  yilda  67,4  foizni  tashkil  etgan.  Hududlar  kesimida
qaraydigan  bo’lsak,  bandlik  eng  yuqori  bo’lgan  hududlar  jumlasiga  Toshkent
shahri  (77,5%),  Toshkent  viloyati  (71,4%),  Buxoro  viloyati  (70,7%)  va  Sirdaryo
viloyati  (70,5%)  kiradi.
Shu  o’rinda  yuqorida  bildirilgan  fikr-mulohazalarimizni  muxtasar  qilib
aytmoqchimizki,  mehnat  haq  to’lashda  rag’batlantiruvchi  vositalar  rolini  oshirish
maqsadga  muvofiq:
- mehnat  haqining  qiymatini  ishchi  va  xodimlar  tomonidan  bajariladigan
ish  faoliyatining  samaradorligiga,  unumdorligiga  va  sifatiga  bog’liq  qilib  qo’yish
kerak.  Shunday  yo’l  tutilsa,  ishchi  va  xodimlar  o’zlari  bajaradigan  funksional
vazifalarining  pirovard natijasidan  bevosita  manfaatdor  bo’lishadi;
- mehnatga  haq  to’lashning  konkret  sharoitga  mos  ravishda  amal  qila
oladigan  tizimini  joriy  etish  zarur.  Bunday  tizim  korxonaning  iqtisodiy  faoliyati
yakunlarini  hamda  alohida  olingan  har  bir  ishchi-xodimning  umumiy  ishga
qo’shgan  individual  hissasini  inobatga  olishga,  shu  bilan  birga  har  bir  ishchi-
xodimning  sof  foydadan  olishi  mumkin  bo’ladigan  ulushini  aniqlashga  imkon
beradi;
- ishchi-xodimlarga  bir  xilda  maosh  to’lashdan  voz  kechilishi  lozim;
- ishchi-xodimlarga ish haqi to’lash tizimini tashkil etish chog’ida mazkur
tizimning  amal  qilishi  oqibat  natijada  ishchilar  orasida  nifoq  tug’ilishiga  olib 29kelmasligi  lozimligini e'tiborga  olib  ish  tutish maqsadga  muvofiqdir. 30Foydalanilgan  adabiyotlar  ro’yxati
1. O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  T.:  O’zbekiston,  2017  y.
2. O’zbekiston  Respublikasi  Mehnat  Kodeksi.  T.:  O’zbekiston,  2012  y.
3. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zbekiston  Respublikasini  yanada
rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi  to’g’risida”gi  PF-4947-sonli
Farmoni.  2017  yil  7 fevral.
4. Vazirlar Mahkamasining “Mehnatga haq to’lash yagona tariff setkasini  yanada
takomillashtirish  to’g’risida”gi  775-son  Qarori.  2019 yil  16  sentyabr.
5. Shavkat  Mirziyoyev:  Makroiqtisodiy  barqarorlikni  ta minlashʼ  va  inflyatsiyani
jilovlash  –  iqtisodiy  islohotlar  jarayonidagi  bosh  vazifamizdir  nomli  maruzasi.
2020  yil  24 yanvar
6. O’zbekiston  milliy  ensiklopediyasi.  O’zbekiston  milliy  ensiklopediyasi  Davlat
ilmiy  nashriyoti.  04.02.2014.  Toshkent.
- Борисов  Е.Ф.  Экономическая  теория:  учеб.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. М.:
ТК  Велби,  Изд-во  Проспект,  2005.  –  544 с.
7. Шишкин  А.  Ф.  «Экономическая  теория»,  учебник,  книга  2,  М.  изд-ва
«Владос»,  1996  г.
8. Қаралсин:  Макконнелл  К.Р.,  Брю  С.Л.  Экономикс:  Принципы,  проблемы
и политика. Т.2. – М.: Республика,  1992  г.
9. Қаралсин:  Курс  экономической  теории.  Учеб.  пособ.  под  ред.  Чепурина
М.Н.,  Киселевой  Е.А.  Киров,  изд-во «АСА»,  1995  г.
10. Тожибоева  Д.  Иқтисодиёт  назарияси:  Олий  ўқув  юртлари
талабалари  учун  ўқув  қўлланма.  –  Т.: «Ўқитувчи».  2002 y.
11. G’ulomova  F.G’.  Buxgalteriya  hisobini  mustaqil  o’rganish  uchun
qo’llanma.  –T.:  Norma,  2009  y.
12. Sh.SH.Shodmonovning  Iqtisodiyot  nazariyasi:  Darslik;  O’zbekiston
Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligi.  –  T.:  IQTISOD-MOLIYA,  2010..
13. M.Rasulov.  Bozor  iqtisodiyoti  asoslari.  Toshkent  “O’zbekiston”1999
yil.