O’zbekistonda geografiya fani rivojlanish bosqichlari

O’zbekistonda geografiya fani rivojlanish
bosqichlari
Kirish
I BOB. GEOGRAFIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI.
I.1 O’rta asrlarda geografiya fanining rivoji.
I.2 O’zbekiston hududida geografiya.
II BOB. GEOGRAFIYA FANINIG RIVOJLANISH 
BOSQICHLARI.
II.1 Yer yuzida geografiya faning o’rganilishi.
II.2 O’zbekistonda geografiya fanining rivojiga xissa qo’shgan olimlar 
va faning rivojlanish bosqichlari.
II.3 Dars ishlanma (Jahon mamlakatlarining davlat tizimi va boshqaruv 
shakillari)
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati Kirish
Geografik  bilimlar  mukammallasha  borgani  sari  insonlar  o’z  sayohatlarini,
xotiralarini, yurishlarini oddiy chizmalarda aks ettirganlar va shu tariqa geografik
kartaning yaratilishida asos bo’luvchi fakt va ma’lumotlarni to’plaganlar. Qadimgi
Rim,  Misr,  O’rta  Osiyo  kabi  davlatlarda  geografik  bilimlar  birmuncha  taraqqiy
etgan.  Birinchi  marta  “Geografiya”  atamasini  qo’llagan  grek  olimi  Erotosfen  2
tomli  “Geografiya”  nomli  asarni  yozgan.  Shu  tufayli  ham  uni  “Geografiyaning
otasi” deb aytiladi. 
Mashhur geograf, tarixchi Strobon ham 17 tomli “Geografiya” nomli asarini
yozadi. Unda mamlakatshunoslik haqidagi bilimlar yaqqol aks etgan. Eng muhimi
antik davr olimlarining Yer to’g’risidagi fikrlarini umumlashtirib bergan. 
Qadimgi  dunyoning  eng  mashhur  astronom  va  geograflaridan  biri  Ptolomey
ham  geografiya faniga  salmoqli  hissa  qo’shgan.  U  8 tomdan  iborat  “Geografiya”
nomli  asar  yozgan.  Ayniqsa,  Ptolomey  tuzgan  kartalar  birmuncha  mukammal
bo’lgan. Uning kartalaridan bir necha yuz yillar davomida foydalanib kelingan.
 Ayniqsa, O’rta Osiyodan yetishib chiqqan Muhammad al – Xorazmiy va Al -
Beruniylarning geografiya sohasidagi tadqiqotlari diqqatga sazovordir.
Geografiya  fanini  maktablarda  o’qitish  G’arbiy  Yevropada  XVII  asrning
ikkinchi  yarmida  boshlangan.  Rossiyada  esa  XVIII  asrning  boshidan  geografiya
mustaqil fan sifatida o’qitilgan. I BOB. GEOGRAFIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI.
I.1 O’rta asrlarda geografiya fanining rivoji.
O’rta  asrlarda  geografiya  fanining  rivoji  O’rta  asrlarda  yevropaliklarning
geografik  tasavvurlariga  eng  katta  ta’sir  etgan  voqea  —  Marko  Poloning  25  yil
davom  etgan  Xitoy  sayohati  (13-asr  Oxiri)  bo’ldi.  O’rta  asrlarda  Sharq
mamlakatlarida madaniyatning yuksalishi, bir qancha mustaqil davlatlarning barpo
etilishi,  savdo-sotiq  avj  olishi  natijasida  Turkiya,  Iroq,  Eron,  Hindiston  va
Movarounnahrda  geografiya  fani  ancha  rivoj  topdi.  Uning  eng  yirik
namoyandalaridan  biri  Muhammad  ibn  Muso  Xorazmiy  (8-asr  Oxiri  —  9-asr
O’rtalari)  geografiyaga  doyr  "Surat  ul-arz"  kitobini  yezdi.  Unda  dunyodagi  537
shaharning  koordinatalari  va  qisqacha  izohi  berilgan.  Yerning  geografik  qobig’i,
uning struktura va dinamikasi, alohida komponentlarini  hududlar  bo’yicha o’zaro
ta’siri va taqsimlanishini o’rganadigan fanlar majmui. Antik dunyo g’arb olimlari
Yer  yuzasining  manzarasini  geografiya  so’zi  bilan  ifodalaganlar.  Geografiya
terminini dastlab Eratosfen (mil. Av. 276—194 yillarda yashagan) kiritgan. O’rta
Osiyoda 9— 10-asrlar. Geografiya fanlari sistemasi 3 asosiy tarmoqqa bo’linadi: a)
tabiiy, ya’ni tabiiy geografik fanlar — ularga tabiiy geografiya (umumiy yer bilimi,
landshaftshunoslik  va  paleogeografiyani  o’z  ichiga  oladi),  geomorfologiya,
iqlimshunoslik,  quruqlik  gidrologiyasi,  okeanologiya,  glyatsiologiya,
geokriologiya,  tuproklar  geografiyasi  va  biogeografiya  kiradi;  b)  ijtimoiy  va
iqtisodiy  geografik  fanlar  —  umumiy  va  regional  iqtisodiy  geografiya,  xo’jalik
tarmoqlari  geografiyasi  (sanoat  geografiyasi,  q.  X.  Geografiyasi,  transport
geografiyasi  va  b.),  aholi  geografiyasi,  siyosiy  geografiya;  v)  haritagrafiyasr 
Har  qanday  ilm  sohasi  mustaqil  fan  rivojlanishi  uchun  to’tta  asosiy  shartni
bajarishi  lozim.  Chunki  tabiat,  jamiat  va  taffakkur  yangidan  yangi  bilimlarni
bilishga  va  olishga  qaratilgan  insonning  ijodiy  tatqiqot  faoliyati  bo’lgan  fan  shu
vaqtga qadar egallanmagan qonunlar haqida ma’lumot beradi. Tatqiqotchi tabiat va
jamiyatning  hali  ro’yobga  chiqarilmagan  hodisa  va  jarayonlarni  nazariya  va
metodlar yordamida o’rganadi. Shunday  ekan  o’rganilayotgan,  tadqiq  etilayotgan  predmet,  material  tizim,
narsa  jarayon  va  hodisa  muayyan  ilm  sohasining  predmeti  hisoblanadi.
O’rganilayotgan  pretmet  o’ziga  xos  usullar  -  metotlar  yordamida  tekshiriladi,
tatqiq  etiladi.  Predmetning  kashf  etilmagan  xususiyatlari-qirralari  haqida
nazariyalar, farazlar bo’lishi lozim.
Nazariyalar  orqali  isbotlanayotgan  soha  ma’lum  bir  vazifani  –  aniq  bir
maqsadga  qaratilgan  bo’lishi  darkor.  Bu  to’rt  tabiiy  geografiya  sohasiga  tatbiq
etilsa  turli  darajadagi  xilma-xil  geosistemalardan  tashkil  topgan  yer  usti
strukturasini-geografik  qobiqni  o’rganish  tabiiy  geografiyaning  predmeti. 
Geografik  qobiqning  turli  katta  kichiklikdagi  sistemalarga  bo’lib,  tahlil  etish  -
tasvirlash  bu  fan  metodi.  Geosistemalar  haqidagi  nazariyalar  asosida  ularning
xususiyatlarini namoyon etish geografik bilimlarning o’ziga xosligini tashkil etadi. 
Geografik  qobiqda  strukturaviy  tuzulishdan  kelib  chiqadigan  tabiiy  hududiy
komplekslar  va  hududiy  ishlab  chiqarish.  Komplekslarning  shakllanishi  va
joylaninish  qonuniyatlarini  o’rganadi.  Ammo  geografiya  yer  yuzasidagi  narsa
hodisalarni o’rganadigan fan sifatida bundan ikkiming yuz yillar paydo bo’lishiga
qaramay  mazkur  fanning  organish  pretmeti  o’zgarib  turgan. 
Ayniqsa  buyuk  geografik  kashfiyotlardan  so’ng  fanning  o’rganish  pretmetiga
qarashlar  o’zgarishga  uchradi.  Chunki  yerdagi  geografik  obektlarni  tasvirlash
mazmuniga  ega  geografiya  atamasi  mohiyatan  o’z  vazifasini  o’tab  bo’lgan  edi. 
Materiklar,  orollar,  okeanlar,  dengizlar,  tekisliklar  tog’lar  kashf  etilib  ularning
geografik  ta’riflash  vazifasi  yuklatilganligi  ma’lum  edi.  Davrlar  o’tishi  bilan
fanlarning  defferentsiyalashuvi  yani  tarmoqlarga  bo’linib  ketish  natijasida
geografiya  fanidan  ko’pgina  tarmoq  fanlar  ajrala  boshladi.  Shunda  tabiatshunos
olimlarning  uzoqni  ko’zlab  fikrlaydigan  vakilari  geografiya  faning  tabiatni  bir
butun  tarzda  talqin  etish  bilan  muamolari  bo’lishi  lozimligi  uqtirdilar. 
Shulardan biri bor yo’g’i 28 yil umr ko’rgan Niderlandiya olimi Brenxard Varenius
o’zining “Umumiy geografiya” kitobini yozib 1650 yildayaq “Geografiya yer suv
jarini  bir  butun, o’zaro bog’liq holda o’rganishi  lozim” deb yozgan edi. Shundan
keyingi  davrlarda  nems  olimlari  K.Pittir  “Geografiya  butun  yer  shari  “  ni  A. Tattner  “O’lkalarni  ulardagi  pretmet  va  hodisalarning  hududiy  joylanishi  nuqtai
nazardan  o’rganishi  “  ni  F.Retgofen  “Yer  planeta  yuzasini”  Fransus  olimi  E.
Mortonk  “Yer  yuzasidagi  inson  faoliyati  bilan  tabiiy,  bialogik  hodisalar  hamda
ularning joylanish sabablarini” o’rganadi deb ko’rsatgan edilar. 
Petrburg unversitetining kafedra mudiri P. I. Brounov 1910 yilda geografiya
faning obekti sifatida “Yerning tashqi qobig’i tabiiy tarqalishining hozirgi holatini”
o’rganadi  deb  yozgan  edi  Hozirgi  zamon  geogriflarining  aksariyati  P.I
Brounovning  bu  fikriga  qo’shiladilar,  ammo  “Tashqi  qobiq”  tushunchasining
mazmunini  bir  xil  tadqiq  etmasdan,  uni  “Geografik  qobiq,”  “Landshaft  qobig’i”
“Geosfera” beoganosfera“, “Epigeosfera” va boshqa terminlar mazmuniga o’girib
tushuntiradilar.
Geografiyning  ribojlanishiga  juda  katta  hissa  qo’shgan  allomalardan  biri  –
sayyoh,  geografik  tadqiqotlar  tashkilotchisi,  buyk  rus  olimi  Petr  Petrovich
Semyonov  –  Tyanshanskiydir  (1827  –  1914).  U  geografiyaning  predmeti  va
vazifalari masalalri bilan ham bevosita shug’ullangan. U K.Ritterning “Osiyo Yer
bilimi” asarining rus tilidagi nashriga yozgan so’zboshida keng va tor ma’nodagi
geografiyani  farqlaydi.  Keng  ma’nodagi  geografiya  Yer  sharini  qattiq,  suyuq  va
gaz  qobiqlari  bilan  birgaliqda,  uning  boshqa  sayyoralarga  va  unda  yashaydigan
organizmlarga  munosabati  qonunlarini  to’liq  tadqiq  qiladi.Uning  firicha  keng
ma’nodagi  geografiya  tadqiqot  predmetining  o’zshashligi  bilan  o’zaro  bog’liq
bo’lgan  fanlarning  butun  tabiiy  guruhidir.  Fanlarning  bu  guruhiga  matematik
geografiyani, Yerni vauning tuzilishi qonunlarini o’rganadigan tabiiy geografiyani,
etnografiyani va statistikani kiritadi.
Tor ma’nodagi geografiya Yer yuzasining fiziografiyasi, ya’ni uning doimiy,
asrlar  davomida  tabiatning  o’zi  tomonidan  belgilangan  o’chmaydigan
tuzulishiniham,  inson  qo’li  bilan  yaratilgan  o’zgaruvchan,  o’chadigan  tuzilishini
ham  tasvirlashdir.  L.S.  Berg  P.P.Semyonov  –  Tyanshanskiyning  tor  ma’nodagi
geografiyasini mamlakatshunoslik deb hisoblagan edi. A.G. Isachenko esa (1971)
yadrosini tabiiy geografiya tashkil etadigan tabiiy fan deb hisoblaydi. XIX  asrning  so’ngi  choragida  geografiya  Yer  yuzasi  haqidagi  fan  ekanligi
to’g’risida  tushuncha  vujudga  keldi.  Bu  tushuncha  nemis  geografi  va  geologi
Ferdinand  fon  Rihtgofen  (1833  –  1905)  tomonidan  rivojlantirildi.  F.Rixtgofen
geografiya  o’simlikni  Yer  yuzasiga  bo’lgan  munosabatda,  insonni  esa  butun
tabiatga  bo’lgan  munosabatda  o’rganish  lozimligini  ta’kidlagan  edi.
Geografiyaning  eng  asosiy  maqsadi  F.Rihtgofenga  ko’ra,  jonli  tabiatning  jonsiz
tabiat bilan bilan bog’lik ekanligini hisobga olgan holda insonning jonli va jonsiz
tabiat bilan aloqalari va munosabatlarini ochib berishdan iborat. U geografiyaning
o’rganish  predmetini  quruqlik,  dengiz  va  atmosferaning  o’zaro  ta’sirdagi  Yer
yuzasi  (Erdoberfläche)  deb  hisoblagan;  geografiyaning  o’ziga  xos  maqsadi  Yer
yuzasida mujassam o’zaro ta’sirda namoyon bo’ladigan turli hodisalarga e’tiborni
qaratilishi  lozim,  deb  hisoblaydi.  Uning  fikricha,  Yer  yuzasining  har  qanday
qismini  geografik  jihatdan  o’rganishni  mukammal  tabiiy  geografik  tasvirlashdan
boshlash  va  shundan  so’ng  boshqa  tabiiy  tavsiflar  va  ularnig  o’zaro  aloqalarini
tadqiq qilish lozim.
Fridrih  Ratzel  (1844  –  1904)  sotsial  geografiyning  tarkib  topishiga  asos
solgan nemis olimi. U o’zining “Antropogeografiya” deb nomlangan asarida tabiiy
fenomenlarning inson tarixi yo’nalishiga ta’sirini bayon qilgan. U asosiy e’tiborni
tabiiy  sharotlarning  insonga  ta’sirini  emas,  balki  inson  faoliyatiga  ta’sirini
o’rgangan.  F.  Ratzelning  asarlarida  “Biosfera”  termini  (tushunchasi)  ilmiy
barqarorlikka ega bo’ldi va tan olindi.
F.  Ratzel  geografik  determinizmni  sotsial  darvinizm  bilan  to’ldirdi,  ya’ni
biologik  qonunlarni  ijtimoiy  munosabatlarni  o’rganishga  ko’chirishga  harakat
qildi.  U  kengayishga  intiladigan  davlatning  organizm  sifatidagi  g’oyaning  ham
asoschisidir.
Pol Vidal de la Blash (1845 – 1918) – geografiyaning rivojlanishiga salmoqli
hissa  qo’shgan  fransuz  olimidir.  Uning  fikricha  geografik  tadqiqotlarda  asosiy
e’tibor  uncha  katta  bo’lmagan  bir  xil  hududlarni  bevosita  o’rganish  yo’li  bilan
inson va uning bevosita atrof muhiti (milieu) orasidagi mujassam o’zaro aloqalarga
qaratilmog’i lozim. Fransiyada bunday hududlarni “peylar (pays)” deb atash qabul qilingan.  Vidal  geografik  tadqiqot  metodri  to’g’risida  bir  qator  g’oyalarni  ishlab
chiqqan.  U  xorologiya  (yun.  choros  joy;  logos  fan,  ta’limot)  konsepsiyasini
hududning o’zaro ta’sirda bo’lgan Yer yuzasining muayyan joylarini ifodalaydigan
birligi orqali bog’langan ob’yektlar va hodisalarni o’rganish metodi sifatida qo’llab
–  quvvatlagan.  Uning  fikricha  “…geografiya  …bilimlarning  umumiy  xazinasiga
o’zining tabiat qo’shgan narsalarni  qismlarga bo’laklamaslik, umuman butun Yer
yuzasida ham, ularning joylashuvining ayrim rayonlari doirasida ham narsalarning
nisbati va aloqasini tushunish qobiliyatini kiritadi” deb yozgan edi (Jeyms, Martin,
1988).  Vidal  de  la  Blash  asos  solgan  fransuz  geografiya  maktabi  geografiyaning
tabiiy va ijtimoiy komponentlariga baravar e’tibor bergan. Shu maktabning yorqin
namoyondalaridan  biri  E.  de  Martonne  asosan  tabiiy  geografiya  bilan
shug’ullangan.  U  geografiyadagi  an’anaviy  bilimni  geologiya,  geofizika  va
biologik bilimlarning ishonchli asoslari bilan qo’sha bilgan. I.2 O’zbekiston hududida geografiya.
18—19-asrlarda  madrasalarda  umumiy  holda,  19-asrning  80-yillarida  rus-tuzem
maktablarida, 1900 yildan yangi usul maktablarida dastur bo’yicha o’qitildi. 19-asr
90-yillaridan  geografiyadan  birinchi  o’quv  qo’llanmasi  —  "Yer  xususida  ilmdan
olingan so’zlar" o’zbek tilida nashr etildi. 1880-yillarda Hoji Yusuf Hay’atiy (1842
—1924)  geografik  globus  yasadi.  1905  yilda  yangi  usul  maktablari  uchun
"Turkiston  va  unga  yondosh  mamlakatlarning  haritasi"  nashr  qilindi.
O’zbekistan  hududida  geografiya  M.  Behbudiyning  "Qisqacha  umumiy
geografiya"  (1902),  "Aholi  geografiyasiga  kirish"  (1903),  Fotih  Karimning
"Geografiya"  (1914),  Muhammad  Aminkarimiyning  "Jugrofiyai  riyoziy"  (1914),
Munavvarqori  Abdurashidxon  o’g’lining  "Yer  yuzi"  (1915),  N.I.  Balashovning
"Turkiston geografiya o’qumligi" (1922) darsliklari nashr etildi. 1930 yildan1990
yilgacha umumiy ta’lim maktablarida faqat O’zbekiston tabiiy va iqtisodiy geogr.si
mahalliy mualliflar yozgan darslik va qo’llanmalar asosida o’qitildi.
Geografiyani  o’qitish  metodikasi  bo’yicha  o’quv  qo’llanmalari,  darsliklari  nashr
qilindi.  Geografiyaga  oid  O.  Ibrohimovning  "Geografiya  terminlari"  (1935),  M.
Bektemirov va Saidrasulovning "Qisqacha ruscha-o’zbekcha geografiya terminlari
lug’ati" (1940), N, Dolimov va b.ning "Geografik terminlarning qisqacha ruscha-
o’zbekcha lug’ati" (1953), H.H. Hasanovning "Geografik terminlar lug’ati" (1964),
S.  Qorayev,  P.  G’ulomov,  R.  Rahimbekovning  "Geografik  terminlar  va
tushunchalar izohli lug’ati" (1979) yaratildi. Bu davrda oliy geografiya ta’limi ham
ancha rivojlandi. 
Davlat  universitetlari  va  pedagogika  institutlarida  geografiya  fakultetlari  ochildi.
Oliy  maktablar  uchun  geografiyadan  darslik  va  o’quv  qo’llanmalari  o’zbek  tiliga
tarjima  qilindi  hamda  yangilari  yozildi.  Geografiya  ta’limining  yangi  davlat
standarti,  o’quv  dasturlari  ishlab  chiqildi.  Bir  qancha  yangi  darsliklar,  o’quv
qo’llanmalari, geografik terminlar lug’ati va haritalar yaratildi 
Mamlakatimiz  o’z  mustaqilligiga  erishgach  respublika  xo’jaligining  barcha
sohalarida bo’lganidek ta’limda ham tub islohotlar davri boshlandi. 1992-yilda  ilk  bor  O’zbekiston  Respublikasining  “Ta’lim  to’g’risida”gi  yangi
qonuni  qabul  qilindi.  Uning  3-moddasida  “Ta’lim  dasturlari”ni  tanlashda  yagona
va  tabaqalashtirilgan  yondashuv  zarurligi  ta’kidlangan.Bu  qonunga  asosan
mamlakatimizda  geografiya  ta’limida  ham  tub  o’zgarishlar  sodir  bo’ldi.  Yangi
mazmundagi  o’quv  dasturlari  va  rejalari  ishlab  chiqildi.  Dasturlar  asosida
darsliklar,  o’quv  qo’llanmalari,  metodik  adabiyotlari  yaratishga  kiritildi  .SSSR
tabiiy va iqtisodiy geografiyani mukammal o’rganish o’rniga o’z respublikalarini,
shu  sohadagi  geografiyalarini  atroflicha  o’rganishga  e’tibor  qaratildi.  Ta’lim
muassasalarini  ilmiy  maktab  uchun  zarur  bo’lgan  didaktik  vositalar  bilan
ta’minlashga,  o’quv  muassasalarini  attestatsiya  va  akreditatsiya  o’tkazish  tizimi
kiritildi  va  amalgam  oshirldi.  Asta-sekin  milliy  ta’lim  tizimi  shakllana  boshladi.
Metodik  olim  P.  Musayev  rahbarligida  geografiya  o’qitishga  oid  milliy  ta’lim
konsepsiyasi ishlab  chiqildi.Milliy maktablarda geografiya  o’qitish mazmunan  va
deyarli o’zgardi.Xorijiy mamlakatlar bilan ta’lim sohasi bo’yicha hamkorlik yo’lga
qo’yildi.  Ulardan  ilg’or  pedagogik  texnologiya  tanqidiy  nuqtai  nazarda  ko’rib
chiqildi.  G eografiya hodisalarining turg‘unlikda emas, asl mavjud narsadek emas,
balki  doimo  o‘zgarib  turadigan  jarayonlar  deb  qarash  kerak.  O‘qituvchilar  hozir
yer yuzida mavjud narsalarning hammasi doimo hozirgidek turmaganligi va doimo
shu  xilda  qolmasligini  tushunib  olishlari  kerak.  Geografiya  predmeti  tarixidan
materiallarining  o‘qitilishiga  ancha  katta  yordam  beradi.  Ma’lumki,  maktabda
geografiya  predmetining  o‘qitilishi  o‘quvchilarni  xaritani  tushunishga  va  bilishga
o‘rgatadi.  Busiz  tarixiy  bilimlarni  puxta  egallash  mumkin  emas.  Bundan  tashqari
geografiya  tarixni  hozirgi  hayot  bilan  bog‘laydi.  Hozirgi  zamon  uchun  tarixning
muhimligini  aniq  misollarda  ko‘rsatib  beradi.Bu  haqda  ko‘p  yerlarni  sayohat
qilgan fransuz geografi Elize Rek (1830-1905) shunday degan edi: “Geografiya –
bugungi kunning tarixidir, tarix esa o‘tgan kunning geografiyasidir”. Shunga ko‘ra
geografiya  va  tarix  o‘qituvchilari  hamkorlikda  ishlashlari  maqsadga  muvofiqdir.
Mamlakatimizda tashkil qilingan “Ustoz”  jamg’armasi orqali ko’pgina geograflar
xorijiy  mamlakatlarda  bo’lib  ularning  tajribalarini  o’rganib  qaytdilar  va  hokazo.
Amalga  oshirilgan  tadbirlar  tufayli  mamlakatimizning  o’ziga  xos  milliy  ta’lim tizimi  shakllanib,  uning  moddiy  bazasi  mustahkamlanib  bordi.  Mamlakatimizda
yangi  turdagi o’quv muassasalari,  litseylar,  gimnaziyalar,  kollejlar tashkil  qilindi.
Ularda ta’lim tizimi deyarli yangidan uyushtirildi. O’quvchilarni tabaqalab o’qitish
joriy  etildi.  Ammo  bu  tadbirlarning  barchasi  mafkuraga  sodiq  hodimlarini
tayyorlashga da’vat etilgan sobiq ta’lim tizimining yangilash borasidagi dastlabki
qadamlar edi.
Endilikda  mamlakatimizda  “Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi”ga
muvofiq  maqsad,  mazmun,  vazifalar,  boshqarish,  tashkil  etish  va  xalqimizning
milliy-madaniy an’analariga xos keladigan tamoman yangicha “Ta’limiy xizmat”ni
shakllantirishga  kirishildi.Bunday  ta’limiy  xizmatning  metodologik  negizini
prezident  I.A.Karimov  tomonidan  ilgari  surilgan  “Jamiyat  mafkurasi  xalqni
xalq,millatni  millat  qilishga  xizmat  qilsin”  degan  g’oya  yotadi.  Uning  pedagogik
asosini  esa  har  bir  shaxsning  qobiliyati  va  iste’dodini  rivojlantirish,
takomillashtirishi  orqali  jamiyatning  quyidagi  ta’limiga  bo’lgan  ehtiyojini
qondirish  tashkil  qilindi.  Ana  shunday  konsepsual  g’oyalar  asosida  faoliyat
ko’rsatuvchi  maktabni,shaxs  va  jamiyatni  rivojlantirishga,  ta’limning  milliy  va
mintaqaviy  xususiyatlarini  e’tiborga  olib  demokratiya  hamda  insonparvarlik
tamoyillari  asosida  boshqarishga  undaydigan  mexonizm  sifatida  boshqa  fanlar
qatori geografiya ta’limida ham tayanch o’quv tizimi vujudga keldi. Bu mexanizm
jamiyatning  geografiya  ta’limiga  bo’lgan  ijtimoiy  buyurtmasi,  davlat  talabi  bilan
bolaning shaxsiy imkoniyati mayli o’rtasidagi tafovutni muvozanatlovchi vositadir.
Yuqoridagi  g’oya  va  fikrlar  hamda  konsepsiyalar  asosida  mamlakatimizda
geografiya ta’limining mazmuni va tuzilishi quyidagi tizimda barpo etildi II BOB. GEOGRAFIYA FANINIG RIVOJLANISH
BOSQICHLARI.
II.1 Yer yuzida geografiya faning o’rganilishi.
Bilim  –  kishilarning  tabiat  va  jamiyat  hodisalari  haqida  xosil  qilgan
ma’lumotlari  bo’lib,  voqelikning  inson  tafakkurida  aks  etishi  va  amalda  sinalgan
voqelikni bilish natijasidir.
Geografik  bilimning  mohiyati  –  hududiy  qonuniyatlarni  tahlil  eta  bilish,
alohida  komponentlar  va  geosistemalar  o’rtasidagi  o’zaro  aloqani  tarixiy  metod
asosida aniqlash orqali dunyoning hozirgi geografik manzarasini (kartinasi) ilmiy
izohlab berishdan iboratdir. Geograf xilma – xil materiallardan foydalanib Yerning
tabiati va ho’jaligida bo’ladigan ham, ayrim regionlarda bo’ladigan o’zgarishlarni
ham oldindan aytib berishi ya’ni bashoratlashi zarur.
Geografiya hozirgi tabiiy va ijtimoiy fanlar orasida asosiy mumtoz fanlardan
biridir. Ko’p asrlar davomida geografiya Yerni o’rganadigan asosiy va yagona fan
bo’ldi.  Uzoq  rivojlanish  davomida  geografiya  jamiyat  tomonidan  unga  qo’yilgan
buyurtmalarni  bajarib  keldi.  U  kishilik  jamiyatining  atrof  muhiti  to’g’risida
ma’lumotlar berishi va va shu asosda kisxilarni tabiat bilan kurashishi uchun qurol
bilan  ta’minlashi  lozim  edi.  Shu  nuqtai  nazardan  qaralganda  geografiyani  atrof
muhit to’g’risidagi fan sifatida belgilash mumkin. Geografiyaning ahamiyati uning
rivojlanishining  butun  uzoq  tarixi  davomida  muhim  amaliy  vazifalarni  bajargan
bo’lsada, uning tadqiqot ob’yekti mujmal va noaniq bo’lib qolaverdi. Atrof tabiiy
(geografik)  muhitning  rangbarangligi  tadqiqot  uchun  yangi  mavzularni  bergan
holda  geografiyaning  o’rganish  ob’yektini  kengayishiga  doimiy  ravishda  imkon
berdi.  Biroq,  shunda  ham  geografiyaning  ob’yekti  hech  qachon  tugamadi.
Geografik  tadqiqotlarning  predmetlari  maxsus  fanlarning  ob’yektiga  aylandi.
Shunday qilib, asrlar davomida georafiyaning ko’rinishi yangi o’zaro aloqalarning
ochilishi,  jamiyatning  rivojlanishi  va  uning  evolyutsiyasining  talablari  tufayli
to’xtovsiz  o’zgardi.  Ammo  hozirgi  paytda  ham  geografiyaning  ob’yekti  nima,
umuman  geografiyaning  real  tadqiqot  o’byekti  bormi,  agar  bo’lsa,  uni  qanday
aniqlash va belgilash mumkin degan savollar dolzarb bo’lib qolmoqda. Geografiya  fanlari  rivojlanish  jarayonida  uzoq  vaqt  davomida  tabiiy  fanlar
jumlasiga  mansub  bo’lib  keldi  va  fizika,  biologiya  va  boshqa  fanlar  bilan
birgalikda  tabiat  boyliklari  va  kuchlarini  ulardan  kisxilarning  manfatlari  uchun
foydalanish  maqsadlarida  o’rgandi.  Ammo  geografiya  tabiatni  bilish  va
tasvirlashga kisxilarning hayotini ham qo’shib tasvirlab bordi.
Geografiyaning tadrijiy taraqqiyoti davomida uning nafaqat ob’yektiga, balki
u  o’rganadigan  qonuniyatlarning  sajiyasiga  yondashuv  ham  o’zgardi.  Barcha
davrlarda  va  xalqlarda  geograflar  faoliyatining  jabhasi  –  Yer  yuzasi  va  undagi
tabiiy  va  ishlab  chiqarish  jarayonlari  bo’lgan.  Ammo  bu  ob’yektni,  tadqiqot
vazifalarini, ob’yekt haqidagi tasavvurni o’rganishga yondashuv tubdan o’zgargan.
Tabiiy  geografiya  rivojlanishining  keyingi  bosqichida  geografik  tasvirlash
mazmunining  teranlashuvi  bilan  bir  qatorda  tabiiy  jaraonlarni  sistemali  o’rganish
ham  boshlandi.  Sistemali  o’rganish  qiyosiy  –  geografik  yondashuv  yo’li  bilan
ochilgan  ymumiy  qonuniyatlarni  Yer  bilimida,  mahalliy  qonuniyatlarni  esa
regional geografiyada chuqurroq bilib olish hamda ilmiy tushuntirish uchun zarur
bo’ldi.  Ammo  Yer  yuzasida  kechadigan  tabiiy  jarayonlarni  o’rganish  bu
jarayonlarning murakkabligi va xilma-xilligi tufayli metodlarni qo’llashni cheklash
va  ihtisoslashtirishni,  yani  tabiiy  muhitni  o’rganishga  tabaqalashgan  yondashuvni
taqoza  etdi.  Tabiiy  muhit  uchun  xos  bo’lgan  jarayonlarning  keng  majmuasida
tadqiqotchilarning  e’tibori  alohida  jarayonlarga  yoki  ylarning  birikmalariga  ,
ayniqsa  ular  orasidagi  mujassan  qloqalarga  qaratildi.  Buning  natijasida  tabiiy
geografiyaning rivojlanish yo’li o’zining tuzilishining murakkablashuviga va uning
bo’linmalarining  chuqurroq  ihtisoslashuviga  sekin-asta  yaqqol  ifodalangan
tendensiyani  seza  boshladi.Rivojlanishdagi  bunday  tendensiya  esa  tabiiy
geografiyaning tabiiy geografik fanlar sistemasiga aylanishiga olib keldi.
Geografiya fani boshqa fanlar qatori zamonamizning muhim va katta ilmiy –
amaliy ahamyatga ega bo’lgan fanlari qatoridan o’rin olmoqda. XX asrning so’ngi
choragida  va  hozirgi  paytda  geografiyaning  ilmiy,  amaliy  va  ta’limiy  salohiyati
ortib bordi va bu jarayon davom etmoqda. Geografiya  o’zining  rivojlanishida  boshqa  barcha  fanlardan  farq  qiladigan
o’ziga  xos  juz’iyatlarga  ega  emas.  Bu  oddiydan  murakkabga,  quyidan  yuqoriga
tomon  rivojlanishdir.  Rivojlanish  jarayonida  ilgari  yagona  bo’lgan  geografiya
o’rganadigan  qonuniyatlarning  sajiyasiga  ko’ra  bir-biridan  farq  qiladigan  o’ziga
xos juz’iy, ixtisoslashgan fanlarga tabaqalashadi. Bu fanlar “geografiya” umumiy
nomi  bilan  atalib  kelindi  va  ular  Yer  yuzasi  tabiati  rivojlanishining  geografik
qonuniyatlarini o’rgandi, tabiat qonunlarini tobora teranroq anglab yetisga harakat
qildi.
XX asrda geografiya yagona fan doirasidan chiqib fanlar sistemasiga aylandi.
Geografiya bir-biri bilan mujassam bo’gliq bo’lgan va hatto o’zaro bir-biriga kirib
boradigan  fanlarning  o’ziga  xos  majmuasi  sifatida  tarkib  topdi.  Sistemali  tahlil
nuqtai  nazaridan  geografiyani  ko’p  komponentli  sistema  sifatida  qarash  mumkin.
Bu sistema unga kiradigan barcha komponentlarning dialektik birligini ifodalaydi.
Bu  sistemaning  birlashtirib  turuvchi  mohiyatini  geografik  qobiq  jarayonlari,
holatlari  va  hodisalarining  geografik  makon  –  zamon  tahlili  tashkil  etadi.  Bu
birlikning  barcha  tarkibiy  qismlari  o’zaro  tog’ri  va  teskari  aloqalar,  o’zaro  ta’sir,
o’zaro  bir-biriga  kirib  turishi  va  umumiy bog’liqlik  bilan birlashadi.  Ozaro  aloqa
va  bog’liklar  nafaqat  sistema  doirasida,  balki  shu  sistemaga  nisbatan  kattaroq  va
kichikroq sistemalar bilan ham ob’yektiv ravishda mavjud bo’ladi.
Geografiya  fanlari  sistemasining  ichki  birligi  uning  barcha  a’zolarining
umumiyligi,  ularning  tadqiqot  predmetlari  (y’ani  landshatlar  (geosistemalar)  va
ularni tashkil  etuvchi  komponentlar) orasidagi ob’yektiv o’zaro aloqalardan  kelib
chiqadigan e’tiborning umumiyligi va, nihoyat, geografik qobiq doirasida jamiyat
va  tabiat  orasidagi  o’zaro  ta’sir  sajiyasini  belgilash  va  tabiatdan  oqilona
foydalanishni tashkil etishdan iborat bo’lgan pirovard maqsadlarining umumiyligi
bilan ta’minlanadi.
Barcha  fanlar  sistemasidagi  kabi,  geografiya  fanlari  sistemasining  o’rganish
ob’yektini  geografik  qobiq  tashkil  etadi  va  barcha  geografik  fanlar  shu  qobiq
doirasida faoliyat ko’rsatadi; shu qobiqning ayrim tomonlarini, jihatlarini o’rganish
geografik fanlarning predmetlarini tashkil etadi. XX  asrda  geografiya  bir  –  biri  bilan  bog’liq  va  hatto  bir  –  biriga  kirib
turadigan fanlarning o’ziga xos tizimiga aylandi. Sistemali tahlil nuqtai nazaridan
geografiya  unga  kiradigan  barcha  komponentlarning  dialektik  birligidan  iborat
bo’lgan  ko’p  komponentli  sistema  sifatida  qaralishi  mumkin.  Geografik  qobiq
jarayonlarini,  holatini  va  hodisalarini  geografik  makon  –  zamon  tahlili  bu
sistemalarni birlashtirib turuvchi sterjeni bo’lib hizmat qiladi.Zamonaviy fan inson
bilimlarining  murakkab  tizimi  bo’lib,  u  shartli  ravishda  uch  guruhga:  tabiiy,
ijtimoiy-gumanitar  va  texnikaviy  fanlarga  bo’linadi.  Shu  sababli  hozirgi  zamon
geografiyasi  biologiya,  kimyo,  fizika  va  boshqa  fundamental  fanlar  kabi  turli
vaqtda tarkib topgan ilmiy fanlarning murakkab sistemasidan iborat.
Fanlar  tasnifida  geografiya  ham  tabiiy  ham  jamiyatshunoslik  fanlariga
kiritiladi.  Hozirgi  vaqtda  aqademik  B.M.  Kedrovning  fanshunoslikdagi  tasnifida
tabiiy geografiya  tabiiy va texnika fanlariga , iqtisodiy geografiya ijtimoiy fanlarga
kiritilgan.  Yetakchi  rus  geografi  V.S.  Jekulin  tabiiy  geografiya  va  uning
komponentlar  geografiyalarini  tabiiy  fanlarga,  iqtisodiy  –  ijtimoiy  geografiya  va
tarmoqlarini ijtimoiy (sotsial) fanlarga mansub, deb hisoblaydi.
Aslida  ham  fanlar  bir  –  biriga  yaqinlashgan  bizning  zamonimizda  tadqiqot
ob’yekti,  predmeti  va  metodlari  bo’yicha  bunday  bo’linishi  ko’p  jihatdan
shartlilikdan boshqa narsa emas. N.B.Kultashev (1984) bu fanlar barcha blokining
rivojlanishidagi sintetik va analitik yo’nalishlarning dialektik o’zaro munosabatlari
sababli  tufayli  geografiya  fanlarining  asoslangan  universal  tasnifini  yaratish
imkoniyati yo’q, deb hisoblaydi.
Ilgari  turli  mamlakatlarning  tabiati,  aholisi  va  xo’jaligi  to’g’risidagi
bilimlarning  qomusiy  to’plami  bo’lgan  geografiya  hozirgi  davrda  bitta  fan  emas,
balki  o’zaro  bog’liq  bo’lgan  tabiiy  va  ijtimoiy  fanlarning  bir  butun  tizimi  yoki
majmuasidir.  Hozirgi  paytda  geografiya  ko’pchilik  olimlar  tomonidan  bitta  fan
sifatida emas, balki tabiiy va ijtimoiy fanlarning sistemasi sifatida talqin qilinadi.
Geografiya  fanining  juda  murakkabligi  e’tiborga  olingan  holda  geografik  fanlar
sistemasi  deyiladi.  Chunki,  tabiat  rivojlanishining  ayrim  qonuniyatlarini
o’rganadigan  tabiiy  geografik  fanlar  sistemasi  va  jamiyat  rivojlanishining  ayrim qonuniyatlarini  o’rganadigan  sotsial  –  iqtisodiy  geografik  fanlar  sistemasi
birgalikda yanada murakkabroq bo’lgan geografik fanlar sistemasini xosil qiladi.
Geografiy fanlari tizimiga mansub bo’lgan barcha fanlarning birligi ularning
vujudga  kelishiga  ko’ra  umumiyligida,  tadqiqot  ob’yektlarinng  mujassam
bog’liqligida  hamda  maqsadining  umumiyligida  namoyon  bo’ladi.  Chunki  bu
fanlarning  barchasi  geografiya  rivojlanishining  turli  bosqichlarida  uning  bagrida
bujudga kelgan va hozirgi  paytda ularning umumiy tadqiqot ob’yektini geografik
qobiq tashkil etadi. Hozirgi davrda geografiya fanlarining bosh maqsadi tabiatga va
xo’jalikka  har  tomonlama  tavsif  berish,  tabiiy  muhit  va  inson  xo’jalik  faoliyati
orasidagi o’zaro bog’liqlikni belgilashdan iborat.
Geografiya  fanlari  sistemasi  hozirgi  paytdagi  rvojlanishining  o’ziga  xos
juz’iyati shundaki, geografiyada differensisatsiya jarayonlari bilan bir qatorda XX
asrning  60-yillaridan  boshlab  integratsiya  jarayonlari  ham  kuchaydi  va  buning
natijasida bilimlarning birlashgan (integrallashgan) sohalarining, ya’ni yangi oraliq
fanlarning tarkib topishi sodir bo’ldi va bo’lmoqda.
Yuqorida  ta’kidlab  o’tilganidek,  geografiya  fanlarining  tizimi  qadimgi
geografiyaning  bo’linishi  jarayonida  tarkib  topdi.  Qadimiy  geografiyadan  ajralib
chiqqan  barcha  fanlarning  tarkib  topishiga  ko’ra,  ularning  tadqiqot  predmetlari
(ya’ni  bir  butun  komplekslar  va  ularni  tashkil  etuvchi  komponentlar)  orasidagi
ob’yektiv  o’zaro  aloqalardan  kelib  chiqadigan  manfaatlarining  umumiyligi,
jamiyat  va  tabiiy  muhit  orasidagi  o’zaro  ta’sir  sajiyasini  belgilash  va  Yer  yzasi
tabiiy  saloxiyatidan  oqilona  va  samarali  foydalanishga  yordam  berishdan  iborat
bo’lgan  pirovard  maqsadlarining  umumiyligi  geografiya  fanlari  tizimining  ichki
yaxlitligini ta’minlaydi. II.2 O’zbekistonda geografiya fanining rivojiga xissa qo’shgan
olimlar va faning rivojlanish bosqichlari.
O’zbekiston maktablarida geografiya o’qitish samaradorligini oshirishda 1925
yildan boshlab chop etilayotgan “Maorif va o’qituvchi” jurnalining jurnalining roli
katta bo’ldi. Jumladan ushbu jurnallarning 1925 yil 5-6 sonlarida “Jo’g’rofiyaning
foydasi”,  “Lug’at  va  atamalar”,  “Samarqand”,  “Maktabda  o’lkani  o’rganishning
ahamiyati”  ,  “Muz  davrining  oxirlarida  Yevropada  qanday  irqlar  yashadilar”.
“Sahroi  Kabir”  va  boshqa  o’nlab  geografiyaga  oid  maqolalar  e’lon  qilinadi.  Bu
jurnal  geografiya  o’qituvchilariga  ilmiy  va  metodik  jihatdan  yaqindan  yordam
berdi. 1931 yil 4 iyuldan “Madaniy inqilob” (keyinchalik “O’qituvchilar gazetasi”,
hozirda  “Ma’rifat”)  gazetasi  chiqa  boshladi.  Bu  gazeta  geografiya
o’qituvchilarining  haqiqiy  yordamchisi  bo’ladi.  Unda  yuzlab  ilmiy,  uslubiy
maqolalar e’lon qilindi.
Geografiya  ta’limida  kadrlar  yetishtirish  masalasi  sekin  asta  yo’lga  qo’yildi.
1927 yilda Samarqand oliy pedagogika instituti ochildi. 1937 yillar oxirlariga kelib
oliy ma’lumotli geografiya o’qituvchilari yetishib chiqa boshladi.Bular N. Ibodov ,
G  .Nazarov  ,  I.Mirzaboyev,  ASRAxrorov  va  boshqalar  edi.  1930  yillarning
o’rtalarida  Toshkent,  Buxoro,  keyinchalik  Nukus,  Urganch,  Qo’qon,  Andijon
shaharlarida pedagogika institutlari ochildi. Maktab geografiyasining taqdirini hal
etishda  maktab  geografiyasi  va  ilmiy  geografiyasining  taqdiriga  katta  BKPning
1931  yil  5-sentabr  va  1932  yil  25-avgust  qarori  tasir  etdi.  Geografiyani  boshqa
fanlar  tarkibida  o’rganishga  qat’iy  xotima  berdi.  Geografiyani  boshqa  predmetlar
orasida  teng  huquqli  bo’lishga  imkon  yaratdi.  Geografiyaning  alohida  fan
ekanligini isbotlab berdi.
Pedagogika  institutlarida  geografiya  o’qituvchilarining  maxsus  tayyorlash
masalasini ham hal etadi. Geografiya dasturini, kartani, tabiiy geografiya asoslarini
bilish  kapitalistik  mamlakatlarini  o’rganish  zarurligi  masalalari  qarorida  alohida
o’qitiladi. O’zbekistonda maktab geografiyasi taqdirini hal qilishda BKPning 1934
yil 15-may qarori alohida ahamiyatga ega bo’ldi. Qarorda  boshlang’ich  va  o’rta  maktablarda  geografiya  o’qitilishining
sifatsizligi,  kartalarning  maqsadga  muvofiq  emasligi,  mavzularning  quruqligi
darsliklarning  raqamlar  bilan  to’laligi.  Ayniqsa  maktabni  bitirib  chiqayotgan
o’quvchilarning geografiyadan bilimlarining sayozligi va sifatsizligi tanqid ostiga
olindi.  Qaror  geografiyani  qanday  o’qitish  to’g’risida  har  bir  sinfda  geografiya
fanlarini o’qitishda ayrim ko’rsatmalar berdi.
Bu qarorga muvofiq geografiya ta’limi 3 bo’g’inga bo’lib o’qitila boshlandi.
Geografiyadan  haftalik  soatlar  bir  muncha  ko’paydi.  Bu  qaror  o’quvchilar
yoshini e’tiborga olgan holda ko’rgazmali va qiziqarli bayon qilishni talab qiladi.
1934-1935 o’quv yilidan boshlab yangicha dasturlarga o’tildi.
  Bu  dasturlarga  asosan  yangi  darsliklar,  ilmiy  ommabop  adabiyotlar,  atlas
kartalar  o’qituvchilar  uchun  o’quv  metodik  qo’llanmalarni  yaratishga  kirishildi.
1934  yilgi  qaroridan  keyin  “Geografiya  v  shkole”  jurnalining  chiqa  boshlashi
nafaqat  Rossiyada,  balki  O’zbekistonda  ham  geografiya  ta’limini  rivojlantirishda
katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Ilg’or  o’qituvchilar,  oily  va  o’quv  yurtlari
o’qituvchilari geografiyadan qo’llanmalar yaratishga jalb qilindi.
1960  yildan  boshlab  geografiya  ta’limi  metodikasiga  oid  maxsus  qo’llanma
va  darsliklar  nashr  etila  boshlandi.  O’sha  davrlarda  O’zbekistonda  geografiya
fanini takomillashtirishda ASRObidov, O.Saidrasulov, H.Hasanov, N.Daminov va
boshqalarning  xizmatlari  katta  bo’ldi.  Umumta’lim  maktablari  va  oliy  o’quv
yurtlari uchun geografik adabiyotlar , darsliklar va metodik qo’llanmalarni tarjima
qilish keng tus oldi.
    Umumta’lim  maktablarni  takomillashtirish  va  rivojlantirishda  maktabni
isloh  qilishga  tayyorgarlik  ishlari  ko’rib  chiqildi.  Isloh  geografiya  ta’limi
mazmuniga  ham  ta’sir  qilmasdan  qolmadi.  Maktab  geografiya  kurslari  tarkibida
ham  ba’zi  o’zgarishlar  paydo  bo’ldi.  Ta’limning  11  yillik  tizimiga  o’tish  bilan
geografiyani  o’qitishda  ham  mehnat  ta’limi  kasb  hunar  yo’nalishiga  e’tibor
kuchaytirildi.    Sobiq  SSSR  tugatilishi  arafasida  maktabni  qayta  isloh  qilish  uchun
kurashlar  va  harakatlar  bo’ldi  .Lekin  ular  o’zini  oqlamadi.  O’zbekistonning
mustaqillikka erishishi geografiya ta’limida tub o’zgarishlarga olib keldi.
     Darslarda o’quvchilarning mustaqil va amaliy ishlariga e’tibor kuchaydi.
1935-yilda O’rta Osiyo universitetida geografiya-geologiya fakulteti tashkil etildi.
1935-1940-yillar  mobaynida  O’zbekistonda  pedagogika  institutlarining
aksariyatida  geografiya  mutaxassisligi  ochildi.1943-yilgacha  Respublikada  10ga
yaqin  o’qituvchilar  institute  ochildi.Ularda  geografiya  o’qituvchilari  ehtiyojlarini
hisobga  olib,  ularga  metodik  yordamlarini  kuchaytirish  maqsadida  o’qituvchilar
malaakasini  oshirish  institutlari,  ular  bazasida  esa  geografiya  kabinetlari  va
kafedralari tashkil etiladi.
Geografiya  ta’limi  har  tomonlama  rivojlanishida  buyuk  iqtisodiy-geograf
N.N.Baranskiyning  xizmatlari  kattasrU  mualliflik  qilgan  iqtisodiy  geografiya
darsligi  20yil  mobaynida  muntazam  rivojlanishda  nashr  etilib
ko’rildi.N.N.Baranskiy “O’qituvchi-ta’lim jarayonida markaziy figura” deb qayta-
qayta ta’kidlangan. U geografiya ta’limida yetakchi o’rinni karta va ko’rsatmalilik
egallashi  zarur.deb  “Karta  geografiyaning  ikkinchi  tilidir”,”Karta-geografiyaning
alfasi  va olichasi”,”Birgina  karta bir  necha varaq matnning o’rniga o’tadi” degan
o’lmas  fikrlar  va  g’oyalarni  o’rtaga  tashlaydi.  N.N.Baranskiy  sobiq  ittifoq
miqyosida  geografiyao’qituvchilari  tayyorlash  ishiga  ulkan  hissa  qo’shgan  buyuk
shaxsdir.
2-jahon  urushi  ham  geografiya  ta’limiga  o’z  ta’sirini  ko’rsatmasdan
qolmadi.Ko’pgina  geografiya  o’qituvchilari  frontga  jo’nab  ketdilar.Oliy  o’quv
yurtlarida  mutaxassislar  tayyorlash  izdan  chiqdi.o’quv  qo’llanmalar  umuman
yetishmay qoldi.
Urushdan  keyingi  yillarda  maorif  sohasida  talaygina  yutuqlar  qo’lga
kiritildi.Dastlab 4 yillik, keyin 7va8 yillik to’liq o’rta ta’limga bosqichma-bosqich
o’tilishi,ta’lim  mazmunini  tubdan  qayta  qurishga  yordam  berdi.  Bu  davrda
geografiya  o’qituvchilari  diqqati  ko’proq  o’quv  jarayonini  amaliyot  bilan
bog’lashga  qaratildi.  Geografiya  ta’limini  hayot  bilan  bog’lash  borasida  tabiiy sharoitning  xalq  xo’jaligidagi  ahamiyatiga  e’tibor  berildi.  O’z  o’lkasi
geografiyasini  o’rganish  va  o’z  joyining  kartasini  chizish,ob-havoni  kuzatish,o’z
joyidagi  barcha  tabiiy  kompleks  komponentlarini  o’rganish  geografiyani  turmush
bilan bog’lashga qaratildi.
Maktabni  hayot  bilan  bog’lash  haqidagi  qaror  asosida  o’quvchilarning
mustaqil ishlariga katta e’tibor berildi. O’zbekiston geografiyasini o’rganishga bir
muncha  e’tibor  kuchaydi.  1953-1954-o’quv  yillaridan  boshlab  amaliy
mashg’ulotlarni  uyushtirish  majburiy  tarzda,  maktab  geografiya  dasturlariga
kiritildi.O’quvchilar  dunyoqarashini  shakllantirishga,  mehnatga  muhabbat  ruhida
tarbiyalashga  e’tibor  kuchaydi.  1958-yil  24-dekabrda  Oliy  Sovetning  maktab
haqidagi qonuni geografiyaning takomillashuvida katta ahamiyatga ega bo’ldi. Bu
qonun  boshqa  fanlar  qatori  geografiya  ta’limini  ishlab  chiqarish  mehnati  bilan
yaqinlashtirishga e’tiborini kuchaytirdi.
Geografiya  ta’limida  o’z  o’lkasini  chuqurroq  o’rganishga  bo’lgan  talab
oshdi.  O’zbekistonda  geografiya  ta’limini  takomillashtirishda  bir  qancha  ilmiy
maskanlar  va  oliy  o’quv  yurtlari  qatori  Pedagogika  fanlari  ilmiy  tekshirish
institutlaridagi  geografiya  labaratoriyasining  xizmatlari  katta  bo’ldi.  Bu  institut
geografiya  labaratoriyasida  P.Musayev  rahbarligidagi  metodist  geograf  olimlar
maktabda  geografiya  o’qitishni  takomillashtirish  bo’yicha  qator  izlanishlar  olib
bordi.P. Musayev o’sha mustamlaka yillarda ham hadiksiramasdan milliy maktab
muammolari bo’yicha g’oyat dadil fikrlarini ilgari surdi.
  1960-yildan boshlab geografiya ta’limi metodikasiga oid maxsus qo’llanma
va  darsliklar  nashr  etildi.O’sha  davrda  O’zbekistonda  geografiya  fanini
takomillashtirishda  ASRObidov,  O.Saidrasulov,  H.Hasanov,  N.Daminov,  Z.
Akramov, O.Mo’minov, M.Nabixonov, I.Mirzaboyev va boshqalarning xizmatlari
katta  bo’ldi.  Umumta’lim  maktablari  va  o’quv  yurtlari  uchun  geografik
adabiyotlar, darslik va metodik qo’llanmalarni tarjima qilindi. Bunda H. Hasanov,
P.Sultonov,  M.Qoriyev,  P.  G’ulomov,  R.  Rahimbekovlar  unumli  mehnat  qildilar.
Jumladan:  N.F.Kurazovning  “Geografiya  o’qitish  metodikasi”  (1962),
P.Budanovning  “Tabiiy  geografiya  metodikasi”(1905),  ASRB.Darinskiyning “Geografiya  o’qitish  metodikasi”(1964),  N.Dalimovning  “O’zbekiston  tabiiy
geografiyasi”  yangi  darslik  bo’lib  chiqdi.  1960-yillardan  boshlab  O’zbekistonda
geografiya  ta’limi  geografiyasining  turli  yo’nalishlari  bo’yicha  ilmiy  tadqiqot
ishlari  olib  borildi.  O.Mo’minov  “O’zbek  maktablarida  tabiiy  geografiya  o’qitish
masalalari”  (1967),  T.Abdullayeva  “Tabiiy  geografiya  o’qitishda  o’lkashunoslik
materiallaridan  foydalanish”  (1967),  M.Nabixonov  “SSSR  G eografiyasida  badiiy
ko’rsatmali vositalarning roli va qo’llanilishi” (1969) 
  1960 yildan boshlab geografiya ta’limi metodikasiga oid maxsus qo’llanma
va  darsliklar  nashr  etila  boshlandi.  O’sha  davrlarda  O’zbekistonda  geografiya
fanini takomillashtirishda ASRObidov, O.Saidrasulov, H.Hasanov , N.Daminov va
boshqalarning  xizmatlari  katta  bo’ldi.  Umumta’lim  maktablari  va  oliy  o’quv
yurtlari uchun geografik adabiyotlar, darsliklar va metodik qo’llanmalarni tarjima
qilish keng tus oldi.
    Umumta’lim  maktablarni  takomillashtirish  va  rivojlantirishda  maktabni
isloh  qilishga  tayyorgarlik  ishlari  ko’rib  chiqildi.  Isloh  geografiya  ta’limi
mazmuniga  ham  ta’sir  qilmasdan  qolmadi.  Maktab  geografiya  kurslari  tarkibida
ham  ba’zi  o’zgarishlar  paydo  bo’ldi.  Ta’limning  11  yillik  tizimiga  o’tish  bilan
geografiyani  o’qitishda  ham  mehnat  ta’limi  kasb  hunar  yo’nalishiga  e’tibor
kuchaytirildi.
   Sobiq  SSSR  tugatilishi  arafasida  maktabni  qayta  isloh  qilish  uchun
kurashlar  va  harakatlar  bo’ldi.  Lekin  ular  o’zini  oqlamadi.  O’zbekistonning
mustaqillikka erishishi geografiya ta’limida tub o’zgarishlarga olib keldi.
   O’zbekiston  maktablarida  geografiya  ta’limini  (darsliklar  va  dasturlari
mazmunini, o’qitish metodlari, o’quv moddiy bazasi, kadrlar tayyorlash va boshqa
xususiyatlariga ko’ra ) 4 ta bosqichga ajratish mumkin.
     I  bosqich  1918-1934  yillarni  o’z  ichiga  oladi.  Bu  davr  o’zbek  sovet
maktablarida  geografiya  o’qitishni  yo’lga  qo’yish  bosqichi  hisoblanadi.  Bu
bosqichda yangi tipdagi maktablar bilan eski tipdagi sovet maktabi geografiyasiga
asos solinadi. Yangi dasturlar asosida 1922-1923 yillarda “o’qitishning kompleks
dasturlari” ishlab chiqildi. Bu turli variantlarda bo’lib, bir necha marta o’zgardi va 10  yil  mobaynida  qo’llanildi.  Geografik  materiallar  kompleks  mavzular  orasida
singib  ketdi.  Geografiyani  o’rganish  juda  past  saviyada  olib  borildi.  Kompleks
dasturlarining  uzoq  hukmronligi  maktab  geografiyasi  uchun  og’ir  davr  bo’ldi.
1925-1926 yillarda maktablarning yuqori sinfida geografiya dasturlaridan umuman
chiqarib tashlandi. Geografiya tibbiyot, fizika, ijtimoiy fanlar tarkibida o’rganiladi.
Kartani  o’rganish  nihoyatda  zaif  bo’ldi.  Yuqoridagi  fanlar  geografiyani  o’qitish
vazifalarini mutlaqo bajara olmadilar. Kompleks metod asosida predmetsiz o’qitish
yo’li edi.
   II  bosqich  1934-1935  yillarni  o’z  ichiga  oladi.  O’zbek  maktablarida
geografiya o’qitishning muayyan bir  tartibga  tushish bosqichi.  Bu davrda yagona
dastur asosida muayyan darsliklar yaratildi. O’quvchi va o’qituvchilar uchun o’quv
qo’llanmalari  ko’proq  nashr  etila  boshlandi.  O’zbek  tilida  metodik  qo’llanmalar
vujudga  kela  boshladi.Maktab  geografiyasiga  hissa  qo’sha  oladigan  metodistlar  ,
geografiya o’qituvchilari yetishib chiqa boshladi. Ko’proq metodik kitoblar o’zbek
tiliga o’girildi. 
 III bosqich 1956-1966 yillar. Bu davrni maktab geografiyasini turmush bilan
bog’lash bosqichi desa ham bo’ladi. Bu davrda maktab geografiyasi bo’yicha ilmiy
tadqiqot  ishlari  olib  borildi.  O’qitishning  samarali  xillari  tobora  kengroq  joriy
qilina  boshlandi.  Mahalliy  aholidan  milliy  kadrlar,  yirik  geograf  va  metodistlar
yetishib  chiqdi.  O’quvchi  va  o’qituvchilar  uchun  ilmiy  ommabop  va  metodik
adabiyotlar  tarjima  qilindi.  Geografik  atama  va  nomlar  ma’lum  bir  tizimga  tusha
bordi. 
  IV  bosqich  1967-1990  yillar.  Bu  davrda  ta’lim  sohasida  turli  o’zgarishlar
sodir  bo’ldi.  O’quv  ko’rgazmali  qo’llanmalar  chop  qilindi.  Ta’limni  isloh  qilish
borasida  bir  qator  tadbir  va  o’zgarishlar  amalga  oshirildi.  Muayyan  darsliklar
tizimi va yangi o’quv kartalari paydo bo’ldi. O’lkashunoslikka e’tibor birmuncha
pasaydi.  Ammo  O’zbekiston  geografiyasini  o’rganish  bo’yicha  soatlar  hajmi
20%dan oshmaydi. II.3 Dars ishlanma (Jahon mamlakatlarining davlat tizimi va
boshqaruv shakillari)
9-sinf geografiyasi        Sana ____________
Mavzu:  Jahon mamlakatlarining davlat tizimi va boshqaruv shakillari
Darsning maqsadi: 
Ta’limiy  maqsad :  O’quvchilarga  davlatni  boshqarish  shakllarini,  xalqaro
iqtisodiy va siyosiy tashkilotlarini tushuntirib berish
Tarbiyaviy  maqsad:  O’quvchilarga  iqtisodiy  geografik  tarbiya  berish,
Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.
Rivojlantiruvchi maqsad:  O’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatish, nutq
madaniyatini o’stirish, o’z-o’zini boshqarishga yo’naltirish, hozirjavoblik, topqirlik
xususiyatlarini rivojlantirish.
Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.
Dars o’tish metodi:  Aqliy hujum, aralash, interfaol.
Dars  jihozi:  Globus,  Dunyo  siyosiy  kartasi,  O’zbekiston  siyosiy  kartasi,  9-
sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar, 
Texnik jixozlar: Kompyuter, multimedia, slaydlar.
I.  Tashkiliy  qism.  1. O’qituvchining  kirish  so’zi.  Davomatni  aniqlash.
O’quvchilarni darsga hozirlash II. O’tgan mavzuni so’rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar. 
III. Yangi mavzu bayoni:
 Har qanday mamlakatning davlat tuzumi uni idora qilish shakli bilan ajralib
turadi.  Idora  qilishning  ikki  asosiy  —  respublika  va  monarxiya  shakllari  keng
tarqalgan.  Respublika shakli qadimdan ma’lum (Qadimgi Rim) bo’lsa ham, uning
keng tarqalishi XX asrning ikkinchi yarmiga to’g’ri keladi.
2004-yilning  dastlabki  davrida  jahonda  152  respublika  mavjud  edi.
Respublika  tuzumida  qonun  chiqaruvchi  organ  odatda  parlamentga,  ijro  etuvchi
organ  esa  hukumatga  qaraydi.  Shu  vaqtning  o’zida,  prezidentlik  respublikasini
parlamentlik  respublikasidan  farq  qilish  lozim.  Prezidentlik  respublikalarida
prezident  hukumat  boshlig’i  lavozimidan  tashqari  juda  katta  vakolatlar  bilan
ta’minlangan  bo’ladi  (AQSh,  Rossiya,  Lotin  Amerikasidagi  qator  davlatlar),
parlamentar  respublikalarida  prezident  katta  vakolatlarga  ega  bo’lmaydi,  bosh
vazir  hukumat  boshlig’i  hisoblanadi  (GFR,  Italiya,  Avstriya,  Hindiston).
Mustamlaka  tizimining  yemirilishi  natijasida  rivojlanayotgan  mamlakatlarning
ko’pchiligi,  sobiq  Ittifoqning  parchalanib  ketishi  natijasida  vujudga  kelgan
mustaqil davlatlarning barchasi idora qilishning respublika shaklini qabul qildi.
Idora  qilishning  monarxiya  shakli  ham  qadimda  vujudga  kelgan.  (Qadimgi
Rim, imperiya davri.) Lekin uning keng tarqalishi o’rta asrlarga va undan keyingi
davrga  to’g’ri  keladi.  Jahonda  2004-yilning  dastlabki  davrida  monarxiya  shakii mavjud  29  davlat  bo’lgan,  shuning  13  tasi  Osiyoda,  12  tasi  Yevropada,  3  tasi
Afrikada, 1 tasi Okeaniyada joylashgan.
Monarxiyalarning  ko’pchiligi  konstitutsiyalik  monarxiyalardir,  ularda  qonun
chiqaruvchi organ parlamentga, ijro etuvchi organ esa hukumatga qaraydi. Bunday
mamlakatda  monarx,  I.A.  Vitver  ta’kidlashicha,  «podsholik  qiladi,  lekin  idora
qilmaydi». Buyuk Britaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Belgiya, Niderlandiya,
Ispaniya, Yaponiya ana shunday davlatlar jumlasidandir.
O’zbekiston  o’zining  mustaqil  davlat  sifatida  rivojlanishidagi  o’tgan  qisqa
tarixiy  davrida  eng  obroli  va  nufuzli  xalqaro  tashkilotlar  tarkibiga  a’zo  bo’ldi,
barcha qit’alardagi bir necha o’nlab mamlakatlar bilan do’stona aloqalar o’rnatdi,
eng  yirik  bank  va  moliya  organlari,  nodavlat  va  nohukumat  tashkilotlari  bilan
yaqindan hamkorlik qilmoqda.
IV. Yangi mavzuni mustahkamlash:  8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)
 V.  O’quvchilarni  baholash  va  uyga  vazifa.  Mavzuni  o’qish,  xarita  bilan
ishlash Xulosa
Ilmiy bilim – tabiat, jamiyat va tafakkur haqida yangidan – yangi tasavvurga
– bilimga ega bo’lishga qaratilgan inson faoliyatining ijodiy tadqiqot sohasidir Ilm
– bu yaxlit bir tuzilma. Kvant nazariyasining asoschisi M. Plank 1966 yilda «Ilm –
ichki  yaxlit  birliklardan  boshqa  narsa  emas,  uni  alohida,  avvalo  sohalarga  bo’lib
o’rganish  narsalarning  tabiatidan  kelib  chiqadi,  so’ngra  insonning  bilish
qobiliyatining  cheklanganligi  bilan  ham  bog’liq.  Aslida  fizika  va  kimyodan,
biologiya va antropologiya orqali ijtimoiy fanlarga uzluksiz zanjir mavjuddirki, bu
zanjir  hayolotdan  boshqa  biror  joyda  uzulmagan»,  deb  yozgan  edi.
Fanshunoslik  fanlarni  tasniflash ,  tuzilishi  va  tartibga  solish  masalalari  bilan
shug’ullanadiki, bu ilmiy ish olimlarning muhim faoliyati. Bir butun ilmiy bilimlar
silsilasida geografiya fanlari ham muhim o’rin tutadi. Demak, geografik bilimning
o’ziga  xosligi  har  bir  juda  murakkab  va  ko’pdan  –  ko’p  tuzilmalardan  tashkil
topgan  Yer  usti  strukturasini  tadqiq  etishda  ifodalanadi.  Bu  tuzilma  qanday
shakllangan,  hozir  qanday  holatda,  kelajakda  bu  tuzilma  qanday  o’zgarishga
uchraydi.  Barcha  geosistemalar  bir  –  biri  bilan  o’zaro  ta’sirda  –  okean  bilan
quruqlik,  o’rmon  bilan  iqlim,  tabiat  bilan  ho’jalik,  atrof  muhit  bilan  shahar  va
hakoza ta’sirda mavjuddir.
Geografiya  o‘rta  maktabda  o‘qitiladigan  barcha  predmetlarni  bamisli  bir-
biriga  bog‘lovchidir.  Bu  esa  geografiya  o‘qituvchisi  zimmasiga  ma’suliyatli
vazifalarni yuklaydi. Shuningdek, geografiya predmeti materiallaridan olgan bilim
va  ko‘nikmalarni  qaysi  biri  qachon  va  qaysi  mavzuni  o‘tishda  boshqa  predmet
o‘qituvchiga  yordam  bera  olishlarini  ham  yaxshi  bilishi  lozim.  Aks  holda
geografiya o‘qituvchisi boshqa predmet  materiallariga bog‘lagan holda tushuntira
olmaydi.  Geografiya  darslarida  predmetlararo  aloqani  majmuali  ravishda  amalga
oshirishda  noan’anaviy  darslardan,  an’anaviy  darslarga  nisbatan  ko‘proq
foydalanish muhimdir. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati :
1. Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л, Географические основы управления. М, 2000
2.Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов, Г.И., История географии-
(Смоленск, 1998)
3.Григорьев А.Г. География в современном мире. -М, Просвеҳение, 1999.
4.Каримов И. Ўзбекистон ХХ I аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, 
барқарорлик шароитлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т: Ўзбекистон, 
1997.
5.Машбиц Я.Г. Основы страноведения. -М: Просведение, 1999.
6.Максаковский В.П. Историческая география мира .-М., 1999.
7.Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология. -М., 1998.
8. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: теория, методы, практика.- 
М:Мысль,1978.
9. Солиев А., Маллабоев Т. Иқтисодий ва социал географияда айрим 
қонуниятларни ўрганиш методикаси. -Т.,1988.
10 Солиев А. Иқтисодий ва ижтимоий географиянинг долзарб масалалари.-
Т., 1995.
11. Солиев А. Маҳамадалиев Р.Й. Иқтисодий география асослари. -Т., 1996
12. Солиев А., Каршибоева Л. Иқтисодий географиянинг назарий ва амалий 
масалалари. -Т.,1999.
13. Шаригин М.Д. Основные проблемы экономической и социальной 
географии. -Пермь,1997.