Quyosh-bioenergiyasidan foydalanib issiq suv olish qurilmasini ishlab chiqish va teplofizik jarayonlarini tadqiq etish

О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA О‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI
FIZIKA KAFEDRASI 
“5140200— Fizika” ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr darajasini
 olish uchun 
Quyosh-bioenergiyasidan foydalanib issiq suv olish qurilmasini
ishlab chiqish va teplofizik jarayonlarini tadqiq etish
mavzusida yozgan 
BITIRUV MALAKAVIY ISHI
Qarshi – 20 yil
1 Mundarija
Kirish……………………………………………………………..... .......................3
I bob. Quyosh energiyasi va undan samarali foydalanish……………………...7
1.1 Quyosh  energiyasidan  effektiv  foydalanish  va  uning  iste’mol  samaradorligini
takomillashtirish masalalari…………………………………………………….7
1.2.  Quyosh  energiyasidan  foydalanib  issiq  suv  olinadigan  geliokollektor
qurilmalari to’g’risida sharh……………………………………………...……….11
II  bob.  Quyosh  energiyasidan  foydalanib  issiq  suv  olishga  mo’ljallangan
kollektorda issiqlik almashinuvi……………………………………………...23
2.1 Quyosh suv isitish kollektorlarida issiqlikni saqlash, taqsimlash va 
iste’molning tizimlari……………………………………………………………..23
2.2 Quyosh energiyasidan foydalanib issiq suv olinadigan kollektorning radiatsion
va issiqlik fizikaviy masalalari………………………………………………….27
III  bob.  Muborakneftgaz  MCHJ  yordamchi  xo’jaligida  qurilgan  quyosh-
bioenergiyasidan  foydalanib  issiq  suv  olinadigan  geliokollektorning  issiqlik
fizikaviy va energetik xarakteristikasi………………………………………….32
3.1  Ikki  konturli  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorida
issiqlikni yig’ivchi konstruksiyasini optimallashtirish…………………………32
3 .2  Quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  issiq  suv  olinadigan  ikki  konturli
geliokollektorda issiqlik miqdorini va issiqlik balansini aniqlash………………38
Xulosa............................................................................................................... ......48
Shartli belgilar.............................................................................................. .........50
Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari................................. ...............51
2 KIRISH
Respublikamiz  Prezidenti  SH.  M.  Mirziyoyev  “2017-2021  yillarda  qayta
tiklanuvchi  energetikani  yanada  rivojlantirish,  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  ijtimoiy
sohada  energiya  samaradorligini  oshirish  chora  -  tadbirlari  dasturi  to’g’risidagi
2017- yil 26 – mayda chiqargan qarorlarida va Mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.
A.  Karimovning  2013  yil  1  mart  “Muqobil  energiya  manbalarini  yanada
rivojlantirish chora – tadbirlari to’g’risidagi” gi PQ – 4512 farmonlarida “Quyosh
energiyasidan amalda  foydalanish  uchun O’zbekistonda  yaratilgan shart  – sharoit
va  mavjud  imkoniyatlar  mazkur  mintaqada  bu  sohadagi  ilg’or  tehnologiyalarni
nafaqat  Respublikamizda,  balki  butun  Markaziy  Osiyoda  tajriba  tariqasida  joriy
etish  maydoni  sifatida  foydalanishga  asos  bo’lib  xizmat  qiladi  deb  belgilab
qo’yilgan [1,2]
  Aholini yil davomida issiq suvga bo’lgan talabini e’tiborga olib, yuqori samarali
quyosh  –  suv  isitish  qurilmasini  ishlab  chiqarish  va  tajriba  sinovdan  o’tkazish
hamda  joriy  etish  bilan  sarflanadigan  yoqilg’i  –  energiya  resurslarini  tejashga
erishish  ustida  tadqiqotlar  olib  borish  issiqlik  fizikasi  yo’nalishi  mutaxasislari
oldidagi vazifalardandir.
   B itiruv  M alakaviy  I shi  mavzusining  dolzarbligi:  Hozirgi  kunda  jahon
miqyosida  tabiiy  yoqilg’i  –  energiya  resurslarini  tejab  tergab  foydalanish  va  shu
asosda  atmosfera  sofligini  ta’minlashga  erishish  muhim  masalalardan  bo’lib
qolmoqda. Mamlakatimizda zamonaviy texnika va texnologiyalarni takomillashib
borishi  va  aholi  sonining  ortib  borishi  natijasida  2020  yilga  borib  hozirgi
energiyaga bo’lgan talab 2 baravar ortadi. Shuning uchun energiya sarfini sezilarli
darajada  kamaytirishda,  ekologik  jihatdan  toza,  sarf  harajatlar  talab  qilmaydigan
quyosh bioenergiyasidan foydalanib ishlatiladigan suv isitish qurilmasini samarali
variantini  yaratish  va  undagi  issiqlik  almashinuv  jarayonlarini  tadqiq  etish  bilan
yoqilg’i – energiya resurslarini tejashga erishish dolzarb masaladir. Shuning uchun
quyosh  suv  isitish  kollektori  qurilmasini  takomillashtirib,  kompozitsion
materiallardan  tayyorlandi  uning  radiatsion,  gidrodinamik  va  issiqlik  fizikaviy
jarayonlarini o’rganish bo’yicha tadqiqotlar o’tkaziladi.
3 B itiruv  M alakaviy  I shi ning  tadqiqot  maqsadi:  Quyosh  –  suv  isitish
kollektorini samaradorligini oshirish maqsadida: 
1. Quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorini  nur  qabul  qiluvchi  va
nur yutuvchi sirtlarida issiqlik almashinuv, issiqlik tashuvchisining gidrodinamik
xarakteristikasi  tezligi,  xarorat  rejimlarini  o’rganish  va  qurilma  orqali  issiqlikni
atrofga sarf bo’lishini kamaytirish masalasini yechish; 
2. Ikki  konturli  quyosh  suv  isitish  kollektorlarida  issiqlik  almashinuv  jarayonlarini
takomillashtirishda  nur  qabul  qiladigan  yuzasi  ortishi  natijasida  suv  almashinuv
yuzasining shakllarini o’zgartirish va issiq suv turbulent oqim rejimini o’rganish.
3. Ikki konturli quyosh suv isitish kollektoridagi issiqlik almashinuvini jadallashgan
rejimini ishlab chiqish va undagi gidrodinamik va issiqlik almashinuvi jarayonini
tadqiq etish.
   B itiruv  M alakaviy  I shi ning  tadqiqot  vazifalari:  Kompozitsion
materiallardan  tayyorlangan  ikki  konturli  quyosh  suv  isitish  kollektorida  issiqlik
almashinuvi jadallashtirishga mo’ljallangan yuzalarni qo’llash masalalarini tadqiq
etish. Ikki  konturli quyosh  bioenergiyadan  foydalanib suv  isitish  kollektorida nur
qabul qiladigan yuzasi ortishi natijasida quyosh – suv isitgichini samaradorligi 1,5-
2  baravar  oshadi.  Bu  qurilmada  qo’llanilgan  yuzalardan  foydalanib  issiqlik
fizikaviy  tadqiqotlar  otkazish  muhimdir.  Ikki  konturli  quyosh  suv  isitish
kollektorida  nur  energiyasi  ta’sirida  issiqlik  berilishini  oshirishda  kollektorining
teplofizik jihatdan va issiqlik almashinuvini jadallashtirish xususiyatlarini xisobga
olib  tadqiqotlar  o’tkazish  va  ishlab  chiqarishga  tavsiya  etiladi.  Quyosh
bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorida  issiqlik  almashinuvini
jadallashtirishda  sistemani  tiniq  yuzasini  joylash  burchagi  va  nur  energiyasini
qabul  qilib  issiqlikka  aylantiruvchi  quvurlarni  kompozitsion  materiallarni
teplofizik  xarakteristikasini  tadqiq  etish  usuli  qo’llanilishi  xisobidan  issiqlik
almashinuvi samaradorligini oshirishga erishish va energiya sarfi miqdorini yilning
qish oylarida qo’shimcha bioenergiyadan foydalanish xisobidan yoqilg’i energiya
resurlari  iqtisod  qilinadi.  Demak  yuqori  samarali  quyosh  bioenergiyadan
foydalanib  suv  isitish  kollekorini  ishlab  chiqish  va  uni  issiqlik  fizikaviy  va
4 energetik  jihatdan  xisoblash  mavzudagi  tadqiqotlarni  o’rganish  va  yechimni
chiqarish vazifalaridan iboratdir. 
   Mavzuning  o’rganilish  darajasining  qiyosiy  tahlili:  Yassi  qoplamali
quyosh-suv  isitgichlarini  bir  necha  variantlari  rivojlangan  xorijiy  mamlakatlar
(Xitoy,  AQSH,  Germaniya,  Fransiya,  Turkiya,  Ukraina,  Gallandiya  va
boshqalar)da  shuningdek  Respublikamiz  olimlari  professorlar  R.R.Avezov,
J.N.Muxiddinov,  R.N.Avezova,  J.N.Axatov,  K.A.Samiyev  va  boshqalar.
Tomonidan mukammal o’rganilgan [3,4,5,6,7,9,13,19,26] Ammo yassi quyosh suv
isitish  kollektori  quvirparidan  qish  oyli  samarali  foydalanish  jarayonida  issiq  suv
oqimini  turubilent  rejimdagi  gidrodinamik  va  issiqlk  almashinuv  tizimlari
o’rganilmagan  shuning  sistemasi  sifatida  biogaz  qozon  qurilmasidan  uzatiladiga
issiq suvdan foydalanish jarayonlari tadqiq etilmagan. 
   B itiruv  M alakaviy  I shi ning  Ilmiy  yangiligi:  Ikki  konturli  quyosh-
bioenergiyadan  foydalanib  yassi  suv  isitish  kollektoridagi  girodinamik  issiqlik
almashinuvi sistemadagi issiqlik fizikaviy va energetik jarayonlarni suv oqimining
rejimi  issiqlik  berishning  ratsional  jadallashtirish  usuli  aniqlandi  va  issiq  suv
oqimining turbulent rejimida issiqlik almashinuvi bo’yicha tadqiqotlar o’tkazildi. 
   Tadqiqot  predmeti  va  obekti:  Issiqlik  berilishi  jadallashtirilgan  ikki
konturli  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  yassi  suv  isitish  kollektori  uchun
issiqlik  balansi  xamda  sistemadagi  issiqlik  almashinuvini  o’rganish  bo’yicha
nazariy va eksperimental tadqiqotlar o’tkazildi. 
Quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  yassi  suv  isitish  kollektorining  ikki  konturli
loyixasi Muborakneftgaz MCHJ yordamchi fermer xo’jaliklarida, joriy etib tajriba
sinovdan o’tkazildi. 
   Tadqiqotning  ilmiy  ahamiyati:  Ikki  konturli  quyosh-bioenergiyadan
foydalanib suv isitish qurilmasidagi gidrodinamik, issiqlik almashinuvi, teplofizik
va  energetik  xarakteristikalari  bo’yicha  olingan  tajriba  va  nazariy  tadqiqotlar
asosida  olingan  natijalarga  muvofiq  ikki  konturli  quyosh-bioenergiyadan  suv
isitgich  kollektori  ishlab  chiqildi  va  Muborak  neftgaz  MCHJ  dagi  yordamchi
chorvachilik  binosini  issiq  suv  bilan  ta’minlash  jarayonlari  tadbiq  etildi.
5 Shuningdek ikki konturli quyosh – suv isitish kollektorini ishlab chiqish masalalari
bilan  shug’ullanadigan  mutaxasislar,  geliotehnika  va  issiqlik  tehnikasi  sohasi
bo’yicha  ilmiy  tadqiqot  ishlari  olib  borayotganlar,  muhandis  tehnik,  fizika  va
issiqlik  energetikasi  bitiruvchi  kurs  talabalarini  BMI  bajaruvchilari  uchun
mo’ljallangan  “Avtonomlashtirilgan  quyosh-bioenergiyadan  foydalanish  asosida
suv isitgich kollektori” o’quv uslubiy qo’llanma tayyorlandi. 
  Tadqiqot natijalari Qarshi Davlat Universitetining Fizika – Matematika fakulteti
Fizika  yo’nalishi  talabalariga  “Quyosh  bioenergiyasidan  foydalanishning  fizik
asoslari  va  gelioenergetik  resurslar  fizikasi”  talaba  tanlov  fanlaridan  ma’ruza,
labaratoriya va amaliy mashg’ulotlarini o’tkazishda qo’llaniladi.
6 I bob. Quyosh energiyasi va undan samarali foydalanish
1.2 Quyosh energiyasidan effektiv foydalanish va uning iste’mol
samaradorligini takomillashtirish masalalari.
    Yer  yuzida  kuzatilayotgan  global  ekologik  muammalar:  iqlimning  o’zgarishi,
ozon qatlamining siyraklashuvi, kislotali yomg’irlar, atmosferaning zaharli gazlar
bilan to’yinishi, atrof – muhitni radiatsion ifloslanishi kabi qator masalalari aynan
energiya ishlab  chiqarish  va  uni  istemol  qilish  jarayoni  bilan bog’liqdir.  Tabiiyki
energiya  istemoli  miqdori  bir  tomondan  yer  yuzida  aholi  sonining  oshishi  bilan
bog’liq  bo’lsa,  ikkinchi  tomondan  bu  aholining  yashash  farovonligining  o’sishi
bilan bog’liq. 
   Hozirgi kunda dunyo bo’yicha kishi boshiga yiliga o’rtacha hisobda 2 kVt soat
energiya  to’g’ri  keladi,  vaholangki,  u  normal  farovon  hayot  kechirish  uchun  bu
miqdor yiliga 10 kVt soatni tashkil qilishi lozim hisoblanadi [ 5 ].
   Yer  yuzida  mavjud  energiya  manbalari  asosan  ikki  turga  ajraladi:  qayta
tiklanmaydigan  va  qayta  tiklanuvchi.  Energiyaning  qayta  tiklanmaydigan
manbalariga  yoqilg’ining  qazib  olinuvchi  turlariga  asosan  neft,  gaz,  ko’mir,  torf
kiradi. Qayta tiklanuchi energiya manbalariga biosferada doimiy ravishda mavjud
bo’lgan  energiya  turlari:  quyosh  shamol,  biomassa,  okean  va  dengiz  to’lqinlari,
hamda daryolarning gidroenergiyalari kiradi. 
   Energiyaning qayta tiklanuvchi va qayta tiklanmaydigan turlari yer biosferasiga
ko’rsatadigan ta’sirlariga qarab bir – birlaridan prinsipial farq qiladi. Energiyaning
qayta tiklanmaydigan manbalarini qo’llash atrof – muhitning qo’shimcha ravishda
qizishiga  olib  keladi,  ya’ni  ularning  energiyasi  hisobiga  Quyosh  tomondan
qizdirilayotgan  planetamizning  qo’shimcha  ravishda  qizishiga  sababchi  bo’ladi.
Shuning uchun energiyaning bunday turlari qo’shiluvchi energiya turlari deb ham
ataladi.  Shuningdek  energiyaning  qayta  tiklanuvchi  turlari  energiyaning
qo’shilmaydigan  turlari  ham  deb  ataladi.  Chunki  bunda  manbadan  qanchalik
miqdorda energiya olinsa, u shuncha qilib qaytariladi.
    О‘zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2013-yil  22-
noyabr  kuni  Toshkentdagi  Simpoziumlar  saroyida  Osiyo  Quyosh  Energiyasi
7 oltinchi  forumida  “Quyosh  energiyasi  texnalogiyalarini  rivojlantirish
tendensiyalari  va  istiqbollari”  mavzusidagi  yig‘ilishida  “Quyosh  energiyasi  –
kelajak energiyasi” nomidagi ma’ruzalarida. Qayta tiklanadigan energiyaning eng
samarali  va  istiqbolli  manbai  sifatida  quyosh  energiyasini  rivojlantirish
loyihalariga investetsiya yо‘naltirishni yanada kuchaytirish bilan ilmiy va tajriba-
konstruktorlik  ishlanmalarini  har  tomonlama  jadal  rivojlantirish  kо‘rsatib  о‘tildi
[2].
    Qayta  tiklanadigan  energetikaning  zamonaviy  tehnologiyalarini  joriy  etish
bo’yicha  olib  borilgan  tadqiqotlar  shundan  dalolat  beradiki,  har  bir  mamlakatda
qayta  tiklanadigan  energetika  tehnologiyalarini  rivojlantirish  va  joriy  etishga
erishish borasida samarali tadqiqotlar olib bormoqda. 
    So’ngi  yillarda  o’tkazilgan  tadqiqotlar  O’zbekistonda  qayta  tiklanadigan
energetika  tehnologiyalarini  keng  miqyosida  rivojlantirishga  yordam  beradigan
mexanizmlarni identifikatsiyalash, shuningdek bu boradagi kamchiliklarni aniqlash
xamda  bartaraf  etish  bo’yicha  qator  tavsiyalarni  tayyorlash  imkonini  beradi.
Quyosh  energiyasi  bilan  isitish  tizimi:  aktiv  va  passiv  tizimlari  bilan  farqlanadi.
Aktiv  QITning  xarakterli  belgisi  shundan  iboratki,  unda  quyosh  energiyasi
kollektor  (QEK)  issiqlik  akkumulyator  energiya  manbai  (KEM)  issiqlik
almashtirgichli ( ikki konturli tizimlarda ), suv yoki havo uzatgichdir. 
    Passiv tizimlarda esa QEK va issiqlik akkumulyatori vazifasini binoning to’siq
konstruksiyalari  bajaradi,  quyosh  energiyasi  bilan  isitilgan  havoni  uzatish  esa
odatda tabiiy konveksiya yo’li bilan amalga oshiriladi. Passiv sistemalarda binoga
uning katta oynasi orqali tushayotgan quyosh nurini janub tomonga bino devorlari
va  poli  bevosita  tutib  olishini  taminlashga  mo’ljallangan  bo’ladi,  uning  issiqlik
to’plash va saqlash miqdori devor, pol suv to’ldirilgan idish massasiga bog’liq yoki
binoning  janub  tomonida  o’rnatilgan  qurilma,  bino  ichiga  issiqlikni  uzatish
qurilmasi miqdoriga va sifatiga bog’liq [5].
   Tungi  yoki  quyosh  bo’lmagan  vaqtlarda  binoning  issiqlik  yo’qotishini
kamaytirish  uchun  binoning  yorug’lik  qaytaruvchi  yuzasida  issiqlikni  tutib
8 qoladigan issiqlik izolyatori bilan (to’siqlar va boshqalar) xam jihozlanishi tavsiya
qilinishi mumkin. 
  Izolyasiya darajasi yuqori bo’lgan, quyosh nuri ko’p miqdorda bo’lgan va tashqi
havoning o’rta meyyorda bo’ladigan xududlarda passiv quyosh bilan isitish tizimi
(QIT) dan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muofiqdir. Passiv QIT dan eng
samarali  foydalanish  uchun  binoning  janub  tomonidagi  devorlari  qoramtir  beton
bo’lganda  va  janubga  qaragan  katta  oynalar  bo’lganda,  bin  ova  shifti  o’rtasida
havo sirkulyatsiyasi uchun yetarli oraliq bo’lganda issiqlik to’plash samaradorligi
yuqori  bo’ladi.  (1.1.1  –  rasm).  Bunda  sistemaning  foydali  ish  koeffisenti  40  %
gacha  borishi  mumkin.  Passiv  QITdan  foydalanganda  binoning  issiqlik
izolyasiyasi sifatiga, issiqlikni saqlab turish talablariga javob berishiga ham e’tibor
berish kerak. 
1.1.1-rasm. Passiv quyosh sistemasi bilan isitiladigan binoning oynalangan janubiy
tomoni va issiqlik to’plagich devori oralig’ida havoning tabiiy sirkulyasiyasi. 
  1. Bino. 
  2. Issiqlik to’plagich.
  3. Oyna.
  Hozirgi vaqtda, aktiv quyosh sistemalaridan ko’proq foydalaniladi. QEK (quyosh
energiyasi kollektori) konturidagi issiqlik tashuvchi turiga qarab suyuqlikli va havo
tizimliligi  bilan  farqlanadi.  QEKda  issiqlik  tashuvchi  suyuqlik  yoki  suv  bo’lishi
mumkin,  jumladan  ,  40-50  %  li  etilen  yoki  propilenglikol  eritmasi  gazsimon
9 simolasi  organik  issiqlik  tashuvchi  va  boshqa  bo’lishi  mumkin.  Issiqlik
tashuvchilarning har bir ma’lum afzalliklarga va nuqsonlarga ega bo’lishi mumkin.
Masalan,  havodan  foydalanilganda  muzlab  qolish  va  zanglash  muommasidan  hal
qilinadi,  qurilma  massasini  yengillashtiradi,  suyuq  issiqlik  tashuvchining  sizib
chiqishidan ko’riladigan zararni bartaraf qiladi va hokazo, ammo havoni QITning
issiqlik  bilan  ishlaydigan  qurulmalar  suv  isitish  quyosh  kollektorlarga  qaraganda
ancha  past.  Shuning  uchun  ham  suv  shu  vaqtgacha  ishlatilib  kelinayotgan  QIT
qurilmalarida ko’pincha issiqlik tashuvchi bo’lib xizmat qiladi.
     1.1.2 va 1.1.3 – rasmlarda havo va suv bilan ishlaydigan geliosistemalarning
principal  sxemalari  berilgan.  Bino  ichida  issiqlikni  ventilyasiya  sistemalari  bilan
taqsimlaydigan  (havo  bilan  isitish  quyosh  sistemasi)  qurilma  issiq  suvli  zmevik
bilan jihozlangan.
     Issiqlik  tarqatuvchi  panelga  joylashtirilgan  bo’lib,  radiator  va  konvektor
shakliga ega, haroratli issiqlik tashuvchi bo’lib, xizmat qilishi mumkin.
   1.1.2 – rasm. Havoni isituvchi quyosh qurilmasi tizimining principal sxemasi. 1.
Quyosh energiyasi kollektori; 2. Shag’alli issiqlik akkumulyatori; 3. Ventilyator; 4.
Sozlovchi klapan; 5. Qo’shimcha issiqlik manbai.
10 1.1.3 – rasm. Isitish va issiq suv ta’minoti suyuqlik quyosh tizimining sxemasi. 1.
Quyosh  energiyasi  kollektori;  2.  Quyosh  energiysi  kollektori  konturidagi  issiqlik
almashtirgich; 3. Issiqlik akkumulyatori; 4. Qo’shimcha energiya manbai; 5. Bino;
6.  Nasos;  7.  Aralashtiruvchi  jo’mrak;  8.  Issiq  suv  ta’minoti  konturidagi  issiqlik
almashtirgich;
   Binoni  isitish  va  issiq  suv  bilan  ta’minlash  quyosh  qurilmalari  issiqlik  uzatish
kombinasiyalashgan  gelioyoqilg’i  tizimi  tarkibiga  kirib,  istemolchini  quyosh
energiyasi  hisobiga  yillik  issiqlik  ehtiyojini  to’la  qoplashga  xizmat  qiladi.
Issiqlikni  rezerv  manbai  mo’ljaldagi  issiqlik  ehtiyojini  to’la  qoplashga  xizmat
qilishi kerak. Ayrim xollarda esa, gelioqurilmalar unumdorligidan to’la bo’lmagan
miqdorda  foydalanib,  qolgan  qismini  zaxirada  saqlash  imkoniyati  ham  yaratilishi
mumkin.  Buning  uchun  binolar  hozirgi  zamon  issiqlikni  tejash  va  energiyani
saqlashning  zamonaviy  talablariga  to’la  javob  beradigan  bo’lishi,  uning  barcha
elementlari  va  gelioqurilmasi  jihozlari  ayniqsa  puxta  loyihalashtirilgan  bo’lishi
kerak.  Sanab  o’tilgan  barcha  shartlarga  to’la  rioya  qilingan  taqdirda  quyosh
energiyasidan  foydalanish  samaradorligining  eng  yuksak  darajasiga  erishish
mumkin.
1.2. Quyosh energiyasidan foydalanib issiq suv olinadigan geliokollektor
qurilmalari to’g’risida sharh.
Eng  ko’p  tarqalgan  past  potensialli  quyosh  issiqlik  qurilmalariga  suv  isitgichlari
kiradi.  Birinchi  quyosh  suv  isitgichi  Shvetsiariyalik  fizik  gorasiyam  Beshdikom
Sosyuroy  tomonidan  yaratilgan  [21].  U  quti  ichidagi  issiqlikni  313 0 
K  gacha
11 yetkazgan. Angliyalik Astronom Jon Bernil xuddi shu turdagi qurilmalarda qishda
temperaturani  353 0
 K  gacha  yetkazgan.  [21].  Quyosh  suv  isitgichlari  va  boshqa
past  potensialli  issiqlik  qurilmalari  O’zbekistonda  ham  ishlatila  boshlandi.
Ularning ixtirochisi Trofimov temir listlar va temir trubalaridan qozon tayyorlaydi.
Yig’ilgan kollektorga trubalarning ikki tomoni ham payvand qilinadi. Temir listlar
tayyorlangan  vaqtlarda  suvni  zigzaksimon  aylantirib  turish  uchun  ichkarida
tutashtiriladi. Suvning yuqori kengligi bu xolatlarda 25 mm dan ko’p bo’lmasligi
kerak. Quyosh kollektori tez qizishi uchun yalpoq qilingan metall taglik maydoni
3  m 2
 qilib  tayyorlangan.  B.V.Petuxov  [8]  dush  va  hammomlar  uchun  trubali
turdagi  suv  isitgichlardan  bir  nechtasini  konstruksiyalashtirdi.  Bu  quyosh  suv
isitish  kollektorida  suvning  harorati  323  –  328 0
 K  ga  yetadi.  Bu  isitish  qozonlari
o’qi  bilan  po’lat  trubalar,  issiq  qutichaga  aloqasi  bo’lmagan  xolda  kenglikdagi
oraliqda teriladi. 
    Trubalar  temirdan  yasalgan  issiq  quti  ichiga  teriladi.  Trubaning  uchlari
kollektorga  tutashadi.  Gohida  trubalar  temir  listlarga  payvand  qilinadi.
B.V.Petuxov  tomonidan  ishlab  chiqilgan  metal  list  taglik  –  trubali  suv  isitish
quyosh kollektorining ko’ndalang kesimi quyidagi 1.2.1 – rasmda keltirilgan.
    1.2.1  –  rasm.  Petuxovning  trubali  quyosh  suv  isitish  kollektorini  ko’ndalang
kesimi. 1 - yon tomondagi qoplama, 2 - metal list ustida joylashtirilgan trubalar, 3 -
shisha  qoplamlar,  4  –  yassi  suv  isitish  qurilmasining  issiqlik  saqlovchi  qismi  va
rasmda truba, 5 – list tipidagi quyosh kollektorining elementlari keltirilgan. 
12 1.2.2 a
 – rasm. Truba – list tipidagi quyosh suv isitish kollektori.
1  –  yuqori  gidrovlik  kollektori,  2  –  pastki  gidrovlik  kollektor,  3  –  bir-biridan  W
masofada  joylashgan  H  –  ta  trubalar,  4  –  nur  yutuvch  list,  5  –  trubalarni
birlashmasi, 6 – trubalarni ichki tuzilishi, 7 – issiqlik saqlovchi qatlam. 
 
1.2.2 b
 – rasm. Geliokollektorli nur yutuvchi qismiga tushgan quyosh energiyasi
ta’sirida temperatura taqsimlanishi.
  1.2.2 b
 – rasm. B.V.Petuxov tomonidan ishlab chiqilgan trubali quyosh suv isitish
kollektorining  ko’ndalang  kesimi:  1  –  suv  isitish  trubalari  joylashtirilgan  metal
listli yashik, 2 – metal list ustida joylashtirilgan trubalar, 3-4 – issiq suv kollektori
13 joylashgan metall list va trubalar joylashtirilgan yashikni issiqlik saqlash qismi va
o’lchamlarini xarakterlanishi. 
    1976 – yilda Ashxabadda akkumulyator bakining hajmi 2.7 m 3
 bo’lgan quyosh
suv isitish qurilmasi qurilib tajribadan o’tkazildi. Bu qurilmada o’rnatilgan quyosh
suv isitish kollektorining ish rejimining radiasion va tashqi havo haroratiga bog’liq
o’rtacha samaradorligi: yoz oylari – 80 % , bahor – kuz oylari 30 – 60 % va qish
oylari 10 – 25 % ni tashkil etgan [6]. 
    Uning  yassi  yuzali  kollektori  yoz  oylari  400  –  600   quyosh  energiyasi
qabul qiladi. Shu yillarda Toshkent dam olish uyida quyosh suv isitish kollektori
63 m 2
 maydonli va issiq suv bak akkumulyatorining hajmi 5,2 m 3
 bo’lgan, quyosh
dush  qurilmasiga  joylashtirilgan  trubasiz  –  lotin  trubali  quyosh  suv  isitish
kollektori “issiq yashik” ko’rinishida tayyorlanib, unung osti, yon tomonlari issiq
saqlovchi materiallar bilan o’ralgan bo’lib, isiydigan suv zikzaksimon oqim bilan
xarakatlanadi. 
    Bunday  quyosh  suv  isitish  kollektorlari  janubiy  yo’nalishda   qiyalik
burchakda  o’rnatilgan  bo’lib  uning  ichki  qismi  yassi  metall  list  qoralak  bilan
bo’yalgan,  suv  oqimi  zikzaksimon  quvirlarda  oqadi  va  ular  ham  qora  lak  bilan
bo’yalgan  bo’lib,  tiniq  yuzasi  bir  yoki  ikki  qavat  shisha  bilan  qoplangan.  Ammo
bunday geliokollektor  katta  hajmda  yasashni  talab etadi  va  unga sarf  – harajatlar
ko’p  ketganligi  sababli  qurilmani  iqtisodiy  samaradorligini  pasaytiradi.  Quyosh
isitgichlari isitish pechlari  yoki suv isitish qozonlari  bilan paralell holda ishlaydi.
Bunda  issiq  suv  bak  –  akkumulyatori  ham  quyoshli  suv  isitgichlar  bilan
sirkulyatsiya quvirlari orqali bog’langan. 
    Quyosh suv isitgich kollektori janub tomonga joylashtirilish, g’arb va sharqqa
nisbatan  nishablik  15 0
 dan  oshmasligi  kerak.  Geografik  kenglikka  bog’liq  holda
nishablik burchagi bir yilda 7 – 9 oyda hisoblab chiqilgan va tavsiya etilgan [15].
Masalan,  Yerevan  shahri  uchun  quyoshli  isitgichning  nishablik  burchagi
gorizantga  nisbatan  40 0 
ga  teng,  chunki  bu  shahar  40 0
 ga  kenglik  atrofida
joylashgan.  Joyning  geografik  kengligi  Tiblisi  shahri  uchun  42 0
 ni,  Ashxobod
14 shahri uchun 38 0
 ni, Toshkent shahri uchun 42 0
 ni va Olma-ota shahri uchun 43 0
 ni
Qarshi shahri uchun 39 0
 ni tashkil etadi. 
     Faqat  yozgi  ish  mavsumi  uchun  quyosh  isitgichlarining  gorizantga  nisbatan
burchagini 10 – 12 0
 ga kamaytirish mumkin. Quyoshli suv isitgichlarining odatdagi
uy cherdaklariga ham o’rnatish mumkin. Faqat uy tomiga o’rnatilgan quyosh suv
isitish kollektori janubga orientirovka qilingan bo’lishi kerak. 
   1990 – 2000 yillarda O’FA “Fizika quyosh” IICHB “ Fizika – texnika” institute
olimlari professor R.R.Avazovlar rahbarliklarida quyosh suv isitish kollektorlarini
bir necha konstruksiyalarini loyihalashtirilib ishlab chiqdilar [3].
  Buxoro shahrida geliokollektorlar ishlab chiqarish zavodini ishga tushirdilar [8].
Bu zavodda ishlab – chiqariladigan quyosh suv isitish geliokollektorlari Toshkent
shahridagi  Ulug’bek  posyolkasida  4  qavatli  uyni  isitish  qurilmalari  sifatida
joylashtiriladi [3,16]. 2004 yilda esa O’R FA Fizika – texnika institute va Qarshi
Davlat  universiteti  olimlari  tomonidan  quyosh  uylari  va  dush  qurilmalariga
mo’ljallangan  ikki  konturli  kombinasiyalashtirilgan  quyosh  suv  isitish  kollektori
(IKQSIK  -  140)  ishlab  chiqildi.  Uning  ko’ndalang  sxemasi  1.2.3  –  rasmda
keltirilgan [3.16].
1.2.3 – rasm. Ikki konturli geliosuvisitish kollektorining ishlash sxemasi.
15 1 – quyosh kollektori, 2 – kollektorni tiniq yuzasi shisha bilan qoplangan, 3 – tiniq
yuza  shisha  ostiga  qo’yilgan  taglik,  4  –  issiqlik  almashinuvini  hosil  qiluvchi
kontur, 5 – bakni birlashtiruvchi shlank, 6 – issiqlik saqlovchi hajmiy bachok, 7 –
elektr  qizdirgichning  boshqarish  sistemasi,  8  –  elektr  qizdirgichni  boshqarish
sistemasi, 9 – elektr suv qizdirgich, 10 – vodoprovoddan bakga sovuq suv uzatish
trubasi, 11 – issiq suv berish trubasi, 12 – yerga ortiqcha tokni uzatish, 13 – teskari
klapan,  14  –  bak  akkumulyatorga  issiq  suv  to’plash  konturi,  15  –  bak
akkumulyator.
 2009  –  2010  yillarda  O’  FA  “  Fizika  –  Quyosh”  IICHB,  “Fizika  –  Texnika”
institute olimlari professor R.R.Avazov [3,16] rahbarligida Qurilish gelioservis va
Germaniyaning  “gelioservis”  firmasi  hamkorlikda  ishlab  chiqargan  quyosh  suv
isitish  kollektori  hamda  “  Arabboy”  geliokollektorlar  ishlab  chiqarish  firmalari
tomonidan ikki konturli geliosuvisitish kollektorli qurilmasini sodda va yuqori sifat
– samaradorlik bilan ishlaydigan variantini (IKQSIK – 240) ishlab chiqdiar va bu
qurilmani  quyosh  dushida  foydalanish  bo’yicha  nazariy  va  tajribalar  asosida
natijalar olindi, hamda ishlab chiqishga tavsiya etildi. 
  Ukraina Fanlar Akademiyasi issiqlik fizikasi institutida 2010 yil ishlab chiqilgan
quyosh  kollektori  issiqlikni  termik  izolyasiya  qilingan  LSR  materialidan
foydalanib  quyosh  kollektoridagi  trubalar  orqali  issiqlik  yo’qolishini  1,5  marta
kamaytirishga  erishiladi.  Shuningdek  bunday  quyosh  kollektorni  tiniq  yuzasi
shisha  va  maxsus  kauchik  bilan  germetik  qilib  joylashtirilgan  bo’lib,  bunday
quyosh kollektorlarini xizmat muddatini uzoqligi 2 baravarga uzaytirildi. Quyidagi
8 – rasmda quyosh kollektorining umumiy sxemasi va ishlash rejimini keltirilgan
[13].  Shuningdek  yassi  quyosh  suv  isitish  kollektori  Izrail,  Xitoy,  Yaponiya,
Avistraliya, Avstriya, Germaniya, Gresiya, Turkiya, va AQSHda uylarni isitishda
keng  foydalanilmoqda  [10,  21,  22,  23].  1.2.4  –  rasmda  Ukraina  FAI  issiqlik
fizikasi  institutida  ishlab  chiqilgan  quyosh  suv  isitish  kollektori  va  uni  ishlash
jarayoni keltirilgan.
16 1.2.4 – rasm. Ukraina FA Issiqlik Fizikasi Institutida ishlab chiqarilgan quyosh suv
isitish kollektorining sxemasi.
1 – Quyosh kollektori, 2 – Isitiladigan suv, 3 – Bakdagi suv miqdori bilan quyosh
kollektorini  bog’lovchi  boshqarish  klapini,  4  –  Bakdagi  suvni  temperaturasi
O’zgarishini  boshqaruvchi  reley,  5  –  bakdagi  suvni  xajmi  bo’yicha  uzatilishini
xarakterlaydi. 
Bunday  quyosh  kollektorida  quyoshli  kunlarda  100  l  suv  5  soat  davomida
70 0
 C  gacha  isitish  quvvatiga  ega  bo’lib,  quyosh  kollektorini  ishchi  yuzasi  10
kv.m;  Ammo  bunday  quyosh  kollektorini  tayyorlashda  LSR  materiallarini  narxi
qimmatligi  va  qurilish  ishlari  uchun  sarf  xarajatlar  yuqori  bo’lib,  foydalanishga
tavsiya  etilsada  uni  joriy  etishda  muammolar  yuzaga  keladi.  Shuningdek  bunday
bir  konturli  quyosh  kollektorida  issiq  va  sovuq  suv  tabiiy  sirkulyasiyasi  tufayli
17 qurilma quyoshli  kunlarda ishlaydi.  Quyosh kollektoridan (1) keladigan  issiq suv
issiqlik almashinuv suv bakiga qo’yiladi. (2) Issiq suv bakidan istemolchiga (uyni
isitishga) yuboriladi. Bunday bir konturli quyosh kollektorini ishchi yuzasi 10 m 2
bo’lib  issiq  suv  bakining  hajmi  200  m 3
.  Quyosh  kun  davomida  tashqi  havo
temperaturasiga  bog’liq  holda  70  –  80 0
 C  gacha  qizdirish  quvvatiga  ega.
Shuningdek ikki konturli quyosh kollektori ham tajriba sinovidan o’tkazilgan. Bu
qurilmada  birinchi  quyosh  kollektoriva  ikkinchi  qo’shimcha  dubler  elektr
qizdirgichdan  tuzilgan.  Bir  konturli  va  ikki  konturli  quyosh  kollektorlarining
sxemasi 1.2.5 – rasmda keltirilgan. Sxemada 1 – quyosh kollektori, 2 – 3 – issiq
suv baki, 4- 6– issiq suv istemolchisi (quyosh energiyasidan foydalanib isitiladigan
bino),  5  –  quyosh  kollektori  va  issiqlik  suv  baki  orasida  trubalar  orqali  suv
nasoslari.
Bunday quyosh suv isitish kollektorlaridan passiv sistemani quyosh uylarida
foydalanish  mumkin.  Ammo  bunday  quyosh  kollektorlarni  atroflarini  o’ralmasi
germetik  bo’lmaganligi  sababli  atrof  –  muhitga  issiqlik  yo’qolishi  30  –  40  %  ni
tashkil etadi. Natijada quyosh – suv isitish kollektorini F.I.K pasayadi. 
   Shuning uchun yassi quyosh suv isitish kollektori atrofidan issiqlik yo’qolishini
kamaytirish quyidagi talablarga javob berish lozim.
 -  Yassi  quyosh suv  isitish kollektori  atrofidan uzatiladigan issiqlik  miqdori   -
koeffisiyenti  eng  kichik  qiymatga  ega  bo’lishi  kerak;   -  kichik  zichlikka  ega
bo’lish talab etiladi, Tashqi muxit ta’sirlari nisbatan chidamli bo’lishi kerak; Yassi
quyosh  suv  isitish  kollektor  tagligi  va  atroflari  penopoliuretan  va  polistirol
shuningdek  minerallardan  yoki  shisha  tolalik  paxtadan  tayyorlash  issiqlik
saqlovchi qatlam bo’lishi kerak. Quyidagi yassi quyosh suv isitish kollektori uchun
foydalanishga  tavsiya  etiladigan  teploizolyasion  materiallar  quyidagi  jadvalda
keltiriladi [20].
18 1.1.4 – rasm a – bir va b – ikki konturli quyosh suv isitish kollektorining sxemasi
Issiqlik saqlovchi materiallar
    1.2.1 - jadval
Materiallar T 0
, C
polistiral 0,035 80 0,02
Qamishpanel 0,032 80 0,29
Penopoliuretan 0,028 100 0,035
Penoplast 0,03-0,08 150 0,4-0,7
Polivinilxlorid 0,035 130 0,04-0,08
Poilmetakrilamid 0,029-0,035 160 0,03-0,02
Mineral paxta 0,038 200 0,145
Shisha tolali paxta 0,036 300 0,12
19    Shu  asosda  ishlab  chiqilgan  yassi  quyosh  suv  isitish  quyosh  kollektori,  kichik
solishtirma  massaga  va  yaxshi  optik  –  teplotexnik  xarakteristikaga  ega  bo’lgan
holda  tayyorlanadi.  Bunday  quyosh  kollektorining  F.I.K.  0,54  issiqlik  yo’qotish
koeffisiyenti   teng  bo’lib  eng  sifatli  xisoblanadi.  Va  shunday
quyosh  kollektorining  sxemasi  9 A,B
 –  rasmda  keltirilgan  issiqlik  ta’minotda  talab
etiladigan umumiy issiqlik miqdorining 50…70% issiq suv taminotiga sarflanadi.
Issiq  suv  ta’minotida  isitish  ta’minotiga  qaraganda  qattiq  mustahkamlik  talablari
qo’yilmaydi.  Shuning  uchun  quyosh  issiqlik  taminotidan  foydalanishda  issiq  suv
ta’minoti  afzalroq  xisoblanadi.  Quyosh  issiq  suv  ta’minoti  tizimlari  1,  2  va  ko’p
konturli  tabiiy  (termosifonli)  yoki  majburiy  sirkulyasiyali  bo’lishi  mumkin.
Tizimlarning asosiy elementlari quyosh kollektori suv isitgich va akkumulyatori –
bak xisoblanadi (1.2.6 b
 – rasm)[13,15].
 1.2.6 – rasm. Tabiiy sirkulyasiyali quyosh issiq suv taminoti tizimlarini sxemasi: 
A  va  B  bir  konturli  oquvchi,  V  –  ikki  konturli,  1  –  quyosh  kollektori,  2  –  bak-
akkumulyator, 3 – issiqlik almashtirgich, 4 – issiq va 5 – sovuq suv.
Bak  –  akkumulyator  quyosh  kollektoridan  balandroqda  o’rnatiladi,  zichliklar
gradienti xisobidan suv tabiiy konveksiya ta’sirida sirkulyasiyalanadi. Ikki konturli
tabiiy–konveksiyali  tizimlarning  (1.2.7 a,b
-rasm)  kamchiligi-suvni
sirkulyasiyalanish  tezligi  kichik  bo’lganligidan  issiqlik  samaradorligi  past  bo’lib
xisoblanadi.  Uning  samaradorligini  oshirish  uchun  majburiy  sirkulyasiyadan
foydalaniladi.  Aktiv  quyosh  isitish  tizimlarida  quyosh  kollektoridagi  issiqlik
20 akkumulyatorga  so’ngra  xonaga  uzatiladi,  quyosh  issiqligining  yutilishini,
akkumulyasiyalanishini va taqsimlanishini rostlash nazarga olinadi.
   Suvli  isitish  tizimlarning  bak-akkumulyatorli  ikki  konturli  tizimlari  eng  ko’p
tarqalgan  (1.2.7  rasm).  Bunday  tizimlarda  tizimning  ayrim  qismlarini  mustaqil
rostlanishi  ta’minlanadi,  akkumulyatorningbaypas  chizig’i  4;  qo’shimcha  issiqlik
manbai 6 xisobidan akkumulyatorni qizib ketishiga yo’l qo’ymaydi. 
    Kombinasiyalashtirilgan  aktiv  tizimlar  isitish  va  issiq  suv  ta’minotini  xam
taminlaydi  (1.2.7  B  rasm).  Ularda  sarflanadigan  suvni  isitish  uchun  qo’shimcha
issiqlik almashtirgichlardan foydalaniladi [5]. 
   Aktiv quyosh issiqlik ta’minoti tizimlari qurilmaning ishlash rejimini avtomatik
boshqarish tizimlari bilan ta’minlanishidir.
    Suv issiqlik tashuvchi sifatida ishlatilganda o’ziga yarasha kamchiliklarga ega:
Tashqi  havoning  temperaturasi  manfiy  bo’lganda  quyosh  kollektoridagi  suvni
muzlab  qolish  ehtimoli,  tizimning  elementlarini  korroziyalanishi.  Shuning  uchun
birlamchi issiqlik tashuvchi sifatida ishlatiladi.
   1.2.7 – rasm. Aktiv quyosh issiqlik ta’minoti tizimlarini sxemalari:
A
–
ikki  konturli  isitish  tizimi,  B  –  uch  konturli  kombinasiyalashtirilgan  issiqlik
ta’minoti  tizimi,  1  –  quyosh  kollektori,  2  –  bak-akkumulyator,  3  –  issiqlik
almashtirgich, 4 – akkumulyatorning baypas chizig’i, 5 – uch yo’lli  jo’mrak, 6 –
qo’shimcha issiqlik manbai, 7 – nasos, 8 – xonag, 9 – xonadon, 10 – sovuq suv, 11
– issiq suvli bak-akkumulyator, 12 – qo’shimcha suv isitgich, 13 – issiq suv.
Issiqlik ta’minotida issiqlik yuklamasi quyidagi yig’indi bilan aniqlanadi:
21                         (1.2.9)
   Isitishda issiqlik yuklamasi
                  (1.2.10)
Bu yerda K
b – keltirilgan issiqlik berish koeffisiyenti,
    V
b  –  binoning  isitilayotgan  xonalarini  hajmi,  m 3
,  t
i  ,  t
t  –  ichki  va  tashqi  havo
temperaturalari, 0
C, n – vaqtning davri, C. issiq suv ta’minotida issiqlik yuklamasi. 
                        (1.2.11)
Bu  yerda  G  –  1  kishi  uchun  sutkalik  issiq  suvning  sarfi,  ,  m  –
yashovchilar soni, C
c - suvning solishtirma issiqlik sig’imi, , t
is , t
ss – issiq
va  sovuq,  suvni  temperaturalari,  0
C,  n
k  -  n  bakdagi  kunlar  soni.  Quyosh
kollektorida P vakda ishlab chiqarilgan issiqlik miqdori
                    (1.2.12)
Bu yerda   - quyosh  kollektorining termik f.i.k,   - kollektor  sirtining yuzasi,
m 2
, 
   Quyosh  suv  isitish  kollektoridan  samarali  foydalanishi  natijasida  sarflanadigan
yoqilg’i  –  energiya  resurislarini  tejashga  erishilishi  bilan  bir  qatorda  atrof  –
muhitga  chiqadigan  turli  xil  gaz  chiqindilarni  tarqalishini  oldini  oladi.  Ayniqsa
vakuumli quyosh suv isitish qurilmalari (1.2.18 - rasm) dan foydalanish jarayonida
bir, yilda atmosferaga bir ikki tonna karbonat angidirid, oltingugurt ikki oksidi gazi
singari  gazi  singari  gaz  tarqalishini  oldi  olindi.  Bunday  issiq  suv  olish
kollektoridan 50 – 70 % quyosh issiq suv bilan ta’minlashga erishiladi.
22 23 II bob. Quyosh energiyasidan foydalanib issiq suv olishga mo’ljallangan
kollektorda issiqlik almashinuvi.
2.1 Quyosh suv isitish kollektorlarida issiqlikni saqlash, taqsimlash va
iste’molning tizimlari.
    Isroilda  quyosh  energiyasidan  foydalanishning  eng  ma’lum  misollaridan  biri
mamlakatning  istalgan  joyidagi  uylar  tomlarida  o’rnatilgan  suv  isitgichlari
(boylerlar)  dir.  Maishiy  ehtiyojdagi  ko’p  uchraydigan  qurilma  150  l  sig’imli
issiqlik o’tkazmaydigan suv rezervuarlari va 2 m 2
 maydondagi quyosh batareyasi
yassi  paneldan  iborat,  batareya  quyosh  energiyasini  elektr  energiyasiga  va  suvni
isitadi, u esa nasossiz o’zi oqib rezervuarga tushadi. Bunday tizimlarning o’rtacha
yillik  samaradorligi  taxminan  50  %  ni  tashkil  qiladi.  Shu  tariqa  bunday  qurilma
uning  egasi  yiliga  taxminan  2000   (ya’ni  elektr  energiyasi  qiymatini
hisobga  olganda  tegishli  so’mmani)  tejash  imkonini  beradi.  Quyoshli  kunda
qurilma boylerlar suv haroratini 60 0
 C haroratiga qadar isitadi. Amalda bu qurilma
egasi  yilning  asosiy  qismi  davomida  zahiradagi  elektr  isitgichdan  (  barcha
boylerlarda u mavjud) foydalanmasligini anglatadi, chunki u yuvinish uchun issiq
suvni  “tekin”  ga  oladi.  Katta  sig’imli  tizimlar  (odatda  nasoslar  qo’llaniladi)  ko’p
qavatli binolar, sanoat korxonalarini suv bilan ta’minlashda qo’llaniladi [3,7].
      Isroil  davlati  issiq  mamlakat  deb  xisoblansada,  bu  yerdagi  ayniqsa,  Quddus
boshqa joylar, shu jumladan, Negev cho’lida qish ancha sovuqdir. Biroq mamlakat
iqlimi  quyosh  energiyasi  yordamida  turar  joy  binolarini  passiv  isitishga  juda
mosdir.  Bu  yerda  qishda  quyosh  energiysi  hisobiga  issiqlikni  saqlash  mumkin
bo’lgan  turar  joy  uylarini  loyihalash  xaqida  so’z  bormoqda.  Bunda  uylar  salqin
bo’ladi.  Qator  mamlakatlarda  ishlab  chiqarilayotgan  muqobil  variant  quyosh
kollektorlarida  sirkulyasiyalanadigan  issiq  suv  elektr  nasoslari  va  issiqlik
akkumulyatorlarni talab qiladigan quyosh energiyasi yordamida qattiq isitish Isroil
uchun  iqtisodiy  jihatdan  samarasizdir,  chunki  mamlakatdagi  qish  mavsumi  uzoq
davom  etmaydi.  Passiv  isitiladigan  bino  issiqlikni  yaxshi  saqlaydigan  qoplama
borligi  harorat  o’zgarishlarning  oldini  oladigan  va  tungi  davrda  issiqlik
akkumulyasiyasi  hisobidan  ta’minlaydigan  termal  massa  mavjudligi  janubga
24 tomon  joylashtirilgan  derazalarning  yetarlicha  maydonga  egaligi.  Salqin  iqlimli
joylardagi  an’anaviy  “quyosh  uyi”  devorlarining  tuzilishi  quyidagicha  bo’lishi
mumkin:  1  sm  qalinlikdagi  shtukatura  qatlami  ,  keyin  10  sm  li  beton  qatlam
(issiqlik  akkumulyasiyasini  ta’minlaydi),  5  sm  li  issiqlik  saqlovchi  qatlam
(penopoliuretan)  va  nihoyat  mazkur  mintaqada  qabul  qilingan  issiqlik  saqlovchi
qatlamni  himoyalash  uchun  bezovchi  material.  Tom  uchun  10  sm  li  issiqlik
saqlaydigan penopoliuretan qatlami nazarda tutiladi; janubga chiqadigan derazalar
umumiy  maydoni  uy  –  joy  maydonining  taxminan  15  %  ni  tashkil  qilishi  kerak.
Mamlakatning  issiqroq  joylarida  derazalar  maydoni  tegishli  ravishda  kamaytirish
mumkin.  Barcha  derazalar  quyosh  nurlarini  tushushini  cheklaydigan  jalyuzi  yoki
to’siqlarga ega bo’lishi lozim.
   Quyosh  energiyasidan  foydalanishga  mo’ljallangan  aralash  isitish  tizimlari,
qishloq  turar  joy  binolarini  va  qishloq  xo’jaligida  ishlab  chiqilgan  va  obektlarni
issiqlik  bilan  taminlashga  mo’ljallangan.  Bunday  tizimlarda  asosan  quyosh
energiyasidan  issiqlik  tashuvchi  sifatida  esa  suvdan  foydalaniladi.  Bunday
qurilmalarda yillik energiya sarfi 10 % gacha kamayishi mumkin [14].
   TRISOL  tipidagi  yakka  tartibdagi  uyni  isitish  tizimi  quyosh  energiyasi  havo
kollektori  va  issiqlik  nasosidan  iborat.  Quyoshli  kunda  kollektorda  isitilgan  havo
bevosita isitish uchun foydalaniladi. Sovuq kunlarda, havo haroratini isitish uchun
yetarli bo’lmaganda, sovuq havo issiqlik nasosining bug’latuvchisiga yo’naltiriladi
va  shundan  keyin  kollektorga  qaytadi.  Quyosh  issiqligi  va  issiqlik  nasosining
quvvati  yetarli bo’lmaganda 2,5 kVt quvvatga  ega bo’lgan  elektr – isitgich  ishga
tushiriladi. 
   Olmoniya  olimlari  tashqi  devorlari  va  tomi  yaltiroq  issiqlik  izolyasiyasi  bilan
qoplangan,  uning  ostida  yutuvchi  modullar  bilan  jihozlangan  binolarni  isitish
uchun  quyosh  energiyasidan  foydalanish  metodini  ishlab  chiqdilar.  Modullar  xar
qaysi qavatda bo’ladi. Ularning yutadigan quyosh energiyasi yo susaytiruvchi yoki
kuchaytiruvchi  qurilmalarda  foydalaniladi.  Kuchaytiruvchi  qurilmalarda  barcha
energiya  yoki  uning  qismlariga  tegishli  qavatdagi  barcha  modullarni
birlashtiradigan  qurilmaga  uzatiladi.  Yutish  tizimining  vazifasi  nimadan
25 iboratligiga  muvofiq  quyosh  energiyasi  bilan  isitish  uchun  yoki  ayrim  xonalarni
sovutish  uchun  susaytiruvchi  yoki  kuchaytiruvchi  qurilmalar  yordamida
foydalaniladi [21]. Shuningdek tizim issiqlik akkumulyatori bilan ham jihozlangan.
Absorberdan havoga issiqlik uzatish yuqori energiyasi oz yo’qotadigan va tannarhi
uncha  qimmat  bo’lmagan,  quyosh  kollektorlarini  ham  tavsiya  qilinadi  [5,15].
Absorber  bir  necha  qavatli  P  o’g’or  oynasidan  iborat  bo’ladi.  Uning  har  bir
qismida  yuqoridan  tushayotgan  nurlar  absorbirlashadi,  bir  qismi  esa  o’tkazib
yuboriladi.  Yuqori  qatlamlari  pastkilarini  ajratib  turadi,  shu  usulda  uning  issiqlik
yo’qotishini  bartaraf  qiladi.  Oddiy  P  o’g’or  oynasidan  foydalanilgani  uchun
kollektor arzonga tushadi.
    Isitish va issiq  suv bilan ta’minlash quyosh issiqlik tizimi ham  taklif  qilinadi,
unda  egiluvchan  materialdan  yasalgan  kollektorda  isitilgan  suvni  yig’adigan
to’ldirgich qattiq vannaga joylashtirilib, quyosh energiyasi kollektori qurilmasining
birinchi  konturiga  ulangan.  Qurilmada  suvni  to’ldirib  turish  uchun  idish,  birinchi
kontur issiq suv bilan ta’minlovchi tizimda almashtirgich joylashtirilgan. Birinchi
konturdagi suv sarfi va suv xarorati boshqariladi. 
     Issiqlik uzatishning geliotizimdan tegishli tehnika iqtisodiy asoslarga muvofiq
quyidagi holatlarda, qo’llanilishini tavsiya qilishimiz mumkin.
     Mavsumiy  issiqlik  bilan  ta’minlash  yoki  yozgi  vaqtda  issiqlik  istemolidan
foydalanishning maksimal rejimida.
     An’anaviy  issiqlik  manbalari  chiqariladigan  energiya  tannarhi  yuqori
bo’lganda.
   Kelib tushadigan quyosh radiasiyasi o’rtacha yillik miqdori yuqori bo’lganda va
quyoshli kunlar miqdori katta bo’lganda.
     QEK  qurilmasini  joylashtirish  uchun  maydonchalar  bo’lganda  va  bino
konstruksiyasida QEK soya berib turadigan to’siqlar bo’lmaganda.
   Atrofdagi havo muhitining o’ta toza bo’lishiga talablar yuqori bo’lganda.
   Yoqilg’i – energetika resurslarini tejash maqsadida.
     Quyosh  issiq  suv  ta’minoti  tizimi  (QISTT)  ning  asosan  ikki  xili  bor  [5,15]
issiqlikni tabiiy uzatish (2.1.1 a
 – rasm) va issiqlikni tashuvchini majburan haydab
26 sirkulyasiya  qilish  (2.1.1 b
 –  rasm)  xillari.  Agar  quyosh  energiyasi  kollektor
konturida  va  issiqlik  bak  –  akkumulyatorda  suv  bo’lsa,  QISTT  bir  konturli
sxemada  bajariladi.  Issiqlik  tashuvchining  muzlab  qolishining  oldini  olish
maqsadida  QEK  konturida  antifrizdan  foydalanish  mumkin,  u  holda  antifrizdan
suvga  issiqlik  almashtiruvchi  (teploobmenik)  orqali  uzatiladi  va  QISTT  ikki
konturli  sxema  orqali  bajariladi.  (2.1.2 a
 –  rasm)  QISTT  ning  birinchi  tipi  odatda
istemolchilar  unga  ko’p  bo’lmaganda  foydalaniladi,  u  holda  issiqlik  bak  –
akkumulyatori  quyosh  energiyasi  kollektoridan  yuqoriroq  yerga  joylashtirilishi
kerak. Istemol miqdori katta bo’lsa, issiqlik suv sirkulyasiyasi uchun nasos kerak
bo’ladi (2.1.2 b
 – rasm).
 2.1.1  –  rasm.  Quyosh  suv  isitish  qurilmalarida  tabiiy  tashuvchining  (a)  va
majburiy (b) sirkulyatsiyasining printsipial sxemasi.
1 – quyosh energiyasi kollektori. 2 – issiq suv bak-akkumulyatori. 3 – nasos. 4 –
aralashtirgich ventil.
  Gelioqurilmaning to’g’ri ishlash uchun ma’lum bir shartlarni bajarish zarur.
Tizimni  ish  holatida  saqlash  bo’yicha  asosiy  qoidalardan  biri  tashqi  muhit  ta’siri
ostida bo’lgan panellarni davriy ravishda tozalab turishdan iborat. Bunga tutashish
joylari,  muftalar,  birikmalar  va  boshqalarni  tekshirish  kiradi.  Shu  bilan  birga
qurilmaning  samarali  ishlashini  ta’minlovchi  nazorat  qurilmalari,  harorat
datchiklari  va  klapanlar  ishlarini  tekshirish  zarur.  Kuzgi,  qishgi  mavsum  oldidan
tekshirish o’tkazish va zarur bo’lsa, birlamchi konturda antifrizni almastirish zarur.
Uncha  katta  bo’lmagan  gelioqurilmalardan  foydalanishda  (misol  uchun  shaxsiy
uylarda) foydalanuvchining o’zi davriy ravishda tizimini tehnik ko’rikdan o’tkazib
27 turish lozim. Katta qurilmalar ekspluatatsiyasi bilan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar
shug’ullanishi lozim bo’ladi. 
2.2 Quyosh energiyasidan foydalanib issiq suv olinadigan kollektorning
radiatsion va issiqlik fizikaviy masalalari.
   Quyosh  energiyasidan  foydalanish,  isitish,  issiq  suv  qishloq  xo’jalik
mahsulotlarini va qurilish materiallariga termik ishlov berish hamda quritish kabi
va boshqa bir qancha muommolarni hal etish mumkin.
   Qurilish, loyihalash, issiqlik texnikasi va geliotexnika bilan bog’liq bo’lgan har
xil masalalarni yechishda dastavval radiatsiya va meteorologik omillarning ta’sirini
baholash aniqlash va ishonchliligi oshishi bilan hisoblash ishlarining hajmi yetadi.
Radiatsiya  va  meteorologik  ma’lumotlarni  geliotexnika  va  issiqlik  texnikasi
masalalarini  yechish  uchun  zarur  bo’lgan  ko’rinishga  keltirish,  tayyor  emperik
formula va koeffitsiyentlarni qo’llash hisoblashlarning hajmini ancha kamaytiradi.
    Muborak  neft-gaz  MCHJ  yordamchi  fermer  xo’jaligida  o’rnatilgan  (IKQSIK-
240)  quyosh  suv  isitish  qurilmasi  tiniq  yuzasidan  o’tuvchi  quyosh  radiatsiya
(to’g’ri,  sochilgan,  qaytgan  va  yig’indi)  va  hisoblash  formulalari,  havo
temperturasi  va  namligi,  shamol  rejimi  va  bulutlik  haqida  asosiy  ma’lumotlar
olindi.  Quyoshdan  nurlanayotgan  energiyaga  quyosh  radiatsiyasi  deyiladi.  Yerga
tushgan quyosh radiatsiyasining ko’p qismi issiqlikka aylanadi. Yer va atmosfera
uchun amalda yagona energiya manbai bo’lib hisoblanadi.
    Quyosh  radiatsiyasining  yer  shari  bo’ylab  taqsimlanishi  va  uning  vaqt
mobaynida  o’zgarishi  sof  astronomik  omillar,  ya’ni  yerning  quyosh  atrofida
aylanish  tekisligiga  nisbatan  yer  aylanish  o’qining  og’ishi  va  yerning  sutkalik
aylanishi bilan aniqlanadi.
    Yer  atmosferasining  yuqori  chegarasida  gorizantal  sirtga  tushayotgan  quyosh
radiatsiyasi oqimi izolyatsiya deb ataladi va quyidagicha ifodalaniladi [12]. 
                   (2.2.1)
Bu yerda 
                     (2.2.2)
28    , , T = 24 soat                (2.2.3)
  - tushdan (kunning yarmida) hisoblanadigan vaqt.
    Sutka  mobaynida  yer  atmosferasining  yuqori  chegarsida  gorizantal  sirtga
tushuvchi  quyosh  radiatsiyasining  miqdori  sutkalik  izolyatsiya  deb  ataladi  va
quyidagicha ifodalaniladi:
                          (2.2.4)
Bu yerda  ,  - quyoshning chiqish va botish vaqti, bu kattaliklar   bilan
aniqlanadi. 
   (2.2.2), (2.2.3) ifodalardan ko’rinadiki,   ning qiymati faqat joyning jug’rofik
kengligi  va quyoshning og’ish burchagi  ga bog’liq.
    Sutka  davomida  quyoshning  og’ish  burchagi  va  quyoshdan  yergacha  masofa
juda  kam  o’zgaradi  va  ularni  o’zgarmas  deb  olinsa,  u  holda   ni  qiymatlari
quyidagicha aniqlanadi.
                (2.2.5)
         ,        (2.2.6)
                (2.2.7)
    Yer  atmosferasining  yuqori  chegarasiga  tushadigan  quyosh  radiatsiyasi,
atmosferaga o’tib sochiladi va qisman yutiladi. 
    Radiatsiya  balansida  to’g’ri  quyosh  asosiy  ahamiyatga  ega.  To’g’ri  quyosh
radiatsiyasi deganda bevosita quyoshdan paralell nurlar dastasi ko’rinishida sirtga
tushayotgan radiatsiya tushiniladi. Gorizantal  sirtga tushayotgan  to’g’ri  radiatsiya
oqimi (2.2.6) muvofiq aniqlanadi: 
                 (2.2.8)
Ixtiyoriy tanlangan qiya sirtiga tushayotgan to’g’ri radiatsiya oqimi:
                   (2.2.9) 
29 Bu yerda 
                  (2.2.10)
            
 
                        (2.2.11)
   Quyoshning   va  qiya  sirtining   azimutlari  meridian  tekisligidan  boshlab
hisoblanadi  va  janubiy  nuqtadan  soat  mili  yo’nalishida  hisoblaganda  musbat
bo’ladi.
   Sochilgan radiatsiya deganda, quyosh radiatsiyasining atmosferada sochilishiga
uchragan  radiatsiyaga  aytiladi.  Vaqt  birligi  ichida  yuz  birligiga  tushadigan
sochilgan  radiatsiya  miqdori  sochilish  natijasida  hosil  bo’lishi  uchun  u  to’g’ri
radiatsiyani aniqlovchi omillarga bog’liq bo’lgan kattaliklar bilan topiladi. 
               
                       (2.2.12)
qiya sirtlar uchun 
                         (2.2.13)
   Amaliy  hisoblashlar  uchun  sochilgan  radiatsiya  xuddi  izotop  (nurlanish
yo’nalishiga bog’liq bo’lmaydi) sifatida qabul qilinadi. 
    Bulutsiz  ochiq  osmonda  sochilgan  radiatsiyaning  taqsimlanishi  izotop  deb
bo’lmaydi. 
  Qaytgan radiatsiya yig’indisi radiatsiyasining to’shama sirtidan qaytgan qismini
tavsiflaydi.  Radiatsiyaning  qaytgan  qismini  barcha  o’tgan  yig’indi  radiatsiyaga
nisbati  to’shama  sirtning  qaytarish  qobiliyati  yoki  albedosi  deb  ataladi  [20].
Albedo ma’lum bo’lganda qaytgan radiatsiya quyidagi formula bilan hisoblanadi: 
                            (2.2.14)
Albedoning o’zi esa ushbu munosabatdan aniqlanadi: 
30                            (2.2.15)
   Albedo  odatda  foizlarda  ifodalaniladi:  Qaytgan  radiatsiya  va  albedo  quyosh
nurlarining  tushish  burchagiga  bog’liq,  shuning  uchun  tungi  radiatsiya  mavjud
bo’lganda  bu  kattaliklar  yaxshi  namoyon  bo’ladigan  kunlik  o’zgarishga  ega.
Sirtning  albedosi  uning  rangiga,  g’adur-budurligiga,  namligiga  va  bulutliligiga
bog’liq.
   Yig’indi  radiatsiya  asosiy  radiatsiyali  tavsif  bo’lib  hisoblanadi.  U  haqidagi
ma’lumotlar  iste’molchilarga  ega  ko’p  ishlatiladi.  Yig’indi  radiatsiya  oqimi  deb
to’g’ri sochilgan hamda qaytgan radiatsiya oqimlarining yig’indisiga aytiladi.
                   (2.2.16)
Qiya sirtlar uchun
                   (2.2.17)
   Yig’indi  radiatsiya  tarkibidagi  to’g’ri  va  sochilgan  radiatsiyalar  orasidagi
munosabat  quyoshning  balandligi  va  ifloslanishiga  bog’liq.  Osmon  bulutsiz
paytlarida  quyosh  balandligining  ortishi  bilan  sochilgan  radiatsiya  ulushi
kamayadi.  Atmosfera  qanchalik  tiniq  bo’lsa  sochilgan  radiatsiya  butunlay
sochilgan  radiatsiyadan  iborat.  Bulutlik  mavjud  bo’lganda  yig’indi  radiatsiya
miqdorining  tushishi  katta  oraliqda  o’zgarib  turadi.  Uning  eng  ko’p  tushishi
bulutsiz ochiq osmonda kuzatiladi. 
    To’g’ri  va  sochilgan  radiatsiyani  tushish  intensivligining  sutkalik  o’zgarishi,
tush  vaqtida  maksimumga  ega  bo’lgan  juda  aniq  parabola  bilan  tavsiflanadi.
Shuning  uchun  hisoblashlarda  quyosh  radiatsiyasini  tushish  intensivligining
sutkalik  o’zgarishini  darajali  munosabatlar  orqali  ifodalash  maqsadga  muvofiq
bo’ladi.
                
                       (2.2.18)
Bu yerda: 
31     Quyosh suv isitish qurilmasining tiniq yuzasiga tushadigan quyosh energiyasi
tushishining  hisobini  vaqt  o’tishi  bilan  quyosh  radiatsiyasi  tushishini  aniqlashdan
iborat va odatda chegaralangan Fure qatori ko’rinishida ifodalaniladi [25].
                 (2.219)
  Quyosh radiatsiyasi sutkalik tabiiy o’zgarishi uzlikli tavsifga ega bo’lib kunduzi
sinusoyida  o’zgaradi.  Kechasi  esa  oraliqlar  bilan  uziladi.  Shuning  uchun  quyosh
radiatsiyasi o’zgarishini “kesik garmonik” ko’rinishda tavsiflash mumkin. Kesiklik
darajasi quyoshning og’ishi bilan aniqlanadi. Muborak neft-gaz MCHJ yordamchi
fermer  xo’jaligida  o’tkazilgan  tajriba  natijalari  2.2.1  –  jadvalda  keltirilgan.  Bu
qurilmadagi  teplofizik  hodisalarni  o’rganish  jarayonida  pironometr,  aktinometr,
potinunometr va termopara singari asboblar yordamida ham quyosh radiatsiyasini,
gelioqurilmaning ichki va tashqi harorati suv oqimining temperaturasini o’rganish
bo’yicha tajribalar ham olib borildi va shu asosda quyosh suv isitish qurilmalarini
loyihalashtiriladi.  Quyosh  suv  isitish  qurilmasi  Muborak  neft-gaz  MCHJ
yordamchi  fermer  xo’jaligida  o’rnatilgan  bo’lib  (DKSU  –  240)  bu  qurilmaning
radiatsiyadan va teplofizik xaraktiristikasini nazariy va tajribalar asosida o’rganib,
mavjud  muommolarni  yechish  uchun  ma’lumotlar  olish  borasidagi  tadqiqotlar
ushbu bitiruv malakaviy ishimda rejalashtirilgan.
32 III bob. Muborakneftgaz MCHJ yordamchi xo’jaligida qurilgan quyosh-
bioenergiyasidan foydalanib issiq suv olinadigan geliokollektorning issiqlik
fizikaviy va energetik xarakteristikasi.
3.1 Ikki konturli quyosh-bioenergiyadan foydalanib suv isitish kollektorida
issiqlikni yig’ivchi konstruksiyasini optimallashtirish.
    Quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  yassi  ikki  konturli  gelio
kollektordagi  issiqlik  almashinuvi  va  issiqlik  massa  almashinuvini  differentsial
tenglamalar sistemasini yechish bilan xisoblanadi 3.1.1 - rasmda yassi ikki konturli
gelio  kollektorni  elementar  qismga  ajratib  matematik  modelini  ishlab  chiqildi,
xususiy  ko’paytuvchilik  differentsial  tenglamalarda  ifodalab  unda  yassi
geliokollektordagi  issiqlik  almashinuvi,  qurulmaning  konstruktiv  elementlari:
xususan  1-  yassi  qora  bo’yoqli  nur  yutuvchi  metal  list,  2  –  suv  oqimi,  3  –  suv
oqadigan trubalar, 4 – issiqlik saqlovchi qoplama, 5 – yassi geliokollektorli shisha
qoplangan tiniq yuzasi xisobga olinib xususiy differentsial tenglamalar sistemasini
quyudagicha ifodalaymiz.
            (3.1.1)
          (3.1.2)
             (3.1.3)
            (3.1.4)
            (3.1.5)
Bu differentsial tenglamalar sistemasini yechish uchun boshlang’ich va chegaraviy
shartlar quyidagicha ifodalanadi:
                          (3.1.6)
33      ,                  (3.1.7)
      ,                (3.1.8)
                         (3.1.9)
   Quyosh  nuri  yassi  geliokollektor  tiniq yuzasidan  o’tib,  qora  bo’yoq  qoplangan
list  va  trubalarga  yutulish  va  suvli  trubalardagi  oqimi  bilan  bog’liq  issiqlik
almashinuv koeffitsiyenti quyidagi formula bilan aniqlanadi: 
                        (3.1.10)
Bu yerda  
  - aniqlanuvchi o’lcham.
Yassi parallel listlar orqali suvning oqimini laminar rejimida issiqlik almashinishi
uchun akademik M.A.Mixeevni Nusselt tenglamasidan foydalanamiz [12].
                 (3.1.11)
Bu  yerda  suvning  o’rtacha  temperaturasini  aniqlash  uchun  yassi  geliokollektor
trubasi  - qismini ajratib olamiz. Va qora bo’yoqli yassi metall list, xamda suv
oqimi orasidagi issiqlik almashinuv koeffitsiyenti. 
                      (3.1.12)
Formuladan aniqlanadi. Bu yerda
                  (3.1.13)
34 3.1.1-rasm.  Yassi  geliokollektorni  tubi  qora  bo’yoqli  “list”  tipidagi  elementar
xajmi.  1  –  geliokollektor  tubi  qora  bo’yoqli  listdan  iborat  bo’lib,  nur  yutush
jarayonini xarakterlovchi qismi; 2 – qizigan suv oqimi; 3 - geliokollektorni tubi; 4
– issiqlik saqlovchi qatlam; 5 – nur tushuvchi tiniq yuza;
3.1.2- rasm .  Yassi  issiq  suv  isitadigan  quyosh  kollektorini  elementar  xajmi :  1  –
Issiqlik  almashinuv  yuzasi ; 2 – truba ; 3 – issiqlik  saqlovchi  qatlam ; 4,5 – ichki  va
tashqi  quyosh  nuruni  o ’ tkazuvchi  tiniq  yuza ; 6 – issiqlik  saqlovchi  qatlam ;  3.1.2
–  rasmda  yassi  issiq  suv  isitish  geliokollektorini  elementar  xajmini  sxemasi
35 keltirilgan  bo ’ lib , bu  geliokollektor  ikki  maqsadda  foydalaniladi ; 1) Xavo  isitishga
mo ’ ljallangan  gelio  havo  qizdirgich ;  2)  Suv  isitgish  uchun  mo ’ ljallangan  quyosh -
bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitgich ;  Geliokollektor  trubalari  orqali  suv
sirkulyatsiyalanadi .  Havo  qora  bo ’ yoqli  nur  yutuvchi  ikkita  metall  listlar  va  tiniq
yuza ( shisha ) ning  ostki  qismi  orqali  sirkulyatsiyalanadi . Quyosh  havo  isitgich  ikki
qavat  shisha  qoplangan  yassi  kollektor  sifatida  foydalanish  uchun  mo ’ ljallangan
xolatida  qora  bo ’ yoqli  plastinkalardagi  issiqlik  almashinuv  va  texnologik
jarayonlarini  xarakteristikasini  aniqlashda  tuzulgan  matematik  model  7  ta
differentsial  tenglamalar  sistemasidan  tuzilgan .  Bu  tenglamalar  quyidagicha
ifodalanadi :
 (3.1.13)
        (3.1.14)
                 (3.1.15)
                 (3.1.16)
Quyosh  suv  isitish  va  havo  qizdirish  geliokollektorni  ikki  qavat  tiniq  yuzasini  ichki
qatlami  uchun .
         (3.1.17)
         (3.1.18)
Nur o’tkazuvchi tiniq yuzaning tashqi qatlami uchun: 
       (3.1.19) 
36 Ifodalanadi. (3.1.13)-(3.1.19) tenglamalar sistemasi uchun quyosh havo qizdirgich
kollektoridagi  issiqlik  almashinuv  jarayonlarini  xarakterlashda  boshlang’ich  va
chegara shartlari quyidagicha ifodalanadi.
   ;   ;  ;       (3.1.20)
        (3.1.21)
    ;   ;   ;     
    ;    ;            (3.1.22)
    List  truba  tipidagi  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  issiq  suv  olish
geliokollektor uchun tuzilgan ushbu matematik model [9] havo oqimi sirkulyasiya
qilmagan  tehnalogik  holatdagi  xususiy  dasturlash  tizimi  asosida  3.1.3-rasmda
yoritilgan. 
3.1.3-rasm. Kombinatsiyalashtirilgan list truba (a), "list" (b) tiplaridagi kuyosh suv
isitish  geliokollektorda  tajribadan  va  nazariy  tadqikotlardan  olingan  natijalar
taqkoslab  keltirilgan.  (2017yil  21-22  noyabr)  1-  Geliokollektop  tinik  yuzasiga
tushuvchi yig‘indi kuyosh radiatsiyasi, Vt/m2 ;
37 3.1.4-rasmda  <<list>>  tipidagi  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish
sifatida  sinovdan  o’tkazilgan  ikki  konturli  kombinatsiylashtirilgan
geliokollektordagi nazariy tadqiqotlarini natijalari yoritilgan.
    3.1.4- rasm .  201 8 -yil  9-12 dekabr quyoshli kunda ikki konturli  yassi havo suv
qizdirgich  geliokollektor  tiniq  yuzasiga  tushuvchi  quyosh  energiyasi  miqdori  va
201 8 -yil  12-14  dekabr  kunlari  tiniq  yuzaga  tushuvchi  quyosh  energiyasi  miqdori
keltirilgan.   Bunda  teplofizik  parametrlar :.
.   
       Geliokollektordagi  trubalar  orasidagi  masofa
      
38 3.2 Quyosh bioenergiyadan foydalanib issiq suv olinadigan ikki konturli
geliokollektorda issiqlik miqdorini va issiqlik balansini aniqlash.
3.1.1  paragrifda  keltirilgan  matematik  modeldan  iborat  differinsial
tenglamalar  sistemasini  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish
geliokollektoridagi  nostatsionar  xolat  uchun  biogas  qozon  qurilmasidan
uzatiladigan  issiq  suv  qo’llanganda  issiqlik  almashinuv  jarayonlari  oqim  harakat
tenglamasi  va  energiya  tenglama  bilan  birgalikda  echiladi.  Bunda  geliokollektor
trubalari orqali oqadigan issiq suvning temperatura maydoni orqali oqim sarfi ham
aniqlanadi. 
Energiya  tenglamasi  quyosh  suv  isitish  geliokollektori  orqali
sirkulyasiyalanadigan  suv  sarfi  issiqlik  akkumulyatorida  temperatura
o’zgarishining harakat tenglamasi esa geliokollektor akkumulyator orqali issiq suv
oqimi  harakatini  xarakterlab  bu  yopiq  sistema  uchun  tenglamalar  quyidagicha
ifodalanadi[9].
              (3.2.1)
           (3.2.2)
Bu  yerda   va   lar  mos  ravishda  suvning  zichligi  va  kinematik
yopishqoqliklari;   -  i  sm  sohada  temperaturasi   va  V
i
geliokollektor  trubasini  ichki  diametri  uzunligi  trubaning  gorizantga  nisbatan
og’ish burchagi  va suvning trubalar orqali o’rtacha oqish tezligi  A
i  – quyosh suv
isitish  geliokollektorida  joylashtirilgan  qora  bo’yoqli  metall  listni  nur  yutish
koeffisiyenti;   -  A.D.Altshuli  formulasi  bilan  aniqlanadigan  trubalardagi  suv
oqimga  nisbatan  kuzatiladigan  mahalliy  qarshilik  bo’lib,   formula
39 bilan  aniqlanadi;  (3.2.1)  va  (3.2.2)  differensial  tenglamalarni  yechish  uchun
quyidagi boshlang’ich shartlarni belgilab olamiz.
, 
va  chegaraviy  shartlarni  esa   belgilaymiz.  Bu  yerda  -t-vaqt
ichida geliokollektordan chiqadigan suvning temperaturasi. 
     Bioenergetik  qizdirgich  yordamida  suvni  isitib  beruvchi  qurilma
(teploobmennikdubulyor)  yordamida  issiqlikni  bir  qismi  issiqlik  akkumulyatorga
beriladi.
     Kombinatsiyalshtirilgan  ikki  konturli  quyosh  havo  suv  qizdirgichli  –  issiqlik
saqlovchi  geliokollektor  qurilma  quyidagicha  ishlaaydi.  Quyosh  nurlarini  qabul
qiluvchi  1  –  qurilmaga  yassi  kollektor  qishda  biogas  qozon  qurilmasidan
uzatiladigan  issiq  suv  bilan  to’ldirilgan  bo’lib  quyosh  radiatsiyasi  ta’sirida
bug’lanadi  va  3  –  issiqlik  almashtirish  orqali  o’tib  issiqlikni  akkumulyatorga
beradi. Bunda quyosh kollektori orqali oqadigan suv – antifristni temperaturasi T
c
gacha  qiziydi,  natijada  suv  akkumulyatorida  temperatura  T
A  darajasi 
ko’rsatgichgacha ko’tariladi.
     10-nasos yordamida quyosh-bioenergetik sistemasidagi issiqlik tashuvchi suv
sirkulyasiya  qilib  isiydi  va  istemolchiga  uzatib  turiladi.  Agar  quyosh  suv  isitish
sistemasidagi issiqlik tashuvchini temperaturasi atrof-muhit temperaturasidan past
bo’lsa  7-nazorat  klapani  ishlamasdan  turadi.  Shuningdek  issiq  suv  sarfi
bioenergetik  sistemadan  4-issiqlik  akkumulyatoriga  suv  qizdirgich  orqali
sistemaga beriladi. 
Quyosh suv isitish kollektoriga tushadigan energiya miqdorini Q desak, suv
sistemasiga  kiruvchi  va  undan  chiquvchi  issiqlik  tashuvchi  (suv,  antifrits)
temperaturalari T
1 va T
2  hamda issiqlik akkumulyatorining temperaturasi T
a , atrof-
muhit  temperaturasi  T
am  ga  teng  desak,  qurilmasidagi  quyosh  suv  isitish
sistemasining FIK quyidagicha bo‘ladi:
 ( 3.2. 3)
40 Bu  yerda:  a  va  b  -  doimiy  koeffitsiyent  kattaliklar  bo‘lib.  ularning  qiymati
tajribadan olinadi.
Issiqlik  akkumulyatorining  suv  hajmi  V  bo‘lib,  uning  atrofi  issiqlik
saqlovchi  material  bilan  qoplangan.  Shu  suv  hajmida  to‘plangan  issiqlik  miqdori
hisobila belgilangan sistemaga issiq suv yuboriladi.
Issiqlik akkumulyatoridan iste’molga yuboriladigan issiqlik miqdori
 ( 3 .2. 4 )
K - issiklik akkumulyatorining issiklik berish koeffitsiyenti. 
Agar issiklik akkumulyatoridagi suvning temperaturasi TA<Tk.kal bo‘lsa, u
holla  qo‘shimcha  isitish  sistemasi  avtomatik  boshqariladi  va  bioyenergetik  suv
kizdirgich  sistemasi  ishga  tushib  ketadi  bunda  issiq  suv  sarfi  Gi  quyidagi  (3.2.4)
tenglik bilan aniqlanadi:
 (3.2.5)
Isitiladigan  sistemaning  suv  temperaturalari  TKis,  Ti  yordamida
normallashtirib turiladi va 4-qurilmaga qayd qilib boriladi.
Natijada  isitiladigan  sistemaga  beriladigan  issiq  suv  sarfi  doimiy  saqlanadi
va bu uyidagi (formula yordamida aniqlanadi:
      (3.2.6)
   (3.2.7)
   (3.2.8)
m-kombinaniyalashgan  yokilg‘i-quyosh  suv  isitish  qurilmasining
koeffitsiyenti bo‘lib, m – 0,15- 0,40 ;
Demak. agar TA< Tg yani bunda
                       (3.2.9)
41 B o’ lsa,  3.2.2-rasmdagi  sxema  bo‘yicha  kombinatsiyalashtirilgan  quyosh
bioenergiyaa  bilan  isitiladigan  suv  isitish  sistemada  normal  temperatura  yuzaga
keladi.
 Agar  quyosh  kollektorini  quvvati  yetmasa  7-klapan  yopiladi  va  ikkinchi
bioenergiya termo qizdirgich qurilmasidan temperaturasi T
x  =343 K, T
e  - 253 K ,
bosim P - 2 Pa, issiq suv sarfi L - 140 l / soat bo‘lgan suv issiqlik akkumulyatorga
4 orqali uzatiladi. Bu issiq suv isitish xonasiga, ya’ni, iste’molga uzatiladi. 
Agar TX≺TAT≺TK  bo‘lsa  7-klapan  ochiladi  va  issiqlik  akkumulyatorida
issiqlik to‘planadi hamda T
a  akkumulyatorning temperaturasi ko‘tariladi. Natijada
isitish sistemasining temperaturasi issiqlik akkumulyatori orqali isitish xonasi 6-ga
beriladi.
Agar  T
A >T
quyosh  kol  bo’lsa  u  holda  isitiladigan  bino  temperaturasi  quyosh
energiyasi  hisobidan  to’plangan  akkumulyatordagi  issiq  suv  energiyasi  hisobidan
isitiladi.  Issiqlik  akkumulyatoridan  suvning  temperaturasi  T
ak ≤298K  bo’lganda
ko’p konturli nazorat relesi ishga tushadi va biogaz qozon qurilmasidan issiq suvni
qo’shadi.  Albatta  isitish  sistemasini  temperaturasi  normallashtirib  boorish  faqat
issiq  suv  sarfi  L/soat  qaytish  bosimi  P=2  Pa orqali  belgilanib  tartibga  tushiriladi.
Ikki  konturli  quyosh  –  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  geliokollektorini
umumiy ko’rinishi 3.2.5 – rasmda keltirilgan.
42 3.2.5 – rasm. Tajriba – sinovdan o’tkazilgan ikki konturli quyosh –bioenergiyadan
foydalanib suv isitish geliokollektorining umumiy ko’rinishi.
     Bu  yerda  issiqlik  tashuvchiga  issiq  suvning  sarfi  va  bioenergiya  hisobidan
isitiladigan issiq suvning temperaturasi quyidagiyaa formula aniqlanadi. 
   (3.2.10)
            (3.2.11)
Shundan  foydalanib  kombinatsiyalashgan  yoqilg‘i  quyosh  suv  isitish
qurilmasi issiqlik akkumulyatoridagi issiqlik balansi energiyani saqlanish qonuniga
asosan
         (3.2.12)
formula  yordamida  xisoblanadi.  Bu  kombinatsiyalashtirilgan  qurilmada  issiqlikni
to‘plab  undan  samarali  foydalanish  ε-parametr  orkali  xarakterlanadi.  Shundan
43 ko‘shimcha  isitish  uchun  isitiladigan  xona  temperaturasini  normalligini
ta’minlashda  bioyenergetik  qurilmasi  beradigan  Т
х =243  К,   Т
К =353  К
temperaturalar farqi va issiq suv sarfi L= 140 L /soat bo‘lib, η= 0,68 va isitiladigan
xona havosining entropiyasi i= 730 kj/kg teng bo‘lib, issiq suv sarfining bosimi P =
2 Pa bo‘lganda talab qilinadigan issiqlik miqdorining bir qismi quyosh suv isitish
kollektoridagi  energiya  hisobida  qoplanadi.  ε  –issiqlik  miqdorini  qo‘shimcha
issiqlik sarfi bilan qoplash koeffitsiyenti deyiladi. 
    Bu   ε  –  koeffitsiyentni  aniqlash  uchun  kombinatsiyalashtirilgan  suv  isitish
qurilmasi  yordamida  xona  temperaturasini  boshqarish  uchun  A,Q,L,K,T
parametrlar  asosida  joyning  geografik  kengligini  e’tiborga  olib,  cistemaning
modellashtirishni  qo‘llash  maqsadga  muvofiq  deb  hisoblanadi.  Tajriba  natijalari
3.2.3 – rasmda keltirtlgan.
3.2.6-rasm. Kombinatsiyalashtirilgan ikki konturli quyosh-bioenergiyadan
foydalanib issik suv olish kollektoridagi issiqlik –fizikaviy jarayonlarning grafikda
tasvirlanishi.
1,2-Quyosh  suv  isitish  kollektorining  tiniq  yuzasidan,  yon  tomonlaridan  atrof-
muhitga  uzatiladigan  issiqlik  miqdori;  3-kondektordagi  issiq  havodan  yassi
kollektor  metall  qoplamasiga  uzatiladigan  issiqlik  miqdori;  4-kollektordagi  suv
temperaturasining  o‘zgarishi;  5-yassi  metalldan  suvga  uzatiladigan  issiqlik
44 miqdori;  6-tashqi  havo  temperaturasining  o‘zgarishi;  7-kollektorning  tiniq
yuzasidan o‘tadigan quyosh energiyasining miqdori.
Yassi  quyosh  suv  isitish  kollektorining  tiniq  yuzasidan  o’tadigan  nur  va
bioenergiyadan  foydalanib  issiq  suv  olish  jarayonida  sarflanadigan  to’la
energiya miqdori quyidagi formuladan aniqlanadi: 
    
             (3.2.13)
Bu yerda 
 -  y assi  quyosh  suv  isitish  kollektorining  metall  qoplamasidan  suvga  issiqlik
berish koeffitsiyenti, 
F – issiq suv va havoning issiqlik almashinuv yuzasi, m 2
;
 - issiq suvning temperaturasi, K;
 - atrof-muhit temperaturasi, K;
Yassi  quyosh-bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorida  2018  yil  21-22
fevral kunlari o’tkazilgan tajribalar va nazariy hisoblashlarning.
  Natijalari 2017-2018 yillarda olingan natijalar jadvalda (3.2.2) yoritilgan.
  Issiqlik to’plash materialida issiqlik to’plash miqdori quyidagicha bo’ladi: [15]
                         (3.2.14)
Bunda  T
1  va  T
2  issiqlik  to’plash  jarayonidagi  dastlabki  va  maksimal  holdagi
harorati, 0
C; m – uning massasi, kg; -issiqlik to’plovchi materialning solishtirma
o’zgaruvchan issiqlik sig’imi .
   Sutkalik issiqlik to’plashda mo’ljallangan suvli bak-akkumulyatorni solishtirma
issiqlik  sig’imi  0,15-0,35  m 3
 deb  olinadi,  havo  uchun  qayroq  tosh
akkumulyatorniki esa 0,15-0,35 m 3
 deb olinadi.
   Fazali  o’tishda  issiqlik  saqlovchi  materiali  (ISM)  qo’llanilishi  to’planadigan
energiya zichligini ta’minlaydi, uning massasini va xajmiga bog’liq bo’ladi. (3.3.1-
3.3.2  jadval).  Turli  akkumulyatorlarni  texnik  xususiyatlari,  issiqlik
akkumulyatoridagi harorat 10 0
C deb qabul qilingan. 
45                             3.1.1-jadval
Issiqlik to’plovchi
material Og’irlik , kg Hajmi, m 3
Qayroq tosh 113636 71,74
Suv 23866 23,9
Paraffin 4794 5,27
 
    Issiqlik  akkumulyatsiya  qiluvchi  materialda  to’planadigan  issiqlik  miqdori
quyidagi formula bilan aniqlanadi:
                 (3.2.15)
   Issiqlik  akkumulyator  sifatida  foydalaniladigan  materialni  umumiy
ko’rsatkichlari
                             3.2.2-jadval
ISM T
pl Mustahkam
Ligi (m K) Issiqlik
o’tkazuvchanli
gi Vt/(m K) Issiqlik
sig’imi
Kj/(kg K) Fazoning
o’tish
entalpiyasi 
 
Kj/kg j/m 3
Beton 2200 0,9-
1,75 0,96
Tuproq  (mayda
zarrachalari) 2560 0,52 0,84
Shag’al  tosh,
granit 2640 1,7-4,0 0,88
Suv 1000 0,7 4,19
Erigan 1735 0,57 1,56
46 kaliynatriy
tuzlari  (46%
NaNO
3 -54%
KNO
3 )
CACl
2 6H
2 O 29,2 1,62 1,50 0.6 0,3 1,47 1,47 172,5 258,1
NaSO
4 10H
2 O 32,4 1,46 1,41 0,5 0,3 1,76 3,31 251,0 345,2
Na
2 HPO
4 12H
2 O 35,4 1,42 0,5 1,55 3,18 279,6 403,3
Laurinovaya
kislota 44,01 0,91 0,4 0,2 175,3 159
Paraffin 2 42,0 0,91 0,77 - - 2,08 - 187,8 144
Oktadekan 28,0 - 0,79 - 0,1 2,10 2,17 244,2 194
    Quyosh-bioenergiyadan foydalanib issiqlik bilan ta’minlash tizimi aniq issiqlik
hisobini  chiqarish  iqlim  sharoitlarining  tasodifiy  tebranib  turishi,  sistemadagi
elementlar  o’rtasidagi  o’zaro  ta’sirining  murakkabligi  ancha  qiyinchiliklarni
keltirib  chiqaradi.  Shuning  uchun  ham  muhandislik  amaliyotida  odatda  yarim
empirik  metodlar  qo’llaniladi  [6.7].  Ular  dasturlangan  tizim  asosida  kompyuter
yordamida  QITT  ni  batafsil  modellashtirish  natijalarini  umumlashtirishga
asoslanib  ish  ko’riladi  va  QITT  ning  uzoq  muddatli  xarakteristikasini  olishga
imkon beradi.
47 Xulosa 
    Ma’lumki,  yoqilg’i  –  energiya  resurslaridan  tejab  –  tergab  samarali
foydalanishga erishish hozirgi davrda eng dolzarb masalalardandir.
    Quyosh  bioenergiyasidan  foydalanib  avtonomlashtirilgan  issiq  suv  olinadigan
ikki  konturli  tarkibida  issiqlik  to’plash  va  issiqlik  uzatish  jarayonlari
takomillashtirilgan  quyosh  issiqlik  ta’minoti  tizimi  ishlab  chiqildi  va  tajriba  –
sinovdan o’tkazildi.
- Ikki  konturli  avtonomlashtirilgan  quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv
isitish kollektori issiqlik ta’minoti sistemasining sutkalik solishtirma issiqlik
ishlab chiqaarish va issiq suv sarflash miqdori aniqlanadi;
- Ikki  kontur  “List-truba”  yassi  kompozitsion  materialdan  tayyorlangan
quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorini  issiqlik  fizikaviy
va  energetik  tizimi  matematik  modellashtirish  metodi  bilan  hisoblab,
eksperimental tadqiqotlardan olingan natijalar bilan taqqoslab o’rganildi va
issiqlik yig’uvchi tizimini termik samaradorligi hisoblandi.
- Bioenergetik  tizimli  quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish
kollektorini  radiatsion  va  temperatura  rejimi  eksperimental  tadqiqotlar
asosida o’rganildi va issiqlikni akkumulyatsiya qilinishi jarayoni sonli metod
yordamida hisoblanadi.
-              
     Formula  bilan  olingan  natijalar  taqqoslandi  va  qurilmaning  sutkalik,  yil
davoida ishlatish rejimini aniqlanadi;
- Quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  ta’minot  tizimini  ishlash
rejimiga  muvofiq  geliokollektordagi  issiqlik  almashinuv  jarayonlari, oqim
harakat tenglamasi va energiya tejamkorlik koeffitsenti hamda F.I.K. 0,82
ga tengligi aniqlanadi;
- Ikki  konturli  quyosh  bioenergiyadan  foydalanib  suv  isitish  kollektorini
yillik tejamkorligi
48 - Formula  bilan  hisoblanadi.  Bu  yerda   -  geliosistemaning  QEK/m 2
yuzaga  to’g’ri  keladigan  solishtirma  tannarxi  so’m/m 2
 ma’lumot
bo’lmaganligi  uchun  =600  ming  so’m/m 2
 deb  xisoblandi  va  yillik
yoqilg’i – energiya tejamkorligi =29,3 Gj/yil ga teng bo’lishi aniqlandi;
- Yassi  quyosh  suv  isitish  kollektorining  tiniq  yuzasida  o’tadiga  to’la  nur
energiyasi  piranometr  bilan  o’lchab  o’rganildi  va  suvning  temperatura
o’zgarishi aniqlandi;
- Yassi  suv  isitish  kollektorining  nur  yutuvchi  metall  qoplamasidan  suvga
uzatiladigan   issiqlik  miqdorini  aniqlash  uchun:  qoplamaning   va 
temperaturalari  mis-konstantan  temperaturalar  bilan  o’lchandi  va   -
issiqlik berish koeffitsiyenti aniqlandi va (2-rasm) grafikda yoritildi;
-  Yassi  suv  isitish  kollektoridagi  issiqlik  fizikaviy  va  issiqlik  almashinuv
jarayonlari  tadbiq  etildi  hamda  qurilmaning  issiqlik  balans  tenglamasi
ishlab chiqildi;
- Ikki  konturli  yassi  quyosh  suv  isitish  kollektorini  samaradorlik  darajasi
o’rganildi:
Masalan  2018  yil  20-21  fevral  kunlari  quyosh  bioenergiyadan  foydalanib
yassi  kollektor  qurilmasidan  biogaz  qozon  qurilmasidan  beriladigan  issiq
suv qizdirgich qo’shilganda 100 litr suvni 9 soat davomida 50-60 0
 C gacha
qizdirish uchun 1,6 – 1,8 m 3
 metan gazi sarflanadi. Agar elektr qizdirgich
bilan  qizdiriladigan  bo’lsa  qizdirish  uchun  10-12  kVt  energiya  sarflanar
ekan.
- Quyosh energiyasidan foydalanganda esa 100 litr suvni 50 – 60 0
C qizdirish
uchun  5  soat  sarflanadi.  Bundan  ko’rinadiki  quyosh  biogas  suv  isitish
kollektoridan qish oylari davomida foydalanish jarayonida tabiiy yoqilg’ilar
va elektr energiya miqdorini tejashga erishiladi.
49 Shartli belgilar:
T – temperatura, K;
t – vaqt, s;
l,L – uzunlik, M;
U – issiqlik almashinuv koeffitsiyenti, Vt/(m 2
 K);
 - issiqlik berish koeffitsiyenti, Vt/(m 2
 K);
 - issiqlik uzatish koeffitsiyenti, Vt/(m 
K);
 a – temperatura uzatish koeffitsiyenti, m 2
/s;
 c – solishtirma issiqlik sig’imi, j/(kg K);
 - zichlik, kg/m 3
;
v – tezlik, m/s;
D – diametr, M;
W – qo’shni ikki trubalar orasidagi masofa, M;
G – bitta truba orqali vaqt birligidagi suv sarfi, kg/s;
E – quyosh radiatsiyasining yig’indi oqimi, Vt/m 2
;
 - kinematik yopishqoqlik koeffitsiyenti, m 2
/s;
K – quyosh kollektorida nur yutilishi koeffitsiyenti;
 - mahalliy bosim pasayish koeffitsiyenti; 
 - ishqalanish kuchini kuchlanishi, kg/(m s 2
);
P – bosim, N/m 2
;
Q – quyosh suv isitish kollektori tiniq yuzasiga tushadigan quyosh nur energiyasi
miqdori, KJ/(m s 2
);
 - issiqlik akkumulyatorining temperaturasi, K;
 - qo’shimcha isitish qurilmasidan olingan issiq suv temperaturasi, K;
 - quyosh suv isitish kollektoridagi qizigan suv temperaturasi, K:
50 A D A B I YO T L A R
1. Mirziyoyev  Sh.M.  “2017-2021  yillarda  qayta  tiklanuvchi  energitikani  yanada
rivojlantirish  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  ijtimoiy  sohada  energiya  samaradorligini
oshirish  chora-tadbirlari  dasturi  to‘g‘risida”  O‘zbekiston  respublikasi
Prezidentining 2017 yil 26 may qarori. Qashqadaryo gazetasi 1-iyun 2017 yil №3
05 (15290)
2. Karimov  I.A.  “Iqtisodiyot  tarmoqlari  va  ijtimoiy  sohada  energiyatejamkor
texnologiyalarni  joriy  etish,  energiya  sarfini  kamaytirish  bo‘yicha  2015-1019
yillarga mo‘ljallangan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2015 yil 5 may
3. Авезов  Р.Р.,  Орлов  А.Й.  Солнеч ы е  системи  отопления  и  горячего
водоснабжения Т. Фан.1988-282с
4. Авезова  Н.Р.  О  разработке  Узбекиского  национального  стандарта  по
тепловым  испытаниям  солнецных  водоногревателных  коллекторов.  \\
Материалы международной конференции посвешенной 80-летию Академика
М.С.Саидова  “  Фундаментальные  и  прикладные  Вопросы  физики ”  24-25
ноябр T :. 2010- с 55-57
5. Аллақулов  П.Э.  Хайриддинов  Б.Э,  Ким  В.Д.  Нетрадиционная
теплоэнергетика . Т. Фан.2009.186с.
6. Авезов  Р.Р.  Эксергетический  баланс  и  эксергетическая  эффективность
плоских солнечных коллекторов \\ Гелиотехника 2001. №1.с-29-32.
7. Бяндин Д.В. О моделировании турбулентной конвекции в подогреваемом
снизу горизонтальном плоском слое: сб. Конвективные течения.-Перть 1985.-
с.76-86.
8. Даффи.  Дж.  А.,  Бекман  У.А.  Тепловые  процессы  и  использованием
солнечной энергии .М.Мир. 1977.-420с.
9. Захаров  Р.А.  Эффективность  солнечной  энергетики  \\  Гелиотехника
1994.№3.с.62-64.
51 10. Бертлс  А.“Интенсификация  теплообмена.Теплообмен-достежения,
проблемы,  перспективи”  Изб.  Труды  6-й  международной-конференции  по
теплообмену, М.:” Мир” 1981.с 145-184
11.  Патанкар С. Численнье методы решения задач теплообмена и динамика
жидкости .Пир.с.англ.М.:Энергоатомиздат. 1984.с.152.
12. Степанова  В.С.  Возобновляемые  источники  энергии  на
сельскохозяйственных предприятиях.М.:ВО-Агропромиздат 1989- 112с.
13. Ши.Д.Численные методы в задачах теплообмена. М.: “ Мир”-1988.534 с.
14.  Умаров  Г.Й.,  Раббимов  Р.Т.Авезов.,Усмонов  М.У.  “Исползование
низкопотенциалних солнечних установок” Т. Фан 1996.90с
15. Крает Ф. Блек У. Основы теплопередачи. Пер.с.англ. М.: мир.1983.
16. Xayriddinov  B.E.,  Sattorov  B.N.  Kim.V.D.,Xolmirzayev  N.S.,  Issiqlik  massa
almashish. Qarshi .Nasaf. 2005 y
17. К.А.  Самиев,  Пов ышение  эффективности  сложных  светопразрачных
ограждений с частично лучепоглошающим слоем инсоляционных пассивных
систем солнечного отопления. Авто.Т. кан. дис.Т2010.23с
18. Rysbaev F.S. Basriddinov S.S. Yuldashev Yu.Yu.Djuraev Sh.H., Raximov A.,
Shaymanova N., Mirzaeva F.A.\\ Thih silicide films: producing and properties.8-th
international  Confereence  Sokid  state  physiss.  Abstracts  Almaty  ияф  2004 у . р
353-  354.
19. Рисбаев  А.С.  Нормуродов  М.Т.,  М.Т.,  Камолов  Н.З.,  Юлдашев  Й.
Многоканальныий  прибор  для  измерения  температуры  \\  Экспресс.
Информиация ГФНТИИ, 1994ю-9с.
Saytlar:
www.ziyonet.uz
www.Uralrtu.ru
www. Csiencedirec.com
www.kiuweronline.com
www.Energystrategy.ry
www.Uzenergy. Uzrak.ru
52 53

Quyosh-bioenergiyasidan foydalanib issiq suv olish qurilmasini ishlab chiqish va teplofizik jarayonlarini tadqiq etish