Sorbtsiya, adsorbtsiya, absorbtsiya, xemosorbtsiya tushunchalari. Qattiq jism sirtidagi adsorbtsiya. Adsorbtsion tenglamalar

Sorbtsiya, adsorbtsiya, absorbtsiya, xemosorbtsiya
tushunchalari. Qattiq jism sirtidagi adsorbtsiya.
Adsorbtsion tenglamalar
Reja:
I. KIRISH
1. Adsorbtsiya va uning mohiyati.
II. Asosiy qism
1. Adsorbtsiya muvozanat.
2. Qattiq jism sirtidagi adsorbtsiya .
3. Xemosorbtsiya tushunchasi.
4. Adsorbtsion tenglamalar
III. XULOSA
IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. I. Kirish.
Umuman  olganda,  fizik  kimyo  o’z  harakteri  bilan  nazariy  fan  bo’lib,
kimyoviy  jarayonlarning  umumiylashgan  qonunlarini,  ular  orasida  ichki
boqlanishlar,  ularning  mohiyatini  ochib  beruvchi  fandir.  Agar  noorganik  kimyo
qonunlari-  noorganik  moddalarga,  organik  kimyo  qonunlari  organik  moddalarga
tegishli bo’lsa, fizik kimyo qonunlari hammasi uchun birdek tegishlidir.
Hozirgi  kunda  fizik  kimyo  fani  fizika  fanining  ko’pgina  usullarida
foydalansa ham o’zining tajriba tadqiqot usullariga ega bo’lgan va ko’pgina amaliy
kimyo-texnologiya fanlarining nazariy asosi bo’lib xizmat qiluvchi fandir.
Misol tariqasida kimyo yoki oziq-ovqat texnologiyasi sohalarida, aynan shu
erda  boruvchi  (noorganik  moddalar,  chinni,  plastik,  sut  mahsulotlari  olinishi  va
x.k.)  jarayonlarni  fizik  kimyoviy  o’rganish  bularni  amaliy  texnologiyasining
nazariy asosini tashqil etishini ko’rsatish mumkin.
Fizik  kimyo  fani  kvant  kimyosi,  termodinamika  va  kimyoviy  kinetika
usullaridan foydalanadi.
Kvant kimyosi usuli. Asosan, moddalar tuzilishini o’rganishda qo’llaniladi.
Termodinamika  usuli.  Bu  usul  umumiy  termodinamikaning  3  qonunini
kimyoviy  jarayonlarga  qo’llashga  asoslangan.  Bu  usul  yordamida  kimyoviy
jarayonlar  ko’pgina  tomonlarini  (  issiqlik  chiqishi,  yutilishi  miqdorini  aniqlash,
jarayonni borish-bormasligini oldindan aytib berish, muvozanat shartlarini aniqlash
kabi)  oydinlashtirish  mumkin.  Bu  usulda  sistemaning  (moddaning)  tuzilishini
bilish shart emas; shunga kura, bu usul vositasida jarayoning mo h iyati ochilmaydi,
bu esa bu usulning kamchiligidir. 
Kimyoviy  kinetika  usullari  yordamida  jarayonlarning  mo h iyati
oydinlashtirildi.  Bu  usullarning  eksperimental  va  nazariy  turlari  oxirgi  vaqtlarda
juda kengayib bormoqda.
Fizik kimyoning asosiy bo’limlari;
1)  Modda  tuzilishi.  Bu  bo’limda  modda  (molekula)  tuzilishi  kvant-
mexanika  nazariyasi  asosida  tushuntiriladi.  Molekulalarining  h osil  bo’lishidagi boqlar, ularning mo h iyati, bir-biridan farqlari h aqida so’z yuritiladi. Molekulalarni
tadqiq qilish usullari yoritiladi.
2)  Kimyoviy  termodinamika.  Yuqorida  aytilgandek,  bu  bo’limda  umumiy
termodinamikaning  3  posto’lati  (qonuni)  ni  kimyoviy  jaryonlarga  tadbiqi
o’rganiladi.  Bu  erda  kimyoviy  jarayonlarda  yutiladigan-chiqadigan  issiqlik
miqdorini,  uni  temperaturaga  qarab  o’zgarishini  aniqlash;  jarayonlarini  borish-
bormasligini,  yo’nalishini  va  muvozanat  shartlarini  aniqlash  kabi  masalalar
ko’riladi. 
3)  Kimyoviy  muvozanat.  Bu  bo’limda  kimyoviy  reakstiyalarning
muvozanat holatlari, ularga ta’sir qiluvchi omillar ko’rib o’tiladi. 
4)  Eritmalar  (noelektrolit  eritmalar)  bo’limida  suyuq  eritmalar  xossalari,
eruvchanlik muammolari haqida so’z yuritamiz.
5)  Fazolararo  muvozanat.  Bu  bo’limda  ko’p  fazali  sistemalardagi
muvozanatga  ta’sir  qiluvchi  omillar  va  bunday  sistemalarni  o’rganishdagi  fizik
kimyo usullari yoritiladi.
6)  Elektrokimyo.  Bu  bo’limni  o’zi  2  qismdan  iborat  deb  qarash  mumkin.
Birinchi qismda elektrolit eritmalar, ularning xossalari, ionlar aro muvozanatlar va
bu eritmalarning elektr o’tkazuvchanligi va unga ta’sir qiluvchi omillar o’rganilsa;
ikkinchi qismda elektro kimyoviy jarayonlar-elektrod potenstiallar turlari, vujudga
kelishi,  galvanik  elementlar,  ularning  turlari  haqida  gap  yuritamiz.  Elektroliz  va
uning borish qonunlari ham shu bo’limda aytiladi. 
7)  Kimyoviy  kinetika  va  kataliz  bo’limida  turli  kimyoviy  reakstiyalar
tezliklari,  bularga  tasir  qiluvchi  omillar,  kimyoviy  reakstiya  borish  mexanizmlari
haqida;  katalitik  jarayonlar,  ularning  turlari  ta’sir  qiluvchi  omillar,  borish
mexanizmlari (nazariyalar) haqida so’z yuritiladi.
Yuqoridagi  bo’lish  nisbiy  harakterga  ega  bo’lib,  bazi  bir  adabiyotlarda
bularni yoki ko’proq yoki kamroq bo’limlarga bo’lingan bo’lishi mumkin. 
Yuqoridagi aytilganlarga yakun qilib shuni aytish mumkinki hozirgi kunda
fizik kimyo fani o’zining keng eksperimental va nazariy usulariga ega bo’lgan va kimyo fani va amaliyoti oldida turgan ko’pgina muammolarni hal qilishda asosiy
rol o’ynaydigan fandir. 
Fizik  kimyo  faning  oxirgi  30  yil  ichidagi  yutuqlarini  quyidagi  Nobel
mukofati  laureatlari  ro’yxatidan  ham  ko’rish  mumkin.  Kisqa  impulsli  energiya
yordamida  muvozanatni  siljitish orqali  o’ta  tezkor kimyoviy reakstiyalarni tadqiq
qilish  (M.Eygen  va  R.Norrin  1967),  qaytmas  jarayonlar  tatqiqotlari  (L.  Onsager
1968  yil).  Mikromolekulalar  fizik  kimyosi  so h asida  eksperimental  va  nazariy
izlanishlar (P.Florn 1970 y). Borrovodorolar strukturalarini o’rganish (U.Lipiskob
1976  y),  qaytmas  jarayonlar  termodinamikasiga  xossasi  uchun  (I.Prikojin1977),
biologik  energiyaning  kuchishining  molekulyar  asoslarini  tadqiqoti  uchun
(P.Mitchell  1978  y),  kimyoviy  reakstiyalar  mexanizmlari  nazariyalarini
rivojlantirgani  uchun  (K.Fukin,  Ryu  Xofmon  1981  y),  Elektron  tashish  bilan
boradigan  reakstiyalar  mexanizmlari  haqidagi  ishlari  uchun  (G.Taube  1983),
mukofotlanganligi fizik kimyoning ahamiyatini yanada namoyon qiladi. 1. Adsorbtsiya va uning mohiyati.
Suyuqliklarning q atti q jismga adsorbtsiyalangan modda massasini  o’ lchash
uchun  adsorbent  tarozida  tajribadan  avval  va  keyin  bevosita  tortiladi,  s o’ ngra
adsorbtsiya xisoblab topiladi. Yutgilish jarayoni avval tez boradi, s o’ ngra yutilish
va  ajralib  chi q ish  (desorbtsiya)  jarayonining  tezliklari  baravarlashib,  sistema
adsorbtsion muvozanat xolatiga keladi.
Agar  adsorbtsion  muvozanat  uzo q  va q t  davomida  q aror  topmasa,
adsorbtsiya bosh q a xil jarayonlar bilan murakkablashgan deyish mumkin. 
Odatda,  ionlarning  adsorbtsiyalanishi  oddiy  molekulyar  adsorbtsiyadan
keskin far q  q iladi. Ionlarni adsorbtsiyalash uchun adsorbent yuzasidagi adsorbtsion
markazlar  musbat  yoki  manfiy  ishorali  zaryadga  ega  b o’ lishi  kerak.  Tabiiyki,
geteropolyar  bo g’  tarkibiga  kirgan  ionning  elektrolit  kuchiga  q arab,  ba’zi
adsorbent yuzasida (-) zaryad kuchlirok, bosh q a bir adsorbentda (  ) zaryad kuchli
ifodalangan b o’ ladi, shunga k o’ ra elektrolit eritmasidan adsorbent kationlarni, yoki
anionlarni  adsorbtsiyalaydi.  Eritmada  q olgan  q arama- q arshi  ishorali  ionlar
adsorbent  yuzasida  yutilgan  ionlar  yakiniga  tortilib  adsorbent  -  eritma  chegara
sirtida  qo’ sh  elektr  q avat  xosil  q iladi.  Ushbu  elektr  q avat  adsorbtsiyalangan  ionli
adsorbent yuzasidan eritmaga  q ayta desorbtsiyalanib chi q ilishiga y o’ l  qo’ ymaydi.
Shuning uchun temperatura k o’ tarilishi bilan ionlar adsorbtsiyasi k o’ pincha ortadi.
Adsorbtsiya  o’ z mexanizmiga  q arab, ionlarning yutilishi, tanlanishi va ion
almashinishi adsorbtsiyalariga b o’ linadi. 
q atti q  adsorbent  yuzasi  ionlarning  tanlanib  adsorbtsiyalanishi  xa q ida
Peskov va Fayanslar  o’ zlarining 2ta  q oidasini  kashf etishgan.  Peskov-Fayansning
1-  q oidasiga  k o’ ra,  eritmadan  adsorbent  yuzasiga,  avvalo  shu  adsorbentning
tarkibida  b o’ lgan,  uning  kristallik  panjarasini  t o’ ldiradigan  ionlar
adsorbtsiyalanadi.  (19-rasm).  Masalan,  KI  eritmasidan  AgI  kristallari  yuzasiga
birinchi  b o’ lib  yod  ionlari  AgNO
3  eritmasidan  esa,  kumush  ionlari
adsorbtsiyalanadi. 1-rasm . Kumush yod kristali panjarasining yod ionlari bilan t o’ ldirilishi .
Ionlarning tanlanib adsorbtsiyalanishi ion radiusiga, gidratlanish darajasiga
va  valentlikka  bo g’ lik,  b o’ ladi.  Ma’lumki,  ionning  radiusi  ortishi  bilan  uning
gidratlanish  darajasi  kamayadi.  Ion  q ancha  kam  gidratlangan  b o’ lsa,  u  shuncha
oson adsorbtsiyalanadi.
Adsorbent – N
2   Sa  2
 — adsorbent - Sa  2 N 
Adsorbent - ON  NSl — adsorbent - Sl  N
2 O
Bulardan tashkari amfoter ionitlar xam b o’ lib, ular sharoitga  q arab ba’zan
tarkibidagi kationlarni, ba’zida anionlarni almashtiradi. Bir gramm ionit 3-10 milli-
ekvivalent ionni almashtira oladi, bu uning almashtirish si g’ imini k o’ rsatadi.
Amalda  ionitlarda,  tuproklarda  ionlarning  adsorbtsiyasi  fa q at  sirtda  emas,
balki  butun  xajm  b o’ ylab  ketadi.  Shuning  uchun  butun  yutuvchi  kompleks
si g’ imini xisoblash kerak.
Almashinish  adsorbtsiyasi  1939  yilda  taklif  etilgan  Nikolskiy  tenglamasi
bilan ifodalanadi:Г	1	
1
z1	
Г	2	
1
z	2	
=	К	
а	1	
1
z1	
а	1	
1
z2
G
1 va G
2 - almashinayotgan ionlar miqdori
a
1 va a
2 - ionlar aktivligi
K – ion almashinish konstantasi
z
1 va z
2 - almashinayotgan ionlar valentligi. Demak,  ion  almashinish  adsorbtsiyasi  ximiyaviy  reaktsiyaga  o’ xshagan
b o’ ladi.  Fakat  farki  shundaki,  ion  almashinish  adsorbtsiyasi  sust  boradi  va  uzo q
va q t  davomida  sistemada  muvozanat  q aror  topadi.  Agar  ionlar  almashinganda
muxitning pH i  o’ zgarsa, adsorbtsiya gidrolitik mexanizmga ega deb xisoblanadi.
Ion almashinish adsorbtsiyasi natijasida  q attik, jism yuzasi zaryadlanadi va  o’ ziga
eritmadagi  q arama- q arshi  ionlarni  tortib,  ikkilamchi  elektr  q avat  xosil  b o’ ladi.
Texnikada ion almashinish adsorbtsiyasidan suvni Sa 
, Mg 
,  Fe 
 kabi ionlardan
ya’ni mineral tuzlardan tozalashda ( q attik, suvlarni yumshatishda) foydalaniladi.
Na
2 [Al
2 Si
3 O
10 ]  Sa 
 <  > Sa[A1
2 Si0
10 ]  2Na 
permutit
Bundan  tash q ari  ion  almashinish  adsorbtsiyasidan  tuprokning  disperslik
darajasini  oshirishida,  eritmadan  rangli  metallar,  dorivor  moddalar  (alkaloid,
glyukozid  va  boshkalar)  ionlarini  ajratib  olishda,  sanoatda  o q ova  suvlarni
tozalashda  keng  qo’ llaniladi.
Kolloid  sistemalarning  sirt  xodisalariga,  adsorbtsiyadan  tashkari,
xo’ llanish,  adgeziya,  kogeziya,  flotatsiya,  kapillyar  bosim  va  suyukliklarning
yoyilish jarayonlari kiradi. 
Ba’zi  bir  adsorbentlar  o’ z  tarkibida  xaraktchan  ionogen  gruppa  tutib,  ular
elektrolit  eritmasida  o’ zininng  biror  ionini  eritmadagi  o’ xshash  ishorali  ionga
almashtiradi.  Ionlar  adsorbtsiyasining  ushbu  xiliga  ion  almashinish  adsorbtsiyasi
deyladi.  Ionlarning  o’ lchamiga  va  gidratlanish  darajasiga  bo g’ lik  ravishda
adsorbtsiyalanishi  Gofmeystrning  liotrop  katori  bilan  ifodalanadi.  Ushbu  q atorga
k o’ ra kationlar q uyidagi tartibda  joylashadi , kationlar q atori:
Li 
 < Na 
 < K 
 < Rb 
 < Cs 
 
Anionlar esa q uyidagacha joylashadi:
S1 -
<Vg -
<NO
3 "< I -
<SNS -
Ionlarning valentligi ortishi bilan adsorbtsiyalanish kobiliyati ortadi. 
Th  4
>Al  3
> :
Sa  2
>Na  Chunki ion valentligi  q ancha yu q ori b o’ lsa, sirtga tortilishi shuncha kuchli
b o’ ladi. Ion almashtaruvchi adsorbentlarga: permutit, tseolit, alyuminosilikatlar va
bentonitlar  (mineral  tabiatidagi)  shuningdek  sun’iy  sintetik  (organik  tabiatidagi)
ionitlar kiradi.
Ion  almashtiruvchi  adsorbentlar  kislota  yoki  asos  xarakterida  b o’ ladilar.
Kislota  xarakterida  b o’ lsa  va  fa q at  kation  bilan  almashinsa  -  kationit,  masalan,
EKS-50,  KB-4,  KU-2,  SB  va  bosh q alar;  asos  xarakterida  b o’ lsa  va  fa q at  anion
bilan almashinsa - anionit deb yuritiladi. Masalan, EDS-10, PEK, amberlayt T-400
va  bosh q alar.  Agar  elektrolit  eritmasidan  xam  anion,  xam  kation  ekvivalent
mi q dorda adsorbilansa, adsorbtsiya molekulyar tarzda yuzaga chi q adi. II. Asosiy qism
1. Adsorbtsiya muvozanat.
Adsborsiya  hodisasi  ham  xuddi  suyuqlikning  bog’lanishi,  moddaning
suvda erishi kabi qaytar jarayondir. Har qanday qaytar jarayondagi kabi, bu yerda
ham  yutilish  va  ajralib  chiqish  jarayonlarining  tezligi  barobarlashib,  sistema
adsorbsion muvozanatga keladi.
Odatda,  adsobrsion  muvozanatlar  juda  tez  (sekundlar,  minutlarda)  qaror
topadi.
Sanoatda  adsorbsion  muvozanat  uzoq  vaqt  davomida  qaror  topmasa,
adsorbsiya  boshqa  xil  jarayonlar  bilan  murakkablashgan  deyish  mumkin.
Adsorbsion muvozanat holati harorat o’zgarganda o’zgaradi.
Adsorbsiya  jarayoni  issiqik  chiqishi  bilan  boradi.  Adsorbsiya  vaqtida
ajralib chiqadigan issiqlik adsorbsiya issiqligi deyiladi. Sanoatda haroratni oshirish
orqali adsorbentga yutilgan moddani ko’proq qaytadan chiqarish mumkin.
2. Qattiq jism sirtidagi adsorbsiya
Qattiq  jism  ham  xuddi  suyuqlik  kabi,  sirt  energiyasiga,  demak,  sirt
tarangligiga ega.
Adsorbentning  sirt  birligiga  (1m 2
 ga)  yutilgan  moddaning  gramm  -
molekula  hisobidagi  miqdori  solishtirma  adsorbsiya  deyiladi.  Solishtirma
adsorbsiya Г =x/S ga teng. 
X - yutilgan modda miqdori; 
S - adsorbent sirti.
Lekin  g’ovak-g’ovak  tuzilgan  qattiq  adsorbentlarning  (ko’mir
silikagel)  sirtini  o’lchash  juda  qiyin  bo’lgani  uchun  amalda  sanoatda  solishtirma
adsorbsiyani topishda yutilgan modda miqdori adsorbent og’irligiga bo’linadi. 
X/T
X - yutilgan moddaning gramm hisobidagi og’irligi M - adsorbentning gramm hisobidagi og’irligi.
Moddaning sirt birligiga (1m 2
 ga) yutilishi mumkin bo’lgan eng ko’p
miqdori, maksimal solishtirma og’irligi deyilib, Г
m bilan belgilanadi.
Metallurgiya  sanoatida  adsorblanish  maqsadida  aktivlangan  ko’mir  juda
ko’p  ishlatiladi.  Aktivlangan  ko’mir  g’ovak  modda  bo’lib,  asosan  ugleroddan
iborat. Turli organik moddalarning havo kirmaydigan mayda kuydirilishidan hosil
bo’lgan  ko’mirda  har  xil  smolalar  bo’lib,  ular  ko’mirning  teshiklarini  bekitib
qo’yadi.  Bu  smolalarni  yo’qotib,  ko’mirning  g’ovakligini  oshirish  maqsadida
ko’mir  maxsus  ishlanadi,  ya’ni  aktivlashtiriladi.  Ko’mir  qanday  sharoitda
aktivlanganiga qarab yo kislotalarni yo asoslarni ko’proq adsorbsiyalaydi.
Metallurgik  jarayonlarda  900°C  da  aktivlangan  toza  ko’mir  kislotalarni,
400-450°C da aktivlangan ko’mir asoslarni adsorbsiyalaydi.
Sanoatda adsorbsiya  bilan bog’liq ishlarda  ko’mirdan tashqari, boshqa  bir
adsorbent  silikatel  ham  ishlatiladi.  Silikatel  silikat  kislotaning  suvsizlantirilgan
geliydir. U asosan asoslarni adsorbsiyalaydi.
Adsorbsiya  jarayoni  bu  moddani  ikkinchisida  so’rilishi  bo’lib,  kimyoviy
texnologiyada katta rol o’ynaydi.
Masalan,  gaz  aralashmalarini  ajratib  tozalashda  aktiv  ko’mir,  silikagel,
kolloid moddalar kabi adsorbentlar ishlatiladi.
Adsorbsiyadan koks gazlaridan benzol olishda foydalaniladi. Buning uchun
aktiv  ko’mir  bilan  to’latilgan  adsorberga  adsorbent  to’yinguncha  gaz  aralashmasi
yuboriladi.  So’ngra  adsorberga  100°C  li  suv  bug’i  beriladi,  suv  bug’i  ko’mirga
yutilgan benzolni siqib chiqaradi. Natijada, benzol va suvdan iborat sistema hosil
bo’ladi. Benzol suvda erimasligi uchun endi benzolni ajratib olish qiyin bo’lmaydi.
Gazlar  aralashmasini  ajratishda  ketma-ket  adsorbsiya  o’tkaziladi.  Avval
past  haroratda  gazlar  aralashmasi  adsorbentga  yuttiriladi.  Keyin  asta-sekin
qizdirilganda  gazlar  o’zining  qaynash  haroratiga  muvofiq  adsorbentdan  chiqa
boradi.
Shu tariqa geliy va boshqa inert gazlar olinadi. 3. Xemosorbtsiya tushunchasi.
Shunday  qilib,  sirt  hodisalar  tabiati,  ya’ni  sirtda  u  yoki  bu  jarayonning
borishi  fazalararo  chegara  sirtning  xolati  bilan  bog’liqdir.  Shuning  uchun
fazalararo sirtlar termodinamikasini o’rganish kolloid kimyoda katta ahamiyat kasb
etadi.  Sirt  kavatlar  termodinamikasini  xarakterlaydigan  kattalik  sirt  taranglikdir.
Sirt taranglik esa adsorbtsiya hodisasi bilan bevosita bog’liq.
Suyuklik yoki qattiq jism sirtida boshqa modda molekulalari, atomlari  yoki
ionlarining  o’z-o’zicha  yig’ilishiga  adsorbtsiya  deyiladi.  Moddani  yutgan  sirt  -
adsorbent. Yutilayotgan modda esa adsorbtiv deyiladi.
Adsorbtsiyaga oid dastlabki ilmiy tekshirish ishlari T.E. Lovits nomi bilan
bog’liq.  U  1792  yilda  eritmalarni  turli  ko’shimchalardan  tozalash  uchun  qattiq
adsorbent sifatida ko’mirdan foydalandi.
Adsorbtsiya  hodisasi  ko’mirgagina  emas  balki  boshqa  barcha  g’ovak
moddalarga ham xosdir. Masalan turli gellar o’z sirtiga har xil bo’yoqlarni yutadi.
Yutilgan modda yutuvchining ichki tomoniga diffuziyalanishi mumkin. Bu
hodisa  adsorbtsiya  deyiladi.  Agar  modda  geterogen  sistemada  bo’ladigan
ximiyaviy reaktsiya tufayli yutilsa, bu hodisa xemosorbtsiya deyiladi. Natron ohak
bilan  sulfid  angidrid  orasidagi  xemosorbtsiya  bunga  misol  bo’la  oladi.
Xemosorbtsiya  qaytmas  jarayonlar  jumlasiga  kiradi.  Ba’zan  o’z  kritik
temperaturasidan  past  temperaturadagi  gaz  sorbtsiya  vaqtida  qattiq  jism
g’ovaklarida  kondensatlanib  suyuqlikka  aylanadi.  Bu  hodisa  kapillyar
kondensatsiya deyiladi.
Adsorblangan  gaz  qattiq  jism  sirtida  bir  yoki  bir  necha  katlam
molekulalardan  iborat  bo’lishi  mumkin.  Shunga  ko’ra  adsorbtsiyalanish
monomolekulyar yoki polimolekulyar adsorbtsiyalanish deb nomlanadi.
Adsorbtsiyalangan  molekula  adsorbtsion  qavatda  kancha  vaqt  davomida
istiqomat  qilishi  adsorbtsiya  vaqti  deb  ataladi.  Adsorbtsiya  vaqti  S.Ya.  Frenkel
tenglamasiga binoan qo’yidagicha ifodalanadi: t=	t0⋅	e	
Q
RTbunda Q - molekula bilan sirt orasidagi o’zaro ta’sir energiyasi, t
0 - molekula
bilan  sirt  orasida  hech  qanday  tortishish  kuchlari  mavjud  bo’lmagan  sharoitdagi
adsorbtsiya vaqti.
Adsorbtsiya qo’yidagi fazalararo chegara sirtda borishi mumkin:
1. Suyuqlik – suyuqlik yoki eritma - gaz
2. Q attiq jism - gaz
3. Q attiq  jism - eritma.
Adsorbtsiya (G) fazalararo chegara sirtning yuza birligiga (I  m 2 
yoki I sm 2
)
to’plangan  modda  miqdoridir.  Adsorbtsiya  gazning  bosimiga  -R  ga,  eritmaning
kontsentratsiyasi  S  ga  ,  temperatura  T  ga,  adsorbent  va  adsorbtiv  tabiatiga,
adsorbentning solishtirma sirt yuzasi S ga va sirt taranglikka bog’lik.
G  f (S, T. R, S,  )
Suyuqlikning  ichki  qismidagi  (hajmidagi)  molekulani  (11-rasm  a-holat)
boshqa molekulalar hamma tomondan bir xilda tortib turadi va barcha kuchlar bir-
birini  muvozanatlaydi.  Bu  holda  teng  ta’sir  etuvchi  kuch  nolga  teng,  (F  0).
Suyuqlik  sirtida  joylashgan  molekulani  (b-holat)  suyuqlik  ichidagi  qo’shni
molekulalar kuchliroq tortadi, lekin gaz fazadan o’sha molekula juda oz kuch bilan
tortiladi.  Shu  sababli  sirtning  yuzasida  ortiqcha  erkin  energiya  (  F)  yoki  sirt
energiyasi  (G
s )  paydo  bo’lib  qoladi.
O’sha sirt energiya ta’sirida suyuqlik
sirtida  turgan  molekulalar  mumkin
qadar  suyuqlik  ichiga  kirishga
intiladi, ya’ni suyuqlik
        o’z sirtini kamaytirishga harakat qiladi.
2-rasm. Molekula suyuqlik ichida (a-holat) va suyuqlik sirtida (b-holat)
Demak, suyuqlik sirtini kattalashtirish uchun ish sarf qilish kerak. Suyuqlik
sirtini 1 sm 2
 yoki 1 m 2
 ga kattalashtirish uchun sarf qilish zarur bo’lgan energiya
miqdori shu suyuqlikning sirt tarangligi deyiladi yoki fazalararr chegara sirtning 1 sm 2
 yoki 1 m 2 
yuzasiga muvofiq keluvchi erkin energiyaga sirt taranglik deyiladi.
Sirt taranglik koeffitsienti – “  ” bilan ifodalanib, qo’yidagi birliklarda o’lchanishi
mumkin:
SI  sistemasida  j  m 2
 n  m 2
 n  m;  SGS  sistemasida  erg  sm 2
 dina*m  sm 2
 dina  sm; I j  m 2
1000 erg  sm 2
 n  m  1000 dina  sm.
 Sirt taranglik qo’yidagi faktorlarga bog’liq:
1) suyuqlik tabiatiga; molekulararo tortishish kuchi kancha katta bo’lsa, sirt
taranglik shuncha katta bo’ladi;
2) temperaturaga; temperatura ortgan sari sirt taranglik kamayadi;
3)  ikkinchi  faza  tabiatiga  bog’liq:  Antonov  qoidasiga  ko’ra,  ikki
suyuqlikning  fazalararo  sirt  tarangligi  o’sha  suyuklikning  havo  bilan
chegaralangan holatdagi sirt tarangliklari ayirmasiga teng, ya’ni:

suv
 benzol  
suv
 xavo -   
benzol
 xavo
4)  erigan  modda  tabiatiga  bog’lik  shunga  ko’ra  erigan  moddani  3  turga
bo’lish mumkin:
1. Sirt aktiv modda - sirt taranglikni kamaytiruvchi,
2. Sirt befark modda - sirt taranlikni o’zgartirmaydigan,
3. Sirt noaktiv modda - sirt taranglikni oshiradigan modda 
(1) - sirt-aktiv modda
(2) - sirt-befark modda
(3) - sirt-noaktiv modda       
3-rasm.  Sirt taranglikni  kontsentratsiya ortishi
bilan o’zgarishi.
Dispers  sistemalarning  sirt  xossalarini  o’zgartirishda  sirt-aktiv
moddalarning ahamiyati kattadir. Sirt-aktiv modda “SAM” deb fazalararo chegara
sirtda yig’ilib, sirt energiyasini kamaytiruvchi moddalarga aytiladi. Ularga spirtlar,
fenol,  karbon  kislotalar,  organik  aminlar,  sulfokislotalar  va  boshqalar  kiradi.
Demak,  SAM  molekulasi  ikki  qismdan  iborat:  gidrofob  (organik  radikal)  va
gidrofil qismlardan (kutbli gruppalar). SAM molekulasini qo’yidagi shakl “O  ”da
belgilash  qabul  qilingan.  Bu  shaklning  sferik  qismi  qutbli  gruppalarni  (gidrofil qismi),  to’g’ri  chiziqli  qismi  esa  uglevodorod  radikalini  ifodalaydi.  SAM  ning
sirtga  aktivligi  uglevodorod  radikali  uzunligiga  bog’liqdir.  Dyuklo-Traube
qoidasiga  ko’ra,  uglevodorod  radikalida  metilen  (-  SN
2  -)  gruppani  bir  birlikka
ortishi bilan sirt aktivlik 3 - 3,5 marta ortadi (13-rasm). 
  
 a b 
4-rasm.  Sirt  taranglik  (a)  va  adsorbtsiyaning  (b)  uglevodorod  radikali
uzunligiga bog’likligi. 
Suyuqlik  sirtidagi  adsorbtsiya  bilan  suyuqlikning  sirt  tarangligi  orasidagi
miqdoriy  bog’lanishni  ifodalash  uchun  1876  yilda  V.Gibbs  o’zining  qo’yidagi
tenglamasini taklif etgan:
tenglamada:  G  -  erigan  moddaning  suyuqlik  sirt  birligaga  yig’ilgan
miqdori,  ya’ni  adsorbtsiya,  S  -  eritma  kontsentratsiyasi,  R  -  gaz  doimiysi,  T  -
absolyut  temperatura,  d  dC  -  kontsentratsiya  o’zgarishi  bilan  sirt  taranglikning
o’zgarishi. Bu kattalik sirt aktivlik deb ataladi:
q  - d  dC
Eritma  kontsentratsiyasi  ortishi  bilan  sirt  taranglik  kamaysa,  ya’ni  d  dC
manfiy  bo’lsa,  adsorbtsiya  musbat  qiymatga  ega  bo’ladi.  Agar  eritma
kontsentratsiyasi ortishi bilan suyuqlikning sirt tarangligi ko’paysa,  d  dC  musbat
qiymatga ega bo’lib, adsorbtsiya sodir bo’lmaydi.
Tajribada  sirt-aktiv  moddaning  turli  kontsentratsiyali  eritmalari  uchun  sirt
taranglik  o’lchanib,  olingan   natijalar  asosida   f  (S)  sirt  taranglik  izotermasi
tuziladi. Sirt taranglik izotermasi asosida adsorbtsiya izotermasini tuzish mumkin. Buning  uchun  sirt  taranglik  egrisining  ixtiyoriy  nuktalaridan  ordinata  o’ki  bilan
kesishguncha urunmalar o’tkazamiz. Shu nuqtalardan abtsissa o’ q iga tik chiziklar
tushiramiz  va  z
1 ,  z
2 ,  z
3 ...  kesmalarni  topamiz  (14-rasm).  Topilgan  z-larning
qiymatidan foydalanib Gibbs tenglamasini soddalashtiramiz. AVD uchburchakdan,
z va s larning qiymatlarini belgilab olamiz.
  5-- rasm.  Sirt  taranglik  (1)  va  adsorbtsiya  (2)
izotermalari⇒	z
c=−	dσ
dc	⇒	Г=−	с
RT	⋅dσ
dc	=−	c
RT	⋅(−	z
c)
 	Г=	z
RT
Bu tenglamadan har qaysi kontsentratsiyaga muvofik, keluvchi adsorbtsiya
qiymati topiladi. 
6--rasm . SAM kontsentratsiyasining  o’zgarishi bilan molekulyarning
sirtda joylashishi.
Yuqoridagi  sirt  taranglik  va  adsorbtsiya  izotermalarini  (14-rasm)  3
soxaga bo’lib o’rganish mumkin. Diagrammaning 1 soxasida, kontsentratsiyaning
kichik qiymatlarida sirt taranglikning keskin kamayshi va adsorbtsiya qiymatining
unga to’g’ri proportsional ortishi kuzatiladi. Bunga sabab SAM molekulalari sirtda
yoyiq  joylashadi  (15-rasm,  a-holat).  2  soxada  kontsentratsiyaning  o’rtacha
qiymatlarida  sirt  taranglik  egri  chiziq  bo’yicha,  birmuncha  kamrok  o’zgaradi.
Adsorbtsiyaning ortishi ham kamrok bo’ladi (rasmda b-holat). Bunga sabab SAM molekulalari  sirtda  jipsroq  joylashadi.  3  soxada  esa  kontsentratsiyaning  katta
qiymatlarida  sirt  taranglik  minimumga  tushadi,  adsorbtsiya  qiymati  esa
maksimumga  etadi.  Bunda  SAM  molekulalari  to’yingan  adsorbtsion  qavat  hosil
qiladi  (rasmdagi  s-holat).  Izotermadagi  G
  adsorbtsiyaning  eng  maksimal
qiymatini ko’rsatadi. G
 ning aniq qiymatini topish uchun Lengmyur tenglamasidan
foydalanish mumkin:Г	=	Г	∞	
кс
1+кс
bu  tenglamada  G-solishtirma  adsorbtsiya,  G
 -  solishtirma  maksimal
adsorbtsiya, s-kontsentratsiya, k-konstanta.
Eritmadan  adsorbtsiyalanish  texnologiyada  aralashmalardan
komponentlarni  ajratishda  (xromotografiya)  suyu q liklarni  tozalashda,  atrof-muxit
muxofazasida katta axamiyatga ega. Q attik jism sirtida eritmadan adsorbtsiyalanish
q attik,  jism  -  gaz  adsorbtsiyasiga  q araganda  murakkabdir,  chunki  bunda  erigan
moddadan tash q ari erituvchi xam adsorbtsiyalanishi mumkin.
Adsorbtsiya turlari:
1) molekulyar adsorbtsiya (noelektrolitlar adsorbtsiyasi)
2) elektrolitlar adsorbtsiyasi (tanlanish va ion almashinish) adsorbtsiyasi.
3) kolloid elektrolitlar adsorbtsiyasi kabilarga bo’linishi mumkin.
Kattik,  jism  sirtidagi  molekulyar  adsorbtsiya  Freyndlix  formulasi  —	
x
m	=	β⋅c
1
n
 yoki  Lengmyur 	Г	=	Г	∞	
кС
1+кс ——  formulasi  orqali  xisoblanadi.
Amalda qo’yidagi empirik formula orqali ifodalanadi.	
Г	=	Со	−	Смув
m	
⋅V
So - eritmaning adsorbtsiyadan oldingi  boshlangich kontsentratsiyasi .  S
muv ,
- adsorbtsiyadan keyingi muvozanat  vaqtidagi kontsentratsiya . V- eritma xajmi, 
m- adsorbent massasi. Agar  eritmadan  erigan  modda  molekulalari  adsorbtsiyalansa,  adsorbtsiya
musbat  erituvchi  moddaning  molekulalari  yutilsa  adsorbtsiya  manfiy  deb
xisoblanadi. Erigan modda molekulalarining adsorbtsiyalanishi akademik Rebinder
ta’limotiga  k o’ ra,  adsorbentning  va  muxitning  q utbligiga  bo g’ li q .  Agar  erigan
moddaning  polyarligi  (S)  adsorbent  (A)  va  erituvchi  (V)  larning  polyarliklari
orasida  b o’ lsa,  bunda  erigan  modda  molekulalari  shu  adsorbentda  yaxshi
adsorbtsiyalanadi.
Ya’ni,  A
E  <  S
E  <  V
E  yoki  A
E  >  S
E  >  V
E  (E  -  moddaning  polyarligi  bilan
boqlik bo’lgan dielektrik doimiy).
Erigan modda molekulalari yaxshi adsorbtsiyalanishi uchun, erituvchi shu
q atti q  sirtni  yomon  xo’ llashi  kerak.  Aktivlangan  k o’ mir  yuzasida  suvda  erigan
moddalar  yaxshi  adsorbtsiyalanadi  (16-rasm,  a-xolat),  silikagelda  esa  organik
erituvchida erigan moddalar yaxshi adsorbtsiyalanadi ( rasmda, b-xolat)
7-rasm.  Gidrofob  va  gidrofil  adsorbentlarda  sirt  aktiv  moddalarning
adsorbtsiyalanishi.
Adsorbtsiyalangan  sirt-aktiv  modda  adsorbentning  tabiatiga  q arab,
orientatsiyalanadi va monomolekulyar q avatni xosil q iladi. Sirt-aktiv moddalarning
molekulalari  q utbli  q ismi  bilan  q utbli  adsorbentga,  q utbsiz  q ismi  bilan  q utbsiz
mu x it tomonga orientatsiyalanadi va sirtning tabiatini o’ zgartira oladi.
Ya’ni  gidrofob  adsorbent  gidrofil  adsorbentga,  gidrofil  adsorbent  esa
gidrofob  adsorbentga  aylanishi  mumkin.  Traube  q oidasi  b o’ yicha  SAMning
uglevodorod  radikali  q ancha  uzun  b o’ lsa,  shu  modda  adsorbent  sirtiga  shuncha
yaxshi adsorbtsiyalanadi . Agar adsorbent g’ ovaklarining o’ lchamligi kichik b o’ lib, SAMning  o’ lchamligi  katta  b o’ lsa,  adsorbtsiya  Traube  q oidasiga  b o’ ysunmay
q oladi.
Molekulyar adsorbtsiya  uchun izoterma grafigi  qo’ yidagi  k o’ rinishiga  ega
(17-rasm)
g
8-rasm .  Molekulyar  adsorbtsiyaning  eritma  kontsentratsiyasi  o’ zgarishi
bilan o’ zgarishi. 1 - musbat; 2,3manfiy adsorbtsiyalar.
Adsorbtsiya izotermalarini xisoblashda Gibbs (Г	=	−	
с
RT	
⋅	
dσ
dc ),
Lengmyur (	
Г	=	Г	∞	
кс	
1+	кс ) va Freyndlix (	Г	=	кс	
1
n ) tenglamalari
ishlatiladi. Freyndlix tenglamasi bo’yicha 	
Г	=	x
m	
; x- yutilgan modda
miqdori, m - adsorbentning massasi.
Freyndlix  tenglamasi  asosida  adsorbtsiyani  xisoblashdan  avval  bu
tenglamaga  kirgan  «k»  va  «n»ni  grafik  usulda  topish  lozim.  Buning  uchun
Freyndlix formulasini logarifmik k o’ rinishda yozamiz:	
lg	x
m	=	lg	k+	1
n	lg	c
so’ngra,  abtsisslar  o’q iga  lg Sni,  ordinatlar  o’q iga  lg  x  m  ni  qo’ yib,
grafikdan  burchakning tangensini ( tg   1  p) topa olamiz (18-rasm).
  9-rasm.  Freyndlix  formulasining  logarifmik  koordinatalarda  chizilgan
grafigi.
Freyndlix  formulasi  o’ rtacha  kontsentratsiyalar  uchungina  to’g’ ri  natijalar
beradi,  lekin  kichik  va  katta  kontsentratsiyalar  uchun  to’g’ ri  natijalar  bermaydi.
Tajribada molekulyar adsorbiyani aniqlashdaГ	=	
n⋅(N	0−	N	)	
m	⋅S	сол
formula  ishlatiladi.  Bu  erda:  G-  adsorbtsiya,  n  -  eritmadagi  moddaning
umumiy  mol  soni ,  N
0 -moddaning  eritmadagi  adsorbtsiyaga  q adar  mol  q ismi,  N  -
adsorbtsiyadan keyingi mol q ismi, m - adsorbent massasi. 4. Adsorbtsion tenglamalar
Mаtеriаlning sоrbtsiоn xоssаlаri yoki mа’lum mоddаlаrning sоrbеnt sirtidа
аdsоrbtsiya  xаrаktеri  hаqidа  аsоsiy  mа’lumоtlаr  dоimiy  hаrоrаtdа  sоrbtsiоn
qоbiliyat  А  ning  kоntsеntrаtsiya  S  (yoki  bоsim  R)  gа  bоg’liqligini  ko’rsаtuvchi
аdsоrbtsiya  izоtеrmаlаridаn  оlinishi  mumkin:  suyuq  fаzа  uchun   yoki
gаzlаr  uchun  .  Brunаuer,  Emmеt  vа  Tеllеr  sоrbtsiya  izоtеrmаlаrining
bеshtа  аsоsiy  tiplаrini  аjrаtdilаr  (rаsm  1).  I ,  II  vа  IV  izоtеrmаlаrdа  qоvаriq  qism
bo’lishi  (Lengmyur  аdsоrbtsiya)  sоrbеntdа  mikrоg’оvаklаr  bоrligini  ko’rsаtsа,
sоrbеntlаr  II vа IV bundаn tаshqаri mаkrоg’оvаklаrgа hаm egаdir. III vа V tipdаgi
izоtеrmаlаr kаm uchrаydi vа sоrbаtdа kuchli mоlеkulаlаrаrо tа’sirlаshuv bоrligini
ko’rsаtаdi.  I  tipdаgi  izоtеrmаning  kеskinligi  sоrbеntning  mikrоg’оvаklаri
o’lchаmini ifоdаlаydi:  а  — ultrаmikrоg’оvаkli,  b —  mikrоg’оvаkli. Izоtеrmа  IVb
оrаliq-g’оvаk  sоrbеntgа  tеgishli;  IVv  —  bir  jinsli  mаkrоg’оvаkkа,  IVа  —  esа
аrаlаsh strukturаligа.
10- rasm . BET bo’yichа sоrbtsiya izоtеrmаlаri tiplаri Izоtеrmа  qаnchаlik  kеskin  bo’lsа,  mikrоg’оvаklаr  shunchаlik  kichik
bo’lаdi.  Bundаy  аdsоrbtsiyaning  chеgаrаviy  qiymаti  А
pr  sirtni  mоnоmоlеkulyar
qаtlаm  bilаn  qоplаnishigа  mоs  kеlаdi.  Bоtiq  qismlаr  mаkrоg’оvаklаr  bоrligidаn
dаrаk bеrаdi [4].
Mikrоg’оvаkli sоrbеntlаrdа mоnоmоlеkulyar аdsоrbtsiya izоtеrmаsi rаsm 2
dа  ko’rsаtilgаn  ko’rinishgа  egа.  Ushbu  egri  ikkitа  to’g’ri  chiziqli  qismgа  egа  –
аdsоrbаtning muvоzаnаt kоntsеntrаtsiyalаrini kichik vа kаttа qiymаtlаridа. Bug’lаr
аdsоrbtsiyasi  vа  eritmаdаn  аdsоrbtsiya  0,5-1,6  nm  rаdiusli  g’оvаklаr  sоhаsidа
аmаlgа оshаdi. 
11- rasm . Аdsоrbtsiya izоtеrmаlаri :
1 – qоvаriq (Lengmyur аdsоrbtsiyasi );
2 – bоtiq ( mаkrоg’оvаklаrdаgi )
Mоnоmоlеkulyar  аdsоrbtsiya  izоtеrmаsini  аnаlitik  ifоdаlаsh  uchun
ko’pinchа Lengmyur tеnglаmаsi ishlаtilаdi :
 Bu  еrdа:   –  sоlishtirmа  аdsоrbtsiya,  mmоl/g:   –  chеgаrаviy
аdsоrbtsiya, mmоl/g;   –  аdsоrbаtning muvоzаnаt  kоntsеntrаtsiya si , mmоl/l;  –
аdsоrbtsiоn kоnstаntа. 
Lengmyur  tеnglаmаsi  аdsоrbtsiya  izоtеrmаsini  muvоzаnаt
kоntsеntrаtsiyaning  bаrchа  sоhаsidа  ifоdаlаydi.  Pаst  kоntsеntrаtsiyalаrdа ,
 bo’lgаndа , fоrmulа sоddаlаshаdi vа quyidаgi ko’rinishgа kеlib qоlаdi :
 (6) 
 bo’lgаn  shаrоitdа ,  fоrmulа  (5)  аdsоrbtsiyani  kоntsеntrаtsiyagа
bоg’liq emаsligini ko’rsаtаdi :
 (7)
Tеnglаmа  (5)  uni   ko’pаytirish vа kеyin   bo’lish yo’li bilаn
chiziqli shаklgа o’tkаzilishi mumkin , nаtijаdа u quyidаgichа ko’rinishgа kеlаdi :
 (8)
Tеnglаmа  (8)  to’g’ri  chiziq  tеnglаmаsidir .  Ushbu  bоg’liqlik  bo’yichа
chеgаrаviy аdsоrbtsiya kаttаligi tоpilаdi . 12-rasm. Lengmyur tеnglаmаsidа kоnstаntаlаrni аniqlаsh sxеmаsi
Оrаliq  muvоzаnаt  kоntsеntrаtsiyalаr  sоhаsidа  аdsоrbtsiyani
kоntsеntrаtsiyagа  bоg’liqligi  аsоsаn  Frеyndlix  tеnglаmаsi  bilаn  ifоdаlаnishi
mumkin, uning аsоsidа аdsоrbtsiya izоtеrmаsi pаrаbоlа bo’lаdi dеgаn fаrаz yotаdi :
 (9)
Bu  еrdа:   vа  –  k о nst а nt аlаr .  K о nst а nt а   аdsоrbеnt  vа  аdsоrbаt
tаbiаtigа bоg’liq bo’lаdi vа kеng оrаliqdа o’zgаrib turаdi. Kоnstаntа   SFMning
uglеvоdоrоd  rаdikаli  uzunligi  оshishi  bilаn  оrtib  bоrаdi,  chunki  bu  mоddаning
аdsоrbtsiоn qоbiliyati оrtаdi. Ko’rsаtkich  0,1 – 1 оrаliqdа o’zgаrаdi vа hаrоrаt
hаmdа аdsоrbаt tаbiаtigа bоg’liq bo’lаdi. 
Lоgаrifmlаngаn  xоlаtdа  Frеyndlix  tеnglаmаsi  to’g’ri  chiziq  shаklidа
bo’lаdi (rаsm 4):
 (10)
13-rasm. Frеyndlix tеnglаmаsidаgi kоnstаntаlаrni аniqlаsh sxеmаsi Оrdinаtаlаr  o’qidа  to’g’ri  chiziq  kеsаdigаn  bo’lаk  gа  tеng ,  to’g’ri
chiziqning аbtsissаlаr o’qi bilаn hоsil qilgаn burchаk tаngеns i  gа tеng bo’lаdi
III. XULOSA
Аdsоrbtsiоn qurilmаning tеxnоlоgik rеjimini аniqlаshdа аsоsiy vаzifаlаrdаn
biri  –  bu  аdsоrbtsiоn  muvоzаnаt  shаrtlаrini,  ya’ni  аdsоrbtsiya  izоtеrmаsini
hisоblаshdir.  Аdsоrbtsiyalаngаn  mоddаning  eritmаdаgi  muvоzаnаt
kоntsеntrаtsiyasigа  bоg’liqligini  аdsоrbtsiya  kinеtikаsi  vа  dinаmikаsini,
shuningdеk tеxnоlоgik shаkllаngаn аdsоrbtsiоn jаrаyondа аdsоrbеntni sоlishtirmа
sаrfini hisоblаshdа zаrur bo’lаdi. 
Tаjribа  o’tkаzmаsdаn  аdsоrbtsiya  izоtеrmаsini  hisоblаsh  kаttа  qiziqish
uyg’оtmоqdа. Bundаy hisоblаsh аsоsini quyidаgi tаsаvvurlаr tаshkil qilаdi:
– fizik jihаtdаn lоkаllаshmаgаn jаrаyon bo’lgаn оrgаnik mоddаni (nоelеktrlit
vа  kuchsiz  elеktrоlitlаr)  uglеrоdli  аdsоrbеntlаrgа  аdsоrbtsiyasi  оrgаnik  mоddаlаr
mоlеkulаlаrini  sirtdаgi  uglеrоd  аtоmlаri  bilаn  tа’sirlаshish  jаrаyoni  bo’lаdi,  vа
shuning  uchun  sirtdаgi  оksidlаr  аdsоrbtsiоn  muvоzаnаt  vа  tаnlоvchаn
аdsоrbtsiyagа tа’sir qilmаydi;
–  eritmаning  bаrchа  аdsоrbtsiyalаngаn  kоmpоnеntlаrining  umumiy  hаjmi
dоimiy  kаttаlik  bo’lib,  u  mоlеkulа  strukturаsi,  kоntsеntrаtsiyalаr  nisbаti  vа
ulаrning  оriеntаtsiyasigа  bоg’liq  bo’lmаydi.  Аdsоrbtsiyalаngаn  mоddаlаrning
mоlyar hаjmlаri tаxminаn suyuqliklаrning mоlyar hаjmigа tеng bo’lаdi;
–  eruvchаnlikkа  tеng  bo’lgаn  hаjmiy  eritmаdаgi  muvоzаnаt
kоntsеntrаtsiyasigа  аdsоrbtsiyaning  pаrtsiаl  izоtеrmаsi  tеnglаmаsidаgi  fаоllik
kоeffitsiеntining  mаksimаl  qiymаti  mоs  kеlаdi,  uning  qiymаti  аdsоrbtsiоn
muvоzаnаt kоnstаntаsini eruvchаnlikkа ko’pаytmаsigа tеng bo’lаdi; –  suvli  eritmаlаrdаn  kuchli  qutbli  mоlеkulаlаrni  (dipоl  mоmеnti  kаttа  bo’lgаn)
аdsоrbtsiyalаshdа  аdsоrbtsiоn  fаzаdа  dipоl-dipоl  itаrilish  kuzаtilаdi,  bungа  sаbаb
fаzаlаr  chеgаrа  sirtidа  аdsоrbеnt  mаydоni  hоsil  qilаdigаn  bir  tоmоnlаmа
yo’nаltirilgаn  dipоl  bo’lаdi,  bu  esа  аdsоrbtsiоn  fаzаdа  mоddаning  mаksimаl
zichligini pаsаyishigа оlib kеlаdi
IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
1. Ахманов М. "Вода, которую мы пьем" С-Пб.: Невский проспект, 2002
2. Когановский А.М., Клименко Н.А и др. Очистка и использование сточных 
вод в промышленном водоснабжении. – М.: Химия, 1983. – 288 с., ил. 
3. Мешалкин А.В., Дмитриева Т.В., Стрижко Л.С. Экохимический 
практикум/Под общей ред. А.П. Коржавого. – М.: «САЙНС-ПРЕСС», 2002. –
240 с.: ил.
4. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической 
промышленности. Л., Химия, 1977. 464 с.
5. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л., Химия, 1982, 168 с.
6. "Физическая химия" т.1, М.: Высшая школа, 2001 под редакцией Краснова 
К.С.
7. Фрог Б.Н., Левченко А.П. "Водоподготовка" М.: ИМГУ, 196
8. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. М.: Альянс, 2004
9. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. М. Высшая 
школа, 2004.