Sovet hokimiyatiga qarshi Farg’ona vodiysidagi qurolli harakatlarning yetakchilari va ularning faoliyati

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI 
TARIX FAKULTETI
TARIX TA’LIM YO’NALISHI
__ – BOSQICH ___ - GURUH TALABASI
___________________________________NING
O’ZBEKISTON TARIXI FANIDAN
 KURS ISHI
Mavzu: Sovet hokimiyatiga qarshi Farg’ona vodiysidagi qurolli
harakatlarning yetakchilari va ularning faoliyati
Kurs ishi rahbari: ________________
 
Andijon
MUNDARIJA: KIRISH……………………………………………………………………….….3
I  BOB:  TURKISTONDA  SOVETLAR  HOKIMIYATINING
O’RNATILISHI
1.1 1917  –  yil  fevral  inqilobining  Turkistonga  ta’siri  Muxtoriyatchilik
harakati….6
1.2 Oktyabr  to’ntarilishi.  Turkistonda  mustabid  sovet  rejimining  o’rnatilishi,
bolsheviklarning  shovinistik
siyosati…………………………………………….....8
1.3 Turkiston  Muxtoriyati  hukumati  va  uning
faoliyati………………………….10
II  BOB:  TURKISTONDA  MUXTORIYATNING  AG’DARILISHI  VA
SOVETLAR HOKIMIYATINING O’RNATILISHI
2.1  Turkiston  mintaqasida  sovet  hokimiyatiga  qarshi  qurolli  harakat  va  uning
tarixiy ahamiyati……………………………………………………………..……17
2.2  Farg’ona  vodiysida  sovet  hokimiyatiga  qarshi  qurolli  qarshilik  harakatining
boshlanishi………………………………………………………………………...22
2.3  Istilochilik  harakatlari  umumiy  rahbarlik  Madaminbek  qo’liga  o’tishi  va
uning  ro’li…………………………………………………………...
…………………...25
XULOSA………………………………………………………………………..37
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR…………………………………..….38
2 KIRISH
O’zbekiston o’z milliy mustaqilligini qo’lga kiritgunga qadar yozilgan sho’ro
davri  tarixi  kitoblarida  nafaqat  bir  necha  ming  yillik  o’tmishimiz,  balki  XX  asr
tariximiz  ham  tubdan  o’zgartirilib,  mohiyatan  buzilib  hukmron  mafkuraga
moslashtirilib  bayon  qilindi.  Natijada  xalqning  o’z  o’tmishidan  begonasirashi,
avlodning  o’z  ajdodini  tushinmasligi  yoki  yo’qlamasligi,  boshqa  millatlarni
najotkor  sanab,  ajdodlaridan  tonishi  singari  salbiy  kayfiyat  vujudga  keldi.  Tarix
fani  milliy  iftixor  va  ibrat  manbai,  ulug’  murabbiy  emas,  mag’rur  va  hamjihatli
millatning  boshini  egib  qo’yish  vositasiga  aylantirildi.1  Holbuki  mamlakatimiz,
Prezidenti  I.A.  Karimov  haqqoniy  takidlaganidek  “Ma’naviyatni  tiklashi,  tug’ilib
o’sgan  yurtida  o’zini  boshqalardan  kam  sezmay,  boshini  baland  ko’tarib  yurishi
uchun insonga albatta, tarixiy xotira kerak”.
Mana shu xotirani mumkin qadar to’liq tiklash, xalq g’ururini ko’tarish, uning
o’zligini anglashiga turtki berish uchun. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti o’zi
tashabbusi  bilan  chiqdi  va  yurtimiz  tarixishunos,  jamiyatshunos  olimlari  oldiga
ma’suliyatli  vazifani  qo’ydi.  Yurtboshimiz  o’zining  “Tarixiy  xotirasiz  kelajak
yo’q” asarida jumladan shunday dedi: “Modomiki, o’z tarixini bilgan, undan ruhiy
quvvat oladigan xalqni yengib bo’lmas ekan biz haqqoniy tariximizni tiklashimiz,
xalqimizni  millatimizni  ana  shu  tarix  bilan  qurollantirishimiz  zarur.  Tarix  bilan
qurollantirish, yana bir bor qurollantirish zarur”.
Chorizm  Turkiston  o’lkasida  qattiqqo’llik  bilan  mustamlakachilik  zulmi
siyosatini  olib  borgan  bo’lsada,  tub  yerli  aholining  tarixi,  tili,  dini,  uf-odati,
madaniyati  kabilariga  sho’rolarday  hukum  va  tazyiq  o’tkazmagan  edi.  Sho’rolar
qisqa  muddat  ichida  Turkiston  xalqlarining  milliy  davlatchiligiga  barham  berdi,
tarixidan  mahrum  qildi,  dinini  taqiqlab  qo’ydi.  Tiliga  kishan  soldi,  madaniyat  va
ma’naviyatini haqorat qildi. Bularning barchasi aniq reja asosida amalga oshirildi.
Xullas  sho’rolar  davrida  Markaziy  Osiyoning  eng  yirik  millatlaridan  bo’lgan
o’zbeklar  millat  sifatida  halokat  yoqasiga  kelib  qoldilar.4  O’zbekiston
mustaqillikka  erishgan  kundan  boshlab  tariximizga  bo’lgan  munosabat  tubdan
o’zgarib,  sovet  davrida  nato’g’ri  baho  berilgan  yoki  yuzaki  ko’rib,  chiqilgan
3 masalalarga jiddiy ilmiy yondashuv kuchaydi. Ayniqsa, O’zbekiston Respublikasi
vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 iyuldadagi “O’z RFA tarix instituni faoliyatini
takomillashtirish haqidagi qaroridan so’ng haqqoniy tarixni yaratish, bu jarayonda
birlamchi  manbalarga  asosiy  e’tibor  berish,  qo’yilgan  muammoni  soha
mutahassislari  tamonidan  hal  etilishi,  mavjud  muammolar  yechimini  kutayotgan
muammolar talayginaligi” ana shunday masalalardan biri.
E’tiboringizga  havola  etilayotgan  kurs  ishi  loyhasi  mana  shu  talab  va
ehtiyojdan  kelib  chiqib  yaratildi.  Unda  Turkistonda  sho’rolar
mustamlakachiligining  o’rnatilishi,  o’lka  xalqlarining  milliy  istiqlol  va  ozodlik
uchun  kurashi,  tarixiy  vaziyati,  sho’rolar  istibdodining  o’rnatilishi,  ularning  asl
mohiyatini  ochib  berishga  harakat  qilindi.  Albatta  hozirga  qadar  o’zbek
tarixnavisligi  va  tarixshunosligida  Turkiston  muxtoriyati  voqiyalari  ancha
o’rganilgan.  Bu  davrning  murakkab  zidiyatlari,  qarama-qarshiliklarga  to’la
voqiyalar tadqiq va taxlil etilgan.
1917  yil  27  fevralda  Petrogradda  bo`lgan  demokratik  inqilob  Turkiston
o`lkasiga  ham  o`z  ta`sirini  o`tkazdi.  Turkistonda  yangi  jamiyat  kurtaklarini
shakllantirish  uchun  harakat  boshlanib  ketdi.  Turkiston  ijtimoiy-siyosiy  hayotida
o`lka  muxtoriyati  masalasi  asosiy  masala  bo`lib  qoldi.  Turkistonga  muxtoriyat
maqomini berish g`oyasi nafaqat demokratik ziyolilar orasida, hatto oddiy odamlar
o`rtasida ham ancha ommalashgan edi.
1917  yilning  mart-aprel  oylari  o`lkaning  siyosiy  uyg`onishida  burilish  davri
bo`ldi.  Turkiston  jadidlari,  milliy  ziyolilari  va  islom  ulamolarining  yetakchilari
bo`lgan  Mahmudxo`ja  Behbudiy  (1875-1919),  Munavvar  Qori  (1878-1931),
Ubaydullaxo`ja Asadullaxo`jayev (Ubaydulla Xo`jayev; 1882-1938), Fitrat (1886-
1938), Fayzulla Xo`jayev (1896-1938), Sadriddin Ayniy (1878-1954), Abdulvohid
Burhonov  (1875-1934),  Mustafo  Cho`kay  (1886-1941),  Muhammadjon
Tinishboyev  (1879-1939),  Sherali  Lapin  (1868-1919),  Ahmad  Zakiy  Validiy
(1890-1970),  Obidjon  Mahmudov  (1858-1936)  o`lkada  yangi  tashkil  qilingan
"Sho`roi  Islomiya"  (1917  yil  mart),  "Sho`roi  Ulamo"  (1917  yil  iyun),  "Turon"
jamiyatlari  va  "Turk  adami  Markaziyat  (federa-listlar)  firqasi"  (1917  yil  iyul),
4 "Ittifoqi  muslimin"  (1917  yil  sentyabr)  siyosiy  partiyalarining  tuzilishida  muhim
rol o`ynadilar.
1917 yil 7 aprelda Petrograddagi Muvaqqat hukumat qarori bilan kadet N.N.
Shchepkin  raisligida  Muvaqqat  hukumatning  Turkiston  Komiteti  tashkil  qilindi.
Komitet  tarkibiga  9  kishi  kirgan  bo`lib,  ularning  to`rttasi  Alixon  Bukeyxonov
(1868-1937),  M.  Tinishboyev,  Sadri  Maqsudov,  A.  Davletshinlar  turkiy  xalqlar
vakillari edi. Keyinchalik Turkiston Komitetining tarkibi o`zgartirildi.
Jadidchilik  1917  yilda  ma`rifatchilik  harakatidan  siyosiy  harakat  darajasiga
allaqachon  ko`tarilgan  edi.  O`sha  1917  yilning  o`zida  to`rt  marta  Butunturkiston
musulmonlari  qurultoyi  o`tkazildi.  1917  yil  16-23  aprelda  Toshkentda  bo`lgan  I
qurultoyda  demokratik  Rossiya  tarkibida  Turkiston  Muxtoriyatini  tashkil  etish
g`oyasi  olg`a  surildi.  Bu  g`oya  Turkiston  xalqlarining  o`z  milliy  davlatchiligini
tiklash yo`lidagi dastlabki qadami edi.
5 I BOB: TURKISTONDA SOVETLAR HOKIMIYATINING O’RNATILISHI
1.1. 1917 yil fevral inqilobining Turkistonga ta`siri. Muxtoriyatchilik
harakati
Butunturkiston  musulmonlari  I  qurultoyining  so`nggi  majlisida  Markaziy
rahbar  organ  -  Turkiston  o`lka  musulmonlari  Kengashi  (Kraymussovet)  tashkil
etilishi  haqida  qaror  qabul  qilindi.  Uni  tuzishdan  asosiy  maqsad  milliy  ozodlik
harakatiga tashkiliy va markazlashtirilgan xususiyat kasb etish uchun bir-biri bilan
tarqoq aloqada bo`lgan jamiyat, qo`mita va ittifoqlarni birlashtirish edi. Turkiston
musulmonlari  Markazi  Kengashiga  Mustafo  Cho`qay  rais,  Validiy  bosh  kotib,
Munavvar  Qori,  Behbudiy,  U.  Xo`jayev,  O.  Mahmudov,  Toshpo`latbek
Norbo`tabekov,  Islom  Shoahmedov  va  boshqalar  a`zo  qilib  saylandi.  Munavvar
Qori  va  Sadriddinxon  Sharifxo`ja  qozi  o`g`li  boshchiligida  Toshkent  qo`mitasi
tuzildi.  Shuningdek,  Behbudiy  rahbarligida  Samarqand  va  Nosirxon  to`ra
yetakchiligida  Farg`ona  bo`limi  ham  tashkil  topdi.  Markaziy  sho`roning  organi
sifatida "Najot" (muharriri - Munavvar Qori), keyinchalik "Kengash" (muharriri -
Validiy)  gazetalari  chiqa boshladi. Shuningdek, 1917 yilda nashr qilingan "Ulug`
Turkiston",  "Turon"  gazetalarida  muxtoriyatchilik  g`oyasi  bilan  sug`orilgan
maqolalar chop qilindi.
Shunday  qilib,  1917  yil  bahorida  Turkistonning  birligi  va  yaxlitligi  tomon
muhim qadam tashlandi. Tarixda ilk marta Butunturkiston miqyosida musulmonlar
qurultoyi  chaqirilib,  unda  tub  xalqlarning  muxtoriyat  tomon  qatiy  intilishi,  o`z
an`analari,  urf-odatlari  va  turmush  tarzini  izchil  turib  himoya  qilishi  aytildi.  Bu
manfaatlarning  ifodachisi  bo`lgan  Milliy  markaz  -  Turkiston  musulmonlari
Markaziy Kengashi tashkil etildi.
Afsuski,  birlashish  jarayonlari  har  doim  ham  bir  tekis  rivojlanmadi.  Asr
boshidan  buyon  davom  etayotgan  "jadid-qadim"  nizolari  demokratik  harakat
saflarida  parchalanish  yuz  berishiga  olib  keldi.  Ma`lumki,  1917  yil  14  martda
Toshkentda "Sho`roi Islomiya" tashkil topgan edi. Aksariyati jadidlardan iborat bu
tashkilot a`zolari Turkiston mustaqilligi uchun kurash olib bordilar. 1917 yil iyun
oyida  Munavvar  Qori  boshchiligidagi  "Sho`roi  Islomiya"  tashkilotidan  "Sho`roi
6 Ulamo" ajralib chiqdi. Sherali Lapin uning Toshkent shubasiga asos soldi. Oradan
ko`p  vaqt  o`tmay,  Qo`qon  shahrida  ham  "Sho`roi  Ulamo"  jamiyati  tuzildi.  Lekin
ikki jamiyat  o`rtasida g`oyaviy istiloflar mavjud bo`lib, ular  bir-biri  bilan kelisha
olmasdilar,  Chunki  "Sho`roi  Ulamo"  jamiyati  o`z  dasturida  islom  dinining
an`anaviy  asoslari  bo`yicha  ish  ko`rishini  ma`lum  qilsa-da,  aslida  Lapin
boshchiligidagi  Toshkent  ulamochilari  avval  rus  monarxiyasi,  so`ngra  bolshevik
g`oyalari  bilan  o`z  harakatlarini  muvofiqlashtirishga  behuda  urindilar.  "Sho`roi
Ulamo"  jamiyati  o`z  maqsadlari  targ`iboti  uchun  "Al-Izo?"  jurnalini  chiqara
boshladi  (muharriri  -  Abdumalik  Xoji  Nabiyev).  Har  ikki  jamiyat  o`rtasida
g`oyaviy kurash, xususan, matbuot sahifalarida avj olib ketdi.
1917  yil  10  sentyabrda  Toshkentda  Butunturkiston  musulmonlarining  II
qurultoyi  ochildi. "Sho`roi  Islomiya"  tashabbusi  bilan chaqirilgan  ushbu  qurultoy
hokimiyatni ishchi, soldat va dehqon deputatlari sovetlariga berishga qarshi chiqdi.
Ushbu  qurultoyda  qabul  qilingan  rezolyusiyalarda  milliy  demokratiya  o`zi
tutadigan  yo`lning  muhim  asoslarini  birinchi  marta  qatiy  qilib  aytdi:  hukumat
demokratik  siyosat  yurgizadigan  bo`lsa,  ana  shundagina  musulmonlar  bu
hukumatda  ishtirok  etadilar.  Ikkinchi  qurultoyda  faqat  Milliy  markaz  -  Turkiston
musulmonlari  Markaziy  Kengashi  mintaqadagi  tub  yerli  aholi  manfaatlarini
himoya qilishi mumkin degan fikr qatiy qilib qo`yildi.
1917  yil  20  sentyabrda  Toshkentda  bo`lib  o`tgan  Turkiston  va  Qozoqiston
musulmonlarining  qurultoyi  "ulamochilar"  bilan  "Sho`roi  islomchilar"  o`rtasidagi
uzoq  va  qizg`in  bahslarga  qaramay,  nihoyat,  kelishish  va  murosa  yo`lini  topdi  -
qurultoyda  "Sho`roi  Islomiya",  "Sho`roi  Ulamo",  "Turon"  va  boshqa  siyosiy
tashkilotlarni  birlashtirish  yo`li  bilan  butun  Turkiston  mintaqasi  uchun  umumiy
bo`lgan "Ittifoqi muslimin" degan siyosiy partiya tuzishga qaror qilindi.
Qurultoy  ishidagi  asosiy  masala  Turkiston  o`lkasining  bo`lajak  siyosiy
tuzumini belgilash edi. O`sha paytda Toshkentda nashr qilingan "Ulug` Turkiston"
gazetasida yozilishicha, "Qurultoy Mulla Muhammadxo`ja eshon va Mulla Siddiq
xo`ja eshonlarning boshqaruv shakli haqidagi nutqlarini tinglab, duoyu ijobat qila
Turkiston  Muxtoriyatini  tayin  etishga  jazm  qildi".  Qurultoy  muxtoriyatga
7 "Turkiston  Federativ  Respublikasi"  degan  nomni  qo`yib,  parlament  respublikasi
asosida tuzilajak bo`lg`usi davlat tuzumining bosh tamoyil va me`yorlarini belgilab
berdi.
Shu tarzda  Turkistonda  muxtoriyat  hukumati  yuzaga  kelmasdan  ancha  oldin
jamiyatning keng qatlamlari vakillari, ilg`or ziyolilar bu harakatda faol qatnashib,
uning poydevorini yaratishga zamin hozirladilar. 
1.2.  Oktyabr  to`ntarilishi.  Turkistonda  mustabid  sovet  rejimining
o`rnatilishi, bolsheviklarning shovinistik siyosati
1917 yil 25 oktyabrda (yangi sana bilan 7 noyabrda) qurol kuchiga tayangan
Lenin  boshchiligidagi  bolsheviklar  Petrogradda  Muvaqqat  hukumatni  ag`darib
tashlab, hokimiyatni zo`ravonlik yo`li bilan egallashdi. Rossiyaning markazida yuz
bergan voqealarning aks-sadosi oradan ko`p o`tmay Turkistonga ham yetib keldi.
28 oktyabrda Toshkentning yangi shaharida yevropalik ishchilar va soldatlar
bolsheviklarning  qutqusi  bilan  qurolli  to`qnashuvlarni  boshlab  yuborishdi.  Ular
general  Korovichenko  qismlaridan  ustun  keldilar.  I  noyabrda  Korovichenko  va
Muvaqqat  hukumatning  Turkiston  Komiteti  qamoqqa  olindi.  Toshkentda
zo`ravonlik yo`li bilan sovet rejimi o`rnatildi.
Hujjatlarning guvohlik berishicha, 1917 yilning kuziga kelib, o`lka shaharlari,
viloyatlari va uyezdlarida aholining hokimiyatni sovetlarga o`tishini talab qiluvchi
faol  chiqishlari  kuzatilmagan.  Aksincha,  joylardan  kelib  turgan  xabarlar  va
telegrammalarda  Muvaqqat  hukumatni  qo`llab-quvvatlash  haqida  gapirilar  ekan,
bolsheviklar  va  boshqa  ekstremistlarning  hokimiyatni  sovetlarga  berish  haqidagi
talablari  fosh  etilar,  mamlakat  taqdirini  hal  qiladigan  Ta`sis  Majlisini  chaqirish
g`oyasi ma`qullanardi.
Demak, 1917 yil noyabr oyining boshida bolsheviklar faqatgina qurol kuchiga
tayangan  holda  Toshkent  shahrida  hokimiyatni  qo`lga  kiritishdi.  Bu  holni
arxivlarda  saqlanib  qolgan  o`sha  davrga  oid  ko`plab  rasmiy  hujjatlar  ham
isbotlaydi.  Turkiston  respublikasi  rahbarlaridan  biri  keyinchalik  quyidagi  fikrni
e`tirof  etishga  majbur  bo`lgan  edi:  "Turkiston  bir  necha  o`n  yillar  mobaynida
chorizm  mustamlakasi  bo`lib  keldi  va  bu  hol  barcha  ijtimoiy  kayfiyat  va
8 munosabatlarda o`zining o`chmas muhrini qoldirdi. Samoderjaviye tomonidan olib
borilgan  mustamlakachilik  kayfiyati  va  siyosati  amaldorlar  va  xizmatchi
unsurlardan  tashqari  hatto  rus  temir  ishchilariga  ham  o`z  ta`sirini  o`tkazgan  edi.
Shuning  uchun  to`ntarishning  boshidayoq  sovet  hokimiyatini  bu  yerda  faqat  rus
kishilari  amalga  oshirdi.  Tub  aholidan  esa  mustamlakachi  mahalliy  hokimiyatga
aloqador kishilargina unda qatnashishi mumkin bo`lib, tub aholining qolgan qismi
uchun bu g`oyalar begona va tushunarsiz edi".
1917 yil 15-22 noyabrda Toshkent shaxrida bo`lib o`tgan o`lka ishchi, soldat
va  dehqon  deputatlari  sovetlarining  III  s`yezdida  15  kishidan  iborat  hukumat  -
Turkiston  o`lkasi  Xalq  Komissarlari  soveti  tuzildi,  unda  8  o`rin  so`l  eserlarga,  7
o`rin  bolsheviklar  bilan  maksimalistlarga  berildi.  Biroq  hukumat  faqat
yevropaliklardan  iborat  bo`ldi.  Turkiston  XKS  raisi  lavozimini  kasbi  chizmachi
bo`lgan  bolshevik  F.  Kolesov  egalladi,  harbiy  komissar  qilib  izvoshchi  Perfilev,
boshqa  komissarlik  lavozimlariga  ham  shunga  o`xshaganlar  tayinlandilar.
Hukumat tarkibiga tub aholi vakillaridan bitta ham vakil kiritilmadi. Bu tasodifiy
hol emas edi.
Turkistonda  so`l  inqilobiy  siyosiy  guruhlar,  ularning  namoyandalaridan
tuzilgan  hukumat,  birinchi  galda  bolsheviklar  mohiyatan  chorizm
mustamlakachilik siyosatiga amal qildilar. Shu bilan birga oktyabr to`ntarilishidan
keyin  Rossiyada  bo`lgani  singari,  Turkistonda  ham  inqilobiy  aqidalarga,  eng
avvalo sinfiylik tamoyillariga amal  qilindi. Asosiy inqilobiy kuch - proletariat  va
kambag`al  dehqonlar,  aholining  boshqa  qatlamlari  esa  reaksion  va  ekspluatator
guruhlar  deb  e`lon  qilindi.  Mulkdorlar  -  ekspluatatorlar,  ezuvchilar;  milliy
ziyolilar, o`qimishli, obro`-e`tiborli xalq vakillari - milliy burjuaziya korchalonlari
va  malaylari;  islom  dini  rahnamolari  -  reaksion  oqim  deb,  ularga  qarshi  ayovsiz
kurash boshlab yuborildi.
Turkiston  o`lkasidagi  dastlabki  sovet  hukumatining  ziddiyatli  tarkibi
mintaqada  yevropalik  aholi  hukmronligini  mustahkamlashga  qaratilgan  edi.
Yoqotilishi  intizorlik  bilan  kutilgan  mustamlakachilik  yangicha  asosda  boshlanib
9 ketdi.  Turkistondagi  mustamlakachilik  hatto  sovet  hokimiyati  taraqqiyotining
butun bir yo`nalishini belgilab berdi", deb keyinchalik tan olgan edi G. Safarov.
Mahalliy  millatlarning  siyosiy  jarayonga  aralashtirilmaganligi  o`lka
xalqlarining sovet hokimiyatiga bo`lgan ishonchsizligini yanada kuchaytirdi. Hatto
Turkistondagi yevropalik aholining demokratik qatlamlari ham bolsheviklar va so`l
eserlarning bunday makkorona siyosatiga qarshi chiqdilar. Hukumat tuzishda ulug`
davlatchilik shovinizmi aqidalariga amal qilinganligi yangi hokimiyatning siyosiy
faoliyatini oldindan belgilab berdi.
Hokimiyat bolsheviklar qo`liga o`tishi bilan o`lkada Muvaqqat hukumatning
barcha bo`g`inlari tugatilib, o`rniga avvalo jazo organlari va sovet boshqaruv tizimi
o`rnatildi.  Bu  tasodifiy  hol  bo`lmasdan,  bolsheviklar  hukmronligi  nafaqat
ag`darilgan  sinflar,  balki  bolsheviklar  bilan  kelishmaydigan  mahalliy  aholining
katta  qismi  ustidan  zo`ravonlik  o`rnatilgandagina  saqlanib  qolishi  mumkin  edi.
Turkiston  XKS  1917  yil  28  noyabrda  o`lkada  qizil  gvardiya  bo`linmalari  tuzish
haqida  qaror  qabul  qildi.  Bu  bo`linmalar  sovet  rejimi  va  bolsheviklarga  qarshi
ko`tarilgan  dastlabki  stixiyali  chiqishlarni  bostirishda  faol  ishtirok  qildi.  Shu
vaqtning o`zida Butunrossiya Favqulodda komissiya (cheka) organlari va inqilobiy
tribunallar  tashkil  etildi.  Proletariat  diktaturasining  bu  jazo  organlari  ozodlik  va
demokratiyani  bo`g`ishda,  o`zgacha  fikrlaydigan  kishilarni  qatag`on  qilishda
muhim qurol bo`ldi va Vatanimizning yangi tarixida o`zining ma`lum asoratlarini
qoldirdi. 
Turkiston  XKS  1917  yil  oxirlarida  o`z  qarori  bilan  "Sho`roi  Islomiya"  va
boshqa  mahalliy  demokratik  tashkilotlarni  tarqatib  yubordi.  Bu  tashkilotlarning
rahbarlari  keyinchalik  Turkiston  Muxtoriyati  hukumatiga  qoshildilar,  ayrimlari
istiqlolchilik  harakatiga  g`oyaviy  rahnamolik  qildilar.  Shunisi  xarakterliki,
"Sho`roi Ulamo" tashkilotining Toshkent shu`basi faqat 1918 yil 13 mayda yopib
qo`yildi.
Shunday  qilib,  dastavval  Rossiya  markazida  qaror  topgan  sovet  rejimi
Turkiston  o`lkasida  ham  o`rnatildi.  Zo`ravonlik  va  xalqlarni  ezishga  qaratilgan
sovet  rejimi  o`zining ilk kunlaridan boshlab  Turkistondagi  tub xalqlarga nisbatan
10 mustamlakachilik  siyosatini  yuritdi.  Chor  Rossiyasining  mustamlakachilik  tizimi
sovet Rossiyasi davrida yanada takomillashtirildi. 
11 3. Turkiston Muxtoriyati hukumati va uning faoliyati
Siyosiy  partiyalar  tuzilishi,  ular  tomonidan  dasturiy  hujjatlar  qabul  qilinishi
Turkistonda  milliy  harakatning  keng  quloch  yoyganidan  dalolat  berar  edi.  Biroq,
yuqorida ko`rsatib o`tilganidek, Petrograddagi oktyabr to`ntarilishi oqibatida 1917
yil  oktyabr-noyabr  oylarida  Turkiston  o`lkasida,  xususan,  Toshkent  va  Qo`qonda
yuz  bergan  voqealar  milliy  ozodlik  harakatini  butunlay  boshqa  yo`nalishdan
ketishga majbur qildi.
1917 yil 26-28 noyabrda (yangi hisob bilan 9-11 dekabrda) Qo`qon shahrida
Turkiston o`lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi bo`lib o`tdi. Qurultoy
ishining butun tafsilotlari o`sha davr gazetalariga tarix uchun muhrlab qo`yilgan.
Mustafo Cho`qay qurultoyni ochar ekan, Rossiya va Turkistonning siyosiy va
iqtisodiy  ahvoli  xususida  qisqacha  ma`lumot  beradi.  Uning  aytishicha,  Markazda
yuz  berayotgan  voqealar,  chekka  o`lkalarni  va  shu  bilan  birga  Buyuk  milliy
inqilobni  qutqaruv  yo`llarini  mustaqil  muhokama  etuvini  taqozo  qilur.  Oktyabr
xunrezligini  boshdan  kechirgan  Rossiya  va  Turkiston  o`z  taqdirlari  haqida
mulohaza yuritmoqlari lozim.
Ma`lumki, musulmonlarning ushbu nufuzli qurultoyi va unda qabul qilingan
qarorlar  o`n  yillar  davomida  millatchilar  guruhining  yig`inidan  e`lon  qilingan
burjua  muxtoriyati  deb  noto`g`ri  talqin  qilib  kelindi.  Hujjatlar  esa  ushbu  holning
butunlay  aksi  bo`lganligini  isbotlaydi.  Masalan,  Turkiston  jadidlarining  otasi
sanalgan Behbudiy o`z ma`ruzasida qurultoyning Turkiston xalqlari tarixida ulkan
ijobiy,  tarixiy  hodisa  va  burilish  davri  ekanligini  ta`kidlab,  "qurultoyimiz  qabul
qilayotgan  qarorlar  shuning  uchun  ham  ahamiyatliki,  unda  Turkiston  aholisining
yevropalik  vakillari  ham  ishtirok  etmoqdalar",  deydi.  Behbudiy  va  Obidjon
Mahmudov  qurultoy  hay`atida  musulmonlar  bilan  bir  qatorda  boshqa  milliy
guruhlarning ham vakillari bo`lishini yoqlab chikdi.
Turkistonni  boshqarish  shakli  uch  kun  davom  etgan  qurultoyning  diqqat
markazida  turdi.  Bu  masala  muhokamasida  so`zga  chiqqanlarning  ko`pchiligi
Turkistonning  muxtor  respublika  deb  e`lon  qilinishi,  o`lka  aholisining  ijtimoiy
12 maqsadlaridan  kelib  chiqqan  va  unga  mos  tushishini  uqtirdi.  Muxtoriyat  va
mustaqillik e`lon qilish fikrini hamma qo`llab-quvvatladi.
Qurultoyda 1917 yil 27 noyabr (yangi hisob bilan 10 dekabr) kuni kechqurun
qabul qilingan qarorda shunday deyiladi: "Turkistonda yashab turgan turli millatga
mansub  aholi  Rossiya  inqilobi  da`vat  etgan  xalqlarning  o`z  huquqlarini  o`zlari
belgilash  xususidagi  irodasini  namoyon  etib,  Turkistonni  Federativ  Rossiya
Respublikasi  tarkibida  hududiy  jihatdan  muxtor  deb  e`lon  qiladi,  shu  bilan  birga
muxtoriyatning  qaror  topish  shakllarini  Ta`sis  Majlisiga  havola  etadi".  Qurultoy
Turkistonda  yashab  turgan  milliy  o`zchilik  huquqlarining  muttasil  himoya
qilinishini tantanali ravishda e`lon qildi.
28  noyabr  (yangi  hisob  bilan  II  dekabr)  da  tarkib  topayotgan  mazkur
davlatning nomi aniqlanib, Turkiston Muxtoriyati, deb ataladigan bo`ldi. Qurultoy
o`sha  kuni  yiqilishda  Butunrossiya  Ta`sis  Majlisi  chaqirilgunga  qadar  hokimiyat
Turkiston Muvaqqat Kengashi va Turkiston Xalq (Millat) Majlisi qo`lida bo`lishi
kerak, deb qaror qabul qildi.
Qurultoyda  Turkiston  Muvaqqat  Kengashi  a`zolaridan  8  kishidan  iborat
tarkibda Turkiston Muxtoriyati hukumati tuzildi. Hukumatning Bosh vaziri hamda
ichki  ishlar  vaziri  etib  Muhammadjon  Tinishboyev  saylandi.  Islom  Sulton  o`g`li
Shoahmedov  -  Bosh  vazir  o`rinbosari,  Mustafo  Cho`qay  -  tashqi  ishlar  vaziri,
Ubaydulla  Xo`jayev  -  harbiy  vazir,  Hidoyatbek  Yurg`uli  Agayev  -  yer  va  suv
boyliklari vaziri, Obidjon Mahmudov - oziq-ovqat vaziri, Abdurahmon O`rozayev
- ichki ishlar vazirining o`rinbosari, Solomon Abramovich Gersfeld - moliya vaziri
lavozimlarini  egallashdi.  Hukumat  tarkibida  keyinchalik  ayrim  o`zgarishlar  yuz
berdi. Mustafo Cho`qay Bosh vazir lavozimini bajarishga kirishdi. Vazirlardan uch
kishi  oliy  ma`lumotli  huquqshunos,  ikki  kishi  o`rtacha  malakali  huquqshunos
ekanligi muxtoriyat hukumati a`zolari bilim darajasining naqadar yuqori ekanidan
dalolat beradi.
Qurultoyda  28  noyabr  kuni  Turkiston  Millat  Majlisi  ochilishi  to`g`risidagi
qaror  ham  tasdiqlandi.  Millat  Majlisi  54  nafar  a`zodan  iborat  bo`lib,  qurultoy
qaroriga  binoan  "36  nafar  musulmonlar  va  18  nafar  g`ayri  musulmonlardan
13 saylanadur. 36 musulmon vakillari Turkistonning 5 viloyatidan bo`lib: Farg`ona -
10 nafar, Samarqand - 5 nafar, Sirdaryo - 9 nafar, Yettisuv - 6 nafar, Zakaspiy - 2
nafar;  4  nafar  esa  butun  Turkiston  shahar  dumalari  tarafidan  tayin  bo`lurlar".  18
nafar o`rin esa o`lkaning yevropalik tashkilot va fuqarolariga jumladan, temir yo`l
ishchilar  ittifoqi,  ishchi  va  soldat  deputatlari  soveti,  sosial-demokratlar,  dashnoq
sutyun,  yerlik  jug`udlar,  yahudiylar,  eserlar,  ukrainlar,  polyaklar  vakillari  va
boshqalarga  berilishi  ko`zda  tutilgan  edi.  Demak,  tashkil  etilayotgan  hukumat
tarkibiga  turli  siyosiy  va  milliy  guruhlar  vakillarining  qatnashuvi  ko`zda  tutildi.
Demokratik ruhdagi milliy ziyolilar qurultoyda qabul qilingan dasturiy hujjatlarga
o`ziga xosligi bilan ajralib turadigan xalqchil va demokratik g`oyalarni kiritishdi.
Qurultoy jarayonida Turkiston Millat Majlisi 32 kishidan iborat qilib saylandi.
"Sho`roi  Ulamo"ning  rahbari  Sherali  Lapin  Millat  Majlisi  tarkibiga  uning  raisi
sifatida kiritilgan bo`lsa ham, ammo uning o`zi bu taklifni rad etdi.
Qurultoy  tugagach,  1  dekabrda  Turkiston  Muxtoriyatining  Muvaqqat
hukumati  a`zolari  (barcha  8  kishi)  imzolagan  maxsus  Murojatnoma  e`lon  qilindi.
Ushbu Murojatnomada Turkistondagi barcha aholi, irqi, millati, dini, jinsi, yoshi va
siyosiy e`tiqodlaridan qat`i nazar, yakdilik va hamjihatlikka da`vat etilgan edi.
Oradan  ko`p  o`tmay  Millat  Majlisi  tomonidan  tasdiqlangan  qonunlar  e`lon
qilindi,  shuningdek,  yangi  hukumat  mamlakat  Konstitutsiyasini  tayyorlash  uchun
taniqli  huquqshunoslarni  jalb  qildi.  "El  bayrog`i",  "Birlik  tug`i",  "Свободный
Туркестан", "Известия Временного Правительства Автономного Туркестана"
kabi  hukumat  gazetalari  o`zbek,  qozoq  va  rus  tillarida  nashr  qilina  boshlandi.
Avval  chiqayotgan  "Ulug`  Turkiston"  gazetasi  ham  o`z  sahifalarida  muxtoriyat
hukumati faoliyatiga alohida o`rin bera boshladi. Nashr ishlarini yaxshilash uchun
O.  Mahmudovning  bosmaxonasi  hukumat  ixtiyoriga  o`tdi.  Muxtoriyat  hukumati
milliy qo`shinni tashkil qilishga kirishdi. 1918 yil boshida bu qo`shin saflarida bir
mingdan  ortiq  askar  bo`lgan.  Harbiy  vazir  Ubaydulla  Xo`jayev  ishtirokida
o`tkazilgan  ko`rik-parad  vaqtida  askarlar  soni  2000  kishiga  yetgan.  Bundan
tashqari  Qo`qonda  taxminan  shuncha  mirshablar  bor  edi.  Hukumat  iqtisodiy
sohada 30 million so`m miqdorida ichki zayom chiqarishni yo`lga qo`ydi. Chunki
14 gazetalarni nashr qilish, muxtoriyat qo`shinlarining ta`minoti va hukumatning ichki
xarajatlari  uchun  mablag`  zarur  edi.  Shuningdek,  hukumat  a`zolari  ochlik
changalida  qolgan  Turkiston  aholisiga  Orenburg  orqali  g`alla  keltirish
muammosini  hal  qilish  uchun  ham  amaliy  qadamlar  tashladi.  Turkiston
Muxtoriyati  hukumati  qisqa  muddat  ichida  xalq  o`rtasida  katta  e`tibor  qozondi.
Yangi  hukumat  faoliyati  faqat  Qo`qonda  yoxud  Farg`ona  vodiysida  emas,  balki
butun  Turkiston  mintaqasida  yashayotgan  tub  yerli  xalqlar  tomonidan  qizg`in
qo`llab-quvvatlandi.  Fitrat,  Cho`lpon  muxtoriyat  hukumatini  alqab,  o`tli  she`rlar
bitishdi.  Fitrat  muxtoriyat  e`lon  qilingan  27  noyabr  (10  dekabr)  kunini  "Milliy
Laylatulqadrimiz"  deb  atadi.  Alloma  Fitratning  bu  so`zlarida  olam-olam  ma`no
mujassamlashgan.
Turkiston  xalqining  muxtoriyat  uchun  olib  borish  kurashida  1917  yil  13
dekabrda bo`lib o`tgan fojiali voqealar muhim o`rin tutadi. O`sha kuni Toshkentda
eski  shahar  aholisi  "Muxtor  Turkiston  uchun!"  shiori  ostida  tinch  bayram
namoyishini  o`tkazdi.  Ammo  Toshkent  Sovetidagi  bolsheviklar  shaharda  qurolli
kuch  bilan  tartib  o`rnatishga  buyruq  beradilar.  Oqibatda  tinch  namoyish
qatnashchilari  pulemyotdan  o`qqa  tutildi,  eski  shaharlik  16  kishi  ana  shu
to`qnashuv qurboni bo`ldi.
Muxtor hukumatning xalq o`rtasidagi obro`-e`tibori va nufuzi bolsheviklarni
tashvishga  solib  qo`ydi.  1918  yil  19-26  yanvar  (yangi  hisob  bilan  1-8  fevral)  da
Toshkentda  bo`lgan  Turkiston  o`lkasi  ishchi,  soldat  va  dehqon  deputatlari
Sovetlarining  favqulodda  IV  s`ezdida  muxtoriyat  masalasi  asosiy  o`rinda  turdi.
S`ezd  Turkiston  Muxtoriyati  hukumati  va  uning  a`zolarini  qonundan  tashqari
holatda  deb,  hukumat  a`zolarini  qamoqqa  olish  to`g`risida  qaror  chiqardi.
Bolsheviklar o`zlarining bu qabih va mudhish "hukmi"ni amalga oshirishga zudlik
bilan kirishdilar.
30  yanvar  (yangi  hisob  bilan  12  fevral)  da  Turkiston  XKS  muxtoriyat
hukumatini  tugatish  uchun  harbiy  harakatlarni  boshladi.  Turkiston  bolsheviklari
buning uchun qizil askarlardan tashqari  armanlarning "Dashnoq sutyun" partiyasi
a`zolaridan  tuzilgan  qurolli  to`dalardan  ham  keng  foydalandi.  Ularga  qarshi
15 dastlabki jangda muxtoriyatning milliy qo`shinidan tashqari Qo`qonlik tinch aholi
vakillari ham qatnashdi. Asosan bolta, cho`kich, tayoq ko`targan xaloyiqning soni
10000  kishiga  yetdi.  Shunga  qaramay,  qurolsiz  bu  kishilar  qizil  askarlarning
Qo`qon  shahriga  hujumini  uch  kun  davomida  mardonavor  qaytardilar.  Shahar
ustiga  uch  kun  davomida  to`plardan  yondiruvchi  snaryadlar  otildi.  Muxtoriyat
qo`shinining  tirik  qolgan  qismi  Kichik  Ergash  qo`rboshi  boshchiligida  shahardan
chiqib ketdi.
Turkiston  Muxtoriyati  hukumati  qizil  askarlar  va  dashnoklarning  qonli
hujumlari  oqibatida  ag`darib  tashlandi.  Ammo  Qo`qon  va  uning  atrofidagi  tinch
aholini talash, o`ldirish avjiga chiqdi. Faqat Qo`qonning o`zida uch kun davomida
10000 kishi o`ldirildi. Shahar butkul vayronaga aylantirildi.
Hukumat boshligi Mustafo Cho`qay shaharni tark etib, yashirinishga majbur
bo`ldi. Vazirlarning ayrimlari halok bo`ldi. Ba`zilarini bolsheviklar qo`lga olishdi.
"Ulug`  Turkiston"  gazetasi  chuqur  qayg`u  bilan  xabar  berganidek,  "20  fevral
Qo`qon  tarixining  eng  dahshatli  kuni  edi.  Armanilar  ayricha  faoliyat  ko`rsa
o`tganlar...".  Gazetadagi  ushbu  maqola  "Qo`qon  hozir  o`liklar  shahri",  degan
dahshatli  ibora  bilan  tugaydi.  Nihoyat,  1918  yil  22  (eski  hisob  bilan  9)  fevralda
Qo`qon shahridagi Rus-Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan
"tinchlik shartnoma" imzolandi.
Turkiston  Muxtoriyati  hukumati  atigi  72  kun  umr  ko`rgan  bo`lsa  ham,  u
erksevar xalqimizni milliy mustaqillik va istiqlol uchun kurashga da`vat etdi. 1918
yilning  erta  bahorida  avval  Farg`ona  vodiysida,  so`ngra  butun  Turkistonda
istiqlolchilik  harakati  boshlandi.  Ammo  bu  davrga  kelib  Turkiston  Muxtoriyatini
tor-mor  etib,  o`lkada  yakka  huxmron  bo`lgan,  qurol  va  zo`ravonlikka  tayangan
bolsheviklar  mintaqada  sovetcha  andozadagi  avtonomiya  (muxtoriyat)  ni  tashkil
etishga kirishgan edilar.
1918  yil  yanvar  oyidayoq  bolsheviklar  Turkiston  Muxtoriyatiga  qarshi
Turkiston  avtonomiyasini  tuzish  masalasini  ko`tarishgan  edi.  Bu  muammo  faqat
Turkiston  Sovetlarining  V  s`ezdida  (1918  yil  20  aprel-1  may)  hal  qilindi.  S`ezd
Rossiya  Sovet  Sotsialistik  Federasiyasi  tarkibida  Turkiston  respublikasi  (tarixiy
16 adabiyotlarda  Turkiston  avtonom  respublikasi)ni  tuzish  to`g`risida  qaror  qabul
qildi.  Turkiston  respublikasining  Markaziy  Ijroiya  Komiteti  (MIK)  va  XKS
saylandi. Ular tarkibiga ilk marta tub millatlarning vakillari kiritildi. Shuningdek,
s`ezdda sanoat korxonalarini musodara qilish va boshqa ayrim masalalar yuzasidan
qarorlar qabul qilindi. Shunday qilib, sovet Rossiyasi tarkibida Turkiston avtonom
respublikasi tashkil qilindi. Turkiston respublikasi XKS va MIK ichida hokimiyat
uchun  o`zaro  kurashlar,  mojarolar  va  janjallar  avjiga  chiqdi.  Oktyabr  oyida
Turkiston  XKS  raisi  F.  Kolesov  va  boshqa  ayrim  amaldorlar  egallagan
lavozimidan bo`shatildi.
1919  yil  19  yanvarda  harbiy  komissar  K.Osipov  boshchiligida  Toshkentda
isyon  ko`tarildi.  K.Osipovning  buyrug`i  bilan  14  komissar  otib  tashlandi.
Isyonchilar  tomonidan  sovet  hokimiyati  ag`darildi,  hokimiyat  masalasi  Ta`sis
Majlisida  hal  qilinadi,  deb  e`lon  qilindi.  Biroq  isyon  Toshkent  temir  yo`l
ustaxonalari  ishchilari  va  boshqa  harbiy  qismlar  tomonidan  tezda  bostirildi.
K.Osipov  avval  Farg`ona  vodiysiga,  so`ngra  Buxoro  amirligiga  qochib  ketdi.  Bu
isyon bahonasida bolsheviklar 1919 yil mart oyi boshida so`l eserlarni hukumatdan
siqib chiqarib, yakka o`zlari hukmron bo`lib oldilar.
1919 yil 8 oktyabrda Moskvada Turkkomissiya (Rossiyaning Turkiston ishlari
bo`yicha  komissiyasi)  tashkil  qilinib,  u  Toshkentga  jonatildi.  Turkkomissiya,
keyinchalik  tuzilgan  Turkbyuro  va  O`rta  Osiyo  byurosi  kabi  turli  komissiya  va
byurolar  muntazam  ravishda  Rossiya  Markazidan  Turkistonga  jonatib  turildi.
Markaz  o`zining  bu  favqulodda  organlari  orqali  Turkiston  mintaqasini
boshqarishga,  mahalliy  xalqlarni  mustamlakachilik  asoratida  ushlab  turishga
intildi. Bu paytda butun Rossiyada bo`lgani singari Turkiston respublikasida ham
"harbiy kommunizm" siyosati joriy qilindi. Bu siyosat o`z mohiyatiga ko`ra xalqqa
qarshi qaratilgan edi. U xususan dehqonlarga katta zarba bo`lib tushdi. Turkistonda
ham sovet rejimi bir qator dekretlar chiqarib, oziq-ovqat razvyorstkasi (taqsimoti)
ni  joriy  qildi.  Aslini  olganda,  dehqondan  u  yetishtirgan  mahsulotning  deyarli
hammasi  tortib  olindi.  Bozorlar  yopildi,  savdo-sotiq  taqiqlandi.  16  yoshdan  55
yoshgacha bo`lgan barcha erkak va ayollar uchun mehnat majburiyati joriy qilindi.
17 Sovet rejimining bunday mustamlakachilik siyosati oqibatida istiqlolchilik harakati
mintaqada kuchayib, avj olib ketdi.
II BOB: TURKISTONDA MUXTORIYATNING AG’DARILISHI VA
SOVETLAR HOKIMIYATINING O’RNATILISHI
2.1 Turkiston mintaqasida sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat va uning
tarixiy ahamiyati
Turkistonda  oktyabr  to`ntarilishidan  keyin  sodir  bo`lgan  voqealar  jarayoni
shuni ko`rsatadiki, bolsheviklar o`rnatayotgan sovet rejimi o`lka xalqlariga nafaqat
mustaqillik, hatto milliy muxtoriyatni ham ravo ko`rmadi. Mustaqillik osonlikcha
qo`lga  kiritilmasligini  tushunib  yetgan  milliy  vatanparvarlar  qo`lga  qurol  olib,
bolsheviklar va bosqinchi qizil armiyaga qarshi qurolli harakat boshlab yubordilar.
Biroq  sovet  rejimi  va  kommunistik  mafkura  hukmronligi  yillarida  ularga
"bosmachi" deb nohaq tamg`a bosildi.
Ushbu  o`rinda  "bosmachi"  so`zining  mohiyati  xususida  to`xtamasdan  o`tib
bo`lmaydi.  "Bosmachi"  so`zi  aslida  "bosmoq"  fe`lidan  olingan.  Aslini  olganda
Farg`ona  vodiysida,  umuman,  butun  Turkiston  hududida  podsho  va  sovetlar
Rossiyasi  -  bolsheviklarga  qarshi  qurolli  kurash  olib  borgan  turkistonliklar
o`zlarini  hech  qachon  "bosmachilar"  deb  atashmagan.  "Bosmachi"  deb  xalq
o`rtasida  harbiy  sohaga  aloqasi  bo`lmagan  jinoyatchi  unsurlar,  "o`g`ri"  va
"bezorilar  to`dasi"  tushunilgan.  Shu  bilan  birga  birovlarning  yurtini  bosib  olgan
bosqinchilarni  ham  "bosmachilar"  deb  atash  mantiqan  to`g`ri  keladi.  Bu  harakat
haqida so`z yuritilgan 1918-1919 yillarning o`rtalarigacha bo`lgan davrga tegishli
arxiv  hujjatlarida  ham  "bosmachi"  so`zi  uchramaydi.  Bu  hujjatlarda  "qaroqchi"
(razboynik),  "shayka",  juda  bo`lmasa  "bosqinchi"  (bandit)  iboralari  qo`llanilgan.
1919 yilning o`rtalaridan boshlab avval ayrim rasmiy hujjatlarda, keyinchalik esa
sovet vaqtli matbuotida "bosmachi" iborasini qo`llash boshlangan. "Bosmachi" va
"bosmachilik"  iboralari  milliy  ozodlik  harakatining  mohiyatini  pasaytirish,
ajdodlarimizning Rossiya zulmi va bolsheviklar hukmronligiga qarshi olib borgan
qonli kurashlarini xaspshlash uchun buyuk davlatchi shovinistlar tomonidan o`ylab
topildi  va  "banditlik",  "qaroqchilik"  so`zlari  bilan  asossiz  ravishda  bir  qatorga
18 qo`yildi. Kommunizm mafkurachilari va ularning maddohlari hatto 1917 yilgacha
bo`lgan milliy ozodlik harakatlarini ham ko`p hollarda shu atama bilan nomladilar.
Xayriyatki,  O`zbekiston  Respublikasi  mustaqillika  erishgach,  "bosmachi"
yorlig`i  yopishtirilgan  ota-bobolarimizning  muborak  nomlari  qayta  tiklandi  va
ularning haqiqiy qiyofalari istiqlolchilar sifatida namoyon bo`ldi.
Sovetlarga  qarshi  harakat  "Turkiston  Muxtoriyati  hukumatining  tor-mor
qilinishi  bilan  boshlanganligi"  deyarli  barcha  tarixchilarning  asarlarida  e`tirof
qilinadi. Aslini olganda, muxtoriyat hukumati ag`darib tashlanmaganida ham yoki
bu hukum; hatto mutlaqo bo`lmaganida ham bu harakatning vujudga kelishi tabiiy
bir hol edi. Zotan, bu davrda Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy vaziyat
sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat boshlanishini muqarrar qilib qo`ygan edi.
Chunki  Turkistonda  bu  harakatning  boshlanishi  uchun  muxtoriyatning  tor-mor
qilinishi bilan birga boshqa bir qator jiddiy sabablar ham mavjud edi.
Birinchidan,  1917  yilda  sodir  bo`lgan  oktyabr  to`ntarilishi  va  buning
natijasida  hokimiyatni  qo`lga  kiritgan  bolsheviklar  tomonidan  ilgari  surilgan
kommunistik  mafkura  Turkiston  xalqlari  uchun  mutlaqo  yot  tushuncha  edi.
Mahalliy aholi bu g`oyani avval boshdanoq o`ziga singdira olmadi va unga qarshi
turdi.
Ikkinchidan,  sovet  hukumati  o`rnatilgan  dastlabki  davrda  hokimiyatni
boshqarishga  mahalliy  xalq  vakillari  jalb  qilinmadi,  ularning  milliy  g`ururi  haq-
huquqi inkor qilindi. Turkistonda bolsheviklar tomonidan o`rnatilgan sovet rejimi
chor  Rossiyasi  mustamlakachiligining  yangi  shakli  ekanligi  o`sha  dastlabki
kunlardanoq oshkor bo`lgan edi.
Uchinchidan,  yangi  tuzum  o`rnatilgan  ilk  kunlardanoq  mahalliy  xalqning
asrlar  davomida  shakllangan  urf-odatlari,  milliy  qadriyatlari  toptaldi.  Shariat
asoslari  va  qozixonalar  bekor  qilindi,  vaqf  yerlari  tortib  olindi,  mulkchilikning
barcha shakliga chek qo`yildi.
Turkiston  Muxtoriyati  hukumatining  tugatilishi  bu  harakatning  butun
Farg`ona  vodiysida  ommaviy  ravishda  boshlanishiga  bir  turtki  vazifasini  o`tadi,
xolos.  Chor  Rossiyasining  mustamlakachilik  zulmi  ostida  ezilib  kelgan
19 Farg`onaliklar  Turkistonda  birinchi  bo`lib  bolsheviklar  rejimiga  qarshi  qurolli
kurashga  otlandilar.  Shu  tariqa,  Turkistonda  sovet  hokimiyati  va  bolshevikcha
rejimga qarshi qurolli harakat 1918 yil fevral oyining oxirlarida boshlangan edi.
Bu  harakatning  asosiy  harakatlantiruvchi  kuchi  dehqonlar,  chorikorlar,
mardikorlar,  hunarmandlar  va  kosiblar  bo`lgan.  Turkiston  respublikasi
rahbarlaradan  birining  e`tirof  etishicha,  unga  asosan  dehqonlar  va  hunarmandlar
qatnashdi.  Ularga  shahar  aholisining  aksariyat  qismi  -  o`ziga  to`q  badavlat
oylalarning  vakillari,  savdogarlar,  islom  dini  arboblari  hamda  ba`zi  boylar
qo`shildi.  Harakat  qatnashchilari  safida  oq-qorani  tushungan  savodxon  kishilar  -
ziyolilar ham ko`pchilikni tashkil qilar edi va ular jadidlar orasidan ajralib chiqqan
Turkiston  munavarlari  va  muborizlari  edi.  Bir  so`z  bilan  aytganda,  ular  safida
xalqning barcha tabaqasiga mansub kishilar bor edi.
Dastlabki  guruhlarning  tashkil  topishi  Kichik  Ergash  (taxminan  1885-1918)
va Katta Ergash (taxminan 1880-1921) ning nomlari bilan bog`liqdir.
1918 yil 27 fevralda Qo`qon atrofidagi Bachqirda bo`lgan janglarning birida
Kichik Ergash shahid bo`lgach, uning o`rniga Katta Ergash (uni Mulla Ergash ham
deyishgan) Farg`ona vodiysida bolsheviklarning mustamlakachilik tartibiga qarshi
ozodlik  bayrog`ini  ko`tardi.  Qo`qon  uyezdidagi  harakatning  dastlabki  tayanch
nuqtasi  Bachqir  edi.  1918  yil  mart  oyining  oxiriga  kelib  Katta  Ergashning  nomi
Farg`ona  vodiysi  aholisi  o`rtasida  juda  mashhur  bo`lib  ketdi.  Marg`ilonda  esa
militsiyaning sobiq boshlig`i Muhammad Aminbek Ahmadbek o`g`li-Madaminbek
(1892-1920) kurash boshladi. "o`z oldiga sovet hokimiyatini ag`darish va Farg`ona
muxtoriyatini  tiklash  vazifasini  qo`ygan  Madaminbek  ustomon  siyosatchi  va
uddaburon tashkilotchi fazilatlariga ega edi", deb tan olinadi 1918 yilga oid arxiv
hujjatlarining birida.
Farg`ona  vodiysida  1918  yilning  o`rtalariga  kelib,  taxminan  yuzga  yaqin
qo`rboshilar o`z dastalari bilan qizil armiya qismlariga qarshi kurash olib bordilar.
Bu guruhlarda 15000 yigit bor edi.
Turkistondagi  bu  harakatning  o`ziga  xos  milliy  ko`rinishi  va  xususiyatlari
mavjud  bo`lgan.  Bu  xususiyatlar  harakatdagi  qo`rboshilar  dastalari  va  guruhlari
20 faoliyatida,  ularning  maqsad  va  istaklar  o`z  ifodasini  topgan  bo`lib,  unda  islom
shariat  qonun-qoidalari  asosidagi  milliy  davlat  barpo  qilishdan  tortib,  to  milliy
demokratik tartibdagi mustaqil davlat tuzishgacha kabi g`oyalar mujassamlashgan
edi.
Turkiston  mintaqasidagi  mazkur  harakatni  muhim  xususiyati  shundaki,  bu
harakatda maqsadlar vazifalar qanday bo`lishidan qat`iy nazar boshdan oxirigacha
bir  ustuvor  g`oya  -  Turkistonning  milliy  mustaqilligi  yotadi.  Bu  harakat  goh
kuchayib, pasayib turishiga qaramay, unda ishtirok etuvchilarning tarkibi o`zgarib
turishi  va  ikkilamchi  manfaatlar  o`rtada  turganligi  hamda  ob`ektiv  sub`ektiv
omillar  kuchlar  muvozanatiga  salbiy  ta`sir  qilishiga  qaramay,  harakatning  asosiy
maqsadi Turkiston mustaqilligi bo`lib qolaverdi.
Turkistondagi  bu  harakatning  uyushgan  bir  shaklda  namoyon  bo`lishida
qo`rboshilar  ko`rsatgan  g`ayratshijoatni  alohida  ta`kidlab  o`tish  kerak.
Qo`rboshilar  harakatning  harbiy  rahbarlari  bo`lib,  ular  jangovorliklari  bilan
mashhur  edilar.  O`z  vaqtida  Farg`ona  vodiysida  Kichik  Ergash,  Katta  Ergash,
Madaminbek,  Shermuhammadbek,  Muhidinbek,  Islom  Polvon,  Yormat  Maxsum,
Samarqand viloyati Ochilbek, Bahrombek, Buxoro respublikasi Ibrohimbek, Mulla
Abdulqahhor,  Anvar  Posho,  Salim  Posho,  Davlatmandbek,  Fuzayl  Maqdum,
Xorazm  respublikasida  Junaidxon  kabi  qo`rboshilar  bu  harakatni  yagona  kuchga
birlashtirish uchun rahbarlikni birin-ketin o`z qo`llariga olsalar-da, lekin Turkiston
mintaqasidagi qurolli  harakat  boshdan oxirigacha yagona  markazga  to`liq uyusha
olmadi. Turkiston fidoyilarining ozodlik harakatini yagona markazga birlashtirish
uchun  izchil  kurashayotgan  Madaminbek  bilan  Anvar  Poshoning  taqdirlari  esa
fojiali tugadi.
Farg`ona  vodiysidagi  bu  harakat  1919  yil  yozining  oxiri  va  kuzida  o`zining
eng  yuqori  cho`qqisiga  chiqdi.  Madaminbek  boshchiligidagi  istiqlolchilar  safiga
Jalolobodda  turgan  rus  krestyanlari  armiyasining  qo`shilishi  vodiyda  sovet
hokimiyatini ag`darish uchun  real kuch  edi. Sentyabr oyining dastlabki  kunlarida
Madaminbek   lashkarlari  Jalolobod  va  O`sh  shaharlarini  egallashdi.  Ular  13
sentyabr  Eski  Marg`ilon  shahrini  qizil  bosqinchilardan  ozod  qildilar.  Shu  bilan
21 birga  vodiydagi  eng  yirik strategik  shahar  -  Andijonni  qamal  qilishga  kirishdilar.
Madaminbek  boshchiligidagi  qo`shinning  hujumi  Farg`ona  vodiysini  larzaga
keltirdi. 1919 yil 22 oktyabrda Pomirning Ergashtom (Irkeshtam) ovulida bo`lgan
anjumanda  Madaminbek  boshchiligida  Farg`ona  muvaqqat  muxtoriyat  hukumati
tuzildi.  Hukumat  tarkibiga  16  tub  aholi  va  8  yevropalik  kiritildi.  Madaminbek
hukumat  boshlig`i  bo`lish  bilan  bir  qatorda  Farg`ona  vodiysidagi  bu  harakatning
Oliy bosh qo`mondoni ham etib saylandi.
1919 yilning kech kuziga kelib Madaminbek qo`l ostida 30000ga yaqin yigit
qizil  armiyaga  qarshi  janglarni  olib  bordilar.  Bu  paytda  Shermuhammadbek  qo`l
ostida  20000,  Katta  Ergash  qo`rboshida  8000  askar  bo`lgan.  Ana  shu  uchta
lashkarboshi vodiydagi jangovar harakatlarni yo`naltirib turdilar.
Madaminbek  siymosida  sarkardalik,  davlat  va  siyosat  arbobiga  xos  sifatlar
uyg`unlashgan edi. U vodiydagi sovet hokimiyati organlariga muqobil ravishda o`z
siyosiy  boshqaruv  usulini  joriy  qildi.  "U  bizning  rahbarlik  faoliyatimizda  yo`l
qo`ygan xato va kamchiliklarimizdan ustalik bilan foydalanardi. Uning boshqaruv
apparati, o`zining tribunali va genshtabi bo`lgan, u qonunlar chiqargan", deb e`tirof
etadi  Madaminbekka  qarshi  kurashgan  dushmanlaridan  biri  qizil  komissar
Gramatovich.
Turkistondagi  bu  harakat  1920  yilning  yozi  va  kuzida  o`zining  yangi
bosqichiga  qadam  qo`ydi.  Kurash  yana  ham  shafqatsiz  va  murosasiz  tus  oldi.
Farg`ona  vodiysi  va  Samarqand  viloyatidagi  vatanparvarlar  bilan  bir  qatorda
endilikda  Xorazm  va  Buxoro  respublikalaridagi  muxolifatchilar  ham  bosqinchi
qizil armiya jangchilariga qarshi muqaddas kurashga otlandilar. Kurash bayrog`ini
vodiyda  Madaminbek  o`rniga  endi  Shermuhammadbek  ko`tardi.  Farg`ona
vodiysidagi  butun  qo`rboshilar  va  tinch  aholi  vakillari  Oltiariq  tumanidagi
G`oyibota qishlog`ida o`zlarining navbatdagi qurultoylariga to`plandilar. Qurultoy
1920  yil  3  mayda  Shermuhammadbek  boshchiligida  Turkiston  -  turk  mustaqil
islom jumhuriyati yoki qisqacha qilib ayo`tganda Turkiston muvaqqat hukumatini
tuzdi.
22 2.2 Farg’ona vodiysida sovet hokimiyatiga qarshi qurolli qarshilik
harakatining boshlanishi
Bolsheviklar  tomonidan  Petrogradda  amalga  oshirilgan  Oktabr  davlat
to‘ntarishi  Turkiston  xalqlarining,  shu  jumladan,  Farg‘ona  vodiysi  aholisining
ozodlik  va  mustaqillikka  erishish  to‘g‘risidagi  umidlarini  oqlamadi.  Rossiyadagi
bolsheviklar  hukumatining  rahbarlari  Lenin  va  Stalin  tomonidan  xalqlarning  o‘z
taqdirini  o‘zi  belgilash  huquqi  haqidagi  e’lon  qilingan  dabdabali  deklaratsiyalar
amalda  bir  parcha  qog‘ozdan  iborat  quruq  tashviqot  bo‘lib  chiqdi.
Mustamlakachilik  zulmi  ostida  ezilib  yotgan  xalqlar  demokratik  va  gumanistik
prinsiplarga asoslangan milliy davlatchilikni qurish o‘rniga bu yerda amalda qizil
diktatura tomonidan sinfiy-partiyaviy prinsip qo‘llanildi. V.I.Lenin hukumati sobiq
Rossiya imperiyasining milliy o‘lkalarida vujudga kelgan Davlat ko‘rinishlarining
barcha turlarini qonunsiz deb topdi va bu davlatlar burjua-millatchi hukumati deb
e’lon qilindi hamda harbiy kuch yordamida zo‘ravonlik bilan bostirildi. Turkiston
o‘lka musulmonlarining Qo‘qon shahrida bo‘lgan favqulodda IV qurultoyida 1917
yil 28 noyabrda Turkiston Muxtoriyati hukumati tashkil topdi va Turkiston Millat
Majlisi  tuzildi.  Afsuski,  oradan  uch  oy  o‘tar-o‘tmas,  Turkiston  Muxtoriyati
hukumati  ham  yuqorida  aytilgan  qismatga  duchor  bo‘ldi.  Bolsheviklar  va  so‘l
eserlar  boshqargan  Turkiston  Sovnarkomi  va  Toshkent  Soveti  uni  qonga  botirdi.
Oradan  chorakam  bir  asrcha  vaqt  o‘tgan  bo‘lsada,  Qo‘qonda  sovet  qo‘shinlari
tomonidan amalga oshirilgan qirg‘in-barotni bugungi kunga kelib hech qanday vaj
bilan oqlab bo‘lmaydi. “Turkistonning eng tarixiy va buyuk savdo shahri” bo‘lgan,
asosan  shoirlar,  hunarmand  va  savdogarlar  yurti  hamda  sobiq  xonlik  poytaxti
bo‘lgan  “Ho‘qandi  latif”  o‘rnida  kuyib  kul  bo‘lgan  xarobalarning  mung‘ayib
turishi,  o‘n  mingga  yaqin  kishining  o‘ldirilishi,  boz  ustiga  yana  o‘n  minglab
odamlarning boshpanasiz, oziq-ovqat va kiyim-kechaksiz qolishi, tinch aholi ustiga
o‘sha  1918  yil  fevralida  yondiruvchi  snaryadlarning  otilishi,  kommunistlar
partiyasi  tomonidan  sobiq  Rossiya  imperiyasining  chekka  o‘lkalarida
leninchastalincha milliy siyosatning amalga oshirilishi qizil imperiyaning dastlabki
xuruji  edi.  Buni  Turkistonning  o‘sha  davrdagi  partiya  va  davlat  arboblari  T.
23 Risqulov,  I.  Xidiraliev,  N.To‘raqulov,  Q.Otaboev,  A.Rahimboev,  G.Safarov  va
D.I.Manjaralar ham tan olishgan edi. Farg‘onadagi musulmon aholisining qo‘llab-
quvvatlashiga  tayangan  istiqlolchi  dastalari  harbiy  harakatlarini  faollashtirdilar.
Ular  qizil  askarlar  joylashgan  shaharlar,  aholi  punktlari,  ob’yektlar,  temir  yo‘l
stansiyalari,  neft  va  ko‘mir  konlariga  to‘satdan  hujumlar  uyushtirishardi.
Istiqlolchilar  dushmanga  qarshi  kurashda  o‘zini  oqlaydigan  barcha  turlaridan
foydalandilar.  Istiqlolchilik  harakatining  avj  olishi  va  uning  qurolli  kuchlarining
shakllanishi  hisobiga  harbiy  harakatlarning  faollashganidan  tahlikaga  tushgan
Farg‘ona viloyati ishchi, soldat va krestyan (dehqon) deputatlari Sovetining 1918
yil 9 iyuldagi maxsus farmoni bilan viloyatda “talon-taroj va o‘g‘irliklarga barham
berish  maqsadida” 1
 harbiy  holat  joriy  etildi.  Chunki  Farg‘onadagi  istiqlolchilik
harakati  kuchayib,vodiydagi  sovet  hokimiyatini  tugatishdek  darajaga
ko‘tarilayotgan edi. Buni o‘z paytida sovet partiya tarixchisi S. Muraveyskiy ham
quyidagicha tan olgandi: “Bosmachilar (istiqlolchilar - S.S.) bilan harbiy jihatdan
kurashish juda qiyin bo‘lmoqda. Bu paytda Marg‘ilon uezdining haqiqiy xo‘jayini
Madaminbekdir.  Bosmachilik  harakati  (istiqlolchilik  harakati-  S.S.)  1918  yil
oxiriga kelib sovet hokimiyatiga katta xavf solib turibdi” 2
.
Farg‘ona viloyati harbiy komissari Buravsevning 1918 yil 30 iyulda Turkiston
MIK  nomiga  yuborgan  ma’lumotiga  ko‘ra,  “Qo‘qon  uyezdida  taniqli  qaroqchi
Ergashning shaykasi (Katta Ergash qo‘rboshining guruhi - S.S.) harakat qilmoqda.
Bu  yerga  tashlangan  militsiya  va  qizil  askar  kuchlari  ojizlik  qildi.  Namangandan
zambaraklar bilan qo‘shimcha qizil askar qismlari yuborildi”.
1918 yil 2 sentyabrda Namangan uezdining To‘raqo‘rg‘on volostidagi Sharq
qishlog‘ida  qo‘rboshi  Katta  Ergash  o‘zining  2400  yigitdan  iborat  dastasi  va
qo‘rboshi  Qobul  bilan  birgalikda  Sergeyev  boshchiligidagi  qizil  askarlar  otryadi
bilan  jangga  kirdi.  To‘p  va  pulemyotlari  bo‘lgan  qizil  askarlar  bu  jangda
mag‘lubiyatga uchrab, orqaga chekindilar 3
.
1
 Ражабов Қ. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари. 
Тошкент. Янги нашр. 2015. 89-bet.
2
 Муравейский С. (Лопухов В.). Очерки по истории революционного движения в Средней Азии. – С-24.
3
 Ражабов Қ. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари. Т. 
“Янги нашр”- 2015. 91-bet.
24 Arxiv  hujjatlarining  dalolat  berishicha,  Katta  Ergash  qo‘rboshi  qo‘l  ostida
1918  yil  kuzida  har  birida  20  nafardan  1  800  nafargacha  yigit  bo‘lgan  70  nafar
qo‘rboshi  dastasi  harakat  qildi.  Oktabr  oyida  Katta  Ergash  qo‘rboshi  qo‘shinida
kamida  15  000  kishi  bo‘lgan,  shu  bilan  birga  uning  qo‘shini  tarkibida  2  ta
zambarak  va  4  ta  pulemyot  ham  bo‘lgan.  Katta  Ergash  qo‘rboshining  yigitlari
qishloqlarda  o‘z  nazoratlarini  joriy  qilishdi.  Farg‘ona  vodiysining  yirik
shaharlariga eltuvchi  yo‘llar  ham  ular  qo‘lida  edi. Mana  shunday  vaziyatda  1918
yil kuzida Toshkentdan Turkiston Respublikasi XKS rais V.D.Figelskiy va harbiy
komissar  K.  P.  Osipov  Farg‘ona  viloyatiga  kelishdi.  Figelskiyning  o‘zi  guvohlik
berishicha  Katta  Ergash  qo‘rboshining  istehkomlaridan  biri  joylashgan  Xonobod
qishlog‘i  (Bachqirdan  3,5  chaqirim  shimoli-sharqda)  5  soatlik  jangdan  so‘ng  yer
yuzidan supurib tashlandi. Istehkomdagi 800 mujohiddan atigi 15 nafari tirik qoldi.
Xolxo‘ja Eshon guruhi va O‘sh shahri aholisi boshiga bundan ham og‘ir kulfatlar
solindi.  Qizil  askarlar  otryadi  jang  bilan  istiqlolchilarni  shahardan  surib
chiqarishdi.  Eski  shahar  talandi  va  bozorga  o‘t  qo‘yildi.  Qizil  askarlarga
dashnoqlar  otryadi  ham  qo‘shilgach,  “qaytadan  talon-toroj,  zo‘rlash  boshlandi,
hatto bolalarni o‘ldirib,tanasini bo‘laklarga ajratishdi. O‘sh shahrining o’zida 5 kun
davom  etgan  qirg‘in  natijasida  2  000  kishi  halok  bo‘ldi”.  Andijon  shahrida
joylashgan  Salayev  otryadi  Madaminbekning  Eski  Marg‘ilonga  kelganini  eshitib,
bu  shaharni  to‘plardan  o‘qqa  tutib,  butunlay  vayron  qilib  tashladi14.
“Dashnoqsutyun” armanilar partiyasining a’zolari dashnoqlar tomonidan Farg‘ona
vodiysida 1918 yilda qilingan xunrezliklar ichida Chust shahridagi fojiali voqealar
alohida  ajralib  turadi.  Namangan  va  Qo‘qondan  yetib  kelgan  va  aksariyati
dashnoqlardan iborat bo‘lgan qizil armiyachilar otryadi shahardagi 1500 kishini -
tinch  musulmon  aholisini  so‘yib  tashlashdi.  Dashnoqlar  otryadining  komandiri
ko‘zlari  qonga  to‘lib:  “Biz  bugungi  kunni  xuddi  qimmatbaho  olmosdek  20  oy
kutdik”, - deb ta’kidladi. Qatag‘on bilan birga shaharda ommaviy ravishda talon-
taroj  o‘tkazildi.  Shuning  uchun  ham  “Ulug‘  Turkiston”  ro‘znomasi  armanilarga
nisbatan nafratini ochiq ko‘rsatib, quyidagilarni yozgan edi: “Turkistonning boshqa
yerlarida  nechikdir,  ammo  Farg‘onada  armanilarning  harakatini  ko‘rgan  kishi
25 alarni  Farg‘onag‘a  hokimi  mutlaq  yoxud  Farg‘ona  armani  millatining  hokimiyati
qo‘linda deb o‘ylaydi. Ho‘qand ispolnitelniy komitetining raisida bir armanidir”.
1918 yil kuzida Madaminbekning endigina shakllanayotgan armiyasi Andijon
atrofidagi  janglarda  katta  jasorat  ko‘rsatdi.  Ana  shunday  janglarning  birida  qizil
armiya jangchilari o‘z komandiri Orlovdan ajralib va 170 o‘likni qoldirib, shaharga
qochib  kirishdi.  Madaminbek  bu  jangda  ikkitadan  zambarak  va  pulemyot,  ancha
miqdordagi  miltiqni  o‘lja  oldi.  Farg‘onadagi  istiqlolchilik  harakati  tarixiga
Bozorqo‘rg‘on,  Qo‘qonqishloq,  Oyimqishloq,  So‘zoq  qishlog‘i  fojialari  eng
dahshatlilar  bo‘lib  yozildi.  Sovet  askarlari,  rus  krestyanlari  va  arman  dashnoqlari
o‘zaro birgalikda 1918 yilning oxiri va 1919 yilning boshida Farg‘ona viloyatidagi
bu to‘rtta yirik qishloqni yer yuzidan butunlay supurib tashlashdi, barcha aholi esa
qirib  tashlandi.  Ushbu  fojialarda,  xususan,  Konovalov  otryadi  juda  mash’um  rol
o‘ynadi.  Istiqlolchilik  harakatiga  umumiy  rahbarlik  1918  yilning  oxiriga  kelib
Madaminbek  qo‘liga  o‘tgach,  endi  Katta  Ergash  va  uning  ta’siridagi  ba’zi  yirik
qo‘rboshilar,  xususan,  Xolxo‘ja  Eshon  Madaminbekka  bo‘ysunishdan  bosh
tortdilar.  Ahvol  shu  darajaga  borib  yetdiki,  1919  yil  14  aprelda  «Isfara  yonida
Madaminbek  va  Ergash  qo‘shinlari  o‘rtasida  o‘zaro  jang  bo‘ldi.  Bu  jangda
mag‘lubiyatga uchragan Ergash So‘x qishlog‘iga chekindi.
2.3  Istilochilik  harakatlari  umumiy  rahbarlik  Madaminbek  qo’liga
o’tishi va uning ro’li.
Shunday  qilib,  1919  yilning  boshiga  kelib  Farg‘ona  vodiysida  istiqlolchilik
harakatining  ikkita  yirik  markazi  vujudga  keldi.  Birinchi  yirik  markaz
Madaminbek  boshchiligida  bo‘lib,  viloyatning  Skobelev,  Andijon  va  Namangan
uyezdlarini  qamrab  olgandi.  Madaminbekning  qarorgohi  Marg‘ilon  shahridan
uncha  uzoq  bo‘lmagan  Toshloq  yaqinidagi  Garbuva  qishlog‘ida  joylashgan  edi.
«1919  yil  yanvarda  Madaminbek  qo‘l  ostida  16  000  kishidan  iborat  qo‘shin
bo‘lgan», - deb ta’kidlanadi Farg‘ona viloyati Soveti nomiga 1919 yil 27 yanvarda
yo‘llangan  o‘ta  shoshilinch  ma’lumotnomada.  Madaminbek  yigitlari  1919  yil
fevral oyiga kelib, 20 000 kishidan ortib ketdi. Istiqlolchilik harakatining ikkinchi
yirik markazi qo‘rboshi Katta Ergash boshchiligida Qo‘qon uyezdida bo‘lib, Katta
26 Ergashning  qarorgohi  Yangiqo‘rg‘on  volostidagi  Bachqir  qishlog‘ida  bo‘lgan.
Uning  asosiy  o‘rinbosari  qo‘rboshi  Eshmat  qirg‘iz  edi.  To‘ychi,  Umar,  Hamdam
(Mavlonboyev)  uning  eng  obro‘li  qo‘rboshilaridan  hisoblangan.  O‘sh  uezdida
Katta  Ergash  qo‘rboshining  ta’siri  nisbatan  kuchli  bo‘lgan.  Asosan  qirg‘iz
mujohidlari  harakat  qilgan  Oloy  vohasida  Muhiddinbek  va  Jonibek  Qozi  boshqa
qo‘rboshilarga  rahbarlik  qildilar.  1919  yil  24  yanvarda  Madaminbek
boshchiligidagi istiqlolchilar guruhi Eski Marg‘ilon shahriga hujum qildilar. Ming
kishidan  ortiq  madaminbekchilar  shaharni  ikki  kun  o‘z  qo‘llarida  saqlashdi.
Madaminbek  shahar  markazidagi  O‘rda  Tagi  maydonida  turib,  xalqning  vakillari
bilan  uchrashdi  va  maslahatlashdi.  Bu  g‘alabadan  ruhlangan  Madaminbek  18
fevralda  Farg‘ona  viloyatining  markazi  Skobelev  shahriga  hujum  qildi.  Qizil
askarlar bilan shahar ko‘chalarida qizg‘in janglar bo‘ldi. Bek askarlari shahardagi
viloyat qamoqxonasiga hujum qilib, u yerda hibsda yotgan 200 nafar safdoshlarini
ozod etib, o‘zlari bilan olib ketdilar. Istiqlolchilar qo‘shini butun vodiyda faol jang
harakatlarini olib borishdi. 1919 yil 20 fevralda 1 500 kishidan iborat mujohidlar
Namangan  uezdining  eng  katta  shaharlaridan  biri  bo‘lgan  Chustni  egalladilar.
Skobelevdan  qo‘shimcha  qizil  askar  kuchlari  kelgan,  28  soatlik  janglardan  so‘ng
istiqlolchilar  shaharni  tark  etdilar.  Ochig’ini  aytganda,  hech  bir  qo‘rboshi  o‘sha
paytda  Madaminbekchalik  o‘zini  ruslarga  yaqin  tutmagan.  Lekin  Madaminbek
o‘risparast emas edi. U uzoqni ko‘ra biladigan dono siyosatchi va mohir diplomat
bo‘lgan. Bek tomonidan rus zobit va askarlarini o‘z qo‘shiniga chorlashning jiddiy
asoslari  bor  edi.  Ular  bilan  yonma-yon  jang  qilish  o‘z  yigitlari  uchun  maktab
bo‘lishini,  kelgusidagi  mustaqil  musulmon  armiyasini  tashkil  etishda  muhim  rol
o‘ynashini Madaminbekchalik chuqur tushungan boshqa birorta sarkarda yo‘q edi.
Madaminbek  tomonidan  1919 yil  27  fevralda  Skobelev  shahridagi  aholiga  qarata
xitobnoma  chiqarildi.  Ushbu  muhim  hujjatda  Madaminbek,  “bolsheviklar  mish-
mish tarqatib, go‘yoki u ruslarni o‘ldiryapdi” degan gaplarning asossiz ekanligini
ko‘rsatib,  vodiydagi  rus  aholisiga  murojaat  qilib,  “o‘z  armiyasiga  qo‘shilgan  har
bir  oddiy  askarga  1  000  rubldan,  zobitlarga  esa  2  000  rubldan  maosh  to‘lajagini,
ularni  oziq-ovqat  bilan  ta’minlashini”  e’lon  qildi.  Bu  paytda  sovet  hokimiyati
27 Farg‘ona vodiysida amalda faqat yirik shaharlardagina saqlanib qolgan edi. Vodiy
qishloqlari  asosan  Madaminbek  va  unga  qarashli  qo‘rboshilar  qo‘lida  bo‘lgan.  U
tinch  aholini  harbiy  harakatlar  paytida  shaharlarni  tark  etishga  chaqirdi.  Bu
insonparvar  sarkardaning ortiqcha  qon to‘kilishga yo‘l  qo‘ymaslik  uchun urinishi
edi. Madaminbekning 1919 yil 11 martda Farg‘ona fronti qo‘shinlari qo‘mondoni
M.V.Safonov nomiga yo‘llagan maktubi ko‘p jihatdan xarakterlidir. Madaminbek
ushbu  maktubida  istiqlolchilar  qanday  maqsad  yo‘lida  kurashayotganliklarini,  bu
harakatning mohiyati va “bosmachi” deb kimni aytish lozimligini yaqqol ko‘rsatib
beradi: “Gapning lo‘ndasini aytsam, bizning xalqimiz o‘z turmushida Karl Marks
yoki  bolsheviklar  Dasturini  qo‘llab  ko‘rish  darajasida  hali  ongi  rivojlanmagan...
Turkistonda  bo‘lsa,  yana  qaytaraman,  Sizlar  qiladigan  ish  yo‘q  va  bu  yerda
zo‘ravonlik  bilan  dushmanlar  orttirasiz,  xolos...  Siz federatsiya  tuziladi  deb e’lon
qildingiz,  siz  xalqlarning  o‘z  taqdirini  o‘zi  belgilash  huquqini  e’lon  qildingiz,
shunday  ekan,  nega  siz  ularni  bizga  bermaysiz?!  Bizga  ko‘nglimiz  tusagancha
yashashga  imkon  bering,  mayli,  siz  e’lon  qilgan  shiorlarga  biz  amal  qilamiz,
bizlarga o‘zimiz xohlagandek boshqaruv usulini tanlashga imkon bering, axir, biz -
musulmonlar ko‘pchilikni tashkil qilamiz-ku. Ammo zo‘ravonlik qilmang... 4
.
Chuqur  dard-alam  bilan  yozilgan  ushbu  nomada  Madaminbek  o‘zlarini
proletariat himoyachisi va kapitalistlarga karshi kurashayotgan qilib ko‘rsatayotgan
qizil  armiya  jangchilari  va  komandirlari  haqiqiy  bosqinchilar  to‘dasi  va
kapitalistlarga  aylanganliklarini  ham  yozadi:  “...Otryad  boshliqlarining  bittasidan
20  million  rubllik  mol-mulk  topilgan,  sof  bolshevistik-kommunistik  bosmachilar
to‘dasi  bizning  kambag‘al,  yarim  och  musulmonlarimizdan  so‘nggi  ko‘rpa  va
kigizlarini tortib olishdi”19. 1919 yil aprel oyida Namangan va Qo‘qon atroflarida
Madaminbek  lashkarlari  bilan  qizil  armiya  qismlari  o‘rtasida  shiddatli  janglar
bo‘ldi.  Bu  janglarda  Madaminbek  yigitlari  g‘olib  chiqdilar.  “Madaminbek  turli
siyosiy  oqimdagi  kishilarni  birlashtira  oldi.  Shuning  uchun  ham  hech  qaysi
qo‘rboshi uningchalik kuch-qudratga ega bo‘lmagan edi”20, - deb o‘sha paytdayoq
yozgan edi uning g‘oyaviy muxoliflaridan biri. Madaminbek Shermuhammadbek,
4
 Ражабов  Қ . Фарғона  водийсидаги  истиқлолчилик  ҳаракати : моҳияти  ва  асосий  ривожланиш  босқичлари . Т. 
“Янги нашр”- 2015. 98-bet.
28 Xolxo‘ja  Eshon,  Mahkam  Hoji  kabi  yirik  qo‘rboshilarni  o‘z  qo‘l  ostiga
birlashtirish  bilan  chegaralanmay,  vodiydagi  K.  Monstrov  boshliq  krestyanlar
armiyasi  bilan  hamkorlik  qilish  yo‘llarini  ham  izladi.  Madaminbek  ular  bilan  til
topishishga  intildi.  Krestyanlar  armiyasi  o‘z  navbatida  Madaminbekni  vodiydagi
yagona  qobiliyatli  va  zamonaviy  sarkarda  sifatida  tan  oldi.  Armiya  qo‘mondoni
Monstrovning  keyinchalik  tan  olishicha,  «Uch  oydan  beri  bosmachilarga
(istiqlolchilarga – S.S.) qarshi kurashib, shu narsaga amin bo‘ldimki, Madaminbek
lashkari mohiyatiga ko‘ra qaroqchi ham, talonchi ham emas. U ma’lum bir tartibot
o‘rnatish tarafdori. U aholiga bergan va’dalari ustidan chiqmoqda. Rus krestyanlari
ham Madaminbekka o‘z xaloskorlari sifatida xayrihohlik bildirmoqda” 5
.
Sovet hokimiyati tomonidan 1919 yil 4 iyunda qabul qilingan Turkistondagi
g‘allani monopolizatsiya qilish va 1919 yil 25 iyuldagi xususiy savdoni taqiqlash
to‘g‘risidagi  qarorlar  krestyanlar  armiyasini  o‘z  ittifoqchilari  bo‘lgan
bolsheviklardan yuz o‘girib, istiqlolchilar bilan birlashishga olib keldi. Ayni vaqtda
Madaminbek  ham  ular  bilan  hamkorlik  qilish  yo‘llarini  qidirayotgandi.  Chunki
krestyanlarning  bekami-ko‘st  qurollangan  10  ta  polkdan  iborat  taxminan  4000
kishilik  armiyasi  vodiydagi  urush  harakatlariga  ancha  ta’sir  ko‘rsatayotgan  edi.
Ikkala  tomon  vakillari  dastlab  1919  yil  20  iyunda  uchrashsalarda,  o‘rtada
shartnoma  imzolanmadi.  Shunday  bo‘lsada,  “10  iyulda  Jalolobod,  Qurshob  va
O‘sh  krestyanlari  Madaminbekka  qo‘shildilar  va  ular  tomonidan  Andijon  o‘rab
olindi”. Bu paytda Madaminbek va Monstrov o‘zaro bir necha marta uchrashdilar.
Bir  necha  kunlik  muzokaralardan  so‘ng,  1919  yil  2  sentabrda  musulmon
armiyasining  Qo‘mondoni  Muhammad  Aminbek  Ahmadbek  o‘g‘li  bilan
krestyanlar  armiyasining  qo‘mondoni  K.Monstrov  o‘rtasida  o‘zaro  shartnoma
imzolandi. Birlashgan armiyaning bosh qo‘mondoni qilib Madaminbek tayinlandi.
Qo‘rboshilarga  rahbarlik  qilish  uning  eng  yaqin  yordamchisi  Soli  Mahdumga
yuklatildi, Belkin esa shtab boshlig‘i lavozimini egalladi22. Farg‘ona vodiysidagi
istiqlolchilik  harakati  1919  yil  yozining  oxiri  va  kuzida  o‘zining  eng  yuqori
cho‘qqisiga  chiqdi.  Madaminbek  boshchiligidagi  islom  qo‘shinlari  safiga
5
 Алексеенков П. Крестьянское восстание в Фергане. T-1930. С-39
29 krestyanlar  armiyasining  qo‘shilishi  vodiyda  sovet  hokimiyatini  ag‘darish  uchun
real  kuch  edi. Sentabrning dastlabki  kunlarida  Madaminbek  lashkarlari  Jalolobod
shahrini egallashdi. Qurshob posyolkasi yonidagi janglarda sovet armiyasi qismlari
katta  mag‘lubiyatga  uchrab,  O‘sh  shahriga  chekindi.  O‘sh  -  Farg‘onaning  hayot-
mamotini  belgilaydigan  shahar  bo‘lib,  u  harbiy-strategik  jihatdan  juda  qulay
o‘rinda  joylashgan  edi.  Shahar  Farg‘ona  vodiysini,  umuman,  Turkiston
Respublikasini,  bir  tomondan,  Xitoy,  Afg‘oniston,  Hindiston,  boshqa  tomondan
esa Buxoro bilan bog‘laydigan yo‘llarning ustida edi. O‘sh shahri  “jahon tomi” -
Pomir  ro‘parasida  bo‘lib,  undan  G‘ulcha  va  Ergashtomdagi  chegara  punktlariga
olib boradigan yo‘l o‘tardi. 8 sentabrda bir yarim sutkalik qizg‘in janglardan keyin
O‘sh  garnizoni  taslim  bo‘ldi,  qamoqxonada  yotgan  mahbuslar  istiqlolchilar
tomonidan  ozod  qilindi.  Madaminbek  boshchiligidagi  armiya  tantana  bilan
shaharga  kirib  keldi.  O‘sh  shahrida  9  sentabrda  bo‘lgan  katta  mitingda
Madaminbek  yorqin  nutq  so‘zladi.  Mitingda  qatnashganlarning  guvohlik
berishicha,  Madaminbek  irod  etgan  nutqda  istiqlolchilik  harakatining  siyosiy
mohiyati, istiqlolchilarning maqsadlari ochib berildi. 6
Madaminbek  qo‘shinlari  13  sentabrda  Eski  Marg‘ilon  shahrini  egalladilar.
Shu  bilan  birga  vodiydagi  eng  yirik  strategik  shahar  Andijonni  qamal  qilishga
kirishdilar.  Bir  oy  davomida  Farg‘ona  vodiysini  larzaga  keltirgan  Madaminbek
boshchiligidagi  musulmonlar  qo‘shinining  hujumi  pirovardida  mag‘lubiyat  bilan
tugadi. Ilk mag’lubiyat alamini tatigan Madaminbekning irodasi sinmadi. 1919 yil
22  oktabrda  Pomirning  Ergashtom  (Irkeshtam)  ovulida  bo‘lgan  anjumanda
Madaminbek  boshchiligida  Farg‘ona  Muvaqqat  Muxtoriyat  Hukumati  tuzildi.
Hukumat  tarkibiga  16  musulmon  va  8  rus,  hammasi  bo‘lib  24  kishi  kiritildi291.
Madaminbek  hukumat  boshlig‘i  bo‘lishi  bilan  bir  qatorda  bosh  qo‘mondon  qilib
ham  tayinlandi.  1919  yilning  kech  kuziga  kelib  «Madaminbek  qo‘l  ostida  30
mingga yaqin yigit qizil armiyaga qarshi istiqlol janglarini olib bordilar. Bu paytda
Shermuhammadbekda  20  ming  yigit,  Ergash  qo‘rboshida  8  ming  yigit  bo‘lgan.
6
  Ражабов  Қ . Фарғона  водийсидаги  истиқлолчилик  ҳаракати : моҳияти  ва  асосий  ривожланиш  босқичлари . Т. 
“Янги нашр”- 2015. 100-bet.
30 Aynan  ushbu  uchta  lashkarboshi  vodiydagi  jangovar  harakatlarni  yo‘naltirib
turdilar.
1919  yil  oktabrning  so‘nggi  kunlarida  Farg‘ona  vodiysidagi  barcha  yirik
qo‘rboshilar Andijon uezdidagi Oyimqishloqda to‘planishdi. Istiqlolchilik harakati
tarixidagi  ushbu  eng  yirik  qurultoyda,  arxiv  hujjatlarining  dalolat  berishicha,
Farg‘ona  vodiysida  harakat  qilayotgan  150  tacha  qo‘rboshi  Dastalari  to‘rtta  yirik
lashkarboshi:  Madaminbek,  Katta  Ergash,  Shermuhammadbek,  Xolxo‘ja  Eshon
qo‘mondonligi  ostida  birlashtirildi.  Qurultoyda  islom  qo‘shinlarining  Oliy  bosh
qo‘mondoni – “Amir-al-muslimin” qilib Madaminbek qayta saylandi.
Oldindan  shuni  ta’kidlash  kerakki,  sovet  hokimiyati  idoralari  o‘zlari  bergan
va’dalarga  amal  qilmadilar.  Taslim  bo‘lgan  qo‘rboshilarning  aksariyati
bolsheviklar  tomonidan  o‘ldirildi,  qamoqxonalarga  tashlandi  yoki  noaniq
vaziyatlarda  bedarak  yo‘qoldilar.  Arxiv  hujjatlarining  dalolat  berishicha,
musulmon  polki  joylashgan  Oxunjon  otryadi  kazarmasida  yashash  uchun  hech
qanday  sharoit  bo‘lmagan.  Yigitlarga  bemaza  ovqatlar  pishirib  berilgan,  ularning
kiyim-kechak  va  choyshablari  almashtirilmagan.  Sovet  qo‘mondonligi  musulmon
polki  o‘rtasida  zimdan  fahsh  ishlarni  qo‘llab-quvvatlagan.  Natijada  sovet
hokimiyati  tomoniga  o‘tgan  aksariyat  qo‘rboshilar  va  ularning  yigitlari  yana
istiqlolchilar  safiga  qaytib  kelishdi.  Qizil  armiya  qismlari  Farg‘ona  vodiysidagi
istiqlolchilik harakatiga qarshi 1920 yilning boshidan boshlab Frunze rahbarligida
kurash olib bordilar. Turkiston fronti tarkibiga Sovet Rossiyasidan keltirilgan 1, 4,
11-armiyalar  kiritildi.  1919  yil  15  avgustda  Turkiston  fronti  ixtiyorida  71  751
jangchi,  985  ta  pulemyot,  bir  necha  yuzta  to‘p  bo‘lgan.  Bungacha  Turkiston
Respublikasidagi Aktyubinsk, Zakaspiy, Yettisuv, Farg‘ona frontlari ixtiyorida 38
625 jangchi, 127 ta pulemyot, 93 ta to‘p bor edi.
1919  yil  mart  oyida  faqatgina  Farg‘ona  frontida  3000  kishidan  ortiq  sobiq
harbiy asirlar internatsional (baynalmilal) otryadlari tuzilib, qizil armiya tomonida
turib kurashdilar. 1919 yil yozida ularning soni 5000 kishiga yaqinlashdi. Demak,
Turkiston  frontidagi  butun  qo‘shinlar  soni  1919  yil  avgustning  oxiriga  kelib  115
376 jangchidan iborat  bo‘lib, ular  qo‘l ostida  1 112 ta pulemyot, bir necha  yuzta
31 to‘p, o‘nlab samolyotlar bo‘lgan. B.Hayitning yozishicha,  sovet  hukumati Frunze
ixtiyoriga 120 mingdan 160 mingtagacha soldat ajratdi24. Ushbu katta miqdordagi
bosqinchilar  armiyasining  asosiy  qismi  Farg‘ona  vodiysiga  tashlandi.  Frunzening
asosiy  maqsadi  Farg‘onani,  shu  bilan  birga,  Turkistonni  rus  nayzasi  yordamida
ikkinchi marta zabt etish edi. Turkiston Respublikasining davlat rahbarlaridan biri
Q.  Otaboevning  e’tiroficha,  “bir  paytning  o‘zida  Farg‘onaga  kamida  30
mingtagacha  kishidan  iborat  qo‘shin  tashlandi.  Shaxsan  V.  I.  Leninning
ko‘rsatmasi  bilan  Farg‘ona  vodiysiga  Volga  bo‘yidan  14000  kishilik  Qozon  tatar
polki  keltirildi.  Farg‘ona  frontida  jang  harakatlarini  faollashtirish  maqsadida
Namangan, Andijon, Qo‘qon kabi uchta jangovar guruh tashkil qilindi”.
1919  yil  5  noyabrga  o‘tar  kechasi  Farg‘ona  fronti  qo‘mondoni  Sokolov
boshchiligidagi  qo‘shinlar  Skobelev  uyezdidagi  Garbuva  qishlog‘iga
(Marg‘ilondan  12  chaqirim  shimolda)  hujum  qildi.  Ikki  ming  kishidan  iborat
istiqlolchilar  mardonavor  jang  qildilar.  Front  qo‘mondoni  Bregadzening  e’tirof
etishicha, istiqlolchilar “yayov holda hujumga o‘tishdi, ammo bizning pulemyot va
zambaraklarimiz  o‘qi  ostida  butunlay  qirilib  ketishdi”.  5  noyabr  kechqurungacha
davom  etgan  janglar  natijasida  300  yigit  halok  bo‘ldi.  8  noyabrda  Skobelev
uezdida sovet aeroplanlari istiqlolchilar ustiga 4 ta bomba tashladi. so‘ng 1919 yil
5  noyabrda  qizil  armiya  qismlari  bilan  bo‘lgan  uch  kunlik  tinimsiz  janglardan
Madaminbek  boshchiligidagi  istiqlolchilar  qo‘shini  Oyimqishloqdan  (Andijondan
30  chaqirim  sharqda)  Bozorqo‘rg‘on  qishlog‘ining  shimoliga  chekindilar.  Fevral
oyida qizil armiyaning istiqlolchilarga qarshi hujumlari tobora kuchaydi. Turkiston
fronti  qo‘mondonligi  «Madaminbek  butunlay  tor-mor  qilinmaguncha  ta’qib
etilsin»  mazmunidagi  buyruqni  Farg‘onadagi  qismlarga  jo‘natdi.  Madaminbek  va
Shermuhammadbek  boshchiligidagi  istiqlolchilarga  qarshi  1920  yil  fevral  oyida
1900 piyoda  askar,  1600 otliq  askar, 14  ta  pulemyot  va  8 ta  to‘p  bilan Garbuva-
Shahrixon-Qoratepa atrofida hujumga o‘tdilar. Qizil askarlarning hujumini o‘nlab
samolyot,  bronepoyezd,  bronemashinalar  quvvatlab  turishdi26.  Natijada  fevral
oyining  oxirlarida  Shermuhammadbek  Oloy  vohasiga  chekinishga  majbur  bo‘ldi.
Madaminbek va Xolxo‘ja Eshon qo‘shinlari ham katta mag‘lubiyatga uchradi. Shu
32 sababli Xolxo‘ja Eshon 24 fevralda 450 yigiti bilan sovetlarga taslim bo‘ldi. Fevral
oyining  oxirida  Garbuvani  qizil  armiya  jangchilari  ishg‘ol  qildilar.  Harbiy
tashabbus  qo‘ldan  ketganligi,  har  qadamda  xiyonat,  ta’qib  qilayotganini  ko‘rgan
hamda  mag‘lubiyatlar  alamini  tortayotgan  Madaminbek  vaqtdan  yutish  uchun
Farg‘ona  vodiysidagi  qizil  armiya  qo‘shinlari  qo‘mondonligiga  yarash
muzokaralarini boshlashni taklif qildi. Madaminbek o‘z jonini o‘ylab emas, balki
Farg‘onadagi  yuz  minglab  begunoh  kishilarning  qoni  to‘kilmasligi  uchun  sulh
tuzishga  rozilik  bildirdi.  Turkiston  fronti  qo’mondoni  M.  Frunzening  fikrlari  esa
bo‘lakcha  edi.  Toshkentda  turib  vodiydagi  jang  harakatlarini  boshqarayotgan
Frunze  uchun  asosiy  g‘anim  yolg‘iz  Madaminbek  emas,  balki  vodiydagi  o‘n
minglab  istiqlolchi  yigitlar  va  yuz  minglab  musulmonlar  edi.  Madaminbek
fikricha, yarash bitimining asosiy shartlaridan biri Turkistonda sud va qonunchilik
ishlarini  tashkil  qilishda  shariat  asoslarini  saqlab  qolish,  ikkinchidan,  musulmon
armiyasini  o‘zida  qoldirish  edi.  Millat  shon-sharafi,  Turkiston  ozodligi  uchun
kurashga qobil jangovar  armiyani  qanday usul bilan bo‘lsada  saqlab qolish  o‘sha
paytdagi  yagona  to‘g‘ri  yo‘l  edi.  «Farg‘onadagi  ozodlik  kuchlari,  bir  tomondan,
ocharchilikka  uchragani,  chetdan  madad  bo‘lmagani,  ozodlik  kuchlari  qo‘lidagi
qurollar  zamonaviy  asr  tig‘iga  bas  kelishi  qiyinligi,  shuningdek,  Markaziy
Rusiyadan  kelgan  150  ming  kishilik  qo‘shin  bilan  kurashish  qiyinligini  inobatga
olib,  Madaminbek  fevral-mart  oylarida  sovet  hukumati  bilan  muzokara  olib
borishga majbur bo‘ldi. Taslim bo‘lgan qo‘rboshi guruhlari o‘rnida sovet armiyasi
tarkibida  1920  yil  fevralda  Oxunjon  Nurmuhamedov,  Mahkam  Hoji
(Mirzarahimov), To‘ychi va Mulla Ergash boshchiligida 4 ta otliqlar polki tuzildi.
Keyinchalik  «Madaminbek  yigitlari  hisobiga»  Turkiston  fronti  qo‘mondonining
1920  yil  30  apreldagi  buyrug‘iga  binoan  «Marg‘ilon  o‘zbek  otliq  polki»  tashkil
qilindi.  Polk  komandiri  qilib  Madaminbek,  uning  o‘rinbosari  qilib  esa  qo‘rboshi
Soli  Mahdum  va  voyenkom  Antonov  tayinlandilar.  Turkiston  komissiyasi
ko‘rsatmalari  asosida  harakat  qilayotgan  Turkiston  fronti  qo‘mondonligi  va
Farg‘onadagi  rahbar  xodimlar  sovetlarga  taslim  bo‘lgan  qo‘rboshi  va  ularning
yigitlari  orqali  istiqlolchilik  harakati  saflarini  parchalashga,  mujohidlarga  qarshi
33 kurash olib borishga harakat qildilar. Kechagina Farg‘ona vodiysidagi istiqlolchilik
harakatining  tan  olingan  dohiysi  bo‘lib  turgan  Madaminbek  endi  qiyin  ahvolda
qoldi. Xususan, Madaminbekning nufuzi kurashni davom ettirayotgan istiqlolchilar
o‘rtasida  tushib  ketdi.  Sovet  hokimiyati  rahbarlari  ham  uning  samimiyligiga
shubha  bilan  qarashdi.  Madaminbekning  Marg‘ilon  yaqinidagi  Toshloq
shaharchasida  joylashgan  qarorgohi  sovet  chekistlariga  to‘lib  ketgan  edi.  Maxfiy
xizmat  xodimlari  bo‘lgan  ushbu  josuslar  Madaminbekning  har  bir  qadamidan
Farg‘ona  va  Toshkentdagi  harbiy  qo‘mondonlarni  xabardor  qilib  turishardi.  Bu
paytda  Farg‘ona  vodiysidagi  istiqlolchilarning  eng  yirik  namoyandasi
Shermuhammadbek  edi.  Sovet  hokimiyati  Madaminbekdan  kechagi  maslakdoshi,
ayni paytda esa harbiy raqibi va g‘oyaviy muxolifiga aylangan Shermuhammadbek
bilan  muzokaralar  olib  borishni  talab  qilayotgandi.  Shermuhammadbekning  o‘zi
ham  Madaminbekka  maktub  yuborib,  muzokaralar  uchun  shaxsan  uni  o‘z
qarorgohiga  taklif  qiladi.  Arxiv  hujjatlarida  qayd  qilinishicha,  Madaminbek  260
kishi  bilan  Shermuhammadbek  va  Xolxo‘ja  joylashgan  tog‘  orasiga  jo‘naydi.
Madaminbek  Isfarasoy  qirg‘og‘idagi  Uchqo‘rg‘on  qishlog‘ida  hozirgi
Qirg‘izistonning Qizilqiya degan joyida asosiy kuchlarni qoldirib, o‘zi bilan 10-12
kishini  oladi  va  Shermuhammadbek  huzuriga  boradi.  Shermuhammadbek  va
Xolxo‘ja  esa  Madaminbekni  asir  oladilar.  Azaldan  Madaminbek  bilan  yovlashib
yurgan  Xolxo‘ja  Eshon  uni  Qorovul  qishlog‘ida  14  mayda  o‘ldirtiradi27.  Sovet
qo‘mondonligi  «Madaminbekning  o‘limi  bilan  Turkiston  Muxtoriyati  va  milliy
mafkura  uchun  kurash  ham  o‘ladi,  degan  xomxayol  fikrga  kelishgandi.
Madaminbekni o‘ldirgan kimsa Xolxo‘ja Eshon qo‘l ostidagi Soki jallod bo‘lsada,
aslida uning haqiqiy qotili bolshevikcha rejim rahbarlari edi. Bu haqda Alixonto’ra
Sog’uniyning “Turkiston qayg’usi” asarini varaqlab ko’rganimizda yaqqol ishonch
hosil qilamiz. “…Bularning(istiqlolchilar nazarda tutilmoqda) ichida bir oz bo’lsa
ham  zamonasiga  tushungan,  xalq  oldida  hurmati  bor,  ishonchligi  ortgan
Madaminbekni  o’rtadan  ko’tarish  zarur  bo’ldi.  Qandaydirki,  bu  masalani  qurol
kuchi bilan emas, balki makr-xiyla orqalik hal qilishga kirishganlikdan tubandagi
moddalarni qabul qilgan bo’lib, u bilan bitim tuzmish edilar:
34 1.Farg’ona muxtoriyatini tasdiqlash;
2.Sharoitga  qarab  o’n  mingdan  qirk  minggacha  Ma  daminbek  qo’l  ostida
milliy  askar  saqlash  va  bularning  qurolyaroxlarini  markaziy  xukumat  tomonidan
ta’minlash;
3.O’quv-o’qituv  ishlari  yerlik  hukumat  ixtiyorida  bo’lib,  o’z  ona  tillarida
yurg’azish;
4.Musulmonlarning diniy va o’zaro da’vo ichki ishlari butunlay o’z qo’llarida
bo’lish va shariat bo’yicha amalga oshirish.
Mana  shular  kabi  eshitishga  ancha  foydalik  ko’ringan  ishlar  bilan  kelishim
tuzilgan so’nggida (1920 yillar) Madaminbek Toshkentga chaqiriladi. Uning kelish
xurmati  uchun,  chet  davlatdan  kelayotgan  hukmdorlarga  qilgandek,  ko’chalar
bezatilgan holda tantana bilan qarshi olinib, katta marosim o’tkazilmish edi. Buni
ko’rgan  musulmonlarning  ruxlari  ko’tarilib,  tarixiy  an’analari  qo’zg’olganlikdan
milliy  ozodlik  umidi  bilan  milliy  hukumatlarini  eskarmish(eslamish)  edilar.
Bundan  foydalangan  Vatan  bosqinchilari  o’zlarining  oldindan  o’ylab  qo’ygan
makr-hiylalik  rejalarini  tezlik  bilan  amalga  oshirish  siyosatiga  kirishdi.  Yo’q  esa
har  ikki  tomon  rizoligicha  to’xtam  qilingan  bitim  moddalarini  xalqaro  qonun
bo’yicha  amalga  oshirishlari  lozim  edi.     Bunga  qaramay  bekka  iltimos  qilgan
bo’lib,  Farg’onada  qolgan  Ko’rshermat,  Xolxo’ja  kabi  qo’zg’olonchilarni  ham
Toshkentga  keltirishni  unga  taklif  qildilar.  Bu  ham  “Ular  mening  so’zimdan
chiqmaydi”  deb,  ishonganlikdan  ehtiyot  yo’lini  o’ylamay  to’g’ri  bular  oldiga
kelmishdir.  Xolbuki,  makkorlar  allaqachon  o’z  qullari  bilan  chuqurlar  tayyorlab
qo’ymish  edilar.  Shundoqki,  “Mana,  sizlar  ishongan  Madaminbeginglar  kofirga
sotilib, o’z foydasi uchun sizlarni tutib bermoqchi bo’ldi. Bu ishni bajarish vazifasi
unga topshirilmishdir. Yaqin orada kelib qolsa, shunga qarab chora ko’rish kerak”,
degan  yolg’on  fitna  so’zlarni  tarqatib,  u  ongsiz  qorabotirlarni  ishontirib  turgani
ustiga, Madaminbek ham kelmishdir. Haqiqatan ham ko’krak kerib ot chopishdan
boshqa hech ishni bilmagan, maslaksiz qora botirlar ko’zlari unga tushishi bilanoq
gapirtirmasdan  “Xoy,  sen  bizlarni  kofir  bolshyeviklar  qo’liga  bermoqchimisan?”
— deb uni o’ldiradilar. Bu ulug’ jinoyatni bajarishgan so’nggida ozu ko’p kutilgan
35 umidlar  uzilib,  ko’z  tutilgan  ishlar  butunlay  o’zgardi.  Bosqinchilarga  xaybat
ko’rsatgan Madaminbekning qo’zg’olonchilar  qo’lida o’lishi, musulmonlar  uchun
har holda foydalik ko’ringan yuqorigi bitimning buzilib ketishi kelajakda kutilgan
yerlik  xalqlar  manfaatiga  qattik  zarba  bermish  edi.  Bu  fojialik  voqeadan  Vatan
bosqinchilari  o’zlari  tilagandek  ikki  taraflama  foydalanib  xiyonat  maqsadlariga
erishdilar”. 
Chunki  Madaminbek  oradan  ko‘tarilgach,  ertasi  kuniyoq  bolsheviklar
tomonidan  istiqlolchilardan  shafqatsiz  o‘ch  olishga  kirishildi.  Qurolli  harakat
qatnashchilariga  nisbatan  ta’ziq-taqib  yanada  kuchaydi.  Shermuhammadbek  1923
yilning boshlarida ukasi Nurmuhammadbek bilan birga bir guruh muxojirlarni olib
Afg‘onistonga  o‘tib  ketishga  majbur  bo‘ldi.  Shermuhammadbekning
Afg’onistonga  o’tib  ketgan  paytdan  boshlab  Sho’rolar  uni  yomon  otliq  qilish
uchun  siyqasi  chiqib  ketgan,  biroq  sinovdan  o’tgan,  iflos  usullarni  qo’llaydilar.
Boymirza  Hayit  Shermuhammadbekning  Afg’onistondagi  hayotini  o’z  asarlarida
yoritib  o’tgan.  ,,Ruslar  afg’on  hukumatidan  Shermuhammadbek  va  boshqa
qo’rboshilarni sovet ittifoqiga qaytarib berishni talab qiladilar. Afg’on hukumati bu
talabni  rad  etadi.  Sovet  ruslarining  qistovi  va  nayrangiga  ko’ra
Shermuhammadbek,  Nurmuhammadbek  va  Afg’onistonda  qo’nib  topgan  boshqa
qo’rboshilar  ushlanib,  ikkinchi  jahon  urushi  tugagunga  qadar  (olti  yil  chamasi)
qamoqda saqlandilar. Urashdan so’ng ular ozod etildilar. ...”
Shermuhammadbekning  keyingi  hayotini  puxta  o’rgangan  mashhur  olim
Rustambek  Shamsitdinov  esa  shunday  yozadi:  ,,  ...  Afg’onistonda  Omonullaxon,
so’ngra  Nodirxon  podshoxlik  qilgan  davrda  Shermuhammadbekka  Afg’onistont
hukumati  Sho’rolar  bilan  aloqani  uzmaslik  siyosatini  olib  borardi.  Har  holda,  bu
hukumat Shermuhammadbekka bir ming afg’oni oylik berib turdi. Yer ham berdi.
Shermuhammadbek  keyin  bu  yerlarni  hukumatga  qaytargan.  1951  yili
Afg’onistondagi  ota  yurtlik  turkistonlik  muhojirlar  qon-qardosh  Turkiyadan
boshpana  oldilar.  Shermuhammadbek  va  ukasi  Nurmuhammadbek  bunda  bosh-
qosh  bo’ldilar.  Ular  Pokistonning  Peshavor  shahrida  turib  vatanparvarlarni
Turkiyaga  kuzatdilar.  Jami  1111  kishi  Turkiyaga  jo’natildi.  Shermuhammadbek
36 vaqtincha  Peshavorda,  Nurmuhammadbek  Karachida  yashagan.  Ular  Sharqiy
Turkistondan  ham  ko’plab  vatandoshlarni  Turkiyaga  jo’natish  bilan  mashg’ul
bo’ldilar. ...”
Shermuhammadbekning  Farg’onadagi  oilasi  haqida  dastlab  yetarli
ma`lumotlar  uchramaydi.  Faqat  ba`zi  manbalardagi  Shermuhammadbek
Shohimardonlik  Muzaffarxon  Mingboshiga  kuyov  bo’lganligi  eslatiladi,  ammo
izlanishlar  behuda  ketmaydi.  Nihoyat,  1955  yili  Shermuhammadbek  o’z  oilasi
bilan Turkiyaga keladi va Adana shahrida umrining oxirigacha yashaydi. 1970 yil
10  martda  Shermuhammadbek  olamdan  o’tadi.  Uning  dafn  marosi  juda  katta
hurmat,  ehtirom,  qayg’u  bilan  o’tkaziladi.  Turkiya  hukumatidan,  dunyoning
boshqa  joylarida  yashayotgan  vatandoshlardan,  jamoat  va  ilm  arboblaridan
vakillar, taziyaga keldi. Bu qahramon sharafiga atalgan marsiyalar radio to’lqinlari
orqali bir necha kun berib turildi. Uning tobuti butun Adana shahri bo’ylab Turkiya
va Turkiston muhtoriyati bayroqlari va mungli musiqa sadolari ostida qabristonga
eltib qo’yildi. ...”
Shunday  qilib,  Farg‘onadagi  istiqlolchilik  harakatining  birinchi  bosqichi
tugadi.  1917-yilda  muxtoriyatning  ag’darilishi  bilan  boshlanib  1924  yilgacha
davom  etgan  bu  bosqichda  sovet  hokimiyati  Farg‘ona  vodiysida  omonat  turdi.
Istiqlolchilar  o‘zlarining  fidokorona  kurashlari  bilan  qizil  askarlarning  tinkasini
quritishar,  vodiydagi  vaziyatni  boshqarib  turishardi.  Dastavval  Katta  Ergash
qo‘rboshi,  so‘ngra  esa  Madaminbek  rahbarligidagi  mujohidlar  armiyasi  erk  va
mustaqillik  uchun  olib  borgan  kurashlarini  aslo  bo‘shashtirmadilar.  Farg‘ona
vodiysiga  1920  yilning  boshida  tashlangan  katta  miqdordagi  harbiylar  kuchlar
nisbatini  sovet  armiyasi  tomoniga  burib  yubordi.  «Qizil  imperiya»ning
tashviqotchi  mashinasi  benuqson  ishlab,  o‘zining  havoyi  va  dabdabali  shiorlari
bilan istiqlolchilar qatoriga dastlabki rahnani solishga ham muvaffaq bo‘ldi. Milliy
ruhning  birlashishi  qiyin  kechdi.  Millat  orasidan  chiqqan  yangi  tuzum
siyosatdonlari  bilan  harbiy  rahbarlar  hamkorligi  shirin  orzuligicha  qolib  ketdi.
Shunday  bo‘lishiga  qaramasdan,  Farg‘ona  xalqining  istiqlol  janglari  1920  yil
bahori va yozida ham aslo tinmadi.
37 XULOSA
Xulosa  sifatida  shuni  aytish  mumkinki,  Turkiston  o‘lkasida  muxtoriyatning
ag‘darilishi,  bolsheviklar  hokimiyatining  o‘lkada  zo‘rlik  bilan  o‘rnatilishi  va  bu
boradagi  xalqimizga  nisbatan  mustamlakachilik  siyosati  nohaqliklar,  xo‘rliklar
xalqimiz  tarixining  ayanchli  sahifalaridan  biriga  aylandi.  Natijada,   bu  holat
o‘lkamiz  xalqlarining  milliy  vatanparvarlik  tuyg‘ularining  yanada  kengroq
jonlanishiga va milliy mustaqillik uchun kuchli va o‘ta makkor qushmanga qarshi
ayovsiz  va  beshafqat  kurashga  otlanishiga  turtki  bo‘ldi.  Bu  kurashda  Farg’ona
vodiysi  eng  oldingi  saflardan  birida  bo‘ldi.  Bu  yerda  sovet  hokimiyatiga  qarshi
kurash  Buxoro  va  Xiva  xonligidagi  kurashdan  o‘zining  tub  mohiyatiga  ko‘ra
keskin  farq  qilmasada,  ayrim  jihatlari  bilan  undan  ajralib  turgan  edi.  Jumladan,
Turkiston  o‘lkasida  tub  joy  aholi  avval  Rossiya  imperiyasining  mustamlaka
zulmiga  qarshi,  sovet  hokimiyati  o‘rnatilgach  esa  bolsheviklarning  bu  boradagi
mustabid tuzumiga qarshi keskin kurash olib borgan edilar. Rossiya imperiyasining
yarim mustamlakasi hisoblangan Buxoro amirligi va Xiva Xonligida esa bu kurash
Turkiston o‘lkasidagidan ko‘ra birmuncha boshqacharoq kechdi. Ammo bu kurash
qanday  shaklda  bo‘lmasin  yagona  g‘oya,  vatan  mustaqilligi  g‘oyasi  ostida  olib
borildi.
38 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. Karimov I. A. O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. 1. -
T.: "O`zbekiston", 1996.
2. Karimov I. A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. - T.: "O`zbekiston"
1996.
3. Karimov  I.  A.  Vatan  sajdagoh  kabi  muqaddasdir.  T.3  -  T.:  "O`zbekiston",
1996.
4. Karimov  I.  A.   Yangicha  fikrlash  va  ishlash  davr  talabi.  T.5.  -T.:
"O`zbekiston", 1997.
5. Karimov  I.  A.  Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va  farovon  turmush-pirovard
maqsadimiz. T.8 - T.: "O`zbekiston", 2000.
6. Karimov  I.  A.  Vatan  ravnaqi  uchun  har  birimiz  mas`ulmiz.  T.9.  -  T.:
"O`zbekiston", 2001.
7. Karimov  I.  A.  Xavfsizlik  va  tinchlik  uchun  kurashmoq  kerak.  T.10.  -  T.:
"O`zbekiston", 2002.
8. Rajabov  K.  Farghona  vodiysidagi  istiklolchilik  harakati:  harakat  va  asosiy
rivozhskichlari. T. “Yangi Nashr” - 2015.
9. O`zbekiston  milliy  ensiklopediyasi.  T.1-7.  -  T.:   O`zbekiston  milliy
ensiklopediyasi, 2001-2004.
10. Ziyoev H.    O`zbekiston   mustaqilligi   uchun   kurashlarning tarixi. - T.:
2001.
11. Mahmudov M. Qatog`on qurbonlari. - T.: "O`zbekiston", 1991.
12. Usmonov Q va boshqalar. O`zbekiston qaramlik  va mustaqillik yillarida. -
T.: "O`qituvchi", 1996.
13. O`zbekistonning    yangi    tarixi.    Ikkinchi-kitob,     O`zbekiston  sovet
mustamlakachiligi davrida. - T.: "Sharq", 2000.
14. O`zbekiston tarixi (qisqacha ma`lumotnoma). - T.: "Sharq", 2000.
15. Amir Olimxon. Buxoro xalqining xasrati tarixi. -T.: "Fan", 1991.
16. Bahtiyor Rizo. O`zbek tarixi o`zlik tarixi. - T.: "Yangi avlod", 1995.
17. https://www.e-tarix.uz   
39