Topinambur oʻsimligining sanoat chiqindilari bilan ifloslangan maydonlarda oʻsish imkoniyatlari

   
MUNDARIJA:
Kirish 3
I.ADABIYOTLAR SHARHI 6
1.1. Sanoat chiqindilarining atrof-muhit va organizmlarga ta`siri 6
1.2. Topinambur (Heliantus tuberosus l.) o simligi biologiyasiʻ 1 4
1.3.Topinamburda uchrovchi saxaridlar va ularni o ziga xos xususiyati	
ʻ 24
1.4.Topinamburni sanoatda qo llanishi	
ʻ 30
1.5.Topinamburdan olingan mahsulotlar va ularni xalq xo jaligidagi ahamiyati	
ʻ
37
II. TADQIQOT SHAROITI, OBYEKTLARI VA USULLARI 41
2.1. Tadqiqot sharoiti 41
2.2. Tadqiqot obyektlari 41
2.3. Tadqiqot usullari 47
V.BOB. TOPINAMBUR O’SIMLIGINING UMUMIY TAVSIFI VA 
RIVOJLANISH DAVRLARI 48
5.1. Topinambur o’simligining -ahamiyati, tarqalishi, biologiyasi 49
5.2. Topinambur o’simligining yetishtirish texnologiyasi 51
5.3. Topinambur o’simligining agrotexnologiyasi 53
5. 4 .Topinambur kuzatishlar 55
VI. BOB.MEHNAT MUHOFAZASI 57
VII.BOB TABIAT MUXOFAZASI 67
XULOSALAR 77
TAVSIYALAR 77
ADABIYOTLAR 78
1   
Kirish
Mavzuning  dolzarbligi .  Ma`lumki,tabiiy  manbalardan  biotexnologik
usullar  yordamida  polisaxarid  va  xalq  xo jaligiʻ  uchun  zarur  oziqa  mahsulotlarini
olish  oziq-ovqat  biotexnologiyasini  oldida  turgan  dolzarb  muammolardan  biridir.
Bu  masalada  topinambur  o simligi	
ʻ  anchayin  istiqbolli  hisoblanadi.  Mazkur
o simlikdan	
ʻ  turli  oziq-ovqat  uchun  turli  saxarid  va  mineral  moddalar  olish
mumkin.  Shuningdek,  o simlikning  tugunagini  turli  usullar  yordamida  iste`mol	
ʻ
qilish  inson salomatligiga  ijobiy  ta`sir  qilishi  hech kimga  sir  emas.
 Tabiiy  manbalar  hisoblangan  o simliklardan	
ʻ  oziq-ovqat  va  tibbiyot
maqsadlarida  turli  biologik  faol  moddalar  va  polimerlarni  olishiga  sabab  sifatida
sintetik sintez jarayonlari uchun sharoitlarni yaratish qiyinligi va uni ajratib olish
hamda  tozalash  usullarini  maxsulot  tan  narxini  oshishiga  olib  kelishi,  sintetik
sintezlangan mahsulotlarni organizmga qay tariqa ta`siri borasidagi ma`lumotlarni
yetarli emasligi va o simliklar manbalari keng tarqalganligi va ulardan olinadigan	
ʻ
moddalar  tabiiylik  xususitiyaga  ega  ekanligini  ko rsatib	
ʻ  o tish	ʻ  lozim.  Bugungi
kunda dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan
biriga  aylanib  bormoqda.  Tahlillar  ko rsatmoqdaki,  so nggi  yillarda  maishiy  va	
ʻ ʻ
sanoat chiqindilari yildan yilga ko payib borayapti. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi	
ʻ
yarmidan boshlab sanoat chiqindilar hajmining o sishi ekologik barqarorlikka juda	
ʻ
katta  salbiy  ta’sir ko rsata	
ʻ  boshladi.
Hozirgi  kunda  O zbekistonda  birlamchi  energetik  manbalar  sifatida  tabiiy	
ʻ
gaz (91,8%), neft (7,0 %), gidroenergetika (1,3 %), ko mir  (0,01%)  va boshqalar	
ʻ
(0,03%)dan  keng  foydalanilmoqda  [9].  O zbekistonda	
ʻ  mavjud  uglevodorodlar
zahirasi taxminan 5,1 milliard tonna neftga ekvivalent miqdorda bo lib, jumladan,	
ʻ
neft taxminan 245 mln tonna, tabiiy gaz 1979 mln tonna va ko mir 2850 mln tonna	
ʻ
neftga ekvivalent miqdordagi zahiraga ega. Respublikamizda aholi soni dinamikasi
bugungi kundagi ko rsatkichga teng bo lganda,	
ʻ ʻ  mavjud neft zahiralari 10-12  yilga,
tabiiy gaz zahiralari 28-30 yilga, ko mir zahiralari esa 50 yildan ortiqroq	
ʻ  muddatga
2   
yetishi  bashorat  qilinmoqda.  Shu  bois,  O zbekistondaʻ  energiya  ishlab
chiqarishning  noan`anaviy  usul  va  texnologiyalarini  ishlab  chiqish,  ular  uchun
muqobil  energetik  manbalar  yaratish  hamda  ularni  amaliyotga  tatbiq  etishga
qaratilgan  ilmiy-tadqiqot  ishlariga  alohida  e tibor
ʼ  qaratilmoqda.  Chunki
iqtisodiy  taraqqiy  etgan  va  rivojlanib  borayotgan  mamlakatlarda  uglevodorod
xomashyosining  jahon  miqyosida  kamayib  borayotgan  sharoitda  iqtisodiyotning
barqaror  rivojlanishi  va  raqobatbardoshligini  oshirishning  eng  muhim  omili
sifatida  muqobil  energetik  manbalardan  foydalanish  imkoniyatlarini  o rganish	
ʻ
muhim  ahamiyat  kasb etadi  [1].
Yuqorida  keltirilgan  muammolarni  hisobga  olgan  holda,  topinambur
o simligini  sanoat  korxonalari  bilan  ifloslangan  maydonlarda  o stirishning  uning	
ʻ ʻ
biologik  hususiyatlariga  ta’sirini  aniqlash  va  topinamburning  vegetativ  organlari
biomassasidan  polisaxaridlar,  jumladan  muqobil  energetik  manba  bioetanol  olish
uchun  sellulozani  olish  texnologiyalarini  ishlab  chiqish  hozirgi  kundagi  dolzarb
masalalardan biri  deb  hisoblaymiz.
Tadqiqotni  maqsad  va  vazifalalari.  Bitiruv  malakaviy  ishining  asosiy
maqsadi  topinambur  o simligining	
ʻ  sanoat  chiqindilari  bilan  ifloslangan
maydonlarda o sish imkoniyatlari	
ʻ ni o rganish hamda o simlik biomassasi (poya va	ʻ ʻ
barglari)  tarkibidagi  polisaxaridlar,  jumladan,  bioetanol  olish  uchun  muqobil
manba  bo laoladigan	
ʻ  sellulozani  ajratib  olishdan  iboratdir.
Tadqiqot  obyekti  va  predmeti.  Bitiruv  malakaviy  ishida  tadqiqot  obyekti
topinambur  o simligi  va  fermentatsiya  jarayonida  ishtirok  etuvchi  produtsentlar,	
ʻ
sanoat  korxonalari  chiqindilari  hisoblansa,  predmeti  sifatida  ishda  keltirilgan
biotexnologik uslublar  va  texnologiyalar  majmualari  olingan.
Mavzuning  o rganilganlik  darajasi	
ʻ . Ayni  paytda  topinambur  o simligini	ʻ
biologik  xossalarini  va  o simlik  asosida	
ʻ  xalq  xo jaligi  uchun  polisaxaridlar  olish	ʻ
bo yicha  ko plab  ilmiy-tadqiqot  ishlari  amalga  oshirilgan.  Jumladan,  topinambur	
ʻ ʻ
o simligi
ʻ  bilogiyasi  bo yicha	ʻ  X.Otaboeva  [31],  L.A.Dorofeeva  [21-24],
V.V.Arasimovich  [11],  o simlikning
ʻ  turli  qismlaridan  saxaridlar  olish  boyicha
3   
S.Ya.  Koryachkina  [29],  U.B.  Djanikulova  [18-20],  T.N.  Emelinalar  [34]  ilmiy
tadqiqot  ishlarini  olib  borishgan.  Ammo,  topinambur  sanoat  korxonalari
chiqindilari  bilan  qoplangan  maydonlarda  o sishʻ  imkoniyatlari  o rganilmagan	ʻ
Ilmiy yangiligi: mazkur tadqiqot ishida sanoat korxonalari bilan ifloslangan
sharoitda  yetishtirilgan  topinambur  asosida  turli  polisaxaridlarni  biotexnologik
usullar  bilan  ajratib  olish  va  ularni  oziq-ovqat  va  tibbiyot  maqsadlari  uchun
qo llashga	
ʻ  tavsiya  etish  kabi  masalalar  ishning  ilmiy  yangiligini  tashkil  qiladi.
BMI  ning  ilmiy  va  amaliy  ahamiyati .  Biotexnologik  usullar  yordamida
olingan polisaxaridlar kichik sexlardа yoki tadbirkorlar tomonidan kam kaloriyali
ichimliklar, bioetanol ishlab chiqishda hamda tibbiyot maqsadlarida turli moddalar
almashinuvi  kasalliklarini  oldini  olishda  va  davolashda  qo llanilishi	
ʻ  mumkin.
Tadqiqot  asosida  olingan  natijalar  ilmiy-tadqiqotlar  uchun  uslubiy  ko rsatma	
ʻ
sifatida  ham  tavsiya etiladi.
Tadqiqot  usullari:  Mazkur  tadqiqotlarda  biokimyoviy  va  kimyo-tahlil
usullari,  texnik-laboratoriya  usullari,  statistik  usullardan  foydalanildi.
Ishning e`lon qilinganligi . Tadqiqot  natijalari asosida olingan ma`lumotlar
asosida  2016-yilda  o tkazilgan	
ʻ  Samarqand  davlat  universiteti  talabalar  ilmiy
konferensiyalarida chiqish qilindi va  1 ta konferensiya materiallarida tezislar chop
etildi.
Ishning  hajmi.  Mazkur  bitiruv  malakaviy  ish  65  betdan  iborat  bo lib,	
ʻ  uning
tarkibida  4 ta jadval  va 15  ta rasmlar  mavjud.
    
4   
I. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1. Sanoat  chiqindilarining  atrof-muhit  va  organizmlarga  ta`siri
Ko p  asrlar  davomida  chiqindilarni  noto g ri  boshqarish  tabiiy  resurslarningʻ ʻ ʻ
o zgarishiga,	
ʻ  tabiatning  kutilmagan  o zgarishlariga	ʻ  sabab  bo lmoqda.	ʻ  Tibbiyot
chiqindilari atrof-muhit va uning deyarli barcha elementlari — suv, havo, tuproq,
oziq-ovqat  mahsulotlarining  ifloslanishi  sababli  aholi  orasida  nafaqat  to g ridan-	
ʻ ʻ
to g ri,  balki,  bilvosita  infeksion  va  noinfeksion  kasalliklarning  tarqalishi  xavfini	
ʻ ʻ
tug diradi  [2].
ʻ  Ushbu  xavfning  qay  darajadagiligini  anglash  uchun  Samarqand
Kimyo kombinati haqida ayrim  ma`lumotlarni  keltiramiz.
Samarqand  superfosfat  zavodi  1954-yildan  1975-yilgacha  jadal,  yuqori
ko rsatkichda  faoliyat  ko rsatib,  har  yili  320  ming  tonna  atrofida  superfosfat  va
ʻ ʻ
120 ming tonna sulfat  kislota ishlab  chiqargan. Bundan  tashqari har  yili  zavodda
1250-1800  tonna  natriy-kremniy  ftoridi  va  selen  konsentrati  olindi.  Ushbu
maqsadda  yiliga  220  ming  tonna  qoratov  fosforiti  va  bir  necha  minglab  tonna
appatit  konsentrati  hamda  100-120  ming  tonna  temir  kolchedoni  sarf  qilingan.
Zavodning  asosiy  qattiq  chiqindisi  bo lgan	
ʻ  pirit  kukuni  250  ming  tonna  atrofida
to planib  tozalovchi	
ʻ  qurulmalar  changi  bilan  birga  temir  yo l  orqali	ʻ  sement
zavodlariga  va  avtomobil  transporti  orqali  atrof-muhitga  chiqarilgan.
1975-yil  superfosfat  zavodi  tubdan  rekonstruksiya  qilingandan  keyin  u  ammofos
ishlab chiqaradigan  kimyoviy  kombinat  deb atala  boshladi.
Ishlab  chiqarish  quvvati  oshgandan  so ng  (1  yilda  600  ming  tonna  ammofos)	
ʻ
oltingugurt  IV-oksidi  (5000  tonna  yiliga)  va  ftorli  birikmalar  (85  t  yiliga)  ning
tashqariga  chiqarilishi  ortdi.  Zavod  rekonstruksiya  qilingandan  so ng  ham  pirit	
ʻ
kukunining  uyumlari  atrof-muhitni  og ir  metallar  bilan  ifloslantiradigan	
ʻ  asosiy
manba bo lib qolaverdi. Bir necha marta chiqindi	
ʻ  chiqargich yorilib ketdi, bu esa
atrof-muhitni qo shimcha	
ʻ  ifloslanishiga  olib  keldi.
Demak,  Kimyo  kombinat  superfosfat  va  ammofos  ishlab  chiqargan  davrlarda
uning  xom  ashyo  va  chiqindilari  atrof-muhitni  og ir  metallar  bilan  kuchli	
ʻ
zararlagan.
5   
Turli  xil  texnologik  jarayonlar  hamda  harorat,  namlik  va  atrof-muhitdagi
oksidlanish-qaytarilish  jarayonlari  natijasida  turli  kimyoviy  elementlarning
zararlilik  darajasi  ortadi.  Bunga  turli  xil  chiqindilar  tarkibidagi  quyidagi
elementlarni  misol  qilib  ko rsatishʻ  mumkin:  mis,  rux,  mishyak,  qo rgoshin,	ʻ
kumush,  bariy,  nikel,  kobalt,  simob,  oltin.
Bu  metallar  kombinatga  keltirilayotgan  xomashyo  va  uning  chiqindilari  tarkibida
quyidagicha:  mis  elementi  kolchedon  tarkibida  0,29  mg/kg,  pirit  kukunida  0,37
mg/kg  atrofida.  Rux  elementi  esa  pirit  kukunida  ko proq  uchraydi,	
ʻ  ya`ni  0,83
mg/kg,  quruq  elektrofiltr  va  gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  deyarli  bir  xil
0,76  mg/kg  atrofida  bo lib,  kolchedonda  kamroq-  0,59  mg/kg.  Qo rg oshin	
ʻ ʻ ʻ
elementi  gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  eng  ko p  0,2  mg/kg,  shuningdek	
ʻ
mishyak, kobalt, simob, kumush va oltin elementlari ham, qo rg oshin singari gaz	
ʻ ʻ
chiqaruvchi qurilmalar changida ko proq uchraydi va mos ravishda	
ʻ  qo yidagicha,	ʻ
0,24;  0,007;  32;  12;  1,5  mg/kg.  Qo rg oshinning  eng  kam  miqdori  kolchedonda	
ʻ ʻ
0,06; mishyak va simob pirit kukunida 0,06 va 0,6 mg/kg, kobalt, kumush va oltin
kolchedln  tarkibida  0,005;  8,2;  0,6  mg/kg  uchraydi.  Bariy  va  nikel  elementlari
miqdori  esa  1,73  va  0,0005  mg/kg  dan  2,55  va  0,0015  mg/kg  gacha  bo lib,  bu	
ʻ
elementlar  asosan  quruq  elektrofiltr  changida  ko p	
ʻ  uchraydi.  Kombinat  xom-
ashyosi  va  chiqindilari  tarkibida  og ir  metallar  miqdori	
ʻ  qo yidagicha.  Kolchedon	ʻ
tarkibida  og ir  metallar  miqdori:  mis-0,29;  rux  -0,59;  qo rg oshin-0,06;  mishyak-	
ʻ ʻ ʻ
0,12;  bariy-1,73;  nikel-0,0005;  kobalt-0,005;  simob-1,5;  kumush-8,2;  oltin-0,6
mg/kg  ni  tashkil  etdi.  Chiqindilar  tarkibida  esa  bu  elementlar  miqdori
kolchedonga nisbatan o zgaradi. Ya’ni pirit kukunida, mis, rux, qo rg oshin, bariy,	
ʻ ʻ ʻ
nikel,  kobalt,  kumush  va  oltin  miqdori  oshishi  kuzatilsa,  mishyak,  simob,
elementlari  kamaygan.  Quruq  elektrofiltr  changida  esa  kolchedonga  nisbatan
simobdan  boshqa  hamma  elementlar  ko payishi	
ʻ  kuzatiladi.  Gaz  chiqaruvchi
qurilmalar  changida  esa  kolchedonga  nisbatan  bu  elementlar  miqdori  ortgan,
ayniqsa  simobning  miqdori  nihoyatda  ko p,  ya’ni  simob  21  marta
ʻ  ko paygan,	ʻ
6   
qo rg oshin 3 marta, mishyak - 2 marta, nikel - 3 marta, oltin-2,5 marta, kumushʻ ʻ  va
bariy  1,5  martagacha ko paygan.	
ʻ
Qoratov  fosforiti  xomashyosi  va  tayyor  mahsulot  o rtasida  ancha  farq  borligi	
ʻ
kuzatildi.  Mis,  rux,  qo rg oshin,  oltin  va  simob  singari  elementlar  superfosfat	
ʻ ʻ
tarkibida ko proq bo lib, ularning miqdori mos ravishda quyidagicha 0,006; 0,015;	
ʻ ʻ
0,007;  0,004;  0,17  mg/kg,  ya’ni  dastlabki  xomashyoga  nisbatan  superfosfat
tarkibida mis 3 barobar, rux 2 barobar, qo rg oshin 1,5 barobar, simob elementi esa	
ʻ ʻ
salkam 10 barabar ko p. Mishyak, bariy, nikel, kobalt, oltin singari elementlar esa	
ʻ
fosforit  va  superfosfat  tarkibida  o zgarmagan.  Ittiriy  va  itterbiy  esa  superfosfatda	
ʻ
fosforit  uniga  nisbatan  ikki,  uch  barovar  kam.  Kadmiy  esa  fosforitda  0,5  mg\kg,
superfosfatda  esa  topilmadi.  Superfosfatda  bir  qator  elementlar  konsentrasiyasini
ortishi  texnologik  jarayonda  ishtirok  etadigan  sulfat  kislotaning  mayda  despersli
kolchedon  zarrachalari bilan  ifloslanganligi bilan  tushintiriladi.
Davlat  standarti  bo yicha  tayyor  mahsulotning  har  bir  tonnasiga  68  foizli	
ʻ  sulfat
kislotadan  350  kg  sarflanadi.  Bundan  past  konsentrasiyali  sulfat  kislota
qo llanilganda	
ʻ  namligi  yuqori  bo lgan	ʻ  superfosfat  olinadi.  Sulfat  kislota
konsentrasiyasi  yuqori  bo lishi	
ʻ  fosforit  kukunining  sekinlik  bilan  ushlanib
olinishiga  olib  keladi.  Talab  qilingan  konsentrasiyaga  erishish  uchun  yig gichda	
ʻ
birinchi tizimning yuvigich hovuzining kislotasi (40%) bilan monogidratli absorber
(98  %)  ma’lum  bir  nisbatda  aralashtiriladi.  Shu  yo l	
ʻ  bilan  hosil  bo lgan	ʻ
"siroplashgan  (sharbatlashgan)  kislota"  tarkibida  ham  qator  kimyoviy  elementlar
uchraydi.
Superfosfat sexining oqavasi ftor, sulfat va fosfatlar bilan ifloslangan. Ular  zavod
hududidan  tashqarida  joylashgan  maxsus  havzalarga  kelib  tushadi.  Demak,  sulfat
kislota  va  superfosfat  ishlab  chiqarish  faoliyati  natijasida  chiqindilar  bilan  atrof
muhitga  ko plab  og ir  metallar  tushadi  va  atrof-muhitni  ifloslantiradi.  Bu	
ʻ ʻ
elementlar  ichida  ekologik  toksikligi  va  xavfligi  bilan  atrof-muhit  uchun  eng
xatarli bo lib	
ʻ  Pb,  Hg,  Cd  va As hisoblanadi.
7   
1975-yildan  kombinat  qaytadan  rekonstruksiya  qilinib  ammofos  ishlab  chiqarila
boshlagandan  so ng  ham  har  yili  bir  necha  yuz  minglab  tonna  fosforit  uniʻ  va
fosfogips  chiqindilari  atrof-muhitga  chiqarilgan.  Ushbu  davrlarda  kombinat
atrofida mazkur chiqindilarning o ziga xos uyumlari hosil bo lgan. Bu chiqindilar	
ʻ ʻ
ham  atrof  muhitni  og ir  metallar  bilan  ifloslantiruvchi  asosiy  manbaalardan  biri	
ʻ
bo lib	
ʻ  xizmat  qilgan.
1990-yildan  boshlab  kimyoviy  kombinatning  ishlab  chiqarish  quvvati  kamaya
boshladi,  ishlab  chiqariladigan  assortiment  turlari  bir  necha  marta  o zgardi.	
ʻ
Hozirgi  paytda  kombinat  o z	
ʻ  quvvatining  20-30  %  darajasida  ishlamoqda.
Atmosferani ifloslantirishda eng muhim rolni texnogen ifloslantirish  ya’ni  issiqlik
elektrostonsiyalari,  metallurgiya  va  kime  sanoati  korxonalari,  isituvchi  moslamalar
o ynaydi.	
ʻ  Bu  korxonalar  qazib  olinadigan  umumiy  yoqilg ining	ʻ  taxminan  70%ni
iste’mol  qiladi.
Asosiy  ifloslantirishni  ta’minlaydigan  zararli  chiqindilar  quyidagilardir:
 -ko mir	
ʻ  oksidlari,  ayniqsa,  ko mir	ʻ  ikki  oksid  –  ko mirli	ʻ  birikmalarni  to liq	ʻ
yonmasligi  tufayli  hosil  bo ladi;	
ʻ  bu  moddada  asosan  qattiq  chiqindilarni  yondirish
natijasida,  avtomashinalardan  chiqariladigan  gazlar  va  sanoat  korxonalari  chiqindi.
Har  yili  atmosferaga  1250  mln.t.  miqdorda  tashqi  muhitga  ko mir  oksidi	
ʻ
chiqariladi.
 -oltingugurt  VI-oksid  –  bu  moda  oltingugurt  IV  –  oksidining  oksidlanishidan hosil
bo ladi. Uning so nggi mahsuloti aerozol yoki sulfat kislota	
ʻ ʻ  hisoblanib, u tuproqni
nordonlashtiradi,  odamning  nafas  yullariga  kuchli  ta’sir  etib  kasalliklarini
og irlashtiradi.
ʻ  Shu  xildagi  moddalar  bilan  atmosferani  ifloslantiruvchi  korxonalar
faoliyat  ko rsatayotgan	
ʻ  hududlarning  11  km  chegarasidagi  tevarak-atrofdagi
o sadigan	
ʻ  barcha  daraxtlarning  barglari  mayda  nekrotik  dog lar	ʻ  hosil  qiladi;
 -azot  oksidlari  asosan  azotli  o gitlar	
ʻ  ishlab  chiqaruvchi,  nitrat  kislota,  nitratlar,
anilinli  bo yoqlar,	
ʻ  nitrobirikmalar,  viskoz  shoyi,  selluloid  ishlab  chiqaruvchi
korxonalar  tomonidan  chiqariladi.  Jahon  bo yicha	
ʻ  tashqi  muhitga  chiqariladigan
azot  oksidlarining  umumiy  miqdori  20  mln.t.ni  tashkil  qiladi;
8   
 -ftor  birikmalari  Bilan  ifloslantiruvchi  manbalar  –  amominiy,  emal,  shisha,
keramika,  po lat,ʻ  fosforli  o g itlar	ʻ ʻ  ishlab  chiqarish  korxonalari  hisoblanadi.
Ifloslantiruvchi moddalar ftor vodorod tarzidagi gazlar yoki natriy va kalsiy ftorid
tarzidagi  changlar  holida  chiqariladi.  Bu  moddalar  o zining	
ʻ  zaharliligi  bilan
tavsiflanadi;
 -xlor  birikmalari  xlorid  kislota,  tarkibida  xlor  tutuvchi  pestisidlar,  organik
bo yoqlar,	
ʻ  gidroliz  spirti,  xlorli  ohak,  soda  ishlab  chiqaruvchi  kimyoviy
korxonalardan  atmosferaga  chiqarib  tashlanadi.  Ptmosferada  molekulyar  xlor  va
xlorid  kislota  holatidagi  ifloslanishlar  paydobo ladi.	
ʻ  Metallurgiya  sanoatida
cho yan ishlab chiqarishda va uni po latga aylantirishda atmosferaga har xil og ir	
ʻ ʻ ʻ
metalla  rva  zaharli  gazlar chiqariladi.
 -atmosferani  aerozol  ifloslanishi  ham  mavjud.  Aerozollar  –  bu  havoda  muollaq
holda  mavjud  bo ladigan	
ʻ  qattiq  yoki  suyuq  zarrachalar  demakdir.  Atmosferada
ayrazol  ifloslanishi  tutin,  tuman,  qurim  tarzidagi  ko rinishda  bo ladi.	
ʻ ʻ  Yer
atmosferasidagi  xar  yili  1  kub.  km.  Miqdordagi  su’niy  hosil  qiladigan  changsimon
zarrachalar  kelib  qo shiladi.	
ʻ  Havoning  asosiy  aerozol  ifloslantiruvchilariga,  issiqlik
elektrostansiyalari  (IES),  metallurgiya,  sement  magnezit  va  qurim  zavodlari  kiradi.
 -fotokimyoviy  tuman  bu  xilma-xil  gazlar  va  aerazol  zarrachalarining  aralashmasi
xisoblanadi. Uning tarkibiga – azon, azot va oltin gugurt oksidlari  peroksid tabiatli
ko pdan ko p organik birikmalar (fotooksidantlar) kiradi [4; 39;	
ʻ ʻ  42].
Atmosferaning  ifloslanishi  barcha  o simliklariga,  jumladan,  qishloq  xo jalik	
ʻ ʻ
ekinlariga, shaxa rva uning atrofidagi ko kalamzorlarga kata zarar keltiradi. Zaxarli
ʻ
moddalar  o simliklarning	
ʻ  bevosita  yer  usti  qismiga  shuningdek,  tuproq  orqali
ildizlariga  salbiy  ta’sir  qiladi.  Havoda  uchib  yuruvchi,  kul,  ko mir,	
ʻ  uning
birikmalari  va  xar  xil  zaxarli  moddalar  tuproqning  fizik  xususiyatini
yomonlashtiradi,  o simliklarning	
ʻ  barklaridagi  og izchalarni	ʻ  berkitib  quyib
assimilyasiya  jarayonini  susaytiradi.  Sanoat  va  transportdan  chiqqan  gazlar
o simliklardagi fotosintez jarayoniga salbiy ta’sir ko rsatadi, transpirasiya bargidan	
ʻ ʻ
suvning  bug lanishi jarayoni	
ʻ  ham  1,5  – 2  barabar  qisqartiradi.
9   
O simliklar  uchun  vodorod  ftorid,  xlor,  oltingugurt  gazi  va  boshqa  zaxarliʻ
moddalar  eng  zararli  xisoblanadi.  Ftor  va  uning  birikmalari  o simliklarga  kata	
ʻ
zarar  yetkazadi. Masalan: Tojikiston Respublikasining Tursunzoda shaxri atrofida
joylashgan  alyuminiy  zavodi  atrof-muhidni  ifloslantirmoqda  va  insonlarning
sog lig iga	
ʻ ʻ  kata ziyon  yetkazmoqda.
Kuzatishlar  shuni  ko rsatadiki,	
ʻ  katta  shaxarlarda  o stiriladigan	ʻ  daraxtlar  tabiiy
sharoitda, ya’niy o rmonlarda o sib yotgan daraxtlarga nisbatan ancha kam	
ʻ ʻ  yashar
ekan.  Masalan,  oddiy  shumtolning  «umri»  urmonda  250-300  yil  bo lsa,	
ʻ  shaxar
parklarida  60-80  yil,  xiyobon  va  ko chalarda	
ʻ  esa  40-50  yilgi  teng  bular  ekan.
Oddiy  qayrag och	
ʻ  daraxti  esa,  o rmonda	ʻ  350  –  400  yil,  parklarda  120-220  yil,
ko cha	
ʻ  va  xiyobonlarda  50-60  yilgacha  yashar ekan.
O simliklarning  ayrim  turlariga  atmosferaning  ifloslanish  darajasi  juda  past
ʻ
ko rsatgichga
ʻ  ega  bo lgan	ʻ  holatda  ham  kuchli  ta’sir  ko rsatadi.	ʻ  Masalan
yo ng ichga (beda), paxta, bug doy, karam va boshqa o simliklar oltingugurt to rt	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
va  olti  oksidlari  ta’siriga  juda  ham  sezgirdir;  piyoz,  qaragay,  gladiolislar  esa  ftor
birikmalari ta’siriga  o ta	
ʻ  sezgirlikni  nomoyon  qiladi.
Atmosferadagi  zararli  moddalar  hayvonlarning  nafas  olish  organlarni  shikastlaydi
va  hayvonlarning  ichki  organlariga  asta  sekin  to planib,	
ʻ  ularning  zaxarlanishiga,
ba’zan esa nobut bo lishiga	
ʻ  olib  keladi.
Masalan,  Germaniyadagi  mis,  Shvesariyadagi  alyuminiy  zavodlari  atrofida
boqilgan  qora  mollarni  ko pi	
ʻ  anashu  yo l	ʻ  bilan  zaxarlanib  o lganligi	ʻ  aniqlangan.
Planetamizda  atmosferaning  texnogen  ifloslanishini  kuchayishi  ona  –  zaminimizga
katta  moddiy  zarar  yetkazmoqda.  Atmosfera  ifloslanishidan  o simliklar, hayvonat	
ʻ
olami  va  insoniyat  katta  ziyon  ko rmoqda.  Uning  ko lami	
ʻ ʻ  havo,  tuproq  va  suv
havzalari  yuzasiga  tushgan  qattiq,  suyuq  va  gaz  simon  moddalarning  xillari,
anashu texnogen maxsulotlarning fizik – kimyoviy xossalari  va muayyan tabiiy –
georafik sharoitga (landshaftlarga) bog liq holda namayon	
ʻ  bo ladi.	ʻ
Atmosfera  havosining  ifloslanishi  insonning  sog lig iga  va  uning  hayotiga	
ʻ ʻ  salbiy
ta’sir ko rsatadi. Masalan, inson o rtacha 70 yildan iborat bo lgan umri	
ʻ ʻ ʻ  davomida
10   
nafas  olish  uchun  600  ming  kub  metr  havoni  sarflasa,  bu  havoning  zararli
moddalar  bilan  ifloslanishi  uning  sog lig iga  putur  yetkazadi  va  umriningʻ ʻ  ancha
qisqarishiga sababchi bo ladi	
ʻ  [41].
Shaharlarda  yer  sathiga  yetib  keladigan  nurlarning  kamligi,  ayniqsa,  biologik,
jixatidan faol hamda inson va hayvonlar sog ligi uchun zarur bo lgan	
ʻ ʻ  ultrabinafsha
nurlarning  kam  miqdorda  tushishi  bokterialarning  rivojlanishi  uchun  qulaylik
tug diradi,	
ʻ  o simlik	ʻ  va  hayvonlarning  rivojlanishini  bug ib	ʻ  ko yadi,	ʻ  odamlarning
kasalliklariga  qarshilik  kursatish  qobiliyatini  pasaytiradi.  Xususan,  ultrabinafsha
nurlarning  yetishmasligi  tufayli  raxit  kasalligini  rivojlanishi  o rtasida	
ʻ  bevosita
bog liqlik	
ʻ  borligi  aniqlangan.
Havoning ifloslanishi bilan turli  kasalliklar (yo tal, bosh aylanishi, o pka,	
ʻ ʻ  ko zning	ʻ
xar  xil  kasalliklari)  paydo  bo ladi,	
ʻ  organizmning  tashqi  muhitga  moslashuvi
susayadi,  kishilarning mehnat  qobiliyati  pasayadi.
Keyingi  yuz  yillikda  sanoatning  rivojlanishi  natijasida  planetaning  mineral
resurslaridan  jadal  foydalanilmoqda  –  meneral  xom  ashyoni  iste’mol  qilish  1000
mlrd.tonnadan  ortiqqa  yetdi.  Shunday  usulda  mineral  xom  ashyodan  foydalanish
katta  miqdordagi  chiqindilar  va  ularni  qayta  ishlashning  turli  boshqichlaridagi
chiqindilar  chiqishi  -  konchilik  korxonalarida  tashish  vaqtida  va  qayta  ishlash
korxonalarida chiqindilar miqdori ko p xollarda olingan mahsulotdan ko p bo ladi.	
ʻ ʻ ʻ
Tog dagi	
ʻ  ishlanmalar,  metallurgiya  va  kimyo  zavodlari,  issiqlik  elektr
stansiyalarini  ishlatish  jarayonida  katta  miqdorda  qattiq  chiqindilar,  masalan,
fosfogips,  ogorka,  shlak,  kul  va  xokozalar  hosil  bo ladi.	
ʻ  Bu  chiqindilar  katta
maydonda  uyulib  yotadi  va  bir  qator  hollarda  tuproqqa,  suv  manbalariga  va
atmosferaga  halokatli  ta’sir  qiladi.  Qattiq  chiqindilarga  metal  va  yog och	
ʻ
chiqindilari plastmassa va boshqa materiallar, sanoat korxonalarining chang va gaz
tozalagich  sistemalaridan  mineral  va  organik  changlar:  turli  organik  va  meneral
moddalardan  tashkil  topgan  sanoat  axlatlari  kiradi  (rezina,  qog oz,	
ʻ  mato,  qum  va
boshqalar). Suyuq chiqindilariga oqindi suvlarga ishlov bergandan keyin ularning
11   
chiqindilari,  gazlarni  nam  tozalash  sistemalaridagi  mineral  va  organik  chang
shlamlari kiradi  [39;  40].
Atrof muhitga tushadigan qattiq chiqindilar uchta toifaga bo linadi: sanoat,ʻ  qishloq
xo jalik	
ʻ  va  shahar  xo jaligining	ʻ  maishiy  chiqindilari.  Sanoat  chiqindilarining
asosiy  qismi  kon-kimyo  (uyumlar,  shlaklar  va  boshqalar);  qora  va  rangli
metallurgiya  (shlak,  shlamlar,  chang  va  boshqalar),  metalni  ishlash  korxonalari
(qirindi,  brakka  chiqqan  buyumlar  va  boshqalar),  o rmon  va  yog ochga	
ʻ ʻ  ishlov
berish  sanoati  (yog och	
ʻ  tayyorlash  chiqindilari,  yog och	ʻ  qipig i,	ʻ  mayda
bo lakchalari va boshqalar), issiqlik elektr stansiyalari energiya xo jaligining (ko l	
ʻ ʻ ʻ
shlaklar  va  boshqalar),  kimyo  va  turdosh  sanoat  tarmoqlari  (fosfogips,  ogarka,
shlaklar,  shlamlar,  shisha  sinig oari,  siment  changi),  organik  ishlab  chiqarishlar	
ʻ
(rezina,  plastmassa  va  boshqalar),  oziq-ovqat  (suyak,  jun  va  boshqalar);  yengil,
to qimachilik  va  paxta  tozalash  sanoati  (mineral  va  organik,  chang,  shlam,  paxta	
ʻ
tozalagandan  keyin  organik  va  meniral  iflos  aralashmalar  va  boshqalar).  
12   
1. 2. Topinambur  ( Heliantus  tuberosus  l .)  o simligiʻ  biologiyasi
Topinambur  ( Helianthus  tuberosus )  murakkabguldoshlar  ( Asteraceae )  oilasiga
mansub  bo lib,  ko p  yillik  tuganakli  o simlik  hisoblanadi.  Bo yi  1,5-2	
ʻ ʻ ʻ ʻ  metrga
yetadigan  o simlik.
ʻ  Poyasi  serbarg,  g adir-budur	ʻ  tukli,  yuqoriga  qarab  shoxlagan.
Barglari  yirik,  sertuk,  uzun  bandli,  barg  plastinkasi  tuxumsimon,  chetlari
arrasimon  qirqilgan,  poyasi  qarama-qarshi  joylashgan.  Gullari  savatchaga
to plangan  bo lib,  yakka-yakka  joylashgan.  Savatchaning  o rtasida  naychasimon	
ʻ ʻ ʻ
chetlarida soxta tilsimon gullar joylashgan. Gullarning rangi tiniq to q sariq rangda	
ʻ
bo ladi.	
ʻ  Bu  o simlik	ʻ  urug	ʻ  bermaydi.  Iyul-avgust  oylarida  gullaydi [31].
1.1-rasm.  Topinambur  o simligini	
ʻ  tashqi  ko rinish	ʻ
Geografik  tarqalishi.  Vatani  asosan  Shimoliy  Amerika.  Hozirgi  kunda
topinambur Amerika, Frantsiya, Angliya, Norvegiya, Shvetsiya, Rossiya, Ukraina
va  O rta	
ʻ  Osiyoda  katta  maydonlarda  yetishtirib kelinmoqda.
Mahsulotning  tashqi  ko rinishi.	
ʻ  Yer  ostki  poyalarining  uchlaridagi  mevalarning
shakli  noksimon. Asosiy  mevasi  ildiz  markazida  hosil  bo lib,  ularning	
ʻ  shakli  har
xil  kartoshkaga  o xshaydi.	
ʻ  Mahsulotning  o ziga	ʻ  xos  hidi  va  mazasi  bor.
13   
Kimyoviy  tarkibi.  Yer  osti  va  yer  usti  qismlarida  A,  B
1 ,  B
2  va  C  vitaminlari
mavjud.  Tuganaklarida  16-18  foiz  inulin  hamda  qand  moddalari,  16  xil
aminokislotalar  va pektin moddasi  ham  mavjud.
Ishlatilishi .  Topinambur  o simligiʻ  oshqozon  va  ichak  funksiyalarini  faollashtiradi,
unda  uchraydigan,  kasallik  qo zg atuvchi	
ʻ ʻ  bakteriya,  virus  va  zararkunandalarga
nisbatan  chidamlilikni  oshiradi.  Tuberkulyoz,  osteoxondroz,  buyrak  kasalliklari,
gripp,  angina,  onkologik  kasalliklarni  oldini  olishda  va  davolashda  eng  samarali
o simlik	
ʻ  hisoblanadi.
Topinambur  ( Helianthus  tuberosus )  asosan  chorva  uchun  oziq  o simligi	
ʻ  sifatida
foydalaniladi. Tibbiyotda uning tuganagidagi inulin moddasi ishlatiladi. U  sovuqqa
chidamli,  qisqa  kun  o simlik	
ʻ  bo lgani	ʻ  uchun  shimoliy  viloyatlarda  ham
yetishtirish  mumkin.  Uni  yer  ustki  qismi  6  gradusli  sovuqqa  ham  bardosh  bera
oladi. Tuganagi muzlagani bilan erib yana o z holiga kelishi mumkin. Topinambur	
ʻ
boshqa  madaniy  o simliklarga	
ʻ  nisbatan  O zbekistonning	ʻ  barcha  tuproq  iqlim
sharoitlarida  (sho rlangan yerlardan tashqari)	
ʻ  moslanuvchandir.
Topinambur  almashlab  ekish  tizimida  juda  ehtiyotkorlik  bilan  joylashtirilmasa  va
yerda  necha  yil  o sishi
ʻ  hisobga  olinmasa,  u  o zidan	ʻ  keyin  ekiladigan  o simliklarga	ʻ
begona  o tlar	
ʻ  kabi  katta  zarar  yetkazishi  mumkin.  Topinambur  bir  yerda  10  yil,
hatto  40  yilgacha  o stirilganligi	
ʻ  to g risida	ʻ ʻ  ma`lumotlar bor. Lekin bir yerda 3-4 yil
mobaynida yetishtirishni tavsiya qilinadi.  Topinamburdan bo shagan yerlarga beda	
ʻ
ekilsa,  u  yil  davomida  5-6  marta  o rilishi	
ʻ  natijasida  yer  nokidan  o sib  chiqqan	ʻ
nihollar  yo qotiladi  va  yer  undan  tozalanadi.	
ʻ  Topinamburga  ishlatiladigan
agrotexnik  tadbirlar  kartoshkaning  ishloviga  juda  yaqin turadi.
Topinambur  ekiladigan  yerlarni  kuzda  shudgor  qilishdan  oldin  gektariga  30-  40
tonna  go ng  va  40  kg  dan  fosfor  o g iti  berib  27-30  sm  chuqurlikda  haydab	
ʻ ʻ ʻ
qo yiladi.	
ʻ  Yer  nokining  25-50  grammlik  tuganaklari  ekiladi.  Uni  kesib  ekilsa
hosildorligi 25-30 foizga kamayib ketishi mumkin. Agar tuganak juda yirik (70-80
g)  bo lsa,  uni  ekishdan  oldin  kesib  ekilgani  ma`qul.  Kesilgan  tuganaklarni  faqat	
ʻ
bahorda ekishni tavsiya qilinadi. Kuzda ekilsa undan rejalashtirilgan hosilni olish
14   
mumkin  bo lmaydi.ʻ  Bir  gektar  maydonga  50-60  ming  tuganak  yoki  0,6-2,0
tonnagacha  urug ekiladi.	
ʻ
Topinambur  yetishtiriladigan  iqlim  sharoitiga  ko ra  ikki  muddatda  fevral	
ʻ  oyining
oxiri-martning  boshlanishida  va  oktabr  oxiri  -  noyabr  boshida  ekiladi.  Ekish
chuqurligi  ekilayotgan  tuganak  hajmiga  bog liq	
ʻ  bo lib,	ʻ  u  5-12  sm  chuqurlikda 70 x
35 x 40 sm sxemada ekiladi. Ekilgandan so ng nihollar ko karib	
ʻ ʻ  chiqqunicha yer
bir-ikki  marta  boronalanadi.  Nihollar  to liq  ko karib  chiqqandan
ʻ ʻ  keyin  har
sug orishdan  so ng  ko chat  oralari  kultivatsiya  qilinadi.  Agar  begona	
ʻ ʻ ʻ  o tlar	ʻ
ko payib  ketgan  bo lsa  qator  oralari  chopiq  qilinadi.  Topinambur  tuproq	
ʻ ʻ
tarkibidagi  oziqa  elementlarni  ko proq	
ʻ  talab  qiladi.  Uning  bir  tonna  hosili
tuproqdan  3  kg  azot,  1,5  kg  fosfor  va  4,5  kg  kaliy  elementini  olib  chiqib  ketadi
.
Topinamburni  o g itlash	
ʻ ʻ  eng  muhim  agrotexnik  omillardan  hisoblanadi.  O simlik	ʻ
azot  va  fosfor  o g itiga  ancha  talabchan.  Topinambur  ekilayotgan  azotli	
ʻ ʻ
o g itlarning 15-20 foizini va  fosforli  o g itlarning qolgan 20-25 foizini, o simlik	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
unib  chiqqandan  keyin  azotli  o g itlarning  30  foizini,  shonalash  davrida  esa  50	
ʻ ʻ
foizini  solinadi.  Kaliyli  o g itlarni	
ʻ ʻ  hammasini  yer  haydash  oldidan  solinadi.
Umuman  mavsum  davomida  topinambur  ekilgan  yerlarga  gektariga  120-150  kg
azot,  70-80  kg  fosfor  va  60  kg  kaliy  o g iti	
ʻ ʻ  bilan  oziqlantirish  tavsiya  etiladi.
O simlikni	
ʻ  oziqlantirish  sug orishdan	ʻ  oldin  oshiriladi.  Vegetatsiya  davomida
topinambur 8-10 marta sug oriladi. O suv davri 120-200 kun bo ladi. Topinambur	
ʻ ʻ ʻ
hayotining  ikkinchi  va  uchinchi  yili  u  o sayotgan  yerni  erta  bahorda  2-3  marta	
ʻ
borona  qilish  bilan  boshlanadi.  Ikkinchi  va  uchinchi  yili  topinambur  o simligi	
ʻ
ko payib  ketadi,  shuning  uchun  qator  orasi  kultivatsiya  qilinadi,  o g itlanadi  va	
ʻ ʻ ʻ
undagi ortiqcha o simliklar olib tashlanadi. Topinamburni faqat tuganagidan emas,	
ʻ
poya qalamchalaridan ham ko paytirish mumkin. Topinambur poyasi O zbekiston	
ʻ ʻ
sharoitida  oktabr  oxirida,  tuganaklari  esa  noyabr  oxirida  silos  yig adigan	
ʻ
kombaynlar  bilan  yig ishtiriladi.	
ʻ  Tuganak  hosilini  yig ishtirish	ʻ  qish  fasligacha
davom  etadi.  Topinambur  oq  chirish  kasalligi  bilan  zararlanadi,  undan  tashqari
15   
simqurt, may qo ng izi va sholg om kanalari uni zararlaydi. Ularga qarshi anabazinʻ ʻ ʻ
sulfat sepilishi  kerak  [31].
Yer nokning yem, sabzavot, sanoat va dorivor xususiyati uning kimyoviy  tarkibiga
bog liqdir. Yer nok bioenergetik o simlik bo lib uni oziq-ovqat, dorivor	
ʻ ʻ ʻ  va texnik
mahsulotlarga  aylantirish  mumkin.  Uning  ildiz  mevasida  uglevodlar  ko pligi	
ʻ
sababli masalan inulin (15-35% gacha) uni fruktozaga aylantiriladigan  xomashyo,
siroplar  olish,  sharbat,  shira,  marmelad,  un  ham  olish  (dietik  non  tayyorlanadi)  da
qo llaniladi.	
ʻ
Topinambur  (yer  nok)  kletchatka  tutadi  va  katta  miqdorda  ma’danli  elementlarga
ega,  shu  jumladan,  temir,  marganes,  kalsiy,  magniy,  kaliy,  natriy.Topinambur
tuproqda  faol  kremniyni  akkumulyasiya  qiladi  va  hisoblanganda  ildizpoyasidagi
miqdori 8 % (quruq massa bo yicha) to g ri keladi. Undagi temir,	
ʻ ʻ ʻ  kremniy va rux
miqdori  kartoshka,  sabzi  va  lavlagidan  yuqoridir.  Topinambur  kartoshkalarida
oqsillar,  pektin,  aminokislotalar,  organik  va  yog	
ʻ  kislotalar  aniqlangan.  Pektin
moddalari  topinamburda  11%  (quruq  modda  massasiga  nisbatan  aniqlangan).
Vitamin  B
l ,  B
2 ,  C  miqdori  bo yicha  topinambur  kartoshka,	
ʻ  sabzi  va  lavlagiga
qaraganda  3  marta  ko pdir.  Boshqa  mevalarga,  sabzavotlarga	
ʻ  qaraganda
topinamburning  farqi  uning  kartoshkasida  oqsil  (3,2  %  gacha  quruq  massaga
nisbatan)  uchrashidir.  Ushbu  o simlik  polivitaminli  hisoblanadi.  Yer  ustki	
ʻ
qismidagi  vitamin  yer  ostki  qismidagi  -  kartoshkasidagidan  ko p.  Shuningdek,	
ʻ
undagi  vitamin  C  miqdori  oddiy  kartoshkadagidan  5  barobar  bisyor. Topinambur
kartoshkalarining vitamin tarkibi, mg % quruq massaga nisbatan quyidagicha: C-
98,1-108,1; B
l -1,2;  B
2 -4,0-7,9; B
3 -2,4-8,8;  B
5 -0,2-0,9.
Topinambur  ruscha  nomi  "zemlyanaya  grusha",  o zbekchasiga  "yer  nok".	
ʻ
Topinamburning  vatani  Shimoliy  Amerika  hisoblanadi.  U  birinchi  bo lib  1605-	
ʻ
yilda Leskabo sayohatchisi tomonidan Yevropaga olib kelingan. Uni non, pishirib
qo llash	
ʻ  mumkinligi,  hayvonlar  to yimli	ʻ  yemi  bo lgani	ʻ  (gulidan  tomirugacha)
hammani  qiziqtirgan,  Rossiyaga  XVIII  asrda  kirib  kelgan.  Yer  nok  ko p  yillik	
ʻ
bo lishiga  qaramay  bir  yillik  shakllari  ham  qo llanilayapti,  bundan  maqsad  ildiz	
ʻ ʻ
16   
mevasining kattaligini kamaytirmaslikdir. Bir maydonda yer nok 3-4 yil o stirilishiʻ
mumkin,  keyin  boshqa  yerga  ko chirish  kerak.  Bir  to p  yer  nokdan  2  kg  gacha	
ʻ ʻ
mevasini olish  mumkin.
1911-yilda  V.I.  Kozlovskiy  yernok  haqida  "Bu  yagona  o simlik,	
ʻ  o stirilayotganda	ʻ
mehnat  katta  qilmaganda  ham  hosil  beradigan,  sovuq,  quruq,  yomg irsiz,  yomon	
ʻ
yer  yoki  kuchsizlangan  yerda  ham  o suvchi,  o g itsiz,  bir  yerda	
ʻ ʻ ʻ  o n  yillab	ʻ
o sadigan,  umuman  o ziga  e’tibor  talab  qilmaydigan,  qishga  kelib  uni	
ʻ ʻ  yerdan
kovlamaslikga ham  rozi yagona  o simlikdir. Bu  bir so zda, ideal	
ʻ ʻ  taqdir  yuborgan
slavyanlar  uchun  o simlikdir"	
ʻ  deb  ta’rif  bergan.  Yer  ustki  tuzilishi  ko proq	ʻ
kungaboqarga  o xshash,	
ʻ  bo yining	ʻ  balandligi  3-
4  metr,  barglari  tuxumsimon,  cho zinchoq,	
ʻ  uchi  o tkir,	ʻ  chetlari  nishli,  pastki
barglari  qarama  -  qarshi,  yuqori  barglari  ketma  -ket  joylashgan.  Gul  to plami  -	
ʻ
savatcha  bo lib,	
ʻ  diametri  2-5  sm,  gullari  poyaning  eng  yuqorigi  qismida
joylashadi.  Bir  to p	
ʻ  o simlikda  30-50  ta  savatcha  bo ladi.  Yer	ʻ ʻ  noki  chetdan
changlanadi.  Mevasi  -  urug ,  kungaboqar  pistasidan  maydaroq,  1000  donasining	
ʻ
vazni  7-9  g.  Janubiy  mintaqalarda  urug lari  pishib  yetiladi.  Ildizi  popuk	
ʻ  ildiz,
yaxshi shoxlangan. 2 m chuqurlikkacha kirib boradi. Shoxlari yer ustki va yer osti
bo ladi,  stolonlari  yer  ostki  shoxlanishi  deyilib,  uzunligi  8-40  sm  gacha  bo ladi.	
ʻ ʻ
Stolonlari  qancha  katta  bo lsa,	
ʻ  tuganaklari  shuncha  zich  bo ladi.	ʻ  [19].
Biologik  xususiyatlar.  Tuganaklari  bemalol  qishlab  chiqadi,  sovuqdan  yer  ustki
qismi nobud  bo ladi.	
ʻ  Tuganaklari tarkibida inulin va uglevodlar bo lganligi	ʻ  uchun
sovuqqa  chidamli  bo ladi.  Yer  noki  iqlimning  sovuq  va  issiq  bo lishiga	
ʻ ʻ
moslashadigan ekindir.
Yer uski poyalari qisqa muddatli past haroratga (-80 o
C), tuganaklari esa -12  o
C  ga
chidaydi,  qor  tagidagi  tuganaklar  30-35  o
C  past  darajaga  yaxshi  bardosh  beradi.
Harorat 40-42  o
C  darajada  issiq bo lganda ham yaxshi o sib rivojlanadi.	
ʻ ʻ  Urug lar	ʻ
unib  chiqqanidan  pishib  yetilgunicha  ertapishar  navlar  uchun  2000 o
C  ,  erta  va
kechpishar navlar uchun 2500- 2800 o
C  harorat kerak bo ldi. Yorug likga	
ʻ ʻ  talabchan
emas,  shuning  uchun  uni  zich  qilib  ekish  ham  mumkin.  Qisqa  kunli  o simlik.	
ʻ
17   
Yorug lik kam bo lganʻ ʻ  bulutli  mintaqalarda  yer  nokning  yer  ustki  poyasi  ko proq	ʻ
bo ladi.	
ʻ
Namga  talabi .  Yer  noki  baquvvat  rivojlangan,  ildizlari  evaziga  qurg oqchilikka	
ʻ
o rta	
ʻ  chidamli,  tuganaklar  hosil  bo lish	ʻ  davrida  tuproqda  nam  qanchalik  ko p	ʻ
bo lsa , shuncha ko p hosil beradi. Bu davr o simlik uchun kritik	
ʻ ʻ ʻ  davr  hisoblanadi.
Tuproq va ozuqa moddalariga talabi.  Yer noki biologik xususiyatiga ko ra	
ʻ  tuproqqa
mutlaqo  talabchan  emas,  faqatgina  o ta	
ʻ  sho rlangan	ʻ  va  botqoqlangan  tuproqlarda
o sa	
ʻ  olmaydi.  Uning  uchun  qumloq  tuproqlar  eng  yaxshi  tuproq hisoblanadi. Yer
noki  kartoshka  va  lavlagiga  qaraganda  tuproqdan  ko p	
ʻ  ozuqa  moddalarini
o zlashtirib oladi. 100 s ga ko k poya uchun o simlik tuproqdan 30 kg	
ʻ ʻ ʻ  N, 12-14 kg
P
2 O
5 , 45 kg, K
2 O, 100 s tuganak uchun 20-25 kg va P
2 O
5 7-9 kg K
2 O  o zlashtiradi.	
ʻ
Yer  noki  tuproqdan  ozuqa  moddalarini  ko p	
ʻ  o zlashtiradi,	ʻ  unga  o sish  davrida	ʻ
mineral va organik o g itlarini ko plab berish kerak.	
ʻ ʻ ʻ  O sish	ʻ  davri  navlariga  qarab
120-140 va 180-200 kundan  iborat.
Yer noki bir joyda 5-10 yil turishi mumkin, ammo har yili mineral o g itlar	
ʻ ʻ  bilan
qayta  o g itlab  turish  kerak.  Yer  noki  odatda  bahorda  keng  qatorlab  ekiladi.	
ʻ ʻ
qatorlar  orasi  60-70 sm,  tuganaklar  orasi  20-30 sm  bo ladi, bir  gektarda  tup soni	
ʻ
50-55  ming  tup  bo lishi	
ʻ  kerak.  Ekish  tuganaklar  orqali  amalga  oshiriladi,
tuganaklar  kata  bo lsa  kesib  ekiladi.  Tuganaklar  hajmi  40-50  g  bo lsa,  me yor	
ʻ ʻ ʼ
hisoblanadi,  ekish  me’yori  8-10  s,  ba’zan  20  sentner  tuganak  sarflanadi.
O simlikning bo yi 12-15 sm bo lganda o g it berib kultivasiya qilinadi va	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ  jo yak	ʻ
olinadi.  O zbekistonda  chorvachilikka  ixtisoslashgan  fermer  xo jaliklarida	
ʻ ʻ  yer
nokini  ekib  o stirish,  kam  xarajat  qilib,  ko p  mahsulot  olish  demakdir. Yer	
ʻ ʻ  ustki
ko k	
ʻ  poyasi  yer  ostki  tuganaklar  chorva  mollari  tomonidan  xush  ko rib	ʻ  iste’mol
qilinadi.  Bu  ekinni  eng  kambag al,  tashlandiq  joylarga  ekish  kerak.  Bu  esa	
ʻ  bir
necha  yil davomida chorva  mollariga  ozuqa  sifatida asqotadi.
Yer  nokning  organlari  ozuqa  moddalarga  boy  bo lgan	
ʻ  vaqtida  yig ib	ʻ  olish
samaralidir.  Uning  gullarini  asosan  sentabr-oktabr  oylarida  yig ib	
ʻ  olinadi  va
18   
quritiladi. Tugunagini  esa  kech  kuzda  yig ibʻ  olinadi.  Poya  va  bargini  bahorda
ozuqa  moddalar  poyaga  o tgan	
ʻ  vaqtda  yig ib	ʻ  olinadi.
Yaponiya, AQSh,  Kanada,  Gollandiya,  Germaniya,  Belgiya,  Vengriya  va  boshqa
mamlakatlarda tibbiyot xodimlari unga katta e tibor qilmoqdalar.	
ʼ  Italiya,  Angliya,
Gollandiya, Franziya kabi mamlakatlarda manzarali o simlik sifatida ham	
ʻ  ekiladi.
Masalan, yer nok tugunagida 19-30% inulin , 2-3% protein, 1-2,5% oqsil,  0,5-1%
yog ,  1-1,5%  kletchatka, AEM  (Azot  tutmagan  ekstraktiv  moddalar)  -  15-	
ʻ  25%,
kul  1-2,5%  ni  tashkil  etadi.  Yashil  massasida  esa  26-29%  quruq  moddalar, 2,5-
3,5%  protein,  2,5-3%  oqsil,  0,32-0,58%  yog ,  kletchatka  3,5-5,l%,  AEM(Azot	
ʻ
tutmagan  ekstraktiv  moddalar.)-96,3-21,6%,  kul-2,l-2,7%  ni  tashkil  etadi.  100  kg
ozuqa  massasida  26,6-30,6  ozuqa  birligi  mavjud  bo lib,	
ʻ  bu  silos  bo ladigan	ʻ
makkajuxori  va  kungaboqarning  sut  shiraga  to lish  fazasidagi  ko rsatkichlardan	
ʻ ʻ
ancha  yuqori  .
Topinambur  (yer  nok)  sug oriladigan  yerlarda  bir  gektardan,  agrotexnika	
ʻ
qoidalariga  rioya  qilib  o stirilganda,  navlar  to g ri  tanlanganda  800-900  sentner	
ʻ ʻ ʻ
silosbop ko k massa 250-300 sentner qimmatbaho tugunak hosilini beradi. Uning	
ʻ
oziqabop  silos  tarkibida  24  oziqa  birligi,  100  kg  tugunagida  30  oziqa  birligi
saqlanadi. Uning tugunaklarida shifobaxsh inulin mavjudligi ahamiyatlidir. Kuzda
terilgan  tuganaklar  yomon  saqlanadi,  shu  sababli  kerak  bo lganda  qazib  olinsa	
ʻ
bo ladi. Yer  ostida  40  gradus  sovuqda  ham  saqlanadi. Yengil  muzlash  bo lganda	
ʻ ʻ
ustki  qismi  poyalari  kesiladi  lekin  bir  qismi  qolishi  kerak  chunki  u  tuganakni
ozuqalaydi.  Bahorda  kovlab  olingan  tuganaklarda  vitaminlar  saqlangan  bo ladi.	
ʻ
Amerikada  yer  nok  ekish  almashinish  ekinlariga  kiritilgan.  Birinchi  yili  yer  nok
ekiladi,  keyingi  yili  xashaki  no xat,	
ʻ  shunda  u  va  yer  nok  qoldig i	ʻ  hayvonlar  yemi
uchun yig ib olinadi,  uchunchi  yili  bug doy  yoki  javdar  ekiladi, keyin  kartoshka,	
ʻ ʻ
keyin arpa,  bug doy	
ʻ  yoki suli ekiladi.  Keyin  hammalari qaytariladi.
Bundan tashqari ekilmayotgan, tashlandiq yerlarda ekish mumkin. Chernobil  AES
ning  30  kilometrli  zonasida  ekish  mumkin.  Ko rsatilganki  yer  nok  radioaktiv	
ʻ
moddalarni  yutib  olmaydi.  Yer  nokda  fotosintez  jarayoni  10  marta  yuqoridir,
19   
boshqa o simliklarga nisbatan. Havoni kislorod bilan to ydiradi, ekologik muhitniʻ ʻ
yaxshilaydi. 25 gektar yer nok 125 gektar ekinlar boshqa o simliklar bilan tengdir.	
ʻ
K.A.Timiryazev  yer  nokni  intensiv  dala  ekini  hisoblagan,  u  havodan  uglerodni
yutib oladi ( o rmon o simliklardan ikki marta effektivdir) va kislorod ajratadi. Shu	
ʻ ʻ
sababli  sanoat  markazlari  atrofida  uni  ekish  qo riqlash  zonalariga  keltiradi  [25;	
ʻ
26].  Eng muhimi kartoshka atrofida yer nok ekilsa u kleshevina va tlyani kartoshka
virus  kasallarini  haydaydi  va  hosildorlikni  oshiradi.  Rossiyada  Maykop  sinov
stansiyasida  yer  nokning  271  sortli  yig masi	
ʻ  mavjud,  ular  yovvoyi,  primitiv  va
madaniylashtirilgan tiplaridir. Bargi, poyasida  4% triptofan va leysin aniqlangan. 1
killogram  yashil  massada  60-130  mg  karotin  aniqlangan.Kul  elementlar  ichida
ko proq	
ʻ  Ca,  Mg,  Fe  ucragan.  1  kg  yashil  massasida  5,9  gramm Ca  va 3,4  g magniy
aniqlangan
Organik  kislotalar  o simlik  ontogenezida  8  dan  12%  quruq  barg  og irligida	
ʻ ʻ
mavjud.  Yer  nok  barglarida  organik  kislotalar  faqat  di-  va  trikarbon  kislotalar
Krebs  markazidagidan  tashqari  polioksikislotalar  uchraydi,  ular  shakarlarning
birlamchi oksidlanish kislotalari hisoblanadi. Di- va trikarbon kislotalar o smalarda	
ʻ
va  barglarida  olma,  fumar  kislotalar,  hamda  oz  miqdorda  limon  va  qahrabo
kislotalar  yer nokda  topilgan.
Topinambur  qandli  diabet  pankreatit,  ichaklarni  yallig lanishi  va  gipertonik	
ʻ
kassaliklarga  davodir.  Odam  organizmiga  tushgan  topinambur  nitratlar  shlaki,
toshlarni,  tuzlarni  eritib  meyorga  tushiradi.  Yegulik  tomonidan  topinambur
kartoshkadan  qolishmaydi. Yer  nok  ta’mi  yong oqga  o xshash,  ozgina  kashtanni	
ʻ ʻ
ham  eslatadi,  tuzilishi  rediskani  eslatadi.  Uni  tozalash  oson  emas:  pichoq  bilan
qalin  yuqori  qismi  kesiladi,  yaxshisi  terini  tozalaganda  xuddi  yosh  kartoshkaga
o xshab  tozalash  kerak,  yoki  oldindan  tuganakni  skvorodkada	
ʻ  blanshirovat  qilish
kerak [29]  .
Yashil  massasini  maydalab  quritilgan  holda  davolashga  ishlatiladi:  xom  xolda,
hamda  pishirilgan  holda  ishlatiladi.  Qishda  mevalarni  o rada  saqlanadi. Yer	
ʻ  nok
o simligining	
ʻ  shifobaxsh  xususiyati  kuchli  undan  dori-darmonlar  ishlab
20   
chiqarilgan. Yer nok o simligidan hindularni irokez qabilasi to yimli ovqat o rnidaʻ ʻ ʻ
ko rgan va undan ko p foydalanilgan. Yernokni Vavilov o simligi deyiladi, chunki	
ʻ ʻ ʻ
uni  shofobaxsh  xususiyatini  ochib  bergan.  Vavilov  yernok  ustida  ko p  ishlarni	
ʻ
amalga  oshirilgan  va  u  haqida  quidagi  malumotlar  bor.  Kungaboqarning  alohida
turiga  kiruvchi,  pistasiz,  lekin  hosili  yovvoyi  kartoshkasi  bor  o simlikni  Vavilov	
ʻ
Shimoliy Amerikadan topgan edi. Ushbu o simlikdan irokez urug i foydalanganlar,	
ʻ ʻ
ular  jismonan  baquvvat,  haqiqiy  jangchilar  bo lishgan.	
ʻ  Ular  kam  kasal  bo lishgan.	ʻ
Uzoq  yashagan.  Irokez  urug ining  xotinlari  ko p  bolalar  tug ib,  intim  xayotlarni	
ʻ ʻ ʻ
tushungan holda yashab ushbu o simliklardan ko p istemol qilishgan. Bu o simlik	
ʻ ʻ ʻ
kartoshkaga  o xshab  ularni  ochlikdan saqlagan,  uni  yetishtirish  oson,  hosildorligi	
ʻ
kartoshkaga  qaraganda  bir  necha  bor  yuqori  bo lgan.  Bir  marta  ekilgan  besh  yil	
ʻ
daviomida  hosil  beraveradi.  Yer  tanlamaydi,  chopiq  qilinmaydi.  Bir  tubidan  bir
paqir  hosilni  yig iladi.  Lekin  po sti  yupqaligi  sabablb  u  tez  chiriydi,  muzxonada	
ʻ ʻ
saqlash kerak.Yoki hosil yig ilgandan so ng uni quruq konsentratga ayilantiriladi u	
ʻ ʻ
ikki  yil  davomida  o z  xususiyatlarini  yo qotmay  saqlaydi.u  nafaqat  ajoyib  oziq-	
ʻ ʻ
ovqat,  balki  davolavchi  substansiyadir.  Unda  rekord  miqdorda  organizm  yengil
hazm  qiladigan  organik  kremniy,  osmiy,  magniy  va  ko plab	
ʻ  miqdorda
mikroelementlar,  aminokislotalar  va  vitaminlar  borligi  aniqlangan.  Konzentrat
istemol  qilinganda  qonning  T-limfozitlari  kattalashgan,  u  esa  organizmda
imunitetni  ta’minlaydi,  insonda  hayotga havas  uyg otadi.	
ʻ
Tomirlarni  mustahkamlaydi,  uni  elastikligini  oshiradi,  muntazam  qabul  qilinganda
organizmning  qon  sistemasi  yigirma  yilga  yasharadi.  Yernok  me’da-  ichak
kassaliklari,  siydik  yo llarini,	
ʻ  yuqori  nafas  yo llarini	ʻ  normallashtiradi
Yer  nokda  kraxmal  bo lmagani	
ʻ  uchun  uning  qaynatilgan,  pishirilgani
ahamiyatlidir.  Yer  nok  tarkibida  xujayrada  sharbati  kattadir,  ular  muzlashdan
saqlaydi, kuchli sovuqlarga chidaydi. Bir dona ildiz mevasi bir joyda 40 yilgacha
o sishi mumkin.	
ʻ
21   
Poyalari mollarga yemdir. Topinambur yilda 131,2t/ga, ildizpoyasi 160t/ga  bo lishiʻ
ma’lum.Har bir ildizda 15-30 ta har xil o lchamli va shaklli tuganaklar bor,	
ʻ  har bir
tuganakda 8 dan 12 tagacha ko zlar bor, ulardan bahorda o smalar paydo	
ʻ ʻ  bo ladi.	ʻ
Topinambur yot o simliklar qiyoq o t, pirey va boshqalarni yerdan siqib	
ʻ ʻ  chiqaradi.
Ildizpoyasidan l00 kg dan 9-10 kg fruktoza olinadi, shakar lavlagisida  esa  4-6  kg
chiqadi,  spirt  olinganda  7-8  1/s,  bu  shakar  lavlagisi,  kartoshka,  bug doyga	
ʻ
qaraganda  1,5-3,5  marta  ko pdir.	
ʻ  Ko k	ʻ  massasi  l000  s/g,  ildizpoyasi  400 s/ga.  1
z  ko k	
ʻ  massasi  25-30  yem  birl. Ko k samoni	ʻ  topinamburda  (82%), qizil
bedada  (70%),  xashaki  no xat	
ʻ  (66%),  ajriq  bosh,  qoraqiyoqda  (64%),
yo ng ichqa,bedada	
ʻ ʻ  (57%).  Yer  nokning  yem,  sabzavot,  sanoat  va  dorivor
xususiyati  uning  kimyoviy  tarkibiga  bog liqdir.	
ʻ
22   
1.3 .Topinamburda uchrovchi saxaridlar va  ularni  o zigaʻ  xos
xususiyati
Inulin  -  topinambur  o simligida  ko p  miqdorda  uchraydigan  yagona  tabiiy	
ʻ ʻ
polisaxarid,  asosan  95%  fruktoza  zanjiridan  iborat.  Medada  inulin  to la  xazm	
ʻ
bo lmaydi,	
ʻ  bir  qismi  kislotali  muhitida  kichik  fruktoza  zanjirlariga  va  ayrim
fruktoza  molekulasiga  parchalanadi,ular  qon  tomirlariga  o tadi.	
ʻ  Inulin  kishi
organizmiga  tushishidan  boshlab,  organizmdan  chiqquniga  qadar  foydali
xususiyatlarini  namoyon  qiladi.  Me’da-ichak  traktiga  tushishi  bilan  inulin  xlorid
kislota  va  fermentlar  ta’sirida  ayrim  fruktoza  molekulasiga  yoki  kichik  fruktoza
zanjirlariga parchalanadi, ular esa qon oqimi ichiga o tadi. Qolgan parchalanmagan	
ʻ
inulin organizmdan chiqib ketayotganda unga kerak bo lmagan moddalar masalan	
ʻ
og ir	
ʻ  metallar,  radionuklidlar,  xolesterin  kristallari,  to yingan	ʻ  yog lar,	ʻ  har  xil
toksik kimyoviy moddalar qaysiki ular organizmga ovqat bilan kirgan yoki kasallik
keltiradigan  ichakda  yashovchilari  faoliyatidan  hosil  bo lgan	
ʻ  bo lishi	ʻ  mumkin
ularni  u  bog lanib	
ʻ  olib  chiqib  ketadi.Inulin  ichakning  siqilib  kengayishini
rag batlantiradi  va  shu  hisobida  undagi	
ʻ  shlak,  qayta  ishlanilmagan  ovqatlar  va
zaharli moddalarni chiqib  ketishiga  sababchi  bo ladi [33].	
ʻ
1.2-rasm.  Inulinni  kimyoviy  strukturasi
Antitoksik  effekt  inulinda  topinamburda  uchragan  kletchatka  hisobida  ham  sodir
bo ladi.Ichakga  parchalangan  kichik  fruktoza  zanjirlari  hamda  qondagilari	
ʻ
antitoksik  tozalash  funksiyasini  bajarib  borib  ,  yot  va  zaxarli  organizmda  hosil
23   
bo lganʻ  yoki  tashqaridan  kirgan  kimyoviy  moddalar  bilan  bog lanib	ʻ
zaxarsizlantiradi. Inulin ichakdagi disbakteriozda kerakli moddalarni ko payishiga	
ʻ
muhit  bo la	
ʻ  oladi.Shu  vaqtning  ichida  ko pgina	ʻ  mineral  tuzlar,  ayniqsa  kalsiy
adsorbsiyalanishi  oshadi,  qonda  xolesterin  miqdori  kamayadi,  kanserogen  va
chiriydigan moddalar  ham  yo qotila	
ʻ  boshlanadi.
Yer  nok  qonda  shakar  miqdorini  kamaytiradi  va  ko rishni	
ʻ  qaytarish  yaxshilashga
yordam  beradi.  U  qari  odamlarga  ,  kamqonlilarga  va  ateroskleroz,  gipertoniya,
yomon  ko rayotganda,	
ʻ  sistitda,  sil,  leykoz,  anemiya,  semirganda,  revmatoid
artritda,  umurtqa  osteoxondrozid,  koksartroz,  tomirlar  deformasiyalash
osteoartrozda  va  boshqa kasallarda foydalidir.
Qand  diabetining  yengil  shakllarida,  hamda  sog lom	
ʻ  kishilarda  diabetga  moyillik
bo lganda shakarni kamaytiruvchi o simlik preparatlaridan foydalanish	
ʻ ʻ  foydalidir.
Mana shu vazifani yer nok bajaradi. U xujayra bilan boy, yengil hazm  bo ladigan	
ʻ
uglevodlar miqdori oz va fantastik makro- va mikroelementlar , organik  kislotalar,
vitaminlar to plamiga egadir. Bu o simlik aniq gipoglikemizirlaydigan	
ʻ ʻ  xossalarga
ega, ya’ni  qonda shakar miqdorini ozaytiradi. O rta va yengil diabet	
ʻ  kasalida yer
nok preparatlarini qabul qilish bu kasallarning "inulin ignasi" dan  qutiltiradi.
Topinamburni  200  ta  kasallik  davosi  deb  bejizga  aytishmagan.  Dorixonalarda yer
nok  konsentrati,  oziqa  inulin  preparatlari  quyidagi  kasallarni  davolaydi:
ateroskleroz,  poliartrit,  taxikardiya,  gipertoniya,  yurak  ishemik  kasali,
tromboflebit, anemiya (kamqonlik), shamollash kasallari, sistit, pielonefrit, xronik
gastrit  va  me’da-ichak  yazva  kasali,  ich  qotishlar,  intoksikasiya,  osteoxondroz,
radikulit,  podagra,  husnbuzar  toshma,  yiringli  yaralar,  furunkulez,  kuyganda,
kosmetik  nuqsonlarda  (teri  quruqligi,  qurishgan,  ajinlar).  Hamma  vaqt  yer  nok
asosidagi  ozuqa  qo shimchalari	
ʻ  organizmning  immunitetini  oshiradi,  mehnat
qobiliyatini va hayotga havasni yuqori qiladi, stress  va  yangi  hosil  bo lish	
ʻ  (opuxol)
oldini  oladi,  intoksikasiya  (zaharlanganda)  va  nurlanganda  organizmning
reabeletasiyasiga  yordamlashadi.  Rossiyada  sotilayotgan  inulin  va  yer  nok
konsentrati  preparatlari  qonda  shakarni  ozaytiradi,  xolesterin,  trigliserid,
24   
lipoproteidni  ham  ozaytiradi,  uglevod  va  yog  almashinishiniʻ  normallaydi,
antitoksik  ta’sirga ega .
Yernok  tuganagini  har  kunlik  ovqatda  qabul  qilish  harakat  hajmini  oshiradi,
tomirlar  qotib  qolishini  oldini  oladi,  og riq  ta’sirini  kamaytiradi,  kasal  faolligini	
ʻ
oshiradi.  Inulin  un  shaklida  topinamburdan  olinib  ko pgina	
ʻ  AQSh  va
Yevropadagi  aralashtirilgan  probiotiklar  sifatida  kasalliklarning  oldini  olishda
qo llanilmoqda.Inulinning	
ʻ  oziq-ovqatga  qo shimcha	ʻ  sifatida  qo llaganda	ʻ  u
vitaminlar  sinteziga  foydali,  immun  qo rriqlash	
ʻ  sistemasi  ishini  yaxshilaydi.
Hayvondagi tajribalarda  shishga  qarshi faolligi  inulinda  aniqlangan.
Inulin  ichak  devorlari  tamonidan  ovqatdan  glyukozani  yutishini  kamaytiradi
.Xoxlovchi  sog	
ʻ  odamlar  har  kuni  9-gramdan  inulin  berganda  ,  qaysiki
bifidobakteriyalar  miqdori  kattaligi  inulin  berish  ta’sir  qilmagan  ,  qaysiki
bifidoflora  oz  bo lganida
ʻ  ichak  tamonidan  mikro  organizmlar  miqdori  keskin
oshgan .Shu vaqtni o zida har hil meniral tuzlar adsorbsiyasi ko paygan , ayniqsa	
ʻ ʻ
kalsiyni,qon zardobida xolisterin miqdorini kamaytirgan , konseragen va chirigan
moddalarni kamaytirgan.
Inulin  un  shaklida  yernokdan  tayyorlangan,AQShda  va  Yevropada  qo llaniladigan	
ʻ
kombinirlangan  probiotik  keng  foydaliniladi  proflikattika  uchun  va  ko pgina	
ʻ
kasallarni  davolash  uchun  ishlatiladi  .Inilin  oziq  ovqatga  qo shiladi	
ʻ  vitaminlarni
sintezlaydi  va  immun qo riqlash	
ʻ  mexanizimini aktivlaydi.
Fruktoza  topinamburning  asosiy  tarkibiy  qismidir.  Uning  miqdori  terish  vaqtiga
qarab o zgarishi mumkin. Tomir va tugunakdagi biokimyoviy jarayonlar	
ʻ  natijasida
fruktoza  inulindan  hosil  bo ladi.	
ʻ  Fruktoza  -  dietik  shakar,  u  glyukoza
qatnashgan  jarayonlarda  qatnashishi  mumkin  va  insulin  yetishmayotgan  vaqtida
o rnini	
ʻ  bosishi  mumkin.
Fruktozaning  empirik  formulasi  C
6 H
12 0
6  bo lib,  molekulyar  massasi  180  ga	
ʻ  teng.
Fruktoza  tabiatda  D-formada  keng  tarqalgan  (meva  va  sabzavot  shakari,  D-
arabinoza-geksoza).  Fruktoza  birnechta  tautomer  formalarga  ega:  ochiq  keton,
tsiklik  va  -D-fruktofuranoza  va  boshqalar.,  ular  suvli  eritmada  bir-biriga  o tib	
ʻ
25   
turadi. Fruktoza rezorzin va xlorid kislota bilan qizdirganda qizil bo yalish bo ladiʻ ʻ
(Selivanov reaksiyasi), mochevina bilan esa ko k, barbitur va tiobarbitur kislotalari	
ʻ
bilan  qizg ish  ranglar  hosil  qiladi.  Fruktoza  miqdoriy  aniqlash  uning  rang  hosil	
ʻ
qilishiga  asoslangan.
Fruktoza erkin holda ko pchilik meva va sabzavotlarda aniqlangan, Fruktoza	
ʻ  bilan
eng  boy  manba  bu  pomidorlar,  olma,  asal  (50%)  gacha.  Fruktoza  o simlik	
ʻ
oligosaxaridlari  tarkibiga  kiradi,  shu  jihatdan  saxaroza,  rafinoza,
oligosaxaridlardan  staxioza  va  verbaskozalarni  ko rsatishimiz	
ʻ  mumkin.
O simliklardagi  zaxira  polisaxarid  inulin  va  bakterial  asosli  polisaxaridlar  lenov	
ʻ
ham  fruktoza  tutadi.
Fruktoza  mevalardan,  saxaroza  va  polisaxaridlarni  gidrolizlab  olinadi  (fruktozan,
polifruktozanlardan),  D-glyukozani  ishqorlar  ta’sirida  epimerizaziyalab  ham
fruktoza  olingan.  Fruktoza  muhim  oziqa  shakar,  uning  shirinligi  saxarozaga
qaraganda 1,5 marta, glyukozaga qaraganda 3 marta shirindir. Fruktoza organizm
tomonidan  yaxshi  hazm  bo ladi	
ʻ  ayniqsa  qandli  diabet  kasallarida  foydali.  1,6-
difosfat  fruktoza  dorivor  preparati  shok  holatda  va  yurak  kasallarida  qo llaniladi.	
ʻ
Ozgina  boshqacharoq  holatni  tipik  ketozali  strukturaga  ega  fruktoza
monosaxaridda  ko ramiz.  Fruktoza  ikki  siklik  formuladan  (piranoza  va  furanoza)	
ʻ
ikkalasini  ham  hosil  qiladi.  Suvli  eritmada  u  tautomer  aralashmalaridan  iborat
bo lib,  bunda  15%  gacha	
ʻ  β  -furanoza  formasi  mavjud,  ko pgina  asiklik  forma,	ʻ
lekin  asosan  piranozit,  tautomerdir.  Kristall  holatda  β  -D-fruktofuranoza  ma’lum.
Tabiiy  poliasetal  gidroksilli  hosilalari  ko proq furanoza	
ʻ  strukturalidir.
26   
 
  1.3-rasm.  Fruktozani  kimyoviy  strukturasi
D-Fruktoza.  Meva  qandi,  erkin  holda  o simliklardaʻ  aniqlangan,  ko proq	ʻ  shirin
mevalarda,  hamda  asalda.  U  shakar  qamishi  qandida  va  inulin  asosida  bo ladi,	
ʻ  uni
gidrolizlaganda  asosan  D-fruktoza  hosil bo ladi.	
ʻ
D-Fruktoza  shirin  ta’mli  va  achchitqilar  ta’sirida  achiydi.  Suyuqlanish  harorati
1000 0
C  atrofida.  Suvli  eritmalarda  chapga  buradi,  shu  sababli  uni  levulaza
deyiladi.  Fruktozani  sifat  jihatdan  aniqlashda  uni  boshqa  birikmalar  bo lganda	
ʻ
qiyin  eriydigan  kalsiy  gidroksid  tuzi  shaklida  olinadi  (C
6 H
12 O
6 .Ca(OH)
2 +H
2 O).
Aldoza  va  ketozalar  aralashmasi  (masalan  glyukoza,  fruktoza)  miqdor  jihatdan
aniqlash mumkin, suyuqlikni ikki qismga bo linadi, bitta qismini feling suyuqligi	
ʻ
bilan,  ikkinchisini  NaIO
4  bilan  oksdidlanadi.  Feling  suyuqlik  aldoza  va
geksozalarni  oksidlaydi,  NaIO
4  esa  faqat  aldozalarni.  Shu  o lchov  farqiga  qarab	
ʻ
ketoza  miqdori  aniqlanadi.
Fruktooligosaxaridlar-glyukoza  va  fruktozadan  iborat  kichik  zanjirli  aralashmadir.
Fruktooligosaxaridlar  ko pchilik	
ʻ  shtam  bifidobakteriy  yordamida  neytrallanadi,
bunda  ayrim  laktobakteriyalarning  foydasi  mavjuddir.  Fruktooligosaxaridlardan
27   
foydalanganda ichakda  mikrob statusi normallashadi va  ichakdan kalsiy  va
magniy  ionlarining  absorbsiyasi  ko payadi.ʻ
Fruktooligosaxaridlardan  foydalanganda  ichakda  mikrob  statusi  normallashadi  va
ichakdan  kalsiy  va  magniy  ionlarining  absorbsiyasi ko payadi.	
ʻ
Fruktooligosaxarid  kichik  kaloriylikga  ega  shu  sababli  semiz  va  shakar  diabeti
kasallariga  taklif  etilgan.  Sotuvdagi  fruktooligosaxarid  preparatlari  tri-,  tetra-  va
pentasaxaridlar  aralashmasi  glyukoza  va  fruktozalardan  iborat.  Yaponiyada  ular
asosan  ishlatiladi.  Masalan  1997  yilda  Yaponiyada  fruktooligosaxaridlar 1 milliard
yen miqdorida chiqarilgan, 75% mamlakatning  o zida,	
ʻ  25% -  eksport  qilingan.
Hozirgi  vaqtda  fruktooligosaxaridlar  500  dan  ortiq  an’anaviy  yapon  maxsulotlarida
(bolalar  ovqati,  non,  kofe  ichimliklari  va  boshqalarda)  qo shilgan.Olimlar	
ʻ  fikricha
mana  shu  Yaponiyada  o lim	
ʻ  ozligi  va  ichak  rak  kasaligining kamligiga sababchidir.
   
28   
1.4.Topinamburni sanoatda qo llanishiʻ
Yuqorida  ta`kidlanganidek,  topinambur  yetishtirlgandan  va  uni  terib  olingandan
so ng	
ʻ  sanoat  miqyosida  qayta  ishlash  jarayonlariga  yuboriladi.  Sanoatda  yer
nokdan quyidagi  mahsulotlar  ishlab chiqiladi:
1. Ildiz mevasidan: poroshok (un), quritilgan bo lakchalar, pyure va fruktoza-	
ʻ
glyukoza  siroplari.
2. Yashil massasidan yem tayorlashda qo llaniladi. Yashil yer nok massasidan	
ʻ
fruktoza-glyukoza  siropi  (FGS),  ozuqa  yem  drojalar,  spirt,  biogaz,  sellyuloza  va
boshqa  maxsulotlar  olinishi  mumkin.  FGS  yer  ustki  qismidan  olish  eng  katta
ahamiyatga ega  u shimoliy viloyatlarda samarali  hisoblanadi, chunki oldin sovuq
tushisishi hisobida poyalarda shakarlar tezroq hosil bo ladi. Bunda hosil bo ladigan	
ʻ ʻ
shakar  gull  ta’mli  va  xushbo y,	
ʻ  chiroyli  rangli  bo ladi.	ʻ  O simlikdan	ʻ  olingan
maxsulotlarni  quyidagi jadval orqali  ham  bilib  olish mumkin.
1.1-jadval
Topinambur  o simligidan	
ʻ  olinadigan  moddalar
Bargi  va  guli Yashil  massa 
(poya, bargi,guli) Poya  va  guli
Dorivor choy Hayvonlar uchun 
yem;pichan,senaj,silos,o’tuni,
yem xamir turushi. Ftuktoza siropi
Vanna uchun 
balneologik maxsulot. Spirt(etanol) Sellyuloza (karton, qog’oz)
Dorivor profilaktik 
damlamalar xar-xil 
konsentrasiyali Organik o’g’itlar (biogumus) Tayyor yonadigan briket
Biogaz Biogaz Biogaz
29   
Yer  nok  bargi  va  poyalaridan  gidrolizlangan  sarflar  hisobida  o rtacha  160-ʻ  170%
sotuvdagi  yem  achitqilari  hosil  bo ladi,  bunda  1  gektar  haydaladigan  yerdan	
ʻ  5-6
marta  ko p yem	
ʻ  oqsil  oves yoki  boshqa  ekinlarga  nisbatan hosil  bo ladi.	ʻ
Yer  nok  navlariga  qarab  1  gektar  yer  ustki  qismidan  2-5  tonna  etil  spirt  olish
mumkin,  u  esa  energiya  manbasi  hamda  biogaz  manbasiga  aylanadi.  Hisoblarga
ko ra yer nok yashil massasi va yer nok ildiz mevasi etanol va biogaz olish uchun	
ʻ
arzon xomashyo  hisoblanadi.
Anaerob gidroliz ko rsatdiki yangi yoki siloslangan o simlik xomashyosidan	
ʻ ʻ  480-
680  litr  biogaz  1  kilogram  organik  materialdan  tarkibida  50-55%  metan  bo ladi,	
ʻ
shunda  1  gektar  ekindan  5000-6000  m 3
 biogaz  ajraladi.
1900-1992  yillarda  Rossiyada  selyuloza-qog oz	
ʻ  sanoatida  yer  nok  ustki  qismidan
sellyuloza  pishirish  boshlandi  va  keyin  karton  va  yuqori  qimmatli  qog oz	
ʻ
tayorlangan.  Eng  muhimi  sellyuloza  pishirishda  eng  kam  kimyoviy  reagentlar
sarfiga  boradi  va atrof muxit  ifloslanishini  kamaytiradi.
1988-2002  yillarda  eng  ko p	
ʻ  talabga  sabab  bo lgan	ʻ  usul  bu  quruq  maxsulotlarni
yer nok ildizmevasidan olish bo lgan (xoka, un, konsentrat). 2002	
ʻ  yilda  Rossiyada
300  tonna  porashok  olinadi  degan  hisoblar  bo lgan.	
ʻ  Eng  yomoni  bu  quritish
masalalarini  tadbirkorlar  qilgan,  iqtisodiy  krizis  vaqtida  talab  kamayishi  bunga
salbiy  ta’sir  qilgan.
Yer  nok  ildizmevasidan  quruq  poroshok  olish  quyidagi  usullari  mavjud:  kriogen,
sublimasion,  liofil  va  isitib  quritish.  Eng  sifatli  bioximik  ko rsatkichli	
ʻ  xokalar
asosan  kriogen  va  sublimasion  texnologiyada  olingan,  lekin  bunda  maxsulot  narxi
issiq  orqali  quritishga  qaraganda  bir  necha  marta  yuqori  bo lgan.	
ʻ
Issiq ishtirokida quritishni konveyer, kamera, stellaj shaklida, IQ nurlarni  quritish
shkaflarda  quritish  usullari  qo llab	
ʻ  oxirgi  maxsulot  yaxshi  sifatli  va  bozorbop
narxda  tayyorlash  taklif  etilgan,  bunday  texnologiyalar  Rossiyada  ko pdir.	
ʻ
Ko pgina	
ʻ  rivojlangan  mamlakatlarda  yer  nokdan  etil  spirtini  olish  texnologiyasi
ishlab chiqilgan. Kartoshkaga o xshab yer nok ildiz mevasidan spirt	
ʻ  olish mumkin.
O rtacha  1  sentner  yer  nok  ildiz  mevasidan  8-9  litr  spirt  ajratilgan.	
ʻ  Donli
30   
maxsulotlardan  (1  gektardan  50  sentner)  bo lgandaʻ  1  gektardan  dondan  1084
litr  spirt  olish  mumkin,  yer  nok  (  1  gektardan  300  zentner)  olinganda  2500  litr
spirt olinadi. Yer nok spirtida likerlar tayyorlash mumkinligi isbotlangan. Yer  nok
ustki  qismi  hayvonlar  uchun  yashil  yem  bo ladi,  undan  pichan,  silos,  spirtni
ʻ
haydash,  o t  uniga  aylantirilgan.  U  yaxshi  siloslaydi,  absolyut  quruq  moddalar	
ʻ
ichida  15-20%  shakarlar mavjuddir.
Neft  resurslar  pessimistlar  hisobida  20-25  yil  ichida,  optimistlar  50-70  yilda
tugaydi  degan  fikrlar  mavjud.  Shu  sababli AQSH,  Kanada,  Braziliya, Avstraliya,
Tailandda  bioetanol,  biodizel  yoqilg ilar  qo llash  ko paymoqda.  Energiya  bilan	
ʻ ʻ ʻ
mamlakat  ta’minoti  davlat  xafsizligi  masalasidir,  shu  sababli  o simlik	
ʻ
maxsulotlaridan yoqilg i olishga katta etibor berilmoqda. Masalan 1 gektar yer nok	
ʻ
maydonidan 11 tonna etil spirt olib benzinni almashtirish mumkin. Agar Ukrainada
3373 ming gektar yerga yani 10 qismni haydaladigan yerga yer nok ekilsa, undan
olingan  tabiiy  yoqilg i	
ʻ  tashqarida  energo  tashuvchilar  keltirishni  to xtadi.	ʻ
Ayrim  mamlakatlar  yer  nok  asosida  vino  zavodlari  ham  bor.  Chunki  yer  nok
ildizmevasi  tarkibida  oson  achiydigan  shakarlar  ko pdir.	
ʻ  Uglevodlarning  aylanish
koefisiyenti  80-95%  ga  teng.  O rtacha	
ʻ  yer  nok  ildizmevasidan  7-8  litr/sentner
(ayrim holda 10 litr) hosil bo ladi, bu esa shakar lavlagisi, kartoshka, bug doydan	
ʻ ʻ
1,5-3,5  marta  kattadir.  Yer  nok  ildizmevasidan  olingan  1  litr  spirtning  tannarxi
kartoshka  yoki  donli  o simlikdan  yuqori  hosildorligi  hisobida  yuqoriligi  va  kam	
ʻ
sanoat xarajatligi bilan ajraladi. Agar donli o simliklar 30 sentner/gektardan bo lsa	
ʻ ʻ
1 gektardan 650 litr spirt olish mumkin, yer nok ildizmevasi 300 sentner/gektardan
hosil  berganida  kamida  2500  litr  spirt  olinadi.  Boshqacha  hisoblanganda  ildiz
mevadan chiqadigan  spirt 5-7  tonna/  gektardandir.
Spirt  olayotganda  faqat  ildiz  mevasi  emas,  ko pgina  redusirlaydigan  uglevod	
ʻ
tutuvchi  yer  nokning  yuqori  qismini  ham  qo llash	
ʻ  mumkin,  bunda  3-4
tonna/gektardan spirt olinadi. Umumiy yer nokning to la olganimizda 1 gektardan	
ʻ
10  tonna spirt  olishimiz mumkin  bo ladi.	
ʻ
Spirt  haydaganimizdan  keyin  qolgan  qoldiq-bardaga  ham  sotilishi  mumkin.  Yer
31   
nok ildizi yoki pyuresidan qolgan barda tarkibida qoldiq shakarlar, mineral  tuzlar
va oqsillar bo ladi.ʻ  Unda  yaxshi hazm bo layotgan oqsil (90% umumiy	ʻ  miqdoriga
nisbatan),  va  yuqori  to yimligi	
ʻ  bo yicha	ʻ  yemga  aylanadi.  Diffuzion  uslubda  yoki
katta  bosimdagi  ekstraksiyada  oqsilni  ko pi	
ʻ  pulpada  qoladi,  bu  qo shimcha	ʻ
maxsulotni yem sifatida qo llaniladi. Yer nok ildiz mevasining 100 kg	
ʻ  dan  8-10  kg
shakarlar  olish  mumkin,  shakar  lavlagisidan  esa  4-6  kg  olinadi.  Fruktoza-
glyukozali  sirop  shakar  (saxarozani)  mevali  sharbat  va  ichimliklar  olishda  qo llash	
ʻ
mumkin.  Fruktoza  -  glyukoza  siropidan  kvas  olish  ishlab  chiqilgan, unda kaloriya
oz bo lgani uchun semirish va qand diabeti kasallarida	
ʻ  qo llash	ʻ  taklif etilgan.
Fruktoza-glyukoza  siropini  qo llash  oziq  ovqat  sanoatida  shakar  (saxaroza)	
ʻ
qo llashni ikki marta tushiradi va past kaloriyali mahsulotlar olinadi. Bunga sabab	
ʻ
glyukoza  va  saxarozaga  nisbatan  fruktoza  shirindir  va  fiziologik  xossalari
yuqoridir.  Fruktoza  kishi  organizmda  glyukozaga  o xshash	
ʻ  mexanizmda
o zgarmaydi	
ʻ  va  shu  sababli  shakar  diabetida  1g/kilogram  og irligida	ʻ  qo llaniladi.	ʻ
Fruktoza semiz kishilar tomonidan, hamda glukoza va galaktozaga moslashmagan
kasallarga  foydalidir.
Rivojlangan  mamlakatlarda  shakarli  moddalarning  80-85%  fruktozaga  to g ri	
ʻ ʻ
keladi.  Shu  sababli  kristallik  fruktoza  va  fruktoza-glyukozali  sirop  olish  katta
ahamiyatga  ega,  chunki  1  gektar  ekilganda  6-12  tonna  shakarli  maxsulot  olish
mumkin.
Kristallik  fruktoza  va  FGS  suvli,  kislotali  yoki  ishqorli  gidroliz,  fermentativ  va
dezintegral  usullarda,  ultrafiltrasiya  (membran  texnologiya),  hamda  to g ri
ʻ ʻ
mexanik lentali,  vintli  va  pakpress  yordamida presslab  oladi.  Bularning hammasi
hajm  va  maxsulot  sifatiga  talablar  bo yicha	
ʻ  qo llanilishi	ʻ  mumkin.
Inulin  olinishi  o simlik  xomashyoning  fasldagi  holati,	
ʻ  xomashyo  saqlash  holi,
sortiga  qarab  yuqorimolekulyar  fruktanlar  miqdoriga  qarab,  yig ilishi  vaqtda	
ʻ  va
keyingi  saqlash  usuliga  bog liq.	
ʻ  Hozirgi  kunda  yer  nokni  ildiz  mevasini  sanoatda
qo llash uchun oktyabrdan maygacha qayta ishlash uchun saqlash usullari	
ʻ  topilgan.
Inulinni oldindan quritilgan ildiz mevasidan olish katta ahamiyatga ega. Bu  esa yil
32   
davomida undan maxsulot olishga sababchi bo ladi. Ekstraksiya vaqtidaʻ  eritmaga
oqsil  bir  qismi  o tmaydi,	
ʻ  kolloid  moddalar  ham,  bu  esa  maxsulotni  tazalashga
yengillashtiradi.  Quruq  to qimalardan	
ʻ  inulin  olish  xuddi  yangi  xomashyodan
olinganga  o xshaydi.	
ʻ  Polimerlash  darajasi  bir  xildir.
Rossiyada yer nokdan pektin va inulin olish uchun kompleks texnologiya mavjud.
Yuqori  miqdordagi  quruq  moddalar,  yaxshi  uglevod  va  vitamin  ta’minlangan,  oz
miqdorda  xujayra  tutgan,  yashil  massa  turgan  yer  nok  yaxshi  yem  xashak
qimmatligiga ega. Sibir sharoitida 100kg yashil massa 20-25 yem xashak birlikga
ega. Bu 1,5-2 marta ko p to yimli yashil massa kungabaqarga nisbatan yer nokda	
ʻ ʻ
bor.  1  kilogramm  ildiz  mevasida  0,23-0,29  ozuqa  birligiga  ega.  Yer  ustki  qism
o simlikni  va  ildiz  mevasi  200-300  sentner  ozuqa  birligiga  1  gektardan  va  12-16	
ʻ
sentner 1 gektarda hazm bo ladigan protein mavjud. Yer nok ozuqa birligi chiqish	
ʻ
bo yicha	
ʻ  2,9-7,9  marta  ortiq,  hazm  bo luvchi	ʻ  protein  bo yicha	ʻ  1,6-5,9  marta  ko p	ʻ
makkajuxori, bir va ko p yilli o tlar, kartoshka bo yicha ko pdir. Sibir uchun aprel-	
ʻ ʻ ʻ ʻ
iyunda  ko k	
ʻ  yemlar  va  yangi  ko klar	ʻ  qolmaganda,  omborlardan  yoki  bahorgi
kovlab olingan ildiz mevalar ajoyib ozuqa bazasi hisoblanadi. To yimligi bo yicha	
ʻ ʻ
yer  nok  qullayotgan  beda  va  makkajuxoridan  yuqori  hisoblanadi.  Hayvonlar  yer
nokni  boshqa  o t  o simliklariga  qaraganda  sevib  yeydi  to g ridan  to g ri,  hamda	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
silos  va  senaj  holda  ham.  Shu  vaqtda  og irligi  oddiy  yem  berganga  qaraganda	
ʻ
yuqori  bo ladi.	
ʻ  Yashil  massani  ham  hayvonlarga  to g ridan	ʻ ʻ  to g ri	ʻ ʻ  yegizish
mumkin. Yer  nok  barglarida  2  marta  oqsillar  ko p  poyalarga  qaraganda  (ayniqsa	
ʻ
iyul-avgustda). Germaniyada cho chqalar asosan barglar yegiziladi. Ularga qisman	
ʻ
shrot  va  ovrat  qo shiladi.  Mollarga  300  kg  4%  yog li  sut  olinadi,  unga  yer  nok	
ʻ ʻ
yashil  massa  silos  berilganda.  yashil  massa  polivitaminlari  (karotin,  askorbin
kislota,  riboflavin,  nikotin  kislota  va  boshqalar)  topilgan.  Hayvonlarga  ovqat
sifatida  yer  nok  ildiz  mevasi  berilsa  katta  foydalidir.  Mollar  rasioniga  10-15  kg
ildiz  mevasi  qo shilganda
ʻ  6  kuniga  kelib  sut  miqdori  kuniga  4-5  kg  oshadi,
yoshlarga  uni  berganda  og irligi  sezilarli	
ʻ  oshadi.  Kartoshka  o sganida	ʻ  zaharli
solanin tutadi, yer nokda esa bahorda biologik  faol moddalar va oqsil tutib, u mol,
33   
qo y,ʻ  cho chqalar	ʻ  sutini  oshiradi,  tovuqlar  tuximini  oshiradi.  Yer  nok  ildiz
mevasini qushlarga to g ri beriladi, yoki dimlab va siloslab berish mumkin.	
ʻ ʻ
Qo ychilikda	
ʻ yer nok almashtirib bo lmaydigan	ʻ o simlikdir.	ʻ
Agar  cho chqalar	
ʻ  yer  nok  yerlarida  ovqatlantirilsa  boshqa  yemlar
umuman  kerak  bo lmaydi.	
ʻ  Cho chqa	ʻ  bolalarida  ildiz  mevasi  berilsa  20-30%
og irligi	
ʻ  oshadi,  cho chqalar	ʻ yegizilganida cho chqa	ʻ yog i	ʻ "salo"
yaxshilanadi. Qishda  ovqatlantirilganida kombisilos tayyorlanadi (ildiz
meva+yo ng ichka  uni  10%)	
ʻ ʻ  Yashil  yem  sifatida  quyonlar,  marallar  va  boshqa
yovoyi  hayvonlar  yeydi,  ildiz  mevasini  to ng izlar  yaxshi	
ʻ ʻ  yeydi.  Shu  sababli
o rmon	
ʻ  massivlari  atrofida  ekilsa  ular  o sib	ʻ  o tib	ʻ  bo lmas	ʻ  to qaylarni	ʻ  hosil  qiladi
va  yovoyi  hayvonlarga  yem  bo ladi,	
ʻ  o g rincha	ʻ ʻ  ovchilardan qo riqlaydi.	ʻ
Chorva  mollari  uchun  yaxshi  ozuqa  ham  hisoblanadi.  Poyasida  uglevod  ko p	
ʻ
bo lib,	
ʻ  yog ochlik	ʻ  kam  bo ladi.	ʻ  Oqsilida  almashtirib  bo lmaydigan	ʻ  aminokislotalar
ko p.  Ko k	
ʻ ʻ  poyasida  inulin  ko p,  hayvon  organizmiga  kirgach	ʻ  oshqozon  shirasi
yordamida  fruktozaga  aylanadi.  Ko k  poyasini  xo l  holda  chorva	
ʻ ʻ  mollari  yaxshi
ko rib	
ʻ  eydi.  Poyasida  25-30  foiz,  barglarida  15-20  foiz  uglevod  bor.  100  kg
silosda  18-23  foiz  ozuqa  birligi  bo lib,	
ʻ  1  ozuqa  birligida  80-90  hazmlanadigan
protein  bor.
Tuganaklarida  25-30  foiz  quruq  moda,  10-15  foiz  inulin  va  2  foiz  protein  bor.
100  kg  tuganagida  23-  30  foiz  ozuqa  birligi  bor. Tuganaklari  hayvonlarga  xom
holida  pishirib,  dimlab  berish  mumkin.  Ayniqsa  cho chqachilik	
ʻ  fermalarida  yer
noki ekish vitaminli, oqsilli ozuqa yetkazish demakdir.Yer noki  o rtacha 500-	
ʻ  600 s
tuganak  bersa,  bu  gektaridan  12-15  ming  ozuqa  birligi  degan  gap.  Yer  ustki
qismidan  450-650 s,  yer  ostki qismidan  yana  350-400  s  ozuqa  olinishi  mumkin.
Yashil  massasi  silos  uchun  sentyabr  birinchi  dekadasida  yig iladi	
ʻ  (havo  holatiga
qarab)  sovuq  muzlaguncha.  Siloslash  transheyada  o tqaziladi  hajmi  500	
ʻ  tonna
(kengligi  6-9  metr).  Texnologiyasi  makkajuxorinikiga  o xshaydi,	
ʻ  yaxshi  bo ladi	ʻ
silos  ichiga  donli  o simlik  solomasi  qo shilsa  (50%).  Silos  namligi  yer  nok	
ʻ ʻ
bo lganda	
ʻ  60-75%  bo ladi.	ʻ
34   
Yer  nok  silosida  hujayra  oz,  ko proq  hazm  bo ladigan  oqsil,  makkajyxori  vaʻ ʻ
kungaboqardan  ham  ko pdir.	
ʻ  Silos  yuqori  sifatli  hisoblanadi,  unda  1,5  %  sut
kislotasi  to planadi  bu  umumiy  kislotalarning  50%  ga  yaqindir.  Siloslaganda  pH	
ʻ
3,9-4,2  pasayadi.  Quruq  moddalar  (25-30%)  bo lgani	
ʻ  uchun  yer  nok  silosi
kungaboqarnikiga  qaraganda  o ta	
ʻ  kislotali  bo lmaydi.	ʻ  Unda  hamma  to yimli	ʻ
moddalar saqlanadi va vitaminlar ham ko pdir. 1 kg yemda karotin miqdori 35-50	
ʻ
mg  bo ladi	
ʻ .  Yer  nok  yashil  massasi  silosi  yaxshi  saqlanadi  va  ularni  ozgina
o rgatilgandan keyin hayvonlar osonlik bilan yeydilar. 100 kg silosda 18-25 ozuqa	
ʻ
birligi  va  2  kg  hazm  bo ladigan  protein  tutadi,  energetik  hajmi  1  kg  silos  820	
ʻ
kkalga  yetadi.  Bu  boshqa  o simlik	
ʻ  siloslaridan  yuqoridir.  Yaxshi  malumotlarda
hayvonlarga  kombinirlangan  silos  yegiziladi  (yer  nok-sholg om	
ʻ  bargi+
o t+makkajuxori  poyasi	
ʻ  va  bargi  konsentrlangan  yem).  Yashil  massa  o t	ʻ  uni
tayyorlanganda  yaxshi  xomashyodir.  To g ri	
ʻ ʻ  texnologiya  o t  uni  yaxshi  to yimli	ʻ ʻ
narsalarni  saqlashga  to g ri  bo ladi.  To yimligi	
ʻ ʻ ʻ ʻ  bo yicha	ʻ  o t	ʻ  uni  ko pgina	ʻ  donli
konsentratlar  farq  qilmaydi  va  to la	
ʻ  qonligi  bo yicha  yuqoridir,  oqsil,  mineral	ʻ
moddalar,  vitaminlar  yetarlidir.  To yimligi  1  kg	
ʻ  uni  yer  nok  ildizmevasi  hosil
bo ladi	
ʻ  va  0,7-0,9  ozuqa  birligiga  teng,  protein  miqdori-16-25%,  xujayra  20%  ko p	ʻ
emas,  karotin  60-130 mg/kg  ga  teng.
35   
1.5. Topinamburdan olingan mahsulotlar va ularni xalq
xo jaligidagiʻ  ahamiyati
Yer  nokning  me’da  -ichak  traktidagi  foydasi  ahamiyati.  Yer  nokning  unikal
kimyoviy tarkibi ovqat hazm bo lish sistemasi kasallarining hamma bo g inlari va	
ʻ ʻ ʻ
rivojlanish  kasalini  rivojlanishiga  yordam  beradi,  bu  har  xil  yillarda,  har  xil
klinikalar  va  institutlarda  o tqazilgan
ʻ  bir-  biri  bilan  bog liq	ʻ  bo lmagan	ʻ
tekshirishlarda  tasdiqlangan.
Birinchidan inulin faol sorbent hisoblanadi, u organizmlarda katta miqdorda  toksik
va ballast moddalarni ishlab keyin chiqarib ketadi , ular esa ichkariga ovqat  bilan
kiradi  ichakda  hazm  bo lishida hosil	
ʻ  bo ladi.	ʻ
Ikkinchidan  inulin  me’da  ichak  trakti  (motorika  va  peristaltika)  harakat  faolligi
stimulirlaydi.
Uchinchidan  inulin  va  mayda  fruktoza  tayoqchalari  (inulin  fragmanti)  aniq  o t	
ʻ
haydovchi xususiyatga ega , u esa jigardan, o t qovug idan 12 barmoqli ichakga	
ʻ ʻ  o t	ʻ
oqishiga  asoslangan ,  bu  esa  ichakni tozalashini yaxshilaydi.
To rtinchidan  yer  nok  tarkibidagi  organik  polioksikislotalar	
ʻ  erkin  radikallar  kasal
qilish  ta’sirini  neytrallaydi,  almashinish  maxsulotlar  orasidagi  oksidlanmagan
qismini  yo qotadi.  Shu  vaqtning	
ʻ  ichida  ichak  ichida  fiziologik  ishqoriy  reaksiya
hosil  bo ladi,	
ʻ  bu  esa  ovqat  hazm  bo lishining	ʻ  fermentativ  yo nalishi	ʻ  normallanadi.
Beshinchidan  yer  nok  bakterial  va  virus  infeksiyalar  hazm  bo lish  organlar	
ʻ
mustahkamlanishini  bajaradi, har xil parazitlar  (lyambliya , opistorxislar va  h.zo)
saqlanib  qolishiga  qarshilik  qiladi  .Ichak  mikroflorasining  normallanishi  hisobida
yashash sharoitini yaxshilaydi (bifidum - va koli-bakteriyalar ) .Oxirgi sharoit  yer
nok pozitiv effektini disbakteriozda tasdiqlaydi. Oltinchidan parazitlarga qarshi yer
nok faoliyati va effektivli tasvirlangan (opistozxoz, lyamblioz ) va farm preparatlar
qo llamasdan	
ʻ  ham  parazitlarni ham  jappasiga  o limiga	ʻ  sabab bo ladi.	ʻ
Yettinchidan  yer  nok  antisklerotik  tasirga  ega,  tomir  devorlari  va  qon  reologik
ko rsatkichlarini, me’da	
ʻ  - ichak trakti hamma  qismlaridagi shilimshiq  qavatini  qon
bilan  ta’minlanishini  yaxshilaydi,  hamda  qalqon  bezida  hazm  bo lish	
ʻ  ferment  va
36   
garmonlar  umumiy  miqdori  ishlab chiqishini  ko paytiradi [30].ʻ
Ko rsatilgan	
ʻ  tomir  effektlari  regeneraziy  jarayonini  stimulirlaydi  (o z	ʻ  holatiga
qaytaradi)  kasallangan  to qimalarini	
ʻ  va  shu  hisobida  shamollash  kasallarida xronik
xolatda sog lamlashtiradi, bu	
ʻ  gastirid, duogenit , enterit ,kalit,  pankreotit va boshqa
holatlarda  ,  hamda  ichak  yazva  kasaliklarida  12  barmoqli  ichak  kasallarda,  ham
ko pgina klinik tekshirishlar og riq sindiromi, qayt qilish	
ʻ ʻ  izjoga,o gizdagi achchiq	ʻ
ta’m,  qorin  shishi,  damlanishi,  qon  ketishi  (ich  ketishi,  ich  qotish  )kasallari
farmakologik  preparatlar  va  yer  nok  bilan  birgalikda  o tqazilganda	
ʻ  5-7  kun  oldin
tugaydi.
Bundan  tashqari  ko pincha	
ʻ  me’da  ichak  kasallari  boshlanganda  dorivor  ovqatga
yer  nok  qo shilsa	
ʻ  sog ayish	ʻ  yoki  aniq  remissiyaga  yetish  mumkin  [8].
Yer  nok  bolalar  rasioniga  kritilganda  ularda  ichakda  funksional  patologiya
bo lganda	
ʻ  faqatgina  mator  -  evakuatar  me’da  ichak  trakti  funksiyasini
normallashtirmay,  immun  sistemalarini  optimal  ishlashini  ta’minlar  ekan  .Ichak
raki  va  ovqat  hazm  bo lish	
ʻ  trakti  kasallarining  bolalar  va  yuqori  yoshdagi
odamlardagi  sonlarini  hisoblab  bog liqligini  qaraganda  yer  nokni  kasalni  oldini	
ʻ
olish  uchun  qabul  qilinganda  uning  faqatgina  ovqat  hazm  bo lish  organlarining	
ʻ
xronik  patologiyasidan  tashqari  ichak  raki  birlamchi  profilaktikasida  ekalogik
yamon regionlarda foydalanish kerakligi tasdiqlangan. Jigar bakteriyalariga qarshi
ikkinchi  saqlanish  kurash  chizig idir.	
ʻ  Jigar  bu  bizning  tanamizning  markaziy
kimyoviy  laboratoriyasi,  xomashyo  va  yoqilg i  ombori,  u  zaharlarni  neytrallaydi,	
ʻ
yana  500  ta  vazifani  bajaradi,  kishi jigarsiz  bir  necha  soat yashashi mumkin .
Odam  yegan  hamma  ovqatdan  foydalanmaydi,  u  hazm  qilgani  bilan  yashaydi,
ovqatning  qolgani  esa  jigarni  qiynaydi.  Yer  nok  o zinig	
ʻ  kompleks  faoliyati
hisobida  jigar  funksiyasiga  faol  yordam  beradi.  Glyukozani  hazm  bo lishini	
ʻ
yaxshilab  glikogen  sintezini  rag batlantiradi,	
ʻ  demak  yuqori  sifatli  energetik
almashinishga  sababchi  bo ladi,  bu  esa  oqsil,  xolesterin,  o t  kislotalari  va	
ʻ ʻ
boshqalar  sintezini  yuqori  darajada  ko paytiradi.	
ʻ  Inulin  me’da-ichak  trakti
faoliyatini  o z  holiga  keltiradi,  bunga  sorbent  xossasi  sababchi,  ichak  va  qonda	
ʻ
37   
qisman toksik moddalarni zararsizlantiradi, jigarni mehnatdan ozod qiladi va uning
har  xil  kasallar  va  tashqi  muhit  zararli  faktor  ta’sirlariga  qarshi  kurashiga  yo lʻ
ochadi.  [11].  Yer  nokning  jigardagi  kasal  ta’siri  holatidan  saqlashni
(geratoprotektor  ta’sir) klinik sinovlar isbotlagan.
Yer  nok  boshqa  farmakalogik  preparatlardan  farqli  jigar  kasalliklarining  o tkir	
ʻ
xronik virus gepatit, alkogol, toksik aytoimmun kelib chiqqanida serroz  yog ning
ʻ
qayta  tug ilganida	
ʻ  qo llash	ʻ  uchun  effektiv  va  istiqbolli  mahsulotdir.  Topinambur
kimyoviy  xossasi  bo yicha  oziq-ovqat  hazm  qilishiga  yaxshi  foyda
ʻ  beradi.
Birinchidan  inulin  faol  sorbent  sifatida  organizmda  toksin  va  ballast  moddalarni
chiqarib  yuboradi.  Inulin  ichak-qorin  traktida  (motorika  va  perestaltika) harakatni
rivojlantiradi.  Inulin  ta’sirida  jigar  va  o t  pufagidan  o t  12	
ʻ ʻ  barmoqli  ichakka
o tishini	
ʻ  yaxshilaydi  va  ichakni  tozalashga  yordam  beradi.  Topinambur  organik
polioksikislotalari  organizmida  hosil  bo lgan,  erkin  radikal  va	
ʻ  kam  oksidlangan
maxsulotlarini  zararsizlantiradi.  Shunda  ichakda ishqorli  holat  paydo  bo lib	
ʻ  oziq-
ovqat  normal  fermentativ  parchalanadi.  Topinambur  ichak  organlarini  infeksion
viruslarga  ham  bakteriyalarga  qarshi  mustahkamligini  oshiradi,  hamda  har  xil
tekinxo rlar joylashishiga (lyamliya, opistorxis va x.z.o.)	
ʻ  yo l qo ymaydi. Optimal	ʻ ʻ
yashash sharoitini ichak mikroflorasiga bifidum- va koli-  bakteriyasi tashkil etadi.
Shu  sababli  disbakteriozda  topinambur  foydasi  ma’lum  bo ladi.	
ʻ  Mana  shu
ta’sirlar  natijasida  topinambur  bilan  davolaganda  opistorxis,  lyambilozni
davolash  yaxshi  boradi  va  farmpreparatlardan  foydalanmasdan  ham  parazitlarni
yo qotish mumkin. Antisklerotik xususiyati natijasida u qon tomirlarini	
ʻ  devorlarini
yaxshilaydi.  Qonning  reologik  ko rsatkichlarini	
ʻ  yaxshilaydi,  me’da-  ichak
traktidagi  hamma  bo lim	
ʻ  shilimshiq  qavatida  qon  almashinishini
kuchaytiradi,hamda qorin osti bezi qon ta’minlashni yaxshilaydi. U esa ovqat hazm
qiladigan  ferment  va  garmonlarni  katta  miqdorda  ajrata  boshlaydi.  Shu  tomir
effektlari  natijasida  kasallik  natijasida  buzilgan  to qimalarni	
ʻ  regenerasiyalaydi,
qayta  tiriltiradi,  shu  sababli  u  xronik  shakldagi  kasallar  gastrit,  duodenit,  enterit,
kolit, pankreatit va boshqalarda, oshqozon yarasi kasalliklarida, 12 barmoqli ichak
38   
kasalliklarida foydalidir. Klinik sinovlar ko rsatdiki ko pgina og riq sindromi, qaytʻ ʻ ʻ
qilish,  izjoga,  og izdagi	
ʻ  achchiqlik,  qorin  shishi,  ich  ketishi,  (ich  yurishi  yoki
qotishi) agar  farmpreparatlar va topinambur bilan birgalikda foydalanilsa 5-7 kun
oldin  standart  davolagandan  oldin  yaxshilanadi. Agar  murakkablashgan  kasallik
holatida  ovqatga  topinambur  qo llanilsa	
ʻ  kasallik  tuzalishga  yoki  mustahkam
remissiyaga  sababchi  bo ladi. Topinambur-ovqat  xazm  bo lish  organlarida  xronik	
ʻ ʻ
kasalliklar  tezlashadigan  yilning  kuz  va  bahorida  stress  holatida  yaxshi  doridir,
hamda  boshqa  organlar  kasalligida,  virus  infeksiyalarida  foydalidir,  shu  vaqtda  u
oshqozon  yarasi  kasalliklari,  pankreatit  yoki  gastritni  oldini  oladi.  Olimlar
ko rsatishicha funksional qorin patologiyasi bolalarda topinambur ovqat rasioniga	
ʻ
kiritilganda,  u  faqatgina  motor-evakuasiya  xossasini  oshirmay,  antioksidant  va
immun  sistemasiga ham yordam beradi.  Solishtirishlar ko rsatdiki	
ʻ  katta  yoshlilar
va  yosh  bolalarda  qorin  raki  va  ichak  organlarini  tinmasdan  og rishi	
ʻ  orasida
bog liqlik bor ekan, shu sababli topinamburni ekologik yomon regionlarda qo llash	
ʻ ʻ
yaxshi  ta’sirga ega  bo ladi	
ʻ  [18;  20;  30].
 
39   
TADQIQOT  SHAROITI,  OBYEKTLARI  VA  USULLARI
2.1. Tadqiqot  sharoiti
Tadqiqotlarimizda  bajarilishi  belgilab  berilgan  sanoat  korxonalari  chiqindilari  bilan
ifloslangan  tuproqda  topinamburni  o sishʻ  imkoniyatlarini  o rganishga	ʻ  qaratilgan
tajribalar  Samarqand  davlat  universiteti  Tabiiy  fanlar  fakulteti  Genetika  va
biokimyo  kafedrasi  vegetatsion  tajribalar  o tkazish	
ʻ  maydonchasida,
topinamburning  vegetativ  organlari  qoldiqlaridan  sellulozani  ajratib  olish  va  uni
miqdor  jihatdan  tekshirishga  qaratilgan  tajribalar  Tabiiy  fanlar  fa k u l t e ti  K i m y o
bo	
ʻ l i m i	― N oor g a n i k va o r ga ni k ki m y o	 kaf e dr a s inin g laboratoriyasida  o tkazildi.	ʻ
2.2. Tadqiqot  obyektlari
Tadqiqot  obyekti  sifatida  Samarqand  kimyo  kombinatining  chiqindilari,  beda,
no xat	
ʻ  va  loviya  o simliklari	ʻ  hamda  ularning  tugunak  bakteriyalaridan
foydalanildi.  Samarqand  kimyo  kombinati  chiqindilarning  tavsifi,  tarkibi  va
miqdori to g`risida	
ʻ  quyidagi fikrlarni aytishimiz mumkin:
Zavodning  asosiy  qattiq  chiqindisi  bo lgan  pirit  kukuni  250  ming  tonna	
ʻ  atrofida
to planib  tozalovchi	
ʻ  qurulmalar  changi  bilan  birga  temir  yo l  orqali	ʻ  sement
zavodlariga  va  avtomobil  transporti  orqali  atrof-muhitga  chiqarilgan.
1975-yil  superfosfat  zavodi  tubdan  rekonstruksiya  qilingandan  keyin  u  ammofos
ishlab chiqaradigan  kimyoviy  kombinat  deb atala  boshladi.
Ishlab  chiqarish  quvvati  oshgandan  so ng  (1  yilda  600  ming  tonna  ammofos)	
ʻ
oltingugurt  1U-oksidi  (5000  tonna  yiliga)  va  ftorli  birikmalar  (85  t  yiliga)  ning
tashqariga  chiqarilishi  ortdi.  Zavod  rekonstruksiya  qilingandan  so ng  ham  pirit	
ʻ
kukunining  uyumlari  atrof-muhitni  og ir  metallar  bilan  ifloslantiradigan	
ʻ  asosiy
manba bo lib qolaverdi. Bir necha marta chiqindi	
ʻ  chiqargich yorilib ketdi, bu esa
atrof-muhitni qo shimcha ifloslanishiga	
ʻ  olib  keldi.
Demak,  Kimyo  kombinat  superfosfat  va  ammofos  ishlab  chiqargan  davrlarda
uning  xom  ashyo  va  chiqindilari  atrof-muhitni  og ir  metallar  bilan  kuchli	
ʻ
zararlagan.
Turli  xil  texnologik  jarayonlar  hamda  harorat,  namlik  va  atrof-muhitdagi
40   
oksidlanish-qaytarilish  jarayonlari  natijasida  turli  kimyoviy  elementlarning
zararlilik  darajasi  ortadi.  Bunga  turli  xil  chiqindilar  tarkibidagi  quyidagi
elementlarni  misol  qilib  ko rsatishʻ  mumkin:  mis,  rux,  mishyak,  qo rgoshin,	ʻ
kumush,  bariy,  nikel,  kobalt,  simob,  oltin.
Bu metallar kombinatga keltirilayotgan xom-ashyo va uning chiqindilari  tarkibida
quyidagicha:  mis  elementi  kolchedon  tarkibida  0,29  mg/kg,  pirit kukunida  0,37
mg/kg  atrofida.  Rux  elementi  esa  pirit  kukunida  ko proq	
ʻ  uchraydi-  0,83  mg/kg,
quruq  elektrofiltr  va  gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  deyarli  birxil 0,76 mg/kg
atrofida bo lib, kolchedonda kamroq- 0,59 mg/kg.	
ʻ
  2.1-rasm .  Samarqand  kimyo  kombinatining  umumiy  ko rinishi	
ʻ
 Qo rg oshin	
ʻ ʻ  elementi  gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  eng  ko p  0,2  mg/kg,	ʻ
shuningdek  mishyak, kobalt, simob, kumush va oltin elementlari ham, qo rg oshin	
ʻ ʻ
singari  gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  ko proq  uchraydi  va  mos  ravishda	
ʻ
qo yidagicha,	
ʻ  0,24;  0,007;  32;  12;  1,5  mg/kg.  Qo rg oshinning  eng  kam  miqdori	ʻ ʻ
kolchedonda  0,06;  mishyak  va  simob  pirit  kukunida  0,06  va  0,6  mg/kg,  kobalt,
41   
kumush va oltin  kolchedln tarkibida 0,005; 8,2; 0,6 mg/kg uchraydi. Bariy va nikel
elementlari  miqdori  esa  1,73  va  0,0005  mg/kg  dan  2,55  va  0,0015  mg/kg  gacha
bo lib, buʻ  elementlar  asosan  quruq  elektrofiltr  changida  ko p	ʻ  uchraydi.  Kombinat
xom-  ashyosi  va  chiqindilari  tarkibida  og ir  metallar  miqdori	
ʻ  qo yidagicha.	ʻ
Kolchedon  tarkibida  og ir	
ʻ  metallar  miqdori:  mis-0,29;  rux  -0,59;  qo rg oshin-	ʻ ʻ
0,06;  mishyak-0,12;  bariy-1,73;  nikel-0,0005;  kobalt-0,005;  simob-1,5;  kumush-
8,2;  oltin-0,6  mg/kg  ni  tashkil  etdi.  Chiqindilar  tarkibida  esa  bu  elementlar
miqdori  kolchedonga  nisbatan  o zgaradi.  Ya’ni  pirit  kukunida,  mis,  rux,	
ʻ
qo rg oshin,  bariy,	
ʻ ʻ  nikel,  kobalt,  kumush  va  oltin  miqdori  oshishi  kuzatilsa,
mishyak,  simob,  elementlari  kamaygan.  Quruq  elektrofiltr  changida  esa
kolchedonga  nisbatan  simobdan  boshqa  hamma  elementlar  ko payishi	
ʻ  kuzatiladi.
Gaz  chiqaruvchi  qurilmalar  changida  esa  kolchedonga  nisbatan  bu  elementlar
miqdori  ortgan,  ayniqsa simobning miqdori nihoyatda ko p, ya’ni simob 21 marta	
ʻ
ko paygan,	
ʻ  qo rg oshin  3  marta,  mishyak  -  2  marta,  nikel  -  3  marta,  oltin-2,5	ʻ ʻ
marta, kumush  va  bariy  1,5  martagacha ko paygan	
ʻ  [94].
Qoratov  fosforiti  xom-  ashyosi  va  tayyor  mahsulot  o rtasida	
ʻ  ancha  farq  borligi
kuzatildi.  Mis,  rux,  qo rg oshin,	
ʻ ʻ  oltin  va  simob  singari  elementlar  superfosfat
tarkibida ko proq bo lib, ularning miqdori mos ravishda quyidagicha	
ʻ ʻ  0,006; 0,015;
0,007;  0,004;  0,17  mg/kg,  ya’ni  dastlabki  xom-  ashyoga  nisbatan  superfosfat
tarkibida mis 3 barobar, rux 2 barobar, qo rg oshin 1,5 barobar, simob	
ʻ ʻ  elementi esa
salkam 10 barabar ko p. Mishyak, bariy, nikel, kobalt, oltin singari	
ʻ  elementlar  esa
fosforit va  superfosfat tarkibida  o zgarmagan.	
ʻ
42   
2.2-rasm .  Samarqand  kimyo  kombinati  chiqindilaridan  bilan  ifloslanayotgan
maydonlar  ko rinishiʻ
Ittiriy va itterbiy esa superfosfatda fosforit uniga nisbatan ikki, uch barovar  kam.
Kadmiy  esa  fosforitda  0,5  mg\kg,  superfosfatda  esa  topilmadi.  Superfosfatda  bir
qator  elementlar  konsentrasiyasini  ortishi  texnologik  jarayonda  ishtirok  etadigan
sulfat  kislotaning  mayda  despersli  kolchedon  zarrachalari  bilan  ifloslanganligi
bilan  tushintiriladi.
Davlat  standarti  bo yicha  tayyor  mahsulotning  har  bir  tonnasiga  68  foizli	
ʻ  sulfat
kislotadan  350  kg  sarflanadi.  Bundan  past  konsentrasiyali  sulfat  kislota
qo llanilganda	
ʻ  namligi  yuqori  bo lgan	ʻ  superfosfat  olinadi.  Sulfat  kislota
konsentrasiyasi  yuqori  bo lishi	
ʻ  fosforit  kukunining  sekinlik  bilan  ushlanib
olinishiga  olib  keladi.  Talab  qilingan  konsentrasiyaga  erishish  uchun  yig gichda	
ʻ
birinchi  tizimning  yuvigich  bashnyasining  kislotasi  (40%)  bilan  monogidratli
absorber  (98 %)  ma’lum  bir  nisbatda  aralashtiriladi.  Shu  yo l  bilan hosil  bo lgan	
ʻ ʻ
"siroplashgan  (sharbatlashgan)  kislota"  tarkibida  ham  qator  kimyoviy  elementlar
uchraydi.
Superfosfat sexining oqavasi ftor, sulfat va fosfatlar bilan ifloslangan. Ular  zavod
hududidan  tashqarida  joylashgan  maxsus  havzalarga  kelib  tushadi.  Demak,  sulfat
kislota  va  superfosfat  ishlab  chiqarish  faoliyati  natijasida  chiqindilar  bilan  atrof
muhitga  ko plab  og ir  metallar  tushadi  va  atrof-muhitni  ifloslantiradi.  Bu	
ʻ ʻ
43   
elementlar  ichida  ekologik  toksikligi  va  xavfligi  bilan  atrof-muhit  uchun  eng
xatarli bo libʻ  Pb,  Hg,  Cd  va As hisoblanadi.
1975-yildan  kombinat  qaytadan  rekonstruksiya  qilinib  ammofos  ishlab  chiqarila
boshlagandan  so ng  ham  har  yili  bir  necha  yuz  minglab  tonna  fosforit  uni	
ʻ  va
fosfogips  chiqindilari  atrof-muhitga  chiqarilgan.  Ushbu  davrlarda  kombinat
atrofida mazkur chiqindilarning o ziga xos uyumlari hosil bo lgan. 	
ʻ ʻ Bu chiqindilar
ham  atrof  muhitni  og ir  metallar  bilan  ifloslantiruvchi  asosiy  manbaalardan  biri	
ʻ
bo lib	
ʻ  xizmat  qilgan.
Topinambur  ( Helianthus  tuberosus )  murakkabguldoshlar  (Asteraceae)  oilasiga
mansub  bo lib,  ko p  yillik  tuganakli  o simlik  hisoblanadi.  Bo yi  1,5-2	
ʻ ʻ ʻ ʻ  metrga
etadigan  o simlik.
ʻ  Poyasi  serbarg,  g adir-budur	ʻ  tukli,  yuqoriga  qarab shoxlagan.
Barglari  yirik,  sertuk,  uzun  bandli,  barg  plastinkasi  tuxumsimon,  chetlari
arrasimon qirqilgan,  poyasi  qarama-qarshi joylashgan.
  2.3-rasm .  Topinambur  o simligining	
ʻ  tugunaklari  ko rinishi	ʻ
Gullari  savatchaga  to plangan	
ʻ  bo lib,	ʻ  yakka-yakka  joylashgan.  Savatchaning
o rtasida	
ʻ  naychasimon  chetlarida  soxta  tilsimon  gullar  joylashgan.  Gullarning
rangi  tiniq  to q  sariq  rangda  bo ladi.  Bu  o simlik  urug  bermaydi.  Iyul-avgust	
ʻ ʻ ʻ ʻ
oylarida  gullaydi.
44   
 Vatani  asosan  Shimoliy  Amerika.  Hozirgi  kunda  Topinambur  Amerika,  Frantsiya,
Angliya,  Norvegiya,  Shvetsiya,  Rossiya,  Ukraina  va  O rta  Osiyoda  kattaʻ
maydonlarda  yetishtirib  kelinmoqda.
Shuningdek,  tadqiqotlarimizda  sanoat  chiqindilarining  tirik  organizmlar,  jumladan
insonlar  hayotiga  ko rsatayotgan  ta`siri,  ulardan  oqilona  foydalanishning	
ʻ  dunyo
mamlakatlarida  qo llanilayotgan
ʻ  usullarini  mazmuni,  tuproq  bakteriyalarining
asosiy  hususiyatlari  va  ularning  chiqindilarni  zararsizlantirishdagi  roli,  sanoat
chiqindilaridan  kompost  tayyorlash,  uning  bosqichlari,  ishlatilishi  hamda
ahamiyatini  o rganishda  turli  xil  adabiyotlardan  va	
ʻ  internet  saytlaridan  olingan
ma`lumotlardan  material  sifatida  foydalandik.
     
    
45   
2.3. Tadqiqot  usullari
Topinamburni  sanoat  chiqindilari  bilan  ifloslangan  sharoitda  o stirishda ʻ X.
Otaboyeva  (2001) ning  agrotexnik  usullaridan  foydalanildi.
Topinambur  vegetativ  organlari  biomassasidan  sellyuloza  olish .  Biz
o simliklarning	
ʻ  vegetativ  organlari,  jumladan  poyasi  qoldiq  biomassalaridan
sellulozani ajratib olishning  Stipanenko (1978)  taklif etgan usulidan foydalandik.
Bunda  quyidagi  tartibda  ishlar  olib  boriladi:
1.Qurigan  holdagi  o`simliklarning  vegetativ  organlari  qoldiqlari  namunalari
tayyorlanadi;
2.Temir  havonchada  maydalanadi  va  undan  10  gr  tortib  olinadi;
3.Olingan  namuna  15:1  nisbatda  tayyorlangan  80  %li  sirka  kislota  va
konsentrlangan  HNO
3  ni  eritmasida  suv  hammomida  30-45  minut  qaynatiladi.
4.Qaynatilgan  aralashma  filtrlanadi;
5.Filtrat  ajratib  tashlanib,  hosil  bo`lgan  massa  suvda  to  muhit  neytral  bo lgunicha	
ʻ
yuviladi;  Yuvish  tugagandan  keyin,  xona  haroratida  quritiladi.
6.Qurigan  kukun  selluloza  deb  hisobalanadi  va  proporsiya  tuzish  orqali  selluloza
chiqish  unumi  hisoblanadi.
Tajribalar  natijalariga  statistik  ishlov  berish  tadqiqot  vazifalarini  amalga
oshirishning  yakuniy  bosqichi  hisoblanadi.  O tkazilgan	
ʻ  tajribalar  natijasida
olingan  ma`lumotlarga  statistik  ishlov  berish,  ya`ni  tajribalar  vaqtida  olingan
rasmlarni  joylashtirish,  olingan  ma`lumotlarni  jadval  va  grafiklar  asosida
tasvirlash,  hosil  qilingan  jadvallarni  tahlil  qilish,  tegishli  xulosa  va  tavsiyalar
tayyorlashda  B. A. Dospexov  (1985)  va  Lakin(1992)  usullaridan  foydalanildi.
46   
V.BOB.TOPINAMBUR O’SIMLIGINING UMUMIY TASNIFI VA
RIVOJLANISH DAVRLARI.
Topinambur,  yernok  (Helianthus  tuberosus  L.)  —  murakkabguldoshlarga  mansub
ko p  yillik  o simlik,  tuganak  mevali  yemxashak  ekini.  Vatani  —  Shimoliyʻ ʻ
Amerika. Yevropaga  17-asr  boshlarida  keltirilgan.  Rossiyada  18-asrda  tarqalgan.
O zbekistonda  silosbop  ekin  sifatida  ekiladi.  Poyasining  ko rinishi  kungaboqarnp
ʻ ʻ
eslatadi.  Yer  osti  poyalarida  20—70  ta  noksimon  (yernok  nomi  shundan),
cho zinchoq,  urchuqsimon  va  sirti  silliq  yoki  burushikdi  tuganak  hosil  bo ladi.	
ʻ ʻ
Ildizi popuksimon, tuproqqa 2–3 m kirib boradi. Bo yi 1,2—2,5, ba zan 4 m gacha.	
ʻ ʼ
Barglari  bandli,  tuxumsimon,  gullari  savatchato pgulga  yig ilgan.  Mevasi  pista,	
ʻ ʻ
1000  dona  pistasi  vazni  7—8  g.  Toponamburning  yer  usti  poyasi  —6°,  yer  osti
poyasidagi  tuganaklar  —20°  ga  chidaydi.  Sho rlanmagan  tuproqlarda  o sadi,
ʻ ʻ
oziqaga  talabchan.  O suv  davri  120—200  kun. Topinamburayni  paytda  texnik  va	
ʻ
oziq-ovqat o simligi hisoblanadi. Tuganagi oziqovqatga ham ishlatiladi. Tarkibida	
ʻ
2,3% oqsil, 0,2% moy, 17,9% azotsiz moddalar, 1,3% kul va boshqa, shuningdek,
16—18% inulin [undan qand (fruktoza), spirt ishlab chiqariladi], V,, S vitaminlar,
100  kg  palagida  22,5  ozuqa  birligi  va  1,8  kg  g azm  bo luvchi  protein  bor. T.dan	
ʻ ʻ
tibbiyotda har xil doridarmonlar tayyorlanadi. Topinambur yetishtirish uchun 25—
50  g  li  tuganaklari  ekiladi  (yiriklari  faqat  bahorda  kesib  ekilishi  mumkin).  Ekish
sxemasi:  70x70,  60x60,  chuq.  10—15  sm.  Poyasi  yoz  o rtasida  o riladi,  kuzda	
ʻ ʻ
tuganagi  kavlab  olinadi.  Ko kati  o rilmasa  tuganak  hosildorligi  yuqori  bo ladi.	
ʻ ʻ ʻ
Hosildorligi:  ko k  massa  bo yicha  350  —  500  s/ga,  tuganagi  bo yicha  200—250	
ʻ ʻ ʻ
s/ga. Tuganagi yer ostida yaxshi sakdanadi, shu sababli uni zaruratga qarab kavlab
olinadi.
47   
5.1. Topinambur o’simligining-ahamiyati, tarqalishi, biologiyasi.
Topinambur - yernok (Helianthus tuberosus L.) — murakkabguldoshlarga mansub
ko p  yillik  o simlik,  tuganak  mevali  yemxashak  ekini.  Vatani  —  Shimoliyʻ ʻ
Amerika.Hozirgi  kunda  Topinambur  Amerika,  Fransiya,  Angliya,Norvegiya,
Shvetsiya, Rossiya, Ukraina va O'rta Osiyoda ekilib kelinmoqda. 
Topinambur  -  O’zining  betakror  sariq  gullari  bilan  hovlimizni  bezab  turgan
manzarali o’simlik sifatida ko’pchiligimizga tanish. Topinambur nafaqat manzarali
o’simlik,  balki  ming  dardga  shifo  o’simlik  hamdir.  Hatto  qadimda  amerikalik
hindular topinamburni yoshlik eleksiri, uzoq umr ko’rish vositasi deb qarashgan.
Xalqimiz orasida esa yernok deb ataluvchi bu o’simlikning “yovvoyi kungaboqar “
, “quddus artishogi” kabi ko’plab nomlari mavjud. Ushbu o’simlikga bejiz bunday
nom  berilmagan.  Ushbu  tugunakli  o’simlikning  kimyoviy  tarkibining  o’ziyoq
kuchli davolovchi xususiyatga ega ekaniligini ko’pchilik bilmasligi mumkin[
 Amerikalik hindular uni uzoq umr ko rish vositasi deyishadi. Chunki, uning tanani	
ʻ
umumiy quvvatini oshiruvchi xususiyatlari bisyor.
Yernokdan  muntazam  iste mol  qilib  turilsa,  a zolarga  tuz  yig ilishi,  2-tur  qandli	
ʼ ʼ ʻ
diabet,  me da-ichak  xastaliklari,  kamqonlik,  ateroskleroz,  buyrak  va  siydik	
ʼ
yo llarida  tosh  hosil  bo lishida,  asab  kasalliklarining  oldini  olishda  juda  qo l	
ʻ ʻ ʻ
keladi.
Yernok bargini, kartoshkasini yangi holda yoki quritilgan holda ishlatish mumkin.
Yangi  terib  olingan  kartoshkasidan  50  g.  tozalab,  unga  hech  narsa  qo shmasdan	
ʻ
ovqatdan 30 daqiqa oldin, kuniga 3 mahal iste mol qilinsa, qondagi qand miqdori	
ʼ
kamayadi.  Bargidan  salat  tayyorlansa  faqat  qandli  diabetnigina  emas,  balki
gipertoniya, me da osti bezi xastaliklarini davolashda ham ahamiyati juda kattadir.	
ʼ
Yangi  terib  olingan,  yernokning  sarxilidan  1  litr  suvga  3  donasini  solib,  10-15
daqiqa davomida meva sharbati kabi qaynatasiz.
48   
Yernokning quritilgan kartoshkasidan  ishlatmoqchi bo lsangiz, 1-2 litr suvga 3 oshʻ
qoshiq olib 1 soat davomida mildiratib qaynatasiz.
Iliq  holda  yoki  sovutilganini  kuniga  1  l.dan  ichish  tavsiya  etiladi.  Bunday
qaynatma qondagi qand miqdorini kamaytiribgina qolmay, balki qon bosimini ham
tushiradi.  Me da  osti  bezining  ish  faoliyatini  yaxshilaydi,  qondagi  gemoglobin	
ʼ
miqdorini oshiradi.
   5.2. Topinambur o’simligining yetishtirish texnalogiyasi.
Topinambur  (Helianthus  tuberosus)  asosan  chorva  uchun  oziq  o  ‘simligi  sifatida
foydalaniladi. Tibbiyotda uning tuganagidagi inulin moddasi ishlatiladi. U sovuqqa
chidamli, qisqa kun o ‘simlik bo'lgani uchun shimoliy viloyatlarda ham yetishtirish
mumkin. Uni yer ustki qismi 6 gradusli sovuqqa ham bardosh bera oladi. Tuganagi
muzlagani  bilan  yerib  yana  o  ‘z  holiga  kelishi  mumkin.  Topinambur  boshqa
madaniy  o  ‘simliklarga  nisbatan  0  ‘zbekistonning  barcha  tuproq  -  iqlim
sharoitlarida (sho’rlangan yerlardan tashqari) moslanuvchandir.
Topinambur almashlab  ekish tizimida juda ehtiyotkorlik bilan joylashtirilmasa va
yerda necha yil o ‘sishi hisobga olinmasa, u 0’zidan keyin ekiladigan o’simliklarga
begona o’tlar kabi katta zarar etkazishi mumkin. Topinambur bir yerda 10 yil, hatto
40  yilgacha  o'stirilganligi  to’g  ‘risida  ma’lumotlar  bor.  Lekin  bir  yerda  3-4  yil
mobaynida yetishtirishni tavsiya qilinadi. Topinamburdan bo’shagan yerlarga beda
ekilsa, u yil davomida 6-4 5-6 marta o'rilishi natijasida yer nokidan o’sib chiqqan
nihollar  yo’qotiladi  va  yer  undan  tozalanadi.  Topinamburga  ishlatiladigan
agrotexnik tadbirlar kartoshkaning ishloviga juda yaqin turadi.
 Topinambur  ekiladigan  yerlarni  kuzda  shudgor  qilishdan  oldin  gektariga  30-40
tonna go’ng va 40 kg dan fosofor o ‘g ‘iti berib 27-30 sm chuqurlikda haydab q o
‘yiladi.  Er  nokining  25-50  grammlik  tuganaklari  ekiladi.  Uni  kesib  ekilsa
hosildorligi 25- 30 foizga kamayib ketishi mumkin. Agar tuganak juda yirik (70-
80 g) bo’lsa, uni ekishdan oldin kesib ekilgani m a’qul. Kesilgan tuganaklarni faqat
bahorda ekishni tavsiya qilinadi. Kuzda ekilsa undan rejalashtirilgan hosilni olish
49   
mumkin  bo’lmaydi.  Bir  gektar  maydonga  50-60  ming  tuganak  yoki  0,6-2,0
tonnagacha urug’ ekiladi.
Ekish  me’yori  0,6—2  t/ga  o'zgaradi.  Ekish  uchun  tuganaklar  ekiladigan  kuni
kovlab olinadi. Erta kovlab olinsa tuganaklar so'lib qoladi. So'lishning oldini olish
uchun  tuganaklar  qum  bilan  yupqa  qilib  ko'miladi.  So'ligan  tuganaklar  1—1,5
sutka suvga solinsa, ular o'z massasini tiklaydi.
Topinambur  etishtiriladigan  iqlim  sharoitiga  ko’ra  ikki  muddatda  fevral  oyining
oxiri-martning boshlanishida va oktyabr oxiri-noyabr boshida ekiladi.
Ekish  kartoshka  seyalkalarida  yoki  qo'lda  bajariladi.  Ekish  chuqurligi  6—8  sm,
yengil tuproqlarda 8—10 sm. Yer noki urug'lari 8—10 °C da unib chiqa boshlaydi.
Ekilgandan  keyin  20—30  kun  o'tgach  maysalar  hosil  bo'ladi.  Maysalar  hosil
bo'lguncha  boronalash  1—2  marta  o'tkaziladi.  Maysalar  hosil  bo'lgandan  keyin
qator oralari kultivatsiya qilinadi, o'simlik bo'yi 40—50 sm ga yetganda tup tagiga
tuproq uyumlanadi. Yashil massa hosilini oshirish uchun chekanka qilinadi.
Hosil  oktabrning  oxiri,  noyabrda  Moral,  KS-2,6  kombaynlarida  5—6  sm
balandlikda  o'riladi.  Tuganaklar  kuzda  va  bahorda  yig’ishtirilishi  mumkin.
Tuganak hosil yig'ishtirilganda 8—10 tuganak 1 m2 qoldiriladi. Bahorda jo’yaklar
olinib o’g’itanadi, sug'oriladi.
Plantatsiyani  yo'qotishda gerbitsidlar qo'llaniladi, yoki ko'k no'xat, xashaki no'xat
yashil massa uchun ekilib, o'rib olinadi yoki o'simlik hali tuganak hosil qilmasdan
savatlar hosil bo'lishdan oldin o'rib olinadi. 
  
50   
5.3. Topinambur o’simliginining agrobiotexnologiyasi.
Topinamburni o ‘g ‘itlash eng muhim agrotexnik omillardan hisoblanadi.
O’simlik azot va fosfor o’g’itiga ancha talabchan. Topinambur ekilayotganda azotli
o ‘g ‘itlarning 15-20 foizini va fosforli o ‘g ‘itlarning qolgan 20-25 foizini, o’simlik
unib  chiqqandan  keyin  azotli  o  ‘g’ itlarning  30  foizini,  shonalash  davrida  esa  50
foizini  solinadi.  Kaliyli  o  ‘g  ‘itlarni  hammasini  yer  haydash  oldidan  solinadi.
Umuman  mavsum  davomida  topinambur  ekilgan  yerlarga  gektariga  120-150  kg
azot, 70-80 kg fosfor va 65 60 kg kaliy o'gMti bilan oziqlantirish tavsiya etiladi. 0
‘simlikni oziqlantirish sug’orishdan amalga oldin oshiriladi. Vegetatsiya davomida
topinambur 8-10 marta sug’oriladi. O’suv davri 120- 200 kun boladi. Topinambur
hayotining  ikkinchi  va  uchinchi  yili  u  o’sayotgan  yerni  erta  bahorda  2-3  marta
borona  qilish  bilan  boshlanadi.  Ikkinchi  va  uchinchi  yili  topinambur  o’simligi
ko’payib  ketadi,  shuning  uchun  qator  orasi  kultivatsiya  qilinadi,  o  ‘g’itlanadi  va
undagi ortiqcha o ‘simliklar olib tashlanadi. Topinamburni faqat tuganagidan emas,
poya qalamchalaridan ham ko’paytirish mumkin. Topinambur poyasi 0 ‘zbekiston
sharoitida  oktyabr  oxirida,  tuganaklari  esa  noyabr  oxirida  silos  yig’adigan
kombaynlar  bilan  у  ig’ishtiriladi.  Tuganak  hosilini  yig'ishtirish  qish  fasligacha
davom  etadi.  Topinambur  oq  chirish  kasalligi  bilan  zararlanadi,  undan  tashqari
simqurt, may qo’ng’izi va sholg’om kanalari uni zararlaydi. Ularga qarshi anabazin
sulfat sepilishi kerak.
Topinambur  tuproq  tarkibidagi  oziqa  elementlarni  ko'proq  talab  qiladi.  Uning  bir
tonna  hosili  tuproqdan  3  kg  azot,  1,5  kg  fosfor  va  4,5  kg  kaliy  elementini  olib
chiqib ketadi.
Suv  tanqis  yillari  suv  ta’minoti  yaxshi  bo'lgan  yillarga  nisbatan  dukkakli  don
ekinlari fosforni kam, kaliyni ko'proq sarflaydi. Azotni o'zlashtirish ham kamayadi.
Tuproqdagi fosforning miqdori ekinlarning fosforni o'zlashtirishiga ta’sir qilmaydi.
Kaliy miqdori tuproqda ko'p bo'lsa o'simliklar uni ko'proq o'zlashtiradi.
51   
Tuproq  va  o'g'itdan  oziqa  elementlarining  o'zlashtirilish  koeffitsienti  o'simlik
turiga, naviga, tuproq turiga, haroratga, yog'ingarchilik miqdoriga, o'g'it turlariga,
shakliga, suv bilan ta’minlanganlikka bog'liq.
Ekinlarning  mikroelementlarga  talablari  ham  turlicha.  Ishqorli  tuproqlarda
marganes  va  rax  yetarli  bo'lmaydi.  Shuning  uchun  ishqorli  tuproqlarda  marganes
va  rux  qo'llash  yuqori  samara  beradi.  Bor  elementining  yetishmasligi  natijasida
fotosintez  jarayonining me’yorida o'tishi buziladi.  Shuning uchun bor yetishmasa
zig'irda  tolaning  sifati  yomonlashadi,  ildizmevalarda  hosildorlik  pasayadi.
Molibden  yetishmasligi  dukkakli  don  ekinlarida  tuganak  bakteriyalar  faoliyatini
pasaytiradi. 
 Ekinlarni  yetishtirishda  oziqa  moddalarning  maksimal  o'zlashtirilishi  va  hosil
bilan  chiqib  ketadigan  hamda  ildiz,  ang'iz  qoldiqlari  bilan  tuproqda  qoladigan
oziqa moddalar farqlanadi.
Oziqa moddalarning o'zlashtirilish miqdori ekinlarning biologiyasiga bog'liq.
   
52   
5.4. Topinamburdagi kuzatishlar.
Ushbu  tugunak  mevali  o’simlikni  yetishtirgan  inson  dorivor  o’simlik  bilan  birga
hovlisida  o’zining  shaxsiy  tabibiga  ega  bo’ladi,  desak  xato  bo’lmaydi.  Nega
deganda,  topinambur  tugunagi  o’zida  ko’p  miqdorda  oqsil  saqlashi  hamda  inulin
va insulinning tabiiy ko’rinishlarini mujassam etganligi bilan boshqa bir manzarali
o’simliklardan  ajralib  turadi.  Topinambur  tugunagining  tarkibida  2,3-2,5  %  oqsil
saqlashi  bilan  makkajo’xoridan  ustun  turadi.  Tugunagi  tarkibida  yana  0,2%
moy,17,9  %  azotsiz  moddalar,  1,3  %  kul,  16-18  %  inulin,  vitaminlar  bir  nechta
guruhlari  B1,  B2,  B12  va  C  kabi  inson  organizmi  uchun  juda  muhim  bo’lgan
biologik  faol  moddalari  mavjud.  B1,  B2  va  C  vitamini  miqdori  lavlagi  va
sabzinikiga  nisbatan  3  -  4  barobar  ko’p  bo’lib,  200  gr  topinambur  tugunak
mevasini iste’mol qilish bilan organizmning 1 kunlik vitamin C ga bo’lgan ehtiyoji
qonadi [3, 4, 5, 15]. Topinambur o’simligidan oziq-ovqat sifatida tugunagidan uy
bekalarimiz  bemalol  qaynatib  turli  taomlar,  pyurelar,  salatlar  tayyorlashlari
mumkin. Mazasi, ta’mi qolaversa tarkibi bilan kartoshkadan hech qolishmaydigan
bu  o’simlikdan  bahor  faslida  ko’proq  iste’mol  qilib  turilsa,  immunitetni  oshiradi,
ayni bahor faslida organizmda kamayib ketgan provitaminlar, B guruh vitaminlari
ayniqsa,  vitamin  C,  inulin  va  insulinning  o’rnini  tabiiy  ravishda  to’ldirib  beradi.
Nafaqat  tugunagining,  balki  yashil  massasining  ham  kimyoviy  tarkibi  nihoyatda
boy  masalan  100  kg  palagida  22,5  gr  ozuqa  birligi,  1,8  kg  hazm  bo’luvchi
proteinlar  bor.  Topinambur  poyasining  kimyoviy  tarkibini  makkajo’xori
poyasining  kimyoviy  tarkibi  bilan  solishtirib  ko’rish  orqali  bu  o’simlikning
qanchalik  ahamiyatli  ekaniligini  bilib  olishimiz  mumkin  bo’ladi.  Masalan
topinambur poyasi tarkibida suv 70.5%, protein 3.3% protein, yog’ 0,7 %, azotsiz
ekstraktiv  moddalar  15,7%,  klechatka  6,3%,  kul  moddasi  3,5%  bo’lsa,
makkajo’xori tarkibida esa suv 77,5 %, protein 2,7%, yog’ 0,6%, azotsiz ekstraktiv
modda 11,3%, klechatka 6,6%, kul moddasi 1,3% ni tashkil etadi [4, 10, 12,]
53   
MUHOKAMA  Topinamburni  qadimda  bejiz  yoshartiruvchi  vosita  deb
hisoblashmagan.  Chunki  o’simlikning  umumiy  quvvatni  oshiruvchi  xususiyatlari
beqiyosdir.  Yernokdan  doimiy  ravishda  me’yor  bilan  iste’mol  qilib  yurilsa,
moddalar  almashinuvini  yaxshilaydi,  organizmda,  bo’g’imlarda  tuz  yig’ilishini,
qandli  diabetning  2-darajali  turlarini,  me’da-ichak,  ichak  xastaliklari,  anemiya,
ateroskleroz,  buyrak,  tosh  kasalliklari  kelib  chiqishini,  oldini  oladi.  Asab
kasalliklarini  oldini  olishda  ham  samrali  xisoblanadi.  Oyoq  og’rig’i,  bod  ,oyoqni
shishiga  bog’liq  bo’'lgan  kasalliklarga  davo.  Yernok  tugunagi,  bargi,  yangi
quritilgan holda ishlatish mumkin. Yangi terib olingan tugunak 50g tozalab, o’zini
hech bir narsa qo’shmay ovqatdan 30 daqiqa oldin 3 mahal ichiladi. Qonda qand
miqdorini  kamaytirishga  yordam  beradi.  Bargidan  salat  qilib  iste’mol  qilinganda
qandli  diabetgina  emas,  balki  gipertoniya,  me’da  osti  bezlari  kasalliklarini
davolashda ahamiyatli xisoblanadi.
  
54   
VI.BOB.Mehnat muhofazasi.
Mehnat  muhofazasi  -  inson  ning  mehnat  jarayonidagi  xavfsizligi,  sihat-
salomatligi  va  ish  qobilyatining  saqlanishiga  qaratilgan  tadbirlar.  Qonun
hujjatlarida mehnat jarayonida qo llaniladigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik,ʻ
sanitariya-gigiyena,  davolash-profilaktika  chora  tadbirlari  belgilab  qo yiladi.	
ʻ
Mehnat  qiluvchi  shaxs  xavfsizligi,  salomatligi,  mehnat  qilish  qobiliyatini
himoyalash,  sog lom  mehnat  sharoitlari  yaratish,  kasb  kasalliklari  yuz  berish	
ʻ
xavfini  oldini  olish,  ishlab  chiqarishda  jarohatlanishlarga  yo l  qo ymaslik	
ʻ ʻ
kabilar  mehnat muhofazasi  oldidagi vazifalar hisoblanadi.
O zRda  xavfsiz  va  qulay  mehnat  sharoitida  ishlash  yuzasidan  fuqarolarning	
ʻ
huquqlari  Konstitutsiyada  (37-modda)  mustahkamlanib  qo yilgan.  Ushbu	
ʻ
konstitutsiyaviy  kafolatni  amalda  ro yobga  chiqarilishiga  qaratilgan  aniq  chora	
ʻ
tadbirlar  O zbekiston  Respublikasi  ning  Mehnat  kodeksida,  "Mehnatni  muhofaza	
ʻ
qilish to g risida"gi qonun (1993-yil 6-may)da, boshqa bir qator qonunlar va qonun	
ʻ ʻ
osti  normativ  hujjatlarida  belgilangan.  O zbekistonda  Mehnat  muhofazasi  uchun	
ʻ
katta moliyaviy mablag lar ajratiladi va o zlashtiriladi. Sog lom va xavfsiz mehnat	
ʻ ʻ ʻ
sharoitida  mehnat  qilish  huquqi  O zbekiston  Respublikasi  fuqarolarining  eng	
ʻ
asosiy mehnat huquqlaridan bo lib hisoblanadi. Mehnat muhofazasiga oid talablar	
ʻ
va  standartlar  Mehnat  kodeksi,  "Mehnatni  muhofaza  qilish  to g risida"gi  qonun	
ʻ ʻ
talablari  asosida  ishlab  chiqariladigan  korxona  va  tashkilotlarning  ichki  mehnat
tartibi qoidalari, jamoa shartnomalari, tarmoq yoki mintaqaviy jamoa kelishuvlari,
korxonalarning  boshqa  ichki  normativ  huquqiy  hujjatlarida,  muayyan  soha,  kasb,
ish  joylariga  oid  bo lgan  Mehnat  muhofazasi  standartlarida  belgilab  qo yiladi.	
ʻ ʻ
Mulkchilik  shakli  va  xo jalik  yuritish  usulidan  qat iy  nazar  barcha  korxona,	
ʻ ʼ
muassasa,  tashkilotlar  o z  xodimlari  uchun  sog lom  va  xavfsiz  mehnat  sharoitini	
ʻ ʻ
yaratishi,  xavfsizlik  texnikasi  choralarini  ko rishi,  mehnatni  muhofaza  qilish	
ʻ
xizmatlarini  tashkil  etishi,  boshqa  tashkiliy  texnik  tadbirlarni  amalga  oshirishi
shart.
55   
Mehnat  muhofazasi  qoidalariga  rioya  etilishi  maxsus  davlat  organlari  va
jamoatchilik tomonidan nazorat qilib boriladi. Qonunlarga, shu jumladan, Mehnat
muhofazasiga oid qonunlarga rioya etilishi ustidan O zbekiston Respublikasi Boshʻ
prokurori va unga bo ysunuvchi prokurorlar umumiy nazorat olib boradi. Mehnat	
ʻ
muhofazasi  haqidagi  qonun  talablarini  buzgan  korxonalarga  moliyaviy-iqtisodiy
jazo  choralari,  ularning  mansabdor  shaxslariga  nisbatan  esa  institutizomiy?,
ma muriy-huquqiy,  jinoiy  javobgarliklar  qo llanishi,  ular  aybi  bilan  yetkazilgan	
ʼ ʻ
moddiy zararlar qoplantirilishi mumkin.
MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO’G’RISIDA
Ushbu  Qonun  ishlab  chiqarish  usullari,  mulk  shaklidan  qat’i  nazar,  mehnatni
muhofaza  qilishni  tashkil  etishning  yagona  tartibini  belgilaydi  hamda
fuqarolarning sog’lig’i va mehnati muhofaza qilinishini ta’minlashga qaratilgan.
I BO’LIM. UMUMIY QOIDALAR
1-modda. Fuqarolarning mehnatni muhofaza qilinishiga bo’lgan huquqlari
O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolari,  chet  el  fuqarolari  va  fuqaroligi  bo’lmagan
shaxslar mehnatni muhofaza qilinishi huquqiga egadirlar.
2-modda. Mehnatni muhofaza qilish
Mehnatni  muhofaza  qilish  —  bu  tegishli  qonun  va  boshqa  me’yoriy  hujjatlar
asosida amal qiluvchi, insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi
va  ish  qobiliyati  saqlanishini  ta’minlashga  qaratilgan  ijtimoiy-iqtisodiy,  tashkiliy,
texnikaviy, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika tadbirlari hamda vositalari
tizimidan iborat.
3-modda.  Mehnatni  muhofaza  qilish  to’g’risidagi  qonunlar  va  qonunning
qo’llanish sohasi
Mehnatni  muhofaza  qilish  to’g’risidagi  qonunlar  ushbu  Qonun  va  unga  muvofiq
chiqariladigan boshqa me’yoriy hujjatlardan iborat bo’ladi.
Ushbu  Qonun  mulk  va  xo’jalik  yuritish  shakli  turlicha  bo’lgan  korxonalar,
muassasalar,  tashkilotlar *  bilan,  shu  jumladan  ayrim  yollovchilar  bilan  mehnat
munosabatlarida  turgan  barcha  ishlovchilar;  kooperativlarning  a’zolari,  ishlab
56   
chiqarish amaliyotini o’tayotgan oliy o’quv yurtlari talabalari, o’rta maxsus o’quv
yurtlari,  hunar-texnika  bilim  yurtlari  va  umumiy  ta’lim  maktablarining
o’quvchilari;  korxonalarda  ishlashga  jalb  etiladigan  harbiy  xizmatchilar;  muqobil
xizmatni  o’tayotgan  fuqarolar;  sud  hukmi  bilan  jazoni  o’tayotgan  shaxslar,  axloq
tuzatish-mehnat  muassasalari  korxonalarida  yoki  hukmlar  ijrosini  amalga
oshiruvchi  idoralar  belgilaydigan  korxonalarda  ishlash  davrida,  shuningdek
jamiyat  va  davlat  manfaatlarini  ko’zlab  tashkil  etiladigan  boshqa  turdagi  mehnat
faoliyati ishtirokchilariga nisbatan amal qiladi.
* Matnda bundan keyin “korxonalar” deb yuritiladi.
4-modda. Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosati
Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosati:
korxonaning  ishlab  chiqarish  faoliyati  natijalariga  nisbatan  xodimning  hayoti  va
sog’lig’i ustuvorligi;
mehnatni  muhofaza  qilish  sohasidagi  faoliyatni  iqtisodiy  va  ijtimoiy  siyosatning
boshqa yo’nalishlari bilan muvofiqlashtirib borish;
mulk  va  xo’jalik  yuritish  shakllaridan  qat’i  nazar,  barcha  korxonalar  uchun
mehnatni muhofaza qilish sohasida yagona tartib-qoidalar belgilab qo’yish;
mehnatning  ekologiya  jihatidan  xavfsiz  sharoitlari  yaratilishini  va  ish  joylarida
atrof-muhit holati muntazam nazorat etilishini ta’minlash;
korxonalarda mehnatni muhofaza qilish talablari hamma joyda bajarilishini nazorat
qilish;
mehnatni muhofaza qilishni mablag’ bilan ta’minlashda davlatning ishtirok etishi;
oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv  yurtlarida  mehnat  muhofazasi  bo’yicha  mutaxassislar
tayyorlash;
xavfsiz  texnika,  texnologiyalar  va  xodimlarni  himoyalash  vositalari  ishlab
chiqilishi va joriy etilishini rag’batlantirish;
fan, texnika yutuqlaridan hamda mehnatni muhofaza qilish bo’yicha vatanimiz va
chet el ilg’or tajribasidan keng foydalanish;
57   
ishlovchilarni  maxsus  kiyim  va  poyabzal,  shaxsiy  himoya  vositalari,  parxez
ovqatlari bilan bepul ta’minlash;
korxonalarda  mehnatning  sog’lom  va  xavfsiz  shart-sharoitlarini  yaratishga
ko’maklashuvchi soliq siyosatini yuritish;
ishlab  chiqarishdagi  har  bir  baxtsiz  hodisani  va  har  bir  kasb  kasalligini  tekshirib
chiqish  hamda  hisobga  olib  borishning  va  shu  asosda  ishlab  chiqarishdagi
jarohatlanishlar  hamda  kasb  kasalliklariga  chalinishlar  darajasi  haqida  aholini
xabardor qilishning majburiyligi;
ishlab  chiqarishdagi  baxtsiz  hodisalardan  jabrlangan  yoki  kasb  kasalligiga
yo’liqqan ishlovchilarning manfaatlarini ijtimoiy himoyalash;
kasaba  uyushmalari  va  boshqa  jamoat  birlashmalari,  korxonalar  va  alohida
shaxslarning  mehnatni  muhofaza  qilishni  ta’minlashga  qaratilgan  faoliyatini  har
tomonlama qo’llab-quvvatlash;
mehnatni  muhofaza  qilish  muammolarini  hal  etish  chog’ida  xalqaro  hamkorlikni
yo’lga qo’yish prinsiplariga asoslanadi.
5-modda. Mehnatni muhofaza qilishni davlat tomonidan boshqarish
Mehnatni  muhofaza  qilishni  davlat  tomonidan  boshqarishni  O’zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasi amalga oshiradi.
6-modda.  Jamoat  birlashmalarining  mehnatni  muhofaza  qilish
muammolariga oid qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ishtirok etishi
Korxonalar, mutaxassislar, fuqarolar mehnatni muhofaza qilish muammolarini hal
etish  uchun  O’zbekiston  Respublikasining  jamoat  birlashmalari
to’g’risidagi  qonuniga  muvofiq amal qiladigan jamoat birlashmalariga uyushishlari
mumkin.
Davlat  va  xo’jalik  boshqaruvi  idoralari,  nazorat  qilish  idoralari,  shuningdek
korxonalar  bu  birlashmalarga  har  tomonlama  yordam  va  madad  ko’rsatadilar
hamda  mehnatni  muhofaza  qilishni  ta’minlash  masalalari  bo’yicha  qarorlar
tayyorlash va qabul qilishda ular ishlab chiqqan nizomlar va tavsiyalarni hisobga
oladilar.
58   
7-modda. Mehnatni muhofaza qilishga oid xalqaro shartnomalar
O’zbekiston  Respublikasi  korxonalari  va  fuqarolari  xalqaro  shartnomalar  va
bitimlar  asosida  ishlarni  bajarayotganlarida,  mehnatni  muhofaza  qilish  bo’yicha
ularda  ko’zda  tutilgan  talablar  agar  o’zgacha  shartlashilmagan  bo’lsa,  ushbu
Qonunga, O’zbekiston Respublikasining mehnat to’g’risidagi qonunlariga muvofiq
qo’llanadi.
O’zbekiston  Respublikasi  korxonalarida  ishlayotgan  chet  el  fuqarolari  uchun
mehnatni  muhofaza  qilish  masalalariga  doir  munosabatlarni  tartibga  solishning
o’ziga  xos  xususiyatlari  manfaatdor  tomonlarning  o’zaro  bitimlari  bilan  belgilab
qo’yiladi.
II BO’LIM. MEHNATNING MUHOFAZA QILINIShINI TA’MINLASh
8-modda. Mehnat muhofazasini me’yoriy ta’minlash
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  O’zbekiston  kasaba  uyushmalari
Federatsiyasi  Kengashi  bilan  birgalikda  mehnatni,  atrof-muhitni  muhofaza
qilishning  ilmiy  asoslangan  standartlari,  qoida  va  me’yorlarini  ishlab  chiqish  va
qabul  qilish  yo’li  bilan  ishlab  chiqarishda  mehnat  xavfsizligini  ta’minlash  uchun
zarur  bo’lgan  talablar  darajasini  belgilaydi,  shuningdek  kasaba  uyushmalari  bilan
kelishilgan  holda  mehnat  sharoitlarini  yaxshilash,  ishlab  chiqarishdagi
jarohatlanishlar,  kasb  kasalliklarining  oldini  olishga  oid  respublikaning  aniq
maqsadga  qaratilgan  dasturlarini  ishlab  chiqadi  va  moliyaviy  ta’minlaydi  hamda
ularning bajarilishini nazorat qiladi.
Vazirliklar va idoralar  tegishli  kasaba uyushmasi  idoralari bilan kelishilgan holda
mehnat  sharoitlarini  yaxshilashga  oid  tarmoq  dasturlarini  ishlab  chiqadilar  va
moliyaviy ta’minlaydilar.
Korxona  ma’muriyati,  yollovchi,  mulkdor  yoxud  ular  vakolat  bergan  boshqaruv
idorasi *  korxonada mehnatni muhofaza qilish standartlari, qoida va me’yorlarining
talablari,  shuningdek  jamoa  shartnomasida  ko’zda  tutilgan  majburiyatlar
bajarilishini ta’minlaydi.
* Matnda bundan keyin “ma’muriyat” deb yuritiladi.
59   
Korxonalarning  ishlovchilari  respublikaning  tegishli  qonunlari  va  me’yoriy
hujjatlari,  jamoa  shartnomalari  bilan  belgilangan  mehnatni  muhofaza  qilish
qoidalari va me’yorlari talablarga rioya etishlari shart.
9-modda. Korxonalar va obyektlarni loyihalash, qurish va ishlatishda, ishlab
chiqarish  vositalarini  tayyorlash  va  ta’mirlashda  mehnatni  muhofaza  qilish
talablariga rioya etilishini ta’minlash
Standartlar,  ergonomika,  mehnatni  muhofaza  qilishga  doir  qoidalar  va  me’yorlar
talablariga javob bermaydigan ishlab chiqarish binolari va inshootlarini loyihalash,
qurish hamda qayta qurish, ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqish, tayyorlash,
ta’mirlash, texnologiyalarni joriy etishga, shu jumladan xorijdan sotib olinganlarini
joriy etishga yo’l qo’yilmaydi.
Hech  bir  yangi  yoki  qayta  qurilayotgan  korxona,  ishlab  chiqarish  vositalari,  agar
ular O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda beriladigan
xavfsizlik shahodatnomasiga ega bo’lmasa, foydalanishga qabul qilinishi va ishga
tushirilishi mumkin emas.
Belgilangan tartibda ro’yxatdan o’tkazilishi lozim bo’lgan korxonalar O’zbekiston
Respublikasining  tegishli  nazorat  idoralari  beradigan  faoliyatni  amalga  oshirish
huquqini ta’minlovchi ruxsatnomani oldindan taqdim etishlari shart. Korxonaning
ko’rsatilgan  ruxsatnomani  olish  tartibi  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
Mehnat xavfsizligi talablariga javob bermaydigan va ishlovchilar sog’lig’i hamda
hayotiga xavf tug’diruvchi korxonalar faoliyati yoki ishlab chiqarish vositalaridan
foydalanish, ular mehnat xavfsizligi talablariga muvofiq holga keltirilgunga qadar,
O’zbekiston  Respublikasi  qonunlarida  belgilangan  tartibda  vakolatli  idoralar
tomonidan to’xtatib qo’yilishi kerak.
Yo’l  qo’yiladigan  eng  ko’p  me’yorlari  (konsentratsiyasi)  ishlab  chiqilmagan  va
belgilangan tartibda ekspertizadan o’tmagan zararli moddalarni ishlab chiqarishda
qo’llash taqiqlanadi.
10-modda. Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha mutaxassislar tayyorlash
60   
O’zbekiston  Respublikasida  davlat  va  korxonalar  oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv
yurtlarida  korxonalarning  mehnatni  muhofaza  qilish  xizmatlarida  ishlash  uchun
mutaxassislar tayyorlashni ta’minlaydilar.
Oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv  yurtlari  xalq  xo’jaligi  turli  tarmoqlaridagi  ishlab
chiqarish  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  talabalar  va  o’quvchilar  mehnatni
muhofaza qilish kursini albatta o’tishlarini tashkil etishlari kerak.
Vazirliklar,  idoralar,  konsernlar,  assotsiatsiyalar  va  boshqa  xo’jalik  boshqaruvi
idoralari mehnatni muhofaza qilish tizimida ishlash uchun mutaxassislarning qayta
ixtisoslashuvini ta’minlaydilar.
11-modda. Mehnatni muhofaza qilishni moliyaviy ta’minlash
Mehnatni  muhofaza  qilishni  moliyaviy  ta’minlash  davlat  tomonidan,  shuningdek
mulk shaklidan qat’i nazar, jamoat birlashmalari, korxonalarning ixtiyoriy badallari
hisobiga amalga oshiriladi.
Mehnatni  muhofaza  qilish  uchun  tegishli  budjetlardan  alohida  qayd  bilan
ajratiladigan budjet mablag’lari (respublika va mahalliy) boshqaruv hamda nazorat
idoralarini  saqlash,  ilmiy-tadqiqot  ishlarini  moliyaviy  ta’minlash,  mehnatni
muhofaza  qilishga  oid  davlatning  aniq  maqsadga  qaratilgan  dasturlarini  bajarish
uchun foydalaniladi.
Har  bir  korxona  mehnatni  muhofaza  qilish  uchun  zarur  mablag’larni  jamoa
shartnomasida  belgilanadigan  miqdorda  ajratadi.  Korxonalarning  xodimlari  ana
shu maqsadlar uchun qandaydir qo’shimcha chiqim qilmaydilar.
Oldingi  tahrirga  qarang.
Korxonalar  o’zining  xo’jalik,  tijorat,  tashqi  iqtisodiy  va  boshqa  faoliyatidan
keladigan  foyda  (daromad),  shuningdek  boshqa  manbalar  hisobiga  mehnatni
muhofaza qilishning markazlashtirilgan fondlarini tashkil etish huquqiga ega.
(11-moddaning  to’rtinchi  qismidagi  ikkinchi  jumla  O’zbekiston  Respublikasining
1998-yil  1-maydagi  621-I-son  Qonuniga  muvofiq  chiqarilib  tashlangan  —  Oliy
Majlis Axborotnomasi, 1998-y., 5-6-son, 102-modda)
61   
Mehnatni  muhofaza  qilishga  mo’ljallangan  mablag’larni  boshqa  maqsadlarga
ishlatish mumkin emas.
Fondlarni  tashkil  etish  va  ulardan  foydalanish  tartibi  O’zbekiston  Respublikasi
Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  O’zbekiston  kasaba  uyushmalari  federatsiyasi
Kengashi ishtirokida belgilanadi.
12-modda.  Mehnatni  muhofaza  qilish  vositalarini  yaratish  va  ishlab
chiqarishdan korxonalarning iqtisodiy manfaatdorligini ta’minlash
Korxonalar  foydasining  mehnatni  muhofaza  etishga  oid  adabiyotlar,  plakatlar,
boshqa  targ’ibot  vositalarini  nashr  etish  hisobiga  hosil  bo’lgan  qismiga,
shuningdek  ilmiy-tadqiqot  va  loyiha  konstruktorlik  tashkilotlari  foydasining
jamoani  va  ishlovchilarni  yakka  tartibda  himoyalash  vositalarining  yangilarini
yaratish,  ishlab  chiqarish  muhitini  nazorat  qilish  asboblari  va  dozimetriya
vositalarining  yangilarini  yaratish,  ishlab  chiqarish  va  mavjud  vositalarni  sotish
hisobiga hosil bo’lgan qismiga imtiyozli soliq solinadi.
13-modda.  Korxonalarda  mehnatning  sog’lom  va  xavfsiz  sharoitlarini
ta’minlash
Korxonadagi,  har  bir  ish  joyidagi  mehnat  sharoiti  mehnatni  muhofaza  qilish
standartlari, qoida va me’yorlari talablariga muvofiq bo’lishi lozim.
Korxonada  mehnatning  sog’lom  va  xavfsiz  sharoitlarini  ta’minlash,  ishlab
chiqarishning  xavfli  va  zararli  omillari  ustidan  nazorat  o’rnatilishini  tashkil  etish
va nazoratning natijalari to’g’risida mehnat jamoalarini o’z vaqtida xabardor qilish
ma’muriyat zimmasiga yuklanadi.
Mehnat  sharoiti  zararli  va  xavfli  ishlab  chiqarishlarda,  shuningdek  o’ta  noxush
haroratli yoki ifloslanishlar bilan bog’liq sharoitlarda bajariladigan ishlarda mehnat
qiluvchilarga  davlat  boshqaruvi  idoralari  belgilagan  me’yorlarda  maxsus  kiyim,
poyabzal  va  boshqa  shaxsiy  himoya  vositalari,  yuvish  va  dezinfeksiyalash
vositalari,  sut  yoki  unga  tenglashadigan  boshqa  oziq-ovqat  mahsulotlari,  parhez
ovqat bepul beriladi.
62   
Korxonada  mehnatning  sog’lom  va  xavfsiz  sharoitlarini  ta’minlash  yuzasidan
ma’muriyat  bilan  xodimlarning  o’zaro  majburiyatlari  jamoa  shartnomasi  yoki
bitimida ko’zda tutiladi.
14-modda. Mehnatni muhofaza qilish xizmatlari
Vazirliklar,  idoralar,  konsernlar,  assotsiatsiyalar,  boshqa  xo’jalik  organlari  kasaba
uyushmalari Markaziy (respublika) qo’mitasi bilan kelishib o’zlari tasdiqlaydigan
nizomga muvofiq mehnat muhofazasi ishlarini muvofiqlashtirib boradilar.
Xodimlar  soni  50  nafar  va  undan  oshadigan  korxonalarda  maxsus  tayyorgarlikka
ega  shaxslar  orasidan  mehnatni  muhofaza  qilish  xizmatlari  tuziladi  (lavozimlar
joriy  etiladi),  50  va  undan  ziyod  transport  vositalariga  ega  bo’lgan  korxonalarda
esa  bundan  tashqari  yo’l  harakati  xavfsizligi  xizmatlari  tuziladi  (lavozimlar  joriy
etiladi).  Xodimlar  soni  va  transport  vositalari  miqdori  kamroq  korxonalarda
mehnatni  muhofaza  qilish  xizmatining  vazifalarini  bajarish  rahbarlardan  birining
zimmasiga yuklanadi.
Mehnatni muhofaza qilish va yo’l harakati xavfsizligi xizmatlari kasaba uyushmasi
qo’mitasi  bilan  kelishilgan  nizomlar  asosida  ishlaydi  va  o’z  maqomiga  ko’ra
korxonaning  asosiy  xizmatlariga  tenglashtiriladi  hamda  uning  rahbariga
bo’ysunadi.
Mehnatni muhofaza qilish xizmatlarining mutaxassislari barcha xodimlar mehnatni
muhofaza  qilish  qoidalari  va  me’yorlariga  rioya  etishlarini  nazorat  qilish,  tarmoq
bo’linmalari  rahbarlariga  aniqlangan  nuqsonlarni  bartaraf  etish  haqida  bajarilishi
shart  bo’lgan  ko’rsatmalar  berish,  shuningdek  mehnatni  muhofaza  qilish
to’g’risidagi  qonunlarni  buzayotgan  shaxslarni  javobgarlikka  tortish  haqida
korxonalarning rahbarlariga taqdimnomalar kiritish huquqiga egadirlar.
Mehnatni  muhofaza  qilish  va  yo’l  harakati  xavfsizligi  xizmatlarining
mutaxassislari ularning xizmat vazifalariga taalluqli bo’lmagan ishlarni bajarishga
jalb etilishlari mumkin emas.
Mehnatni muhofaza qilish va yo’l harakati xavfsizligi xizmatlari korxona faoliyati
to’xtatilgan taqdirdagina tugatiladi.
63   
15-modda.  Xodimlarni  baxtsiz  hodisalar  va  kasb  kasalliklaridan  ijtimoiy
sug’urta qilish
Korxonalarning  xodimlari  O’zbekiston  Respublikasi  qonunlarida  belgilangan
tartibda  va  shartlar  bilan  baxtsiz  hodisalar  va  kasb  kasalliklaridan  majburiy
sug’urta qilinishlari shart.
    
64   
VII.BOB.Tabiat muhofazasi.
Tabiatni  muhofaza  qilish  tabiat  va  uning  boyliklaridan  oqilona  foydalanishga,
tabiatni inson manfaatlarini ko zlab ongli ravishda o zgartirishga, tabiat boyliklariʻ ʻ
va  umuman  tabiatni,  uning  go zalligi,  musaffoligini  saqlab  qolishga  va  yanada
ʻ
boyitishga  qaratilgan  barcha  tadbirlar  majmuasi.  Tabiatni  muhofaza  qilish
tadbirlari  majmuasiga  davlatlar,  xalqaro  tashkilotlar,  jamoat,  ilmiy-texnik,  ishlab
chiqarish,  iqtisodiy  va  ma muriy  tashkilotlar,  har  bir  odam  tomonidan  amalga	
ʼ
oshiriladigan tadbirlar kiradi.
Hozirgi  vaqtda  inson  yashab,  to xtovsiz  munosabatda  bo lib  kelayotgan  tabiiy	
ʻ ʻ
muhit  uzoq  geologik  davrlar  (4,5—4,7  milliard  yil)  mobaynida  bir  qancha
omillarning  birgalikda  ta sirida,  ya ni  Quyosh  nuri, Yerning  massasi,  gravitatsiya	
ʼ ʼ
kuchi, ko lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining	
ʻ
vujudga kelishi va o zgarishi, ekzogen jarayonlar ta siri, organik dunyoning paydo	
ʻʻ ʼ
bo lishi va taraqqiyoti ta sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o zaro ta sir	
ʻ ʼ ʻ ʼ
etib  turuvchi  ko p  omillarning  murakkab  majmuida  tarkib  topgan  tabiiy	
ʻ
muvozanatga  bog liq.  Chunki  bir  joyning  iqlimi  Quyosh  nurining  tushish
ʻ
burchagiga,  ya ni  geografik  kenglik,  yer  yuzasining  tuzilishi,  shamollar,	
ʼ
okeanlarning uzoq yoki yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o simliklar qoplami esa	
ʻ
iqlim, yer yuzidagi tog jinslari, relyef, tuproqlarga bog liq. Bu tabiiy omillarning	
ʻ ʻ
birontasida o zgarish ro y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda	
ʻ ʻ
o zgarishlarga  sabab  bo ladi.  Ba zan,  tabiatning  biror  komponentiga  ko rsatilgan	
ʻ ʻ ʼ ʻ
arzimagan  ta sir  hech  kutilmagan  katta  o zgarishlarga,  xususan,  xavfli	
ʼ ʻ
o zgarishlarga olib kelishi mumkin.	
ʻ
Har  qanday  tirik  mavjudot  o z  atrofini  o rab  turgan  tabiiy  muhit  bilan  o zaro	
ʻ ʻ ʻ
ta sirda  bo ladi,  undan  o ziga  kerakli  narsalarni  oladi,  shu  muhitda  moslashadi,	
ʼ ʻ ʻ
muhit  tarkibiga,  undagi  modda  va  energiyaning  aylanma  harakatiga  ma lum	
ʼ
darajada  o zgarish  kiritadi.  Yerning  havo  qobig idagi  hozirgi  gazlar  tarkibi,	
ʻ ʻ
miqdori,  ayrim  foydali  qazilmalari,  mas.,  ohaktosh,  toshko mir,  qo ng ir	
ʻ ʻ ʻ
ko mirning  hosil  bo lishi,  tuproq  qoplamining  tarkib  topishi,  rivojlanishi	
ʻ ʻ
65   
organizmlarning  hayot  faoliyati  natijasidir.  Organik  dunyoning  tabiiy  muhit  bilan
o zaro ta siri biologik evolyutsiya jarayonida yangi turlarning paydo bo lishi, raqibʻ ʼ ʻ
turlar sonining ko payishi yoki kamayishi va atrof muhitning o zgarishi natijasida	
ʻ ʻ
o zgaradi.	
ʻ
Yerda odamnish paydo bo lishi organik dunyo bilan tabiiy muhit o rtasidagi o zaro	
ʻ ʻ ʻ
munosabatni tubdan o zgartirib yubordi. Inson tabiatga mehnat qurollari vositasida	
ʻ
yaylovlardan  noto g ri  foydalanish  oqibatida  ta sir  ko rsatadi.  U  o zining  tabiat	
ʻ ʻ ʼ ʻ ʻ
bilan  bo lgan  o zaro  ta siri  usullarini  takomillashtirib  boradi.  Natijada  inson	
ʻ ʻ ʼ
yashay  oladigan  hudud  kengayadi,  foydalaniladigan  tabiiy  elementlar  soni  va
hajmi  ortadi,  binobarin,  insonning  tabiatga  tazyiqi  sifat  jiqatidan  ham,  ko lam	
ʻ
jihatidan g am ko payadi. Inson o zi yashashi va faoliyat ko rsatishi uchun tabiiy	
ʻ ʻ ʻ ʻ
muhitdan tashqari yana sun iy muhitni ham bunyod etadi. Masalan, shaharlar, turar	
ʼ
joy  binolari,  bog lar,  suv  omborlari,  yo llar  va  boshqa  Ishlab  chiqaruvchi	
ʻ ʻ
kuchlarning  rivojlanishi,  fan  va  texnikaning  taraqqiy  etishi  bilan,  tabiiy
boyliklarning ahamiyati, ulardan foydalaniladigan sohalar, ularni ishlatish shakllari
ham o zgarib boradi. Qadimda bir necha xil kimyoviy elementlardan foydalanilgan	
ʻ
bo lsa, hozirgi vaqtda mavjud barcha elementlardan foydalaniladi. Shu bilan birga	
ʻ
ko pchilik  foydali  qazilmalar  tobora  ko proq  qazib  chiqarilmoqda.  Insonning
ʻ ʻ
tabiatga ta siri kuchayishidan, antropogen landshaftlar ko paymokda. Hayvonot va	
ʼ ʻ
o simlik  olamidan  rejasiz  foydalanish  yoki  inson  faoliyati  bilan  bog liq  boshqa	
ʻ ʻ
sabablar  tufayli  16-asrning  oxirlaridan  20-asrning  70y.larigacha  umurtqali
hayvonlarning 250 turi va kichik turlari butkul yo qolib ketdi. 80y.lardan boshlab	
ʻ
xar yili o rtacha 1 ta hayvon turi va 50 ga yaqin o simlik turi yo qolib bormoqda.	
ʻ ʻ ʻ
Qush va sut emizuvchilarning 1000 dan ortiq turi yo qolib ketish arafasida turibdi.	
ʻ
Yil  davomida  1  milliard  t  yoqilg i  yoqiladi,  atmosferaga  yuzlab  million  t  azot	
ʻ
oksidi, oltingugurt, uglerod, qurum, chang va boshqa chiqariladi. Tuproq va suvlar
sanoat  va  maishiy  chiqindilar  (bir  necha  milliard  t),  neft  mahsulotlari  (bir  necha
million  t),  mineral  o g itlar  (yuz  million  t  ga  yaqin),  og ir  metallar,  radiaktiv	
ʻ ʻ ʻ
chiqindilar bilan ifloslanadi.
66   
Inson  tabiiy  sharoit  va  boyliklardan  ko p  maqsadlarda  foydalanadi.  Bu  esa  ayniʻ
paytda,  tabiatni  tegishlicha  muhofaza  qilishni  ham  taqozo  etadi.  Bular:  xo jalik,	
ʻ
sog liqni  saqlash  va  gigiyena,  nafosat  (estetik),  turizm,  ilmiy  hamda  tarbiyaviy	
ʻ
maqsadga  muvofiq  foydalanish.  Maqsadga  muvofiq  foydalanish  deganda,  tabiat
boyliklaridan  mamlakat  yoki  butun  insoniyat  manfaati  yo lida  foydalanish	
ʻ
tushuniladi.  Bunda  hozirgi  va  kelajak  avlodning  manfaatlarini  ko zlab  faoliyat	
ʻ
yuritish  nazarda  tutiladi.  O z  taraqqiyotini  oldindan  uzoq  muddatga  ilmiy  asosda	
ʻ
rejalashtira  oladigan  va  tabiiy  muvozanatni  o zgartirmasdan  foydalana  oladigan	
ʻ
jamiyatgina taraqqiyotga erishadi.
Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishdan tabiatda ro y beradigan jarayonlarning	
ʻ
o zaro bog likligi va rivojlanishi qonuniyatlari haqidagi bilimlar katta ahamiyatga	
ʻ ʻ
ega.  Busiz  tabiiy  jarayonlarga  baho  berish,  ularni  xisobga  olish,  tabiatga,  tabiat
komponentlariga  ko rsatilgan  har  qanday  ta sirning  kelajakda  qanday  oqibatlarga	
ʻ ʼ
olib  kelishini  oldindan  bilish  mumkin  emas.  Inson  tabiatdan  foydalanganda  va
unga  ta sir  ko rsatayotganda  bilishi  va  faoliyatida  amal  qilish  zarur  bo lgan,	
ʼ ʻ ʻ
asosan, 5 qonuniyat mavjud: 1) tabiatdagi barcha komponent va elementlar o zaro	
ʻ
bir-birlari  bilan  bog langan,  o zaro  ta sir  etib,  muayyan  muvozanatda  bo lib,	
ʻ ʻ ʼ ʻ
uyg unlik  hosil  qilgan.  Biron  komponent  yoki  element  o zgarsa,  butun  tabiiy	
ʻ ʻ
kompleksda  o zgarish  ro y  beradi;  2)  tabiatda  to xtovsiz  modda  va  energiyaning	
ʻ ʻ ʻ
aylanma  harakati  ro y  berib  turadi.  Bu  xayot  asosi;  3)  tabiiy  jarayonlarning	
ʻ
rivojlanishida  muayyan  davriyliklar  mavjud  (sutkalik,  yillik,  12  yillik,  33—  35
yillik va ko p yillik); 4) zonallik; 5) regionallik.	
ʻ
Insonning  tabiat  bilan  o zaro  ta siri  jamiyat  taraqqiyoti,  ishlab  chiqarish  usullari	
ʻ ʼ
mukammallasha borgan sari jadallashadi, tabiatdan, uning boyliklarini, qurilish va
ishlab  chiqarish  teknikasi,  aloqa  vositalari  yirik  shaharlarni  o zgartirib,  yirik	
ʻ
vohalar, madaniy landshaftlar yaratishga, hosildor ekin hamda mevalar, mahsuldor
chorva  mollari  yetishtirishga  imkon  beradi.  Lekin  ba zan  chuqur  o rganmasdan	
ʼ ʻ
inson  qudratiga  ortiqcha  baho  berib,  tabiatga  ta sir  ko rsatish  tabiatni  foydalanib	
ʼ ʻ
bo lmaydigan  holatga,  uning  buzilishi  va  ifloslanishiga  olib  kelishi  mumkin.	
ʻ
67   
Bunday  manzara  insoniyatning  butun  tarixi  mobaynida  kuzatiladi.  Pekin  19-
asrgacha  insonning  tabiatdan  foydalanish  ko lami  uncha  katta  bo lmagani  uchunʻ ʻ
inson faoliyatining tabiatga ta siri ham kamroq bo lgan.	
ʼ ʻ
20-asrning  2yarmida  sanoat  ishlab  chiqarishning  rivojlanishi,  qishloq  xo jaligi.da	
ʻ
turli xil kimyoviy moddalarning ko p qo llanilishi, katta maydonlarda muttasil bir	
ʻ ʻ
xil  ekinlarning  yetishtirilishi,  transport  vositalarining  ortiqcha  ko payib  ketishi,	
ʻ
shaharlarning  yiriklashib  ketishi,  tabiat  muhofazasiga  yetarlicha  e tibor	
ʼ
berilmaganligi  tabiiy  muhitning  buzilishiga,  ayrim  joylarning  ifloslanib  ketishiga
sabab  bo ldi. Ayrim  konchilik  sanoati  rnlarida  tabiiy  muhit  juda  buzilib  ketgan.	
ʻ
Katta maydonlarni kon chiqindi jinslari egallagan, chuqur ochiq karyerlar yer osti
suvi  sathini  pasaytirishi  natijasida  o simlik  qoplami  qurib  bormoqda.	
ʻ
Rekultivatsiya ishlariga, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarlicha e tibor	
ʼ
berilmaydi. Hozirgi vaqtda Tabiatni muhofaza qilish muayyan o lka yoki mamlakat	
ʻ
doirasidan  chiqib,  umumjahon  muammosiga  aylanib  bormokda.  Yerning  ozon
pardasidagi  o zgarishlar,  dunyoda  haroratning  ko tarilib  borayotgani,  qutbiy  va	
ʻ ʻ
tog  muzliklarining  qisqarib  borayotgani  ana  shunday  muammolardan. Ayniqsa,	
ʻ
qayta  tiklanmaydigan  tabiiy  boyliklarning  kamayib  borayotganligi  va  atrof  tabiiy
muhitning  ifloslanayotgani  bir  qancha  mamlakatlarda,  ayniqsa,  rivojlangan
mamlakatlarda  Tabiatni  muhofaza  qilish  tadbirlarini  ko rishga  majbur  etdi.	
ʻ
Ko pchilik  rivojlangan  mamlakatlarda  o rmonlarni  kesish  cheklandi,  yerdan	
ʻ ʻ
kadastr  asosida  foydalaniladigan  bo ldi,  daryo  va  ko llar  suvlari  tozalanib,	
ʻ ʻ
baliqlarni  ko paytirish  boshlandi.  Ovchilik  tartibga  solindi,  qo riqxonalar,	
ʻ ʻ
muhofaza qilinadigan hududlar ko paytirildi.	
ʻ
Biroq  20-asrning  o rtalaridan  boshlab  zararli  chiqindili  ishlab  chiqarish	
ʻ
korxonalarining  rivojlanayotgan  mamlakatlarga  ko chirila  boshlangani  bu	
ʻ
mamlakatlarda  atrofmuhitning  ifloslanishiga  sabab  bo lmoqda.  Rivojlanayotgan
ʻ
mamlakatlar  iqtisodiy  qiyinchiliklar  tufayli  tabiatni  muhofaza  qilishga  yetarli
mablag  ajratishga  qodir  emas.  Tabiatni  muhofaza  qilish  sohasida  xalqaro  qat iy	
ʻ ʼ
68   
hamkorlikning  yo qligi  ham  tabiiy  boyliklardan  foydalanishda  va  Tabiatniʻ
muhofaza qilishda yetarlicha samara bermayapti.
Hozirgi  vaqtda Tabiatni  muhofaza  qilishni  ta minlash  masalalari  nazariy  jihatdan	
ʼ
ishlab chiqilgan. Lekin bularni amalga oshirish juda katta mablag sarflashni talab	
ʻ
qiladi. Buning ustiga qirg in qurollarini ishlab chiqarish, ularni saklash ham tabiiy	
ʻ
muhitning  ifloslanishiga  olib  keladi.  Shu  nuqtai  nazardan  qirg in  qurollarni	
ʻ
ishlashni ta qiklash, borlarini yo qotish ham tabiat muhofazasida katta ahamiyatga	
ʼ ʻ
ega.
O zbekistonda 20-asrda, ayniqsa, uning 2yarmida qishloq xo jaligi.da monokultura	
ʻ ʻ
tizimining  qo llanishi,  gerbitsid  va  pestitsidlarning  haddan  tashqari  ko p	
ʻ ʻ
ishlatilishi,  mavjud  suv  zaxiralaridan  noto g ri  foydalanish  oqibatida  atrofmuhit	
ʻ ʻ
holatida  katta  salbiy  o zgarishlar  ro y  berdi.  Orol  dengizi  deyarli  quridi,  uning	
ʻ ʻ
atrofida cho llashish kuchayib ketdi, yer osti suvlari sho rligi darajasi oshdi. Inson	
ʻ ʻ
salomatligi  uchun  zarur  sharoit  buzildi,  kamqonlik,  gepatit,  zotiljam  kabi
kasalliklar ko paydi. Paxta monokulturasi ta sirida boshqa hududlarda x.am inson
ʻ ʼ
hayoti  uchun  zarur  bo lgan  ekologik  vaziyat  yomonlashdi.  O zbekiston	
ʻ ʻ
mustaqillikka erishgach, dastlabki kunlardan boshlab, Tabiatni muhofaza qilishga,
respublika hududini ekologik tanazzuldan muhofaza qilishga kirishdi. Tabiatni va
uning  komponentlarini  muhofaza  qilish  to g risida  bir  qancha  qonunlar  qabul	
ʻ ʻ
qilindi. Bular „Tabiatni muhofaza qilish to g risida“ (1992-yil 9-dekabr), „Suv va
ʻ ʻ
suvdan foydalanish to g risida“ (1993-yil 6-may), „Yer osti boyliklari to g risida“	
ʻ ʻ ʻ ʻ
(1994-yil 23 sentabr; 2002-yil 12 dekabrda yangi tahrirdagi), „Atmosfera havosini
muhofaza qilish to g risida“ (1996-yil 27-dekabr), „O simlik dunyosini muhofaza	
ʻ ʻ ʻ
qilish va undan foydalanish to g risida“ va „Hayvonot dunyosini muhofaza qilish	
ʻ ʻ
va  undan  foydalanish  to g risida“  (1997-yil  26  dekabr),  „Davlat  kadastrlari	
ʻ ʻ
to g risida“  (2000-yil  15  dekabr),  „O rmon  to g risida“  (1999-yil  15-aprel),	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
„Chiqindilar to g risida“ (2000-yil 5-aprel)gi qonunlardir.	
ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  50,  54,  55  va  100-moddalarida	
ʻ
Tabiatni  muhofaza  qilishga  oid normalar bayon etilgan. Konstitutsiyaning 11bobi
69   
50moddasida  „Fuqarolar  atrof  tabiiy  muhitga  ehtiyotkorona  munosabatda
bo lishga  majburdirlar“,  deb  ko rsatilgan.  55-moddasida  „Yer,  yer  osti  boyliklari,ʻ ʻ
suv,  o simlik  va  hayvonot  dunyosi  hamda  boshqa  tabiiy  zaxiralar  umummilliy	
ʻ
boylikdir.  Ulardan  oqilona  foydalanish  zarur  va  ular  davlat  muhofazasidadir“,
deyilgan.  Mamlakatimizda  „Tabiatni  muhofaza  qilish  davlat  qo mitasi“  tashkil	
ʻ
qilingan (1996-yil 26 aprelda Oliy Majlis tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida
faoliyat ko rsatadi). Qo mita quyidagi vazifalarni bajaradi: atrof muhitni muhofaza	
ʻ ʻ
qilish, tabiiy resurslardan foydalanish va ularni qayta tiklash ustidan nazorat qilish;
Tabiatni  muhofaza  qilish  faoliyatini  tarmoklararo  kompleks  boshqarish;  Tabiatni
muhofaza qilish hamda resurslarni tejash borasida yagona siyosatni ishlab chiqish
va  amalga  oshirish;  atrofmuhitning  ekologik  holati  qulay  bo lishini  ta minlash,	
ʻ ʼ
ekologik vaziyatni boshqarish.
O zbekiston  Tabiatni  muhofaza  qilish  sog asida  bir  qancha  xalqaro  tashkilotlar	
ʻ ʻ
bilan  hamkorlik  qiladi  va  dasturlarda,  jumladan,  BMTning  atrofmuhit  bo yicha	
ʻ
dasturi (YUNEP)da ishtirok etadi. YUNEP va ayrim rivojlangan mamlakatlar bilan
hamkorlikda Biologik xilmaxillikni saklashning milliy strategiyasi va 10 dan ortiq
milliy  ekologik  qonunlar  ishlab  chikildi.  1993-yil  mart  oyida  Qozog istonning	
ʻ
Qizilo rda  shahrida  O rta  Osiyodagi  5  davlatning  Oliy  darajadagi  uchrashuvida	
ʻ ʻ
Orol  dengizi  muammolari  bo yicha  Davlatlararo  kengash  va  uning  ijroiya	
ʻ
qo mitasi hamda Orolni qutqarish xalqaro fondi tashkil etildi. Uning vazifasi Orol	
ʻ
dengizi, uning sog lom ekologik sharoitini tiklash, mazkur regionni toza ichimlik	
ʻ
suvi bilan ta minlash, hudud sanitariyagigiyena muxitini yaxshilashdir.	
ʼ
O zbekistonda  10  dan  ortiq  o rmon  xo jaligi,  9  ta  qo riqxona,  2  milliy  bog ,  bir	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
qancha buyurtma qo riqxona mavjud. Ularda tabiat yodgorliklari, kamayib ketgan	
ʻ
o simlik  va  hayvonlar  qo riklanadi,  o rganiladi  va  ko paytiriladi.  O zbekistonda	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
tabiatni  muhofaza  qilish  respublika  jamiyati,  12  ta  viloyat  va  Qoraqalpog iston	
ʻ
jamiyati,  O zbekiston  geografiya  jamiyati,  EKOSAN,  bir  qancha  ilmiyommabop	
ʻ
va  ilmiy  jurnallar,  radio  va  televideniye  vaqtli  matbuot  Tabiatni  muhofaza  qilish
haqidagi  bilimlarni  targ ib  qilmoqda.  Aholi  o rtasida  tabiat,  undan  oqilona	
ʻ ʻ
70   
foydalanish  va  muhofaza  qilish  haqidagi  bilimlarni  targ ib  qilish,  aholiningʻ
geografik,  ekologik  madaniyatini  ko tarish  Tabiatni  muhofaza  qilishda  katta	
ʻ
ahamiyatga ega. Tabiatni, uning boyliklarini muhofaza qilish, geografik ekologiya
o quv  kurslari  o rta  maxsus  va  oliy  yurtlarining  tabiatshunoslik  mutaxassisliklari	
ʻ ʻ
talabalariga maxsus kurslar sifatida o qitilmoqda.	
ʻ
1-modda.  O’zbekiston  Respublikasining  tabiatni  muhofaza  qilishga  doir
qonunchiligi
O’zbekiston Respublikasida tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona
foydalanish sohasidagi munosabatlar ushbu Qonun bilan, shuningdek O’zbekiston
Respublikasining  er,  suv,  o’rmon,  yer  osti  boyliklari  to’g’risidagi,  atmosfera
havosini,  o’simlik  va  hayvonot  dunyosini  muhofaza  qilish  hamda  ulardan
foydalanish  to’g’risidagi  qonunchiligi  bilan,  boshqa  qonunchilik  hujjatlari  bilan
tartibga solinadi.
Qoraqalpog’iston Respublikasida tabiatni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlar
Qoraqalpog’iston Respublikasining qonunchiligi bilan ham tartibga solinadi.
(1-modda  O’zbekiston  Respublikasining  2021-yil  21-apreldagi  O’RQ-683-
sonli  Qonuni  tahririda  —  Qonunchilik  ma’lumotlari  milliy  bazasi,  21.04.2021-y.,
03/21/683/0375-son)
Oldingi  tahrirga  qarang.
2-modda. Tabiatni  muhofaza  qilish  obyektlari  va  muhofaza  etiladigan  tabiiy
hududlar
Tabiatni  muhofaza  qilish  obyektlari  (er,  yer  osti  boyliklari,  suv,  o’simlik  va
hayvonot  dunyosi,  atmosfera  havosi)  ifloslanishdan,  buzilishdan,  zararlanishdan,
oriqlab  ketishdan,  vayron  bo’lishdan,  yo’q  bo’lib  ketishdan,  nooqilona
foydalanishdan muhofaza etilishi lozim.
Oldingi  tahrirga  qarang.
Muhofaza  etiladigan  tabiiy  hududlar  jumlasiga  davlat  qo’riqxonalari,  majmua
(landshaft)  buyurtma  qo’riqxonalari,  tabiat  bog’lari,  davlat  tabiat  yodgorliklari,
ayrim  tabiiy  obyektlar  hamda  majmualarni  saqlab  qolish,  takror  ko’paytirish  va
71   
tiklash  uchun  mo’ljallangan  hududlar,  muhofaza  etiladigan  landshaftlar,  ayrim
tabiiy  resurslarni  boshqarish  uchun  mo’ljallangan  hududlar,  davlat  biosfera
rezervatlari, milliy bog’lar, davlatlararo muhofaza etiladigan tabiiy hududlar kiradi.
(2-moddaning ikkinchi qismi O’zbekiston Respublikasining 2014-yil 4-sentabrdagi
O’RQ-373-sonli  Qonuni  tahririda — O’R QHT, 2014-y., 36-son, 452-modda)
 LexUZ sharhi
Qo’shimcha  ma’lumot  uchun  qarang:  O’zbekiston  Respublikasining  “Muhofaza
etiladigan tabiiy hududlar to’g’risida”gi  Qonuni .
(2-modda  O’zbekiston  Respublikasining  2011-yil  4-yanvardagi  O’RQ-278-
sonli  Qonuni  tahririda — O’R QHT, 2011-y., 1-2-son, 1-modda)
3-modda. Tabiatni muhofaza qilishdan maqsad
Tabiatni muhofaza qilishdan maqsad:
inson  salomatligi  uchun,  ekologik  muvozanatni  saqlash  uchun,  respublikani
samarali va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish manfaatlari yo’lida tabiatdan
oqilona  va  uni  ishdan  chiqarmaydigan  qilib  foydalanish  uchun  qulay  shart-
sharoitlar yaratish;
jonli tabiatning turlari va genetik fondi boyligini saqlab qolish;
ekologiya  tizimlari,  landshaftlar  va  noyob  tabiat  obyektlari  xilma-xilligini  saqlab
qolish;
ekologiya xavfsizligini ta’minlash;
Oldingi  tahrirga  qarang.
tabiat obyektlari bilan bog’liq moddiy madaniy meros obyektlarini asrab qolishdir.
(3-moddaning  oltinchi  xatboshisi  O’zbekiston  Respublikasining  2018-yil  18-
apreldagi  O’RQ-476-sonli  Qonuni  tahririda  —  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari
milliy bazasi, 19.04.2018-y., 03/18/476/1087-son)
4-modda. Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish
Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun davlat hokimiyati mahalliy
idoralari, vazirliklar va idoralar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fermerlik va
kooperativ  xo’jaliklar,  shuningdek  ayrim  shaxslar  xo’jalik,  boshqaruv  hamda
72   
boshqa  faoliyatni  amalga  oshirish  jarayonida  quyidagi  qoidalarga  amal  qilishlari
kerak:
insonning  yashash  muhiti  bo’lmish  biosfera  va  ekologiya  tizimlari  barqarorligini
saqlab  qolish,  odamlarning  ekologik  jihatdan  xavfsizligi,  inson  va  uning  kelgusi
avlodlari genetik fondi haqida g’amxo’rlik qilish;
fuqarolarning  hayot  uchun  qulay  tabiiy  muhitga  ega  bo’lish  huquqini  ta’minlash,
barcha turdagi ta’lim muassasalarida ekologiya o’quvining majburiyligi;
jamiyatning  ekologik,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  manfaatlarini  ilmiy  asoslangan  holda
uyg’unlashtirish;
tabiatdan  maxsus  foydalanganlik  uchun  haq  to’lash  va  umumiy  asoslarda
foydalanganlik uchun haq to’lamaslik;
ekologiya ekspertizasi o’tkazishning majburiyligi;
tabiatdan oqilona foydalanishni va tabiatni muhofaza qilishni rag’batlantirish;
tabiiy  resurslarni  tiklash  zarurligi,  atrof  tabiiy  muhit  va  inson  sihat-salomatligi
uchun zararli, tiklab bo’lmas oqibatlarga yo’l qo’ymaslik;
tabiatni muhofaza qilish vazifalarini hal etishda oshkoralik;
tabiatni  muhofaza  qilish  sohasida  milliy,  regional  va  xalqaro  manfaatlarni
uyg’unlashtirish;
Oldingi  tahrirga  qarang.
tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi talablarini buzganlik uchun javobgar bo’lish.
(4-moddaning  o’n  birinchi  xatboshisi  O’zbekiston  Respublikasining  2021-yil  21-
apreldagi  O’RQ-683-sonli  Qonuni  tahririda  —  Qonunchilik  ma’lumotlari  milliy
bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
5-modda. Tabiiy resurslarga nisbatan mulkchilik
O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasiga  muvofiq  er,  yer  osti  boyliklari,
suv,  o’simlik  va  hayvonot  dunyosi  hamda  boshqa  tabiiy  resurslar  umummilliy
boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir.
Oldingi  tahrirga  qarang.
73   
Tabiiy  resurslarni  berish,  ulardan  foydalanish  hamda  ularni  muhofaza  qilishning
shartlari va tartibi O’zbekiston Respublikasining qonunchiligi bilan belgilanadi.
( 5-moddaning ikkinchi  qismi  O’zbekiston Respublikasining  2021-yil  21-apreldagi
O’RQ-683-sonli  Qonuni  tahririda  —  Qonunchilik  ma’lumotlari  milliy  bazasi,
21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
6-modda. Tabiatdan umumiy tarzda va maxsus yo’sinda foydalanish
O’zbekiston  Respublikasida  tabiatdan  umumiy  tarzda  va  maxsus  yo’sinda
foydalaniladi.
Tabiatdan  umumiy  tarzda  foydalanish  fuqarolar  tomonidan  hayotiy  zarur
ehtiyojlarni  qondirish  uchun  tekinga  tabiiy  resurslarni  ayrim  foydalanuvchilarga
biriktirmay va hech qanday ruxsatnomalar bermay turib amalga oshiriladi.
Tabiatdan  maxsus  yo’sinda  foydalanish  tariqasida  korxonalar,  muassasalar,
tashkilotlar va fuqarolarga ishlab chiqarish va o’zga xil faoliyatni amalga oshirish
uchun  tabiiy  resurslar  haq  olib  maxsus  ruxsatnomalar  asosida  egalik  qilishga,
foydalanish yoki ijaraga beriladi.
74   
Xulosalar
1. Samarqand  Kimyo  kombinati  chiqindilari  bilan  turli  darajada  ifloslangan
tuproqlarda topinambur o simligi tugunaklarining unuvchanligi 45-100 % gaʻ  teng
bo ladi.	
ʻ  Chiqindilarni  ust  qismiga  tuproq  bilan  ishlov  berilsa,  unuvchanlik yuqori
bo ladi.
ʻ
 2.  Samarqand  kimyo  kombinati  chiqindilarini  ust  qismini  ma`lum  miqdorda
tuproq  bilan  qoplagan  holda  topinambur  ekilganda,  uni  o`sish  dinamikasi  yuqori
bo ladi
ʻ  va  ko`p miqdorda  biomassa  hosil qiladi.
3. Maydonlarda  unumli  foydalanish  maqsadida  topinamburni  makkajo xori	
ʻ
bilan  birgalikda  ekilganda,  ularni  alohida  ekilgandagiga  nisbatan  bir  xil
maydondan ko p	
ʻ  biomassa hosil qiladi.
4. Kimyo  sanoati  chiqindilari  bilan  ifloslangan  tuproqda  yetishtirilgan
topinamburdan  selluloza  chiqish  unumi 27,2-29,4  %  ga  teng bo ladi.	
ʻ
5. Topinambur  vegetativ  organlaridan  olinadigan  selluloza  unumiga  ularni
kimyo  sanoati  chiqindilari  bilan  ifloslangan  tuproqda  yetishtirish  deyarli  ta`sir
qilmaydi.
TAVSIYALAR
Topinambur  o simligi	
ʻ  biomassalaridan  muqobil  energetik  manba  sifatida
ishlatiladigan  selluloza  ajratib  olish  uchun  kimyo  sanoati  chiqindilari  bilan
ifloslangan  maydonlarda ularni ekishni  tavsiya  qilamiz.  Bu o simlik biomassalari	
ʻ
qoldiqlarini  olishdan  tashqari,  ushbu  maydonlardagi  zararli  birikmalarning
atmosferaga  ko tarilib,	
ʻ  shahar  aholisiga  ta’sir  ko rsatmasligini	ʻ  ham  ta’minlaydi.
75   
Foydalanilgan  manbalar  va  adabiyotlar  ro yxatiʻ
1.	
― M uq ob il  e ne r gi y a  m a n bal a r i ni  y a n a da  r iv o j l a n t i r i s h  c ho r a - t a db irl ar i
to g risida gi O zbekiston Republikasi Prezidentining № PF - 452 farmoni.
ʻ ʻ ‖ ʻ  2013-
yil 1-mart.
2. Ergashev  A.  Umumiy  ekologiya.  Toshkent.  O qituvchi,	
ʻ  2003.
3. Ergashev  A.  Ergashev  T.  Ekologiya  biosfera  va  tabiatni  muhofaza  qilish.  -
Toshkent: Yangi  asr  avlodi,  2005.
4. Z.Izzatullayev,  I.  Shukurov.  Shaharning  ekologik  muammolari,  Uslubiy
qo llanma,	
ʻ  Samarqand  – 2004  y.
5. Harding  S.,  Adams  B.  Biomass  as  a  rebuming  fuel:  a  specialized  cofring
applications.  // Biomass and Bioenergy.  -2000.  №  19.  P.  429-445.
6. Gnansounou  E,  Dauriat  A.  Ethanol  fuel  from  biomass.  //  Journal  of  Scientific:
Industrial  Research.  2005.  №  64.  P.  809-821.
7. 37. http://www.biotechnologii.narod.ru
8. 38. http://www.eprussia.ru
9. 39. http://www.recyclers.ru
10. 40. http://www.greencarcongress.com
11. 41. http://www.wikipedia.ru
76