Tovush to'lqinlari yordamida lazer nurini tebranishidan Lisaju trektoriyasi ta'svirini hosil qilish

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VAʻ
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA
UNIVERSITETI
ELEKTRONIKA VA AVTOMATKA FAKULTETI
“LAZER TEXNOLOGIYALARI VA OPTOELEKTRONIKA” kafedrasi
5312900  –  “Lazer texnologiyalari va optoelektronika” yo’nalishi bo’yich
bakalavr darajasini olish uchun 
BITIRUV MALAKAVIY
ISHI
Tovush to’lqinlari yordamida lazer nurini
tebranishidan Lisaju trektoriyasi ta’svirini hosil
qilish
Kafedra mudiri     
Bitiruv malakaviy ishi rahbari
XFX qism maslahatchisi
Iqtisodiy qism maslahatchisi
Bitiruvchi:         
  
TOSHKENT
1 Mundarija
Kirish
I- BOB. Tebranma Harakat Haqida Tushuncha
1.1 Garmonik tebranma harakat kinematikasi va dinamikasi
1.2  Garmonik tebranma harakat energiyasi
1.3  Tebranishlarning skalyar va vektor qo’shilishi. Lisaju shakillari
II-BOB. Tebranishlarni Qo’shishi
2.1  O’zaro tebranishlarni qo’shish
2.2 To’lqin tenglamasi
2.3 So’nuvchi va majburiy mexanik tebranishlar
III-BOB .  Tovush to’lqinlari yordamida lazer nurini tebranishidan lisaju 
trektoriyasi ta’svirini hosil qiluvchi qurilma haqida
3.1 Qurilma haqida asosiy tushuncha
3.2 Qurilmaning ishlatilinish sohalari
3.3 Qurilamning sxematik ko’rinishi
Iqtisodiy Qism
 XFX Qism
 Xulosa 
 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
2 Kirish
Tadqiqot  ishining  dolzarbligi.  O’zbekiston  Respublikasining  “Kadrlar
tayyorlash  milliy  dasturi  to’g’risida”gi  qonuni  va  O’zbekiston  Respublikasi
“Ta’lim  to’g’risida”gi  qonuni  1997  yil  29  avgustda  qabul  qilingan  bo’lib,  ular
yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-
siyosiy  hayotda  mustaqil  ravishda  mo’ljalni  to’g’ri  ola  bilish  mahoratiga  ega
bo’lgan, istiqbolli vazifalarini ilgari surish va hal  etishga qodir  kadrlarning yangi
avlodini  shakllantirishga yo’naltirilgan. Dastur  kadrlar tayyorlash milliy modelini
ro’yobga  chiqarish,  har  tomonlama  kamol  topgan,  jamiyatda  turmushga
moslashgan,  ta’lim  va  kasb-hunar  dasturlarini  ongli  ravishda  tanlash  va
keyinchalik  puxta  o’zlashtirish  uchun  ijtimoiy-siyosiy,  huquqiy,  psixologik  -
pedogogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni jamiyat, davlat va oila oldida
o’z javobgarligini his etadigan yoshlarni tarbiyalashni nazarda tutadi .
Ushbu bitiruv malakaviy ishining dolzarbligi shundaki oliy o'quv yurtlarida
talabarga yaratilgan labaratoriyalarida akustik to'lqinlarni qo'shish va ularni vizual
ko'rish  uchun  mo'ljallangan  qurilma  sifatida  faydalaniladi.  Nega  aynan  bu  bu
qurilmani tanladik va bu qurila bizning sohamizda ya’ni lazerlar texnologiyasi va
optika  elekrtonikasida  qanday  o’ringa  eag  degan  savol  bo’lishi  mumkin.  Javobi
shundaki,  Lisaju  shakillari  garmonik  to’lqinlarning  bir  biriga  qo’shilishidan  hosil
bo’ladi  bu  esa  o’z  navbatida  to’lqin  tenglamalari  mavzusiga  oid  hisoblanadi.
Talabalr asosan bu to’lqinlarni qo’shilishini video roliklar va simulatsion dasturlar
orqali ko’rishlar mumkin lekin bu qonuniyatni assilograflar yordamida ham ko’rish
mumkin.  Kampyuter  davri  endigina  kirib  kelayotganda,  hamma  labaratoriyalarda
ham  kampyuter  bo’lmaganida  assilograflar  yordamida  bu  qonuniyatni  tajribada
vizuval ko’rish imkoni bo’lgan. Biz esa bu qurilmani yasashimizdan maqsad uning
arzonligida va oddiy ishchi sxemaga ega bo’lgaindadir. Bitiruv malakaviy ishimiz
aynan  ushbu  qurimaga  aloqador  mavzularni  ko’rib  chiqamiz.  I-bobimizni
3 tebranma harakat haqida tushuncha deb nomladik. Ushbu bobda biz Garmonik
tebranma  harakat  kinematikasi  va  dinamikasi.  Garmonik  tebranma  harakat
energiyasi  va  tebranishlarning  skalyar  va  vektor  qo’shilishilar  haqida  ma’umotlar
berganmiz. Bunga sabab qurilmamiz haqida gapirishdan oldin u qaysis qonunlarga
asoslanib  ishlashi  to’g’risida  bilib  olishimiz  zarurdir.  II-bobimizda  esa
tebranishlarni qo’shishi va o’zaro tebranishlarni qo’shish., so’nuvchi va majburiy
mexanik  tebranishlar,  to’lqin  tenglamasi  haqida  ma’umot  berdik.  III-bob  tovush
to’lqinlari yordamida lazer nurini tebranishidan lisaju trektoriyasi ta’svirini
hosil  qiluvchi  qurilma  haqida  bo’lib  unda  qurilma  haqida  asosiy  tushuncha,
qurilmaning ishlatilinish sohalari va qurilamning sxematik ko’rinishi keltirilgan.
4 I- BOB Tebranma Harakat Haqida Tushuncha
1.1 Garmonik tebranma harakat kinematikasi va dinamikasi
 U yoki bu darajada takrorlanuvchanligi bilan ajralib turadigan jarayonlarga 
tebranishlar deyiladi. Takrorlanayotgan jarayonning fizik tabiatiga qarab 
tebranishlar mexanik, elektromexanik, elektromagnit va boshqalarga ajraladi. Biz 
mexanik tebranishlarni ko’ramiz. Tebranishlar erkin (yoki xususiy) tebranishlar, 
majburiy tebranishlar, avtotebranishlar va parametrik tebranishlarga bo’linadi.
Muvozanat  holatidan  chiqarilganidan  so’ng,  o’zicha  tebranadigan  sistemadagi
tebranishlarga  erkin  yoki  xususiy  tebranishlar  deyiladi.  Masalan,  matematik
mayatnikning tebranishi erkin tebranishlarga misol bo’ladi. Tebranishlar sinus yoki
kosinus qonuni bo’yicha sodir bo’lsa, bunday tebranishlarga garmonik tebranishlar
deyiladi. Garmonik tebranishlar tenglamasi shunday yoziladi: 
X = A cos ( ωt+ φ). (1)
Tebranish fazasining fizik ma’nosi shundan iboratki, u vaqtning istalgan paytidagi 
siljishni, ya’ni tebranayotgan sistemaning holatini belgilaydi. Fazaning 2 rad 
o’zgarishiga bir davr T ga teng vaqt oraligi mos keladi. Vaqt birligidagi 
tebranishlar soni n ga chastota deyiladi. 
5 1
-rasm. Sodda garmonik harakatda jismning tezlanishi uning muvozanat
holatidan jism holatigacha bo`lgan masofaga to`g`ri proparsional bo`ladi.
U T davr bilan shunday bog’langan:
 ω = 2 π
T .  (2)
   2-rasm   moddiy nuqtaning aylana
bo’ylab harakati
nuqta M
0 holatda deb hisoblaymiz. Shu nuqtaga o’tkazilgan A = 0M
0 aylananing 
radiusi M nuqtaning burchak tezligiga teng tezlik bilan ko’rsatgich yo’nalishida 
aylanadi. Agar t = 0 da radius gorizontal o’q bilan  burchak hosil qilgan bo’lsa, t 
vaqt o’tgandan so’ng esa ( t + 	 ) qiymatga ega bo’ladi. M nuqta aylana bo’ylab 
6  burchak tezlik bilan harakatlanganda uning tik diametrga proektsiyasi N aylana 
markazi atrofida garmonik tebranishlar hosil qiladi.
3-rasm 
Tebranish chastotasining birligi 1 Gers. I Gers chastota bir sekunddagi nuqtaning 
tebranishlariga teng. Garmonik tebranma harakat qilayotgan jismning V tezligi (1) 
ifodadan vaqt bo’yicha olingan hosilaga
V = x’ = - A sin (ωt + φ).  (3)
Agar (1) dan yana vaqt bo’yicha hosila olsak, tebranayotgan nuqtaning tezlanishini
topamiz:
a = x” = A cos (ωt+ φ).  (4)
7 4-rasm
Bu grafik soyaning orqadan oldinga bir martta to`liq aylanib chiqqanligini
ko`rsatilgan.
Gorizontal o’q bo’yicha vaqtning o’zgarishini, vertikal o’q bo’yicha esa 
siljishining o’zgarishini keltirsak, siljishning o’zgarishini grafik ravishda tassavur 
qilish mumkin. Natijada sinusoida qonuniyatini kuzatamiz
     5-rasm
Moddiy nuqtaning aylana traektoriyasidagi holatini u o’qiga proektsiyasining
garmonik tebranishi.
Bu yerda istalgan vertikal A B kesma shu vaqtdagi siljishni ko’rsatadi, A
1 B
1 – 
amplitudaning maksimal qiymatini, T – tebranish davrini ko’rsatadi. Garmonik 
tebranishlarning grafik tasvirlash usullaridan yana biri vektor diagrammalar usuli 
hisoblanadi.
8     6-rasm
Garmonik tebranishning vektor diagramma orqali grafik tasviri.
N nuqtaning siljishini t vaqt ichidagi bosib o’tgan yo’li deb hisoblasak, t vaqtdagi 
uning tezligi quyidagiga teng bo’ladi: 
 	  dy
dt 	 	 A cos (	 t 	 	 )
Yana (1) ifodani sinus orqali ham yozish mumkin va tebranayotgan nuqta tezligi 
va tezlanishi uchun (2) va (3) ga o’xshash ifodalarni hosil qilish mumkin. 
Garmonik tebranma harakatning grafigi sinusoida yoki kosinusoidadan iborat 
bo’ladi. Erkin garmonik tebranishlarning differensial tenglamasi quyidagicha 
bo’ladi.
x” + ω 2 
x = 0.  (5)
Bu tenglamaning yechimi shunday ko’rinishga ega: 
x = A cos ( ωt+ φ)  (6) 
Bu tenglama yechimini kosinus orqali ham yozish mumkin. Tebranayotgan sistema
tashqaridan madad olib turmasa, vaqt o’tishi bilan so’nadi. Bunday holda 
so’nuvchi tebranishga ega bo’lamiz, uning differensial tenglamasi quyidagicha 
bo’ladi: 
d 2
x
d t 2 = − k
m x − r
m dx
dt .  (7)
bu yerda r — muhitning qarshilik koeffitsienti, k - kvazielastik kuch koeffitsienti, 
m — moddiy nuqta massasi. Tebranayotgan sistemaga tashqi kuch davriy ravishda 
9 ta’sir etsa, majburiy tebranishlarga ega bo’lamiz. Bunday tebranishlarning 
differensial tenglamasi quyidagicha yoziladi:
F
0  sin ω
0 t - KY = - mω 2 
X.  (8)
bu yerda K-elastik foeffitsenti, ω-sistemaning xususiy chastotasi, F
0 – majburiy 
etuvchi kuch amplitudasi ω
0 – majburiy etuvchi kuch chastotasi.
1.2 Garmonik tebranma harakat energiyasi.
Garmonik tebranma harakat qilayotgan har qanday sistema ma’lum tebranish 
energiyasiga ega bo’ladi. Bu energiya quyidagicha ifodalanadi:
  a = K A 2
2   (10)
bu yerda A - tebranish amplitudasi, K- elastiklik koeffitsienti. Tebranayotgan 
sistemalarga misol sifatida matematik va fizik mayatniklarni ko’rsatish mumkin. 
Ularning harakat tenglamasi quyidagicha:
    d2φ
dt	2+ω2φ=0   (11)
bu yerda ω
 - mayatnikning burilish burchagi, ω
 - ikki mayatnik uchun har xil 
ko’rinishga ega bo’lgan kattalik. Bu tenglamaning yechimi quyidagicha:
   φ = Acos ( ωt + ω
0 )
  (12)
Matematik mayatnik uchun tebranish davri shunday ko’rinishga ega:
    T = 2 π	
√ l
g    (13)
bu yerda l - matematik mayatnikning uzunligi, g - erkin tushishi tezlanishi. 
 Fizik mayatnik uchun tebranish davri quyidagicha bo’ladi:	
T=2π√	
I
mgL
 (14)
10 bu  yerda  I -  fizik  mayatnikning  inersiya  momenti,  m  –  massasi  ,  L  –  fizik
mayatnikning  osilish  nuqtasi  bilan massa markazi  orasidagi  masofa.
1.3 Tebranishlarning skalyar va vektor qo’shilishi. Lisaju shakillari
 Mexanikada,  akustika,  optika,  elektroradiotexnika  kabi  fanlarda  tebranishlar 
nazariyasida  xilma-xil  davriy  funksiyalar  bilan ish ko’riladi. Davriy funksiyalardan
eng oddiysi sinus yoki kosinusdirgarmonik tebranish shunday sinus va kosinus 
funksiyalar  vositasida  ifodalanadi.  Qo’yilish  nuqtasi  atrofida  tekis  aylanma  harakat
qiluvchi,  o’zgarmas  uzunlikdagi  vektorning  bir-biriga  perpendikulyar  ikki 
yo’nalishga  tushirilgan  proyeksiyalari  garmonik  tebranishlarni  ifodalaydi.  Masalan,
o’garmas  burchak  tezligi  ??????  bilan  o’zining  boshi  atrofidasoat  strelkasining  yurishiga
qarshi  yo’nalishda  aylanuvchi,  o’zgarmas  uzunlikdagi  ??????  vektorning  ??????  yoki  ?????? 
o’qdagi  proyeksiyalarini  olaylik.
7-rasm
??????
??????  =  ??????  cos  ,  ??????
??????  =  ??????  sin  ????????????  (15)
 Bu  yerda  boshlang’ich  vaqtda  (
??????  =  0 ) 
aylanuvchi vektor  ??????  o’qida  yotadi  deb 
hisoblanadi.
Agar  boshlang’ich  vaqtda  aylanuvchi  vektor  ??????  o’qi  bilan  biror  ?????? 
burchak  hosil  qilsa:
11      8-rasm
??????
??????  =  ??????  cos (
????????????  +  ?????? )
, (16)
??????
??????  =  ??????  sin (
????????????  +  ?????? )
(17)
bo’ladi.  Shu  formulalarning  har  biri  bilan  ifodalangan  harakat  garmonik
tebranish  deyiladi,  ??????  −  garmonik  tebranish amplitudasi	, 	????????????	 + 	?????? 	− 	garmonik	
tebranish  fazasi	, ?????? esa  garmonik  tebranishning  boshlang’ich  fazasi  deyiladi.  To’la	
tebranish	 
biror  holatdan  boshlanib,  o’sha  holatga  yana  qaytish  harakatidan
iboratdir. Bitta to’la tebranish vaqti ??????  tebranish davri deb,  unga  teskari  miqdor.
Tebranish  chastorasi:     ??????  =  2 ????????????  =  2 ??????
   (18)
esa tebranishning siklik chastotasi deb ataladi.
Ushbu  kompleks  funksiyani  olaylik:  	
?????? = (????????????+??????).  (19)
Bu  funksiyaning  haqiqiy  va  mavhum  qismlari  yuqorida  yozib  ko’rsatilgan 
garmonik  skalyar  tebranishlarni  ifodalaydi: 
??????  =  ??????  cos (
????????????  +  ?????? ) 
+  ????????????  sin (
????????????  +  ?????? )
.  (20)
Shunday  qilib,  (19)  formula  garmonik  skalyar  tebranishning kompleks 
ifodalanishini  ko’rsatadi: kompleks  funksiya  moduli  tebranish  amplitudasi, 
12 kompleks  funksiya  argumenti  esa tebranish  fazasidir.
Garmonik  tebranishdagi  biror  ??????  skalyarni  sinusoidal  yoki  kosinusoidal 
shakllarning  birida  yozib  ko’rsatsak  bo’ladi:
??????  =  ??????  cos (
????????????  +  ?????? )
, (21)
??????  =  ??????  sin (
????????????  +  ?????? )
. (22)
Ravshanki:  ?????? = ?????? cos	(????????????	 + ??????) = ?????? cos	 ?????? cos	 ????????????	 − ?????? sin 	?????? sin	 ????????????	. (23)
Agar  ??????  cos  ??????  =  ??????
1  va  ??????  sin  ??????  =  ??????
1  desak,
??????  =  ??????
1  cos  ????????????  +  ??????
1  sin  ????????????   (24)
bo’ladi.  Shuningdek	
?????? = ?????? sin	(????????????	 + ??????) = ?????? sin	 ?????? cos	 ????????????	 + ?????? cos	 ?????? sin 	????????????	 (25)
Endi  ??????  sin  ??????  =  ??????
2  va  ??????  cos  ??????  =  ??????
2  desak 
??????  =  ??????
2  cos  ??????  +  ??????
2  sin  ???????????? .	
(26)
bo’ladi.
Xullas,  sinusoidal  (22)  yoki  kosinusoidal  (21)  shakllarning  birida  yozib 
ko’rsatilgan  tebranishni  tubandagi  shaklda  ham  yozib  ko’rsatish  mumkin:	
?????? = ?????? cos	 ????????????	 + ?????? sin	 ????????????	 ,	(27)	
bu	 yerda	 ??????, ?????? − haqiqiy	 o’zgarmas	 sonlar.
Endi  ?????? ,  ??????  sonlardan  ushbu  kompleks  konstanta  ??????  hosil  qilaylik:
??????  =  ??????  −  ???????????? .	
(28)
U  vaqtda:
???????????? ??????????????????
 =  (
??????  −  ???????????? )(
cos  ????????????  +  ??????  sin  ???????????? ) 
=
13 = ?????? cos	 ????????????	 + ?????? sin	 ????????????	 + ??????(?????? sin	 ????????????	 − ?????? cos	 ????????????	)	(29)bo’ladi.  Bu  kompleks  funksiyaning  haqiqiy  qismi  (8)  shaklda  yozib  ko’rsatilgan 
tebranishni  ifodalaydi:	
?????? = ????????????{(	?????? − ????????????	)????????????????????????	}.	(30)
Garmonik  tebranishlarni  kompleks  funksiyalar  vositasida  o’rganish  katta 
qulayliklar  tug’diradi.
Biror  garmonik  skalyar  tebranish  ??????  =  ??????  cos (
????????????  + ?????? ) 
berilgan  bo’lsin,  uni 
ifodalovchi  kompleks  funksiyani  quyidagicha  yozishimiz  mumkin:
??????  = 
???????????? ?????? (
???????????? + ?????? )
.	
(31)
Endi yana bur garmonik tebranish berilgan bo’lsin:	
Z1=a1ei(ωt+α+π2)
  	(32)
Amplitudasi ?????? 1 va fazasi ???????????? + ?????? + ?????? /2 bo’lgan bu garmonik tebranish o’sha 3-
rasmda ???????????? 1 vektor bilan tasvirlangan. Bu ikki tebranish orasidagi faza ayirmasi
?????? /2 ga tengdir.
Ikkinchi tebranishning fazasi birinchi tebranishnikiga qaraganda ?????? /2 qadar 
ko’proq, ya’ni ikkinchi tebranish birinchiga nisbatan ?????? /2 faza oldindir yoki, 
boshqacha qilib aytganda, birinchi tebranish ikkinchiga nisbatan ?????? /2 kegindir. 
Kompleks funksiyalar bilan bajariladigan amallarni vektorlar vositasida tasvirlash 
masalasini ko’rib chiqqan edik. Garmonik skalyar tebranishlarni vector vositasida 
tasvirlab o’rganishda shu aytilganlardan foydalanamiz.
14 9-rasm
Fazalar farqi.  ga teng bo’lgan tebranishlar qo’shilishidagi natijaviy
tebranish.
fazalar farqi  = 	 	 / 2 ga teng bo’lsin, u holda ellips tenglamasiga o’tadi:
 
Bu yerda ellipsning yarim o’qlari tebranish amplitudalariga teng bo’ladi. 	
 = 	 /2 
va 	
 = - 	 / 2 hollar ellips bo’yicha harakat yo’nalishlari bilan farq qiladilar 
(9.1 - rasm).
A
1 	
 A
2  bo’lganda ellips aylanaga aylanadi. 
 9.1-rasm
Fazalar farqi    / 2 ga teng bo’lgan tebranishlar qo’shilishidagi natijaviy
15 tebranish.
 Ikkala tebranish davrlari bir xil bo’lib, fazalar farqi  / 2 dan farq qilsa, nuqtaning 
traektoriyasi og’ishgan ellips ko’rinishga ega bo’ladi (9.2 – rasm).
Tebranishni tashkil etuvchilar davrlari har xil bo’lganda va har xil boshlang’ich 
fazalarda natijaviy tebranish traektoriyalari murakkab ko’rinishga ega bo’ladi. 
Ularning ayrim ko’rinishlari 9.3 – rasmda keltirilgan.
9.2-rasm
Og’ishgan ellips ko’rinishidagi natijaviy tebranish 
9.3-rasm
16 Lissaju figuralari.
II-BOB  Tebranishlarni Qo’shishi
2.1 O’zaro tebranishlarni qo’shish.
Ayrim tebranuvchi tizimlarda jism bir vaqtning o’zida bir necha harakatda 
qatnashishi mumkin. Shunday tizimlardan biri quyidagi 10 - rasmda keltirilgan. 
 m massali jism rasm tekisligida ℓ
 1 uzunlikdagi oddiy mayatnik singari tebranadi. 
Shu tekislikka perpendikulyar yo’nalishda esa, ℓ
2 uzunlikdagi mayatnik kabi 
tebranadi. Shu sababli, jismning natijaviy harakatini aniqlash zarur bo’ladi. Quyida
garmonik tebranishlarni qo’shishning ayrim hollarini ko’rib chiqamiz.
 10-rasm.
M massali jismning bir-biriga perpendikulyar tekisliklardagi tebranishi.
1) Bir yo’nalishdagi tebranishlarni qo’shish. Jism chastotalari bir xil, amplituda va 
fazalari farq qiladigan ikkita.
y
1 = A
1 sin ( t 	
1 ), y
2 = A
2 sin (	 t 	
2 ),  (1)
tebranishlarda ishtirok etadi, deb hisoblaymiz. Tebranishlarni vektorlar 
diagrammasi usulidan foydalanib qo’shish qulaydir (10 - rasm). Ā
1 va Ā
2 vektorlar 
17 bir xil burchak tezlik bilan aylanishlari sababli, fazalar siljishi doimo o’zgarmasdir.
Natijaviy tebranish tenglamasi quyidagichadir:
y  y
1 	 y
2 	 A sin (	 t 	 	 )    (2)
     11-ram
Bir yo’nalishdagi tebranishlarni vektorlar diagrammasi usulida  qo’shish.
Ā vektori Ā
1 va Ā
2 vektorlarning geometrik yig’indisiga teng, ya’ni Ā = Ā
1 + Ā
2 ,
uning ustiga oldingi  burchak tezlik bilan aylanadi. 
 Natijaviy tebranish amplitudasining kvadrati quyidagiga teng:
A 2
 = A
1 2
 + A
2 2 
+ 2A
1 A
2 COS (	

1 - 	
2 )   (3)	

 boshlang’ich faza  tg	 		B⃗C
O	⃗C    nisbat bilan aniqlanadi yok
tg	
 	 A
1 sin ❑
1 + A
2 sin ❑
2
A
1 cos ❑
1 + A
2 cos ❑
2   (4)
ga tengdir. Shunday qilib, jism bir xil chastotali, bir yo’nalishda sodir 
bo’ladigan ikkita garmonik tebranishlarda qatnashib, o’sha chastota bilan, o’sha 
yo’nalishda garmonik tebranadi.
(3) - ifodadan, A amplituda 
 1 	  2 	 m	  bo’lganda maksimal,	

 	  	 (2m-1) 	 / 2 bo’lganda minimal va A
1 	 A
2  bo’lganda nol 
qiymatlarga ega bo’lishi ko’rinib turibdi. Bu yerda m 
 0, 1, 2, 3,..., qiymatlarni 
qabul qiladi. Natijaviy tebranishga o’sha yo’nalishda  burchak tezlikli uchinchi 
tebranishni qo’shilishi shu chastotali yangi garmonik tebranishga olib keladi.
18 Tebranish yo’nalishi bir xil, chastota, amplituda va boshlang’ich 
fazalari har xil bo’lgan ikkita tebranishlarni qo’shish.
   y
1 = A
1 sin ( t 	
1 ),   (5)
y
2 = A
2 sin (	
 t 	
2 ),
Agarda 	

1 	 	
2 va 	
1 	 	
2 	 	  o’lsa, ikkita tebranishlar amplitudasi bir xil 
bo’ladi.
Faraz qilaylik, 	

2 > 	 1 bo’lsin. Bu holda, tebranishlarni qo’shishni analitik 
usul bilan amalga oshirish qulaydir.
Jism siljishi yo’nalishining ishorasi o’zgarib turganligi uchun, A 
amplitudaning ifodasini moduli bo’yicha olamiz.
12-rasm
Yo’nalishlari bir xil bo’lgan tebranishlarni qo’shishda tepkilarning hosil
bo’lishi.
Amplituda vaqtga bog’liq bo’lib, 	

2 va 	 1 yarim farqlariga teng bo’lgan chastota 
bo’yicha o’zgarib turadi. Bunday tebranish 11- rasmda keltirilgan, uzluksiz chiziq 
siljish o’zgarishini, amplituda o’zgarishi esa natijaviy tebranishni tasvirlaydi. 
Natijaviy tebranish amplitudasi goh ortib, goh kamayib turadi. Shunday davriy 
o’zgaradigan amplitudali tebranish tepkilar yoki tepkili tebranishlar deb ataladi.
Tebranishni tashkil etuvchilarning amplitudalari bir-biriga teng bo’lmasa, natijaviy
tebranish amplitudasi nolgacha tushmaydi va fazalar farqi  ga teng bo’lganda 
minimumdan o’tadi. (5) - tenglamadan quyidagiga ega bo’lamiz:    y = 2A
0 cos 	
 
t sin 	
 t  (6)
19 bu yerda,  = 2	 v = ❑
1 ❑
2
2 ,
 v =	v1v2
2	, yani 	¿¿  tsiklik chastota 	v=|v1−v2|  chastotaga 
mos keladi.
Bitta to’la tebranish vaqtida tebranish amplitudasi ikki marta maksimumga 
erishadi, shu sababli tepkilar chastotasi qo’shiladigan tebranishlar chastotalari 
farqiga teng bo’ladi. Ko’pincha tepki hodisasi tovushli va elektr tebranishlarida 
kuzatiladi.
 Bir-biriga perpendikulyar bo’lgan tebranishlarni qo’shish. Moddiy nuqta x o’qi 
bo’ylab va unga perpendikulyar bo’lgan u o’qi bo’ylab tebranishi mumkin. Agarda
ikki tebranishni qo’zg’atsak, moddiy nuqta tebranishni tashkil etuvchilari 
traektoriyalaridan farqli bo’lgan qandaydir traektoriya bo’ylab harakatlanadi. 
Nuqtaning siljish tenglamasi mos ravishda u va x o’qlari bo’ylab quyidagicha 
bo’lsin:
  y = A
1 sin (	

0 t 	
1 ), x = A
2 sin (	
0 t 	
2 )   (7)
bu yerda 	
 = 	
2 - 	
1 ikkala tebranish fazalari farqidir. (7) - tenglamalardan ikkita 
bir-biriga o’zaro perpendikulyar bo’lgan tebranishlarda qatnashayotgan nuqtaning 
harakat traektoriyasi tenglamasiga ega bo’lamiz:
2.2 To’lqin tenglamasi.
Tebranishlarning  fazoda tarqalishiga  to’lqin  deb  ataladi.  To’lqinlar  ikki  xil  bo’ladi:
kundalang  va  buylama  to’lqinlar .  Kundalang  to’lqinlarda  muhitning  zarralari 
to’lqin tarqalayotgan yo’nalishga perpendikulyar yo’nalish  bo’ylab  tebranadi. 
To’lqin  uzunligi 	
λ, to’lqin  tezligi  v ,  tebranish  davri  T  va  chastotasi  n orasida 
quyidagi  boglanish  bor: 
V = 	
λn 	(1)
Elastik muhitda tarqalayotgan ko’ndalang to’lqin tezligi  formula  bilan  ifodalanadi:
20 bunda  G  -siljish  moduli  (ko’ngdalang  elastiklik  moduli), p
- muhit  zichligi.
Bo’ylama to’lqin tezligi quyidagi formula bilan  ifodalanadi:
bu yerda  E  -  Yung  moduli.
Bip xil fazada tebranuvchi nuqtalarning geometrik o’rni to’lqin sirti deb ataladi. 
Тo’lqin sirtini fazoning to’lqin protsessi bo’layotgan istalgan nuqtasi orqali uzatish
mumkin. Demak, vaqtning har bir momentiga bitta to’lqin fronti mos kelsa to’lqin 
sirtlari cheksiz ko’p bo’lar ekan. Тo’lqin sirtlari harakatlanmaydi (ular bir xil 
fazada tebranuvchi zarralarning muvozanat holatlari orqali o’tadi), to’lqin fronti 
doim ko’chib yuradi. Yassi to’lqinda sirtlari bir-birga parallel tekisliklardan, sferik 
to’lqinda esa konsentrik sferalardan iborat bo’ladi.
 Тebranayotgan nuqtaning siljishi x,u,z koordinatalari va vaqtning funksiyasi 
sifatida ifodalovchi tenglama
 	 	 (x, y,z,t)  (4)
to’lqin tenglamasi deyiladi.
Тo’lqin X o’qi bo’yicha tarqalayotgan bo’lsin, u holda

 	 	 (x,t)
Faraz qilaylik x=0 tekislikda (1-rasm) yotuvchi nuqtalarning tebranishi quyidagi 
ko’rinishga ega bo’lsin.	

(o,t) 	 Acos	 t	

 = x/v	

 (x,t) = A cos 	 (t - 	 ) = A cos	 (t - 	  A cos 	 (t – x/v)
21 Shunday qilib, yassi to’lqin tenglamasi quyidagicha yoziladi:
 	 A cos 	 (t- x/v)
Yassi to’lqin energiyasi muhitda yutilmasagina	

(t – x/v) = cos tst
bu ifodani differensiallab
dx / dt = v
Shunday qilib, (4) tenglamadagi tarqalish tezligi  fazaning ko’chish tezligidan 
iborat ekan. Shu sababdan bu tezlik faza tezligi deb ataladi. (4) tenglama x ning 
ortish tomoniga qarab tarqaluvchi to’qinni ifodalar ekan. Qarama-qarshi tomonga 
qarab tarqaluvchi to’lqin quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi    	
 	 A cos 	 (t- x /
v)
dx / dt = v
Yassi to’lqin tenglamasi t va x ga nisbatan simmetrik ko’rinish berish mumkin. 
Buning uchun to’lqin soni deb ataluvchi k kattalikni kiritamiz. 
k = 2 π
λ	
v=	❑
K
e’tiborga olib yassi to’lqin tenglamasini shu ko’rinishda yozishimiz mumkin;	

 	 A cos (	 t 	 kk)
22 Endi sferik to’lqin tenglamasini topamiz. r radiusli to’lqin sirtida yotuvchi nuqtalar
( t − r
v )
 faza bilan tebranadi (to’lqin r yo’lni o’tish uchun  = r/	  vaqt kerak.
 Bu holda tebranishlar amplitudasi, hatto to’lqin energiyasi muhit tomonidan 
yutilmasa ham o’zgarishsiz qolmaydi, manbadan yzoqlashgan sari 1/r qonuniyat 
bilan kamaya boradi. Demak sferik to’lqinning tenglamasi quyidagicha ko’rinishga
ega bo’lar ekan:	
¿A
2cos	ω(t−	r
v)
Тurli chastotali to’lqinlar yig’indisi to’lqinlar gruppasi yoki to’lqin “paket” deb 
ataladi. (4) tenglamadan t va x bo’yicha ikkinchi tartibli hususiy hosilalar olaylik:	
❑	2
x2=	
1
v2∗❑	2	
t2
Arap      (x, y,z,t) bo’lganda yuqoridagi tenglama quyidagi ko’rinishga ega 
bo’ladi. 
❑ 2
x 2 + ❑ 2
y 2 + ❑ 2
z 2 = 1
υ 2 ❑ 2
t 2 ( 5 )
tenglamaga to’lqin tenglama deyiladi. Bu tenglama eng umumiy holdagi to’lqin 
protsess tarqalishini ifodalaydi. Тo’lqin yuzaga keladigan muhit qo’shimcha 
energiya zapasiga ega. Bu energiyani tebranishlar manbaidan muhitning turli 
nuqtalariga to’lqinni o’zi tashib keladi, demak, tulqin o’zi bilan energiya olib yurar
ekan. Тo’lqin biror sirt orqali vaqt birligi ichida tashib o’tgan energiya miqdori sirt 
orqali o’tuvchi energiya oqimning deyiladi. Energiya oqimi skalyar kattalik bo’lib, 
uning o’lchamligiga quvvatni o’lchamligiga o’xщaydi (Vatt). Тo’lqinning tarqalish
yo’nalishiga perpendikulyar bo’lgan bir kvadrat metr yuzli sirt orqali bir sekund 
davomida ko’chib o’tadigan energiya oqimning zichligi deyiladi.
j = ∆ E
∆ S ∗ ∆ t ; j = ∆ ϕ
∆ S
1	

E 	 U 	 S 	 	 t
23 ⃗j=U∗⃗u   E – energiya    faza tezligi.
Energiya oqimi zichligi vektorini birinchi marta N.A.Umov kiritgan bo’lib, uni 
Umov vektori deb ataladi.
Тo’lqinlarning interferensiyasi va difraksiyasi. Agar muhitning har bir 
nuqtasidagi ayrim-ayrim to’lqinlar yuzaga keltirgan tebranishlarning fazalari farqi 
o’zgarmas bo’lsa, to’lqinlar kogerent deyiladi. Ravshanki faqat bir xil chastotali 
to’lqinlargina kogerent bo’lishi mumkin. Kogerent to’lqinlar qo’shilgan vaqtda 
interferensiya xodisasi yuz beradi. Bu hodisa iboratki, tebranishlar ba’zi nuqtalarda
bir birini kuchaytirsa boshqa nuqtalarni zaiflashtiradi. Тo’lqinlar o’z yo’lida 
to’siqqa uchrasa uni aylanib o’tadi. Bu hodisaga difraksiya deyiladi.
Тurg’un to’lqinlar. Ikkita bir xil amplitudali bir-biriga qapa6 yo’nalgan yassi 
to’lqinlar o’zaro qo’shilganda juda muxim hodisa, interferensiya hodisasi 
kuzatiladi. Natijada yuzaga keluvchi tebranma protsess turg’un to’lqin deyiladi. 
Amaldaturg’un to’lqinlar to’siqlardan qaytgan vaqtlarda yuzaga keladi. Тo’siqqa 
kelib tushayotgan to’lqin bilan unga qarshi kelayotgan to’lqin bir-biriga qo’shilib 
turg’un to’lqin hosil qiladi. Qarama-qarshi yo’nalishlarda tarqalayotgan ikkita 
yassi to’lqinning tenglamasini yozamiz	

1 	 A cos (	 t - Rx)
  	

2 = A cos (	 t + kx)  (6)
Bu ikki tenglamani qo’shib va natijani kosinuslar yig’indisi formulasiga asosan 
o’zgartirib:
  	
 = 	
1 = 	
2 = 2A cos kx cos 	 t  (7) 
 	
 	 (2 cos 2	 	¿x
λ¿cos	t  (8)
tenglama turg’un to’lqin tenglamasidir. 
Bu tebranishlarning amplitudasi x ga bog’liq ekan.
24 (10)
Тenlamani qanoatlantiruvchi nuqtalarda tebranishlar amplitudasi nolga aylanadi. 
Bu nuqtalar turg’un to’lqinlarning tugunlari deyiladi. Muhitning tebranishlar 
tugunida joylashgan nuqtalari tebranmaydi. Тugunning koordinatalari quyidagi 
qiymatlarga ega:
 (11)
Faraz qilaylik, elastik muhitda to’lqin manbaidan biror masofada muhitning 
tebranishlarini sezuvchi (uni biz priyomnik deb ataymiz). Qurulma joylashgan 
bo’lsin. Тo’lqin manbai bilan priyomnik to’lqin tarqalayotgan muhitga nisbatan 
qo’zg’almasa u holda priyomnik qabul qilayotan to’lqinlar chastotasi manbaining 
0 tebranish chastotasiga teng bo’lada. Agar manba yoki priyomnik bo’lmasa yoki 
ikkalasi xam muhitga nisbatan harakatlanayotgan bo’lsa,  chastota  0 dan farq 
qilishi mumkin. Bu hodisa Doppler effekti deb yuritiladi.
 ( 12 )
(12) formulaga binoan priyomnik bilan manba ular orasidagi masofa qisqaradigan 
qilib harakatlanganda priyomnik qabul qiladigan chastota  manbaning 
chastotasidan katta bo’ladi. Agar manba bilan priyomnik orasidagi masofa ortsa, v 
chastota v0 dan kichik bo’ladi.
2.3 So’nuvchi va majburiy mexanik tebranishlar .
 Vaqt o’tishi bilan tebranish tizimining energiyasi asta-sekin yo’qotilishiga bog’liq 
tebranishlar – so’nuvchi tebranishlar deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, 
25 energiya zahirasi muhitning qarshiligi, ishqalanish kuchlarini yengishga sarf 
bo’ladi va tebranish so’na boshlaydi, tebranish amplitudasi asta-sekin kamaya 
boradi. Bu xollarda erkin so’nuvchi tebranma harakatlar kuzatiladi. Mexanik 
tebranma harakatlarda ishqalanish hisobiga mexanik energiya issiqlik energiyasiga 
o’tib, kamaya boradi. So’nuvchi tebranishlarning differentsial tenglamasini keltirib
chiqarishga harakat qilamiz. Tebranuvchi jismga qaytaruvchi kuch va jismning 
harakat tezligiga proportsional bo’lgan qarshilik kuchlarning yig’indisi ta’sir etadi, 
deb hisoblaylik.
Bu yerda   qarshilik kuchi, r - qarshilik koeffitsienti, dy/dt – harakat 
tezligi “-” ishora ishqalanish kuchi doimo harakat tezligi yo’nalishiga teskari 
ekanligini bildiradi. OU o’q bo’ylab to’g’ri chiziqli so’nuvchi tebranish uchun 
Nyutonning II qonuni quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi: 
 (1)
 Bu yerda y - tebranuvchi kattalik, 
0 - qarshilik kuchi yo’qligidagi tebranishlar 
chastotasi yoki tebranuvchi tizimning xususiy chatotasidir. Tenglikning hadlarini 
m ga bo’lsak, quyidagi ifodaga ega bo’lamiz:
 (2)
Bu ifoda erkin so’nuvchi tebranishlarning differentsial tenglamasi deb ataladi. Bu 
yerd:
  - so’nish koeffitsienti deb ataladi. (2) tenglamani quyidagi ko’rinishda 
ham yozish mumkin: 
26 (3)
Bu tenglamaning yechimi (4) 
dan iboratdir. Bu yerda, so’nuvchi tebranishning chastotasidir.
 (5)
Muhitning qarshiligi bo’lmagan holatda (r = 0) (5) – ifoda tizimning xususiy 
chastotasiga tenglashadi: 
’ = 	
0
(4) - funksiya ko’rinishiga qarab, tizimning harakatini 	
 ’ chastotali, amplitudasi 
vaqt bo’yicha o’zgaradigan quyidagi
 
so’nuvchi tebranish deb qarash mumkin. Bu yerda A
0 - vaqtning boshlang’ich 
holatidagi tebranish amplitudasidir.
  13-rasm
Erkin so’nuvchi tebranishning amplitudasining vaqtga bog’liq o’zgarishi
27 13 - rasmda amplituda va siljishning vaqtga bog’liq egri chiziqlari keltirilgan. Egri 
chiziqlarning yuqorigisi  
funksiya grafigini belgilaydi. Bu yerda A
0 va y
0  boshlang’ich momentdagi 
amplituda va siljishning qiymatlaridir.
 Boshlang’ich siljish y
0 o’z vaqtida, A
0 dan tashqari, boshlang’ich fazaga ham 
bog’liqdir:
y
0  A
0 sin	
Tebranishning so’nish tezligi bilan aniqlanadi va u so’nish 
koeffitsienti deb ataladi.
Amplituda “ e ” marta kamayishga ketgan vaqt 
 ,  ga tengdir.
So’nuvchi tebranishlar davr	
T=2π/¿
’  (6)
ifoda bilan aniqlanadi. Muhitning qarshiligi sezilarli ravishda kichik bo’lganda
 tebranish davri xususiy davrga teng bo’ladi: 
So’nish koeffitsienti ortishi bilan tebranish davri orta boradi. Bitta to’la davrning 
boshlang’ich va oxirgi holatlariga mos keluvchi amplitudalar nisbati quyidagiga 
tengdir:
 (7)
28 va u so’nish dekrementi deb ataladi. Bu ifodaning logarifmi so’nishning logarifmik
dekrementi deb ataladi:
 (8)
So’nishning logarifmik dekrementi bir davr ichida amplitudaning nisbiy 
kamayishini xarakterlaydi, so’nish koeffitsienti esa apmlitudaning birlik vaqt 
ichidagi nisbiy kamayishini ko’rsatadi. Yuqorida ta’kidlangandek, so’nish 
koeffitsienti r qarshilik koeffitsientiga to’g’ri va tebranuvchi jismning massasiga 
teskari proportsionaldir.
14-rasm
Davriy bo’lmagan aperiodik tebranish  	 	
0
Majburiy mexanik tebranishlar: Doimo ta’sir qiluvchi, davriy tashqi kuch 
ta’sirida tizimning tebranishi majburiy tebranishlar deb ataladi. Ta’sir etuvchi kuch
majbur etuvchi kuch deb ataladi. Oddiy holatlarda bu kuch garmonik 
qonuniyatlarga asosan o’zgaradi:
F = F
0 sin 	
 t
bu yerda F
0 – majbur etuvchi kuchning amplitudasi, 	
  - shu kuch o’zgarishining 
tsiklik chastotasi. Odatda, tebranayotgan tizimga majbur etuvchi kuchdan tashqari, 
qaytaruvchi kuch 
F
q = -ky = -m	

0 2
y va muhitning qarshilik kuchi ta’sir etadi.
Bu kuchlarning ta’siri natijasida m massali tizim Nyutonning II qonuniga asosan a 
- tezlanish oladi.
  (1)
29 Bu ifodaning ikki tarafini m massaga bo’lsak, m tebranayotgan jismning tezlanishi 
ifodasiga ega bo’lamiz. 
III-BOB.  TOVUSH TO’LQINLARI YORDAMIDA LAZER NURINI
TEBRANISHIDAN LISAJU TREKTORIYASI TA’SVIRINI HOSIL
QILUVCHI QURILMA HAQIDA
3.1 Qurilma haqida asosiy tushuncha
Biz bitiruv malakaviy ish imiz uchun tayyorlagan qurilmamiz akustik to’lqinlar 
yordamida Lisaju shakillarini oilsh uchun mo’ljallangan.
15-rasm
Lisaju shakillarining grafik ko’rinish
Qurilamiz asosan ishlatilinish joylari labartoriyalar va o’quv dargohlarida 
elementar va faraziy tushunchalarni berishda qo’llaniladi. Lisaju shakillarini olish 
uchun mo’ljallangan ushbu qurilmamizni asosiy 7 qisimga bo’ldik. 1) Akustik 
qurilma ya’ni past chastotada va yuqori ditsibellarda ishash uchun mo’ljallangan 
dinamik. 2) Dinamikni o’rab turuvchi tashi izalatsion kamera. 3) Havo bosimida 
repiter vazifasini bajaruvchi diffuzor. 4) Difuzorni ustida nurni 100% qaytaruvchi 
30 oyna. 5) Elektr to’ki taminoti. 6) Signal kuchatytirgich. 7) Lazer diodi 0.68mkm 
(680nm). 
3.2 Qurilmaning ishlatilinish sohalari.
Lisaju shakllarini texnikada qo’llanilishi - o’zaro chastotalarni solish tirishda. 
Assilografga “x” va ”y” signallar deyarli bix xil chastotalarda berilsa, assilograf 
ekranida Lisaju shakillarini ko’rish mumkin. Bunday metod asosan ikki signal 
manbalarini bix xil qilib sozlashda va rezanansni olishda foydalaniladi. 
16-rasm Assilograf yordamida ikki kanalda chiqyotgan signalni qo’shilishi. 
Endi esa biz qilgan tajribalarimizni ko’rsatsak. Asosiy olingan va bir shakilni 
chastotalarini o’zgartirib olingan natijalarni ketma-ketligini suratga olganmiz. 
31 1) 45 0
 ostida egilgan chiziq (233Hz)
2) Vertikal elips. (195Hz)
 3)  chap tomonga og’gan elips (182Hz)
32 4)  Sakkiz simon (248-620Hz)
 Endi esa biron bir shakilni olib birinchi signalni chastotasini o’zgartirish orqali 
kelib chiqadigan yangi shakillar zanjirini ko’ramiz.
    
5) 1-signal 613Hz. 2-signal 144Hz va 1-signal 723Hz gacha o’zgartirildi.
   
  6)
 Muqobil signal 2-signal 127.5Hz. O’zgaruvchi 1-sinal 255Hz.dan 284Hz gachga.
33     (7)
1-signal ‘zgaruvchan 65.6Hz.dan 81.6Hz gacha.  
2-signal o’zgarmas. 263Hz.
3.3 Qurilamning sxematik ko’rinishi
Yuqorida aytib o’tganimizdak mo’ljallangan ushbu qurilmamizni asosiy 7 
qisimga bo’ldik (17- rasmlar). Akustik qurilma ya’ni past chastotada va yuqori 
ditsibellarda ishash uchun mo’ljallangan dinamik. 2) Dinamikni o’rab turuvchi 
tashi izalatsion kamera. 3) Havo bosimida repiter vazifasini bajaruvchi diffuzor. 4) 
Diffuzorni ustida nurni 100% qaytaruvchi oyna. 5) Elektr to’ki ta’minoti. 5.1) 
Elektr ta’minot USB porti. 5.2) Elektr ta’minot kaliti. 6) Signal kuchatytirgich. 6.1)
Signal kiruvchi JACK porti. 6.2) Signal kamutatori (ba’zi hollarda qurilma signal 
qabul qila olaolmayotgan bo’lsa foydalaniliadi). 7) Lazer diodi 5mW lik 0.68mkm 
(680nm). 
 Qurilmadan foydalanish uchun bizga tashqi signal beruvchi qurilma kerak bo’ladi.
Biz avvalo qo’limizda turgan mabil aloqa vositlaridan foydalanamiz. Uning uchun 
bizga “frequency sound generator” nomli dastur kerak bo’ladi. Bu dasturni 
faqatgina Android tizimiga ega bo’lgan qurilmalar orqali foydalanmiz.
 QR kodni skanerlab, dasturni yuklab oling
34 17-rasm. Qurilmaning asl ko’rinishi .
 Endi esa quilmaning hamma kompanentalarini birma bir ko’rib chiqsak. Dinamik 
past chastotada va yuqori ditsibellarda ishash uchun mo’ljallangan.Quvatt: 10W. 
Qarshiligi 4 om. Diametri 5 sm ni tashkil qiladi. 
     18-rasm. Akustik dinamik .
35 1. Dinamikni o’rab turuvchi tashqi izalatsion kamera diametri 5 sm (PVX) 
materildan tayyorlangan.
    19-rasm.
PVX materialidan tayyorlangan truba
2. Diffuzor vazifasini oddiygina bolalar rezina puffagi bajaradi, bunga sabab uning
juda yaxshi elastik material hisoblangani uchun.
   20-rasm.
Bolalar pufagi
3. Nurni 100% qaytaruvchi oyna vazifasini standar eng kop ishlatilinadigan 
chumush qoplamali shisha oyna.
   21-rasm. 
36 Shishali kumush oyna
4. Elektr to’ki ta’minoti. Impulsli quvvat manbayi. Kuchlanishi: 5V. To’k kuchi 
1500mA.
 22-rasm. Manbaning plata ko’rinishi 
5.1. Elektr ta’minot USB porti  23-rasm
5.2. Elektr ta’minot kaliti   24-rasm
6. Signal kuchatytirgich vazifasida PAM8403 moduli joylashgan. U ko’rpusning 
ichiga o’rnatilingan. PAM8403 ishchi diapazoni infra tovushdan 20kHz gacha. 
Elektr iste’moli 5V. 1A ni tashkil qiladi.
37       25-rasm 
PAM8403 moduli
6.1. Signal kiruvchi JACK porti.   26-rasm
6.2. Signal kamutatori (ba’zi hollarda qurilma signal qabul qila 
olaolmayotganbo’lsa foydalaniliadi). 
7. Lazer diodi 5mW lik 0.65mkm (650nm). Kuchlanishi 5V-9V gacha. Fokus 
masofasini sozlash imkoniyati.
 27-rasm
Lazer diodi 
Qurilmaning strukturasi. 
38ELEKTR
MANBA SIGNAL
KUCHAY-
TIRRGICH AKUSTIK
DINAMIK LAZER
DIODI 
IQTISODIY QISM
REJA:
Kirish.
Asosiy qism.
2.1 Loyhani texnik-iqtisodiy asoslash
2.2 Investitsiya xajimini aniqlash
2.3 Bino, inshoatlar, dastgohlarning ijara qiymati investisiya hajmi
2.4 Nazorat – o’lchov asboblarining ijara qiymati investisiya hajmi
2.5 Loyixani ishlab chiqarishga sarflangan investisiya hajmi qiymati
 Yillik daromad, iqtisodiy samaradorlikni aniqlash
 Harajatlarni qoplanish muddatini aniqlash
 3.1. Loyihani texnik-iqtisodis asoslash
 3.2. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi, qo’llanish sferalari
 3.3. Investisiya hajmini aniqlash
Bitiruv ishi bo’yicha sarflanadigan xarajatlarni quyidagi
keltirilgan jadval
Xulosa.
Kirish
Ushbu qurilmamiz shundan iboratki, oliy o'quv yurtlarida talabarga yaratilgan 
labaratoriyalarida akustik to'lqinlarni qo'shish va ularni vizual ko'rish uchun 
mo'ljallangan qurilma sifatida faydalaniladi. Nega aynan bu bu qurilmani tanladik 
va bu qurila bizning sohamizda ya’ni lazerlar texnologiyasi va optika 
39TASHQI
SIGNAL elekrtonikasida qanday o’ringa eag degan savol bo’lishi mumkin. Javobi shundaki, 
Lisaju shakillari garmonik to’lqinlarning bir biriga qo’shilishidan hosil bo’ladi bu 
esa o’z navbatida to’lqin tenglamalari mavzusiga oid hisoblanadi. Talabalr asosan 
bu to’lqinlarni qo’shilishini video roliklar va simulatsion dasturlar orqali ko’rishlar
mumkin lekin bu qonuniyatni assilograflar yordamida ham ko’rish mumkin. 
Kampyuter davri endigina kirib kelayotganda, hamma labaratoriyalarda ham 
kampyuter bo’lmaganida assilograflar yordamida bu qonuniyatni tajribada vizuval 
ko’rish imkoni bo’lgan. Biz esa bu qurilmani yasashimizdan maqsad uning 
arzonligida va oddiy ishchi sxemaga ega bo’lgaindadir.
Loyhani texnik-iqtisodiy asoslash
Qurilman  asosan  labaratoriyalarda  qo’llanilib,  qurilmayordamida  Lisaju
shakillarini  olishda  ishlatilinadi.  Qurilm  bemalol  ancha  qimmat  turadigan
garmonik tebranmaarni mexank va akustik tizimlarda namoyish etadigan qulimalar
bilan  bellasha  oladi.  Akustik  to’lqinlar  yordamida  Lisaju  shakillarini  oluvchi
qurilmamizda  asosan  topsi  osson  va  arzon  bo’lgan  mahsulotlardan
foydalanganmiz.  Bularga  misol:  Dnamik,  ABS  yog’och  paneli  10mm  lik,  PVX
trubasi  50mm  lik,  lazer  diode  5mw  lik,  usb  port,  signal  kuchytirgich  PAM8403,
elektr  ta’minoti  5v  1500mA  lik,  bolalar  shari,  pumush  qoplamali  oyna  100%
qaytaruvchanligi bilan, JACK porti va 16sm lik terak yog’ochi.
Investitsiya xajimini aniqlash
№ Materiallar nomlari Miqdor Bahosi QQS 12% Umumiyqi
mati
1 ABS yog’ochi 120 sm 2
 10000 1200 11200
2 PVX trubasi 50mm 25sm 15000 1800 16800
3 Lazer diode 1 ta 17000 2040 19040
4 Elektr ta’minoti 1 ta 30000 3600 33600
40 5 Yog’och reka 20 sm 2000 240 2240
6 Dinamik 1 ta 20000 2400 22400
7 Signal kuchaytirgich 1 ta 15000 1800 16800
8 Elektr o’tkazgch 1 ta 10000 1200 11200
9 Usb port 1ta 5000 600 5600
10 JACK porti 1 ta 12000 1440 13440
Jami 136000 16320 152320
Asosiy fondalar qiymati
№ Asosiy fondlar nomi soni Asosiy fondlar 
qiymati
1 Yeg’ish va pastik, yog’och maxsulotlari 
korxonasi 1 100  100 000
2 Sifat nazorati va sinov korxonasi 1 50 000 000
Jami 2 150 000 000
Amortizatsiya ajratmasi asosiy fondlarning 5% ni tashkil qiladi.
A
ajr = 0,05 ∗ Asosiy fond
12 = 0.05 ∗ 150 000 000
12 = 625416
Joriy ta’mirlash va texnik xizmat uchun harajatlar asosiy fondlarning 12% ni 
tashkil qiladi.
J
tam = 0,12 ∗ Asosiy fond
12 = 0.12 ∗ 150 000 000
12 = 1500000
Inventorlar va o’lchov-asboblarini sotib olish uchun investitsiya hajmi
№ Uskuna nomlari S. Bahosi QQS 12% Umumiy 
qimati
1 Yog’och kesish 
uskunasi 1 5000 000 600 000 5 600 00
41 2 PVX kesish 
uskunasi 1 5000 000 600 000 5 600 00
3 PVXva yog’och
charxlovchiusk
una 1 25700 000 3 084000 28784000
4 Yig’ish 
moslamasi 1 45500 000 5460 000 5 960 000
5 Sinov uskunasi 1 18800 000 2 256000 21056000
6 Sifatni nazorat 
qilish asboblari 1 50000 000 6  000000 56000000
Jami 8 150000000 18000000 168000000
Bajariladigan ishlar nomi va ishchilar soni
№ Bajariladigan 
ishlar nomi Lavozim Kunlar 
soni O’rtacha bir 
kunlik ish 
haqqi Bajarilgan 
ishning 
qiymati
1 PVXga ishlov 
berish Uskuna 
operatori 1 80 000 80 000
2 Yog’ocha ishlov 
berish duradgor 1 100 000 200 000
3 Elekronika 
aparaturasini 
yeg’ish Yig’uvchi 
operator 1 200 000 200 000
4 Sifatni nazorat 
qilish va 
tekshirish Sifat nazorati 1 200 000 200 000
5 Yakuniy sinov 
va qadoqlash Mexanik 1 200 000 200 000
Jami 5 780 000 940 000
 
42 Asosiy ish haqi – barcha ishchilarning ish haqi 40% miqdorida mukofot pulining 
yig’indisi sifatida aniqlanadi
H
Asosiy = SOT ∗ 0.4 + SOT = 940000 ∗ 0.4 + 940000 = 1092000
∑ ¿
Qo’shimcha ish haqi asosiy ish haqining 10% hisobida olinadi
H
qoshimcha = 0.1 ∗ H
Asosiy = 0,1 ∗ 1092000 = 109200
∑ ¿
Mehnatga haq to’lash fondi asosiy va qo’shimcha ish haqilarining yig’indisi 
sifatida aniqlanadi
FOT = H
Asosiy ∗ H
qoshimcha = 1092000 + 109200 = 1201200
∑ ¿
Ijtimoiy ehtiyojlarga harajatlar FOT dan 15% miqdorida hisoblanadiIE	xarajat	=0.15	∗1201200	=180181	∑	¿
Transport xarajatlari asosiy ish haqidan 20%	
Tharajat	=0.2	¿H	asosiy	=	0.2	∗1092000	=218400	∑	¿
Elektr energiyasiga bo’lgan xarajat quyidagi formuladan aniqlanadi	
W	=	N∗T∗S
N – O’rnatilgan quvvat, T – Ishlatilgan vaqt, S – 1kWt/soat elektr energiya narxi.
W = 80 ∗ 10 ∗ 295 = 236000
∑ ¿
Investitsiya hajmi quyidagi formuladan aniqlanadi
K = M + FOT + A
ajr + ⅀ P = 152320 + 1201200 + 625416 + 1259997 = 3238933
∑ ¿
№ Harajatlarning nomi Qiymati
1 Bajarilgan ishning qiymati (1.3*K) 5 358 220
2 Ishlab chiqarish harajatlari 2  862 536
3 Ishlab chiqarish tannarxi 2 717 776
4 Davr harajatlari 144 760
5 Material xarajarlari 152 320
6 Xom-ashyo 526 400
7 Elektr energiya 236 000
8 Mehnatga haq to’lash fondi 1 201 200
9 Ijtimoiy sug’urta 217 140
43 10 Amortizatsiya 625 416
11 Boshqa harajatlar 211 412
12 Ish haqi 940 000
Iqtisodiy samarani quyidagi formuladan aniqlaymiz E=	(C1−C2)∗Q=	(5358	220	−3238933	)∗1=2119287	
C1=1.3	C2
 – avvalgi va keyingi tannarx
Q – Ishlab chiqarish hajmi
Rantabellikni aniqlaymiz
R = E ∗ 100 %
K = 2119287 ∗ 100 %
3238933 = 65 %
Qoplash muddatini aniqlaymiz
Tok = K
E = 3238933
2119287 = 1.5 oy
Xulosa
Qurilman  ishlab  chiqishda  tashkiliy-usuliy  birlikka  erishish  maqsadida  hamda
standartni  ishlab  chiqish  bosqichlari  bajarilishini  nazorat  qilish  uchun  4  bosqich
joriy etiladi. 
1-bosqich  -  zaruriyat  tug’ilganda  aparatni  ishlab  chiqishda  texnikaviy  topshiriq
ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi;
2-bosqich  -  aparat  loyihasini  ishlab  chiqish  (birinchi  tahriri)  va  uni  fikr
mulohazalar olish uchun yuborish;
3-bosqich  -  fikr  -  mulohazalar  ustida  ishlash,  qurilma  loyihasini  (oxirgi  tahririni)
ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlashga taqdim etish;
4-bosqich - qurilmani tasdiqlash va davlat ro’yxatidan o’tkazish.
aparatlarni  ishlab  chiqish  bosqichlarini  bir-biri  bilan  qo’shib  olib  borishga  yo’l
qo’yiladi.
44 45 XFX QISM
Reja:
Kirish
Asosiy qism
2.1 Sanoat sanitariyasi va gigyenasi
2.2 Ish joyining yoritilganligi
2.3 Mikro iqlim
2.4 Jang va shovqin.
Texnik xavfsizlik va elektr xavfsizligi talablari
Yong in xavfsizligiʻ
Xulosa
 
46 Kirish
Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  va  siyosiy  sohalardagi
barcha  islohotlarning  asosiy  maqsadi  yurtimizda  yashayotgan  barcha  fuqarolar
uchun munosib hayot sharoitlarini yaratib berishga qaratilgandir. Albatta, munosib
hayot  sharoitini  yaratish  ilmiy-texnik  taraqqiyot  asosida  amalga  oshiriladi  va  bu
inson  mehnatini  yengillashtirish  bilan  bir  qatorda,  turli  xil  xavfli  faktorlarni
vujudga  keltiradiki,  natijada  har  xil  ko’rinishdagi  baxtsiz  hodisalar:
jarohatlanishlar,  shikastlanishlar  va  kasb  kasalliklari  vujudga  keladi.  Lekin,  bu
muqaddas  zaminda  yashayotgan  har  bir  inson  yaxshi  yashashni,  у a’ni  o’zining
moddiy-ma’naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini to’liqroq qondirishni istaydi. Aynan shu
sababli inson tinimsiz faoliyatda bo’ladi. 
Sanoat sanitariyasi va gigyenasi
Ishlab chiqarishdagi ish jarayonlari va atrof muhitning ishchilar organizmiga
ta’sirini o’rganadigan fan mehnat gigienasi deyiladi.
Mehnat  gigienasi  va  ishlab  chiqarish  sanitariyasi  tibbiy  profilaktika  sohasi
bo’lib, ish qobiliyatini yuksak darajada ta’minlash, kasb kasalliklari va odamning
mehnat  faoliyati  bilan  bog’liq  boshqa  salbiy  oqibatlarning  oldini  olishning  ilmiy
asoslarini  va  amaliy  chora-tadbirlarini  ishlab  chiqish  bilan  shug’ullanadi.  To’g’ri
tashkil  etilgan  mehnat,  kishining  jismoniy  intellektual  va  ma’naviy  kamol
topishiga olib keladi .
Mehnat  gigienasi  va  ishlab  chiqarish  sanitariyasining  asosiy  vazifasi,  ish
unumdorligini  eng  yuqori  darajada  oshirish  va  ishlovchilarning  sog’ligiga  zararli
ta’sir qilmaydigan sharoitlarni ta’minlaydigan tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.
Bunda mehnat gigienasi va ishlab chiqarish sanitariyasi, yurak-tomir, onkologik va
asab  kasalliklarning  oldini  olishga  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Ishlab  chiqarish
korxonalariga mavjud bulgan tebranma harakat, ishlab chiqarish shovqinlari, elektr
47 va  magnit  maydonlari,  ionlovchi  radiastiya,  lazer  nurlanishi  va  yangi  kimyoviy
moddalarning inson organizmiga xavfli va zararli ta’sirini qunt bilan ilmiy asoslab
o’rganish zaruriyati tug’ildi.
Yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilishdan oldin, ularni inson
sog’ligiga  xavfli  va  zararli  belgilarini  chuqur  o’rganib,  uni  aniqlash  o’ta  muhim
ahamiyatga  ega  hisoblanadi.Birorta  ham  yangi  birikma,  sog’liqni  saqlash
vazirligining ruxsatsiz xalq xo’jaligiga qo’llanishga tavsiya etilmaydi. 
Ish joyining yoritilganligi
Yorug’lik  insonning  hayoti  faoliyati  davomida  juda  muhim  o’ringa  ega
hisoblanadi.  Ko’rish  inson  uchun  asosiy  ma’lumot  manbai  hisoblanib,  umumiy
olinadigan ma’lumotning taxminan 90% ko’z orqali olinadi. 
Ishlab  chiqarish  sharoitida  yoritilganlik  ishchilar  salomatligiga  zarar
etkazmasligi  uchun  u  ko’zni  zo’riqtirmaydigan,  ish  vaqtida  binoning  hamma
qismlarida  bir  tekis  taqsimlangan  bulishi  talab  qilinadi.  Yorug’lik  ko’zni
qamashtirmaydigan  bo’lishi,  boshqacha  qilib  aytganda,  yorug’lik  nurlari  ko’zga
to’g’ridan-to’g’ri tushmasligi kerak.
K orxonalarni me’yoriy yoritish sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlash
bilan  birga  ishlab  chiqarish  sharoitini  yaxshilaydi,  ishchilarni  charchashdan
saqlaydi va mehnat unumdorligini oshiradi.
Yorug’likning  spektral  tarkibi  shunday  tanlanishi  kerakki,  natijada  kishi
atrofdagi buyumlarning ranglarini to’g’ri qabul qilsin. Ish joylarida keskin ajralib
turuvchi soyalar bo’lishi va ish joylari bilan atrofdagi muhitning yoritilganligi juda
katta farq qilmasligi kerak, aks holda kishi ko’zini bir sharoitdan ikkinchi sharoitga
tez-tez  o’zgartirib  turishi  natijasida  ko’zining  akkomodastiya  xususiyati  buzilib,
ko’rish organlarining toliqish holati ro’y beradi.
Ishlab  chiqarishda  yoritilganlikni  to’g’ri  tanlash  uchun  zarur  qo’llanma
sifatida me’yoriy hujjatlardan SNiP II-4-79 va GOST 12.1.046-85 xizmat qiladi.
48 Ish o’rinlarida yorug’likni  me’yorlashning asosiy maqsadi inson  sog’lig’ini
himoya  qilish  va  tavakkalchilik  asosida  qilinajak  sarf  xarajatni  oldini  olishdan
iborat hisoblanadi.
Tabiiy  yorug’likni  vaqtga  nisbatan  doimiy  o’zgaruvchanligi  sababli,  uni
sifati va miqdorini o’lchash va nazorat qilib turish maqsadida maxsus ko’rsatkich,
o’lchov  mezoni  sifatida  qabul  qilingan.  Bu  ko’rsatkich  tabiiy  yoritilganlik
koeffistienti  deb  ataladi  va  u  bino  ichidagi  yorug’lik  miqdorini  (Ei)  uning
tashqarisidagi miqdori (Et) ga nisbatini foiz hisobida olingan miqdoriga aytiladi va
quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. 
Tabiiy  yoritilganlikni  me’yorlashda,  bino  shiftdan  yoritilsa,  yoritilganlikni
o’rtacha miqdori qiymatida me’yorlanadi, agar deraza orqali yoritilsa, unda deraza
qarshisidan  1,0 m. masofada  turgan  nuqta uchun yoritilganlikni eng kam qiymati
me’yorlanadi.
Sun’iy  yorug’likni  me’yorlashdan  maqsad  biror  bir  yuzani  yoritish  uchun
gigiena  nuqtai  nazaridan  eng  kamida  ruxsat  etilgan  minimal  yorug’lik  miqdori
bilan  ta’minlashdir.  Bunda  nazorat  ishini  tasnifi,  muhit  bilan  buyum  o’rtasidagi
yarqiroqlik  farqi  va  yoritilganlik  tizimi  aniq  hisobga  olinadi.  Nazorat  ishining
tasnifi ko’zatilayotgan buyumning o’lchami bilan belgilanadi. Ya’ni me’yorda 8 ta
razryad qabul qilingan bo’lib, birinchisi o’ta yuqori aniqlikda bajariladigan ishlar
turkumi  (<0,15  mm)  -1  razryad  5000lk.  dan  to  dag’al  ishlar  turkumi,  ya’ni  faqat
jarayonni  kuzatish  uchun  xizmat  qiluvchi  -  VIII-razryad  50lk.gacha  bo’lgan
yoritilganlik miqdorlaridir.
Mikro iqlim
Ishlab  chiqarish  muhitida  iqlim  sharoitini  ifodalovchi  ko’rsatkichlar,
havoning  harorati,  nisbiy  namligi,  havo  bosimi  va  havoning  harakat  tezligidan
iborat bo’lib, hammasi birgalikda kishining ish qobiliyatiga, mehnat unumdorligiga
va inson organizmidagi biologik o’zgarishlarga katta ta’sir ko’rsatadi.
49 Inson  tanasidagi  doimiy mo’tadil  harorat, modda almashuv  jarayoni  tufayli
markaziy nerv a’zosining faoliyati orqali boshqarib turiladi 
Inson uchun orombaxsh, mo’tadil iqlim sharoiti deganda, yuqorida aytilgan
havo  o’lchamlarining  o’zaro  mutanosibligi  tushuniladi.  Bu  mutanosiblik  odam
tanasida  harorat  almashuvi  reakstiyasini  hech  qanday  zo’riqishsiz  kechishini
hamda  o’zida  huzur-halovat  sezishi  va  shu  bilan  birga  ishchanlik  qobiliyatini
yuqori bulishligini ta’minlaydi.
Ma’lumki  haroratning 18-25 C , nisbiy namlikni  40-70% va bosimning  740-
760mm.  sm  ustunida  bulishi,  odam  tanasi  va  uni  o’rab  turgan  havo  o’rtasidagi
harorat  almashinuvi  jarayoniga  kuchli  ta’sir  ko’rsata  olmaydi,  chunki  bunday
sharoitda muhitlar o’rtasidagi issiqlik almashinuvi mufassal va qoldiqsiz ko’chadi,
ya’ni tanadan chiqayotgan issiqlik tezligi uning havoga singib ketish tezligiga teng
holda almashinadi. 
Muhitning  harorati  18-25 C  bulganda  odam  tanasidan  chiqayotgan  issiqlik
nurlanish  yoki  harorat  almashinuvi  qonuni  asosida  havoga  quruq  g’ubor  holatiga
sekin  tarqaladi,  30 C  dan  yuqori  haroratda  esa  bug’lanish  sodir  buladi,  ya’ni
tanadagi  ortiqcha  issiqlik  mushaklardan  sizib  chiqayotgan  quvvat  ta’siridan  yo’l-
yo’lakay  to’qimalardagi  tuz  eritmalarini  yuvib,  teri  sirtida  ter  shaklida  paydo
buladi.
Muhitning  harorati  oshgan  sari  tananing  issiqlik  uzatish  qobiliyati  susayib
boradi,  bug’lanish  jarayoni  esa  to’xtovsiz  ortib  boradi,  natijada  organizm  tez
holsizlana boshlaydi. Agar havodagi nisbiy namlik 80 foizdan ortib ketsa tanadan
ajralib  chiqayotgan  terning  bug’lanishi  qiyinlashadi  va  natijada  tana  bilan  muhit
o’rtasidagi  harorat  almashuvi  buziladi.  Ishlab  chiqarish  mikroiqlimi  me’yorlari
mehnat  xavfsizligi.  Standartlari  tizimi  “Ish  mintaqalari  mikroiqlimi”  (GOST
12.1005-76)  ga  asosan  belgilangan.  Ular  gigienik,  texnik  va  iqtisodiy  negizlarga
asoslangan.  Ishlab  chiqarish  korxonalardagi  binolar,  yil  fasllari  va  ish  toifalariga
50 qarab, ulardagi harorat, nisbiy namlik va havo harakatining ish joylari uchun ruxsat
etilgan me’yorlari belgilangan
Ishlab  chiqarish  korxonalaridagi  ish  joylarida  iqlim  sharoitlarida  me’yor
darajasida  ta’minlash  uchun  uning  barcha  ko’rsatkichlari  o’zaro  mutanosib  holda
bog’langan  bulishi  kerak.  Ya’ni  havoning  harorati  pasayib  yoki  ko’tarilib  ketsa,
uning harakat tezligi ham unga bog’langan holda pasayishi 
(yoki  ko’tarilishi)  maqsadga  muvofiq  buladi,  aksincha,  agar  havoning
harorati past bulsayu, havoning harakat tezligi me’yoridan oshib ketsa, odam tanasi
bilan  muhit  o’rtasidagi  harorat  almashish  jarayoni  tezlashib  ketadi  va  natijada
havoning harorati tez tushadi.
Jang va shovqin
Аtmоsfеrа  hаvоsidа  dоimо  tаbiiy  vа  аntrоpоgеn  mаnbаlаrdаn  yuzаgа
kеluvchi аrаlаshmаlаr mаvjud bo’lib, tаbiiy аrаlаshmаlаrgа o’simliklаr, vulqоnlаr,
kоsmоsdа hоsil bo’lgаn, tuprоq еmirilishidаn, dеngiz tuzlаrining bo’lаklаri yuzаgа
kеltirаdigаn  chаnglаr,  tumаn,  o’rmоnlаr  vа  cho’llаrdаgi  yong’inlаrning  tutuni  vа
gаzi  vа  bоshqаlаr.  Ulаr  bir  mеyordа  tаrqаlgаn  yoki  lоkаl  xоlаtdа,  аtmоsfеrа
iflоslаnish dаrаjаsi fоnli bo’lib, vаqt o’tishi bilаn sеkin o’zgаrаdi
  Eng ko’p tаrqаlgаn аtmоsfеrаni iflоslоvchi mоddаlаrgа uglеrоd оksidi SО,
оltingugurt  оksidi  SO
2 ,  аzоt  оksidi,  uglеvоdоrоdlаr  vа  chаnglаr  kirаdi.  Bundаn
tаshqаri elеktrоnikа sаnоаtidа  ishlаtilаdigаn xrоm, оltingugurt, minеrаl  kislоtа vа
оrgаnik  mоddаlаrning  pаrlаri  yanаdа  zаhаrli  mоddаlаr  qаtоrigа  kirib,  hоzirgi
pаytdа ulаrning sоni 500 dаn оshib kеtgаn. 
  Аntrоpоgеn bulg’аlоvchi mоddаlаrning аsоsiy xususiyati ulаrning yashаsh
jоylаrgа yaqin еrdа hоsil bo’lib, yashаsh xоnаlаrigа kirib bоrishidаdir. 
  Quyosh  rаdiаsiyasining  аsоsiy  qismi  Еr  yuzаsigа  nurlаnish  diаpаzоnidа,
еrdаn qаytgаni infrаqizil nur diаpаzоnidа uzаtilаdi. Аtmоsfеrаgа аntrоpоgеn tа`sir
ko’rsаtilishi nаtijаsidа quyidаgi nеgаtiv оqibаtlаr yuzаgа kеlishi mumkin:
51  -  аhоli  yashаydigаn  shаhаr  vа  qishlоqlаridа  zаhаrli  mоddаlаr  (SО,  NO
2 ,
SO
2 , uglеvоdоrоdlаr, bеnz(а)pirеn, , bеnzоl vа b.)ning YQОDsi ko’tаrilаdi; 
 - NO, SO, Оz vа SN lаrning intеnsiv tаrqаlishi kislоtаli yomg’irlаrni, pаrnik
effеktini yuzаgа kеltirishi mumkin.
   Ishlаb chiqаrish kоrxоnаlаri, enеrgеtikа, аlоqа vа trаnspоrt shаhаr vа turа
rjоy  muhitini  iflоslоvchi  аsоsiy  enеrgеtik  mаnbаlаr  hisоblаnib,  titrаsh,  аkustik
tа`sir,  elеktrоmаgnit  mаydоn  vа  nurlаnishlаr,  iоnlоvchi  nurlаnishlаrni  yuzаgа
kеltirаdi. 
   Uriluvchi  tеxnоlоgik  jаrаyon,  rеl`sdа  yuruvchi  trаnspоrt,  qurilish
mаshinаlаri, оg’ir аvtоtrаnspоrt vibrаsiya mаnbаi bo’lib, shаhаrdаgi turаr jоylаrgа
tuprоq  оrqаli  tаrqаlаdi.  Vibrаsiyani  tа`sir  qilish  zоnаsini  uzunligi  uning  tuprоqdа
so’nish kаttаligigа bоg’liq bo’lib, оdаtdа 1 dB/m tаshkil etаdi, suv bilаn toyingаn
tuprоqdа bu kаttаlik аnchа yuqоridir.  
  Rеl`sli trаnspоrt yuzаgа kеltirgаn titrаsh mаgistrаldаn 50–60 m. uzоqlikdа,
tеmirchilik  ustоxоnаlаriniki  esа  аnchа  оlisrоq,  150–200  m  dа  so’nаdi.  Turаr  jоy
binоlаridаgi  titrаshni  ulаrdа  jоylаshgаn  tеxnik  qurilmаlаr-  lift,  trаnsfоrmаtоr  vа
nаsоslаr yuzаgа kеltirаdi. Shаhаrdаgi shоvqinni аsоsаn trаnspоrt vоsitаlаri, ishlаb
chiqаrish  uskunаlаri,  sаnitаr-tеxnik  qurilmаlаri  yuzаgа  kеltirаdi,  mаgistrаllаrdаgi
shоvqin dаrаjаsi 70–80 dB А vа аerоpоrt rаyоnidа 90 dB А vа undаn оrtiqqаchа
еtаdi.  Infrаtоvush  mаnbаlаri  tаbiiy  –  qurilish  binоlаrini  vа  suv  yuzаsini  shаmоl
urishi  bilаn,  hаmdа  аntrоpоgеn-  rаkеtа  dvigаtеllаri,  kаtа  hаjmdаgi  ichki  yonish
dvigаtеllаri, gаz turbinаlаri, trаnspоrt vоsitаlаri bo’lishi mumkin.
   Turаr  jоylаrdаgi  rаdiоаktivlik  dаrаjаsi  binоning  qаndаy  mаtеriаldаn
qurilgаnigа bоg’liq, g’ishtli, tеmirbеtоn, shlаkоblоkli uydа yog’оch uydаgidаn bir
nеchа mаrtа оrtiq bo’lаdi. Gаz plitаsi nаfаqаt zаhаrli mdаlаr bo’lmish NOx, COni
kеltirаdi,  bаlki  rаdiоаktiv  gаzlаrni  hаm  yuzаgа  kеltirаdi.  Bulаrni  bаrchаsini
xоnаlаgi hаvоni tеz-tеz shаmоllаtish оrqаli bаrtаrаf qilish mumkin. 
52   Iflоslоvchi  mоddаlаr  biоlоgik,  ya`ni  оrgаnik  mikrооrgаnizmlаr  suvning
аynаshigа  оlib  kеlsа,  kimеviy  mоddаlаr  suvning  tаrkibigа,  fizikаviylаri  uning
tiniqligigа vа hаrоrаtigа tа`sir qilаdi. 
  Fizik  iflоslоvchilаrgа  sаnоаt  kоrxоnаlаri,  shаxtа,  kаr`еrlаrdа  fydаlаnilgаn
suvlаr оrqаli birikmаlаr sifаtidа kеlib tushаdi. 
Еrning ustki qаtlаmini buzilishi fоydаli qаzilmаlаrni оlish vа bоyitish, ishlаb
chiqаrish  vа  mаishiy  chiqindilаrni  ko’mish,  hаrbiy  mаshq  vа  sinоvlаr  nаtijаsidа
yuzаgа kеlаdi. Hаr yili еr оstidаn qаzib оlingаn mаssа hаjmidаn ishlаb chiqаrishdа
fаqаt 7% fоydаlаnilаdi, qоlgаnlаri yarоqsizligi tufаyli bir еrgа jаmlаnаdi. 
 Аsоsiy iflоslоvchi sаnоаtgа rаngli vа qоrа mеtаllurgiya (80 %) kоrxоnаlаri
kirib,  ulаr  iflоslаydigаn  zоnа  20-50  km  rаdiusdа  bo’lib,  zаhаrli  mоddаlаrdаn
nikеl`, bеnzаpirеn, simоb, qo’rg’оshinning YQОD 100 bаrоbаr оshiqdir. 
  Hаr  qаndаy  dаvlаtning  rivоjlаnish  dаrаjаsini  undа  ishlаb  chikаrilаyotgаn
elеktr  enеrgiyasi  vа  sаnоаt  kоrxоnаlаridа  ishlаb  chikаrilаyotgаn  mаxsulоtlаrining
sifаti vа dunyo bоzоridаgi rаkоbаt bаrdоrligi bеlgilаydi. 
  Sаnоаtdа,  trаnspоrt  vоsitаlаrini  ishlаtishdа  vа  kishlоk  xo’jаligidа
bаjаrilаdigаn  ishlаrning  dеyarli  xаmmаsidа  chаng  xоsil  bo’lishi  vа  аjrаlishi
kuzаtilаdi.  Umumаn  chаnglаrning  turlаri  ulаrning  kеlib  chikish  mаnbаlаrini
xisоbgа оlib, ulаrni tаbiiy vа sun`iy chаnglаrgа bo’lib kаrаlаdi.
  Mа`lumki  chаnglаngаn  xаvо  muxiti  insоniyatni  kаdim  zаmоnlаrdаn  bеri
tа`kib kilib kеlgаn.
  Tаbiiy chаnglаr sirаsigа tаbiаtdа insоn tа`sirisiz xоsil bo’lаdigаn chаnglаr
kiritilаdi. Bundаy chаnglаr shаmоl vа kаttik bo’rоnlаr tа`siridа kum vа tuprоkning
errоziyalаngаn  kаtlаmlаri  ning  uchishi,  o’simlik  vа  xаyvоnоt  оlаmidа  pаydо
bo’lаdigаn  chаnglаr,  vulkоnlаr  оtilishi,  kоsmоsdаn  еr  аtmоsfеrаsi  tа`sirigа  tushib
kоlgаn mеtiоritlаr vа bоshkа kоsmik jismlаrning yonib kеtishidаn xоsil bo’lаdigаn
chаnglаr  vа  bоshkа  xоllаrdа  xоsil  bo’lаdigаn  chаnglаrni  kiritish  mumkin.  Tаbiiy
chаnglаrning  аtmоsfеrа  muxitidаgi  mikdоri  tаbiiy  shаrоitgа,  xаvоning  xоlаtigа,
53 yilning  fаsllаrigа  vа  аniklаnаyotgаn  zоnаning  kаysi  mintаkаgа  jоylаshgаnligigа
bоglik.  Mаsаlаn  аtmоsfеrаdаgi  chаngning  mikdоri  shimоliy  rаyоnlаrgа  nisbаtаn
jаnubiy  rаyоnlаrdа,  o’rmоn  zоnаlаrigа  kаrаgаndа  cho’l  zоnаlаridа,  shuningdеk
kish оylаrigа nisbаtаn yoz оylаridа ko’prоk bo’lishi mа`lum.
  Sun`iy  chаnglаr  sаnоаt  kоrxоnаlаridа  vа  kurilishlаrdа  insоnning  bеvоsitа
yoki  bilvоsitа  tа`siri  nаtijаsidа  xоsil  bo’lаdigаn  chаnglаr  kirаdi.  Mаsаlаn
enеrgеtikа sаnоаtidа-choyan ishlаb chikаruvchi dоmnа vа mаrtеn pеchlаridа vа bu
sаnоаtning  xаmmа  kuyuvchilik  sеxlаridа  Issiklik  elеktrоstаnsiyalаridа  yokilgаn
ko’mirning  mа`lum  kismi  kul  vа  tutun  sifаtidа  аtmоsfеrаgа  chikаrib  yubоrilаdi,
kurilish  ishlаridа  еr  kаzish  ishlаri,  pоrtlаtish  ishlаri,  sеmеnt  ishlаb  chikаrish,
shuningdеk tоglаrdаn mа`dаnlаrni kаzib оlish ishlаri vа bоshkа judа ko’p ishlаrdа
judа  ko’p  mikdоrdа  chаng  аjrаlаdiki,  bu  chаnglаrni  аtrоf-muxitgа  chikаpib
yubоrish tаbiаtgа xаlоkаtli tа`sir ko’rsаtishi mumkin. 
Nеgаtiv vа zаrаrlоvchi fаktоrlаr quyidаgichа guruxlаnаdi:
 Fizikаviy  -  hаrаkаtlаnuvchi  mаshinа  vа  mеxаnizmlаr,  shоvqin  vа
tеbrаnishning,  elеktrоmаgnit  vа  iоnlоvchi  nurlаishning  yuqоri  dаrаjаlаri,  yaxshi
yoritilmаgаnlik,stаtik elеktrning yuqоri dаrаjаsi.
Kimyoviy  -  аgrеgаt  xоlаti  turlichа  bo’lgаn  zаhаrlоvchi,  ishlоvchining
аsаbigа tеguvchi,mоddа vа birikmаlаr;
biоlоgik  -  zаrаrlоvchi  mikrооrgаnizmlаr  (bаktеriya  vа  viruslаr)  vа  ulаr
fаоliyatining mаhsulоtilаri hаmdа bа`zi bir o’simlik vа jоnivоrlаr;
psixоfiziоlоgik  -  stаtik  vа  dinаmik  mеyoridаn  оrtiq  jismоniy
yuklаmаlаr,аqliy  tоliqishlаr,  аnаlizаtоrlаrning  tоliqishi,  bir  xil  ishlаsh,  emоsiоnаl
yuklаmаlаr.  Nеgаtiv  fаktоrning  yo’l  qoyildаn  оxirgi  dаrаjаsi  dеb,  insоngа  tа`sir
etib,  o’zigа,  аvlоdigа  biоlоgik  o’zgаrishlаr,  vаqtinchа  pаydо  bo’lgаn  kаsаllikni,
shu  jumlаdаn  immunоlоgik  rеаksiyani  o’zgаrishi,  аsаbiy  o’zgаrishlаrni,  ish
qоbiliyatini pаsаyishini yuzаgа kеltirmаydigаn dаrаjаsigа аytilаdi. YQОD ni ishlаb
54 chiqаrish vа аtrоf muhit uchun o’rnаtilаdi. Uni qаbul qilishdа quyidаgi prinsiplаrgа
аmаl qilinаdi: 
55 Texnik xavfsizlik va elektr xavfsizligi
Talablari
 Uskunalar,  asboblar  va  moslamalar  butun  ishlash  muddati  davomida
Qoidalarga muvofiq xavfsizlik talablariga javob berishi kerak. Uskunalarni ishlab
chiqarish  maydonchalariga  joylashtirishda  avtomobil  transporti  korxonalarini
texnologik loyihalashning umumiy standartlari talablarini hisobga olish kerak. 114
Asboblarni brakka chiqarish belgilangan jadvalga muvofiq, lekin oyiga kamida bir
marta  amalga  oshirilishi  kerak.  Statsionar  jihozlar  poydevorga  o rnatilishi  vaʻ
mahkam bog langan bo lishi, xavfli joylar o ralgan bo lishi kerak. Uskunani ishga	
ʻ ʻ ʻ ʻ
tushirish  va  to xtatish  moslamalari  ish  joyidan  qulay  foydalanish  uchun	
ʻ
joylashtirilishi  va  ularning  o z-o zidan  ishga  tushamasligi  lozim.  Barcha  elektr	
ʻ ʻ
motorlar,  elektr  haydovchiga  ega  uskunalar,  shuningdek  boshqaruv  panellari
ishonchli  tarzda  yerga  ulanadi  yoki  zararsizlantiriladi.  Ularni  yerga  ulanmasdan
ishlatish  taqiqlanadi.  Yangi  yoki  kapital  ta’mirlangan  uskunani  ishga  tushirish
faqat  korxona  mehnatni  muhofaza  qilish  xizmati  xodimlari  va  korxonaning
mehnatni  muhofaza  qilish  bo yicha  katta  vakolatli  vakili  ishtirokidagi  komissiya
ʻ
tomonidan  qabul  qilinganidan  keyin  amalga  oshiriladi.  Ishlayotgan  asbob-
uskunalar  yaxshi  holatda  bo lishi  va  uning  texnik  holati  jihozlar  uchun  mas'ul
ʻ
shaxs  va  ishlab  chiqarish  uchastkasi  rahbarining  nazorati  ostida  bo lishi  shart.	
ʻ
Nosoz uskunaga uchastka boshligi ushbu uskunada ishlashga yo l qo yilmasligini	
ʻ ʻ
ko rsatadigan  belgi  qo yishi  kerak.  Bunday  uskunani  uzib  qo yiladi  (energiyani	
ʻ ʻ ʻ
o chirish, haydash va hokazo). Uskuna ishlayotgan paytida uni tozalash, moylash
ʻ
yoki ta’mirlashga yo l qo yilmaydi.	
ʻ ʻ
 Hozirgi  paytda  elektr  toki  xalq  xo jaligining  barcha  sohalarida,  kundalik	
ʻ
turmushning  barcha  jabhalarida  keng  qo llanilmoqda.  AT  korxonalarida  elektr
ʻ
tokidan  jarohatlanish  juda  ko p  uchramasada,  lekin  barcha  o lim  bilan  tugagan	
ʻ ʻ
baxtsiz  hodisalarning  50%  elektr  toki  urishi  oqibatida  bo lganligi  qayd  etiladi.	
ʻ
56 Bundan  tashqari  ko pincha  elektr  tokidan  noto g ri  foydalanish  yong in  vaʻ ʻ ʻ ʻ
portlashga  olib  keladi.  Yuqorida  keltirilganlarning  xammasi  elektr  tokidan
saqlanish usullarini o rganish naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi. Elektr
ʻ
toki  organizm  orqali  o tganda  issiqlik,  elektrolitik  va  biologik  ta’sir  ko rsatadi.	
ʻ ʻ
Issiqlik ta’siri badanning ayrim joylarining kuyishi, qon tomirlari, asab va boshqa
to qimalarning  qizishi  bilan  xarakterlanadi.  Elektrolitik  ta’sir  qonning  va  boshqa	
ʻ
organik  suyuqliklarning  qurishiga  va  ularning  fizik-ximik  buzilishiga  olib  keladi.
Elektr  tokidan  olingan  jarohatlarni  shartli  ravishda  mahalliy  va  umumiy  turlarga
bo lish  mumkin.  Umumiy  turini  odatda  tok  urishi  deyiladi.  Mahalliy  turlari
ʻ
organizmning  ma’lum  qismini  elektr  toki  yoki  elektr  yoyi  ta’sirida
shikastlanishidir.
Yong in xavfsizligi	
ʻ
 Mamlakatimizda sanoat korxonalari, xalq xo jaligining barcha obyektlarini	
ʻ
yong in  xavfsizligini  ta’minlashga  katta  e’tibor  qaratilmoqda. 	
ʻ Yong in  nazorati	ʻ
organlari  tizimi  yaratildi,  davlat  yong in  nazorati  tashkil  etildi.  Korxonalar,	
ʻ
muassasalar,  idoralar  va  alohida  fuqarolar  tomonidan  yong in  xavfsizligi	
ʻ
qoidalarining bajarilishi ustidan tizimli nazorat yong indan himoya qilish organlari	
ʻ
tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, ular yong indan himoya qilish bo yicha
ʻ ʻ
qoidalar,  ko rsatmalar,  texnik  standartlarni  ishlab  chiqish  va  nashr  etish  uchun	
ʻ
javobgardir:  bu  qoidalarning  barchasi  barcha  bo limlar,  korxonalar  va  jismoniy	
ʻ
shaxslar  uchun  majburiydir.  Yong inning  oldini  olishga,  yong in  tarqalish	
ʻ ʻ
yo llarini bostirishga, yong in sodir bo lgan taqdirda odamlar va mulkni binolardan	
ʻ ʻ ʻ
tez  va  xavfsiz  evakuatsiya  qilishni  ta’minlashga  qaratilgan  chora-tadbirlarni  o z	
ʻ
ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar yong inga qarshi vositalarni joylashtirishni va	
ʻ
yong inni  o chirishda  o t  o chirish  brigadalarining  harakatlarini  aniq  tashkil	
ʻ ʻ ʻ ʻ
qilishni  ta’minlashi  kerak. Avtotransport  korxonalarida yong in xavfsizligi  ishlari	
ʻ
"Sanoat  korxonalari  va  xalq  xo jaligining  obyektlarida  ish  paytida  yong in	
ʻ ʻ
57 xavfsizligi  choralari  bo yicha  yo riqnoma"  asosida  tashkil  etiladi.  Davlat  yong inʻ ʻ ʻ
nazorati  Favqulodda  vaziyatlar  vazirligi  tomonidan  viloyat  (shahar  va  tuman)
yong in  xavfsizligi  boshqarmalari  va  ularning  joylardagi  organlari  orqali  amalga	
ʻ
oshiriladi.  Davlat  yong in  nazorati  organlari  va  inspektorlari  zarur  yong inga	
ʻ ʻ
qarshi  choralar  ko rish  to g risida  ko rsatmalar  berish-  125  ga,  qoidabuzarlarga	
ʻ ʻ ʻ ʻ
jarima  solishga,  yong in xavfi  tug ilganda,  hatto korxonalar  va  ustaxonalar  ishini	
ʻ ʻ
to xtatishga  haqlidir.  Rahbar  (direktor,  boshliq)  avtotransport  korxonasining	
ʻ
yong in xavfsizligi uchun javobgardir. Bosh muhandis korxonada yong inga qarshi	
ʻ ʻ
ishlarning  holati  uchun  mas'ul  shaxsni  tayinlaydi.  Rahbarning  buyrug i  bilan	
ʻ
tayinlangan shaxslar alohida xizmatlar, bo limlar, uchastkalar, omborlar va boshqa	
ʻ
ishlab  chiqarish  va  ofis  binolarining  yong in  xavfsizligi  uchun  javobgardirlar.	
ʻ
Ularning  mas'uliyati  yong inga  qarshi  vositalarning  sozlig ini  nazorat  qilish,	
ʻ ʻ
yong inga qarshi tadbirlarni amalga oshirishni o z ichiga oladi. 	
ʻ ʻ
 YONISH  -  bu  issiqlik  va  yorug likning  ajralib  chiqishi  bilan  kechadigan	
ʻ
oksidlanishning  kimyoviy  reaksiyasidir.  Yonish  jarayonida  qattiq  yoki  suyuq
yonuvchi  moddaning  gaz  holatiga  aylanishi  sodir  bo ladi.   YONUVCHI	
ʻ
MODDALAR - havodagi kislorod bilan tez birlashib, yonib ketadigan moddalar.
 Ko pgina  moddalarning  yonishi  havoda  kamida  14-18%  kislorod  mavjud	
ʻ
bo lganda  boshlanadi,  kamroq  kislorod  bilan  yonadigan  juda  ko p  moddalar	
ʻ ʻ
bundan  mustasno  (uglerod  disulfidi  -  10,5%,  asetilen  -  3,7%).  Shu  bilan  birga,
yonuvchan modda nafaqat kislorod bilan, balki boshqa oksidlovchi moddalar bilan
ham o zaro ta’sirlashganda yonish sodir bo lishi mumkin. Masalan, atsetilen, temir	
ʻ ʻ
va  boshqa  moddalar  xlor  atmosferasida,  magniy  karbonat  angidridda,  mis  -
oltingugurt  bug ida  va  boshqalarda  yonadi.  Yonish  jarayoni  faqat  yonuvchan	
ʻ
modda  oksidlovchilar  ishtirokida  alangalanish  haroratigacha  qizdirilganda  sodir
bo ladi.  Har  bir  moddaning  o ziga  xos  yonish  harorati  bor,  u  juda  katta	
ʻ ʻ
diapazonlarda  bo ladi.  Alangalanish  harorati  qanchalik  past  bo lsa,  moddaning	
ʻ ʻ
58 xavfliligi  shunchalik  yuqori  bo ladi.  Shunday  qilib,  yog och  295°C,  koks  -  600-ʻ ʻ
700°C, yog - 420°C, benzin - 390°C haroratda yonadi.	
ʻ
59 Xulosa
Hayot  faoliyati  –  bu  insonning  kunlik  faoliyati,  dam  olishi  va  yashash
tarzidir.  Inson  hayoti  jarayonida  uni  o`rab  turgan  borliq  muhiti  bilan  uzluksiz
aloqada buladi va shu bilan birga har doim uni o`rab turgan muhitga bog’liq bo`lib
kelgan  va  shunday  qolaveradi.  Dunyoning  evolyutsion  jarayonida  bu  sistemani
tashkil  etuvchilar  uzluksiz  o`zgarib  bordi.  Inson  mukammallashdi,  er  sharining
aholisi va uning oqimi o`sdi, jamiyatning ijtimoiy asosi o`zgardi.
Atrof-muhit  o`zgardi:  inson  o`zlashtirgan  y er  yuzi  va  er  osti  hududi
kattalashdi;  tabiiy  tabiat  muhiti  insoniyat  jamiyatining  o`sib  borayotgan  ta`sirini
boshdan kechirmoqda, inson tomonidan sun`iy yaratilgan maishiy, shahar va ishlab
chiqarish muhiti paydo buldi.
Tabiiy muhit o`zi etarli bo`lib, inson ishtirokisiz mustaqil mavjud bula oladi
va  rivojlana  oladi.  Inson  tomonidan  yaratilgan  boshqa  barcha  borliq  muhiti
mustaqil  rivojlana  olmaydi  va  ular  paydo  bulganidan  so`ng  eskirishga  va
emirilishga mahkum.
60 Xulosa
Tadqiqodlarimizdan  kelib  chiqib  shuni  ma’lum  qilamizki  biz  yasagan
qurilma  eksplatasiyda  juda  oson,  tashi  tarafdan  zarba  yegan  yoki  tushib  ketgan
taqdirda o’zining qismlaridan yana yeg’ib olish qiyin emasi va murakkab, o’ta aniq
sozlashlardan  yiroq.  Qurilmamizning  eng  kop  buzilish  mumkin  bo’lgan
kampanentalaridan biri bu diffuzordiz. Uni bolalar pufagidan tayyorlangani sabab
yangisini o’rnash umuman muammo hisoblanmaydi. 
 Yuqorida  aytib  o’tganimizdak  oliy  o'quv  yurtlarida  talabarga  yaratilgan
labaratoriyalarida  akustik  to'lqinlarni  qo'shish  va  ularni  vizual  ko'rish  uchun
mo'ljallangan qurilma sifatida faydalaniladi. Nega aynan bu bu qurilmani tanladik
va  bu  qurila  bizning  sohamizda  ya’ni  lazerlar  texnologiyasi  va  optika
elekrtonikasida qanday o’ringa eag degan savol bo’lishi mumkin. Javobi shundaki,
Lisaju shakillari garmonik to’lqinlarning bir biriga qo’shilishidan hosil bo’ladi bu
esa o’z navbatida to’lqin tenglamalari mavzusiga oid hisoblanadi. Talabalr asosan
bu to’lqinlarni qo’shilishini video roliklar va simulatsion dasturlar orqali ko’rishlar
mumkin  lekin  bu  qonuniyatni  assilograflar  yordamida  ham  ko’rish  mumkin.
Kampyuter  davri  endigina  kirib  kelayotganda,  hamma  labaratoriyalarda  ham
kampyuter bo’lmaganida assilograflar yordamida bu qonuniyatni tajribada vizuval
ko’rish  imkoni  bo’lgan.  Biz  esa  bu  qurilmani  yasashimizdan  maqsad  uning
arzonligida va oddiy ishchi sxemaga ega bo’lgaindadir. 
61 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
[1].  “Xalq so’zi” gazetasi. 28.01.2010 y
[2]. И. А. Гольдфайн. Векторный анализ и теория поля.
  Государственное издательство “Высшая школа”, Москва, 1963
[3]. Матрасов А. Мар le 6: решение задач высшей математики и
  механики. – Санкт Петербург Изд-во БХВПетербург, 2001.     
[4]. Ergashev S, Komiljonov B, Xalilov M. Differensial tenglamalarni
  mehanika va fizikaning ba`zi masalalarini yechishga tadbiqlari. 
  Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. –
  nammti ilmiy-texnika jurnali, 2021-yil.
[5]. Djalilova Turgunoy, Gulhayo Komolova, Khalilov Murodiljon. О 
  распространении сферической волны в нелинейно-сжимаемой и 
  упругопластической средах. Innovative, educational, natural and 
  social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 3. ISSN 2181-1784. 2021 yil. 
  87-92 b. Komolova Gulhayo, Xalilov Murodiljon. Stages of drawing up a 
  mathematical model of the economic issue. Journal of Ethics and 
  Diversity in International Communication. -e-ISSN: 2792-4017 | 
  www.openaccessjournals.eu | Volume: 1 Issue: 8, 2022-yil.
62

Tovush to'lqinlari yordamida lazer nurini tebranishidan Lisaju trektoriyasi ta'svirini hosil qilish