Vinilxloridni vinilasetat bilan sopolimerini fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish

Vinilxloridni vinilasetat bilan sopolimerini fizik-
kimyoviy xossalarini o’rganish
mavzusida yozgan
BITIRUV MALAKAVIY ISHI MUNDARIJA
KIRISH …………………………………………………………………………….3
I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
 1.1. Makromolekulalarning hosil bo’lishi ..….……….........……………..........…7
 1.2. Polimerlarning molekulyar massasini aniqlash usullari.............……...….....19
 1.3. Polimerlar eritmalari nazariyasi ………………………………………...…..31
 1.4. Polimerlarni fraksiyalash usullari …...….………………………….............. 38
II BOB. TAJRIBA QISMI
 2.1. Vinilxloridning vinilasetat bilan har xil nisbatda sopolimerlanishi .............. 42
 2.2. Vinilxloridning vinilasetat  bilan sopolimerini eruvchanligini aniqlash …....42
 2.3. Sopolimerni bo’kish tezligi va darajasini aniqlash.................................... .. ...43
III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
 3.1.  Polimerlarning molekulyar massasini aniqlash da viskozimetriya 
   usuli ni qo’llanishi...........................................................................................46
 3.2. Ba’zi polimerlarning  molekulyar massasini viskozimetriya 
    usuli da  aniqlash …………………............................................................. .... ..48
 3.3. Poli-N-vinil kaprolaktamning. molekulyar massasini viskozimetrik 
   usul da  aniqlash ......................................................................................... .... ... 49
 3.4. Izopropil spirti muhitida olingan poli-N-vinil kaprolaktamni 
   molekulyar massasini viskozimetrik usul da aniqlash ……………….……..51
3.5. Vinilxloridning vinilasetat bilan sopolimeri eritmasining qovushqoqli-
  gini aniqlash...................................................................................................52
 3.6. Mark-Kun-Xaunk tenglamasidan foydalanib, sopolimerning molekul-
   yar massasini hisoblash..................................................................................55
XULOSA .................... ............................................................................................57
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ..............................................................58
2 KIRISH
Barchamiz  bugun  mamlakatimiz  ijtimoiy-siyosiy  hayotidagi  ulkan
o‘zgarishlar  va  yangilanishlarning  guvohi  bo‘lib  turibmiz.  Darhaqiqat,  bu
islohotlar  yurtimizda  inson  manfaatlariga  yo‘g‘rilgan,  adolat  va  qonun
ustuvorligiga  tayangan,  aholining  ertangi  kunga  ishonchini  yanada
mustahkamlagan  taraqqiyotimizning  sifat  jihatdan  yangi  bir  bosqichi
boshlanganligini anglatadi.
Albatta, mazkur islohotlar O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti
I.Karimov tomonidan joriy etilgan, rivojlanishning «o‘zbek modeli»ga asoslangan
davlat boshqaruvining mantiqiy davomidir. Ta’bir joiz bo‘lsa, u zamon talablariga
moslashtirilgan,  aholining  real  hayot  darajasidan  kelib  chiqib  rivojlantirilgan,
xalqimiz  orzu-istaklarini  hisobga  olgan  holda  yangicha  mazmun  bilan  boyitilgan
ko‘rinishidir.
Bugungi  tub  yangilanishlarning  siyosiy-huquqiy  va  g‘oyaviy  asosini
shubhasiz O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017 yil
7  fevraldagi  Farmon  asosida  e’lon  qilingan  O‘zbekiston  Respublikasini  yanada
rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi tashkil etadi.
Dastlab  ushbu  hujjatning  ishlab  chiqilishi  haqida.  2016  yilning  so‘ngi
kunlari  va  2017  yilning  boshlarida  oldimizda  mustaqillik  yillarida  erishilgan
yutuqlarni  tahlil  qilish  hamda  zamon  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  mamlakat
taraqqiyotini  yanada  jadallashtirishning  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlarini
belgilash vazifasi turgan edi.
Turli  taklif,  fikr  va  mulohazalarni  jamlash,  chuqur  o‘rganish  asosida
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «O‘zbekiston  Respublikasini  yanada
rivojlantirish  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasi  to‘g‘risida»gi  Farmoni  loyihasi
ishlab chiqilib, u bilan birga quyidagi ikkita hujjat:
2017  –  2021  yillarda  O‘zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi;
Harakatlar  strategiyasini  «Xalq  bilan  muloqot  va  inson  manfaatlari  yili»da
amalga oshirishga oid Davlat dasturi tasdiqlandi.
3 Harakatlar  strategiyasiga  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat
Mirziyoyevning  saylovoldi  uchrashuvlarida  qayd  etilgan  mamlakatni  har
tomonlama  rivojlantirishga  oid  konseptual  g‘oyalar  metodologik  asos  bo‘ldi  [1].
Mazkur Harakatlar strategiyasida quyidagi 5 ta ustuvor yo‘nalishlar belgilangan:
1. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish.
2. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish.
3. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish.
4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish.
5.  Xavfsizlik,  millatlararo  totuvlik  va  diniy  bag‘rikenglikni  ta’minlash,  chuqur
o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish.
Harakatlar strategiyasini beshta bosqichda, ya’ni 2017-2021 yillarda amalga
oshirish nazarda tutilmoqda. Bunda yillarga beriladigan nomlarga muvofiq har yili
uni amalga oshirish bo‘yicha Davlat dasturi tasdiqlanadi.
2017  yil  uchun  Davlat  dasturi  yuqoridagi  Prezident  Farmoni  bilan
tasdiqlandi. Harakatlar strategiyasining «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari
yili»da  amalga  oshirishga  oid  Davlat  dasturi  320  ta  banddan  iborat  muhim
vazifalarni o‘z ichiga olgan.
«Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» Davlat dasturida Oliy Majlis
tomonidan 55 ta qonun va 15 ta qarorlar qabul qilinishi, shuningdek O‘zbekiston
Respublikasi  Prezidentining  8  ta  Farmoni,  21  ta  Qarori  qabul  qilinishi,  Vazirlar
Mahkamasining 25 ta Qarori loyihasini ishlab chiqish, shuningdek 8 ta konsepsiya,
1  ta  milliy  dastur  va  turli  dolzarb  masalalar  yuzasidan  37  ta  chora-tadbirlar
dasturlari tayyorlanishi belgilangan.
Davlat  dasturining  birinchi,  ya’ni  «Davlat  va  jamiyat  qurilishini
takomillashtirish»  deb  nomlangan  yo‘nalishini  amalga  oshirishda  davlat
hokimiyati tizimida Oliy Majlisning rolini yanada kuchaytirish, qonun ijodkorligi
faoliyatining  sifatini  tubdan  yaxshilash,  jamiyat  hayotida  siyosiy  partiyalarning
rolini kuchaytirish nazarda tutilgan.
4 Davlat  dasturining  ikkinchi  yo‘nalishi  qonun  ustuvorligini  va  sudning
chinakam  mustaqilligini  ta’minlash  deb  nomlanib,  unda  63  ta  banddan  iborat
vazifalar belgilangan.
«Iqtisodiyotni  yanada  rivojlantirish  va  liberallashtirish»  deb  nomlangan
uchinchi  yo‘nalishda  ko‘rsatilgan  chora-tadbirlarni  ro‘yobga  chiqarish  uchun
milliy  valyuta  va  narxlarning  barqarorligini  ta’minlash,  mahalliy  budjetlarning
daromad  bazasini  kengaytirish,  eksportga  mo‘ljallangan  mahsulot  va  materiallar
ishlab  chiqarish  uchun  zamonaviy  texnologiyalarni  joriy  etish,  soliq
ma’murchiligini  yaxshilash,  bank  faoliyatini  tartibga  solishning  zamonaviy
mexanizmlarini  joriy  etish  nazarda  tutilmoqda.  Davlat  dasturining  uchinchi
yo‘nalishida 77 ta vazifa belgilangan.
«Ijtimoiy  sohani  rivojlantirish»  deb  nomlangan  to‘rtinchi  yo‘nalish  aholi
bandligini  oshirish,  fuqarolarni  ijtimoiy  himoya  qilish  va  ularning  salomatligini
saqlash,  yo‘l-transport,  muhandislik-kommunikatsiya  hamda  ijtimoiy
infratuzilmani  rivojlantirish  va  modernizatsiyalash,  aholini  elektr  energiya,  gaz
bilan  ta’minlashni  yaxshilash,  aholining  muhtoj  qatlamlariga  ko‘rsatiladigan
ijtimoiy  yordam  sifatini  oshirish,  xotin-qizlarning  ijtimoiy-siyosiy  hayotdagi
maqomini  oshirish,  sog‘liqni  saqlash  sohasini  isloh  qilish,  maktabgacha  ta’lim
muassasalarining qulayligini ta’minlash, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy
ta’lim  sifatini  yaxshilash  hamda  ularni  rivojlantirish  chora-tadbirlarini  amalga
oshirishni nazarda tutadi [2].
Muxtasar  aytganda,  Harakatlar  strategiyasining  amalga  oshirilishi
O‘zbekiston Respublikasining rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy
demokratik  davlat,  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo  etish,  qonun  ustuvorligini
ta’minlash yo‘lidagi harakatlariga yangicha mazmun olib kirmoqda.
Mavzuning  dolzarbligi.  Hozirgi  kunda  ko’plab  polimer  va  sopolimerlar
sintez  qilinmoqda.  Hozirgi  kunni  polimerlarsiz  tasavvur  qilish  qiyin.  Chunki
sanoatning  barcha  tarmoqlarida  polimer  va  sopolimerlardan  tayyorlangan
mahsulotlar  keng  ishlatilmoqda.  Jumladan;  medisinada  (shprislar,  o’rov
materiallari,  polimer  dorilar,  jarrohlikda  ishlatiladigan  qo’lqoplar,  qon  filtrlari,
5 sistemalar, turli xil hajmdagi idishlar va hokazo), samolyotsozlikda, kemasozlikda,
radiotexnikada,  mashinasozlikda  (mashinalarning  turli  xil  detallari  polimerlardan
ishlab  chiqariladi),  qishloq  xo’jaligida  (pokrushka,  kamera  va  trubalar).  Bundan
tashqari  medisinada  ishlatiladigan  sun’iy  polimer  organlar  (sun’iy  buyrak,  sun’iy
ichaklar,  jarrohlikdan  keyin  tikish  uchun  ishlatiladigan  sun’iy  polimer  iplar,  ko’z
jarrohligida ishlatiladigan polimer organlar) katta ahamiyatga ega.
Polimer  va  sopolimerlarning  mustahkamligi,  bukuluvchanligi,  umuman
ko’pgina  fizik-kimyoviy  xossalari  polimer  yoki  sopolimerlarning  molekulyar
massasiga  bog’liq  bo’ladi.  Shuning  uchun  yangi,  hozirgi  kun  talablariga  javob
beradigan,  bukuluvchan,  tashqi  ta’sirlarga  chidamli  ko’plab  polimer  va
sopolimerlar  sintezlash  hamda  ularning  fizik-kimyoviy  xossalarini  jumladan,
molekulyar  massasini  zamonaviy  usullar  yordamida  o’rganish,  shu  xossalariga
asoslangan holda xalq xo’jaligining turli sohalarida qo’llash hozirgi kunda dolzarb
hisoblanadi. 
Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsadi  va  vazifalari.  Bitiruv  malakaviy
ishining maqsadi polimer hamda sopolimerlarning molekulyar massalarini aniqlash
usullarini  o’rganish,  vinilxloridni  vinilasetat  bilan  sopolimerini  sintezlash  va
sintezlashning  muqobil  sharoitlarini  o’rganish  bo’lsa,  bitiruv  malaka  ishining
vazifasi  esa,  uning  turli  erituvchilardagi  eruvchanligini  o’rganish,  fraksiyalash,
bo’kish  tezligi  va  darajasini  aniqlash,  sopolimerning  turli  konsentratsiyali
eritmalarini  qovushqoqligini  o’rganish  va  Mark-Kun-Xaunk  tenglamasidan
foydalangan  holda,  molekulyar  massasini  hamda  sopolimerlanish  darajasini
aniqlashdan iboratdir. 
Bitiruv malakaviy ishining ilmiyligi. Molekulyar massa qancha katta bo’lsa,
polimer  yoki  sopolimerning  pishiqligi,  mustahkamligi,  mexanik  kuchlar  ta’siriga
chidamliligi  shuncha  yuqori  bo’ladi.  Bitiruv  malaka  ishi  ham  vinilxloridni
vinilasetat  bilan  sopolimerini  sintezlash  va  uning  fizik-kimyoviy  xossalarini,
jumladan  molekulyar  massasini  viskozometriya  usulida  o’rganilmagan
erituvchilarda o’rganishga bag’ishlangan. Bu esa, ilmiy jihatdan katta ahamiyatga
egadir. 
6 I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1. Makromolekulalarning hosil bo’lishi
Polimer  deb  ko‘plab  atom  guruhlar  yoki  quyi  molekulyar  birikmalarning
( monomer  yoki  elementar )  takroranuvchi  zvenolarni  zanjirsimon  chiziqli  va
to‘rsimon  shakllarda  reaksion  birikib,  hosil  qilgan  turli  konfiguratsiya,
konformatsiya va yuqori massali ulkan  makromolekulaga  aytiladi. Bunday  yuqori
molekulyar  birikmalar  tabiiy  sharoitlarda  va  kimyoviy  reaksiyalar  asosida  hosil
bo‘ladi va ular mos ravishda tabiiy va sintetik polimerlar deb yuritiladi [3]. 
Polimerlarda “poli” - ko‘p va “ mer ” - qism degan ma’noni anglatadi va “ poli ”
old qo‘shimchasi monomer nomi oldiga quyiladi, masalan, monomer etilen asosida
sintez qilingan polimer  polietilen  deyiladi. Polimer so‘zi kimyoviy sintez qilingan
yuqori  molekulyar  birikmalarga  nisbatan  qo‘llanishi  o‘tgan  asrning  30-  yillarida
Shtaunger  tomonidan  tavsiya  etilgan.  Tabiiy  polimerlarni  aksariyatini  nomlanishi
nisbatan oldinroq boshlangan bo‘lib, ular turli tabiatshunoslar tomonidan kiritilgan.
Masalan, sellyuloza, fibroin, keratin, kollagen, pektin va h.k. 
Shuni  ta’kidlash  lozimki,  polimer  makromolekulasida  takrorlanadigan
zvenolar  to‘liqligicha  zanjir  tarkibiga  kirsa  monomer  (“ mono”  –  bir )  deyiladi  va
aksincha,  zvenolar  birikishida  qo‘shimcha  turli  elementlar  yoki  quyi  molekulyar
birikmalar ajralib chiqsa takrorlanadigan zvenolar monomer emas, balki elementar
zveno deb yuritiladi. Monomerlardan farqli elementar zvenolar murakkab tuzilishli,
tarkibli  va  o‘lchamli  quyi  molekulyar  birikmalar  bo‘lib,  odatda  ular  tabiiy
polimerlar,  jumladan,  polisaxaridlar  va  oqsillarning  molekulalari  tashkil  etadi.
Umumiy hollarda elementar zvenolar deyilganda monomer zvenolar ham nazarda
tutiladi va aksincha.
Polimerdagi  monomer  (elementar)  zvenolar  soni  n  bilan  belgilanadi  va
polimerlanish  darajasi  (PD)  deyiladi.  Aynan  sintetik  polimer  polietilen  uchun
quyidagi monomer asosidagi formula o‘rinli bo‘ladi;
[ –CH
2 – CH
2 – ]
n
7 shuningdek,  tabiiy  polimerlar  tipik  vakili  polisaxarid  sellyuloza  uchun  esa
quyidagicha tuzilishda bo’ladi:
              
Odatda monomer zveno nisbiy molekulyar massasi ( M
o ) deb belgilanadi va  n
ga bo‘yicha polimerning nisbiy molekulyar massasi ( M ), ya’ni  M = nM
o  topiladi.
Bunda  n  ning miqdori bir necha donadan 10000 va undan ortiq bo‘lishi mumkin.
Demak, n ga, ya’ni polimerlanish darajasiga bog‘liq holda polimerning molekulyar
massasi turlicha bo‘ladi va shartli ravishda quyidagi toifalarga bo‘linadi:  M  =  500
÷  10000  bo‘lsa  oligomer ,  undan  yuqori  M  =  10000  ÷  50000000  bo‘lsa  yuqori
molekulyar  birikma  deyiladi.  Yuqori  molekulyar  birikmalar  ham  molekulyar
massalarga  nisbatan  quyi  molekulyar  massali  ( M  =  10000  ÷  50000 ),  o‘rtacha
molekulyar  massali  ( M  =  50000  ÷  5000000 ),  yuqori  molekulyar  massali  ( M  =
5000000  ÷  50000000 ),  polimerlar  ham  deb  yuritiladi.  Eng  yuqori  molekulyar
massali  polimerlar  sirasiga  DNK  molekulasi  kiradi  va  hozirda  ushbu  ulkan
makromolekulagina shaklini elektron mikroskopiyada ko‘rishga erishilgan [4]. 
Polimerlar molekulasida bir xil monomerlar takrorlanib kelsa, bunday birikma
gomopolimer ,  agar  har  xil  monomerlar  bo‘lsa  –  sopolimer  deyiladi.  Shuningdek,
monomerlarning  birikishiga  qarab  makromolekula  chiziqli,  tarmoqlangan  va
to‘rsimon  (fazoviy)  tuzilishlarga  ega  bo‘ladi.  Bunday  makromolekulyar
tuzilishlarni  vujudga  kelishi  monomerlar  xiliga,  kimyoviy  yoki  tabiiy  sintezni
amalga oshirish mexanizmlariga bog‘liq.
Chiziqli  polimerlar  (yoki  sopolimerlar)  odatda  uzun  zanjirsimon  tuzilishda
bo‘ladi. Agar monomerlarni xiliga qarab turli ranglar  bilan belgilasak, unda
chiziqli  polimer  (a)  va  sopolimer  (b)  ning  molekulyar  ko‘rishini  quyidagicha
tassavvur qilish mumkin:
8        a        b
Tarmoqsimon  polimerlar  (a)  yoki  sopolimerlar  (b)  ham  uzun  zanjirsimon
tuzilishga  ega  bo‘lib,  ularning  makromolekulasi  asosiy  (yoki  bosh )  zanjir  va  bir
qator turli o‘lchamlarga ega yon zanjirlar iborat bo‘ladi. 
       a     b
Bunday  makromolekulalarning  asosiy  yoki  yon  zanjirlari  qattiq  (yoki
egiluvchan) bo‘lishi, shuningdek, gidrofilligi bilan farqlanishi mumkin. 
To‘rsimon yoki fazoviy makromolekula deb monomerlar (elementar zvenolar)
uzun  zanjirlar  bo‘lib  bir  biri  bilan  uch  o‘lchamli  to‘rsimon  shaklda  birikkan
polimer (a) yoki sopolimerga (b) aytiladi. Bunday sopolimerlarda ham monomerlar
(elementar zvenolar) turlicha bo‘ladi.
    a     b
To‘rsimon  makromolekulalar,  odatda,  yuqori  elastiklikka  ega  bo‘ladi,  ular
hajmiga  quyi  molekulyar  birikmalar  diffuzion  tarzda  kirishi,  erituvchilarda
cheklangan  miqdorda  bo‘kishi  va  gel-struktura  hosil  qilishi  mumkin,  ammo
eritmaydi.  Bunday  tuzulishli  makromolekulalarning  tipik  vakillari  kauchuk,  jun
keratini, teri kollageni kabi yuqori molekulyar birikmalardir.
9 Agar polimerda elementar zvenolar (monomerlar) monoton tarzda takrorlanib
kelsa,  zanjir  bo‘ylab  zvenolar  “uzoq  tartibi”  hosil  bo‘ladi  va  polimer  regulyar
deyiladi.  Bunday  tartib  saqlanmagan  polimer  noregulyar  deb  yuritiladi.
Noregulyarlikka  turli  xil  sabablar  olib  keladi.  Masalan  polimerlanish  jarayonida
zvenolarni  ( )  birikish  tartibiga  bog‘liq  tarzda  regulyar  (a)  va  nor e gulyar  (b)
zanjirlar hosil bo‘lishi mumkin:
             
          a                b
Sopolimerlarda ham monomerlarning joylashishi tartibli yoki tartibsiz bo‘lishi
mumkin.  Mos  ravishda  bunday  makromolekulalar  statistik  regulyar  yoki
noregulyar sopolimerlar deyiladi. 
Chiziqli  sopolimerda  har  bir  tipdagi  monomerlar  molekulyar
zanjirning  ma’lum  uzunligida  takrorlanib  kelsa,  bu  qismlar  bloklar  va
makromolekula esa blok-sopolimer deyiladi [4]. 
Bloklar  uzunligi  va  qattiqligi  (egiluvchanligi)  hamda  boshqa  fizik
ko‘rsatgichlari  bilan  farqlanishi  mumkin.  Bu  holat  makromolekulaga  turlicha
xossalarni namoyon qilishga imkon beradi. Aynan shu tipdagi makromolekulalarga
suyuq kristall holati xosdir [5].
Tarmoqlangan  sopolimerda  asosiy  zanjir  bir  tipdagi  ( )  monomerlardan  va
yon  zanjirlar  boshqa  ( )  tipdagi  monomerlardan  tashkil  topgan  bo‘lsa,  bunday
birikma payvandli sopolimer deyiladi.
10 Asosiy zanjirdagi monomer zvenolarda atomlar ketma-ketligiga qarab polimer
gomozanjirli yoki geterozanjirli deb ataladi. 
Asosiy  zanjiri  bir  xil  atomlardan,  masalan,  uglerod,  oltingugurt,  fosfor
kabilardan tuzilgan bo‘lsa, bunday birikma  gomozanjirli  polimer deyiladi. Asosiy
zanjirda faqat uglerod atomi takrorlansa, polimer karbozanjirli deb yuritiladi.
Agar  asosiy  zanjirda  monomerlar  (elementar  zvenolar)  ketma-ketligi
shakllanishi  turli  xil  atomlar  asosida  shakllangan  bo‘lsa,  polimer  (sopolimer)
geterozanjirli deyiladi, masalan:
Atomlarning makromolekulyar birikmalar hosil qilish qobiliyati ularning D.I.
Mendeleev  davriy  tizimida  joylashgan  tartibiga  ham  bog‘liq.  Birinchi  guruh
elementlari va bir valentli elementlar (jumladan, vodorod) polimer hosil qilmaydi,
chunki zanjirli bo‘lib birikish uchun elementlar kamida ikki valentli bo‘lishi kerak.
Davriy  tizimning  boshqa  elementlari  zanjirli  birikmalar  hosil  qila  oladi,  ammo,
ularning barqarorligi atomlar o‘rtasidagi bog‘lar mustahkamligiga bog‘liqdir.
Polimerlar  elementar  tarkibiga  qarab  organik ,  elementorganik  va  noorganik
kabi tiplarga bo‘linadi. Ular ichida nisbatan keng miqyosda o‘rganilgani va ishlab
chiqariladigani  organik  polimerlar  hisoblanadi.  Organik  polimer  molekulasi
tarkibiga  uglerod  atomidan  tashqari,  vodorod,  kislorod,  azot,  oltingugurt,
galogenlar atomlari kiradi. Elementorganik polimerlar zanjirlari asosan uglerod va
geteroatomlar  tuzilgan  bo‘ladi  va  hamda  tarkibiga  azot,  kislorod,  oltingugurt
atomlari kirmaydi. Noorganik polimerlar zanjirlarida uglerod atomi bo‘lmaydi. 
Polimer  zanjirida  elementlarni  birikishi  natijasida  hosil  bo‘lgan  bog‘lar
qutblangan  yoki  qutbsiz  bo‘lishi  mumkin.  Odatda  bir  atomlarni  kovalaent
bog‘lanishi,  masalan,  N
2 ,  O
2 ,  Sl
2  birikmalar  cheklanma  qutbsiz  bog‘langan
deyiladi.  Ularda  elektron  tumani  (qobig‘i)  ikkala  atom  yadrosi  uchun  mutloq
11 simmetrikdir.  Cheklanma  qutblangan  bog‘  elektronni  bir  atomdan  ikkinchisiga
o‘tishi  natijasida  ajratilgan  zaryadlar  hisobiga  hosil  bo‘lgan  bo‘lishi  mumkin.
Aslida  elektronni  to‘liq  o‘tishi  kuzatilmaydi.  Elektron  qaysi  atomga  tegishli
bo‘lganligiga bog‘liq tarzda, uni turli atomlar yadrosi maydonida bo‘lishi turli xil
bo‘ladi.  Natijada  elektronni  o‘rtacha  zichligi  bir  atomda  ikkinchisiga  nisbatan
kattaroq  bo‘ladi.  Buning  oqibatida  ushbu  atomlar  asosidagi  molekula  ma’lum  bir
elektrik, yoki dipol momentga ( μ
o ) ega bo‘ladi va uning miqdori elektr zaryadi ( q )
va ular orasidagi masofaga ( l ) bog‘liq bo‘ladi, ya’ni μ
o  = ql. Bundan l ≈ 10 -8
 cm va
q ≈ 10 -10
 el.st.b. ekanligidan  μ
o ≈  10 -18
 el.st.b.sm ≈ 1 D (Debay). SI tizimida  1 D ≈
3,335*10 -30
 Kl.m .  Ammo  dipol  momentining  miqdori  atomlar  turlariga  bog‘liq
holda μ
o ≈ 0 ÷ 10
 D diapazonida bo‘ladi [6]. 
Tuzilishi simmetrik bo‘lgan N
2 , Cl
2 , CH
4 , C
2 H
6 va shu kabi birikmalar, alifatik
uglevodorodlar uchun  μ
o  ≈ 0 D bo‘lib, ular qutbsiz molekulalar deyiladi. Bulardan
farqli suv molekulasi asimmetrik bo‘lib, uning dipol momenti  μ
o  ≈ 6,14*10 -30
 Kl.m
≈ 1,84 D va suv qutbli molekula hisoblanadi. 
Polimerning  asosini  tashkil  etadigan  uglevodorodlar  qutbsizdir.  Bunday
polimerlar sirasiga polietilen, polipropilen, polibutadien, polizopren, poliizobutilen
kabilar  kiradi.  Qutbli  polimerlar  turiga  OH-guruhli  polivinil  spirt,  sellyuloza,
kraxmal, xitin, CN-guruhli poliakrilonitril, COOH-guruhli poliakril va polimetakril
kislotalar, C-Cl bog‘li polivinilxlorid, OCOON
3 -guruhli atsetat sellyuloza. Ammo,
molekulyar  zanjirda  qutbli  guruhlarni  bo‘lishi  hamma  vaqt  ham  polimerni  qutbli
bo‘lishiga  olib  kelmaydi.  Umuman  olganda  molekulyar  zanjirda  qutbli  guruhlar
simmetrik  joylashgan  bo‘lsa,  ularning  elektrik  maydoni  kompensatsiyalangan  va
dipol momenti nolga teng bo‘ladi. 
Asosiysi  makromolekulalarni  qutblanganligidan,  ularning  orasidagi
ta’sirlashishlar  bog‘liq  bo‘ladi.  Bu  holat  makromolekuladagi  atomlararo,  ya’ni
ichki  ta’sirlashishlarda  va  makromolekulalararo,  ya’ni  tashqi  ta’sirlashishlarda
kuzatiladi. Bunday ta’sirlashishlar yangi kimyoviy birikmalar hosil bo‘lishiga olib
kelmaydi,  faqat  shu  makromolekulalararo  tortishish  yoki  itarishish  jarayonlari
amalga oshadi. Tortitish kuchlari ta’siri  3÷4 Ǻ  da, shushingdek, itarishish kuchlar
12 bundan  ancha  yaqin  masofalarda  namoyon  bo‘ladi.  Itarishish  kuchlari
kvantomexanik  tabiatli  bo‘lib,  u  bitta  molekulyar  orbitada  qarama-qarshi
yo‘nalishli  spinga  ega  ikkitadan  ortiq  elektron  joylashisha  olmaganligi  sababli
vujudga keladi. Makromolekulalararo tortishishlar asosan vandervaals (dispersion,
deformatsion  va  orientatsion)  va  ion  ta’sirlashishlar,  vodorod  bog‘lari  hamda
komplekslar hosil bo‘lishi orqali namoyon bo‘ladi.
Turli  qutbli  va  qutbsiz  molekulalararo  ta’sirlashishni  eng  universal  turi
dispersion  ta’sirlashish hisoblanadi. Dispersion ta’sirlashish kuchlarining vujudga
kelishi  kvant  mexanikasi  qonunlari  yordamida  tushuntiriladi  va  ushbu  turdagi
ta’sirlashish energiyasi (U
disp. ) quyidagi tenglama orqali ifolanadi:
U
disp. = - (3/2r 6
)[I
1 I
2 /(I
1 – I
2 )]
1	 2         
bu erda r – molekulalararo masofa; I
1 va I
2 - molekula ionizatsiya energiyasi; 	

1 va 	

2 -
 o‘zaro ta’sirlashayotgan ikkita molekulaning qutblanganligi.
Agar  ikkala  molekula  ham  dipol  tuzilishga  ega  bo‘lsa,  ular  orasida  dipol  –
dipol  yoki  orientatsion  ta’sirlashishlar  vujudga  keladi  hamda  energiyasi  ( U
or. )
quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:
U
or. = - (3/2r 6
)[ μ
1 2
μ
2 2
/kT] 
           
bu erda μ
1 va
 μ
2 - molekulalar dipol momenti; k – Bolsman doimiysi; T – harorat.
Agar birinchi molekula dipol tuzilishga ega va ikkinchisi qutbsiz bo‘lsa, unda
ikkinchi  molekula  birinchi  molekulaning  dipol  maydonida  qutblanadi.  Chunki
qutblanmagan  molekulada  elektronni  siljishi  va  majburiy  dipol  hosil  qilishi
mumkin.  Ushbu  ta’sirlashish  deformatsion  deb  yuritiladi  va  energiyasi
( U
def )
.. quyidagi tenglama bilan ifodanaladi:
U
def ≈ (2/r 6
) μ 2	

bu erda 	
  - qutbsiz molekulani qutblanishi.
Energiyasi  U
or.  dan
 ancha  katta,  ammo  kovalent  bog‘lanish  energiyasidan
deyarli  bir  tartibga  kichik  bo‘lgan  vodorod  atomi  hisobiga  amalga  oshadigan
ta’sirlashish  bo‘lib,  unda  energiyasi  U
vod  =  3  ÷  30  kDj/mol  diapazonida  bo‘lgan
13 vodorod bog‘lar hosil bo‘ladi. Quyidagi chizmada vodorod bog‘i N va O o‘rtasida
nuqtalar orqali ifodalangan [4]:
Odatda  vodorod  bog‘larni  ON,  COON,  NHCO  guruhlar  hosil  qiladi.  Agar
molekulada  ionlashadigan  guruhlar  bo‘lsa,  ular  orasida  ion  ta’sirlashishlar
hisobiga  tortishish  va  itarishish  kuchlari  namoyon  bo‘ladi.  Uning  energiyasi
atomlar  orasidagi  masofaga  teskari  proporsioanal  bo‘lib,  ta’sir  etish  masofasi
vodorod energiyasinikidan ancha katta bo‘ladi.
Umuman  olganda  polimerlarda  vandervaals  (dispersion,  deformatsion,
orientatsion)  va  ion  ta’sirlashishlar,  vodorod  bog‘lari  kuchsiz  ta’sirlashishlar  va
bog‘lar  deb  e’tirof  etiladi.  Polimerlarda  katta  energiyali  kuchli  bog‘lar  bu  zanjir
elementlarini  kimyoviy  birikib  hosil  qilgan  kovalent  ( 250  ÷  300  kJ/mol )  bog‘lari
hisoblanadi.  Agar  polimer  tizimga  tashqi  fizik  (issiqlik,  mexanik,  nurlanish)
faktorlar,  shuningdek,  turli  erituvchilar,  ayniqsa,  kislotalar,  ishqorlar  va  tuzli
eritmalar  ta’sir  etsa  dastlab  kuchsiz  ta’sirlashishlar  va  bog‘lar  uziladi,  so‘ngra
kuchli  kimyoviy  bog‘lar  parchalanadi.  Odatda  kimyoviy  bog‘larni  uzilishi,  ya’ni
polimerlarni  parchalanishi  300  o
C  dan  yuqori  haroratlarda  hamda  kuchli  kislotali
va ishqorli muhitlarda ruy beradi. 
Ammo,  teskari  jarayon,  ya’ni  elementlarni  kimyoviy  birikishi  –  polimer
sintezi nisbatan past haroratlarda va maxsus kimyoviy reaksion muhitlarda amalga
oshadi. Masalan tabiiy polimerlar organizm haroratida, ya’ni 50 o
C dan past sohada
sintez  bo‘ladi.  Umuman  olganda  polimerlar,  ya’ni  yuqori  molekulyar  birikmalar
hosil bo‘lishi polimerlanish va polikondensatsiya reaksiyalari bo‘yicha kimyoviy va
tabiiy  sintezlar  orqali  amalga  oshadi.  Olingan  polimerlarni  molekulyar  tuzilishini
o‘zgartirish uchun esa turli xil modifikatsiya usullaridan foydalaniladi [6],[7]. 
Diaminlarning  dikarbоn  kislоtalari,  ularning  efirlari  yoki  хlоrangidridlari
bilan pоlikоndensatsiyasidan pоliamidlar hоsil bo’ladi. Ulardan pоliamid tоlalar va
plastmassalar  оlinadi.  Masalan,  geksametilendiamin ning  (1,6-diaminоgeksan,
14 H
2 N(CH
2 )
6 NH
2 ) adipin kislоta bilan pоlikоndensatsiyasidan sintetik tоla –  naylоn
(anid, naylon) оlinadi:
1-rasm.
Naylondagi  vodorod
bog’larni hosil bo’lishi
Anilin  (fenilamin,  C
6 H
5 NH
2 )  –  rangsiz,  saqlanganida  оksidlanish  tufayli
qоrayadigan (polianilinlar) suyuqlik, suyuq.T. -6 о
C, qayn.T. 184 о
C, d = 4.6g/ml. 
Anilin  s uv  bug’i  bilan  haydab  tоzalanadi.  Dоri  mоddalar,  bo’yoqlar  оlishda
ishlatiladi.  Arоmatik  diaminlarning  alifatik  ikki  asоsli  kislоtalar  bilan
pоlikоndensatsiyasi,  tarkibida  N,  O,  S  saqlagan  plastmassalar  оlish,  pоlimer
pardalar  va  linоliumlarni  ishlab  chiqarishga  jоriy  etish  bilan  akademik  M.A.
Asqarоv  (1931y)  shug’ullangan.  U  pоlimerlar  kimyosi  va  teхnоlоgiyasi  sоhasida
izlanishlar оlib bоrgan.
Dastlabki aldegidlar o’tkir hidga, C
3 -C
6  tarkibli aldegidlar esa nохush hidga
ega.  Yuqоri  mоlekulyar  aldegidlarning  hidi  gullarnikiga  o’хshash  bo’lib,  ular
attоrlik (parfyumeriya)da ham ishlatiladi [8]. 
Fоrmaldegid plastmassalar, sun’iy teri va sun’iy ipak оlishda ham ishlatiladi.
15 Metakril  kislоtasining  murakkab  efirlari  asоsidagi  (masalan,  metilmetakrilat)
pоlimerlardan shaffоf shishasimоn plastmassalar - оrganik shisha оlinadi. Bunday
shishalar  UB-nurni  yaхshi  o’tkazadi.  Pоlimetilmetakrilatda  bu  ko’rsatgich  73.5%
ni, оddiy silikat shishada atigi 0.6% ni, silikat ko’zguda 3% ni, kvarts shishada esa
100% ni tashkil etadi: 
Zichligi  kam  bo’lgan  оrganik  shishaning  zarba  ta’siriga  chidamliligi  silikat
shishadan 10 marоtaba ustun bo’lib, unga meхanik ishlоv berish ham оsоn. 
Akril  va  metakril  kislоtalar  efirlarining  pоlimerlari  quruq  haydalganda
depоlimerlanish natijasida dastlabki mоnоmerlar hоsil bo’ladi. 
Yuqоridagi  pоlimerlarning  suvdagi  emulsiyalaridan  tibbiyotda  plastirlar
ishlab chiqarishda fоydalaniladi.
Mumlar  asоsan  yuqоri  mоlekulyar  to’yingan  va  to’yinmagan  karbоn
kislоtalarining  yuqоri  mоlekulyar  spirtlar  (C
16 -C
36 )  bilan  hоsil  qilgan  murakkab
efirlaridir.
Mumlar  litоgrafiya,  galvanоplastikada,  krem  va  malham  (maz)lar
tayyorlashda,  sоvun,  plastir,  lab  bo’yoqlariga  qo’shimchalar  sifatida  keng
ishlatiladi. 
Kremniy(IV)хlоridining spirtlar yoki alkоgоlyatlar bilan asоslar ishtirоkidagi
reaksiyalaridan silikat kislоtasi efirlari оlinadi. 
Kremniy  kislоtasining  metil  efiri  122 о
Cda,  etil  efiri  156 о
Cda  qaynaydigan
suyuqliklardir.  Kremniy  kislоtasining  efirlari  suv  ta’sirida  оsоn  gidrоlizga
uchraydi.  Qisman  gidrоliz  natijasida  Si-O  (silоksan)  guruhi  tutgan
pоlialkоksisilоksanlar hоsil bo’ladi: 
16 Bu  yuqоri  mоlekulyar  birikmalar  yuqоri  harоratga  chidamli  elimlar  sifatida
ishlatiladi. 
Dialkildiхlоrsilanlar spirtlar bilan dialkоksimahsulоtlarni hоsil qiladi:
Ularning qisman gidrоlizlanishi natijasida pоlialkilsilоksanlar sintez qilinadi:
Pоlialkilsilоksanlar  qоvushqоq  suyuqliklar  bo’lib,  issiqbardоsh  elimlar,  elektrdan
himоyalоvchi smоla va kauchuklar sifatida ishlatiladi [8]. 
Tsiklik amidlar laktam lar deyiladi. Halqadagi atоmlar sоniga ko’ra: β -laktam
(4-a’zоli),  γ -laktam  (5-a’zоli),  δ -laktamlar  (6-a’zоli),  ε -laktam  (7-a’zоli)  va  b.
bo’ladi. Shuningdek, ularning ba’zilari tariхiy nоmlarga ega: γ -laktam - pirrоlidоn,
ε -laktam-kaprоlaktam: 
Ularning  sintezi  aminоkislоtalar  va  ular  hоsilalarining  halqalanishiga  asоslanadi.
Laktamlarni  tsiklik  ketоn  оksimlarining  Bekman  qayta  guruhlanishi  natijasida
оlish mumkin:
 
Kaprоlaktam  (geksagidrо-2H-azepin-2-оn)  -  ε  -aminоkaprоn  kislоtaning  
tsiklik amidi ( laktam ), rangsiz kristall; qayn. Τ . 262.5°C, suyuq. Τ . 68-69°C. 
Pоlivinilpirrоlidоn  (PVP,  pоli[1-(2-оksо-1-pirrоlidinil)etilen],  1-etenil-2-
pirrоlidоn  gоmоpоlimeri,  1-vinil-2-pirrоlidinоn  pоlimeri,  Polyvinylpyrrolidone )
suv  va  bоshqa  qutbli  erituvchilarda  eriydigan  pоlimer.  Uni  N  -vinilpirrоlidоnning  
radikal pоlimerlanishidan оlinadi.  
17   
PVP  massasiga  nisbatan  40%  gacha  atmоsferadagi  suvni  (havоdagi  namni)
absоrbtsiya  qilishi  mumkin  bo’lgan  gigrоskоpik  kukun.  Eritmada  yupqa  qatlam
hоsil  qiladi.  U  tarmоqlangan  pоlimer  bo’lib  dezintоksikatsiyalоvchi  vоsita
(zaharlarni  bоg’laydi  va  оlib  chiqadi),  qоn  plazmasining  suyultiruvchisi  sifatida
ishlatiladi.  Sоch  laki  (pоlidimetilsilоksan  qo’shib),  tish  pastalari  tayyorlashda
qo’llaniladi. PVPning 6%li suv-tuzli Na +
, K +
,Mg 2+
, Ca 2+
, Cl -
 iоnlari tutgan eritmasi
sintetik qоn almashtiruvchi – gemоdez sifatida ishlatiladi. 
Laktamlar оlishning yana bir usuli yоdlaktamlashdir:
Nitrоnlarning  mis  atsetilenidlari  bilan  o’zarо  ta’siridan  β -laktamlarni
diastereоselektiv  usulda  оlish  mumkin  (Kinugaza  reaksiyasi).  Bu  usulda  tsis -
izоmer miqdоrini 85-95% gacha оshirishga erishilgan:
Reaksiya  1,3-dipоlyar  tsiklоbirikish  va  izоksazоlin  оraliq  mahsulоtining  qayta
guruhlanishi bilan bоradi. 
Laktamlar halqa оchilishi hisоbiga pоlimerlanadi, bunda pоliamidlar hоsil bo’ladi.
Kaprоlaktamdan kaprоn tоla оlish shunga misоl bo’ladi :
18 1.2. Polimerlarning molekulyar massasini aniqlash usullari
Polimerlarning  sintez  bo’lishida  polimerlanish  darajasi  har  xil  bo’lgan
makromolekulalarning  vujudga  kelishi  ularning  hosil  bo’lish  mexanizmiga
bevosita  bog’liq  bo’ladi,  hatto  tabiiy  polimerlar  ham  (ba’zi  oqsillardan  tashqari)
molekulyar  massa  bo’yicha  ko’p  jinsli  bo’ladi.  Shuning  uchun  polimerlarning
molekulyar  massasi  o’rtacha  statistik  qiymatga  ega.  O’rtachalashtirish  usuliga
ko’ra,  o’rtacha  molekulyar  massa  o’rtacha  arifmetik  (raqamiy),  o’rtacha  vazniy
(massaviy) va o’rtacha hajmiy molekulyar massalarga bo’linadi. O’rtacha raqamiy
molekulyar  massa  –  Mn  polimer  namunasi  umumiy  massasining  umumiy
makromolekulalar soniga nisbati bilan aniqlanadi:
      _   N
1 M
1 +N
2 M
2 + N
3 M
3 + …  ∑N
1 M
1
     M
n = ----------------------------------- = ----------- = ∑n
i M
i
          N
1 +N
2 +N
3 +…      ∑N
i 
Bu  erda  N
1 ,  N
2  …,N
i  –  molekulyar  massasi  M
1 ,  M
2  …,M
i  bolgan
makromolekulalar  soni;  i  –  polimer  fraksiyasining  tartib  raqami;  n
i =N
i /∑N
i  –
aralashmadagi  M
i  molekulyar  massali  fraksiyaning  raqamiy  ulushi.  M
n  –  ni
aniqlashda  makromolekula  uchlaridagi  guruh  usuli  (kimyoviy  usul)  va
termodinamik  (ebulioskopiya,  krioskopiya,  osmometriya)  usullaridan
foydalaniladi. 
O’rtacha  vazniy  molekulyar  massa  M
w  –  M
i  molekulyar  massali  har  bir
fraksiyaning aralashmadagi massa ulushini hisobga oladi:
      _    N
1 M
1    N
2 M
2     N
i M
i   NiM 2
i
     M
w = M
1 -------- + M
2 -------- + …+ M
i --------- = ---------- = ∑ ὼ_
i M
i
          ∑N
1 M
1   ∑N
2 M
2    ∑N
i M
i  ∑N
i M
i
Bu erda  ὼ	
_
i= N
i M
i /∑N
i M
i har bir fraksiya massasini, umumiy fraksiyalar massalari 
yig’indisiga nisbati. O’rtacha vazniy molekulyar massani aniqlash uchun yorug’lik 
nurini yoyish va sedimentasion muvozanat usullari qo’llaniladi. M
z – o’rtacha 
hajmiy molekulyar massa quyidagicha aniqlanadi:
 _   ∑N
i M
i 3
  _
M
z = ----------   Mz – o’rtacha molekulyar massani sedimentasion 
19    ∑N
i M
i 2
   muvozanat usuli bilan baholash mumkin.
Polimerlarning molekulyar massasini tavsiflash uchun o’rtacha gidrodinamik
molekulyar  massalardan  keng  foydalaniladi.  Ularni  viskozimetrik  (M
η ),
sedimentasion (M
s ) va diffusion (M
d ) usullar bilan aniqlanadi [4],[9].
   _   ∑N
i M
i 1+ α
   M
η  = [------------] 1/ α
   [ η ] = K M α 
- Mark-Kun-Xaunk tenglamasi
      ∑N
i M
i 
Amalda  M
η  qiymati  jihatidan  M
w  dan  katta  farq  qilmaydi.  Odatda  bu  farq
20% atrofida bo’ladi. α =1 ga teng bo’lganda M
η = M
w bo’ladi.
Har  xil  makromolekulalardan  iborat  polimerlar  uchun  o’rtacha  molekulyar
massalar quyidagi tartibda joylashadi:  M
z  ≥ M
w  ˃
 M
n . Molekulyar massa bo’yicha
bir jinsli bo’lgan polimerlar uchun M
w  = M
η  M˃
n , molekulyar massa bo’yicha bir
jinsli bo’lmagan, ya’ni polidispers polimerlar uchun esa, M
w  M	
˃
η  M	˃
n bo’ladi.
Termodinamik  usullar.  Polimerlar  molekulyar  massasini  aniqlashning
termodinamik  usullari  polimer  –  erituvchi  sistemasi  statik  muvozanatdagi
suyultirilgan  eritmalarning  termodinamik  qonunlariga  asoslangan.  Polimer
eritmalari  odatda  ishlatiladigan  konsentrasiyalarda  ideal  eritmalar  uchun  haqli
bo’lgan  termodinamik  qonunlarga  bo’ysunmaydi,  shuning  uchun  hamma
termodinamik  usullar  bilan  olingan  natijalarni  cheksiz  suyultirilgan
konsentrasiyalargacha ekstrapolyasiya qilish lozim. Termodinamik usullar asosida
eritmalar  kolligativ  xossalari  (qaynash  haroratining  ortishi,  muzlash  haroratining
kamayishi,  osmotik  bosim  va  h.k.)  ning  erigan  modda  molekulalari  soniga
mutanosibligi  yotadi.  Shuning  uchun  termodinamik  usullar  polimerning  o’rtacha
arifmetrik (raqamiy) molekulyar massasini aniqlash imkonini beradi [10].
Krioskopik usul polimer eritmasining muzlash haroratini pastlatishi bo’yicha
M
n  ni  topishga  asoslangan.  Ebulioskopik  usul  esa,  polimer  eritmasining  qaynash
haroratini ko’tarilishi bo’yicha M
n  ni topishga asoslangan. Osmometrik usulda M
n
ni polimer eritmasining osmotik bosimini o’lchab aniqlanadi.
20 Ebuloskopiya  va  krioskopiya  usullari.  Polimer  molekulyar  massasini
aniqlashning bu usullari Raul qonunlariga asoslangan. Raul qonuniga binoan ideal
eritmalarning  qaynash  harorati  ortishi  (yoki  muzlash  haroratining  pasayishi)  ∆T
erigan moddaning molyar qismiga teng bo’ladi:
 RT
1 2
∆T= ------- . 
N 2
 ∆H
Bu  ifodada  R–gaz  doimiyligi;  T
1 –erituvchining  qaynash  (yoki  muzlash)
harorati;  ∆H  –  yashirin  qaynash  (yoki  muzlash)  issiqligi;  N  –  erigan  moddaning
molyar qismi.
Polidespers  polimerlar  real  eritmalarining  qaynash  (yoki  muzlash)
haroratining o’zgarishi quyidagi ifoda bilan topiladi:
∆T/C = K / M
n   K = M
1 RT
1 2
 /1000*∆H
Bu  erda  M
1  –  erituvchining  molekulyar  massasi;  K  –  ebulioskopik  yoki
krioskopik  konstanta.  Odatda  K  ning  qiymatini  topish  uchun  toza  erituvchida  bir
necha  konsentrasiyali  molekulyar  massasi  ma’lum  bo’lgan  moddadan  eritmalar
tayyorlanib  ∆T/C  topiladi.  So’ngra  yuqoridagi  ifodadan  K  hisoblanadi.  Standart
moddalar  sifatida  naftalin  (mol.  massasi  128),  saxaroza  (mol.massasi  342)  va
boshqalar olinishi mumkin. Bu usul bilan (2-2,5) .
10 5 
dan (Bekman termometridan
foydalanib),  5 .
10 4
 (termometrlardan  foydalanib)  gacha  bo’lgan  molekulyar
massalar topiladi [11], [12].
Quyimolekulyar  polimerlarning  molekulyar  massasini  aniqlashda
krioskopdan  foydalaniladi.  Krioskop  yacheykaga  Bekman  termometri  va
aralashtirgich  joylashtiriladi.  Harorat  almashinishini  kamaytirish  maqsadida
krioskopik  yacheka  probirkaga  tushuriladi.  Krioskopik  yacheka  probirka  bilan
birgalikda  sovutish  aralashmasi  (muz)  solingan  stakanga  joylashtiriladi.  Sovutish
aralashmasi  (muz)ning  harorati  erituvchining  kristallanish  haroratidan  2-3 0
C  past
bo’lishi kerak.
Osmometrik  usul.  Polimer  molekulyar  massasini  osmometrik  usulda
aniqlash  uchun  yarim  o’tkazgich  membrana  bilan  ajratilgan  qismlardan  (biri
polimer eritmasi va ikkinchisi toza erituvchi uchun) iborat asbobdan foydalaniladi.
21 Agar  polimer  eritmasi  osmometrda  faqat  erituvchi  molekulalarini  o’tkazuvchi
membrana  bilan  ajratilgan  bo’lsa,  bunday  sistema  muvozanatlanmagan
hisoblanadi,  chunki,  eritmadagi  erituvchining  kimyoviy  potensiali  µ  toza
erituvchidan  kichik  bo’ladi.  Agar  erituvchining  kimyoviy  potensiallari  qiymatini
membrananing  ikkala  tomonida  tenglashtirsak,  sistema  muvozanatlanadi.  Bunda
polimer  eritmasiga  tashqaridan  bosim  berib  erishish  mumkin.  Bunday  ortiqcha
bosim osmotik bosim π deb ataladi. π/c ning qiymati tajriba yo’li bilan eritmaning
osmotik  bosimini  bir  necha  konsentrasiyada  o’lchab,  π/C=f(C)  grafigidagi  to’g’ri
chiziqni  cheksiz  suyultirilgan  konsentrasiya  (C=0)  gacha  ekstrapolyasiya  qilib
topiladi. Polimer molekulyar massasi quyidagi formuladan hisoblanadi:      
             _  RT
M
n = ------
   π/c
Bu  usul  o’rtacha  arifmetik  (raqamiy)  molekulyar  massani  (3 .
10 4
 –  2 .
10 6
gacha) topish imkonini beradi, chunki osmotik bosim polimer molekulalari soniga
bog’liq.  Osmometrik  usul  krioskopik  va  ebulioskopik  usullarga  qaraganda  ancha
aniq,  ammo  yarim  o’tkazgich  pardalar  tayyorlash  etarlicha  takomillashmaganligi
tufayli aniqlik bir muncha pasayadi [13],[14].
Molekulyar  massani  yorug’lik  sochilishi  usuli  yordamida  aniqlash.
Yorug’lik  nuri  yorug’lik  to’lqininig  0.1  qismiga  teng  o’lchamli  zarrachalar  bilan
to’qnashganda  nurning  qaytishi  va  difraksion  tarqalishi  kuzatiladi.  Nur
yoyilishining sababi quyidagilardan iborat: yorug’lik to’lqinlarining o’zgaruvchan
elektr  maydon  lari  zarrachalarning  elektronlari  tebranishiga,  zaryadlar  orasidagi
masofaning  doim  kamayishi  yoki  ortishiga  (induksion  qutilarda)  olib  keladi,  bu
esa, o’z navbatida har tomonlama tarqaladigan ikkilamchi nurlanishga olib keladi.
Zarrachalar qanchalik yirik bo’lsa, ularda shunchalik ko’p induksion qutblar paydo
bo’ladi  va  elektronlar  pog’onalarining  qutblanishi  oson  bo’ladi  va  induksion
qutblarning hosil bo’lishini osonlashtiradi [7], [15].
Demak,  eritmada  zichlik  va  konsentrasiya  fluktuasiyalari  ko’p  bo’lsa  nur
yoyilishi katta bo’ladi. Konsentrasiya o’zgarishi ozod energiyaning o’zgarishi bilan
22 boradi va bu o’zgarishni osmotik bosimning bajargan ishi deb qarash mumkin. Bu
esa nur yoyilishining intensivligi osmotik bosimga bog’liqligini ko’rsatadi. 
Agar  makromolekula  o’lchamlari  0,05  –  0,1  λ  dan  yuqori  bo’lsa,  u  bir-
biridan  salgina  uzoqlashgan  va  har  xil  fazalarda  nur  yoyadigan  markazlar
yig’indisidan  iborat  bo’ladi.  Nur  yoyish  burchagi   qancha  katta  bo’lsa,  fazalarϴ
farqi  ham  shuncha  katta  bo’ladi.  Undan  tashqari,  ichki  molekulyar  interferensiya
natijasida har xil  lar uchun yoyilayotgan nurning intensivligi bir xil bo’lmaydi,	
ϴ
natijada  topilgan  M  ning  qiymati  ham  har  xil  bo’ladi.  Bunday  molekulyar
massaning yoyilish burchagiga bog’liqligini P( ) funksiya yordamida hisobga olib	
ϴ
molekulyar massani quyidagi tenglama orqali aniqlash mumkin: HC/τ* P( )=1/M	
ϴ
Loyqalanish  odatda,  fotoelektrik  nefelometrda  har  xil  burchak  ostida  yoyilgan
nurning intensivligini o’lchash orqali aniqlanadi. Yorug’lik manbai sifatida simob
spektrining  faqat  yashil  nurlarini  o’tkazuvchi  svetofiltr  bilan  moslangan  simob
chirog’i  qo’llanadi.  Nur  yoyish  usulining  boshqa  usullardan  farqi  shundaki,  unda
o’lchashlar  tez  amalga  oshiriladi.  Bu  usul  o’rtacha  massaviy  molekulyar  massani
beradi, chunki umumiy loyqalanish har bir fraksiyaning loyqalanish yig’indisidan
iborat.
Molekulyar  massani  diffuzion  usul  bilan  aniqlash.  Makromolekulaning
eritmadagi  diffuziyasi  ularning  o’lchamlari  va  shakli  bilan  bevosita  bog’langan.
Diffuziya  koeffitsienti  D  va  polimer  zichligi  ρ  yordamida  molekulyar  massani
aniqlash mumkin. Tajribada D ni aniqlashda to`siq orqali ikki qismga bo`lingan va
o`zgarmas  haroratda  ishlaydigan  maxsus  idish  (kyuveta)  dan  foydalaniladi.  Aniq
vaqtda  ajratuvchi  to`siq  olinadi  va  eritma  bilan  erituvchi  to`qnashib  o`zaro
diffuziya  boshlanadi.  D  ning  qiymati  quyidagi  tenglama  orqali  topiladi;  D=X
1 2
-
X
2 2
/4τlnC
2 /C
1  bu  yerda  C
1  va  C
2  lar  c
1  va  c
2  masofalardagi  polimer
konsentratsiyalari  va  τ-diffuziya  vaqti.  Molekulyar  massa  (M)  Eynshteyn
tenglamasi orqali aniqlanadi;
      _  K*ρ             R 3
T 3
      M = ---------   bunda     K = ----------------
        D 3
(f/f
0 ) 3
           16rπ 2
η 3
N 2
A
23 bu yerda, T - mutloq harorat; η -muhit qovushqoqligi, r - diffuziyalanayotgan
sharsimon  zarracha  radiusi;  N
A -Avogadro  doimiysi,  f/f
0  –asimmetriya  omili;  D-
diffuziya  koeffitsenti  (D
0 -tekshirilayotgan  polimer  o`lchamiga  ega  bo`lgan
sharsimon  zarrachaning  diffuziyalanish  koeffitsienti),  u  assimmetrik  zarrachalar
suspenziyalarining qovushqoqlik nazariyalari asosida hisoblab topiladi [16].
Ul’trasentrafugalash  usuli.  (Molekulyar  massani  sedimentasiya  usulida
aniqlash).  Qattiq  modda  suspenziyasi  baland  silindrga  solinganda,  zarrachalari
muhit qarshiligini engib asta – sekin idish tubiga cho’ka boshlaydi. Sedimentasiya
tezligi zarrachalarning o’lchami va shakliga, muhit bilan osilib turgan zarrachalar
zichliklarining  (ρ
0  va  ρ)  farqiga  va  muhit  qovushqoqligi  (η)  ga  bog’liq.  Stoks
qonuni bo’yicha sferik zarrachalarning cho’kish tezligi: 
       dx  2  r 2
(ρ - ρ
0 )g
      V = ----- = ---- .
 --------------  ga teng bo’ladi.
       dt  9    η
Bu erda x–tushayotgan zarrachaning t–vaqt ichida yurib o’tgan masofasi; g–
og’irlik kuchining tezlanishi.
Bu  tenglamaga  asosan  zarrachaning  radiusi  r  –  kichrayishi  bilan  V  –  cho’kish
tezligi  kamayib  boradi.  Agar  suspenziyalarda  cho’kish  tezligi  katta  bo’lib  va  u
oson  o’zgarsa,  maydaroq  zarrachalarga  o’tganda  u  shunchalik  kamayib  ketadiki,
uni amalda aniqlash juda qiyin bo’ladi. Makromolekulalar o’lchamiga teng bo’lgan
zarrachalarga  bunday  cho’kish  uchun  ko’p  yillar  kerak  bo’lar  edi.  Bu  esa
molekulyar massani amalda sedimentasiya usuli bilan aniqlash mumkin emasligini
ko’rsatadi. 
Polimer  molekulalari  cho’kishini  tezlashtirish  uchun  ul’trasentrafugadan
foydalaniladi.  Sentrafugalash  jarayonida  sferik  zarrachalarning  sedimentasiya
tezligini  aniqlash  uchun  Stoks  tenglamasidagi  g  –  ni  markazdan  qochuvchi
tezlanish ὼ_ 2
x  (	ὼ_ -  rotor  aylanishining  burchak  tezligi,  x  –  aylanish  o’qigacha
bo’lgan masofa) bilan almashtirish lozim, chunki, u g – dan farq qilib, x ga bog’liq
bo’ladi.  Demak,  makromolekulalarning  sedimentasiya  tezligi  ularning  cho’kishi
bilan ortib boradi.
24 Suspenziyadagi zarrachalar vaqt o’tishi bilan o’z og’irligi ta’sirida cho’kadi.
Bu  jarayonni  sedimentasiya  hodisasi  deyiladi.  Sedimentasiya  tezligidan
foydalanib,  suspenziyadagi  zarracha  o’lchamlarini  hisoblab  chiqarish  mumkin.
Polimer  makromolekulalarining  eritmadagi  o’lchami  odatdagi  suspenziyalar
zarrachalari  o’lchamidan  nisbatan  kichik  bo’ladi.  Agar  cho’kayotgan  zarrachalar
ikki  kuch  –  gravitasion  va  muhitning  qarshilik  kuchlari  (ya’ni  ichki  ishqalanish
kuchi)  ta’sirida  bo’lsa  va  bu  kuchlar  o’zaro  teng  bo’lganda,  zarrachalar  bir  xil
tezlikda cho’kadi.
Zarrachalarning  cho’kish  jarayonini  tezlashtirish  uchun  1912  yilda
Dumanskiy  markazga  intilma  maydon  kuchlaridan  foydalanishni  taklif  etdi.
Keyinchalik  Svedberg  yaratgan  ul’trasentrafuga  usulidan  shu  maqsadda
foydalaniladigan  bo’ldi.  Shunday  qilib  jarayonni  tezlashtirish  uchun  muvozanatli
yoki  tez  ul’trasentrafugalardan  foydalaniladi.  Bu  ikki  ul’trasentrafuga  orasidagi
asosiy  farq  hosil  bo’layotgan  markazdan  qochuvchi  kuchning  qiymatidan  iborat.
Markazdan  qochuvchi  kuch  muvozanaatli  ul’trasentrafugada  og’irlik  kuchidan
20000 marta, tezkor ul’trasentrafugada esa bir necha yuz marta ortiq bo’ladi [17].
Molekulyar  massani  muvozanatli  ul’trasentrafuga  yordamida  aniqlashda
eritmadagi  polimer  makromolekulalari  bilan  sedimentasiya  tezligi  orasida
muvozanat  qaror  topguncha  sentrafugalanadi.  Sedimentasion  muvozanat  qaror
topgach kuzatilayotgan konsentrasiya gradienti (aylanish o’qidan turli masofadagi
polimer  eritmasi  konsentrasiyasining  o’zgarishi)  monoxromatik  yorug’likning
yutilishi  yoki  nur  sinish  ko’rsatkichining  o’zgarishi  bilan  o’lchanadi.  Birinchi
usulda o’rtacha molekulyar massa quyidagi tenglama bilan hisoblanadi:
             _  2 RT ln C
2 /C
1
M
ὼ_ =-----------------------
   (1 - Vρ) 	
ὼ_ 2
(x
2 2
 – x
1 2
)
Bunda, 	
ὼ_-sentrafuganing burchak tezligi,V–erigan polimerning parsial solishtirma
hajmi; ρ – muhitning zichligi; x
1 va x
2 – aylanish o’qigacha bo’lgan masofa, sm; C
1
va C
2 x
1 va x
2 no’qtalardagi konsentrasiyalar.
25 Muvozanat  ul’trasentrafuga  yordamida  o’lchanadigan  molekulyar  massa
5000  dan  100  000  gacha  intervalda  bo’lishi  mumkin.  Bunda  tekshirilayotgan
eritmaning konsentrasiyasi 0,01% dan oshmasligi kerak.
Muvozanatli  sedimentasiya  usulining  kamchiligi  sedimentasion  muvozanat
qaror  topishi  uchun  juda  ko’p  vaqt  talab  qilinishidadir.  Masalan,  namunaning
molekulyar massasi 10 5 
dan ko’p bo’lsa, muvozanat qaror topishi uchun bir necha
kundan bir necha haftagacha vaqt kerak.
Molekulyar  massasi  yuqori  bo’lgan  polimerlar  uchun  tez  ul’trasentrafuga
sedimentasiya tezligini o’lchash qulay. Bunday o’lchash faqat bir necha soat vaqtni
oladi. Molekulyar massa quyidagi tenglama bilan topiladi;
 RTS
0
M = -----------------
  (1 - Vρ
0 ) D
0
Bunda,  T  –  absolyut  temperatura;  R  –  universal  gaz  doimiyligi;  ρ
0  -
muhitning  zichligi;  V–erigan  birikmaning  parsial  solishtirma  hajmi;  S
0 -
sedimentasion konstanta; D
0 – diffuziya konstantasi.
Diffuziya  konstantasi  D
0  boshqa  asbobda  aniqlanadi.  Bu  tenglamadan
foydalanganda  S
0  va  D
0  ning  konsentrasiyaga  bog’liqligini  hisobga  olish  shart.
Shuning  uchun  bu  qiymatlar  eritmaning  turli  konsentrasiyalarida  o’lchanadi  va
qolgan  qiymatlari  aniqlangan  qiymatlarni  nolgacha  ekstrapolyasiya  qilib  topiladi
[18]. 
Viskozimetriya  usuli  (Eritma  qovushoqligini  aniqlash  usuli  bilan
molekulyar  massani  topish).  Suyultirilgan  eritmalarning  qovushoqligini  o’lchash
orqali  polimerlarning  molekulyar  massasini  topish  oddiy  va  keng  tarqalgan  usul
hisoblanadi.  Shtaudinger  polimer  molekulyar  massasi  bilan  suyultirilgan  eritma
qovushoqligi orasidagi bog’lanishni quyidagicha ifodalaydi:
η col                    η col
 —— = K
M • M     bundan     M = ———
 C                    K
M · C
Eritmaning  ma‘lum  kontsentratsiyadagi  solishtirma  qovushoqligi  aniqlanib
K
m ning ma‘lum qiymati qoyilsa, bu tenglamadan polimerning molekulyar massasi
hisoblab chiqariladi [11], [19]. 
26 Molekulyar  massani  aniqlash  uchun  zarur  bo’lgan  K
m  ning  qiymatini  biror
boshqa  usul  (masalan,  osmometrik  yoki  qoldiq  funktsional  gruppalar  analizi)
yordamida aniqlanib polimerning molekulyar massasini topish mumkin.
Bu  usul  bilan  molekulyar  massalari  500  dan  100  000  gacha  bo’lgan
polimerlarning molekulyar  massalarini  topish  mumkin.  Yaxshi  natija  olish  uchun
qovushoqlik  juda  suyultirilgan  eritmalarda  (ya‘ni  eritmaning  kontsentratsiyasi
nolga intilgan sharoitda) o’lchanishi kerak. Bunda K
m doimiyligi berilgan erituvchi
uchun ma‘lum bo’lishi kerak.
Ammo  bu  shartlarning  bajarilishiga  qaramay,  real  holda  polimer
makromolekulasining  tayoqsimon  emasligi  va  uning  erituvchi  molekulalari
ta‘sirida bo’lishi natijasida K
m ning qiymati qisman o’zgaradi.
Tajribadan  qoniqarli  natijalar  olish  maqsadida  Shtaudinger  tenglamasiga
o’zgarishlar kiritish taklif qilingan. Tenglamadagi η 
sol o’rniga qovushoqlik haddi η
ishlatiladi: Qovushoqlik haddi quyidagi formuladan topiladi: 
      η col
[ η ] 
lim C → 0 = ———
     C
Bu eritma cheksiz suyultirilgandagi ( ya‘ni C nolga intilgandagi ) qovushoqlikning
haddi (so’ngi chegarasi) [20].
Qovushoqlik  haddi  polimer  cheksiz  suyultirilib  alohida-alohida
makromolekulagacha  disperslangan  eritmasining  qovushoqligini  ko’rsatadi.
Shuning uchun K
M  ning qiymati alohida makromolekulaning oqimga ko’rsatilgan
gidrodinamik  qarshiligini  belgilaydi  deb  hisoblash  mumkin.  Makromolekulada
qancha  uzun  bo’lsa,  uning  oqimga  ko’rsatuvchi  gidrodinamik  qarshiligi  shuncha
ko’p bo’ladi. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, qovushoqlik bilan erigan polimer
zanjirining  uzunligi  orasida  bog’liqlik  bo’lishi  kerak.  Haqiqatan  ham,  bir  xil
kimyoviy tuzilishga ega, ammo molekulyar massalari bilan farq qiladigan polimer
eritmalari uchun qovushoqlik haddining qiymati turlicha bo’ladi. Agar polimerning
molekulyar massasi katta bo’lsa, qovushoqlik ham katta bo’ladi.
Qovushoqlik  haddiga  erituvchining  tabiati  ham  katta  ta‘sir  ko’rsatadi.
Makromolekula zanjirlari turli erituvchilarda turli konformatsiyaga ega bo’lishidan
27 turli  erituvchilardagi  polimer  eritmalarning  qovushoqligi  turlicha  bo’ladi.  Agar
erigan polimer zanjiri bir erituvchida sharsimon, ikkinchi erituvchida chiziqsimon
bo’lsa,  birinchi  holdagi  gidrodinamik  qarshilik  ikkinchi  holdagi  gidrodinamik
qarshilikka  nisbatan  kichik  (ya‘ni  birinchi  erituvchidagi  polimer  eritmasining
qovushoqlik haddi ikkinchisinikidan kam) bo’ladi.
Molekulyar  massani  aniqlash  uchun  tenglamadagi  K  va  D  konstantalarini
topish  zarur.  Yuqoridagi  tenglama  birmuncha  aniq  natijalar  bersa  ham,  uning
kamchiligi  unda  Shtaudinger  tenglamasi  uchun  xarakterli  bo’lgan  universal
doimiylikning  yo’qligidir.  Shuning  uchun  hozirgi  vaqtda  molekulyar  massani
topish  ko’pchilik  hollarda  quyidagi  umumiy  ko’rinishli  empirik  tenglama  orqali
amalga oshiriladi: 
[ η ] = K
M ·M α
Bunda:  K  -  polimergomologik  qatordagi  polimerlarning  ma‘lum
erituvchidagi  eritmasi  uchun  doimiy  koeffitsient,  uni  krioskopik  usul  bilan
tajribadan  topish  mumkin;  α  -  eritmadagi  makromolekula  shaklini  xarakterlovchi
qiymat  bo’lib,  polimer  zanjirining  egiluvchanligiga  va  erituvchining  tabiatiga
bog’liq [13].
Agar α = 1 bo’lsa, tenglama Shtaudinger tenglamasi ko’rinishiga o’tadi.
Polimerlar molekulyar massasini [ η ] = K
M · M α
 tenglama yordamida aniqlash
uchun  ham  polimerning  biror  erituvchidagi  eritmalari  uchun  K
m  va  α  ning
qiymatini  bilish  zarur.  To’g’ri  chiziqli  viskozimetrik  tenglama  tarkibiga  kiruvchi
bu koeffitsientlarning qiymati ko’pchilik polimerlar uchun ma‘lum. 
Birinchi  kontsentratsiyadagi  eritmaning  nisbiy  qovushoqligini  katta
rezervuarli  Ubbelode  viskozimetrida  o’lchash  qulay.  Viskozimetr  rezervuarida
eritmani  istalgan  kontsentratsiyagacha  suyultirish  mumkin.  Olingan  ma‘lumotlar
asosida η
nis , η
col va η
col / c hisoblab chiqariladi. So’ngra η
col /C ning C ga bog’liqlik
grafigida  egri  chizig’i  chiziladi;  chiziq  ordinata  o’qi  bilan  kesishguncha
ekstropolyatsiya  qilinadi.  Shunday  qilib,  topilgan  qovushoqlik  haddidan
molekulyar massa hisoblab chiqariladi.
28 Kimyoviy  usul  (Funksional  gruppalarni  aniqlash  usuli  bilan  molekulyar
massani  topish).  Agar  chiziqsimon  polimer  zanjiri  uchida  miqdoriy  kimyoviy
usullar yordamida aniqlanishi mumkin bo’lgan qoldiq funksional gruppalar bo’lsa,
kimyoviy analiz ma’lumotlari asosida polimerning o’rtacha molekulyar massasini
hisoblab  chiqarish  mumkin:  M  =  z/n 2
 bunda,  z  –  har  makromolekuladagi  qoldiq
funksional  gruppalar  soni;  n  –  1  gramm  namunadagi  funksional  gruppalarning
gr/mol (ekvivalent) miqdori.
Bu  usul  makromolekula  uchlaridagi  funksional  guruhlar  (gidroksil,
karboksil,  amin  va  boshqalar)  ni,  inisiatorlarning  nishonlangan  fragmentlari
(peroksid,  azobirikmalar  va  boshqalar)  yoki  makromolekuladagi  alohida  atomlar
(xlor,  brom,  oltingugurt  va  boshqalar)  ni  aniqlashga  asoslangan.  Kimyoviy  usul
asosan  polikondensatlanish  yoki  polibirikish  reaksiyalari  orqali  olingan  chiziqli
polimerlarni tahlil qilish uchun qo’llaniladi. Bu usulni padikal polimerlanish orqali
olingan  polimerlarni,  ular  makromolekulalari  uchlarida  tahlil  qilish  mumkin
bo’lgan  guruhlar  (masalan,  nishonlangan  inisiator  yoki  zanjir  uzatgichlar)
bo’lganda ham ishlatish mumkin. Bunda zanjir uzilish mexanizmi va monomerga
zanjir uzatilish imkoniyatlarini hisobga olish kerak, chunki ular makromolekulaga
to’g’ri  keluvchi  guruhlar  sonini  va  polimerni  olish  va  tozalash  jarayonida  zanjir
uchlaridagi  guruhlar  tavsifining  o’zgarish  imkoniyatlariga  ta’sir  o’tkazadi.
Makromolekula  uchlaridagi  guruhlar  ulushi  zanjirlarda  kam  bo’lganligi  sababli,
ularni  juda  aniq  usullar  yrdamida  aniqlanadi.  Ularni  kimyoviy  va  fizikaviy
(spektroskopik,  kalorimetrik,  radiometrik  va  h.k.)  usullar  bilan  aniqlanadi.
Polimerning  molekulyar  massasi  ortishi  bilan  makromolekula  uchlaridagi
guruhlarning  zanjirdagi  ulushi  kamayib  boradi  va  kimyoviy  usulning  aniqligi
pasayadi.  Kimyoviy  usul  bilan  M  ≤  5  . 
10 4
 bo’lgan  molekulyar  massani  aniqlash
mumkin [21], [22].
Zanjir  uchlarida  guruhlarning  tahlili  asosida  o’rtacha  arifmetik  molekulyar
massani quyidagi formula vositasida aniqlanadi: 
              _     xy
M
n = 5 .
10 4
 -------
     Z
29 bunda,  x  –  bitta  zanjirga  to’g’ri  kelgan  guruhlar  soni;  y–zanjir  uchlaridagi
guruhning  molekulyar  massasi;  z  –  tajribada  topilgan  zanjir  uchlaridagi  guruhlar
miqdori.  Kimyoviy  usul  o’rtacha  arifmetik  (raqamiy)  molekulyar  massaning
qiymatini aniqlashga yordam beradi.
Chiziqli poliefirlarning molekulyar og’irligini topish.  Chiziqli poliefirlar
yuqori  molekulyar  kislotalar  deb  qabul  qilinsa,  ularning  molekulyar  og’irligi
karboksil gruppalar sonini aniqlash yo’li bilan topilishi mumkin:
H – [ - O – R – O – C - R – C - ]n – OH
    ||   ||
    O   O
Bunday  polimerlarni  kaliy  gidroksid  bilan  titrlab,  kislota  soni  (k.s.)
aniqlanadi. Molekulyar og’irlikni quyidagi formuladan hisoblab topish mumkin: M
= 56 .
1000/k.s. bu formulada: 56 – kaliy gidroksidning molekulyar og’irligi; k.s. –
kislota  soni,  ya’ni  kaliy  gidroksidning  1gr  polimerni  titrlash  uchun  sarflangan
miqdori,  mg  hisobida.  Lekin  poliefir  molekulalarining  ikkala  uchida  gidroksil
gruppa  yoki  karboksil  gruppalar  bo’lishi  mumkin.  Shuning  uchun,  bu  gidroksil
gruppani  va  karboksil  gruppalar  yig’indisini  aniqlab,  ularning  molekulyar
og’irligini topish usuli ishonchliroq usuldir:
  56 .
2 .
1000
M = ---------------
   k.s. + g.s.
 bu formulada; k.s. – kislota soni; g.s. – gidroksil soni.
Kislota  sonini  aniqlash.  Har  birining  sig’imi  250  ml  bo’lgan  konussimon
ikkita  kolbaga  kaliy  gidroksidning  spirtdagi  0.1  N  li  eritmasidan  25  ml  va  1  gr
polimer  solinadi.  Shu  bilan  bir  vaqtda,  polimer  solinmagan  kontrol  tajriba  ham
o’tkaziladi.  2  soatdan  keyin  aralashma  xlorid  kislotaning  0.1N  li  eritmasi  bilan
titrlanadi (indikator sifatida fenolftalein olinadi). 
Kislota soni quyidagi formuladan topiladi: k.s. = (a – b) .
T .
1000/g
 Bu  formulada:  a  –  xlorid  kislotaning  kontrol  tajribada  titrlashga  sarf  bo’lgan
0.1N li eritmasi hajmi, ml hisobida; b–xlorid kislotaning asosiy tajribada titrlashga sarf
bo’lgan  0.1N  li  eritmasi  hajmi,  ml  hisobida;  T–xlorid  kislota  eritmasining  kaliy
30 gidroksid  bo’yicha  titri,  gr/ml  hisobida.  g–namunaning  og’irligi,  gr  hisobida.
O’tkazilgan ikki tajriba natijalarining o’rtacha qiymati olinadi [16], [23].
1.3. Polimerlar eritmalari nazariyasi
  Polimerlarning quyi molekulyar suyuqliklar bilan o’zaro munosabatini o’rganish
yuqori  molekulyar  birikmalar  sintez  qilish,  ularni  qayta  ishlash  va  ulardan
tayyorlangan  buyumlardan  turli  agressiv  suyuqliklar  muhitida  foydalanish  kabi
jarayonlar  uchun  muhim  ahamiyatga  ega.  Shuningdek,  polimerlarni  qayta
ishlashjarayonida  plastifikator  (ko’pincha–organic  suyuqlik)larning  polimerlar
bilan qo’shila olishiga moyilligi, ya’ni bir jinsli eritma hosil qila olish xususiyatiga
bog’liq bo’ladi. Bundan tashqari, polimer eritmalarimakromolekulalarning shaklini
aniqlash, ularning tarmoqlanish darajasi va xarakterini o’rganishda ham muhimdir.
Polimer  molekulyar  massasini  aniqlashning  muhim  usullari  ham  eritmalarning
ba’zi  xossalarini  o’rganishga  asoslangan.  Yuqori  molekulyar  birikmalar  eritmasi
quyi  molekulyar  moddalar  eritmasi  kabi  ionlarga  ajraladigan  elektrolitga  hamda
ionlarga  ajralmaydigan  elektrolitmas  eritmalarga  bo’linadi.  Polimerlarning  quyi
molekulyar suyuqliklar bilan o’zaro ta’siridan chin eritma, kolloid eritma va iviqlar
hosil bo’lishi mumkin. 
Ma’lumki, moddalar ayrim erituvchilarda yaxshi erib, chin eritmalarni hosil
qilsa,  ba’zi  erituvchilarda  kolloid  eritmalarni  hosil  qiladi.  Ba’zan  kolloid  eritma
uzoq  vaqt  qoldirilsa,  iviqlar  ham  hosil  bo’lishi  mumkin.  Yuqori  molekulyar
birikmalarning  erishi  quyi  molekulyar  birikmalardan  farqi  yuqori  molekulyar
birikmalar  erituvchida  dastlab  bo’kadi,  so’ngra  eriydi.  Quyida  chin  eritma  va
kolloid sistemaning o’ziga xos belgilari keltirilgan. 
  1-jadval
№ Chin eritmalar Kolloid sistemalar
1 Komponentlari  orasida  o’zaro
moyillik bor. Komponentlari orasida moyillik yo’q.
31 2 O’z-o’zidan hosil bo’la oladi. O’z-o’zidan hosil bo’la olmaydi.
3 Dispersligi  molekula  va  ion
darajasida. Kolloid disperslikga ega.
4 Termodinamik barqaror. Termodinamik beqaror.
5 Disperslik  darajasi  vaqt  o’tishi
bilan o’sadi. Disperslik darajasi vaqt o’tishi bilan 
kamayadi.
6 Agregat holati barqaror. Agregativ beqaror.
7 Bir fazali. Ikki fazali
8 Ajralgan sirti yo’q. Ayrim  sirti  va  sirtlari  orasida  chegara
bor.
9 Qaytar. Qaytmas.
 
Yuqori  molekulyar  birikmalar  eritmasi  quyi  molekulyar  moddalar  eritmasi
kabi  ionlarga  ajraladigan  elektrolitga hamda  ionlarga ajralmaydigan  elektrolitmas
eritmalarga  bo’linadi.  Hozirgi  vaqtda  bir  qator  ionlarga  ajraluvchi  sintetik
polielektrolitlar  sintez  qilingan.  Ular  erish  paytida  ionlarga  ajralib,
makromolekulada  davriy  ravishda  qaytarilib  turuvchi  zaryadlanganionlarga
ajraladi.  Misol  uchun  poliakril  kislota,  polimetakril  kislota  va  boshqalar.  Bunday
polimerlarning tuzlari suvda eriganda quyidagicha ionlarga ajralib turadi:
...- CH
2 – CH – CH
2 – CH - ...→ - CH
2 – CH – CH
2 – CH - ...
  │     │       │     │
     COONa  COONa     COO -
 Na +
  COO -
 Na +
Demak,  Polielektrolitlarning  suvdagi  eritmasi  chin  eritmalar  namoyon
qiladigan xossalarga ega bo’ladi. Biroq polimerlarning ion eritmasi o’ziga xos bir
qator  xossalari  bilan  boshqa  eritmalardan  keskin  farq  qiladi.  Polimerlarning  juda
suyultirilgan  eritmalarini  yuqori  qovushoqlikka  egaligi  va  erish  davrida  bukish
hodisasini  kuzatilishi  bunga  misol  bo’ladi.  Demak,  polimerlarning  erish  jarayoni
juda murakkab bo’lib, u asosan quyidagi faktorlarga:
  a) erituvchi va polimerning kimyoviy tabiatiga;
  b) polimerning molekulyar massasiga;
  v) polimer zanjirining qayishqoqligiga;
32  g) makromolekula tarkibiy qismlarining zichligiga;
  d) polimerning fazoviy holatiga;
  e) zanjirning kimyoviy tarkibi bir xil emasligi;
  y) haroratga va boshqa faktorlarga bog’liq bo’ladi.
Yuqori  molekulyar  birikmalar  eritmasi  termodinamik  barqaror  sistemadir.  Ular
istalgan  muddatgacha  o’z  barqarorligini  saqlab  qola  oladi.  Yuqorida
takidlanganidek  yuqori  molekulyar  birikmalar  eritmalarining  asosiy
xususiyatlaridan biri uning qaytarligidir. Boshqacha aytganda, eritma muvozanatga
har  tomonlama  kela  oladi  va  bu  holat  muvozanat  sodir  bo’lishi  usuliga  bog’liq
emas. Shu sababdan ham eritmalarning muvozanat holati tenglamasi – Gibbsning
fazalar qoidasini yuqori molekulyar birikmalar eritmalariga ham qo’llash mumkin.
   Malum’ki,  ko’p  fazali  va  ko’p  komponentli  sistemalar  muvozanat  holatining
asosiy qonuni Gibbsning fazalar qoidasidir. Fazalar qoidasiga binoan eritmalardagi
muvozanat  shu  sistemaning  faza  (F)  va  komponentlar  soni  (K)  hamda  erkinlik
darajasi  (E)  ga  bog’liq:  E  =  K  +  2  –  F  bunda:  E  –  erkinlik  darajasi,  K  –
komponentlar soni, F – fazalar soni [24]. 
    Termodinamik  ta’limot  nuqtai  nazaridan  har  qanday  geterogen  sistema  bir
modda  ichida  boshqa  bir  moddaning  ma’lum  darajada  maydalangan  zarrachalar
holida taqsimlanish hosilasi bo’lib, uni dispers sistema deb yuritiladi. Sistemaning
boshqa  qismlari  bilan  o’zaro  chegaralangan,  ulardan  termodinamik  xossalari  va
kimyoviy  tarkibi  bilan  farq  qiladigan  qismi  dispers  faza  deyiladi,  bu  qism
taqsimlangan  muhit  dispersion  muhit  deb  ataladi.  Sistemadan  ajratib  olingan,
mustaqil  mavjud  bo’la  oladigan  moddalar  esa,  komponentlar  deyiladi.  Sistemada
mustaqil  o’zgaruvchi  termodinamik kattaliklar  (bosim, hajm, harorat) parametrlar
deyiladi.  Sistemaning  muvozanatiga  xalal  bermay,  uning  holatini  belgilovchi
termodinamik parametrlar soni sistemaning erkinlik darajasi deyiladi. 
    Yuqori molekulyar birikmalar quyi molekulyar birikmalarda erish qobiliyatiga
ega.  Hosil  bo’lgan  eritmalar  molekulyar  –  kinetik  xossalari  bo’yicha  (osmotik
bosimning  juda  pastligi,  diffuziya  harakatining  kichikligi,  yarim  o’tkazgich
membranalardan  makromolekulaning  o’ta  olmasligi)  kolloid  eritmalarni  eslatadi.
33 Bunday  o’xshashlikning  sababi  shundan  iboratki,  ikkala  xil  eritmadagi
zarrachalarning  o’lchami  bir-biriga  yaqin  bo’lib,  oddiy  makromolekulalarda
buning  aksidir.  Lekin  polimer  eritmalari  kolloid  eritmalaridan  tubdan  farq  qiladi.
Kolloid  eritmalardagi  harakatchan  zarrachalar  misella  shaklida,  ya’ni  Van-der-
Vaal’s  kuchlari  yordamida  bog’langan  molekulalar  yig’indisi  shaklida  bo’ladi,
polimerlarda  esa,  harakatchan  zarrachalar  juda  katta  o’lchamga  ega  bo’lgan
mustaqil  molekulalardir.  Shunday  qilib,  polimer  eritmalari  kolloid
sistemalardanfarq  qiladi  va  oddiy  eritmalarga  o`xshab  bir  jinsli  va  termodinamik
barqaror bo`lib, stabilizatorsiz ham turg`un bo`la oladilar, ya`ni polimerlar ma`lum
sharoitda chin eritmalar qilqadilar.
    Erish  nima?  Erish-bir  komponentning  ikkinchi  komponentda  tarqalishining
hususiy  holidir.  Erish  davrida  hosil  bo`ladigan  chin  eritmalar  uchun  quyidagilar
xarakterlidir.
   1) Komponentlar orasidagi moyillikning mavjudligi; 
   2) Erish jarayonining o`z-o`zicha borishi;
   3) Vaqt o`tishi bilan eritma konsintratsiyaning o`zgarmasligi; 
   4) Bir jinslik;
   5) Termodinamik barqarorlik va boshqalar. 
  Yuqori molekulyar birikmalar bilan quyi molekulyar suyqliklarning bir-biri bilan
to’qnashishi  natijasida  suyuqlikning  molekulalari  polimer  fazasiga  osonlik  bilan
o’ta  boshlaydi,  mana  shu  holatda  makromolekulalar  suyuq  fazaga  (erituvchi
fazasiga)  o’tishga  ulgurmaydi  va  natijada  polimerning  suyuqlikda  erishi  o’rniga
uning  bo’kishi  boshlanadi.  Bo’kish  jarayonida  polimer  makromolekulasi
suyuqlikni yoki uning bug’larini o’ziga yutib, suyuqlik molekulalari ta;sirida uning
hajmi  hamda  massasi  ortadi  va  natijada  o’zining  mikroskopik  bir  jinsliligini
yo’qotmagan holda, makromolekulani tuzilishi o’zgarib, u yumshoq, qovushoq va
cho’ziluvchan bo’lib qoladi. Laboratoriya sharoitida bo’kish jarayoni nabuxametr
yordamida, yuqori molekulyar birikmalarning quyi molekulyar suyqliklarni o’ziga
yutish  (yoki  singdirish)  jarayoni  natijasida  polimerlarning  hajmiy  o’zgarish
hodisasiga  bo’kish  deyiladi.  Yuqori  molekulyar  birikmalar  sirtidagi  g’avak
34 bo’shliqlar  va  naychalarning  suyuqlik  bilan  to’lishi  va  makromolekulaning
harakatchan qismlarining suyuqlik molekulalari bilan o’zaro ta’siri natijasida ham
sirtqi  molekulyar  va  ichki  molekulyar  qismlarida  bo’kish  kuzatiladi.  Chunki,
yuqori  molekulyar  birikmalar  quyi  molekulyar  suyuqliklar  bilan  to’qnashganda
suyuqlik  molekulalari  polimer  makromolekulasiga  nisbatan  ko’proq  harakatchan
bo’lganligidan  ularning  makromolekulalari  orasiga  diffuziyalanib,  polimer
bo’kadi.  Erituvchining  diffuziyalanayotgan  molekulalari  bilan  polimer
makromolekulasining o’zaro (kimyoviy) ta’siri sol’vatlanish deyiladi.
     Yuqori  molekulyar  birikmalarning  bo’kishi  va  erishi  ularning  molekulyar
massasiga  bog’liqdir.  Molekulyar  massa,  qanchalik  katta  bo’lsa,  bo’kish  va  erish
ham shunchalik qiyin bo’ladi. 
     Yuqori  molekulyar  birikmalarning  cheksiz  bo’kishi,  ya’ni  polimerning  erishi
ikki  suyuqlikning  o’zaro  cheksiz  aralashishi  kabi  bo’ladi.  Chegarali  bo’kish  esa,
eritmaga  o’tmaydigan  bo’kishdir.  Ya’ni  polimer  ma’lum  darajagacha  bo’kkach,
jarayon to’xtaydi va erish bo’lmaydi. Buning sababi - yuqori molekulyar birikma
bilan  erituvchi  o’zaro  cheklangan  ravishda  aralasha  olish  imkoniyatiga
egaligidandir.  Buning  natijasida,  jarayon  oxirida,  sistemada  ikkita  faza  hosil
bo’ladi: polimerning erituvchidagi to’yingan eritmasi va erituvchining polimerdagi
to’yingan  eritmasi  (bo’kkan  polimer)  hosil  bo’ladi.  Chegarali  bo’kishda
polimerning  hajmi  va  eritmasining  konsentrasiyasi  doimiy  bo’ladi.  Ko’pincha
chegarali  bo’kish  tajriba  sharoitining  o’zgarishi  bilan  cheksiz  bo’kishga  o’tadi.
Masalan, jelatina yoki agar-agar moddasi suvda chekli bo’ksa, harorat ortishi bilan
unda eriydi [25].
    Bo’kish  miqdorini  aniqlash  maqsadida  polimerning  bo’kish  darajasi  degan
tushunchadan foydalaniladi. U Q = m – m
o / m
o formula orqali aniqlanadi. Bunda:
m
o  –  polimerning  bo’kishgacha  bo’lgan  massasi;  m  –  polimerning  bo’kishdan
keyingi massasi. Namunaning bo’kish darajasini uning hajm o’zgarishi orqali ham
aniqlash mumkin. Bu holda tenglama Q= V – V
o / V
o ko’rinishida bo’ladi. 
   Polimerlar erishdan oldin bo’kadi, ya’ni bo’kish erishning birinchi bosqichidir.
Bo’kish  davrida  yuqori  molekulyar  moddalar  suyuqlikni  yutadi,  og’irligi  ortadi,
35 yumshoq va cho’ziluvchan bo’lib qoladi, hajmi hatto 10 – 15 marta ortadi. Bo’kish
vaqtida  erituvchi  molekulalari  asosan  amorf  polimerlarning  makromolekulalari
orasidagi g’avaklarga joylashadi va asta – sekin makromolekulalarni bir – biridan
ajrata  boshlaydi.  Vaqt  o’tishi  bilan  makromolekulalar  orasidagi  bog’lanish
susayadi va makromolekulalar asta – sekin erituvchi molekulalari orasida tarqaladi,
natijada chin eritma hosil bo’ladi.
  Bo’kish chekli va cheksiz bo’ladi. Cheksiz bo’kish – erishning birinchi bosqichi
bo’ladi, so’ngra polimer zanjirlari bir-biridan ajraydi va quyi molekulyar erituvchi
molekulalari  bilan  aralashadi.  Bo’kkan  polimer,  ya’ni  quyimolekulyar
suyuqlikning  polimerdagi  eritmasi,  ma’lum  vaqt  toza  suyuqlik  bilan  birgalikda
mavjud bo’la oladi. So’ngra makromolekulalar bir – biridan ajray boshlaydi va asta
– sekin  erituvchi  molekulalari  orasiga  tarqab  bir  jinsli  eritma  hosil  qiladi.  Chekli
bo’kish.  Bo’kish  har  doim  ham  erish  bilan  tugayvermaydi.  Ko’pincha  jarayon
ma’lum  bo’kish  darajasiga  etishi  bilan  to’xtaydi.  Buning  sababi  polimer  bilan
erituvchining  chekli  aralashishidir.  Natijada  jarayon  oxirida  sistemada  ikkita  faza
hosil  bo’ladi,  yuqori  molekulyar  birikmaning  erituvchidagi  to’yingan  eritmasi  va
erituvchining polimerdagi to’yingan eritmasi (iviq). Bunday chekli bo’kish doimo
muvozanatda  bo’ladi,  ya’ni  ma’lum  darajagacha  bo’kkan  polimerning  hajmi
o’zgarmas  bo’lib  qoladi  (agar  sistemada  kimyoviy  o’zgarish  bo’lmasa).
Bo’kishning bunday turi suyuqliklarning chekli aralashishiga o’xshashdir. Chiziqli
polimerlar  uchun  bu  jarayon  ikki  suyuqlikning  chekli  aralashishiga  o’xshashdir:
ma’lum  sharoitda  (ya’ni  harorat  yoki  komponentlar  konsentrasiyasining  ma’lum
qiymatida) chekli bo’kish cheksiz erishga o’tishi mumkin.
Polimer  eritmalarini  tayyorlash  va  tozalash.  Og’zi  mahkam  yopiladigan
probirkaga maydalangan polimer namunasidan 1gr va erituvchidan 10 ml solinib,
uy  temperaturasida  2  soat  saqlanadi.  Bu  vaqt  ichida  ba’zan  probirkani  chayqatib
turish  kerak.  Oradan  2 soat o’tgach, probirkadagi o’zgarishga qarab, polimerning
erigan  yoki  bo’kkanligi  aniqlanadi.  Agar  polimer  qisman  erigan  yoki  bo’kkan
bo’lsa,  uning  eruvchanligini  yuqoriroq  temperaturada  tekshirish  kerak.  Buning
uchun  probirkaning  og’ziga  qaytarma  sovutgich  o’rnatib,  probirka  30  minut
36 davomida  suv  hammomida  isitiladi-da,  namunaning  eriganligi  yoki  bo’kkanligi
kuzatib turiladi [26]. 
    Eruvchanlikni  miqdoriy  jihatdan  aniqlash.  Ko’pincha,  erituvchilarning
eritish  xususiyatini  bilish  kifoya  qilmay,  balki  polimerni  qancha  miqdorda  erita
olishini  ham  bilish  zarur  bo’ladi.  Bunday  hollarda  polimer  eritmasini  loyqatish
uchun  sarflangan  cho’ktiruvchi  miqdoriy  aniqlanadi.  So’ngra  cho’ktiruvchi
moddaning  erituvchi  hajmiga  nisbati  hisoblab  topiladi  va  bu  nisbat  polimerning
erish  miqdorini  xarakterlaydi.  Demak,  eritmani  loyqalatish  uchun  cho’ktiruvchi
qancha  ko’p  kerak  bo’lsa,  erituvchining  eritish  xususiyati  shuncha  yaxshi  deb
hisoblanadi.
    Tajriba  o’tkazish  tartibi:  konussimon  kolbaga  maydalangan  polimerdan  1gr
solinib,  10  ml  erituvchida  eritiladi,  eritma  ustiga  byuretkadan  cho’ktiruvchi
tomiziladi  (kolbani  doimo  chayqatib  turish  zarur).  Kolbadagi  tiniq  eritma
loyqalangandan  so’ng,  cho’ktiruvchi  modda  tomizish  to’xtatiladi  va  1ml
erituvchiga to’g’ri keladigan cho’ktiruvchi miqdori (ml) hisoblab topiladi.  
2-jadval
  Ba’zi polimerlar uchun tavsiya etilgan erituvchi va cho’ktiruvchilar
Polimer Erituvchi Cho’ktiruvchi
Poliizobutilen 
Polivinilxlorid
Perxlorvinil smolasi
Polistirol
Polivinil spirt
Polimetilmetakrilat
Polibutilmetakrilat
Polivinilasetat
Polivinilbutiral
Poliuretanlar
Poliefirlar
Poliamidlar Benzol
Dixloretan
Atseton, ammiak eritmasi
Benzol
Suv, formamid
Benzol
Atseton
Metil va etil spirtlar
Etil spirti
Siklogeksanon
Aseton
Krezol Metil yoki etil spirti
Etil spirt
Suv, etil va metil spirtlar
Metil spirti, benzin
Metil va etil spirtlar
Benzin
Metil spirti
Suv, efir
Suv, efir
Suv
Suv, metil va etil spirtlar
Metil va etil spirtlar
37 Fenol-formal’degid
smolasi
Mochevina–formal’degid
smolasi Aseton, etil spirti
Suv Suv
Xlorid kislota eritmasi
 Polimerlarni tozalash. Odatda, yangi olingan polimerlarda har xil qo’shimchalar
(ko’pincha,  reaksiyaga  kirishmay  qolgan  monomer)  bo’ladi.  Polimerning
xossalarini  o’rganishdan  oldin,  uni  qo’shimchalardan  tozalash  zarur,  chunki
qo’shimchalar  juda  oz  miqdorda  bo’lsa  ham  polimerning  xossalariga  kuchli  tasir
ko’rsatadi. Polimer bu qo’shimchalardan qayta cho’ktirish yo’li bilan tozalanadi.
    3-5  gr  og’irlikdagi  namuna  50  ml  erituvchida  eritiladi.  Hosil  bo’lgan  eritma
boshqa  kolbadagi  100  ml  cho’ktiruvchi  ustiga  qo’yiladi.  Polimerning  to’la
cho’kganligini  aniqlash  uchun  tinigan  eritma  va  cho’ktiruvchi  aralashmasiga
cho’ktiruvchidan  yana  bir  necha  ml  quyiladi.  Bu  vaqtda  loyqa  hosil  bo’lmasa,
polimer to’la cho’kkan bo’ladi. Cho’ktirilgan polimer ajratib olingach, u erituvchi
va cho’ktiruvchi moddalar aralashmasi bilan bir necha marta yuviladi-da, vakuum
ostida og’irlik o’zgarmay qolguncha quritiladi.
1.4. Polimerlarni fraksiyalash usullari
 Polidesperslikni  o’rganish  katta  nazariy  va  amaliy  ahamiyatga  ega.  U
polimerlanish yoki polikondensatlanish reaksiyalari mexanizmiga, reaksiyalarning
tugallanganligiga,  polimerlarni  qayta  ishlash  usuliga,  destruksiya  va  eskirish
jarayonlariga  bog’liq.  Polidesperslikni  kelib  chiqish  sabablari  ham  mavjud;  1)
laboratoriya  sharoitida  sintez  kolbasida  polimerlanish  reaksiyasi  olib  borilayapti,
reaksiya  tezroq  ketishi  uchun  kolba  qizdiriladi.  O’sayotgan  makromolekula
temperatura ta’sirida termik destruksiyaga uchraydi. 2) Reaksiya davomida eritma
quyuqlashib, diffuziya hodisasi qiyin kechadi, natijada monomer o’sib borayotgan
makromolekulaga  yetib  borishi  qiyinlashadi.  3)  Monomer  tugab  qolishi  mumkin.
4)  Zanjirning  rekombinasiya  usuli  bo’yicha  uzilishi  5)  Zanjirning  disproporsiya
usuli bo’yicha uzilishi kabi sabablarga ko’ra YuMB lar polidispers holatda bo’ladi.
38 Polidesperslik tajribada polimerlarni fraksiyalarga ajratib aniqlanadi. Fraksiyalarga
ajratish ikki xil bo’ladi: 
1)  preparativ fraksiyalash , bunda fraksiyalar alohida ajratib olinib, ularning
xossalari maxsus usullar bilan o’rganiladi; 
2)  analitik fraksiyalash , bunda fraksiyalar alohida ajratib olinmay tajribalar
orqali taqsimlanish egri chizig’i chiziladi. 
Fraksiyalab  cho’ktirish,  fraksiyalab  eritish,  fraksiyalab  taqsimlash  va  shu
kabilar preparativ fraksiyalash deyiladi [27]. 
Turbidimetrik titrlash, ultrasentrafugada sedimentasion muvozanatni aniqlash,
yorug’lik  sochilishini  o’rganish  kabi  usullar  analitik  fraksiyalashning  eng  muhim
omillari  hisoblanadi.  Yuqorida  qayd  etilgan  usullarning  deyarli  barchasi
polimerlarning eruvchanligiga asoslangan. Ma’lumki, polimerga ma’lum miqdorda
erituvchi  quyilsa,  birinchi  navbatda  molekulyar  massasi  kichik  bo’lgan  polimer
gomologlari  eriydi.  Aksincha,  polimer  eritmasiga  cho’ktiruvchi  qo’shilsa,  eng
avval molekulyar massasi yuqori bo’lgan fraksiyalar cho’kmaga tushadi [28]. 
Nazariy jihatdan qaralganda polimer  yoki sopolimerlar sintezi jarayonida bir
xil uzunlikdagi yuqori molekulyar birikmalar hosil bo’layotgandek tuyiladi, biroq
bir  qancha sabablarga ko’ra sintez qilb olingan polimer  yoki sopolimerlar har  xil
uzunlikga ya’ni polidespers holatda bo’ladi. Bunday polidespers holatdagi polimer
yoki  sopolimerlarni  ma’lum  bir  maqsadlarda  ishlatib  bo’lmaydi.  Shuning  uchun
bunday polidespers polimerlarni albatta fraksiyalarga ajratish kerak [30].
Polimerlarni molekulyar massasiga ko’ra ajratish aniqligi fraksiyalar sonining
ko’payishi bilan ortadi. Odatda polimerlar 20-30 ta fraksiyalarga bo’linadi. Shuni
esda  tutish  kerakki,  eritish  va  cho’ktirish  jarayonlari  orqali  tarkibida  bir  xil
uzunlikga  ega  bo’lgan  molekulalar  fraksiyalarini  ajratib  olish  mumkin  emas,
chunki zanjirlar uzunligi orasidagi farq kamayishi bilan eruvchanlikning bu farqga
sezuvchanligi juda pasayib ketadi. Polimerlarning polidespersligi odatda grafikaviy
ifodalanadi,  bu  usul  fraksiyalash  natijalarini  yaxshi  tasvirlaydi.  Fraksiyalash
tajribadan  olingan  ma’lumotlar  asosida  molekulyar  massaviy  taqsimlanish  grafigi
chiziladi.  Har  bir  ajratilgan  fraksiya  o’ziga  xos  xossalarga  (temperaturaga,
39 destruksiyaga,  gidrolizga  chidamliligi;  eruvchanligi,  bo’kishi,  mexanik  xossalari)
ega  bo’lganligi  uchun,  ma’lum  bir  talablarga  javob  beradigan  joylarda  ishlatish
mumkin. 
Yuqori  molekulyar  birikmalar  (YuMB)  ning  polidispersligi  polimerlarning
bo’kish  va  erishiga,  ular  eritmalarining  xossalariga,  fizik-mexanik  va  boshqa
xossalariga ta’sir etadi. Shuning uchun polidesperslikni aniqlash, har bir fraksiyani
fizik-mexanik  hamda  kimyoviy  xossalarini  o’rganish  katta  ahamiyatga  egadir.
Fraksiyalash deb, polimerni tashkil etgan har xil uzunlikdagi polimergomologlarini
bir-biridan ajratishga aytiladi. 
Fraksiyalash  laboratoriya  sharoitida  har  xil  usullardan;  masalan,  cho’ktirib
ajratish,  ekstraksiyalash,  erituvchini  bug’latish,  haroratni  pasaytirish,  ikkita
aralashmaydigan  suyuqlik  orasida  taqsimlanish,  adsorbsion  xromatografiya,
ultrafil’trasiya,  turbidimetrik  titrlash  hamda  termodiffuziyalardan  foydalanish
mumkin.  Polimerlarni  eritish  yo’li  bilan  ham  fraksiyalarga  ajratish  mumkin.
Buning  uchun  polimer  namunasi  ketma-ket  erituvchi  va  cho’ktiruvchi  har  xil
nisbatda  olingan  aralashmasi  bilan  ishlanadi.  Aralashma  tayyorlashda
cho’ktiruvchi  miqdori  kamaytirib  boriladi.  Birinchi  aralashma  ko’p  miqdorda
cho’ktiruvchi  tutganligi  uchun  unda  faqat  quyimolekulyar  polimer  fraksiyalari
eriydi.  Eritma  quyib  olingach  qolgan  polimer  cho’ktiruvchi  kamroq  bo’lgan
aralashma bilan ishlanadi. Bu aralashmada molekulyar massasi avvalgidan kattaroq
bo’lgan  fraksiya  eriydi.  Eritma  yana  ajratib  olinadi  va  qolgan  polimer  keyingi
tarkibdagi aralashma bilan ishlanadi [31].
3-jadval
Polimerlarni fraksiyalash usullarining umumiy asoslari
№ Usul Fraksiyalarga ajratish sabablari
1 2 3
1 Cho’ktirib ajratish: Eruvchanlik  molekulyar  massa  ortishi
bilan  kamayib  boradi  va  molekulyar
40 a)  cho’ktiruvchi  qo’shish  bilan
cho’ktirish;
b) erituvchini bug’latish;
v) haroratni pasaytirish massasi  yuqori  bo’lgan  fraksiya  birinchi
cho’kadi.
2 Eritib ajratish:
a)  Haroratni  o’zgartirish  yo’li
bilan;
b) Diffuziya tezligi bo’yicha Eruvchanlik  va  diffuziya  tezligi
molekulyar  massa  ortishi  bilan
kamayadi.  Molekulyar  massasi  eng
kichik  bo’lgan  fraksiyalar  birinchi
eritmaga o’tib ajraladi.
3 Ikkita  aralashmaydigan  suyuqlik
orasida taqsimlanish Taqsimlanish  koeffisienti  molekulyar
massaga bog’liq.
4 Adsorbsion xromatografiya Katta molekulalar yaxshiroq 
adsorbsiyalanadi.
5 Ultrafil’trasiya Elash (fil’trlash) samarasiga asoslangan.
6 Ultrasentrifugalash Sedimentasiya  tezligi  molekulyar
massasi ortishi bilan ortadi.
7 Turbidimetrik titrlash Cho’kish  ostonasi,  molekulyar  massa  va
konsentrasiyaga bog’liq.
8 Termodiffuziya Diffuziya  va  termodiffuziya
koeffisentlarining  nisbatlari  molekulyar
massaga bog’liq.
Ko’rilgan  usullardan  har  birining  afzal  va  kamchilik  tomonlari  bor.  Cho’ktirish
bilan  fraksiyalashning  asosiy  kamchiliklaridan  biri,  cho’kish  jarayonida  boshqa
molekulyar massali fraksiyalarning mexanik ravishda aralashib chokishidir. Eritish
usulida bunday kamchiliklar yo’q, lekin bu usul juda uzoq vaqtni talab qiladi [29],
[32].
II BOB. TAJRIBA QISMI 
2.1. Vinilxloridning vinilasetat bilan har xil 
nisbatda sopolimerlanishi
41 Vinilxloridning vinilasetat bilan har xil nisbatda sopolimerlanishini o’rganish
uchun  bizga  quyidagi  reaktiv  va  asboblar  kerak  bo’ladi:  vinilxlorid  (ballon)  (14
ml), haydalgan vinilasetat (14 ml), haydalgan aseton (12 ml), benzoil peroksid (0,2
gr), metil spirt (80 ml), quruq muz (1 gr), yuqori temperaturaga chidamli shishadan
yasalgan  va  darajalarga  bo’lingan  ampulalar  (4  dona),  sovutgich  (1  dona),  suv
termostati (1 dona) [9].
4 ta ampulaga 3 ml dan aseton solinadi va 1 ampulaga 5 ml, 2-ampulaga 4 ml,
3-ampulaga  3  ml,  4-ampulaga  2  ml  vinilasetat  qo’shiladi.  Ampulalar  quruq  muz
vositasida -10 0
 C gacha sovutiladi va 1-ampulaga 2 ml, 2,3 va 4-ampulalarga 3, 4
va  5  ml  vinilxlorid  quyiladi.  Ampulalar  sovutuvchi  muhutdan  olinmay,  ularning
og’zi kovsharlanadi va 30 0
C li termostatda saqlanadi. Reaksiya tamom bo’lgandan
keyin ampulalar  egov yordamida  ochiladi  va ularning har biriga 20 ml  dan metil
spirt  qo’shiladi.  Cho’ktirilgan  sopolimer  fil’trlanib,  erituvchilar  bilan  yuviladi  va
dastlab  xona  haroratida  keyin  50 0
C  da  pechda  massasi  o’zgarmay  qolguncha
quritiladi. 
Reaksiya tenglamasi quyidagicha:
2.2. Vinilxloridning vinilasetat bilan 
sopolimerining eruvchanligini aniqlash
Sopolimerni  eruvchanligini  aniqlash  uchun  og’zi  yopiladigan  probirkalarga
maydalangan  sopolimer  namunasidan  1  gr  va  erituvchilardan  (benzol,  ksilol,
toluol,  tetraxlormetan,  xloroform,  spirt,  dimetilformamid  (DMFA)  lardan)  15  ml
dan solib xona temperaturasida 1 sutka saqladik. Probirkalarni vaqti-vaqti bilan oz-
ozdan  qizdirib  chayqatib  turdik.  Natijada  sopolimer  toluolda  va  ksilolda  ozroq
qizdirib,  chayqatganimizda  erishini  va  qolgan  erituvchilarda  bo’kkanligini
kuzatdik.  Toluol  va  ksilolda  sopolimerning  eritmalarini  tayyorlab,
cho’ktiruvchilardan  ta’sir  ettirib  ko’rdik.  Toluoldagi  sopolimer  eritmasi  2  ml
42 cho’ktiruvchi ta’sirida cho’kmaga tusha boshladi. Ksilolda esa, 3 ml cho’ktiruvchi
ta’sirida  ham  cho’kmaga  tushmadi.  Adabiyotlardan  ma’lumki,  sopolimer
erituvchida  ko’proq  cho’ktiruvchi  ta’sirida  ham  cho’kmaga  tushmasa,  ya’ni
erituvchi  sopolimerni  eritma  holida  ushlab  tursa,  bunday  erituvchi  eng  yaxshi
erituvchi  hisoblanadi.  Demak,  vinilxloridning  vinilasetat  bilan  sopolimeri  uchun
Ksilol eng yaxshi erituvchi hisoblanar ekan.
2.3. Sopolimerni bo’kish tezligi va darajasini aniqlash
Yuqori  molekulyar  birikmalarning  quyi  molekulyar  suyuqliklarni  o’ziga
yutish  jarayoni  natijasida  sopolimerlarning  hajmiy  o’zgarishi  hodisasiga  bo’kish
deyiladi. 
Bo’kish  jarayonida  sopolimer  molekulasi  suyuqlikni  yoki  uning  bug’larini
o’ziga  yutib,  suyuqlik  molekulalari  ta’sirida  uning  hajmi  hamda  massasi  ortadi.
Natijada  uning  bir  jinsliligi  o’zgarib,  u  yumshoq,  qovushqoq  va  cho’ziluvchan
bo’lib qoladi. [8], [9].
Polimer  yoki  sopolimerlarni  erishi  ularning  bo’kishidan  boshlanadi.  Avval
bo’kadi, keyin eriydi. Bo’kish hodisasi quyi molekulalarda ham uchraydi. Yuqori
molekulyar moddalar haqidagi nazariya polimerlarning bo’kish va erish hodisasini
suyuqliklarning  o’zaro  aralashish  jarayoni  deb  qaraydi.  Chunki  ko’p  polimerlar
kristall  holatda  bo’lmaganligi  uchun  ularni  o’ta  sovutilgan  suyuqlik  deb  qarash
mumkin.
Polimer  erituvchiga  tushurilganda  faqat  erituvchining  molekulalari  polimer
molekulalari orasiga kiradi. Polimerlarning makromolekulalari nihoyatda salmoqli
bo’lgani  uchun  sust  harakatlanadi.  Shuning  uchun  polimerni  erish  jarayoni  sekin
boradi.  Erituvchiga  tushgan  polimer  bo’ka  boshlaydi.  Bu  vaqtda  erituvchi
molekulalari  makromolekulalar  orasidagi  bo’sh  fazolarni  to’ldirib  polimerlarga
yutiladi.  Polimerga  yutilgan  erituvchining  molekulalari  polimer  zanjirlari
zvenolarini  bir-biridan  uzoqlashtirib  ular  orasidagi  o’zaro  ta’sir  kuchlarini
kamaytiradi.
43 Natijada  polimer  g’ovaklashadi.  Polimer  ichida  hosil  bo’lgan  g’ovak  bo’sh
joylarni  erituvchining  yangi  molekulalari  band  eta  boshlaydi.  Shunday  qilib
bo’kayotgan polimerning hajmi kattalashadi.
Polimerning  bo’kishi  va  erishi  ularning  molekulyar  massasiga  bog’liq
bo’ladi. Molekulyar massa qancha katta bo’lsa, bo’kish va erish ham shuncha qiyin
bo’ladi.  Molekulyar  massasi  kamayishi  bilan  polimerning  erishi  quyi  molekulyar
birikmalarni erishiga o’xshab boradi. Bo’kish  miqdorini  aniqlash  uchun  quyidagi
formuladan foydalaniladi: 
m
o - polimer yoki sopolimerning bo’kishgacha bo’lgan massasi.
m – bo’kishdan keyingi massasi.
Vinilxloridning  vinilasetat  bilan  sopolimerini  bo’kish  darajasini  aniqlash
uchun 0,5 gr sopolimerni shkalali probirkaga (nabuxametrga) solib, ustidan 10 ml
erituvchi  soldik.  Vaqti-vaqti  bilan  erituvchini  kamayishini  kuzatib  bordik.  16
soatlardan  so’ng  erituvchi  miqdorini  o’zgarmay  qolganiga  ishonch  hosil  qilgach,
bo’kish  uchun  sarflangan  erituvchi  massasini  aniqladik  va  quyidagi  formuladan
foydalanib:
bo’kish darajasi (Q) ni aniqladik:
    Q = 0,96 - 0,5 / 0,5 .
 100% = 0,46 / 0,5 .
 100% = 92 %
Tajriba natijalariga asoslangan holda, sopolimer kselolda eriydi, toluolda esa,
yaxshi  bo’kadi,  hatto  qizdirib,  chayqatib  turilsa,  erishi  ham  mumkin.
Sopolimerning DMFA dagi bo’kish darajasi esa;
    Q = 0,82 – 0,5 / 0,5 .
 100% = 0,32 / 0,5 . 100 % = 64 %
teng ekanligini bilgan holda, bo’kish darajasi (Q) ni vaqt (t) ga bog’liqlik grafigini
chizish mumkin. 
44 2-rasm. Sopolimerni bo’kish knetikasini ifodalovchi grafik
1 - Ksilolda, 2-toluolda, 3-DMFA da
45 III BOB. NATIJALAR TAHLILI
3.1. Polimerlarning molekulyar massasini aniqlashda 
viskozimetriya usulining qo’llanishi 
Ishning  bajarilishi:  Avvalo  toza  quritilgan  viskozimetrga  (1)  erituvchi
quyiladi  va  4  sharchaning  yuqori  qismigacha,  2  naycha  berkitilib  turgan  holda,
rezina nok  bilan ko`tariladi.  2- N aychaning  og`zi  ochi l ganda  erituvchi  sharchadan
viskozimetrning  pastki  qismiga  oqib  tusha  boshlaydi.  Sharchaning  tepasiga
qo`yilgan  belgidan  to  kapillyarning  yuqori  qismidan  oqib  o`tish  vaqti  3-4  marta
sekundomer  yordamida  o`lchanadi.  Shundan  so`ng  toza  quritilgan  viskozimetrga
birinchi eritma quyiladi.
Eritmaning hajmi (оdatda 8 - 10 ml) viskozimetrning kappilyar, yuqori va
pastki  sharchalarining to’lishiga  yetarli  bo’lishi  kerak.  Polimer  eritmasini  pipetka
orqali  aniq  o’lchanishi  lozim.  Dastlab,  erituvchini  oqib  tushish  vaqti  (t
o )
aniqlanadi. Buning uchun V
o  = 10 ml erituvchi
viskozimetrni  (1)  rezervuariga  (2)  nayi  orqali
solinadi  va  10  –  15  minut  termostatda  (T)
belgilangan  (25 o
C)  haroratda  tutib  turiladi.
So‘ngra  (6)  nay  yuqoridan  yopiladi  va  (3)
nayga  grusha  (yoki  suv-oqimli  nasos)  ulanadi
hamda  vakuum  ostida  erituvchi  kapillyar  (5)
orqali  A  belgidan  yuqoridagi  sharcha
to‘lguncha ko‘tariladi. Keyin (3) naydan grusha
(yoki suv-oqimli nasos) uziladi, so‘ng (6) nay 
3 -rasm.  Ubbelode  kapillyarli  ochiladi.  Bunda  (6)  nayga  qisman  ko‘tarilgan
viskozimetrining tuzilishi   erituvchi darhol pastga oqib rezervuarga (1) tu-shadi
va  (5)  kapillyar  osti  erituvchidan  holis  bo‘lib  qoladi.  Ammo  (5)  kapillyardan  A
belgi  ustidagi  shargacha  bo‘lgan  masofada  erituvchi  bo‘lib,  u  sekin  oqib  tusha
boshlaydi,  chunki  kapillyar  diametri  0,3mm  naycha  diametridan  deryali  30  marta
kichikroq bo‘ladi va unda ichki ishqalanish (qovushoqlik) yorqin namoyon bo‘lishi
kuzatiladi. O‘lchashlar A belgidan B belgigacha erituvchi oqib tushish vaqtini qayd
46 etish orqali amalga oshiriladi. Bunda erituvchining oqib tushish vaqti t
o = 80÷100 s
diapazonida  bo‘lishi  maqsadga  muvofiqdir.  O‘lchashlar  3÷5  marta  amalga
oshiriladi t
o ning o‘rtacha arifmetik qiymati aniqlanadi va jadvalga kiritiladi. 
  Keyingi bosqichda viskozimetr erituvchida yuvib, quritib tozalangach, qayta
termostatga o‘rnatiladi.
Birinchi  quyilgan  eritmani  ham  xuddi  erituvchi  bilan  ishlangan  tartibda
viskozimetr  sharchasidan  o’tish  davri  o’lchanadi.  Polimer  eritmalarini  suyultirish
shu viskozometrning o’zi bajaradi. Buning uchun dastlab olingan eritmaning ustiga
teng hajmda pipetka orqali erituvchi quyiladi. 15-20 daqiqa eritmani muvozanatga
kelguncha  va  uning  harorati  termostat  haroratiga  tenglashguncha  kutib  turiladi.
Eritmani  suyultirish  kamida  3  marta  amalga  oshiriladi.  Eritmaning  har  bir
konsentratsiyasida bajariladigan ishlar xuddi yuqorida bayon etilganidek bajariladi.
τ
o`r = τ
1 + τ
2 + τ
3 / 3
Ushbu olingan natijalar orqali eritilgan moddaning qovushqoqligi va 
molekulyar massasi topiladi.

nisbiy = τ
o`r / τ
0

solishtirma = τ
o`r / τ
0 - 1

keltirilgan =
Olingan  natijalar  asosida  keltirilgan  qovushqoqlikni  kontsentratsiyaga
bog’liqlik  grafigi  chiziladi.  Bu  bog’liqlikning  ordinata  o’qi  bilan  kesishgan
nuqtasidan  xarakteristik  qovushqoqlik  aniqlanadi.  Xarakteristik  qovushqoqlikni
molekulyar  massa  bilan  bog’lovchi  Mark-Kun-Xauvink  tenglamasidan  K  va  
kattaliklarni  bilgan  holda,  polimerning  molekulyar  massasini  hisoblash  mumkin
[29].
Turli  xil  usullarda  radikal  polimerlanish  sharoitida  sintez  qilingan  ba’zi
polimerlarning  molekulyar  massalari  polimer  eritmalarini  qovushqoqligini
o’lchash orqali viskozimetriya usuli yordamida aniqlandi. 
47 3.2. Ba’zi polimerlarning molekulyar massasini 
viskozimetrik usulda aniqlash
N-Vinilpirrolidon,  stirol,  metilakrilat,  butilmetakrilat,  kabi  monomerlar
asosida sintez qilingan polimerlarning molekulyar massasini viskozimetrik usulda
tajribada  aniqlandi.  Bu  polimerlarni  xarakteristik  qovushqoqligini  aniqlashda
ma’lum  erituvchilar  tanlanib  tekshirish  muayyan  haroratlarda  olib  borildi.  Bunda
tanlangan sharoit 4- jadvalda keltirilgan.
4-Jadval 
Molekulyar massani hisoblash uchun Ма rk-Kun-Xauvink tenglamasi
parametrlari hamda xarakteristik qovushqoqlikni aniqlash sharoitlari
Polimer К α erituvchi Те mperatura ,
0
С
VP 1.4×10 -4
0.7 suv 25
СТ 1.1×10 -4
  0.725 toluol 30
МА 4.59×10 -5
  0.795 benzol 30
BMA 1.15×10 -5
 0.89 butanol 30
Polimerlarni  xarakteristik  qovushqoqligini  aniqlash  uchun  tajriba  natijalari
Xaggins va Kremer tenglamalari koordinatlarida qayta hisoblandi. Barcha polimer
namunalari  uchun  Xaggins  va  Kremer  doimiyliklari  yig’indisi  0,5  ga  tengligi
aniqlandi.  Polimerlarning  molekulyar  massasini  aniqlashda  polimer  eritmasining
xarakteristik  qovushqoqligini  va  molekulyar  massani  bog’lovchi  Mark-Kun-
Xauvink tenglamasini qo’llagan holda hisoblash mumkin:  [  ] = К * М
n   
5-Jadval 
Polimerlarning qovushqoqligini viskozimetriya usulida o’lchash orqali
molekulyar massani aniqlash natijalari
Monomer [I], 
mol .
l -1 [η],dl · g -1
ММ
10 -3 [I], 
m о l .
l -1 [η],dl · g -1
ММ
10 -3
VP, 
[M]=5.51
mol .
l -1 0 0.49 62.4
0.027 0.43 51.7 0.026 0.48 60.6
0.045 0.41 48.4 0.043 0.45 55.2
0.062 0.38 43.4 0.061 0.44 53.5
48 0.080 0.36 40.2
S Т , 
[M]=5.12
mol .
l -1 0 0.63 81.7
0.027 0.60 76.4 0.026 0.62 79.9
0.045 0.57 71.2 0.043 0.61 78.1
0.071 0.55 67.7 0.069 0.58 72.8
BMA , 
[M]= 4.35
mol .
l  -1 0 0.21 42.2
0.027 0.17 28.3 0.026 0.19 34.9
0.045 0.14 19.6 0.043 0.15 22.3
0.062 0.13 17.1 0.061 0.14 19.6
MA, 
[M]=6.52 
mol·l -1 0 1 .20 405.3
0.027 0 .94 346.0 0.026 2.05 370.9
0.045 0 .85 325.9 0.043 1.90 337.0
0.062 0 .72 297.4 0.061 1.77 308.3
Olingan  natijalar  ko’rinib  turibdiki,  reaksion  aralashmadagi  inisiator
miqdori  ortishi  bilan  polimerlarning  xarakteristik  qovushqoqligi  kamayib  boradi.
Shunga mos ravishda polimerlarning molekulyar massasi ham kamayadi.
3.3. Poli-N-vinil kaprolaktamning molekulyar massasini 
viskozimetrik usulda aniqlash
Radikal polimerlanish sharoitida zanjir uzatuvchi agentlar ishtirokida sintez
qilingan  N-vinilkaprolaktam  polimerini  molekulyar  massasi  viskozimetrik  usulda
aniqlandi. Zanjir uzatuvchi agentlar sifatida allil birikmalari qo’llash orqali sintez
qilingan  poli-N-vilnil  kaprolaktamning  0,6;  1,0;  1,2  g/dl  bo’lgan  konsentrasiyali
eritmalari  tayyorlandi.  U larning  qovushqoqligi  oqish  tezligi  298  K  suv  yoki
dimetilformamidda  t=100  sekund  bo’lgan  Ubbelode  viskozimetrida  aniqlandi.
Olingan  natijalar  orqali  eritilgan  polimer  qovushqoqligi  va  molekulyar  massasi
topildi. Buning uchun olingan natijalar asosida  η
kelt / с ni konsentrasiyaga bog’liqlik
grafigi  chiziladi  (4-rasm).  Bu  bog’liqlikning  ordinata  o’qi  bilan  kesishgan
nuqtasidan xarakteristik qovushqoqlik aniqlandi.
49 4-rasm.  Keltirilgan  qovushqoqlikning  turli  konsentrasiyali  allil
birikmalar  ishtirokida  sintez  qilingan  N-vinilkaprolaktam  polimeri
eritmasining konsentrasiyasiga bog’liqligi. 
Erituvchi dimetilformamid. [AB], 10 -2
 mol/l: 5-0,32; 4-0,37; 3-1,85; 2-3,72; 1-5,54
Rasmdan  ko’rinib  turibdiki,  keltirilgan  qovushqoqlikning  konsentrasiyaga
bog’liqligi  to’g’ri  chiziqli  xarakterga  ega  bo’lib,  sistemada  allil  birikma
konsentrasiyasi  ortishi  bilan  [  ]  ning  kamayishini,  polimerning  molekulyar
massasining kichiklashib borishidan dalolat beradi.
6-Jadval 
Allil birikmalari ishtirokida olingan poli-N-vinil kaprolaktamni
viskozimetrik usulda aniqlangan molekulyar massalari 
№ [AB] , 10 -2
 mol/l [  ] 10 -2
, sm 3
/g K α M .
10 3
1 - 0,36
9,55 10-3
  0,67  188
2 0,32 0,34  168
3 0,37 0,33  166
4 1,85 0,26  110
5 3,72 0,21  76
6 5,54 0,15  42
50 3.4. Izopropil spirti muhitida olingan poli-N-vinil kaprolaktamni
molekulyar massasini viskozimetrik usulda aniqlash 
 N-vinikaprolaktamning  radikal  polimerlanishi  izopropil  spirtida  olib
borilganda  sintez  qilingan  polimerning  molekulyar  massasi  viskozimetrik  usulda
aniqlandi.  Polimer  suyultirilgan  eritmalarini  qovushqoqligi  Ubbelode
viskozimetrida  o‘lchanib,  olingan  natijalar  asosida  η
kelt / с  ni  konsentrasiyaga
bog’liqligi asosida xarakteristik qovushqoqlik aniqlandi.
Tajribalar asosida olingan natijalar 7-jadvalda keltirilgan.
7-Jadval 
Izopropil spiriti muhitida olingan poli-N-vinil kaprolaktamni
molekulyar massasini viskozimetrik usulda aniqlash natijalari
№ t
o , s t
i , s η
nis η
sol η
sol /C , dl/g С, г/дл
1 32 0
2 35,2 1,10 0,10 0,52 0,2
3 40,0 1,25 0,25 0,64 0,4
4 46,4 1,45 0,45 0,75 0,6
5 53,4 1,67 0,67 0,84 0,8
6 62,0 1,94 0,94 0,94 1,0
Natijalar  asosida  η
ud /C  ni  C  ga  bog‘liqlik  grafigi  tuziladi  va  Xaggins  qonuniga
asosan;
sol /S = [ η ] + k[ η ] 2
C
bu erda  k  – Xaggins doimiysi;  [ η ]  –tavsifli qovushoqlik,  dl/g . binoan grafikdan  C	
®
 0  ekstrapolyasiya  qilish  orqali  η
sol /C  =  [ η ]  tengligi,  ya’ni  tavsifli  qovushoqlik
miqdori topiladi. 
Mark-Kunn-Xauvink  tenglamasi  bo‘yicha  tavsifli  qovushoqlik  [ η ]  polimer
molekulyar massasi ( M	
 ) ga bog‘liqdir, ya’ni
[ η ] = KM	
 a
             
bu erda  K = 1,23*10 -2
 ml/g  va  a = 0,81  koeffitsientlar, uning miqdorlari tadqiqot
qilinayotgan sopolimer eritmasi uchun adabiyotlardagi jadvaldan olingan [30].
51 Molekulyar massani aniqlash.  Ushbu tenglamadan  sopolimer ni molekulyar
massasi (M
 ) quyidagi formula yordamida hisoblanadi; 
M = ([ η ]/K) 1/a
            
 
 rasm. 
sol /C ni C ga bog’liqlik grafigi
M
v = ([  ]/K) 1/a
 = (316/1,23*10 -2
) 1/0,81
 = (25200) 1,23
 = 260000 u.b.
3.5. Vinilxloridning vinilasetat bilan  sopolimeri eritmasining
 qovushqoqligini aniqlash  
Biror  eritma  yoki  polimer  bilan  ishlash  uchun  ularga  mos  keluvchi
viskozimetrni  tanlash  kerak.  Viskozimetrlar  har  xil  tuzilishli  bo’lib,  polimer
eritmalarining xarakteristik qovushqoqligini o’lchash uchun Ubbelode viskozimetri
qulay va keng tarqalgandir. 
Bunday  viskozimetrlarning  kapilyar  radiuslarini  avvaldan  hisoblab,
tayyorlash  oson  bo’lganligi  uchun  ular  ko’plab  eritmalarning  qovushqoqligini
aniqlashda foydalaniladi.
Puazeyl  qonuniga  asosan  viskozimetr  kapilyaridan  suyuqlik  oqayotganda
uning qovushqoqligi quyidagi kattaliklarga bog’liq bo’ladi [31].
52 η = p π r 4
t/ 8rl
Bu  yerda,  tashqi  bosim  P  deb  olsak,  t-  l-uzunlikli  viskozimetr  kapilyar  nayi
orqali, V – hajmli suyuqlikning oqib o’tishi uchun ketgan vaqt.
Agar  ikkinchi  eritmaning  qovushqoqligi  aniq  bo’lsa,  ikkala  suyuqlikning
(erituvchi va eritma) zichligi va ularning kapilyar orqali oqish vaqtini bilgan holda,
birinchi  suyuqlikning  qovushqoqligini  aniqlash  mumkin.  Odatda  o’lchanuvchi
kattalik sifatida berilgan hajmli suyuqlikning o’z og’irligi ta’sirida kapilyar orqali
oqib o’tish vaqti (t) olinadi [32].
Polimer  eritmalarining  qovushqoqligini  aniqlash  uchun  sopolimer  toza
erituvchida eritiladi va ular qovushqoqligining nisbiy o’zgarishi hisoblanadi. 
Nisbiy  qovushqoqlik  odatda  eritmaning  oqish  vaqti  (t)  ning  erituvchining
oqish vaqti (t
o ) ga nisbatidan topiladi;
η
nis. = t
1 / t
0
Solishtirma qovushqoqlik esa, 
η
sol. = η
nis. - 1 = t
1 -t
0 / t
0
Bu yerda, η
nis - nisbiy qovushqoqlik
     η
sol - solishtirma qovushqoqlik
Eritma  va  erituvchining  zichligi  hisobga  olinmaydi.  Erituvchi  sifatida
toluoldan  foydalandik.  Qovushqoqlikni  aniqlashdan  oldin  viskozimetrni  yuvib,
tozalab, quritib, keyin unga erituvchini solib, issiqlik muvozanatga kelgunga qadar
qoldirdik. Erituvchini rezinali nok (grusha) yordamida balandgacha so’rib olib, A
nuqtadan B nuqtagacha oqib o’tish vaqtini yozib olindi. Oqib o’tish vaqtini 8 marta
takrorlandi va o’rtacha qiymatini aniqlandi:
t
0 = 26+28+28+27+28+27+25+27 / 8 = 27 sekund
Viskozimetrni  quritib,  unga  0,05%  eritmadan  soldik  va  uning  ham  oqib
o’tish vaqtini aniqladik. O’rtacha oqib o’tish vaqti 27,60 sekund ekan. Xuddi shu
tartibda 0,1, 0,2, 0,3% li eritmalarni ham o’rtacha oqib o’tish vaqtini aniqlab, η
nis ,
η
sol , va η
sol /c qiymatlarini hisoblab chiqdik. 
53  8-Jadval
Vinilxloridning vinilasetat bilan  sopolimerining η
nis va η
sol 
qovushqoqliklari natijalari
C 
gr/
100ml t
0
sekun
d t
sekun
d ɳ
nis
dl/
gr ɳ
sol
dl/gr ɳ
sol/C
dl/
gr
0
0,05
0,1
0,2
0,3 27
-
-
-
-    -
27,60
28,66
31,40
34,95  -
1,022
1,061
1,163
 1,294   -
 0,022
 0,061
 0,163
 0,294   -
 0,44
 0,61
 0,81
 0,98
Xarakteristik  qovushqoqlikni  aniqlashning  grafik  usulidan  foydalanib  ŋ
sol /C
va  C  bog’liqlikni  grafigini  chizdik  va  o lingan  natijalarga  asoslangan  holda,
xarakteristik [η] qovushqoqlikni aniqladik. 
6-rasm. Vinilxloridning vinilasetat bilan  sopolimerining 
ksiloldagi eritmasi uchun ɳ
sol/C  ning C ga bog’liqlik grafigi.
Adabiyotlarda  xarakteristik  qovushqoqlikning  har  xil  birliklarini  uchratish
mumkin. Odatda xarakteristik qovushqoqlik [ ]  ningɳ  birligi  sifatida dl/gr, sm 3
/gr,
m 3
/gr, l/gr lar ishlatiladi.
54 Yuqoridagi usul bo’yicha sopolimerni toluolda 5 ta fraksiyaga ajratdik va har
bir fraksiyaning ɳ
nis  va 	ɳ
sol  qovushqoqliklarini aniqladik. 	ɳ
sol/C  ning C ga bog’liqlik
grafigini chizib, xarakteristik qovushqoqlikning qiymatlarini aniqladik.
7-rasm. Vinilxloridning vinilasetat  sopolimerini turli fraksiyalarining
ksiloldagi 	
ɳ
sol/C ning C ga bog’liqlik grafigi.
Grafikdan  ko’rinib  turibdiki,  har  bir  fraksiyadagi  makromolekulalarning
molekulyar massasi kamayishi bilan xarakteristik qovushqoqliklar ham kamayadi.
3.6. Mark-Kun-Xaunk tenglamasidan foydalanib
molekulyar massani hisoblash
Suyultirilgan  eritmalarning  qovushqoqligini  aniqlash  orqali  polimer  va
sopolimerlarning  molekulyar  massasini  topish  oddiy  va  keng  tarqalgan  usul
hisoblanadi.  Shtaudinger  polimer  molekulyar  massasi  bilan  suyultirilgan  eritma
qovushqoqligi orasidagi bog’lanishni quyidagicha ifodalagan [33].
M = 1/K
m .
 η
sol. /C
So’ngi  vaqtlarda  Shtaundinger  tenglamasida  yangiliklar  kiritilib,
xarakteristik  qovushqoqlik  bilan  molekulyar  og’irlik  orasidagi  bog’lanishni
ifodalovchi quyidagi ikkita tenglama topildi. [17].
1. Chiziqli tenglama [ η ] = K
m . 
M + y
2. Darajali tenglama [η] = K
m . 
M α
Ikkinchi  darajali  tenglama  Mark-Kun-Xaunk  tenglamasi  deyiladi.
Adabiyotlardan ma’lumki, α ni qiymati 0,5 < α < 1 oraliqda bo’lsa, makromolekula
egiluvchan zanjirni polimer yoki sopolimer turiga kiradi. [3], [12].
55 Biz olingan natijalarga K = 0,96  . 
10 -4
,  α  = 0,87 [ η ] = 0,98 asoslangan holda,
sopolimerni molekulyar massasini quyidagicha hisobladik.
M
v = ([  ]/K) 1/a
 = (0,98/0,96 .
10 -4
) 1/0,87
 = (10208) 1,14
 = 142580 u.b.
Sopolimerlanish darajasi (P) esa: P = 11258/172=65,5 ga teng ekan.
Ushbu  tenglama  yordamida  avval  ajratilgan  5  ta  fraksiyaning  molekulyar
massalarini topib, quyidagi natijalarga ega bo’ldik:
9-Jadval
Sopolimer fraksiyalarining xarakteristik qovushqoqliklari 
va molekulyar massalari
Fraksiyalar 1 2 3 4 5
[  ], ɳ sm 3
/gr 0,98 0,81 0,74 0,66 0,55
M
v , ugl.bir. 142580 104000 95000 86000 78000
Olingan natijalar [η]=f(M) tenglamaga ko’ra, sopolimer massasi oshgan sari
uning  eritmasini  qovushqoqligi  ham  proporsional  holda  oshishini  tasdiqladi.
Sopolimer  massasini  oshishi  bilan  uning  eritmasi  qovushqoqligini  oshishi
kuzatildi.  Demak,  sopolimer  eritmasining  qovushqoqligi  uning  molekulyar
massasiga to’g’ri proporsional ekan.
Har  bir  fraksiya  makromolekulalarining  o’rtacha  molekulyar  massalarini
qo’shib,  fraksiyalar  soniga  bo’ldik  va  natijada  o’rtacha  viskozimetrik  molekulyar
massa M
v = 101116 ekanligini aniqladik.
Sopolimerlanish darajasini aniqlash uchun esa, har bir fraksiyaning o’rtacha
molekulyar og’irligini zvenoning og’irligiga bo’lish kerak bo’ladi:
P
1 =142580/172=828,9  P
2 =104000/172=604,6  P
3 =95000/172=552,3
P
4 =86000/172=500     P
5 =78000/172=453,4
O’rtacha sopolimerlanish darajasi esa;
 P
o’rt. = M
v /m = 101116/172=587,9 ekanligi aniqlandi.
56 XULOSA
Olingan natijalarga asoslangan holda quyidagi xulosalarga kelindi:
1. Vinilxloridning vinilasetat bilan sopolimeri uchun eng yaxshi erituvchi kselol va
cho’ktiruvchi metil spirti ekanligi tajriba asosida o’rganildi.
2. Cho’ktirish usulidan foydalangan holda, sopolimer 5 ta fraksiyaga ajratildi.
3.  Vinilxloridning  vinilasetat  bilan  sopolimeri  temperaturaga  chidamlilik  darajasi
o’rganilib, 96 0
C da suyuqlanishi, 116 0 
C da esa, termik destruksiyaga uchrashi
ya’ni parchalanishi kuzatildi.
4.  Vinilxloridning  vinilasetat  bilan  sopolimeri  organik  erituvchilarda  bo’kishi
o’rganilib, kselolda bo’kish tezligi 10 soat, bo’kish darajasi esa, 92% ekanligi,
toluolda bo’kish tezligi 14 soat, bo’kish darajasi esa, 80% ekanligi, DMFA da
esa, bo’kish tezligi 16 soat, bo’kish darajasi esa, 64% ekanligi aniqlandi.
5. Viskozimetriya usulida sopolimer fraksiyalarining nisbiy ( η
nis .), solishtirma ( η
sol. )
va xarakteristik ([ η ]) qovushoqliklari o’rganildi.
6. 0,5 ≤ α ≤ 1 dan foydalangan holda, olingan natijalarga (K=0,96 .
10 -4
, [ η ] =0,98;
α=0,87)  asoslanib,  sopolimer  bukuluvchan  zanjirli  sopolimerlar  sinfiga  kirishi
aniqlandi.
7.  Mark-Kun-Xauvink  tenglamasidan  foydalanib,  sopolimerning  o’rtacha
molekulyar massasi (M
v =101116 u.b.) hisoblab topildi.
8.  Har  bir  fraksiyaning  molekulyar  massasi  aniqlandi  va  olingan  natijalar  ya’ni
sopolimer massasining oshishi uning eritmasi qovushqoqligini oshishiga to’g’ri
proporsional [η] = f(M) ekanligi tasdiqlandi.
9. O’rtacha sopolimerlanish darajasi esa; P
o’rt. = M
v /m = 587,9 ekanligi o’rganildi.
 
57 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1.  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  “ Ўзбекистон  Республикасини
янада  ривожлантириш  бўйича  Ҳаракатлар  стратегияси  тўғрисида ” ги
Фармонига  ШАРҲ .
2. 2018 – strategiya. gov. uz.
3.  М .  Асқаров ,  О .  Ёриев ,  Н .  Ёдгоров  Полимерлар  физикаси  ва  химияси .
Тошкент . ,, Ўқитувчи ” 1993. -146-154 б .
4.  A.A.  Xolmo’minov  Polimerlar  fizikasidan  o’quv  qo’llanma  To шкент .
” Ўқитувчи ” 2014. -22-70 б .
5. K . С.  Ахмедов Коллоид химия . To шкент . ” Ўқитувчи ” 2000. -122-130 б .
6.  А.А.  Геллер,  Б.И.  Геллер.  Тола  ҳосил  қилувчи  полимерларнинг  физика-
химиясидан амалий қўлланма. Тошкент ,,Ўқитувчи” 1998. -104-112 б.
7.  X . A .  Abdiraximov .  Para -  aminosalisil  kislotasi  hosilalarini  formaldegid  bilan
polikondetsatlanishi  knetikasi  va  olingan  mahsulotlarning  fizik -  kimyoviy
xossalari . Polimerlar  fanining  zamonaviy  muammolari . Xalqaro  ilmiy  anjuman .
Qisqa  ma ` ruzalar  mazmuni . Toshkent 1995 -47 b .
8. H.M.Shohidoyatov, H.O’.Xo’janiyozov, H.S.Tojimuhamedov. Organik kimyo -
Toshkent “Fan”, 2014. B.824.
9.  U.N.  Musayev,  T.M.  Boboyev,  SH.A.  Qurbonov  Polimerlar  kimyosidan
praktikum.Toshkent „Universitet“ 2001. -86-90 b.
10.  Shur  A . M .Высокомолекулярные  соединения.  M .:“Высшая  школа”  1984.-
153 c .
11.  Практикум  по  высокомолекулярным  соединениям.  Под.  ред.  В.А.
Каванова M .: “Химия”, 1985. -93 c .
12. Musayev  U . N ., Babayev  T . M ., Hakimjonov  B . Sh . Polimerlarning  fizik - kimyosi .
Toshkent . “ Universitet ” 1994. -65-68 b.
13.  Кулезнев  В . И .,  Шершнев  В . А .  Химия  и  физика  полимеров  М .:  “ Высшая
школа ”, 1988. -96-108 c.
58 14.  Qurbonov .  Sh . A .,  Musayev .  U . N .  “  Polimerlarning  kimyoviy  xossalari  va
destruksiyasi ”. Toshkent , “ Universitet ” 1998. -48-52 b .
15.  Абдирахимов.  Х.А.  Получение  и  исследование  коллоидно-химических
свойст  водных  растворов  дифинильних  солей  полиметиленантраниловой
кислоты  и  её  производных.  Автореферат  диссертации  на  соискание
ученой степени канд. хим. наук. Ташкент 1993. -48 с.
16.  Сагдуллаева  П.А.  Синтез  и  исследование  мочевино-формалъдегидных
полимеров,  модифицированных  некоторыми  производными  фурана.
Автореферат, диссертации на соискание ученой степени канд. хим. наук.
Ташкент 1987. -56 с. 
17.  Слоним  И.Я.  Определение  строения  мочевина  формалъдегидных  смол
циклоцепной  структуры  методом  ЯМР  13
С.  Журнал  ВМС  Сер.  А.  1988
N 10. -2286-2292 с.
18.  Слоним  И.Я.  Изменение  структуры  мочевино-формалъдегидных  смол  в
процессе синтеза и отверждения. Журнал ВМС. Сер. А. 1987 N4. -793 с.
19.  Мухаммедов  Г.И.  Интерполимерное  взаимодействие  как  фактор,
регулирующий  трехмерную  полимеризацию  мочевина-формалъдегидных
олигомеров. ДАН. Р.Узб. 1992. №2. -386-390 с.
20.  Новичкова  Л.М.,  Бельникович  Н.Г.  Структуры  образование  водных
растворов  мочевина-формалъдегидных  олигомеров  модицированных
полиметилантриламид o м, Журнал ВМС. Сер. Б. 1987. №4. -258-261 с.
21.  Стекольщиков  М.Н.  Углеводородные  растворители,  М.:“ X имия,,1986.-
205 с.
22. Цветков В.Н. Жёскоцепные полимерные молекулы Москва “Наук a ,, 1986.
-98-112 c .
23.  А.А.  T агер  Физика-химия  полимеров  Москва.  “Высщая  школа”.  1981.  -
108-134 c .
24.  А.Н.  Лившец.  Технический  анализ  и  контроль  производства  лаков  и
красок” М.: “Высшая школа” 1987. -265 с.
59 25.  Адлер  Ю.П.  Маркова  Е.В.  “Планирование  эксперимента  при  поиске
оптимальных условий” М.: “Наука” 1984. -282 с.
26.  Ирназаров  Х.И.,  Алимов  Н.А.  Получение  модифицированных  смол  для
лакокрасочной  промыщленности  Тез.  докл.  Научно-теоритической  и
технической  конф.  Исти қ лол посвященной  5-летию  независимости  Р.Уз.
Навоий. 1996. -12-14 с.
27. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации. М.: “Наука”, 1996.
28.  Алимов  А.А.  “Получение  и  изучение  свойств  смол  из  местного  сырья”.
Тез. докладов Республик, научно техн. конф. Ташкент. 1995. -65-68 c .
29. М.А. Ходжаева, А.А. Алимов “Растворители олигомерных смол на основе
газоконденсата”. Тез. докл. Международ. конф. “Современные проблемы
науки о полимерах”. Ташкент. 1995. -С. 224.
30. “Практикум по химии и физики полимеров”. Под. ред. Куренкова В.Ф. М.:
“Химия”, 1990. -48-51 c .
31. http // www . chem . msu . ru
32. http // www . rtis . him . ru
33. http // www . hemi . nsu . ru
60