Xalqaro talablar bo’yicha foyda va zararlar to’g’risidagi hisobotni tuzish

Xalqaro talablar bo’yicha foyda va zararlar
to’g’risidagi hisobotni tuzish
Reja :
Kirish
1. Xalqaro  talablar  bo ’ yicha  foyda  va  zararlar  to ’ g ’ risidagi  hisobotni
tuzish  va  unda  axbotlar  aks  ettirish  hamda  taqdim  qilish  tajribasi
amaliyotga  joriy  etilishi
2. Xalqaro  talablar  bo ’ yicha  foyda  va  zararlar  to ’ g ’ risidagi  hisobotni
tuzish  va  unda  axbotlar  aks  ettirish  hamda  taqdim  qilish  tajribasi
amaliyotga  joriy  etilishining  mazmuni  va  uni  amaliyotga  joriy
etilishdagi  muammolari  va  uni  bartaraf  etish  yo ’ llari 
3. Xalqaro  talablar  bo ’ yicha  foyda  va  zararlar  to ’ g ’ risidagi  hisobotni
tuzish  va  unda  axbotlar  aks  ettirish  hamda  taqdim  qilish  tajribasi
amaliyotga  joriy  etilishni  takomillashtirish
Xulosa
Foydalanilgan  adabiyotlar Kirish
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  xalqaro  hisob  tizimi  taraqqiy
ettirilishida  buxgalteriya  hisobining  xalqaro  standartlari  (BHXS)  muhim  o’rin
tutadi.  BHXSlar  mamlakatlar  o’rtasidagi  hamkorlikni,  jumladan  iqtisodiy
munosabatlarni  rivojlantirish  va  mamlakatlarda  investitsion  muhitni  yaxshilashda
muhim  vosita  sifatida  xizmat  qilmoqda.  Shuning  uchun  ham  kun  sayin  xalqaro
standartlarni  e’tirof  etuvchi  mamlakatlar  soni  oshib  bormoqda.  O’zbekiston
Respublikasi ham BHXSga  o’tishning  o’ziga  xos  yo’lini  tanladi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi PF-4720-
sonli  “Aktsiyadorlik  jamiyatlarida  zamonaviy  korporativ  boshqaruv  uslublarini
joriy  etish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  Farmoniga  asosan,  2015-2018  yillarda
barcha  aktsiyadorlik  jamiyatlari  yillik  moliyaviy balansni nashr etishi va  Xalqaro
audit  standartlari hamda Xalqaro moliyaviy balans standartlariga muvofiq tashqi
auditni  o’tkazishi  va  aktsiyadorlik  jamiyatlari  faoliyatining  samaradorligini
oshirish  va  korporativ  boshqaruv  tizimini  takomillashtirish  komissiyasi  2015
yilning  1  iyuliga  qadar  aktsiyadorlik  jamiyatlarining  yillik  moliyaviy  balansini
xalqaro  standartlarga  muvofiq  nashr  etish  jadvalini  tasdiqlanishi  lozimligi
belgilangan.
Bundan  so’ng,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2015  yil  21
dekabrdagi  PQ-2454-sonli  “Aktsiyadorlik  jamiyatlariga  xorijiy  investitsiyalarni
jalb  qilish  borasidagi  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida”gi  Qaroriga  asosan,
aktsiyadorlik  jamiyatlarining  ustav  kapitaliga  15  foizdan  kam  bo’lmagan
miqdorda  xorijiy  investorlarning  ulushi  jalb  qilinishi  lozimligi  belgilangan.
Yuqoridagilardan  kelib  chiqqan  holda,  aktsiyadorlik  jamiyatlarida
moliyaviy  balansni  tuzish  va  taqdim  etish  moliyaviy  balansning  xalqaro
standartlari  asosida  tuzilishiga  to’g’ri  keladi.  Chunki,  undan  xorijiy  investorlar
aktsiyadorlik  jamiyatlarining  moliyaviyviy  balanslarini  to’g’ridan  to’g’ri
tushunishiga va ishonch  hosil  qilish  lozimligiga  erishadi.
Moliyaviy  balansning  xalqaro  standartlari  (MHXSlar)  –  bu  Moliyaviy
balansning  xalqaro  standartlari  bo’yicha  Kengashi  (MHXSK)  tomonidan  chiqarilgan  standartlar  va  sharhlardir.  Ular  quyidagilarni  qamrab oladi:
(a) Buxgalteriya  hisobining  xalqaro  standartlari;
(b) Moliyaviy  balansning  xalqaro  standartlari.
Mulkchilik  va  tarmoq  shaklidan  qat’iy  nazar,  barcha  xo’jalik  yurituvchi
sub’ektlarda  moliyaviy  balanslarini  milliy  standartlardan  xalqaro  standartlar
asosida  tuzish muhim hisoblanib,  xalqaro standartlar asosida tuzilgan moliyaviy
balanslarni  xorijiy  investorlar  tomonidan  tanishish  imkoniyatiga  ega  bo’lishi  va
o’zining  sarmoyasini  kiritish  bo’yicha  engilliklar tug’diradi.
Buxgalteriya  hisobi  ma’lum  bir  xo’jalik  yurituvchi  sub’ekt  to’g’risida
moliyaviy  ma’lumotlarni  aniqlash,  qayta  ishlash  va  moliyaviy  balans  shaklida
faoliyat  yurituvchi  sub’ektning  moliyaviy  holatiga  qiziquvchi
foydalanuvchilarga  ma’lumotni  yetkazib  berishni  amalga  oshiradigan  axborot
tizimdir.  Buxgalteriyaning  maqsadi  –  turli  foydalanuvchilarni  ma’lumotga
bo’lgan  ehtiyojini,  ushbu  ma’lumotni  olish  uchun  eng  kam  sarf-xarajatlar  bilan
qondirishdir.  O’z-o’zidan  ma’lumki  qarorlarni  qabul  qilish  uchun  axborot
tizimdan  foydalanish  natijasida  olinishi  mumkin bo’lgan iqtisodiy  naflar  ushbu
tizimga ketgan xarajatlardan ustun bo’lishi  lozim.
Demak,  moliyaviy  balansning  xalqaro  standartlari  predmeti  bo’lib,
xalqaro  standartlar  asosida  pul  ifodasida  aks  ettiriladigan  xo’jalik  mablag’lari,
shu  mablag’lar  manbalari,  ularning  xo’jalik  faoliyati  va  moliyaviy  natijalari
bo’lib  hisoblanadi. 1. Xalqaro talablar bo’yicha buxgalteriya foyda  va  zararlar
togrisidagi  hisobotni  tuzish  va  unda  axbotlar  aks  ettirish  hamda
taqdim qilish tajribasi amaliyotga joriy etilishi
Moliyaviy  hisobotning  xalqaro  standartlari  ( MHXSlar ) –  bu  Buxgalteriya
hisobining  xalqaro  standartlari  Kengashi  ( MHXSK )  tomonidan  chiqarilgan
Standartlar  va  Sharhlardir . Ular  quyidagilarni  qamrab  oladi : 
( a ) Moliyaviy  hisobotning  xalqaro  standartlari ; 
( b ) Buxgalteriya  hisobining  xalqaro  standartlari ; 
( v ) MHXSlarni  Sharhlash  bo ’ yicha  Qo ’ mita ( MHXSShQ ) tomonidan
chiqarilgan Sharhlar; va 
(g)  Sharhlash  bo’yicha  Doimiy  Qo’mita  (ShDQ)  tomonidan  chiqarilgan
Sharhlar. 
MHXSlar  bo’yicha  birinchi  moliyaviy  hisobotlar  -  Tadbirkorlik  sub’ekti
MHXSlarga  muvofiqlik  to’g’risida  aniq  va  sharsiz  bildirib  Moliyaviy
Hisobotlarning  Xalqaro  Standartlari  (MHXSlar)ni  qo’llagan  birinchi  yillik
moliyaviy hisobotlar. 
Oldingi  BHUT  -  MHXSlarni  birinchi  marta  qo’llaydigan  tadbirkorlik
sub’ekti  MHXSlarni  qabul  qilishidan  bevosita  oldin  qo’llagan  buxgalteriya
hisobining asosi. 
MHXS bo’yicha birinchi hisobot davri - Tadbirkorlik sub’ektining MHXS
bo’yicha birinchi moliyaviy hisobotlari qamrab olgan yeng oxirgi hisobot davri. 
MHXS  bo’yicha  moliyaviy  holat  to’g’risidagi  boshlang’ich  hisobot  -
Tadbirkorlik  sub’ektining  MHXSlarga  o’tish  sanasiga  bo’lgan  moliyaviy  holat
to’g’risidagi hisoboti. 
Shartli  tannarx  -  berilgan  sanaga  tannarxning  yoki  amortizatsiyalangan
qiymatning  o’rnini  bosuvchi  summa.  Keyinchalik  yeskirish  yoki  amortizatsiya
hisoblanganida  tadbirkorlik  sub’ekti  aktivni  yoki  majburiyatni  ushbu  berilgan sanada  dastlabki  marta  tan  olgan  va  ushbu  aktivning  yoki  majburiyatning
tannarxi shartli tannarxga teng bo’lgan deb faraz qilinadi. 
Umumiy  foydalanish  uchun  mo’ljallangan  moliyaviy  hisobotlar
(“moliyaviy  hisobotlar”  deb  ataladi)  –  bu  shunday  foydalanuvchilarning
axborotga  bo’lgan  talablarini  qondirishga  qaratilgan  moliyaviy  hisobotlarki,  bu
foydalanuvchilar ularning axborotga bo’lgan maxsus talablariga moslashtirilgan
hisobotlarni xo’jalik sub’ektidan talab qila olmaydi. 
Ahamiyatli  tushirib  qoldirishlar  yoki  buzilishlar  –  bunda  moddalarning
tushirib  qoldirilishi  yoki  buzilishi  ahamiyatli  bo’lib  hisoblanadiki,  agarda  ular
foydalanuvchilarning  moliyaviy  hisobotlar  asosida  qabul  qiladigan  iqtisodiy
qarorlariga,  alohida  yoki  birgalikda,  ta’sir  yeta  olganda.  Ahamiyatlilik  tushirib
qoldirishning  yoki  buzilishning  ular  sodir  bo’lgan  sharoitlarni  hisobga  olgan
holda  aniqlanadigan  hajmi  va  xususiyatiga  bog’liq  bo’ladi.  Moddaning  hajmi
yoki xususiyati, yoki ikkalasining birikmasi, hal qiluvchi omil bo’lishi mumkin.
Foyda  yoki  zarar  –  bu  boshqa  umumlashgan  daromadning  tarkibiy
qismlaridan  tashqari  jami  daromaddan  xarajatlar  chegirilganidan  keyin  qolgan
natija. 
Boshqa  umumlashgan  daromad  boshqa  MHXSlarda  talab  yetilganidek
yoki ruxsat yetilganidek foyda yoki zarar sifatida tan olinmaydigan daromad va
xarajat  moddalarini  (jumladan  qayta  tasniflash  bo’yicha  tuzatishlarini)  qamrab
oladi. 
Mulk  yegalari  –  bu  ulushli  instrumentlar  sifatida  tasniflangan
instrumentlarning yegalari. 
Foyda  yoki  zarar  –  bu  boshqa  umumlashgan  daromadning  tarkibiy
qismlaridan  tashqari  jami  daromaddan  xarajatlar  chegirilganidan  keyin  qolgan
natija. 
Qayta  tasniflash  bo’yicha  tuzatishlar  –  bu  joriy  yoki  oldingi  davrlardagi
boshqa umumlashgan daromadda tan olingan, lekin joriy davrda foyda yoki zarar
sifatida qayta tasniflangan summalar. Jami  umumlashgan  daromad  –  bu  kapitaldagi  davr  mobaynida
operatsiyalar  va  boshqa  hodisalar  natijasida  yuzaga  keladigan  o’zgarish  bo’lib,
mulk  yegalari  bilan  ularning  mulk  yegalari  sifatida  amal  qilishidagi
operatsiyalardan yuzaga keladigan o’zgarishlar bundan mustasnodir. 
Pul  mablag’lari  -  naqd  pul  va  talab  qilib  olguncha  depozitlarni  o’z  ichiga
oladi. 
Pul  mablag’larining  yekvivalentlari  -  belgilangan  summadagi  pul
mablag’lariga oson aylantiriladigan va qiymatining o’zgarishi jihatidan sezilarsiz
darajadagi  hatarga  yega  bo’lgan,  qisqa  muddatli  va  yuqori  likvidli
investitsiyalardir.  Pul  mablag’larining  yekvivalentlari  investitsiya  yoki  boshqa
maqsadlari uchun yemas, balki qisqa muddatli majburiyatlar bo’yicha to’lovlarni
amalga  oshirish  uchun  foydalaniladi.  Investitsiyani  pul  yekvivalenti  deb
hisoblash uchun, u belgilangan summadagi pul mablag’iga oson aylantiriladigan
va qiymatidagi o’zgarishlar hatari sezilarsiz darajada bo’lishi lozim. Shu sababli,
investitsiya  odatda  uning  so’ndirish  muddati  qisqa  bo’lsagina,  ya’ni  xarid
qilingan  paytdan  boshlab  taxminan  uch  oy  yoki  undan  kam  muddat  ichida
to’lanadigan bo’lsa, pul mablag’larining yekvivalenti deb hisoblanishi mumkin.
Ulushli  investitsiyalar  pul  yekvivalentlariga  kirmaydi,  bundan  ular,  aslini
olganda,  pul  mablag’larining  yekvivalentlari  bo’lgan  holatlari  istisno,  masalan
so’ndirilishiga qisqa muddat qolganda sotib olingan va so’ndirilish muddati aniq
belgilangan  imtiyozli  aksiyalar  misolida  kabi.  Oshiqcha  pul  mablag’larini
ularning yekvivalentlariga investitsiya qilish pul mablag’larini boshqarish bo’lib
hisoblanadi. 
Pul oqimlari - pul mablag’lari va pul ekvivalentlarining kirimi va chiqimi. 
Operatsion  faoliyat  -  xo’jalik  sub’ektining  asosiy  daromad  keltiruvchi
faoliyati hamda investitsion va moliyaviy faoliyat hisoblanmagan boshqa faoliyat
turlari. 
Investitsion  faoliyat  -  uzoq  muddatli  aktivlarning  hamda  pul
yekvivalentlariga kirmaydigan boshqa investitsiyalarning sotib olinishi va chiqib
ketishi. Moliyaviy  faoliyat  -  xo’jalik  sub’ektining  qo’yilgan  kapitali  va  qarz
mablag’larining  miqdori  va  tarkibidagi  o’zgarishlarni  keltirib  chiqaruvchi
faoliyat.  
Hisob  ciyosati  –  bu  xo’jalik  sub’ekti  tomonidan  moliyaviy  hisobotlarni
tayyorlashda  va  taqdim  yetishda  qo’llaniladigan  muayyan  tamoyillar,  usullar,
odatlar, qoidalar va amaliyotlardir. 
 Buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashdagi  o’zgarish  -  aktivlar  va
majburiyatlarning  joriy  holatini  hamda  ular  bilan  bog’liq  bo’lgan,  kelgusida
kutilayotgan  manfaat  va  majburiyatlarni  baholash  natijasida,  aktiv  yoki
majburiyatning  balans  qiymatini,  yoki  aktivdan  davriy  foydalanish  summasini
tuzatishdir.  Buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashdagi  o’zgarishlar  yangi
ma’lumotlar  olinishi  yoki  yangi  hodisalar  ro’y berishi  natijasida  yuzaga  keladi,
va, shu sababdan, xatolarni tuzatish bo’lib hisoblanmaydi. 
Oldingi  davr  xatolari  xo’jalik  sub’ektining  bir  yoki  undan  ortiq  oldingi
davrlari  uchun  moliyaviy  hisobotlaridagi  buzilishlar  va  tushirib  qoldirishlardir;
ular  ishonchli  axborotdan  foydalanmaslik  yoki  noto’g’ri  foydalanish  natijasida
yuzaga keladi va ushbu axborot: 
(a)mazkur davrlar uchun moliyaviy hisobotlar chiqarilishi ruxsat yetilganida
mavjud bo’lgan; va 
(b)mazkur  moliyaviy  hisobotlarni  tayyorlash  va  taqdim  yetish  chog’ida  olinishi
va hisobga olinishi oqilona ravishda kutilishi mumkin bo’lgan axborotdir. Bunday
xatolar  matematik  yanglishishlar,  hisob  siyosatini  qo’llashda  yo’l  qo’yilgan
xatolar,  ye’tiborsizlik  yoki  faktlarni  noto’g’ri  talqin  yetish  oqibatlarini  hamda
firibgarlikni o’z ichiga oladi. 
Restrospektiv  qo’llash  -  yangi  hisob  siyosatini  operatsiyalar,  boshqa
hodisalar  va  vaziyatlarga  nisbatan  ushbu  siyosat  oldin  ham  har  doim
qo’llanilganidek tarzda qo’llash. 
Retrospektiv  qayta  hisoblash  -  moliyaviy  hisobotlardagi  yelementlar
summalarinining  tan  olinishi,  baholanishi  va  oshkor  qilinishini  oldingi  davrda
xatoga hech qachon yo’l qo’yilmaganidek tarzda tuzatish. Hisobot davridan keyingi hodisalar - hisobot davri tugagan sana bilan moliyaviy
hisobotlarni ye’lon qilish uchun tasdiqlash sanasi o’rtasidagi oraliqda yuzaga
kelgan, ijobiy va salbiy, hodisalardir. Hodisalar ikki xil bo’la oladi: 
(a)  hisobot  davrining  oxirida  mavjud  bo’lgan  shart-sharoitlarni
tasdiqlaydigan hodisalar (tuzatishlar kiritilishini talab yetadigan hisobot davridan
keyingi hodisalar); va 
(b) hisobot davridan keyin yuzaga kelgan shart-sharoitlarni  ko’rsatadigan
hodisalar  (tuzatishlar  kiritilishini  talab  yetmaydigan  hisobot  davridan  keyingi
hodisalar). 
2. Xalqaro talablar bo’yicha foyda va zararlar to’g’risidagi
hisobotni tuzish va unda axbotlar aks ettirish hamda taqdim qilish
tajribasi amaliyotga joriy etilishining mazmuni va uni amaliyotga
joriy etilishdagi muammolari va uni bartaraf etish yo’llari
BHXS  (IAS)  1  “Moliyaviy  hisobotlarni  taqdim  yetish”  standarti  umumiy
foydalanish  uchun  mo’ljallangan  moliyaviy  hisobotlarni  taqdim  yetish  asosini
xo’jalik  sub’ektining  oldingi  davrlardagi  moliyaviy  hisobotlari  hamda  boshqa
xo’jalik  sub’ektlarining  moliyaviy  hisobotlari  bilan  qiyosiyligini  ta’minlash
maqsadida belgilaydi. U moliyaviy hisobotlarni taqdim yetishga nisbatan umumiy
talablarni, ularning tuzilishiga oid ko’rsatmalarni hamda ularning mazmuniga doir
minimal talablarni o’rnatadi.
Xo’jalik  sub’ekti  mazkur  standartni  umumiy  foydalanish  uchun
mo’ljallangan  moliyaviy  hisobotlarni  moliyaviy  hisobotning  xalqaro
standartlariga  (MHXSlari)  muvofiq  tayyorlashda  va  taqdim  yetishda  qo’llashi
lozim. Boshqa MHXSlar muayyan operatsiyalar va boshqa hodisalarni tan olish,
baholash va oshkor yetish bo’yicha talablarini belgilaydi. 
Moliyaviy hisobotlar - xo’jalik sub’ektining moliyaviy holati va moliyaviy
natijalarining tartibga solingan holda ifodalanishidir. Moliyaviy hisobotlarning
maqsadi  keng  ko’lamdagi  foydalanuvchilar  uchun  iqtisodiy  qarorlarni  qabul
qilishda  foydali  bo’lgan  xo’jalik  sub’ektining  moliyaviy  holati,  moliyaviy natijalari  va  pul  oqimlari  to’g’risidagi  ma’lumotlarni  ta’minlashdan  iboratdir.
Moliyaviy hisobotlar rahbariyat tomonidan unga ishonib topshirilgan resurslar
boshqarilishining  natijalarini  ham  aks  yettiradi.  Ushbu  maqsadga  yerishish
uchun, moliyaviy hisobotlar xo’jalik sub’ektiga tegishli bo’lgan quyidagi jihatlar
to’g’risida ma’lumotlarni ta’minlaydi: 
(a) aktivlar; 
(b) majburiyatlar; 
(v) kapital; 
(g) daromad va xarajatlar, jumladan foyda va zararlar; 
(d)  mulk  yegalari  tomonidan  ularning  mulk  yegalari  sifatida  amal
qilishidagi  qilingan  qo’yilmalar  va  ularga  taqsimlanadigan  summala;  va  (ye)
pul oqimlari 1
. 
Ushbu ma’lumotlar, izohlardagi boshqa ma’lumotlar bilan birga, moliyaviy 
hisobotlardan foydalanuvchilarga xo’jalik sub’ektining kelgusi pul 
oqimlarini va, xususan, ularning muddatini va aniqliligini oldindan taxminan
bilishda yordam beradi. 
Moliyaviy hisobotlarning to’liq to’plami quyidagilarni qamrab oladi: 
(a) davr oxiridagi moliyaviy holat to’g’risidagi hisobot; 
(b)  davr  uchun  foyda  yoki  zarar  va  boshqa  umumlashgan  daromad
to’g’risidagi hisobot; 
(v) davr uchun kapitaldagi o’zgarishlar to’g’risidagi hisobot; 
(g) davr uchun pul oqimlari to’g’risidagi hisobot; 
(d)  izohlar,  ya’ni  muhim  hisob  siyosatlarining  va  boshqa  tushuntirish
ma’lumotlarining qisqa bayonini qamrab olgan izohlar; 
 (ye) oldingi davr boshiga moliyaviy holat to’g’risidagi hisobot, qachonki
xo’jalik  sub’ekti  hisob  siyosatini  retrospektiv  tarzda  qo’llasa,  yoki  o’zining
moliyaviy  hisobotlaridagi  moddalarni  retrospektiv  tarzda  qayta  hisoblashni
1 M.Bonham and others.Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 
2010.- part 1. p.162.  amalga  oshirsa,  o’zining  moliyaviy  hisobotlaridagi  moddalarni  qayta
tasniflasa 2
.  
Xo’jalik  sub’ekti  mazkur  Standartda  foydalanilgan  hisobot  nomlaridan
tashqari nomlardan foydalanishi mumkin. Masalan, xo’jalik sub’ekti “foyda yoki
zarar  va  boshqa  umumlashgan  daromad  to’g’risidagi  hisobot”  o’rniga
“umumlashgan daromad to’g’risidagi hisobot” nomidan foydalanishi mumkin. 
Moliyaviy  hisobotlar  xo’jalik  sub’ektining  moliyaviy  holatini,  moliyaviy
natijalarini  va  pul  oqimlarini  haqqoniy  tarzda  taqdim  yetishi  lozim.  Haqqoniy
taqdim  yetish  operatsiyalarning,  boshqa  hodisalarning  va  sharoitlarning
oqibatlarini  Konseptual asos da keltirilgan aktivlar, majburiyatlar, daromadlar va
xarajatlarning  ta’riflariga  va  tan  olish  mezonlariga  muvofiq  haqqoniy  taqdim
yetishni  talab  yetadi.  MHXSlarni,  zarur  bo’lganda  qo’shimcha  ma’lumotlarni
oshkor  yetish  bilan  birga,  qo’llash  haqqoniy  taqdim  yetishni  ta’minlaydigan
moliyaviy hisobotlarga olib keladi deb ko’zda tutiladi. 
Moliyaviy  hisobotlari  MHXSlarga  muvofiq  bo’lgan  xo’jalik  sub’ekti
izohlarda  bunday  muvofiqlikni  aniq  va  sharsiz  ta’kidlashi  lozim.  Moliyaviy
hisobotlar  MHXSlarning  barcha  talablariga  muvofiq  bo’lmaguncha,  xo’jalik
sub’ekti ularni MHXSlarga muvofiq deb ta’kidlamasligi lozim. 
Moliyaviy  hisobotlarni  tayyorlash  paytida,  rahbariyat  xo’jalik  sub’ekti
faoliyatini  uzluksiz  davom  yetishi  qobiliyatini  baholashi  lozim.  Qachonki
rahbariyat  xo’jalik  sub’ektining  faoliyatini  tugatishni  yoki  savdoni  to’xtatishni
mo’ljallayotgan  bo’lmasa  yoki  bunday  choralarni  amalga  oshirishdan  boshqa
amaliy  muqobil  choralar  mavjud  bo’lmagan  holat  yuzaga  kelmasa,  xo’jalik
sub’ekti  moliyaviy  hisobotlarni  faoliyatning  uzluksizligi  asosida  tayyorlashi
lozim.  Agar  rahbariyat,  baholashni  amalga  oshirayotganda,  xo’jalik  sub’ekti
faoliyatini  uzluksiz  davom  yetishi  qobiliyati  to’g’risida  ahamiyatli  shubha
to’g’dirishi  mumkin  bo’lgan  hodisalar  yoki  sharoitlarga  tegishli  ahamiyatli
noaniqliklardan  xabardor  bo’lsa,  xo’jalik  sub’ekti  ushbu  noaniqliklarni  oshkor
yetishi  lozim.  Agar  xo’jalik  sub’ekti  moliyaviy  hisobotlarni  faoliyatning
2 M.Bonham and others.Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1.
p.167-168.  uzluksizligi  asosida  tayyorlamasa,  u  ushbu  faktni,  moliyaviy  hisobotlar  qaysi
asosda  tayyorlanganligini  hamda  xo’jalik  sub’ekti  faoliyatning  uzluksizligini
ta’minlay olmaydi deb hisoblanishining sababi bilan birga, oshkor yetishi lozim.
Xo’jalik  sub’ekti  o’zining,  pul  oqimlari  to’g’risidagi  ma’lumotlaridan
tashqari, moliyaviy hisobotlarini buxgalteriya hisobining hisoblash usuli asosida
tayyorlashi lozim. 
Buxgalteriya  hisobining  hisoblash  usuli  qo’llanilganda,  xo’jalik  sub’ekti
moddalarni  aktivlar, majburiyatlar, kapital, daromadlar va xarajatlar (moliyaviy
hisobotlar  yelementlarini)  sifatida  tan  oladi,  qachonki  ular  Konseptual  asosda
keltirilgan  ushbu  yelementlarning  ta’riflariga  va  tan  olish  mezonlariga  to’g’ri
kelsa.  
Xo’jalik  sub’ekti  o’xshash  moddalarning  har  bir  ahamiyatli  turkumini
alohida  taqdim  yetishi  lozim.  Bir  biridan  farq  qiladiganli  xususiyatga  yoki
vazifaga yega  bo’lgan moddalarni,  ular  ahamiyatsiz  bo’lmasa,  xo’jalik  sub’ekti
alohida taqdim yetishi lozim. 
Moliyaviy hisobotlar o’z xususiyatiga yoki funksiyasiga ko’ra turkumlarga
birlashtiriladigan  katta  hajmdagi  operatsiyalar  yoki  boshqa  hodisalarni  qayta
ishlash  natijasida  yuzaga  keladi.  Birlashtirish  va  tasniflash  jarayonining  oxirgi
bosqichi  yig’ilgan  va  tasniflangan  ma’lumotlarni  taqdim  yetish  hisoblanib,  u
moliyaviy hisobotlarning satrlarida aks yettiriladigan moddalarini shakllantiradi.
Agar  satrdagi  modda  alohida  olinganda  ahamiyatli  bo’lmasa,  u  ushbu
hisobotlarda  yoki  izohlarda  boshqa  moddalar  bilan  birlashtiriladi.  Ushbu
hisobotlarda  alohida  satrda  aks  yettirish  uchun  yetarli  darajada  ahamiyatli
bo’lmagan modda, izohlarda alohida aks yettirilishi muhim bo’lishi mumkin. 
MHXS  da  talab  yetilmaguncha  yoki  ruxsat  yetilmaguncha,  xo’jalik
sub’ekti aktivlar bilan majburiyatlarni yoki daromadlar bilan xarajatlarni o’zaro
hisob-kitob qilmasligi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti  aktivlar  bilan  majburiyatlarni  ham  daromadlar  bilan
xarajatlarni  ham  alohida  aks  yettiradi.  O’zaro  hisob-kitob  qilish  operatsiyaning
yoki boshqa hodisaning mohiyatini aks yettiradigan holatdan tashqari, foyda yoki zarar va boshqa umumlashtirilgan daromadlar yoki moliyaviy holat to’g’risidagi
hisobot(lar)da  o’zaro  hisob-kitob  qilish  foydalanuvchilarning  sodir  bo’lgan
operatsiyalar,  boshqa  hodisalar  va  sharoitlarni  tushunish  hamda  xo’jalik
sub’ektining kelgusi pul oqimlarini baholash qobiliyatini susaytiradi. 
Xo’jalik  sub’ekti  moliyaviy  hisobotlarning  (jumladan  qiyosiy  ma’lumotni)
to’liq to’plamini kamida yillik asosda taqdim yetishi lozim. 
Odatda,  xo’jalik  sub’ekti  bir  me’yorda  bir  yillik  davr  uchun  moliyaviy
hisobotlarni tayyorlaydi. Biroq, amaliy sabablar tufayli, ayrim xo’jalik sub’ektlari,
masalan,  52-haftalik  davr  uchun  moliyaviy  hisobotlarni  taqdim  yetishni  afzal
ko’radilar. Mazkur Standart ushbu amaliyotni taqiqlamaydi. 
Xo’jalik  sub’ekti  bir  davrdan  keyingi  davrga  moliyaviy  hisobotlardagi
moddalarni  aks  yettirishni  yoki  tasniflashni  o’zgartirmasdan  qoldirishi  lozim,
bunda: 
(a)  xo’jalik  sub’ekti  faoliyati  xususiyatining  ahamiyatli  o’zgarishi  yoki
uning  moliyaviy  hisobotlarini  qayta  ko’rib  chiqish  natijasida,  MHXS  8  dagi
hisob  siyosatlarini  tanlash  va  qo’llash  uchun  mezonlarni  inobatga  olgan  holda
boshqa  taqdimot  yoki  tasniflash  o’rinliroq  bo’lishi  mumkinligi  ochiq  namoyon
bo’lmaguncha; yoki 
(b) MHXS taqdimotda o’zgarishni talab yetmaguncha. 
Xo’jalik  sub’ekti  moliyaviy  hisobotlarni  aniq  belgilashi  va  aynan  bir  xil
chop yetilgan hujjatdagi boshqa ma’lumotlardan farqlashi lozim. 
MHXSlar  faqatgina  moliyaviy  hisobotlarga  nisbatan  qo’llanilib,  yillik
hisobotda taqdim yetilgan boshqa ma’lumotlarga, me’yoriy ma’lumotlarga, yoki
boshqa  hujjatga  nisbatan  zaruriy  tarzda  qo’llanilmaydi.  Shu  tufayli,
foydalanuvchilar  MHXSlarga  asosan  tayyorlanadigan  ma’lumotlarni
foydalanuvchilar  uchun  foydali  bo’lishi  mumkin  bo’lgan  ammo  ushbu  talablar
ostida bo’lmagan boshqa ma’lumotlardan farqlay olishi muhimdir. 
Xo’jalik  sub’ekti  har  bir  moliyaviy  hisobotni  va izohlarni  aniq belgilashi
lozim.  Shu  bilan  birga,  xo’jalik  sub’ekti  quyidagi  ma’lumotlarni  aniq  ajratib ko’rsatishi va ularni taqdim yetilgan ma’lumotlar tushunarli bo’lishi uchun zarur
bo’lganda takrorlashi lozim: 
(a)  Hisobot  beradigan  xo’jalik  sub’ektining  nomi  yoki  aniqlashning
boshqa  usullari  va  oldin  keladigan  hisobot  davri  oxiridan  boshlab  ushbu
ma’lumotdagi har qanday o’zgarish; 
(b) moliyaviy hisobotlar alohida xo’jalik sub’ektiga yoki xo’jalik sub’ektlari
guruhiga tegishliligi; 
(v)  hisobot  davri  oxirining  sanasi  yoki  moliyaviy  hisobotlar  to’plami  yoki
izohlar qamrab olgan davr; 
(g) MHXS 21 da ta’riflanganidek taqdimot valyutasi; 
(d)  moliyaviy  hisobotlarda  miqdorlarni  taqdim  yetishda  foydalanilgan
yaxlitlash darajasi. 
Minimum  darajada,  moliyaviy  holat  to’g’risidagi  hisobot  quyidagi
miqdorlarni  aks  yettiradigan  satrlarda  ko’rsatiladigan  moddalarini  o’z  ichiga
olishi lozim: 
(a) asosiy vositalar; 
(b) investitsion mulk; 
(v) nomoddiy aktivlar; 
(g)  moliyaviy  aktivlar  ((d),  (z)  va  (b)  larda  keltirilgan  miqdorlardan
tashqari); 
(d)  ulushbay  ishtirok  yetish  usulidan  foydalangan  holda  hisobga  olingan
investitsiyalar; 
(ye) biologik aktivlar; 
(j) tovar-moddiy zaxiralar; 
(z) savdo bo’yicha va boshqa debitorlik qarzlari; 
(i) naqd pullar va naqd pul yekvivalentlari; 
(y)  MHXS  5  Sotish  uchun  mo’ljallangan  uzoq  muddatli  aktivlar  va
tugatilgan  faoliyatlar  ga  muvofiq  sotishga  mo’ljallangan  sifatida  tasniflangan
aktivlar va sotishga mo’ljallangan sifatida tasniflangan hisobdan chiqariladigan
moddalarning guruhlariga kiritilgan aktivlar jami; (k) savdo bo’yicha va boshqa kreditorlik qarzlari; 
(l) zaxiralar; 
(m)  moliyaviy  majburiyatlar  ((k)  va  (l)  larda  keltirilgan  miqdorlardan
tashqari); 
(n) BHXS 12 «Daromad solig’i» da ta’riflanganidek, joriy soliq bo’yicha
majburiyatlar va aktivlar; 
(o)  BHXS  12da  ta’riflanganidek,  muddati  kechiktirilgan  soliq
majburiyatlari va muddati kechiktirilgan soliq aktivlari; 
(p)  MHXS  5  ga  muvofiq  sotishga  mo’ljallangan  sifatida  tasniflangan
hisobdan chiqariladigan moddalarning guruhlariga kiritilgan majburiyatlar; 
(r)  kapital  tarkibida  aks  yettirilgan  nazorat  kuchiga  yega  bo’lmagan
hissalar; va 
(s) bosh xo’jalik sub’ektining mulk yegalariga tegishli chiqarilgan kapital
va zahiralar. 3
 
Xo’jalik  sub’ekti  moliyaviy  holat  to’g’risidagi  hisobot  satrlarida
ko’rsatiladigan  qo’shimcha  moddalarini,  sarlavhalarni  va  jamilarni  taqdim
yetishi  lozim,  qachonki  bunday  taqdim  yetish  xo’jalik  sub’ektining  moliyaviy
holatini tushunishda o’rinli bo’lsa. 
Agar  xo’jalik  sub’ekti  o’zining  moliyaviy  holati  to’g’risidagi  hisobotida
joriy va uzoq muddatli aktivlarni hamda joriy va uzoq muddatli majburiyatlarni
alohida turkumlar sifatida aks yettirsa, u muddati kechiktirilgan soliq aktivlarini
(majburiyatlarini) joriy aktivlar (majburiyatlar) sifatida tasniflamasligi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti  joriy  va  uzoq  muddatli  aktivlarni  hamda  joriy  va  uzoq
muddatli  majburiyatlarni  o’zining  moliyaviy  holati  to’g’risidagi  hisobotida
alohida  guruhlar  sifatida  taqdim  yetishi  lozim,  likvidlilik  asosida  taqdim  yetish
ishonchli  va  o’rinliroq  bo’lgan  ma’lumotlarni  ta’minlaydigan  holat  bundan
mustasno.  Agar  bu  istisno  qo’llanilsa,  xo’jalik  sub’ekti  barcha  aktivlarni  va
majburiyatlarni ularning likvidliligi bo’yicha taqdim yetishi lozim. 
3 M.Bonham and others.Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 
2010.- part 1. p.175.  Taqdim  yetishning  qaysi  usuli  qabul  qilinishidan  qat’iy  nazar,  xo’jalik
sub’ekti: 
(a) hisobot davridan so’ng o’n ikki oydan ortiq bo’lmagan va 
(b)  hisobot  davridan  so’ng  o’n  ikki  oydan  ortiq  bo’lgan  davr  mobaynida
qoplanadigan yoki hisob-kitob qilinadigan miqdorlarni qamrab oladigan har  bir
aktiv  va  majburiyatning  satrlarda  ko’rsatiladigan  moddasiga  nisbatan  o’n  ikki
oydan  ortiq  davrdan  so’ng  qoplanadigan  yoki  hisob-kitob  qilinadigan  summani
oshkor yetishi lozim. 
Xo’jalik sub’ekti aktivni joriy sifatida tasniflashi lozim, qachonki: 
(a) u o’zining odatiy operatsion sikli davomida aktivni pulga aylantirishni
mo’ljallagan bo’lsa, yoki uni sotishni yoki iste’mol qilishni rejalashtirsa; 
(b) u asosan savdo uchun aktivni o’zida saqlasa; 
(v)  u  aktivni  hisobot  davridan  so’ng  o’n  ikki  oy  ichida  pulga  aylantirishni
mo’ljallagan bo’lsa; yoki 
(g)  aktiv  (BHXS  7  da  ta’riflanganidek)  pul  mablag’lari  yoki  ularning
yekvivalenti bo’lsa, bunda hisobot davridan so’ng kamida o’n ikki oy mobaynida
aktiv  almashtirilishi  yoki  majburiyatni  so’ndirish  uchun  foydalanilishi
taqiqlanmagan bo’lsa. 
Xo’jalik sub’ekti boshqa barcha aktivlarni uzoq muddatli sifatida tasniflashi
lozim. 
Xo’jalik sub’ekti majburiyatni joriy sifatida tasniflashi lozim, qachonki: 
(a)  u  o’zining  odatiy  operatsion  sikli  davomida  majburiyatni  so’ndirishni
mo’ljallagan bo’lsa; 
(b) u asosan savdo uchun majburiyatni o’zida saqlasa; 
(v) majburiyat hisobot davridan so’ng o’n ikki oy ichida so’ndirilishi lozim
bo’lsa; yoki 
(g)  u  majburiyatning  so’ndirilishini  hisobot  davridan  so’ng  kamida  o’n
ikki  oy  muddatga  uzaytirish  bo’yicha  sharsiz  huquqqa  yega  bo’lmasa.
Majburiyatning,  kontragentning  hohishi  bo’yicha,  uni  ulushli  instrumentlar chiqarish  orqali  so’ndirilishiga  olib  kelishi  mumkin  bo’lgan  shartlari,  uning
tasniflanishiga ta’sir yetmaydi. 
Xo’jalik  sub’ekti  boshqa  barcha  majburiyatlarni  uzoq  muddatli  sifatida
tasniflashi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti,  yoki  moliyaviy  holat  to’g’risidagi  hisobotda  yoki
izohlarda,  uning  faoliyatiga  to’g’ri  keladigan  ravishda  tasniflangan  va  aks
yettirilgan,  satrlarda  ko’rsatiladigan  moddalarining  ikkilamchi  batafsilroq  qilib
tasniflangan moddalarini oshkor yetishi lozim. 
Ikkilamchi tasniflashda taqdim yetiladigan tafsilot darajasi  MHXSlarning
talablariga  va  qamrab  olingan  moddalarning  kattaligi,  xususiyati  va  vazifasiga
bog’liq bo’ladi. Oshkor qilinadigan ma’lumotlar har bir modda uchun farqlanadi,
masalan: 
(a) Asosiy vositalar BHXS 16 ga muvofiq turkumlarga ajratiladi; 
(b)  Debitorlik  qarzlari  xaridorlardan  (savdo  bo’yicha)  olinadigan
schyotlar,  o’zaro  aloqador  tomonlardan  olinadigan  schyotlar,  bo’naklarga  va
boshqa to’lov summalariga ajratiladi; 
(v)  Tovar-moddiy  zaxiralar,  BHXS  2  “ Tovar-moddiy  zaxiralar” ga
muvofiq,  tovarlar,  ishlab  chiqarish  zaxiralari,  xom-ashyolar,  tugallanmagan
ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlar kabi tasniflarga ajratiladi; 
(g) zaxiralar (rezervlar) xodimlarga haq to’lash bo’yicha zaxiralar va boshqa
moddalarga ajratiladi; va 
(d) aksiyadorlik kapitali va zaxiralar (rezervlar) to’langan kapital, qo’shilgan
kapital va zaxiralar kabi har xil turkumlarga ajratiladi. 
Xo’jalik  sub’ekti,  yoki  moliyaviy  holat  to’g’risidagi  hisobotda  yoki
kapitaldagi  o’zgarishlar  to’g’risidagi  hisobotda,  yoki  izohlarda,  quyidagilarni
oshkor yetishi lozim: 
(a) aksiyadorlik kapitalining har bir turkumi bo’yicha: 
- chiqarishga ruxsat yetilgan aksiyalar miqdori; 
- chiqarilgan  va  to’liq  to’langan  aksiyalar  soni  hamda  chiqarilgan
ammo to’liq to’lanmagan aksiyalar soni; - har bir aksiyaning nominal qiymati, yoki aksiyalar nominal qiymatga
yega yemasligi; 
- muomaladagi aksiyalar sonining davr boshiga va oxiriga solishtirmasi;
- ushbu  turkumga  biriktiriladigan  huquqlar,  imtiyozlar  va  cheklovlar,
jumladan dividendlarni taqsimlash va kapitalni qaytarish bo’yicha cheklovlar, 
- xo’jalik  sub’ekti  yoki  uning  shu’ba  yoki  qaram  xo’jalik  jamiyatlari
yegalik qilayotgan xo’jalik sub’ektidagi hissalari; va 
- opsionlar va aksiyalarni sotish shartnomalari bo’yicha chiqarish uchun
saqlanayotgan aksiyalar, shu jumladan ularning shartlari va summalari; va 
(b) kapitaldagi har bir zahira xususiyati va maqsadining tavsifi. 
Aksiyadorlik kapitaliga yega bo’lmagan xo’jalik sub’ekti, masalan shirkat
yoki trast, talab yetilgan yekvivalent bo’lgan ma’lumotlarni oshkor yetishi lozim,
bunda  aksiyadorlik  ulushining  har  bir  toifasidagi  davr  mobaynidagi
o’zgarishlarni  va  aksiyadorlik  ulushining  har  bir  toifasiga  biriktiriladigan
huquqlar, imtiyozlar va cheklovlarni aks yettirgan holda. 
Agarda xo’jalik sub’ekti: 
(a)  ulushli  instrument  sifatida  tasniflangan  qayta  sotiladigan  moliyaviy
instrumentni, yoki 
(b) faqat likvidatsiya jarayonida xo’jalik sub’ektiga uning sof aktivlaridagi
proporsional ulushni boshqa tomonga yetkazib berish majburiyatini yuklaydigan
va  ulushli  instrument  sifatida  tasniflanadigan  instrumentnimoliyaviy
majburiyatlardan  kapitalga  yoki  kapitaldan  moliyaviy  majburiyatlarga  qayta
tasniflaganida,  u  bir  toifadan  boshqa  toifaga  qayta  tasniflangan  summani
(moliyaviy  majburiyatlardan  kapitalga  yoki  kapitaldan  moliyaviy
majburiyatlarga)  hamda  ushbu  qayta  tasniflashning  vaqtini  va  sababini  oshkor
yetishi lozim. 
Foyda  yoki  zarar  va  boshqa  umumlashgan  daromadlar  to’g’risidagi
hisobot  (umumlashgan  daromadlar  to’g’risidagi  hisobot),  foyda  yoki  zarar  va
boshqa  umumlashgan  daromadlar  boblariga  qo’shimcha  tarzda,  quyidagilarni
taqdim yetishi lozim: (a) foyda yoki zarar; 
(b) jami boshqa umumlashgan daromadlar; 
(v)  jami  foyda  yoki  zarar  va  boshqa  umumlashgan  daromadlarni  qamrab
olgan holda, davr uchun umumlashgan daromadlar. 
Agar  xo’jalik  sub’ekti  alohida  foyda  yoki  zarar  to’g’risidagi  hisobotni
taqdim yesa, u umumlashgan daromadlarni aks yettiradigan hisobotda foyda yoki
zarar bo’limini taqdim yetmaydi. 
Xo’jalik  sub’ekti,  foyda  yoki  zarar  va  boshqa  umumlashgan  daromadlar
BOBlariga qo’shimcha tarzda, davr foydasi yoki zarari va boshqa umumlashgan
daromadlarining  taqsimlanishi  sifatida  quyidagi  moddalarni  oshkor  yetishi
lozim: 
(a) quyidagilarga tegishli bo’lgan davr foydasi yoki zarari: -
nazorat huquqini bermaydigan ulushlar, va - 
bosh xo’jalik sub’ektining mulk yegalari. 
(b) davr uchun quyidagilarga tegishli bo’lgan umumlashgan 
daromadlar: - nazorat huquqini bermaydigan ulushlar; - bosh 
xo’jalik sub’ektining mulk yegalari. 
Agarda xo’jalik sub’ekti foyda yoki zararni alohida hisobotda taqdim yesa, u
(a) ni ushbu hisobotda taqdim yetishi lozim. 
Boshqa  MHXSlarda  talab  yetilgan  moddalarga  qo’shimcha  tarzda,  foyda
yoki  zarar  bo’limi  yoki  foyda  yoki  zarar  to’g’risidagi  hisobot  davr  uchun
quyidagi summalarni  aks yettiradigan, satrlarda ko’rsatiladigan moddalarini o’z
ichiga olishi lozim: 
(a) asosiy faoliyatdan olinadigan daromad; 
(b)  amortizatsiyalangan  qiymat  bo’yicha  hisobga  olinadigan  moliyaviy
aktivlarni tan olishni to’xtatishdan yuzaga keladigan foyda va zararlar; 
(v) moliyaviy xarajatlar; 
(g)  ulushli  ishtirok  usuli  bo’yicha  hisobga  olingan  qaram  xo’jalik
jamiyatlarining va qo’shma korxonalarining foyda yoki zararidagi ulushi; (d)  agar  moliyaviy  aktiv  qayta  tasniflanib,  haqqoniy  qiymat  bo’yicha
hisobga  olinadigan  bo’lsa,  oldingi  balans  qiymati  bilan  uning  qayta  tasniflash
sanasidagi  haqqoniy  qiymati  o’rtasidagi  farqdan  yuzaga  keladigan  har  qanday
foyda yoki zarar (MHXS 9 da ta’riflanganidek); 
(ye) soliq xarajati; 
(j) jami  tugatilgan  faoliyatlar  bo’yicha  yagona  summa  (MHXS  5  ga
qarang). 
Boshqa  umumlashgan  daromadlar  bo’limi  davr  uchun  boshqa
umumlashgan  daromadlarning  satrlarda  ko’rsatiladigan  moddlarini  taqdim
yetishi  lozim,  bunda  ular  xususiyati  bo’yicha  tasniflangan  (jumladan,  ulushli
ishtirok yetish usuli bo’yicha hisobga olingan qaram xo’jalik jamiyatlarining va
qo’shma  korxonalarning  boshqa  umumlashgan  daromadlaridagi  ulushi)  va
shunday  guruhlarga  guruhlangan  bo’lishi  kerakki,  ular  boshqa  MHXSlarga
muvofiq:   
(a) keyinchalik foyda yoki zararg sifatida qayta tasniflanmaydi; va 
(b)  muayyan  shartlar  bajarilgandan  keyin  foyda  yoki  zarar  sifatida  qayta
tasniflanadi. 
Xo’jalik sub’ekti foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromadlarni
aks yettiradigan hisobot(lar)da qo’shimcha satrlarda ko’rsatiladigan moddalarini,
sarlavhalarni  va  jamilarni  taqdim  yetishi  lozim,  qachonki  bunday  taqdimot
xo’jalik sub’ektining moliyaviy natijalarini tushunishda o’rinli bo’lsa. 
Xo’jalik sub’ekti foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromadlarni
aks  yettiradigan  hisobot(lar)da  yoki  izohlarda  daromad  yoki  xarajatning  har
qanday moddalarini favqulodda moddalar sifatida aks yettirmasligi lozim.  
MHXS  boshqa  hollarda  talab  yetilmaguncha  yoki  ruxsat  berilmaguncha,
xo’jalik  sub’ekti  davr  uchun  daromad  va  xarajatning  barcha  moddalarini  foyda
yoki zararda tan olishi lozim.  
Xo’jalik sub’ekti boshqa umumlashgan daromadlarning har bir moddasiga
tegishli  daromad  solig’i  miqdorini,  jumladan  qayta  tasniflash  bo’yicha tuzatishlarini, foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromadlar to’g’risidagi
hisobotda yoki izohlarda oshkor yetishi lozim. 
Xo’jalik sub’ekti boshqa umumlashgan daromadlarning moddalarini: 
(a) tegishli soliq ta’sirlarini chegirgan holda, yoki 
(b)  ushbu  moddalarning  ularga  tegishli  daromad  solig’i  solinguncha
bo’lgan  qiymatini  alohida  va  umumiy  daromad  solig’ining  yagona  summasini
alohida ko’rsatgan holda taqdim yetishi mumkin. 
Agar  xo’jalik  sub’ekti  (b)  muqobilini  tanlasa,  u  soliq  summasini  foyda
yoki  zarar  bo’limiga  keyinchalik  qayta  tasniflanishi  mumkin  bo’lgan  moddalar
va  foyda  yoki  zarar  bo’limiga  keyinchalik  qayta  tasniflanmaydigan  moddalar
o’rtasida taqsimlashi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti  boshqa  umumlashgan  daromadlarning  tarkibiy
qismlariga tegishli bo’lgan qayta tasniflash bo’yicha tuzatishlarni oshkor yetishi
lozim. 
Daromad yoki xarajat moddalari ahamiyatli bo’lsa, xo’jalik sub’ekti ularning
xususiyatini va summasini alohida oshkor yetishi lozim. 
Daromad  va  xarajat  moddalarining  alohida  oshkor  yetilishini  talab  yetishi
mumkin bo’lgan holatlar quyidagilarni o’z ichiga oladi: 
(a)  tovar-moddiy  zahiralarni  sof  sotish  qiymatigacha  yoki  asosiy
vositalarni  qoplanadigan  summasigacha  kamaytirish  hamda  bunday
kamaytirishlarning qayta tiklanishi holati; 
(b)  xo’jalik  sub’ekti  faoliyati  restrukturizatsiyasi  va  restrukturizatsiya  x
xarajatlari bo’yicha qilingan har qanday zaxiralarning tiklanishi; 
(v) asosiy vositalar moddalarining hisobdan chiqarilishi; 
(g) investitsiyalarning hisobdan chiqarilishi; 
(d) tugallangan faoliyatlar; 
(ye) sud jarayonidagi hisob-kitoblar; va 
(j) qilingan zaxiralarning boshqa qayta tiklanishi. 
Xo’jalik  sub’ekti  foyda  yoki  zararda  tan  olingan  xarajatlar  tahlilini
ularning  xususiyatiga  yoki  xo’jalik  sub’ektidagi  vazifasidan  kelib  chiqqan tasniflashdan  foydalangan  holda,  bunda  qaysi  biri  ishonchli  va  o’rinliroq
ma’lumotlarni ta’minlashiga qarab, taqdim yetishi lozim. 
Xarajatlar,  moliyaviy  natijalarning  tarkibiy  qismlarini  ajratib  ko’rsatish
maqsadida,  tez-tez  takrorlanishi,  foyda  yoki  zarar  keltirish  potensiali  va  ularni
oldindan  bilish  mumkinligiga  qarab  farqlanishi  mumkin  bo’lgan  ikkilamchi
turkumlarga tasniflanadi. Bunday tahlil ikkita shakldan birida ta’minlanadi. 
Tahlilning  birinchi  shakli  «xarajatning  xususiyati»  bo’yicha  tasniflash
usulidir. Xo’jalik sub’ekti xarajatlarni  foyda  yoki zararda ularning xususiyatiga
(masalan,  yeskirish,  xom-ashyolar  xaridi,  transport  xarajatlari,  xodimlarga  haq
to’lash va reklama xarajatlari) qarab birlashtiradi va ularni xo’jalik sub’ektidagi
funksiyalar  bo’yicha  qayta  taqsimlamaydi.  Ushbu  usul  qo’llash  uchun  oddiy
bo’lishi  mumkin,  chunki  xarajatlarni  funksional  turkumlarga  taqsimlash
zaruriyati  yo’q.  Xarajatning  xususiyati  bo’yicha  tasniflash  usulini  qo’llagan
holda tasniflashga misol quyida keltirilgan: 
Tahlilning ikkinchi shakli «xarajatning funksiyasi» yoki «sotish tannarxi»
usuli  bo’lib,  u  xarajatlarni  sotish  tannarxining  tarkibiy  qismi  sifatida  ularning
vazifasiga qarab tasniflaydi, masalan, sotish yoki ma’muriy xarajatlari. Xo’jalik
sub’ekti  ushbu  usulda  kamida  o’zining  sotish  tannarxini  boshqa  xarajatlardan
alohida  oshkor  yetadi.  Ushbu  usul  foydalanuvchilarga  xarajatlarning  xususiyati
bo’yicha  tasniflanishiga  nisbatan  o’rinliroq  ma’lumotlarni  ta’minlashi  mumkin,
ammo  xarajatlarni  vazifalarga  qarab  taqsimlash  ixtiyoriy  taqsimlashlarni  va
ancha  hukm  chiqarishni  talab  yetishi  mumkin.  Xarajatning  funksiyasi  bo’yicha
tasniflash usulini qo’llagan holda tasniflashga misol quyida keltirilgan: 
Xarajatlarni  funksiyasi  bo’yicha  tasniflaydigan  xo’jalik  sub’ekti
xarajatlarning  xususiyati,  jumladan  yeskirish  va  amortizatsiya  xarajatlari  va
xodimlarga  haq  to’lash  xarajatlari,  bo’yicha  qo’shimcha  ma’lumotlarni  oshkor
yetishi lozim. 
Kapitaldagi  o’zgarishlar  to’g’risidagi  hisobot  quyidagi  ma’lumotlarni  o’z
ichiga oladi: (a)  davr  uchun  jami  umumlashgan  daromad,  bunda  uning  bosh  xo’jalik
sub’ekti yegalariga va nazorat huquqini bermaydigan ulushlar yegalariga 
tegishli jami miqdorlarni alohida ko’rsatgan holda; 
(b)  kapitalning  har  bir  qismi  uchun,  MHXS  8  ga  muvofiq  tan  olingan
retrospektiv qo’llashning yoki retrospektiv qayta hisoblashningta’sirlari; va 
(v)  kapitalning  har  bir  qismi  uchun,  davr  boshidagi  va  oxiridagi  balans
qiymati  o’rtasidagi  solishtirma,  bunda  quyidagilardan  yuzaga  keladigan
o’zgarishlarni alohida oshkor yetgan holda: 
- foyda yoki zarar; 
- boshqa umumlashgan daromadlar; va 
- mulk  yegalari  bilan  ularning  mulk  yegalari  sifatida  amal
qilishidagi  operatsiyalar,  bunda  mulk  yegalari  tomonidan  qilingan
qo’yilmalarni  va  ularga  taqsimlanga  summalarni  hamda  nazoratni
yo’qotishga  olib  kelmaydigan  sho’ba  xo’jalik  jamiyatlaridagi  yegalik
ulushidagi o’zgarishlarni alohida ko’rsatgan holda. 
Kapitalning  har  bir  qismi  bo’yicha  xo’jalik  sub’ekti  yoki  kapitaldagi
o’zgarishlar  to’g’risidagi  hisobotda  yoki  izohlarda,  boshqa  umumlashgan
daromadlarni moddama-modda tahlilini taqdim yetishi lozim. 
Xo’jalik sub’ekti yoki kapitaldagi o’zgarishlar to’g’risidagi hisobotda yoki
izohlarda,  davr  mobaynida  mulk  yegalariga  taqsimotlar  sifatida  tan  olingan
dividendlar summasini va bitta aksiyaga to’g’ri keladigan dividendlar summasini
taqdim yetishi lozim. 
Pul  oqimlari  to’g’risidagi  ma’lumotlar,  moliyaviy  hisobotlardan
foydalanuvchilar  xo’jalik  sub’ektining  pul  mablag’lari  va  ularning
yekvivalentlarini hosil qilish qobiliyatini hamda xo’jalik sub’ektining ushbu pul
oqimlaridan  foydalanish  yehtiyojini  baholashi  uchun  asos  yaratadilar.  BHXS  7
pul  oqimlari  to ’ g ’ risidagi  ma ’ lumotlarini  taqdim  yetish  va  oshkor  yetish  uchun
talablarni  belgilaydi .  Foydalanuvchilar  moliyaviy  hisobotlarni  tushunishi  va  ularni  boshqa
xo ’ jalik  sub ’ ektlarining  moliyaviy  hisobotlari  bilan  taqqoslashi  oson  bo ’ lishi
uchun , xo ’ jalik  sub ’ ekti  odatda  izohlarni  quyidagi  tartibda  taqdim  yetadi : 
(a) MHXSlarga muvofiqliq to’g’risida birdirish; 
(b) qo’llanilgan muhim hisob siyosatlarining qisqa bayoni; 
(v) moliyaviy holat to’g’risidagi hisobotlarda, foyda yoki zarar va boshqa
umumlashgan  daromadlar  to’g’risidagi  hisobot(lar)da,  kapitaldagi  o’zgarishlar
to’g’risidagi  hisobotlarda  va  pul  oqimlari  to’g’risidagi  hisobotlarda  taqdim
yetilgan  moddalar  bo’yicha  yordamchi  ma’lumotlar,  bunda  ularning  tartibi  har
bir hisobot va har bir modda taqdim yetiladigan tartibda bo’ladi; va 
(g) boshqa oshkor yetiladigan ma’lumotlar, jumladan: 
- shartli  majburiyatlar  (MHXS  37  ga  qarang)  va  tan  olinmagan
shartnoma majburiyatlari, va 
- nomoliyaviy  oshkor  yetishlar,  masalan  xo’jalik  sub’ektining
moliyaviy xatarni boshqarish maqsadlari va siyosatlar (MHXS 7 ga qarang). 
Xo’jalik sub’ekti muhim hisob siyosatlarining qisqa bayonida quyidagilarni
oshkor yetishi lozim: 
(a) moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda foydalanilgan baholash 
asoslari va 
(b)  moliyaviy  hisobotlarni  tushunishda  o’rinli  bo’lgan  qo’llanilgan  boshqa
hisob siyosatlari. 
Xo’jalik sub’ekti izohlarda quyidagilarni oshkor yetishi lozim: 
(a)  moliyaviy  hisobotlarni  chop  yetishga  ruxsat  yetilishidan  oldin  taklif
qilingan  yoki  ye’lon  qilingan,  ammo  davr  davomida  mulk  yegalariga  taqsimot
sifatida tan olinmagan dividendlar summasi hamda bunday dividendlarning bitta
aksiyaga to’g’ri keladigan summasi; va 
(b) tan olinmagan har qanday kumulyativ imtiyozli dividendlar summasi. 
Xo’jalik  sub’ekti  quyidagilarni  oshkor  yetishi  lozim,  agarda  moliyaviy
hisobotlar bilan chop yetilgan biror ma’lumotlarda oshkor yetilmagan bo’lsa: (a)  xo’jalik  sub’ektining  doimiy  yuridik  adresi  va  uning  yuridik  shakli,
uning tashkil yetilgan mamlakati, uning ro’yxatdan o’tgan ofisning manzili (yoki
biznesning asosiy joyi, agarda ro’yxatdan o’tgan ofisining adresidan farq qilsa); 
(b) xo’jalik sub’ekti operatsiyalari va asosiy faoliyati xususiyatining tavsifi; 
(v) guruhning bosh xo’jalik sub’ekti va yakuniy bosh xo’jalik 
sub’ektining nomi; va 
(g)  agar  xo’jalik  sub’ektining  faoliyati  muddati  cheklangan  bo’lsa,  uning
faoliyatining muddati to’g’risidagi ma’lumotlar. 
 
3. Xalqaro talablar bo’yicha foyda va zararlar to’g’risidagi
hisobotni tuzish va unda axbotlar aks ettirish hamda taqdim qilish
tajribasi amaliyotga joriy etilishining mazmuni va uni amaliyotga
joriy etilishdagi muammolari va uni bartaraf etish yo’llari
Xo’jalik  sub’ektining  pul  oqimlari  to’g’risidagi  axborot,  moliyaviy
hisobotlardan  foydalanuvchilar  uchun,  xo’jalik  sub’ektining  pul  mablag’lari  va
ularning  yekvivalentlarini  hosil  qilish  qobiliyatiga  hamda  ushbu  pul  oqimlaridan
foydalanish  yehtiyojlariga  baho  berish  asosi  sifatida  foydalidir.  Foydalanuvchilar
tomonidan  iqtisodiy  qarorlar  qabul  qilinishi  uchun,  xo’jalik  sub’ektining  pul
mablag’lari  va  ularning  yekvivalentlarini  hosil  qilish  qobiliyatiga  hamda  buning
muddati va aniqligiga baho berish talab yetiladi. 
Xo’jalik sub’ekti pul oqimlari to’g’risidagi hisobotni mazkur Standartning
talablariga mos ravishda tayyorlab, moliyaviy hisobotlar taqdim yetiladigan har
bir davrda moliyaviy hisobotlarning ajralmas qismi sifatida takdim yetishi shart. 
Pul  oqimlari  to’g’risidagi  hisobot  davr  davomidagi  pul  oqimlarini
operatsion,  investitsion  va  moliyaviy  faoliyatlar  bo’yicha  tasniflangan  holda
ko’rsatishi kerak. 
Operatsion faoliyat natijasida kelib chiqadigan pul oqimlarining summasi -
xo’jalik  sub’ekti,  moliyalashtirishning  tashqi  manbalariga  murojat  qilmasdan,
o’z operatsion faoliyatidan yuzaga kelgan qarzlarini to’lash, o’zining operatsion faoliyatini  yurgizish  qobiliyatini  saqlash,  dividendlarni  to’lash  va  yangi
investitsiyalar  qilish  uchun  yetarli  bo’lgan  pul  oqimlarini  qay  darajada  hosil
qilganligini aks yettiruvchi asosiy ko’rsatkichdir. Operatsion faoliyatidan oldingi
davrlarda  kelib  chiqqan  pul  oqimlarining  alohida  tarkibiy  qismlari  to’g’risidagi
ma’lumot,  boshqa  ma’lumotlar  bilan  birgalikda,  operatsion  faoliyat  bo’yicha
hosil bo’ladigan kelgusi pul oqimlarini prognoz qilishda foydalidir. 
Operatsion  faoliyat  bo’yicha  pul  oqimlari  asosan  xo’jalik  sub’ektining
asosiy  daromad  keltiruvchi  faoliyatidan  kelib  chiqadi.  Binobarin,  ular  asosan
foyda  yoki  zararni  shakllantiradigan  operatsiyalar  yoki  boshqa  hodisalar
natijasida  kelib  chiqadi.  Operatsion  faoliyat  natijasidagi  pul  oqimlariga
quyidagilar kiradi: 
(a)  tovarlarni  sotish  va  xizmatlarni  ko’rsatishdan  kelib  tushgan  pul
mablag’lari; 
(b)  royalti,  xizmatlar  haqi,  komission  to’lovlar  va  boshqa  daromadlar
qo’rinishida kelib tushgan pul mablag’lari; 
(v) mol yetkazib beruvchilarga tovarlar va xizmatlar uchun to’lovlar; 
(g) hodimlarga va xodimlar nomidan to’lovlar; 
(d)  sug’urta  tashkilotining  sug’urta  polislari  bo’iycha  mukofotlari  va
talablarlari, annuitetlar va boshqa sug’urta to’lovlari bo’yicha pul tushumlari va
pul to’lovlari; 
(ye) daromad solig’i bo’yicha to’lovlar hamda soliqlarning qaytarilishi, agar
ular moliyaviy yoki investitsion faoliyat bilan aniq bog’liq bo’lmasa; va 
(j) vositachilik yoki oldi-sotdi maqsadlarida tuzilgan shartnomalar bo’yicha
pul tushumlari va to’lovlari. 
Asosiy vositani sotish kabi ayrim operatsiyalar, tan olinadigan foyda yoki zararga
kiritiladigan  foyda  yoki  zararga  olib  kelishi  mumkin.  Bunday  operatsiyalarga
taaluqli  pul  oqimlari  investitsion  faoliyatdan  pul  oqimlari  bo’lib  hisoblanadi.
Ammo,  BHXS  16  “ Asosiy  vositalar da  ta’kidlanishicha,  ijaraga  berish  va
keyinchalik sotish uchun mo’ljallangan aktivlarni ishlab chiqarish yoki sotib olish
uchun  qilinadigan  to’lovlar  operatsion  faoliyatdan  keladigan  pul  oqimlari  sifatida xizmat qiladi. Bunday aktivlarni ijaraga berish va keyinchalik sotishdan olinadigan
pul tushumlari ham operatsion faoliyatga tegishli pul oqimlaridir. 
Xo’jalik  sub’ekti  quyidagilardan  birini  qo’llagan  holda  operatsion  faoliyati
bo’yicha pul oqimlarini hisobotda ko’rsatishi kerak: 
(a) bevosita usul, bunda yalpi pul tushumlari va yalpi pul 
to’lovlarining asosiy toifalari ko’rsatiladi yoki 
(b)  bilvosita  usul.  Bu  usulda  foyda  yoki  zarar  pulga  daxli  bo’lmagan
operatsiyalarning  va  o’tgan  yoki  kelgusi  davr  operatsion  pul  tushumlari  yoki
to’lovlarining har qanday kechiktirilishi yoki hisoblanishining natijalarini, hamda
investitsion yoki moliyaviy pul oqimlari bilan bog’liq daromad yoki harajatlarni
hisobga olgan holda to’g’rilanadi. 
Investitsion  faoliyat  natijasidagi  pul  oqimlarini  alohida  oshkor  yetish
muhimdir,  chunki  bunday  pul  oqimlari  kelajakdagi  daromad  va  pul  oqimlarini
olish  uchun  mo’ljallangan  resurslar  uchun  qancha  harajatlar  sarflanganini  aks
yettiradi.  Moliyaviy  holat  to’g’risidagi  hisobotda  aktiv  tan  olinishiga  olib
keladigan  harajatlargina  investitsion  faoliyat  sifatida  tasniflanishi  mumkin.
Investitsion  faoliyat  natijasida  kelib  chiqadigan  pul  oqimlarining  misollari
quyida keltirilgan: 
(a) asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va boshqa uzoq muddatli aktivlarni
sotib  olish  uchun  qilingan  to’lovlar.  Bu  to’lovlarga,  shuningdek,  tajriba-
konstruktorlik  ishlariga  ajratilgan  va  kapitallashtiriladigan  xarajatlar  va  o’z
yehtiyojlari  uchun  (xo’jalik  hisobi  usulida)  qo’rilgan  asosiy  vositalar  bo’yicha
to’lovlar kiradi; 
(b)  asosiy  vositalar,  nomoddiy  aktivlar  va  boshqa  uzoq  muddatli  aktivlarni
sotishdan kelgan pul tushumlari; 
(v) boshqa xo’jalik sub’ektlarining ulushli yoki qarz instrumentlarini sotib
olish  hamda  qo’shma  korxonalarda  ulushga  yega  bo’lish  uchun  amalga
oshirilgan  to’lovlar  (pul  mablag’lari  yekvivalentlari  bo’lib  hisoblanadigan  yoki
vositachilik va oldi-sotdi uchun mo’ljallangan 
instrumentlar uchun qilingan to’lovlardan tashqari); (g) boshqa xo’jalik sub’ektlarining ulushli yoki qarz qarz instrumentlarini
va  qo’shma  korxonalardagi  ulushlarni  sotishdan  kelgan  pul  tushumlari  (pul
mablag’lari yekvivalentlari bo’lib hisoblanadigan yoki vositachilik va oldi-sotdi
uchun mo’ljallangan instrumentlar bo’yicha kelgan tushumlardan tashqari); 
(d)  boshqa  tomonlarga  berilgan  bo’naklar  va  qarzlar  (moliyaviy  institutlar
tomonidan berilgan bo’naklar va qarzlardan tashqari); 
(ye)  boshqa  tomonlarga  berilgan  bo’naklar  va  qarzlarning  qaytarilishi
natijasidagi pul tushumlari (moliyaviy institutlar tomonilan berilgan bo’naklar va
qarzlardan tashqari); 
(j)  fyuchers  shartnomalari,  forvard  shartnomalari,  opsion  shartnomalari  va  svop
shartnomalari  bo’yicha  pul  to’lovlari,  bundan  bu  shartnomalar  vositachilik  yoki
oldi-sotdi  uchun  mo’ljallangan  holatlar,  yoki  to’lovlar  moliyaviy  faoliyat  sifatida
tasniflanadigan holatlar mustasno; va 
(z) fyuchers shartnomalari, forvard shartnomalari, opsion shartnomalari va
svop shartnomalari bo’yicha pul tushumlari, bundan bu shartnomalar vositachilik
yoki  oldi-sotdi  uchun  mo’ljallangan  holatlar,  yoki  to’lovlar  moliyaviy  faoliyat
sifatida tasniflanadigan holatlar mustasno. 
Shartnoma  muayyan  pozitsiyani  xejlash  sifatida  hisobga  olinganida,
shartnoma  bo’yicha  pul  oqimlari  xejlanuvchi  pozitsiya  bo’yicha  pul  oqimlari
bilan bir xil tarzda tasniflanadi. 
Moliyaviy  faoliyatdan  kelib  chiqadigan  pul  oqimlarini  alohida  ko’rsatish
muhimdir,  chunki  bu  xo’jalik  sub’ektini  moliyalashtiradigan  tomonlar  kelgusi
pul  oqimlariga  bo’lgan  talablarni  oldindan  bilishi  uchun  foydalidir.  Moliyaviy
faoliyat natijasida kelib chiqadigan pul oqimlarining misollari quyida keltirilgan:
(a) aksiyalar yoki boshqa ulushli instrumentlarni chiqarishdan keladigan pul
tushumlari; 
(b) xo’jalik sub’ektining aksiyalarini sotib olish yoki muomaladan chiqarish
uchun mulk yegalariga to’lovlar; (v) qarz majburiyatlarini chiqarish, qarzlar berish, veksellar, obligatsiyalar,
ipotekalar  va  boshqa  qisqa  muddatli  yoki  uzoq  muddatli  qarz  majburiyatlarini
chiqarishdan olingan pul tushumlari; 
(g) qarzlar bo’yicha to’lovlar; va 
(d)  ijaraga  oluvchi  tomonidan  moliyaviy  ijara  bo’yicha  majburiyatini
kamaytirish uchun  
Xo’jalik sub’ekti investitsion va moliyaviy faoliyatlardan kelib chiqadigan
yalpi  pul  tushumlari  va  yalpi  pul  to’lovlarining  asosiy  toifalarini  hisobotda
alohida ko’rsatishi kerak. 
Quyidagi  operatsion,  investitsion  yoki  moliyaviy  faoliyatlar  bo’yicha  kelib
chiqadigan pul oqimlari hisobotda sof asosda ko’rsatilishi mumkin: 
(a)  mijozlar  nomidan  olingan  pul  tushumlari  va  amalga  oshirilgan
to’lovlar,  agar  pul  oqimlari  xo’jalik  sub’ektning  yemas,  balki  mijozning
faoliyatini aks yettirsa; va 
(b) tez aylanadigan, katta miqdorlardagi va so’ndirish muddati qisqa bo’lgan
moddalar bo’yicha pul tushumlari va to’lovlari. 
Moliyaviy institutning quyidagi faoliyatlaridan kelib chiqadigan pul oqimlari
hisobotda sof asosda ko’rsatilishi mumkin: 
(a) so’ndirish sanasi qat’iy belgilangan omonatlarni qabul qilish va qaytarib
berish bo’yicha pul tushumlari va to’lovlari; 
(b)  boshqa  moliyaviy  institutlarda  omonatlarni  joylashtirish  va  qaytarib
olish; va 
(v)  mijozlarga  ajratilgan  bo’naqlar  va  kreditlar  hamda  bo’naklar  va
kreditlarning qaytarilishi. 
Chet  yel  valyutasidagi  operatsiyalar  natijasida  kelib  chiqadigan  pul
oqimlari, ushbu  pul  oqimi sanasidagi  xo’jalik sub’ektining funksional valyutasi
bilan  chet  yel  valyutasi  orasidagi  ayirboshlash  kursini  chet  yel  valyutasi
summasiga  ko’paytirgan  holda  xo’jalik  sub’ektining  funksional  valyutasida  aks
yettirilishi lozim. Xorijiy  sho’ba  xo’jalik  sub’ektining  pul  oqimlari,  ushbu  pul  oqimlari
sanasidagi  funksional  valyuta  bilan  chet  yel  valyutasi  orasidagi  ayirboshlash
kursi bo’yicha funksional valyutasiga o’tkazilishi (qayta hisoblanishi) lozim. 
Chet  yel  valyutasida  aks  yettirilgan  pul  oqimlari  BHXS  21  “Valyutani
ayirboshlash  kurslaridagi  o’zgarishlarning  ta’siri”ga  muvofiq  tarzda  taqdim
qilinadi.  Bunda  haqiqatdagi  kursga  taxminan  teng  bo’lgan  ayirboshlash  kursini
qo’llashga  ruxsat  yetiladi.  Masalan,  chet  yel  valyutasidagi  operatsiyalarni  aks
yettirish yoki chet yel shu’ba xo’jalik sub’ektining pul oqimlarini bir valyutadan
boshqa  valyutaga  o’tkazish  uchun  ma’lum  davr  uchun  o’rtacha  tortilgan
ayirboshlash  kursi  qo’llanilishi  mumkin.  Biroq,  BHXS  21-ga  muvofiq  chet  yel
sho’ba  xo’jalik  sub’ektining  pul  oqimlarini  funksional  valyutaga  o’tkazishda
hisobot davrining ohiridagi ayirboshlash kursini qo’llashga ruhsat yetilmaydi. 
Olingan  va  to’langan  foizlar  va  dividendlar  ko’rinishidagi  pul
oqimlarining  har  biri  alohida  aks  yettirilishi  lozim.  Ularning  har  biri  davrdan
davrga izchil ravishda operatsion, investitsion yoki moliyaviy faoliyatga tegishli
pul oqimi sifatida tasniflanishi lozim. 
Daromad  soliqlari  natijasida  kelib  chiqadigan  pul  oqimlari  alohida
ko’rsatilishi va operatsion faoliyat natijasidagi pul oqimlari sifatida tasniflanishi
lozim,  agar  ular  moliyaviy  va  investitsion  faoliyatlariga  mahsus  bog’liq
bo’lmasa. 
Qaram  xo’jalik  jamiyati,  qo’shma  korxonasi  yoki  shu’balarga  qilingan
investitsiyalar  hisobi  ulush  bo’yicha  hisobga  olish  usuli  yoki  tannarx  bo’yicha
hisobga  olish  usulini  qo’llagan  holda  olib  borilsa,  investor  pul  oqimlari
to’g’risidagi  hisobotda  faqat  uning  o’zi  va  investitsiya  ob’ekti  o’rtasidagi  pul
oqimlarini, masalan dividendlar va bo’naklarni, ko’rsatishi bilan chegaralanadi. 
Xo’jalik  sub’ekti,  hisobot  davri  davomida,  umumiy  summada,  shu’ba
xo’jalik  sub’ektlari  yoki  boshqa  korxonalarda  nazoratni  qo’lga  kiritish  hamda
yo’qotish bo’yicha quyidagilarning har birini oshkor yetishi lozim: 
(a) investitsiya uchun umumiy to’langan yoki olingan tovon; (b) ushbu tovonning pul mablag’lari va pul yekvivalentlaridan tashkil topgan
qismi; 
(v)  nazorati  qo’lga  kiritilgan  yoki  yo’qotilgan  shu’ba  xo’jalik  sub’ektlari
yoki  boshqa  korxonalaridagi  pul  mablag’lari  va  ularning  yekvivalentlari
summasi; va 
(g)  nazorati  qo’lga  kiritilgan  yoki  yo’qotilgan  shu’ba  xo’jalik  sub’ektlari
yoki  boshqa  korxonalaridagi  pul  mablag’lari  va  ularning  yekvivalentlaridan
tashqari  aktivlar  va  majburitlar  summasi,  asosiy  toifalari  bo’yicha  jamlangan
holda. 
Pul mablag’lari yoki ularning yekvivalentlaridan foydalanishni taqozo
yetmaydigan investitsion va moliyaviy operatsiyalar pul oqimlari to’g’risidagi
hisobotda aks yettirilmaydi. Bunday operatsiyalar moliyaviy hisobotlarning
boshqa joyida ushbu investitsion va moliyaviy faoliyatlar to’g’risida barcha
tegishli ma’lumotlarni aks yettiradigan tarzda oshkor yetilishi lozim. 
Xo’jalik sub’ekti pul va pul yekvivalentlarining tarkibiy qismlarini oshkor
yetishi va pul oqimlari to’g’risidagi hisobotidagi summalarning moliyaviy holat
to’g’risidagi  hisobotda  aks  yettirilgan  yekvivalent  moddalari  bilan
solishtirmasini taqdim yetishi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti  rahbariyat  izohlari  bilan  birgalikda,  xo’jalik  sub’ektida
mavjud  bo’lgan,  ammo  guruh  tomonidan  foydalanish  imkoni  bo’lmagan  katta
miqdordagi  pul  mablag’lari  va  pul  yekvivalentlari  summasini  oshkor  yetishi
lozim. 
 3.Xalqaro talablar bo’yicha foyda va zararlar to’g’risidagi 
hisobotni tuzish va unda axbotlar aks ettirish hamda taqdim 
qilish tajribasi amaliyotga joriy etilishni takomillashtirish
BHXS  (IAS)  8  “Hisob  siyosatlari,  buxgalteriya  hisobi  maqsadida
baholashlardagi  o’zgarishlar  va  xatolar”  nomli  standartning  maqsadi  hisob
siyosatini  tanlash  va  o’zgartirish  uchun  mezonlarni  o’rnatish  hamda  hisob siyosatidagi  o’zgarishlar,  buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashlardagi
o’zgarishlar  va  xatolarni  tuzatishni  hisobga  olish  tartibini  va  ularga  tegishli
oshkor  qilinadigan  ma’lumotni  belgilashdan  iboratdir.  Ushbu  Standart  xo’jalik
sub’ektining  moliyaviy  hisobotlarida  aks  yettirilgan  axborotning  o’rinliligi  va
ishonchliligi  hamda  bu  moliyaviy  hisobotlarining  davrlaro  va  boshqa  xo’jalik
sub’ektlarining moliyaviy hisobotlari bilan qiyosiyligini oshirishga qaratilgan. 
Mazkur  Standart  hisob  siyosatini  tanlashda  va  qo’llashda,  shuningdek
hisob siyosatidagi o’zgarishlarni, buxgalteriya hisobi maqsadida baholashlardagi
o’zgarishlarni  va  oldingi  davr  xatolarini  tuzatishni  hisobga  olishda  qo’llanilishi
kerak. 
 Oldingi  davr  xatolarini  tuzatishning  va  hisob  siyosatidagi  o’zgarishlarni
qo’llash  uchun  qilingan  retrospektiv  tuzatishlarning  soliqlarga  bo’lgan  ta’siri
MHXS 12 “Daromad soliqlari”ga muvofiq hisobga olinadi va oshkor yetiladi. 
Qandaydir  MHXS  operatsiyaga,  boshqa  hodisaga  yoki  sharoitga  aniq
tegishli bo’lganida, unga nisbatan qo’llaniladigan hisob siyosati yoki siyosatlari
ushbu MHXSni qo’llash bilan aniqlanishi kerak. 
Operatsiya,  boshqa  hodisa  yoki  sharoitga  aniq  tegishli  bo’lgan  MHXS
mavjud bo’lmaganida, xo’jalik sub’ektining rahbariyati qo’yidagi xususiyatlarga
yega  bo’lgan  axborotni  shakllantiradigan  hisob  siyosatini  ishlab  chiqish  va
qo’llashda o’z hukmini chiqarishi kerak: 
(a)  foydalanuvchilarning  iqtisodiy  qarorlarni  qabul  qilish  bilan  bog’liq
talablari uchun o’rinli bo’lgan; va 
(b)  moliyaviy  hisobotlar  quyidagilarni  ta’minlagani  tufayli  ishonchli
bo’lgan: 
- xo’jalik  sub’ektining  moliyaviy  holati,  moliyaviy  natijalari  va
pul oqimlarini ishonchli ko’rsatadi; 
- operatsiyalar, boshqa hodisalar va sharoitlarning nafaqat yuridik
shakli, balki iqtisodiy mohiyatini aks yettiradi; 
- betaraf, ya’ni xolis; 
- yehtiyotkor; va - hamma ahamiyatli tomondan to’liq. 
Yuqorida  qayd  qilinganidek  hukm  chiqarishda,  rahbariyat  quyidagi
manbalarga  qarashi  va  ularning  qo’llanilishi  mumkinligini  pasayib  boruvchi
tartibda ko’rib chiqishi kerak: 
(a) MHXSlarda shunga o’xshash yoki bog’liq masalalarga tegishli talablar;
(b)  Konseptual  asoc  keltirilgan  aktivlar,  majburiyatlar,  daromadlar  va
xarajatlarning ta’riflari, tan olish mezonlari va baholash konsepsiyalari. 
Hukm  chiqarishda,  rahbariyat,  shuningdek,  standartlarni  o’rnatadigan  va
buxgalteriya  hisobi  bo’yicha  standartlarni  ishlab  chiqishda  o’xshash  konseptual
asosdan,  boshqa  buxgalterlik  adabiyotlardan  va  ushbu  sohada  qabul  qilingan
amaliyotlardan  foydalanadigan  boshqa  idoralar  tomonidan  yeng  so’nggi
chiqarilgan standart tusidagi hujjatlarni ye’tiborga olishi mumkin. 
Xo’jalik sub’ekti o’xshash operatsiyalar, boshqa hodisalar va sharoitlarga
tegishli  hisob  siyosatlarini  izchil  ravishda  tanlashi  va  qo’llashi  kerak,  agar
qandaydir MHXS moddalarning har xil hisob siyosatlari to’g’ri kelishi mumkin
bo’lgan toifalarga bo’linishini alohida talab yetmasa  yoki ruxsat  yetmasa. Agar
qandaydir  MHXS  moddalarning  bunday  toifalarga  bo’linishini  talab  yesa  yoki
ruxsat yesa, bunday har bir toifaga tegishli bo’lgan hisob siyosati izchil ravishda
tanlanishi va qo’llanilishi kerak. 
Xo’jalik  sub’ekti  hisob  siyosatini  faqat  qo’yidagi  hollarda  o’zgartirishi
kerak: 
(a) agar o’zgartirish MHXS tomonidan talab yetilsa; yoki 
(b)  agar  o’zgartirishning  natijasida  moliyaviy  hisobotlarda  xo’jalik
sub’ektining  moliyaviy  holatiga,  moliyaviy  natijalariga  yoki  pul  oqimlariga
operatsiyalarning,  boshqa  hodisalarning  va  sharoitlarning  ta’siri  to’g’risida
ishonchli va o’rinliroq ma’lumotlar aks yettirilsa. 
Quyidagilar hisob siyosatidagi o’zgarish bo’lib hisoblanmaydi: 
(a)  oldin  sodir  bo’lgan  operatsiyalar,  boshqa  hodisalar  yoki  sharoitlardan
mohiyati  bo’yicha  farqlanadigan  operatsiyalar,  boshqa  hodisalar  yoki
sharoitlarga nisbatan qandaydir hisob siyosatini qo’llash; va (b)  oldin  sodir  bo’lmagan  yoki  ahamiyatsiz  darajadagi  bo’lgan
operatsiyalar, boshqa hodisalar yoki sharoitlarga nisbatan yangi hisob siyosatini
qo’llash. 
MHXS  16  “Asosiy  vositalar”  yoki  MHXS  38  “Nomoddiy  aktivlar”ga
muvofiq  aktivlarni  qayta  baholash  siyosatini  birinchi  marta  qo’llash  –  mazkur
standartga  muvofiq  yemas,  balki  MHXS  16  yoki  MHXS  38ga  muvofiq  qayta
baholash sifatida qaraladigan hisob siyosatidagi o’zgarish bo’lib hisoblanadi. 
Istisno holatlarini hisobga olgan holda: 
(a) xo’jalik sub’ekti qandaydir MHXSni birinchi marta qo’llashi natijasida
yuzaga  keladigan  hisob  siyosatidagi  o’zgarishni  ushbu  MHXSda  belgilangan,
agar belgilangan bo’lsa, maxsus o’tish qoidalariga muvofiq hisobga olishi kerak;
va 
(b)  agar  qandaydir  MHXSda  qilinayotgan  o’zgarishga  tegishli  bo’lgan
maxsus  o’tish  qoidalari belgilanmagan  bo’lib, xo’jalik sub’ekti  ushbu MHXSni
birinchi  marta  qo’llash  paytida  hisob  siyosatini  o’zgartirsa,  yoki  u  hisob
siyosatini  ihtiyoriy  ravishda  o’zgartirsa,  bunda  ushbu  xo’jalik  sub’ekti  hisob
siyosatidagi o’zgarishlarni retrospektiv tarzda qo’llashi kerak. 
Istisno  holatlarini  hisobga  olgan  holda,  hisob  siyosatidagi  o’zgarish
retrospektiv  tarzda  qo’llanilganida,  xo’jalik  sub’ekti  taqdim  qilingan  oldingi
davrlarning yeng dastlabki davri uchun ushbu o’zgarish ta’sir qilgan kapitaldagi
tarkibiy  qismlarning  boshlang’ich  qoldiqlariga  va  har  bitta  taqdim  qilingan
oldingi davr uchun oshkor qilingan boshqa qiyosiy ma’lumotlarga, xuddi yangi
hisob siyosati hamma vaqt qo’llanilganidek qilib, tuzatish kiritishi kerak. 
Hisob  siyosatidagi  o’zgarish  retrospektiv  tarzda  qo’llanilishi  kerak,
bundan  o’zgarishning  biror-bir  davrga  tegishli  ta’sirini  yoki  yig’ilgan  ta’sirini
aniqlashni amaliy iloji yo’q bo’lgan holatlar istisno. 
Hisob  siyosatidagi  o’zgarishning  taqdim  qilingan  bir  yoki  undan  ortiq
oldingi  davrlar  uchun  qiyosiy  ma’lumotga  nisbatan  biror-bir  davrga  tegishli
bo’lgan ta’sirini aniqlashni amaliy iloji yo’q bo’lganida, xo’jalik sub’ekti yangi
hisob  siyosatini  retrospektiv  qo’llashni  amaliy  iloji  bo’lgan  davrlardan  yeng birinchi  davri,  bu  joriy  davr  ham  bo’lishi  mumkin,  boshiga  bo’lgan  aktivlar  va
majburiyatlarning  balans  qiymatiga  nisbatan  qo’llashi  kerak,  hamda  ushbu
davrdagi kapitalning ta’sir  qilingan har qanday tarkibiy qismining boshlang’ich
qoldig’iga tegishli tuzatish kiritishi lozim. 
Joriy  davrning  boshida  yangi  hisob  siyosatini  hamma  oldingi  davrlarga
nisbatan qo’llashning yig’ilgan ta’sirini aniqlashni amaliy iloji bo’lmasa, xo’jalik
sub’ekti  yangi  hisob  siyosatini  qo’llashni  amaliy  iloji  paydo  bo’lgan  yeng
dastlabki  sanadan  boshlab  istiqbolli  qo’llash  maqsadida,  qiyosiy  ma’lumotlarga
tuzatish kiritishi kerak. 
Qandaydir  MHXSni  birinchi  marta  qo’llash  joriy  davrga  va  har  qanday
oldingi  davrga  ta’sir  qilganida,  yoki  ushbu  davrga  ta’sir  qilishi  mumkin
bo’lganida,  yoki  kelgusi  davrlarga  ta’sir  qilishi  mumkin  bo’lganida,  bundan
tuzatish summasini aniqlashni amaliy iloji yo’q bo’lgan holatlar istisno, xo’jalik
sub’ekti quyidagilarni oshkor yetishi kerak: 
(a) ushbu MHXSning nomi; 
(b)  o’rinli  bo’lsa,  hisob  siyosatidagi  o’zgarish  ushbu  standartning  o’tish
qoidalariga muvofiq amalga oshirilganligi; 
(v) hisob siyosatidagi o’zgarishning xususiyati; 
(g) tegishli bo’lganda, o’tish qoidalarining tavsifi; 
(d) tegishli  bo’lganda,  kelgusi  davrlarga  ta’sir  qilishi  mumkin  bo’lgan
o’tish qoidalari; 
(ye) joriy davr va har bir taqdim yetilgan oldingi davr uchun, iloji boricha,
quyidagilar bo’yicha tuzatish summasi: 
- moliyaviy hisobotning ta’sir ko’rsatilgan har qanday moddasi; va 
- agar  MHXS  33  “ Bitta  aksiyaga  to’g’ri  keladigan  foyda”  ushbu
xo’jalik sub’ektiga tegishli bo’lsa, bitta aksiyaga to’g’ri keladigan bazaviy va
kamaytirilgan foyda; 
(j)  iloji  boricha,  taqdim  qilingan  davrlardan  oldingi  davrlarga  tegishli
bo’lgan tuzatish summasi. Keyingi  davrlarning  moliyaviy  hisobotlarida  yuqorida  qayd  yetilgan
ma’lumotlarni qaytadan oshkor yetish shart yemas. 
Hisob  siyosatiga  ixtiyoriy  ravishda  o’zgartirish  kiritish  joriy  davrga  yoki
har  qanday  oldingi  davrga  ta’sir  qilganida,  ushbu  davrga  ta’sir  qilishi  mumkin
bo’lganida,  bundan  tuzatish  summasini  aniqlashni  amaliy  iloji  yo’q  bo’lgan
holatlar istisno, yoki kelgusi davrlarga ta’sir qilishi mumkin bo’lganida, xo’jalik
sub’ekti quyidagilarni oshkor yetishi kerak: 
(a) hisob siyosatidagi o’zgarishning xususiyati; 
(b) yangi hisob siyosatini qo’llash natijasida ishonchli va o’rinliroq axborot
ta’minlanishining sabablari; 
(v)  iloji  boricha,  joriy  davr  va  taqdim  qilingan  har  qanday  oldingi  davr
uchun quyidagilar bo’yicha tuzatish summasi: 
- moliyaviy hisobotning ta’sir ko’rsatilgan har qanday moddasi; va 
- agar  MHXS  33  “ Bitta  aksiyaga  to’g’ri  keladigan  foyda”  ushbu
xo’jalik sub’ektiga tegishli bo’lsa, bitta aksiyaga to’g’ri keladigan bazaviy va
kamaytirilgan foyda; 
(g)  iloji  boricha,  taqdim  qilingan  davrlardan  oldingi  davrlarga  tegishli
bo’lgan tuzatish summasi; va 
(d)  agar  retrospektiv  qo’llashni  biror  oldingi  davr  uchun  yoki  taqdim
qilingan  davrlardan  oldingi  davrlar  uchun  amalga  oshirishni  amaliy  iloji
bo’lmasa, bunday vaziyat bo’lishiga olib kelgan sharoitlar va hisob siyosatidagi
o’zgarish qachondan boshlab va qanday qilib qo’llanilganligining tavsifi. 
Keyingi  davrlarning  moliyaviy  hisobotlarida  yuqorida  qayd  yetilgan
ma’lumotlarni qaytadan oshkor yetish shart yemas. 
Xo’jalik  sub’ekti  yangi  chiqarilgan,  ammo  haligacha  kuchga  kirmagan
MHXSni  qo’llamagan  bo’lsa,  xo’jalik  sub’ekti  quyidagilarni  oshkor  yetishi
lozim: 
(a) ushbu faktni o’zini; va (b) ushbu yangi MHXSni birinchi marta qo’llashning xo’jalik sub’ektining
moliyaviy  hisobotlariga  mumkin  bo’lgan  ta’sirini  baholash  uchun  ma’lum
bo’lgan yoki oqilona ravishda baholanishi mumkin bo’lgan o’rinli ma’lumotlar. 
Tadbirkorlik  faoliyatiga  xos  bo’lgan  noaniqliklar  mavjud  bo’lishi
natijasida,  moliyaviy  hisobotlardagi  ko’pgina  moddalar  aniq  baholana  olmaydi
va  faqat  taxminiy  baholanishi  mumkin.  Taxminiy  baholashlar  yeng  so’nggi
ishonchli axborotga tayangan holda hukm chiqarishni qamrab oladi. 
Masalan, quyidagilarni taxminiy baholash zarur bo’lishi mumkin: 
(a) umidsiz qarzlar; 
(b) tovar-moddiy zaxiralarning qadrsizlanishi; 
(v) moliyaviy aktivlar yoki moliyaviy majburiyatlarning haqqoniy qiymati; 
(g)  yeskiradigan  aktivlarning  foydali  xizmat  muddati  yoki  ularda
mujassamlangan  kelgusi  iqtisodiy  naf  qay  tarzda  olinishi;  va  (d)  kafolat
majburiyatlari. 
Buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashdagi  o’zgarishning  ta’siri,  bunda
uni quyidagi davr foydasi yoki zararida aks yettirish orqali istiqbolli ravishda tan
olinishi kerak: 
(a) o’zgarish ro’y bergan davr, agar o’zgarish faqat ushbu davrga ta’sir qilsa;
yoki 
(b) o’zgarish ro’y bergan davr va kelgusi davrlar, agar o’zgarish ikkalasiga
ham ta’sir qiladigan bo’lsa. 
Buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashdagi  o’zgarish  qay  darajada
aktivlar  va  majburiyatlarning  o’zgarishini  keltirib  chiqarsa,  yoki  kapitalning
qandaydir  moddasiga  tegishli  bo’lsa,  u  tegishli  bo’lgan  aktivlarning,
majburiyatlarning yoki kapital moddasining balans qiymatini tuzatish yo’li bilan
o’zgarish ro’y bergan davrda tan olinishi kerak. 
Xo’jalik sub’ekti joriy davrga ta’sir qiladigan yoki kelgusi davrlarga ta’sir
qilishi  kutilayotgan  buxgalteriya  hisobi  maqsadida  baholashdagi  o’zgarishning
xususiyatini  va  summasini  oshkor  yetishi  kerak,  bundan  kelgusi  davrlarga bo’lgan ta’sirini, ushbu ta’sirni baholashni  amaliy iloji yo’q bo’lganida, oshkor
yetish istisno. 
Agar  kelgusi  davrlarga  bo’lgan  ta’sir  summasi,  ushbu  ta’sirni  baholashni
amaliy  iloji  yo’q  bo’lgani  tufayli,  oshkor  yetilmasa,  xo’jalik  sub’ekti  ushbu
faktni oshkor yetishi lozim. 
Xo’jalik  sub’ekti  oldingi  davrlardagi  ahamiyatli  xatolarni,  ular
topilganidan keyin chiqarilishi ruxsat yetilgan moliyaviy hisobotlarning birinchi
to’plamida, retrospektiv tarzda quyidagicha tuzatishi lozim: 
(a)  xato  paydo  bo’lgan,  taqdim  yetilgan  oldingi  davr(lar)  uchun  qiyosiy
ma’lumotlarni qayta hisoblash yo’li bilan; 
(b)  agar  xato taqdim  yetilgan oldingi  davrlarning  yeng daslabki  davridan
oldin  yuzaga  kelgan  bo’lsa,  oldingi  taqdim  yetilgan  davrlarning  yeng  daslabki
davridagi  aktivlar,  majburiyatlar  va  kapitalning  boshlang’ich  qoldiqlarini  qayta
hisoblash yo’li bilan. 
Oldingi  davr  xatosi  retrospektiv  qayta  hisoblash  yo’li  bilan  tuzatilishi
kerak, bundan xatoning biror-bir davrga tegishli ta’sirini yoki yig’ilgan ta’sirini
aniqlashni amaliy iloji yo’q bo’lgan holatlar istisno. 
Xatoning  taqdim  qilingan  bir  yoki  undan  ortiq  oldingi  davrlar  uchun
qiyosiy ma’lumotga nisbatan biror-bir davrga tegishli bo’lgan ta’sirini aniqlashni
amaliy  iloji  bo’lmaganida,  xo’jalik  sub’ekti  retrospektiv  qayta  hisoblashni
amaliy  iloji  bo’lgan  davrlardan  yeng  birinchi  davridagi  (bu  joriy  davr  ham
bo’lishi  mumkin)  aktivlarning,  majburiyatlarning  va  kapitalning  boshlang’ich
qoldiqlarini qayta hisoblashi lozim. 
Joriy  davrning  boshida  xatoning  hamma  oldingi  davrlarga  bo’lgan
yig’ilgan  ta’sirini  aniqlashni  amaliy  iloji  bo’lmaganida,  xo’jalik  sub’ekti  qayta
hisoblashni  amaliy  iloji  paydo  bo’lgan  yeng  dastlabki  sanadan  boshlab  xatoni
istiqbolli  ravishda  tuzatish  maqsadida  qiyosiy  ma’lumotlarni  qayta  hisoblashi
kerak. 
Xo’jalik sub’ekti quyidagilarni oshkor yetadi: 
(a) oldingi davrdagi xatoning xususiyati; (b)  taqdim  qilingan  har  bir  oldingi  davr  uchun,  amaliy  iloji  boricha,
tuzatishning quyidagilar bo’yicha summasi: 
- moliyaviy hisobotning ta’sir ko’rsatilgan har qanday moddasi; va 
- agar  MHXS  33  “ Bitta  aksiyaga  to’g’ri  keladigan  foyda”  ushbu
xo’jalik sub’ektiga tegishli bo’lsa, bitta aksiyaga to’g’ri keladigan bazaviy va
kamaytirilgan foyda; 
(v)  taqdim  qilingan  oldingi  davrlardan  yeng  dastlabki  davr  boshiga
tuzatishning summasi; va 
(g)  agar  retrospektiv  qayta  hisoblashni  biror  oldingi  davr  uchun  amalga
oshirishni amaliy iloji bo’lmasa, bunday vaziyat bo’lishiga olib kelgan sharoitlar
va xato qachondan boshlab va qanday qilib tuzatilganligining tavsifi. 
Keyingi  davrlarning  moliyaviy  hisobotlarida  yuqorida  qayd  yetilgan
ma’lumotlarni qaytadan oshkor yetish shart yemas. 
Ba’zi vaziyatlarda, joriy davr bilan qiyosiylikka  yerishish uchun bir  yoki
undan ortiq davrlar uchun qiyosiy ma’lumotni tuzatishni amaliy iloji bo’lmaydi.
Masalan,  yangi hisob siyosatini  retrospektiv qo’llash yoki  oldingi davr xatosini
tuzatish  uchun  retrospektiv  qayta  hisoblash  imkoniyatini  yaratadigan  tarzda
ma’lumotlar  oldingi  davrlarda  yig’ilmagan  bo’lishi  mumkin,  va  bunday
ma’lumotlarni qaytadan paydo qilishni amaliy iloji yo’q bo’lishi mumkin. 
 
BHXS (IAS) 10 “Hisobot davridan keyingi hodisalar”. BHXS
(IAS) 21 “Valyuta kurslaridagi o’zgarishlarning ta’sirlari”
BHXS (IAS) 10 “Hisobot davridan keyingi hodisalar” standartining maqsadi
quyidagilarni belgilashdan iboratdir: 
(a)  xo’jalik  sub’ekti  o’z  hisobotlariga  hisobot  davridan  keyingi  hodisalar
uchun tuzatishlar kiritishi kerak bo’lgan paytni; va 
(b) xo’jalik sub’ekti tomonidan uning moliyaviy hisobotlarini ye’lon qilish
uchun tasdiqlash sanasi hamda hisobot davridan keyingi hodisalar haqida oshkor
yetilishi kerak bo’lgan ma’lumotlar.  Ushbu  Standart,  agar  hisobot  davridan  keyingi  hodisalar  faoliyat
uzluksizligi  to’g’risidagi  farazning  xo’jalik  sub’ekti  uchun  o’rinli  yemasligini
ko’rsasa, bunday xo’jalik sub’ektining moliyaviy hisobotlari faoliyat uzluksizligi
asosida tayyorlanmasligini ham talab yetadi. 
BHXS  (IAS)  10  “Hisobot  davridan  keyingi  hodisalar”  nomli  standart
hisobot  davridan  keyingi  hodisalarni  hisobga  olishda  va  ularni  oshkor  yetishda
qo’llaniladi. 
Ba’zi  hollarda,  xo’jalik  sub’ekti  o’z  moliyaviy  hisobotlarini  moliyaviy
hisobotlar  ye’lon  qilinganidan  so’ng  aksiyadorlarning  tasdig’iga  havola  yetishi
talab qilinadi. Bunday hollarda, aksiyadorlar moliyaviy hisobotlarni tasdiqlagan
sanasida yemas, balki moliyaviy hisobotlar ye’lon qilingan sanasida ular ye’lon
qilish uchun tasdiqlangan bo’lib hisoblanadi. 
Misol. Xo’jalik sub’ektining rahbariyati 20X1 yilning 31 Dekabr holatiga
bo’lgan moliyaviy hisobotlarning dastlabki to’plamini 20X2 yilning 28 Fevralida
yakunladi.  20X2  yilning  18  Martida  Boshqaruv  a’zolari  moliyaviy  hisobotlarni
ko’rib  chiqdi  va  ularning  ye’lon  qilinishini  tasdiqladi.  Xo’jalik  sub’ekti  o’z
foydasini  va  boshqa  tanlangan  moliyaviy  ma’lumotlarni  20X2  yilning  19
Martida ye’lon qildi. Moliyaviy hisobotlar aksiyadorlar va boshqalar ye’tiboriga
20X2  yilning  1  Aprelida  taqdim  yetildi.  Aksiyadorlar  moliyaviy  hisobotlarni
20X2  yilning  15  Mayida  o’tkazilgan  aksiyadorlarning  yillik  yig’ilishida
tasdiqladi va tasdiqlangan moliyaviy hisobotlar tartibga soluvchi davlat idorasiga
20X2 yilning 17 Mayida topshirildi. 
20X2  yilning  18  Martida  moliyaviy  hisobotlarning  ye’lon  qilinishi
tasdiqlandi  (Boshqaruv  a’zolari  moliyaviy  hisobotlarning  ye’lon  qilinishini
tasdiqlagan sana). 
Ba’zi  hollarda,  xo’jalik  sub’ektining  rahbariyati  moliyaviy  hisobotlarni
(ijrochi  bo’lmagan  shaxslardangina  tashkil  topgan)  kuzatuv  kengashiga,
moliyaviy  hisobotlar  ular  tomonidan  tasdiqlanishi  uchun,  taqdim  yetishi  talab
qilinadi. Bunday hollarda, rahbariyat moliyaviy hisobotlarni kuzatuv kengashiga taqdim  yetilishini  tasdiqlagan  sana  moliyaviy  hisobotlarni  ye’lon  qilish  uchun
tasdiqlash sanasi bo’lib hisoblanadi. 
Xo’jalik  sub’ekti  tuzatishlar  kiritilishini  talab  yetadigan  hisobot  davridan
keyingi  hodisalarni  aks  yettirish  maqsadida  o’z  moliyaviy  hisobotlarida  tan
olingan summalarga tuzatishlarni kiritishi shart. 
Quyida  xo’jalik  sub’ektidan  o’z  moliyaviy  hisobotlarida  tan  olingan
summalarga  tuzatishlar  kiritishni,  yoki  oldin  tan  olinmagan  moddalarni  tan
olishni talab qiladigan hisobot davridan keyingi hodisalarga misollar keltirilgan: 
(a) Xo’jalik sub’ektining hisobot davrining yakunida joriy majburiyati bor
bo’lganligini  tasdiqlagan,  sud  ishining  hisobot  davridan  keyin  hal  bo’lishi.
Xo’jalik  sub’ekti  ushbu  sud  ishi  yuzasidan  oldin  tan  olingan  har  qanday
zaxiralarga  MHXS  37  “ Zaxiralar,  shartli  majburiyatlar  va  shartli  aktivlar”  ga
muvofiq  tuzatish  kiritadi  yoki  yangi  zaxirani  tan  oladi.  Xo’jalik  sub’ekti  faqat
shartli majburiyatni oshkor yetish bilan chegaralanmaydi, chunki sud ishining hal
bo’lishi  natijasida  MHXS  37ga  muvofiq  ye’tiborga  olinishi  kerak  bo’lgan
qo’shimcha dalillar ta’minlanadi. 
 Misol.  20X5  yilning  18  Martida  xo’jalik  sub’ektining  rahbariyati
moliyaviy  hisobotlarni  kuzatuv  kengashiga  taqdim  yetilishi  uchun  tasdiqlaydi.
Kuzatuv  kengashi  ijrochi  bo’lmagan  shaxslardangina  tashkil  topgan  bo’lib,  o’z
ichiga  xodimlar  va  boshqa  tashqi  manfaatdor  tomonlarning  vakillarini  olgan
bo’lishi  mumkin.  Kuzatuv  kengashi  20X5yilning  26  martida  moliyaviy
hisobotlarni  tasdiqladi.  Moliyaviy  hisobotlar  aksiyadorlar  va  boshqalar
ye’tiboriga  20X5  yilning  1  aprelida  taqdim  yetildi.  Aksiyadorlar  moliyaviy
hisobotlarni  20X5  yilning  15  mayida  o’tkazilgan  aksiyadorlarning  yillik
yig’ilishida  tasdiqladi  va  tasdiqlangan  moliyaviy  hisobotlar  tartibga  soluvchi
davlat idorasiga 20X5 yilning 17 mayida topshirildi. 
Moliyaviy  hisobotlar  20X5  yilning  18  martida  ye’lon  yetish  uchun
tasdiqlandi (rahbariyat moliyaviy hisobotlarni kuzatuv kengashiga taqdim yetish
uchun tasdiqlagan sana). (b)  hisobot  davri  oxirida  aktiv  qadrsizlanganligi  yoki  bu  aktiv  bo’icha
oldin  tan  olingan  zarar  summasiga  tuzatish  kiritilishi  kerakligidan  dalolat
beradigan ma’lumot hisobot davri tugaganidan keyin olinishi. Masalan: 
- hisobot  davri  tugaganidan  so’ng  mijozlardan  biri  bankrotlikka
uchrashi hisobot davri oxirida savdoga oid debitorlik qarzdorligi bo’yicha zarar
mavjud  bo’lganligini  va  xo’jalik  sub’ekti  debitorlik  qarzdorlikning  balans
qiymatiga tuzatish kiritishi kerakligini tasdiqlaydi; va 
- tovar - moddiy  zaxiralarning  hisobot  davri  tugaganidan  so ’ ng  sotilishi
ularning  hisobot  davrining  oxiridagi  sof  sotish  qiymati  to ’ g ’ risida  dalil  berishi
mumkin . 
( v )  hisobot  davri  tugallanishidan  oldin  sotib  olingan  aktivlarning  tannarxi
yoki  sotilgan  aktivlardan  tushgan  tushumning  hisobot  davri  tugaganidan  so ’ ng
aniqlanishi . 
( g )  hisobot  davri  tugaganidan  so ’ ng  foydadan  taqsimlanadigan  to ’ lovlar
yoki  mukofotlar  summasining  aniqlanishi ,  agar  xo ’ jalik  sub ’ ektining  hisobot
davri  oxirida  bu  sanadan  oldin  yuz  bergan  hodisalarning  natijasida  bunday
to ’ lovlarni  amalga  oshirish  bo ’ yicha  joriy  yuridik  yoki  konstruktiv  majburiyati
mavjud  bo ’ lgan  bo ’ lsa ( BHXS 19 “ Xodimlarga  haqlar ”  ga  qarang ). 
(d)  moliyaviy  hisobotlarning  noto’g’ri  yekanligini  ko’rsatuvchi  firibgarlik
yoki xatolarning topilishi. 
Agar xo’jalik sub’ekti ulushli instrument yegalariga dividendlarni (BHXS
32  “ Moliyaviy  instrumentlar:  taqdim  yetish”  da  ko’rsatilganidek)  hisobot  davri
tugaganidan  keyin  ye’lon  qilsa,  xo’jalik  sub’ekti  bu  dividendlarni  hisobot
davrining oxirida majburiyat sifatida tan olmaydi. 
Agar dividendlar hisobot davri tugaganidan so’ng, ammo moliyaviy hisobotlarni
ye’lon qilish uchun tasdiqlash sanasiga qadar ye’lon qilinsa, dividendlar hisobot
davrining oxirida majburiyat sifatida tan olinmaydi, chunki aynan ana shu paytda
majburiyatlar  mavjud  bo’lmagan.  Bunday  dividendlar  BHXS  1  “ Moliyaviy
hisobotlarni  taqdim  yetish”  ga  binoan  izohlarda  oshkor  qilinadigan  ma’lumot
sifatida ko’rsatiladi. Agar  hisobot  davri  tugaganidan  keyin  xo’jalik  sub’ektining  rahbariyati
xo’jalik sub’ektini tugatish yoki uning savdo faoliyatini to’xtatish qaroriga kelsa
yoki  bunday  yo’l  tutishdan  boshqa  chorasi  yo’q  yekanligini  aniqlasa,  xo’jalik
sub’ekti o’z moliyaviy hisobotlarini faoliyat uzluksizligi asosida tayyorlamasligi
kerak. 
BHXS 1 quyidagi holatlarda oshkor yetilishi talab qilinadigan ma’lumotlarni
belgilaydi: 
(a)  moliyaviy  hisobotlar  faoliyat  uzluksizligi  asosida  tayyorlanmagan
bo’lganida; yoki 
(b)  xo’jalik  sub’ektining  rahbariyati  faoliyat  uzluksizligi  faraziga  jiddiy
shubha uyg’otishi mumkin bo’lgan hodisalar yoki vaziyatlarga aloqador bo’lgan
ahamiyatli  noaniqliklardan  xabardor  bo’lganida.  Oshkor  yetilishini  talab
yetuvchi  hodisalar  yoki  vaziyatlar  hisobot  davridan  keyin  yuzaga  kelishi
mumkin. 
Xo’jalik  sub’ekti  moliyaviy  hisobotlarni  ye’lon  qilish  uchun  tasdiqlash  sanasini
hamda bu kim tomonidan tasdiqlanganligi haqida ma’lumotni oshkor qilishi kerak.
Agar  xo’jalik  sub’ektining  mulk  yegalari  yoki  boshqa  tomonlar  moliyaviy
hisobotlar  ye’lon  qilinganidan  keyin  ularga  o’zgartirishlar  kiritish  vakolatlariga
yega bo’lsa, xo’jalik sub’ekti bu faktni oshkor yetishi kerak. 
Hisobot  davri  oxiridagi  shart-sharoitlar  to’g’risidagi  oshkor  qilinadigan
ma’lumotlarni yangilash 
Agar  xo’jalik  sub’ekti  hisobot  davri  tugaganidan  keyin  hisobot  davri
oxirida mavjud bo’lgan shart-sharoitlar to’g’risidagi ma’lumotni qo’lga kiritsa, u
ushbu  shart-sharoitlarga  tegishli  oshkor  qilingan  ma’lumotlarni  yangi
ma’lumotga tayangan holda o’zgartirishi kerak. 
Agar  tuzatishlar  kiritilishini  talab  yetmaydigan  hisobot  davridan  keyingi
hodisalar  ahamiyatli  bo’lsa,  ular  to’g’risida  ma’lumotlarni  oshkor  yetmaslik
foydalanuvchilarning  moliyaviy  hisobotlar  asosida  qabul  qilinadigan  iqtisodiy
qarorlariga  ta’sir  ko’rsatishi  mumkin.  Shuning  uchun  ham,  xo’jalik  sub’ekti tuzatishlar kiritilishini talab yetmaydigan hisobot davridan keyingi hodisalarning
har bir ahamiyatli toifasi bo’yicha quyidagilarni oshkor yetishi kerak: 
(a) hodisaning tabiati; va 
(b)  uning  moliyaviy  ta’sirini  tahminan  baholash,  yoki  bunday  tahminiy
baholashning imkoni yo’qligini ta’kidlash. 
Quyida  oshkor  yetilishi  kerak  bo’lgan  ma’lumotlar  taqdim  yetilishiga
sabab  bo’luvchi  tuzatishlar  kiritilishi  talab  yetilmaydigan  hisobot  davridan
keyingi hodisalarga misollar keltirilgan: 
(a) Hisobot davridan keyin amalga oshgan yirik biznes birlashuvi (MHXS
3  “ Biznes  birlashuvlari”  bunday  holatlarda  muayyan  ma’lumotlar  oshkor
yetilishini talab yetadi) yoki yirik sho’ba xo’jalik sub’ektining chiqib ketishi; 
(b) faoliyatni to’xtatish rejasini ye’lon qilish; 
(v)  aktivlarni  katta  summada  sotib  olish,  MHXS  5  “ Sotish  uchun
mo’ljallangan uzoq muddatli aktivlar va to’xtatilgan faoliyat” ga muvofiq sotish
uchun  mo’ljallangan  aktivlarning  tasniflanishi,  aktivlarning  boshqacha  yo’llar
bilan chiqib ketishi yoki davlat tomonidan yirik aktivlarning musodara qilinishi; 
(g)  hisobot  davridan  keyin  yirik  ishlab  chiqarish  zavodining  yong’in
natijasida vayron bo’lishi; 
(d)  yirik  restrukturizatsiya  rejasini  ye’lon  qilish  yoki  uni  amalga  oshirishni
boshlash (BHXS 37 ga qarang); 
(ye)  Hisobot  davridan  keyin  oddiy  va  potensial  oddiy  aksiyalar  bilan
amalaga  oshirilgan  yirik  operatsiyalar  (BHXS  33  « Bitta  aksiyaga  to’g’ri
keladigan foyda»  xo’jalik sub’ektidan bunday operatsiyalarning tavsifini oshkor
yetishni  talab  yetadi,  lekin  bunday  operatsiyalarga  BHXS  33  ga  muvofiq
tuzatishlar  kiritilishi  kerak  bo’lgan  kapitalizatsiya  yoki  aksiyalarni  imtiyozli
shartlarda chiqarish, aksiyalar bo’linishi yoki aksiyalarni yaxlitlashni o’z ichiga
oladigan operatsiyalar kiritilmaydi); 
(j) hisobot davridan keyin aktivlar narxlari yoki 
valyuta 
ayriboshlash kurslaridagi g’ayrioddiy darajada katta o’zgarishlar; (z) joriy va muddati kechiktirilgan soliq aktivlari va majburiyatlariga katta
ta’sir  qiladigan,  hisobot  davridan  keyin  soliq  stavkasi  yoki  amaldagi  soliq
qonunchiligidagi o’zgarishlar (MHXS 12 
« Daromad soliqlari» ga qarang); 
(i)  Katta  majburiyatlar  yoki  shartli  majburiyatlarni  olish,  masalan,  katta
summadagi kafolat xatlarini chiqarish orqali; va 
(k)  Faqat  hisobot  davridan  keyingi  hodisalardan  kelib  chiqqan  yirik  sud
jarayonining boshlanishi. 
BHXS (IAS) 21 “Valyuta kurslaridagi o’zgarishlarning ta’sirlari”
Tashkilot ikki usulda xorijdagi bo’linmalarni amalga oshirishi mumkin. U
xorijiy valyutalardagi operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin yoki u xorijdagi
bo’linmaga  yega  bo’lishi  mumkin.  Shu  bilan  birga,  tashkilot  o’z  moliyaviy
hisobotlarini  xorijiy  valyutada  taqdim  yetishi  mumkin.  Mazkur  standartning
maqsadi  xorijiy  valyutalardagi  operatsiyalarni  va  xorijdagi  bo’linmani  qanday
qilib moliyaviy hisobotlarda aks yettirishni hamda moliyaviy hisobotlarni taqdim
qilish valyutasiga qanday o’tkazishni belgilashdan iboratdir. 
Asosiy  masalalar  –  qaysi  valyuta  kurs(lar)idan  foydalanish  va  moliyaviy
hisobotlarda  valyuta  kurslaridagi  o’zgarishlar  ta’sirlarini  qanday  qilib  taqdim
yetish hisoblanadi. 
Mazkur Standart quyidagi holatlarda qo’llanilishi lozim: 
(a)  xorijiy  valyutalardagi  operatsiyalarni  va  qoldiqlarni  hisobga  olishda,
bunda MHXS 9 « Moliyaviy instrumentlar» ning qo’llash doirasidagi 
derivativ operatsiyalar va qoldiqlardan tashqari; 
(b) jamlash yoki ulushi bo’yicha hisobga olish usuli 
orqali tashkilotning moliyaviy hisobotlarida aks yettirilgan xorijdagi 
bo’linmaning faoliyat natijalarini va moliyaviy holatini bir valyutadan 
boshqa valyutaga o’tkazishda; va 
(v)  tashkilotning  faoliyat  natijalarini  va  moliyaviy  holatini  taqdim  qilish
valyutasiga o’tkazishda. Tashkilot  faoliyat  yuritadigan  asosiy  iqtisodiy  muhit  bo’lib  odatda  u
asosan  pul  mablag’ini  ishlab  topadigan  va  xarajat  qiladigan  muhit  hisoblanadi.
Tashkilot o’zining funksional valyutasini aniqlashda quyidagi omillarni inobatga
oladi: 
(a) valyuta, qaysiki: 
- asosan  tovarlar  va  xizmatlarning  sotish  narxlariga  ta’sir  qiladi  (bu
ko’p hollarda uning tovarlari va xizmatlarining sotish narxlari belgilanadigan va
hisob-kitob qilinadigan valyuta bo’ladi); va 
- asosan  raqobat  shartlari  va  me’yoriy  bazalari  uning  tovarlari  va
xizmatlarining sotish narxlarini aniqlaydigan mamlakatning valyutasi. 
(b) tovarlar yoki xizmatlarni ta’minlashda asosan ishchi kuchi, xom-ashyo
va  boshqa  xarajatlarga  ta’sir  qiladigan  valyuta  (bu  ko’p  hollarda  bunday
xarajatlar belgilanadigan va hisob-kitob qilinadigan valyuta bo’ladi). 
Quyidagi  omillar  ham  tashkilotning  funksional  valyutasining  dalilini
ta’minlashi mumkin: 
(a)  moliyalashtirish  faoliyatlaridan  (ya’ni,  qarz  va  kapital  instrumentlar
chiqarish) fondlar hosil qilinadigan valyuta. 
(b) operatsion faoliyatlaridan tushumlar odatda saqlanadigan valyuta. 
Tashkilot  xorijdagi  bo’linmadan  olinadigan  yoki  unga  to’lanadigan
monetar  moddaga  yega  bo’lishi  mumkin.  Hisob-kitob  qilinishi  yaqin  kelajakda
na  rejalashtirilgan  va  na  sodir  bo’lish  yehtimoli  mavjud  modda,  mohiyatan,
tashkilotning  ushbu  xorijdagi  bo’linmaga  sof  investitsiyasining  qismi  bo’ladi.
Bunday  monetar  moddalar  uzoq  muddatli  debitorlik  qarzlarini  yoki  kreditlarni
o’z ichiga olishi mumkin. Ular savdo bo’yicha debitorlik qarzlarini va kreditorlik
qarzlarini o’z ichiga olmaydi. 
Monetar  moddaning  asosiy  jihati  bu  valyuta  birliklarining  o’zgarmas  yoki
aniqlanadigan  summasini  olish  huquqidir  (yoki  yetkazib  berish  majburiyatidir).
Misollar quyidagilarni o’z ichiga oladi: pul mablag’ida to’lanadigan nafaqalar va
boshqa  xodimlarning  daromadlari;  pul  mablag’ida  hisob-kitob  qilinadigan
rezervlar;  majburiyat  sifatida  tan  olingan  pul  mablag’idagi  dividendlar.  Xuddi shuningdek,  olinadigan  (yoki  yetkazib  beriladigan)  haqqoniy  qiymat  valyuta
birliklarining  o’zgarmas  yoki  aniqlanadigan  summasiga  teng  bo’lgan  holatdagi
tashkilotning  ulushli  instrumentlarining  o’zgaruvchan  summasini  yoki
aktivlarning  o’zgaruvchan  qiymatini  olish  (yoki  yetkazib  berish)  shartnomasi  –
monetar  modda  hisoblanadi.  Aksincha,  nomonetar  moddaning  asosiy  jihati  bu
valyuta birliklarining o’zgarmas yoki aniqlanadigan summasini olish huquqining
(yoki  yetkazib  berish  majburiyatining)  mavjud  bo’lmasligidir.  Misollar
quyidagilarni  o’z  ichiga  oladi:  tovarlar  va  xizmatlar  uchun  oldindan  to’langan
qiymatlar  (masalan,  ijara  bo’naklari);  gudvill;  nomoddiy  aktivlar;  tovarmoddiy
zahiralar;  asosiy  vositalar;  va  nomonetar  aktivni  yetkazib  berish  orqali  hisob-
kitob qilinadigan rezervlar. 
Xorijiy  valyutadagi  operatsiya  xorijiy  valyutada  belgilangan  yoki  hisob-
kitobni  talab  yetadigan  operatsiyadir,  jumladan  tashkilot  quyidagilarni  amalga
oshirganda yuzaga keladigan operatsiyalardir: 
(a) narxi xorijiy valyutada belgilangan tovarlar yoki xizmatlarni sotib olish
yoki sotish; 
(b) to’lanadigan yoki olinadigan qiymatlar xorijiy valyutada 
belgilangan holda, pul mablag’larini qarzga olish yoki qarzga berish; yoki 
(v)  boshqa  hollarda  xorijiy  valyutada  belgilangan  aktivlarni  xarid  qilish
yoki chiqib ketishi, yoki majburiyatlarni hosil qilish yoki hisob-kitob qilish. 
Xorijiy  valyutadagi  operatsiya,  funksional  valyutada  dastlabki  tan
olinishida, xorijiy valyutadagi qiymatga operatsiya sanasidagi funksional valyuta
bilan  xorijiy  valyuta  o’rtasidagi  spot  valyuta  kursini  qo’llagan  holda  qayd
qilinishi lozim. 
Operatsiya  sanasi  operatsiya  MHXSlarga  muvofiq  dastlabki  tan  olish
mezonini qanoatlantirgan sanadir. Amaliy sabablar uchun, operatsiya sanasidagi
kursga yaqinroq kurs ko’p hollarda foydalaniladi, masalan, hafta yoki oy uchun
o’rtacha kurs ushbu davr mobaynida sodir bo’ladigan har bir xorijiy valyutadagi
barcha operatsiyalar uchun foydalanilishi mumkin. Biroq, agarda valyuta kurslari ahamiyatli  tarzda  tebransa,  davr  uchun  o’rtacha  o’rtacha  kursdan  foydalanish
noo’rin bo’ladi. 
Har bir hisobot davri oxirida: 
(a) xorijiy valyutadagi monetar moddalar oxirgi kursdan 
foydalangan holda bir valyutadan boshqa valyutaga o’tkazilishi lozim; 
(b) xorijiy valyutada boshlang’ich qiymat bo’yicha hisoblangan nomonetar
moddalar  operatsiya  sanasidagi  valyuta  kursidan  foydalangan  holda  bir
valyutadan boshqa valyutaga o’tkazilishi lozim; va 
(v)xorijiy  valyutada  haqqoniy  qiymat  bo’yicha  hisoblangan  nomonetar
moddalar  haqqoniy  qiymat  baholangan  sanasidagi  valyuta  kurslaridan
foydalangan holda bir valyutadan boshqa valyutaga o’tkazilishi lozim. 
Monetar  moddalarning  hisob-kitobidan  yoki  monetar  moddalarni  davr
mobaynida  yoki  oldingi  moliyaviy  hisobotlarda  dastlabki  tan  olinishida
foydalanilgan  kurslardan  boshqa  kurslarda  bir  valyutadan  boshqa  valyutaga
o’tkazishda yuzaga keladigan kurs farqlari foyda yoki zararda ular yuzaga kelgan
davrda tan olinishi lozim. 
Qachonki  nomonetar  modda  bo’yicha  foyda  yoki  zarar  boshqa
umumlashgan  daromadda  tan  olinsa,  ushbu  foyda  yoki  zararning  har  qanday
valyuta  qismi  boshqa  umumlashgan  daromadda  tan  olinishi  lozim.  Aksincha,
qachonki  nomonetar  modda  bo’yicha  foyda  yoki  zarar  foyda  yoki  zararda  tan
olinsa, ushbu foyda yoki zararning har qanday valyuta qismi foyda yoki zararda
tan olinishi lozim. 
Hisobot beruvchi tashkilotning xorijdagi bo’linmaga sof investitsiyasining
qismini  tashkil  yetadigan  monetar  moddadan  yuzaga  keladigan  kurs  farqlari,
o’rinliligini  inobatga  olib,  hisobot  beruvchi  tashkilotning  alohida  moliyaviy
hisobotlaridagi  yoki  xorijdagi  bo’linmaning  alohida  moliyaviy  hisobotlaridagi
foyda  yoki  zararda  tan  olinishi  lozim.  Xorijdagi  bo’linma  va  hisobot  beruvchi
tashkilotni o’z ichiga olgan moliyaviy hisobotlarda (masalan, xorijdagi bo’linma
sho’ba bo’lgan holatdagi jamlangan moliyaviy hisobotlar), bunday kurs farqlari dastlab boshqa umumlashgan daromadda tan olinishi lozim va sof investitsiyani
chiqib ketishida kapitaldan foyda yoki zararda qayta tasniflanishi lozim. 
Misol.  Kompaniya funksional valyutasi sh.b. Kompaniya ishlab chiqarish
uskunasini  xorijiy  hamkordan  sotib  olmoqda.  Uskuna  qiymati  100000  dollar.  1
dekabr 20____ yilda kompaniya shartnoma shartiga ko’ra oldindan 50% to’lovni
amalga oshirdi. 20 dekabrda kompaniya uskunani olib keldi. Uskunaning qolgan
summasi 20____ yil yanvarda kompaniya tomonidan to’lanadi. 
Sh. b. ning dollarga nisbatan kursi sanalar bo’yicha quyidagicha: 
1 dekabr 20____ yilda 1.20 sh.b. 
20 dekabr 20____ yilda 1.22 sh.b. 
31 dekabr 20____ yilda 1.23 sh.b. 
1 dekabr 20____ yildagi provodka: 
Dt Asosiy vositalarni sotib olish uchun avanslar (M1010) 60000 
  Kt Valyuta schyoti (M5200)       60000 100000 x
50% x 1.2 = 60000 sh.b. 
20 dekabr 20____ yildagi provodka: 
Dt Asosiy vositalar (M0100)  121000 
  Kt Asosiy vositalarni sotib olish uchun avanslar (M1010) 60000 
  Kt Mol yetkazib beruvchilarga to’lanadigan schyotlar (M6010) 61000 
Asosiy  vositalarni  sotib  olish  uchun  mol  yetkazib  beruvchilarga  avanslar
nomonetar  moddalar  hisoblanadi  va  shu  sababli  xorijiy  valyutadagi  mablag’ni
uni almashtirish kursi bo’yicha tarixiy qiymatda aks yettiriladi. 
 31 dekabr 20____ yildagi provodka: 
Dt Valyuta kursi farqidan zarar (M9620) 500 
  Kt Mol yetkazib beruvchilarga to’lanadigan schyotlar (M6010) 500 10000
x 50% x (1.23-1.22) = 500 sh.b. 
Mol  yetkazib  beruvchilarga  to’lanadigan  schyotlar  monetar  moddalar
hisoblanadi  va  shu  sababli  xorijiy  valyutadagi  mablag’ni  uni  yopiladigan  kursi
bo’yicha qiymatda aks yettiriladi. Tashkilot  o’zining  moliyaviy  hisobotlarini  har  qanday  valyutada  (yoki
valyutalarda)  taqdim  yetishi  mumkin.  Agarda  taqdim  qilish  valyutasi
tashkilotning  funksional  valyutasidan  farq  qilsa,  u  o’zining  faoliyat  natijalarini
va  moliyaviy  holatini  taqdim  qilish  valyutasiga  o’tkazadi.  Masalan,  guruh  turli
funksional  valyutalarga  yega  alohida  tashkilotlaridan  iborat  bo’lsa,  har  bir
tashkilotning  faoliyat  natijalari  va  moliyaviy  holati  umumiy  valyutada
ifodalanadi va buning natijasida jamlangan moliyaviy hisobotlar taqdim yetilishi
mumkin. 
Funksional valyutasi giperinflyatsiya iqtisodiyotining valyutasi bo’lmagan
tashkilotning  faoliyat  natijalari  va  moliyaviy  holati  quyidagi  tartiblardan
foydalangan holda boshqa taqdim qilish valyutasiga o’tkazilishi lozim: 
(a) taqdim yetiladigan har bir moliyaviy holat to’g’risidagi hisobot uchun
aktivlar va majburiyatlar (ya’ni, jumladan qiyosiy ma’lumotlar) ushbu moliyaviy
holat to’g’risidagi hisobot sanasidagi oxirgi kursda o’tkazilishi lozim; 
(b) foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromadni aks yettiradigan
har  bir  hisobot  uchun  daromad  va  xarajatlar  (ya’ni,  jumladan  qiyosiy
ma’lumotlar) operatsiyalar sanalaridagi valyuta kurslarida o’tkazilishi lozim; va 
(v)  barcha  natijaviy  kurs  farqlari  boshqa  umumlashgan  daromadda  tan
olinishi lozim. 
Amaliy  sabablar  uchun,  operatsiyalar  sanalaridagi  valyuta  kurslariga
yaqinroq  kurs,  masalan  davr  uchun  o’rtacha  kurs,  ko’p  hollarda  daromad  va
xarajat  moddalarini  o’tkazishda  foydalaniladi.  Biroq,  agarda  valyuta  kurslari
sezilarli tarzda tebransa, davr uchun o’rtacha kursdan foydalanish noo’rindir. 
Kurs farqlari quyidagilardan yuzaga keladi: 
(a)  daromad  va  xarajatlarni  operatsiyalar  sanalaridagi  valyuta  kurslarida  va
aktiv va majburiyatlarni oxirgi kurslarda o’tkazish. 
(b) boshlang’ich  sof  aktivlarni  oldingi  oxirgi  kursdan  farq  qiladigan
oxirgi kursda o’tkazish.  Funksional  valyutasi  giperinflyatsiya  iqtisodiyotining  valyutasi  bo’lgan
tashkilotning  faoliyat  natijalari  va  moliyaviy  holati  quyidagi  tartiblardan
foydalangan holda boshqa taqdim qilish valyutasiga o’tkazilishi lozim: 
(a)  barcha  summalar  (ya’ni  aktivlar,  majburiyatlar,  kapital  moddalar,
daromad  va  xarajatlar,  jumladan  qiyosiy  ma’lumotlar)  moliyaviy  holat
to’g’risidagi  yeng  yaqin  hisobot  sanasidagi  oxirgi  kursda  o’tkazilishi  lozim,
bundan quyidagi mustasno 
(b)  summalar  nogiperinflyatsiya  iqtisodiyotining  valyutasiga
o’tkazilganda,  qiyoslanuvchan  summalar  summategishli  o’tgan  yilning
moliyaviy  hisobotlarida  joriy  yil  summalarisumma  sifatida  taqdim  yetilgan
summalar summa bo’lishi lozim (ya’ni narx darajasidagi keyingi o’zgarishlarga
yoki valyuta kurslaridagi keyingi o’zgarishlarga to’g’rilanmagan). 
Tashkilot quyidagilarni ochib berishi lozim: 
(a)  foyda  yoki  zararda  tan  olingan  kurs  farqlarining  summasi,  bunda
MHXS  9  ga  muvofiq  foyda  yoki  zarar  orqali  haqqoniy  qiymatda  baholangan
moliyaviy instrumentlardan yuzaga keladigan kurs farqlaridan tashqari; va 
(b) boshqa umumlashgan daromadda tan olingan va kapitalning alohida 
tarkibiy qismida yig’ilgan sof kurs farqlari, shu bilan birga bunday kurs farqlari 
summasining davr boshidagi va oxiridagi solishtirmasi. 
 Xulosa
Ba’zi  moliyaviy  instrumentlar  faqat  likvidatsiya  jarayonida  emitent
tashkilotning  uning  sof  aktivlaridagi  proportsional  ulushni  boshqa  tomonga
yetkazib  berish  bo’yicha  shartnomaviy  majburiyatini  o’z  ichiga  oladi.  Majburiyat
yuzaga  keladi,  chunki  likvidatsiyaning  sodir  bo’lishi  aniq  yoki  tashkilot
nazoratidan  tashqarida  bo’ladi  (masalan,  muddati  cheklangan  tashkilot)  yoki
sodir  bo’lishi  aniq  emas,  ammo  instrument  egasi  ixtiyorida  bo’ladi.  Moliyaviy
majburiyat  ta’rifiga  istisno  tariqasida,  bunday  majburiyatni  o’z  ichiga  oladigan
instrument  ulushli  instrument  sifatida  tasniflanadi,  agar  u  quyidagi  barcha
jihatlarga  ega  bo’lsa:
(a) U  egasiga  tashkilotning  likvidatsiyasi  paytida  tashkilot  sof aktivlarining  proportsional ulushiga huquq beradi. Tashkilotning sof aktivlari bu
uning aktivlariga  nisbatan  boshqa  barcha  talablarni  chegirib tashlagandan  so’ng
qoladigan aktivlardir.  Proportsional  ulush  quyidagicha  aniqlanadi:
- likvidatsiya  jarayonidagi  tashkilotning  sof  aktivlarini  teng
miqdordagi  birliklarga  bo’lgan  holda;  va
- ushbu  miqdorni  moliyaviy  instrument  egasi  egaligidagi  birliklar
soniga  ko’paytirgan  holda.
(b) Instrument  boshqa  barcha  instrumentlar  turkumlariga
subordinatsiya  bo’lgan  instrumentlar  turkumiga  kiradi.  Bunday  turkum  tarkibida
bo’lish  uchun  instrument:
- likvidatsiya  jarayonida  tashkilotning  aktivlariga  nisbatan  boshqa
talablardan  ustivorlikka  ega  emas  va
- boshqa  barcha  instrumentlar  turkumlariga  subordinatsiya  bo’lgan
instrument  turkumi  tarkibida  bo’lishidan  oldin  instrument  boshqa  instrumentga
aylantirilishi  zarur  bo’lmasligi  kerak.
(v)  Boshqa  barcha  instrumentlar  turkumlariga  subordinatsiya  bo’lgan
instrumentlar  turkumidagi  barcha  moliyaviy  instrumentlar  likvidatsiya  jarayonida
emitent  tashkilotning  uning  sof  aktivlaridagi  proportsional  ulushni  yetkazib
berish  bo’yicha  bir  xil  shartnomaviy  majburiyatiga  ega  bo’lishlari  shart.
Instrument  ulushli  instrument  sifatida  tasniflanishi  uchun,  yuqoridagi
barcha  jihatlarga  ega  bo’lgan  instrumentga  qo’shimcha  tarzda,  emitent
quyidagilarga  ega  boshqa  moliyaviy  instrument  yoki  shartnomaga  ega  bo’lmasligi
shart:
(a) sezilarli  tarzda  foyda  yoki  zararga,  tashkilotning  tan  olingan  sof
aktivlardagi  o’zgarishga  yoki  tan  olingan  va  tan  olinmagan  sof  aktivlarining
haqqoniy  qiymatidagi  o’zgarishga  asoslangan  jami  pul  oqimlari  (bunda  bunday
instrument yoki  shartnomaning  har qanday  ta’sirlarini  istisno  qilgan  holda)  va
(b) instrument  egalari  uchun  qoldiq  daromadni  sezilarli  tarzda
chegaralaydigan  yoki  qat’iy  belgilaydigan  ta’sir.
Mazkur  shartni  qo’llash  maqsadlarida,  tashkilot  instrument  egasi  bilan tuzilgan  nomoliyaviy  shartnomalarni  ko’rib  chiqmasligi  lozim,  qaysiki
instrument  egasi  bo’lmagan  bilan  emitent  tashkilot  o’rtasida  sodir  bo’lishi
mumkin  bo’lgan  ekvivalent  shartnomaning  shartnomaviy  shartlari  va
sharoitlariga  o’xshash  shartnomaviy  shartlar  va  sharoitlarga  ega.  Agar  tashkilot
mazkur  shart  bajarilganligini  aniqlay  olmasa,  u  instrumentni  ulushli  instrument
sifatida  tasniflamasligi  lozim.
Faqat  likvidatsiya  jarayonida  tashkilotga  uning  sof  aktivlaridagi
proportsional  ulushni boshqa tomonga yetkazib berish majburiyatini yuklaydigan
instrumentlarni va  qayta  sotiladigan  instrumentlarni  qayta  tasniflash Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati  
Asosiy adabiyotlar
1. Xalqaro  moliyaviy  hisobot  standartlari  asosida  banklarda
buxgalteriya hisobi.  O’quv qo’llanma. Hammuallif – T.: “MOLIYa”, 2010 – 272
b. 
2. M.Bonham.Generally  accepted  accounting  practice  under  IFRS.
Ernst & Young. USA, 2010. 
3. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari. Tarjima. A. Rizaqulov, 
B. Xasanov, 2004. 
4. Jalolova D. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari - T.: Moliya
instituti, 2004. - 25 b. 
5. Mejdunarodn ы e standart ы  buxgalterskogo ucheta. I tom. - Tashkent,
2000. 
6. Mejdunarodn ы e standart ы buxgalterskogo ucheta. II tom. - Tashkent,
2000. 
 
Internet saytlari
1. www.apb.org.uk   
2. www.nao.gov.uk   
3. www.iia  -  ru  -  ru    
4. www.iasc.org.uk    
5. www.aicpa.org