XIX – XX аср бошларида Ўзбекистонда ҳунармандчилик тарихи Қашқадарё вилояти мисолида)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА 
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ 
ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
Ўзбекистон тарихи кафедраси 
“5220200 тарих(мамлакатлар ва минтақалар бўйича)”
таълим йўналиши бўйича бакалавр даражасини олиш учун  
XIX – XX аср бошларида Ўзбекистонда
ҳунармандчилик тарихи  (Қашқадарё вилояти
мисолида)
мавзусида ёзган  
     
                             Илмий раҳбар
     “Ҳимояга тавсия этилди”
Тарих   факультети 
декани _______
“_____”____________ 
Қарши шаҳри,  1 MUNDARIJA
KIRISH………………………………………………………………………3
I-bob.  XIX-XX  asr  boshlarida  Qashqadaryo  vohasida  hunarmandchilik
turlari va uning an‘anaviy rivojlanish xususiyatlari……………………… ……….. 7
1.1.Qashqadaryo vohasida hunarmandchilik markazlari……………………7
1.2.Hunarmandchilikning  to’qimachilik  va  kulolchilik  sohalarining
rivojlanishi……………………………………………………………………… .. 2 1
II bob.Qashqadaryo vohasida ishlab chiqarish munosabatlari…………..29
2.1.Hunarmandchilik  uyushmalarning  tashkil  topishi  va  uning  sohani
rivojlantirishdagi o’rni……………………………………………………… …….29
2.2.Hunarmandchilikning savdo-sotiq munosabatlariga ta‘siri… ………….38
Xulosa… ……………………………………………………………………47
Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro’yxati… …………………………...54
Ilovalar… ………………………………………………………………… 55 .2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi :  Mustaqillik  yillarida  milliy  qadriyatlarga,  xalq
madaniy merosiga, tarixiy haqiqatni tiklashga bo’lgan e‘tibor kuchaydi. Shu bois,
O’zbekistonning  turli  viloyatlarining  etnik  tuzilishi,aholi  mashg’ulotlari,  turmush
tarzi, madaniyati alohida mavzu sifatida tahlil etilmoqda.
SHuningdek, O’zbekiston viloyatlarida hunarmandchilik, uning sohalari, ish
uslublari,  mahsulot  xom  ashyosi  to’g’risidagi  ma‘lumotlarni  umumlashtirish
muhim ahamiyatga ega.
O’zbek  xalqi  ming  yillar  davomida  an‘anaviy  hunarmandchilik  sohasida
ko’plab  nodir  buyumlarini  yaratdi.  Shu  o’rinda  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  I.A.Karimovning  quyidagi  so’zlarini  eslash  joiz:  “Bu  ko’hna  tuproqda
milodgacha  va  undan  keyingi  davrlarda  qurilgan  murakkab  suv  inshootlari,  hali-
hanuz  o’zining  ko’rku  tarovatini  saqlab  kelayotgan  osori  atiqalarimiz  qadim-
qadimdan o’lkamizda dehqonchilik va hunarmandchilik madaniyati, me‘morchilik
va shaharsozlik san‘ati yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi 1
.
Qashqadaryo  vohasi  O’zbekistonda  hunarmandchilikning  asosiy
markazlaridan  biri  hisoblanadi.  Vohadagi  Qarshi,  Shahrisabz,  Kitob  shaharlarida
qadimdan  madaniyat  bilan  birga  hunarmandchilik,  savdo-sotiq  jadal  rivojlanib
keldi.
SHu bilan  birga,  vohada  o’ziga  xos  hunarmandchilik an‘analari  shakllandi.
Bu an‘analar vaqt o’tishi bilan yangi jihatlar bilan boyib, rivojlanishda davom etdi.
Hunarmandlar  muayyan  jamoalarga  birlashib,  o’z  ish  usullarini  takomillashtirib
maxsus  hunar  maktablarini  tashkil  etdilar.  Vohadagi  har  bir  maktabning  o’z  ish
uslubi ishlab chiqilib, avloddan-avlodga meros bo’lib o’tdi.
O’zbekiston  hunarmandchiligi  tarixini  tadqiq  etish  milliy  qadriyatlarni
yanada  rivojlantirish  uchun  keng  imkoniyatlarni  yaratadi.  Soha  tarixini  chuqur
o’rganish, mustaqillik sharoitida xususiy kasanachilikni rivojlantirishga doir taklif
va  mulohazalarni  ishlab  chiqishga  keng  yo’l  ochadi.  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  I.A.Karimov  shunday  deydi:  “Bugungi  bosqichda  kasanachilik  sohasi
1
 Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat-engilmas kuch. T., Ma‘naviyat, 2008, 30-31 betlar. 3 bandlik va oila byudjeti daromadlarini oshirishning qo’shimcha manbaiga aylanib
borayotganini  hech  kim  inkor  etolmaydi.  Ayni  vaqtda  kasanachilik  fuqarolari,
birinchi  navbatda,  xotin-qizlar,  ayniqsa,  ko’p  bolali  ayollarni,  yordamga  muhtoj
nogironlar  va  mehnat  qobiliyati  cheklangan  boshqa  shaxslarni  ishlab  chiqarish
faoliyatiga jalb etish uchun muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda” 1
.  
Mavzuning o’rganilganlik darajasi : O’zbekiston hunarmandchilik tarixini
o’rganish chor Rossiyasi davridayoq boshlab yuborilgan. XIX asrda O’rta Osiyoga
kelgan  chet  ellik  sayyohlar,  ekspeditsiya  a‘zolari  o’lka  hunarmandchiligi  sohasi
bo’yicha  ham  ma‘lumotlarni  berib  o’tadilar.  Rossiya  imperiyasi  O’rta  Osiyoni
egallagandan so’ng mustamlaka hududlarini mukammal o’rganish maqsadida qator
ilmiy  ekspeditsiyalarni  uyushtiradi.  Ekspeditsiya  a‘zolaridan  B.N.Litvinov,
N.V.Xanikov,  N.A.Maevlar  Qashqadaryo  vohasi  shaharlari,  aholi  etnik  tarkibi,
mashg’ulotlari, kiyim-kechaklar to’g’risida ma‘lumotlarni berib o’tadilar.
O’zbekiston hunarmandchilik tarixi sovet davrida ham o’rganildi 2
. Ammo bu
adabiyotlarda  tarixiy  voqea  va  hodisalarga  bir  tomonlama  baho  berilib,
hunarmandchilik  sohasi  namoyondalari  faoliyatiga  eskilik  sarqiti  sifatida  qarash
holatlari  ham  kuzatiladi.  XIX-XX  asr  Qashqadaryo  vohasi  hunarmandchiligi
tarixini  tadqiq  etishda  O.A.Suxareva,  R.G.Mukminova-larning  asarlari  muhim
manba sifatida qadrlanadi. O.A.Suxareva asarlarda Qarshi, Shahrisabz shaharlarida
hunarmandchilikning  rivojlanishi,  uning  o’ziga  xos  jihatlari  to’g’risida  qimmatli
ma‘lumotlar  beriladi.  Ammo  sovet  davri  adabiyotlarida  takrorlanadigan  xato  va
kamchiliklar bir xilligi bilan xarakterlidir.
Ularda  hunarmandchilikning  milliy  qadriyat  sifatidagi  o’rni  yetarlicha
asoslanmaydi.
1
 Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo’llari  va
choralari. T., O’zbekiston, 2009, B.26.
2
 Suxareva  O.A.  Pozdnefeodalny  gorod  Buxara  kontsa  XIX-nachalo  XX  v.v.M.1962;  O’sha  muallif.  Istoriya
sredneaziatskogo  kostyuma.  M.1982;  Peshereva  Ye.M.  Goncharnoe  proizvodstvo  Sredney  Azii.  M.L.1958;  O’sha
muallif.  O  remelennx  organizatsiyax  Sredney  Azii  v  kontse  XIX-XX  v.v.M.L,  1960;  Raximov  M.K.
Xudojestvennaya  keramika  Uzbekistana.  T.,  1961;  Mukminova  R.G.  Ocherki  po  istorii  remesla  v  Samarkande  i
Buxare v XVI v. T., Fan, 1976; O’sha muallif.Sotsialnaya differentsiatsiya naseleniya gorodov Uzbekistana kontsa
XV-XVI  vv.T.,  Fan,1985;  Chepelevetskaya  G.L.  O’zbekiston  so’zanasi.T.,  1961;  Moshkova  V.G.  Kovr  narodov
Sredney Azii kontsa XIX-nachalo XX vv.T., 1970; Xasanova S. O. Odejda uzbekov (XIX-nachalo XX vv. T., 1978
va boshqalar). 4 Mustaqillik  yillarida  yangi  nazariy  metodologiya  asosida  yaratilgan  asarlar
ko’plab  yaratildi.  U.M.Mavlonov,  G.A.Mixaleva,  G.A.A‘zamova,  S.T.Davlatova,
I.Bogoslovskaya,  L.Letveeva,  G.M.Tanieva  va  boshqalarning  asarlarida  XIX-XX
asr  O’zbekiston  hunarmandchiligi  tarixiga  doir  qimmatli  ma‘lumotlarni  olish
mumkin1.  U.Mavlonov  Qashqadaryo  vohasidan  o’tgan  savdo  yo’llari,  madaniy
aloqalari,  G.A.Mixaleva  O’zbekistonda  XVIII-XIX  asrlardagi  hunarmandchilik,
savdo va boj tizimi haqida ma‘lumotlarni  umumlashtiradi. Bevosita  Qashqadaryo
vohasida kiyim-kechaklar tayyorlash bilan bog’liq hunarmandchilik sohalari keng
o’rganiladi.  G.M.Tanieva  asarda  Buxoro  amirligi  tarkibidagi  Qarshi  viloyatining
iqtisodiy hayotiga doir ma‘lumotlar beriladi. Xususan, hunarmandchilik an‘analari
to’g’risida ham fikrlar tahlil etiladi.
Bitiruv malakaviy ishning maqsad va vazifalari : Ishning asosiy maqsadi
Qashqadaryo vohasida XIX-XX asrlarda hunarmandchilik tarixini o’rganish.
Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar qo’yildi:
-Qashqadaryo vohasi hunarmandchilik markazlarini o’rganish;
-Vohada to’qimachilik, kulolchilikning rivojlanishini asoslash;
-Qashqadaryoda metallsozlik hunarmandchiligining ahvolini yoritish;
-Hunarmandchilik uyushmalari, ustoz-shogird munosabatlarini tahlil etish;
-Hunarmandchilikning savdo-sotiq munosabatlariga ta‘sirini asoslash.
BMIning  davriy  chegarasi:  XIX-XX  asr  boshlaridagi  O’zbekiston
hunarmandchiligi Qashqadaryo vohasi misolida o’rganiladi.
BMIning  nazariy-uslubiy  asosi :  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
I.A.Karimovning O’zbekiston tarixini rivojlantirishga doir bildirgan ko’rsatmalari
asosiy nazariy-uslubiy asos bo’lib xizmat  qildi. Shuningdek, ishni bayon qilishda
tarix  fanining  ketma-ketlilik,  xolislik,  haqqoniylik,  uzviylik  kabi  tamoyillari
muhim  nazariy-metodologik  asos  bo’lib  hisoblanadi.  Bundan  tashqari  ishni
yozishda,  tarixiy  voqea  va  hodisalarga  baho  berishda  milliy  istiqlol  g’oyasiga
tayangan holda yondashildi.
Ishning  ilmiy  yangiligi :  Bitiruv  malakaviy  ishda  XIX-XX  asr  boshlarida
Qashqadaryo  vohasi  hunarmandchiligi  tarixi  yaxlit  holatda  o’rganiladi. 5 Qashqadaryo  vohasining  bu  davrdagi  siyosiy  ahvol,  iqtisodiy  rivojlanish  va  bu
omillarning hunarmandchilikni yo’lga qo’yishdagi o’rni tahlil etiladi. Qashqadaryo
vohasidagi  asosiy  shaharlar  hisoblanmish  Qarshi  va  Shahrisabz  shaharlarida
hunarmandchilik  mahallalari,  hunarmand  ustalar  va  ularning  shogirdlari  haqida
atroflicha ma‘lumotlar beriladi.
BMIning  amaliy  ahamiyati :  Tadqiqot  natijasida  qo’lga  kiritilgan  yakuniy
xulosalardan  xalq  badiiy  hunarmandchiligini  rivojlantirishda,  shuningdek,
O’zbekiston  tarixining  XIX-XX  asr  tarixini  o’qitishda,  ma‘ruza  matnlari
tayyorlashda foydalanish mumkin.
BMIning  tuzilishi :  Kirish,  2  ta  bob,  foydalanilgan  manba  va  adabiyotlar
ro’yxati, ilovalardan iborat. 6 I-BOB. XIX-XX ASR BOSHLARIDA QASHQADARY O VOHASIDA
HUNARMANDCHILIK TURLARI VA UNING AN‘ANAVIY
RIVOJLANISH XUSUSIY A TLARI
I.1.Qashqadaryo vohasida hunarmandchilik markazlari
Qashqadaryo  vohasi  sharqdan  baland  tog’lar  bilan  o’ralgan  Kesh-
SHahrisabz  vodiysi  va  Qizilqum  kengliklari  bilan  tutashib  ketgan  Naxshab-
Qarshining bepoyon dalalarini o’z ichiga olgan.
O’rta  Osiyodan,  xususan,  Qashqadaryo  viloyati  hududidan  kesib  o’tgan
Buyuk Ipak yo’li voha iqtisodining rivoji uchun juda katta hissa qo’shgan. Ushbu
savdo yo’llari sharq va g’arb, shimol va janub xalqlarini bir-biri bilan bog’lagan.
Xitoydan  to  O’rta  yer  dengizi  sohillarigacha  cho’zilgan  hududda  yashovchi  turli
millat va elatlarga mansub xalqlarni o’zaro iqtisodiy, savdo va madaniy aloqalari
rivojini  ta‘minlagan.  Karvon  yo’llari  ta‘sirida  vohada  ham  bir  qator  madaniy
markazlar rivoj topgan.
Tadqiqotchi  olimlar  Qashqadaryo  vohasini  ikki  yirik  markazga  bo’lib
o’rgangan. Bular: Qarshi Qadimgi Nasaf va Shahrisabz Qadimgi Kesh.
Qarshi  shahri  Qashqadaryo  viloyatining  muhim  hunarmandchilik
markazlaridan  biri  hisoblanadi.  U  qadimda  Naxshab  yoki  Nasaf  deb  nomlangan
bo’lib, shahar qoldiqlari dastavval A.I.Terenojkin, S.K.Kabanov va M.Ye.Masson
kabi  arxeolog  olimlar  tomonidan  o’rganilgan.  Nasaf  shahri  tarixi  bo’yicha  jiddiy
tadqiqotlar  XX  asrning  70  yillaridan  boshlab  O’zbekiston  FA  Arxeologiya
institutining  maxsus  ekspeditsiyalari  tomonidan  olib  borilgan.  Ko’p  yillik
arxeologik  tadqiqotlar  natijasida  bu  yerdan  shahar,  voha  hukmdorining  saroyi,
shahar  ehromi,  dahma,  maqbara,  kulollar,  temirchilar  mahallalari  qoldiqlari  va
boshqalar  topilgan.  Yerqo’rg’on  topilmalari  bizga  yozma  manbalardan  ma‘lum
bo’lgan  so’g’diylarning  keng  savdo  va  diplomatik  aloqalar  olib  borganliklari
haqidagi ma‘lumotlarni tasdiqlaydi.
Yozma  manbalarda  Naxshabda  IV-V  asrlarda  bunyod  etilgan  yirik  va
mustahkam  qal‘a  VII-VIII  asrlardayoq  vohaning  poytaxt  shahriga  aylangani 7 keltirib  o’tilgan.  IX-X  asrlardan  boshlab  Nasaf  gullab-yashnagan  o’rta  asr
shaharlaridan biri sifatida yodga olinadi. Ushbu davrda ham Qarshi shahri Buxoro
Balx  karvon  yo’lida  joylashgan.  Shaharda  qal‘a  va  rabod  mavjud  bo’lgan  hamda
shahar  to’rtta  darvozaga  ega  mudofaa  devori  bilan  o’rab  olingan.  XIII  asrda  esa
shaharni mo’g’ul bosqinchisi Chingizxon bosib olgach, yondirilib, butunlay vayron
etilgan.
Tarixchilarning fikricha, yangi Qarshi shahrining vujudga kelishi Kepekxon
faoliyati  (1318-1325) bilan bog’liq. XIV asrda qadimgi Nasafdan 5 km shimolda
hozirgi  Qarshi  shahri  o’rnida  chig’atoy  urug’idan  bo’lmish  Kepekxon  tomonidan
saroy bunyod etilgan va yangi shaharga asos solingan.
Qarshi  atamasi  barcha  olimlar  tomonidan  birday  qabul  qilinmagan,  balki
shaharning  eski  nomlari  bilan  Nasaf,  Naxshab  yoki  Yerqo’rg’on  deb  yuritilgan.
Shahar  nomi  turli  davrlarda  turlicha  nomlangan  bo’lsa-da,  u  Naxshab  vohasi
poytaxt  shahrining  turli  davrlardagi  taraqqiyot  bosqichlarini  o’zida  mujassam
etgan.
Tarixchilarning  fikricha,  “Qarshi”  so’zining  ma‘nosi  xususida  quyidagi
fikrlar  mavjud:  M.Ye.Masson  mo’g’ulcha  “qarshi”  so’zi  “saroy”  ma‘nosini
anglatadi,  chunki  mo’g’ul  xonlari  rasmiy  yig’inlari  o’tkaziladigan  saroy  “Oltin
qarshi”  deb  nomlangan,  degan  ma‘lumotni  keltirgan.  Zahiriddin  Muhammad
Bobur  “qarshi”  so’zi  mo’g’ulcha  “go’rxona”,  ya‘ni  maqbara  degan  ma‘noni
bildirishini  va  bu  nom  mo’g’ullar  istilosidan  keyin  paydo  bo’lganini  ta‘kidlab
o’tgan. Muhammad Yoqub Buxoriy “Gulshan ul-mulk” asarida esa “qarshi” so’zi
uyg’urcha “saroy” ma‘nosini bildirishini aytib o’tgan.
SHunday  qilib,  Qarshi  shahrining  nomini  Kepekxon  saroyi  yoki  uning
xilxonasi nomidan kelib chiqqan deyish mumkin.
XVI  asrlardayoq  Qarshi  shahri  ichki  qo’rg’onga  ega  bo’lgan  mustahkam
shahar bo’lgan. Asr oxiriga kelib Abdullaxon tomonidan shaharda bir qator yangi
binolar madrasa, masjid, karvonsaroylar, sardoba, hammomlar va gumbazli savdo
inshooti  chorsu,  bozorlar  hamda  Qashqadaryo  ustidan  ko’prik  barpo  etilgan.
Mahmud  ibn  Valining  yozishicha,  bu  katta  va  saranjom  shahar  jahonning  katta 8 shaharlari  bilan  tenglasha  olgan.  P.P.  Ivanovning  ta‘kidlashicha  esa,  XIX  asr
boshlarida Qarshi shahri Buxoro va Samarqanddan so’ng uchinchi o’rinda turgan
yirik shahar bo’lgan.
Tadqiq  etilayotgan  davrda  Qarshi  shahri  tuzilishi  jihatidan  O’rta  Osiyo
shaharlariga  xos  tarzda  uch  qismdan  iborat  bo’lgan.  Shahar  o’rdasi  noto’g’ri
to’rtburchak  ko’rinishidagi  devor  bilan  o’ralgan  bo’lib,  uning  bitta  saqlov
darvozasi  bor  edi.  O’rda  2,5  ga  maydonni  egallagan  va  kattaligi  bo’yicha
Shahrisabz  o’rdasi  hamda  Buxoro  arkidan  kattaroq  bo’lgan.  Mang’itlar  sulolasi
hukmronligi davrida Qarshi o’rdasida Buxoro taxti vorislari ham istiqomat qilgan.
XIX  asr  oxirlarida  Qarshi  shahrida  bo’lgan  rus  tadqiqotchilari  shaharning
tuzilishi  to’g’risida  fikrlar  bildirishgan.  Jumladan,  N.Xanikov  Qarshi  shahri
tuzilishi to’g’risida quyidagicha yozadi: Shahar umumiy markazga ega bo’lib, 3 ta
devor  bilan  o’rab  olingan.  Birinchisi,  o’rdani  eski  shahardan,  ikkinchisi  eski
shahar,  ya‘ni  qo’rg’onni,  uchinchisi  esa  yangi  shahar-qal‘ani  o’rab  olgan.
B.Litvinovning  yozishicha  esa,  qal‘a  atrofidagi  qo’rg’on  devori  va  markaziy
ko’chalarga ulangan darvozalari yaxshi saqlangan. Shaharda, asosan, yuqori tabaqa
ahli  uy-joylari,  ko’p  rastali  chorsu  bozori  va  karvonsaroylar  mavjud  bo’lgan.
Shahar  atrofida  esa  qalin  bog’lar  barpo  etilgan  bo’lib,  ularning  orasida  shaharlik
boyvachchalarning  yozda  dam  oladigan  dala  hovlilari,  mahalliy  aholi  uy-joylari,
bozorlari, hammom, masjid kabi jamoatchilik binolari joylashgan.
Qarshi  shahri  ham  Buxoro  amirligining  bir  qator  yirik  shaharlari  kabi
hunarmandchilik guzarlariga bo’lingan. Qarshining eski shahar qismida 20 ta guzar
aniqlangan.  Shahar  guzarlari  quyidagilar:  Mirdushi,  Mirzolat,  Og’aliq,  Chubin,
Xonaqo,  Xarrot,  Sharshara,  Beklarbegi,  Xitoy,  Uyuyma,  Eronguzar,  Qozixona,
Xaramsaroy,  Darvozai  Tutak,  Boyguzar,  Mirzolatif,  Xalvogar,  Temurchi,  Kuloli,
Chilangaron. Bundan  tashqari, eski  shahar  tashqarisida  8 ta  guzar  mavjud  bo’lib,
bu guzarlar shahar guzarlaridan ancha katta bo’lgan va mahalla deb nomlangan. 
Tarixiy  hujjatlardagi  ma‘lumotlarga  ko’ra,  XIX  asr  o’rtalarida  Qarshida
madrasalar  soni  4  ta,  masjidlar  soni  esa  (ichki  va  tashqi  mahallalardagi  bilan) 9 taxminan  80  ta  bo’lgan.  XIX  asr  oxirlarida  Qarshi  guzarlarida  joylashgan  uylar
soni 2,5 – 3 mingta bo’lsa, aholi soni taxminan 15-18 mingga yetgan.
1926 yilgi  ro’yxatga olish natijalari Qarshi shahri  aholisining soni  XIX asr
oxirlaridagiga nisbatan ancha kamayganligini ko’rsatadi. Bunda, umumiy uy-joylar
soni  3007  ta,  oilalar  soni  4062  ta  bo’lsa,  ulardan  mingga  yaqini  XX  asr  boshida
ko’chib  kelgan  rus  va  ukrainlarga  tegishli  bo’lgan.  Sobiq  ittifoq  davrida  qayta
ro’yxatga  olish  natijalariga  ko’ra,  shahar  aholisining  umumiy  soni  15198  nafar
bo’lsa, shundan rus va ukrainlar 3097 nafarni, o’zbeklar esa 10267 nafarni, shahar
aholisining  kichik  bir  qismini  esa  yahudiylar,  eroniylar,  tojiklar  arablar  va
uyg’urlar tashkil etgan. Rus tadqiqotchi-sayyohlarining yozib qoldirishicha, Qarshi
vohasi  o’zbeklari  orasida  mang’it  urug’i  vakillari  ko’pchilikni  tashkil  etgan.
Qarshida mang’itlardan tashqari qovchin urug’i vakillari ham istiqomat qilgan.
N.Xanikov  ta‘kidlaganidek,  yangi  shahar  atrofi  aniq  chegarali  devor  bilan
ajratilgan bo’lmasa-da, eski shahar devori shahar atrofidagi yerlarni ajratib turgan.
XIX asr boshlariga kelib, Qarshi shahri aholisi ko’payib, shahar kengayganligi bois
asta-sekin  bozorlar,  savdo  do’konlari,  masjidlar  va  boshqa  jamoatchilik  binolari
soni  ortib,  yangi  shahar  paydo  bo’lgan.  Ushbu  tashqi  shahar-qal‘ada,  asosan,
hunarmandlar qo’nim topgan. Uning atrofidagi devor haqida esa yozma manbalar
va arxeologik tadqiqot ishlarida ma‘lumotlar keltirilmagan.
SHunday  qilib,  Qarshi  qal‘asi  qo’rg’on  devoridan  to  Qashqadaryo  ustidan
o’tgan ko’prikkacha cho’zilgan. Tadqiqotchilarning yozishicha, ko’prikdan to eski
shahargacha mustahkam toshli yo’lo’tkazilgan. Shahar atrofida yashovchi mahalliy
aholi faqat Qarshi viloyatiga xos bo’lgan hududiy bo’linma, ya‘ni elga bo’lingan.
Ularning soni ikkita bo’lib, o’z navbatida, bu ellar atrofida bir nechta mahalla va
qishloqlar birlashtirilgan hamda eng yirik aholi manzili nomi bilan atalgan. Qarshi
qal‘asida joylashgan mahallalar soni 8 ta bo’lgan. Bular: Charmgar, Qo’rg’oncha,
Zog’za,  Buzrugravot,  Beshgumbaz,  Maxsumovot,  Qorluqxona,  Arabxona  yoki
Qumrabot.  Shahar  markazidagi  yuqori  tabaqa  ahli  joylashgan  guzarlar  ushbu
bo’linmagan  kirmagan.  Elni  xuddi  hunarmandchilik  birlashmalaridagi  kabi  bobo
boshqargan.  Qarshining  zargar  hunarmandlari  nafaqat  shahar  atrofi,  balki  shahar 10 ichidagi  guzarlarda  ham  ko’pchilikni  tashkil  etgan.  Jumladan,  Boylar  guzari,
Xaramsaroy  kabi  guzarlar  zargarlar  guzari  hisoblangan.  Mahallalardan  keyin  esa
ko’plab  bog’-rog’,  uzumzor,  poliz  va  tomorqa  maydonlariga  bo’lingan  mavzelar
joylashgan.  B.Litvinovning  yozishicha,  XIX  asr  o’rtalarida  ularning  soni  60  taga
yaqin bo’lib, ular shunchalar zich joylashganki, bog’lar qaerdan boshlanib, qaerda
tugaganini aytish qiyin.
Qarshi  viloyati  hududi  14  ta  amloklikka  bo’lingan.  Viloyatda  amlok
egalariga  qarashli  210  ta  mavze  va  qishloqlar  (Qamashi,  Jeynov,  Kasbi,
Maymanok,  Po’lati,  Parvoza,  Fayzobod,  Beshkent,  Fazli,  Jumabozor,  Xonobod,
Chim, Koson va Dahi miyonaj) bo’lgan 1
.
Qarshi  shahri  va  uning  atrofidagi  aholi  to’qimachilik  mahsulotlari  bilan
shuhrat  qozongan.  Qarshi  hunarmandlari  to’qimachilikning  bir  qancha  turlari,
jumladan,  ip  yigirish,  turli  xil  matolar  to’qish,  tayyor  kiyim-kechaklar  tikish,
gilam, paloslar to’qish va boshqalar bilan shug’ullanganlar.
Zog’za  guzarida  ko’proq  fo’ta  va  olacha  ishlab  chiqarilgan.  Maxsumovot
guzari  aholisi  esa  adras  ishlab  chiqarish  va  yana  ipak  qurti  boqish,  ipak  ip
tayyorlash bilan shug’ullangan. Jundan yigirilgan ip va turli-tuman gilamlar Qarshi
atrofidagi  cho’llarda  (Qamashi  va  Chiroqchi)  chorvador  aholi  tomonidan  ishlab
chiqarilgan.  Ushbu  to’qimachilik  mahsulotlari  nafaqat  Qarshi  bozorlarida,  balki
Samarqand,  Buxoro,  Boysun,  Shahrisabz,  Hisor  va  qo’shni  davlatlar  bozorlarida
ham  mashhur  bo’lgan.  Qarshi  bozorlarida  esa  gilamlar  uchun  alohida  rastalar  va
ko’tara  savdo  uchun  timlar  ajratilgan.  Ko’chmanchi  aholi  o’tovlarini
mustahkamlash uchun maxsus tayyorlangan ingichka tasmali gilamnusxa paloslar
ham alohida rastalarda sotilgan. Qarshida ko’nchilik mahsulotlari ishlab chiqarish
ham  yaxshi  yo’lga  qo’yilgan  bo’lib,  bu  hunar  bilan,  asosan,  Charmgar  guzari
aholisi shug’ullangan. Buzrug ravot guzari aholisi esa ko’nchilik mahsulotlarning
alohida turli kemxut teri ishlab chiqargan.
Qarshida  temirchilik,  harrotlik,  chilangarlik,  misgarlik,  kulolchilik,
qandolatchilik,  yog’  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  ham  rivoj  topgan.  Yuqorida
1
 Tanieva G. M. Rol Karshinskogo vilayata v politicheskoy, sotsialno-ekonomicheskoy jizni Buxarskogo emirata 
(vtoraya polovina XVIII pervaya polovina XIX v): Avtoref. Dis.kand.ist.nauk.Tashkent, 2008. S.18. 11 sanab  o’tilgan  alohida  hunarmandchilik  turlari  bilan  shug’ullanuvchi  aholi  o’sha
hunarmandchilik  turi  nomi  bilan  atalgan  guzarda  yashagan.  Masalan,  Qarshida
Temirchi,  Kulolguzar,  Harrotlik,  Halvogar,  Chilangar  kabi  guzarlarni  uchratish
mumkin.
V.V.Bartoldning  ma‘lumot  berishicha,  Qarshi  turli  xil  shirinliklar  va  yog’
mahsulotlari  tayyorlash  markazlaridan  biri  bo’lgan 1
.  Bu  yerda  yog’ochdan
ishlangan  turli  xil  buyumlarga  (yog’och  piyola,  idish-tovoqlar,  turli  xil  hajmdagi
sandiq  va  sandiqchalar,  o’tovlarni  ko’tarib  turuvchi  o’qlarga)  ko’chmanchi
aholining talabi katta bo’lgan.
Bundan  tashqari,  Qarshi  shahri  hunarmandchilikning  bir  qancha  sohalarini
turli  xom  ashyo  mahsulotlari  bilan  ta‘minlaydigan  chorva  mollari  savdosi
markazlaridan biri bo’lib, Qarshi cho’llarida yashaydigan chorvador aholi yetkazib
bergan  chorva  mollari  qo’shni  tumanlarga  ham  chiqarilgan.  Masalan,  o’sha
davrlarda ham G’uzorda bir nechta chorva chollari bozori bo’lganligi aniqlangan.
Qarshida karvonlar uchun ot-arava va tuyalarni ijaraga berish ham mavjud bo’lgan.
SHaharlarning  mamlakatdagi  mavqeini  belgilab  beruvchi  bozorlar  uning
ko’rki  hisoblangan.  O’rta  Osiyo,  jumladan,  Qashqadaryo  vohasida  ham  bozorlar
shaharlarning markaziy qismida aholi gavjum joyida joylashgan. Shahar markazida
zargarlar,  sarroflar,  temirchilar,  turli  kiyim-boshlar  va  boshqa  hunarmandchilik
mollari  bozorlari  joylashgan.  Qishloq  xo’jaligi  va  chorvachilik  mahsulotlarining
ayrim turlari savdosiga ixtisoslashgan bozorlar esa ko’p hollarda shahar chetlari va
uning  tashqarisida  joylashgan  edi1.  O’rganilayotgan  davrda  mavjud  bo’lgan
bozorlarning yana biri chorsular bo’lgan. Ular, odatda, ikki yo’l kesishgan yerlarda
bunyod  etilgan  bo’lib,  usti  gumbaz  bilan  yopilgan.  XIX  asr  o’rtalarida  Buxoro
amirligi  shaharlarida  bo’lgan  sayyohlar  ular  haqida  quyidagi  fikrlarni  bildirgan:
Shunday chorrahalar borki, ular baquvvat ustunlar ushlab turgan gumbazlar bilan
qoplangan  Ularda  bo’yalgan  ipak,  kashta,  kashta  tikilgan  do’ppilar,  tasmalar,
gilamlar, pichoqlar va boshqa narsalar bilan savdo qilingan. XIX asr manbalarida
1
 Bartold V.V. Istoriya kulturnoy jizni turetskix narodoy (Sredney Azii)Soch.T.V. Nauka, 1968. S.242. 12 Shahrisabz  va  Qarshi  shaharlari  Chorsusi  uncha  katta  bo’lmagan,  usti  gumbaz
balan yopilgan aylana shakldagi inshootlar, deb ta‘rif berilgan.
SHahar  savdo  rastalarining  asosiy  qismi  qo’rg’onning  shimoliy  tomonida
joylashgan.  Qarshining  eng  katta  bozorlari  Yuqoribozor  qal‘aning  janubida,
Quyibozor  esa  shimolida  joylashgan  bo’lib,  dushanba  va  shanba  kunlari  bozor
kunlari  sanalgan.  Bundan  tashqari,  Qarshi  shahri  chorva  mollari  savdosi
markazlaridan biri bo’lib, Qarshi cho’llarida yashaydigan chorvador aholi yetkazib
bergan  chorva  mollari  qo’shni  tumanlarga  chiqarilgan.  Masalan,  G’uzorda  bir
nechta qoramol bozori bo’lganligi aniqlangan.
 XIX asrning o’rtalarida Qarshi shahrida bo’lgan N.Xanikov shaharda uchta
yirik  karvonsaroy  mavjud  bo’lib,  ulardan  biri  yahudiylarga  tegishli  bo’lganini
yozib qoldirgan. 1863 yilda Qarshiga tashrif buyurgan X.Vamberining yozishicha
esa,  bu  yerda  10  ta  karvonsaroy  mavjud  bo’lib,  ularda  chetdan  keltirilgan
mahsulotlarning  ulgurji  savdosi  amalga  oshirilgan  va  turli  savdo  shartnomalari
tuzilgan.  P.I.Demezonning  yozishicha,  Qarshi...Buxoro  va  Xiva  karvonsaroylari
chetdan keltirilgan mahsulotlar bilan to’la edi. Shahar va uning atrofida joylashgan
kichikroq  karvonsaroylarga,  asosan,  kambag’al  yo’lovchilar,  o’z  tuyalarida  yuk
tashuvchi kichik savdogarlar to’xtab o’tishgan.
Qarshi shahrining yuksalish sabablaridan birinchisi uning Buyuk Ipak yo’li
chorrahalaridan  biri  Hirot  Kobul  markaziy  savdo  yo’lida  joylashganligi  bilan
bog’liq  bo’lsa,  ikkinchi  sababi  esa  vohadagi  tinch  sharoit  bo’lgan.  XVIII  asrda
mamlakat  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  yuz  bergan  inqiroz  hunarmandchilik
markazlari taraqqiyotiga o’z salbiy ta‘sirini ko’rsatgan. Markaziy shaharlar inqirozi
ikkinchi  darajali  shaharlar  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotining  yaxshilanuviga  sabab
bo’lgan.  Qarshi  shahri  ham  shunday  shaharlar  sirasiga  kirgan.  Bu  yerda  notinch
markaziy shaharlardan xavfsizlik izlab kelgan hunarmand ustalar xotirjam mehnat
qilishi  uchun  qulay  sharoit  mavjud  bo’lgan.  Bundan  tashqari,  Qarshi  shahri
Shahrisabz  va  Hisor  qo’zg’olonchi  bekliklariga  qarshi  kurashda  Buxoro
amirlarining  siyosiy  tayanch  punkti  hisoblangan.  Shu  sababli  Qarshi  doimo 13 ularning diqqat markazida bo’lgan va shaharning mustahkamlanishi va yuksalishi
uchun zamin yaratgan.
SHunday  qilib,  ushbudavrda  Qarshi  Buxoro  amirligining  yirik  madaniy
markazlaridan  biri  hisoblanib,  1831  yilda  bu  yerga  tashrif  buyurgan.  A.Borns
so’zlariga ko’ra, shahar va uning ulkan bozorlari kattaligi bo’yicha Samarqand va
Balxdan qolishmas edi.
SHahrisabz.  O’rta  asrlarda  Kesh  deb  nomlangan  Shahrisabz  vohasi
Zarafshon tog’lari etagi va G’uzordaryo atrofida joylashgan tumanlarni o’z ichiga
olgan. Arxeologlarning ta‘kidlashicha, voha poytaxti ham Kesh nomi bilan atalgan.
U  Kitob  va  Shahrisabz  o’rtasida  joylashgan1.  XIX-XX  asr  boshlarida  Kesh
vohasida  Shahrisabz  va  Kitob  alohida  markazga  ega  yirik  shaharlardan
hisoblangan.
Manbalarda  Shahrisabz  shahri  “Kesh-Kashsh”,  “Kas”  va  “Kis-Kis”
shakllarida tilga olinadi. Shahrisabz atamasi ham shaharning qadimiy nomi bo’lib,
yashil  shahar  ma‘nosini  bildiradi 1
.  SHahrisabz  ilk  o’rta  asrlarda  Kitob  shahri
o’rnida  joylashgan.  KATE  keltirgan  ma‘lumotlar,  xususan,  Sh.S.Kamoliddinov
yozishicha,  vaqt  o’tishi  bilan  shahar  markazi  hozirgi  Shahrisabz  atrofiga
ko’chgan 2
.  Jumladan,  eski  shahar  tashqarisida  yangi  inshootlar  qurilgan  bo’lib,
shahar  hukmdori  saroyi  va  bozor  ham  shu  yerda  joylashgan.  Keyinchalik
shaharning mudofaa devori bilan o’rab olinishi va mustahkamlanishi Amir Temur
faoliyati bilan bog’liq. Shahrisabz bu davrda aniq rejali, baland himoya devori va
mustahkam  minoraga  ega  bo’lgan  shaharga  aylangan 3
.  Ammo  XVII  asrning
ikkinchi  yarmiga  kelib,  iqtisodiy  inqiroz  sababli  Shahrisabz  ham  og’ir  ahvolda
qolgan. Bu hol XIX asr boshlarigacha davom etgan.
SHahrisabz  shahri  ham  uch  qism  o’rta  qo’rg’on,  qal‘a  va  raboddan  iborat
bo’lgan. Bek qo’rg’oni shaharning shimoli-sharqiy burchagida joylashgan hamda u
xalq  orasida  Shahrisabz  Afrosiyobi  nomi  bilan  atalgan.  Qo’rg’onning  ikkita
1
 Masson M.Ye., Pugachenkova G.A. Shaxrisabz pri Temure i Ulugbeke// Trud SAGU. Novaya seriya. Gumanitarne
nauki. Arxeologiya Sredney Azii. Tashkent, 1953. Vp. 49. S.22.
2
 Kamaliddinov Sh.S. Istoricheskaya geografiya Yujnogo Sogda i Toxaristana po araboyazchnim istochnikam. IX-
XIII vv.Tashkent: Fan, 1996. S.21.
3
 Pugachenkova G.A.Temuridskoe arxitekturnoe nasledie Shaxrisabza//SHahrisabz shahrining jahon tarixida tutgan 
o’rni. Xalqaro ilmiy konferentsiya ma‘ruzalari tezislari. Toshkent:2002. B.10. 14 darvozasi  bo’lib,  sharqiy  darvoza  To’pxona,  janubiy  darvoza  Ko’k  darvoza  deb
nomlangan 1
.  Qo’rg’on  oldida  shaharning  asosiy  maydoni  Registon  joylashgan.
Shahar  markazida  joylashgan  aylanma  gumbazli  Chorsudan  shaharning  to’rt
tomoniga ko’chalar ketgan va bu ko’chalar orqali shahar darvozalariga borilgan.
SHaharni tashqi muhitdan ajratib turuvchi qal‘a devorlarining 6 ta darvozasi
bo’lgan.  Shimoliy  darvoza  Kitob,  sharqiy  darvoza  Kunchiqar,  g’arbiy  darvoza
Kushxona, janubiy darvoza Charmgar deb atalgan. Bundan tashqari, janubi-sharqiy
burchakda ikkinchi darajali Qalmiq darvoza va Simxona darvozalari ham mavjud
bo’lgan.
SHaharda  7  ta  karvonsaroy  va  2  ta  hammom  bor  edi.  Shahar  guzarlarga
bo’lingan  va  har  bir  guzar  o’z  masjidiga  ega  bo’lgan.  Shuningdek,  tadqiq
qilinayotgan  davrda  Xo’ja  Mirhamid  va  Hazrati  Malik  Ajdar  masjidlari  ham
shaharning  asosiy  masjidlaridan  hisoblangan.  A.L.Kun  keltirgan  ma‘lumotlarga
ko’ra,  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  shaharda  14  ta  guzar  mavjud  edi,  XX  asr
boshiga kelib, esa guzarlarning soni 53 taga yetgan. Bular: Xonaqo, Ko’knorxona,
Qatag’on,  Chubin,  Madoxon,  Eshonipir,  Telpakdo’z,  Toqi  chanor,  Changi  Oxur,
Rais,  Xo’ja,  Kultepa,  Balohovuz,  Alovuddin,  Degrezi,  Hauzi  Mardon,  Chakor,
Simxona,  Eo’yi  Xaytak,  Hazrati  Imom,  O’zbek,  Qo’shhovuz,  Meshgarlik,  Katta
Charmgar,  Kichik  Charmgar,  Xabarliq,  Kuli  Xatbaka,  Kunduzak,  Yoyilma,
Kulollik,  Murdoshuy,  Hazrati  Shayx,  Poxol,  Qassoblik,  Nazarmat,  Payzbobo,
Qopqon,  Namatmon,  Xo’ja  Mir  Hamid,  Sutbozor,  Jilovxona,  Xingaron,  Isobek,
Chakorlik,  Maliki  ajdar,  Kitob,  Xo’jaguzar,  Eshonguzar,  So’piguzar,  Katta
Chuyton, Kichik Chuyton, Arpabozor va boshqalar.
SHahrisabz  guzarlari  Buxoro  shahri  guzarlari  kabi  uncha  katta  bo’lmagan.
Ularning eng kattasi 100 ga yaqin xo’jalikni birlashtirgan bo’lsa, kichigida 20-30
oila istiqomat qilgan.
XIX  asrda  vohada  bo’lgan  yevropalik  tadqiqotchilarning  asarlarida
Shahrisabz bekligi aholisi to’g’risidagi ma‘lumotlar turlichadir. O.A.Suxarevaning
tadqiqotlari natijasiga ko’ra, uy-joylar soni 2789 ta ko’rsatilgan. Umuman olganda,
1
 Dresvyanskaya G., Usmanova Z. Iz istorii Kesha. Tashkent, 1976. S.7. 15 shahar guzarlarida 3000 ga yaqin uy-joy mavjud bo’lgan. Agar qrtacha hisobda har
bir uyda 6 kishidan istiqomat qilgan deb olsak, u holda shaharning umumiy aholisi
18000 kishini tashkil etgan. Ushbu ma‘lumotlarga tayanadigan bo’lsak, shahar ahli
taxminan 18-20 ming atrofida bo’lgan deyish mumkin. Yuqorida Shahrisabz shahri
aholisining umumiy soni haqidagi ma‘lumotlarni shahar emas, balqi beklik aholisi
soni ekanini aytib o’tish lozim.
SHahar  aholisining  asosiy  qismini  o’zbeklar  tashkil  etgan.  Bu  yerda
o’zbeklardan tashqari, tojiklar, yahudiylar va boshqa millat vakillari ham istiqomat
qilgan. Shahrisabzda yahudiylarga tegishli o’nga yaqin uy-joylar mavjud bo’lgan.
Yahudiylar  g’ayridin  hisoblangani  uchun  ularning  musulmon  guzarlariga  kirishi
man etilgan va bu Shahrisabz begi tomonidan nazorat qilingan.
SHahrisabz  shahri  beklikning  siyosiy  va  iqtisodiy  markazi  hisoblanib,  bu
yerda  bek  qo’rg’oni  joylashgan.  Qo’rg’onda  bek,  uning  oilasi  va  boshqaruvchi
hokimiyat  vakillari  istiqomat  qilgan.  Saroy  a‘yonlari  bek  qo’rg’oniga  yaqin
guzarlarda  yashagan.  Masalan,  Sangioxur  guzarida  “Katta  podsholik  uyi”
joylashgan bo’lib, unda beklikning yuqori tabaqa ahli istiqomat qilgan va hurmatli
mehmonlar kutib olingan.
SHaharning shimoli-g’arbiy tomonidan joylashgan So’piguzarda shahar din
peshvolarining  uy-joylari  joylashgan.  Bundan  tashqari,  Kultepa,  Hazrati  Shayx,
Hazrati  Imom  guzarlarida  yashovchi  xo’jalar  Hazrati  Shayx  va  Hazrati  Imom
mozorlariga kelib tushgan xayru ehson hisobidan hayot kechirgan. Xo’jaguzar va
Eshonguzar ahli esa dehqonchilik va bog’dorchilik bilan shug’ullangan.
SHahar  aholisining  asosiy  qismi  hunarmandchilik  va  savdo-sotiq  bilan
mashg’ul  bo’lgan.  Bu  yerda  ko’nchilik,  kulolchilik,  to’qimachilik,  tikuvchilik,
kashtachilik,  zardo’zlik,  temirchilik,  degrezlik,  misgarlik,  zargarlik  va  boshqa
hunarmandchilik turlari rivoj topgan.
SHahrisabzda  bir-biriga  bog’liq  hunarmandchilik  turlari  bilan
shug’ullanuvchi  aholi  yonma-yon  guzarlarda  yashaganini  kuzatish
mumkin.Masalan,  Shahrisabzda  ko’nchilik  bilan  bog’liq  bo’lgan  sovungarlik  va
yelimgarlik  bilan  shug’ullanuvchi  aholi  shaharning  janubi-sharqida  joylashgan 16 Katta  Charmgar,  Kichik  Charmgar,  Meshgar  hamda  Yoyilma  guzarlarida
yashagan.  Shuningdek,  poyabzal  tikish  bilan  shug’ullanuvchi  hunarmandlar,
xususan,  kovushdo’zlar  Namatmon  guzarida,  yuqori  tabaqa  ahli  uchun  yashil
teridan nozik va yuqori sifatli kovush tikuvchilar Kitob guzarida, etikdo’zlar Xo’ja
Mir Hamid Qalqon guzarida, Chuyton guzarida yaxdondo’zlar va qamchindo’zlar,
Kunduzak  guzarida  sovungarlar,  Telpakdo’z  guzarida  telpakdo’zlar  va
po’stindo’zlar, Qassoblik guzarida qassoblar ko’pchilikni tashkil etgan. Chitgarlar
Rais  guzarida,  Kulolchilik  va  Hazrati  Shayx  guzarida,  asosan,  kulollar  yashab,
faoliyat yuritgan. Kulollik guzarining bir qismi Charxchilik deb nomlangan va bu
yerda  temirchilar  yashagan.  Shahrisabz  degrezlari,  asosan,  Degreziy  va  Jo’yi
Xaytak  guzarlarida,  misgarlar  Xauzi  Mardon,  zargarlar  esa  Balohovuz,  Hauzi
Mardon hamda Kunduzak guzarlarda istiqomat qilgan.
SHahrisabzda  ham,  asosan,  bir  xil  hunardmanchilik  turi  bilan
shug’ullanuvchi  aholi  yashaydigan  guzarlar  o’sha  hunarmandchilik  nomi  bilan
atalgan.  Shuningdek,  guzarlarda  boshqa  hunarmandchilik  turi  bilan
shug’ullanuvchi  hunarmandlarni  ham  uchratish  mumkin  bo’lgan.  Masalan:  Jo’yi
Xaytak,  Kunduzak  guzarlarida  degrezlar  va  zargarlardan  tashqari,  to’quvchilik,
ko’nchilik,  etikdo’zlik,  kovushdo’zlik  bilan  shug’ullangan  hunarmandlar  ham
istiqomat qilishgan.
SHahar  ahlining  yana  bir  qismi  hunarmandchilik  buyumlari  savdosi  bilan
shug’ullanadigan  savdogarlardan  iborat  bo’lgan.  Ular  Shahrisabz  bozorlarida
o’zlarining  alohida  rastalariga  ega  bo’lishgan.  Yirik  savdogarlar  shaharlararo
savdo-sotiq  bilan  shug’ullangan.  Jumladan,  Shahrisabz  begi  ham  savdo  uchun
maxsus mablag’ saqlagan. Savdogarlarning asosiy qismi shahar bozorlariga yaqin
guzarlarda istiqomat qilishgan.
SHahrisabzning markaziy bozori Chorsu bek o’rdasidan janubda joylashgan.
XV asr oxiri-XVI asr boshlarida bunyod etilgan ushbu Chorsu bozori hozirgacha
yaxshi  saqlanib  qolgan.  Shaharda  har  kuni  savdo  bo’ladigan  ushbu  bozordan
tashqari,  bir  qancha  mayda  bozorlar  ham  mavjud  bo’lgan.  Jumladan,  shaharning
g’arbiy qismida joylashgan Somon bozorida chorva mollari savdosi olib borilgan. 17 Bundan  tashqari,  Shahrisabzda  savdo  aloqalarda  muhim  o’rin  tutgan  bir
nechta  karvonsaroylar  mavjud  bo’lib,  XIX  asrning  60-yillarida  ularning  soni  7
taga, XX asr boshiga kelib esa 28 taga yetgan. Eng muhim karvonsaroylardan biri
Chorsuning  g’arbiy  tomonida,  ya‘ni  hozirgi  kinoteatr  o’rnida  joylashgan.  Unda
boshqa  shaharlardan  kelgan  savdogarlar  to’xtab  o’tgan.  Shaharning  g’arbiy
qismidagi Somon bozori hududida kelgan va, asosan, chorva mollari savdosi bilan
shug’ullanuvchi  savdogarlar  to’xtab  o’tganlar.  Yana  bir  nechta  karvonsaroylar
tog’li  hududlarda  joylashgan  va  ularda  qishloqlardan  kelgan  aholi,  maydo
savdogarlar to’xtab o’tishgan.
SHaharda  hunarmandchilik  guzarlari,  bozorlar,  karvonsaroylar  bilan
birgalikda,  ko’plab  masjidlar,  madrasalar,  hammom  va  boshqa  jamoatchilik
binolari ham qad ko’targan. Umuman, Shahrisabz shahri nafaqat hunarmandchilik,
balki yirik savdo va madaniy markaz ham edi.
Kitob  shahri  Kesh  vohasida  joylashgan  yana  bir  muhim  hunarmandchilik
markazi  hisoblangan.  Manbalarda  keltirilishicha,  qadimgi  va  ilk  o’rta  asrlarda
Kesh vohasining markazi Kitob shahri o’rnida joylashgan. XVIII asrlarda ilk o’rta
asrlarga  oid  shahar  xarobalari  o’rnida  Kitob  qo’rg’oni  barpo  qilingan.  Uning
atrofiga  ko’plab  aholi  ko’chib  kelib  joylashishi  natijasida,  yangi  shaharga  asos
solingan va bu shahar asta-sekin rivojlana borgan.
Tarixchilarning fikricha, Kitob atamasining ma‘nosi haqida quyidagi fikrlar
mavjud.  Bir  guruh  tadqiqotchilar  shahar  nomini  Qashqadaryoning  yuqori
oqimidagi Kashaf jilg’asi nomi bilan bog’laydi1. Boshqa bir guruhi tojikcha “kift”
yelka, “ob” suv, ya‘ni “elkadagi suv” degan ma‘noni bildiruvchi “kiftob” so’zidan
kelib  chiqqan  desa,  yana  bir  guruh  tadqiqotchilar  joy  ma‘nosini  anglatadigan
so’g’diycha  “kat”  va  suv  ma‘nosini  beruvchi  tojikcha  “ob”  so’zidan,  ya‘ni  “suv
bo’yidagi  shahar”  ma‘nosidagi  “katob”  birikmasidan  kelib  chiqqan  deb
ta‘kidlashadi 1
.
1
 Muhammadjonov A.R. “Kesh” oykonimi va “Kat” substraktining etimoni// Shahrisabz shahrining jahon tarixida 
tutgan o’rni... 12 bet; O’sha muallif. Kesh - uy, ya‘ni Vatan demakdir//Moziydan sado. Toshkent: 2003. №2 (18). 
44-bet. 18 Ma‘lumki, XVIII asrning birinchi yarmida Qashqadaryo vohasining sharqiy
qismida  Sangfurush,  Ulash,  Kitob  kabi  qo’rg’onlar  vujudga  kelgan  bo’lib,
keyinchalik  ular  orasida  faqatgina  Kitob  qo’rg’oni  taraqqiy  etgan  hamda  shahar
darajasiga ko’tarilgan 1
.
Tarixiy manbalarda keltirilishicha, shahar 6 ta darvozaga ega bo’lgan va ular
shahar ko’chalari orqali o’zaro bog’langan. Shimoliy darvoza Samarqand, sharqiy
darvoza  Kunchiqar,  janubiy  darvoza  Sharbatxona,  janubi-g’arbiy  darvoza  Xo’ja
Rushnoiy, g’arbiy darvoza Govxona, shimoli-g’arbiy darvoza Darvozai Charmgar
nomlari bilan atalgan. Tadqiqotchilarning ma‘lumotlariga ko’ra, XIX asr oxiri XX
asr boshlarigacha shahar darvozalari yaxshi holatda saqlangan 2
.
SHahar markazida joylashgan oltiburchak shakldagi bek qo’rg’oni g’arbdan
sharqqa  tomon  2000  metrga,  shimoldan  janubga  tomon  750  metrga  cho’zilgan.
Shahar maydoni umumiy uzunligi 4600 metr bo’lgan paxsa devor bilan o’ralgan.
Qo’rg’onning  shimoli-g’arbida  masjid,  uning  old  qismida  esa  Registon  maydoni
joylashgan  va  shahar  markazidan  darvozalarga  boruvchi  yo’llar  shu  yerdan
boshlangan. Shaharning katta bozori Registon maydoniga tutashib ketgan.
XIX asrda Kitobda bo’lgan rus sayyohlari shaharda 3 ta madrasa, bir nechta
juma  masjidlari,  3  ta  karvonsaroy,  1  ta  hammom  hamda  ko’plab  bozorchalar
mavjud  bo’lganligini  yozib  qoldirishgan.  XIX  asr  oxiri-XX  asr  boshlarida
karvonsaroylar  soni  6  ta  bo’lgani  aniqlangan.  Ularning  barchasi  bozor  atrofida
joylashgan.
Kasbi  qo’rg’oni  XIX-XX  asr  boshlarida  vohaning  muhim  va  yirik  aholi
punktlaridan biri  hisoblangan. Tarixiy tadqiqotlarga ko’ra, Qashqadaryoning quyi
qismida joylashgan bu hududda aholi manzili ilk o’rta asrlardayoq paydo bo’lgan.
IX-XII  asrga  oid  manbalarda  Kasbi  juma  masjidiga  ega  bo’lgan  katta  qishloq
sifatida ta‘riflangan. Kasbi orqali bu davrda Buxoro Termiz savdo yo’li o’tgan.
XVI asrda Kasbi Quyi Qashqadaryo vohasining muhim strategik ahamiyatga
ega  bo’lgan  qo’rg’oni  sanalgan.  Hozirgi  paytda  Kasbi  qo’rg’oni  baland  tepalik
1
 Qadimgi Kesh-SHahrisabz tarixidan lavhalar// A.Sagdullaev tahriri ostida. Toshkent: Sharq, 1998. 174-b.
2
 Qadimgi Kesh-SHahrisabz tarixidan lavhalar... 76-b. 19 shaklida  saqlanib  qolgan.  Kasbi  qo’rg’oni  yonida  Sulton  Mirhaydar  majmuasi
mavjud.
XIX-XX  asr  boshlarida  Kasbi  Buxoro  amirligining  muhim  strategik
ahamiyatga  ega  bo’lgan  qo’rg’onlaridan  biri  bo’lgan.  U  orqali  Buxoro-Qarshi
hamda  Buxorodan  Nishon  orqali  Amudaryodagi  Kerki  kechuviga  olib  boruvchi
savdo yo’li o’tgan.
Umuman  olganda,  XIX-XX  asr  boshlarida  Qarshi,  Shahrisabz,  Kitob  kabi
shaharlar  vohaning  asosiy  madaniy  markazlari  sirasiga  kirgan.  Ular  mudofaa
devori bilan o’rab olingan qal‘a, qo’rg’on va raboddan iborat bo’lgan. Shaharlarda
bek  qo’rg’onidan  tashqari,  bir  qancha  jamoatchilik  inshootlari,  jumladan  jome
masjidlari,  bozorlar,  savdo  do’konlari,  hammomlar,  karvonsaroy  va  boshqalar
joylashgan.  Qashqadaryo  vohasi  shaharlarida  ham  Buxoro  va  Samarqanddagi
singari  bir  necha  o’nlab  hunarmandchilik  guzarlari   mavjud  bo’lib,  ularda  shahar
ahlining asosiy qismi istiqomat qilgan. Vohada hunarmandchilik bilan birgalikda,
dehqonchilik,  chorvachilik,  bog’dorchilik  rivojlangan.  Shahar  ahlining  asosiy
daromad  manbai  hunarmandchilik  va  savdo-sotiq  hisoblangan.  Yirik  madaniy
markazlar  atrofida  joylashgan  kichik  shaharchalar  G’uzor,  Yakkabog’,  Chiroqchi
hamda  Kasbi  qo’rg’oni  kabi  aholi  manzillari  vohaning  iqtisodiy  tayanchi
hisoblangan.  Bu  yerlarda  hunarmandchilik  Qarshi,  Shahrisabz,  Kitobdagi  kabi
rivojlanmagan bo’lsa-da, ular qishloq xo’jaligi va chorvachilikdan olinadigan xom
ashyo  manbalarini  yetkazib  beruvchi  muhim  markazlardan  hisoblangan.  Shahar
bozorlariga dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari, asosan, ushbu hududlardan
yetkazib  berilgan.  Shuningdek,  vohaning  shahardan  tashqari  hududlarida
dehqonchilik,chorvachilik  bilan  birgalikda,  hunarmandchilikning  bir  qancha
turlari, xususan, to’qimachilik, ayniqsa, jun va paxtadan ip yigirish, bo’yoqchilik,
ko’nchilik va boshqa hunarlar rivojlangan edi. 20 1.2.Hunarmandchilikning to’qimachilik va kulolchilik sohalarining
rivojlanishi
To’qimachilik qadimdan rivoj topgan hunarmandchilik turlaridan biri bo’lib,
sohaning  asosiy  xom  ashyo  manbai  dehqonchilik  va  chorvachilikdan  olingan
paxta, ipak, kanop va jundan iborat bo’lgan.
O’rta  Osiyo  hududida  to’qimachilik  eneolit  davridan  rivojlangan  O’rta
Osiyo,  jumladan,  Qashqadaryo  vohasida  qadimdan  uy  sharoitida  paxta,  jun,  ipak
va  kanopdan  yigirilgan  ipdan  mato  to’qishgan  va  teridan  kiyim-kechaklar
tayyorlashgan. O’zbekiston xalqlarining uy to’qimachiligi haqida qator ilmiy ishlar
yaratilgan  bo’lib,  ushbu  asarlarda  matolarning  to’qilishi,  ishlab  chiqarish  usullari
va jarayonlari haqida ma‘lumotlar mavjud.
To’qimachilik uchun zarur bo’lgan xom ashyo, ya‘ni paxta, ipak, kanop, jun
va teri, asosan, vohaning o’zidan yetishtirilgan.
To’qimachilikda  zaruriy  xom  ashyolardan  biri  paxta  bo’lib,  XIX-XX  asr
boshlarida Qashqadaryo vohasi, xususan, Qarshida paxtaning 2 navi, ya‘ni g’o’zai
safid  va  g’o’zai  makka  navlari  o’stirilgan.  Paxta  hosili  yig’ib  olingach,  har  bir
xonadon  o’ziga  keraklisini  chigitdan  ajratib  olib,  mato  tayyorlash  uchun  oldin
chig’iriq  yordamida  paxtaning  chigiti  ajratilgan.  Chig’iriq  yoki  xalaji  mahalliy
duradgorlar  tomonidan  yasalgan  va  ular  bozorda  sotilgan.  Bir  chig’iriqchi  hafta
davomida ikki pudga yaqin paxtani chigitdan ajratgan. Ko’pgina xonadonlarda esa
qish  faslida  butun  oila  a‘zolari  qo’lda  paxtani  chigitidan  ajratishgan.  Tozalangan
paxta  ip  yigirish  uchun  jamg’arilgan.  Ip  juda  qadimdan  charxda  yigirilgan.
Yigirilgan ip kalava qilingan. Ayrim joylarda aholi paxtani tozalab sotgan bo’lsa,
boshqa joylarda paxta ip qilib yigirilib, bozorlarda sotilgan.
Ushbu  sohaning  yana  bir  muhim  xom  ashyo  manbai  bu  chorvachilikdan
olinadigan  mahsulotlar  jun  va  teri  bo’lib,  ular  ham  ichki  ehtiyojlardan  tashqari,
qo’shni  davlatlar  bozorlariga  katta  miqdorda  chiqarilgan.  Vohada  chorvachilik
yuqori  darajada  rivojlangan  bo’lib,  tog’  va  tog’oldi  tumanlarda  qo’y,  echki,
qoramol  boqilgan  bo’lsa,  shuningdek,  bepoyon  cho’l  hududlarida  yilqichilik 21 hamda  tuyachilik  rivojlangan.  Chorvachilik  mahsulotlarining  katta  qismini  cho’l
hududi aholisi yetkazib bergan.
G’uzorda  ham  bir  qancha  chorva  mollari  bozori  mavjud  bo’lgan.
Chorvachilik mahsulotlari ichida qorako’l terilariga talab katta bo’lib, ular, asosan,
Qarshi  atrofidagi  chorvador  aholi  va  ko’chmanchi  arablar  tomonidan  yetkazib
berilgan.  Har  yili  kuzda  Qarshi  yaqinida  chorva  mollari  savdosi  bo’lib  o’tgan.
Bundan  tashqari,  vohada  yilqichilik  va  tuyachilik  ham  rivoj  topgan  bo’lib,  butun
Buxoro  amirligi  hamda  qo’shni  davlatlarda  Qarshining  ikki  o’rkachli  tuyalari  va
Shahrisabz  qorabayr  otlariga  talab  katta  bo’lgan.  Jun  urchuq,  chillak  yoki  iptav
kabi  asboblar  yordamida  yigirilgan.  Mutaxassislarining  fikricha,  bu  asboblardan
hunarmandlar  miloddan  avvalgi  ikkinchi  mingyillikning  o’rtalaridan  beri
foydalanib kelishgan 1
.  
To’qimachilik  uchun  zarur  bo’lgan  asosiy  xom  ashyolardan  yana  biri  ipak
bo’lib,  ipakchilik  voha  qishloq  xo’jaligining  yana  bir  muhim  tarmoqlaridan
hisoblangan.  Qashqadaryo  vohasida  tadqiq  etilayotgan  davrda  ham  ipak  qurti
boqish  va  ipak  ip  tayyorlash  keng  tarqalgan.  Vohada  tayyorlangan  ipak  qo’shni
shahar  va  davlatlar  bozorlariga  ham  chiqarilgan.  Pillani  pishirish  va  undan  ipak
olish  jarayonlari  ancha  murakkab  bo’lib,  ko’p  ishchi  kuchini  talab  etgan.  Bunda
katta-kichik  qozonlar  va  charxlar  ishlatilgan.  Marg’ilon,  Xo’jand,  Samarqand,
Buxorodagi  kabi  Qashqadaryo  vohasi  shaharlarida  ham  maxsus  pillakashlik
ustaxonalari  bo’lgan.  O’tmishda  ipak  ip  tayyorlash  bilan  ko’proq  ayollar
shug’ullangan  bo’lsa,  keyinchalik  ushbu  og’ir  yumush  erkaklar  qo’liga  o’tgan.
XIX-XX asr boshlarida ustaxonalarda erkak ishchilarni yollab ishlatish rasm bo’la
boshlagan.
Iplarni  bo’yash  uchun  oldin  ular  yaxshilab  yuvib,  tozalangan,  keyin  ip
ishqorli  suvda  qaynatilgan  va  oqar  suvda  chayilgan.  Ipning  suvi  qurigach,  unga
rangli suv qaynab turgan qozonga solib rang berilgan. Voha shaharlarida, xususan,
Qarshida  ip  va  matolar  to’qyashil,  zarg’aldoq,  to’q  qizil,  qora  pushti,  zangori
1
 Ismoilov X. An‘anaviy o’zbek kiyimlari (XIX-XX asr boshlari). Toshkent: Fan, 1979. 9-bet. 22 ranglarga,  Shahrisabz  va  Kitobda  esa  och  sariq,  to’q  pushti,  moviy  ranglarga
bo’yalgan.
XIX asr oxiri – XX asr boshlarigacha to’qimachilikning asosiy quroli to’quv
do’koni  bo’lgan.  Ushbu  moslama  tuzilishi  jihatidan  sodda  bo’lib,  yog’ochdan
yasalgan.  To’qiladigan  matolarning  asosi  uchun  tortilgan  iplar  tanda  yoki  o’rish
deb, ularga ko’ndalang o’tkazilgan ip esa arqoq deb atalgan. Moki tanda orasidan
o’tkazilib,  do’kon  dastasi  bilan  har  safar  urib,  jipslashtirilib  borilgan.  Do’kondan
ikki  marta  olingan  mato  bir  kiyimlik  hisoblangan.  XIX  asr  oxirlarigcha
matolarning eni juda tor, aksariyat hollarda 35-40 sm bo’lgan 1
. XX asr boshlarida
esa  keng  enli  matolar  to’qish  odat  tusiga  kirgan.  Matolar  qarich,  gaz  kabi
o’lchovlarda o’lchangan.
O’rta  Osiyoda  keng  tarqalgan  paxtali  matolardan  biri  karbos,  ya‘ni  bo’z
bo’lib, uni ishlab chiqarish hozirgacha davom etib kelmoqda. Pishiq qilib to’qilgan
bu  mato  qalinligi  va  rangiga  qarab  bir  necha  turli  bo’lgan.  Bo’z,  asosan,
sarg’ishtob yoki ko’kishtob mato bo’lib, uning sakkiz ranglisini (oq, qora, yashil,
siyohrang, sinjobrang, sariq, kulrang va ko’k rang) uchratish mumkin bo’lgan. Ular
ichida  eng  sifatlisi  karbos  dunumbandi  deb  nomlangan.  Qishda  issiq,  yozda  esa
salqin  tutuvchi  bu  mato  shahar  hamda  qishloq  ahli  tomonidan  nafaqat  o’z
ehtiyojlari  uchun,  balki  sotish  uchun  ham  ishlab  chiqarilgan.  Bo’z  XVIII  asrda
O’rta  Osiyodan  Rossiyaga  eksport  qilingan  gazmollar  ichida  ko’p  marta  tilga
olinadi.  Fazlulloh  ibn  Ruzbexonning  yozishicha,  ko’chmanchi  aholining  ham
bo’zga talabi katta bo’lgan.
Olacha ham qadimdan O’rta Osiyo, xususan, Qashqadaryo vohasida ko’plab
ishlab  chiqarilgan  yo’l-yo’l  matolaridan  biri  hisoblangan.  Olachaning  eng  yaxshi
navi zibak deb atalgan 2
. Qarshi hunarmandlari olacha ishlab chiqarishda tengi yo’q
usta sanalgan. Olacha Shahrisabz va Kitobda ham ishlab chiqilgan. Bu yerda ishlab
chiqarilgan  olacha  rangining  ochligi  bilan  ajralib  turgan.  Voha  shaharlarida  shu
matoni  ishlab  chiqarishga  ixtisoslashgan  guzarlar  ham  mavjud  bo’lgan.  Olacha
yuqori  sifatli  rangdagi  ipak  va  paxta  tolalaridan  to’qilgan  yo’l-yo’l  chiziqli  ola-
1
 Ismoilov H. An‘anaviy o’zbek kiyimlari... 10-b.
2
 A‘zamova G.A. So’nggi o’rta asrlar O’rta Osiyo shaharlarida hunarmandchilik va savdo...B.19. 23 bula  mato  bo’lib,  uning  nomlanishi  ham  shundan  kelib  chiqqan.  Xuddi  shunday
olacha  Rossiya  bozorlarida  ham  ola-bula,  ya‘ni  pestryad  nomi  bilan  mashhur
bo’lgan.  XVII  asrdan  XX  asr  boshlarigacha  Rossiyaga  eksport  qilingan  mollar
ichida pestryad nomi ko’p bor keltirilgan.
Adras.  Marg’ilon,  Xo’jand,  Buxoro,  Samarqand,  Qarshi,  Shahrisabz  va
boshqa  joylarda  ishlab  chiqarilgan  hamda  bu  mato  nafaqat  ichki  bozorda,  balki
Buyuk  Ipak  yo’li  bo’ylab  Sharq  mamlakatlari  bozorlarida  ham  sotilgan.  Adras
tanda  ipi  tabiiy  ipakdan,  arqog’i  paxta  ipdan  to’qilgan  yarim  ipakli  mato  turiga
kirgan. Undan turli xil yozlik va qishliq kiyimlar tikilgan.
SHoyi.  Buxoro  amirligiga  qarashli  qator  shaharlarda  to’qilgan  sof  ipakli
mato  bo’lib,  uning  kanaus  nomli  turi  keng  tarqalgan.  Undan  ayollar  yozlik
kiyimlari, balbog’, kashtachilik buyumlari uchun asos sifatida foydalanilgan.
Fo’ta  yengil  shaffof  mato  bo’lib,  eshilmagan  ipak  va  jun  ipdan  to’qilgan.
Fo’ta,  asosan,  Samarqandda  ishlab  chiqarilgan.  Ma‘lumki,  Shahrisabz  va  Kitob
ko’proq Samarqand to’qimachiligi yo’nalishi ta‘sirida bo’lgan hamda ko’plab usta-
hunarmandlar  samarqandlik  ustalardan  hunar  sirlarni  o’rganishgan.  Buning
ta‘sirida  Shahrisabz  va  Kitobda  ko’proq  Samarqanddagi  kabi  fo’ta,  tafta,  chit,
kimxob kabi gazmollarni ishlab chiqarish yo’lga qo’yilgan.
Kashtachilik  ipakchilik  negizida  taraqqiy  etgan  O’rta  Osiyoning  barcha
hududlari,  jumladan,  Qashqadaryo  vohasida  ham  rivojlangan  hunarmandchilik
turlaridan  biri  hisoblangan.  Asrlar  davomida  avloddan  avlodga  o’tib  kelayotgan
kashtachilikda tashqi dunyodan ayro yashashga majbur bo’lgan ayollarning ijodiy
qobiliyatlari,  orzu-umidlari,  tabiatga,  go’zallikka  bo’lgan  muhabbati  namoyon
bo’lgan.
Qiz  bolalarni  yaxshi  kashtachi  bo’lib  yetishishi  uchun  ularga  yoshligidan
hunar  o’rgatilgan.  O’rta  Osiyo,  jumladan,  voha  ayollarining  barchasi  o’z  oilasi
uchun kashtachilik  buyumlarini o’zlari tikishgan.  Kashtachilik  buyumlari sirasiga
so’zana,  joynamoz,  taxmonpech,  bo’g’joma,  yostiqpo’sh,  zardevor,  dorpech
choyshab, palak, belbog’, do’ppi va hokazolarni kiritish mumkin. 24 Hozirgi  kungacha  saqlanib  qolgan  kashtalarning  asosiy  qismi  XIX  asrning
ikkinchi  yarmi  –XX  asr  boshlariga  tegishli  bo’lib,  XIX  asr  kashtalari  o’zining
go’zalligi,  nozik  tikilish  uslubi,  ranglar  mutanosibligi,  qadimiy  bezak  namunalari
bilan  ajralib  turadi.  Mutaxassislarning  fikricha,  bu  davrda  kashtachilik  yuksak
darajaga ko’tarilgan.
Turli  kashtalarning  ko’rinishi,  shakli,  o’lchovi,  asos,  ya‘ni  tag  matosi,  gul
naqshlari  hamda  tikilish  uslubiga  qarab  ularning  turmushda  tutgan  o’rni
belgilangan.  Masalan,  devorlarga  osiladigan  va  yoshlarning  to’shaklari  ustiga
yopiladigan  so’zanalar  (bo’yi  230-280,  eni  170-200  sm)  markaziy  gul  naqsh  va
hoshiyali bir butun ko’rinishga ega bo’lgan.
Taxmonga  yig’ilgan  to’shaklarning  ustini  yopish  uchun  ishlatiladigan
taxmonpo’sh so’zanadan o’lchovining kichikligi (bo’yi 170-250, eni 120-150 sm)
bilan farqlangan.
Sandalpo’sh  esa  kvadrat  shaklida,  ya‘ni  to’rt  tomoni  bir  xil  (150-150  yoki
170-170 sm) o’lchamda bo’lgan.
Joynamozning  o’rtasiga  gul  tikilmagan.  Bosh  tomoni  va  ikkala  chetidagi
naqshli  hoshiya  bir-biri  bilan  ravoq  hosil  qilib  birlashadi.  Joynamoz  (bo’yi  130-
150,  eni  90-110  sm)  va  ro’yjo  (bo’yi  260-285  sm,  eni  165-200  sm)  ning  past
tomoniga hoshiya tikilmay, ochiq qoldirilgan.
Bo’g’jama  yoki  bo’g’chapo’sh  turli  xil  buyumlarni  tugib  qo’yish  uchun
ishlatilgan.  Uning  bezagi  buyum  markazida  joylashgan.  Bo’g’jamaning  boshqa
joyida bezagi bo’lmagan.
Xonaning,  asosan,  tepa  qismini  bezatish  uchun  tikiladigan  zardevor  aynan
takrorlanuvchi  gullar  bilan  bezatilgan.  Uning  bo’yi  50  sm,  eni  350-400  sm
o’lchamda bo’lgan.
Yirik so’zanalarni tikish uchun uzoq vaqt ketgan. Bunda gul bosilgan mato
bo’lak-bo’lak  bo’lib,  har  biri  alohida  tikilgan  va  keyin  yaxlit  holga  keltirilgan.
Buning  natijasida,  ba‘zida  naqshlar  bir-biriga  to’g’ri  kelmay  qolgan  hollar  ham
uchraydi. 25 Kashtalarga qalamkash yoki chizmakash deb nom olgan mohir kashtachilar
uchi  ingichka   qamish  qalam  bilan  matoga  gul  chizgan.  Ular  ko’plab  naqshlarni
yoddan  bilgan  va  yangi  bezak  turlarini  yaratishgan  hamda  kashta  gullari  rangini
belgilab  bergan.  Chizmakash  o’z  asarlariga  asos  qilib  asrlar  bo’yi  saqlanib
kelayotgan  naqsh  turlaridan  foydalangan  va  uni  o’z  ijodiy  yangiliklari  bilan
boyitgan.  Shu  jumladan,  kashtachilikda  qadimiy  naqsh  turlaridan  biri
qalampirnusxa  o’z  maftunkorligi  bilan  asrlar  davomida  ijodkorlar  diqqat
markazida  turgan  va  turli  shaklda  yangi  bezak  sifatida  tasvirlanib,  sayqallanib
kelgan.
XIX  asr  80-yillarigacha  so’zanalar  oq  karbos  yoki  sariq  rangli  qalin
matolarga  tikilgan.  Ushbu  kashtalar  maftunkorligini  naqshlar  rang-barangligi,
nozik  tikilish  usuli  va  tabiiy  bo’yoqlarda  bo’yalgan  ipak  iplar  jozibasi  bilan
izohlash mumkin. Kashtalarni tikishda ipak iplardan tashqari, och qizil rangli jun
iplardan  ham  foydalanishgan. Tadqiqotchilarning ifkricha,  bunday jun iplar O’rta
Osiyoga Hindistondan keltirilgan bo’lib, kashtachilikda XIX asr o’rtalarida paydo
bo’lgan va 80-yillarida yana yo’q bo’lib ketgan.
Keyinroq esa  kashta  tikish  uchun  mahalliy  hunarmandlar  tomonidan  ishlab
chiqarilgan binafsha, ko’k, jigarrang sidirg’a matolar, Rossiyadan keltirilgan oq va
rangdor gazlamalar hamda ko’proq sun‘iy ranglarga bo’yalgan mahalliy ipaklardan
keng  qo’llanilgan.  Shu  jumladan  XIX  asrning  80-90  yillaridan  ipaklarni  arzon
anilin bo’yoqlari bilan bo’yash urf bo’la boshlagan. Bu esa kashtachilik buyumlari
sifatiga o’z ta‘sirini o’tkazgan. Bu bo’yoq tabiiy bo’yoqlar rangidan mustaqo farq
qilib, ipakka keskin ochiq rang bergan.
Qashqadaryo  vohasi  kashtachiligida  so’zanalarga  bosma  va  yo’rma
choklarining  turli  xillari  bilan  sidirg’a  matoga  to’ldirib  gul  tikish  xos  bo’lgan.
Bezak naqshlari ham shu choklarda tikilgan.
Bosma chokda ikki iroqi va kandaxayol uslublari mavjud.Iroqi uslub maydo
chokli  tikish  bo’lib,  choklar  deyarli  perpendikulyar,  mato  ustiga  uzunasiga
tortilgan  ipga  nisbatan  sal  qiyshiqroq  tikilib,  har  qaysi  qator  choklari  bir-biridan
ajralib turgan. Shunda so’zananing old tomonida chiroyli va nafis gullar solingan 26 choklarning  to’g’ri  qatori  hosil  bo’lgan.  Orqa  tomonidagi  esa  old  tomonidagiga
nisbatan  qo’polroq  chok  qatorlari  yuzaga  kelgan.  Qatorlar  orasining  katta-
kichikligiga qarab ushbu chok ham ikki nafis va chiroyli mayda iroqi chok hamda
qo’polroq ko’rinish beradigan yirik iroqi chokka bo’linadi.
SHahrisabzda  shahar  kashtachiligi  qishloqlardagiga  nisbatan  yuqori
sifatliligi bilan ajralib turadi. Shahrisabz do’ppilari va sinavanchalari, asosan, iroqi
chokda sanama hamda chizma uslubda tikilgan.
Sanama  uslubida  asos  uchun  ikki  qavat  chit  ustidan  bo’ronboy   yoki  bo’z
qo’yilib,  keyin  gullarning  o’rni  belgilangan.  Ba‘zi   tajribali  tikuvchilar  bezak
naqshini yoddan bilsa, ko’pchilik kashtachilar oldida ma‘lum bir namuna turgan va
o’sha  namunadan  ko’chirma  olgan.  Odatda,  gullarning  o’rni  qora  rangda  tikib
chiqilgan. Keyin kashta gullarining ichi to’ldirilgan. Bu usulda kashta tikishda rang
tanlash  ko’proq  tikuvchining  xohishiga  bog’liq  bo’lgan.  Shahrisabz  an‘anasiga
ko’ra,  ko’proq  yashil  rang  do’ppining  quri  uchun  ishlatilgan  bo’lsa,  ko’k  va  oq
rangli  ipak  iplar,  asosan,  do’ppi  hamda  sinavanchalarning  asosini  tikishda
ishlatilgan. Do’ppi gullari ko’proq och hamda to’q pushti, jigarrang, sariq hamda
siyohrang iplarda tikilgan.
Sanama uslubining o’ziga xos hamda ahamiyatga molik tomoni shundaki, bu
usulda  tikilgan  naqsh  shakllari  juda  aniq  chiqqan  va  bir-biridan  ajralib  turgan.
Naqshlar  orasidagi  masofa  bir  xil  bo’lgan.  Tikish  davomida  atiga  bir  katak
adashilsa  ham,  shakl  buzilgan,  o’lchamlari  farqli  bo’lib  qolgan.  Bunday  holatda
ishni buzib, qayta tikishga to’g’ri kelgan. Shu sababli sanama uslubida tikuvchidan
ko’proq diqqat talab etilgan.
CHizma uslubida ham asos xuddi sanama uslubidagidek bir xil. Bu usulning
sanamadan farqi shundaki, bunda shakllar sanab emas, balki chizma qilib tikilgan.
Bu yerda ishning sifati yuqoridagi kabi ko’rkam chiqishi kashta tikuvchiga emas,
ko’proq  chizmachiga  bog’liq  bo’lgan.  Chizma  uslubi  ko’proq  bodomgul  shaklini
tikishda ishlatilgan. Bu yerda rang tanlash tikuvchi bilan birgalikda chizuvchining
ham xohishiga bog’liq bo’lgan. 27 SHahrisabz  kashtachiligi  alohida  maktab,  alohida  mahalliy  xususiyatlarga
ega  bo’lishiga  qaramay,  unda  Samarqand  va  boshqa  kashtachilik  maktablarining
ta‘sirini  ko’rish  mumkin  Masalan,  bosma  va  kandaxayol  chokida  tikilgan.
Shahrisabz  so’zanasining  bir  nusxasi  qo’shni  hunarmandchilik  markazlariga
tegishli mahalliy xususiyatlarni ham o’zida jam etgan. Undagi bargsimon tasvirlar
bilan  o’ralgan  doira  turunjlari  va  gullaridagi  nursiz  rang  Samarqand  kashtasini
eslatsa, jonli ishlangan ko’p sergul bezagi jihatdan Buxoro va Nurota kashtalariga
o’xshash  bezaklar  Shahrisabzga  xos  an‘anaviy  tikish  usuli  va  ranglar  jilosi  bilan
uyg’unlashtirilgan.
SHahrisabzning  rangli  asosga  yo’rmado’zi  uslubida  parrandalar  tasviri
tikilgan so’zanalarida tabiat lavhalari jonli aks etgan. Masalan, XIX asr oxirlariga
oid  to’q  binafsharangli  ipak  matoga  tikilgan  Shahrisabz  so’zanasini  kiritish
mumkin. So’zananing markazida doira ko’rinishidagi naqsh atrofida oltita xo’roz,
qolgan  hamma  yerida  qushchalar  tasvirlangan.  Bundan  tashqari,  kashtada
ko’zacha, anor, bodom va boshqa xil naqsh turlarni uchratish mumkin. Gulbezaklar
va ranglarning boyligiga qaramay, tasvirlar bir butunligiga erishilgan.
Kulolchilik ham Qashqadaryo vohasining barcha hududlarida keng tarqalgan
hunarmandchilik  turlaridan  hisoblanadi.  Tadqiqotchilarning  fikricha,
kulolchilikning rivoji uchun, avvalo, o’troq hayot sharoit          28 II-BOB.QASHQADARY O VOHASIDA ISHLAB C H IQARISH
MUNOSABATLARI
2.1.Hunarmandchilik uyushmalarning tashkil topishi va uning sohani
rivojlantirishdagi o’rni
O’rta  Osiyo  xalqlari  hunarmandchiligining  o’ziga  xos  xususiyatlaridan  biri
bu  ma‘lum  bir  soha  hunarmandlarining  muayyan  ijtimoiy  tashkilotlarga
birlashishidir.  Bu  o’ziga  xos  jamoatchilik   an‘analariga  tayangan  maxsus
uyushmalarga  birikish  ko’rinishiga  ega  bo’lgan.  Bunday  uyushmalar  ma‘lum
hunarmandchilik turining rivojlanishiga zamin yaratgan. 
Ushbu  uyushmalarning  o’z  oqsoqollari  bo’lib,  birlashma  faoliyati  maxsus
hujjat – risola asosida amalga oshirilgan. Risolada sohaga oid axloqiy, huquqiy va
ijtimoiy me‘yorlar shariat qonunlariga asoslangan holda bayon etilgan. Jumladan,
mazkur  hujjatda  texnologik  jarayonlar,  mahsulotlarning  turlari  va  sifati,  mehnat
qurollari va hunarmandchilikning ushbu sohaga oid turli xil urf-odat va marosimlar
batafsil bayon etiladi.
XIX-XX asr boshlarida ham hunarmandlar o’z uyushmalariga ega bo’lgan.
Bunday  uyushmalar  barcha  hunarmandchilik turlarida mavjud  bo’lib,  O’rta
Osiyoning mahalliy aholisi orasida kasaba deb atalgan.
Mutaxassislarning  fikricha,  O’rta  Osiyoda  hunarmandchilik  uyushmalari  X
asrlardayoq  mavjud  bo’lgan.  Bunday  uyushmalar  to’laligicha  XIV-XV  asrlarda
shakllangan 1
.  Ularning   paydo  bo’lishiga  yirik  hunarmand-savdogarlar  manfaati
sabab  bo’lgan.  Bunday  savdogar-ustalar  atrofida  chetdan  boshqa  raqobatchining
paydo  bo’lishini  istamagan  hamda  hunarmandchilik  uyushmalarida  bir  necha
ustalarga bosh bo’lib, mahsulot ishlab chiqargan.
Tadqiqotchilarning  fikricha,  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlarida  ma‘lum  bir
hunarmandchilik  buyumlarini  ishlab  chiqarishga  ixtisoslashgan  shahar
hunarmandlari tsexlari mavjud bo’lgan. G’arbiy Yevropa mamlakatlarida tsexlarga
birlashish  X  asrlarda  boshlangan  bo’lsa-da,  XII-XIV  asrlarda   ular  yirik
1
 Pesherea Ye.M. Goncharnoe proizvodstvo…S, 378. 29 uyushmalarga  aylangani  haqida  ma‘lumotlar  mavjud 1
.  Yevropa  mamlakatlari  va
O’rta Osiyo hunarmandchilik uyushmalaridagi umumiyliklar bilan birgalikda, ular
o’rtasida  bir  qancha  o’ziga  xos  farqli  tomonlarni  ham  ko’rsatib  o’tish  mumkin.
Masalan,  O’rta  Osiyoda  hunarmandlarning  uyushmalarga  birikishlaridan  asosiy
maqsad  ishlab  chiqarishni  jadallashtirish,  mahsulot  sifatini,  sonini  oshirish  va
ko’proq  foyda  olish  bo’lsa,  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlarida  esa  hunarmandlar
tsexlarga asosan bir-biridan ruhiy madad va ilhom olish uchun birlashishgan 2
.
Tadqiq  etilayotgan  davrda  O’rta  Osiyoning  barcha  hunarmandchilik
markazlari   hunarmandchilik  guzarlaridan  tashkil  topgan.  Yuqorida  keltirib
o’tilganidek,  bunday  guzarlarni  Buxoro  amirligi  hunarmandchilik  markazlari
Samarqand,  Buxoro,  Shahrisabz,  Kitob,  Qarshida  ham  uchratish  mumkin  bo’lib,
ularning  har  birida  bir  necha  o’nlab  guzarlarni  sanab  o’tish  mumkin.  Bunday
guzarlarda,  asosan,  alohida  hunarmandchilik  turi  bilan  shug’ullanuvchi
hunarmandlar  yashagan  va  ularning  ustaxonalari  o’zlari  yashayotgan   hovlilarda
joylashgan.  Bundan  tashqari,  bozorda  yoki  savdo  rastalariga  yaqin  yerda  alohida
do’kon hamda ustaxonasiga ega hunarmandlar uyushmalari ham mavjud bo’lgan.
O’rta Osiyo, jumladan, Qashqadaryo vohasi shaharlaridagi hunarmandchilik
uyushmalariga  misol  qilib  kulolchilik  uyushmalarini  ko’rsatish  mumkin.
Kulolchilik  uyushmalari,  asosan,  uy-hovlilarda  joylashgan  bo’lib,  bir  necha
xonadan  iborat  bo’lgan.  Xonalarga  kulolchilik  charxlari,  sopol  idishlarini
pishiradigan xumdonlar, tegirmon toshlari joylashtirilgan. Loyxona ham charxlari
bilan  bir  xonada  joylashgan.  Hovlida  tayyor  va  yarimtayyor  mahsulotlarni
saqlaydigan  xonalar  ham  mavjud  bo’lgan.  Hovlidan  esa  tuproq  saqlash  zahirasi
sifatida hamda ob-havo issiq kunlarda idishlarni quritishda foydalanilgan.
Uyushma  boshida  bobo  va  oqsoqol  turgan.  Mahsulot  ishlab  chiqaruvchilar
ustalar,  yollanma  ustalar  va  shogirdlardan  iborat  bo’lgan.  Bobo  kasaba  boshlig’i
bo’lib,  obro’li  hunarmandlar  ichidan  saylangan  va  aksariyat  hollarda  umrining
oxirigacha  shu  lavozimda  turgan.  XIX-XX  asr  boshlarida  bobo  lavozimi
1
 Xaritonovich D.E. Jizn goroda i deyatelnost gorojan//Gorod srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Yevrop. T.2. M.:
Nauka, 1999, S. 118.
2
 Xaritonovich D.E. Jizn goroda i deyatelnost gorojan//Gorod srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Yevrop. T.2. M.:
Nauka, 1999, S. 119. 30 to’qimachilik,  novvoylik  va  otboqarlarda  ham  saqlanib  qolgan.  Boshqa  bir  qator
hunarmandchilik turlari, jumladan, temirchilik, degrezlik, misgarlik, o’ymakorlik,
ko’nchilik va boshqalarda kasaba boshliqlari oqsoqol yoki g’olib deb nomlangan.
Kulolchilik hamda to’qimachilik ustaxonalarida ham bobo, ham oqsoqol lavozimi
majvud  bo’lib,  ikkalasi  ham  ustakor  hunarmandlardan  saylab  qo’yilgan.  Ularni
saylashda  uyushmaning  barcha  a‘zolari  qatnashgan.  Oqsoqollikka  saylanuvchi
ustaning yoshi ahamiyat kasb etmagan va u umr bo’yi shu lavozimida qolmasligi
ham  mumkin  bo’lgan.  Ya‘ni,  u  uyushma  a‘zolari  noroziligi  bilan  lavozimidan
chetlashtirilishi  mumkin  bo’lgan.  Kasabaning  haqiqiy  boshlig’i  bobo  bo’lib,
oqsoqol uning yordamchisi hisoblangan.
Zargarlarda  esa  uyushma  boshliqlari  sarkor  deb  nomlangan  va  ular
ko’pincha  saroy  amaldorlaridan  bo’lgan.  Tadqiqotlar  natijasi,  Buxoro  amirligida
ham  zargarlarning  ko’pgina  imtiyozlari  bo’lib,  ular  yuqori  tabaqa  ahli  vakillari
bo’lgan 1
.  Jumladan,  XIX  asr  oxiri  XX  asr  boshlarida  Buxoro  shahri  zargarlariga
amir Abdullaxon tomonidan qarshilik zargar Usto Sa‘diy sarkor etib tayinlangan 2
.
Bobolar  uyushma  a‘zolari  oldida  ushbu  hunarmandchilik  sohasi  piri
nomidan ish tutgan. Qolaversa, o’z hunariga oid risolani yoddan to’liq bilishi shart
bo’lgan.  U  haftaning  ma‘lum  kunlarida  qo’lida  risola  bilan  ustaxona  va
do’konlarga  birma-bir  kirib,  shogirdlari  ishidan  xabar  olgan  va  hunarmandchilik
qonun-qoidalari  bilan  tanishtirib  borgan.  Bobo  boshliq  sifatida,  shogirdlarni
ustalikka o’tkazish uchun fotiha bergan, ustazoda bo’lmagan har qanday shogirdni
oila,  ya‘ni  uyushma  ustasi  qilib  qabul  qilish  faqat  bobo  tomonidan  hal  etilgan.
Bundan tashqari, uning qo’li ostida uyushmaning barcha halfalari birikkan bo’lib,
ular  bobo  uyidan  makon  topgan.  Shuningdek,  bobo  oqsoqol  bilan  halfalar
o’rtasidagi  kelishmovchiliklarni  hal  qilgan,  yordamga  muhtoj  yoki  bemor
halfalarni  qo’llab-quvvatlagan. Ular  esa o’z qarzlarini ishga  chiqqanlaridan keyin
uzganlar.  Ba‘zi  bir  badavlat  bobolar  nafaqat  o’z  uyushmasi  balki  boshqa
hunarmandchilik   uyushmalari  a‘zolari  tomonidan  katta hurmatga  sazovor  bo’lib,
nochor  ahvolda  qolgan  kasaba  boshliqlari  ulardan  yordam  so’raganlar.  Masalan,
1
 Belenitskiy A.M., Bentovich I.B. Bolshakov O.G. Srednevekovy gorod Sredney Azii. L.:Nauka, 1973.
2
 Andreev M.S., Chexovich O.D. Ark Buxar. Dushanbe, 1972. S.74-75 31 obro’li  badavlat  bobolar  tomonidan  ishchi  kuchiga  muhtoj  bo’lgan  boshqa
uyushmalarga ishchilar jo’natilgan. Shunday hollar ham bo’lganki, halfalar boboga
ustaxona boshlig’i bilan kelishmovchiligini hal qilishni so’rab murojaat qilganlar.
Bobo o’z poykori orqali ushbu muammolarni hal qilgan. Poykor boboning barcha
topshiriqlarini  bajargan,  ya‘ni  yollanma  ishchilarni  ishdan  bo’shatgan,  usta  kerak
bo’lgan  ustaxonalarga  ishchilarni  joylashtirgan.  U  o’z  xizmati  uchun
kelisholmayotgan  har  ikkala  tomondan  ikki  tangadan  undirib  olgan.  Ba‘zan
vaziyatni  aniqlab,  kelishmovchilikni  ustaxona  boshlig’i  zarariga  hal  etgan,
masalan,  uning  ustaxonasini  bir  necha  kunga  yopib  qo’ygan.  Bobo  qo’l  ostida
nafaqat  hunarmandlar,  balki  savdogarlar  ham  birikkan.  Masalan,  to’qimachilikda
gazmollarga buyurtmalar faqat bobo orqali o’tgan. Yuqori tabaqa ahli mahsulotga
bobo orqali buyurtma bergan va tayyor mahsulot ham oldin uning ko’rigidan o’tib,
keyin buyurtmachiga yetkazib berilgan.
Oqsoqollar  ham  uyushma  ishchilari  nazoratidan  tashqari,  bozorga  bog’liq
masalalar  bilan  shug’ullanganlar.  Ular  mahsulot  sifatini  nazorat  qilgan  hamda
ushbu  mahsulot  sifatiga  yarasha  sotilishini  ta‘minlagan.  Ular  ishtirokida  alohida
ustalar  bilan  buyurtmaga  og’zaki  shartnomalar  tuzilgan.  O’z  xizmati  uchun
oqsoqollar yiliga to’rt marta bir bozor kunining butun foydasi hisobiga haq olgan.
Bunday  kunlarda  daromaddan  kimdir  o’marib  ketmasligi  uchun  qattiq  nazorat
qilingan.
Keyinchalik yirik shaharlarda, asosan, o’zbek millatiga mansub aholisi ko’p
bo’lgan  shaharlarda  bobo  lavozimi  yo’qolib  borgan  va  ularning  o’rnini  oqsoqol
hamda  g’oliblar  egallagan.  Chekka  o’lkalarda  bobo  lavozimi  kasaba  boshlig’i,
pirlar o’rinbosarlari sifatida uyushmalar qancha faoliyat ko’rsatgan bo’lsa, shuncha
mavjud  bo’lgan.  Jumladan,  Qashqadaryo  vohasi  markaziy  shaharlari  Qarshi,
Shahrisabz, Kitob va boshqalarda ham shu hol kuzatiladi.
Hunarmandchilik  uyushmalari  quyidagi  tartibdagi  hunarmandlar  guruhidan
tashkil  topgan.  Uyushma  boshida  bobo,  oqsoqol,  undan  keyin  ustakor,  halfalar,
oxirgi o’rinda esa shogirdlar turgan. Halfalar o’z ustaxonasiga ega bo’lmagan usta- 32 hunarmandlar bo’lib, ilojsizlikdan uyushmalarda yollanib ishlashgan va mehnatiga
yarasha ish haqi olishgan.
O’rta  Osiyo  hunarmandchilik  uyushmalari  a‘zolaridan  usta  va
hunarmandlarning  kasabadagi  o’rni  alohida  ahamiyatga  ega  bo’lgan.  Chunki  ular
mustaqil  ishlab  chiqaruvchilar  hisoblanib,  moddiy  ta‘minotga  muhtoj  bo’lmagan.
Shuningdek,  ular  shogirdlar  tayyorlashda  ustoz  vazifasini  o’tovchi  asosiy  shaxs
hisoblangan.  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlari  shaharlarida  ham  hunarmandchilik
tsexlarida  mustaqil  usta-  hunarmandlarning  mavqei  baland  bo’lgan.  Ular  bir
ixtisoslikka  ega  yollanib  ishlashga  majbur  hunarmandlarni  o’z  qo’l  ostida
biriktirib, ma‘naviy hamda moddiy tomondan qo’llab-quvvatlab turganlar.
Hunarmandchilik  uyushmalarida  taqiya  ham  mavjud  bo’lib,  u  qo’llab-
quvvatlash, tayanch, boshpana, dam olish joyi degan ma‘nolarni anglatgan. Taqiya
uyushma  a‘zolari  tomonidan  yig’ilgan  pul  hisobiga  qurilib,  hujralar  va
choyxonadan  iborat  bo’lgan.  Unda  vaqtinchalik  boshpanalar  ham  mavjud  bo’lib,
shaharga  ish  izlab  kelgan  yollanma  ustalar  yashaganlar.  Yuqori  malakali  ustalar
taqiyada  yashamaganlar,  ular  ustakor  uyida  yashagan.  Taqiya,  shuningdek,
uyushma dam olish maskani vazifasini ham bajarib, u yerda hunarmandlar hordiq
chiqarganlar.
O’rta  Osiyoning  barcha  shaharlaridagi  kabi  Qashqadaryo  vohasida  ham
halfalarga bo’nak berish mavjud bo’lgan. Qarzdor halfa qarzini uzguncha, boshqa
ustaxonaga  o’tishi  ta‘qiqlangan.  Agar  boshqa  ustaxona  egasi  uning  qarzini  uzsa,
o’ziga o’tkazishi mumkin bo’lgan.
Bo’nak,  asosan,  ko’p  sonli  yollanma  ishchi  kuchi  kerak  bo’lgan
uyushmalarda,  jumladan,  etikdo’zlar,  to’qimachilik  va  kulolchilikda  mavjud
bo’lgan.  Bu   an‘ana  misgarlar,  zargarlar  va  zardo’zlarda  uchramagan,  chunki
ularda  halfalar  deyarli  bo’lmagan.  Ushbu  hunarmandchilik  turlarida  ustalar
shogirdlarini  ma‘lum  darajada  kasbga  o’rgatganlaridan  so’ng,  ustalikka  fotiha
berishgan.  Keyin  ularga  ustaxona  ochishga  ko’maklashishgan  yoki  o’z
ustaxonalarida usta bilan bir qatorda ishlashlariga ruxsat berishgan 1
.
1
Gulyamov X.G. Iz istorii diplomaticheskix otnosheniy Rossii s Buxarskim xanstvom XVIII v. Tashkent: Fan, 1992.
S.29. 33 Yuqorida keltirganimizdek, hunarmandchilik uyushmalari a‘zolarining quyi
tabaqasi  vakili  shogirdlar  hisoblangan.  Shogirdlar  chetdan  ustaga  yoshligidan
hunar o’rganish uchun yollanib, 5-15 yil davomida yordamchi ishlarni bajarishga
majbur  bo’lgan.  Ular  ish  haqi  olish  huquqiga  ega  bo’lmaganlar  va,  asosan,  qora
ishlarni  bajarganlar.  Ularning  ma‘lum  ish  vaqti  belgilanmay,  tong  otgandan  kun
botgunga  qadar  davom  etgan.  Zargarlar  va  zardo’zlarda  chetdan  kamdan-kam
hollardagina shogirdlikka olingan. Bu hunarmandchilik turlarida, asosan, kasb-kor
meros qoldirilgan bo’lib, ularning deyarli barchasi ustazodalar bo’lgan. XVI asrda
shogirdlikka  olish  to’g’risidagi  shartnomalar  yozma  tuzilganligi  va  shogirdlik
muddati  ham  qisqaroq,  ya‘ni  5  yilgacha  bo’lgan.  XIX-XX  asr  boshlarida
zargarlikda  ham  chetdan  olingan  shogirdlar  mavjud  bo’lgan.  Lekin  ularga  hunar
o’rgatish  muddati  10  yildan  15  yilgacha  cho’zilgani  va  hujjatlar  yozma
imzolanmagani ilmiy adabiyotlarda keltirib o’tilgan.
G’arbiy  Yevropa  mamlakatlari  shaharlarida  hunarmandchilik  sohasidagi
shogirdlik muddati odatda 2-7 yil davom etgan. Ba‘zi hollarda shogirdlik muddati
10-12 yilgacha cho’zilganligi haqida ham ma‘lumotlar mavjud. Bunga shogird o’zi
tanlagan  soha  bo’yicha  ustozi  tan  oladigan  darajada  san‘at  namunasini  odatdagi
o’quv muddatida yarata olmagani sabab bo’lgan. Shogird ustalikka qabul qilinishi
uchun  xuddi  shu  shartni  bajarishi  zarur  bo’lib,  bunga  tezda  erishgan  shogirdlar
avval usta yordamchisi, keyin esa mustaqil usta-hunarmand, deb tan olingan.
XX  asr  boshlarida  shogirdlarning  ahvoli  ancha  yaxshilangan.  Arxiv
hujjatlariga  ko’ra,  bu  davrda  hunarmandchilik  korxonalarida  ishlayotgan  17
yoshgacha  bo’lgan  shogirdlar  umumiy  ovqatlanish  vaqtidan  tashqari,  3  soat
maktabda o’qib kelishga haqliligi ta‘kidlangan.
SHogird  yillar  davomida  hunar  o’rganib,  ma‘lum  darajaga  erishgandan
keyin  usta  unga  mustaqil  ravishda  ustachilik  qilishi  uchun  fotiha  va  ish  quroli
hamda  bir  marta  biror  buyumni  ishlab  chiqarishga  yetadigan  xom  ashyo  bergan.
Shogirdlar  ustazoda  bo’lsa,  fotiha  olgandan  keyin  o’zi  mustaqil  faoliyat
yuritishgan. Ustazoda bo’lmagan shogirdlar fotiha olgandan keyin ustozi biror bir
boshqa ustaxonada kelishuv asosida yollanib ishlagan. 34 Hunarmandchilikning  barcha  turlarida  hunar  otadan  bolaga  meros
qoldirilgan va uni davom ettirmaslik gunoh hisoblangan. Aytishlaricha, ota hunari
davom  ettirilmagan  uyda  pirlar  chiroqsiz  qolgan.  Shuning  uchun  o’g’il  farzandi
bo’lmagan  usta  qizini  o’zining  eng  yaxshi  shogirdiga  uzatgan  va  uni  o’z
farzandlari qatoriga kiritgan.
O’rta  Osiyo  hududi,   Qashqadaryo  vohasining  barcha  hududlarida
hunarmandlarning  o’zlari  e‘tiqod  qiladigan  pirlari  bo’lgan.  Pirlarni  e‘zozlash
hunarmandchilik  taraqqiyotida  va  hunarmandlarning  hayotida  katta  ahamiyatga
ega  bo’lgan.  Pirlar  ma‘lum  sohadagi  hunarmandlarni  jipslashtirib  turishda
ma‘naviy  vosita  hisoblangan.  Piri  bir  hunarmandlar  birodar  hisoblanib,  barcha
marosimlarda yig’ilib turishgan.
Qashqadaryo  vohasi  ayollar  kulolchiligida  Momo  Havo  ulug’  sanalgan
bo’lsa,  Said  Kulol,  ya‘ni  Shamsiddin  Kulol  barcha  kulollar  piri  sanalgan.  U,
ayniqsa,  yirik  sopol  idishlar  yasaydigan  kulollar  tomonidan  ulug’langan.  Kosa,
piyola  kabi  mayda  sopol  buyumlar  yasaydigan  kulollar,  jumladan,  Shahrisabz
kosagarlari  Shayx  Hasan  Basriyni  ham  o’zlariga  pir  deb  bilishgan.  Bahovuddin
Naqshband  esa  yollanib  ishlaydigan  usta-halfalar  va  shogirdlarning  piri
hisoblangan.  Olov  bilan  ishlovchilar,  ya‘ni  zargarlar,  temirchilar,  degrezchilar,
novvoylar  va  kulollarning  bir  qismi  hazrati  Dovudni  o’zlariga  pir  deb  bilishgan 1
.
Igna bilan ishlovchilar, ya‘ni tikuvchilar, zardo’zlar, etikdo’zlar Boboi Porado’zni
o’z  pirlari  deb  bilishgan 2
.  Bundan  tashqari,  zardo’zlar  Hazrati  Yusufni  o’z
hunarlari  piri  deb  ulug’lashgan.  Ilmiy  adabiyotlarda  keltirilishicha,  eng  birinchi
usta zardo’z, eng birinchi ustoz va g’oyibona homiy pir Hazrati Yusuf bo’lgan 3
.
To’qimachilikda  to’quvchi  va  ip  yigiruvchilarning  piri,  ya‘ni  bibisi  Bibi
Seshanba bo’lgan. Ba‘zi joylarda Bibi Chorshanba deb atasa, Usmon turklari Bibi
Payshanbai kori deb atashgan. O’rta Osiyo xalqlari afsonalaridagi mashhur Ayyub
payg’ambar,  Devi  Safed,  Bibi  Seshanba 1
,  Amudaryoning  yuqori  oqimida  Bibi
1
 Suxareva O.A. Pozdnefeodalny gorod Buxara… S.54.
2
 Alimov U. A., Mirzaaxmedov D.A. K istorii mavzoleya Boboi Poraduz v Buxare// Istoriya materialnoy kultur 
Uzbekistana. Tashkent, 1982. Vp. XVII. S. 169.
3
 Bulatov S. O’zbek xalq amaliy bezak san‘ati...321-bet; Goncharova P.A. Buxoro zardo’zligi san‘ati... 12-b.
1
 Sulaymonov R.X. Naxshab-unutilgan tamaddun sirlari... 43-bet. 35 Rasonda,  Afg’onistonda  Bibi  Charxan  deb  atalgan  pir  va  bibilar  ip  yigiruvchilar
homiysi hisoblangan 2
. Bundan tashqari, mahalliy hunarmandlar tomonidan olacha
to’qish  san‘ati  asoschisi  sifatida  Shayx  Najmiddin  Kubro  ham  ulug’langan.
Otboqarlar  Hazrati  Alini,  dehqonlar  Bobo  Dehqonni,  chorvadorlar  Zangi  boboni
o’z hunarlari pirlari sifatida e‘zozlashgan.
Kasaba  boshliqlari,  ya‘ni  bobo  va  oqsoqollar  pirlarning  yerdagi  aksi  yoki
davomchilari  sifatida  hurmat  qilingan.  Usta  pirlar  haqqiga  har  bir  ish
boshlanmasdan oldin duo o’qib, ulardan ishiga baraka va turli ziyon-zahmatlardan
asrash uchun madad tilagan.
O’rta  Osiyo,  xususan,  Qashqadaryo  vohasida  voyaga  yetgan,  ya‘ni  biror
hunarni egallay olgan yosh usta kasaba yig’ini chaqirib, arvohi pir haqqiga ehson
bergan.  Shu  yerda  usta  unvonini  olgan  shogird  beliga  belbog’  bog’langan  va
bo’lajak  usta  pirlarning  davomchisi  bobo  hamda  ustoziga  sarupo  qilgan.  Ayollar
pirlar  haqqiga  chiroqlar  yoqishgan  va  ularning  haqiga  non, shirinliklar  hamda  oq
gazmol ulashganlar.
Piri  bir  hunarmandlar,  hatto  bir  kasb-kor  ahli  bo’lmasa-da,  birodar
hisoblanib, turli marosimlarda yig’ilib turishgan. Ushbu an‘analar hunarmandlarni
asrlar davomida bir-biriga bog’lab kelgan. Qolaversa, hunarmandchilik tarmoqlari,
uyushmalarida mavjud bo’lgan bunday tartiblar vaqt o’tgan sayin o’z ahamiyatini
yo’qotgan. Jumladan, XX asr boshlariga kelib, bobo uyushmalari o’z ahamiyatini
yo’qotgan  bo’lishiga  qaramay,  bu  kabi  an‘analar  xalqimiz  tomonidan  qadrlangan
hamda hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Hunarmandchilikka oid bu an‘analarning
aksariyati ajdodlarni yodga olish bilan bog’liq bo’lib, ayniqsa, usta tomonidan o’z
shogirdiga  fotiha  berish  marosimida,  ajdodlar  ruhiga  minnatdorchilik  bildirish
ko’rinishida  yaqqol  namoyon  bo’ladi.  O’rta  Osiyo  hunarmandchiligining  o’ziga
xos  xususiyatlaridan  biri  bu  har  bir  sohaning  homiysi  hisoblangan  pirlariga  ega
bo’lishidadir.
  
  
2
 Jenshina v mifax i legendax//Sostav. Valyanskaya O.P. Tashkent, 1985. S.57. 36 37 2.2.Hunarmandchilikning savdo-sotiq munosabatlariga ta‘siri
O’rta  Osiyo  hududlari,  jumladan,  Qashqadaryo  vohasida  ham  iqtisodiy
yuksalish  va  ishlab  chiqarish  kuchlari  rivojining  muhim  omillaridan  biri  ushbu
hududlardan kesib o’tgan karvon yo’llari edi. U, hunarmandchilik ishlab chiqarishi
rivoji, turli xalqlar madaniyati o’zaro ta‘sirining kuchayishi va garchi asta-sekinlik
bilan  bo’lsa-da,  yangi  ijtimoiy  munosabatlarning  ildamlashuviga  katta  hissa
qo’shgan.
Asrlar  davomida,  jumladan,  XIX-XX  asr  boshlarida  ham  O’rta  Osiyo
xonliklarining  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  yuksalishida  ichki,  tashqi  va  tranzit
savdoning  yirik  markazlari  sifatida  mashhur  bo’lgan  Samarqand,  Buxoro,
Toshkent, Shahrisabz, Qarshi, Kitob, Xiva, Urganch, Qo’qon, Marg’ilon, Andijon
kabi shaharlarning tutgan o’rni benihoya katta bo’lgan. Bunday shahar bozorlarida
mahalliy  hunarmandlar  tomonidan  yaratilgan  kundalik  turmush  ehtiyojlari  uchun
zarur bo’lgan bo’lgan har xil mahsulotlardan tortib, turli hunarmandchilik sohalari
uchun  zarur  bo’lgan  xom  ashyolar,  mohir  ustalar  tomonidan  yuksak  did  bilan
yasalgan  badiiy  hunarmandchilik  buyumlari,  qo’shni  shaharlar,  mamlakatlar  va
dasht ahli tomonidan ishlab chiqarilgan mollar bilan savdo qilingan.
SHaharlarning yirik savdo markazlariga aylanishida bozorlarning ahamiyati
beqiyos  edi.  Bozorlarning  kata  yoki  kichikligi,  boyligi  va  boshqa  jihatlari
shaharlarning  mamlakatda  tutgan  ijtimoiy-iqtisodiy  o’rni  va  siyosiy  vaziyat  bilan
chambarchas bog’liq bo’lgan.
Savdo markazlari bo’lgan bozorlar shaharlarning ko’rki bo’lib, bu yerda turli
mahsulotlar bilan savdo qiluvchi shaharliklarni, qishloq hamda dasht ahlini, uzoq
va  yaqin  mamlakatlardan  kelgan  savdogarlarni  uchratish  mumkin  edi.  Jumladan,
XIX  asrda  Buxoro  amirligida  bo’lgan  A.Vamberi,  shahar  ...bozorlari  o’zga
yurtlikning nigohida undagi xalqlar, kiyimlar, urf-odatlarning turli-tumanligi bilan
ko’zni qamashtiradigan manzara namoyon bo’ladi, deb aytgan edi 1
.  
1
 A‘zamova A.G. So’nggi o’rta asrlar... 40-b. 38 Tarixchi  olima  A.G.A‘zamovaning  yozishicha,  so’nggi  o’rta  asr
shaharlaridagi  bozorlar  ma‘lum  turdagi  mahsulotni  sotishga  ixtisoslashgan.
Ruhoniy  Budrinning  yozishicha,  XIX  asrning  20-yillarida  ham  Buxoroda  har  bir
molning o’z bozori  bo’lgan.  XIX-XX  asr  boshlarida  ham  O’rta  Osiyo,  jumladan,
voha  shaharlari  bozorlarida  ushbu  tartib  saqlanib  qolgan  edi  va  ularda  turli
hunarmandchilik  buyumlari  savdosi  uchun  alohida  timlar  ajratilgan.  XIX  asr
o’rtalarida  Buxoroda  bo’lgan  N.Xanikovning  yozishicha,  bozorlarda  turli
hunarmandchilik  mollari,  jumladan,  echki  terisidan  tikilgan  etiklar  bozori,  bo’z
(karbas) bozori, teri bozori, ot egar-jabduqlari bozori, pichoq bozori, ligam bozori,
paxta  bozori,  sabzavot,  bog’dorchilik  mahsulotlari  bozori  va  boshqa  bozorlar
alohida bo’lgan. 
O’rta  Osiyo  xonliklarida  mahsulot   ishlab  chiqarish  rivojlangan  katta
o’zgarishlar  XVIII  asrning  ikkinchi  yarmiga  to’g’ri  keladi.  Ushbu  davrda  O’rta
Osiyo xonliklari Rossiya imperiyasining ta‘sir doirasiga tushgan va xalqaro savdo-
sotiq  doirasiga  tortilgan.  Tadqiqotchilarning  ta‘kidlashicha,  “xalqaro,  shu
jumladan,  Rossiya  bozori  XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida  O’rta  Osiyoning  xom
ashyo  manbai  bo’lishi  va  ba‘zi  bir  hunarmandchilik  mahsulotlariga  talabgorlik
qilish bilan birga mahalliy ishlab chiqarish munosabatlarida imkon darajada qayta
qurishni  rag’batlantirgan”.  O’rta  Osiyo  xonliklarining  Rossiya  imperiyasi
tomonidan bosib olinishi natijasida o’lkada davom etib kelayotgan tinimsiz o’zaro
to’qnashuvlar  barham  topadi.  Natijada,  iqtisodiyot  va  madaniyat  iziga  tusha
boshlaydi  hamda  o’zaro  munosabatlar  keng  miqyosda  qayta  jonlanadi.  O’lkada
tinchlikning  o’rnatilishi  savdo  aloqalarining  qayta  tiklanishiga  va  ko’lamining
yanada  kengayishiga  olib  keladi.  Mahalliy  hunarmandlarning  mahsulotlari
Rossiyaga jo’natila boshlaydi va ularga, shuningdek, ichki bozorlarda ham ehtiyoj
ortib boradi.
XIX  asrning  60-70  yillarida  rus  tadbirkorlari  orasida  birinchilar  qatorida
katta  foyda  olish  maqsadida  Turkiston  o’lkasiga  fabrikada  ishlab  chiqarilgan
to’qimachilik  mahsulotlarini  olib  kelgan  yevropalik  tadbirkorlar  omadsizlikka
uchraydilar. Ularning mahsulotlari mahalliy sharoitga moslashtirilmaganligi tufayli 39 aholi  tomonidan  ularga  unchalik  qiziqish  bildirilmagan.  Shunday  qilib,  rus  va
mahalliy  madaniyatning  bir-biriga  o’zaro  ta‘siri  ikki  tomonlama  xarakter  kasb
etadi.
XIX  asrning  80-yillarida  Turkistonda  temir  yo’llarning  qurilishi  natijasida,
rus  mahsulotlari  uchun  mahalliy  bozorlarga  keng  yo’l  ochiladi.  Bunday  vaziyat
mahalliy  hunarmandlarning  ahvolini  og’irlashtiradi.  Natijada  ko’plab
hunarmandchilik ustaxonalari kasodga uchray boshlaydi.
Mahalliy  ustalar  ishlab  chiqargan  hunarmandchilik  mollari,  asosan,  shahar
bozorlari,  qo’shni  shahar  va  qo’shni  davlatlar  bozorlarida  sotilgan.  Bundan
tashqari,  O’rta  Osiyo,  xususan,  Qashqadaryo  vohasida  ishlab  chiqarilgan
hunarmandchilik  mollari  va  xom  ashyo  mahsulotlari  Rossiya,  Eron,  Hindiston,
Afg’oniston,  Xitoy  va  boshqa  davlatlar  bozorlariga  ham  chiqarilgan.
Tadqiqotchilarning  fikricha,  buxoroliklar  tomonidan  Rossiyaga  olib  borilgan
paxtaning katta qismi Shahrisabzda yetishtirilgan.
XIX-XX asr boshlarida ham O’rta Osiyoda Rossiya bozorlariga uchta aloqa
yo’li  orqali  to’qimachilik  xom  ashyo  mahsulotlaridan  paxta,  ipak,  ulardan
yigirilgan kalava ishlar, tayyor matolardan olacha, bo’z, doka, zandanachi, baxmal,
kimxob, parcha, turli-tuman gilamlar, rus amaldorlari uchun sovg’a-salom sifatida
zardo’zlik buyumlari chiqarilgan. Bundan tashqari, ikki o’rkachli tuya, Shahrisabz
qorabayir  otlari,  qorako’l  turi,  tulki  mo’ynasi,  qoramol  terisi,  telpak,  chakmon,
kamar,  zargarlik  buyumlari,  qimmatbaho  toshlar  va  quruq  mevalar  ham  Rossiya
bozorlariga  chiqarilgan  mahsulotlar  jumlasiga  kirgan 1
.  Manbalarda  ushbu
mahsulotlarning  turi  va  sifatiga  qarab  narxlari  keltirib  o’tilgan.  O’rta  Osiyodagi
Rossiyaga  olib  ketilgan  teri  xom  ashyosi  hukumat  tomonidan  qattiq  tibbiy
nazoratdan  o’tkazilgan.  XX  asr  boshlarida  voha  hududiga  chorva  mollari  va
ulardan  olinadigan  xom  ashyo  mahsulotlarini  tekshirish  uchun  maxsus  veterinar
vrach chaqirilgan.
1
 Bartold V.V. Xlopkovodstvo v Sredney Azii s istoricheskix vremen do prixoda russkix/Soch.T.II. M.: Nauka, 
1963. S. 437-438; Ziyodov X.Z. O’rta Osiyo va Volgabo’ylari (XVI asrning ikkinchi yarmi XIX asrlar). Toshkent: 
Fan, 1965. 116-117 betlar. 40 Rossiyadan O’rta Osiyoga temir, cho’yan, tunuka, jez, qalay, po’lat, simob,
achchiq  tosh,  yelim,  bo’yoqlardan  kinovar,  anilin,  alazarin,  turli-tuman  tayyor
metall  buyumlar,  shisha  buyumlar,  tayyor  charm  buyumlar,  rangli  movut,  dori-
darmonlar, shakar, qand va boshqa mahsulotlar olib kelingan 1
. 
Buyuk  Ipak  yo’li  tarmoqlari   O’rta  Osiyo  xonliklari,  xususan,  Buxoro
amirligining deyarli  barcha hududlari bo’ylab o’tgan bo’lib, Qashqadaryo vohasi
ham  Sharq  va  G’arb  mamlakatlari  o’rtasidagi  savdo-sotiq  ishlarida  vositachi
vazifasini o’tagan. Voha hududidan o’tgan karvon yo’llari orqali Xitoy, Hindiston,
Eron,  Afg’onistondan  yuqori  sifatli  chinni  buyumlar,  to’qimachilik  mollari,
qimmatbaho  toshlar,  zargarlik  buyumlari,  ziravorlar,  quruq  meva  va  boshqa
mahsulotlar Rossiya bozorlariga ushbu mamlakatlar savdogarlari bilan bir qatorda
Buxoro  savdogarlari  tomonidan  ham  yetkazib  berilgan.  XIX  asrning  ikkinchi
yarmida  Rossiyadan  O’rta  Osiyoga  metall  keltirish  qariyb  10  barobar  va  metall
buyumlar keltirish esa 2,3 barobar ko’paygan.
XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  O’rta  Osiyo  bozorlariga  Angliya  sanoat
mollariga  bo’lgan  talab  katta  bo’lgan.  Angliya  sanoat  mollari  bilan,  asosan,  hind
savdogarlari  savdo  qilgan.  Angliya  bilan  raqobatda  bo’lgan  Rossiya  hukumati
sifatli  ingliz  mollarining  nafaqat  O’rta  Osiyo  balki  Sibirga  ham  kirib  borishidan
cho’chigan va natijada hind-ingliz mollariga solingan soliqlar miqdorini oshirishga
majbur bo’lgan. Ularni O’rta Osiyo bozorlaridan siqib chiqish va bu yerda mutlaq
hukmronligini o’rnatish maqsadida Buxoro amiri Said Muzaffarxon bilan Rossiya
hukumati  o’rtasida  savdo  sohasida  har  ikkala  tomon  savdogarlariga  bir  qancha
imkoniyatlar  yaratib  beruvchi  bitim  tuzilgan.  Shundan  keyin  bozorlarda  ingliz
mollari  kamaygan  va  Rossiyadan  keltirilgan  turli-tuman  mollar  savdosi  uchun
katta  yo’l  ochilgan.  Rus  savdogarlari  to’qimachilik  mahsulotlari,  xususan,  rus
chigitlarini mahalliy savdogarlarga uzoq muddatli qarzga berish evaziga sotgan va
bu kelishuv ikkala tomonni ham qoniqtirgan.
1
 Karimova  I.  XIX  asr  o’rtalarida  Turkiston va  Xitoy  o’rtasidagi  savdo  aloqalari//  Akademik  Ubaydulla  Karimov
nomidagi yosh sharqshunoslar ilmiy konferentsiyasi tezislari. Toshkent: 2006. 17-bet; Mixaleva G.A. Uzbekistan v
XVIII pervoy polovine XIX veka... S.73; Karimova M. XIX asr ikkinchi yarmida Rossiya tovarlarining O’rta Osiyo
bozorlarini  egallashi//  O’zbekistonning  yangi  tarixi.  “Kontseptual-metodologik  muammolar”  mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent: Akademiya, 1998. 136-b. 41 Buxoro  amirligi  madaniy  markazlaridan  Buxoro,  Samarqand,  Shahrisabz,
Qarshi  va  boshqa  shaharlar  doimo  gavjum  savdo  markazlari  hisoblanib,  bu
yerlarda  deyarli  hamma  vaqt  Rossiya,  Xitoy,  Eron,  Kashmir,  Kobuldan  kelgan
savdogarlari  tomonidan  O’rta  Osiyo  xonliklariga  indigo  bo’yog’i  katta  miqdorda
olib  kelingan  bo’lib,  bu  yerda  unga  talab  juda  katta  bo’lgan.  Bundan  tashqari,
Hindistondan olib kelinadigan yuqori sifatli to’qimachilik mollari nafaqat Rossiya
bozorlarda,  balki  O’rta  Osiyo  hududida  xaridorgir  mollardan  hisoblanganligi
to’g’risida ma‘lumotlar mavjud.
Yuqoridagi  Sharq mamlakatlariga Buxoro  savdogarlari  tomonidan  yetkazib
berilgan  mahalliy  to’qimachilik  xom  ashyo  mahsulotlaridan  ipak,  paxta,  jundan
yigirilgan kalava iplar, shuningdek, rus zavod hamda fabrika mollariga talab katta
bo’lgan.
Mahalliy bozorlarda esa hunarmandchilik mollarini sotish hunarmandlarning
o’zlari,  dallollar  va  savdogarlar  tomonidan  amalga  oshirilgan.  Kelishuvga  ko’ra,
savdogarlar  hunarmandlardan  tayyor  mahsulotlarning  yarim  pulini  to’lash  sharti
bilan olishgan. Shahar  bozorlarida hunarmandchilik turlari uchun maxsus  rastalar
ajratilgan.  Hunarmandlarning  o’zlari  esa  mahsulotlarini  ustaxona  do’konlarida
sotishgan. XIX asr oxiri XX asr boshlariga kelib, savdogarlar mahalliy bozorlarda
do’kon  ochishlari  uchun  Rossiya  hukumatining  Buxorodagi  vakilidan  yozma
ravishda  ruxsatnoma  olishi  zarur  bo’lgan.  Buning  uchun  ochmoqchi  bo’lgan
do’koni va unda sotilishi rejalashtirilayotgan mollar to’g’risida to’liq ma‘lumotlar
berilgan.  Mahsulotlar,  asosan,  naqd  pulga  sotilgan,  lekin  ma‘lum  miqdorda  tovar
ayirboshlash ham saqlanib qolgan.
Naqd  pulli  savdo,  asosan,  shahar  ahli  bilan  olib  borilgan  bo’lsa,  tovar
ayirboshlash  esa  cho’l  zonasi  aholisi  va  qisman  shahar  atrofida  yashovchi
dehqonlar  bilan  olib  borilgan.  Cho’l  ko’chmanchi  aholisi  hunarmandchilik
mollarining  barcha  turlariga  katta  talabgor  hisoblangan.  Ular  katta  miqdordagi
hunarmandchilik  mahsulotlariga  qo’y,  echki,  qoramol  kabi  chorvalar  bilan
birgalikda  to’qimachilik,  ko’nchilik  sohalariga  zarur  xom  ashyolar-jun,  teri  va
turli-tuman  gilamdo’zlik  mahsulotlarini  ayirboshlagan.  Dehqonlar  esa  o’zlari 42 yetishtirgan  turli-tuman  dehqonchilik  mahsulotlarini  hunarmandchilik
mahsulotlariga qisman ayirboshlaganlar.
XIX-XX  asr  boshlarida  ham  soliqlar  turi  40  ga  yaqin  bo’lgan.  Bundan
tashqari, favqulodda holatlar vaqtida soliqlar bir necha baravar ortgan va oldindan
undirilgan.  Bu  hol  ko’proq  Buxoro  amirligida  uchragan  va  bunday  hollarda
amirlikda  soliqlar  yetti  baravar  hajmda  yig’ib  olingan.  Vaziyat  haddan  tashqari
og’irlashib ketgan hollarda soliq yig’uvchilarga qarshi bosh ko’tarishlar va ularga
qaroqchilar tomonidan hujum qilish hollari ham uchrab turgan.
Hunarmandlar  va  savdogarlardan  olinadigan  soliqlarning  asosiysi  daromad
solig’i  tamg’a  hisoblanib,  musulmon  savdogarlardan  donabay  mahsulotlardan  40
tadan  1  dona,  boshqalaridan  esa  jami  tovarning  40/1  qismi  miqdorida  yoki
mahsulot  bahosining  2,5  %  miqdorida  soliq  undirilgan.  Musulmon  bo’lmagan
savdogarlardan esa donabay mahsulotlardan 20 tadan 1 dona, donabay bo’lmagan
mahsulotlardan 20/1 qism miqdorida yoki mahsulot bahosining  5 % i miqdorida
soliq undirilgan. Arab xalifaligi davrida o’rnatilib, asrlar davomida saqlanib kelgan
zakot solig’i undirish qoidalari XIX-XX asr boshlarida ancha o’zgargan bo’lib, bu
davrda  soliqlar  yuqorida  keltirilganidan  ko’proq  undirilgan.  Bunga  g’aridin
savdogarlardan  undirilgan  zakot  solig’i   miqdorining  tartib-qoidalardan  ancha
yuqori  bo’lgani  misol  qilib  ko’rsatishimiz  mumkin.  Rus  savdogarlaridan  zakot
miqdori  5-10%  miqdorgacha  undirilgan.  Bozorda  qaysi  mamlakatdan  bo’lishiga
qaramay,  musulmon  savdogarlardan  har  bir   rasta  uchun  40  chervon  chet  el
tangasidan  bir  miqdorda  undirilgan  bo’lsa,  rus  savdogarlaridan  12  chervongacha
undirilgan.  Bozorga  tushirilgan  qo’y-qo’zilar  savdosida  esa  40  boshga  bir
miqdorda soliq undirilgan.
XIX  asr  ikkinchi  yarmida  Turkiston  o’lkasi  general-gubernatori  general-
adyutant Fon-Kaufman va Buxoro amiri Amir Muzaffarxon (1860-1885) o’rtasida
o’zaro bitim tuzilgan. Ushbu bitimda Rossiya-Buxoro savdo aloqalarida va Buxoro
amirligi  hududi  orqali  boshqa  Sharq  davlatlari  bilan  olib  borilayotgan  karvon
savdosida savdogarlarning har ikki davlatda xavfsizliklari ta‘minlanishi, Buxoroda
rus  savdogarlarining  tovarlaridan  ham  2,5  %  dan  ortiq  soliq  undirilmasligi,  amir 43 rus  savdogarlariga  amirlik  hududida  mustaqil  savdo  qilishga  va  o’z
omborxonalarini  ochishiga  monelik  qilmasligi,  Rossiya  hukumati  tomonidan
yuborilgan maxsus missiya a‘zolari amirlik hududida mustaqil harakatda bo’lishiga
ruxsat  berilishi  va  hokazolar  keltirib  o’tilgan.  Buxoro  amirligida  qrim,  tatar
savdogarlari  bir  qnacha  imtiyozlarga  ega  bo’lib,  musulmon  bo’lgani  uchun  ular
O’rta  Osiyoning  barcha  hududlarida  bexavotir  va  ortiqcha  tashvish  hamda
to’lovlarsiz  savdo  qilishlari  mumkin  bo’lgan.  Shu  bilan  birga  zakot  to’langanligi
haqidagi yozma guvohnoma olgan har bir savdogar xonlikning barcha hududlarida
bemalol  savdo  qilishi  mumkin  bo’lgan.  Agar  bu  borada  savdogarlarda  biror  bir
muammo  paydo  bo’lgudek  bo’lsa,  u  oqsoqolga  murojaat  qilish  va  ushbu
muammoni  hal  etib  berishni  so’rashi  mumkin  bo’lgan.  Agar  bu  muammoni
oqsoqol  hal  etaolmasa,  unda  bu  ish  bilan  qushbegining  o’zi  shug’ullangan  va
masalani  hal  qilgan.  Bozorga  mahsulotlari  uchunzakot  to’lamay,  mol  olib  kirgan
savdogar  sazoyi  qilingan,  savalangan  va  qushbegi  tomonidan  belgilangan  jarima
undirilgan.
Hunarmandlarga  ham  ishlab  chiqargan  mahsulotini  sotishdan  olinadigan
daromadning  40/1  miqdoridagi  zakot  solig’i  solingan.  Hunarmand  va
savdogarlardan  undirilgan  yana  bir  soliq  turi  o’lpon  bo’lib,  uni  to’lash  mayda
hunarmand va savdogarlar uchun juda og’ir bo’lgan.
Tadqiq etilayotgan davrda amirlik, jumladan, Qashqadaryo vohasida mavjud
yana bir soliq turi xiroj bo’lib, uning yilda ikki marta bahor va kuzda yig’iladigan
xaraji  vazifa  yoki  xaraji  muazzof  hamda  hosilga  qarab  olinadigan  xaraji
muxassama kabi turlari mavjud bo’lgan 1
. Ibodulla Orifxo’ja Buxoriyning “Risolai
Habibiya”  asarida  keltirilishicha,  xaraji  muxassama  hosilning  3/1,  4/1,  5/1  qismi
miqdorida yoki davlat boshlig’i belgilagan soliq miqdorida olingan.
Keltirilganlardan tashqari, hunarmandlar va savdogarlar amir yoki mahalliy
boylar  xazinasiga  turli  xil  mayda  soliqlarni  ham  to’lashga  majbur  bo’lganlar.
Bozorlarda  mahsulotlarni  sotish  uchun  mahsulot  umumiy  miqdorining  7%
miqdorida  dallol  puli  to’langan.  Dallol  xizmat  haqini, ya‘ni  dallol  pulini  ko’proq
1
 Abduraimov  M.A.  Ocherki  agrarnx  otnosheniy  v  Buxarskom  xanstve  v  XVI  pervoy  polovine  XIX  veka.  T.I.
Tashkent: Fan, 1966. S.165. 44 hunarmandlar  va  savdogarlar  o’rtasida  vositachilik  qilgani  uchun  kelishuvga
muvofiq xaridor hamda sotuvchidan olgan. Bulardan tashqari, bozorlarda joy puli,
choy  puli,  bozor  puli  kabi  to’lovlar   ham  bo’lgan.  Yer  solig’i,  odatda,  hosilning
3/1,  5/1  miqdorda  bo’lsa-da,  amalda  bir  necha  barobar  qilib  oldindan  undirib
olingan 1
.
Qimmatbaho  metallar,  xususan,  oltin  qazib  olinadigan  joy  aholisi  davlatga
xarajat  solig’i  to’lagan.  Bu  soliq  o’sha  viloyatning  eng  asosiy  soliqlaridan  biri
bo’lib,  har  yili  har  bir  qishloq  bir  necha  misqoldan  oltin  yig’ib,  xazinaga
topshirgan.
Qishloq  xo’jaligini  rivojlantirish  maqsadida  amir  Shohmurod  qo’sh  puli
solig’ini  joriy  qilgan.  Amirlikning  butun  aholisidan  undiriladigan  ushbu  soliq  50
tanoblik  yerdan  40  tiyinga  yaqin  miqdorda  undirilgan.  Biroq  keyingi  amirlar
Haydar, Nasrullo va Muzaffarxonlar davrida bu soliqning miqdori 9 barobargacha
ko’tarilgan.
Muzaffarxon  davrida  Rossiya  bilan  bo’ladigan  urush  xarajatlari  uchun
do’kondorlardan  sotiladigan  har  bir  buyumning  15%  miqdorida  aminona  solig’i
undirilgan.  Ruslar  istilosidan  so’ng  1889  yildan  1896  yilgacha  soliqlar  40%  ga
oshgan. Shu jumladan, ushbudavrda voha chorvadorlaridan poch solig’i ham yig’ib
olingani  to’g’risida  ma‘lumotlar  mavjud.  Bundan  tashqari,  Rossiya  hukumati
tomonidan  XIX  asr  ikkinchi  yarmidan  boshlab,  mahalliy  bozorlarga  qo’shni
shaharlar,  bekliklar  va  xonliklardan  kirib  kelayotgan  tovarlarni  nazorat  qilish
hamda ulardan boj solig’ini undirish to’g’risida maxsus farmoyish chiqarilgan.
Buxoro  amirligida  soliqlar  tizimini  tadqiq  etgan  mutaxassislarning
yozishicha, mavjud soliqlardan xiroj mahsulot bilan, tanobona pul bilan olinadigan
soliq  turi  hisoblangan.  XIX  asr  boshlarida  amir  Haydarning  Qarshi  begi  Said
Ahmadga  yozgan  xatida  xiroj  hosilning  3/1  va  5/1  miqdorida  mahsulot  bilan
yig’ilishi zarurligi uqtirilgan 2
. Manbalarda XIX asr o’rtalarida Qarshi viloyatining
o’zidan  bir  martada  2  lak,  ya‘ni  200  ming  tangadan  ortiq  soliq  yig’ib  olingani
1
 Qadimgi Kesh-SHahrisabz tarixidan lavhalar... 185-b.
2
 Abduraimov M.A. Vopros feodalnogo zemlevladeniya i feodalnoy renta v pismax Emira Xaydara. Tashkent: An 
UzSSR, 1961. S.150.  45 haqida  ma‘lumot  keltirib  o’tilgan.  Soliqlarning  ortib  ketganligi,  pul  islohotining
og’ir  oqibatlari  amirlikning  turli  hududlarida,  shuningdek,  Qashqadaryo  vohasida
ham  xalqning  qattiq  noroziligiga  sabab  bo’lgan.  Xususan,  1871  yilda  G’uzorda
turli-tuman soliqlar yig’ib olinishi oqibatida qashshoqlashgan 20 ming aholi shahar
bozorlarini  talagan.  Shu  yili  Qarshi   shahri  va  uning  atrofida  joylashgan
qishloqlarda yashovchi kambag’al aholisi shahar hokimining vafotidan foydalanib,
qo’rg’onga hujum qilgan hamda bozor va do’konlarni talagan.
Soliqlardan  bek  va  uning  oila  a‘zolari,  navkarlar,  sarbozlar,  yuzboshilar,
qozilar,  oqsoqollar,  din  peshvolari,  vasiylari  bo’lmagan  13  yoshga  kirmagan
yetimlar ozod qilingan. Bundan tashqari, hunarmand va savdogarlar ko’chmanchi
qozoqlar  hamda  cho’l  chorvador  aholisidan  ayirboshlash  evaziga  olgan
mahsulotlar uchun soliq to’lamagan.
XIX-XX  asr  boshlarida  voha  hududida  mavjud  bo’lgan  barcha
hunarmandchilik birlashmalari o’zining asrlar davomida shakllanib kelgan urf-odat
va  marosimlariga  ega  bo’lgan.  Ular  o’z  oldiga  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlari
hunarmandchilik  birlashmalari  kabi  yagona  maqsad,  ya‘ni  hunarmandlar
manfaatlarini,  ularning  faoliyatini  isloh  qilish  yo’li  orqali  himoya  etishdan  iborat
bo’lgan.  Ammo  O’rta  Osiyo  hunarmandchilik  uyushmalarining  o’ziga  xos
tomonlaridan  biri  jamiyatning  boshqa  sohalarida  kuzatilgani  kabi  ushbu  sohada
ham patriarxal munosabatlarning mustahkam saqlanganligidir. Shu tufayli mazkur
ijtimoiy  munosabatlar  uzoq  vaqt  davomida  hech  qanday  o’zgarishlarsiz  saqlanib
qolgan. 46 XULOSA
Tadqiqot shuni ko’rsatdiki, har bir davr qadimiy an‘analarni davom ettirgan
holda o’ziga xos xususiyatlari bilan ham ajralib turgan. Hech bir davr boshqasini
aynan  takror  etmaydi  va  hech  biri  o’zgarishlarsiz  hamda  yangilanishlarsiz
kechmaydi. XIX asrning o’rtalariga kelib ishlab chiqaruvchi kuchlar va tovar-pul
munosabatlarining  rivojlanishi,  natural  rentaning  pul  bilan  almashinuvi  natural
xo’jalik tartiblarining yemirilishiga olib keldi. Bu esa, o’z navbatida, feodal ishlab
chiqarish  usulining  inqirozini  keltirib  chiqardi.  Xonliklarning  iqtisodiy  tarixida
yangi  davr  boshlandi.  O’lka  shahar  va  qishloqlarining  turli  xil  etnoslari  orasida
qizg’in  iqtisodiy  aloqalarning  rivojlanishi  natijasida  bozorlar  soni  ko’paydi  va
tashqi  savdo  munosabatlari  kuchaydi.  Shundan  kelib  chiqib  XIX-XX  asr
boshlarida  Qashqadaryo  vohasi  madaniy  markazlari,  ularda  rivoj  topgan
hunarmandchilik  turlari,  an‘analari,  xususan,  ustoz-shogird  munosabatlarini
o’rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:
Birinchidan,  XVIII asrdan boshlab XX asr boshlarigacha Buxoro amirlari
va  Shahrisabz  beklari  o’rtasida  olib  borilgan  siyosiy  kurashlarning  keskinlashuvi
natijasida  mamlakat,  xususan,  Shahrisabz  vohasi  ijtimoiy-iqtisodiy  hayoti  chuqur
inqirozga  uchraydi.  Buning  natijasida  boshqa  barcha  sohalarda  bo’lgani  kabi
hunarmandchilik  mahsulotlari  sifatining  keskin  pasayib  ketishi  kuzatiladi.  Ushbu
inqiroz nafaqat siyosiy-iqtisodiy sohalarda, balqi madaniy hayotda ham aks etgan.
Ikkinchidan,  XIX-XX  asr  boshlarida  vohadagi  yirik  va  asosiy
hunarmandchilik  markazlaridan  Shahrisabz  o’z  mavqeini  yo’qotib,  ikkinchi
darajali  shaharga  aylanadi.  Ushbu  davrda  Buxoro  amirligi  siyosiy-iqtisodiy
hayotida  Qarshi  shahrining  mavqei  yuksaladi.  Buning  birinchi  sababi  Shahrisabz
beklarining  isyonkorligi  natijasida  olib  borilgan  janglar  shahar  iqtisodiy
salohiyatini  pasaytirib  yuborganligi  bo’lsa,  ikkinchisi  Buxoro  amirligining
Shahrisabzga  qarshi  kurashida  Qarshi  shahrining  asosiy  tayanch  manziliga
aylantirilishi bo’lgan. Bundan tashqari, doimiy urushlar sababli tinchini yo’qotgan
mehnatkash  aholi,  xususan,  ko’pgina  usta-hunarmandlar  Buxoro,  Samarqand,
Shahrisabz  kabi  markaziy  shaharlardan  nisbatan  tinch  sharoit  mavjud  bo’lgan 47 chekka shahar va qishloqlarga boshpana izlab kelishgan. Shunday shaharlardan biri
Qarshi  shahri  bo’lib,  ularning  bu  yerda  uzoq  muddat  qolib  ketishi  shaharning
iqtisodiy yuksalishiga katta hissa qo’shgan.
Qadimdan hozirgi kungacha vohadagi qulay tabiiy geografik sharoit barcha
xo’jalik  turlaridan,  xususan,  chorvachilik,  dehqonchilik  va  ulardan  olingan  xom
ashyo  hamda  tabiiy  boyliklarning  ko’pligi  hunarmandchilik  hamda  savdo-
sotiqning taraqqiy etishiga keng imkoniyatlar yaratib berdi.
Voha  shaharlari  o’z  tuzilishiga  ko’ra  O’rta  Osiyo  shaharlariga   xos  tarzda
qurilgan va taraqqiy etgan. Vohada olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida
XIX-XX  asr  boshlarida  voha  hunarmandchilik  markazlari  bek  qarorgohi,  shahar
qo’rg’oni, rabod hamda uning atrofida joylashgan mustahkamlangan qishloqlardan
iborat bo’lgan.
Markaziy shaharlarda asosiy bozorlar shahar markazida joylashgan va ularda
har kuni savdo bo’lgan. Bundan tashqari, shahar va qishloqlarda haftaning ma‘lum
kunlarida  savdo  bo’ladigan  kichik  bozorlar  ham  mavjud  bo’lib,  ularda
dehqonchilik  mahsulotlari  va  chorva  mollari  savdosi  olib  borilgan.  Savdo
aloqalarida ahamiyatli o’rin tutgan karvonsaroylarda ham ulgurji savdo ishlari olib
borilgan.
Voha deyarli barcha hunarmandchilik turlari, ya‘ni mato to’qish, tikuvchilik,
kashtachilik,  zardo’zlik,  kulolchilik,  temirchilik,  degrezlik,  misgarlik,  zargarlik,
ko’nchilik, duradgorlik, qandolatchilik va boshqalar rivojlangan bo’lib, ular uchun
zarurbo’lgan  xom  ashyo  manbalari,  asosan,  mahalliy  hududlardan  yetkazib
berilgan. Ba‘zi bir xom ashyo turlari, jumladan, turli xil metallar, sun‘iy bo’yoqlar,
qimmatbaho  toshlar,  zar  ip,  tilla,  kumush  simlar  va  boshqalarga  bo’lgan  talab
chetdan keltirilgan xom ashyo mahsulotlari evaziga qondirilgan.
To’qimachilikda  qishloqlardan,  asosan,  xom  ashyo  va  yarim  tayyor
mahsulotlar  yetkazib  berilgan.  Shahar  hunarmandchilik  guzarlarida  turli-tuman
ipak  va  paxtali  matolar  ishlab  chiqarilgan.  Ba‘zi  guzarlar  ayrim  matolarni  ishlab
chiqarishga ixtisoslashgan bo’lib, ba‘zi birlarida esa bir necha turli matolar va ipak 48 ip  tayyorlangan.  Jumladan,  Zog’za  guzarida  ko’proq  fo’ta  va  olacha  ishlab
chiqarilgan.
Maxsumovot guzari aholisi adras ishlab chiqarish va ipak qurti boqish, ipak
ip tayyorlash bilan shug’ullangan.
Kashtachilikda  shahar  va  qishloqlarda  ishlab  chiqarilgan  kashtachilik
buyumlari  ham  bozor  talablariga  javob  beradigan  darajada  sifatli  va  nafis
ishlangan. Bunday mahsulotlar tovar hisoblanib, sotuvga chiqarilgan. Kashtachilik
bilan faqatgina ayollar shug’ullangan.
Gilamdo’zlik  vohaning  cho’l  hududiga  xos  hunarmandchilik  turi  bo’lib,
jundan  yigirilgan  iplar  va  turli-tuman  gilamlar,  asosan,  Qarshi  shahri  atrofidagi
cho’llarda  (Qamashi  va  Chiroqchi)  yashovchi  chorvador  aholi  tomonidan  ishlab
chiqarilgan.  Ushbu  to’qimachilik  mahsulotlari  nafaqat  ichki  bozorda,  balki
Samarqand, Buxoro, Boysun, Shahrisabz, Hisor kabi shaharlar va qo’shni davlatlar
bozorlarida  ham  mashhur  bo’lgan.  Qarshi  bozorlrida  esa  gilamlar  uchun  alohida
rastalar  va  ko’tara  savdo  uchun  timlar  ajratilgan.  Ko’chmanchi  aholi  o’toqlarini
mustahkamlash uchun maxsus tayyorlangan ingichka tasmali gilamnusxa paloslar
ham alohida rastalarda sotilgan.
Metallga  ishlov  berish  hunarlaridan  temirchilik,  degrezlik,  misgarlik,
kandakorlik,  pichoqchilik,  zargarlik,  asosan,  shaharlarda  rivojlangan  bo’lib,
qishloq ahli zarur buyumlarni shahar bozorlaridan tayyor holda olganlar. Ayniqsa,
vohada temirchilik va pichoqchilik mahsulotlariga bo’lgan talab katta bo’lgan.
Mis  buyumlar  esa  qimmatbaho  buyum  hisoblanib,  ulardan  boy  oilalar  uy-
ro’zg’or buyumi sifatida, kambag’al aholi esa uy bezagi hamda qimmatbaho mulk
sifatida  foydalanishgan.  Mis  buyumlarni  tinchlik  paytlarda  uy-ro’zg’or  buyumi
sifatida ishlatish, aksincha notinch sharoitlarda esa ularni bexavotir joyga yashirish
yoki tezda pullash mumkin bo’lgan.
Zargarlik buyumlari ham qimmatbaho buyum hisoblangan. O’rganilayotgan
davrda  turli  xil  zargarlik  buyumlarini  ishlab  chiqaruvchi  zargar  ustalar  faoliyat
ko’rsatishgan.  Ular  saroy  ahli  uchun  qimmatbaho,  o’rtahol  va  kambag’al  aholi
uchun arzonroq zargarlik buyumlari ishlab chiqarishgan. 49 Hunarmandchilik  turlari  voha  shaharlari  bilan  birga  qishloqlarda  ham
taraqqiy etgan. Shahar hunarmandchiligi qishloqdagidan keskin farq qilgan. Lekin
gilamdo’zlik  va  kashtachilikda  nafaqat  shahar,  balki  qishloqlarda  ishlab
chiqarilgan turli xil buyumlar bozor talablariga javob beradigan darajada sifatli va
nafis ishlangan. Ushbu to’qimachilik mahsulotlari nafaqat voha bozorlarida balki,
qo’shni shahar va davlatlar bozorlarida ham mashhur bo’lgan.
Hunarmandchilik  buyumlarini  bezashda  islomiy,  zoomorf,  geometrik,
epigrafik  hamda  astral-samoviy  bezaklar  keng  ishlatilgan.  Voha  hunarmandlari
ishlab  chiqargan  hunarmandchilik  buyumlarida  nafaqat  O’rta  Osiyoga  xos
an‘anaviylik, balki vohaning o’ziga xos mahalliy xususiyatlari ham aks etgan.
XIX  asr  boshlarida  hunarmandchilik  sohalarida  ishlab  chiqarilgan
hunarmandchilik  mahsulotlari  turi  va  shakli  ortgan.  Ular  qadimiy  an‘analarni
o’zida  jam  etgan  holda  mohir  ustalarning  yangi  uslub  va  bezaklari  bilan  boyib
borgan.  Masalan,  misgarlikda  qadimiy  o’yma  va  nafis  kesma  turlari  bilan
birgalikda mis buyumlarni turli xil qimmatbaho toshlar bilan bezash keng taqalgan.
XIX  asr  ikkinchi  yarmidan  boshlab,  hunarmandchilik  ishlab  chiqarishida
yangi  davr  boshlandi.  Chetdan  tayyor  zavod  va  fabrika  mahsulotlarining  kirib
kelishi  natijasida  ba‘zi  bir  hunarmandchilik  turlari,  xususan,  to’qimachilik  va
misgarlikda ishlab chiqarish sifatining pasayib ketishi kuzatiladi. Kulolchilikda esa
mahsulotlar  sifati,  turi  va  soni  ortgan  hamda  ularga  bo’lgan  talab  darajasi
avvalgidek yuqori bo’lganligini ko’rish mumkin.
Voha  hunarmandchiligi  o’rganilayotgan  davrda  ham  qadimiy  an‘analarni
o’zida jam  etgan holda o’ziga xos yo’ldan rivojlangan. Voha hunarmandlari ham
O’rta  Osiyoning  boshqa  hududlaridagi  kabi  hunarmandchilik  uyushmalariga
birlashib,  faoliyat  yuritganlar.  Hunarmandchilik  uyushmalari  boshida  bobo  va
oqsoqol turgan. Ushbu davrda hunarmandchilik uyushmalarida faoliyat ko’rsatgan
hunarmandlar  uch  tabaqa:  oqsoqol  boshchiligidagi  mustaqil  faoliyat  yuritishga
imkoniyati  bo’lgan  ustazodalar;  hunarmandchilik  uyushmalariga  shartnoma
asosida  yollanib  ishlashga  majbur  bo’lgan  halfalar:  mustaqil  ustalar  qo’l  ostiga
hunar  o’rganish  maqsadida  ishga  kelgan  shogirdlarga  bo’lingan.  Bu  davrda 50 shartnomalar  asosan  og’zaki  tuzilgan.  Hunarmandchilik  turiga  qarab
shogirdlarning hunar o’rganish muddati turlicha, ya‘ni 5-15 yilgacha bo’lgan.
SHahar ahlining asosiy daromad manbai bo’lgan bozor, do’kon, karvonsaroy
va  hunarmandchilik  ustaxonalarining  katta  qismi  amir  boshliq  yirik  amaldorlar
qo’l  ostida  bo’lgan.  Ular  hunarmandchilik  ustaxonalarini  ijaraga  berish,  savdo-
sotiq  ishlarini  tashkillashtirish  ortidan  muntazam  ravishda  katta  daromadga  ega
bo’lib boraverganlar. Umumiy ehtiyojni qondirish uchun ishlab chiqarilgan asosiy
mahsulotni  yetkazib  beruvchi  aholi  mehnati  yuqori  tabaqa  vakillari  tomonidan
arzon baholangan.
Hunarmandchilik  an‘analaridan  yana  biri  pirlar  masalasi  bo’lib,  ko’rib
chiqilgan davrda ham barcha hunarmandchilik turlari o’z pirlariga ega bo’lgan. Piri
bir hunarmandlar hatto bir kasb kor bo’lmasa-da birodar hisoblanib, bayramlar va
turli  marosimlarda  yig’ilib  turishgan.  Ushbu  an‘analar  asrlar  davomida
hunarmandlar  o’rtasidagi  aloqalarni  mustahkamlab  kelgan.  Voha  hunarmandlari
ham  butun  O’rta  Osiyo  hunarmandlari  kabi  o’z  kasbi  rivoji  va  yutuqlarini  pirlari
madadiga bog’lagan. Bu an‘ana qadimdan saqlanib qolgan bo’lib, rivojlangan o’rta
asrlarda yangi pirlar siymolari bilan boyigan.
Tadqiq  etilayotgan  davrda  ham  vohadan  Buyuk  Ipak  yo’li  bo’ylab  savdo
munosabatlari  davom  etib,  qo’shni  shahar  va  davlatlar,  xususan,  Rossiya  davlati
bilan  bo’lgan  savdo  asosiy  o’rinda  turgan.  Savdo  yo’llari  ustida  joylashgan
Shahrisabz va Qarshi O’rta Osiyoning qo’shni davlatlar bilan bo’lgan savdo-sotiq
ishlarida muhim o’rin tutgan.
Vohadan  chetga  turli  xil  xom  ashyolar,  xususan,  paxta,  ipak,  jun,  qorako’l
teri,  qoramol  terisi,  ipak  va  paxtadan  tayyorlangan  kalava  iplar,  turli  xil
hunarmandchilik buyumlari va quruq mevalar chiqarilgan. Vohaga esa Rossiya va
boshqa Yevropa mamlakatlari zavod hamda fabriklaarida ishlab chiqarilgan sanoat
mollari,  hind  choyi,  ziravorlar,  bo’yoqlar,  qimmatbaho  toshlar,  shakar,  dori-
darmon kabi xorijiy mahsulotlar keltirib sotilgan.
Hunarmandchilik savdo-sotiq munosabatlari bilan uzviy bog’liq soha bo’lib,
ushbu  davrda  ham  savdo  va  hunarmandchilikdan  olingan  soliqlar  tizimi  mavjud 51 bo’lgan.  Tadqiq  etilayotgan  davrda  savdo  va  hunarmandchilikdan  olingan  soliq
turlari  sirasiga  tamg’a,  zakot,  xiroj,  bozorlarda  dallol  puli,  joy  puli,  choy  puli,
bozor puli va boshqalarni kiritish mumkin.
SHunday qilib, Buxoro amirligining “qoloq chekka o’lkalari” sifatida talqin
qilib  kelingan  bir  qator  bekliklar,  xususan  Qarshi,  Shahrisabz,  Kitob,  G’uzor,
Chiroqchi, Yakkabog’ kabi bekliklar madaniy markazlari, xo’jaligi va madaniyati
tadqiq  etilayotgan  davrda  siyosiy  tarqoqlik  tufayli  katta  zarar  ko’rgan  bo’lsa-da,
tushkun  ahvolda  qolib  ketmagan.  Ularda  iqtisodiy  va  madaniy  hayot  asta-sekin
taraqqiy  etib  borgan  hamda  sezilarli  yutuqlarga  erishilgan.  Ushbu  davrda  voha
hunarmandchiligi,  asosan  an‘anaviylikni  saqlab  qolgan  va  bu  sohalarda  bo’lgan
o’zgarshilar  jiddiy  burilish  yasay  olmagan.  Yuqorida  keltirilgan  dalillar  madaniy
jarayonlar  taraqqiyotida  hunarmandlarning  hissasi  beqiyos  bo’lganligidan  dalolat
beradi.
SHuningdek, XIX-XX asr boshlarini Qashqadaryo vohasi hunarmandchiligi
tarixida  o’ziga  xos  rivojlanish  davri  desak  ham  mubolag’a  bo’lmaydi.  Ushbu
tadqiqotni  amalga  oshirish  jarayonida  erishilgan  xulosalaga  asoslanib  quyidagi
takliflari bildiramiz.
Bugungi  kunda  yangi  ilg’or  texnologiyalarga  asosalngan  milliy  sanoatni
an‘anaviy  hunarmandchilik  asosida  shakllantirish  zarur.  Chunki  xalqimizning
milliy urf-odati va an‘analarga mos keladigan mahsulotlar tayyorlash bunga zamin
yaratadi.
Xalqimizning  qaty  tiklanayotgan  urf-odat  va  an‘analari,  hunarmandlarning
ijodiy  mehnatlari,  shogird  tayyorlash,  ishni  tashkil  etish,  rejalashtirish  hamda
boshqarishdagi tajribalarini yosh avlodga singdirish va ularning ijodiy kamolotida
bundan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.
Hunarmandchilik  tarixini  o’rganish  orqali  amalda  maktab,  akademik
litseylar,  kasb-hunar  kollejlari,  oliy  o’quv  yurtlarida  ta‘lim  olayotgan  talaba  va
o’quvchilar, qolaversa, aholi o’rtasida ajdodlarimizdan meros ma‘naviy va moddiy
qadriyatlarni  targ’ib  qilish  hamda  kelajak  avlodga  yetkazish  borasida  maxsus
dasturlar, qo’llanmalar, tavsiyalar va yo’riqnomalar ishlab chiqish zarur. 52 Oliy  o’quv  yurtlari  hamda  o’rta  maxsus  ta‘lim  muassasalari  talablariga
mo’ljallangan  o’quv  qo’llanmalar  va  darsliklar  yaratishda  Qashqadaryo  vohasi
hunarmandchiligi tarixi ilmiy tahlilidan foydalanish mumkin.
Xullas,  Qashqadaryo  vohasi  hunarmandchiligi  tarixini  ilmiy  asosda
o’rganish,  o’zbek  xalqi  moddiy  va  ma‘naviy  madaniyati  tarixi,  turmush  tarzi,
qadimiy urf-odat hamda an‘analarini o’rganishda katta ahamiyatga egadir. 53 FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIY O TLAR
RO’YXATI
1.  Karimov  I.A.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  kontseptsiyasi.  T.,
O’zbekiston, 2010 .
2. Karimov I. A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. T., O’zbekiston, 1998 .
3.Karimov  I.A.  O’zbekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li.  Toshkent,
O’zbekiston,1992 yil.
4.Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. - T.: Sharq, 1998.
5.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat  –  yengilmas  kuch.  –  T.:  “Ma’naviyat”,
2008.
6.Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida
uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. T., O’zbekiston, 2009.
7.Karimov I.A. O’zbekiston demakratik taraqqiyotning yangi  bosqichida.  –
T.: “O’zbekiston”, 2005.
8.Karimov  I.A.  O’zbekistonning  16  yillik  mustaqil  taraqqiyot  yo’li.  –  T.:
“O’zbekiston”, 2007.
9. Karimov  I.A.  Ozod  va  obod  Vatan  erkin  va  farovon  hayot  pirovard
maqsadimiz. T.8. T.O’zbekiston,-2000.
10.  Azizxo’jayev A. Davlatchilik va madaniyat. - T.: Sharq, 1997.
11.  Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T., 2000.
12.  Abduraimov M.A. Ocherki agrarnix otnosheniy v Buxarskom xanstve v
XVI pervoy polovine XIX veka. T.I. Tashkent: Fan, 1966. 
13.Abduraimov M.A. Vopros feodalnogo zemlevladeniya i feodalnoy renta
v pismax Emira Xaydara. Tashkent: An UzSSR, 1961.
14.Alimov U. A., Mirzaaxmedov D.A. K istorii mavzoleya Boboi Poraduz v
Buxare//  Istoriya  materialnoy  kultur  Uzbekistana.  Tashkent,  1982.  Vp.  XVII.  S.
169.
15.Andreev M.S., Chexovich O.D. Ark Buxar. Dushanbe, 1972. 54 16. Marasulov  Sh.R.  O’zbekiston  to’qimachilik  sanoatining  rivojlanishi.  T.,
1975.
 17.Suxareva O.A. Pozdnefeodalniy gorod Buxara kontsa XIX-nachalo XX
v.v.M.1962.
18.Peshereva Ye.M. Goncharnoe proizvodstvo Sredney Azii. M.L.1958.
19.Peshereva  Ye.M.  O  remelennx  organizatsiyax  Sredney  Azii  v  kontse
XIX-XX v.v.M.L, 1960. 
20.Raximov M.K. Xudojestvennaya keramika Uzbekistana. T., 1961.
21.Mukminova  R.G.  Ocherki  po  istorii  remesla  v  Samarkande  i  Buxare  v
XVI v. T., Fan, 1976. 
22.Mukminova  R.G.Sotsialnaya  differentsiatsiya  naseleniya  gorodov
Uzbekistana kontsa XV-XVI vv.T., Fan,1985.
23.Chepelevetskaya G.L. O’zbekiston so’zanasi.T., 1961.
24.Moshkova  V.G.  Kovr  narodov  Sredney  Azii  kontsa  XIX-nachalo  XX
vv.T., 1970. 
25.Xasanova  S.  O.  Odejda  uzbekov  (XIX-nachalo  XX  vv.  T.,  1978  va
boshqalar).
26.Tanieva  G.  M.  Rol  Karshinskogo  vilayata  v  politicheskoy,  sotsialno-
ekonomicheskoy  jizni  Buxarskogo  emirata  (vtoraya  polovina  XVIII  pervaya
polovina XIX v): Avtoref. Dis.kand.ist.nauk.Tashkent, 2008. 
27.Bartold  V.V.  Istoriya  kulturnoy  jizni  turetskix  narodoy  (Sredney
Azii)Soch.T.V. Nauka, 1968. 
28.Pugachenkova  G.A.  Temuridskoe  arxitekturnoe  nasledie  Shaxrisabza
//SHahrisabz  shahrining  jahon  tarixida  tutgan  o’rni.  Xalqaro  ilmiy  konferentsiya
ma‘ruzalari tezislari. Toshkent:2002. 
29.Dresvyanskaya G., Usmanova Z. Iz istorii Kesha. Tashkent, 1976. 
30.Muhammadjonov A.R. “Kesh” oykonimi va “Kat” substraktining etimoni
//Shahrisabz shahrining jahon tarixida tutgan o’rni... 
31.Mukminova  R.G.  Kesh   -  uy,  ya‘ni   Vatan  demakdir//Moziydan  sado.
Toshkent: 2003. №2 (18). 44-bet. 55 32.Qadimgi  Kesh-SHahrisabz  tarixidan  lavhalar//  A.Sagdullaev  tahriri
ostida. Toshkent: Sharq, 1998. 
33.Ismoilov  X.  An‘anaviy  o’zbek  kiyimlari  (XIX-XX  asr  boshlari).
Toshkent: Fan, 1979. 
34.Xaritonovich  D.E.  Jizn  goroda  i  deyatelnost  gorojan//Gorod
srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Yevropi. T.2. M.: Nauka, 1999.
35.Xaritonovich  D.E.  Jizn  goroda  i  deyatelnost  gorojan//Gorod
srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Yevropi. T.2. M.: Nauka, 1999.
36.Belenitskiy  A.M.,  Bentovich  I.B.  Bolshakov  O.G.  Srednevekovy  gorod
Sredney Azii. L.:Nauka, 1973.
37.Gulyamov  X.G.  Iz  istorii  diplomaticheskix  otnosheniy  Rossii  s
Buxarskim xanstvom XVIII v. Tashkent: Fan, 1992. 
38.Jenshina v mifax i legendax //Sostav. Valyanskaya O.P. Tashkent, 1985.
S.57.
39.Bartold  V.V.  Xlopkovodstvo  v  Sredney  Azii  s  istoricheskix  vremen  do
prixoda russkix /Soch.T.II. M.: Nauka, 1963.
40.Ziyodov X.Z. O’rta Osiyo va Volgabo’ylari (XVI asrning ikkinchi yarmi
XIX asrlar). Toshkent: Fan, 1965. 
41.Karimova  I.  XIX  asr  o’rtalarida  Turkiston  va  Xitoy  o’rtasidagi  savdo
aloqalari//  Akademik  Ubaydulla  Karimov  nomidagi  yosh  sharqshunoslar  ilmiy
konferentsiyasi tezislari. Toshkent: 2006. 
42. www. 
 
       
   
    
   56 Ilovalar
             
 Shahrisabz so’zanasi
  (XX asr boshlari)                           Kashtali  yostiq 
                     
 Kashta tikilgan ot egar - jabdug’ i            XIX asr XX asr boshlarida ishlab 
    (XX asr boshlari)                           chiqarilgan matolar
              
Shahrisabz kashtachilik buyumlari         Dubulga (XVIII asr oxiri XIX asr boshlari) 57                    
     Qalqon (XIX asr)                            Manqaldon (XIX asr oxiri – 
                                                   XX asr  boshlari)
                     
Temirchilik buyumlari: oybolta, qinli qilich          Mis oftoba (XIX asr oxiri)
kamar (XIX asr oxiri – XX asr boshlari) 
        
  6 kashkul, 7 dasto’, 8 mis satil                Mis ko’zalar (XIX asr oxiri)
        (XIX asr oxiri) 58                  
2,3 oftoba, 4 choydish (XIX asr oxiri)                       Yaktak 
 
                     
       Kashtali chopon                                   Paranji
                     
 
Gul tikilgan salla va avra chopon                   Ayollar ko’ylagi 59 Shahrisabz kulolchilik  buyumlari 1-, 3- ko’za; 2- qoshquloq; 4-5- ko’zacha
Kasbi  kulochilik  buyumlari
                         
Shahrisabz doirabusxa  kashtali erkaklar  do’ppilari 60          
Qizlar do’ppisi (Shahrisabz)   Shahrisabz gumbaznusxa   Kuloh – chorvador aholi bosh 
                              Erkaklar do’ppisi          kiyimi
              
   Jiyak  to’qish uskunasi                       Jiyak to’qiyotgan ayol
                                                (XIX asr oxiri)
 
        
Zargarlik buyumlari: turli xil qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tumorlar. 61     
Bilaguzuklar (XIX asr)
    
         Ko’zli  uzuk                            Muhrli  uzuk 62 Qarshi shahridagi
darvozalar nomi Ikkinchi nomi Joylashgan o’rni
Tutak Quyuq Shimoli-sharqda
Sharshara Yangi darvoza yoki darvozai 
Jilovxona Janubi-sharqda
Qorlirxona Janubda
Charmgar Xiyobon yoki Darvozai Rasta Shimoli-g’arbda
1-jadval 
2- jadval
Qarshi shahri atrofidagi 
mahallalar nomi Uy-
joylar 
soni Masjidlar
soni Masjid nomlari Mahallari joylashgan
 o’rni
Charimgar 300 4 Quyi masjid, O’rta 
masjid, masjidi 
Xazrati qutbiddin 
shayx va masjidi 
Kalon Charmgar darvozasi 
atrofida
Qo’rg’oncha 160 5 Xonaqo masjid, O’rta
masjid, Baqoliq 
masjidi va 2 ta 
kichik masjidlar Charmgar guzaridan 
shimolroqda
Zog’za 300 3 Quyi Zog’za, Yuqori 
Zog’za, 
uchinchisining nomi 
aniq emas. Shimolda 
Buzrutravot 300 2 Dukchi masjidi, 
ikkinchining nomi 
aniqlanmagan. Charmgar darvazasi 
junibida
Beshgumbaz 2 Abduqodir oqsaqaol 
masjidi va ichki 
masjid Buzrutravot guzaridan 
janubroqda
Mahsumovot 2 Janubi grbda
Qorluqxona Qorluqxona darvozasi 
yaqinida (janub)
Arabxona yoki Qumrabot Shimoli-sharqda63 3-jadval 
Shahrisabz shahri darvozalar nomi Iokkinchi nomi Joylashgan o’rni
Kitob Samarqand yoki Ark Shimolda
Kunchiqar Sharqda
Qushxona Chiroqchi yoki Qibla G’arbda
Charmgar Yakkabog’ Janubda
Qalmiq darvoza Janubi – sharqda
Simxona 
4-jadval
Shahrisabz  shahri hunarmannchilik
guzarlari  nomi Joylashgan o’rni
1 Xonaqo Ko’k darvoza  atrofida
2 Ko’knorxona Ko’k darvoza  atrofida
3 Qatag’on Ko’k darvoza atrofida
4 Chubin Ko’k darvoza atrofida
5 Madaxon Kunchiqar darvoza atrofida
6 Eshonpir Kunchiqar darvoza atrofida
7 Telpakdo’z Kunchiqar darvoza atrofida
8 Toqi chanor Kunchiqar darvoza atrofida
9 Sngi Ohur Kunchiqar darvoza atrofida
10 Rais  Kunchiqar darvoza atrofida
11 Xo’ja Kunchiqar darvoza atrofida
12 Kultepa Kunchiqar darvoza atrofida
13 Balohovuz Kunchiqar darvoza atrofida
14 Alouddin Kunchiqar darvoza atrofida
15 Degrezi Kunchiqar darvoza atrofida
16 Xauzi Mardon Simxona darvoza atrofida
17 Chakor Simxona darvoza atrofida
18 Simxona Simxona darvoza atrofida
19 Jo’yi Xaytak Simxona darvoza atrofida
20 Hazrati Imom Simxona darvoza atrofida
21 O’zbek Simxona darvoza atrofida
22 Qo’shhovuz Simxona darvoza atrofida
23 Meshgarlik Charmgar darvoza atrofida
24 Katta Charmgar Charmgar darvoza atrofida
25 Kichik Charmgar Charmgar darvoza atrofida
26 Xabarliq Charmgar darvoza atrofida
27 Kuti xatabak Charmgar darvoza atrofida
28 Kundizak Charmgar darvoza atrofida
29 Yoyilma Charmgar darvoza atrofida
30 Kulollik Charmgar darvoza atrofida
31 Murdosho’y Charmgar darvoza atrofida
32 Hazrati Shayx Charmgar darvoza atrofida
33 Poxol Chiroqchi darvoza atrofida
34 Qassoblik Chiroqchi darvoza atrofida
35 Nazarmat Chiroqchi darvoza atrofida
36 Payzibobo Chiroqchi darvoza atrofida 64 37 Qopqon Chiroqchi darvoza
38 Namatxon Chiroqchi darvoza
39 Mir Hamid Chiroqchi darvoza
40 Xo’ja Chiroqchi darvoza
41 Sutbozor Chiroqchi darvoza
42 Jilovxona Chiroqchi darvoza
43 Xingaron Chiroqchi darvoza
44 Isobek Chiroqchi darvoza
45 Chakorlik Chiroqchi darvoza
46 Maliki ajdar Chiroqchi darvoza
47 Kitob Qalmiq darvoza
48 Xo’jaguzar Qalmiq darvoza
49 Eshonguzar Qalmiq darvoza
50 So’pizzar Qalmiq darvoza
51 Katta chuyton Qalmiq darvoza
52 Kichik chuyton Ark darvoza
53 Ardabozor Ark darvoza 65

XIX – XX аср бошларида Ўзбекистонда ҳунармандчилик тарихи Қашқадарё вилояти мисолида)