Yog'och konstruksiyalariga ekplatatsiya vaqtidagi ichki va tashqi ta'sirlariga qaratilgan chora-tadbirlar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOS H KENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI 
“ GEOLOGIYA-QIDIRUV VA KON - METALLURGIY A ” FAKULTETI
HAYoT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI KAFEDRASI
“5640100-Hayotiy faoliyat xavfsizligi”
bakalavr ta’lim yo’nalishi 
“Bino va inshootlar xavfsizligi” fanidan
“ Yog’och konstruksiyalariga ekplatatsiya vaqtidagi ichki va tashqi ta’sirlariga
qaratilgan chora-tadbirlar ”
KURS LOYIHA
Bajardi: 
Rahbar 
Toshkent “TASDIQLAYMAN”
“Hayot faoliyati xavfsizligi” kafedrasi mudiri
___________ prof. M.N. Musayev
Kafedra___________________________________202 2 _ yil “_ 31 _”_ март ____
KURS LOYIHASI
Kurs bo’yicha ______________________________________________________
Guruh__________________ Talaba _______________ Rahbar_______________
T O P S H I R I Q
1. Ishlanadigan mavzu________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Boshlang’ich ma’lumotlar___________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Qo’llanmalar______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Grafik qismi_____________________________________________________
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
5. Tushuntirish yozilmasining tuzilishi___________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Qo’shimcha mashg’ulotlar va ko’rsatmalar_____________________________
7. Kurs loyihasini topshirish davri
1 2 3 4 Himoya
Reja 23.12.2021 27.01.2022 24.02.2022 17.03.2022 26.03.2022
Fakt
Rahbar                          Х asanova O.T. MUNDARIJA
I. Yogoch konstruksiyalariga ekspluatatsiya vaqtidagi ichki va tashqi 
tashqi tasirlar
I.1. Yog’ochkonstruksiyalar
I.2. Yog’ochkonstruksiyalarining  qo’llanish  sohalari
II. Yogoch konstruksiyalarga ichki va tashqi tashqi tasirlar
II.1. Haroratning  yog’ochga  va  uning  issiqlik  o’tkazuvchanligiga 
ta’siri. Termitlarning  Yog’ochkonstruksiyalariga  ta’siri
II.2. Yog’ochdan  ishlangan  yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalar
III. Hisob qismi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati Kirish
Ma vz un i n g  d ol z ar bl i g i :   O' r m on  sa no at i  yo g' oc h  t a yy or l as h  va
yo g' oc hn i  qa yt a  i sh l a sh  t a r m o ql ar i g a  b o' l i na di .  Y og 'o ch ni  q ay t a  i sh l a sh
hu na r m a nd ch i l i k  t u r i  s i f at i d a  qa di m d an  m a 'l um .  H un ar m a nd l a r  y og 'o ch ga
i s hl ov  ber i b  u nd an  a r a va ,  e gar ,  pa nj ar a,  s an di q,  e sh i k ,  b es hi k,  r om
ka bi l a r ni y as as hg an , u yl ar q ur i sh ga n. 
Yo g' oc hs oz l i k  yi l l ar  da vo m i da  t ak om i l l a sh a  bor i b ,  un da n  ya ng i -
ya ng i  sa no at t ar m oq l ar i  vu j u dg a ke l d i . A yn i q sa y og 'o ch ni k i m yo vi y qa yt a
i s hl as h  t uf ay l i y og 'o ch so zl i k da t ub ( i nq i l ob i y) o 'z ga r i sh  ya sa l d i .
Ma m l ak at ni ng  y og 'o ch - t ax t a  x om as hy os i g a  b o' l g an  y i l l i k  eh t i yo j i
10  m l n  m  ku bd an  or t m o qd a.  Am m o  yo g' oc h  xo m a sh yo si  bo 'l ad i g an  t ab i i y
o' r m onl ar  b i z da  n i h oy at da  ch ek l a ng an .  S hu  b oi s  ha r  yi l i  m i l l i o nl a b  n i h ol
ek i l ad i ,  «k o' ka l a m z or l a sh t i r i sh  oy l i gi »  o 't ka zi l a di .  O 'r m o nl ar  b ar po  et i s h
va  yo g' oc h  bo yl i k l ar i d an  oq i l on a  f oy da l a ni sh  b i l an  m a xs us  o' r m on
xo 'j al i k l a r i  sh ug 'u l l an ad i .  R es pu bl i k am i z da  1 00  ga  ya qi n  o 'r m o n  x o' j a l i gi
kor xo na l a r i , qo 'r i qx on al ar v a m i l l i y bo g' l a r  bor . 
O' r m on  sa no at i  m a hs ul ot l a r i da n  m as hi na so zl i k ,  ki m yo  sa no at i ,
ye ng i l  sa no at ,  t r an sp or t  v a  q ur i l i sh da  f o yd al an i l ad i .  O 'z  n av ba t i da  o' r m on
sa no at i  ha m  bo sh qa  t ar m oq l ar da n  l a kl ar ,  bo 'y oq l a r  ( m eb el  i sh l a b
ch i q ar i s h  u ch un) ,  so da ,  n at r i y,  o qar t i r uv ch i  xi m i ka t l ar  ( qo g' oz  t a yy or l as h
uc hu n) ,  a vt om as hi na l a r ,  t r a kt or l ar ,  s t a no kl ar  ( y og 'o ch  t ay yor l a sh  v a
i s hl ov  ber i s h  u ch un )  ol a di .  B os hq ac ha  q i l i b  a yt ga nd a,  o'r m o n  sa no at i
bi l a n bo sh qa  t a r m oql ar or as i d a  ke ng t ar m oq l ar ar o al oq al ar m av j u dd i r . 
Ma vz un i n g  m a qs ad i .  Mu st aq i l l i k  yi l l a r i d a  T o sh ke nt  dur ad go r l i k
bu yu m l ar i  z av od i ,  qu yo sh da n  h i m oy a  us ku na l a r i  z av od i d a  e sa
pl as t m as s ad an  d er a za  r om l ar i  i sh l a b  ch i q ar a di ga n  se x,  A sa ka da
dur ad go r l i k  b uy um l a r i  z av od i  i s hg a  t u sh i r i l di .  T os hk en t d a  O 'z be ki st on -
Gr e t s i y a  qo 's hm a  k or xo na si  «O 'z  E l l a s»  g ug ur t  z av od i  m a hs ul ot  be r a
bo sh l a di .  Am m o  yo g' oc h  xo m a sh yo si  t a nq i s l i gi  sa no at ga  j i dd i y
qi yi nc hi l i k  t u g' di r m oq da .  V az i r l ar  Ma hk am as i n i n g  19 94- yi l  8- f evr al da gi «S an oa t  t er ak ch i l i g i ni  r i v oj l a nt i r i sh  v a  b os hq a  t ez  o' su vc hi  yo g' oc hb op
da r a xt l ar ni  b ar p o  et i s hg a  oi d  ch or a - t ad bi r l ar  t o' g' r i si da »g i  m ax su s  qa r or i
o' r m on  s an oa t i da  ke sk i n  o' zg ar i s h  ya sa di .  Q ar or g a  m u vof i q  t er a kz or l a r
m a yd on i  h ar  yi l i  1 0  m i n g  g ek t ar ga  k en ga ym oq da .  Ya qi n  k el aj ak da  h ar
yi l i  5  m l n  m  ku b  sa no at bo p  yo g' oc h  t a yy or l a na di .  Yo g' oc h  t ay yor l a sh
kor xo na l a r i  t ax t a  t i l i sh  za vo dl ar i g a  g 'o 'l a  y og 'o ch  ye t k az i b  b er ad i .
T i l i n ga n  yo g' oc h  -  t a xt a- m eb el  sa no at i  u ch un  x om as hy od i r .  Y og 'o ch
t a yy or l as h  va  y og 'o ch so zl i k  c hi qi nd i l a r i  ( sh ox- sh ab ba ,  qi pi q ,  pa yr ax a,
po 's t l oq )  d an  o 'r m on- ki m y o  s an oa t i da  sp i r t ,  m oy l a r ,  bo 'y oq l a r  i sh l a b
ch i q ar i l a di .  Sh u  sa ba bl i  o'r m o n- k i m yo  k om bi na t l ar i  q ur i sh  o' t a
sa m a r a l i di r .  Yo g' oc h  xo m a sh yo si  t a qc hi l  O 'z be ki st on da  ch i q i n di l ar ni
t o 'l a q ay t a i sh l a yd i g an  yo g' oc hs oz l i k  ko m b i n at l ar i  ay ni qs a  o' t a m uh i m .
Ma vz un i n g  va zi f as i :  Yo g` oc hz oz l i kn i n g  m o hi ya t i ni  o ch i b  b er i sh ,
yo g` o ch so zl i k ni ng  o ’ z i g a  x os  x us us i y at l a r i ni  k o` r s at i b  b er i s h,
yo g` o ch so zl i k  m a da ni y  t ar a qq i y ot i n i n g  o’ zi ga  x os  j i ha t l ar i ni  va  u ni ng
va t a ni m i z  m ad an i y  t ar a qq i y ot i g a  t a’ si r i n i  o’ r g an i s h  m a zk ur  t ad qi qo t n i n g
as os i y  v az i f as i d i r .M av zu ni ng  a m a l i y  ah am i y at i  sh u  b i l an  b el gi l a na di ki ,  u
yo g’ o ch so zl i k ni ng  m o hi ya t i ni  o ch i b  b er i sh ,  y og ` o ch so zl i k ni ng  o’ z i g a  xo s
xu su si ya t l ar i n i  ko` r sa t i b  be r i sh ,  yo g` o ch so zl i k  t ar aq qi yo t i n i n g  o’ zi ga  x os
j i ha t l ar i ni  va  un i n g  v at an i m i z  m a da ni y  t ar aq qi yo t i ga  t a ’ s i r i ni  o’ r ga ni sh ga
ko’ m a kl as ha di . I. YoGOCH KONSTRUKSIYALARIGA EKSPLUATATSIYA
VAQTIDAGI ICHKI VA TASHQI TASHQI TASIRLAR
1.1. YoG’OCHKONSTRUKSIYALAR
Yo g’ o ch -  be ba ho  qur i l i sh  m a t e r i al i di r .  Y og’ oc hm at er i a l i ni n g
za hi r a si  M DH  d av l a t l ar i  i ch i d a  R os si ya  x ud ud i d a  e ng  k o’ p  ed i  v a
sh un i n g  uc hu n  i l g ar i  ha m ,  ho zi r d a  h am  j u da  ko ’ p  m a m l a ka t l ar ga
Yo g’ o ch m a t e r i al i n i  a so sa n  Ro ss i y a  ek sp or t  q i l ad i ,  sh u  j um l a da n
O’ z be ki st on  r es pu bl i k as i  q ur i l i sh l a r i da  i s hl at i l ad i g an  s ar a
Yo g’ o ch m a t e r i al l a r i  ha m a so sa n  Ro ss i y ad a n ol i n ad i .
Yo g’ o ch m a t e r i al l a r i  a so sa n  i k ki  t ur da gi  dar ax t l ar da n  o l i na di :  i gn a
ba r gl i  va  ya pr o ql i .
Qur i l i s hd ag i  Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  a so sa n  i g na  bar gl i
Yo g’ o ch da r a xt l a r i da n  t a yy or l an ad i .  Bu l a r  qar ag ’ a y,  q or a  qar ag ’ a y,
t i l o g’ o ch ,  oq  q ar ag’ ay l a r d i r .  O’ r m o nc hi l i k  xo’ j a l i gi da  e ng  k o’ p  t ar qa l g an
ya pr oql i  Y og ’ o ch dar ax t i  -  b u  o q  q ay i n di r .  E m an ,  q ayr ag ’ o ch ,  t og’ t e r a k
za xi r a l ar i  e nd i  k o’ pa yt i r i l m o qd a.  O q  q ay i n  va  t i l o g’ o ch l a r  f a ne r a
t a yy or l as h  sa no at i d a a so si y  xo m - a sh yo m at er i al l a r i  hi so bl an ad i .
Yo g’ o ch va  a yn i q sa  ke yi ng i  yi l l ar da  qur i l i s hg a  ke sk i n  k i r i b
ke l a yo t g an  pl as t m as sa  ko ns t r uk si ya l a r i  en gi l  qur i l i sh  ko ns t r uk si ya l a r i
bo’ l i b,  ul ar n i  q o’ l l a sh  q ur i l i sh da gi  e ng  m u hi m  y o’ n al i s h,  q ur i l i sh  i sh l a b-
ch i q ar i s hi ni t ez l a sh t i r i sh v a sa m a r a do r l i g i ni o sh i r i s hg a  ol i b ke l d i .
Yo g’ o ch ku ch si z  ki m y ov i y  a gr e ss i v  m uh i t l ar ga  ch i d am l i  v a
sh un i n g  uc hu n  Y og ’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i ni  ki m y o  s an oa t i da  k en g
ko’ l a m d a  m uv af f aq i y at l i  qo’ l l ab  ke l i nm oq da  ( m e t a l l  k on st r u ks i y al ar
ki m y ov i y  a gr e ss i v  m uh i t l ar da  t ez  bu zi l m oq da) .  Yo g’ oc hz ar ba  v a
t a kr o r l a nu vc hi  yu kl am al ar  t a’ s i r i g a  ch i d am l i  v a  sh un i n g  u ch un
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  k uc hl i  t ebr an i s hl ar  t a’ s i r i d a  b o’ l ga n
ko’ pr i kl ar da  ha m  y uq or i  m u st ah ka m l i k ka  e ga di r .
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  i s ho nc hl i ,  en gi l  va  e t a r l i  m us t a hk am l i kk a eg ad i r .  Y Ax l i t - b ut un  ke si m l i  Y og ’ o ch m a t er i a l l ar i  a so si da  t ur ar - j o y,
um um i y  v a  i s hl ab - c hi qa r i sh  bi n ol ar i  qur i l a di .  E l i m l an ga n
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  a so si da  e sa  k i c hi k  v a  ka t t a  or al i q l i  t om
yo pm al ar  t i kl an ad i .  Yo g’ o ch su vg a  ch i d am l i  s i n t e t i k  el i m l ar  b i l an
i s ho nc hl i  e l i m l an ad i .  B un i n g  n at i j as i d a  y i r i k  ko’ nd al an g  k es i m l i ,  ka t t a
uz un l i kd ag i ,  t ur l i  sh ak l d a  e gi l g an  va  s i n i q l i  h am da  bo sh qa  t ur l a r d ag i
el i m l a ng an  Yo g’ oc hk on st r u ks i y al ar i  t ay yo r l an ad i .  E l i m l a ng an
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i da n  k at t a  or a l i ql i  ko ns t r uk si ya l a r  ha m
t a yy or l an ad i .
Yo g’ o ch da n  su vg a  ch i d am l i  qu r i l i s h  f a ner as i  ol i n ad i  v a  u l a r d an
en gi l  el i m l a ng an f an er l i  ko ns t r uk si ya l a r t ay yor l a na di .
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  ha m  ba ’ z i  bi r  k am ch i l i k l ar ga  eg ad i r .
No t o’ g’ r i  q o’ l l a ni l g an da  va  i sh l a t i l g an da  ha m d a  u zo q  va qt  n am l i k
t a’ si r i da  ul a r  ch i r i yd i .  L y ok i n  h oz i r g i  za m o n  ko ns t r uk t i v  va  k i m yo vi y
hi m o ya  u sl ub l a r i  u zo q  m u dd at  i sh l a t i l g an da  c hi r i s hd an  sa ql as h
i m ko ni ya t i ni  b er ad i .  Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i  y on uv ch an  h i s ob l a na di .
Am m o ,  h oz i r g i  p ay t d a  qo’ l l a ni l a yo t g an  y i r i k  k o’ n da l a ng  ke si m l i
Yo g’ o ch ko ns t r uk si ya l a r i ni ng  o l o vb ar d os hl i l i k  c he ga r a si  a yr i m  m et al l
ko ns t r uk si ya l a r i ni ki da n  y uq or i r o qdi r .  Ul ar  q o’ s hi m c ha  yo ni s hg a  q ar s hi
m a xs us q op l a m a l a r  bi l a n ha m  hi m o ya q i l i n ad i .
O’ z be ki st on da  q ur i l g an  k o’ p l a b  Y og’ oc hf e r m a  ko ns t r uk si ya l i
om bor l ar ,  g ar aj l ar ,  d al a  sh i y po nl ar i d an  ho zi r gi  ku nl ar da  ha m
m u vaf f a qi ya t l i  f oy da l a ni l m oq da .
Yog’ochkonstruksiyalarining afzalliklariga:
• mustahkamlik  darajasi  yuqori,  ya’ni  kam  uglerodli  po’latning
mutaqkamligiga yaqin, shuning uchun Yog’ochkonstruksiyalari engil bo’ladi;
• kimyoviy  muhitga  chidamliligi  (agressiv  muxitlarda  Yog’och-metall
va temir- beton konstruksiyalardan chidamliroq hisoblanadi); • issiqlik o’tkazunchanligining pastligi (shuning uchun uni bir vaqtning
o’zida  ham  ajratuvchi,  ham  yuk  ko’taruvchi  devorlarga  ashyo  sifatida  ishlatish
mumkin);
• xomashyo  bazasining  doimiy  mavjudligi  va  unga  ishlov  berishning
oddiyligi;
• qurilishni yilning barcha fasllarida bajarish imkoniyatining mavjudligi
va x.k kiradi.
Kamchiliklari:
• gigroskopik ko’rsatkichining kattaligi va natijada uning kengayishi;
• yorilishi  va  tob  tashlashi;  tarkibining  tuzilishi  har  xilligi
(anizatropiya);
• tuzilishida  mustahkamligiga  salbiy  ta’sir  etuvchi  ko’plab  tabiiy
nuksonlarning mavjudligi;
• chirish  ehtimolligining  mavjudligi;  olovbardoshligining  juda  pastligi
va x.k dan iborat.
Yog’ochkonstruksiyalarining  qo’llanilish  sohalari,  turli  konstruktiv
variantlarni  takgqoslash  natijasida  ikdisodiy  samaradorligidan  kelib  chikan  xolda
belgilanadi. Ular etarli darajada engil, temir-beton konstruksiyadan deyarli 5 marta
engil bo’lib ularni tashish va montaj kilish ishlari bir muncha osondir.
1.2. Yog’ochkonstruksiyalarining  qo’llanish  sohalari
Bugungi  kunda  O’zbekiston  Respublikasi  hududida  va  boshqa  xorijiy
davlatlarda  devorlari  mahalliy  materiallardan,  Yog’ochsinchli  ko’plab  yakka
tartibdagi  uylar  qurilmoqda.  Qurayotgan  ustalar  uzoq  yillardan  beri  xalqimiz
erishgan  mahalliy  qurilish  san’ati  yutuqlarini  egallagan  va  milliy  qurilish
an’analarini  davom  ettirib  kelayotgan  ustalardir.  Yog’och-sinchli  binolar  ilmiy
jihatdan  nisbatan  kam  o’rganilgan,  ayrim  xususiy  tadqiqotlar  o’tkazilgan  xolos. Qurilish  me’yorlari  va  qoidalarida  ham  bu  turdagi  binolar  to’g’risida  juda  kam
ma’lumotlar  berilgan.  Yog’ochseysmik  mustahkam  binolar  qurishda  eng  sara
material  bo’lishiga  qaramay,  undan  qurilgan  sinch  uylarni  zilzilabardoshlik
talablariga  amal  qilingan  holda  loyiha  asosida  qurilsagina  o’zining  ijobiy
xossalarini  namoyon  eta  oladi.  1980  yilda  Toshkent  shahri  yaqinidagi  Nazarbek
tumanida  hamda  1976  va  1984  yilda  Gazlida  sodir  bo’lgan  zilzilalar  natijasida
yog’och-sinch devorli uylar jiddiy shikastlangan, vayronaga aylangan, bir qancha
insonlar-go’daklar  nobud  bo’lganlar.  SHunga  qaramasdan  respublikamizda  va
xorij  mamlakatlarida  hozirda  ham  yog’och-sinchli  uylarni  ko’plab  qurmoqdalar.
Bu  albatta  biz  olimlarni  tashvishga  solmoqda.  CHunki,  bu  turdagi  binolarni
haligacha to’liq kompleks ilmiy-tadqiq qilinmagan.
Yog’och-sinch  devorli  binolarda  sinchlarning  orasi  odatda  guvala  bilan
to’ldiriladi  va  somonli  loy  bilan  suvoq  qilinadi.  Bunday  uylarning  ichki  iqlimi
yozda  salqin  va  qishda  issiqdir.  Uzoq  kuzatishlar  shuni  ko’rsatadiki,  bunday
uylarda  yashagan  insonlarni  salomatligiga  ham  zarar  etmaydi,  sababi  ularni
qurilishida  qo’llanilgan  qurilish  materiallarining  barchasi  tabiiy  materiallardir.
SHuning uchun ham mazkur Yog’ochkonstruksiyali uylar ekologik jihatdan sofdir.
Yog’ochsinchli binolarni qo’sh va yakka sinchli qilib quriladi. Qo’shsinch
orasini  ba’zi  ustalar  guvala-loy  va parcha  g’isht-loy  aralashgan  nam  tuproq  bilan
to’ldirishadi,  devorni  issiq-sovuq  o’tkazmaslik  xususiyatini  shu  yo’sinda
oshirmoqchi  bo’lishadi.  Biroq, bunda  binoning umumiy og’irligi  ortib  ketadi. Bu
esa  zilzilabardoshlik  nuqtai  nazaridan  noto’g’ridir.  SHuning  uchun  devorning
issiq-sovuq o’tkazmasligini boshqa yo’llar bilan oshirish zarur masalan, qo’shsinch
orasini qipiq yoki shunga o’xshash engil materiallar bilan to’ldirish mumkin.
Qo’shsinch  devorni  qurishda  quyidagi  tartibga  rioya  qilinishi  bino
mustahkamligini  yanada  oshiradi:  1.  Tashqi  sinch  to’ldiriladi.  2.  Tashqi  sinchni
ichki  tomonini  somonli  loy  bilan  suvaladi.  3.  Ichki  sinchni  to’ldirish  bilan  bir
vaqtda  ichki  tomonini  somonli  loy  bilan  suvaladi.  4.  Ichki  sinchni  ichki  tomoni, tashqi  sinchni  tashqi  tomoni  suvaladi.  5.  Uy  burchaklarini  esa  to’la  loy  va  g’isht
bilan zich to’ldirib chiqiladi.
 Yog’ochkonstruksiyali  binolar  barchaning  ko’z  o’ngida  zilzila
sinovlaridan  o’tgan.  «Sinch  uyim-  tinch  uyim»  maqoli  bejiz  paydo  bo’lmagan.
Respublikamiz hududida keyingi yillarda ikki qavatli Yog’ochsinchli binolar qurila
boshlandi.  Bu  albatta  mustaqilligimiz  sharofati  va  Yog’ochmateriallari  asosidagi
qurilishlarning yangi XXI asrdagi rivojlanish bosqichidir.
Yog’ochtuzilishining  har  xilligi  tashqi  yuklar  ta’sirida  uning  tolalari
yo’nalishi bo’yicha turlicha qarshilik ko’rsatishiga sababchi bo’ladi. Yog’ochning
mustaqkamlik  chegarasi  tashqi  yuk  va  uning  tolalari  yo’nalishi  bo’yicha  ta’sir
qilganda  yuqori  bo’ladi.  Turli  xildagi  Yog’ochmateriallarining  mustahkamligi
chegarasi  qisqa  muddatli  sinovlar  natijasida  aniqlanadi.  Biron,  amalda
Yog’ochkonstruksiyasining  uzoq  muddatli  ekspluatatsiya  jarayonida,  tashqi
ta’sirlar  natijasida  uning  mustaqkamligini  kamayishi  kuzatiladi.  SHuning  uchun
qisqa  sinov  paytida  aniqlangan  mustaqkamlik  ko’rsatkichi
Yog’ochkonstruksiyasining xaqiqiy yuk ko’tarish qobiliyatini ko’rsata olmaydi.
Yog’ochkonstruksisi  uzoq  muddat  yuk  ta’siri  ostida  bo’lsa,  unda
solqilanish  hosil  bo’ladi.  Yog’ochkonstruksiyasining  davomiylik  chegaraviy
qarshiligi  uning  sinov  paytida  olingan  mustahkamlik  chegarasi  ko’rsatkichini
davomiylik koeffitsientiga ko’paitirish orqali aniqlanadi.
6.4-jadvalda  turli  xildagi  yog’ochlarning  har  xil  deformatsiya  ta’sirida
hisobiy qarshiligi qiymatlari keltirilgan.
1- jadval
Daraxt turlari Znchlig
i
, Kg/m 3 Tolasi bo’yicha mustahkamlik chegarasi, MPa
Siqilish
d a CHo’zi
li shda Ezilish
d a Statik egilishda
Igna bargli Listvennitsa 660 64,5 125 9,9 111,5 Sosna 500 48,5 103,5 7,5 86
Archa 450 44,5 103,5 6,9 79,5
Oddiy
bargln Dub 690 57,5 - 10,2 107,5
Oq qayin 640 55 168 9,3 109,5
Osina 495 42,5 125,5 6,3 78
Eslatma: Namlikning oshib borishi bilan mustahkamlik kamayib boradi va
50% li namlik darajasida yuqoridagi keltirilgan ko’rsatkichlar yarmidan ko’proqqa
kamyadi.
Yog’ochning elastiklik moduli ikkinchi guruh chegaraviy holatlar bo’yicha
hisoblanganda quyidagicha qabul qilinadi [KMK]:
- tolalari bo’yicha E= 10000 Mpa;
- tolalariga ko’ndalangiga E 
90 = 400 Mpa;
- yog’ochning  tolalari  bo’ylab  va  ko’ndalangiga  yo’nalgan  o’qlarga
nisbatan siljish moduli G
90 = 500 MPa.
Qurilish  fanerining  tunuka  taxta  tyokisligidagi  elastiklik  modullari  va
Puasson koeffitsientlari ikkinchi guruh bo’yicha hisoblaganda 6.5 - jadval bo’yicha
qabul qilinadi. 2- jadval
Faner turi Elastiklik
moduli, Ef,
MPa Siljish
moduli.
Sf, MPa Puasson
koeffitsient,
f
Oq qayindan elimlangan V/VV,V/S, VV/S
navli  FSFmarkadagi  etti  va  besh  qatlamli
faner:
• Tashqi qatlamlar tolalari builab;
• tashqi  qatlamlar  tolalariga
ko’ndalangiga;
• tolalari 45° burchak ostida. 000
000
500 750
750
3000 0,085
0,065
0,6
Tilog’och  yog’ochidan  elimlangan  V/VV
va VV/S navli FSF markadagi etti qatlamli
faner:
• tashqi qatlamlar tolalari bo’ylab;
• tashqi  qatlamlar  tolalariga
ko’ndalangiga;
• tolalari 45° burchak ostida 000
500
000 800
800
2200 0,07
0,06
0,6
Namlikning  ta’siri.  Yog’ochkonstruksiyalarini  namlikning  standart
holatidan kam (15%) holatlarda qo’llanilishi uning mustahkamligini oshishiga olib
keladi,  namlik  yuqori  bo’lgan  (15%)  hollarda  mustahkamligi  kamayadi.
Namlikning ta’siri ayniqsa konstruksiyaning egilishida, tolalari bo’ylab siqilishida
ko’proq seziladi. Yog’ochmaterialidan qurilish konstruksiyalari yasash uchun unda
namlikning maksimal qiymati quyidagi jadvaldan aniqlanadi. Konstruksiyalarda yog’ochning namligi
Konstruksiyaning ko’rinnshi va turlari Yog’ochning  namligi,  %
gacha
Elimlanuvchi ...........................
Elimlanmaydigai:
A1,A2va B1 ..............................
A 3, B2, V, G1 va G2.....................
D1 va D2... ................................. 15
20
25
chegaralanmaydi
Haroratning ta’siri. 35-50° - darajali, uzoq muddat ta’sir etadigan harorat
ostida  yog’ochning  mustahkamligi,  ayniqsa  uning  elastiklik  moduli  kamayadi.
Tajribalardan  ma’lum  bo’ladiki,  haroratning  20°dan  50°  darajaga  o’zgarishidan
yog’ochning siqilishdagi mustahkamligi 20-40% ga, cho’zilishdagi mustahkamligi
12-15%  ga  va  ezilishda  esa  15-20%  kamayadi.  Haroratning  ushbu  chegarada
ko’tarilshsh  15%  nisbiy  namlik  holatida  olingan  elastiklik  modulini  2,5  marta
hamda  30%  holatidagi  elastiklik  modulini  2,75  martaga  kamaytiryadi. Ma’lumki,
Yog’ochkonstruksiyalari biroz egilgan holatida quriy boshlaydi va bu bilan uning
elastikligi oshadi.  YUqori harorat  va namlik ostidagi egiluvchi elementlarda ham
xuddi shunday holat kuzatiladi. SHuning uchun, uzoq vaqt davom etadigan yuqori
harorat (50 0
 darajadadan yuqori) ostidagi inshootlarda Yog’ochkonstruksiyalaridan
foydalanish tavsiya etilmaydi. II. Yogoch konstruksiyalarga ichki va tashqi tashqi tasirlar
2.1. Haroratning  yog’ochga  va  uning  issiqlik  o’tkazuvchanligiga
ta’siri. Termitlarning  Yog’ochkonstruksiyalariga  ta’siri
Harorat  ko’tarilganda  mustahkamlik  chegarasi  va  elastiklik  moduli
kamayadi  va  yog’ochning  mo’rtligi  oshadi.  Masalan,  qarag’ay  yog’ochini
siqilishdagi  mustahkamlik  chegarasi,  uni  20 х S  dan  50 х S  gacha  qizdirilganda
o’rtacha  70%  gacha  kamayadi,  100 х S  gacha  qizdirilganda  esa,  boshlang’ich
qiymatidan  30%  gacha kamayadi .
t-  haroratdagi  yog’ochning  mustahkamlik  chegarasini,  uning  boshlang’ich
20 х S  dagi  mustahkamlik  chegarasi  hamda  to’g’rilovchi   koeffitsientni  hisobga
olgan  holda  aniqlash  mumkin:

t  q 
20  -   (  t  -  20 ),     (5.15.1)
bu  erda: 
t  -  mavjud  t  haroratdagi  mustahkamlik  chegarasi;  
20 -  20 х S
haroratdagi  mustahkamlik  chegarasi;   -  o’tkazish  koeffitsienti(2-jadval); 	
 t  –
sinalayotgan  vaqtdagi  mavjud  harorat,  х S.
Manfiy  haroratlarda  yog’ochdagi  namlik  muzga  aylanadi  va  namlik
25%
gacha  bo’lganda  siqilishdagi  mustahkamligi  ortadi,  lyokin  mo’rt  bo’lib
qoladi.
Yog’ochning  harorat  ta’siridagi  deformatsiyasi  - chiziqli  kengayish
koeffitsienti  bilan  aniqlanadi.  Yog’ochtolalari  bo’ylab  aniqlangan  bu  koeffitsient
juda  kichik  va  u  5 .
10 -6
 dan  oshmaydi,  o’z  navbatida  bu  Yog’ochuylarni  harorat
choklarisiz  qurish  imkoniyatini  beradi.  Tolalariga  ko’ndalanggi  bo’yicha  esa  bu
koeffitsient  7 10 marta  kattadir.
.  -to’g’rilovchi	
  koeffitsientning  qiymatlari 3-jadval
Yog’och ,  MPa
turi tolalar statik Tolalar  bo’ylab
bo’ylab
siqilishda egilishda siljish,
yorilishda cho’zilishda
Qarag’ay 3,5 4,5 0,4 4
Qora  qarag’ay 2,5 3 - -
Tilog’och 4,5 - - -
Oq  qarag’ay 2,5 - - -
Oq  qayin 4,5 - - -
Yog’ochning  issiqlik  o’tkazuvchanligi,  uning  trubasimon-g’ovak
tuzilishiga  ega  bo’lganligi  hisobiga  ayniqsa  tolalariga  ko’ndalanggi  bo’yicha
kichikdir.  Quruq  yog’ochni  tolalariga  ko’ndalanggi  bo’yicha  o’rtacha  issiqlik
o’tkazuvchanlik  koeffitsienti   q  0,14  Vt  /  (m· °
S)  ga  tengdir.  Issiqlik
o’tkazuvchanligi  kam  bo’lganligi  uchun  Yog’ochengil  to’siq  konstruksiyalari
uchun  samarali  material  hisoblanadi.  Yog’ochni  issiqlik  sig’imi  kattadir,  quruq
yog’ochniki o’rtacha S  q 1,6  kJ  /(kg· °
S)  ga  tengdir.
Yog’ochkonstruksiyalarini chirish va yonishdan himoya qilish . CHirish
-  yog’ochni  oddiy  o’suvchi  organizmlar  ta’sirida  buzilishidir.  Yog’ochbu
organizmlar  uchun  oziq-ovqat  muhiti  vazifasini  bajaradi.  Yog’ochni  va
Yog’ochmateriallarini  biologik  zararkunandalari  juda  katta  iqtisodiy  zarar
keltiradi.  Biologik  zararkunandalarga  bakteriyalarning  ba’zi  turlari,  yog’ochni
buzuvchi  zamburug’lar,  Yog’ochteshuvchi  qurtlar,  chumolilar  va  dengiz-
Yog’ochteshuvchilari-molyuskalarni  ba’zi  turlari  kiradi.  Hozirgacha bakteriyalarning  yog’ochga  ta’siri  kam  o’rganilgan.  Ma’lum  bir  bakteriyalar
Yog’ochtarkibidagi  ayrim  moddalarni  achishiga  sabab  bo’lib,  uning  buzilishiga
olib  keladi.  Bularning  ta’sirida  Yog’ochmustahkamligini  asta-syokin  yo’qotib
boradi.  Eng  ko’p  tarqalgan  Yog’ochzararkunandalari  bu  zamburug’lardir.  Ular
o’rmon,  ombor  va  uy  zamburug’lari  turiga  bo’linadi.  O’rmon  zamburug’i  asosan
o’sayotgan  Yog’ochdaraxtini  zararlaydi.  Ombor  zamburug’lari  asosan
Yog’ochmaterialini  saqlash  jarayonida  erga  tegib  turgan  qismini  zararlaydi.  Uy
zamburug’lari  esa  Yog’ochmaterialini  konstruksiya  sifatida  ishlatish  jarayonida
zararlaydi va uning chirishiga sabab bo’ladi. Zamburug’lar Q3 х
S dan   45 х
S  gacha
bo’lgan  haroratlarda  va  18 20  %  namlikdan  kam  bo’lmagan  holatlarda
rivojlanadi  va  yog’ochni  chiritadi.  Qumursqalar  -  yog’ochni  buzuvchilari
hisoblanadi.  Ular  ham  quruq,  ham  ho’l  yog’ochni  buzilishiga,  chirishiga  olib
kelishi mumkin.
CHirishdan  Yog’ochkonstruksiyalarini  himoya  qilishning  ikki  xil  usuli
mavjud:  konstruktiv  himoya  usuli;  kimyoviy  himoya  usuli.  CHirishdan  himoya
qilishning  konstruktiv  usulida  konstruksiyaning  ekspluatatsiya  qilinishi  uchun
muhit  yaratiladi  va  u  holatda  konstruksiyaning  namligi  chirish  sharoitiga
namlikdan  oshib  ketmaydi.  Yopiq  binolarda,  atmosferadan  tushadigan
yog’ingarchiliklarni  tom  yopmadan  o’tib  ketmasligi,  tomda  nishablik  bo’lishi,
ichki  suv  chiqib  ketish  yo’llari  bo’lishi  ta’minlanadi.  Yog’ochkonstruksiyalarini
kapilyar namlikdan  himoya qilish uchun, ularni beton va  g’isht devorlardan bitum
qatlamli gidroizolyasiya bilan ajratiladi. Xona ichidagi  Yog’ochkonstruksiyalari  va
boshqa  Yog’ochlak-buyoqlari  bilan  himoya  qilinadi.  Yog’ochkonstruksiyalarida
hosil  bo’ladigan  kondensatsiya  namligidan  himoya  qilish  muhim  ahamiyatga
egadir. Bu holatda konstruksiyaga  suv bug’lari  kirmasligi  uchun,  xona  tomondan
bug’saqlagich  qo’yiladi.  Asosiy  yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarni  loyihalashda
chok  bo’lmasligi  va  yoriq  joylar  bo’lmasligiga erishish lozim, chunki bu joylarda
sovuq  havoning  turib  qolishi  va  u  erda  suv  hosil  bo’lishi  -  chirish  jarayonini
keltirib  chiqarishi mumkin.
Agar  konstruksiyani  ekspluatatsiya  qilish  jarayonida  uning  namlanishi aniq  bo’lsa,  u  holatlarda  kimyoviy  himoya  usulidan  foydalaniladi.  Masalan
ko’prik,  minora  va  qoziq   konstruksiyalarida  Yog’ochkonstruksiya  namlanishi
mumkin.  CHirishdan  himoya  qilishning  kimyoviy  usulida  konstruksiyaga
antiseptika  moddasi  surtiladi  yoki  shimdiriladi  yoki  u  bilan  qoplanadi.
Antiseptikalar  ikki  turga  bo’linadi:  suvda  eriydigan  va  suvda  erimaydigan-  moyli.
Suvda eriydigan antiseptika - ftorli va kremniy ftorli natriydir. Uning  rangi va hidi
yo’q. Uni yopiq turdagi binolarda ishlatiladi va u  odamlar uchun  zaharli  emasdir.
Ba’zi  turdagi  suvda  eriydigan  zaharli  antiseptikalar  ham  mavjud.  Ularning
ayrimlari  odamlar  uchun ham  zaharlidir.  Moyli  antiseptika  -  suvda  erimaydi,  har
xil  zamburug’  va  bakteriyalar  uchun  zaharlidir,  kuchli yoqimsiz xidga ega bo’lib,
odamlar  sog’ligi  uchun  ham  zararlidir.  Bu  turdagi  antiseptika  moddalari  ochiq
turdagi inshootlar konstruksiyalarini himoyalashda,  odam kam bo’ladigan joylarda,
er va suv ostidagi konstruksiyalarni chirishdan  himoya  qilishda  ishlatiladi.
Yog’ochkonstruksiyalarini  yonishdan  himoya  qilishning  ikki  usuli  mavjud
bo’lib,  ular  konstruktiv  va  kimyoviy.  Yog’ochyonuvchan  qurilish  materiali
hisoblanadi.  Uning  olovbardoshlik  chegarasi  nisbatan  kichikdir.  Olovbardoshlik
chegarasi  -  vaqt  birliklarida  o’lchanadi.  Yirik  ko’ndalang  kesimli
Yog’ochkonstruksiyalari  katta  olovbardoshlilik  chegarasiga  egadir.  Masalan,  17  
17  sm  ko’ndalang  kesimli  qirrali  Yog’ochto’sin-  brus  10  MPa  kuchlanish  bilan
yuklangan  holatda  40  minut  olovbardoshlikka  egadir.
Yog’ochkonstruksiyasini  yonishdan  konstruktiv  himoya  qilish  usulida  -
konstruksiya  yuqori  haroratli  jihozlardan  uzoqroqqa  qo’yiladi.  Yog’ochning
yonishiga  qulay  harorat  bo’lishiga  yo’l  qo’yilmaydi.  Hatto  oddiy  suvoq  ham
olovbardoshlilik  chegarasini ortishiga  sabab  bo’ladi.
Himoya  qilishning  kimyoviy  usulida  -  antipiren  moddasi  qo’llaniladi.
Yog’ochni  yonishi  uchun  ikki  narsa  bo’lishi  kerak:  harorat  va  yana  qislorod.
Antipiren  harorat  ko’tarilganda  shimdirilgan  Yog’ochtarkibidan  chiqib
Yog’ochelement  sirtida  plyonka  hosil  qiladi  va  bu  bilan  konstruksiyani
qisloroddan  izolyasiyalaydi,  natijada  yonish  jarayoni  to’xtaydi.  Zarur  bo’lgan
holatlarda  antipirenni  antiseptika  bilan  birgalikda  va  bir  vaqtda Yog’ochkonstruksiya  elementlariga  shimdiriladi
Termitlar  asosan  inshoot  va  binolarning  Yog’ochqismlariga  katta  zarar
etkazadi.  Ular  taxta  pollarni  va  pol  tagidagi  to’sinlarni,  eshik  va  derazalarning
romlarini,  shipga  yotqizilgan  Yog’ochmateriallarni  va  tom  taxta-yog’ochlarini
kemirib  tamomila  yaroqsiz  holatga  keltiradilar.  Natijada  uylarning  yog’och qismlari  bo’shashib  qoladi,  pollar  cho’kadi  va  sinib  tushadi,  eshik  va
derazalarning  romlari  ajralib  ketadi,  shiplar  qiyshayib,  qulaydi.  Termitlar
zararlagan  uy  yashash  uchun  havfli  bo’lib,  vayron bo’lishiga  olib  keladi.
Termitlar  tabiatda  qurugan  o’simlik,  ingichka  shohlar,  ayrim  hollarda
quruq  va yirik yog’ochlarni (tanasini) oziqa  sifatida iste’mol qiladilar. Ma’lumki,
ular  yumshoq  yog’ochlarni  hush  ko’rib  oziqlanadilar,  jigarrang  chirishning
termitlar  rivojlanishiga  ijobiy  ta’siri  katta  hisoblanadi.  YUqorida  qayd
etilganlardan  tashqari  uning  termitlarga  attraktiv  ta’siri,  bunday  Yog’ochsog’lom
va  oq  rangdagi  chirishga  nisbatan  yumshoqdir.  CHirish  jarayonida  yog’ochning
kimyoviy  tarkibi  ham  o’zgaradi,  Natijada  uning  suvda  eruvchi  fraksiyalari
tarkibidagi  mineral  moddalar  ortadi,  sirka,  chumoli,  yantar  va  sut  kislotalar  hosil
bo’ladi.  Yog’ochning  chirish  jarayonida  metoksil  guruhi  va  uran  kislotasi  miqdori
ortadi,  azotli  birikmalar  ko’payadi,  ssellyulozalar  bilan  lignin  malekulalari
orasidagi  bog’lar  zaiflashadi
Markaziy  Osiyo  Respublikalarida  turkiston  termiti  aholi  xonadonlari  va
sanoat  qurilmalarini  jiddiy  zararlaydi.  Ko’pincha  poydevorsiz,  loyli
qorishmalardan  devori  qurilgan  uylar  jiddiy  shikastlanadi.  SHu  bilan  birga
termitlar  pishgan  g’ishtdan  qurilgan  uylarga  ham  devor  tirqishlari  yoki
Yog’ochqurilmalar orqali  kirib keladi.
Tabiatda  ko’pgina  termitlar  sog’lom  Yog’ochbilan  oziqlanadi.  Termitlar
ozuqa  sifatida  Yog’ochmateriallar,  somon  va  undan  tayyorlangan  mahsulotlar,
qog’oz,  turli  hil  paxta  (ipak),  kanop  tolasidan  tayyorlangan  materiallar,  quruq
meva,  non,  teri  mahsulotlari  hamda  rezina,  plastmassa,  lak-bo’yoq  kabelьlarini
ham  iste’mol  qiladi.  Materiallar,  buyum  yoki  o’simliklarni  zararlashdan  oldin
termit  ularni  tashqi  tomondan  tuproq  bilan  yopishtirib  (loy  suvoq)  chiqib,  tashqi
muhit  omillaridan  himoya  qiladi. Umuman  olganda  barcha  termitlar, odatda  faqat
o’simlik  dunyosidan  hosil  bo’lgan  har-hil  Yog’ochmahsulotlari  bilan  oziqlanadi.
Yog’och-taxtalarni  termitlar  va  zamburug’lar  zararidan  himoyalashda
xromli  preparatlar  sinab  ko’rilgan.  Yog’och-taxta  namunalarini  namlanishdan saqlovchi  eng  samarali  lak-bo’yoq  qoplamasi  va  XMB-444  antiseptikning
yog’och-taxta  va  fanerlar  qoplamasi  adgeziyasiga  ta’sirini  aniqlash  ustida  ham
tadqiqotlar  amalga  oshirilgan.
Yog’ochmateriallarini  termitlardan  himoyalashda  chet  el  tajribalariga
keladigan  bo’lsak,  bu  bo’yicha  bir  qancha  ishlar  amalga  oshirilgan.  O’tgan asrda
termitlarga  qarshi  ko’rashning  bir  qancha  samarali  va  tezkor  ishlari  amalga
oshirilib, ko’plab mamlakatlarda katta tajriba otirilgan va mutahassislar hozirda  bu
tajribalarga  tayangan  holda  kuchli  ta’sir  etuvchi  preparatlar  va  termitlar  emirishga
chidamli  materillardan  qo’llashmoqda.
Termitlar  tomonidan  chirigan  yog’ochni  istemol  qilinishi  umumiy
koefitsentni oshirib, termit zotlarini sonini ortiradi va qo’shimcha jamoalarni  hosil
bo’lishiga  olib  keladi.  Bundan  tashqari  termitlar  uchun  ayniqsa  daraxtlarni
zararlovchi  zamburug’lar  muhimdir.  Oq  (korroziyalangan)  va  jigarrang
(destruktiv)  chirigan  daraxtlar  farqlanadi.  Destruktiv  chirishda  hujayra  devori,
uning  tarkibiga  kiruvchissellyulozalar  va  pentozalar  zararlanadi,  ammo
yog’ochning  lignin  moddasi  deyarli  zararlanmaydi.  Korroziya  tipidagi  chirishda
lignin  va  daraxtning  uglevodli  kompanentli  qismlari  parchalanadi
Butun  dunyo  miqyosida  zararkunanda  termitlarga  qarshi  va  ulardan
yog’och-taxtalarni  himoya  qilish  maqsadida  mineral  antiseptik  vositalar,
neftenatlar va xromatlarning ta’sir etish xususiyatlari bo’yicha tadqiqot ishlari  olib
borilgan
2.2. Yog’ochdan  ishlangan  yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalar
Yog’ochdan  ko’proq  konstruktiv  maqsadlarda  foydalanish  bilan  bir
qatorda,  undan  yuk  ko’taruvchi  konstruksiya  sifatida  ham  keng  foydalaniladi.
Alohida,  Yog’ochto’sin,  ustun,  sarrov  kabi  eng  sodda  konstruksiyalar  va,  ayniqsa,
tizim sifatida sinch - karkas, tom yopma, so’ri, murrakkab ko’rinishga  ega  fazoviy
qobiq  ustyopma  va  boshqa  turli  Yog’ochkonstruksiyalar  sifatida qo’llanib  kelinadi.  Masalan,  temir-beton  elementda  kerak  bo’lgan  paytda,
uning  shakli  va  o’lchamlarini  o’zgartirmay  turib,  qo’shimcha  sterjenlar  kiritish
mumkin.  Yog’ochxaqida  gap  ketganda  esa  aksincha,  biror  detalning  ozgina
o’zgarishi  ham  yaqqol  ko’zga  tashlanadi  va  barcha  o’lchamlarni  o’zgartirishni
talab  qiladi.
Yog’ochqurilish  materiali  sifatida  me’morga  turli  shakllar  va  fikrlarni
amalga  oshirishga  imkon  bersada,  ishni murakkablashtiradi
Konstruksiya  turlari.  Yog’ochli  inshootlarni  ko’rishda  yuk  ko’taruvchi
elementlarning  turlicha  konstruktiv  turlari  mavjud.
Gorizontal,  vertikal  va  diagonal  joylashgan  qurilish  elementlarini  tugun
nuqtasida  konstruktiv  bog’lash  usuli,  yuk  ko’taruvchi  konstruksiya  tuzilmasini
aniqlab beradi.
YUk  ko’taruvchi  qurilish  elementlarining  gorizontal  yoki  vertikal
joylashuviga  qarab,  konstruksiyalar  bir  necha  turga  bo’linadi.  Bu  konstuksiyalarda
to’sin va ustunlar uzluksiz –butun yoki biriktirilgan bo’lishi  mumkin.
YUk  ko’taruvchi  konstruksiyalar.  Fazoviy  umumiy  sistema  bo’lib
vertikal  va  gorizontal  yuklarni  asosga  uzatadi.  Alohida  sistemalar  bir-biriga
biriktirilmagan  bo’lsada,  ular  bir-biriga  bog’liq  bo’ladi.
Faxverkli  konstruksiyalar.  Faxverkli  konstruksiyada  yuk  ko’taruvchi
sistema  tayanchlar,  ustunlar,  asosiy  to’sinlar  (rama,  progon,  bog’lovchilar)  va
ularda  yotuvchi  yordamchi  to’sinlardan  tashkil  topadi,  Faxverkning  yuk
ko’taruvchi  pastki  elementlari  –  ustunlar  orasida  joylashuvchi  to’sinlaridir.
Ustunlar  to’sin  va  pastki  bog’lanishlar  bilan  shina  yoki  chuqurchalar  yordamida
bog’lanadi.  Barcha  konstruksiya  asosiy  pastki  bog’lanishga  tayanadi,  ko’p  qavatli
faxversh,  konstrkutsiyalarda  pastki  bog’lanish  har  bir  qavatda  takrorlanadi.
Bir qavatli ustundagi to’sin . Bu turdagi konstruksiyalar bitta yo’nalishda,
ustida  asosiy  to’sinlar  yotgan  ustunlardan  iborat.  Boshqa  yo’nalish  bo’yicha
yordamchi  to’sinlar  -  bruslar,  taxtalardan  iborat  bo’ladi.  To’sinlarni  ustunlarga o’rnatganda  to’sindan  tushayotgan  yuklar  ustunning  tolalariga  kundalang
yo’nalishda  emas,  balki  bo’ylama  yo’nalishda  tushishi  lozim.  SHunga  mos  ruxsat
etilgan kuchlanish tanlanib, buni kundalang kesim tanlashda inobatga  olish  lozim.
Bu  turdagi  konstruksiyaning  afzalligi  asosiy  yuk  ko’taruvchi  sistemaning  tug’ri
tanlash  orqali  katta  oraliqlarni  yopishni  ta’minlashi  mumkin.
Ikki qavatli ustundagi tusin. Bu turdagi konstruksiyalarda uzluksiz to’sinlar
ustunlarga  yotqiziladi.  Ustunlar  asosiy  to’sinlar  bilan  chegaralanadi.  Navbatdagi
qavat  yana  ustunlar  qo’yish  bilan  boshlanib,  xuddi  shunday  davom  etadi.
Ustunlarning  asosiy  to’sinlar  bilan  bog’lanishi  turli  xil  uslubda  amalga  oshiriladi.
YUqoridagi  ustundan  tushadigan  yuk  pastki  ustunga  to’sin  orqali  tushmasligi
kerak.  YUklarni  uzatishda  temir  yoki  Yog’ochtagliklardan  foydalanish  tavsiya
etiladi.  Yordamchi  yo’nalishlar  bo’yicha  oraliqlarning  kengligidan  kelib  chiqqan
holda  yopma  to’sinlar  yoki  qalin  taxtalardan  foydalaniladi.
Asosiy  to’sin  konstruksiyalari.  Asosiy  to’sinlar  (rigellar)  uzluksiz
ustunlarning  to’rttala  tomonidan  maxkamlanadi.  Bu  esa  barcha  ichki  va  tashqi
devorlarning  balandliklarini  bir  xil  bo’lishini  ta’minlaydi.  Asosiy  to’usinlar
oraliqlarida  turli  yo’nalishlar  bo’yicha  to’sinlar  joylashadi.  Bu  bilan  ikkala
yo’nalishdagi  asosiy  to’sinlar  ham  bir  xilda  yuklanish  ostida  bo’ladi.  Boshqa
turdagi  konstruksiyalardan  farqli  o’laroq  bu  konstruksiya  bir  xil  balandlikka  ega
bo’lishi  bilan  soddadir.
Qamrovli  konstruksiyalar .  Qo’shaloq  to’sinlar  qator  ustunlarning  ikkala
tarafidan  qamragan  holda  o’tadi.  Qamrovlar_  ikkala  tomondan  ustunlarga
shponkalar  yordamida  mahkamlanadi.  Yordamchi  yo’nalish  bo’yicha  oraliqlarning
kengligiga  qarab  qalin  taxtalar  yoki  to’sinlar  qo’yiladi.  Bu  turdagi
konstruksiyaning  afzalligi  uzluksiz  ustunlarni  qo’llashdir.  Bu  konstruksiya  uchun
harakterli bo’lib, qamrov va ustun birikishi natijasida qamrov oxirida  chiqiq  hosil
bo’ladi  va  bu  joy  namlikdan  lak  yoki  tunuka  yordamida  himoyalanishi  lozim. Biriktirilgan  ustunli  konstruksiyalar.  Uzluksiz  asosiy  to’sinlar  uzluksiz
biriktirilgan  ustunlar  oralig’idan  o’tkaziladi.  Qo’shaloq  ustunli  konstruksiyani
teskari  ag’darganda  birikkan  holatdagi  konstruksiyaga  ega  bo’lamiz.  Har  biri
to’rtta  elementdan  iborat  bo’lgan  ustunlarning  bog’lovchilari  to’sinlarni  ikkala
yo’nalishda  joylashishiga  imkon  beradi.  Agarda  birorta  binoga  nisbatan  yong’inga
qarshi  chora  tadbir  qo’llash  lozim  bo’lsa,  u  holda  bu  konstruksiyani  qo’llanilishi
chegaralanib  qoladi,  ya’ni  o’lchamlarni  o’zgartirish  yoki  Yog’ochprokladkalar
o’rnatish kerak bo’ladi. Biriktirilgan ustunli konstruksiyalar katta  oraliqli  karkasli
konstruksiyalarda  ko’llaniladi.
Qovurg’ali  tizimlar.  Bu  turdagi  konstruksiyalar  asosan,  shimoliy
Amerikada  qo’llaniladi.  Karkasining  yuk  ko’taruvchi  elementlari  ko’ndalang
kesimlari  5,0*10,0  sm  bo’lgan  standart  Yog’ochtaxtalardan  iborat.  Bu
konstruksiyaning  yasosiy  xususiyati  devor  karkasi  bilan  yopma  to’sinlarining
orasidagi  masofaning  qisqaligidir  (vertikal  taxtalar  har  60,0  smga  o’rnatiladi).
Ustunlar  to’sinlar  bilan mixlar  yoki  nagellar bilan bog’lanadi.
Quyida  yog’ochdan  yasalgan  oddiy  fermalarning  shakli  keltirilgan  6.7-
shaklda  fermaning  ustki  va  ostki  tasmalarining  tarkibli  Yog’ochtaxtalardan
bajarilganligi tasvirlangan.
1-  rasm.  Yog’ochkonstruksiyali  fermalar.
Umuman yog’och konstruksiyalari juda keng va rang-barng
qurilish  variantlarida, turli maqsadlihamda ko’rinishga ega konstruksiyalarda  foydalaniladi.  Masalan,  quyidagi  rasmda  bir  nechta
Yog’ochkonstruksiya-  larining  ko’rinishlari keltirilgan (6.8- rasm).
2-  rasm.  Zamonaviy  fazoviy  Yog’ochkonstruksiyalarining  asosiy
ko’rinishlari:
Tirgakli  yig’ma;  b)  To’g’ri  nishabli;  v)  Yig’ma  qobiq;  g)  Ko’tpqatorli
ariqchali qobiq; d) Ko’pqatorli taxlamli;  s) Giperboloik qobiq;  j) pog’onali  qobiq;
z)  Egik  yig’ma  konstruksiyalardan  tashkil  topgan  gumbaz;  i)  Egilgan  krestsimon
yig’ma; k) qobiq- gumbaz; l) Taxlamli konussimon gumbaz; m)  Ko’pqirrali shitli
gumbaz; n)  strukturali  konstruksiya.
3-  rasmda  esa  Yog’ochkonstruksiyali  gumbazlarning  bir  necha  turlari keltirilgan 
Keltirilgan  misollar  Yog’ochkonstruksiyasini  eng  samarali,  eng  engil  va
arzon  hamda  nihoyatda  chiroyli  arxitektura  echimlariga  ega  bo’lishi  mumkinligini
ifoda etadi.
Doimiy  harorat  va  namlik  sharoitiga  ega  bo’lgan,  yog’ochning  namligi
20%  dan oshmaydigan, bundan tashqari suv ostida va doimiy muzliklar qoplagan
joylarda  Yog’ochumrboqiy  qurilish  ashyosi  hisoblanadi.  Biroq  chirishga  moyil
bo’lgan  Yog’ochkonstruksiyalari  bir  necha  oydan  so’ng  ishlatishp  mutlaqo
yaroqsiz  bo’lib  qolishi  mumkin.
Yog’ochasosan  uning,  tarkibini  kemiradigan  qo’ziqorinlar  ta’sirida
chiriydi.  CHirish  jarayoni  yog’ochda  namlik  kamida  20  %,  havo  etarlicha
bo’lganda  va  harorat  5°  dan  45°  gacha  bo’lgan  hollarda  davom  etadi.  Ushbu
faktorlarning  birortasi  bo’lmaganda  chirishning  davom  etishn  mumkin  emas.  Bu
holatdan  himoya  sifatida  yog’ochni  quritish  va  uni  imkoni  boricha  namlikdan
saqlash lozim  bo’ladi.
Chirishni oldini olishning konstruktiv choralari. Namlikdan saqlashning
konstruktiv  usullari,  bu  tomni  ishonchli  qilib  yopish,  doimiy  profilaktik  ishlarni
amalga oshirish, binoni topshirishda binoni to’liq namlikdan  bartaraf etish, er  osti
suvlaridan  himoya  sifatida  gidroizolyasiya  ishlarini  sifatli  bajarish,  istiladigan
xonalarni va ertulalarni shamollatishni tashkil etish va x.k  ishlar  kiradi.
Antiseptlash.  Ekspluatatsiya  jarayonida  yog’ochning  namligini  20%
kamaytirishning  iloji  bo’lmasa,  unda  kimyoviy  ishlov-antiseptlash  ishlari  amalga
oshiriladi.  SHu  maqsadda  turli  kimyoviy  tarkibga  ega  bo’lgan  moddalar  bilan
yog’ochni  sirtini  bo’yash  yoki  uni  shimdirish  yo’li  bilan  yog’ochni  kemiruvchi
qo’ziqorinlarni  rivojlanishiga  yo’l qo’yilmaydi.
Antiseptik  moddalarning  quyidagilaridan  foydalanishga  ruxsat  beriladi:
qo’ziqorinlar  rivojlanishini  oldini  oladigan  noorganiq,  suvda  va  organiq
erituvchilarda  eriydigan  moddalar.  Bu  moddalar  inson  va  hayvonlarga  zararsiz
bo’lishi,  konstruksiyaning  mexaniq  mustahkamligiga  zarar  etkazmaydigan,  uning
zichligini,  elektr  o’tkazuvchanligiga  salbiy  ta’sir  qilmaydigan  bo’lishi  lozim. Yog’och  konstruksiyalarni  yong’indan  saqlash.  Yog’och250-300°
darajada  o’zidan  tez  yonuvchan  gaz  chiqara  boshlaydi  va  bunda  uchqun  tegsa
yong’in  paydo  bo’ladi.  Yog’ochkonstruksiyasiga  uzoq  muddatli  issiqlik  manbai
ta’sir  etib  tursa,  Yog’ochxatto  150-160°  darajada  xam  yonib  ketishi  mumkin.
Yonish jarayonida yog’ochning sirti tez yonadi va ma’lum bir ko’mir  qavati hosil
bo’lgach,  yonish  jarayoni  susayadi.
Yog’ochkonstruksiyalarini  yong’indan  saqlash  uchun  konstruktiv  chora
tadbirlar  qo’llash  lozim.  Tom  yopmalarini  yonmaydigan  qurilish  ashyolaridan
bajarish,  oralqsiz  elimli  bir  biriga  yopishtirilgan  massiv  konstruksinlarni  qo’llash
yong’in chiqishini oldini oluvchi choralardir. Bundan tashqari yong’in  xavfsizligi
maqsadida  binolarni  bir  biridan  ajratish,  ma’lum  bir  yong’in  xavfsizligi
zonasini  qoldirish,  yong’inni  avtomatik  o’chirish  vositalarini  qo’llash,  pechь  va
tutun  chiqaruvchi  mo’rilarni  ishonchli  qilib  himoyalash  va  boshqa  tadbirlar
ko’rilish  kerak.  Qo’llanilgan  konstruktiv  choralar  etarli  bo’lmasa,  kimyoviy
himoya  vositalari qo’llaniladi. Xulosa
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  Yog'ochsozlik  yillar  davomida
takomillasha  borib,  undan  yangi-yangi  sanoat  tarmoqlari  vujudga  keldi.  Ayniqsa
yog'ochni kimyoviy qayta ishlash tufayli yog'ochsozlikda tub (inqilobiy) o'zgarish
yasaldi.
Mamlakatning yog'och-taxta xomashyosiga bo'lgan yillik ehtiyoji 10 mln m
kubdan  ortmoqda.  Ammo  yog'och  xomashyosi  bo'ladigan  tabiiy  o'rmonlar  bizda
nihoyatda  cheklangan.  Shu  bois  har  yili  millionlab  nihol  ekiladi,
«ko'kalamzorlashtirish  oyligi»  o'tkaziladi.  O'rmonlar  barpo  etish  va  yog'och
boyliklaridan  oqilona  foydalanish  bilan  maxsus  o'rmon  xo'jaliklari  shug'ullanadi.
Respublikamizda 100 ga yaqin o'rmon xo'jaligi korxonalari, qo'riqxonalar va milliy
bog'lar bor. 
O'rmon  sanoati  mahsulotlaridan  mashinasozlik,  kimyo  sanoati,  yengil
sanoat,  transport  va  qurilishda  foydalaniladi.  O'z  navbatida  o'rmon  sanoati  ham
boshqa tarmoqlardan laklar, bo'yoqlar (mebel ishlab chiqarish uchun), soda, natriy,
oqartiruvchi  ximikatlar  (qog'oz  tayyorlash  uchun),  avtomashinalar,  traktorlar,
stanoklar  (yog'och  tayyorlash  va  ishlov  berish  uchun)  oladi.  Boshqacha  qilib
aytganda,  o'rmon  sanoati  bilan  boshqa  tarmoqlar  orasida  keng  tarmoqlararo
aloqalar mavjuddir.  Mustaqillik  yillarida  Toshkent  duradgorlik  buyumlari  zavodi,  quyoshdan
himoya uskunalari zavodida esa plastmassadan deraza romlari ishlab chiqaradigan
sex,  Asakada  duradgorlik  buyumlari  zavodi  ishga  tushirildi.  Toshkentda
O'zbekiston-Gretsiya qo'shma korxonasi «O'z Ellas» gugurt zavodi mahsulot bera
boshladi.  Ammo  yog'och  xomashyosi  tanqisligi  sanoatga  jiddiy  qiyinchilik
tug'dirmoqda.  Vazirlar  Mahkamasining  1994-yil  8-fevraldagi  «Sanoat
terakchiligini  rivojlantirish  va  boshqa  tez  o'suvchi  yog'ochbop  daraxtlarni  barpo
etishga  oid  chora-tadbirlar  to'g'risida»gi  maxsus  qarori  o'rmon  sanoatida  keskin
o'zgarish yasadi. Qarorga muvofiq terakzorlar maydoni har yili 10 ming gektarga
kengaymoqda.  Yaqin  kelajakda  har  yili  5  mln  m  kub  sanoatbop  yog'och
tayyorlanadi. Yog'och tayyorlash korxonalari taxta tilish zavodlariga g'o'la yog'och
yetkazib beradi. 
Hisob qisim.
Bir qavatli imoratga ketadigan qurilish materiallarini hisoblash.
Berilgan : poydevor balandligi (h): 1m; 
Poydevor eni (C) : 0.6m; 
Tashqi devor uzunligi (A): 48m;
Tashqi devor eni (B): 30m;
Tashqi devor qalinligi: 2 g`isht;
Oyna (m): 1.2x1.6m;
Eshik (m): 1.2x2.4m.
Yechilishi:
a) Poydevor  qurilishiga  ketadigan  materialni  hisoblash:  tasmali  quyma
poydevorga ishlatiladigan beton markasi M150.
V
poyd = C ∗ h ∗ A , m 3
V
poyd =0.6*1*48 = 8m 3
Temir-betonning solishtirma og`irligi γ=2500kg/m 3
 yoki 2.5t/m 3
. Poydevor
og`irligini topamiz:
Q
poyd =V
poyd * γ,t
Q
poyd =8*2.5 = 20t b) Tashqi devorga ketadigan materialni hisoblash: G`isht markasi M125, 
devor qalinligi t=500sm. Devor piremetrining uzunligi:
L
poyd =A+A+B+B,m
L
poyd =48+48+30+30=156m.
Devor balandligi – 2.6m. eshik va oyna hajmini ayrib tashagan holada
V
dev =Lxh
dev *t,m 3
V
dev =156*2.6*5=2028m 3
;
1m 3
 devorga  n=394  g`isht  va  qorishmaning  hajmi  0.240  m 3
 to’g`ri  kelar
ekan. Jami g`ishtlar soni 
N
g`isht = V
dev *n;
N
g`isht =2028*394=799032;
1 ta g`ishtning og`irligi q = 3.4 kg . Devorga ketgan g`ishtning og`irligini 
topamiz:
Q
tash.dev =N
g`isht *q, t:
Q
tash.dev = 799032*3.4 = 2716708.8, t:
1m 3
 devorga  ketgan  sement  qorishmasining  hajmi  v
sem =  0.240  m 3
.
Qorishmaning umumiy og`irligini topamiz:
V
qorsh =V
dev *v
sem , m 3
;
V
qorsh =2028*0.240 = 486.76m 3
.
Jami devorga ishlatilgan qorishma og`irligi, sement qorishmasining 
solishtirma og`irligi y
qorsh =1.8 t/m 3
:
Q
qorsh = V
qorsh =V
qorish *y
qorsh , m 3
;
Q
qorsh = 486.76*1.8 = 876.096 m 3
.
Jami devor og`irligi :∑	Q
dev = Q
tash.dev +Q
qorsh , t:
Q
dev = 2716708.8 + 876.096= 2717584.9, t. FOYDALANILGAN ADABOYoTLAR
1.  Abdurashidov  K.S.,  Xabilov  B.A.,  Toychiyev  N.J.,  Raximboyev  A.G.
Qurilish mexanikasi. — Т., 2000. 
2. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций.
— М.: «Стройиздат», 1973. 
3. Asqarov В . Qurilish konstruksiyalari. — Т ., 1995. 
4.  Атлас  деревянных  конструкций.  Г.Гётц  и  др.,  пер.  с  нем.  -  М.:
«Стройиздат», 1985. 
5. Qambanov X. U. Turar-joy binolarining konstruktiv elementlari. (0 ‘quv
qoilanma.) — Т., «0’qituvchi», 1992. 
6.  QMQ  2.03.08-98  «Yog'och  konstruksiyalari».  O’zR  Davlat  arxitektura
va qurilish qo'mitasi. — Т., 1998. 
7. QMQ 2.02.01-98 «Bino va inshootlar zaminlari». 
8. QMQ 2.08.01-94 «Turar-joy binolari». 
9. QMQ 1.02.07-97 «Qurilish uchun muhandislik izlanishlar». 
10.  Rasulov  X.Z.  Zamin  va  poydevorlar.  (O'quv  qo'llanma.)  —  Т.,
«O'qituvchi», 1993. 13. Rasulov X.Z. Binokorlik. (Lug'at.) — Т., Qomuslar bosh
tahririyati. 1994. www.ziyouz.com
www.hozir.uz
www.arxiv.uz