1-4-sinflarda musiqa o’qitishning mazmuni va metodikasi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT
VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON – FINLANDIYA PEDAGOGIKA
INSTITUTI
“Musiqa ta’limi” kafedrasi
“Musiqa o‘qitish metodikasi va maktab repertuvari” fanidan
KURS ISHI
Mavzu:  1-4-sinflarda musiqa o’qitishning mazmuni va metodikasi  . 
                             Bajardi:  O‘lmasov Ahtam
                             Tekshirdi:Davronova Guzal Samarqand-2024
MUNDARIJA:
1. Kirish…………………………………………………………….5
2. I.BOB.  1-  4  sinflarda  Musiqa  Madaniyati  darslarini  tashkil
etishning mazmuni va metodikasi……………………………...6
3. 1.1. 1-4-Sinfda musiqa o’qitishning maqsad va vazifalari…………………11
4. 1.2. Boshlang’ich  sinflarda  musiqa  darslarini  o’qitishning  o’ziga  xos
metodlari…………………………………………………........…………...16
5. 1.3. 1-4  sinf  o’quvchilarining  yosh  xususiyatlari  va  dars  mavzusi  va
o’quvchilarning bilim malakasiga mosligi ………………………………...21
6. II.  BOB.  Boshlang’ich  sinflarda  Musiqa  savodi  darslarida
faoliyat turlaridan foydalanish………………………………...22
7. 2.1. 1-4- sinflarda faoliyat turlaridan foylalanishning amaliy ahamiyati.....26
8. 2.2. 1-4 sinf dasturida keltirilgan mavzularini o’qitish metodlari…………38
9. XULOSA………………………………………………………...39
10.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR………………………40 KIRISH
Kurs ishining dolzarbligi.  Boshlang’ich sinf o‘quvchilarini har tomonlama
yetuk  qilib  tarbiyalashda  maktabda  o‘qitiladigan  barcha  fanlar  qatori  musiqa
darslarining  ahamiyati  kata.  Musiqa  inson  his-tuyg‘ularini  orzu-istaklarini  o‘ziga
xos badiiy tilde ifoda etadi va hissiyotlarga faol ta’sir ko‘rsatadi. Kichik yoshdagi
o‘quvchilar  musiqa  san’ati  bilan  bolalar  bog‘chalarda  oilada,  radio  va
televideniyadan beriladigan ko‘rsatuvlar orqali tanish bo‘ladilar. Musiqa darslarida
quvnoq  kuy  va  qo‘shiqlarni  tinglash,  kuylash,raqs  elementlarini  bajarish,  chapak
chalish  hamda  bolalar  cholg‘u  asboblarida  jo‘r  bo‘lish  musiqaga  ishtiyoqlarini
yanada tez oshirib beradi. Chunki bu yoshdagi bolalarda hali diqqat-e’tibor uncha
to‘liq shakllanmagan bo‘ladi, ular ko‘proq serharakat va o‘yinga boyil bo‘ladilar.
Shuningdek,  birinchi  sinf  o‘quvchilari  psixologik-fiziologik  harakterga  ko‘ra,
ma’lum  darajada  xotirasi,  nutqi  diqqati  –  e’tibori,  ovoz  apparatlari  to‘liq
rivojlanmagan,  ovoz  pardalari  nozik  kuchsiz  bo‘ladi.  Shunga  ko‘ra  bolalarni
musiqaga  tobora  qiziqtirishda,  butun  dars  davomida  ularni  kayfiyatini  saqlashda,
o‘qituvchi  ochiq  samimiy,shirin  muomalasi  va  yoqimli  xatti  –  harakatlari  bilan
erishishi  lozim.  Demakki,  bu  uchun  ham  yetarlicha  malaka  va  qobiliyat  bo’lishi
kerak.  Ushbu  kurs  ishining  maqsadi  bolalar  va  musiqa  o’rtasidagi  bog‘liqlikni
tahlil etish. 
Kurs  ishining  maqsadi  -  musiqiy  ta`lim  yo`nalishi  talabalarini  musiqa
madaniyati o`qituvchisi amaliy faoliyatiga tayyorlaydi. Metodika tahlim – tarbiya
jarayonida  o`qituvchining  o`quvchilar  bilan  ishlash  usullarining  mazmunini
anglatdi.  Musiqa  o`qitish  metodikasi  o`qituvchisidan  isteg’dod,  qobilyatlar  va
ishtiyoqlar mavjud bo`lishini talab etadi. 
Bo`lg`usi bakalavrlarni musiqa madaniyati o`qituvchisi va kasb-hunar kollej
3 faoliyatiga amaliy tayyorlashdan iborat, ushbu faoliyat musiqiy maktab repertuari,
metodika va amaliyot ishlari egallash negizida amalga oshiriladi.
 Kurs ishi ning vazifalari – 
1.Muammoga  oid  ijtimoiy-falsafiy,  psixologik,  pedagogik  va  metodik
manbalarni o’rganish;
2.Kurs ishi materiallari doirasida tavsiyalar ishlab chiqish.
  Talabalar  turli  yo‘nalishlarda  bilimlarga  ega  bo‘lganliklarini  namoyish
etishlaridan  iboratdir.   Mazkur  dasturda  o‘rin  olgan  mavzular  debocha  va  asosiy
qism hamda maxsus metodikada jamlangan.
Musiqa ta`limi va tarbiyasining mazmuni, tashkil qilinishi, turli shakllari va
metodlari haqida asosiy mahlumotlar berish. Musiqa ta`limi va tarbiyasi sohasidagi
ilg`or  tajribalarni  umumlashtirish.  Darsdan  tashqari  musiqiy  pedagogik  amaliyot
bo`yicha metodik adabiyotlarni mustaqil o`rganishga tayyorlash. 
Talabalarni  umumiy  ta`lim  maktabida  ta`lim-tarbiya  jarayonini
o`quvchilarning  musiqa  san`ati  va  uning  hayot  bilan  bog`lig`ligini  jonli,  yaxlit
holda  anglab  yetishi  asosida  amalga  oshirishga  tayyorlash;  maktab  musiqa
repertuari  vokal-xor,  musiqa  tinglash  bo`yicha  asarlarni  maktab  musiqa
pedagogikasi  va  metodikasi  tamoyillariga  tayangan  holda  metodist  va  ijrochi
sifatida  o`zlashtirish;  musiqa  madaniyati  o`qituvchisining  darsga  tayyorlanishi  va
o`z  o`zini  tayyorlashi  o`quvi,   maktab  musiqa  repertuarini  uslubiy  va  didaktik
ishlab chig`ish malaka va ko`nikmalarini shakllantirish; maktab musiqa repertuari
bilan  ishlashning  ko`rgazmali  –  axborotli  metodi  va  usullarini  egallash;  maktab
musiqa repertuari bilan ishlashning ijodiy usullari va metodlarini o`zlashtirib olish;
maktab  repertuarini  metodik  ijrochilik  tomonidan  o`zlashtirib  olish  jarayonida
musiqiy  fikr  yuritish,  musqg`iy  ijodkorlik,  musiqani  idrok  etish,  tasavvur  qilish,
musiqiy 4
qobiliyatlarini o`stirish; maktab repertuarini o`rganish jarayonida bo`lajak musiqa
o`qituvchisi  malakasini  shakllantirish;  musiqiy-pedagogik  musiqa  repertuarini
o`rganish  jarayonida  bo`lajak  musiqiy   madaniyat  o`qituvchisining  umumiy,
musiqiy va professional madaniyatini shakllantirish.
Bola  rivojlanishida  fiziologik  mashg’ulotlar  bilan  bir  qatorda  psixologik
mashg’ulotlar  ham  juda  muhum  hisoblanadi.  Shundan  kelib  chiqib  aytishimiz
mumkinki, demak musiqa ham xuddi shunday muhum. 
Kurs ishining metodlari:
Falsafiy,  pedagogik, psixologik  va metodik  adabiyotlarni o’rganish;o’zbek  xalq
og’zaki ijodi;o’zbek xalq maqollari. 
Kurs ishining hajmi: 
Kurs ishimiz kirish qism, 2 bob, 5paragrof, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar
ro‘yxatidan iborat. 5
I.BOB. 1- 4 sinflarda Musiqa Madaniyati darslarini
tashkil etishning mazmuni va metodikasi.
1-4-Sinfda musiqa o’qitishning maqsad va vazifalari.
Respublikamiz  jahondagi  taraqqiy  etgan  mamlakatlar  qatoridan  munosib
o‘rin  egallagan.  Uni  saqlab  turish  uchun  ma’naviy  salohiyat  bilan  iqtisodiy
qudratimizni  XXI  asr  ilmiy-texnika  tarraqiyoti  talablariga  javob  beradigan  tarzda
rivojlantirishimiz  zarur.  Turli  sohaga  mansub  bo‘lgan  kadrlarni  tayyorlash  va
ularning kasbiy mahoratini oshirish ta’lim jarayonining asosiy maqsadidir. Buning
uchun  ayniqsa  yoshlarimiz  dunyoqarashini,  madaniyati  va  ma’naviyatini,  kasbiy
bilim  va  insoniy  fazilatlarini  jahon  andozalari  darajasiga  ko‘tarish  talab  etiladi.
Bunday  murakkab  ijtimoiy  vazifani  amalga  oshirishda  ilm-fan  va  amaliy
faoliyatlar  ichida,  ilmiy  asosga  suyangan  “Musiqa  o‘qitish  metodikasi  va  maktab
repertuari” fani ham yetakchi o‘rin egallaydi. 
1997-yil 29-avgust O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisining II chaqiriq IX
sessiyasida  “Ta’lim  to‘g‘risida‘‘gi  Qonun  va  “Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi”
respublikamizda yangicha ta’lim tizimini bunyod etib, kelgusida bu sohada amalga
oshirilishi  lozim  bo‘lgan  istiqbolli  vazifalarni  belgilab  bergan.  Shular  sirasiga,
zamonaviy  ilm-fanning  shu  kunda  erishilgan  yutuqlari  bilan  birga  hududimiz
o‘qituvchi  va  pedagoglarining  kasbiy  kompententlik  darajasidan  kelib  chiqib,
jahondagi  ilg‘or  pedagogik  texnologiyalardan  unumli  foydalangan  holda,
hududimizga  mos  bilim  berish  nazariya  va  usullarni  yaratish  maqsad  qilib
qo‘yilgan.  Chunki  xalqimizning  kelajagi  ko‘p  jihatdan  o‘qituvchiga  unung
salohiyatiga,  kasbiy  tayyorgarligiga,  yosh  avlodga  ta’lim  va  tarbiya  berish
faoliyatiga  bog‘liq.  Yosh  avlodni  bilimli,  madaniyatli,  ma’naviyatli,  odobli, e’tiqodli,  barkamol  inson  qilib  voyaga  yetkazish,  o‘qituvchi  zimmasiga  asosiy
vazifa qilib qo‘yilgan. 
6
Shuningdek,  bo‘lajak  o‘qituvchilarni  pedagogika,  psixologiya,  ma’naviyat,
milliy istiqlol g‘oyasi, informatika, yangi pedagogik texnologiya, musiqa san’atiga
oid  fanlarni  o‘qitish  imkoniyatlari  yanada  kengaytirilgan.  Zamonaviy  talab  va
metodlar asosida,  umumkasbiy fanlar  bo‘yicha dastur  hamda o‘quv qo‘llanmalar,
darsliklar  yaratilgan.  Uzluksiz  ta’lim-tarbiya  tizimi,  yosh  avlodni  sog‘lom  va
barkamol  inson  bo‘lib  voyaga  yetkazishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Buni
amalga  oshirish  uchun  o‘quv  mashg‘ulotlari  va  dars  jarayonini  olib  borish
qobiliyatini  o‘qituvchilar  o‘zlarida  paydo  qilishlari  uchun  ta’lim  nazariyasi  bilan
birga  o‘qitishning  zamonaviy  usullarini  egallab,  ularni  pedagogik  amaliyotda
qo‘llash  ko‘nikmasini  hosil  qilishlari  zarur.  O‘qituvchi  “Pedagogik  texnologiya”
jarayonining  asl  mohiyatiga  har  bir  mashg‘ulotning  loyihasini  tuza  olishi  va  bu
loyihalardan pedagogik amaliyotda mohirona foydalana olishlari kerak. Shu bilan
birga  o‘z  ma’naviyati  ustida  tinmay  ishlash  ko‘nikmasini  hosil  qilish  kerak.
Yevropa  va  Sharq  kompozitorlarining  mumtoz  asarlari  bilan  tanishib,  “Musiqa
madaniyati” darslarini sifatli va samarali olib borish uchun intilishi lozim. “Musiqa o‘qitish metodikasi, pedagogika” fani sifatida tajribada sinalgan 
7
ishlami  nazariy  qismlarini  umulashtirib,  amaliyotda  samarali  natijalar  bergan
o‘qitish  metodlarini  takdim  etadi.  Metodika  asosan,  pedagogika,  psixologiya,
estetika  va  san’atshunoslikning  tadqiqot  natijalariga  asoslanadi.  U,  musiqa
o‘qitishning qonun - qoidalarini ta’riflab beradi, kelajak yosh avlodni tarbiyalashda
qo‘llanadigan  zamonaviy  metodlami  belgilaydi.  Metodika,  ta’lim  -  tarbiva
jarayonida  o‘qituvchining  o‘quvchilar  bilan  ishlash  usullarining,  mazmunini
anglatadi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi  o‘qituvchidan  iste’dod,  qobiliyatlar  va
ishtiyoqlar mavjud bo‘lishini talab etadi, chunki, san’at pedagogikasi mashakqatli
va  juda  mas’uliyatli  sohadir,  Xozirgi  kunda  “Musiqa  o‘qitish  metodikasi”
birdaniga kelib shakllangan fan emas, balki bunta qadar mazkur fanni shakllanishi
ijodiy  va  murakkab  tarakkiyot  yulini  bosib  o‘tgan.  Respublikamizda  musiqa
o‘qitish  metodikasini  shakllantirishda  maxaliiy  olimlar,  metodistlar,  tajribali
o‘qituvchilarning  qator  izlanishlari,  o‘quv  qo‘llanmalarining  ahamiyati  katta
bo‘ladi. Badiiy  pedagogikaning metodika sohasidagi so‘nggi yutuqlari  talabalarni
pedagogika  faolivatiga  tayyorlash,  ularni  metodik  bilim  va  maqoratlar  bilan qurollantirish,  musiqa  o‘qitish  metodikasini  bu  maqsadga  erishish  uchun  amaliy
mashg‘ulotlar  mobaynida  uzoq  ijtimoiy  mehnat  qilish  talab  etiladi.  Ma’lumki,
maktabda  o‘quvchilaming  yosh  fiziologik  xususityalarini,  ko‘nikma  va
malakalariga qarab, musiqa o‘qitish metodikasi qo‘llaniladi. Bu yerda ta’lim usuli,
o‘quv materiallarining (O ‘quv  reja,  dastur)  ta’lim  printsiplari,  o‘quv  -  tarbiyaviy
ishlarining  umumiy  maqsad  va  vazifalari  muhim  ahamiyatga  egadir.  Demak
musiqa  o‘qitish  metodikasi,  о‘quvchilarning  musiqa  san’atiga  o‘rgatishning
mazmuni,  vazifalari  va  metodlarini  o‘rgatuvchi  va  o‘quv  jarayonlarini  tashkil
etuvchi  shakl  va  yo‘llarini  tadbiq  etuvchi  fandir,  «Metodika»  so‘zi  grekcha  so‘z
bo‘lib,  «tadqiqot  yo‘li»,  «bilish  usuli»  degan  ma’noni  anglatadi  va  ta’lim  -
tarbiyaning  alohida  qismlari  bo‘lib  hisoblanadi,  ulaming  yig‘indisi  musiqa  o‘quv
metodlari  deyiladi.  Musiqaning  o‘qitish  metodlari  deganda,  maktab
o‘quvchilarining bilim, maxorat va 
8
malakalarini  egallashda,  ularning  ijodiy  qobiliyatlarini  rivojlantirishda  va
dunyoqarashini  tarkib  toptirishda  o‘qituvchilarning  qo‘llagan  ish  usullari
tushuniladi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi  vazifalarini  amalga  oshirishda,  musiqa
o‘qitishning  qator metodlari  bilan birgalikda, pedagogikaning  amaliy yo‘nalishini
xususiy (optimal) metodlar egallab, musiqa darsida qo‘llash muhim ahamiyat kasb
etadi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi  vazifalarini  amalga  oshirishda  musiqa  darsida
o‘qitishning  (optimal)  xususiy metodlaridan unumli  foydalanishga bog‘liq. Yetuk
olimlarimizning tadqiqotlarida maktab o‘qituvchisining shaxsiyati va unga bo‘lgan
professional  talablar  va  o‘quvchilar  munosabatini,  xususiy  metoddlardan
foydalanish jarayonida xal qilish lozimligini ilmiy asosda ta’riflab berganlar. 
Xususiy metod  - biror bir fanning amaliy va ijodiy ishlarini mazmunini va
mavzusini  keng  yoritib  berish  va  mustaxkamlashda,  o‘qituvchi  va  o‘quvchi faoliyatida  o‘zaro  aloqadorligini  va  o‘quvchilarni  bilish  jarayonida  izlanishga
undovchi metoddir.
Xususiy  (optimal)  metodlar  o‘qitish  faoliyati  maqsadga  qarab  turtga
bo‘linadi:
1. Darsni musiqaviy umumlashtiruvi metodi.
2.  O‘tilajak  darslarga  oldindan  «yugurib»,  bog‘lanib  o‘tish  va  ilgari  o‘tilganlarga
qaytish metodi.
3. Dars mazmunini emotsional dramaturgiyasi metodi.
4. Darsningpedagogik jihatdan kuzatilishi vabilimlaming baxolanish metodi.
Musiqa  darsdagi  faoliyat  turlari  tez  -tez  almashib  turishi,  o‘quvchilari
zerikmaslik,  toliqmaslikni  shu  bilan  birga  musiqa  darsiga  qiziqishni  oshiradi.
Birinchi  sinfda  musiqa  o‘qitishni  asosiy  maqsadi
o‘quvchilardamusiqagaqiziqishuyg‘otish va 
9
musiqiy  taassurotni  tarkib  toyatirish,  musiqani  san’at  sifatida  ongli  idrok  etish.
Natijada  bolalarda  musiqa  haqida  mushohada  qilishning  boshlang‘ich  asoslari
vujudga  keladi.  Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  quyidagi   vazifalar  amalga
oshiriladi:
1. O‘quvchilarni musiqiy qobiliyatlarini, musiqiy o‘quvini rivojlantirish. 
2. Musiqani (tinglash) idrok etish malakasini o‘stirish. 
3. Kuylash malakalami ustirish. 
4. Musiqiy badiy-g‘oyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik tarbiyalash. Ma’lumki, musiqa - hayot va davr aksidir. Shuning uchun ham boshlang‘ich
sinflarda  musiqa  darslarini  dasturining  bosh  mavzusi  «Musiqa  va  hayot»dir.
Boshlang‘ich  sinfda  musiqa  madaniyati  darslari,  bolalarning  hayotiy  tajribalariga
tayangan  holda,  olib  borish,  badiiy  ta’lim  beruvchi  vosita  sifatida  muhim
ahamiyatga  ega.  Zeroki,  dasturda  kuylash  va  tinglash  uchun  tavsiya  etiladigan
qo‘shiqlar  va  musiqiy  asarlar,  baxtli  bolalik,  insonparvarlik,  Vatanga  muhabbat,
tabiatga muhabbat haqida asarlardan iboratdir. Birinchi sinfda bolalar musiqaning
harakteri  obrazlari  orqali  olgan  bilimlari  nisbiy  bo‘lib,  keyingi  sinflarda  aniq
(konkret)  tushunchalarga  aylanadi.   Shuningdek ,  birinchi  sinfda  o‘quv  yili  boshida
ilk bor olingan bilimlar notagacha bo‘lgan davr deb ataladi. 
Musiqiy  faoliyatlarning  birinchi  turlariga  doir  vazifalar,  ish  mazmunini
tashkil  etadi.  Mazkur  faoliyatlar  ashula  aytish,  musiqa  tinglash,  musiqa  savodi,
raqs  elementlarini  bajarish  musiqali  o‘yinlar,  qadam  tashlash  bolalar  cholg'u
asboblarida  jo‘r  boiish,  musiqa  madaniyatini  tarkib  toptirishda  muhim  rol
o‘ynaydi.  Birinchi  sinfda  xor  bo‘lib  qo‘shiq  kuylash  -  jamoa  faoliyati  sifatida
o‘quvchilami bevosita 
10
ishtiroki bilan amalga oshiriladi. 
Qo‘shiq kuylash murakkab psixologik va fiziologik jarayondir. Bundan bosh
miyadagi  nerv  xujayralari  faol  qatnashadi,  o‘quvchilarda  ijobiy  his  -  tuygularini
faolligini ta’minlaydi, ko‘krak qismi tovush hosil qiluvchi a’zolami artikulyatsiya va
nafas organlarini faollashtiradi hamda o‘quvchilarning samarali ishlashiga sharoit
yaratadi.  Boshlang‘ich  sinflarda  qo‘shiq  o‘rgatish  uchun  avval  shu  qo‘shiq
tinglanadi so‘ng qo‘shiq o‘rgatish metodi asosida o‘rgatiladi: 1.  Qo‘shiq  haqida  o‘qituvchining  qisqacha  kirish  so‘zi  (qo‘shiq  muallifiari
haqida, asarning tarixiy yoki tarbiyaviy  ahamiyati haqida,   qisqa hikoya qilish, shu
asarga doir qiziqarli hayotiy suxbat o'tkazish va rasmlar ko‘rsatish). 
2. Qo‘shiqni o‘qituvchi tomonidan toliq ijro etib berilishi. 
3.  Qo‘shiqni  musiqiy  harakteri,  uning  ifoda  vositalari,  shakli,  janrini
o‘quvchilar bilan birgalikda aniqlash. 
4. Qo‘shiqni musiqiy jumlalarga bo‘lib o‘rgatish. 
5.  Qo'shiqni  ijro  sifatlari  ustida  ishlash  (nafas,  sof  intonatsiya,  talaffuz,
dinamik belgilar asosida ifodali kuylash). 
6.  Taassurotlari  yuzasidan  qisqacha  suhbat  o‘tkazish  (savol-javob)
ko‘rgazmali materiallar asosida.
11
1.2. Boshlang’ich sinflarda musiqa darslarini
o’qitishning o’ziga xos metodlari.
Musiqiy  faoliyatlarining  birinchi  turlariga  doir  vazifalar  ish  mazmunini
tashkil  etadi.  Mazkur  faoliyatlar  ashula  aytish,  musiqa  tinglash,  musiqa  savodi,
raqs  elementlarini  bajarish,  musiqali  o‘yinlar,  qadam  tashlash,  bolalar  cholg‘u
asboblarida  jo‘r  bo‘lish  musiqa  madaniyatini  tarkib  toptirishda  muhim  rol o‘ynaydi.  Birinchi  sinfda  xor  bo‘lib  qo‘shiq  kuylash  jamoa  faoliyati  sifatida
o‘quvchilarni bevosita ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Qo‘shiq kuylash murakkab
psixologik  va  fiziologik  jarayondir.  Bunda  bosh  miyadagi  nerv  hujayralari  faol
qatnashadi, o‘quvchilarda ijobiy his-tuyg‘ularni faolligini ta’minlaydi, ko‘krak qismi
tovush  hosil  qiluvchi  a’zolarni  artikulatsiya  va  nafas  organlarini  faollashtiradi
hamda o‘quvchilarning samarali ishlashiga sharoit yaratadi. Boshlang‘ich sinflarda
qo‘shiq  o‘rgatish  uchun  avval  shu  qo‘shiq  tinglanadi,  so‘ng  qo‘shiq  o‘rgatish
metodi asosida o‘rgatiladi. 
Qo‘shiq o‘rgatish metodi quyidagicha: 
1.  Qo‘shiq  haqida  o‘qituvchining  qisqacha  kirish  so‘zi  (qo‘shiq  mualliflari
haqida, asarning tarixiy  yoki  tarbiyaviy  ahamiyati  haqida qisqa  hikoya  qilish, shu
asarga doir qiziqarli hayotiy suhbat o‘tkazish va rasmlar ko‘rsatish). 
2. Qo‘shiqni o‘qituvchi tomonidan to‘liq ijro etib berilishi. 
3.  Qo‘shiqni  musiqiy  xarakteri,  uning  ifoda  vositalari,  shakli,  janrini
o‘quvchilar bilan birgalikda aniqlash. 
4. Qo‘shiqni musiqiy jumlalarga bo‘lib o‘rgatish. 
12
5.  Qo‘shiqni  ijro  sifatlari  ustida  ishlash  (nafas,  sof  intonatsiya,  talaffuz,
dinamik belgilar asosida ifodali kuylash). 
6.  Taassurotlari  yuzasidan  qisqacha  suhbat  o‘tkazish  (savol-javob)
ko‘rgazmali materiallar asosida. Bunga  misol  qilib  darslikdagi  quyidagi  asarlarni  aytishimiz  mumkin:
D.Omonullaeva  musiqasi,  «Buvijonim»  N.Ro‘zimuhammedov  she’ri;  «Baxti
erkatoy»  T.Toshmatov  musiqasi,  T.Ilxomov  she’ri;  «Diloromning  qo‘shig‘i»
D.Omonullayeva  musiqasi,  N.Muhammad  she’ri;  «Nisholda»,  D.Omonullayeva
musiqasi, R.Tolipov she’ri. Birinchi sinfdan boshlab o‘quvchilarni ovoz diapazonini
aniqlash va kengaytirishga aloqida e’tibor berish lozim. 
Birinchi  sinfda  o‘quvchilarni  ovoz  diapazoni  (DO1  –  Lya1),  keyinchalik  esa
ularni ovoz diapazoni kengayib, o‘quv yili oxirlarida (DO1 – D02)gacha ham bo‘lishi
mumkin.  Qo‘shiqlarni  o‘quvchilarga  musiqiy  qobiliyatlari,  musiqiy  o‘quvi,
xotirasiga,  talaffuziga  ahamiyat  beriladi.  Qo‘shiqlarning differensional  guruhlarga
bo‘lib  o‘rgatish  dars  samaradorligini  oshiradi.  Musiqiy  o‘quvi  bo‘sh  bo‘lgan
o‘quvchilarni  qiziqishini  va  musiqiy  qobiliyatini  yanada  o‘stirish  uchun
o‘qituvchilarni uch guruhga bo‘lib o‘tkazish 
13
lozim.   Musiqiy  o‘quvi  bo‘sh  bo‘lgan  bolalar  har  tomondan  jarangdorovozlarni
eshitib,  ularga  taqlid  qilib  chiroyli,  sof  intonatsiyada  kuylashga  harakat  qiladilar.
Bu  yoshdagi  o‘quvchilarni  ovozi  o‘zlariga  xos  juda  mayin  va  yoqimli  tembga  ega bo‘ladi.  O‘tirib  va  turib  kuylaganda  gavdani  to‘g‘ri  tutish,  nafasini  so‘z  o‘rtasida
olmaslik uchun rejaga solish, unli va undosh tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, sof
intonatsiya ustida muntazam ish olib borish lozim. Bolalar ovozini parvarish qilish
tavsiya  etiladi.  Ovoz  sozlashni  primar  tovushlardan  (mi1,  fa1,  sol1,)  boshlab,
yelkani  ko‘tarmasdan  nafas  olishga  ahamiyat  berish  qo‘shiq  kuylash
samaradorligini  oshiradi.  Musiqa  tinglash  darsning  boshidan  oxirgacha  amalga
oshiriladigan  faoliyat  turidir.  Agar  bolalar  sinfga  musiqa  sadolari  ostida  kirsalar,
demak ular musiqani idrok etib kiradilar.
 Qo‘shiq  aytsalar,  uni  avval  eshitib,  idrok  etib,  so‘ng  o‘rganib  kuylaydilar.
Raqsga  tushganda  ham  musiqani  tinglab,  uning  badiiy  ifodasini  raqs  harakatlari
bilan tasvirlaydilar. Musiqa tinglashga doir asarlar shakl va janr jihatidan xilma-xil
bo‘lmog‘i lozim. Aynan musiqa tinglash vositasida bolalar turli o‘zbek xalq cholg‘u 
14
sozlari, o‘zbek xalq musiqasidan namunalar («Chertmak», «Dutor bayoti», «Alla»,
«Dilxiroj») kabi asarlar bilan bolalar kompozitorlari va bastakorlar hayoti va ijodi, milliy  musiqamiz  an’analari  kuy  va  qo‘shiqlar  bilan  tanishadilar.  Musiqiy  o‘quvi
bo‘sh bo‘lgan bolalar har tomondan jarangdor ovozlarni eshitib, ularga taqlid qilib,
chiroyli,  sof  intonatsiyada  kuylashga  harakat  qiladilar.  Boshlang‘ich  sinf
o‘quvchilari o‘z diqqat-e’tiborini uzoq vaqt bir narsaga qaratib turolmaydilar, juda
tez charchab qoladilar. Shuning uchun ham musiqa madaniyati darslarida musiqiy
ijroga  ahamiyat  berib  borish,  chapak  chalish,  qadam  tashlash  kabi  xilma-xil
harakatlardan  foydalanish  zarur.   Ayniqsa  bolalar  musiqiy  cholg‘u  asboblari
(doiracha,  bubencha,  shiqildoq,  marakassa,  uchburchak,  rumba,  barabancha)da
jo‘r  bo‘1ish  va  ritmik  raqs  harakatlarini  bajarish,  bolalarni  faollashtiradi  va  dars
qiziqarli, mazmunli o‘tadi.
Ikkinchi sinfda vokal – xor ishlariga e’tibor kuchayadi, o‘quvchilar ovoziga va
cholg‘uga  tayanib  jo‘r  bo‘lib,  musiqali  ritmik  harakatlar  bajaradilar.   Bunga
«Paxtaoy»  F.Nazarov,  T.Ilxom  she’ri;  «Kichkintoymiz  –  gijingtoymiz»  P.Mo‘min
she’ri,  K.Kenjayev  musiqasi;  «Yangi  yilim»  P.Mo‘min  she’ri,  D.Zokirov  musiqasi;
«G‘ildiragim»  Sh.Yormatov  musiqasi,  T.Bahromov  she’ri  kabi  qo‘shiqlar,
«Chamanda  gul»  o‘zbek  xalq  kuylari  misol  bo‘la  oladi.  Musiqa  idrokining  asosiy
vositasi  musiqa  nutqidir.  Musiqa  ifoda  vositalari:  kuy,  lad,  ritm,  registr,  tembr,
dinamik  belgilar  musiqa  savodiga  kiradi.  Ularni  his  etmasdan  turib  musiqa
asarlarini san’at sifatida badiiy va g‘oyaviy jihatdan ongli ravishda to‘liq idrok etish
qiyin.  O‘quvchilar,  shuningdek,  o‘lchov,  takt,  takt  chizig‘i,  notalarni  joylanishi,
pauzalar, kuchli va kuchsiz hissalar, janrlar  haqida bilimlarga ega bo‘lishlari, kuy-
qo‘shiqlarni  ongli  ravishda  o‘zlashtirishga  musiqiy  savodidan  quyidagi  bilim  va
malakalar shakllanib, amalda bajarilishi lozim: 
15 1. Kuylarni ritmik sxemalarini bo‘g‘inli so‘zlar bilan kuylash (lya, du, da, mo,
mi). 
2. Kuchli va kuchsiz hissalarini aniqlash va ularni his etib kuylash. 
3. Chapak va cholg‘u asboblarida chalib kuyga ritmik jo‘r bo‘lish. 
4. Marsh va raqs xarakterini ifodalash. 
5. Lad haqida bilimlarni mustahkamlash.
Uchinchi  sinf  o‘quvchilari  o‘zlarining  psixologik-fiziologik  xarakteriga  ko‘ra
1–2-sinflardan  ancha  farq  qiladi.  Ularning  diqqat  e’tibori  turg‘un,  xotirasi  kuchli,
ovoz apparatlari shakllangan, nutqi ravon, vokal-xor malakalariga, musiqa haqida
bilimga ega bo‘ladilar. Uchinchi sinf o‘quvchilari ovoz diapazoni do1 – mi2. Shunga
qaramasdan, darsning har bir elementi tajribalarga asoslanib tushuntirish lozim.
16 1.3. 1-4 sinf o’quvchilarining yosh xususiyatlari va dars
mavzusi va o’quvchilarning bilim malakasiga mosligi.
Maroqli  va  ma’naviy  zavq  beruvchi  ana  shu  go’zal  tuyg’u  bolalar  va
o’quvchilarning  ayniqsa,  nafosat  tarbiyasiga  kuchli  ta’sir  ko’rsatadi.  Binobarin,
bolada  namoyon  bo’ladigan  ilmiy  badiiy-estetik  tarbiya  muhim  ma’naviy
go’zallikka puxta, zamin hozirlaydi.
Bolalar yoshlik xususiyatlarini e’tiborga olib uni ilk yoshidan tashkil qilish va
yo’naltirish  -  pedagog  vazifasidir.  Aks  xolda  bola  rivojlanishida  orqada  qolish
seziladi.  Misol  uchun  bolalarni  ilk  yoshida  musiqaviy  tovushlarning  balandligi
bo’yicha  ajratib  borishga  o’rgatilmasa  u  yetti  yoshida  bu  vazifalarni  uddalay
olmaydi.
Musiqaviy rivojlanishning muhim xususiyatlari quyidagilardir:
-eshitish sezgisi, musiqaviy eshitish qobiliyati;
-har xil xarakterdagi musiqalarga emotsional munosabatning sifati va darajasi;
Qo’shiq  kuylashda,  musiqaviy  ritmik  harakatlar  bajarishda  oddiy
ko’nikmalar hosil qilish.
Bolalar  hayotining  1-yili:  Ruxshunoslar  (psixologlar)  bolalarda  eshitish-
sezish  erta uyg’onishini  ta’kidlaydilar.  A.A.Lyublinskaya  malumotlariga  ko’ra bola
hayotining 10-12 kunida tovushlarga munosabat seziladi.
2 oylik bola ovozga, skripka tovushlariga quloq solib tinchib qoladi.
4-5  oyiik  bolalar  ovoz  kelayotgan  manbani  izlaydilar.Qo’shiq  kuylayotgan
ovozga quloq tutadilar. To’g’ri rivojlanayotgan bola birinchi oylardan boshlab 
17 musiqa  xarakteriga  kompleks  jonlanish  munosabatida  bo’ladilar,  ya’ni  ular
quvonadilar  yoki  tinchib  qoladilar.  Bola  hayotining  birinchi  yili  oxiriga  borib
kattalar qo’shig’iga g’uvillash bilan jo’r bo’lishga harakat qiladilar.
Bola  hayotining  2-yili:  Bolalar  musiqa  tinglashda  yorqin  emotsional
munosabat  quvnoq  jonlanish  yoki  muloyim  kayfiyat  bildiradilar.  Bola  baland  va
past  tovushlarni,  qattiq  va  sekin  yangrash,  xatto  tembr  ishlarini  ham  ajratadi.
(Metallofon  yoki  barabanda  ijro  qilinayotir)  Birinchi  marta  ongli  ravishda
qo’shiqchilik  intonatsiyalari  hosil  bo’ladi.  U  kattalar  qo’shig’iga  jo’r  bo’lib
qo’shiqning  oxirgi  jumlalarini  takrorlaydi,  u  oddiy  harakatlar  chapak,  oyoq
taqillatishi, musiqa ostida aylanishlarini bajarishi mumkin.
Bola  hayotining  3va  4  yili:  Bolalarda  sezgirlik,  jismlarning  har  xil
xususiyatlarini ajratish, shu jumladan musiqaviy kabi xususiyatlar ham rivojlanadi.
Shuningdek, musiqaviy sezgirlikning individual rivojlanishi kuzatiladi. Misol uchun
bolalar  oddiy  qo’shiqlarni  aniq  kuylashlari  mumkin.  Bu  davr  yana  bolalarning
mustaqil  harakat  qilishga  intilishi  bilan  xarakterlanadi.  Bolalarda  aktiv  harakat
qilishga  intilish,  musiqa  bilan  shugullanishga  qiziqishi  ortadi.  4  yoshli  bolalar
kattalarning ozroq  yordami  bilan  kichik  ashulalarni  mustaqil  kuylashlari  mumkin,
ular har xil harakatlarni biladilar va uni ma’lum darajada mustaqil ishlata oladilar.
Bola  hayotining  5  yili:  Bu  davr  ularning  aktiv  qiziqqonligi  bilan
xarakterlanadi. Bu davr nimaga? Nima uchun? - degan savollar davridir.
Ular  kuzatuvchan  bo’lib  musiqaning  quvnoq,  shodiyona,  tinch  xarakterini,
tovushlar  baland-pastligini,  p’esalarning  birinchi  qismi  tez  ikkinchi  qismi  sekin
ekanligini, kuy qaysi asbobda ijro qilinayotganligini (royal, skripka, bayan) aniqlay
oladi.
18 Bola  oldiga  qo’yilayotgan  talablarni  to’g’ri  tushunish.  Tovush  bu  davrda
jarangdor,  harakatchan  xususiyatga  ega  bo’ladi.  Ovoz  intonatsiyasi  ancha
turg’unlasnadi, lekin doimo kattalar yordamiga muxtoj bo’ladi. Harakatning asosiy
turlari - yurish, chopish, sakrashlarni egallash bolalarga bu harakat turlarini o’yin,
raqslarda qo’llash imkonini beradi.
Bola hayotining 6-7 yillari:  Bu davr bolalarni maktabga tayyorlash davridir.
Bog’chada  olingan  musiqaviy  ta’asurotlar,  bilimlar  ta’sirida  bolalar  musiqa
asarlariga  xarakleristika  berish  uning  ifoda  vositalarini  tahlil  qilishlari  musiqada
ifodalangan  har  xil  kayfiyatlarni  sezishlari  mumkin.  Bola  musiqaviy  obrazlarni
butunligicha  qabul  qilish  qobiliyatiga  ega  b’ladi.  Bu  esa  tevarak-atrofga  estetik
munosabatni  tarbiyalashga  katla  yordam  beradi.  6-7  yoshli  bolalarda  ovoz
apparati  yanada  rivojlanadi.  Ovozda  kuychanlik,  jarangdorlik  paydo  bo’ladi.
Qo’shiq,  raqs  va  o’yinlar  mustaqil  ravishda  ijro  qilinadi.  Musiqaviy  qiziqish  va
qobiliyatlar yorqinroq namoyon bo’ladi.
Birinchi  sinf:  Birinchi  sinfda  musiqa  darslarining  maqsadi  va  vazifalari
bolalarning  psixologik-fiziologik  xususiyatlari  va  musiqaviy-o'quv  xusu-
siyatlarining  darajasiga  asoslanib  belgilanadi.  Notagacha  bo’lgan  davr,  bolalar
cholg’u asbobida jo’r bo’lish, musiqali ritmik harakatlar bajarish, bu sinfda amalga
oshirilishi  lozim  bo’lgan  barcha  maqsadlar  musiqa  tarbiyasining  bosh  mezoni
o’quvchilar  ma’naviy  boyligining  tarkibiy  qismi  bo’lgan  musiqiy  madaniyatini
shakllantirishga qaratiladi. Birinchi sinfda musiqa ta’limotining poydevori ko’riladi.
Birinchi  sinfdan  boshlaboq  o’quvchilarning  ovoz  diapazonini  aniqlash  va  uni
kengaytirib borishga alohida e’tibor berish  lozim. Boshlang’ich  sinflarda ko’pgina
o’quvchilarning ovoz diapazoni, birinchi oktava «lya» dan yuqoriga o’tmaydi. Zero,
dasturdagi 19
qo’shiqlarning  diapazoni  birinchi  oktava  «do»  dan  uchinchi  oktava  «do»  gacha
ko’tariladi.  Natijada,  o’quvchilar  qo’shiqni  bu  pardalarda  mutlaqo  noto’g’ri  ijro
etadilar  yoki  umuman  ayta  olmaydilar.  Shu  tufayli  o’quvchilarni  ikki  ovozga
ajratish ya’ni ovozi yuqori pardalarga ko’tarilmaydigan o’quvchilar jim eshitishlari
qolganlari  kuylashi  talab  qilinadi.  Shuningdek,  ovozga  ajratish  o’quvchilarga
qo’shiq  o’rgatishda  qo’l  keladi.  Har  bir  ovoz  guruhining  alohida  kuylanishi
o’quvchilarni  ko’p  ovozlikka  tayyorlab  boradi  va  ularda  mustaqillik  hissini
tarbiyalaydi.
Ikkinchi  sinf:  Ikkinchi  sinf  o’quvchilari  o’zlarining  psixologik-fiziologik
xarakteriga  ko’ra:  birinchi  sinf  o’quvchilariga  o’xshash  bo’ladi.  Qo’shiq,  raqs,
marsh  janrlarining  musiqiy  xususiyatlariga  qarab  farqlash  kabi  birinchi  sinfda
olingan  tushunchalar  bilimlarga  aylanadi.  Vokal-xor  ishiga  e’tibor  kuchayadi,
o’qituvchi ovoziga va cholg’uga tayanib o’quvchilarni ikki guruhga bo’lib, kuyning
bir jumlasini ketma-ket ijro etishdan ikki ovozlik hosil qilib qo’shiqlar o’rgatadi. Do
-Re diapazonidagi bir va ikki ovozli qo’shiqlar kuylatiladi. Musiqa xarakteri va janr ifodalarini anglash va tasvirlashda musiqali-ritmik harakatlardan va bolalar cholg’u
asboblaridan keng foydalaniladi, shuningdek, o’zbek xalq ashulalari va cholg’u 
20
asboblari, kompozitorlar ijodi bilan tanishtiriladi.
Uchinchi  sinf:  Uchinchi  sinf  o’quvchilari  o’ziarining  psixologik  xarakteriga
ko’ra  1-2  sihflardan  ancha  farq  qiladi.  Ikkinchi  sinfda  olingan  bilim  va  malakalar
musiqa  qonuniyatlariga  doir  yanada  aniqroq  nazariy  bilimga  aylanadi.  Ularning
diqqat-  e’tiborlari  turg’un,  nutqi  ravon  bo’ladi,  ovoz  apparatlari  shakllangan  ikki
ovozli  asarlarni  (o’quvchilar  do  -re  (mi  )  diapazonidagi  bir  ovozli  va  ikki  ovozli
qo’shiq  elementlari  bo’lgan  asarlarni  kuylaydilar)  kuylash  malakasiga  ega
bo’ladilar. Musiqa darsiga qiziqishlari yanada ortib boradi.
To’rtinchi  sinf:  To’rtinchi  sinfda  o’quvchilar  psixologik  jihatdan  hayotiy
tajribaga  boy,  fanlarga  qiziquvchan  bo’ladilar.  Diqqat  e’tibori  turg’un,  jiddiy
bo’lgan  masalalar  ustida  fikrlash,  xajmi  jihatidan  kattaroq  bo’lgan  musiqani  ham
eshitishga  qodir  bo’ladilar.  Taqqoslash,  izlanish  jarayonida  ikki  ovozli
qo’shiqlardan  jo’rsiz-a’capella  asarlaridan  foydalanish  maqsadga  muvofiqdir.
Musiqa  tinglash  jarayonida  o’zbek  xalq  musiqasi  va  uning  ijtimoiy-tarixiy
ahamiyati,  o’zbek  xalq  musiqasining  qardosh  xalqlar  musiqasi  bilan  yaqinligi  va
o’xshashligi  haqida  ma’lumot  berish  lozim.  Bundan  tashqari  to’garaklarga  jalb
etish, yakkaxon dastalar (ansambl) tashkil etish maqsadga muvofiqdir. 21
II. BOB. Boshlang’ich sinflarda Musiqa savodi darslarida
faoliyat turlaridan foydalanish.
2.1. 1-4- sinflarda faoliyat turlaridan foylalanishning
amaliy ahamiyati.
Musiqa  mashg‘ulotlari  ta’lim-tarbiyaning  asosiy  shaklidir.  Musiqa
mashg‘ulotlarida  bolalarning  ijodiy  o‘sishi  bilan  birga  aqliy,  ahloqiy,  jismoniy
tarbiyalari tarkib topadi. Musiqa mashg‘ulotlari bir haftada 2 marotaba o‘tkaziladi.
U kunning 1-yarmida bo‘ladi. Zal ozoda va yorug‘ bo‘lishi kerak. Cholg‘u sozlangan,
pianinoning  o‘ng  tarafida  stullar  shaxmat  tarzida  bolalar  soniga  moslab
joylashtiriladi. Bolalar yengil kiyimda, oyoqlarida cheshka bo‘lishi kerak.
Musiqа mаshg‘ulotlаrining davomiyligi:
Kichik guruhidа 15 – 20 dаqiqа olib borilаdi.
O‘rtа guruhidа 20 – 25 dаqiqа olib borilаdi.
Kаttа guruhdа 25 – 30 dаqiqа olib borilаdi.
Tаyyorlov guruhidа 30 – 35 dаqiqа olib borilаdi.
Faoliyat turlari :
 Qo‘shiq kuylash;
 Musiqa tinglash;  Bolаlаr cholg‘u аsboblаridа jo`r bo’lish;
 Musiqa savodi;
22
 Musiqaviy ritmik harakatlarni bajarish.
Musiqa tinglash  -har bir bolaning musiqa tinglash madaniyatining shakllanishi
va  rivojlanishida  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Bunda  bolalar  vokal  va  cholg‘u
kuylarini  tinglashadi.  Musiqa  tinglashda  bolalar  musiqa  asari  janrlari  bilan
tanishadilar,  musiqani  ifoda  vositalarini  aniqlashadi,  musiqa  xarakteri  bilan
tanishadilar.
Musiqa savodi -bu faoliyat turida bolalar musiqaviy asarlarning tuzilishi, tempi,
xarakteri, yuqori va pastki, uzun  va qisqa tovushlarni farqlashga o‘rganadilar.  Bu
ularning aqliy salohiyati, musiqiy uquvi, tafakkuri, xotirasi, nutqi, bilimini oshiradi.
Qo`shiq  kuylash -qo`shiq  kuylashga  o`rgatish  jarayonida  bolaning  asosiy
musiqiy  qobiliyati  faol  rivojlantiriladi.  Jamoa  bo`lib  qo`shiq  kuylash  bolalarni do`stlikka  chorlaydi,  ularning  o`zaro  hurmat,  tabiatga  va  ona Vatanga  muhabbat
kabi 
23
tuyg`ularini tarbiyalaydi.
Bolaning ovoz diapazoni:
 3-4 yosh re1-sol1
 4-5 yosh re1-lya1
 5-6 yosh re1-si1(do2)
 6-7 yosh do1(re1)-do2
Musiqaviy  ritmik  harakatlar -o‘z  harakatlarini  musiqa  orqali  ifodalab  berishni
talab  qiladi.  Musiqiy  obrazlarga  muvofiq  turli  xarakterdagi  harakat  va  raqslarni,
turli  obrazlarni  tasvirlash  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Ritmik  harakatlar  musiqiy
qobiliyatni  shakllantirish  va  rivojlantirishda  juda  muhimdir.  Musiqiy  ritmik
harakatlar  bolalar  ruhiyatiga  musiqiy  asarning mazmuni  va  kayfiyatini  singdiradi,
bu bolaning sog`lom bo`lishiga ham ijobiy ta’sir ko`rsatadi.
Bolalar musiqa cholg‘u asboblarida jo‘r bo‘lish  - musiqa mashg‘ulotlarida eng
qiziqarli,  barcha  bolalar  sevib  qatnashadigan  faoliyat  turidir.  Bolalar  musiqa
cholg‘u  asboblari  orqali  jonli  ijro  har  qanday  bolani  o‘ziga  jalb  etadi.  Ularning
musiqaga  bo‘lgan  qiziqishlarini  yanada  oshiradi,  ritm  tuyg‘usi,  musiqiy  uquvi,
xotirasini  mustahkamlaydi.  Kichkintoylarda  zavqlanish,  hayratlanish,  quvonish
kabi ruhiy holatlarni vujudga keltiradi.
Bolalarni musiqaviy faoliyatini tashkil qilish formalari. Musiqa rahbari bolalar bog‘chasida bolalar musiqa tarbiyasining shakllanish
turlaridan  keng  foydalanishi  darkor.  Musiqa  tarbiyasining  shakllanish  turlari
quyidagilar:
 -Musiqa mashg‘ulotlari. 
24
 -Bayram ertaliklari.
 -Ko‘ngil ochar musiqiy o‘yinlar.
 -Badiiy adabiy musiqiy kompozitsiyalar.
 -Musiqiy teatr dramatizatsiyalar.
 -Yakka hol ish turlari.
 -To‘garak ishlari.
Bolalar cholg'u asboblarida ijro etish faoliyati.
Musiqa  mashg'ulotlarida  bu  faoliyat  turi  eng  qiziqarli  jarayonlardan  biridir.  Bu
faoliyat  bolalarni  ijodkorlikka  undaydi.  Bolalar  cholg'u  asboblarida  jonli  tovushli
o'yinchoqlar  sifatida  har  bir  bolani  qiziqtiradi.  Chapak  va  bolalar  cholg'u
asboblarida  ritmik  jo'r  ho'lish,  musiqaning  xarakter  va  obrazlami  chuqurroq  his
etishda,  ularga  mos  emotsional  tuyg'ular  hosil  qilish,  ayniqsa,  boialarning  ijodiy
qobiliyatlarini  rivojlantirishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Musiqa
mashg'ulotlarida  bolalar  cholg'u  asboblaridan  foydalanish  ijobiy  natijalar  berish
bilan  birga  boialarning  mashg'ulotga  intiluvchanligi,  qiziqishi  va  musiqiy  o'quvini
(xotirasi, ritmni his qilish  tuyg'usini, nutqini) o'stiradi. 25
Bu  borada  ko'plab  pedagogik  olimlar  metodik  qo'llanmalar  yaratganlar.
Ilmiy  ishlar  va  tadqiqotlar  olib  borganlar.  Misol  qilib,  N.A.Vetluginananing
«Musiqiy  alifbo»,  N.G.Kononova  «Обучение  дошкольников  игре  на  детских
музыкальных инструментах» kitoblarini ta'kidlab  o'tish mumkin. Undan tashqari
Mustaqillikka  erishilgandan  so'ng  o'zbek  xalq  cholg'ularida  ijroga  katta  e'tibor
qaratildi va aynan bolalar yoshiga mos keladigan o'zbek xalq cholg'ulari yasatildi.
Bu  asboblarning  kattalar  ijro  etadigan  asboblardan  farqi  -  bu  asboblar  shakl
jihatdan  kichkina.  Bolalarning  qo'liga  to'g'ri  keladi,  ya'ni  ijro  vaqtida  bolalarga
qiyinchilik  tug'dirmaydi. Endi bu asarlarni hayotga tadbiq etish uchun ma'lum bir
o'quv  qo'llanma  talab  etilardi.  Bu  borada  O'zbekiston  Davlat  Konservatoriyasi
professor-o'qituvchisi A.Leviev «0'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik»  nomli kitobini
hayotga tadbiq etdi. 26
2.2. 1-4 sinf dasturida keltirilgan mavzularini o’qitish
metodlari.
Ilg'or pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi 
faoliyati doirasini aniq belgilab beradi.
MUSIQA O'QITISH METODIKASI PEDAGOGIK FAN SIFATIDA. Musiqa  o‘qitish  metodikasi,  pedagogika  fani  sifatida  tajribada  sinalgan
ishlami  nazariy  qismlarini  umulashtirib,  amaliyotda  samarali  natijalar  bergan
o‘qitish  metodlarini  takdim  etadi.  Metodika  asosan,  pedagogika,  psixologiya,
estetika  va  san’atshunoslikning  tadqiqot  natijalariga  asoslanadi.  U,  musiqa
o‘qitishning qonun - qoidalarini ta’riflab beradi, kelajak yosh avlodni tarbiyalashda
qo‘llanadigan  zamonaviy  metodlami  belgilaydi.  Metodika,  ta’lim  -  tarbiva
jarayonida  o‘qituvchining  o‘quvchilar  bilan  ishlash  usullarining,  mazmunini
anglatadi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi  o‘qituvchidan  iste’dod,  qobiliyatlar  va
ishtiyoqlar mavjud bo‘lishini talab etadi, chunki, san’at pedagogikasi mashaqqatli
va juda mas’uliyatli sohadir, Xozirgi kunda musiqa o'qitish metodikasi birdaniga 
27
kelib shakllangan fan emas, balki bunta qadar mazkur fanni shakllanishi ijodiy va
murakkab  tarakkiyot  yulini  bosib  o‘tgan.  Respublikamizda  musiqa  o‘qitish
metodikasini  shakllantirishda  maxaliiy  olimlar,  metodistlar,  tajribali
o‘qituvchilarning  qator  izlanishlari,  o‘quv  qo‘llanmalarining  ahamiyati  katta
bo‘ladi.  Badiiy  pedagogikaning  metodika  sohasidagi  so‘nggi  yutuqlari  talabalarni
pedagogika  faoliyatiga  tayyorlash,ularni  metodik  bilim  va  maqoratlar  bilan
qurollantirish,  musiqa  o‘qitish  metodikasini  bu  maqsadga  erishish  uchun  amaliy
mashg‘ulotlar  mobaynida  uzoq  ijtimoiy  mehnat  qilish  talab  etiladi.  Ma’lumki,
maktabda o‘quvchilarning yosh fiziologik xususityalarini, ko‘nikma va malakalariga
qarab,  musiqa  o‘qitish  metodikasi  qo‘llaniladi.  Bu  yerda  ta’lim  usuli,  o‘quv
materiallarining  (O‘quv  reja,  dastur)  ta’lim  printsiplari,  o‘quv  -  tarbiyaviy
ishlarining  umumiy  maqsad  va  vazifalari  muhim  ahamiyatga  egadir.  Demak
musiqa  o‘qitish  metodikasi,  о‘quvchilarining  musiqa  san’atiga  o‘rgatishning
mazmuni,  vazifalari  va  metodlarini  o‘rgatuvchi  va  o‘quv  jarayonlarini  tashkil
etuvchi  shakl  va  yullarini  tadbik  etuvchi  fandir,  «Metodika»  so‘zi  grekcha  so‘z bo‘lib,  «tadqiqot  yo‘li»,  «bilish  usuli»  degan  ma’noni  anglatadi  va  ta’lim  -
tarbiyaning  alohida  qismlari  bo‘lib  hisoblanadi,  ularning  yig‘indisi  musiqa  o‘quv
metodlari  deyiladi.  Musiqaning  o‘qitish  metodlari  deganda,  maktab
o‘quvchilarining  bilim,  maxorat  va  malakalarini  egallashda,  ularning  ijodiy
qobiliyatlarini  rivojlantirishda  va  dunyoqarashini  tarkib  toptirishda
o‘qituvchilarning  qo‘llagan  ish  usullari  tushuniladi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi
vazifalarini  amalga  oshirishda,  musiqa  o‘qitishning  qator  metodlari  bilap
birgalikda, pedagogikaning amaliy yunalishini xususiy {optimal) metodlar egallab,
musiqa  darsida  qoilash  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Musiqa  o‘qitish  metodikasi
vazifalarini  amalga  oshirishda  musiqa  darsida  o‘qitishning  (optimal)  xususiy
metodlaridan unumli foydalanishga bog‘liq. Yetuk olimlarimizning 
28
tadqiqotlarida  maktab  o‘qituvchisining  shaxsiyati  va  unga  bo‘lgan  professional
talablar va o‘quvchilar munosabatini, xususiy metodlardan foydalanish jarayonida
xal  qilish  lozimligini  ilmiy  asosda  ta’riflab  berganlar.  Xususiy  metod  -  biror  bir
fanning  amaliy  va  ijodiy  ishlarini  mazmunini  va  mavzusini  keng  yoritib  berish  va
mustaxkamlashda,  o‘qituvchi  va  o‘quvchi  faoliyatida  o‘zaro  aloqadorligini  va
o‘quvchilami bilish jarayonida izlanishta undovchi metoddir.
Xususiy  (optimal)  metodlar  o‘qitish  faoliyati  maqsadga  qarab  turtga
bo‘linadi:
1. Darsni musiqaviy umumlashtiruvi metodi.
2.  O‘tilajak  darslarga  oldindan  «yugurib»,  bog‘lanib  o‘tish  va  ilgari
o‘tilganlarga qaytish metodi.
3. Dars mazmunini emotsional dramaturgiyasi metodi. 4. Darsning pedagogik jihatdan kuzatilishi vabilimlaming baxolanish metodi.
1.  Darsning  musiqaviy  umumlashtirish  metodi  yetakchi  metodlardan  biri
boiib,  o‘quvchilarni  musiqa  idroki,  mantiqiy  badiiy  fikrlash  qobiiiyatini
rivojlantirishga qaratilgandir:
A)  o‘qituvchi  darsda  xal  qilinishi  lozim  bo‘lgankonkret  vazifalami  vujudga
keltiradi;
B) o‘qituvchi va o‘quvchi birga hamkorlikda masalani yechadi.
B) o‘quvchilar tomonidan yakuniy xuiosalarehiqariladi.
2.  Oldinga  «yugurib  o‘tish»,  ya’ni  ilgari  o‘tilgan  materialdan  foydalanib,
o‘quvchilami  yangi  material  o‘zlashtirishga  tayyorligini  sinab  ko‘rish  va  bunda
oldin
29
egallagan bilimlarga suyanish uchun foydalaniladi.
3.  Emotsional  dramaturgiya  metodi  bilan  darsning  mantiqiy  yaxlitligiga
erishiladi.  Bunda  chorak  mavzusi  asosida  dars  rejasi  uchun  asarlar  tanlanadi.
Tanlangan mavzular ham maqsadga muvofiq bo‘lib, boshlanishi va yakunlanishiga
bordiadir. O‘qituvchi  darsni  ijrochilik  mahorati,  so‘z  ustaligi  bilan  qiziqarli  qilib
o‘tishi  kerak  va  o‘quvchilarni  darsga  faol  qiziqtirib,  darsning  emotsional
dramatumiyasi, ya’ni avjiga erishishi lozim. Musiqa o‘qituvchisi maktabda musiqa
darsidan  tashqari  kontsertlar,  badiiy  kechalar,  uchrashuvlar  o‘tkazishni  talab
etadi.
4.  Darsni  pedagogik  kuzatilishi  va  bilimlarni  baholash  maqsadga  qarab  bir
necha turlarga bo‘linadi: A. O‘quvchilami bilish faoliyatini tashkil etuvchi va amalga oshiruvchi turi.
B. Bilim faoliyatini rag‘batlantirish va lanbehlashtalablarini qo‘yish.
S.  O‘qish,  bilish  faoliyatini  samaradorligini  boshqarish  va  nazorat  qilish.
Baholashda  shunday  extiyotkor  bo‘lish  kerakki,  o‘quvchilami  kayfiyati  tushib
ketmasin.  Darsga,  qo‘shiq  kuylashga  qiziqishi  sunmasin.  Rag‘batlantirishda  esa
aksincha.  O‘qituvchi  va  o‘quvchi  munosabatlari  me’yordan  chiqib  ketmasligi
kerak.  Balki,  rag‘batlantirish,  sinfda  boshqa  o‘quvchilarga  namuna  bo‘lib  xizmat
qilsin va ular odobli, aqlli bo‘lishga intilsinlar.
Shunday qilib, musiqa o‘qitish metodlarini boshqa turlari ham mavjud;
1. Musiqa o‘qitishning og‘zaki metodlari.
2. Ko‘rgazma o'qitish metodlari.
3. Amaliy o‘qitish metodlari.
30
4. O‘yin metodlari.
5. Taqqoslash metodlari.
6. Musiqiy o‘quvi bo‘sh boigan boialar bilan ishlash metodi.
1.  Musiqa  o‘qitishning  og‘zaki  metodlari.  Musiqa  darsida  o‘qituvchining
so‘z  maxoratiga  alohida  talab  qo‘yiladi.   O‘qituvchi  o‘zining  asar  haqidagi  badiiy
kirish  so‘zi  bilan  o‘quvchilami  ajoyib  va  sehrli  musiqa  olamiga  olib  kiradi  hamda
qiziqarli xikoya yoki suhbat yo‘li bilan boialar diqqatini jalb qilib, musiqani badiiy
idrok  etishlariga  erishadi.  Asosan,  bu  metoddan  boshlang‘ich  sinfda  ko‘proq
foydalaniladi.  Hikoya  -  bu  o'qituvchining  musiqa  asari  haqida  jonli,  emotsional yorqin  bayoni.  Hikoya  qisqa,  obrazli,  jonli,  qiziqarli  bo‘lib,  uning  maqsadi
o‘quvchilami  asarni  badiiy  idrok  etishga  o‘rgatish.   Suxbat  -  o‘qituvchi  va
o‘quvchilar  orasidagi  dialog  shaklidagi  faoliyatidan  iborat  boiib,  o‘quvchilami
mustaqil fikrlashga undaydi. Ularni nutqini o‘stiradi, fikriy faoliyatni kuchaytiradi,
bilish qobiliyatini faollashtiradi hamda dunyoqarashini kengaytiradi. Tushuntirish -
ilmiy  isbotlash  metodi  sifatida  musiqa  darsida  qo‘llaniladi.  Bu  asosan,  musiqa
savodi faoliyatida qo‘llaniladi.
31
2. Ko‘rgazmali o‘qitish metodlari. Ma’lumki, musiqa harakatlanuvchi kuy va
ohang  tovushlaridan  iborat  bo‘lgan  san’atdir.  Uni  faqat  eshitish  organlari  orqali
tinglab, idrok etish mumkin. Ko‘rgazmali o‘qitishni esa, nota yozuvlami, plakatlar,
rasmlar,  o‘qituvchining so‘zi, dirijyorlik  ifodalari,  raqs  harakatlari,  bolalar  cholg‘u
asboblari, musiqani jonli va aniq ijrosi, texnik vositalaridan foydalaniladi. Demak,
musiqaning jonli yangrashi darsda asosiy ko‘rgazma bo‘lib xizmat qiladi. 3. Amaliy o‘qitish metodlari. Amaliy metodlar vositasida o‘quvchilar vokal -
xor malakalari, musiqaning tuzilishi hamda ifoda vositalarini tahlil etish, uning janr
va  shakllarini  aniqlash  va  nota  yozuvini  o‘rganish  malaka  va  kunikmalarini
shakllantirlishi  uchun  foidalaniladi.  Amaliy  metodlar,  vokal  -  xor  malakalarini
rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib hisoblanadi.
4.  O‘yin  metodi  -  boshlang‘ich  sinflarda  ko‘proqijobiy  natija  beradi.  Yangi
dastur asosidayaratilayotgan qo‘llanma va darsliklarda o‘yin va uning elementlari
keng  joriy  etilgan.  Boshlangich  sinfo‘quvchnari  serharakat  va  o‘yingga  moyil
bo‘ladilar.Darsda qoilaniladigan musiqalio‘yinlar o‘quvchilamingmusiqiy o‘quvini 
32
o‘stiradi,  musiqiy  qobiliyatini  rivojlantiradi,xotirasini  mustahkamlaydi  va  musiqa
darsiga qiziqish o‘ygotadi.
5.  Taqqoslash  metodi.  Musiqa  darsi  jarayonida  kontrast,  ya’ni  takqoslash
metodi  keng  qoilaniladi.  U  vokal  -  xor  ishlarida  o‘qituvchi,  o‘quvchilar  bilan
gramyozuvdagi  ijrolarini  taqqoslashda  musiqa  asarining  tahlili  vajanrlarni belgilashda  keng  qoilaniladi.  Masalan,  raqs,  marsh,  janrlarni  templari,  turli
cholg‘uasboblaridagi ijrolar farqini aniqlashdafoidalaniladi.
6. Musiqa o‘quvi bo‘sh bo‘lgan bolalar bilan ishlash metodi. Musiqa o‘quvi
bo‘sh  boigan  o‘quvchilarbilan  dars  jarayonida  differentsial  guruxlarga  boiib  va
darsdan keyin vaqt ajratib, yakka (individual) tarzdaish olib boriladi. Differentsial
gurux-deganda  o‘quvchilarni  musiqiy  qobiliyati,  o‘quvi  va  ovoziga  qarab  uch
guruxga bo‘linadi.
1 - guruxga ovozi jarangli, yaxshi musiqiy qobiliyatgaega bo‘igan o‘quvchilar
kiradi. 
2  -  guruxga  ovozi,  musiqiy  qobiliyati  o‘rtacha  bo‘lgan,  ya’ni  o‘qituvchining
ovoziga  ergashib,  cholg‘u  so‘ziga  tayanib  va  do‘stlarini  ovoziga  ergashib
kuylaydigan o‘quvchilar kiradi.
3  -  guruxga  esa,  ovozi  uncha  yaxshi  bo‘lmagan,  musiqiy  qobiliyati  bo‘sh
bo‘lgan o‘quvchilar kiradi.
Musiqa darsi jarayonida bu o‘quvchilar quyidagi tartibda o‘tkaziladi: birinchi
qatorga  o‘qituvchini  ovoziga  tayanib  kuylaydiganlar,  ikkinchi  qatorga  musiqiy
o‘quvi  bo‘sh,  yaxshi  musiqiy  qobiliyatga  ega  bolmagan  o‘quvchilar,  uchinchi
qatorga qobiliyatli, ovozi jarangdor bo‘lgan bolalar o‘tkaziladi. Bunda ikkinchi 
33
qatordagi o‘quvchilar musiqa ohanglarini atrofdagilar eshitib ulaming ovozalariga
ergashib,  chiroyli,  kuylashga  harakat  qiladilar.  Shu  uslub  bilan  o‘quvchilarni
musiqiy o‘quvini ustirish mumkin. Ba’zi musiqiy o‘quvi bo‘sh bo'lgan bolalar bilan,
darsdan keyin alohida, yakka tartibda shug‘ullanib, topshiriqlar beriladi va ovozlari
sozlanib, qo‘shiqlar alohida o‘rgatiladi. Shu tariqa, hamma o‘quvchilami musiqaga qiziqishi, qo‘shiq kuylashi, musiqa tinglash ishtiyoqi, qobiliyati, musiqiy o‘quv, bir
xilda bo‘lib, qo‘shiq kuylash malakalari hosil bo‘ladi.
Musiqa  madaniy  hayotimizda  keng  o‘rin  tutgan,  inson  shaxsiyatini
rivojlantirishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadigan  san’at  turidir.  Har  bir  insonni
ma’naviy  shakllanishida  oilani,  maktabni,  jamiyatni  ahamiyati  katta.  Chunki
insonni insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yosh avlodni kamolot sari
yetaklashda tarbiyani ko‘plab omillari qatori musiqa tarbiyasi alohida o‘rin tutadi.
Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo‘lib,
insonni  atrofdagi  go‘zal  narsalarni  to‘g‘ri  idrok  etishga  va  qadrlashga  o‘rgatadi.
Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, uni nafosat
olamiga  olib  kirish  va  axloqiy  g‘oyaviy  tarbiyalashni  muhim  vositasidir.  Musiqa
insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma’naviy ozuqa beradi.
Maktabda  musiqa  o‘qitishning  asosiy  maqsadi  o‘quvchilarda  musiqa
madaniyatini  shakllantirish  ulami  zamon  talabiga  javob  bera  oladigan  barkamol
inson  qilib  voyaga  yetkazish.  Maktabda  musiqa  darslarini  o‘qitishning  asosiy
vazifaiari quyidagtlardan iborat:
-  o‘quvchilami  musiqa  san’atiga  bo‘lgan  qiziqishi  va  mehr-muhabbatini
oshirish;
- musiqiy faoliyatlar jarayonida o‘quvchilami musiqiy qobiliyatlari musiqiy 
34
o‘quvi, ovozi, diqqat-e’tibori va ijodkorlik his-tuyg‘ularini o‘stirish; 
- musiqiy asariami badiiy-g‘oyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik ruhda
tarbiyalash; -  musiqa  darslarida  o‘quvchilami  kasb-hunarga  yo‘naltirish,  mehnatga
muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg‘ularini shakllantirish.
Mazkur  maqsad  va  vazifalami  amalga  oshirish  o‘qituvchining  kasbiy  va
pedagogik  mahoratlariga  bog'liq.  Har  qanday  san’atkor  ham,  maktabda  musiqa
madaniyati  darslarini  olib  borolmaydi.  Buning  uchun  musiqa  o‘qituvchisi
pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, musiqa o‘qitish va metodikasi hamda
o‘z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o‘zlashtirgan bo‘lishi kerak. Musiqa o‘qituvchisi
o‘z kasbiga va bolalarga mehr qo‘ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga
ega bo‘lgan shaxs bo’ishi lozim.
Donishmand  xalqimiz  azaldan  kuy  va  qo'shiqni  bola  qalbiga  tez  yo‘l  topa
olishi,  uning  ruhiyatga  ijobiy  ta’sir  ko‘rsatishi,  yaxshi  xulq  va  odob, mehr  oqibat,
sabr-toqat,  kattalarga  hurmat  fazilatlarini  musiqa  orqali  tarkib  topishini  azaldan
anglab yetgan. Oilada farzandni qo‘shiq aytishga, soz chalishga o‘rgatish ota-ona
orzusi  hisoblangan.  Bola  musiqa  bilan  ona  allasi  orqali  tanishib,  musiqadan
umrbod  ozuqa oladi.  Chunki  bola  hali  yurishni,  so‘zlashni bilmay  turib,  musiqani
eshitib,  turli  qo‘l  harakatlari  bilan  musiqaga  munosabatini  bildiradi.  Shuning
uchun  azaldan  har  bir  oilada  musiqa  cholg‘u  asboblaridan  dutor,  doira,  rubob
saqlash urf-odat bo‘lib qolgan. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb
egasi,  yuksak  ma’naviyatli,  go‘zallikni  his  eta  oladigan  inson  boiishi  kerak.  “Har
qanday  jamiyatning  kelajagi  yoshlar  ekan,  kelajagi  buyuk  davlatni  barpo  etilishi,
ulami  qanday  tarbiya  olishiga  bog’liq.  Chunki  ma’naviy  jihatdan  qudratli  davlat,
ijtimoiy jihatdan kuchli bo‘ladi!”
35
deb takitlaydi o‘z asarlarida birinchi Prezidentimiz Musiqa  madaniy  hayotimizda  keng  o‘rin  tutgan,  inson  shaxsiyatini
rivojlantirishda  muhim  ahamiyat  kasb  etadigan  san’at  turidir.  Har  bir  insonni
ma’naviy  shakllanishida  oilani,  maktabni,  jamiyatni  ahamiyati  katta.  Chunki
insonni insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yosh avlodni kamolot sari
yetaklashda tarbiyani ko‘plab omillari qatori musiqa tarbiyasi alohida o‘rin tutadi.
Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo‘lib,
insonni  atrofdagi  go‘zal  narsalarni  to‘g‘ri  idrok  etishga  va  qadrlashga  o‘rgatadi.
Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, uni nafosat
olemiga  olib  kirish  va  axloqiy  g‘oyaviy  tarbiyalashni  muhim  vositasidir.  Musiqa
insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma’naviy ozuqa beradi. Maktabda
musiqa  o‘qitishning  asosiy  maqsadi  o‘quvchilarda  musiqa  madaniyatini
shakllantirish  ulami  zamon  talabiga  javob  bera  oladigan  barkamol  inson  qilib
voyaga  yetkazish.  Maktabda  musiqa  darslarini  o‘qitishning  asosiy  vazifaiari
quyidagtlardan iborat:
-  o‘quvchilami  musiqa  san’atiga  bo‘lgan  qiziqishi  va  mehr-muhabbatini
oshirish;
-  musiqiy  faoliyatlar  jarayonida  o‘quvchilami  musiqiy  qobiliyatlari  musiqiy
o‘quvi, ovozi, diqqat-e’tibori va ijodkorlik his-tuyg‘ularini o‘stirish;
- musiqiy asariami badiiy-g‘oyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik ruhda
tarbiyalash;
-  musiqa  darslarida  o‘quvchilami  kasb-hunarga  yo‘naltirish,  mehnatga
muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg‘ularini shakllantirish. 
36 Mazkur  maqsad  va  vazifalarni  amalga  oshirish  o‘qituvchining  kasbiy  va
pedagogik  mahoratlariga  bog'liq.  Har  qanday  san’atkor  ham,  maktabda  musiqa
madaniyati  darslarini  olib  borolmaydi.  Buning  uchun  musiqa  o‘qituvchisi
pedagogika, psixologiya, boialar fiziologiyasi, musiqa o‘qitish va metodikasi hamda
o‘z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o‘zlashtirgan bo‘lishi kerak. Musiqa o‘qituvchisi
o‘z kasbiga va bolalarga mehr qo‘ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga
ega  bo‘lgan  shaxs  bo‘lishi  lozim.  Donishmand  xalqimiz  azaldan  kuy  va  qo'shiqni
bola qalbiga tez yo‘l topa olishi, uning ruhiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, yaxshi xulq
va  odob,  mehr  oqibat,  sabr-toqat,  kattalarga  hurmat  fazilatlarini  musiqa  orqali
tarkib  topishini  azaldan  anglab  yetgan.  Oilada  farzandni  qo‘shiq  aytishga,  soz
chalishga o‘rgatish ota-ona orzusi hisoblangan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali
tanishib,  musiqadan  umrbod  ozuqa  oladi.  Chunki  bola  hali  yurishni,  so‘zlashni
bilmay turib, musiqani eshitib, turli qo‘l harakatlari bilan musiqaga munosabatini
bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg‘u asboblaridan dutor,
doira, rubob saqlash urf-odat bo‘lib qolgan.
Musiqa ta’limi va tarbiyasida sistemalilik, ilmiylik va davomiilik printsipi har
bir  darsda  o‘zining  tuzilishi  va  mazmuni  bilan  ilmiy  asosida  tashkil  topishi  lozim.
Musiqa  haqidagi  bilimlar  doirasi,  musiqa  ta’limi  va  tarbiyasining  asosiy  omiiidir.
Unda  insoniyat  yaratgan  musiqaga  oid  qoidalar,  xulosalar,  umumlashgan
musiqaviy tajribalar o z aksini topgan. Ularni o‘zlashtirish-musiqa amaliyoti yo‘lida
bilimva  ko‘nikmalar  hosil  kilish  demakdir.  Dars  jarayonida  o‘quv  materiallarini
bolalaming  bilim  tajribasiga  mosligi.  Bolalar  ovozining  rivojlanish  qonuniyatiarini
hisobga olish, nota qonuniyatlarini  to‘g‘ri o‘rgatish, bolalaming fikriy qobiliyatiga
mos  ravishda  tahlil  etish  darsining  ilmiylik  printsiilarini  tashkil  etadi.  Ilmiylikni,
sistemaliksiz amalga oshirish qiyin. Darsning barcha o‘quv faoliyati hamda keyingi
darslarning 37
o‘zaro  mantiliy  bogManishi  sistemalik  asosini  tashkil  etadi.  Kuylash  va  tishlash
uchun  asarlarni  bilim  va  malakadarajasiga  ko‘tarib,  soddadan  murakkabga,
noma’lumdan  ma’lumga  qarab  o‘zlashtirib  borish  printsiplari  muayyan  tartibga
mos bo‘lib, sistemalilik demakdir. Darsning har bir faoliyati o‘z navbatida, har bir
darsning  mantiqiy  davomi  bo‘lib,  pedagogik  maqsadllmi  tobora  amalga  oshirishi
davomiilik printsipi demakdir.
Darsda o‘quvchilarni onglilik va aktivligi printsipi.
Mazkur  printsip  didaktikaning  etakchi  printsiplaridandir.  Chunki,  bilimni
o‘zlashtirish o‘quvchining aqiiy faoliyatiga asos bo‘lgan bilish jarayoniga bog‘liqdir.
Musiqa idroki kishining hayotiy tajribasini boyitadi, real voqealarni badiiy his etib,
bilish,  fikrlash  qobiliyatini  ustiradi.  Mazkur  malaka  va  ko‘nikmanmg  shakllanishi
bola  ongining  uzoq  rivojlanish  jarayonini  talab  etadi.  Buning  uchun,  bolaning
o‘quv  materiallami  ongli  ravishda  bilib  o‘zlashtirishi,  bilim  jarayonini  aktivligini
vujudga keltiradi. Ma’lum musiqa asarini kuylab yoki tinglab o‘zlashtirish va undan
badiiy - estetik, zavqlanib, idrok etishda, bolaning eng avvalo, aiqqat e’tiborini jalb
eta  bilish  unda  qiziqish  uyg'ota  bilish,  onglilik  va  aktivlikni  vujudga  keltiradi.
Musiqani ongli idrok etish va navbatida badiiy ohang va mantikiy jixatdan xotirada
turg‘un  saqlanishni  talab  etadi.  Musiqa  dars  lari  da  onglilik  va  aktivlik  ayniqsa,
vokal - xor malakalarini shakllantirilishi uchun zarurdir. Xor bo‘lib qo‘shiq kuylash,
musiqa  tinglash,  musiqa  savodi,  faoliyatlarida  ham,  onglilik  va  aktivliq  musiqani
nazariy va amaliy jixatlarini to‘g‘ri bilish va o‘zlashtirishni osonlashtiradi. 38
Xulosa
Xalqimiz  kelajagi  mustaqil  O‘zbekistonning  istiqboli  ko‘p  jixatdan
o‘qituvchiga uning dunyoqarashiga, tayyorgarligi, fidoyiligiga, yosh avlodni o‘qitish
va  tarbiyalash  ishiga  bo‘lgan  munosabatiga  bog‘liq.  Bo‘lajak  musiqa
o‘qituvchilarining  kasbiy  tayyorgarligini  kuchaytirish,  ixtisoslarga  doir  fanlarni
o‘qitish va pedagogik mahoratni egallash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga
o‘rgatish  bugungi  kun  talabidir.  Uzluksiz  pedagogik  ta’lim  tizimini  amalga
oshirilishi  munosabati  bilan  o‘qituvchilami  malakasini  oshirish  va  ulami  qayta
tayyorlash  ishlari  diqqat  markazidadir.  O‘qituvchilik  kasbi  sharafli,  lekin  juda
murakkab  kasbdir,  o‘qituvchi  musiqa  nazariyasini  egallashi  bilan  birga,  bolalami
sevishi, pedagogik amaliyotni ham o‘tgan boiishi kerak. Chunki, maktab hayotidagi
pedagogik  jarayon  juda  xilma-xildir.  Bu  esa  musiqa  o‘qituvchisidan  puxta  bilim,
amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab etadi.
Musiqa  tarbiyasida  musiqaning  o‘zi  o‘ziga  ko‘rgazmali  vositadir.  Chunki,  u
ko‘z  bilan  emas,  balki  quloq  bilan  idrok  etiladi.  Musiqa  tinglashda  ham,  asar
tahlilida  ham,  ohang  ko‘rgazma  sifatida  ijro  etib  ko‘rsatiladi.  o‘qituvchining  o‘zi,
nutqi,  ijrosi  ham  asosiy  ko‘rgazma  bo‘lib  xizmat  qiladi.  Bundan  tashqari,  texnik
vositalar,  ko‘rgazmali  kartochkalar,  grafik  yozuvlar,  rasmlar,  nota  yozuvlari  ham,
musiqa darsida ko‘rgazma sifatida muhim rol o‘ynaydi. 39
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:
1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T: O‘zbekiston, 2003 y. 
2. I. Karimov Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. – T: Ma’naviyat, 2008 y. 
3. I. Karimov O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. – T: O‘zbekiston, 1999 y. 
4.  I.  Karimov  Yuksak  ma’naviyat  –  jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  Asarlar
7tom. – T: O‘zbekiston, 1999 y. 
5.  I.  Karimov  Barkamol  avlod  –  O‘zbekiston  taraqqiyotining poydevori.  –T:
Sharq, 1999 y. 
6. Kadrlar tayyorlash miliy dasturi (Oliy ta’lim me’yoriy hujjatlar to‘plami). –
T: Sharq, 2001 y. 
7. F. Karomatov. O‘zbek xalq musiqa merosi. –T: O‘qituvchi, 1978 y. 
8.  Ye.  Gudkova,  A.  Vasilyeva  Ashula  darsligi  metodikasi.  –T:  O‘qituvchi,
1983y. 
9. A. Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. –T: Fan, 1993 y. 
10. V. Vaxrameyev. Musiqa nazariyasi. –T: O‘qituvchi, 1965 y. 
11. H. Nurmatov, N. Norxo‘jayev. 1-sinf uchun. «Musiqa alifbosi » darsligi. –
T. G‘ofur G‘ulom, 2007 y. 
12. H. Nurmatov, N. Norxo‘jayev. 2-sinf uchun. «Musiqa» darsligi. –T. G‘ofur
G‘ulom, 2008 y. 13. H. Nurmatov, N. Norxo‘jayev. 3-sinf uchun. «Musiqa» darsligi.
–T. G‘ofur G‘ulom, 2008 y. 40