1-atsetil-1,2,3-benztriazol hosilalari sintezi va ularning biologik faolligini o’rganish

1-atsetil-1,2,3-benztriazol hosilalari sintezi va
ularning biologik faolligini o’rganish
BITIRUV MALAKAVIY ISHI Mundarija
Kirish.....................................................................................................................
.3
I.  BoB.  Adabiyotlar
sharhi...................................................................................7
1.1.  Triazol hosilalarining olinishi va 
xossalari....................................................7
1.2.  1,2,3-triazol  halqasi  tuzilishining
asoslari..................................................... 26
1.3.  1,2,3-triazol  hosilalarini  qo’llanish  sohalari ……………………………..…
27
1.4.  1,2,3-triazol  hosilalari  bilan  oraliq  metallarning  kompleks
birikmalari …....28
1.5. Shiff asoslarining oraliq metallar bilan koordinatsion birikmalari ………...35
II.  BoB.  Tajribaviy  q ism ………………………………………………………
35
2.1.  Reagentlar,  tadqiqot  metodlari  va  analizlari …………………………….
….39
2.2.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  olinishi
……………………………………….39
2.3.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  oraliq  metallar  Co(II)  va   Cu(II)larning
xloridli,  nitratli  va  atsetatli  tuzlari  bilan  kompleks  birikmalarining  sintezi  va
tadkikoti ...40 III.  Bob.  Olingan  natijalar  va  ularning
taxlili ………………………………..42
3.1.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  kvant-kimyoviy  hisoblash  natijalari
taxlili…...42
3.2.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  IK  va  PMR  spektri  natijalari
taxlili…………..43
Xulosalar ……………………………….………………………………………
46
Adabiyotlar
sharxi …………………………………………………………….47
KIRISH
Mamlakatimizda  1997  yil  23  avgustda  qabul  qilingan  "Kadrlar
tayyorlash  milliy  dasturi"da  zamon  talablariga,  bozor  iktisodiyoti
extiyojlariga,  ta’lim  sohasidagi  xalqaro  meyorlar  va  andozalar  talablariga
javob  bera  oladigan  mutaxassis  kadrlar  tayyorlash  masalasi  qо’yilgan.
Mamlakatimizning  birinchi  prezidenti  I.A.Karimov  о’zining  “ Yuksak
ma’naviyat  -  yengilmas  kuch”  nomli  asarida,  "Shuni  unutmasligimiz
kerakki,  kelajagimiz  poydevori  bilim  dargoxlarida  yaratiladi,  boshqacha
aytganda,  xalqimizning  ertangi  kuni  qanday  bо’lishi  farzandlarimizning
bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog’liq", deb ta’kidlaydi[1]. Mamlakatimizning  prezidenti  bugungi  shiddat  bilan  rivojlanib  borayotgan
globallashuv jarayonida oliy ta’lim tizimida ham tub ishotlarni amalga oshirishni,
oliy  ta’lim  tizimini  xalqaro  talablar  va  standartlar  asosida  rivojlantirishni
hayotning  o’zi  talab  etmoqda.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat
Miromonovich Mirziyoyevning bevosita tashabbusi asosida ishlab chiqilgan 2017-
2021  yillarda  O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor
yo’nalishlari bo’yicha Harakatlar strategiyasida oliy ta’lim muassasalarini yanada
rivojlantirish bo’yicha aniq vazifalar belgilab qo’yilmoqda. Bu vazifalarni hayotga
tadbiq  etishda  fuqarolik  jamiyati  institutlarining  ham  bevosita  ishtiroki  nazarda
tutiladi.
Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda fuqarolik
jamiyati  institutlarining  o’rni  va  rolini  nazariy  jihatdan  o’rganish  va   tahlil  qilib
borish  dolzarb  masalalardan  biriga  aylanmoqda.   O’zbekiston  Respublikasi
Prezidentining  2017  yil  20  apreldagi  “Oliy  ta’lim  tizimini  yanada  rivojlantirish
chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ-2909-sonli  qarorida  belgilangan  ustuvor
vazifalar dasturga muvofiq, 2017-2021 yillarda 48 ta OTMlarda jami 180 ta o’quv,
ilmiy-laboratoriya  binosi,  sport  inshootlari  va  ijtimoiy-muhandislik
infratuzilmalari  obyektlar  qurilishi,  rekonstruksiya  va  kapital  ta’mirlash  ishlari
bajariladi.  Shuningdek,  53  ta  OTMda   400  ta  o’quv  laboratoriyasi  bosqichma-
bosqich  eng  zamonaviy  o’quv-laboratoriya  uskunalari  bilan  jihozlanadi,  7  ta
OTMda  barcha  OTMlar  foydalanadigan  ilmiy  laboratoriyalar  tashkil  etiladi.
Mazkur Dasturga  asosan,  2017-2021 yillarda AQSH, Buyuk  Britaniya, Fransiya,
Italiya,  Niderlandiya,  Rossiya,  Yaponiya,  Janubiy  Koreya,  Xitoy  va  boshqa
davlatlarning yetakchi  ilmiy-ta’lim  muassasalari bilan hamkorlik o’rnatiladi. Shu
asosda  har  yili  350  dan  ortiq  xorijlik  yuqori  malakali  pedagog  va  olimlar
mamlakatimiz OTMlariga o’quv jarayoniga jalb etiladi. [2].
Geterohalqali  birikmalar  asosidagi  kompleks  birikmalarning  tadqiqoti
nafaqat ularning amaliy qo’llanilish sohalarini kengaytirish jihatdan muhim, balki
kimyoning  kimyoviy  bog’lanish  tabiati,  tuzilish  va  xossa  kabi  fundamental
masalalarini yechishda ham muhimdir. Triazol  asosidagi  geterohalqali  birikmalarni  o’rganishga  sabab,  besh  a’zoli
geterohalqaning  aromatikligi  bilan  bog’liq  bo’lgan  turg’unligi,  kompleks  hosil
bo’lishda  metallxelatning  aniq  bog’langan  konformatsiyasini  olish  imkonini
beradi,  bu  esa  koordinatsion  birikmalarning  aniq  stereokimyosi,  shuningdek,
oldindan  bashorat  qilingan  fiziologik  aktivlikni  beradi.  Kobaltning  eng  katta
biologik ahamiyatga ega bo’lgan kompleksi vitamin V12 (sianokobalamin)dir. Bu
birikma  va  unga  struktura  jihatidan  yaqin  birikmalar  organizmda  xilma-xil
biologik  vazifalarni  bajaradi.  Odam,  hayvon  organizmlari  va  o’simlik  uchun  bu
vitamin kerakli modda bo’lib, uning kamligi pernitsioz anemiyaga olib keladi.
Ma’lumki, organizmga  zaharli  metallarning ortiqcha  miqdorda  kirishi  unda
sodir  bo’layotgan  moddalar  almashinuvini  buzadi.  Natijada  tirik  organizm  metall
yoki  metall  tuzlaridan  zaharlanadi  va  og’ir  kasalliklarga  uchraydi.  Odatda
organizm  metallarning  ortiqcha  bo’lgan  miqdorida  juda  sekin  ozod  bo’ladi.
Metallarni  organizmdan  kimyoviy  usullar  bilan  chiqarib  yubrish  uchun,  har  xil
metall ionlari bilan barqaror, suvda eriydigan xelatli komplekslarni hosil qiladigan
organik birikmalar qo’llaniladi.
Bitiruv  malakaviy  ishning  dolzarbligi.  Triazol  hosilalari  tarkibida
raqobatdosh  donor  atomlarning  mavjudligi  tufayli  selektiv  ko’pdentant,
ko’pfunksional ligandlar sifatida keng qo’llanilishi mumkin, shuning uchun ularni
kompleks  hosil  bo’lish  jarayonlarida  ishlatish  koordinatsion  kimyoning  dolzarb
masalalaridan  biri  bo’lgan  ko’pfunksional  ligandlardagi  raqobatdosh
koordinatsiyalashuv  markazlarni  o’rganish  sohasini  tadqiqot  qilishda  katta
imkoniyatlar yaratadi.
Ilmiy  adabiyotlar  tahlili  shuni  ko’rsatadiki,  geterohalqali  birikmalar
kimyosining  rivojlanish  tarixi  bir  qancha  o’n  yilliklarni  o’z  ichiga  olishiga
qaramay, triazol asosidagi geterohalqali birikmalarni koordinatsion birikmalarning
ligandlari sifatida ishlatish sohasi kam o’rganilganligidir.
Bitiruv  malakaviy  ishning  maqsadi  Triazol  hosilalari  asosidagi  yangi
biologik  faol  ligandlar  bilan  oraliq  metallarning  qator  koordinatsion
birikmalarining  sintezi.  Triazol  hosilalari  bilan  biometallarning  kompleks  hosil qilish  jarayonidagi  qonuniyatlarini  aniqlash;  sintez  qilingan  kompleks
birikmalarning  fizik-kimyoviy  va  boshqa  xossalariga  geteroxalqali  ligand
molekulalaridagi  elektronodonor  va  elektronoakseptor  o’rinbosarlarning,
atsidoligandlar  va  biometall  ionlari  tabiatining  ta’sirini  o’rganish;  rentgenstruktur
va  ligand  molekulalarini  noemperik  va  yarimemperik  kvant-kimyoviy  hisoblash
usullari  orqali  ayrim  sintez  qilingan  komplekslarning  elektron  va  fazoviy
tuzilishini  o’rganish;  bir  qator  sintez  qilingan  kompleks  birikmalar  ichidan
biologik faollikka ega bo’lgan kompleks birikmalarni aniqlash.
Bitiruv  malakaviy  ishning  vazifalari.  Triazol  hosilasi-  1-atsitel  1,2,3-
benztriazol  asosida  Co(II)  va  Cu(II)  xlorid,  nitrat  va  atsetatlari  bilan  kompleks
birikmalarini  sintezi(  ligandlarning  elektron  tuzilishini  va  reaksion  qobiliyatni
kvant-kimyoviy  hisoblash  hamda  rentgenstruktur  tahlil  usullari  bilan  o’rganish;
zamonaviy  fizik-kimyoviy  tahlili  usullarini  qo’llagan  holda  sintez  qilingan
birikmalarning tarkibi, tuzilishi va xossalarini o’rganish, sintez qilingan birikmalar
orasida  interferonindutsirlovchi,  virusga  qarshi  va   exinokokkga  qarshi  faollikni
aniqlash.
Bitiruv  malakaviy  ishning  yangiligi.  Birinchi  marotaba  1-atsetil-1,2,3-
benztriazol  bilan  Co(II)  va  Cu(II)larning  xlorid,  nitrat  va  atsetatlarining  yangi
kompleks  birikmalari  qatori  olinmoqda.  IQ-,  PMR  –spektroskopiyasi,  element,
termik,  rentgenfazaviy  va  rengenstruktur  analizlari  natijalarini  qo’llagan  holda
ligandlarning  va  kompleks  birikmalarning  kristall  holatidagi  tuzilishi
aniqlanmoqda.  Birinchi  marta  kvant-kimyoviy  YEMN,  MNDO,  AM1  va  PM3
usullari  yordamida  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  asosidagi  almashingan
ko’pfunksional ligandning donor markazlarining raqobatdosh koordinatsiyalashuvi
tahlili bajarildi. I. BOB. ADABIYOTLAR SHARXI
1.1. Triazol hosilalarining olinishi va xossalari
Triazollar  aromatik  siklik  birikmalar  bo’lib,  o’zida  3  ta  azot  atomi  va  2  ta
uglerod  atomlarini  tutadi.  Bu  atomlarning  ikkita  mumkin  bo’lgan  bog’lanishi
vitsinal  va  simmetrik  triazollarni  hosil  qiladi.  Vitsinal  triazollar  “Chemikal
Abstracts”  jurnalida  -1N-1,2,3-triazollar  yoki  pirro-(I)-  diazollar  deb  ham
nomlanadi.  Eski  (oldingi)  adabiyotlarda  triazollarni  pirodiazollar  deb  ham
nomlanganligi  ma’lum.  Agar  bitta  azot  atomi  boshqalaridan  uglerod  atomi  bilan
ajratilgan  bo’lsa,  unda  bunday  triazol  simmetrik  (-S)  yoki  1,2,4-triazol  deb
yuritiladi.  “Ozotriazol”  atamasi  2Н-1,2,3-triazol  (II)  hosilalariga  mansub  bo’lib,
ayniqsa ozazonlardan olingan hosilalarga xosdir.
NNH C
H C
N
H N C HN
H C
N
H
I II
1,2,4-izotriazol hosilalari hanuzgacha ma’lum emas, 1,2,3-izotriazol hosilalari
esa 1958 yilda tariflangan. Agar tautomerlar ajralishga moyil emas deb hisoblansa,
unda vodorodning almashinish huddi vitsinaldagi kabi, simmetrik triazollarda ham
(izotriazollardan  tashqari)  uchta  biralmashingan,  to’rtta  ikkialmashingan  (turli
o’rinbosarlarda),  ikkita  uchalmashingan  (bir  xil  o’rinbosarlarda),  beshta
uchalmashingan  (ikki  turli  o’rinbosarlarda)  va  to’qqizta  uchalmashingan  (uch  xil
turli o’rinbosarlarda) hosil bo’ladi, bizningcha, triazollar strukturasi izomeriyasini,
aniq tavsiflaydi [3-4].
1,2,3-triazollar  orasida  1,2,3-benztriazollar  asosiy  o’rin  tutadi.  Benztriazol
uchun  benzol  halqasining  vits-triazol  halqasi  bilan  orto-  halqadagi  kondensatsiya
reaksiyasi  o’rinlidir.  “Chemikal  Abstracts”  da  oilaboshi  birikmalariing  tautomer
formalari  1Н-benzotriazollar  tarzida  ifodalanadi  va  atomlar  III  formuladagi  kabi
raqamlanadi: N
N	
N
HIII
Benztriazolda  2-holatdagi  o’rinbosarlarda  ba’zi  xinoid  xossalari  mavjud
emas va bizningcha, kovalent bog’lar orqali keskin fikr yuritish mumkin emas [3].
Vinil  birikmalarning  qo’llash  sohalari  keng  va  turlicha  usullar  bilan  ularni  sintez
qilish mumkin. Shular asosida sanoat miqyosida muhim hisoblangan birikmalarni
atsetilen ishtirokida vinillashdir.
Vinillash  jarayoni  –  molekulasida  faol  vodorod  tutgan  birikmalarga
atsetilenning  birikishi  hisoblanadi.  Karbon  kislotalar,  spirtlar,  azot  atomida
vodorodi  bo’lgan  aminlar  va  amidlarga  vinil  guruhi  ushlagan  birikmalar  olish
mumkin [ 1 ]. Vinillash reaksiyasi umumiy tartibda quyidagi ko’rinishda bo’ladi: 	
C	H	C	H	  + R	X	H	R	X	C	H	C	H	2
Bu yerda X- kislorod, azot yoki oltingugurt bo’lishi mumkin.
Alifatik  spirtlarga  atsetilenni  birikishi  reaksiyasida  katalizator  sifatida
o’yuvchi  ishqorlarning  spirtdagi  eritmasi  yoki  natriy  va  kaliy  alkogolyati,
shuningdek, ishqoriy metallarning tuzlari ishlatilgan.	
C	H	C	H	  + R	O	H	R	O	C	H	C	H	2
Birinchi  bo’lib  vinil  efirlarni  1870  yil  A.M.Butlerov  sintez  qilgan.
A.Y.Favorskiy,  M.F.Shostakovskiy,  Reppe  tomonidan  bu  jarayon  mukammal
o’rganilgan. Spirtlarni vinillash suyuq fazoda 150-165 0
C haroratda o’tkaziladi, bu
jarayon  kichik  molekulali  spirtlar  bilan  yuqori  bosim  ostida  olib  borilgan.Yuqori
molekulali  alifatik  spirtlar  va  fenollar  bilan  olib  boriladigan  vinillash
reaksiyalarida yuqori bosim va 180 0
C dan yuqori harorat talab qilinadi.
Ko’p  atomli  spirtlar  (etilenglikol,  glitserin  va  boshqa)  KOH  katalizatori
ishtirokida  vinillash  reaksiyasi  natijasida  hosil  bo’ladigan  mono-  va  polivinil
efirlari olish uchun harorat 160 – 200 0
C va 14 atm.bosim talab qilinadi. Vinillash  reaksiyasi  asosida  karbon  kislota  va  atsetilenni  o’zaro  ta’sirlashishi
natijasida murakkab vinil efirlar sintez qilingan:C	H	C	H	  R	 	+  	C	
O
O	H	R	C	
O
O	C	H	C	H	2
Reaksiya  suyuq  va  gaz  fazada  olib  borilgan.  Yuqori  karbon  kislotalar
parifiza  usulda  160 0
C  va  1,5  MPa  bosimda  rux  (Zn)  va  kadmiy  (Сd)  tuzlari
ishtirokida  vinillangan  kichik  molekulali  kislotalar  sirka  kislotasi  150  –  240 0
C
haroratda Zn va Сd atsetonlar ishtirokida vinillangan.
Molekulasida azot atomi tutgan organik birikmalarni tarkibiga vinil guruhini
kiritish bevosita va bilvosita to’g’ridan to’g’ri amalga oshiriladi.
Azotli birikmalarni atsetilen bilan ta’sirlashib vinil guruhi kirishi to’g’ridan 
to’g’ri vinillash hisoblanadi.
Keyingi yillarda organik sintezda super asosli sistemalar qo’llanilishi katta 
qiziqish olib kelmoqda.
Super asosli sistema – bu kompleks asos bo’lib, kuchli ionli va lyuis asoslari
hosil qiladi, ishqoriy metall  ioni  kompleks hosil  qilishi  natijasida anion  biln kam
solvatlanadi,  bunda  anionning   asoslik  xossasi  ortishiga  sabab  metall  kationi
kompleks kation bilan zaryadning delokallanishi hisoblanadi.
Kompleks  hosil  qiluvchi  ligandlar  elektronodonor  dipolyar  aproton
erituvchilar- sulfoksidlar, aminlar, ammiak, poliefirlar borishi mumkin.
Yuqori  asosli  sistema  atsetilen  molekulasini  faollashning  bir  necha  yo’llari
mavjud.
1. Atsetilen bilan asos orasidagi komplekslarning hosil bo’lishi.	
H	C	C	H	+	 К	О	Н	H	C	=	C	H	O	H	-	...	..K	+	
H	C	C	H	...-O	H	K	+
va ligandlar bilan ta’siri: H	C	C	H	 +  -O	+S	M	e2	H	C	C	H	...-O	+S	M	e2	
H	C	C	H	
M	e2S	+ 	O	-	
H	C	C	H	
M	e2S	+ 	O	-
...2. Kation sferasiga atsetilenni kirishi bilan solvatlanishi:	
M	e	2S	+ 	O	-	...	 O	-	K	+... C	H	
C	H
3. Atsetilenidlarning hosil bo’lishi va ularning ionlanishi:	
nKO	H  + HC	C	H	
Me2SO	KC	C	H	 + H2O	 (n-1)KO	H M	e2SO	
KC	C	H	K+ + -C	C	H
Atsetilen molekulasi bilan ishqoriy metallning gidroksid guruhi  h osil qilgan
komplekslari  ajratilgan  va  o’rganilgan.  Ma ’ lumki  atsetilenning  vodorodi  bilan
almashingan  hosilalari  ko ’ plab  o ’ rganilgan [2].
Aminlarning  atsetilen  bilan  reaksiyalari  turli  xil  katalizatorlar  va  yuqori
haroratda  azot  tutgan  geterohalqali  birikmalar,  turli  piridin  asoslari  ishtirokida
o’rganilgan. Bunda boshqa sharoitda uchlamchi aminlar bilan reaksiyasida bo’lishi
o’rganilgan:	
R3N	 + H	2O	 	R3N	H   O	H	+	-	HC	CR	R3N	-CH=C	HR  O	H	+ 	-	
R3N	 + H	A 	R3N	H   A+	-	HC	CR	R3N	-CH=C	HR   A+ 	-
Spirtlar,  fenollar  va  merkaptanlarni  vinillash  sharoitida,  hamda  xuddi
shunday  sharoitida  vinillash  reaksiyasi  amalga  oshirilganda  ammiak  va
aminlarning vinil hosilalari sintez qilingan.
Geterohalqali  uchlamchi  aminlar  –  piridin,  xinolin  va  izoxinolin  kabi
birikmalar  atsetilen  bilan  ta’sirlashishi  natijasida  vinil  birikmalar  hosil  bo’ladi.
Vinillash jarayonida atsetilen, alkilatsetilenlar, fenilatsetilen, diatsetilen, proporgil
spirti, aminopropillar va aminobutillar yuqoridagi tartibda ishtirok etadi.
Ammiakni vinillash jarayonida vinilamin yoki etilin a min hosil bo’ladi:
СН  СН + NН
3   Н
2 С=СНNН
2   ёки C	H2	
N	Н	
Н	2СKobalt  va  nikelning  komples  tuzlari  asosida  maxsus  katalizator
(geksaaminokobaltoxlorid ) ishtirokida atsetilen va ammiak kondensatsyasi suyuq
fazada 100  0
C  haroratda 15,8 kg/sm 2
 bosimda olib borilganda 2- metil-5-etilpiridin
hosil bo’ladi. Qo’shimcha modda sifatida yuqori molekulali smola kam miqdorda
hosil  bo’lgan.  Shuningdek  bu  jarayonda  qo’shimcha  modda  sifatida  vinil  amin
hosil bo’lgan.
Dietilamin  va  ditsiklogeksinamindan  katalizator  sifatida  rux  yoki  kadmiy
tuzlari ishtirokida vinilaminlar hosil qilingan.
Vinilbirikmalar  bir  muncha  beqaror  hisoblanadi  chunki  ular  haydash
jarayonida  aminlar  va  atsetilenga  parchalanadi,  lekin  vakuumda  haydab  olish
mumkin.
Trimetilamin  yoki  trietilaminning  suvli  eritmalari  bilan  atsetilen  orasidagi
reaksiya  o’rganildi,  bunda  trimetilvinilammoniy  yoki  tegishli  atsetilenlar  hosil
bo’lgan:	
(CH3)3N	+	H2O	(CH3)3NH	+OH
_	HC	CH	(CH3)3N	CH	CH2
+
OH
_
Pirrollarning  atsetilen  ta’sirida  atmosfera  bosimda  vinillash  reaksiyasi
sharoitlari  mukammal  o’rganilgan.  Bu  reaksiya  dipolyar  aproton  erituvchilar  –
DMSO ishtirokida 60 – 100% KOН   katalizatorligida va qizdirish natijasida oson
ketishi aniqlangan.
Bunda  N-  vinilpirrollarning  hosil  bo’lish  unumi  79-95  %  ni  tashkil  qilgan.
Bu  ishda  1-vinil-4,5,6,7  –  tetragidroindol,  1-vinil-3-metil-2-etilpirrol,  1-vinil-3-
propil-2-n-butilpirrol,  1-vinil-2-fenolpirrol  va  1-vinil-2-metoksifenilpirrol  sintez
qilingan.
Hozirgi  kunda  pirrollar  va  N-  vinilpirrollarni  sintez  qilish  ketoksinlar  va
atsetilen  asosida  yuqori  asosli  katalizator  muhitida  (MeOН-DMSO)  amalga
oshirish  o’rganilmoqda.  Siklogeksanon  va  atsetofenonoksimlar  atsetilen  bilan vinillash  jarayon  10-16  atm.bosim  va  faol  katalitik  sistema  (MeOН-DMSO)
tarkibidagi  metall  kationini  atom  radiusi  ortishi  bilan  sistemaning  faolligi  ortib
boradi, bunda K +
 yuqori asosli sistema hosil qilishi o’rganilgan.
Ma’lumki,  pirrolidonlar  mos  ikkilamchi  alifatik  aminlarga  nisbatan  kuchli
asos  xossasiga  ega  hisoblanadi.  Shuning  uchun  pirrolidonlar  atsetilen  bilan
bosimda,hamda ishqoriy muhitda vinilpirrolidon hosil qilinadi:C	O	
C	H2	
H2C	N
H	
H2C	
+  HC	C	H	KOH	
C	O	
C	H2	
H2C	N
C	H=C	H2	
H2C
Xuddi  shuningdek  boshqa  halqali  amidlardan  indolni  vinillash  jarayoni
mexanizmini quyidagicha keltirish mumkin:	
N
H	
MOH	
-H2O	
N-	
 +  M	 +	
N-	+ HC	C	H	
N
C	H=C	H-	
N
C	H=C	H-	
+ 	
N
H	
N
C	H=C	H2	
+	
N-
Indolning  hosilalari  ham  xuddi  shunday  sharoitda  vinillanadi.  2,3-
digidroindol  bilan  atsetilen  ishtirokida  yuqori  bosimda  dioksan  eritmasida  170-
175 0
C  haroratda  vinillanganda  N-vinil  -2,3-digidroindol  65-70  %  unum  bilan
fiziologik  faol  moddalar  hisoblanadi  [ 3 ].  N-  vinil  hosilalarning  sintez  qilinishda
yuqori asosli muhitda KOН-DMSO ta’sirida bir muncha qulay usulda (80-100 0
C)
85-95 % unum bilan hosil bo’lgan.
Shunday  qilib,  adabiyotlardan  olingan  ma’lumotlarga  qaraganda,  vinillash
jarayonlari  turli  sharoitlarda  olib  borilgan  va  o’rganilgan.Bu  yo’nalishda  hozirgi kunda  vinillash  reaksiyalari  yuqori  asosli  muhitda  olib  borilishi  va  uning
ta’sirlashish mexanizmlarini o’rganish muhim ahamiyatga egadir.
Geterolhalqali birikmalardan–piperidin, aminlarni vinillash reaksiyalari hali
to’liq o’rganilmagan.
Yuqorida  keltiriilganlarga  asoslanib  keng  tarqalgan  aminlarni  vinillash
jarayonlarini o’rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. 
Spirtlarning  vinil  efirlari  polimerlar  kimyosi,  organik  sintez  va  boshqa
ko’pgina  sohalarda  ishlatish  mumkin  bo’lgan  qimmatli  mahsulot  hisoblanadi.
Ilmiy  tadqiqot  obyekti  hisoblangan  bir  necha  funksional  guruhga  ega  bunday
birikmalarning  olinishi  va  qo’llanilish  sohalarini  o’rganish  ilm-fan,  shuningdek
sanoat  uchun  ham  muhim  ahamiyatga  egadir.  Bu  sohada  ko’plab  izlanishlar  olib
borilgan.
Quyidagi  ishda  gidroksil  guruhlari  orasida  ikkitadan  yettitagacha  uglerod
atomi  joylashgan  diollarni  CsF-NaOH  katalitik  sistemasi  ishtirokida  vinillab,  60-
85 % unum bilan mono- va divinil efirlari sintez qilingan. HOROH  + H	C	CH	CsF-NaOH	CH2	CHOROH + C	H2	CHOROCH	CH2	
Ia-ж	Ia-ж	IIIa-ж	I	
R= (	CH2)2 (a). C	H(CH3)CH(CH3) (б), (CH2)3 (в), С	Н(СН3)(СН2)2 (г),	
    (	СН2)4 (д),  С	Н(СН3)(СН2)2СН(СН3) (с), (СН2)7 (ж).
Vinillash sharoitlari- reaksiya harorati (136-158 0
 С), davom etish vaqti (1,5-
3  soat),  katalitik  sistema  konsentratsiyasi  CsF-NaOH  (har  bir  moda  uchun  5/5-
10/10 mol %) reaksiya unumi,I va II mahsulotlar nisbatiga ta’sir qiladi. Masalan,
butan-  1,4-diolga  kaliy  gidroksid  katalizatorligida  atsetilen  biriktirilganda
selektivlik yuqori bo’lib, qo’shimcha reaksiyalar borishi keskin kamayadi. 
Ushbu ishda [4] spirtlarni vinillash uchun yuqori asosli CsF-NaOH va CsF-
MOH-DMSO  (M=Li,  Na)  katalitik  sistemasidan  foydalanilgan.  Misol  uchun
geptanol-1ni  vinillash  jarayoni  yuqori  va  atmosfera  bosimida  ishqoriy  metallar
gidroksidlari  ishtirokida  olib  borilgan.  Katalizatorning  faolligi  quyidagi  tartibda
kamayib borishi aniqlangan: CsОН  . 
Н
2 О ≥ Rb OH . 
Н
2 О > 2 KOH  . 
Н
2 О > NaOH  > KOH  . 
Н
2 О > LiOH
КОН  ва  (2КОН .
Н
2 О,  КОН .
 Н
2 О  larning  katalitik  faolligi
solishtirilgandabarcha  holatlarda  suv  miqdori  diollarni  vinillash  jarayonini
qiyinlashtirishini  tasdiqlaydi.  Spirtlarni  vinillash  jarayonida  ishqoriy  metallarning
suvsiz gidroksidlari qo’llab ko’rilganda CsO Н samara berganligi aniqlangan. Biroq
rubidiy  va  seziy  gidroksidlarini  suvsizlantirish  juda  qiyin.  Odatda  suv  bilan
ozeotrop hosil qiladigan oktan, toluol kabi erituvchilar bilan qaynatib suv chiqarib
yuboriladi.  Keltirilgan  ishda  CsF-MOH  (M=Li,  Na)  katalitik  sistemasidan
foydalanilgan,  agar  suvsiz  CsO H  qo’llanilsa  natriy  va  kaliy  gidroksidlariga
nisbatan yuqori unum beradi. 
Allilvinil  efirlarini  simob  birikmalari  ishtirokidagi  pervinillash  reaksiyalari
orqali  yoki  diallilatsetallarni  kislotali  sharoitda  parchalab  olish  mumkin.  Odatda
ular allil-2-brometil efirini degidrobromlash orqali olinadi. Allil spirtini avtoklavda
12-17  atm.  bosimda,  90-95  0
C  haroratda  30  %  li  litiy  allilat  ishtirokida  atsetilen
bilan vinillagan. Bunda allil vinil efiri 71 % unum bilan olingan.. Bu yo’nalishdagi
tadqiqotlar  yuqori  asosli  muhitda  allil  spirtini  atsetilen  bilan  va  shuningdek
vinilxlorid bilan tug’ridan-tug’ri vinillab, vinil-1-propenil efirlari olishning yangi,
qulay usuli ochilishiga olib keldi [5]. Allil spirtiga M е O Н  + DMSO (M е =Na, K)
sistemasida  litiy  allilat  ishtirokida  atsetilen  ta’sir  ettirilib,  allilvinil  va  vinil-1-
propenil efirlari aralashmasi 85-90 % unum bilan hosil qilingan.CH2	CHCH2OH  +  H	C	CH	CH2	CHCH2OCH	CH2	+  	CH2	CHOCH	CHCH3
Hosil  bo’lgan  allilvinil  efiri  asos  ta’sirida  izomerlanishga  uchraydi.
Ta’kidlanganidek, KOH ni NaOH ga aralashtirilganda umumiy hosil bo’lgan 90 %
aralashma tarkibining 80 % ini allil efiri tashkil etdi. 
Bu jarayonda ishda NaOH+ DMSO sistemasi uzo q vaqt davomida ishlaydi.
NaOH  + HC  CH  + H
2 O   NaOAc +  H
2
Izomerlanish jarayoni vinillash reaksiyasiga halaqit qiladi va uning, tezligini
pasaytiradi.  Reaksiyaning  davom  etish  vaqtini  uzaytirish  uchun  NaOH-  NaOAs-
DMSO  katalitik  sistemasidan  foydalanilganda,  reaksiya  1,5  barovar  uzoq  vaqt
davom etdi, lekin selektivlik oshib, efir unumi 86-100 % gacha bo’ladi. Harorat 80 0
C  dan  pasaytirilganda  mahsulot  unumi  kamayishi  kuzatiladi.  Katalitik  sistema
effektiv bo’lishi uchun NaOH allil spirtiga nisbatan ekvimol miqdorda, NaOAs esa
20-50  %  olinishi  kerak.  Tajribada  allil  spirti  miqdorini  oshirish  esa  vinil  efiri
unumini  oshirmasdan,  izomerlanish  jarayonini  kuchaytiradi.  Bunda  allil  spirti
miqdori  DMSOga  nisbatan  30  marta  kam  olinib,  suyultirilishi  tavsiya  qilinadi.
Keltirilgan barcha misollarda mahsulot 72-90 % gacha unum bilan hosil bo’lgan.
Allil spirti vinilxlorid bilan ham vinillanadi. Bu izomerlarning tarkibi qo’llanilgan
ishkor  tabiatiga  va  katalitik  sistema,  haroratiga  bog’lik.  Allil  vinil  efiri
NaOH+DMSO  sistemasida  va  xona  haroratida  hech  qanday  o’garishsiz  qoladi.
Agar  sistema  KOH+DMSO  ga  almashtirilsa,  1 soat  davomida  5 %  gacha  izomer
vinil-1-propen  efiri  hosil  bo’ladi.  Sistemaga  NaOH  qo’shilsa  harorat  60  0
C  ga
chiqqanda  allilvinil  efirining  izomerlanishi  sezilarli  oshgan.  Ishqor  miqdori  va
harorat  ortganda  vinillash  tezligi,  izomerlanish  tezligi  ortib  vinil-1-propenil  efiri
hosil bo’ladi. KOH+DMSO sistemasida 80-100 0
C haroratda, atmosfera bosimida
atsetilen bilan oson vinillanadi va izomerlanadi. Bunda mahsulotning asosiy tarkibi
(95 % gacha) vinil-1-propenil efiri hisoblanadi. Bu prototron izomerlanish yuqori
selektivligi  bilan  xarakterlanadi.  Selektiv  holatda  efir  sintez  qilish  uchun  allil
spirtiga nisbatan KOH miqdori ikki marta ko’p bo’lishi kerak. KOH miqdori kam
bo’lsa, allil vinil efiri aralashmasi hosil bo’ladi. 10 atm. bosim va 80 o
C da 30% li
litiy  allilat  katalizator  sifatida  ishlatilganda  teng  miqdorda  izomerlar  aralashmasi
hosil bo’ladi. Bunday allil efiri olinishida prototrop izomerlanishni va reaksiyaning
yuqori unumini saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Bunda allilvinil va vinil-1-
propenil efirlari hosil bo’ladi. Izomerlar tarkibiga qo’llanilgan katalizator miqdori
va tabiati ta’sir qiladi. Reaksiyada litiy gidroksid qo’llanilsa jarayon passiv ketgan.
KOH qo’llanilganda faqat vinil-1-propenil efiri hosil bo’ladi, agar natriy gidroksid
qo’llanilsa allilvinil efiri bilan aralashgan holda hosil bo’lgan. 
Ushbu  ishda  [6]  yangi  vinilefirlari  olish,  shuningdek  turli  funksional
guruhlar  reaksion  qobiliyatining  ta’sirini  o’rganish  uchun  bu  guruhga  ega
birikmalar  glikollarining  monovinilefirlariga  turli  hil  birikmalar  ta’sir  ettirilgan.
Natijada yangi funksional guruhlarga ega bo’lgan vinil efirlari sintez qilingan. Etinilvinil  efirlari–  rangsiz,  xidi  tez  tarqaladigan  suyuqlik  bo’lib,o’zida
yuqori  reaksion  qobiliyatga  ega  bo’lgan  uch  bog’dagi  vodorodni  tutadi.  Ular
yuqori  sindirish  ko’rsatkichi  va  (1,5-1,6)  molekulyar  ekzaltatsiyaga  egaligi  bilan
xarakterlanadi.  Uni  tez  parchalanganligi  uchun  xona  haroratida  uzok  saqlab
bo’lmaydi. Biroq barqarorlik etinilvinilbutil efiridan etinilvinil-β – dekanil efiriga
tomon  oshadi.  Neytral  erituvchida  erigan  holda  4-5  0
C  haroratda  saqlanganda
o’zgarish sezilarsiz darajada bo’ladi va uzoq saqlash imkonini beradi.
Atsetilen  spirtlarining  vinil  efirlari  Favorskiy-Shostakovskiy  usulida  sintez
qilinadi.  Atsetilen  asosida  Favorskiy-Shostakovskiy  reaksiyasi  bo’yicha  aromatik
va  alifatik  qator  vinil  efirlari,  shuningdek  atsetofenon,  flouren,  korbazol,
antrotsenning vinil birikmalari sintez qilingan [7].
Ko’pchilik ishlarda vinil efirlari sintezi atsetilen asosida olib borilgan. Vinil
efirlarini  tarkibida  vinil  guruhi  tutgan  akril,  metakril  kabi  to’yinmagan  kislotalar
bilan  ham  sintez  qilish  mumkin.  Vinil  efirlari  olishning  qulay,  samarali  va
iqtisodiy jihatdan arzon bo’lgan usullarini yaratish, shuningdek, sanoat uchun zarur
polimer  materiallar  ishlab  chiqarish,  biologik  faol  moddalar,  tibbiy  surkov
vositalari,  yangi  organik  birikmalar  sintez  qilish  va  boshqa  soxalarning  ilmiy
amaliy ahamiyati juda katta. 
Yuqorida  ta’kidlanganidek  atsetilen  va  uning  RC≡CH  tarkibli  gomologlari
kislotali xossaga ega va o’z protonlarini oson almashadi. 
Ishqoriy metallarga, mis, kumush, nikel, simob, kobalt, rux va boshqalarga
gaz  holidagi  atsetilen  ta’sir  qilganda,  ularning  atsetilenidlari  hosil  bo’ladi.
Masalan, mis bilan:
Bunday birikmalar, ayniqsa quruq holda juda ham portlovchi.
2.Atsetilen  va  R–C≡CH  ni  kumish  yoki  mis  gidroksidining  ammiakli  eritmasiga
ta’sir qildirilsa, atsetilenidlar (yoki atsetilidlar) cho’kmaga tushadi: 3.Alkilmagniy  galogenidi  ta’sirida  protonlangan  vodorod  alkil  radikali  bilan
birlashib  alkanga  aylanadi  va  С≡С  bog’  ushlagan  magniy  organik  birikma  hosil
bo’ladi:
4.Natriyning suyuq ammiakdagi eritmasi ta’sirida vodorod natriyga aylanadi:
Harakatchan vodorod hisobiga bir qator muhim kondensatsiya reaksiyalari ketadi:
а)  KOН   yoki  NaOН   ishtirokida  (dietilefir  muhitida)  5  -  10°С  da  atsetilen
ketonlar  bilan  reaksiyaga  kirishib  etinil  guruhi  ushlagan  uchlamchi  spirtlar
(Favorskiy)
Yoki aldegidlar bilan ikkilamchi spirtlarni (Reppe)
Formaldegid bilan esa birlamchi spirtli (propalgil spirt) hosil qiladi
Bu reaksiyalarda yana qo’shimcha modda – glikollar ham sintez bo’ladi. Atsetilen  va  uning  R-C≡  CH  kabi  gamologlarini  aldegid  va  ketonlar  bilan
reaksiyasi,  masalan,  KOH  ishtirokida  va  efirli  muhitda  quyidagi  mehanizm
bilan ketishi taxmin qilinadi:C	H	C	H + K	O	H	 	H	C	C	K + H	2O	
H	C	C	K	 + R	C	O	R	 	HC	C	C	(O	K	)R	R	, 	, 	
H	C	C	C	(O	K	)R	R
, 
+ H	2O	H	C	C	C	(O	H)R	R
, 
+ KO	H
   Glikollarni hosil bo’lishi:
  	
HC	CH + 2KOH	KC	CK +2H2O	
KC	CK + 2RCOR	RR C(OK)C	CC(OK)RR	
,	,	,	
RR C(OK)C	CC(OK)RR	
,	,
+H2O 	RR C(OH)C	CC(OH)RR+2KOH	
,	,
b) Atsetilen aldegid va ketonlar bilan Сu
2 C
2 ta’sirida, asosan glikollar hosil qiladi 
(Reppe). Masalan, formaldegid bilan reaksiyasida (90 - 95°S, 4 – 6 atm ) propargil 
spirtini hosil bo’lishi orqali 90–92% unum bilan juda ahamiyatli bo’lgan butindiol–
1,4 sintez qilinadi:
Yoki ketonlar bilan 
v) Atsetilenning bir qator geterotsiklik ketonlar (piran, tiopiran va piperidin 
qatoridagilar) bilan ta’siridan uchlamchi spirtlar olinadi. Bu reaksiyalar ham absolyutlangan dietilefir muhitida 5 - 10°S da boradi. Sintez
qilingan moddalarning unumi 30 – 60% bo’ladi. Atsetilen yoki uning RC≡CH
tarkibli gomologlarini keton va aldegidlar bilan ishqorlar ishtirokida, masalan,
KOН  ta’siridagi  reaksiyalari  quyidagi  mexanizm  bilan  ketadi  deb  taxmin
qilinadi:C	H	C	H + KO	H 	HC	C	K + H2O	
HC	C	K + RC	O	R 	HC	C	C	(O	K)RR	, 	, 	
HC	C	C	(O	K)RR, + H2O	HC	C	C	(O	H)RR
, 
+ KO	H
Jarayonda ushbu qo’shimcha reaksiyalar ham ketishi mumkin:	
HC	CH + 2KOH	KC	CK +2H2O	
KC	CK + 2RCOR	RR C(OK)C	CC(OK)RR	
,	,	,	
RR C(OK)C	CC(OK)RR	
,	,
+H2O 	RR C(OH)C	CC(OH)RR+2KOH	
,	,
Aldegidlar bilan reaksiyalarda qo’shimcha modda sifatida yana To’yinmagan  aldegidlar  va  yuqori  tarkibli  polimer  mahsulotlar  ham  hosil
bo’ladi.
vinilatsetilen ham aldegid va ketonlar bilan atsetilen kabi reaksiyaga kirishib, 
viniletinilkarbinollar hosil qiladi. 
Jarayonlar Grinyar reaktivi ishtirokida yoki KOН ta’sirida ketadi.
 Masalan, aldegid bilan:
Yoki ketonlar bilan :
 
     
O x irgi   yill arda  a tsetilen  asosidagi  klassik  reaksiyalarni  kelgusida  yanada
rivojlantirish  maqsadida  bu  jarayonlarga  yuqori  asosli  katalizatorlar  va
reaksiyalarni  qo’llash  bo’yicha  sistematik  tadqiqotlar  o’tkazilmoqda.
Keltirilayotgan  adabiyotlar  sharhi  ushbu  yo’nalishdagi  ilmiy  tadqiqot  ishlari
yutuqlarini  qisqacha  tahlillariga  bag’ishlangan  (hajmi  chegaralanganligi  tufayli)
uchbog’ga  birikish  reaksiyalari  (vinillash),  karbonil  guruhga  atsetilen
karbanionlarni  birikish  reaksiyalari  (alkinol  sintezi)  bir  muncha  keng  tarqalgan,
atsetilen  kimyosini  laboratoriya  va  sanoatda  keng  miqyosda  qo’llaniladigan
sintetik  usullariga  asoslangan  atsetilen-allen-dien  izomerizatsiya  reaksiyalari
kiritilgan.
Yuqori asosli katalitik muhitlarni  qo’llanilishi nukleofil  reagentlar  reaksion
qobiliyatining oshirishini yangi tamoyillarini ishlab chiqilishi atsetilen ishtirokida
muhim reaksiyalarni amalga oshirish bilan birga, uchbog’ hisobiga ketadigan yangi
jarayonlarni ochilishiga va ular asosida sintetik usullarni yaratilishiga olib keldi.
Birinchi  marta  1977  yilda  B.A.Trofimov  yuqori  asosli  sistemalarga
quyidagicha  ta`rif  berdi:  yuqori  asosli  sistema  deganda  kuchli  asos  va  erituvchi
yoki reagentdan tashkil topgan, kationni o’ziga bog’lab olish xossasiga ega bo’lgan muhit  tushuniladi.  Keyinchalik  bu  tushuncha  uglerod-uglerodli  uchbog’  tutgan
birikmalar  ishtirokidagi  klassik  reaksiyalarga  sistematik  ravishda  qo’llanildi  [8].
Bu  tushuncha  yuqori  asosli  sistemalarni  “ko’zgudagi  aksi”  kabi  yuqori  kislotali
sistemalarga  ham  mos  keladi.Yuqori  asos-ion  holatdagi  kuchli  asosni  (Brensted
asoslari)  ligand  bilan  kompleksidir.  Bu  asosni  kationlar  bilan  (Lyuis  asoslari)
tasirlashuvida  kam  solvatlangan  anionlar  holatiga  o’tadi  (qoidaga  muvofiq,
gidroksil guruhi tutmagan qutbli erituvchilar muhitida).
Yuqori  asoslarga  quyidagi  Gammet  kislotalari  (H)  qiymati  18,5  yuqori
bo’lgan funksiyaga ega bo’lgan sistemalar kiradi. Muhitga kislotali xossa beruvchi
gidroksil  guruhi  tutgan  erituvchilarda  (suv  va  spirtlarda)  bunday  yuqori  asosli
sistemalar hosil qilib bo’lmaydi.
Atsetilen  kimyosida  juda  ko’p  qo’llanilgan  yuqori  asosli  sistemalardan
KO H- DMSO sistemasi oddiy,universal va qulay deb hisoblanadi  [ 9 ] .
Bu sistemada DMSO kislotaliligi (Rka=35,1), odatda kislotalik xossa 32 dan
(shkala  bo’yicha)  oshmaydi,  bu  holatda  dimsilkaliy  hosil  bo’lishida  ajralib
chiqadigan suvni yo’qotish chegaralarini ko’rish kerak.
Ushbu  KO H- DMSO  sistemasini  asosliligini  o’zgartirib  turish  mumkin.
DMSO tarkibidagi suv miqdori 25% ga kamaytirilsa sistema yuqori asoslik (N>20)
muhitini  beradi.  Suv  konsentratsiyasi  kamaytirib  borishi  bilan  H  qiymati  keskin
oshadi  va  uning  qiymati  99%  li  DMSO  tarkibida  30-32  ga  yaqinlashadi.  KOH-
DMSO sistemasini yana bir xususiyati – uni avtostabilizatsiyasi: qattiq faza (KOH)
bilan suvni (agar reaksiya natijasida ajralib chiqsa) bir maromda yutilishi hisobiga
uni  asosliligi  ushlab  turiladi.  KOH  konsentratsiyasi  suyuq  fazada  juda  kam  (toza
DMSO uchun 0,04 mol/l -1
), avtomatik ravishda doimiy ushlab turiladi.
S h unday  qilib,  bu  sistemada  boradigan  reaksiyalar  qo’shimcha  fazalararo
kataliz xarakteriga ega bo’ladi. Y u qori  asosli  katalizatorlar  Favorskiy  usulida  olib  boriladigan  vinillash
reaksiyalarining yo’nalishlarini kengaytirdi. Masalan, atsetilen  spirtlarini  atsetilen
bilan  vinillash  jarayonini  odatdagi  asoslar  (ishqoriy  metallarni  alkoksidlari  yoki
gidroksidlari) ishtirokida olib borilsa hech qanday natija kuzatilmaydi, lekin KOH-
DMSO  tipidagi  yuqori  asosli  sistemalarda  bu  reaksiya  etarlicha  oson  ketadi.  Bu
jarayonni  atsetilen  spirtini  vinil  efiri  hosil  bo’lishi  bosqichlarida  to’xtatish  ancha
qiyin  (buning  uchun  maxsus  ehtiyotkorlik  choralari  talab  qilinadi).  Odatda  bir
vaqtni  o’zida  a tsetilen  allen  izomerlanishi  ketadi  va  ohirgi  mahsulotlar  mos
ravishda allenil vinil efirlar hisoblanadi (unumlari 80%gacha).
Bu  reaksiyani  samarali  tomonlaridan  biri  sanoatda  topilishi  oson  bo’lgan
propargil  spirtini  viniloksiallenga  aylanishi  hisoblanadi.  Y u qori  asoslarni  yangi
avlodlari –CsF-MO H -DMSO (M-Li,Na,K) kabi katalitik sistemalar endigina ishlab
chiqildi.  Bu  sistemalar  KO H -DMSO  sistemasiga  nisbatan  bir  muncha  faol
hisoblanadi.  Bularni  yuqori  faollikka  ega  ekanligini  seziy  gidroksid  (kaliy
gidroksidga nisbatan  asosliligi  yuqori) hosil bo’lishi  bunda esa  muvozanatni kam
eruvchan ftoridlar, ayniqsa litiy ftorid tomoniga siljishi bilan tushuntirish mumkin.
Ikkala yuqori asosli katalitik sistemalar KOH-DMSO va CsF-NaOH- DMSO
faolliklarini  atsetoksimni  vinillash  misolida  taqqoslash  shuni  ko’rsatdiki  bunda
seziyli  sistema  bir  muncha  faolroq  ekan.  Bu  sistemada  jarayonni  olib  borish
sharoiti  KOH-DMSO  sistemasiga  nisbatan  muqobil  harorat  (10ºC  gacha)  past,
atsetoksim vinil efiri unumi esa (20% gacha) yuqori natijani ko’rsatadi. Bu  ikki  yuqori  asosli  katalitik  sistemalarni  faolliklari  jihatidan  farqi  ko’p
atomli  spirtlarni  vinillashda  ham  yaqqol  kuzatildi.  Glikollarni  100ºC  haroratda
atmosfera  bosimida  CsF-NaOH-  DMSO  sistemasida  vinillashda  divinil  efirlar
unumi  45  dan  90%  gachani  (glikol  tuzilishiga  bog’liq  ravishda)  tashkil  qildi.  Bu
holatda KO H -DMSO sistemasida divinil efirlar unumi 10% atrofida bo’ladi.
Pentaeritritni  a tsetilen  bilan  reaksiyasi  150-155º C  haroratd a  va  atmosfera
bosimida  CsF-NaOH-  DMSO  sistemasida  olib  borilganda  ,  pentaeritrit  tetravinil
efiri unumi 60% ni, KO H -DMSO sistemasida esa 5% ni tashkil qiladi.
Glitserinni  a tsetilen  bilan  CsF-NaOH-DMSO  sistemasida  vinillashda
reaksiya  mahsuloti  sifatida  kutilgan  glitserinni  trivinil  efiri  emas,  balki  1,2  bis
(viniloksi)pren-1hosil  bo’ldi.  S h u  tufayli  ushbu  reaksiya  vinillash  reaksiyasini
eliminirlangan  vinillash  yangi  tipdagi  jarayon  ekanligini  ko’rsatdi.  Bu  katalizator
o’rniga  KO H -DMSO  sistemasi  qo’llanilganda  [ 10 ]  birikma  juda  kam  miqdorda
hosil bo’ladi. Endilikda  yuqori  asosli  katalizatordagi  KOH-DMSO  va  KOH-TGF
foydalanib metil-α-D-glyukoziddan tetravinilefiri sintezi amalga oshirildi.
Metanolni atmosfera bosimida va 100-120 º C  haroratda metil a tsetilen bilan
( a tsetilen  uglevodorodlarni  topilishiga  ko’ra  )  izopropenillash  jarayonini  olib
borishga imkon yaratuvchi yuqori asosli katalitik sistemalar ishlab chiqildi [ 11 ].
Qimmatbaho  monomer  va  reagent,  sanoatda  xushbo’y  moddalar  vitaminlar
va  karotinoidlar  sintezida  qo’llaniladigan  modda  keltirilgan  usul  yordamida  87%
unum bilan sintez qilindi. Ushbu jarayonlarda kaliy tret-alkoksidlari va seziyni N-
metilpirrolidin (N-MP) bilan komplekslari bir muncha faol ekanligini ko’rsatdi.
Bu  holatlar  N-MP  va  alkoksidlarni  o’zaro  zaryadlarini  ko’chib  o’tishi
hisobiga  kompleks  hosil  bo’lishi  bilan  tushuntiriladi.  Bunda  zaryadni  ko’chib
o’tishi quyidagi  chiziqlarda (283,543,580 nm;  yorqin ranglarda) KOVu va N-MP
eritmalari  UF-spektrida,  shuningdek  IQ-spektrda  C=O  guruhini  yuqori
chastotalarda (1683 sm ֿ ¹-1693 sm ֿ ¹) tebranishlari kuzatildi. Hozirgi  vaqtda  KO H- DMSO  yuqori  asosli  katalitik  sistema  vinillash
reaksiyalarida  universal  sistema  bo’lib  hisoblanadi.  Bu  sistema  yordamida
xolesterinni  ham  oddiy  sharoitlarda  vinillash  reaksiyasi  o’tkazilgan  va  steroid
qatoridagi yangi birikmalar sintezi uchun yuqori faollikka ega bo’lgan intermediat
va  monomer-optik  faol  suyuqkristal  xossali  vinil  efiri  olingan.  Ushbu  katalitik
sistema  asosida  pregnenolon  va  a tsetilendan  o’zida  ketoguruh  va  barcha
assimmetrik  markazlarni  konfiguratsiyasini  saqlagan  vinil  efir  sintez  qilindi.  Bu
jarayon-gidroksiketonni to’g’ridan –to’g’ri vinillash uchun ilk namuna hisoblanadi.
Birinchi  marta  pirrollarni  metil a tsetilen-allen  aralashmasi  bilan  KO H -
DMSO sistemasida nisbatan qulayroq sharoitlarda vinillash reaksiyasi olib borildi.
Bunda ancha yuqori unum bilan N-izopropenilpirrollar sintez qilindi. Bu  katalizator  boshqa  azollarni  (indollar,imidazollar,pirazollar,triazollar)
ham  (125 -145ºC,5-15  soat)  izopropenillashda  qo’llanilgan  [12] .  Bunda  N-
izopropenil  hosilalari  unumlari  mos  ravishda  20-70%  ni  tashkil  qildi.
(muqobillashtirilmagan unumlar keltirilgan).
1.2. 1,2,3-triazol halqasi tuzilishining asoslari
Triazol halqasining tuzilishi va xossalarini batafsil o’rganilishi, uning reaksion
qobiliyatini  bashorat  qilish  imkoniyatini  beradi.  Triazol  halqasi  ikkita  qo’shbog’
tutadi  (-С=C-  va  -N=N-)  6π-elektron  sekstet  hosil  bo’lishi  uchun  ushbu
uglerodning  ikkita  va  azotning  ikkita  atomlari  to’rtta  p-elektronlarini  sarflashadi,
1-holatdagi  uchinchi  azot  atomi  esa,  qo’shbog’siz  va  uglerod  atomlariga  yaqin
joylashgan bo’lib o’zining bog’siz va uglerod atomlariga yaqin joylashgan bo’lib
o’zining  erkin  elektron  juftini  sarflaydi.  Triazol  halqasidagi  hamma  atomlar,
benzol  halqasidagi  kabi  bir  tekislikda  yotadi,  r-elektronlar  orbitallari  esa,  ularga
perpendikulyar tarzda joylashgan.
Molekulyar  orbitallarni  “Xyukkel  yaqinlashish”  usulida  olib  borilgan
hisoblashlarning ko’rsatishicha, triazoldagi r-elektron zichlik notekis taqsimlangan.
Geterotsikldagi  atomlarning  har  xil  oraliq  masofada  joylashishi  esa,  besh  a’zoli
1,2,3-triazol halqasi nosimmetrik joylashganligini ko’rsatadi [4].
Shunday  qilib,  triazol  halqasi  notekis  elektron  zichligi  va  ba’zi  notekis
joylashishlarga  ega  bo’lgan  stabil  tekis  aromatik  sistema  ekanligini  ko’rishimiz
mumkin.  Yuqorida  ta’kidlanganimizdek  triazollar,  boshqa  azollar  kabi
geteroaromatik  birikmalar  bo’lib,  ularning  aromatik  xossalari  atomlarning
halqadagi  joylashishi  o’rniga  bog’liq  bo’ladi.  Xalqadagi  azot  atomlari  bir-biriga
qanchalik  yaqin  joylashsa  sistemalarning  aromatiklik  xossalari  shunchalik  yuqori bo’ladi. Bu esa o’z navbatida geterotsikldagi azot atomlari sonining oshishi orqali
delokalizatsiyalanish  energiyasi  qiymati  ortishi  bilan  tushuntiriladi,  ya’ni
aromatiklik  xossalari  ortadi  va  geterohalqaning  kislota-asoslilik  xossalari  kuchli
o’zgaradi.  Shu  tarzda,  triazol  sistemalari  kuchsiz  asoslar  va  kislotalar  tarzida
amfoterlik xossalariga ega bo’lib, bu esa birga ularning kimyoviy reaksiyalardagi
holatini aks ettiradi [5].
1.3. 1,2,3-triazol hosilalarini qo’llanish sohalari
1,2,3-triazollarning  yaqin-yaqinlargacha  bo’lgan  o’rganish  natijalari
ularning 1,2,4-benztriazollarga nisbattan foydaliligi kamligini ko’rsatar edi. 1,2,3-
triazol halqasining muhim xossaliligi tufayli oxirgi paytlarda unga bo’lgan qiziqish
keskin ortdi, nafaqat fundamental izlanuvchilar, balki tibbiyot xodimlari, biologlar,
texnologlar  va  qishloq  xo’jaligi  xodimlari  ham  xalqaning  yuqori  effektivligiga
qiziqishmoqda.  Triazolning  ko’pchilik  xossalarini  to’liq  o’rganish  ushbu
birikmalarning  turli  kasalliklarga  qarshi  dori  vositalari,  jumladan:  shamollashga
qarshi [11-12, 15-16], isitma tushiruvchi [11], og’riq qoldiruvchi va analgirlovchi
[12],  neyrolentik  [13],  antimikrob,  bakteritsid  va  virusga  qarshi  [17-19]  xossalari
mavjudligini ko’rsatdi.
Oxirgi yillarda triazollarning pestitsidlik xossalarini o’rganish bo’yicha ham
qator  ishlar  amalga  oshirilmoqda.  Ko’p  miqdordagi  triazollar  hosilalari  orasidan
pestitsidlik va biostimulyatorlik xossalariga ega bo’lganlari ajratib olingan, bundan
tashqari  gerbitsid  va  fungitsid  faollikka  ega  bo’lgan,  o’simliklarni  himoyalash
vositalari,  inyektitsid  va  xemosterilyatlar  ham  olingan  [20-23].  Ko’pchilik
triazollar  monomerlar  optik  oqartiruvchilar,  bo’yoqlar,  fotostabillovchi
fluoressentlar  va  sintetik  vositalar  tarzida  ishlatiladi.  Ba’zi  triazollar  analitik
kimyoda ham ishlatiladi. Triazol hosilalari antikorrozion xossalarga ham egadirlar.
Bu unchalik to’liq bo’lmagan triazollarning qo’llanilish sohalari hisoblanadi. 1.4. 1,2,3-triazol hosilalari bilan oraliq metallarning kompleks birikmalari
Turli oraliq metallarning har xil organik ligandlar bilan komplks birikmalari
biologik faollikka egadir [24-36].
Adabiyotlarda  1,2,3-benztriazol  va  triazol  hosilalari  bo’yicha
metallokomplekslar kimyosi sohasidagi ma’lumotlar ko’plab uchraydi [36-46].
Ammo  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  bilan  metallokomplekslar  kimyosi
sohasidagi ma’lumotlar uchramaydi.
[38-40] ishlarda oraliq metallarning xalqada ikkita va undan ko’p azot atomi
tutgan  poliazot  geterotsiklik  birikmalar,  qaysiki  ko’prik  xossasini  namoyon
qiluvchi  to’g’risidagi  ma’lumotlar  ko’plab  uchraydi.  Bu  ligandlar  asosida  turli
tipdagi  koordinatsion  poliyadroli  birikmalar  sintez  qilingan,  qaysiki,  ulardagi
magnit  ta’sirlar  olimlarning  qiziqishini  jalb  qilmoqda.  Poliazotli  birikmalar
vakillaridan oddiy biri 1,2,4-triazol (IV) va uning 4-aminohosilasi (V) hisoblanadi:N	
N	N
H
IV	
N	
N	N	
NH2 V
Bu  geterotsiklik  ligandlarning  komplekslari,  ularning  ba’zi  birlarida
antiferromagnetizm xossasining mavjudligi bilan qiziqarli bo’lib, bundan tashqari
bu kabi geterotsikllarning tabiiy bioligandlar tarkibida uchrashi ham muhim o’rin
tutadi [38].
[40]  ishda  mualliflar  Ni(II)  va  Cu(II)  ning  triazol  asosidagi  hosilalari  (VI)
bilan  koordinatsion  birikmalarini  o’rganishgan,  qaysiki  VI,  VII,  A,  V  kabi  xelat
halqalar hosil qilishi aniqlangan:
VI Element  analiz  va  qator  fizik-kimyoviy  analizlar  natijalari  asosida  [40]
mualliflar  tomonidan,  komplekslar  tarkibida,  ligandlar  yuqori  dentantlik  va
geterohalqadagi donor azot atomi va metall atomi o’rtasida “ko’prik funksiyasi”ni
namoyon qilar ekan.
[41]  maqolada  mualliflar  tomonidan  metanolda  Zn(II)  ning  {2-[5-(1,3-
difenil-1,2,4-triazolil)]fenolyat}  bilan  kompleksi  sintez  qilingan  va
rentgenostrukturaviy aniqlashlar natijasida kompleksning tuzilishi bo’yicha yaxshi
natijalari  olishgan.  Kristallar  ZnL
2  molekulyar  komplekslari  va  metanol
molekulalaridan  tuzilgan.  L  ligandlar  Zn  atomlari  bilan  koordinirlangan.  Ushbu
bog’lanishda  olti  a’zoli  metallotsikl  hosil  qilib,  N  va  O  atomlari  bilan  birikish
orqali xelat birikma hosil qilgan. Azot atomlari hisobiga hosil bo’lgan rux poliedri
piramida  shaklida  tuzilgan.  Notekis  konfiguratsiya  hisobiga  (N1)  va  (N4)  ichki
xalqaburchaklari  ushbu  atomlarda  va  metallokomplekslarda  sezilarli  darajada
kamaygan,  qaysiki,  yaqin  tarkibli  2-(o-gidroksifenil)-benzoksazol  kabi  ligandlar bilan  Cu(II)  Pd(II)  koordinatsion  birikmalariga  nisbattan  [41]  markaziy  uzel
konfiguratsiyasi  (MO
2 N
2 ),  metallning  xossalari  orqali  aniqlanadi,  shuning  uchun
Pd(II)  kompleksida  unga  xos  tekis  konfiguratsiya  Cu(II)  birikmalarida  ikki
uzaygan  bog’lar  qo’shilgan  tekislik,  Zn(II)  birikmalarida  esa  tetraedr  shaklda
namoyon  bo’ladi.  Ta’kidlanishicha,  besh  a’zoli  triazol  xalqalari  yassi  bo’lib,  ular
mos  ravishdagi  metallotsikllar  bilan  turli  diedrik  burchaklar  hosil  qiladi.  Triazol
halqalaridagi  fenol  o’rinbosarlari  mos  ravishdagi  triazol  tekisligiga  nisbattan
burilgan.
[42]-mualliflar:  3,5-diamino-1,2,4-triazol  bilan  Pd(II)ning  kation-anion
komplekslarini  sintez  qilishgan  va  ularning  eritmadagi  holatlarini  o’rganishgan.
Olingan  birikmalar  IQ-spektroskopiya  uslubida  tavsiflangan.  RSA  uslubi
yordamida  [Pd
3 (C
2 H
5 N
5 )
4 Cl
4 ]Cl
2  3H
2 O  kompleksining  kristall  va  molekulyar
tuzilishi tahlil qilingan.
[43]-adabiyotda mualliflar tomonidan Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) ва Cd(II)
xlorid  va  nitratlarining  3,5-dimetil-4-amino-1,2,4-triazol  (L)  bilan  kompleks
birikmalari  sintez  qilingan.  Olingan  koordinatsion  birikmalar  elektron,  IQ-,
magnitokimyo  usullari  Cu(II)  birikmalari  uchun  μ
eff  (Т-bog’lanishi  o’rganilgan)
yordamida  tahlil  qilingan.  РСА  uslubi  yordamida  Zn(II)  markaziy  simmetriya
dimer  orqali  birlashgan  ZnLCl
2 ,  molekulasidan  tuzilgan  kompleksining  tuzilishi
o’rganilgan. Ligand L bidentant ko’prikli bo’lib, Zn(II) ga qo’shni endotsiklik azot
atomlari  orqali  koordinirlangan  Co(II),  Cu(II),  Ni(II)  va  Zn(II)larning  4-amino-
1,2,4-triazol  bilan  komplekslari  (L:M=3)  [38]  va  bu  metall  nitratlarning  L  bilan
komplekslari o’zaro solishtirilganda L:M nisbati kamayishi kuzatiladi. Bizningcha,
bu  fakt  3,5-holatga  o’rinbosar  kiritish  orqali  yuzaga  keladi,  natijada  L  ning
koordinatsiyalanishida  fazoviy qiyinchilik  tug’iladi.  Ba’zi  holatlarda  tiazollarning
geterotsiklning  3,4-holatida  o’rinbosar  tutgan  hosilalari  komplekslarida  L:M
nisbatlarida nomutanosiblik kuzatilmaydi. Bunday tarkib ligandlarning ikkilamchi
funksiyasi,  bidentant  ko’prikli  va  monodentant  xossalari  tufayli  yuzaga  keladi.
Bizning  ligand  uchun  aynan  bidentant  ko’prikli  koordinatsiya  yaqqol  namoyon
bo’ladi. [44]-adabiyotda  рН-metriya,  YAM-relaksiya  uslublari  yordamida  Cu(II)
ning 3-amino-5-karboksi-1,2,4-triazol (H
2 L) bilan komplekslarining barqarorligi va
tarkibi  o’rganilgan.  Unga  ko’ra,  kislotali  neytral  muhitlarda  1:2  tarkibli
protonlangan  komplekslar,  ishqoriyda  esa  gidroksokomplekslar  hosil  bo’lishi
aniqlangan,  qattiq  holatda  Cu(HL)
2  2H
2 O  va  Cu(HL)OH  H
2 O  tarkibli
komplekslar  ajratib  olingan.  EPR  uslubi  yordamida  ekvatoryal  tekislikda
joylashgan, ligandlar o’rtasidagi oktaedr xelatlarning tuzilishi o’rganilgan.
Bunday sistemalarda ahamiyatli jihati Cu(II) ning kuchli kislotali sohalarda
komplekslar hosil qilishidir.
[47]  mualliflar  tomonidan  3-metil-1,2,4-triazol-tiol-5  ning  oksidlanish-
qaytarilishi  ligand  elektrodning  yordamchi  platina  elektrodidagi  273-338  К
temperatura oralig’ida qaytarligi o’rganilgan. Ishlab chiqilgan elektrod ishtirokida
reniy  (V)  ning  kompleks  hosil  qilishi  6Н  vodorod  xloridda  turli  temperatura
oralig’ida  o’rganilgan.  Potensiometrik  uslubda  topilgan  barqarorlik  konstantasi
qiymatlari spektrofotometrik uslub natijalari orqali tasdiqlangan. 
[48]  qator  mualliflar  tomonidan  batre-bis-1,1/-(4-amino-1,2,4-triazoliltio)-
etan  tipidagi  yangi  kompleks  birikma  sintez  qilingan.  Kompleks  hosil  bo’lish
reaksiyasini  kislotali  muhitda  olib  borilgan.  Kompleks  birikma  tuzilishini
rentgenstruktur  analiz  yordamida  o’rganilgan.  Natijalarga  ko’ra,  kompleks  hosil
bo’lishida  ligandlar  boshqa  mis  tutgan  fragmentlarga  bidentant-ko’prikli  shaklda
koordinirlanishi aniqlangan.
1,2,3-triazol  va  bis-1,2,3-triazol  hosilalari  o’simliklarni  o’stiruvchanlik
xossasiga ega ekanligi hamda yuqori biologik faolikni namoyon qiluvchanligi [49]
adabiyotda o’rganilgan.
Hozirgi  kunda  kvant-kimyoviy  hisoblash  usullari  moddalarning  elektron
tuzilishini  o’rganish  uchun  eng  muhim  va  qulay  usul  hisoblanadi.  Kvan-kimyo
asosida  murakkab  tuzilishga  ega  bo’lgan  moddalarning  elektron  tuzilishini
o’rganish  mumkin.  Shuningdek  kvant-kimyoviy  hisoblashlari  asosida
polifunksional  ligandlarning  koordinatsiyaga  uchraydigan  raqobatdosh  donor
markazlarni oldindan aytib berish imkonini beradi. Yuqoridagilarni inobatga olib, biz ligandlarning elektron tuzilishini va reaksion qobiliyatini yarim emperik kvant-
kimyoviy PM3 usullari yordamida Quyidagi 1-rasmda 1,2,3-benztriazolning donor
atomlarining effektiv zaryadlari MNDO va RMZ  metodlari bo’yicha hisoblangan
taqsimlanish  diagrammasi  keltirilgan.  Kvant-kimyoviy  hisoblash  natijalari  ham
imino gruxga nisbattan alfa holatda joylashgan azot atomidan koordinatsiya ketadi
degan  nazariy  xulosaga  kelish  mumkin.  Nazariy  ehtimollikni  tadbiq  etish
maqsadida  1,2,3-benztriazol  asosida  Zn(II),  Cu(II),  Ni(II)  va  Co(II)ning  xloridli,
nitratli, atsetatli tuzlari bilan qattiq holda kompleks birikmalari Me:L 1:2 nisbatda
olinib 12 ta yangi kompleks birikmalar sintez qilindi. Ularning tarkibi va tuzilishi
fizik-kimyoviy  tadqiqot  usullaridan  IQ,  PMR,  RFA,  TA  va  SDO  usullari
yordamida aniqlandi [50-51] .
1-Rasm.  1,2,3-benztriazol  molekulasining  MNDO  va  RM-3  usullari  bo’yicha
donor atomlarning effektiv zaryadlari qiymatlarini taqsimlanish diagrammasi.
Avval  xabar  berganimizdek,  1,2,3-benztriazolning  Zn(II),  Cu(II),  Ni(II)  va
Co(II)ning  xloridli,  nitratli,  atsetatli  tuzlari  bilan  qattiq  holda  kompleks
birikmalarning  (tuzilishini  o’rganish  )  sintezi  va  IK-spektroskopik  metodi
yordamida tuzilishini o’rganishdan iborat. 
[52]  adabiyotda  IK-spektri  yordamida  ligandning  C-N,  -N=N-  bog’i
simmetrik va assimetrik valent tebranishlari 1380-1480 см -1
 uzun soha kuzatilishi
o’rganilgan.  Iminogruppaning  valent  tebranishi  esa  3200-3300  см -1 
sohada
namoyon bo’lishi –СН gruppa 2980-3100 см -1 
da ko’rinishi ko’rildi.
IK-spektri bilan bir qatorda PMR-spektroskopik metodi ham o’rganildi. 1,2,3-benztriazol  ligandida  asosan  imino-,  metilen-  bog’idagi  vodorod
bog’ining  saqlash  bilan  bog’liq.  Liganddagi  benztriazol  halqasidagi
iminogruppaning  protonlari  singlet  signal  kuchsiz  maydonda  14,2  м.с.,  o’rtacha
maydonda 7,17-7,40 m.s. va 7.65-7,85 m.s. multiplet signalini benzol halqasidagi –
СН gruppada protonlari namoyon bo’ladi.
Kompleks birikmalarning IK-spektrini o’rganganimizda, benzol halqasidagi
C-N, -N=N- bog’i, yuqori chastotali sohada 20-40 см -1 
da va qisqa chastotada  30-
40 см -1 
da kuzatildi, N-N bog’i qisqa tebranishlarda 430-530 см -1 
 ko’rindi, benzol
yadrosidagi  –СН  gruppa  noaniq  bo’lib,  2980-3100  см -1 
 sohada  sezildi.
Komplekslarning  IK-spektrida  iminogruppa  esa  3250-3150  см -1
,  ammo
iminogruppa  koordinatsiyada  kuzatilmaydi,  kvant-kimyoviy  hisoblashlarda  ham
bir  tomonlama  ekanligi  ko’rinadi.  Iminogruppa   -holatda  koordinatsiyaga  azot
atomi orqali ketishi kuzatiladi. 
Yuqorida  ta’kidlanganidek  azot  tutgan  ligandli  kompleks  birikmalarga
bo’lgan  qiziqish  biologik  tizimlarda  kechadigan,  jarayonlarning  modeli  bo’lib
xizmat qilishi bilan tushuniladi. Shuning uchun adabiyotlarda azot tutgan ligandli
metallokomplekslar xususida yetarlicha ma’lumot topish imkoniyati mavjud.
[25]- ishda avtorlar tomonidan azot va oltingugurt tutgan Shiff asoslarining
Zn(II),  Cu(II),  Ni(II),  Fe(II)  lar  bilan  komplekslarining  bakteritsidlik  ta’siri,
tuzilishi va xossalari o’rganilgan. 2,4-dioksibenzoaldegid asosida tiosemikarbazon
ishtirokida  Shiff  asoslari  sintez  qilingan.  Spektral  metodlar  yordamida
komplekslarning  tuzilishi  bakterotsidlarni  xossalari,  olingan  komplekslarning  О
2 -
anioni  chiqarish  effektivligiga  tahlil  qilingan.  Mass-  spektroskopik  metod
yordamida C
8 H
9 N
3 O
2 S (mol. massa 211) tarkibli ligand hosil bo’lishi isbotlangan.
DTA  metod  yordamida  kristallizatsion  suvning  borligi  ko’rsatilgan.  Ligand  va
komplekslarning  IK-spektrlarini  solishtirish  shuni  ko’rsatadiki,  Fe2+  birikmalari
uchun valent tebranish   (C-S uchun) kamayishi orqali koordinatsiya sodir bo’lib,
bu koordinatsiya oltingugurt atomi orqali ketganligini bildiradi 3-formula: S	
2	NH	
C	
Fe
N	N	
O
CH	
OH	
XBoshqa  komplekslar  uchun  holat   (C-S)  chastota  amaliy  jihatdan  o’zgardi.
Shuning uchun avtorlar 4-sxema bo’yicha ketishini ta’kidlaydi: 
Bu  ma’lumotlarning  ligandning  koordinatsiyasini  aminogruppadagi  azot
atomi  orqali  ketishini  rad  etmaydi.  (mis,  rux,  nikel  holatlari  uchun)  Ligand  va
komplekslarning IK-spektrlarini solishtirish natijasida 550-200 см -1
 sohasida yangi
yo’nalish chiziqlari  ko’rinadi, qaysiki, metall-oltingugurt, metall-kislorod, metall-
azot bog’larining valent tebranishlariga tegishli. 
Aldegidlarning  sinil  kislotasi  va  ammiak  bilan  ta’sirlashganda  alfa-
aminikarbon kislotalarni nitrillari hosil bo’ladi. Boshlang’ich moddalarni reaksion
jarayonga  bir  vaqtda  yoki  bosqichma-bosqich  kiritish  mumkin.  Agar  aldegidga
ammiak qo’shilsa, oraliq mahsulot sifatida aldegid-ammiak hosil bo’ladi. So’ngra
suv chiqishi orqali ma’lum Shiff asoslariga aylanadi, qaysiki unga siangidrid orqali
HCN  birikadi  va  uni  ajratish  mumkin.  Keyingi  ammiak  orqali  qayta  ishlash
oksigruppani  birlamchi  amminogruppa  almashishi  bilan  boradi.  Aminonitrilning
gidrolizi orqali erkin aminokislota hosil bo’ladi. 	
+
-
3	NH
COO	
RCH	
O2H
2	NH	
2	CONH	
O2H	RCH	
CN
CN	
RCH
__	
___________	
RCH=NH	
2	
OH
NH	
RCH
R-CHOH	
3	NH
HCN	
RCHO
[26]  ishda  mualliflar  Leykart  reaksiyasida  ammiak  yoki  birlamchi  amin
ishlatilganda, to’yinmagan Shiff asosining hosilasi karbonil gruppaga mos bo’ladi.
C=NR
2R
O
2-H
OH C-NHR
2R2RNH
=OC
2R 1.5. Shiff asoslarining oraliq metallar bilan koordinatsion birikmalari
Oraliq metallarning Shiff asoslari va koordinatsion birikmalari adabiyotlarda
anchayin  yetarlicha  tahlil  qilingan,  ayniqsa  salitsil  aldegidi  asosidagi  Shiff
asoslariga,  bunda  -CH = N-  bog’iga  nisbattan  o’rta  holatda   joylashgan  gidroksil
gurux  ahamiyatli  sanalib,   u  olti  a’zoli  barqaror  metallotsikil  hosil  qilishi  bilan
koordinatsiyaga qo’shimcha imkoniyat yaratadi. [27-30].
[32]-  ishda  ikki  valentli  nikel  va  misning  (HL 1
 и  HL 2
)  bidentantli  Shiff
asoslari  bilan  komponentalari  o’rganilgan.  (ML 1
2 (H
2 O)n)  bu  yerda  HL 1
-
salitsiliden-o-aminopiridin  va   HL 2
 -5-brom  HL 1
 5-bromsalitsiliden-o-amino-
piridin. 
Komplekslar  metall  tuzlari  (xlorid  va  atsetatlar)ning  mos  ravishdagi
ligandlar bilan metall spirtda qaynatish orqali sintez qilingan. Olingan komplekslar
element-  analiz  IQ-  EPR  va  magnitli  o’lchashlar   orqali  tahlil  qilingan.  Olingan
natijalar  asosida  magnitli  o’lchovlar  asosida  kompleksning  tuzilishi  keltirilgan.
Yuqorida  ta’kidlanganidek,  ba’zi  Shiff  asosida  biologik  faolligi  mavjudligi
ahamiyatlidir. Masalan, [33] ikki valentli Co(II), Ni(II) va Cu(II) ionlarining Shiff
asoslari bilan komplekslar sintezi keltirilgan. CoL  2H
2 O, CuL  2H
2 O, NiL
2  2H
2 O
komplekslari  va  ligandning  antibakterial  faolligi  o’rganilganda  YE  va  K
pneumaniolga nisbattan yuqori faollikka egaligi kuzatilgan. 
[35, 36] – ishlarda esa mualliflar ONN tridentantli 2 ta donor Shiff asoslari
sintezini  benzoil  va  2-amino-5-fenil-1,3,4-oksadiazol  (HL)   yoki  2-amino-5-(p-
anizil)-1,3,4-oksadiazol  (HL 1
)  asosida  va ularning oraliq metallar  bilan kompleks
birikmalarini batafsil (11) tavsif qilishgan. Ligandlarning  reaksion  qobiliyatini  kvant-yeimyoviy  metodlar  yordamida
o’rganish.
Ma’lumki,  hozirgi  vaqtda  kvant-kimyoviy  hisoblashlar  kompyuter
programmalariasosida  amalga  oshirilib  yangi  amaliy  ma’lumotlar  olish  va
biokimyoviy  muammolarni  yechish  va  nazariy  xulosalar  qilish  uchun  keng
qo’llanilmoqda.  Kvant  kimyoviy  metodlar  nafaqat  alohida  molekulyar  sistemalar
balki,  umumiy  qonuniyatlar  xossalarini  hisoblash,  mavjud  kimyoviy
qonuniyatlarni  asoslash  korelyatsiya  o’tkazish  va  bu  korrelyatsiyalarni  o’rnatish
imkoniyatlarini topishda muhim hisoblanadi [36].
Ayni  paytda   kvant-kimyoviy  hisoblashlar,  ma’lum  sistema  uchun
Shridengir  tenglamasini  hisoblash  orqali  amalga  oshiriladi.  Lekin,  molekulyar
sistemalar  uchun  Shridengir  tenglamasini  aniq  hisob  qilishning  imkoniyati  ko’p
vaqt  sarflanishi  hisobiga  mavjud  emas  [38].  Shuning  uchun  kvant-kimyoda  bu
tenglamani yaqinlashtirilgan va poluempirik hisoblash metodlari qo’llaniladi.
Yaqinlashtirishga  bog’liq  ravishda  hamma  kvant-kimyoviy  metodlar  uch
gurug’ga bo’linadi:
1. Energetik metodlar yoki molekulyar mexanik metodlar .
2. Poluempirik metodlar yoki molekulyar orbitallar 
3. Noempirik metodlar (ab initio) 
Molekulyar mexanika yoki kuchlanish metodlari orqali hisoblashlash klassik
mexanika  asosidagi  oddiy  molekula  modeli  hisobiga  amalga  oshiriladi.  Mos
ravishda molekulyar mexanika aniq bir sinf molekulalari uchun amaliy aniqlik
darajasi  yuqorilik  bilan  farqlanadi  [39].  Lekin  qator  holatlarda,  Masalan:
bog’lararo  va  molekulalararo  qo’zg’algan  bog’lari  holatida  kuchli  ta’sirlar
hisobiga  molekulyar  mexanika  metodlarining  qo’llanishining  imkoniyati  yo’q.
ab initio termini molekulyar orbitallarning fizik va matematik qonunlar asosida
qaralib noepmirik degan ma’noga ega. [39]. 
Poluempirik  metodlarga  Dyuar  tomonidan  ishlab  chiqilgan   MINDO/3  ва
MNDO  singari  МО  programmalari  tutgan  poliempirik  metodlar  HyperChem
programmasi  asosida  ishlatiladi.  Nisbattan  oldinroq,  [45-46],  MNDO  [47] poliempirik metodlar ishlab chiqilgan. (12-бетдан) MNDO metodi INDO ning
modifikatsiyalangan ko’rinishi hisoblanadi [47]. 
Quyidagi  [50-54]  ishlarda  mualiflar  ligandlarning  protonlangan  shakllariga
asoslanib,  2-amino-1,3,4-tiadiazol  va  2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazollarni
elektron tuzilishini kvant-kimyoviy hisoblashlar asosida o’rganildi. Natijalarga
ko’ra,  atomlarning  hisoblangan  zaryadlari  qiymati,  MNDO  usuli  bo’yicha
olingan  bo’lib,  bunday  modellarda  molekuladagi  koordinatsiyalanadigan
reaksion  markazlarning   aytishning  imkonini  bermaydi,  negaki  modellarda
molekulalararo  vodorod  bog’  hisobga  olinmagan  edi.  Shuning  uchun  adikvat
model  protonlangan  shakllarning  energiya  qiymatlari  farqidan  (13)  va
boshlang’ich molekulalarning energiyasi (12) dan tuziladi.N	N	
S	
N	H	2	R	1	
2
3	4
5	N	N	
S	
N	H	2	R	1	2
3	4
5	
H+
R = H, C
2 H
5
(12) (13)
MNDO  metodi  natijalarining  ko’rsatishicha,  N 3
-  donor  atomiga   (13)
protonning  koordinatsiyalanishi,  molekuladagi  hamma  atomlarning  elektron
zichligi koordinirlanadigan atomga to’planadi, natijada manfiy zaryad qiymatini
oladi  va  donor-akseptor  yo’nalish  konsepsiyasiga  asosan,  amalga  oshadi.
Atomlar  orasida  bog’  uzunligi  koordinnirlangan  molekulada,  ligandga  (12)
nisbattan  kattadir,  bog’  uzunligi    esa  (Н +
-formadagi  protonga  bo’lgan  oraliq
(13)) kamayadi.
[48] –maqolada mualliflari Sn (II) ning 2-amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol bilan
kompleksining IQ-spektroskopik qo’zg’alish natijalari o’rganilgan. Yuqoridagi
ilmiy  ishlardagi  kabi,  bu  ishda  ham  mualliflar  IQ-spektroskopiya  natijalariga
tayanib, geterotsiklik ligandda koordinatsiya ekzotsiklik azot atomidan ketishini
ta’kidlashgan.  Oxirgi yillarda 1,3,4-tiadiazol hosilalari bilan oraliq metallarning kompleks
birikmalari  O’zMU  noorganik va  analitik  kimyo  kafedrasi  olimlari  tomonidan
ham  mukammal  o’rganilmoqda  [52-62].  Oraliq  metallar  bilan  1,3,4-tiadiazol
qatori  hosilalari  sintez  qilingan  va  fizik-kimyoviy  usullar  yordamida  batafsil
o’rganilmoqda.
Atsido-  va  geterotsiklik  ligandlar  misolida  koordinatsion  poliedr  ligandli
kompleks birikmalar sintez qilingan. 
Ma’lum  bo’lishicha,  [57,59]  sintez  qilingan  2-amino-1,3,4-tiadiazol  bilan
ruxning  xloridli  va  yodidli  komplekslari  bukilgan  tetraedrik  konfiguratsiyaga
ega bo’lib, kompleks burchaklari  tepasida galogen  atomlari va ikkita tiadiazol
halqasining ikki donor azot atomlari joylashgan. 
[60]-ishda  ko’rsatishicha,  rux  (II)  nitrat  2-amion-1,3,4-tiadiazol  bilan  besh
a’zoli   koordinatsion  kompleks  birikmalari  hosil  qiladi.  Koordinatsion
markazlar  sonining  oshishi  bu  borada,  katta  hajmli  nitrat  ionlarining  kuchli
itarilishi,  hisobiga  uchinchi  geterotsiklning  markaziy  atomi  bilan
koordinatsiyaga  uchrash  imkoniyatini  beradi.  Aminotiadizaol  bilan  rux
nitratining  hosil  qilgan  birikmasi  trigonal  bipiramidani  hosil  qiladi.  Bunda
ekvatorial tekislikda geterotsiklning uchta azot atomi joylashadi va poliedrning
aksial holatini ikkita nitrat ionining kislorod atomlari egallaydi. 
Aminotiadiazolning uchala koordinirlangan molekulalarining kristallografik
tavsifilari [60] ishda keltirilgan.
Ushbu  [61]  ishda  5-aril-1,3,4-tiadiazolni  metilyodid  bilan  metall  turli
eritmalarda  56-81°С  oralig’ida  amalga  oshirilgan.  Bunda  asosan  5-metil
hosilalari  va  qisman   N-metil  hosilalari  hosil  bo’ladi.  5-aril  (alkil)-1,3,4-
oksadiazol hosilalari farmakalogik ahamiyatga egaligi ta’kidlab o’tilgan.
Bir  nechta  5-aril  -1,3,4-oksadiazol-2(3N)-tionlarning  N-alkil  va  N-
arilxloratsetamidlar bilan reaksiyalari o’rganilgan . 
[63]-ishda  tion  va  xloratsetamidlar  molekulalarida  o’rinbosarlarning  tabiati
reaksiya  yo’nalishiga  halaqit  qilmasdan,  maqsadli  mahsulotlar  olishga  ta’sir
qilishi ta’kidlangan.  II. BoB. Tajribaviy kism
2.1. Reagentlar, tadqiqot metodlari va analizlari
Ushbu ishda kobalt, nikel, miss va ruxlarning ikki valentli xloridli, nitratli va
atsetatli tuzlarining analiz uchun kimyoviy toza tuzlaridan foydalanildi.
Sintez  kilib  olingan   moddalarni  [53-54]  adabiyotlarda keltirilgan metodlar
asosida organik reagentlar va erituvchilar yordamida tozalandi va kuritildi. 
Koordinatsion  birikmalarni  markazini  tasdiklash  uchun  I Q -spektroskopik
usulidan foydalanildi. IQ- spektrlari 400-4000 см -1
 oraligida  (Avatar System 360
FT-IK  Pratege  460  Magna-IR  techmology   “Nicolet   Instrument  corporation”
(SSHA) firmasida ishlab chikilgan) tebranish chastotalari aniklandi.
PMR-  spektri  esa  Bruker  DR-500  spektrofotometr  asbobi  yordamida  500
mGs  chastotada  organik  modda  va  uning  asosidagi  sintez  kilingan  kompleks
birikmalarni tarkibidagi funksional guruxlar urganildi.
2.2. 1-atsetil-1,2,3-benztriazolni olinishi
1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  sintezi:  Tomchili  voronka,  kaytar  xolodilnik,
mexanik aralashtirgich biriktirilgan uch ogizli kolbaga 11,9 г (0,1 mol) trietilamin
va  100  ml  absolyut  benzol  solinadi.  Bir  jinsli  eritma  xosil  bulganidan  sung
tomizgich  voronka  yordamida  7,9  (0,1  mol)  atsetil  xlorid  tashkaridan  sovutilib
tomiziladi,  Reaksion  aralashmaning  temperaturasi  150S  dan  oshib  ketmasligi
uchun) Sung reaksion aralashmani yogli banyada 6 soat davomida 70-80 0
С gacha
kizdiriladi,  benzol  xaydaladi,  kolgan  koldik  suv  bilan  yuviladi.  Geksandan  kayta
kristallab  12,8  g  (80%)  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  olinadi.  Suyuklanish
temperaturasi -51 0
С.
2-rasmda 1-atsetil-1,2,3-benztriazolni I Q -spektri keltirilgan. 408.48
425.31
469.41
539.36
553.02
614.61
687.83
713.40
744.46
777.59	
877.40
902.81
952.87
984.71
1006.29
1041.02
1079.801123.32
1144.10
1208.34
1266.06
1287.45
1308.90
1327.69
1352.56
1386.04
1422.57
1451.00
1484.21
1511.98
1545.24
1596.15
1622.76
1655.31
1701.38
1736.77
1803.76	
2520.43
2602.342663.76
2710.23
2755.91
2796.04
2909.32	
2960.67
2992.29	
3079.13	3247.80	3349.72	
Li g(A,B)	
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
%T	
 1000 	 2000 	 3000 	c m-12- Rasm . 1- atsetil -1,2,3- benztriazolni  IQ - spektri
2.3.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  oraliq  metallar  Co(II),  va
Cu(II)larning  xloridli,  nitratli  va  atsetatli  tuzlari  bilan  kompleks
birikmalarining sintezi va tadkikoti
Co(II),  Ni(II),  Cu(II)  va  Zn(II)larning  xloridli,  nitratli  va  atsetatli  tuzlari
bilan  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  kompleks  birikmalar  sintezlari  amalga  oshirildi.
Kompleks  birikmalarni  sintezi  kuyidagi  usullar  asosida  bajarildi.  0,002  mol  1-
atsetil-1,2,3-benztriazolni  va  0,001  mol  rux  nitrat  tuzini  absolyut  spirtda  tulik
eritib,  yumalok  tubli  kolbaga  kaytarma  sovutgich  va  magnitli  aralashtirgich
yordamida  doimiy ravishda 60 0
С da kizdirildi. Reaksiya 1,5 soat davom ettirildi,
sungra  reaksion  aralashma  filtrlandi  va  kristall  tushishiga  olib  kuyildi.   Uch  kun
utganidan  sung  ok  chukma  tushdi,  ajratib  olingan  chukmani  etil  spirtida  yuvib
olindi  va  toza xavoda  kuritildi.  Asosiy  maxsulotning  xosil  bulish  unumi  60  %  ni
tashkil etdi. Suyuklanish temperaturasi 210-211 0
С ni tashkil etdi. 1-atsetil-1,2,3-benztriazol bilan kolgan Co(II), Ni(II), Cu(II)  larning xloridli,
nitratli va atsetatli kompleks birikmalari yukoridagi usul yordamida sintez kilindi. 
Sintez kilingan kompleks birikmalarning tuzilishini kuyidagicha taklif etildi:
М = Со (II), Cu(II)
X=Cl -
, NO
3 -
, CH
3 COO -
III. Bob. Olingan natijalar va ularning taxlili 3.1. 1- atsetil-1,2,3-benztriazolning kvant kimyoviy hisoblash natijalari
Olingan  ma’lumotlarga  asoslanib,  1-atsetil-1,2,3-benztriazolni  ham  kvant-
kimyoviy  elektron  tuzilishini  va  reaksion  qobiliyatini  yarim  emperik  kvant-
kimyoviy PM3, АМ-1 va MNDO usullari yordamida hisoblab chiqdik:
PM3-usuli yordamida kvant-kimyo xisoblash natijalari
AM-1- usuli yordamida kvant-kimyo xisoblash natijalari MNDO- usuli yordamida kvant-kimyo xisoblash natijalari 
Kvant-kimyoviy  hisoblash  natijalari  ham  atsetil  guruxida  joylashgan
kislorod  atomidan  koordinatsiya  ketadi  degan  nazariy  xulosaga  kelish  mumkin.
Nazariy  ehtimollikni  tadbiq  etish  maqsadida  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  asosida
Zn(II),  Cu(II),  Ni(II)  va  Co(II)  ning  xloridli,  nitratli,  atsetatli  tuzlari  bilan  qattiq
holda  kompleks  birikmalari  Me:L  1:2  nisbatda  olinib  12  ta  yangi  kompleks
birikmalar  sintez  qilindi.  Ularning  tarkibi  va  tuzilishi  fizik-kimyoviy  tadqiqot
usullaridan IQ, PMR, RFA va TA usullari yordamida aniqlanmoqda.
3.2. 1-atsetil-1,2,3-benztriazolni IQ va PMR spektri natijalari taxlili
1-atsetil-1,2,3-benztriazolga nisbatan farqli ravishda xloridli atsidokompleks
birikmalarning valent tebranishlari 483-560 sm -1
 gacha chastotada namoyon bo’ldi,
bu Ме-Cl valent tebranishlariga tegishli ekanligi adabiyotlardan ma’lum. Demak,
xlor  ioni  koordinatsiiyada  ishtirok  etgan  deyishimiz  mumkin.  Nitratli  va  atsetatli
komplekslarning  valent  tebranishlari  1381-1421  см -1 
chastotada  ko’rildi.  Shunga
ko’ra bu atsidoligandlar koordinatsiyada ishtirok etmagan deyishimiz mumkin. (3-
rasm) Kompleks birikmalarning tuzilishini IQ-spektridan foydalanib tahlil qilindi.
Zn(II),  Co(II),  Ni(II)  va  Cu(II)  xloridli,  nitratli  va  atsetatli  kompleks
birikmalarining  IQ-spektrini  ligandlarning  IQ-spektri  bilan  solishtirganimizda,
C = N  11-25-см -1
 va  = N-N =  bog’ining  valent  tebranishlari  19-27см -1
 gacha
siljiganligi  ko’rildi.  1-atsetil-1,2,3-benztriazolda  uchramagan  О-Ме  467-560  см -1
da  valent  tebranishlari  kompleks  birikmalarda  namoyon  bo’ldi.  Demak,  shu
atomlar orqali koordinatsiya ketishi mumkin degan xulosaga keldik. (4-rasm)435.44
467.69
560.55
640.75
684.12
744.69
787.71
846.50
923.28
943.76
996.17
1030.78	
1152.35
1208.91
1272.82
1302.09
1322.57
1399.36
1419.83
1445.43
1491.38
1522.21
1576.69
1614.68
1655.31	
3058.66	
3426.06	
CuCl 2+AB N4	
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
%T	
 1000 	 2000 	 3000 	
cm-1
3-
Rasm. 1-atsetil-1,2,3-benztriazolni CuCl
2  bilan xosil kilgan I Q -spektri 414.61
429.37
457.36
483.05
513.76	
615.81
674.23
745.83796.94	
933.52
954.00
1031.84	
1194.59
1245.79
1271.38
1339.33
1409.09
1435.19	
1542.69
1562.49	
2929.96	
3447.93	
AB+Co acet  N5	
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
%T	
 1000 	 2000 	 3000 	
c m-14-Rasm. 1-atsetil-1,2,3-benztriazolni CoCl2 bilan xosil kilgan IK-
spektri XULOSA
1. Yarim  -  empirik  kvant  -  kimyo  usullari  yordamida  -  1-atsetil-1,2,3-benztriazol
polifunksional  polidentat  ligandning  elektron  tuzilishi  va  taxminiy  koordinatsion
markazi  xisoblab  chikildi.  Olingan  natijalar  shuni  kursatadiki,  turtdentantli  ligand
monodentant  xolatida,  triazol  xalkadagi  alfa  xolatda  joylashgan  kislorod  atomidan
koordinatsiyaga uchraydi.
2. Hozirgi  kungacha  1-atsetil-1,2,3-benztriazol  bilan  oraliq  metallardan  Cu(II)  va
Co(II)ning  xloridli,  nitratli,  atsetatli  tuzlari  bilan  qattiq  holda  kompleks  birikmalari
Me:L  1:2  nisbatda  olinib  6  ta  yangi  kompleks  birikmalar  sintez  qilindi.  Ularning
tarkibi  va  tuzilishi  fizik-kimyoviy  tadqiqot  usullaridan  IQ-  va  PMR-   usullari
yordamida aniklandi.
3. Adabiyotlar  tahlili  shuni  ko’rsatdiki,  1,2,3-benztriazolning  atsetil  hosilalari  bilan
kompleks  hosil  bo’lish  reaksiyalari  ko’pchilik  adabiyotlarda  uchramaydi.  Shu
maqsadda  1,2,3-benztriazolning  atsetil  hosilalarini  sintez  qilish  va  ularning  oraliq
metallar bilan komplekslari tahlilini amalga oshirishildi. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:
1. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. -Т.: Ўзбекистан, 1998 й,
280б.
2. www  .  edu  .  uz   –  Ўзбекистон  Республикаси  олий  ва  ўрта  махсус  таълим
вазирлиги сайти. 
3. Пожарский  Л.Ф.  Теоретические  основы  химии  гетероциклов.  -  М.:
Химия, 1985.-280 с.
4. Гриммет  М.Р.  Диазолы,  триазолы  и  их  бензаналоги.  //  Общая
органическая  химия:  Пер.  с  англ.  //  Под  ред.  Н.К.Кочеткова.  М.:  Химия,
1985.-Т.8.-С. 429-487.
5. Пат . Германия .19.629.145. Triphenyl-metyl-1,2,3-triazoles for treatment of
central  nervous  disoders  /  Urbahns  K.,  Mauler  F.C.A.-1998.-V.128.-№12.-
Р .567.
6. Данкова  Е.Ф.,  Бакулев  В.А.,  Крутько  Д.П.  Новый  метод  изучения
реакционной  способности   -диазоиминов.  Исследование  циклизации  N -
замещенных  2-диазоацетамидинов  в  1,2,3-триазолы  //  ХГС,  1991.-№6.-
С.775-782.
7. Пурыгин  П.П.,  Зайцев  В.П.,  Пересыпкин  Ю.В.  Наукометрический
анализ  развития  химии  триазолов  (1954-1974)  //  Строение  и  свойства
молекул.-Куйбышев, 1978.-№3.-С.49-56.
8. Патент  Япония.  56-127363.  МКИ  С  07  Д  249/04.  Способ  получения
производных  1,2,3-триазола  /  Когё  Шдзюцу  Ипетё,  Хиратани  Кадзухиса,
Накагава  Цитоту.  Заявлено  11.03.80:  Опубликовано  6.10.81.-РЖХим.-
1983.-№6.-6.081П.
9. Патент  Япония.  56-125376.  МКИ  С  07  Д  249/08.  Производные
триазола // Йосида Дзэъити, Мицубиси Касэй Когё К.К. Заявлено 7.03.80:
Опубликовано 1.10.81.-РЖХим.-1983.-№6-6.080П.
10. Мельников  Н.Н.  Основные  современные  тенденции  развития
производства  и  применения   химических  средств  защиты  растений  и регуляторов  роста  растений  //  Журн.  Всесоюз.  Хим-го  общества  им.
Д.И.Менделеева.-1988.-Т.33.-№3.-С.602-609.
11. Ткачев  В.В.,  Раевский  О.А.,  Лукьянов  Н.В.,  Ванькин  Г.И.,  Юрченко
Р.И.,  Юрченко  В.Г.,  Иванова  Т.А.  Атовмян  Л.О.  Макроциклические
амидофосфорильные  полиэфиры  –  биологическая  активность,
молекулярная  структура  и  строение  комплекса  с  тиоцианатом  кальция  //
Изв. АН РАН. Сер хим.-1992.-№12.-С.2784-2791.
12. Литвинов  В.П.  Гетириладамантаны:  Синтетические  исследования
последних лет, биологическая активность и другие аспекты практического
использования // ХГС.-2002.-№1.-С.12-39.
13. Livi  O.,  Biagi  G.,  Ferretti  M.,  Lucacchini  A.,  Barili  P.L.  Synthesis  and  in
vitro antiinflamatory activity of 4-phenyl-1,2,3-triazole derivatives // Europe J.
Med.Chem.-1983.-V.18.-№5.- Р .471-475.
14. Chakraborty  J.K.,  Hotten  T.M.,  Pullar  I.A.,  Stedfles  D.J.
Triazolobenzodiazepines // J. Med. Chem.-1989.-V.32.-P.2375-2380.
15.  Юлдашева  Х.,  Джураев  А.Д.,  Махсумов  А.Г.,  Аманов  Н.
Противомикробная  активность  в  ряду  новых  производных  би-(1,2,3-
триазолов) // Хим.-фарм. Журн.-1991.-№19.-С.52-53.
16.  Каримкулов К.М., Джураев А.Д., Махсумов А.Г., Аманов Н. Синтез и
изучение  противомикробной  активности  некоторых  производных  1,2,3-
триазолов // Хим.-фарм. Журн.-1991.-№6.-С.40-42.
17. Юлдашева Х., Джураев А.Д., Махсумов А.Г., Аманов Н. Исследование
противомикробной активности в ряду новых 1,2,3-триазолов // Хим.-фарм.
Журн .-1992.-№2.- С .57-59.
18. Chen  Min-Dong,  Yuan  Zian  Chao,  Lu  Shi-Zie,  Du  Xiao-Li,  Yuan  Guang-
Pu,  Yang  Shi-Yan.  Синтез  и  противобактериальная  активность  1-
(дизамещенный  арил)-4-этокси-карбонил-5-ациламино-1,2,3-триазолов  //
J . Med . Chem .-2001.- V .18.-№10ю-Р.772-776.
19. Машковский М.Д. Лекарственные вещества. М.: Медицина, 1987, Т.2.-
575с. 20. Чарушин  В.Н.  Химия  в  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями  //
Соросовский образовательный журнал. 2000.-№1.-С.49.
21. Грушко  Я.М.  Вредные  органические  соединения  в  промышленных
выбросах в атмосферу. Справочник.- Л.: Химия, 1986.- 207 с.
22. Пожарский  А.Ф.  Гетероциклические  соединения  в  биологии  и
медицине // Соросовский образовательный журнал. 1996.-№3.-С.56.
23. Крисс Е.Е., Волченскова И.И., Григорьева А.С. и др. Координационные
соединения металлов в медицине. -Киев: Наукова думка, 1986.-320 с.
24. Уильямс Д. Металлы жизни.-М.: Мир, 1975.-236 с.
25. Биологические  аспекты  координациооной  химии./Под  ред.
Яцимирского К.Б.-Киев: Наукова думка, 1979.-266 с.
26. Азизов М.А. О комплексных соединениях некоторых микроэлементов с
биологически активными веществами.-Ташкент: Медицина, 1969.-200 с.
27. Парпиев  Н.А.,  Кушакбаев  А.,  Азизов  М.А.  Координационные
соединения металлов с лекарственными веществами.-Ташкент: Фан, 1982.-
138 с.
28. Хакимов  Х.Х.  О  комплексных  соединениях  некоторых  ионов  с
биоактивными  веществами  /  Автореф.  дис...докт.  хим.  наук.-Ташкент,
1972.-52 с.
29. Кендлин  Дж.,  Тейлор  К.,  Томпсон  Д.  Реакция  координационных
соединений переходных металлов.-М.: Мир, 1970.-392 с.
30. Виноградов  А.П.  Ванадий  в  организмах.-Л.:  Изд-во  АН  СССР,  1934.-
132с.
31. Гринкевич  Н.И.,  Ковальский  В,В.,  Грибовская  И.Ф.  Биологическая
роль меди.-М.: Наука, 1970.-333 с.
32. Войнар  А.О.  Биологическая  роль  микроэлементов  в  организме
животных и человека.-М.:Мир, 1960.-Т.1.-145 с.
33. Рощин А.В. Ванадий и его соединения.-М.: Медицина, 1968.-121 с. 34. Акбаров  А.Б.,  Харитонов  Ю.Я.,  Исламов  М.Н.  Бионеорганические
аспекты  особенностей  взаимосвязи  типа  состав—строение—
специфическая  активность  биокомплексов  //  Журн.  неорг.  химии.-1993.-
Т.38.-№ 2.- С .312-326.
35. Trivedi  S.,  Kubavat  H.,  Parekh  H.  Synhesis  of  2,5-disubstituted-1,3,4-
thiadiazole  and  1,5-disubstituted  2-mercapto-1,2,4-triazole  derivatives  as
potential antimicrobal agents // Ind. J. Chem.-1994.-Vol.33B.-N.3.-P.295-297.
36. Рябухин  Ю.И.,  Шибаева  Н.В.,  Кужаров  А.С.,  Коробкова  В.Г.,  Хохлов
А.В.,  Гарновский  А.Д.  Синтез  и  исследование  комплексных  соединений
переходных  металлов  с  ди- орто -оксифенил-1,2,4-оксадиазолом  и  1,2,4-
триазолами // Коорд. химия.-1987.-Т.13.-Вып.7.-С.869-874.
37. Лавренова Л.Г., Ларионов С.В., Гранкина З.А. Комплексы металлов с 4-
амино-1,2,4-триазолом  //  Известия  СО  АН  СССР-серия  хим.  наук.-1979.-
Вып.5.-№12.-С.88-92.
38. Лавренова  Л.Г.,  Ларионов  С.В.,  Гранкина  З.А.,  Икорский  В.Н.
Комплексы переходных металлов с 1,2,4-триазолом // Журн. неорг. химии.-
1983.-Т.28.-№2.-С.442-447.
39. Леонова  Т.Г.,  Ларионов  С.В.,  Шелудякова  Л.А.  Комплексы  нитратов
Ni 2+
 и  Cu 2+
 с  4-амино-3,5-дигидразино-1,2,4-триазолом  //  Журн.  общей
химии.-1987.-Т.57.-№11.-С.2590-2594.
40. Анцышкина А.С., Порай-Кошиц М.А., Гарновский Д.А., Фалеева Л.Н.,
Рябухина  Ю.И.,  Гарновский  А.Д.  Синтез  и  кристаллическая  структура
сольвата  {2-[5-(1,3-дифенил-1,2,4-триазолил)]фенолята}цинка(II)  с
метанолом // Коорд. химия.-1990.-Т.16.-Вып.12.-С.1628-1632.
41. Грап  С.Р.,  Кузьмина  Л.Г.,  Бурцева  О.Ю.,  Порай-Кошиц  М.А.,
Курбакова  А.П.,  Ефименко  И.А.  Исследование  взаимодействия  3,5-
диамино-1,2,4-триазола  с  соединениями  палладия  (II)  и  кристаллическая
структура  комплекса  [Pd
3 (C
2 H
5 N
5 )
4 CI
4 ]CI
2  3H
2 O  //  Коорд.  химия.-1991.-
Т.36.-Вып.6.-С.14271435. 42. Лавренова  Л.Г.,  Байдина  И.А.,  Икорский  В.Н.,  Шелудякова  Л.А.,
Ларионов С.В. Синтез и исследование комплексов переходных металлов с
3,5-ди-метил-4-амино-1,2,4-триазолом  //  Журн.  неорг.  химии.-1992.-Т.32.-
№3.-С.630-636.
43. Корниенко  Г.К.,  Лабунская  В.И.,  Кравцова  В.Н.,  Шебалдова  А.Д.  К
вопросу о механизме каталитического действия комплекса палладия (II) с
1-(5-нитро-фурфурилиденамино)-1,3,4-триазолом  //  Коорд.  химия.-1992.-
Т.18.-Вып.8.-С.875-879.
44. Гинзбург  В.В.,  Глебова  А.Н.,  Тарасов  О.Ю.  Комплексы  меди  (II)  с  3-
амино-5-карбокси-1,2,4-триазолом // Журн. неорг. химии.-1992.-Т.37.-№9.-
С.2050-2054.
45. Тржцинская  В.И.,  Чипанина  Н.Н.,  Доминина  Е.С.,  Шулунова  А.М.
Комплексные  соединения  ацетатов  железа  (II),  кобальта  (II),  меди  (II)  и
цинка  (II)  с  1,2,4-триазол-3-тионом  //  Коорд.  химия.-1993.-Т.19.-Вып.2.-
С.131-132.
46. Аминджанов  А.А.,  Бурбанов  Н.М.  Исследования
комплексообразования  рения  ( V )  с  3-метил-1,2,4-триазолилтиолом-5  при
различных  температурах  //  Журн.  неорг.  химии.-1990.-Т.35.-№3.-С.672-
678.
47. Романенко Г.В., Бушуев М.Б., Бармин М.И., Громова С.А. и др. Синтез
и кристаллическая структура комплекса ( batre )[ CuBr
4 ], где batre -бис-1,1 /
-(4-
амино-1,2,4-триазолилтио)этан  //  Журн.  структ.  химии.-2003.-Т.44.-№2.-
С.347-350.
48. Романенко Г.В., Бушуев М.Б., Бармин М.И., Громова С.А. и др. Синтез
и кристаллическая структура комплекса ( batre )[ CuBr
4 ], где batre -бис-1,1 /
-(4-
амино-1,2,4-триазолилтио)этан  //  Журн.  структ.  химии.-2003.-Т.44.-№2.-
С.347-350.
49. Абдугафуров  И.А.  “ Производные  1,2,3-триазолов  на  основе
пропаргиловых соединений. Синтез, химические свойства и биологическая
активность ” . Т.2006, доктор. дисс. С.29-32 50. Алиева Г.К. маг. дисс. “Триазол хосилалари асосидаги лигандлар билан
баъзи d-металларнинг координацион бирикмалари”. Т.2008. с.23
51. Парпиев  Н.А.,  Алиева  Г.К.,  Алиева  М.Т.,  Кадирова  Ш.А.  « Квантово-
химический расчет реакционной способности лиганда 1,2,3-бензтриазола»
“Фармация  таълим,  фан  ва  ишлаб  чиқаришнинг  долзарб  масалалари”
илмий-амал. Анжуман материал. ТошФарМИ-2009 с. 
52. Алиева  М.Т.,  Кадирова  Ш.А.,  Парпиев  Н.А.  “Синтез  и
спектроскопическое  изучение  комплексов  некоторых  d-металлов  с  1,2,3-
бензтриазолом”  ЎзМУ  нинг  90-йиллик  юбилейига  ва  академик  Толипов
Ш.Т.нинг  100-йиллик  юбилейига  бағишланган  халқаро  конференция
тўплами. 60-бет