4-xloratsetilfenilsirka kislota sintez qilish reaksiyalarini o’rganish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TABIIY FANLAR FAKULTETI
“Himoyaga tavsiya etilsin”
Tabiiy fanlar fakulteti
dekani:_________
“_____”_____________2018 yil
KIMYO KAFEDRASI
5140500-Kimyo ta’lim yo’nalishi bo’yicha 
bakalavr darajasini olish uchun
4-xloratsetilfenilsirka kislota sintez qilish reaksiyalarini o’rganish
mavzusida yozgan
BITIRUV MALAKAVIY ISHI
Qarshi-20
                                     1 MUNDARIJA
KIRISH ……………………………………………………………….3
I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1 Friedel-Krafts atsillash reaksiyalari……………………………….……......5
1.2 Benzofenon sintezlashning Dosing usullari……………………….............10
1.3 Friedel-Krafts reaksiyalarining yangi tadqiqotlari………………..……....16
1.4 Friedel-Krafts reaksiyalari orqali Sidnonlar sintezini mikroto’lqin 
nurlariyordamida tezlashtirish.....................................................................26
1.5 Metilsulfokislotaning grafit yuzasida yutulishidan hosil bo’lgan katalizator 
ishtirokidagi Friedel-Krafts atsillash reaksiyalari.......................................29
1.6 Zeolit katalizatorlari ishtirokida aromatik ketonlarni sintez qilish.............34
1.7 Fenol va atsil xloridlarni O-atsillash, Friedel-Krafts atsillash reaksiyalari va 
triftormetilsulfokislota ishtirokidagi fenil efirlarini Fries qayta guruhlanishi 
bilan solishtirish: optik jihatdan faol gomotirozinlarning samarali 
sintezi.......................................................................................................40
II BOB. TAJRIBA QISMI
2.1Benzoil xlorid va monoxlorsirka kislotadan xloratsetilxlorid olish.......50
2.2 Fenilsirkakislotaning xloratsetilxlorid bilan reaksiyasidan             
4-xloratsetilfenilsirkakislota sintezlash…………………………….....51
III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
3.1 4-xloratsetilfenilsirka kislotaning IQ-spektri…………………..……..52
3.2 4-xloratsetilfemilsirka kislotaning kimyoviy xossalarini nazariy tahlil    
qilish …………..……………………………………………………..53
3.3 4-xloratsetilfemilsirka kislotaning biologik faolligi………………... 57
XULOSA …………………………………………………..……….. 58
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ………………….…….… 59
                                     2 KIRISH
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyev  2017-yilning  12-
yanvar  kuni  “Kitob  mahsulotlarini  chop  etish  va  tarqatish  tizimini  rivojlantirish,
kitob  mutolaasi  va  kitobxonlik  madaniyatini  oshirish  hamda  targ’ibot  qilish
bo’yicha komissiya tuzish to’g’risida” farmoyish berdi. Bundan ko’rinib turibdiki
davlatimiz  siyosatida   ilm-fanga,  yoshlarimizga  ta’lim  berishga  e’tibor  tobora
ortmoqda.
Prezidentimiz  Shavkat  Mirziyoyev “Yoshlar  ulkan  kuch” deb nomlangan⸺
o’z  shiori  ostida  bugungi  kunda  yoshlarga  katta  e’tibor  qaratmoqda.  Shuningdek
prezident “yoshlar siyosati bo’yicha olib borayotgan ishlarimizni tanqidiy baholab,
tegishli  qarorlar  qabul  qilishni  o’z  faoliyatim  uchun  g’oyat  muhim  deb
hisoblayman” deb ta’kidlaganlar.
Mavzuning  dolzarbligi.  Hozirgacha  mavjud  ma’lumotlardan  ma’lumki
atsillash  reaksiyasining  mahsulotlari  kimyo  sanoatida,  tibbiyotda,  xalq
xo’jaligining  turli  sohalarida  keng  ko’lamda  ishlatilib  kelinmoqda.  Jumladan
atsillash  reaksiyasidan  olingan  sidnon  birikmalari  fiziologik  faollikka  egadir.
Hamda  shu  birikmalar  turli  xil  biologik  xususiyatlarga,  asosan  antioksidant
faollikka egaligi aniqlangan. Benzofenon va uning atsillangan hosilalari bo’yoqlar
olishda  xomashyolar,  hasharotlarga  qarshi  preparatlar,  parfumeriyada  xushbo’y
hidli  sovunlar  va  moddalar  ishlab  chiqarishda  qo’llaniladi.  Farmasevtikada  bu
moddalardan yallig’lanishga qarshi dorivositalari ishlab chiqariladi.
Atsillash  reaksiyalari  bilan bir qatorda xloratsillash  reaksiyalari  mahsulotlari
ham  kimyo  va  farmasevtika  sanoatlarida,  xalq  xo’jaligida  keng  ishlatilib
kelinmoqda.  Jumladan  ulardan  farmasevtikada  dorivositalari,  polimerlar  uchun
stabilizatorlar,  shuningdek  qishloq  xo’jaligida  ekinlarni  himoya  qilishda  pestitsid
xossaga  ega  bo’lgan  preparatlar  ishlab  chiqarishda  foydalaniladi.  Shuning  uchun
atsillash  va  xloratsillash  mahsulotlari  va  ularning  xosilalarini  sintez  qilishning
qulay  hamda  arzon  usullarini  toppish,  ularning  biologik  xossalarini  o’rganish
organik  kimyoning  dolzarb  vazifalaridan  biri  hisoblanadi.  Masalan,  pirokatexinni
xloratsillash mahsuloti tibbiyotda qon bosimi keskin tushib ketganda qon bosimni
                                     3 ko’taruvchi “Noradrenalin” preparatini tayyorlashda, 4-nitrofenolning xloratsillash
mahsuloti esa “Levomitsetin” nomi bilan antibiotik sifatida ishlatiladi. Ko’pchilik
aromatik  birikmalar  va  xloralmashgan  fenollarni  xloratsillash  reaksiyasidan
olingan  moddalar  qishloq  xo’jaligida  pestitsidlar  sifatida  qo’llaniladi.  Shuning
uchun  ham  yangi  xloratsil  mahsulotlar  va  ularning  hosilalarini  sintez  qilishning
qulay, iqtisodiy arzon va ekologik toza usullarini ishlab chiqish organik kimyoning
bugungi kundagi ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.
Ishning maqsadi:
– 4-xloratsetilfenilsirkakislota sintez qilishning qulay usullarini ishlab chiqish;
–sintez  qilingan  4-xloratsetilfenilsirkakislotani  ajratib  olish  va  hamda  uning
tuzulishini zamonaviy fizik-kimyoviy metodlar bilan o’rganish;
–sintezlangan 4-xloratsetilfenilsirkakislotaning biologik faolligini o’rganish;
Ishning vazifalari:
–benzoil va monoxlorsirka kislotadan xloratsetilxlorid olish;
–fenilsirkakislotani erituvchilarda xloratsetilxlorid bilan reaksiyasini o’rganish;
–sintez  qilingan  4-xloratsetilfenilsirkakislotani  reaksion  qobiliyatini  nazariy  tahlil
qilish;
   Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati:
Bitiruv  malakaviy  ishni  yozish  mobaynida  bugungi  kunda  kimyo  sohasida  olib
borilayaotgan  yangi  ilmiy  tadqiqot  ma’lumotlar  to’plandi,  tahlil  qilindi  va
o’rganildi. 4-xloratsetil fenilsirka kislotani biologik aktivligi va formasevtik ta’siri
o’rganildi. Ushbu to’plangan ma’lumotlar va ularning tahlili asosida kelajakda bu
ishlarni davom ettirish mumkin.
                                     4 1 BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1 Friedel-Krafts atsillash reaksiyalari.
Benzol halqasiga bog’langan karbonil guruhiga ega aromatik ketonlar fenon deb
nomlanadi.  Ushbu  guruhning  eng  oddiy  a'zolari  -  asetofenon,  parfyumeriyada
apelsin gullari hidini tarqatish uchun ishlatiladigan yoqimli hidga ega suyuqlik va
umumiy  turdagi  gipnotik,  uyqu  chaqiradigan  preparat  sifatida  ham  qo'llaniladi.
Charlz  Fridel  1857  yilda  kalsiy  benzoat  va  kalsiy  asetat  aralashmasini  distillash
orqali  birinchi  marta  asetofenonni  oldi.  Bu  xushbo'y  fenon,  benzofenon,
parfumiriya sanoati uchun fiksator sifatida ishlatiladigan moddalar, insektitsed va
narkotik  moddalar  ishlab  chiqarish  uchun  boshlang'ich  material  sifatida
ishlatiladigan  eryonaga  o'xshash  hidli  oq  rangli  qattiq  moddadir.  Teodor  Zinke
birinchi marta benzoil xlorid va benzolni metall bilan qizdirish orqali benzofenon
olgan. Bu aslida Friedel-Krafts reaksiyasi edi, lekin Zinke buni bilmas edi, chunki
u reaksiya hali aniqlanmagan edi.
Tabiiy  va  sintetik  mushklar  o ’ tkir  hidli  moddalardir ,  ular  parfyumeriyada
dezodorantlar  va  malhamlar  olishda  foydalaniladi .  Mushkon  (3-
metilsiklopentadekanon)  deb  nomlangan  katta  halqali  ketonlar  tabiiy  mushkning
asosiy tarkibiy qismidir. Tabiiy Mushkon juda qimmatga tushadi va shuning uchun
u  asosan  sintetik  musklar  bilan  almashtirildi.  Ular  orasida  mushk  keton  va
selestolid deb ataladigan fenonlar ham bor.
                                     5 Mushk keton m-ksiloldan ikki bosqichli Friede д -Krafts reaksiyasi bilan olinadi:
uchlam-butil xlorid bilan alkillash va asetil xlorid bilan astsillash, keyin aromatik
halqaning nitro birikmasi keltirilgan.
Mushk keton sintezi
Benzofenon va sintetik mushklar, ko'pchilik fenonlar singari muvofiq aromatik
halqani atsillash vositasida Friedel-Krafts reaksiyasi orqali olish mumkin. Teodor
Zinke  muvaffaqiyatsizlikka  uchragan  eksperimentining  mohiyatini  bilganida  edi,
Friedel-Krafts  reaksiyasi  "Zinke  reaksiyasi"  deb  atalishi  mumkin  edi.  1869  yilda
Zinke  metil-kumush  ishtirokida  benzil  xlorid  va  xlorasirka  kislotani  Vyurs
reaksiyasini  o'zgartirish  bilan  3-fenil  propion  kislotani  sintezlashga  harakat  qildi.
Asosiy  modda  sifatida  benzol  bilan  reaksiyani  amalga  oshirayotganda,  Zinke
ko'proq  vodorod  xlorid  hosil  bo’lganini  va  asosiy  mahsulot  kutilgan  karbosiklik
kislota o'rniga difenilmetan ekanligini kuzatdi.
Taxminan  to ' rt  yil  o ' tgach ,  Charlz  Friedel  ismli  fransuz  alabasi  Vyurtz
laboratoriyasida  katalizator  sifatida  rux  kukunini  ishlatib ,  " Zinke  reaksiyasi "  ni
kuzatdi .  Reaksiya  birdaniga  shiddatli  tus  oldi,  Fredel  katalizatorni  olib  tashlash
reaksiya  sustlashishini  o'ylab,  rux  kukunini  ajratib  oldi.  Ikkala  holatda  ham,
reaksiya  yaxshi  davom  etdi.  Ushbu  voqeadan  keyin  uning  fikrlari  haqida  hech
narsa  yozilmagan  bo'lsa-da,  Friedel  jarayon  mohiyatini  tushungan  bo'lishi  kerak.
1877-yili  u  va  uning  hamkori,  amerikalik  Charles  Mason  Krafts,  organik  kimyo
                                     6 tarixidagi  eng  muhim  sintetik  usullardan  biri  sifatida  Friedel-Krafts  reaksiyasini
boshlaganini  e'lon  qilgan  bir  gazeta  chop  etdi.  Friedel  va  Kraftslarni  asosiy
kashfiyoti oddiy edi - organik galoidlarning aromatik birikmalar bilan reaksiyasida
katalizor vazifasini bajargan metall emas, balki metall xloridi edi. Zinke tajribasida
metallning oksidlanishi natijasida reaksiya davomida kumush xlorid hosil bo'lgan.
Friedel  va  Krafts,  suvsiz  alyuminiy  xloridni  mavjud  katalizatorlar  orasida  eng
samarali  ekanligini  aniqladi.  U  Friedel-Krafts  reaksiyalarining  ko'pchiligi  uchun
ommaviylashgan katalizatorga aylandi.
Friedel-Krafts  reaksiyasi  bir  reaksiya  turi  emas.  Bunda  alyuminiy  xlorid  (yoki
boshqa  Lyuis  kislotasi  katalizatori)  va  mos  alkillovchi  yoki  atsillovchi  agentni
ishlatib,  aromatik  birikmalarning  alkillash  va  atsillash  reaksiyalarida  turli
hosilalarni  olish  mumkin.  Odatiy  Friedel-Krafts  atsillash  reaksiyasida  katalizator
sifatida suvsiz alyuminiy xlorid, atsil  guruh hosil  qiluvchi  modda  sifatida karbon
kislota  xlorangidridi  ishlatiladi.  Alyuminiy  xlorid  kislotadagi  xlorni  tortib  olib
kompleks  hosil  qilish  orqali  1-bosqichda  ko'rsatilganidek,  atsillovchi  agentdan
chiqadigan  guruhni  ya’ni  atsil  guruhini  ajratadi.  Keyinchalik,  atsil  ioni
-bog'lanishli benzolga hujumga o'tadi va aril ionini (2-bosqich) hosil qiladi va uℼ
aromatik halqani va katalizatorni qayta tiklash uchun proton yo'qotadi (3 bosqich).
Atsillovchi guruh sifatida ko’pincha asetil xlorid o'rniga sirka angidrid ishlatiladi.
Chunki  angidrid  ishlash  uchun  xavfsizroq  bo'ladi  va  odatda  yaxshi  unum  beradi.
Biroq, atsillashda sirka kislota angidridi ishlatilsa katalizator ko'proq talab qilinadi,
chunki  ba'zida  alyuminiy  xloridlar  reaksiya  vaqtida  hosil  bo'lgan  sirka  kislotasi
bilan kompleks hosil qiladi va katalizator sifatida samarasiz bo'lib qoladi. Odatda,
2-3 mol AlCl
3 sirka kislota angidridi uchun sarflanadi.
                                     7 Ushbu tajribada reaksiya erituvchisi sifatida dixlormetan, atsillovchi qilib sirka
angidridi  ishlatiladi.  Reaksiya  ekzotermik  bo'lib,  sekinlik  bilan  sirka  angidridi  va
boshqa  reagentlar  qo'shib  boriladi,  reaksiyani  boshlash  uchun  ozroq  isitiladi.
Reaksion  aralashma  muzli  suvga  quyilsa  mahsulot  bilan  Lyuis  kislotasi
kompleksini  parchalaydi  va  noorganik  tuzlarni  suvli  fazaga  o'tkazadi.  Mahsulot
organik  erituvchini  bug'latish  va  qoldiqni  distillash  orqali  olinadi.  Xona
haroratigacha sovutilganda mahsulot kristallanishi kerak. 
Asos  sifatida,  monomahsulot  benzolni  atsillashda  olingan  har  uch  xil
mahsulotdan birortasini yoki hammasini olish mumkin. Sizning mahsulotingizning
erish  nuqtasidan  va  spektridan  siz  asosan  bitta  birikma  yoki  izomerlarning
aralashmasi  bor  yoki  yo'qligini  aniqlashingiz  kerak  va  agar  u  bitta  tarkibiy  qism
bo'lsa, uning qaysiligi aniqlanadi. Ikkilamchi benzollar o'zlarining IQ-spektrida C-
H  bog’larining  joylashuvi  bilan  ajralib  turadi.  Ushbu  bog’lar  850  sm -1
 dan  past
bo'lgan  chastotalarda  (to’lqinlar  raqamlar  bilan  ifodalanadi)  namayon  bo'ladi.
Bunday  tarmoqli  chastota  1-jadvalda  ko'rsatilganidek,  halqa  ustidagi  qo'shni
vodorodlarning  soni  kamayadi.  Shunday  qilib,  benzol  halqaning  para-izomerdagi
ikkita  qo'shni  vodorodlarning  yutulish  sohasi  840-810  sm -1
 da;  meta-izomerdagi
uchta  qo'shni  halqa  vodorodlari   810-750  sm -1
 sohada  yutiladi;  va  orto-izomer
halqasidagi  to'rtta  qo'shni  vodorodlar  770-735  sm -1
 sohada  yutiladi.  Meta-izomer
tarkibidagi  izolyatsiyalangan  vodorod   odatda  juda  zaif  va  uning  chastotasi
o'zgarishi  mumkin.  Monomahsulot  va  meta-dimahsulot  hosil  bo’lgan  benzol
izomerlarida  710-680  sm -1
 sohada  qo'shimcha  bog’  bor,  bu  butun  benzol
halqasidagi bog’lar tebranishlarni o’z ichiga olgan
                                     8 Anizolning Friedel-Krafts atsillash reaksiyasidan olinadigan mahsulotlar.
1-jadval:Aromatik uglevodorodlardagi C-H bog’larining yutulish chastotasi
Qo’shni vodorod atomlar
soni Chastotalar oralig’I, sm -1
1 900-860 (kuchsiz)
2 840-810
3 810-750
4 770-735
5 770-730
Sizning  mahsulotingiz  efir  va  keton  ham  bo ' lishi  mumkin , shuning  uchun  uning
infraqizil  spektri  ham  funksional  guruhlarning  xarakteristikalarini  o ' z  ichiga  oladi .
Fenonning  karbonilli  birikmasi  odatda  1685-1665  sm -1 
yutulish  sohada  namayon
bo ' ladi  va  zanjirning  zaif  karbonil  guruhdagi  asosiy  bog ’  chastotada  ikki  marta
ko ’ ringanini  kuzatish  mumkin .  Aril  alkil  efirlardagi  asimmetrik  C-O-C  bog’ning
kengayishi  1275-1200  sm -1
da,  simmetrik  C-O-S  bog’ini  1075-1020  sm -1
 sohada
ko'rsatadi.
Mahsulotingizning  YaMR  spektri  ham  aromatik  halqa  ustidagi  qo'shni
vodorodlar  soni  to'g'risida  ma'lumot  beradi.  1,4-holatda  ajralgan  mahsulot  (para)
oddiy  spektrga  ega  bo'lishi  kerak  edi.  Molekulaning  simmetriyasi  YaMR
spektrining  aromatik  sohasida  ikki  juftlik  hosil  qiladi.  Orto  mahsuloti  aromatik
sohada murakkab birikmaga ega bo'ladi va meta mahsuloti hosil qilgan guruhlari
orasidagi  yagona  vodorodga  bog'liq  holda  singlet  holatda  namayon  bo’lishi
mumkin.
                                     9 1.2 Benzofenon sintezlashning Dosing usullari.
Benzofenon  (difenilatseton),  aromatik  Keton  formulasi  C
13 H
10 O,  bu  modda
parfumeriya  va  organik  kimyoda  bir  qator  sintezlarda  asosiy  reagent  sifatida
ishlatiladi.  Benzofenon  UB  nurlanish  energiyasidan  foydalanish  va  atrof-muhit
uchun,  issiqlik  sifatida  ozod  energiya  imkoniyatiga  ega  bo'lish,  optik  filtr  kabi
qulay  hisoblanadi.  Buning  sababi,  benzofenon  singlet  va  triplitlar  energetik
jihatdan  yaqin  bo'lganligiga  bog'liq.  Benzofenon  parfyumeriya  sanoati  uchun
xushbo’y  hidli  modda,  xushbo’y  hid  kuchaytiruvchisi,  parfumeriya  fiksatori
sifatida ishlatiladi. Parfyumeriyada benzofenondan olingan  odekolon va xushbo'y
hidli  sovunlar  UB  nurlari  ta’sirida  ham  o’zlarining  bu  hidi  va  rangini
o’zgartirmaydi. Plastik qoplamalar va yopishqoq bog’lovchi moddalar olish uchun
qo'shimcha  sifatida  ishlatiladi.  Bu  qoplamalar  va  yopishqoq  moddalar  orqali
mahsulot  va  plastmassalarni  quyosh  va  UB  nurlar  ta’siridan  himoya  qilinadi.
To'qimachilikda xomashyoni ultrabinafsha nurlar ta'sirida degradatsiyadan himoya
qilish  uchun  foydalaniladi.  Benzofenon  quyosh  nurlarining  salbiy  ta'siridan  terini
himoyalaydi,  UB-A  va  UB-B  nurlarni  juda  yaxshi  yutish  xususiyatiga  ega.
Benzofenon tuzulishi fotokimyoviy beqaror emas, chunki olimlarning aniqlashicha
quyosh nurlari ta’siri ostida inson hujayralarida oksidlanish, teri shikastlanishi va
boshqalar  bilan  bog’liq  bo’lgan  reaktiv  radikallarni  hosil  qiladi.  Benzofenon  va
uning  chiqindilari  bo’yoqlar  uchun  xomashyolar,  hasharotlarga  qarshi  va
farmasevtik preparatlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Farmasevtika sanoatida ular
anestezikasi uchun, yallig'lanishga qarshi vosita va boshqalar uchun ishlatiladi. Bu
gul  hidli,  suvda  erimaydigan,  lekin  benzol,  tetraxlorfuran,  metanol  va  propilen
glikolda   yaxshi  eriydigan  oq  rangli  qattiq  moddadir.  Benzofenon  va  uning
hosilalari  aromatik  moddalarning  Friedel-Krafts  reaksiyasi  bilan  sintezlanadi.
Atsillanish  kislota  xlorangidridlari  yoki  angidridlar  bilan  amalga  oshiriladi.
Reaksiyada  Lyuis  kislotalari  BF
3 ,  AlCl
3 ,  FeCl
3 ,  TiCl
4  yoki  ZnCl
2  katalizatorlari
ishlatiladi.  Bu  katalizatorlarni  reaksiyada  foydalanishning  kamchiliklari  katta
miqdorda  Lyuis  kislotasining  yuqori  korroziyasi  va  ularning  qaytarib  olish
samaradorligi kamligidadir. Bularning barchasi og'ir ifloslanishga olib keladi. 
                                     10 PS-Al(OTf)
3 va Fe, Na-Y, zeolit, SiO
2 -SiSCF
3 super kislotalar, triflik kislotaning
(triftormetansulfon  kislotasi)  polistirolli  alyuminiy  tuzi  kabi  qattiq  kislota
katalizatorlari  ham  qo'llaniladi.  Sintezning  yaxshi  unumda  bo’lishiga  va
soddalashishiga  qaramay,  qattiq  kislota  katalizatorlaridan  foydalanish  ularning
tezkor  tarzda  atsillanishi  cheklanadi.  Xlorli  aralashmalar,  1-butil-3-metilimidazol
ZnCl
2 ,  1-butil-3-metilimidazol,  FeCl
3  va  boshqalar  Friedel-Krafts  atsillash
reaksiyalari  uchun  katalizatorlar  sifatida  ta'sir  qilishi  mumkin.  Benzofenon,
shuningdek,  metal  katalizatorlari  ishtirokida  bifenilning  oksidlanishi  orqali  ham
ishlab chiqariladi. Bugungi kunda qattiq katalizatorlarga asoslangan yangi katalitik
texnologiyalarni  ishlab  chiqishni  talab  qiladigan,  chiqindilarni  kamaytirishga
cheklovlar qo'yildi. Har xil tadqiqot guruhlari turli xil metall oksidlarining benzol
birikmalarini Friedel-Krafts atsillash reaksiyasini amalga oshirishda, masalan, toriy
dioksid,  magniy  oksidi,  ZnO  va  boshqalar  aralashmasidan  katalizator  sifatida
foydalanish mumkinligini ta’kidlashmoqda. Benzofenon olish uchun Lyuis kislota
katalizatorlari (AlCl
3  va FeCl
3 ) yoki ZnO ishtirokida benzol va benzoil xloridning
Friedel-Krafts reaksiyasida qo'llaniladi.
Benzol va benzoil xlorid reaksiyasi.
Reaktivlar  va  materiallar:  Foydalanadigan  reaktivlar  quyidagilardir:  benzol
(99,5%),  benzoil  xlor  (98%),  AlCl
3  (98%),  FeCl
3  (97%),  ZnO  (99%).
Konsentrlangan  xlorid  kislotasi  (37%),  karbonil  sulfidi  va  boshqa  materiallar
maxsus tayyorgarliksiz ishlatiladi. Erish nuqtasini aniqlash Kruss Optronik GmbH
kompaniyasining  KRSP1  "Melting  Point  Meter"  qurilmasi  yordamida  amalga
oshiriladi.  IQ  spektri  Perkin  Elmer  FT-IR  spektrofotometri  -  Spektrum  100
yordamida amalga oshirilgan. Lyuis katalizatorlari bilan sintezlarda klassik sintez
usuli  qo'llanildi.  Ish  benzol,  benzoil  xlorid,  uglerod  disulfid,  suvsiz  alyuminiy
xlorid  yoki  temir  xlorid  bilan  amalga  oshirildi  va  aralashma  40-45 0
C  gacha
                                     11 isitilgan. Rux oksidi ishlatilgan sintezlarda reaksiya aralashmasini katalizator bilan
reaktivlar o'rtasida eng yaxshi bog’lanishni hosil qilish uchun katalizatorlar tizimi
ishlatilgan.  Sintezni  tugatgandan  so'ng  katalizator  filtrlash  (rux  oksidi)  bilan
ajratiladi.  Rux  oksidi  kukuni  dixlormetan  bilan  yuvilganidan  keyin  quritiladi   va
qayta  ishlatiladi.  Sintezdan  so'ng  olingan  benzofenon  etanoldan  qayta  kristallash
yo'li bilan tozalangan va vakuum ostida quritilgan.
Benzofenonni olish Fridel-Krafts reaktsiyasi bilan AlCl
3 va FeCl
3 katalizatorlari
ishtirokida  yaxshi  unumga  erishiladi  va  ZnO  ni  ham  katalizator  sifatida  sinab
ko'rilgan.  Benzofenon  reaksiyasining  samaradorligiga  turli  xil  parametrlarning
ta'sirini  aniqlandi:  reaksiya  uchun  olingan  reaktivlarning   nisbati,  katalizator
kontsentratsiyasining o'zgarishi, reaksiya vaqti, katalizator turi. 
Reaksiya uchun olingan reaktivlar nisbati.
Sintez reaksiyalarining benzoil xlorid va benzolning turli molyar nisbatlari bilan
amalga  oshirildi,  1:1dan  1:2  va  1:3  nisbatlarda.  Odatdagi  atsillash  usuli
qo'llanilgan.  Reaksiya  temperaturasi  75-80  ºC  dir.  Rux  oksidi  katalizatorining
kontsentratsiyasi benzoil xloridga nisbatan 0,2% ni tashkil etdi. Reaksiyaga  mo’l
miqdorda benzol beriladi. Sintezning davomiyligi 2 soat. 
80.15
85.6 30.3
1-rasm: Reaktivlar nisbatining reaksiya unumiga ta’siri.
Yuqoridagi  taqsimlanish  grafigidan  ko'rinib  turganidek,  reaktivlarning   molar
nisbatining  ortishi  bilan  unum  ortadi.  1:3  dan  ortiqcha  benzol  (molyar  nisbati
benzoil  dixlorid  va  benzol)  bilan  ishlaganda  benzofenonning  hosil  bo’lish  unumi
85,6%  gacha  yetkazilgan.  Bir  reaktivdan  katta  miqdorda  foydalanish  reaksiya
samaradorligini  oshirishga  olib  keladi,  ammo  o'sish  juda  ham  yaxshi  emas  va
                                     12 benzolni  qayta  tiklash  zarurligini  hisobga  olib,  xarajatlarni  kamaytirish  uchun
reagentlar nisbatiga e’tibor berish afzalroq bo'ladi benzoil xlorid: benzol 1: 2 .
Katalizator kontsentratsiyasining o'zgarishining unumga ta’siri.
Bu  ta’sirni  kuzatish  uchun  ZnO  katalizatorining  kontsentratsiyasi
benzoilxloridga nisbatan quyidagi qiymatlarda ishlatilgan: 0.1%, 0.2%, 0.5%, 1%
(massa ulushi). Sintez davomiyligi ikki soat. Harorat 75-80 o
C.
Natijalar  quyidagi  grafikda  ko'rsatilgan.  1-rasmdagi  grafik  katalizator  (ZnO)
konsentratsiyasi  ortib  borishi  reaksiya  unumini  oshirishi  bilan  birga
konsentratsiyani  1%  dan  9%  gacha  oshirgan  holda  unum  juda  kichik  miqdorga
o’zgarganlgini  ko'rsatadi.  Shuning  uchun   katalizatorning  (ZnO)   0,2%  miqdorli
kontsentratsiyasi bilan ishlash afzallik beradi.
2-rasm: Katalizator konsentratsiyasining reaksiya unumiga ta’siri
Reaksiya vaqtining ta'siri.
Rux  oksidi  ishtirokida  Fredel-Krafts  reaksiyasi  asosida  boradigan  benzofenon
sintezi  unumiga  vaqtning  ta’siri  har  xil  vaqt  ichida  reaksiyani  amalga  oshirish
orqali kuzatildi. Reaksiya vaqtini 1, 2, 3 va 5soatlarda o’tkazildi. Katalizatorning
konsentratsiyasi  0,2%  miqdorida  ZnO  bo'lib,  benzoil  xlorid  miqdoriga  mos
ravishda.  Sintez  harorati  -  doimiy  (75-80  °C).  Sintez  reaksiyaga  kirishuvchi
moddalarning  molyar  nisbati  bilan  amalga  oshirildi:  Benzoil  xlorid:  benzol  1:2 .
                                     130.1 0.2 0.5 1020406080100
0 0 0 0
0 0 0 0 Quyidagi rasmda turli xil reaksiya vaqtlaridan benzofenon sintezida olingan grafik-
eksperimental ma'lumotlar keltirilgan. Reaksiyaning kam samaradorligi bir soatlik
sintezda  kuzatilgan.  Reaksiya  vaqti  va  unimi  ortib  borganligi  bilan  bu  ortish
mazmunli  emas.  5  soatlik  sintezdan  so'ng  olingan  benzofenon  unumi   deyarli
88,2% ni tashkil qiladi. 
Unum
3-rasm: Reaksiya vaqtining reaksiya unumiga ta’siri.
Katalizator turini reaksiya unumiga ta'siri.
Benzofenon  Friedel-Krafts  atsillash  reaksiyasiga  katalizator  turining  ta'siri  rux
oksidi  va  atsillash  katalizatorlari  AlCl
3  va  FeCl
3  bilan  ishlash  orqali  aniqlandi.
Reaksiya  vaqti  2  soat.  Ishlatiladigan  katalizator  konsentratsiyasi  benzoil  xlorid
miqdori bilan bog'liq holda 0,2% ni tashkil qiladi. Rux oksidi sintezida harorat 75-
80°C  orasida  amalga  oshadi.  AlCl
3  va  FeCl
3  katalizatori  bilan  ishlashda  esa
reaksiya harorati 40 – 45 o
Cni tashkil qiladi, chunki bu reaksiyada eituvchi sifatida
uglerod disulfid ishlatilgan. (Reaksion aralashmaga nisbatan massa bo’yicha 40%).
Sintez reaktivlarning ma’lum molyar nisbati bilan amalga oshirildi: Benzoil xlorid:
benzol 1: 2.
                                     141 2 3 50102030405060708090
0 0 0 0
0 0 0 0 ZnO Al2O3 FeCl30102030405060708090100
4-rasm: Katalizator turning reaksiya unumiga ta’siri.
Grafikdan  ko’rishimiz  mumkinki  rux  oksidi  katalizator  sifatida  ishlatigan
reaksiya unumi yuqori bo’lgan. Klassik atsillash katalizatorlari ham yaxshi unumni
va  benzoil  xlorid  va  benzollarning  yuqori  nisbatli  aralashmalari  samaralidir.
Sintezlangan  benzofenon  qayta  ishlangan.  Reaksiya  aralashmasining  birinchi
bosqichida ZnO katalizatorini ajratish uchun aralashma filtrlanadi. Keyin toza suv
bilan ishlov beriladi. Benzofenonli organik qatlamni ajratish uchun avval vodorod
xlorid  bilan  ishlov  beriladi  va   ajratgich  varonka  orqali  ajratib  olinadi.  Ortiqcha
benzolni  ajratib  olish  uchun  aralashma  isitiladi.  Benzofenonni  sof  halda  ajratib
olish uchun qayta kristallanadi. Qo'llaniladigan qayta kristallanish eritmasi etanol
hisoblanadi.  Qayta  kristallash  yo’li  bilan  olingan  benzofenon  fizik-kimyoviy
nuqtai  nazaridan  quyidagicha  xarakterlanadi:  oq  kristall  T.
suyul  48-50 o
C,  zichligi
1.110  g/sm 3
.  Benzofenon  spirt,  xloroform,  efir  va  suvda  juda  oz  eriydi.  IQ
spektrida ba'zi xarakterli assimilyatsiya bantlari kuzatilishi mumkin.Benzofenonni
rux oksidi katalizator yordamida  sintez qilishda bir qator natijalarga erishildi. Bu
katalizator  reaksiya  aralashmasidan  osongina  ajratilgan  va  qayta  ishlatiladigan
geterogen  katalizatordir.  Bu  katalizator  korroziyalanmaydi  va  ikkilamchi
mahsulotlar  hosil  qilmaydi.  Mexanizm  o'rganilmagan.  Benzofenonni  benzol  va
atsetil  xloriddan  olishda  reaksiyaga  kirishuvchi  moddalar,  katalizatorlarning
konsentratsiyasi  va  sintez  vaqti  nisbati  ta'siri  o'rganildi.  Yuqoridagi  reaksiyada
ZnO  va  klassik  atsillash  katalizatorlari:  alyuminiy  xlorid,  temir  xlorid  bilan
                                     15 taqqoslash  amalga  oshirildi.  Rux  oksidi  ishlatilgan  reaksiyalar  sharoitida  unum
klassik katalizatorlardan kichik bo'lib, bu katalizatorning juda past konsentratsiyasi
bilan  izohlanadi.  Tozalangan  benzofenon  fizik-kimyoviy  xususiyatlar  jihatidan
xarakterlanadi.
1.3.Friedel-Krafts reaksiyalarining yangi tadqiqotlari
Friedel-Krafts  alkillash  reaksiyasi  alkilli  arenlarni  hamda  alkil  guruhini
almashtirishdan  olinadigan  arenlarni  sintezlashda  ishlatiladigan  muhim  va  qulay
reaksiyalardan  biridir.  Odatda  Friedel-Krafts  alkillash  reaksiyasida  asosan  alkil
galogenid,  alkil  sulfonat,  alken,  spirt  va  alken  oksidi  ishlatiladi.  Shu  bilan  birga,
Friedel-Krafts  alkillanishida  alkillovchi  reagent  sifatida  ketonlar  va  N-arilsulfonil
aldiminlarni  arenlar  bilan  bog’lanishi  bir  necha  misollarda  kuzatildi.  Bir  nechta
holatlarda  arzon  aldegidlar  Friedel-Krafts  alkillash  reaksiyasida,  ayniqsa,
elektronga  boy  aren  va  aromatik  geterosiklik  birikmalar,  masalan,  fenollar,
indollar,  pirrollar,  furanlar,  tiofenlar  va  boshqalarni  alkillash  uchun  ishlatilgan.
Formaldegid  bilan  benzolni  Friedel-Krafts  bo’yicha  reaksiyaga  kirishishi
mumkinligini ma’lum bo’ldi. Bu xlorometriya reaksiyasi deb atalib, boshlang’ich
mahsulot  sifatida  benzil  spirtli,  suvsiz  rux  xlorid  va  vodorod  xlorid  ishtirokida
benzil  xlorni  hosil  qiladi.  Bundan  tashqari,  benzaldegid  va  benzoldan  olingan
difenilmetanol,  va  undan  suvsiz  alyuminiy  xlorid  katalizatori  ishtirokida
trifenilmetanni sintez qilish mumkin.
Friedel-Krafts  reaksiyasi  eng  qadimgi  uglerod-uglerod  bog'lanishini  hosil
qiluvchi  jarayonlardan  biri  bo'lib,  u  hali  ham  aromatik  halqalarni  almashtirish
uchun  o’z  ahamiyatini  yo’qotmagan  uslubdir.  Dastlabki  ishlar  Friedel-Kraftsning
atsil xloridlari yoki alkil galogenidlar ishtirokida alkillashi va atsillanishga bog'liq.
Atsillash  reaksiyalari  uchun  Lyuis  kislotalari  kerak.  AlCl
3  yoki  BF
3  stoxiometrik
miqdoridan ko'proq talab qilinadigan bo'lsa, noyob triflatlarning katalitik miqdori,
xususan  skandiy  triflat,  fosforlangan  nodir  metallar,  galliy  triflat  yoki  vismut
triflati kutilgan mahsulotlarning olinishiga imkon beradi.
Friedel-Krafts  reaksiyalari  aromatik  birikmalarda  yangi  uglerod-uglerodli
bog'lanishni  hosil  qilish  uchun  kuchli  vosita  bo'lib  xizmat  qiladi.  Bu  reaksiyalar
                                     16 polisiklik  tuzilmalarni  hosil  qilishda  ham  qo'llanilishi  mumkin.  α-amido
sulfonlarning Lyuis kislotasi ishtirokida N-atsil iminiy ionlarini hosil qilish orqali
ishlatilgan.  Metilalyuminoksanni  (MAO)  Kaminsky  kashf  qilganidan  buyon
metalosen va metalloldan  metall komplekslariga o’tishidan hosil qilingan  kataliz
alken  polimerizatsiyasida  muhim  sokatalizatori  sifatida  ishlatilgan.  MAOlar
quyidagi  umumiy  formulaga  ega[-Al  (Me)  -O-]
n,  bo’lib,  ular  katalitik  alkil
komplekslarini  hosil  qiladi  va  alken  polimerizatsiyasining  faol  turlarida
qo’llaniladi.  MAO  ning  yuqoridagi  reaksiyasidan  galogenli  ligand  bilan  hosil
qilingan katta hajmli anioni monomerning metall markaziga koordinatsiyalanishini
oshiradi  va  kationli  o’tishda  monomer  kuchli  koordinatsiyalanmaydi.  Shunday
qilib, MAO ning yuqori Lyuis kislotali xususiyati va katta hajmli tuzilishi neytral
metall  komplekslarini  kationli  katalitik  faol  birikmalarga  aylantiradi.  Lyuis
kislotali  MAO  izobuten  va  metakrilatlarning  kationli  polimerizatsiyasida  va  1,3-
butadienni metakrilat bilan soopolimerlanishida faol qatnashadi. Lyuis kislotasiga
metakrilatlarning efir guruhini bog’lanishi barcha MAO markazlari polimerizatsiya
jarayonini borishi uchun muhimdir.
Organokatalizatorlar  ko'p  komponentli  reaksiyalarning  sintezida  juda  keng
qo’llaniladi.  Xinin  alkaloidlar  va  aminokislotalar  kabi  kichik  organik
molekulalarning  ham  katalitik  xususiyati  ma'lum  bo’ldi.  Biroq,  L-prolinga,  ya’ni
qimmat  bo'lmagan  va  samarali  katalizatorga  katta  e'tibor  qaratildi.  L-Prolinning
amin  asosli  katalitik  tarkibi  asimmetrik  aldol,  Mannich,  Diels-Alder  va
Knoevenagel  tipli  reaksiyalarda  juda  samarali  ekanligi  aniqlandi.
Metilensiklopropanlar (MCP) juda keskin, ammo organik sintezda foydali qurilish
materiallari  sifatida  xizmat  qiladigan,  oson  hosil  bo'ladigan  molekulalardir.
MCPlar  halqaning ochilish bilan boradigan reaksiyalarga kirishadi, chunki kuchli
termodinamik jarayonlar halqa taranglashishini ta'minlaydi. Pd, Rh, Ru va Pt kabi
metallar  bilan  ham  yaxshi ta’sirlashadi.  MCPlarning spirtlar va  boshqa nukleofill
zarralar   bilan  Lyuis  kislota  katalizatori  ishtirokida  halqani  atsillash  reaksiyalari
[Ln(OTf)N] (Ln = Sn, Yb, Sc) yumshoq sharoitlarda, mos keladigan mahsulotlarni
olish uchun amalga oshirilgan.
                                     17 Lyuis kislotasi ishtirokida MCPlarning reaksiyasi.
Erituvchisiz, AlCl
3 -qo’llangan o’ziga xos Friedel-Krafts usulidagi arenlar
va aldegid orasidagi reaksiyasi.
Tandem  Lyuis  kislotasi  katalizatorligi  ishtirokidagi   aren  va  aldegidlar  orasida
Friedel-Krafts  reaksiyasi  olib  borildi.  Har  ikkalasi  bilan,  ham  aromatik,  ham
alifatik aldegidlar erituvchisiz sharoitda suvsiz alyuminiy xlorid ishtirokida 1, 1, 1-
triaril  /  1,1-diarilalkanlar  olish  uchun  elektronga  boy  aren  bilan  Friedel-Krafts
alkillash reaksiyasini o'tkazdi. 
Arenlar va aldegidlar orasidagi Friedel-Krafts bo’yicha alkillash mexanizmi
Friedel-Krafts reaksiyasini perftorlangan yer metall katalizatori ishtirokida
borishi.
Anizolning  kislota  angidridi  bilan  Friedel-Krafts  reaksiyasi  organik  erituvchisiz
perftorlangan  nodir  metall  katalizatori  ishtirokida  amalga  oshirishi  mumkin.
Perftordeklenni  (C
10 F
18 ,  sis  va  trans  aralashmasi)  ftorlash  reaksiyasi  davomida
erituvchi   sifatida  ishlatilishi  mumkin.  N,N-dimetil  anilinning  kislota  angidrid
bilan  Fredel-Krafts  reaksiyasi  mos  keladigan  mahsulotini  bermadi.
N,N-dimetilanilinning  etil  glioksalat  bilan  ishlov  berishdagi  reaksiyasi  ham
perftorli  Lyuis  kislotasi  ishtirokida  amalga  oshirildi.  Bu  jarayonda  erituvchi
ishlatmasdan ham yuqori unumda mahsulot olish mumkin.
                                     18 Friedel-Krafts reaksiyalari uchunSamariy diiodid katalizatorlarining
qo’llanilishi.
Samariy  diiodid  turli  xil  aromatik  substratlarni  va  alkillovchi  elektrofil
birikmalarnilarni  o'z  ichiga  olgan  Friedel-Krafts  reaksiyasi  uchun  samarali
prekatalizdir.  Alkil  3,3,3-triftoropryatlar  umumiy  regoselektivlik  bilan  yaxshi
unumdagi  a-gidroksiefirlarga  aylanadi.  Etil  glioksalat  yoki  glioksiklik  iminni  o'z
ichiga  olgan  Friedel-Krafts  reaksiyalarda  a-gidroksiefirlar  yoki  α-aminoefirlar
juftlikda hosil bo’lgan
Amberlyst-15: faollashtirilgan aren va geteroarenlarning α-amido sulfonlar
bilan Fridel-Krafts reaksiyalari uchun samarali va qayta foydalanish mumkin
bo'lgan katalizator.
Geterogen  bo'lmagan  Amberlyst-15  katalizatori  Friedel-Krafts  reaksiyalari
uchun  faollashtirilgan  aren  yoki  geteroarenlar  va  α-amido  sulfonlar  o'rtasidagi
reaksiya  uchun  samarali  katalitik  xususiyatlarni  namayon  qildi.  1,2,4-trimetoksi
benzolni  turli  a-amido  sulfonlar  bilan  ishlov  beilganda  Friedel-Krafts  reaksiyasi
mahsulotlari  juda  yaxshi  unumda  hosil  bo’lgan.  Geteroarenli  reaksiyalar
mahsulotning  o'rtacha  hosildorligini  ko'rsatadi.  Katalizator  faolligi  sezilarli
yo'qolgan holda ham uni osonlik bilan qayta ishlatishga tayyorlash mumkin.
                                     19 Xiral Pd-katalizli enantioselektiv indollar bilan γ,β-to'yinmagan p-keto
fosfonatlar ishtirokidagi Friedel-Kraftsreaksiyasi.
Friedel-Krafts alkillash reaksiyasida  Xiral palladiy komplekslari qo’llanilganda
katalitik  enantioselektivlikni  namayon  qilgan.  γ,β-to'yinmagan  p-keto  fosfonatlar
bilan indollarni yumshoq sharoitidagi reaksiyasidan mos keladigan Friedel-Krafts
alkillash mahsulotlarini yuqori unumda (99% gacha)olish mumkin.
Fe (III) katalizatori bilan tiofenlarning Glioksalat imin bilan Friedel-Krafts
alkillash reaksiyasini o'rganish: qulay α-aminoefirlardan foydalanish.
Tiofenlarning  glioksalat  imin  bilan  Friedele-Krafts  alkillash  reaksiyasi  α-
aminoefirlarni  olish  uchun  ishlab  chiqilgan  edi.  Katalizator  sifatida  FeCl
3 .6H
2 O
qo’llanilganda  turli   α-aminoefirlar   bir  qancha  maxsus  substratlardan  tashqari
o'rtacha va yuqori unumni (95% gacha) namoyon qiladi. 
Toluolning xloralkanlar va propilen bilan MAO-katalizator ishtirokidagi
Friedel-Krafts reaksiyalari.
2-xloropropanning  toluol  bilan  metilalyuminoksan  (MAO)  ishtirokidagi
reaksiyasi  mono-  va  diizopropiltoluollarning  aralashmasini  hosil  qiladi.  Bu
reaksiyada MAO ning katalitik faolligi AlCl
3  ga o'xshash. 1-xlorbutan va CH
2 CI
2
                                     20 toluol  bilan  reaksiyaga  kirishib,  n-butiltoluol,  ikkilamchi  butil-tuluol  va
bistolilmetan  aralashmasi  hosil  bo'ladi..  MAO  mono-,  di-  va  tri-
izopropiltoluollarning  aralashmasini  hosil  qilish  uchun  qo'shimcha  xloralkan
ishtirokida  toluol  bilan  propilenning  Friedel-Krafts  reaksiyasida  ham  katalizator
sifatida ishlatiladi.
Niobiy pentaxlorid-kumush perxlorat - Friedel-Krafts atsillash reaksiyasining
samarali katalizatori va asetallarning Sakuray-Hosomi reaksiyasi.
Friedel-Kraftsning  atsillash  reaksiyasi  Niobiy  pentaxlorid  bilan  kumush  tuzi
katalizatorligi  ostida  olib  borildi.  Ac
2 O  yoki  Bz
2 Olarni  aromatik  birikmalar  bilan
reaksiyasidan  mos  keladigan  ketonlar  hosil  bo’ldi.  Ushbu  tizim  asetal  yordamida
Sakuray-Hosomi reaksiyasida ham qo'llanildi. Reaksiya juda tez vaqt ichida davom
etib, istalgan mahsulotni juda yaxshi unumda olish mumkinligi aniq bo’ldi. 
Nitroolefinlar va 4,7-digidroindollar: reaktivligi va enantioselektivligi, xiral
fosfor kislota-katalizli assimetrik Friedel-Krafts reaksiyalari bo'yicha nazariy
tadqiqotlar.
Ushbu  maqolada  asosan  4,7-digidroindol  va  nitroolefinlar  o'rtasidagi  xiral
fosforli  kislota-katalizli  Friedel-Krafts  reaksiyalari  bo'yicha  yuqori  darajadagi
zichlik funksional nazariyasi (DFT) ustida ish olib borildi. Birinchidan, nitroolefin
bilan  xiral  fosforli  kislota-katalizli  Friedel-Krafts  reaksiyalarida  4,7-digidroindol
va  indolning  reaktivligi  solishtirilgan.  4,7-digidroindolning  yuqori  reaktivlikda
ya’ni  HOMO  energiyasiga  teng   holatida  va  undan  ham  mosroq  traektoriyada
nitroolefinga  hujum  qilish  mumkin.  Ikkinchidan,  4,7-digidroindolning  nitroolefin
                                     21 bilan  xiral  fosforli  kislota-katalizli  Fridel-Krafts  reaktsiyasining
enantioselektivligini  PBE1PBE  [6-311^G (d,p), 6-31G (D,p)] darajasida bo'lishi
kerak.  Katalizator  sifatida  (S)-1b  ishlatilganda,  reaksiyaning  enantioselektivligi
katalizator  bilan  substrat  o'rtasida  sferik  ta'sir  bilan   nazorat  qilinadi.  Katalizator
(S)-1c uchun esa enantioselektivlik erituvchi ta'siriga bog'liq.
Vinil efirlarning asimmetrik Friedel-Krafts reaksiyalari orqali ftor va titan
katalizatorligida Xiral binaftoldan olish.
Xiral binaftoladan titan va ftor katalizatorlari bilan vinil efirlarning asimmetrik
Friedel-Krafts  reaktsiyalaridan   vinil  efir  mahsulotlari  hosil  bo’lgan.  Natijada
olingan  vinil-efirlarning  m-CPBA  bilan  ketma-ket  boradigan  diastereoselektiv
reaktsiyalari  yuqori  darajada  enantiomerik  juda  tozalikda  funksiyalangan
ftororganik birikmalarini olish mumkin.
Lyuis kislotasi BF
3 -OEt
2 katalizatorli Friedel-Krafts usulida arenlar bilan
metilensiklopropanlar reaksiyasi .
Metilensiklopropanlar  Lyuis  kislotasi  BF
3 -OEt
2  ishtirokida  Fredel-Krafts
bo’yicha   turli  xil  arenlar  bilan  reaksiyaga  kirishib   yaxshi  unumda  kerakli
mahsulotlar olingan. 
                                     22 Friedel-Krafts bo’yicha uch komponentli assimmetrik oksiindollarni sintez
qilish reaksiyasi.
2-(3-(4-(dimetilamino)fenil)-2-oksoindolin-3-il) 1H-indol-1,3 (2H)–dionlar 1,3-
indandion, N,N-dimetilanilin va etanol reagentlarning LiClO
4 ishtirokida Fridel-
Krafts bo’yicha uch komponentli reaksiyasidan asimmetrik oksiindollar olish.
Samarali ko’p komponentli organokatalizator ishtirokida Mannix tipidagi
Friedel-Krafts reaksiyasi orqali diarilmetanni sintezlash.
Samarali  organokatalizatorlar  ishirokida  ko’p  komponentli  ya’ni  uchlamchi
aromatik  aminlar,  formaldegid  va  2-naftollarni  Mannix  tipidagi  Friedel-Krafts
reaksiyasi orqali diarilmetanni sintezlangan. 
Diarilmetanni Mannix tipli Friedel-Krafts reaksiyasi orqali sintez qilish
                                     23 Reaksiya  uchun  xinonidin,  L-prolin,  L-tioprolin  va  L-pikolon  kislota  kabi  bir
qancha  organokatalizatorlar  ko’rib  chiqildi,  ammo  eng  yaxshi  natijalar  L-prolin
bilan olingan. Ushbu Mannix tipidagi Fridel-Krafts alkillash, uchlamchi aromatik
aminlar  formaldegid-prolin  bilan  reaksiyaga  kirishib  1-(4-(dimetilamino)  benzil)
pirolidin-2-karboksilat  olindi,  bu  birikmalarda  nukleofilik  yuqori  bo’lib,  bu  esa
juda yaxshi unumda diarilmetanlarni hosil qiladi.
Fosfoniy ioni, xiral fosforli kislotalar va ularning Friedel-Krafts
reaksiyalarida qo'llanishi.
Fosfoniy  ion  fazasida  xiral  binaftil  asosli  birikmalarning  fosforli  kislota
katalizatorlariga  biriktirilishi  va  bu  materiallarni  indollarning  organokatalitik
asimetrik  Friedel-Krafts  reaktsiyalari  qatorida  ishlatilishi  o'rganildi.  Fosfor
kislotasining  3  va  30  pozitsiyalarida  qo’shimchalar  joylashtirilgan,   xullas  ular
sterik  himoyalovchi  guruhlari  sifatida  xizmat  qilishi  mumkin  bo’lgan  faol
katalizatorni ishlab chiqara olmadi. Shu bilan birga, fosfoniy ion guruhlarini 6 va
60 pozitsiyalarga  o'tkazish  orqali  samarali  va enantioselektiv  katalizatorlar  ishlab
chiqarildi. 
                                     24 Fazalarning  mavjudligi  bilan  reaksiyalar  oxirida  bosh  katalizator  osongina
chiqarildi  va  samaradorlik  va  enantioselektivlikni  kamaytirish  bilan  katalizatorni
bir necha marta qayta ishlatilishi mumkin edi. 
Baylis-Hillman kimyosidagi ichki molekulyar va molekulalararo Friedel-
Krafts reaksiyalari: (E) - 2-arilidenin-1-ning yangi oson sintezi.
Uchlamchi butil arildan Baylis-Hillman qo'shimchalarini qo’llash hamda, ichki
molekulyar  va  molekulalararo  Friedel-Krafts  reaksiyasi  orqali  uchlamchi  butil  3-
aril-3-gidroksi-2-metilenpropanoatlarni olish .
TFA vositasida ichkimolekulyar Friedel-Krafts reaksiyasi. Benzosikllarni
metall va galogensiz samarali stereoselektiv tarzda sintezlash yo’li.
6-Asetoksi-4-alkenil  arenleri  TFA/HOAc  ning  o'rtacha  va  yuqori  unumlardagi
benzosikllarga ega bo'lgan regio- va stereoselektiv ichkimolekulyar Friedel-Krafts
reaksiyasiga  kirishadi(3:1).  Alkil  yoki  fenil  guruhining  allil  asetat  tarkibiga
kiritilishi siklizatsiya reaksiyasini osonlashtiradi. Optik jihatdan faol trisiklik (4bR,
8aS)  -  4b,7,8,8a,  9,10-geksagidrofenantren  skeletlarini  ham  juda  yaxshi  unumda
olish mumkin.
Friedel-Krafts reaksiyasi eng qadimgi uglerod-uglerod bog'larni hosil qiladigan
jarayonlardan  biridir  va  bu  hali  ham  aromatik  halqalarni  almashtirish  uchun  eng
yaxshi  uslubdir.   Bunda  asosan  Friedel-Krafts  reaksiya  mexanizmi  asosida
                                     25 atsillash,  arillash,  alkillashga  doir,  xususan,  elektronga  boy  arenlarning  turli
katalizatorlar ishtirokida organik sintezda reaksiyaga kirishishiga qaratilgan.
1.4. Friedel-Krafts reaksiyalari orqali Sydnonlar sintezini mikroto’lqin 
nurlari yordamida tezlashtirish.
Sanoat kimyosida va kimyoviy jarayonlarda zararli moddalarni kamaytiradigan
yoki  yo’q  qiladigan,  iqtisodiy  jihatdan  maqbul  usullarni  ishlab  chiqish  va  joriy
etish  asosiy  maqsad  hisoblanadi.  Buning  uchun  har  xil  strategiyalar  ishlab
chiqilgan.  Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  jalb  qilingan  usullardan  biri,  agar
kerakli  kimyoviy  konvertatsiya  qilish  bilan  yon  mahsulotlar  yoki  chiqindilar
kamaytirish va shuningdek, an'anaviy organik erituvchilardan foydalanishni to’g’ri
tadbiq qilish uchun alternativ reaksiyalar va reaksiya vositalarini o'rganish lozim.
Muhim  vositalar  qatorida  muqobil  energiya  manbasi  sifatida  mikroto’lqin
nurlardan foydalanish tobora maqbul yo’lga aylanmoqda.
Mikroto'lqinli nurlanish (MW) usulining keng qo’llanilishi reaksiya tezligini va
kimyoviy sintezda mahsulot unumini oshirishga, murakkab ko'p bosqichli sintezda
hamda zamonaviy dori kashfiyotiga keng yo'l ochib berdi. Bundan tashqari, uning
noyob  qobiliyatlari  an'anaviy  usullar  orqali  amalga  oshirish  qiyin  yoki  imkonsiz
bo'lgan transformatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi.
Noyob  tuzilishli  geterosikllar  ichida  mesoion  birikmalar  alohida  ahamiyatga
ega.  Sidnonlar  -  mesoion  birikmalarining  eng  muhim  vakili,  chunki  ular  har  xil
turdagi  fiziologik  faollikka  ega  bo'lib,  faollik  geterosiklik  halqadagi
o’rinbosarlarga  bog'liq.  Sidnon  birikmalari   turli  xil  biologik  xususiyatlar,
antioksidant  faollik  va  suyuq  kristall  xususiyatlariga  ega.  Bundan  tashqari,  ular
1,3-dipolli qo'shimchalar, tabiiy kimyo va akkumulyator dasturlarida prekursorlar
sifatida ishlatilgan. Sidnon kimyo bo'yicha keng qamrovli ishlar, an'anaviy usullar
bilan  birgalikda  bir  necha  kimyoviy  usullar  amalga  oshirilgan.  Shu  bilan  birga,
sidnon  kimyosida  mikroto'lqinli  nurlarni  ta’siri   umuman  o'rganilmagan. Quyida
Friedel-Krafts  reaksiyasidan  foydalanib,  4-atsil-3-(3,5-diasosli)  fenil  sidnonlar
qatorining  tez,  samarali,  toza,  ekologik  jihatdan  afzal  va  qulay  usul  bilan  sintez
                                     26 qilish  uchun  kimyoviy  texnikasi,  mikroto’lqin  nurlarni  qo'llash  bilan  bog'liq
ma’lumotlar keltirilgan.
Friedel-Krafts  diatsillash  reaksiyasining  umumiy  usuli.  Atsillash  turli  xil
sidnonlar  va  angidridlar  bilan  muvaffaqiyatli  bo'lganini  inobatga  olgan  holda,
faollashtirilgan  aromatik  halqalarni  bromlashda  kuzatilganidek,  sidnon  halqasi
bilan  bir  qatorda  fenil  halqasi  ham  atsillanadi.  Bosim  naychasidan
3,5-dimetoksifenil sidnon (6·16710 -4
mol), vismut triflat (1.542·10 -4
 mol, 25 mol%)
va  sirka  angidrid  (2467·10 -4
mol)  aralashtirildi  va  reaksiya  aralashmasi  160  W  da
taxminan  yigirma  daqiqa  davomida  ishlaydigan  mikroto’lqinli  pechga  qo’yiladi.
Reaksiya  tugaganidan  keyin  mahsulot  suvga  quyiladi  va  keyin  xona  haroratiga
sovutiladi. Reaksion aralashma  metilen xlorid (3x10 ml) bilan ekstraksiya qilindi
va birlashgan ekstraktlar vakuumda haydaladi. Olingan qattiq natija issiq etanolda
qayta  kristallanadi.  Reaksiya  jarayoni  har  3  daqiqadan  so'ng  YAX  tomonidan
kuzatilgan. YAX 16-daqiqadan keyin to'liq konvertatsiya qilishni ko'rsatdi, ammo
boshlang'ich materialga qaraganda ikki hissa ko'proq ishladi.
Mikroto’lqinli nurlar ta’sirida Friedel-Krafts bo’yicha 3,5-Dimetoksifenilsidnon sintezi.
2,3-jadvallarda  sintez  qilingan  mahsulotlarni  tozalash  uchun  ishlatiladigan
kimyoviy moddalar bilan bir qatorda an'anaviy va mikroto'lqinli nurlangan usullar
bo'yicha  3,  5-dimetoksifenil  sydnonni  Friedel-Kraftsdistillash  xarakteristikasini
taqdim  etadi.  Bu  yerda  Friedel-Krafts  diatsillash  reaksiyasi  mikroto’lqinli  nurlar
ostida 3,5-dimetoksi-3-fenilsidnonlar, erituvchi sifatida suv va etanol va Bi-triflat
yashil  katalizatorlari  ishlatilganda  samarali  va  ekologik  jihatdan  afzal  ekanini
ta'riflangan. Bundan tashqari, bu uslub kimyoviy nuqtai nazardan oddiy, sodda va
ekologik jihatdan oson.
                                     27 2-jadval:Mikroto’lqin nurlar va odatdagi metodla r.
Aralashma MT metodi Odatdagi metod
№ Nisbatlar
(monoatsil:diatsil) Vaqt(min) Unum(%) Vaqt(min) Unum(%)
1 1:3 8 93 12 58
2 1:1 10 89 15 52
3 1:4 12 87 18 61
4 2:1 12 83 24 48
5 1:2 14 85 36 53
6 2:2 16 88 48 46
3-jadval: Erish nuqtalari va kimyoviy tozalashda qo’llanilishi
Aralashma Kuzatishdagi E.N.
( o
C) Adabiyotdagi E.N.
( o
C) Kimyoviy
tozalashda
1 130-1 130-2 Qaynoq etanol
2 110-1 110-2 Qaynoq etanol
3 117-8 115-7 Qaynoq etanol
4 150-1 149-51 Qaynoq etanol
5 138-9 138-40 Qaynoq etanol
6 57-8 57-8 Qaynoq etanol
Yuqoridagi  maqsadga  erishish  uchun  asosiy  vaqt  reagentlarning  aralashishi
uchun sarflandi. Boshlang’ich reaksiyalarimizda bu reagentlar reaksiyaning oxirida
ishlatilar va reaksiya 90 minut davom etardi. Bizning oxirgi reaksiyamiz bir kecha
davom  etdi,  tekshirishlar  natijasida  reaksion  aralashmada   YAX  mavjudligini
ko’rsatdi.  1-jadvalda  to'liq  konversiyalashga  erishish  uchun  ishlatiladigan  turli
miqdorda  katalizatorlar  va  angidrid  ko'rsatilgan.  Ushbu  jarayonlarning  hech  biri
to'liq  konvertatsiya  qilishga  olib  kelmadi;  juda  ko'p  katalizator  yoki  angidrid
konversiyalanishni  va  mahsulot  unumini  pasaytirishi  aniq  bo'ldi.  Reaksiyaning
borish vaqtini uzayishi sidnon halqaning hosil bo’lishiga olib keldi, shuning uchun
reaksiyaning  rentabelligi  pasaydi.  Masalan,  sirka  angidridi  miqdori  10
                                     28 ekvivalentga  ko'paytirilganda,  konversiyalanish  jarayoni  past  bo’ldi  va  mahsulot
unumining past bo’lishiga ham olib keldi. Mahsulotning hosil bo’lish unumi past
bo’lishiga  qaramay  reaksiyani  uzoq  vaqt  davom  ettirish,  protonlarning  diatsil
hosilalarga aylanishiga imkon yaratdi va mahsulotni ajratib olishni osonlashtirdi. 
Olgan  natijalarimiz  shuni  ko’rsatdiki   asetonitril  muhitda  amalga  oshirilgan
reaksiyalarga  qaraganda  bu  usulda  qisqa  muddat  ichida  yaxshiroq  natijalarni
kuzatdik.  Aralashmalar  o'zlarining  erish  nuqtalarini  va  spektr  ma'lumotlarini
taqqoslash bilan tavsiflangan.
Aromatik  halqaning  ekologik  jihatdan  qulay  Friedel-Kraftsdistillash  va  sydnon
bog'lanishli ajoyib 4-asil-3-(3,5-diasosli) fenil sidnonlar bilan tez, samarali, toza va
ekologik  jihatdan  yaxshi  qulay  sintez  qilish  mikroto’lqin   nurlari  ostida  amalga
oshadi. 
1.5.Metilsulfokislotaning grafit yuzasida yutulishidan hosil bo’lgan
katalaizator ishtirokidagi Friedel-Krafts atsillash reaksiyalari.
Aromatik  birikmalarning  Friedel-Krafts  bo’yicha  atsillash  reaksiyasi  organik
sintezdagi eng asosiy va foydali reaksiyalardan biridir. Klassik usullar bilan bog'liq
kamchiliklar  orasida  atsillovchi  agent  sifatida  zaharli  kislota  xlorangidridini  va
alyuminiy  xloridning  stixioometrik  miqdori  va  Lyuis   kislotalar  kabilar  atrof-
muhitning  ifloslanishiga,  zaharlanishiga  olibk eladi.  Bu  muammoni  bartaraf  etish
uchun  yaqinda  ba'zi  katalitik  Friedel-Krafts  atsillash  usullari  ishlab  chiqildi 2
.
Bundan tashqari, karbosiklik kislotalar va kam zaharli Lyuis kislotalari yoki xavfli
bo'lmagan  kislota  katalizatorlari  bilan  bog'liq  reaksiyalar  o'rganildi,  ammo  bu
usullar  amaliy  va  umumiy  sintetik  usullar  kabi  butunlay  muvaffaqiyatli  emas.
Masalan,  anizolning  HZSM-5  zeolitiga  karbosiklik  kislotalar  bilan  atsillash
metodologiyasi,  ekologik  jihatdan  xavfsiz  bo'lsa-da,  generality  (yuqori  kislotalar
bilan  emas)  va  samaradorligi  (48  soat  va  reaksiya  vaqti  bilan  birgalikda
O-atsillanishi)  bo'yicha  to’siqlar  mavjud.  So'nggi  yillarda  aluminiy  promotori
ishtirokida  anizol  va  tiofen  kabi  reaktivlar  aromatik  moddalarning  karbosiklik
kislota bilan atsillashini yaxshi natijalarga ega ekanligini ko'rsatdi. Shunday qilib,
xavfli  bo'lmagan  reaktivlarni  o'z  ichiga  olgan  ushbu  foydali  reaksiya  uchun
                                     29 ishonchli umumiy usul quyidagicha talab qilingan. Eng muhim vazifalardan biri bu
–klassik  jarayonlarni  moslashtirish,  ya'ni  ifloslanishni,  energiya  va  xomashyo
iste'molini  qisqartirish  bilan  minimal  darajada  ushlab  turishdir.  Shu  munosabat
bilan  yuqoridagi  usullar  bunga  imkon  beradi  va  grafit  kimyo  yordamida  yangi
yondashuvni  amalga  oshiradi.  Grafitning  organik  molekulalarni  o’ziga
adsorbsiyalash  qobiliyati  juda  yaxshi  ma'lum.  Diels-Alder  va  Ega  reaksiyalari,
dekarboksillanish,  parchalanish  qayta  guruhlanish,  ketokarboksillash  va
aldegidlarning  nitrilli  o’zgarishi  ushbu  shartlar  yordamida  amalga  oshirildi.
Foydali  sintetik  transformatsiyalar  uchun  sirtki  vositalarni  bilan  reaksiyalarda
qo'llash  bo'yicha  davom  etayotgan  sa'y-harakatlarning  bir  qismi  bo'lib,  bu  yerda
grafit  yuzasiga  yutilgan  MeSO
3 H  ishtirokida  aromatik  efirlarning  karbosiklik
kislotalar  bilan  regioselektiv  atsillash  uchun  juda  oddiy  va  yuqori  samarali  usul
aniqlandi. 
Friedel-Kraftsning aromatik efirlarni atsillash uchun sodda va qulay shartlaridan
foydalanish  uchun  anizolning  sirka  kislotasi  bilan  reaksiyasi  model  sifatida
tanlangan  va  uning  xossasi  turli  holatlarda  YuQX  va  1
H  YaMR  spektroskopiyasi
orqali o'rganilgan. Bunga binoan, eng yaxshi natijalar 80 °C da 20 min. davomida
amalga oshirilganda 2:1 molyar nisbatda grafit va MeSO
3 H aralashmasi yordamida
olingan.  Natijalar,  shuningdek,  grafit  va  MeSO
3 H  dan  foydalanishning  naqadar
muhimligini  ko'rsatmoqda.  Grafit  yoki  MeSO
3 H  mavjud  bo'lmaganda,  ko’zlagan
mahsulotni  olish  imkoniyatiga  ega  emas  edi.  Odatda,  reaksiya  natijasida
karbosiklik kislota va aromatik efir grafit va MeSO
3 H aralashmasiga qo'shilib, bir
xil  tarzda  aralashtiriladi.  Aralashma  reaksiya  tugatilmaguncha  80°C  da,  yog'
hammomida,  aniq  vaqt  davomida  titrlash  bilan  birga  olib  boriladi.  Bu  mahsulot
                                     30 oddiy massaning oddiy dietil efir orqali ekstraktsiyalash va odatdagi ishlov berish
bilan  izolyatsiya  qilingan.  Bir  nechta  strukturaviy  o'zgaruvchan  aromatik  efirlar
siklik, asiklik va aromatic birikmalar kabi keng turdagi karbosiklik kislotalar bilan
atsillangan. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.
4-jadval: Grafit va metilsufokislotaning turli nisbatlaridagi atsillash raeksiyasi natijalari.
№ Sharoitlar Vaqt(min) Unum(%)
1 H
2 SO
4 , 80 o
C 120 10
2 PPA, 80 o
C 60 10
3 MeSO
3 H (1ml), 80 o
C 60 Yo’q
4 grafit (0,1g), 80 o
C 120 Reaksiya bormadi
5 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (1,5ml), 100 o
C 10 80
6 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (0,5ml), 100 o
C 5 75
7 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (0,3ml), 100 o
C 10 82
8 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (1,5ml), 80 o
C 10 85
9 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (0,5ml), 60 o
C 60 70
10 grafit (0,1g), 
MeSO
3 H (0,3ml), 80 o
C 20 98
Reaksiyalar  ajoyib  darajada  toza  va  spektr - toza  aralashmalarni  olish  uchun
xromatografik  ajratish  zarur  emas .  Atsillash  nafaqat  OMe  guruhiga,  balki
o'rganilayotgan  barcha  efirlarning  yuqori  hosilalari  uchun  ham  amalg  oshiriladi.
Atsilashda  OMe  guruh  para  holatiga  borish  unumi  yuqori  bo’ladi.  Biroq,  para
holatning  joylashuvi  to’sib  qo’yiladi  atsil  guruh  orto-efir  qismiga  kiritiladi.
                                     31 Reaksiyalar  yuqori  kislotalar  va  siklogeksan  karbosiklik  kislotalar  bilan  ham
anchagina tez bo’ladi.
Ammo, elektron ajratib beruvchi  guruhlar bilan aromatik karbosiklik kislotalar
juda  sekin  harakat  qiladi.  Reaksiya  sharoiti  BF
3 tomonidan  kataliz  qilingan
karbosiklik  kislotasi  bilan  atsillash  reaksiyasida  kuzatilganidek,  efir  qoldig'ining
orto-izomerini hech qanday dialkillashga olib kelmaydi. 
Nofaol moddalarni faollashtirish uchun grafitdan foydalanish avvaldan ma’lum
bo'lsa-da, grafit va MeSO
3 H aralashmasidan foydalangan holda yangi usul avvalgi
usulga  qaraganda  sezilarli  natijalarni  berdi,  reaksiya  vaqtini  sezilarli  darajada
kamaytirish  imkonini  beradi  (8  soatga  20  daqiqa  taqqoslanadi)  grafit  miqdori  1g
dan  0,1  g  gacha  kamaytiriladi,  natijada  mahsulot  unumini  sezilarli  darajada
oshiradi  va,  elektronni  ajratish  va  maxsus  ajratishni  o'z  ichiga  olgan  maxsus
ifloslantiruvchi  kislota  galogenidlarni  ishlatish  o'rniga  karbosiklik  kislotalar  bilan
ishlov  berish  ishlari  olib  boriladi.  Shu  sababli,  grafit-MeSO
3 H  ning  aromatic
birikmalarni  aromatic  va  alifatik  karbosiklik  kislotalar  bilan  astillanishi  uchun
yuqori  samarali  bo'lganligi  ko'rsatildi,  shuning  uchun  turli  xil  zaharli  reaktivlarni
ishlatishning ekologik noqulayliklarga olib keladi, masalan, xlorangidrid va AlCl
3 .
grafitning yana bir qiziqarli jihati, uni etilasetat va oddiy suv bilan yuvishdan so'ng
qayta  ishlatilishi  mumkin,  bu  esa  iqtisodiy  jihatdan  yanada  yaxshiroq
samaradorlikka olib keladi. 
Xulosa qilib aytganda, ushbu usul aromatik efirlarni atsillash uchun juda qulay
va  samarali  hisoblanadi.  Ushbu  metodologiyaning  asosiy  afzalliklari  ko'plab
karbosiklik  kislotalarning  to'g'ridan-to'g'ri  ishlatilishi,  tezkor  reaksiya,  operativ
soddalik,  umumiylik,  mukammal  regulyatsiya,  yon  reaksiya  va  miqdoriy
rentabellikdir va shuning uchun boshqa jarayonga ko’ra sezilarli afzalliklarga ega
Friedel-Kraftsning aromatik efirlarni olish jarayonini o'z ichiga oladi.
Aromatik efirlarning atsillash jarayoni.  
5-jadval: Aromatik efurlarning turli reagentlar bilan atsillash reaksiyalari.
№ Substrat Kislota Mahsulot Vaqt(min) Unum
                                     32 (%)
1 MeCO
2 H 20 98
2 20 95
3 5 98
4 Me(CH
2 )CO
2 H 20 90
5 60 85
6 120 85
7 180 80
8 240 85
9 MeCO
2 H 20 b
98
10 MeCO
2 H 50 90
                                     33 11 MeCO
2 H 30 95
12 MeCO
2 H 30 90
Anizol  kabi  aromatik  birikmalarning  Friedel-Krafts  atsillash  reaksiyasi
grafitning MeSO
3 H bilan aralashmasi yordamida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan.
Ham  aromatik,  ham  alifatik  karbosiklik  kislotalarga  mos  keladigan  aromatik
ketonlarni yuqori unumda olish uchun qulay sharoitda reaksiyaga kirishgan. 
1.6 Zeolit katalizatorlari ishtirokida aromatik ketonlarni sintez qilish.
Aromatik  ketonlar  ko'plab  organik  reaksiyalar  uchun  muhim  boshlang'ich
reagent  bo'lib,  ulardan  ba'zilari  sanoat  miqiyosida  ham  katta  ahamiyatga  ega.  Bu
moddalarni  sintez  qilishning  odatiy  usuli  -  Brensted  yoki  Lyuis  tipidagi  kislotali
katalizatorlar  ishtirokida  kislota  xloridlari  yoki  angidridlari  bilan  Fridel-Krafts
atsillash  reaksiyasidir.  Kimyoviy  tozalash  jarayonlariga  bo'lgan  talab  bugungi
kunda  agressiv  gazlar  va  korrozion  eritmalar  evolyutsiyasidan  qochib,  atrof
muhitga  zarar  yetkazmaydigan  katalizatorlardan  foydalanishni  talab  qilmoqda.
Zeolitlarning  qattiq  kislota  katalizatorlari  Fredel-Krafts  reaksiyalari  uchun
istiqbolli  kelajakka  ega.   Bunda  monoyadroli  aromatik  birikmalar,  naftalin  va
aromatik  geterosiklik  birikmalari  atsillandi.  Atsillash  bilan  aromatik  keton
sintezida  zeolit  katalizatorining  birinchi  marta  sanoatda  Andy  qo’lladi.  Zeolitlar
ishtirokida  atsillash  mexanizmi  bo'yicha  takliflar  muhokama  qilingan.  Friedel-
Krafts  atsillash  va  alkilaromatik  aralashmalarning  ketonlarga  selektiv
oksidlanishlari bilan solishtiriladi.
Benzol halqasining atsillanishi.
Benzol  halqasining  zeolit  katalizatorlari  ishtirokida atsillash  reaksiyasi  turli  xil
ikkilamchi  aromatik  birikmalarni  -  alkilbenzollarni,  fenollarni,  efirlarni  hosil
                                     34 qiladi.  Ba'zi  mahsulotlar,  masalan,  p-gidroksiasetofenon,  ko’p  ishlatiladigan  dori
vositalarini ishlab chiqarishda asosiy mahsulot hisoblanadi. Angidridlar, efirlar va
karbosiklik  kislotalar  asosan  atsillovchi  moddalar  sifatida  ishlatilgan.  O’ta
faolligiga  qaramasdan  kislota  xloridlari  atsillash  vaqtida  vodorod  xloridning
emissiyasi  tufayli  kamroq  hollarda  qo'llaniladi.  Faqat  uzun  zanjirli  karbosiklik
kislotalar  xavfsiz  atsillash  moddalari  sifatida  faoldir.  Zeolit  CY  ning  faolligi
montmorillonit kation almashinuvi bilan solishtirildi. Al-montmorillonit H, Na, Zr,
Ce,  Cu  yoki  La  kationlarini  o'z  ichiga  olgan  boshqa  gillarga  nisbatan  ancha  faol
hisoblanadi. 
Para-atsillashda eng yaxshi regioselektivlik CeY zeolit  ishtirokida sodir bo’ladi.
Zeolit HZSM-5 orqali fenolning atsetat kislotasi bilan atsillanishi natijasida asosiy
mahsulotlar  sifatida  fenilatsetat  va  o-gidroksiasetofenon  hosil  bo’ldi.  O-atsillash
C-atsillashga  qaraganda   ancha  tezroq  sodir  bo’ladi.  O-gidroksiasetofenon
fenolning fenilasetat bilan o'zaro ta'siri natijasidan oz miqdorda hosil bo’ladi. Orto-
izomerga  qarshi  katta  tanlanganlik  orto-holatda  fenol  atsillash  bilan  almashinish
holatining  aniq  stabillashishi  bilan  izohlanadi.  Paratsetamolni  sintez  qilish  uchun
muhim  bo'lgan  p-gidroksiasetofenon  fenolning  sirka  kislotasi  bilan  bevosita
atsillash  reaksiyasidan  hosil  bo’lmaydi.  Fenilasetatdan  olingan  dastlabki  modda
p-asetoksiasetofenonning C-atsillanishidan va gidrolizidan hosil bo’ladi. Atsillash
reaksiyalarida katalizatorlar sifatida suyuq HBEA zeolitlarga katta e'tibor berilgan.
Zeolit  BEA  boshqa  zeolitlar  bilan  solishtirganda  kislota  xususiyatlariga  ega
kamchiliklar  borligi  aniqlandi.  Reaksiyaning  dastlabki  bosqichlarida  katalizator
tezlik  bilan  faollik  ko’rsatmadi.  Ushbu  nofaollik  fenollarning  kuchli  adsorbsiyasi
tufayli  fenilasetatning  ichki  kislotali  to’rlariga  kirishini  cheklashdan  kelib  chiqdi.
Keyinchalik  batafsil  tekshiruvlar  reaksiyaga  kirishadigan  moddalar  va
mahsulotlarning  adsorbsiyasi  bilan  suyuq  zeolit  katalizatorlarining  HBEA,  HMFI
va HFAU ning atsillash reaksiyalarida faolligini isbotladi. Zeolitdagi Si/Al larning
kichik  nisbatlari  reaktivlar  va  reaksiya  mahsulotlarining  polyarligi  tufayli
adsorbsion ta'sir kuchayadi. Zeolit katalizatorlarini qattiq erituvchi sifatida hisobga
oladigan ommaviy reaktor o'rniga statsionar bo'lmagan reaktorlarni tavsiya qiladi.
                                     35 Toluolning atsil xlorid bilan atsillanishi LaY zeolit  katalizatori yordamida amalga
oshirildi.  Jarayon  benzoil  >  asetil  >  propionil  xloridlar  tartibida  ortib  boradi.
Aromatik  ketonlar,  alkillashda  mavjud  bo'lmagan  aromatik  uglevodorodlarning
sintezida  ham  ishlatiladi.  Misol  sifatida  izobutilbenzol  sintezi  izobutilofenon
(izopropil  fenil  keton)  ning  kamayishi  bilan  amalga  oshiriladi.  Izobutilbenzol
ibuprofen  ishlab  chiqarishda  ishlatiladi;  almashtirilgan  propion  kislotalar
guruhining  og'riqni  kamaytiruvchi  va  isituvchi  vosita  sifatida  ishlatiladi.  Ushbu
mahsulot  sintezida  zeolit  katalizatori  qo'llanilishi  atrof-muhitga  ijobiy  ta'sir
ko’rsatishi  mumkin.  Eksperimental  natijalar   izobutil  xlorid  bilan  benzolning
A1Cl
3  yordamida  alkillanish  unumi  bilan  HBEA  ning  faolligi  taqqoslanganda
zeolit  katalizator  ishlatilgan  reaksiya  unum  yuqoriroq  bo’lishini  ko'rsatdi.
Izobutilfenon unumi atsillash agenti sifatida izobutil kislota ishlatilganda minimal
edi.
Naftalin halqalarining atsillanishi.
Naftalinni  atsillashda  katalizator  sifatida  to’rli  zeolitlarni  talab  qiladi.
Naftalinning benzoillanishidan 2-benzoilnaftalinni olishda HZSM-5 va HZSM-12
zeolitlari, va HBEA AlCl
3 ga nisbatan selektivligi yuqoriroqdir. Benzoilnaftalinlar,
bo'yoq moddalari ishlab chiqarishda oraliq modda sifatida ishlatiladi. HBEA zeolit
katalizatorlari  bilan  2-metoksinaftalinni  atsillashda  muhim  bo’lgan  steroid
bo'lmagan  flamematik  dori  naproksen  sintezlanadi.  2-metoksinaftalinning
atsillanishi  naftalin  halqasidagi  turli  holatlarda  davom  etishi  mumkinva  istalgan
6-asetil-2-metoksinaftalinning  hosil  bo’lishida  zeolit  katalizatorlarning  faolligini
kuzatish  mumkin.  2,6-izomeriga  to'g'ri  keladigan  selektivligi  zeolit  HBEA  ning
dastlabki  temperaturasini  oshirish  bilan  ortadi.  2-metoksinaftalinning  1-holati
ayniqsa  elektrofil  almashtirishda  faollashadi  va  bu  izomer  past  haroratlarda  ham
ko’p  miqdorda  hosil  bo'ladi.  Harvey  va  Maeder  373K  gacha  bo'lgan  katta  to’rli
zeolit  HBEA  ishtirokida  2-asetil-6-metoksinaftalinning  selektivligi
1-asetil-2-metoksinaftalinning diatsillanishi tufayli ortdi. 2-metoksinaftalin HBEA
ishtirokida  atsillanganda  1-  va  6-  asetil-2-metoksinaftalin  va  kam  miqdorda
1-asetil-7-metoksinaftalin  ham  hosil  bo'ladi.  Keyinchalik  1-asetil-2-
                                     36 metoksinaftalin,  6-asetil-2-metoksinaftalin  va  1-asetil-7-metoksinaftalinlar  ichki
izomerlanadi.  Bu  izomerizatsiyalash  uchun  deytro  izomeri  ishlatilgan.  Barcha
asetilmetoksinaftalinlar asosan kichik teshikli zeolit lar ishtirokida hosil bo'ladi. 
Bu  reaksiya  ommaviy  reaktorda  suyuqlik  fazasida  amalga  oshirildi.  Polyarli
erituvchilar  reaksiya  tezligi  va  asetillashga,  izomerlashtirishga  va  diasetillashga
nisbatan  sezuvchanlik  ta'siriga  ega.  Reaksiya  tezligi  zeolit  mikrog’ovaklarda
diffuziya  va kislotali  to’rlarda adsorbsiya  qilish  uchun reagent  molekulalari  bilan
raqobat  qiluvchi  sulfolan  kabi  qutbli  erituvchilarda  sezilarli  darajada  kamayadi.
Zeolit  BEA  ning  tashqi  yuzasi  amorf  silikagel  bilan  qoplanganda  faolligi
kamayadi,  6-asetil-2-metoksinaftalin  uchun  selektivlik  kuchayib  boradi,  chunki
1,2-izomer  zeolitning  tashqi  yuzasida  hosil  bo'ladi.  Kanallarda  va  tashqi  sirtda
izobutilbenzolning  atsillanishidan  4-izobutilasetofenon  hosil  bo’lgan,  shunga
o'xshash  shakldagi  selektiv  atsillash  kuzatilmadi.  Yengil  kislotali  mesofor  H-
MCM-41  angidridlar  bilan  2-metoksinaftalinning  Friedel-Krafts  atsillash
reaksiyasini  o'tkazish  uchun  tegishli  Brensted  kislota  katalizatori  ishlatiladi.  1-
atsillangan  mahsulot  uchun  unum  373K  dan  past  haroratlarda  deyarli  100%  ni
tashkil qiladi. Termodinamik jihatdan afzal va fazoviy to'siq kam bo'lgan 6- va 8-
atsillangan  mahsulotlar  yuqori  haroratlarda proton bilan  o'zaro ta'sirlashadigan  1-
atsillangan  mahsulotning  diatsillanishi  bilan  hosil  bo'ladi.  Lyuis  kislotasi  deb
hisoblangan Zn-MCM-41ning faolligi va selektivligi eritmaning harorati va tabiati
bilan  bog'liq.  Yuqori  harorat  va  erituvchi  sifatida  nitrobenzol  ishlatilganda   6-
atsillangan mahsulotni selektivligini oshiradi. 
Al-ITQ-7 zeolitining yangi turi BEA 2-metoksinaftalinni atsillashda katalizator
sifatida  faol  bo'lgan,  ammo  selektivligi  bilan  farqlanadi.  Ushbu  zeolit  12  a'zoli
halqali  g’ovakchalarga  ega,  ya'ni  BEA  ga  qaraganda  biroz  kichikroq  diametrga
                                     37 ega. Al-ITQ-7ning yaxshiroq tanlanishi izomerli mahsulotlarning nisbiy diffuzion
koeffitsientidagi farqlarga bog'liq.
Geterosiklik aromatik birikmalarning atsillash.
Geterosiklik aromatik birikmalarning atsillash amiodaron va kordaron kabi dori
vositalarini ishlab chiqarish uchun muhimdir. Bunday holda zeolit katalizatorlarini
qo'llash  an'anaviy  Friedel-Krafts  katalizatorlaridan  foydalanish  natijasida  yuzaga
keladigan  ekologik  muammolarni  bartaraf  etishga  qaratilgan  edi.  Turli  xil
eksperimental  sharoitlar,  Si/Al  ning  turli  nisbatlari  bilan  Y  zeolitlarining
ishtirokida  (4.8  dan  86  gacha)  bo'lgan  suyuqlik  fazasida  benzofuranning  kislota
angidrid  bilan  atsillanishi  uchun  tavsiflanadi.  Benzofuran  va  2-
metilbenzofuranning  atsillanishi  taqqoslandi.  3-asetil-2-metilbenzofuranning  hosil
bo’lish  darajasi  95%  ga  yetdi.  Faujasete  turi  zeolitlar  suyuqlik  fazasida  2-
butilbenzofuranning p-anizoil xlorid va p-anizil kislotasi bilan atsillashida faoldir.
3-atsillangan  mahsulotga  dastlabki  selektivlik  yaxshi  bo'ldi,  ammo  bu  tarkibiy
ketma-ket  diatsillanish  natijasida  vaqt  o'tishi  bilan  kamaydi,  keyin  esa  benzol
halqasi  reatsillashga  erishildi.  Tiofenning  butil  xlorid  bilan  turli  tuzilishlarga  ega
bo'lgan 12 ta zeolit katalizatori ishtirokida, Brensted va Lyuis kislota eritmalari va
turli miqdordagi strukturaviy tuzulishga ega bo'lmagan alyuminiy ishtirokida Lyuis
kislotalarning  ahamiyatini  ta'kidlangan.  2-butiltiofenning  (100%)  eng  yaxshi
unumi USY zeoliti va ftor aralashmasi yordamida amalga oshirildi.
 Zeolit katalizatorlari bo'yicha atsillash reaksiyasi mexanizmi.
Kislota  katalizatorlari  ishtirokida  Friedel-Krafts  aatsillanishi  aromatik  halqaga
alkil  kationining  hujumi  bilan  elektrofil  almashtirish  shaklida  davom  etadi.
Atsillash  moddasining  holatini  zeolit  katalizatori  bo'yicha  13
C  YaMR
spektroskopiyasi,  IQ  spektroskopiyasi  va  kompyuter  simulyatsiyasi   yordamida
xarakterlangan.  Toluolni  kiritishda  tajriba  natijasida  Zn  bilan  asetil  xloridning
muvofiqlashtiruvchi  kompleksi  ancha  ta’sirchan  bo'lib  tuyuldi,  ammo  aslida  Zn-
MCM-41  H-MCM-41ga  qaraganda  kamroq  ta'sir  ko'rsatdi.  Molekulyar  mexanika
reagent  va  mahsulot  molekulalarining  o'lchamlarini  va  zeolitning  g’ovaklari
diametrini  solishtirib,  HZSM-5,  HZSM-12,  HBEA,  H-Mordenit  va  HY
                                     38 zeolitlarning  shakli  selektiv  katalitik  jarayonlar  uchun  ishlatilgan.  Molekulyar
mexanika  reaksiyada  yorug'lik  va  DFT  larni  sinab  ko'rishga  yordam  beradi.
Shunday qilib, Corma va boshqalar, birinchi bo’lib zeolit  kislota eritmalar va atsil
kationi  hosil  bo’lishi  bilan  vodorod  xlorid  ajralgan.  Ajralgan  vodorod  xlorid
keyinchalik zeolit  asosidagi asosiy kislorod joylashgan qismga bog'lanadi. Zeolit 
BEA  ning  ustunligi  mahsulot  molekulalarining  tarkibiy  tuzilishi  bilan  namoyon
bo'ldi.
Uglevodorodlarni selektiv oksidlanish orqali aromatik ketonlarni sintez qilish.
Aromatik uglevodorodlarni selektiv oksidlanish orqali ham aromatik ketonlarni
olish mumkin. Zeolit bilan qoplangan metalloftallosianinlar, masalan, CoPcX [56]
etilbenzolning  oksidlanishidan  asetofenon  hosil  qildi.  Ti-zeolit  TS-1  yoki  V-
tarkibida  VAPO-5  vodorod  peroksid  yoki  alkilperoksid  oksidlovchi  sifatida
ishlatiladi.  Bunday  sharoitlarda  uglevodorodlar  uchlamchi  uglerod  atomida
oksidlanish  kuzatilmagan.  Ular  ketonlarning  ikki  bosqichli  sintezi  va  atsillashga
nisbatan  hech  qanday  afzalliklarga  ega  emas,  lekin  ba'zi  hollarda  foydali  bo'lishi
mumkin.
Zeolit  katalizatorlarini kimyoviy sintezda ishlatishidan kelib chiqadigan afzallik
va  muammolar  allaqachon  muhokama  qilingan.  Aromatik  ketonlarni  ishlab
chiqarishda  zeolit  katalizatorlarini  qo'llash  uchun  katta  miqdordagi  namunalar
bilan  tasvirlangan  ilm-fan  taraqqiyoti  juda  tez  emas  va  amalda  sanoatda  sekinlik
bilan  amalga  oshiriladi.  Zeolit  katalizatorlari  ishtirokida  benzol  halqasi,  naftalin
halqasi  yoki  aromatik  geterosiklik  birikmalarni  o'z  ichiga  olgan  aromatik
ketonlarning  sintezi  qilish  mumkin.  Klassik  kislota  katalizatorlarini  asosan  AlCl
3
yoki  HF  ni  zeolit  bilan  almashtirish  atrof-muhitning  ifloslanish  muammolarini
kamaytiradi.  Turli  atsillovchi  moddalar  ya’ni,  kislota  xloridlari,  angidridi  yoki
                                     39 karboksilik  kislotadan  foydalaniladi.  Zeolit  katalizatorlari  ishtirokida
atsillashreaksiyasi elektrofil mexanizmda ya’ni atsil kationlari hosil bo’lishi bilan
boradi. 
1.7.Fenol  va  atsil  xloridlarning  O-atsillash,  Friedel-Krafts  atsillash
reaksiyalari va triftormetilsulfokislota ishtirokidagi fenil efirlarini Fries qayta
guruhlanishi  bilan  solishtirish:  optik  jihatdan  faol  gomotirozinlarning
samarali sintezi.
Fenol hosilalarini va atsil xloridlarni o'z ichiga olgan O-atsillash va C-atsillash
reaksiyalari kislotali sharoitda (Friedel-Krafts atsillash va Fries qayta guruhlanish
reaksiyalari)  kuzatildi.  Katalizator  va  erituvchi  sifatida  ishlatiladigan
triftormetilsulfokislotaning  (TfOH)  bu  reaksiyalarga  ta’siri  tekshirilgan.
Suyultirilgan  TfOH  samarali  O-atsillash  uchun  kerak  bo'lsa-da,  samarali
C-atsillash reaksiyalari uchun yumshoq sharoitda konsentratsiyasi yuqoriroq TfOH
kerak  bo’ladi.  Ushbu  natijalar  gomotirozin  hosilalarining  yangi  sinteziga  tatbiq
etildi.  TfOH  ning   N-TFA-Asp  (OBn)-OMe  va  Friedel-Krafts  bo’yicha   N-TFA
Asp(Cl)-OMe  bilan  atsillash  reaksiyalari  ham  gomotirozin  skeletini  hosil  qildi,
keyin uni  kamaytirish va himoyalash natijasida Asp ning stereokimyoviy himoya
qiluvchi gomotirozinlar optik jihatdan sof shaklda bo’ladi.
 Gidroksiaril  ketonlari  biologik  faol  moddalar  sintezida  ko'p  tomonlama
ishlatiladigan  moddalar  bo'lib,  fenol  hosilalarini  Friedel-Krafts  bo’yicha  atsillash
va  atsiloksibenzollarni  Fries  qayta  guruhlanish  reaksiyalari  uchun  asosiy  modda
hisoblanadi.  Ushbu  reaksiyalar  Lyuis  kislotalari  ishtirokida  amalga  oshiriladi..
Lyuis  va  Brensted  kislotalarini  aralashtirish  orqali  hosil  bo'lishi  mumkin  bo'lgan
superkislotalar ko'p akademik va sanoat tadqiqotlarning asosiy mavzusiga aylandi.
Super  kislota  hisoblangan  triftormetilsulfokislota  (TfOH)  metallar  bilan
gidrolizlanmaydigan  suvli  tuzlar  hosil  qiladi.  Nodir-yer  metall  triflatlari  ham  bu
maqsad  uchun  foydalidir,  ammo  bu  reaksiyalarni  to'liq  arxivlash  qiyin  kechadi.
Yaqindagina  TfOH  katalizatori  Friedel-Krafts  atsillash  reaksiyalarini
faollashtirishini  ma'lum  bo’ldi.  TfOH  Friedel-Krafts  atsillash  reaksiyasida
katalizator  sifatida va amino kislota hosilalari  erituvchi sifatida ishlatilgan.  Fenol
                                     40 sanab  o’tilgan  O-atsillash  va  C-atsillash  (Friedel-Krafts  atsillash  va  Fries  qayta
guruhlanishi)  sintetik  kimyoviy  sintezlar   uchun  samarali  reagent  ekanligini
e'tiborga olish kerak. Bu reaksiyalarni taqqoslashda aminokislotalarni almashtirish
uchun  ishlatiladigan  fenol  birikmalari  qo'llaniladi.  Gomotirozin  (hTyr)
noprotogenik  α-amino  kislotalar  sifatida  tirozin  (Tyr)  yon  zanjirida  metilen
guruhini  uzaytiradi. HTyr  muhim  biologik faolliklarga ega bo'lgan turli  xil  tabiiy
mahsulotlarning  tarkibiy  qismiga  kiradi  va  uning  ba'zi  hosilalari  ayrim  tabiiy
birikmalarning umumiy sintezi uchun muhim hisoblanadi. Ba'zida Tyr ni bioaktiv
peptidlar  bilan  almashtirishda  turli  xil  biologik  jarayonlar  ishlab  chiqiladi.
Asimmetrik hTyrning samarali sintezi muhim ahamiyatga ega. hTyr sintezining bir
nechta  yo’llari  mavjud,masalan,  sintetik  usullar  quyidagilardan  iborat:  enzimatik
piksellar  sonini,  Suzuki-birikish,   diastereoselektrik  Mixael  birikish  va  katalitik
asimmetrik gidrogenatsiya. Ushbu usullar maxsus reagentlar yoki sharoitlarni talab
qiladi  va  fenol  gidroksil  guruhlari  sintez  sharoitlariga  chidamli  bo’lishi  kerak.
Bundan tashqari, bu usullar har ikkala enantiomerlarning asimmetrik sintezi uchun
maxsus  reagentlar  yoki  sharoitlarni  tayyorlashni  talab  qiladi.  Sintetik  yo'llarni
fenol  gidroksilini  himoyalashsiz  olib  boradigan  ozgina  ma’lumot  mavjud.
Aminokislotalar  stereokontrolli  sintezi  uchun  eng  ommaviy  birikmalardan  biri
bo'lib,  asimmetrik  sintez  uchun  qulay  hisoblanadi.  Fenol  va  aspartat  kislota  yon
zanjiri  (Asp)  o'rtasidagi  Friedel-Krafts  reaksiyalari  optik  jihatdan  sof  hTyr
sintezining  asosiy  reaktsiyalaridan  biri  bo’lib   enantiomerlarning  skeletlari  hosil
bo’ladi.  Ammo  fenollar  va  Asp  birikmalari  o'rtasida  Friedel-Krafts  reaksiyasi
uchun hech qanday tadqiqotlar yo'q. Lyuis kislotasi ishtirokida α-amino kislotalar
ushbu organik erituvchilardan ajralmaydi, chunki reaksiya aralashmasi suspenziya
hosil qiladi.
                                     41 Fenol va atsil xlorid reaktsiyalarining chiziqli munosabatlari va TfOH ishtirokida benzollarni O-
atsiloksilanishi .
 Bunda  fenollarni  O-  va  C-atsillash  reaksiyasi  va  TfOH  yordamida  fenil  efirni
Fries qayta guruhlanish reaksiyalari taqqoslangan. Bundan tashqari, optik jihatdan
toza  hTyrni  stexiometrik  miqdordagi  himoyalanmagan  fenol  va  Aspning  atsil
xloridli  birikmalaridan  samarali  sintez  qilish  uchun  ma’lum  shart-sharoitlar
yaratildi.
Fenol birikmalarni va atsil xloridlar bilan TfOH ishtirokidagi
O-atsillash reaksiyasi.
Dumeunier  va  Marko  fenol  birikmalarini  Sc(OTf)
3  va  TfOHishtirokida
atsillanishi uchun CH
3 CN ishtirokida uchta sirka angidridi bilan uchta O-atsillash
reaksiyasini katalizlagan. Birinchidan, xona haroratida CH
3 CN ichidagi TfOHning
turli  nisbatida  fenol   va  asetil  xloridning  stexiometrik  miqdori  o'zgartirilgan.  O-
asetillangan  3  mahsulotni  to'liq  konvertatsiya  qilish  juda  qiyin,  chunki  reaksiya
aralashmasidan   boshlang'ich  fenol  ortib  qolgan  va  Friedel-Krafts  bo’yicha  C-
atsillangan  mahsulot  aniqlandi.  O-atsillangan  aralashmalarning  bu  sharoitda
raqobatbardosh  reaksiyalar,  ya’ni  O-atsillash,  C-atsillash  va  gidrolizini  nazorat
qilish  juda  qiyin.  O-atsillashning  3  ta  ekvivalenti  uchun  asetil  xloridning  3  ta
ekvivalenti  O-asetillangan  mahsuloning  gidrolizlanishini  va  C-asilatlangan
mahsulotning hosil bo'lishining oldini olish uchun xona haroratida CH
3 CN ichida
                                     42 kam konsentratsiyali TfOH bilan ishlov berilgan. To'liq reaksiya 1 % CH
3 CN dagi
1  %  li  TfOH  eritmasi  bilan  boradi.  Natijalar  TfOH  yordamida  alkil  spirtining
oldingi asetillashiga muvofiq olingan. TfOH ning yuqori nisbati C-asetillangan, 1-
(4-gidroksifenil)-etanon   va  O-  va  C-diasetillangan,  4-asetilfenil  asetat  ,  ammo
ushbu  moddadan  boshlang'ich  moddasi  fenol   aniqlanmadi.  Turli  atsil  xloridlarni
qo'llash  bilan  optimallashtirilgan  O-asetillash  jarayonida  bir  soat  ichida  xona
haroratida yuqori unumga ega krezollar, galofenollar va naftollar olindi. 
TfOH nisbatining asetillash jarayonlariga ta'siri. Fenolning 1  va 3 asetil xlorid
bilan ekvivalent miqdorida O- va  C-atsillanishi. TfOH ning %i CH
3 CN da TfOH
nisbati ko'rsatilgan.
TfOH ishtirokida fenol birikmalari va asetil xlorid o’rasidagi Fridel-Krafts
atsillash jarayoni.
Shuningdek  fenolning  asetil  xlorid  bilan  stexiometrik  nisbatda   Fridel-Krafts
atsillanishi  TfOH  ishtirokida  xona  haroratida  bir  soat  ichida  oxirigacha  amalga
oshadi.  Natijalar  fenol  bo’lmagan  aromatik  moddalar  uchun  gomo-  va  bisgomo-
fenilalanin  sintezini  amalga  oshirish  bo'yicha  yuqorida  muvofiq  ma’lumotlar
keltirilgan.  Bu  holat  turli  xil  atsil  xloridlarga  ham  qo'llanishi  mumkin  va  bunda
uglerod  zanjiri  uzunligining  ta'siri  kuzatilmagan.  Krezollarning  reaksiyalari
fenolga qaraganda ancha murakkab. O-krezol 4-holati turli xil atsil xloridlarda bir
soat  ichida  selektiv  ravishda  C-atsillash  jarayoni  amalga  oshgan.  p-Krezol
C-birikmalarni regoselektivlik bilan 6-holatida yuqori unumda hosil bo’lishi bilan
ta'minlaydi.
                                     43 6-jadval: Fenollarni atsillash reaksiyalari natijalari
Fenol RCOCl
R= Mahsulot Unum
(%) Fenol RCOCl
R= Mahsulot Unum
(%)
CH
3
C
2 H
5
n-C
3 H
7
n-C
4 H
9
n-C
5 H
11
n-C
6 H
13
n-C
9 H
19
C
6 H
5 99
99
98
98
97
96
97
96 CH
3
C
6 H
5 99
98
CH
3
C
6 H
5 95
95
CH
3
C
2 H
5
n-C
3 H
7
n-C
4 H
9
n-C
5 H
11
n-C
6 H
13
n-C
9 H
19
C
6 H
5 99
95
99
98
94
94
94
93 CH
3
C
6 H
5 99
99
CH
3
C
6 H
5 99
99
p - Krezolning  reaksiya  vaqti  o - krezoldagidan  ko ' ra  ko ' proq  va  uglerod  zanjiri
uzunligi  atsil  xloridlarga  mos  keladi .  m - krezol  stexiometrik  miqdorda  asetil  xlorid
bilan  86%  unumda  Friedel - Krafts  mahsulotini  hosil  qiladi .  Asetil  xloridning  (1,2
va  1,5  teng ) ishtirokida  va  uzoq  reaksiya  davomiyligida  (16  soat )  ikkita  izomer
4- va 6- holatdagi  mahsulotlar 1,7~1,4:1 nisbatda  hosil  bo ’ lgan . Optimallashtirilgan
shart - sharoitlar  bir  necha  atsil  xloridlarda  qo ' llanishi  mumkin  va  uglerod  zanjiri
uzunligining  reaktivligidagi  farqlar  kuzatilmagan  (2- jadval ,  4- jadval ).  Friedel -
                                     44 Krafts  asetillanishida  va  benzoillanishida  asetil  va  benzoilxloridlarni  qo ' llash
uchun  4- ftoro -,  xloro -  va  bromofenollar  60° C  haroratda  toza  TfOH  bilan
qizdirilishidan  yaxshi  unumdagi  mahsulot  olinadi .
4-yod  fenol  ishtirokidagi  Friedel-Krafts  reaksiyasida  kompleks  aralashmalar
hosil  bo’ladi.  Kerakli  maxsulotlarning  hosildorligi  juda  past.  p-Metoksi  fenollar
Fredel-Krafts  atsillash  reaksiyasiga  kirishish  uchun  100  °C  da  qizdirilishi  kerak.
Reaksiya  paytida  metoksi  guruhi  ham  himoyalanmagan.  Naftollarning  Friedel-
Krafts reaksiyalari biroz ko’p miqdorda asetil xlorid (1,5 ekvivalent) bilan yaxshi
unumda  boradi.  Asetil  guruhi  odatdagi  orientatsiya  qoidalariga  mos  ravishda
yo’naltirilgan.  Benzoil  xloridning  stexiometrik  miqdori  bilan  1-  yoki  2-
naftollarning  benzoillanishi  kuzatilmadi.  O'n  ekvivalent  benzoil  xlorid  istalgan
mahsulotni  hosil  qiladi.  1-naftolning  benzoillanishi  2-holatidagi  fazoviy  to'siq
tufayli   yagona  mahsulot  sifatida  4-benzoilli  birikmani  hosil  qiladi.  Boshqa
tomondan,  2-naftol  bu  sharoitda  1-va  3-benzollanish  mahsulotlarni  (20:1)  hosil
qildi. 
O-atsillangan benzollarning Fries qayta guruhlanishi.
O-atsillangan  benzollarning  Fries  qayta  guruhlanishi  nodir  yer  metall  triflatlari
bilan  isitish  orqali  amalga  oshadi.  Nodir  metal  triflatlarning  yoki
fosforoksixloridning  metilsulfokislotalari  ishtirokida  Fries  qayta  guruhlanishi
samarali  bo'lgan,  ammo  reaksiya  isitish  sharoitida  ham  amalga  oshirilgan.  Fenil
asetat TfOH ning CH
3 CN dagi eritmasining turli nisbatida bir soat muddatda xona
haroratida  ta’sirlashgan.  Har  ikkala  Fries  qayta  guruhlanishi  va  boshlang'ich
materialining gidrolizlanishi TfOH ning CH
3 CN dagi 60% li eritmasi bilan amalga
oshadi. 
                                     45   Fenil asetat toza TfOH da butunlay p-asetilfenolga qayta guruhlanadi. Reaksiya
davomida  o-asetilfenol  va  4-asetilfenil  asetatlar   hosil  bo’lmadi.  O-atsillangan
toluollar qayta guruhlanganda, o'sha guruhlar bir soat ichida xona haroratida    4-
holatga o’tadi. p-atsiloksi toluolning qayta guruhlanishida, shuningdek, atsil guruhi
6-pozitsiyaga ko'chishida o’ziga xos mahsulotlar hosil bo’ladi. Ammo bu reaksiya
vaqti,  ya’ni  Friedel-Krafts  atsillash  jarayon  o-izomerga  nisbatan  uzoqroq  davom
etadi.  m-atsiloksi  toluol  reaksiyalari  4-  va  6-  izomerlarga  qaraganda  murakkab
aralashmani  hosil  qiladi.  Reaksiya  aralashmasida  kerakli  4-  va  6-holatdagi
mahsulotlar (asosan 4-) aniqlangan bo'lsa-da, reaksiya aralashmasi to'g'ridan-to'g'ri
CDCI
3 bilan suyultirildi va keyin gidroliz mahsuloti (m-krezol) 1H-YaMR asosida
tahlil qilindi. 
Maksimal  qayta  ishlash  16  soatdan  keyin  kuzatildi.  Natijalarda  m-tolil
asetatning  6  Fries  qayta  guruhlanishi  va  gidrolizlanishiga  ta’sir  etadigan  omillar
ko'rsatilgan.  Gidroliz  qilingan  m-krezol  Friedel-Krafts  tipidagi  reaksiyaga  mos
keladigan  atsil  hosil  qiluvchi  birikmalar  bilan  reaksiyaga  kirishadi.  Gipotezani
qo'llab-quvvatlash  uchun  m-krezolningstexiometrik  miqdorda  sirka  kislotasi  8
bilan  reaktsiyasi  xona  temperaturasida  toza  TfOH  ishtirokidagi  reaksiyasi  6-
guruhni qayta guruhlanishi bilan taqqoslangan. Fries qayta guruhlanishida (82%),
va  reaksiyalar  (52%)   bir  soat  ichida  tezroq bo'ldi.  Ammo 16  soatdan  keyin  har
ikki  reaksiyaning  hosilalari  deyarli  bir  xil.  Izomerlarning  nisbati  har  qanday
reaksiya  vaqtida  o'zgarmadi.  Natijalar  Fries  qayta  guruhlanishi  va  m-tolil
asetatning gidroliziga ta'sir ko'rsatadigan reaksiyalar yuzaga kelganligini ko'rsatdi,
ammo  uzoq  vaqt  davom  etgan  reaksiyada  atsillovchi  moddalar  Fredel-Krafts
bo’yicha m-krezol bilan reaksiyaga kirishdi. 
Natijalar  stexiometrik  miqdordagi  sirka  kislotasi  TfOHda  toluolning  Friedel-
Krafs  atsillashi  uchun  atsil  guruh  beruvchi  vazifasini  bajarishi  mumkin.  ammo
avvalgi  tadqiqotlar  shuni  ko'rsatdiki,  asosan  O-atsillangan  izomer  m-krezol  va
karboksiklik kislota, grafit va  metilsulfokislota  bilan bir necha  soat ichida  120°C
ta’sirlashadi.  Boshqa  tomondan,  xona  haroratida  bajarilgan  bizning
sharoitlarimizda  1,4-2:1  nisbatda  4-  va  6-asetil  izomermlarni  hosil  qiladi.
                                     46 Reaksiyada  yaxshi  unumda  hosil  bo'lgan  m-atsiloksi  toluollarning  turli  xil
uzunlikdagi uglerod zanjirli birikmalarini olishga tatbiq etilishi mumkin .
4-Ftoro-, 4-xloro- va 4-bromofenilatsetat yoki fenilbenzoat 60 °C darajasida toza
TfOH bilan qizdirilganda Fries qayta guruhlanishida yaxshi natijalarga erishildi. 4-
yodofenilasetat  yoki  fenilbenzoatning  Fries  qayta  guruhlanishi  jarayonida  bir
necha  soatdan  so'ng  murakkab  aralashmani  hosil  qildi  va  kerakli  mahsulotlar
unumini juda past qildi. Friedel-Krafts atsillanishiga erishish uchun 4-metoksifenil
atsetat  100  o
C  da  isitiladi.  Reaksiya  davomida  metoksi  guruhi  ham
himoyalanmagan  tarzda  bo’ladi.  1-  yoki  2-  naftil  asetat  shuningdek,  normal
yo'nalishni o'z ichiga olgan Fries qayta guruhlanishi orqali davom etdi. Ammo 1-
yoki 2- naftil benzoat qayta guruhlanish  mahsulotiga ega emas.  Naftalillar uchun
to'g'ridan-to'g'ri  Friedel-Krafts  reaksiyalarida  katta  miqdorda  ortiqcha  benzoil
xlorid (10 ekvivalent) talab etiladi.
m-Tolil  asetatning  Fries  qayta  guruhlanishi  va  Friedel-Krafts  reaksiyasi  xona
haroratida amalga oshadi. 
O- va p- gomotirozin sintezi .
Yuqorida  ta'riflangan  fenol  birikmalari  keng  qamrovli  tadqiqotlar  orqali  optik
jihatdan  sof  gomotirozinning  sintezda  ham  qo'llaniladi.  Fenol   va  NTFA-Asp
(Cl)-OMe  ning   uch  ekvivalent  miqdorini  soatlab  xona  haroratida  suyultirilgan
TfOH  dan  foydalangan  holda  yaxshi  unumda  O-atsillangan  mahsulot  bo'lgan  N-
TFA-Asp-OMe  β-fenil  efirni  hosil  qiladi.  Aminokislotalarning  fenil  efiri  odatda
                                     47 promotir  sifatida  karbodiimidlar  bilan  birgalikda  qo’llaniladi  va  ko’p  o’zgarishga
uchramaydi.
Fenil  efirning  Fries  qayta  guruhlanishi  toza  TfOH  ishtirokida  xona
temperaturasida  16  soat  davom  etdi.  Qayta  guruhlanishda  ikkita  C-atsillangan
izomer,  p-  va  o-  aroilbenzol  birikmalari  hosil  bo’ladi.  Bu  nisbat  mos  ravishda
izomerlar  uchun  1,4:  1  da  hisoblab  chiqilgan.  Fenil   va  N-TFA-Asp  (Cl)  –OMe
ning Friedel-Krafts reaksiyasi, shuningdek, bir soat davomida xona haroratida toza
TfOH  yordamida  ikkita  C-atsillangan  izomerlarni  hosil  qildi.  Regioizomerning
nisbati  deyarli  bir  xil  edi.  Friedel-Krafts  reaksiyasining  vaqti  Fries  qayta
guruhlanishiga ko'ra tezroq bo'ldi. Ushbu natijalar, ta'riflangan topilmalar bilan bir
xildir. Fries qayta guruhlanishi fenilefirning gidrolizlanishiga va atsil  guruh hosil
qiluvchi birikma bilan Friedel-Krafts tipli reaksiyaga kirishdi. Hosil bo’lgan benzol
karbonili  H
2  atmosferasi  ostida  Pd/C  bilan  metilen  guruhi  kamaytirildi,  so'ngra
optik  jihatdan  toza  (n>99%)   hTyr   hosil  bo’ldi  (kislotali  sharoitda  har  ikki
guruhning himoyalanishidan)
Friedel - KraftsatsillashvaFriesqaytaguruhlanishbilangomotirozinsintezi . iii ) TfOH , xonaharorati ,
16 soat , 78° C , xonaharorati , 1 s , 79% (13:14=1: 1), i ) 3% TfOH , CH
3 CN , xonaharorati , 1 soat , 86
~ 91% 84% (13:14 = 1.4:1), iv ) H
2 , Pd / C , rt , 1 h , 86 ~ 99%, iv ) 6 NHCI , 80 ° C , 6 soat , 90-97%.
                                     48 Ruht  o'n besh  yil  ilgari  o-hTyr  sintezi  kinetikasi  haqida  xabar  bergan.  Bizning
eng yaxshi ma'lumotlarga ko'ra, o-hTyr sintezi uchun bir nechta usullar keltirilgan.
Birinchi  marta  aspartat  kislota  birikmalari  TfOH  yordamida  fenol  birikmalarini
hosil qiladi. TfOH ning Friedel-Krafts va Fries qayta guruhlanishi uchun katalitik
faolligi  bilan  yaxshi  unumda  mahsulotlarni  hosil  qiladi.  Ushbu  mahsulotlardagi
boshlang'ich Asp birikmalarning asimmetrik markazi o'zgarmas. 
O-atsiloksibenzol  va  gidroksiaril  ketonlardan  samarali  sintetik  yo'llar  bilan
bioaktiv birikmalarni sintez qilish juda foydali bo'ladi. Ikkala skelet ham kislotali
sharoitda  fenol  birikmalaridan  va  atsil  guruhi  hosil  qiluvchi  kislotalardan
foydalanish mumkin. TfOH super kislota deb ataladi va Friedel-Krafts atsillanish
va alkillanishda katalizator sifatida ishlatiladi. Taklif etilgan atsillash mexanizmlari
karbosiklik  kislota,  triftormetilsulfokislota  -  karbosiklik  kislota  angidridlari
katalizatorligida  aromatik birikmalar bilan reaksiyaga kirishadi. Shunga qaramay,
fenol birikmalari reaksiyasiga oid bir necha ma’lumotlar olingan. TfOH ning fenol
birikmalarining O-atsillanishi, Friedel-Krafts bo’yicha atsil xlorid bilan atsillanishi
va  O-atsiloksi  benzollarni  Fries  qayta  guruhlanishi  uchun  katalitik  xossasi
tekshirildi.  Natijalar  O-atsillanishi,  Friedel-Krafts  atsillanishi  va  O-atsillangan
benzol  halqalarining  Fries  qayta  guruhlanishida  TfOHning  CH
3 CNdagi  eritmasi
orqali  amalga  oshirish  mumkinligini  ko'rsatadi.  O-atsillash  reaksiyasi  TfOHning
CH
3 CNdagi  past  konsentratsiyasida  ham  davom  etdi.  Boshqa  tomondan,  Friedel-
Kraftsning atsillanishi va Fries qayta guruhlanishi TfOHda deyarli samarali bo'ldi.
Bundan  tashqari,  bu  strategiyalar  juda  foydalidir,  chunki  reaksiya  sharoiti
oldingilarga qaraganda ancha yumshoq sharoitlarda olib borildi.
  Ushbu reaksiyalarni tekshirishda ushbu kuzatishlar hTyr sinteziga tatbiq etildi
va u oldingi usullarga qaraganda oson ketdi. Sintetik yo'llar yaxshi natijalar berdi
va stereonazoratli sintez uchun osondir, chunki reaksiya davomida Asp birikmalari
optik  sofligi  tekshirildi.  O-atsillash,  Friedel-Krafts  reaktsiyalari  va  Fenol
birikmalarini Fries qayta guruhlanish reaksiyalari TfOHning past konsentrasiyalari
orqali  ham  O-atsiloksi  benzol  va  gidroksiaril  ketonlarni  samarali  sintezlashga
imkon beradi. 
                                     49 II BOB. TAJRIBA QISMI.
2.1 Benzoil xlorid va monoxlorsirka kislotadan xloratsetilxlorid 
Kerakli reaktivlar: Benzoil xlorid___________23,05 ml (0,2 mol) ρ=1,249 g /ml
Monoxlorsirkakislota_____18,9 gr (0,2 mol)
Shtativga  tubi  yumaloq  shlifli  kolba  joylashtirildi,  keyin  kolba  qaytarma
sovutkich va termometr bilan jihozlandi. Dastlab kolbaga monoxlorsirkakislotadan
18,9  gr  (0,2  mol)  solindi.  Uning  ustiga  23,05  ml  (0,2  mol)  toza  benzoil  xlorid
quyildi. Kolbaga qaytarma sovutkich va termometr o’rnatildi. Reaksion aralashma
elektr  pilitasi  yordamida  qizdirila  boshlandi.  Aralashma  harorat  60-62 o
C  ga
yetganda   qaynay  boshladi.  Harorat  106-107 o
C  ga  yetganda  hosil  bo’lgan
xloratsetilxlorid  bug’lana  boshladi  va  qaytarma  sovutkichda  kondensatlanib
boshqa kolbaga ajratib olindi.
                                     50 2.2 Fenilsirkakislotaning xloratsetilxlorid bilan reaksiyasidan
4-xloratsetilfenilsirkakislota sintezlash.
Kerakli reaktivlar: Fenilsirka kislota______________3,4 gr (0,025 mol)
 Xlaratsetilxlorid______________2 ml (0,025 mol) ρ=1,4 g/ml
Xloroform___________________15 ml
Temir (III) xlorid ______________0,5-1 gr 
5% li NaOH eritmasi___________20 ml
Shlifli  yumaloq  tubli  kolba  qaytarma  sovutkich  bilan  jihozlangan  holda
shtativga o’rnatildi. Dastlab  kolbaga 3,4 gr  quruq fenilsirka kislota soldik. Uning
ustiga  2  ml  toza  xloratsetilxlorid  quyildi.  Erituvchi  sifatida  15  ml  xloroform
qo’shdik.  Oz  miqdorda  (0,5-1  gr)  katalizator  sifatida  quruq  temir  (III)  xloriddan
soldik.  Kolba  qaytarma  sovutkichga  ulandi  va  aralashma  qizdirila  boshlandi.
Reaksiya  erituvchining  qaynash  tempraturasida  (61-62 o
C)  olib  borildi.  Reaksiya
3soat vaqt davomida olib borildi. Reaksiya tugagach kolbadagi reaksion aralashma
xona haroratigacha sovutildi. So’ngra aralashmaga 5% li NaOH eritmasidan 20 ml
quyilib  aralashtirildi.  Oz  vaqtdan  keyin  reaksion  aralashma  ikkita  qavatga:  patki
tiniq va yuqorigi sarg’ish-qo’ng’ir  qavatlarga ajraldi. Ajartkich varonka orqali bu
qavatlar ajratildi. Yuqorigi qavatni alohida stakanga solib ustiga ozroq suv quydik.
Eritma  filtrlab  olindi.  Filtr  qog’oz  qurutildi  va  qog’oz  ustida  oq  rangli  kristallar
qirib olindi. Bu 4-xloratsetilfenilsirka kislota edi.
Reaksiya unumi: 81%           suyuqlanish tempraturasi T
s =70-71 o
C
                                     51 III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
3.1 4-xloratsetilfenilsirka kislotaning IQ-spektri.
Bunda: 3086,83sm -1
 va 3064,64sm -1
 valent, 700,58sm -1
 va 78,04sm -1
 deformatsion
tebranishlar  xloratsetil  guruhga  nisbatan  orto  holatda  joylashgan  aromatik
halqadagi  –CH  guruhniki,  3033,52sm -1
va  2952,38sm -1
 valent,  794,81sm -1
 va
752,90sm -1
deformatsion  tebranishlar  karboksimetilen  guruhga  nisbatan  orto
holatda joylashgan aromatik halqadagi –CH guruhniki. 1498,3sm -1
 va 1454,89sm -1
valent  tebranishlar  xloratsetil  guruhga  yaqin  aromatik  halqadagi  2  ta  C=C
bog’lariniki. 1408,12sm -1
 valent tebranishlari karboksimetilen guruhga yaqin C=C
bog’lariniki.  2918,76sm -1
 valent  tebranish  –CH
2 guruhga  tegishli.  1341,05sm -1
deformatsion  tebranish  karboksil  guruhdagi  –OH  ga  tegishli.1703,16sm -1
 valent
tebranish  karboksil  guruhdagi  -C=O  ga,  1602,73sm -1
 valent  tebranish  xloratsetil
guruhdagi –C=O ga tegishli.
                                     52 3.2 4-xloratsetilfenilsirka kislotaning kimyoviy xossalarini
nazariy tahlil qilish.
Aromatik halqa vodorodi o’rniga kislota qoldig’i-atsil guruh kiritishga atsillash
reaksiyasi  deb  ataladi.atsillash  reaksiyalari  uchun  kislotalarning  turli  hosilalarini,
aldegidlarni,  ketonlarni,  va  boshqa  birikmalarni  qo’llash  mumkin.ammo  asosiy
atsillovchi  reagentlar  sifatida  galogenangidridlar,  kislota  angidridlari  va
katalizatorlar vazifasini esa 1-3 mol atrofida Lyuis kislotalari bajaradi.
Aromatik birikmalar atsillanganda atsillovchi reagentlarni ya’ni galogenangidrid
va  angidridlarni  faollashtirish  zarur  bo’ladi.  Buning  uchun  Lyuis  kislotalaridan
AlCl
3 , AlBr
3 , FeCl
3 , BF
3 , SbCl
5 , ZnCl
2 va boshqalardan foydalaniladi.
Galogenangidridning  katalizator  bilan  donor-akseptor  ta’sirlashuvi  natijasida
karbonil  uglerod  atomidagi  uglerodning  musbat  zaryadning  qiymati  oshadi  va
zaryad ko’chgan kompleks hosil bo’ladi:
Kompleks  kislorod  atomining  galogen  atomining  taqsimlanmagan  elektron
juftlari hisobiga hosil bo’ladi. Ammo xlorangidrid molekulasidagi xlorga nisbatan
kuchli  elektromanfiy  element  bo’lganligi  uchun  karbonil  guruhdagi  uglerod
kislorod  qo’sh  bog’i  oddiy  C-Cl  bog’iga  qaraganda  qutblangan  bo’ladi.  Shuning
uchun  AlCl
3  xlor  atomiga  qaraganda  kislorod  atomi  bilan  kompleks  hosil  qilib
muvofiqlashadi.  Ayrim  paytda  atsiliy  ioni-RCO +
 bilan  ion  juft  hosil  bo’lishi
mumkin.Bir  qator  aromatik  birikmalarda  atsillash  reaksiyalarni  kuzatishimiz
mumkin. Naftalinda kutilganidek α- holatdagi  uglrod atsil  guruh bilan bog’lanish
hosil qildi.
                                     53 Benzoil  xlorid  va  monoxlorsirka  kislota  orasidagi  erituvchisiz  davom  etgan
reaksiyadan xloratsetilxlorid olindi. C
Cl	O	
+	ClCH2COOH	ClCH2COCl	+	
C
OH	O
Fenilsirka kislota bilan xloratsetilxlorid reaksiyasi katalizator - FeCl
3 va eiruvchi
xloroform  ishtirokida  davom  etdi.  Bunda   hosil  bo’lgan  mahsulot  para-
xloratsetilfenilsirka kislota. 	
CH2COOH
+	ClCH2	C	
O
Cl	
FeCl3	
Xloroform	
CH2COOH	
COCH2Cl	
+	HCl
Fenilsirka  kislotani  xloratsillashda  atsillovchi  agent  sifatida  xlorsirka
kislotasining  xlorangidridi  olingan.  Buning  sababi  xloratsetilxloridning  karbonil
guruhi  bilan  bog’langan  xlor  atomi  manfiy  induksion  ta’sirga  ega  bo’lganligi
uchun  shu  guruhdagi  uglerod  atomi  kuchli  musbatlashib,  yuqori  faollikka  ega
bo’ladi. 
                                     54 Biz  sintezlagan  4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  kimyoviy  xossalarini  quyida
tahlil qilamiz. Dastlab aromatik halqaning reaksiyaga kirishish ehtimolligi haqida
fikr yuritamiz.
4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  yuqoridagi  tuzulishida  molekulada  elektron
zichlikning  taqsimlanishi  ifodalangan.Bundan  ko’rinib  turubdiki  halqada  electron
zichlik juda kamaygan. Halqada elektron zichlikning kamayishi halqaga elektrofil
zarraning  hujumini  ham  keskin  kamaytiradi.  Bundan  shunday  xulosa  chiqadiki,
4-xloratsetilfenilsirka   kislota  molekulasidagi  aromatik  halqa  boshqa  atsillash,
alkillash  reaksiyasiga  kirishish  ehtimoli  juda  kam.   Halqaningreaksion  qobiliyati
pasayishiga  yana  bir  sabab   halqada   bir-biridan  teng  uzoqlikda  joylashgan⸺
katta hajmli karboksimetilen va xloratsetil guruhlar halqaga nisbatan fazoviy to’siq
hosil qilishidir.
Biroq  4-xloratsetilfenilsirka  kislota  karbon  kislotalarga  xos  deyarli  barcha
xossalarni  namoyon  qiladi.  Bunda  karboksil  guruhni  almashishi  hisobiga
xlorangidridlar,  amidlar  olish  mumkin.  Ulardan  esa  yana  boshqa  biologik  aktiv
moddalarni sintezlash mumkin. 
4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  natriyli  tuziga  natriy  ishqori  ta’sir  ettirib
uglerod atomlari sonini kamaytirish mumkin.
                                     55 4-xloratsetiltoluolning hosil bo’lishi aromatik halqaga elektrofil zarraning hujum
qilish ehtimoli oshadi.
4-xloratsetilfenilsirka  kislotadagi  xloratsil  guruhdagi  xlorning  almashishi
oqibatida  ham  turli  moddalar  olish  mumkin.  Biz  quyida  eng  asosiy  reaksiyalar
haqida  to’xtalib  o’tamiz.  Mazkur  moddamizni  malon  kislotaning  mono-kumushli
tuzi ta’sir ettirilsa efir mahsuloti olish mumkin.Bizga adabiyotlardagi manbalardan
ma’lumki  hozirgacha  malon  kislota  asosidagi  sintezlar  orqali  ko’plab  preparatlar,
fiziologik  faol  moddalar  olingan  va  bu  moddalar  turli  sohalarda  qo’llanilib
kelinmoqda.
Hosil  bo’lgan  birikma  deyarli  hamma  malon  kislota  asosidagi  sintezlarda
qatnashadi.  Bu  mahsulotdagi  atsil  guruhining  –CH
2 -  guruhidagi  vodorod
atomlarining  reaksion  qobiliyati  past  bo’ladi.  Chunki  aromati  halqa  fazoviy
to;siqni hosil qiladi. Bu birikma yangi biologiK aktiv moddalarni sintezlash uchun
asos bo;lishi mumkin.
3.3 4-xloratsetilfenilsirka kislotaning biologik faolligi.
                                     56 Yuqorida  keltirganimizdek  aromatik  halqalarni  xoratsillash  reaksiyalari
mahsulotlari  farmasevtika  sanoatida  preparatlar,  tibbiyotda  biologik  aktiv
xususiyatlarga  ega  bo’lgan.  Biz  sintezlagan  4-xloratsetifenilsirka  kislota  asosan
tibbiyot,  xususan,  kimyo-farmasevtika  sanoatida  samarali  ekanligi  aniqlandi.   Bu
modda  aynan  rak  hujayralari  aktivligini  pasaytiradigan  preparatligi  aniq
bo’ldi.Bizga  ma’lumki  rak  hujayrasining  o’sishiga  undagi  oqsil  zanjirining
sintezlanib  uzayishi  sabab  bo’ladi.4-xloratsetilfenilsirka  kislotasi  shu  oqsil
zanjirining  ikki  uchidagi  uglerod  va  azot  uchlarini  himoyalab  oqsil  zanjirining
o’sishiga yo’l qo’ymaydi. Hozirgi kunda rak hujayralari aktivligini pasaytiradigan
4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  samarali  va  kam  zaharli  prepratni  yaratish,  uni
chiqindilarsiz  olish  usuli  ishlab  chiqilmoqda.  Ixtiro  mohiyati  shundan  iboratki  4-
xloratsetilfenilsirka  kislotasini  xlorfenilsirka  kislotasini  va  xloratsetil  xloridni
xloroform eritmasida FeCl
3 katalizatori ishtirokida o’zaro ta’sir ettirib sintezlash va
rak hujayralari aktivligini pasaytiradigan oxirgi mahsulotning hosil bo’lish unumi
90%  ga  yetkazilgan. Sintezlangan4-xloratsetilfenilsirka  kislotasi  hozirgacha
ishlatilib  kelinayotgan  rak  hujayrasi  aktivligini  pasaytiradigan  sis-platindan
samaraliroq ekanligi aniqlangan.
X U L O S A
                                     57 Bitiruv malakaviy ishni tayyorlash mobaynida quyidagi xulosalarga kelindi.
1.Bitiruv malakaviy ish mavzusiga taaluqli bugungi kunda dunyo miqiyosida olib
borilayaotgan  kimyo  sohasidagi  ilmiy  ishlari  zamonaviy  axborot
texnologiyalaridan foydalangan holda to’plandi, tahlil qilindi va o’rganildi. 
2. Benzoilxlorid bilan monoxloratsetil orasidagi erituvchsiz reaksiyasidan dastlabki
moddalardan  biri  xloratsetil xlorid  olindi.  Fenilsirkakislotaning  xloratsetilxlorid
bilan  reaksiyasi  katalizator-temir(III)  xlorid,  erituvchi  sifatida  xloroform
ishtirokida,  erituvchi  qaynash  haroratida  3  soatdavometib,  4-xloratsetilfenilsirka
kislota 81% unumbilanhosilbo’ldi. 
3.Sintez  qilingan  4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  tuzulishi  IQ-spektrlari
yordamida tasdiqlandi. 
4. Olingan natijalarga tayanib 4-xloratsetilfenilsirka kislotaning tuzilish formulasi
taklif  etildi  va  4-xloratsetilfenilsirka  kislotaning  kimyoviy  xossalari  nazariy
jihatdan tahlil qilindi. 
5. Para-xloratsetilfenilsirka kislotaning biologik va farmasevtik faolligi o’rganildi.
Teksirishlar natijasida 4-xloratsetilfenilsirka kislotasi rak hujayrasining aktivligini
pasaytirishi aniq bo’ldi. 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
                                     58 1. Sh.  Mirziyoyev   Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi⸺
kerak.
Toshkent ”O’zbekiston”- 2017	
⸺
2. Rasayan Journal Chem. Vol.3, No.1 (2010), 140-144 
3. Synthesis 2004, No. 13, 2165–2168 © Thieme Stuttgart · New York
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL, CHEMICAL 
AND BIOLOGICAL SCIENCES2012, 2(1), 52-62
5. Applied Catalysis A: General 229 (2002) 127–133
6. J. W. The Organic Chem Lab Survival Manual, 5th edition, Wiley & Sons, 
Inc., New York, 2000.
7. Series of Chemistry 22 (2) (2013) 39-46
8. Q. N. Axmedov, H. Y. Yo’ldoshev, M. R. Yo’ldosheva Organik kimyo 
usullari I qism “O’qituvchi” Toshkent 2012	
⸺
9. Q. N. Axmedov, H. Y. Yo’ldoshev, U. Ch. Ahmedova Organik kimyo 
usullari I qism “O’qituvchi” Toshkent 2013
⸺
10. H. M. Shohidoyatov, H. O’. Xo’janiyozov, H. S. Tojimuhamedov     
Oliy o’quv yurtlari uchun darslik  Toshkent 2014	
⸺
11. Темникова  Т.И.,  Крикова  Н.С.  Исследование  в  области  циклических
аце-талей оксикарбонильных соединений. XV. Метиллактолид метил-
п-хлор-бензоилкарбинола  и  его  свойства  //Журн.  общ.  химии.  -
Ленинград. -1964. -Т. 34. -Вып. 2. -С. 383-385.
12. Караван  В.С.,  Колесникова  И.И.,  Тимофеева  Л.А.,  Темникова  Т.И.
Хими-ческие  превращения  a a-галогенкетонов.  Реакционная
способность.  XXV .  a a-бром- a a-п-Х-бензилдезоксибензоинов  при
взаимодействии с метилатом нат-рия в метаноле // Журн. общ. химии.
–Ленинград. -1972. -Т. 8. -Вып. 2. -С. 248-251.
13. Темникова  Т.Н.,  Мюхюрдари  С.  Об  аномальных  реакциях  a a-
бромкетонов.  lV.  Взаимодействие  фенолята  натрия  с  a a-
                                     59 бромэтилфенилкетоном  //  Журн.  общ.  химии.  -  Ленинград.  -1954.  -Т.
24. -Вып. 10. -С. 1819-1823.
14. W.  Carruthers,  Lain  Coldham  “Modern  metods  of  organic  synthesis”
Cambridge, 2006
15. A.  Jacobs  “Understanding  organic  reaction  mechanisms”  Cambridge
University press 1997
16. H.  S.  Tajimuxamedov,   H.  M.  Shaxidoyatov    “Organik  birikmalarning
reaksion  qobiliyati.   II-qism.  Organic  reaksiyalarning  mexanizmlari”
Toshkent-2001
17. В.  П.  Черных,   Б.  С.  Зименковский,   И.  Сю  Гриценко   Органическая
химия. Харков 2007
18. П.  Сайкс,  Механизмы   реакций   в   Органической  химии,   Москва
“Химия “ 1991
19. Л.А.  Казицина,  Н.В.  Куплетская  Применение  УФ-,  ИК-  и  ЯМР-
спектроскопии в органической химии М.: “Высшая школа”, 1985. -68 c .
20. В. Ф. Травен Органическая химия. Т. 1-2 Москва Академкнига 2004
21. Rover  R.,  Hudry  C.  Recherches  sur  le  benzofuranne.  Sur  la
pyrodecomposition  des  ethers  phenacyliques  du   resorcinol  et  leur
transformation, par le chlorhydrate de pyridine, en derives du du phenyl-3
hydroxy-6 benzofuranne //Soc. ch е m. de France.-1961.-Fas.5. –P. 939-942.
22. Mohrle  Н .,  Roth н .  I.  Zur  spezifitat  der  TTC-Rea к tion.  1.  Mitt.  TTC-
Rea к tion tertiarer phenacylamine //Arch. pharmazie, -1963. №12. -P. 811-
819. РЖХим : -1964. 23 ж 32.
23. М ohrle  Н .  Darstellung  von  Н ydroxylactamen  durch  Quec к silber  (ll)-
ADTA-Dehydrierung.  8.  Mitt.  Einflub  der  Н ydroxylgruppe  und  Richtung
der  Dehydrierung  //Arch  pharmaz.  Und  Ber.  Dtsch.  Pharmaz.  Ges.  -1965.
298. -№10. -P. 658-663 ; ; РЖХим : -1966. 21 ж
24. Raisner M., Adlerova E. protiva. Suntethisene Analgetuca.. M-substituierte
piperiline  end  4-phenve-1,3,6,-tetrahvdropvlidine  // С ollect.  Czechose  C
                                     60 sem.  Comm.  -1963.  -B.  28.  - №4.  - С .  1031-1043 ; ;  РЖХим :  -1964.  21 ж .
249.
25. Flavio  M.  Sintesi  di   -fenacilammino  composti  di  interesse  farmaceutico.
Nota 2a. Ulteriori possibilita di sintesi; la polisostituzione //Chimica, -1961.
–B. 37. -№7-8. -P. 402-404 ( итал ). РЖХим : -1962. 6 ж . 217.
26. Abdushukurov  A . K .,  Mamatkulov  N . N .,  Turaeva  Kh .  Investigation  of  the
regrouping phenylchloracetone in the presence of  smal quantites  of FeCl
3 ,
FeCl
3  6H
2 O,  Fe
2 (SO
4 )
3 ,  ZnCl
2  and  AAFe  (1-6  july)//  World  Chemistry
Congress, Brisbane, Australia. –2001. -P.480.
27. А.К. Абдушукуров. Перегруппировка фенилхлорацетата в присутствии
малых  количеств  катализаторов  //  Узб.  хим.  журн.  –Ташкент.  -2005.-
№2.        –С. 26-28.
28. Юлдошев. Х. Ю ,  Абдушукуров. А. К ,   Табачкова. С.И ,   Сидорова. 
Н.Г. Хлорацетилирование  ароматических  углеводородов в  
прасутствии  мал ы х   количеств  катализаторов //  ТашГУ.  Химич. 
фак.  Деп.  в.  ВИНИТИ М :  1973.  11.  09.  1973 ,  - -.-№6940 – 73.
29. Юлдошев. Х. Ю ,  Абдушукуров. А. К ,    “Хлорацетилирование  
ароматических  углеводородов”.  Всесоюзная  научная  конференция
“Современное  состояние  и  перспектив ы  развития  
теоретических  основ  производства  хлорорганических  продуктов”
//   Тез. Докл. 13-15 июня 1978 г. – Баку.  1978-Ч. 2. –с. 32.
30. www.ZiyoNet.uz  
31. www.orbita.uz  
                                     61                                     62