6-Sinf Tasviriy sanat dars ishlanmalari

Tasviriy san’atdan dars
ishlanmalari 6-sinf
KIRISH Aziz  ustozlar!  Mazkur  metodik  tavsiyanoma  6  -  sinf  o’quvchilari  uchun
tasviriy san’at fanidan darslik yo’qligi sababli modernizasiya qilingan o’quv dasturi
bo’yicha  o’qituvchilarga  metodik  yordam  sifatida  fan  bo’yicha  materiallarining
mavjud emasligi hisobga olinib tayyorlandi.
Tasviriy  san’at  fanining  maqsad  va  vazifalaridan  kelib  chiqib  o’quvchilarni
ijodkor,  komil,  mustaqil  fikrga  ega  bo’lgan  insonlar  bo’lib  shakllanishiga  yordam
beradigan,  nafosat  tarbiyasini  qalbiga  singdiradigan  fanni  ta’limiy  –  tarbiyaviy
ahamiyatini oshirishga uslubiy yordam tariqasidadir.
Tasviriy san’at darslari hamma sinflardagi kabi 6 - sinfda ham 34 soatni tashkil
etadi. 6 - sinf o’quvchilarining boshlang’ich va 5 - sinfda olgan bilimlarini tarixiy -
nazariy  jihatdan,  amaliy  -  tasviriy  jihatdan  shakllantirish  kerakligi  hisobga  olingan.
Ya’ni,  tasviriy  san’at  tarixi,  san’atning  ijtimoiy  borliq  xodisasi  ekanligi,  madaniy  -
ma’rifiy ahamiyati, badiiy - estetik jihatlarini o’quvchilarga o’rgatiladi.
Amaliy  rasm  chizish  jarayonida  o’quvchilar  o’zlarining  qobiliyati,  iqtidori,
iste’dodi va talantini namoyish etadi. Har bir insonning faqat san’at bilan ochiladigan
qopqoqchasi bo’ladi deyiladi. Bola amaliy ishlar bajarish orqali o’zining iste’dodini
ko’rsatadi.  Chunki  tasviriy  san’at  darslarining  hamma  turlarini  o’qitish  jarayonida
kompozisiya  yaratiladi.  Bu  esa  ijodiy  ish  hisoblanadi.  Shu  orqali  o’quvchilarning
bilim, kunikma va malakalari shakllanib boradi. 
6  -  sinfda  chet  el  tasviriy  san’atiga  ham  alohida  e’tibor  berilgan.  Bunda
Yaponiya,  Koriya,  Xitoy  rassomlari  uslubida  rasm  chizish  masalalari   kiritilgan.
Shuningdek, Sharq miniatyura san’ati an’analarini o’zlashtirib, o’rganib oladi. 
O’qituvchilarga  yuqoridagi  masalalarni  o’rgatishning  yangi  yo’nalishlari
YaPT(yangi pedagogik texnologiya), noan’anaviy darslar misolida olib boradilar. Bu
dars ishlanmalari shu kabi masalalarni yoritishda o’qituvchiga yordam beradi.  
2 1 - DARS. MAVZU: O’RTA ASRLAR TASVIRIY SAN’ATIDA USUL
VA YO’NALIShLAR.
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  o’rta  asrlar  tasviriy  san’ati  to’g’risida
ma’lumotlar  berish,  roman,  gotika,  milliy  san’at  uslublari  haqida  bilimlarni
shakllantirish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasiga  yo’naltirish,  milliy
qadriyatlar, ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik sifatlarini uyg’otish.
V) rivojlantiruvchi maqsadi: o’qta asrlar san’atidagi turli oqim, yo’nalishlar,
rassomlar,  me’morchilik,  haykaltaroshlik  asarlarini  tushunishga  oid  bilimlarini
rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)  o’qituvchilar  uchun:  Parijdagi  La  Notir  Dam  Grand,
Germaniyadagi   Sharta  Kilen  shaharlari,  ulardagi  haykallar,  milliy  tasviriy  san’at,
Samarqand me’morchilik namunalarining foto suratlari.
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. Yangi dars bayoni. 15 - 25 daqiqa.
3. O’quvchilar bilan savol - javob. 10 - 15 daqiqa.
4. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi: Tashkiliy qism. O’quvchilar bilan solomlashib shu kunning
muhim  voqyealari,  bayramlar  to’g’risida  qisqacha  gapiriladi  va  yangi  o’quv  yili
boshlanganligi,  tatil  vaqtida  o’quvchilarning  bajargan  ishlari  to’g’risida  qisqacha
suhbat qilib olinsa yaxshi natija beradi.
Yangi darsning bayoni:  Dastgoh rangtasviri tasviriy san’atning eng ommoviy
turlaridan  biridir.  Rassomchilikning  rangtasvir,  grafika,  haykaltaroshlik  turlarida
dastgoh rangtasvir asarlari yaratiladi. Dastgohli rangtasvirga barcha moy buyoqlarda
yaratilgan  asarlarni  kiritish  mumkin.  Ular  turli  janrlarga  bo’linib  ketadi.  Bunday
asarlarining  turlari,  tartibi,  xususiyatlari  ham  o’zgachadir.  Bolalar  dastgoh
rangtasvirning  natyurmort  kompozisiyasini  alohida  turli  matolarga,  gurunt
qilingandan keyin tasvirlasalar bu ham dastgoh rangtasvir bo’ladi.
3 Dastgohli  rangtasvirda  badiiy
jarayon  juda  tezlik  bilan  rivojlanib
ilgarilab  ketdi.  Chunki  ko’pgina
bo’lib  o’tgan  ko’rgazmalar  shuni
tasdiqlaydiki,  mazkur  davr
rangtasviri  uslub  va  kompozisiyasi
yechimining  turli-tumanligi  bilan
ham  ajralib  turadi.  Bu  rangtasvirda
ijod  qilayotgan  rassomlarga  erkinlik
berilganining natijasidir. Bu  jarayon
badiiy  tasvirni  akslpantirishda  shakl
va  vositalarni  mustaqil  tanlash
imkonini  beruvchi  yangi  davr  bilin
ko’p jihatdan bog’liq.
Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  U
vaqtlarda turli san’at oqimlari va yo’nalishlari paydo bo’lgan edi. Ko’proq bu usul va
yunalishlar  me’morchilikda  alohida  ajralib  turadi.  Yevropa  me’morchiligining  o’zi
Fransiya davlatidan boshlab La Notir Dam Grand ibodatxonasi, Germaniyada Sharta
Kioli saborlari, ulardagi haykallar o’ziga xos kurinishlarga ega. Shuning uchun ham
germanlarniki degan ma’noni anlatadigan “gotika” san’ati shu davr yo’nalishlaridan
biri  hisoblanadi  .  Bu  alohida  german  qabilalariga  xos  bo’lgan  san’at  turidir.  Gotika
(italyan  tilida  “gotiso”,  fransuzcha  “gothiquye”,  tom  ma’noda  gotlarniki,
nemislarning  nomidan  kelib  chiqqan)  uslubi  G’arbiy  va  Markaziy,  qisman  Sharqiy
Yevropa mamlakatlari O’rta asrlar san’ati rivojlanishining yakunlovchi bosqichidagi
san’at  hisoblanadi.  12  va  15  -  16  asr  o’rtalari  san’atidagi  yetakchi  uslub.  “Gotika”
atamasi  Uyg’onish  davrida  kiritilgan  bo’lib,  O’rta  asrlarning  barcha  san’atini
“varvarlarniki”  (bosqinchilarniki)  deb,  kamsitish  ma’nosida  qo’llanilgan.  19  asrdan
boshlab  10  –  12  asrlar  san’atiga  nisbatan  “roman  uslubi”  atamasi  qo’llanilishi
kiritilganidan  keyin  “gotika  uslubi”  ning  xronologik  tartibi  chegaralanib  qolgan.
Ko’pincha  me’morlikka  nisbatan  qo’llanilgan  gotika  uslubining  rangtasvir  bilan
aloqasini  haykaltoroshlik  bilan  uzviy  tarzda  vitraj  san’ati  misolida  ko’rishimiz
mumkin.
     Shu  kabi  roman san’ati  ham  rimniki  degan  ma’noni  beradi  va uning  yaratilishi
qadim Italiya san’at turlarini o’zida aks ettiradi.
     Har  bir  xalqning  o’ziga  xos  san’ati  turlari,  usullari  mavjud  bo’lib  shu  joyning
xayoti, tabiati, yashash  tarzi  bilan uyg’unlashib ketadi. Shuning uchun ham tasviriy
san’at asarlarini kuzatib qarar ekanmiz u xalq to’g’risida tassovurimiz ortib, kerakli
ma’lumotlarga ega ham bo’lib boramiz.
     Bu  ma’lumotlar  usha  xalqning  madaniyatini,  ma’naviy  dunyosini  ko’rsatadi.
San’atning ta’sir kuchi ham shunda. O’zbekiston tasviriy san’ati ham shunday usul va
yo’nalishlarga  ega.  O’lkamizning  quyoshli,  yorqin  buyoqli,  rang-barangligi
rangtasvir  san’atimizga  ham  ta’sirini  ko’rsatadi.  Me’morchilikdagi  turli  gumbazli
binolar,  mahobatli,  katta  mustahkam  imoratlar,  uning  maftunkor  bezaklari  xalqimiz
xayotidan olingandir.
4      Xalq  amaliy  san’atining  naqsh  elementlari
me’morchilikda ham bor. Bunda islimiy naqshlar,
grix naqshlari bilan ham oxang keladi.
     Samarqand  shahrida  Shohi  -  Zinda
ansambilining  me’moriy  maqbaralari,  Registon
ansambilidagi  Sher  -  Dor,  Ulug’bek,  Tilla  Qori
masjidlari,  Guri  Amir  maqbarasi,  Bibixonim,
Xazrati Xizir kabi masjidlari.
      Toshkentda  Kukaldosh  madrasasi,  Zangota,
Shahrisabz  shahridagi  Oq  saroy,  Buxoro
shahridagi  Registon  ansambili,  Chir  minor,
Samoniylar maqbarasi, Xivadagi Minoraiy kalon,
Ichan  qala  va  boshqalar  sharq  xalqlarining  o’rta
asrlarda  qurib  butun  dunyoga  mashhur  bo’lgan
me’moriy yodgorliklaridir. 
Bizning  qadimiy  yodgorliklarimizda  ham
roman-gotika  san’ati  elementlari  uchraydi.  Shuningdek,  o’rta  asr  san’atidan  toki
hozirgacha  bizda  davom  etib  kelayotgan  me’moriy  elementlar  peshtoq,  minora,
gumbaz, timpan, shift, shtil, taxmon va boshqalar ishlatib kelinadi. Bularni mana bu
kabi foto suratlarda ham ko’rish mumkin deb mavzuga oid bo’lgan bir necha tom -
uylarning foto suratlari va rassom asarlari reproduksiyasidan kursatish kerak..
O’quvchilar  bilan  vaqt  ortib  qolgudek  bo’lsa  turli  mavzuga  oid  suhbatlar
uyushtirish ham foydadan xoli bo’lmaydi.
Uyga  avzifa  qilib  O’rta  asrlar  san’atiga  oid  bo’lgan  illyustrativ,  suratlar
to’plash  va  mustaqil  o’rganib  kelish,  kitoblardan  konispektlar  olish  topshirilishi
mumkin.
2-DARS.MAVZU: XITOY VA YaPONIYa RASSOMLARINING
TEXNOLOGIK USULIDA NAM QOG’OZDA KOMPOZISIYa (MANZARA,
DARAXTNING ShOHI, GUL VA HAKOZALAR) IShLASh.
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
5 san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  Xitoy  va  Yaponiya  rassomlari  san’ati
to’g’risida ma’lumotlar berish, ularning uslublari haqidagi bilimlarini shakllantirish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasi,  ahloqiy,
baynalminallik sifatlarini uyg’otish.
V) rivojlantiruvchi maqsadi: Xitoy va Yaponiya san’ati, rassomlari asarlarini
tushunishga bo’lgan bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Xitoy  va  Yaponiya  rassomlarining
asarlari namunalarining foto suratlari, qog’oz, akvarel.
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halari.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. O’tilgan dars mavzusini baholash. 7-10 daqiqa.   
3. Yangi dars bayoni. 8 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 10 - 15 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi: Tashkiliy qism. O’quvchilar bilan solomlashib shu kunning
muhim  voqyealari  to’g’risida  qisqacha  gapiriladi.  Uyga  berilgan  vazifalarni
o’quvchilarning  bajargan  yoki  bajarmaganligi  suraladi.  Tasviriy  san’at  tarixiga,
rivojlanishiga oid qisqacha so’hbat olib boriladi. 
 O’tilgan dars mavzusini baholash: O’quvchilarning oldingi darsda o’rgangan
materiallarni  surab  chiqiladi.  O’rta  asrlar  tasviriy  san’at  haqida  bolalarda  qanday
bilimlar paydo bo’lganligini o’rganiladi. Hammaga tegishli savollar berib faqat qo’l
ko’tarib bilgan o’quvchilar javob berishi talab qilinadi. Hammani faollashtirish uchun
savollarni  oldindan  tuzib  qo’yilsa  yaxshiroq  bo’ladi.  Albatta  bu  suhbat  uchun
oldindan tayyorlangan  savollar, suratlar  bo’lishi  lozim. Savollarga berilgan javoblar
uchun baholar qo’yilib bo’lgach yangi dars mavzusi doskada yoziladi. 
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta
ahamiyatga ega bo’ldi. Tasviriy san’atning rivojlanishida Sharq xalqlaridan Yaponiya
va  Xitoy  rassomlarining  yaratgan  asarlari  ham  o’z  o’rniga  ega.  Chunki  ularda
birdaniga  nam  qog’ozlarda  ishlash  usuli  rasmni  nihoyatda  nafis  bo’lishligini
taminlaydi.  Qadimgi  Xitoy  san’ati  tarixiy  taraqqiyoti  bir  necha  bosqichlarda  tashkil
etilgan.  Uchinchi  asrgacha  bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  olgan.  Eramizdan  oldingi
ikkinchi ming yillikda Xitoy xududida birinchi Shan shahri vujudga kelgan.
6 
Qadimgi  Xitoy  san’ati  taraqqiyoti  bir  necha  bosqichlardan  tashkil  topgan
bo’lib,  eramizdan  avvalgi  4  minginchi  yillardan  boshlab  to  eramizning  3  asrigacha
bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  oladi.  Eramizda  avvalgi  2  minginchi  yillarda  Xitoy
hududida birinchi Shan (In) shahri vujudga keladi. Bu nom qabila nomi bo’lib Xitoy
uchun xarakterli shahirdir. Bu davda asosan afsonaviy va ramziy shakllar rivojlanib
ular bezakli taqinchoqlar marosimlarga atalgan idishlarni bezash, haykaltaroshlik va
naqshinkor  devorlarni  jihozlashga  keng  qo’llanilgan.  Javrning  ajoyib  bironzali
idishlari,  zodagonlar  va  qurbonlik  qilish  marosimlari  uchun  muljallangan  bo’lib
bezaklar nafis, turli tuman shakl va xajmdagi ko’rinishlarga boy bo’lgan. 
Qishloq xujaligidagi jiddiy rivojlanish natijasida xunarmandchilik ham taraqiy
topdi.  Badiiy  fikrlashda,  dunyo  qarashda  sezilarli  o’zgarishlar  yuz  beradi.  Yangi
san’at turlari yuzaga keldi.
Qadimiy  davrga  mansub  buyuk  Xitoy  devori  kuchmanchi  xalqlarning
xujumidan ximoyalanish uchun eramizdan avvalgi 4-3 ming yilliklarda yaratilgan. U
Shimoliy  Xitoy  chegaralarini  750  kilometrni  o’rab  olgan  bo’lib  sungra  uzunligi  3
ming  kilometr  keladigan  balandligi  5  metrdan  10  metrgacha  kengligi  esa  5-8  metr
bo’lgan ko’plab qo’rilishlarni o’z ichiga olgan.
Tan  va  Sun  davrida  rangtasvir  o’zining  yuksak  pog’onasiga  ko’tarildi.
Rassomlar  asarlarini  o’zun  shoyiga  keyinchalik  vertikal  va  gorizontal  shakldagi
qog’ozlarda  vaqtincha  namoyish  qilingan.  Devorga  ilib  qo’yilgan  gorizontal
tasvirlarda  odatda  mayishiy  matvlar,  afsonoviy  ko’rinishlar  tasvirlangan.  Vertikal
tasvrilarda  manzara  ko’rinishi  ifodalangan.  Ular  o’ziga  xos  rangtiasvir  kitobi
vazifasini o’tagan. 
Tan  davrida  haykaltaroshlik  yuksak  kutarinkilikka  erishadi.  Budda
avliyolarning  haykallari  g’orlardagi  ibodatxonalarga  ishlanib  ular  o’zining
egiluvchanligi  bilan  ajralib  turadi.  Ibodatxona  devorlarida  mayishiy  mavzulardjagi
syujetlar relyef shaklida bajariladi. Ular dunyoni anglash qobul qilishda tula qonli va
tabiiyligi balan kuzga tashlanadi. 
15-18  asrlar  Xitoy  me’mlorchiligi  yashnagan  davridir.  Bu  davrda  saroy
ibodatxonalari  qurildi.  Pekin  va  Nanken  shaharlari  qurilishi  davom  ettiriladi.  1421
yildan  buyon  Pekin  davlatning  paytaxti  sifatida  o’tmish  qurilishilagi  tajribalarini
o’mumlashtiradi. 
15-17  asrlarda  qurilgan  eng  kuzga  ko’ringan  ansambil  Pekin  markazidagi
imperatolr  saroyi.  Saroy  yirik  darvoza  va  devorlar  bilan  o’ralgan.  Pekin
7 ibodatxonalari  ham  katta  komplekslardan  iboratdir.  O’lug’vor  Osmon  ibodatxonasi
(15-19 asrda qayta qurilgan) bir necha binolardan taщkil etilgan.
Qadimgi Xitoy me’morchiliga xos bushliqning beqiyosligi 15-17 asrlarda Men
sulolasi  (1368-1644)  davrdagi  podsholar  qabristoni  ansambilida  ko’rinadi.
Qabristonga  800  metrli  katta  alleya  orqali  boriladi.  Bu  alleyaning  ikki  tomoni
odamlar va xayvonlarning ulkan gavdalari bilan uralgan.
15-16  asr  me’morchiligi  ulug’vorligi  bilan  kuzga  tashlanadi.  18  va  19  asrlar
me’morchiligida  boshg’qa  san’at  turlaridagi  kabi  bezakdorlik,  serxas’ham  holat
kuchayadi.  Ba’zan  dekorativ  nafs  yog’och  o’ymakorligidagi  ortiqcha  serxas’hamlik
namayon bo’ladi.
Xalq  amaliy  san’ati  o’rta  asrlar  Xitoy  madaniyatida  keng  taniladi.  Chinni
bozlak,  kesma  tosh,  yog’och,  suyakdan  ishlangan  buyumlar  ko’plab  ishlatiladi.
Qadimiy  davrlardan  boshlab  go’zal  buyumlarni  ishlash  mahorati  sirlari  avloddan  –
avlodga  o’tib  kelgan.  Tan  davrida  chinni  buyumlar  keng  tarqaladi.  Yuksak  sifatli
kulolchilik  qadimiy  buyumlarning  aksi  bo’lib  u  oq  loydan  ishlanadi.  11-13  asr
kulolchiligi  nafis  va  ko’p  qirrali  edi.  Sun  davri  rangtasvirldagi  kabi  ranglarning
yorqinligi oddiylik va nafosatliligi bilan o’rin almashinadi. Bu davrda chinni va sopol
buyumlarni  Xitoyning  ko’plab  ustaxonalarida  ishlab  chiqariladi.  15-19  asrlarda
shaharlar  rivloji  va  sovdo-sotiqning  ko’chayishi  badiiy  buyumlarning  ishlanish
suratini tezlashtiriadi. 18 asr oxirlariga qadar badiiy buyumlarning ishlanish suratini
tezlashtiradi.  18  asr  oxirlariga  qadar  ko’pgina  san’at  turlarining  tushkunlikka
uchragan  kezlarda  ham  badiiy  chinni  sozlik  darajasi  yuksaklik  darajasini  saqlab
qoladi.
Yapon san’atning kelib chiqishi eramizdan avvalgi 4 minginchi yillarga to’g’ri
keladi. Yaploniya o’rta asrlarda ayniqsa dunyo madaniyatiga sezilarli xissa qo’shdi.
O’rta  asrlar  Yaponiya  madaniyatida  Xitoy  va  Koriya  madaniyati  bilan  umumiylik
mavjud. 6- asrdan boshlab buddaviylik dini shu uch mamlakatda ham davlat  diniga
aylandi. Yapon haykaltaroshligining ilk namunalari eramizning birinchi  – beshinchi
asrga to’g’ri keladi. Ularning asosiy qismini loydan ishlangan harbiylar, xizmatchilar,
jonivorlar  aksi  egallaydi.  6  va  7  asrlarda  budda  haykallari  ibodatxonalar  uchun
muljallangan  haykaltarosh  Toriy  tomoniban  bajarilgan  haykaltaroshlik  guruhida
rahim shafqat g’oyasi ilgari surilgan.
Yapon  rangtasvir  maktabi  11-12  asrlarga  kelib  shakllanadi.  Yamato  –  Ye.
Rassomlar kuchma pardalarni bezashgan. Gorizontal o’ralgan gazlamalardan adabiy
asarlarga illyustrasiyalar ishlangan. Portret san’ati ham taraqqiy etgan. Haykaltarosh
Xuddiyara  Takonobu  tomonidan  bajarilgan  tantanali  sovuq  va  qatiy  kurinishga  ega
Moni  Mato  Yoriy  Tomo  portreti  ayniqsa  diqqatga  sozovor  (12  asr  oxiri  –  18  asr
boshi). 
Xitoy va Yaponiya san’atida keyingi davri ham rivojlandi.
Ular  matolarga,  qog’ozlarda  uzunasiga,  engga  katta-katta  qilib  ishlangan
rasmlari  bilan  mashhurdirlar.  Ayniqsa  daraxtlarning  shohlarini  ishlash,  gullarni
ishlash va xakozalar.
Mustaqil  ishlar:  Bu  vaqtda  bolalar  akvarel  buyog’i  bilan  tiniq  ranglardan
foydalangan holda allaprima usulida ishlash ham mumkin. Bunda birdaniga qil qalam
bilan rasmni chizadilar. Ular qo’yidagicha ko’rinishlarda bo’qladi.
8 Birinchi  bosqich  –  qog’oz  varag’ini  suvda  tuliq  namlab  olinadi,  politrani
tayyorlaydi,  qil  qalamning  bir  necha  turidan  foydalanish  mumkin.  Katta  yuzalarni,
osmon kabi orqa fonlarni ranglab oladilar.
Ikkinchi  bosqich  –  chizilayotgan  narsalarning  eng  harakterlisini  topish  va
uning ranglarini qog’oz varag’iga tasvirlash, joylarini aniq qilib belgilab olish. Suvni
iloji boricha toza xolda ishlatishga e’tiborni qaratish lozim.
Uchunchi  bosqich  –  suratni  eng  xarakterli  joylarini,  soya  va  yorug’likka  doir
kurinishlarning  rangini  qo’yiladi.  Bunda  ham  buyoqlarning  bir  –  biriga  aralashib
ketishi ishning aniqligini beradi.
Suralarni ishlab tugatgandan keyin yaxshi bijarilgan ishlarni doskada hammaga
ko’rinarli  qilib  quyib  tahlil  qilinadi.  Bir  darsning  o’zida  bir  nechta  bunday  rasm
ishlash mumkin. 
Darsning yakuni va uyga vazifa. Mavzuga oid rasmlar yig’ish, mustaqil biron
gul rasmini Xitoy yoki Yaponiya uslubida ishlab kelish.
3-DARS.MAVZU: GRAFIK USULDA HARAKATDAGI ODAM (SPORTCHI)
GAVDASI (FIGURASI)NI ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  grafikada  turli  harakatdagi  odamlar
rasmini chizishga oid bilimlar berish.
B) tarbiyaviy maqsadi:  o’quvchilarni nafosat tarbiyasiga yo’naltirish, milliy,
ahloqiy tushunchalarni, vatanparvarlik tuyg’ularini uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  grafika  san’atida  odamlar  tasvirini  rassomlar,
haykaltaroshlik  asarlaridagi  talqinini,  tasvirlashni  tushunishga  oid  bilimlarini
rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  harakatdagi  odam,  sportchilarning
rasmi  chizilgan  ko’rgazmali  qo’rollar,  rassom  asarlarining  namunalari,  A.Deynika
asarlaridan “Start”, “Xokeychilar”, P.Pikasso, B.Jalolov, J.Umarbekovlarning asarlari
hamda rassom Mannon.Saidovning “oila” asari va boshqalar. 
9 B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2.  O’tilgan  dars  mavzusi  yuzasidan  o’quvchilarning  bilimini  baholash.8  –  10
daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 12 - 15 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi:
Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashiladi  va  shu  kunning  muhim
voqyealari,  uyda  bajarilgan  ishlar  to’g’risida  qisqacha  suhbat  qilib  olinadi,  ob-
xavoning xolati suraladi. Navbatchi orqali kunlik davomat o’rganiladi.
O’tilgan  dars  mavzusi  yuzasidan  o’quvchilarning  bilimlarini  baholash.
Tasviriy san’atda Yaponiya va Hitoy rassomlari ijodi o’zgacha uslublarga ega bo’lib
ular ko’pincha nam qog’ozlarda rasm chizadilar. Bular to’g’risida oldindan tuzilgan
savollar orqali o’quvchilarning bilimlari aniqlanadi va ular shu uslubda uyda bajarib
kelgan,  oldingi  darsda  chizgan  suratlarini  ko’rib  baholanadi.  Buning  uchun  hamma
o’quvchilar uy vazifalarni partalar ustiga qo’yib chiqadi. O’qituvchi uni kuzatadi va
yaxshi,  o’rtacha  va  yomon  chizilgan  ishlardan  olib  ularni  bolalarning  o’zlari
yordamida tahlil qilinadi. Yutuq va kamchiliklar aytilib, hatolarni to’g’rilash yo’llari
ko’rsatib o’tiladi. 
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta
ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Jahon  tasviriy  san’atida  odamlarning  rasmini  chizish  doimo
birinchi  o’rinda  turgan.  Rassomlardan  Leonorda  Da  Vinchi,  Rafael  Santi,
Mikelanjelo, Tisian kabi o’yg’onish davrida ham odamning rasmini eng mukammal
yaratgan  edi.  Faqatgina  O’rta  Osiyo  xalqlarigina  odam  rasmini  to’g’ridan
chizmaganlar.  Ammo  bizning  odamlarning  harakatlari  miniatyura  san’ati  uslubida
yaratilgan asarlarda odamlar harakati aks ettirilgan.
Tasviriy  san’at  asarlarini  yaratishda  jahon  rassomlari  Pablo  Pikasso,  Rakuel
Kent,  Roden,  Pol  Sezann,  Van  Gog,  Antuan  Burdel,  Aristid  Mayol,Sharl  Desrio,
Lotrek,  Kete  Kolvis,  Frans  Mazarel,  Frank  Brengvin,  X.Berlaga,  Renatto  Gttuza,
G.Ritvalo  va  boshqalar  ijod  qilmoqdalar.  Bularning  hammasining  asarlarida  odam
asosiy mavzu bo’lib hisoblanadi. 
Kamoliddin Behzodning miniatyuralarida “Shayboniyxon”, “Siston jangi”, “Navoiy”
portretlari shular jumlasidandir. Buyuk rus rassomi I.Ye.Repin, Surikov, Konenkov,
Fedotov,  Serov,  Vasnesovlar  odam  rasmini  chizishda  eng  yuksaklikka  ko’tarilgan
edi.  Sovetlar  davrida  ham  aka-uka  Tikechevlar,  Avetov,  Chuykov,  Zardarayan,
Vaselev va boshqalar.
10 11 O’zbekistonda
A.Abdullayev,  Ch.Ahmarov,
R.Choriyev,  J.Umarbekov,
B.Jololov,  A.Isayev,  N.Sultonov
va  boshqalarning  asarlarini
ko’zatish mumkin. 
Harakatdagi  odamning
rasmini  chizish  uchun  ham  uni
kompozision  to’g’ri  topishga
ahamiyat  berish  kerak.  Biz  siz
bilan  bosqichli  bajarilgan
rasmlarni ko’rib chiqamiz.
Birinchi  bosqich  –  format
qog’ozga  odam  figurasining
to’g’ri  joylashishini  xisobga  olish
bilan  faqat  bo’yi,  enini  belgilab
olamiz.
Ikkinchi  bosqich  –
odamning  tayanch  nuqtalarini
bilgilaganimizdan  keyin  uning
harakatlari  ko’rinishini  berishimiz
lozim.
Uchunchi  bosqich  –  odam  figurasining  kiyimlari,  harakat  yo’nalishlari,
qarashlari ko’rsatiladi. Birinchi buyoqlarni berib olamiz.
Turtinchi  bosqich  –  rasmning
soya va yorug’liklarini tasvirlash bilan
haqiqiy kurinishlarini berib olamiz.
Beshinchi bosqich – qog’ozdagi
odam  figurasining   barcha
kurinishlarini  yakuniga  yetkazamiz.
Bu  tasvirlar  hammasi  grafik  usulda
bo’lishi bilan harakterlidir.
O’quvchilarning  mustaqil
ishlari.  O’quvchilar  suratni
chizayotganlarida  o’qituvchi  ularni
ko’zatib  chiqadi  va  kamchiliklarga
yo’l  quyilayotgan  bo’lsa  ularga
to’g’rilab  olishlarida  yordam  beradi.
Ba’zi  hollarda  o’qituvchi  chizib  yo’l
ko’rsatib  yuborishi  ham  mumkin.
Suratlarni  iloji  bo’lsa  turli  qattiq  va
yumshoqlikdagi  qalamlar  bilan  ishlab
o’rganilsa  yaxshi  bo’ladi.  Bolalar
chizgan  suratlar  yakuniga  yetgach
baholash ham mumkin.
12 Uyga  vazifa:  rassom  asarlaridan  yig’ish  va  mustaqil  ravishda  biron  odam
figurasini o’ziga qarab chizib kelish.
4 – DARS. MAVZU: LOY YOKI PLASTILINDAN HARAKATDAGI
ODAM (FUTBOLCHI, KURASHCHI, VA HAOZA) GAVDASINI ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  o’quvchilarni  haykaltaroshlik  san’atining  elementar
asoslari  bilan  tanishtirish,  loy  va  plastilinda  odamni  ishlashga  oid  bilimlarni
shakllantirish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarning  estetik  tarbiyasini,  ahloqiy  va
kurashchanlikka oid tushunchalarini uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  loy  va  plastilindan  sportchilarni  tasvirlash
hamda tushunishga oid bilimlarini rivojlantirish.
Darsning jihozi: a)o’qituvchilar uchun: loy va plastilinda ishlangan sportchi
haykallaridan  namunalar,  o’quvchilarning  ishlari,  turli  bosqichli  chizmalardan
namunalar, foto suratlar.
B)  o’quvchilar  uchun:  loy,  plastilin,  rasm  daftar,  ruchka,  qalam,  yozuv
daftari, haykalchalardan foto nus’halar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.
2. O’tilgan darsni baholash. 7 – 12 daqiqa.  
3. Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 17 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi:
Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solom-alikdan  so’ng  shu  kunning  muhim
voqyealari,  ob-xavo,  san’atdagi  yangiliklar  to’g’risida  qisqacha  gapiriladi  hamda
odob-axloq  masalalari  yuzasidan  o’quvchilarni  yaxshi  tomonlarini  aytib  uyga
vazifani tekshirib chiqishi kerakligini e’lon qiladi.
O’tilgan darsni  baholash:  Hamma o’quvchilarning bajargan ishlari  partalar
ustiga ochiq holda qo’yiladi. O’qituvchi hamma ishlarni birma-bir ko’rib chiqadi va
chizilganligiga  qarab  baholanmagan  o’quvchilarning  ishini  olib  chiqadi.  Xatto
13 hamma o’quvchilarning rasmlarini bir varakayiga baholash ham mumkin. Chizilgan
ishning yaxshi va yomon taraflari albatta tahlil qilinishi shart. Shu kabi oldingi darsga
bog’langan  holda  yangi  dars  uning  davomi  ekanligini,  loy  va  plastilindan
haykalchalar yasash mumkinligi o’g’risida qisqacha suhbat qilib olinsa yaxshi natija
beradi.
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta
ahamiyatga ega bo’ldi. Biz oldingi darsimizda o’rganganimizga qo’shimcha ravishda
endi  odam  gavdasini  loydan,  plastilindan  tayyorlashga  harakat  qilamiz.  Lekin
oldiniga  biz  butun  dunyodagi  buyuk  haykaltaroshlarning  kimligini  ham  aniqlab
olishimiz kerak. Qadimgi haykaltaroshlarimiz Miron, Poliklet o’yg’onish davrida esa
Mikelanjelo, Sharden, Shuben va rus haykaltaroshlari Konenkov, Muxina, Vichetuch,
Tomskiy, Anikushinlarni misol keltirish mumkin. 
Haykaltaroshlik  sohasida  O’zbekis-
tondan  Damir  Ruziboyev,  Ilhom  Jabborov,
Abdumumin  Boymatov,  Greshchenko,
Turkman  Esonov,  Tulagan  Yorqulov,
Dektoryov,  Bambiladze  va  boshqalarni
keltirib o’tishimiz lozim.
Bularning  asarlari  to’g’risida  boshqa
darslarimizda  yana  ko’rib  o’tamiz.
Mustaqillikdan keyin sohibqiron Amir Temur
haykalini  haykaltarosh  Ilhom  Jabborov  va
Kamol Jabborovlar ishlagan edi.
O’quvchilarga  mustaqil  ishni  o’rgatish
uchun  tayyorlangan  karkasli  odam
gavdasining  loydan  yoki  plastilindan
tayyorlangan  haykalchasini  ko’rsatamiz.
Shundan keyin biz karkas, stek, loy, plastilin,
angoblar  to’g’risida  ozgina  tushunchalarni
qaytaramiz.  O’quvchilar  bilan  savol-javob
qilishimiz ham mumkin.
Birinchi  bosqich  –  loydan  figuralarni
yasash tartibini qo’llab ko’rish.
Ikkinchi bosqich – ikkinchi darajali tomonlarini olib tashlash yo’llari.
Uchunchi  bosqich  –  figuralarni  aniq  tasvirlashni  o’rganishga  yo’llash.
Bosqichlar bilan o’quvchilarga loydan haykalchalarni ishlash yo’llarini ko’rsatgandan
keyin mustaqil ishlashga izin beriladi.
O’quvchilarning  mustaqil  ishi:  Mustaqil  ishlash  davomida  shu  ko’rsatilgan
bosqichdagidek bolalar ham tasvirlashga harakat qiladilar. Bunda loy yoki plastilinni
quyib  ishlash  uchun  albatta  taglik  bo’lishi  kerak.  Uni  oddiy  panera  bulakchasidan
tayyorlab  olish  mumkin.  Darsning  oxirida  bo’lsa  bolalarning  ishlarini  ko’rib  chiqib
ba’zilarini  baholash  kerak.  Yaxshi  bajarilganini  rag’batlantirib  yutuqlari  aytiladi.
Agar ko’pchilik xatoga yo’l qo’yayotgan bo’lsa qaytadan mavzuning muhim joylarini
14 tushuntirib  beriladi  va  xatolarga  yo’l  qo’ymaslikka  davat  etiladi.  Shuningdek,
o’quvchilar  chizgan  rasmlarida  hamda  yasagan  haykalchalarida  yangi  yutuqni
ko’rsangiz albatta uni rag’batlantirib o’tish lozim. 
Uyga vazifa : o’quvchilarning o’zi mustaqil tarzda biror bir kurinishli figurani
loydan  yoki  plastilindan  ishlab  kelishlari  so’raladi  Shuning  bilan  birga
haykaltaroshlar ishlagan foto rasmlardan yig’ishni maslihat beriladi.
5 – DARS. MAVZU: O’QITUVCHILAR VA MURABBIYLAR KUNIGA
BAG’ISHLANGAN TABRIKNOMA ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarning  dekorativ  amaliy  san’at  to’g’risidagi
bilimlarini va tabriknoma ishlashga o’rgatish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  O’qituvchilarga  hurmat,  nafosat  tarbiyasiga
yo’naltirish, ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik sifatlarini tarbiyalash.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  O’quvchilarning  oldingi  olgan  bilimlarini,
tabriknoma ishlashga bo’lgan tushunchalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  tabriknomalar  chizilgan  turli
rassomlar  ishlagan  suratlardan  namunalar,  oldingi  sinf  o’quvchilarining  chizgan
eskizlaridan namunalar.
B)  o’quvchilar  uchun:  rasm  daftar,  ruchka,  qalam,  yozuv  daftari,
tabriknomalarning foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2.Oldingi darsda o’tilgan larni surab baholash. 7-10 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 10 - 13 daqiqa.
4. Mustaqil ishlash. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi:
Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashiladi.  Yo’qlama  qilinadi.
Navbatchi  bilan  darsning  tashkiliy  qismini  bajaradi.  Doskani  rasm  chizishga
15 tayyorlaydi.  Ko’rsatmali  materiallarni  olib  kelib  qo’yadi.Sinfning  tozaligini
taminlaydi.
Oldingi  darsda  o’tilganlarni  surab  baholash:  Uyga  berilgan  loy  va
plastilindan bajarilgan odam figuralarini ko’rib chiqiladi va ularni yaxshi yoki yomon
bajarilganini tahlil qilib baholanadi. Baholashda albatta har bir ishdan yutuq topishga
harakat qilinishi  lozim. Chunki har bir bola tasviriy san’atda o’ziga xos qobiliyatga
ega  bo’ladi.  Ba’zida  biz  sezmagan  holda  juda  mazmunli  lekin,  beuxshov  obrazlar
paydo bo’lishi mumkin. Agar noto’g’ri baholab qo’yilsa bolalarning ruhiyatiga ta’sir
etadi. Mening  qo’limdan umuman rasm  chizish kelmas ekan degan noto’g’ri  fikrlar
o’tishi mumkin. 
Yangi darsning bayoni: O’qituvchilar va murabbiylar kuniga atab tabriknoma
eskizini  ishlash  darsida  o’quvchilarga  1  –  oktyabr  “O’qituvchilar  va  murabbiylar
kuni”  deb nishonlanishi to’g’risida gapirib beriladi. Yaqinginada butun O’zbekiston
xalqi bu kunni bayram qildi. Xuddi shu bayram tufayli bir kun hamma xursandchilik
qiladi. O’qish, ishdan dam oladilar. Chunki Prezidentimiz bu kunni dam olish kuni va
bayram deb qaror chiqargan edi. Bu bayramga atab har bir o’quvchi devoriy gazeta,
foto  montaj  chiqarganlar.  Endi  butun  sinfimiz  bo’yicha  tabriknoma  eskizini
tayyorlashimiz lozim. 
Qani kim aytadi eskiz nima degani?
Eskiz – biron rasmning xomaki, tugatilmagan tasviri xisoblanadi.
Chizmachilikda  esa  bu  hyech  qanday  chizma  asboblarisiz  qo’lda  bajarilgan
chizmadir.
16 O’qituvchilar kunini qachondan boshlab bayram qila boshladik?
1993  yildan  boshlab  bu  kunni  bayram  sifatida  nishonlamoqdamiz.  Oldinlari
ham oktyabrning birinchi haftasi bayram deyilgan edi. Ammo bu kun ish kuni bo’lib
qolavergan.
Tabriknomada qanday kurinishlar bo’lishi mumkin?
Oddiy varaqda bo’lsa ham u naqshlar, gullar, odam figuralari  bilan dekorativ
bezatilishi lozim. Shu kabi savollar bilan mavzuni to’ldirib borish mumkin.  
Tabriknomaning  eskizlaridan  namunalar  ko’rsatib  uning  chizilish  yo’llarini
bosqichma-bosqich  doskada  chizib  ko’rsatiladi.  Oldindan  tayyorlangan  bosqichli
kursatmali qo’rolni ham doskada tushuntirib beradi.
Birinchi  bosqich.  Avvalo  daftar  varag’iga  to’g’ri  joylashtirib  olinishi  lozim.
Uning chetki chiziqlari, eni, buyi, gullarning va yozuvning joylari belgilanadi.
Ikkinchi  bosqichda.  Oldingi  belgilangan  joylarni  to’g’ri  ekanligiga  ishongach
chiziqlar aniqlashtiriladi va gullarning kurinishi asl holatiga uxshatiladi. Rang berish
uchun tayyorlab qo’yiladi.
Uchunchi  bosqich.  Tabriknoma  eskizini  birinchi  ko’rinishda  ranglashdan
boshlaydi. Bunda akvarel buyog’idan yoki guvashdan foydalaniladi. 
Turtinchi  bosqich.  Chetki  chiziqlar  va  xoshiyalarni  bajarish  mumkin.
Shuningdek  tabriknoma  va  murabbiylar  kuni  kabi  yozuvlar  chiroyli  qilib  turli
buyoqlardan foydalangan holda yozib ish tugatiladi.
Buning uchun sinf o’quvchilarining hammasi tabriknomani biror bir
eskizini  chizish  kerak.  Darsda  tabriknomani  asl  kurinishini  qogozga
chizishimiz  bolalarni  bayramni  xis  qilishga  o’rgatadi.  Tabriknoma  sinf
ukuvchilari tayyorlagan eskizga karab tayyorlansa chiroyli bular edi. Buni
kanday amalga oshirish kerak ekanligini bolalarni chizgan eskizidan ham
ajratib  olamiz.  Chunki  bolalar  bilan  turli  elimentlarni  chiroyli  chizish
kerak. Biri gullarni chiroyli chizadi biri esa savotchalar chiroyli chizadi, biri
esa  yozuvni  chiroyli  yozadi,  biri  esa  sherlarni  yaxshi  biladi.  Agar  sinf
ukuvchilari  ko’pchilikni  tashkil  etsa  ularni  ikki  guruxga  bulib  qaysi
guruxni  tabriknomasini  chiroyli  chiksa  maqtav  oladi.  Tabriknomani  sinf
buyicha  birgalikda  yasaymiz  va  maktabimizning  barcha  o’qituvchilarini
tabriklaymiz. Hamma o’quvchilar ish bilan band bo’lishi lozim. Bu birinchi
shart desak ikkinchi sharti esa ichiga bitta ma’noli she’r yozishimiz kerak.
Buni  kanday  kilamiz,  o’quvchilarning  ayrimlari  rasm  chizsa  ayrimi  sher
yozar  edi  shu  o’quvchilarimiz  sher  yozadi  eng  yaxshi  she’rni  biz
tabriknomaga  yozamiz.  Uchinchi  shartimiz  chiroyli  yozadigan
o’quvchilarimizga  buladi  eng  chiroyli  yozgan  o’quvchimizning  yozuvi
tabriknomaga  tushadi.  Turtinchi  shartimiz  shu  yuqoridagilarni  jamlash
buladi:  va  tayyor  eskizni  kuramizda  qaysi  gurux  o’quvchilarining
tabriknomasini yasashni aytamiz.
Mehr nuri yog’ar doim yuzingizdan ustozlar,
17 Yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.
Shunga  uxshash  sher  hamda  chiroyli  yozuvlar  bilan  bezatamiz.  1-
OKTYaBR o’qituvchilar bayrami deb yozamiz va gullar rasmini chizamiz.
O’quvchilarni  baholash:  baholash  uchun  o’quvchilarda  eskizlar
xam  bor  va  yakuniy  tabriknomadan  guruh  ishi  ham  bor.  Ishtirokida  va
chizmasiga  karab  ballarni  belgilanaviradi.  Tabriknomani  taxlil  kilib  xam
baxolash mumkin. O’quvchilarning asosiy qismi ragbatlantiriladi.
Topshirik:  O’qituvchilar  va  murabbiylar  kuni  bayramiga  atab  turli
kurinishlarda  tabriknoma  eskizi  chizishni  o’rganish.  Dekarativ  san’at
yuzasidan ma’lum bilimlarni o’zlashtirish.
Uyga vazifa: Ustozlar va murabbiylar kuniga atab tabriknoma eskizini chizish.
O’stozlarni tabriknoma yasab 1-OKTYaBR kuni bayrami bilan tabriklanadi.
6 – DARS. MAVZU: 1-MSNI. TURLI BADIIY-GRAFIK (AKVAREL,
QALAM, GUASH, PLASTILIN YOKI LOY HAKOZA) USULDA
HARAKATDAGI ODAM GAVDASINI ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarning  tasviriy  san’atidan  birinchi  chorak
davomida  olgan  bilimlari,  ma’lumotlarini  o’rganish,  grafika  san’atida  harakatdagi
odam gavdasini ishlashga o’rgatish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasi  qirralarini,  hislarini
uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  tasviriy  san’atda  odam  obrazi  asosiy  obyekt
ekanligi va grafikada rasm chizish malakalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  rassomlarning  grafikada  ishlangan
rasmlari, o’quvchilarning loy, plastilin, tush, akvarel kabi materiallar bilan ishlaridan
namunalar.
B)o’quvchilar  uchun:  rasm  daftar,  ruchka,  qalam,  akvarel,  yozuv  daftari,
rasmlarning foto nus’halaridan namunalar.
18 Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 3 daqiqa.  
2. Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
3.  O’quvchilarning  mustaqil  ishlari  o’tilgan  oldingi  darslar  mavzusiga  oid
bilimlarini tekshirish. 25 - 30 daqiqa.
4. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashib  yo’qlama
qilinadi.  Bolalarning  rasm  chizishga  bo’lgan  kayfiyatlari  o’rganiladi  va  odamlarni
ko’zatishga  oid  takliflar  o’rtaga  tashlanadi.  Masalan:  Odamning  tayanch  nuqtasi
qayrda  bo’ladi,  shuni  o’rganing?!  Agar  odam  egilib  turganda  –  chi?  Yugurib
ketayotganda qanday bo’ladi? Kurash tushganda – chi? va kakoza.
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’atda  grafikada,  rangtasvirda,
haykaltaroshlikda  ham  odam  obrazi  rassomchilikning  asosiy  tasvirlash   obe’kti
ekanligini  hamma  biladi.  Lekin  harakatdagi  odamni  tasvirlash  ancha  murakkabdir.
Biz bugun 1 – MSNI o’tkazamiz va unda barcha o’quvchilar o’zlarining grafik usulda
yoki loy va plastilindan  harakatdagi odam rasmini chizishi hamda yasay olishlarini
namayon etishlari lozim. 
  
  
Bunda  o’quvchilar  hohlagan  usulda  ya’ni,  grafikada   yoki  rangtasvirda
harakatdagi  odamning  tasvirini  bajaradi.  Qanday  tasviriy  san’at  materiallaridan
foydalanish ularning ihtiyoridadir. Kim yuqori o’zlashtirishga erishmoqchi bo’lsa bor
mahoratini  ko’rsatib  chizishlari,  yasashlari,  tasvirlashlari  kerak  bo’ladi.  Bu  darsda
mavzuni  alohida  qayta  tushuntirb  o’tish  shart  emas.  Chunki  oldingi  darslardagi
o’tilganlarning bu takrorlanishidir.
O’tilgan oldinga dars mavzusiga oid bilimlarni tekshirish: O’quvchilarning
uyda  va  oldingi  darsda  chizib  kelgan  suratlarini  o’rganib  chiqib  va  ularni
19 dimonstrasiya  usulida  ko’rsatib  xato  va  kamchiliklari,  yutuqlari  tahlil  qilinadi.
Suratning tahlilida o’quvchilarning o’zlarini ham faol qatnashtirish lozim. Baholanadi
va u kundaliklarga ham qo’yiladi.
Uyga  vazifa:  O’quvchilar  birinchi  chorakdan  keyin  tatilga  chiqadi.  Shuning
uchun  o’tilgan  mavzularga  doir  bolalar  hoxlagan  biron  mavzuga  oid  rasmni  chizib
kelishi  yoki  loy  va  plastilindan  yasashlari  mumkin.  Tatildan  qaytgandan  keyin
bajargan ishlari bo’yicha suhbat bo’lishi mumkin. 
7 – DARS. MAVZU: TURLI BADIIY MATERIAL VA TEXNIK
VOSITA, USULDA (RANGTASVIR, QALAMTASVIR,
HAYKALTAROSHLIK IXTIYORIY TANLANADI) 2-3 FIGURALI
MAVZUIY KOMPOZISIYA (SPORT, MAISHIY HAYOT, SAN’AT VA
HAKOZA) ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  tasviriy  san’atning  kompozisiya  tuzish
yo’llarini, odamlarning ko’p figurali ko’rinishlarini tasvirlashni o’rgatish
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  ahloqiy,  mehnat,  nafosat  tarbiyasi  masalalarini
anglatish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  rangtasvirda  rasmlar  ishlashga  oid  bilimlarini
rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  rassom  asarlaridan  I.Ye.Repinning
“Yana  ikkimi?”,  V.A.Serovning  “Shaftoli  ushlagan  qiz”,  R.Ahmedovning  “Onalik”
kabi asarlar reproduksiyasi. 
B)  o’quvchilar  uchun:  rasm  daftar,  qalam,  akvarel,  turli  rassom  asarlarining
foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2.Tatil vaqtida bajarilgan ishining tahlili. 5 – 7 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 20 - 25 daqiqa.
20 5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashib  ularning
darsga tayyorgarligini, yo’qlama, jurnalga yozish kabi ishlar bajariladi.
Tatil  vaqtida  bajarilgan  ishlarning  tahlili.  O’quvchilar  uyda  chizgan,  loydan
yoki  plastilindan  tayyorlagan  rasm,  haykalchalarini  partalar  ustiga  qo’yib  qo’yishi
so’raladi.  Ularni  o’qituvchi  birma-bir  hammasini  ko’rib  chiqadi.  Eng  yaxshi
chizilganlarni,  o’rtachalarini,  yaxshi  bo’lmaganlarini  tahlil  qilinadi.  Tahlil  qilingan
vaqtd o’quvchilarning ishlarini iloji boricha yutuqlarini topib maqtash kerak. Daftar
varag’iga hammaga baho qo’yish mumkin. 
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’atning  bu  yo’nalishida  rasm  ishlash
masalasi biroz murakkab bo’lib odamlarning bir nechtasi tasvirlanishi kerak. Har bir
figura  o’ziga  xos  kurinishlarga  ega  bo’lishi  lozim.  Chunki  biz  endi  mavzuli
kompozisiya tuzish yo’llarini o’rganamiz va suratlarimizda ma’lum mazmun, ma’no
bo’lishi  kerak.  Shuning  uchun  ham  kompozisiyada  tabiatning  ko’rinishi,  xona
ichkarisining, biron ish bilan bandlik xolatlari aks etishi mumkin.
Buyuk  russiya  rassomi
I.Ye.Repinning  “Yana  ikkimi?”
degan  asarini  o’rganib  ko’raylik.
Surat  kompozisiyasi  jihatidan  biroz
sodda,  lekin  surat  hammani
o’ylantirib  qo’yadi.  Ikki  baho  olib
kelgan  o’quvchining  turish  xolati
bir  oz  kulgili  ham.  Ona  obrazini
kursangiz  uning  o’g’liga  achinish
bilan  qarab  turganini  ko’rasiz.
Erkalanayotgan  kuchukchasi  esa
uning  xafachiligiga  sherikdek,
buladida  xafa  bo’lma  dyyoyatgandek  tuyiladi.  Asarning  mazmuni  o’quvchilarning
o’qishda  yaxshi  o’qishi  kerakligini  targ’ib  qilishga  borib  taqaladi.  Agar  kim  yaxshi
o’qimasa shunday buyni egilib qoladi. Hammaning oldida uyaladi demoqchi.
Yana  qanday  mazmunlarni  siz  o’qimoqdasiz?  Deb  o’quvchilarning  o’zlarini
ham suhbatga tortish mumkin.
Savollarni tuzishni ham o’quvchilarning o’zlari orqali amalga oshirilsa yanada
yaxshi  bo’ladi.   O’quvchilarga  grafikada,  rangtasvirda,  loy  yoki  plastilinda  bo’lsan
kompozisiyani  tasvirlaganda  qo’yidagi  kabi  chizmalarga  e’tibor  berilishi  lozim.
Lekin  obrazlarni,  mazmun  va  ma’noni  o’quvchilarning  o’zlari  topsin.  Bunda  oddiy
yuguruvchi  sportchilar,  kurashchilar,  gimnastikachilar,  dehqonlar,  dala  ishchilari,
bozorchilar, sovdo xodimlari, o’quvchilar va boshqalarni olish mumkin.
Ko’rgazmalarni qo’yib kursatish, tushuntirish kerak. Keyin esa uning bosqichli
chizilishini doskada kursatib berilsa yaxshi bo’ladi.
Birinchi  bosqich  –  faqat  format  qog’ozining  yuzasiga  to’g’ri  kamponovka
qilish, joylashtirish, tayanch joylarni, o’rinlarini belgilash. Buyi, eni, ufq chizig’i, sof
va yorug’liklarning o’rni qalam bilan belgilab olinadi. 
Ikkinchi  bosqich  –  Ancha  tayyopr  holga  kelgan  suratni  aniqlashtirish  va
materialliklarni, joylarning fazoviy o’rnini to’g’ri topib olish.
21 Uchunchi bosqich – Birinchi buyoqni berish uchun tayyorlash, yorug’ va soya
urnlarini oldiniga ochiq rang bilan buyosh.
Turtinchi  bosqich  –  Tasvirni  asl  holatiga  olib  kelish  uchun  uning  bir-biriga
kontrast  ranglarni  va  materiallarni  ranglash.  Rang  berilganda  biror  ochiq  buyoq
tegmagan joy qolmasligi kerak.
Beshinchi  bosqich  –  Oxirgi  bosqichda  ranglarni  tuliq  quyish  va  hamma
narsalarni, odam figuralarini asl holatiga olib kelish.
Suratni  ishlab  kursatib  bo’lingandan  keyin  uni  ko’chirish  emas  balki
o’quvchilarning  o’zlari  uncha  chiroyli  bo’lmasada  ishlashlari  kerakligi  aytiladi  va
doskadagi chizmani yopib, kursatmali qurolni olib quyiladi. 
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.  Savol-javoblardan,  tushuntirib
bo’lingandan  keyin  o’quvchilarga  mustaqil  ishni  boshlashlari  mumkinligi  aytiladi.
Mustaqil  ish  davomida  bolalar  ishni  yaxshi  hammasi  boshlab  olgunga  qadar,  besh
daqiqacha  vaqt  halaqt  bermay  o’qituvchi  o’zining  ishini  bajarib  olishi  mumkin.
Shundan so’ng o’quvchilarning ishlarini o’qituvchi partalar oralab ko’rib yuradi. Kim
to’g’ri  bajarayotgan  bo’lsa  tez-tez  hammaga  ko’rsatib  rag’batlantirib  boradi.  Hatto
ba’zi tez va yaxshi bajarayotgan o’quvchilarni baholashlari mumkin.
Agar  ko’p  xatoga  yo’l  quyilayotgan  bo’lsa  o’qituvchining  o’zi  uni  qayta
tushuntirib o’tishi lozim bo’ladi. Ba’zida o’quvchilarga yakka tartibda yordam berib
boradi.  Dars  davomida  joyni  toza  tutish,  buyoqlarga  ehtiyot  bo’lish,  atrofdagi
do’stlarini hurmat qilish kerakligi o’qtirib turiladi.
Darsning  yakuni  va  uyga  vazifa.  Tugata  olmagan  o’quvchilarga  uyda
yakunlash va qo’shimcha surat ishlash,  rassom  asarlaridan olib kelishni  vazifa qilib
topshiriladi.
 
8 – DARS.  MAVZU: BADIIY BEZAK GRAFIKASI (PLAKAT, SHIOR,
MAVZULI DEVORIY GAZETA, ETIKETKA, EMBILEMA VA BOSHQA)
NAMUNALARINING ESKIZINI ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
san’at asarlarini tushuna olish va undan zavqlanish.
a)ta’limiy maqsadi: grafikada rasm chizishga oid bilimlarini oshirish; 
22 B)  tarbiyaviy  maqsadi:  O’quvchilarni  ahloqiy,  estetik,  vatanparvarlik  ruhda
tarbiyalash; 
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  oldingi  olgan  bilimlari  va  tushunchalarini
rivojlantirish. 
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  plakat,  devoriy  gazeta,  gerb  va
boshqalarning tasviriy ko’rgazmasi, doska, bur, latta va boshqalar; 
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halaridan namunalar, flamaster, rangli qalamlar va boshqalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2.O’tilgan dars mavzusini baholash. 7 – 10 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 10 - 15 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashib  ularning
ruhiy xolatini aniqlanadi. Navbatchi orqali yo’g’qlama qilib olinadi. O’quvchilarning
tartib  va  qoidalari  to’g’risida  qisqacha  gapirib  tartibga  chaqiriladi.  Shu  kunning
muhim  voqyealari,  yangiliklar  to’g’risida  suraladi.  Oldingi  darsda  berilgan  uy
vazifasini partalar ustiga qo’yish kerakligi talab qilinadi.
O’tilgan  dars  mavzusini  baholash.  Partalarga  qo’yilgan  o’quvchilarning
ishlarini  ko’rib  chiqiladi  va  ulardan  bir  qanchasini  olib  chiqib  doskada  kurgazmali
tarzda tahlil qilinadi. Tahlilni o’quvchilarning faolligida o’tkazish kerak. Ularni faqat
bahosini  aytib  qaytarib  berish  hyech  qanday  natija  bermaydi.  Ishdagi  to’g’ri  va
noto’g’ri  tomonlari  kursatib  berilsa  uning  ta’limiy  hamda  tarbiyaviy  ahamiyati
ko’proq bo’ladi. Agar o’quvchi chizmagan bo’lsa uni sababi so’qraladi va o’qituvchi
birinchi  martoba  bo’lsa  yordam  berishi  mumkin.  Ogoxlantirib  keyingi  safar
qaytarilmasligiga  so’z  olinadi.  Tasviriy  san’atning  murakkab  fan  ekanligi,  boshqa
fanlarni busiz o’rganish qiyin bo’lishi ham aytib o’tiladi. Hammani daftariga baholar
qo’yilishi  mumkin.  Keyin  esa  yangi  dars  mavzusi  e’lon  qilinib  doskaga  yoziladi.
Unutmaslik  kerakki  bolalar  rasm  chizidigan  daftarga  mavzuni  ham  kunni  ham
yozmasligi kerak. Chunki bu komponovka qilishda suratlarni buzadi. 
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at   keng  qirrali  bo’lib  unda  hamma
borlig’dagi  narsalar  aks  etadi.  Plakat  suratlar  tashviqot,  targ’ibot  vazifasini  o’taydi.
Geraldika  esa  gerblar,  nishon  sifatida  har  bir  narsalarda,  davlatning  belgisi  sifatida
ham qaraladi. O’zbekiston gerbini rassom Anvar Mamajonov chizganini bilasiz. Shu
kabi  dekorativ  amaliy  san’at  deb  hisoblanadigan  badiiy  bezak  grafikasi  nihoyatda
xilma-xildir.
Oddiygina maktabda sinf devoriy gazetasini chiqarish. Bunga tasvirlanayotgan
turli  rasmlar,  bezaklar,  naqshlar,  yozuvlar  hammasi  badiiy  bezak  grafikasiga  misol
bo’ladi.  Maktab  devoriy  gazetalarining  turlari  quyidagichadir.  1.umummaktab
devoriy gazetasi; 2.Tanqidiy devoriy gazeta; 3.o’quv predmetlari va tugarak devoriy
gazetalari;  4.Sinflarning  devoriy  gazetasi;  5.foto  montaj,  chaqmoq,  qalampir,
mastihin,  jangovor  devoriy  varaqalarga  bo’linadi.  Bu  devoriy  gazetalarning  har  biri
o’ziga xos tasvirlanadi. Shular haqida gapirib berish lozim.
23     
          
Umumiy maktab devoriy gazetasining bosh maqolasi, maktab tashkilotlarining
hayoti,  maktabdan  tashqari  hayotga  doir  zarur  habarlar,  adabiyot  va  san’at  bo’limi,
tanqidiy bo’lim, sport bo’limi, qiziqarli faktlar, savollar va javoblar berilishi mumkin.
 Shu  kabi  turli  grafik  chizilgan  ishlardan  misollar  ko’rsatiladi.  Doskada  bir
necha  elementlari  chizib  beriladi.  O’quvchilarning  o’zlaridan  ham  doskada  chiqarib
chizdirishga ruxsat beriladi.
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.  Mustaqil  ishlash  davomida  o’quvchilar
o’zlarining sinf emblemasini, maktab gerbini chizishlari ham mumkin. Yoki devoriy
gazeta  nus’hasini  biror  bir  bayram,  tarixiy  sana,  tug’ilgan  kunga  bag’ishlab
chizishlari mumkin.
O’qituvchi ularning qanday bajarayotganlarini kuzatib boradi va o’quvchilarni
doimiy  o’zlashtirishlarini  nazorat  qiladi.  Bu  ishlar  vaqtida  ba’zi  o’quvchilarning
ishlarini baholash ham mumkin. 
Berilgan  vazifalarni  chizib  bo’lgandan  keyin  vaqt  ko’proq  qolsa  savol  va
javoblar ham qilib darsni mustahkamlash mumkin.
Uyga  vazifa:  Grafik  surat  chizishni  mashq  qilish  va  sharq  me’morchiligi,
miniatyura san’atiga oid materiallarni o’rganib kelish, suratlar yig’ish.
9 – DARS. MAVZU: SHARQ ME’MORCHILIGI SAN’ATI.
MINIATYURA SAN’ATI TARIXI HAQIDA SUHBAT HAMDA
REPRODUKSIYALARNI TAHLIL ETISH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
24 O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya:  san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  maqsadi:  o’quvchilarni  tarixiy  me’moriy  yodgorliklar  bilan  tanishtirish,
o’tmish me’morchiligimizning o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.
Darsning  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  madaniy,  tarixiy  boy
merosimizga  xurmat,  kelajak  avlodga  me’moriy  yodgorliklarni  avaylab  asrashga
yo’naltirish va tarbiyalash.
Darsning  rivojlantiruvchi  maqsadi:  sharq  me’morchiligidagi  o’ziga  xos
me’moriy atamalarni mukammal o’rganish.
Darsni jihozlash: kuhna Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz, Toshkent kabi
shaharlarning rangli foto suratlari, al’bomlar, me’moriy obidalarning foto nusxalari,
reproduksiyalari.
Darsda  foydalaniladigan  metod  va  texnologiya:  Xikoya,  dimonstrasiya,
suhbat, bahs-munozara.
Darsning borishi.
1.Tashkiliy qism. 3-5 daqiqa. 
Darsning  bu  qismida  o’quvchilarning  darsga  tayyorgarligi,  ruhiy  holati,
sinfning tozaligi, hammaning borligi o’rganiladi. Oldingi darsda bajargan mavzu va
uy  vazifasi  bo’yicha  qilingan  ishlar  tahlil  qilinadi.  Buning  uchun  ham  guruhni  bir
nechtaga bo’lib olish lozim. Agar o’quvchilar kupchilikni tashkil etsa turtta guruhga,
kamroq bo’lsa uchta yoki ikkita guruhga bo’linadi va ularga nom qo’yiladi. Turli xil
rangda  baholash  uchun  kartochkalar  tayyorlanadi.  Sardor  belgilanadi  va  oldindan
tayyorlab  qo’yilgan  savollar,  testlar,  krassvordlar,  ma’ruzalar  bilan  o’quvchilarning
bilimlarini aniqlanadi. 
2.O’tilgan mavzu bo’yicha o’quvchilarning bilimini aniqlash. 7-10 daqiqa.
Grafikaga oid terminlardan tuzilgan savollar.
Plakat chizish haqidagi ma’lumotlar.
Gerb yoki geraldika to’g’risida suhbatlar.
Tasviriy san’atga oid testlar.
Miniatyura  san’atiga  xos  krassvordlardan
foydalanish kerak bo’ladi. 
Me’morchilik  to’g’risida  foto  materiallar  va
ularning nomlari.
3.O’quvchilarni  dars  mavzusi,  maqsadi
bilan tanishtirish. 5-7 daqiqa.
Darsda  sharq  me’morchiligi  va  miniatyura
san’atini  puxtaroq  o’rganish  uchun  bu  dars
mavzusi  qo’yilgan.  Chunki  bizning  tariximizda
o’tmish  odamlarimiz,  xalqimiz  boy  tarixga  ega.
Shularni  me’mlorchilikda,  miniatyura  san’ati,
dekorativ  amaliy  san’at  orqali  bizgacha  qoldirib
25 ketgan.  Hammamiz  shular  haqida  kerakli  ma’lumotlarga  ega  bo’lishimiz,  ulardan
g’ururlanishimiz lozim. Bu bizning vatanparvarlik burchimizdir.
4.Yangi mavzuni o’rganish bo’yicha o’qituvchining axborati. 5-10 daqaqa.
Darsning rejasi.
1.O’zoq o’tmishda qolgan tarixiy shahriston tepaliklar.
2.O’rta asrlar O’zbekiston me’morchiligi.
3.Sharq me’morchiligida ishlatiladigan atamalar.
4.Xozirgi zamon ilg’or me’morchiligi.
Ona  vatanimiz  tuprog’ida  ajdodlparimizdan  ko’plab  me’moriy  yodgorliklar
yetib  kelgan.  Biz  ajdodlarimizning  bunday  nodir  obidalari  bilan  faxrlanamiz  va
ularning  kelajak  avlodlar  uchun  avaylab  asrashimiz  lozim.  Ulkamizdagi  obidalarni
ko’rgani xar yili chet ellardan minglab sayyohlar keladilar. Samarqanddagi Afrosiyob
tepaligi. Buxorodagi Varaxsha, Termizdagi Dilvarzin tepa, qadimiy Xorazimda Ayoz
tepa,  Burgut  qala,  Quy  qirilgan  qala  singari  ulkamizdagi  kuxna  shahar,  qala
xarobalari,  Vatanimiz  tarixini  ming-ming
yillarga borib yetishidan dalolat beradi. Bu yil
yurtimizda  Qarshi  shahrining  2700  yilligi,
kuxna  Samarqandning  esa  2750  yilligi  keng
nishonlandi. Poytaxtimiz Toshkent shahrining
2200  yilligi  nishonlanish  arafasida.  O’rta
asrlarda  Movaraunahr  tuprog’ida  ko’plab
davlatlar  mavjud  bo’lgan.  Amir  Temur  davri
va  undan  keyingi  davr  asrlarda  Samarqand,
Buxoro,  Xiva,  Toshkent,  Turkiston,
Shahrisabz  kabi  yirik  shaharlarda  ulkan
me’moriy inshoatlar bunyod etilgan. Saroylar,
madrasalar  Jomiy  masjidi,  qurg’onlar
qurilgan.  Amir  Temur  va  uning  avlodlari
Turon  zamin  xududida  ko’plab  bunyodkorlik
va obodonchilik ishlarinin olib borishgan.
      Sharq  me’morchiligi  atamalari
bugungi  o’zbek  so’zlashuv  tilida  kam
mumalada  ishlatilmoqda.  Yangi  avlod  vakillari  me’morchiligimizdagi  ko’uplab
atamalarni puxta o’zlashtirishlari lozim. 
Madrasa, maqbara, sug’ana, minora, masjid, Jomiy masjid, saroy, qasir, karvon
saroy, kushk, Sardoba, koriz, koshin, peshtoq, mehrob, ark, chorsu, gumbaz.
Mamlakatimizda  keyingi  davrlarda  zamonoviy  me’morchilik  bilan  birga  turli
xil xalq xujaligi inshoatlari kommunikasiyalari bunyod etilmoqda. Nukus, Uchquduq,
Navoiy  hamda  G’uzor,  Boysun,  Termiz  temir  yullari,  Toshkent,  Namangan
avtomobil  yo’li  hamda  paytaxtimizdagi  kupriklar  qurib  ishga  tushirilmoqda.
Mustaqilligimizdan sung Toshkent, Samarg’qand singari yirik shaharlarimiz uzgacha
kurk berib tarovat etdi. Paytaxtimizda Alisher Navoiy nomi bilan milliy bog’, Amir
Temur muzeylari qurib bitkazildi. Mustaqillik maydoni qayta loyihalanib timirlandi.
Toshkent metrosining yangi Yunusobod yo’nalishi ishga tushirildi.
O’quvchilarni yangi mavzu yuzasidan bilimlarini surab baholanadi. 
26 Test topshiriqlari, savollar, krassvordlar guruhlarga bo’lib beriladi va ularning
javoblari  doskada  baholab  boriladi.  Har  guruhdan  sardorni  saylab  olish  mumkin.
Guruhlarni  ajratayotganda  turli  usullarni  qo’llash  mumkin.  Sanatish  bilan  masalan,
bir,  ikki,  uch,  turt  va  takror.  Yoki  jiribovka  usulida.  Loto  usulida  va  xakoza.
O’quvchilar uyda o’rganib kelganlari, darsdagi bilganlari hammasi takrorlanadi.
Uyga  topshiriq  etib  tarixiy  obidalarimiz  haqida  rivoyat,  asarlar  o’rganish,
shuningdek, ularni foto suratlarini to’plab borish topshiriladi. 
10 – DARS. MAVZU: SHARQ MINIATYURA SAN’ATI ASARLARI
NAMUNALARINING ELEMENTLARI (DARAXT, SUV, TOG’, TOSH,
HAYVONLAR, GULLAR, ODAMLAR VA HAKOZALAR)DAN NUSXA
KO’CHIRISH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya:  san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  sharq  miniatyura  san’ati  to’g’risida  ma’lumotlar
berish, milliy san’atimizning muhim tomonlarini o’rgatish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasiga  yo’naltirish,  milliy
qadriyatlar, ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.
V) rivojlantiruvchi maqsadi:  Sharq miniatyura san’ati asarlarini tushunishga
oid bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  A.Navoiyning  “Xamsa”,
Nizomiyning “Xamsa”, Fizuliyning “Zafarnoma” asarlariga ishlangan miniatyuralar,
zamonoviy  miniatyura  asarlari,  Samarqand  me’morchiligidagi  miniatyura
namunalari.
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 3 daqiqa.  
2. O’tilgan oldingi darsni baholash. 5 – 8 daqiqa.
3.Yangi dars bayoni. 8 - 12 daqiqa.
4.Mustaqil ish. 12 – 20 daqiqa.
5. O’quvchilar bilan savol - javob. 5 - 10 daqiqa.
27 6. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashi  davomat
aniqlanadi. Shu kunning voqyealari, ob-havo to’g’risida gapirib beriladi va sinfning
tozaligi, navbatchining mehnati kuzatiladi, lozim topilsa maqtab quyiladi.
Oldingi  darsda  o’tilganlar  bo’yicha  baholash.  Suhbat,  munozara,  bahs
tarzida tashkil qilinsa yaxshi bo’ladi.  Chunki oldingi darsda sharq me’morchiligi va
miniatyuralar  to’g’risida gaplashilgan edi. Kim darsda faollaroq qatnashadi,  tez fikr
yuritadi,  asarlarning  tahlilini  to’g’ri  beradi,  testlarga,  krassvordlarga  javobni  to’g’ri
topadi. Bularning hammasi rag’batlantiriladi va baholanadi. 
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  sharq  mamlakatlarida  miniatyura  va
amaliy  ko’rinishda  hamda  me’morchilikda  rivojlangan.  Bular  haqida  oldingi  darsda
to’liq  o’rganib  chiqqanmiz.  Endi  xuddi  shu  kabi  biror  miniatyurachi  rassomlarning
asarlaridan  bir  qismini  olib  kuchirib  chizishimiz  mumkin.  Chunki  kuchirib  chizish
orqali miniatyura san’atining nozikligini, ranglarning nafisligini xis qilamiz
Asarlardan nus’ha kuchirish masalasi ham juda murakkab hisoblanadi. Shuning
uchun tasviriy san’at darslarida alohida nus’ha kuchirish darslariga soat ajratilgan.
Bugun  tayyor  chizilgan  rassomlarning  asarlaridan  ba’zilarini  o’rganib  olamiz
va uning yoqqan joflaridan bir qismini kuchirib chizamiz. Albatta kuchirganda ham u
kichkina bo’lib qolmasligi, balki format qog’oz varag’ida chiroyla joylashishi lozim.
Bunga  miniatyuradagi  gullar,  toshlar,  daraxtlar,  xayvonlarning  kurinishi,  tog’lar,
qirliklar,  odamlar  va  xakozalarni  olishimiz  ham  mumkin.  Nus’ha  kuchirishda  bir
necha usullar bor.
     
1.Suratni katakchalarga olib uni bir necha marotaba kattartirib olish;
2.Suratning ma’lum bir joyini belgilab olib unga qarab o’zidek qilib kuchirish;
3.Suratga qarab ham shu belgilangan joyni o’ziga nisbatan bir necha marotaba
katta qilib kuchirish;
4.Suratdagi kuchiriladigan qismni serkul yoki ip orqali kattartirib ishlash;
5.Suratni koperovka qog’ozidan foydalangan xolda kuchirish;
6.Suratni epidoskap yordamida kuchirish. 
28 Bularning  xar  birida  ham  albatta  rasm  chizuvchi  uning  rangini,
kompozisiyasini  to’g’ri  belgilab  olishiga  to’g’ri  keladi.  Aks  holda  xech  qanday  ish
meyyorida  kechmayda  va  surat  o’z  holiga  uxshamaydi.  Kuchirishdan  maqsad  shu
uslubni bilib olish, ranglarni to’g’ri quyishni o’zlashtirishdir.  
Mustaqil ish.
O’quvchilar  mustaqil  ishlari  davomida  belgilangan  suratning  bir  qismini
kuchirib  oladilar  va  uni  o’zidek  qilib  ranglashga  o’tadilar.  Bu  vaqt  davomida
o’qituvchi  hamma  o’quvchilarning  ishlarini  kuzatib  boradi  va  kamchilikka  yo’l
quyayotgan bo’lsa uni vaqtida to’g’rilashga yordam beradi.
O’quvchilar bilan savol-javob.
Materiallarni  o’zlashtirish  davomida  o’quvchilar  bilan  savol-javoblar  qilish
mumkin.  Chunki  bu  dars  kuchirish  va  miniatyura  san’atini  chuqurroq  bilishga
qaratilgan. Savollar qo’yidagicha bo’lishi mumkin.
Miniatyuraning ma’nosi nima?
Nimaga miniatyurada perspektiva bo’lmaydi?
Suratning o’rtasida qanday surat turadi?
Miniatyuralarda nima uchun ranglar bir xillikda olinadi?
Nega hamma obrazlar bir joyning o’zida kursatiladi?
Bu tasviriy san’at janri boshqa janrlardan qanday farqlanadi?
Bu kabi savollar oldindan tayyorldab quyilsa yaxshi bo’ladi va o’quvchilaning
partalariga kartochka sifatida tarqatib berilsa o’quvchi javoblarni surat  ishlash bilan
bir qatorda topib javob berishga intiladi. 
Uyga  vazifa.  Miniatyura  san’atiga  oid  rasmlarni  o’rganish  va  birontasida
nus’ha kuchirib kelish.
11 – DARS. MAVZU:DARSNING MAVZUSI: O’ZBEK XALK
ERTAKLARI SYUJETI ASOSIDA MINIATYURA USULIDA
ILLYUSTRASIYA ISHLASH
Darsning maksadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  -  o’quvchilarni  tasviriy  san’atning  o’zbek  xalq  ertaklari  syujiti  asosida
miniatyura ishlash haqidagi tushinchalarni o’rgatish.
29 B)tarbiyaviy  -  o’quvchilarni  erkin  fikrlashga  yo’naltirish,  axloqiy,  estetik
tarbiyasini shakllantirish.
V)rivojlantiruvchi  - o’quvchilarning mustaqil holda ertak mazmuniga moslab
rasm chizish malakalarini rivojlantirish.
3. Darsning jihozi:
a)  o’qituvchi  uchun:  Mavzuga  oid  kursatmali  materiallar,  oldingi
o’quvchilarning ishlaridan namunalar, krasvordlar, ishlarni kursatish uchun ekran va
boshqalar.
b) O’quvchilar uchun: Rasm daftar, buyoq, qil qalam.
Darsning usuli - noan’anaviy;
Sinf  o’quvchilarini  iliq,  samimiy,  ijodiy  kayfiyatini  xosil  qiluvchi  guruhlarga
bo’lish,  darsga  tayyorgarlik.  3-5  daqiqa  yangi  mavzuni  oldingi  bilan  bog’lab
borishiga oid turli savollar testlar, 10-12 daqiqa. 
1. Kamoliddin Behzod qanday rassom bo’lgan?
2. Xoshiya san’atning qaysi turida ishlatiladi?
3. O’zbekiston xalq rassomlari nomlarini sanab bering?
4. Sharq miniatyurachi rassomlari kimlar?
  TEST.
1. Qaysi qatorda K.Behzod yashab ijod etgan shaharlar to’g’ri ko’rsatilgan?
A)Andijon, Istanbul 
B)Astrabod, Qobul
V)Buxora Dehli 
D)Xirot, Tabriz
2.  Tasviriy  san’atning  miniatyura  janrida
nimalar tasvirlanadi?
A)naqshlar.
B)Geometrik shakllar
V)Tabiat kurinishlari
D) Hammasi to’g’ri
3.  Suvda  eriydigan  buyoqlar  qaysi
qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A)Rangli qalam, guash 
B)Akvarel, guash 
V)Moybuyoq, akvarel
D)Rangli qalam, akvarel.
Mavzuga  oid  rasmni  chizish.  Ish
daftariga,  doskada  guruh  bilan  jamoa  bo’lib
miniatyura  usulida  illyustrasiya  yaratish.  10-12
daqiqa
Bajarilgan  ishlar  yuzasidan  guruhlarning
bajargan ishlarini tahlili. 3-9 daqiqa.
Mavzuga  oid  testlar  3-5  daqiqa,
sardorlarga  bosh  qotirma  bajartirish.  Bu
oldindan tayyorlab olinadi. 4-6 daqiqa
Xulosa, uyga vazifa 3-4 daqiqa.
30 Mashg’ulotning borishi.
Assalomu-alaykum  aziz  o’quvchilar,  samimiy  salom  alikdan  so’ng  darsga
kelgan  va  kelmagan  o’quvchilar  aniqlanadi:  O’quvchilarga  rangli  qog’ozlar  orqali
guruhlarga  bqlinadi:  Oq  ranglilar  1-  guruh,  qizil  rangdagilar  2-guruh,  yashil
rangdagilar 3-guruh deb ataladi. Dars davomida o’quvchilar joylashishi uchun stollar
guruhlarga moslashadi.
Xar  bir  guruh  o’quvchilari  talabiga  ko’ra  nom  oladi:  Lofchilar,  Qiziqchilar,
Ayyorlar deb nomlanadi, nomlari taxtacha ustiga yozilib qo’yiladi. Darsni olib borish
qoidasi  o’quvchilarga  tushintiriladi:  Agar  qaysi  guruh  berilgan  vazifani  tez,
uyushqoqlikda  bajarsa,  boshqalarga  xalaqit  bermasa,  odob  bilan  o’quvchilar
qoidasiga  rioya  qilsa  rag’batlantiriladi  va  qo’shimcha  balga  ega  bo’ulishi  aytiladi.
Shovqin qilsa boshqalarga xalaqit qilsa jarima oladi va bu ham umumiy balga ta’sir
etib olib tashlanadi. Bu darsda vaqt ham xisobga olinadi.
Birinchi tur bo’yicha o’quvchilarga tushincha beriladi.
Nasriddin  Afandi  sharq  xalqlari  og’zaki  ijodida  keng  tarqalgan  xajviy
latifalarning  qahramoni.  U  haqda  O’zbekistonda  ham  latifalar  ko’p.  Afandining
laqabi turli mamlakatlarda turlicha aytishadi: Masalan O’zbekiston Xo’ja Nasriddin,
turklarga  Xoja  Nasriddin,  Qozoqlarga  Xo’ja  Nosir,  Ozorboyjonda  Mulla  Nasriddin
deb  atashadi.  Nasriddin  Afandi  xaqiqatguy,  adolatli,  insonparvar,  kambag’alparvar
xalqparvar,  xalq  qaqramoni  bo’lib,  noinsof,  g’arazguy,  maraz  kabi  salbiy
xarakterdagi kishilar ustidan ko’ladi. Afandi obrazi yaratilganiga ming yildan oshgan
u haqda X1X- asrning birinchi yarmida (O’zbekistonda esa) Istambulda, keyinchalik
Yevropada kitoblar nashr etilgan. O’zbekistonda uning tarjimasi 1962-1963 yillarda
paydo bo’lgan. Keyinchalik O’zbekistonda Afandi haqida yangi latifalar yaratildi va
kitob  xolida  nashr  etildi.  Bu  kitoblarga  iste’dodli  o’zbek  rassomi  Telman
Muhammadiyev,  usta  Mumin  Nikolayev,  Temurg’olib  Jamoliddinov,  A,  Muxtorov
kabilar tomonidan turli tuman illyustrasiya va haykallar ishlangan. Bir kuni Nasriddin
Afandi  bozorga  ketayotgan  ekan,  uni  kuchadan  3-4  sho’x  bolalar  ko’rib  o’zlaricha.
«Kelinglar, afandini boblab bir aldaymiz», deyishibdi.
Ular Afandiga:
«Xujam, shu daraxtda qush bolasi bor, olib bersangiz». (Afandi kalishi) Afandi
xozir qush bola (dan foy) ochadigan vakt emasligini bilib, bolalar bir ish qilmoqchi
ekanligini  zezibdi  va  ularni  lol  qoldirmoqchi  bo’libdi.  U  kalishini  yechib  olib
cho’ntagiga solibdi va daraxtga chiqa boshlabdi, Bolalar:
«Afandim,  kalishingizni  qoldirib  keting,  yana  qaytib  tushasiz-ku».  «Shunda
Afandi»   Daraxt  ustida  yo’l  chiqib qolsa,  ushanaqasi  bozorga  ketavaraman»,  debdi.
Shunday  qilib,  bolalar  Afandini  aldamoqchi  bo’lganliklaridan  lat  chekibdilar.
Afandidan  kechirim  so’rabdilar.  Buni  sezgan  Afandi  daraxtdan  tushib  o’z  yo’liga
ketgan  ekan.  Bolalar  Xo’ja  Nasriddin  haqida  kinofil’mlar  yaratilganligini  eslab
ulardan  o’zlariga  yoqqan  qiziqarli  voqialarni  tanlaydilar.  O’quvchilar  rang  tasvir
qalamtasvir, haykal tarzida bajarishlari ham mumkin. Bolalarni qiziqtirish uchun va
ularga  yordam  berish  maqsadida  Xo’ja  Nasriddin  bilan  bog’liq  miniatyura  usulida
illyustrasiya  va  rasmlar  namoyish  etiladi.  Afandi  obrazini  yaratish  uchun  kiyimlar,
eshagi,  ularning  o’lchovlari,  ranglarini  o’quvchilarga  tushintiriladi.  O’qo’vchilar
bozorga ketayotgan Afandi «mavzusi»da tushincha berib o’tiladi.
31 2. ikkinchi tur bo’yicha o’qvchilar 3 tadan test ishlashlari aytiladi.1. guruh, 2-
guruh. 3-guruh.
1. Kulol ustalar qanday buyumlar tayyorlashadi?
A)  Teshadan  ishlanadigan  buyumlar.  B)  Yog’och  buyumlar  V)  sapol  buyumlar  G)
mis buyumlar.
2.Tasviriy san’at janrlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
 A).Natyurmort,  manzara,  portret.B).  Portret,  zarduzlik,  manzara.V).  Natyurmort,
zargarlik, kulolchilik. G). Xamma javoblar to’g’ri.  
   3.Ertaklarga illyustrasiya ishlagan rassomni toping!
A.)  I.Ye.Repin,  O’.Tansiqboyev,  B).  R.Axmedov,  I.Kramskoy,  V).  Q.Basharov,
V.Vasnesov. G). L.Qamborova, Y.Tursunnazarov.
Darsni mustahkamlash.
3.Tur buyicha o’quvchilar qiziqarli boshqotirma ishlaydilar.
1.Kataklarga gullarning nomini quyib joylashtiring!
1.Besh xil rangning nomini to’g’ri toping va kataklarga joylashtiring!
1.Rasmni qalam bilan chizib bo’lgach nima qilinadi?
2.Rasm nima bilan chiziladi?
3.Kunga boqar qanday rangda gullaydi?
4.Tabiat kurinishini rasm darsida nima deb ataymiz?
O’quvchilar  tomonidan  bajarilgan  har  bir  tur  guruhlardagi  o’quvchilar  ishlari
dars davomida baholanadi. 5 ball uchun qizil atirgal, 4 ball uchun sariq atirgul, 3 ball
uchun  oq  atirgul  rasmi  chizilgan  rasmlar  orqali  ball  quyib  dars  yakunida  jami  ball
chiqarilib g’olib guruh aniqlanadi va rag’batlantiriladi.
    Uyga  vazifa:  dars  davomida  bajarib  bo’lmagan  ishlarni  tugatib,  ranglab  kelish.
Ertaklar o’qib mazmunini aytib unga rasmlar ishlash.
12 – DARS. MAVZU: 2-MSNI. SHARQ MUMTOZ ADABIYOTI
SYUJETLARI ASOSIDA MINIATYURA USULIDA MUSTAQIL
KOMPOZISIYA ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)Ta’limiy  maqsadi:  Tasviriy  san’at  namunalaridan  kuchirib  rasm  chizish  ishlarini
bajarish va uni tushunishga o’rgatish. 
32 b)Tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  ijodiy  tasviriy  faoliyatga  bo’lgan
munosabatlarini, estetik didini, badiiy tassovurni tarkib toptirish va takomillashtirish. 
v) Rivojlantiruvchi maqsad: 2 - chorakda o’tilgan mavzular yuzasidan savol -
javob qilish orqali o’quvchilar bilimini mustahkamlash.
Darsning jihozi: a)o’qituvchilar uchun:  turli xil jurnallarda chiqqan bolalar
rasmlari, rassomlarning asarlarining reproduksiyalari, foto suratlar va boshqalar.
A)o’quvchilar  uchun:  yozuv,  rasm  daftar,  suratlar,  ruchka,  qalam  va
xakozalar.
B)Tashkiliy qism:  o’quvchilar bilan salomlashib davomatni aniqlash, o’tilgan
darsni baholash, o’quvchilarni darsga tayyorlash.
Darsning  uslubi.  Suhbat,  seminar,  namoyish  va  xakoza.  O’quvchilarni
guruhlarga bo’lib savol-javob tarzida dars o’tish.
Yangi darsning bayoni: Ikkinchi chorakdagi (tuqqiz soatlik dars asosida).
                 Reja :
1.Sharq miniatyura san’ati haqida suhbat. 8-10 daqiqa.
2.O’zbek xalq ertagi asosida mustaqil kompozisiya ishlash.  5-7 daqiqa.
3.Miniatyura ishlash uchun turli xil naqshlardan foydalanish. 7-10 daqiqa.
4.Savol-javoblar 10- daqiqa.
 5.Darsni mustahkamlash va uyga vazifa 3-5 daqiqa.
Dars  qiziqarli  va  samarador  bo’lishini  taminlash  maqsadida
o’quvchilar  bilan  savol-javob,  test  sinovlari  o’tkaziladi.  Xar  bir
o’quvchilarga  bittadan  savol  bileti  beriladi  va  javobni  yozma  ravishda
olinadi. Savollar yopiq xolda o’quvchilar tomonidan tanlanadi.
1.Sharq miniatyura  san’atining mashhur musavviri kim?  Kamollidin
Behzod.
2.Sharq  miniatyurachi  rassomlaridan  kimlarni  bilasiz?  K.Behzod,
M.Muzzahib, M.M.Samarqandiy, A.Kalla.
3.«Tojmahal»  me’morchilik  obidasi  qaysi  shaharda,  kim  uchun
qurilgan? Xindistonning Agra shahrida Mirza Boburning rafiqasi Mumtoz
begim uchun qurilgan.
4.Sharq  miniatyura  maktabining  nomini  ayting?  Arab,  Xindiston,
Tabriz,  Xirot,  Ozorboyjon,  Eron,  Samarqand,  Bsuxoro,  Toshkent  va
boshqalar.
5.Jahonning  eng  yirik  tasviriy  san’at  muzeylari  qaysi  shaharlarda
joylashgan?  Moskva,  Tokio,  London,  Farij,  Sank  Peterburg,  AQSh,  Italiya
va boshqa shaharlarda.
6.O’zbekistonning eng qadimgi  mashhur  san’at  asarlari  qayrlardan
topilgan?  Varaxsha,  Afrosiyob,  Tuproq  qala,  Xalchiyon,  Bolalik  tepa,
Dilvarzin tepa, Axsikent.
7.Samarqanddagi  Registon  ansambli  tarkibidagi  madrasalar  nomi
qaysilar? Sherdor, Tillakori, Ulug’bek madrasalari.
33 8.O’zbek  xalq  amaliy  san’ati  rivoj  topgan  markazlarni  ayting?
Marg’ilon,  Buxoro,  Xiva,  Namangan,  Samarqand  va  boshqa  ko’pgina
shaharlar.
9.Me’morchilikka  oid  iboralarni  ayting?  Arka,  Peshtoq,  Panjara,
Minora, Koshin va boshqalar.
10.Etyud  iborasini  tarifini  ayting?  Buyoqlar  bilan  qisqa  vaqt  ichida
bajarilgan tasvir.
11.Naqqoshlikda  qo’llaniladigan  so’zlardan  ayting?  Islimi,  grix,
gajak, jingalak, marg’ula, oybarg, shobarg.
12.Amaliy  san’atga  doir  iboralarni  ayting?  Shobarg,  oygul,
bargibodom, qalampir gul, bobta.
13.Oq  va  qora  rang  aralashmasidan  qanday  rang  hosil  bo’ladi?
Kulrang hosil bo’ladi.
14.Guvash  buyog’i  tasviriy  san’atning  qaysi  turida  ishlatiladi?
Rangtasvirda, amaliy san’atda, plakatchilikda, naqqoshlikda.
15.Xoshiya  san’atning  qaysi  turida  ishlatiladi?  Bezakli  amaliy
san’atda.
16.Iliq  ranglarga  misol  keltiring?!  Qizil,  sariq  va  bularning
aralashmasidan hosil bo’lgan hamma ranglar.
17.Koshinkorlik san’atning qaysi turida ishlatiladi? Me’morchilikda.
18.Illyustirasiya  iborasining  mazmunini  ayting?  Badiiy  asar
mazmuniga oid biror lahzasini ifodalab ishlangan tasviriy san’at asari.
19.Ranglar doirasida asosiy ranglar nechta? Ranglar doirasida oltita
berilgan.
20.Eng  baland  bino  O’zbekistonning  qaysi  shahrida  joylashgan?
Toshkentda joylashgan.
21.Tasviriy  san’atda  qaysi  oqimlarda  rassomlar  ko’proq  rasmlar
ishlaydilar?  Realizm,  naturalizm,  impersionizm,  romantizm,  kubizm,
puantilizm.
22.Miniatyura  ustasi  Kamoliddin  Behzod  ijod  etgan  shahar  qaysi?
Xirot, Tabriz.
23.Natyurmort  nimalardan  tashkil  topadi?  Barcha  jonsiz
narsalardan tashkil topadi.
24.Portret  qanday  tasvir?  Tasviriy  san’atda  inson  qiyofasining
tasviri.
25.Rangtasvir  qanday  matoda  ishlanadi?  Rangtasvir  maxsus
gruntlangan xolistlarga, kartonga, matoga ishlanadi.
34 26.Mashhur  miniatyurachi  rassom  kim?  Eng  mashhuri  Kamoliddin
Behzod va uning shogirdlari.
27.O’zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz? O’rol Tansiqboyev, Chingiz
Axmarov,  Ro’zi  Choriyev,  Rahim  Axmedov,  Zokir  Inog’omov,  Javlon
Umarbekov,  Bohodir  Jalolov,  Akmal  Ikromjonov,  Isfandiyor  Xaydarov,
Qutlog’ Basharov, Shamsiruy Hasanova, Laylo Salimjonova.
O’quvchilar  tayyorlagan  savollarga  javoblar  o’qib  beriladi  va
baholanadi.  Ushbu  ochiq  hisobat  darsida  boshqa  fan  o’qituvchilari,  ota-
onalar ham ishtirok etishlari mumkin. Ota-onalar ham o’zlarining fikr va
mulohazalarini bildirishi, takliflar berishiga ruxsat etiladi. Ularning fikrlari
ta’lim  samaradorligini  oshirishdek  masuliyatli  ishda  yaxshi  natijalar
beradi.
O’quvchilarni baholashda quyidagicha ustun-garafadan foydalanish
lozim:
 №  O’quvchilar ismi va familiyasi Savol raqami. Bahosi. Jami
1.  Abdullayev Erkin           25          4     
2.   Kamolova Maftuna        12          5  va hakoza.
                                  «5» 10 ta.
                                  «4» 6 ta.
                                  «3» 11 ta.
     O’quvchilar  bilimidagi  bushliqlarni  darsdan  keyin  qo’shimcha
dars  qilib  shug’ullaniladi,  qaytadan  savollarni  tushuntirib
mustahkamlanadi.
    Darsni mustahkamlash.
    Uyga vazifa. 2 - chorakda o’tilgan barcha materiallarni qaytadan
takrorlash  va  shu  bob  mavzulariga  doir  beshtadan  mustaqil
o’quvchilarning o’zi testlar tuzib kelish.
   Uy – ruzg’or buyumlaridan bitta rangtasvirda natyurmort chizib olib kelish.
13 – DARS. MAVZU: MINIATYURA ISHLASH UCHUN TURLI HAJM
VA KO’RINISHDA ISH QUTILAR TAYYORLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
35 axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya:  san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  maqsadi:  o’quvchilarga  turli  ko’rinishdagi  miniatyura  ishlash  uchun
qutichalar tayyorlashni o’rgatish..
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat,  mehnat,  ekalogik   tarbiyasini
va milliy qadriyatlar, ahloqiy tushunchalar hamda vatanparvarlik hislarini uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  tasviriy  san’atning  inson  hayotida  ahamiyatli
ekanligini anglash tushunchalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  kurgazmali  materiallar,  zamanoviy
miniatyuralar  reproduksiyasi,  shu  mavzuda  tayyorlangan  oldingi  o’quvchilarning
ishlaridan namunalar, qutichaning bosqichli kurinishi va boshqalar. 
 B) o’quvchilar uchun:  rasm daftar, qalam, miniatyura rasmlar, karton, kley,
qaychi, suv, qo’l artish uchun latta va boshqa kerakli materillar.
 Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 4 daqiqa. 
2. Tatil vaqtida kurgan, o’rganganlari buyicha suhbat. 5 – 7 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 8 - 10 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 25 - 30 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashib  navbatchi
orqali  yo’qlama  qilinadi,  sinf  tartibi  kuriladi,  tozalik  tekshiriladi  va  bugungi  kun
yangiliklari to’g’risida fikrlashadi.
Tatil vaqtida bajarilgan ishlarni kurib chiqish va o’quvchilarni rag’batlantirish,
tatil vaqtida nima ishlar bilan mashg’ul bo’lganligi haqida qisqacha suhbat qilish.
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  doimiy  rivojlanib  kelayotgan  fanlar
jumlasiga  kiradi.  Mana  siz  tatildan  qaytib  ikkinchi  chirak  darslarini  ham
boshladingiz. Mavzuda berilganidek miniatyuralar ishlash uchun ish qutilar tayyorlab
olish  kerak  va  uni  bezatish  lozim.  Oldingi  darslarda  kurganingizdek  lakli
miniatyuralar ish qutichalarda ham ishlanadi. Uni tayyorlash uchun oddiy karton yoki
paneradan  foydalanish  mumkin.  Bu  qutichalarni  ota-onalarga,  aka  –  ukalarga  va
boshqa kishilarga sovg’a sifatida taqdim etish mumkin. Buning uchun u chiroyli va
ihcham qilib tayyorlanishi kerak.
36 Ish  qutichalarning  bir  necha  xil  tayyorlanishlarini  doskadagi  kurgazmalardan
bilib  olamiz.  Bosqichli  kurinishlarga  ega  bo’lgan  ishlarni  hamma  o’quvchilarga
kurinarli  qilib  quyiladi  va  ular  bilan  tahlil  etiladi.  Qutichalarning  biriktirilmagan
bulaklaridan ham bo’lishi lozim.
O’qituvchining o’zi ish qutichani yasalish tartibini tushuntiradi va unga qanday
qilib miniatyura ishlash yo’llari keyingi darsda bo’lishligini tushuntiradi. Oldiniga ish
qutichalar  yasalib  bo’linganch  unga  miniatyuralardan  kalka  yoki  bosma  qog’ozda
kuchirib chizib olinadi. Ish qutichalarni yasash tartibi quyidagicha amalga oshiriladi.
Birinchi  bosqich  –  qattiq  qog’oz  yoki  kartondan  qutichaning  yoyilgan
chizmasini chizib olamiz.
Ikkinchi  bosqich  –  Chizib  olingan  joydan  tumtoqroq  pichoq  yoki  qaychining
uchi bilan qisman chizib qirqamiz va uni buklaymiz.
Uchinchi bosqich – Buklangan joylarni egib bilinmaydigan qilib shpoklyovka
yoki yumshoq qog’oz yopishtiramiz.
Turtinchi  bosqich  –  Ish  qutichalarni  bezash  uchun  uning  chetki  chiziqlarini,
silliqlash ishlarini bajaramiz, qopqoqchasini ochilib, yopiladigan holga keltiramiz. 
Har  bir  bosqichda  bajarilgan  ish  albatta  toza  va  kurkam  bo’lishiga  erishish
kerak. Tayyor bo’lgan ish qutichlarni silliqlab keyingi darsga tayyorlab qo’yiladi.
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari  bu  ishlar  davomida  bolalar  o’qituvchi
kursatganidek  bosqichlar  bilan  ish  qutini  tayyorlaydi.  O’qituvchi  hammaning
bajarayotgan  ishini  nazorat  qilib  boradi  va  doimiy  xato-kamchiliklarini  hamda
yutuqlarini aytib ishning to’g’ri borishiga yordam beradi.
Yaxshi  bajarayotgan  o’quvchilarni  rag’batlantirib  boradi.  Qutichani  rasm
chizish uchun tayyorlashda eng avvalo uning bir tekis bo’lishligiga e’tibor qaratiladi.
O’quvchilar ishni tugatishgach uni bir tekis holda shkafda saqlaydi va keyingi darsda
uni akvarel yoki guvash buyoqlari bilan minityura chizib bezaydi.
Uyga  vazifa  berish.   Keyingi  darsda  miniatyura  asarlaridan  nus’halar  olib,
kompozisiya  xosil  qilamiz  u  ishni  ish  qutichalarga  bajaramiz.  Shuning  uchun
miniatyura  suratni  qanday  qismidan  olamiz  va  joylashtiramiz  o’rganib,  suratlardan
olib kelasizlar. 
37 14 – DARS. MAVZU: ISH QUTINI BEZASH UCHUN KOMPOZISIYA
ESKIZINI ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy maqsadi: o’quvchilarga turli ko’rinishdagi qutichalarga miniatyura
va naqsh chizishni o’rgatish..
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat,  mehnat,  ekalogik   tarbiyasini
va milliy qadriyatlar, ahloqiy tushunchalarini uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  tasviriy  san’atning  miniatyura  janri  ham  inson
hayotida ahamiyatli ekanligini anglash tushunchalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  kurgazmali  materiallar,  zamanoviy
miniatyuralar  reproduksiyasi,  shu  mavzuda  tayyorlangan  oldingi  o’quvchilarning
ishlaridan namunalar, qutichalarga bezak berish bosqichlari va boshqalar. 
 B) o’quvchilar uchun:  rasm daftar, qalam, miniatyura rasmlar, quticha, suv,
qo’l artish uchun toza latta va boshqalar.
Darsning rejasi:
1.Tashkiliy qism.  2 - 4 daqiqa. 
2.Uyga berilgan topshiriqlarni baholash. 7 – 10 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 8 - 10 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 20 - 25 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashiladi  va
navbatchidan so’rab yo’qlama qilinadi, sinfning tozaligi tekshiriladi hamda shu kun
yangiliklari to’g’risida gapiriladi.
Tayyorlangan  ish  qutilar  kurib  chiqiladi  va  o’quvchilarning  ishlari
rag’batlantiriladi, baholanadi.
Yangi darsning bayoni: Doskaga mavzu yoziladi. Tasviriy san’at darsining bu
soatida mavzuda aytilganidek tayyorlab olingan ish qutilarga miniatyuralar ishlaymiz
va  uni  chiroyli  qilib  bezatishni  o’rganamiz.  Oldingi  darslarda  kurganingizdek  lakli
miniatyuralar  ish  qutichalarga  qanday  qilib  joylashtiriladi.  Uni  chizish  uchun  biz
naqshlar ishlagan darslarni yodga olishimiz lozim. Bu qutichalarni bezatgandan so’ng
38 ota-onalarga,  aka  –  ukalarga  va  opa-singilga,  do’stlarga  sovg’a  qilib  taqdim  etilsa
maqsadga muvofiq bo’ladi. 
Ish  qutichalarning  bezatilishini  doskadagi  kurgazmalardan  bilib  olamiz.
Bosqichli  kurinishlarga  ega  bo’lgan  ishlarni  hamma  o’quvchilarga  kurinarli  qilib
quyiladi  va  ular  bilan  tahlil  etiladi.  Qutichalarning  bezatilgan  naqshlari,  miniatyura
eskizlaridan chizilgan kurinishlari o’rganiladi.
O’qituvchining  o’zi  ish  qutichani  miniatyura  bilan  bezash  tartibini  va  rang
berishi tushuntiriladi. Yasalib bo’lingan ish qutichalarga miniatyuralardan kalka yoki
bosma qog’ozlarda kuchirib olinganlarga rang beriladi. Ish qutichalarga naqsh chizish
tartibi quyidagicha ekanligi aytiladi. Bular bosqichlarda bajariladi.
Birinchi  bosqich  –  ish  qutichalarga  miniatyura  kompozisiyasini  kuchirib
o’tkazish.
Ikkinchi bosqich – ish qutichaning badiiy bezagini aniqlash, rang tanlash.
Uchinchi bosqich – ish qutichalarning ranglarini berish va aniqlashtirib olish.
Turtinchi  bosqich  –  ishni  yakuniga  yetkazish,  chetki  chiziqlarini  to’g’rilab
chizish.
Har  bir  bosqichda  bajarilgan  ish  albatta  toza  va  kurkam  bo’lishiga  erishish
kerak. Ish qutichlarning naqshini va miniatyurani chizib bo’lgach ranglanadi, chetki
chiziqlar beriladi.
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari  bu  ishlar  davomida  o’quvchilarga
o’qituvchi tushuntirib berilganidek turli bosqichlarda ish qutini naqsh va miniatyura
bilan  bezaydi.  O’qituvchi  hammaning  bajarayotgan  ishini  nazorat  qilib  boradi  va
39 doimiy   agar  kamchiliklarga  yo’l  quyayotgan  bo’linsa  ularni  to’g’rilashga  yordam
beradi.Shuningdek, yutuqlarini aytib ishning to’g’ri borishiga yordam beradi.
Ishni  to’g’ri  bajarayotgan  o’quvchilarni  baholab,  rag’batlantirib  boradi.
Qutichalarning  rasmlari  eng  avvalo  o’zbek  naqsh  va  miniatyuralari  elementlaridan
bo’lishi  yoddan  chiqmasligi  lozim.  O’quvchilarning  ishlarini  bajarib  bo’lgandan
keyin uni baholab chiqadi. Darsning oxirida esa ish qutichalarning hammasini yig’ib
olish  mumkin  va  bu  o’quvchilardan  sinfga  estalik  bo’ladi  deyilsa  yana  ham  ta’siri
ko’chayadi.
Uyga  vazifa  berish.  O’quvtilarning  darsda  miniatyura  asarlaridan  nus’halar
olib, kompozisiya hosil qilish, suratlar yig’ib olib kelish. 
15 – DARS. MAVZU: TASVIRIY SAN’ATDA DOSTGOH
RANGTASVIRI. DASTGOH RANGTASVIR ASARLARINI BADIIY TAHLIL
ETISH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy maqsadi: dostgohli rangtasvir haqida o’quvchilar bilimini boyitish,
rangtasvir asarlarini badiiy tahlil etishga o’rgatish;
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarga  nafosat  tarbiyasini  singdirish,  rassom
asarlaridan go’zallik hislarini olishga tarbiyalash.  
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  dostgoh  rangtasvir  asarlarni  o’qiy  olish
malakalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Doska,  bur,  latta,  dostgohli
rangtasvir asarlaridan namunalar, rasmlarning foto reproduksiyalari va boshqalar. 
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
foto nus’halaridan namunalar.
     Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. Uyga vazifani baholash. 10 – 13 daqiqa.
3.Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilar bilan savol - javob. 10 - 15 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
40 Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashiladi  va  ba’zi
muhim voqyealar, rassomchilikka oid yangiliklar tug’risida qisqacha gapiriladi. Sinf
o’quvchilarini  navbatchi  orqali  yo’qlama  qilinadi.  Hammaga  o’tilgan  oldingi  dars
yuzasidan ishlarini baholanishini e’lon qiladi.
Uy  vazifani  baholash:  Hamma
o’quvchilarga  bajarib  kelgan  rasmlarini
partalar ustiga qo’yishi taklif etiladi. Keyin
navbatchi  o’quvchi  yordamida  ularni
o’rganiladi. Chizilgan, yasalgan ishlarning
turli  ko’rinishdagilaridan  olib  ular
baholanadi.  Ishlarni  tahlil  qilib  o’tish
yaxshi  natija  beradi.  Bolalarning  eng
yaxshi  bajarganlari  rag’batlantiriladi.
Hammaning  diqqatini  yangi  dars
mavzusiga  qaratib  uni  doskaga  yozib
q o’ yadi.
Yangi darsning bayoni: Tasviriy san’atda dastgohli rangtasvir o’zoq yillardan
beri  yetakchilik  vazifasini  o’tab  kelmoqda.  Rangtasvirda  rassomlarga  erkinlik
berilishi  ko’p yangi  asarlarning vujudga  kelishiga  olib keladi.  Agar  rassom  ma’lum
bir  asarini  rangtasvirda  bajara  turib  uni  molbertda  podravnikka  tortilgan  ramkada
tasvirlasa  u  dostgohli  rangtiasvir  bo’ladi.  Rassomlar  uni  turli  hajmlarda  bajaradilar.
Ular juda katta yuzalarni olishi mumkin.
1997  yilda  O’zbekiston  Badiiy
Akademiyasi  tashkillashtirildi.
Rangtasvir  ijodkorlari  ko’plab  turli
yo’nalish  va  oqimlarda  erkin  ijod
qilmoqdalar.  O’zbekiston  xalq  rassomi,
fahriy  akademiklardan  MalikNabiyev,
Raxim  Axmedov,  Nemat  Quziboyev,
Ro’zi  Choriyev,  T.Oganesov,  Mannon
Saidov,  M.Yo’ldoshev,  To’ra  Quryazov,
Akademiyaning  haqiqiy  a’zolari  Sami
Abdullayev,  Bohtiyor  Boboyev,  Vektor
Burmakin,  J.Izontayev,  Akmal
Ikromjonov,  Yigitali  Tursunnazarov,
T.Qo’ziyev,  T.Mirjalilov  va  boshqa
rangtasvirchilarni keltirib o’tish mumkin.
M.Nabiyev  “Sohibqiron  Amir
Temur”, “Beruniy”, A.Mamatova “Bobur
Mirzo”  obrazini,  T.Quriyozov  esa
“Jaloliddin  Manguberdi”  portretini,
A.Ikromjonov  “Kamollidin  Behzod”,
O.Muyinov “Bibixonim”, Ch.Ahmarov “Nodira” portret asarlarini yaratgan edilar.
41 Tasviriy san’atning bu turida yaratilgan asarlarni janrlarga bo’linsa bu yanada
ko’p  qirrallarini  ochadi.  A.Isayevning  asarlari  ham  shular  jumlasidandir.
R.Ahmedovning “Tong” asari, Bahodir Jalolovning “Bahor”, Javlon Umarbekovning
“Qiyofalar”  asarlarni  olish  mumkin.  Bularning  har  birida  davr  nafasi,  shu  kunning
ruhi joylangan. Asarlarning tahlilini keltirib o’tilsa yaxshi bo’ladi.  
O’quvchilar bilan savol – javoblar.  Dostgoh rangtasvirning ma’nosi qanday
ekan?  –  Molbertlarda,  ramkalarga  ishlangan  katta  yuzali  rangtasvirli  rassom
asarlaridir.
Amir  Temur  obrazini  qaysi  rassomlar  ishlagan?  –  Asosan  M.Nabiyev  va
N.Quziboyevlar ishlagan, M.Nabiyev g’olib bo’lgan.
Rangtasvir  qanday  janrda  tasvirlanadi?  –  Rangtasvirlar  hamma  janrlarda
bajariladi.
O’zbekiston Baddiy Akademiyasi qachon tashkil etilgan? – 1997 yilda tashkil
etiladi.
Milliy rassomlik va dizayn instituti bormi? – Bor u Toshkent shahrida.
Musavvir  Kamoliddin  Behzod  portretini  kim  ishlagan?  –  Bu  rasmni  rassom
Akmal  Ikramjonov  1990  yilda  yaratgan  edi.  Xuddi  shunga  uxshagan  yana  ko’plab
savollarni berib javob olish mumkin bu ham vaqtga qaraladi.
Darsning  yakuni  va  uyga  vazifa.  Hamma  uyda  O’zbekiston  rassomlarining
asarlaridan birontasini tahlil qilishni o’rganib kelsan va rasmlarning birini nus’hasini
olsin. Turli rassom asarlarining foto reproduksiyalaridan yig’ib kelish.  
16 – DARS. MAVZU: DASTGOH RANGTASVIR SOHASIDA IJOD
QILGAN O’ZBEKISTON VA JAHONNING MASHHUR
RASSOMLARINING HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATI
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  dostgoh  rangtasvir  to’g’risidagi
ma’lumotlarini boyitish va bilimlarini shakllantirish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasiga  yo’naltirish,  milliy
qadriyatlar, ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik kabi sifatlarini, g’ururini uyg’otish.
42 V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  respublikamiz  tasviriy  san’atidagi  turli  oqim,
yo’nalishlar, rassomlarga oid bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Rassom  Leonordo  Do  Vinchining
“Jakonda”,  R.Ahmedovning  “Onalik”  (Tong),  Mannon  Saidovning  “Oila”,  Malik
Nabiyevning  “Amir  Temur”  portreti  namunalari  reproduksiyasi.  Texnik  vositalar,
rassom portreti. 
B) o’quvchilar uchun:  ruchka,  yozuv daftari, rasmlarning foto nus’halaridan
namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.
2. O’tilgan dars mavzusini baholash. 7 – 10 daqiqa.  
3. Yangi dars bayoni. 10 - 15 daqiqa.
4. O’quvchilar bilan savol – javoblar tariqasida asarlar tahlili. 10 - 15 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilarning  kaefiyatini  o’rganish,
solomlashish va shu kunning muhim voqyealari to’g’risida qisqacha suhbat o’tkazish.
O’tilgan  dars  mavzusini  baholash.  Oldingi  o’tilgan  darsimizda  qanday
mavzuni o’tgan edik? Savoli bilan hammani sergaklantiriladi. Va shu savolga javob
olinadi.
Dostgohli rangtasvir deganda nimani tushunasiz?
O’zbekistonning  dostgohli  rangtasvirda  asar  yaratuvchi  qanday  rassomlarni
bilasiz?
O’rol Tansiqboyevning qanday asarlarini bilasiz?
Dostgohli rangtasvir turmi yoki janr?
Chinggiz Axmarov qanday rassom?
Shu  kabi  o’quvchilarning  o’zlarini  ham  savol  berib,  javob  olishga  tortish
lozim.
    
           
43 Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta
ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Chunki  shu  davrdan  boshlab  dostgohli  rangtasvir  asarlari
jahonda o’zining to’liq ifodasini topa boshladi.
O’yg’onish  davr  san’atida  Leonordo  Da  Vinchi,  Rafael  Santi,  Tisian,
Rembrant,  Alberxt  Dyurer,  Botichelli  kabi  rassomlar  dunyoga  tanildi.  Ulardan
Leonordo  Da  Vinchi  yaratgan  asari  “Jokonda”  (Monna  Liza)  portreti  bu  janrda
yaratiladigan  asarlarning  yagona  shohi  deyish  mumkin.  Bu  portret  asari  ustida
hanuzgacha bahs ketmoqdi. 
O’zbekiston xalq rassomi O’rol Tansiqboyevning «O’zbekistonda mart» asari
tahlili.
Rahim Axmedovning «Tong» (Onalik) asarining tahlili.
Uyga vazifa:  O’tilgan mavzu buyicha rassom asarlaridan tuplash va biron bir
asarga uxshatma qilib bo’lsada mavzuli surat ishlab kelish.
17 – DARS. MAVZU: RANGTASVIRDA SYUJETLI KARTINA
ESKIZINI ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  tasviriy  san’atning  rangtasvir  turida
syujetli kartinalar yaratish haqidagi bilimlarni oshirish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarga  nafosat  tarbiyasini  berish  ahloqiy
tushunchalarni, vatanparvarlik sifatlarini uyg’otish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  syujetli  kartinalar  yaratish  bo’yicha
tushunchalarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  doska,  bur,  kursatmali  qurollar,
rassomlarning asarlaridan namunalar.
B) o’quvchilar uchun:  ruchka, qalam, yozuv daftari, rassom asarlarining foto
nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.
2.O’tilgan  dars  mavzusi  bo’yicha  o’quvchilar  bilimini  baholash.  10  –  12
daqiqa.
44 2. Yangi dars bayoni. 8 - 12 daqiqa.
3. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 15 - 20 daqiqa.
4. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashish.  Darsda
kim  bor  yoki  yo’q.  Yo’qlama  qilinadi,  o’tilgan  mavzuni  surab  chiqiladi,  darsga
tayyorgarlik ko’riladi. Sinfning tozaligi, o’quvchilarning kayfiyati o’rganiladi.
O’quvchilarni baholash: Oldingi mavzu bo’yicha o’quvchilarning bilimlarini
baholash. Buyuk rassomlarning yaratgan asarlari, nomlari, qaysi davrda yashagan va
u davr qanday ataladi? Asarlarning mazmun va ma’nolari to’g’risida suraladi, asarlar
tahlilini bolalarning o’zlari o’tkazadi. Oldingi darsda o’rganganlari yuzasidan savol-
javoblar bo’lib o’tadi.
Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy  san’at  tarixida  o’rta  asrlar  san’ati  katta
ahamiyatga ega ekanligini oldingi darslarda ko’rib o’tgan edik. Asar yaratish uchun
ko’p  bilim  kerak  ekan.  Tarixni,  bo’lib  o’tgan  vokyalarni,  atrofni  kuzata  olish
rassomdan talab qilinadi.
Bugan  biz  “Rangtasvirda  syujetli  kartina  eskizini  ishlash”  mavzusida  rasm
ishlaymiz.  Doskada  mavzu  yoziladi  va  o’quvchilarning  diqqatini  o’qituvchi  o’ziga
qaratib darsni boshlaydi.
Rangtasvir  nima  ekanligini  bilasiz,  bu  turli  buyoqlar  bilaan  rasm  chizish,
asarlar yaratishdir. Syujet esa - fransuzchada predmet degani. Tasviriy san’at asarida
aks ettirilgan ma’lum voqyea, vaziyat. Voqiyea mazmuni o’z aniq ifodasini topgani
bilan  (ayniqsa,  maishiy,  tarixiy  janrga  mansub  tasviriy  san’at  asarlarida)  ko’zga
tashlanib turadi. 
Suratlar  ma’lum  bir  mazmunga  ega  bo’lishi  lozim.  Biz  oldingi  darslarda
o’rgangan  tasviriy  san’at  asarlarining  hammasi  syujetli  asarlar  hisoblanadi.  Shunga
uxshagan mavzularda biz ham suratlarning eskizini ishlaymiz.
Eskiz degani bilasizlar – rasmning xomaki ko’rinishlari, tez bajariladigan surat
ma’nosini bildiradi.
Bir nechta syujetli kartinalarning nus’halaridan ko’rsatiladi. Bularning orasida
oldingi sinf o’quvchilari, parallel sinf o’quvchilari chizgan suratlar bo’lsa yanada
yaxshi bo’ladi.
Doskada kartina ishlash bosqichlari bo’yicha chizib ko’rsatish kerak.
Birinchi bosqich. 
Ikkinchi bosqich.
Uchunchi bosqich.
Turtinchi bosqich
45 Kursatmali  qo’rollarni  va  doskaga  chizilganlarni  biron  material  bilan  yopib
qo’yish lozim. Chunki o’quvchilar doskadagi rasmni kuchirib olmasinlar. Buni ham
hammaga  aytish  kerak,  ya’ni  bolalarning  o’zlari  mustaqil  kompozisiya  eskizini
chizish lozim. 
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.  Bu  ishni  bajarish  davomida  bolalar  o’zlari
o’qituvchining  tushuntirganiga  qarab  vazifani  bajaradilar.  O’qituvchi  esa  ularni
kuzatib  yuradi.  Xato  va  kamchiliklarni  to’g’rilab  olishlarida  ularga  doimiy
maslihatlari bilan yordam berib boradi. 
Uyga vazifa: Syujetli kartina eskizi buyicha boshqa yana bir rasm chizib kelish
va rassom asarlaridan to’plash.
18 – DARS. MAVZU: XOTIRADAN MAVZULI NATYURMORT
ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
46 Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  natyurmort  kompozisiyasini  chizish
yo’llarini o’rgatish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarga  estetik  tarbiya  berish,  narsalarning
go’zalligini ko’ra bilishini unga munosabatini tarbiyalash. 
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  O’quvchilarning  natyurmort  ishlashga  bo’lgan
mahoratini, bilimini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  rassom  asarlarining  foto
reproduksiyasi,  o’quvchilar  ishlarining  namunalari,  o’qituvchining  o’zi  tayyorlagan
bosqichli suratlari, turli foto natyurmortlar.
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, qalam, yozuv daftari, akvarel, suvga idish
va kerakli boshqa materiallar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 3 daqiqa.
2. O’tilgan darsni baholash. 7 – 10 daqiqa.  
3. Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashish  va
o’quvchilarning darsga tayyorgarligini kuzdan kechirish. Navbatchi bilan ishlash.
O’tilgan darsni  baholash:  Syujetli kartina ishlash uyga vazifa qilib berilgan
edi.  Hamma  chizganlarini  partalar  ustiga  quyib  chiqadi.  Ularni  o’qituvchi  ko’rib
chiqadi  va  hammasini  baholaydi.  Lekin  ularning  orasida  turli  chizilganlardan  olib
doskada tahlil qilinadi. Kundaliklarga baholar quyish mumkin. Suratlarning tahlilida
o’quvchilarning  tasviriy  sagn’atdan  bilimlarini  og’zaki  savollar  bilan  ham  to’ldirib
borish  lozim.  Tasviriy  san’at  terminlari,
rassomlarning  ismi,  familiyasi,
asarlarining nomi va boshqalar.
Yangi  darsning  bayoni:  Xotiradan
mavzuli natyurmort ishlashda biz oldinlari
chizgan  natyurmortlarga  uxshash  surat
chiziladi. Faqat rasmlarga mavzu quyamiz.
Natyurmort  ma’lum  bir  ma’noga  ega
bo’lishi  kerakligini  unutmagan  holda  M:
Tortli  natyurmort;  anorlar  natyurmorti;
Behi  va  shaftoli;  oq  fondagi  vaza;  gullar;
kuza  va  olma  natyurmorti  va  boshqalar
bo’lishi  mumkin.  Fasllarga,  mevalarga,
narsalarga  bog’langan  natyurmortlar
bo’lsa ham bo’ladi.
Oldingi  o’quvchilar  chizgan
natyurmortlarning  ko’rinishini  qayta
47 eslatib  o’tish  ham  mumkin.  Shuningdek  xotiradan  ishlagan  vaqtda  uning  soyalari,
kurinishi,  foni,  narsalar  hammasi  tasovurdan  ishlanadi  deb  o’quvchilarning  diqqiti
doskaga  qaratiladi.  Bosqichlar  bilan  ishlangan  natyurmortlarni  ko’rsatib  tahlil  qilib
qanday chizish yo’llari o’rgatiladi. Bosqichlar bilan chizilgan natyurmortning rangli
ko’rinishi  ham  bo’lishi  lozim.  Hammasini  alohida  o’quvchilar  chizishi  shart  emas
ular bitta ko’rinishda bajarib topshiradilar. Rasm daftarning varag’iga umuman kun,
yil, oy  yoki  mavzuni  yozmaslik  kerak. Bu  kabi  vazifalarni  kundalikka yoki  alohida
yozuv daftarida qayd etsalar bo’ladi.
Natyurmortni bajarish bosqichlari:
Birinchi bosqich –
Ikkinchi bosqich –
Uchunchi bosqich –
T o’ rtinchi bosqich –
Har bir bosqichning ranglanishi va qalamda tasvirlanishi albatta o’quvchilarga
tushunarli  bo’lishiga  ahamiyat  berish  lozim.  Agar  bolalar  mavzuni  yaxshi  bajara
olmay qiynalsa qaytadan tushuntirishga imkon topish kerak.
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari:  Hamma  o’quvchilar  xotiradan
natyurmortni  ma’lum  bir  qismini  chizib,  joylashtirib  bo’lguncha  ularga  xalaqit
berilmaydi.  Keyin  esa  aylanib  ko’rib  chiqiladi  va  kerakli  qo’shimcha  vazifalarni
beradi.
Suvdan foydalanish, rang qo’yish, qil qalamni ishlatish, politradan foydalanish
kabi  tasviriy  san’at  qoidalarini  takrorlab  borish  lozim.  O’quvchilarga  bu  terminlar
qoidaga aylanguncha. 
Ishni tez bujarib bo’lgan o’quvchilarning rasmini kursatib rahbatlantirib borilsa
natijasi yanada yaxshi bo’ladi. Baholash ham mumkin.
Uyga  vazifa  va  darsni  mustahkamlash:  Xuddi  shu  kabi  boshqa  natyurmort
kompozisiyasini  ishlab  kelish.  Turli  mavzularda  bajarilgan  rassom  asarlarining  foto
nus’halaridan yig’ish.   
1 9 – DARS.  MAVZU: 3-MSNI. ADABIY ASAR SYUJETI ASOSIDA
MUSTAQIL KOMPOZISIYA ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
48 Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  adabiy  asarlar  mazmuni  uchun
kompozisiya  ishlash   kerakligi  to’g’risida  ma’lumotlar  berish,  milliy  ertak,  doston,
xikoya, masal va boshqalar mazmuniga rasm ishlashni o’rgatish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  o’quvchilarni  nafosat  tarbiyasiga  yo’naltirish,  milliy
qadriyatlar, ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  tasviriy  san’atda  adabiy   asarlar  katta  o’rin
tutishini tushunishdaga bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Kursmatmali  qurollar,  tarqatma
materiallar,  doska,  bur,  I.Ikramov,  Q.Basharov,  A.Vasnesov,  Venidektov,  Kagarov
kabi  rassomlarning  asarlari  reproduksiyasi,  testlar,  krassvord,  qiziqarli  didaktik
materiallar. 
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, yozuv daftari, rasmlarning
nus’halari va ertaklardan namunalar.
Darsning metodi.  Aralash dars, bahs-munozara, savol-javob. 
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.
2. O’tilgan dars mavzusini baholash. 8 – 10 daqiqa.  
3. Yangi dars bayoni. 8 – 10 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari va savol-javoblar. 20 - 25 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi: 
Tashkiliy qism. Bolalar bilan salomlashib, yo’qlama qilinadi,  sinf tozaligi va
darsga  o’quvchilar  olib  kelishi  lozim  bo’lgan  narsalarning  borligi  nazorat  qilinadi.
Hammaga  uy  vazifalarni  partalar  ustiga  chiqarib  quyish  kerakligi  aytiladi.  Sinf
o’quvchilarini kichik guruhga bo’lib olish mumkin. Bo’lishni jeribovka, sanash 1, 2
deb  yoki  partalar  orqali  bo’lishi  ham  mukin.  Albatta  har  bir  guruhga  sardor  ham
belgilanadi.  Agar  bolalar  sonidan  bir  o’quvchi  ortib  qolsa  xakamlikka  olish  to’g’ri
bo’ladi. 
O’quvchilarning  uy  vazifalarini  baholash.  Bo’lingan  guruhlarning  uyda
chizib  kelgan  ishlarini  xakam  bilan  birgalikda  o’qituvchi  ko’rib  chiqadi.
O’quvchilarning  ish  daftarida  bajarilgan  vazifalaridan  eng  yaxshi  chizilganlari  4  ta,
o’rtacha chizilganidan 4 ta, yomon bajarilgan ishlardan 3 - 4 ta terib olib chiqiladi va
tahlil qilinadi. Tahlilga o’quvchilarning guruhlaridan saylangan sardor boshchiligida
shu bolalar qatnashadi. O’qituvchi oldindan tayyorlab quygan tarli savol, krassvord,
testlar  berib  tahlilning  to’g’ri  borishini  ta’minlaydi.  Natyurmort  to’g’risida  qonun  –
qoida emas chizishdagi to’g’ri yoki noto’g’ri tomonlari o’rganiladi.
Yangi darsning bayoni: Adabiy asar syujeti asosida kartina ishlash 
mavzusidagi dars oldingi o’tilgan darsimizning davomi kabi ahamiyatga ega, chunki
o’quvchilar  adabiyot,  ona-tili,  tarix,  chet  tili  darslarida  adabiy  qahramonlarining
xayot-faoliyatlari  bilan  tanishadi.  Asarlarning  mazmuni,   ma’nosi  o’quvchilarning
dunyosiga ijobiy ta’sirini ko’rsatadi.
49 Shuning  uchun  ham  biz  o’qigan  kitoblarimizga  turli  rasmlar  chizishimiz
mumkin.  Yozuvchilar,  shoirlar
o’zlarining  tillari  bilan  asar
yaratadilar.  Rassomlar  esa
buyoqlarda,  qalamda  tasvirlaydi.
Biz  yoshligimizdan  ko’plab
ertaklar  eshitganmiz.  She’rlar
yodlaganmiz,  dostonlar
o’qiganmiz.  Huddi  shunday
rassomlar  ham  ularni  o’qib
tushunganlari  asosida  rasm
chizadilar.  Buni  rassomchilikda
illyustrasiya  ishlash  ham  deyiladi.
Kompozisiya  ham  shu  asarlarning
mazmun,  ma’nosi  bo’yicha  surat
ishlashdir.
O’zbekiston xalq rassomi Iskandar Ikramov o’zoq yillar davomida buyuk til va
adabiyotchilar  ustozi,  she’riyat  mulkining  sultoni  bobomiz  Alisher  Navoiyning
«Xamsa»  dostoniga  ko’plab  kitobillyustrasiyalarini  ishlagan,  ularni  bezatgan.
Ko’plab darslik kitoblaringizni o’zining ajoyib suratlari bilan bezatgan xalq rassomi
Qutlug’  Basharov.  Uning  «Uch  og’ayni  botirlar»,  «Zumrad  va  Qimmat»  kabi
suratlarini misol qilib keltirish mumkin.
Rus  rassomi  V.Vasnesov  «Buri  mingan  shohzoda»,  «Uchar  gilam»,
«Alyanushka» va boshqa rasmlarini ertaklar asosida yaratgan edilar. Shularning birini
olib bolalar bilan to’liq tahlil qilish ham mumkin.
O’quvchilarning mustaqil ishlari.  Mustaqil ish davomida o’quvchilar o’zlari
yaxshi  bilgan  ertak  yoki  boshqa  adabiy  asar  mazmuni  asosida  mustaqil  kartina
ishlaydilar. O’quvchilarga o’qituvchi aralashmay chetdan kuzatadi. Ishlarning to’g’ri
yoki noto’g’ri borishini lozim bo’lganda maqtab, ba’zida tanbeh berib boradi. Vaqti-
vaqti bilan baholash ham mukin.
Juda  yaxshi  chizilayotgan  kartinalarni  hammaga  kursatib  rag’bat  beyerish,
baho quyish, kurgazmaga olish uchun vada berish lozim.
Uyga  vazifa.  Ishning  chala  qolgan  joylarini  tugatish  va  rassom  asarlarining
foto reproduksiyalaridan yig’ish.
20 – DARS.  MAVZU: TABIATNING TURLI HOLATDAGI (TONG,
QUYOSHNING BOTISHI, QUYOSHLI KUN, YOMG’IRLI KUN VA
HAKOZA) TASVIRINI ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
50 axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  tong,  tun,  qo’yoshli,  yomg’irli  kun  kabi
mavzularda surat chizishga oid bilimlar berish.
B)  tarbiyaviy  maqsadi:  bolalarga  nafosat  tarbiyasi,  tabiatga  muhabbatni
singdirish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  O’quvchilarning  tabiatdagi  xolatlarni  rasmda
tasvirlash malaka, kunikma, bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  O’qituvchining  o’zi  chizgan
kursatmali  qurollar,  rassom  N.Kuyndjining  “Oqshom”,  O’.Tansiqboyevning  “Tog’
oqshomi”,  “Qoyroq  qum  GESida  tong”R.Ahmedovning  “Choyga”kabi  asarlarning
foto suratlari.
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, ruchka, qalam, akvarel, politra, qil qalam,
suv idish, yozuv daftari va boshqalar.
     Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2.O’tilgan darsni baholash. 7 – 8 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 10 - 12 daqiqa.
4. O’quvchilar bilan savol - javob. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilarning  kayfiyatlarini  surab,
solomlashgach  navbatchi  orqali  yo’qlamani  belgilab,  o’quvchilarning  darsga
tayyorgarligi  aniqlanadi.  Hammaga  oldingi  darsga  oid  vazifalarni  bajarib  kelganligi
aytilib uni baholash lozimiligini tushuntiradi.
Uyga  vazifani  baholash  va  tahlil  qilish.  O’quvchilarga  uyda  bajargan
ishlarini  partalarga  quyib  chiqishi  lozimligi  aytiladi.  Kim  chizib  kelgan  bo’lsa
ularning  turli  kurinishdagilaridan  yig’ib  olinib  doskaga  quyiladi.  Rasmlarning
yutuqlarini  topishga,  mazmunlisini  o’rganishga  harakat  qilinadi.  Chunki  mustaqil
ravishda  tabiatning  turli  xolatlarini  chizish  darsi  juda  g’qiziqarli  va  bolalarning
fazoviy tassovurlarining qanday ekanligini, xotirasini imtihon qiladigan darsdir. 
Adabiy asarlarning mazmuniga syujetli  kartina ishlash ham bugungi darsning
o’ziga  uxshash  ekanligini  bolalar  bilsan.Tahlilga  o’quvchilarning  o’zlarini  ko’proq
ishtirok etkazish lozim. Sizlar ertak yoki adabiy asarlar mazmuniga rasm ishlaganda
qanday vaziyatlarni oldingiz? Bir doston yoki ertakka minglab rasm ishlash mumkin
ekanligini  ham  aytish  kerak.  Keyingi  darsga  oid  bahzi  quyidagicha  savollarni  berib
o’quvchilarning tabiatga nisbatan munosabatini qisqacha o’rganish mumkin.
51 
Qanday  ranglar  tong  vaqtida  ko’p
bo’ladi?
Quyosh tik bo’lganda – chi?
Soyalarning  rangi  qanday  va  u
qanday tassvirlangan?
Qaysi  rassomlar  shunga  uxshagan
asarldar  yaratishgan  va  nima  uchun?  Va
boshqa  ko’plab  savollarni  keltirib  o’tilsa
bo’ladi. 
      Yangi  darsning  bayoni:  Tasviriy
san’atda  hamma  rassomlarni  o’ziga  jalb
qilgan narsa bu tabiatdir. Shuning uchun
mavzuli  kartinalarni  ishlaganda  albatta  ko’plari  tabiat  bilan  qushib  chizadi.  Tong
vaqtini eslang! qanday tozo xavo, endi yorishib kelayotgan tong tabiatning mujizasi.
Bu quyosh chiqishi, yer uning atrofida aylanishi bilan bog’liq. Yomg’ir
yog’ayotgandagi kurinish bundan ham o’zgacha. Shunday go’zalliklardan zavqlanib
rassom asarini yaratadi. O’zbekiston xalq rassomi O’rol Tansiqboyevning «Tog’dagi
qishloq.  Oqshom»  asarini  ko’raylik.  Asarda  tik  holdagi  kompozisiya  yaratilgandir.
Undagi  kurinish  Respublikamizning  tog’li  manzarasini  aks  ettiradi.  Asarning
mazmuni  ham  Vatanimizning  bir  bo’lagi,  bir  tog’  qishlog’i  misolida  akslantirilgan.
O’zoqlardan ko’rinib turgan baland tog’lar, chiroqlaridan derazada nur taratib turgan
xonodonlar,  yaqindan  kurinib  turgan  soylik.  Ba’zi  elas-elas  ko’rinib  turgan
odamlarning  shakllari  manzaraga  hamoxang  tasvirlangan  va  u  yerda  hayot
qaynayotganidan dalolat beradi.
Asardan  ma’lumki,  oqshom  kirib  quyosh  botgan,  tog’  chuqqilarini,  qoyali
toshlarni  tun  o’z  domiga  tortmoqda.  Tepaliklardan  tushib  kelayotgan  quylarning
maragan  tovushlari,  chigirtkalarning  chiyillashi,  soyning  sharqirab  oqishi
eshitilayotgandek  seziladi.  Kechki  payt  bo’lsada  uning  turli  tovlanishidan  bolalar
zavqlanib  yurganlari  har  bir  yerlarda  borligi  kuzga  tashlanadi.  Endi  quyosh  tog’
ortiga  burkanib  olganu,  bir  pastda  oy  chiqmoqchi.  Asarning  go’zal  kurinishi  har
qanday  odamni  o’ziga  tortadi.  Uni  ko’rib  zavqlanamiz.  Asarlarning  tahlilini  shu
tarzda olib borilsa o’quvchilar har qanday rasmdan mazmun axtaradigan bo’ladi.
52 Shunday  qilib  asarlar  tahlili  bilan  yangi  dars  mavzusini  ham  bog’lab
tushuntirib borish lozim.
O’qituvchi  o’zi  chizib  tayyorlagan  kursatmali   qurollarini  doskaga  quyib,  bir
necha  bosqichlarda  chizib  ham  kursatsa  yaxshi  bo’ladi.  Bolalar  o’zlari  boshqacha
kompozisiya ishlashi kerakligi aytiladi.
Birinchi  bosqich  –  rasm  daftar  varag’iga  to’g’ri  joylashtirish  va  asosiy  ufq
chizig’i,  katta-katta kurinishlar, yo’l, oldingi  plandagi  ba’zi  narsalarning  joylashishi
kursatiladi.
Ikkinchi  bosqich  –  kurinishlar  ancha  aniqlashtirilib,  soya  va  yorug’  joylarni
ham aniqlashga xarakat qilinadi. Lekin bo’lar ham xali xomaki ko’rinishda bo’ladi.
Uchunchi bosqich – biroz maydalashib endi rosa aniqlanadi. Ranglarni qo’yish
uchun tayyorlanadi.
Turtinchi  bosqich  –  buyoqlarning  birinchi  bosqichi  ishlanadi.  Uncha  aniq
bo’lmagan joylar va asosiy katta yuzalarga buyoqlar surkaladi.
Beshinchi  bosqich  –  rasmning  hamma  joylariga  byyoq  tegishiga  erishiladi.
Soya va  yorug’lik joylari  aniqlanadi.  Perspuktiv  kurinishlar  buyoqda topiladi.  Rang
tonlari, kuchi, rang aralashmalari quyiladi.
Oltinchi bosqich – surat bajarmoqchi bo’lgan hamma etaplarni bosib bo’ladi va
ish  yakuniga  yetkazilib  ranglanadi.  Eng  muhim  joylarigacha  bajarib  bo’lganndan
keyin yakunlanadi.
Bu ishlarni bajarish bilan savol – javob qilinadi. 
Suratning qaysi joyidan o’fq chizig’i o’tgan?
Ufq chizig’ini qanday aniqlaymiz?
Perspektiva nima ekan va bu tabiat rasmini chizganda qanday bo’ladi?
Nima uchun bosqichlarda ishlanadi?
Rangni qurimasdan quyilsa nima bo’ladi? va xakoza savollar berish mumkin.
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.   Bunda  hamma  fikriga  kelgan  va
o’zlashtirgan  bilimi  asosida  rasm  chizadi.  Bir  biriga  halaqit  bermasdan  tinch  ishni
bajarish  kerak.  O’qituvchi  hammani  chizganlarini  ko’zatib  yuradi  va  yutuqlarini  va
kamchiliklarini  vaqtida  to’g’rilab  olishlariga  yordam  beradi.  Vaqti-vaqti  bilan
rag’batlantirib boradi.
Uyga  vazifa.  Shu  mavzuda  boshqa  bir  surat  ishlab  kelish  va  rassom
asarlarining reproduksiyasidan yig’ish.
21 – DARS.  MAVZU: GRAFIK ISH (MAKTAB, SANF EMBILEMASINI
ISHLASH)
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
53 axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy maqsadi: Qalam tasvirda rasm chizish bilim va malakalarini oshirish. 
A)tarbiyaviy  maqsad:  O’quvchilarning  estetik  va  vatanparvarlik  tarbiyasini
shakllantirish.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  Grafik  rasm  chizishga  bo’lgan  qiziqishni,
maktab, sanf tartibiga amal qilishdagi tushunchalarini rivojlantirish. 
 Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Grafikada  chizilgan  rasmlar,
o’quvchilarning  ishlari,  rassom  A.Mamajonov  “O’zbekiston  gerbi”,  P.Pikassoning
“Tinchlik kabutari” asarlari, sinf, maktabga oid geraldika chizmalari. 
B)  o’quvchilar  uchun:  rasm  daftar,  qalam,  akvarel,  guash,  politra,  toza  suv,
latta va rasmlarning foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. O’tilgan dars mavzusini baholash. 8-10 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 7 - 8 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 20 - 25 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashiladi  va  ba’zi
muhim voqyealar, rassomchilikka oid yangiliklar tug’risida qisqacha gapiriladi. Sinf
o’quvchilarini  navbatchi  orqali  yo’qlama  qilinadi.  Hammaga  o’tilgan  oldingi  dars
yuzasidan ishlarini baholanishini e’lon qiladi.
Uy  vazifani  baholash:  Hamma  o’quvchilarga  bajarib  kelgan  rasmlarini
partalar  ustiga  qo’yishi  taklif  etiladi.  Keyin  navbatchi  o’quvchi  yordamida  ularni
o’rganiladi.  Chizilgan,  yasalgan  ishlarning  turli  ko’rinishdagilaridan  olib  ular
baholanadi.  Ishlarni  tahlil  qilib  o’tish  yaxshi  natija  beradi.  Bolalarning  eng  yaxshi
bajarganlari  rag’batlantiriladi.  Hammaning  diqqatini  yangi  dars  mavzusiga  qaratib
uni doskaga yozib qyyadi.
Yangi  darsning  bayoni:  Maktab  embilemasini  ishlash.  Qanday  bo’ladi  bu
dars?  Biz  oldingi  mashg’ulotlarimizda  ham  geraldika,  ya’ni  emblema  ishlaganmiz.
Shu kabi har bir joyning nomi, belgisi bo’ladi. Sinf uchun, tugarak uchun, joy uchun
embelema yaratish mumkin. Uning quyidagi - cha turlarini ko’ring! 
O’zbekistonning belgisi bu gerbimizdir. Davlatimizning nishoni.
Shu  kabi  maktab  belgisini  kompozisiya  qilib  ishlaymiz.  Kim  chiroyli,
mazmunli, aniq embelema yarata oladi?
Bir qancha embelemalardan foydalangan holda bajarish ham mumkin. 
54 O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.  Hammani  o’z  xolicha  quyilib  chizishga
ruxsat etiladi. Bu vaqt maboynida jurnalni to’ldirish, boshqa muhim ishlarni bajarish
mumkin.  Oradan  5  daqiqa  o’tgandan  keyin  bolalar  ishini  ko’rib  chiqiladi.  Yaxshi
bajarayotganlarni
rag’batlantiradi.  Noto’g’ri
bajarayotganlarga  yo’l
kursatadi.  Ishni  oldinroq
to’g’ri  amalga  oshirayotgan
o’quvchilar  bo’lsa
tugamagan  bo’lsa  ham
baholash mumkin.
Uyga  vazifa.  Har  bir
o’quvchi  o’zining  yoki
uyining embelemasini ishlab
kelish  va  turli
embelemalardan yig’ish.
 
22 – DARS.  MAVZU: TARIXIY YOKI MIFOLOGIK MAVZULARDA
PORTRET ISHLASH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarni  portret  ishlashga  va  tarixiy  shaxslarni
unutmaslikka o’rgatish. 
A)tarbiyaviy  maqsad:  Tarixiy,  mifologik  qahramonlarni  hayot  tarzi  bilan
tanishtirib mard, jasur, qurqmas vatanparvar kishilar qilib tarbiyalash.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  Oldin  o’rgangan,  odam  rasmini  chizganlarini
xayoliy tarzda ham bajara olish malakalarini rivojlantirish. 
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Kurgazmali  qurollar,  rasmlarda
tarixiy  shaxslar  kitobi,  M.Nabiyev,  N.Quziboyev,  B.Jalolov,  J.Umarbekov,
T.Quriyozov  kabi  rassomlarning  portret  asarlari  fotolaridan  namunalar,  oldingi  sinf
o’quvchilari chizgan suratlar va boshqalar. 
55      B)  o’quvchilar  uchun:  rasm  daftar,  qalam,  akvarel  yoki  guvash,  politra,  toza
latta, rasmlarning foto nus’halaridan namunalar.
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. O’tilgan dars mavzusini baholash. 8-10 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 15 - 25 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 10 - 15 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning  borishi:  Tashkiliy  qism.  O’quvchilar  bilan  solomlashib  olinadi  va
muhim  voqyealar,  kelayotgan  bayramlar  to’g’risida  qisqacha  suraladi.  Sinfning
tozaligi, darsga tayyorgarlik o’rganiladi. 
Yangi  darsning  bayoni: Tasviriy  san’atda  tarixiy  yoki  mifologik  mavzularda
ishlangan  portretlarni  bodiiy  idrok  etish  (Malik  Nabiyev,  Beruniy,  Bobur,  Amir
Temur portretlari; Akmal Ikromjonov, Ulug’bek portreti; To’ra Quryozov. Jaloliddin
Manguberdi  portreti;  Javlon  Umarbekov.  Ulug’bek,  Amir  Temur  portreti;  Orif
Muyinov.  Bibixonim  portreti.  Shulardan  1-2  tasi  tanlab  olinadi).  Ortiqcha  ko’p
asarlarni tahlil qilish to’g’ri kelmaydi. Chunki vaqt chegaralangan bo’ladi.
Portretlarni ishlash bosqichlari ham kursatib o’tiladi.
Birinchi bosqich – faqat qog’oz varag’iga to’g’ri joylashtirib olish.
Ikkinchi  bosqich  –  odamning  tuzilishi,  proporsiyalari,  qarash  chiziqlari  o’z
o’rniga quyiladi.
Uchunchi bosqich – Portret uxshatiladi va rang berishga tayyorlanadi. Soya va
yorug’ joylarni aniqlaydi.
Turtinchi  bosqich  –  rang  berishni  boshlaymiz.  Asosan  bunda  katta  yuzalar,
orqa foni, soch va yuzlarni birinchi kurinishda ranglanadi.
Beshinchi  bosqich  –  buyoqlar  to’liq  surtilishiga,  soya  va  yorug’likning
berilishiga e’tibor qaratiladi.
56   
O’quvchilarning  mustaqil  ishlari.  Tushuntirilganlar  asosida  portretni
chizishga ruhsat beriladi. Surat kurinish jihatidan tarixiy shaxsga uxshashi kerakligi
ma’lum. O’qituvchi vaqtdan foydalanib 5 daqiqa davomida o’zining ishlarini bajarib
oladi.  Keyin  o’quvchilarning  ishini  nazorat  qiladi.  To’g’ri  yoki  noto’g’ri
bajarilayotgan  ishlarni  kuzatib  yo’l  kursatib  boradi.  Rag’batlantiradi.  Darsning
oxirida  hammaga  kursatib  ishlarni  qisqa  tahlil  qilish  ham  mumkin.  Agar  vaqt  ortib
qolsa.
 Uyga vazifa.  Mifologik mavzuda portret ishlashni davom ettirish va suratlar
yig’ish.  
23 - DARS. MAVZU: RANGTASVIRDA MAVZULI KARTINA.
SUHBAT HAMDA SYUJETLI KARTINALIRNI TAHLIL ETISH
Darsning maqsadi: 
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
57 axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  tasviriy  san’atining  rangtasvirda  surat
chizishi to’g’risidagi bilimlarni shakllantirish.
B) tarbiyaviy maqsadi: o’quvchilarni estetik tarbiya berish, milliy qadriyatlar,
ahloqiy tushunchalar, vatanparvarlik sifatlarini tarbiyalash.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  rassomlarning  asarlari  kabi  ishlarni  bajara
olishdagi bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Rassomlarning  rangtasvirda
ishlangan asarlari namunalarining foto suratlari, o’quvchilarning ishlaridan namuna,
o’qituvchi o’zi ishlagan kurgazmali qurol.
B) o’quvchilar uchun:  rasm daftar, qalam, akvarel, guash, politra, suv idish,
toza latta va boshqalar.
     Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.  
2. Topshiriqlarni baholash. 7 – 8 daqiqa.
3. Yangi dars bayoni. 7- 10 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 15 - 20 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi:  Tashkiliy qism. O’quvchilarning kaefiyatini ko’tarish bilan
solomlashiladi.  Yo’qlama  qilinadi  va  sinfning  tozaligi  kuzdan  kechiriladi.  Hamma
berilgan vazifalarni olib kursatish uchun partalar ustiga quyadi.
Uyga  vazifani  baholash.  O’quvchilarning  tarixiy  mavzuda  bajargan
portretlarini  kurib  chiqiladi  va  baholanadi.  Baholash  davomida hammasining  ishlari
dimonstrasiya  usulida  doskaga  quyiladi.  O’quvchilarni  faol  qatnashtirib  savol-javob
qilinadi. Yaxshi bajargan va tahlil qilib berganlarga baholar quyiladi. 
Tarixiy qahramonlardan kimlarni bilasiz?
Mifologik degani nima ekan?
Rangtasvirning o’zi nima?
Qaysi rassomlar shu janrda ijod qilgan?
Qanday asarlar nomini ayting!?! Va boshqalar.
Savollarga  javob  olingandan  keyin  barchaning  diqqatini  yangi  mavzuga
qaratiladi. Kurgazmalarni doskaga quyiladi.
Yangi darsning bayoni:  Tasviriy san’at tarixi juda qadimga borib taqalishini
bilib  oldingiz,  Qanday  asarlar  yaratilgani,  rassomlarni  o’rgandingiz.  Endi  yangi
mavzuda rangtasvirda rasm ishlaymiz. 
Rangtasvirda  kartina  yaratish  bu  oldingi  chizgan  rasmlarga  uxshash  bo’lib
ma’lum  bir  mavzuni  tanlash  kerak.  Bu  mavzu  ihtiyoriy  yoki  o’qituvchi  tomonidan
taklif kiritilishi ham mumkin. 
58   
Masalan:  «Varrak  uchirish»,  «Bog’bonlar»,  «Gullar  teramiz»  va  xakoza
mavzularda  rasm  ishlasa  bo’ladi.  Chunki  bolalarning  badiiy  tasavvurlari  kengayadi.
O’quvchilarning  e’tibori  mavzuning  yoritilishiga  qaratilishi  lozim.  Har  qanday
rasmda  mazmun  bo’lganda  u  asar
bo’ladi.  Rassomlar  ham  asarini
yaratayotganda  uning  ma’lum  bir
ma’noga  egaligiga  alohida  e’tibor
beradi.  Birinchi  plandagi  narsalar
ishning  aniq  mazmunini  ochib  bersa
orqa  plandagi  narsalar  unga  kurk  va
go’zallik bahsh etadi. Oldiniga qalamda
chizib  olish  lozim  keyin  u  ranglanadi.
Qog’ozda  ranglashdan  oldin  suv  bilan
hullab olish kerak. Oldiniga osmon kabi
katta  joylar  ranglanadi.  Ranglanganda
ham  politrada  bir  biriga  ularning
aralashmasidan  foydalanish  kerak.
Ranglarni  qo’shganda  boshqa  rang
chiqadi.  Yer,  utlar,  toshlar,  butalar,
daraxt  va  qirlarning  rangi  ham  o’ziga
xosdir.  Odamlarni  o’zoq  yoki
yaqindaligiga  qarab  turli  ranglar  bilan
bajariladi.  Bajarilayotgan  ishlarning
to’g’ri  borishi  uchun  o’qituvchi  oldingi
chizilgan  o’quvchilarning  rangtasvirdagi  ishlaridan  kursatib  borish  kerak.  Bolalar
yo’l quyayotgan xatolarini tuzatib olishlarida yordam bo’ladi.
Rangtavirda  syujetli  kartina  chizish  bosqichlarini  qo’yidagicha  kursatib  ham
o’tish lozim.  
O’quvchilarning mustaqil ishlarini olib borish ham savol-javoblar bilan boradi.
Kim syujetning ma’nosini aytib beradi?
Rangtasvir qanday bo’ladi?
Rasmni chizgandan keyin rang berishdan oldin nima qilimiz?
Oldiniga qaysi joylar ranglanadi?
Perspektiva qanday bo’ladi? va boshqalar.
59 Uyga  vazifa.  Mavzu  bo’yicha  rasm  ishlab  kelish,  shunga  uxshash  ishlangan
rassom asarlaridan yig’ib olib kelish va uning tahlilini o’rganish.
24 – DARS. MAVZU: 4-MSNI. «BAHORGI ISHLAR» MAVZUSIDA
SYUJETLI KARTINA ESKIZINI ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)ta’limiy  maqsadi:  O’quvchilarga  mavzu  asosida  rasm  ishlashni  eskizlar
bajarishni o’rgatish.
B) tarbiyaviy maqsadi:  o’quvchilarni nafosat, axloqiy, vatanparvarlik ruhida
tarbiyalash.
V)  rivojlantiruvchi  maqsadi:  tasviriy  san’atda  syujetla  asarlarni  bajarish  va
tushunishdaga bilimlarini rivojlantirish.
Darsning  jihozi:  a)o’qituvchilar  uchun:  Kursmatmali  qurollar,  tarqatma
materiallar,  doska,  bur,  O’.Tansiqboyev,  Taldikin,  Ch.Ahmarov  kabi  rassomlarning
asarlari reproduksiyasi va boshqa didaktik materiallar. 
B) o’quvchilar uchun: rasm daftar, qalam, akvarel, rasmlarning nus’halaridan
namunalar.
Darsning metodi.  Aralash dars. 
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism.  2 - 5 daqiqa.
2. O’tilgan dars mavzusini savol-javob bilan baholash. 8 – 10 daqiqa.  
3. Yangi dars bayoni bahs. 10 – 15 daqiqa.
4. O’quvchilarning mustaqil ishlari. 10 - 15 daqiqa.
5. Darsning yakuni va uyga vazifa. 2 - 3 daqiqa.
Darsning borishi: 
Tashkiliy qism. O’quvchilar bilan salomlashib, yo’qlama qilinadi, sinf tozaligi
va darsga o’quvchilar olib kelishi lozim bo’lgan narsalarning borligi nazorat qilinadi.
Hammaga  uy  vazifalarni  partalar  ustiga  chiqarib  quyish  kerakligi  aytiladi.  Sinf
o’quvchilarini kichik guruhga bo’lib olish mumkin. Bo’lishni jeribovka, sanash 1, 2
deb  yoki  partalar  orqali  bo’lishi  ham  mukin.  Albatta  har  bir  guruhga  sardor  ham
belgilanadi.  Agar  bolalar  sonidan  bir  o’quvchi  ortib  qolsa  xakamlikka  olish  to’g’ri
bo’ladi. 
60 O’quvchilarning  uy  vazifalarini  savol-javob  bilan  baholash.  Bo’lingan
guruhlarning  uyda  chizib  kelgan  ishlarini  xakam  bilan  birgalikda  o’qituvchi  ko’rib
chiqadi.  O’quvchilarning  ish  daftarida  bajarilgan  vazifalaridan  eng  yaxshi
chizilganlari  4  ta,  o’rtacha  chizilganidan  4  ta,  yomon  bajarilgan  ishlardan  3  -  4  ta
terib olib chiqiladi va tahlil qilinadi. Tahlilga o’quvchilarning guruhlaridan saylangan
sardor  boshchiligida  shu  bolalar  qatnashadi.  O’qituvchi  oldindan  tayyorlab  quygan
tarli savol, krassvord, testlar berib tahlilning to’g’ri borishini ta’minlaydi. Natyurmort
to’g’risida  qonun  –  qoida  emas  chizishdagi  to’g’ri  yoki  noto’g’ri  tomonlari
o’rganiladi.
Savol-javoblarda  hamma o’quvchilarning faol  qatnashishlari  uchun biladigan,
tortinchoq  bolalar  ham  teng  bo’linadi.  Baho  butun  guruhning  faolligiga  va  to’g’ri
javoblari xisobga olingan holda qo’yiladi.
Yangi darsning bayoni: Adabiy asar syujeti asosida kartina ishlash 
 
61 Mavzusida  biz  adabiy
asarlarning mazmuniga rasm ishlagan
edik.  Unda  kompozisiya  yaratildi.
Endi  esa «Bahorgi  ishlar» mavzusida
kompozisiya yaratish darsi. Bilamizki
rassomlar  o’z  asarlarini  tabiatdan
oladi.  Quyidagi  kartochkalarda
savollar  yashirin  guruhlar  bajarib
kursinlar. Har bir savolga 
1.  daqiqadan  vaqt  javob  uchun
ham 1 daqiqa
2. testlarga javoblar 5 daqiqa.
3. krasvord yechish 3 daqiqa.
4.  Tez  qoralama,  eskiz  chizish
5 daqiqa.
Mustaqil ishlarni bajarish ham
shu  dars  borishiga  qo’shilib  ketadi.
Bosqichlar, ranglash, odam figuralari,
ufq  chizig’i,  narsalar  tekisligi,  surat
tekisligi,  perspektiva  qisqarishi,  xavo
perspektivasi,  rang  perispektivasi,
chiziqli  perspektiva,  rassomlardan
V.Taldikin,  E.Kalandarov,  Plastov,   Vilaskis  asarlaridan  birining  mazmunini  savol
qilib qo’yiladi.
Bolalar  rasmni  guruh  bo’yicha  chizishlari  ham  mumkin  lekin  hamma  ishlashlari
shart.  Unda  katta  vatman  yoki  aleksandrovka  qog’ozida  bajariladi.  Turtta  guruhga
turtta qog’oz beriladi. Katta panarama qilib kursatish lozim. Har bir o’quvchi ma’lum
bir  suratning  joyini  o’zi  kompozisiya  qiladi  va  suratni  katta  qog’ozga  ko’chirib
ishlaydi, ranglaydi.
Bu guruh ishi bo’lib hisoblanadi. Mazmunini ham aytib beradilar. 
O’quvchilarning  uyda bajarib kelishlari uchun boshqa shu kabi kompozisiya
ishlashlari aytiladi.
25 – DARS. MAVZU: ERKIN MAVZUDA SYUJETLI KARTINA
ISHLASH
Darsning maqsadi:
Kommunikativ kompetensiya:
hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a’zolari fikrini tinglay bilish, hurmat
qilish, to‘g‘ri qabul qilish;
muloqotda o‘zidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsata olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
axborot  manbalaridan  (ommaviy  axborot  vositalari:  jurnal,  gazeta,  televizor,  radio
audio-video yozuv, kompyuter) foydalana olish;
62 O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
o‘zining qiziqishlariga ko‘ra qobiliyatlarini namoyon qila olish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.
Milliy  va  umummadaniy  kompetensiya: san’at  asarlarini  tushuna  olish  va  undan
zavqlanish
 a)  Ta’limiy  maqsadi:  Erkin  mavzuda    me’moriy  inshoatlar  tasviri  ishtirok
etgan kompozisiya ishlashga o’rgatish.
b) Tarbiyaviy maqsadi: Vatanga muhabbatni tarbiyalash.
v)  Rivojlantiruvchi  maqsadi:  O’zbekiston  tabiati,  me’morchiligi,  tarixi,
chizilishi to’g’risidagi bilimlarni rivojlantirish.
Darsning  jihozlanishi:  a)O’qituvchi  uchun:  Rassom  R.Temurovning
“Registon”,  “Eski  Samarqand”,  Burening  “Registonda  bozor”,  Zommerning
“Bibixonim”,  P.Benkovning  “Shohi  Zinda”  kabi  asarlari  reproduksiyalari,  foto
nusxalari, o’quvchilar chizgan suratlar.
b)  O’quvchilar  uchun:  Qalamlar,  qog’oz,  akvarel,  suv  idish,  politra  va  toza
latta.
Darsning metodi: Aralash, savol-javob.
Tashkiliy  qism.  Sinfga  kirib  o’quvchilar  bilan  salomlashish  va  shu  kun
yangiliklari,  sinf  xonasining  xolati,  o’quvchilarning  darsdagi  faolligi  to’g’risida
qisqacha suhbat. 
Darsning  borishi:  Barcha  xalqlarning  me’morchiligida  turar-joylar,
jamoatchilik  binolari, saroylar va boshqa turli inshoatlar o’zining tuzilishi jihatidan
tubdan  katta  farq  qiladi.  Shuning  uchun  har  bir  xalqning  turmush  tarzini,   tarixiy
an’analarini,  mahalliy  sharoitlarini  hisobga  olib  binolar,  turar  joylar  barpo  etiladi.
O’zbekiston  me’morchiligi  ham  o’ziga  xos  turli  ko’rinishlarga  ega.  Bular  haqida
oldingi  beshinchi  sinfda  o’tgan   “O’zbekistonning  me’moriy  yodgorliklari”
mavzusidagi  darsda  batafsil  gaplashib  olgan  edik.  O’zbekiston  shaharlari  qadimiy
sharq me’morligining yorqin namunalari bo’lib hisoblanadi.
Sharqiy  xalqlar  me’morligining  o’ziga  xos  tomonlaridan  biri  ularning
peshtoqlari, devorlari, minoralarining turli naqshinkor bezaklar, arabiy yozuvlar bilan
bezatilishidir.  Qadimiy  Samarqanddagi  Registon  ansambili-ning  ko’rinishi  uchta
me’moriy  binoni  birlashtirib  turganligi  uchun  ham  ansambil  deb  ataladi.  Unda
Sherdor,  Tillaqori  va  Ulug’bek  madarasalari  birlashgan.  Sherdor  madrasasining
peshtoqida sher ya’ni, arslon tasviri bo’lib, quyosh, odam qiyofasi aks  ettirilgandir.
Shu davrga mos tarzda boshqa obidalarda  islimiy va grix uslubidagi naqshlar,  suls
uslubida bitilgan yozuvlar tushirilganligini ko’rasiz. Shuningdek, o’zingiz istiqovmat
qilayot-gan  xududdagi  me’moriy  yodgorliklar  va  ularning  bezaklarini  ham  eslashga
xarakat qilib kuring! Bu kurinishlar siz chizadigan sharqona me’moriy kurinishning
bir  qismi  uchun  material  bo’lishi  mumkin.  Sharq  me’morligi  mavzusida  rasm
chizishda ularning shaklini, binoning bezagini kurinishga mosligi, binoning esa atrof-
muhitga  monnandligiga  e’tibor  berish  kerak.  Shundagina  biz  chizgan  me’moriy
kurinishdagi  tasvir  hayotiy,  ishonchli  bo’lib  chiqadi.  Rasm  chizishni  boshlashdan
oldin rassomlardan Rashid Temirovning “Bibixonim hovlisida bahor”, “Samarqand”,
Pavel  Ben’kovning  “Sharqona  ko’cha”,  “Chor  Minor  maschidi”,  Aleksiy  Jurovning
63 “Shohizinda”,  Bahtiyor  Boboyevning  “Sharqona  manzara”,  Lev  Burening
“Samarqand”,  “Registon”.  Zommerning  “Registon”,  “Kuxna  Samarqand”  kabi
asarlarining  foto  reproduksiyalarini  tomosha  qilish  mumkin.  O’zbekistonning
qadimiy  shaharlariga  bag’ishlangan  ko’plab  rassom  asarlarining  foto  nusxalari  bor.
Bularni  tomosha  qilish  orqali  ham  siz  ko’p  narsalarni  o’rganib  olishingiz  mumkin.
Shuning  uchun  ham  siz  bulardan  olgan  tassurotlaringiz  asosida   turli  rasmlar
chizishingiz  mumkin.  Shular  asosida  sharqona  shahar  mavzusiga  kompozisiya
ishlasangiz  bo’ladi.  Chizgan  suratingizni  akvarel  buyog’ida  buyashingiz  lozim.
Chunki  buyoqda  rasm  juda  chiroyli  chiqadi.   Me’moriy  ansambil  fragmentini
chizishda  varaqning  biron  joyida  ham  ochiq  joy  qolmasligi  kerak.  Ranglarni
aralashmasidan doimo foydalaning, chunki sof toza bir xil rang xayotda uchramaydi.
Rang kurish uchun manzarani  ko’proq kuzating!  Me’moriy binoni turli  variantlarda
ishlash,  chizish  ham  mumkin.  Xuddi  shu  mavzuniyeng  o’zini  jamoa  bo’lib  chizish
ham mumkin. Bularni joylashtirishni bilish ham katta mahorat talab qiladi.
 
Samarqanddagi  Tillakori  madrasasi  1647-1659  yillarda  qurilgan  bo’lib,  u
binoning  ichki  tuzilishi,  badiiy  bezaklari  jilolanadi.  O’zbek  xalqining  rango-rang
naqsh elementlaridan qullanilgan badiiy, me’moriy bezaklari uning in’tererini serjilo
qilib  turibdi.  Ularning  shakllari,  tuzilishiga  qarab  naqshlar  joylashtirilgan.
Burchaklardagi  mehroblar  esa  kundal  uslubida  ishlanib  islimiy  naqshlar  bilan
sayqallashtirilgan.
     X V -XX  asrlarda  Xo’ja  Axror  masjidi  ham  qurilgan  bo’lib  u  ham  sharq
me’morchiligining  yodgorligidir.  U  yerning  uzida  madrasalar,  masjidlar,  uylar
qurilgan  bo’lib.  Ko’p  vaqtlar  davomida  ular  bir  necha  marotaba  ta’mirlangan  va
qayta tiklangan. XX asrda usto Abdulxofiz Jalilov tomonidan qaytadan qad ko’targan
bu  masjid  Samarqand  naqqoshlik  va  me’morlik  maktabining  namunasi  bo’lib
hisoblanadi.
Xazrati  Xizr  masjidi  X1X  asr  o’rtalarida  Samarqanddagi  eng  ko’rkam
masjidlardan biri bo’lib afsonalarga ko’ra bu sirli zot har doim kutilmaganda paydo
bo’lib, duch kelgan yaxshi kishilarga baxt va omad keltirar ekan. Nomutanosib tarzda
qurilgan  bu  bino  usto  Boqiyning  o’g’li  Abduqodir  rahbarligida   tiklangan  bo’lib,  u
Afrosiyob  shaharchasining  old  yonida  joylashgan.  Yog’och  uymakorligini   usto
naqqosh  Fatillo,  naqshlarini  esa  usto  Maxmud  chizgan.  Masjid  o’tgan  asrning
o’rtalarida xalq ustalari tomonidan barpo etilgan me’moriy binolarning eng ko’rkam
64 kurinishlisidir.  Shunday  me’moriy  binolarning  ko’rinishiga  uxshash  kompozisiya
chizish mumkin.
O’tilgan mavzuni mustaxkamlash uchun savollar.
1.Me’morchilik haqida nimalarni bilisiz?
2.Me’moriy ansambil iborasining ma’nosini tushuntiring!.
3.O’zbekiston xududida qanday me’moriy ansambillir bor?
4.O’zbekistonning qaysi shaharlarida me’moriy yodgorliklar bor?
O’qituvchi  savollar  orqali  dars  mazmunini  yanada  tushunarli  bo’lishligini
ta’minlaydi.
Sinf  doskasida  mustaqil  ishni  bosqichlar  yordamida  chizib  ko’rsatiladi  va
o’quvchilarning o’zlari ham mustaqil ravishda rasm chizadilar.  Ish daftar-lariga esa
eskizlar, nabroska  (qoralama) tarzda chizib oladilar. Mavzuga oid chizilgan rasmlar
kurgazmali qilib baholanadi.
Bajarilgan ishlarni baholash quyidagi tarzda olib boriladi.
Baholash  mezonlari.  1.Agar  qog’oz  varag’iga  to’g’ri  joylashtirilgan  bo’lsa  1
ball.
Binolarning shaklini to’g’ri bera olish 1 ball.
Rang tasvirda rasm to’g’ri bajarilishi 1 ball.
Soya va yorug’likning to’g’ri berilishi 1 ball.
Ishning tozaligi 1 ball.
Jami: 5 ball.
Uyga  vazifa:  Sharq  me’morligiga  oid  rassom  asarlarining  foto
reproduksiyasidan  yig’ish,  eng  go’zal  me’moriy  shahar  kurinishini  xotiradan  chizib
kelish.             
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
1.  Karimov  I.A.  Barkamol  avlod  O’zbekiston  taraqiyotining  poydevori.  T.:
Fan, 1997.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. «O’zbekiston ovozi» gazetasi..
1998 yil. 22 – avgust.
3.  Karimao  I.A.  Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va  farovon  xayot-  provard
maqsadimiz. T.: «O’zbekiston», 2000.  
65 4.  O’zbekiston  Respublikasining  Qonuni  «Ta’lim  to’g’risida»,  «Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi» to’g’risida Qonun. Toshkent: «Fan», 1997. 
5. Tasviriy san’at ta’limi konsepsiyasi. Toshkent, O’zPFITI, 1996.
10. Zahidov P. Temur davrining me’moriy kahkashoni. T., «Sharq», 1996.
11. N. Oydinova. O’zbekiston tasviriy san’ati tarixidan lavxalar. T. O’qituvchi.
1997 yil. 
12. N. Abdullayev. Tasviriy san’at tarixi. T.: «O’qituvchi», 1989 yil I-II-tom.
13. Yuniy xudojnik 1987 y. 2-son. 1986 yil 8-son. 1985 y. 12-son.
14. B. Negmenskiy. Mudrost krosati. M.: Prosvesheniye, 1989. 
 15.  Hasanov  R.  Maktabda  tasviriy  san’atni  o’qitish  metodikasi.  T.:  «Fan»,
2004. 
16.  Hasanov  R.  Tasviriy  san’atni  o’qitish  metodikasidan  amaliy
mashg’ulotlar. O’quv qo’llanma. 2-qism. Toshkent: 2006.
17.  Usmonov  O.  Kamoliddin  Behzod  va  uning  naqqoshlik
maktablari. –Toshkent: Fan, 1977.
18. M.Nabiyev. Rangshunoslik. –Toshkent. O’qituvchi, 1975.
19.  Sulaymanov  A.,  Jabborov  B.  Tasviriy  san’atda  oqim  va
yo’nalishlar. Toshkent: «Sano-Standart», 2008.
20.  Mo’jiza  yaratish  san’ati.  Tuzuvchi,  A.S.O’rolov.  Toshkent:
«Mehnat», 1996.
21.  Ergashev  D.  Tasviriy  san’at.  5-sinf  uchun  tasviriy  san’atdan
dars ishlanmalari. Samarqand, VPXQTMOI, 2008. 
MUNDARIJA
Kirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Mavzu: O’rta asrlar tasviriy san’atida usul va yo’nalishlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Mavzu: Xitoy va yaponiya rassomlarining texnologik usulida nam 
qog’ozda kompozisiya (manzara, daraxtning shohi, gul va hakozalar) ishlash. . . . . . . . . . . 6
66 3. Mavzu: Grafik usulda harakatdagi odam (sportchi) gavdasi (figurasi)ni ishlash . . . . . . . . .. 9
4. Mavzu: Loy yoki plastilindan harakatdagi odam (futbolchi, kurashchi, 
va haoza) gavdasini ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5. Mavzu: O’qituvchilar va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tabriknoma ishlash . . . . . . . .. 13
6. Mavzu: 1-MSNI. Turli badiiy-grafik (akvarel, qalam, guash, plastilin yoki loy
 hakoza) usulda harakatdagi odam gavdasini ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
7. Mavzu: turli badiiy material va texnik vosita, usulda (rangtasvir, 
qalamtasvir, haykaltaroshlik ixtiyoriy tanlanadi) 2-3 figurali mavzuiy 
kompozisiya (sport, maishiy hayot, san’at va hakoza) ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
8. Mavzu: badiiy bezak grafikasi (plakat, shior, mavzuli devoriy gazeta, etiketka, 
embilema va boshqa) namunalarining eskizini ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9. Mavzu : sharq  me ’ morchiligi  san ’ ati . Miniatyura  san ’ ati  tarixi  haqida 
suhbat  hamda  reproduksiyalarni  tahlil  etish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
10. Mavzu : Sharq  miniatyura  san ’ ati  asarlari  namunalarining  elementlari ( daraxt , 
suv, tog’, tosh, hayvonlar, gullar, odamlar va hakozalar)dan nusxa ko’chirish. . . . . . . . . .. 24
11. Mavzu: Darsning mavzusi: o’zbek xalk ertaklari syujeti asosida miniatyura
usulida illyustrasiya ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
12. Mavzu: 2-MSNI. Sharq mumtoz adabiyoti syujetlari asosida miniatyura 
usulida mustaqil kompozisiya ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
13. Mavzu: Miniatyura ishlash uchun turli hajm va ko’rinishda ish 
qutilar tayyorlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
14. Mavzu: Ish qutini bezash uchun kompozisiya eskizini ishlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
15. Mavzu: Tasviriy san’atda dostgoh rangtasviri. Dastgoh rangtasvir asarlarini 
badiiy tahlil etish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 36
16. Mavzu: Dastgoh rangtasvir sohasida ijod qilgan o’zbekiston va jahonning 
mashhur rassomlarining hayoti va ijodiy faoliyati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38
17. Mavzu: Rangtasvirda syujetli kartina eskizini ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39
18. Mavzu: Xotiradan mavzuli natyurmort ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 41
19. Mavzu: 3-MSNI. Adabiy asar syujeti asosida mustaqil kompozisiya ishlash . . . . . . . . . . . . 43
20. Mavzu: Tabiatning turli holatdagi (tong, quyoshning botishi, quyoshli kun, 
yomg’irli kun va hakoza) tasvirini ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
21. Mavzu: Grafik ish (maktab, sanf embilemasini ishlash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48
22. Mavzu: Tarixiy yoki mifologik mavzularda portret ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
23. Mavzu: Rangtasvirda mavzuli kartina. Suhbat hamda syujetli kartinalirni 
tahlil etish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51
24. Mavzu: 4-MSNI. «Bahorgi ishlar» mavzusida syujetli kartina eskizini ishlash. . . . . . . . . . 53
25. Mavzu: Erkin mavzuda syujetli kartina ishlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
67 68