Burchaklar va ularning turlari

Mavzu: Burchaklar va ularning turlari.
Reja:
I.Kirish .
II. Asosiy qism.
2.1. Burchaklar kattaligi va ularning turlari haqida.
2.2. Uchburchak va uning turlari.
2.3 Geometrik figuralar haqidagi fazoviy tasavvurlar.
III. Xulosa.
IV.Foydalanilgan  adabiyotlar Kirish
Mavzuning dolzarbligi.  Geometriya sohasidagi eng katta hissa -  Euclid  (mil. Avv. 
365-300), "Elementlar" deb nomlangan asarlari bilan mashhur. Bugungi kunda 
uning geometriya qoidalarini qo'llashda davom etmoqdamiz.
Boshlang'ich va o'rta ta'lim  orqali rivojlanayotganingizda , Evklid geometriyasi va
tekislik geometriyasini o'rganish davomida o'rganiladi. Biroq, Evklidiy bo'lmagan
geometriya keyingi sinflarga va kollej matematika markaziga aylanadi.
Maktabda  geometriyani  olganingizda ,  siz  bo'shliqni  o'ylab  topish
va  muammoni  hal  qilish  qobiliyatlarini  rivojlantirasiz.Geometriya  matematikada
ko'plab  boshqa mavzularga , xususan o'lchashga bog'liq.
Erta maktabda geometrik yo'nalish  shakl va qattiqlikda  bo'lishga intiladi. U
yerdan  siz  shakllar  va  qattiq  moddalarning  xususiyatlari  va  munosabatlarini
o'rganishga  kirishasiz.  Siz  muammoni  hal  qilish  qobiliyatlarini ,  deduktiv
fikrlashni ,  o'zgarishlarni,  simetriyani  va  mekansal  fikrlashni  tushunishni
boshlaysiz.
Burchaklar va ularning turlari figuralarni farqlay olish qismlarga bo’lish
qismlardan  figurlar hosil qilish
To g ri  burchak  deb  gradus  o lchoviʻ ʻ ʻ  90^\circ90 ∘ 90,  degreesga  teng
burchakka  aytiladi.  To g ri  burchak  to g ri  to rtburchak  shaklidagi  varaqning	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
burchagi  kabi  mukammal  burchak  shaklida  bo ladi.  Quyida  to g ri  burchakka	
ʻ ʻ ʻ
namuna keltirilgan.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 16 avgustdagi
«Umumiy  o’rta  ta’limning  Davlat  ta’lim  standartlarini  tasdiqlash  to’g’risida»gi
Qaroriga  asosan  boshlang’ich  ta’lim  nihoyasida  o’quvchilar  matematikadan
egallashi  lozim  bo’lgan  bilim,  ko’nikma  va  malakalarining  minimal  darajasi
belgilab  berilgan.  Jumladan,  boshlang’ich  sinf  o’quvchilari  geometrik  figuralarga
oid quyidagi bilim, ko’nikma va malakalarni egallashlari shartdir:
-rasmlarda kesma, uchburchak, to’rtburchak (jumladan, to’g’ri to’rtburchak
va kvadrat), beshburchak va aylanalarni tanish; -tevarak-atrofdagi geometrik shakllarni tanish va tora olish;
-kesma  uzunligini  o’lchash,  berilgan  uzunlikdagi  kesma  yasash,  kesma
uzunligini ko’z bilan chamalab o’lchay olish;
-chizg’ich  va  sirkuldan  foydalanib,  to’g’ri  to’rtburchak,  kvadrat,
uchburchak va aylanalar yasay olish;
-ko’pburchak  perimetrini,  to’g’ri  to’rtburchak  yuzini  va  kvadrat
birliklardan tuzilgan figuralarning yuzini hisoblay olish;
-uzunlik  (mm,  sm,  dm,  m,  km)  va  yuza  (sm.kv.,  dm.kv.,  m.kv.)
o’lchovi  birliklarini,  ular  orasidagi  asosiy  nisbatlarni  bilish,  o’z  o’rnida  qo’llay
olish.
Ma’lumki,  uzluksiz  ta’lim  tizimida  boshlang’ich  ta’lim  umumiy  o’rta
ta’limning  tarkibiy  qismi  bo’lib  hisoblanadi.  1-4-sinflarda  o’rganiladigan
geometrik  material  5-6-sinflarda  o’rganiladigan  geometrik  materiallarni,
shuningdek,  geometriya  sistematik  kursini  o’rganish  uchun  asos  yaratish  lozim
bo’lganligidan,  uning  mazmunini  tarkib  toptirish  va  rivojlantirish  bilan  bog’liq
bo’lgan  umumta’limiy  maqsadlarni;  yuqori  sinflarda  o’quvchilar  tomonidan
geometrik  materialni  ongli  va  puxta  o’zlashtirish  uchun  zaruriy  shart-sharoit
yaratadigan  geometrik  tasavvurlar  zahirasini  hosil  qilishga,  ularning  fazoviy
tasavvurlarini tarkib toptirishga va rivojlantirish bilan bog’liq bo’lgan maqsadlarini
amalga oshirishga qaratilgandir.
Bu  maqsadlarni  amalga  oshirish  uchun  boshlang’ich  sinflarda  geometrik
material  mazmunini  aniqlashda  geometrik  figuralar  (nuqta,  to’g’ri  chiziq,
egri  chiziq kesmasi,  siniq chiziq , burchak, ko’pburchak, aylana, doira) va ularning
elementlari  haqida  o’quvchilarda  tasavvurlar  tarkib  toptirish  bilan  bir  qatorda,
murakkab  chizmalarda  talab  etilayotgan  figuralarni  ajratishga  doir,  o’quvchilarni
o’rab  to’rgan  predmetlar  ichida  ularga  tanish  bo’lgan  figuralarni  topishga  doir,
geometrik  figuralarni  qirqish  va  qirqilgan  bo’lakdardan  yangi  figuralar  yasashga
doir,  geometrik  miqdorlar  (kesma  uzunligi,  to’g’ri  to’rtburchak  yuzi)ga  doir
mashqlarga katta e’tibor berilishi talab etiladi. Shuni  qayd  etish  lozimki,  boshlang’ich  sinflar  matematika  kursida
geometrik  figuralar  dastlab  ta’lim  vositasi  rolini  bajarib,  hisob  materiali  sifatida
qo’llaniladi. Lekin matematika darslarida geometrik figuralarni hisoblash material
sifatida  qo’llashda  masalaning  faqat  arifmetik  tomonigagina  e’tibor  qaratmasdan,
balki  bu  geometrik  figuralarning  elementar  xossalari  (masalan,  ko’pburchakning
uchlari  va  tomonlari,  aylana  va  doiraning  markazi  va  hokazolar)ni  o’quvchilar
tomonidan o’zlashtirishiga ham  e’tibor berilishi  maqsadga muvofiqdir, chunki bu
xossalar  ko’p  hollarda  eksperimental  yo’l  bilan  topiladi,  Shuning  uchun  ham
o’quvchilar  ba’zi  hollarda  xali  ularni  bir-biri  bilan  bog’lay  olmaydilar.
Keyinchalik  esa,  geometrik  materialni  o’rganishda  geometrik  figuralar  (nuqta,
to’g’ri  va  egri  chiziq,  to’g’ri  chiziq  kesmasi,  siniq  chiziq,  burchak,  ko’pburchak,
aylana  va  doira)  haqida,  ularning  ba’zi  sodda  xossalari  haqidagi  tasavvurlar
sistemasini o’quvchilarda tarkib toptirishga e’tibor qaratiladi.
Geometrik  figuralar  va  ularning  xossalarini  o’rganishda  atrofdagi  moddiy
narsalar,  figuralarning  tayyor  modellari  va  chizmalaridan,  turli  xil  vositalardan
keng  foydalanish  tavsiya  etiladi.  Bular  geometrik  figuralarning  rangli  kartondan
yoki  qalin  qog’ozdan  tayyorlangan  demonstratsion,  butun  sinf  uchun
mo’ljallangan  modellar ,  figuralar  tasvirlangan  plakatlar,  diapozitiv,  diafilmlar
bo’lishi mumkin.
O’quvchilar  geometrik  figuralarning  modellari  bilan  tajriba  o’tkazib,
figuraning  rangi,  materiali,  katta-kichikligi  bu  figura  uchun  muhim  bo’lmagan
belgilar  ekanligini tushunib yetib, o’rganilayotgan geometrik figura uchun muhim
bo’lgan belgilarni aniqlaydilar.
Ayrim  geometrik  figuralarni  o’rganishda  o’quvchilar  bilan  birgalikda
qo’lda  ko’rgazmali  qurollar  tayyorlashga  e’tibor  berilishi  kerak  bo’ladi.  Bular
masalan,  to’g’ri  burchak  modeli, ko’pburchaklar  modellari  (shu jumladan,  to’g’ri
to’rtburchaklar va kvadratlar) va boshqalar bo’lishi mumkin.
Boshlang’ich  sinflarda  geometrik  elementlarini  o’rganishning  asosiy
maqsadlaridan  biri  o’quvchilarning  fazoviy  tasavvurlarini  tarkib  toptirish  va
rivojlantirishdan  iboratdir.  Bu  maqsadni  amalga  oshirish  uchun  ko’p  hollarda  va ayniqsa,  fazoviy  tasavvurlarni  tarkib  toptirishning  dastlabki  bosqichlarida
o’quvchilarning  amaliy  ishlariga  katta  ahamiyat  berilishi  talab  etiladi.  O’z  qo’li
bilan modellar yasab, chizmalarni o’zi chizib, ularni qirqib, qirqilgan figuralardan
yangi  figuralar  yasash  bilan  bog’liq  bo’lgan  amaliy  ishlarni  bajargan
o’quvchilarning  fazoviy  tasavvurlari  ob’ektni  passiv  holda,  faqat  kuzatish  bilan
cheklangan holda o’rgangan o’quvchining geometrik tasavvurlariga nisbatan ongli
va mustahkam bo’ladi.
Boshlang’ich  sinflarda  geometriya  elementlarini  o’rganishda
o’rganilayotgan material tizimi xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning alohida
yo’nalishlarini  ajrata  olishlik  muhim  ahamiyat  kasb  etadi,  chunki  o’rganilishi
lozim bo’lgan mashqlarning mazmuni va harakterini belgilashga imkoniyat yaratib
konkret  darsda  ulardan  qaysi  biri  asosiy  va  qaysi  biri  tanishtiruv  harakteriga  ega
ekanligini  aniqlashga  yordam  beradi.  Masalan,  boshlang’ich  maktab  matematika
kursida  asosan  kesma  tushunchasini  o’rganish  ko’zda  to’tilgan.  Bu  tushuncha
haqida  tasavvur  hosil  qilish  uchun  «to’g’ri  chiziq»  tushunchasidan  foydalanish
kerak  bo’ladi.  Lekin  bunday  o’qituvchi  to’g’ri  chiziq  tushunchasi  bilan
o’quvchilarni  tanishtirishi  zarur  degan  xulosa  kelib  chiqmasligi  lozim,  chunki  bu
holda  asosan  maqsad  o’quvchilarni  kesma  bilan  tanishtirish  bo’lib,  to’g’ri  chiziq
tushunchasi  faqat  tanishuv  harakteriga  ega  bo’ladi.  Shuning  uchun  ham
o’quvchilar  qisqa  holda
to’g’ri  chiziq  va  egri  chiziqlar  bilan  tanishtirilgandan  so’ng  ularning  kesma
to’g’risidagi bilimlari chuqur va asosli ravishda tarkib toptiriladi.
Boshlang’ich  matematika  kursida  o’rganiladigan  geometrik  materiallar  va
ularning  o’quvchilarni  geometrik  tasavvurlarini  tarkib  toptirishda  tutgan  o’rnini
ko’rib o’taylik.
Boshlang’ich  matematika  kursi  o’quv  dasturiga  asosan  o’quvchilarda
nuqta, to’g’ri chiziq, egri chiziq va to’g’ri chiziq kesmasi haqida aniq tasavvurlarni
tarkib  toptirish  talab  etiladi.  Bu  talablarni  bajarish  uchun  yuqorida  ko’rib
o’tilganday  o’quvchilarning  amaliy ishlarini  tashkil  etishga,  hamda  taqqoslash  va
qarama- qarshi qo’yish usullariga katta e’tibor beriladi. O’quvchilarda  to’g’ri  chiziq  haqida  dastlabki  tasavvurni  tarkib  toptirish
uchun  doskaga  uchta  o’quvchi  chiqarilib ,  ikki  o’quvchi  bo’r  surtilgan  ipni
doskaga  ikki  nuqtaga  qo’yib  mahkam  ushlab  turadi,  uchinchi  o’quvchi  esa  ipni
tarang  tortib  turib  qo’yib  yuboradi,  natijada  doskada  to’g’ri  chiziq  bir  qismining
obrazi  hosil  bo’ladi.  Uni  har  ikkila  tomonga  davom  ettirish  mumkinligi  sinf
o’quvchilariga tushuntiriladi.
O’quvchilarni to’g’ri  chiziq bilan tanishtirish bilan bir  qatorda  egri chiziq
bilan (taqqoslash asosida) tanishtirilishi yaxshi natija beradi. Masalan, agar tarang
tortilgan  ip  doskaga  to’g’ri  chiziq  izini  qoldirgan  bo’lsa,  egri  chiziq  haqida
tasavvur  hosil  qilish  uchun  u  salqi  holatga  keltiriladi  va  qoldirgan  iz  egri  chiziq
haqida tasavvur beradi.
O’quvchilarda to’g’ri chiziq va egri chiziq haqida sodda tasavvurlar tarkib
toptirilgach,  endi  ular  to’g’ri  chiziqni  chizg’ich  yordamida  yasash  bilan
tanishtiriladi.
O’quvchilar  to’g’ri  chiziq  haqidagi  tasavvurlarni  ongli  va  to’g’ri  tarkib
toptirishda  faqat  gorizontal  chizilgan  to’g’ri  chiziqlardan  foydalanmasdan,  balki
vertikal  yoki  qiya  holda  to’g’ri  chiziqlar  chizish  ham  muhim  ahamiyatga  egadir.
Ko’p hollarda vertikal chizilgan to’g’ri chiziqlarni o’quvchilar anglay olmaydilar,
qiya  chizilgan  to’g’ri  chiziqlarni  esa  «qiya  chiziq»  yoki  ba’zi  hollarda  «egri
chiziq» deb ham ataydilar. O’quvchilarni to’g’ri chiziq va egri chiziqlarning ba’zi
bir xossalari bilan tanishtirish ham maqsadga muvofiqdir. Masalan, o’quvchilar bir
necha mashqlar bajarish natijasida bir nuqta orqali istalgancha to’g’ri va egri chiziq
o’tkazish mumkin, ikki nuqta orqali ham istalgancha egri chiziq o’tkazish mumkin,
lekin ikki nuqta orqali faqat bitta to’g’ri chiziq o’tkazish mumkin degan xulosaga
keladilar.
To’g’ri chiziq haqida o’quvchilarda tasavvur hosil qilishda qog’oz varagini
buklashdan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Bunda o’quvchilarning e’tibori
qog’oz  varag’i  qay  usulda  buklanmasin  natija  bari-bir  bir  xil  bo’lishiga,  ya’ni
to’g’ri chiziq tasviri hosil bo’lishiga qaratilishi lozim. To’g’ri  chiziq  va  egri  chiziq  haqida  o’quvchilarda  tasavvurlar  hosil
qilingach,  endi  ularda  to’g’ri  chiziq  kesmasi  haqida  tasavvurlar  hosil  qilishga
o’tish  mumkin.  Bunda  ham  amaliy  ishdan  foydalanish  tavsiya  etiladi:  doskada
tarang  tortilgan  ipni  qaychi  bilan  qirqilib,  to’g’ri  chiziq  kesmasi  haqida  dastlabki
tasavvur  hosil  qilinadi.  O’quvchilar  daftarlariga  chizilgan  to’g’ri  chiziqqa  ikkita
nuqta qo’yib, chegarasi shu nuqtalardan iborat bo’lgan to’g’ri chiziqning kesmasi
yoki  qisqa  holda  kesma  hosil  bo’lishini  anglab  yetadilar.  Geometrik  figuralarni
belgilashda  harflardan  foydalanish  kiritilgandan  so’ng  endi  kesmani  belgilashda
ikkita  harfdan  foydalanish  mumkinligiga  va  bu  harflar  kesmaning  oxirlariga
qo’yilishi haqida tushuncha beriladi va «DE kesma» deb yozilgan bo’lsa D va Ye
nuqtalar  kesmaning  oxirlarini  bildirishi  haqida  ma’lumot  beriladi.
Boshlang’ich  sinflar  matematika  kursining  dasturiga  asosan  kesmalarning
uzunliklarini  o’lchash  va  taqqoslashga  katta  e’tibor  beriladi.  Agar  dastlab
kesmalarning  uzunliklari  kataklar  bo’yicha  va  masshtabli  chizg’ich  yordamida
amalga oshirilsa, keyinchalik kesma uzunligini va masshtabli chizg’ich yordamida
o’lchash amalga oshiriladi.
O’quvchilarda kesmalar  uzunliklarini o’lchash  va taqqoslash  ko’nikmalari
tarkib  toptirilg’ach,  berilgan  uzunlikdaga  kesmalar  yasash,  to’g’ri  to’rtburchak
yasashga  doir  masalalarni  yechish  yo’li  bilan  ularning  bilim  ko’nikma  va
malakalari  mustahkamlanadi.  Kesma  to’g’risida  tasavvurlarni  mustahkamlash
uchun  o’quvchilarni  ularni  o’rab  to’rgan  muhitdan  to’g’ri  chiziq  kesmasini
ko’rsatishga  doir  mashqlar  bilan  (doskaning  qirralari,  shift  bilan  devorlar
tutashadigan  joylar,  partaning  qirrasi  va  hokazolar)  tanishtirish  ham  muhim
ahamiyat kasb etadi.
Boshlang’ich  sinflarda  matematika  kursida  birinchi  o’nlik  sonlarini
o’rganishda  ko’pburchaklar  didaktik,  ya’ni  sanoq  vositalari  sifatida  qo’llaniladi.
So’ngra  esa  ko’pburchaklarning  elementlari  (tomonlari,  burchaklari  va  uchlari)ni
o’rganishga  kirishiladi.  Masalan:  uchburchak  tushunchasini  kiritishda  o’quvchilar
har  xil  materiallardan  (qog’ozdan,  plastmassadan,  yog’ochdan)  qilingan,  turli
xil  kattalikdagi,  rangdagi,  ko’rinishdagi  (o’tkir  burchakli,  o’tmas  burchakli,  teng yonli ,  teng  tomonli,  turli  tomonli)  uchburchaklarni  o’quvchilarga  ko’rsatib,
ularning  muhim  bo’lmagan  xossalari  (turli  xil  materiallardan  yasalganligi,  rangi,
katta-  kichikligi,  turli  ko’rinishga  ega  ekanligi)dan  abstraktlashib,  uchburchak
uchun asosiy muhim xossalar bu uning uchta uchi, uchta tomoni va uchta burchagi
mavjudligi ekanligiga e’tibor qaratishi kerak bo’ladi.
Metodik  qo’llanmalarda  bu  ishni  quyidagicha  amalga  oshirish  tavsiya
etiladi;  sinfga  olib  kirilgan  har  xil  materiallardan  qilingan  turli  xil  rangdagi,
kattalikdagi,  ko’rinishdagi  uchburchaklarni  o’quvchilarga  ko’rsatib,  o’qituvchi:
«Bular  uchburchaklar.  Ular  bir-birlaridan  rangi,  katta-kichikligi,  ko’rinishi  bilan
farq  qilsa  ham,  ularning  hammasi  bir  xilda  «uchburchaklar»  deb  ataladi.  Kim
aytadi,  nega  bu  figuralar  (barcha  olib  kirgan  uchburchaklarni  ko’rsatadi)
uchburchak  deyiladi?  »  (Chunki  bularning  uchtadan  burchagi  bor).  O’qituvchi
ko’rsatib  turib  gapiradi:  «Bu  uchburchakning  tomoni,  bu  uchburchakning  uchi.
Uchburchakning nechta tomoni bor, nechta uchi bor? » O’quvchilar bu savollarga
javob  berish  natijasida  uchburchakning  uchta  tomoniligini  anglab  yetadilar.
Shundan  keyin  o’quvchilarning  o’zlaridagi  uchburchak  modellarida  uchburchak
elementlarini  ajratishadi.  Bunda  o’quvchilar  uchburchakning  uchi  bu  nuqta
ekanligini,  uchburchakning  tomoni  esa  kesma  ekanini  aniq  tushunib  olishlari
muhimdir.
Uchburchakning  yana  bir  elementi-burchagi  bilan  tanishtirishda
o’quvchilar  birinchi  marta  burchak  haqida  tasavvurlarga  ega  bo’ladilar  va  bunda
burchak  uchburchakning  «uzib  olingan  burchagi»  sifatida  talqin  etiladi.
Shuning uchun ham o’qituvchi uchburchak burchagini ko’rsatish bilan bir qatorda
(ko’rsatkichning  bir  uchini  uchburchak  uchiga  qo’yib,  uni  burchakning  bir
tomonidan  ikkinchi  tomonigacha  burib  boriladi)  katta  ko’rsatmalilik  uchun
uchburchakning  bir  qismini-uning  burchagini  uzib  olishi  kerak.
O’quvchilar o’zlari kog’ozdan, plastilin va cho’plardan foydalanib, uchburchaklar
modellarini  yasashi,  daftarlarida  uchburchak  chizishi  va  ularni  bo’yashi,  boshqa
geometrik  figuralar  ichida  uchburchaklarni  ajratishga  doir  mashqlarni  bajarishlari
muhim ahamiyaitga ega. Bu mashqlarni bajarish  natijasida o’quvchilar  uchburchaklar elementlarini
ko’rsatishni:  uchburchakning  uchi  (nuqtalarni  ko’rsatishadi),  uchburchakning
tomoni (kesmalarni ko’rsatishadi, bunda kesmaning bir uchidan ikkinchi uchigacha
ko’rsatiladi), uchburchakning burchaklarini anglab yetadilar.
O’quvchilarni  to’rtburchaklar,  beshburchaklar  va  oltiburchaklar  bilan
tanishtirish  ham  xuddi  mana  shu  reja  asosida  amalga  oshiriladi ,  bunda
o’quvchilar  e’tborini  o’rganilayotgan  ko’pburchak  nomi  bilan  uning  elementlari
soni  o’rtasida  bog’liqlik  mavjud  ekanligiga  qaratish  lozim:  uchburchak-uchta
burchak, uchta uch, uchta tomon, to’rtburchak- to’rtta burchak, to’rtta uch, to’rtta
tomon  va  hokazo.  Bundan  tashqari,  o’quvchilar  bu  elementlar  soni,  ya’ni
burchaklar, uchlar, tomonlar soni teng bo’lishini tushunib yetadilar.
Ushbu  dastur  O‗zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2017-
yil  6-apreldagi 
187-son  ―Umumiy  o‗rta  va  o‗rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limining  davlat
ta’lim  standartlarini 
tasdiqlash to‗g‗risida gi‖  qarori bilan tasdiqlangan  umumiy  o‗rta ta’limning  davlat
ta’lim 
standarti  hamda  umumiy  o‗rta  ta’limning  ona  tili  fani  bo‗yicha  malaka  talablari
asosida 
tuzilgan  bo‗lib,  Xalq  ta’limi  vazirining  2017-yil  3  iyundagi  190-sonli  buyrug‗i
bilan 
tasdiqlangan  va  umumiy  o‗rta  ta’lim  maktablarining  1-4-sinflari
uchun  amaliyotga  joriy 
etiladi.
Boshlang‗ich  ta’limning  Matematika  fani  o‗quv  dasturi
o‗quvchilarda  kompetensiyalarni 
shakllantirishga  yo‗naltirilgan  Davlat  ta’lim  standarti  talablaridan  kelib  chiqib
tuzildi.
Boshlang‗ich  ta’limda  matematika  fanini  o„qitishning  asosiy
maqsadi:  o‗quvchilarda  kundalik  faoliyatda  qo‗llash,  fanlarni  o‗rganish  va  ta’lim  olishni  davom  ettirish
uchun  zarur 
bo‗lgan  matematik  bilim  va  ko‗nikmalar  tizimini  shakllantirish  va  rivojlantirish;
jadal 
taraqqiy  etayotgan  jamiyatda  muvaffaqiyatli  faoliyat  yurita  oladigan,  aniq  va
ravshan,  tanqidiy  hamda  mantiqiy  fikrlay  oladigan  shaxsni  shakllantirish;  milliy,
ma’naviy  va 
madaniy  merosni  qadrlash,  tabiiy-moddiy  resurslardan
oqilona  foydalanish  va  asrab-avaylash, 
matematik  madaniyatni  umumbashariy  madaniyatning  tarkibiy  qismi
sifatida  tarbiyalashdan 
iborat.
II.O`quv  fanining  maqsadi va vazifasi
Fanning  maqsadi  –  bo‗lg‗usi  boshlang‗ich
sinf  o‗qituvchilariga  matematika  o‗qitish 
metodikasi  fanidan  muhim  bo‗lgan  bilim,  ko‗nikma  va  malakalarni  shaklantirish
va  ualarni 
amalda  qo‗llay  olishini  ta’minlash.
Fanning  vazifalari  -  talabalarni  matematika  o‗qitish  metodikasi  bo‗yicha  davlat 
ta’lim  standarti  va  o‗quv  dasturining  mazmuni  va  talablari,  shuningd е k,  maktab
darsliklari
mazmuni  va  m е todik  tuzilishi  bilan  tanishtirish;  boshlang‗ich  ta’limda
o‗rgatishning 
zamonaviy  ilg‗or  metod  va  usullarini  o‗rgatish.  Shunigdek  o‗qitishda:
1) 
ta’limiy-tarbiyaviy  va  rivojlantiruvchi  maqsadlarni  amalga  oshirish;
2) 
nazariy  bilimlar  tizimini  o‗rganish  jarayonini  yoritib  berish;
3)  ta’limni  insonparvarlashtirishni;
4) 
matematika  o‗qitish  jarayonida  qadriyatlar,  urf-odatlar,  sharqona  tarbiya 
qadrqimmati,  bir-biriga  hurmati  kabi  fazilatlarini  tarbiyalash;
5) 
o‗qitishning  innovasion,  pedagogik  va  axborot  kommunikasion  texnologyalar
yutuqlari;
6) 
o‗qitish  metodikasi  I–IV  sinflar  matematikasining  davomi  bo‗lgan  V–VI  sinf 
matematikasi  mazmuni  bilan  uzviyligi  ta`minlanishini  nazarda  tutadi.
Matematika  o„qitish  metodikasi  fani  bo„yicha 
Bakalavr:
- 
boshlang‗ich  sinf  matematika  o‗qitish  metodikasining  o‗ziga  xos 
xususiyatlari;
- 
matematika  o‗qitish  metodikasining  boshqa  fanlar  bilan  aloqalari;
- 
boshlang‗ich  sinflarda  matematika  o‗qitish  metodikasi  sohasida  olib 
borilgan  ilmiy  tadqiqotlar  va  fanning  muhim  bo‗lgan  muammolari;
- 
boshlang‗ich  sinflarda  matematika  o‗qitishning  maqsad  va  vazifalari;
- 
boshlang‗ich sinflar  matematikasi  tuzilishi  va  mazmuni;
188 
- 
boshlang‗ich  sinflar  matematikasining  5-6  sinflar  va  maktabgacha  ta’lim 
bilan bog‗lanishi;
-  oz komplektli va ixtisoslashgan maktablarda matematika o‗qitishni 
tashkil  etish;
- 
matematika o‗qitish metodikasining  tarixi va hozirgi vaqtdagi holati;
- 
boshlang‗ich sinflarda  matematika  o‗qitish metodlari;
- 
boshlang‗ich sinflarda  matematika  o‗qitishni tashkil qilish shakllari;
- 
matematika o‗qitishda foydalaniladigan o‗quv  vositalar ;
- 
sonlarni nomerlashga  o‗rgatish metodikasi;
- 
asosiy  va  boshqa  miqdorlarni o‗rgatish metodikasi;
- 
arifmetik amallarni o‗rgatish metodikasi;
- 
algebra  elementlarini o‗rgatish metodikasi;
- 
ulush  va  kasrni o‗rganish metodikasi;
- 
geometriya  elementlarini o‗rgatish metodikasi;
- 
boshlang‗ich sinflarda  masalalar  yechishga  o‗rgatish metodikasi;
- 
boshlang‗ich sinf matematika darslarida zamonaviy (innovatsion, 
pedagogik va axborot) texnologiyalar  haqida  bilimga ega bo’lishi;
- 
matematika darslarida  ta’lim va tarbiya  birligi tamoyiliga amal qilish;
-  hisoblashlardagi xatolar ustida ishlash, o‗quvchilarning hisoblash 
ko‗niklarini  shakllantirish;
- 
dars turlarini farqlay olish, dars jarayoniga ilg‗or va zamonaviy 
pedagogik  texnologiyalarni olib kirish;
- 
kompyuter va boshqa o‗qitish texnika vositalaridan, turli ko‗rgazma 
hamda tarqatma  materiallardan samarali  foydalana  olish;
- 
o‗quvchilar bilimini tekshirish va baholash shakllarini aniqlay olish; - 
matematika o‗qitishda qo‗llaniladigan barcha metod va usullarni farqlash; - 
matematika o‗qitish  jarayonini ,  ya’ni dars va  darsdan tashqari ishlarni 
tashkil  qilish;
- 
sonlarni o‗qish,  yozish, taqqoslash va  tarkibini bilish;
- 
hisoblash  usullaridan foydalanish;
- 
sodda  va  murakkab matnli  masalalarni  yechish;
- 
arifmetik va  geometrik masalalarni  yechish;
- 
algebraik va  geometrik  materiallarni amalda  qo‗llay  olish;
- 
sonning  ulushi va kasr qismini ajrata olish;
- 
tanlangan mavzusi asosida ilmiy izlanishning bajarilishini uddalay olish 
(kurs ishi va bitiruv ishi tarzida)  ko’nikmalariga ega bo’lishi;
- 
boshlang‗ich  sinflarda  matematika  o‗qitish  metodlarini  maqsadli  qo‗llay  olish;
- 
boshlang‗ich sinflarda  matematika  o‗qitishni  to‗g‗ri tashkil qilish;
- 
matematika o‗qitishda axborot va  texnik vositalardan foydalana  olish;
- 
o‗quvchilarga manfiy bo‗lmagan butin sonlarni nomerlashga o‗rgatish 
usullarini  qo‗llay  olish;
- 
o‗quvchilarga  asosiy  miqdorlarni o‗rgatish usullarini  qo‗llay  olish;
- 
o‗quvchilarga arifmetik amallarni va hisoblash usullaridan to‗g‗ri 
foydalana  olish;
- 
o‗quvchilarga  algebra  elementlarini  o‗rgatish usullarini  qo‗llay  olish;
- 
ulush  va  kasrni tushunchasini  hayot bilan bog‗liqligini  tushuntira  olish;
o‗quvchilarga  geometriya  elementlarini  o‗rgatish usullarini  qo‗llay  olish;
- 
boshlang‗ich sinflarda masalalar yechishga o‗rgatish usullarini qo‗llay 
olish;
- 
boshlang‗ich sinf matematika darslarida zamonaviy (innovatsion, 
pedagogik va axborot)  texnologiyalarni qo‗llash  malakalariga ega bo’lishi kerak.
Mat е matika m е todikasi p е dagogika, psixologiya  va  yosh psixologiyasi fanlari 
bilan 
bog‗liq.  Boshlang‗ich mat е matika m е todikasi boshqa  fanlarni o‗qitish 
m е todikalari 
(tayanch  fani  matematika, ona  tili, tabiatshunoslik,  rasm va 
boshqa  fanlar  m е todikasi) bilan  uzviy  bog‗lanadi.
P е dagogik t е xnologiya  va  axborot kommunikasion texnologiyalarni joriy  etish 
taktikasini  ifodalaydi va t е gishli bilimlar asosida yoritilishi  haqida bilim b е riladi.
Talabalarga  ma’ruzalarni  bayon qilish jarayonida  p е dagogik 
t е xnologiya  va  axborot 
kommunikasion  texnologiyalar , internet tarmoqlari va elektron pochtalar kabi 
vositalardan 
unumli foydalanish, proy е ktor  yordamida  slaydlardan va  el е ktron darslik  yoki 
boshqa 
t е xnik vositalarda  foydalanishda  p е dagogik t е xnologiya  yutuqlari,  axborot 
t е xnologiyalaridan foydalanish ko‗zda  tutiladi. Seminar 
mashg‗ulotlarida  talabalar  nazariy 
va  amaliy  mashg‗ulotlar  jarayonida olgan bilimlari asosida boshlang‗ich 
sinfda  darslarni 
tashkil  qilish va uni olib  borish uchun zaruriy  ko‗nikmalarni 
egallaydilar.  Unda  ular  dars 
qismi uchun ishlanmalar tuzish va tahlil qilish, o‗yin mashg‗ulotlari tuzish bilan 
ham 
shug‗ullanadilar. Ma’ruza  va  boshqa  turdagi mashg‗ulotlar turli  o‗quv ko‗rgazma
qurollari 
va  t е xnik vositalar  bilan jihozlanishi  k е rak.
Geometrik  figuralar  modeli  «Demonstratsionniy  material  po  matematike
dlya  I  klassa»  (muallif  M.  I.  Moro)  komplektida,  shuningdek,  o’quv  sanoati
tomonidan  chiqarilgan  matematik  jamlanmalar  tarkibida  mavjud.
Shuni  ta’kidlash  kerakki,  ob’yekt  shaklini  to’g’ri  idrok  qilish  uchun,  predmet
formalarini  abstraktlashtirish  qobiliyatini  rivojlantirish  uchun  o’quvchilarning
shakllarning  modellarini  kuzatishlarigina  emas,  balki  ularning  o’zlari  tomonidan
shunday  modellarning  mustaqil  yaratilishi  ham  juda  muhimdir.  Bu  o’rinda
mashhur  geometr  N.  A.  Izvolskiyning  «Biror  geometrik  obrazni  o’rganishdan avval  bu  obrazni  yaratish,  ro’yobga  chiqarish  kerak»  degan  fikrini  keltirish
o’rinlidir. Shu maqsadlarda (mehnat ta’limi yoki matematika darslarida) dastlabki
paytlarda  geometrik  shakllarning  modellarini  andaza  (shablon)  ustidan  qalam
yuritish yo’li bilan hosil qilishdan foydalanish mumkin. Shuningdek, figuralarning
modellarini, ularni oldindan nuqtalar (ko’pburchak uchlarini) belgilab olib katakli
qog’ozdan qiyish yo’li bilan hosil qilish mumkin. Geometrik figuralar modellarini
qog’oz  varog’ini  bukulash yo’li  bilan ham  hosil qilish mumkin. Masalan,  qog’oz
varog’ini  (ixtiyoriy  shakldagi)  uchta  kesishuvchi  to’g’ri  chiziq  bo’yicha  shunday
buklash kerakki, bunda ikkinchi va uchinchi bukilish chiziqlari o’zaro kesishsin va
boshqa  nuqtalarda  birinchi  bukilish  chizig’ini  kessin.  Natijada  uchburchak  hosil
bo’ladi.  (To’rtburcha,  beshburchak  va  boshqalar  shunga  o’xshash  hosil  qilinishi
mumkin.)
Ko’pburchaklarning modellaridan foydalanish ko’pburchaklar nima deb atalishi va
nega  shunday  atalishini  tushunib  olish,  ularning  tomonlari,  burchaklari,  uchlarini
ko’rsatish va sanash imkonini beradi; ularning ba’zi xossalarini ochish uchun asos
bo’lib  xizmat  qiladi.  Geometrik  figuralar  modellari  yordamida  geometrik
figuralarni  tanish  va  farqlash,  klassifikatsiyasi  bilan,  yangi  figuralar
(applikatsiyalar)  va  naqshlar  tuzish  bilan  bog’liq  bo’lgan  bir  qator  topshiriqlarni
bajarish  mumkin.
Geometrik figuralarning modellaridan o’nlik sonlarini o’rganishda sanoq materiali
sifatida  foydalanish  mumkin.  Figuralarning  o’zlarini  ham,  ularning  elementlarini
ham,  ya’ni  tomonlari,  burchaklari,  uchlarini  sanash  mumkin.
O’quvchilarning  nazariya  bilan  amaliyot  orasidagi  bog’lanishlarining
murakkabligini anglab olishlariga amaliy ishlar yordam beradi.
Ko’pburchak, burchak, doira.
Ko’pburchakning ayrim turlarini o’rganishga kirishilayotgan paytda quyidagi amaliy ishlarni tashkillashtirish mumkin. Bu bosqichda ko’pburchak elementlari 
ko'rsatiladi. Masalan 3 sonini o’rganilayotganda turli uchburchaklar qaraladi. 
Rangli qalin qog’ozdan plastmassadan, yog’ochdan va h.k.lardan yasalgan 
uchburchak modellarida o’quvchilar har bir figuraning uchta tomoni, uchta uchini 
va uchta burchagini ko'rsatadilar. Keyin uchburchak modelini bolalarning o’zlari 
cho’plardan, plastilindan, qog’oz poloskalardan yasaydilar: uchburchaklarni 
daftarlarida chizadilar, uchlarini nuqtalar bilan belgilaydilar va bo'yaydilar. Bunda 
o’quvchilar uchburchakning har xil turini (teng yonli, ten tomonli, to'g'ri burchakli 
o'tkir burchakli, o'tmas burchakli uchburchaklar) qarashlarini o’qituvchi oldindan 
o’ylab qo’yishi kerak. Bu uchburchak haqida to’g’ri tasavvur hosil bo’lishiga 
yordam beradi. To’rtburchaklar, burchaklar va h.k.lar ham shu usulda o’rgatiladi. 
Bundan tashqari, bolalar ko’pburchakda tomonlar, uchlar va burchaklar soni bir xil
bo’lishini bilib oladilar. Bu ma’lumotlarning hammasini bolalar amalda, tayyor 
modellar bilan mashqlar bajarish jarayonida, ko'pburchaklarni qirqib olish, chizish 
va modellarini yasash vaqtida o’zlashtiradilar. Modellar yasash uchun yaxshisi 
cho’plar naboridan yoki turli uzunlikdagi qog’oz poloskalardan foydalanish lozim, 
bunda kuzatishlarda teng tomonli ko’pburchaklar bilan cheklanib qolinmaydi. 
Bundan tashqari, bolalar har qanday 3ta, (4,5 ta va h.k.) cho'pdan ham tegishli 
ko’pburchakni yasash mumkin bo’lavermaydigan hollarga duch keladilar.
Ko’pburchaklar ustida ishlash jarayonida o’quvchilar burchaklar (ko’pburchakning
bir uchidan chiquvchi ikkita tomoni burchakni tashkil qiladi) haqida ma'lumot 
oladilar. 1-sinfda to’g’ri burchak quyidagicha tushuntiriladi: bolalar o’qituvchi 
rahbarligida to’g’ri burchak modelini yasaydilar: ular bir varaq qog’ozning 
o’rtasidan ikki marta buklaydilar va bunda hosil bo’lgan kesishivchi to’g’ri 
chiziqlar to’rtta bir xil burchak hosil qilishini aniqlaydilar. O'qituvchi bunday 
burchaklar to’g’ri burchaklar deyilishini aytadi. So’ngra bolalar qog’oz 
varaqlarining har xilligiga qaramasdan, hosil bo’lgan barcha to’g’ri burchaklar 
teng bo’lishini bir-birining ustiga qo’yish yo’li bilan aniqlaydilar. Keyinchalik, 
burchakning turini aniqlash uchun chizmachilik uchburchagining (shaffof plastmassadan bo’lgani yaxshi) to’g’ri burchagidan foydalaniladi. (ustiga qo’yib 
taqqoslaydi). To’g’ri burchak haqidagi tasavvurini mustahkamlash uchun maxsus 
amaliy mashqlar kiritiladi. Masalan, berilgan turli burchaklar orasidan to’g’ri 
burchakni topish. Go’niya yordamida o'lchang (2-sinf, 31-b, 131 -m, Matematika)
Berilgan ko’pburchaklardan to’g’ri burchaklarni topish (4-rasm). Daftarda uning 
chizig’idan foydalanib to’g’ri burchak chizish, to'g’ri burchakka ega bo’lgan 
uchburchak (to'rtburchak) chizish taklif qilinadi (2-sinf, 194-b, 820-m, 
Matematika), (2-sinf,9-b,34-m,Matematika)
Burchak ustida amaliy ishlar bajarilayotganda avval burchakning qog’oz modellari 
bilan, keyinchalik, "suriladigan burchak" (malka) bilan ishlanadi. Burchakning 
bunday modelini ikki cho’pdan mix yoki plastilin bo’lagi bilan mahkamlab 
tayyorlash har bir o’quvchiga tavsiya etiladi. Keyin ko’pburchaklarni yasashda 
ham burchaklar bilan tanishadilar (masalan to’g’ri to’rtburchak bo’lish uchun 
burchaklari to’g’ri bo’lishi kerakligini anglaydilar)
Ishning navbatdagi bosqichida 1-sinf o’quvchilari to’g’ri to’rtburchakning 
quyidagi xossasi bilan tanishadilar. To’g’ri to’rtburchakning qarama-qarshi 
tomonlari o’zaro teng. O'qituvchi avval to’g’ri to’rtburchakning qarama-qarshi deb
atash mumkinligini bolalar tushunish-tushunmasliklarini aniqlab, to'g’ri 
to’rtburchakning qog’oz modellarida bevosita buklash bilan qarama-qarshi 
tomonlarini taqqoslashni o’quvchilarga taklif qiladi. Darslikda va doskada berilgan
to’rtburchaklarning qarama-qarshi tomonlarini o’lchab, bolalar o’z kuzatishlarini taqqoslaydilar va umumlashtiradilar. To’g'ri to’rtburchak tomonlarining bu xossasi
haqidagi bilim keyinchalik o’quvchilar berilgan ikki tomoni (eni va bo’yi) 
bo’yicha to’g’ri to’rtburchakni chizganlarida mustahkamlanadi. I-II sinfl а rda 
o’quvchilar to’g’ri to’rtburchaklarni chizg’ich yordasmida chizadilar (to'g’ri-
to’rtburchaklarni daftar chizig’idan foydalanib chizadilar).
III-IV sinflarda esa to’g’ri to’rtburchaklarni chizishda chizg’ichdan va 
chizmachilik uchburchagidan foydalanadilar.
To’g’ri to’rtburchaklar orasidan kvadratlarni ham o’lchab 
(tomonlarini,burchaklarini) topadilar.
Ko’pburchaklar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash, shuningdek, umuman 
fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda geometrtik mazmunli masalalar, shuningdek, 
umuman fazoviy tasaurlarni rivqjlantirishda geometrek mazmunli masalalar katta 
ahamiyatga ega.Vaholanki bunday masalalar I sinfdan boshlab kiritilib boriladi. 
Bular figuralarni hosil bo’ladigan bo’laklar ko’rsatilgan shaklga ega bo’ladigan 
qilib bo’lishga doir masalalar:
(l-sinf, 74-b, 4-m, Matematika)
Berilgan ko’pburchaklardan yangi figuralar tuzishga doir masalalar (ya'ni 
bolaklardan butunni hosil qilish). Masalan, kvadrat qisimlaridan shunday shakllar 
yasang: Kvadrat qismlaridan shunday shakllar yasang:
(2-sinf, 37-b, 19-m, Matematika)
Bunday masalalarni yechish jarayonida bolalarda bo’laklardan tuzilgan 
ko’pburchakni qabul qilish va shu bilan birga boshqa ko’pburchaklarning 
bo’laklari bo’lgan ko’pburchaklarni ko’ra olish uquvi shakllanadi, kuzatuvchanlik, 
ziyraklik, geometrik figuralarni xayolda konstruksiya qilish uquvi ishlab chiqiladi.
II sinfda o’quvchilar aylana bilan tanishadilar, aylanani sirkul yordamida chizishni 
o’rganadilar, aylana va doiraning elementlari bo’lgan markaz va radius bilan 
tanishadilar. Bu barcha ma'lumotlarni bolalar amaliy mashqlar jarayonida 
o’zlashtiradilar. Masalan, aylana yotgan nuqtalarni markaz bilan tutashtirib va 
hosil qilingan kesmalarni taqqoslab, bolalar bu kesmalarning tengligiga ishonch 
hosil qiladilar. Bu kesmalarning nomi-doira yoki aylana radiusi kiritiladi. 
O’quvchilar doira va aylanani adashtirib yubormasliklari uchun maxsus mashqlar 
beriladi, masalan: aylana chizing va doirani bo'yang, doira yoki aylananing 
markazini, shuningdek, doira ichida, doira tashqarisida va aylana yotuvchi 
nuqtalarni belgilang. (7-rasm) (2-sinf, 135-b, 580-m, Matematika)
So’ngra mashq qilish jarayonida bolalarda ko’rsatilgan radius bo’yicha aylana 
chizish, shuningdek, aylanani sirkul yordamida teng 6,3,12 bo’lakka bo’lish uquvi 
shakllanadi.
Siniq chiziq, siniq chiziq uzunligi, ko'pburchakning perimetri.
I sinf o’quvchilarini siniq chiziq bilan kesma tushunchasiga tayanib tanishtiriladi. 
O’qituvchi bolalarning ko’zi oldida uzun cho’pni yoki simni bo’laklarga sindirib 
siniq chiziqning modelini tayyorlashi mumkin. Doskada siniq chiziqni ba'zan bir 
to’g’ri chiziqda yotmagan mixlar-nuqtalarga tortilgan rangli ip yordamida 
ko'rsatiladi. O'quvchilar doskada va daftarlarida siniq chiziqni chizadilar. Bir 
to’g’ri chiziqda yotmagan 3 ta 4,5 va h.k. nuqta qo’yadilar va ularni kesmalar bilan
tutashtiradilar. O'quvchilar har gal siniq chiziq nechta kesmadan iboratligi yoki 
unda nechta bo’lim borligini sanaydilar. Amaliy ish jarayonida yopiq va 
yopilmagan siniq chiziqlarni farqlab oladilar. Mashqlar jarayonida yopiq siniq 
chiziq bilan bu siniq chiziq chegarasi bo’lgan ko’pburchak orasida bog’lanish 
aniqlanadi. Uch bo’limdan iborat siniq chiziq uchburchakni, to'rt bo’limdan iborat 
siniq chiziq to’rtburchakni vah.k. chegaralaydi.
Siniq chiziq uzunligini, uning bo’limlari uzunligining har birini o’lchab, hosil 
bo’lgan sonlarni qo’shish kerak. Masalan, daftaringizga bunday siniq chiziq chizing, har bir bo’g’inining uzunligini 
aniqlang va uning barcha bo’g’inlari uzunliklarining yigindisini toping.
(8-rasm) (2-sinf, 7-b, 24-m, Matematika)
Ko’pburchak perimetri haqida tushuncha.
Ko’pburchak perimetri yopiq siniq chiziq uzunligini topishga doir amaliy 
masalalar yechish jarayonida aniqlanadi. O'qituvchi ko’pburchak tomonlarining 
uzunliklari yig’indisi uning perimetri deb atalishini tushuntiradi. Belgilanishini 
ko'rsatadi (P-24 sm)
Ko’pburchakning perimetrini topishga doir amaliy ishlar yordamida amaliy ishlar 
bajarish jarayonida to’rtburchakning turlarini, uchburchakning turlarini xossalariga
e'tibor beriladi.
Shu xossalardan foydalanib, o’quvchilar keyinchalik quyidagicha amaliy ihlarni 
bajara olishlari kerak:a) perimetri ma'lum bo’lgan holda kvadrat,teng tomonli 
uchburchak chizish.b) tomonlari uzunliklari ma'lum bo’lgan ko’pburchaklarni 
chizish.
Bunday mashqlar jarayonida ko’pburchak perimetri haqida tushuncha va uni topish
uquvi shakllanadi, shuningdek, fazoviy va geometrik, tasavvurlar rivojlanadi.
Geometriyaga oid qiziqarli masalalardan matematika, darslarida foydalanilsa, dars 
jarayoni qiziqarli kechadi, shuning bilan birga o’quvchilarning mantiqiy fikrlashi va tafakkuri rivojlanadi, o’z fikrini asoslash ko’nikmalari shakllanadi, olgan 
bilimlarini hayot bilan bog’lay oladi. Faqat tanlangan masala mazmuni 
murakkabligi ularning yoshiga mos tuzilishi lozim.
Biz I – IV sinflar uchun geometriyaga oid qiziqarli masalalardan namunalar 
keltiramiz.
I – sinf
1) Ortiqcha shaklni bo’yang.
2) Chizmada nechta kesma bor?
A C D B
(6 ta)
3) Chizmada nechta uchburchak bor?
(6 ta)
4) Berilgan uchta nuqta orqali nechta to’g’ri chiziq o’tkazish mumkin? •
•
•
II – sinf
1.
“Ortiqcha” shaklni ko’rsating:
2)  Chizmada  nechta  uchburchak  va  nechta  to’rtburchak  bor?
 (8  ta)
3)  Qalamni  daftardan  uzmagan  holda  ochiq  konfert  ko’rinishidagi  shaklini
chizing.
4) To’g’ri to’rtburchak shaklidagi chiziqning bir burchagi kesib tashlansa, nechta
burchagi  qoladi?  (5  ta) III  –  sinf
1)  Chizmada  hammasi  bo’lib,  nechta  uchburchak  bor?
2)  Teng  tomonli  uchburchakni
a)  Uchta  chiziq  yordamida  4  ta  teng  bo’lakka
b)  Ikkita  chiziq  yordamida  4  bo’lakka  bo’ling
3) Gugurt cho’plaridan quyidagi chizma tuzilgan. Undan 4 ta cho’pni shunday olib
tashlangki, natijada 5 ta kvadrat hosil bo’lsin.
4) Chizmada AC kesmani toping. Bu kesma qanday uchburchaklar uchun umumiy 
tomon bo’lib hisoblanadi?
E A
K
B D F C
IV – sinf
1) Muntazam oltiburchakni shunday qirqingki, natijada kvadrat hosil bo’lsin.
2) Buxanka shakldagi nonni 3 marta kesish orqali 8 bo’lakka bo’ling.
3) Chizmadagi besh qirrali yulduzning burchaklari nechta? Javob: ( 26 ta )
Geometrik materialni o’rganishda shuningdek, didaktik o’yinlardan ham 
foydalanildi.
O’yin – bola hayotining uzviy qismidir. O’yin orqali bola atrof – muhit, tabiat 
hodisalari, manzaralari, buyumlar, o’simliklar, hayvonlar dunyosi bilan tanishadi.
Boshlang’ich ta’lim davrida o’quvchilarning aqliy va jismoniy faoliaytini tashkil 
qilishda didaktik o’yinlar alohida ahamiyatga ega.
Boshlang’ich sinflarda matematika darslarida kichik – kichik matematika 
diktantlar o’tkaziladi. Ushbu diktantlarga geometrik mazmundagi materiallarni kiritib borish maqsadga muvofiq. Bu geometriya elementlari haqida olingan 
bilimlarni mustahkamlashga, eslashga hamda shakllarning gavdalantirishga, 
shakllarni xossalarini yodda saqlashga yordam beradi. Biz quyida misollar 
keltiramiz.
1-sinfda  o’quvchi shakllarning nomini aytib, ushbu shakllarni daftariga chizishni 
aytadi. O’lchov birliklarining to’liq va qisqa nomini bilishlari kerak.
1. Perimetr (P), doira, ko’pburchak, kesma, egri chiziq, siniq chiziq, metr, teng 
yonli uchburchak.
2. Teng tomonli uchburchak, ixtiyoriy uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, santimetr 
(sm), millimetr (mm), 3 sm li kesma. CD kesma, 1 m=100sm=10dm.
3. To’g’ri to’rtburchakning AB tomoni 3 sm, BS tomoni 4 sm uning perimetri 
necha sm? Ko’pburchak, yuza, to’g’ri burchakli uchburchak, radiusi 3 sm li aylana.
4. To’g’ri burchak, kesma, metr (m), santimetr (sm), beshburchak, aylana, perimetr
(P), uchburchakning AB tomoni 3 sm, BS tomoni 4 sm, SA tomoni 5 smga teng. 
1. Kesma, siniq chiziq, aylana, doira, to’g’ri to’rtburchak, uchburchak, o’tkir 
burchak, o’tmas burchak, to’g’ri burchak, yoyiq burchak.
2. Teng yonli uchburchak, teng tomonli uchburchak, ixtiyoriy uchburchak, to’g’ri 
burchakli uchburchak, perimetr (P), santimetr (sm), detsimetr (dm), metr (m).
3. Kilometr (km), to’g’ri chiziq, 10 sm li kesma, 10 dm=100sm=1000 mm, 
perimetri 10 sm ga teng to’g’ri to’rtburchak chizing.
4. Uchburchak, to’rtburchak, beshburchak, doira, kilometr (km), santimetr (sm), 
kvadrat, siniq chiziq, har bir bo’lagi 3 sm dan iborat uch bo’limdan iborat siniq 
chiziq chizing.
Diktantni o’tkazishdan 1 kun oldin o’quvchilarni ogohlantirish kerak. 
O’quvchilarning yonida barcha o’quv qurollari shu jumladan chizmachilik 
asboblari bo’lishi zarur.
Olingan bilimlarning mustahkamlashning va tekshirishning yana bir usuli testdir.
Geometrik testlar – bu masalalar to’plami emas, balki maxsus vazifalar to’plami 
bo’lib, ular shunday tuzilganki o’quvchi maktab dasturidan nimani va qay darajada
egallaganini tekshiruvchi omildir. VIII. Foydalanilgan adabiyotlar ro ‘yxati
Asosiy adabiyotlar
I.Junuiyev M.i; Malcmalika o’qitish metodikasi. (O 0 ‘Y uchun darslik.)
Toshkcnt.
2. Lumaycv M.i; Tadjiyeva Z.G’. BoshlangMch sinflarda malcmalika o’qilish
metodikasi. (() O'Y uciiun darslik.) Toshkenl. “Fan va Icxnologiya”, 2005 yil.
3. Kimaycv M.E. Boslilang’ich sinflarda malcmalika o’qilish mclodikasidan
praklikum. (O 0 ‘Y uchun o’quv qolanma) Toshkent. "O'qiluvchi”, 2004 yil.
4. Jumayev M.E. Boshlang’ich sinllarda malcmalika o’qilish mclodikasidan
laboraloriya mashg’ulollari. (O ()’Y uchun o4|uv qo'llanma) Toshkenl. “Yangi asr
avlodi”, 2006 yil.
5. Tadjiyeva 7, (L’., Alxlullaycva U.S., Lumaycv M.E., Sidelnikova R.I.,
Sadikova A.V. М  сю  дика  мрсмоданаиия Marc MaTHKH. -T. Turon-lqbol,2011.
336 s.
QoSliiiiicliii adabiyotlar
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kclajagimi/.ni mard va olijanob xalqimiz bilan birga
quramiz. - Toshkenl, 0 ‘zbekislon, 2017. - 488 b.
7. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, dcmokralik O'zbcki.slon davlalini
birgalikda barpo clamiz. - Toshkenl, 0 ‘zbekislon, 2016. - 56 b.
Elektron ta’Iim resurslari
1. W W W. tdpu. uz
2. W W W. pedagog. uz
3. W W W. Ziyonet. uz
4. W W W. edu. uz
5. tdpu-INTRANET. Ped

Burchaklar va ularning turlari

 • Похожие документы