Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg’armalari byudjeti daromadlari ijrosi hisobi.

 
Davlat byudjeti va davlat maqsadli
jamg’armalari byudjeti daromadlari ijrosi hisobi.
 
 
Reja: 
Kirish 
1. Davlat byudjeti. 
2. Davlat byudjetining  daromad va xarajatlari 
3. Davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  daromadlarini  ijro  etish
tartibi. 
4. Davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  daromadlari  ijrosi
hisobini maqsadi hamda vazifalari. 
Xulosa 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2 
  
Kirish .
 Byudjet tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilgan islohotlar natijasida 
Davlat byudjeti ijrosini amalga oshirishning mukammal me’yoriy huquqiy hamda
tashkiliy asosi yaratildi. Jumladan, O’zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi, 
“Buxgalteriya  hisobi  to’g’risida”gi  Qonun,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  “Byudjet  muassasalarini  mablag’  bilan  ta’minlashni
takomillashtirish  to’g’risida”gi  Qarori,  “Byudjet  tashkilotlari  va  byudjetdan
mablag’ oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini tuzish, tasdiqlash va
ro’yxatdan  o’tkazish  tartibi  to’g’risida”gi  Nizom,  “Byudjet  tashkilotlarida
buxgalteriya  hisobi  to’g’risida”gi  Yo’riqnoma,  “O’zbekiston  Respublikasi  Davlat
byudjetidan  mablag’  bilan  ta’minlanadigan  tashkilotlarning  davriy  moliyaviy
hisobotlarini tuzish, tasdiqlash hamda taqdim qilish bo’yicha qoidalar” va boshqa
shu  kabi  me’yoriy  hujjatlar  qabul  qilindi.  Davlat  byudjeti  ijrosining  ushbu
me’yoriy  hujjatlar  doirasida  amalga  oshirilishi  byudjet  daromadlari  va  xarajatlari
o’zaro muvofiqligini ta’minlab kelmoqda. 
“Samarali  mehnat  uchun  zarur  sharoitlar,  munosib  ish  haqi,  zamonaviy
uyjoylar, sifatli ta’lim va tibbiy yordam, dam olish va hordiq chiqarish uchun keng
imkoniyatlar  yaratish  –  bularning  barchasi  iqtisodiy  sohadagi  islohotlarimiz
mohiyati va mazmunini belgilab beradigan muhim omillardir. Shu borada nafaqat
eng  kam  oylik  ish  haqini,  balki  byudjet  tashkilotlarida  ham,  xo’jalik  yurituvchi
subyektlarda  ham  o’rtacha  ish  haqi  miqdorini,  pensiya,  stipendiya  va  ijtimoiy
nafaqalar hajmini bosqichma-bosqich ko’paytirish e’tiborimiz markazida bo’ladi” -
deydilar Prezidentimiz Sh. M. Mirziyayev o’z ma’ruzalarida. 
Byudjet  mablag’laridan  oqilona  va  samarali  foydalanish,  byudjet
taqchilligini  oldini  olish  dolzarb  masalalardan  biri  sanaladi.  “Albatta,  Davlat
byudjeti o’lchovsiz emas, mablag’larni qattiq tejash, belgilangan maqsad uchun va
oqilona  ishlatishni  ta’minlash  zarur.  Bu  –  hammaga  ravshan  va  rad  etib
bo’lmaydigan haqiqat” – deydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o’z nutqlarida . 
3 
 Byudjet tashkilotlari byudjet mablag’larining asosiy iste’molchisi hisoblanib,
Davlat byudjeti xarajatlarini tashkil etadi va xarajatlar smetasi asosida byudjetdan
moliyalashtiriladi.  Shuningdek,  byudjet  tashkiloti  qonunchilikka  muvofiq
byudjetdan tashqari mablag’lar yuzasidan tashkil bo’lish manbalari va foydalanish
yo’nalishlari  ko’rsatilgan  holda  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  bo’yicha  smetalar
doirasida xarajatlarni amalga oshiradi. Oxirgi yillarda davlat moliyasini isloh qilish
loyihasini  amalga  oshirish  doirasida  so’nggi  natijaga  yo’naltirilgan
byudjetlashtirish  tamoyillarining  joriy  qilinishi,  o’rta  muddatli  byudjet
istiqbollarini  belgilash  siyosatining  ilgari  surilishi,  davlat  byudjetining  g’azna
ijrosiga  o’tilishi  hamda  byudjet  siyosatidagi  boshqa  o’zgarishlarning  amalga
oshirilishi  byudjet  tashkilotlarida  o’z  xarajatlarini  aniqlash  va  smetalarni  ishlab
chiqish,  byudjetdan  tashqari  mablag’larni  safarbar  qilish  tartiblarini
takomillashtirishni talab etmoqda. 
Byudjetdan  mablag’larni  taqdim  etishning  metodlari  byudjetdan
moliyalashtirishning  muhim  elementi  bo’lib  hisoblanadi.  Ularning  yordamida
moliya  organlari  byudjetda  ko’zda  tutilgan  tadbirlarni  pul  mablag’lari  bilan
ta’minlaydi, pul mablag’laridan foydalanishda yuqoriroq natijalarga erishish uchun
mablag’larni  qayta  o’zgartirib  taqdim  etishni  amalga  oshiradi,  moliyaviy
resurslarni taqsimlashda tarkib topayotgan proportsiyalarni tartibga soladi. 
Davlat  tomonidan  moddiy  ishlab  chiqarish  sohasi  va  uy-joy-kommunal
xo’jaligiga  qilinadigan  xarajatlar  mamlakat  iqtisodiyotini  moliyalashtirish
xarajatlariga  kiradi.  Bunda  byudjet  mablag’lari  vazirliklar,  idoralar  va
korxonalarga  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  bo’yicha  xarajatlarga  (kapital
quyilmalarga),  oddiy  takror  ishlab  chiqarishni  ta’minlashga  (subsidiyalar,
dotatsiyalar va transfertlar), operatsion xarajatlarga va boshqa xarajatlarga beriladi.
Mamlakat  iqtisodiyotini  moliyalashtirish  xarajatlari  vazirliklar,  idoralar  va
korxonalar  bo’yicha  rejalashtiriladi  hamda  bir  vaqtning  o’zida  ma’lum
maqsadlarga  mo’ljallanganligi  bo’yicha  ko’zda  tutiladi.  Bunda  byudjet
mablag’larining  asosiy  qismi  iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlariga,  ya’ni  sanoat,
energetika, qishloq xo’jaligi va transportga yo’naltiriladi. 
4 
 O’zbekiston  Respublikasi  Byudjet  Kodeksining  4-moddasida  byudjet
tashkilotlariga  quyidagicha  ta’rif  berilgan:  “Byudjet  tashkiloti  –  davlat
funktsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  belgilangan  tartibda  davlat  hokimiyati
organlarining qaroriga ko’ra tashkil etilgan, davlat byudjeti mablag’lari hisobidan
saqlab turiladigan notijorat tashkilot”. 
Davlat  byudjeti  hisobiga  mablag’  bilan  ta’minlanadigan  tarmoqlarda
iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish,  byudjet  tashkilotlarini  mablag’  bilan
ta’minlash mexanizmini takomillashtirish, byudjet mablag’laridan samarali va aniq
foydalanish  maqsadida  1999  yil  3  sentyabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining 414-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qaror 2000 yil 1 yanvardan
boshlab  byudjet  tashkilotlari  xarajatlarini  mablag’  bilan  ta’minlashning  yangi
tartibini belgilab berdi. 
Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning byudjet hisobini
yuritish  tartibi  byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  bilan  belgilanadi.  Davlat
byudjetidan  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlaridan  mablag’lar  oladigan
yuridik  yoki  jismoniy  shaxs  byudjet  mablag’lari  oluvchidir.  Byudjet  mablag’lari
oluvchi byudjet tashkiloti maqomiga ega bo’la olmaydi. 
1, Davlat byudjeti.
Davlat byudjeti - Davlat pul mablag’larining (shu jumladan, Davlat maqsadli
jamg’armalari  mablag’larining)  markazlashtirilgan  jamg’armasi  bo’lib,  unda
daromadlar  manbaalari  va  ulardan  tushumlar  miqdori,  shuningdek  moliya  yili
mobaynida  aniq  maqsadlar  uchun  ajratiladigan  mablag’lar  sarfi  yo’nalishlari  va
miqdori  nazarda  tutiladi.  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  tuzilmasi  o’z
ichiga Respublika byudjetini, Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti va mahalliy
byudjetlarni o’z ichiga oladi. Byudjet ijrosi jarayonida belgilangan tartibda byudjet
daromadlari shakllantiriladi va xarajatlar byudjet tasnifi bo’yicha amalga oshiriladi.
Byudjet ijrosi jarayoni haqida axborotlar byudjet hisobini tashkil etish va yuritish
orqali shakllantiriladi. 
Byudjet g`azna ijrosi hisobi - bu byudjet g`azna ijrosi jarayoni buxgalteriya
hisobi  bo’lib,  Davlat  byudjeti,  Davlat  maqsadli  va  byudjetdan  tashqari
5 
 jamg’armalari  byudjeti  ijrosi  jarayonida  hisobga  olinadigan  moliyaviy,
nomoliyaviy  hamda  moliyaviy  majburiyatlar  xolati  bo’yicha  pul  o’lchovida
axborotlarni yig’ish, ro’yxatga olishning tartiblashtirilgan tizimidir. 
Byudjet  g`azna  ijrosi  hisobini  yuritishdan  maqsad  foydalanuvchilarga
byudjet  ijrosi  jarayoni  bo’yicha  to’liq  hamda  aniq  buxgalteriya  va  moliyaviy
axborotlarni shakllantirib berishdan iborat. 
Byudjet g`azna ijrosi hisobining predmeti bu byudjet g`azna ijrosi jarayonida
byudjet  mablag’lari  va  ularni  manbaalari  harakatiga  oid  iqtisodiy  munosabatlar
majmuasidir. 
Byudjet  g`azna  ijrosi  hisobining  obektlari  bo’lib,  byudjet  g`azna  ijrosi
jarayonida  byudjet  daromadlari  va  xarajatlari,  byudjet  pul  mablag’lari,  byudjet
ssudalari,  hisoblashuv  bo’yicha  mablag’lar,  aylanma  kassa  mablag’lari,  byudjet
tashkilotlarining  xarajatlari,  moliyaviy  aktivlar,  majburiyatlari  va  moliyaviy
natijalari hisoblanadi. 
Byudjet mablag’larini taqsimlovchi — o’z tasarrufida O’zbekiston 
Respublikasining  respublika  byudjetidan  mablag’  oladigan  tashkilotlarga  ega
bo’lgan  yuridik  shaxs,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining  respublika
byudjetidan  moliyalashtiriladigan  byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari
oluvchidir. 
Byudjet  tashkilotlarining  faoliyatini  yuritishi,  ularni  moliyalashtirish
masalalarib  shuningdek  ularni  byudjetdan  tashqari  mablag’larini  shakllantirishb
rasmiylashtirish  bilan  bog’liq  tashkiliy  huquqiy  asos  quyidagi  me’yoriy  xujjatlar
bilan tartibga solinadi. 
1. Kapital  xarajatlarni  qoplash  uchun  yuridik  shaxslarga  beriladigan  byudjet
transfertlari shaklida; 
2. Rezident  yuridik  shaxslarga  va  chet  el  davlatlariga  beriladigan  byudjet
ssudalari shaklida; 
3. Davlat  maqsadli  jamg’armalariga  beriladigan  byudjet  dotatsiyalari  va
byudjet ssudalari shaklida; 
6 
 4. Davlat  qarzini  qaytarish  va  unga  hizmat  ko’rsatish  bo’yicha   to’lovlar
shaklida; 
5. Qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa xarajatlar shaklida. 
Davlat byudjeti pul mablag’lari harakati va hisobi O’zbekiston Respublikasi
moliya vazirligi G’aznachiligi va uning hududiy bo’limlari tomonidan yuritiladi. 
Byudjet  ssudasi  -  yuqori  byudjetdan  quyi  byudjetga  yohud  respublika
byudjetidan  rezident  yuridik  shaxsga  yoki  chet  el  davlatiga  qaytarish  sharti  bilan
ajratiladigan  mablag’dir.  Byudjet  ssudasi  byudjet  ijrosi  jarayonida  yuzaga
keladigan  daromadlar  bo’yicha  kassa  uzilishlarini  qoplash  uchun  yuqori
byudjetdan quyi byudjetga ajratiladi. 
Davlat  byudjet  tasdiqlangandan  so’ng  davlat  va  mahalliy  soliqlar  va
daromadlar  to’g’risida,  ma’muriy-hududiy  bo’linishdagi,  korxonalar,  tashkilotlar
va  ho’jalik  birlashmalarining  bo’ysunishidagi  o’zgarishlar,  turli  xildagi
bo’ysunishidagi  qurilish  ob’ektlari  o’rtasida  kapital  qo’yilmalar  limitlarini
qaytadan  taqsimlanishdagi  o’zgarishlar  bo’yicha  qabul  qilingan  yangi  qonunlar,
O’zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida
olingan  byudjetlarga  o’zgarishlar  kiritilgan  hollarda  byudjet  ijrosi  jarayonida
byudjetlar o’rtasida o’zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi. 
Byudjet  g’azna  ijrosi  jarayoni  natijasi  bo’yicha  aylanma  kassa  mablag’lari
qoldig’i shakllantiriladi. Aylanma kassa mablag’lari bo’yicha me’yor belgilanadi. 
Aylanma  kassa  mablag’i  me’yori  -  moliya  yilida  respublika  byudjeti
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  va  mahalliy  byudjetlar  hisobvaraqlarida
turishi  mumkin bo’lgan pul  mablag’larining qonun hujjatlari  bilan belgilanadigan
eng kam miqdoridir. 
Byudjet  tashkilotlari  faoliyati  xarajatlari  byudjet  mablag’lari  hisobiga
moliyalanadi.  Shu  bilan  birgalikda  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  manbalari
bo’yicha shakllantiriladi. Byudjet tashkilotlari xarajatlari smeta doirasida xarajatlar
iqtisodiy  tasnifi  bo’yicha  byudjet  va  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  hisobiga
amalga oshiriladi. 1
 
1  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat
organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni. 2017 yil 24 may 
7 
 Byudjet tashkilotlarining moliyaviy aktivlari ya’ni pul mablag’lari 
G’aznachilik  va  uning  hududiy  bo’limlarida  ochilgan  shaxsiy  hisobvaraqlarda
byudjet va byudjetdan tashqari mablag’lar bo’yicha alohida yuritiladi. 
Byudjet tashkilotlari smetalar ijrosi jarayonida belgilangan vazifani bajarish
bo’yicha  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  bilan  hisoblashuvlarni  amalga  oshiradi  va
ular bo’yicha majburiyatlar yuzaga keladi. 
Byudjet  tashkilotlari  joriy  yilga  moliyaviy  natijalarni  mablag’larni
shakllanishi  manbaalari  bo’yicha  shakllantiradi  va  yakuniy  moliyaviy  natijani
aniqlaydi. 
Byudjet  g’azna  ijrosi  hisobini  tashkil  etish  moliya  organlari  va  byudjet
tashkilotlarini rahbarlari tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiradi. 
Byudjet  g’azna  ijrosi  hisobining  uslubiy  asoslarini  byudjet   g’azna  ijrosi
buxgalteriya  hisobiga  oid  qabul  qilingan  qonuniy  xujjatlar  tashkil  etadi.
(1.2chizma). 
 
  
8 
  
Davlat  byudjeti  har  yili  mamlakat  Oliy  Majlisining  sessiyasida  ko’rib
chiqiladi  va  tasdiqlanadi.  Davlat  budjctida  milliy  daromadning  katta  qismi
markazlashtiriladi.  U  taqsimlanadi  va  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  va  boshqa
9 
  
1. 
Byudjet 
g’azna ijrosi hisobini bevosita va bilvosita 
tashkil etishini tartibga soluvchi qonunlar va qonuniy 
xujjatlar (O’zbekiston Respublikasi qonunlari, O’zbekiston 
Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, O’zbekiston 
Respublikasi  Vazirlar Mahkamasi  qaror lari) 
  
 
 
2. 
Byudjet 
g’azna ijrosi hisobini tashkil etishini bazaviy 
tamoyillarini umumlashtiruvchi me’yoriy xujjatlar 
( yo’riqnomalar,  nizomlar) 
 
 
3. 
Byudjet 
g’azna ijrosi xisobini alohida ob’ektlari 
hisobini yuritish mexanizmi, hususiyatlarini aks ettiruvchi 
hujjatlar (O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 
uslubiy ko’rsatmalari,  tavsiyalari) 
 
 
 
4. 
Byudjet 
g’azna ijrosi hisobini tashkiliy, texnik va 
uslub iy jihatlarini mujassamlashtirgan ishchi  xujjatlar 
 
 ijtimoiy  ehtiyojlami  qondirish  uchun  yo’naltiriladi.  Bulaming  hammasi  davlat
byudjeti daromadlari o ‘z vaqtida to’la kelib tushishini va byudjet mablagMarining
maqsadli  sarflanishini  taqozo  qiladi.  Buni  to’g’ri  tashkil  qilingan  davlat  byudjeti
ijrosi  jarayonining  buxgalteriya  hisobigina  ta’minlashi  mumkin.  Byudjet  hisobi
davlat  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobidir.  Byudjet  hisobi  davlat  byudjeti
ijrosi  bilan  bog’liq  bo’lgan  hamma  operatsiyalarni  qamrab  oladi  va  m  azkur  ijro
jarayonida byudjetning holatini tavsiflashni ta’minlaydi. Byudjet hisobi orqali xalq
x o ‘jaligi hamma tarmoqlarining davlat byudjeti bilan o’zaro aloqasi aks ettiriladi.
Buxgalteriya hisobi vositasida bank muassasalaridagi hisobvaraqlarda byudjetning
pul m ablag’lari, daromadlari va xarajatlari, hisob-kitoblardagi m ablag’lar, byudjet
ijrosi  jarayonida  tashkil  qilinadigan  fondlar  va  zaxiralar  hamda  byudjet
tashkilotlarining  moddiy  qiymatliklari  aks  ettiriladi.  Byudjetning  daromadlari,
xarajatlari  va  pul  mablagMari,  byudjet  ijrosi  jarayonida  ularning  harakati  hamda
byudjetdan  moliyalashtiriluvchi  tashkilotlarning  moddiy  qiym  atliklari  byudjet
hisobining  bevosita  obyektlari  hisoblanadi.  Mahalliy  byudjetlami,  respublika
byudjetini  va  mamlakatning,  umuman  davlat  byudjetini  daromadlar  va  xarajatlar
bo’yicha rejasining bajarilishini o’z vaqtida, toMa va aniq qayd qilishni ta’minlash
byudjet  hisobining  vazifasi  hisoblanadi.  Byudjet  ijrosi  jarayoni-davlat  byudjeti
ijrosi  buxgalteriya hisobining  predmetidir. Davlat byudjeti ijrosining  buxgalteriya
hisobi  yordamida  mamlakat  barcha  mustaqil  byudjetlarining  ijrosi  hisobi  va
byudjet tashkilotlari xarajatlari smetalari ijrosining hisobi amalga oshiriladi. 
  
2. Davlat byudjetining  daromad va xarajatlari 
Byudjetning daromadlari va xarajatlari byudjet hisobining asosiy obyektlari
bo’lib hisoblanadi. Shuning uchun ham ulaming byudjet ijrosi jarayonining ayrim
bosqichlaridagi  hisobi  muhim  ahamiyatga  ega.  Davlat  byudjeti  daromadlari
iqtisodiy mazmuni bo’yicha: 
1) yuridik shaxslardan tushgan mablag’lar; 
2) jismoniy shaxslardan tushgan mablagMarga boMinadi. 
 Davlat byudjeti daromadlari byudjetga tushish tavsifi bo’yicha: 
10 
 1) soliqlar sifatidagi tushumlar; 
2) nosoliq tushumlarga bo’linadi. 
Davlat  byudjeti  daromadlari  ulaming  hisoblanish  va  kelib  tushish  davrlari
bo’yicha: 
1) hisoblangan daromadlar; 
2) kassa  daromadlariga  boMinadi.  Davlat  byudjetining  hisoblangan  darom
adlari.  Byudjetning  kassa  organiga  kelib  tushguniga  qadar  davlat  soliq  hamda
moliya organlari tomonidan hisoblanishi kerak boMgan daromadlar davlat b u d
jetin  in  g  hisoblangan  d  arom  adlari,  deb  ataladi.  Davlat  soliq  va  m  oliya
organlarida  hisoblangan  daromadlarning  faqat  tezkor  hisobi  olib  boriladi.
Davlat  byudjetining  kassa  daromadlari.  Byudjetning  bankdagi  schyotlariga
haqiqatda kelib tushgan daromadlar davlat byudjetining kassa darom adlari, deb
ataladi. Kassa daromadlari byudjetning daromad qismining bajarilish darajasini
belgilaydi. Shuning uchun ham byudjet daromadlarining tushumida faqat kassa
daromadlari  bo’yicha  baho  beriladi.  D  avlat  byudjetining  kassa  xarajatlari.
Byudjetning bankdagi schyotlaridan byudjetda ko’zda tutilgan xarajatlargagina
mablag’  beriladi.  Byudjet  mablag’ari  naqd  pul  sifatida  hamda  pulsiz  hisob-
kitoblar yoki bilan berilishi mumkin. Byudjetning bankdagi schyotlaridan bank
muassasalari  tomonidan  berilgan  summalar  davlat  byudjetining  kassa
xarajatlari,  deb  ataladi.  Davlat  byudjetining  haqiqiy  x  arajatlari.  Byudjet
mablag'lari hisobidan haqiqatda qilingan xarajatlar summasi hamda hisoblangan
yoki haqiqatda qilingan, ammo hali to’lanmagan xarajatlar davlat byudjetining
haqiqiy xarajatlari deb ataladi. 
Byudjetning  haqiqiy  xarajatlari  moliya  organlarida  hisobga  olinmaydi.  Haqiqiy
xarajatlar hisobi faqat bu xarajatlarning paydo bo’lish joylaridagina, ya’ni byudjet
tashkilotlarida  va  xo’jalik  yurituvchi  subycktlarda  olib  boriladi.  Moliya  organlari
kassa  xarajatlari  haqidagi  ma’lumotlarni  bank  muassasalaridan,  haqiqiy  xarajatlar
haqidagi  ma’lumotlarni  esa  byudjet  tashkilotlaridan  va  xo'jalik  yurituvchi
subyektlardan oladi. Hisoblangan va kassa daromadlar, kassa va haqiqiy xarajatlar
11 
 byudjet ijrosi jarayonining turli bosqichlarini tavsiflaydi. Moliya organlari byudjet
ijrosini kassa daromadlari va xarajatlarida qayd etadi. 
Davlat byudjeti ijrosida qatnashuvchi barcha organlarda davlat byudjetining
daromadlari  va  xarajatlarini  hisobga  olish  asosida  byudjet  tasnifi  yotadi.  Byudjet
tasnifi  davlat  byudjetini  tuzish,  ko’rib  chiqish,  qabul  qilish  hamda  ijro  etish
maqsadida  byudjet  ma’lumotlarini  bir  tizimga  solish  uchun  foydalanish  va  u
byudjet  ma’lumotlari  xalqaro  tasnif  tizimlarining  aynan  shunday  ma’lumotlari
bilan  qiyoslanishini  ta  ’minlash  maqsadida  davlat  byudjeti  tuzilmasiga  kiruvchi
byudjetlar  daromadlari  va  xarajatlarini,  shuningdek  uning  taqchilligini
moliyalashtirish  manbalarini  guruhlash  hisoblanadi.  Byudjet  tasnifi  hamma
byudjetlami bir yagona davlat byudjetiga jamlash imkoniyatini yaratadigan asosiy
tashkiliy  funksiyani  amalga  oshirishuvchi  hujjatgina  bo’lib  qolmay,  u  katta
iqtisodiy  ahamiyatga  ham  egadir.  Tasnifda  davlat  byudjeti  daromadlari  va
xarajatlari  bir  xil  alomatlari  bo’yicha  guruhlanadi  va  ular  boMinmalar  deb
yuritiladi.  Bo’limlar,  paragraflar,  boblar  va  moddalar  byudjet  tasnifi  bo’linmalari
hisoblanadi.  Byudjet  tasnifi  qonunchilikda  belgilangan  tartibda  0  ‘zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligi  tomonidan  ishlab  chiqiladi  va  tasdiqlanadi.  Turli
darajadagi  byudjetlar  yagona  byudjet  tasnifi  k  o  ‘rsatkichlari  doirasida
shakllantiriladi  va  ijro  etiladi,  ya’ni  tasnif  obyektlariga  berilgan  guruhlashtirish
kodlari bo’yicha daromadlar va xarajatlar guruhlanadi. Byudjet tasnifi: 
1) byudjet daromadlari; 
2) byudjet xarajatlarining vazifa jihatidan; 
3) byudjet xarajatlarining tashkiliy; 
4) byudjet xarajatlarining iqtisodiy; 
5) davlat byudjeti taqchilligini moliyalashtirish manbalari tasniflarini o’z
ichiga oladi. 
 Davlat byudjeti daromadlarining tasnifi deganda qonun hujjatlariga muvofiq
davlat  byudjeti  daromadlarining  turlari  va  manbalari  bo’yicha  guruhlashtirish
tushuniladi. Davlat byudjeti xarajatlarining vazifa jihatidan tasnifi deganda davlat
boshqaruvi  organlari,  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari,  shuningdek,  boshqa
12 
 byudjet  tashkilotlari  tomonidan  ijro  ctiladigan  asosiy  vazifalar  bo’yicha  davlat
byudjeti  xarajatlarini  guruhlashtirish  tushuniladi.  Davlat  byudjeti  xarajatlarining
tashkiliy  tasnifi  deganda  budjctdan  ajratiladigan  m  ablaglar  ulami  bevosita
oluvchilar o’rtasida taqsimlanishini aks ettiruvchi xo’jalik yurituvchi subyektlar va
tadbirlar turlari bo’yicha davlat byudjeti xarajatlarini guruhlashtirish tushuniladi. 
Davlat  byudjeti  xarajatlarining  iqtisodiy  tasnifi  deganda  to  ‘lovlaming  iqtisodiy
vazifasi va turlari bo’yicha davlat byudjeti xarajatlarini guruhlashtirish tushuniladi.
Davlat  byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalari  tasnifi  deganda  Davlat
byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalarini  moliyalashtirishning  ichki  va
tashqi manbalari bo’yicha guruhlashtirish tushuniladi. Byudjet taqchilligi deganda
muayyan davrda byudjet xarajatlarining byudjet daromadlaridan ortiq boMganligi
tushuniladi.    
3. Davlat maqsadli jamg’armalari byudjetlari daromadlarini ijro
etish tartibi. 
Davlat byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobi mamlakatdagi mavjud bo’lgan
byudjet  tuzilmasi  asosida  amalga  oshiriladi.  Mamlakatning  davlat  byudjeti
ijrosining  buxgalteriya  hisobi  bevosita  moliya  organlari,  bank  muassasalari  va
byudjet  tashkilotlari  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Mamlakatning  davlat  byudjeti
ijrosining  hisobi  ustidan  umumiy  uslubiy  rahbarlik  0’zbckiston  Respublikasi
Moliya  vazirligiga  yuklatilgan.  Moliya  organlarining  byudjet  ijrosining
buxgaltcriya  hisobini  olib  borishdagi  funksiyalari  keyingi  bobda  yoritiladi.
Mamlakat  davlat  byudjetining  kassa  ijrosi  bank  muassasalariga  yuklatilgan.  Ular
respublika  byudjetining  kassa  daromadlari  va  kassa  xarajatlarini  hamda  mahalliy
byudjetlar mablag’larining hisobini olib boradi, respublika byudjetining kassa ijrosi
bo’yicha  hisobotlami  tuzadi,  respublika  byudjeti  daromadlari  va  xarajatlarining
analitik  hisobini  olib  boradi.  Byudjet  tashkilotlari  xarajatlar  smetalari  ijrosining
buxgalteriya hisobini amalga oshiradi va bu smetalar ijrosi to’g ‘risida hisobotlami
tuzadi.  Byudjet  daromadlari  va  xarajatlari  bo’yicha  rejaning  bajarilishi  haqida
ma’lumotlar  bilan  ta’minlash  moliya  organiari  byudjet  hisobining  asosiy  vazifasi
hisoblanadi. Bu m a’lumotlar asosida byudjet ijrosi jarayoni ustidan nazorat qilish
va  tezkor  rahbarlik  amalga  oshiriladi.  Bu  maqsadlar  uchun  moliya  organiari
13 
 byudjet  daromadlari  va  xarajatlari,  bank  muassasalaridagi  byudjetning  pul
mablag’lari, byudjet bo’yicha ochilgan kreditlar va berilgan mablagMar, byudjetlar
o’rtasidagi  o’zaro  hisob-kitoblar,  ssudalar  va  boshqalar  hisobini  yuritadi.  Moliya
organiari,  shuningdek,  bank  muassasalari  tomonidan  umumdavlat  daromadlari  va
soliqlarining alohida olingan byudjetlar bo’yicha to’g 
‘ri  taqsimlanishi,  byudjet  bo’yicha  tayinlanishiga  qarab  byudjet  mablag’larini
tasarruf  qiluvchilar  tomonidan  foydalanilishi  ustidan  nazoratni  amalga  oshiradi
hamda  byudjet  mablag’  larining  butligini  ta’minlaydi.  Moliya  organiari  byudjet
ijrosi  to’g  ‘risidagi  oylik,  chorak  va  yillik  hisobotlami  tuzadi  va  byudjet  ijrosi
natijalarini  aniqlaydi.  Moliya  organiari  o’zlari  ijro  etayotgan  byudjetlar  ijrosining
buxgalteriya hisobini bevosita amalga oshiradi. 0 ‘zbekiston Respublikasi M oliya
vazirligi respublika byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobini amalga oshiradi. 
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
byudjeti  ijrosining buxgalteriya  hisobini  amalga oshiradi.  Viloyatlar, shaharlar  va
tumanlar  moliya  organlari  viloyatlar,  shaharlar,  tumanlar  byudjetlari  ijrosining
buxgalteriya  hisobini  amalga  oshiradi.  Moliya  organlari  muayyan  m
a’muriyhududiy  birlikdagi  barcha  boshqa  byudjetlar  ijrosining  buxgalteriya
hisobini  tashkil  qiladi.  Moliya  organlari  byudjet  tashkilotlarining  hisob  va
hisobotlarini  tekshiradi  va  ularga  tegishli  ko’rsatmalar  beradi.  Har  bir  moliya
organi  o’zi  ijro  etayotgan  byudjetning  ijrosi  to’g’risidagi  hisobotni  va  muayyan
ma’muriy-hududiy  birlik  byudjeti  ijrosi  to’g’risidagi  yig’ma  hisobotni  tuzadi.
Davlat  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobi  bo’yicha  moliya  organlarining
vazifalariga: 
1) byudjet  daromadlari  buxgalteriya  hisobini  yuritish  va  bank  muassasalariga
kelib  tushgan  daromadlaming  byudjetlar  o’rtasida  to’g’ri  taqsimlanishi  ustidan
nazoratni olib borish; 
2) bank muassasalarida saqlanilayotgan byudjetning naqd pulían 
buxgalteriya hisobini yuritish; 
14 
 3) byudjet ijrosi bilan bog’liq bo’lgan turli operatsiyalar (byudjetlar o’rtasidagi
o’zaro hisob-kitoblar, byudjetlarga ssudalar berish va byudjetlardan ssudalar olish
bo’yicha operatsiyalar va boshqalar) buxgalteriya hisobini yuritish; 
4) byudjetlarda  tashkil  qilinadigan  fondlar  va  zaxiralar  buxgalteriya  hisobini
yuritish; 5) o’zlari ijro etayotgan byudjetlar ijrosi to’g’risidagi hisobotlami tuzish; 
6) quyi  moliya  organlarida  va  byudjet  mablag’larini  tasarruf  qiluvchilarda
buxgalteriya  hisobining  yuritilishi,  hisobotning  tuzilishi  va  uslubi  ustidan  nazorat
qilish; 
7) buxgalteriya hisobi va hisobotini markazlashtirish va mexanizatsiyalashtirish
bo'yicha  tadbirlaming  amalga  oshirilishi  ustidan  nazorat  qilish  kiradi.  Yuqorida
ko'rsatilgan  vazifalar  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligida  uning  davlat
byudjeti  bosh  boshqarmasiga,  boshqa  moliya  organlarida  esa  moliya  organining
bosh buxgalteri boshqaradigan buxgalteriyaga yuklatilgan. 
Respublika  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  0’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligi  davlat  byudjeti  bosh  boshqarmasi  Davlat  byudjeti
ijrosi va hisobi bolimi yuritadi. Mahalliy byudjetlar ijrosining buxgalteriya hisobini
tegishli  moliya  organlarining  buxgalteriya  xizmatlari  yuritadi.  O’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligini  davlat  byudjeti  ijrosining  hisobi  bo’yicha
funksiyalari bo’lib quyidagilar hisoblanadi: 
1) mamlakatning davlat byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  tashkil qilish
va uning ijrosi to’g’risida hisobot tuzishga uslubiy rahbarlikni amalga oshirish; 
2) byudjet ijrosining buxgalteriya hisobi va byudjet ijrosi to’g’risida hisobotlar
tuzish  bo’yicha  moliya  organlari,  byudjet  tashkilotlari  va  boshqalar  uchun
yo’riqnomalar va uslubiy ko’rsatmalami ishlab chiqish; 
3) joriy  buxgalteriya  hisobining  schyotlar  rejasini  va  schyotlar
korrespondensiyalarini,  buxgalteriya  registrlari  va  boshlang’ich  hujjatlar
shakllarini,  hujjatlar  aylanishi  tartibini,  hisobotlaming  hajmlari  va  shakllarini
belgilash; 
4) respublika byudjeti ijrosini bevosita amalga oshirish; 
5) rcspublika byudjeti ijrosi to’g’risida hisobot tuzish; 
15 
 6) mamlakatning davlat byudjeti ijrosi to’g’risida hisobot tuzish. 
Bundan  tashqari,  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  davlat  byudjeti
bosh  boshqarmasi  davlat  byudjeti  ijrosi  va  hisobi  bo'limi  mahalliy  moliya
organlarida byudjet ijrosining buxgalteriya hisobi tashkil qilinishi ustidan bevosita
rahbarlikni  amalga  oshiradi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,
viloyatlar, shaharlar va tumanlar moliya organlarining funksiyalari quyidagilardan
iborat: 2
 
1) o’zlari  ijro  etayotgan  byudjetlaming  hisobini  bevosita  yuritish  va  bu
byudjetlar ijrosi to’g’risida hisobotlar tuzish; 
2) Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyat,  shahar,  turnan  byudjeti  ijrosi
to’g’risida yig’ma hisobotlami tuzish. 
Mahalliy moliya organlari tegishli byudjetlar daromadlarini va xarajatlarini,
ulaming  pul  mablag’larini,  fondlarini,  ssudalami,  byudjetlar  o’rtasidagi
hisobkitoblami,  boshqa  byudjetlarga  berilgan  va  ulardan  olingan  mablag’larni  va
byudjet  ijrosi  natijalarini  hisobga  oladi  hamda  ular  tomonidan
moliyalashtirilayotgan byudjet tashkilotlarida hisob va hisobotni tashkil qilinishini
tekshiradi. Mahalliy moliya organlari respublika byudjetini kassa ijrosining hisobi
bo’yicha va moliyalashtirishga doir operatsiyalami banklar tomonidan bajarilishini
nazorat  qiladi.  Mahalliy  moliya  organlari  mahalliy  byudjetlaming  daromadlari  va
xarajatlarini  analitik  hisobini  olib  boradi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti
va mahalliy byudjetlar ijrosining buxgalteriya hisobi 0’zbekiston Respublikasi 
Moliya  vazirligi  tomonidan  ishlab  chiqilgan  va  tasdiqlangan  yo’riqnoma  asosida
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkcnt  shahar
moliya  boshqarmalari,  shaharlar  va  tumanlar  moliya  bo’limlari  tomonidan  olib
boriladi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  va  mahalliy  byudjetlar  kassa
ijrosi  0  ‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  va  0’zbekiston  Respublikasi
Moliya  vazirligining  «  0’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjeti  kassa  ijrosi
bo’yichayo’riqnoma»siga  muvofiq  amalga  oshiriladi.  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  respublika  byudjeti,  viloyatlar,  shaharlar  va  tumanlar  byudjetlari
2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat 
organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni. 2017 yil 24 may 
16 
 hisobvaraqlaridagi hamda bu byudjetlardan moliyalashtirilayotgan tashkilotlaming
hisobvaraqlaridagi  byudjet  mablag’larining  qoldig’i  to’g’risidagi  m  a’lumotni
«0’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjeti  kassa  ijrosi  bo’yicha  yo’riqnoma»da
belgilangan  tartibda  va  muddatlarda  0’zbekiston  Respublikasi  bank  muassasalari
tegishli  moliya  organlariga  taqdim  etadi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti
va  mahalliy  byudjetlardan  kapital  qo’yilmalami  moliyalashtirish  0’zbekiston
Respublikasi  bank  muassasalarida  ochilgan  hisobvaraqlar  orqali  bu  masala
bo’yicha  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  va  0’zbekiston  Respublikasi
Markaziy  bankining  amaldagi  me’yoriy  hujjatlariga  muvofiq  amalga  oshiriladi.
0’zbekiston  Respublikasi  tijorat  banklari  va  0’zbekiston  Respublikasi  Markaziy
banki  muassasalari  belgilangan  shaklda  kapital  qo’yilmalami  moiiyalashtirish
bo’yicha  davriy  va  yillik  hisobotni  belgilangan  tartibda  va  muddatlarda  tcgishli
moliya organlariga taqdim etadi. 
Davlat budjeti quyidagilarni o’z ichiga oladi: 
1) respublika byudjeti; 
2) QoraqaIpog’iston Rcspublikasining byudjeti va mahalliy byudjetlar. 
 Davlat  byudjeti  tarkibida  davlat  maqsadli  fondlari  ham  jamlanadi.
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  Qoraqalpog'iston  Respublikasining
respublika  byudjetini  hamda  respublikaga  (Qoraqalpog’iston)  bo’ysunuvchi
tumanlar  va  shaharlar  byudjetlarini  o’z  ichiga  oladi.  Viloyatning  byudjeti  viloyat
byudjetini, viloyat tarkibiga kiruvchi tumanlar va shaharlar byudjetlarini o ‘z ichiga
oladi.  Tumanlarga  bolinadigan  shahar  byudjeti  shahar  byudjetini  va  shahar
tarkibiga kiruvchi tumanlar byudjetlarini o’z ichiga oladi. Tumanga bo’ysunadigan
shaharlari bo’lgan tumanning byudjeti tuman byudjeti va tuman tarkibiga kiruvchi
shaharlar  byudjetlarini  o’z  ichiga oladi.  Demak,  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat
byudjeti o’z ichiga respublika byudjeti, Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti va
mahalliy byudjetlarni oladi. Bundan tashqari Davlat byudjeti tarkibida Respublika
yo’l  fondi,  0’zbekiston  Respublikasi  Davlat  mol-mulki  qo’mitasining  maxsus
hisobvarag’i,  Ish  bilan  ta’minlashga  ko’maklashuvchi  davlat  fondi  hamda
0’zbekiston  Respublikasi  budjtdan  tashqari  Pensiya  fondi  mablaglari  jamlanadi.
17 
 Davlat  byudjetiga  kclib  tushgan  mablaglarning  to’g’ri  va  o’z  vaqtida  kirim
qilinishini ta’minlash maqsadida 0’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 
23402  «Respublika  byudjetining  mablag'lari»  hisobvarag’i  Markaziy  bankning
Toshkent  shahar  va  hududiy  Bosh  boshqarmalarining  Hisob-kitob  kassa
markazlarida  hamda  tijorat  banklarida  byudjet  daromadlari  tasnifiga  asosan
ochiladi. 
Davlat  byudjetining  buxgalteri  hisobi,  byudjetga  daromadlar  tushumi
ustidan, har bir soliq to’lovchi  tomonidan byudjetga to’lovlami  o’tkazishi ustidan
tizimli  nazoratni  ta’minlash  vazifasini  bajaradi.  Byudjet  daromadlari  asosan  bank
muassasalariga  tushadi.  Buxgalteriya  hisobi  ma’lumotlaridan  foydalanib,  moliya
organlari  bank  muassasalari  tomonidan  daromadlar  tushumlarini  respublika
byudjeti  va  mahalliy  byudjetlarga  to’g’ri  o’tkazayotganligini  kuzatib  boradi.  Yil
boshiga  qadar  moliya  organlari  bank  muassasalariga  har  bir  turnan  yoki  shahar
bo’yicha  xo’jalik  yurituvchi  subyektlar  va  tashkilotlaming  ro’yxati  va  ulardan
undiriladigan to'lovlar ro’yxati, bu to’lovlar qaysi byudjetga va byudjet tasnifining
qaysi  boMimiga  to’lovlar  o’tkazilishi  kerakligi  to’g’risida  xabar  beradi.  Bir
vaqtning  o'zida  bank  muassasalariga  har  yili  umumdavlat  soliqlari  va
daromadlarining  taqsimlanish  hajmlari  va  bu  soliq  va  daromadlardan  mahalliy
byudjetlarga  qilinadigan  ajratmalar  hajmlari  haqida  xabar  beradi.  Moliya
organlarida  byudjet  daromadlarining  buxgalteriya  hisobini  moliya  organining
buxgalteriya  xizmati  olib  boradi,  ulaming  tezkor  hisobini  esa  soliq  organlari  olib
boradi.  Moliya  organining  buxgalteriya  xizmati  faqat  mazkur  byudjetning
daromadlarinigina  hisobga  olib  boradi.  Moliya  organi  funksiyalariga  barcha
daromadlaming, qaysi byudjetga kclib tushishidan qat’iy nazar, hisoblanishi, kelib
tushishi,  hisobga  o’tkazilishi  va  qaytarilishini  hisobga  olish  kiradi.  Soliq  organi
daromadlar  turlari  bo’yicha  shaxsiy  schyotlar  olib  boradi,  byudjetga  tushgan
daromadlaming  tezkor  ma’lumotlarini  aniqlaydi.  Byudjet  daromadlari  turli
hujjatlarga  asosan  byudjet  tasnifi  bo’yicha  hisobga  olinadi.  To’lov  hujjatlari
tushgan daromadlaming turlari va ulaming to’lovchilarini aniqlash imkonini beradi.
Mahalliy  byudjet  mablag'lari  depozit  hisobvarag'i  bo’yicha  bank  muassasasining
ko’chimiasiga  ilova  qilingan  to’lov  hujjatlari,  mazkur  byudjet  daromadlarining
18 
 buxgalteriya  hisobi  uchun  asosiy  hujjat  bo’lib  xizmat  qiladi.  Mahalliy  moliya
organi  faqat  mazkur  byudjetga  tushgan  daromadlarinigina  emas,  balki  respublika
byudjetiga  o’tkaziluvchi  daromadlami  ham  nazorat  qiladi.  Shuning  uchun  bank
muassasasi  unga  qaysi  byudjetga  tushishidan  qat’iy  nazar  barcha  daromadlar
hisobvaraqlari  bo'yicha  ko’chirmalami  ham  mahalliy  moliya  organlariga  jo
‘natadi. 3
 
4.  Davlat maqsadli jamg’armalari byudjetlari daromadlari ijrosi
hisobini maqsadi hamda vazifalari. 
Mahalliy  byudjet  mablaglari  depozit  hisobvaraglardan  ko’chirmani  bank
muassasasi  moliya  organiga  har  kuni,  rcspublika  budjctining  hisobvarag  i  ko
chirmalarini  esa—har  hafta  yoki  undan  uzoqroq  muddat  oralig’ida  va  har  oyning
1kuniga  jo  ‘natishga  majburdir.  Moliya  organining  budjcti  bo’yicha  buxgaltcriya
xizmati bank muassasasining mahalliy byudjet mablag’lari depozit hisobvarag’idan
olgan  ko’chirmalarning  to’g’riligini  uning  ma’lumotlarini  unga  ilova  qilingan
hujjatlar  ma’lumotlari  bilan  solishtirish  yo’li  orqali  tckshiradi.  So’ng,  daromad
turlari  bo’yicha  hujjatlami  guruhlab,  mahalliy  byudjet  mablag’lari  depozit
hisobvarag’iga  tushgan  daromadlar  to’g’risida  ma’lumotnomani  tuzadi.
Ma’lumotnoma  har  kuni  tuziladi.  Daromadlar  unga  byudjet  tasnifining  har  bir
bo’linmasi  bo’yicha  umumiy  summalarda  yoziladi.  Ma’lumotnoma  asosida
memorial-order tuziladi va sintetik hisob schyotlari bo’yicha «Boshjurnal» kitobiga
va analitik hisobning schyotiari bo'yicha «Daromadlar” kitobiga yoziladi. Bundan
so’ng to’lov hujjatlarining ikkinchi nusxalari tcgishli soliq organlariga daromadlar
va  soliqlar  to’lovchilar  bilan  hisob  kitoblar  hisobida  qayd  qilish  uchun  beriladi.
Respublika  byudjetining  shaxsiy  hisobvarag’laridan  ko’chirma  to’lov  hujjatining
ikkinchi nusxasi bilan moliya organiga kelib tushadi, so’ng to’lovchilaning shaxsiy
schyotlarida  qayd  qilish  uchun  tcgishli  soliq  organiga  yuboriladi.  O’zbekiston
Respublikasi  Markaziy bankining oylik hisoboti 0’zbekiston Respublikasi Moliya
vazirligida  respublika  byudjeti  daromadlarining  buxgalteriya  hisobi  uchun  asos
bo’lib xizmat qiladi. 
3  www.mf.uz (O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti); 
19 
 Byudjet tashkilotining xarajatlar smetasining ijrosi bo’yicha balansi bir tom
onli  yoki  ikki  tomonli  shakldagi  jadval  ko’rinishida  taqdim  etilishi  m  um  kin.
Jadvalning  bir  qism  ida  mablag’laming  turlari  yoki  joylanishi  va  foydalanish
bo’yicha qayd qilinsa, boshqa qismida csa byudjet tashkilotining mablag’lari ulam
ing  tashkil  etilish  manbalari  bo’yicha  qayd  qilinadi.  Buxgalteriya  balansi
mablag’larining turlari, joylanishi va foydalanish bo’yicha qayd qilinadigan qismi
buxgaltcriya  balansining  aktivi  deb  ataladi.  Mablaglar,  ularning  tashkil  topish
manbalari  bo’yicha  qayd  qilinadigan  balansning  boshqa  qismi  buxgaltcriya
balansining passivi deb ataladi. 
Byudjet  tashkiloti  balansining  tuzilishi  xo’jalik  yurituvchi  subyektning
balansi  tuzilishidan  jiddiy  ravishda  farq  qiladi.  Byudjet  tashkilotlari  o’z
faoliyatlarini  amalga  oshirish  uchun  kerakli  m  ablag’larni  byudjetdan  oladi,
shuning  uchun  ham  ular  o’zlarining  aylanma  mablag’lariga  ega  bo’lmaydi  va
bankdan ssudalar ololmaydi. 
Byudjet tashkilotining balansida «Nizom fondi» subschyoti yo’q. Balansning
aktividagi  «Asosiy  vositalar»  schyotidagi  ma’lumotlarga  balansning  passividagi
«Asosiy vositalardagi fond» va «Asosiy vositalam ing eskirishi» subschyotlaridagi
ma’lumotlarga to’g’ri keladi, balansning aktividagi «Kam baholi va tez eskiruvchi
buyumlar» subschyotiga esa balansning passividagi «Kam baholi va tez eskiruvchi
buyumlardagi  fond»  subschyotidagi  ma’lumotlarga  to’g’ri  keladi.  Barcha  moddiy
qiymatliklar,  pul  mablag’lari  va  hisob-kitoblardagi  mablag’lar  balans  passividagi
umumiy  qoida  bo’yicha  byudjetdan  moliyalashtirish  va  maxsus  mablag’larning
daromadlari  hamda  qisman  kreditorlik  qarzlari  bilan  qoplanadi.  Byudjet
tashkilotining  buxgalteriya  balansining  xususiyatlari  xo’ja  lik  yurituvchi
subyektlarga  nisbatan  shulardan  iboratdir.  Byudjet  tashkilotining  buxgalteriya
balansi  byudjetdan  moliyalashtiriladigan  xarajatlar  smetasini  ijrosi,  maxsus
mablag’larning  smetalari  ijrosi  va  boshqa  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  bilan
operatsiyalarni  qayd  qiladi.  Byudjet  tashkilotining  xarajatlar  smetalarini  ijrosi
bo’yicha buxgalteriya balansining aktivi va passivi quyidagi bo'limlardan iboratdir:
Aktiv: 
20 
 I. Asosiy vositalar. 
II. Material zaxiralari. 
III. Kam baholi va tez cskiruvchi buyumlar. 
IV. Ishlab chiqarishga va boshqa maqsadlarga qilingan xarajatlar. 
V. Pul mablag’lari. VI. Hisob-kitoblar. 
VII. Xarajatlar. 
VIII.Zararlar. 
IX.  Kapital  qo’yilmalarga  qilingan  xarajatlar.
Passiv: 
I. Moliyalashtirish. 
II. Maqsadli  yo’nalishlar  b  o  ‘yicha  m  ablag’lar  va  fondlar.  III.
Hisob-kitoblar. 
IV. Daromadlar va sotish. 
V. Kapital qurilishni moliyalashtirish. 
Byudjet  tashkilotining  xarajatlar  smetalarini  ijrosi  bo’yicha  balansini
aktivida:  byudjet  tashkilotiga  tegishli  bo’lgan  asosiy  vositalar,  shu  jumladan,
ijaraga berilganlari ham; moddiy zaxiralar (omborga kelib tushganlari ham, yo’lda
bo’lganlari ham); byudjet tashkilotining bankdagi hisobvaraqlaridagi va kassadagi
pul  mablagiari;  hisobdor  shaxslar  va  debitorlar  bilan  hisobkitoblar;  byudjet
tashkilotini  saqlashga  qilingan  xarajatlar;  byudjet  tashkiloti  tarkibiga  kiruvchi
nizomga ega boim agan xo’jaliklam ing ishlab chiqarish xarajatlari va zararlari va
boshqalar  haqidagi  ma’lumotlar  keltiriladi.  Byudjet  tashkilotining  xarajatlar
smetalarini  ijrosi  b  o  ‘yicha  balansini  passivida:  byudjetdan  moliyalashtirish;
maxsus  darom  adlar;  asosiy  vositalardagi  fond;  kam  baholi  va  tez  eskiruvchi
buyum lardagi fond; ish haqi bo’yicha ishchi va xizmatchilar bilan tugallanm agan
hisobkitoblar; krcditorlar bilan hisob-kitoblar; byudjet tashkiloti tarkibiga kiruvchi
nizomga  ega  bo’lmagan  yordamchi  xo’jaliklam  ing  daromadlari  va  foydalari  va
boshqalar  haqidagi  m  a’lumotlar  keltiriladi.  Byudjet  tashkilotining  xarajatlar
21 
 smetasining  ijrosi  bo’yicha  balansi  shunday  tuzish  kerakki,  m  a’lum  sanaga
xarajatlar smetasining ijrosi jarayoni holati ko’rinib turadigan bo’lsin. 
U  byudjet  tashkilotining  mavjud  pul  mablag’larini,  moddiy  zaxiralarini,
xarajatlarini  va  hisob-kitoblarini  va  bu  mablag’larning  manbalarini,  ya’ni,
byudjetdan moliyalashtirish miqdorini va boshqa manbalami, to’la qayd qiladi. 
Byudjet  tashkilotining  operatsiyalarini  joriy  buxgalteriya  hisobi  0  ‘zbekiston
Respublikasi  M  oliya  vazirligi  tomonidan  tasdiqlangan  schyotlar  rejasi  (ro’yxati)
belgilangan tizimi bo’yicha olib boriladi. 
Operatsiyalar  boshlang’ich  hujjatlarda  qayd  qilinadi,  keyin  hujjatlardagi
yozuvlar  subschyotlar  bo’yicha  tarqatiladi  va  buxgalteriya  balansida  um  um
lashtiriladi. Schyotlar rejasi (ro'yxati) byudjet tashkilotining operatsiyalarini joriy 
buxgalteriya  hisobi  uchun  tayinlangan  va  ma’lum  tartibda  raqamlangan
buxgalteriya  hisobining birinchi tartibli  va ikkinchi  tartibli schyotlarining tizimga
solingan  ro  ‘yxatidir.  Byudjet  tashkilotlari  uchun  subschyotlarning  yagona  rejasi
o’rnatilgan.  Mablag’lar  bir  turdagi  schyotlar  rejasida  o’xshash  guruhlarga
birlashtirilgan  alohida-alohida  olingan  subschyotlarda  hisobga  olinadi.  Schyotlar
birinchi tartibli schyotlarga (sintetik schyotlarga) va ikkinchi tartibli schyotlarga 
(subschyotlarga) bo’linadi. 
Byudjet  tashkilotlarida  operatsiyalaming  sintetik  hisobi  ikkinchi  tartibli
schyotlar  bo’yicha  olib  boriladi,  shuning  uchun  ham  joriy  hisobda  odatda
subschyotning uch xonali raqami qo’llaniladi. Agar birinchi tartibli schyot ikkinchi
tartibli  schyotlarga  (subschyotlarga)  bolinmagan  bo’lsa,  u  holda  ularning  ikki
xonali  raqamiga  nol  qo-’shib  qo’llaniladi.  Joriy  buxgalteriya  hisobida  schyotlar
ro’yxatida  belgilangan  raqamlanishlarga  va  nomlariga  muvofiq  mazkur  byudjet
tashkilotiga  kcrak  bo’lgan  subschyotlar  aniqlanadi  va  shu  subschyotlargina
ochiladi  va  qo’llaniladi.  Byudjet  tashkilotlarining yagona  schyotlar  ro’yxati  tartib
yo  ‘sin  usuliga  xos  ravishda  raqamlangan.  Buning  mazmuni  shuni  bildiradiki,
bo’limlar  rim  raqamlari  bilan  raqamlanadi,  schyotlar  esa  arab  raqamlari  bilan
raqamlanadi. 
 
22 
   
23 
 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BYUDJET KODEKSI
Umumiy qism 
I bo’lim. 
Umumiy qoidalar 
1-bob. Asosiy qoidalar 
1-modda. Ushbu Kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlar 
Ushbu  Kodeks  O’zbekiston  Respublikasining  byudjet  tizimi  byudjetlarini
(bundan  buyon  matnda  byudjet  tizimi  byudjetlari  deb  yuritiladi)  shakllantirish,
tuzish, ko’rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash, ijro etish, davlat tomonidan mablag’
jalb qilish va byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari ijrosini nazorat qilish sohasidagi
munosabatlarni tartibga soladi. 
2-modda. Byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari 
Byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari ushbu Kodeks va boshqa qonun 
hujjatlaridan iboratdir. 4
 
Byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarining  boshqa  qonun  hujjatlarida
ko’rsatilgan normalari ushbu Kodeksga muvofiq bo’lishi kerak. 
Agar  O’zbekiston  Respublikasining  xalqaro  shartnomasida  O’zbekiston
Respublikasining  byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarida  nazarda  tutilganidan
boshqacha qoidalar belgilangan bo’lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo’llaniladi. 3-
modda.  Ushbu  Kodeksda  qo’llaniladigan  asosiy  tushunchalar  Ushbu  Kodeksda
quyidagi asosiy tushunchalar qo’llaniladi: 
aylanma kassa mablag’i — moliya yilida O’zbekiston Respublikasi 
respublika  byudjetining,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  respublika  byudjetining,
viloyatlar viloyat byudjetlarining va Toshkent shahri shahar byudjetining, tumanlar
va  shaharlar  byudjetlarining  shaxsiy  g’azna  hisobvaraqlarida  turgan  byudjet
mablag’larining  yo’l  qo’yiladigan  eng  kam  miqdori;  byudjetdan  ajratiladigan
4  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O‘zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish
bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasi  to‘g‘risida”gi  2017-yil  7-  fevraldagi  PF-4947-son  Farmoni,  Xalq  so‘zi,
2017-y., 28 (6722)-son; O‘zbekiston Respublika qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 6-son, 70-modda. 
24 
 mablag’lar  —  O’zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjetidan  va  davlat
maqsadli  jamg’armalari  byudjetlaridan  byudjet  tashkilotlari  hamda  byudjet
mablag’lari oluvchilar uchun nazarda tutiladigan pul mablag’lari; Qarang: Mazkur
Kodeksning 16-moddasi. 
byudjet jarayoni ishtirokchilari — davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari,
davlat  moliyaviy  nazorat  organlari,  byudjet  tashkilotlari  va  byudjet  mablag’lari
oluvchilar;  byudjet  mablag’larini  taqsimlovchi  —  o’z  tasarrufida  O’zbekiston
Respublikasining  respublika  byudjetidan  mablag’  oladigan  tashkilotlarga  ega
bo’lgan  yuridik  shaxs,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining  respublika
byudjetidan  moliyalashtiriladigan  byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari
oluvchi;  byudjet  sohasidagi  vakolatlar  —  byudjet  jarayoni  ishtirokchilarining
byudjet 
munosabatlari  sohasidagi  vakolatlari;  byudjet  ssudasi  —  qaytarish  sharti  bilan
yuqori  turuvchi  byudjetdan  quyi  turuvchi  byudjetga,  shuningdek  davlat  maqsadli
jamg’armalariga,  rezident-yuridik  shaxsga  ajratiladigan  pul  mablag’lari;  byudjet
tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg’armalari — qonun hujjatlarida nazarda
tutilgan  manbalar  hisobidan  byudjet  tashkiloti  tasarrufiga  kelib  tushadigan
mablag’lar;  byudjet  tizimi  byudjetlari  —  O’zbekiston  Respublikasining  Davlat
byudjeti,  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  va  byudjet  tashkilotlarining
byudjetdan  tashqari  jamg’armalari;  byudjetlararo  transfertlar  —  O’zbekiston
Respublikasining  respublika  byudjetidan  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
byudjetiga, viloyatlar va Toshkent  shahar  mahalliy byudjetlariga, davlat maqsadli
jamg’armalariga  hamda  buning  aksicha  o’tkaziladigan,  shuningdek
Qoraqalpog’iston  Respublikasining  respublika  byudjetidan,  viloyatlarning  viloyat
byudjetlaridan  va  Toshkent  shahrining  shahar  byudjetidan  tumanlar  va  shaharlar
byudjetlariga hamda buning aksicha o’tkaziladigan mablag’lar; vaqtinchalik kassa
uzilishi — joriy moliya yilining muayyan davrida byudjet 
tizimi  byudjetlarining  xarajatlari  daromadlaridan  vaqtinchalik  oshib  ketishi;
vaqtinchalik xarajatlar  smetasi  — byudjet  tashkilotining yoki  byudjet  mablag’lari
oluvchining xarajatlar smetasi tasdiqlanguniga va ro’yxatdan o’tkazilguniga qadar
amal  qiladigan  hujjat  bo’lib,  unda  qonun  hujjatlaridagi  o’zgartirishlar  hisobga
25 
 olingan holda uning uchun nazarda tutilgan byudjetdan ajratiladigan mablag’lar har
oy uchun aks ettiriladi; 
Davlat byudjeti profitsiti — muayyan davrda O’zbekiston Respublikasining
Davlat byudjeti daromadlarining uning xarajatlaridan oshib ketishi; 
Davlat byudjeti taqchilligi — muayyan davrda O’zbekiston
Respublikasining Davlat byudjeti xarajatlarining uning daromadlaridan oshib
ketishi; davlat tomonidan mablag’ jalb qilish — aktivlarni jalb etish, bu bo’yicha 
O’zbekiston  Respublikasining  qarz  oluvchi  sifatidagi  yoki  qarz  oluvchi-
rezidentlarning kreditlarini (qarzlarini) to’lashga 
kafil  sifatidagi  majburiyatlari  yuzaga  kelishi;  davlat  xaridlari  —  byudjet  tizimi
byudjetlarining mablag’lari hisobidan 
amalga  oshiriladigan  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)  xaridlari;  davlat  qarzi  —
O’zbekiston Respublikasining ichki va tashqi mablag’larni 
jalb  qilish  natijasida  vujudga  kelgan  majburiyatlari;  daromadlar  va  xarajatlar
smetasi — byudjet tashkilotlari byudjetdan tashqari jamg’armalarining tegishli yil
choragi  yoki  moliya  yili  uchun  kutilayotgan  tushumlari  va  xarajatlari  aks
ettiriladigan hujjat; 
donorlar  —  O’zbekiston  Respublikasiga,  O’zbekiston  Respublikasi
Hukumatiga, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlariga, faoliyati 
O’zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga zid bo’lmagan yuridik va
jismoniy shaxslarga beg’araz asosda mablag’lar ajratadigan davlatlar, davlatlarning
hukumatlari, xalqaro va chet el hukumat tashkilotlari, chet el fuqarolari,
shuningdek O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 
tomonidan belgilanadigan ro’yxatga kiritilgan xalqaro va chet el nohukumat
tashkilotlari; dotatsiya — byudjet tizimi byudjetlariga ularning o’z daromadlari
etishmagan taqdirda daromadlar bilan xarajatlar o’rtasidagi farqni qoplash uchun
qaytarmaslik sharti bilan ajratiladigan pul mablag’lari; jamlanma xarajatlar smetasi
— byudjet mablag’larini taqsimlovchi tomonidan o’z tasarrufidagi byudjet
tashkilotlarining va byudjet mablag’lari oluvchilarning xarajatlar smetalari asosida
tuziladigan xarajatlar smetasi; moliya yili — birinchi yanvardan o’ttiz birinchi
dekabr kuni oxirigacha 
26 
 bo’lgan  vaqtni  o’z  ichiga  oluvchi  davr;  moliyaviy  majburiyatlar  —  byudjet
tashkilotlarida  va  byudjet  mablag’lari  oluvchilarda  ularga  pul  mablag’larini
o’tkazish  majburiyatini  yuklovchi  hujjatlar,  shu  jumladan  ijro  hujjatlari  asosida
yuzaga  keladigan  majburiyatlar;  subventsiya  —  muayyan  maqsadlarga  sarflash
sharti bilan yuqori turuvchi byudjetdan quyi turuvchi byudjetga qaytarmaslik sharti
bilan  ajratiladigan  pul  mablag’lari;  subsidiya  —  tovarlar  ishlab  chiqarish,  ishlar
bajarish,  xizmatlar  ko’rsatish  va  ularni  realizatsiya  qilishni  moliyalashtirish  yoki
birgalikda  moliyalashtirish  yoxud  maqsadli  xarajatlarning  o’rnini  qisman  qoplash
uchun  byudjet  tizimi  byudjetlari  hisobidan  yuridik  va  jismoniy  shaxslarga
beriladigan  pul  mablag’lari;  tartibga  soluvchi  daromadlar  —  byudjet  tizimi
byudjetlari  o’rtasida  ajratmalar  normativlari  belgilanadigan  umumdavlat  soliqlari
va  boshqa  majburiy  to’lovlar,  shuningdek  soliq  bo’lmagan  to’lovlar.  Soliq
bo’lmagan  to’lovlarga  byudjet  tizimi  byudjetlariga  kelib  tushadigan  soliqlar  va
boshqa  majburiy  to’lovlar  bo’lmagan  to’lovlar  kiradi;  xarajatlar  moddasi  —
byudjet tizimi byudjetlari xarajatlarining iqtisodiy yo’nalishi va to’lovlarning aniq
turlari  bo’yicha  belgilovchi  byudjet  tasnifining  bir  qismi;  xarajatlar  smetasi  —
byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari  oluvchi  tomonidan  moliya  yili  uchun
tuziladigan  va  tasdiqlanadigan,  uning  uchun  nazarda  tutilgan  byudjetdan
ajratiladigan mablag’lar xarajatlar moddalari bo’yicha aks ettiriladigan hujjat; shtat
jadvali — doimiy xodimlar lavozimlari va bo’sh o’rinlar nomlarining 
soni  va  lavozim  maoshlarining  miqdorlari  ko’rsatilgan  ro’yxatni  o’z  ichiga
oladigan,  byudjet  tashkiloti  tomonidan  tuziladigan  hujjat;  shaxsiy  g’azna
hisobvaraqlari — O’zbekiston Respublikasi Moliya 
vazirligining  axborot  tizimida  ochiladigan,  byudjet  tizimi  byudjetlari  ijrosi  bilan
bog’liq  operatsiyalarni  aks  ettirish  uchun  mo’ljallangan  tahliliy  hisob  registrlari;
yuridik  majburiyatlar  —  tuzilgan  shartnomalar,  shuningdek  tegishli  davlat
hokimiyati va boshqaruv organlarining qarorlari asosida byudjet tashkilotlarida va
byudjetdan  mablag’  oluvchilarda  yuzaga  keladigan  majburiyatlar;  o’tkazib
beriladigan  daromadlar  —  tegishli  ma’muriy-hududiy  birlikda  shakllanadigan  va
yuqori  turuvchi  byudjetga  o’tkaziladigan,  ular  qaerda  shakllangan  bo’lsa,
27 
 keyinchalik  o’sha  ma’muriy-hududiy  birlik  byudjetiga  o’tkazib  beriladigan
daromadlar; 
O’zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  (Davlat  byudjeti)  —
davlatning davlat vazifalari va funktsiyalarini moliyaviy jihatdan ta’minlash uchun
mo’ljallangan  markazlashtirilgan  pul  jamg’armasi;  g’aznachilik  bo’linmalari  —
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 
G’aznachiligi,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  viloyatlar  va  Toshkent  shahri
bo’yicha G’aznachilik boshqarmalari, tumanlar 
va shaharlar bo’yicha G’aznachilik bo’linmalari; g’aznachilik memorial orderi  —
mablag’larni  bir  shaxsiy  g’azna  hisobvarag’idan  boshqa  shaxsiy  g’azna
hisobvarag’iga  o’tkazish  uchun  foydalaniladigan  to’lov  hujjati;  hududiy  moliya
organlari  —  Qoraqalpog’iston  Respublikasining  Moliya  vazirligi,  viloyatlar  va
Toshkent  shahar  hokimliklarining  moliya  boshqarmalari,  tumanlar  va  shaharlar
hokimliklarining moliya bo’limlari; 
4-modda. Byudjet tashkiloti 
Davlat  funktsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  belgilangan  tartibda  davlat
hokimiyati organlarining qaroriga ko’ra tashkil etilgan, Davlat byudjeti mablag’lari
hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot byudjet tashkilotidir. 
Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning byudjet hisobini
yuritish tartibi byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. 
5-modda. Byudjet mablag’lari oluvchi 
Davlat  byudjetidan  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlaridan
mablag’lar oladigan yuridik yoki jismoniy shaxs byudjet mablag’lari oluvchidir. 
Byudjet mablag’lari oluvchi byudjet tashkiloti maqomiga ega bo’la olmaydi. 
Byudjet  mablag’lari  oluvchini  Davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli
jamg’armalari  byudjetlari  mablag’lari  hisobidan  moliyalashtirish  shartlari  byudjet
to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. 
  
28 
 Xulosa 
Biz  byudjet  tashkilotlarini  smeta  asosida  rejalashtirish  va  moliyalashtirish
tartiblarini  o’rgandik,  bu  borada  bugungi  kunda  olib  borilayotgan  islohotlarning
mazmunmohiyatini  ochib  berishga  harakat  qildik,  byudjet  tashkilotlarini
byudjetdan  tashqari  manbalar  hisobidan  mustahkamlash  yo’llarini  tadqiq  qilib,
byudjet  amaliyotida  byudjetdan  tashqari  markazlashgan  va  markazlashmagan
manbalardan  foydalanish  imkoniyatlari  va  shart-sharoitlarini  o’rganib  chiqib,
quyidagi xulosalarni shakllantirishga muvaffaq bo’ldik. 
- bizning  fikrimizcha,  davlat,  mamlakatdagi  bozor  munosabatlarining  qay
darajada  shakllangan  va  rivojlangan  bo’lishiga  qaramay,  ijtimoiy  sohalarni
boshqarish,  ularning  faoliyatini  tashkil  etish  va  moliyalashtirishda  ishtirok  etishi
zarur,  ularning  normal  darajada  faoliyat  qilishi  uchun  davlat  barcha  huquqiy,
tashkiliy va iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratib berishi shart: 
- byudjetdan  moliyalanadigan  sohalarga  mablag’larni  to’liq  hajmda  safarbar
etish  imkoniyatini  ta’minlash  maqsadida  davlat  daromadlarining  barqarorligini
ta’minlash va xarajatlarning aniq hisob-kitobini olib borish lozim; 
- ijtimoiy  sohalardagi  ta’lim,  sog’liqni  saqlash  muassasalari  tomonidan
ko’rsatilayotgan  xizmatlarning  sifat  standartlarini  o’rnatish  va  ularga  amal
qilinishini  nazorat  qilishni  yo’lga  qo’yish  lozim,  aks  xolda  xizmatlar  narxining
oshib borishi bilan ularning sifati o’rtasidagi bog’liqlik uzilib bormoqda, malakali
xizmat  qimmat  turishi  bilan  birga,  sifat  standartiga  ham  javob  berishi  kerak,  deb
hisoblaymiz; 
- aholining nochor, ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamlariga bepul xizmatlar
ko’rsatilishini  davlat  bundan  keyin  ham  o’z  zimmasiga  olishi,  bu  xizmatlarning
to’liq moliyalashtirilishiga erishishi lozim; 
- byudjet  tashkilotlarining  byudjetdan  tashqari  mablag’larni  jalb  qilishga
bo’lgan  harakati  ularning  asosiy  faoliyatiga,  tashkilotning  missiyasini  bajarishga
putur  etkazmasligi  kerak,  shuni  unutmaslik  lozimki,  byudjet  tashkiloti  notijorat
asosida  faoliyat  yurituvchi  muassasa,  shuning  uchun  unda  marketing  masalalari
o’ylab, jamiyatning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hal etilishi kerak; 
29 
 - aksariyat  aholi  ongida  ta’lim,  va  ayniqsa,  sog’liqni  saqlash  xizmatlarining
bepul  taqdim  etilishi  kerak,  degan  stereotiplar  mustahkam  o’rnashgan,  bu  esa
byudjet  tashkilotlarini  pullik  asosga  o’tkazish  jarayonida  aholi  tomonidan
noroziliklarga olib kelmoqda, lekin bozor  iqtisodiyoti  talablari, qolaversa, “pullik
narsa  qadrli  bo’ladi”  degan  naqldan  kelib  chiqib,  byudjetning  chegaralanganligi
sharoitida  byudjet  tashkilotlarining  ortib  borayotgan  ehtiyojlarini  faqat  davlat
mablag’lari hisobiga qoplashning ob’ektiv tarzda imkoni yo’qligini tushunib etish
vaqti keldi; 
- hozirgi  kunda  byudjet  tashkilotlarining  barcha  byudjetdan  tashqari
daromadlari  barcha  soliqlar  va  majburiy  to’lovlardan  ozod  etilganligini  e’tirof
etgan holda, byudjet tashkilotlarining tijorat faoliyatlarini davlat bundan keyin ham
rag’batlantirib borishi maqsadga muvofiq. 
- byudjet  tashkilotida  shunday  muhitni  yaratish  kerakki,  byudjet  tashkiloti
tomonidan  ko’rsatilayotgan  xizmatlar  natijasidan  unda  ishlayotgan  ko’p  sonli
xodimlarning  shaxsiy  manfaatlari  emas,  tashkilot  manfaatlari  ustuvor  bo’lishi
lozim, deb hisblaymiz. 
Ushbu  xulosalarimizdan  kelib  chiqqan  holda  istiqbolda  byudjet
tashkilotlarini  mablag’larini  shakllantirish  va  ulardan  samarali  foydalanishni
tashkil etish bo’yicha quyidagi tavsiyalarni berishni lozim topdik: 
Davlat byudjetini shakllantirish va uning mablag’laridan foydalanish ustidan 
operativ  nazoratni  ta’minlash  maqsadida  o’z  faoliyatlari  bilan  bog’  liq
munosabatlar  doirasida  byudjet  tizimini  boshqarish  organlari  doirasida
integrallashgan axborot tizimlarini yaratish lozim. 
Mudofa  sektoridagi  harajatlar  tizimini  davlat  byudjeti  gazna  ijrosi  bilan
qamrab  olish  mehanizmini  ishlab  chiqish  lozim.  Bunda  horijiy  mamalakatlarda
ushbu  sohaning  gazna  ijrosi  bilan  qamrab  olish  mehanizmini  urganish  orqali
erishish; 
 
 
30 
 Foydalanilgan a dabiyotlar r o’ y xati
1. Me’yoriy-huquqiy hujjatlar: 
1. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zbekiston  Respublikasini
yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi  to’g’risida”gi  2017-yil  7-
fevraldagi PF-4947-son Farmoni, Xalq so’zi, 2017-y., 28 (6722)-son; O’zbekiston
Respublika qonun hujjatlari to’plami, 2017-y., 6-son, 70-modda. 
2. O’zbekiston  Respublikasi  Mehnat  kodeksi-  T.,  O’zbekiston  2010-yil
(o’zgartirish va qo’shimchalar bilan). 
3. “Xalq  bilan  muloqot  va  inson  manfaatlari  yili”  Davlat  dasturini  ishlab
chiqish va amalga oshirishning tashkiliy chora-tadbirlari to’g’risida”gi O’zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2016-yil 17-dekabr F-4760-son farmoyishi, 
O’zbekiston Respublika qonun hujjatlari to’plami, 2017-y., 8-son, 119-modda 
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini
yanada  takomillashtirish  va  mehnat  organlari  faoliyati  samaradorligini  tubdan
oshirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni. 2017 yil 24 may 
5. Byudjet  tashkilotlarini  mablag’  bilan  ta’minlash  tartibini  takomillashtirish
to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabr
414-son Qarori (O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 16.06.2007 yil
148-son qarori bilan tasdiqlangan yangi tahriri). 
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma’ruzalari:
1. Mirziyoyev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan
birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 488 b. 
2. Mirziyoyev  Sh.M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  –
Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 104 b. 
3. Mirziyoyev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini
birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 56 b. 
31 
 4. .  Mirziyoyev  Sh.M.  Qonun  ustuvorligi  va  inson  manfaatlarini  ta’minlash  –
yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU,
2017. – 48 b. 
3. Darslik va o’quv adabiyotlari: 
1. O’zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi 2018 yil 1-yanvar. 
2.Mehmonov  S.U.,  Ubaydullaev  D.Y.  Byudjet  tashkilo tlarida  buxgalteriya
hisobi. Darslik . “Sano- standart”, Toshkent-2013 
3. Haydarov M., Suvonqulov A., Sugirbaev B., Nurmatov B. Davlat byudjeti
ijrosining  g’aznachilik  tizimi.  O’quv  qo’llanma.  T.:  “IQTISOD-  MOLIYA”,
2010.235b. 
3. Azizova I.A. “Natijaga yo’naltirilgan byudjetlashtirish” T.: 2010 y. 
“infoCOM.UZ MChJ” nashriyoti 152 bet. 
 
32 
 Internet saytlari: 
- www.mf.uz (O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti); 
- www.gov.uz (O’zbekiston Respublikasi Hukumat sayti); 
- www.lex.uz (O’zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti); 
- www.tfi.uz (Toshkent moliya instituti sayti); 
- www.minfin.ru (Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi sayti). 
 
33