Davlat byudjetining ijrosi - omillari va ularning samaradorligini oshirish yo'llari

Davlat byudjetining ijrosi - omillari va ularning
samaradorligini oshirish yo'llari
Reja :
Kirish
Asosiy qism.
1. Davlat byudjeti.
2. Davlat byudjetining  daromad va xarajatlari
3.  Davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  daromadlarini  ijro  etish
tartibi. 
4.  Davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  daromadlari  ijrosi  hisobini
maqsadi hamda vazifalari.
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati KIRISH .
 Byudjet tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilgan islohotlar natijasida
Davlat byudjeti ijrosini amalga oshirishning mukammal me’yoriy huquqiy hamda
tashkiliy asosi yaratildi. Jumladan, O’zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi,
“Buxgalteriya  hisobi  to’g’risida”gi  Qonun,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  “Byudjet  muassasalarini  mablag’  bilan  ta’minlashni
takomillashtirish  to’g’risida”gi  Qarori,  “Byudjet  tashkilotlari  va  byudjetdan
mablag’ oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini tuzish, tasdiqlash va
ro’yxatdan  o’tkazish  tartibi  to’g’risida”gi  Nizom,  “Byudjet  tashkilotlarida
buxgalteriya  hisobi  to’g’risida”gi  Yo’riqnoma,  “O’zbekiston  Respublikasi  Davlat
byudjetidan  mablag’  bilan  ta’minlanadigan  tashkilotlarning  davriy  moliyaviy
hisobotlarini tuzish, tasdiqlash hamda taqdim qilish bo’yicha qoidalar” va boshqa
shu  kabi  me’yoriy  hujjatlar  qabul  qilindi.  Davlat  byudjeti  ijrosining  ushbu
me’yoriy  hujjatlar  doirasida  amalga  oshirilishi  byudjet  daromadlari  va  xarajatlari
o’zaro muvofiqligini ta’minlab kelmoqda.
“Samarali  mehnat  uchun  zarur  sharoitlar,  munosib  ish  haqi,  zamonaviy
uyjoylar, sifatli ta’lim va tibbiy yordam, dam olish va hordiq chiqarish uchun keng
imkoniyatlar  yaratish  –  bularning  barchasi  iqtisodiy  sohadagi  islohotlarimiz
mohiyati va mazmunini belgilab beradigan muhim omillardir. Shu borada nafaqat
eng  kam  oylik  ish  haqini,  balki  byudjet  tashkilotlarida  ham,  xo’jalik  yurituvchi
subyektlarda  ham  o’rtacha  ish  haqi  miqdorini,  pensiya,  stipendiya  va  ijtimoiy
nafaqalar hajmini bosqichma-bosqich ko’paytirish e’tiborimiz markazida bo’ladi” -
deydilar Prezidentimiz Sh. M. Mirziyayev o’z ma’ruzalarida.
Byudjet  mablag’laridan  oqilona  va  samarali  foydalanish,  byudjet
taqchilligini  oldini  olish  dolzarb  masalalardan  biri  sanaladi.  “Albatta,  Davlat
byudjeti o’lchovsiz emas, mablag’larni qattiq tejash, belgilangan maqsad uchun va
oqilona  ishlatishni  ta’minlash  zarur.  Bu  –  hammaga  ravshan  va  rad  etib
bo’lmaydigan haqiqat” – deydi Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev o’z nutqlarida .
Byudjet  tashkilotlari  byudjet  mablag’larining  asosiy  iste’molchisi
hisoblanib, Davlat byudjeti xarajatlarini tashkil etadi va xarajatlar smetasi asosida byudjetdan  moliyalashtiriladi.  Shuningdek,  byudjet  tashkiloti  qonunchilikka
muvofiq  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  yuzasidan  tashkil  bo’lish  manbalari  va
foydalanish  yo’nalishlari  ko’rsatilgan  holda  byudjetdan  tashqari  mablag’lar
bo’yicha  smetalar  doirasida  xarajatlarni  amalga  oshiradi.  Oxirgi  yillarda  davlat
moliyasini  isloh  qilish  loyihasini  amalga  oshirish  doirasida  so’nggi  natijaga
yo’naltirilgan  byudjetlashtirish  tamoyillarining  joriy  qilinishi,  o’rta  muddatli
byudjet  istiqbollarini  belgilash  siyosatining  ilgari  surilishi,  davlat  byudjetining
g’azna  ijrosiga  o’tilishi  hamda  byudjet  siyosatidagi  boshqa  o’zgarishlarning
amalga  oshirilishi  byudjet  tashkilotlarida  o’z  xarajatlarini  aniqlash  va  smetalarni
ishlab  chiqish,  byudjetdan  tashqari  mablag’larni  safarbar  qilish  tartiblarini
takomillashtirishni talab etmoqda. 
Byudjetdan  mablag’larni  taqdim  etishning  metodlari  byudjetdan
moliyalashtirishning  muhim  elementi  bo’lib  hisoblanadi.  Ularning  yordamida
moliya  organlari  byudjetda  ko’zda  tutilgan  tadbirlarni  pul  mablag’lari  bilan
ta’minlaydi, pul mablag’laridan foydalanishda yuqoriroq natijalarga erishish uchun
mablag’larni  qayta  o’zgartirib  taqdim  etishni  amalga  oshiradi,  moliyaviy
resurslarni taqsimlashda tarkib topayotgan proportsiyalarni tartibga soladi.
Davlat  tomonidan  moddiy  ishlab  chiqarish  sohasi  va  uy-joy-kommunal
xo’jaligiga  qilinadigan  xarajatlar  mamlakat  iqtisodiyotini  moliyalashtirish
xarajatlariga  kiradi.  Bunda  byudjet  mablag’lari  vazirliklar,  idoralar  va
korxonalarga  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  bo’yicha  xarajatlarga  (kapital
quyilmalarga),  oddiy  takror  ishlab  chiqarishni  ta’minlashga  (subsidiyalar,
dotatsiyalar va transfertlar), operatsion xarajatlarga va boshqa xarajatlarga beriladi.
Mamlakat  iqtisodiyotini  moliyalashtirish  xarajatlari  vazirliklar,  idoralar  va
korxonalar  bo’yicha  rejalashtiriladi  hamda  bir  vaqtning  o’zida  ma’lum
maqsadlarga  mo’ljallanganligi  bo’yicha  ko’zda  tutiladi.  Bunda  byudjet
mablag’larining  asosiy  qismi  iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlariga,  ya’ni  sanoat,
energetika, qishloq xo’jaligi va transportga yo’naltiriladi.
O’zbekiston  Respublikasi  Byudjet  Kodeksining  4-moddasida  byudjet
tashkilotlariga  quyidagicha  ta’rif  berilgan:  “Byudjet  tashkiloti  –  davlat funktsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  belgilangan  tartibda  davlat  hokimiyati
organlarining qaroriga ko’ra tashkil etilgan, davlat byudjeti mablag’lari hisobidan
saqlab turiladigan notijorat tashkilot”.
Davlat  byudjeti  hisobiga  mablag’  bilan  ta’minlanadigan  tarmoqlarda
iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish,  byudjet  tashkilotlarini  mablag’  bilan
ta’minlash mexanizmini takomillashtirish, byudjet mablag’laridan samarali va aniq
foydalanish  maqsadida  1999  yil  3  sentyabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining 414-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qaror 2000 yil 1 yanvardan
boshlab  byudjet  tashkilotlari  xarajatlarini  mablag’  bilan  ta’minlashning  yangi
tartibini belgilab berdi.
Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning byudjet hisobini
yuritish  tartibi  byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  bilan  belgilanadi.  Davlat
byudjetidan va davlat  maqsadli  jamg’armalari byudjetlaridan mablag’lar oladigan
yuridik  yoki  jismoniy  shaxs  byudjet  mablag’lari  oluvchidir.  Byudjet  mablag’lari
oluvchi byudjet tashkiloti maqomiga ega bo’la olmaydi. 1, Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg’armalari byudjeti daromadlari
ijrosi hisobi.
Davlat byudjeti - Davlat pul mablag’larining (shu jumladan, Davlat maqsadli
jamg’armalari  mablag’larining)  markazlashtirilgan  jamg’armasi  bo’lib,  unda
daromadlar  manbaalari  va  ulardan  tushumlar  miqdori,  shuningdek  moliya  yili
mobaynida  aniq  maqsadlar  uchun  ajratiladigan  mablag’lar  sarfi  yo’nalishlari  va
miqdori  nazarda  tutiladi.  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  tuzilmasi  o’z
ichiga Respublika byudjetini, Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti va mahalliy
byudjetlarni o’z ichiga oladi. Byudjet ijrosi jarayonida belgilangan tartibda byudjet
daromadlari  shakllantiriladi  va  xarajatlar  byudjet  tasnifi  bo’yicha  amalga
oshiriladi.  Byudjet  ijrosi  jarayoni  haqida  axborotlar  byudjet  hisobini  tashkil  etish
va yuritish orqali shakllantiriladi.
Byudjet g`azna ijrosi hisobi - bu byudjet g`azna ijrosi jarayoni buxgalteriya
hisobi  bo’lib,  Davlat  byudjeti,  Davlat  maqsadli  va  byudjetdan  tashqari
jamg’armalari  byudjeti  ijrosi  jarayonida  hisobga  olinadigan  moliyaviy,
nomoliyaviy  hamda  moliyaviy  majburiyatlar  xolati  bo’yicha  pul  o’lchovida
axborotlarni yig’ish, ro’yxatga olishning tartiblashtirilgan  tizimidir.
Byudjet  g`azna  ijrosi  hisobini  yuritishdan  maqsad  foydalanuvchilarga
byudjet  ijrosi  jarayoni  bo’yicha  to’liq  hamda  aniq  buxgalteriya  va  moliyaviy
axborotlarni shakllantirib berishdan  iborat.
Byudjet g`azna ijrosi hisobining predmeti bu byudjet g`azna ijrosi jarayonida
byudjet  mablag’lari  va  ularni  manbaalari  harakatiga  oid  iqtisodiy  munosabatlar
majmuasidir.
Byudjet  g`azna  ijrosi  hisobining  obektlari  bo’lib,  byudjet  g`azna  ijrosi
jarayonida  byudjet  daromadlari  va  xarajatlari,  byudjet  pul  mablag’lari,  byudjet
ssudalari,  hisoblashuv  bo’yicha  mablag’lar,  aylanma  kassa  mablag’lari,  byudjet
tashkilotlarining  xarajatlari,  moliyaviy  aktivlar,  majburiyatlari  va  moliyaviy
natijalari hisoblanadi . Byudjet  mablag’larini  taqsimlovchi  —  o’z  tasarrufida  O’zbekiston
Respublikasining  respublika  byudjetidan  mablag’  oladigan  tashkilotlarga  ega
bo’lgan  yuridik  shaxs,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining  respublika
byudjetidan  moliyalashtiriladigan  byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari
oluvchidir. 
Byudjet  tashkilotlarining  faoliyatini  yuritishi,  ularni  moliyalashtirish
masalalarib  shuningdek  ularni  byudjetdan  tashqari  mablag’larini  shakllantirishb
rasmiylashtirish  bilan  bog’liq  tashkiliy  huquqiy  asos  quyidagi  me’yoriy  xujjatlar
bilan tartibga solinadi.
1. Kapital  xarajatlarni  qoplash  uchun  yuridik  shaxslarga  beriladigan
byudjet transfertlari shaklida;
2. Rezident yuridik shaxslarga va chet el  davlatlariga beriladigan byudjet
ssudalari  shaklida;
3. Davlat  maqsadli  jamg’armalariga  beriladigan  byudjet  dotatsiyalari  va
byudjet ssudalari  shaklida;
4. Davlat qarzini qaytarish va unga hizmat ko’rsatish bo’yicha
to’lovlar shaklida;
5. Qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa xarajatlar  shaklida.
Davlat byudjeti pul mablag’lari harakati va hisobi O’zbekiston Respublikasi
moliya vazirligi G’aznachiligi va uning hududiy bo’limlari tomonidan yuritiladi.
Byudjet  ssudasi  -  yuqori  byudjetdan  quyi  byudjetga  yohud  respublika
byudjetidan  rezident  yuridik  shaxsga  yoki  chet  el  davlatiga  qaytarish  sharti  bilan
ajratiladigan  mablag’dir.  Byudjet  ssudasi  byudjet  ijrosi  jarayonida  yuzaga
keladigan  daromadlar  bo’yicha  kassa  uzilishlarini  qoplash  uchun  yuqori
byudjetdan quyi byudjetga ajratiladi.
Davlat  byudjet  tasdiqlangandan  so’ng  davlat  va  mahalliy  soliqlar  va
daromadlar  to’g’risida,  ma’muriy-hududiy  bo’linishdagi,  korxonalar,  tashkilotlar
va  ho’jalik  birlashmalarining  bo’ysunishidagi  o’zgarishlar,  turli  xildagi
bo’ysunishidagi  qurilish  ob’ektlari  o’rtasida  kapital  qo’yilmalar  limitlarini
qaytadan  taqsimlanishdagi  o’zgarishlar  bo’yicha  qabul  qilingan  yangi  qonunlar, O’zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari qabul qilinishi natijasida alohida
olingan  byudjetlarga  o’zgarishlar  kiritilgan  hollarda  byudjet  ijrosi  jarayonida
byudjetlar o’rtasida o’zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi.
Byudjet  g’azna  ijrosi  jarayoni  natijasi  bo’yicha  aylanma  kassa  mablag’lari
qoldig’i shakllantiriladi. Aylanma kassa mablag’lari bo’yicha me’yor  belgilanadi.
Aylanma  kassa  mablag’i  me’yori  -  moliya  yilida  respublika  byudjeti
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  va  mahalliy  byudjetlar  hisobvaraqlarida
turishi mumkin bo’lgan pul mablag’larining qonun hujjatlari bilan belgilanadigan
eng kam miqdoridir.
Byudjet  tashkilotlari  faoliyati  xarajatlari  byudjet  mablag’lari  hisobiga
moliyalanadi.  Shu  bilan  birgalikda  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  manbalari
bo’yicha shakllantiriladi. Byudjet tashkilotlari xarajatlari smeta doirasida xarajatlar
iqtisodiy  tasnifi  bo’yicha  byudjet  va  byudjetdan  tashqari  mablag’lar  hisobiga
amalga  oshiriladi.
Byudjet  tashkilotlarining  moliyaviy  aktivlari  ya’ni  pul  mablag’lari
G’aznachilik  va  uning  hududiy  bo’limlarida  ochilgan  shaxsiy  hisobvaraqlarda
byudjet va byudjetdan tashqari mablag’lar bo’yicha alohida  yuritiladi.
Byudjet tashkilotlari smetalar ijrosi jarayonida belgilangan vazifani bajarish
bo’yicha  jismoniy  va  yuridik  shaxslar  bilan  hisoblashuvlarni  amalga  oshiradi  va
ular bo’yicha majburiyatlar yuzaga keladi.
Byudjet  tashkilotlari  joriy  yilga  moliyaviy  natijalarni  mablag’larni
shakllanishi  manbaalari  bo’yicha  shakllantiradi  va  yakuniy  moliyaviy  natijani
aniqlaydi.
Byudjet  g’azna  ijrosi  hisobini  tashkil  etish  moliya  organlari  va  byudjet
tashkilotlarini rahbarlari tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiradi.
Byudjet g’azna ijrosi hisobining uslubiy asoslarini byudjet g’azna
ijrosi buxgalteriya hisobiga oid qabul qilingan qonuniy xujjatlar tashkil etadi. (1.2-
chizma). 1. Byudjet  g’azna  ijrosi  hisobini  bevosita  va  bilvosita
tashkil  etishini  tartibga  soluvchi  qonunlar  va  qonuniy
xujjatlar  (O’zbekiston  Respublikasi  qonunlari,
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari,
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi  qarorlari)
2. Byudjet g’azna ijrosi hisobini tashkil etishini bazaviy 
tamoyillarini umumlashtiruvchi me’yoriy xujjatlar 
(yo’riqnomalar,  nizomlar)
3. Byudjet  g’azna  ijrosi  xisobini  alohida  ob’ektlari
hisobini  yuritish  mexanizmi,  hususiyatlarini  aks
ettiruvchi  hujjatlar  (O’zbekiston  Respublikasi  Moliya
vazirligining uslubiy ko’rsatmalari,  tavsiyalari)
4. Byudjet g’azna ijrosi hisobini tashkiliy, texnik va 
uslubiy jihatlarini mujassamlashtirgan ishchi  xujjatlar
Davlat  byudjeti  har  yili  mamlakat  Oliy  Majlisining  sessiyasida  ko’rib
chiqiladi  va  tasdiqlanadi.  Davlat  budjctida  milliy  daromadning  katta  qismi
markazlashtiriladi.  U  taqsimlanadi  va  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  va  boshqa ijtimoiy  ehtiyojlami  qondirish  uchun  yo’naltiriladi.  Bulaming  hammasi  davlat
byudjeti daromadlari o ‘z vaqtida to’la kelib tushishini va byudjet mablagMarining
maqsadli  sarflanishini  taqozo  qiladi.  Buni  to’g’ri  tashkil  qilingan  davlat  byudjeti
ijrosi  jarayonining  buxgalteriya  hisobigina  ta’minlashi  mumkin.  Byudjet  hisobi
davlat  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobidir.  Byudjet  hisobi  davlat  byudjeti
ijrosi  bilan  bog’liq  bo’lgan  hamma  operatsiyalarni  qamrab  oladi  va  m  azkur  ijro
jarayonida byudjetning holatini tavsiflashni ta’minlaydi. Byudjet hisobi orqali xalq
x o ‘jaligi hamma tarmoqlarining davlat byudjeti bilan o’zaro aloqasi aks ettiriladi.
Buxgalteriya hisobi vositasida bank muassasalaridagi hisobvaraqlarda byudjetning
pul m ablag’lari, daromadlari va xarajatlari, hisob-kitoblardagi m ablag’lar, byudjet
ijrosi  jarayonida  tashkil  qilinadigan  fondlar  va  zaxiralar  hamda  byudjet
tashkilotlarining  moddiy  qiymatliklari  aks  ettiriladi.  Byudjetning  daromadlari,
xarajatlari  va  pul  mablagMari,  byudjet  ijrosi  jarayonida  ularning  harakati  hamda
byudjetdan  moliyalashtiriluvchi  tashkilotlarning  moddiy  qiym  atliklari  byudjet
hisobining  bevosita  obyektlari  hisoblanadi.  Mahalliy  byudjetlami,  respublika
byudjetini  va  mamlakatning,  umuman  davlat  byudjetini  daromadlar  va  xarajatlar
bo’yicha rejasining bajarilishini o’z vaqtida, toMa va aniq qayd qilishni ta’minlash
byudjet  hisobining  vazifasi  hisoblanadi.  Byudjet  ijrosi  jarayoni-davlat  byudjeti
ijrosi buxgalteriya hisobining predmetidir. Davlat byudjeti ijrosining buxgalteriya
hisobi  yordamida  mamlakat  barcha  mustaqil  byudjetlarining  ijrosi  hisobi  va
byudjet tashkilotlari xarajatlari smetalari ijrosining hisobi amalga oshiriladi.
Byudjet hisobining ob’yektlari.
Byudjetning daromadlari va xarajatlari byudjet hisobining asosiy obyektlari
bo’lib hisoblanadi. Shuning uchun ham ulaming byudjet ijrosi jarayonining ayrim
bosqichlaridagi  hisobi  muhim  ahamiyatga  ega.  Davlat  byudjeti  daromadlari
iqtisodiy  mazmuni  bo’yicha:  1)  yuridik  shaxslardan  tushgan  mablag’lar;  2)
jismoniy  shaxslardan  tushgan  mablagMarga  boMinadi.  Davlat  byudjeti
daromadlari byudjetga tushish tavsifi bo’yicha: 1) soliqlar sifatidagi tushumlar; 2)
nosoliq tushumlarga bo’linadi. Davlat byudjeti daromadlari ulaming hisoblanish va
kelib tushish davrlari bo’yicha: 1) hisoblangan daromadlar; 2) kassa daromadlariga boMinadi.  Davlat  byudjetining  hisoblangan  darom  adlari.  Byudjetning  kassa
organiga  kelib  tushguniga  qadar  davlat  soliq  hamda  moliya  organlari  tomonidan
hisoblanishi kerak boMgan daromadlar davlat b u d jetin in g hisoblangan d arom
adlari,  deb  ataladi.  Davlat  soliq  va  m  oliya  organlarida  hisoblangan
daromadlarning  faqat  tezkor  hisobi  olib  boriladi.  Davlat  byudjetining  kassa
daromadlari.  Byudjetning  bankdagi  schyotlariga  haqiqatda  kelib  tushgan
daromadlar davlat byudjetining kassa darom adlari, deb ataladi. Kassa daromadlari
byudjetning  daromad  qismining  bajarilish  darajasini  belgilaydi.  Shuning  uchun
ham  byudjet  daromadlarining  tushumida  faqat  kassa  daromadlari  bo’yicha  baho
beriladi.  D  avlat  byudjetining  kassa  xarajatlari.  Byudjetning  bankdagi
schyotlaridan byudjetda ko’zda tutilgan xarajatlargagina mablag’ beriladi. Byudjet
mablag ’ ari  naqd  pul  sifatida  hamda  pulsiz  hisob-kitoblar  yo k i  bilan  berilishi
mumkin.  Byudjetning  bankdagi  schyotlaridan  bank  muassasalari  tomonidan
berilgan  summalar  davlat  byudjetining  kassa  xarajatlari,  deb  ataladi.  Davlat
byudjetining haqiqiy x arajatlari. Byudjet mablag'lari hisobidan haqiqatda qilingan
xarajatlar  summasi  hamda  hisoblangan  yoki  haqiqatda  qilingan,  ammo  hali
to’lanmagan  xarajatlar  davlat  byudjetining  haqiqiy  xarajatlari  deb  ataladi.
Byudjetning  haqiqiy  xarajatlari  moliya  organlarida  hisobga  olinmaydi.  Haqiqiy
xarajatlar hisobi faqat bu xarajatlarning paydo bo’lish joylaridagina, ya’ni byudjet
tashkilotlarida  va  xo’jalik  yurituvchi  subycktlarda  olib  boriladi.  Moliya  organlari
kassa xarajatlari  haqidagi  ma’lumotlarni  bank muassasalaridan,  haqiqiy xarajatlar
haqidagi  ma’lumotlarni  esa  byudjet  tashkilotlaridan  va  xo'jalik  yurituvchi
subyektlardan oladi. Hisoblangan va kassa daromadlar, kassa va haqiqiy xarajatlar
byudjet ijrosi jarayonining turli bosqichlarini tavsiflaydi. Moliya organlari byudjet
ijrosini kassa daromadlari va xarajatlarida qayd etadi.
Davlat byudjeti ijrosida qatnashuvchi barcha organlarda davlat byudjetining
daromadlari  va  xarajatlarini  hisobga  olish  asosida  byudjet  tasnifi  yotadi.  Byudjet
tasnifi  davlat  byudjetini  tuzish,  ko’rib  chiqish,  qabul  qilish  hamda  ijro  etish
maqsadida  byudjet  ma’lumotlarini  bir  tizimga  solish  uchun  foydalanish  va  u
byudjet  ma’lumotlari  xalqaro  tasnif  tizimlarining  aynan  shunday  ma’lumotlari bilan  qiyoslanishini  ta  ’minlash  maqsadida  davlat  byudjeti  tuzilmasiga  kiruvchi
byudjetlar  daromadlari  va  xarajatlarini,  shuningdek  uning  taqchilligini
moliyalashtirish  manbalarini  guruhlash  hisoblanadi.  Byudjet  tasnifi  hamma
byudjetlami bir yagona davlat byudjetiga jamlash imkoniyatini yaratadigan asosiy
tashkiliy  funksiyani  amalga  oshirishuvchi  hujjatgina  bo’lib  qolmay,  u  katta
iqtisodiy  ahamiyatga  ham  egadir.  Tasnifda  davlat  byudjeti  daromadlari  va
xarajatlari  bir  xil  alomatlari  bo’yicha  guruhlanadi  va  ular  boMinmalar  deb
yuritiladi.  Bo’limlar,  paragraflar,  boblar  va  moddalar  byudjet  tasnifi  bo’linmalari
hisoblanadi.  Byudjet  tasnifi  qonunchilikda  belgilangan  tartibda  0  ‘zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligi  tomonidan  ishlab  chiqiladi  va  tasdiqlanadi.  Turli
darajadagi  byudjetlar  yagona  byudjet  tasnifi  k  o  ‘rsatkichlari  doirasida
shakllantiriladi  va  ijro  etiladi,  ya’ni  tasnif  obyektlariga  berilgan  guruhlashtirish
kodlari bo’yicha daromadlar va xarajatlar guruhlanadi. Byudjet tasnifi:
 1) byudjet daromadlari;
 2) byudjet xarajatlarining vazifa jihatidan;
 3) byudjet xarajatlarining tashkiliy; 
 4) byudjet xarajatlarining iqtisodiy;
 5)  davlat  byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalari  tasniflarini  o’z
ichiga oladi.
 Davlat byudjeti daromadlarining tasnifi deganda qonun hujjatlariga muvofiq
davlat  byudjeti  daromadlarining  turlari  va  manbalari  bo’yicha  guruhlashtirish
tushuniladi. Davlat byudjeti xarajatlarining vazifa jihatidan tasnifi deganda davlat
boshqaruvi  organlari,  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari,  shuningdek,  boshqa
byudjet  tashkilotlari  tomonidan  ijro  ctiladigan  asosiy  vazifalar  bo’yicha  davlat
byudjeti  xarajatlarini  guruhlashtirish  tushuniladi.  Davlat  byudjeti  xarajatlarining
tashkiliy  tasnifi  deganda  budjctdan  ajratiladigan  m  ablaglar  ulami  bevosita
oluvchilar o’rtasida taqsimlanishini aks ettiruvchi xo’jalik yurituvchi subyektlar va
tadbirlar  turlari  bo’yicha  davlat  byudjeti  xarajatlarini  guruhlashtirish  tushuniladi.
Davlat  byudjeti  xarajatlarining  iqtisodiy  tasnifi  deganda  to  ‘lovlaming  iqtisodiy
vazifasi va turlari bo’yicha davlat byudjeti xarajatlarini guruhlashtirish tushuniladi. Davlat  byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalari  tasnifi  deganda  Davlat
byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalarini  moliyalashtirishning  ichki  va
tashqi manbalari bo’yicha guruhlashtirish tushuniladi. Byudjet taqchilligi deganda
muayyan davrda byudjet xarajatlarining byudjet daromadlaridan ortiq boMganligi
tushuniladi.   
Davlat  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  olib  borishda
qatnashuvchi organlar.
Davlat byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobi mamlakatdagi mavjud bo’lgan
byudjet  tuzilmasi  asosida  amalga  oshiriladi.  Mamlakatning  davlat  byudjeti
ijrosining  buxgalteriya  hisobi  bevosita  moliya  organlari,  bank  muassasalari  va
byudjet  tashkilotlari  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Mamlakatning  davlat  byudjeti
ijrosining  hisobi  ustidan  umumiy  uslubiy  rahbarlik  0’zbckiston  Respublikasi
Moliya  vazirligiga  yuklatilgan.  Moliya  organlarining  byudjet  ijrosining
buxgaltcriya  hisobini  olib  borishdagi  funksiyalari  keyingi  bobda  yoritiladi.
Mamlakat  davlat  byudjetining  kassa  ijrosi  bank  muassasalariga  yuklatilgan.  Ular
respublika  byudjetining  kassa  daromadlari  va  kassa  xarajatlarini  hamda  mahalliy
byudjetlar  mablag’larining  hisobini  olib  boradi,  respublika  byudjetining  kassa
ijrosi  bo’yicha  hisobotlami  tuzadi,  respublika  byudjeti  daromadlari  va
xarajatlarining  analitik  hisobini  olib  boradi.  Byudjet  tashkilotlari  xarajatlar
smetalari ijrosining buxgalteriya hisobini amalga oshiradi va bu smetalar ijrosi to’g
‘risida  hisobotlami  tuzadi.  Byudjet  daromadlari  va  xarajatlari  bo’yicha  rejaning
bajarilishi  haqida  ma’lumotlar  bilan  ta’minlash  moliya  organiari  byudjet
hisobining  asosiy  vazifasi  hisoblanadi.  Bu  m  a’lumotlar  asosida  byudjet  ijrosi
jarayoni ustidan nazorat qilish va tezkor rahbarlik amalga oshiriladi. Bu maqsadlar
uchun moliya organiari byudjet daromadlari va xarajatlari, bank muassasalaridagi
byudjetning  pul  mablag’lari,  byudjet  bo’yicha  ochilgan  kreditlar  va  berilgan
mablagMar,  byudjetlar  o’rtasidagi  o’zaro  hisob-kitoblar,  ssudalar  va  boshqalar
hisobini  yuritadi.  Moliya  organiari,  shuningdek,  bank  muassasalari  tomonidan
umumdavlat daromadlari va soliqlarining alohida olingan byudjetlar bo’yicha to’g
‘ri  taqsimlanishi,  byudjet  bo’yicha  tayinlanishiga  qarab  byudjet  mablag’larini tasarruf  qiluvchilar  tomonidan  foydalanilishi  ustidan  nazoratni  amalga  oshiradi
hamda  byudjet  mablag’  larining  butligini  ta’minlaydi.  Moliya  organiari  byudjet
ijrosi  to’g  ‘risidagi  oylik,  chorak  va  yillik  hisobotlami  tuzadi  va  byudjet  ijrosi
natijalarini  aniqlaydi. Moliya organiari o’zlari ijro etayotgan byudjetlar ijrosining
buxgalteriya hisobini bevosita amalga oshiradi.  0 ‘zbekiston Respublikasi M oliya
vazirligi  respublika  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  amalga  oshiradi.
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobini amalga oshiradi. Viloyatlar, shaharlar va
tumanlar  moliya  organlari  viloyatlar,  shaharlar,  tumanlar  byudjetlari  ijrosining
buxgalteriya  hisobini  amalga  oshiradi.  Moliya  organlari  muayyan  m  a’muriy-
hududiy  birlikdagi  barcha  boshqa  byudjetlar  ijrosining  buxgalteriya  hisobini
tashkil  qiladi.  Moliya  organlari  byudjet  tashkilotlarining  hisob  va  hisobotlarini
tekshiradi  va  ularga  tegishli  ko’rsatmalar  beradi.  Har  bir  moliya  organi  o’zi  ijro
etayotgan byudjetning ijrosi to’g’risidagi hisobotni va muayyan ma’muriy-hududiy
birlik  byudjeti  ijrosi  to’g’risidagi  yig’ma  hisobotni  tuzadi.  Davlat  byudjeti
ijrosining buxgalteriya hisobi bo’yicha moliya organlarining vazifalariga: 
1)  byudjet  daromadlari  buxgalteriya  hisobini  yuritish  va  bank
muassasalariga  kelib  tushgan  daromadlaming  byudjetlar  o’rtasida  to’g’ri
taqsimlanishi ustidan nazoratni olib borish; 
2)  bank  muassasalarida  saqlanilayotgan  byudjetning  naqd  pulían
buxgalteriya hisobini yuritish; 
3)  byudjet  ijrosi  bilan  bog’liq  bo’lgan  turli  operatsiyalar  (byudjetlar
o’rtasidagi  o’zaro  hisob-kitoblar,  byudjetlarga  ssudalar  berish  va  byudjetlardan
ssudalar olish bo’yicha operatsiyalar va boshqalar) buxgalteriya hisobini yuritish; 
4) byudjetlarda tashkil qilinadigan fondlar va zaxiralar buxgalteriya hisobini
yuritish; 5) o’zlari ijro etayotgan byudjetlar ijrosi to’g’risidagi hisobotlami tuzish; 
6)  quyi  moliya  organlarida  va  byudjet  mablag’larini  tasarruf  qiluvchilarda
buxgalteriya  hisobining  yuritilishi,  hisobotning  tuzilishi  va  uslubi  ustidan  nazorat
qilish; 
7)  buxgalteriya  hisobi  va  hisobotini  markazlashtirish  va mexanizatsiyalashtirish  bo'yicha  tadbirlaming  amalga  oshirilishi  ustidan  nazorat
qilish  kiradi.  Yuqorida  ko'rsatilgan  vazifalar  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya
vazirligida uning davlat byudjeti  bosh boshqarmasiga, boshqa moliya organlarida
esa moliya organining bosh buxgalteri boshqaradigan buxgalteriyaga yuklatilgan.
Respublika  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  0’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligi  davlat  byudjeti  bosh  boshqarmasi  Davlat  byudjeti
ijrosi va hisobi bolimi yuritadi. Mahalliy byudjetlar ijrosining buxgalteriya hisobini
tegishli  moliya  organlarining  buxgalteriya  xizmatlari  yuritadi.  O’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligini  davlat  byudjeti  ijrosining  hisobi  bo’yicha
funksiyalari bo’lib quyidagilar hisoblanadi: 
1)  mamlakatning  davlat  byudjeti  ijrosining  buxgalteriya  hisobini  tashkil
qilish  va  uning  ijrosi  to’g’risida  hisobot  tuzishga  uslubiy  rahbarlikni  amalga
oshirish; 
2)  byudjet  ijrosining  buxgalteriya  hisobi  va  byudjet  ijrosi  to’g’risida
hisobotlar  tuzish  bo’yicha  moliya  organlari,  byudjet  tashkilotlari  va  boshqalar
uchun yo’riqnomalar va uslubiy ko’rsatmalami ishlab chiqish; 
3)  joriy  buxgalteriya  hisobining  schyotlar  rejasini  va  schyotlar
korrespondensiyalarini,  buxgalteriya  registrlari  va  boshlang’ich  hujjatlar
shakllarini,  hujjatlar  aylanishi  tartibini,  hisobotlaming  hajmlari  va  shakllarini
belgilash; 
4) respublika byudjeti ijrosini bevosita amalga oshirish; 
5) rcspublika byudjeti ijrosi to’g’risida hisobot tuzish; 
6) mamlakatning davlat byudjeti ijrosi to’g’risida hisobot tuzish. 
Bundan  tashqari,  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  davlat  byudjeti
bosh  boshqarmasi  davlat  byudjeti  ijrosi  va  hisobi  bo'limi  mahalliy  moliya
organlarida byudjet ijrosining buxgalteriya hisobi tashkil qilinishi ustidan bevosita
rahbarlikni  amalga  oshiradi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,
viloyatlar, shaharlar va tumanlar moliya organlarining funksiyalari quyidagilardan
iborat: 
1)  o’zlari  ijro  etayotgan  byudjetlaming  hisobini  bevosita  yuritish  va  bu byudjetlar ijrosi to’g’risida hisobotlar tuzish; 
2)  Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyat,  shahar,  turnan  byudjeti  ijrosi
to’g’risida yig’ma hisobotlami tuzish. 
Mahalliy moliya organlari tegishli byudjetlar daromadlarini va xarajatlarini,
ulaming  pul  mablag’larini,  fondlarini,  ssudalami,  byudjetlar  o’rtasidagi  hisob-
kitoblami,  boshqa  byudjetlarga  berilgan  va  ulardan  olingan  mablag’larni  va
byudjet  ijrosi  natijalarini  hisobga  oladi  hamda  ular  tomonidan
moliyalashtirilayotgan byudjet tashkilotlarida hisob va hisobotni tashkil qilinishini
tekshiradi. Mahalliy moliya organlari respublika byudjetini kassa ijrosining hisobi
bo’yicha va moliyalashtirishga doir operatsiyalami banklar tomonidan bajarilishini
nazorat  qiladi.  Mahalliy  moliya organlari  mahalliy  byudjetlaming  daromadlari  va
xarajatlarini  analitik  hisobini  olib  boradi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti
va  mahalliy  byudjetlar  ijrosining  buxgalteriya  hisobi  0’zbekiston  Respublikasi
Moliya  vazirligi  tomonidan  ishlab  chiqilgan  va  tasdiqlangan  yo’riqnoma  asosida
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkcnt  shahar
moliya  boshqarmalari,  shaharlar  va  tumanlar  moliya  bo’limlari  tomonidan  olib
boriladi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  va  mahalliy  byudjetlar  kassa
ijrosi  0  ‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  va  0’zbekiston  Respublikasi
Moliya  vazirligining  «  0’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjeti  kassa  ijrosi
bo’yichayo’riqnoma»siga  muvofiq  amalga  oshiriladi.  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  respublika  byudjeti,  viloyatlar,  shaharlar  va  tumanlar  byudjetlari
hisobvaraqlaridagi hamda bu byudjetlardan moliyalashtirilayotgan tashkilotlaming
hisobvaraqlaridagi  byudjet  mablag’larining  qoldig’i  to’g’risidagi  m  a’lumotni
«0’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjeti  kassa  ijrosi  bo’yicha  yo’riqnoma»da
belgilangan  tartibda  va  muddatlarda  0’zbekiston  Respublikasi  bank  muassasalari
tegishli  moliya  organlariga  taqdim  etadi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti
va  mahalliy  byudjetlardan  kapital  qo’yilmalami  moliyalashtirish  0’zbekiston
Respublikasi  bank  muassasalarida  ochilgan  hisobvaraqlar  orqali  bu  masala
bo’yicha  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  va  0’zbekiston  Respublikasi
Markaziy  bankining  amaldagi  me’yoriy  hujjatlariga  muvofiq  amalga  oshiriladi. 0’zbekiston  Respublikasi  tijorat  banklari  va  0’zbekiston  Respublikasi  Markaziy
banki  muassasalari  belgilangan  shaklda  kapital  qo’yilmalami  moiiyalashtirish
bo’yicha  davriy  va  yillik  hisobotni  belgilangan  tartibda  va  muddatlarda  tcgishli
moliya organlariga taqdim etadi.
Davlat budjeti quyidagilarni o’z ichiga oladi: 
1) respublika byudjeti; 
2) QoraqaIpog’iston Rcspublikasining byudjeti va mahalliy byudjetlar.
 Davlat  byudjeti  tarkibida  davlat  maqsadli  fondlari  ham  jamlanadi.
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  Qoraqalpog'iston  Respublikasining
respublika  byudjetini  hamda  respublikaga  (Qoraqalpog’iston)  bo’ysunuvchi
tumanlar  va  shaharlar  byudjetlarini  o’z  ichiga  oladi.  Viloyatning  byudjeti  viloyat
byudjetini,  viloyat  tarkibiga  kiruvchi  tumanlar  va  shaharlar  byudjetlarini  o  ‘z
ichiga oladi. Tumanlarga bolinadigan shahar byudjeti shahar byudjetini va shahar
tarkibiga kiruvchi tumanlar byudjetlarini o’z ichiga oladi. Tumanga bo’ysunadigan
shaharlari bo’lgan tumanning byudjeti tuman byudjeti va tuman tarkibiga kiruvchi
shaharlar byudjetlarini o’z ichiga oladi. Demak, O’zbekiston Respublikasi Davlat
byudjeti o’z ichiga respublika byudjeti, Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti va
mahalliy byudjetlarni oladi. Bundan tashqari Davlat byudjeti tarkibida Respublika
yo’l  fondi,  0’zbekiston  Respublikasi  Davlat  mol-mulki  qo’mitasining  maxsus
hisobvarag’i,  Ish  bilan  ta’minlashga  ko’maklashuvchi  davlat  fondi  hamda
0’zbekiston  Respublikasi  budjtdan  tashqari  Pensiya  fondi  mablaglari  jamlanadi.
Davlat  byudjetiga  kclib  tushgan  mablaglarning  to’g’ri  va  o’z  vaqtida  kirim
qilinishini  ta’minlash  maqsadida  0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining
23402  «Respublika  byudjetining  mablag'lari»  hisobvarag’i  Markaziy  bankning
Toshkent  shahar  va  hududiy  Bosh  boshqarmalarining  Hisob-kitob  kassa
markazlarida  hamda  tijorat  banklarida  byudjet  daromadlari  tasnifiga  asosan
ochiladi.
Davlat  byudjetining  buxgalteri  hisobi,  byudjetga  daromadlar  tushumi
ustidan, har bir soliq to’lovchi tomonidan byudjetga to’lovlami o’tkazishi ustidan
tizimli  nazoratni  ta’minlash  vazifasini  bajaradi. Byudjet  daromadlari  asosan  bank muassasalariga  tushadi.  Buxgalteriya  hisobi  ma’lumotlaridan  foydalanib,  moliya
organlari  bank  muassasalari  tomonidan  daromadlar  tushumlarini  respublika
byudjeti  va  mahalliy  byudjetlarga  to’g’ri  o’tkazayotganligini  kuzatib  boradi.  Yil
boshiga  qadar  moliya  organlari  bank  muassasalariga  har  bir  turnan  yoki  shahar
bo’yicha  xo’jalik  yurituvchi  subyektlar  va  tashkilotlaming  ro’yxati  va  ulardan
undiriladigan to'lovlar ro’yxati, bu to’lovlar qaysi byudjetga va byudjet tasnifining
qaysi  boMimiga  to’lovlar  o’tkazilishi  kerakligi  to’g’risida  xabar  beradi.  Bir
vaqtning  o'zida  bank  muassasalariga  har  yili  umumdavlat  soliqlari  va
daromadlarining  taqsimlanish  hajmlari  va  bu  soliq  va  daromadlardan  mahalliy
byudjetlarga  qilinadigan  ajratmalar  hajmlari  haqida  xabar  beradi.  Moliya
organlarida  byudjet  daromadlarining  buxgalteriya  hisobini  moliya  organining
buxgalteriya  xizmati  olib  boradi,  ulaming  tezkor  hisobini  esa  soliq  organlari  olib
boradi.  Moliya  organining  buxgalteriya  xizmati  faqat  mazkur  byudjetning
daromadlarinigina  hisobga  olib  boradi.  Moliya  organi  funksiyalariga  barcha
daromadlaming, qaysi byudjetga kclib tushishidan qat’iy nazar, hisoblanishi, kelib
tushishi,  hisobga  o’tkazilishi  va  qaytarilishini  hisobga  olish  kiradi.  Soliq  organi
daromadlar  turlari  bo’yicha  shaxsiy  schyotlar  olib  boradi,  byudjetga  tushgan
daromadlaming  tezkor  ma’lumotlarini  aniqlaydi.  Byudjet  daromadlari  turli
hujjatlarga  asosan  byudjet  tasnifi  bo’yicha  hisobga  olinadi.  To’lov  hujjatlari
tushgan  daromadlaming  turlari  va  ulaming  to’lovchilarini  aniqlash  imkonini
beradi.  Mahalliy  byudjet  mablag'lari  depozit  hisobvarag'i  bo’yicha  bank
muassasasining  ko’chimiasiga  ilova  qilingan  to’lov  hujjatlari,  mazkur  byudjet
daromadlarining  buxgalteriya  hisobi  uchun  asosiy  hujjat  bo’lib  xizmat  qiladi.
Mahalliy moliya organi faqat mazkur byudjetga tushgan daromadlarinigina emas,
balki  respublika  byudjetiga  o’tkaziluvchi  daromadlami  ham  nazorat  qiladi.
Shuning  uchun  bank  muassasasi  unga  qaysi  byudjetga  tushishidan  qat’iy  nazar
barcha  daromadlar  hisobvaraqlari  bo'yicha  ko’chirmalami  ham  mahalliy  moliya
organlariga jo ‘natadi.
Mahalliy  byudjet  mablaglari  depozit  hisobvaraglardan  ko’chirmani  bank
muassasasi  moliya  organiga  har  kuni,  rcspublika  budjctining  hisobvarag  i  ko chirmalarini esa—har hafta yoki undan uzoqroq muddat oralig’ida va har oyning 1-
kuniga  jo  ‘natishga  majburdir.  Moliya  organining  budjcti  bo’yicha  buxgaltcriya
xizmati  bank  muassasasining  mahalliy  byudjet  mablag’lari  depozit
hisobvarag’idan  olgan  ko’chirmalarning  to’g’riligini  uning  ma’lumotlarini  unga
ilova  qilingan  hujjatlar  ma’lumotlari  bilan  solishtirish  yo’li  orqali  tckshiradi.
So’ng, daromad turlari bo’yicha hujjatlami guruhlab, mahalliy byudjet mablag’lari
depozit  hisobvarag’iga  tushgan  daromadlar  to’g’risida  ma’lumotnomani  tuzadi.
Ma’lumotnoma  har  kuni  tuziladi.  Daromadlar  unga  byudjet  tasnifining  har  bir
bo’linmasi  bo’yicha  umumiy  summalarda  yoziladi.  Ma’lumotnoma  asosida
memorial-order  tuziladi  va  sintetik  hisob  schyotlari  bo’yicha  «Boshjurnal»
kitobiga va analitik hisobning schyotiari bo'yicha «Daromadlar” kitobiga yoziladi.
Bundan  so’ng  to’lov  hujjatlarining  ikkinchi  nusxalari  tcgishli  soliq  organlariga
daromadlar va soliqlar to’lovchilar bilan hisob kitoblar hisobida qayd qilish uchun
beriladi.  Respublika  byudjetining  shaxsiy  hisobvarag’laridan  ko’chirma  to’lov
hujjatining  ikkinchi  nusxasi  bilan  moliya  organiga  kelib  tushadi,  so’ng
to’lovchilaning  shaxsiy  schyotlarida  qayd  qilish  uchun  tcgishli  soliq  organiga
yuboriladi.  O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankining  oylik  hisoboti
0’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligida  respublika  byudjeti  daromadlarining
buxgalteriya hisobi uchun asos bo’lib xizmat qiladi. 
Byudjet tashkilotining xarajatlar smetasining ijrosi bo’yicha balansi bir tom
onli  yoki  ikki  tomonli  shakldagi  jadval  ko’rinishida  taqdim  etilishi  m  um  kin.
Jadvalning  bir  qism  ida  mablag’laming  turlari  yoki  joylanishi  va  foydalanish
bo’yicha qayd qilinsa, boshqa qismida csa byudjet tashkilotining mablag’lari ulam
ing  tashkil  etilish  manbalari  bo’yicha  qayd  qilinadi.  Buxgalteriya  balansi
mablag’larining turlari, joylanishi va foydalanish bo’yicha qayd qilinadigan qismi
buxgaltcriya  balansining  aktivi  deb  ataladi.  Mablaglar,  ularning  tashkil  topish
manbalari  bo’yicha  qayd  qilinadigan  balansning  boshqa  qismi  buxgaltcriya
balansining  passivi  deb  ataladi.  Byudjet  tashkiloti  balansining  tuzilishi  xo’jalik
yurituvchi  subyektning  balansi  tuzilishidan  jiddiy  ravishda  farq  qiladi.  Byudjet
tashkilotlari  o’z  faoliyatlarini  amalga  oshirish  uchun  kerakli  m  ablag’larni byudjetdan oladi, shuning uchun ham ular o’zlarining aylanma mablag’lariga ega
bo’lmaydi  va  bankdan  ssudalar  ololmaydi.  Byudjet  tashkilotining  balansida
«Nizom  fondi»  subschyoti  yo’q.  Balansning  aktividagi  «Asosiy  vositalar»
schyotidagi ma’lumotlarga balansning passividagi «Asosiy vositalardagi fond» va
«Asosiy  vositalam  ing  eskirishi»  subschyotlaridagi  ma’lumotlarga  to’g’ri  keladi,
balansning aktividagi «Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar» subschyotiga esa
balansning  passividagi  «Kam  baholi  va  tez  eskiruvchi  buyumlardagi  fond»
subschyotidagi  ma’lumotlarga  to’g’ri  keladi.  Barcha  moddiy  qiymatliklar,  pul
mablag’lari  va  hisob-kitoblardagi  mablag’lar  balans  passividagi  umumiy  qoida
bo’yicha  byudjetdan  moliyalashtirish  va  maxsus  mablag’larning  daromadlari
hamda  qisman  kreditorlik  qarzlari  bilan  qoplanadi.  Byudjet  tashkilotining
buxgalteriya  balansining  xususiyatlari  xo’ja  lik  yurituvchi  subyektlarga  nisbatan
shulardan  iboratdir.  Byudjet  tashkilotining  buxgalteriya  balansi  byudjetdan
moliyalashtiriladigan  xarajatlar  smetasini  ijrosi,  maxsus  mablag’larning  smetalari
ijrosi  va boshqa byudjetdan  tashqari  mablag’lar bilan operatsiyalarni qayd qiladi.
Byudjet  tashkilotining  xarajatlar  smetalarini  ijrosi  bo’yicha  buxgalteriya
balansining aktivi va passivi quyidagi bo'limlardan iboratdir: 
Aktiv:
I. Asosiy vositalar. 
II. Material zaxiralari.
III. Kam baholi va tez cskiruvchi buyumlar.
IV. Ishlab chiqarishga va boshqa maqsadlarga qilingan xarajatlar. 
V. Pul mablag’lari. 
VI. Hisob-kitoblar. 
VII. Xarajatlar. 
VIII.Zararlar.
IX. Kapital qo’yilmalarga qilingan xarajatlar.
 Passiv: 
I. Moliyalashtirish. 
II. Maqsadli yo’nalishlar b o ‘yicha m ablag’lar va fondlar. III. Hisob-kitoblar. 
IV. Daromadlar va sotish. 
V. Kapital qurilishni moliyalashtirish. 
Byudjet  tashkilotining  xarajatlar  smetalarini  ijrosi  bo’yicha  balansini
aktivida:  byudjet  tashkilotiga  tegishli  bo’lgan  asosiy  vositalar,  shu  jumladan,
ijaraga berilganlari ham; moddiy zaxiralar (omborga kelib tushganlari ham, yo’lda
bo’lganlari ham); byudjet tashkilotining bankdagi hisobvaraqlaridagi va kassadagi
pul  mablagiari;  hisobdor  shaxslar  va  debitorlar  bilan  hisobkitoblar;  byudjet
tashkilotini  saqlashga  qilingan  xarajatlar;  byudjet  tashkiloti  tarkibiga  kiruvchi
nizomga ega boim agan xo’jaliklam ing ishlab chiqarish xarajatlari va zararlari va
boshqalar  haqidagi  ma’lumotlar  keltiriladi.  Byudjet  tashkilotining  xarajatlar
smetalarini  ijrosi  b  o  ‘yicha  balansini  passivida:  byudjetdan  moliyalashtirish;
maxsus  darom  adlar;  asosiy  vositalardagi  fond;  kam  baholi  va  tez  eskiruvchi
buyum lardagi fond; ish haqi bo’yicha ishchi va xizmatchilar bilan tugallanm agan
hisobkitoblar; krcditorlar bilan hisob-kitoblar; byudjet tashkiloti tarkibiga kiruvchi
nizomga  ega  bo’lmagan  yordamchi  xo’jaliklam  ing  daromadlari  va  foydalari  va
boshqalar  haqidagi  m  a’lumotlar  keltiriladi.  Byudjet  tashkilotining  xarajatlar
smetasining  ijrosi  bo’yicha  balansi  shunday  tuzish  kerakki,  m  a’lum  sanaga
xarajatlar  smetasining  ijrosi  jarayoni  holati  ko’rinib  turadigan  bo’lsin.  U  byudjet
tashkilotining  mavjud  pul  mablag’larini,  moddiy  zaxiralarini,  xarajatlarini  va
hisob-kitoblarini  va  bu  mablag’larning  manbalarini,  ya’ni,  byudjetdan
moliyalashtirish  miqdorini  va  boshqa  manbalami,  to’la  qayd  qiladi.  Byudjet
tashkilotining operatsiyalarini  joriy  buxgalteriya  hisobi  0 ‘zbekiston  Respublikasi
M  oliya  vazirligi  tomonidan  tasdiqlangan  schyotlar  rejasi  (ro’yxati)  belgilangan
tizimi bo’yicha olib boriladi. Operatsiyalar boshlang’ich hujjatlarda qayd qilinadi,
keyin  hujjatlardagi  yozuvlar  subschyotlar  bo’yicha  tarqatiladi  va  buxgalteriya
balansida  um  um  lashtiriladi.  Schyotlar  rejasi  (ro'yxati)  byudjet  tashkilotining
operatsiyalarini  joriy  buxgalteriya  hisobi  uchun  tayinlangan  va  ma’lum  tartibda
raqamlangan  buxgalteriya  hisobining  birinchi  tartibli  va  ikkinchi  tartibli
schyotlarining  tizimga  solingan  ro  ‘yxatidir.  Byudjet  tashkilotlari  uchun subschyotlarning  yagona  rejasi  o’rnatilgan.  Mablag’lar  bir  turdagi  schyotlar
rejasida o’xshash guruhlarga birlashtirilgan alohida-alohida olingan subschyotlarda
hisobga  olinadi.  Schyotlar  birinchi  tartibli  schyotlarga  (sintetik  schyotlarga)  va
ikkinchi  tartibli  schyotlarga  (subschyotlarga)  bo’linadi.  Byudjet  tashkilotlarida
operatsiyalaming  sintetik  hisobi  ikkinchi  tartibli  schyotlar  bo’yicha  olib  boriladi,
shuning  uchun  ham  joriy  hisobda  odatda  subschyotning  uch  xonali  raqami
qo’llaniladi.  Agar  birinchi  tartibli  schyot  ikkinchi  tartibli  schyotlarga
(subschyotlarga)  bolinmagan  bo’lsa,  u  holda  ularning  ikki  xonali  raqamiga  nol
qo-’shib qo’llaniladi. Joriy buxgalteriya hisobida schyotlar ro’yxatida belgilangan
raqamlanishlarga va nomlariga muvofiq mazkur byudjet tashkilotiga kcrak bo’lgan
subschyotlar  aniqlanadi  va shu  subschyotlargina  ochiladi  va  qo’llaniladi.  Byudjet
tashkilotlarining  yagona  schyotlar  ro’yxati  tartib  yo  ‘sin  usuliga  xos  ravishda
raqamlangan.  Buning  mazmuni  shuni  bildiradiki,  bo’limlar  rim  raqamlari  bilan
raqamlanadi, schyotlar esa arab raqamlari bilan raqamlanadi.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BYUDJET KODEKSI
Umumiy qism
I bo’lim.
Umumiy qoidalar
1-bob. Asosiy qoidalar
1-modda. Ushbu Kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlar
Ushbu  Kodeks  O’zbekiston  Respublikasining  byudjet  tizimi  byudjetlarini
(bundan  buyon  matnda  byudjet  tizimi  byudjetlari  deb  yuritiladi)  shakllantirish,
tuzish, ko’rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash, ijro etish, davlat tomonidan mablag’
jalb  qilish  va  byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  ijrosini  nazorat  qilish
sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi.
2-modda. Byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari
Byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  ushbu  Kodeks  va  boshqa  qonun
hujjatlaridan iboratdir.
Byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarining  boshqa  qonun  hujjatlarida ko’rsatilgan normalari ushbu Kodeksga muvofiq bo’lishi kerak.
Agar  O’zbekiston  Respublikasining  xalqaro  shartnomasida  O’zbekiston
Respublikasining  byudjet  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarida  nazarda  tutilganidan
boshqacha qoidalar belgilangan bo’lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo’llaniladi.
3-modda. Ushbu Kodeksda qo’llaniladigan asosiy tushunchalar
Ushbu Kodeksda quyidagi asosiy tushunchalar qo’llaniladi:
aylanma  kassa  mablag’i  —  moliya  yilida  O’zbekiston  Respublikasi
respublika  byudjetining,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  respublika  byudjetining,
viloyatlar viloyat byudjetlarining va Toshkent shahri shahar byudjetining, tumanlar
va  shaharlar  byudjetlarining  shaxsiy  g’azna  hisobvaraqlarida  turgan  byudjet
mablag’larining yo’l qo’yiladigan eng kam miqdori;
byudjetdan ajratiladigan mablag’lar — O’zbekiston Respublikasining Davlat
byudjetidan va davlat  maqsadli  jamg’armalari byudjetlaridan byudjet tashkilotlari
hamda byudjet mablag’lari oluvchilar uchun nazarda tutiladigan pul mablag’lari;
Qarang: Mazkur Kodeksning 16-moddasi.
byudjet  jarayoni  ishtirokchilari  —  davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi
organlari,  davlat  moliyaviy  nazorat  organlari,  byudjet  tashkilotlari  va  byudjet
mablag’lari oluvchilar;
byudjet  mablag’larini  taqsimlovchi  —  o’z  tasarrufida  O’zbekiston
Respublikasining  respublika  byudjetidan  mablag’  oladigan  tashkilotlarga  ega
bo’lgan  yuridik  shaxs,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining  respublika
byudjetidan  moliyalashtiriladigan  byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari
oluvchi;
byudjet sohasidagi vakolatlar — byudjet jarayoni ishtirokchilarining byudjet
munosabatlari sohasidagi vakolatlari;
byudjet  ssudasi  —  qaytarish  sharti  bilan  yuqori  turuvchi  byudjetdan  quyi
turuvchi byudjetga, shuningdek davlat maqsadli jamg’armalariga, rezident-yuridik
shaxsga ajratiladigan pul mablag’lari;
byudjet  tashkilotlarining  byudjetdan  tashqari  jamg’armalari  —  qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan manbalar hisobidan byudjet tashkiloti tasarrufiga kelib tushadigan mablag’lar;
byudjet tizimi byudjetlari — O’zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti,
davlat maqsadli jamg’armalari byudjetlari va byudjet tashkilotlarining byudjetdan
tashqari jamg’armalari;
byudjetlararo  transfertlar  —  O’zbekiston  Respublikasining  respublika
byudjetidan  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjetiga,  viloyatlar  va  Toshkent
shahar  mahalliy  byudjetlariga,  davlat  maqsadli  jamg’armalariga  hamda  buning
aksicha o’tkaziladigan, shuningdek Qoraqalpog’iston Respublikasining respublika
byudjetidan,  viloyatlarning  viloyat  byudjetlaridan  va  Toshkent  shahrining  shahar
byudjetidan  tumanlar  va  shaharlar  byudjetlariga  hamda  buning  aksicha
o’tkaziladigan mablag’lar;
vaqtinchalik kassa uzilishi — joriy moliya yilining muayyan davrida byudjet
tizimi byudjetlarining xarajatlari daromadlaridan vaqtinchalik oshib ketishi;
vaqtinchalik  xarajatlar  smetasi  —  byudjet  tashkilotining  yoki  byudjet
mablag’lari  oluvchining  xarajatlar  smetasi  tasdiqlanguniga  va  ro’yxatdan
o’tkazilguniga  qadar  amal  qiladigan  hujjat  bo’lib,  unda  qonun  hujjatlaridagi
o’zgartirishlar  hisobga  olingan  holda  uning  uchun  nazarda  tutilgan  byudjetdan
ajratiladigan mablag’lar har oy uchun aks ettiriladi;
Davlat byudjeti profitsiti — muayyan davrda O’zbekiston Respublikasining
Davlat byudjeti daromadlarining uning xarajatlaridan oshib ketishi;
Davlat  byudjeti  taqchilligi  —  muayyan  davrda  O’zbekiston
Respublikasining  Davlat  byudjeti  xarajatlarining  uning  daromadlaridan  oshib
ketishi;
davlat  tomonidan  mablag’  jalb  qilish  —  aktivlarni  jalb  etish,  bu  bo’yicha
O’zbekiston Respublikasining qarz oluvchi
sifatidagi yoki qarz oluvchi-rezidentlarning kreditlarini (qarzlarini) to’lashga
kafil sifatidagi majburiyatlari yuzaga kelishi;
davlat  xaridlari  —  byudjet  tizimi  byudjetlarining  mablag’lari  hisobidan
amalga oshiriladigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) xaridlari;
davlat  qarzi  —  O’zbekiston  Respublikasining  ichki  va  tashqi  mablag’larni jalb qilish natijasida vujudga kelgan majburiyatlari;
daromadlar va xarajatlar smetasi — byudjet tashkilotlari byudjetdan tashqari
jamg’armalarining  tegishli  yil  choragi  yoki  moliya  yili  uchun  kutilayotgan
tushumlari va xarajatlari aks ettiriladigan hujjat;
donorlar  —  O’zbekiston  Respublikasiga,  O’zbekiston  Respublikasi
Hukumatiga,  fuqarolarning  o’zini  o’zi  boshqarish  organlariga,  faoliyati
O’zbekiston  Respublikasining  qonun  hujjatlariga  zid  bo’lmagan  yuridik  va
jismoniy shaxslarga beg’araz asosda mablag’lar ajratadigan davlatlar, davlatlarning
hukumatlari,  xalqaro  va  chet  el  hukumat  tashkilotlari,  chet  el  fuqarolari,
shuningdek  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan
belgilanadigan ro’yxatga kiritilgan xalqaro va chet el nohukumat tashkilotlari;
dotatsiya  —  byudjet  tizimi  byudjetlariga  ularning  o’z  daromadlari
etishmagan  taqdirda  daromadlar  bilan  xarajatlar  o’rtasidagi  farqni  qoplash  uchun
qaytarmaslik sharti bilan ajratiladigan pul mablag’lari;
jamlanma  xarajatlar  smetasi  —  byudjet  mablag’larini  taqsimlovchi
tomonidan  o’z  tasarrufidagi  byudjet  tashkilotlarining  va  byudjet  mablag’lari
oluvchilarning xarajatlar smetalari asosida tuziladigan xarajatlar smetasi;
moliya  yili  —  birinchi  yanvardan  o’ttiz  birinchi  dekabr  kuni  oxirigacha
bo’lgan vaqtni o’z ichiga oluvchi davr;
moliyaviy  majburiyatlar  —  byudjet  tashkilotlarida  va  byudjet  mablag’lari
oluvchilarda  ularga  pul  mablag’larini  o’tkazish  majburiyatini  yuklovchi  hujjatlar,
shu jumladan ijro hujjatlari asosida yuzaga keladigan majburiyatlar;
subventsiya  —  muayyan  maqsadlarga  sarflash  sharti  bilan  yuqori  turuvchi
byudjetdan  quyi  turuvchi  byudjetga  qaytarmaslik  sharti  bilan  ajratiladigan  pul
mablag’lari;
subsidiya — tovarlar ishlab chiqarish, ishlar bajarish, xizmatlar ko’rsatish va
ularni realizatsiya qilishni moliyalashtirish yoki birgalikda moliyalashtirish yoxud
maqsadli  xarajatlarning  o’rnini  qisman  qoplash  uchun  byudjet  tizimi  byudjetlari
hisobidan yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan pul mablag’lari;
tartibga  soluvchi  daromadlar  —  byudjet  tizimi  byudjetlari  o’rtasida ajratmalar  normativlari  belgilanadigan  umumdavlat  soliqlari  va  boshqa  majburiy
to’lovlar,  shuningdek  soliq  bo’lmagan  to’lovlar.  Soliq  bo’lmagan  to’lovlarga
byudjet tizimi byudjetlariga kelib tushadigan soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar
bo’lmagan to’lovlar kiradi;
xarajatlar  moddasi  —  byudjet  tizimi  byudjetlari  xarajatlarining  iqtisodiy
yo’nalishi va to’lovlarning aniq turlari bo’yicha belgilovchi byudjet tasnifining bir
qismi;
xarajatlar  smetasi  —  byudjet  tashkiloti  yoki  byudjet  mablag’lari  oluvchi
tomonidan moliya yili uchun tuziladigan va tasdiqlanadigan, uning uchun nazarda
tutilgan  byudjetdan  ajratiladigan  mablag’lar  xarajatlar  moddalari  bo’yicha  aks
ettiriladigan hujjat;
shtat jadvali — doimiy xodimlar  lavozimlari va bo’sh  o’rinlar nomlarining
soni  va  lavozim  maoshlarining  miqdorlari  ko’rsatilgan  ro’yxatni  o’z  ichiga
oladigan, byudjet tashkiloti tomonidan tuziladigan hujjat;
shaxsiy  g’azna  hisobvaraqlari  —  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya
vazirligining  axborot  tizimida  ochiladigan,  byudjet  tizimi  byudjetlari  ijrosi  bilan
bog’liq operatsiyalarni aks ettirish uchun mo’ljallangan tahliliy hisob registrlari;
yuridik  majburiyatlar  —  tuzilgan  shartnomalar,  shuningdek  tegishli  davlat
hokimiyati va boshqaruv organlarining qarorlari asosida byudjet tashkilotlarida va
byudjetdan mablag’ oluvchilarda yuzaga keladigan majburiyatlar;
o’tkazib  beriladigan  daromadlar  —  tegishli  ma’muriy-hududiy  birlikda
shakllanadigan  va  yuqori  turuvchi  byudjetga  o’tkaziladigan,  ular  qaerda
shakllangan bo’lsa, keyinchalik o’sha ma’muriy-hududiy birlik byudjetiga o’tkazib
beriladigan daromadlar;
O’zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  (Davlat  byudjeti)  —
davlatning davlat vazifalari va funktsiyalarini moliyaviy jihatdan ta’minlash uchun
mo’ljallangan markazlashtirilgan pul jamg’armasi;
g’aznachilik  bo’linmalari  —  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi
G’aznachiligi, Qoraqalpog’iston Respublikasi
viloyatlar  va  Toshkent  shahri  bo’yicha  G’aznachilik  boshqarmalari, tumanlar va shaharlar bo’yicha G’aznachilik bo’linmalari;
g’aznachilik  memorial  orderi  —  mablag’larni  bir  shaxsiy  g’azna
hisobvarag’idan  boshqa  shaxsiy  g’azna  hisobvarag’iga  o’tkazish  uchun
foydalaniladigan to’lov hujjati;
hududiy  moliya  organlari  —  Qoraqalpog’iston  Respublikasining  Moliya
vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  hokimliklarining  moliya  boshqarmalari,
tumanlar va shaharlar hokimliklarining moliya bo’limlari;
4-modda. Byudjet tashkiloti
Davlat  funktsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  belgilangan  tartibda  davlat
hokimiyati organlarining qaroriga ko’ra tashkil etilgan, Davlat byudjeti mablag’lari
hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot byudjet tashkilotidir.
Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning byudjet hisobini
yuritish tartibi byudjet to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.
5-modda. Byudjet mablag’lari oluvchi
Davlat  byudjetidan  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlaridan
mablag’lar oladigan yuridik yoki jismoniy shaxs byudjet mablag’lari oluvchidir.
Byudjet mablag’lari oluvchi byudjet tashkiloti maqomiga ega bo’la olmaydi.
Byudjet  mablag’lari  oluvchini  Davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli
jamg’armalari  byudjetlari  mablag’lari  hisobidan  moliyalashtirish  shartlari  byudjet
to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.
2-bob. Byudjet tizimi tushunchasi va printsiplari
6-modda. Byudjet tizimi tushunchasi
Byudjet  tizimi  barcha  darajadagi  byudjetlar, davlat  maqsadli  jamg’armalari
byudjetlari va byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg’armalari, byudjet
tizimi  byudjetlarini  tuzish  va  tashkil  etish  printsiplari,  ular  o’rtasida  byudjet
jarayoni  mobaynida  yuzaga  keladigan  o’zaro  munosabatlar  yig’indisini  o’zida
ifodalaydi.  Moliya  yili  uchun  byudjet  tizimi  byudjetlarini  shakllantirish,  tuzish,
ko’rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash va ijro etish O’zbekiston Respublikasining
milliy valyutasi — so’mda amalga oshiriladi.
7-modda. Byudjet tizimi printsiplari Byudjet tizimi quyidagi printsiplarga asoslanadi:
byudjet tizimining yagonaligi;
byudjet  tizimining  O’zbekiston  Respublikasi  ma’muriy-hududiy  tuzilishiga
muvofiqligi;
byudjet tizimi byudjetlarining balansliligi va o’zaro bog’liqligi;
byudjet  tizimi  byudjetlari  daromadlarini  prognoz  qilish  va  xarajatlarini
rejalashtirish;
byudjet  tizimi  byudjetlari  mablag’laridan  foydalanishning  aniq
yo’naltirilganligi va maqsadlilik xususiyati;
byudjet tizimi byudjetlarining mustaqilligi;
byudjet tizimi byudjetlari mablag’laridan foydalanishning natijadorligi;
kassaning yagonaligi;
byudjet jarayoni ishtirokchilarining javobgarligi;
ochiqlik.
8-modda. Byudjet tizimining yagonaligi printsipi
Byudjet hujjatlari va byudjet hisobotlarining shakllari, byudjet tasnifi yagona
bo’lishi  hamda  byudjet  tizimi  byudjetlarining  daromadlari  va  xarajatlarini
shakllantirish  hamda  ijro  etish,  byudjet  hisobini  yuritish  va  byudjet  hisobotini
tuzishning yagona tartibini nazarda tutishi lozim.
9-modda.  Byudjet  tizimining  O’zbekiston  Respublikasi  ma’muriy-hududiy
tuzilishiga muvofiqligi printsipi
Byudjet  tizimi  O’zbekiston  Respublikasining  ma’muriy-hududiy  tuzilishiga
muvofiq bo’lishi lozim.
10-modda.  Byudjet  tizimi  byudjetlarining  balansliligi  va  o’zaro  bog’liqligi
printsipi
Byudjet  tizimi  byudjetlarida  nazarda  tutilgan  xarajatlar  hajmi  ularning
daromadlari  va  taqchillikni  qoplash  manbalari  yig’indisining  hajmiga  muvofiq
bo’lishi kerak.
Byudjet tizimi byudjetlarini tuzish va ijro etishda byudjetlarning mablag’lari
mazkur  byudjetlarning  balansliligini  ta’minlash  uchun  ular  o’rtasida  qayta taqsimlanishi mumkin.
11-modda.  Byudjet  tizimi  byudjetlari  daromadlarini  prognoz  qilish  va
xarajatlarini rejalashtirish printsipi
Byudjet tizimi byudjetlarini tuzishda byudjet tasnifiga muvofiq, daromadlar
ularning  aniq  manbalari  bo’yicha  prognoz  qilinadi,  xarajatlar  esa  yo’nalishlar
bo’yicha rejalashtiriladi.
12-modda.  Byudjet  tizimi  byudjetlari  mablag’laridan  foydalanishning  aniq
yo’naltirilganligi va maqsadlilik xususiyati printsipi
Byudjet tizimi byudjetlarining mablag’lari muayyan byudjet tashkilotlari va
byudjet  mablag’lari  oluvchilarga  ushbu  mablag’lardan  belgilangan  maqsadlarni
moliyalashtirishda foydalanish uchun ajratiladi.
13-modda. Byudjet tizimi byudjetlarining mustaqilligi printsipi
-moddalarida  nazarda  tutilgan  tartibda  moliya  yili  mobaynida
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  mahalliy
byudjetlari, tumanlar va shaharlar byudjetlari parametrlariga o’zgartirishlar kiritish
to’g’risidagi takliflarni ko’rib chiqadi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
mahalliy byudjetlari, tumanlar va shaharlar byudjetlarining tegishli davrdagi ijrosi
to’g’risidagi hisobotlarni Qoraqalpog’iston Respublikasi Jo’qorg’i Kengesiga, xalq
deputatlari  viloyatlar  va  Toshkent  shahar,  tumanlar  va  shaharlar  Kengashlariga
tasdiqlash uchun taqdim etadi;
Davlat byudjetiga va davlat maqsadli jamg’armalari byudjetlariga tushumlar
to’liq va o’z vaqtida tushishi ustidan nazoratni tashkil etadi;
byudjet mablag’larining maqsadli sarflanishi ustidan nazoratni tashkil etadi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  respublika  byudjetining,  viloyatlar  viloyat
byudjetlarining  va  Toshkent  shahri  shahar  byudjetining,  tumanlar  va  shaharlar
byudjetlarining  qo’shimcha  manbalaridan  foydalanish  to’g’risida  qarorlar  qabul
qiladi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent
shahar,  tumanlar  va  shaharlar  hokimlari  qonun  hujjatlariga  muvofiq  byudjet sohasida boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.
29-modda.  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining  byudjet
sohasidagi vakolatlari
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi:
soliqlar  va  boshqa  majburiy  to’lovlarni  ularning  manbalari  kesimida  to’liq
va o’z vaqtida tushishi ustidan monitoringni amalga oshiradi;
byudjet  tizimi  byudjetlarining  mablag’laridan  maqsadli  foydalanilishi
ustidan nazoratni amalga oshiradi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
mahalliy  byudjetlarining  ijrosi  to’g’risidagi  hisobotlar,  shuningdek  byudjet
tashkilotlari  hamda  byudjet  mablag’lari  oluvchilarning  moliyaviy  hisobotlari
shakllarini va ularni taqdim etish tartibini tasdiqlaydi;
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasiga  Davlat  byudjeti  va  davlat
maqsadli jamg’armalari byudjetlarining tegishli davrdagi ijrosi to’g’risida hisobot
taqdim etadi;
byudjetdan tashqari maxsus hisobvaraqlarda zaxiralar tashkil etadi;
Davlat  byudjetini  ijro  etish  jarayonida  unga  tushumlarni  ko’paytirish
bo’yicha qo’shimcha zaxiralarni aniqlaydi;
byudjet  tashkilotlari  va  byudjet  mablag’lari  oluvchilarning  xarajatlarini
maqbullashtirishni amalga oshiradi;
byudjet ssudalarini beradi;
davlat  tomonidan  mablag’lar  jalb  qilish  bo’yicha  O’zbekiston
Respublikasining shartnomalari va davlat kafolatlarini ro’yxatdan o’tkazadi;
davlat qarzining hisobini va monitoringini yuritadi;
byudjet tizimi byudjetlarining kassa ijrosini yuritadi;
byudjet  tizimi  byudjetlarining  Yagona  g’azna  hisobvarag’idagi  va  boshqa
bank hisobvaraqlaridagi mablag’larini boshqaradi;
byudjet  tashkilotlari  va  byudjet  mablag’lari  oluvchilarning  tovarlarni
(ishlarni,  xizmatlarni)  etkazib  beruvchilar  bilan  tuzilgan  shartnomalarini
ro’yxatdan o’tkazadi; Byudjet tizimi byudjetlari mustaqildir.
14-modda.  Byudjet  tizimi  byudjetlari  mablag’laridan  foydalanishning
natijadorligi printsipi
Byudjet  jarayoni  ishtirokchilari  byudjet  tizimi  byudjetlarini  tuzish  va  ijro
etishda  o’zlariga  berilgan  vakolatlar  doirasida  byudjet  tizimi  byudjetlarining
belgilangan  hajmdagi  mablag’laridan  foydalangan  holda  natijaga  erishish
zaruriyatidan kelib chiqadi.
15-modda. Kassaning yagonaligi printsipi
Byudjet  tizimi  byudjetlarining  barcha  daromadlari  Yagona  g’azna
hisobvarag’iga  kiritiladi  va  ularning  xarajatlarini  to’lash  ushbu  hisobvaraqdan
amalga oshiriladi.
16-modda. Byudjet jarayoni ishtirokchilarining javobgarligi printsipi
Byudjet  jarayoni  ishtirokchilarining  javobgarligi  printsipi  byudjet
jarayonining  har  bir  ishtirokchisi  byudjet  jarayonining  har  bir  bosqichida  o’z
harakatlari uchun javobgar bo’lishidan iboratdir.
17-modda. Ochiqlik printsipi
Ochiqlik printsipi:
tasdiqlangan  Davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari
to’g’risidagi  axborotning  ommaviy  axborot  vositalarida  va  O’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligining  rasmiy  veb-saytida  e’lon  qilinishini  (chop
etilishini);
Davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  ijrosining
borishi  to’g’risidagi  axborot  ommaviy  axborot  vositalarida  chop  etilishini,
shuningdek  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligining  rasmiy  veb-saytida
joylashtirilishi va yangilab borilishini anglatadi.
3-bob. Byudjet tasnifi
18-modda. Byudjet tasnifi tushunchasi
Byudjet  tasnifi  byudjet  tizimi  byudjetlarining  daromadlari  va  xarajatlari,
shuningdek Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalarini guruhlashdan iborat
bo’lib,  byudjet  tizimi  byudjetlarini  shakllantirish,  tuzish  va  ijro  etishni tizimlashtirish uchun foydalaniladi.
Byudjet  tasnifi  xalqaro  tasnif  tizimlariga  muvofiq  ishlab  chiqiladi  va
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.
19-modda. Byudjet tasnifining tarkibi
Byudjet tasnifi:
byudjet tizimi byudjetlari daromadlarining tasnifini;
byudjet tizimi byudjetlari xarajatlarining tasnifini;
Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalari tasnifini o’z ichiga oladi.
20-modda. Byudjet tasnifining asosiy printsiplari
Byudjet  tasnifining  asosiy  printsiplari  to’liqlik,  yagonalik  va  o’zaro
muvofiqlikdan iboratdir.
Byudjet  tasnifining  to’liqlik  printsipi  byudjet  jarayonining  barcha
ishtirokchilari qamrab olinishini nazarda tutadi.
Byudjet  tasnifining  yagonalik  printsipi  byudjet  jarayonining  barcha
ishtirokchilari tomonidan yagona byudjet tasnifi qo’llanilishini anglatadi.
Byudjet  tasnifining  o’zaro  muvofiqligi  printsipi  byudjet  tasnifining  kodlari
bir  vaqtning  o’zida  byudjet  jarayonining  turli  xil  operatsiyalarini  hisobga  olish
uchun qo’llanilmasligini anglatadi.
21-modda. Byudjet tizimi byudjetlari daromadlarining tasnifi
Byudjet  tizimi  byudjetlari  daromadlarining  tasnifi  daromadlarni  ularning
turlari va manbalari bo’yicha kodlashdan iborat bo’ladi.
Byudjet  tizimi  byudjetlari  daromadlarining  tasnifi  tuzilmasi  quyidagilardan
iborat:
byudjet tizimi byudjetlari mablag’larining manbalari va darajalari tasnifi;
daromadlarning turlari;
tashkiliy tasnif;
hududiy tasnif.
Byudjet  tizimi  byudjetlari  mablag’larining  manbalari  va  darajalari  tasnifi
kelib  tushayotgan  daromadlarning  tegishli  mablag’lar  manbalariga  va  ushbu
byudjetlar darajalariga mansubligini aniqlash uchun qo’llaniladi. Daromadlarning turi bo’lim, paragraf va daromad tipidan iboratdir.
Daromadlar  bo’limi  daromadlarni  ularni  olish  manbalari  bo’yicha
kodlashdan iborat bo’ladi.
Daromadlar  paragrafi  soliqlar  va  boshqa  majburiy  to’lovlarni,  shuningdek
soliq  bo’lmagan  to’lovlarni  ularni  undirish  bazasi  bo’yicha  kodlashdan  iborat
bo’ladi.
Daromad  tipi  byudjet  tizimi  byudjetlari  daromadining  aniq  turidan  iborat
bo’ladi.
Tashkiliy  tasnif  kelib  tushayotgan  daromadlarning  ana  shu  daromadlarni
ma’muriy jihatdan idora qiluvchi tegishli organga mansubligini identifikatsiyalash
maqsadida qo’llaniladi.
Hududiy  tasnif  kelib  tushayotgan  daromadlarning  ushbu  daromadlar
shakllantirilayotgan  yoxud  o’tkazib  berilayotgan  tegishli  ma’muriy-hududiy
birlikka mansubligini identifikatsiyalash maqsadida qo’llaniladi.
22-modda. Byudjet tizimi byudjetlari xarajatlarining tasnifi
Byudjet  tizimi  byudjetlari  xarajatlarining  tasnifi  byudjet  tizimi  byudjetlari
xarajatlarini kodl
ashdan iborat bo’ladi va ularning yo’nalishini aks ettiradi.
Byudjet  tizimi  byudjetlari  xarajatlari  tasnifining  tuzilmasi  quyidagilardan
iborat:
byudjet tizimi byudjetlari mablag’larining manbalari va darajalari tasnifi;
vazifa jihatidan tasnif;
tashkiliy tasnif;
iqtisodiy tasnif;
hududiy tasnif.
Byudjet  tizimi  byudjetlari  mablag’larining  manbalari  va  darajalari  tasnifi
amalga  oshirilayotgan  xarajatlarning  tegishli  mablag’lar  manbalari  va  byudjetlar
darajalariga mansubligini aniqlash uchun qo’llaniladi.
Xarajatlarning  vazifa  jihatidan  tasnifi  davlat  funktsiyalarini  bajarish  uchun
mablag’lar yo’nalishini aks ettiruvchi xarajatlarni guruhlashdir. Xarajatlarning  tashkiliy  tasnifi  byudjet  tizimi  byudjetlarining  mablag’larini
taqsimlovchilar bo’yicha kodlashdan iborat bo’ladi.
Xarajatlarning  iqtisodiy  tasnifi  xarajatlarni  iqtisodiy  yo’nalishiga  ko’ra
kodlashdan iborat bo’ladi.
Hududiy  tasnif  byudjet  tashkilotlarining  va  byudjet  mablag’lari
oluvchilarning  tegishli  ma’muriy-hududiy  birlikka  mansubligini  aniqlash
maqsadida qo’llaniladi.
23-modda.  Byudjet  tizimi  byudjetlarining  iqtisodiy  belgilar  bo’yicha
xarajatlari
Byudjet  tizimi  byudjetlarining  iqtisodiy  belgilar  bo’yicha  xarajatlari
quyidagi xarajatlar guruhlarini o’z ichiga oladi:
birinchi  guruh  —  ish  haqi,  pensiyalar,  nafaqalar,  stipendiyalar,
kompensatsiya to’lovlari va kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam;
ikkinchi guruh — ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar;
to’rtinchi guruh — boshqa xarajatlar.
Xarajatlar  guruhlari  bo’yicha  aniq  moddalar  byudjet  tasnifiga  muvofiq
belgilanadi.
24-modda. Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalari tasnifi
Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalari tasnifi ularni ichki va tashqi
manbalar bo’yicha guruhlashdan iborat bo’ladi.
4-bob. Byudjet sohasidagi vakolatlar
26-modda. O’zbekiston Respublikasi Hisob palatasining byudjet sohasidagi
vakolatlari
O’zbekiston Respublikasi Hisob palatasi qonun hujjatlariga muvofiq byudjet
sohasida boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.
27-modda.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Jo’qorg’i  Kengesining,  xalq
deputatlari  viloyatlar  va  Toshkent  shahar,  tumanlar  va  shaharlar  Kengashlarining
byudjet sohasidagi vakolatlari
Qoraqalpog’iston Respublikasi Jo’qorg’i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar
va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar Kengashlari: Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjetini,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
mahalliy  byudjetlarini,  tumanlar  va  shaharlar  byudjetlarini  tegishincha
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar,
tumanlar  va  shaharlar  hokimlarining  taqdimnomasiga  muvofiq  ko’rib  chiqadi  va
qabul qiladi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
mahalliy byudjetlari, tumanlar va shaharlar byudjetlarining tegishli davrdagi ijrosi
to’g’risidagi  hisobotlarni  tegishincha  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar
Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar,  tumanlar  va  shaharlar  hokimlarining
taqdimnomasiga muvofiq har chorakda ko’rib chiqadi va tasdiqlaydi;
mahalliy  soliqlar  va  boshqa  majburiy  to’lovlarning  stavkalarini  qonun
hujjatlarida belgilangan miqdorlar doirasida belgilaydi.
Qoraqalpog’iston Respublikasi Jo’qorg’i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar
va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar Kengashlari qonun hujjatlariga muvofiq
byudjet sohasida boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.
28-modda. Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashining, viloyatlar
va  Toshkent  shahar,  tumanlar  va  shaharlar  hokimlarining  byudjet  sohasidagi
vakolatlari
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent
shahar, tumanlar va shaharlar hokimlari:
tegishli byudjet loyihasini ishlab chiqish va uni ijro etish jarayonini tashkil
etadi hamda muvofiqlashtirib boradi;
byudjet  so’rovi  olinishiga  qarab  tegishli  byudjetlarning  loyihalarini  tuzish
to’g’risida  qarorlar  qabul  qiladi,  ularni  tayyorlash  tartibi  va  muddatlarini
belgilaydi;
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  byudjeti  loyihasini,  viloyatlar  va  Toshkent
shahar  mahalliy  byudjetlari,  tumanlar  va  shaharlar  byudjetlari  loyihalarini
tegishincha  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Jo’qorg’i  Kengesiga,  xalq  deputatlari
viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar Kengashlariga ko’rib chiqish
va qabul qilish uchun taqdim etadi; O’zbekiston Respublikasida davlat byudjeti g’azna ijrosini tadbiq etish
bosqichlari
yillar Amalga oshirilgan tadbir Asos
2002 Davlat  moliyasini  boshqarishni  isloh
qilish  loyihasini  amalga  oshirish
boshlandi O’zR  VMning  “Davlat
moliyasini  boshqarishni
isloh  qilish  loyihasini
amalga  oshirishga
tayyorlanish  chora-
tadbirlari  to’g’risida”gi
144-son  Qarori
(26.04.2002)
2004 Davlat  byudjeti  g’azna  ijrosining
qonuniy-huquqiy asosi yaratildi O’zbekiston
Respublikasining “Davlat
byudjeti  g’azna  ijrosi
to’g’risida”gi 664-II sonli
Qonuni (26.08.2004)
2005 Samarqand,  Toshkent  viloyati  va
Toshkent  shahrida  g’aznachilik  tizimini
joriy  qilish  bo’yicha  tajriba  loyihasi
boshlandi O’zR  VMning  “Davlat
moliyasini  boshqarishni
isloh  qilish  loyihasini
amalga  oshirishga
tayyorlanish  chora-
tadbirlari  to’g’risida”gi
144-son  Qarori
(26.04.2002)
2006 Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  Buxoro,
Namangan,  Surxondaryo,  Sirdaryo,
Xorazm  viloyatlari  va  Toshkent  shahrida
davlat  byudjeti  g’azna  ijrosi  bosqichma-
bosqich joriy qilindi O’zbekiston Respublikasi
Prezidentining
"O’zbekiston
Respublikasining  2006
yilgi  asosiy
makroiqtisodiy ko’rsatkichlari  prognozi
va  Davlat  byudjeti
parametrlari
to’g’risida"gi  PQ-244-
sonli qarori (27.12.2005)
2007 Barcha hududlarda davlat byudjeti g’azna
ijrosi  joriy  qilindi,  O’zbekiston
Respublikasi  Moliya  vazirligining
G’aznachiligi  va  uning  hududiy
bo’linmalari tuzildi O’zbekiston Respublikasi
Prezidentining  “Davlat
byudjeti  g’azna  ijrosi
tizimini  yanada
rivojlantirish  chora-
tadbirlari  to’g’risida”gi
PQ-594  sonli  Qarori
(28.02.2007)
2009 Davlat maqsadli jamg’armalari va boshqa
byudjetdan  tashqari  fondlarning  g’azna
ijrosi  joriy  qilindi,  byudjet
tashkilotlarining  byudjetdan  tashqari
mablag’lari  bo’yicha  daromad  va
xarajatlari g’azna ijrosi yo’lga qo’yildi O’zbekiston Respublikasi
Prezidentining
"O’zbekiston
Respublikasining  2009
yilgi  asosiy
makroiqtisodiy
ko’rsatkichlari  prognozi
va  Davlat  byudjeti
parametrlari
to’g’risida"gi  PQ-1024-
sonli qarori (29.12.2008)
2010 Tajriba  tariqasida  davlat  byudjetining
bojxona  orqali  tushuvchi  daromadlari
ijrosi  g’aznachilik  orqali  amalga  oshirila
boshladi PQ-1245-sonli  qarori
(22.12.2009)
2011 Davlat  xaridlari  bo’yicha  hukumat
komissiyasining  ishchi  organi  O’zR  MV O’zR  Prezidentining
“Davlat  xaridlari  tizimini G’aznachiligi deb belgilandi. muqobillashtirish  va
ularga  kichik  biznes
sub’ektlarini  jalb  qilishni
kengaytirish
to’g’risida”gi  PQ-1475-
sonli qarori (17.02.2011)
2012 Davlat  byudjetining  daromadlari  va
xarajatlari  G’aznachilikning  Yagona
g’azna  hisobvarag’idan  amalga  oshirila
boshlandi Tegishli  normativ-
huquqiy hujjatlar asosida
1.  2002  yilda  “Davlat  moliyasini  boshqarishni  isloh  qilish”  loyihasi
ma’qullandi hamda uni tayyorlash va amalga oshirish bo’yicha mas’uliyat Moliya
vazirligiga yuklatildi. Mazkur loyihaning maqsadi “davlat moliyasini boshqarishni
takomillashtirish,  zamonaviy  kompyuterlar  va  axborot  texnologiyalaridan
foydalangan  holda  byudjet  mablag’larining  samarali  sarflanishini  ta’minlash,
byudjet ijrosining yangi tizimini yaratishdan iborat” bo’ldi. 
2.  2004  yilda  O’zbekiston  Respublikasining  “Davlat  byudjetining  g’azna
ijrosi  to’g’risida”gi  Qonunini  qabul  qilindi.  Bu  Qonun  byudjet  xarajatlarini
boshqarish  va  nazorat  qilish  jarayonlariga  keskin  o’zgartirishlar  kiritdi.  Ushbu
Qonunning  maqsadi  O’zbekiston  Respublikasi  davlat  byudjetining  (shu  jumladan
davlat  maqsadli  jamg’armalarining)  va  byudjet  tashkilotlarining  byudjetdan
tashqari mablag’larining g’azna ijrosi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan
iborat. “Davlat byudjeti g’azna ijrosi to’g’risida”gi Qonunning qabul qilinishi o’z
navbatida  byudjetdan  mablag’  oluvchilarning  tovarlarni  etkazib  beruvchilar
o’rtasidagi  shartnomalarini  ro’yxatdan  o’tkazish  hamda  ularning  xarajatlarini
to’lashga  qaratilgan  byudjet  mablag’larining  harakatini  nazorat  qilish  tartibini
aniqlash va belgilashni taqozo etadi.
1.  2005  yilda  Moliya  vazirligi  tarkibida  davlat  byudjetining  g’azna  ijrosini
joriy qilish uslubiyoti boshqarmasi tashkil etildi. Davlat byudjetining g’azna ijrosi tizimini  joriy  etish  –  keng  qamrovli  masala  bo’lib,  o’zaro  bog’liq  bo’lgan  qator
masalalarni  hal  qilishni  talab  etardi,  xususan,  g’aznachilik  faoliyatining  uslubiy
asoslarini  shakllantirish,  hisob  va  hisobot  tizimini  qayta  tuzish,  yagona  g’azna
hisobvarag’ini  ochish  va  shu  kabi  masalalar  Uslubiyot  boshqarmasi  faoliyatining
diqqat  markazida  bo’ldi va byudjetning g’azna ijrosi metodologiyasini  yaratishga
qaratildi.
2. 2007 yilda respublikaning barcha hududlarida davlat byudjetining g’azna
ijrosi  elementlari  joriy  etildi,  davlat  byudjeti  xarajatlarining  iqtisodiy  tasnifiga
ko’ra barcha guruhlari bo’yicha ijrosi g’aznachilik bilan qamrab olindi. 
3.  2007  yilda  Davlat  byudjetining  g’azna  ijrosini  tadbiq  etish  hisobiga
byudjet  tizimini  yanada  isloh  etish,  zamonaviy  axborot  texnologiyalaridan
foydalangan holda byudjet mablag’larining maqsadli sarflanishi  ustidan nazoratni
kuchaytirish, barcha darajalardagi byudjet daromadlari va xarajatlarini boshqarish
samaradorligini  oshirish  maqsadida  Moliya  vazirligi  Davlat  byudjetining  g’azna
ijrosini  tadbiq  etish  va  uslubiyoti  boshqarmasi  hamda  mahalliy  moliya
organlarining g’aznachilik bo’linmalari negizida O’zbekiston Respublikasi Moliya
vazirligi G’aznachiligi va uning hududiy bo’linmalari tashkil etildi. 
4.  2009  yilda  davlat  byudjeti  bilan  birgalikda,  davlat  maqsadli
jamg’armalarning  ham  ijrosi  g’aznachilik  tizimiga  o’tdi.  Bu  maqsadda  davlat
maqsadli  jamg’armalari  mablag’lari  harakatini  ta’minlovchi  tegishli  banklardagi
ularning hisobraqamlari yopilib, G’aznachilikda ular uchun shaxsiy hisobraqamlar
ochildi  va  ularning  daromadlari  tushumi  va  harajatlari  to’lovi  shu
hisobraqamlardan amalga oshirila boshlandi. 
5. 2010 yildan boshlab tajriba tariqasida davlat byudjetining bojxona orqali
tushuvchi daromadlari ijrosi g’aznachilik orqali amalga oshirila boshladi; 
6.  2011  yildan  boshlab  yangi  byudjet  tasnifiga  asoslangan,  davlat  byudjeti
g’azna  ijrosini  amalga  oshirishga  xizmat  qiluvchi  G’aznachilik  dasturiy  majmui
ishga tushirildi. 
7. 2011 yilning 7 fevralida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat
xaridlari  tizimini  muqobillashtirish  va  ularga  kichik  biznes  sub’ektlarini  jalb qilishni kengaytirish to’g’risida”gi PQ-1475-sonli qarori qabul qilindi. O’zbekiston
Respublikasi  Prezidentining  qarorida  ko’rsatilgan  vazifalarning  bajarilishini
ta’minlash uchun Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat xaridlari bo’yicha hukumat
komissiyasi tashkil qilindi va uning ishchi organi O’zbekiston Respublikasi Moliya
vazirligi  G’aznachiligi  deb  belgilandi.  G’aznachilik  tashkiliy  tuzilmasi  tarkibida
esa  “Davlat  xaridlarini  amalga  oshirish  jarayoni  monitoringi  axborot-tahlil
bo’limi” tarkib topdi. 
8.  2012  yilning  1  yanvaridan  boshlab  O’zbekiston  Respublikasi  “Davlat
byudjetining  g’azna  ijrosi  to’g’risida”gi  qonuni  talablaridan  kelib  chiqib,  Davlat
byudjetining  daromadlari  va  xarajatlari  G’aznachilikning  Yagona  g’azna
hisobvarag’idan  amalga  oshirila  boshlandi.  Yuridik  va  jismoniy  shaxslar
tomonidan davlat byudjetiga o’tkaziladigan soliqlar va majburiy to’lovlar banklar
tomonidan  qabul  qilinadigan  va  belgilangan  tartibda  23402-,  23403-,  23407-,
23409-,  20207-,  20205-  va  23411-sonli  balans  hisobvaraqlarda  ochilgan  shaxsiy
hisobraqamlarga (ShHR) kirim qilinadigan va ular hisobidan tegishli byudjetlar va
Davlat  maqsadli  jamg’armalari  hisobiga  belgilangan  miqdorlarda  ajratmalar
amalga oshiriladigan tartib joriy etildi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 1 noyabrdagi PP-721 sonli
Qaroriga  muvofiq  ravishda  mamlakatimiz  hududlarida  “Davlat  moliyasini
boshqarish  tizimini  isloh  qilish”  loyihasi  muvaffaqiyatli  amalga  oshirilmoqda.
Mazkur  loyiha  negizida  amaldagi  davlat  moliya  tizimining  faoliyatini  yorituvchi
informatsion tizimni takomillashtirish ko’zda tutilgan. 2009-2012 yillar mobaynida
nomi  yuqorida  keltirilgan  qarorga  muvofiq  mamlakatimizda  “Davlat  moliya
tizimini boshqarishning informatsion tizimi” deb nomlangan zamonaviylashtirilgan
amaliy  dastur  bilan  ta’minlash  amalga  oshirildi.  Mazkur  dastur  yordamida  butun
respublikamiz hududida g’aznachilik faoliyati nuqtai nazaridan davlat byudjetining
ijrosini, shu jumladan, uning daromadlari qismini ta’minlash bilan bog’liq barcha
jarayonlarni  qamrab  olishga  imkoniyat  yaratiladi.  Ayni  vaqtda  hozirgacha  amal
qilib  kelayotgan,  turli  darajadagi  byudjetlar  uchun  birdek  ochiq  bo’lgan  tranzit
tarzida  harakatlanishi  mumkin  bo’lgan  daromad  (tushum)lar  kirim  qilinadigan maxsus  hisob-kitob  raqamlari  yopilib,  ularning  o’rniga  “Davlat  moliyasini  isloh
qilish”  majmuaviy  dasturi  bo’yicha  davlat  byudjetining  daromadli  qismiga  kelib
tushadigan tushumlar uchun alohida shaxsiy schyotlar ochilishi joriy etildi. Moliya
vazirligi  G’aznachiligi  hamda  uning  joylardagi  hududiy  bo’linmalarining
funktsional  faoliyatini  amaliy  va  normativ-huquqiy  jihatdan  ta’minlash  uchun
tegishlicha  shart-sharoitlar  yaratilmoqda.  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya
vazirligi  G’aznachiligi  o’z  zimmasiga  yuklatilgan  funktsional  faoliyatni  amalga
oshirish  davomida  joriy  qonunchilik  talablariga,  shuningdek,  ayni  turdagi
faoliyatga  taalluqli  jahon  standartlariga  muvofiq  ish  yuritilishi  ta’minlanadi.
G’aznachilikning  joriy  paytdagi  tashkiliy  tuzilmalari  “Davlat  moliyasini  isloh
qilish”  majmuaviy  dasturining  amaliyotga  bevosita  tadbiq  etilish  vaqtiga  kelib
ma’lum darajada optimallashtiriladi. Buning uchun mavjud tizim negizida moddiy-
texnik,  informatsion  va  kadrlar  bilan  ta’minlanish  jihatlaridan  muayyan
yangilanishlar  qilinadi.  Davlat  byudjeti  daromadlari  bo’yicha  g’azna  ijrosini
tashkil  qilishni  amalga  oshirish  borasida  joylardagi  g’aznachilik  bo’linmalari
tomonidan  quyidagi  ustuvor  vazifalar  bajarilishi  lozim:    davlat  byudjetiga  kelib
tushgan mablag’larni ajratib berilishi lozim bo’lgan turli darajadagi byudjetlarning
hisob-kitob  raqamlariga  o’tkazib  berish  bilan  bog’liq  operatsiyalarni  amalga
oshirish;    davlat  byudjetining  daromad  qismi  bo’yicha  g’aznachilik
funktsiyalarining  bajarilishi  yuzasidan  tegishlicha  hisobotlar  tayyorlash  va
buxgalterlik  hisobotlari  olib  borish,  bajarilgan  barcha  funktsional  jarayonlarga
taalluqli ma’lumotlarni G’aznachilikning Bosh kitobida aks ettirib borish;    davlat
byudjetining  daromadlari  qismi,  davlat  maqsadli  va  byudjetdan  tashqari
jamg’armalari bo’yicha zarur ma’lumotlarni yig’ish, o’rganib chiqib tahlil qilish va
olingan  natijalarni  mutasaddi  davlat  tashkilotlari  (davlat  soliq  va  bojxona
organlari)ga taqdim etish;    davlat byudjetining daromad qismiga soliq va boshqa
xil majburiy to’lovlarning tushirilishi, me’yoridan ortiqcha ushlanib qolingan soliq
va  boshqa  xil  majburiy  to’lovlar  summasining  qaytarib  berilishi  bilan  bog’liq
ma’lumotlarni to’plash, qayta ishlash va tegishlicha ma’lumot tayyorlash;    “Bank
-  G’aznachilik”  dasturi  orqali  Yagona  g’azna  hisobraqamiga  byudjetning  kirim qismiga tushiriladigan tushumlarni qabul qilib olish operatsiyalarini bajarish; 
 Moliya masalalari bilan shug’ullanuvchi mutasaddi davlat organlariga turli
darajadagi  byudjetlarning  kirim  qismiga  tushayotgan  mablag’lar  haqida
ma’lumotlar berib borish; 
  Joriy  qonunchilik  normalariga  muvofiq  davlat  byudjetining  daromadli
qismiga  tushiriladigan  mablag’lar  bilan  ishlashga  doir  boshqa  xil  operatsiyalarni
bajarish.  Ma’lumki,  “Davlat  moliyasini  isloh  qilish”  loyihasini  amalga  oshirish
yo’nalishlaridan  biri  sifatida  byudjet  tasnifi,  byudjet  hisobi  va  hisobotini
takomillashtirish belgilangan. 
Byudjet  tasnifi  davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari
byudjetlaridan  mablag’  oluvchi  tashkilotlarga  qo’llaniladi  hamda  Davlat  byudjeti
va davlat maqsadli jamg’armalari byudjetlarini tuzish, ko’rib chiqish, qabul qilish
va  ijro  qilish,  shuningdek  Davlat  byudjeti  va  davlat  maqsadli  jamg’armalari
byudjetlari ijrosi to’g’risidagi hisobotlarni tayyorlash maqsadida foydalaniladi. 
O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil11 oktyabrda 2146- son
bilan  ro’yxatga  olingan  “O’zbekiston  Respublikasi  byudjet  tasnifini  qo’llash
bo’yicha  yo’riqnoma”ga  muvofiq,  yangi  byudjet  tasnifi  2011  yil  1  yanvardan
amalga kiritildi. 
Ushbu yo’riqnomaga ko’ra, byudjet tasnifi O’zbekiston Respublikasi Davlat
byudjeti,  davlat  maqsadli  jamg’armalari  tuzilmasiga  kiruvchi  byudjetlar
daromadlari  va  xarajatlarini,  shuningdek  uning  taqchilligini  moliyalashtirish
manbalari guruhlanishi bo’lib, davlat byudjetini tuzish, ko’rib chiqish, qabul qilish
hamda  ijro  etish  maqsadida  byudjet  ma’lumotlarini  tizimga  solish  uchun
foydalaniladi va u byudjet ma’lumotlari xalqaro tasnif tizimlarining aynan shunday
ma’lumotlari bilan qiyoslanishini ta’minlaydi. 
Davlat  byudjeti  daromadlarining  tasnifi  barcha  darajadagi  byudjetlar
daromadlari,  davlat  maqsadli  jamg’armalari  hamda  byudjet  tashkilotlarining
byudjetdan tashqari daromadlarining guruhlanishidan iborat. 
21  koddan  iborat  bo’lgan  daromadlar  tasnifi  tuzilmasi  to’rt  qismli
ko’rinishga ega:  mablag’lar manbasi va byudjetlar darajasi tasnifi; 
 daromadlar turi; 
 hududiy tasnif. 
Xarajatlar  tasnifi.  Davlat  byudjeti,  davlat  maqsadli  va  boshqa  byudjetdan
tashqari  jamg’armalar  xarajatlari  tasnifi  barcha  byudjet  darajalari  xarajatlari
guruhlanishini o’zida ifodalaydi  hamda davlat boshqaruvi  va mahalliy o’zini o’zi
boshqarish  sektori  birliklari  asosiy  funktsiyalarini  bajarishiga,  ijtimoiyiqtisodiy
vazifalarni hal qilishiga byudjet mablag’larini yo’naltirilishini aks ettiradi. 
Xarajatlar tasnifi quyidagilardan iborat: 
 mablag’lar manbasi va byudjetlar darajasi tasnifi; 
 hududiy tasnif; 
 xarajatlarning vazifa jihatidan tasnifi; 
 xarajatlarning iqtisodiy tasnifi; 
 xarajatlarning iqtisodiy tasnifi (xarajatlar guruhi bo’yicha); 
 tashkiliy tasnif; 
Davlat  byudjeti  taqchilligini  moliyalashtirish  manbalari  tasnifi  ularni
moliyalashtirishning  ichki  va  tashqi  manbalari  bo’yicha  guruhlanishidan  iborat.
Xulosa  qilib  aytganda,  byudjet  amaliyotida  amalga  oshirilayotgan  tadbirlar
amaldagi  byudjet  tasnifini  ham  takomillashtirishni  taqozo  etadi.  G’aznachilik
tizimi  samarali  faoliyat  qilishi  uchun  byudjet  daromadlari  va  xarajatlarining
mukammal ishlab chiqilgan funktsional va iqtisodiy tasnifi bo’lishi lozim. 
Davlat mablag’lari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarning buxgalteriya
hisobini  bank  tizimidan  G’aznachilikka  o’tkazilishi  bilan  barcha  operatsiyalar
yagona  G’aznachilik  tizimining  Bosh  kitobida  aks  ettiriladi.  Bunda
konsolidatsiyalashgan  byudjetni  ijro  etishda,  davlat  moliyasi  bilan  amalga
oshiriladigan  barcha  jarayonlarni  o’z  vaqtida  va  aniq  hisobini  yuritishda
G’aznachilikning  hisob-kitob  schyotlari  byudjet  daromadlari  va  xarajatlarining
tasniflash  tizimiga  mos  kelishi  kerak  bo’ladi.  Bundan  tashqari,  G’aznachilikning
ma’lumotlar  bazasida  barcha  ma’lumotlar  byudjet  tasnifiga  asosan  guruhlanadi.
Davlat  moliyasini  isloh  qilish  loyihasining  yana  bir  yo’nalishi  –  bu  byudjet tashkilotlarida  avtomatlashtirilgan  buxgalteriya  hisobini  joriy  etish  va  uni
G’aznachilikning  yagona  axborot  tizimi  bilan  uyg’unlashtirishdan  iborat.
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirining  2013  yil  30  apreldagi  63-sonli
“O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tizimida hamda byudjet tashkilotlarida
zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirish va
joriy  etish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  buyrug’iga  muvofiq,  2013  yil  davomida
“O’zASBO”  Kompyuter  dasturini  sinovdan  o’tkazish  va  bir  qator  mahalliy
byudjetlardan  mablag’  oluvchilarning  hammasini  “O’zASBO”  kompyuter
dasturiga ulash ishlari olib borildi. 
“O’zASBO”  kompyuter  dasturi  davlat  byudjetidan  byudjet  mablag’lari
oluvchilarning,  shu  jumladan  respublikaning  barcha  mintaqalarida  joylashgan
byudjet  tashkilotlarining  moliyaviy-hisob  bo’limi  xodimlari  tomonidan
buxgalteriya  hisobi  bo’yicha  operatsiyalarni  yuritishni  avtomatlashtirish  jarayoni
uchun  mo’ljallangan  bo’lib,  byudjet  tashkilotlaridagi  buxgalteriya  hisobini
kompleks avtomatlashtirishni ta’minlaydi. “O’zASBO” KD: 
  byudjet  tashkilotlaridagi  buxgalteriya  hisobining  to’liq  tsiklini  o’z  ichiga
olgan buxgalteriya hisobi bo’yicha operatsiyalarni avtomatlashtiradi; 
  “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi bo’yicha Yo’riqnoma”ning va
byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va hisoboti bo’yicha boshqa me’yoriy-
huquqiy hujjatlarning talablariga to’liq muvofiqlikni ta’minlaydi; 
  Moliya  vazirligining  ma’lumotlar  markazida  byudjet  tashkilotlari
ma’lumotlarining  markazlashtirilgan  tarzda  saqlanishi  va  yuqori  ishonchliligini
ta’minlaydi; 
  “G’aznachilik-4”  KD  va  boshqa  mavjud  kompyuter  dasturlari  bilan
integratsiyalashuv uchun keng imkoniyatlar beradi; 
  byudjet  tashkilotlari  mablag’larini  jiddiy  tejaydi,  shu  jumladan  Moliya
vazirligi va moliya organlari bilan o’zaro ta’sirlashuv asosida;
  byudjet  tashkilotlari  xodimlariga  dasturdan  foydalanish  huquqini  beradi,
ular  Moliya  vazirligining  Axborot-hisoblash  markazidan  olingan  “O’zASBO”
KDga  kirish  uchun  loginlar  va  parollarga  muvofiq  Moliya  vazirligining  dasturiy maydonchasidan foydalanishlari mumkin. 
“O’zASBO”  KDni  joriy  etish  bo’yicha  ishlar  natijasida  quyidagi
maqsadlarga erishiladi: 
  barcha  byudjet  tashkilotlari  uchun  yagona  “O’zASBO”  KD  versiyasi
yaratilgan va qo’llaniladi, bu unga o’zgarishlarni markazlashtirilgan tarzda kiritish,
shuningdek ma’lumotlarni ishonchli saqlash va rezervlashni ta’minlaydi; 
  barcha  mintaqalarda  joylashgan  byudjet  tashkilotlarining  buxgalteriya
hisobi va hisoboti bo’yicha ma’lumotlar bazasi tuzilmasi yaratilgan; 
  buxgalteriya  hisobi  va  hisobotining  yagona  metodologiya  bo’yicha
yuritilishini ta’minlaydigan markazlashtirilgan ma’lumotlar bazasi yaratilgan; 
  tarixiy xronologiyani kuzatib borish, hisob davrlari, shu jumladan byudjet
tashkilotlarining avvalgi yillardagi faoliyati davrlari bo’yicha hisob yuritish imkoni
berilgan; 
  tegishli  me’yoriy-huquqiy  hujjatlarda  nazarda  tutilgan  analitik  va  sintetik
hisob yuritish bo’yicha registrlarni (vedomostlar, Bosh kitob va h.k.), turli joriy va
davriy hisobotlarni (1-, 2-son shakllar, balans va unga ilovalar va h.k.) yuritish va
ularni qog’ozga tushirish imkonini beradi. 
Dastur  umumiy  markazlashtirilgan  serverga,  saqlash  va  ma’lumotlarni
ishlash  bo’yicha  yagona  tizimga  ega  bo’lgan  yagona  integratsiyalangan
apparatdasturiy  kompleksdir.  Foydalanuvchilar  dasturdan  foydalanish  uchun
WEBtexnologiyalarni  qo’llagan  holda  Moliya  vazirligining  dasturiy  maydoniga
kiradilar ( http://www.mdm.uz ). 
“O’zASBO”  KD  tarkibiy  tuzilmasi  funktsionallikni  boshqaruv  darajalari
bo’yicha taqsimlashni, boshqa turdosh axborot tizimlari bilan informatsion o’zaro
ta’sirlashuvni o’z ichiga oladi.
 “O’zASBO” KD amaliy dasturiy ta’minotning boshqa tizimlar bilan o’zaro
axborot  ta’sirlashuvi  “G’aznachilik”  KD,  shuningdek  dasturiy  komplekslar
o’rtasidagi  himoyalangan  aloqa  kanallari  orqali  moliyaviy  axborotning  yagona
ma’lumotlar bazasi bilan axborot ta’sirlashuvidan iborat. 
Byudjet  tashkilotlarida  buxgalteriya  hisobi  va  hisobotini  yuritish  bilan bog’liq  boshqa  axborot  “G’aznachilik”  KD  dan  “O’zASBO”  KDga  quyidagi
ma’lumotlar bilan almashiniladi: 
  byudjet  tashkilotlarining  “G’aznachilik”  KD  da  ochilgan  tegishli  shaxsiy
hisobvaraqlarida mablag’larning harakati haqida axborotni berish; 
  byudjet  tashkilotlarining  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)  etkazib  beruvchilari
bilan ro’yxatga olingan (qaytarilgan) shartnomalari haqida axborot; 
  byudjet  tashkilotlarida  buxgalteriya  hisobi  va  hisobotini  yuritish  bilan
bog’liq boshqa axborot. 
Dastur  bir  vaqtda  30000  tagacha  foydalanuvchining  qulay  ishlashini
ta’minlay oladi. Bunda xodimlarning, dastur bilan bevosita ishlaydigan xodimning
axborot  texnologiyalari  sohasidagi  malakasi  davlat  sektoridagi  ofis  xodimining
axborot texnologiyalari bo’yicha bilimlariga qo’yiladigan talablar bilan cheklanishi
mumkin. 
Byudjet mablag’larini oluvchilarning FES xodimlari tomonidan buxgalteriya
hisobini  yuritish  va  buxgalteriya  hisobi  bo’yicha  hisobotlarni  chiqarish  bilan
bog’liq  operatsiyalarning,  shuningdek  ma’lumotlar  bazasining  ma’murlanishi
Moliya  vazirligi  axborot-hisoblash  markazi  xodimi  –  bosh  administrator
tomonidan nazorat qilinadi, bu xodim foydalanuvchilar rollarini belgilaydi, ularga
login  va  boshlang’ich  parolni  beradi,  barcha  zarur  ma’lumotnomalarni  (Moliya
vazirligining  davlat  byudjeti  bosh  boshqarmasi  bilan  kelishgan  holda),  shu
jumladan  buxgalteriya  hisobi  registrlari  va  tegishli  hisobotlar  registrlarini
boshqaradi. 
Xulosa  qilib  aytganda,  O’zbekiston  Respublikasida  davlat  moliyasini
boshqarish  tizimidagi  islohotlardan  ko’zlangan  maqsad  va  vazifalar  tadrijiy
rivojlanish  asosida  ma’lum  darajada  muvaffaqiyatli  bajarilmoqda.  Erishilgan
natijalar  esa  davlat  mablag’larini  samarali  boshqarish,  mablag’larning  harakati
shaffofligiga  erishish,  byudjet  mablag’larini  sezilarli  tejash,  ajratilayotgan
mablag’larning maqsadli ishlatilishiga erishish va pirovardida davlat byudjetining
samarali ijro etilishini ta’minlashda o’z aksini topmoqda.
G’aznachilik yagona axborot tizimining takomillashuvi Hozirgi  kunda  davlat  byudjeti  daromadlari  va  xarajatlari  kassa  ijrosi
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  g’aznachiligining  O’zbekiston
Respublikasi  Markaziy  bankida  ochilgan  hisob-kitob  raqami  hamda  hududiy
g’aznachilik  bo’linmalari  uchun  ochilgan  hisob-kitob  raqamlari  orqali  amalga
oshirilmoqda.  Bunday  tartibda  faoliyat  yuritish  uchun  uslubiy  va  texnikaviy  asos
vazifasini  “G’aznachilik”  deb  nomlangan  maxsus  majmuaviy  dastur  xizmat
qilmoqda. 
“Davlat  moliyasini  isloh  qilish”  majmuaviy  dasturining  turli  modullari
orasida  tegishli  informatsiyalar  bilan  almashinuv  jarayonlari  modullararo
mexanizmlar  yordamida  amalga  oshiriladi.  Ushbu  mexanizmlar  paketning  o’zak
qismida  hamda  modul  tizimining  alohida  sozlash  tizimlarida  joylashtirilgan.
Modul  paketining  o’zak  qismi  normativ-spravochnik  tipidagi  informativ  blokka
ham ega. Ushbu informativ blok negizida bajariladigan operatsiyalar klassifikatori,
G’aznachilik hamda bank bo’linmalari haqidagi spravochniklarda saqlab qo’yiladi.
“Daromadlarni  boshqarish”  moduli  yordamida  davlat  byudjetiga  kelib  tushadigan
soliq to’lovlari va boshqa xil majburiy to’lovlarning turlari va qaysi bir byudjetga
tushirilishi  lozimligiga  qarab  ro’yxatga  olib  borish,  belgilab  qo’yilgan
normativlarga  muvofiq  turli  darajali  byudjetlarga  tushiriladigan  mablag’larning
kundalik  taqsimlanishi  haqida  ma’lumotlar  olish,  Yagona  g’azna  hisobraqamiga
tushayotgan  mablag’lar  haqidagi  kundalik  ma’lumotlarni  jamlash,  byudjetga
kundalik  kelib  tushgan  soliq  to’lovlari  va  ularning  taqsimoti  haqida  ma’lumotlar
bilan  tanishib  borish  mumkin  bo’ladi.  Davlat  byudjet(lari)ning  kirim  qismiga
tushadigan mablag’lar jumlasiga amaldagi qonunchilik normalariga muvofiq joriy
etilgan  soliq  to’lovlari  hamda  boshqa  xildagi  majburiy  to’lovlar  (ular  haqidagi
to’liq ma’lumot “G’aznachilik” dasturining spravochniklarida saqlanadi) kiritiladi.
Soliq  to’lovchi  sub’ektlar  byudjetga  tushiriladigan  mablag’larni  barcha  bank
bo’linmalarida amalga oshirishi mumkin, o’z navbatida mazkur bank bo’linmalari
qabul  qilingan  mablag’larni  O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankining
Toshkent  shahridagi  Bosh  boshqarmasi  Hisob-kitob  kassa  markazi  (HKM)  da
ochilgan YaG’HR ga tegishli maxsus hisob-kitob raqamiga o’tkazib berishi lozim bo’ladi. Byudjetga to’lanadigan to’lovlar naqd pul ko’rinishida yoxud pul o’tkazish
yo’llari bilan amalga oshirilishi mumkin. To’lov operatsiyalari pul o’tkazish yo’li
bilan  bajarilganida  zimmasidagi  majburiyatlarini  bajaruvchi  sub’ektning  zarur
rekvizitlari  (daromadlar  kirim  qilinadigan  shaxsiy  hisob-kitob  raqamining  kodini,
soliq  to’lovchining  identifikatsion  raqamini  (INN),  kirim  operatsiyalarining
administratori  (DSI,  Bojxona  organi)ning  kodini,  to’lovlar  qachon  amalga
oshirilgani  haqidagi  ma’lumot,  YaG’HRning  hisob-kitob  raqami  ochilgan  agent-
bankning  kodini)  aks  ettirilishi  shart.  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi
G’aznachiligining  bo’linmalari  taklif  etilayotgan  modul  tizimining  sozlovchi
mexanizmlariga  qanday  ish  tartibiga  sozlanganiga  qarab  agent-bank  beradigan
ma’lumotlarni  avtomatik  tarzda  yoki  mexanik  tarzda  bajariladigan  operatsiyalar
yordamida  qabul  qilib  olib,  so’ngra  olingan  ma’lumotlar  tegishlicha  tartibda
ishlanganidan keyin turli darajali byudjetlar bo’yicha taqsimlab berishadi. Tushgan
daromadlarni  turli  darajali  byudjetlar  o’rtasida  taqsimlab  berish  operatsiyasi
amaldagi  qonunchilik  normalariga  muvofiq  daromadlarni  byudjetlar  o’rtasida
taqsimlash  normativlariga  asoslanib  tayyorlangan  maxsus  spravochniklarga
tayanib  avtomatik  tarzda  bajariladi.  Mazkur  spravochniklarga  g’aznachilik
funktsiyasi  hamda  byudjet  operatsiyalarini  bajarish  bilan  bog’liq  jarayonlarga
taalluqli  ma’lumotlarni  kiritish  tizim  faoliyatiga  “Davlat  moliyasini  isloh  qilish”
majmuaviy  dasturining  tadbiq  etilishi  davrida  amalga  oshiriladi.  Bunda  amaldagi
qonunchilikka  asosan  davlat  byudjetining  daromadiga  tushiriladigan  mablag’larni
turli  darajali  byudjetlar  orasida  taqsimlab  berish  normativlari  e’tiborga  olinadi.
Davlat  byudjetining  kirim  qismiga  tushiriladigan  mablag’larni  turli  darajali
byudjetlar  orasida  taqsimlab  berish  jarayonlari  amaldagi  normativlarga  mos
ravishda  bajarilishi,  shuningdek,  “Davlat  moliyasini  isloh  qilish”  majmuaviy
dasturining  tegishli  spravochniklari  bo’yicha  to’lanishi  lozim  bo’ladigan  soliq
summalarini  to’g’ri  belgilab  berilishi  ustidan  qat’iy  nazorat  o’rnatmoq  uchun
G’aznachilikning  bo’linmalarida  mas’ul  xodimlar  tayinlanib,  ular
normativspravochnik  materiallariga  taalluqli  o’zgarishlarni  muntazam  ravishda
kuzatib  bormog’i  kerak.  Davlat  byudjetining  kirim  qismiga  tushiriladigan mablag’lar  G’aznachilikning  YaG’HR  ga  kelib  tushgani  haqida  ma’lumot
olinganidan  keyin  to’plangan  barcha  daromadlar  summasi  haqidagi  ma’lumotlar
generatsiyalanib (bir erga jamlanib), tahlil qilinadi va shundan keyin jamg’arilgan
mablag’lar darajasiga qarab tegishli byudjetlar orasida taqsimlanadigan summalar
miqdori aniqlanadi, buxgalteriya hisobini yuritish bo’yicha muayyan operatsiyalar
bajariladi,  avtomatik  tarzda  G’aznachilikning  YaG’HR  ga  kelib  tushgan  absolyut
summalar  hamda  har  xil  byudjetlarga  ajratilgan  mablag’lar  haqidagi  ma’lumotlar
shakllantirilib saqlab qo’yiladi. Ushbu modul G’aznachilikning YaG’HR ga kelib
tushgan  mablag’larni  qayd  qilish  va  ular  bilan  bog’liq  turli  xil  kassa
operatsiyalarini bajarish bo’yicha quyidagi vazifalarni bajarishga imkon beradi:
   G’aznachilikning  YaG’HR  ga  kelib  tushgan  kirimlar  hisobini  yuritish
(jumladan,  kundalik  tartibda  YaG’H  ga  kelib  tushgan  summalar  hamda  turli  xil
byudjetlarga  qaerdan  va  kimning  nomidan  kelgani  aniqlanmagan  mablag’lar
haqidagi tegishli ma’lumotlarni tahlil qilish va ishlash); 
  belgilangan  normadan  ortiq  miqdorlarda  ilgariroq  byudjetga  o’tkazilgan
mablag’larni  qaytarib  berish  hamda  turli  xil  byudjetlarga  qaerdan  va  kimning
nomidan kelgani aniqlanmay qolgan mablag’larni egasini aniqlab qaytarib berish;
  soliqning  biron bir  turi  bo’yicha  belgilangan  normadan ortiq miqdorlarda
byudjetga o’tkazilgan mablag’larni boshqa turdagi soliq to’lovlari bo’yicha mavjud
qarzdorlik hisobiga o’tkazib tafovut o’rnini qoplash (amalda bo’lgan turli xil soliq
to’lovlari  bo’yicha  balans  hosil  qilishga  xizmat  qiladi),  shuningdek,  tasniflanib
ulgurilmagan kirimlarni turli xil darajadagi byudjetlarga ajratib berish; 
 mamlakat miqyosida yig’iladigan soliq va boshqa xildagi majburiy to’lovlarni
turli  darajadagi  byudjetlarga  o’tkazib  berish  imkonini  beradi;  eng  muhimi  shuki,
to’planadigan  mablag’larni  bir  xilda  quyi  darajali  byudjetdan  yuqoridagisiga  va
aksincha,  yuqori  darajadagi  byudjetdan  quyi  darajadagi  byudjetlarga  o’tkazib  bera
oladi; 
 o’zaro hisob-kitoblarni qayd etish asosida barcha kassa operatsiyalari haqidagi
ma’lumotlarni  jamlash  uchun  qulaylik  tug’diradi,  bunday  imkoniyatning  yaratilishi
oqibat  natijada  aniq  maqsadga  yo’naltirilgan  loyihalar  bo’yicha  xarajatlarni  amalga oshirish vaqtida tomonlarning o’zaro hisobkitoblarini qayd etish imkonini beradi;
  dastur  ish  jarayonida  yo’l  qo’yilgan  xato  va  kamchiliklarni  aniqlab  tuzatish
imkonini ham beradi;
   byudjetga  kelayotgan  kirimlarni  hamda  ularni  qaytarib  berish  bilan  bog’liq
kassa operatsiyalari bo’yicha turlicha hisobot tayyorlanadi, shuni hisobga olib turib turli
xil hisobotlarni tayyorlash mumkin bo’ladi;
  modul  tizimi  negizida  normativ-spravochnik  ma’lumotlarini  o’rnatish  va
sozlash  imkonini  beradi  (ushbu  modul  asosidagi  funktsional  vazifalarning
muvaffaqiyatli bajarilishi uchun yuqorida aytib o’tilgan spravochniklar tizimga kiritib
qo’yilishi kerak); 
  modul  tizimi  negizida  memorial  orderlar  haqidagi  (jumladan,  analitik
buxgalteriya  hisoblariga  oid  yozuvlar  qayd  etiladigan  jamlangan  (yig’ilgan,  terma)
memorial  orderlarning  tuzilgan  vaqti,  qayd  qilish  raqami  haqidagi  tegishli
ma’lumotlarni) spravochnik o’rnatilishi mumkin;
  buxgalteriya  hisoblar  rejasining  tuzilishi  bilan  bog’liq  jarayonlar  (xususan,
byudjetning  kirim  qismi  bo’yicha  hisobga  olinadigan  barcha  kassa  operatsiyalarini
bajarishga  doir  turli  xildagi  analitik  materiallarning  ro’yxati)ga  oid  rasmiy  yozishma
materiallari bo’yicha spravochnik o’rnatishga imkon beradi.
 Tizim bo’yicha turli xil ma’lumotlarni qabul qilib olish hamda masofaga uzatish
uchun maxsus – “Ma’lumotlarni qabul qilib ular bilan ishlash, uzatish” deb nomlangan
modul  ham  yaratilgan.  G’aznachilikning  turli  bo’linmalari  hamda  agentlik  vazifasini
bajaruvchi bank tizimi o’rtasida operativ tarzda kerakli ma’lumotlar bilan almashinuv
jarayonini yo’lga qo’yish uchun maxsus kommunikatsiya  tizimlari yordamida yoxud
kurerlar  vositasida  ta’minlanadigan  aloqa  tizimi  o’rnatilishi  kerak.  Bunday  aloqa
tizimidan  foydalanish  vaqtida  agentlik  vazifasini  bajaruvchi  bank  tomonidan  yozib
beriladigan rasmiy hujjatlarning ko’chirma nusxasi G’aznachilikka elektron variantda
yuboriladi. Ayni vaqtning o’zida agentlik vazifasini bajaruvchi bank tomonidan yozib
beriladigan  rasmiy  hujjatlarning  ko’chirma  nusxalarini  jamlab  qo’yiladigan,  harakati
nazorat qilinadigan va o’zaro aloqadorlik munosabatlarida bo’lgan har ikki tomondan
yuboriladigan  rasmiy  hujjatlar  jumlasiga  avtomatik  tarzda  kiritiladi.  Yuqorida  aytib o’tilgan operatsiyalarning avtomatik tarzda bajarilishini “Ma’lumotlarni qabul qilib ular
bilan ishlash, uzatish” deb nomlangan modul ta’minlab beradi. 
 Davlat  byudjetining  daromad  va  xarajatlari  moddalar  bo’yicha  amalga
oshirilgan  kassa  operatsiyalariga  asoslanib  “Bosh  kitob”  deb  nomlangan  modul
tomonidan  G’aznachilikda  yuritiladigan  Bosh  kitobda  qayd  etilishi  uchun  alohida
ma’lumot  tayyorlanadi.  Bu  xildagi  ma’lumotlar  har  kuni  kun  davomida  muntazam
ravishda  G’aznachilikka  yuborib  turiladi.  G’aznachilik  tarkibiga  kiruvchi  barcha
bo’linmalardan  kerakli  ma’lumotlarni  yig’ib  olganidan  keyin  har  kun  davomida  bir
marotabadan  jamlangan  ma’lumotlar  Bosh  kitobga  qayd  etiladi  va  bajarilgan  ishlar
asosida  joylarga  tasdiqlangan  ma’lumotlar  yuboriladi.  Yaratilgan  modul
kommunikatsiya  tizimidagi  aloqalar  nisbatan  yomon  ishlaganida,  G’aznachilikning
hududiy  bo’linmalaridan  yuboriladigan  ma’lumotlarning  kelishi  nisbatan  sust
kechganida ham bir maromda ishlab turishga qodir. G’aznachilikning har bir hududiy
bo’linmasidan  keladigan,  u  н erda  amalga  oshirilgan  kassa  operatsiyalari  haqidagi,
ma’lumotlarga asoslanib hisobotlarni generatsiyalovchi alohida modul yordamida har
xil  hisobotlar  (byudjetning  daromad  qismiga  kelib  tushgan  tushumlar,  daromadlarni
turli xil byudjetlar o’rtasida taqsimlanishi, byudjetning xarajat qismi bo’yicha amalga
oshirilgan  operatsiyalar,  byudjetdan  xarajatlari  amalga  oshirilgan  loyihalar  haqida,
shuningdek,  har  qanday  yig’ma  va  konsolidatsiyalangan)  tayyorlasa  bo’ladi.  Tadbiq
etilayotgan  informatsion  tizim  avval  aytib  o’tilgan  asosiy  funktsiyalardan  tashqari
byudjetdan  xarajatlari  amalga  oshiriladigan  tashkilotlarga  byudjetdan  tashqari
manbalardan ajratib beriladigan mablag’larning qabul qilinishi va sarflanishi haqidagi
to’liq ma’lumotlarni avtomatik tarzda hisobga olib keyinchalik nazorat qilib borishga
imkoniyat yaratib beradi. 
Davlat  maqsadli  jamg’armalari  byudjetlari  ijrosi  bo’yicha  davriy  hisobotlarni
shakllantirish.
Moliya organlari belgilangan tartibda buxgalteriya hisobi ma’lumotlari asosida
Davlat byudjeti ijrosi to’g’risidagi hisobotlar tuziladi. Bunda O’zbekiston Respublikasi
moliya vazirligi buyrug’i bilan tasdiqlangan shakllarda va muddatlarda Davlat byudjeti
ijrosi to’g’risidagi hisobotlar tuzadi va taqdim etadi. Belgilangan tartibda moliya organlari byudjet ijrosi bo’yicha oylik, choraklik va
yillik buxgalteriya hisobotlarini tuzadi.
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  va  mahalliy  byudjetlar  ijrosi  bo’yicha  oylik
hisobot  shaklida  byudjetning  daromadlari  va  xarajatlari  ijrosi  to’g’risidagi  asosiy
ko’rsatkichlar beriladi. Hisobotda byudjet xarajatlari ham byudjet tasnifi bo’yicha aks
ettirilib, unda aniqlangan reja, kassa xarajatlari, qabul qilingan yuridik majburiyatlar,
moliyaviy  majburiyatlar  hamda  bajarilishi  foizda  ko’rsatiladi  va  farqi  aks  ettiriladi.
Ushbu hisobotda byudjet Davlat maqsadli jamg’armalari, boshqa byudjetdan tashqari
jamg’armalar  mablag’larning  hududiy  g’azna  schyotlaridagi,  g’azna  tranzit
schyotlaridagi  qoldiqlari  aks  ettiriladi.  Davlat  maqsadli  jamg’armalari  choraklik
hisobotni  tegishli  shakllarda  o’sib  boruvchi  yakun  bo’yicha  tuzadi.  Davlat  maqsadli
jamg’armalarida  byudjet  ijrosi  to’g’risidagi  choraklik  hisoboti  tarkibiga  quyidagilar
kiradi:
1. Byudjet ijrosi to’g’risidagi balans;
2. Daromadlar;
3. Xarajatlar;
Byudjet  ijrosi  to’g’risidagi  balans  moliya  organlari  tomonidan  Bosh-jurnal
daftari va aylanma qaydnomalar asosida tuziladi. Byudjet ijrosi to’g’risidagi balansning
aktiv qismi 5 - bo’limdan iborat bo’lib, pul mablag’lari, xarajatlar, berilgan ssudalar,
hisob-  kitoblar  va  o’tkazilgan  mablag’lar  bo’limlari  tashkil  etadi.  Byudjet  ijrosi
to’g’risidagi balansning passiv qismi 5 - bo’limdan iborat bo’lib, daromadlar, olingan
ssudalar, hisob- kitoblar, olingan mablag’lar va natijalar bo’limlari tashkil etadi.
Bosh-jurnal daftaridagi sintetik schyotlar qoldig’i balansdagi ko’rsatkichlar bilan
bir xil bo’ladi.
Byudjet  ijrosi  to’g’risidagi  choraklik  hisobotning  Daromadlar  qismida  byudjet
tasnifi  bo’yicha  rejalashtirilgan  daromadlar  summalari  hamda  ularni  bajarilishi  aks
ettiriladi.
XULOSA Biz  byudjet  tashkilotlarini  smeta  asosida  rejalashtirish  va  moliyalashtirish
tartiblarini  o’rgandik,  bu  borada  bugungi  kunda  olib  borilayotgan  islohotlarning
mazmunmohiyatini  ochib  berishga  harakat  qildik,  byudjet  tashkilotlarini
byudjetdan  tashqari  manbalar  hisobidan  mustahkamlash  yo’llarini  tadqiq  qilib,
byudjet  amaliyotida  byudjetdan  tashqari  markazlashgan  va  markazlashmagan
manbalardan  foydalanish  imkoniyatlari  va  shart-sharoitlarini  o’rganib  chiqib,
quyidagi xulosalarni shakllantirishga muvaffaq bo’ldik. 
-  bizning  fikrimizcha,  davlat,  mamlakatdagi  bozor  munosabatlarining  qay
darajada  shakllangan  va  rivojlangan  bo’lishiga  qaramay,  ijtimoiy  sohalarni
boshqarish,  ularning  faoliyatini  tashkil  etish  va  moliyalashtirishda  ishtirok  etishi
zarur,  ularning  normal  darajada  faoliyat  qilishi  uchun  davlat  barcha  huquqiy,
tashkiliy va iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratib berishi shart:
- byudjetdan moliyalanadigan sohalarga mablag’larni to’liq hajmda safarbar
etish  imkoniyatini  ta’minlash  maqsadida  davlat  daromadlarining  barqarorligini
ta’minlash va xarajatlarning aniq hisob-kitobini olib borish lozim;
-  ijtimoiy  sohalardagi  ta’lim,  sog’liqni  saqlash  muassasalari  tomonidan
ko’rsatilayotgan  xizmatlarning  sifat  standartlarini  o’rnatish  va  ularga  amal
qilinishini  nazorat  qilishni  yo’lga  qo’yish  lozim,  aks  xolda  xizmatlar  narxining
oshib borishi bilan ularning sifati o’rtasidagi bog’liqlik uzilib bormoqda, malakali
xizmat  qimmat  turishi  bilan  birga,  sifat  standartiga  ham  javob  berishi  kerak,  deb
hisoblaymiz;
-  aholining  nochor,  ijtimoiy  muhofazaga  muhtoj  qatlamlariga  bepul
xizmatlar  ko’rsatilishini  davlat  bundan  keyin  ham  o’z  zimmasiga  olishi,  bu
xizmatlarning to’liq moliyalashtirilishiga erishishi lozim;
-  byudjet  tashkilotlarining  byudjetdan  tashqari  mablag’larni  jalb  qilishga
bo’lgan  harakati  ularning  asosiy  faoliyatiga,  tashkilotning  missiyasini  bajarishga
putur  etkazmasligi  kerak,  shuni  unutmaslik  lozimki,  byudjet  tashkiloti  notijorat
asosida  faoliyat  yurituvchi  muassasa,  shuning  uchun  unda  marketing  masalalari
o’ylab, jamiyatning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hal etilishi kerak;
- aksariyat aholi ongida ta’lim, va ayniqsa, sog’liqni saqlash xizmatlarining bepul  taqdim  etilishi  kerak,  degan  stereotiplar  mustahkam  o’rnashgan,  bu  esa
byudjet  tashkilotlarini  pullik  asosga  o’tkazish  jarayonida  aholi  tomonidan
noroziliklarga olib kelmoqda, lekin bozor iqtisodiyoti  talablari, qolaversa, “pullik
narsa  qadrli  bo’ladi”  degan  naqldan  kelib  chiqib,  byudjetning  chegaralanganligi
sharoitida  byudjet  tashkilotlarining  ortib  borayotgan  ehtiyojlarini  faqat  davlat
mablag’lari hisobiga qoplashning ob’ektiv tarzda imkoni yo’qligini tushunib etish
vaqti keldi;
-  hozirgi  kunda  byudjet  tashkilotlarining  barcha  byudjetdan  tashqari
daromadlari  barcha  soliqlar  va  majburiy  to’lovlardan  ozod  etilganligini  e’tirof
etgan holda, byudjet tashkilotlarining tijorat faoliyatlarini davlat bundan keyin ham
rag’batlantirib borishi maqsadga muvofiq.
-  byudjet  tashkilotida  shunday  muhitni  yaratish  kerakki,  byudjet  tashkiloti
tomonidan  ko’rsatilayotgan  xizmatlar  natijasidan  unda  ishlayotgan  ko’p  sonli
xodimlarning  shaxsiy  manfaatlari  emas,  tashkilot  manfaatlari  ustuvor  bo’lishi
lozim, deb hisblaymiz.
Ushbu  xulosalarimizdan  kelib  chiqqan  holda  istiqbolda  byudjet
tashkilotlarini  mablag’larini  shakllantirish  va  ulardan  samarali  foydalanishni
tashkil etish bo’yicha quyidagi tavsiyalarni berishni lozim topdik:
Davlat byudjetini shakllantirish va uning mablag’laridan foydalanish ustidan
operativ  nazoratni  ta’minlash  maqsadida  o’z  faoliyatlari  bilan  bog’  liq
munosabatlar  doirasida  byudjet  tizimini  boshqarish  organlari  doirasida
integrallashgan axborot tizimlarini yaratish lozim.
Mudofa  sektoridagi  harajatlar  tizimini  davlat  byudjeti  gazna  ijrosi  bilan
qamrab  olish  mehanizmini  ishlab  chiqish  lozim.  Bunda  horijiy  mamalakatlarda
ushbu  sohaning  gazna  ijrosi  bilan  qamrab  olish  mehanizmini  urganish  orqali
erishish;
byudjetdan  tashqari  tushumlarning  muhim  manbai  sifatida  chet  el
mamlakatlari uchun mutaxassislar tayyorlash xizmat qilishi mumkin. Lekin ta’lim
uchun  to’lov  masalalari  ta’lim  muassasasi  beradigan  diplomning  sifati,  uning
xalqaro  tashkilotlar,  ishbilarmonlar  doirasi,  jamoatchilik,  ta’lim  muassasalari xalqaro  akkreditatsiyasi  tomonidan  tan  olinishi  bilan  bog’liq.  Ana  shu  masala
ijobiy  hal  etilsa,  ya’ni  milliy  oliy  ta’lim  muassasalari  tomonidan  beriladigan
diplomlar  xalqaro  miqyosda  tan  olinsa,  ham  oliy  ta’lim  muassasalarining  nufuzi
oshardi,  ham  bu  yo’l  bilan  valyuta  tushumlarini  ko’paytirish  imkoni  kengaygan
bo’lar edi;
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
1. Me’yoriy-huquqiy hujjatlar:
1. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zbekiston  Respublikasini
yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi  to’g’risida”gi  2017-yil  7-
fevraldagi PF-4947-son Farmoni, Xalq so’zi, 2017-y., 28 (6722)-son; O’zbekiston
Respublika qonun hujjatlari to’plami, 2017-y., 6-son, 70-modda.
2. O’zbekiston  Respublikasi  Mehnat  kodeksi-  T.,  O’zbekiston  2010-yil
(o’zgartirish va qo’shimchalar bilan).
3.  “Xalq  bilan  muloqot  va  inson  manfaatlari  yili”  Davlat  dasturini  ishlab
chiqish va amalga oshirishning tashkiliy chora-tadbirlari to’g’risida”gi O’zbekiston
Respublikasi  Prezidentining  2016-yil  17-dekabr  F-4760-son  farmoyishi,
O’zbekiston Respublika qonun hujjatlari to’plami, 2017-y., 8-son, 119-modda
4. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Bandlik  sohasida  davlat
siyosatini  yanada  takomillashtirish  va  mehnat  organlari  faoliyati  samaradorligini
tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni. 2017 yil 24 may
5. Byudjet  tashkilotlarini  mablag’  bilan  ta’minlash  tartibini
takomillashtirish  to’g’risida”  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining
1999  yil  3  sentyabr  414-son  Qarori  (O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar mahkamasining 16.06.2007 yil 148-son qarori bilan tasdiqlangan yangi tahriri).
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma’ruzalari:
1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan
birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 488 b.
2.  Mirziyoyev  Sh.M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  –
Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 104 b.
3.  Mirziyoyev  Sh.M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini
birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU, 2017. – 56 b.
4. . Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash –
yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O’zbekiston ” NMIU,
2017. – 48 b.
3. Darslik va o’quv adabiyotlari:
1. O’zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi 2018 yil 1-yanvar.
2. Mehmonov  S.U.,  Ubaydullaev  D.Y.  Byudjet  tashkilotlarida  buxgalteriya
hisobi. Darslik . “Sano- standart”, Toshkent-2013
3 . Haydarov M., Suvonqulov A., Sugirbaev B., Nurmatov B. Davlat byudjeti
ijrosining  g’aznachilik  tizimi.  O’quv  qo’llanma.  T.:  “IQTISOD-  MOLIYA”,
2010.235b.
3.  Azizova  I.A.  “Natijaga  yo’naltirilgan  byudjetlashtirish”  T.:  2010  y.
“infoCOM.UZ MChJ” nashriyoti 152 bet.
 
4. Internet saytlari:
- www.mf.uz (O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti);
- www.gov.uz (O’zbekiston Respublikasi Hukumat sayti);
- www.lex.uz (O’zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti);
- www.tfi.uz (Toshkent moliya instituti sayti);
- www.minfin.ru (Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi sayti).