Davlat byudjetining mazmuni, uning shakllanishi va taqsimlanishining xususiyatlari

Davlat byudjetining mazmuni, uning shakllanishi
va taqsimlanishining xususiyatlari
REJA:
KIRISH
1. Davlat byudjetining mohiyati, funktsiyalari va ahamiyati
2. Davlat byudjetining daromadlari. 2022 yil uchun davlar byudjeti.
3. Davlat byudjetining xarajatlari
4. Davlat byudjeti mablag’laridan samarali foydalanishni ta’minlash 
yo’llari.
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
 KIRISH
Kur ishining mavzusining dolzarbligi. Davlat budjeti davlat moliyasi tizimida
markaziy  o’rinni  egallaydi.  Budjet  tizimi  murakkab  mexanizm  bo’lib,  muayyan
mamlakatning  o’ziga  xos  xususiyatlari,  ijtimoiy-iqtisodiy,  huquqiy  va  boshqa
jihatlarining butun majmui asosida shakllanadi. 
Barcha  davlatlarda  xo’jalik  subyektlarining  faoliyati  natijasida  yalpi  ichki
mahsulot (YaIM) va milliy daromad (MD) yaratiladi.
Moddiy ishlab chiqarishda yaratilgan milliy daromad keyinchalik taqsimlash
va qayta taqsimlash bosqichlaridan o’tadi. Milliy daromadni qayta taqsimlashda va
undan  keyinchalik  foydalanishda  muhim  vazifani  davlat  budjeti  o’ynaydi.
Mamlakatda  milliy  daromadni  qayta  taqsimlash  jarayonida  uning  bir  qismi  pul
shaklida  budjetga  tushadi  va  moliyaviy  resurslarning  markazlashgan  fondini
tashkil etadi.
Budjet  -  davlatning  ma’lum  muddatga  mo’ljallab  tuzilgan  va  qonun  bilan
tasdiqlangan  daromadlari  hamda  xarajatlari  hisobi  bandlar  bo’yicha  taqsimlangan
hujjat. U umumdavlat moliyaviy resurs fondini shakllantirish va foydalanish bilan
bog’liq bo’lgan, bir tomondan davlat o’rtasidagi taqsimlash munosabatlarining bir
qismini,  ikkinchi  tomondan  korxonalar  va  aholi  o’rtasidagi  taqsimlash
munosabatlarining bir qismini anglatadi.
Davlat  budjeti,  uning  daromad  va  xarajatlari  jamiyatning  iqtisodiy
kategoriyalari  bilan  chambarchas  bog’liq,  chunki  davlat  budjeti  jamiyatda
yaratilgan ijtimoiy mahsulot qiymatining taqsimlanish jarayonida o’zining moddiy
shakliga  ega  bo’ladi.  Shuningdek,  professor  V.Rodionovaning  ta’biri  bilan
aytganda  Budjet  munosabatlari  bu  jamiyat  iqtisodiy  tuzilishining  ajralmas
qismidir;  uni  amal  qilishi  davlat  tomonidan  unga  tegishli  funksiyalarni  bajarishi
uchun  zaruriy  moddiy-moliyaviy  bazani  shakllantirish  bilan  obyektiv  ravishda
aniqlanadi. 
Davlat  budjeti  orqali  jamiyatda  yaratilgan  yalpi  ichki  mahsulot  qayta
taqsimlanadi.  Yalpi  ichki  mahsulotning  qayta  taqsimlanishi  jamiyatdagi  umumiy
 ehtiyojlar:  maorif,  sog’liqni  saqlash,  mamlakatdagi  iqtisodiy  va  siyosiy
barqarorlik,  aholi  tarkibida  ijtimoiy  himoyaga  muhtoj  qatlamni  moddiy  jihatdan
qo’llab-quvvatlash,  havfsizlik,  chegaralar  dahlsizligini  saqlash  va  favqulodda
holatlar  uchun  saqlanadigan  davlat  zahiralarining  mavjud  bo’lishi  zarurati  tufayli
kelib chiqadi. Shuningdek, davlat budjet  orqali  jamiyatning ijtimoiy takror  ishlab
chiqarish jarayoniga ta’sir qilishning moliyaviy dastaklariga ega bo’ladi.
Davlat budjeti davlatning asosiy moliyaviy rejasi sifatida davlat hokimiyatini
iqtisodiy imkoniyatlarining moliyaviy asoslarini yaratadi. 
 Masalan,  iqtisodchi  G.V.  Polyak  quyidagi  fikrlarni  bildiradi:  Davlat
budjetdan  o’zining  faoliyatini  bevosita  moliyaviy  ta’minlashning  asosi  sifatida
hamda iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning muhim vositasi sifatida
foydalanadi.
Demak, bir tomondan budjetning paydo bo’lishi davlatlarning paydo bo’lishi
bilan  bevosita  bog’liq  bo’lib,  ikkinchidan,  aynan  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida
jamiyatning  ijtimoiy,  iqtisodiy  sohalaridagi  davlat  islohotlarini  amalga
oshirishning  asosiy  instrumenti  sifatidagi  budjetning  sifat  belgilariga  aniqlik
kiritiladi. 
Budjet  -  murakkab  iqtisodiy  kategoriya  hisoblanadi,  chunki  uning  moddiy
asosini kengaytirilgan ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayoni tashkil qiladi. 
Budjet munosabatlari davlat bilan xo’jalik subyektlari hamda aholi o’rtasidagi
qiymat  taqsimlanish  jarayonida  paydo  bo’luvchi  moliyaviy  munosabatlardir.
Bunday  moliyaviy  munosabatlarning  o’ziga  xos  xususiyati  shundan  iboratki,
birinchidan, yuqorida ta’kidlaganimizdek, ijtimoiy ishlab chiqarishning taqsimlash
bosqichida  vujudga  keladi,  ikkinchidan,  markazlashtirilgan  moliyaviy  resurslarni
shakllantirish  va  undan  davlat  manfaatlari  yuzasidan  foydalanishga  yo’naltiriladi.
Davlat  manfaatlari  esa  -  bu  ijtimoiy  manfaatlar  hisoblanadi.  Budjet  davlatning
asosiy  markazlashtirilgan  moliyaviy  resurslar  fondi  sifatida  o’ziga  xos  ijtimoiy
ahamiyat kasb etadi.
 Demak,  budjet  iqtisodiy  kategoriya  sifatida  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan
tartibga solish tizimida markaziy bo’g’inda ishtirok etishi bilan aholining ma’lum
qatlami  manfaatlarini  o’zida  namoyon  qiladi.  Bu  tushunchada  budjet
munosabatlari o’zida iqtisodiy rivojlanishning aniq falsafasi va ideologiyasini aks
ettiradi.
Budjet  munosabatlari  obyektiv  xarakter  kasb  etadi,  chunki  budjet  davlat  va
unga  tegishli  funksiyalarni  amalga  oshirishda  muhim  moddiy-moliyaviy  baza
shakllantirilishi  uchun  obyektiv  zaruriyatdir.  Shu  bilan  birgalikda  budjet
munosabatlari  bazis  elementi  hisoblanadi.  Takror  ishlab  chiqarish  jarayonida
budjet munosabatlari ularga muvofiq keluvchi moddiy shaklni oladi. 
Budjet  munosabatlari  -  jamiyat  iqtisodiy  tizimining  elementidir.  Iqtisodiy
kategoriya  sifatida  budjet  munosabatlari  moliyaviy  munosabatlarning  tarkibiy
qismi  hisoblanadi.  Budjetning  moliyaga  xos  sifat  belgilari  birinchidan,  ijtimoiy
mahsulot  qiymatining  taqsimlanish  jarayonida,  aniqrog’i,  qayta  taqsimlanishi
jarayonida  vujudga  kelib,  pul  munosabatlarining  o’ziga  xos  shakli  hisoblanadi.
Ikkinchidan,  budjet  markazlashtirilgan  moliyaviy  resurslarni  shakllantirish,
taqsimlash va undan foydalanishga yo’naltirilgan fond hisoblanadi. 
  1. Davlat byudjetining mohiyati, funktsiyalari va ahamiyati
Hozirgi  sharoitda  davlat  byudjeti  ijtimoiy  (ishlab  chiqarish)
munosabatlarining  bir  qismini  ifoda  etib,  davlatning  ixtiyoriga  mamlakatda
yaratilgan  yalpi  ichki  mahsulot  (milliy  daromad)ning  nisbatan  kattagina  qismini
to’plash  va  uni  jamiyat  taraqqiyotining  turli  sohalarini  (iqtisodiyot,  maorif,
sog’liqni  saqlash,  fan,  madaniyat,  ijtimoiy  ta’minot,  boshqaruv,  mudofaa  va
boshqalar)  rivojlanishiga  yo’naltirish  imkonini  beradigan  muhim  taqsimlash
vositasidir. 
Mohiyatiga ko’ra davlat  byudjeti  mamlakat  moliya tizimining tarkibiy qismi
bo’lib,  shunga  mos  ravishda  moliya  tizimiga  doir  barcha  xususiyatlarga  ega  va
 unga  tegishli  bo’lgan  barcha  funktsiyalarni  bajaradi.  Bir  vaqtning  o’zida,  davlat
byudjeti faqat o’ziga xos bo’lgan xarakterli xususiyatlarga ham egadirki, ular o’z
navbatida,  davlat  byudjetini  moliya  tizimining  boshqa  bo’linmalaridan  ajratib
turadi  va  unda  markaziy  o’rinni  egallashga  imkon  beradi.  Uning  ana  shunday
xususiyatlaridan biri bevosita davlatga tegishli ekanligidir. Haqiqatdan ham har bir
mamlakatda  davlat  barcha  moliyaviy  munosabatlarning  tashkilotchisi  bo’lsa-da,
uning  bu  xislati,  ya’ni  mamlakatning  moddiy  va  moliyaviy  resurslari  asosiy
taqsimlovchi  sifatidagi  roli  faqat  byudjetda  katta  kuch  bilan  namoyon  bo’ladi.
Yagonalik  va  yuqori  darajada  markazlashuv  davlat  byudjetining  muhim
xususiyatlaridandir.  Davlat  byudjetiga  xos  xususiyatlar  mablag’lar  bilan  byudjet
siyosatini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi. Davlat byudjeti
deyilganda,  eng  avvalo,  ikki  tushunchaning  qo’shilishini  tushunmoq  kerak:  1)
davlat  miqyosida  yalpi  ichki  mahsulotni  taqsimlash  natijasida  vujudga  keladigan
iqtisodiy  munosabatlar;  2)  davlatning  asosiy  moliyaviy  rejasi.  Yalpi  ichki
mahsulotni  taqsimlashning  moliyaviy  vositasi  sifatida  davlat  byudjeti  boshqa
xususiyatlarga  ham  ega.  Yalpi  ichki  mahsulotning  davlat  byudjeti  orqali
taqsimlanishi ma’lum darajada, almashuvdan ajralgan holda sodir bo’ladi. 
Qiymatning davlat byudjeti orqali harakatlanishi moddiy mahsulotning harakatidan
to’liq  uziladi  va  sof  qiymat  xarakterini  kasb  etadi.  Faqat  davlat  byudjetidan
tashqarida,  byudjet  resurslari  sarflanayotganda  taqsimlash  va  almashuv
operatsiyalarining  qayta  qo’shilib  ketishi  sodir  bo’ladi.  Davlat  byudjetining
mohiyatini ochib berishda u orqali amalga oshiriladigan taqsimlash jarayonlarining
mazmunini ko’rib chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. 
Yalpi ichki mahsulotni davlat byudjeti orqali taqsimlash bir vaqtning o’zida,
o’zaro bog’langan va ma’lum darajada mustaqil bo’lgan uch bosqichga egadir: 1)
umumdavlat  pul  fondini  shakllantirish  (byudjet  daromadlari);  2)  hududiy  va
ma’lum  maqsadlarga  mo’ljallangan  ko’p  sonli  byudjet  fondlarini  yaratish;  3)
byudjet fondidan foydalanish (byudjet xarajatlari). 
 Davlat  byudjeti  orqali  yalpi  ichki  mahsulotni  taqsimlashning  bu  bosqichlari
bir  vaqtning  o’zida  va  uzluksiz  sodir  bo’lsada,  bu  ularning  nisbatan  alohidaligini
ham  inkor  etmaydi.  Bu  bosqichlarni  bo’lish  va  ularni  alohida-alohida  ko’rib
chiqish  orqali  byudjetli  taqsimlashning  xarakteri,  shakli  va  metodlari  to’g’risida
osonroq  va  aniqroq  tasavvur  hosil  qilish  mumkin.  Birinchi  bosqichda  yuridik  va
jismoniy  shaxslarga  tegishli  pul  mablag’larining  bir  qismi  davlatning  qo’lida
to’planishi sodir bo’ladi. Ana shu asosda mablag’larni oluvchi sifatida davlat bilan
mablag’larni  to’lovchilar  o’rtasida  byudjet  munosabatlari  vujudga  keladi.  Bu
munosabatlar,  asosan,  majburiylik  (imperativlik)  xarakteriga  egadir.  Bu
bosqichdagi  taqsimlash  jarayonlarining  xarakterli  xususiyati  shundaki,  byudjetga
tushuvchi mablag’lar ajratib olingan bo’lib, ular qat’iy chegaralanmagan. Ularning
barchasi  hozircha  yagona  maqsadga  —  umumdavlat  ehtiyojlarini  qondirishga
yo’naltirilgan. Davlat pul fondining alohidaligiga aniq maqsadlarga mo’ljallangan
fondlarni kristallizatsiya qilish boshlanganda barham beriladi. 
Byudjet  fondini  shakllantirishda  ikki  xil  tushunchadan  foydalaniladi:  1)
byudjetga  to’lovlar  (soliqlar,  ajratmalar,  bojlar  va  boshqalar);  2)  davlat
byudjetining daromadlari. 
Davlat  byudjetiga  to’lovlar  (soliqlar,  ajratmalar,  bojlar  va  boshqalar),  eng
avvalo,  to’lovchilarning  xarajatlaridan  iborat  bo’lib,  ularning  daromadlaridan
chegirilsada,  bir  vaqtning  o’zida  ular  davlat  byudjetida  davlatning  daromadlari
sifatida  gavdalanadi.  Ana  shundan  taqsimlash  munosabatlariga  kirishgan
ishtirokchilar  (tomonlar)  o’rtasidagi  manfaatlarda  ba’zi  bir  farqli  jihatlar  vujudga
keladi. Davlat byudjetning daromadlarini oshirishdan manfaatdor bo’lsa, bu narsa
u  yoki  bu  darajada  to’lovchilarning  (yuridik  va  jismoniy  shaxslarning)
manfaatdorligini  pasaytiradi.  Davlat  byudjetining  daromadlari  o’zining  yaxlitligi
bilan  farqlanadi  va  ular  yagona  maqsadga  —  ijtimoiy  ehtiyojlarni  qondirishga
xizmat qiladi. 
Byudjet  daromadlari  davlatning  sub’ektlar  (xo’jaliklar  va  aholi)  bilan  o’zaro
munosabatlarining  aniq  chegaralangan,  aniqlangan  qismini  ifoda  etadi.  Bu
 munosabatlar  xilma-xil  bo’lishiga  qaramasdan,  ular  umumiy  belgilarga  ega  va
umumlashtirilgan,  abstrakt  holda  ishlab  chiqarish  (byudjet)  munosabatlarining
alohida  elementi  sifatida  maydonga  chiqadi.  Byudjet  daromadlari  o’zlarining
iqtisodiy tabiatiga ko’ra ob’ektiv bo’lib, ular davlatning sub’ektlar (xo’jaliklar va
aholi) bilan barqaror aloqalarini ifodalaydi. Ularning ob’ektiv zarurligi davlatning
o’ziga xos funktsiyalarga ega bo’lgan mavjudligi bilan belgilanadi. 
Davlat  byudjeti  daromadlarining  farqlanuvchi  belgisi  shundan  iboratki,  ular
taqsimlash  natijasi  (byudjetga  to’lovlar)  va  yanada  taqsimlash  ob’ekti  (byudjet
ichidagi  fondlarni  shakllantirish  va  moliyalashtirish)  sifatida  maydonga  chiqadi.
Demak,  davlat  byudjetining  daromadlari  aniq  ifodalangan  byudjet  kategoriyasi
bo’lib,  ularni  shakllantirish  va  ulardan  foydalanish  taqsimlashning  byudjet
mexanizmi orqali amalga oshiriladi. 
Davlat byudjetining xarajatlari xuddi uning daromadlari singari, ikkiyoqlama
xarakterga ega. Bir tomondan, bu davlatning xarajatlari, boshqa tomondan esa —
sub’ektlarning ixtiyoriga tushadigan qaytarilmaydigan mablag’lar bo’lib, ularning
daromadlariga aylanadi va ular tomonidan turli maqsadlarga mo’ljallangan tegishli
fondlarni  shakllantirishda  foydalaniladi.  Ana  shu  ikkiyoqlama  xarakter  davlat
byudjeti  xarajatlarining  yakuniy  emas,  balki  taqsimlash  jarayonlarining  oraliq
bosqichi  ekanligidan dalolat beradi. Bu erda byudjet fondlarining egasi — davlat
va  pul  mablag’larini  oluvchilar  —  sub’ektlar  o’rtasida  yangi  taqsimlash
munosabatlari  paydo  bo’ladi.  Daromadlar  singari,  davlat  byudjetining  xarajatlari
ham  ob’ektiv  iqtisodiy  kategoriyadir.  U  kategoriya  sifatida  byudjetli  taqsimlash
munosabatlarining  ma’lum  bir  yakuniy  qismini  abstrakt  holda  umumlashtiradi.
Ularning moddiylashuvi byudjetdan sub’ektlarga pul mablag’larining teskari oqimi
bilan xarakterlanadi. 
Shunday  qilib,  davlat  byudjetining  iqtisodiy  mazmuni  deganda  umumdavlat
pul fondini shakllantirish, mablag’larni byudjetlar ichida taqsimlash va sub’ektlarni
byudjetdan  moliyalashtirish  natijasida  vujudga  keladigan,  o’zaro  bog’langan
taqsimlash munosabatlarining butun kompleksi tushuniladi. . Davlat byudjeti ko’p
 sonli  va  bo’lingan  taqsimlash  aktlarining  majmui  orqali  yalpi  ichki  mahsulot
harakatining  asosiy  yo’nalishlarida  namoyon  bo’ladi.  Aynan  byudjet  iste’mol  va
jamg’arish  fondlarining  shakllanishida,  iste’mol  fondining  qismlarga  ajralishiga,
sof  daromadning  davlat  va  sub’ektlar  o’rtasida  bo’linishiga  hal  qiluvchi  ta’sir
ko’rsatadi.  Mamlakatning  asosiy  moliyaviy  rejasi  ko’rinishida  qonuniy
rasmiylashtirilgan, davlat pul fondlarini yaratish va ulardan foydalanish borasidagi
iqtisodiy munosabatlar majmuiga davlat byudjeti deyiladi. 
Davlat byudjeti ikki xil funktsiyani bajaradi: 1) taqsimlash; 2) nazorat. 
Davlat  byudjetining  taqsimlash  funktsiyasi  orqali  uning  mohiyati  namoyon
bo’ladi.  Bu  davlat  byudjeti  tomonidan  amalga  oshirilayotgan  taqsimlash
munosabatlarining mazmunida yaqqol ko’rinadi. 
Davlat  byudjeti  orqali  amalga  oshiriladigan  taqsimlash  bu  jarayonning
ikkinchi  (oraliq)  bosqichidir;  Shuning  uchun  ham  davlat  byudjetining  taqsimlash
funktsiyasi  o’ziga  xos  bo’lgan  xususiyatga  ega  bo’lib,  undan  taqsimlangan  yalpi
ichki  mahsulotni  qayta  taqsimlashda  foydalaniladi.  Agar  taqsimlashning  birinchi
bosqichida  byudjet  mablag’lari  milliy  daromadda  davlatning  ulushi  sifatida
maydonga chiqsa, uning ikkinchi bosqichida esa ana shu ulush qismlarga bo’linadi
va  ko’p  sonli  kanallar  orqali  turli  tadbirlarni  moliyalashtirishga  va  fondlarni
shakllantirishga  yo’naltiriladi.  Davlat  byudjeti  bilan  iqtisodiyot  va  ijtimoiy
sohaning barcha bo’linmalari bevosita yoki bilvosita bog’langandir. 
Davlat byudjetining nazorat funktsiyasi ham o’ziga xos xususiyatlarga ega. 
Birinchi  xususiyat  umumiylik,  universallik.  Bu  milliy  iqtisodiyotni  tezkor
boshqarishda  davlat  byudjetining  nazorat  funktsiyasidan  keng  foydalanish  uchun
sharoit yaratadi. 
Davlat byudjetining nazorat funktsiyasiga tegishli bo’lgan ikkinchi xarakterli
xususiyat  moliyaviy  munosabatlarning alohida  sohasi  sifatida davlat  byudjetining
yuqori darajada markazlashtirilganligidan kelib chiqadi. Markazlashtirilganlik har
doim  yuqori  organlar  oldida  quyi  organlarning  hisobot  berib  turishini,  ma’lum
ketma-ketlikda  bo’ysunishning  tizimliligini  anglatadi.  Bu  esa,  o’z  navbatida,
 yuqoridan  quyigacha  davlat  moliyaviy  nazoratini  tashkil  etishga  shart-sharoit
yaratib beradi. 
Kuchli  majburiylik,  imperativlik  davlat  byudjetining  nazorat  funktsiyasiga
tegishli bo’lgan uchinchi xususiyatdir. Byudjet davlatniki bo’lganligi uchun uning
nazorat  funktsiyasi  milliy  iqtisodiyotni  boshqarish  vositalaridan  biri  hisoblanadi.
Davlat  byudjetining  nazorat  funktsiyasi  1)  davlat  byudjetining  daromadlarini
oshirish  uchun  pul  mablag’larini  jalb  qilish;  2)  mablag’larni  sarflashning
qonuniyligini  ta’minlash;  3)  byudjet  mexanizmi  orqali  ishlab  chiqarishning
samaradorligini oshirishni ko’zda tutadi. 
Sub’ektlar  faoliyatini  moliyaviy  resurslar  bilan  ta’minlashda  davlat
byudjetining tartibga soluvchi roli quyidagi ko’rinishda bo’lishi mumkin: 
— moliyaviy resurslarga bo’lgan yangbi talabni kelgusi byudjet yilida byudjetning
xarajatlari tarkibiga kiritish; 
— moliyaviy resurslarga bo’lgan qo’shimcha ehtiyojni mavjud byudjet resurslarini
manyovr qilish, ya’ni byudjet kreditlarini bir ob’ektdan ikkinchisiga o’tkazish yo’li
bilan  qondirish.  Bunday  imkoniyatning  mavjudligi  amaliyotda  ayrim
sub’ektlarning  o’zlariga  taqdim  etilgan  moliyaviy  resurslarni  to’liq
o’zlashtirishning uddasidan chiqa olmasligi bilan izohlanadi; 
—  qo’shimcha  ehtiyojni  hukumatning  zahira  fondlari  hisobidan  qoplash  va
boshqalar. 
Davlat  byudjeti  mamlakatning  moliya  tizimida  markaziy  o’ri nni  egallaydi.
Markazlashtirilgan  pul  fondini  shakllantirish  orqali  uning  yordamida  katta
hajmdagi  moliyaviy  resurslar  davlatning  qo’lida  to’planadi  va  ular  umumdavlat
ehtiyojlarini qondirishga sarf etiladi. 
Davlat  byudjetining  iqtisodiy  ahamiyatini  quyida  keltirilayotgan  1-rasm  orqali
ifoldalash mumkin. 
 
 moliya tizimida markaziy o’rinni egallaydi 
iqtisodiyot alohida 
tarmoqlarining 
rivojlanishida asosiy 
manba rolini ham Davlat 
byudjetining 
ahamiyati sub’ektlarning moliyaviy 
barqarorligini 
ta’minlashda byudjet katta 
ahamiyat kasb etadi  2. Davlat byudjetining daromadlari
Davlat byudjetining daromadlari mamlakat yalpi ichki mahsulotini taqsimlash
va  qayta  taqsimlash  umumiy  jarayonining  elementlaridan  biri  bo’lib,  ular  oraliq
(tranzit)  xarakterga  ega.  Ular  yuridik  va  jismoniy  shaxslarga  tegishli  bo’lgan
daromadlar  va  jamg’armalarning  bir  qismini  byudjetga  o’tkazilishi  natijasida
vujudga  keladi.  Byudjet  daromadlarining  moddiy-buyumlashgan  mazmunini
davlatning  ixtiyoriga  borib  tushgan  pul  mablag’lari  tashkil  etadi.  Bu  byudjet
kategoriyasining  namoyon  bo’lish  shakli  byudjetga  tushuvchi  turli  soliqlar,
to’lovlar, yig’imlar, bojlar va ajratmalardan iborat. 
Miqdoriy  jihatdan  davlat  byudjetining  daromadlari  yaratilgan  yalpi  ichki
mahsulotda  (milliy  daromadda)  davlatning  ulushini  ko’rsatadi.  Ularning  absolyut
hajmi  va  salmog’i  mamlakatning  yalpi  ichki  mahsuloti  (milliy  daromadi)ning
umumiy  hajmi,  u  yoki  bu  davrda  davlatning  oldida  turgan  siyosiy,  iqtisodiy,
ijtimoiy,  mudofaa  va  boshqa  vazifalar  bilan  belgilanadi.  Ana  shularga  muvofiq
davlat  byudjetida  mablag’larni  yig’ish  miqdori  va  ularni  undirishning  shakl  va
metodlari aniqlanadi. 
Byudjet  daromadlarini  shakllantirish  jarayoni  quyidagi  printsiplarga
asoslanishi maqsadga muvofiqdir: 
—  soliqlarning  byudjetga  olinishi  mamlakat  milliy  boyligi  manbalarining
tugashiga olib kelmasligi kerak; 
— soliqlar ularni to’lovchilar o’rtasida teng taqsimlanmog’i lozim; 
— soliqlarni ishlab chiqaruvchilarning aylanma fondlari hajmiga  ta’sir
ko’rsatmasligi; 
— soliqlarning sof daromadga nisbatan hisoblanishi; 
— davlat uchun soliqlarning undirilishi iloji boricha arzonroq bo’lishi lozim; 
— soliqlarning undirilish jarayoni xususiy sektorni siqib chiqarmasligi kerak; 
—  sub’ektlarning  mustaqil  faoliyat  ko’rsatishiga  sharoit  yaratish,  ya’ni,
sub’ektlarga tegishli bo’lgan mablag’larning bir qismini davlat byudjetiga olinishi
ularning  mustaqil  rivojlanishiga  salbiy  ta’sir  ko’rsatmasligi  kerak.  Chegaradan
  
 
 
 
 
 ustuvor yo’nalishlar uchun 
moliyaviy resurslarni 
kontsentratsiya qilishda asosiy 
instrument bo’lib xizmat  
qiladi o’ynashi mumkin 
uning yordamida katta hajmdagi 
moliyaviy resurslar davlatning 
qo’lida to’planadi va ular 
umumdavlat ehtiyojlarini 
qondirishga sarf etiladi  ahamiyati 
 o’tib  ketilganda  sub’ektlarning  mustaqilligini  yo’qotishiga,  kasodga  uchrash
hollarining  vujudga  kelishiga,  ichki  rezervlarni  qidirib  topishga  va  ishlab
chiqarishning  o’sish  sur’atlarini  ta’minlashga  intilish  susayadi,  xufyona
iqtisodiyotning rivojlanishi boshlanadi; 
—  sub’ektlarning  xatti-harakati  va  intilishiga  bog’liq  bo’lmagan  holda  vujudga
kelgan  daromadlarning  to’liq  yoki  qisman  byudjetga  olinishi.  Ma’lum  bir
xarajatlarni  amalga  oshirmasdan  olingan  barcha  daromadlar  davlatning  ixtiyoriga
o’tishi  kerak.  Bu  printsipning  ta’siri  ostiga  sub’ektlar  ma’muriyati  noto’g’ri,
noqonuniy harakati (masalan, davlat standartlarini buzish va boshqalar) natijasida
olingan daromadlar ham kiritilmog’i lozim; 
—  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  va  boshqa  maqsadlar  uchun  korxonaning
rejalashtirilgan ehtiyojidan ortgan summalarni byudjetga olish. Bu printsip davlat
byudjeti  daromadlarini  davlat  korxonalarining  mablag’lari  hisobidan  tashkil
etishda qo’llanilishi mumkin. U davlat korxonalarining moliyaviy holatini tartibga
soladi  va  bir  vaqtning  o’zida  ijtimoiy  ehtiyojlarni  qondirishda  davlatning
manfaatlarini ta’minlaydi; 
—  byudjet  mexanizmining  rag’batlantiruvchi  ta’sirini  ta’minlash.  Mablag’larni
sub’ektlar ixtiyorida byudjetga o’tkazilishi ularning samarali faoliyat ko’rsatishga
rag’batlantirishi kerak. 
— byudjet daromadlarini shakllantirishda ulushli ishtirok etish. Bu printsip byudjet
daromadlarini  aholi  mablag’lari  hisobidan  shakllantirishda  qo’llanilib,  uning
natijasida  aholi  daromadlari  darajasiga  bog’liq  ravishda  bir  qismi  byudjetga
o’tkaziladi. 
Davlat  byudjetining  daromadlari  o’zlarining  manbalari,  ijtimoiy-iqtisodiy
xarakteri,  mulkchilik  shakli,  soliq  va  to’lovlarning  turi,  mablag’larning  tushish
shakli  va  ularni  byudjetga  undirish  metodlariga  muvofiq  klassifikatsiya  qilinishi
mumkin. 
Davlat  byudjetining  daromadlari  o’z  manbalariga  ko’ra  quyidagi  guruhlarga
bo’linadi: 
 • soliqli daromadlar; 
• soliqsiz daromadlar; 
• tiklanmaydigan  (qaytarilmaydigan)  tarzda  o’tkaziladigan  pul  mablag’lari.
Byudjetning  soliqli  daromadlari  tarkibi  mamlakat  soliq  qonunchiligiga  muvofiq
umumdavlat soliqlari va yig’imlari, mahalliy soliqlar va yig’imlar, bojxona bojlari,
boj yig’imlari va boshqa boj to’lovlari, davlat boji, penya va jarimalardan iborat. 
Soliqsiz daromadlar tarkibiga quyidagilar kiradi: 
• davlat  mulkidan  foydalanish  tufayli  olingan  daromadlar  (soliqlar  va
yig’imlar  to’g’risidagi  qonunchilikka  muvofiq  to’langan  soliq  va  yig’imlardan
so’ng); 
• byudjet  tashkilotlari  tomonidan  ko’rsatilgan  to’lovli  xizmatlardan  kelgan
daromadlar  (soliqlar  va  yig’imlar  to’g’risidagi  qonunchilikka  muvofiq  to’langan
soliq va yig’imlardan so’ng); 
• fuqarolik-huquqiy, ma’muriy va jinoiy choralarni qo’llash natijasida olingan
mablag’lar,  jumladan,  jarimalar,  musodaralar,  tovon  to’lashlar  va  davlat
sub’ektlariga  etkazilgan  zararlarni  qoplash  bo’yicha  olingan  mablag’lar  hamda
majburiy undirilgan boshqa mablag’lar; 
• moliyaviy  yordam  ko’rinishidagi  daromadlar  (byudjet  ssudalari  va  byudjet
kreditlaridan tashqari); 
• boshqa soliqsiz daromadlar. 
Tushumlarning  quyidagi  ko’rinishlari  ham  byudjet  daromadlari  tarkibida  hisobga
olinishi mumkin: 
• davlat  mulkini  vaqtinchalik  foydalanishga  berish  natijasida  ijara  haqi  yoki
boshqa ko’rinishda olinadigan mablag’lar; 
• kredit  muassasalaridagi  hisobvaraqlarda  byudjet  mablag’larining  qoldig’i
bo’yicha foizlar ko’rinishida olinadigan mablag’lar; 
• davlat  mulkiga  tegishli  bo’lgan  mol-mulkni  garovga  yoki  ishonchli
boshqaruvga berishdan olinadigan mablag’lar; 
 • qaytarish va haq olish asosida boshqa byudjetlarga, xorijiy davlatlarga yoki
boshqa  yuridik  shaxslarga  berilgan  byudjet  mablag’laridan  foydalanganlik  uchun
haq; 
• davlatga  qisman  tegishli  bo’lgan  xo’jalik  jamiyatlari  ustav  kapitalining
hissasiga  yoki  aktsiyalar  bo’yicha  dividendlarga  to’g’ri  keladigan  foyda
ko’rinishidagi daromadlar; 
• davlat  unitar  korxonalari  foydasining  bir  qismi  (soliqlar  va  yig’imlar
to’g’risidagi qonunchilikka muvofiq to’langan soliq va yig’imlardan so’ng); 
• davlatga  tegishli  bo’lgan  mol-mulkdan  foydalanish  natijasida  olinadigan
qonunchilikda ko’zda tutilgan boshqa daromadlar. 
Byudjetning  daromadlar  qismini  to’ldirishning  manbalaridan  biri  byudjet
tizimida  boshqa  darajada  turgan  dotatsiyalar,  subventsiyalar  va  subsidiyalar  yoki
mablag’larni  qaytarilmaslik  va  tiklamaslik  shakllarida  olinadigan  moliyaviy
yordamdir.  Bunday  moliyaviy  yordamlar  mablag’larni  oluvchi  byudjetning
daromadlarida o’z ifodasini topishi kerak. Jismoniy va yuridik shaxslardan, xalqaro
tashkilotlar  va  xorijiy  davlatlar  hukumatlaridan  qaytarilmaydigan  yoki
tiklanmaydigan  shaklda  o’tkazilayotgan  mablag’lar  ham  byudjetning  shunday
daromadlari tarkibiga kiradi. 
Hozirgi  amaliyotda  davlat  byudjetining  daromadlari  quyidagi  tartibda
klassifikatsiyalanadi: 
1. To’g’ri  (bevosita)  soliqlar.  Ularning  tarkibiga  yuridik  shaxslarning
foydasidan  olinadigan  soliq;  savdo  va  umumiy  ovqatlanish  korxonalari  uchun
yagona  soliq  to’lovidan  davlat  byudjetiga  ajratmalar;  yagona  soliq  to’lovidan
(mikrofirmalar va kichik korxonalar bilan biigalikda) davlat byudjetiga ajratmalar;
jismoniy  shaxslarning  daromadidan  olinadigan  soliqlar  va  tadbirkorlik  faoliyati
bilan shug’ullanayotgan yuridik va jismoniy shaxslarning daromadidan olinadigan
qat’iy soliqlar kiradi. 
2. Egri  (bilvosita)  soliqlar.  Bu  soliqlarning  tarkibi  qo’shilgan  qiymat  solig’i;
aktsizlar;  bojxona  bojlari;  jismoniy  shaxslardan  olinadigan  yagona  boj  to’lovi;
 transport  vositalari  uchun  benzin,  dizel  yoqilg’isi  va  gaz  iste’moliga  jismoniy
shaxslardan olinadigan soliqdan iborat. 
3. Resurs  to’lovlari  va  mol-mulk  solig’i.  Bu  guruhga  kiruvchi  soliqlar  va
to’lovlar  mol-mulk  solig’i;  er  solig’i;  er  osti  boyliklaridan  foydalanganlik  uchun
soliq va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni o’z ichiga oladi. 
4. Ustama foydadan olinadigan soliq. 
5. Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish uchun soliq. 
6. Boshqa daromadlar. 
O’zining  ijtimoiy-iqtisodiy  belgisiga  ko’ra  davlat  byudjetining  daromadlari
ikki guruhga bo’linishi mumkin: 
— xo’jalik yurituvchi sub’ektlardan olinadigan daromadlar; — aholidan tushumlar.
Mulkchilik  shakliga  ko’ra  davlat  byudjetining  daromadlari  quyidagi
ko’rinishlarda bo’lishi mumkin: 
— nodavlat sektordan olinadigan daromadlar; — davlat xo’jaliklaridan olinadigan
daromadlar; — aholidan olinadigan mablag’lar. 
Davlat byudjetining daromadlari majburiy yoki  ixtiyoriy tarzda jalb qilinishi
mumkin.  Bunda  daromadlarni  majburiy  shaklda  jalb  qilish  hal  qiluvchi  rol
o’ynaydi.  Ixtiyoriy  shakldagi  to’lovlarga  davlat  obligatsiyalarini  va  pul-buyum
lotereyalarini  realizatsiya  qilishdan  olingan  tushumlar  kiradi.  Davlat  byudjeti
daromadlarini  shakllantirishdagi  majburiylik-  yuridik  va  jismoniy  shaxslar
tomonidan ma’lum bir mablag’lar belgilangan muddatlarda byudjetga o’tkazilishi
zarurligini  anglatadi.  U  yoki  bu  to’lovni  qonun  tomonidan  majburiy  deb  e’tirof
etilishi to’lanmagan summalarning majburiy undirilishini ko’zda tutadi. 
Sub’ektlarning  daromadlari  davlat  byudjeti  ixtiyoriga  ikki  xil  metodlarni
qo’llab, olinishi mumkin: 
1) soliqli metodlar; 
2) nosoliqli metodlar. 
Soliqli  metodlar  uchun  mablag’larning  davlat  byudjeti  foydasiga  aniq
belgilangan  miqdorlarda  va  oldindan  o’rnatilgan  muddatlarda  undirilishi
 xarakterlidir.  Soliqlarning  undirilishi  mamlakat  yalpi  ichki  mahsuloti  va  milliy
daromadining  taqsimlanishi  va  qayta  taqsimlanishi  bilan  bog’liq. Ular  yordamida
xo’jalik yurituvchi sub’ektlar va aholiga tegishli bo’lgan mablag’larning bir qismi
davlat  ixtiyoriga  o’tkaziladi.  Soliqlarning  tarkibiga  qo’shilgan  qiymat  solig’i,
aktsizlar,  daromad  (foyda)  solig’i,  er  solig’i,  mol-mulk  solig’i  va  boshqa  soliqlar
kiradi. 
Nosoliqli  daromadlar  davlatga  tegishli  bo’lgan  korxona  va  tashkilotlardan
olinadigan  to’lovlardir.  Davlat  mulkiga  aylanadigan  va  qaytarishni  talab
etmaydigan mablag’lar ham davlat byudjetining daromadlari bo’lishi mumkin. 
O’zbekiston  Moliya  vazirligi  2021  yilgi  Davlat  byudjetining  ijrosi  bo’yicha
e’lon  qilgan  dastlabki  ma’lumotlarga  ko’ra,  2021  yilda  O’zbekiston  byudjetining
daromadlar qismi 26 trillion 223,2 milliard so’mga teng bo’lgan. 
Buning yarmidan ko’pini – 13 trillion 398,6 milliard so’mni bilvosita soliqlar
tashkil etgan. Jumladan, qo’shilgan qiymat solig’idan 7,552 trillion so’mdan ortiq,
aktsiz  solig’idan  4,16  trillion  so’mdan  ortiq,  bojxona  bojidan  1  trillion  so’mdan
ortiq,  jismoniy  shaxslarning  transport  vositalari  uchun  benzin,  dizel  yoqilg’isi  va
suyultirilgan gazni iste’mol qilganlik uchun soliqlardan 670 milliard so’m daromad
olingan. 
2021  yili  O’zbekiston  davlat  byudjeti  bevosita  soliqlardan  6  trillion  353,7
milliard  so’m  daromad  olgan.  Bunda,  yuridik  shaxslardan  olinadigan  foyda
solig’idan 1,038 trillion, savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona
soliq to’lovidan davlat byudjetiga ajratmalardan 832,6 milliard so’m, yagona soliq
to’lovidan  davlat  byudjetiga  ajratmalar,  shu  jumladan,  mikrofirmalar  va  kichik
korxonalardan  ajratmalardan  755  milliard  so’m,  tadbirkorlik  faoliyatining  ayrim
turlari  bo’yicha  qat’iy  belgilangan  soliqdan  415,6  milliard  so’m  trillion  so’m,
obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig’idan 594,4 milliard
so’m, jismoniy shaxslar daromadiga soliqdan 2,717 trillion so’m pul tushgan. 
30.12.2021  yildagi  «2022  yil  uchun  O zbekistonʼ  Respublikasining
 Davlat  byudjeti  to g risida»gi  O RQ-742-son  Qonunʼ ʼ ʼ
imzolandi.  Ushbu  Qonun  Qonunchilik  palatasi  tomonidan  2021  yil  26  noyabrda  qa
bul  qilingan.  Senat  tomonidan  2021  yil  15  dekabrda  ma qullangan.	
ʼ
Belgilanishicha,  O zbekiston  Respublikasi  nomidan  va  uning  kafolati  ostida	
ʼ
jalb  qilingan  davlat  qarzining  summasi  yalpi  ichki  mahsulotning  yillik  prognoz
ko rsatkichiga nisbatan 60%dan oshmasligi kerak.	
ʼ
2022  yil  uchun  O zbekiston  Respublikasi  nomidan  va  uning  kafolati  ostida	
ʼ
tashqi  qarzlarni  jalb  qilish  bo yicha  yillik  imzolanadigan  yangi  bitimlarning	
ʼ
cheklangan hajmi 4,5 mlrd АQSh dollarini tashkil etadi.
Qonunga muvofiq quyidagi soliqlar bo yicha asosiy stavkalar o zgarishlarsiz	
ʼ ʼ
qoldirildi:
QQS – 15%;
foyda solig i – 15%;	
ʼ
jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig i – 12%;	
ʼ
aylanmadan olinadigan soliq – 4%.
Foyda  solig i  stavkasi  15%,  dividendlar  tarzidagi  foyda  bo yicha  soliq	
ʼ ʼ
stavkasi 5% darajasida saqlanib qolindi.
Аmortizatsiyaning  yillik  cheklangan  normasi  va  investitsiyaviy  chegirma
miqdori o rtacha 2 baravarga oshiriladi.	
ʼ
 Soliq to lovchilarga zarar summasini kelgusi davrlarga, zarar ko rilgan soliq	
ʼ ʼ
davridan keyingi 10 yilga ko chirish huquqi beriladi. Bunda jami ko chirilayotgan	
ʼ ʼ
zarar summasi joriy soliq davridagi soliq bazasining 60%idan oshmasligi lozimligi
to g risidagi talab bekor qilinadi.	
ʼ ʼ
Tabiiy gazni eksport qilishda, shuningdek import qilingan gazni ichki bozorda
realizatsiya  qilishda  aktsiz  solig i  stavkasi  nolga  tenglashtiriladi.  Ishlab	
ʼ
chiqaruvchi  korxonalar  tomonidan  suyultirilgan  gazni  realizatsiya  qilish  aktsiz
solig idan ozod etiladi.	
ʼ
 Bundan  tashqari  yer  qa ridan  foydalanganlik  uchun  soliq  stavkalari  neftь  vaʼ
tabiiy  gaz  bo yicha  10%gacha,  oltin  va  mis  bo yicha  –  7%gacha,  volьfram	
ʼ ʼ
bo yicha – 2,7%gacha, uran bo yicha – 8%gacha pasaytirildi.	
ʼ ʼ
 Shuningdek  avtomobilni  sotib  olishda  va  vaqtinchalik  olib  kirishda
to lanadigan yig im bekor qilindi.
ʼ ʼ
Jismoniy shaxslar uchun ijara to lovining eng kam stavkalari belgilandi. Ular	
ʼ
binoni  yoki  avtomobilni  ijaraga  berishdan  olingan  daromadlarga  soliq  solishda
qo llaniladi.	
ʼ
2022  yil  uchun  Konsolidatsiyalashgan  byudjet  taqchilligining  cheklangan
miqdori  yalpi  ichki  mahsulotning  3%i  miqdorida  belgilandi.  2022  yilda
konsolidatsiyalashgan byudjet daromadlari 254,6 trln so m yoki YaIMning 30,3%i	
ʼ
miqdorida prognozlashtirilmoqda.
Davlat byudjeti daromadlari 200 trln so m yoki YaIMning 23,8%i miqdorida	
ʼ
belgilandi. Ulardan soliq tushumlari  68,5 trln so m, shu jumladan foyda solig i –	
ʼ ʼ
43,7  trln  so m,  aylanmadan  olinadigan  soliq  –  2,7  trln  so m,  JShDS  –  22  trln	
ʼ ʼ
so mni tashkil etadi.	
ʼ
Bilvosita  soliqlar  bo yicha  daromad  summasi  73,2  trln  so m,  shu  jumladan	
ʼ ʼ
QQS – 53,3 trln so m, aktsiz solig i – 15 trln so m, bojxona boji – 4,8 trln so mni	
ʼ ʼ ʼ ʼ
tashkil etadi.
Resurc va mol-mulk solig i 25,7 trln so mni tashkil qiladi.	
ʼ ʼ
Konsolidatsiyalashgan  byudjet  xarajatlari  280,  13  trln  so mni  tashkil  etadi.	
ʼ
Davlat  byudjeti  xarajatlari  188,  91  trln  so m,  davlat  maqsadli  jamg armalari	
ʼ ʼ
xarajatlari – 58, 18 trln so m, Tiklanish va taraqqiyot jamg armasi mablag larining	
ʼ ʼ ʼ
sarflanishi – 7, 73 trln so m miqdorida prognozlashtirilmoqda.
ʼ
Byudjet  tashkilotlarining  byudjetdan  tashqari  jamg armalari  mablag larining	
ʼ ʼ
sarflanishi 14, 61 trln so m, tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga xarajatlar esa	
ʼ
– 10,7 trln so mni tashkil etadi.	
ʼ
 Byudjetni  shakllantirishda  barcha  tumanlar  va  shaharlar  byudjetlarining
tasdiqlangan  xarajatlarining  5%i  jamoatchilik  fikri  asosida  shakllantirilgan
tadbirlarni moliyalashtirishga yo naltiriladi.ʼ
Bundan tashqari, mahalliy byudjetlar qo shimcha manbalarining kamida 30%i	
ʼ
jamoatchilik  fikri  asosida  shakllantirilgan  tadbirlarni  moliyalashtirishga
yo naltiriladi.	
ʼ
 2022  yil  uchun  byudjet  va  qonun  mablag larni  belgilangan  yo nalishda	
ʼ ʼ
sarflashda  natijadorlikni  oshirish,  mahalliy  o zini  o zi  boshqarish  organlarining	
ʼ ʼ
vakolatlarini  kengaytirish,  byudjet  barqarorligini  ta minlash,  byudjet  qamrovini	
ʼ
oshirish  va  byudjet  mablag larining  taqsimlanishi  ustidan  jamoatchilik  nazoratini	
ʼ
kuchaytirish bo yicha takliflarni o z ichiga oladi.	
ʼ ʼ
3. Davlat byudjetining xarajatlari
Davlat byudjetining xarajatlari umumiy moliyaviy kategoriya bo’lgan byudjetning
ko’rinishlaridan  biri  bo’lib,  unga  tegishli  bo’lgan  umumiy  xususiyatlarga  egadir.
Davlat  byudjetining  xarajatlari  xarajatlarning  konkret  turlari  orqali  namoyon
bo’ladi.  Byudjet  xarajatlari  konkret  turlarining  xilma-xilligi  esa,  o’z  navbatida,
quyidagi  omillarning  mavjudligi  bilan  belgilanadi:  davlatning  iqtisodiy  tabiati  va
funktsiyalari;  mamlakatning  ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyot  darajasi;  byudjetning
milliy  iqtisodiyot  bilan  bog’langanligi;  iqtisodiy  munosabatlarning  rivojlanganlik
darajasi; byudjet mablag’larining namoyon bo’lish shakllari va h.k. 
Davlat byudjetining barcha xarajatlarini quyidagi guruhlarga bo’lish mumkin: 
— ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo’llab-quvvatlash xarajatlari; 
— milliy iqtisodiyotga xarajatlar; 
— mudofaa xarajatlari; 
— boshqaruv xarajatlari. 
Ijtimoiy  soha  va  aholini  ijtimoiy  qo’llab-quvvatlash  xarajatlari  o’z  tarkibiga
maorif, sog’liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport, fan,  ijtimoiy  ta’minot,  aholi  uchun
ijtimoiy ahamiyat kasb etgan xizmatlar baholaridagi farqlarni byudjetdan qoplash
va oilalarga ijtimoiy nafaqalarni oladi. Davlatning ijtimoiy funktsiyasini o’zida aks
 ettirib,  bu  guruhdagi  byudjetning  xarajatlari  xalq  ta’limi  tizimini  rivojlantirish  va
takomillashtirishga,  fan  va  madaniyatni  moliyalashtirishga,  aholining  tibbiy
xizmatga  bo’lgan  talabini  qondirishga,  ijtimoiy  sug’urta  va  ijtimoiy  ta’minotni
amalga oshirishga keng yo’l ochib beradi. 
Milliy iqtisodiyotga byudjetdan xarajat qilinishi davlatning xo’jalik yurituvchi
asosiy  sub’ektlardan  biri  ekanligidan  darak  beradi.  Aynan  bu  xarajatlar  keng
miqyoslarda  yangi  sanoat  korxonalarini  qurish,  zamonaviy  industriya  asosida
qishloq  xo’jaligida  ishlab  chiqarishni  rivojlantirish,  transport,  aloqa  va
iqtisodiyotning  boshqa  tarmoqlarini  texnika  vositalari  bilan  qayta  ta’minlashga
imkon  yaratadi.  Shuning  uchun  ham  davlat  byudjetining  bu  xarajatlari  orasida
iqtisodiyot  va  markazlashtirilgan  investitsiyalarni  moliyalashtirish  xarajatlari
alohida  o’rin  egallaydi.  Davlat  byudjetining  mudofaa  xarajatlari  ham  davlatning
funksiyalaridan  kelib  chiqadi.  Ular  har  bir  davlatning  o’z  mudofaa  qobiliyatini
mustahkamlashi  zarurligi  bilan  bog’liqdir.  Qurolli  kuchlarning  barcha  turlari
byudjet mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladi. 
Boshqaruv  shaklidagi  faoliyat  turining  davlat  tomonidan  amalga  oshirilishi,
uning  xo’jalik-tashkilotchilik  funktsiyasi  davlat  byudjetidan  boshqaruv  xarajatlari
deb  nomlangan  alohida  xarajatlar  ajratilishini  taqozo  etadi.  Boshqaruv  (davlat
hokimiyati  organlari,  sud  va  prokuratura  fuqarolarning  o’zini-o’zi  boshqaruv
organlari)  xarajatlari  davlat  organlari  faoliyatining  moliyaviy  asosini  tashkil  etib,
jamiyat hayotining barcha sohalariga rahbarlik qilishga imkon yaratadi. 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  Davlat  byudjetining  xarajatlari  uning
daromadlari  bilan  uzviy  bog’langandir.  Bunday  o’zaro  bog’liqlik  xarajatlarning
miqdoriy  jihatdan  daromadlarga  muvofiq  kelishi  va  ularning  bir-biriga  o’zaro  ta
‘sir  ko’rsatishi  orqali  ifodalanadi.  Bir  tomondan,  aksariyat  hollarda,  byudjet
xarajatlarining  hajmi  byudjet  daromadlarining  hajmi  bilan  cheklanadi.  O’z
navbatida,  byudjet  daromadlarining  hajmi  esa  davlatning  iqtisodiy  imkoniyatlari
bilan  aniqlanadi.  Shuning  uchun  ham  bu  erda  byudjet  xarajatlarining  shunday
hajmini va milliy xo’jalikda pul fondlarini shakllantirishda byudjet mablag’laridan
 foydalanishning  shunday  muddatlarini  o’rnatish  kerakki,  ular  minimal  xarajatlar
qilib  maksimal  samaraga  erishish  orqali  davlat  oldidagi  ijtimoiy-iqtisodiy
vazifalarni  muvaffaqiyatli  bajarilishini  ta’minlash,  boshqa  tomondan  esa,  ishlab
chiqarishning o’sishiga ijobiy ta’sir qilish, ilmiy-texnika taraqqiyotini tezlashtirish
va milliy xo’jalikdagi proportsiyalarni optimallashtirish orqali davlat byudjetining
xarajatlari uning daromadlari darajasining ortishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi. 
Davlat  byudjeti  xarajatlari  hajmining  yildan-yilga  ortib  borishi  ularni  milliy
xo’jalikning  samaradorligi  nuqtai  nazaridan  baholashni  dolzarb  muammoga
aylantirib  qo’yadi.  Bunda  milliy  xo’jalikning  yakuniy  natijasini  baholab,  faqat
unga  tegishli  bo’lgan  daromadlarning  qo’shimcha  ravishda  o’sganligiga  e’tibor
berish  bilan  cheklanish  maqsadga  muvofiq  emas.  Bunda,  bir  vaqtning  o’zida,
jamiyatning ijtimoiy taraqqiyot darajasi, ijtimoiy muammolarning qay darajada hal
etilganligi ham nazardan chetda qolmasligi kerak. 
Davlat byudjeti xarajatlarining tarkibi va uning tuzilmasi davlatning tabiatiga,
u  tomonidan  bajarilayotgan  funktsiyalarga,  milliy  xo’jalikning  ehtiyojlariga
bog’liq hamda byudjet mexanizmi orqali ishlab chiqarish va iste’molning ba’zi bir
omillariga  davlatning  ta’sirchanligini  ta’minlash  kabilar  bilan  belgilanadi.  Davlat
byudjetining xarajatlaridan foydalanish byudjetdan moliyalashtirish orqali amalga
oshiriladi.  Shu  munosabat  bilan,  byudjetdan  moliyalashtirish  deyilganda  rejada
ko’zda  tutilgan  tadbirlarni  amalga  oshirish  uchun  sub’ektlarga  byudjetdan
mablag’larni taqdim eish tizimi tushuniladi. 
4. Davlat byudjeti mablag’laridan samarali foydalanishni ta’minlash
yo’llari.
    Iqtisodiyotni  erkinlashtirish  sharoitida  davlat  byudjeti  hisobiga  mablag’  bilan
ta’minlanadigan  tarmoqlarda  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish,  byudjet
mablag’laridan  samarali  foydalanish  nazoratini  takomillashtirish  bugungi  kunda
dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. 
 ABB Byudjet  mablag’laridan  oqilona  foydalanishga  esa  samarali  nazorat  tizimini
shakllantirmasdan turib erishib bo’lmaydi. Ma’lumki, byudjet jarayonining asosiy
bosqichlaridan  biri  davlatning  moliyaviy  nazorati  hisoblanadi.  Moliyaviy  nazorat
mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  nazorat  faoliyatining  tarkibiy  qismi
hisoblanadi. 
Iqtisodiyoti  rivojlangan  hech  bir  mamlakat  yo’qki,  moliya  sohasida  davlatning
nazorat organlari mavjud bo’lmasin. Moliyaviy nazorat instituti davlatning nazorat
organlarining  umumiy  tuzilishini  o’zida  mujassamlashtiradi  va  moliyaviy
mexanizmning asosiy elementi sifatida namoyon bo’ladi. 
Moliya,  byudjet,  soliq  intizomiga  etarli  darajada  rioya  qilinmayotganligi  va
byudjet  mablag’larini  maqsadsiz  ishlatilishida  ko’p  sonli  holatlarning  mavjudligi
barcha mamlakatlarda davlatning moliyaviy nazora tini  kuchaytirishning zarurligini
ko’rsatmoqda. 
Albatta,  byudjet  mablag’larini  sarflashda  byudjetdan  qilinadigan  xarajatlarning
cheklanganligi,  byudjet  taqchilligining  mavjudligi,  byudjetda  ijtimoiy  sohalardan
tashqari  boshqa  xarajatlarga-aholini  ijtimoiy  jihatdan  himoyalash,  iqtisodiyot
tarmoqlarining  mutanosib  rivojlanishini  ta’minlash,  mamlakatning  mudofaa
qobiliyatini mustahkamlashga ham zaruriyat mavjudligini hisobga olishimiz kerak
bo’ladi. 
Byudjet  mablag’larini  sarflashda  yo’l  qo’yilayotgan  xato  va  kamchiliklarni  kelib
chiqish  sababi  moliya  hamda  nazorat  taftish  idoralari  xodimlarining  ular  oldiga
qo’yilgan  asosiy  vazifa-byudjet  intizomiga  rioya  etishni  ta’minlashga  mas’uliyat
bilan  yondashishni  talab  qiladi.  Byudjet  tashkilotlarining  xarajatlar  smetasi  ijrosi
chuqur tahlil qilinishi, talab darajasida nazorat o’rnatilishi, byudjet tashkilotlarida
mablag’larni maqsadli sarflash to’g’risida keng doiradagi tushuntirish ishlari etarli
darajada olib borilishi lozim. 
Byudjet  tashkilotlarining  xarajatlarni  katta  qismini  kommunal  xizmat  haqlari
egallaydi va ular bilan shartnomalarni aniq, to’g’ri hisoblar bilan tuzish muhimdir.
Byudjet  tashkilotlarida  kommunal  xizmatlar  (issiqlik  energiyasi,  issiq  va  sovuq
 ABB suv, kanalizatsiya), gaz va elektr energiya sotib olish xarajatlari limitlariga qat’iy
rioya etish talab etiladi. 
Bank  tizimida  byudjet  tashkilotlarining  xarajatlar  smetasi  tasdiqlanganidan  so’ng
bir  hafta  ichida  kommunal  xizmatlari  ko’rsatuvchi,  gaz,  va  elektr  energiyasi
sotuvchi  korxonalar  bilan  shartnomalarni  ushbu  xizmatlarga  smetalarida  ko’zda
tutilgan  limitlar  doirasida  tuzishni  ta’minlash,  hisobkitoblarni  oyma-oy  amalga
oshirib  borish,  limitdan  ortiqcha  ko’rsatilgan  xizmatlarga  haq  to’lamaslik
muassasalarda  ushbu  xarajatlarga  mas’ul  bo’lgan  xodimlarni  buyruq  bilan
biriktiriladi. Kommunal xizmatlar gaz va elektr enegiyasini sotib olishga tuzilgan
ikki  tomonlama  shartnomalarni  hududiy  moliya  idoralarida  nazorat-taftish
boshqarmalari  tekshirgandan  so’ng  ro’yxatdan  o’tkazish  va  bu  jarayondagi
intizomga,  ta’riflarga  va  haqiqiy  ehtiyojlarga  qarab  xarajat  qilinishining  doimiy
monitoringi  olib  boriladi.  Suv,  issiqlik,  gaz,  va  elektr  energiyasi  is’temol
qilinayotgan  byudjet  tashkilotlarida  o’lchov  asboblarining  to’liq  o’rnatilishi  va
ishlashi nazorat kilinadi. 
Hozirgi vaqtda byudjet muassasalarida ortiqcha mablag’ sarflanishini bartaraf etish
maqsadida  gaz,  sovuq  suv,  issiq  suv,  elektr  energiya  tarmoqlari  bo’yicha
mutaxassislar  shartnoma  to’g’ri  tuzilishi  va  byudjet  mablag’larini  maqsadli
ishlatilishini  nazorat  qilib,  mablag’larni  iqtisod  qilishi  mumkin.  Kommunal
xizmatlar  bo’yicha  shartnomalar  tuzilish  davrida  shartnomalarni  sifatli  va  asosli
tuzishni ta’minlash maqsadida malakali xodimlarni jalb qilish maqsadga muvofiq
bo’ladi. 
Davlat  byudjeti  xarajatlarini  moliyalashtirish  rejasini  va  byudjet  majburiyatlari
limitini byudjet mablag’larini taqsimlovchilariga va byudjet mablag’i oluvchilariga
Davlat  byudjeti  xarajatlarining  iqtisodiy,  vazifa  jihatidan,  tashkiliy  tasniflari
ko’rsatkichlari  ko’rsatilgan  holda,  etkazishni  amalga  oshirish  maqsadga  muvofiq
bo’ladi. 
Shuningdek,  ijtimoiy-madaniy  tadbirlarga  ajratilgan  byudjet  mablag’laridan
foydalanish,  dastur  asosida  aniq  ro’yxatli  bo’lishini,  byudjetdan  mablag’
 ABB oluvchilarni moliyalashtirish  mexanizmini  soddalashtirish  byudjet  mablag’laridan
foydalanish  hisobini  yuritishda  kuchli  moliyaviy  nazoratini  ta’minlashni  taqozo
etadi. 
 Kelgusida  davlat  byudjeti  xarajatlarini  boshqarishda  mablag’larni  maqsadli
taqsimlash,  tejamkorlik  rejimiga  qat’iy  amal  qilish,  davlat  moliyabyudjet,  shtat-
smeta intizomiga rioya qilish kuchaytirilishi kerak. Belgilangan ushbu maqsad va
vazifalarni  amalga  oshirishda  g’aznachilik  tizimidagi  moliyaviy  nazorat  orqali
ijobiy natijalarga erishish mumkin. 
Byudjet  mablag’laridan  foydalanish  ustidan  byudjet  nazoratini  kuchaytirish,
byudjet  intizomini  mustahkamlash  va  uni  takomillashtirish  yo’llarini  belgilashda
amalga  oshirilgan  tahlil  natijalariga  tayanish  bilan  birgalikda  shu  muammolarga
nisbatan  ilg’or  xorijiy  mamlakatlarning  tajribalari  ham  muhim  ahamiyat  kasb
etadi. Shu munosabat bilan qayd etish lozimki, so’nggi yillarda iqtisodi rivojlangan
mamlakatlarda  samaradorlik  nazorati  deb  nomlanuvchi  nazorat  turi  keng
qo’llanilmoqda.  Bunda  an’anaviy  nazorat  usullari  dasturli  baholash,  so’nggi
natijaga  keltirilganligi,  davlatning  ijtimoiy-iqtisodiy  siyosatiga  muvofiqligi  kabi
yangi vositalar bilan to’ldirilmoqda. 
Ilg’or xorijiy mamlakatlar tajribalarining ko’rsatishiga, bu mamlakatlarda byudjet
mablag’laridan  foydalanish  yuzasidan  olib  boriladigan  nazorat  rentabelli
hisoblanadi.  Masalan,  AQShda  nazorat  organlari  tomonidan  sarflangan  1  dollar
byudjetga  5  dollar  bo’lib  tushadi,  ya’ni  shuncha  miqdorda  mablag’larning
byudjetga  qaytarilishi  ta’minlanadi.  Buyuk  Britaniyada  esa  nazorat  organlarining
faoliyati uchun sarflangan 1 funt sterling 13 funt sterlingni byudjetga tiklashga olib
kelar  ekan.  Mazkur  masalani  o’rganish  O’zbekiston  Respublikasi  uchun  butkul
dolzarb hisoblanadi. Bu esa, o’z navbatida, bu boradagi xorij davlatlari tajribalarini
kengroq  va  chuqurroq  o’rganishni  taqozo  qiladi.  BMI  ishida  bu  boradagi  AQSh,
Buyuk  Britaniya,  Frantsiya,  Germaniya,  Finlyandiya  va  Yaponiya  kabi
mamlakatlarning mavjud tajribalari o’rganildi. Ularni hisobga olgan holda, bizning
fikrimizcha,  byudjet  mablag’laridan  foydalanish  ustidan  nazoratni  kuchaytirish,
 ABB
www.ABBYY.com byudjet  intizomini  yanada  mustahkamlash  va  uni  davr  talablariga  moslashtirib
takomillashtirish  uchun,  eng  avvalo,  quyidagilarning  amalga  oshirilishini
maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz: 
- davlat  siyosatiga  mos  ravishda  moliyaviy  nazorat  va  uning  tarkibiy  qismi
bo’lgan  byudjet  nazorati  tizimini  isloh  qilishning  aniq  maqsadlarini
shakllantirish; 
- qo’yilgan maqsadlarga erishish uchun moliya va byudjet nazorati sohasidagi
asosiy vazifalarni aniqlash; 
- umumiy  moliyaviy  (byudjet)  nazorat  tizimida  nazorat-taftish  ishlarini  olib
boruvchi organlarning samarali faoliyatini ta’minlovchi tashkiliy tuzilmani ishlab
chiqish; 
- nazorat-taftish  organlarining  byudjet  xarajatlarini  optimallashtirishga
qaratilgan yuqori samarali faoliyatini tashkil etish; 
- nazorat-taftish  sohasida  amalga  oshirilishi  lozim  bo’lgan  ilmiy-tadqi qot
ishlari ko’lamini kengaytirish va chuqurlashtirish; 
- bu tizimning barcha tuzilmaviy elementlari yo’nalishlari va o’zaro ta’sirlari
mexanizmini amalda o’rnatish; 
- moliyaviy  nazorat  (byudjet  nazorati)  tizimi  organlari  faoliyatini
muvofiqlashtirishning  me’yoriy-huquqiy  asoslarini  mustahkamlash  va  keyingi
yillarda  mamlakatning  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  ro’y  bergan  o’zgarishlarni
hisobga olgan holda takomillashtirish; 
- nazorat  organi  tizimi  bilan  davlatni  boshqarish  tizimining  boshqa
bo’g’inlarini muvofiqlashtirish; 
- huquqni  himoya  qilish  organlari  bilan  birgalikda  tegishli  sub’ektlarning
faoliyatiga o’zaro ta’sir etish mexanizmini takomillashtirish; 
- ichki  va  muassasalar  moliyaviy  (byudjet)  nazorati  faoliyatlarini  yanada
faollashtirish; 
 w - ilg’or  xorijiy  davlatlarning  nazorat-taftish  organlari  faoliyatini  kuzatish  va
ularning tajribalarini o’rganishni davom ettirish, so’ngra ularning ijobiy yutuqlari
va natijalarini amaliyotga tadbiq etish va h.k.. 
Respublikamiz  oldida  byudjetdan  mablag’  oluvchi  byudjet  muassasalarini  o’z
vaqtida byudjet mablag’lari bilan ta’minlash, byudjet mablag’laridan maqsadli va
samarali, oqilona va tejamli foydalanish maqsad qilib qo’yilgan ekan, byudjetdan
moliyalashtiriladigan  muassasalarga  byudjet  mablag’larining  o’z  vaqtida
muddatidan  kechikmasdan  etib  borishi  hozirgi  kunning  asosiy  talablardan  biri
bo’lmoqda.  Bugungi  kundagi  byudjet  mablag’larini  sarflashdagi  dolzarb
masalalardan  biri  tizimlar  boshqarmalarining  byudjet  mablag’larini
markazlashtirib,  ularni  bir  tomonga  yo’naltirishdagi  muammolar  bo’lib,  bu
muammoni  xal  qilish  byudjet  mablag’larini  markazlashtirish  O’zbekiston
Respublikasi Moliya  vazirligi yoki uning hududiy organlari roziligi  bilan amalga
oshirishni,  umuman  byudjet  mablag’laridan  oqilona,  samarali  foydalanish  va  bu
orqali  hududiy  moliya  organlari  mavqeini  oshirish,  bizningcha,  maqsadga
muvofiqdir. 
   2022  yil  uchun  Davlat  byudjeti  daromadlari  (byudjetlararo  Transfertlar
bilan  birgalikda)  jami  193  trln  so’m  (YAIMga  nisbatan  23  foiz)  miqdorida
prognoz  qilinmoqda.  Bu  haqda  Hisob  palatasining  “2022  yil  uchun
O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  to’g’risida”gi  qonuni  loyihasi  va
2022 yil uchun byudjetnoma bo’yicha bergan xulosasida aytib o’tilgan.
Byudjetnomaga muvofiq, 2022 yil uchun Davlat byudjeti daromadlari davlat
soliq idoralari bo’yicha 145,7 trln so’mni (YAIMga nisbatan 17,3 foiz), davlat
bojxona  idoralari  bo’yicha  39,8  trln  so’mni  (4,8  foiz)  va  Moliya  vazirligi
tushumlari bo’yicha 7,5 trln so’mni (0,9 foiz) tashkil qilmoqda.
Shuningdek, byudjetnomada Davlat byudjeti xarajatlari 172 trln 680,5 mlrd
so’mga  yetishi  prognoz  qilingan.  Hisob  palatasi  ushbu  xarajatlarni  1  trlnga
qisqartirishni taklif qilgan. Shunda Davlat byudjeti xarajatlari 171 trln 680,5
mlrdni tashkil qiladi.
 Qayd  etilishicha,  2022  yil  uchun  davlat  byudjeti  daromadlarini  prognozi
byudjet  daromadlariga  sezilarli  ta’sir  ko’rsatuvchi  narx  va  valyuta
kurslarining o’rtacha miqdorlari asosida hisob-kitob qilingan.
Hisob palatasi xulosasiga ko’ra, 2023 yil uchun Davlat byudjeti daromadlari
(byudjetlararo Transfertlar bilan birgalikda) jami 210,7 trln so’m, 2024 yilga
esa 246,7 trln so’m bo’lishi prognoz qilinmoqda.
Ma’lumot  o’chun,  prognozga  ko’ra,  1  AQSH  dollarining  o’rtacha  yillik
summasi – 11 321 so’mga teng bo’ladi.
XULOSA
 
Kurs ishimning xulosa qismida yuqorida amalga oshirilgan tahlil va tadqiq 
natijalariga asoslangan holda davlat byudjeti mablag’laridan samarali foydalanish 
maqsadida chiqarilgan asosiy xulosalar va ishlab chiqilgan tavsiyalarni, qisqacha 
tarzda, aks ettirishga harakat qilamiz. Ularning eng asosiylari quyidagilardan 
iborat: 
1. Hozirgi  sharoitda  byudjet  intizomini  mustahkamlashning  zarurligi  va
ahamiyati  mamlakatimizda  bir  tomondan,  byudjet  daromadlarini  (mablag’larini)
shakllantirish va ikkinchi tomondan esa, byudjet xarajatlaridan oqilona foydalanish
masalalari  bilan  bog’liq.  Bunda  ularning  maqsadliligi,  samaraliligi,  tartibliligi  va
qonuniyligini ta’minlash alohida ahamiyat kasb etadi. 
 2. Byudjet intizomini ta’minlashda byudjet mablag’larini belgilangan miqdorda
shakllantirishda  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  Soliq  Qo’mitasining  mas’ul
bo’lsa,  byudjet  xarajatlaridan  oqilona  foydalanish  yuzasidan  esa  O’zbekiston
Respublikasi  Nazorat-taftish  boshqarmasi  va  O’zbekiston  Respublikasi
G’aznachilik boshqarmasi ga katta mas’uliyat tushadi. 
3. Byudjet  mablag’laridan  oqilona  foydalanishga  samarali  nazorat  tizimini
shakllantirmasdan turib erishib bo’lmaydi. Ma’lumki, byudjet jarayonining asosiy
bosqichlaridan  biri  davlatning  moliyaviy  nazorati  hisoblanadi.  Moliyaviy  nazorat
mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  nazorat  faoliyatining  tarkibiy  qismi
hisoblanadi. 
4. Iqtisodiyoti  rivojlangan  hech  bir  mamlakat  yo’qki,  moliya  sohasida
davlatning  nazorat  organlari  mavjud  bo’lmasin.  Moliyaviy  nazorat  instituti
davlatning nazorat organlarining umumiy tuzilishini o’zida mujassamlashtiradi va
moliyaviy mexanizmning asosiy elementi sifatida namoyon bo’ladi. 
Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy prognozlar jamiyatni rivojlanish 
maqsadlarini aniqlash va bunga erishish kerakligi iqtisodiy resurslarni hajmini 
hisoblashda zarur. Prognozlarni ishlab chiqish jarayoni prognozlash deyiladi. 
Iqtisodiy prognozlashning nazariy muhim muammolaridan biri 
prognozlarning turlarining hisoblash. Prognozlar funksional belgisiga qarab 
quyidagi: normativ va izlanuv prognozlariga bo’linadi. 
Bir-birini to’ldiruvchi uch xil prognozlash: ekspert, ekstrapolyatsiya, 
modellash usullari mavjud. 
 Iqtisodiy prognozlash tarixiy, kompleks tizimli, tuzilmaviy va tizimli 
tuzilmaviy yondashuvlarga bo’linadi. 
 Kursni maqsadi iqtisodiy tamoyillarini va yo’llarini o’rganish asosida 
jamiyatda sodir bo’layotgan ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarga bog‗langan bu tarmoq 
tajribasi va amaliyoti misolida prognozlashni amaliy o’rganishdan iborat. 
Prognostikani  gurkirab  rivojlanishi  usul  va  uslublarni  behisob  qo’llanib
ketishiga olib keldi. Usullardan samarali foydalanish uchun ularni aniq tizimlarga
ajratish  lozim.  Usullarni  tasniflash  belgilaridan  biri  bo’lib  ularni  formallashtirish
darajasi  hisoblanadi.  Ekspert  baholash  usuli  matematik  formallashtirish  mumkin
bo’lmaganda  ob’ekt  va  muammolarni  taxlil  qilishda  foydalaniladi.
Ekstrapolyatsiya  usuli  mohiyati  statistik  ma’lumotlarni  tahlili  asosida  ob’ektni
rivojlanish tendensiyasi aniqlanadi. 
Regression  tahlil  o’rganilayotgan  tasodifiy  harakatning  tasodifiy  me’yorini
va  o’rganilayotgan  miqdoriy  o’zaro  munosabatlar  o’rtasidagi  boglanishni  izlash
uchun qo’llaniladi. 
Matematik  apparatni  iqtisodiy  izlashuvda  foydalanish  iqtisodiy  matematik
modellashtirish  deyiladi  va  bunda  iqtisodiy  jarayonlar  va  hodisalarni  matematik
tenglamalar orqali ifodalanadi. 
 Model  iqtisodiy  pognozlashni  o’rganilayotgan  jarayonni  ilmiy  anglashni
muhim vositasi hisoblanadi. 
Ijtimoiy  va  iqtisodiy  prognozlashtirish  modellari  ayrim  turlari  optimallash
kriteriyasi yoki qutilgan yuqori natijasi bilan tasniflanadi. 
 Т armoqlararo  balans  iqtisodiyotdagi  asosiy  model  bo’lib,  unda  xalq
xo’jaligidagi turli natural va qiymat aloqadorligi ko’rsatiladi. 
Natural  qiymat  balansini  modeli  xalq  xo’jaligini  kompleks  tavsifini  aks
ettiradi. 
Iqtisodiy  matematik  modellar  makroiqtisodiy  darajada  iqtisodiy
prognozlarni tuzishda keng qo’llaniladi. 
 Т armoqlararo  balansda  sanoat,  kapital  qo’yilmalar,  mehnat  resurslari  va
boshqa resurs yetkazib beradigan tarmoqlar orasidagi o’zaro bog‗liqliklar hisobga
olingan  holda  reja  davri  qator  yillar  uchun  xalq  xo’jaligi  mahsulotining  ishlab
chiqarilishi  va  taqsimlanishi  ko’rsatkichlarini  hisoblash  imkonini  beradi.  Х alq
xo’jaligi  balansi  prognozlashtirishni  mukammallashtirishning  muhim  yo’nalishi-
iqtisodiy  o’sishning  asosiy  parametrlarini  prognozlashtirishni  vertifikatsion-
statistik yondashish dinamik vaqt qatori ma’lumotlaridan maksimal foydalanishga
asoslangan  holda  ularning  haqiqiy  iqtisodiy  jarayonlar  bilan  moslangan  va
baholanayotgan sharoitlar ma’nosini tekshirishni ko’zda tutadi. 
Mintaqaviy xo’jalik butun bir xo’jalik, iqtisodiy, ishlab chiqarish va ijtimoiy
kompleks  bo’lib,  u  respublika,  viloyat  xududida  joylashgan  korxona,  tashkilot,
uyushmalarning  bo’ysunishi  va  tarmoqlarning  tarkibidan  qat’iy  nazar
shakllanishidir.  Mamlakatdagi  barcha  korxonalarni  ya’ni  senat,  qishloq  xujaligi
ishlab  chiqarishi,  qurilish,  transport,  aloqa  va  madaniy-maishiy  xizmat
kursatadigan korxona va tashkilotlarni 3 ta katta guruxga ajratish mumkin: 
Markaziy; 
Munitsial; 
Maxalliy; 
Х ududiy  boshqaruv  organlari  shu  xududda  joylashgan  barcha  korxonalar
tomonidan  amalga  oshiriladigan  uy  va  ijtimoiy-madaniy  qurilish,  maxalliy  yullar
qurilishi, xalq iste’mol mollari va oziq - ovqat ishlab chiqarish ustidan nazorat olib
 boradi. Mintaqaviy darajada tartibga solishning ob’ektlari quyidagilar xisoblanadi:
davlat  mulkini  xususiylashtirish  jarayoni,  axoli  va  korxonalarni  soliqqa  tortish,
maxalliy byudjetlarni shakllanishi, axolining ijtimoiy ximoyasi va boshqalar. 
Oxirgi  yillarda  mintaqalar  darajasida  qisqa  va  uzoq  muddatli  iqtisodiy  va
ijtimoiy  rivojlanish  prognozlarini  tuzish  buyicha  ish  olib  borilmoqda.  Mintaqa
rivojlanishining  konsepsiyasini  ishlab  chiqarishni  ikkita  bosqichga  ajratish
mumkin:  mavjud  muammolar  yechimiga  yunaltirilgan  maqsadlarni  shakllantirish
va  ularni  aniq  yechimlar  kurinishida  aniqlashtirish;  iqtisodiy  va  ijtimoiy
rivojlantirishning  maqsad  va  yunalishlarini  aniqlash  va  shu  asosda  mintaqaviy
rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish. 
Mintaqada  rivojlanishning  maqsad,  konkret  muammolar,  omillarning  uziga
xosligi masalani yechimini umumlashtirishga yul quymaydi, shu bilan birga barcha
mintaqalarga  xos  bulgan  qator  maqsad  va  masalalar  mavjud,  bularga:  ishlab
chiqarishni  barqarorlashtirish  va  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash;  rivojlangan  bozor
munosabatlarini  shakllantirish;  kompleks  ijtimoiy  masalalarni  yechish;  atrof-
muhitni himoyalash va boshqalar. 
 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. 1.Irmatov M.M., Х aydarov M. Т . «Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni 
prognozlashtirish» O’quv qo’llanma Т .: Т DIU 2004 yil.  2.  Лившиц И.В. 
Экономика. Учебник для курсов ОМЕГА-Л М 2004 656с. 
2. 2.Н.Л.Шагас, Е.А.Туманова Макроэкономика – 2. Учебное пособие Вупуск 
новый Долгосрочный аспект М.ТЕИС 2004. Экономический факультет им 
М.В. Ломоносова
3. Ўзбекистон  Республикасининг  “Давлат  бошқарувини  янгилаш  ва  янада 
демократлаштириш  ҳамда  мамлакатни  модернизация  қилишда  сиёсий 
партияларнинг  ролини  кучайтириш  тўғрисида”  Конституциявий  қонуни, 
2007  йил 11  апрель.
4.  Узбекистон  Республикасининг  Фукаролик  кодекси.  1996  йил  29 
август.
5.  Узбекистон  Республикасининг  «Бюджет  тизими тугрисида» ги 
Қонуни.  2000  йил  14  декабрь.
6.  Узбекистон  Республикасининг  «Хужалик  юритувчи  субъектлар 
фаолиятининг  шартномавий-хукукий базаси  тугрисида» ги  Конуни. 
1998  йил  29  август.
7.  Узбекистон  Республикасининг  «Давлат  бюдже тининг  газна  ижроси 
тугрисида» ги  Крнуни.  2004  йил  26  август. 5. Парсаданов Г.А., 
Прогнозирование национальной экономики М., Высшая школа, 2002. 
  Va h obo v  A . va  bosh q alar . Budjet  - soli q  siyosati  yaxlitligi . O’q uv  qo’ llanma . - T .:
I q tisod  va  moliya . 2005.285 b.
8. Va h ob o v A. va bosh q alar . Moliyaviy va bosh q aruv ta h lili. Darslik. T.: Shar q 
2005. 220 b.