Davlat byudjetining mazmuni, uning shakllanishi va taqsimlanishining xususiyatlari

Davlat byudjetining mazmuni, uning shakllanishi va
taqsimlanishining xususiyatlari
Reja:
Kirish
1. Davlat byudjetining mohiyati.
2. Davlat byudjetining funksiyalari.
3. Davlat byudjetining ahamiyati.
Xulosa 
Foydalanilgan adabiyotlar Kirish
Mamlakatlarni  bozor  konvertatsiyalari,  innovatsion  milliy  iqtisodiyotni
rivojlantirish  yo'lida  faol  rivojlanishi,  ko'p  jihatdan  mamlakat  byudjet  tizimining
ishlashi  tufayli  mumkin  bo'ldi.  Davlat  byudjeti  mablag'larning  markazlashtirilgan
fondini  shakllantirish,  taqsimlash  va  ulardan  foydalanish  bilan  bog'liq  iqtisodiy
munosabatlarni  aks  ettiruvchi  mamlakat  moliya  tizimidagi  asosiy  bo'g'in
hisoblanadi. Byudjet yordamida davlat moliyaviy resurslarni ijtimoiy va iqtisodiy
rivojlanishning  hal  qiluvchi  yo'nalishlariga  jamlash  imkoniyatiga  ega,  milliy
daromadlarni  tarmoqlar,  hududlar,  jamoat  faoliyati  sohalari  o'rtasida  qayta
taqsimlash mavjud. 
Byudjetda  davlat  turli  xil  xo'jalik  yurituvchi  sub'ektlardan  moliyaviy
mablag'larni qanday qabul qilishi to'g'risida aniq tasavvur hosil qiladi, davlatning
markazlashtirilgan  resurslari  hajmi  uning  ehtiyojlari  hajmiga  mos  keladimi-
yo'qligini  ko'rsatadi.  Davlat  byudjeti  haqiqatan  ham  iqtisodiyot  va  ijtimoiy
sohaning o'sishiga, ilmiy-texnik taraqqiyot sur'atining tezlashishiga, ijtimoiy ishlab
chiqarishning  moddiy-texnik  bazasini  yangilashga  va  takomillashtirishga  ta'sir
qiladi. 
Shunday qilib, biron bir davlat byudjetsiz mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun
ham  davlat  byudjetini  o'rganish  muhim  va  dolzarb  mavzu  hisoblanadi.  Kurs
ishining mazmuni jami bosilgan matn sahifalarida sarlavha sahifasi, kirish qismi, 3
qismdan  iborat  tarkib,  xulosa,  foydalanilgan  manbalar  ro'yxati  mavjud.  Tadqiqot
maqsadi: davlat byudjeti tushunchasini, shuningdek, uni shakllantirish manbalarini
va asosiy muammolarini ochib berish. 1. Davlat byudjetining mohiyati.
Davlat  byudjetining  mohiyati.  Davlat  byudjeti  kishilik  jamiyati
taraqqiyotining  ma’lum  bir  bosqichida  paydo  bо‘lgan  bо‘-lib,  uning  vujudga
kelishi,  eng  avvalo,   siyosiy  tashkilot  sifatida  davlatning  vujudga  kelishi  bilan
bevosita  bog’liqdir .  Har  bir  davr  ijtimoiy  tuzumiga  tyegishli  bо‘lgan  ishlab
chiqarish  munosa-batlarining  asosiy  belgilari  davlat  faoliyatining va  byudjet-ning
taqsimlash mexanizmi sifatidagi mazmunini belgilab (aniq-lab) beradi.
Hozirgi  sharoitda   Davlat  byudjeti  ijtimoiy  (ishlab  chiqa-rish)
munosabatlar(i)ning  bir  qismini  ifoda  etib,   davlatning  ixtiyoriga   mamlakatda
yaratilgan  yalpi  ichki  mahsulot  (milliy  daromad)ning   nisbatan  kattagina  qismini
tо‘plash va uni jamiyat taraqqiyoti turli sohalarining (iqtisodiyot, maorif, sog’liqni
saq-lash,  fan,  madaniyat,  ijtimoiy  ta’minot,  boshqaruv,  mudofaa  va  boshqalar)
rivojlanishiga  yо‘naltirish  imkonini  beradigan  mu-him  taqsimlash  instrumyenti
(vositasi)dir. 
О‘zining  mohiyatiga  kо‘ra,  Davlat  byudjeti  mamlakat  Moliya  tizimining
tarkibiy qismidan iborat bо‘lib, Shunga mos ravishda u Moliya tizimiga tyegishli
bо‘lgan  barcha  belgi  (xususiyat)larga  ega  va  unga  tyegishli  bо‘lgan  barcha
funksiyalarni  bajaradi.  Bir  vaqtning  о‘zida,  Davlat  byudjeti  faqat  о‘ziga  xos
bо‘lgan  xarakterli  xususiyatlarga  ham  egadirki,  ular  о‘z  navbatida,  davlat
byudjetini  Moliya  tizimining  boshqa  bо‘linmalaridan  ajratib  turadi  va  unda
markaziy  о‘rinni  egallashga  imkon  beradi.  Uning  ana  Shunday  xu-susiyatlaridan
biri  bevosita  davlat  (hukumat)ga  tyegishli  ekanli-gidir.  Haqiqatdan  ham  har  bir
mamlakatda  davlat  (hukumat)  barcha  Moliyaviy  munosabatlarning  tashkilotchisi
bо‘lsa-da, uning bu xis-lati, ya’ni mamlakatning moddiy va Moliyaviy resurslarini
asosiy  taqsimlovchisi  sifatidagi  roli   faqat  byudjetda  katta  kuch  bilan  namoyon
bо‘ladi.
YAgonalik  (birlik)  va  markazlaShuvning  Yuqori  darajada  ekan- ligi  Davlat
byudjetining  muhim  xususiyatlaridandir.  Turli  ma’mu-riy-hududiy  byudjetlarning
kо‘pligiga  qaramasdan  ularning  barchasi  quyi  bug’inlarning  Yuqori  bо‘linmalarga
bо‘ysunishiga kyetma-kyet rioya qilgan holda yagona Davlat byudjetiga birlashadi. Bir vaqtning  о‘zida  byudjet  resurslarini  shakllantirish  va  ulardan  foydalanishda  dye-
mokratizm  ham  ta’minlanadi.  CHunki  davlat  hokimiyatining  barcha  organlari
о‘zlarining  byudjet  mablag’lariga  ega  bо‘lib,  bu  borada  ular  о‘zlariga  tyegishli
bо‘lgan  byudjet huquqlaridan foydalana-dilar. Davlat byudjetiga xos bо‘lgan ana
Shu  oxirgi  ikki  xarakter-li  belgilar  mablag’lar  bilan  manyovr  qilish  va  nozik
byudjet siyosa-tini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi.
Davlat byudjetida, Moliya tizimining boshqa bо‘linmalaridan farqli о‘laroq,
ikki  tuShunchaning  tyerminologik  qо‘shilishi  mav-jud:  1)  byudjet  –  iqtisodiy
(Moliyaviy)  kategoriya  sifatida;  2)  byudjet  –  mamlakatning  asosiy  Moliyaviy
Rejasi sifatida. Ayrim hollarda Davlat byudjetining mohiyati  faqat mamlakatning
aso-siy  Moliyaviy  Rejasi  sifatida  talqin  etiladi.  Buni  tо‘g’ri  dyeb  e’tirof  etib
bо‘lmaydi.  CHunki  iqtisodiyotga  tyegishli  bо‘lgan  har  qanday  Reja  u  yoki  bu
iqtisodiy kategoriyaning namoyon bо‘lish shakllaridan boshqa narsa emas. Shunga
muvofiq  ravishda,  davlat-ning  asosiy  Moliyaviy  Rejasi  Davlat  byudjeti
(umumdavlat Moliya-si) kategoriyasining  namoyon  bо‘lish shaklidir. Boshqacha
sо‘zlar  bilan  aytganda,  davlatning  asosiy  Moliyaviy  Rejasi  sifatida  byudjet
iqtisodiy  kategoriya  sifatida  byudjetga  xos  bо‘lgan  xusu-siyatlar  majmuining
namoyon  bо‘lishidir.  Iqtisodiy  kategoriya  va   mamlakatning  asosiy  Moliyaviy
Rejasi sifatida ularning “Davlat byudjeti” dyeb bir xil  nomlanishi pryedmyetning
mohiyatini о‘zgar-tirmaydi va Davlat byudjetini iqtisodiy (Moliyaviy) kategoriya-
larning  tarkibidan  chiqarishga   hyech  qanday  asos  bо‘la  olmaydi.  Bundan  kelib
chiqadigan  asosiy  xulosa  Shundan  iboratki,  Davlat  byudjeti  deyilganda,  eng
avvalo,  ikki  tuShunchaning  qо‘shilishini  tuShunmoq  kerak:   birinchisi  davlat
miqyosida yalpi ichki (milliy) mahsulotni taqsimlash natijasida vujudga kyeladigan
iqtisodiy  (Moliyaviy)  munosabatlar  (iqtisodiy  kategoriya)  va  ikkinchisi  Shu
kategoriyaning  namoyon  bо‘lish  shakli  sifatida  davlatning  asosiy  Moliyaviy
Rejasi.
YAlpi  ichki  (milliy)  mahsulotni  taqsimlashning  Moliyaviy  instrumyenti
(vositasi)  sifatida  Davlat  byudjeti  boshqa  xususiyat-larga  ham  ega.  Agar  Moliya
yordamida  taqsimlash  qiymatning  shakl-lari  о‘zgargan  sharoitda  va  kо‘plab  oldi- sotdilar  natijasida  amal-ga  oshirilsa,  yalpi  ichki  (milliy)  mahsulotning  Davlat
byudjeti  orqali  taqsimlanishi,  ma’lum  darajada,   har  doim  almaShuvdan  ajralgan
holda  sodir  bо‘ladi.   Qiymatning  Davlat  byudjeti  orqa-li  harakatlanishi  moddiy
mahsulotning harakatidan tо‘liq uzila-di va sof qiymat xarakterini kasb etadi. Faqat
Davlat bYudjye-tidan tashqarida, byudjet resurslari sarflanayotganda yana taqsim-
lash va almaShuv opyerasiyalarining qо‘shilib kyetishi sodir bо‘ladi.
Moliya  tizimining  boshqa  barcha  bо‘linmalari  va  boshqa  iqti-sodiy
(Moliyaviy) kategoriyalar (baho, ish haqi, kredit va boshqa-lar) bilan chambarchas
bog’liqlik ham Davlat byudjetiga xos bо‘lgan xususiyatdir.
Davlat  byudjetining  mohiyatini  ochib  berishda  u  orqali  amal-ga
oshiriladigan  taqsimlash  jarayonlarining  mazmunini  kо‘rib  chiqish  alohida
ahamiyat kasb etadi.
YAlpi  ichki  (milliy)  mahsulotni  Davlat  byudjeti  orqali  taq-simlash,  bir
vaqtning  о‘zida,  о‘zaro  bog’langan  va  ma’lum  darajada  nisbatan  mustaqil  ham
bо‘lgan uch bosqichga egadir: 
1) umumdavlat pul fondini shakllantirish (byudjet daro-madlari);
2) hududiy  va  ma’lum  maqsadlarga  mо‘ljallangan  kо‘p  sonli  byudjet
fondlarini yaratish;
3) byudjet fondidan foydalanish (byudjet xarajatlari).
Davlat  byudjeti  orqali  yalpi  ichki  (milliy)  mahsulotni  taq-simlashning  bu
uch bosqichlari bir vaqtning о‘zida va uzluksiz so-dir bо‘lsa-da, bu narsa ularning
nisbatan  alohidaligini  ham  in-kor  etmaydi.  Bu  bosqichlarni  bо‘lish  (ajratib  olish)
va  ularni  alo-hida-alohida  kо‘rib  chiqish  orqali  byudjetli  (byudjet  orqali)  taq-
simlashning xarakteri, shakli va myetodlari tо‘g’risida osonroq va aniqroq tasavvur
hosil qilish mumkin.
Birinchi  bosqichda  Yuridik  va  jismoniy  shaxslarga  tyegishli  bо‘lgan  pul
mablag’larining bir qismini davlatning qо‘lida kon-syentrasiyalashtirish (tо‘plash,
jamlash, olish) sodir bо‘ladi. Ana Shu asosda mablag’larni oluvchi sifatida davlat
bilan mablag’lar-ni tо‘lovchilar о‘rtasida Moliyaviy (byudjet) munosabatlar(i) vu-
judga  kyeladi.  Bu  munosabatlar,  asosan,  majburiylik  (impyerativ-lik)  xarakteriga egadir.  Bu  bosqichdagi  taqsimlash  jarayonlari-ning  xarakterli  xususiyati  Shundan
iboratki, byudjetga tuShuvchi  mablag’lar alohidalashgan (ajratib olingan) bо‘lib, hali
ular  qat’i y  aniq   cheklanmagan  (chyegaralanmagan).  Ularning  barchasi  ho zircha
yagona maqsadga – umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga – yо‘nal ti-rilgan. Davlat pul
fondining  alohidaligiga  aniq  maqsadlarga  mо‘ljallangan  fondlarni  kristallizasiya
qilish boshlanganda bar-ham beriladi.
Byudjet fondini shakllantirishda ikki xil tuShunchadan foy-dalaniladi: 
1) byudjetga tо‘lovlar (soliqlar, ajratmalar, bojlar va boshqalar);
2) davlat byudjetining daromadlari.
Bu  tuShunchalar  bir  xil  ma’noni  anglatadi.  CHunki  ularning  ikkalasi  ham
davlat  va  mablag’larni  tо‘lovchilar  о‘rtasida  vujudga  kyeladigan  bir  xildagi
taqsimlash munosabatlarini ifoda etadi. Bu yerda faqat ma’no jihatidan emas, balki
miqdoriy jihatdan ham bir xillikka erishilgan. Zyero, ularning har ikkalasi ham mil-liy
daromadning  yagona  qismiga  tyegishlidir.  Biroq  bu  tuShuncha-larning  ikki
yoqlamalik xarakteriga ega ekanligini ham esdan chiqarmaslik lozim.
Davlat  byudjetiga  tо‘lovlar  (soliqlar,  ajratmalar,  bojlar  va  boshqalar),  eng
avvalo,   tо‘lovchilarning  xarajatlaridan  iborat  bо‘lib,  ularning  daromadlaridan
chyegirilsa-da, bir vaqtning о‘zida, Davlat byudjetida ular davlatning daromadlari
sifatida  gavda-lanadi.  Ana  Shundan,  taqsimlash  munosabatlariga  kirishgan  ishti-
rokchilar (tomonlar) о‘rtasidagi manfaatlarda ba’zi bir farqli jihatlar vujudga kyeladi.
Davlat byudjetning daromadlarini oshi-rishdan manfaatdor bо‘lsa, bu narsa u yoki bu
darajada  tо‘lovchilar-ning  (Yuridik  va  jismoniy  shaxslarning)  manfaatdorligini  (qizi-
quvchanligini ) pasaytiradi.
Shunday  qilib,  “byudjetga  tо‘lovlar”  va  “Davlat  byudjetining  daromadlari”
tuShunchalari  Yuqorida  kо‘rsatilgan  umumiylikka  ega  bо‘lsalar-da,  bir  vaqtning
о‘zida,  ular  о‘rtasida  ob’yektiv  farqlar  ham  mavjud.  Byudjetga  tо‘lovlar  xо‘jalik
Yurituvchi  sub’yektlar  yoki  tо‘lovchilar  Moliyasining  tarkibiy  elementlaridan
hisoblanadi va boshqa taqsimlash munosabatlari bilan о‘zaro organik bog’liq-likda
kо‘riladi;  Davlat  byudjetida  ular  daromadlar  shaklini  ola-di  va  byudjetning
sub’yektlar  (xо‘jaliklar)  bilan  byudjet  muno-sabatlari  keng  sohalarining  boshqa elementlari  bilan  о‘zaro  bog’-liqlikda  tahlil  qilinadi.  Bu  holda,  taqsimlanayotgan
milliy da-romadning yagona qismi ikki xil iqtisodiy mazmun kasb etadi va Moliya
tizimining turli bо‘linmalarida turli kо‘rinishga ega bо‘ladi.
Davlat  byudjetining  daromadlari  о‘zining  yaxlitligi  (yagona-ligi,  birligi)
bilan  farqlanadi  va  ular  yagona  maqsadga  –  ijti-moiy  ehtiyojlarni  qondirishga
xizmat qiladi. Undirish myetod-lari, tо‘lovchilarning tarkibi, tо‘lash muddatlari va
hokazolarda katta farqlanishlar bо‘lishiga qaramasdan ularning barchasi dav-lat pul
fondini  shakllantirish  bо‘yicha  davlat  va  tо‘lovchilar  о‘rta-sida  vujudga  kyelgan
taqsimlash  munosabatlarini  taShuvchilar  (ifodalovchilar)dir.  Bu  narsa,  о‘z
navbatida,  mablag’larni  tо‘lovchi-lar  bilan  davlat  о‘rtasidagi  munosabatlarning
barchasi  orasidan  Moliyaviy  (byudjet)  kategoriyaning  bir  kо‘rinishi  sifatida  alo-
hida  munosabatlarni  ajratib  olishga   asos  yaratib  beradi.  Agar  “mo-liya”  iqtisodiy
kategoriya  sifatida  e’tirof  etilgan  bо‘lsa,  “byudjet”  bu  kategoriyaning  tarkibiy  qismi,
kо‘rinishlaridan  biridir.  О‘z  nav-batida,  byudjet  о‘ziga  tyegishli  bо‘lgan   (byudjetli)
kategoriyalarni  vu-judga  kyeltiradi.  Ular  “Davlat  byudjeti”  dyeb  nomlangan
kategoriyaga nisbatan, ma’lum darajada, bо‘ysunuvchanlik xarakteriga ega bо‘-lib,
uning  tarkibiy  qismlari  sifatida  maydonga  chiqadi.  Ana  Shunday  byudjet
kategoriyalaridan biri “Davlat byudjetining da-romadlari”dir.
“Davlat  byudjeti  daromadlari”ning  byudjet  kategoriyalari-ning
kо‘rinishlaridan  biri  sifatida  ajratilishi,   ularning  umu-miy  iqtisodiy  asoslari  va
xarakterli belgilarini yaxshiroq tuShu-nishga imkon yaratadi. Byudjet daromadlari
davlatning  sub’yektlar  (xо‘jaliklar  va  aholi)  bilan  о‘zaro  munosabatlarining  aniq
chyegaralangan,  aniqlangan  qismini  ifoda  etadi.  Bu  munosabatlar  juda  xilma-xil
bо‘lishiga qaramasdan, ular umumiy belgilarga ega va umumlashtirilgan, abstrakt
holda  ishlab  chiqarish  (byudjet)  mu-nosabatlarining  alohida  elementi  sifatida
maydonga  chiqadi.   Byudjet  daromadlari  о‘zlarining  iqtisodiy  tabiatiga  kо‘ra
ob’yek-tiv bо‘lib, ular davlatning sub’yektlar (xо‘jaliklar va aholi) bi-lan barqaror
aloqalarini  ifodalaydi.  Ularning  ob’yektiv  zarur-ligi  о‘ziga  xos  funksiyalarga  ega
bо‘lgan davlatning mavjudligi bilan belgilanadi. Keng  ma’noda  daromadlar  Moliya  fanining  emas,  balki  iqti-sod  ilmining
kategoriyasi  hisoblanadi.  Ular  taqsimlash  ob’yekti  (masalan,  korxonaning  yalpi
yoki  sof  daromadi)  yoki  taqsimlash  na-tijasi  (masalan,  aholining  oxirgi
daromadlari)  bо‘lishi  mumkin.  Lekin  Davlat  byudjeti  daromadlarining
farqlanuvchi  belgisi  Shundan  iboratki,  ular  doimo  taqsimlash  natijasi  (byudjetga
tо‘-lovlar) va yanada taqsimlash ob’yekti (byudjet ichidagi fondlarni shakllantirish
va  Moliyalashtirish)  sifatida  maydonga  chiqadi.  Dyemak,  Davlat  byudjetining
daromadlari aniq ifodalangan  byudjet kategoriyasi bо‘lib, ularni shakllantirish va
ulardan foydala-nish taqsimlashning byudjet mexanizmi orqali amalga oshiriladi. 
Davlat  byudjeti  daromadlarining  turli   kо‘rinishlarini  (qо‘-shilgan  qiymat
solig’i,  aksizlar,  daromad  solig’i  va  boshqalar)   byudjet  kategoriyalarning
navbatdagi kо‘rinishlari sifatida tal-qin qilish uchun asoslar yetarli emas. CHunki
о‘zlarining  mazmuniga  kо‘ra  iqtisodiy  kategoriyalar  ob’yektiv  bо‘lib,  ular
iqtisodiy qo-nunlarning harakatini ifodalasa, ularning namoyon bо‘lish shakli esa,
ma’lum  darajada,  sub’yektiv  bо‘lishi  mumkin.  Shuning  uchun  ham
daromadlarning  har  bir  kо‘rinishiga  tyegishli  bо‘lgan  xusu-siyatlar  ob’yektiv
harakatdagi (amaldagi) iqtisodiy kategoriyaning – Davlat byudjeti daromadlarining
-   namoyon  bо‘lish,  ifodalanish  shaklidir.  Bu  xulosaning  tо‘g’ri  ekanligini  kо‘p
yillik amaliyot ham tasdiqlaydi. 
Davlat  bor  ekan  Davlat  byudjetiga  tо‘lovlar  ham  mavjud  bо‘ladi.  Lekin
byudjetga tо‘lovlarning shakli ma’lum bir bosqichda jamiyatning oldiga qо‘yilgan
vazifalarga muvofiq ravishda о‘zga-rib boradi. Tarixiy taraqqiyotning ma’lum bir
bosqichida byudjetga tо‘lovlarning u yoki bu turi hal qiluvchi rolni о‘ynashi, vaqt
о‘tishi  bilan   esa  ular  о‘z  ahamiyatini  yо‘qotib,  boshqa  tо‘lovlar  bi-lan
almashtirilishi  mumkin.  Bu  esa,  о‘z  navbatida,  “Davlat  byudjeti  daromadlari”
kategoriyasining namoyon bо‘lish shakllarining о‘zgarib borganligiga qaramasdan,
bu  kategoriyaning  saqlanib  qol-ganligini  anglatadi.  Dyemak,  byudjetga  tо‘lovlar
kо‘rinishining  о‘z-garishi,  bir  tо‘lovning  boshqa  biri  bilan  almashtirilishi  bu  iq-
tisodiy kategoriya mazmunining emas, balki shakllarining evolYu-siyasidir. Biroq  bundan  Moliyaviy  va  byudjet  kategoriyalari  qat’iyan  ob’yektiv,
ularning namoyon bо‘lish shakllari esa sub’yektivdir, dye-gan xulosa chiqarmaslik
kerak.  Iqtisodiy  qonunlarning  harakati,  iqtisodiyotning  taraqqiyot  darajasi,  ishlab
chiqarish munosabat-larining yetukligi va boshqa omillar, ma’lum darajada, Davlat
byudjeti daromadlarining shakllarini ham belgilab beradi. Bo-zor iqtisodiyoti (yoki
unga о‘tish) sharoitida eng asosiy iqtisodiy vazifa iqtisodiy taraqqiyotga erishish,
iqtisodiyotning  samara-dorligini  ta’minlash,  uning  raqobatbardoshligiga  erishish
hisob-lansa,  bu  vazifalarning  bajarilishiga  byudjetga  tо‘lovlarning  shakllari  ham
о‘zining syezilarli hissasini qо‘shishi kerak. Ular byudjet daromadlarini faqatgina
miqdoriy  jihatdan  ta’minlab-gina  qolmasdan,  balki  ishlab  chiqarish
samaradorligini  oshirish  va  Moliyaviy  resurslarning   oqilona  va  maqsadli
taqsimlanishini  rag’batlantirishi  ham  kerak.  Shunday  qilib,  davlat  tomonidan  о‘r-
natilishi  natijasida  vujudga  kyelgan  byudjetga  tо‘lovlarning  tur-li  shakllari
davlatning qonunlarida, Moliyaviy boshqaruv organ-larining normativ hujjatlarida
о‘z ifodasini topgan ob’yektiv omillarga baribir, ma’lum darajada, bog’liq bо‘ladi.
Ikkinchi  bosqichda,  Yuqorida  qayd  etilganidyek,  hududiy  va  ma’lum
maqsadlarga  mо‘ljallangan  kо‘psonli  fondlarning  shaklla-nishi  Yuz  beradi,  ya’ni
umumdavlat  pul  fondini  bо‘lishning  murak-kab  taqsimlanish  jarayoni  amalga
oshiriladi.   Tashqi  tomondan  u  barcha  ijtimoiy  bо‘linmalardan  ajralgan  ichki
byudjet  jarayo-nidyek  kо‘rinadi.   Haqiqatda  esa  bu  taqsimlash  ijtimoiy  munosa-
batlarning  barcha  sohalarini  qamrab  oladi.  Bu  bosqichda  jamiyat-dagi  barcha
sub’yektlarning  manfaatlari  о‘zaro  tо‘qnash  kyeladi.  Mamlakatdagi  har  bir
ma’muriy-hududiy  birlik  о‘z  byudjetiga  ega  bо‘lganligi  uchun  bu  bosqichda  ana
Shu byudjetlarning (ya’ni hu-dudlarga mо‘ljallangan fondlarning) umumiy hajmini
tо‘g’ri  aniqlash  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  U  yoki  bu  byudjetning  xara-jatlari
joylarda  olingan  daromadlarning  hajmi  bilan  mos  kyel-masligi  oqibatida  ularni
qо‘shimcha  mablag’lar  bilan  ta’minlash  zaruriyati  vujudga  kyeladi,  barcha   quyi
byudjetlarni  balanslash-tirish  zarurdir.  Shunday  qilib,  murakkab  taqsimlash
jarayoni  sodir  bо‘ladiki,  unda  mamlakat  ma’muriy-hududiy  bо‘linmalari-ning barchasi ishtirok etib, ularning ayrimlari о‘z mablag’larini berishsa, boshqalari esa
byudjet mexanizmi orqali bu mablag’larni oladi.
Sirtdan qaralganda, hududlararo byudjetli taqsimlash byudjetlarning Yuqori
va quyi bug’inlari о‘rtasidagi munosabatlar si-fatidyek kо‘rinadi. CHunki byudjetli
tartibga  solish  Yuqori  byudjetlarning  mablag’lari  hisobidan  amalga  oshiriladi.
Biroq  о‘z  da-romadlari  hisobidan  quyi  bug’inlarning  byudjet  munosabatlarini
tartibga  soluvchi  har  bir  byudjet  bо‘linmasi  amalda  (haqiqatda)  bu
munosabatlarning  tarkibiga   Yuqorida  kо‘rsatilgan  balanslashti-rish  sodir
bо‘layotgan  kо‘plab  ma’muriy-hududiy  birliklarni  kiri-tadi.  Ular  esa,  о‘z
navbatida,  byudjetli  tartibga  solishda  xо‘jalik  Yurituvchi  sub’yektlar  va  aholidan
tushgan  mablag’larni  sarflaydi.  Dyemak,  bu  jarayonda  ham  turli  sub’yektlar
о‘rtasida  murakkab  va  kо‘p  tomonlamali  taqsimlash  munosabatlari  vujudga
kyeladi.
Bir  vaqtning  о‘zida,  byudjet  va  uning  barcha  bо‘linmalarida   iqtisodiyot,
ijtimoiy  soha,  ijtimoiy  ta’minot,  markazlashti-rilgan  investisiyalar,  hokimiyat  va
boshqaruv  organlari,  mudofaa  va  boshqalarning  ehtiyojlarini  qondirishni  nazarda
tutuvchi   mо‘ljallangan  maqsadli  fondlar  shakllantiriladi.  Bunda,  albatta,
iqtisodiyot  tarmoqlari,  ijtimoiy  sohaning  bо‘linmalari  va  hoka-zolar  о‘rtasida
mablag’larni qayta taqsimlash sodir bо‘ladi.
Byudjet  fondlari  о‘zining  soniga  kо‘ra  juda  kо‘p  sonlidir.  Ular  davlat
byudjetining barcha bug’inlarida va bо‘linmalarida yaratiladi. Shu bilan birgalikda,
tashkil etilgan har bir yirik byudjet fondlari nisbatan tor doiralarga mо‘ljallangan
boshqa  fondlarga  bо‘linadi.  Masalan,  “Iqtisodiyot  xarajatlari”  fondi   alohida
tarmoqlar  fondi,  ular  esa,  о‘z  navbatida,  yana  bir  nyecha  fondlarga  bо‘linishi
mumkin. Bularning hammasi davlat bYudjye-tining asosi sifatida umumdavlat pul
fondi  turli  maqsadlarga  mо‘ljallanganligi,  ma’muriy  hududlarga  tyegishliligi  va
katta  о‘z-garuvchanligi  bilan  xarakterlanadigan  kо‘p  sonli  fondlar  konglo-
myeratidan iboratdir, degan xulosa chiqarishga asos bо‘la oladi. Bu fond kо‘p sonli
taqsimlash kanallari orqali, bir tomondan, xara-jat qilinib, ikkinchi tomondan esa,
tо‘ldirilib boriladi. Uchinchi  bosqichda  byudjet  fondlari  hududlar  va  maqsadga
mо‘ljallanganligi  bо‘yicha  xarajat  qilinadi,  ya’ni  kо‘pchilik  hol-larda,  bir
mulkchilik  shakli  doirasida  byudjet  mablag’larini  qay-tarilmaslik  tarzida  berish
sodir bо‘ladi. Ularning haqiqatda sarflanishi esa byudjetli taqsimlash jarayonining
oxirgi bos-qichida byudjet mablag’larini olganlar tomonidan amalga oshiri-ladi.
Davlat  byudjetining  xarajatlari,  xuddi  uning  daromadlari  singari,
ikkiyoqlamalik  xarakteriga  ega.  Bir  tomondan,  bu  dav-latning  xarajatlari,  boshqa
tomondan  esa  –  sub’yektlarning  ixtiyo-riga  tushadigan  qaytarilmaydigan
mablag’lar  bо‘lib,  ularning  da-romadlariga  aylanadi  va  ular  tomonidan  turli
maqsadlarga mо‘l-jallangan tyegishli fondlarni shakllantirishda foydalaniladi. Ana
Shu  ikkiyoqlamali  xarakter  davlat  byudjeti  xarajatlarining  yakuniy  emas,  balki
taqsimlash  jarayonlarining  faqat  oraliq  bos-qichi  ekanligidan  dalolat  beradi.  Bu
yerda  byudjet  fondlarining  egasi  –  davlat  va   pul  mablag’larini  oluvchilar  –
sub’yektlar о‘rta-sida yangi taqsimlash munosabatlari paydo bо‘ladi. Bu bosqichda
(birinchisidan  farqli  о‘laroq)  davlat  va  aholi  о‘rtasida  bevosita  taqsimlash
munosabatlari paydo bо‘lmaydi. CHunki bu bosqichda istye’mol maqsadlari uchun
ajratilgan  barcha  byudjet  resurslari  tyegishli  sub’yektlarning  fondlarini  (masalan,
ijtimoiy  soha  xodimlarining  ish  haqi  fondi,  ijtimoiy  istye’mol  fondlari  va
boshqalar) shakllantirishga yо‘naltiriladi.
Daromadlar singari, Davlat byudjetining xarajatlari ham ob’yektiv iqtisodiy
(byudjet)  kategoriya(si)dir.  U  kategoriya  sifa-tida  byudjetli  taqsimlash
munosabatlarining  ma’lum  bir  yakuniy  qismini  abstrakt  holda  umumlashtiradi.
Ularning  moddiylaShuvi  byudjetdan  sub’yektlarga  pul  mablag’larining  tyeskari
oqimi bilan xarakterlanadi. Bu munosabatlarning asosida Moliya tizimining barcha
bо‘linmalariga  xos  (tyegishli)  bо‘lgan  taqsimlash  jarayoni  –  pul  fondlarini
shakllantirish  va  ulardan  foydalanish  –  yotadi.  Lekin  bu  yerda  jarayon  tyeskari
tartibda sodir bо‘ladi:  pul fond-larini shakllantirish ularning foydalanishidan oldin
sodir  etilmasdan,  byudjet  mablag’laridan  foydalanish  (sarflash)  uni  oluvchilarda
fondlarning shakllanishiga olib kyeladi. Byudjet  mablag’larini  ola  turib  sub’yektlar  о‘zlarining  pul  fondlarini  tashkil
qiladilar. Bu  pul fondlari, о‘z navbatida, ma’-lum maqsadlarga mо‘ljallangan kichik
fondlarga  bо‘linadi.  Shuning  uchun  ham  davlat  byudjetining  xarajatlari  tranzit
xarakterga  ega  bо‘lib,  ularni  bu  yerda  tom  ma’nodagi  xarajatlar  dyeb  bо‘lmaydi.
Byudjet  bu  xarajatlarning  о‘lchamini  limitlashtiradi  (yana  tо‘liq  darajada  emas),
xarajatlarning о‘zi esa sub’yektlarning о‘zi tomoni-dan amalga oshiriladiki, bu yerga
byudjetdan Moliyalashtirish tar-tibida pul mablag’lari yо‘naltiriladi va Shu yerning
о‘zida taq-simlashning yangi bosqichi boshlanadi.
YUqoridagilarni  inobatga  olgan  holda,  xarajatlar  emas  bal-ki  amalda
(haqiqatda)  byudjet  assignovaniyalari  tuShuniladigan  Davlat  byudjetining
xarajatlarini iqtisodiyot Moliyasi bilan tyenglashtirish maqsadga muvofiq emasdir.
Masalan,  maorifga  qi-linadigan  byudjet  xarajatlarini  maorif  Moliyasi  dyeb  atash
mum-kin  emas.  Xuddi  Shuningdyek,  mudofaa  xarajatlarini  Qurolli  Kuch-lar
Moliyasi, dyeb bо‘lmaydi.
Byudjet  kategoriyasi  sifatida  Davlat  byudjetining  xarajat-lari  о‘zining  turli
kо‘rinishdagi  shakllariga  ega.  Ularning  shakl-lari  quyidagi  kо‘rinishlarda  bо‘lishi
mumkin:
– smetali Moliyalashtirish (bunda korxona yoki tashkilot о‘z daromadlariga
ega bо‘lmasdan davlat byudjetining mablag’lari hi-sobidan tо‘liq saqlanadi);
–  davlatning  korxona  va  tashkilotlariga  mablag’  berish  (bunda
Moliyalashtirish ob’yektlari sifatida faqat kapital quYulmalar, aylanma mablag’lar
va opyerasion xarajatlar maydonga chiqadi);
–  dotasiyalar  (bunda  byudjet  Rejali  zararga  ishlaydigan  korxonalarning
zararlarini qoplaydi) va boshqalar.
Byudjet  xarajatlari  byudjet  daromadlarining  ayrim  shakl-lariga  о‘xshash
baholarni  shakllantirish  bilan  bog’liq  ham  bо‘lishi  mumkin.  Bunda  byudjet
xarajatlari  tovarlarning  bahosi  uning  haqiqiy  qiymatidan  past  darajada  о‘rnatilib
sotilganda vujudga kyelgan zararlarni qoplash manbai sifatida maydonga chiqadi.
“Davlat  byudjetining  xarajatlari”  va  “byudjetdan  Moliya-lashtirish”
tuShunchalari bir-biriga yaqin, Lekin aynan bir-biriga tyeng bо‘lgan tuShunchalar emas.  Agar  Davlat  byudjetining  xarajat-lari  byudjet  kategoriyasini  ifoda  etsa,
byudjetdan Moliyalashti-rish esa bu kategoriyaning sub’yektlarga barcha aloqador
tadbirlar  bilan  amalda  mablag’larni  berish  shaklidagi   ifodalanishidir.   Pul
fondlarini  shakllantirish  jarayoni  byudjetdan  tyegishli  sub’yektlarga  mablag’lar
berilganidan  sо‘ng  ham  davom  etadi.  Lekin  u  endilikda  byudjetdan  tashqarida
davom etib, sub’yektlar (iqti- sodiyot, ijtimoiy soha va ularning tarmoqlari, korxonalar
va bosh-qalar) Moliyasining elementlarini tashkil etadi. Biroq mablag’larni byudjetdan
sub’yektlarga  berish  Yuqorida  sanalgan  usullarining  istalgan  birini  mustaqil
byudjet kategoriyasi sifatida talqin qilish mumkin emas. CHunki ularning har biri
byudjet kategoriyasi hisoblangan Davlat byudjeti xarajatlarining namoyon bо‘lish
shaklidir.
Shunday  qilib,  Davlat  byudjetining  iqtisodiy  mazmuni  dye-ganda
umumdavlat  pul  fondini  shakllantirish,  mablag’larni  byudjetlar  ichida  taqsimlash
va  sub’yektlarni  byudjetdan  Moliyalash-tirish  natijasida  vujudga  kyeladigan,
о‘zaro bog’langan taqsimlash munosabatlarining butun komplyeksi tuShuniladi .
Lekin  ishlab  chiqarish  munosabatlari  har  doim  buYumlashgan  tarzda
(xususda) vujudga kyeladi. Bu munosabatlarning buYumlash-gan qatlami bu yerda
yalpi  ichki  (milliy)  mahsulot  hisoblanadiki,  u  taqsimlash  jarayonida  qiymat
shaklida ishtirok etadi. Byudjetli taqsimlash munosabatlariga, ichki jihatdan, qator
iqtisodiy qo-nunlarning ta’siri ostida bо‘lgan Moliyaviy aloqalarning keng doirasi
xarakterlidir.  Davlat  byudjeti  kо‘p  sonli  va  bо‘lingan  taqsimlash  aktlarining
majmui  orqali  yalpi  ichki  (milliy)  mah-sulot  harakatining  asosiy  yо‘nalishlari
namoyon  bо‘ladi.  Aynan  byudjet  istye’mol  fondi  va  jamg’arish  fondining
shakllanishida, istye’mol fondining qismlarga ajralishida, sof daromadning dav-lat
va sub’yektlar о‘rtasida bо‘linishida hal qiluvchi ta’sir kо‘rsa-tadi.
Davlat  byudjetining  turli  belgilari  va  xususiyatlarining  Yuqorida  bayon
qilingan tavsiflariga tayangan holda, uning mohiya-tini aniqlab beruvchi quyidagi
ta’rifni  berish  mumkin:  mamla-katning  asosiy  Moliyaviy  Rejasi  kо‘rinishida
qonuniy rasmiylash-tirilgan, davlat pul fondlarini yaratish (shakllantirish) va ular- dan  foydalanish  borasidagi  iqtisodiy  (Moliyaviy)  munosabatlar  majmuiga  Davlat
byudjeti deyiladi.
Davlat  byudjetining  mohiyatini  ochib  berishda  uning  boshqa  taqsimlash
instrumyentlari va Moliya tizimining bо‘linmalari bi- lan о‘zaro aloqalari muhim rol
о‘ynaydi.  Shu  bois  ta’kidlash  joiz-ki,  davlat  byudjeti  jamiyatning  boshqa  taqsimlash
instrumyentlari (baho, kredit, ish haqi va boshqalar) va Moliya tizimining bо‘lin-malari
bilan  uzviy  bog’langandir.  Bunday  о‘zaro  bog’liqlik,  Davlat  byudjetining
mohiyatidan,  taqsimlash  munosabatlari  tizimida  uning  roli  va  о‘rnidan  kelib
chiqadi.  Byudjet  davlat  tomonidan  markaziy  taqsimlash  mexanizmi  sifatida
foydalaniladi, u ij-timoiy-iqtisodiy hayotdagi  proporsiya (nisbat)larni tartibga so-
lishga yordam beradi.
Davlat  byudjetining  baho  bilan  о‘zaro  bog’liqligi  ikki  yoqla-malik
xarakteriga ega. Bir tomondan, byudjet baho mexanizmidan Moliyaviy resurslarni
mobilizasiya  (jalb)  qilish  uchun  foydala-nadi.  Masalan,  Davlat  byudjeti
daromadlarining  bir  qismi  qо‘-shilgan  qiymat  solig’i  shaklida  bо‘lib,  bu  soliq
bahoning  element-lari,  aniqrog’i  sof  daromadning  elementlari  tarkibiga  kiradi.
Baho bu holda Davlat byudjeti tomonidan sof daromadning bir qismini davlatning
ixtiyoriga olishda alohida mexanizm rolini о‘ynamoqda.
Boshqa  bir  tomondan  esa,  Davlat  byudjeti  mol  yetkazib  bye-ruvchilar
tomonidan  yо‘qotmalarni  kompyensasiya  qilish  yо‘li  bilan  bahoning  qiymatdan
farqlanishida  Moliyaviy  imkoniyatlar  yaratib,  baholarni  shakllantirishda  ham
ishtirok  etadi.  Masalan,  mam-lakat  agrar  syektori  uchun  qishloq  xо‘jaligi
texnikalari va minye-ral о‘g’itlar yetkazib berish bu yerdagi faoliyat kо‘rsatuvchi
sub’yekt-larga  ularning  haqiqiy  qiymatidan  past  baholarda  amalga  oshiri-lib,
baholar  о‘rtasidagi  farq  Davlat  byudjeti  hisobidan  kompyen-sasiya  qilinadi
(qoplanadi).  Bunday  hollarda  davlat  byudjeti  baholarni  shakllantirish
mexanizmidan  foydalangan  holda  agrar  syektorni  bilvosita  qо‘shimcha
Moliyalashtiradi.   Aholi  uchun  ijti-moiy  ahamiyat  kasb  etuvchi  xizmatlar
bahosidagi  farqlarni  byudjetdan  qoplanishi  ham  xuddi  Shu  mexanizmga
asoslangan. Davlat byudjetining uzoq va qisqa muddatli kreditlar bilan о‘zaro bog’liqligi
ham  uncha  oson  emas.  Eng  avvalo,  amaliyotda  byudjet  va  kredit  resurslarining
о‘zaro  almaShuvchanligi  tarkib  top-ganligini  e’tirof  etish  kerak.  Mablag’larning
kredit  va  byudjet  manbalari  bir-birini  tо‘ldirib  turishi  mumkin.  Albatta,  bunday
о‘zaro  ta’sirchanlik  (bog’liqlik)  ob’yektiv  ravishda  о‘zining  chyegara-siga  ega
bо‘lib, undan chyetga chiqish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Masalan,
Shunday  faoliyat  sohalari  va  Moliyalash-tirish  ob’yektlari  mavjudki,  unda  faqat
Davlat  byudjeti  va  ak-sincha,  faoliyatning  tijoriy  turlarida,  asosan,   kredit  hal
qiluv-chi rolni о‘ynashi kerak.
Davlat  byudjeti  va  kreditning  о‘zaro  ta’sirchanligi  bank-larning  kredit
resurslarini  shakllantirish  jarayonida  ham  yaqqol  namoyon  bо‘lishi  mumkin.
Davlat  byudjeti,  eng  avvalo,  zaruriy  hol-larda  banklar  qat’iy  passivlarini
shakllantirishning muhim manbai sifatida maydonga chiqadi. Ular, о‘z navbatida,
uzoq  mud-datli  kreditlashtirish  (  ustav  fondi,  zaxira  fondi,  banklarning  kredit
resurslarini  tо‘ldirish  uchun  maxsus  byudjet  assignova-niyalari  va  boshqalar)
uchun  juda  zarurdir.  Bundan  tashqari,  byudjet  hisob-varaqlarida  va  byudjet
tashkilotlarining  hisob-varaq-larida   bо‘lgan  davlat  byudjetining  vaqtincha  bо‘sh
mablag’lari qis-qa muddatli kreditlashtirish uchun banklarning kredit resurs-larini
tо‘ldirishi  mumkin.  Shu  bilan  birgalikda,  banklarning  kredit  opyerasiyalari
daromadlarni  shakllantirib,  bu  narsa  ular  daromadining  bir  qismini  byudjetga
olishda manba bо‘lib xizmat qiladi.
Iqtisodiy  kategoriya  sifatida  ish  haqi  haqi  ham  Davlat  byudjeti  bilan  uzviy
bog’langan.  Xususan,  ijtimoiy  sohada  faoliyat  kо‘rsatayotgan  xodimlarning  ish
haqi  fondini  shakllantirishda  Davlat  byudjetining  mablag’lari  hal  qiluvchi  rolni
о‘ynaydi.
Davlat  byudjeti  mamlakatning  Moliya  tizimida  markaziy  о‘rinni  egallab,
uning  barcha  bо‘linmalari  bilan  bog’langan.  Bunday  bog’lanish  ikki  yо‘nalish  –
byudjetga tо‘lovlar va byudjetdan mo-liyalashtirish – orqali amalga oshiriladi. 2. Davlat byudjetining funksiyalari.
Davlat byudjeti mo-liyaning tarkibiy qismi sifatida, uning boshqa bо‘linmalari sin-
gari, ikki xil funksiyani bajaradi:
1) taqsimlash;
2) nazorat.
Davlat  byudjetining  taqsimlash  funksiyasi  orqali  uning  mo-hiyati  namoyon
bо‘ladi.  Bu  narsa  davlat  byudjeti  tomonidan  amalga  oshirilayotgan  taqsimlash
munosabatlarining  mazmunidan  yaqqol  kо‘rinadi.  Davlat  byudjeti  orqali  amalga
oshiriladigan  taqsim-lash  bu  jarayonning  ikkinchi  (oraliq)  bosqichidir.  Shuning
uchun  ham  Davlat  byudjetining  taqsimlash  funksiyasi  о‘ziga  xos  bо‘lgan
xususiyatga  ega  bо‘lib,  u  taqsimlangan  yalpi  ichki  (milliy)  mahsu-lotni  qayta
taqsimlash  uchun  foydalaniladi.  Agar  taqsimlashning  birinchi  bosqichida  byudjet
mablag’lari  (byudjetga  tо‘lovlar)  mil-liy  daromadda  davlatning  ulushi  sifatida
maydonga chiqsa, uning ikkinchi bosqichida esa ana Shu ulush qismlarga bо‘linadi
va  kо‘p  sonli  kanallar  orqali  turli  tadbirlarni  Moliyalashtirishga  va  fondlarni
shakllantirishga yо‘naltiriladi.
Aholining  byudjetga  tо‘lovlari  ham  qayta  taqsimlash  xarakteriga  ega.
Ularning  byudjetga  turli  soliqlar  shaklida  (kо‘rini-shida)  kelib  tushishi   ikkinchi
taqsimlash  aktidan  iboratdir.  Ayniqsa,  ijtimoiy  sohada  faoliyat  kо‘rsatayotgan xodimlar  tomo-nidan  turli  kо‘rinishdagi  soliqlarning  byudjetga  tо‘lanishi  ham  bu
mablag’larning  kо‘p  sonli  taqsimlash  bosqichlaridan  о‘tishini  taqozo  etadi.  CHunki
juda  kо‘p  hollarda  bu  mablag’lar  ancha  oldinroq  byudjet  yordamida  taqsimlanish
bosqichidan о‘tib, ijtimoiy sohaga ular byudjet assignovaniyalari shaklida yetib borgan
bо‘ladi.
Dyemak, kо‘rinib turibdiki, mamlakatda yaratilgan yalpi ichki (milliy) mahsulot
(milliy  daromad)ning  alohida  olingan   bir  qismi  taqsimlashning  byudjet  mexanizmi
orqali  bir  nyecha  marta  taqsimla-nishi  (qayta  taqsimlanishi)  mumkin.  Bu  Davlat
byudjeti taqsimlash funksiyasining birinchi xarakterli xususiyatidir.
Amalga  oshiriladigan  opyerasiyalar  kо‘lamining  kengligi  (ma-sshtabligi),
pul  oqimlarining  kengligi  va  tashkil  topadigan  maq- sadli fondlarning xilma-xilligi
davlat byudjeti taqsimlash funk-siyasining ikkinchi xususiyati hisoblanadi. YAlpi ichki
(milliy)  mah-sulot  (milliy  daromad)ning  kattagina  qismini  taqsimlab,  byudjet  turli
maqsadlarga mо‘ljallangan kо‘p sonli  fondlarni  shakllanti-radi. Davlat  byudjeti bilan
iqtisodiyot  va  ijtimoiy  sohaning  barcha  bо‘linmalari  bevosita  yoki  bilvosita
bog’langandir.
Davlat  byudjeti  taqsimlash  funksiyasining  uchinchi  xarakterli  xususiyati
Shundan  iboratki,  bunda  taqsimlashning  asosiy  ob’yekti  bо‘lib  jamiyatning  sof
daromadi  (qо‘shilgan  qiymat  soli-g’i,  foyda  va  boshqalar)  maydonga  chiqadi.
Lekin  bu  narsa  milliy  daromad,  yalpi  ichki  (milliy)  mahsulot  va  milliy  boylik
boshqa  elementlarining  ham  qisman  taqsimlanishi  mumkinligini  inkor  etmaydi.
Byudjet  orqali   soliqlar  shaklida  jismoniy  shaxslar-ning  daromadlari  ham  qayta
taqsimlanadi.  Shuningdyek,  byudjet  mexanizmi  orqali  xо‘jalik  Yurituvchi
sub’yektlar о‘rtasida ham mablag’lar qayta taqsimlanishi mumkin.
Byudjet  kanallari  bо‘yicha  qiymatning  jamg’arish  va  istye’mol  fondlari
tomon  harakati  sodir  bо‘ladi.  Iqtisodiyotga  xarajat-larning  ma’lum  bir  qismi,
markazlashtirilgan  investisiyalarni  Moliyalashtirish  va  ijtimoiy  sohani  saqlash
bilan  bog’liq  bо‘lgan  xarajatlarning  asosiy  qismi  byudjet  mablag’lari  hisobidan
amalga  oshiriladi.  Davlat  moddiy  ryezyervlari  о‘sgan  qismining  barchasi  ham
tо‘liq  ravishda  byudjetdan  Moliyalashtiriladi.  Davlat  byudjeti  ijtimoiy  istye’mol fondlarini  shakllantirishning  aso-siy  manbai  bо‘lib  xizmat  qiladi,  ijtimoiy  soha
xodimlari uchun istye’mol fondining yaratilishini ta’minlaydi.
Byudjet  orqali  taqsimlash  jarayoni  kо‘p  bosqichli  amalga  oshiriladi.  Agar
uning  birinchi  bosqichi  iqtisodiyot  sohalarida  (birlamchi  taqsimlash)  amalga
oshirilsa, byudjet orqali yalpi ichki (milliy) mahsulotning ikkilamchi taqsimlanishi
(qayta taqsim-lanishi) sodir bо‘ladi. Uning uchinchi bosqichi (byudjetdan Moliya-
lashtirish) iqtisodiyot sohalarini va ijtimoiy sohaning bо‘lin-malarini qamrab oladi.
Biroq  taqsimlanayotgan  yalpi  ichki  (mil-liy)  mahsulotning  ayrim  elementlari
byudjet  orqali  kо‘p  marta-lab  ham  о‘tishi  (taqsimlanishi)  mumkin.  Masalan,
ijtimoiy  soha  tashkilotlarining  ijtimoiy  sug’urta  fondiga  tо‘lovlari  byudjet-li
taqsimlashning  mahsulidir.  CHunki  bu  soha  tashkilotlarida  ish  haqi  fondi
byudjetdan  Moliyalashtirish  asosida  vujudga  kyeladi.  Lekin   taqsimlashning
ikkinchi  bosqichidan  о‘tib,  ular  yana  byudjetga  ijtimoiy  sug’urtaga  ajratmalar
shaklida kelib tushadi.
Shunday  qilib,  Davlat  byudjetining  taqsimlash  funksiyasi  taqsimlashning
kо‘p martaligi bilan xarakterlanadi, u ijtimoiy munosabatlarning barcha sohalarida
namoyon  bо‘ladi,  jamiyat  tomo-nidan  iqtisodiyot,  sog’liqni  saqlash,  maorif,
madaniyat, fan, sa-n’at, mudofaa va aholining turmush tarzini yaxshilashda undan
foydalaniladi.  Faqat  Davlat  byudjetidagina  yalpi  ichki  (milliy)  mahsulotni
taqsimlashning ana Shunday xilma-xil shakllari va myetodlari taqdim etilgan.
Davlat  byudjetining  nazorat  funksiyasi  ham  о‘ziga  xos  bо‘lgan
xususiyatlarga  ega.  Byudjetning  milliy  iqtisodiyot  bilan  uzviy  bog’liqligi   takror
ishlab  chiqarishning  barcha  bо‘linmalarida  ah-volning  qandayligi  tо‘g’risida
ma’lumotlar bilan doimiy ta’min-lab turadi. 
Mablag’larning  byudjetga  kelib  tushishi,  byudjet  assignova-niyalarining
yо‘nalishi  va  ulardan  foydalanish  ishlab  chiqarish,  taqsimlash,  almaShuv  va
istye’moldagi  muvaffaqiyat  va  kamchilik-larni  ifoda  etadi.  Ular  milliy
iqtisodiyotda  nomutanosibliklar  ( disproporsiyalar)ning  vujudga  kyelayotganligi,
rivojlanish sur’at-laridagi buzilishlar, milliy iqtisodiyotda sodir bо‘layotgan taqsim-lash
jarayonlarining tо‘g’riligi va о‘z vaqtidaligi, ishlab chiqarish-ning samaradorligi va hokazolar  tо‘g’risida  gо‘yo  signal  berib  tura-di.  Milliy  iqtisodiyot  istalgan  bir
sohasi  yoki  korxonaning  mo-liyaviy  ahvoli,  albatta,  Davlat  byudjeti  bilan
bо‘ladigan  о‘zaro  munosabatlarda  –  soliqlarda,  tо‘lovlarda,  byudjetdan
Moliyalash-tirish  hajmlarida,  byudjet  assignovaniyalarini  о‘zlashtirishda  va
hokazolarda – о‘z ta’sirini kо‘rsatadi. Dyemak, byudjet orqali rye-jadan farqlanish
(og’ish),  tarmoqlararo  Moliyaviy  aloqalar  va  dav-riy  qisman  disproporsiyalar,
fondlarning  hajmi,  mablag’lar-ni  о‘zlashtirish  sur’atlari  va  boshqalardagi
о‘zgarishlar yaqqol kо‘rinib turadi. Bularning barchasi Davlat byudjetining nazorat
funksiyasiga umumiylik, univyersallik xarakterini beradi (bi-rinchi xususiyat). Bu
esa, о‘z navbatida, milliy iqtisodiyotni opyera-tiv boshqarishda davlat byudjetining
nazorat funksiyasidan keng foydalanish uchun sharoit yaratadi.
Davlat  byudjetining  nazorat  funksiyasiga  tyegishli  bо‘lgan  ikkinchi
xarakterli  xususiyat  Moliyaviy  munosabatlarning  alohida  sohasi  sifatida  davlat
byudjetining  Yuqori  darajada  markazlash-tirilganligidan  kelib  chiqadi.
Markazlashtirilganlik  har  doim  Yuqori  organlar  oldida  quyi  organlarning  hisobot
berib  turishi-ni,  ma’lum  kyetma-kyetlikda  bо‘ysunishning  tizimliligini  anglata-di.
Bu  esa,  о‘z  navbatida,  Yuqoridan  quyigacha  davlat  Moliyaviy  nazoratini  tashkil
etishga shart-sharoit yaratib beradi.
Qattiq majburiylik, impyerativlik Davlat byudjetining na-zorat funksiyasiga
tyegishli bо‘lgan uchinchi xususiyatdir. Byudjet davlatniki bо‘lganligi uchun uning
nazorat  funksiyasi  milliy  iq-tisodiyotni  boshqarishning  instrumyentlaridan  biri
bо‘lib hisob-lanadi. Nazorat funksiyasining byudjetga ob’yektiv ravishda xos-ligi,
uning  iqtisodiy  kategoriya  sifatidagi  xususiyati  davlat  hu-quqiy  asosiga  ega
ekanlikni  taqozo  etadi.   Shuning   uchun  ham  byudjet  nazorati  eng  ta’sirchan  va
samarali  sanaladi.  Davlat  bunday  nazoratni  amalga  oshirish  natijasida
sub’yektlarning  Moliyaviy  faoliyatiga  opyerativ  ravishda  aralaShuvi,  kerakli
hollarda esa, u yoki bu jazolarni qо‘llashi mumkin.
Byudjetga  ob’yektiv  ravishda  xos  bо‘lgan  nazorat  funksiyasi  davlat
tomonidan  faoliyatning  barcha  sohalarida  keng  qо‘llani-ladi.  Byudjetni
Rejalashtirish  jarayonlarida  va  byudjetni  ijro  etishda  sub’yektlar  faoliyatining barcha  tomonlari  tekshirilishi  yoki  nazorat  qilinishi  mumkin.  Bunday  nazorat,
odatda, quyidagi maqsadlarni kо‘zda tutadi:
 1)  Davlat  byudjetining  daromadlarini  oshirish  uchun  pul  mablag’larini
mobilizasiya (jalb) qilish;
2) mablag’larni sarf etishda ularning qonuniyligini ta’min-lash;
3)  Moliyaviy  (byudjet)  mexanizm  (i)  orqali  ishlab  chiqarish-ning
samaradorligini oshirish.
Davlat  byudjetining  funksiyalari  uning  iqtisodiy  mazmun-mohiyatini  ifoda
etib, byudjetni Rejalashtirish jarayoni va uni ijro etishda о‘zini namoyon etadi.
Byudjetning  taqsimlash  va  nazorat  funksiyalari  о‘z  harakat-lari  davomida
miqdoriy va sifat jihatlariga egadir.
Taqsimlash funksiyasining miqdoriy tomoni u yoki bu fond-ning о‘lchamiga
(hajmiga) tyegishli hisoblanadi. Bunda turli fond-larning nisbatlari, ular о‘rtasidagi
proporsiyalar,  ularning  miq-doriy  paramyetrlarini  tо‘g’ri  aniqlash  nazarda
tutilayapti.  Bu  yerda  har  ikki  funksiyaning  harakati  bir  xilda  muhimdir.  Agar
byudjetning  taqsimlash  funksiyasi   u  yoki  bu  fondni   oshirish  yoki  ka-maytirish
yо‘li bilan uni kо‘zlangan darajaga yetkazishga sharoit yaratar ekan, uning nazorat
funksiyasi  esa  ana  Shunday  taqsimlash-ning  natijasini,  uning  ijobiy  va  salbiy
tomonlarini kо‘rishga (aniqlashga) imkon beradi.
Taqsimlashning  sifat  tomoni  byudjetning  sub’yektlar  fao-liyatiga  har
tomonlama  faol  ta’sir  kо‘rsatib,  chuqur  aloqalarni  о‘zida  ifodalaydi.  Byudjetdan
Moliyalashtirishdan  tо‘g’ri  foyda-langan  holda  fondlarning  shakllantirilishi
byudjet  mablag’lari-ning  iqtisod  qilib,  samarali  foydalanishiga,  iqtisod  ryejimiga
rioya  qilinishiga,  sub’yektning  barcha  bо‘linmalarida  samarador-likni  oshirishga
о‘z  ta’sirini  kо‘rsatadi.  Bunga  byudjetning  taq-simlash  funksiyasi  faqat  miqdoriy
omillarga  bо‘ysundirilganda  emas,  balki   u  sifat  kо‘rsatkichlariga  ham
bog’langandagina erishi-lishi mumkin. Bunda byudjetning nazorat funksiyasi ham
о‘zining  nimaga  mо‘ljallanganligini  biroz  о‘zgartiradi  –  u  faqat  fond-larning
miqdoriy  jihatdan  nomuvofiqligi  tо‘g’risida  emas,  balki  ana  Shu nomuvofiqliklar
sifat kо‘rsatkichlariga ham ta’sir kо‘r-satganligi tо‘g’risida signal beradi. Davlat  byudjetining  ikki  funksiyasidan  foydalanish  nati-jasida  byudjet
mexanizmi  vujudga  kyeladi.  Byudjet  mexanizmi  deyilganda,  odatda,  faqat
Moliyaviy resurslarni  davlatning qо‘li-da akkumulyasiya qilish  va ularni byudjet
kanallari bо‘yicha taq- simlashning amaldagi tizimi nazarda tutilmasdan, balki takror
ishlab chiqarishning barcha bosqichlariga bu jarayonning faol ta’siri ham tuShuniladi.
Bu  mexanizmning  dyetallari  juda  kо‘p:  soliqlar  va  byudjetga  tо‘lovlar,  byudjetdan
Moliyalashtirishning  turli  shakl-lari,  mablag’larni  byudjetlar  ichida  taqsimlash  va
boshqalar  ana  Shu-lar  jumlasidandir.  Byudjet  mexanizmi  ishlashining  samaradorligi
unga  tyegishli  bо‘lgan  dyetallarning  о‘zaro  ta’sirchanligi  va  ularning  bir-biriga
bog’liqligi bilan belgilanadi.
3. Davlat byudjetining ahamiyati .
Davlat byudjeti mamlakat-ning Moliya tizimida markaziy о‘rinni egallaydi.
Markazlash-tirilgan  pul  fondini  shakllantirish  orqali  uning  yordamida  katta
hajmdagi  Moliyaviy  resurslar  davlatning  qо‘lida  tо‘planadi  va  ular  umumdavlat
ehtiyojlarini  qondirishga  sarf  etiladi.  Davlat  byudjeti   umumdavlat  manfaatlarini
inobatga  olgan  holda  ustu-vor  yо‘nalishlar  uchun  Moliyaviy  resurslarni
konsyentrasiya qilish-da asosiy instrumyent bо‘lib xizmat qiladi.
Ustuvor  yо‘nalishlarga  Davlat  byudjeti  yordamida  Moliyaviy  resurslarni
konsyentrasiya  qilish  bir  nyecha  usullar  yordamida  amal-ga  oshirilishi  mumkin.
Ayrim  hollarda,  iqtisodiyot  yetakchi  tar-moqlarining  jadal  sur’atlar  bilan
rivojlanishini  ta’minlash  maqsadida  byudjet  assignovaniyalarining  hajmi
oshiriladi.  Bosh-qa  hollarda  esa,  о‘sha  syektorlardan  mablag’larni  Davlat
byudjetiga olishda qulay ryejim (sharoit) yaratiladi.
Davlat  byudjeti  iqtisodiyot  alohida  tarmoqlarining  rivoj-lanishida  asosiy
manba  rolini  ham  о‘ynashi  mumkin.  Masalan,  ilmiy-texnika  taraqqiyoti  asosida
milliy  iqtisodiyotda  yangi  tar-moq  vujudga  kyelayotgan  bо‘lsa,  uning  paydo
bо‘lishini  hozirgi  sha-roitda  byudjetdan  Moliyalashtirishsiz  tasavvur  etib
bо‘lmaydi. Faoliyat  kо‘rsatayotgan  sub’yektlarning  Moliyaviy  barqarorli-gini
ta’minlashda  byudjet  katta  ahamiyat  kasb  etadi.  Turli  ob’yek-tiv  va  sub’yektiv
omillarning ta’siri ostida ayrim sub’yektlar-ning о‘z Moliyaviy resurslari ularning
sog’lom faoliyat kо‘rsatishi uchun yetarli bо‘lmay qolganda chyetdan mablag’ jalb
qilishga ehtiyoj tug’iladi. Bunday sharoitda Davlat byudjeti tartibga soluvchi man-
ba  sifatida  maydonga  chiqishi  mumkin.  Albatta,  bunday  hollar-ning  barchasida
Davlat  byudjetining  mablag’lari  sub’yektlarning  о‘z  manbalari,  tarmoq  ichidagi
resurslar,  bank  kreditlaridan  sо‘ng  oxirgi  tartibga  soluvchi  manba  sifatida
foydalaniladi.
Sub’yektlarning  faoliyatini  Moliyaviy  resurslar  bilan  ta’-minlashda  Davlat
byudjetining tartibga soluvchi roli quyidagi shakllarda bо‘lishi mumkin:
–  Moliyaviy  resurslarga  bо‘lgan  yangi  talabni  kyelgusi  byudjet  yilida
byudjetning xarajatlari tarkibiga kiritish;
–   Moliyaviy  resurslarga  bо‘lgan  qо‘shimcha  ehtiyojni  mavjud  bо‘lgan
byudjet  resurslarini  manyovr  qilish,  ya’ni  byudjet  kredit-larini  bir  ob’yektdan
ikkinchisiga  о‘tkazish.  Bunday  imkoniyatning  mavjud  ekanligi  amaliyotda  ayrim
sub’yektlarning  о‘zlariga  taqdim  etilgan  Moliyaviy  resurslarni  tо‘liq
о‘zlashtirishning uddasidan chiqa olmasligi bilan belgilanadi;
– qо‘shimcha ehtiyojni hukumatning  zaxira fondlari hisobi-dan qoplash va
boshqalar.
Davlat byudjeti milliy iqtisodiyot korxonalarini tyexni-kaviy jihatdan qayta
qurollantirishda  alohida  ahamiyatga  ega.  Byudjetdan  iqtisodiyotga  qilinayotgan
xarajatlar va markazlashti-rilgan investisiyalarni Moliyalashtirish, eng avvalo, ana
Shu maqsadlarga xizmat qiladi.
Ayniqsa,  ijtimoiy  soha  (maorif,  sog’liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport,  fan,
ijtimoiy  ta’minot)  xarajatlarini  Moliyalashti-rish,  oilalarga  ijtimoiy  nafaqa  berish,
aholi  uchun  ijtimoiy  ahamiyat  kasb  etgan  xizmatlar  bahosidagi  farqlarni
byudjetdan  qoplash,  davlat  hokimiyati  organlari,  boshqaruv  va  sud  organlari-ni
saqlash,  fuqarolarning  о‘z-о‘zini  boshqarish  organlarini  Moliya-lashtirish, mamlakatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash ka-bi vazifalarning о‘z vaqtida
bajarilishini ta’minlashda Davlat byudjetining ahamiyati juda byeqiyosdir. Xulosa
Davlat  byudjetining  mohiyati  quyidagilardan  iborat:  ·  bu  davlat  tomonidan
boshqariladigan  mamlakat  moliyasining  bir  qismidir,  shuning  uchun  davlat
byudjeti yordamida davlat bozor mexanizmlariga aralasha oladi. · Davlat byudjeti
bu yirik, global iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun mablag 'to'plash usulidir. ·
Davlat  byudjetining  mavjudligi  qashshoqlik,  ishsizlik,  millat  salomatligi  va
boshqalarning  murakkab  ijtimoiy  muammolarini  hal  qilishga  imkon  beradi.
Byudjet moliyaviy rejalarning umumiy tizimida hukmronlik qiladi. iqtisodiyotning
barcha sub'ektlari va bo'g'inlarining pul resurslarining bir qismini aks ettiradi, joriy
davrda  ularning  davlat  bilan  ushbu  sohadagi  munosabatlarini  tartibga  soladi.
Noishlab  chiqarish  sohasidagi  muassasalarning  moliyaviy  rejalari  davlat  byudjeti
bilan  chambarchas  bog'liq,  chunki  uning  resurslari  ularning  xarajatlarini
moliyalashtirishning  asosiy  manbai  hisoblanadi.  Byudjet  va  soliq  to'lovchilari
bo'lgan soliq to'lovlarini rejalashtirgan va qarz berish resurslari sifatida vaqtincha
bo'shagan  byudjet  mablag'lari  bo'lgan  banklar,  boshqa  kredit  tashkilotlari  rejalari
o'rtasida ma'lum bog'liqlik mavjud. 
Davlat  o'z  daromadlari  va  xarajatlarini  rejalashtirishni  boshlaganda,  ularni
muvozanatlash  muammosi  paydo  bo'ladi.  Balansli  byudjet  bilan  bog'liq  bir  qator
muammolar mavjud: davlat qarzi muammosi, byudjet defitsiti va profitsiti. Ushbu
muammolarning  echimi  ularni  hal  etish  yo'lida  to'g'ri  o'ylangan  yondashuvda.
Byudjet  orqali  davlat  o'zining  muhim  iqtisodiy  funktsiyalaridan  biri  -  byudjetni
tartibga  solishni  amalga  oshiradi.  Byudjetni  tartibga  solishning  maqsadi
iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va saqlashdir. 
Byudjetni tartibga solish usullari juda xilma-xildir: soliq imtiyozlari berish,
milliy  daromadlarni  qayta  taqsimlash,  subsidiyalar,  byudjetlararo  transfertlar,
subsidiyalar  va  boshqalar.  Byudjetning  roli  shundaki,  u  iqtisodiyot  rivojiga  ta'sir
ko'rsatadigan eng muhim vosita hisoblanadi. Uning yordami bilan davlat ijtimoiy
ishlab  chiqarish  tarkibini  o'zgartiradi,  boshqaruv  natijalariga  ta'sir  qiladi  va
ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshiradi. Davlat byudjeti ijtimoiy muammolarni hal qilishda  muhim  rol  o'ynaydi:  ta'lim,  sog'liqni  saqlash,  madaniyat  va  san'at  va
boshqalar.
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati
1) Normativ-huquqiy hujjatlar nomlari:
1.  O‘zbekiston  Respublikasi  “Mahalliy  davlat  hokimiyati  to‘g‘risida”gi
Qonuni. 913-son, 2 sentabr 1993 yil. (o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan) .
2.  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  8  maydagi  “Toshkent
irrigatsiya  va  qishloq  xo`jaligi  mexanizatsiyalash  muhandislari  institutida  oliy
ma`lumotli  kadrlar  tayyorlash  tizimini  tubdan  takomillashtirish
chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3702-sonli qarori.
3 .  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi
“ O’zbekiston  respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  harakatlar  strategiyasi
to‘g‘risida ”gi PF-4947-sonli Farmoni .
2) Darslik va o‘quv qo‘llanmalar nomlari:
1.  Mc  Connell,  Brue.  Economics.  17  th  edition.  Mcgraw-hill/Irvin,  USA,
2009. 
2. O‘lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi . Darslik . -T.: “IQTISOD-
MOLIYA”, 201 4 . - 480 b.
3.  Shodmonov.Sh .  Iqtisodiyot  nazariyasi .  Darslik .  -T.:  “IQTISOD-
MOLIYA”, 201 0 . - 728 b.
4 .  Jo‘rayev.T.T.,  Tojiboyeva  D.  Iqtisodiyot  nazariyasi.  Ko‘rgazmali
qo‘llanma. -T.: “ fan va texnlogiya ”, 201 4 . -448 b.
3) Ilmiy jurnallardagi maqolalar nomlari:
1.  Haydarov  N.X.  O‘zbekiston  Respublikasi  ta’lim  tizimini  rivojlantirishda
davlat moliyasining o‘rni // Iqtisod va moliya. – Toshkent, 2013. – № 9. –B. 13. 2.  Бакайбаева  А.С.  Учет  доодов  государственного  бюджета  с
использованием казначейских технологий в Республике Узбекистан  //  Iqtisod
va  moliya . – Toshkent , 2013. – № 12. – B . 7.