Dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari va g’oyaviy-mafkuraviy maqsadlarning namoyon bo’lish xususiyatlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI 
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
“FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQ TA’LIMI” KAFEDRASI
“MILLIY G’OYA, MA’NAVIYAT ASOSLARI VA HUQUQ TA’LIMI”
YO’NALISHI
“GLOBALLASHUV VA G’OYAVIY-MAFKURAVIY TAHDIDLAR”
FANIDAN 
Dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari va
g’oyaviy-mafkuraviy maqsadlarning namoyon
bo’lish xususiyatlari mavzusidagi
KURS ISHI
Ilmiy rahbar: ____________________
Bajardi: _________________________
TO ShKENT 2Muntarija
 
Kirish
I. Jahonda kechayotkan globallashuv jarayonlari
1.1. Globallashuv va jahondagi g’oyaviy-mafkuraviy 
jarayonlar  
1.2. Globallashuv va mintaqaviy mojarolarning g’oyaviy-
mafkuraviy jihatlari 
II. BOB Globallashuv jarayonidan g’oyaviy-mafkuraviy 
maqsadlar
2.1. Globallashuv jarayonida axborot xurujlari
2.2 . Agressiv millatchilik – g’oyaviy-mafkuraviy tahdid
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxat 3Kirish
    Kurs ishi mavzusining dolzarbligi.  Globallashuv jarayoni hozirgi dunyoning
muhim  xususiyatdir.  U  murakkab  va  ziddiyatli,  ayni  paytda  ob’ektiv  jarayon
ekanligi  bilan  harakterlanadi  hamda  ijtimoiy  hayot  sohalari  bilan  bog’liq.  Bu  bir
tomondan, ijtimoiy hayot talablari, global yutuqlarga bo’lgan ehtiyoji bilan bog’liq
bo’lsa,  ikkinichi  tomondan  globallashuv  turli  xalqlar,  millatlar  ijtimoiy  hayot
sohalariga turli xil ta’sir ko’rsatmoqda.
   Globallashuvning  ta’sirini  pozitiv  va  negativ  ko’rinishlariga  ega  ekanligini
ta’kidlash  lozim.  Buning  ham  o’ziga  xos  sabablari  mavjud.  Globallashuvning
g’oyaviy va mafkuraviy tahdidlari ana shunday ko’rinishlari biridir. Globallashuv
jarayonining g’oyaviy va mafkuraviy hayot sohalarida turli xil g’oyaviymafkuraviy
tahdid  ko’rinishlarining  sabablarini  hamda  omillarini,  namoyon  bo’lish
xususiyatlarini  holisona  o’rganish,  tahlil  etish  asosida  yoshlarda  bilim,  ko’nikma
va malaka hosil qilish hamda globallashuvning g’oyaviy va mafkuraviy tahdidlari
bilan  tanishtirish  va  uning  negativ  oqibatlarini  yoritish  orqali  globallashuvning
salbiy  ta’sirining  oldini  olishda  g’oyaviy-mafkuraviy  immunitetini
mustahkamlashga ko’maklashishdan iborat. 
  “Globallashuv  va  g’oyaviy-mafkuraviy  tahdidlar”  fanini  o’rganishda  uning
ob’ekti  va  predmetiga,  maqsad  va  vazifalarini  ko’rsatishga  alohida  e’tibor
qaratiladi  hamda  g’oyaviy-mafkuraviy  tahdidlarni  globallashuvning  negativ
ko’rinishi sifatida asoslanadi. Undan ko’zlangan maqsadlar va vazifalarni yoritish
orqali  tahdidlarni  geosiyosiy  maqsadlar  bilan  aloqadorligi  asoslanadi.  Iqtisodiy-
ijtimoiy  hayot  sohalarining  globallashuvidan  nosog’lom  maqsadlardan
foydalanishga bo’layotgan urinishlar qiyosiy tahlil etiladi. Globallashuv sharoitida
g’oyaviy-mafkuraviy  sohada  bo’layotgan  o’zgarishlarga  e’tibor  qaratilib,  turli  xil
mafkuraviy  kurashlarning  kuchayish  sabablari  va  uning  ayrim  guruhlar  manfaati
bilan  bog’liq  ekanligi  va  uning  insoniyat  oldida  qo’ygan  maqsadlarga  to’g’ri
kelmasligi  asoslab  beriladi.  Iqtisodiy  globallashuv  ko’rinishlari  va  uning  ijtimoiy
ahamiyatidan  turli  xil  g’oyaviy  va  mafkuraviy  maqsadlardan  foydalanishga
urinishlar  mavjud.  Shuning  uchun  ana  shu  nog’oyaviy  maqsadlar  uchun  turli  xil 4ta’sir  choralari,  bosim  o’tkazish,  sansiya  qo’llash  yoki  iqtisodiy  yutuqlarni  buzib
talqin  etish  holatlari  uchrab  turibdi.  Globallashuv  siyosiy  sohadagi  ko’rinishlari
turli  xil  darajadagi  siyosiy  tuzilmalar, xalqaro siyosiy  tashkilotlarning faoliyatlari
orqali aniq namoyon bo’layotganligi, ayni paytda, siyosiy globallashuvdan har xil
g’oyaviy-mafkuraviy  maqsadlar  yo’lida  foydalanishga  bo’lgan  urinishlar,  bir
tomonlama  ustunlikka  erishish,  bir  qutbli  dunyoga  da’vo  qilishlar  ayrim
davlatlarning  geosiyosiy  maqsadlari  va  manfaatlarining  g’oyaviy-mafkuraviy
ifodasidir.  Global  o’zgarishlar  g’oyaviy-mafkuraviy  kurashlarning  kuchayib
borayotganligi bilan harakterlanadi va undagi konstruktiv g’oyalar bilan destruktiv
g’oyalarning  bir-biriga  zid  ekanligi  asoslanadi.  Turli  xil  mintaqaviy  mojarolar,
uning saqlanish sabablari, geosiyosiy maqsadlar va g’oyaviy-mafkuraviy tahdidlar
bilan bog’liq holda ko’rsatiladi. Agressiv millatchilik g’oyaviy-mafkuraviy 
tahdidning  o’ziga  xos  ko’rinishi  ekanligini,  shovinizm  va  separatizmning
g’oyaviy-mafkuraviy  maqsadlari,  uning  o’ziga  xos  xususiyatlariga  e’tibor
qaratiladi. Globallashuv va liberalizm, uning yangicha ko’rinishlari hamda jamiyat
hayotida yangi liberalizm g’oyalarining boshqa g’oyaviy-mafkuraviy sohalar bilan
aloqadorligi va farqi yoritiladi. Globallashuv va kosmopolitizm g’oyasi o’rtasidagi
munosabat, kosmopolitizm g’oyasining bugungi global dunyoda zararli jihatlariga
e’tibor  qaratiladi.  Xalqaro  terrorizm  globallashuv  sharoitida  kuchayayotgan
g’oyaviy-mafkuraviy  tahdid  sifatida  uning  oldini  olish  omillari,  shuningdek,
ekstremizmning  g’oyaviy-mafkuraviy  tahdid  ekanligi,diniy  aqidaparastlikning
zararli  oqibatlari,  haqiqiy  din  bilan  sohta  din  o’rtasidagi  farqli  jihatlariga
e’tiborqaratiladi.  Shuningdek,  o’quv  fanida  globallashuv  va  ekologiya,  ekologik
ziddiyatlar,  ekologik  xavfsizlik  masalalari,  globallashuv  va  axborot  xurujlari,
korrupsiya  va  jinoyatchilikning  g’oyaviy  va  mafkuraviy  tahdidli  tomonlari
o’rganilgan. Globallashuv va “ommaviy madaniyat” uning milliy va uimuminsoniy
madaniyatga  zid  tahdidli  ko’rinishlariga  e’tibor  qaratilgan.  Axborot
kommunikatsiya  tizimidagi  o’zgarishlar,  ayni  paytda  uning  yutuqlaridan
foydalanishlarga  bo’lgan  urinishalr  qiyosiy  asoslanadi.  Bunday  sharoitda  global
xavfsizligini  ta’minlash,  uning  turli  xil  ko’rinishlarini  oldini  olish,  yoshlarda 5g’oyaviy  va  mafkuraviy  kurashchanlikni  shakllantirish  dolzarb  muammo
ekanligiga  e’tibor  qaratiladi.  Globallashuv,  tinchlik  va  barqaror  taraqqiyotni
ta’minlash  va  unga  erishishning  muhim  vazifa  ekanligi  va  uni  geosiyosiy  va
g’oyaviy-mafkuraviy tahdidlar bilan aloqadorligi asoslanib, yoritilib, xavfsizligini
ta’minlash,  barqaror  va  tinch  hayotni  mustahkamlash  umuminsoniy  maqsad  va
manfaatlar bilan mushtarak ekanligi yoritilgan. 
Kurs ishi maqsadi. Mazkur kurs ishi bugungi global o’zgarishlarni va uning
ziddiyatlarini  g’oyaviy-mafkuraviy  tahdidli  jihatlarini  bilishga  va  unga  baho
berish,  farqlash  bilan  bog’liq  ko’nikma  va  malakalarni  shakllantirishga  xizmat
qiladi.  Yoshlarda  globallashuv  to’g’risida,  uning  g’oyaviy-mafkuraviy  tahdidli
jihatlari to’g’risida hamda bunday tahdidli jihatlarini oldini olishda, ijtimoiy hayot
sohasidagi  yutuqlarga  tayanish  milliy  g’oyaga  bo’lgan  ishonch  va  e’tiqodni
mustahkamlash  orqali  globallashuv  yutuqlarida  faqat  ezgu  maqsadlar  yo’lida
xizmat  qilishiga  ishonch  hosil  qilish  mumkin.  Shu  jihatdan  bu  fan  muhim
tarbiyaviy vazifani amalga oshiradi. 
Kurs ishining tuzilishi: kirish, 2 bob, 4 paragraf, xulosa va foydalanilgan
adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
I. BOB. Jahonda kechayotkan globallashuv jarayonlari
1.1. Globallashuv va jahondagi g’oyaviy-mafkuraviy jarayonlar
  Bugungi dunyoda inson ongi va qalbi uchun kurash mafkuraviy jarayonlarning 
o’ziga xos xususiyati sifatida saqlanib qolmoqda. Hozirgi davr – dunyoda g’oyaviy
qarama-qarshiliklar murakkab tus olgan, mafkura poligonlari yadro poligonlaridan 
ham kuchliroq bo’lib borayotgan davrdir. 
  Bugungi kunda aksariyat rivojlangan davlatlarning mafkurasi umuminsoniy 
qadriyatlar va demokratik tamoyillarga asoslanadi. Ularda tinchlik va taraqqiyot, 
inson haq-huquqlari va erkinligi, milliy va diniy totuvlik g’oyalari ustuvordir. 
  Shu bilan birga tahdid soladigan, uni o’z ta’siriga olish, uning ustidan 
hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o’z manfaati yo’lida foydalanishga 
qaratilgan intilish va harakatlar doimiy havf sifatida saqlanib qolishi muqarrar. 6  Butun xalqni birlashtiradigan bayroq bo’lmish mafkurani shakllantirish uchun 
insoniyat tarixining turli davrlarida aql-zakovat, iste’dod, kuch-quvvat ato etgan,
yorqin tafakkurga ega bo’lgan buyuk shaxslar Konfutsiy va Mahatma Gandi, 
Farobiy va Bahouddin Naqshbandiy larning ilgari so’rgan g’oyaviy qarashlarini 
ko’rish mumkin. 
  XX asr boshlarida jahon mamlakatlari ishlab chiqarish vositalariga umumiy 
mulkchilika asoslangan hamda hususiy mulkchilikka asoslangan ikkita yirik 
lagerlarga bo’lina boshladi. Shu bilan birga, bu lagerlarda g’oyaviy mafkuraviy 
himoya qiladigan ularni suyab turadigan ta’limotlar vujudga keldi va rivojlandi 
Bundan tashqari XX asrning 1-yarmida mustamlakaga olingan xalqlarning 
mustamlakaga oluvchilarga nisbatan milliy ozodlik kurashi kuchaydi, shu bilan 
birga, bu davrda dunyoda o’z gegemonligini o’rnatish maqsadida hamda shu 
davrgacha o’z qo’l ostida bo’lgan xalqlarni va millatlarni o’z qaramligida ushlab 
turish uchun zo’rlik nazariyasi hukmron mavqega ega bo’ldi. 
  Ma’naviy-mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi - milliy bag’rikenglikni, 
millat hayotining ahloqiy asoslarini, uning milliy o’ziga xosligini rad etuvchi 
mondualizm g’oyalarini tantana qilishini ta’minlashga asoslanadi. 
  Bugun ikki qutbli mafkura o’rtasida kurashga barham berilgan bo’lsada, ammo 
dunyoda mafkuraviy kurashlar to’xtab qolgani yo’q. Aksincha jahon maydonlariga
mafkuraviy bosim o’tkazishga urinishlari turli yo’llar bilan sodir bo’lmoqda. 
  Jahon geosiyosatida xalqlarni ma’naviy-mafkuraviy jihatdan tobe etishga va 
ta’sir doirasiga olishga urinishlar davom etmoqda. Buning uchun ular hozirgi 
zamon
ommaviy axborot vositalari, ularning yutuqlaridan, hamda turli xil markazlar, ayni 
paytda o’zaro hamkorlikka yo’naltirilgan ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy vositalardan 
foydalanish orqali dunyoning turli hududlarida o’zlariga mos mafkuraviy muhitni 
shakllantirish maqsadlarini ham ko’zlamoqda. 
  Bunday urinishlardan biri buyuk davlatchilik shovinizmidir. Buyuk davlatchilik 
shovinizmini Birinchi Prezidentimiz I. Karimov ta’kidlaganidek: “Muayyan 
kuchlar va davlatlar tomonidan bo’ladigan siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy 7hukmronlik deb yoki millatlararo va davlatlararo, mintaqaviy munosabatlarda unga
intilish deb ta’riflash mumkin. Shovinizm ba’zi ko’p sonli millatlarning nafaqat 
ko’p millatli imperiya doirasida, balki uni o’rab turgan jug’rofiy-siyosiy makonda 
ham o’zining
mutlaq hukmronligini o’rnatish uchun kurashda namoyon bo’ladi” 1
 
  XX asrning o’rtalariga kelib ilm-fan, texnika va texnologiyalarni, shuningdek 
harbiy qurol aslahalarning takomillashuvi jahon xalqlari va mamlakatlari siyosiy 
maqsadlari va g’oyalarini ham o’zgarishiga olib keldi. 
  Insoniyat tarixi turli g’oyalar, ular asosida shakllangan mafkuralarning yuzaga 
kelishi, rivojlanishi va kurashi tarixidir. Tarixning har bir davrida insoniyat 
tarakkiyoti bilan bog’liq g’oya va mafkuralarda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va 
ma’naviy qarashlar o’z ifodasini topgan. 
  Liberalizm har bir insonning huquq va erkinliklarini oliy qadriyat deb e lon ʼ
qiladi va ularni ijtimoiy va iqtisodiy tartibning asosi sifatida belgilaydi. Liberalizm 
- bu inson ruhiyatini din, urf-odat, davlat va boshqalar tomonidan qo yilgan 	
ʼ
cheklovlardan ozod qilishga, shaxs va jamiyat erkinligiga qaratilgan ijtimoiy 
islohotlarga intilishdir. Shu bilan birga, davlat va cherkovning jamiyat hayotiga 
ta sir qilish imkoniyatlari konstitutsiya bilan cheklanadi. 	
ʼ
  Konservatizm — XVIII asrda liberalizmning raqibi o laroq xudo tomonidan 	
ʼ
o rnatilgan tartiblarning buzilmasligi g oyasining ilgari surdi. 	
ʼ ʼ
  Konservatizm — ijtimoiy va madaniy hayotda an ana va vorislik g oyasiga 	
ʼ ʼ
tayanuvchi xilma-xil g oyaviy-siyosiy va madaniy oqimlar majmui. Tarixda 	
ʼ
konservatizm turli shakllarda namoyon bo lgan, lekin, umuman olganda, mavjud 	
ʼ
va barqaror ijtimoiy tizimlar hamda me yorlarga moyillik, inqilob va keskin 	
ʼ
islohotlarni qabul qilmaslik — konservatizmga xos asosiy xususiyat hisoblangan. 
  Sotsial-reformizm 1) evolyutsion rivojlanishga, demokratik sotsializmga 
kapitalistik jamiyatni isloh qilish orqali erishishga qaratilgan siyosiy mafkura. 
2) ishchilar harakatida - kapitalizmni isloh qilishga intilayotgan siyosiy oqim. 
XIX-asrning oxirgi choragida paydo bo ldi. (E. Bernshteyn, G. Vollmar, 
ʼ
1
 Karimov I.”O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida:xavfsizlikka tahdid,barqarorlik shartlari,taraqqiyot kafolatlari” – T.: 
1997-yil,53-bet. 8A.Millerand va boshqalar), 2-Internatsional tarkibiga kirgan sotsial-demokratik 
partiyalar orasida keng tarqaldi. Oktyabr inqilobi va Birinchi jahon urushidan 
keyin u ishchilar
harakatining tashkiliy jihatdan shakllangan siyosiy yo nalishiga aylandi. ʼ
Kommunistik harakatga qarshi chiqdi. 1951 yilda Sotsialistik Internatsional tuzildi.
  XX asr insoniyat tarixida «texnika asri», «axborot asri» sifatida alohida ajralib 
turadi. Ammo ushbu asrga xos ayrim bo’zgunchi mafkuralarning paydo bo’lishi 
insoniyat tafakkuri g’alabasi fan – texnika yutuklaridan o’zlarining g’arazli 
maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Masalan, XX asr 30-yillarida Italiya 
va Germaniyadagi fashizm mafkurasi nafakat italyan va nemis xalqining, balki 
dunyodagi millionlab insonlarning boshiga cheksiz kulfat solgani tarix varaqlarida 
o’z ifodasini topgan. 
 XX asrning I- yarmi mustamalakachilik siyosatining kuchayishi, unga qarshi 
xalqlarning milliy-ozodlik qarashlari va yirik imperialistik davlatlarning er yuzini 
bo’lib olishga intilishi bilan kechsa, ikkinchi yarmi kutb O’rtasidagi «sovuq 
urushi» va uning avj olishi, har ikki tuzum tarafdorlarining g’oyaviy kurashi, 
jahonning deyarli
yarmi hukmronlik qilib kelgan sotsializmning inqirozga yuz tutishi, natijada uning 
o’rnida bir kancha davlatlarning mustaqillikka erishuvi bilan harakterlanadi. 
 XX asrda yuksak ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, globallashuv jarayonlari, bir 
tomondan, inson akl-idroki imkonyatlariga, kelajakka ishonchini orttirgan bo’lsa, 
ikkinchi tomondan Xirosima, Nagasaki, CHernobil fojealari, ommaviy kirgin 
qurollari, ekologik haloqatlar, ma’naviy tanazzul kabi umumbashariy muammolar 
ham yuzaga keldi. 
 Bugun turli qarashlar, g’oyaviy kurashlar iskanjasida yashayapmiz. Inson qalbi, 
uning ma’naviyatini egallash uchun kurash avj olgan. Dunyoda harbiy qurollardan 
ko’ra mafkuraviy ta’sir orqali egalik qilish, o’z gegemonligini o’rnatishga 
intilayotgan kuchlar o’zlarining g’arazli maqsadlari yo’lida har qanday usul va 
vositalarni ishga solishga intilmoqdalar. Shunday tahlikali davrda mavjud g’oya va
mafkuralar mazmun-mohiyatini anglab etish va unga qarshi qalbimizda 9mafkuraviy immunitetni hosil etmoq uchun bu buzg’unchi g’oya, mafkuralarning 
kelib chiqishi, tarixiy negizi, amal qilish tamoyilini, insonga nechog’li ta’sir 
kuchini o’rganish muhimdir. 
 XX asrda inson huquqlari uchun kurash asri, siyosiy ong va mafkuralarning 
rivojlanishi asri bo’lib kirdi. Insoniyat tarixida ilk bor BMT tomonidan «Inson 
huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi» hujjatining qabul qilinishi mustamlaka va 
yarim mustamlaka xalqlariga mustaqillik berish masalalari har qachong`idan ham 
dolzarb masala ekanligidan dalolat edi. 
 Bu asrda Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya, Vengriya, Usmonli 
Turklar, Portugaliya kabi davlatlar o’z mustamlakalaridan ajraldilar, shuningdek 
mustamlakachi imperiya sobiq Sovet davlati quladi. XX asr mustamlakachi 
imperiyalarning yemirilishi va qulash asri bo’lib ham tarixda o’chmas iz qoldirdi. 
 XX asr insoniyat boshiga misli ko’rilmagan azob-uqubatlarni olib keldi. Birinchi 
va ikkinchi jahon urushlarida millionlab odamlar qirilib ketdi. Urushdan so’ng 
yuzaga kelgan bir-biriga dushman ikki qutbning o’rtasidagi davom etgan «Sovuq 
urush» ayanchi tufayli insoniyat sivilizatsiyasini bir emas, bir necha bor yo’q qilib 
tashlashga qodir qurollar yaratildi. Garchi, Sovet davlati qulab 1991-yil tarixda 
qutblar o’rtasidagi kurashga barham bergan bergan bo’lsada insoniyat uchun 
dunyodagi xavf-hatar butunlay tugamadi. «Dunyo hamon mo’rtligicha qolmoqda».
Insonning qalbi, ma’naviyatini egallashga intilayotgan har qanday g’oya, mafkura 
albatta muayyan
maqsadga asoslanib ish ko’radi. Shuningdek XX asrdan XXI asrga yetib kelgan 
g’oya mafkuralar ildizi insoniyatning tarixi, uzoq o’tmishi bilan bog’liq tarixiy 
taraqqiyot jarayoniga ham ega g’oyalardan biri kosmopolitizm va individualizm 
g’oyalaridir 
 Bizga ma’lumki, xalqaro terrorizm kundan-kunga kuchayib, insoniyat hayoti 
uchun eng xavfli tahdidga aylanib bormoqda. Terrorizm XX asrda ham insonlar 
boshiga ko’p kulfatlar keltirgan. Agar uning tarixiga nazar solsak, bu buzg'unchi 
mafkura uzoq davrni boshidan kechirgan va rivojlanib borgan. Terrorizm 
terrorchilik-zòrlik va jaholat mafkurasi, u bir necha asrlar oldin shakllangan.U 10jamiyat taraqqiyoti yaxlitligi va xavfsizligi nuqtai nazaridan har doim vayronkorlik
g'oyalariga asoslandi.XX asr oxirlariga kelib turli-tuman ijtimoiy sabab-oqibatlar 
va bahona-yu nayranglar asosida u xalqaro hodisa jarayoniga aylandi.
 Terrorizm bugun oshkora ravishda siyosiy tus olgan. Xalqaro jarayon sifatida 
insoniyatning tinchligiga katta xavf tug'dirmoqda. «Terrorizmning hozirgi bosqichi
avvalgilaridan ancha farq qiladi. Bu farqlar terroristik harakatlarni sodir etish 
taktikasi va ularni amalga oshirish vositalari, jinoyatchilikning boshqa turlari bilan
uyģunlashib ketishda uning faqat siyosiy emas, balki ijtimoiy yo'naltirilganligida 
ham yaqqol ko'rinadi. Bugungi kunda terrorizmning rivojlanishiga fan-texnika 
yutuqlari
qo'l kelmoqda. Terroristlar zahar, xanjar, revoler, yasama bombalardan qurol va 
portlovchi moddalarning yangi turlariga o'tishmoqda. Terrorizm muhim ob'ektlarni
nishonga olib turibdi. Bu ro'yhatga yadroviy ob'ektlar, elektron stansiyalar, suv 
omborlari, to'g'onlar,aeroportlar,harbiy ob’ektlar va turar joy binolari, ishlab 
chiqarish vositasi, inshootlari kiritilgan» 2
 Terrorizmga qarshi kurash bugun xalqaro kurashga aylandi. Insoniyat o’z 
tinchligi va xotirjamligini saqlash uchun xalqaro terrorizmning ildiziga bolta urish 
usul va vositalari ustida izlanish yo’lida qiyinchiliklarni boshidan kechirmoqda. 
Dunyoning buzg'unchi kuchlari esa o'zlarining g'arazli maqsadlari yo’lida 
terrorizmdan
foydalanib, uni quvvatlantirib, boshqarib turibdi. Terrorizmga qarshi kurashish 
davomida jahon hamjamiyati davlatlarining milliy qonunchiligida alohida o’rin 
ajratilgan. O’z qonunchiligida terrorizmga qarshi maxsus qonunlar joriy etgan 
davlatlar orasida Buyuk Britaniya, Italiya, Turkiya, Germaniya, AQSH kabi bir 
qancha davlatlar bor. 
 G’arbda terrorizmga qarshi kurash ayniqsa 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan 
so’ng keng tus oldi. 
2
 U.Ubaydullayev.”Xalqaro terrorizm tarixi va zamonaviy muammolari”.T. “Universitet”2002-yil 137-bet. 11 2001-yil voqeasidan so’ng bu haqda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov 
bergan bayonotdagi Ushbu fikrlarni keltiramiz: «Bugun butun insoniyatga katta 
tahdid
solib turgan bu illatga barham berish borasidagi kurashidan hech qaysi davlat 
chetda qolmasligi tabiiy. Jahondagi yuzdan ortiq davlatning mazkur masalasi 
bo’yicha fikr va qat’iy pozitsiyasini bayon qilgani ham haqiqatni tasdiqlaydi. 
Bunday kuchlar va davlatlarni birlashtirayotgan hamjamiyatning qat’iyatligi tobora
mustahkamlanib, bu kurash, bu harakat oxirigacha olib borishga hech qanday 
shubha qolmayapti» 
 Terrorizm buzg`unchi mafkura, vayronkorlikka asoslangan harakat sifatida uning 
kuchayishi dunyo davlatlariga bosimi, tahdidi kun tartibiga unga qarshi 
harakatlarni kuchaytirish, mavjud va kelajakda kelib chiqishi ehtimoli bo’lgan 
jinoiy harakat va xavflarga keng chora-tadbirlar ko’rish masalasini ko’ndalang 
qilib qo’ymoqda. 
 XX asr xos siyosiy mafkuralar jarayoni doimo o’zgarib, rivojlanib turdi. Asrning 
oxiriga kelib esa kosmopolitizm, individualizm singari g’oyalar yanada jonlandi. 
Dunyoda davlatlarning mavqe alohida o’rin egalladi. Globallashuvning kuchayishi,
turli mafkuraviy kurashlar, g’oyaviy tahdidlar XX asr oxiriga kelganda insoniyatni 
chuqur uylantirayotgan masalaga aylandi. 
 Terrorizm o’sib, xalqaro terrorizmga ko’tarilishi XX asr klassik mafkuralarining 
evolyutsiyasiga yorqin misol bo’la oladi. Insoniyat taraqqiyoti singari mafkuralar 
rivoji tarixiy jarayon sifatida namoyon bo’lmoqda. 
 Shunday ekan, bugungi avlod atrofda bo’layotgan siyosiy jarayonlar beparvo 
yashay olmaydi. Zero, qayerda beparvolik, loqaydlik bor ekan, o’sha yerda 
insonning
hayotiga salbiy ta’sir kursatuvchi g’oyalar, mafkuralar taxdidi kuchayadi. Insoniyat
bugun o’zini turli yot va begona g’oyalardan himoya qilib yashashga 
mahkum.Shunday ekan, bugun har birimizdan dunyoda sodir bo’layotkan har bir 
voqea,o’zgarishlar jarayoniga nisbatan teran tafakkur bilan nazar tashlash talab 
etilad 121.2. Globallashuv va mintaqaviy mojarolarning g’oyaviy-
mafkuraviy jihatlari
 O’tgan asrda ikki mafkuraviy tuzumning kurashi va bu kurashning xalqaro 
xayotning hamma sohalariga soya tashlashi ostida o’tgan kuchli qarama-qarshilik 
barham topdi. Ammo shundan keyin ham bizni qurshab turgan dunyo, ko’plar 
kutganidek, osoyishtaroq, bo’lib qolgani yo’k. Unda mojarolar kamaymadi. 
Dunyoda yangi tartiblarni shakllantirish jarayoni mintaqalar darajasidagi va 
mintaqalar ichidagi eskidan saqlanib kelayotgan, zimdan tugab yotgan, har xil 
tarixiy, etnik, siyosiy, diniy va boshqa sabablarga ega bo’lgan mojarolarning 
keskinlashuvi bilan birga yuz berdi. Bu mojarolar ilgari ikki tuzumning dunyo 
miqyosidagi qarama-qarshiligi doirasida 
ko’pincha u yoki bu kuchlar qutbining manfaatlari yo’lida “bostirib kelingan” edi. 
Bundan tashqari, yangi mintaqaviy mojarolarning vujudga kelishi va ularga turli 
tashqi kuchlar o’z jug’rofiy-strategik intilishlari doirasida jalb etilishidan iborat 
xavflar ham mavjud. 
 So’nggi yilllarda mash’um mazmunga ega “mintaqaviy mojaro” degan ibora 
hammaning qulog’iga o’rnashib, oddiy bir holga aylandi. Mintaqaviy mojarolar 
dunyoning rivojlangan mintaqalariga ham, rivojlanayotgan mintaqalariga ham xos 
tus oldi. 
 Mintaqaviy mojarolar - mamlakatlar (mamlakatlar guruhlari) o rtasidagi siyosiy, ʼ
iqtisodiy va mafkuraviy qarama-qarshiliklarning mintaqaviy darajada o tkir	
ʼ
namoyon bo lishidir. Ular ochiq qurolli to qnashuvlarda, jumladan, keng ko lamli 	
ʼ ʼ ʼ
to qnashuvlarda (masalan, Eron-Iroq mojarosi), harbiy xavf o choqlarining	
ʼ ʼ
mavjudligida (masalan, arab-isroil mojarosida) ifodalanadi. Ko pgina mintaqaviy 	
ʼ
ziddiyatlarning paydo bo lishi va hal bo lmasligining asosiy sabablaridan biri 	
ʼ ʼ
imperialistik «bo lib tashla va hukmronlik qil» ish siyosatidir. Mintaqaviy 	
ʼ
mojarolar - bu alohida davlatlar, ularning koalitsiyalari yoki davlat ichidagi 
ijtimoiy qarama-qarshilikning alohida mintaqa sub ektlari o rtasida yuzaga 	
ʼ ʼ
keladigan nizolardir. 
 Mintaqaviy mojarolarning xususiyatlari: 131. Ular global qarama-qarshilik bilan bevosita bog liq. Bir tomondan, ular ʼ
yaqinlashib kelayotgan global mojarolarning shakllaridan biri sifatida tushuniladi. 
Boshqa tomondan, ular global mojarolarning yetilishini tezlashtirishi mumkin; 
2. Mintaqaviy mojarolar iqtisodiy, siyosiy, diniy va mafkuraviy 
qaramaqarshiliklarga asoslanganligi sababli ular milliy-etnik va diniy 
to qnashuvlar shaklida namoyon bo ladi. Ular uzoq davom yetadi va xalqaro 	
ʼ ʼ
munosabatlarning butun tizimiga bevosita ta sir qiladi; 	
ʼ
3. Mintaqaviy nizolar sub ektlar (ma muriy-hududiy birliklar, yetnik guruhlar, 	
ʼ ʼ
davlatlar yoki koalitsiyalar) tarkibiga ko ra farqlanadi. Sub ektlar orasida asosiy 	
ʼ ʼ
rolni siyosiy, iqtisodiy va milliy elita egallaydi; 
4. Mintaqaviy konfliktlar tarqalish zonalari bilan farqlanadi. Ular katta geografik 
hududlarni (mintaqalarni) va muhim aholi massasini qamrab oladi; 
5. Mintaqaviy ziddiyatlar dinamik. Shunday qilib, ziddiyatli vaziyat imidjini 
shakllantirish yelita tomonidan boshqariladi va ommaviy axborot vositalaridan, 
ba zan esa - axborot urushi vositalari va usullaridan faol foydalanish bilan amalga 	
ʼ
oshiriladi. Ochiq konfliktli o zaro ta sir urush, qurolli to qnashuv, iqtisodiy 	
ʼ ʼ ʼ
sanktsiyalar va
mafkuraviy qarama-qarshilik shaklida bo lishi mumkin. 	
ʼ
 Mintaqaviy mojarolar to rtta yo nalish bo yicha tasniflanadi, xususan: 	
ʼ ʼ ʼ
1. Miqyosi bo yicha: 	
ʼ
1.1. Davlatlar va koalitsiyalar o rtasidagi ziddiyatlar; 	
ʼ
1.2. Davlat ichidagi ijtimoiy sub ektlar o rtasidagi ziddiyatlar; 
ʼ ʼ
2. Geografik joylashuvining o ziga xos xususiyatlariga ko ra: 	
ʼ ʼ
2.1. Osiyodagi mojarolar; 
2.2. Afrikadagi mojarolar; 
2.3. Lotin Amerikasidagi ziddiyatlar; 
2.4 Yevropa mojarolari. 
3. Ko rinish sohasiga ko ra: 	
ʼ ʼ
3.1. Iqtisodiy nizolar; 
3.2. Siyosiy qarama-qarshiliklar; 143.3. Ma naviy-mafkuraviy ziddiyatlar; ʼ
3.4. Harbiy mojarolar. 
4. Milliy va etnik xususiyatlariga ko ra: 	
ʼ
4.1. Etnik nizolar; 
4.2. Diniy nizolar; 
4.3. Etnosiyosiy mojarolar. 
 Siyosiy mojaro – bu bir-birini istisno qiluvchi ma lum siyosiy manfaatlar va 	
ʼ
maqsadlar bilan shartlangan qarama-qarshi ijtimoiy kuchlarning to qnashuvidir.	
ʼ
 Siyosiy mojaroning xususiyati jamiyatda yoki xalqaro maydonda siyosiy ta sir 	
ʼ
o tkazish uchun kurashdir. Siyosiy mojarolar tashqi va ichki siyosiy mojarolarga 	
ʼ
bo linadi. 
ʼ
 Shaxslararo darajadagi mojarolar; 
 Guruhlar darajasidagi mojarolar; 
 Jamiyat siyosiy tizimosti darajasidagi mojarolar; 
 Mintaqaviy va global darajadagi mojarolar. 
 Telereporterlarning hissiz sharhlari va gazetalarning jangovar to’qnashuvlarda 
ro’y bergan navbatdagi qurbonlar haqidagi katta sarlavhalari ortida millionlab 
kishilarning taqdiri, ularning dard-alamlari va chekayotgan jafolari ko’milib 
ketmoqda. BMTning hozirgi vaqtda bugun dunyoda qariyb 50 million qochoq 
borligi
haqidagi so’nggi ma’lumotlari kishini befarq qoldirishi mumkinmi? 1996 yilda 
boshqa mamlakatlarda boshpana topgan 13 million kishi ro’yxatga olingan. 
Fuqarolar urushi tufayli 30 millionga yaqin odam o’zi yashab turgan joylarini 
tashlab, boshqa mamlakatlarga qochoq, sifatida ketishga majbur bo’lgan. O’z 
chegaralaridan uzoqda bo’lsada, zo’ravonlikka va butun-butun xalqlarning qonli 
fojialariga jamiyatning ko’nikib qolishidan ham daxshatlirok narsa bormi o’zi? 
Muayyan bir shaxsning yo tushunib etmaslik, yoki xotirjamlikka berilishi tufayli 
kelib chiqadigan bunday fuqarolik pozitsiyasining xavfi ochiqdanochiq kuch 15ishlatish bilan tahdid qilishdan kam emas-ku, axir. Bunday pozitsiya mamlakatimiz
fuqarolari va rahbarlari uchun mutlaqo nomaqbuldir. 3
 Mavjud mintaqaviy tanglik sharoitida O’zbekistonning xavfsizligiga tahdid 
xayoliy emas, balki yaqqol mavjuddir. Mintaqaviy mojaroni faqat taraflarning 
belgilab qo’yilgan doiralardagi qurolli qarama-qarshiligi, shu jumladan tinch aholi 
o’rtasida ko’plab qurbonlarga olib keladigan qarama-qarshiligi deb hisoblamaslik 
kerak. U muayyan jamiyat va qo’shni davlatlar hayotiga ta’sir ko’rsatadigan 
qarama-qarshilikdir. Agar masalaga shu nuqtai nazardan qaraladigan bo’lsa, bu 
tahdidning
haqiqatan mavjudligi yaqqol ayon bo’ladi. 
  Insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanish tarixi, ayniqa har jihatdan bir-biriga 
bog’liq bo’lib qolgan hozirgi dunyo sharoitida, shundan aniq dalolat berib 
turibdiki,
alohida olingan bir davlatdagi har qanday mojaro uzoq vaqt davomida milliy 
chegaralar doirasida qolib keta olmaydi. Bir qancha sabablarga ko’ra bunday 
mojaro nazorat qilib bo’lmaydigan darajada yoyilib ketishi muqarrar. Bu esa 
ertami, kechmi qo’shni davlatlar oldiga barcha salbiy oqibatlari bilan birga qator 
muammolarni ko’ndalang qo’yadi. Hatto mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirish 
darajasigacha borib etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mojaroning yashirin va 
oshkora
baynalmilallashuvi tanglikni chuqurlashtiradi. Chunki turli maqsadlarni 
ko’zlaydigan va tanglik chiqqan hududda o’z manfaatlarini ta’minlashga 
intiladigan tashqi kuchlar hamma vaqt shay turadi. 
 Shunday qilib, alohida olingan davlatdagi ichki mojaroni, shu mojaro bilan 
qo’shni mamlakatlar o’rtasidagi o’zaro aloqani bir-biriga bog’lik bo’lmagan 
hodisalar deb hisoblash xato bo’lur edi. Afg’onistondagi harbiy-siyosiy 
tanglik,Tojikistondagi beqarorlik butun Markaziy Osiyodagi mintaqaviy 
barqarorlik xolatiga ham, jumladan, O’zbekistonning milliy xavfsizligiga ham 
salbiy ta’sir ko’rsatmay qolmaydi. 
3
 I.Karimov. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. 6-tom. – T.:O’zbekiston,1998-yil. – Bet 41-42. 16 Bizning sharoitimizda ushbu xulosani tasdiqlash uchun teran nazariy fikrlar 
bildirish yoki boshqa mintaqaviy mojarolarning tarixini dalil sifatida keltirish 
zarurati bo’lmasa kerak, deb o’ylayman. Ishonchim komilki, Afg’onistonda 1996-
yilning sentyabr-oktyabr oylarida vaziyat yana shiddatli tus olib, uning shamollari
dimog’imizga urush hidini olib keldi. Bu hol respublikadagi tinchlik va xalq 
xotirjamligining qadri haqida o’ylashga majbur qildi. Bu hol ana shu ko’p qirrali
muammoning dolzarbligi va keskinligini yana bir karra namoyish etdi. Shu 
jihatdan olganda, mintaqaviy mojarolar hal qilinmas ekan, Markaziy Osiyodagi 
davlatlarning birontasi o’zini xavfdan holi deb hisoblamaydi va ishonch bilan olg’a
bora olmaydi, degan fikrni davom ettirish mantiqan to’g’ri bo’lur edi. 
 Hozirning o’zidayoq ko’zga tashlanayotgan va keyinchalik vujudga kelishi 
mumkin bo’lgan xavf-xatarlar ko’lami keng. 
 Birinchidan, vaziyatning rivojlanishi natijasida qurolli yoki boshqacha tarzdagi 
qo’poruvchilik faoliyati ataylab yoki beixtiyor qo’shni davlatlar hududiga o’tishi 
mumkinligi jiddiy e’tiborni talab qiladi. Chunki afg’on va ma’lum darajada tojik 
mojarolari amalda nazorat qilib bo’lmaydigan holatga kelib qoldi. Bunday 
sharoitda Markaziy Osiyoning hamma davlatlarida turlicha nisbatlarda 
yashayotgan, turli sohalarda va turli darajalarda ko’p asrlardan beri tarkib topgan, 
tarixiy o’zaro aloqalari (shu jumladan, ko’p sonli qarindosh-urug’chilik aloqalari 
ham) namoyon bo’lib turgan asosiy etnoslarning joylashish xususiyatini ham 
hisobga olish kerak bo’ladi. 
 Mintaqadagi har bir davlat etnik jihatdan rang-barang bo’lgani sababli, har 
qanday tanglik keskinlashib, qo’shni mamlakatlar fuqarolari o’rtasidagi totuvlik va
barqarorlikka putur etkazadi. Ayrim buzg’unchi guruhlarning ziddiyatlar olovini 
yoqishga va chegaradosh davlatlar aholisi orasidagi kam sonli etnik guruhlar milliy
tuyg’ularini uyg’otish orqali uni qo’shni mamlakatlarga ko’chirishga urinishi katta 
tashvish tug’diradi. 
 Hozirgi zamon tarixi shuni yaqqol ko’rsatmoqdaki, o’zlarining siyosiy va boshqa 
maqsadlari yo’lida milliy masalani dastak qilib olishga intiladigan kuchlar, eng 17avvalo, odamlarni yuksak darajada safarbar etadigan hissiyotlarga umid 
bog’laydilar. Keyinchalik ularni har qanday siyosiy donishmandlik va sog’lom 
fikrni inkor etadigan jangari tajovuzkorlik yo’liga burib yuborish mumkin, deb 
o’ylaydilar. 
 Ikkinchidan, so’nggi yillarda voqealar fojiali tus olganligining yana bir sababi 
shundaki, afg’on mojarolariga, ma’lum etnik nizolardan tashqari, yana diniy tus 
ham berildi. Islomning keskin siyosiylashuv jarayoni sodir bo’lmoqda. U o’ta 
radikal tus oldi - hokimiyat tepasiga chiqishga da’vogarlik qilish va barcha 
dindoshlarni
madadga chaqirgan holda bunga qurolli yo’l bilan erishishga ochikdan - ochik 
urinish yuz bermoqda. Dinimizning insonparvarlik g’oyalari va asoslariga hech bir 
aloqasi bo’lmagan ana shu jarayon Tog’li Badaxshondan tortib to Kaspiygacha 
bo’lgan juda katta hududdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatga bevosita yoki bilvosita 
salbiy ta’sir
ko’rsatdi. Mintaqadagi davlatlarda afg’on ssenariysini o’z xalqlariga zo’rlab qabul 
qildirishga tayyor turgan ekstremistik kayfiyatdagi unsurlar topilib qoldi. 
Afg’oniston voqealari esa qanday fojiali oqibatlarga olib kelganligiga hali biz ham 
baho beramiz, kelgusi avlodlarimiz ham baho beradi. 
 Uchinchidan, hokimiyatga intilayotgan turli afg’on guruhlarining etnik-diniy 
da’volari asosida kelib chiqqan Afg’oniston mojarosining markazdan qochuvchi
to’lqinlari butun mintaqaga salbiy ta’sir ko’rsatishda davom qilmoqda va muayyan 
shakl kasb etmoqda. Bu hol tojik-afg’on chegarasidagi qurolli ig’vogarliklarda
yaqqol namoyon bo’lmoqda. Bu ig’vogarliklar Afg’oniston Islom davlati 
hududidan turib olib borilayotgan qo’poruvchilik faoliyatining boshqa ko’rinishlari
bilan birga Tojikistondagi va butun mintakadagi vaziyatni tegishlicha jiddiy izdan 
chiqarmoqda. Ana shunday sharoitda turli-tuman “din uchun kurashuvchilar” o’z 
xatti-harakatlari va niyatlarini oqlash uchun diniy shiorlardan foydalanmoqdalar. 
Xalqlarimizga va ularning ma’naviy dunyosiga xos bo’lmagan ideallar va 
qadriyatlarni zo’rlab qabul qildirishga urinmoqdalar. Fitna va o’rta asr 18jaholatparastligi urug’larini sochishga, bizni insoniyat sivilizatsiyasidagi munosib 
o’rnimizdan mahrum qilishga
intilmokdalar. 
 Nihoyat, alohida e’tiborga molik bo’lgan yana bir potensial xavf-xatar haqida. 
Mojarolarning davom etishi ba’zi bir kimsalarga “ajratib yuborilgan xalqlar”
muammosini zo’r berib avj oldirishga imkon bermoqda. Bunda ko’pincha, 
masalan, Afg’oniston bilan chegaraning ikki tomonidagi tojiklar yoki o’zbeklarni, 
yo
bo’lmasa, pushtun qabilalarini birlashtirish foydasiga sun’iy dalillar to’planmoqda.
Mavjud chegaralarni etnik asosda o’zgartirish yo’lidagi har qanday urinish qanday 
oqibatlarga olib kelishini tasavvur qilishning o’zi dahshatli. Mintaqamizdagi 
chegaralarni o’zgartirish butun jahon hamjamiyati uchun dahshatli oqibatlarni 
keltirib chiqarishi mumkin. Hatto Bosniya va Gersegovinadagi mojarolar bu 
mudhish voqealar oldida “xolva” bo’lib qolishi hech gap emas. Umuman olganda, 
cho’zilib ketgan mintaqaviy mojarolar atrofdagi davlatlar uchun (tabiiyki, 
O’zbekiston ham bundan mustasno emas) aynan hozir keng doiradagi muammolar 
manbaiga aylandi.
Keyinchalik esa ular siyosat, mafkura, millatlararo munosabatlar va boshqa 
sohalarga ham zimdan salbiy ta’sir etishi, putur etkazishi mumkin.
II.BOB. Globallashuv jarayonidan g’oyaviy-mafkuraviy maqsadlar
2.1. Globallashuv jarayonida axborot xurujlar
 Axborotlashgan jamiyat sharoitida axborotning inson va jamiyat hayotiga ta’siri 
oshib bormoqda. Ayni paytda axborotdan turli xil maqsadlarda foydalanishga
urinishlar mavjud. Insoniyat axborot texnologiyalari yordamida ma’lumotlarni 
to’plash, qayta ishlash va uzatish bilan chegaralanmay, jamiyatda iqtisodiy, 
siyosiy, harbiy va boshqa sohalarni boshqarish, ularga ta’sir etish va istiqbolini 
belgilash imkoniyatiga ham ega bo’lib bormoqda.
 Bu jarayonlar negizida davlatlararo hamkorlik yangi bosqichga kiritib, o’zaro 
munosabatlarning bir-biriga nisbatan bog’liq holatlarni kuchaytirmoqda. Shu bois, 19axborot davlatning milliy boyligi, xalqaro maydonda esa strategik resursga 
aylangan. Ammo, zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyat hayotida ko’plab 
qulaylik va imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ayrim muammolarni ham keltirib 
chiqarmoqda. Aksariyat hollarda ushbu muammolar axborot komunikatsiya 
vositalaridan va ularning imkoniyatlaridan g’arazli maqsadlarda foydalanish 
oqibatida yuzaga chiqmokda. Bu esa axborot xurujlariga qarshi kurashning zarur 
yo’nalishlarini ishlab chiqish, axborot xavfsizligini ta’minlashning yagona tizimini
yaratish, atrofimizda ro’y berayotgan o’zgarishlarni har taraflama chuqur tahlil 
qilish va axborot sohasida ilmiy izlanishlar olib borish vazifasini qo’yadi. 
O’zbekiston Respublikasida xavfsizlikni ta’minlashning ustuvor vazifalaridan biri 
axborot ko’lamining ortishi sharoitida 
jahon axborot tizimiga integratsiyalashish, axborotni erkin olishning kafolatini 
yaratish va axborot tahdidlariga qarshi kurashishning samarali tizimini ishlab
chiqishdir. Har bir davlatning axborot makoni shaxs, jamiyat va davlatning 
manfaatlaridan kelib chiqqan holda, ularga tegishli bo’lgan axborotni o’zgartirish, 
ruxsatsiz tarqatish, ma’naviy va ruhiy borlig’iga ta’sir ko’rsatish, konstitutsiyaviy 
tuzumga qarshi bo’lgan g’oyalardan millatlararo va diniy konfessional, kuch 
ishlatish va
boshqa ko’rinishdagi harakatlardan qonuniy ravishda himoyalangan. 
  Axborot xavfsizligi milliy xavfsizlikning ajralmas qismi sifatida tarmoqlararo 
hususiyatga ega, ya’ni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy, madaniy sohalarda ham 
axborot xavfsizligini ta’minlanganligi ushbu yo’nalishlarning barqaror 
rivojlanishiga xizmat qiladi. Bizga ma’lumki, globallashuv davrida voqelik hech 
nima, aloqa esa hamma narsadan ustun. Sivilizatsiyalarning taqlidi esa axborot 
yetkazib berish tezligiga bog’liqhisoblanadi. O’z vaqtida axborotga va uni yetkazib
berish, tarqatish
texnologiyasiga ega bo’lgan davlat eng qudratlidir. Ayrim nazariyalarga ko’ra 
davlatning qudrati moddiy boyliklar bilan emas, balki o’zga davlatlar axborot 
hududi (o’z hududining himoya qilinganligi) va fuqarolarning ongini egallaganligi 
bilan farqlanib turadi. 20  Axborot urushi - bilimlar va e’tiqodlar urush.
  Axborot urushi - bu dushmanning bilim va e’tiqod tizimining istalgan qismiga 
qarshi qaratilgan dushmanlik harakati, o’z navbatida axborot xurujini ushbu 
tizimga qarshi qaratilgan aniq harakat sifatida belgilaydi. 
 “Axborot urushi” atamasi ilk bor 1967 yil tilga olingan bo’lib, bu iboraning 
muallifi sobiq sovet Ittifoqiga qarshi boshlagan axborot urushining asoschilaridan 
biri Allen Dallesdir. Axborot urushi nazariyasining asoschilaridan yana biri Uinn 
Shvartou fikricha: "Zamonaviy jamiyat axborotga asoslanganligi sababli, ertami, 
kechmi, har kim axborot hurujining qurboniga aylanadi”, -deb ta’kidlaydi. Uinn 
Shvartou axborot urushini olib borishda barcha xatti-harakatlarning uchta 
sub’ektga
qaratilganligini ta’kidlaydi: shaxsga (individual holatda), tashkiliy tuzilmaga 
(tashkilot-muassasaga qaratilgan) va global ko’rinishda (davlatlar o’rtasidagi 
ziddiyatga qaratilgan). 
  Axborot xuruji murakkab va ko’p qirrali hodisa bo’lib, inson ongi tomonidan 
shakllantiriladi va unga yo’naltiriladi:
  Axborot xurujlari ikki turga bo’linadi: to’g’ridan-to’g’ri (to’g’ridan-to’g’ri) va 
bilvosita (bilvosita). 
  To’g’ridan-to’g’ri axborot hujumi dushmanning axborot maydoniga to’g’ridan-
to’g’ri aralashish, uning muhitiga noto’g’ri ma’lumotlarni kiritishdan iborat. 
Bilvosita - dushman haqiqat uchun qabul qiladigan ishonchsiz ma’lumotni 
yaratishda. SHu bilan birga, dushmanning axborot maydoniga ichki aralashuv 
yo’q. Strategik darajada, agar shaxs o’ziga ta’sir o’tkazayotganini anglamasa, 
axborot hujumi muvaffaqiyatli amalga oshirilgan deb tan olinadi.
 Axborot xurujining ta’sir potensialini tavsiflash va uning ontologik 
xususiyatlarini G. Lassuell tomonidan ishlab chiqilgan va "5W" dan iborat chiziqli 
aloqa modeli qo’llaniladi: 
1. Kim - xabarni tarqatuvchi kommunikatorni bildiradi; 
2. Nima deydi - xabar mazmuni; 
3. Qaysi Kanalda - uzatish vositasi; 214. Kimga - individual qabul qiluvchiga yoki ommaviy aloqa auditoriyasiga; 
5. Qanday effekt? - xabarning natijasi + "ta’sir" jamoatchilik bilan aloqalardagi 
fikr-mulohazalarni ham anglatadi. 
 “Axborot xuruji” iborasi birinchi marta 1976 yil Tomas Ronning "Boeing” 
kompaniyasi uchun mo’ljallangan "qurollar tuzumi va axborot urushi ” nomli 
hisobotida qayd etilgan. Tomas Ron AQSH iqtisodiyotida infratuzilma asosiy 
komponent bo’lib, keyinchalik uning harbiy, siyosiy sohalar kabi zaif nuqta bo’lib 
qolishini
ta’kidlaydi. Axborot xurujining muhim jihati esa "qarshi davlatning korxonalari 
rahbarlariga, a’zolariga psixologik bosim o’tkazib, ularni "kerakli” qarorlarni qabul
qilishga majbur qila bilishdir” deydi. Shunga ko’ra “axborot xuruji” nima, degan 
savolga javob berish mumkin. Axborot xuruji bu raqib sanalgan shaxsga, 
jamiyatga va davlatga siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda qabul 
qilingan qarorlarga ta’sir ko’rsatish, ijtimoiy faktlar va 
jamoatchilik ongini o’ziga kerakli yo’nalishda shakllantirishga urinishdir. Axborot 
xurujlarining amalga oshirishda raqiblar asosan quyidagi usullardan foydalanadi: 
- dezinformatsiya (yolg’on axborot tarqatish) - psixologik ta’sir ko’rsatishning bir 
ko’rinishi bo’lib, raqib tarafni chalg’itish maqsadida yolg’on axborot tarqatiladi.
Bunda haqiqiy axborot bilan yolg’on axborot aralash ko’rinishida bo’ladi; 
- manipulyatsiya (omma ongini boshqarish) - omma ongini tuli g’oyalar, 
ko’rsatmalar, motivlar, stereotiplar, taqlid orqali sub’ekt manfaatlariga 
moslashtirish. Voqelikni noto’g’ri idrokqilish orqali soxta, yolg’on tushuncha yoki 
tasavvur hosil qilinadi; 
- targ’ibot - omma ongida OAV yordamida ma’lum g’oyalarni tarqatish va 
ommalashtirish; 
- inqirozli holatlarni boshqarish - asosan iqtisodiy va siyosiysohalarga qaratilgan 
bo’lib, ma’lum guruh yoki davlat qiziqishlarini ko’zlaydi. Avvaldan tanlab olingan
shaxslarga yashirin ko’rinishida ta’sir ko’rsatiladi; 
- ig’vogarlik - ma’lum guruhlar va shaxslar tomonidan davlatning konstitutsion 
tuzumiga yoki qonuniy asoslariga qarshi harakatlarni amalga oshirish; 22-tuxmat (bo’hton)-biror ob’ektni obro’sizlantirish, sha’nini bulg’ash maqsadida 
yolg’on ma’lumotlarni tarqatish; 
- diskreditatsiya (obro’sizlantirish) - omma orasida davlat raxbarlari, jamoat 
tashkilotlari, ayrim shaxslar obro’sini, siyosiy echimlar, tadbirlar ahamiyatini 
tushuntirish va ularga salbiy ta’sir ko’rsatish; 
- omma diqqatini jalb etish - biror voqea, hodisa, ish yuzasidan huquqiy ma’lumot 
panada qoldiriladi, shov-shuvga sabab bo’ladigan tadbirlar amalga oshiriladi; 
- mish-mish gaplarni tarqatish - mavjud bo’lmagan ma’lumotlarni tarqatish. 
Asosan davlat va jamiyadagi bo’shliq joylarga asosiy zarba beriladi hamda siyosiy 
va ma’naviy yetuk bo’lmagan shaxslar ob’ekt sifatida tanlab olinadi.
 Axborot xuruji – muayyan kuchlar tomonidan kishilar ongi va qalbiga yot 
g’oyalarni singdirish maqsadida ularning hissiyotlari, e’tiqodi va tuyg’ulariga ta’sir
etishning mafkuraviy omillaridan, jamiyat turmush tarzi va mentalitetdagi 
o’zgarishlarni amalga oshirish uchun unga moddiy, ma’naviy, ruhiy ta’sir 
o’tkazishning noan’anaviy va noxolis usullaridan foydalanish asosida siyosiy 
maqsad va muddaolarni amalga oshirish majmuasini anglatadi 4
.
 Axborot xurujlarining eng yovuz va tahlikali shakli kishilar ongiga g’oyaviy va 
mafkuraviy ta’sir o’tkazishdir. Endilikda axborot xurujlaridan ko’zlangan asosiy 
maqsad – muayyan kuchlarning kishilar ongi va qalbiga ta’sir etish orqali 
o’zlarining siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy maqsadlariga erishishga urinishi bilan 
bog’liq bo’lib qoldi. Chunki bunday vaziyatda har qanday ijtimoiy, siyosiy, 
iqtisodiy, madaniy-ma’naviy muammo haqidagi axborot aholi o’rtasida juda tez 
tarqalib, turli keskin
holatlar kelib chiqishiga sabab bo’ladi. Bunday muammolarga esa ichki va tashqi 
kuchlar o’z manfaati nuqtai nazaridan munosabat bildiradi. Ba’zilari ulardan 
g’arazli maqsadlarda foydalanishga urinadi. 
 Axborot xuruji orqali jahon jamoatchiligining ongu tafakkurini boshqarishga 
urunish siyosiy kurashning asosiy usuliga aylanib bormoqda. Ayniqsa “rangli 
inqilob” lar orqali turli mamlakatlarda g’arbparast hukumatlarni shakllantirish, 
4
 Globallashuv,ommaviy madaniyat,milliy g’oya(Ilmiy maqolalar to’plami.A.Maqsutaliyev.Milliy g’oya va 
mafkuraning global hodisalar bilan aloqadorligi. T.,Ma’naviyat,2009,17-bet.) 23vaqti-vaqti bilan har xil mish-mishlar tarqatish vositasida ularni cho’chitib olib, 
jilovda ushlab
turish, demokratiya va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash niqobi ostida turli 
xalqaro fondlar orqali qarama-qarshi kuchlarni rag’batlantirib, barbiriga va 
hukumatga qarshi gijgijlash – bularning barchasi xalqaro munosabatlarda 
qo’llanayotgan yangi siyosiy ekspansiya texnologiyasidir. Bu texnologiya axloqiy 
me’yorlarga, ba’zi hollarda hatto xalqaro huquq me’yorlariga ham bepisand 
qaraydi. Shunday qilib, axborot xuruji nafaqat siyosiy kurash, balki siyosiy 
ekspansiya vositalaridan biriga
ham aylandi. 
 Bunday vaziyatda manfaatdor siyosiy kuchlar OAV yordamida voqealarni buzib 
ko’rsatib yoki noxolis sharhlab, butun jahon jamoatchiligini o’sha uydirmaga 
ishontirish orqali o’zlarining g’arazli maqsadlariga erishmoqchi bo’ladi. 
 Axborot xurujining aholi ongiga ko’rsatadigan salbiy ta’sirini kamaytirish, bu 
xurujga qarshi mafkuraviy immunitet hosil qilish masalaga kompleks yondashuvni 
talab etadi. Bunda ma’naviy, g’oyaviy-tarbiyaviy tadbirlar moddiy, iqtisodiy 
bunyodkorlik va keng ma’nodagi ijtimoiy islohotlar bilan qo’shib olib borilishi 
lozim. Jamiyat uyg’un va barqaror rivojlanishi uchun moddiy va ma’naviy 
qadriyatlarga, iqtisodiy va ma’naviy hayotga birdek e’tibor qaratilishi lozimligi 
Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan alohida qayd etib o’tilgan. 
 Axborot xuruji orqali jahon jamoatchiligining ongu tafakkurini boshqarishga 
urunish siyosiy kurashning asosiy usuliga aylanib bormoqda. Ayniqsa “rangli 
inqilob” lar orqali turli mamlakatlarda g’arbparast hukumatlarni shakllantirish, 
vaqti-vaqti bilan har xil mishmishlar tarqatish vositasida ularni cho’chitib olib, 
jilovda ushlab turish, demokratiya va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash niqobi 
ostida turli xalqaro fondlar orqali qarama-qarshi kuchlarni rag’batlantirib, barbiriga
va
hukumatga qarshi gijgijlash – bularning barchasi xalqaro munosabatlarda 
qo’llanayotgan yangi siyosiy ekspansiya texnologiyasidir. Bu texnologiya axloqiy 24me’yorlarga, ba’zi hollarda hatto xalqaro huquq me’yorlariga ham bepisand 
qaraydi. Shunday qilib, axborot xuruji nafaqat siyosiy kurash, balki siyosiy 
ekspansiya vositalaridan biriga ham aylandi. 
 Yurtboshimiz globallashuv ayni paytda ziddiyatli hodisa ekanini ham haqqoniy 
qayd etadi. Buni avvalo globallashuv natijasida ommaviy madaniyat niqobidagi 
noxush hodisalarning, aksilmadaniyatning tarqalish xavfi hamda xalqlarning rang-
barang, boy ma’naviy hayotining birxillashuvi, milliy o’zlik uyg’usining susayishi,
egoizm va nigilizm (Nigilizm – lot. nihil – hech nima, hech qanday. 1. Ijtimoiy 
hayotda shakllangan, odat tusiga kirgan har qanday qoida, tamoyil va qonunlarni 
inkor qiluvchi nuqtai nazar. 2. O’tmish davrlardagi madaniy merosni inkor etish) 
kabi xatarlarning kuchayishida ko’rish mumkin. 
  Axborot xurujiga berilgan turlicha ta’riflar mavjud. Rossiyalik ayrim 
mutaxassislarning fikricha axborot xuruji bu - raqib ustidan axborot hukmronlikka 
erishish va shuning evaziga unga moddiy, mafkuraviy yoki boshqacha zarar 
yetkazish uchun davlatning harbiy kuchlari, hukumati hamda xususiy tashkilotlari 
tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar va operatsiyalar majmuasidir. 
 Mamalakatimizga nisbatan amalga oshirilgan va oshirilayotgan axborot 
xurujlarining asosiy maqsadi – davlat va xalq o’rtasida ishonchsizlikni, aholida 
shubha,
ikkilanish, parokandalik, tartibsizlikni keltirib chiqarishdir. Shuni ta’kidlash 
kerakki, butun o’tgan mustaqillik yillarida mamlakatimiz, davlat apparatiga 
insbatan turli kuchlar tomonidan ta’sir qilish, muayyan talablarini bajartirish 
maqsadida axborot xurujlari tashkil qilib kelinayotganligi ma’lum. Bunday axborot
xurujlari ayni paytda yurtimizdagi tinchlik, barqarorlik, milliy taraqqiyot sari 
amalga oshirilayotgan islohotlarga qarshi qaratilgan harakatlardir. 
 XXI asrda axborot urushinig o’ziga xos jihati urush vositalari, uslublarining 
ko’paygani, takomillashganida ko’rinadi. Bugungi kunda bunday urush internetda, 
ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar orqali ham olib borilmoqda. 25 Ayrim mutaxassislar tomonidan psixoterapiya metodlari yakka shaxsga qanday 
ta’sir etsa axborot urushining metodlari ommaviy ongga shunday ta’sir qilishini 
ta’kidlashadi. 
 Respublikamizning geosiyosiy, geojug’rofiy mavqei yaqin va uzoq kelajakda 
mamlakatimizga nisbatan axborot urushi susaytirilmaydi, aksincha faollashadi, 
degan xulosa chiqarishga olib kelmoqda. Mamlakatimiz muhim siyosiy tadbir - 
prezidentlikka saylov arafasida turibdi. Bu jarayonda ayrim kuchlar tomonidan 
axborot xuruji kuchaytiriladi, chunki saylov jarayoni vaziyatni beqarorlashtirish 
uchun, aholini turli guruhlarga bo’lib tashlab, o’ziga xos “boshqariladigan 
tartibsizlik” tashkil qilish uchun qulay fursat hisoblanadi. Bashoratchilikka da’vo 
qilish emas bu biroq shuni aytish mumkinki, saylov natijalari bo’yicha turli 
shubha, mish-mishlarni tarqatish, saylov jarayonining qonuniy, demokratik tarzda 
o’tganligini savol ostiga olish ko’payadi. Basharti shunday bo’lsa bu haqiqiy xalq 
tanlovi amalga oshganidan, axborot xuruji tashkilotchilari xohlagan narsa ro’y 
bermaganidan dalolat beradi. Yaqin tarixda buni ko’p guvohi bo’lganmiz. Axborot 
xurujlari ta’siriga eng ko’p beriladigan aholi qatlami bu yoshlardir. Afsuski, 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan rivojlanishi 
axborot tahdidlarining ham kuchayishiga olib kelmoqda. Internet vositasida 
ishlaydigan dasturlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali juda katta oqimda ma’lumotlar 
almashishi ro’y bermoqda. Ular asosan qiziqarli voqealar, gap-so’zlar, shou-
biznes, sport xabarlari, yangiliklardan iborat. Biroq hech kim tashqi kuchlar 
tomonidan ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlardan o’z maqsadi yo’lida 
foydalanmaydi, deb kafolat bera olmaydi. Misol uchun, Telegram messendjerida 
ba’zi bir guruhlarning ishtirokchilari soni 50 000 dan oshadi. Shunday guruhlar 
borki, unda asosan fahsh fotorasmlar, video lavhalar joylashtirilmoqda. Bu 
ma’naviyati, madaniyatida qusr bo’lgan shasxlarni o’ziga jalb qilish uchundir. 
Aynan shunday toifa kishilar o’zlariga javob berisha olmaydi. Keyinchalik bunday 
kanallarda siyosiy mavzuga taalluqli ma’lumotlar tarqatilishi va guruh a’zolarining
fikrini o’zgartirishga, ma’lum bir yo’nalishga solishga harakat qilinishi mumkin. 26 Respublikamizning birinchi prezidenti muhtaram Islom Karimov “...bugungi 
zamonda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko’proq kuchga ega” 
ekanligini ta’kidlagan edi. Mafkura poligonlarida kuchlar nisbati esa axborot, 
axborot xuruji vositasida hal etilmoqda. 
 Mamlakatimizga nisbatan qilinayotgan axborot xurujlariga qarshi kurashda 
ba’zan “It huradi, karvon o’tadi” qabilida ishlash o’rinlidek ko’rinadi. Biroq, 
fikrimcha axborot xurujlari kimlar, qaysi tuzilmalar tomonidan, nima maqsadda 
tashkil qilinayotganligi ma’lum bo’lganda, ularga qarshi kurashda eng yaxshi 
himoya hujum
ekanligidan kelib chiqishimiz kerak. 
2.2. Agressiv millatchilik – g’oyaviy-mafkuraviy tahdi
 Globallashuv sharoitida millat va milliy munosabatlar sohasida muhim 
o’zgarishlar yuzaga keladi. Milliy madaniyatlarning integratsiyasi va 
modernizatsiya jarayonlari sodir bo’ladi. Bu globallashuv tufayli polietnik va 
monoetnik davlatlarda o’ziga xos ko’rinishlarga ega bo’ladi. Ayni paytda 
millatlararo munosabatlarda ayrim ixtilofli va ziddiyatli holatlar kuzatiladi.
 Millat - uzoq davom etgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va etnomadaniy jarayonda, 
aniq hududiy doirada, til va o’zlikni anglash birligi asosida shakllangan xalq etnik 
tari-xining eng yuksak cho’qqisi, o’ziga xos madaniyat, ong va mentalitet zaminida
tarkib toptan ijtimoiy birlik shakli. Millat kishilarning jips tarixiy birligi, 
umumiqtisodiy turmush, til, hudud birligi, madaniyat, ong, ruhiyat uygunligi va 
mushtarakligi demakdir. Ungacha ijtimoiy taraqqiyotning etnos (xalq) shakli ham 
mavjud bo’lib, xalq atamasi juda keng va tor ma’noda ishlatiladi. Mas, keng 
ma’noda: o’zbek xalqi, nemis xalqi va boshqalar.
 Shuning uchun ijtimoiy fanda xalqlarning kelib chiqish tarixini o’rganishda etnos 
bilan bir qatorda etnik birlik atamasi ham ishlatiladi. Chunki u ma’lum bir ijtimoiy 
tuzumda vujudga kelgan etnik uyushma: anik, bir xalqqa nisbatan ishlatiladigan 
atama. Fanda xalqning shakllanish jarayoniga nisbatan etnogenez atamasi 
ishlatiladi. 27Etnogenetik jarayon esa xalqning uzil-kesil shakllanishi bilan yakunlanadi. 
Shakllangan xalq o’z etnik nomiga, hududiy til birligiga, iqtisodiy-xo’jalik va 
etnomadaniy birligiga, o’zlikni anglash birligi va nihoyat siyosiy uyushmasi 
(davlat)ga ega bo’lishi taqozo etiladi. Shuning uchun xalqning shakllanishi 
Millatning shakllanishi degan so’z emas. Chunki etnos shakllanish jarayonida 
asosan, 3 bosqichni bosib o’tadi. Uning l-bosqichi — urug’-qabila; 2-bosqichi — 
elat, 3 – bosqichi — millatdir.
 Etnik birlikning bu 3 turi, o’z navbatida, har xil tarixiy davrlarning ijtimoiy 
mahsuli hisoblanadi. Ulardan kabila kishilik tarixining ibtidoiy bosqichiga xos 
etnik birlik, patriarxat urug’ jamoalarining uyushmasi, qabila a’zolarining birbirlari
bilan qon-qarindoshlik munosabatlarini saqlashi va urug’larga bo’linishi
xususiyatlari bilan o’zidan keyingi tarixiy bosqichdagi etnik birlikdan (elat, ya’ni 
xalqdan) mazmun va zamon jihatidan farq qiladi. Demak, qabila ilk inson 
jamiyatining taraqqiy etgan etnik jamoasi bo’lib, uning boshqaruv tizimi qabilaviy 
demokratiyaning eng yuksak tamoyillari asosida, ya’ni o’z-o’zini idora qilish urug’
qabila sardorlaridan tashkil topgan maslahat majlisi — oqsoqollar kengashi 
tomonidan olib boriladi. 
 Jamiyatdagi iqtisodiy-xo’jalik, madaniy va etnik aloqalarning tobora rivojlanib 
borishi natijasida bir necha qabilalarning birlashishi yuz beradi. Qabilalarning
birlashishi jarayonida etnik birlikning yangi turi vujudga keladi. Bu etnik birlik 
ma’lum tarixiy sharoitda hududiy, iqtisodiy til va etnomadaniy umumiylik asosida 
shakllanadi. SHakllangan yangi etnik birlikni ifodalash uchun fanda elat, ya’ni 
xalq atamasi qabul qilingan. 
 Etnik birlikning elatdan keyingi shakli millat bo’lib, uning shakllanishi elatning 
shakllanish jarayoni kabi uzoq davom etadigan ijtimoiy voqelik, millat etnik 
tarixining, elatning eng yuqori. cho’qqisi, kamolot bosqichiki, bu bosqichga 
ko’tarilgan xalqning tarixan tarkib topgan davlati, birinchidan Millat nomi bilan 
yuritiladi; ikkinchidan uning aniq hududiy chegarasida muomalada bo’lgan 
umummillat tili davlat tili maqomi darajasiga ko’tariladi; uchinchidan davlat 
hududining butunligi va chegarasining daxlsizligi tan olinadi; to’rtinchidan Millat 28va unga xos mentalitet shakllangan bo’lib, fuqarolarning o’zlikni anglash darajasi 
ularning hayot mazmuniga, kundalik turmush tarziga aylanadi va nihoyat 
beshinchidan davlat jamiyat tomonidan bashqariladi.
 O’zbekiston mustaqillikka erishgan ilk kezlardanoq millatlararo totuvlikni 
mustahkamlash, ona diyorimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elatlar 
rivoji uchun teng sharoit yaratish davlat milliy siyosatining ustuvor yo’nalishi etib 
belgilandi. Xususan, 1992 yil 13 yanvarda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining “Respublika baynalmilal madaniyat markazini tuzish 
to’g’risida”gi Qarori e’lon qilindi. Ushbu Qaror mustaqillik davrida hukumatimiz 
qabul qilgan ilk hujjatlardan biri edi. Bugun millatlararo totuvlikni 
mustahkamlashga doir bir qancha qonunlar ishlab chiqilib, ular ijrosi yuzasidan 
zarur chora-tadbirlar ko’rilgani, qolaversa, olis davrlardan xalqimiz qon-qoniga 
singib ketgan o’zga millatlarga nisbatan xayrixohlik, bag’rikenglik tuyg’usi bois 
yurtimizda osoyishtalik, barqarorlik hukm surmoqda. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2018 yil 28-
dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu borada shunday deyiladi: 
“O’zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik sohasida o’z an’analariga 
doimo sodiq bo’lib, bu yo’ldan hech qachon og’ishmasdan ilgari boradi.
 Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o’rtasida o’zaro 
hurmat, do’stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e’tibor 
qaratiladi. 
 Bu – bizning eng katta boyligimiz va uni ko’z qorachig’idek asrab-avaylash 
barchamizning burchimizdir” 5
. Alohida qayd etish lozimki, Birlashgan Millatlar 
Tashkiloti Bosh Assambleyasining yalpi majlisi tomonidan muhim bir hujjat – 
“Ma’rifat va diniy bag’rikenglik” rezolyutsiyasi qabul qilindi va Yurtboshimiz 
mazkur rezolyutsiyani qabul qilish tashabbusini 2017-yil sentyabr oyida Bosh 
Assambleyaning 72-sessiyasida ilgari surgan edi 6
.Ushbu tashabbusning Birlashgan 
Millatlar Tashkilotiga a’zo bo’lgan 193 ta davlat keng qo’llabquvvatlagani jahon 
5
 Mirziyoyev Sh.M. Mamlakat rivojidagi istiqbolli vazifalar(Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a’zolari 
2018-yilda amalga oshirilgan asosiy ishlar yakuni va O’zbekiston Respublikasini 2019-yilda ijtimoiy-iqtisodiy 
rivojlantirishning eng ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Murojaatnoma).
6
 Mirziyoyev Sh.M. Xalqimiz roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.2-jild 29hamjamiyati tomonidan O’zbekistonning sa’y-harakatlariga berilgan yuksak baho 
va e’tirof sifatida barchamizga katta mamnuniyat va g’ururiftixor bag’ishlaydi. 
 Xulosa qilib aytish joizki, millatchilik va shovinizm kayfiyatining kuchayishi-yu, 
milliy va diniy ixtiloflarning alanga olishiga turli-tuman, ba’zan 
hatto arzimasdek tuyulgan omillar ham sabab bo’ladi. Shunga ko’ra, ushbu 
muammo davlatning ham, jamiyatning ham muntazam e’tiborini talab qiladi va 
puxta o’ylangan oqilona siyosat yuritishni taqozo etadi.
 Har bir ijtimoiy-siyosiy va tarixiy birlik vakillari qancha o’zlarining siyosiy, 
huquqiy, ma’naviy va milliy o’zligi va ijtimoiy hayotni teranroq va atroflicha 
anglay 
borsalar, shuncha ularning siyosiy, huquqiy, ma’naviy va milliy ongi ham o’sib 
boradi. Bu holda ular o’zlarining maqsad va manfaatlarini ham teranroq va 
atroflicha anglay boshlaydilar. Ularning ongidagi bunday ijobiy o’zgarishlar, o’z 
navbatida ularning g’oya va mafkuralarining rivoj topishiga olib keladi, chunki 
ular endi
o’zlarining g’oya va mafkuralarida o’z maqsad va manfaatlarini to’laroq va 
yaqqolroq ifoda etishga erishadilar.
 Jamiyatning taraqqiy etishi avvalambor uning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va 
madaniy-ma’naviy yuksalishiga bog’liq bo’ladi. Bu yuksalishlar albatta 
jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy qatlam, millat va elatlar vakillari maqsad va 
manfaatlarining o’zgarishi va yuksalishiga olib keladi. Endi bu birlik vakillari o’z 
oldiga ulkanroq vazifalar qo’yadilar. Ushbu o’zgarishlar albatta jamiyatdagi 
mavjud g’oya va mafkuralarning o’zgarishi va yuksalishiga olib keladi. 
Jamiyatdagi qaysi bir ijtimoiy-siyosiy qatlam yoki etnik guruhvakillarining ongi 
qancha ko’proq umuminsoniy ma’naviy qadriyatlar va jahon miqyosida erishilgan 
fan yutuqlarini o’zida mujassam etsa, shuncha ushbu jamiyat a’zolarining borliqni 
tushunish darajasi ham ancha oshadi va bu daraja asosida ular o’z maqsad va 
manfaatlarini ham to’g’riroq va teranroq anglay boshlaydilar. 
 Har qanday mafkura qancha haqiqatga yaqinroq bo’lsa, u shuncha rivoj topgan 
bo’ladi va uning hayotiyligi va amalga oshish imkoniyatlari ham ancha oshadi. 30Insoniyat tarixida shunday mafkuralar amal qilganki, ular haqiqatdan ancha uzoqda
bo’lgan. Masalan, kommunistik mafkura bo’yicha, xudo mavjud emas, 
kommunistik jamiyatda millatlar yo’q bo’lib ketadi va jamiyat a’zolari o’z 
ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, mavjud mol-mulk, noz-ne’mat va boyliklardan 
istaganicha foydalanishi mumkin bo’ladi va hokazolar. Bunday g’oyalarga 
asoslangan mafkuraning qanchalik haqiqatdan uzoq ekanligini, sobiq sovetlar 
davlatining fojiali xotimasi yaqqol ko’rsatdi. 
 Jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy-ma’naviy va boshqa turdagi 
yuksalishlari muqarrar ravishda uning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy tizimi va 
strukturasini ham o’zgartirib yuboradi. Jamiyatdagi bunday o’zgarishlar, unda 
yangi ijtimoiy-siyosiy, turli tarixiy birliklarning maqsadlari va manfaatlarini 
ifodalovchi yuksalgan g’oya va mafkuralarni ham vujudga keltiradi. 
 Keyingi yetmish yillardan ham ko’proq vaqt davomida Er yuzida nafaqat hech 
qanday dunyoviy umuminsoniy g’oya va mafkura amal qilmadi, bil’aks bu yillar 
davomida ikki bir-biriga zid bo’lgan sotsialistik va kapitalistik ijtimoiysiyosiy, 
iqtisodiy tizimlar o’rtasida «sovuq urush» deb nom olgan, mafkuraviyg’oyaviy 
kurash davom etdi. Bu mafkuraviy-g’oyaviy kurash odamzodga beadad musibatlar 
keltirdi, ya’ni qanchadan-qancha insonlar behudaga hayotdan ko’z yumdilar, 
ko’plab
moddiy boyliklar sarf-harajat qilindi, millionlab odamlarning ongi vayronkorlik 
g’oyalari bilan zaharlandi, dunyo xalqlari o’rtasida dushmanlik hissiyoti uyg’otildi,
tabiatda ekologik bo’hron kuchaydi va boshqalar. «Sovuq urush»ning odamzodga 
keltirgan moddiy va ma’naviy zararini so’z bilan ifodalash yoki tasavvur qilish 
qiyin.
Ana shu zararning biri shuki, ayni aytilgan mafkuraviy kurash davom etdi va 
keyingi yillarda ham yagona umuminsoniy g’oya va
mafkuraning yuksalishi va amalga oshishi juda ko’p yillarga kechikib ketdi. 
Bugungi kunda jahon miqyosida kuzatilayotgan xavfli voqealar shubhasiz ana shu 31mafkuraviy to’qnashuvlarning ham natijasidir. Hozir Afg’oniston narkotik 
moddalar ishlab chiqarish bo’yicha xalqaro markazga aylanib qolganligi yoki 
Iroqda davom etayotgan qon to’kilishlar shunga misol bo’la oladi. 
 Bu fikrlardan kelib chiqib shuni aniq aytish mumkinki, bugungi kunda tobora 
keskinlashib ketayotgan global jarayonlarni susaytirish va yo’qqilish uchun, jahon 
taraqqiyparvar kuchlari tezroq umuminsoniy g’oya va mafkuraning yuksalishi va 
amal qilishiga o’z e’tiborini kuchaytirishi zarur. 
 Ma’lumki, faqat har taraflama rivojlangan mamlakatdagina barcha ijtimoiysiyosiy
kuchlar va etnik birliklarining vakillari tinch-totuv bo’lib, farovon hayot
kechirishlari mumkin bo’ladi. Hozir ham er yuzida bunday mamlakatlarning soni 
uncha ko’p emas. Bunday mamlakatlarda turli ijtimoiy-siyosiy kuch va etnik 
birliklarning har biri o’ziga xos g’oya va mafkuraga ega bo’lsada, biroq ularda 
butun xalqni birlashtiruvchi va jamiyatni yuksaklikka etaklovchi yagona g’oya va 
mafkura ham mavjuddir. Masalan, YAponiya davlatida hukmron bo’lgan shunday 
mafkuraning ayrim g’oyalari quyidagilardan iborat, ya’ni «milliy davlatchilik 
tizimi» (kokutay), «fuqarolik burchi», «yapon ruhi», «tadbirqorlik», 
«umummilliylik», «fidoyilik», «vatanparvarlik», «paternalizm», «jamoaga 
sadoqat»,
«modernizatsiya» va boshqalar 7
.Hozir O’zbekiston Respublikasi ayni shunday bir 
tarixiy davrnibosib o’tmoqdaki, uning mustaqilligi yanada mustahkamlanishi va u 
buyuk kelajak sari tobora tezroq taraqqiy etib borishi uchun, undagi barcha 
ijtimoiy-siyosiy qatlam va etnik birlik vakillari milliy g’oyasi va mafkurasini o’z 
ongi va qalbiga jo etib, shunga muvofiq amal qilib yashashi zarur.
7
 “Milliy istiqlol g’oyasi:asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.:O’zbekiston.2000.- 14-15-bet 32Xulosa
  Jamiyat yuksak darajada rivojlanmasin, uning ehtiyojlari ham shunchalik 
oshib boradi. U bugun kechagiga qaraganda, ertaga esa undan-da ko’proq yaxshi 
yashashga, moddiy-ma’naviy barkamollikka erishishga va farovon hayot 
kechirishga intiladi. Lekin insoniyatning yuksak darajada to’kin, farovon 
yashashini ta’min etuvchi tabiiy-geografik omillar inson xohish istagicha emas, 
balki o’z holicha mavjud. Bu omillar farovon turmushning o’ziga xos muhim 
sharti bo’lib, yer yuzida davlatlar, saltanatlar tashkil topganidan beri bu borada 
ustunlik qilish uchun, o’ziga xos qulayliklarga erishish uchun kurashlar muttasil 
davom etib kelmoqda. Aslida, bu insoniyat taraqqiyotining mazmuni, uning hayot 
kechirish qonuniyati va falsafasi hisoblanadi. Bir qaraganda bunday intilish tabiiy 
hisoblanadi. 
 Muammo, ana shu intilishlarda moddiy manfaatdorlikka bo’lgan intilish 
bilan ma’naviyatni unga mos ravishda rivojlantirishga bo’lgan zaruriyat 
o’rtasidagi muvozanatning yo’qolib borishida namoyon bo’lmoqda. Buni yuksak 
darajada taraqqiy qilgan mamlakatlar o’zlarining ulkan intellektual salohiyatlari
bilan fan, texnika va texnologiyaning eng zamonaviy turlarini yaratib, ular 
vositasida mintaqalarda mavjud bo’lgan xom-ashyo resurslarini qo’lga kiritishning 
eng jirqanch uslublaridan foydalanib, ana shu mintaqa xalqlarini, avvalo, moddiy 
jihatdan qaram qilish, hamda bu omil vositasida ularni o’ziga xos ma’naviyatini 
ham barbod qilish yo’li bilan uning o’rniga o’zlarining ma’naviyatini 
ommaviylashtirishga bo’lgan urinishlarida namoyon bo’layotganligida ko’rish 
mumkin. Albatta, ana shu yaratilayotgan fan, texnika va texnologiya bir tomondan 
butun insoniyatning aql –zakovatining mevasi va yer kurrasida yashayotgan 
barcha xalqlar manfaatlariga xizmat qilmoqda, ikkinchi tomondan esa, ulardan 
foydalanishdagi tengsizlik, ya’ni unga ega bo’lmaganlarning ustidan hukmron 
bo’lishga intilishlari, insonlar, millatlar va xalqlar o’rtasidagi munosabatlarda kim 
moddiy jihatdan baquvvat bo’lsa, boshqalar unga “itoatkor” uning ma’naviyatini 
“qabul qilishga” “majbur” degan tamoyilining yuzaga kelayotganligi insoniyat 33aql-zakovati yuksak darajasiga ko’tarilgan sharoitdagi ma’naviy 
qashshoqlashuvning jirkanch ko’rinishi sifatida namoyon bo’lmoqda. Albatta, 
rivojlangan mamlakatlar tomonidan yaratilayotgan yuksak texnologiyalar, 
ta’limtarbiya tizimi, fan sohasidagi kashfiyotlar o’zi yaratilgan joydagi tub xalq 
ma’naviyati zaminiga qurilgan bo’lib, o’ziga xos mentalitetni aks ettiradi. Ushbu 
jihatlar bu texnologiyalarning ommalashuvida ham o’z ta’sirini saqlab qoladi. Bu 
jarayonning yuzaga kelishiga va avj olishiga jahon miqyosida sodir bo’layotgan 
globallashuv o’zining ta’sirini o’tkazmoqda. Uning insonlar, millatlar, xalqlar va 
mamlakatlar hayotiga o’tkazayotgan salbiy ta’sirlari bugunning o’zida turli 
sohaning ko’pchilik mutaxassislarini tashvishga solmoqda. Ular hech 
bo’lmaganda insonlar va millatlarning sofligini saqlab qolishning imkoniyatlarini 
izlab topish dolzarb muammolardan biriga aylanayotganligini ta’kidlamoqdalar. 
Millat keng ma’nodagi ma’naviyati, ruhiyati va mentaliteti bir xil bo’lgan insonlar 
uyushmasidan iborat bo’lgan ijtimoiy borliq hisoblanadi. Ayni paytda u jahonda 
mavjud bo’lgan go’zalliklarning gultoji va ma’naviy boyligidir. Uning o’zligidan 
mahrum bo’lishi oxir -oqibatda butun insoniyatning manqurtlashuviga olib keladi. 
Istiqbolda bu jarayonning oldi olinmas ekan, u insoniyat taraqqiyotni yana chuqur 
inqirozga olib boradi -deganidir. Shuning uchun ham, ayniqsa, keyingi paytga 
kelib globallashuv tushunchasi va uning jamiyat hayotining turli sohalaridagi 
ijobiy va salbiy tomonlari haqida turli yo’nalishlarda ilmiy tadqiqot olib 
borilmoqda. 
 Globallashuvni davlatlarning, turli millatning mustaqil subyekt sifatida 
saqlanib qolish jarayoniga o’tkazayotgan salbiy ta’siri bugunning o’zida sezila 
boshladi. U ijtimoiy-siyosiy tizimlarning, ularning iqtisodiy hayotini, 
milliyma’naviy qadriyatlarini emirmoqda va shu yo’l bilan millatni o’z domiga 
tortmoqda. Bu jarayonning oldini olish, hech bo’lmaganda uning oldiga to’siq 
qo’yish yo’llari, imkoniyatlari va vositalarini izlab topish hamda ulardan samarali 
foydalanish strategiyasini ishlab chiqish barcha fan yo’nalishidagi tadqiqotchilar 
oldida turgan dolzarb vazifalardan birini tashkil qiladi. 34Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxat
I. Rahbariy adabiyotlar
1.Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini 
birgalikda barpo etamiz. T, O’zbekiston, 2016 
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz 
bilan birga quramiz – Toshkent.; O’zbekiston., 2017. 
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarni 
ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent.; 
O’zbekiston., 2017. 
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil qat’iy tartib intizom va shaxsiy 
javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. – 
Toshkent.; O’zbekiston.,2017. 
5. Mirziyoyev Sh. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo’lida yanada hamjihat 
bo’lib, qat’iyat bilan harakat qilaylik. Xalq so’zi, 2017 yil 16 iyun. 
6. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom 
ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. 1 tom. T., O’zbekiston, 2017 
7. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan 
eng oliy bahodir. 2 tom T. O’zbekiston, 2018 
8. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug’ xalqning ishiham ulug’, hayoti yorug’ va 
kelajagi farovon bo’ladi. 3 tom T. O’zbekiston, 2019 
III. Internet saytlari.
1. www.ziyonet.uz. O’zbekiston Respublikasi elektron kutubxonasi
2.www. ma’naviyat. uz 
3.www.milliymanaviyat.uz 
4.http://navoi.natlib.uz/ 
5.http://www.falsafa.dc.uz. 
6.www.ziyonet.uz 
7. www.e-darslar.net.