Dunyoning taraqqiyot modellari. Rivojlanishning demokratik va nodemokratik ko'rinishlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZILIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQ TA’LIMI KAFEDRASI
MILLIY G’OYA, MA’NAVIYAT ASOSLARI VA HUQUQ TA’LIMI BAKALAVR
YO’NALISHI
“GLOBALLASHUV VA G’OYAVIY-MAFKURAVIY TAHDIDLAR” FANIDAN
Kurs ishi
Mavzu: Dunyoning taraqqiyot modellari.
Rivojlanishning demokratik va nodemokratik
ko'rinishlari
1 Mundarija
Kirish ...................................................................................................................................................... 3
I BOB. Jahondagi g’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning globallashuvga ta’siri ......................................... 6
1.1. “Mafkuraviy jarayon” tushunchasi, uning mazmun-mohiyati ......................................................... 6
1.2. Mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi ...................................................................................... 10
1.3. Mafkuraviy globallashuv jarayonlarning o’ziga xos xususiyatlari .................................................. 12
II BOB. Jahondagi mafkuraviy jarayonlarning an'anaviy va zamonaviy ko’rinishlari ............................ 18
2.1. G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning an'anaviy ko’rinishlari .......................................................... 18
2.2. Milliy g’oya va umuinmafkuraviy jarayonlar tushunchanalarining o’zaro bog’liqligi ..................... 21
2.3. Mafkuraviy jarayonlarling turli xil g’oyalar, mafkuralar bilan bog’liqligi ....................................... 27
Xulosa .................................................................................................................................................. 30
Foydalanilgan adabiyotlar .................................................................................................................... 32
2 Kirish
Mavzuning  dolzarbligi.  Globallashuv  sharoitida  O’zbekistonda  bozor
iqtisodiyoti  munosabatlariga  asoslangan  zamonaviy  demokratik  davlat,
fuqarolik jamiyati qurilishi, hozirgi davrda jahonda kechayotgan umumbashariy
jarayonlardagi  ishtiroki  va  ularning  g’oyaviy-mafkuraviy  asoslanishiga
bog’liqdir.  Shunga  ko’ra,  dunyodagi  g’oyaviymafkuraviy  jarayonlarning
mazmun-mohiyatini,  ularning  xalqimiz  hayoti  va  taraqqiyotiga  ta’sir
xususiyatlarini  tahlil  qilish  g’oyat  muhim  ahamiyatga  ega.  G’oya  va
mafkuraning  ijtimoiy  hodisa  sifatidagi  xususiyatlarini  to’g’ri  tushunish
g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlarning  mohiyatini  teranroq  anglash  imkonini
beradi. 
G’oyaviy-mafkuraviy  jarayon  tushunchasi  muayyan  g’oyaviy  qarashlar
tizimining  shakllanishi,  rivojlanishi  va  tarqalishi  bilan  bog’liq  bosqichlarning
uzviy  birligini  ifodalaydi.  G’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlar  o’zgaruvchan
harakterga ega bo’lib, eskirgan qarashlar, baholar, maqsadlardan voz kechilishi,
qandaydir  qoida,  tamoyil,  ko’rsatmalarning  qayta  ko’rib  chiqilishi,
takomillashtirilishi  hamda  voqelikka  mos  ravishda  yangicha  yondashuv  va
talqinlar paydo bo’lishi bilan belgilanadi. 
G’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlar  maqsad  va  manfaatlar  namoyon  bo’lishining
amaliy  tizimi  sifatida  inson  ongiga  yo’naltirilganligi,  o’ziga  xos  maqsadlari
borligi bilan xarakterlanadi. “Maqsadsiz faoliyat yo’q, manfaatsiz maqsad yo’q,
faoliyatsiz  esa  hayot  yo’q”,  -  deb  yozgan  edi  V.  G.  Belinskiy.  Shu  nuqtai
nazardan  qaraganda,  o’z  mohiyatiga  ko’ra  ideal  hodisa  hisoblangan,
ko’zlanayotgan  natijalar  va  unga  erishish  usullarining  loyihasi  sifatida
chiqadigan maqsad inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. 
Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi.  “Jahondagi  g’oyaviy-mafkuraviy
jarayonlarning  an'anaviy  (klassik)  va  zamonaviy  ko’rinishlari”  mavzusi
bo’yicha  bugungi  kunga  qadar  qator  ilmiy  maqolalar,  tezislar,  hammualliflik
asarlarida  to’xtalib  o’tilgan.  Ularda  turlicha  qarashlar  ilgari  surilgan.  Aynan
3 maqsad faoliyat izchilligini ta’minlashning muhim asosi hisoblanadi. G’oyaviy-
mafkuraviy jarayonlarda maqsadlarni shakllantirishga alohida e’tibor berilishini
qayd  etish  zarur.  Bu  jarayonda  ko’plab  odamlar  qalbi  va  ongini  egallab  olish
orqali  o’ziga  xos  ta’sir  ko’rsatish  maydoni  yaratiladi.  Bu  maydon  ichida  turli
xalqlar, insonlar faoliyati mujassamlashadi. G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlar har
doim  real  mavjud  ijtimoiysiyosiy  vaziyatning  in’ikosi  hisoblanadi.  G’oyaviy-
mafkuraviy  jarayonlar  tushunchasi  g’oyaviy-mafkuraviy  qarashlar  –  bilimlar,
baholar, maqsadlarning shakllanishi hamda mafkuraviy qarashlarning tarqalishi,
g’oyaviy  tarbiyaning  amalga  oshirilishi  bilan  bog’liq  sifatiy  holatini  ham
ifodalashi  mumkin.  Shu  ma’noda,  g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlar  g’oyaviy
tarbiyani  o’zgaruvchan  voqelik  va  va  ijtimoiy  guruhlarga  xos  xususiyatlarini
hisobga  olgan  holda,  doimiy  takomillashtirib  borishni  anglatadi.  “Odamzod
baxti  uchun  hamma  narsadan  voz  kechishga  o’rgatadigan  ajib  g’oyalarni
kishilarga  singdirish  buyuk  san’atdir”,  -  deb  yozgan  edi  fransuz  yozuvchisi
Stendal  1
.  Shu  nuqtai  nazardan  qaraganda,  g’oyaviy  –  mafkuraviy  jarayon
zamon talablari darajasida g’oyaviy tarbiyani o’zgaruvchan voqelik va ijtimoiy
guruhlarga  xos  xususiyatlarni  hisobga  olgan  holda  doimiy  takomillashtirib
borish kerakligini anglatadi. 
Albatta,  g’oyaviy  –  mafkuraviy  globallashuv  sharoitida  ezgu,  bunyodkor
g’oyalarning  umumiylashuv  jarayoni  ham  yuzaga  keladi.  Demokratiya,
gumanizm, tinchlik, barqarorlik, mustaqillik va ozodlik, qonunning ustuvorligi,
inson  erkinliklari  kabi  g’oyalar  bunday  globallashuv  sharoitida  umumbashariy
qadriyatga aylanib bormoqda. Ezgu, bunyodkor g’oyalarning universiallashuvi,
ularning  umumbashariy  qadriyatlarga  mutanosibligigina  insonlarni  vayronkor
g’oyalardan saqlab qolishi mumkin. Dunyoning nihoyatda o’zgarib borayotgan
hozirgi  siyosiy-ma’naviy,  g’oyaviy-mafkuraviy  qiyofasini  tasavvur  etish  juda
murakkab.  Buning  jiddiy  sabablaridan  biri,  uning  tez  o’zgaruvchanligidir.
Jarayonning tez o’zgarishi esa, o’z navbatida, uning mazmun- mohiyatini to’g’ri
1
 Ochildiyev A.Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar.-T.:Muharrir, 2009.-B.11
4 tahlil etishga, xolis xulosalar chiqarishga ham salbiy ta’sir ko’rsatadi. Umuman,
mafkuraviy  jarayonlar  tez  o’zgaruvchanlikdan  tashqari  milliy  taraqqiyotga
ijobiy yoki salbiy ta’sir ko’rsatish kuchiga ega. 
Kurs  ishining  maqsadi.  Ushbu  kurs  ishida  “Jahondagi  g’oyaviy-mafkuraviy
jarayonlarning  an'anaviy  (klassik)  va  zamonaviy  ko’rinishlari”  mavzusini  va
mavzuga oid muammolarni  ochib berishni  o’z  oldimga maqsad qilib qo’ydim.
Mafkuraviy  jarayon,  eng  avvalo,  ijtimoiy,  siyosiy,  ma’naviy  vaziyatni
kompleks-sistemali  tahlil  etish  orqaligina  o’rganilishi  mumkin.  Umuman,  har
qanday  mafkuraviy  jarayonga  konkret  umuminsoniy  manfaatlar  nuqtai
nazaridan  yondoshilsa,  to’g’ri  ilmiy  xulosa  chiqarish  mumkin.  Masalan,  XIX
asrning  ikkinchi  yarmidagi  mafkuraviy  jarayon  iqtisodiyotda  yangi
texnologiyalarni  rivojlantirishga  imkon  bergan  siyosiy  vaziyat  bilan
hamohangdir.  Shuningdek,  dunyo  siyosiy  xaritasining  1917-1991-yillardagi
o’ziga  xos  mafkuraviy  xususiyatlari  davrida  mafkuraviy  vaziyat  sotsializm  va
kapitalizm  kurashi  asnosida  baholandi.  Ijtimoiy  taraqqiyotning  hozirgi
bosqichidagi  mafkuraviy  jarayon  esa,  buyuk  davlatchilik  shovinizmi,  diniy
ekstremizm,  tajovuzkorlik  va  millatchilik  g’oyalarini  o’zida  aks  ettiruvchi
siyosiy yo’nalishlarni vujudga keltirmoqda.
5 I BOB. Jahondagi g’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning
globallashuvga ta’siri
1.1. “Mafkuraviy jarayon” tushunchasi, uning mazmun-mohiyati
Muayyan g’oyani ilgari suruvchi, targ’ibot va tashviqotning turli usul, vositalari
orqali odamlar ongi, ruhiyatiga ta’sir etuvchi kishilar uyushmasi, tashkilot yoki
muassasalari asosida tashkil etilgan mafkuraviy markazlar favoliyati g’oyaviy-
mafkuraviy  ziddiyatlar  jarayonida  yanada  keskinlashadi.  O’zining  xarakteri,
maqsadiga  qarab  ma’lum  partiya,  guruh,  kishilar  uyushmasi  yoki  davlat
mafkuraviy  markaz  yadrosini  tashkil  etishi  mumkin.  Ularning  o’z  harakat
dasturi, mafkurani targ’ib qilish vositalari, usullariga ega bo’lib, unda muayyan
g’oyaga ishontirish, uyushtirish, safarbar etish, ma’naviy-ruhiy rag’tbatlantirish,
g’oyaviy  tarbiyalash,  mafkuraviy  immunitetni  saqlash  kabilar  muhim  o’rin
tutadi. Shuningdek ular o’z faoliyatlarini yashirin va oshkora yo’l bilan amalga
oshiradilar.
Jahon  tajribasidan  shu  narsa  ma’lumki,  ayrim  mafkura  markazlari,  masalan,
fashizm o’z maqsadlarini oshkora e’lon qilib, zo’ravonlik yo’li bilan singdirgan.
Mafkurani  yashrin  yo’l  bilan  targ’ib  qilishda  vayron  qiluvchi  g’oya  o’zining
soxta jozibasi, aldov va makr bilan omma ongini zaharlab, jamiyatda hukmron
mavqeni  egallab  olishiga  alohida  e’tibor  berilgan.  Bu  jarayonning  eng  muhim
xusmusiyatlaridan biri – turli mamlakatlarni mafkuraviy zabt etish g’oyat katta
iqtisodiy manfaatlar bilan chirmashib ketganidir.
Agar  tarix  sahifalariga  ko’z  tashlaydigan  bo’lsak,  kuchli  davlatlar  zaif
mamlakatlarni ochiqdan-ochiq bosib olib, ularga o’z hukmini o’tkazgan bo’lsa,
XX asr oxiriga kelib, bunday siyosat yangi bir shakl kasb etdi. Hozirgi vaqtda
qudratli  davlatlar  va  muayyan  siyosiy  markazlar  o’z  maqsadlariga  erishish
6 uchun  avvalo  zabt  etmoqchim,  o’z  ta’sir  doirasiga  olmoqchi  bo’lgan
mamlakatlarning aholisi ongini o’ziga qaram qilishga intilish kuchaymoqda.
Bugungi  dunyodagi  g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlarning  yo’nalishlari
quyidagilarga bo’linadi:
Progressiv:
a) tinchlik, barqarorlik va taraqqiyot;
b) millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik
v) inson erkinligi va shaxs kamoloti
g) umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi
Reaksion:
a) urush, qurollanish, terrorizm va ekstremizm
b) irqchilik, millatchilik, diniy aqidaparastlik
v) totalitarizm, mustabidlik g’oyasi asosidagi faoliyatlar
g) egoizm, mahalliychilik, tor manfaatlar ustuvorligi
Bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga etdiki, endi mafkuraviy kurash, ma’naviy
salohiyat etakchi o’ringa chiqdi. Endi qurol-yaroqlar emas, balki «fikrga qarshi
faqat  fikr,  g’oyaga  qarshi  faqat  g’oya»  bilan  kurashib  olg’a  borish  mumkin.
Kimning mafkurasi, milliy g’oyasi kuchli bo’lsa, o’sha engib chiqadi.
Mafkuraviy  kurash  bir  jamiyat,  mamlakat  ichida  ham,  xalqaro  va  davlatlararo
miqyosda ham davom etmoqda.
Jamiyat  hayotida  mafkuraviy  omillarning  sezilarli  ta’siri  mavjudligini  bir
qarashdayoq sezish mumkin.
G’arazli  geosiyosiy  maqsadlarga  erishish  yo’lidagi  mafkuraviy  ta’sir
o’tkazishda  eng  avvalo  bo’lib  tashla  va  hukmronlik  qil  degan  qadimiy
tamoyilga amal qilishga urinishni ta’kidlash zarur.
Bu  tamoyilni  ro’yobga  chiqarishning  birinchi  yo’li  mamlakat  ichida  ijtimoiy
parokandalikni keltirib chiqarishdir. Va u jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy
siyosiy  va  ma’naviy  sohalarida  o’ziga  xos  ko’rinishda  namoyon  bo’lmoqda.
Masalan,  mamlakatimizga  nisbatan  bu  usul  o’tish  davridagi  ijtimoiy–iqtisodiy
7 qiyinchiliklarni  bo’rttirib  ko’rsatish  orqali  aholining  mavjud  holatdan
noroziligini  uyg’otish,  o’z  nog’oralariga  o’ynaydigan  muxolifatchi  kuchlarni
yuzaga  keltirish  yo’li  bilan  siyosiy  beqarorlikni  keltirib  chiqarishga  bo’lgan
xarakatlarda  namoyon  bo’ladi.  Bu  yo’lda  diniy  omildan  foydalanishga
urinishlar  ham  kuzatilayotir.  Ana  shu  holat  ham  «maqsad  vositani  oqlaydi»
degan  aqida  g’arazli  geostrategik  manfaatlarni  ro’yobga  chiqarishning  asosiy
qoidasiga aylanayotganligini ko’rsatadi.
«Bo’lib tashla va hukmronlik qil» tamoyilini amalga oshirishning ikkinchi yo’li
mintaqa  davlatlari  o’rtasida  turli  ziddiyatlarni  yuzaga  keltirishdir.  Bu  yo’lning
eng  keng  tarqalgan  usuli  go’yoki  mintaqada  gegemonlikka  talabgor  bo’lgan
davlat borligini asoslash, ta’bir joiz bo’lsa, shunday davlat obrazini yaratishdir.
Bunday  obrazlarning  yaratilishi  er  yuzining  turli  nuqtalarida  nizoli,  kam
deganda davlatlararo munosabatlarda tanglikni yuzaga keltirganligi to’g’risidagi
misollarni  istagancha  topish  mumkin.  Bunday  «obrazlar»  yaratilishi  natijasida
mamlakatlarning  moddiy-ma’naviy,  ma’naviy-intellektual  salohiyati  jamiyat
taraqqiyotini  ta’minlash  o’rniga  ana  shu  «obraz»  ta’sirining  oldini  olishga
yo’naltirilmoqda.  Natijada  ikkinchi  asosiy  maqsadga  -  muayyan  davlatni
zaiflashtirish orqali o’z «ittifoqchisiga» aylantirishga erishilmoqda.
Teng huquqli va o’zaro foydali hamkorlik tamoyiliga amal qilish - geostrategik
manfaatlarni  ro’yobga  chiqarish  va  davlatlararo  aloqalarni  mustahkamlashning
eng  oqilona  va  to’g’ri  yo’lidir.  O’zbekiston  o’z  mustaqilligining  eng  birinchi
kunlaridayoq  ana  shu  tamoyilga  aml  qilib  kelmoqda.  Negaki,  bu  tamoyil
geostrategik  manfaatlardagi  uyg’unlikka  erishish  va  jahon  miqyosida
taraqqiyotni ta’minlash omilidir.
Mafkuraviy  poligon  –  odamlar  va  xalqlarning  qalbi  va  ongini  egallashga
qaratilgan turli g’oyalarni sinov maydoni. Odatda poligon deganda qurol aslaha
vatexnikani  sinash,  qo’shinlarni  harbiy  tayyorgarlikdan  o’tkazish  yoki  harbiy
sohada  tadqiqotlar  olib  borish  uchun  mo’ljallangan  maxsus  maydon
tushguniladi.
8 Birinchi  Prezidentimiz  ta’kidlaganidek,  hozirgi  davr  g’oyaviy  qarama
qarshiliklar  murakkab tus olgan, mafkura poligonlariyadro poligonlaridan ham
xavfliroq bo’lib borayotgan davrdir 2
.
Bugungi  kunda  mafkura  poligonlarida  muayyan  guruhlar  va  davlatlar
o’zlarining  g’arazli  manfaatlarini  ifoda  etayotgan  turli  jajovvuzkor  g’oyalarni
sinovdan  o’tkazmoqdalar.  Ularning  ortidakishilarni,  eng  avvalo  ma’naviy
mafkuraviy jihatdan tobe qilish, pirovard natijada esa butkul  qaram qilib olish
maqsadi yotadi.
Yadro  poligonlarini  qayerda  joylashganini,  uning  quvvatini,  qanday  maqsadga
yo’nalganligini  muayyan  darajada  aniq  bilish  mumkin.  Ammo,  yovuz,  yot
mafkuraviy  maqsadlarni  qaerdan  va  qanday  yo’llar  bilan  va  qaysi  insonlar
qalbini egallab olayotganligini osonlikcha bilib bo’lmaydi.
2
 O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Milliy  g`oya  va  ma`naviy-ma`rifiy  ishlar  samaradorligini  oshirish
to`g`risida”gi Qarori.-«Xalq so`zi». 2006 yil, 26 avgust.
9 1.2. Mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi
Mafkuraviy  jarayonlarning  globallashuvi  (yеr  sharini  qamrab  olish,  dunyo
miqyosidagi, umumiy). - g’oyaviy ta'sir utkazish  imkoniyatlarining kеngayishi
oqibatida  unga  Еr  yuzining  barcha  mintaqalari  tortilganligini,  mafkuraviy
kurash  umumbashariy  miqyos  kasb  etganini  ifodalovchi  tushuncha.  Bugungi
dunyoda  mislsiz  ilmiy  kashfiyotlar,  ulkan  tеxnikaviy  imkoniyatlar,  univеrsal
tеxnologiyalar, axborot tarqatishning globallashuvi, ya'ni ularning butun kurrai
zaminni qamrab olish jarayoni shiddat bilan bormoqda. Masalan, Intеrnеt tizimi
orqali axborot almashuv, binobarin, g’oyaviy ta'sir utkazish imkoniyatlari ham
tobora kеngaymoqda.
Aslida  axborot  sohasidagi  globallashuv  insoniyat  uchun,  dunyoning  barcha
hududlaridagi  odamlarning  uzaro  muloqoti  uchun,  ilm-fan  va  madaniy
boyliklarni uzlashtirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadigan jarayondir.
Mafkuraviy  jarayonlarning  globallashuvida  bir-biridan  farq  qiladigan  ikki
yunalish, tеndеntsiya mavjud:
1.  Insoniyat  sivilizatsiyasi  tarixida  erishgan  har  qanday  moddiy  va  ma'naviy
qadriyatlarning  umuminsoniy  jihatlari  tarixiy  makon  doirasidan  chiqib
baynalminallashib,  univеrsallashib  bormoqda.  Boshqacha  aytganda,  milliy  va
umuminsoniylik tamoyillarining intеgratsiyalashuv jarayoni kuchmoqda.
2.  Millatlar  va  davlatlarning  ijtimoiy,  iqtisodiy,  siyosiy,  ma'naviy-madaniy
rivojlanishidagi bеqarorlik, ular manfaatlaridagi uziga xoslikni mutlaqlashtirish
insoniyatga,  shu  jumladan,  uz  millatining  kеlajagiga  xavf  tug’diradigan  salbiy
hodisalarning mafkuralashgan holda globallashuviga olib kеlmoqda. Bu xalqaro
tеrrorizm, ekstrеmizm, funda-mеntalizm  va narkobiznеs hodisalarida namoyon
bulmoqda.  Biron  bir  hudud  yoki  mamlakatda  paydo  bulayotgan  g’oyalar  tеz
fursatda butun jahonga yoyilmoqda. Natijada, odamzot ma'lum bir davlatlar va
siyosiy kuchlarning bosimini sеzib yashamoqda.
10 Bu  jarayonning  muhim  xususiyatlaridan  biri  -  turli  mamlakatlarni  mafkuraviy
zabt  etish  g’oyat  katta  iqtisodiy  manfaatlar  bilan  qushilishib  kеtganidir.
Mafkuraviy  globallashuv  saviyasi  past  audio  va  vidеokassеtalar,  axloqsizlik,
tubanlik  va  yovuzlikni  targ’ib  qiladigan  «san'at  asarlari»ning  ham  kеng
tarqalishiga  sabab  bulmoqda.  Foyaviy-mafkuraviy  tazyiq  va  tajovuzlarning
oldini  olish  uchun  esa  har  bir  millat,  davlat  uzining  g’oyaviy-mafkuraviy
daxlsizligini ta'minlaydigan chora-tadbirlarni kurishi zarur bulmoqda.
Markaziy  Osiyo  xalqlari  madaniyati  va  ma'naviyati  ham  Sharq  va  Farbni
tutashtirgan  karvon  yullarida  joylashgani  sababli  ham  Sharq,  ham  Farb
madaniyatidan  bahramand  bulgan.  Natijada  har  bir  xalq  uzlari  uchun  ana  shu
madaniyatning  ijobiy  tomonlarini  uzlashtirgan,  ularga  ijodiy  yondashib  yangi
chuqqilarga  kutargan.  Masalan,  Abu  Rayxon  Bеruniy  Xitoy,  Hindiston,
Yunoniston  va  rim  falsafasi,  tabiiy  fanlarini  chuqur  uzlashtirgan  edi.  Forobiy
ham  unlab  tillarni  bilgan va  unlab  xalqlar  madaniyati  va  ma'naviyatini  chuqur
urgangan. Yaxshi, ijobiy g’oyalar urganilgan, ijodiy rivojlantirilgan. Lеkin ular
nеgizida  yot  g’oyalar  ham  kirib  qolgan.  Shunday  g’oyalar  borki,  ular  ochiq
chеhra  bilan  eshigimizni  taqillatib  kirib  kеladi.  Shunday  g’oyalar  ham  borki,
ular «o’g’ri» kabi tuynuk qidiradi.
Eshik qoqib kеladigan g’oyalar milliy ma'naviyatni boyitadi, rivojlantiradi. XX
asr  boshlaridagi  uzbеk  madaniyati  va  ma'naviyati  hamda  uning  asr  oxiridagi
holati urtasida jiddiy tafovut bor. Bu tafovutni adabiyot, san'at, fan, hatto oddiy
yurish-turish  va  kiyim-kеchak,  turmush  sohalarida  ham  kuzatish  mumkin.  XX
asr  boshida  uzbеk  adabiyotida  dramaturgiya  janri  shakllanmagan  edi.
M.Bеhbudiy,  Fitrat,  M.Abdura-shidxonov  singari  ma'rifatparvarlarning  sa'y-
harakatlari tufayli dramaturgiya shakllandi...
Biron-bir hudud yoki mamlakatda paydo bulayotgan g’oyalar tеz fursatda butun
jahonga  yoylmoqda.  Natijada  odamzod  ma'lum  bir  davlatlar  va  siyosiy
kuchlarning  manfaatlariga  xizmat  qiladigan,  olis-yaqin  manbalardan  tarqala-
11 digan,  turli  mafkuraviy  markazlarning  bosimini  doimiy  ravishda  sеzib
yashamoqda.
Bunday  vaziyatda  uz  mustaqil  fikriga,  sobit  e'tiqodiga,  mustahkam  iroda  va
dunyoqarashiga  ega  bulmagan  odam  goh  oshkora,  goh  pinhona  kurinishda
namoyon bulayotgan mafkuraviy tazyiqlarga bardosh bеra olmaydi. Yaponiyada
paydo  bulgan  «AUM  Sinrikyo»  kabi  zarali  oqimlar  turli  mamlakatlardagi
minglab  yosh  yigit-qizlarni  irodasidan,  ong-shuuridan  mahrum  qilib,  zombiga
aylantirib quygani bu fikrning dalilidir.
Umuman,  dunyodagi  misilsiz  ilmiy  kashfiyotlar,  univеrsal  tеxnologiyalar  va
axborot  tarqatishning  globallashuvi  yuzaga  kеldi.  Bu  jarayonlar  uz  navbatida
dunyodagi  yuz  bеrayotgan  mafkuraviy  vaziyatga,  munosabatlarga  jiddiy  ta'sir
kursata  boshladi.  Ilmiy  kashfiyotlar  globallashuvida  mafkura  bеvosita  ta'sir
etishi ob'еktiv va sub'еktiv omillar bilan uzviy bog’lanib kеtgan.
Dеmak,  g’oyalar  va  qarashlarning  jamiyatdagi  ma'lum  guruh  manfaatlariga
buysundirilishi  va  mafkuralashtirilishi  -  jamiyat  uchun,  sivilizatsiyalar  uchun
«salbiy omilga» aylanadi.
Natijada,  jamiyatlar  bir  -  biriga  qarama  -  qarshi  bulgan  qutblar  bulinishigacha
borib  еtadi. Hodisani  «turmushdan»,  «jamiyatning  ijtimoiy-iqtisodiy  nеgizi»da
dеb tushunish falsafasi bir tomonla-madir. Bu - «turmush, ijtimoiy borliq ongni
bеlgilaydi»,  dеgan  an'anaviy  falsafaga  xos  bulib,  unda  muayyan  maqsadlar
jamiyat hayotining «mafkuralashib» borishiga asos bo’lgan.
Buni sobiq totalitar mafkuraga xos bulgan tarixiy voqеlik to’la tasdiqlaydi. 
1.3. Mafkuraviy globallashuv jarayonlarning o’ziga xos
xususiyatlari 
Hozirgi  zamon  falsafasi  esa  turmushning  ongga  ta'sirini  hisobga  olgan  holda,
ongning  faol  ta'sir  kursatishi  va  uni  bеlgilashi  tug’risidagi  g’oyaga
asoslanmoqda.  Jamiyatning  siyosiy-ijtimoiy,  iqtisodiy  rivojlanish  darajasi
12 hamda uning taraqqiyot yuli inson ongi va tafakkuri darajasiga bеvosita hamda
uning  taraqqiyot  yuli  inson  ongi  va  tafakkuri  darajasiga  bеvosita  bog’liq
bo’ladi 3
. 
Hozirgi kunda  til, madaniyat,  urf-odatlardagi umumiylik, boshqacha  aytganda,
etnik  birlikka  asoslangan  holda  yagona  mafkuraviy  maydonni  kеltirish
borasidagi qarashlar ham mavjud. Bunday qarashlarning shakllanish tarixi uzoq
utmishga  borib  taqaladi.  Bugungi  kunda  ularning  har  biri  uziga  xos  tarzda
dunyoning mafkuraviy manzarasida muayyan urinni egallashga urinmoqda.
Markaziy  Osiyoda  ham  murakkab  mafkuraviy  jarayonlar  bormoqda.  Bunda,
avvalo,  Markaziy  Osiyo  xalqlari  mustahkam  dustligining  ahamiyatini  alohida
ta'kidlash  lozim.  Chunki,  mintaqa  tub  xalqlarining  ma'naviy  ildizlari  bir,  ruhi,
turmush  tarzi  yaqin,  ular  ana  shu  boy  manbadan  birdеk  bahra  oladilar.  Shu
ma'noda  ham  ular  birligini  mustahkamlash  umummintaqaviy  ma'naviy
yuksalishimizga uzining ijobiy ta'sirini o’tkazib turavеradi. Bu jarayonga qarshi
qaratilgan  har  qanday  mafkuraviy  ta'sir  yoki  harakatlar  umummintaqaviy
barqarorlikka xalaqit bеradi.
Nima  uchun  kishilar  ongi  va  qalbi  uchun  kurash  turli  mafkuralarning  bosh
maqsadiga  aylanib  qoldi?  Gap  shundaki  g’oya  faqatgina  inson  qalbini
egallaganda,  inson  ma'naviy-ruhiy  holatining  uzviy  qismiga  aylangandagina
harakatga da'vat etuvchi, rag’batlantiruvchi kuchga, harakat uchun qullanmaga
aylanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda nafaqat inson ongini, balki qalbini
ham egallash mafkuraviy kurashning bosh maqsadi bulib qolmoqda.
Markaziy  Osiyo  mintaqasidagi  mafkuraviy  jarayonlar  tizimida  Afg’onistonda
2001  yil  kuzigacha  davom  etgan  fuqarolar  urushi  ham  alohida  urin  egalladi.
Yigirma  yildan  ortiq  davom  etgan  harbiy  majoralar  oqibatida  umumiinsoniy
tsivilizatsiyadan uzilib qolgan Afg’oniston hududi xalqaro tеrrorchilik va diniy
ekstrеmizm,  qurol-yaroq  va  giyohvand  moddalarning  noqonuniy  savdosi
3
 Ergashеv I. Taraqqiyot falsafasi. Toshkеnt: «Akadеmiya», 2000. 15- bеt.
13 uchog’i  bulib  kеldi.  Bu  esa  turli  zararli  g’oyalarning  tеrrorchilik,  tahdid  va
tahlika yuli bilan butun mintaqaga yoyilish xavfini tug’dirgan edi.
Kеng  miqyosli  intеgratsiya  va  globallashuv  jarayonlari  jahon  taraqqiyotining
hozirgi  paytdagi  muhim  xususiyatlaridan  biri  ekanini  e'tirof  etgan  holda,
ularning  kuchli  mafkuraviy  ta'sir  utkazish  vositasi  ekanini  ham  unutmaslik
darkor.
G’oya yoki mafkura ishlab chiqilishining o’zi uning kishilar faoliyatini belgilab
beruvchi, unga ta’sir ko’rsatuvchi hodisaga, muayyan jarayonga aylanishi uchun
yetarli  emas.  Buning  uchun  u  kishilar  orasida  tarqalishi,  jamiyat  ana  shu
g’oyalar ortidan ergashishtira olish kuchiga ega bo’lishi lozim. Aks holda, har
qanday  mafkura  u  qanchalik  jozibador  bo’lmasin  muayyan  hodisa  sifatida
tarixda qolib ketadi. 
Ayni  paytda,  har  qanday  mafkuraviy  qarashlar  tarqalishi  uchun  eng  avvalo
ularni hayotga tadbiq etish lozim. Mafkuraviy tarbiya esa hamisha shakllangan
g’oyaviy qarashlar, baholar va maqsadlar tizimini kishilarga yetkazish, ularning
ongiga singdirishni ifodalashini unutmaslik lozim. 
Muayyan g’oyaviy – mafkuraviy jarayonlar ham o’z ibtidosi va intihosiga ega.
Ular ma’lum davrda paydo bo’lib, kishilarning ongi va qalbidan joy olish orqali
jamiyat rivojiga o’zining ijobiy yoki salbiy ta’sirini o’tkazishi, yo’naltiruvchilik
qudrati va birlashtiruvchilik salohiyatini yo’qotib, vaqti kelganda tarix sahnidan
tushib ketishi ham mumkin. 
G’oyaviy – mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi - g’oyaviy ta’sir o’tkazish
imkoniyatlarining  kengayishi  sababli  Yer  yuzining  barcha  mintaqalarida
mafkuraviy  kurash  umumbashariy  miqyos  kasb  etayotganini  ifodalaydi.
Insoniyat  tarixining  hozirgi  bosqichi  ijtimoiy,  siyosiy,  iqtisodiy,  ma’naviy,
madaniy  hayotning  barcha  sohalarida  xalqaro  munosabatlarning
integratsiyalashuvi  va  intensivlashuvi  bilan  xarakterlanadi.  Xususan,  aloqa
vositalarining  rivojlanishi,  kompyuter,  elektron  pochta,  internet,  kosmik
teleradio aloqa tizimlarining texniktexnologik vositalari kuchayib ketishi tufayli
14 g’oyaviy  –  mafkuraviy  jarayonlar  globallashib,  g’oyaviy  ta’sir  o’tkazish
imkoniyatlari  ham  tobora  kengaymoqda.  Biron  –  bir  hudud  yoki  mamlakatda
paydo bo’layotgan g’oyalar axborot kommunikatsiyalari, aloqa infrastrukturasi
takomillashishi tufayli tez fursatda butun jahonga yoyilmoqda. 
Mutaxassislar  fikricha,  insoniyat  bugungi  kunda  yangi  axborot  inqilobini
boshdan  kechirmoqda  va  u  kishilik  jamiyati  tarixidagi  birinchi  inqilob  emas.
Nutqning  shakllanishi  axborot  uzatish  imkoniyatlarini  kengaytirgan  bo’lsa,
yozuvning paydo  bo’lishi  uni  uzoq vaqt  davomida  saqlash  va  axborotni  uning
yaratuvchisidan ajratgan holda ulkan masofalarga yetkazish, hatto zamonlararo
olib  o’tishga  yo’l  ochdi.  Gazeta  va  jurnallar  nashr  etishning  yo’lga  qo’yilishi
yozma  axborotni  uzatishdagi  tezkorlik  va  qamrovlilikni  yanada  kengaytirdi.
Radio va televideniye esa, axborotni ovoz va tasvir orqali uzatishni ta’minlab,
uni yanada yangi sifat bosqichiga ko’tardi. 
Ommaviy  axborot  vositalarining  qamrov  darajasi,  boshqacha  aytganda,
mahalliy,  umummilliy,  mintaqaviy  yoki  xalqaro  (global)  miqyosda  faoliyat
ko’rsatishi  ham  uning ta’sir  doirasini  ko’rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi.
Ular  orasida  Internet  bugungi  axborot  makonining  muhim  bo’g’iniga  aylandi.
Jamiyat  taraqqiyotining  hozirgi  davrida  “turli  eski  va  yangi  mafkuralarning
o’zaro kurashi har qachongidan ham ko’ra shiddatli tus olmoqda. Rang-barang,
ba’zan bir-biriga zid dunyoqarashlar, siyosiy, milliy, diniy oqimlar, mazhab va
sektalar  o’rtasidagi  fikr  talashuvlari  goho  bahs-munozara  doirasidan  chiqib,
qonli to’qnashuvlar, ommaviy qirg’inlarga sabab bo’lmoqda. Odamlar boshiga
behisob qayg’u-kulfatlar solmoqda” 4
. 
Shuningdek,  g’oyaviy  –  mafkuraviy  globallashuv  saviyasi  past,  axloqsizlik,
tubanlik va yovuzlikni targ’ib qiladigan “san’at  asarlari ning keng tarqalishiga
zamin  yaratmoqda.  YOshlar  o’zining  harakatchanligi  va  yangilikka
intiluvchanligi hamda bo’sh vaqt resursiga egaligi tufayli yuksak kommunikativ
faollik  ko’rsatishadi.  Ularga  xos  bunday  xususiyatlar  salbiy  oqibatlarni  ham
4
 Karimov I.Jamiyat mafkurasi - xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin.- T.:O‘zbekiston, 1999. -B.85.
15 keltirib  chiqarishi  tabiiy.  Bu  ularning  “yumshoq  erotika”  dan  tortib,  “ochiq
pornografiya  gacha,  tajovuzkorlikdan  tortib,  ochiq  vahshiylikkacha  bo’lgan
hodisalarni o’zida mujassam etayotgan, turli shakllar va “go’zal” ko’rinishlarda
inson ongiga kuchli tazyiq o’tkazilishi agressiv g’oyaviy ta’sirga berilib ketish
xavfining mavjudligi bilan belgilanadi. 
Albatta,  bu  kabi  holatlar  milliy  g’oyaning  taraqqiyot  asosi  bo’lgan  barkamol
yuksak  ma’naviyatli  shaxslarni  tarbiyalashda  jiddiy  salbiy  oqibatlarga  olib
kelishi  mumkin.  “Agarki  bashariyat  tarixini,  uning  tafakkur  rivojini  tadrijiy
ravishda  ko’zdan  kechiradigan  bo’lsak,  hayotda  insonni  kamolotga,  yuksak
marralarga  chorlaydigan  ezgu  g’oya  va  ta’limotlar  bilan  yovuz  va  zararli
g’oyalar o’rtasida azaldan kurash mavjud bo’lib kelganini va bu kurash bugun
ham  davom  etayotganini  ko’ramiz” 5
.  Bugungi  kunda  inson  o’zi  yaratgan
kashfiyot  va  ixtirolarni  kelajakda  qanday  natija  berishini  oldindan  bilishga
ojizlik qilmoqda. 
G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi milliy taraqqiyotning o’ziga
xos  xususiyatlarini  zaiflashuviga  va  yuksak  taraqqiy  etgan  mamlakatlar
hamjihatlikda  shakllantirayotgan  “ommaviy  ma’naviyat”ga  singib  ketishini
xavfini  tug’dirmoqda.  Globallashuv  garchand  insoniyat  intellektual  salohiyati
va  fidoyi  mehnatining  mahsuli  bo’lsa-da,  bugun  uning  ma’nan
qashshoqlashuviga,  milliy  ma’naviyat  yemirilishining  oldini  olishga  ojizlik
qilyapti.  Insoniyat  o’zi  xohlamagan  holda  salbiy  oqibatlar  yuzaga  kelishining
yaratuvchisiga aylanmoqda 6
. 
Umuman  olganda,  g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlarning  globallashuvida
birbiridan tubdan farq qiladigan ikki yo’nalish, tendensiya namoyon bo’lmoqda:
1) muayyan hududda yuzaga kelgan, umuminsoniy mazmunga ega qadriyatlar,
ma’naviy-ma’rifiy  ne’matlar  o’zi  shakllangan  tarixiy  makon  doirasidan  chiqib
baynalmilallashib,  universallashib  bormoqda;  2)  ijtimoiy,  iqtisodiy,  siyosiy,
ma’naviy-madaniy  rivojlanish  darajasidagi  turfa  xillik,  etnik,  madaniy,
5
 Karimov I.YUksak ma’naviyat-engilmas kuch.-T.:Ma’naviyat, 2008.-B.112.
6
 Otamurodov S.Globallashuv va milliy-ma’naviy xavfsizlik.-T.: O‘zbekiston.-B.14.
16 konfessional, sinfiy, irqiy, hududiy, mintaqaviy yoki boshqa shakllardagi o’ziga
xosliklarni  mutlaqlashtirish  insoniyat  istiqboliga  jiddiy  xavf  tug’diradigan
salbiy  hodisalarning  mafkuralashgan  holda  globallashuviga  olib  kelmoqda.
Xullas,  mafkuraviy  jarayonlar  alohida  olingan  mamlakatlar,  mintaqalar
doirasida ham, ijobiy va salbiy mazmunga ega g’oyalar o’rtasidagi kurashning
keskinlshuvidek,  aniq  shakl-shamoyilga  ega  bo’lib  qolmoqda.  Bu  insoniyatni
o’z istiqbolini ta’minlash yo’lida birlashishga davr ilgari surayotgan tahdidlarni
hamjihatlikda hal qilishga da’vat etadi
17 II BOB. Jahondagi mafkuraviy jarayonlarning an'anaviy va
zamonaviy ko’rinishlari
2.1. G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning an'anaviy ko’rinishlari
      Mamlakatimizdagi  ma’naviy islohotlar  milliy  g’oya  va  umummafkuraviy
jarayonlar bilan bevosita bog’liqdir. Hozirgi davrda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy,
ma’naviy,  madaniy  hayotning  barcha  sohalarida  xalqaro  munosabatlarning
integratsiyalashuvi  va  intensivlashuvi  sodir  bo’lmoqda.  Xususan,  aloqa
vositalarining  rivojlanishi,  ularning  kompyuterlashtirilishi,  elektron  pochta,
internet,  kosmik  teleradio  aloqa  tizimlarining  texnik-texnologik  vositalari
kuchayib  kelishi  bilan  axborot  almashuv  jarayoni  kuchayib,  g’oyaviy  ta’sir
o’tkazish imkoniyatlari kengaymoqda. 
Ijtimoiy  taraqqiyotning  hozirgi  bosqichida  insoniyat  sivilizatsiyasi  tarixida
erishilgan  har  qanday  moddiy  va  ma’naviy  qadriyatlarning  umuminsoniy
jihatlari  tarixiy  makon  doirasidan  chiqib,  baynalminallashib,  uniyersallashib
bormoqda.  Boshqacha  aytganda,  milliylik  va  umuminsoniylik  tamoyillarning
integratsiyalashuv  jarayoni  sodir  bo’lmoqda.  Hozirgi  paytda  biron  bir  hudud
yoki  mamlakatda  paydo  bo’layotgan  g’oyalar  tez  fursatda  butun  jahonga
yoyilmoqda.  Natijada,  odamlar  ma’lum  bir  davlatlar  va  siyosiy  kuchlarning
manfaatlariga  xizmat  qiladigan,  olis-yaqin  manbalardan  tarqaladigan,  turli
mafkuraviy  markazlarning  bosimini  doimiy  ravishda  sezib  yashamoqda.
Mafkuraviy  globallashuv  saviyasi  past  audio  va  videokassetalar,  axloqsizlik,
tubanlik  va  yovuzlikni  targ’ib  qiladigan  “san’at  asarlari”  ning  ham  keng
tarqalishiga  sabab  bo’lmoqda.  G’oyaviy-mafkuraviy  tazviq  va  tajoyuzlarning
oldini  olish  uchun  esa  har  bir  millat  va  davlat  o’zining  g’oyaviy-mafkuraviy
daxlsizligini  ta’minlashi,  g’oyaviy-mafkuraviy  immunitetni  mustahkamlashga
e’tiborni  qaratishi  zarurdir.  Ana  shunday  tadbirlar  amalga  oshirilganda
mafkuraviy  jarayonlarning  globallashuvi  g’oyaviy  qarashlardagi  muayyan
18 farqlardan  qat’iy  nazar,  umuminsoniy  qadriyatlar,  tinchlik  g’oyalariga
sodiqlikning kamol topishiga sharoit yaratadi.
Dunyoning  mafkuraviy  manzarasi  deb  jamiyat  taraqqiyoti  qonunlar,  uning
rivojlanish  tendensiyalarini  muayyan  ijtimoiy  guruh,  etnik  birliklar,  siyosiy
kuchlarning  o’ziga  xos  manfaatlaridan  kelib  chiqib  talqin  qilish  va  unga
asoslangan  holda  insoniyat  istiqbolini  belgilashga  qaratilgan  mafkuraviy
tizimlar  majmuining  makon  va  zamonda  yaqqol  ko’zga  ko’rinib  turadigan
joylashuv tartibiga aytiladi.
Bugungi  kunda  dunyoning  mafkuraviy  manzarasi  doirasida  sodir  bo’layotgan
g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlar  progressiv  va  reaksion  yo’nalishdagi
mafkuraviy  jarayonlarga  bo’linadi.  Progressiv  yo’nalishdagi  mafkuraviy
jarayonlarga  -  tinchlik,  barqarorlik  va  taraqqiyot,  millatlararo  totuvlik  va
dinlararo  bag’rikenglik,  inson  erkinligi  va  shaxs  kamoloti,  umuminsoniy
qadriyatlar  ustuvorligi  kabilar  kiritiladi.  Reaksion  yo’nalishdagi  mafkuraviy
jarayonlar – urush, qurollanish, terrorizm va ekstremizm, irqchilik, millatchilik,
diniy  aqidaparastlik,  totalitarizm,  mustabidlik,  egoism,  mahalliychilik
kabilardan  iboratdir.  Bugungi  kunda  progressiv  yo’nalishda  faoliyat  olib
borayotgan mafkuralar insoniyatni har xil samoviy va zamin ofatlaridan, urush
va boshqa mojarolardan xalos etib, tinch- totuv, o’zaro hamjihatlikda yashash,
hududlar  bo’linmasligi,  chegaralar  daxlsizligini  ta’minlash,  moddiy  va
ma’naviy boyliklardan o’zaro foydali hamkorlik asosida foydalanishga harakat
qilayotgan bunyodkor g’oyalar sifatida ish yuritmoqda.
Bugungi  kundagi  globallashuv  sharoitida  Markaziy  Osiyoda  ham  murakkab
geomafkuraviy  jarayonlar  sodir  bo’lmoqda.  “Mafkuraviy  jarayon”  tushunchasi
eng  umumiy  ma’noda  muayyan  g’oyaviy  qarashlar  tizimining  shakllanishi,
rivojlanishi va tarqalishi bilan bog’liq bosqichlarning uzviy birligini ifodalaydi.
“Mafkuraviy  jarayon”  tushunchasi  mafkuraviy  qarashlar-bilimlar,  baholar,
maqsadlarning  shakllanishi  hamda  mafkuraviy  qarashlarning  tarqalishi,
g’oyaviy  tarbiyaning  amalga  oshirilishi  bilan  bog’liq  sifatiy  holatni  ifodalash
19 uchun  ham  ishlatiladi.  Mafkuraviy  jarayon  deb  shaxs,  elat,  millat,  xalq  va
jamiyatning  biron-bir  maqsadni  ko’zlab  yuritayotgan  mafkuraviy
faoliyatlarining  ketma-ketlikda  borishi,  rivoji  va  oqimiga  aytiladi.  Mafkuraviy
jarayon murakkab tizimdan iborat bo’lib, uning tarkibiy qismlariga quyidagilar
kiritiladi.  Eng  avvalo,  mafkuraviy  ong  va  uning  komponentlari,  undan  so’ng
mafkuraviy  munosabatlar,  mafkuraviy  soha  haqida  mavjud  bo’lgan  bilimlar
tizimi,  mafkura  subyektlarining  bilimlilik  darajalari,  qat’iy  qaror  topgan
ma’naviy  qadriyatlar,  davlat  hokimiyati  tomonidan  olib  borilayotgan
mafkuraviy  siyosat  tamoyillari  va  hokazolar  mafkuraviy  jarayonning  tizimini
tashkil qiladi.
Mafkuraviy jarayonlar o’z-o’zidan yuz bermavdi, u muayyan sabablarga ko’ra
mafkura  rivojlanishining  qonuniyatlariga  ko’ra  obyektiv  tarzda  sodir  bo’ladi.
Mafkuraviy  jarayonlar  o’zgaruvchan  xususiyatga  ega  bo’lib,  ular  o’ziga  xos
tayanch, negiz rolini o’ynaydigan g’oya va mafkura tamoyillari asosida harakat
qiladi.  Mafkuraviy  jarayonlar  mafkuraviy  faoliyat  yuritishning  istiqbolarini
mantiqiy  jihatdan  belgilab  olish  imkoniyatini  yaratib,  ular  bunyodkor  va
vayronkor  g’oyalar  o’rtasidagi  kechayotgan  murosasiz  kurash  natijasida
yangicha mazmun va mohiyatga ega bo’lib boradi. Bugungi kunda jahonda ro’y
berayotgan  mafkuraviy  jarayonlarning  harakatlantiruvchi  kuchlari  xilma-xil
bo’lib,  globallashuv  sharoitida  turli-tuman,  o’z  oldiga  muayyan  bir  geopolitik,
geostrategik maqsadlarni qo’ygan ijtimoiy guruh va qatlamlar, siyosiy kuchlar
tomonidan mafkuraviy faoliyat olib borilmoqda va ular transmilliy xususiyatga
ega bo’lib bormoqda. 
20 2.2. Milliy g’oya va umuinmafkuraviy jarayonlar
tushunchanalarining o’zaro bog’liqligi
    Bugungi kundagi globallashuv sharoitida Markaziy Osiyoda ham murakkab
geomafkuraviy  jarayonlar  sodir  bo’lib,  eng  avvalo,  tinchlik-totuvlik,  yaxshi
qo’shnichilik munosabatlarini o’rnatishga katta e’tibor qaratilmoqda. Markaziy
Osiyo mintaqasidagi geomafkuraviy jarayonlarga quyidagi omillar ijobiy ta’sir
ko’rsatib  kelmoqda.  Eng  avvalo,  Markaziy  Osiyo  davlatlar  o’rtasidagi
integratsiya  jarayonlari  kuchayib  bormoqda.  Markaziy  Osiyo  mintaqasidagi
mustaqil  davlatlar  o’rtasidagi  strategik  hamkorlik  kuchaytirilmoqda.  Markaziy
Osiyoda  joylashgan  davlatlar  o’rtasida  “Turkiston  -  umumiy  uyimiz”
g’oyasining  amalga  oshishi  uchun  harakatlar  faollashtirilmoqda.  Markaziy
Osiyoda  terrorchilikka,  diniy  aqidaparastlikka  qarshi  kurash  masalasida
hamkorlik  aloqalari  kuchayib  bormoqda.  Hozirgi  paytda  inson  qalbi  va  ongi
uchun kurash masalasi xalqaro munosabatlardagi eng muhim masalalardan biri
bo’lib hisoblanadi. Erkin va farovon hayot barpo etishni o’z oldiga maqsad qilib
qo’ygan O’zbekiston xalqi o’zining milliy mafkurasini milliy va umuminsoniy
qadriyatlar va demokratik tamoyillar negizida rivojlantirmoqda.
O’zbekistonda  ijtimoiy  tabaqalanish  jarayoni  xususiy  mulkchilikning  ustuvor
rivojlanishi negizida sodir bo’lib, ushbu holat milliy g’oya va milliy mafkurada
ham  o’z  ifodasini  topgandir.  O’zbekistonda  ishbilarmonlik,  tadbirkorlikni
rivojlantirishga, mulkdorlar sinfini shakllantirishga,  o’rta, kichik tadbirkorlikni
qo’llab-quvvatlashga katta e’tibor qaratilmoqda. Hozir O’zbekistonda chet eilik
tadbirkorlar,  ishbilarmonlar  bilan  ko’plab  qo’shma  korxonalar  tashkil
etilmoqda,  milliy  hunarmandchilik,  kasanachilikni  rivojlantirishga  e’tibor
kuchaytirilmoqda.  Davlatimiz  tomonidan  olib  borilayotgan  siyosatda  ham
kuchli  o’rta  qatlam,  mulkdorlar  sinfini  shakllantirishga  katta  e’tibor
qaratilmoqda.  Jamiyat  hayotida  fan,  texnika,  texnologiyaning,  kompyuter  va
21 internet tizimining rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga ham o’z ta’sirini
o’tkazmoqda.  Jamiyatning  ijtimoiy  tuzilishida  mulkchilik  munosabati
shakllariga emas, balki intellektual malaka, intellektual texnologiyaga qanchalik
yaqin bo’lishiga asoslangan strukturaviy tabaqa paydo bo’lmoqda. Jamiyatning
ijtimoiy  tabaqalanishida  turli  sinf,  tabaqa,  guruh,  qatlamlar  mavjud  bo’lib,  bu
ijtimoiy  guruh  va  qatlamlarning  har  biri  o’ziga  xos  ong,  tafakkur  va  fikrlash
tarziga  ham  egadir.  Sinfiy  ongning  darajasi  turli  xil  tarixiy  sharoitlarda,  turli
davlatlarda  turlicha  namoyon  bo’ladi.  Sinflar  o’zining  iqtisodiy  imkoniyatlari,
mavqei hamda turmush tarzi bilan bir-biridan farq qiladigan odamlarning katta-
katta  guruhlari  bo’lib,  ular  bir  necha  guruhlarga,  yuqori,  o’rta  va  quyi
tabaqalarga  bo’linadi.  Jamiyat  a’zolarining  tabaqalashivi  hozirgi  vaqtda  bir
qator  o’zgarishlarga  uchrab,  ularning  tarkibida  o’rta  qatlamning  o’rni  jiddiy
tarzda  oshmoqda.  Hunarmandlar,  mayda  korxonalarning  egalari,  mayda
savdogarlar,  dehqonlar  va  fermerlar,  kam  sonli  erkin  kasb  egalari  hamda
yollanib  ishlovchi  ziyolilar,  ishlab  chiqarish,  savdo,  maorif,  davlat  va  jamoat
muassasalarining xizmatchilari va boshqalar o’rta qatlamni tashkil etadi.
Milliy g’oya va mafkura jamiyatdagi barcha ijtimoiy guruh, qatlam, tabaqa va
sinflarni munosib turmush darajasini ta’minlaydigan faravon hayotga erishishga
chorlaydi. Milliy g’oya va mafkura har bir insonni, u qaysi shakldagi mulkchilik
asosida  mehnat  faoliyati  bilan  shug’ullanmasin,  o’z  manfaatini  xalq  va  Vatan
manfaatlari bilan uyg’un holda ko’rishga da’vat etadi. 7
Milliy  g’oya  va  mafkura  mulkdor  odamlar  jamiyat  ichida,  xalq  orasida  faqat
boyligi  bilan  emas,  balki  yuksak  ma’naviy  fazilatlari  bilan  ham  ajralib  turishi
zarurligi, “shaxsiy va oilaviy farovonlikka erishish imkoniyati har kimning o’z
qo’lida”, degan hayot haqiqatini zamonaviy dunyoqarash sifatida shakllantiradi.
Shu bilan birga “har bir fuqaroning faravonligi - butun jamiyatning farovonligi”
g’oyasini  ilgari  suradi.  Bulardan  tashqari,  mulkning  xilma-xilligi,  iqtisodiy
hayotni erkinlashtirish, bu sohadagi plyuralizmni va sog’lom raqobatni yanada
7
 Milliy istiklol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T., «O‘zbekiston», 2000.
22 rivojlantirish ham milliy g’oya va milliy mafkuraning ijtimoiy-iqtisodiy asosini
tashkil  etadi.  Jamiyatning  ijtimoiy  tuzilishi,  bu  jamiyatdagi  nafaqat  ijtimoiy
guruh, sinf, tabaqa va qatlamlarning bo’linishini, shu bilan birga ularning xilma-
xil faoliyatida sodir bo’ladigan o’zgarishlarni, ulari o’rtasidagi o’zaro aloqa va
munosabat, bir-biriga ta’siri kabi jarayonlar bilan birga boshqa ijtimoiy-tarixiy
birlik - milliy, etnik, demografik guruhlarni ham o’z ichiga oladi. Milliy g’oya
asosidagi  mafkuraviy  immunitet,  avvalo,  har  bir  O’zbekiston  fuqarosining
mustaqil e’liqod va dunyoqarashga ega bo’lishini taqozo etadi.
Shovinizm  XIX  asrning  30-yillarida  Fransiyada  paydo  bo’ldi.  O’z  mohiyatiga
ko’ra shovinizm millatchilikning o’ziga xos shakli bo’lib, boshqa millatlarning
jahon  tarixida  tutgan  o’rni,  bugungi  kunda  insoniyat  jamiyati  rivojini
ta’minlashdagi  mavqei,  ma’naviy-madaniy  hayotining  o’ziga  xos  tomonlarini
mensimaslikka  intilishda  yaqqol  ko’rinadi.  Shovinizm  ko’p  sonli  xalqlarning
ko’p  millatli  davlat  doirasida,  shuningdek,  uni  o’rab  turgan  geografik-siyosiy
makonda  ham  o’zining  mutlaq  hukmronligini  o’rnatish  uchun  kurashida
namoyon bo’lishi mumkin.
Genotsid  (yunoncha  genos  -  nasl-nasab  va  lotincha  caedere-o’ldirish,  yo’q
qilish)  odam  zoti  va  insoniyatga  qarshi  eng  og’ir  jinoyatlardan  birini
anglatuvchi  tushunchadir.  Genotsid  aholining  ayrim  guruhlarini  irqi,  millati,
etnik yoki diniy belgilariga qarab yo’q qilish, ularni qasddan butkul yoki qisman
qirib  tashlashni  ko’zda  tutadigan  shart-sharoitlarni  vujudga  keltirish,
shuningdek,  bolalar  tug’ilishini  cheklashga  qaratilgan  choralardir.  1948-yildan
e’tiboran  genotsid  xalqaro  huquqiy  maqomni  olib,  BMT  tomonidan  xalqaro
jinoyat  sifatida  tan  olingan.  Genotsid  inson  hayotiga  qarshi  qaratilgan  og’ir
jinoyat  bo’lib,  XVIII-XIX  asrlarda  ayrim  Yevropa  davlatlarining
mustamlakachilik siyosatida genotsid yaqqol namoyon bo’ldi. Bu yevropaliklar
tomonidan  bosib  olingan  hududlar  aholisining  qirg’in  qihnishida  ko’zga
tashlanadi. Genotsid aparteidga xos bo’lgan ayrim xususiyatlarni ham o’z ichiga
oladi.  Genotsid  qanday  shaklda  namoyon  bo’lishidan  qat’iy  nazar,  dunyo
23 jamoatchiligi  tomonidan  insoniyatga  qarshi  eng  dahshatli  jinoyat  sifatida
qoralanadi.
Fashizm  (italyancha  fascismo,  fascio  -  bog’lam,  aloqa,  bog’liqlik)  degan
ma’noni  bildirib,  fashizm  mustabidlik  ruhidagi  siyosiy  harakatlar,  partiya  va
rejimlarni  o’zida  ilodalaydi.  Fashizm  milliy  salarbarlik  va  birdamlikka
asoslangan  mafkura  bo’lib,  u  jamiyat  tuzilishi  va  tizimini  yangicha  tashkil
etishga qaratilgan millatchilik va irqchilik shakllarining yig’indisidan iboratdir.
Fashizm  irqchilik,  militarizm  g’oyalari  asosida  boshqa  xalqlarni  yo’q  qilishni
targ’ib  qiladi.  Fashizm  siyosiy  harakat  va  tuzum  sifatida  turli  ko’rinishlarda  -
monarxistik va harbiy-fashistik tuzumlar shaklida namoyon bo’lishi mumkin.
Irqchilik (Rasizm) atamasi XVII asrdan boshlab Yevropada “insoniyat nasli”ni
turli  irqiy  guruhlari,  jumladan,  “oq”,  “qora”  va  “sariq”  irqqa  ajratish  uchun
qo’llana  boshlandi.  Irqchilik  ta’limoti  “oq  tanli”larning  afzalligi,  ularning
azaldan  “oliy  irq”  etib  tanlangani,  boshqa  irqlarning  esa  “oq”larga  qaraganda
nomukammal  yaratilganligi  va  hamisha  taraqqiyotning  quyi  pog’onalarida
turishini asoslab beradi. Irqchilikning asosiy g’oyasi o’zining “ilohiy” tabiatiga
ko’ra  “oq”  irqlarning  “quyi”  irqlar  ustidan  hukmronlik  qilishga  da’vat  etishga
qaratilgan  edi.  Irqchilik  milliy  mansubligi  va  terisining  rangiga  ko’ra  ajralib
turuvchi  kishilarga  tazyiq  o’lkazish,  ularni  haqoratlash,  urish  va  o’ldirish  kabi
harakat  va  hodisalarda  namoyon  bo’lib,  ijtimoiy  hukmronlik  shakllaridan
birining  mafkurasi  sifatida  u  buyuk  davlatchilik,  ashaddiy  shovinizm,
“tanlangan”  xalqlarning  milliy  afzalligi  g’oyalari  bilan  chambarchas  bog’lanib
ketgan.
Diniy ekstrerruzm ekstremizmning diniy sohada namoyon bo’lish shakli bo’lib,
diniy ekstremizm muammolarini hal etishda o’ta keskin chora-tadbirlarni, fikr-
qarashlarni  ifoqlovchi  nazariya  va  amaliyotni  anglatadi.  Diniy  ekstremizm
namoyon  bo’lish  ko’lamiga  ko’ra,  hududiy,  mintaqaviy  va  xalqaro  shakllarga
bo’linadi.  Diniy  ekstremizm  ruhidagi  qarashlar  barcha  dinlar  doirasida
rivojlangan. Diniy ekstremistlar  qayerda faoliyat ko’rsatmasin,  asosiy  maqsadi
24 diniy  davlatni  barpo  qilish  bo’lib,  bunga  o’zaro  nizolar,  ixtiloflar,  qurolli
to’qnashuvlar  orqali  erishishni  ko’zlaydi.  Bu  esa,  davlat  mustaqilligiga  ham,
jamiyat taraqqiyotiga ham katta g’ov bo’ladi. Ekstremistik guruhlarning asosiy
maqsadi  hokimiyatni  qo’lga  olishdan  iboratdir.  Bugungi  kunda  inson  ongi  va
qaibi uchun kurash keskin tus olayotgan ekan, xilma-xil qarashlarning mafkura
maydonida  hukmronlik  qilishga  intilishi  tabiiy  bo’lib,  e’tiqod  umumiyligiga
asoslangan  holda  yakka  mafkura  hukmronligini  ta’minlash  orqali  jahon
maydonlarini  mafkuraviy  jihatdan  o’ziga  qaram  qilishga  intilish  diniy
aqidaparastlikka  xos  xususiyatdir.  Diniy  aqidaparastlik  diniy  asosda  birlashuv
g’oyasini  birinchi  o’ringa  qo’yadi.  Diniy  aqidaparastlik  milliy  suverenitetdan
voz kechish yoki um boy berish hisobiga yagona davlat tuzishni ko’zlayotganlar
mafkurasidir.  Xalifalikni  tiklashga,  uning  to’g’ri  ekanligini  asoslashga
urinuvchilar,  bu  hol  aynan  millat  sifatida  o’zligimizni  anglashga  yo’l
qo’ymasligini  yashirib,  bu  g’oyani  tiqishtirishda  ular  bizning  islom  diniga
e’tiqod  qilishimizga  alohida  urg’u  beradilar.  Aqidaparastlik  g’oyalari  targ’ib
qilinganda,  bizning  o’z  tariximiz,  tilimiz,  betakror  madaniyatimiz,  jahon
xalqlari  o’rtasida  o’ziga  xos  o’rnimiz,  o’z  taraqqiyot  yo’limiz  borligi  tan
olinmaydi.
Kosmopolitizm  -  (yunoncha,  kosmopolites  –  “dunyo  fuqarosi”)  -  dunyo
fuqaroligini  da’vo  qilish,  shuningdek,  milliy va  davlat  suverenitetini  rad  etish,
turli  milliy  an’ana,  madaniyat  hamda  vatanparvarlik  tuyg’usidan  voz  kechish
g’oyasini  ilgari  suradigan  qarashdir.  Bugungi  kunda  insoniyat  jamiyatining
global  yaqinlashuvi,  avvalo,  texnik  taraqqiyot,  transport  vositalari,  aloqa  va
kommunikatsiya tarmoqlari, mikroelektronikaning rivojlanishi bilan bog’liqdir.
Kosmopolitizm-umuminsoniy  qadriyatlarni  milliy  qadriyatlardan  ustun
qo’yuvchi, dunyo fuqaroligini targ’ib qiluvchi dunyoqarashdir. Kosmopolitizm
vatanparvarlik tuyg’ularidan, milliy madaniyatdan, an’analardan “inson zotining
birligi”  uchun  voz  kechishga  chaqiradi.  Kosmopolitizm  Vatan,  yurt
tushunchanalarni - Yer sayyorasi bilan almashtirishga chaqiradi. Kosmopolitizm
25 butun dunyo hukumatini tuzish orqali jahonni egallab olishni ko’zlovchi ayrim
guruhlar  manfaatini  ifodalab,  xalqlarning  mustaqillik  uchun  kurashlarini
susaytirishga  xizmat  qiladi.  Kosmopolitizmning  mazmun-mohiyati,  “Qayerda
yashash yaxshi bo’lsa, o’sha joy Vatan” degan iborada o’z ifodasini topadi.
Gegemoniya  (yunoncha,  gegemoniya  -  “yetakchilik”,  “boshqarish”)  degan
ma’nolarni  bildirib,  gegemoniya  -  turli  sohalarda  ustunlik  va  o’z  hukmiga
bo’ysundirishni  anglatuvchi  tushunchadir.  Gegemonizm  biron-bir  qudratli
kuchning  manfaatlarini  ustuvor  darajada,  bir  tomonlama  ta’minlash  maqsadini
ko’zlagani  sababli  u  boshqa  tomonning  manfaatlariga  zid  bo’lib,  ijtimoiy,
siyosiy  va  ma’naviy  rivojlanishga  putur  yetkazadi.  Gegemonizm  dunyo
hamjamiyatining  barqaror  rivoji,  davlatlararo  munosabatlarga  salbiy  ta’sir
ko’rsatadi. 
   
26 2.3. Mafkuraviy jarayonlarling turli xil g’oyalar, mafkuralar
bilan bog’liqligi
      Globallashuv  -  insoniyat  jamiyatidagi  mahalliy  ahamiyatga  ega  bo’lgan
madaniy,  axborot,  iqtisodiy,  geosiyosiy  makonlarning  bir  tizimga  birlashuvi
jarayonidan  iborat  bo’lib,  ezgu  g’oya  va  ta’limotlar  hamda  yovuz  va  zararli
g’oyalar o’rtasidagi kurash jarayoni globallashuv sharoitida bir muncha dolzarb
ahamiyat  kasb  etadi.  Bugungi  kunda  ommaviy  axborot  vositalari,  matbuot,
radio,  televideniye,  internet  kabi  vositalar  orqali  turli-tuman  axborot  va
ma’lumotlar  jamiyatning  ma’naviy  hayotiga  kirib  kelib,  odamlarning  ongi  va
qalbiga  singib  bormoqda.  Yuksak  ma’naviyatli  insonni  tarbiyalash,  yuksak
ma’naviyatli jamiyatni barpo etish milliy g’oyaning asosiy vazifasidir. 
Milliy  g’oya  bugungi  kunda  mamlakatimiz  ma’naviy  hayotini  yuksaltirishga,
jamiyat  a’zolarini  ma’naviy  jihatdan  kamolotga  yetkazib  berishga  xizmat
qilmoqda.  Mafkura  poligonlari  yadro  poligonlaridan  ustunlik  darajasiga
erishgan  va  g’oyaviy  tahdidlar  kuchayib  borayotgan  bugungi  kunda  milliy
g’oyaning rolini oshirib borish va uni ma’naviy hayotni yuksaltirishga safarbar
etish  masalasiga  katta  e’tibor  qaratilmoqda.  Milliy  g’oya  jamiyat  ma’naviy
hayoti  yuksalib  borishining  zamini  bo’lishi  bilan  birga  ma’naviyatimizni  ezgu
maqsadlar yo’lida yengilmas kuchga aylanishini ta’minlab beradi. Milliy g’oya
xalqni,  millatni  birlashtirib,  jamiyatning  har  bir  a’zosida  yuksak  ma’naviyat
belgisi  bo’lib  hisoblangan  vatanparvarlik  va  fidoyilik  singari  fazilatlarni
shakllantiradi.  Milliy  g’oya  jamiyatning  har  bir  a’zosida  ertangi  farovon
hayotga ishonchni shakllantirib boradi. Milliy g’oya jamiyatimiz a’zolarini ozod
va  obod  Vatanni  yaratish,  erkin  va  farovon  yashash  orzusiga  sadoqat  ruhida
tarbiyalaydi.  Milliy  g’oya  jamiyat  hayotidagi  turil  ijtimoiy  guruhlar,  tabaqalar
o’rtasidagi  hamkorlikni,  millatlararo  toluvlikni  va  umumtaraqqiyot  yo’lidagi
jipslashuvni ta’minlaydi.
27 G’oyaning  eng  muhim  xususiyati  -  insonni  va  jamiyatni  maqsad  sari
yetaklaydigan,  ularni  harakatga  keltiradigan,  safarbar  etadigan  kuch
ekanligidadir.  Ozodlik  va  mustaqillik,  adolat  va  haqiqat,  tinchliksevarlik  va
insonparvarlik g’oyalari har bir xalq va umuman insoniyatning orzu-umidlarini,
maqsad-muddaolarini  o’zida  ifodalaydi,  erkin  hayot  va  adolatga  asoslangan
jamiyat barpo etish insoniyatning azaliy orzusi va maqsadidir. Ozodlik g’oyasi
insonlarni  o’z  erki  uchun  kurashga  chorlaydigan  va  qaramlikning  har  qanday
ko’rinishini  inkor  etadigan  g’oyadir.  Ozodlik  inson,  mlilat,  elat,  xalq  va
jamiyatning  imkoniyatlarini  ro’yobga  chiqaradi,  ma’naviy  yangilanish,
insonlarda  milliy  o’zlikni  anglash,  milliy  g’urur  va  iftixor  tuyg’ularining
yuksalishi uchun katta imkoniyatlarni vujudga keltiradi. 
Ozodlik  insonning  erkinligi,  huquq  va  manfaatlarini  ta’minlashga  ta’sir
ko’rsatuvchi  bunyodkor  g’oyadir.  Ozodlik,  tinchlik,  tenglik,  do’stlik,
hurfikrlilik,  bag’rikenglik,  mustaqillik,  adolat,  hamkorlik,  birdamlik,
ma’rifatparvarlik kabi g’oyalar bunyodkor g’oyalar bo’lib, bunyodkor g’oyalar
taraqqiyotga  xizmat  qiladi,  jamiyat  va  insonni  ezgulikka  yo’naltiradi.
Mustaqillik g’oyasi - eng ulug’ va ezgu g’oya bo’lib, har bir xalq istiqlol tufayli
o’ziga  yot  va  begona  tuzumdan,  ijtimoiy  tazyiqlardan  xalos  bo’ladi,  o’z
salohiyatini to’la-to’kis ishga solish, o’zi istagan va o’zi tanlagan yo’ldan borish
imkoniyatini  qo’lga  kiritadi.  Mustaqillik  -  o  zaro  hurmat,  bir-birini  qadrlash,
milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanib ish ko’rish, keng dunyoqarash va
erkin tafakkurga tayanib yashash, fikrlash hamda o’z hayotini o’zi tashkil etish
imkomiyati  va  amaliyotini  bildiradi.  Mustaqillik  har  bir  xalqning,  millatning,
har  bir  fuqaroning  o’z  istedodini  namoyon  etish  uchun  zarur  shart-sharoitlarni
yaratishga yo’l ochadi. Mustaqillikka erishish g’oyasi xalqimizga azaldan meros
bo’lib,  bu  xalqimizga  ajdodlar  orqali  ming  yilliklar  qa’ridan  bizgacha  yetib
kelgandir. 
Xalqimiz azal-azaldan o z fikri-zikri bilan mustaqil, ozod, erkin yashash uchun
doimo  harakat  qilgan.  Tariximizning  turli  davrlarida  ko’plab  turli  milliy
28 mustaqil  davlatchilik  asoslari  barpo  etilgan.  Adolat  va  haqqoniyat  g’oyalari  -
insonning  tabiati  va  ijtimoiy  tuzumning  mohiyatini  belgilaydigan,  qudratli
kuchga ega bo’lgan g’oyalardir. Odamlar asrlar mobaynida odil jamiyatni orzu
qilib,  haqiqat  tantanasi  uchun  kurashib  kelgan.  Adolat  buzilgan  yerda
umidsizlik  va  tushkunlik  hukm  suradi.  Adolat  tantana  qilgan  jamiyat
yuksaklikka  ko’tariladi.  Adolatli  bo’lish  adabning  ustuni,  insoniylikning  asosi
hisoblanadi.  Insoniyat  tinchligining  davomiyligini  ta’minlaydigan  birdan  bir
narsa  ham  adolat.  Adolatparvarlik  -  insondagi  o’tkir  aql,  sof  mulohaza,  toza
ko’ngil, oliyjanob va mard ekanini ko’rsatib turuvchi dalildir. Adolatli bo’lish -
so’zida turish, qat’iylik demakdir.
Har  bir  tarixiy  davrda  uning  ruhini  aks  ettiradigan,  xalqning  qadriyatlari  va
orzu-istaklariga mos keladigan g’oyalar kishilarning ongi va qalbidan joy olib,
insoniyatning  tarixiy  taraqqiyotida  bunyodkor  g’oyalar  bilan  birgalikda
vayronkor g’oyalar ham ko’p bo’lgan. Millat taraqqiyotiga, uning yuksalishiga
xizmat  qiladigan,  xalqlarni  jipslashtirib,  oliy  maqsadlarga  safarbar  etadigan
g’oyalar  yuksak  g’oyalardir.  Vayronkor  g’oyalar  esa  jamiyat,  xalq  va
davlatlarning  tanazzuliga  sabab  bo’ladi  hamda  g’ayrlinsoniy  maqsadlarga
xizmat  qiladi.  Vayronkor  g’oyalarga  shovinizm,  genotsid,  fashizm,  irqchilik,
diniy  ekstremizm,  kosmopolitizm,  gegemonizm.  mustabidlik.  terrorchilik,
jaholatparastlik,  millatchilik.  vatansizlik,  bosqinchilik,  aqidaparastlik,
mahalliychilik,  yovuzlik  kabi  g’oyalar  taalluqlidir.  Vayronkor  g’oyalardan
shovinizm -  boshqa millatlarni  mensimaslik  va o’z  millatining ularga nisbatan
ustunligmi  asoslashga  qaratilgan  g’oyaviy-nazariy  qarashlar  tizimi  va
amaliyotidir.
29 Xulosa
 Xulosa  shuki,  XXI  asrda  kechayotgan  global  integratsiya  jarayonlari,
dunyoning  g’oyaviy-mafkuraviy  qiyofasini  o’zgartirib,  yangi  tafakkur
uslublarining  shakllanishiga  olib  kelmoqda.  Hozirgi  davrda  g’oyaviy-
mafkuraviy  kurashlar  yer  yuzini,  barcha  mintaqa  va  mamlakatlarni  qamrab
olmoqda.  Bugungi  kunda  diniy  ekstremizm,  fundamentalism,  missionerlik,
prozelitizm  va  boshqa  egotsentrizm  g’oyalariga  asoslangan  g’oya  va
mafkuralarni  kishilar  ongi  va  qalbiga  singdirishdan  iborat  bo’lgan  mafkuraviy
tajoyuzlar  mintaqaviy  va  umumbashariy  ahamiyat  kasb  etib,  unga  qarshi
kurashning  xalqaro  institutsional  tizimini  shakllantirishni  taqozo  qilmoqda.
Bugungi  kunda  g’oyaviy-mafkuraviy  jarayonlarning  globallashuvi  sharoitida
aloqa  vositalarining  rivojlanishi,  ularning  kompyuterlashtirilishi,  elektron
pochta, internet, kosmik teleradio aloqa tizimlarining kuchayishi bilan g’oyaviy
ta’sir  o’tkazish  imkoniyatlari  ham  kengayib  bormoqda.  Hozirgi  paytda  biror
hudud yoki mamlakatda paydo bo’layotgan g’oyalar tez fursatda butun jahonga
yoyilmoqda.  Dunyo  shiddat  bilan  o’zgarib,  barqarorlik  va  xalqlarning
mustahkam  rivojlanishiga rahma soladigan turli  yangi tahdid va xavflar paydo
bo’layotgan  bugungi  kunda,  -  deydi  O’zbekiston  Prezidenti  Shavkat
Mirziyoyev,  -  ma’naviyat  va  ma’rifatga,  axloqiy  tarbiya,  yoshlarning  bilim
olish,  kamolga  yetishga  intilishiga  e’tibor  qaratish  har  qachongidan  ham
muhimdir.  Ijtimoiy  taraqqiyotning  hozirgi  bosqichida  odamlar  ma’lum  bir
davlatlar  va  siyosiy  kuchlarning  manfaatlariga  xizmat  qiladigan,  olis-vaqin
manbalardan  tarqaladigan  va  turli  mafkuraviy  markazlarning  bosimini  doimiy
ravishda sezib yashamoqda.
Hozirgi  vaqtda  dunyoning  geopolilik,  iqtisodiy  va  ijtimoiy,  axborot
kommunikatsiya  manzarasida  chuqur  o’zgarishlar  ro’y  berib,  turli  g’oya  va
mafkuralar  tortishuvi  keskin  tus  olmoqda.  Ushbu  vaziyatda  kimning  milliy
g’oyasi  va  mafkurasi  kuchli  bo’lsa  o’sha  o’zaro  qarama-qarshilikda  ustunlikni
30 qo’lga  kiritadi.  O’zbekiston  o’zining  iqtisoqiy  salohiyati,  demografik
imkoniyatlari,  geopolitik  joylashuvi,  boy  tarixiy,  ma’naviy  merosi  va  milliy
qadriyatlariga egaligi, milliy g’oya va mafkuraga tayanishi bilan ajralib turadi.
O’zbekiston  bugungi  kunda  o’zining  yaqin  qo’shnilari,  dunyodagi  barcha
davlatlar bilan teng huquqli va o’zaro manfaatli hamkorlikni olib bormoqda. 
31 Foydalanilgan adabiyotlar
1. Shavkat  Mirziyoev  “Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini
birkalikda  barpo  etamiz.”  Toshkent  “O’zbekiston”  2016  yil.  O’zbekiston
Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag’ishlangan
Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqi.
2. Ochildiyev  A.  Globallashuv  va  mafkuraviy  jarayonlar.  -T.  uharrir,  2009.-
B.11
3. Karimov  I.  Jamiyat  mafkurasi  -  xalqni  xalq,  millatni  millat  qilishga  xizmat
etsin. - T. O’zbekiston, 1999. -B.85.
4. Karimov I. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch-T Ma’naviyat, 2008.-B.112.
5. Otamurodov S. Globallashuv va milliy-ma’naviy xavfsizlik- T. O’zbekiston.
- B.14.
6. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3. – T.: “O’zbekiston”,
1996. 20-bet.
7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy g’oya va ma’naviy-ma’rifiy
ishlar samaradorligini oshirish to’g’risida”gi Qarori. -Xalq so’zi». 2006 yil, 26
avgust.
8. Milliy  istiklol  g’oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  T.,  «O’zbekiston»,
2000.
32