Globallashuv jarayonida moliyaviy inqirozlarning valyuta-kredit bozoriga ta’siri va uning barqarorligini mustahkamlash yo’llari

1ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ
“ СИРТҚИ БЎЛИМИ ”
“Mолия Кредит” кафедраси
КУРС ИШИ
МАВЗУ: Глобаллашув жараёнида молиявий инқирозларнинг валюта-
кредит бозорига тасири ва унинг баркарорлигини мустахкамлаш
йуллари 
          ТОШКЕНТ Кафедра томонидан рўйхатга олинган
тартиб рақами№ _____
“____”__________ 20 22й . _______
imzo Бажарди : М М-60-2 гуруҳ
Талабаси : . Хайруллаев.Ш
Илмий рахбари : Хайдаров А
Курс иши ҳимояга тавсия қилинди
( қилинмади )
сана “_____”_______________20 22й .
Раҳбар имзоси :_________ Курс иши баҳоси :________ балл
Комиссия аъзолари
____________________
__________
____________________
__________
____________________ 2Globallashuv jarayonida moliyaviy inqirozlarning valyuta-
kredit bozoriga ta’siri va uning barqarorligini
mustahkamlash yo’llari
REJA:
 Kirish.
1.  Globallashuv jarayoning asosiy manbalari omillari va 
rivojlanish bosqichlari.
2. Globallashuvning milliy iqtisodiyot barqarorligiga ta’siri.
3. Xalqaro moliya bozorida inqirozlar yuzaga kelish omillari 
va konsepsiyalari.
4. Moliyaviy inqirozlarning valyuta-kredit bozoriga ta’siri. 
 Xulosa.
 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 3 KIRISH
     Mamlakatimizda  ijtimoiy-iqtisodiy  islohotlarni  izchil  amalga  oshirish,  milliy
iqtisodiyotni  y  angi  davr  darajasiga  ko'tarish,  eksportga  yo'naltirilgan  ishlab
chiqarish  tarmoqlarini  vujudga 
keltirish  va  jahon  iqtisodiyoti  integratsiyasiga  jadal  kirib  borish  xalqaro  moliya
munosabatlarini barqaror rivojlantirishni taqozo etadi. 
Hozirgi  vaqtda  mamlakatimiz  ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyoti  iqtisodiyotni
modernizatsiyalash,  ishlab  chiqarishda  tarkibiy  o'zgarishlarni  amalga  oshirish,
iqtisodiyot  tarmoqlarida  zamonaviy  texnika-texnologiyalarni  joriy  qilish  va  shu
asosda raqobatbardoshlikka erishish, jahon bozorlaridan mustahkam o’rin egallash,
mamlakatimizning  eksport  salohiyatini  oshirish  kabi 
vazifalarni  amalga  oshirish  bilan  bevosita  bog’liq.  Mazkur  masalalarni  ijobiy  hal
qilishda  mamlakatning  xalqaro  moliya  munosabatlaridagi  ishtiroki  muhim  o’rin
tutadi.
«Xalqaro  moliya  munosabatlari»  fani  ixtisoslik  fanlaridan  biri  bo’lib,  iqtisodiy
yo'nalishlar  bo’yicha  ta’lim  olayotgan  talabalarga  mo’ljallangan.  Mazkur  darslik
oliy  ta’limning  bakalavriat  bosqichida  o’qitiladigan  «Xalqaro  moliya
munosabatlari»  fani  hamda  magistratura  bosqichida  o’qitiladigan  «Xalqaro
moliya»  fanining  o’quv  dasturlariga  muvofiq  tarzda  yozilgan.  Darslikdan 
amaliyotchi-mutaxassislar,  ilmiy  izlanuvchilar  va  mazkur  sohaga  qiziquvchilar
foydalanishlari  mumkin.
Darslikning  asosiy  maqsadi  moliyaviy  globallashuv  sharoitida  xalqaro  moliya
munosabatlarida  yuzaga  keladigan  jarayonlarni  o’rganish  hamda  xalqaro  moliya
munosabatlarini  rivojlantirish 
istiqbollari yuzasidan talabalarda tegishli nazariy fikr va taassurotlarni hosil qilish,
amaliy  ko'nikma  va  bilimlarni  shakllantirishdan  iboratdir.
     Ushbu  darslikda  xalqaro  moliya  va  uning  jahon  iqtisodiyoti  rivojlanishidagi
o’rni,  jahon  iqtisodiyotining  globallashuvi  va  jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,
xalqaro  moliya  tashkilotlarining  xalqaro  moliya  munosabatlari  taraqqiyotidagi
o’rni,  xalqaro  valuta  operatsiyalari,  jahon  valuta  tizimi  va  uning  rivojlanish
bosqichlari,  xalqaro  moliya  munosabatlarida  valuta  risklarini  boshqarish,  xalqaro
korporatsiyalar faoliyatining rivojlanishi, xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari,
xalqaro moliya munosabatlarida to’lov balansini boshqarish, xalqaro moliya bozori
va  uning  rivojlanish  xususiyatlari,  yevrobozorlarning  yuzaga  kelishi  va  ulardagi
operatsiyalar,  xalqaro  kredit  va  investitsiya  munosabatlarining  rivojlanishi,
moliyaviy  derivativlar  bozori,  O’zbekistonning  xalqaro  moliya  munosabatlariga
integratsiyalashuvi  kabi  masalalar  bayon  qilingan.  Xalqaro  moliya  –  xalqaro
moliyaviy  resurslar  majmuini  va  ularning  harakatlanishini  ifodalovchi  tushuncha
hisoblanadi. Xalqaro moliya munosabatlari muayyan maqsadlarni amalga oshirish
uchun  xalqaro  darajada  shakllantirilgan  moliyaviy  resurslarni  taqsimlash  va
ulardan  foydalanish  jarayonidagi  iqtisodiy  munosabatlarni  ifodalaydi.  Xalqaro
moliya  munosabatlari  o’ziga  xalqaro  valyuta  munosabatlari,  xalqaro  kredit
munosabatlari,  xalqaro  investitsiya  munosabatlari,  xalqaro  savdo  munosabatlari, 4xalqaro  soliq  munosabatlari,  xalqaro  lizing  munosabatlari,  mamlakatlar  to’lov
balansini  boshqarish,  xalqaro  moliya  tashkilotlari  bilan  aloqalar  kabi
munosabatlarni  qamrab  oladi.  Globallashuv  jarayoni  –  jahon  savdosining  o’sishi,
ishlab  chiqarishning  ixtisoslashuvi  va  kengayishi,  kapitalning  xalqaro  oqimini
rivojlanishi,  xizmatlar  va  mahsulotlarning  xalqaro  xarakati  xalqaro  moliyaning
rivojlanishiga  zamin  yaratdi.  Shuningdek,  mazkur  holat  jahon  moliya
bozorlarining,  xalqaro  moliyaviy  korporatsiyalarning  yuzaga  kelishiga,
davlatlararo  moliyaviy  munosabatlarning  va  xalqaro  moliyaviy  faoliyatning
boshqa jihatlarini murakkablashuviga olib keldi.
Xalqaro  moliya  doimiy  o’zgaruvchan  xalqaro  pul  tizimlarining  holati  va
rivojlanishini, alohida mamlakatlar to’lov balansining o’zgarishini, xalqaro moliya
bozorlari,  xalqaro  moliyaviy  korporatsiyalar,  xalqaro  bank  va  investitsion
faoliyatni  namoyon  etadi.  Xalqaro  moliya  tizimining  asosiy  ishtirokchilar  bo’lib
quyidagilar hisoblanadi: banklar, transmilliy korporatsiyalar, portfel investorlar va
xalqaro  rasmiy  karzdorlar.  Xalqaro  moliyaviy  operatsiyalar  alohida
mamlakatlarning moliya tizimiga jiddiy ta’sir ko’rsatuvchi kuch hisoblanadi.
Xalqaro  moliya  o’zida  ob’ektiv  asosga  ega  bo’lgan  moliyaviy  munosabatlarni
ifodalaydi. Xalqaro moliyaning moddiy asosi bo’lib mamlakatlar o’rtasida amalga
oshiriladigan xalqaro moliyaviy oqimlar, jumladan, pul oqimlari – import qilingan
mahsulot  va  xizmatlarning  to’lovlari  hamda  mahsulot  va  xizmatlar  eksportidan
kelgan valyuta tushumlari, ushbu oqimlar xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyasini
ifodalashi  mumkin,  lekin  ular  turli  mamlakatlarga  tegishli  bo’ladi 5 61 . Globallashuv jarayoning asosiy manbalari omillari va rivojlanish 
bosqichlari.
Globallashuv  tushunchasi  yagona  xalqaro  iqtisodiy,  huquqiy  va  madaniy-
axborot  makonini  shakllanishini  anglatadi.  Globallashuv  jarayoni  iqtisodiy
doiradan  chiqqan  holda  jamiyat  xayotining  barcha  asosiy  sohalariga  sezilarli
darajada  ta’sir  ko’rsatadi.  Bu  jarayon  XX  oxiri  XXI  asr  boshida  jahon
iqtisodiyotida  alohida  rol  o’ynab,  xalqaro  iqtisodiy  va  siyosiy  munosabatlarning
yangi tizimini shakllanishiga kuchli turki berdi.
Birinchidan,  globallashuv  mamlakatlar  o’rtasidagi  iqtisodiy  masofani
qisqartiruvchi  aloqa  vositalari  va  transport  sohasida  ilmiy-texnik  taraqqiyotni
jadallashuvini,  xalqaro  mehnat  taqsimotining  chuqurlashuvini  hamda  dunyo
rivojlanishining ob’ektiv omillarini yuzaga keltiradi. Bu holat, dunyoning istalgan
nuqtasidan  zarur  axborotni  xoxlagan  vaqtda  olish  va  tezda  qaror  qabul  qilishga
imkon  beradi,  telekommunikatsiyaning  zamonaviy  tizimlari  kapitalni  xalqaro
investitsiyalashni  amalga  oshirishni  engillashtiradi.  Dunyoning  axborot
integratsiyalashuvi  sharoitlarida  xo’jalik  yuritishning  xorijiy  tajribasini
o’zlashtirish va texnologiyalarni o’tkazish birmuncha tezlashadi.
Globallashuvning  ikkinchi  manbasi  –  protektsionizm  siyosatini  cheklashga
sabab bo’luvchi va jahon savdosini erkin qiluvchi savdoning liberallashuvi hamda
iqtisodiy  liberizatsiyaning  boshqa  shakllaridir.  Buning  natijasida  turli  xil  savdo
tariflari jiddiy ravishda pasaydi, tovarlar va xizmatlar savdosidagi boshqa ko’plab
to’siqlar bartaraf etildi. Boshqa liberizatsiya tadbirlari ishlab chiqarishning qolgan
omillari va kapital harakati kuchayishiga olib keldi.
Baynalmilallashuv  jarayonining  uchinchi  manbasi  va  globallashuvning
asosiy  manbalaridan  biri  transmilliylashuv  hodisasi  bo’ldi.  Ushbu  holatda
transmilliy  kompaniyalar  etakchi  kuch  sifatida  namoyon  bo’ladi  va  ular  bir
vaqtning o’zida baynalmilallashuv jarayonining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi.
Globallashuv  jarayoni  barcha  mamlakatlar  iqtisodiyotida  kuzatilmoqda.
Ushbu  jarayon  mahsulotlar  ishlab  chiqarish,  xizmatlar  ko’rsatish,  ishchi
kuchlaridan  foydalanish,  investitsiya  va  texnologiyalarni  bir  mamlakatdan
boshqalariga  tarqalishiga  ta’sir  ko’rsatmoqda.  Bularning  barchasi  pirovardida
ishlab chiqarishning samaradorligi, mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlikning
oshishida namoyon bo’ladi. Aynan globallashuv jarayoni xalqaro raqobatlashuvni
kuchayishiga olib keldi. 
Zamonaviy  transmilliy  korporatsiyalar,  oldingi  ishlab  chiqarishga
ixtisoslashgan TMKlardan farqli ravishda, asosan axborot va moliyaviy bozorlarda
faoliyat  ko’rsatmoqda.  Mazkur  bozorlarning  global  miqyosda  birlashuvi  sodir
bo’lmoqda  va  natijada  yagona  jahon  moliyaviy-axborot  makoni  shakllanmoqda.
Bunga  muvofiq  tarzda  TMKlarning  va  ular  bilan  chambarchas  aloqador  bo’lgan
milliy iqtisodiy tuzilmalar hamda tashkilotlarning roli oshib bormoqda.
 Hozirgi  paytda  yangi  texnologiyalarning  80%  TMKlar  tomonidan
yaratilmoqda, ayrim holatlarda ularning daromadlari ayrim yirik mamlakatlarning
yalpi  milliy  daromadidan  oshib  ketmoqda.  Aytish  joizki,  dunyoning  100ta  yirik 7iqtisodiyoti  ro’yhatida  51ta  o’rinni  TMKlar  egallagan.  Ular  faoliyatining  muhim
qismi gipertexnologiyalarni (yoki metatexnologiyalar) ishlab chiqish bilan bog’liq.
Bular  jumlasiga,  yangi  kompyuterlar  avlodi,  kompyuter  dasturlari,  ishlab
chiqarishda foydalaniladigan texnologiyalarni va boshqalarni kiritish mumkin. 
Globallashuv  jarayonining  yana  bir  muhim  jihati  texnologik  innovatsiyalar
rivojlanishiga  tegishli  bo’lib,  yangi  texnologiyalar  globallashuvni  harakatga
keltiruvchi  kuch  bo’lishi  bilan  birgalikda  xalqaro  raqobatlashuvni  kuchaytirgan
holda uning rivojlanishini va mamlakatlar o’rtasida tarqalishini rag’batlantiradi. 
Globallashuvning  to’rtinchi  manbasi  sifatida  erkin  savdo  tizimini  va  bozor
iqtisodiyotini baholashda global hamfikrlikka erishishni keltirish mumkin. 
Aytish  joizki,  jahon  iqtisodiyoti  globallashuvining  yana  bir  muhim
xususiyati,  XX  asrning  oxirgi  yillarida  moliya  bozorlarining  jadal  rivojlanishida
namoyon bo’ldi. Moliya bozorlarining (valyuta, fond, kredit va boshq.) yangi roli
keyingi yillarda jahon iqtisodiyoti arxitekturasini keskin o’zgartirdi. Bir necha o’n
yillar  ilgari  moliya  bozorlarining  asosiy  maqsadi  iqtisodiyotning  real  sektori
faoliyatini  ta’minlashdan  iborat  edi. Hozirgi  davrda  esa,  jahon  moliya  bozoridagi
o’zgarishlar butun dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga ta’sir ko’rsatishning muhim
omili sifatida namoyon bo’lmoqda. 
Moliyaviy globallashuv jarayoni ayniqsa jahon iqtisodiyotining uchta asosiy
markazlarida kuchaygan bo’lib, ularga AQSh, G’arbiy Evropa va Yaponiya kiradi.
Moliyaviy spekulyatsiya operatsiyalari ham aynan mazkur uchtalik chegaralaridan
tashqi dunyoga tarqaladi. Valyuta  bozorining global aylanmasi  bir kun davomida
0,9-1,1 trln. AQSh dollariga etadi. 
Jahon iqtisodiyoti globallashuvining bosqichlari
Bosqichlar
Bosqichlarning xususiyatlari
I -bosqich.
1870-1920
yillar Xom-ashyo manbalarining egallanishi.
Tabiiy resurslarning kapital va to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalarni
eksport  qiluvchi  mamlakatlar  nazorati  ostidagi  hududlarda
ishlatilishi.
II -bosqich.
1920-1970
yillar Yangi bozorlarning vujudga kelishi va egallanishi.
Xorijiy  investitsiyalarni  tayyor  mahsulotlar  eksportiga
yo’naltirilgan ishlab chiqarishlarga safarbar etilishi.
III-bosqich.
1970 yildan
hozirgi
davrgacha Sanoati  rivojlangan  mamlakatlarda  tabiiy  resurslarga  egalik
qilishdan tashqari quyidagi maqsadlarning yuzaga kelishi:
– investitsiyalar tarkibini samarali taqsimlash;
– global  yoki  hududiy  iqtisodiy  integratsiya  afzalliklaridan
foydalanish;
– qo’shimcha  texnologik,  tashkiliy  yoki  bozor
imkoniyatlariga ega bo’lish;
– global raqobatbardoshlikni oshirish va mustahkamlash.
Globallashuv jarayonini rivojlantiruvchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni
ajratib ko’rsatish mumkin: 81. Ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologik omillar:
– ishlab chiqarish ko’lamining keskin kuchayishi;
– ishlab chiqarishning yangi texnologik usullariga – yuqori, ilmiy sig’imli
texnologiyalarga o’tish;
– mahsulotlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchlari harakatidagi to’siqlarga
barham berilishi;
– mahsulotlar va xizmatlarni tezlik bilan tarqatishni ta’minlovchi transport
va aloqaning sifatli tizimi yaratiladi; 
– ilmiy  va  intelektual  bilimlarni  almashishning  samarali  tizimi  vujudga
keladi.
2. Tashkiliy omillar;
– ishlab  chiqarish-xo’jalik  faoliyatini  amalga  oshirishning  xalqaro  shakli
sifatida transmilliy korporatsiyalarning yuzaga kelishi;
– nohukumat tashkilotlarining ko’p millatli yoki jahon darajasiga chiqishi; 
– ko’p  millatli  kompaniyalar  va  boshqa  tashkilotlarning  global
iqtisodiyotda asosiy rol o’ynovchi xususiy yoki davlat tashkiloti sifatida o’zgarishi.
3. Iqtisodiy omillar:
– kapital bozori, mahsulotlar va xizmatlar savdosining erkinlashuvi hamda
jahon savdosini erkinlashtiruvchi va protektsionizm siyosatini cheklovchi iqtisodiy
erkinlashuvning boshqa shakllarini keng joriy etilishi;
– kapital  to’planishi  va  markazlashuvining  kuchayishi,  hosila  moliyaviy
instrumentlar bilan bog’liq operatsiyalarning oshishi, valyutaviy bitimlarni amalga
oshirish vaqtining keskin qisqarishi;
– xalqaro  moliya  tashkilotlari  tomonidan  makroiqtisodiy  siyosatning
yagona mezonlarini joriy etilishi va boshqa iqtisodiy siyosatga oid talablarning bir
xillashtirilishi;
– standartlashtirish  tendentsiyasining  kuchaytirilishi.  Barcha  mamlakatlar
tomonidan  texnologiya,  ekologiya  va  moliyaviy  tashkilotlar  faoliyatida,
shuningdek,  buxgalteriya  va  statistik  hisobotlar  tizimida  yagona  standartlardan
foydalanishning keng joriy etilishi.
4. Axborot omillari:
– moliyaviy,  iqtisodiy  ilmiy-texnik  hamda  ishlab  chiqarishga  oid
ma’lumotlarni  almashinish  tizimining  tubdan  o’zgarishi.  Ma’lumotlarni  taqdim
etish, qabul qilish va qayta ishlashning mutlaqo yangi tizimlarining yuzaga kelishi
va rivojlanishi nou-xau va professional xizmatlarni o’z ichiga olgan moliyaviy va
mahsulot bozorlarini birlashtiruvchi global tarmoqni yaratishga yordam berdi. 
– bitta markaz orqali  turli  mamlakatlarda joylashgan ishlab chiqarishlarni
boshqarishga imkon beruvchi tizimning shakllanishi;
– mahsulotlarni realizatsiya qilishning yangi shakllari vujudga kelishi.
Yuqoridagi  qayd  etilgan  omillar  ta’siri  natijasida  globallashuv  jarayoni
kuchaygan  holda  jahon  iqtisodiyotining  barcha  soha  va  bo’g’inlarini  egallab
boradi. 
– Globallashuv jarayonining quyidagi jihatlarini  alohida ajratib ko’rsatish
mumkin: 9—  moliyaviy  markazlashuvning  kuchayishi;
     —  iqtisodiyotda  axborotlar  ahamiyatining  oshishi.  Shuningdek,  axborot
almashinuv  darajasining  keskin  sur’atlarda  kuchayishi;
—  global  oligopoliyaning  to’xtovsiz  kengayishi;
—  transmilliy  korporatsiyalar  sonining  ortishi;
—  iqtisodiy  diplomatiyaning  shakllanishi  va  rivojlanishi.
Globallashuv  jarayoni  jahon  iqtisodiyotining  quyidagi  asosiy  sohalari  bo’yicha
keng  rivojlanmoqda:
—  tovarlar,  xizmatlar  va  intellektual  mulk  obyektlarining 
– xalqaro  savdosi;
—  ishlab  chiqarish  omillarining  xalqaro  harakati;
—  xalqaro  moliya-kredit  va  valuta  operatsiyalari;
—  ishlab  chiqarish,  ilmiy-texnikaviy,  texnologik  va  axborotlar 
sohasidagi  hamkorlik.
– Iqtisodchi  olimlar  fikriga  ko’ra  jahon  iqtisodiyotida  globallashuv
jarayoni  quyidagi  holatlarni  o’z  ichiga  oladi:
—  mintaqaviy  integratsion  jarayonlarni  jadallashtiradi;
—  xo’jalik  yuritishni  to’liq  erkinlashtirmagan  davlatlar  iqtisodiyotining
ochiqligini  ta'minlaydi;
—  istalgan  bozorlarga  barcha  ishtirokchilarning  qarshiliksiz  kirishini
ta’minlaydi;
— moliyaviy va savdo operatsiyalarni amalga oshirishga tegishli tartiblarni
universallashtiradi;
— bozorlarni tartibga solish va nazorat qilishni bir me’yorga keltiradi, ya’ni
unifikatsiya  qiladi;
— kapitalni joylashtirish, investitsion jarayonlar va umumjahon to’lov-hisob
tizimiga  qo’yilgan  talablarni  standartlashtiradi.
XX-XXI  asrlar  bo’sag’asida  jahon  iqtisodiyotida  yangi  termin  globallashuv
degan  tushuncha  paydo  bo’lgan  edi.  Ushbu  jarayon  hozirgi  kunda  ko’pgina 10mamlakatlarning  iqtisodchi  olimlari  tomonidan  alohida  ilmiy  muammo  sifatida
tadqiq etilmoqda.
Globallashuv  jarayoning  rivojlanishi  natijasida  butun  dunyo  yagona  global
tizimga aylanishi sodir bo’ladi. Globallashuv jarayoni 1990 yillardan juda dolzarb
masalaga  aylandi,  biroq  mazkur  jarayonning  turli  xil  jihatlari  ilmiy  tadqiqotlarda
1960-1970 yillardan boshlab jiddiy muhokama qilina boshlagan edi.
Jahon  iqtisodiyotining  globallashuvi  –  bu,  dunyo  maydonini  yagona
hududga  aylanishini  anglatadi  va  bunda  tovar  va  xizmatlar,  kapital,  axborotlar
oqimining  erkin  harakati  yuzaga  keladi.  Shuningdek,  mazkur  jarayon  natijasida
zamonaviy  institutlar  rivojlanishini  rag’batlantiruvchi  g’oyalarning  tarqalishi  va
ularni tashuvchilarning erkin harakatlanishiga imkon yaratiladi.
Globallashuv  jarayoni  zamonaviy  jahon  iqtisodiyotining  muhim
tendentsiyalaridan  hisoblanadi.  Chunki  ushbu  jarayon  jaxon  iqtisodiyotida  ro’y
berayotgan  boshqa  tendentsiyalar  kuchsiz  namoyon  bo’layotgan  mamlakatlar
iqtisodiyotida  ham  kuzatilmokda.  Rivojlanayotgan  mamlakatlarning  aksariyat
qismi transmilliylashish, integratsiyalashish va industriallashish jarayonlarnga kam
jalb  etilgan.  Shu  bilan  bir  vaqtda  ushbu  mamlakatlar  jaxon  tovarlar,  xizmatlar,
kapital (asosan iqtisodiy yordam ko’rinishida), ishchi kuchi (eksporterlar sifatida)
va texnologiyalar bozorining faol ishtirokchilari sanaladi.
Jahon iqtisodiyotining globallashuvi – jahon iqtisodiyotining o’zaro bog’liq
bo’lgan  turli  ishlab  chiqarish  soha  va  jarayonlarining  kuchayib  borishi,  jahon
xo’jaligida  tovarlar,  xizmatlar,  kapital,  ishchi  kuchi  va  texnologiyalar  bozorini
asta-sekinlik bilan yagona bozorga aylanishini bildiradi. 
Jahon  iqtisodiyotida  globallashuv  jarayoni  unga  teskari  jarayon  iqtisodiy
faoliyatning  hududiy  integratsiyalashuv  jarayoni  bilan  birga  kechmoqda.  Ushbu
jarayon  cheklangan  miqyosda,  tovarlar  va  ishlab  chiqarish  omillarining  erkin
harakatiga asoslangan mamlakatlar guruhini qamrab oladi.
Hududiy  integratsiyalashuv,  bir  tomondan,  turli  mamlakatlarning  iqtisodiy
jihatdan birlashish jarayonini rag’batlantirsa, ikkinchi tomondan, alohida iqtisodiy
guruhlar  o’rtasida  qarama-qarshilik  va  raqobatni  kuchaytirish  orqali  jahon
iqtisodiyotining globallashuv jarayonini sekinlashtiradi.
Globallashuv  jarayonining  quyidagi  jihatlarini  alohida  ajratib  ko’rsatish
mumkin:
– moliyaviy markazlashuvning kuchayishi;
– iqtisodiyotda  axborotlar  ahamiyatining  oshishi.  Shuningdek,  axborot
almashinuv darajasining keskin sur’atlarda kuchayishi;
– global oligopoliyaning to’xtovsiz kengayishi;
– transmilliy korporatsiyalar sonining ortishi;
– iqtisodiy diplomatiyaning shakllanishi va rivojlanishi. 11 Jahon 
iqtisodiyoti 
globallashuvi Global 
infratuzilmaning 
shakllanishi
Xalqaro savdoning 
rivojlanishi
Xalqaro moliya 
bozorlaridagi 
operatsiyalarning 
ortishi Ishlab chiqarishning 
baynalminallashuvi
Xalqaro kapital 
harakatining 
kuchayishi Xalqaro ishchi kuchi 
migratsiyasining 
oshishi
Jahon iqtisodiyoti globallashuvi.
Globallashuv  jarayoni  jahon  iqtisodiyotining  quyidagi  asosiy  sohalari
bo’yicha keng rivojlanmoqda:
– tovarlar, xizmatlar va intellektual mulk ob’ektlarining xalqaro savdosi;
– ishlab chiqarish omillarning xalqaro harakati;
– xalqaro moliya-kredit va valyuta operatsiyalari;
– ishlab  chiqarish,  ilmiy-texnikaviy,  texnologik  va  axborotlar  sohasidagi
hamkorlik.
Iqtisodchi  olimlar  fikriga  ko’ra  jahon  iqtisodiyotida  globallashuv  jarayoni
quyidagi holatlarni o’z ichiga oladi:
– mintaqaviy integratsion jarayonlarni jadallashtiradi;
– xo’jalik  yuritishni  to’liq  erkinlashtirmagan  davlatlar  iqtisodiyotini
ochiqligini ta’minlaydi;
– istalgan  bozorlarga  barcha  ishtirokchilarning  qarshiliksiz  kirishini
ta’minlaydi;
– moliyaviy va savdo operatsiyalarni amalga oshirishga tegishli tartiblarni
universallashtiradi;
– bozorlarni tartibga solish va nazorat qilishni bir me’yorga keltiradi, ya’ni
unifikatsiya qiladi; 
– kapitalni  joylashtirish,  investitsion  jarayonlar  va  umumjahon  to’lov-
hisob tizimiga qo’yilgan talablarni standartlashtiradi. 122. .  Globallashuvning milliy iqtisodiyot barqarorligiga ta’siri.
Jahon  iqtisodiyotida  zamonaviy  globallashuv  jarayonlari  eng  avvalo  sanoati
rivojlangan  mamlakatlar  mavqeini  mustahkamlab,  ularga  qo’shimcha  afzalliklar
beradi.  Xalqaro  mehnat  taqsimoti  doirasida  globallashuv  jarayonining  kengayishi
iqtisodiy  past  rivojlangan  mavqeini  salbiy  o’zgarishiga  sabab  bo’lib,  ularni
globallashuv jarayonini sub’ektlariga emas, balki ob’ektlariga aylantirishi mumkin.
Demak,  globallashuv  jarayonining  alohida  mamlakatlar  iqtisodiyotiga  ijobiy
ta’sirinining  darajasi  ushbu  mamlakatlarning  jahon  iqtisodiyotida  tutgan  o’rniga
bog’liqdir. 
Jahon  iqtisodiyotining  globallashuv  darajasini  quyidagi  ko’rsatkichlar
yordamida ifodalash mumkin:
– xalqaro tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmi hamda uning o’sish
sur’atlari;
– to’g’ridan-to’g’ri xorijiy i nvestitsiyalar hajmi va dinamikasi;
– kapitalning xalqaro markazlashuvi hajmi va dinamikasi;
– yirik,  murakkab  xalqaro  investitsiya  loyihalari  (loyihaviy
moliyalashtirish)  hajmi  va  dinamikasini  mazkur  loyihalarning  umumiy
ko’rsatkichiga (ham ichki, ham tashqi)nisbati;
– tovar  va  xizmatlarning  xalqaro  savdosi  hajmi  va  dinamikasini  yalpi
milliy mahsulotga nisbati;
– patentlar,  litsenziyalar,  nou-xau  bil an  bog’liq  xalqaro operatsiyalar
miqyosi;
– bank  va  boshqa  kredit  muassasalarining  xalqaro  operatsiyalar  hajmi  va
dinamikasini ularning umumiy faoliyati hajmi va dinamikasi hajmiga nisbati;
– xalkaro fond bozorlari hajmi va dinamikasi;
– valyuta bozorlari hajmi va dinamikasi.
Makroiqtisodiy  darajadagi  globallashuv  davlatlar  va  integratsion
birlashmalarning  iqtisodiy  faolligini  oshirib,  savdo  va  investitsiya
munosabatlaridagi to’siqlarni bartaraf etgan holda erkin savdo hududlarini tashkil
etish asosida yuzaga keladi.
Globallashuv  jarayonlari  davlatlararo  xo’jalik  yuritish  uchun  iqtisodiy,
huquqiy, axborot va siyosiy miqyosdagi o’zaro kelishuvlarni qamrab oladi. 
Bundan  tashqari  globallashuv  jarayoni  dunyoning  yirik  mintaqalarida
xo’jalik  yuritishning  bozor  tizimini  maqsadli  shakllantirishga  qaratilgan
davlatlararo muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlarni qamrab oladi.
Mikroiqtisodiy  darajadagi  globallashuv  kompaniyalar  faoliyatining  ichki
bozordan  tashqarida  kengayishi  natijasida  yuzaga  keladi.  Ko’pgina  yirik
transmilliy  korporatsiyalar  global  miqyosda  harakat  qiladi  va  shu  jihatdan
transmilliy korporatsiyalar globallashuv jarayonining sub’ekti bo’lib, uni harakatga
keltiruvchi asosiy kuch hisoblanadi.
Globallashuv  jarayonining  afzalliklari  sifatida  quyidagilarni  qayd  etish
mumkin: 13– globallashuv  xalqaro  raqobatning  kuchayishini  yuzaga  keltirdi.
Bozorlarning kengayishi va undagi raqobat jarayonining kuchayishi nafaqat milliy
darajada  balki,  jahon  miqyosida  ishlab  chiqarishning  o’sishini  rag’batlantiruvchi
xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuviga hamda ixtisoslashishiga olib keladi.
– ishlab chiqarish tarmoqlarida tejamkorlikning ortishi. Bu holat, narxlarni
pasayishi va xarajatlarni qisqarishiga, pirovardida barqaror iqtisodiy o’sishga olib
kelishi mumkin. 
– globallashuvning ijobiy jihatlaridan yana biri – erkin savdodan keladigan
yutuq barcha mamlakatlarni qanoatlantiradi;
– xorijiy  davlatlarning  ilg’or  ilmiy-texnik,  texnologik  yangiliklarini
amaliyotga tatbiq etish natijasida iqtisodiy barqarorlikka erishilishi;
– globallashuv jarayonida xalqaro raqobat kuchayib milliy bozordagi ichki
raqobatchilarga  tashqi  bozordagi  kuchli  raqiblar  ham  qo’shiladi  va  natijada
narxlarni pasaytirish va yuqori sifatli mahsulotlarni tanlash imkoniyatini beradi;
– globallashuv  jarayoni  xorijiy  davlatlarning  ilg’or  ilmiy-texnik,
texnologik va nisbatan kam xarajat talab qiladigan yangiliklarni amaliyotga tadbiq
etish  imkoniyatini  beradi  Bunda  jahon  miqyosidagi  innovatsiyalarni  amaliyotga
uzluksiz tatbiq etilishiga imkon yaratiladi.
Globallashuv jarayonining salbiy oqibatlarini yuzaga keltiruvchi muammolar
sifatida quyidagilarni qayd etish mumkin:
– globallashuv  afzalliklarining  milliy  iqtisodiyotlar  alohida  tarmoqlari
o’rtasida bir xil taqsimlanmasligi;
– milliy iqtisodiyotda sanoatlashishning sekinlashuvi;
– ayrim mamlakatlarda milliy iqtisodiyotni nazorat qilish jarayoni mustaqil
hukumatdan  boshqalarga,  jumladan  kuchliroq  davlatlarga  yoki  transmilliy
korporatsiyalar ixtiyoriga o’tishi;
– jahon  miqyosida  milliy  iqtisodiyotlarning  o’zaro  bog’liqligi  tufayli
global beqarorlikning yoki mintaqaviy darajada moliyaviy sohadagi beqarorlikning
yuzaga kelishi. Milliy iqtisodiyotlarda yuzaga keluvchi iqtisodiy turg’unliklar yoki
inqirozlarning mintaqaviy hatto global darajada salbiy oqibatlarga olib kelishi;
– globallashuv  milliy  va  jahon  iqtisodiy  rivojlanishining  beqarorligi  va
notekisligini  kuchaytiradi.  Ushbu  holat  milliy  xo’jalik  majmualarining  global
bozor  sharoitlarida  samarali  faoliyat  yurita  olmaydigan  eksportga  yo’naltirilgan
ishlab chiqarish bo’g’inlariga bo’linishi bilan bog’liq;
– globallashuv  davlatning  makroiqtisodiy  darajada  tartibga  solish  rolini
sezilarli  darjada  cheklaydi  va  davlatning  ichki,  tashqi  iqtisodiy  aloqalarga  ta’sir
ko’rsatishining an’anaviy dastaklarini o’zgartirib yuboradi;
–  globallashuv  ishlab  chiqarish  va  iste’molda  salbiy  tashqi  omillarning
ommaviy tarqalishiga olib keladi. TMKlarning global jahon bozorlariga chiqishi va
globallashuv jarayonidan foyda olishga intilishi borasidagi kuchli raqobat ularning
atrof-muhitni  ifloslantiruvchi  ishlab  chiqarish  yoki  sog’liq  uchun  zararli  transgen
mahsulotlarni yaratish kabi jamiyat uchun zararli faoliyat bilan shug’ullanishlariga
olib keladi.
Globallashuv  jarayoni  mamlakatlar  uchun  yuqorida  qayd  etilganlardan
tashqari yana ko’plab muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Jumladan: 14– rivojlanayotgan  mamlakatlarda  texnologik  jarayon  ortda  qolishining
kuchayishi;
– ijtimoiy-iqtisodiy  qatlamlarga  ajralishning  ortishi,  marginalizatsiya
xatari (jahon darajasidagi iqtisodiy o’sishdan qolib ketishning kuchayishi);
– aholining asosiy qismida qashshoqlashuvning ortishi;
– moliyaviy  barqarorlik  darajasi  past  bo’lgan  mamlakatlar  o’rtasidagi
bog’liqlikning kuchayishi;
–  TMKlar tomonidan mamlakatlarda milliy iqtisodiy siyosatni yuritishga
to’sqinlik qilinishi;
– kelajakdagi  taraqqiyotga  to’sqinlik  qiluvchi  tashqi  qarz  darajasining
o’sishi va boshq.
Makroiqtisodiy darajadagi globallashuv davlatlar va integratsion birlashmalarning
iqtisodiy  faolligini  oshirib,  savdo  va  investitsiya  munosabatlaridagi  to’siqlarni
bartaraf  etgan  holda  erkin  savdo  hududlarini  tashkil  etish  asosida  yuzaga  keladi.
Globallashuv  jarayonlari  davlatlararo  xo'jalik  yuritish  uchun  iqtisodiy,  huquqiy,
axborot  va  siyosiy  miqyosdagi  o’zaro  kelishuvlarni  qamrab  oladi.
Bundan  tashqari  globallashuv  jarayoni  dunyoning  yirik  mintaqalarida  xo’jalik
yuritishning  bozor  tizimini  maqsadli  shakllantirishga  qaratilgan  davlatlararo
muvofiqlashtirilgan  chora-tadbirlarni  qamrab  oladi.
Mikroiqtisodiy darajadagi globallashuv kompaniyalar faoliyatining ichki bozordan
tashqarida  kengayishi  natijasida  yuzaga  keladi.  Ko’pgina  yirik  transmilliy
korporatsiyalar  global  miqyosda  harakat  qiladi  va  shu  jihatdan  transmilliy
korporatsiyalar  globallashuv  jarayonining  subyekti  bo’lib,  uni  harakatga
keltiruvchi  asosiy  kuch  hisoblanadi.
Globallashuv  jarayonining  afzalliklari  sifatida  quyidagilarni  qayd  etish  mumkin:
globallashuv  xalqaro  raqobatning  kuchayishini  yuzaga  keltirdi.  Bozorlarning
kengayishi  va  undagi  raqobat  jarayonining  kuchayishi  nafaqat  milliy  darajada
balki,  jahon  miqyosida  ishlab  chiqarishning  o’sishini  rag'batlantiruvchi  xalqaro 
mehnat  taqsimotining  chuqurlashuviga  hamda  ixtisoslashishiga  olib  keladi;
ishlab  chiqarish  tarmoqlarida  tejamkorlikning  ortishi.  Bu  holat,  narxlarning
pasayishi  va  xarajatlarning  qisqarishiga,  pirovardida  barqaror  iqtisodiy  o’sishga
olib  kelishi  mumkin;  globallashuvning  ijobiy  jihatlaridan  yana  biri  —  erkin
savdodan  keladigan  yutuq  barcha  mamlakatlarni  qanoatlantiradi;  xorijiy
davlatlarning ilg’or ilmiy-texnik, texnologik yangiliklarini amaliyotga tatbiq etish
natijasida  iqtisodiy  barqarorlikka  erishilishi;  globallashuv  jarayonida  xalqaro
raqobat  kuchayib  milliy  bozordagi  ichki  raqobatchilarga  tashqi  bozordagi  kuchii
raqiblar  ham  qo’shiladi  va  natijada  narxlarni  pasaytirish  va  yuqori  sifatli 
mahsulotlarni  tanlash  imkoniyatini  beradi;
      Globallashuv jarayoni xorijiy davlatlarning ilg’or ilmiytexnik, texnologik va
nisbatan  kam  xarajat  talab  qiiadigan  yangiliklarni  amaliyotga  tatbiq  etish
imkoniyatini  beradi.  Bunda  jahon  miqyosidagi  innovatsiyalarni  amaliyotga
uzluksiz  tatbiq  etilishiga  imkon  yaratiladi.
      Globallashuv jarayonining salbiy oqibatlarini yuzaga keltiruvchi muammolar
sifatida  quyidagilarni  qayd  etish  mumkin:  globallashuv  afzalliklarining  milliy
iqtisodiyotlar  alohida  tarmoqlari  o'rtasida  bir  xil  taqsimlanmasligi; 15 milliy  iqtisodiyotda  sanoatlashishning  sekinlashuvi;  ayrim  mamlakatlarda  milliy
iqtisodiyotni  nazorat  qilish  jarayoni  mustaqil  hukumatdan  boshqalarga,  jumladan
kuchliroq  davlatlarga  yoki  transmilliy  korporatsiyalar  ixtiyoriga  o’tishi;
 jahon  miqyosida  milliy  iqtisodiyotlarning  o’zaro  bog’liqligi  tufayli  global
beqarorlikning  yoki  mintaqaviy  darajada  moliyaviy  sohadagi  beqarorlikning
yuzaga kelishi. Milliy iqtisodiyotlarda yuzaga keluvchi iqtisodiy turg’unliklar yoki
inqirozlarning  mintaqaviy  hatto  global  darajada  salbiy  oqibatlarga  olib  kelishi;
     Globallashuv  milliy  va  jahon  iqtisodiy  rivojlanishining  beqarorligi  va
notekisligini kuchaytiradi. Ushbu holat milliy xo'jalik majmualarining global bozor
sharoitlarida  samarali  faoliyat  yurita  olmaydigan  eksportga  yo’naltirilgan  ishlab
chiqarish  bo’g’inlariga  bo’linishi  bilan  bog’liq.
   Globallashuv davlatning makroiqtisodiy darajada tartibga solish rolini sezilarli
darajada  cheklaydi  va  davlatning  ichki,  tashqi  iqtisodiy  aloqalarga  ta’sir
ko’rsatishining  an'anaviy  dastaklarini  o’zgartirib  yuboradi;  globallashuv  ishlab
chiqarish va iste’molda salbiy tashqi omillarning ommaviy tarqalishiga olib keladi.
TMKlarning global jahon bozorlariga chiqishi va globallashuv jarayonidan foyda 
olishga  intilishi  borasidagi  kuchli  raqobat  ularning  atrof-muhitni  ifloslantiruvchi
ishlab  chiqarish  yoki  sog’liq  uchun  zararli  transgen  mahsulotlarni  yaratish  kabi
jamiyat  uchun  zararli  faoliyat  bilan  shug’ullanishlariga  olib  keladi.
   Globallashuv jarayoni mamlakatlar uchun yuqorida qayd etilganlardan tashqari
yana  ko’plab  muammolarni  yuzaga  keltirishi  mumkin.
Jumladan:   rivojlanayotgan  mamlakatlarda  texnologik  jarayon  ortda  qolishining
kuchayishi;
—  ijtimoiy-iqtisodiy  qatlamlarga  ajralishning  ortishi,  marginalizatsiya  xatari
(jahon  darajasidagi  iqtisodiy  o’sishdan  qolib  ketishning  kuchayishi);
—  aholining  asosiy  qismida  qashshoqlashuvning  ortishi;
—  moliyaviy  barqarorlik  darajasi  past  bo’lgan  mamlakatlar  o’rtasidagi
bog’liqlikning  kuchayishi;
—  TMKlar  tomonidan  mamlakatlarda  milliy  iqtisodiy  siyosatni  yuritishga
to’sqinlik  qilinishi;
— kelajakdagi taraqqiyotga to’sqinlik qiluvchi tashqi qarz darajasining o’sishi va
boshqalar.
Yuqoridagi  malumotlar  asosida  ta’kidlash  mumkinki,  globallashuv  bu  obyektiv,
murakkab  va  ziddiyatli  jarayon  bo'lib,uning  asosini  jahon  iqtisodiyotining
integratsiyalashuv,  transmilliylashuv  va  baynalminallashuv  jarayonlari  tashkil
etadi. 163. Xalqaro moliya bozorida inqirozlar yuzaga kelish omillari 
va konsepsiyalari.
Hozirgi kunda xalqaro moliya bozoridagi inqirozlarning yuzaga kelishi va
ularni  bartaraf  etish  borasida  bir  qator  konsepsiyalar  shakllantirilgan.
Moliyaviy  «ko’pik»lar  konsepsiyasi.  Odatda  «ko’pik»  haqida  so’z  borganda,
ma'lum aktivning bozor bahosi uning fundamental bahosidan keskin oshib ketishi
tushuniladi.  Aktivning  fundamental  bahosi  esa,  mazkur  aktiv  keltiradigan  barcha
daromadlarning  joriy  bahosi  hisoblanadi.
      Iqtisodiy  adabiyotlarda  moliyaviy  «ko’pik»lar  nazariyasida  bozorning
«ko’rinmas  qo’l»  orqali  o’zini-o’zi  boshqarishi  va  psixologik  omillar  orqali
inqirozning  kelib  chiqishiga  alohida  e'tibor  beriladi.  Moliya  sohasida
investorlarning  asoslanmagan  foydani  kutishlari  «ko’pik»larning  shakllanishiga
olib  keladi  va  bu,  o’z  navbatida,  ushbu  sohani  inqirozga  tayyorlovchi  mexanizm
bo’lib  xizmat  qiladi.
Kapitalning  haqiqatda  oshishi  foyda  hisobidan  bo’ladi,  bu  esa  aksiyalarning
bozordagi  jozibadorligini  oshiradi.  Bozor  ishtirokchilari  narxlar  ko’tarilishiga
moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradilar, natijada kapital yanada ko’payadi, bu
jarayon  qayta-qayta  takrorlanaveradi  va  pirovardida  moliyaviy  «ko’pik»lar 
vujudga  keladi.
      Moliyaviy  «ko’pik»larni  to'laligicha  aniqlash  uchun  zamonaviy  qimmatli
qog’ozlar  bozoridagi  talab  va  taklifga  ta’sir  etuvchi  barcha  omillar  inobatga
olinishi  kerak.  «Ta’minlanmagan  dollarlar»  konsepsiyasi.  Bu  konsepsiyaning
mohiyati  AQSHning  jahonda  yirik  qarzdor  mamlakatga  aylanishi  bilan  bog’liq.
Ayni  paytda,  bunga  dunyo  mamlakatlarining  to’lovbalansidagi  nomuvofiqliklar,
eksport  tovarlari  raqobatbardoshligini  saqlab  turish  uchun  xorijiy  valuta
zaxiralarini  jamg’arish  choralari  ham  sabab  bo’lgan.  Ushbu  zaxiralar,  o’z
navbatida,  AQSH  g’aznachilik  obligatsiyalari  va  boshqa  qimmatli  qog’ozlariga
investitsiya  qilindi.  Konsepsiyaga  muvofiq,  o’zida  AQSH  dollaridagi  aktivlarni 
yirik  hajmda  saqlovchi  mamlakatlar  ma’lum  bir  sabablarga  ko’ra  ularni  olishni
to’xtatishi  yoki  o’zlaridan  soqit  qilishlari  oqibatida  xalqaro  moliya  tizimida  keng
ko’lamli  inqiroz  avj  olishi  mumkin.  XX  asrning  70-yillariga  kelib  Bretton-Vuds
valuta  tizimi  bekor  qilingach,  valutalar  hosilalari  (derivativlari)  bilan  birga
o’zlarining  oltin  asosidan  va  ta'minotidan  uzilib  qoldi.  Monetaristik  g'oyalar 
(M.Fridmen va b.) asosiga qurilgan Yamayka valuta tizimi moliya muassasalariga
pulni  bosish  dastgohidan  maksimal  darajada  foydalanish,  valuta  derivativlari,
elektron  pullarni  tashkil  qilish,  soxta  kapital  hisobiga  yirik  miqdordagi
ta’minlanmagan  dollarlarni  va  AQSH  g’azna  majburiyatlarini  jahon  moliya
tizimiga kiritish imkonini berdi. Natijada jahon moliya tizimida qog’oz piramidasi,
«moliyaviy  ko’pik»,  ya’ni  «ta’minlanmagan  dollarlar»  shakllandi.  O’z-o’zidan
moliya sektori va iqtisodiyotning real sektori o’rtasidagi muvozanat buzildi, ya’ni
uzilish  yuz  berdi.
      «Erkin  bozor  iqtisodiyoti  tanazzuli»  konsepsiyasi.  Ushbu  konsepsiyaning
asosida  erkin  bozor  iqtisodiyotining  o’zini-o’zi  samarali  tartibga  sola  olmasligi, 17davlat  tomonidan  tartibga  solishning  yetarlicha  emasligi  kabi  g’oyalar  yotadi.
Binobarin,  bu  konsepsiyani  qo’llab-quvvatlovchilar  moliyaviy  erkinlashtirish,
erkin  bozor  iqtisodiyotini  tanqid  ostiga  oladilar.
Ma’lumki,  Buyuk  Depressiya  davrida  (1929—1933)  bozor  iqtisodiyoti
o’zini-o’zi  samarali  tartibga  solishning  uddasidan  chiqmadi.  Dj.Keyns  klassik
nazariyaga  zid  bo’lgan  quyidagi  ikki  holatni  asoslashga  muvaffaq  bo’ldi.
Birinchidan,  iqtisodiyot  vaqtning  istalgan  lahzasida  raqobatli  muvozanatda
bo’lmaydi,  ya’ni  «ko’rinmas  qo’l»  o’z  ishini  bajarmaydi.  Ikkinchidan,
iqtisodiyotning qaysi darajada bo’lishini yalpi talab belgilaydi. 
Dj.Keyns  fikricha,  mamlakatning  yalpi  ichki  mahsuloti  iste’molchilar,
investorlar  va  hukumatning  tovarlar  va  xizmatlar  sotib  olishga  qanchalik  tayyor
ekanligi  bilan  belgilanadi.
 Monetarizm namoyandalari inqirozni pul xususiyatiga ega bo’lgan sabablar bilan
tushuntiradilar. Inqirozning monetaristik konsepsiyasi asosida pulning miqdoriylik
nazariyasi  yotadi. 
      Monetarchilar  fikricha,  mamlakatdagi  pul  taklifi  ustidan  davlat  nazoratini
ta'minlash  baholar  barqarorligi  va  iqtisodiyotning  o’sish  suriatlarini  saqlab
qolishning  asosi  bo’lib  xizmat  qiladi.
Iqtisodiyotdagi  siklik  tebranishlar  konsepsiyasi.  Ko’pchilik  iqtisodchilar
iqtisodiyotning  siklik  xarakterga  ega  ekanligini  inqirozlar  yuzaga  kelishining
asosiy  sababi  sifatida  ko'rsatadilar. 
Darhaqiqat,  iqtisodiyot  doimo  o'zgarib,  tebranib  turadi.  Masalan,  yoz  juda  issiq
kelsa,  muzqaymoqqa  bo’lgan  talab  oshadi  va  uning  ishlab  chiqarish  hajmi
ko’payadi. Biroq bu tebranishni biznes sikli sifatida ko’rib bo’lmaydi. Chunki bu
bir  sanoat  tarmog’idagi  qisqa  muddatli  o’sish,  xolos.  Agar  odamlar  muzqaymoq
uchun  ko’p  pul  sarflasalar,  ularning  soyabon  sotib  olishga  sarflaydigan  pullari
kamayadi.  Boshqacha  aytganda,  muzqaymoq  ishlab  chiqarish  hajmi  oshsa,
soyabon  ishlab  chiqarish  sanoatida  pasayish  kuzatiladi.  Baho  mexanizmi  esa
ularning  qaytadan  muvozanatlashuvini  ta'minlaydi.  Biroq,  uni  qaytadan
muvozanatga  kelishi  uchun  ma'lum  muddat  kerak  bo’ladi.
     Moliyaviy inqirozni yuzaga keltiruvchi omillar. Spekulyativ kapital moliyaviy
aktivlar  narxidagi  tebranishlar  hisobidan  daromad  olish  uchun  paydo  bo’lib,  u
o’zida  yuqori  likvidli  qisqa  muddatli  qo’yilma,  bozordagi  o'rtacha  daromadlarga
nisbatan yuqori daromadli, riskliligi yuqori bo’lgan investitsiya kabi xususiyatlarni
mujassamlashtirishi  bozordagi  jozibadorligini  oshirib,  ular  bilan  operatsiyalar
ko’lamining  ko’payishiga  sabab  bo’ladi.  Moliya  bozoridagi  spekulyativ
kapitalning  mamlakat  ishlab  chiqarishini  moliyalashtirishga  qo’shadigan  hissasi
deyarli  yo’qligi  iqtisodiy  tadqiqotlarda  o’z  tasdig’ini  topgan  bo’lib,  spekulyativ
kapital  moliya  bozorining  barcha  segmentlarida  mavjudligi  aniqlangan.
Investorlar  derivativlar  bozoridagi  vositalardan  riskni  kamaytirish,  kurslar
o’zgarishidagi riskni sug'urtalash uchun foydalanishadi. Bunday bitimlarda xedjirni
kontragenti sifatida spekulyant riskni o’z zimmasiga oladi. Shuning uchun moliya
bozorida  ham  xedjirlar,  ham  spekulyantlar  bo’lishi  talab  etiladi,  ularsiz  keng  18ko’lamli,  likvidli  bozor  taraqqiy  etmaydi.  Moliyaviy  aktivlar  valutaviy,  foizli,
kredit,  likvidlik,  operatsion,  qonunlarning  o’zgarishi,  hisob-kitoblarni  tartibga
solinishi va boshqa bir qator risklarni o’zida mujassam etadi. 
Bozorning har qanday ishtirokchisi ham bunday risklarni barchasini qabul
qilishga tayyor  bo’lmaydi. Ular derivativlardan foydalangan holda risklarni qayta
guruhlashlari  va  bartaraf  qilishlari  mumkin.  Derivativlar  investorlarning  alohida
risklarini  butun  iqtisodiyotga  tarqatdi  va  natijada  butun  iqtisodiymoliyaviy  tizim
beqarorligi  kuchaydi.
      Moliyaviy  inqiroz  •—  iqtisodiyotning  bir  qismi  bo'lgan  moliya  tizimida
spekulyativ  yoki  sof  monetar  omillar  ta'sirida  tanglikning  yuzaga  kelishini
anglatib, moliya tizimini yangidan isloh qilish zaruratini oshirsa, iqtisodiy inqiroz
butun  iqtisodiyotni  izdan  chiqargani  bois  uni  qayta  tiklash,  modernizatsiyalashni
taqozo  etadi.  Bundan  ko'rinadiki,  iqtisodiy  inqiroz  moliyaviy  inqirozga  nisbatan
ko'lami  va  salbiy  ta'siri  jihatidan  ancha  xavflidir.
      Zamonaviy iqtisod fanida iqtisodiy sikllarning ko’plab turlari e'tirof etilsa-da,
hanuzgacha  yagona  tasnifga  kelinmagan.  Shunday  bo’lsa-da,  iqtisodiy
adabiyotlarda  iqtisodiy  sikllarning  quyidagi  to’rt  turi  keng  tarqalgan:
-  Kitchin  sikli  (tovar  zaxiralari  sikli,  uzunligi  2—4  yil);
-  Juglar  sikli  (biznes  sikli,  uzunligi  7-12  yil);
-  Kuznets  sikli  (qurilish  sikli,  uzunligi  16-25  yil);
-  Kondratev  sikli  (uzun  sikllar,  uzunligi  40-60  yil).
      Kitchin  sikli  korporatsiyalar  tovar-moddiy  zaxiralarining  bozordagi  talab  va
taklif  o’zgarishiga  mos  ravishda  tebranishi  natijasida  yuzaga  kelsa,  Juglar  sikli
dastavval  sanoatdagi  asosiy  kapital  amortizatsiyasi  muddatlari  bilan  belgilanadi.
Kuznets  siklining  yuzaga  kelishida  qurilish,  tug’ilish  va  migratsiya,  ya’ni
demografik  omillar  muhim  o’rin  tutadi.
      Kondratev  sikli  asosida  yotuvchi  kapitalning  jamlanish,  markazlashuv,
bo’linish  va  qadrsizlanish  mexanizmi  bozor  iqtisodiyoti  rivojlanishining  muhim
omili hisoblanib, siklning pasayish to’lqinidan ko’tarilish to’lqiniga o'tishi va, o’z
navbatida, yangi siklning ko’tarilish fazasiga o’tishini ta’minlashga xizmat qiladi.
Iqtisodiy  siklning  asosiy  fazalari  ko’tarilish,  inqiroz,  depressiya  va  jonlanishdan
iborat.  Siklik  tebranishlarni  tadqiqot  obyekti  sifatida  o’rgangan  qator  iqtisodchi
olimlar  sikllarning  yuzaga  kelishiga  sabab  bo’luvchi  omillar  sifatida  muvozanat
modellari asosida yotgan omillarni ajratib ko'rsatishadi 
Endi  moliyaviy inqirozning mohiyati va xususiyatlarini yoritishga  harakat
qilamiz.  Moliyaviy  inqiroz  tizimli  ravishda  moliya  bozorlari,  moliya  sektori
muassasalari,  pul  muomalasi  va  kredit,  xalqaro  moliya,  davlat,  munitsipal  va
korporativ moliyani qamrab oluvchi inqiroz bo’lib, mamlakatdagi iqtisodiy faollik
va aholining turmush tarzi darajasiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Uning moliya sektori 19va  moliya  bozorlarida  yuzaga  kelishi  foiz  stavkasining  oshishi,  bank  va  nobank
muassasalar  to’lov  qobiliyatining  pasayishi,  muammoli  aktivlar  salmog’ining
ortishi, iqtisodiyot va uy xo’jaliklariga beriladigan kreditlar hajmining qisqarishi, 
bankrotlikning  zanjirli  bog'lanish  kasb  etishi,  qimmatli  qog’ozlar  baholarining
keng  ko’lamli  pasayishi,  to’lov  tizimining  tanazzulga  uchrashi,  noto’lovlar
hajmining  ortishi,  hosilaviy  qimmatli  qog’ozlar  bozorida  yirik  hajmdagi
zararlarning yuzaga kelishi, moliya bozori va moliya muassasalari likvidliligining
tushib  ketishi,  domino  effekti  orqali  esa  bank  sarosimasining  vujudga  kelishi 
kabi  oqibatlarga  olib  keladi.
      Xalqaro  moliya  sohasida  moliyaviy  inqirozning  yuz  berishi  milliy  valuta
almashuv  kursining  tartibga  solib  bo'lmas  darajada  pasayishi,  mamlakatdan
kapitalning keng ko’lamda chiqib ketishi, davlat va tijorat tashkilotlari tashqi qarzi
va  ular  bo’yicha  muddati  o’tgan  qarzdorlik  hajmining  ortishi,  tizimli  riskning
xalqaro bozorlar va boshqa davlatlar moliya bozorlariga ko’chishiga sabab bo’ladi.
      Pul  muomalasi  sohasida  moliyaviy  inqiroz  baholarning  keskin  tarzda
ko’tarilishi va uning surunkali inflyatsiyaga aylanishi, milliy valutadan qochish va
mamlakat  ichkarisida  xorijiy  rezerv  valutalardan  foydalanish  ko’lamining  ortishi
(«dollarlashuv» jarayoni va «dollar fetishizmi»ning ortishi) kabi salbiy oqibatlarga 
olib  keladi.
   Shuningdek, moliyaviy inqiroz davlat moliyasi sohasida mamlakat oltin-valuta
zaxiralari  va  davlat  barqarorlashtirish  fondlari  mablag’lari  hajmining  keskin
kamayishi,  davlat  budjeti  defitsitining  paydo  bo’lishi  yoki  defltsit  hajmining
sezilarli darajada orti soliqlar yig'iluvchanligining pasayishi, davlat ichki qarzining 
ortishiga  sabab  bo’ladi.
      Moliya  bozorining  bir  segmentida  yuzaga  kelgan  tizimli  risklar  (xususiy
holdagi inqiroz) uning boshqa segmentlariga tarqalar ekan, tizimli risk mexanizmi
orqali  butun  moliya-kredit  tizimini  tanazzulga  boshlaydi.
Xususiy  holdagi  inqirozlarga  quyidagilar  taalluqlidir:
1.  Qimmatli  qog’ozlar  bozoridagi  inqiroz  —  qimmatli  qog’ozlar
bahosining  keskin  pasayishi,  bozor  likvidliligining  tushib  ketishi,  foiz
stavkalarining  birdaniga  oshishi  bilan  yuz  berib,  inqiroz  jarayonlarining  yanada
chuqurlashib,  keng  ko’lamdagi  moliyaviy  inqirozga  aylanishiga  zamin  yaratadi. 
Ushbu  inqiroz  «sovun  ko’piklari»,  qimmatli  qog'ozlar  bahosining  o’sishi
yoki  pasayishiga  qaratilgan  spekulyativ  o’yinlar  bilan  bog’liq  bo’lishi  mumkin.
Bunday  turdagi  inqirozlar,  odatda,  bazaviy  va  hosilaviy  (derivativlar)  moliya
instrumentlari  bozorlariga  parallel  ravishda  amalga  oshirilgan  spekulyativ
hujumlar 
natijasida  yuzaga  keladi;
2.  Qarz-majburiyatlar  bilan  bog’liq  inqirozlar  —  moliyaviy
inqirozlarning  dastlabki  sabablaridan  biri  boiib,  yirik  qarz  oluvchilar  guruhi,
xususan, davlat (agar xalqaro qarz inqirozi boisa) yoki yirik tijorat va investitsiya 20banklari  olgan  qarzlari  bo’yicha  to’lovlarni  amalga  oshirish  imkoniyatiga  ega
bo’lmay  qoladi  va  ularda  defoltga  yetaklovchi  yirik  miqdordagi  zararlar
shakllanadi. Yirik xalqaro qarzdorlik inqirozi XX asrning 80-yillarida yuz bergan
boiib,  qator  rivojlanayotgan  davlatlar  yuqori  daromadli  sanoat  davlatlaridan  jalb
qilgan  qarzlari  bo’yicha  to’lovlarni  amalga  oshira  olmay  qolgan  edi;
3.  Valuta  inqirozlari ,  moliya  bozorining  boshqa  segmentlarida  inqiroz
holatlarining  ko’payishini  ta’minlab,  bir  valutaning  boshqa  valutaga  nisbatan
almashuv  kursining  keskin  o’zgarishi  xalqaro  moliya  va  ichki  iqtisodiyotdagi
iqtisodiy  manfaatlar  tizimining  sezilarli  darajada  qayta  tuzilishiga,  to’lov  balansi
muammolarining  yuzaga  kelishiga  olib  keladi;
      Bank inqirozlari, domino effektiga asoslangan bank sektori inqirozlari bo’lib,
qator  banklarda  muammoli  aktivlarning  jamlanishi  va  ular  to’lov  qobiliyatining
pasayib  ketishi  bank  sarosimasiga,  omonatlarning  keng  ko’lamda  bank  tizimidan
qaytarib  olinishiga,  banklararo  kreditlar  hajmining  keskin  kamayishiga  sabab
bo’ladi  va  banklarga  nisbatan  ishonchning  pasayishi  zamirida  banklar  tomonidan
toiovlar  hajmining  qisqarishiga  va,  natijada,  toiov  tizimi  hamda  moliya  bozori
tanazzuliga  olib  keladi;
4.  Likvidlilik  inqirozi ,  likvidlilik  riskining  ortishi,  moliyaviy  holatning
yomonlashuvi  bilan  bog’liq  tarzda  to’lovlarni  amalga  oshirish  imkoniyatini  qisqa
vaqt ichida yo’qolishini anglatib, makroiqtisodiy darajada to’lov tizimidagi tanglik,
uning  asosini  tashkil  etuvchi  banklarda  likvidlilikning  keskin  pasayishi,  xalq 
xo’jaligidagi  hisob-kitoblar  uzluksizligini  ta’minlash  uchun  iqtisodiyotda  pul
mablag’larining  sezilarli  darajada  yetishmasligidir.
     Moliyaviy  inqiroz,  odatda,  bozor  iqtisodiyoti  qaror  topayotgan  davlatlarda
(emerging  markets)  quyidagi  parametrlar  bilan  tavsiflanadi:
      —  aksiyalar  bozori  kapitallashuvining  20%  dan  ortiqqa  pasayishi;
—  obligatsiyalar  hajmining  bozor  qiymati  bo’yicha  ichki  va  tashqi
bozorlarda  15%  dan  ortiqqa  qisqarishi;
—  bozor  foiz  stavkasining  20%  dan  ortiqqa  oshishi;
—  yillik  inflyatsiya  sur'atining  20%  dan  ortiqqa  o’sishi;
—  xorijga  chiqib  ketadigan  kapital  miqdorining  30%  dan  ortiqqa
ko’payishi;
—  milliy  valuta  almashuv  kursining  15%  dan  ortiqqa  pasayishi;
—  Markaziy  bank  oltin-valuta  zaxiralarining  20%  dan  ortiqqa 
kamayishi; 21—  bank  sektori  depozit  bazasining  10%  dan  ortiqqa  kamayishi;
—  ichki  kreditlar  hajmining  10%  dan  ortiqqa  qisqarishi.
Rivojlanayotgan  davlatlarga  moliyaviy  inqirozning  tesur’atlarda
tarqalishining  muhim  sabablaridan  biri  shundaki,  biror  bir  rivojlanayotgan
davlatning  tanazzulga  yuz  tutishi  zanjirli  reaksiya  orqali  investorlarni  mazkur
mamlakatga  o’xshagan  (risk  darajasi  aynan  bo’lgan)  davlatlarning  qimmatli
qog’ozlaridan  voz  kechishga  undaydi.
      Xalqaro  bank  likvidliligi  muammolarining  keskinlashuvi  AQSH  ipoteka
kreditlari  bozoridagi  tanglikning  butun  moliya  sektoriga  tarqalishiga,  so’ngra
iqtisodiyotning  real  sektoriga  ta’sir  etish  orqali  iqtisodiy  inqirozga  aylanishiga
sabab  bo’ldi.
   Murakkab tuzilmaga ega bo’lgan moliyaviy mahsulotlarning yetarlicha tartibga
solinmasligi  natijasida  real  va  moliyaviy  sektor  o’rtasidagi  nomutanosiblik
kuchaydi va bu, o’z navbatida, nafaqat moliyaviy aktivlar bozorida, balki ko'chmas
mulk bozorida ham «ko’pik»larning paydo bo’lishiga zamin yaratdi. 2007-yilning
avgust  oyiga  kelib  ipoteka  kreditlari  bozoridagi  ko’pik  «yorilib»,  barchani
vahimaga  soldi.  Kapitallarning  erkin  harakati  va  moliyaviy  globallashuv  ipoteka
bozoridagi  tanglikning  butun  moliya  bozoriga  transformatsiyalanishiga  va  global
tus  olishiga  zamin  yaratdi.  Shuningdek,  bank  tizimini  tartibga  solish  borasidagi
nuqsonlar  ko’zga  tashlanib  qoldi.  Bu  holatlar  keynscha  qarashlarning  hali-hanuz
o’z  ahamiyatini  yo’qotmaganligidan  dalolat  beradi.
     Banklar  tomonidan  talab  qilinadigan  foiz  stavkalari  doimo  ham  muvozanatli
(tabiiy)2  stavkaga  teng  bo’lavermaydi.  Boshqacha  aytganda,  banklar  qisqa
muddatli  davriy  oraliqda  iqtisodiyotni  tabiiy  stavkaga  nisbatan  pastroq  foiz
stavkasini  so’rash  orqali  rag’batlantirishlari  mumkin.  Bu  «noto’g’ri»  signal
investitsiya va iste’molning oshishiga va, aksincha, jamg'armalarning qisqarishiga
sabab  bo’ladi.  Albatta,  banklar  bunday  past  stavkalarda  uzoq  vaqt  qarz  bera
olmaydi,  natijada  banklarning  kreditlash  amaliyoti  qisqaradi,  iqtisodiyotdagi
muvozanat  buziladi,  hatto  ayrim  banklar  qarzlarning  qaytmasligi  oqibatida
bankrotlikka  yuz  tutadi,  pirovardida  iqtisodiy  o'sish  ko’rsatkichlarining  pasayishi
yuz  beradi.
    Fikrimizcha,  ushbu  inqirozning  ildizlarini  AQSHning  yirik  miqdordagi  joriy
operatsiyalar  defitsiti  (10 yil mobaynida YalMning  5 foizi atrofida) va  keragidan
ortiq tashqi qarzdorlik; ortiqcha likvidlilik va kreditlarni yuzaga keltirgan past foiz
stavkalari;  past  daromadli  aholiga  ipoteka  kreditlarini  berish  ko'lamini  oshirishga
nisbatan  AQSH  hukumati  tomonidan  o'tkazilgan  bosim;  nobank  moliya
tashkilotlari  ustidan  yetarlicha  nazorat  amalga  oshirilmaganligi  kabilardan  izlash
maqsadga  muvofiq  sanaladi.
1999-yilga kelib Gless-Stigel qonunining bekor qilinishi AQSH tijorat banklariga
investitsiya  banki  funksiyasini  bajarish  imkonini  berdi,  bu  o’z  navbatida,  risk
anderrayting,  qimmatli  qog’ozlar  savdosi,  beqaror  kredit  amaliyotlarining
rivojlanishiga  olib  keldi.
Albatta,  AQSHda  mazkur  qonunning  qabul  qilinishi  Buyuk  depressiya  bilan 22chambarchas  bog'liq.  1933-yilga  qadar  investitsion  va  tijorat  bank  faoliyati  bir
muassasa tomonidan amalga oshirilar edi. 1933-yilda AQSH Kongressi tomonidan
Gless-Stigel  deb  nomlanuvchi  bank  qonuni  qabul  qilindi.  Bu  qonunga  muvoflq, 
tijorat  banklari  faoliyati  qimmatlf  qog'ozlar  sanoatidan  ajratildi. 
      Investitsiya  banklarining  tijorat  bank  faoliyati  bilan  shug’ullanishi  qonuniy
jihatdan  taqiqlab  qo’yildi.  Shuningdek,  tijorat  banklarining  anderrayting  faoliyati
hamda korporativ qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanishiga chek qo’yildi. 1929—
1933-yillar  mobaynida  qariyb  200  ta  tijorat  banki  investitsion-bank  faoliyatidan
voz  kechdi .
      1999-yilga kelib moliyaviy modernizatsiyalash bo’yicha Gremma-Lich  Blayli
qonuni qabul qilingach, tijorat banklariga sug’urta faoliyati va qimmatli qog’ozlar
bilan shug’ullanadigan sho’ba korxonalarini ochishga ruxsat berildi. Ushbu qonun
2000-yilning mart oyidan kuchga kirgan bo’lib, shu paytdan boshlab AQSH tijorat
banklari  yuridik  maqomi  «investitsion-bank  xolding  kompaniyasi»  (investment
bank  xolding  company)  bo’lgani  holda  «universal  tijorat  majmualari»4ga  aylana
boshladilar. 2000-yilning may oyiga kelib AQSHda 270 ta milliy banklar va 17 ta
xorijiy bank investitsion-bank xolding kompaniyasi sifatida qaytadan tashkil etildi
va  ushbu  jarayon  2008-yildagi  global  moliyaviy  inqirozga  debocha  yasadi.
     2008-yildagi  global  moliyaviy  inqirozning  muhim  xususiyatlaridan  biri
shundaki,  u  innovatsion  xarakterga  ega.  Ya’ni  uning  kelib  chiqishida  murakkab
tuzilmali  innovatsion  moliyaviy  mahsulotlarning  rivojlanishi  va  ularni  tartibga
solishning samarali tizimi shakllanmaganligi muhim rol o’ynagan. Ayniqsa, bank
sektorida  sekyuritizatsiyalash  (bank  aktivlari  ta’minoti  asosida  qarzga  qimmatli
qog’ozlarni  chiqarish)  jarayonlarining  ko’lami  yanada  kengayib  ketdi.  Ayni
paytda,  bu  amaliyot  tijorat  banklariga  arzon  resurslarni  jalb  qilish,  kredit  riskini
transformatsiyalash,  likvidlilikni  boshqarish  va  yuqori  foyda  olish  kabi
imkoniyatlarni  berdi.
Murakkab  tuzilmali  innovatsion  moliyaviy  mahsulotlarni  baholash
bo’yicha reyting agentliklarining maxsus metodologiyasi yo’q edi. AQSHning eng
katta iqtisodiyotga ega ekanligi va likvidliligi, rezerv valutani emissiya qilishi kabi
omillar  uning  xolis  reytingga  ega  bo’lmagan  (aksariyat  hollarda  AAA)  ipoteka
qimmatli  qog’ozlarining  xaridorgir  bo’lib  ketishini  ta’minladi.Global  moliyaviy
inqirozning  institutsional  omillari  sifatida  quyidagilarni  alohida  ajratib  ko’rsatish
mumkin:
— moliyaviy muassasalar:  risk va likvidlilikni  boshqarish mexanizmining
zaifligi,  moliyaviy  muassasalarning  boshqaruvi  va  kengashlari  tomonidan  riskni
boshqarishga  mas’uliyat  bilan  yondashmaganliklari,  riskni  boshqarish
modellarining  murakkab  moliyaviy  mahsulotlarning  xususiyatlarini  o’zida
mujassamlashtirmaganligi;
       —  reyting  agentliklari  va  tashqi  auditorlar:  ularning  modellari  va  baholash
metodlari  moliyaviy  innovatsiyalarga  oid  moliyaviy  risklarni  yetarli  darajada 23baholash  imkoniyatini  bermadi;
—  tartibga  soluvchi  organlar:  moliyaviy  barqarorlik  davrlarida  moliyaviy
innovatsiyalarni samarali tartibga solish  qoidalari, me’yorlari va mezonlari ishlab
chiqilmadi, ipoteka qimmatli qog’ozlari va boshqa innovatsion murakkab tuzilmali
moliyaviy  mahsulotlarni  samarali  monitoring  qilish  tizimi  shakllantirilmadi.
Shuningdek,  AQSHda  uy-joy  xarid  qilishga  bo’lgan  talabning  keskin
oshishi negizida yotgan omillarni ham e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Yangi
uy-joy  xaridorlarini  jalb  etish  va  uyjoyga  bo’lgan  talabni  rag’batlantirish
maqsadida  qator  banklar  to’lovga  layoqatsiz  bo’lgan  xaridorlarga  ham  ipoteka
kreditlarini  taqdim  etishdi.  Binobarin,  uy-joy  bahosining  muttasil  oshishi  va
shuning  hisobiga  kreditlarni  qoplashga  ularning  ishonchi  komil  edi.
Ipoteka  kreditlarini  taqdim  etuvchi  kredit  muassasalari  o’zlarining  kredit
berish  standartlarini  soddalashtirdilar  va  NINJA»  kreditlarini  yo'lga  qo’yishdi.
«NINJA»  (No  Income,  No  Job  or  Assets)  kreditlari  «daromadsiz,  ishsiz  yoki
aktivlarsiz»  mijozlarga  beriladigan  kreditlardir.  Ushbu  kreditlarni  berishda  mijoz
daromadlarining  tasdiqlanishi  ham  talab  etilmaydi,  ya’ni  mijoz  daromadlarini
qancha  ko’rsatsa,  shundayligicha  ma’lumot  uchun  qabul  qilinadi.
Shunday  qilib,  AQSH  ipoteka  inqirozining  umumiy  sabablari  sifatida
quyidagilarni  keltirish  mumkin:
—  nostandart  kreditlar  hajmining  ortishi;
— moliyaviy retsessiya sharoitida yuqori riskli (ishonchsiz) qarz oluvchilar
o’rtasida  kreditni  qaytarmaslik  holatlari  sonining  ortishi;
—  ko'chmas  mulkka  investitsiya  qilish  maqsadida  olingan  ipoteka
kreditlari  hajmining  o'sishi;
—  ko'chmas  mulk  bahosining  pasayishi  va  ipoteka  kreditlari  garov
ta'minotining  yomonlashuvi;
— kreditorlar tomonidan nostandart kreditlarga bo’lgan o’sayotgan talabni
qondirish  maqsadida  qisqa  muddatli  yuqori  daromadli  ipoteka  qimmatli
qog’ozlarini muomalaga chiqarish orqali moliyaviy resurslarning shakllantirilishi;
—  Fannie  Mae  va  Freddie  Masning  nostandart  kreditlar  bozorini
rag’batlantirishdagi  faolligi;
—  nostandart  ipoteka  qimmatli  qog’ozlari  jozibadorligining  pasayishi;
—  reyting  agentliklari  tomonidan  nostandart  kreditlar  riskining  past
baholanishi  va  bunday  kreditlar  bilan  ta’minlangan  qimmatli  qog'ozlarga  yuqori 24reyting  berilishi.
Global moliyaviy inqiroz quyidagi bosqichlar orqali rivojlandi (3.1-rasmga
qarang).
AQSH ipoteka bozoridagi kreditlash faoliyati samaradorligining pasayishi
AQsh kredit bozorida tanglikning yuzaga kelishi
Jaxonda kredit tangligi va likvidlik muammolarining yuzaga kelishi
Banklar va yirik korporativ mijozlar likvidliligi va to’lov qobilyatining
keskin pasayishi.
Dunyo mamlakatlari iqtisodiyotida pul massasining qisqarishi
Foiz stavkalarining oshishi
Jaxon iqtisodiyotida to’lovga qobil talabning kamayishi
Iqtisodiy faollikning pasayishi va ishlab chiqarish hajmining qisqarishi
Dunyo mamlakatlarida iqtisodiy retsessiyaning yuzaga kelishi
3.1-rasmdan  ko'rish  mumkinki,  AQSH  ipoteka  bozoridagi  kreditlash
samaradorligining  pasayishi  dastavval  kredit  bozoridagi  tanglik  holatiga,  so’ngra
jahondagi  kredit  tangligi  va  likvidlilik  muammolarining  chuqurlashuviga  olib
kelgan.  Bu  esa,  o’z  navbatida,  mamlakatlar  iqtisodiyotida  pul  massasining
qisqarishi,foiz  stavkalarining  oshishiga  va  shuning  asosida  jahonda  to’lovga 
qobil  talabning  kamayishiga  sabab  bo’lgan.  Talabning  kamayishi  esa,  iqtisodiy
faollik  va  ishlab  chiqarish  hajmining  qisqarishiga,  pirovardida  dunyo
mamlakatlarida  iqtisodiy  retsessiyani  keltirib  chiqargan.
      IJmuman olganda, AQSHdagi moliyaviy inqiroz ichki ekspansion siyosat va 25xalqaro  erkinlashtirish,  shuningdek,  tartibga  solinmagan  murakkab  derivativ
qimmatli  qog’ozlar,  tuzilmali  investitsiya  vositalari  kabi  moliyaviy
innovatsiyalardan  rag’bat  olgan  holda  shakllandi.
     Valyuta kurslari o’zgarishining erkinlik darajasiga ko’ra valyuta kurslari qatiy
belgilangan, chegaralangan egiluvchan, suzuvchi valyuta kurslariga bo’linadi. 
Qatiy  belgilangan  valyuta  kursi da  milliy  valyutalar  o’rtasidagi  rasman
o’rnatilgan nisbataing vaqtinchalik 2,25 foizdan oshmagan miqdorda tebraniishga
ruxsat beriladi.
Chegaralangan  egiluvchan  valyuta  kursi da  milliy  valyutalar  o’rtasidagi
rasman  o’rnatilgan  nisbataing  belgilangan  qoidaga  muvofiq  katta  bo’lmagan
mikdorda tebranishiga ruxsat beriladi. 
Suzuvchi valyuta kursi  talab va taklif ta’sirida erkin o’zgaradigan almashuv
kursi  bo’lib,  ma’lum  sharoitlarda  davlat  valyuta  interventsiyasi  orqali  unga  ta’sir
o’tkazishi mumkin.
Nominal  valyuta  kursi  (nominal  exchange  rate)  –  bir  milliy  valyuta
birligining xorijiy valyuta birligiga ifodalangan bozordagi bahosi, yoki ikki valyuta
o’rtasidagi joriy kursdir.
Real valyuta kursi  (real exchange rate) – nominal valyuta kursi asosida ikki
mamlakatdagi bir xil turdagi tovar va mahsulotlar narxlari darajasini o’zaro nisbati
orqali  hisoblangan  valyuta  kursidir.  Real  ayirboshlash  kursi  xalqaro  iqtisodiy
nazariyada “savdo shartlari” (terms of trade)dan birinio’zida namoyon etadi. Jahon
iqtisodiyotida  milliy  iqtisodiyotlarni,  xususan,  YaIM,  YaMD  (Yalpi  milliy
daromad)ni  o’zaro  solishtirish  odatda,  real  valyuta  yoki  valyutalarning  xarid
quvvati pariteti (RRR) bo’yicha hisoblangan kurslari orqali amalga oshiriladi. 
Nominal  samarali  valyuta kursi (nominal  effective  exchange  rate, NEER)–
bu  mamlakatdagi  valyuta  operatsiyalarida  tashqi  savdoda  asosiy  hamkor  bo’lgan
mamlakatlar  valyutalarining salmog’ini inobatga olgan holda  hisoblangan, indeks
ko’rinishidagi valyuta kursidir. 
Real samarali valyuta kursi  (real effective exchange rate, REER). Nominal
samarali  valyuta  kursidan  real  tendentsiyalarni  aniqlash,  ya’ni  inflyatsiya
ko’rsatkichlarini  chiqarib  tashlagan  holda  mamlakatlardagi  ishlab  chiqarish,
iste’mol  xarajatlarini  solishtirish  uchun  real  samarali  valyuta  kursi  hisob-kitob
qilinadi. 
Valyutalarning  xarid  qobiliyati  pariteti  (purchasing-power  parity
(PPP))asosida hisoblangan valyuta kursi – turli mamlakatlardagi sifati, miqdori va
boshqa xususiyatlari bir xil bo’lgan mahsulotlar va xizmatlarning milliy valyutada
ifodalangan qiymatni o’zaro tenglashtirish orqali aniqlanadigan valyuta kursidir. 
Valyuta  kursiga  ta’sir  etuvchi  omillar.  Valyuta  kursiga  ta’sir  etuvchi
fundamental omillarning 4 turini alohida ajratib ko’rsatish mumkin. Xususan:
1.  Iqtisodiy  omillar .  Iqtisodiy  omillarning  asosiylari  sifatida  mamlakatning
iqtisodiy rivojlanishi to’g’risidagi ma’lumotlar(YaIM, Sanoatning o’sishi, ishsizlik
va  aholining  mehnat  bilan  bandligi,  inflyatsiya,  foiz  stavkalar  va  h.k.)ning
o’zgarishi,  mamlakatlar  markaziy  banklari  boshliqlarining  chiqishlari  va
yig’ilishidagi  qarorlar,  valyuta  interventsiyasi,  moliya  bozorining  valyutadan
tashqari boshqa bozorlaridagi o’zgarishlarni qayd etib o’tish mumkin. 262. Siyosiy omillar . Siyosiy omillarning asosiylari sifatida prezident, davlat va
hukumat  boshliqlarini  saylash  jarayoni  va  uning  natijalari,  ularning  iste’foga
chiqishi,  shuningdek,  markaziy  banklar  yoki  pul-kredit  siyosati  bilan
shug’ullanuvchi  davlat  organlari  rahbar  kadrlar  almashinuvi,  geosiyosiy
to’qnashuv va inqirozlarni ko’rsatish mumkin. 
3. Turli xabarlar va kutishlar . Global valyuta bozorida investorlarni harakatga
keltiruvchi  shunday  ibora  bor,  ya’ni  “turli  xabarlar,  mish-mish  gaplar,  ovozalar
asosida valyutalarni sotib ol va fakt (dalil, isbot)larga asoslangan holda ularni sot”.
Global  valyuta  bozorida  oltin  qoidaga  aylangan  ushbu  ibora,  shuningdek  boshqa
psixologik  omillar  investorlarning  bozordagi  harakatini  faollashtirishi  yoki
susaytirishi mumkin. 
4.  Fors-major  holatlari.  Favqulotda  sodir  bo’lgan  hodisalar,  masalan,  suv
toshqini, zilzila, yirik ko’lamli yong’in, turli zararli epidemiyalarni, gaz va boshqa
zarralarni ommaviy tarqalishi, kuchli to’fon yoki dovullar va h.k.lar natijasida turli
darajadagi vayronagarchilikni yuzaga kelishi. Shuningdek, mamlakatda terroristik
hurujlarni, hujum va harakatlari sodir etilishi ham valyuta kurslari o’zgarishiga o’z
ta’sirini ko’rsatadi. 
Valyutalarning  eng  asosiy  xususiyatlaridan  biri  bu  uning  konvertatsiyasi,
ya’ni  ayirbolanish  qobiliyati  hisoblanadi.  Valyuta  konvertatsiyasi  bu  milliy
valyutaning xorijiy valyutaga erkin ayirboshlanish, xorijiy mahsulot va xizmatlarni
to’lash qobiliyatidir. 
Valyutalar konvertatsiya darajasiga qarab, asosan 3 turga bo’linadi:
1. Erkin konvertatsiya qilinadigan;
2. Qisman konvertatsiya qilinadigan;
3. Konvertatsiya qilinmaydigan.
Erkin konvetatsiya qilinadigan valyutalar ga milliy iqtisodiyoti mustahkam,
iqtisodiy o’sish imkoniyatiga ega bo’lgan, milliy valyutasiga chet ellik hamkorlar
ishonadigan,  odatda  sanoati  rivojlangan  mamlakatlar  ega  bo’ladilar.  O’zining
milliy  valyutasining  erkin  konvertatsiyasini  ta’minlash  maqsadida  davlatlar  ichki
bozorda  mahsulotlar  va  xizmatlarning  jahon  bozoridagi  narxlarini  shakllantirigan
va unga ta’sir ko’rsatmagan holda erkin tashqi savdo rejimini tashkil etishlari zarur
bo’ladi.  Buning  uchun  esa,  mamlakat  Markaziy  banki  valyuta  ayirboshlash
operatsiyalarini  tartibga  solish,  xorijiy  valyutani  olib  kelish  va  chiqib  ketish
bo’yicha  ma’muriy  cheklovlarni  joriy  etmasdan,  o’zida  etarlicha  oltin-valyuta
zaxirasiga  ega  bo’lishi  talab  etiladi.  Mamlakatlar  tomonidan  milliy  valyutaning
boshqa  xorijiy  valyutalarga  nisbatan  to’liq  konvertatsiyasiga  rasmiy  ravishda
(ya’ni,  amalda  esa  boshqacha  bo’lgani  holda)  erishish  mamlakat  uchun  katta
miqdorda iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. 
Erkin  konvertatsiya  qilinadigan  valyutalarning  ma’lum  bir  qismi  zaxira
valyutalar hisoblanadi.  Zaxira valyutalar  boshqa mamlakatlar markaziy banklari
tomonidan  saqlanadigan  va  xalqaro  hisob-kitoblar  uchun  zaxira  vositasi
hisoblangan valyutalardir. Bugungi kunda, zaxira valyutalar sifatida AQSh dollari,
funt sterling, evro, Yaponiya yenasi, Shveytsariya franki qayd etilmoqda. 27Qisman  konvertatsiya  qilinadigan  valyutalar  cheklangan  miqdordagi
xorijiy  valyutalarga  ayirbosh  qilinib,  barcha  turdagi  xalqaro  to’lovlarda
foydalanilmaydi.  Dunyoning  ko’plab  mamlakatlari,  jumladan  asosan
rivojlanayotgan  va  bozor  iqtisodiyotiga  o’tayotgan  mamlakatlarning  valyutalari
qisman konvertatsiya qilinadigan valyutalar sifatida qayd etiladi. 
Konvertatsiya  qilinmaydigan  valyutalar  boshqa  mamlakatlar  valyutalariga
ayirboshlanmaydi.  Ular  faqat  mamlakat  ichida  milliy  pul  birligi  sifatida
foydalaniladi. 
Valyuta  kurslarini  prognozlash  (bashoratlash)  –  kelajakda  yuzaga
keladigan  valyuta  kurslarini  hisoblashdir.  Bunday  hisob-kitoblarnng  keng
tarqalgan turi bu forvard kursini hisoblashdir. 
Valyuta bozorlarida banklar va kompaniyalar valyuta operatsiyalarini, ya’ni
valyutalarning oldi-sotdisini amalga oshiradilar.
Valyuta  bozorlari -  bu  talab  va  taklif  asosida  turli  xil  valyutalar  oldi-sotdi
qilinadigan rasmiy markazlardir. Ya’ni, valyuta bozori - bu chet el valyutasini oldi-
sotdisini  va  chet  el  valyutasidagi  qimmatbaho  qog’ozlarni,  hamda  valyutaviy
kapitalni  investitsiya  qilish  munosabatlarini  amalga  oshiruvchi  iqtisodiy
munosabatlarni  namoyon  qiluvchi  markaz  hisoblanadi.Valyuta  bozori  moliya
bozorining muhim va asosiy qismini tashkil qiladi. 
Valyuta  bozorlaridagi  operatsiyalarning  asosi  bo’lib, tashqi  savdo  bo’yicha
xalqaro  hisob-kitoblar,  xalqaro  turizm,  kapitallar  va  kreditlarning  davlatlararo
harakati  hamda  chet  el  valyutasini  oldi-sotdi  qilish  bilan  bog’liq  boshqa  hisob-
kitob operatsiyalari hisoblanadi. 
Shuni  alohida  ta’kidlab  o’tish  joizki,  milliy  iqtisodiyotni  faqat  shu
mamlakatda  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  bilan  barcha  ehtiyojlarni  qondirib
bo’lmaydi.  Demak,  mamlakatlar  o’rtasida  eksport-import  operatsiyalari  albatta
amalga oshishi yuz beradi. 
Hozirgi  zamon  valyuta  bozorlarining  o’ziga  xos  xususiyatlaridan  biri
shundaki, ular zamonaviy elektron aloqalar orqali bir-biri bilan uzviy bog’langan.
Turli  mamlakatlarda  joylashgan  xalqaro  valyuta  bozorlari  valyutalarni  oldi-sotdi
qilish  jarayonida  bir-biriga  nisbatan  doimiy  ta’sirda  bo’ladi.  Jahon  valyuta
bozorlari asosan valyutaviy cheklashlar bo’lmagan yoki zaif tarzda mavjud bo’lgan
mamlakatlarda joylashgan.
Valyuta  bozorlarining,  asosan,  3  turini  ko’rsatish  mumkin,  ular  milliy,
hududiy va jahon valyuta bozorlaridir. 
Valyuta  bozorida  sotib  oluvchi  sifatida  -  talab  va  sotuvchi  sifatida  -  taklif,
bir-biri  bilan  uchrashadi.  Sotib  oluvchi  yoki  sotuvchi  sifatida  qatnashayotgan  har
qanday  iqtisodiy  sub’ekt,  ya’ni  davlat,  xo’jalik  sub’ekti  yoki  fuqaro  o’zining
moliyaviy  qiziqishlariga  ega  bo’ladi.  Bu  moliyaviy  qiziqishlar  bir-biri  bilan  mos
kelishi  ham,  mos  kelmasi  ham  mumkin.  Manfaatlar  bir-biri  bilan  mos  kelgan
taqdirda, valyuta qimmatliklarini oldi-sotdisi haqida bitim tuziladi. Shuning uchun,
valyuta  bozori  valyuta  qimmatliklarini  sotuvchi  va  xaridorning  qiziqishlarini
namoyon qiluvchi o’ziga xos iqtisodiy instrument hisoblanadi. 
Funktsional  nuqtai  nazardan  qaraganda,  valyuta  bozorlari  o’z  vaqtida
xalqaro  hisob-kitoblarni,  valyuta  risklarini  sug’urtalashni,  valyuta  zaxiralarini 28diversifikatsiyalashni,  valyuta  interventsiyasini  amalga  oshiradigan  va  valyuta
bozorida  qatnashuvchilarning  kurslari  o’rtasidagi  farq  natijasida  keladigan
daromadni o’zida namoyon qiladi. 
Institutsional  nuqtai  nazardan  qaraganda,  valyuta  bozorlari  vakolatli
banklarning,  investitsion  kompaniyalarning,  birjalar,  brokerlik  idoralari,  chet  el
banklari tomonidan amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalarini o’zida namoyon
qiladi. Tashkiliy-texnik nuqtai nazardan qaraganda, valyuta bozori jahonning turli
mamlakatlari  bilan  xalqaro  hisob-kitoblar  va  boshqa  valyuta  operatsiyalarini  bir-
birini  o’zaro  bog’lovchi  telegraf,  telefon,  teleks,  elektron  aloqa  vositalari  va  shu
kabi kommunikatsiya tizimlari yig’indisini o’zida namoyon qiladi. 
Valyuta bozorida sotuvchi va xaridor o’rtasida chet el valyutasini oldi-sotdi
qilishda dallol bo’lib, faqatgina banklar qatnashadilar. Valyuta bo’limining asosiy
vazifasi bo’lib, o’zining mijozlariga ma’lum bir valyutadagi aktiv va kapitallarini
boshqa  bir  xorijiy  valyutaga  konvertirlashni  ta’minlash  hisoblanadi.  Bu  jarayon
“naqd bitim”, ya’ni spot operatsiyasi yoki “muddatli bitimlar”, ya’ni ularning keng
tarqalgan shakli - forvard operatsiyalari shaklida bo’lishi mumkin. 
Jahon  valyuta  bozorida  valyuta  oldi-sotdisi  tunu-kun  amalga  oshiriladi.
Bunga  asosiy  sabab,  jahon  hududiy  valyuta  bozorlarining  turli  soat  millarida
joylashganligi bilan bog’liqdir. Hozirgi vaqtda Osiyo - Tokio, Gonkong, Singapur,
Melburndagi  markazlari  bilan,  Evropa  -  London,  Frankfurt-na  Mayne,  Tsyurix,
Amerika  -  Nyu-York,  Chikago,  Los-Andjeles  valyuta  bozorlari  jahon  valyuta
bozorlarining asosiy qismini egallagan. 
Xorijiy valyutadagibitimlar dunyoning ko’plab banklarida, taxminan, ertalab
soat  9 00
 da  boshlanadi,  biroq,  dilerlarning  ish  faoliyati  bu  bitimlarni  tuzishdan
kamida  bir  soat  oldin  boshlanadi.  Har  kuni  ertalab,  chet  el  valyutasi  bo’yicha
mas’ul  xodim  (bo’lim  boshlig’i)  o’zining  xodimlarini  bitimlar  tuzish  bo’yicha
me’yoriy hujjatlar, hamda zaruriy ma’lumotlar va yangiliklar bilan ta’minlaydi.
Jahonning  hududiy  valyuta  bozorlarida  odatda  barcha  valyutalar  kotirovka
qilinmaydi,  balki  faqatgina,  ushbu  bozorda  qatnashayotganlarga  kerakli  bo’lgan
valyutalar,  ya’ni  mahalliy  pul  belgilari  va  bir  qator  etakchi  erkin
konvertirlanadigan valyutalar, birinchi  navbatda, zaxira valyutalar  (AQSh dollari,
Yaponiya  ienasi,  evro,  Shveytsariya  franki  va  shu  kabi  valyutalar)dan  keng
foydalaniladi. 
Bozor  iqtisodiyoti  rivojlangan  mamlakatlarda,  kurs  asosan,  yirik  banklar,
xalqaromoliyaviy  tashkilotlarning  market-meykerlari  tomonidan,  kutilayotgan
talab va taklif o’rtasidagi farqqa bog’liqholda o’rnatiladi.
Market-meykerlar -  bu  turli  valyutalarni  bitimlar  bo’yicha  sotib  olish  va
sotish  kurslari  kotirovkasini  doimiy  ravishda  amalga  oshiruvchi  moliya
muasassalari hisoblanadi. 
Albatta, market-meykerlar faqatgina chet el valyutalarini milliy valyuta bilan
solishtirmaydilar, balki ular milliy valyutaga tegmagan holatda chet el valyutalarini
o’zlarini kotirovkalarini ham amalga oshirishlari mumkin. 
Umuman,  ma’lum  bir  valyutalarni  emitenti  bo’lgan  mamlakatlarda  shu
valyuta  bo’yicha  market-meykerlar  mazkur  mamlakatda  joylashgan  bo’ladi.  Evro
bo’yicha etakchi market-meykerlarni Germaniyadan, Shveytsariya franki bo’yicha 29esa,  Shveytsariyadan  topish  mumkin.  Market-meykerlar  o’zi  mutaxassis  bo’lib
hisoblangan valyutani oldi-sotdi kursi kotirovkasini amalga oshiradi. 
Nisbatan kam banklar, butun dunyo bo’yicha valyuta kotirovkasini beradilar,
shunday bo’lsada, Buyuk Britaniyaning keng tarmoqli kliring banklari kabilar o’z
mijozlariga keng ko’lamda kotirovkalarini taklif etadi. 
Valyuta  bozorida  kam  uchraydigan  valyuta  bilan  bog’liq  operatsiyalarni
tijorat  banklarida  diling  bo’limini  o’zi  emas,  balki  qo’shimcha  bo’limlar  amalga
oshiradilar.  Kam  uchraydigan  valyutalar,  asosan,  valyuta  bozori  rivojlanmagan
mamlakatlarda  yoki  chet  el  valyutasi  bilan  bog’liq  operatsiyalarga  ma’lum  bir
cheklovlar  qo’yilgan  mamlakatlarda  uchraydi.  Albatta,  bunday  cheklovlar
mamlakat  hududiga  valyuta  kirib  kelishiga  emas,  balki  ko’proq  chiqib  ketishiga
joriy  qilinishi  keng  qo’llaniladi.  Agar,  banklar  ushbu  (kam  qo’llaniladigan)
valyutalar bo’yicha mijozlarning talablarini bajara olmasa, ular o’zlarining filiallari
yoki boshqa valyutalarda pul qabul qilish yoki to’lovni amalga oshirish maqsadida
vakillik banklardan foydalanadilar.
Naqd kassa bitimi deganda, odatda, spot operatsiyalari tushuniladi. 
Spot  operatsiyasi ,  qoida  bo’yicha,  bitim  kunini  hisobga  olmagan  holatda,
ikki ish kuni davomida valyutani ayirboshlash bitimini bildiradi. 
Shuni  alohida  qayd  etib  o’tish  lozimki,  valyuta  operatsiyalari  ichida  eng
ko’p  qo’llaniladigani  spot  operatsiyalaridir  va  ushbu  bozorlarda  tijorat
banklarining  ulushi  sezilarli  darajada.  Tijorat  banklari  tomonidan  amalga
oshirilayotgan  valyuta  operatsiyalarining  tarkibiga  qaraladigan  bo’lsa,  unda  spot
operatsiyalari hajmi jami valyuta operatsiyalarining 80 foiz miqdorini tashkil etadi.
Shuning  bilan  birga,  spot  operatsiyalari  tijorat  banklarining  valyuta
operatsiyalari  ichida  eng  ko’p  riskka  tortilgani  bo’lib  hisoblanadi.  Bunga  asosiy
sabab,  spot  operatsiyalarining  qisqa  muddatliligi  va  ularni  sug’urtalashning
imkoniyatini  yo’qligidir.  Shu  sababli,  tijorat  banklariga  valyuta  pozitsiyalari
bo’yicha limit lar joriy etilgan. 
Vakolatli banklarning ochiq valyuta pozitsiyasi yuritilishi haqidagi hisobotni
tahlil  qilishning  zarurati  Markaziy  Bank  tomonidan  respublikadagi  mavjud
vakolatli  banklarning  valyutaviy risklari  kamaytirilishiga  qaratilgan  siyosati  bilan
izohlanadi. 
Valyuta pozitsiyasiga limit har bir davlatning iqtisodiy holati va mamlakat
moliyaviy tizimining o’ziga xosligidan kelib chiqib o’rnatiladi. 
Xorijiy  valyutalar  qator  sabablarga  ko’ra  spot  shartlari  asosida  oldi-sotdi
qilinadi.  Xususan,  import  mahsulotlari,  shuningdek  chet  el  aktivlari  (obligatsiya,
ko’chmas mulk va h.k.) uchun to’lovlarni amalga oshirish, chet elga sayohat yoki
xizmat  safarlarini  moliyaviy  ta’minlash  va  boshq.  Spot  operatsiyalari  orqali
banklar  o’z  mijozlarining  xorijiy  valyutadagi  extiyojlarini  qondiradi,  arbitraj
(spekulyativ)  operatsiyalarni  amalga  oshiradi,  xorijiy  valyutadagi  qisqa  muddatli
kapital harakatini yuzaga keltiradi. 
Spot  shartlari  asosida  valyutalar  savdosida  keng  tarqalgan  usullardan  biri
marja  asosidagi  savdo  hisoblanadi.  Spot  bitimida  marja  boshlang’ich  kapital
vazifasini bajarib, dilerlik yoki kliring, birja, savdo markazi uchun o’tkaziladigan
operatsiyalarga  garov  rolini  bajaradi.  Savdo  tashkilotchisiga  taqdim  etilganidan 30so’ng uni kredit “elkasi” yoki “richagi” orqali bir necha barobar (1:30, 1:40, 1:50
yoki 1:100 va h.k.)ga oshirgan holda valyutalar savdosini amalga oshirish mumkin.
Natijada,  qo’yilgan  summadan  bir  necha  barobar  katta  mablag’  bilan  valyutalar
oldi-sotdi operatsiyalari amalga oshirib, qo’yilgan marjadan ko’p bo’lmagan zarar
bilan  katta  miqdordagi  foydani  olish  mumkin  bo’ladi.  Kurslar  o’zgarishidan
ko’rilgan zarar hajmi birjaga ko’yilgan marjadan chegirib (ayirib) olinadi, natijada
garov  ta’minotingiz  kamayib  boradi.  Aksincha,  spot  bitimida  valyuta  kurslari
tebranishidan foyda ola boshlasangiz, ular marja ustiga ko’shilib boradi. 
Arbitraj  operatsiyalari  –  valyuta  kurslari  farqidan  foyda  olish  maqsadida
amalga  oshiraladigan  spekulyativ  operatsiyalardan  biridir.  Bunda  odatda,
arbitrajyor  ma’lum  bir  qisqa  vaqt  oralig’ida  turli  joylardagi  valyuta  bozorlarida
shakllangan  bir  turli  valyuta  kurslari  farqidan  foyda  oladi.  Ya’ni,  bir  joydan
valyutani  arzon  sotib  olib,  boshqa  bir  joyda  qimmatroqqa  sotadi.  Bu  kabi,  qisqa
muddatli  valyuta  arbitraji  operatsiyalarida  risk  darajasi  uzoq  muddatli  valyuta
operatsiyalariga nisbatan kam bo’ladi. Arbitrajyorlar valyuta bozordagi kurslarning
o’zgarish  tendentsiyalarini  aniqlash  maqsadida  doimo  ularni  kuzatib  boradilar,
yirik  banklar  faoliyati  natijalarini  proznozlash,  bozorga  keskin  ta’sir  ko’rsatuvchi
omillarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo’ladilar. 
Muddatli  bitimlar  bilan  bog’liq  operatsiyalar .  Tijorat  banklarining
muddatli  bitimlar i  deb,  belgilangan  muddatda,  ammo  ikki  ish  kunidan  keyin
amalga oshiriladigan operatsiyalarga aytiladi. 
Amaliyotda muddatli bitimlarning keng tarqalgan quyidagi turlari mavjud: 
 forvard valyuta bitimlari; 
 moliyaviy fyuchers bitimlari;
 valyuta optsioni; 
 svop operatsiyalari. 
Forvard  valyuta  bitimi  -  bu,  valyuta  bo’yicha  bitim  imzolangan  sanadan
boshlab,  ikki  ish  kunidan  keyin  amalga  oshiriladigan  to’lovni  nazarda  tutuvchi
bitimdir.  Bu  bitim  aniq  bir  sana da ,  yoki  ikki  sana  orasida  amalga  oshirishni
nazarda tutishi mumkin. 
Quyidagilar u shbu bitimning ayrim o’ziga xos bo’lgan jihatlari mavjud :
a) bu voz kechib bo’lmaydigan va majburiy shartnomadir. Bitim tuzilgandan
keyin  mijoz  bitimdan  voz  kechishga  xaqqi  yo’q.  Mijoz  shartnomada  ko’rsatilgan
chet el valyutasini sotib olishi yoki sotishi shart. 
b)  bu  bitim  chet  el  valyutasidagi  aniq  bir  summani  tashkil  etadi.  Mijoz
bitimda ko’rsatilgan summadan ko’proq valyutani sotib olishga ham, sotishga ham
haqqi yo’q. 
v)  bitim  kelajakdagi  aniq  bir  sanada  bajarilishi  shart  (ikkita  aniq  sananing
orasida).  Mijozda  forvard  bitimi  bajarilish  sanasini  uzoqlashtirishga  ham,
yaqinlashtirishga ham vakolat yo’q. 
Forvard valyuta bitimining shartlari qattiq hisoblanadi, va agar mijoz uning
shartlarini  bajara  olmasa,  bank  mijozning  forvard  valyuta  bitimidagi
majburiyatlarni  bajarmasdan  ketib  qolishiga  yo’l  qo’ymaydi,  balki  bitimning
muddatini “uzaytiradi” yoki bank o’z hisobidan majburiy ravishda “so’ndiradi”. 31Valyuta  optsioni.  Valyuta  optsioni  uning  xaridoriga  ma’lum  bir  huquqni
beradi,  ayni  paytda,  uning  zimmasiga  kelajakdagi  ma’lum  muddatda  belgilangan
narx  bo’yicha  xorijiy  valyutaning  muayyan  miqdorini  xarid  qilish  yoki  sotish
majburiyatini yuklamaydi. Optsionni sotuvchi xaridor oldida kelajakdagi muayyan
muddatda  qat’iy  belgilangan  narx  bo’yicha  muayyan  miqdordagi  xorijiy
valyutalarini  xarid  qilish  va  sotish  majburiyatlarini  o’z  zimmasiga  oladi.  Optsion
xaridori  (shuningdek,  optsion  egasi  deb  nomlanadi)  ushbu  operatsiyani  amalga
oshirish huquqini olish evaziga belgilangan miqdordagi pulni - vositachilik haqini
to’laydi.  Optsion  oldindan  belgilangan  muddatgacha  kuchga  ega  bo’ladi.  Ushbu
muddat ekspiratsiya sanasi deb ataladi. 
     Bozor iqtisodiyoti bilan bog’liq jarayonlarni boshqarishda, milliy valyutaning
xalqaro mavqeini belgilashda va mamlakatning joriy hamda kelajakdagi iqtisodiy
munosabatlari  tizimida  valyuta  siyosati  muhim  rol  o’ynaydi.  U  “ko’p  qirrali
bashorat” (iqtisodiy rivojlanish barqarorligini ta’minlash, ishsizlikning oldini olish
va  inflyatsiyani  jilovlash,  to’lov  balansining  aktivligini  saqlab  turish)  muhiti
hisoblangan iqtisodiy siyosatning asosini egallashda, etakchi o’rin egallaydi.
Valyuta  siyosatining  shakli  va  o’rni,  mamlakatning  valyuta-iqtisodiy  holati,
jahon xo’jaligining evolyutsiyasi, jahon maydonidagi o’rni bilan aniqlanadi. 
Valyuta  siyosati  -  valyuta  muammolarini  hal  etish  bo’yicha  qarorlar
tayyorlash,  qabul  qilish  va  tadbiq  etishdan  iboratdir.  Mamlakatlararo  valyutani
boshqarish tashkiloti bo’lib XVF hisoblanadi. 
Valyuta  siyosati  huquqiy  jihatdan  valyutaviy  qonunlar  asosida  tartibga
solinadi.  Bularga  huquqiy  darajadagi  chegaralarning  o’rnatilishi,  mamlakat
ichkarisida  va  mamlakat  tashqarisida  valyuta  qimmatliklari  bilan  bo’ladigan
munosabatlarni  tartibga  solish,  yana  valyutaviy  muammolar  bo’yicha  ikki
tomonlama  va  ko’p  tomonlama,  mamlakatlararo  valyutaviy  kelishuvlarni  tuzish
kiradi. 
Valyutani  tartibga  solishningbevosita  yo’li  qonuniy  hujjatlar  va
hukumatning  ijro  organlari  orqali  amalga  oshirilishi  hisoblansa,  bilvosita  yo’l
bilan  bozor  agentlarining  iqtisodiy  harakatlanishiga,  iqtisodiy  usullar,  xususan,
valyuta-kredit usullari bilan ta’sir etiladi. 
Xalqaro  tartibga  solishda  valyuta,  kredit  va  moliya  siyosati  q uyi dagi
sabablar bilan shakllangan :
1. Milliy iqtisodiyotda valyuta, kredit  va moliya munosabatlarinin g  bir-
biriga o’zaro bog’liqligi.
2. Xo’jalik  munosabatlarini  erkinlashtirish  sharoitida  bozor  va  davlat
boshqaruvining bozor tomon yuz tutishi.
3. Jahon siyosiy va iqtisodiy  maydonida asosiy  kuch hisoblangan  uchta
asosiy  hamkorlik va  qarama-qarshi markazlarning tashkil topishi: AQSh, G’arbiy
Evropa va Sharqiy Osiyo (Yaponiya, Xitoy, Koreya, Singapur, Malayziya).
4. Jahondagi  etakchi  valyutalar,  kredit  va  moliya  bozorlari,  ya’ni  suzib
yuruvchi  kurslar,  foiz  stavkalari,  birja  inqirozlari  va  boshqalar  o’zgarishining
beqarorligi.
5. Ichki milliy iqtisodiy siyosatning, shuningdek, valyuta, kredit, moliya, 32bir-biriga  o’zaro  bog’liq  bo’lmagan  va  ularning  xalqaro  xo’jalikdagi
integratsiyalashuvi.
Valyuta  siyosati  maqsad  va  amalga  oshirish  muddatiga  ko’ra  tarkibiy  va
joriyga  bo’linadi.  Tarkibiy  valyuta  siyosati -  jahon  valyuta  tizimi  tarkibini
o’zgartirishga  qaratilgan  uzoq  muddatli  tadbirlar  majmuidir.  Tarkibiy  valyuta
siyosati,  joriy  valyuta  tizimiga  o’z  ta’sirini  ko’rsatadi.  Joriy  valyuta  siyosati -
valyuta  kursi,  valyuta  operatsiyasi,  valyuta  bozorining  faoliyati  va  oltin  bozorini
qisqa vaqtda tezkorlik bilan boshqarishdir.
Valyuta siyosatining quyidagi shakllari mavjud: diskont, deviz siyosati va
uning  ko’rinishlari:  valyuta  interventsiyasi,  valyuta  zaxiralarini  diversifikatsiya
qilish, valyutaviy cheklashlar, devalvatsiya, revolvatsiya. 
Diskont  (foiz  stavkasi)  siyosati . Markaziy  bankning  foiz  siyosati,  odatda
milliy valyutaning amaldagi massasiga ta’sir ko’rsatish, ya’ni uni kamaytirsh yoki
ko’paytirish orqali valyuta kursiga ta’sir etish mexanizmidir.  Foiz stavkasi - ssuda
kapitalining  yillik  daromadini  uning  mutloq  kattaligiga  nisbatidan  kelib
chiqadi.Foiz o’zining iqtisodiy ma’nosi bo’yicha, ssuda kapitalidan foydalanganlik
uchun  to’lanadigan  qo’shimcha  qiymatdir.  Foiz  stavkalari  odatda  foyda  me’yori
orqali  aniqlanadi,  lekin  amaliyotda  foiz  stavkasi  darajasi  ssuda  kapitallariga
bo’ladigan  talab  va  taklifdan  kelib  chiqadi.  Bu  talab  va  taklif  bir  qancha
fundamental  iqtisodiy  hamda  boshqa,  ya’ni  davriy  o’zgarishlar,  inflyatsiya
darajasi, iqtisodiyotga davlatning aralashuv darajasi, Markaziy bank va davlatning
byudjet-soliq siyosati va h.k. omillarga bog’liq.
Foiz  stavkalari  tarkibi  asosida  ob’ektiv  tarzda  pul  bozori  stavkasi  yotadi.
Ya’ni,  tijorat  banklari  kreditlarining  foiz  stavkalari  asosida  Markaziy  bankning
qayta moliyalash kreditlari stavkalari, pul bozori vositalari, shuningdek, banklararo
kredit va depozit bozori foiz stavkalari, turadi.
Pul-valyuta  bozorining  stavkalar  tarkibi ni  asosiy  elementlariga  xazina
veksellari stavkalari kiradi. Ba’zan bumamlakatlarda rasmiy foiz stavkasidan past
bo’ladi.  Chunki,  xazina  veksellariga  kafolatlovchi  sifatida  hukumatning  o’zi
turganligidir.  Shuningdek,  hukumatning  o’zi  kafolat  beruvchi  sifatida  turganligi
uchun bu veksellar eng likvidli aktivlar toifasiga kiradi.
Xalqaro  ssuda  kapitallari  bozorining  rivojlanishi  bilan  LIBOR  stavkasiga
o’xshash  boshqa  stavkalar  paydo  bo’ldi:  PIBOR  (Parij),  SIBOR  (Singapur),
NIBOR  (Nyu-York,  Norvegiya),  KUBOR  (Quvayt),  LYuKSIBOR  (Lyuksem-
burg) va shu kabilar.
Bularning  barchasida  valyutadagi  foiz  stavkalari  “tenglashish”  an’anasiga
ega, chunki ular Evrobozorda hududiy jihatdan yaqin joylashgan. 
Deviz  siyosati.Markaziy  bankning  deviz  siyosati  muomaladagi  xorijiy
valyuta miqdoriga ta’sir etish orqali valyuta kursiga ta’sir ko’rsatish, shuningdek,
chet el valyutasidagi aktivlar barqarorligini ta’minlashga qaratiladi.
Valyuta  interventsiyasi .  Markaziy  bankning  deviz  siyosatining  eng  keng
tarqalgan shakli, valyuta interventsiyasi hisoblanadi. 
Markaziy  bankning  milliy  valyuta  kursiga  ta’sir  etish  maqsadida  valyuta
bozorida  chet  el  valyutalarini  sotib  olish  yoki  sotishiga  valyuta  interventsiyasi
deyiladi. 33Xalqaro  moliya  munosabatlari  rivojlanishida  valyuta  tizimining  samarali
tashkil  etilishi  va  uning  barqarorligi  muhim  o’rin  tutadi.  Valyuta  tizimi  deganda,
valyuta  munosabatlarini  tashkil  etishning  tashkiliy-huquqiy  shakli  tushuniladi.
Valyuta  tizimining  holati  mamlakatda  valyuta  munosabatlarini  boshqarish  va
tartibga solish jarayoniga bevosita bog’liq bo’ladi.
Valyuta tizimining uchta asosiy shaklini ajratib ko’rsatish mumkin:
– Milliy  valyuta  tizimi  –  ma’lum  bir  mamlakat  hududida  valyuta
munosabatlarini  tashkil  etish,  tartibga  solish  bilan  bog’liq  tadbirlar  majmuasini
ifodalaydi.
– Mintaqaviy  valyuta  tizimi  –  muayyan  bir  mintaqa  doirasidagi
mamlakatlar tashabbusiga ko’ra tashkil etilgan valyuta tizimini ifodalaydi. 
– Jahon  valyuta  tizimi  –  mamlakatlar  o’rtasidagi  valyuta  munosabatlarini
amalga oshirish  uchun tashkil etilgan, instrumentlar, shartnomalar, tartib-qoidalar
va tashkilotlarning majmuasidir.
 Jahon valyuta tizimining asosiy vazifasi, xalqaro savdo jarayonida va turli
valyutalardagi hisob-kitoblarda xalqaro valyuta likvidligini ta’minlash iborat. 
Jahon valyuta tizimi quyidagi asosiy funktsiyalarni bajaradi:
– tartibga solish – valyutalar o’rtasidagi munosabatlarga ta’sir ko’rsatuvchi
to’lov balansida yuzaga keladigan nomutanosibliklarni bartaraf etish;
– likvidlilik  –  z ahira  birliklarini  aniqlash  hamda  to’lov  balansining
nomutanosibliklarini  qoplash  uchun  ularni  qo’llash  imkoniyatlari  va  tashkil  etish
shakllarini belgilash;
– boshqarish  –  xalqaro  moliyaviy  institutlarni  tashkil  etish  va  ularning
vakolatlari orqali hisob-kitoblarning uzluksizligini ta’minlab borish.
Jahon valyuta tizimining asosiy maqsadlari bo’lib quyidagilar hisoblanadi:
– mamlakatlar  o’rtasidagi  xalqaro  hisob-kitoblarning  uzluksizligini
ta’minlash;
– mamlakatlar  milliy  valyutasi  barqarorligini  ta’minlashni  qo’llab-
quvvatlash;
– jahon  xo’jaligining  turli  iqtisodiy  tizimlari  o’rtasida  samarali  mehnat
taqsimotini ta’minlash;
– jahon  ishlab  chiqarishi  umumiy  hajmining  o’sishiga  va  aholi  bandlik
darajasining oshishiga erishish;
– milliy iqtisodiyotlarda barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlash;
– inflyatsiyani  jilovlash  va  tashqi  iqtisodiy  muvozanatni  ushlab  turish  va
boshq.
Valyuta tizimlari muayyan elementlarni o’ziga qamrab olgan holda faoliyat
yuritadi.
Milliy valyuta tizimi quyidagi elementlarni o’zida mujassamlashtiradi:
– milliy valyuta;
– milliy valyutaning almashinish rejimi;
– milliy valyuta pariteti;
– milliy valyuta kurs rejimi;
– valyuta cheklovlari holati;
– mamlakatning xalqaro valyutaviy likvidligini tartibga solish; 34– milliy valyuta bozorida operatsiyalarni yuritish tartibi.
Jahon valyuta tizimiga esa quyidagi elementlar kiradi:
– xalqaro to’lov vositasi;
– valyut a kurslarini belgilash va saqlab turish mexanizmi;
– valyutalarni konvertatsiyalash shartlari;
– valyutaviy cheklashlarni davlatlararo tartibga solish;
– xalqaro valyutaviy likvidlikni ta’minlash va tartibga solish;
– xalqaro hisob-kitob shakllarini umumlashtirish;
– oltin va valyuta bozorlarida ishlash rejimlari;
– valyuta  munosabatlarini  tartibga  soluvchi  davlatlararo  institutlarning
huquq va majburiyatlari.
Jahon valyuta tizimi rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatgan omillar sifatida
quyidagilarni qayd etish mumkin:
– mahsulot ishlab chiqarishning rivojlanish darajasi;
– xalqaro mehnat taqsimoti jadallashuvi darajasi;
– jahon bozori rivojlanish darajasi;
– xo’jalik yuritishning tizimlari rivojlanish darajasi.
Mamlakatlar  o’rtasidagi  ikki  tomonlama  iqtisodiy  munosabatlarning  ko’p
tomonlama  munosabatlar  sifatida  rivojlanishi  bilan  jahon  valyuta  tizimining
ahamiyati  yanada  orta  boshladi.  Chunki,  mamlakatlar  o’rtasidagi  xalqaro  savdo,
kredit,  investitsiya  va  kapital  harakati  bilan  bog’liq  bo’lgan  moliyaviy
munosabatlar  jahon  valyuta  tizimi  doirasida  belgilangan  muayyan  tamoyillar
asosida amalga oshirilardi. 
Jahon valyuta tizimining samarali hamda barqaror faoliyat ko’rsatishi uning
jahon  xo’jaligi  tuzilmasi  va  holatiga  muvofiqlik  darajasiga  bevosita  bog’liq
bo’ladi.  Xalqaro  moliyaviy  muhitda  yuzaga  kelgan  bir  qator  o’zgarishlar  hamda
mamlakatlar  o’rtasidagi  iqtisodiy  munosabatlar  rivojlanishining  ta’siri  natijasida
jahon valyuta tizimining amal qilish tamoyillari ham o’zgardi.
 Jahon  valyuta  tizimi  rivojlanish  jarayonida  quyidagi  bosqichlarini  bosib
o’tdi:
– Parij valyuta tizimi (1867-1914 y.y.);
– Genuya valyuta tizimi (1922-1929 y.y);
– Bretton-vuds valyuta tizimi (1945-1976 y.y.);
– Yamayka valyuta tizimi (1976 yildan hozirgi davrgacha).
Birinchi  jahon  urushidan  keyin  mamlakatlar  o’rtasidagi  tashqi  iqtisodiy
aloqalarning qayta tiklanishi natijasida jahon valyuta tizimining yangi tamoyillarini
ishlab  chiqishga  zarurat  tug’ildi.  Ushbu  davrdan  jahon  valyuta  tizimi
rivojlanishining yangi bosqichi amal qila boshladi. Mazkur bosqich oltin quyilma
andozasi yoki Genuya valyuta tizimi sifatida nom oldi.
1922 yilda  Genuyada o’tkazilgan moliyaviy va iqtisodiy masalalar bo’yicha
xalqaro  konferentsiyada  rivojlangan mamlakatlardagi oltin zahiralari tashqi savdo
va boshqa operatsiyalar bo’yicha xisob-kitoblarni tartibga solish uchun etarli emas
deb  ta’kidlandi.  Xalqaro  aylanmada  oltin  va  funt  sterling dan  tashqari  AQSh
dollari dan  h am  keng  foydalanish  tavsiya  etildi.  Xalqaro  to’lov  vositasi  rolini 35bajarishga  yo’naltirilgan  ikkala  valyuta  ham  deviz  nomini  oldi.  Germaniya,
Avstraliya,  Daniya,  Norvegiya  kabi  ko’pgina  mamlakatlar  oltin  deviz  standartiga
qo’shilishdi.
Genuya  valyuta  tizimining  asosiy  tamoyillari  ham  oldingi  Parij  valyuta
tizimi  tamoyillariga  o’xshish  edi.  Mazkur  tizimda  ham  oltin  oxirgi  jahon  puli
sifatidagi rolini saqlab qoldi, shu bilan birgalikda oltin paritetlari ham qoldirildi. 
Genuya valyuta tizimi quyidagi tamoyillarga asoslanib faoliyat ko’rsatgan:
1. Tizim asosini oltin va deviz valyut alar tashkil etdi. Ushbu davrda 30 ta
mamlakatning  pul  tizimi  oltin-deviz  standartiga  asoslandi.  Biroq,  zahira  valyuta
mavqei rasmiy jihatdan hech bir valyutaga berilmadi , funt sterling va AQSh dollari
ushbu sohada etakchilik uchun raqobatlashdi . 
2. Oltin  paritetlari  saqlab  qolindi.  Valyutalarning  oltinga  almashinuvi
nafaqat bevosita yo’l bilan (AQSh, Frantsiya, B.Britaniya) balki bilvosita, xorijiy
valyutalar orqali ham amalga oshirildi. 
3. Erkin suzuvchi valyuta kurslari rejimi qayta tiklandi.
4. Valyutani  tartibga  solish  faol  valyut a  siyosati  shaklida  xalqaro
konferentsiyalarda amalga oshirildi.
Oltin  deviz  andozasi  oltin  andozasining  muayyan  shaklini  ifodalab,  bunda
alohida  milliy  banknotalar  oltinga  emas  balki  boshqa  mamlakatlarning
valyutalariga (oltin quyilmalarga almashinuvchi devizlarga) almashtirilar edi. 
Mazkur sharoitda, milliy valyutalarni oltinga almashtirishning ikkita asosiy
usuli shakllandi:
1. bevosita – deviz rolini bajaruvchi (funt sterling, AQSh dollari) valyutalar
uchun ;
2. bilvosita – mazkur tizimning qolgan barcha valyut alari uchun.
Ushbu  jahon  valyuta  tizimida  erkin  suzuvchi  valyuta  kurslari  tamoyili
qo’llanilgan.  Genuya  tizimining  tamoyillariga  muvofiq  a’zo  mamlakatlarning
markaziy  banklari  milliy  pul  birliklari  valyuta  kurslarining  mumkin  bo’lgan
tebranishlarini  valyutani  tartibga  solish  usullarini  (asosan  valyuta  interventsiyasi)
qo’llagan holda ushlab turishlari lozim edi. 
barqarorlashtirish  fondlari  xizmat  qildi,  mazkur  fondlardan  eksportni
rag’batlantirish  maqsadlarida  milliy  valyuta  kursini  pasaytirishda  foydalanilgan.
Bunday  fondlar  Buyuk  Britaniyada  1932  yilda,  AQShda  1934  yilda,  Belgiyada
1935 yilda, Kanadada 1935 yilda, Gollandiyada 1936 yilda tashkil etilgan.
Ikkinchi  jahon  urushi  xalqaro  valyuta  va  iqtisodiy  munosabatlarning  to’liq
izdan chiqishiga sabab bo’ldi. Xalqaro savdo va xalqaro moliya munosabatlarining
asosi butkul o’zgarib ketdi. Mazkur o’zgarishlar natijasida mamlakatlar tomonidan
yangi jahon valyuta tizimini tashkil etishga tashabbus qilindi. 
Bretton-Vuds  valyuta  tizimi  ( Bretton  Woods  system)  –  ikkinchi  jahon
urushidan  keyin  shakllangan  va  milliy  valyuta  tizimlarini  etakchi  mamlakatlar
valyuta tizimiga moslashtirishga asoslangan jahon valyuta tizimidir. Mazkur jahon
valyuta tizimi 1944 yil 22 iyulda Bretton-Vudsdagi ( Nyu-Xempshir shtati) xalqaro
konferentsiyada qabul qilindi. Shuningdek, ushbu tizim doirasida Xalqaro valyuta
fondi  va  Xalqaro  tiklanish  va  taraqqiyot  banki  kabi  tashkilotlarni  tashkil  etish
qarori qabul qilindi. 36Bretton-Vuds  tizimi  –  savdo  xisob-kitoblari  va  pul  munosabatlarini  tashkil
etishning  xalqaro  tizimidir.  Bu  oltin  deviz  andozasidan  erkin  savdo  orqali
valyutalarning  talab  va  taklifi  muvozanatini  o’rnatuvchi  Yamayka  tizimiga  o’tish
bosqichi  bo’ldi.  Bretton-Vuds  tizimida  oltin  bilan  bir  qatorda  AQSh  dollariga
jahon puli funktsiyasi berildi. 
Bretton-Vuds tizimini tashkil etishdan maqsad:
– xalqaro savdo hajmini qayta tiklash va oshirish;
– tashqi  savdo  balansidagi  vaqtinchalik  qiyinchiliklarga  barham  berish
uchun davlatlarga moliyaviy resurslar ajratish;
– barqaror  almashuv  kurslariga  ega  bo’lgan,  xalqaro  valyuta  tizimini
tashkil etish;
– qattiq  valyuta  nazorati  bekor  qilinishi  va  barcha  valyutalarning
konvertirlanishiga erishish.
Bretton-Vuds tizimining oqibati: mamlakatlar iqtisodiyotining dollarlashuvi,
ushbu holat pul massasini milliy nazorat ostidan chiqib ketishiga olib keldi.
Bretton-Vuds tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga ko’ra amal qildi:
– xalqaroxisob-kitoblarda oltin o’zining oxirgi pul funktsiyasini saqlab
qoldi;
– dollar yoki oltindagi qa’tiy belgilangan valyuta paritetlari o’rnatildi;
– asosiy valyutaning kursi (AQSh dollari) oltinga nisbatan qa’tiy 
belgilandi;
– asosiy valyutaga nisbatan ishtirokchi mamlakatlar valyutalari uchun 
qa’tiy belgilangan almashinuv kurslari o’rnatildi;
– markaziy banklar milliy valyutalarning asosiy valyutaganisbatan barqaror
kursini (±1%) valyuta interventsiyalari yordamida saqlab turishdi ;
– valyuta  kurslarini  revalvatsiya  yoki  devalvatsiya  orqali  o’zgartirish
mumkin edi;
– tizimning tashkiliy bo’g’inlari sifatida Xalqaro valyuta fondi va Xalqaro
tiklanish va taraqqiyot banki tashkil etildi.
AQShdollari  uchun  1  troya  untsiya  35  dollar  nisbatda  oltin  standarti
o’rnatildi.  Natijada  AQShzaiflashgan  raqobatchisi  Buyuk  Britaniyani  ortda
qoldirgan holda valyuta ustunligini oldi. Amalda  xalqaro valyuta tizimi ning dollar
ustunligiga asoslangan dollar standarti yuzaga keldi.
XX asrning o’rtalarida jami dunyo oltin zahirasining 70% AQShga tegishli
bo’ldi.  Dollar  –  oltinga  almashinuvchi  valyuta  zahira  aktivlari,  valyuta
interventsiyalari  va  xalqaro  xisob-kitoblarda  ustunlik  qiladigan  vosita  hamda
valyuta  paritetlarida  asos  bo’ldi.  Bir  vaqtning  o’zida  AQShning  milliy  valyutasi
jahon puli sifatida faoliyat ko’rsatdi. 
Xalqaro  valyuta  fondiga  a’zo  mamlakatlar  o’zlarining  valyuta  kurslarini
dollarga yoki oltinga nisbatan belgiladilar, o’z navbatida dollar oltinga bog’langan
edi. Shuning uchun oltinning dollardagi bahosi barcha narx xisob-kitoblari uchun
asos  bo’ldi.  Barcha  jahon  narxlari  dollarda  belgilana  boshladi.  Xalqaro  to’lov
vositalari asosiy zahira valyutasi sifatida AQSh dollari va oltindan tashkil topgan
bo’lishi  kerak  edi.  Markaziy  banklar  o’zlaridagi  dollarni  AQSh  g’aznachiligidan
qa’tiy belgilangan kurs bo’yicha oltinga almashtirishlari mumkin edi. 37Odatda,  Bretton-Vuds  tizimi  1944  yildan  1971  yilgacha  davr  mobaynida
mavjud  bo’lgan  bo’lsa  ham,  haqiqatda  mazkur  tizim  1959  va  1968  yillar
o’rtasidagina  muvaffaqiyatli  faoliyat  ko’rsatgan  xolos.  1946  yildan  1959  yil
yanvargacha valyuta kurslari barqarorlashtirish kreditlari hisobiga ushlab turilgan.
1959  yildagina  G’arbiy  Evropa  mamlakatlarining  valyutalari  erkin
konvertatsiyalanishi  bilan  Bretton-Vuds  tizimi  to’liq  miqyosda  faoliyatini
boshlagan.
Bretton-Vuds valyuta tizimining inqiroz ga uchrash sabablari:
– AQSh  iqtisodiyotining  berqarorligi  va  u  bilan  bog’liq  ziddiyatlarning
rivojlanishi.  1967 yilda  iqtisodiy  o’sishning pasayishi bilan sodir bo’lgan valyuta
inqirozining boshlanishi. 
– Inflyatsiyaning  kuchayishi  jahon  narxlari  va  kompaniyalarning
raqobatbardoshligiga  salbiy  ta’siri  ko’rsatdi  hamda  “issiq”  pullarning  spekulyativ
ko’chishini  rag’batlantirdi.  Turli  mamlakatlarda  inflyatsiyaning  turli  sur’atlari
valyuta  kurslari  dinamikasiga  ta’sir  ko’rsatdi,  pullarning  xarid  qobiliyatini
pasayishi esa kurslarning keskin o’zgarishiga sharoit yaratdi.
–  1970  yillarda  spekulyativ  operatsiyalar  mamlakatlar  o’rtasidagi  “issiq”
pullar harakatini tezlashtirgan holda valyuta inqirozini yanada kuchayishiga sabab
bo’ldi.  “Issiq”  pullarning  shiddatli  oqimi  ko’rinishidagi  dollar  ortiqchaligi  bir
mamlakatdan  boshqasiga  kirib  kelishi  valyuta  bozorlarida  keskin  o’zgarishlarni
keltirib chiqardi. 
– Bretton-Vuds  tizimi  tamoyillarining  jahon  maydonida  kuchlar  nisbati
o’zgarishiga  nomuvofiqligi.  Milliy  valyutalarni  qo’llashga  asoslangan  valyuta
tizimi  jahon  xo’jaligi  baynalmillashuvi  bilan  qarama-qarshilikka  keldi.  Ushbu
qarama-qarshilik  AQSh  va  Buyuk  Britaniya  iqtisodiy  holatining  zaiflashishiga
muvofiq  kuchayib  bordi.  Chunki  ular  zahira  valyutasi  mavqeidan  foydalangan
holda  to’lov  balanslarining  taqchilligini  milliy  valyuta  emissiyasi  evaziga
pasaytirishdi. Bu holat, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarning manfaatlariga zid
bo’ldi. 
– TMKlarning  valyuta  sohasidagi  roli:  TMK  turli  valyutalardagi  yirik
miqdordagi  qisqa  muddatli  aktivlarga  ega  bo’ladi,  mazkur  aktivlar  ular  faoliyat
ko’rsatayotgan  mamlakatlar  markaziy  bankining  valyuta  zahiralaridan  ham  ortiq
bo’lishi  mumkin. Ushbu  mablag’lar milliy nazoratdan chiqishi  va oqibatda foyda
ko’rish maqsadida valyutaviy spekulyatsiyalarda ishtirok etishi mumkin. 
Yamayka valyuta tizimi  – zamonaviy jahon valyuta tizimi bo’lib, alohida
mamlakatlarning  valyuta  tizimlariga  emas,  balki  huquqiy  mustahkamlangan
davlatlararo  tamoyillarga  asoslangandir.  Yamayka  valyuta  tizimining  o’ziga  xos
xususiyati erkin suzib yuruvchi valyuta kurslarini joriy etilishi bo’ldi. 
Bretton-vuds  tizimining  inqirozi  valyuta  islohotlarining  ko’pgina
loyihalarini  keltirib  chiqardi:  jumladan,  jamoaviy  zahira  birliklarini  tashkil  etish,
tovar va oltin bilan ta’minlangan jahon valyutalarini chiqarish va oltin standartiga
qaytish loyihalari. 
Monetarizm tarafdorlari davlat aralashuviga qarshi bozor tomonidan tartibga
solishni  yoqlashdi,  to’lov  balansini  avtomatik  tarzda  o’z-o’zidan  tartibga  solinish
g’oyasiga  asoslangan  holda  suzuvchi  valyuta  kurslari  rejimi  joriy  etishni  taklif 38qilishdi  (M.  Fridman,  F.  Maxlup  va  bosh. ).  Neokeynsianchilar  J.M.Keynsning
xalqaro  valyuta  tashkil  etish  to’g’risidagi  oldingi  g’oyasiga  qaytishdi  (R.  Triffin,
U. Martin, A. Dey. F. Peru, J. Denize) . AQSh oltinni to’liq demonetizatsiya qilish
va  dollarning  mavqeini  qo’llab-quvvatlash  maqsadida  xalqaro  likvid  vositani
tashkil  etish  yo’lini  tutdi.  G’arbiy  Evropa,  ayniqsa  Frantsiya  dollarning
etakchiligini cheklash va XVF kreditlarini kengaytirish sari harakat qildi. 
Valyuta  inqirozidan  chiqishga  bag’ishlab  jahon  miqyosida  bir  qator
konferentsiyalar  o’tkazildi.  1972-1974  yilllarda  XVF  jahon  valyuta  tizimini  isloh
qilish loyihasini tayyorladi. 
Mazkur  loyiha  1976  yilda  XVFga  a’zo  mamlakatlarning  kelishuviga  ko’ra
Kingstonda  o’tkazilgan  konferentsiyada  rasmiy  jihatdan  kuchga  kirdi.  Yamayka
valyuta tizimi asosiga oltin standartidan to’liq voz kechish tamoyili qo’yildi. 
Mazkur  tizimga  muvofiq  valyuta  munosabatlari  quyidagi  tamoyillarga
asoslangan holda amalga oshirilishi lozim:
– oltin andozasi tizimi rasman bekor qilindi;
– oltin  demonetizatsiyasi  belgilandi,  uning  jahon  puli  funktsiyasi  bekor
qilindi;
– valyutani oltinga bog’lovchi oltin paritetlari taqiqlandi;
– markaziy  banklarga  bozor  bahosi  bo’yicha  oltinni  oddiy  tovar  sifatida
sotish va sotib olishga ruxsat etildi;
– SDR  (Special  Drawing  Rights )  standarti  joriy  etildi,  undan  jahon  puli
sifatida,  shuningdek,  valyuta  almashinuv  kurslarini  o’rnatish  hamda  rasmiy
aktivlarni baholashda foydalanish ko’zda tutildi. 
– alohida  markaziy  banklarga  ichki  pul  siyosatini  mustaqil  o’tkazish
imkoniyati  kengaytirildi.  Mamlakatlarning  markaziy  banklari  valyutaning  qa’tiy
belgilangan paritetini ushlab turish uchun valyuta bozorlari faoliyatiga aralashishga
majbur  emaslar.  Biroq,  ular  valyuta  kurslarini  barqarorlashtirish  uchun  valyuta
interventsiyalarini amalga oshiradilar.
– zahira  valyutalari  sifatida  AQSh  dollari,  Germaniya  markasi,  funt
sterling,  shveytsariya  franki,  yaponiya  ienasi,  frantsuz  franki  rasman  tan  olindi
(evro muomalaga kiritilishiga qadar);
– erkin suzuvchi valyuta kurslari rejimi o’rnatildi, shuningdek, ularni jahon
valyuta bozorida talab va taklif asosida shakllantirish belgilandi;
– davlatlarga valyuta kursi rejimini mustaqil belgilashga ruxsat etildi.
Yamayka bitimining barcha ishtirokchi mamlakatlari asosida valyutalarning
oltin  tarkibi  yotgan  qa’tiy  belgilangan  valyuta  kurslaridan  valyuta  bozorlaridagi
talab va taklif ta’sirida muayyan chegaralarda erkin o’zgaruvchan suzuvchi valyuta
kurslariga o’tishdi. 
Evropa  valyuta  tizimi  –  bu  mintaqaviy  valyuta  tizimi  bo’lib,  Evropa
iqtisodiy  integratsiyasi  doirasida  milliy  valyutalar  harakati  bilan  bog’liq  iqtisodiy
munosabatlar  majmuasini  o’zida  ifodalaydi.  Evropa  valyuta  tizimi  zamonaviy
jahon  valyuta  tizimining  muhim  tarkibiy  qismi  hisoblanadi.  U  uchta  asosiy
elementni o’z ichiga oladi: 
– EKYu  (European  currency  unit)  standarti.  EKYu  –  shartli  jamoaviy
valyuta bo’lib, Evropa ittifoqiga kiruvchi, Evropaning etakchi mamlakatlarining 12 39ta  valyut asiga  asoslanadi.  Har  bir  valyutaning  savatdagi  og’irligi  a’zo  davlatning
Evropa  ittifoqi  YaMMda  va  ittifoq  ichidagi  eksportdagi  ulushiga  bog’liq  holda
aniqlanadi. 
– Birgalikda  suzuvchi  valyuta  kursi,  mazkur  kursni  ±2,25%  chegarada
tebranishi  belgilangan  edi,  1993  yilda  valyuta  muammolarining  kuchayishi  bilan
bog’liq holda tebranish doirasi ±15%gacha kengaytirildi (“evropa valyuta iloni”). 
1989  yilda  J.Delor  (Evropa  ittifoqi  komissiyasi  raisi)  tomonidan  ishlab
chiqilgan  iqtisodiy  va  valyuta  ittifoqini  barpo  etish  dasturi  G’arbiy  Evropa
integratsiyasi rivojidagi keskin burilish bosqichi bo’ldi.
 “Delor rejasi” doirasida quyidagi maqsadlar ko’zda tutilgan edi:
– umumiy  bozorni  tashkil  etish,  bozor  mexanizmini  takomillashtirish
maqsadida raqobatni rag’batlantirish;
– qoloq hududlarni tarkibiy jihatdan birxillashtirish;
– inflyatsiyani  jilovlash,  narxlar  darajasi  va  iqtisodiy  o’sishni
barqarorlashtirish, davlat byudjeti kamomadini cheklash hamda ushbu kamomadni
qoplash  usullarini  takomillashtirish  maqsadida  byudjet-soliq  siyosatlarini
muvofiqlashtirish;
– pul-kredit  va  valyuta  siyosatlarini  muvofiqlashtirish  uchun  muayyan
organni tashkil etish;
– yagona valyuta siyosati, qat’iy belgilangan valyuta kurslari va jamoaviy
valyuta - EKYuni joriy etish. 
1991 yildan Evropa valyuta tizimida “Delor rejasi” asosida valyuta-iqtisodiy
ittifoqni  bosqichma-bosqich  shakllantirishni  nazarda  tutuvchi  Maastrix
shartnomasi  ishlab  chiqildi  va  mazkur  shartnoma  doirasida  1999 yil  1 yanvardan
yagona evropa valyutasini joriy etishga mo’ljallangan islohotlar amalga oshirildi. 
Evropa  valyuta  tizimiga  kirish  uchun  dastlabki  qadamlarni  tashlashga
Germaniya,  Frantsiya  va  Belgiya  tayyor  bo’lib  ularning  imkoniyatlari  yuqori
baholandi. Birmuncha past salohiyat bilan Avstriya, Ispaniya, Portugaliya, Italiya,
Finlandiya,  Irlandiya  o’rin  egalladi,  Shveytsariya  va  Daniya  esa  ularga  ergashdi.
Valyuta ittifoqiga Buyuk Britaniyaning qo’shilishi dolzarb masala bo’ldi. 
Valyuta ittifoqini shakllantirish va yagona valyutani joriy etish bo’yicha reja
ishlab  chiqildi.  Birinchi  bos q ich  1998  yildan  Markaziy  bankni  (Frankfurt-na-
Mayne)t ashkil etishdan boshlandi. Evropa Markaziy bankiga quyidagi funktsiyalar
biriktirildi:
– valyuta operatsiyalarini samarali tashkil etish;
– evrohududga a’zo  bo’lgan  davlatlarning maxsus  almashinuv  resurslarini
saqlash;
– to’lov hisob-kitob tizimi ustidan nazorat olib borish;
– evrohududda pul emissiyasini tashkil qilish.
Evrokengash  “evro  hudud”ga  kiruvchi  mamlakatlarni  aniqladi.  Tanlash
mezonlari sifatida quyidagilar o’rnatildi:
– Inflyatsiya sur’ati Evropa Ittifoqining uchta narxlar darajasi eng barqaror
mamlakatlarning  o’rtacha  inflyatsiya  darajasidan  1,5  foiz  punktiga  oshmasligi
kerak.
– Davlat byudjeti taqchilligi YaIMning 3%dan oshmasligi kerak. 40– Davlat qarzi YaIMning 60%dan oshmasligi lozim;
– Milliy valyutaning almashinuv kursi  ikki  yil mobaynida Evropa valyuta
tizimida amaldagi (±15%) tebranish chegarasidan chiqib ketmagan bo’lishi lozim. 
Ikkinchi  bosqich  1999  yil  1  yanvardan  boshlandi.  “Evro  hudud”ga  kirgan
mamlakatlar  milliy  valyutalarining  almashinuv  kurslari  evroga  nisbatan  qa’tiy
belgilandi,  evro  naqdsiz  shaklda  EKYuni  birga  bir  nisbatda  almashtirish  asosida
kiritildi.
Uchinchi  bosqich  2002  yil  1  yanvardan  boshlandi.  Yagona  namunada  turli
nominatsiyalarda  evro  banknot  va  tangalarining muomalasi  amalga  oshirildi, ular
a’zo-mamlakatlarning  milliy  valyutalari  bilan  parallel  muomalada  bo’ldi  hamda
asta-sekinlik bilan milliy pul birliklarini almashtirish sodir bo’ldi.
To’rtinchi bosqichda, 2002 yil 1 iyuldan. Ishtirokchi mamlakatlarning milliy
valyutalari butunlay o’zlarining pul funktsiyasini yo’qotdi.
Ikkinchi  tomondan  nisbatan  barqaror  moliya  bozori  tashkil  etildi.  Oldingi
holatga  nisbatan  evrohududda  yagona  valyutani  kiritilishi  likvidlikni  oshiradi
hamda  raqobatni  kuchaytirib,  tovarlarni  Evropa  Ittifoqi  doirasida  taqsimlanishi
engillashtirdi.  Shuningdek,  hududda  moliyaviy  operatsiyalar  bilan  bog’liq
xarajatlarni kamaytirdi.
    4. Moliyaviy inqirozlarning valyuta-kredit bozoriga ta’siri. 
     Xalqaro valuta-kredit va moliya munosabatlarining tashkiliy  tuzilmasi o’ziga
ko’plab xalqaro tashkilotlarni qamrab oladi. Ulardan ba'zilari ko'pgina vakolatlarga
hamda yuqori miqdordagi moliyaviy resurslarga ega bo’lgan holda xalqaro valuta-
kredit  va  moliya  munosabatlarini  tartibga  solishda  ishtirok  etadi.  Boshqalari  esa
hukumatlararo  muhokama  etish  uchun  forumlar  tashkil  etish  hamda  valuta-kredit
va  moliya  siyosati  bo’yicha  tavsiyalar  ishlab  chiqish  bilan  shug’ullanadi.
   Xalqaro moliya tashkilotlari o’zida jahon iqtisodiyoti barqarorligini ta’minlash
uchun  moliya  va  valuta-kredit  munosabatlarini  tartibga  solish  maqsadlarida 41davlatlararo  kelishuv  asosida  tashkil  etilgan  xalqaro  tashkilotlarni  ifodalaydi.
    Xalqaro  moliya  tashkilotlarining  yuzaga  kelishiga  asosan  jahon  xo’jaligida
globallashuv  jarayonlarining  rivojlanishi  hamda  xalqaro  moliya  bozorlaridagi  va
jahon  valuta  tizimidagi  beqarorlikning  kuchayishi  sabab  bo’ldi.  Ular  asosan
ikkinchi jahon urushidan keyin tashkil topgan va hozirgi vaqtda mamlakatlarning 
valuta-kredit  va  moliya  munosabatlari  sohasidagi  hamkorligini  rivojlantirishda
hamda  ushbu  munosabatlarni  davlatlararo  darajada  tartibga  solishda  muhim  rol
o'ynamoqda.Xalqaro  moliya  tashkilotlari  vujudga  kelishining  birinchi  bosqichi
birinchi va ikkinchi jahon urushlari orasidagi davrga to’g’ri keladi. Xalqaro moliya
tashkilotlari  vujudga  kelishining  ikkinchi  bosqichi  hamda  ular  faoliyatining
kuchayish  jarayoni  ikkinchi  jahon  urushidan  so’ng  mustamlakachilik  tizimining
parchalanishi  va 1970-yillardagi  iqtisodiy  o’zgarishlar  bilan bog’liqdir.  Shu bilan
birgalikda  1980-yillarning  boshlarida  xalqaro  moliya  tashkilotlari  faoliyatida
uchinchi bosqichning boshlanganligini qayd etishimiz mumkin. Chunki bu davrda
jahon  iqtisodiyotida  globallashuvning  kuchayishi  hamda  integratsion
jarayonlarning  jadallashuvi  kabilarni  ko’rsatish  mumkin. 
      Dunyodagi  bir  qator  davlatlarning  hukumat  organlari  zamonaviy  xalqaro
iqtisodiy munosabatlardagi muammolarni birgalikda hal etishga ehtiyoj sezdilar va
buning  natijasida  xalqaro  tashkilotlarga  bo’lgan  talab  yanada  ortib  bordi.Xalqaro
moliya  tashkilotlariga  Xalqaro  Valuta  fondi,  Jahon  banki,  Yevropa  tiklanish  va
taraqqiyot banki, Xalqaro hisobkitoblar banki, Osiyo, Amerika, Afrika mintaqaviy
rivojlanish banklari va boshqalar kiradi.  Xalqaro moliya tashkilotlarining faoliyati
jahon  xo’jaligining  barqarorligiga  erishishga  hamda  valuta-moliya  sohasidagi
munosabatlarning  uzluksizligini  ta’minlashga  yordam  beradi.  Eng  avvalo,  bunga
bo'lgan  zaruriyat  davlatlar  o’rtasidagi  o’zaro  aloqalar  ko’lamining  ortib  borishi,
shuningdek,  ularning  o'zgaruvchan  xususiyatga  ega  ekanligi  bilan  izohlanadi.
Shuningdek,  ular  mamlakatlar  va  davlatlar  o’rtasida  hamkorlikni  tashkil  etish
uchun  forum  sifatida  xizmat  qilishga  ham  yo’naltirilgan.
     Bundan tashqari, jahon xo’jaligining muhim muammolari bo’yicha tavsiyalar
ishlab  chiqish  va  rivojlanish  tendensiyalari  to’g’risidagi  ma’lumotlarni
umumlashtirish,  tahlil  etish  hamda  o'rganish  sohasida  xalqaro  valuta-moliya
tashkilotlarining  ahamiyati  ortib  bormoqda.
     Xalqaro  moliya  tashkilotlarining  vujudga  kelishiga  va  faoliyatining
rivojlanishiga  quyidagi  omillar  ta’sir  ko’rsatgan:
—  xo'jalik  hayoti  baynalminallashuvining  kuchayishi,  shuningdek,  milliy
chegaralardan  tashqariga  chiquvchi  transmilliy  korporatsiyalar  va  transmilliy
banklarning  tashkil  topishi;
—  jahon  xo'jaligida  moliyaviy  munosabatlarni  xalqaro  tartibga  solishga
bo’lgan  ehtiyojning  kuchayishi;
— jahon valuta tizimi, xalqaro valuta-kredit, qimmatbaho qog'ozlar va oltin
bozorlaridagi  yuzaga  keladigan  muammolarni  hamkorlikda  hal  qilish
zaruriyatining ortib borishi. 42Xalqaro  valuta-kredit  va  moliya  tashkilotlari  tomonidan  bajariladigan
asosiy  funksiyalarga  quyidagilar  kiradi:
1.  Axborot  funksiyasi.
Xalqaro  moliya  tashkilotlari  jahon  xo’jaligi  rivojlanishining  umumiy
tendensiyalari  hamda  biror-bir  davlatning  iqtisodiy  holati  to’g’risida  ma’lumotlar
olish  mumkin  bo’lgan  axborot  markazi  rolini  bajaradi.  Xalqaro  valuta-kredit
tashkilotlari  o’tkazilgan  xalqaro konferensiyalar, yig’ilishlar,  tadqiqotlar natijalari
bo’yicha  stalistik  materiallarni  nashr  etib  boradi.
2.  Maslahatchi  funksiyasi.
Xalqaro  moliya  tashkilotlari  mamlakatlarning  hukumatlariga  valuta-kredit
va  moliya  siyosatini  o’tkazish  bo’yicha  maslahatlar  berib  boradi.
3.  Tartibga  solish  funksiyasi.
Xalqaro moliya tashkilotlari xalqaro moliya munosabatlarini tartibga solish
funksiyasini  ham  bajaradi.  Jumladan,  XVF  to’lov  balansida  muammolarga  ega
bo’lgan  mamlakatlarga  vaqtinchalik  moliyaviy  yordam  ko’rsatadi.  XVF
mamlakatlarga milliy valuta kursini bir maromda saqlash uchun ham bir necha bor
vaqtinchalik  yordam  ko’rsatgan.
4.  Bashorat  qilish  funksiyasi.
Xalqaro  moliya  tashkilotlari  milliy  va  jahon  iqtisodiyoti  rivojlanishining
bashoratini  amalga  oshiradi.  Xalqaro  moliya  tashkilotlari  universallik  darajasi  va
maqsadlariga  bog’liq  holda  jahon  ahamiyatiga  ega  bo’lgan,  mintaqaviy,
shuningdek,  faoliyati  jahon  xo’jaligining  ma’lum  bir  sohasini  qamrab  oluvchi
tashkilotlarga  ajratiladi.  Xalqaro  iqtisodiy  munosabatlarning  asosiy  shakllarini
tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlarni tashkil etish g’oyasi 1929—1933-yillardagi
jahon  iqtisodiy  inqirozi  ta'siri  natijasida  yuzaga  keldi.
      Xalqaro  moliya  tashkilotlari  jahon  iqtisodiyotini  rivojlantirish  sohasidagi
muayyan masalalarni hal etish uchun a’zo mamlakatlarning moliyaviy resurslarini
birlashtirish orqali tashkil etiladi.
 Ushbu  masalalar  quyidagilardan  iborat  bo'lishi  mumkin:
—  xalqaro  savdoni  rag’batlantirish  va  qo’llab-quvvat!ash,  jahon 
iqtisodiyotini tartibga solish hamda barqarorlashtirish maqsadida xalqaro valuta va
fond  bozoridagi  operatsiyalar;
—  budjet  taqchilligini  moliyalashtirish  va  davlat  loyihalarini  amalga
oshirishga  kreditlar  —  davlatlararo  kreditlar; 43—  xalqaro  biznesga  ijobiy  ta'sir  ko’rsatishga  (masalan,  infratuzilma
loyihalari,  informatsion  texnologiyalar  sohasidagi  loyihalar,  transport  va
kommunikatsiya  tarmoqlarini  rivojlantirish  va  boshq.)  ichki  loyihalar  (bitta
mamlakatning  yoki  rezidentning  tijorat  tashkiloti  manfaatlariga  bevosita  daxldor
bo’lgan  loyihalar)  sohasidagi  kreditlash  va  investitsiya  faoliyati;
—  fundamental  ilmiy  tadqiqotlarni  moliyalashtirish  va  hayriya  faoliyati
(xalqaro  yordam  dasturlarini  moliyalashtirish).  Xalqaro  moliya  tashkilotlari
quyidagi  maqsadlarni  ko’zlagan  holda  faoliyat  yuritadi:
—  jahon  iqtisodiyoti  va  xalqaro  moliyani  barqarorlashtirish  maqsadida
jahon  hamjamiyatida  harakatlarni  birlashtirish;
— valuta va moliya-kredit munosabatlarini xalqaro tartibga solishni amalga
oshirish;
—  jahon  valuta  va  moliya-kredit  siyosatining  strategiya  va  taktikasini
hamkorlikda  ishlab  chiqish  va  muvofiqlashtirish.
Xalqaro  moliya  tashkilotlarida  qatnashish  darajasi  va  alohida
mamlakatlarning ta’siri ularning kapitaldagi bo’nagining miqdori bilan aniqlanadi.
Xalqaro moliya tashkilotlari faoliyatining samaradorligi muayyan darajada
a’zo  mamlakatlarning  hukumati  va  davlat  tashkilotlari  bilan  bo’ladigan  o’zaro
munosabatga  bog’liq  bo'ladi. 
Shunday  ekan,  xalqaro  moliya  tashkilotlarining  investitsion  faoliyati  ko’p
hollarda  yirik  xalqaro  loyihalar  bo'yicha  risklarni  boshqarish  va  sug’urtalashni
amalga  oshiruvchi  davlat  tashkilotlari  bilan  yaqin  hamkorlikni  talab  etadi.
Xalqaro Valuta fondi, XVF (ing. International Monetary Fund, IMF) - Birlashgan
Millatlar  Tashkilotining  (BMT)  ixtisoslashgan  tashkilotlaridan  bo’lib,  shtab-
kvartirasi  AQSHning  Vashington  shahrida  joylashgan.  1944-yil  22-iyulda
BMTning  valuta-moliya  masalalari  bo’yicha  Bretton-Vudsdagi  konferensiyasida
XVF bitimining asosi ishlab chiqildi. XVF tashkil topgan rasmiy sana — 1945-yil
27-dekabr  bo’lib,  bunda  bitimning  oxirgi  varianti  29  ta  davlat  tomonidan
imzolandi.  XVF  o’z  faoliyatini  1947-yil  1-martdan  Bretton-Vuds  tizimining  bir
qismi  sifatida  boshladi.  Shu  yili  Fransiya  birinchi  kreditni  oldi.  Hozirgi  kunda 
XVF  186  davlatni  birlashtirib,  uning  tuzilmasida  133  mamlakatdan  2500
mutaxassis  ishlaydi.
XVF  —  a’zo  davlatlar  o’rtasida  valuta-kredit  munosabatlarini  tartibga
solish va ularga to’lov balansining kamomadi bilan bog'liq valutaviy qiyinchiliklar
paytida  chet  el  valutasida  qisqa  va  o’rta  muddatli  kreditlar  berish  yo’li  bilan
moliyaviy  yordam  ko’rsatish  uchun  mo’ljallangan  hukumatlararo  tashkilotdir.
XVF  Kelishuvlar  moddalarining  birinchi  moddasiga  muvo f iq,  uning  maqsadlari 44qatoriga  quyidagilar  kiradi:
—  xalqaro  valutaviy  muammolarni  bartaraf  etish  borasida  maslahatlar  va
hamjihatlik  mexanizmini  ta'minlovchi  doimiy  institut  orqali  xalqaro  valutaviy
hamkorlikni  rag'batlantirish;
—  xalqaro  savdoning  kengayishi  va  muvozanatli  o’sishini  qo'llab-
quvvatlash  va  shu  orqali  bandlik  hamda  real  daromadlarning  yetarlicha  yuqori
darajasini ushlab turish va iqtisodiy siyosatning bosh maqsadi sifatida barcha a’zo
davlatlar  resurslarining  samaradorligini  oshirishga  hissa  qo’shish;  davlatlar
o'rtasida  joriy  bitimlarga  doir  ko’p  tomonlama  to’lovlar  tizimini  tashkil  etish  va
jahon  savdosi  rivojlanishiga  to’sqinlik  qiluvchi  valuta  ayirboshlashdagi
cheklovlarni  bekor  qilishga  ko’maklashish;
—  a’zolarning  umumiy  resurslari  hisobidan  yetarlicha  xavfsiz  asosda
mablag’  bilan  ta’minlash  orqali  ularning  ishonchini  qozonish  va  shuning  asosida
ularga  to’lov  balansidagi  nomuvofiqliklar  (tartibsizliklar)ni  milliy  yoki  xalqaro
taraqqiyotga  g’ov  bo’ladigan  chora-tadbirlarsiz  to’g’rilash  imkonini  berish;
—  yuqoridagilarga  muvofiq  a’zo  davlatlarning  xalqaro  to’lovlar
balanslaridagi  nomuvofiqlik  (muvozanatsizlik)larning  davomiyligini  qisqartirish
va uning darajasini pasaytirish. XVFni tashkil etish mobaynida qat’iy belgilangan
paritet  tizimining  tamoyillari  shakllantirilgan  bo’lib,  ularga  valutalarning  oltin
paritetiga  muvofiq  tarzda  ularning  rasmiy  almashuv  kursini  o’rnatish,  a’zo
mamlakatlar  tomonidan  almashuv  kurslarining  valuta  yo’lakchasi  (1945—1971  -
yillarda — ±1%, 1971—1973-yillarda - ±2,25%) doirasida bo’lishi ta’minlanishi,
oltinning  jahon  puli  funksiyasi  saqlanishi  bilan  birga,  AQSH  dollariga  ushbu
funksiyani  bajaruvchi  valuta  maqomining  berilishi  kabilarni  kiritish  mumkin.
Bretton-Vuds  tizimi  tanazzulga  uchragach,  majburiy  valuta  yo’lakchalari
bekor  qilindi  va  valuta  kursining  erkin  suzish  tizimiga  o’tildi.  Shuningdek,  oltin
demonetizatsiya qilindi, ya'ni oltin standarti, xalqaro hisob-kitoblarda va Markaziy
bankning  zaxiralarini  shakllantirishda  oltindan  majburiy  foydalanish  amaliyoti,
AQSH dollarining oltinga erkin ayirboshlanishi bekor qilindi. Bundan tashqari, har
bir mamlakat valuta kursi rejimini mustaqil tanlash huquqiga ega bo’ldi. Shunday
ho’lsada,  XVF  nizomiga  muvofiq,
a)  mamlakatda  moliyaviy  va  valuta  siyosati  barqarorligini
qo’llabquvvatlash  hamda  Markaziy  bank  tomonidan  valuta  kursining  kuchl
tebranishi yuz berganda intervensiyadan foydalanilishi; bir tomonlama ustunlikka
ega  bo'lishga  qaratilgan  valuta  kursining  manipulyatsiyasidan  voz  kechish;  d)
valutani  tartibga  solish  va  valuta  kursi  mexanizmida  ko'zda  tutilayotgan
o’zgarishlar  haqida  XVFni  zudlik  bilan  xabardor  qilish;  e)  valutalarni  oltinga 
bog’lab  qo’yish  tartibidan  voz  kechish  talab  etiladi.
XVF  bu  taraqqiyot  instituti  emas,  Kelishuvlar  moddasiga  muvofiq,  qashshoq
mamlakatlarda  infratuzilmani  shakllantirish,  eksport  va  boshqa  sektorlarni 45diversiflkatsiya  qilish  yoki  ta’lim  va  sog’liqni  saqlash  tizimini  rivojlantirish
maqsadida  kreditlar  ajratmaydi.  Har  qanday  mamlakat  xoh  u  rivojlangan  bo’lsin,
xoh  u  sust  rivojlangan,  agar  u  kapitallar  bozorida  qulay  shartlarda  xalqaro 
to’lovlarni  amalga  oshirish  va  zaxiralarning  muvofiq  darajasini  ta’minlash  uchun
yetarlicha  moliyalashtirish  manbasini  topa  olmasa,  to’lov  balansi  bilan  bog'liq
muammolarni  bartaraf  etish  uchun  moliyaviy  yordam  so’rab  XVFga  murojaat
qilishi  mumkin. 
XVF  Jahon  banki  va  boshqa  taraqqiyot  agentliklaridan  farqli  ravishda
loyihalarni  moliyalashtirmaydi.
XVF  faoliyatining  asosiy  yo’nalishlari  bo’lib  quyidagilar  hisoblanadi:
—  jahon  valuta  tizimini  nazorat  qilish;
—  pul  siyosatidagi  xalqaro  hamkorlikka  yordam  berish;
—  jahon  savdosini  kengaytirish;
—  XVF  a'zolarini  kreditlash;
—  valuta  ayirboshlash  kurslarini  barqarorlashtirish;
—  debitor  mamlakatlarga  maslahatlar  berish;
—  SDR  chiqarish  orqali  likvid  mablag’larni  yaratish;
—  iqtisodiy  siyosat  va  texnik  yordam  sohasida  tavsiyalar  ishlab  chiqish.
—  xalqaro  moliya  statistikasi  standartlarini  ishlab  chiqish;
—  xalqaro  moliya  statistikasi  to’plamlarini  e’lon  qilish.
XVF  Kelishuv  moddalariga  muvoflq  fondning  vazifalari  qatoriga  xalqaro
valuta  tizimini  nazorat  qilish  va  uning  samarali  faoliyat  ko’rsatishini  ta'minlash
kiradi.  XVF  jahon  valuta  tizimi  ustidan,  jumladan,  a’zo  mamlakatlarning  valuta
kursi  sohasidagi  siyosati  ustidan  nazoratni  amalga  oshirad  XVF  nazorat
funksiyasini  amalga  oshirish  bilan  birgalikda  mamlakatlarning  umumiy  iqtisodiy
holati  va  uning  iqtisodiy  siyosat  sohasidagi  strategiyasi  bo’yicha  atroflicha  tahlil
o’tkazadi. 
XVF  nuqtayi  nazariga  ko’ra  mamlakatning  samarali  va  izchil  iqtisodiy
siyosati  milliy  valuta  ayirboshlash  kurslarini  va  jahon  valuta  tizimini
barqarorlashtirishga,  jahon  xo’jaligida  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlashga  imkon
yaratadi.XVF  ushbu  sohada  mamlakatlarning  o’ziga  tegishli  bo’lgan
majburiyatlarini  bajarishini  nazorat  qiladi.  Bu  majburiyatlarga  narxlar
barqarorligini saqlagan holda yuqori bandlik darajasini ushlab turuvchi va iqtisodiy 46o’sishga  yordam  beruvchi  moliyaviy  va  iqtisodiy  siyosat  o’tkazish.
XVF  nazoratni  amalga  oshirish  uchun  davriy  va  maxsus  maslahatlarni
tatbiq  etadi.  Davriy  maslahatlar  barcha  a’zo  mamlakatlarga  har  yilda  o’tkaziladi,
bunda  XVF  a’zo  mamlakatlarning  umumiy  iqtisodiy  holati  va  valuta  siyosati
to’g’risidagi ma’lumotlarga ega bo’lishi lozim. Agarda biror-bir a’zo mamlakatda
og’ir iqtisodiy vaziyat yuzaga kelgan bo’lsa yoki bunga shubha sezilsa XVF darhol
undan  chiqish  yoki  oldini  olish  yuzasidan  tegishlicha  chora-tadbirlarni  amalga
oshiradi.
Davriy  maslahatlar  XVF  ekspertlari  guruhi  tomonidan  o'tkaziladi.  Ular
eksport  va  import,  ish  haqi  darajasi,  narxlar,  aholi  bandligi,  moliyaviy  bozorlar
konyunkturasi,  investitsiyalar  hamda  valuta  ayirboshlash  kurslarini
shakllantirishga  ta’sir  ko’rsatuvchi  boshqa  ko’rsatkichlar  bo’yicha  statistik
ma'lumotlarni to’playdi. Keyin esa, davlat tuzilmalarining vakillari bilan iqtisodiy
siyosatni baholash maqsadida muhokama tashkil etiladi, shuningdek, o’z valutasini
ayirboshlashdagi  cheklovlarni  bartaraf  etish  uchun  mamlakat  amalga  oshirgan
chora-tadbirlarning  natijasi  o’rganiladi.
Muhokama  yakuni  bo’yicha  XVF  ekspertlari  batafsil  ma’lumot  tayyorlaydi  va  u
keyinchalik  Boshqaruv  kengashida  muhokama  etiladi.  Muhokama  natijalari
bo’yicha  xulosa  tayyorlanadi  va  mamlakat  hukumatiga  taqdim  etiladi.  Unda
ko’pincha  mamlakat  tomonidan  amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  siyosatning
samaradorligini  oshirish  bo’yicha  fondning  tavsiyalari  o’rin  oladi.
XVF  maxsus  maslahatlarni  jahon  iqtisodiyotida  yetakchi  o'rinda  turuvchi,
iqtisodiy  siyosati  jahon  xo’jaligi  faoliyatiga  sezilarli  darajada  ta’sir  ko’rsatuvchi
sanoati  rivojlangan  mamlakatlar  bilan  o’tkazadi.  Maslahatning  maqsadi  bo’lib,
jahondagi  iqtisodiy  vaziyatni  va  iqtisodiy  rivojlanishning  istiqbollarini  baholash
hisoblanadi.
SDR  chiqarish  orqali  likvid  mablag’larni  yaratish  jahon  valuta  tizimini
barqarorlashtirishga  va  xalqaro  hisob-kitoblarni  erkin  amalga  oshirishga  imkon
yaratishi  kerak.  XVF  a’zo  mamlakatlarning  oltin-valuta  zaxiralari  tarkibi  va
darajasiga  ko’ra  xalqaro  miqyosda  likvidlik  holatiga  alohida  e’tibor  qaratadi.
Bunga bog’liq holda XVFning muhim funksiyasi bo’lib qo’shimcha xalqaro zaxira
aktivlariga  bo’lgan  uzoq  muddatli  ehtiyojni  ta'minlash  uchun  emissiya  qilingan
SDRni  taqsimlash  hisobiga  o’zining  a'zolariga  qo’shimcha  likvid  mablag’larni
taqdim etish hisoblanadi. 0 ‘zining nizomiga muvofiq xalqaro valuta fondi SDRni
jahon  valuta  tizimining  asosiy  zaxira  aktivi  bo'lishiga  yordam  berishi  lozim.
Jamoa valutasi SDR zaxira milliy valutalari va oltin bilan bir qatorda zaxira
aktivi  funksiyasini  bajaradi.  U  rasmiy  aktiv  bo’lib  undan  foydalanish  va  egalik
qilish huquqi faqat XVFga, uning a'zolariga va belgilangan rasmiy ishtirokchilarga
berilgan.  XVF  ishtirokchi  mamlakatlar  o’rtasida  SDRni  ularning  kvotalariga
proporsional  miqdorda  taqsimlaydi.  SDRning  jahon  valuta  tizimida  zarur  bo'lgan
umumiy  miqdorini  belgilash  va  bu  miqdorni  oshirish  masalalari  faqat  XVF 47vakolatlariga  kiradi.  SDRni  taqsimlash  to’g’risidagi  qaror  besh  yilgacha
davomiylikdagi  davrga  qabul  qilinadi  va  bunda  inflyatsiya  va  ortiqcha  talabni,
shuningdek,  iqtisodiy  turg’unlikni  oldini  olish  uchun  mavjud  zaxira  aktivlarini
to'ldirishga bo'lgan jahon iqtisodiyotining uzoq muddatli ehtiyoji hisobga olinadi.
SDRni yangidan taqsimlash to’g’risidagi taklif XFVning taqsimlovchi-direktorlari
tomonidan  Ijroiya  ken-gashning  roziligi  bilan  kiritiladi  va  uni  Boshqaruvchilar
kengashi  tasdiqlaydi.
XVFning  oliy  boshqaruv  organi  bo’lib,  har  bir  a’zo  mamlakatdan
boshqaruvchi  vakil  va  uning  o’rinbosaridan  iborat  bo’lgan  boshqaruvchilar
Kengashi  hisoblanadi.  Odatda,  ular  Moliya  vazirlari  yoki  Markaziy  bank
boshqaruvchilari bo’ladi. Kengash Fond faoliyatining asosiy masalalarini hal etadi,
bularga: Kelishuv moddasiga o'zgartirishlar kiritish, a’zolikka mamlakatlarni qabul
qilish  va  a’zolikdan  chiqarish,  ularning  kapitaldagi  ulushini  aniqlash  va  qayta
ko’rib chiqish, ijrochi direktorlarni saylash. Boshqaruvchilar odatda yilda bir marta
sessiyada  to’planadilar.
Ustav  kapitali  taxminan  217  mlrd.  SDRni  tashkil  etadi.  U  a’zo  mamlakatlarning
bo’naklari hisobiga shakllanadi, odatda o’z kvotasining 25% SDRda yoki boshqa
a’zolarning  valutasida,  qolgan  75%  o'zlarining  milliy  valutasida  to’lanadi.
Ularning  kvotasi  o’lchamidan  kelib  chiqib  a’zo  mamlakatlar  o’rtasida  ovozlar 
taqsimlanadi.  XVFda  yuqori  ovoz  miqdorini  quyidagi  mamlakatlar  egallagan
(2011-yil  holati  bo'yicha):  AQSH  —  16,7%,  Germaniya  —5,82%,  Yaponiya  —
6,24%,  Buyuk  Britaniya  —  4,30%,  Fransiya  —  4,30%,  Saudiya  Arabistoni  —
2,81%,  Xitoy  —  3,82%,  Rossiya  —  2,39%.  Yevropa  Ittifoqining  27  ta  a’zo
mamlakatining  ulushi  —  32,07%,  XVFda  29  ta  sanoati  rivojlangan  davlatlar
(IHTTga  a’zo  mamlakatlar)  60,35%  miqdoridagi  ovozga  ega. 
Fond  a’zoligini  84%dan  ortig’ini  tashkil  etuvchi  qolgan  mamlakatlarning
ulushi  atigi  39,65%ga  to’g’ri  keladi.
Xalqaro  Valuta  Fondining  eng  muhim  vazifalaridan  biri  a’zo  mamlakatlarning
to’lov  balansida  qiyinchiliklar  yuzaga  kelganda  kreditlar  berish  orqali  yordam
ko’rsatish  hisoblanadi.  Bu  moliyaviy  yordam  mamlakatlarga  o’zining  xalqaro
zaxiralarini  to’ldirishga,  milliy  valutasini  barqarorlashtirishga,  import  to’lovlarini
amalga oshirishni davom ettirishga hamda mavjud muammolarni hal etish bo'yicha
chora-tadbirlar  qabul  qilish  orqali  faol  iqtisodiy  o’sish  uchun  sharoitni  tiklashga
imkon yaratadi
XVFning kreditlash dasturlarini quyidagi kategoriyalarga ajratish mumkin:
1.  Rezerv  (Stand-By)  kelishuvlari  asosan  qisqa  muddatli  to’lov  balansi
muammolarini  bartaraf  etishga  mo’ljallangan.  XVFning  eng  yirik  kreditlari  ham
mazkur  kategoriyaga  tegishlidir.  1997-yilda  XVF  Qo’shimcha  rezerv  dasturini
amaliyotga joriy qildi. Mazkur dastur kapital hisobraqami bilan bogiiq inqirozlarni
boshdan  kechirayotgan  davlatlarga  zudlik  bilan  juda  qisqa  muddatli  kreditlarni
ajratishni  ko’zda  tutadi. 482. Uzaytirilgan fond dasturi XVF tomonidan toiov balansi qiyinchiliklariga
yuz  tutgan  mamlakatlarga  ko’maklashish  maqsadida  joriy  qilingan  boiib,  bunda
muammolar  qisman  strukturaviy  muammolar  bilan  bogiiq  va  uni  bartaraf  etish
makroiqtisodiy  nomuvofiqliklarga  nisbatan  uzoqroq  muddatni  taqozo  etadi.
3. Qashshoqlikni qisqartirish va iqtisodiy o’sish dasturi asosida XVF yillik
foiz stavkasi 0,5 foiz va so’ndirish muddati10 yil bo’lgan kreditlarni o'zining eng
qashshoq  a’zo  davlatlariga  taqdim  etadi.  Ta'kidlash  lozimki,  XVF  kreditlarining
ko’pchilik qismi shu kategoriyaga mansubdir. 2005-yilda Ekzogen shoklar dasturi
ishlab  chiqilib  tasdiqlandi.  Bu  dastur  asosida  Qashshoqlikni  qisqartirish  va
iqtisodiy  o’sish  dasturi  orqali  kredit  olmaydigan  sust  rivojlangan  davlatlarga
ularning  nazorat  doirasidan  tashqarida  bo’lgan  shoklar  tufayli  vujudga  keladigan
to’lov  balansi  muammolarini  bartaraf  etish  uchun  kreditlar  taqdim  etiladi.
Egiluvchan  kredit  liniyasi.  Egiluvchan  kredit  liniyasi  asosiy  iqtisodiy
ko’rsatkichlari  juda yaxshi  bo’lgan  mamlakatlar  uchun  mo'ljallangan.  Egiluvchan
kredit  liniyasi  to’g’risidagi  bitim  foydalanish  bo'yicha  o'rnatilgan  talablarga
oldindan  javob  beruvchi  mamlakatlar  uchun  tasdiqlanadi.  Egiluvchan  kredit
liniyasining  qo’llanilish  muddati  bir-ikki  yildan  iborat  bo’ladi,  qaytarish  muddati
esa  stend-bay  mexanizmiga  o’xshash  hisoblanadi.  Ushbu  mexanizmdan
foydalanish aniq holatlarni hisobga olish orqali belgilanadi, unga odatdagi foydala-
nish cheklovlari qo’llanilmaydi, mablag’ esa bosqichma-bosqich emas balki, bitta
to'lov bilan beriladi.  Oldini oluvchi kredit  liniyasi. Oldini oluvchi kredit  liniyasi 
asosiy iqtisodiy ko’rsatkichlari ishonchli bo’lgan asoslangan iqtisodiy siyosatga va
bunday  siyosatni  o'tkazishning  yuqori  tajribasiga  ega  bo’lgan  mamlakatlar  uchun
mo’ljallangan.  Oldini  oluvchi  kredit  liniyasining  davom  etish  muddati  bir  yildan
ikki  yilgacha  bo’lishi  mumkin.
Favqulodda yordam. XVF tabiiy ofatni boshdan kechirayotgan yoki urush
oqibatlarini  bartaraf  etayotgan  mamlakatlar  uchun  favqulodda  yordam  ko’rsatadi.
Favqulodda kreditlar bo'yicha yig’imlarning baza stavkasi undiriladi, kreditlar 3—
5  yil  davomida  qaytarilishi  kerak.  XVFning  resurslaridan  foydalanish  uchun
mamlakat  o’zining  to’lov  balansini  moliyalashtirishga  bo’lgan  ehtiyojni  asoslab
berishi  lozim.  Moliyalashtirish  zaruriyatini  belgilovchi  mezonlar  sifatida  XVF
mamlakat  to'lov  balansining  holati,  uning  xalqaro  zaxiralar  qoldig’i  va
mamlakatning  zaxira  pozitsiyasi  dinamikasidan  foydalanadi.  Shuningdek,  to’lov
balansi  tengsizligi  sabablarini  bartaraf  etish  uchun  mamlakat  tomonidan  qabul
qilingan  chora-tadbirlar  samaradorligi  ham  hisobga  olinadi.Jahon  banki  190  dan
ortiq  rivojlangan  hamda  rivojlanayotgan  mamlakatlarga  moliyaviy  yordam
ko’rsatuvchi  xalqaro  moliya  tashkilotidir.
Jahon  bankining  bosh  maqsadi  —  iqtisodiy  o’sish  davrini  boshdan
kechirayotgan  rivojlanayotgan  mamlakatlarni  kreditlash  yo’li  bilan  kambag’allik
darajasini  pasaytirish  hisoblanadi.  Kreditlar  ushbu  davlatdagi  iqtisodiy  o’sishni
jadallashtirishga  hamda  fuqarolarning  hayot  darajasi  yaxshilanishiga  imkon 49tug’diradi.
Hozirgi  davrda  Jahon  banki  ming  yillik  Deklaratsiyasiga  muvofiq  o’z
faoliyatining  asosiy  vazifalarini  belgilab  olgan.  Mingyillikdagi  rivojlanish
maqsadlariga 2015-yilgacha erishish lozim bo’lib, u o’z ichiga quyidagilarni olgan:
—  kambag’allik  va  ochlikka  barham  berish;
—  umumiy  boshlang’ich  ta’limni  ta’minlash;
—  bolalar  o’limini  qisqartirish;
—  onalik  muhofazasini  yaxshilash;
—  VICH/SPID,  malariya  (bezgak)  va  boshqa  kasalliklarga  qarshi
kurashish;
—  atrof-muhitning  barqaror  rivojlanishini  ta'minlash;
—  rivojlanish  maqsadlarida  global  hamkorlikni  shakllantirish.
Jahon  bankining  Xalqaro  valuta  fondidan  farqi  shundaki,  Jahon  banki
faqatgina  rivojlanayotgan  mamlakatlarga  uzoq  muddatli  yordam  ko’rsatadi,  XVF
faoliyati  esa  mamlakatdagi  vaqtinchalik  moliyaviy  inqirozni  bartaraf  qilishga
yo'naltirilgan.
      Jahon  banki  BMTning  ixtisoslashtirilgan  moliya  instituti  sifatida  strategik
vazifalarni  bajarish  uchun  eng  qulay  vositachi  sifatida  xizmat  qilishga
mo’ljallangandir, ya’ni barcha a’zo mamlakatlarning iqtisodiyotini jahon xo’jaligi
tizimi  asosiy  markazlari  bilan  integratsiya  qilishdir.
«Jahon  banki»  atamasi  tarkiban  Xalqaro  tiklanish  va  taraqqiyot  banki
(International  Bank  for  Reconstruction  and  Development)  va  Xalqaro  rivojlanish
assotsiatsiyasini  (International  Development  Association)  qamrab  oladi.  «Jahon
banki guruhi» atamasi esa, 5 ta tashkilotni, xususan, XTTB, XRA, Xalqaro moliya
korporatsiyasi  (International  Financial  Corporation),  Investitsiyalarni  kafolatlash
bo’yicha  ko’p  tomonlama  agentlik  (Multilateral  Investment  Guarantee  Agency),
Xalqaro  investitsion  bahslarni  tartibga  solish  markazini  (International  Center  for
Settlement  of  Investment  Disputes)  o’z  ichiga  oladi
Jahon  bankining  asosiy  funksiyalari  quyidagilardan  iborat:
—  rivojlanayotgan  mamlakatlarda  investitsiya  faoliy  asosiy  kredit
tashkiloti  bo’lib, keng  miqyosda  Jahon  banki  nomi  bilan  tanilgan. Ushbu  bankka
a’zo  bo’lish  uchun  ariza  taqdim  etgan  mamlakat  avvalo  XVFga  a’zolikka  kirgan
bo'lishi  lozim.  Bankning  barcha  qarzlari  a’zo  davlatlar  hukumatlari  tomonidan 
kafolatlanishi  kerak.  Qarzlar  bo’yicha  har  olti  oyda  o’zgaruvchi  foiz  stavkasi
belgilanadi. Hozirgi vaqtda mazkur stavka 6—7%ga teng. Qarzlar asosan 15—20 50yil  muddatga,  asosiy  qarz  summasi  bo’yicha  to’lovlarni  3—5  yilga  uzaytirish
tartibida  beriladi.  Qarz  berish  davlat  hukumatining  kafolati  olingandan  so’ng
amalga  oshiriladi.
XTTB  —  1944-yilda  Bretton-Vudsdagi  (AQSHning  NyuXempshir
shtatidagi  shaharcha)  Xalqaro valuta  — moliyaviy  konferensiyada  XVF  bilan bir
vaqtda tuzilgan davlatlararo investitsiya institutidir. Bir vaqtning o’zida bankning
nizomi  ham  bo’lib  qolgan  XTTB  haqidagi  Bitim  1945-yilda  rasmiy  jihatdan 
kuchga  kirgan,  bank  o’zining  faoliyatini  1946-yildan  boshlagan. 
XTTBning  shtab-kvartirasi  AQSHning  Vashington  shahrida  joylashgan.
XTTBning asosiy maqsadi — a’zo mamlakatlarga uzoq muddatli kredit va qarzlar
berish  hamda  xususiy  investitsiyalarni  kafolatlash  orqali  ularning  iqtisodiyotini
rivojlantirishga  ko’maklashish  hisoblanadi.  Dastlab  XTTB  a’zo  mamlakatlarning
to’plangan  mablag’lari  va  amerikalik  investorlarning  jalb  qilingan  kapitallari
yordamida ikkinchi jahon urushi natijasida iqtisodiy jihatdan turg’un holatga kelib
qolgan  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlarida  xususiy  investitsiyalarni
rag’batlantirishga  mo’ljallangan  edi.  XTTBning  Kelishuvlar  moddasining  1-
moddasiga  muvofiq  uning  maqsadlari  sirasiga  quyidagilar  kiradi:
—  a’zo  davlatlarning  xalq  xo'jaligini  tiklash  va  rivojlantirishga 
ko’maklashish;
—  kafolatlar  berish,  xususiy  va  boshqa  investorlarning  investitsiyalari  va
ssudalarida ishtirok etish orqali xususiy va xorijiy investitsiyalarni rag’batlantirish;
—  jahon  savdosining  muvozanatli  o’sishini  va  a’zo  davlatlar  to’lov
balansining  muvozanatliligini  qo'llab-quvvatlash.50-yillarning  o’rtalaridan
boshlab,  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlarida  xo’jalik  hayoti  barqarorlashishi
munosabati  bilan,  XTTB  o’z  faoliyatining  katta  qismini  Osiyo,  Afrika  va  Lotin
Amerikasi  mamlakatlarining  iqtisodiyotini  rivojlantirishni  barqarorlashtirishga
yo’naltirdi. XTTBning oliy rahbar organi Boshqaruvchilar Kengashi va' Direktorat
(ijroiya  organi)  bo’lib  hisoblanadi.  A’zo  mamlakatlarning  moliya  vazirlari  yoki
markaziy  banklar  boshqaruvchilaridan  tashkil  topgan  Kengash  o’z  sessiyalarini
XVF  bilan  birgalikda  bir  yilda  bir  marta  o’tkazishadi.  XTTB  a’zolari  faqatgina
XVF  a'zoligiga  qabul  qilingan  mamlakatlar  bo’la  oladi.  Ovozlar  XTTB
kapitalidagi  (180  mlrd  dollardan  ortiq)  mamlakat  kvotasi  orqali 
aniqlanadi.  Hozirda  XTTB  a’zolari  bo’lib  186  mamlakat  hisoblansada,  yetakchi
o’rinda  yettilik  mamlakatlari  turadi:  AQSH,  Yaponiya,  Buyuk  Britaniya,
Germaniya,  Fransiya,  Kanada  va  Italiya.
     Bankning  resurslari  shakllanishining  manbasi  bo’lib,  Amerika  bozorlarida
obligatsiya qarzlarini chiqarish va ularni sotishdan olingan mablag'lar hisoblanadi.
XTTB  kreditlarni,  odatda  20  yil  muddatga  a’zo  mamlakatda  ishlab  chiqarish
obyektlarini  kengaytirish  uchun  hukumat  kafolati  ostida  beradi:  Shuningdek,
XTTB boshqa banklarning uzoq muddatli kreditlari bo’yicha kafolat ham beradi. U
ham  XVF  singari,  qarzdor  mamlakatning  moliyaviy  holati,  kreditlanuvchi 51obyektlar  va  ushbu  obyekt  bo’yicha  bank  missiyasi  tomonidan  o’rganilgan
axborotlarni  talab  qiladi.
       XTTB  quyidagi  dasturlar  doirasida  faoliyat  yuritadi:
—  iqtisodiy  boshqaruv  va  kambag’allik  bilan  kurashish;
—  ekologiya  va  ijtimoiy  rivojlanish;
—  infratuzilma,  xususiy  sektor  va  moliya;
—  inson  salohiyatini  rivojlantirish.
Keyingi  yillarda  XTTB  rivojlanayotgan  mamlakatlarning  tashqi  qarzlarini
tartibga  solish  bilan  shug’ullanmoqda:  kreditlarning  1/3  qismini  qo’shma
moliyalashtirish  deb  ataladigan  shaklda  beradi.  Bank  to’lov  balansi  holatini
yaxshilashga,  shuningdek,  iqtisodiyot  tuzilmalarini  tartibga  solishga  strukturali 
kreditlarni ajratadi. Hozirgi paytda XTTB faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo’lib 
quyidagilar  hisoblanadi:
—  turli  xildagi  investitsiya  loyihalarini  uzoq  va  o'rta  muddatli 
kreditlash;
—  loyihalarning  moliyaviy-iqtisodiy  va  texnik  asoslarini  tayyorlash;
—  rivojlanayotgan  mamlakatlarda  tuzilmaviy  qayta  qurish  dasturlarini
moliyalashtirish. 
XTTBning  maqsadlari  quyidagilardan  iborat:
—  a’zo  mamlakatlar  iqtisodiyotini  rivojlantirishga  va  qayta  tiklashga
yordam  ko’rsatish;
—  xususiy  xorijiy  investitsiyalarni  qo'llab-quvvatlash;
—  to’lov  balansining  muvozanatini  saqlashga  va  xalqaro  savdoning
barqaror  o’sishiga  yordam  berish;
—  statistik  ma’lumotlarni  to’plash  va  e’lon  qilish.
XTTBning  asosiy  mablag’lari  hozirgi  kunda  o’rta  va  uzoqmuddatli  qarz
majburiyatlarini  emissiya  qilish  orqali  xalqaro  moliya  bozorlaridagi  operatsiyalar
hisobidan shakllanadi. XTTB qimmatli qog’ozlari yuqori kredit reytingiga (AAA)
ega  bo’lib,  dunyoning  100  dan  ortiq  mamlakatlariga  joylashtiriladi.  XTTBning
kreditlari  qarz  oluvchi  davlat  milliy  valutasida  emas,  balki  devizlarda,  ya’ni
xalqaro  darajada  to’lov  vositasi  sifatida  tan  olingan  valutalarda  ajratiladi. 52     XTTB  qarzlarini  ikkita  kategoriyaga  ajratish  mumkin:
      Iqtisodiyot  uchun  yo’qotishlarsiz  ssudalar  bo’yicha  foizlarni  to’lashga  qodir
bo’lgan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qarzlar.
Xalqaro moliya bozorida kreditga layoqatsiz va ssudalar bo’yicha foizlarni
to’lashga qodir bo'lmagan kambag’al mamlakatlar uchun qarzlar. Keyingi yillarda
XTTB  jahon  moliya  bozorida  yirik  qarzdor  rolida  chiqmoqda.  Bank  tomonidan
chiqarilayotgan  obligatsiya  qarzlari  summasi  davlatlararo  investitsiya  banklari
o’rtasida eng katta solishtirma og’irlikka egadir. Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi
(XRA)  —  Jahon  banki  guruhiga  kiruvchi  xalqaro  tashkilot  bo’lib,  u  1960-yilda
tashkil  etilgan.  XRA  Kelishuvlar  moddasining  1-moddasiga  muvofiq,  uning
maqsadi iqtisodiy rivojlanishni rag’batlantirish, samaradorlikni oshirish va shuning
asosida,  sust  rivojlangan  a’zo  mamlakatlarda  aholi  turmush  tarzini  oshirish,
shuningdek,  an’anaviy  kreditlarga  nisbatan  og’ir  bo’lmagan  qulay  shartlarda
moliyaviy  ko’mak  berish  hisoblanadi.
      Mamlakatlarga  rivojlanish  jarayonida  yordam  ko’rsatish  maqsadiga  ega
bo’lgan  XRA  strategiyasining  asosiy  elementlari  quyidagilardan  iborat:
—  makroiqtisodiy  va  tarmoq  siyosatining  puxta  o’ylangan  chora-
tadbirlarini  qabul  qilish  orqali  iqtisodiy  o'sishni  jadallashtirish;
— ijtimoiy sohalarning mustahkamlanishi  va rivojlanishini qat’iy qo’llab-
quvvatlash  orqali  inson  kapitaliga  investitsiyalash;
—  boshqaruv  samaradorligini  oshirish  uchun  tashkiliy-texnik
imkoniyatlarni  kengaytirish;
—  barqaror  rivojlanish  maqsadlarida  atrof-muhitni  saqlash;
—  qurolli  to’qnashuvlar  oqibatlarini  bartaraf  etishga  ko’maklashish;
      —  mintaqaviy  integratsiya  va  savdoni  qo’llab-quvvatlash.
XRA  foizsiz  kreditlar  va  iqtisodiy  o'sishni  rag’batlantirishga  qaratilgan  g|antlar
ajratish orqali qashshoqlikni qisqartirish, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va aholi
turmush  tarzini  oshirishni  ko’zda  tutadi.
XRAdan  qarz  olish  huquqiga  yalpi  ichki  mahsuloti  aholi  jon  boshiga  $835  dan
kam  bo’lgan  mamlakatlar  ega  bo’lishadi.  XRA  mamlakatlarga  10  yil  imtiyozli
davrli  30—40  yilga  foizsiz  kreditlar  beradi.  XRA  kreditlarining  qaytarish
muddatlari 20, 35 va 40 yilni tashkil etadi, shundan dastlabki 10 yili imtiyozli davr
hisoblanadi  va  bu  davrda  asosiy  qarz  bo’yicha  to'lovlar  amalga  oshirilmaydi.
Ta’kidlash  lozimki,  XRA  kreditlariga  foiz  to'lanmaydi,  biroq  xizmat  ko’rsatish
uchun  kam  miqdordagi  (hozirda  ajratilgan  kredit  summaning  0,5  foizi)  xarajatlar
qarz  oluvchi  tomonidan  qoplanadi.  Bu  kreditlarning  maqsadi,  rivojlangan
mamlakatdan  kambag’al  mamlakatga  tovarlar  eksportini  rag’batlantirishdir. 53Xalqaro  rivojlanish  assotsiatsiyasiga  167  mamlakat  a’zo  bo'lib  kirgan.  XRA
mamlakatlarga moliyaviy resurslarni  ajratishda  muayyan mezonlarga amal qiladi.
Ularga  quyidagilarni  kiritish  mumkin:
1.  Muvofiqlik  mezonlari.
   XRAdan qanday mamlakatlar mablag' olish huquqiga ega ekanligini aniqlashda
uchta  mezon  qo’llaniladi:
— YIMning aholi jon boshiga nisbatan o’lchanadigan nisbiy ko'rsatkichidan past
bo’lgan  mamlakatlar;
—  mamlakatni  rivojlantirish  dasturlarini  moliyalashtirishga  imtiyozli  shartlarda
resurslar  olishga  ehtiyoj  yuzaga  kelishi  tufayli  bozor  sharoitlarida  o’zlashtirilgan
mablag’lar  uchun  kreditga  qobiliyatlilikning  yetishmasligi;
— qashshoqlikni qisqartirish va iqtisodiy o'sishni qo’llab-quvvatlovchi iqtisodiy va
ijtimoiy  siyosat  chora-tadbirlarini  qabul  qilish,  shuningdek,  o'tkaziladigan
siyosatning  yuqori  samaradorligi.
2.  Taqsimlash  mezonlari.
O’rnatilgan  mezonlarga  javob  beruvchi  mamlakatlar  o’rtasida  XRA  resurslarini
taqsimlash tartibini aniqlovchi asosiy omil mamlakatda qashshoqlikni qisqartirish
va  iqtisodiy  o’sishni  qo’llab-quvvatlash  borasida  o’tkaziladigan  siyosatning
samaradorligi  hisoblanadi.  Aniqlovchi  omillardan  yana  biri  bo’lib  aholi  jon
boshiga daromad darajasi hisoblanadi: XRA mezonlariga jvob beruvchi qashshoq
mamlakatlar  siyosat  samaradorligining  bir  xil  ko'rsatkichlarida  boshqa
mamlakatlarga  nisbatan  yuqori  mablag’  olishadi.
3.  Samaradorlik  reytingi.
Har  yili  Jahon  banki  personali  qarzdorlar  tomonidan  o’tkaziladigan  siyosatning
sifatini  baholaydi  va  shu  asosda  mamlakatlar  reytingi  aniqlanadi.  Baholashni
o’tkazishda mamlakatda amalga oshirilayotgan loyihalar portfelining samardorligi
hisobga  olinadi.
3.  Resurslarni  taqsimlash  tartibi.
      XRA  tomonidan mamlakatga  ajratiladigan resurslar  hajmi  birinchi  navbatda
shu  mamlakatda  o'tkaziladigan  siyosat  samaradorligini  va  uning  institutsional
tizimini  har  yillik  baholash  natijasida  qarzdorga  beriladigan  reytingga  bogiiq
boiadi.
4.  Samaradorlik  ko’rsatkichlari  va  kreditlash. 54      XRA rahbariyati har bir mamlakatga haqiqatda ajratilgan resurslarni ularning
rejalashtirilgan  oichami  bilan  taqqoslagan  holda  nazorat  qilib  boradi.  Mablagiar
yetarlicha  egiluvchanlik  bilan  ajratiladi,  bu  holat  faoliyat  samaradorligi
ko’rsatkichlarining  sezilarli  o’zgarishi  natijasida  zarur  choralar  qoilashga  imkon
beradi.  Xalqaro  moliya  korporatsiyasi  (XMK)  (ing.  International  Finance
Corporation,  IFC)  Jahon  banki  guruhiga  kiruvchi  xalqaro  tashkilotdir.
Tashkilotning  shtab-kvartirasi  Vashingtonda  (AQSH)  joylashgan.  1956-yilda
rivojlanayotgan  mamlakatlarga  xususiy  investitsiyalar  oqimi  barqarorligini
ta’minlash  maqsadida  tuzilgandir.  Jahon  banki  tashkilotlari  guruhining  Prezidenti
bir  vaqtning  o’zida  XMK  Prezidenti  boiib  hisoblanadi.  Rahbarlik  vazifasi  vitse-
prezident  tomonidan  amalga  oshiriladi.  XMK  aksionerlari  bo’lib  182  mamlakat
hisoblanadi.
      XMK Jahon banki guruhiga kiruvchi boshqa tashkilotlar bilan o’z faoliyatini
muvofiqlashtirib  boradi,  lekin  yuridik  va  moliyaviy  aloqalarda  mustaqil  tashkilot
boiib  hisoblanadi.  XMK  kompaniyalarga  risklarni  boshqarishga  va  jahon  kapital
bozoriga chiqishning kengroq imkoniyatiga ega bo’lishga yordam beruvchi yangi
moliyaviy  instrumentlarni  ishlab  chiqishni  davom  ettirmoqda.  Ushbu  moliyaviy
mahsulotlar  jumlasiga  quyidagilarni  kiritish  mumkin:
—  XMK  o’z  mablag’laridan  zayomlar;
—  sindikatlashgan  zayomlar;
—  hissali  moliyalashtirish;
—  qarz  instrumentlari  va  to’g’ridan  to’g’ri  investitsiyalar  fondlari;
—  tuzilmaviy  moliyalashtirish;
—  vositachilar  orqali  moliyalashtirish;
—  risklarni  boshqarish  bo'yicha  mahsulotlar;
—  milliy  valutada  moliyalashtirish;
—  savdoni  moliyalashtirish;
—  ekspert  baholash  va  boshqalar.
XMKga  a’zolikka  kirishda  quyidagi  shartlarga  amal  qilinadi:
—  XTTB  a’zoligi;
—  XMK  kelishuv  moddasini  imzolash.
XMK turli xil tarmoqlardagi loyihalarni moliyalashtiradi, ularga qishloq xo’jaligi,
tog’  sanoati,  ishlab  chiqarish,  turizm  va  boshqalarni  kiritish  mumkin.  Ammo 55birinchi  navbatdagi  yo’nalish,  xususiy  sektor  bo’lib  hisoblanadi.  XMK
faoliyatining  to’rtta  asosiy  yo’nalishini  ajratib  ko’rsatish  mumkin:
—  xususiy  sektor  loyihalarini  moliyalashtirish;
—  rivojlanayotgan  mamlakatlardagi  tashkilotlarga  xalqaro  moliya  bozorlaridan
kapital  jalb  qilishda  yordamlashish;
— ta’lim, sogiiqni saqlash va infratuzilmani rivojlantirishga yo’naltirilgan xususiy
investitsiyalar  yoiidagi  to’siqlarni  bartaraf  etish,  shuningdek,  innovatsion
moliyaviy  mahsulotlardan  foydalanish  va  salohiyatni  oshirish  orqali  ichki  moliya
bozorlarini  rivojlantirish;
—  hukumatlarga  maslahat  va  texnik  yordam  ko’rsatish  XMK  rivojlangan  va
rivojlanayotgan mamlakatlardagi yuqori rentabelli korxonalarni kreditlaydi. XMK
kreditlarining  muddati  odatda  15  yildan  oshmaydi,  o’rtacha  muddat  esa  3—  7
yildir.  XMKning  xususiyati  shundaki,  uning  mablag'laridan  investitsiya  olish
uchun korxona va tashkilotlarga kredit berilganda, JTTB va XRA talab qilgandek
a’zo  mamlakatlarga  hukumat  kafolatlari  talab  qilinmaydi.  Bu  xususiy
kompaniyalar  uchun  ular  faoliyati  ustidan  davlat  nazoratidan  saqlaydi  va
rivojlanayotgan  mamlakatlar  iqtisodiyotiga  chet  el  kapitalini  jalb  qilish
manfaatlariga xizmat qiladi 56XULOSA
Yuqoridagilarga  asoslangan  holda,  shuni  xulosa  qilishimiz  mumkinki,
Xalqaro Valyuta Fondi, Jahon banki, Evropa Tiklanish va Taraqqiyot banki, Osiyo
taraqqiyot  banki  hamda  Islom  taraqqiyot  banki  mamlakatimizda  qator  istiqbolli
loyihalarni  amalga  oshirishda  o’zining  mablag’larini  ajratish  bilan  faol  ishtirok
etmoqda. Shuningdek, mamlakatimizdagi bir qator investitsion loyihalarni amalga
oshirishda ham mazkur tashkilotlarning o’rni muhimdir.
O’zbekiston  Respublikasi  mustaqillik  yillarida  strategik  manfaatlarini
takomillashtirib  borib,  dunyoning  turli  joylarida  va  ayniqsa,  Markaziy  Osiyo
mintaqasida  barqarorlikni  mustahkamlash  sohasida  xalqaro  va  mintaqaviy
tashkilotlar bilan faol hamkorlikni yo’lga qo’ydi.
O’zbekistonning  jahon  mamlakatlari  bilan  iqtisodiy  integratsiyalashuvi
milliy  iqtisodiyot  samaradorligini  oshirishning  muhim  omili  hisoblanadi,
shuningdek,  fan-texnika  taraqqiyotini  jadallashtirishga,  millatlar  va  elatlarning
yaqinlashuviga, aholi turmush darajasini oshirishga yordam beradi. 
Mamlakatlarning  muayyan  integratsion  tashkilot  doirasida  birlashuvi,  ular
o’rtasida  mahsulotlar,  xizmatlar  va  kapital  harakati  bilan  bog’liq  munosabatlarni
rivojlanishiga  ijobiy  ta’sir  ko’rsatadi.  Shu  bilan  birgalikda,  mamlakatlar  o’rtasida
yangi texnologiyalarning erkin tarqalishiga, ularning milliy iqtisodiyotlarda ishlab
chiqarish  tarmoqlarini  rivojlantirish  jarayoniga  joriy  etilishiga  qulay  zamin
yaratadi va pirovardida iqtisodiyot barqarorligiga erishishga ko’maklashadi. 
O’zbekistonda  iqtisodiy  integratsiyani  rivojlantirish  siyosati  avvalo,  milliy
iqtisodiyotning  barqaror  darajada  o’sishini  ta’minlash  hamda  jahondagi  taraqqiy
etgan mamlakatlar qatoriga kirishiga yo’naltirilgan.
Xalqaro  iqtisodiy  integratsiya  jarayoni  kuchayishi  barobarida,  O’zbekiston
Respublikasi Markaziy Osiyo, MDH davlatlari, Evropa Ittifoqi mamlakatlari bilan
hamkorlik aloqalarini rivojlantirib bormoqda.
O’zbekistonning  Shanxay  hamkorlik  tashkiloti,  MDH  va  Iqtisodiy
Hamkorlik  Tashkiloti  kabi  integratsion  birlashmalarda  ishtirok  etishi
mamlakatimizning  jahon  xo’jaligidagi  o’rnini  yanada  mustahkamlashda  muhim
o’rin tutmoqda. 
Hozirda O’zbekiston Respublikasi tomonidan Shanxay hamkorlik tashkiloti
doirasida  savdo  iqtisod,  transport  kommunikatsiya,  investitsiya  va  boshqa
sohalarda hamkorlik faoliyati izchil davom etmoqda. 
MDH  tashkil  qilingan  dastlabki  kundan  boshlab,  O’zbekiston  respublikasi
iqtisodiy  integratsiyani  chuqurlashtirish,  hamkorlik  aloqalarini  mutahkamlash  va
kengaytirish,  boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik  tarafdori  bo’lgan
davlatlar  qatoridan  o’rin  oldi.  O’zbekiston  Respublikasi  MDHning  asosiy  va
tarmoq organlarining faoliyatida ishtirok etadi. 57ADABIYOTLAR  RO’YXATI
1 . Ўзбекистон  Республикаси  қонунлари 
2. Ш . М . Мирзиёевнинг  Олий  Мажлисга  Мурожаатномаси
3. И . А . Каримов « Ўзбекистон  иқтисодий  ислоҳотларни 
чуқурлаштириш  йўлида » Т .: « Ўзбекистон » 1995
4. Мисиров  К . М , Ҳайитбоев  М . И “ Молиявий  ва  бошқарув  ҳисоби ” Ўқув 
услубий  қўлланма  ТМИ  Тошкент -2019
5. Хасанов  Б . А ., Хошимов  А . А . Бошқарув  ҳисоби . Дарслик .  Т .: Янги  Нашр ,
2011.
6. Холбеков P.O. Ишлаб  чиқариш  ҳисобини  ташкил  қилиш  тамойиллари  ва 
услубияти . Т .: Фан , 2005.
7. Хамидов  БД . Аудит  иқтисоди . Монография — Т .: 2005.
8. Жураев  Н . Ю . Тулаходжаева  М . М ., Абдувоҳидов  Ф ., Илхомов  Ш . И . 
Бухгалтерия  ҳисоби , иқтисодий  таҳлил  ва  аудит . Дарслик. Т.: ТДИУ, 
2007.
9.Каримов А.А. ва бошқалар. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. Т.: Шарк, 
2004.
10.Умарова М., Эшбоев У., Ахмаджонов К. Бухгалтерия ҳисоби. 
Дарслик. Т.: 2004.
11.Абдуллаев А., Абдувахобов О., Каюмов И. Аудит асослари. Дарслик. - 
Т., "УАЖБНТ" маркази, 2003.
12.Дусмуратов Р.Д. Аудит асослари. Дарслик. - Т., "Ўзбекистон 
миллий Энциклопедияси" нашриёти, 2003.
13.Мусаев Х,.Н. Аудит. Дарслик. - Т., "Молия", 2003.
14.Бобожонов О., Жуманиёзов К. Молиявий ҳисоб. Т.: Молия, 2002. 58