Gordon Olportning shaxs xususiyatlari konsepsiyasi

I BOB. GORDON OLPORTNING SHAXS XUSUSIYATLARI 
KONSEPSIYASI HAQIDA.
1.1. G. Olport shaxsi va uning psixologiya fanida tutgan o rni.ʼ
1.2. G. Olportning shaxs xususiyatlari konsepsiyasi.
I bob bo yicha xulosa.	
ʼ
II. BOB. O'z-o'zini kamol toptirish kontseptsiyasining mohiyati
2.1. O`zini tarbiyalash bosqichlari
2.2. 
I bob bo yicha xulosa.
ʼ
Xulosa
Tavsiya.
Foydalanilgan adabiyotlar. Kirish
Huquqiy  davlat  va  demokratik  jamiyat  taraqqiyoti  sharoitida  zamonaviy
shaxsga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishning ob'ektiv ehtiyoji vujudga keldi,
bu  ijtimoiy  faol,  mustaqil,  ijodiy  shaxsga  bo'lgan  talabni  ko'rsatdi.  Shu
munosabat  bilan,  yosh  avlodni  tarbiyalash  va  o'qitish  uchun  mas'ul  bo'lgan
davlat  muassasalari  faoliyatini  takomillashtirish  muammosi  dolzarb  bo'lib
qolmoqda.  aynan  ular  yangi  shaxsni  shakllantirish  uchun  eng  maqbul  shart-
sharoitlarni  yaratish  imkoniyatiga  ega.  Shu  munosabat  bilan  biz  quyidagi
mavzuni  tanladik  muddatli  ish  "Yosh  o'quvchilarni  o'z-o'zini  tarbiyalash
usullari, usullari va vositalari".
O'z-o'zini  tarbiyalash  fenomeni  insonning  rivojlanishi  va  shakllanishi
bilan bog'liq ko'plab fanlarni tadqiq qilishda keng namoyon bo'ladi. Ular orasida
umumiy,  maktab  va  ijtimoiy  pedagogika  (V.I.  Andreev,N.  F.  Kapterev,A.  G.
Kovalev,A.  I.  Kochetov,P.F.Lesgaft,A.  V.  Mudrik,A.  S.  Novoselova,  K.  D.
Ushinskiy);  umumiy,  rivojlanish  va  ijtimoiy  psixologiya  (A.Ya.  Aret,L.  S.
Vigotskiy,I.  S.  Kon,V.  G.  Maralov,L.  I.  Ruvinskiy,  N.  P.  Chesnokov);
sotsiologiya  (N.  Smelzer);  valeologiya  (A.A.  Dubrovskiy,V. V.  Kolbanov,  SV.
Popov); jismoniy tarbiya va sport psixologiyasi va nazariyasi (A.I.Babakov,E. P.
Ilyin,A. Ts.Puni, M. I. Stankin); gigiena (S.N. Popov, D.A. Farber). Ammo bu
adabiyot  maktab  o'quvchilarining  o'zini  o'zi  tarbiyalashga  yo'naltirilgan  ta'lim
jarayoni imkoniyatlarini etarli darajada yoritib bermagan
Kurs  ishining  dolzarbligi :  Shaxsning  o'zini  o'zi  takomillashtirish
muammosiga  e'tibor  shaxs9ning  ichki  faoliyatini,  uning  zaxiralarini  o'rganish,
ulardan  rivojlanish  jarayonida  shaxsning  mustaqilligini  oshirish  uchun  ulardan
maksimal  darajada  foydalanish  bilan  bog'liq  masalalarning  dolzarbligi  bilan
bog'liq. Rivojlangan shaxs o'zini o'zi anglash, jamiyat ideallarini ongli ravishda
chuqur  shaxsiy  qadriyat  yo'nalishlari  va  e'tiqodlariga  aylantirish  istagini  o'z
ichiga  olgan  faoliyat  bilan  tavsiflanadi.  Ichki  aqliy  faoliyatning  sababi  aqliy rivojlanish  xususiyatini  belgilaydi,  bu  o'zini  o'zi  rivojlantirish,  o'zini  o'zi
faollashtirish,  o'zini  takomillashtirishda  namoyon  bo'ladi.A.  A.  Bodalevbu
haqiqatni muhim hodisa - insonning o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini harakat
qilishiga bo'lgan ehtiyoji va qobiliyati deb atadi.
Kurs  ishining  ob'ekti :  yosh o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashi.
Kurs  ishining  maqsadi :  Kichik  maktab  yoshidagi  o'quvchilarning  o'z-
o'zini tarbiyalash jarayonining xususiyatlarini ko'rib chiqing.
Kurs  ishining  metodologik  asoslari  ta'limni  insonparvarlashtirish
bo'yicha  g'oyalarni  o'ylab  topdi;  uning  shaxsiy  o'zaro  aloqalari  va  faoliyatiga
faol  qo'shilishi  asosida  ijtimoiy  muhit  va  shaxsning  rivojlanishi  o'rtasidagi
munosabatlar  to'g'risida  qoidalar;  yosh  o'quvchilarning  o'z-o'zini  tarbiyalashini
amalga oshirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.
Kurs  ishining  metodlari  :  zarur adabiyotlar to'plami; olingan materialni
tahlil  qilish;  belgilangan  muammo  bo'yicha  ma'lumotlarni  tasniflash  va
tizimlashtirish; yosh o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashini amalga oshirishda
shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.
Kurs ishining  bosqichlari  :
Birinchi  bosqich ,  kurs  ishining  mavzusi  aniqlandi,  o'rganildi,  tahlil
qilindi, psixologik, pedagogik, falsafiy, sotsiologik adabiyotlar umumlashtirildi;
o'quv  jarayoni  sharoitida  maktab  o'quvchilarining  o'z-o'zini  tarbiyalash
nazariyasini  tahlil  qildi.  Tadqiqot  mavzusi  asoslandi,  ob'ekti  va  predmeti,
maqsadi va vazifalari aniqlandi, ishchi gipoteza ilgari surildi va tadqiqot usullari
ko'rsatildi.
Ikkinchi  bosqich ,  Ushbu  bosqich  boshlang'ich  maktab  yoshidagi
bolalarda o'z-o'zini tarbiyalash jarayonining mohiyatini ochib berdi.
Uchinchi  bosqichi , asosiy xulosalar, xulosalar shakllantirildi va kurs ishi
rasmiylashtirildi. Kurs ishining tuzilishi.  2 bob, 4 t а  ра r а gr а f, xulos а l а r v а  t а vsiy а l а r, 53
foyd а l а nilg а n  а d а biyotl а r  ro‘yx а ti,  juml а d а n,  6  t а  internetd а n  oling а n
а d а biyotl а r ro‘yx а ti v а ilov а l а rd а n ibor а t.
I BOB. GORDON ALPORTNING SHAXS XUSUSIYATLARI
KONSEPSIYASI HAQIDA.
1.1. G. Olport shaxsi va uning psixologiya fanida tutgan o rni.ʼ
Gordon  Ollport  1897  yil  11  noyabrda  Indiana  shahridagi  Montezuma
shahrida tug'ilgan. U to'rtta aka-ukaning eng kichigi bo'lib, ko'pincha uyatchang,
ko'p mehnatkash va mehnatkash. Onasi maktab o'qituvchisi, otasi esa shifokor
bo'lib, Ollportda kuchli ish axloqi bo'lgan. Bolaligida otasi oilaviy uyini uydan
olib, bemorlarni davolashdi.
Ollport o'zining yoshlik yillarida o'z matbaa ishlarini olib borgan va o'rta
maktab  gazetasining  muharriri  bo'lib  xizmat  qilgan.  1915-yilda  Allport  o'z
sinfida  ikkinchi  o'rinni  egalladi  va  Garvard  Kollejida  tahsil  oldi,  u  erda  uning
akasi  Floyd  Henri  Ollport  doktorlik  dissertatsiyasini  himoya  qildi.
Psixologiyada  1919-yilda  Garvard  universitetida  falsafa  va  iqtisod  bo'yicha
bakalavr  darajasini  olganidan  so'ng,  Ollport  İstanbulda  falsafa  va  iqtisodni
o'rgatish  uchun  Istanbulga  safar  qildi.  Bir  yillik  o'qitishdan  so'ng  u  Garvardga
o'qishni tugatish uchun qaytib keldi. Ollport doktorlik dissertatsiyasini himoya
qildi. 1922 yilda Hugo Munsterberg rahbarligida psixologiyada. Sigmund Freyd
bilan  uchrashuv  Ollport  psixiatr  Zigmund  Freyd  bilan  uchrashish  tajribasi
haqida hikoya qiladi. 1922-yilda Ollport mashhur psixoanalist bilan uchrashish
uchun Avstriyaga  (Vena)  sayohat  qildi.  Freydning  ofisiga  kirganidan  so'ng,  u
asabiy  tarzda  o'tirdi  va  u  Vena  safarlarida  poezdda  ko'rgan  bir  bola  haqida
hikoya  aytib  berdi.  Ollport  tushuntirishicha,  bola  kirli  bo'lishdan  qo'rqib,
oldindan  iflos  odam  ko'rgan  joyga  o'tirishdan  bosh  tortdi.  Ollport  nazarda
tutganidek, bolaning onasiga bo'lgan munosabati juda ta'sirchan bo'lgan. Ollport  1924-yilda  Garvardda  ishlaydi  va  keyinchalik  Dartmutda  o'z
lavozimini  qabul  qiladi.  1930-yilga  kelib  u  Garvardga  qaytib  keldi,  u  erda
o'zining ilmiy faoliyati davomida qolgan. Garvarddagi birinchi yilida u Qo'shma
Shtatlarda taqdim etilayotgan birinchi shaxs psixologiya klassini o'rgatdi. Uning
o'qituvchisi sifatida Stanley Milgram , Jerome S. Bruner, Leo Postman, Tomas
Pettigryu va Entoni Greenwald singari ba'zi talabalarga chuqur ta'sir ko'rsatdi.
U bir lug'atga borib, u o'ziga xos xususiyatni tasvirlaydigan topilgan har
bir  so'zni  aytib,  bu  nazariyani  ishlab  chiqa  boshladi.  4500  turli  xususiyatlar
ro'yxatini tuzib chiqqach, ularni uchta turli toifaga ajratdi:
Kardinal xususiyatlar : Bu shaxsning butun shaxsiyatiga ustunlik qiluvchi
xususiyatlar. Kardinal xususiyatlar juda kam uchraydi.
Markaziy  xususiyatlar:  Bizning  shaxsiyatimizni  tuzadigan  umumiy
xususiyatlar.  Yaxshilik,  halollik  va  samimiylik  kabi  fazilatlarning  barchasi
markaziy fazilatlarning misollari.
Ikkilamchi  xususiyatlar:  Bu  ma'lum  shartlar  va  sharoitlarda  mavjud
bo'lgan  xususiyatlar.  Ikkilamchi  xususiyatga  ega  bo'lgan  misol  katta  odam
guruhiga nutq so'zlamasdan oldin asabiylashadi.
Shaxs  xususiyati  tizimini  fel-atvor  pozitsiyasi  doirasida  organish
alternativ  tipologiyadir  (Eslatib  otamiz,  insonning  uziga  xos  bulgan  va  turli
vaziyatlarda  namoyon  boladigan  sifatlari  fel-atvor  deyiladi.  Yani  fel-atvor
togrisida fakat  xolatlararo barqarorlik xolatlarida sozlash mumkin: axir xar  bir
inson  xayoti  davomida  bir  bora  bolsa,  mexribon,  xalol,  oliyjanoblik  deb
nomlansa boladigan xarakatlar qiladi, lekin bu uning kelajakda doimo shunday
boladi  degani  emas.  Bunda  barcha  guruxlar  uchun  emas,  balki  xususiyatlari
boshqalardan  ajralib  turadigan  aloxida  insondagi  fel-atvorni  ifodalaydi. Agar
shaxsni gurux portreti bilan taqqoslaganda, fel-atvor – koproq umumlashtirilgan
obraz  doirasidan  chiqadigan  xarakteristikaga  va  konkret  subekning  mantiqiy
xulq-atvoriga  amal  qilinadi.  Shuning  uchun  tipologik  yondashuv  kopgina
tandiqlarga  uchragani  ajablanrali  emas,  fel-atvor  nazariyasi  esa  shaxsga idiografik  yondashuvga  asos  solgan  G.Ollport  orqali  ishlab  chiqilgan.  Ollport
tipologik yondashuvni tanqid qilib
«Xar  kanday  tipologiya  butun  shaxs  tizimida  qandaydir  segmentning
ajralib  chiqishiga  va  shu  segmentga  oziga  xos  bolmagan  darajada  axamiyat
berilishi asoslanadi. 
Shaxs  xususiyati  odat  emas  koproq  umumlashgan  sifatdir.  Odatlar
birlashib, xususiyatlarga qoshiladi.
Shaxs  xususiyatlari  fel-atvorni  xaraktlantiruvchi  element  xisoblanadi.
Yani xususiyatlar insonni ularni namoyon qiladigan vaziyatni qidirish yoki xosil
kilishga moyillik bildiradi.
Xususiyatlarning  borligini  faqat  tajriba  yoli  Bilan  aniqlash  mumkin.
Garchi  ular  bevosita  kuzatishlarga  izn  bermaydi,  psixologik  metodlar  ularni
namoyon kiladi.
Shaxs  xususiyatlari  boshqa  xususiyatlardan  faqat  nisbatan  mustaqildir.
Xususiyatlar  berkingan  xolda  yanada  koproq  umumlashgan  xulq-atvor
xarakteristikasida namoyon buladi.
Shaxs  xususiyatlari  axloqiy  yoki  ijtimoiy  baxoning  sinonimi
xisoblanmaydi.  Va  xususiyatning  salbiy  korinishi  –  bu  xar  doim  «yomon»,
ijobiy esa xar doim xam «yaxshi» bolmaydi.
Xususiyatni  u  namoyon  bolgan  shaxs  kontekstida  yoki  uning  jamiyatda
ommalashuvida korib chiqish mumkin.
Ayrim qiliqlarning xususiyat bilan kelishmasligi insonda uning yoqligini
isbotlamaydi.
Dastlab  G.Ollport  umumiy  xususiyatlarni  xarakteristika  tarzida
madaniyati  meyorida  bir-biridan  ajralib  turuvchi  insonlarni  va  boshkalar  bilan
takkoslanmaydigan  idividual  (morfologik)  insonlarni  uzaro  ajratib  chikdi.
Keyinchalik  u  oxirgilarni  individual  dispozitsiya  (G.Ollport  individual
dispozitsiyani  moslashuvchan  xulk-atvorning  muayyan  turlarini  neyropsixik elementlar kabi aniklaydi, xudi shular Ollportga kura shaxs psixologiyasi asosiy
kizikishni ifodalaydi.
Dispozitsiyalar orasida kamrok va kuprok aks etganini ajratish mumkin.
Eng  axamiyatli  dispozitsiya   bu  insonning  butun  xayoti  davomidagi  yulini
belgilaydigan  xususiyatlaridir  (masalan,  «raxmdillikka  moyillik»).  Markaziy
dispozitsiya   xulk-atvorning  bu  atrofdagilarning  oson  bilib  oladigan
tendentsiyasidir. Ikkilamchi dispozitsiya bu insondagi afzal kurish va vaziyatga
Moslashish  namoyon  buladigan  xislat  (10,14).  Ollport  uzining
dispozitsiya xakidagi tushunchalarida atrof muxitning tasiri va irsiyatga baravar
axamiyat  beradi.  Tajriba  yuli  bilan  aniklanadigan  yondashuvga  kelsak,  bu
amaliy  izlanishlarda  tasdiklanmagan,  lekin  shaxs  xususiyatlarini  urganishni
konkretlashtirishda yordam berdi va rivojlanib bordi.
Psixologiyada xususiyatlarni belgilaydigan bir kancha usullar mavjud (5).
Birinchi usul bu kontseptualizatsiya yani, nazariy tasavvurlarga javob beruvchi
xususiyat  izlanishi.  Uzok  yillar  davomida  aynan  shu  usul  asosiy  edi  va
F.Gal ь ton, A.F.Lazurskiy  isharida  kullanilgan.  Nazariy  tasavvur  kilish  va  xar
kanday  psixologik  sifatni  loyixalashtrish  mumkinligi  tushunarli,  ammo,  agar
xususiyatni  ajratishning  ayrim  talablariga  rioya  kilinmasa  bu  ishlar  umuman
befoyda  bulishi  mumkin.  1.  Biror  soddarok  xususiyatni  ajratib  olish  kerak.  2.
Turli odamlardagi bir-biridan farklanadigan xususiyatga etibor karatish kerak. 3.
Kuprok tarkalgan xususiyatni urganish  kerak. 4. Xususiyatning boshka  sifatlar
bilan boglik bulgan turlarini tanlamok foydalidir.
Xususiyatni  ajratishining  keyingi  usuli  psixologik  sifatlarning  suz
manosiga  asosan  tuzilgan.  Psixosemantik  metodlar  xar  bir  insonning,  asosiy
ulchami  kuch-  kudrat,  aktivlik  va  baxo  bulgan  uz  semantik  maydoniga  ega
bulishiga  asoslangan.  Shunday  kilib,  xar  bir  obekt  va  kurinish,  inson  uni
xoxlaydimi yukmi, kuchli kuchsiz, aktiv- passiv va mexribon- kaxrli kabi kabul
kilinadi.  Bu  baxolash  gayriixtiyoriy  ravishda  amalga  oshiriladi,  birok
psixosemantik metod, CH.Osgudning izlanishlarida asoslangan sinesteziyaning paydo  bulishi  (turli  modallikning  uzaro  tasirini  kuzgatadigan),  obektlarning
maydon  ichidagi  uzaro  joylashuvini  ochib  berishga  imkon  beradi.  Agar  bu
obektlar  xususiyatlar bulsa,  biz ular  xakida xam  bilan jipslashgan,  shuningdek
bir-biriga  karama-karshi  bulgan  yoki  ortogonal  (mustakil)  sifatlar  axborotini
olamiz.  U  xolda  xususiyatlarni  yaxlitlashtirish  mumkin:  axir  bittasining
mavjudligidan kolganlarini xam muxokama kilish mumkin.
Va nixoyat, uchinchi usul   bu bevosita kuzatuv tasiriga buysinmaydigan
xarakteristikada namoyon buladigan faktorli analizga asos bulib xizmat kiladi,
Lekin  bu  butun  bir  tup  xususiyatga  tasir  kilishi  mumkin.  Faktorlar  bir
necha  darajada  bulishi  mumkin,  faktor  darajasi  kancha  yukori  bulsa,  shuncha
kup psixologik sifatlarni  aniklash mumkin. Bu  manoda xususiyatlar shaxsning
uziga xosligini tariflashi shart emas, shuningdek ular akl-idrokni xam tasvirlashi
xam mumkin (R.Kettel va G.Ayzenkning faktorli analizga tayanganliklari shaxs
psixologiyasiga xam, insonning intellektual kobiliyatlarini urganishda xam katta
xissa kushgani tasodif emas).
Faktorli  yondashuv  G.Ollportning  «umumiy  sifatlar»  deb  tariflangan
reallikni,  xamda  inson  indiviualligi  masshtabini  kurib  chikishda  nominativ  va
idiografik urtasidagi oralikni urgatadi.
Ollport  1967  yil  9  oktyabrda  vafot  etdi.  Shaxsiyatning  o'ziga  xos
nazariyasidan  tashqari,  u  psixologiya  bo'yicha  o'chmas  iz  qoldirdi.  Shaxsiyat
psixologiyasining  asoschilaridan  biri  sifatida  uning  bugungi  ta'sirini  hali  ham
his  qilish  mumkin.  Uning  vaqtida  ommalashgan  psixoanalitik  va  xulq-atvorga
asoslangan  yondashuvlarga  e'tibor  qaratish  o'rniga,  Allport  o'zida  eklektik
usuldan foydalanishni tanladi.
1.2. G. Olportning shaxs xususiyatlari konsepsiyasi.
Shaxs xususiyati – bu faqat nomigagina emas, balki mavjud belgi. Ya‘ni
ular nazariy asoslar natijasi emas, balki xaqiqatdan odamlarda mavjuddir.
Shaxs  xususiyati  odat  emas  ko‘proq  umumlashgan  sifatdir.  Odatlar
birlashib, xususiyatlarga qo‘shiladi. Shaxs  xususiyatlari  fe‘l-atvorni  xaraktlantiruvchi  element  xisoblanadi.
Ya‘ni  xususiyatlar  insonni  ularni  namoyon  qiladigan  vaziyatni  qidirish  yoki
xosil kilishga moyillik bildiradi.
Xususiyatlarning  borligini  faqat  tajriba  yo‘li  Bilan  aniqlash  mumkin.
Garchi  ular  bevosita  kuzatishlarga  izn  bermaydi,  psixologik  metodlar  ularni
namoyon kiladi.
Shaxs  xususiyatlari  boshqa  xususiyatlardan  faqat  nisbatan  mustaqildir.
Xususiyatlar  berkingan  xolda  yanada  ko‘proq  umumlashgan  xulq-atvor
xarakteristikasida namoyon buladi.
Shaxs  xususiyatlari  axloqiy  yoki  ijtimoiy  baxoning  sinonimi
xisoblanmaydi.  Va  xususiyatning  salbiy  ko‘rinishi  –  bu  xar  doim  «yomon»,
ijobiy esa xar doim xam «yaxshi» bo‘lmaydi.
Xususiyatni u namoyon bo‘lgan shaxs kontekstida yoki uning jamiyatda
ommalashuvida ko‘rib chiqish mumkin.
Ayrim qiliqlarning xususiyat bilan kelishmasligi insonda uning yo‘qligini
isbotlamaydi.
Dastlab  G.Ollport  umumiy  xususiyatlarni  xarakteristika  tarzida
madaniyati me‘yorida bir-biridan ajralib turuvchi insonlarni va boshkalar bilan
takkoslanmaydigan  idividual  (morfologik)  insonlarni  uzaro  ajratib  chikdi.
Keyinchalik  u  oxirgilarni  individual  dispozitsiya  (G.Ollport  individual
dispozitsiyani  moslashuvchan  xulk-atvorning  muayyan  turlarini  neyropsixik
elementlar kabi aniklaydi, xudi shular Ollportga kura shaxs psixologiyasi asosiy
kizikishni  ifodalaydi.Dispozitsiyalar  orasida  kamrok  va  kuprok  aks  etganini
ajratish  mumkin.  Eng  axamiyatli  dispozitsiya  –  bu  insonning  butun  xayoti
davomidagi  yulini  belgilaydigan  xususiyatlaridir  (masalan,  «raxmdillikka
moyillik»).  Markaziy  dispozitsiya  –  xulk-atvorning  bu  atrofdagilarning  oson
bilib  oladigan  tendentsiyasidir.  Ikkilamchi  dispozitsiya  –  bu  insondagi  afzal
kurish va vaziyatga Moslashish  namoyon  buladigan  xislat.  Ollport  uzining  dispozitsiya
xakidagi  tushunchalarida  atrof  muxitning  ta‘siri  va  irsiyatga  baravar  axamiyat
beradi.  Tajriba  yuli  bilan  aniklanadigan  yondashuvga  kelsak,  bu  amaliy
izlanishlarda  tasdiklanmagan,  lekin  shaxs  xususiyatlarini  urganishni
konkretlashtirishda yordam berdi va rivojlanib bordi.
Psixologiyada  xususiyatlarni  belgilaydigan  bir  kancha  usullar  mavjud.
Birinchi  usul  –  bu  kontseptualizatsiya  ya‘ni,  nazariy  tasavvurlarga  javob
beruvchi xususiyat izlanishi. Uzok yillar davomida aynan shu usul asosiy edi va
F.Gal ь ton, A.F.Lazurskiy  isharida  kullanilgan.  Nazariy  tasavvur  kilish  va  xar
kanday  psixologik  sifatni  loyixalashtrish  mumkinligi  tushunarli,  ammo,  agar
xususiyatni  ajratishning  ayrim  talablariga  rioya  kilinmasa  bu  ishlar  umuman
befoyda  bulishi  mumkin.  1.  Biror  soddarok  xususiyatni  ajratib  olish  kerak.  2.
Turli odamlardagi  bir-biridan farklanadigan xususiyatga e‘tibor  karatish kerak.
3.  Kuprok  tarkalgan  xususiyatni  urganish  kerak.  4.  Xususiyatning  boshka
sifatlar bilan boglik bulgan turlarini tanlamok foydalidir.
Xususiyatni  ajratishining  keyingi  usuli  psixologik  sifatlarning  suz
ma‘nosiga  asosan  tuzilgan.  Psixosemantik  metodlar  xar  bir  insonning,  asosiy
ulchami  kuch-  kudrat,  aktivlik  va  baxo  bulgan  uz  semantik  maydoniga  ega
bulishiga  asoslangan.  Shunday  kilib,  xar  bir  ob‘ekt  va  kurinish,  inson  uni
xoxlaydimi  yukmi,  kuchli  –  kuchsiz,  aktiv-  passiv  va  mexribon-  kaxrli  kabi
kabul  kilinadi.  Bu  baxolash  gayriixtiyoriy  ravishda  amalga  oshiriladi,  birok
psixosemantik metod, CH.Osgudning izlanishlarida asoslangan sinesteziyaning
paydo  bulishi  (turli  modallikning  uzaro  ta‘sirini  kuzgatadigan),  ob‘ektlarning
maydon  ichidagi  uzaro  joylashuvini  ochib  berishga  imkon  beradi.  Agar  bu
ob‘ektlar xususiyatlar bulsa, biz ular xakida xam bilan jipslashgan, shuningdek
bir-biriga  karama-karshi  bulgan  yoki  ortogonal  (mustakil)  sifatlar  axborotini
olamiz.  U  xolda  xususiyatlarni  yaxlitlashtirish  mumkin:  axir  bittasining
mavjudligidan kolganlarini xam muxokama kilish mumkin. Va nixoyat, uchinchi usul – bu bevosita kuzatuv ta‘siriga buysinmaydigan
xarakteristikada namoyon buladigan faktorli analizga asos bulib xizmat kiladi,
Lekin  bu  butun  bir  tup  xususiyatga  ta‘sir  kilishi  mumkin.  Faktorlar  bir
necha  darajada  bulishi  mumkin,  faktor  darajasi  kancha  yukori  bulsa,  shuncha
kup psixologik sifatlarni aniklash mumkin. Bu ma‘noda xususiyatlar shaxsning
uziga  xosligini  ta‘riflashi  shart  emas,  shuningdek  ular  akl-idrokni  xam
tasvirlashi  xam  mumkin  (R.Kettel  va  G.Ayzenkning  faktorli  analizga
tayanganliklari shaxs psixologiyasiga xam, insonning intellektual kobiliyatlarini
urganishda xam katta xissa kushgani tasodif emas).
Faktorli  yondashuv  G.Ollportning  «umumiy  sifatlar»  deb  ta‘riflangan
reallikni,  xamda  inson  indiviualligi  masshtabini  kurib  chikishda  nominativ  va
idiografik urtasidagi oralikni urgatadi.
Shaxsning faktorli strukturasini ajratishga birinchi urinishlar.
G.Ollport  uz  ishlarining  boshida  X.Odbert  Bilan  birgalikda  inson
kiyofasining  tashki  va  ichki  kurinishiga  oid  18000  suzni  taxlil  kilib,  ulardan
shaxsning  sifatlarini  yakkol  kursatib  beradigan  4500  ta  suzni  tanlab  olishdi
(1,3,4,5,7,10,14).  Korrelyatsion-  faktorli  izlanishlarga  birinchilardan  bulib
Dj.Gilford,  V.T  Siperman  bilan  birga  kuyidagi  13ta  shaxs  faktorini  ajratgan
xolda murojaat kildi:
Umumiy aktivlik (gayratlilik, xarakat tezligi, xarakatga moyillik),
Ustun  bulmok  (tashabbuskorlik,  uz  xukuniki  ximoya  kilmok,  liderlikka
intilish),
Mardlik (professional va noprofessional erkaklik kizikishlar, kurkmaslik,
gamginlik yetishmasligi, xis-xayajon kuchsizligi),
Uziga  ishonch  (chukur  bilimga  egalik,  uzgalar  tomonidan  tanilganlikni
sezish, ogir-vazminlik),
Xotirjamlik  (sovukkonlik  va  irodasini  bushashtirmok,  tolikish  va
achchiklanish, joriy faoliyatga yukori kontsentratsiya,
Kirishimlilik (ijtimoiy aktivlik, ijtimoiy barkarorlik, liderlikka kizikish), Gayriextiyoriy xarakat (xayolparastlik, kizikuvchanlik, tomoshabin),
Depressiya (emotsional va jismoniy tushkunlik, vaxima, bezovtalik),
Emotsionallik (emotsiyaning yengil paydo bulishi va saklanishi,
Kechinmalarning yuzakiligi, fantaziya kilish),
Uzini cheklash (vazminlik, uzini nazorat kilish, jiddiylik),
Ob‘ektivlik (Amaliy, tugri baxo berish),
Kungilchanlik (vaziyatga karab yengil uzgarish, samimiyat, yumshoklik),
Xamkorlik  (tanbexlarga  chidamlilik,  egoistlikning  yukligi,
ishonuvchanlik).
Yuqorida aytib utilgan sifatlar ijtimoiy biologik tabiatning aralashmasiga
ega, ularni aniklash usullari esa yaratilmagan edi.
SHaxsni  tasvirlashda  R.B.Kettell  boshqa  yondashuvdan  foydalangan,
shaxs  xususiyatlari  ichidan  ikkilamchi  va  birlamchi,  dastlabki,  konstitutsional,
genetik  shartlanganlik,  tajriba  ta‘sirida  rivojlangan  va  boshkalar,  boshkacha
kilib aytganda temperamental va xarakterilogik xususiyatlarni ajratish mumkin
(5,7,10,14).Kettel  uzining  empirik  ishlarida  G.Ollport  ajratgan  shaxslarga
tegishli guruxlarni yaxlitlashtirish etiteti yulidan bordi va 171 gurux sinonimini,
keyinchalik 36 bipolyar turlarga, undan keyin esa ularni boshka izlanishlarda 46
juftga tuldirdi.
SHaxs  xususiyatlarini  keltirib  chikaradigan  (dastlabki)  sistemasi
Kettellga kura xilma-xildir va kuyidagilarni uz ichiga oladi:
kizikkonlik  (konstitutsonallikni  keltirib  chikaruvchi)  xislatlari,  ya‘ni
emotsional,  tezkorlik,  reaktivlik  va  shaxsning  atrofdagi  ragbatlantiruvchi
omillarga  reaktsiya  energiyasi  kabi  idividual  ta‘sirlanish  uslubini  aniklaydigan
xislatlar.
Ta‘sirlanish samaraliligi aniklovchi kobiliyat-xislatlar,
xarakatlanuvchi reaktsiya kuchlariga taalukli va belgilarning ikkita sinfini
tashkil  kiluvchi  dinamik  xususiyatlar  –  erglar,  insonning  xulk-atvorini
ifodalovchi  (kurash  va  rakobatga  yunaltirilgan,  poda-poda  bulib  yashash tuygusi,  avtonomlik)  tugma  xususiyatlar  va  ijtimoiy  madaniyat  meyorlari
ta‘sirida shakllanadigan shuningdek kizikshlarning namoyon bulishini uz ichiga
oladigan sentimentlar, attityudlar.
Katta  yoshli  insonni  ta‘riflashda  R.Kettell  uzi  ajratib  olgan  19  faktor,
yosh bolalarni  tasvirlashda esa 12 faktor  yetarli deb xisoblaydi. Bu faktorlarni
anik  ilmiy  (texnik),  chegara  bilan  belgilangan  va  maishiy  nomlarini  sanab
utamiz.  Barcha  faktorlar  manfiy  va  musbat  kutblarga  ega,  lekin  bu  muxim
axamiyatga  egaligini  bildirmaydi:  psixologik  planda  ular  bir  xil,  manfiylik  va
musbatlilik  esa  muayyan  vaziyatda  bulishi  mumkin.  Fakat  bolalarda  topilgan
faktorlar kalin shrift bilan ajratilgan.
R.B.Kettell kursatib utgan xususiyatlar
A+Affektotimiya (tsiklotimiya) 
Samimiylik, raxmdillik
Alokada yengillik, egiluvchanlik, 
moslashuvchanlik, kungilchanlik, 
ochiklilik, ishonuvchanlik, begamlik,
kirishimlilik A-Sizotimiya
Xolislik, yotsirashlik
Janjalkash, printsiplarga kattik yopishib 
olish, sovukkonlik, sirini xech kimga 
aytmaydigan, kup gapirmaslik, ogir-
bosik, gumonsirashlik, egoistlik
V+
Yukori akl-idrok Akilli
Yukori akliy kobiliyat, zexni utkirlik,
abstraktsiyalarni tushunish, keng V-Past akl-idrok Kaltafaxm
Past akliy kobiliyat, zexni sustlik,
abstraktsiyani tushunmaslik, intellektual
itellektual  kizikishlar,
kat‘iylik,tirishkoklik, bilimdon kizikishlarning  yukligi  va
kaysarlik,bilimsilik.
S+«Men» kuchi Emotsional barkarorlik
Nevrotik  alomatlaridan  ozodlik,  soglik
tugrisida  tashvish  yukligi,  xotirjamlik,
xayotga  nisbatan  reallik,  tirishkoklik,
kat‘iylik,  uzini  kulga  ola  bilish,
vazminlik S-
«Men» kuchsizligi Emotsional 
bekarorlik
Nevrotik belgilarning kupligi, uz sogligi
tugrisida  kaygurish,  kizikishlarda
bekarorlik,  masuliyatdan  bosh  tortish, ishni oxirigacha yetkazmaslik, uzini tuta
olmaydigan, vaximachi
D+
Ta‘sirchanlik Bezovtalik
Sabrsizlik, namoyishkorlik, faollik, 
rashkchilik, uzi yukori baxolash,
bekarorlik, andishasizlik D-Lokaydlik Vazminlik
Xotirjamlik, kanoatlilik, lokaydlik, 
rashksizlik, uz-uzini tankid kilishlilik,
barkarorlik, xushmuomala
E+Dominantlilik
Tirishkoklik, gayratli, mustakillik, uziga
ishonuvchanlik,  maktanchoklik,
ekstrapunitivlik, kupollik, andishasizlik,
botirlik, janjalkashlik, kaysarlik E-
Konformlik Itoatkorlik, tobelik
Buysinishlik, uziga ishonmaslik, 
kamtarlik, intrapunitivlik yoki 
impunitivlik, xushmuomalalik, 
tortinchoklik, extiyotkorlik,
xayrixoxlik, itoatkorlik
F+Surgency
Beparvolik,  kirishimlilik,
serxarakatlilik,  kupgaplilik,xotirjamlik,
jonlilik, epchillik, F-Desurgency Sertashvish
Gam-gussa, kupchilikdan kochish,
apatiya, indamaslik, bexalovatlik,
ishonuvchanlik, moslashuvchanlik sustkashlik,  extiyotkorlik,
shubxalanuvchanlik,  printsiplargakattik
yopishib olishlilik
G+«Men-ortik» kuchi Yukori insoflilik 
Barkarorlik, tirishkoklik,
majburiyatlilik, intizomlilik, 
ixchamlilik, xushaxloklilik, 
ma suliyatlilik, odamlarga‟
jonkuyarlik, tartibga talabchanlik G-«Men-ortik» kuchsizlik Noinsoflilik
Bekarorlik, uzgaruvchanlik, 
yengiltabiatlilik, uz xoxishlariga erk 
bermoklik, beparvolik, axloksizlik, 
ma suliyatsizlik, kundalik xayotda	‟
pala-partishlik, landavurlik
H+Parmia Jasurlik
Kirishimlilik, karama-karshi jins vakili H-
Threcita xuzurida jonlanishlilik, kuyinchaklilik, 
emotsionallik va artistlik, xayrixoxlik, 
ta sirchanlik, betashvish, omma oldiga ‟
chikishga
moyillik Jur atsizlikTortinchoklik,karama-karshi	
‟
jins  vakili  oldida  xijolat  tortish,
vazminlik,  kizikishlarni  chegaralash,
adovatlik,  extiyotkorlik,  xayot  oldida
vaximaga tushish.
I+Premsia
Kungilchanlik,  muloyimlilik  Besabrlik,
talabchanlik,  tobelik,  sertakalluflik,
xissiyotlilik,  sezgirlik,  fantaziyaga
moyillik,  uziga  va  atrofdagilarga
yumshoklik,  ipoxondriya,  sogligi
xakidajonsaraklik I-Harriet
Kattiklik,  shafkatsizlik  Emotsional
yetuklik,  mustakillik,  rialistlik,
ratsionallik,  akl-idroksezgisiga
buysunish,  ishbilarmonlik,  mantik
borligi,  surbetlik,  sogligi  xakida
tashvishi yukligi
J+Cjasthenia
Extiyotkorona  individuallik  Yakka
xarakat  kilishga  moyillik,  odamovilik,
umumiy  kizikishlarga  tuskinlik  kilish,
charchoklik,  umumguruxlik
me yorlariga  sovukkonlik  bilan	
‟
munosabat J-
Zeppia
Umumiy ishlarda katnashishga 
kizikishBirgalikdagi xarakatga moyillik,
e tiborga moyillik, shaxsiy	
‟
kizikishlarini guruxliga buysindirish, 
kuch, faollik, umumguruxlik
me yorlarini kabul kilishga kobiliyat	
‟
K+
Comention Madaniy karamlik
Xushmuomalalik, madaniy yetuklik, 
ma suliyatlik, buysinishga kobiliyat, 	
‟
kattalarning nuktai nazarini
faxmlamok K-Abolition
Madaniyatni  kabul  kilmaslik
Odobsizlik,  madaniy  yetuk  emas,
ma suliyatsizlik,  uzini  kursatishlik,	‟
ijtimoiy kiyinchiliklarni tushunmaslik
L+
Protension Gumonsirashlik
Ishonmaslik,  kizganchiklik, L-
Alaxia Ishonuvchanlik
Xaddan tashkari ishonuvchanlik, kuraolmaslik,  omadsizliklarga  karab
kolishlilik,  jizzakilik,  zolimona
xukmdorlik,  rakobatlikka  moyillik,
manmanlik  va  uziga  yukori  baxo
berishlik kizganmaslik, begarazlik, 
kiyinchiliklardan oson chalgishlik, 
kunuvchanlik, chidomlilik, 
kechirimlilik, tushunuvchanlik, 
kungilchan, uzini axamiyatsizligini
sezish
Uzining  dunyokarashlariga  berilib
ketishlik,  abstrakt  muammolarga
kizikuvchanlik,  fantaziya  kilishlik,
tajribasiz,  betgachoparlik,  zavkka
tulganlik Amaliy savollargni yechishga moyillik, 
shaxsiy ishlarini uyushtirish, 
gayrioddiylikdan kochishlik, ob ektiv ‟
reallikni boshkarish, amaliy masalalarda
ishonchlilik, xotirjamlik,
Qat'iyatlilik
N+Shrewdness Ziyraklik
Nazokatlilik, uzini tuta bilishlik,
akllilik,  emotsional  sipolik,  sun iylik,	
‟
xulk-atvorida  yasamalik,  estetik
ustamonlik,  atrofdagilarga  ziyraklik,
izzattalab,  extiyotkorlik  (Makiavelli
kutbi) N-Natural forthrighness Soddalik
Tugrisuzlik, betakalluflik, aklning 
konkret emasligi, emotsional 
tartibsizlik, tabiiy, samimiylik, didning 
oddiyligi, asoslarni taxlil kilishda 
tajribasizlik, erishilgan yutuk bilan 
kanoatlanmoklik, odamlar bilan 
mulokatda bexurmatlik (Russo
kutbi)
Jadvalda  keltirilganlardan  tashkari  shaxsning  kup  darajali
strukturasidadastlabki  faktorlarni  taxlili  natijasida  olingan  va  arifmetik
xisoblanadigan  ikkinchi  tartibning  4  faktori  (ekstraversiya  –introversiya,
tashvishlilik-moslashganlik,  contertia  –  pathemia  (bosh  miya  kobigining
tirikligi),  mustakillik  –  itoatkorlik),  xamda  asosan  ilmiy  izlanishlarda
urganiladigan  uchinchi  tartibning  5  faktori  mavjud  (nerv  sistemasining kuzgalish kuchi, uzini tankid kilishlik, ma‘suliyatning darajasi, uzi xakida gam
yeyishlik, ijtimoiy adaptatsiya darajasi)(7,9).
SHaxs strukturasinining diagnostikasi uchun ishlab chikilgan surovnoma
(16PF)  uning  yakkol  noananaviy  yunalishida  bulganligi  sababli  juda
ommalashgan, va Rossiyada uchta formada – 187 ta tasdikni uz ichiga olgan A
va  V  parallel  formalaridan,  Sankt-Peterburgda  ishlab  chikilgan  va  123  ta
punktni  uz  ichiga  olgan  s  formasidan  foydalaniladi.  SHuningdek  kichik
yoshdagi maktab bolalarini tekshirish uchun muljallangan bolalar formasi xam
mavjud.
Kettellning muxim yutuklari shulardan iboratki, u shaxs xususiyatlarining
rivojlanishida  irsiyatning  va  atrof  muxitning  xissasini  reprezentativ
izlanishlarini  utkazishga  muvafak  buldi.  Egizaklik  metodidan  foydalanib
olingan  ma‘lumotlarga  ishlov  berishning  maxsus  ish  tartibini  ishlab  chikib,
xususiyatga  genetik  ta‘sirning  yukligini  va  xususiyatlarning  turli  tabiatga  ega
ekanligini  anikladi.  Masalan,  neyrotizm  va  uzini  uzi  anglashda  genetikaning
ta‘siri  yarmidan  kamrok  bulgan  bir  paytda  intellektning  taxminan  uchdan  ikki
variatsiyasi  va  uziga  bulgan  ishonchi  irsiyat  bilan  boglikdir.  Kettellning  fikri
buyicha,  shaxs  xarakteristikasining  taxminan  uchdan  ikki  kismida  atrof-
muxitning ta‘sirida va uchdan bir kismida irsiyat ta‘sirida aniklanadi.
Atrof-muxit  va  irsiyat  faktorlarining  anik  bir  bulimiga  intilish  karama-
karshi  ma‘lumotlarga  olib  kelgan  kupgina  kushimcha  izlanishlarni  tugdirdi,
irsiyat  kursatkichlari  fakat  ozgina  kursatkichlar  buyicha  axamiyatli  darajaga
kutarildi  (turli  avtorlarda  S,F,I,J,O.Q2,Q3,Q4  faktorlari  buyicha  monozigotli
juftliklarda  uxshashlik  belgilanadi),  ammo  ular  uzaro  kelishmaydi.  Kupgina
tadkikotchilar  kuzatilayotgan  xususiyatlarning  farklari  -  egiz  vaziyatlar
uxshashligida katta xissasi borligini ta‘kidlaydilar.
SHuning  uchun  bir  kancha  tadkikotlar  aynan  ushbu  vaziyatni  –
ichkijuftlik munosabatlar tipini urganishga  bagishlandi. Ma‘lum  bulishicha xal
kiluvchi  monzigot  egizaklarning  jinsi  ekanligi  ishonarli  kilib  kursatilgan  edi. SHunday  kilib,  ayollar  juftligida  12  faktor  buyicha  uxshashlik,  erkaklarda  esa
fakatgina  7  faktor  buyicha  topilgan.  Moxiyati  buyicha  olingan  natijalar  fakat
irsiyat roli alokalarda atrof-muxit muammolaridan uzoklashtiradi – bunga sabab
shundaki,  kizlar  egizaklar  kanday  bulishi  kerakligi  tugrisidagi  ijtimoiy
tasavvurlarga  sezgirrok  ekanligidir.  Ya‘ni  irsiyat  va  ijtimoiy  madaniyat
tasavvurlari  bu  vaziyatda  bitta  natijaga  «ishlaydi».  Xususiyatning  genetik
shartlanganligi  fakat  sotsial  ekstraversiya  (kirishimlilik,  faollik,  nevrotizm)
bilan boglikligini ishonch bilan aytish mumkin, ammo yosh utgan sari genetik
shartlanganlik darajasi asta-sekin pasayib boradi(7,14).
Kettell ijtimoiy guruxlar (gurux ichida xususiyatning uzgarish diapazoni -
sintality - sintal ь nost ь deb ataladi) xarakati izlanishlariga xam katta xissa
kushdi,  shuningdek  Ollportning  umumiy  va  individual  xususiyatlar  mavjudligi
tugrisidagi fikrni rivojlantirib bordi.
Katta beshlik modeli.
Va nixoyat shaxsning faktorli nazariyasini yaratishga yana bitta urinish 80
yillarning  oxirida,  «leksik  model ь »  deb  nomlangan  G.Ollport,  R.B.Kettell,
L.Terstoun  izlanishlarini  davom  ettirish  doirasida  kilingan  edi(97,90).  Mazkur
yondashuvning  asosiy  goyasi  shundan  iborat  ediki  barcha  bor  psixologik  va
axlok  farklari  albatt  tilda  kayd  etiladi,  demak,  shaxsning  sistema  yaratuvchi
yadrosini  aks  ettirishda  ishonchli  bulishi  uchun,  insoniy  kiyofaga  taalukli
maishiy  va  adabiy  ifodalarni  urganish  yetarlidir.  Yondashuvning  cheklanishi
shundan  iboratki,  turli  xarakteristikalarning  uzaro  boglikligini  shaxsning  ichki
sistemasining  asosi  xisoblangan  «gorizontal»  va  «vertikal»  ulchamlarini
kiritmasdan  turib,  aniklash  kiyin.  Model ь  tilda  ommabop  kilib  tasvirlanadigan
uzgaruvchanlikka  asoslangan;«tillik  shaxsni»  barkaror  aniklanadigan  5  faktor
ifodalaydi. Ularga kuyidagilarni kiritish mumkin:
-ekstraversiya  (jalb  kilmok)  –  kirishimlilik,  gayratlilik  yoki  xotirjamlik,
passivlik. -xayrixoxlik  (yokimtoylik)  –  mexribonlik,  ishonuvchanlik,  iliklik  yoki
dushmanlik, egoizm, ishonchsizlik.
-vijdonlik  (ishonchlik)  –  xamjixatlik,  jiddiy,  ishonchli  yoki  begam,
e‘tiborsizlik, ishonchsizlik.
-emotsional barkarorlik – zaiflik, vazminlik, kat‘iyatlik yoki nevrotizm –
nervozlik, jizzakilik.
-madaniyatlilik,  tajribaga  ochiklik  –  spontanlik,  kreativlik  yoki
cheklanganlik, urtamiyonalik, kizikishlar torligi.
Xozirgi  vaktda  besh  faktorli  model ь  yoki  Katta  Beshlik  Modeli  (FFM,
five factor model) psixometrik izlanishlar tufayli uz tasdigini topdi; u eng kup
tadkik  kilinadigan  modeldir,  chunki  aniklangan  faktorlar  turli  yondashuvlarda
namoyon  buladigan  turli  organizmlarda  bir  xil  tash ќ i  muxit  ta‘sirida  o‘xshash
belgilarning
paydo bo‘lishi yukori validligiga ega.
Postulatlar  (isbotsiz  xam  ќ abul  ќ ilinaveradigan  dastlabki  ќ oida,  faraz)
shaxsning beshfaktorli nazariyasi kuidagilarni uz ichiga oladi:
Barcha  katta  yoshdagi  kishilarni  fikrlarga,  sezgi  va  axlokiga
(individuallikda)  ta‘sir  kiluvchi  uziga  xos  kombinatsiyalarda  shaxs
xususiyatlarini ta‘riflab berish mumkin.
Urganilayotgan  shaxs  xususiyatlari  endogen  baza  tendentsiyasidir  (kelib
chikishi).
Xususiyatlar bolalikdan rivojlanadi, katta yoshda batamom shakllanadi va
moslashgan sub‘ektlarda uzining doimiy uzgarmasligi saklab koladi.
Xususiyatlar  boskichma-boskich  tashkil  kilingan,  tor  va  spetsifikdan  to
keng, kuprok umumiy dispozitsiyagacha (struktura xakida).
Muxokama  kilinayotgan  modellarning  vatanimizda  rivojlanayotgan
psixologiya  fanida  individuallikning  maxsus  nazariyasi  bilan  yukori  ichki
uxshashlikni ta‘kidlab utish kerak. SHu bilan bir vaktda xususiyatlar nazariyasi
–  bu  «oralikdagi»,  tipologik  va  idiografik  (klinik)  orasidagi  individuallikni urganishga yondashuv ekanligini tan olmok muxim.Lekin, xar kanday nazariya
evrestik  imkoniyatlari  me‘yorida  uzining  chegarasiga  ega.  SHuning  uchun
situatsion  barkaror  kurinishni  chegarani  deb  aniklab,  bu  fikrni  shubxa  ostiga
olmok kerak(14).
R.B.Kettell inson axlokini prognoz kilish kiyinligini buyniga olib, buning
uchun  spetsifikatsiyani  baravarlashtirish  deb  nomlangan  sodda  formuladan
foydalanishni taklif etdi:
R  =  (S,R),  bu  yerda  R  –  insonning  spetsifik  javob  reaktsiyasi,  S  –
ragbatlantiruvchi vaziyat, P esa – shaxs strukturasi.
Ammo  tuzatishlarga  karamasdan,  ularni  kiritish  faktining  uzi  ajratish,
urganish,  ulchash,  va  shaxs  xususiyatini  oldindan  aytib  berishning  printsipial
imkoniyatini aks ettiradi.
I bob bo'yicha xulosa
Atrof-muxit  va  irsiyat  faktorlarining  anik  bir  bulimiga  intilish  karama-
karshi  ma‘lumotlarga  olib  kelgan  kupgina  kushimcha  izlanishlarni  tugdirdi,
irsiyat  kursatkichlari  fakat  ozgina  kursatkichlar  buyicha  axamiyatli  darajaga
kutarildi  (turli  avtorlarda  S,F,I,J,O.Q2,Q3,Q4  faktorlari  buyicha  monozigotli
juftliklarda  uxshashlik  belgilanadi),  ammo  ular  uzaro  kelishmaydi.  Kupgina
tadkikotchilar  kuzatilayotgan  xususiyatlarning  farklari  -  egiz  vaziyatlar
uxshashligida katta xissasi borligini ta‘kidlaydilar.
SHuning  uchun  bir  kancha  tadkikotlar  aynan  ushbu  vaziyatni  –
ichkijuftlik munosabatlar tipini urganishga  bagishlandi. Ma‘lum  bulishicha xal
kiluvchi  monzigot  egizaklarning  jinsi  ekanligi  ishonarli  kilib  kursatilgan  edi.
SHunday  kilib,  ayollar  juftligida  12  faktor  buyicha  uxshashlik,  erkaklarda  esa fakatgina  7  faktor  buyicha  topilgan.  Moxiyati  buyicha  olingan  natijalar  fakat
irsiyat roli alokalarda atrof-muxit muammolaridan uzoklashtiradi – bunga sabab
shundaki,  kizlar  egizaklar  kanday  bulishi  kerakligi  tugrisidagi  ijtimoiy
tasavvurlarga  sezgirrok  ekanligidir.  Ya‘ni  irsiyat  va  ijtimoiy  madaniyat
tasavvurlari  bu  vaziyatda  bitta  natijaga  «ishlaydi».  Xususiyatning  genetik
shartlanganligi  fakat  sotsial  ekstraversiya  (kirishimlilik,  faollik,  nevrotizm)
bilan boglikligini ishonch bilan aytish mumkin, ammo yosh utgan sari genetik
shartlanganlik darajasi asta-sekin pasayib boradi
II. BOB. O'z-o'zini kamol toptirish kontseptsiyasining mohiyati
2.1.O`zini tarbiyalash bosqichlari
Shaxsni  shakllantirishda  o'z-o'zini  takomillashtirishning  ahamiyati
ko'plab  zamonaviy  pedagogik  va  psixologik  fan  rahbarlari  tomonidan  tan
olingan.  A.G.Kovalevning  tadqiqotlarida  o'zini  o'zi  boshqarish  va  o'zini
takomillashtirish  boshqa  olimlarning  asarlarida  bolalarni  tarbiyalash  va  o'z-
o'zini tarbiyalashning o'zaro bog'liqligi, o'z-o'zini tarbiyalash jarayonini tashkil
etish  usuli  ko'rib  chiqilgan.  P.  M.  Yakobson  asarlarida  hissiyotlarni  o'z-o'zini
tarbiyalash  muammosi,  hissiyotlar  sohasidagi  o'zini  o'zi  boshqarishning
psixologik  xususiyatlari  tahlil  qilingan.  Nazariyalar,  shu  jumladan  asosiy tushunchalar,  motivlarning  tavsifi,  maqsadlari,  vazifalari,  vositalari,  o'z-o'zini
tarbiyalash  va  takomillashtirish  usullari,  ushbu  jarayonlarning  rivojlanishiga
ta'sir  qiluvchi  omillar  P.  Ya.  Aret,  A.  G.  Kovalev,  L.  I.  Ruvinskiy,  I.  I.
Chesnokova, SM. Kovalev.
«O'z-o'zini  tarbiyalash»  tushunchasida  pedagogika  insonning  ichki
ma'naviy dunyosini, uning mustaqil ravishda rivojlanish qobiliyatini tavsiflaydi.
Tashqi  omillar  –  tarbiya  –  bu  faqat  shartlar,  ularni  uyg'otish,  ularni  amalda
qo'llash vositalaridir. Shuning uchun faylasuflar, o'qituvchilar, psixologlar aynan
uning  qalbida  uning  rivojlanishining  harakatlantiruvchi  kuchlari  yotadi  deb
ta'kidlaydilar. Tarbiya jarayonida o'spirinni o'z-o'zini tarbiyalashga undash zarur.
O'z-o'zini  tarbiyalash  shaxsiyat  rivojlanishining  ma'lum  bir  darajasini,
uning  o'zini  anglashini,  o'z  harakatlarini  boshqa  odamlarning  harakatlari  bilan
ongli ravishda taqqoslash bilan birga uni tahlil qilish qobiliyatini nazarda tutadi.
Shaxsning  potentsial  imkoniyatlariga  munosabati,  o'zini  o'zi  qadrlashning
to'g'riligi,  kamchiliklarini  ko'rish  qobiliyati  insonning  etukligini  tavsiflaydi  va
o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish uchun zarur shartdir.
O'z-o'zini  tarbiyalash  –  bu  sub'ektning  o'zini  shaxs  sifatida  iloji  boricha
ro'yobga  chiqarishga  qaratilgan,  uning  shaxsiyatini  aniq  qabul  qilingan
maqsadlar,  ideallar,  shaxsiy  ma'nolarga  muvofiq  ravishda  o'zgartirishga
qaratilgan  ongli  faoliyati.  O'z-o'zini  tarbiyalash  insonning  haqiqiy
qobiliyatlariga,  ularning  individual  xususiyatlarini  va  potentsialini  tanqidiy
baholash  qobiliyatiga  mos  keladigan  o'zini  o'zi  qadrlashga  asoslangan.
Xabardorlik  darajasi  oshgani  sayin  o'z-o'zini  tarbiyalash  shaxsning  o'zini
rivojlantirish  uchun  tobora  muhim  kuchga  aylanib  bormoqda.  O'z-o'zini
tarbiyalashning  zaruriy  tarkibiy  qismlari  shaxsiy  rivojlanishni  o'z-o'zini  tahlil
qilish, o'zini o'zi hisobot qilish va o'zini o'zi boshqarishdir.
O'z-o'zini tarbiyalash ma'lum bir rivojlanish yo'lidan o'tadi.
O'z-o'zini  tarbiyalashning  boshlang'ich  bosqichi  –  tashqi  talab  bosqichi
yosh o'spirinlik davriga xos bo'lib, qisman kichik maktab yoshiga to'g'ri keladi. O'z-o'zini  tarbiyalash  tarbiya  natijasida  vujudga  keladi,  bolaning  bu  jarayonga
faol  munosabatini  rag'batlantirish  kattalar  talabidir.  Bola  kattalar  talablarini
bajaradi,  dastlab  e'tiborni  harakatlarning  naqshlariga  (taqlid  qilish)  yoki
tarbiyachilarning  «ko'rsatmalariga»  qaratadi;  u  holda  harakatning  variantini
tanlash  qobiliyati  paydo  bo'ladi;  keyinchalik,  ushbu  ijtimoiy  talablar  o'zini
tutishning  tashqi  regulyatori  va  o'zini  o'zi  boshqarish  vositasi  sifatida  ishlay
boshlaydi.
Keyingi  bosqich  –  majburlash  bosqichi  –  odamning  u  yoki  bu  holatga
bo'ysunib,  o'zgarishga  majbur  bo'lishi  bilan  tavsiflanadi.  Ushbu  bosqichda
shaxsiyat  o'zgarishi  ularning  xabardorligidan  boshlanadi  va  allaqachon
o'zboshimchalik bilan tartibga solinadi. Bunday holda, taqlid va ko'rsatmalarga
bo'ysunish  butunlay  yo'qolmaydi.  Shu  nuqtai  nazardan  shaxsiyat
rivojlanishining  uchinchi  bosqichi ongli o'z-o'zini tarbiyalashdir. Bu  shaxsning
ichki ehtiyojlari tomonidan boshqariladi. Motivatsiya o'z-o'zini tarbiyalashning
etakchi tarkibiy qismiga aylanadi. Ushbu turtki interiorizatsiya deb nomlangan
jarayon  natijasida  paydo  bo'ladi:  tashqi  sharoitlar  ta'siri  ostida  o'z-o'zini
tarbiyalash  harakatlarining  tuzilmalari  shakllanadi  –  o'z-o'ziga  ishonish,  o'ziga
motivatsiya,  o'z-o'zini  tartibga  solish  va  boshqalar,  keyinchalik  ichki,  idealga
aylanadi.
O'z-o'zini  tarbiyalash,  o'z-o'zini  majburiyat  qilish  kabi  usullardan
foydalanishni o'z ichiga oladi; o'z-o'zidan hisobot berish; o'z faoliyati va xatti-
harakatlarini  tushunish;  o'zligini  boshqara  olish.  O'z-o'zini  tarbiyalash  inson
tomonidan  shakllangan  maqsadlar,  harakatlar  dasturi,  dasturning  bajarilishini
nazorat  qilish,  olingan  natijalarni  baholash  va  o'z-o'zini  tuzatish  asosida
qurilgan o'zini o'zi boshqarish jarayonida amalga oshiriladi.
O'z-o'zini  tarbiyalash,  axloqiy,  jismoniy,  estetik  fazilatlarni,  xulq-atvor
odatlarini  ma'lum  ijtimoiy  aniqlangan  idealga  muvofiq  ravishda  rivojlantirish
yoki  takomillashtirishga  qaratilgan  insonning  tizimli  faoliyati.  O'z-o'zini
tarbiyalashning  mazmuni  har  doim  shaxs  yashaydigan  va  rivojlanadigan ijtimoiy-tarixiy  sharoitlarga  bog'liq.  Uning  o'ziga  qo'yadigan  talablari  va  u
shakllantirmoqchi bo'lgan fazilatlari hayot sharoitlari bilan belgilanadi, g'oyaviy
asoslarni,  o'z-o'zini  tarbiyalash  ideallarini,  shuningdek,  ularga  erishish
vositalarini  belgilaydi.  «…  Mening  borligim,  -  deb  yozgan  K.Marks,  -  bu
ijtimoiy faoliyat; va shuning uchun men o'zimdan nima qilsam, o'zimni ijtimoiy
borliq sifatida anglab, jamiyat uchun o'zimdan qilaman. «
A.I.  Kochetov  o'z-o'zini  tarbiyalash  kontseptsiyasiga  quyidagi  ta'rifni
beradi – bu ongli va shaxsga asoslangan o'z-o'zini rivojlantirish, bunda jamiyat
talablariga  muvofiq  shaxsning  o'zi  maqsadlari  va  manfaatlari,  u  tomonidan
rejalashtirilgan  kuchlar  va  qobiliyatlar  shakllanadi.  Shunday  qilib,  o'z-o'zini
tarbiyalash  –  bu  o'z-o'zini  rivojlantirish  va  o'zining  asosiy  madaniyatini
shakllantirishga  qaratilgan  insonning  tizimli  va  ongli  faoliyati.  O'z-o'zini
tarbiyalash  muammosi  ko'plab  o'qituvchilar  va  psixologlar  tomonidan  hal
qilingan  va  hal  qilinmoqda.  O'z-o'zini  tarbiyalash  majburiyatlarni  ixtiyoriy
ravishda,  ham  shaxsiy,  ham  kollektiv  talablari  asosida  bajarish  qobiliyatini
mustahkamlash va rivojlantirish, axloqiy his-tuyg'ular, zarur xulq-atvor odatlari,
irodaviy fazilatlarni shakllantirish uchun mo'ljallangan. O'z-o'zini tarbiyalash –
bu  ta'limning  ajralmas  qismi  va  natijasi  va  shaxsni  rivojlantirishning  butun
jarayoni. Bu inson yashaydigan o'ziga xos sharoitlarga bog'liq.
Insonning fe'l-atvori va xulq-atvoridagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etish
zarurati  tug'ilganda,  aniq  maqsadni  belgilash  va  unga  erishish  zarurligini
asoslash  muhimdir.  Ushbu  maqsadni  ongga  mahkam  o'rnashguncha  bir  necha
kun  baland  ovozda  yoki  o'zingizga  aytish  foydalidir.  Bundan  tashqari,  siz
o'zingizni  o'qitishning  batafsil  dasturini  tuzishingiz  va  aniq  nimaga  erishish
kerakligini aniqlashingiz kerak. Albatta, oddiy dasturlardan boshlash yaxshidir,
masalan:  shoshma-shosharlik  qilmang,  suhbatdoshingizga  xalaqit  beradigan
yomon  odatni  engib  chiqing,  so'zingizga  rioya  qiling.  O'z-o'zini  tarbiyalash
bo'yicha  tajriba  orttirganingizda,  dasturlar  yanada  murakkablashishi,
takomillashtirilishi va uzoq muddatli bo'lishi kerak. O'z-o'zini  tarbiyalash  inson  ongida  u  amalga  oshirmoqchi  bo'lgan
harakatlar va xatti-harakatlarning taxminiy aks etishi, u o'zida rivojlantirmoqchi
bo'lgan  xislatlari  va  fazilatlarini  aniqlash  tamoyiliga  asoslanadi. Agar  shunday
«aqliy  dastur»  shakllantirilgan  bo'lsa,  u  odamni  uni  amalga  oshirish  uchun
amaliy  harakatlar  qilishga  undaydi,  irodaviy  harakatlarning  namoyon  bo'lishi
uchun  rag'bat  yaratadi.  Shu  sababli,  odamning  fe'l-atvori  yoki  xulq-atvoridagi
ba'zi kamchiliklarni bartaraf etish zarurati tug'ilganda, aniq maqsadni belgilash
va unga erishish zarurligini asoslash muhim, ba'zida muddatlarni belgilash ham
foydalidir.
O'z-o'zini tarbiyalash shaxsiyat rivojlanishining ma'lum darajasini, uning
o'zini  anglashini,  o'z  harakatlarini  boshqa  odamlarning  harakatlari  bilan  ongli
ravishda  taqqoslash  bilan  birga  uni  tahlil  qilish  qobiliyatini  nazarda  tutadi.
Shaxsning  potentsial  imkoniyatlariga  munosabati,  o'zini  o'zi  qadrlashning
to'g'riligi,  kamchiliklarini  ko'rish  qobiliyati  insonning  etukligini  tavsiflaydi  va
o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish uchun zarur shartdir.
O'z-o'zini tarbiyalash inson tomonidan shakllangan maqsadlar, harakatlar
dasturi,  dasturning  bajarilishini  nazorat  qilish,  olingan  natijalarni  baholash  va
o'z-o'zini  tuzatish  asosida  qurilgan  o'zini  o'zi  boshqarish  jarayonida  amalga
oshiriladi.
O'z-o'zini  tarbiyalash  usullari–  o'z-o'zini  tarbiyalash  maqsadiga  erishish
yo'llari, shaxs tomonidan qo'yilgan o'z-o'zini tarbiyalash vazifalarini hal qilish.
O'z-o'zini  tarbiyalash  usullari  o'z-o'zini  tarbiyalash  faoliyatini  amalga
oshirish mantig'iga mos keladigan ketma-ketlikda taqdim etiladi.
O'z-o'zini tarbiyalashning maqsadlari va yo'nalishlarini aniqlash.
Ushbu bosqichdagi asosiy usullar quyidagilar.
O'z-o'zini  bilish-  o'zini  o'rganish,  shaxsiy  fazilatlarning  rivojlanish
darajasini
Aniqlash. Introspektsiya–  muayyan  vaqt  davomida  harakatlarni  belgilash  va  tahlil
qilish  va  o'z  hayotidagi  faktlar.  O'z-o'zini  kuzatish  ma'lumotlarini  tahlil
qilganda, odam qaysi fikrlar, his-tuyg'ular, fazilatlar va munosabatlar harakatlar
bo'lganligini  ifodalashga  e'tibor  beradi.  O'z-o'zini  kuzatish  ko'pincha  o'zini
sinash jarayonida amalga oshiriladi.
O'zini  sinash-  ma'lum  bir  sifat  namoyon  bo'lishini  talab  qiladigan
vaziyatda shaxs tomonidan o'zini atayin cho'mdirish. O'zini sinab ko'rish holati
u tomonidan maxsus yaratilishi mumkin.
Introspektsiya-  xulq-atvor  faktlarini,  ularning  ideal  bilan  o'zaro
bog'liqligini tanqidiy baholash. O'z-o'zini tahlil qilish idealni aniqlash – axloqiy,
mehnat,  estetik  va  boshqalarni  osonlashtiradi.  Maktab  yoshi  haqiqiy  odamlar
ham  ideal  bo'lishi  mumkin  –  ota-onalar,  o'qituvchi;  katta  yoshlarda  –  kino  va
shou-biznes butlari, o'rtoqlar.
O'z-o'zini baholash- shaxsning o'zini, uning imkoniyatlarini, fazilatlarini,
boshqa  odamlar  orasidagi  o'rnini  baholash  qobiliyati  (A.  V.  Petrovskiy),
shuningdek  o'zini  bilish  natijasini  belgilash  (I.  I.  Chesnokova).  Bu  maktab
o'quvchilarining o'zini qadrlash, individual fazilatlar va ko'nikmalar, harakatlar
va harakatlar standartlari haqidagi g'oyalarini o'z ichiga olgan ko'pkomponentli
shaxsiy ta'lim; ehtiyojlar, o'z-o'zini bilish va o'zini qadrlash faoliyatiga qiziqish
va ijodkorlik.
O'z-o'zini tarbiyalash rejasini ishlab chiqish bosqichi.
O'z-o'zini  majburiyat  (o'z-o'zini  dasturlash)-  o'ziga  xos  ishlarning  rejasi,
shu jumladan o'ziga xos fazilatlar g'oyasi, ularning shakllanish darajasi va ularni
egallash bo'yicha aniq harakatlar tizimi.
O'z-o'zini  rag'batlantirish-  bu  o'z-o'zini  tanqid  qilish,  vaqtida  aniqlangan
aniq maqsadlarning mavjudligi.
O'z-o'zini tarbiyalash rejasini amalga oshirish bosqichi.
O'z-o'zini  o'qitish-  bir  kishi  ma'lum  bir  vaziyatda  o'z  harakatlarini
oldindan biladi. O'ziga  bo'lgan  ishonch-  argumentlarni  va  qarama-qarshi  dalillarni  ko'rib
chiqish, o'z-o'zini muhokama qilish, o'zini oqlash, zanjirni qurish: men qilishim
kerak – xohlayman – mantiqiy tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish usullari
asosida mumkin.
O'z-o'zini  gipnoz-  o'z  nomidan,  o'z-o'zini  tarbiyalashning  yakuniy  yoki
oraliq natijasining hozirgi zamonida ijobiy shaklda talaffuz qilish. U avtomatik
o'qitish  shaklida,  uxlashdan  oldin  yoki  darhol  uyg'onganidan  keyin  amalga
oshirilishi mumkin.
O'z-o'zini majburlash.
Uning  asosiy  usuli:  o'z-o'zidan  buyurtma  berish  –  qat'iy,  ramkali  qaror;
ma'lum  irodaviy  harakatlarning  mavjudligi  va  ulardan  foydalanish,  o'ziga
bo'lgan ishonchni nazarda tutadi.
O'z-o'zini  rag'batlantirish-  yumshoq  shakl;  ba'zida  odam  o'zini  o'zi
rag'batlantirish usullaridan foydalanadi: kundalikka kirish, uzoq kutilgan voqea,
o'zini maqtash.
O'z-o'zini tarbiyalash bo'yicha ishlarni yakunlash bosqichi.
O'zligini  boshqara  olish-  ratsional  aks  ettirish  va  shaxsning  o'z
harakatlarini  shaxsan  muhim  motivlar  va  munosabat  asosida  baholashi.  Bu
avtonom, ammo o'zaro bog'liq harakatlar majmuasi – taqqoslash va taqqoslash,
taqqoslash,  tahlil  qilish,  sintez,  rejalashtirish,  bashorat  qilish,  o'tkazish  va
harakatlarning  maqsadlari,  vositalari  va  natijalari  o'rtasidagi  munosabatlarni
keyinchalik tuzatish.
O'z-o'zini  hisobot-  o'z-o'zini  boshqarish  samaradorligini  oshiradi.  O'z-
o'zini  tarbiyalash  bo'yicha  amaliy  faoliyat  jarayonida  inson  o'z  harakatlaridan
xabardor  bo'ladi,  tuzatishlar  kiritadi,  xatti-harakatni  to'g'ri  yo'nalishda
barqarorlashtiradi,  shu  bilan  uning  shaxsiyatini  uning  ongi  va  o'zboshimchalik
ob'ekti qiladi.
O'z-o'zini  tarbiyalash-  bu  faoliyat  inson  faoliyatining  rivojlanishisiz
imkonsizdir.  Mazmunli  natijalarga  erishish  uchun  tadbirlar  maqsadga  muvofiq va rejalashtirilgan bo'lishi  kerak. Bunga odamlar  aniq yoki  bilvosita tuzadigan
o'z-o'zini tarbiyalash dasturlari xizmat qiladi.
Maktabda  o'z-o'zini  tarbiyalashni  tashkil  etish  uchta  asosiy  yo'nalishda
amalga oshiriladi:
1)  talabalarda  o'z-o'zini  tarbiyalashning  zarurligi  va  alohida  ahamiyati
to'g'risida qat'iy ishonchni shakllantirish;
2) ushbu jarayonni amalga oshirish uchun talabalarni jihozlash maqsadida
o'z-o'zini tarbiyalash usullari va usullarini tushuntirish;
3)  talabalarga  yordam  berish  va  o'z-o'zini  tarbiyalash  jarayonini  tartibga
solish.
Birinchi  yo'nalishning  mohiyati  o'quvchilarda  o'z-o'zini  tarbiyalashning
naqadar  muhimligi  to'g'risida  tushunchalarni  shakllantirishdir.  Ko'pchilik  buni
qilishdan  uyaladi  va  buni  o'rtoqlaridan,  ota-onalaridan,  o'qituvchilardan
yashirincha  qiladi.  O'qituvchilarning  vazifalariga  ushbu  darsning  ijobiyligi  va
o'z-o'zini  tarbiyalashning  uzluksiz  jarayonini  o'tkazish  kayfiyatini  tushuntirish
kiradi.
Ikkinchi  yo'nalish  ushbu  jarayonni  amalga  oshirish  bilan  bog'liq.  Ushbu
yo'nalishdagi  ishlarni  boshlash  orqali  siz  bolalarga  o'zlarining  ideallarini
topishga,  maqsadlarni  tanlashga,  xarakteridagi  zaif  tomonlarni,  etarlicha
rivojlanmagan  fazilatlarni  aniqlashga  yordam  berishingiz  kerak.  So'ngra  o'z-
o'zini  tarbiyalash  mavzularida  turli  suhbatlar  o'tkaziladi,  ular  davomida  o'z-
o'zini  tarbiyalash  usullari  va  vositalari  to'g'risida  savollar  beriladi,  ulardan
foydalanish  misollari  keltiriladi.  Ustozlar,  talabalar  va  mehmonlarning  taniqli
insonlar,  mehnat  qahramonlari,  turli  tadbirlarda  sezilarli  yutuqlarga  erishgan
ishlab  chiqarish  rahbarlari  bo'lgan  turli  xil  chiqishlari  yaxshi  samara  beradi.
Bunday  nutqlarda  ular  o'z-o'zini  tarbiyalashning  ahamiyati  haqida  gapirishadi
va o'z hayotlaridan misollar keltiradilar. Bularning barchasi talabalar ongida o'z-
o'zini  tarbiyalash  zarurligi  va  samaradorligi  to'g'risida  tushunchalarni kuchaytiradi, haqida bilim beradi amaliy dastur o'z-o'zini tarbiyalash usullari va
ularni o'z-o'zini tarbiyalashni amalga oshirishga undaydi.
O'z-o'zini  tarbiyalash  bo'yicha  ishlarni  tashkil  etishning  uchinchi
yo'nalishi  amaliy  xarakterga  ega.  Ushbu  bosqichda  talabalarga  maqsadlarni
to'g'ri  belgilash,  unga  erishish  dasturini  ishlab  chiqish  va  o'z-o'zini
tarbiyalashning  taniqli  va  eng  samarali  usullaridan  foydalanib,  uni  bajarishga
o'rgatiladi.  Yomonlikni  yo'q  qilish  va  yaxshilikni  rivojlantirish  bo'yicha
ishlarning natijalari qayd etiladigan kundalik yuritishni samarali vosita. Bunday
kundalik  o'z-o'zini  tarbiyalash  jarayonini  boshqarishga,  o'z  shaxsiyati  uchun
muayyan  usullarning  samaradorligini  tahlil  qilishga  va  o'z-o'zini  tarbiyalash
muammolarini hal qilishning eng maqbul usullarini tanlashga imkon beradi.
Demak,  o'z-o'zini  tarbiyalash  –  bu  o'z-o'zini  rivojlantirish  va  asosiy
madaniyatini  shakllantirishga  qaratilgan  insonning  tizimli  va  ongli  faoliyati.
O'z-o'zini  tarbiyalash  majburiyatlarni  ixtiyoriy  ravishda,  ham  shaxsiy,  ham
kollektiv talablari asosida bajarish qobiliyatini mustahkamlash va rivojlantirish,
axloqiy  tuyg'ularni,  zarur  xulq-atvor  odatlarini,  irodaviy  fazilatlarni
shakllantirishga qaratilgan. O'z-o'zini tarbiyalash – bu ta'limning ajralmas qismi
va  natijasi  va  shaxsni  rivojlantirishning  butun  jarayoni.  Bu  inson  yashaydigan
o'ziga xos sharoitlarga bog'liq
2.1. Kamolotga erishishda asosiy rol o`ynovchi omillar .
Hozirgi  vaqtda  ilm-fan  o'z-o'zini  tarbiyalash  jarayonining  mohiyatiga
kirib  borish  uchun  etarli  miqdordagi  haqiqiy  materiallarni  to'plagan.  O'z-o'zini
tarbiyalash  mexanizmi  quyidagi  xususiyatlarga  ega:  o'quvchi  ijtimoiy
mezonlarga muvofiq hayot maqsadlarini, ideallarini tanlaydi, o'zini jamiyatdagi
hayotga tayyorlaydi, atrofdagi dunyoni yaxshilash bo'yicha jamoaviy faoliyatda
takomillashadi.  Ushbu  o'z-o'zini  tarbiyalash  omillari  o'rtasida  murakkab  o'zaro
bog'liqlik  va  qarama-qarshiliklar  mavjud:  hayotning  maqsadi  bitta  bo'lishi
mumkin, va ehtiros – boshqa sohada, natijada o'zini yaxshilash istagi va haqiqiy o'zini  o'zi  tarbiyalash  o'rtasida  nomuvofiqlik  paydo  bo'ladi  va  hokazo.  Va
qarama-qarshiliklarni har doim ham o'quvchining kuchi bilan hal qilish mumkin
emas.
A.I.Kochetov o'z ishida o'zini o'zi tarbiyalash parametrlarini belgilaydi:
a) yo'nalish, ya'ni o'z ustida ishlash motivlari.
v) barqarorlik (tasodifiy, epizodik, doimiy).
d)  shaxsni  shakllantirishdagi  samaradorlik  (asosiy  va  yordamchi
funktsiyalarni bajaradi).
O'z-o'zini  tarbiyalashda  etakchilikning  asosiy  tarbiyaviy  vazifasi
shundaki,  ushbu  qarama-qarshiliklarning  echimi  bog'liq  bo'lgan  ijobiy
fazilatlarni  shakllantirish  va  o'z-o'zini  anglash,  g'ayrat,  yo'nalish,  o'zini
boshqarish qobiliyati va boshqalar kabi omillarni amalga oshirish zarur.
A.I.Kochetovning  «Maktab  o'quvchilarining  o'z-o'zini  tarbiyalashini
tashkil  etish»  kitobida  aytilganidek,  boshlang'ich  maktab  yoshida  o'z-o'zini
tarbiyalashning chegaralari yangi faoliyat turi – ta'limning paydo bo'lishi bilan
belgilanadi.
Bu  irodali  fazilatlarni,  mas'uliyatni,  kollektivizmni  rivojlantirishga
qaratilgan  va  bolani  tarbiyaviy  vazifalarni  muntazam  va  vijdonan  bajarishga
o'rgatish bilan bog'liq.
A.I.Kochetov o'z-o'zini tarbiyalashga yordam beradigan qoidalarni taklif
qiladi
«Besh ehtiyoj»:
1. Har doim ota-onalarga yordam bering.
2. O'qituvchilarning vijdonan o'qish talablarini bajarish.
3. Rostgo'y bo'ling.
4. Shaxsiy manfaatlarni jamoaviy manfaatlarga bo'ysundirish.
5. Har doim va hamma joyda yaxshi niyat bilan harakat qiling.
«Beshta mumkin»:
1. Ish juda zo'r bo'lganida zavqlaning va o'ynang. 2.  Xafagarchilikni  unuting,  lekin  kimni  va  nima  uchun  o'zingizni  xafa
qilganingizni eslang.
3.  Muvaffaqiyatsiz  bo'lgan  taqdirda  ko'nglingizni  yo'qotmang,  qaysar
bo'lsa, baribir ishlaydi!
4. Agar ular sizdan yaxshiroq ishlasa, boshqalardan o'rganing.
5.  Agar  bilmasangiz  so'rang,  o'zingizni  boshqara  olmasangiz  yordam
so'rang.
«Bu sizga o'zingizga kerak!»:
1.  Rostgo'y  bo'ling!  Insonning  kuchi  haqiqatda,  uning  kuchsizligi
yolg'ondir.
2.  Mehnatsevar  bo'ling!  Yangi  biznesdagi  muvaffaqiyatsizlikdan
qo'rqmang.
Qat'iy  bo'lgan  kishi  muvaffaqiyatsizliklardan  muvaffaqiyatga  erishadi,
mag'lubiyatlardan g'alaba qozonadi.
3.  Hamdard  va  g'amxo'r  bo'ling!  Esingizda  bo'lsin,  agar  siz  boshqalarga
yaxshi munosabatda bo'lsangiz, sizga yaxshi munosabatda bo'lishadi.
4.  Sog'lom  va  toza  bo'ling!  Ertalabki  mashqlarni  bajaring,  o'zingizni
tuting,  har  kuni  sovuq  suv  bilan  o'zingizni  beliga  yuving,  qo'llaringizni  toza
tuting, kuniga bir soat sayr qiling va ish yoki sportga yana bir soat bering.
5. Diqqatli bo'ling, diqqatni o'rgating! Yaxshi e'tibor o'qishdagi xatolardan
va o'yin, ish va sportdagi muvaffaqiyatsizliklardan himoya qiladi.
«Buni amalga oshirish mumkin emas!»:
1. Dangasa va mas'uliyatsiz, zahmsiz o'rganish.
2.  Qo'pol  munosabatda  bo'lish  va  tengdoshlari  bilan  janjallashish,
yoshlarini xafa qilish.
3.  Kamchiliklaringizga  toqat  qiling,  aks  holda  ular  sizni  yo'q  qiladi.
O'zingizning zaif tomonlaringizdan kuchliroq bo'ling.
4. Yaqin  atrofdagi  bolani  xafa  qilganda,  do'stingizni  masxara  qilganda,
halol odamlarning ko'z o'ngida ochiqdan-ochiq yolg'on gapirganda o'ting. 5.  Agar  o'zingiz  ham  o'sha  kamchilikka  duch  kelsangiz,  boshqalarni
tanqid qiling.
«Besh yaxshi»:
1. O'zini tuta bilish, adashmaslik, qo'rqmaslik, mayda-chuyda narsalarga
dosh berolmaslik
2. Har kuningizni rejalashtiring.
3. Sizning harakatlaringizni baholang.
4. Avval o'ylab ko'ring, so'ngra bajaring.
5. Avvalo eng qiyin narsalarni qabul qiling. Qoidalar bosqichma-bosqich
joriy etilmoqda.
Birinchidan,  bola  beshta  shartga  muvofiq  yashashni  o'rganadi.  Bu  shuni
anglatadiki,  ushbu  qoidalarni  aniq  bajarishda  unga  nisbatan  yuqori  talablar
qo'yiladi. Shu bilan birga, nima qilmaslik kerakligi va nima uchun ko'rsatiladi.
Biroz  vaqt  o'tgach,  siz  beshtasini  yaxshi  bog'lashingiz  mumkin,  chunki  ularni
tushunish va o'rgatish ancha qiyin.
Geometriyada  bo'lgani  kabi,  jismlarning  pozitsiyasi  uchta  koordinatalar
bilan belgilanadi, shuning uchun insonning jamiyatdagi mavqei huquq, burch va
mas'uliyatni  belgilaydi.  Ta'lim  jarayoni  ishtirokchilarining  huquqlarini  himoya
qilish  bo'yicha  komissar  sifatida  ishlay  turib,  men  ko'plab  talabalar  o'z
huquqlarini bilishadi, lekin o'zlarining vazifalari va majburiyatlarini unutishadi
degan  xulosaga  keldim.  Va  shuning  uchun  maktabda,  uyda  va  ko'chada
tengdoshlari  bilan  ko'plab  nizoli  vaziyatlar.  Shuning  uchun  biz  o'z  ishimizda
«Bola  huquqlari  –  bolalar  nigohi  bilan»  uslublar  to'plamidan  foydalanamiz.
Unda  foydali  eslatmalar  mavjud:  nizolardan  qanday  qochish  kerak;  O'z
huquqlaringizni  qanday  himoya  qilish  kerak;  Hamkorni  ishontirish  texnikasi.
Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar dasturi «Inson huquqlari mening huquqlarim.
Xavfsiz xatti-harakatlar va sheriklik «.
Tabiat  dono.  U  inson  tabiatiga  inson  ehtiyojlaridan  kelib  chiqqan  holda
o'z-o'zini qurishning yaxlit va o'zini o'zi ta'minlaydigan mexanizmini kiritdi: Belgilangan rivojlanish maqsadlari – hayot mazmuni, o'zini anglash, baxt
uchun  ehtiyojlar;  rivojlanish  vositalari  –  faoliyatga  bo'lgan  ehtiyoj,  tug'ma
faoliyat;
Rivojlanish  shartlari  –  sog'liq,  xavfsizlik,  yutuq,  hurmatga  bo'lgan
ehtiyoj;
Ichki stimullar – lazzatlanish, zavq olish zarurati.
Ehtiyoj,  ya'ni  odamning  biron  bir  narsaga  bo'lgan  ehtiyoji  uning
faoliyatini,  faolligini  sinfda  ham,  ko'chada  ham  keltirib  chiqaradi.
Ehtiyojlarning  yig'indisi  shaxsning  rivojlanish  intensivligi  va  yo'nalishini
belgilaydi.
Ehtiyojlar bola manfaatlarining asosiy qismidir. Qiziqish – bu talabaning
moyilligi va qobiliyatiga mos keladigan ehtiyoj, o'zini ma'lum bir faoliyat turida
topib,  bir  bola  boshqasini  chizishni  yaxshi  ko'radi,  uchinchisi  raqsga  tushish
uchun  qo'shiq  aytadi.  Ehtiyojlar  bola  xulq-atvori  motivlarining  asosini  tashkil
etadi. Ehtiyojlarni muvaffaqiyatli bajarish farzandlarimizning xulq-atvori uchun
sog'lom,  farovon  asosni  tashkil  etadi.  Noqulay  –  bu  asoslarni  deformatsiya
qiladi; soxta motivlar tug'iladi, ularda norozilik, qo'rquv, aybdorlik, qasos hissi
ustun  turadi.  O'zini  etarli  darajada  qadrlamaslik,  o'zini  nomukammal  qiyofasi,
dunyoning buzuq qiyofasi shakllanadi.
O'z-o'zini  rivojlantirish,  o'z-o'zini  anglash  dasturining  negizida  bolaning
shaxsiyati ehtiyojlarga asoslanadi. O'zining «men» siga qadam tashlagan holda,
talaba o'zi bilan tenglashadi, o'zini o'zi bajara oladi, hayotning asl maqsadlari va
ma'nolarini  topadi  va  ularga  erishadi.  U  SHAXSIYlikka  aylanadi.  O'zining
xatti-harakatlari  haqida  o'ylash  va  ular  uchun  javobgar  bo'lish  qobiliyati
shaxsning muhim va asosiy belgisidir.
Inson  tabiati  mukammal,  afsuski  insoniyat  jamiyati  nomukammaldir.
Mamnunlikka  chanqoqlik  juda  kuchli.  Agar  bizning  bolalarimizning  xohish-
istaklari  qondirilmasa,  u  holda  ular  asotsial  xulq-atvorda,  hokimiyatga,  pulga, shuhratga, boshqa narsaga egalik qilish uchun qaytarilmas istakka, har qanday
yo'l bilan, hatto hiyla-nayrang bilan yo'l topishadi.
Biz sinf o'qituvchilari uchun bu asosiy narsa bolaning «ichki sharoitlari»
ekanligini  tushunib  etishimiz  muhim,  ular  erkinlik  –  tanlash  erkinligi,  erkinlik
o'zini  namoyon  qilish,  o'z-o'zini  rivojlantirish,  o'z-o'zini  tasdiqlash,  o'zini  o'zi
yaratish,  yoki  erkinlikning  etishmasligi  –  ishonchsizlik,  qo'rquv,  aybdorlik  va
komplekslar  ko'rinishidagi  o'z-o'zini  amalga  oshirish  uchun  to'siqlar.  Shu
sababli,  inson  rivojlanishidagi  asosiy  aqliy  omil  bu  o'z-o'zini  tarbiyalashdir  va
tarbiya  shaxsning  rivojlanishida  hal  qiluvchi  rol  o'ynaydi,  agar  u  o'z  ustida
ishlashda  uning  faolligini  ichki  rag'batlantirishga  ijobiy  ta'sir  ko'rsatsa.
Talabaning  tarbiyadan  o'z-o'zini  tarbiyalashga,  shuning  uchun  tarbiyaga
ko'tarilish yo'li ikki tizim – tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalashning o'zaro ta'sirida
tashkil etilishi kerak.  Xulosa
Psixologik  va  pedagogik  adabiyotlarni  tahlil  qilish  asosida  quyidagi
xulosalar chiqarish mumkin:
O'z-o'zini  tarbiyalash  va  komil  toptirish  –  bu  pedagogik-psixologik
yo'naltirilgan jarayon. O'z ustida ishlashga psixologik va amaliy tayyorgarlik –
bu  ta'limning  eng  muhim  vazifalaridan  biri  bo'lib,  agar  siz  o'quvchilarga  o'z-
o'zini tarbiyalash zarurligini ko'rsatib, uni tashkil qilishda yordam bersangiz, u
holda  shaxsni  shakllantirish  jarayoni  yanada  samarali  davom  etadi.  O'z-o'zini
tarbiyalash  jarayoni  individual  ravishda  amalga  oshiriladi.  Biroq,  jamoa  bir
vaqtning  o'zida  juda  muhim  rol  o'ynaydi,  chunki  jamoada  o'spirin  o'rnak
modellarini topadi, o'zini o'rganadi va jamoada baholanadi. Shuning uchun, o'z-
o'zini tarbiyalashni tashkil qilishda, talabalarning ixtiyoriy harakatlarga bo'lgan
qobiliyatlarini rivojlantirish markaziy o'rinni egallashi kerak, shunda har qanday
oqilona  qaror  amalga  aylanadi.  Kerakli  irodaviy  fazilatlarning  etishmasligi
o'ziga  qo'yilgan  vazifalarni  amalga  oshirishga  xalaqit  beradi. Va  bu  erda  yana
o'qituvchi-psixolog  o'qituvchiga  yordamga  keladi.  U  talabalar  bilan  individual
va guruh darslarini tashkil qilishi mumkin.
Umuman olganda, insonning o'z-o'zini tarbiyalashi o'smirlik va o'spirinlik
davridan  tashqariga  chiqadigan  rivojlanishning  bir  necha  bosqichlarini  bosib
o'tadi. Jismoniy va axloqiy o'zini o'zi takomillashtirish bilan bir qatorda, inson
kasbiy  va  ijtimoiy-mafkuraviy  o'zini  o'zi  tarbiyalash  va  o'zini  o'zi  anglash maqsadlariga  erishish  uchun  harakat  qiladi.  Bu  jarayon  insonning  butun  ongli
hayoti davomida davom etadi.
Ushbu  kurs  ishining  maqsadi  o'spirinlar  va  yigitlarning  o'z-o'zini
tarbiyalash usullari, vositalari va usullarining xususiyatlarini o'rganish edi. Shu
munosabat  bilan,  tadqiqotning  empirik  bosqichida  biz  quyidagi  vazifalarni  hal
qildik:
Xulosa  qilib  biz  «O'z-o'zini  tarbiyalash»  tushunchasi  nimani  anglatadi,
degan savolga biz quyidagi javoblarni oldik: o'z-o'zini tarbiyalash, yangi narsani
o'rganish,  o'z-o'zini  rivojlantirish  uchun  o'z  ustida  ishlash,  yangi  fazilatlarni
tarbiyalash, iroda kuchini rivojlantirish
Yigitlarga eng ko'p muammo tug'diradigan kamchiliklar:
Noaniqlik;
E'tiborsizlik;
Unutuvchanlik,
Beparvolik;
Qaysarlik
Ishonchsizlik.
Yigitlar ham bu savolga javob berishga qiynalishdi va «bilmayman» yoki
«yo'q» deb javob berishdi.
Savolga:  «Qanday  qilib  o'z  kamchiliklaringizni  engishga  intilasiz?»
yigitlar iroda, qat'iyatlilikni rivojlantirishga, o'z ustida ko'proq ishlashga, xatti-
harakatlarini, munosabatini kuzatishga harakat qilyapmiz, deb javob berishdi
Shunday  qilib,  so'rovlar  tahlili  natijalari  shuni  ko'rsatadiki,  o'spirinlar
o'zlariga  jiddiyroq  qarashga,  kamchiliklariga  tanqidiy  munosabatda  bo'lishga
harakat qilishadi. Tavsiyalar
O'qituvchilar  va  sinf  rahbarlari  talabalarning  rivojlanishi  va
shakllanishidagi  muhim  rolini  hisobga  olgan  holda  o'z-o'zini  tarbiyalash
jarayonini  tashkil  etishda  faol  ishtirok  etishlari  kerak.  O'z-o'zini  tarbiyalashni
tashkil qilish jarayonida ushbu jarayonni taktika bilan boshqarish zarur. Ushbu
ish uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga olishi kerak:
Talabalarning o'z-o'zini tarbiyalash zarurligi va katta ahamiyati to'g'risida
jamoatchilik fikrini shakllantirish;
Talabalarga  o'z-o'zini  tarbiyalashning  mohiyati,  uni  amalga  oshirish
usullari va usullarini tushunishda yordam berish;
Talabalarga  o'z-o'zini  tarbiyalashning  maqsadlari  va  dasturlarini  ishlab
chiqishda, shuningdek ushbu dasturlarni amalga oshirishda amaliy yordam.
Ushbu  yo'nalishda  ishlash,  o'z-o'zini  ta'limni  boshqarish  jarayonida
quyidagi bosqichlarni ajratish mumkin:
Talabalarni  yaxshiroq  bo'lishga  intilishlariga,  ijobiy  shaxsiy
xususiyatlarini rivojlantirishga, salbiy fazilatlaridan xalos bo'lishga undash,
Talabalarga  o'zlarini  baholashda,  hayotlarini  tahlil  qilishda,  ularning
ijobiy fazilatlari va kamchiliklarini bilishda yordam berish,
O'z-o'zini tarbiyalash dasturini ishlab chiqishda yordam berish,
Talabalarni o'z-o'zini tarbiyalash usullari va misollari bilan qurollantirish, O'z-o'zini nazorat qilishni tashkil etish.
Xabardorlik bosqichida tarbiyachi:
Talabalarning  ijobiy  va  salbiy  fazilatlarini  anglashiga,  kamchiliklariga
toqat qilmasligini tushunishiga yordam beradi;
Talaba  muvaffaqiyatga  erishmoqchi  bo'lgan  faoliyat  sohasidagi  mustaqil
ish qobiliyatlarini o'zlashtirishga o'rgatadi;
O'z-o'zini tarbiyalash dasturlarini tuzishda yordam beradi.
O'qituvchilar o'zlariga quyidagi vazifalarni qo'yishlari kerak:
Foydalanilgan adabiyotlar
Asosiy adabiyotlar
1. Рахматулаева, П. М., & Маҳкамова, М. А. (2022). ЁШЛАР 
ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА МОТИВАЦИЯНИНГ ЎРНИ 
ЁХУД УЛКАН МАҚСАДЛАР САРИ ДАСТЛАБКИ ҚАДАМ. Central 
Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special 
Issue 1), 160-163. 
2. Rahmatullayeva, M., Rashidova, G., & Karakulova, U. (2023). XXI 
ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK 
MAHORAT. Журнал Педагогики и психологии в современном 
образовании, 3(1). 
3. Rahmatullayeva, M. (2021). XALQ P Е DAGOGIKASIDA TA'LIM VA 
TARBIYA MASALARI. Журнал Педагогики и психологии в 
современном образовании, 1(4).
4. Abdulla, S., & Abduvakilovna, K. U. (2022). AXBOROT 
SAVODXONLIGI VA AXBOROT IZLASH XULQ-ATVORIDAGI 
PSIXOLOGIK OMILLAR. International Journal of Contemporary 
Scientific and Technical Research, 586-589. 5. Rahmatullayeva, M., Umida, K., & Gulnoza, R. (2023). BOSHQARUV 
PSIXOLOGIYASI VA BU BORADAGI ILMIY YONDASHUVLAR. 
Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1). 
6. Karakulova, U., Rashidova, G., & Raxmatullayeva, M. (2023). 
DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHIDA OILAVIY 
MUNOSABATLARNING TA’SIRI. Журнал Педагогики и психологии
в современном образовании, 3(1). 
7. Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Xaydarqulov, H. (2023). 
O‘QITUVCHI VA TALABALAR O‘RTASIDA SHAXSLARARO 
MUNOSABATLARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK 
XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном
образовании, 3(1). 
8. Rahmatullayeva, M., & Ahmedova, L. (2023). GO ‘DAKLIK DAVRI 
TO ‘G‘RISIDA PEDAGOGIK ILMIY DUNYOQARASHNING 
SHAKLLANISHI. Журнал Педагогики и психологии в современном 
образовании, 3(1). 
9. Rahmatullayeva, M. (2021). O‘QUVCHI SHAXSINI 
RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO ‘NALISHLARI. Журнал 
Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). 
10. Rahmatullayeva, M., & Karimova, N. (2023). MAKTABGACHA 
TA’LIM MUASSALARI BOSHQARUVINING DOLZARB 
MUAMMOLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном 
образовании, 3(2). 
11. Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Anvarova, S. (2023). OLIY 
O‘QUV YURTLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY 
MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI. 
Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2)
12. Rahmatullayeva, M., & Toshbekov, H. (2023). MAKTABGACHA 
YOSHDAGI BOLALARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR VA UNI KORREKSIYALASH YO ‘LLARI. Журнал Педагогики и психологии 
в современном образовании, 3(2).
13. Rahmatullayeva, M., & Toshbekov, H. (2023). PSIXOLOGNI 
PSIXOMETRIK JIHATIDAN TAYYORLASH TALABLARI. Журнал 
Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). 
14. Rashidova, G., Raxmatullayeva, M., Saidov, S., & Egamqulova, S. 
(2023). CHARACTER, ABILITY, AND ACTION: THE UNITY OF 
HUMAN ACTIVITY. Наука и инновация, 1(10), 152-155. 
15. Rahmatullayeva, M., Khasanov, F., & Abduganieva, A. (2023). 
ATTENTION AND MEMORY AS A MENTAL PROCESS. Наука и 
инновация, 1(10), 60-62. 
Yordamchi adabiyotlar.
1. Норбекова, Б., & Орокбоева, М. (2022). Sharq mutafakkirlarining 
oilada bolalar shaxsida etnopsixologik xususisyatlarni tarbiyalash 
haqidagi qarashlari. Современные инновационные исследования 
актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и 
перспективы, 1(1), 440-442. 
2. Umarov Baxriddin Mingboyevich, & Norbekova Barno Shavkatovna. 
(2022). TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA DARS 
JARAYONINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK MEZONLARI. 
International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research,
1(1), 276–279 p .
3. Norbekova, B. S. (2016). YOSH VA О ‘TISH DAVRI 
XUSUSIYATLARINING PEDAGOGIK QAROVSIZ О ‘SMIRLAR 
KELIBCHIQISHIGA TA’SIRI. The edition is included into Russian 
Science Citation Index., 77. 4. Норбекова, Б. 2021. Духовное воспитание - как основа 
психологического воспитания. Общество и инновации. 2, 10/S (ноя. 
2021), 105–109. 
5. Shavkatovna, N. B. (2022). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI BILAN 
ISHLOVCHI SHAXSLARNING PSIXOLOGIK XOLATINING 
PATOLOGIYASI. International Journal of Contemporary Scientific and 
Technical Research, 658-662. 
6. Norbekova, B. (2022). O ‘roqboyeva М. Maktabgacha ta ‘limda 
psixologik xizmatni tashkil etishning o ziga xos jihatlari. Zamonaviy ʻ
innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish 
tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 481-483. 
7. Alibekov, D. (2020). Socio-philosophical basis of educational system 
development. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 24-26. Soi: 
8. Alibekov D. SOTSIALNO-FILOSOFSKIE OSNOVЫ RAZVITIYa 
SISTEMЫ OBRAZOVANIYa //Jurnal muzыki i iskusstva. – 2021. – T. 2.
– №. 2.
9. Farsakhanova, Dilafruz, and Davron Alibekov. "Technology to improve 
the quality of education based on educational values." Arxiv Nauchnыx 
Publikatsiy JSPI (2020). 
10. Alibekov, Davron. “Sharq mutafakirlarining ta’lim-tarbiya borasidagi 
qarashlari.” Jurnal muzыki i iskusstva 2.1 (2021).
11. Alibekov, D., & Abduraqibova, D. (2023). TA’LIM TIZIMINING 
STRATEGIK RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARNING 
AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном 
образовании, 3(1). извлечено от 
12. Shamsidinovna, A. M. (2023, April). MAKTABGACHA YOSHDAGI 
BOLALARGA BERILADIGAN TA’LIM MAZMUNI. In E Conference 
Zone (pp. 22-25). 13. Adilova, M. (2023). THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF TRAPS IN 
THE SOCIAL NETWORK ON YOUTH MIND AND SPIRITUALITY. 
Open Access Repository, 4(2), 500-505. 
14. Komilova, A., & Adilova, M. (2023). SHAXS EMOTSIONAL 
INTELLEKTINING PSIXOLOGIK VA PSIXOFIZIOLOGIK 
JIXATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном 
образовании, 3(2).
15. Komilova, A., & Adilova, M. (2023). AGRESSIYA–OSMIRLARDA 
YUZAGA KELADIGAN TAJOVUZKORLIK RIVOJLANISHIGA 
TASIRETUVCHI FENOMEN SIFATIDA. Журнал Педагогики и 
психологии в современном образовании, 3(1). 
16. Muratovich, M. E., Kurbon, O., & Shamsiyevna, A. M. (2022). Some 
features of the formation of mathematical representations in preschoolers 
in the process of familiarizing them with the size and shape of objects. 
17. Umdjon, Y., & Madina, A. (2023, April). MAKTABGACHA 
YOSHDAGI BOLADA O ‘ZINI-O ‘ZI ANGLASHDA OILANING 
ROLI. In E Conference Zone (pp. 11-16). 
18. Umdjon, Y., & Madina, A. (2023, April). PROFESSIONAL 
MOTIVATION AND ITS STRUCTURE IN THE MANAGEMENT 
PROCESS. In E Conference Zone (pp. 11-16). 
19. Madina, A., & Lobar, R. (2023). HUQUQIY ONG TUSHUNCHASINI 
O RGANISHNING NAZARIY JIHATLARI. International Journal of ʻ
Contemporary Scientific and Technical Research, 375-379. 
20. Madina, A., & Donoxon, M. (2023). OILADA YOSHLARNI 
TOLERANT MADANIYATLI QILIB TARBIYALASH VA IJTIMOIY-
PSIXOLOGIK OMILLAR. International Journal of Contemporary 
Scientific and Technical Research, 353-358. 21. Madina, A. (2023). BOLALARDA AHLOQIY FAZILATLARNI 
PSIXOLOGIK SHAKLLANTIRISH USULLARI. International Journal 
of Contemporary Scientific and Technical Research, 340-345.
22. Shamsidinovna, A. M. (2023, May). MAKTABGACHA YOSHDAGI 
BOLALARDA AHLOQIY JIHATLARNI RIVOJLANTIRISHNING 
PSIXOLOGIK JARAYONLARI. In E Conference Zone (pp. 6-12).
23. Shamsidinovna, A. M. (2023, April). MAKTAB O‘QUVCHILARINING 
INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISHNING
AHAMIYATI. In E Conference Zone (pp. 1-5).
Internet saytlari.
1. https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/71  
2. https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.6  
3. https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7730  
4. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss10/S-pp105-109  .
5. http://s-oi.org/1.1/TAS-10-90-6  
6. https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.6  
7. https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7730

I BOB. GORDON OLPORTNING SHAXS XUSUSIYATLARI KONSEPSIYASI HAQIDA.

 1. G. Olport shaxsi va uning psixologiya fanida tutgan oʼrni.
 2. G. Olportning shaxs xususiyatlari konsepsiyasi.

I bob boʼyicha xulosa.

II. BOB. O'z-o'zini kamol toptirish kontseptsiyasining mohiyati

2.1. O`zini tarbiyalash bosqichlari

2.2. 

I bob boʼyicha xulosa.

Xulosa

Tavsiya.

Foydalanilgan adabiyotlar.