Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti, uning O’zbekistondagi xususiyatlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
« MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI»  fakulteti
«SANOAT IQTISODIYOTI VA MENEJMENTI » kafedrasi
«IQTISODIYOT ASOSLARI » fanidan
“Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti, uning O’zbekistondagi
xususiyatlari " mavzusidagi
KURS ISHI
Ilmiy rahbar: dots. 
Bajardi:  
TOSHKENT Reja:
Kirish
1-BOB.O’zbekistonda  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga
o’tishning nazariy zaminlari. 
1.1 Ijtimoiy  yonaltirilgan  bozor  iqtisodiyoti  konseptsiyasining
mazmun va ahamiyati 
1.2  Davlatning ijtimoiy siyosatining mohiyati, maqsadi va vazifalari 
1.3  Bozor iqtisodiyotiga o’tishning o’zbek modeli 
II-BOB  O’zbekistonda  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti:
shakllanishi, hozirgi holati va rivojlanishi.
2.1 O’zbekiston d a i jtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotini bosqichma
bosqich shakllantirish
2. 2  2022- 2026 yillarga mo’ljallangan yangi o’zbekistonning taraqqiyot
strategiyasi d a  milliy  iqtisodiyotni  jadal  rivojlantirish  va  yuqori  o’sish
sur’atlarini ta’minlash maqsadlari
Xulosa 
Foydalanilgan Adabiyotlar Ro’yxati
2 Kirish
Kurs  ishi  mazusining  dolzarbligi  va  zarurati.  Bozor  munosabatlari  sharoitida
ijtimoiy  soha  –  sog’liqni  saqlash,  ta’lim,  madaniyat,  uy-joy-kommunal  xo’jaligi,
madaniyat,  sport,  turizm  sohalarini  rivojlantirish,  aholini,  ayniqsa  uning  nochor
toifalarini ishonarli ijtimoiy himoya qilish, mehnat muhofazasi, pensiya ta’minoti,
sug’urta  tizimlarini  takomillashtirish  muammolarini  tadqiq  etish  zarurati
iqtisodiyot  fanida  yangi  yo’nalish  –  ijtimoiy  soha  iqtisodiyotining  alohida  fan
sifatida shakllanishi va rivojlanishiga asos bo’ldi.
O’zbekiston  Respublikasining  kelajakda  mamlakatni  yana-da  rivojlantirishga
mo’ljallangan  strategik  vazifalarida  “2030-yilga  borib  mamlakatimizda  YaIM
hajmini  kamida  2  barobar  oshirish...”  masalasining  qo’yilishi  va  Prezident
Sh.M.Mirziyoyevning  –“Makroiqtisodiy  barqarorlikni  yana-da  mustahkamlash  va
iqtisodiy  o’sishning  yuqori  sur’atlarini  saqlab  qolish  –  eng  muhim  ustuvor
vazifamizdir”  –  deb  ta’kidlashlaridan  hamda  2022-2026  yillarga  mo’ljallangan
Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror
yuqori o’si sur’atlarini ta’minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi
ichki  mahsulotni  –  1,6  baravar  va  2030  yilga  borib  aholi  jon  boshiga  to’g’ri
keladigan  daromadni  4  ming  AQSH  dollaridan  oshirish  hamda  “daromadi
o’rtachadan yuqori bo’lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun zamin yaratish maqsadi
belgilanganganligi Respublikada ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotnita’minlash naqadar
dolzarb masalalarda ekanligi ko’rinib turibdi.
 2030  yilga  borib  o’rtacha  yillik  iqtisodiy  usish  sur’atlari  6,3-6,5  foiz,  kapital
kuyilmalar  8,0-8,5  foiz,  eksport  9,0-10,0  foizni  tashkil  etishiga  erishamiz.  Ushbu
vazifalarga  ijtimoiy  yo'naltirilgan  bozor  iqtsiodiyoti  va  uning  o’zbekistondagi
xususiyatlari bilan bog’liq masalalar alohida ahamiyat ega.Chunki bugungi kunda
raqobat  kurashi  tobora  kuchayib,  shiddatli  tus  olayotgan  va  jahon  bozori
konyukturasi  keskin  o’zgarib  borayotgan  murakkab  vaziyatda  hamda  mamlakat
aholisi  soni  va  ularning  iste’mol  tovarlariga  bo’lgan  talabining  oshib  borishi
hisobga olinib, Respublika iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va YaIMning barqaror
o’sish sur’atlarini ta’minlash vazifalari qo’yildi. 
3  Kurs  ishining  maqsadi:  ijtimoiy  yo'naltirilgan  bozor  iqtsiodiyoti  va  uning
O’z'bekistondagi  xususiyatlari   bilan  bog’liq  masalalarni  nazariy    asoslar  va
amaliy  jixatlarini   tadqiq  etish,  umumlashtirish   asosida  tegishli  xulosalarni
chiqarishdan iborat
Kurs ishining vazifalariquydagilardan iborat: 
-  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti  konseptsiyasining  mazmun  va
ahamiyatini o’rganish;
 - ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotining xorijiy davlatlardagi xususiyatlarini
tadqiq qilish;
- bozor iqtisodiyotiga o’tishning o’zbek modelini tahlil qilish ;
-  O’zbekiston  da  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini  bosqichma  bosqich
shakllantirish yo'nalishlarini aniqlash;
-  O’zbekistongda  bozor  iqtisodiyotini  shakllantirishga  qaratilgan  iqtisodiy
isloxotlarini yoritib berish;
-  2022-  2026  yillarga  mo’ljallangan  yangi  o’zbekistonning  taraqqiyot
strategiyasida  milliy  iqtisodiyotni  jadal  rivojlantirish  va  yuqori  o’sish  sur’atlarini
ta’minlash maqsadlarini tahlil qilish 
 Kurs  ishiningob’ekti:  sifatida   ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti
tanlangan
Kurs  ishining  predmeti:  mamlakatimizda  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotini  barpo  etish  va  rivojlantirish  bilan  bog’liq  ijtimoiy  iqtisodiy
munosabatlar.
4 I-BOB.O’zbekistonda ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotiga
o’tishning nazariy zaminlari.
1.1. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti konseptsiyasining
mazmun va ahamiyati
Ikkinchi  jahon  urushidan  so’ng  neoliberalizm  tamoyillari  Germaniya
Fedirativ  respublikasi  (GFR)  da  amaliy  jihatdan  muvaffaqiyatli  tatbiq  etila
boshlandi  va  1948  yildan  boshlab  bu  g’oyalar  davlat  doktrinasi  maqomini  oldi.
O’sha yili“Ordo” nomi bilan V.Oykenning muxarrirligi ostida xo’jalik va ijtimoiy
tuzum  to’g’risidagi  neoliberallarning  yillik  jurnalining  birinchi  soni  chop  etildi.
V.Oyken  ishlatgan  “Ordo”  so’zi  “Tabiiy  tuzum  ...  erkin  bozor  xujaligi”
tushunchasini  bildiradi.  Germaniyada  neoliberalizm  doktrinasi  “Oyken  maktabi”
ta’sirida xatto “ordoliberalizm” deb atala boshladi.
  Ordoliberal  konsepsiyasi  asosida  “ijtimoiy  bozor  xo’ja ligi”  konsepsiyasi  ishlab
chikildi.  Uni  ishlab  chiqqan  iktisodchi  olimlar,  professorlar  Alfred  Myuller-
Armak, Aleksandr Ryustov, Vil gelm Repke va Lyudvig Erxardlar xisoblanadi.
“ Ijtimoiy  bozor  xo’jaligining”ning  mohiyati.  GFRdagi  neoliberalizm
nazariyotchilari  "erkin  bozor"  tamoyilini  va  "ijtimoiy  tenglashtirish"  tamoyiliga
muvofiq  adolatli  taqsimlashni  uyg’unlashtirish  g’oyasini  ilgari  surdilar.  “Ijtimoiy
bozor  iqtisodiyoti”ning  konseptual  asoslari   birinchi  marta  A.  Myuller-Armak
tomonidan  "Iqtisodiyotni  boshqarish  va  bozor  iqtisodiyoti"  (1947)  asarida  yoritib
berilgan  bo’lib,  unda  olim  birinchi  marta  ushbu  atamani  qo’llagan.  Bu
yo’nalishdagi  tadqiqotlar  V.Ryopke,  L.Erxard,  V.Erxard  va  boshqalar  tomonidan
davom  ettirildi.  Bundan  tashqari,  Germaniya  kansleri  K.  Adenauerning  o’zi
“ijtimoiy  bozor  iqtisodiyoti”  modelini  yaratishni  mamlakat  iqtisodiy  siyosatining
asosiy vazifasi ekanligini V. Ryopkening "Germaniya iqtisodiy siyosati to’g’rimi?"
(1950) deb nomlangan asarining so’z boshi qismida e’lon qildi.
  Ikkinchi  Jahon  urushidan  keyin  GFR  L.Erxardning  o’ rtacha  y o’ l  deb  atalmish
samarali iktisodiy siyosati ni milliy iqtisodiyotni yu q ori va barqaror o’ sish sur’atini
ta’minlagan i i jtimoiy bozor x o’ jaligi modelining keng tar q alishiga sabab bo’ldi. U
5 ijtimoiy  ziddiyatlarni  yumshatishga,  tadbirkorlikni  xar  tomonlama  qo’llab-
q uvvatlashga,  a h olining  o’ rta  q atlamining  turmush  sharoitini  yaxshilash  uchun
sharoit yaratib berish- ga yunaltirilgan edi.
V.Ryopkening fikricha, “ijtimoiy bozor xo’jaligi” “iqtisodiy insonparvarlik”ga olib
boruvchi  yo’ldir.  U  o’zining  “Insonparvarlik  jamiyati”  nomli  kitobida  xo’jalik
yuritishning  bu  turi  kollektivizmga-  personalizimni,markazlashuvga-
markazlashmagan  tizimni,  tashkil  etishga  o’z-  o’zidan  sodir  bo’lishni  qarshi
qo’yadi.  V.Ryopke  fikriga  qo’shilgan  holda   L.Erxard  1957  yilda  Xristian-
Demokratik  Ittifoqi  (XDI  )  kongressida  GFRda  «ijtimoiy  bozor  iqtisodiyoti»ning
ikkinchi  bosqichi  boshlanganligini  tasdiqlab  o’tadi.  Biroz  vaqt  o’tgach,  60-
yillarning  boshlarida  o’z  nashrlaridan  birida  L.Erxard  “Erkin  musobaqa,  eng
avvalo,  ijtimoiy  bozor  iqtisodiyotining  asosiy  unsuri”  deb  ta’kidladi.  1965-yilda
XDIning  navbatdagi  partiya  qurultoyida  L.Erxard  GFRda  “ijtimoiy  bozor
xo’jaligini”  yaratish  dasturi  yakunlanganligi,  bu  mamlakatni  “  shakllangan
jamiyat”ga aylantirganligini e’lon qildi. 
  “Snakllangan jamiyat” doktrinasi L.Erxard va uning maslak- doshlarining fikriga
ko’ra, bu “ijtimoiy bozor xo’jaligini” yara tish orqali erishish mumkin bo’lgan eng
qulay  “tabiiy  iqtisodiy  tartib”ni  topish.  Unda  ijtimoiy  tuzum  va  ishlab  chiqarish
munosabatlarining beshta turi va sinfiy ziddiyatlar tug’risidagi marksistix g’oyalar
qat’iyan  inkor  etiladi.  Mazkur  doktrina  V.Oykenning  kishilik  jamiyatiga  fakat
“markaziy  boshkaruv”  va  “erkin  bozor  xo’jaligi”  turlari  xos  degan  qoidaga
asoslanadi.
Ijtimoiy  soha  –  ijtimoiy  hayotning  nisbatan  mustaqil  sohasi,  unda  xilma-xil
ijtimoiy  manfaatlar  va  ijtimoiy  sub’ektlarning  munosabatlari  amalga  oshadi,
shaxsning ijtimoiy shakllanishi yuz beradi; shu bilan bir vaqtda ijtimoiy ne’matlar
etkazib berish va xizmatlar ko’rsatishda band bo’lgan kishilar faoliyatining sohasi
“ijtimoiy munosobatlar” ma’nosidan ancha keng, chunki moddiy negiz va ijtimoiy
munosabatlarni amalga oshiruvchi kishilarni qamrab oladi. 
6 1.2. Davlatning ijtimoiy siyosatining mohiyati, maqsadi va vazifalari
Davlatning ijtimoiy siyosati fuqarolarning manfaatlari va ehtiyojlarini qondirishga
yonaltirilgan jamiyatning ijtimoiy sohasini boshqarish boyicha faoliyati . 
Aholi  farovonligini  oshirish,  insonlarning  mehnat  va  yashash  sharoitlarini
yaxshilash,  ijtimoiy  adolat  tamoyillarini  ornatish  ijtimoiy  siyosatning  asosiy
vazifalari hisoblanadi. 
Davlat  olib  boradigan  iqtisodiy  siyosatning  asosiy  ijtimoiy  vazifasi  xodimlarning
iqtisodiy faoliyatlari samaradorligini oshirishdan manfaatdorligini va uning doimiy
ravishda oshishini ta’minlashdan iborat. 
Ijtimoiy siyosat iqtisodiyot oldiga quyidagi muammolarni qoyadi: 
-insonlarning  ijtimoiy  ehtiyojlarini  qanday  usullar  va  vositalar  yordamida
qondirish. 
-jamiyatda  ne’matlarning  adolatli  taqsimlanishini  qanday  yo‗llar  yordamida
ta’minlash. 
-kishilar  farovonligining  oshishini  ijtimoiy  takror  ishlab  chiqarish
samaradorligining oshishiga monand yuz berishini qanday ta’minlash. 
Ijtimoiy-iqtisodiy  muammolarni  hal  etishdagi  natijalar  mavjud  iqtisodiy  tizim  va
jamiyatning  barqarorligini  belgilaydi.  Ijtimoiy  barqarorlik  quyidagilarni  nazarda
tutadi: 
-asosiy iste’mol tovarlari va xizmatlariga barqaror narxlari; 
-aholi daromadlarining keskin tabaqalanishiga yo‗l qo‗ymaslik. 
Jamiyat a’zolariga ishonchli ijtimoiy himoya va kafolatlar tizimini tarkib toptirish. 
Jamiyatning ijtimoiy beqarorligi asosan aholi daromadlarining keskin tabaqalanishi
natijasida  aholini  ota  boy  va  qashshoq  qatlamlariga  bolinishi  bilan  bogliq.
Davlatning ijtimoiy siyosatining asosiy yonalishlari quyidagilarni o ichiga oladi: 
1.Bandlik  siyosati  davlatning  mehnatga  layoqatli  va  ishlashni  xohlovchilarni  ish
joylari  bilan  ta’minlash  orqali  ozini  ozi  boqish  uchun  imkoniyat  yaratishga
qaratilgan siyosat. 
7 2.  Daromadlar  siyosati  davlat  daromadlarining  oqilona  taqsimlanishini  tartibga
solish siyosati. 
Ijtimoiy soliqlar, ijtimoiy dotatsiyalar va byudjet transfertlari kabilar uning vositasi
hisoblanadi.  Bandlikni,  pensiya  bilan  ta’minlash  va  mehnatning  ijtimoiy
sugurtalanishini  ta’minlash  maqsadida  firmalardan  ular  ajratgan  mehnat  xaqi
summasidan  ijtimoiy  soliqlar  undiriladi.  Bularning  bir  qismi  davlat  tomonidan
ishsizlar  va  vaqtincha  ish  qobiliyatini  yoqotganlarga  nafaqa  korinishida  tolanadi.
Daromad  soligining  progressiv  shkalasini  belgilash  va  unga  asoslanib  soliqlarni
undirish orqali kop daromad olgan kop soliq tolashga erishiladi. Natijada yig‗ilgan
pul davlat byudjetida to‗planib muhtojlarga yordam sifatida beriladi.
3.  Ijtimoiy  siyosat  aholining  nochor  qatlamlariga  yordam  berish,  ularni  qo‗llab-
quvvatlab  turish  siyosatidir.  Davlatning  ijtimoiy  siyosati  ijtimoiy  himoyalash  va
ijtimoiy  nafaqalar  yordamida  amalga  oshiriladi.  Aholini  ijtimoiy  himoyalash
siyosati aholining ozi ishlab pul topishga qodir bo‗lmagan qismiga davlat byudjeti
hisobidan pul va moddiy shaklda yordamni nazarda tutadi. Bu yonalishda quyidagi
tadbirlar amalga oshiriladi: daromadlari kam insonlarni soliqlardan ozod qilish: bir
yola  yordam  korsatish;  bepul  yotoqxonalar  ajratish  ijtimoiy  yordam  miqyosli
muhtojlar soniga va davlatning moliyaviy imkoniyatlariga bogliq. 
Ijtimoiy  kafolatlar-jamiyatning  har  bir  fuqaroning  oldida  ularning  zaruriy
ehtiyojlarini  qondirish  bo‗yicha  majburiyatlari.  Ijtimoiy  kafolatlar  tekin  ta’lim
olish  huquqi,  fuqarolarning  mehnat  qilish  qobiliyatini  realizatsiya  qilish  va
mehnatga zorlashning maqsadga muvofiq emasligi boyicha kafolatlar. 
O’zbekistonda  amalga  oshirilayotgan  tub  isloxatlar  maqsadi  inson  va  uning
manfaatlari,  farovonligini  ta’minlash  hamda  insonni  har  tomonlama  kamolga
etkazishga qaratilgandir. Bu maqsad birinchi marta 1990 yil 5 iyunda O’zbekiston
Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimov tomonidan “O’tmishdan saboq
chiqarib,  kelajakka  ishonch  bilan”  deb  nomlangan  sobiq  O’zbekiston
Kompartiyasining  XXII  s’ezdida  so’zlangan  ma’ruzasida  “ biz butun  iqtisodiyotni
ijtimoiy  yo’nalish  baxsh  etishni,  unga  insonga,  uning  talab  va  ehtiyojlarini
qondirishga  qaratishni  o’zimizning  asosiy  vazifamiz  deb  bilamiz”  –  deb  baralla
8 aytilgan.  Ushbu  so’zlar  bilan  I.  A.  Karimov  tomonidan  mamlakat  mustaqilligi
uchun  kurash  ayni  qizigan  paytda,  istiqbolda  O’zbekistonni  mustaqil  taraqqiy
ettirishning maqsadi qilib belgilab berilgan. 
I.  A.  Karimov  istiqlol  arafasida,  “O’zbekiston  aholisi  o’rta  hisobda  go’sht
mahsulotlarini,  sut  va  sut  mahsulotlarini,  tuxumni  umuman  mamlakat  aholisiga
nisbatan  ikki  barobar  kam  iste’mol  qilmoqda.  Oyiga  o’rta  hisobda  75  so’mdan
kamroq  yalpi  daromad  oladigan  aholining  ulushi  mamlakatda  12  foizdan  sal
ko’proq  bo’lsa,  bizning  respublikamizda  45  foizga  boradi.  Bir  millionga  yaqin
kishi ijtimoiy ishlab chiqarishda o’zining ko’lidan keladigan ishni topa olmayapti. 
Ijtimoiy  infrastruktura  tarmoqlari:  sog’liqni  saqlash,  xalq  ta’limi,  maktabgacha
bolalar muassasalari juda og’ir ahvolga tushib qolgan. Maktab va kasalxonalarning
60  foizi  nobop  binolarda  joylashtirilganini  aytishning  o’zi  kifoya.  Juda  o’tkir
iqtisodiy  va  ijtimoiy  muammolar  ro’yxatini  yana  davom  ettirish  mumkin.  Buni,
avvalo, shundan ko’rsa bo’ladiki, insonning har tomonlama uyg’un kamol topishi,
uning  shaxs  sifatida  ma’naviy  rivojlanishi  bir  yoqda  tursin,  ko’pincha  yashash
uchun kerak bo’lgan eng oddiy narsalar ham etishmayapti”, – deb ta’kidlagan. 
O’zbekistonda mustaqillik e’lon qilingandan so’ng aholi turmush darajasini yuqori
daraja  ta’minlash,  inson  manfaatlarini  ro’yobga  chiqarish  va  uni  har  tomonlama
rivojlanishi  uchun  shart-sharoitlar  yaratish  maqsadida  ijtimoiy  yo’naltirilgan
barqaror bozor iqtisodiyoti, ochiq tashqi siyosatga ega kuchli demokratik huquqiy
davlat va fuqarolik jamiyatibarpo etish maqsadida keng qamrovli islohotlar amalga
oshirila  boshlandi.Ushbu  maqsadlarni  amalga  oshirish  uchun  O’zbekistonda
mustaqillikning  dastlab  davridayoq  davlat  ijtimoiy  siyosatining  asoslari  yaratilib,
amalga  oshirila  boshlandi.  O’zbekistonda  ijtimoiy  siyosat  ustuvor  yo’nalish
hisoblanadi  va  u  bosqichma-bosqich  amalga  oshiriladi.  O’zbekistonda  ijtimoiy
siyosatning o’ziga xos xususiyatlari mavjud bo’lib, ular quyidagilardan iboratdir: 
- ijtimoiy siyosatni o’tkazishda davlatning boshqarish funksiyasiga egaligi; 
- ijtimoiy islohotlarning bosqichma-bosqichligi; 
- aholining yashash darajasini keskin tushib ketishiga yo’l qo’ymaslik; 
9 - mahalliy o’zini-o’zi boshqarish idoralari mahallalar orqali aholiga aniq manzilli
ijtimoiy yordam ko’rsatish; 
- ijtimoiy islohotlarning iqtisodiy va huquqiy asoslarini yaratish. 
O’zbekistonda  amalga  oshirilayotgan  ijtimoiy  siyosatning  asosiy  vazifalari
quyidagilardan iborat qilib belgilangan: 
- aholining iqtisodiy faolligini qo’llab-quvvatlash; 
-mahsulot, xizmat va uy-joyning kuchli ichki iste’mol bozorini shakllantirish; 
-  aholining  to’lov  talablarini  keng  miqiyosda  qondirish  va  uning  o’sishini
ta’minlash; 
- aholining daromad va mulkka egalik darajasining keskin tabaqalashuvining oldini
olish; 
- ijtimoiy xizmatlarga bo’lgan zarur kafolatni ta’minlash. 
Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  ijtimoiy-iqtisodiy  islohotlarning  maqsadi
va  vazifalaridan  kelib  chiqqan  holda  davlat  ijtimoiy  siyosati  quyidagi  asosiy
yo’nalishlarda olib borilmoqda: 
-  davlat  ijtimoiy  iste’mol  fondlarini  tashkil  etish  va  ulardan  jamiyatning  har  bir
a’zosining foydalanishini kafolatlaydigan qonunlarni qabul qilish; 
- davlatning markazlashgan ijtimoiy sug’urta fondini tashkil etish; 
- ko’rsatilgan xizmatlar va samarali mehnatlari uchun davlat tomonidan beriladigan
imtiyozlar; 
- ish haqi va pensiya minimumining davlat tomonidan kafolatlanishi; 
- ko’p bolali oilalarga to’lanadigan nafaqalar; 
- kam ta’minlangan aholi tabaqalariga moddiy yordam ko’rsatish; 
-  bolalikdan  nogiron  va  boshqa  mehnat  qobiliyatini  yo’qotganlarni  ijtimoiy
qo’llab-quvvatlash; 
Demak, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub demokratik islohotlar ijtimoiy
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan  demokratik  jamiyat  barpo  etishga
qaratilgan.  Buni  ijtimoiy  sohadagi  islohotlarni  amalga  oshirish  orqali  ta’minlash
mumkin.  CHunki,  har  qanday  jamiyatning  rivojlanganlik  darajasi  ijtimoiy
masalalarning  qay  darajada  hal  etilayotganiga  bog’liq.  Ijtimoiy  masalalar
10 mamlakat taraqqiyotining muhim omili sifatida iqtisodiy rivojlanishga ta’sir etadi.
SHuning uchun ham  O’zbekiston Respublikasida  davlat ijtimoiy siyosati ijtimoiy
islohotlarni davomli amalga oshirib borish orqali aholi turmush darajasini barqaror
o’stirib borishdan iboratdir. 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi  “O’zbekiston
Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida “gi
Farmonida  “ijtimoiy  sohani  rivojlantirishga  yo’naltirilgan  aholi  bandligi  va  real
daromadlarini  izchil  oshirib  borish,  ijtimoiy  himoyasi  va  sog’lig’ini  saqlash
tizimini  takomillashtirish,  xotin-qizlarning  ijtimoiy-siyosiy  faolligini  oshirish,
arzon  uy-joylar  barpo  etish,  yo’l-transport,  muhandislik-kommunikatsiya  va
ijtimoiy  infratuzilmalarni  rivojlantirish  hamda  modernizatsiya  qilish  bo’yicha
maqsadli  dasturlarni  amalga  oshirish,  ta’lim,  madaniyat,  ilm-fan, adabiyot,  san’at
va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish”
vazifalari belgilangan1.
Ozbekiston  Respublikasini  2030  yilga  qadar  ijtimoiy-iqtisodiy  kompleks
rivojlantirish  konsepsiyasida  f uqarolarni  ijtimoiy  himoya  qilish  tizimini
mustahkamlash  va  ularga  davlat  xizmatlari  ko‗rsatish,  aholining  ijtimoiy  zaif
qatlamlarini  himoya  qilish  hajmlari  va  shakllarini  kopaytirish  yonalishda  davlat
pensiya  tizimini,  davlat  xizmatchilari  ish  haqi  fondini  isloh  qilish,  ijtimoiy
kafolatlar  va  nafaqalar  tolash  tizimini  takomillashtirish,  vaqtincha  ishsizlikdan
sugurta  qilishni  soddalashtirish,  ijtimoiy  sugurtaning  amaldagi  tizimini  xalqaro
normalarga  va  JST  konvensiyalariga  muvofiqlashtirish,  kasb-hunar-texnik  ta’lim
tizimini modernizatsiya qilish, katta yoshdagilarni zamonaviy kasblarga oqitish va
shu kabilar nazarda tutiladi. 
Fuqarolarga  xizmat  korsatish  imkoniyatlarini  kengaytirish  va  yaxshilash
maqsadida  aholining  ishlab  chiqarish  resurslaridan,  dorivositalaridan,  sogliqni
saqlashning  sifatli  va  kafolatli  xizmatlaridan,  zamonaviy  ta’lim  tizimini  qurgan
holda  ta’limdan  teng  foydalanilishini  ta’minlash  va  xotin-qizlarning
iqtisodiyotning  barcha  sektorlarida  ishtiroki  cheklanishini  bartaraf  etish  va  shu
kabilar nazarda tutiladi.
11 1.3  Bozor iqtisodiyotiga o’tishning o’zbek modeli
O’zbekiston  uchun  mamuriy-  buyruqbozli  iqtisodiyotining  ijtimoyi-  iqtisodiy
oqibatlari  mamlakatimizning  birinchi  Prezidenti  I.Karimov  asarlarida
umumlashtirilgan:
-  bir  yoqlama  rivojlangan,  mo’rt,  zaif  iqtisodiyotga  asoslangan  markazga  qaram
yarim mustamlaka mamlakat.
- boy mineral xomashyo resurslaridan nazoratsiz va ayovsiz foydalanishga hamda
paxta yakkahokimlikka asoslangan iqtisodiy tizim.
-  mahalliy  xomashyolari  qayta  ishlash  quvvatlarini  ibtidoiy  darajadaligi,  ishlab
chiqarishning texnologik asbob-uskuna va butlovchi qismlar, shuningdek, yoqilg’i
ta’minotida markazga qaramlik.
-  eng  muhim  oziq-ovqat  mollari  (un,  shakar,  go’sht-sut  mahsulotlari)va  boshqa
xalq iste’moli mahsulotlarining chetdan keltirilishi.
- paxta xomashyosi mahsulotlarining suvtekinga tashib ketilishi, oltin, qimmatbaho
va  rangli  metallar,  strategik  ahamiyatga  ega  materiallar  jahon  bozorida  o’ta
xaridorgir bo’lgan boshqa qimmatbaho mahsulotlami ishlab chiqarish va sotishdan
keladigan foydaning O’zbekiston xazinasiga tushmasligi.
-  iqtisodiy  o’sish  sur’atlari  samaradorligi  ko’rsatkichlarining  salbiy  darajadaligi
ortib borishi, moliya-pul tizimining butkul ishdan chiqishi.
- xorijiy mamlakatiar bilan bevosita tashqi iqtisodiy aloqalarning cheklanganiigi.
  - qishloq joylarda yashirin ishsizlik, shahar va qishloqdagi turmush darajalaridagi
farqning ortib borishi.
-  O’zbekiston  aholisi  turmush  darajasi  ko’rsatkichlarining  sobiq  SSSRdagi  eng
oxirgi o’rinardan biriga tushib qolganligi.
-ekologik muammolaming keskinlashuvi, er-suv resurslaridan ayovsiz foydalanish,
erlar sho’rlanishining ortishi, cho’l zonalarining kengayishi.
    Ma’muriy-buyruqbozlik  iqtisodiyotidan  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  ko’plab
mamlakatlarda umumiy tendensiyaga ega. Bu jarayon iqtisodiyotni erkinlashtirish,
chuqur  institutsional  (eng  avvalo,  mulkchilik  munosabatlarida)  o’zgarishlarni  o’z
ichiga  oladi,  biroq,  bir  vaqtning  o’zida  moliyaviy  barqarorlashtirish  chora-
12 tadbirlarini amalga oshirilishini taqozo etadi. Buchora-tadbirlar bozor iqtisodiyotga
o’tish  davrida  amalga  oshiriladi.  Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  davrining  umumiy
mazmuni iqtisodiy munosabatlarning alohida unsurlarini isloh qilish yoki iqtisodiy
siyosatga  tuzatishlar  kiritish  emas,  balki  butun  iqtisodiy  munosabatlar  tizimini
o’zgartirishdan iboratdir.
Markazlashgan  ma’muriy-buyruqbozlikka  asoslangan  iqtisodiyotdan  bozor
iqtisodiyotiga  o’tishda  maqsad  bir  xil  bo’lsa-da,  turli  mamlakatlar  turli  yo’llarni
tanlashlari  mumkin.  Mamlakatimiz  musaqillikga  erishgach  ijtimoiy  yo’naltirilgan
bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan  ochiq  demokratik  davlat  barpo  etishni  maqsad
qilib  qo’ydi  O’zbekistonda  esa  o’ziga  xos  madaniy,  tarixiy,  iqtisodiy  va  tabiiy
xususiyatlarini  hamda  bu  yo’ldagi  jahon  tajribasini  hisobga  olgan  holda
revolyusion  to’ntarishlarsiz,  ijtimoiy  to’qnashuvlarsiz,  ijtimoiy  himoyani
kuchaytirgan  holda  asta-sekinlik,  lekin  qat’iyatlilik  bilan  bosqichma-bosqich
rivojlangan  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  yo’li  tanlandi.  Bozor  munosabatlariga
bosqichma-bosqich o’tish tamoyilini amalga oshirish iqtisodiyotni isloh qilishning
asosiy  bosqichlarini  aniq  farqlash,  bu  bosqichlarning  har  biri  uchun  aniq
maqsadlarni, ularga erishish vositalarini belgilab olishni talab qiladi.
Mamlakatimiz  iqtisodiyotini  isloh  qilish  va  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotini  shakllantirish  asosida  uni  chuqur  tanazzuldan  chiqarib,  barqaror
rivojlantirishga,  aholi  turmush  farovonligiga  erishishga  qaratilgan  tub
o’zgartirishlar  siyosatining  strategik  maqsadlari  I.A.Karimovning  “O’zbekiston
iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  yo’lida”  nomli  asarida  quyidagicha  izohlab
berildi: 
1.  Ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini  bosqichma-bosqich  shakllantirish,
qudratli  va  tinimsiz  rivojlanib  boradigan,  kishilar  hayoti  va  faoliyati  uchun  zarur
shart-sharoitlarni ta’minlaydigan iqtisodiy tizimni barpo etish. 
2.  Ko’p  ukladli  iqtisodiyotni  yaratish,  insonning  mulkdan  mahrum  bo’lishiga
barham  berish,  tashabbuskorlik  va  uddaburonlikni  butun  choralar  bilan
rivojlantirish negizi bo’lgan xususiy mulkning davlat tomonidan himoya qilinishini
ta’minlash. 
13 3.  Korxonalar  va  fuqarolarga  keng  iqtisodiy  erkinliklar  berish,  ularning  xo’jalik
faoliyatiga  davlatning  bevosita  aralashuvidan  voz  kechish,  iqtisodiyotni
boshqarishning  ma’muriy-buyruqbozlik  usullarini  bartaraf  etish,  iqtisodiy  omillar
va rag’batlantirish vositalaridan keng foydalanish. 
4.  Iqtisodiyotda  moddiy,  tabiiy  va  mehnat  resurslaridan  samarali  foydalanishni
ta’minlaydigan chuqur strukturaviy o’zgarishlar qilish, raqobatbardosh mahsulotlar
ishlab chiqarish, jahon iqtisodiy tizimiga qo’shilib borish. 
5. Kishilarda yangicha iqtisodiy fikrlashni shakllantirish, ularning dunyoqarashini
o’zgartirish,  har  bir  kishiga  o’z  mehnatini  sarflash  sohasi  va  shakllarini  mustaqil
belgilash imkonini berish” 1
 
  Anashu  strategik  maqsadlardan  kelib  chiqqan  holda  b ozor  iqtisodiyotiga
o’tishning  jaxon  tajribasi  o’rganilib  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  konsepsiyasi
yaratildi.   Ushbu  konsepsiyada  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  qonun-  qoidalari  va
uning mamlakatimizdagi xususiyatlari ochib berildi. 
    O’zbekistonda bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yaxlit modeli uchta
tarkibiy qismning sintezidir:
—  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti  milliy  modelining  muhim
xususiyatlari;
-  qat'iy  markazlashgan  ma'muriy-buyruqbozlik  tizimidan  boshqaruvning  bozor
mexanizmiga o'tishning yetakchi tamoyillari;
—  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish,  inqirozdan  chiqish,  barqarorlik  va
barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashning aniq yo’nalishlari.
O’zbekistonda  bozor  munosabatlariga  o'tishning  o'ziga  xos  yaxlit  modeli  umum
etirf  etilgan  bozor  tamoillariga  asoslanadi.  O’zbekistonda  bozor  munosabatlariga
o’tish yo’li  ijtimoiy-yo’naltirilgan bozor  iqtisodiyotini  shakllantirishga qaratilgan.
Bu  yo’lni  amalga  oshirishga,  iqtisodiyotni  tubdan  isloh  qilishga  mamlakatimiz
birinchi  Prezidentimiz  I.Karimov  tomonidan  ishlab  chiqilgan  beshta  muhim
tamoyil  asos  qilib  olingan. Aynana  shu  tamoillar  “O’zbek  modeli”ni  o’ziga  xos
1
 Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. –Т., 
“Ўзбекистон”, 1995, 18-бет . 
14 tomonini  ,  boshqa  mamlakatlarning  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  modellaridan
farqini aks ettiradi. Bu tamoillar quydagilardir:
-  iqtisodiyotni  mafkuradan  xoli  qilish,  uning  ustunligini  ta’minlash;  o’tish davrida
davlatning bosh islohotchi bo’lishi;
-  butun  yangilanish  va  taraqqiyot  jarayoni  qonunlarga  asoslanishi,  qonunlar
ustunligining ta’minlanishi;
-  bozor  munosabatlariga  o’tish  bilan  bir  qatorda  aholini  ijtimoiy  himoyalash
sohasida kuchli chora-tadbirlarni amalga oshirish.
- bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich qaror toptirish. 
Bozor  munosabatlariga  o’tishda  bu  tamoyillarning  hammasi  ham  muhim
ahamiyatga  egadir,  lekin  ularning  ichida  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich
o’tish  tamoyili  alohida  e’tiborga  loyiq.  Chunki  tegishli  huquqiy  negizni,  bozor
infratuzilmalarini  yaratish,  odamlarda  bozor  ko’nikmalarini  hosil  qilish,  yangi
sharoitlarda ishlay oladigan kadrlarni tayyorlash uchun vaqt kerak bo’ladi.
Bundan  tashqari,  bozor  munosabatlariga  o’tish  faqatgina  iqtisodiyot  sohalarini
o’zgartirish  bilan  cheklanmaydi.  U  ijtimoiy  hayotning  bir-birlari  bilan  uzviy
bog’liq bo’lgan barcha sohalarini, shu jumladan siyosiy, ma’naviy-axloqiy, maishiy
va  boshqa  sohalarni  ham  tubdan  o’zgartirishni  taqozo  qiladi.  Bularning  hammasi
bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich,  evolyusion  yo’l  bilan  o’tish  haqidagi
g’oya juda muhim va afzal ekanligini ko’rsatadi.
Bozor  munosabatlariga  o’tishda  bu  tamoyillarning  hammasi  ham  muhim
ahamiyatga  egadir,  lekin  ularning  ichida  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich
o’tish  tamoyili  alohida  e’tiborga  loyiq.  Chunki  tegishli  huquqiy  negizni,  bozor
infratuzilmalarini  yaratish,  odamlarda  bozor  ko’nikmalarini  hosil  qilish,  yangi
sharoitlarda ishlay oladigan kadrlarni tayyorlash uchun vaqt kerak bo’ladi.
15 II-BOB Ozbekistonda ijtimoiy yo’naltirilgan bozor
iqtisodiyoti:shakllanishi,hozirgi holati va rivojlanishi.
2.1 O’zbekistonda ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotini
bosqichma bosqich shakllantirish.
Bozor  munosabatlariga  bosqichma-bosqich  o’tish  tamoyilini  amalga  oshirish
iqtisodiyotni isloh qilishning asosiy bosqichlarini aniq farqlash, bu bosqichlarning
har biri uchun aniq maqsadlarni, ularga erishish vositalarini belgilab olishni talab
qiladi.
Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga o’tishning  birinchi bosqichida  quyidagi
ikkita vazifani birdaniga hal qilish maqsad qilib qo’yilganligi ta’kidlanadi:
-  totalitar  tizimning  og’ir  oqibatlarini  engish,  tanglikka  barham  berish,
iqtisodiyotni barqarorlashtirish;
-  Respublikaning  o’ziga  xos  sharoitlari  va  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda
bozor munosabatlarining negizlarini shakllantirish.
Shu  vazifalarni  hal  qilish  uchun  birinchi  bosqichda  isloh  qilishning  quyidagi
muhim yo’nalishlari aniqlab olindi va amalga oshirildi:
- o’tish jarayonining huquqiy asoslarini shakllantirish, islohotlarning qonuniy-huquqiy
negizini mustahkamlash;
-  mahalliy  sanoat,  savdo,  maishiy  xizmat  korxonalarini,  uy-joy  fondini
xususiylashtirish,  qishloq  xo’jaligida  va  xalq  xo’jaligining  boshqa  sohalarida
mulkchilikning yangi shakllarini vujudga keltirish;
-  ishlab  chiqarishning  pasayib  borishiga  barham  berish,  moliyaviy  ahvolning
barqarorlashuvini ta’minlash.
Respublikada  bozor  munosabatlariga  o’tishning  birinchi  bosqichida  iqtisodiyotda
va ijtimoiy sohada yuz bergan tub o’zgarishlar uning o’z taraqqiyotida keyingi sifat
jihatdan  yangi  bosqichga  o’ta  boshlash  uchun  mustahkam  shart-sharoit  yaratdi.
Shu  bilan  birga  isloh  qilishning  birinchi  bosqichi  natijalari  keyingi  bosqichning
strategik maqsadlari va ustun yo’nalishlarini aniq belgilab olish imkonini berdi.
16 Ikkinchi  bosqichda  investitssiya  faoliyatini  kuchaytirish,  chuqur  tarkibiy
o’zgarishlarni  amalga  oshirish  va  shuning  negizida  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlab,
bozor  munosabatlarini  to’liq  joriy  qilish  maqsad  qilib  qo’yiladi.  SHu  maqsaddan
kelib chiqib quyidagi bir qator vazifalar ajratib ko’rsatildi:
- davlat mulklarini xususiylashtirish sohasida boshlangan ishni oxiriga etkazish; 
-  ishlab  chiqarishning  pasayishiga  barham  berish  va  makroiqtisodiy  barqarorlikni
ta’minlash; 
- milliy valyuta-so’mni yana ham mustahkamlash;
-  iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishini  tubdan  o’zgartirish,  xom  ashyo  etkazib
berishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o’tish.
O’tish  davrining  ikkinchi  bosqichida  aholining  kam  ta’minlangan  qatlamlarini
ijtimoiy  himoyalashni  kuchaytirish,  ularga  tegishli  yordam  ko’rsatish  borasida
birinchi bosqichda tutilgan yo’l davom ettiriladi.
Bu esa iqtisodiyot sohasida quyidagi aniq vazifalarni amalga oshirishni ko’zda tutadi:
- iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlarida erkinlashtirish jarayonini izchillik
bilan o’tkazish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish;
-  xususiylashtirish  jarayonini  yanada  chuqurlashtirish  va  shu  asosida  amalda
mulkdorlar sinfini shakllantirish;
-  mamlakat  iqtisodiyotiga  xorij  sarmoyasini,  avvalo,  bevosita  yo’naltirilgan
sarmoyalarni  keng  jalb  etish  uchun  qulay  xuquqiy  shart-sharoit,  kafolat  va  iqtisodiy
omillarni yanada kuchaytirish;
- kichik va o’rta biznes iqtisodiy taraqqiyotda ustivor o’rin olishiga erishish;
-  mamlakatning  eksport  salohiyatini  rivojlantirish  va  mustahkamlash,
iqtisodiyotimizning  jahon  iqtisodiy  tizimiga  keng  ko’lamda  integratsiyalashuvini
ta’minlash;
-  iqtisodiyotda  mamlakatimiz  iqtisodiy  mustaqilligini  yanada  mustahkamlashga
qaratilgan tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom ettirish
Amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  islohotlarning  asl  maqsadi  insonga  munosib
yashash va faoliyat ko’rsatish sharoitlarini vujudga keltirishdan iborat. SHu sababli
17 iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishning  butun  davri  davomida  aholini  ijtimoiy
himoyalash bo’yicha chora-tadbirlar ko’rish ob’ektiv zaruratdir.
Respublikada  aholini  ijtimoiy  himoyalash  chora-tadbirlari  quyidagi  yo’nalishlar
bo’yicha amalga oshirildi.
Birinchi  yo’nalish  –  narxlar  erkinlashtirilishi  va  pulning  qadrsizlanish  darajasi  ortib
borishi  munosabati  bilan  daromadlarning  eng  kam  va  o’rtacha  darajasini  muntazam
oshirib borish.
Ikkinchi  yo’nalish  –  Respublikaning  ichki  iste’mol  bozorini  himoya  qilish  hamda
oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari asosiy turlari iste’molini muayyan darajada
saqlab turish.
Uchinchi  yo’nalish  –  islohotlarning  dastlabki  bosqichida  aholining  kam
ta’minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo’llab-quvvatlash.
Iqtisodiy  islohotlarning  birinchi  bosqichda,  birinchi  navbatda,  qishloq  xo’jaligi
tubdan  isloh  qilinib,  mamlakatimiz  iqtisodiyoti  va  ekologiyasiga  katta  zarar
etkazgan  paxta  monopoliyasiga  barham  berildi.  Qishloq  xo’jaligi  ekinlari  tarkibi
o’zgartirildi.  Mamlakatda  g’alla  mustaqilligiga  erishildi.  Buning  natijasida
O’zbekiston  o’zining  g’allaga  bo’lgan  ehtiyojini  qoplabgina  qolmasdan,  qo’shni
MDH  mamlakatlariga,  Afg’oniston,  Eron  kabi  davlatlarga  g’alla  va  un
mahsulotlarini  eksport  qilmoqda.  Mamlakatimizda  yangi  neft-gaz  konlarini
aniqlash, bu sohaga investitsiyalarni, shu jumladan, xorijiy sarmoyalarni jalb etish
orqali  yirik  korxonalarning  qurilishi  va  rekonstruksiya  qilinishi  natijasida  neft
mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1990 yilga nisbatan 3 barobar ortdi. Respublika
energetika mustaqilligiga erishdi.
Shunday  qilib,  birinchi  bosqichida  islohotlarning  barcha  yo’nalishlari  mavjud
iqtisodiy  tizimning  izchillik  bilan  bozor  iqtisodiyotiga  o’sib  o’tishini  ta’minladi.
Bu  islohotlar  O’zbekistonning  mustaqilligini  iqtisodiy  jihatdan  ta’minlash,  uni
iqtisodiy  jihatdan  rivojlangan  va  xalqaro  miqyosda  obro’-e’tiborli  mamlakatga
aylantirishga xizmat qildi. 
  Iqtisodiy  islohatlarining   ikkinchi  bosqichi  faol  demokratik  yangilanishlar  va
mamlakatni  modernizatsiya  qilish  davri  bo’lib,unda  iqtisodiyotni  modernizatsiya
18 qilish va isloh etishni yanada chuqurlashtirish,investitsiya faoliyatini kuchaytirish,
chuqur tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish, shuning negizida iqtisodiy o’sishni
ta’minlab,  bozor  munosabatlarini  to’liq  joriy  qilish  maqsad  qilib  qo’yildi.Mazkur
bosqichda  amalga  oshirilishi  lozim  bo’lgan  vazifalar  quyidagilardan  iborat  qilib
belgilangan edi:
-iqtisodiyotni yanada erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish;
-davlat mulkini xususiylashtirish sohasida boshlangan ishni oxiriga etkazish; 
-iqtisodiy o’sishni va makroiqtisodiy mutanosiblik hamda barqarorlikni ta’minlash;
-milliy valyuta –so’mni yanada mustahkamlash;
-iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishini  tubdan  o’zgartirish,  xomashyo  etkazib
berishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o’tish
     O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy   Majlisga
murojaatnomasida  iqtisodiyotni  rivojlantirish  va  liberallashtirishning  quyidagi
ustuvor yo’nalishlari belgilab berildi: 
-  O’zbekistonni  texnologik  rivojlantirish  va  ichki  bozorni  modernizatsiya  qilish
bo’yicha kuchli milliy g’oya, milliy dastur ishlab chiqish; 
-  Faol  tadbirkorlik,  innovatsion  g’oyalar  va  texnologiyalarni  qo’llab-quvvatlash
yili davlat dasturini amalga oshirish; 
- mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini samarali ta’minlash; 
-  soliq  yukini  kamaytirish  va  qulaylashtirish,  shu  asosda  ishlab  chiqarishni  va
soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish; 
-  tez  rivojlanayotgan,  yiriklashib  borayotgan  korxonalarni  rag’batlantirish
siyosatiga o’tish; 
- byudjet tizimini qayta ko’rib chiqish, byudjet daromadlari va xarajatlari xalqimiz
uchun ochiq va oshkora bo’lishini ta’minlash; 
-  investitsiya  dasturlarini  shakllantirishda  puxta  rejalashtirilgan,  uzoq  muddatga
mo’ljallangan yagona konsepsiyani yaratish; 
-  milliy  yuk  tashuvchilarni  qo’llab-quvvatlash,  tadbirkorlarga  qo’shimcha
sharoitlar yaratish maqsadida “Milliy logistika portalini” tashkil etish; 
qishloq xo’jaligini yanada isloh qilish bo’yicha komleks dastur ishlab chiqish; 
19 - hududlarni jadal rivojlantirish; 
-  qurilish  sohasini  2030  yilgacha  innovatsion  rivojlantirish  dasturini  ishlab
chiqish 2
.Bunda  amaliy  natijakorlik,  inson  manfaatlari  va  yana  bir  bor  inson
manfaatlari - iqtisodiy isloxotlarimizning o’zak masalasidir. 3
2017-2021-yillarda  0’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor
yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasi quyidagi yo’nalishlami o’z ichiga oladi:
I. Davlat  va  jamiyat  qurilishi  tizimini  takomillashtirishning  ustuvor
yo’nalishlari.
II. Qonun  ustuvorligini  ta’minlash  va  sud-huquq  tizimini  yanada  isloh
qilishning ustuvor yo’nalishlari.
III. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlari.
IV. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari.
V. Xavfsizlik,  millatlararo  totuvlik  va  diniy  bag’rikenglikni  ta’minlash
hamda  chuqur  o’ylangan,  o’zaro  manfaatli  va  amaliy  tashqi  siyosat  sohasidagi
ustuvor yo’naIishlar.
 “Iqtisodiyotni  yanada  rivojlantirish  va  liberallashtirish”  deb  nomlangan  uchinchi
yo’nalishda ko’rsatilgan chora-tadbirlarni ro’yobga chiqarish uchun milliy valyuta
va  narxlarning  barqarorligini  ta’minlash,  valyutani  tartibga  solishning  zamonaviy
bozor  mexanizmlarini  bosqichma-bosqich  joriy  etish,  mahalliy  byudjetlarning
daromad bazasini kengaytirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksportga
mo’ljallangan  mahsulot  va  materiallar  ishlab  chiqarish  uchun  zamonaviy
texnologiyalarni  joriy  etish,  transport-logistika  infratuzilmasini,  tadbirkorlikni
rivojlantirish  hamda  xorijiy  investorlar  uchun  investitsiyaviy  jozibadorlikni
oshirish,  soliq  ma’murchiligini  yaxshilash,  bank  faoliyatini  tartibga  solishning
zamonaviy  prinsiplari  va  mexanizmlarini  joriy  etish,  ko’p  tarmoqli  fermer
xo’jaliklarini  rivojlantirish,  shuningdek  turizm  industriyasini  jadal  rivojlantirish
nazarda  tutilgan.  SHuningdek,  ushbu  yo’nalish  xususiy  mulkni,  moliya  bozorini
2
 Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисга мурожаатномаси.//Халқ сўзи,
2017 йил 23 декабрь. 
3
 Мирзиёев Ш.М . Янги Узбекистон стратегияси [Матн] / Ш.М. Мирзиёев. - Тошкент: “0‘zbekiston” 
нашриёти, 2021. - 127 б.
20 himoya  qilish,  qishloq  xo’jaligini  modernizatsiyalash,  zargarlik  sohasini
rivojlantirish,  ayrim  milliy  korxonalarning  aksiyalarini  (IPO)  nufuzli  xorijiy fond
birjalariga  dastlabki  tarzda  joylashtirishga  tayyorgarlik  ko’rish  chora-tadbirlarini
ham  o’z  ichiga  oladi.  2017–2021  yillarda  O’zbekiston  Respublikasini
rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi asosida
davlat  va  jamiyatda  sodir  bo’lgan  kuchli  modernizatsiya  jarayoni  barcha  sohada
jadal  sur’atlarda  yuksalishni  yuzaga  keltirdi.  Bu  dunyo  hamjamiyatining  ham
yuksak e’tirofiga sazovor bo’ldi.
Xarakatlar  strategiyasining  iqtisodiyotni  rivojlantirish  va  liberallashtirish
yo’nalishida  o’tgan  5  yil  davomida  asosiy  iqtisodiy  islohotlar  makroiqtisodiy
barqarorlikni  ta’minlash,  inflyasiya  darajasi,  soliq  yukini  kamaytirish  va
soddalashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilish, biznesga qulay muhit
yaratish,  infratuzilmani  takomillashtirish,  qishloq  xo’jaligi,  iqtisodiy  integratsiya,
raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish kabi islohotlar jadal sur’atlarda olib borildi.
Xususan, Harakatlar strategiyasi doirasidagi quydagilar amalga oshirildi: 
 - ortiqcha yig’imlarni bekor qilish va soliq stavkalarining normallashtirilishi tufayli
tadbirkorlik  sub’ektlari  uchun  soliq  yuki  kamaytirildi.  Bunda,  mol-mulk,  daromad
va  ijtimoiy  soliq  stavkalari  2  barobar  pasaytirildi.  Qo’shilgan  qiymat
solig’i  20  foizdan  15  foizga  tushirildi ,  rejali  tekshiruvlar,  shuningdek,  42  tur dagi
faoliyatga litsenziyalar va ruxsatnomalar berish bekor qilindi.
- 2017–2021  yillarda  Harakatlar  strategiyasi  doirasida  sanoatning  etakchi
tarmoqlari  (to’qimachilik,  elektrotexnika,  avtomobil  sanoati,  qurilish  materiallari
sanoati,  kimyo  va  neft-kimyo  sanoati,  qishloq  xo’jaligi  mashinasozligi,  energetika
kabi tarmoqlar) nirivojlantirish  strategiyalari qabul qilindi.
- O’zbekistonda  23 ta  erkin iqtisodiy zona faoliyat yuritmoqda. Ularda umumiy
qiymati  2,6  mlrd.  dollarlik  453  ta  loyiha  amalga  oshirilib,  36  mingga  yaqin  ish
o’rni  yaratildi.  Erkin  iqtisodiy  zonalarga  xorijiy  investorlarni  jalb  qilish  uchun
tegishli imtiyoz va preferensiyalar taqdim etildi. 
- etakchi  tarmoqlarga  ixtisoslashgan  kichik  sanoat  zonalari n ing  samarali
faoliyati uchun tegishli infratuzilmalar yaratildi. Hozirda  348 ta  kichik sanoat zonasi
21 faoliyat  yuritmoqda.  Kichik  sanoat  zonalarida  5  trln.  so’mlik  1497  ta  loyiha  ishga
tushirilib, 36 mingdan ziyod kishining bandligi ta’minlandi. 
- O’zbekistonda  turizm  sohasini  tubdan  isloh  qilish  orqali  sayyohlik
infratuzilmasi  rivojlantirildi.  Xalqaro  sayyohlar  soni  2016  yildagi  2  mln. dan  2019
yilda  6,7 mln. gacha ko’paydi. BMT huzuridagi Jahon turizm tashkiloti (YUNVTO)
ma’lumotlariga ko’ra, O’zbekiston 2019 yilda eng yaxshi rivojlanayotgan sayyohlik
yo’nalishiga  ega  mamlakatlar  beshligiga  kirdi.  2016–2021  yillarda  mahalliy
sayyohlarning  soni  24  mln. ga  etgan  bo’lsa,  xorijliklarning  soni  qariyb  20
mln.  kishini tashkil etdi.
-  milliy  valyuta  almashuv  kursining  bozor  mexanizmlari  asosida  shakllanish
tamoyillarini  joriy  etish  orqali  ichki  valyuta  bozorini  bosqichma-bosqich
liberallashtirilishi  bilan bog’liq amaliy qadamlar bo’ldi.
-  tashqi  savdoni  yanada  erkinlashtirish,  jahon  bozorida  talab  yuqori  bo’lgan
mahsulotlar eksportining nomenklaturasini oshirish uchun sharoit yaratildi  
Harakatlar  strategiyasida  belgilangan  ustuvor  vazifalarni  izchil  amalga  oshirish,
iqtisodiy  sohalarni  yanada  rivojlantirish  va  amalga  oshirilgan  tarkibiy  islohotlar
samarasi  2017-2021  yillarda  YAIM  o’rtacha  yillik  o’rtacha  o’sish  suratlari  104,9
foizni tashkil qildi. 2016-2021 yillarda YAIM 1,3 barobar oshdi. Aholi jon boshiga
YAIM xajmini aholi jon boshiga 1,2 barobar oshdi. 
Ijtimoiy  sohaning  maqsad  va  vazifalaridan  kelib  chiqqan  holda  uning  amal
qilishidagi  asosiy  yo’nalishlarini  ijtimoiy  yordam,  ijtimoiy  sug’urta  va  ijtimoiy
xizmatlar  singari  muhim  faoliyatlarga  ajratish  mumkin.  (2.1-rasm).  Ushbu
yo’nalishlar  ijtimoiy  sohaning  nazariy  asoslarini  o’rganishda  va  faoliyat  turlariga
aniqlik  kiritishda  aniq  ma’lumotlarga  ega  bo’lish  imkoniyatini  kengaytiradi  va
sohani yaqindan bilishimizga sharoit yaratadi. 
22 2.1 rasm
    Rasm malumotlari ham  ko'rsatib turibdi ijtimoiy sohaning  nufuzi  yildan yilga
ortib bormoqda va buning natijasida esa Respublika aholisining yashash sharoitlari
yaxshilanmoqda.  Masalan  ijtimoiy  nafaqalar  uchun  ajratilgan  2016  yilgi  va  2022
yilgi  pul  mablag’lari  faqi  deyarli  besh  barobarga  o'sishi,  shu  bilan  bir  qatorda
bunga asosiy sabab aholi soninjng o'sishi ham tasir etadi. Ushbu 6-7 yil oralig'ida
soha uchun jalb etilgan mablag'lar farqi 10 mlrd so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
   O’zbekiston  Respublikasining  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov  ta’kidlab
o’tganlaridek,  «Bozor  mexanizmlarini  joriy  etishdan  oldin  insonlarni  ijtimoiy
himoya  qilish  tadbirlari  amalga  oshirilmog’i  lozim.  Davlat  o’z  aholisini  himoya
qila olgan taqdirdagina, insonparvar hisoblanadi»deyilgan. Shu maqsadda har yili
ijtimoiy  himoya  tizimiga  ajratiladigan  aramoyalarning  ko’lami  ortib  bormoqda.
Masalan, 2018 yilda byudjet mablag’larining 51,9%i 2019 Davlat dasturi doirasida
aholining  ijtimoiy  himoyasiga  484  mlrd,  so’mdan  ortiq  (53,8%),  2020  yilda  1,5
trln. so’mdan ortiq (54,6%), 2022 yilda 2 trillion so’m miqdorida mablag’ ajratildi.
2016-  yil  –  «Sog’lom  ona  va  bola»  yilida  mamlakatimiz  tibbiyot  muassasalarini
zamonaviy  diagnostika  va  davolash  uskunalari  bilan  jihozlash  uchun  80  million$
23 qiymatidagi  kredit  va  grant  mablag’lari  yo’naltirildi,  farzand  ko’rish  yoshidagi
ayollar va bolalar tibbiy ko’rikdan o’tkazilib, sog’lomlashtirildi. 
Aholiga  majburiy  ijtimoiy  kafolatlarni  ta’minlash,  aholining  ehtiyojmand
qatlamlarini  ijtimoiy  himoyasini  hamda  keksalar  va  imkoniyati  cheklangan
shaxslarni  davlat  tomonidan  qo’llab-quvvatlashni  kuchaytirish,  ijtimoiy  xizmat
ko’rsatishni  yaxshilash,  aholiga  ijtimoiy  xizmatlar  ko’rsatishda  davlat-xususiy
sherikligini  rivojlantirishga  davlatimiz  timonidan  katta  e’tibor  berib  kelmoqda.
Aholiga  tibbiy  va  ijtimoiy-tibbiy  xizmat  ko’rsatish  qulayligi  hamda  sifatini
oshirishga,  aholi  o’rtasida  sog’lom  turmush  tarzini  shakllantirishga,  tibbiyot
muassasalarining  moddiy-texnika  bazasini  mustahkamlashga  yo’naltirgan  holda
sog’liqni  saqlash  sohasini,  eng  avvalo,  uning  dastlabki  bo’g’inini,  tez  va
shoshilinch  tibbiy  yordam  tizimini  yanada  isloh  qilish  kabi  muhum  vazifalar
belgilab berilgan:
 - aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish;  -
aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish;          - yangi ish o’rinlari
yaratish  hamda  aholining,  eng  avvalo,  o’rta  maxsus  va  oliy  o’quv  muassasalari
bitiruvchilari  bandligini  ta’minlash,  mehnat  bozori  infratuzilmasining  mutanosib
rivojlanishini ta’minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish; 
-  mehnatga  layoqatli  aholining  mehnat  va  tadbirkorlik  faolligini  to’liq  amalga
uchun  sharoitlar  yaratish,  ishchi  kuchi  sifatini  yuksaltirish,  ishga  joylashtirishga
muhtoj  shaxslarni  kasbga  tayyorlash,  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish
tizimini kengaytirish. 
 O`zbekiston  Respublikasi  aholisining  turmush  darajasi  va  farovonligini
o`rganish  maqsadida,  davlat  statistika  organlari  tomonidan  har  yili  uy
xo`jaliklarida tanlama usulda kuzatuvlar o`tkaziladi. 
"Aholi  turmush  darajasi"  tushunchasi  juda  murakkab  va  ko'p  qirrali  bo'lib,  uni
tavsiflash uchun biror indikatorni tanlash qiyin, shuning uchun bu atamaning turli
jihatlarini  tavsiflaydigan  bir  qator  statistik  ko'rsatkichlar  hisoblab
chiqiladi.Bugungi kunda aholining turli guruhlari manfaatlari hisobga olinmoqda,
ish  bilan  bandlikning  samarali  tizimi  va  ish  haqi  to’lash  tizimi,  aholini  ijtimoiy
24 muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko’rish orqali har bir insonga munosib
hayot bilan ta’minlanmoqda. 
So`nggi yillarda hukumatimiz tomonidan aholi daromadlari va turmush darajasini
yanada  oshirish,  fuqarolarni  ijtimoiy  qo`llab-quvvatlash  maqsadida  amalga
oshirilayotgan  chora-tadbirlar  natijasida  aholi  jon  boshiga  to`g`ri  keladigan
daromadlar, ish haqi va pensiyalar  izchil ravishda o`sib borgani  yaqqol  namoyon
bo`lmoqda. 
Aholini  ijtimoiy  himoya  qilish  –  bu  davlatning  bevosita  aniq  maqsadli,
aholining  normal  yashash  sharoitlarini  ta'minlovchi  kafolatlar  tizimidir.  Aholini
ijtimoiy  himoya  qilish  va  sog’liqni  saqlash  tizimini  takomillashtirish,
xotinqizlarning  ijtimoiy-siyosiy  faolligini  oshirish,  keksalikni,  mehnatga
layoqatliligini yoki boquvchisini yo’qotishni sug’urtalash (pensiya ta’minoti), kam
ta'minlangan  oilalarga  ijtimoiy  to’lovlar  (bolalar  uchun  nafaqalar),  vaqtinchalik
ishsizlarni  ijtimoiy  qo'llab-quvvatlash  (ishsizlik  nafaqalari),  moddiy
ta’minlanganligi  va  xizmatlarini  hisobga  olgan  holda  aholining  ayrim  toifalari
uchun  imtiyoz  va  qulayliklar  (patronaj  xizmatlari  ko'rsatish,  mahsulot,  dori-
darmonlarni yetkazib berish va h.) berish, onalikni himoya qilish(tug’ruqgacha va
tug’ruqdan  keyingi  mehnat  ta’tillari),  salomatlikni  sug'urtalash  (vaqtinchalik
mehnatga  layoqatsizlik  nafaqalari),  ta’lim  olayotgan  yoshlarni  moddiy  qo’llab-
quvvatlash  (stipendiyalar),  nogironlikning  oldini  olish  va  mehnat  qobiliyatini
tiklash (nogironlarni  reabilitatsiya qilish, protezortopedik markazlar) tizimi  orqali
ta'minlanadi. 
Davlat qonunlar va qonunosti hujjatlar tizimi orqali aholini ijtimoiy himoya qilish
darajasini tartibga soladi, eng kam yashash minimumini aniqlaydi va undan kelib
chiqqan holda, eng kam oylik ish haqi, ijtimoiy to’lovlar, sug'urta mukofotlari va
ijtimoiy yordam (imtiyozlar) turlarini belgilaydi, ijtimoiy himoya qilishda ishtirok
etuvchi  xizmat  (idora)  larning  faoliyatini  muvofiqlashtiradi.  Shu  bilan  birga,
aholini  ijtimoiy  himoya  qilish  darajasini  tartibga  solish  bo'yicha  davlatning  eng
samarali roli aholini kasbiy tayyorgarlikka, qayta tayyorlash va malaka darajasini
oshirishga  ko’maklashish  uchun  aholiga,  shu  jumladan  nogironligi  bo’lgan
25 shaxslarga qo'shimcha ish o’rinlari yaratishni rag’batlantirishdan iborat. Aholining
ijtimoiy himoyasi quyidagi ijtimoiy yordam turlari orqali ta'minlanadi: 
- pensiyalar; 
- ijtimoiy nafaqalar; 
- imtiyozlar, afzalliklar va xizmatlar; 
- bir martalik (tizimli bo'lmagan) moliyaviy yordamlar. 
Kam  ta'minlangan  oilalar  farzandlari  –  bu  jami  daromadlari  har  bir  oila  a’zosiga
taqsimlanganda  rasmiy  belgilangan  eng  kam  miqdorga  etmaydigan  oilalardagi
mehnatga  layoqatli  yoshga  yetmagan  bolalardir.  Ushbu  turdagi  shaxslarning
ijtimoiy  himoyasi  bolalarga  beriladigan  nafaqalar  tizimi  orqali  amalga  oshiriladi.
Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish, yosh bolali oilalarga farzandi 2
yoshga  yetguncha  nafaqalar  berish,  shu  bilan  birga  14  yoshga  to'lmagan  bolali
oilalar  uchun  ijtimoiy  nafaqalar  belgilandi.  Mahallalarda  Respublika  va  mahalliy
byudjetlar  mablag'lari  hisobiga,  shuningdek  korxonalar,  tashkilotlar  vaalohida
jismoniy shaxslar tomonidan ixtiyoriy ravishda o’tkaziladigan mablag'lar hisobiga
maxsus fondlar tashkil etildi. 
Ta’lim  va  fan  sohasini  rivojlantirish  ya’ni  uzluksiz  ta’lim  tizimini  yanada
takomillashtirish,  sifatli  ta’lim  xizmatlari  imkoniyatlarini  oshirish,  mehnat
bozorining  zamonaviy  ehtiyojlariga  mos  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlash
siyosatini  davom  ettirishni  ko’zda  tutadi.  Shuningdek,  maktabgacha  ta’lim
muassasalari  tarmog’ini  kengaytirish  va  ushbu  muassasalarda  bolalarning  har
tomonlama  intellektual,  estetik  va  jismoniy  rivojlanishi  uchun  shart-sharoitlarni
tubdan yaxshilash,  bolalarning maktabgacha  ta’lim  bilan  qamrab  olinishini  jiddiy
oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, pedagog va mutaxassislarning
malaka darajasini yuksaltirish oliy maqsadlarimizdan hisoblanadi. 
Ta’lim  tizimi  eng  katta  kontingentlardan  biri.  Uni  yagona  maqsadga  yo’naltirish,
yo’naltira olish – bu chinakam baxt, farovon kelajak degani. Ijtimoiy sohani davlat
tomonidan  tartibga  solishning  asosiy  shakllari  bo’lib,  O’zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasi,  “Ta’lim  to’g’risida”gi,  “Fuqarolar  sog’lig’ini  saqlash
to’g’risida”gi,  “Fuqarolarning  davlat  pensiya  ta’minoti  to’g’risida”gi  va  boshqa
26 shu  kabi  qonunlar,  soliq  va  byudjet,  kredit  tizimlari  hisoblanadi.  Agar  yanada
kengroq  tavsiflaydigan  bo’lsak,  ijtimoiy  sohani  tartibga  solishning  quyidagi
shakllari mavjud: 
1. Bepul ta’lim olish va tibbiy xizmatlardan tekin foydalanishni tartibga solish. 
2.  Kam  ta’minlangan,  ishsizlar,  pensioner  va  ijtimoiy  himoyaga  muhtojlarni
qo’llab-quvvatlash mexanizmini yaratish. 
3.  Mehnat  munosabatlari,  eng  kam  ish  haqi,  ish  vaqti  va  mehnat  ta’tilining
davomiyligi me’yorlarini o’rnatish. 
4. Soliq va kommunal to’lovlarni tartibga solish. 
5. Byudjet mablag’larini taqsimlash va hakazo. 
    O’zbekistonda  ijtimoiy  sohani  davlat  tomonidan  tartibga  solishning
takomillashuvida quyidagi omillarga alohida e’tibor qaratmoqda: 
➢  bozor  mexanizmlarini  bosqichma-bosqich,  sohaning  ijtimoiy  ahamiyatini
hisobga olgan holda shakllantirish; 
➢  boshqaruvning ijtimoiy soha iqtisodiyoti tarkibiy tuzilishini yanada 
yaxshilashga  qaratilishi  hamda  ushbu  maqsaddan  soha  rivojiga  shart-sharoit
yaratish; 
➢  ijtimoiy sohani davlat tomonidan tartibga solishning professionallashuvi, uning
ijtimoiy ahamiyatini ortishi va uni baholashning zarurligi; 
➢  ijtimoiy sohani davlat byudjetidan moliyalashtirish tizimini 
takomillashtirish va tizimlashtirish. 
Ijtimoiy  soha  moddiy  ko’rinishga  ega  bo’lmagan,  lekin  jamiyat  uchun  zarur
bo’lgan  ma’naviy-madaniy  ne’matlar  yaratadigan  va  xizmatlar  ko’rsatadigan
sohani  o’z  ichiga  oladi.  Ana  shu  maqsadga  erishish  uchun  2017−2021  yillarda
O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor  yo’nalishi  bo’yicha
harakatlar  strategiyasi  amaliyotga  tadbiq  etildi.  Mazkur  hujjatning  to’rtinchi
ustuvor  yo’nalishi  ijtimoiy  sohani  rivojlantirishga  bag’ishlanadi.  U  o’zining
bandlarida  aholi  bandligi  va  real  daromadlarini  izchil  oshirish,  aholini  ijtimoiy
himoya  qilish  va  sog’liqni  saqlash  tizimini  takomillashtirish,  xotin-qizlarning
27 ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish bo’yicha maqsadli
dasturlarni  amalga  oshirish,  aholining  hayot  sharoitlari  yaxshilanishini
ta’minlovchi  yo’l-transport,  muhandislik-kommunikatsiya  va  ijtimoiy
infratuzilmani  rivojlantirish  hamda  modernizatsiya  qilish,  ta’lim  va  fan  sohasini
rivojlantirish,  yoshlarga  oid  davlat  siyosatini  takomillashtirish  vazifalarini  ko’zda
tutadi.Endigi  vazifa  ijtimoiy  xizmatlarning  rivojlanish  xususiyatlarini  hisobga
olgan  holda  tashkil  etish  va  izchil  rivojlantirish  hamda  istiqbolli  yo’nalishlarini
belgilab  olishdan  iborat.  Ushbu  vazifalarning  bajarilishi  kelgusida  aholining
ijtimoiy  xizmatlardan  samarali  foydalanishga  va  yangi  zamonaviy  xizmatlarning
vujudga kelishiga olib keladi. 
XXI asr intelektual asri deb e’tirof etilishi ijtimoiy sohada tarkibiy o’zgarishlarni
amalga oshirish zaruriyatini tug’dirmoqda. Bu o’z navbatida ijtimoiy xizmatlar va
tadbirlar rivojlanish evolyutsiyasini o’rganishni va shular asosida bugungi ijtimoiy
majmuani  yaratish  maqsadga  muvofiq  bo’lmoqda.  Ijtimoiy  xizmatlar  sohasi
faoliyati  insonlarning  kundalik  turmushi  bilan  chambarchas  bog’liq  bo’lib,
ularning  jamiyat  oldidagi  vazifalarini  bajarishda  va  ish  joylarida  mehnat
samaradorligini  oshirishda  asosiy  omildir.  Shu  bois  ijtimoiy  sohasiz  mamlakat
iqtisodiyotining  rivojlanishini  va  insonning  har  tomonlama  kamol  topishini
tassavur  qilib  bo’lmaydi.  katning  ijtimoiy  hayot Iqtisodiyot  jabhalaridagi
o’zgarishlar ijtimoiy institutlar, insonlar xatti harakatlari va mafkuralarida sezilarli
o’zgarishlarga  olib  keladi.  Mazkur  o’zgarishlar  modernizatsiya  deb  yuritiladi.
Shved  iqtisodchisi  G.  Myurtal  ≪ uchinchi  dunyo ≫  mamlakatlari  iqtisodiy
taraqqiyotiga bag’ishlangan ≪ Osiyo dramasi ≫  nomli kitobida modernizatsiyaning
quyidagi tamoyillarini ko’rsatib o’tgan: 
1. Ratsionalizm. An’anaviy fikrlash tarzi va ishlab chiqarish shaklini 
o zgartirish, jamoatchilik va inson faoliyatining barcha sohalarida yangi metod va‘
modellami qo’llash. 
2. Iqtisodiy rejalashtirish. Xo’jaliklar taraqqiyotini oshirish maqsadida 
qoilaniladigan iqtisodiy siyosat. 
28 3.Tenglik. Barcha uchun yanada teng ijtimoiy va huquqiy mavqeyi, daromadlar va
hayot tarzining yaratilishini ta’minlash. 
2. 2.  2022-  2026  yillarga  mo’ljallangan  yangi  O ’zbekistonning  taraqqiyot
strategiyasi d a  milliy  iqtisodiyotni  jadal  rivojlantirish  va  yuqori  o’sish
sur’atlarini ta’minlash maqsadlari
      21-maqsad:  Iqtisodiyot  tarmoqlarida  barqaror  yuqori  o'sish  sur'atlarini
ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni – 1,6
baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming
AQSh dollaridan oshirish hamda “daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar”
qatoriga  kirish  uchun  zamin  yaratish.  Makroiqtisodiy  barqarorlikni  ta'minlash  va
yillik  inflyasiya  darajasini  2023  yilgacha  bosqichma-bosqich  5  foizgacha
pasaytirish.  Davlat  byudjeti  taqchilligini  qisqartirish  va  2023  yildan  yalpi  ichki
mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshib ketmasligini ta'minlash. Har bir tuman
byudjetining  kamida  5  foizini  “Fuqarolar  byudjeti”  dasturi  doirasida  aholining
takliflari  asosida  eng  dolzarb  muammolarni  echishga  sarflashni  tashkil  qilish.
Davlat  qarzini  boshqarishda  yiliga  yangi  jalb  qilingan  tashqi  qarz  miqdori  4,5
milliard AQSh dollaridan oshib ketmasligini ta'minlash. 
      22-maqsad:  Milliy  iqtisodiyot  barqarorligini  ta'minlash  va  yalpi  ichki
mahsulotda  sanoat  ulushini  oshirishga  qaratilgan  sanoat  siyosatini  davom  ettirib,
sanoat  mahsulotlarini ishlab  chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish. Sanoatning
etakchi  tarmoqlari  va  iqtisodiyotni  yanada  liberallashtirish  hamda  transformasiya
jarayonlarini yakunlash. Energiya resurslari va tabiiy gaz bozorlarinii
Ijtimoiy  himoya  kafolatlarini  belgilagan  holda  erkinlashtirib,  sohaga  xususiy
investisiyalarni  keng  jalb  qilish  hamda  ehtiyojmand  aholini  himoya  qilish  uchun
ijtimoiy  iste'mol  normalarini  kiritish.  Iqtisodiyot  tarmoqlari  va  aholiga  nefti-gaz
mahsulotlarini uzluksiz etkazib berilishini ta'minlash. Mis sanoati klasterini tashkil
etish  orqali  mis  va  boshqa  mahsulotlar  ishlab  chiqarish  hajmini  2  baravar
ko'paytirish  hamda  8  milliard  dollarlik  mahsulot  ishlab  chiqarish  uchun  asos
yaratish.  Kimyo  va  gaz-kimyosi  sohalarini  rivojlantirish  va  tabiiy  gazni  qayta
ishlash  darajasini  8  foizdan  20  foizga  etkazish  orqali  kimyo  sanoatida  2  milliard
29 AQSh  dollariga  teng  mahsulot  ishlab  chiqarish.  Avtomobili  sanoatida
kooperasiyani  yanada  rivojlantirish  orqali  ishlab  chiqarish  hajmini  1,4  baravarga,
eksport  hajmini  2 baravarga  ko'paytirish  va mahalliylashtirish darajasini  oshirish.
Chirchiq  shahrida  qishloq  xo'jaligi  mashinasozligi  ishlab  chiqarishini  yagona
sanoat klasteri usulida tashkil etish. Qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmini 2
baravarga ko'paytirish. To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini
2  baravarga  ko'paytirish.  Charm-poyabzal  sohasini  rivojlantirish  orqali  ishlab
chiqarish  hajmini  3  baravarga  ko'paytirish.  Farmasevtika  sanoati  mahsulotlari
ishlab  chiqarish  hajmini  3  baravar  ko'paytirish  va  mahalliy  bozorni  ta'minlash
darajasini 80 foizga etkazish. Elektrotexnika sanoatida yuqori qiymatli mahsulotlar
ishlab  chiqarish  hajmini  2  baravarga  va  eksportini  3  baravarga  oshirish.  Mebeli
mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajmini  2,8  baravarga  ko'paytirish.  Oziq-ovqat
sanoatini  rivojlantirish  dasturini  amalga  oshirish.  Yirik  sanoat  tarmoqlari  va
hududiy  korxonalar  o'rtasida  sanoat  kooperasiyasini  rivojlantirish.  Sanoat
tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini keng joriy qilish.
   Shuningdek,  ijtimoiy  soha  uchun  ustuvor  yo’nalish  sifatida  taraqqiyot
strategiyasi    quyidagi yo'nalishlarini o'zida jamlagan: 
I. Ta lim va fan sohasini rivojlantirishʼ
1.1. Maktabgacha ta lim sohasini rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar.	
ʼ
1.2.  Umumiy  o’rta  ta lim  va  o’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta limi  sohalarini	
ʼ ʼ
rivojlantirish.
1.3.  Oliy  ta lim  va  oliy  o’quv  yurtidan  keyingi  ta lim  sohalarini  yana-da	
ʼ ʼ
takomillashtirish.
II. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish
2.1.  Yoshlarga  oid  davlat  siyosatini  tubdan  isloh  qilish  va  yangi  bosqichga  olib
chiqish chora-tadbirlari.
2.2.  “Milliy  tiklanishdan  milliy  yuksalish  sari”  shiori  ostida  bunyodkorlik  va
islohotlarni targ’ib qilish tadbirlari.
III. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish
3.1. Yangi ish o’rinlarini tashkil etish va axoli bandligini ta minlash.	
ʼ
30 3.2. Kambag’allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqish.
IV. Aholini ijtimoiy himoya qilish va sog’liqni saqlash tizimini takomillashtirish,
xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish
4.1. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yana-da rivojlantirish.
4.2.  Sog’liqni  saqlash  tizimini  takomillashtirish  va  xotin-qizlarning  ijtimoiy-
siyosiy faolligini oshirish
V.  Arzon  uy-joylarni  barpo  etish,  aholining  hayot  sharoitlari  yaxshilanishini
ta minlovchi  yo’l-transport,  muhandislik-kommunikatsiya  va  ijtimoiyʼ
infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish
5.1. Arzon uy-joylar qurish dasturini izchil davom ettirish.
5.2. Ichimlik suvi ta minoti va oqava suv tizimlarini rivojlantirish.	
ʼ
5.3. Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik holatni yaxshilash.
VI. Madaniyat, sport va turizmni yanada rivojlantirish
6.1. Madaniyat sohasini tubdan takomillashtirish choralari.
6.2.  Ikkinchi  jahon  urushida  erishilgan  g’alabada  O’zbekistonning  munosib
hissasini targ’ib qilish.
6.3. Turizm sohasi va yo’lbo’yi infratuzilmasini rivojlantirish.
31 Xulosa va takliflar
Ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  sharoitida  aholining  turmush
darajasi va farovonligini oshirish, shaxsni har tomonlama kamol toptirish ijtimoiy
xizmatlar  sohasining  rivojlanganlik  darajasiga  bog’liq.  Zero  aholining  turmush
farovonligi  ko’rsatgichlari  mamlakatning  nafaqat  iqtisodiy  qudrati  darajasi  bilan
balki, ijtimoiy xizmatlar sohasi taraqqiyoti darajasi bilan ham tavsiflanadi.
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlantirish ishchi kuchini kengaytirilgan takror ishlab
chiqarish, aholining qulay yashashi, maroqli dam olishi, bo’sh vaqtidan maqsadga
muvofiq  foydalanish,  ish  bilan  bandligini  va  daromadlarining  oshishini,  moddiy
sohaning  barqaror  rivojlanishini  ta’minlaydi.  O’zbekistonda  iqtisodiy  islohotlarni
chuqurlashtirishning hozirgi bosqichida ijtimoiy sohani rivojlantirish masalalariga
ustuvorlik berilayotgani ham aynan shu nuqtai nazardan.
Mamlakatimiz  inson  manfaatlari,  huquq  va  erkinliklari  yuksak  qadriyat  bo’lgan
ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat
va  fuqarolik  jamiyat  barpo  etish  yo’lidan  izchil  rivojlanib  bormoqda.
Iqtisodiyotimizning  turli  soha  va  tarmoqlari  o’rtasidagi  mutanosiblikning
kuchayishi  hamda  barqaror  o’sish  sur’atlarining  ta’minlanishi  natijasida  aholi
daromadlari, turmush darajasining sezilarli ravishda oshishi ertangi kunga bo’lgan
ishonchimizning  tobora  mustahkamlanib  borishiga  zamin  yaratmoqda.  Ushbu
muvaffaqiyatlarga  erishishda  ijtimoiy  sohaning  ahamiyati  behad  muhim
bo’lmoqda.
Mamlakat  iqtisodiyotini  modernizatsiyalash,  aholi  soni  va  daromadlarining
barqaror  sur’atlarda  o’sishi  hamda  halqaro  iqtisodiy  integratsiyalashuv,  qishloq
xo’jaligida fermer xo’jaliklari yiriklashishi oqibatida, mehnatga layoqatli aholining
katta  qismi  u  yerdan  bo’shatib  olinayotganligi  va  xizmat  ko’rsatish  sohasiga  jalb
etilayotganligi,  aholining  keng  qatlamida  yangi  va  sifatli  xizmatlarga  bo’lgan
talabning  shakllanayotganligi,  byudjet  mablag’laridan  tejamli  foydalanish
zaruriyati  ijtimoiy  xizmatlar  sohasida  ham  tarkibiy  o’zgarishlarni  amalga
oshirishni  taqozo  etmoqda.Binobarin,  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini
shakllantirayotgan  O’zbekistonda  davlatning  olib  borayotgan  ijtimoiy  siyosati
32 aynan  ijtimoiy  sohani  rivojlantirish  bo’yicha  tadbirlarni  amalga  oshirish  orqali
amalga oshiriladi. Ijtimoiy sohada davlatning insonparvarlik va adolatparvarlik roli
har tomonlama yaqqol namoyon bo’ladi. O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  Shavkat  Miromonovich  Mirziyoyev  ijtimoiy  sohaning  mamlakat
iqtisodiyotiga  naqadar  kuchli  ta’sir  etishi  haqida  to’xtalib:  “Yurtimizda
yashayotgan  har  qaysi  inson  millati,  tili  va  dinidan  qat’I  nazar,  erkin,  tinch  va
badavlat  umr  kechirishi,  bugun  hayotdan  rozi  bo’lib  yashashi-bizning  bosh
maqsadimizdir.
33 Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati
1. O’zbekiston Respublikasi Konstituciyasi – T.: O’zbekiston, 2014,- 46b .
2. Mirziyoev. S h . M .   Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi  
bosqichga ko’taramiz – Toshkent : O’zbekiston, 2017. - 592 b. 
3. Mirziyoev Sh. M. «Xalqimizning roziligi bizning faolyatimizga berilgan eng oliy
bahodir» 2- jild«- Toshkent: O’zbekiston», 2019 - 592 bet
4. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017yil  7  fevraldagi  PF-4947-
sonli  “2017-2021  yillarda  O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Узбекистон стратегияси [Матн] / Ш.М. Мирзиёев. -
Тошкент: “0’zbekiston” нашриёти, 2021. - 464 б.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли
“2022-  2026  йилларга  мўлжалланган  Янги  Ўзбекистоннинг  тараққиёт
стратегияси тўғрисида” Фармони
Internet saytlari
1. www.mineconomy.uz   - O’zbekiston Respublikasi  Iqtisodiyot  va sanoat vazirligi
sayti.
3 . www.mf.uz  - O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti.
4. www.stat.uz - O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi sayti.
6. www. soliq.uz - O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo’mitasi sayti.
7. www.cbu.uz  - O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti.
34