Investitsiya faoliyatini amalga oshirish va ularni samaradorligini ta'minlash yo’llari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI 
SIRTQI FAKULTETI
“ IQTISODIYOT ” KAFEDRASI
“ IQTISODIYOT NAZARIYASI ” FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu:  Investitsiya faoliyatini amalga oshirish va
ularni samaradorligini ta'minlash yo’llari
Bajardi: _______________________________
         ______________________________
Ilmiy  rahbar:  ____________________________ 2Reja:
Kirish 3
1. Investitsiya tushunchasi va uning mohiyati 5
2.Investitsion  jarayonning  subyektlari  va  obyektlari 11
3. Investitsiya faoliyatini oshirishda xorijiy  investitsiyalar  o’rni
19
4. Xorijiy investitsiyalar  va  loyihalarni  amalga  oshirish  monitoring 
boshqarmasi 25
Xulosa 31
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 33 3 Kirish
Mavzuning dolzarbligi.  Mamlakatimizda  amalga oshirilayotgan iqtisodiy
islohotlar  natijasida  ma'muriy  buyruqbozlikka  asoslangan  iqtisodiyotdan  ijtimoiy
yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tish sohasida qator ijobiy natijalarga erishildi.
Ayni  paytda,  jahon  amaliyotida  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  etish  va  ularni
iqtisodiyotning  istiqbolli  va  yuqori  texnologiyalarga  asoslangan  tarmoqlariga
joylashtirish  mexanizmlarini  maqbullashtirish,  investitsiya  loyihalarini
umummilliy  va  mintaqaviy  darajada  venchurli  moliyalashtirish  amaliyotini
rivojlantirish, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish  va investitsiya jalb qilish
faoliyatini  vositalarining  o’zaro  muvofiqligini  ta minlash  muhim  ahamiyat  kasbʼ
etmoqda.Investitsiya  loyihalarini  samarali  jalb  qilish  bo’yicha  O’zbekiston
Respublikasi  Prezidenti  Sh.M.  Mirziyoyev  “Biz  iqtisodiyotimizga  sarmoya
kiritishga  intiladigan  xorijiy  investorlar  uchun  hududlar  va  tarmoqlar  bo yicha	
ʻ
investi  tsiya  loyihalarini  puxta  shakllantira  olsak,  bu  masalada  ijobiy  natijaga
erishish  mumkin  ,  -  deya  ta’kidlab  o’tdilar 1
 Darhaqiqat,  Prezident  to’g’ridan-
to’g’ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni  so’zsiz amalga oshirish, chet
ellik  investorlarga  har  tomonlama  yordam  berish  hukumatning  eng  muhim
vazifasi  bo’lishi  kerakligini ta kidladi.	
ʼ
Kurs  ishi  mavzusi  kimlar  tomonidan  o’rganilgan.  O'zbekiston
Respublikasining  investitsiya  siyosati  va  uning  asosiy  yo'nalishlari,  xorijiy
investitsiyalarning  iqtisodiyotning  tarkibiy  jihatdan  qayta  qurishdagi  roli ,
respudblikamizda  qulay  investitsiya  muhitini  barpo  etishning  ilmiy  va  amaliy
jihatdanlari  respublikamiz  iqtisodchi-olimlari  –  Orifxonov  Sh.,  Sirajiddinov  N.,
Tursunov  B.M.,  Hikmatov.  O.,  Bedrintsev  A.K.,  Yo'ldoshev  Sh.,  Isajonov  A.,
Rasulev  A.F.,  Yusupov  A.,  Trushin
Kurs  ishi  obyekti.  Investitsiya  faoliyatini  amalga  oshirish  va  ularni
samaradorligini ta'minlash
Kurs  ishi  predmenti.  O’zbekiston  iqsodiyotini  rivojlantirish  daromad  yoki
ijtimoiy  samara  keltiradiganva  tadbirkorlikdavlat  tamonidan  ta’qiqlanmagan
faoliyatlargajalb  qilinadigan  barcha  turdagi  mulkiy  va  intelllektual  boyliklar 4tadqiqot predmenti  deb  belgilab olindi.
Kurs  ishi  maqsadi.  Ishlab  chiqarishni  moderniyatsiyalash  ijobiy  t’asir
ko’rsatish  bilan  birga  mamlakatimiz  investitsiya  faoliyatini  amalga  oshirish  va
ularni  samaradorligini  ta'minlash  salohiyatini  rivojlantirish  va  shu  asosda  jahon
xo'jalik  tizimiga  muvaffaqiyatli  integratsiyalashuvni  ta'minlashga  olib  keladi.
Kurs  ishi  vazifalari.
 Investitsiya faoliyatini amalga oshirish va ularni samaradorligini ta'minlash
 Investitsiya tushunchasi va uning mohiyati
 Investitsion  jarayonning  subyektlari  va  obyektlari
 O’zbekiston  sharoitida  xorijiy  investitsiya  va  uning  korxona  faoliyati  va
samaradorligiga ta’siri
 Investitsiya faoliyatini oshirishda xorijiy  investitsiyalar  o’rni
 Xorijiy  investitsiyalar  va  loyihalarni  amalga  oshirish  monitoring
boshqarmasi
Kurs  ishinig  nazariy  va  uslubiy  asoslari.  Tadqiqot  natijasida  to’plangan
materiallar,  adabiyotlar  va  davriy  matbuot  materillaridagi  ilmiy  muomalaga
kiritilgan  yangi  ma’lumotlar  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilishni  rivojlanishi,
O’zbekistonning erkin iqsodiy zonalarini yanada rivojlantish qo’shma korxonlarni
tashkil qilishga  xizmat qilishi  ko’zda  tutilgan.
Kurs  ishining  qo’llanilgan  tadqiqot  usullari.  Kurs  ishida  asosan
Investitsiya  faoliyatini  amalga  oshirish  va  ularni  samaradorligini  ta'minlashga
yo’naltirigan  usullar                                  o’rganib chiqilgan.
Kurs  ishining  tarkibi.  Kirish,  ikki  bob,  xulosa,  foydalanilgan  adabiyotlar
ro’yxatidan  iborat. 51. Investitsiya  tushunchasi  va  uning  mohiyati.
Investitsiya  (lot.  investio  —  o rash)  —  iqtisodiyotni  rivojlantirishʻ
maqsadida  o z	
ʻ  mamlakatida  yoki  chet  ellarda  turli  tarmoqlarga,  ijtimoiyiqtisodiy
dasturlarga,  innovatsiya,  tadbirkorlik  loyihalariga  uzok,  muddatli  kapital  kiritish
(qo yish).	
ʻ  Pulning vaqt (zamon)ga bog liq qiymati nazariyasiga ko ra, Investitsiya	ʻ ʻ
kelajakda  naf  olish  maqsadida  mablag lar	
ʻ  qo yishdir.	ʻ  Investitsiya  kapitalni
muayyan  muddatga  bog lashni yoki band qilishni bildiradi. Bundan asosiy maqsad	
ʻ
kapital  qiymatini  saklab  qolish  yoki  bo lmasa  kapital  qiymatini  vaqtda  o stirib	
ʻ ʻ
borishdir.  Iqtisodiy  mazmuni  jihatdan  Investitsiya  turli  faoliyatlarga  safarbar
etilgan  moddiy,  nomoddiy  boyliklar  va  ularga  bo lgan	
ʻ  huquqlarni  aks  ettiradi.
Investitsiya  sifatida  pul,  qimmatli qog ozlar (aksiya, obligatsiya, sertifikat, veksel),	
ʻ
yer,  bino,  inshoot  kabi  boyliklar,  intellektual  mulk  bo lgan  ilmiy  kashfiyotlar,	
ʻ
ixtirolar  va  b.  ishlatiladi.  Investitsiya  loyihalariga  mablag  qo yuvchilar  —	
ʻ ʻ
investorlar  davlat,  kompaniya,  korxona,  chet  ellik  fuqarolar,  aholi  va  b.  bo lishi	
ʻ
mumkin.
Xorijiy  investitsiyalar  —  chet  el  investorlari  tomonidan  yuqori  darajada
daromad  olish,  samaraga  erishish  maqsadida  mutloq  boshqa  davlat
iqtisodiyotining,  tadbirkorlik  va  boshqa  faoliyatlariga  safarbar  etadigan  barcha
mulkiy, moliyaviy,  intellektual  boyliklaridir.
1-rasm iqtosiy risk 1
Bu  borada  xorijiy  investitsiyalar  risklar  doirasi  bilan  chet  el  kreditlari
risklari  kengligi farqlanadi.
O'zbekiston  qonunchiligi:
1
Lex.uz. 1-rasm iqtosiy risk 6 „Chet  el  investitsiyalari  to g risida―giʻ ʻ  Qonunga  ko ra	ʻ  O zbekiston	ʻ
Respublikasida  chet ellik  investorlar  quyidagilar  bo lishi mumkin.	
ʻ
 chet  el  davlatlari,  chet  el  davlatlarining  ma muriy	
ʼ  yoki  hududiy
organlari.
 davlatlararo  bitimlar  yoki  boshqa  shartnomalarga  muvofiq  tashkil
topgan yoki  xalqaro  ommaviy  huquq sub ektlari bo lgan xalqaro tashkilotlar.	
ʼ ʻ
 chet  el  davlatlarining  qonun  hujjatlariga  muvofiq  tashkil  topgan  va
faoliyat  ko rsatib  kelayotgan  yuridik  shaxslar  boshqa  har  qanday  shirkatlarlar,	
ʻ
tashkilotlar  yoki uyushmalar.
 chet  el  davlati  fuqarolari  bo lmish	
ʻ  jismoniy  shaxslar,  fuqaroligi
bo lmagan	
ʻ  shaxslar  va  chet  ellarda  doimiy  yashaydigan  O zbekiston	ʻ  Respublikasi
fuqarolari.
Xorijiy  investitsiyalarning  shakllari.  Bugungi  kunda  xorijiy
investitsiyalarni jalb  qilishning  bir  qancha  shakllari mavjud:
- ulush  qo shib	
ʻ  qatnashishi  orqali  qo shma	ʻ  korxonalarni  tashkil  etish;
- 100  %  mol-mulk  xorijiy  investorga  tegishli  bo lgan  xorijiy	
ʻ
korxonalarni tashkil  etish;
- yirik  xorijiy  kompaniya  va  firmalarning  korxonalari  va  filiallarini
tashkil  etish;
- konsessiya  va  lizing  shartnomalari  tuzish;
- tenderlar  e lon	
ʼ  qilish;
- erkin  iqtisodiy  hududlar  tashkil  etish;
- moliyaviy  aktivlarni  sotish  va  sotib  olish;
Investitsiya  tushunchasining  mohiyatini  yoritganda  uning  jamg'arish,
qo'yish  va  daromad  olishdan  iborat  dinamik  jarayonini  olibqarash  lozim.
Investitsiyaning  bunday  doiraviy  harakatiga  investitsion  faoliyat  orqali  amalga
oshiriladi.
Ko'plab  mamlakatlar  xorijiy  qo'yilmalarni  jalb  etish  maqsadida  imtiyozli
sharoitlarni  yaratadi,  xususan  kapitallarn  isaqlash  va  zararlarni  qoplashni
kafolatlaydi,  imtiyozli  soliq  olishni  kiritad  iva  foydani  xorijga  erkin  o'tkazishga 7ruxsatberadi, olingandaromadlar va boshqalarni qayta investitsiyalashga sharoitlar
yaratadi.  Investitsiyaning  milliy  daromaddagi  hissasi  investitsiya  me'yori  deb
ataladi.  Bu  quyidagi  formula  asosida  hisoblanadi:
YaIM  =  YaIS  *100  /  YAMD
1  –  formula
YaTM —yalpi  investitsiya  me'yori;  YalS —yalpi  investitsiya  summasi;
YaMD —yalpi  milliy  daromad.
Xorijiy  investitsiyalarni  moliyalashtirish  usullari . 2
 2-rasm
Real  investitsiya  asosiy  fondlar  va  aylanma  mablag larga  investorlarʻ
tomonidan  qo yiladigan	
ʻ  barcha  turdagi  boyliklar.  Moliya  investitsiyalar  —
qimmatli  qog ozlar (aksiya,  obligatsiya)  sotib olishga va  bank depozitlariga uzoq
ʻ
muddatga  jalb  qilingan  qiyilmatlar.  Intellektual  investitsiyalar-  mutaxassislarni
tayyorlash,  tajriba,  ilmiy  tekshirish,  litzensiya  va  nou-xou  berish,  avtorlik  huquqi
va  boshqalar.
Investitsiyalar  kim  tomonidan  kiritilishiga  qarab  2  turga  bo linadi:	
ʻ  Ichki
investitsiyalar.
Tashqi  investitsiyalar.
Ichki  investitsiyalar  —  mamlakat  hududida  ichki  investorlar  tomonidan
amalga  oshiriladigan  investitsiyalar  hisoblanadi.  Tashqi  investitsiyalar  —  foyda
olish  maqsadida  chet  el  investorlari  tomonidan  boshqa  davlat  iqtisodiyotiga
2
 Stat.uz. Xorijiy  investitsiyalarni  moliyalashtirish  usullari. 2-rasm 8qo'yiladigan  investitsiyalardir.
Investitsiyalash  nuqtai  nazaridan  investitsiya  loyihalarini  tanlab  olish
va  amalga  oshirish  uslubiyoti  va  uslubiyotini  ishlab  chiqish  masalalari  g’oyat
kerak.  Jahon  amaliyotida  faqat  hayotiy  muhim  loyihalarni  amalga  oshirish
zarurligini  ko’rsatadigan  va  keng  tarqalgan  investitsiya  loyihalari  siklik
kontseptsiyasi mavjud.
Investitsiya  loyihalari  tsikli  kontseptsiyasi  loyihalarni  tasniflashni,  ularni
boshqarish  zarurligini  nazarda  tutadi.  Loyihalarni  boshqarish  uslubiyotining
«loyiha  tsikli  kontseptsiyasi»  va  «loyiha  tahlili»  ko’rinishlarida  keng
tarqalgan.  Ushbu kontseptsiyalar investitsiyalarning mazmun va
mohiyatidan kelib  chiqqan holda pul oqimlarini vaqtli qiymati
kontseptsiyasi tashkil  bo’ladi. 3
Loyihalarning ko’lami, strukturasi, resurslari, qiymati va boshqalarga  qarab
ularni  boshqarishning  maxsus  usullariga  ehtiyoj  ortib  boradi.  Boshqarish  aslida
qo’yilgan  maqsadlarga  erishish  vazifasini,  loyihani  amalga  oshirish
muammolarini  bartaraf  qilish,  huquqlar  va  mas`uliyatlarni  jamlash  vazifalarini
ko’zlaydi.  iqtisodiyotlarning  globallashuvi  va  integratsiyalashuvi,  loyihalarni
amalga  oshirishda  chet  ellik  sheriklar,  turli  sub`ektlar,  moliya  institutlarining
ishtirok  etishi,  ular  harakatlarini  va  faoliyatlarini  muvofiqlashtirishni  talab
etadi.  Faoliyatning  muvofiqlashtirilmasligi  loyihani  amalga  oshirishda
muvaffaqiyatsizliklarga,  kapitalni  yo’qotish  riskining  ku-chayishiga  olib  kelishi
mumkin.  Investitsiyalar  xususida  qarorlar  qabul  qilishda,  investitsiya
loyihalarini  baholash,  tanlash  va  amalga  oshirishning  ilmiy  asoslangan
uslubiyoti  va  uslubidan  foydalanish  masalasi  muhim  hisoblanadi.  iqtisodning
globallashuvi  va  integratsiyasining  kuchayishi,  investitsiya  jarayoniga  chet  ellik
sheriklar, ko’p ukladli iqtisodiyot sohiblari va xalqaro moliya institutlarining jalb
qilinishi,  ular  faoliyatini uyg’unlashtirishning  kuchaytirilishini  talab  qiladi.
Investitsion    loyiha    turli    investitsiya    faoliyatlarini    rejalashtirish,
3
 Qonunchilik  palatasi  tomonidan  2019-yil  9-dekabrda  qabul  qilingan  Senat  tomonidan  2019-yil  14-dekabrda
ma’qullangan. 9tahlil  etish,  baholash  va  ulardan  foydalanish  uslubini  qo’llashga  imkon  beradi.
Rejalashtirish,  hujjatlashtirish,  tahlil  va  baholash  uslubiyoti  esa  investitsiya
imkoniyatlarini  taqqoslashga  imkon  beradi.  Investitsiya  loyihasi  o’zining  sifat-
tavsiflariga  ega.  Ulardan  quyidagilarni  qo’rsatish  mumkin:
- o’zining maxsus maqsadlariga egaligi;
- maxsus  faoliyat  uchun  boy  bo’lmagan  resurslarni  taqsimlashni  talab
etishi;
- hozirgi  xarajatlar    evaziga    daromadlarning    kelajakda    kutilishi;
- pirovard  natijada  investitsiyalarni  yaratishning  nazarda  tutilishi;
- o’zining  yagonaligi,  noyobligi  tufayli  muayyan  miqdordagi  resurslarni
talab  qilishi;
- chet  ellik  agentlarning,  investorlar  mablag’larining,  kreditlarining  jalb
etilishi
- xarajatlarni oqilona ishlatishini talab etishi;
- aniq  va  noaniq  risklar  bilan  to’qnashishi  bilan  farqlanib     turadi.
Yuqorida  ko’rsatib  o’tilgan  va  boshqa  tavsiflardan  kelib  chiqqan  holda
investitsiya  loyihasiga  muayyan  ishlab  chiqarish  quvvatlariga  kelajakda  alohida
turdagi  samaralar  keltirishi  zarur  bo’lgan,  aniq  belgilangan  tadbirlar yo’li  bilan
resurslarni  investitsiyalash  bo’yicha  takliflar  to’plami  tarzida  ta`rif berish  mumkin.
Bu  chizmada  investitsiyalarning  turlari  3 -chizma
Investitsion  loyihalarni  amalga  oshirish  jarayonida  investitsiya  faoliyati
ishtirokchilari  o`rtasida  vujudga  keladiganiqtisodiy  munosabatlardir. 10Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  shar  bir  investitsiya  turining  o`ziga  xos
o`rni  bo`ladi.  Moliyaviy  investitsiyalar  tarkibiga  mashalliy  va  xorijiy
mamlakatlarning  pul  birliklari,  banklardagi  omonatlar,  depozit  sertifikatlar,
aktsiyalar,  obligatsiyalar,  veksellar  va  boshqa  qimmatli  qog`ozlar  shamda
tenglashtirilgan  boyliklar  kiradi.
Moddiy  investitsiyalar  tarkibiga  asosiy  fondlar,  ya`ni  binolar,  asbob-
uskunalar,  inshootlar,  kommunikatsiyalar  va  boshqa turdagi  asosiy  ishlab  chiqarish
fondlarining  aktiv  va  passiv  qismlari  kiradi.
Aqliy  (intellektual)  investitsiyalar  miqdori  juda  rangbarangdir,  ya`ni  ular
mulkiy  shuquqlar  shaklidagi  investitsiyalar  aqliy  meshnatga  oid  shakldagi
investitsiyalar  va  tabiiy  resurslardan  foydalanish  shaklidagi  investitsiyalardan
iborat.  Mulkiy  huquqlar  guruhiga  kiradigan  investitsiyalarning  xillari  bozor
munosabatlarining  nechog`lik  rivojlanganligiga,  milliy  bozorlarning  o`ziga  xos
tomonlariga  qarab  har  xil  bo`ladi.  Aqliy  mehnatga  oid  haq-huquqlar  shaklidagi
investitsiyalar  tarkibiga  mualliflik  huquqlari,  ―nou-xau ,‖  kashfiyotlar,  tovar
belgilariga beriladigan  litsenziyalar  va boshqa  xil egalik huquqlari  kiradi. 11Moliyaviy  investitsiyalarning  muddatli  ko’rinishi. 4-chizma
Investitsiya faoliyatida investorlar har bir mamlakatdagi investitsiya muhiti
bilan  bog liq  bo lgan  ko pdan-ko p  xatarlarga  duch  keladilar.  Shu  sababliʻ ʻ ʻ ʻ
Investitsiyani,  ayniqsa,  chet  el  Investitsiyalarini  su-g urta	
ʻ  qilish  muhim  ahamiyatga
ega.  O zbekistonda  xorijiy  Investitsiyalarnilarni  sug urtalash  sohasida  1994  y.  da	
ʻ ʻ
tashkil  etilgan "O zbekinvest" eksport-import milliy sug urta kompaniyasi faoliyat	
ʻ ʻ
olib  boradi 
2. Investitsion jarayonning subyektlari va obyektlari.
 Investitsiya jarayonining subyektlarini quyidagicha turkumlash  Maqsadga 
muvofiq:
1) buyurtmachilar;
2) investorlar;
3) investitsiya faoliyati obyektlaridan foydalanuvchilar;  4) pudratchilar;
5)  ishbajaruvchilar;  6)  tijorat,  qo'shma,  xususiy  va  xorijiy  banklar;  7)
sug'urta  kompaniyalari;
8) investitsion 9) ta'minotchilar.
Investorlar—investitsiy  ajarayoniningasosi  ysubyektlaribo'lib,  o'z 12mablag'lari, qarz va jalb qilingan mablag'larning investitsiyalar  shaklid  akiritishni
va  ulardan  foyda  olish  maqsadid  afoydalanishni  amalga  oshiradi.  Investitsion
jarayonning  subyektlari  sifatida  tadbirkorlar,  tashkilot(korxona)lar  va  ularning
birlashmalari, muayyan  obyektga  mablaglar  kiritishdan  foyda (yoki  boshqa  foydali
samara)  olishni  rejalashtirgan  davlat  organlari  va  investitsion  fondler  qatnashishi
mumkin.
Quyidagilar  investorlar  bo'lishi  mumkin:
—O'zbekiston  Respublikasi  hukumati  davlat  mulkini  boshqarish  yoki  mulk
huquqlari bilan  ta'minlangan  organla rshaklida;
—mahalliy  o'zini-o'zi boshqarish organlari qonunchilik tartibida
belgilangan  organlar  va  xizmatlar  shaklida;
—mahalliy  korxonalar,  shuningdek,  nizomida  zarur  huquqlar  bilan
ta'minlangan  tadbirkorlik  birlashmalari, tashkilotlar  va  boshqa  yuridik shaxslar;
—xorijiy  mamlakatlar  bilan  tashkil  qilingan  qo'shma  korxonalar,
tashkilotlar  va  boshqa  yuridik  shaxslar;
—milliy  va  xorijiy  kredit  tashkilotlari;
—xorijiy  yuridik  shaxslar;
—xorijiy  davlatlar  ularning  hukumatlari  tomonidan  vakil  qilingan  organlar
shaklida;
—xalqaro  tashkilotlar.
Jamg'arilgan  resurslar  investitsion  obyektlariga  qarab  real,  moliyaviy  va
intellektual  investitsiyalarga  bo'linadi.
Bozoriqtisodiyoti  sharoitida  investitsion  obyektlari. 1-chizma .
Biz  intellectual  investitsiyani  alohida  turgani  ajratishkerak,  degan 13iqtisodchilar  fikriga  qo'shilamiz.  Chunki,  ilmiy  texnika  taraqqiyoti  juda  tez
rivojianayotgan  hozirgi  davrda  intellektual  potensia  lishlab chiqarishning  eng  faol
bo'g'ini  bo'lib  qolmoqda.  Shuning  uchun  hamrivojlangan  davlatlarda  kadrlar
tayyorlash  ilmiy  tekshirish  va  ta'lim  sohasiga  qilinadigan  xarajatlar  yil  sayin  oshib
bormoqda.  Intellektual  investitsiya  kadrlar  tayyorlash,  ilmiytekshirish,  ta'lim  va
boshqa  ko'rinishdagi  intellectual  salohiyatlarga  investorlar  qo'yadigan  barcha
turdagi  boyliklardir. Ishlab chiqarishning  fan va texnikani  ta'siri kuchayib  borishi
bilan  intellectual investitsiyalarning
Ahamiyati  yanada  oshib  boradi.  Asosiy  fondler  va  aylanma  mablag'larga
investorlar  qo'yadigan barcha turdagi boyliklar real investitsiyalar deb tushiniladi.
Hozirgi  davrdaR  espublikamiz  xalq  xo'jaligi  tarmoqlarini  tarkibiy  qayta  qurish
uchun  texnika-texnologiya  va  katta  hajmdagi  qurilish  ishlarini  amalga
Oshirishning  zarurligi  mulkiy  investitsiyalarga  ehtiyojni  yanada  oshiradi.  Bu
ehtiyojni  qondirishning  asosiy  yo'llaridan  biri  korxonalarda  investitsion  jarayonni
rag'batlantirish  hisoblanadi.  Moliyaviy  investitsiyalar  deb  esa  aksiya,  obligatsiya
va  boshqa  turdagi  qimmatli  qog'ozlar,  muddatlidepozitlarga  qo'yilgan
investitsiyalarga  aytiladi.  Respublikamizda  moliyaviy  bozor  endi
shakllanayotganligi  sababli  moliyaviy  investitsiyalar  qo'yish  hali  ancha
rivojlantirilishi lozim. Mulkning davlat  tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish
jarayonining  rivojlanishi  bilan  qimmatli  qog'ozlar  taraqqiy  etib,moliyaviy
investitsiyalar  qo'yish  jarayoni  faollashadi.  Buholatlarning keng tarzda rivojlanishi
va  jadallashuvi  natijasida  iqtisodiyotimizda  umumiy  investitsion  jarayon  faolligi
oshadi.
Xorijiy  investitsiyalar  -  bu  chet  el  investorlari  tomonidan yuqori  darajada
daromad  olish,  samaraga  erishish  maqsadida  mutloq  boshqa  davlat
iqtisodiyotining,  tadbirkorlik  va  boshqa  faoliyatlariga  safarbar  etadigan  barcha
mulkiy,  moliyaviy,  intellektual  boyliklaridir.  Xorijiy  investitsiyalari  ichki
investitsiyalardan  farqli  holda  tashqi  moliyalashtirish  manbaiga  kiradi.  Xorijiy
investitsiyalarning  ichki  investitsiyalardan  farqi  shundaki,  ularda  investor  boshqa
mamlakat  fuqarosi  buladi. Iqtisodiy mazmuniga ko`ra xorijiy investitsiyalar ssuda 14kapitali  (ya`ni  qarz  va  kredit),  xamda  bevosita  va  portfel  investitsiyalarga
bulinadi.  Investitsiyalar  nimaga  yunaltirilganligi  ular  kaysi  xorijiy  investitsiya
turiga  kirishini belgilaydi.
Xorijiy  investitsiyalar  qo`shma  korxonalarda  o`z  xissasi  bilan  katnashib,
xorijiy  investorlarga  to`liq  tegishli  bo`lgan  korxonalarni  yaratish,
xususiylashtirishda  katnashish,  xorijiy  sheriklar  bilan  bank  tuzish,  qimmatbaxo
qog`ozlarni  sotib  olishi,  yer  va  boshqa  tabiiy  resurslardan  foydalanish  xuquqiga
ega bo’lishi,  erkin  iqtisodiy  hududlarda  faoliyat  olib borishlari mumkin.
Xorijiy  investitsiyalarga  asosan  2  gurux  omillar  ta`sir  ko`rsatadi:
1) iqtisodiy  omillar:
-ishlab  chiqarishning  rivojlanishi  va  iqtisodiy  o’sish  sur`atlarining  bir
maromda  ushlab  turilishi;
-jahon  va  alohida  mamlakatlar  iqtisodiyotida  chuqur  tarkibiy
siljishlarning  amalga  oshirilishi  (ayniksa,  fan-texnika  tarakkiyoti  yutuqlari  va
jahon xizmatlar  bozori taraqqiyoti  ta`siri ostida  olib  borilishi);
-ishlab  chiqarishni  xalqaro  ixtisoslashuvi  va  kooperatsiyalashuvining
chukurlashuvi;
-jahon  iqtisodiyotini  transmilliylashtirilishini  o`sib  borishi
(AQSh  Transmilliy  korporatsiya  (TMK)lari  xorijiy  filiallarining  mahsulot
ishlab  chiqarish  xajmi  AQSH  tovar  eksportidan  4 marotaba  ortiqdir);
-ishlab chiqarishning baynalminallashuvi va integratsiya
jarayonlarining  chuqurlashib  borishi;
-xalqaro  iqtisodiy  munosabatlar  (XIM)ning  faol  rivojlanishi  va
boshqalar.
2) siyosiy  omillar:
-kapital  eksporti  (importi)ni  erkinlashtirish  (Erkin  iqtisodiy  hududlar
(EIX),  offshor  hududlari  va  boshqa.);
-rivojlanayotgan  mamlakatlarda  industirlashtirish  siyosatini  olib borish;
-iqtisodiy  isloxotlarni  olib  borish  (davlat  korxonalarini  xususiylashtirish,
xususiy  sektorni  va  kichik  biznesni  qo`llabquvvatlash);  -  bandlik  darajasini 15ushlab  turish  siyosatini  olib  borish  va  boshqalar. Investitsiya  faoliyatining  rivoji
uchun  mazkur  omillar  talilil  qilinishi  lozim  bo'ladi.  Bu  tahlil  mablag'lari
yo'nalishining  eng  maqbulu  sulini  tanlash  va  kelajakda  har  bir  hududga  mos
keladigan  investitsiya  siyosatini  belgilash  imkoniyatini  beradi.  Shuni  ta'kidlashl
ozimki,  investitsion  siyosatda  faqatgina  bozor  mexanizmiga  tayanib  ish  yuritish
mumkin emas. Chunki, u iqtisodiyotning tarmoqlariga turlicha  ta'sir  ko'rsatadi.
Mamlakatimiz sanoatini yuksaltirish bo’yicha belgilangan ustuvor vazifalar
amalga  oshirilayotgan  investitsiya  siyosati  bilan  chambarchas  bog’liqdir.
O’zbekistonda  sarmoyadorlar  uchun  qulay  investitsiya  muhiti,  imtiyoz  va
preferensiyalar  tizimi  yaratilgan.  Iqtisodiyotimizga  jalb  etilayotgan  xorij
sarmoyasining  yildan-yilga  ortayotgani buning  yaqqol  dalilidir.
Xalqaro  investitsiya  huquqining  asosiy  qoidalarini  o’zida  mujassam  etgan
O’zbekiston  Respublikasi  investitsiya  qonunchiligi  MDH  mamlakatlari
qonunchiligi  tizimida  eng  ilg’orlardan  hisoblanadi.
O’zbekiston  Respublikasining  “Chet  el  investitsiyalari  to’g’risida”,
“Investitsiya  faoliyati to’g’risida”, “Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari
va  ularni  himoya  qilish  choralari  to’g’risida”gi  qonunlari  va  boshqa  qator
me’yoriy-huquqiy  hujjatlar  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish  sohasini  huquqiy
tartibga solish asosi  bo’lib  xizmat  qilmoqda. 16Tadbirkorlik va boshqa turdagi faoliyatga yo'naltirilayotgan
investitsiya  shakllarini  guruhlash. 
2-chizma . 4
Investitsiyalarni  amalga  oshirishning  asosiy  bosqichlari  quyidagilardir:
birinchidan,  resurslarn  ikapitalqo'yilmalarga  aylantirish,  ya'ni  resurslarni
investitsion  faoliyat natijasi  hisoblangan obyektlarga  o'tkazish;
ikkinchidan,  capital  qo'yilmalar  uchun  sarflangan  mablag'lar  pirovard
natijada  investitsiyalar  miqdorini oshirish  va  yangi  iste'mol qiymatini  yaratish;
uchinchidan, ijtimoiy  samara  yaratish,  ya'ni  investitsiya  faoliyatining
pirovard  maqsadini amalga  oshirish  kiradi.
4
 Tadbirkorlik va boshqa turdagi faoliyatga yo'naltirilayotgan  investitsiya  shakllarini  guruhlash 17Bozor  iqsodiyoti  sharoitida  investitsiya tizimi 3  –  chizma 5
Hozirgi  kunda  mamlakatimiz  iqtisodiyotiga  chet  el  investitsiyalarini  jalb
etish  uchun  qulay  shart-sharoitlar  yaratish,  ularni  huquqiy  himoya  qilishning
amaliy  mexanizmiarini  joriy  etish  va  investitsion  muhitni  yanada  yaxshilash
iqtisodiy  rivojlanish  sohasidagi  eng  muhim  vazifalardan  biri  hisoblanadi.  Shu
o’rinda  ―Chet  ellik  investorlar  huquqlarining  kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish
choralari  to’g’risida gi  O’zbekiston‖  Respublikasi  Qonuniga  muvofiq  va
respublikaga  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish  uchun  yanada
qulay  shart-  sharoitlarni  ta’minlash,  xorijiy  investitsiyalarni  ishonchli  huquqiy
himoya  qilishning  amaliy  mexanizmini  barpo  etish,  mana  shu  asosda
mamlakatdagi  investitsiya  muhitini  yanada  yaxshilash  maqsadida  2003  yil  2-
mayda  205-son  to’g’ridan to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarni huquqiy himoya qilishni
5
 Bozor  iqsodiyoti  sharoitida  investitsiya tizimi 18kuchaytirishga  doir  qo’shimcha  choratadbirlar  to’g’risida  gi  O’zbekiston‖
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  alohida  qarori  qabul  qilinganligini  aytib
o’tish  joizdir.О’zbekiston  iqtisodiyoti  bugun  jahon  iqtisodiyotining  ajralmas
qismiga  aylandi.  Mamlakatimiz  eksport  salohiyati  yildan-yilga  oshmoqda,  tashqi
bozorlarga  xomashyo  emas,  yuqori  qo’shimcha  qiymatga  ega  tayyor  mahsulotlar
yetkazib  berilmoqda.  O’zbekiston  sanoatini  rivojlantirish  bo’yicha  belgilangan
ustuvor  yo’nalishlar  amalga  oshirilayotgan  investitsiya  siyosati  bilan  bevosita
bog’liqdir.  O’zbekistonda  investorlar  uchun  qulay  investitsiya  muhiti,  imtiyozlar
va  preferensiyalar  tizimi  yaratilgan.  Iqtisodiyotimizga  jalb  etilayotgan  xorijiy
investitsiyalar  oqimining  yildan-yilga  ko'payib  borayotgani  ham  shundan  dalolat
beradi.  Mamlakatimizning  investitsion  jozibadorligi  keng  ko’lamli  sotish
bozorlarining  mavjudligi,  Yevroosiyoning  investitsion  hamda  savdo-iqtisodiy
hamkorlik  istiqbollarini  belgilab  beruvchi  multimodal  kommunikatsiya  tizimiga
integratsiyalashgan  transport  infratuzilmasining  rivojlangani  bilan  ham  bog’liq.
O’zbekistonga  investitsiya  kiritayotgan xorijiy kompaniyalar beshta yirik va jadal
rivojlanib  borayotgan  bozor-  300  milliondan  ortiq  kishi  savdo-sotiq  qiladigan
bozorlarga  ega  MDH  mamlakatlari,  Markaziy  va  Sharqiy  Yevropa,  Janubiy
hamda  Janubi-sharqiy  Osiyo,  Yaqin  Sharq  davlatlariga  chiqish  imkoniga  ega
bo’lmoqda.  Xalqaro  investitsiya  huquqining  asosiy  qoidalari,  jumladan,  xorijiy
investorlar  huquqlarini  kafolatlash,  investorlarga  muayyan  referensiyalar  taqdim
etish  to’g’risidagi  qoidalar  va  boshqalarni  o’zida  mujassam  etgan.  O’zbekiston
Respublikasining  investitsiya  qonunchiligi  MDH  mamlakatlari  qonunchilik
tizimida  yetakchi  o’rinlardan  birini  egallaydi  xorijiy  investitsiyalar  jalb  etilishini
rag’batlantirish, shuningdek, xorijiy investorlar bilan ishlashdagi turli  byurokratik
g’ovlar  va  to’siqlarni  bartaraf  etish,  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi
korxonalar  faoliyatiga  davlat  va  nazorat  idoralari  tomonidan  noqonuniy
aralashuvlarga  yo’l  qo’ymaslik  maqsadida  2012-yilning  10-aprelida  birinchi
Prezidentimiz  Islom  Karimovning  ―To’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar  jalb
etilishini  rag’batlantirishga  oid  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida gi  farmoni	
‖
qabul  qilindi.Mamlakatimizda  samarali  qonunchilik  bazasi  yaratilgani  tufayli 19iqtisodiyotning  yetakchi  tarmoqlarida  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokida  4,2
mingdan  ziyod  korxona  tashkil  etilib,  muvaffaqiyatli  faoliyat ko’rsatmoqda,
Rasmda  2017,2018,2019  yilar  tasvirlangan  bo’lin  unda  investitisiyalr  kirimi
oshib  boryotganini  ko’rishimiz  mumkin  2017  yilda  107.1%  2018yilda  118.1%
2019yilda  133.9%  ni tashkil qilayotganini  ko’rishimiz mumkin.
Sohaning  muhim  me’yoriy  hujjatlari:  Hozirgi  kunda  mamlakatimiz
iqtisodiyotiga  chet  el  investitsiyalarini  jalb  etish  uchun  qulay  shart-sharoitlar
yaratish,  ularni  huquqiy  himoya  qilishning  amaliy  mexanizmiarini  joriy  etish  va
investitsion  muhitni  yanada yaxshilash iqtisodiy rivojlanish sohasidagi eng muhim
vazifalardan biri  hisoblanadi.
Xorijiy  investorlаr  vа  xorijiy  investitsiyalаr  ishtirokidаgi  korxonаlаr
tomonidаn  o`z  ishlаb  chiqаrish  ehtiyojlаri  uchun  olib  kelinаyotgаn  mol-mulkni
аniqlаsh  tаrtibi  to`g`risidа  markazlashgan  va  markazlashmaga  investitsiyalar
kiritilgan
Markazlashgan va arkazlashmagan investitsiyalar ko’lami 2018 – 2019
yil  yanvar  mart  oylarida  foiz  ko’rinishida . 2 -  rasm 6
6
 Bozor  iqsodiyoti  sharoitida  investitsiya tizimi 20 213. Investitsiya faoliyatini oshirishda xorijiy  investitsiyalar  o’rni
Mazkur  qaror  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2018-yil
30-  martdagi  252-sonli  “O’zbekiston  Respublikasi  Hukumatining  ayrim
qarorlariga  o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish, shuningdek, ba’zi qarorlarini o’z
kuchini  yo’qotgan  deb  hisoblash  to’g’risida  (O’zbekiston  Respublikasi
Prezidentining  “Prokuratura  organlarining  qabul  qilinayotgan  normativ-huquqiy
hujjatlar  ijrosini  ta’minlashdagi  faoliyati  samaradorligini  oshirish  bo’yicha
qo’shimcha  chora-  tadbirlar to’g’risida” 2018-yil 15-
fevraldagi PQ-5343-son  Farmoni)”gi  qaroriga  asosan  tuzilgan.
Investitsiya  kiritish  uchun  kerak  bo’lgan  qadamlar. 1-  rasm 7
7
 Investitsiya  kiritish  uchun  kerak  bo’lgan  qadamlar. 22“Chet  ellik  investorlar  huquqlarining  kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish
choralari  to’g’risida”  O’zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  muvofiq  va
respublikaga  to’g’ridan  to’g’rixorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish  uchun  yanada
qulay  shart-  sharoitlarni  ta’minlash,  xorijiy  investitsiyalarni  ishonchli  huquqiy
himoya  qilishning  amaliy  mexanizmini  barpo  etish,  mana  shu  asosda
mamlakatdagi  investitsiya  muhitini  yanada  yaxshilash  maqsadida  Vazirlar
Mahkamasi  qaror  qiladi:
1. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga xorijiy investorlarning va
xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi  korxonalarning  huquqiy  himoya  qilinishini
ta’minlash  vazifasi yuklansin.
Belgilab  qo’yilsinki,  O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligining  xorijiy
investorlarning  va  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi  korxonalarning  huquqlarini
himoya  qilishni  ta’minlashga  doir  qarorlari  vazirliklar,  idoralar,  xo’jalik
birlashmalari,  viloyatlar,  shaharlar  va  tumanlar  hokimliklari  uchun  majburiy
hisoblanadi.
(1-band  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2012-yil  13-
sentabrdagi  268-sonli  qarori  tahririda —  O’R  QHT, 2012-y.,  37-son,  429-modda)
2. O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  tuzilmasida  Tadbirkorlik
subyektlari  va  xorijiy  investitsiyalarni  huquqiy  himoya  qilish  boshqarmasi,
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Adliya  vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
adliya  boshqarmalarida  esa  – tegishli  bo’limlar  tashkil  etilsin.
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  O’zbekiston  Respublikasi
Adliya  vazirligining  Tadbirkorlik  subyektlari  va  xorijiy  investitsiyalarni  huquqiy
himoya  qilish  boshqarmasi  va  tegishli  bo’limlarning  joriy  ta’minotini
moliyalashtirishni  nazarda  tutsin.
(2-band  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2016-yil  26-
apreldagi  122-sonli  qarori  tahririda —  O’R  QHT, 2016-y.,  17-son,  176-modda)
3. O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi: 23ikki  hafta  muddatda  Xorijiy  investitsiyalar  va  xorijiy  investitsiyalar
ishtirokidagi  korxonalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasining  tuzilmasini va
Boshqarma  to’g’risidagi  nizomni  tasdiqlasin;
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi,  Davlat  soliq  qo’mitasi,  Davlat
bojxona  qo’mitasi  hamda  boshqa  manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan
birgalikda  xorijiy  investorlar  va  xorijiy  investitsiyalar  ishtirokidagi  korxonalarga
nisbatan  amaldagi  imtiyozlar  va  kafolatlar  ro’yxatini,  ularni  qo’llash  bo’yicha
sharhlar  bilan  birgalikda,  ikki  oy  muddatda  tayyorlasin;
Xorijiy  sarmoyalar  bo’yicha  agentlik  bilan  birgalikda  O’zbekiston
Respublikasidagi  xorijiy  investorlar  faoliyatini  tartibga  soluvchi  normativ-huquqiy
hujjatlarning  tizimlashtirilgan  to’plamini  Internet  tarmog’iga  joylashtirish  uchun
xorijiy tillarda  uch oy  muddatda  tayyorlasin.
4. Vazirlar  Mahkamasining  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  va  xorijiy
investitsiyalar  departamenti  xorijiy  investorlar  va  xorijiy  investitsiyalar
ishtirokidagi  korxonalarni  huquqiy  himoya  qilish  bo’yicha  O’zbekiston
Respublikasi  Adliya  vazirligi  mintaqaviy  bo’limlarining  moddiy-texnika  bazasini
qo’llab-quvvatlash  uchun  grantlar  jalb  etilishiga ko’maklashsin.
5. Adliya  vazirligi  hamda  Vazirlar  Mahkamasining  Tashqi  iqtisodiy
aloqalar va  xorijiy investitsiyalar departamenti xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi
korxonalar  faoliyatining  doimiy  monitoringini  olib  borsinlar  hamda  xorijiy
investorlardan  tushayotgan murojaatlar va takliflarni batafsil o’rganib chiqsinlar va
to’g’ridan  to’g’rixorijiy  investitsiyalarni  jalb  etish  va  xorijiy  investorlarning
huquqlari  himoya  qilinishini  ta’minlash  bo’yicha  ishlarni  tashkil  etishni  yanada
yaxshilash  yuzasidan  aniq  takliflar  bilan  birgalikda  tahliliy  materiallarni  Vazirlar
Mahkamasiga yilning  har  choragida taqdim  etsinlar.
6. O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  bir  oy  muddatda
manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  qonun  hujjatlariga  mazkur
qarordan kelib chiquvchi  o’zgartirishlar  kiritlib  tasdiqlansin.
Hozirda  O’zbekitonga  erkin  iqsodiy  zonalariga  kiritilyotgan  xorijiy
investitsiyalarning  hududiy  bo’limlar bo’yicha  ko’rsatkichlari 24O’zbekiston  hududlaridai  investitsiya  kirtilib  rivojlanyotgan  viloyatlar
kesimida  taqsimot  . 8
Rasmda  O’zbekiston  viloyatlarining  xorijiy  investitsiya  ishtirokida
rivojlanish  su’ratlarini ko’rishimiz mumkin bunda Xorazm,Navoiy ,Buxoro Jizzax
Toshkent  Farg’ona  viloyatlaridda  yuqori  texnologik  mahsulotlarni  ishlab  chiqarisg
asoslangan  invvestitsiyalr  yo’naltirilgan  bundan  tashqari  Qoraqalpog’iston
Samaqrqand  Sirdaryo  ,  Surxandaryo  Namangan  viloyatlariga  farmasevtika
mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  orxonasi  yo’lga  qo’yilib  bu  O’zbekitoning
texnoparklar  sonini  9taga  erkin  iqsodiy  zonalarini  14taga  kichik  sanoat  zonalarini
65taga  yetirib  Respublika  rivojlanishiga  sabab  bo’lgan.
Hozirgi  kunda  mamlakatimiz  iqtisodiyotiga  chet  el  investitsiyalarini  jalb
etish  uchun  qulay  shart-sharoitlar  yaratish,  ularni  huquqiy  himoya  qilishning
amaliy  mexanizmiarini  joriy  etish  va  investitsion  muhitni  yanada  yaxshilash
iqtisodiy  rivojlanish sohasidagi  eng muhim  vazifalardan biri  hisoblanadi.
8
 O’zbekiston  hududlaridai  investitsiya  kirtilib  rivojlanyotgan  viloyatlar  kesimida  taqsimot 25О’zbekiston  iqtisodiyoti  bugun  jahon  iqtisodiyotining  ajralmas  qismiga
aylandi.  Mamlakatimiz  eksport  salohiyati  yildan-yilga  oshmoqda,  tashqi
bozorlarga  xomashyo  emas,  yuqori  qo’shimcha  qiymatga  ega  tayyor  mahsulotlar
yetkazib  berilmoqda.  O’zbekiston  sanoatini  rivojlantirish  bo’yicha  belgilangan
ustuvor  yo’nalishlar  amalga  oshirilayotgan  investitsiya  siyosati  bilan  bevosita
bog’liqdir.  O’zbekistonda  investorlar  uchun  qulay  investitsiya  muhiti,  imtiyozlar
va  preferensiyalar  tizimi  yaratilgan.  Iqtisodiyotimizga  jalb  etilayotgan  xorijiy
investitsiyalar  oqimining  yildan-yilga  ko'payib  borayotgani  ham  shundan  dalolat
beradi.
Mamlakatimizning  investitsion  jozibadorligi  keng  ko’lamli  sotish
bozorlarining  mavjudligi,  Yevroosiyoning  investitsion  hamda  savdo-iqtisodiy
hamkorlik  istiqbollarini  belgilab  beruvchi  multimodal  kommunikatsiya  tizimiga
integratsiyalashgan  transport  infratuzilmasining  rivojlangani  bilan  ham  bog’liq.
O’zbekistonga investitsiya kiritayotgan xorijiy kompaniyalar beshta yirik va jadal
rivojlanib  borayotgan  bozor-  300  milliondan  ortiq  kishi  savdo-sotiq  qiladigan
bozorlarga ega MDH mamlakatlari, Markaziy va Sharqiy Yevropa, Janubiy hamda
Janubi-sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq davlatlariga chiqish imkoniga ega bo’lmoqda.
Xalqaro  investitsiya  huquqining  asosiy  qoidalari,  jumladan,  xorijiy  investorlar
huquqlarini  kafolatlash,  investorlarga  muayyan  preferensiyalar  taqdim  etish
to’g’risidagi  qoidalar  va  boshqalarni  o’zida  mujassam  etgan.  O’zbekiston
Respublikasining  investitsiya  qonunchiligi  MDH  mamlakatlari  qonunchilik
tizimida  yetakchi  o’rinlardan  birini  egallaydi.  “Xorijiy  investitsiyalar
to’g’risida”gi,  “Investitsiya  faoliyati  to’g’risida”gi,  “Chet  ellik  investorlar
huquqlarining  kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to’g’risida”gi qonunlar,
shuningdek,  davlatimiz  rahbarining  va  hukumatimiz  qarorlari  shaklida  qabul
qilinayotgan  qator 262019  –  2020  yilarda  xoirjiy  mamlakatlarda  kirib  kelgan  investitsiyalar 9
Me’yoriy-huquqiy  hujjatlar  O’zbekiston  Respublikasida  xorijiy
investitsiyalarni  jalb  qilishni  huquqiy  jihatdan  tartibga  solishda  mustahkam  asos
bolib  xizmat  qilmoqda.
Jumladan,  yuqori  texnologiyali  ishlab  chiqarishlarni  rivojlantirishga
to’g’ridan-  to’g’ri  qo’yilmalar  kiritayotgan  xorijiy  investorlar  uchun  maksimal
darajada qulay  investitsiya muhitini yaratish. ishlab chiqarishlarni modernizatsiya
qilish, texnik va  texnologik  yangilash  bo’yicha  loyihalarni  amalga  oshirish  uchun
xorijiy  investitsiyalar  jalb  etilishini  rag’batlantirish,  shuningdek,  xorijiy
investitsiyalar  ishtirokidagi  korxonalar  faoliyatiga  davlat  va  nazorat  idoralari
tomonidan  noqonuniy  aralashuvlarga  yo’l  qo’ymaslik  maqsadida  2012-yilning  10-
aprelida  Prezidentimiz  Islom  Karimovning  “To’g’ridan-to’g’ri  xorijiy
investitsiyalar  jalb  etilishini  rag’batlantirishga  oid  qo’shimcha  chora-tadbirlar
to’g’risida”gi  farmoni  qabul  qilindi.Mamlakatimizda  samarali  qonunchilik  bazasi
yaratilgani  tufayli  iqtisodiyotning  yetakchi  tarmoqlarida  xorijiy  investitsiyalar
ishtirokida  4  mingdan  ziyod  korxona  tashkil  etilib,  muvaffaqiyatli  faoliyat
ko’rsatmoqda.
9
 2019  –  2020  yilarda  xoirjiy  mamlakatlarda  kirib  kelgan  investitsiyalar 274. Xorijiy investitsiyalar  va  loyihalarni  amalga  oshirish
monitoring  boshqarmasi
O’zbekiston  Respublikasining  2019-yilgi  Investitsiya  dasturida  nazarda
tutilgan  investitsiya loyihalarini o’z vaqtida va sifatli amalga oshirish mamlakatni
ijtimoiy-  iqtisodiy  rivojlantirishning,  yangi  ishlab  chiqarish  quvvatlari  va  ish
joylarini  yaratish,  infratuzilmani  takomillashtirish  hamda  hududlarni
obodonlashtirish  va  xalq  farovonligi  darajasini  oshirishning  g’oyat  muhim  omili
hisoblanadi.
Shu  bilan  birga,  mazkur  sohadagi  ishlarning  holatini  tahlil  qilish
investitsiya  loyihalarini  o’z  vaqtida  va  to’la-to’kis  amalga  oshirishga,
investitsiyalarni  jalb  etish  va  o’zlashtirishga  to’sqinlik  qilayotgan  ayrim  tizimli
kamchiliklar mavjudligini  ko’rsatdi.
Xususan,  O’zbekiston  Respublikasining  Investitsiya  dasturini
shakllantirishning  amaldagi  tizimi  istiqbolli  investitsiya  loyihalarini  bosqichma-
bosqich  tayyorlashni,  loyiha  hujjatlari  o’z  vaqtida  ishlab  chiqilishini
ta’minlamayapti,  bu  esa  moliyalashtirishning ochilishi, mablag’lar o’zlashtirilishi,
oqibatda  esa  quvvatlar  ishga  tushirilishi  kechiktirilishiga  olib  kelmoqda.
Investitsiya  dasturlarini  ishlab  chiqish  va  monitoring  qilish  jarayoniga  ilg’or
axborot-kommunikatsiya  texnologiyalari  tatbiq  etilmagan.Investitsiya  dasturlarini
shakllantirishning  sifat  jihatidan  yangi  tizimini  joriy  etish,  O’zbekiston
Respublikasining  2019-yilgi  Investitsiya  dasturi  so’zsiz,  o’z  vaqtida  va  sifatli
bajarilishini,  investitsiya  loyihalarini  monitoring  qilishning  samarali  mexanizmlari
joriy  etilishini,  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  ijtimoiy  sohaga  investitsiyalarni  jalb
etishni  ta’minlash,  barcha  darajadagi  davlat  organlari,  tashkilotlar  rahbarlari  va
hokimlarning ushbu sohadagi  shaxsiy  javobgarligini  kuchaytirish maqsadida:
1. Belgilansinki,  2020-yildan  boshlab  O’zbekiston  Respublikasining
Investitsiya  dasturi  tarmoqlar  va  hududlarni  rivojlantirishning  tasdiqlangan
konsepsiyalari  va  dasturlari,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  hamda  Vazirlar
Mahkamasining  qarorlari  asosida  uning  asosiy  ko’rsatkichlarini  har  yili
aniqlashtirib va yangilab  borgan  holda uch yillik  davrga  shakllantiriladi. 282. 2020  —  2022-yillarda  O’zbekiston  Respublikasi  Investitsiya  dasturi
loyihasini  (keyingi  o’rinlarda  —  Dastur)  shakllantirish  sxemasga  muvofiq
tasdiqlansin.
Asosiy  vositalarga  bo’lgan  yillik  statistikalar 10
. 1  –  jadval
Jadvalda  ko’rishimiz  mumkinki  viloyatlar  o’rtasida  2012  –  2019  yillar
orasida  investitsiyalarning  qancha  mlrd  do’mda  oshib  boryotgan  statistikasini
tasdiqlab  beardi.
a) O’zbekiston  Respublikasi  Investitsiyalar  va  tashqi  savdo  vazirligi
Dasturni,  shu  jumladan  xalqaro  moliya  institutlari  va  xorijiy  hukumat  moliya
tashkilotlari  (keyingi  o’rinlarda  —  XMI/XHMT),  O’zbekiston  Respublikasi
Tiklanish  va  taraqqiyot  jamg’armasi,  to’g’ridan  to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar  va
boshqa  markazlashtirilmagan  manbalar  mablag’lari  hisobidan
moliyalashtiriladigan  investitsiya  loyihalarining  manzilli  ro’yxatini  shakllantirish,
shuningdek  Dasturning  amalga oshirilishini umumiy monitoring va nazorat qilish
bo’yicha vakolatli organ  hisoblanadi;
b) O’zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  va  sanoat  vazirligi:
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  bilan  kelishgan  holda  budjet
10
 Asosiy  vositalarga  bo’lgan  yillik  statistikalar 29tizimining  budjetlari  hisobiga  moliyalashtiriladigan  investitsiya  loyihalarining
manzilli  ro’yxatini  shakllantirish,  shuningdek  unga  aniqliklar  va  yangiliklar
kiritish,  ularning  amalga  oshirilishini  monitoring  va  nazorat  qilish  yuzasidan
vakolatli  organ  hisoblanadi;
2019-yil  25-iyunga  qadar  Dastur  loyihasini  jamlash  uchun  ushbu  kichik
bandning  ikkinchi  xatboshida  nazarda  tutilgan  loyihalarning  manzilli  ro’yxatini
belgilangan  tartibda  loyihalarning  tashabbuskorlari  bilan  kelishilgan,  taklif
etilayotgan  loyihalarni  joylashtirish,  ularning  quvvatlari  va  manbalari
uyg’unlashtirilishini  ta’minlashni  hisobga  olgan  holda  O’zbekiston  Respublikasi
Investitsiyalar  va  tashqi  savdo vazirligiga taqdim  etadi;
v)  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  investitsiya  loyihalarini
amalga  oshirish  uchun  ajratiladigan  prognoz  limitlari  o’z  vaqtida  taqdim  etilishini,
shuningdek  loyihalar  markazlashtirilgan  manbalar  hisobidan  to’liq
moliyalashtirilishini  ta’minlaydi;
g)  Tashqi  ishlar  vazirligi  O’zbekiston  Respublikasining  xorijdagi
diplomatik  vakolatxonalari  bilan  birgalikda  Dastur  loyihasiga  kiritiladigan
investitsiya
loyihalarini  amalga  oshirish  uchun  salohiyatli  xorijiy  investorlarni  jalb
etishda  O’zbekiston  Respublikasi  Investitsiyalar  va  tashqi  savdo  vazirligiga,
tarmoqlar va  hududlarga  ko’maklashadi;
d) loyiha  tashabbuskorlari  —  davlat  organlari  va  tashkilotlari,  mahalliy
ijro  hokimiyati  organlari  (keyingi  o’rinlarda  —  loyiha  tashabbuskorlari)  o’zlariga
tegishli qismlarda, investitsiya loyihalarining manzilli ro’yxatini o’z vaqtida ishlab
chiqish, ularni Dastur loyihasiga kiritish uchun taqdim etish, tarmoq jadvallari va
loyiha  hujjatlarini  sifatli  tayyorlash,  shuningdek  qurilish-montaj,  ishga  tushirish-
sozlash, mablag’larni to’liq hajmda o’zlashtirish va ishlab chiqaruvchi quvvatlarni
ishga  tushirish  borasidagi  barcha  tadbirlarning  so’zsiz  va  sifatli  bajarilishini
ta’minlaydilar.
Davlat  va  xo’jalik  boshqaruvi  organlari,  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
Vazirlar  Kengashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  hokimliklari  Vazirlar  Mahkamasi 30tomonidan shakllantiriladigan ro’yxat bo’yicha, 2019-yil 1-iyunga qadar to’g’ridan
to’g’ri  xorijiy  investitsiyalar  hisobiga  aniq  investitsiya  loyihalarini  O’zbekiston
Respublikasi  Investitsiyalar  va  tashqi  savdo  vazirligiga  taqdim  etilishini
ta’minlasin;
e) “O’zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  va  sanoat  vazirligi  huzuridagi
Loyihalar  va  import  kontraktlarini  kompleks  ekspertiza  qilish  markazi”  DUK
loyihaoldi  hujjatlari,  shuningdek  texnik  topshiriqlar  va  tender  hujjatlarining
kompleks  ekspertizasi  belgilangan  tartibda  o’z  vaqtida  va  sifatli  o’tkazilishini
ta’minlaydi;
j)  O’zbekiston  Respublikasi  Bosh  vazirining  investitsiyalar  va  tashqi
iqtisodiy  aloqalar  masalalari  bo’yicha  o’rinbosari  hamda  O’zbekiston  Respublikasi
Investitsiyalar  va  tashqi  savdo  vazirligi  oyiga  kamida  bir  marotaba  xorijiy
investorlar  bilan  uchrashuv  o’tkazadilar,  aniq  investitsiya  takliflari  (loyihalari)ni
taqdim  etadilar  (prezentatsiya  qiladilar)  hamda  ularning  amalda  ro’yobga
chiqarilishini  ta’minlaydilar.
2019  yil  yanvar  -  mart  oylaridagi  investitsiya  kirtilgan
ko’rssatkichlar 11
.
Rasmda  ko’rinadikieng  yuqori  ko’rsatkichni  oziq  ovqat  mahsulotlari
ko’rinib  turibdi  44.2%  kimyo  mahsulotlariga  14.3  %  elektro  energiya  va  neft
mahsulotlariga  10.9%qora  rangli  metallurgiyaga  9.7%  mashinasozlik  uskunalari
11
 2019  yil  yanvar  -  mart  oylaridagi  investitsiya  kirtilgan  ko’rssatkichlar 317.9% xizmatlarga  7.2%  va boshqalarga  5.8%  fozini  ko’rsatmoqda.
3. O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  (A.N.  Aripov,  E.M.
G’aniyev)  va  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  iqtisodiyot  sohalarini
rivojlantirish,  investitsiya  va  tashqi  savdo  siyosatini  amalga  oshirish  masalalari
bo’yicha  maslahatchisi  bo’linmalari  (G.K.  Saidova)  zimmasiga  Dastur  loyihasini
shakllantirish  bilan  bog’liq  ishlarni  umumiy  tarzda  muvofiqlashtirishni  amalga
oshirish  vazifasi  yuklansin.
4. Ma’lumot  uchun  qabul  qilinsinki,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
huzuridagi  Loyiha  boshqaruvi  milliy  agentligi  (keyingi  o’rinlarda  —  Agentlik)
tomonidan  “Investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirishni  nazorat  va  monitoring
qilish”  avtomatlashtirilgan  axborot  tizimi  (keyingi  o’rinlarda  —  Axborot  tizimi)
ishlab  chiqilgan bo’lib, u investitsiya loyihalarini amalga oshirishga jalb qilingan
barcha  ishtirokchilarni  ulagan  holda  Loyiha  boshqaruvi  yagona  milliy  axborot
tizimining  bir  qismi hisoblanadi  va  quyidagi  imkoniyatlarni yaratadi:
loyihalarni  hisobga  olish,  ularning  amalga  oshirilishini  nazorat  va
monitoring  qilish  jarayonlarini avtomatlashtirish;
loyihalarning  muddatlari,  budjeti,  maqsadlari  va  ko’rsatkichlari  ustidan
nazoratni  amalga  oshirish;
investitsiyalar,  shu  jumladan  to’g’ridan  to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarning
jalb  etilgan  va  o’zlashtirilgan  hajmlari  bo’yicha  ishonchli  ma’lumotlarni
shakllantirish;  loyihalarni  amalga  oshirishda  quvvatlarni  o’z  vaqtida  ishga  tushirish
bo’yicha  xavf-  xatarlarni aniqlash;
investitsiyadan  keyingi  davrda,  loyiha  hujjatlarida  nazarda  tutilgan
maqsadli  ko’rsatkichlarga  erishishni  kuzatib  borish.
5. O’zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar
sohasida  nazorat  bo’yicha  davlat  inspeksiyasi  bir  hafta  muddatda  Axborot
tizimining  belgilangan  tartibda  “Texnik  ko’maklashish  markazi”  DUKda
ekspertizadan  o’tkazilishini  ta’minlasin. 32Investitsiya  faoliyatini  tartib  solish  qonuniyatlari.3 -  chizma
Boshqarmaning  asosiy  vazifalari  qo'yidagilardan  iborat:  O'zbekiston
Respublikasi  Davlat  investitsiya  dasturining  aniq  manzilli  ro'yxatida  ko'zda
tutilgan  xorijiy  investitsiya  va  kreditlar  ishtirokidagi  yirik  va  strategik  muhim
investitsiya  loyihalarini  amalga  oshirish  bo'yicha  Davlat  monitoringini  olib
borish.Iqtisodiyot  tarmoqlarini  modernizatsiyalash  va  rivojlantirishga
yo'nalitirilgan  Davlat  dasturlari  doirasida  xorijiy  investitsiya  va  kreditlar
ishtirokida  amalga  oshirilayotgan  hamda  moliyalashtirish  manbalari  va
tasdiqlangan  loyiha  xujjatlari mavjud bo'lgan  investitsiya  loyihalari  monitoringini
olib  borish.O'zbekiston  Respublikasi  Xukumati  nomidan  TIAISV  va  xorijiy
investorlar  o'rtasida  imzolangan  investitsiya  bitimlari  asosida  amalga
oshirilayotgan  loyihalar  doirasida  xorijiy  hamkorlar  tomonidan  qabul  qilgan
majburiyatlarini  bajarilishi  yuzasidan  monitoring  olib  borish.Investitsiya
dasturining  Aniq  manzilli  ro'yxati  loyihasini,  hamda  iqtisodiyot  tarmoqlarini
modernizatsiyalash  va  rivojlantirishga  yo'nalitirilgan  Davlat  dasturlarini
shakllantirish.Investitsiya  dasturining  Aniq  manzilli  ro'yxati  doirasida  amalga
oshirilayotgan  yirik  loyihalarning  mamlakatlar,  tarmoqlar,  respublika  hududlari,
mahsulot  turlari  va  boshqa  kesimlarda,  hamda  investitsiya  va  moliyalashtirish
beshinchidan,  tabiiy  resurslarni  qayta  ishlovchi  korxonalarni  barpo  etishga 33ko’maklashadi,  davlat  byudjetiga  soliq  tushumining  kelib  tushishi  ko’payadi. 34 Xulosa
Mustaqillik  boshlarida  boshlangan  iqtisodiyotni,  shu  jumladan  sanoat
korxonalarini  texnik  qayta  qurollantirish,  modernizatsiya  qilish  va  uning
investitsion  faoliyatini  rivojlantirishga  qaratilgan  ishlar  bugunga  kunda  o’z
samarasini bermoqda. Buning  natijasida  sanoat  tarmog’i  iqtisodiyotimizni  yetakchi
tarmog’iga  aylandi.  O’zbekistonda  amalga oshirilga iqtisodiy islohotlar natijasida
qulay  investitsiya  muhiti  shakllantirildi,  ya`ni  qulay  investitsiya  muhitini
shakllanishida  iqtisodiy  rivojlanishning  barqaror  sur`atlariga  erishilayotganligi  va
bozor  institutlarining  mavjudligi  hamda  eng  avvalo,  mustahkam  qonunchilik
bazasi,  rivojlangan  bank-  kredit  va  investitsiyalashni  davlat  tomonidan  qo’llab
quvvatlash  kabi  chora-tadbirlar  tizimlari yaratilganligi  sabab  bo’lmoqda.
Turli  iqtisodchi  –  olimlarning  investitsiyalar  va  investitsiya  faoliyati
atamlariga  bergan ta’riflari  hamda  qarashlari  tahlil qilindi.
Mamlakat iqtisodiy qudrati va xalq farovonligi bilan bog’liq tarmoqlarning
eksport  salohiyatini  oshirishda  muhim  o’rin  egallaydi.  Shu  bois,  93  sanoat
tarmog’iga  investitsiyalar  jalb  etishni  kengaytirish,  uni  rivojlantirish  strategik
ahamiyatga  ega  bo’lgan  yo’nalishlar  qatoriga  kiradi.  Sanoat  tarmog’i
korxonalarida  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulotlar  hajmi  ham  yildan-yilga  oshib
bormoqda.  Bunga  sabab,  korxonalarning  texnik  bazasi  yangilanayotganini,  ishlab
chiqarish  quvvatlarini  oshayotganini  ko’rsatish  mumkin.  O’zbekistonda  sanoat
korxonalari investitsiya  loyihalarini  moliyalash  uchun  xorijiy  investitsiyalarni  jalb
etishga  muhim  qo’shimcha  manba  sifatida  qaralishi  lozim.  Xorijiy  investitsiyalar
mahalliy  investitsiyalarni  to’ldirishi  mumkin,  biroq,  ularning  o’rnini  bosolmaydi.
Shu  jihatlarni  inobatga  olganda,  investitsiyalashning  tashqi  manbalarini
kengaytirish  tarmoq  korxonalarining  investitsiya  faoliyatini  yuksaltirishda  ustuvor
vazifa  hisoblanadi.
Mahalliy  investitsiyalarni  jalb  qilish  orqali  sanoat  tarmog’i  korxonalari
investitsion  faoliyatini  rivojlantirish  yo’llari,  muammolarini  o’rganish  yuzasidan
quyidagilarni  ta`kidlash  mumkin:  sanoatdagi  korxonalarida  aksiya  va
obligatsiyalarni  muomalaga  chiqarish  orqali  ularni  investitsion  faoliyatni 35moliyalashtirishda  qo’shimcha  mablag’lar tarkibini kengaytirish lozim. Ma`lumki,
investitsion faoliyatdagi kapital  qurilish va texnik qayta jihozlash tadbirlari uchun
kreditlar kerak. Bu jarayonda  respublikada investitsion faoliyatni jadallashtirishda
tijorat  banklari  alohida  o’rin  tutadi.  Shu  nuqtai-nazardan,  sanoat  korxonalarini
investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirish  uchun  tijorat  banklari  kreditlaridan  ham
foydalanish  kerak.  Sanoat  korxonalarini  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishni
takomillashtirishda  investitsiya  va  investitsiya  faoliyatini  o’ziga  xos
xususiyatlaridan  kelib  chiqish  zarur.  Ichki  va  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy
investitsiyalarni  sanoat  korxonalariga  jalb  etish  va  ularni  investitsion  faoliyatini
moliyalashtirishni  takomillashtirish  orqali  kelgusida  ushbu  tarmoqni
modernizatsiya  qilish  hamda  rivojlantirish  strategiyasini  asoslash  va  eksportga
mahsulotlar  ishlab  chiqarish  ko’lamini  kengaytirishda  foydalanish mumkin.  Sanoat
korxonalarida ishlab chiqarishni amalga oshirishda  asosiy kuch bu elektr-energiya
hisoblandi.  Ayrim  chekka  joylarda  elektr-energiya  quvvati  past  bo’lib,  bu
masalaning  yechimi  sifatida  qayta  tiklanuvchi  energiya  manbalarini  ko’rsatish
mumkin.  Shuning  uchun  quyosh  batareyalari  yoki  shamol  parraklaridan
foydalanish  maqsadga  muvofiq  hisoblanadi.  Sanoat  korxonalarini  barpo  etish  va
ishlab  chiqarishini  tashkil  etish  uchun  qishloq  joylarda  barcha  shart-  sharoitlar
(yer,  suv  va  xom-ashyo)  yetarli.  Shuning  uchun  sanoat  korxonalarini  qishloq
joylarda barpo etish va u yerda qayta ishlab chiqarishni rivojlantirish zarur.  Buning
uchun  investitsiyalarni  qishloq  joylarga  jalb  etish  maqsadga  muvofiq  hisoblanadi 36Foydalanilgan  adabiyotlar
I. Investitsiyalarni  jalb  qilish  to’g’risdagi  Oliy  Majlis  qarorolari
1. Qonunchilik  palatasi  tomonidan  2019-yil  9-dekabrda  qabul  qilingan
Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda  ma’qullangan.
1-bob.  Umumiy  qoidalar . 1-modda.  Ushbu  Qonunning  maqsadi  va
qo’llanilish  sohasi.
Ushbu  Qonunning  maqsadi  chet  ellik  hamda  mahalliy  investorlar
tomonidan  amalga  oshiriladigan  investitsiyalar  va  investitsiya  faoliyati  sohasidagi
munosabatlarni  tartibga  solishdan  iborat.
2. 8-modda.  Investitsiya  faoliyatining  obyektlari
Ijtimoiy  soha,  tadbirkorlik,  ilmiy  va  qonun  hujjatlari  bilan  taqiqlanmagan
boshqa  faoliyat  turlarining obyektlari  investitsiya faoliyati  obyektlaridir.
Barpo  etilishi  va  foydalanilishi  qonun  hujjatlarida  belgilangan  sanitariya-
gigiyena,  radiatsiya,  ekologiya,  arxitektura-shaharsozlik  talablariga  va  boshqa
talablarga  javob  bermaydigan,  yuridik  va  jismoniy  shaxslarning  huquqlarini,
erkinliklarini  hamda  qonun  bilan  qo’riqlanadigan  manfaatlarini  buzadigan
obyektlarga  investitsiya  qilish  taqiqlanadi.
3. 9-modda.  Investitsiya  faoliyatining  subyektlari
O’zbekiston  Respublikasining  fuqarolari,  yakka  tartibdagi  tadbirkorlari  va
yuridik  shaxslari  —  rezidentlari,  davlat  boshqaruvi  organlari  va  mahalliy  davlat
hokimiyati  organlari,  chet  davlatlar,  chet  davlatlarning  ma’muriy  yoki  hududiy
organlari,  xalqaro  tashkilotlar  hamda  chet  ellik  yuridik  shaxslar  va  fuqarolar,
shuningdek  fuqaroligi  bo’lmagan  shaxslar  investitsiya  faoliyatining subyektlaridir. 
Investitsiyalar  to’g’risida  Vazirlar  Mahkamisining  qarorolari
1. 1-band O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-
yil 13-  sentabrdagi  268-sonli  qarori  tahririda-O’R  QHT,  2012-y.,  37-son,  429-
modda  27-  b
2. 2-band  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2016-yil
26-apreldagi  4.122-sonli  qarori  tahririda -  O’R  QHT,  2016-y.,  17-son,  176-modda
27-b 37II. Prezident  farmonlari  va  qaororlari
1. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zbekiston  Respublikasini
yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi  to’g’risida”gi  PF-4947-son
farmoni.  //  “Xalq  so’zi”,  8  fevral  2017  yil.
2. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi
“O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar
strategiyasi  to’g’risida”gi  PF-4947-sonli  Farmoni,  O’zbekiston  Respublikasi
Qonun hujjatlari  to’plami,  2017  yil,  6-son,  70-modda.
3. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2019  yil  10  yanvardagi
“Iqtisodiy  rivojlanish  sohasida  davlat  siyosatini  amalga  oshirish  tizimini  tubdan
takomillashtirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PF-5621-sonli  Farmoni.
III. Prezident  asarlari
1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash
–  yurt  taraqqiyoti  va  xalq  farovonligining  garovi.  O’zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasi  qabul  qilinganligining  24  yilligiga  bag’ishlangan  tantanali
marosimdagi  ma’ruza.  2016  yil  7  dekabr/Sh.M.Mirziyoev.  –  Toshkent:
“O’zbekiston”,  2017.  –  48  b.
2. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti
va xalq  farovonligining  garovi.O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.Mirziyoyev
asari .
3. Tanqidiy  tahlil,  qat'iy  tartib-intizom  va  shaxsiy  javobgarlik  –  har  bir
rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo'lishi  kerak.  O'zbekiston  Respublikasi
Prezidenti                         SH. Mirziyoyev asari. 38IV. Ilmiy  adabiyotlar
1. Vahobov  A.V.,  Xajibakiyev  SH.X.,  Mo’minov  N.G.  Xorijiy
investitsiyalar.  O’quv qo’llanma. – T.:  Moliya,  2010. –  328  b
2. Qo’ziyeva  N.R.  Xorijiy  investitsiya  ishtirokidagi  korxonalar  faoliyatini
rag’batlantirishning  moliya-kredit  mexanizmini  takomillashtirish  yo’nalishlari.  Iqt.
fan.  dok.  ilm. dar. olish  uchun  yoz.  diss.  avtoref. –  T.: BMA,  2008,
3. Ergasheva  SH.,  Uzoqov  A.  Investitsiyalarni  tashkil  etish  va
moliyalashtirish.  O’quv  qo’llanma.  –  T.:  Iqtisod-moliya,  2008.  –  208  b.  O’lmasov
A.O’.,  Vahobov
A.V.  Iqtisodiyot  nazariyasi.  Darslik.  –  T.:  SHarq,  2006.  –  480  b.
V. Statistik  manbalar
1. O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  Vazirligining  qonun  va  normativ-
huquqiy  hujjatlar  to’plami
2. O`zbekiston  Respublikasi  Davlat  statistika  Qo`mitasi
VI. Internet  saytlari
1. http://www.mfer.uz (O’zbekiston Respublikasi
Tashqi iqtisodiy aloqalar,  investitsiya  va savdo  vazirligi)
2. http://www.stat.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  Statistika
Qo’mitasi)
3. http://www.lex.uz  (O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  Vazirligining
qonun  va  normativ-huquqiy  hujjatlar  to’plami)
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorijiy_investitsiya