Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sabablari

1 REJA
KIRISH ……………………………………………………………. 3
1. Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish…………………………... 6
2. Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sabablari va namoyon 
bo’lish xususiyatlari……………………………………………… 17
3. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uning oqibatlari………... 29
4. O’zbekistonda 2009-2012-yillarga mo’ljallangan Inqirozga 
qarshi choralar dasturining amalga oshirilishi………………… 40
Xulosalar…………………………………………………………... 51
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati……………………………... 55
2 KIRISH.
Kurs  ishining  dolzarbligi.  Iqtisodiy  inqiroz,  uning  namoyon  bo’lishi,  ishlab
chiqarishning  mutloq  pasayishi,  ishlab  chiqarish  hajmining  yetarli  darajada
sarflanmasligi,  ishsizlikning  o’sishi  va  pul-kredit  tizimidagi  huquqbuzarliklar,
tovarlar  va  xizmatlarga  talab  va  taklif  o’rtasidagi  muvozanat  iqtisodiyotni
rivojlanishida  buzilishidir.  Pul  va  moliya  sohalari,  real  yalpi  ichki  mahsulotning
pasayishi,  ommaviy  bankrotliklar,  aholi  turmush  darajasining  pasayishi  va
boshqalar.  Uning  asosiy  turlari  ishlab  chiqarishning  kamayishi,  ishlab  chiqarish
inqirozi  va  moliyaviy  inqiroz.  Iqtisodiy  inqirozlarning  yuzaga  kelishiga  sabab
bo’ladigan  noiqtisodiy  omillar  (tabiiy  ofatlar,  siyosiy  harakatlar)  ham  mavjud
bo’lib,  ularning  ta’sirida  normal  ishlab  chiqarish  iqtisodiy  rivojlanishining
buzilishi bilan bog’liq.
XXI  asr  boshlarida  jahon  iqtisodiyotida  globallashuv,  har  xil  keskin  davriy
tebranishlar  va  pasayishlarning  kuchayganligi  uchun  jahon  bozoridagi  yalpi
talabning  pasayishi,  davlatlarning  tashqi  qarzlarining  oshib  borishi,  turli  xildagi
iqtisodiy  sanksiyalarning  ko’payishi  kuzatilmoqda.  Shu  jumladan,  2019-yilgi
Jahon banki ma’lumotlariga qaraydigan bo’lsak, YaIMning o’sishi AQSHda 2.5%
dan 1.5% ga, Yevropa Ittifoqi davlatlarida 1.2%dan 1.1% ga va Xitoyda 6.2% dan
6.1%  ga,  xalqaro  savdoning  o’sishi  esa  2.6%  dan  1.5%gacha  pasaygan.  Jahon
iqtisodiyotida  o’zaro  qarzdorlik  250trln.  AQSH  dollariga  yaqinlashib,  jahon
YaIMdan ikki martaga oshib ketgan. 1
Jahonda  inqirozga  qarshi  bir  qator  dasturlar  amalga  oshirilmoqda,  jumladan,
importni  kamaytirgan  holda  eksportni  qo’llab-quvvatlash  hamda  rivojlantirish,
ichki  talabni  rag’batlantirish,  investitsion  jarayonlarni  shakllantirish  va
faollarshtirishni o’z ichiga qamrab olgan.
Inqirozga  qarshi  choralar  dasturiga  muvofiq  mahalliy  davlat  hokimiyati
organlari korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash,
1
 Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис – РИА Новости, 10.10.2019.
https://ria.ru/20191010/1559590625.html 
3 mahsulot  tannarxini  kamaytirish  yo‘li  bilan  korxonalar  raqobatbardoshligini
ta’minlash negizida ularni har taraflama qo‘llab-quvvatlash, energiyani tejashning
samarali  tizimini  joriy  etish,  import  o‘rnini  bosadigan  tovarlarni,  materiallar  va
xomashyoni  mahalliylashtirish,  shuningdek  ichki  talab-ehtiyojni  rag‘batlantirish
uchun omillar yaratish masalalariga  alohida e’tibor bermoqdalar . 2
Mamlakatimizda  inqirozlarni  oldini  olish,  uni  analiz  va  diagnoztika  qilish,
tarkibiy  o’zgarishlarni  chuqurlashtirish,  inqirozdan  chiqib,  barqaror  iqtisodiy
o’sishni  ta’minlash  masalalariga  2017-2021  yillariga  ishlab  chiqilgan  Xarakatlar
strategiyasida ham katta e’tibor berilgan edi. 3
 
Kurs  ishi  mavzusi  mavzusining  o’rganilganlik  darajasi.  Iqtisodiy  tsikllar,
inqirozlar,  ularning  kelib  chiqish  sabablari,  oqibatlari  va  ularga  qarshi
kurashishning  ayrim  amaliy  jihatlari  uzoq  xorijlik  iqtisodchi  olimlar,  jumladan
J.M.Keyns  4
,  G.Xaberler,  F.A.Xayek,  J.Xiks,  A.V.Fillips,  R.E.Lukas,  F.Kidland,
S.Morris,  G.Soros,  D.Drago,  S.Asimokopoulos,  R.Gallo,  R.Islam,  P.Xeibert,
T.Peltonen, J.Kim, Y.Schuler va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.
Inqirozlarning  ta’sirini  kamaytirish  yo`llari  va  ularning  salbiy  oqibatlarini
bartaraf  etishning  xususiyatlari  MDH  mamlakatlari  olimlari  A.Buzgalin,
A.Kolganov,  L.Grigoriyev,  M.Salixov,  M.Ershov,  V.A.Kashin,  M.Z.Bor,
N.Jo`raliyeva  va  boshqalarning  ilmiy  tadqiqotlaridan  muayyan  darajada
o’rganilgan.
  Mamlakatimiz  iqtisodchi  olimlari  SH.SH.SHodmonov,  E.A.Xoshimov,
A.V.Vahabov, N.X.Jumayev 5
, M.B.Sultonboyeva, S.A.Berjanov, S.A.Abdullayev,
S.X.Komilovlar tomonidan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uning kelib chiqish
sabablari,  o`ziga  xos  xususiyatlari,  iqtisodiyotga  ta’sirini  yumshatish  yo`llari  va
shu kabi qator muammolar bo’yicha tadqiqotlar olib brogan.
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фарм  7. Jabborov  Kamoliddin  Yo’ldoshevich.  Iqtisodiy  inqirozlar  va  ularga
qarshi dasturlar samaradorligini oshirish yo’llari. Dissertatsiya.они, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
3
 O ’ zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 2017- yil 7- fevraldagi  PF -4974- sonli “2017-2021- yillarda  O ’ zbekiston  Respublikasini
rivojlantirishning  beshta  ustuvor  yo ’ nalishi  bo ’ yicha  Xarakatar  Strategiyasi  to ’ g ’ risoda ” gi  farmoni , www . lex . uz
4
 Keynes J.M. The theory of employment, interest and money. New York: Harcourt, 1936. P. 403
5
 Вахабов  А . В .,  Жумаев  Н . Х .,  Хошимов  Э . А ..  Жаҳон  молиявий - иқтисодий  инқирози : сабаблари ,
хусусиятлари  ва  иқтисодиётга  таъсирини  юмшатиш  йўллари . - Т .: “ Академнашр ”, 2009, - Б .141.;
4 Kurs  ishining  maqsadi.  Iqtisodiy  inqirozlarni  kelib  chiqish  sabablari,
xususiyatlari va iqtisodiyotga ta’sirini yumshatish yo’llarini aniqlash, shu bo’yicha
ilmiy-uslubiy  va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir.
Kurs  ishining  vazifalari.  Qo’yilgan  maqsadlardan  kelib  chiqqan  holda  kurs
ishida qo’yilgan vazifalar belgilab olingan va tahlil qilingan:
- iqtisodiy inqiroz, uning mohiyati va turlarini aniqlash;
- iqtisodiy  inqirozlarni  kelib  chiqish  sabablari,  namoyon  bo’lish  shakllari  va
ta’sir oqibatlarini o’rganish va tahlil qilish;
- jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozining  O’zbekistonga  ta’siri,  uning
oqibatlarini  o’rganish,  tahlil  qilish  va  ularni  bartaraf  etish  bo’yicha  amaliy
takliflar berish;
- 2009-2012 yillarda O’zbekistonda inqirozga qarshi amalga oshirilgan chora-
tadbirlar, dasturlarni tahlil qilish;
- iqtisodiy  inqirozlarga  qarshi  dasturlarni  tahlil  qilish  va  ularni
mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini aniqlash;
- jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining oldini olish, uning ta’sir oqibatlarini
bartaraf etishda ilmiy-uslubiy va amaliy takliflarni ishlab chiqish.
Kurs ishining obyekti  sifatida milliy iqtisodiyotda inqirozga qarshi dasturlarni
shakllantirish va amalga oshirish tizimi tanlangan.
Kurs  ishining  predmeti  bo’lib  inqirozga  qarshi  dasturlarni  ishlab  chiqish  va
amalga  oshirish  jarayonlarida  yuzaga  keladigan  iqtisodiy  munosabatlar  majmuyi
xisoblanadi.
Kurs ishining tuzilishi va tarkibi. Kurs ishi tarkibi kirish, 4ta savol, xulosa va
fodalanilgan  adabiyotlar  ro’yxatida  iborat.  Unda  5  ta  rasm  va  6  ta  jadval  dan
foydalanildi. Kurs ishining hajmi 57 sahifani tashkil etadi.
5 1.Iqtisodiy inqirozlarning mohiyati va turlari.
Ma’lumki,  zamonaviy  jamiyat  barqaror  iqtisodiy  o’sish  bilan  ta’minlanishi
mumkin  bo’lgan  turmush  darajasi  va  turmush  darajasi  va  turmush  darajasi  va
turmush  darajasi  va  turmush  sharoitlarini  doimiy  ravishda  yaxshilashga  intiladi.
Biroq, kuzatuvlar  shuni  ko’rsatadiki,  uzoq muddatli  iqtisodiy o’sish  bir  xil  emas,
balki doimiy ravishda davrlar bilan uzilib turadi va bu iqtisodiy beqarorlik va hatto
inqirozlar deb ham yuritiladi. Iqtisodiy tsiklning dastlabki va asosiy fazasi inqiroz
hisoblanadi.  Shunga  ko’ra  ushbu  fazaning  mazmuni  va  uning  turlarini  ko’rib
chiqish maqsadga muvofiq bo’ladi.
Iqtisodiy inqiroz tushunchasining tarixiga qaraydigan bo’lsak, u juda ko’p daraja
va  talqinlarga  ega.  “Inqiroz”  iborasi  yunoncha  “inqiroz”  so’zidan  olingan  bo’lib,
“hukm, har qanday masala bo’yicha qaror yoki shubhali vaziyatda” degan ma’noni
anglatadi.  Shuningdek,  u  “chiqish,  nizoni  hal  qilish  (masalan,  harbiy)”  degan
ma’noni  anglatishi  mumkin.  Ammo  bu  so’zning  zamonaviy  ma’nosi  ko’pincha
Gippokrat  va  shifokorlar  tomonidan  qo’llaniladi:  va  inqiroz  kasallik
rivojlanishining  hal  qiluvchi  bosqichini  anglatadi.  Shu  ma’noda,  kasallik
kuchayganda  yoki  boshqa  kasalliklar  o’tganda  yoki  hatto  o’lim  bilan  tugaganda
“inqiroz”  haqida  gapiramiz.  Masalan,  lakonik  formulalar  Kosellesk  tomonidan
berilgan: inqiroz bu “o’lim yoki hayotning yechimi bo’lgan zo’rg’a o’lchanadigan
nuqtasi”.  XVII-XVIII  asrlarda  inqiroz  tushunchasi  jamiyatda  sodir  bo’layotgan
harbiy, siyosiy inqiroz ka’bi jarayonlarga nisbatan qo’llanila boshlandi, tibbiyotda
olingan  inqirozning  deyarli  o’zgarmagan  ma’nosidan  foydalanildi.  Nihoyat,  XIX
asrda  ma’no  iqtisodiyotga  o’tdi.  “Klassik”  iqtisodiy  tushuncha  o’sha  paytda
shakllangan  inqiroz kapitalistik  iqtisodiy  tizimda tebranishlar  va salbiy  hodisalar,
to’siqlar  bilan  tavsiflangan  istalmagan  va  dramatic  bosqichni  anglatadi.  Shu
ma’noda,  inqiroz  tushunchasi  uzoq  vaqtdan  beri  iqtisodiy  rivojlanishda
kon’yunktura  nazariyalari  sxemasida  mustaxkam  o’rin  egallab  kelgan.  Shunday
qilib,  Spithoffning  tsiklik  sxemasi  bosqichlarini  o’z  ichiga  oladi:  turg’unlik  –
6 birinchi ko’tarilish – ikkinchi ko’tarilish – eng yuqori daraja - kapital yetishmasligi
–  inqiroz.  Ammo  bu  ta’rifda  iqtisodiyotning  rivojlanishi  va  ishlashining  turli  xil
sxemalari va bosqichlari hisobga olinmaydi. Shuning uchun inqirozning “klassik”
ta’rifi  “iqtisodiy  inqiroz”  ning  yanada  noaniq  tushunchasi  bilan  almashtirildi.
Mechlapning  so’zlariga  ko’ra,  agar  biz  “iqtisodiy  munosabatlarning  istalmagan
holati, aholining katta qatlamlari va iqtisodiyotning ishlab chiqarish tarmoqlarining
toqat  qilib  bo’lmaydigan  tanqidiy  holati  mavjud  bo’lsa”  iqtisodiy  inqiroz  haqida
gapiramiz. Sombart iqtisodiy inqirozni “iqtisodiy hayot, haqiqat uchun katta tahdid
bo’lgan iqtisodiy salbiy hodisa” deb ta’riflaydi. Viner va Kaan inqiroz alomatlari
haqida ma’lumot berishgan va 12 ta belgi yordamida inqiroz tushunchasini to’liq
tavsiflay olishdi: “Inqirozlar: bu ko’pincha rivojlanayotgan voqealar va harakatlar
ketma-ketligida  burilish  nuqtasi;  ular  ko’pincha  harakatning  dolzarbligi  yoki
dolzarbligi katta ahamiyatga ega bo’lgan vaziyatni shakllantiradi ; ular maqsad va
qadriyatlarga  tahdid  soladi  ;  natijalar  ishtirok  etayotgan  aktyorlarning  kelajagi
uchun  dahshatli;  ular  muvaffaqiyatga  erishish  uchun  yangi  sharoitlar  yaratadigan
voqealardan  iborat;  ular  vaziyatni  baholashda  va  inqirozdan  chiqish  uchun  zarur
alternativlarni  ishlab  chiqarishda  noaniqlik  kiritadilar  ;  ular  voqealar  ustidan
nazoratni  kamaytiradi  va  ularning  ta’siri  ;  ular  kamayadi,  reaktsiya  vaqtlari
minimal  darajaga  tushib,  ishtirokchilarda  stress  va  qo’rquvni  keltirib  chiqaradi  ;
ishtirokchilar uchun vaqt yetishmasligi keltirib chiqaradi ; ular ishtirokchilar uchun
mavjud  bo’lgan  ma’lumotlar  odatda  yetarli  emas  ;  ular  ishtirokchilar  uchun  vaqt
yetishmasligini  keltirib  chiqaradi  ;  ular  ishtirokchilar  o’rtasidagi  munosabatlarni
o’zgartiradilar  ;  ular  keskinlikni  kuchaytiradi,  ayniqsa  siyosiy  inqirozlarda,  bu
millatga  ta’sir  qiladi”.  Ushbu  keltirilgan  belgilar  inqirozni  to’liq  tavsiflash  uchun
yetarli.  Iqtisodiy  inqirozlar  davrida  kapitalistik  iqtisodiyotning  rivojlanishida
buzilagan  takror  ishlab  chiqarishning  asosiy  nisbatlarini  zo’ravonlik  bilan  tiklash
mavjud.  Iqtisodiy  inqirozlar  ishlab  chiqarishning  asosiy  nisbatlarini  zo’ravonlik
bilan  tiklash  mavjud.  Iqtisodiy  inqirozlar  ishlab  chiqarishning  muttasil  pasayishi,
kapital  qo’yilmalarning  qisqarishi,  ishsizlikning  ko’payishi,  firmalarning
7 bankrotligi  sonini  ko’payishi,  aksiyalar  bahosini  pasayishi  va  boshqa  iqtisodiy
shoklarda namoyon bo’ladi.
1-rasm. Iqtisodiy tsiklning fazalari. 6
Inqiroz  bir  tsiklni  nihoyasiga  yetkazib,  yana  muqarrar  ravishda  inqiroz  bilan
tugaydigan  yangisining  boshlanishiga  asos  soladi;  inqiroz  vaziyatida  asosiy
kapitalning  ortiqcha  jamg’arilishi  uning  funksional  shakllarida  namoyon  bo’ladi.
Inqiroz  fazasida  ishlab  chiqarish  va  bandlik  qisqaradi,  ammo  narxlar  pasayish
tamoyiliga  berilmaydi.  Bu  fazaning  quyi  nuqtasida  ishlab  chiqarish  va  bandlik
o’zining  eng  past  darajasiga  tushib  ketishi  orqali  tavsiflanadi.  Shunga  ko’ra
iqtisodiy inqiroz deb ishlab chiqarish va ximat ko’rsatish hajmining keskin tushib
ketishiga,  tovar  va  xizmatlarga  bo’lgan  talab  va  taklif  o’rtasidagi  muvozanatning
buzilish  holatiga  aytiladi.  Bu  iqtisodiyotning  shunday  holatiki,  mamlakat  yalpi
ichki  mahsulotining  mutloq  hajmi  kamida  ikki  chorak  mobaynida  ketma-ket
qisqaradi.  Iqtisodiy  inqiroz  bozor  iqtisodiyotiga  xos  hodisa  bo’lib,  ma’lum
davriylik  bilan  takrorlanib  turadi.  Iqtisodiyot  nazariyasida  iqtisodiy  inqiroz
deganda,  mamlakat  iqtisodiy  holatining  birdaniga  yomonlashuvi  tushunilib,  u
6
 Egamberdiyev F.T., Abdullayev S.A., Mambetjanov K.K., Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Tafakkur nashriyoti 2021. 
B.272
8 ishlab  chiqarish  aloqalarining  buzilishi,  korxonalarning  bankrotligi,  yoppa
ishsizlik,  milliy  valyutaning  devalvatsiyalanishi,  kapitalning  qochishi,  aholi
turmush tarzining pasayishi kabilarda namoyon bo’ladi.
Shuningdek,  iqtisodiy  inqirozlar  jamiyat  uchun  katta  iqtisodiy  yo’qotishlarga
olib  keladi,  chunki  bu  davrda  ishlab  chiqarish  apparatlarining  katta  qismi  bo’sh
qoladi,  yuz  minglab  va  hatto  millionlab  ishchilar  ishsiz  qoladilar.  Iqtisodiy
inqirozning  boshlanish  vaqti,  chuqurligi  va  davomiyligi,  avvalambor,  iqtisodiy
o’sish  davrida  takror  islab  chiqarishning  asosiy  nisbatlarning  buzilishi  bilan
bog’liq.  Ammo,  bundan  tashqari,  inqirozlar  o’z-o’zini  ishlab  chiqarishga  qodir,
chunki  ular  davomida  ishchilarning  sotib  olish  qobiliyati  odatda  pasayadi
(ishsizlikning  ko’payishi  va  ish  vaqtining  qisqarishi  tufayli),  bu  tovarlarni  sotish
sharoitlarini  yanada  murakkablashtiradi  va  kapital  to’plash  va  iste’mol  qilish
o’rtasidagi vaqtinchalik muvozanatni tiklashga to’sqinlik qiladi.
Shunday  qilib,  iqtisodiy  inqirozlar  o’z  ichiga  davlatning  pul-kredit,  moliya,
byudjet  va  iqtisodiy  sohalarini,  shu  bilan  birgalikga  korxonalarning  ishlab
chiqarish  va  xizmat  ko’rsatish  sohasi,  pirovard  natijalari  va  to’lovlarga  qobillik
darajalaridagi  tushkunliklarni  olib  davlat  va  korxona  iqtisodiyotini  orqaga  ketishi
uni rivojlanishiga to’sqinlik qiluvchi omillarni paydo bo’lishi tushuniladi. Iqtisodiy
inqirozlar  foiz  stavkasining  ko’tarilishi,  iste’mol  tovarlarini  kamayishi  va
narxlarining ko’tarilishi, moddiy resurslarni taqchilligi, ishlab chiqarish darajasini
pasayishi,  retsessiya,  disproporsiya  va  boshqa  umumiqtisodiy  ko’rsatkichlarni
pasayishi  oqibatlarini  paydo  bo’lishi  bilan  tushuniladi.  U  iqtisodiyotning  bosh
muammosi  “Resurslarning  taqchilligi  va  ehtiyojlarning  cheksizligi”  sharoitida
yuzaga keladi. Chunki, resurslarning taqchilligi sharoitida faoliyat olib borayotgan
davlat va uning subyektlari doimiy ravishda turli umumjamiyat muammolariga ta
to’siqlariga  duch  keladi.  Mazkur  muammolarga  duch  kelishning  o’zi  inqiroz.
Undan chiqib keta bilmaslik esa, inqiroz muddatini uzaytiradi.
9 1-jadval.
Tsikllarning asosiy turlari. 7
Tsikl turlari Tsiklning
davomiyligi Asosiy xususiyatlari
Kitchin tsikli 2-4 yil Zahiralar  miqdori→ YAMM,  inflatsiya,
bandlikning tebranishi, tijorat tsikllari.
Julgar tsikli 7-12 yil Investitsion  tsikl → YAMM
,  inflatsiya  va
bandlikning tebranishi
Kuznets tsikli 16-25 yil Daromad	
→ immigratsiya	→ uy-joy
qurilishi →
yalpi talab	
→ daromad
Kondratev tsikli 40-60 yil Texnika  taraqqiyoti,  tarkibiy
o’zgarishlar
Forrester tsikli 200 yil Energiya va materiallar
Toffler tsikli 1000-2000 yil Sivilizatsiyalarning rivojlanishi
Inqiroz  jarayonining  turli  bosqichlarga  zaruriy  taqsimlanishi,  avvalo,  inqirozga
ta’sir  qilish,  inqirozning  oldini  olish  va  uni  bartaraf  etish  choralarini  qo’llash
nuqtasi  va  vaqtini  aniqlash  bilan  bog’liq.  Kristek  inqiroz  jarayoni  bosqichlarini
imkoniyatlar, inqirozlan chiqish salohiyati va bu haqda erta ogohlantirish jihatidan
tavsiflaydi.  Kristekka  ko’ra  inqiroz  jarayonining  individual  bosqichlarini
quyidagicha ta’riflash mumkin:
1-bosqich.  Yuzaga  kelishi  mumkin  bo’lgan  inqiroz.  Jarayon  sifatida  korxona
inqirozi  o’zining  boshlanishini  potentsial  bosqichida  topadi,  ya’ni  korxonaning
mumkin  bo’lgan,  ammo  hali  bo’lmagan  inqirozi.  Va  inqirozning  ishonchli
alomatlari  yo’qligi  sababli,  korxonaning  bu  holati  kvaziyal  sifatida  tavsiflanadi,
ya’ni,  deyarli  korxona  doimiy  joylashgan  davlatga  o’xshaydi  va  bu  korxonada
inqiroz paydo bo’lishi uchun vaqt ajratadi.
7
 Egamberdiyev F.T., Abdulayev S.A., Mambetjanov K.K., Iqtisodiyot nazariyasi, - T.: Tafakkur nashriyoti, 2009, 
B.271
10 2-bosqich.  Yashirin  inqiroz.  Inqiroz  jarayonining  ushbu  bosqichi  yashirin,
allaqachon  mavjud  bo’lgan  yoki  katta  ehtimollik  bilan  yaqinda  boshlanadigan
inqiroz bilan tavsiflanadi, uning oqibatlari korxona uchun mavjud bo’lgan standart
vositalar  bilan  belgilanmaydi.  Ammo,  erta  tan  olishning  maxsus  usullaridan
foydalanish  ushbu  bosqichda  profilaktika  choralari  yordamida  yashirin  inqirozga
faol  ta’sir  o’tkazishga  imkon  beradi.  Umuman  olganda,  ushbu  bosqichda
korxonaning  inqirozdan  chiqish  salohiyati  odatda  to’liq  ishlatilmaydi.  Bu  yerda
asosiy e’tibor erta ogohlantirish, tanib olish tizimlarini qo’llashga qaratilgan.
3-bosqich.  O’tkir  bartaraf  etiladigan  inqiroz.  Ushbu  bosqichda  korxona
inqirozning  salbiy  ta’sirini  his  qila  boshlaydi.  Shu  bilan  birga,  korxonaga  qarshi
qaratilgan  vayron  qiluvchi  ta’sirlarning  intensivligi  oshib  bormoqda,  bu  keskin
tanqislik,  vaqt  bosimi,  qarorlar  qabul  qilishning  dolzarbligini  keltirib  chiqaradi.
Keyinchalik  pasayish  bilan  muqobil  variantlar  mavjud  vaqt  tugaganligi  sababli
muammolarga  samarali  yechim  topishga  talablar  (  inqirozdan  chiqish  omillari  )
ortib bormoqda. Ushbu bosqichda inqirozni bartaraf etish uchun mavjud zahiralar
to’liq  tugadi.  Ushbu  bosqichda  hali  ham  o’tkir  inqirozni  bartaraf  etish  (jilovlash)
imkoniyati mavjud, chunki inqirozni yengish uchun mavjud imkoniyatlar inqirozni
yengish  uchun  yetarli.  Inqirozni  bartaraf  etish  bo’yicha  talablar  eng  yuqori
darajaga ko’tarilmoqda va inqirozdan chiqish choralari vaziyatni qisqa vaqt ichida
yaxshilashga ta’sirini korsatishi kerak.
4-bosqich.  Keskin,  muqarrar  inqiroz.  Agar  o’tkir  inqirozni  jilovlashning  iloji
bo’lmasa,  u  holda  korxona  inqiroz  jarayoni  rivojlanishining  so’nggi  bosqichiga
kiradi,  bu esa  korxonani  tugatish  bilan yakunlanadi.  Ushbu  bosqichda  inqirozdan
chiqish  talablari  mavjud  imkoniyatlardan  sezilarli  darajada  oshib  ketadi.  Inqiroz
jarayonini yengib o’tish, ayniqsa, vaqtning o’ta kuchli bosimi va korxonaga qarshi
qaratilgan  buzg’unchi  ta’sirlarning  kuchayib  borishi  tufayli,  ayniqsa,  chora-
tadbirlar, harakatlar yo’qligi yoki muvaffaqiyatsiz tugashi bilan mumkin emas.
Iqtisodiy  inqirozlarni  tushunishning  boshlang’ich  kategoriyasi  iqtisodiy  tsikl
tushunchasidir.  Iqtisodiy  tsiklni  ikkita  sifat  jihatdan  bir  xil  holat  o’rtasidagi  vaqt
11 oralig’i  sifatida  aniqlash  mumkin.  Bular  iqtisodiy  muhit  hamda  iqtisodiy
tebranishlar.  Iqtisodiy  tebranishlar  iqtisodiyotning  eng  muhim  ko’rsatkichlari  –
ishlab chiqarish hajmi, narx darajasi, bandlike va boshqalarning barqaror holatidan
chetga chiqishni ifodalaydi.
Biznes tsikllari to’rt bosqichdan iborat:
-inqiroz bosqichi; 
-qaror qabul qilish bosqichi (depressiya); 
-tiklanish bosqichi; 
- inqiroz bosqichi; 
Inqiroz  bosqichi.  Sanoat  tovarlarini  sotish  qiyinchilik  bilan  amalga  oshirila
boshlaydi  va tovarlarning sezilarli  qismi  umuman sotilmaydi. Tovarlarning bozor
narxlari pasayadi, firmalarning foyda massasi va darajasi pasayib boradi, ishsizlik
sezilarli darajada oshib ketadi, mamlakat fuqarolarining turmush darajasi pasayadi,
yalpi  ishlab  chiqarish,  milliy  mahsulot  keskin  tushib  ketadi,  ishlab  chiqarish
quvvatlarining surunkali ishdan chiqishi boshlanadi (taxminan 60-70% gacha). Va
nihoyat,  iqtisodiy  inqiroz  eng  past  darajaga  yetib  boradi,  bunda  yalpi  milliy
mahsulot  ishlab  chiqarish  hajmi  va  bozor  narxlari  kamaymaydi  va  ishsizlik
ko’paymaydi. Turg’unlik (retsessiya) ishab chiqarish to’xtatilganda boshlanadi.
Xo’jalik tizimida muvozanatning buzilishiga ko’ra inqirozlarni umumiy hamda
ayrim  sohalarda  yuz  beradigan  inqirozlarga  bo’lish  mumkin.  Umumiy  inqirozlar
butun  milliy  xo’jalikni  qamrab  olsa,  ikkinchisi  qisman,  ya’ni  ayrim  sohalar  yoki
tarmoqlardagi tanglik sifatida ro’y beradi.
Ayrim sohalardagi inqirozlar orasida moliyaviy inqiroz muhim o’rin tutib, u o’z
ichiga pul-kredit sohasidagi inqiroz, valyuta inqirozi, birja inqirozi va boshqalarni
oldi.  Hozirgi  vaqtda  AQSH  va  Yevropaning  aksariyat  mamlakatlarida  ro’y
berayotgan  inqiroz  ham  dastlab  moliya  sohasida  boshlanib,  keyinchalik  ishlab
chiqarish sohasiga ham tutashib ketdi.
Shunday  qilib,  moliyaviy  inqiroz  –  davlat  moliyasini  chuqur  buzilishidir.  U
o’zini  doimiy  byudjet  kamomadida  namoyon  qiladi  (davlat  xarajatlari  uning
12 daromadlaridan  sezilarli  darajada  oshib  ketganda).  Moliyaviy  inqirozning  haddan
tahqari  namoyon  bo’lishi  –  bu  davlatning  tashqi  kreditlar  bo’yicha  to’lovga
qodirligi. Masalan, 1929 - 1933 – yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi paytida Buyuk
Britaniya,  Fransiya,  Germaniya,  Italiya  chet  el  kreditlari  bo’yicha  to’lovlarni
to’xtatdilar. Va AQSH 1931 – yilda tashqi qarzlar bo’yicha barcha to’lovlarni bir
yilga qoldirdi.
Pul  kredit  sohasidagi  inqiroz.  Mamlakatda  pul-kredit  tizimining  tang  ahvolga
tushishi  bo’lib,  bunda  tijorat  va  bank  krediti  qisqaradi.  Aktsiya  va
obligatsiyalarning  kursi,  bank  foizi  tushib  ketishi  natijasida  banklar  sinib,  yalpi
holda bankrotlikka uchraydilar.
Valyuta  inqirozi.  Alohida  mamlakatlar  valyutasining  qadrsizlanishida  xorijiy
“qattiq”  valyutalarning  yetishmasligi,  banklardagi  valyuta  zaxiralarining  tugashi,
valyuta kurslarining pasayishi ifodalanadi.
Qimmatli  qog’ozlar  bozori  inqirozi.  Qimmatli  qog’ozlar  narxining  keskin
pasayishi,  ularning  emissiyasining  sezilarli  pasayishi,  fond  birjasi  faoliyatidagi
chuqur tanazzul.
Konvergent  inqirozlar  alohida  holda,  e’tiborni  jalb  qilmasdan  mavjud  bo’lishi
mumkin,  y’ni  bu  holda  ularning  iqtisodiyotda  mavjudligi  makroiqtisodiy
ko’rsatkichlarga  sezilarli  ta’sir  ko’rsatmasdan  alohida  quyi  tizimlar  sifatining
pasayishi bilan ifodalanadi.
Birja  inqirozi.  Bu  tanglik  fond  birjalari  foliyatidagi  chuqur  tushkunlikda
ifodalanadi.
Sohaviy  inqirozlar.  Sanoatning  bir  tarmog’i,  xalq  xo’jaligida  ishlab
chiqarishning  qisqarishi  va  iqtisodiy  faoliyatning  qisqarishi  bilan  tavsiflanadi.
Bunday  inqirozlar  tarixi  eng  to’liq  ko’mir,  po’lat,  to’qimachilik,  kemasozlik
sanoatida kuzatilgan.
Strukturaviy  inqiroz.  Ishlab  chiqarish  tarmoqlari  o’rtasidagi  normal
munosabatlarining buzilishi (bir tarmoqning boshqalarga zarar etkazishi uchun bir
tomonlama  rivojlanishi,  ishlab  chiqarishning  ayrim  turlarida  vaziyatning
13 yomonlashishi) natijasida kelib chiqadi. Masalan,70 – yillarning o’rtalarida G’arb
davlatlarini  xom-ashyo  va  energiya  resurslari  bilan  ta’minlashda  katta
qiyinchiliklar yuzaga keldi.
Ekologik  inqiroz.  Atrof-muhitni  eng avvalo  inson  sog’lig’ini  yo’qotish,  umrini
qisqartirishga  olib  keladigan  darajada  vaziyatni  vujudga  kelishida  ifodalanadi.  U
sanoatning shiddatli tarzda o’sishga yo’l qo’ymaydi. 
Tarmoqlar  inqirozi.  Bu  miliy  xo’jalikning  biron-bir  tarmog’ini  qamrab,  ishlab
chiqarishning  tarkibiy  o’zgarishi  yoki  normal  xo’jalik  aloqalarining  buzilishi
tufayli yuz beradi.
Mavsumiy  inqirozlar  iqtisodiy  faoliyatning  qabul  qilingan  ritmini  buzadigan
mos  iqlim  omillari  ta’siridan  kelib  chiqadi.  Xususan,  bahor  boshlanishining
kechikishi  inqirozni  keltirib  chiqarishi  mumkin,  kommunal  xizmatlar  yoqilg’I
etishmasligi tufayli.
Tarkibiy  inqirozlar.  Iqtisodiyotdagi  inqirozlardan  bir  ko’rinishi  yoki  uning  bir
turi tarkibiy inqirozlardir. Bu inqirozlarni ishlab chiqarishning ayrim sohalari bilan
tarmoqlar rivojlanishi o’rtasidagi chuqur nomutanosibliklar keltirib chiqaradi.
Tarkibiy  inqirozlar  bilan  iqtisodiy  tebranishlar  vas  hu  jumladan  iqtisodiy
faollikning  mavsumiy  tebranishlari  ham  mavjud  bo’ladi.  Masalan,  bayramlar
arafasidagi  xarid  qilish,  iste’mol  tovarlarining  faollik  sur’atida,  asosan  chakana
savdoda sezilarli har yillik tebranishlarga olib keladi. Qishloq xo’jaligi, avtomobil
sanoati, qurilish ham qandaydir darajada mavsumiy tebranishlarga duchor bo’ladi.
Iqtisodiy  faollik  iqtisodiyotdagi  uzoq  muddatli  tamoyillarga,  ya’ni  uzoq
muddatli davr, masalan, 25, 50 yoki 100 yil davomida iqtisodiy faollikning ortishi
yoki pasayishiga bog’liq. Bu yerda shuni ta’kidlash lozimki, ayrim mamlakatlarda
(masalan AQSH) uzoq muddatli tamoyil sezilarli iqtisodiy o’sish bilan tavsiflansa,
boshqalari uchun iqtisodiy o’sishning sekinlashuvi xos. 
Iqtisodiy  faollikning  tebranishni  tushuntiruvchi  ko’plab  qarashlar  mavjud
bo’lishiga  qaramasdan,  ko’pchilik  iqtisodchilar  ishlab  chiqarish  va  bandlike
14 darajasini bevosita aniqlovchi omil umumiy yoki yalpi sarflar darajasi hisoblanadi,
deb tasdiqlaydi.
Agrar  inqiroz.  Qishloq  xo’jaligidagi  iqtisodiy  inqirozlar  agrar  inqirozlar  deb
ataladi. Agrar inqirozlar quyidagi shakllarda namoyon bo’ladi: 
1)  qishloq  xo’jalik  mahsulotlarining  nisbiy  ortiqcha  ishlab  chiqarilishi,  uning
sotilmay qolgan juda katta zaxiralarining to’planishi;
2) narxlarning pasayishi, daromadlar va foydalarning kamayishi;
3)  fermerlarning  ommaviy  ravishda  xonavayron  bo’lishi,  ular  qarzlarining
ortishi;
4) qishloq aholisi o’rtasida ishsizlarning ko’payishi;
Qishloq  xo’jaligida  takror  ishlab  chiqarish  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega
bo’lganligi  sababli,  agrar  inqirozlar  o’ziga  xos  tavsif  kasb  etadi.  Agrar  inqirozlar
sanoat  tsikllariga  qaraganda  odatda  ancha  uzoq  vaqt  cho’zilib  boradi.  Birinchi
agrar  inqiroz  XIX  asrning  70-yillarida  boshlanib,  har  xil  shakllarda  90-yillar
o’rtasigacha davom etgan edi.
Agrar  inqiroz  tsiklli  tavsifga  ega  bo’lmaydi.  Qishloq  xo’jalik  mahsulotlarini
ortiqcha ishlab chiqarish absolyut tavsifga emas, balki nisbiy tavsifga ega. Chunki
inqiroz ro’y bergan bergan mamlakatlarda million-million kishilar doimiy suratda
ochlikda yashaydi.
Iqtisodiyotda  muvozanatning  buzilishi  muntazam  yoki  aksincha  tarzda  yuz
berishiga ko’ra davriy, oraliq, nomuntazam inqirozlarga ajratish mumkin.
Davriy  inqirozlar  ma’lum  vaqt  mobaynida  takrorlanib  turadi;  Oraliq  inqirozlar
to’liq  tsikl  bo’yicha  yuz  bermaydi,  tsiklning  biron-bir  fazasida  to’xtatiladi.  Ular
nisbatan  uncha  chuqur  bo’lmay,  qisqa  muddat  davom  etadi;  Nomuntazam
inqirozlar biron-bir alohida sabablarga ko’ra yuz beradi. Masalan, tabiiy ofat, sel,
to’fon, qurg’oqchilik tufayli iqtisodiyot tang ahvolga tushib qolishi mumkin. 
Takror ishlab chiqarish nisbatlarning buzilishi tavsifiga ko’ra inqirozlar ikkiga:
ortiqcha  ishlab  chiqarish  va  taqchil  ishlab  chiqarish  inqirozlariga  bo’linadi.
15 Tovarlarni ortiqcha ishlab chiqarish inqirozi turli naf keltiradigan ne’matlarni ko’p
ishlab chiqarish, lekn ularni to’la sota olmaslikka namoyon bo’ladi.
Taqchil  ishlab  chiqarish  inqirozi  davrida  muvozanat  buzilib,  yetishmovchilik
natijasida  tang  ahvol  kelib  chiqadi.  Shunday  qilib,  iqtisodiyotning  tang  ahvolga
tushishiga faqat ortiqcha ishlab chiqarish emas, balki taqchil ishlab chiqarish ham
sabab bo’ladi.
Shuningdek,  iqtisodiy  inqirozlarning  yana  bir  ko’rinishi  bu  –  doimiy
inqirozlardir.  Doimiy  inqirozlar  ma’lum  bir  naqsh  bilan  takrorkanadi  va  yangi
tsiklni  keltirib  chiqaradi.  Bu  davrda  iqtisodiyot  ketma-ket  to’rt  bosqichdab  o’tadi
va keying inqiroz uchun asos tayyorlaydi. Ular iqtisodiyotning barcha jabhalarini
qamrab olganligi, katta chuqurlik va davomiylikka erishishi bilan ajralib turadi. 
Doimiy inqirozlarga quyidagilar kiradi:
1)Tovarlarni  ortiqcha  ishlab  chiqarish  inqirozi  –  mahsulotning  ortiqcha
birliklarining  chiqishi  va  buning  natijasida  unga  bo’lgan  talabning  kamayishi,
ba’zan esa butunlay yo’qolishi; 
2)Kam  ishlab  chiqarish  inqirozi  –  ularga  talab  katta  bo’lgan  sharoitda
tovarlarning  keskin  tanqisligi.  Darvoqe,  bunda  ayni  damda  yetishmayotgan
mahsulot  ishlab  chiqaruvchi  korxonalar  bir  vaqtning  o’zida  ular  uchun  narxlarni
oshirish  to’g’risida  kelishib  olishlari  mumkin,  bu  esa  qonunga  xilof  harakat
hisoblanadi; 
3)Yo’qotish inqirozi – iste’molchi talabni boshqa turdagi mahsulotga o’tkazish.
Bunday  inqiroz  halokatli  bo’lishi  mumkin,  shuning  uchun  ishlab  chiqarish
sur’atlarini  cheklash  yoki  yangi  texnologiyalar  va  innovatsion  tuzilmalarni  joriy
etish kerak; 
4)Obro’  -  e’tibor  inqirozi  –  kompaniya  (korxona,  tashkilot)  ning  jamiyatdagi
obro’sining  pasayishi.  Bu  juda  xavfli  inqiroz  turi,  chunki  u  bir  necha  sabablarga
ko’ra  faoliyatda  to’liq  tanazzulga  olib  kelishi  mumkin:  past  sifatli  mahsulotlarni
chiqarish,  masalan,  firibgarlikni  aniqlash,  raqobaatchilar  tomonidan  soxta
xarakterdagi harakatlar, qoidabuzarlik bitimlar shartlari va boshqalar;
16 5)Bankrotlik  inqirozi  –  tizimning  ishlamay  qolishi,  korxona,  firmalarning
mablag’I  yetishmasligidan  o’z  majburiyatlari  bo’yicha  qarzlarini  to’lashga  qurbi
yetishmasligi.  Bunda  qarzdorning  majburiyatlari  mol-mulkidan  oshib  ketganligi
sababli tovar (ishlar, xizmatlar) ga haq to’lash yuzasidan kreditorlarning talablarini
qondirishga  qodir  emasligi,  shuningdek  byudjetga  va  boshqa  fondlarga  majburiy
to’lovlarni qodir emasligi tushuniladi.
2.Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sabablari va namoyon bo’lish
xususiyatlari.
Har  bir  iqtisodiy  inqiroz  (iqtisodiy  kasalligi  kabi)  har  doim  individualdir.  Shu
bilan  birga,  barcha  iqtisodiy  inqirozlarda  ko’p  yoki  kamroq  umumiy  va  tipik
xususiyatlar mavjud.
Eng umumiy, tipik xususiyat – boshqaruvning barcha darajalarida barcha turdagi
iqtisodiy  inqirozlar  mavjud  barcha  resurslarning  yetishmasligi  (nafaqat  tabiiy,
moddiy-texnik,  insoniy  va  axborot,  balki  tashkiliy  va  boshqaruv),  maqsadli
vazifalarni  samarali  amalga  oshirish  uchun  korxona,  korporatsiya,  milliy  xo’jalik
majmasi, mamlakat xalq xo’jaligi yoki butun dunyoning mavjudligi.
Agar  barcha  turdagi  resurslarni  samarali  birlashtirishga  imkon  beradigan
tashkiliy  va  boshqaruv  faoliyati  ushbu  raqamga  kiritilmagan  bo’lsa,  iqtisodiy
resurslar  keyin  har  qanday  iqtisodiy  inqirozning  umumiy  sababi  u  yoki  bu
resursning  yetishmasligi  yoki  mavjud  resurslarni  birlashtirish  va  ulardan
foydalanish  bo’yicha  tashkiliy  va  boshqaruv  faoliyatidagi  kamchiliklar  sifatida
shakillantirilishi kerak.
Ushbu  ta’rifga  ko’ra  umumiy  sabab,  har  qanday  iqtisodiy  inqiroz  ajratib
ko’rsatish mumkin bo’lgan iqtisodiyotdagi inqirozlarning asosiy belgilari:
- mavjud real resurslar to’plami maqsadli belgiga erishish uchun yetarli emas.
Maqsadning  tabiati  va  darajasiga  qarab,  resurslarning  yetishmasligi  mezoni
o’zgaradi. Mamlakat aholisini minimal fiziologik ehtiyojlar darajasida  oziq-ovqat
bilan  ta’minlash  uchun  ichki  resurslarga  ega  bo’lish  boshqa,  uni  ratsional
ovqatlanish  me’yorlari  asosida  ta’minlash,  ommaviy  bozorni  to’liq  qondirish
17 boshqa  narsa,  har  xil  turdagi  delikateslarni  sotib  olayotganda  yuqori  darajadagi
to’lov qobiliyatiga ega bo’lgan talab; 
- Muayyan maqsadlarga erishish uchun zarur bo’lgan muayyan funksiyalarni
bajarish uchun moliyaviy manbalar yetarli emas;
- zarur  ishlab  chiqarish  xarajatlarini  moliyalashtirish  va  qarzlarni  to’lash
uchun daromadlar yetarli emas;
- real resurslar to’plamining daromadi ularning eng tor bo’g’iniga teng bo’lib,
ularning  berilgan  maxsus  to’plamida  bundan  ortiq  foydalanilgan  barcha  resurslar
ularning foydasiz chiqindilari hisoblanadi. Masalan, sovet davrida qishloq xo’jaligi
mahsulotlarining uchdan bir qismi saqlash va tashish jarayonida yo’qolgan bo’lsa,
mamlakat  qishloq  xo’jaligida  foydali  mahsulot  atigi  uchdan  ikki  qismini  tashkil
qilgan. Agar bu yo’qotishlar bo’lmaganida va ishlab chiqarish uchdan bir qismga
qisqarganida  edi,  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlarini  iste’mol  qilishning  yakuniy
natijasi bir xil bo’lar edi;
- vaqt  o’tishi  bilan  daromadlar  va  xarajatlarning  nomutanosibligi.  Masalan,
korxona  ko’pincha  o’z  xarajatlarini  qoplash  va  qarzlarni  to’lash  uchun  yetarli
daromadga  ega,  ammo  o’z  vaqtida  moliyaviy  xarajatlarni  amalga  oshirish  va
qarzlarni tegishli  daromad olishdan  ancha oldin to’lash. Agar kompaniya maqbul
foiz stavkasida kredit olsa yoki uning qarzlari qayta tuzilgan bo’lsa (yoki ikkalasi
birgalikda),  u  holda  inqirozni  yengib  chiqadi.  Ammo  bu  muvaffaqiyatsizlikka
uchrasa, inqiroz holati yomonlashishi mumkin.
O'zbekiston Rossiya Qozog'iston AQSH Ukraina Qirg'iziston020406080100120
2005 2006 2007 2008
18 2-rasm. Jahondagi ayrim davlatlar tashqi qarzining YAIMga nisbatan
dinamikasi, %da 8
AQSH tashqi qarzining YAIMga nisbatan o’sish tendensiyasi kuzatilgan. 2008-
yil  yakuniga  ko’ra,  MDH  davlatlaridan  Qozog’istonda  tashqi  qarzning  YAIMga
nisbati  ko’rsatkichi  sezilarli  darajada  yuqoriligicha  qolmoqda.  Ukraina  ham  bu
ko’rsatkich  o’sish  tendensiyasiga  ega  bo’lib,  2008-yilda  64%ni  tashkil  etgan.  (1-
rasm).
Iqtisodiy inqirozning kelib chiqish mohiyati har qanday mamlakat, shu jumladan
industrial  rivojlanmagan  mamlakatlar  ham  iqtisodiy  o’sishga,  hamda  to’liq
bandlilik va narxlarning barqaror darajasiga erishishga harakat qiladi, ammo uzoq
muddatli  iqtisodiy  o’sish  bir  tekis  va  uzluksiz  bo’lmaydi,  u  iqtisodiy  barqarorlik
davrlari  bilan  uzulib  turadi.  Iqtisodiy  o’sish  ketidan  doimo  inqiroz  kelib  turadi.
Vaqti-vaqti  bilan  iqtisodiy  qonunlarning  o’zgartirib  bo’lmaydigan  ta’siri  ostida
takror  ishlab  chiqarish  harakatida  uzilishlar  paydo  bo’ladi  va  bu  uzilish  iqtisodiy
nomutanosiblikning  keskin  shaklida  namoyon  bo’lishidir.  Inqiroz  ishlab
chiqarishning  pasayishida  ifodalanadi  va  tsiklning  qayd  etuvchi  ifodasidir.  U  bir
tsiklni  nihoyasiga  yetkazib,  yana  muqarrar  ravishda  inqiroz  bilan  tugaydigan
yangisining  boshlanishiga  asos  soladi.  Inqiroz  vaziyatida  asosiy  kapitalning
ortiqcha  jamg’arilishi  uning  hamma  funksional  shakllarida  namoyon  bo’ladi.
Inqirozdan  keyin  turg’unlik  keladi,  uning  davomida  iqtisodiy  faollik  jonlanishi
uchun har qanday sharoitda vujudga kelishi nihoyasiga yetadi. Jonlanish fazasining
boshlanishi  ozmi  –  ko’pmi  darajada  barqaror  ishlab  chiqarishning  kengayishiga
o’tishni bildiradi. Bu bilan yangi inqiroz muqarrar bo’lib qoladi. Inqiroz fazasida
ishlab  chiqarish  va  bandlike  qisqaradi,  ammo  narxlar  pasayish  tamoyiliga
berilmaydi. Inqirozning  quyi nuqtasida ishlab  chiqarish  va bandlilik o’zining eng
past darajasiga erishishi bilan harakterlanadi. 
Qishloq  xo’jaligidagi  iqtisodiy  inqirozlar  agrar  inqirozlar  deb  ataladi.  Agrar
inqirozlar quyidagi shakllarda namoyon bo’ladi:
8
 A.V.Vahobov, N.X.Jumayev, E.A.Xoshimov. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: sabablari, xususiyatlari va iqtisodiyotga 
ta’sirini yumshatish yo’llari. Darslik. – T.: “Akademnashr” nashriyoti”, 2009, - B.11
19 1.  Qishloq  xo’jalik  mahsulotlarining  nisbiy  ortiqcha  ishlab  chiqarishni,  uning
sotilmay qolgan juda katta zahiralarining to’planishi;
2. Narxlarning pasayishi, daromadlar va foydalarning kamayishi;
3.  Fermerlarning  ommaviy  ravishda  xonavayron  bo’lishi,  ularning  qarzlarini
ortishi;
4. Qishloq aholisi o’rtasida ishsizlarning ko’payishi;
Qishloq  xo’jaligida  takror  ishlab  chiqarish  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega
bo’lganligi  sababli,  agrar  inqirozlar  o’zig  xos  xususiyatlar,  o’ziga xos  xarakterlar
kasb  etadi.  Agrar  inqirozlar  sanoat  tsikllariga  qaraganda  odatda  ancha  uzoqroqqa
cho’zilib  boradi.  Birinchi  agrar  inqiroz  o’tgan  asrning  70-yillaridan  90-yillar
o’rtasigacha  davom  qilgan  edi.  Birinchi  jahon  urushidan  keyin,  aholining  harid
qobiliyati  juda  pasayib  ketgan  sharoitda,  1920  yil  bahorida  keskin  agrar  inqiroz
boshlanib  ketdi  va  ikkinchi  jahon  urushining  boshlanishiga  qadar  davom  etdi.
Uchinchi  agrar  inqiroz  1948-yildan  boshlanib,  80-yillargacha  davom  etdi.  Agrar
inqirozning cho’zilib ketishining asosiy sabablari quyidagilar:
a)  Yerga  xususiy  mulk  monopoliyasi  sharoitida  u  qishloq  xo’jalik  ishlab
chiqarishning rivojlanishida sanoatga nisbatan orqada qolishni taqozo etadi;
b) Yer rentasining mavjud bo’lishi va uning uzluksiz suratda o’sib borishi. Yer
rentasining  avvalo  absolyut  rentaning  ko’payishi  qishloq  xo’jalik  mahsulotlarini
qimmatlashtirib yuboradi, buning natijasida uni sotish qiyinlashadi.
c)  Ko’plab  mayda  dehqon  xo’jaliklarining  mavjud  bo’lishi.  Mayda  ishlab
chiqaruvchilar  xo’jalikni  asosan  o’zi  va  oilasi  uchun  zarur  tirikchilik  vositalarini
toppish  maqsadida  yuritadi.  Inqiroz  sharoitida  ham  ular  ishlab  chiqarishni
qisqartira olmaydilar.
Tirikchiliklarni o’tkazish va ijara haqini to’lash uchun ishlab chiqarishni ilgargi
miqdorda  olib boraveradi. Bu  hol  qishloq xo’jaligi  mahsulotlarini  ortiqcha  ishlab
chiqarishni  yana  ham  ko’paytirib  beradi.  Agrar  inqirozlar  tsiklli  harakterga  ega
bo’lmaydi.  Qishloq  xo’jalik  mahsulotlarini  ortiqcha  ishlab  chiqarish  absolut
harakterga  ega  emas,  balki  nisbiy  xarakterga  ega.  Chunki,  inqiroz  ro’y  bergan
20 mamlakatda  million-million  kishilar  doimiy  suratda  ochlikda  yashaydi.  Hozrgi
zamon  iqtisodiy  fanida  iqtisodiy  tsikl  va  tsiklli  rivojlanishga  mingdan  ortiq
qarashlar mavjudligi ta’kidlanadi.
Iqtisodiyot  qiyinchilikni  boshdan  kechira  boshlaganda,  ishlab  chiqaruvchilar
ko’pincha zamonaviy uskunalar sotib olishni va yangi zavodlar qurishni to’xtatadi
yoki  qandaydir  muddatga  kechiktirish  mumkin.  Bunday  kon’yuktura  sharoitida
investitsion tovarlar zahiralarini ko’paytirish hech qanday iqtisodiy mazmunga ega
emas, aksincha, korxonalar mavjud ishlab chiqarish quvvatlarindan ancha to’laroq
foydalanishlari mumkin bo’ladi. Iqtisodiy jihatdan qulay davrlarda ya’ni tsiklning
jonlanishi  va  yuksalish  fazalarida  ishlab  chiqarish  vositalari  odatda  ular  to’liq
eskirganiga  almashtiriladi.  Ammo  inqiroz  davri  kelganda  korxonalar  o’zining
eskirgan  uskunalarini  ta’mirlab,  ularni  ishga  tushiradi.  Shu  sababli,  bu  davrda
ishlab  chiqarish  vositalariga  investitsiyalar  keskin  qisqaradi.  Ortiqcha  ishlab
chiqarish  quvvatlari  mavjud  bo’lgan  ayrim  korxonalar,  hatto  iste’mol  qilingan
asosiy  kapitalning  o’rnini  qoplashga  ham  harakat  qilmaydi.  Qisqa  muddatli
foydalanadigan  iste’molchilik  tovarlari  ishlab  chiqaruvchi  sanoat  tarmoqlari
tsiklining  oqibatlarini  nisbatan  kamroq  darajada  sezadi.  Aholi  yoki  keng
iste’molchilar  qatlamiga  iqtisodiy  tsikl  turlicha  ta’sir  ko’rsatadi.  Inqiroz  davri
boshlanganda, doimiy daromad oluvchi iste’molchilar oila byudjetini qisqartirishga
to’g’ri keladi; maishiy texnika va avtomashina kabi uzoq muddat foydalaniladigan
tovarlarni harid qilishni to’xtatadi. Har qanday sharoitda ham oila a’zolarini yeb-
ichishi  va  kiyinishi  zarurligi  tufayli  oziq-ovqat  mahsulotlari  va  kiyim-kechaklar,
ya’ni  qisqa  muddatda  foydalanadigan  iste’molchilik  tovarlarini  harid  qilishni
to’xtatish  mumkin emas. Faqat bunday tovarlarini  harid qilish  miqdori  qandaydir
darajada kamayishi mumkin. 
Investitsion  tovarlar  va  uzoq  muddat  foydalaniladigan  iste’molchilik  tovarlari
ishlab  chiqaruvchi  ko’pchilik  sanoat  tarmoqlari  yuqori  darajada  manopol
mavqeyiga  egaligi  bilan  farqlanadi  va  natijada  bozorda  nisbatan  ko’p  bo’lmagan
yirik firmalar ma’lum davr davomida narxning pasayishiga qarshi turishi, talabning
21 kamayishi sababli mahsulot chiqarish hajmini cheklash uchun yetarlicha manopol
hukumronlikka  ega  bo’lishi  mumkin.  Shu  sababli,  talabning  kamayishi  birinchi
navbatda  ishlab  chiqarish  va  bandlilik  darajasiga  ta’sir  ko’rsatadi.  Bunga  teskari
bo’lgan  holatni  qisqa  muddatli  foydalaniladigan  iste’molchilik  tovarlari,  ishlab
chiqaruvchi  sanoat  tarmoqlarida  kuzatish  mumkin.  Bu  tarmoqlarning  ko’pchiligi
o’zlarining raqobatga layoqatsizligi va ishlab chiqarish markazlashuvi darajasining
pastligi  bilan harakterlanadi. Shu sababli, ular tsiklning salbiy oqibatlariga qarshi
tura  olmasligi  mumkin  va  mahsulotlarga  talabning  pasayishi  ishlab  chiqarish
darajasiga qaraganda narxlarda ko’proq aks etadi. 
Ijtimoiy  ishlab  chiqarish  tarkibini  tubdan  o’zgartirishga  qodir  bo’lgan
texnologiya,  tadqiqotlar  va  innovatsiyalardagi  qudratli  o’zgarishlar.  Iqtisodiy
tsikllarni  tashqi  omillarning  mavjudligi  bilan  tushuntiruvchi  nazariyani  eksternal
nazariya  deb  atsh  qabul  qilingan.  Internal  nazariya  iqtisodiy  tsikllarni  iqtisodiy
tizimning  o’ziga  xos  ichki  omillar  tug’diradi  deb  hisoblaydi.  Asosiy  kapitalning
jismoniy  xizmat  muddati,  ko’pchilik  iqtisodchilar  tomonidan  iqtisodiy  tizimning
o’ziga  xos  ichki  omillar  to’g’risida  deb  xisoblaydi.  Iqtisodiy  tsiklni  tug’diruvchi
muhimomillardan biri sifatida qaraladi. Agar bir yoki bir necha tarmoqda mashina
uskunalariga  talabning  keskin  ortishi  keltirib  chiqaradigan  iqtisodiy  o’sish
boshlansa to’liq tabiiyki, bu hol mashina va uskunalar to’liq eskiradigan har 10-15
yildan keyin takrorlanadi. 
Boshqa ichki omillardan quyidagilar ajratib ko’rsatiladi:
- Shaxsiy iste’molning o’zgarishi (qisqarish yoki kengayish);
- Investitsiyalar, ya’ni ishlab chiqarishni kengaytirish, uni yangilash va yangi ish
joylarini vujudga keltirishga yo’naltiriladigan mablag’lar hajmi; 
Ishlab  chiqarish  talab  va  takliflar  hajmiga  ta’sir  ko’rsatishga  qaratilgan
davlatning iqtisodiy  siyosatini  o’zgarishi  iqtisodiy  tsiklning  kelib  chiqishini  faqat
eksternal  yoki  internal  nazariya  orqali  tushunish  ko’lami  to’g’ri  emas.   Iqtisodiy
tsikl  va umuman  iqtisodiy  tizimdagi  miqdoriy  va sifat  o’garishlar  tashqi  va ichki
omillar  oqibatida  kelib  chiqishi  mumkin  emas.  Demak,  kapitalning  to’planishi
22 yuqori  darajada  bo’lgan  tarmoqlarda  ishlab  chiqarish  hajmining  keskin  pasayishi
va  narxlarning  sezilarli  tushishi  va  mahsulot  ishlab  chiqarish  hajmining  nisbatan
kam qisqarishi kuzatiladi.
Inqirozlar  kelib  chiqishining  umumiy  va  xususiy  sabablari  mavjud  bo’lib,
umumiy sabablar asosan makroiqtisodiy muvozanantning buzilishi iqtisodiyotning
tarmoqlari va sohalari o’rtasidagi mutanosiblik muvozanantning buzilishidan kelib
chiqadi. Xususiy sabablar bo’lsa, xalqaro iqtisodiy integratsiya natijasida vujudga
keladigan  biri-biri  bilan  chambarchas  bog’liq  bo’lgan  iqtisodiy  munosabatlar,
ayrim sha va tarmoqlarda vujudga keladigan muammolardan kelib chiqadi.
Shuningdek,  ob-xavo  sharoitlarining  va  ijtimoiy  munosabatlarning  o’zgarishi
sababli  ham  inqirozlar  kelib  chiqishi  mumkin  ekan.  XIX  asrning  boshida
Yevropaning  tarraqiy  etgasn  davlatlari  iqtisodiyotida  qishloq  xo’jaligining
kuchaytirilishi  natijasida  xosildorlikning  tushib  ketishi,  ocharchilik,  narxlarning
o’sishi, fermerlar daromadlarining pasayib ketishi kabi omillar bilan agrar inqiroz
sodir  bo’ldi.  Ushbu  inqirozning  asosiy  sababi  sifatida  ob-havo  sharoitlarining
o’zgarishi va ijtimoiy munosabatlarning taranglashuvini keltirishi mumkin. 
AQSH Yaponiya Buyuk Britaniya Germaniya0123456789
2007 2008 2009
23 3-rasm. Rivojlangan mamlakatlarda 2007-2008-yillarda ishsizlik darajasi
va 2009-yil istiqbol ko’rsatkichlari. 9
Buyuk  Depressiyagacha  Buyuk  Britaniya,  Fransiya,  AQSH  va  Germaniyada
sodir  bo’lgan  iqtisodiy  inqirozlarning  sabablari  bo’lsa  iqtisodiyotda  qishloq
xo’jaligidan ko’ra ishlab chiqarishning ro’li oshishi bilan boshqacha ko’rinish kasb
etadi.  1825-yildan  1930-yillarga  bo’lgan  davrda  ishlab  chiqarishdagi,  ishlab
chiqarilgan tovarlarning narxlari va ishlab chiqarishda band bo’lgan aholi sonining
o’zgarishi kabi omillar inqirozlarning kelib chiqishida asosiy o’rin egallagan. 
1866-yilda  Angliyaning  eng  nufuzli  banklaridan  Overland  and  Gurnay  Co
bankining to’lov qobiliyati pasayishi bilan kreditlash tizimiizdan chiqadi, natijada
ishlab chiqarish suratlari tushib ketadi va inqiroz ro’y beradi. 
New-Yorkning Uoll Strit fond birjasida 1929-yil 24-oktabrda 13 million aksiya
sotilib,  fond  birjasining  qulashi  yuz  berdi  va  Buyuk  Depressiya  nomi  bilan
yuritiladigan inqiroz sodir bo’ladi. Bu qulash butun bank tizimi, sanoat va qishloq
xo’jaligiga o’sib o’tadi. 1932-yilga kelib AQSHda sanoat ishlab chiqarish 46% ga,
cho’yan ishlab chiqarish 79% ga, po’lat  ishlab chiqarish 76%  ga va avtomobillar
ishlab  chiqarish  80%  ga  qisqardi.  1929-1933-yillar  oralig’ida  inqirozdan  135000
savdo  va  moliya  firmalari  hamda  5760  ta  bank  zarar  ko’rdi.  Mamlakat  iqtisodiy
rivojlanish jihatidan 1911-yildagi darajasiga tushib qoldi. 
Tahlillarning  ko’rsatishicha  “Buyuk  Depressiya”  inqirozining  boshlanishiga
quyidagilar sabab bo’lgan:
- siyosiy  va  iqtisodiy  arenaga  kasaba  uyushma  tashkilotlarining  kirib  kelishi
munosabati  bilan  ishchilar  sinfini  ijtimoiy  qo’llab-quvvatlash  orqali  ish  haqqi
miqdorining muntazam oshirilishi;
- AQSHda  avtomobilsozlik  sanoatining  rivojlanishidan  xadiksirash  tufayli
sanoat inqilobining asosi xisoblanmish pasayishning vujudga kelishi;
9
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida 
uni bartaraf etishning yo’llari va choralari” nomli asarini o’rganish bo’yicha o’quv qo’llanma. – T.: “Iqtisodiyot” 
nashriyoti, 2009
24 - 1914  –  yil  1  –  yanvardan  G.Fordga  tegishli  avtomobilsozlik  zavodlarida
faoliyat yuritayotgan ishchilarning ish xaqqi miqdori 2 barobarga oshirildi. O’sha
paytlarda bu AQSH iqtisodiyoti tarixida kuzatilmagan amaliyot bo’lgan.
XX  asrning  so’ngi  choragida  butun  dunyoda  bank  tizimida  muammolar
kuzatildi. Dastlab 1970 – yillarda Angliya banklarida inqiroz xukm surgan bo’lsa,
keyinroq 1980 – yillarda AQSHning yirik tijorat banklari va jamg’arma banklarida
inqiroz sodir bo’ldi. So’ngra bank inqirozlari skandinaviya davlatining banklarida
kuzatildi,  hatto  Ispaniya  va  Italiyada  berilgan  barcha  bank  kreditining  20%  i
“muammoli”  kreditlarga  to’g’ri  keldi.  Bu  esa  tavsiya  etilgan  me’yor
ko’rsatkichidan  2  martaga  ortiqdir.  Ushbu  inqiroz  Fransiya  bank  tizimiga  o’sib
chiqdi,  keyinchalik  yapon  banklariga  o’zining  salbiy  oqibatlarini  namoyon  etib,
1997 – yilda Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarining bank tizimida muammolar
tug’ilishiga olib keldi. 
2-jadval
Iqtisodiy inqirozlarning vujudga kelish sabablari 10
 
T/R Sabablar
guruhi Asosiy mazmuni
1
Tabiiy Tabiiy  shart-sharoitlarning  o'zgarishi,  suv  toshqinlari,
zilzilalar.
2
Fundamental Iqtisodiyotda  agrar  sektorning  kamayib,  sanoat  ulushuning
ortishi transformatsion inqiroz.
3
Instrumental Tovarlar  va  xizmatlar  narxlarining  o'sishi,  ishlab  chiqarishda
band  bo'lgan  aholi  sonining  ortishi  ;  to'lov  qobiliyati  pasayishi
bilan  kreditlash  tizimi  yomonlashuvuda  ishlab  chiqarish
suratlarini pasayishi ; fond birjasining qulashi ; valyuta kursining
keskin  tushib  ketishi,  moliyaviy  bozorlarda  aksiyalar  kurslari,
xom-ashyo  narxlarining  tushishi  ;  ipoteka  bozoridagi
muammolar.
4
Xulq-atvor Siyosiy va iqtisodiy arenaga kasaba uyushma tashkilotlarining
10
 7. Jabborov Kamoliddin Yo’ldoshevich. Iqtisodiy inqirozlar va ularga qarshi dasturlar samaradorligini 
oshirish yo’llari. Dissertatsiya.
25 kirib kelishi ; "ishonch" inqirozi  ; iqtisodiy agentlarning moliya
bozorida faoliyati ; ijtimoiy munosabatlarning yomonlashuvi.
Fikrimizcha , inqirozlar  kelib  chhiqishining  sabablarini  tahlil  qilish  asosida  ularni
quyidagicha  guruhlarda  jamlash  maqsasdga  muvofiq :
Inqirozlarning  sabablari  haqida  ko ' plab  nazariyalar  va  tushuntirishlar  mavjud ,
ammo  eng  keng  tarqalganlaridan  biri  marksistik  versiyadir . Karl  Marks  tomonidan
ilgari  surilgan  ( Kapitalning  1- jild »,  1867),  u  iqtisodiyotdagi  muammoli
vaziyatlarning  mohiyatini  juda  aniq  tasvirlab  beradi .
Karl  Marks  ta ʼ kidlaganidek ,  XVIII  asr  oxirigacha  ( sanoat  inqilobidan  oldin ,
ko ʻ pgina  mamlakatlarda  ishlab  chiqarish  jadal  rivojlana  boshlagan  payt )
iqtisodiyotda  muntazam  ko ʻ tarilish  va  pasayish  sikllari  bo ʻ lmagan .
Ushbu  nazariyaga  ko'ra,  inqiroz  kapitalistik  iqtisodiyotning  tarkibiy  qismidir.
Davlatning  iqtisodiy  tizimi  qanchalik  barqaror,  ishonchli  va  muvozanatli
bo'lmasin,  undagi  inqirozli  vaziyatlar  hali  ham  bo'lgan,  bo'lib  turadi  va  bo'ladi.
Ularni  "o'g'irlash",  ta'sirini  susaytirish,  kamdan-kam  hollarda  qilish  mumkin,
ammo siz ulardan butunlay qutulolmaysiz.
Amerikalik iqtisodchi J.K.Gelbreyt o'zining 1929 yilgi "Buyuk halokat" kitobida
inqirozni psixologik sabablar bilan bog'ladi. U inqirozning sababi yaxshi umidlarda
ekanligini  yozgan.  Boshlanishi  ham  aktsiyalar,  ham  ko'chmas  mulk,  ob'ektlar
uchun narxlarning umumiy o'sishidir
san’at  va  hokazo.  Bozorda  shoshqaloqlik  hukm  surmoqda ,  narxlar  oshib
bormoqda ,  hamma  optimizmga  to ‘ la .  Galbraith  puflangan  shar  bilan  taqqoslaydi,
ponksiyon  bo'lsa,  havo  asta-sekin  emas,  balki  darhol  chiqadi.  Bu  inqiroz  faol
bosqichga  kirganida  bozordagi  vaziyatni  juda  aniq  aks  ettiradi.  U  bu  hodisaning
quyidagi sabablarini ko'radi:
1.Daromadlarni  noto'g'ri  taqsimlash.  Bu  shuni  anglatadiki,  iqtisodiyot  yuqori
darajadagi  investitsiyalar  va  hashamatli  tovarlarni  iste'mol  qilishga  bog'liq  bo'lib,
bu aholining kichik bir qismi daromadlarning katta qismini olishining natijasidir.
26 2.Korporativ tuzilmaning yomonligi. Qarama-qarshi yo'nalishda leveraj effektini
ishga tushirish tufayli halokat xavfining doimiy mavjudligi.
3.Bank  tizimining  yomon  tuzilishi.  Bir  bankning  domino  toshlari  printsipi
bo'yicha qulashi boshqalarni pastga tushiradi.
4.Tashqi savdoning tushkunlik holati
5.Iqtisodiy bilimlarning zaif darajasi.
Karl  Marksning  fikricha,  inqirozning  asosiy  sababi  kapitalning  aylanish
jarayonidir.  Ushbu  jarayonni  to'xtatish  yoki  o'zgartirish  kapital  aylanishida
bo'shliqqa olib keladi. Kapitalistik ishlab chiqarishning ana shu jihati, ya'ni kapital
bozoridagi  nomutanosiblik  kapitalizm  davridagi  iqtisodiy  inqirozning  o'ziga  xos
sababidir.  Xuddi  shu  jihat  inqirozlarning  tez-tez  bo'lishini,  ularning  ma'lum  vaqt
oralig'ida  takrorlanishini  va  bir  xil  bo'lmasa-da,  shunga  o'xshash  ko'rinishlarini,
ya'ni  iqtisodiy  tsiklning  xarakterli  borishini  tushuntiradi.  “...  Darhol  qulashdan
oldin, - deb yozadi Marks, - korxona har doim deyarli mubolag'a sog'lom ko'rinadi.
Buning  eng  yaxshi  isboti,  masalan,  1857  va  1858  yillardagi  "Bank  hujjatlari
to'g'risida  hisobotlar"  da  keltirilgan  bo'lib,  unda  lord  Overston  boshchiligidagi
barcha bank direktorlari, savdogarlar, bir so'z bilan aytganda, ekspert sifatida taklif
qilingan.
Birinchi navbatda, inqiroz muomala va kredit sohasida namoyon bo'ladi, garchi
ishlab  chiqarishning  pasayishi  inqirozning  asosiy  va  markaziy  ifodasidir.
Narxlarning  pasayishi  va  boshlanayotgan  inqirozning  boshqa  belgilari  ishlab
chiqarishning  yaqinlashib  kelayotgan  pasayishidan  dalolat  beradi.Depressiyaga
o'tish  ishlab  chiqarishning  pasayishi  va  uning  past  darajada  tebranishini  to'xtatib
turish bilan tavsiflanadi. J.M.Keyns kapitalizmning rivojlanishi o'z-o'zidan yengib
bo'lmaydigan  shunday  qarama-qarshiliklarga  duch  kelishini  tan  oldi.  Keyns
asosiylaridan  ommaviy  ishsizlikning  paydo  bo'lishi  va  tovarlarga  "samarali
talab"ning  yo'qligi,  buning  natijasida  tovarlar  taklifi  ularga  bo'lgan  talab  bilan
avtomatik ravishda mos kelmasligi deb hisobladi. U avvalgi iqtisodiy nazariyaning
asosiy  kamchiligini  kapitalistik  iqtisodiyotning  inqirozsiz  rivojlanishi  yo‘lidagi
27 “samarali talabning yo‘qligi” tufayli vujudga keladigan to‘siqlarga yetarlicha baho
bermaslikda  ko‘rdi.  Keyns  samarali  talab  deganda  sarmoya,  iste'mol  va  davlat
xarajatlarini nazarda tutgan. Monetaristlar inqirozni pul tabiatining sabablari bilan
bog'laydilar.  Shu  asosda  inqirozlarning  to‘liq  nazariyasini  ishlab   chiqqan  eng
mashhur  asoschilar  K.Juglar  va  M.Fridmandir.  Monetaristlarning  ta'kidlashicha,
davlat  aralashuvisiz  bozor  tizimi  makroiqtisodiy  barqarorlik  va  iqtisodiy  o'sishni
ta'minlaydi. Inqirozning monetaristik kontseptsiyasi pulning miqdoriy nazariyasiga
asoslanadi,  unga  ko'ra  muomaladagi  pul  massasi  narx  darajasiga  bevosita  ta'sir
qiladi. Ular ishlab chiqarishning barqarorligini, narxlarni va bandlikni belgilovchi
vosita  puldir,  deb  hisoblaydilar.  Bu  shuni  anglatadiki,  pul  talabni  boshqarish
funktsiyasini  va  u  orqali  -  va  iqtisodiy  jarayonlarni  qisman  bajaradi,  ishlab
chiqarish  hajmiga  sezilarli  ta'sir  ko'rsatadi.  Monetaristlar  pul  aylanmasi  tezligi
nisbatan  barqaror  va  bashorat  qilinadigan  deb  hisoblaganliklari  sababli,  umumiy
muvozanat (shu jumladan bandlik) faqat pul taklifi - uning miqdori bilan bog'liq.
Pul  taklifining  asossiz  ortishi  inflyatsiyaga,  kamayishiga  esa  deflyatsiyaga  olib
keladi.  Bu  ham,  boshqasi  ham  jamiyatning  iqtisodiy  rivojlanishiga  salbiy  ta'sir
qiladi. Shuning uchun narxlarni barqarorlashtirish va iqtisodiy o'sishning mo''tadil
sur'atlarini saqlab qolish uchun asos, ular fikricha, mamlakatda pul taklifi ustidan
davlat nazorati.
Falokat  nazariyasi  (tabiiy  va  ijtimoiy  ofatlar,  T.Poston,  I.Styuart,  V.I.Arnold).
Inqirozning paydo bo’lishining asosiy  sababi  tizimning tashqi  muhitdagi  kutilgan
va  kutilmagan  hodisalar  (atrof  –  muhitning  global  o’zgarishi,  dalatdagi  siyosiy
inqiroz,  keskin  o’zgarishlar,  valyuta  kursi,  qonunchilikdagi  tub  o’zgarishlar  va
boshqalar).
Tsikllar  nazariyasi  (K.Marks,  T.Maltus,  N.D.Kondratiev,  P.A.Sorokin,
A.L.Chizhevskiy  ).  Shu  nuqtai  nazardan  qaraganda,  inqiroz  tizimining  tsiklik
rivojlanishining  ma’lum,  tabiiy  bosqichidir.  K.Marksning  fikricha,  kapitalistik
ishlab  chiqarish  usulining  davriy  inqirozlarning  asosiy  sababi  kapitalizmning  o’z
28 mmohiyatida,  ya’ni  xodimlar  va  ishlab  chiqarish  vositalari  egalari  o’rtasidagi
ziddiyatdadir.
J.Shumpeterning  innovatsion  nazariyasi  inqirozlarning  sabablarini
innovatsiyalar  sonining  yetarli  emasligi  yoki  ularni  amalga  oshirishning  o’z
vaqtida  amalga  oshirilmaganligi  deb  hisoblaydi.  Innovatsiyalarning  haddan
tashqari ko’pligi va xodimlarning malakasining o’sishi ham inqirozga olib kelishi
mumkin. 
Inqirozlarning  asosiy  sababi  sifatida  samarali  va  unumsiz  mehnat,  ishlab
chiqarish  va  iste’mol,  tizim  va  tashqi  muhit  o’rtasidagi  qarama-qarshilik  deb
hisoblash  mumkin.  O’zboshimchalik  bilan  iqtisodiyot  inqirozlarning  paydo
bo’lishi  uchun  minimal  shart-sharoitlarni  o’z  ichiga  oladi.  Samarali  unumsiz
mehnat  o’rtasidagi  to’g’ridan-to’g’ri  bog’lliqlik,  tovar-pul  munosabatlarining
yo’qligi, asosan, tashqi muhitning ta’siri (tabiiy noqulay hodisalar va kataklizmlar)
va  shuning  uchun  tasodifiy  va  oldindan  aytib  bo’lmaydigan  xususiyatga  ega
bo’lgan inqirozlarni ko’rsatadi.
Tovar-pul  munosabatlarining  rivojlanishi,  mehnat  taqsimoti,  ixtisoslashuv  va
kooperatsiyaning  rivojlanishi  va  chuqurlashishi  boshqaruv  va  unumli  mehnat
o’rtasida  ziddiyatlarni  keltirib  chiqaradi  va  kuchaytiradi.  Oddiy  tovar  ishlab
chiqarishdan  kooperatsiya  va  ishlab  chiqarish  darajasiga  o’tishi,  mahalliy
inqirozlarning  yuzaga  kelishi  uchun  zarur  shart-sharoitlarni  yaratadi,  lekin  ularni
zaruratga  aylantirmaydi.  Inqirozlar  mahalliy  xarakterga  ega  bo’lib,  o’z-o’zini
tartibga soluvchi tizimning ichki zahiralari hisobiga hal qilinadi. 
Obyektiv  sabablarga  ko’ra  ishlab  chiqarishning  pasayishi  va  ko’tarilishi
iqtisodiy  inqirozlarning  davriy  ravishda  yuzaga  kelishiga  olib  keladi,  bu  tsikllar
nazariyasining  tadqiqot  obyektiga  aylandi  (K.Marks,  T.Maltus).  Unga  muvofiq,
ijtimoiy-iqtisodiy  tizim  rivojlanishida  katta  (48-55  yosh)  va  kichik  (8-10  yil)
davrlar mavjud. Bizga ma’lum bo’lgan inqirozlar ushbu nazariyaga to’gri keladi va
rivojlanishning pastga va yuqoriga to’lqinlarini o’z ichiga olgan 4 tsiklga bog’liq
bo’lishi mumkin.
29 1-bosqich. (1787 – 1851). 1825-yilgi Angliyadagi inqirozlar, 1836-yilgi AQSH
va  Buyuk  Britaniyadagi  inqirozlar,  1847-yilgi  umumyevropa  inqirozi  ushbu
tsiklning pastga tomon to’lqiniga tushadi.
2-bosqich. (1851 – 1896). Ushbu tsikl 1857-yildagi inqirozni o’z ichiga oladi, u
ko’plab mamlakatlar iqtisodiyotiga chuqur ta’sir ko’rsatdi va butun dunyo bo’ylab
inqiroz  deb  tasniflanadi.  1837-1878-yillar  inqirozi  Yevropa  va  AQSHni  qamrab
oldi va avvalariga qaraganda uzunroq edi. 
3-bosqich.  (1896  –  1950).  Bular  1900-1903,  1907,  1920  yillardagi  jahon
inqirozlari.  Butun  dunyoni  qamrab  olgan  va  AQSH  iqtisodiyotiga  chuqur  ta’sir
ko’rsatgan  1929-1933-yillardagi  “Buyuk  Depressiya”  davri  ham  xuddi  shunday
tsiklga to’g’ri keladi. 
4-bosqich.  (1950  –  yillar,  ehtimol  hozirgi  kungacha).  U  ijtimoiy-iqtisodiy
tizimlarning barcha quyi tizimlarida juda yuqori (ba’zan eksponensial) rivojlanish
su’ratlari bilan tavsiflanadi. 
Bozorda  samarali  ishlash  iqtisodiy  inqirozlarning  sabablarini  bashorat  qilishni
o’z  ichiga  oladi.  Inqirozga  sabab  bo’lgan  sabablar  ham  valyutalarga  bo’lgan
talabga  sezilarli  tuzatishlar  kiritadi  va  savdoni  tahlil  qilishda  foydalaniladigan
indekslarga ta’sir qiladi.
Bugungi  kunda  inqiroz  kredit  kengayishi  oqibatidir.  Bu  avvalgi  inqirozning
muqarrar natijasidir. 
3.Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uning oqibatlari.
XX asrning so’nggi o’n yilligi va XXI asr boshida jahon iqtisodiyotida xalqaro
iqtisodiy  munosabatlar  rivojlanishi  mutlaqo  yangi  sifat  o’zgarishlarini  boshlab
berdi.  O’tgan  asrning  90-yillari  boshlarida  jahon  siyosiy  xaritasida  ro’y  bergan
jarayonlar  paradigmasida  ko’p  qutbli  tizimni  shakllantirish  sari  qo’yilgan  qadam,
jahon  xo’jaligi  tizimining  tubdan  qayta  qurilishiga  olib  keldi.  Xalqaro  mehnat
taqsimoti  va  ixtisoslashuv  jarayonlari  sezilarli  darajada  chuqurlashdi,  xalqaro
savdo, mehnat va kapitalning xalqaro harakati sur’atlari o’sdi. Keyingi chorak asr
30 davomida  dunyo  xo’jaligida  transmilliy  korporatsiyalar  (TMK)  soni  sezilarli
darajada  ko’payib,  ular  soni  64  mingdan  oshib  ketdi.  O’z  ixtiyorida  ulkan
moliyaviy-iqtisodiy  resurslarni  jamlagan  bunday  korporatsiyalar  ko’plab
mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida faol o’rin tuta boshladi .
Moliyaviy-iqtisodiy  inqirozning  gorizontal  va  vertikal  ko’lamlarda  shiddatli
rivojlanishi  jahon  bozorida  talabning  keskin  pasayib  ketishi,  pirovardda  talabni
rag’batlantirish  bilan  bog’liq  “bozor  reaksiyasi”  tufayli  narxlarning  tushishi
oldiniga  ishlab  chiqarish  hajmining  sekinlashuviga,  keyinroq  esa,  izchil
pasayishiga  olib  keldi.  Buni  O’zbekiston  Prezidenti  I.Karimov  o’zining  “Jahon
moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari
va  choralari”  nomli  tarixiy  asarida  yaqqol  ko’rsatib,  “  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozi  Amerika  Qo’shma  shtatlarida  ipotekali  kreditlash  tizimida  ro’y  bergan
tanglik  xolatidan  boshlandi.  So’ngra  bu  jarayonning  miqyosi  kengayib,  yirik
banklar va moliyaviy tuzilmalarning likvidligi, ya’ni to’lov qobiliyatini zaiflashib,
moliyaviy inqirozga aylanib ketdi. Dunyoning yetakchi fond bozorlarida eng yirik
kompaniyalar indekslari va aksiyalarining bozor qiymati xalokatli darajada tushib
ketishiga  olib  keldi.  Bularning  barchasi,  o’z  navbatida,  ko’plab  mamlakatlarda
ishlab  chiqarish  va  iqtisodiy  o’sish  sur’atlarining  keskin  pasayib  ketishi  bilan
bog’liq  ishsizlik  va  boshqa  salbiy  oqibatlarni  keltirib  chiqardi”.  11
 Bundan
ko’rinadiki,  dastlab  AQSH  ipoteka  bozorlarida  namoyon  bo’lgan  mazkur  inqiroz
yetarlicha to’lov layoqatiga ega bo’lmagan, qarzlarnin qaytarish qobiliyati shubhali
bo’lgan  qarzdorlarga  ipoteka  kreditlari  berish  amaliyotini  jadallashuvi  natijasida
ro’y berdi. 
O’tgan  yigirma  yillik  taraqqiyot  shuni  ko’rsatadiki,  jahon  xo’jaligi  tizimidagi
xalqaro  ayriboshlashda  dunyo  mamlakatlarining  tutgan  o’rni,  ikki  marta  qayta
taqsimlanish  jarayoni: birinchi ,  yigirmanchi  asrning  90-yillar  boshlarida
sotsialistik  lagerning  tanazzulga  yuz  tutishi  va  tugatilishi  oqibatida  dunyo
11
 Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo’llari va choralari. – 
T.: O’zbekiston, 2009, B4
31 mamlakatlarining  deyarli  “yagona  xo’jalik  tizimi”ga  birlashganligi;  ikkinchi ,
keyingi  10-15  yillik  yaqin  o’tmishda  dunyo  xo’jaligida  yuqori  sur’atlardagi
iqtisodiy o’sishning kuzatilishi bilan bog’liq. Buni 1996-2007 yillarda rivojlangan
va rivojlanayotgan mamlakatlar tashqi savdo sal ь dosidagi teskari mutanosiblikdagi
o’zgarish  nisbatida  kuzatiladi.  Chunonchi,  1996-2007  yillarda  rivojlangan
mamlakatlarning tashqi savdo aloqalari 46,2 mlrd. AQSH dollari hajmidagi ijobiy
saldodan  –  798,8  mlrd.  dollar  hajmidagi  salbiy  sal ь doga  pasaygan  bo’lsa,
rivojlanayotgan mamlakatlarda bu holat aksincha, 1996 yildagi –87,5 mlrd. dollar
salbiy salьdo 2007 yilga kelib 509,7 mlrd. dollarlik ijobiy qoldiqni tashkil etdi. 12
 
4-rasm. Moliyaviy inqirozning globallashuvi. 13
O’tgan  asrning  90-yillaridan  kuzatila  boshlanib,  2000  yil  boshlaridan  barqaror
sur’atga  ega  bo’lgan  jahon  iqtisodiyotining  yuqori  o’sish  sur’atlari  sirtdan
qaraganda  garchi  ijobiy  ma’noga  ega  bo’lsada,  jamg’arish  munosabatlaridagi
muvozanatning buzilishi bilan hamohang tarzda ro’y berganligi pirovardida jahon
global  moliyaviy  tizimiga  salbiy  ta’sir  ko’rsatmasdan  qolmadi.  Xalqaro  valyuta
fondi ma’lumotlariga ko’ra, 12 yillik davrni o’z ichiga olgan – 1990-2002 yillarda
12
 Xodiev B. va boshq. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Jahon moliyaviy-iqtisodiy 
inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari” nomli asarini o’rganish bo’yicha o’quv 
qo’llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2009. B.14-15
13
A.V.Vahobov, N.X.Jumayev, E.A.Xoshimov. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: sabablari, xususiyatlari va 
iqtisodiyotga ta’sirini yumshatish yo’llari. Darslik. – T.: “Akademnashr” nashriyoti”, 2009.
32AQSH 
ipoteka 
kreditlari 
bozoridagi 
tanglik xolati Investorlarning 
reskni qayta 
baholashga 
nisbatan 
ta'sirchanligini 
oshirish 
natijasida 
tanglikni xalqaro 
moliyaviy 
aktivlar bozoriga 
transformatsiyala
-shuvi Dunyodagi yetakchi 
indekslarning keskin 
tushishi, korporativ 
qimmatli qog'ozlar - 
aksiya, obligatsiyalar 
baholarining 
pasayishi oqibatida 
qarz jalb qilish 
shartlarining 
og'irlashishi va 
likvidlik 
muammolarining avj 
olishi Korporatsiyalar, 
hatto alohida 
shaxslarning xarid 
quvvatining 
pasayishi 
oqibatida xalqaro 
tovar va xizmatlar 
aylanmasining 
qisqarishi va 
oqibatda jahon 
iqtisodiyotida 
iqtisodiy o'sish 
sur'atlarining 
pasayishi. yalpi ichki mahsulot jahon xo’jaligida 42,3 foizga, rivojlangan mamlakatlarda 37,2
foizga,  shu  jumladan,  AQSHda  41,7  foizga,  rivojlanayotgan  mamlakatlarda  esa
51,3  foizga  o’sgan  bo’lsa,  6  yillik  oraliqdagi  –  2002-2008  yillarda  YaIMning
o’sish  sur’ati  jahon  xo’jaligida  33,9  foizni,  rivojlangan  mamlakatlarda  17,6,  shu
jumladan, AQSHda 18,3 foizni, rivojlanayotgan mamlakatlarda 59,7 foizni tashkil
etgan.  Lekin  o’sish  sur’atlari  qanchalik  bo’lmasin,  keyingi  yigirma  yil  davomida
rivojlangan  mamlakatlar  to’lov  balansidagi  joriy  operatsiyalar  bo’yicha  qoldiq
manfiy  ko’rsatkichda  saqlanib  qolinganligi  jahon  moliya  tizimidagi
muvozanatning tubdan o’zgarganligini ko’rsatadi. Albatta, bu borada AQSH ulushi
o’ta  yuqori  bo’lib,  bu  ayniqsa,  1999  yildan  neft ь  narxining  keskin  oshishi  bilan
jahon YaIMga nisbatan –1,0 –1,5 foiz hajmida yaqqol ko’zga tashlangan. Aslida,
AQSH  milliy  iqtisodiyotida  jamg’armaning  pasayishi  yigirmanchi  asrning  80-
yillari o’rtalaridan boshlangan bo’lib, bu asosan uy xo’jaliklari jamg’armalarining
pasayishi bilan bog’liq bo’lib keldi. AQSH uy xo’jaliklari jamg’armalari mamlakat
YaIMga nisbatan 1984 yildagi deyarli 8 foizdan, 2007 yilda qariyb 0,3-0,5 foizga
qadar  pasaydi.  Bu  albatta  pirovardda  mamlakatda  birinchi  navbatda  uy
xo’jaliklarining  to’lovga  layoqatlilik  salohiyatiga  va  talab  hajmiga  salbiy  ta’sir
ko’rsatmasdan  qolmadi.  Natijada  ijobiy  iqtisodiy  o’sish  sur’atlariga  qaramasdan
mamlakatda  faoliyatning  asosiy  sohalari  bo’yicha,  jumladan,  tashqi  savdo,  joriy
hisob-katoblar  hamda  byudjet  tizimidagi  taqchillik  keyingi  yillar  keskin  oshib
bordi.
Keyingi  chorak  asrlik  vaqt  davomida  dunyo  siyosiy  xaritasi,  uning
mintaqalaridagi geosiyosiy vaziyat va muvozanat, jahon xo’jaligidagi integratsiya
va  globalizatsiyaning  chuqurlashuvi  kabi  tub  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy
o’zgarishlar,  yangilanishlar  davom  etayotgan  bir  sharoitda  ijtimoiy  hayotning
barcha  soxalarini  liberallashtirish  jarayonlari  ham  izchil  amalga  oshirilib
kelinayotganligi  kishilik  jamiyati  taraqqiyotining  o’ziga  xos  jihatidir.  Jamiyatni
liberallashtirish  nafaqat  ijtimoiy-siyosiy  munosabatlar  uchun,  balki,  iqtisodiy
munosabatlar  uchun  ham  xos  va  ayni  paytda  zaruriy  bosqich  hisoblanadi.
33 Jumladan,  O’zbekiston  sharoitida  XXI  asrning  dastlabki  yillari  iqtisodiy
islohotlarni  chuqurlashtirish,  iqtisodiyotning  raqobatdoshligini,  xavfsizligini
ta’minlash,  jahon  bozorida  o’z  o’rnini  egallashiga  erishish,  mamlakatda  aholi
turmush  darajasi  va  uning  sifat  ko’rsatkichlarini  muttaasil  oshirib  borishning
navbatdagi  bosqichi  sifatida  jamiyatni  erkinlashtirishga  alohida  e’tibor
qaratilganligi  bejiz  emas.  Ayni  vaqtda  mamlakatimizda  liberallashuvga
ijtimoiyiqtisodiy  rivojlanishning  mantiqiy  davomi  –  jamiyatni,  iqtisodiyotni
modernizatsiyalash munosabatlarining debochasi sifatida ham qaraladi.
Iqtisodiyotdagi  inqiroz  mazmunan  kelib  chiqishiga  ko’ra  asosan  ikki  turga
bo’linadi:
a)  ishlab  chiqarishning  ortiqchaligi  va  bozorning  to’yinganlik  darajasining
ortishi;
b) taklifning talabdan ortda qolishi, kam ishlab chiqarish yoki bozor taqchilligi
natijasida.  Birinchi  holatda  inqiroz  naflikning  pasayish  qonuniga  monand  tarzda
bozorlar  to’yinish  darajasining  ortishi  va  unga  teskari  mutanosiblikda  talab
hajmining  qisqarishi,  tovar  va  xizmatlar  sotuvining  pasayib,  ishlab  chiqarish
zahiralarining  ko’payib  ketishi  bilan  kuzatiladi.  Aylanma  mablag’larning  tovar
zahiralari  bilan  bandligi,  “muzlashi”  hamda  talabning  qisqarishi  oqibatida
korxonalar o’z ishlab chiqarish hajmini qisqartirishga va shu orqali talab va taklif
muvozanatiga  intiladilar.  Amalda  esa,  ishlab  chiqarish  hajmining  qisqarishi  ish
o’rinlarining  qisqarishiga,  bu  esa  o’z  navbatida  uy  xo’jaliklarining  to’lovga
qobillik  darajasiga  salbiy  ta’sir  ko’rsatib,  mavjud  talab  hajmining  yanada
pasayishiga  moyillik  uyg’otadi.  Pirovardda  ishsizlik  o’sadi,  moliya-kredit
munosabatlari izdan chiqadi, tavakkalchilik xavfi kengayib, foiz stavkalari oshadi,
lekin  bu  investitsiya  oqimi  kamayishiga  xalal  bermaydi,  aholi  turmush  darajasi
pasayib boradi.
Bozor  taqchilligi  bilan  bog’liq  inqirozlar  odatda  raqobatlashmagan,  yuqori
monopollashgan  hamda  ma’muriy-buyruqbozlik  hukm  surgan  iqtisodiy  muhitda
yuzaga  keladi.  Bozorning  monopollashuv  darajasining  yuqoriligi  sharoitida
34 monopol  korxonalar  va  ishlab  chiqaruvchilar  manfaatlari  tovarlar  hajmi,
assortimenti  bilan  emas,  balki,  kam  hajmdagi  tovar  va  unga  qo’yilgan  yuqori
narxlarda  o’z  ifodasini  aks  ettiradi.  Bu  borada  masalaning  zaif  tomoni  shundan
iboratki,  monopol  korxonalarning  ishlab  chiqarishni  ko’paytirish  o’rniga  narxni
oshirish siyosatini qo’llashi, iqtisodiyotda yalpi narx o’sishiga hamda tannarxning
to’xtovsiz  ko’tarilishi  bilan  bog’liq  holda  samaradorlikning  pasayishiga  olib
keladi.  Ma’muriy-buyruqbozlik  hukmronligi  sharoitida  esa  tovar  taqchilligi
sharoitida narx o’sishining oldini olish maqsadida sun’iy chora va cheklovlarning
qo’llanilishi,  davlatning  iqtisodiyotga,  ayriboshlash  munosabatlariga
to’g’ridanto’g’ri aralashuvi iqtisodiy samaradorlik va mehnat unumdorligiga salbiy
ta’sir ko’rsatadi. Past narxlar, ya’ni, narx darajasini sun’iy ushlab turishi siyosatini
qo’llash sharoitida korxonalarni subsidiya va dotatsiyalar bilan rag’batlantirish har
doim  ham  ijobiy  natija  bermaydi.  Chunki,  bunda  byudjet  xarajatlarining  o’sishi,
uning  taqchilligini,  bu  esa  o’z  navbatida  iqtisodiyotga  jalb  qilinayotgan
investitsiyalar va boshqa moliyaviy oqimlarning narx darajasini, milliy valyutaning
xarid  qobiliyatini  “ushlab  turish”ga,  korxonalarning  ishlab  chiqarishni
rivojlantirishga  emas,  balki,  ular  zararni  qoplash  evaziga,  ishlab  chiqarishning
mavjud hajmini saqlab turishga safarbar etilishiga olib keladi.
2008  yilda  boshlangan  jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  kelib  chiqish
mazmuniga  ko’ra  birinchi  turdagi  inqirozga  mansub.  Ayni  paytda  mazkur
inqirozning  birinchi  navbatda  moliya  (qimmatli  qog’ozlar)  bozorlarida  yuz
berishini esa quyidagilar bilan izohlash mumkin.
Birinchidan ,  rivojlangan  mamlakatlar,  jumladan,  AQSHda  davlat  tashqi
qarzdorligini  yumshatish  maqsadida  muomalaga  tovar  bilan  ta’minlanmagan  pul
massasining  ko’plab  chiqarilishi  moliyaviy  resurslar  bilan  real  ishlab  chiqarish
hajmi o’rtasidagi mutanosiblikning keskin buzilishiga olib keldi. Pul massasining
nomutanosib  tarzda  oshishi  ma’lum  darajada  25  yildan  oshiq  vaqt  davomida  uy
xo’jaliklari  jamg’armalarining  pasayib  borish  jarayonida  yuzaga  kelishi  mumkin
bo’lgan bo’shliqni to’ldirish uchun “xizmat qilishi” ko’zda tutilganligi ham tabiiy,
35 albatta.  Lekin  bu  holat  yuqori  foyda  orqasidan  quvayotgan  yirik  korporatsiyalar
hamda moliya muassasalarining majburiyatlari bilan nizom mablag’lari o’rtasidagi
muvozanatni sezilarli darajada izdan chiqardi.
Ikkinchidan ,  2006  yilning  ikkinchi  yarimidan  boshlangan  ipoteka  bozoridagi
talabning  keskin  pasayishi  natijasida  tizimdagi  deyarli  barcha  tuzilmalar  o’z
faoliyatini  zarar  bilan  yakunladilar.  Bu  holat  2007  yilda  ham  to’xtovsiz  davom
etib,  yilning  3-choragiga  kelib,  AQSH  ipoteka  bozoridagi  tahlikali  vaziyat
Yevropa  Ittifoqi,  Yaponiya,  Avstraliya,  Kanada  va  boshqa  qator  rivojlangan
mamlakatlarga  ham  tarqaldi.  Jahon  moliya  tizimida  likvidlik  defitsiti,  ya’ni
to’lovga  layoqatlilik  darajasining  pasayishi  keng  kuzatila  boshlandi.  Bunga
javoban mazkur mamlakatlar markaziy banklari pul bozori stavkalarini pasaytirish
tadbirlarini  amalga  oshirdi.  2007  yil  sentyabrida  AQSH  Federal  zahira  tizimi
(FZT) qayta moliyalashtirish stavkasini 5,25 foizdan birdaniga 4,75 foizga yoki 9,5
foizga  pasaytirdi.  Banklardan  pul  oqimlarining  chiqib  ketishi  kuchaya  boshladi.
Buni  Angliya  Markaziy  banki  tomonidan  “Northern  Rock”  ipoteka  bankini
qo’llab-quvvatlash  uchun  ajratgan  20,0  mlrd.  yevro  hajmidagi  moliyaviy
ko’magining  amalda  omonotchilar  bilan  hisob-kitob  uchun  sarflanganligi,  deyarli
kuniga 4,0 mlrd. yevroning chiqib ketishiga olib kelganligida kuzatish mumkin. 14
2008  yilning  kuziga  qadar  bo’lgan  davrda  kattaligi  bo’yicha  AQSHda  5-  o’rinda
hisoblanib  kelingan  “Bear  Stearns”  va  “Sitigroup”  tarkibiga  kiruvchi  “Sitibank”
nemis  bankining  savdoga  qo’yilishi,  AQSHdagi  eng  yirik  ipoteka  institutlari  –
Federal milliy ipoteka assotsiatsiyasi (“Fanni Mae”) va Uy-joyni ipoteka kridetlash
federal korporatsiyasi (“Freddie Mac”) boshqaruvining mamlakat moliya vazirligi
tassarufiga  o’tkazilishi  va  nihoyat  15  sentyabr ь  kuni  ipoteka  bozorida  ko’rilgan
zararlar  tufayli  “Lehman  Brothers”  investitsion  banki  bankrotligining  e’lon
qilinishi  fond  bozorlarida  talvasali  vaziyatni  keltirib  chiqardi.  Iste’molchilar
bozordan  chiqa  boshladilar.  Ayni  paytda  Federal  milliy  ipoteka  assotsiatsiyasi
hamda  Uy-joyni  ipoteka  kridetlash  federal  korporatsiyalarining  AQSH  ipoteka
14
 RIAN agentligi ma’lumotlari. Manbaa: http://www.rian.ru/crisis_spravki/20081201/156202392.html
36 bozori  bitimlaridagi  ulushi  deyarli  70  foizga  to’g’ri  kelgan.  Ipoteka  bozoridagi
krizis  tufayli  kompaniyalar  14  mlrd.  dollar  atrofida  zarar  ko’rganlar.  Natijada
ularning kapitallashuv darajasi “Fanni Mae” kompaniyasida 40 mlrd. dollardan 7,6
mlrd.  dollarga,  “Freddie  Mac”  kompaniyasida  esa  22  mlrd  dollardan  3,3  mlrd.
dollarga  tushib  ketgan.  Bozor  to’yinish  darajasining  yuqoriligi,  tashqi  va  ichki
qarzdorlikning  to’xtovsiz  o’sib  borishi,  davlat  nazorat  funktsiyasida  moliyaviy
dastaklarga  katta  e’tibor  qaratilishi  sharoitida noto’g’ri  moliyaviy  siyosat,  moliya
institutlar  likvidlik  darajasining  hamda  uy  xo’jaliklari  jamg’armalarining
muntazam pasayib borishi, iste’mol narxlar darajasining o’sishi kabilarning o’zaro
uyg’unlikda  kuzatilishi  2008  yilda  boshlangan  jahon  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozining kelib chiqishiga sabab bo’ldi.
2008  yilning  oktyabridan  shiddat  bilan  kengayib,  chuqurlashib  borgan
moliyaviy-iqtisodiy  inqiroz  dunyo  xo’jaligi,  jumladan,  uning  mintaqalari  hamda
mamlakatlar  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishiga  jiddiy  va  ayni  paytda  turli  darajada
ta’sir  ko’rsatdi.  Aslida  rivojlanishdagi  faollikning  pasayishi  ancha  oldin,  2006-
2007
yillardan  asta-sekinlik  bilan  kuzatila  boshlangan.  Jumladan,  AQSH  YaIMning
o’sish  sur’ati  2005  yildagi  2,9  foizdan,  2006  yilda  2,8  foizga,  2007  yilda  2,0
foizga, 2008 yilda 1,6 foizga pasayib borgan. O’sish suratining pasayishi Yevropa
Ittifoqi  va  Yaponiyada  2007  yildan  boshlanib,  2006  yilga  nisbatan  mos  ravishda
Yevropa  Ittifoqida  3,3  dan  3,1  foizga,  Yaponiyada  2,4  dan  2,1  foizga  pasaygan.
Rivojlanayotgan  mamlakatlarda  esa  iqtisodiy  o’sish  sur’atining  pasayishi  faqat
2008 yilga kelib kuzatildi.
Yirik xo’jalik tizimiga ega Xitoyda YaIMning yillik o’sish sur’ati 2007-yildagi
11,9  foizdan  2008  yilda  9,7  foizga,  Hindistonda  mos  ravishda  9,3  foizdan  7,8
foizga,  Rossiyada  8,1  foizdan  6,8  foizga,  Braziliyada  esa  5,4  foizdan  5,2  foizga
pasayishi  kuzatildi.  Rivojlanayotgan  mamlakatlarning  tashqi  savdo  balansidagi
musbat  sal ь do,  energiya  va  boshqa  xom  ashyo  resurslari  narxining  davomli
ko’tarilishi, investitsiyalar  oqimining rivojlangan mamlakatlardan rivojlanayotgan
37 mamlakatlar  sari  yo’nalishi,  ijtimoiy-siyosiy  barqarorlikning  izchil  ta’minlanishi,
ayni paytda, AQSH tashqi siyosatining bir yoqlamaligi, xalqaro siyosiy maydonda
o’ziga bildirilgan ishonchni suiste’mol qilishi, Yevropa Ittifoqida keyingi 10 yillik
davrda  yangi,  o’tish  davri  iqtisodiyoti  sharoitidagi  davlatlar  bilan
integratsiyalashuvi  natijasida  beqarorlikka  moyillikning  kuzatilishi  hamda  AQSH
iqtisodiyoti bilan chuqur integratsiyasi yuqoridagi o’ziga xos farqli holatni yuzaga
keltirdi. . (3-jadval)
AQSHning 32-prezidenti F.Ruzvelt tomonidan ishlab chiqilib, amalga oshirilgan
“Yangi  kurs”  (New  Deal)  iqtisodiy  dasturi  Buyuk  Depressiyaning  oqibatlarini
yumshatish,  talofatlarini  kamaytirish  va  iqtisodiyotni  rivojlantirish  uchun  asos
bo’lib  xizmat  qildi.  Ushbu  dasturning  asosiy  mazmuni  umum  ishlab  chiqarish
jarayonini davlat tomonidan tartibga solishdan iborat edi. 15
3-jadval
1990-2008-yillarda dunyo asosiy mintaqalari va yirik mamlakatlarida
YaIM o’sish sur’atlari (% foizda) 16
Mintaqalar va
mamlakatlar 1990-
2002 2002-
2008 2005 2006 2007 2008 2009
Dunyo 42,3 33,
9 4,5 5,
1 5,0 3,
7 2,2
Rivojlangan
mamlakatlar 37,2 17,6 2,6 3,0 2,6 1,4 -0,3
Evropa Ittifoqi 29,5 17,0 2,2 3,3 3,1 1,2 -0,5
AQSH 41,7 18,3 2,9 2,8 2,0 1,4 -0,7
Yaponiya 19,3 12,1 1,9 2,4 2,1 0,6 -0,2
Rivojlanayotgan
mamlakatlar 51,3 59,7 7,1 7,9 8,0 6,6 5,1
Braziliya 24,7 30,3 3,2 3,8 5,4 5,2 3,0
Rossiya -33,0 59,2 6,4 7,4 8,1 6,8 3,5
15
 Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и сервис, 2000. – С. 54-77.
16
 5. O ’ zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning “ Jahon  moliyaviy - iqtisodiy  inqirozi , O ’ zbekiston  sharoitida  uni 
bartaraf  etishning  yo ’ llari  va  choralari ” nomli  asarini  o ’ rganish  bo ’ yicha  o ’ quv  qo ’ llanma . – T .: “ Iqtisodiyot ” nashriyoti , 2009
38 Hindiston 89,4 70,5 9,1 9,8 9,3 7,8 6,3
Xitoy 203,0 99,9 10,4 11,6 11,9 9,7 8,5
Dunyo sanoat eksporti 106,7 53,9 7,6 9,4 7,2 4,6 2,1
“Yangi  kurs”  dasturining  eng  ahamiyatli  jihati  shundaki,  ushbu  inqiroz  ro’y
bergan  davrgacha  “klassik”  iqtisodchilar  tomonidan  bildirilgan  “ish  haqi
miqdorining  ortishi  va  ishsizlik  darjasining  kamayishi  orqali  o’rta  va  uzoq
muddatli  davrda  foyda  miqdori  o’sadi”  tarzidagi  konsepsiyaning  amalda  o’zini
oqlamasligi ko’rsatib berdi. Amaliyotda mazkur yondashuv davlat iqtisodiyotining
asosiy  tartibga  soluvchisi  sifatida  fiskal  siyosati  orqali  milliy  daromadni  qayta
taqsimlab,  tadbirkorning  daromadining  o’sishi  vositasida  iqtisodiy  rivojlanishni
ta’minlashi  va  inqirozda  chiqish  mumkin  ekanligi  isbotlab  berildi.  Keyinchalik,
1936-yilda  mazkur  tajriba  oldingi  bobda  ko’rib  chiqqanimizdek,  J.Keyns
tomonidan konsepsiya ko’rinishiga olib kelindi. 
Prezident  I.Karimov  o’zining  mazkur  asarida  yetakchi  tahlil  va  ekspertlik
markazlarining  global  moliyaviy  inqiroz  hamda  uning  yuzaga  kelishi  mumkin
bo’lgan  oqibatlari  yuzasidan  xulosalarini  tahlil  qilar  ekan,  jahon  xo’jaligida
yetakchi  mavqega  ega  mamlakatlarning  inqirozni  yuzaga  keltiruvchi  sabablar
tahlili bo’yicha yagona yondoshuvga ega emasligini, bu o’z navbatida, “... global
moliyaviy  inqirozning  jiddiy  va  uzoq  davom  etadigan  oqibatlarini  bartaraf  etish
yuzasidan  umumiy  va  samarali  dastur  ishlab  chiqish  haqida  gapirishga  hali  erta
ekani”ni ko’rsatib o’tadi . 17
O’zbekiston  rahbari  2008  yilning  noyabr  oyida  AQSHning
Vashington shahrida o’tkazilgan “G-20” sammitini, garchi yuqori ijobiy natijalarni
bermagan  bo’lsada,  yuqori  baholab,  “...  unda  jahon  moliya  inqirozi  bilan  bog’liq
muammolar  va  vujudga  kelgan  vaziyat  muhokama  qilinganining  o’zi  umid
uyg’otadigan ijobiy hol ekani”ni ta’kidlaydi . 18
17
 Karimov  I . A . Jahon  moliyaviy - iqtisodiy  inqirozi , O ’ zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo ’ llari  va
choralari . – T .: O ’ zbekiston , 2009. B .6
18
 Karimov  I . A . Jahon  moliyaviy - iqtisodiy  inqirozi , O ’ zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo ’ llari  va
choralari . – T .: O ’ zbekiston , 2009. B .6-7
39 “G-20”  –  dunyo  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  hayotida  muhim  rol ь
o’ynovchi,  jahon  yalpi  mahsulotining  85  foizini  yetkazib  beruvchi  20  ta  yirik
mamlakatlar  –  Avstraliya,  Argentina,  AQSH,  Buyuk  Britaniya,  Braziliya,
Germaniya, JAR, Janubiy Koreya, Indoneziya, Italiya, Ispaniya, Kanada, Meksika,
Pol ь sha,  Rossiya,  Turkiya,  Xitoy,  Frantsiya,  Hindiston,  Yaponiyani  o’z  ichiga
oluvchi  norasmiy  xalqaro  tuzilmadir.  “G-20”  ning  2008  yildagi  Vashington
sammitiga  nisbatan  2009  yil  aprel  oyida  London  shahrida  o’tkazilgan  ikkinchi
sammit  amaliy  ahamiyati  jihatidan  bir  muncha  jonliroq  bo’ldi.  Buni  quyidagi
jihatlar bilan izohlash mumkin. 
Birinchidan , Vashington sammiti bo’lib o’tgan 2008 yilning noyabr oyi, jahon
moliyaviy inqirozining eng “og’ir” davriga to’g’ri kelgan bo’lsa, London sammiti
ko’plab  mamlakatlar  o’zlarining  inqirozga  qarshi  choralar  dasturini  u  yoki  bu
darajada  amalga  kiritayotgan  hamda  muayyan  natijalarga  erishila  boshlangan
davrga  to’g’ri  keldi.  Natijada  2009  yilning  birinchi  choragida  bir  qator
mamlakatlarda iqtisodiy o’sish sur’ati bashorat qilinganidan ko’ra ijobiy tomonga
o’zgarish  bo’lganligi,  shuningdek,  ayrim  transmilliy  korporatsiyalar  va  yirik
kompaniyalar  foyda  darajasining  o’sishi  yetakchi  fond  birjalari  indekslarining
ko’tarilishiga  ijobiy  ta’sir  ko’rsatdi.  Masalan,  yanvar-fevral  oylarida  “Google”
kompaniyasi  (AQSH)  foydasining  9,0  foizga  o’sishi,  fond  bozorlarida  aktsiyalar
kotirovkalarining 10 kundan oshiq vaqt davomida “yashil” zonada bo’lishiga turki
berdi.
Ikkinchidan , Keynschilik ta’limotiga ko’ra, qisqa muddatli rivojlanish davrida
davlat  xaridi  inqirozni  tartibga  solish  va  jilovlashning  o’ziga  xos  “dastagi”
hisoblanadi.  Bu  holatni  2008  yilning  dekabrida  hamda  2009  yilning  may  oyida
AQSH hukumati tomonidan strategik neft ь zahiralarini to’ldirish maqsadida neftga
bo’lgan davlat xaridi jahon neft ь bozorida narxning sezilarli darajada ko’tarilishiga
olib keldi. Ayni paytda, ugelvodorodlarning yirik iste’molchilari hisoblangan qator
Yevropa  mamlakatlarining  yozgi  mavsumda  neft  va  tabiiy  gaz  zahiralarini
40 to’ldirish uchun kutilayotgan sa’y-harakatlari neft bahosining barqarorligiga ijobiy
ta’sir ko’rsatishi shubhasiz. 
Uchinchidan ,  2008  yilning  noyabr-dekabridan  boshlab  inqirozga  qarshi
choralar  dasturi  doirasida  ko’plab  mamlakatlarda  moliya  bozorlari,  yetakchi
banklar  va  milliy  korporatsiyalarga  davlat  tomonidan  katta  miqdorda  investitsiya
va  moliyaviy  ko’mak  kiritila  boshlandi.  Qolaversa,  ayrim  rivojlangan  va  yirik
mamlakatlar xalqaro bozorga kapital kiritishni bir muncha kengaytirdi. Bu borada
ayniqsa,  Xitoy,  Yaponiya,  Rossiya,  YeIning  faoliyati  diqqatga  sazovor  bo’lib,
birgina  Xitoy  tomonidan  Venesuelaga  12,0  mlrd.  AQSH  dollari,  Argentina,
Braziliya va Qozog’istonga 10,0 mlrd. dollar, Ekvadorga kamida 1,0 mlrd. dollar
miqdorida  kredit  ajratilgan. 19
 Rossiya  esa  o’zining  moliyaviy  ko’mak  dasturini
asosan MDH mamlakatlaridan – Belarus, Ukraina, Armaniston, Moldovaga hamda
bir  qator  Sharqiy  Yevropa  mamlakatlariga  yo’naltirgan.  SHu  bilan  birga,
mamlakatlarning  inqirozga  qarshi  dasturlar  doirasida  milliy  manfaatlarni  ko’zlab
amalga  oshirayotgan  bir  yoqlama  siyosatlari  ayrim  mintaqah  va  mamlakatlar
o’rtasida  muayyan  ziddiyatlarni,  qarama-qarshiliklarni  keltirib  chiqarmoqda.
Jumladan,  2008-yil  oxirida  Rossiyaning  milliy  avtomobil  sanoatini  qo’llash
maqsadida  amalga  oshirgan  protektsionistik  siyosati  (davlat  bojining  sezilarli
darajada  ko’tarilishi)  Yaponiya  hukumatining  keskin  noroziligini  keltirib
chiqargan  bo’lsa,  Frantsiyaning  o’z  milliy  avtosanoatini  bir  yoqlama
qo’llabquvvatlashga  qaratilgan  hatti-harakati  oldiniga  Chexiya  tomonidan  tanqid
qilinib,  keyinchalik  Yevropa  Ittifoqining  fevral  oyidagi  sammitida  unga  a’zo
bo’lgan  G’arbiy  va  Sharqiy  Yevropa  mamlakatlari  o’rtasidagi  kelishmovchilikka,
tortishuvga  sabab  bo’ldi.  Global  moliyaviy-iqtisodiy  inqiroz  sharoitida  jahon
xo’jaligi  va  mamlakatlar  rivojlanishidagi  bu  kabi  jarayonlar  O’zbekiston
Prezidentining  o’z  kitobida  bildirgan  quyidagi  fikrining  nechog’lik  asosli
ekanligini  ko’rsatib  beradi:  “...  jahon  moliyaviy  inqirozidan  imkon  qadar  tez
chiqish, uning oqibatlarini yengillashtirish ko’p jihatdan har qaysi davlat doirasida
19
 Soibnazarov A. O’rgimchak to’ri. //“XXI asr” gazetasi, 2009 yil 23 aprel, № 17 (283)-son. B.7
41 va umuman, dunyo hamjamiyati miqyosida qabul qilinayotgan chora-tadbirlarning
qanchalik samaradorligiga, ularning bir-biri bilan uyg’unligiga bog’liq”. 20
4. O’zbekistonda 2009-2012-yillarga mo’ljallangan inqirozga qarshi
choralar dasturining amalga oshirilishi.
Global  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozning  mamlakat  iqtisodiyotiga  salbiy  ta’siri,
uning  oqibatlariga  barham  berishda  inqirozga  qarshi  choralar  dasturining  ishlab
chiqilishi  g’oyat  dolzarb  ahamiyat  kasb  etadi.  Zero,  jahon  ekspertlarining
aksariyati  joriy  moliyaviy  inqirozning  2009-2010-yillarda  davom  etishini
tashdiqlashgandi. 
4-jadval
O’zbekistonda eski bank-moliya tizimini o’rniga yangi tizim jarayonining
fazalari. 21
1-faza Sobiq  ittifoqda  “ qayta  qurish ”  siyosati  oqibatida  1985- yilda
bank  soxasini  rivojlantirish ,  raqobat  muhitini  shakllantirish
maqsadida  Sanoatqurilishbank ,  Agrosanoatbank  va
Uyjoyqurilishbank  kabi  banklar  tashkil  qilindi .  Bu  rivojlangan
davlatlar  tajribasidan  olingan Markaziy bank  va tijorat banklari
formatida  faoliyat  yuritishni  yo’lga  qo’yilishi  edi.  Bu  bosqich
mustaqillikkacha davom etdi
2-faza O’tish  davri  xisoblanib,  XXI  asrning  boshlarigacha  bo’lgan
bosqichni qamrab oladi.
20
 Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va 
choralari. – T.: O’zbekiston, 2009.B.6
21
Jabborov Kamoliddin Yo’ldoshevich. Iqtisodiy inqirozlar va ularga qarshi dasturlar samaradorligini oshirish 
yo’llari. Dissertatsiya.
42 3 -faza Bu  faza  to ' liq  bozor  munosabatlariga  asoslangan  bank  moliya
tizimining  yo ' lga  qo ' yilishi  bilan  izohlanadi .
“ Shundan  kelib  chiqqan  xolda ,  o ’ z - o ’ zidan  ayonki ,  mamlakatimizda  jahon
iqtisodiy  inqirozining  salbiy  oqibatlarini  bartaraf  etish  bo ’ yicha 2009-2012- yillarga
mo ’ ljallab  qabul  qilingan  inqirozga  qarshi  choralar  dasturi  O ’ zbekistonning  2009-
yilda  ijtimoiy - iqtisodiy  rivojlanishning  eng  ustuvor  yo ’ nalishi  bo ’ lib  qoladi .” 22
O ’ zbekiston  Respublikasi  mustaqillikka  erishganidan  so ’ ng  inqirozga  qarshi
yaxlit  dastur 2008- yilda  ro ’ y  bergan  jahon  inqirozidan  keyin  qabul  qilindi . Chunki ,
1997- yilda  Osiyo  mamlakatlarida  inqiroz  sodir  bo ’ lganda  mamlakatimizning  bank -
moliya  tizimi  o ’ tish  davrida  edi .  Shu  sababli  bu  inqirozga  qarshi  dastur  qabul
qilinmagan . Shu  o ’ rinda  mamlakat  bank - moliya  tizimi  to ’ g ’ risida  gapirib  o ’ tadigan
bo ’ lsak ,  O ’ zbekiston  mustaqillikka  erishganidan  so ’ ng  rejali  iqtisodiyot  asosida
faoliyat  yuritgan  bank - moliya  tizimi  o ’ rniga  yangi  tizim  bunyod  etish  boshlandi .
Shartli ravishda bu jarayonni 3ta fazada ajratib ko’rsatish mumkin(4-jadval):
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  2-sentabrdagi  “Valyuta
siyosatini  liberallashtirish  bo’yicha  birinchi  navbatdagi  chora-tadbirlar
to’g’risida”gi  PF-5177-sonli  Farmonining qabul  qilinishi  uchinchi  fazaning yangi
davrini  boshlab  berdi. 23
Tadqiqotlardan  ma ’ lum  bo ’ lishicha ,  jahon  moliyaviy -
iqtisodiy  inqirozi  O ’ zbekiston  iqtisodiyotiga  quyidagi  yo ’ nalishlarga  ta ’ sir
ko ’ rsatgan :
- Jahon  bozorida  talabning  tushib  ketishi  oqibatida  mamlakatga  chetdan  kirib
keladigan  valyuta  tushumining  kamayishi ;
- Xalqaro  moliya  bozorlarida  foiz  stavkalarining  oshishi  natijasida  mamlakat
tashqi  qarzi  bilan  bog ’ liq  xisob - kitoblarda  muammolarning  vujudga  kelishi ;
- Mehnat  bozoridagi  muammolar  tufayli  chet  ellarda  ish  bilan  band  bo’lgan
rezidentlarimizdan keladigan pul oqimining kamayishi;
22
 Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo’llari va choralari. – 
T.: “O’zbekiston” NMIU, 2009, B.30
23
 O’zbekiston Respublikasi qonun xujjatari ma’lumotlari milliy bazasi, http://lex.uz/docs/3326421.
43 - Mamlakatimiz  bilan  tashqi  iqtisodiy  xamkor  davlatlarning  iqtisodiy  ahvoli
yomonlashishi sababli milliy eksport xajmining pasayishi va boshqalar.
Mamlakat iqtisodiyotiga birinchi galda salbiy ta’sir o’tkazishi mumkin bo’lgan
jihatlar  xisobga  olinib,  2008-yilning  so’ngida  boshlangan  jahon  moliyaviy-
iqtisodiy  inqirozining  ta’sirini  kamaytirish  va  uning  salbiy  oqibatlarini  bartaraf
etish  maqsadida  inqirozga  qarshi  dasturlar  ishlab  chiqilib,  dasturda  belgilab
berilgan ustuvor vazifalar amalga oshirish boshlandi. O’zbekistonning 2009-2012-
yillarga  mo’ljallab  qabul  qilingan  inqirozga  qarshi  dasturning  asosiy  vazifalari
quyidagilardan iborat 24
:
1. Korxonalarni  modernizatsiya  qilish,  texnik  va  texnologik  qayta  jihozlashni
yanada  jadallashtirish,  zamonaviy,  moslashuvchan  texnologiyalarni  keng  joriy
etish.  Mazkur  vazifa,  avvalambor,  iqtisodiyotning  asosiy  tarmoqlari,  eksportga
yo’naltirilgan  va  mahalliylashtiriladigan  ishlab  chiqarish  quvvatlariga  tegishli
bo’lib,  bunda  xalqaro  sifat  standartlariga  o’tish  bo’yicha  qabul  qilingan  tarmoq
dasturlarini amalga oshirishni tezlashtirish, mamlakatning ichki va tashqi bozorda
barqaror mavqega ega bo’lishini ta’minlashni ko’zda tutadi(5-jadval).
2. Joriy  konyuktura  keskin  yomonlashib  borayotgan  xozirgi  sharoitda
eksportga  mahsulot  chiqaradigan  korhonalarning  tashqi  bozorlarda  raqobatdosh
bo’lishini  qo’llab-quvvatlash  bo’yicha  aniq  chora-tadbirlarni  amalga  oshirish  va
eksportni rag’batlantirish uchun qo’shimcha omillar yaratish, xususan:
24
 Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo’llari va choralari. – 
T.: “O’zbekiston” NMIU, 2009, - B.32-35.
44 5-rasm. Iqtisodiyot real sektori korxonalarini qo’llab-quvvatlashning asosiy
yo’nalishlari 25
- Aylanma  mablag’larni  to’ldirish  uchun  korxonalarga  Markaziy  bank  qayta
moliyalash  stavkasini  70%dan  ortiq  bo’lmagan  stavkalarda  12  oygacha  bo’lgan
muddatga imtiyozli kreditlar berish;
- Tayyor  maxsulot  ishlab  chiqarishga  ixtisoslashgan,  xorijiy  investitsiya
ishtirokida  tashkil  etilgan  korxonalarni  byudjetga  barcha  turdagi  soliq  va
to’lovlardan ozod qilish muddatini 2012-yilgacha uzaytirish;
- Banklar kreditlari bo’yicha to’lov muddati o’tgan va joriy qarzlar miqdorini
qayta  ko’rib  chiqish,  byudjetga  to’lanadigan  to’lovlarning  pensiyadan  kechish  va
boshqa muhim imtiyoz va preferensiyalar berish. Shuningdek, eksportga ishlovchi
korxonalarni qo’llab-quvvatlash maqsadida:
a) 2009-yil  yanvar  xolatiga  ko’ra  korxonalarning  restrukturizatsiyalash  va
byudjed,  byudjeddan  tashqari  fondlarga  elektr  energiyasi  tabiiy  gaz  va  kommuna
xizmatlar bo’yicha peniyalarni xisobdan o’chirish;
b) Qo’shilgan  qiymat  solig’I  summasining  qaytarish  muddatini  30  kundan  20
kungacha qisqartirish;
25
 Karimov I.A. “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va 
choralari” nomli asarini o’rganish bo’yicha o’quv qo’llanma. – T.:O’zbekiston ,2009, B.55
45Real sektor 
korxonalarini 	
qo’llab-	
quvvatlashning 
asosiy yo’nalishlari	
Maxsulot 
tannarxini 
pasaytirish	
Eksportyor 
korxonalarga 
soliqlar bo’yicha 
imtiyozlar berish	
Bank kreditlari 
orqali qo’llab-
quvvatlash	
Ishlab 	
chiqarishni 
kengaytirish   c) O’z  vaqtida  valyuta  tushumlari  kelib  tushmaganligi  uchun  jarima  choralari
xisoblanadigan muddatni 30 kundan 60 kungacha uzaytirish belgilab qo’yildi.
- Qat’iy  tejamkorlik  tizimini  joriy  etish,  ishlab  chiqarish  xarajatlari  va
mahsulot tannarxini kamaytirishni rag’batlantirish xisobidan korxonalarning
raqobatbardoshligini  oshirish(6-jadval).  Shu  maqsadda  2008-yili  xo’jalik
yurutuvchi subyektlarning iqtisodiyotimizdagi yetakchi tarmoq va soxalarda
mahsulot  tannarxini  kamida  20%  tushurishga  qaratilgan  chora  tadbirlarni
amalga  oshirish.  Shuningdek  tannarxni  kamaytirish  bo’yicha  belgilangan
parametrlarga  erishish  uchun  rahbar  va  mas’ul  xodimlarni  rag’batlantirish
ta’sirchan mexanizmini ishlab chiqish.
5-jadval
Maxsulot tannarxini pasaytirishning asosiy yo’nalishlari 26
1.Import qilinadigan resurslar narxlarini qayta ko'rib chiqish va
pasaytirish.
2.Materiallar sarfi meyorlarini pasaytirish.
3.Mahalliylashtirish darajasini oshirish.
4.Mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish.
5.Foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlarini konservatsiya
qilish.
6.Ma'muriy boshqaruv xodimlari sonini qisqartirish.
Bundan  tashqari,  2009-yilda  barcha  turdagi  energiya  manbalari  va  kommunal
xizmatlarning  asosiy  turlari  bo’yicha  narxlarning  ko’tarilishini  cheklash,  ularning
6-8 %dan oshmaslik mexanizmi shakllantirgan.
26
A.V.Vahobov , N.X.Jumayev , E.A.Xoshimov Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi:sabablari , xsusiyatlari va 
iqtisodiyotga ta’sirini yumshatish yo’llari. – T.: “Akademnashr” nashriyoti 2009, - B.124
46 - Elektroenergetika  tizimini  modernizatsiya  qilish,  energiya  iste’molini
kamaytirish  va  energiya  tejashning  samarali  tizimini  joriy  etish  choralarini
amalga oshirish.
- Jahon bozorida talab pasayib borayotgan bir sharoitda, ichki bozorda talabni
rag’batlantirish  orqali  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilarni  qo’llab-quvvatlash
iqtisodiy  o’sishning  yuqori  sur’atlarini  saqlab  qolish.  Bu  o’rinda  ishlab
chiqarishni  mahalliylashtirish  dasturini  kengaytirish  muhim  o’rin  tutadi.
Ushbu dastur doirasidagi loyihalar hajmini 3-4 barobar ko’paytirish, go’sht
va  sutni  qayta  ishlashga  ixtisoslashgan  mikrofirma  va  kichik  korxonalar
uchun  bo’shagan  mablag’larni  ishlab  chiqarishni  texnik  qayta  jihozlash  va
modernizatsiya  qilish  maqsadli  ravishda  yo’naltirish  sharti  bilan  yagona
soliq  to’lovi  stavkasini  2012-yilning  1-yanvariga  qadar  50%ga  qisqartirish,
tayyor  nooziq-ovqat  tovarlarning  muayyan  turlarini  ishlab  chiqarishga
ixtisoslashgan korxonalarni foyda va mulk soliqlridan, mikrofirma va kichik
korxonalarni yagona soliq to’lovidan ozod qilish ko’zda tutilgan.
Umuman  olganda,  O’zbekistonda  inqirozga  qarshi  chora-tadbirlar  dasturining
muhim yo’nalishlari bo’lib quyidagilar xisoblanadi:
- Mahalliy  ishlab  chiqaruvchi  korxonalarning  barcha  resurslardan  samarali
foydalanishi  xisobiga  mahsulot  tannarxini  20%dan  kam  bo’lmagan  miqdorda
pasaytirish orqali ularning raqobatbardoshligini ta’milash;
- Davlat byudjetidan 491 mlrd. so’mdan ortiq mablag’lar tijorat banklari ustav
jamg’armalarini  va  kredit  resurslarini  ko’paytirishga  yo’naltirish  orqali  banklar
tomonidan  eksport  qiluvchi  korxonalarga  aylanma  mablag’larni  to’ldirish  uchun
imtiyozli kreditlar ajratish;
- 2009-yilda  energiya  resurslari  narxlarining  o’sish  darajasini  6-8  foizdan
oshirmaslik;
- Iqtisodiyotda  infratuzilmani  tubdan  yaxshilash  va  yangi  ish  o’rinlarini
yaratish  maqsadida  “O’zbek  milliy  avtomagistrali”  loyihasini,  ya’ni  1-toifali  4
yo’lakli xalqaro avtomobil yo’lini amalga oshirish;
47 - Kichik  biznes  va  tadbirkorlikni,  aynan  yangi  tashkil  qilinayotgan  kichik
korxonalarni  imtiyozli  kredit  resurslari  orqali  qo’llab-quvvatlash  kabi  ustuvor
vazifalar mazkur dasturda o’z aksini topgan;
- Mahalliylashtirish  dasturiga  asosan  tayyor  mahsulotlar  ishlab  chiqarish
miqdorini 3,1 barobarga va shu boradagi loyihalar sonini 3,5 barobarga oshirish;
- Soliq  stavkalarini  pasaytirib  boorish  va  aholining  real  daromadlarini
oshirish;
- Soliq  stavkalarini  unifikatsiyalash  va  soliq  solish  bazasini
takomillashtirishda  iqtisodiy  choralarni  ko’rish  orqali  soliq  tushumlarini  oshirib
boorish;
- Iqtisodiyotda soliq yukini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishni
ta’minlash;
- Byudjet xarajatlarini ijtimoiy sohalarga yo’naltirish.
Shunday  qilib,  O’zbekiston  Respublikasi  xozirgi  jahon  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozining  mamlakatimizga  salbiy  ta’sirini  bartaraf  etish  va  mamlakatning
kelgusida  barqaror  rivojlanishi  hamda  raqobatbardoshligini  ta’minlashga  xizmat
qiluvchi  dasturga  ega  bo’lib,  u  o’z  navbatida,  eksport  qiluvchi  korxonalarni
qo’llab-quvvatlash va ularning barqaror faoliyatini ta’minlash, mamlakatimiz tovar
ishlab  chiqaruvchilari  va  xizmat  korsatuvchilari  mahsulotlariga  ichki  talabni
noinflatsiyaviy  rag’batlantirish,  iqtisodiyotning  real  sektori  resurs  bazasini
kengaytirish va investitsion faollik o’sishini ta’minlash, elektro-energetika sohasini
modernizatsiya qilish, energiya sig’imini qisqartirish va energiyani tejash tizimini
joriy  etish,  kichik  biznesning  rivojlanishini,  aholi  bandligiga  va  yangi  ish
o’rinlarini tashkil etishga ko’maklashish kabi chora-tadbirlarni qamrab oladi. 
Fikrimizcha,  ushbu  yo’nalishda  respublikamiz  moliyaviy-iqtisodiy  va  bank
tizimlarining  barqaror  va  ishonchliligini  va  ularning  himoya  mehanizmlarini
kuchaytirish  uchun  xalqaro  moliya  inqirozining  mamlakat  bank  tizimiga  ta’siri
darajasini  e’tiborga  olgan  xolda,  Markaziy  bank  pul-kredit  siyosati  dastaklari,
likvidlikni  tartibga  solish  instrumentlarini  yanada  takomillashtirish,  bank
48 xizmatlaridagi  innovatsiyalarni  xisobga  olgan  xolda  banklar  faoliyatini  tartibga
solish va nazorat qilishni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq sanaladi.
Masalan,  2008-yilning  29-oktabrida  AQSH  Federal  zaxira  tizimi  jahon
moliyaviy  inqirozi  sharoitida  likvidlik  muammolarini  yumshatish  maqsadida
Braziliya, Koreya, Meksika va Singapur davlatlari markaziy banklari bilan o’zaro
svop  kelishuvlarini  yo’lga  qo’ydi.  Mazkur  svop  bitimlari  bozor  munosabatlari
qaror  topayotgan  to’rt  mamlakatda  valyuta  kursi  barqarorligini  ta’minlash  va
likvidlikni  oshirish  maqsadlarida  svop  liniyalari  bo’yicha  30  mlrd. AQSH  dollari
miqdoridagi mablag’larning ajratilishi ko’zda tutadi. 27
6-jadval
 O’zbekistonda asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlarning o’zgarish
dinamikasi. 28
Ko’rsatkichlar 2008-
yil 2012-
yil 2016-
yil 2017-
yil 2018-
yil
YAIM, %da 9.0 7.4 6.1 4.5 5.1
Inflatsiya, %da 7.8 7.0 5.7 14.4 14.3
Asosiy kapitalga
kiritilgan investitsiya,
%da 134.1 110.6 104.1 119.4 129.9
Tashqi qarz, mlrd.$ 5.07 9.11 15.8 16.87 17.63
Tashqi savdo 
balansi saldosi, mln.$ 762 783.1 -43 -1458.7 -5448.5
27
 AQSH FZT ma’lumotlari.
28
 Davlat satatistika qo’mitasi va Jahon banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
49  Respublikamizda so’m barqarorligini ta’minlash va valyuta bozori likvidligini
oshirish  maqsadida  mamlakatimizning  asosiy  savdo  xamkorlari,  xususan,  MDH
davlatlari  doirasida  ikki  tomonlama  svop  bitimlari  mexanizmini  shakllantirishga
erishish nafaqat moliyaviy inqiroz paytida likvidlilik muammolarini bartaraf etish
imkonini beradi, balki kelgusida mintaqada valyutaviy hamkorlikning institusional
asoslarini  shakllantirishga  xizmat  qiladi.  Boshqacha  aytganda,  MDH  doirasida
mintaqaviy moliyaviy arxitekturani shakllantirish:
- Valyuta kursini muvofiqlashtirish;
- Mintaqa doirasida kapitallar harakatini erkinlashtirish;
- Mintaqaviy  savdoni  moliyalashtirish  mexanizmini  shakllantirishni  ko’zda
tutishi lozim.
Shuningdek, Markaziy bank tomonidan pul bozoridagi barqarorlikni ta’minlash
va  likvidlilikni  tartibga  solish  maqsadida  valyutaviy  svop,  REPO  operasiyalari,
shuningdek,  kredit  auksionlarini  rivojlantirish  inqirozning  bank  tizimiga
likvidliligiga  salbiy  ta’sirini  bartaraf  etishda  qo’shimcha  imkoniyatlarni  yuzaga
keltirishini  qayd  etish  joiz.  Fikrimizcha,  respublikamiz  moliyaviy-iqtisodiy  va
bank  tizimlarining  barqaror  va  ishonchliligi,  ularning  himoya  mexanizmlarini
kuchaytirish uchun Markaziy bankning likvidlilikni tartibga solish instrumentlarini
yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq sanaladi.
Mamlakatimizning  o’ziga  xos  xsusiyatlarini  xisobga  olib  ishlab  chiqilgan
inqirozga  qarshhi  choralar  dasturini  so’zsiz  amalga  oshirish  natijasida
iqtisodiyotimiz  barqaror  o’sish  sur’atlarini  namoyon  etdi.  Buni  quyidagi
ma’lumotlari  asosida  ko’rib  chiqamiz.  Dastur  amalga  oshirilishi  natijasida
YAIMning  2008-yildagi  9%lik  qo’shimcha  yillik  o’sish  ko’rsatkichiga
yaqinlashib,  ko’rsatkich  2012-yilda  7.4%ni  tashkil  etgan  2016-yildan  e’tioran
statistik  xisoblashlar  tizimida  yangicha  yondashuv  amaliyotining  qo’llanilishi
oqibatida  YAIM  sur’ati  biroz  pasaygandek,  lekin  mamlakatimizda  olib
borilayotgan  iqtisodiy  isloxotlar  natijasida  2018-yilda  2017-yilga  nisbatan  o’sish
kuzatilgan(7-jadval).
50 2008-2012-yillar  davomida  inflatsiya  darajasini  0.8%  pasaytirishga  erishilgan.
2017-yildan valyuta munosabatlarining liberallashtirish sababli inflatsiyaning biroz
yuqori sur’atlari saqlanib qolmoqda.
Jahon  iqtisodiyotida  bugungi  kunda  kuzatilayotgan  iqtisodiy  pasayishlar,
Yevropa mamlakatlarida qayd etilayotgan ishsizlik darajasining ortishi va shu kabi
ko’plab  iqtisodiy  muammolar  xavf  solib  turgan  paytda  inqirozga  qarshi  dasturda
belgilab  berilan  ustuvor  vazifalarning  mantiqiy  davomi  sifatida  Prezident
SH.M.Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish
va  liberallashtirishning  ustuvor  yo’nalishlari  bugungi  kunda  iqtisodiyotimizda
makroiqtisodiy  barqarorlikni  ta’minlash  va  barqaror  iqtisodiy  o’sish  sur’atlariga
erishishda  dasturlar  amal  bo’lib  xizmat  qilmoqda.  Bu  ustuvor  yo’nalishlar
quyidagilardan iborat 29
: 
- O’zbekistonni  texnologik  rivojlantirish  va  ichki  bozorlarni  modernizatsiya
qilish bo’yicha kuchli milliy g’oya, milliy dastur ishlab chiqish;
- Faol  tadbirkorlik,  innavatsion  g’oyalar  va  texnologiyalarni  qo’llab-
quvvatlash yili davlat dasturini amalga oshirish;
- Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini samarali ta’minlash;
- Soliq yukini kamaytirish va qulaylashtirish, shu asosda ishlab chiqarishni va
soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish;
- Tez  rivojlanayotgan,  yiriklashib  borayotgan  korxonalarni  rag’batlantirish
siyosatiga o’tish;
- Byudjet  tizimini  qayta  ko’rib  chiqish,  byudjet  daromadlari  va  xarajatlari
xalqimiz uchun ochiq va oshkora bo’lishini ta’minlash;
- Investitsiya  dasturlarini  shakllantirishda  puxta  rejalashtirilgan,  uzoq
muddatga mo’ljallangan yagona konsepsiyani yaratish;
- Milliy  yuk  tashuvchilarni  qo’llab-quvvatlash,  tadbirkorlarga  qo’shimcha
sharoitlar yaratish maqsadida “Milliy logistika portal”ni tashkil etish;
29
 Mirziyoyev SH.M. O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisga murojatnoma. // Xalq so’zi, 2017-yil 23-dekabr
51 - Qishloq  xo’jaligini  yanada  isloh  qilish  bo’yicha  kompleks  dastur  ishlab
chiqish;
- Xududlarni jadal rivojlantirish;
- Qurilish  soxasini  2030-yilgacha  innavatsion  rivojlantirish  dasturini  ishlab
chiqish.
XULOSA
Kurs  ishi  davomida  iqtisodiy  tsikllar  xarakati,  inqirozlar,  ularning  turlari  va
ko’rinishlari  va  yo’nalishlari,  kelib  chiqish  sabablari,  jahonda  amalga  oshirilgan
inqirozlarga qarshi chora tadbirlar shuningdek, inqirozlarga qarshi milliy dasturlar
va  ularni  amalga  oshirish  mexanizmlari  hamda  inqirozlarga  qarshi  kurashish
yo’nalishlari  xususida  olib  borilgan  izlanishlar,  tahlillar  natijasida  quyidagi
xulosalarni olishga muvaffaq bo’lindi:
1. Iqtisodiy  inqiroz  barcha  iqtisodiy  tizimlarga  xos  xodisa  bo’lib,  unga
mualliflik ta’rifi shakllantirilganda inqirozning kelib chiqish sabablari va ijtimoiy
oqibatlari  xisobga  olindi  hamda  quyidagicha  ta’riif  berildi:  iqtisodiy  inqiroz  –
barcha  iqtisodiy  tizimlarga  xos  bo’lgan  xodisa  bo’lib,  asosiy  makroiqtisodiy
ko’rsatkichlarning  yomonlashuvi  bilan  sodir  bo’ladigan,  ma’lum  davriy  oraliqda
takrorlanib  turadigan,  texnologik  yangilanish  natijasida  milliy  iqtisodiyotning
tarkibiy siljishiga olib keladigan jarayondir.
52 2. Inqirozlarga  qarshi  dastlabki  yaxlit  dastur  AQSHning  32-prezidenti
F.Ruzvelt tomonidan ishlab chiqilib, amalga oshirilgan “Yangi kurs” (New Deal)
iqtisodiy  dasturi  bo’lib,  ushbu  dasturning  asosiy  mazmuni  umumishlab  chiqarish
jarayonini  davlat  tomonidan  tartibga  solishdan  iborat  bo’lgan.  Dastur  dollar
devalvatsiyasi  amalga  oshirish,  daromadlar  qayta  taqsimlash,  mehnat  bozorini
tartibga  solish,  kasaba  uyushmalari  rasman  tan  olish  va  faoliyat  yuritishiga
iimkoniyat yaratib berish kabi tadbirlardan tashkil topgan.
3. Rivojlangan  mamlakatlarda  2008-yilda  ro’y  bergan  jahon  moliyaviy-
iqtisodiy  inqiroziga  qarshi  dastur  doirasida  “miqdoriy  yumshatish”  pul-kredit
siyosatining  amalga  oshirilishi  natijasida  global  iqtisodiyotdagi  pul  mablag’lari
real  tovar  va  xizmatlar  ko’lamidan  ancha  ko’payib,  2012-yil  yakuniga  ko’ra
mamlakatlarning  yalpi  tashqi  qarzi  59,4  trln.  AQSH  dollariga  yetgan.  Bu  2012-
yildagi jahon YAIMning 79,3%ini tashkil qiladi. 30
4. Iqtisodiy  rivolanishning  drayveri  bo’lgan  xorijiy  investitsiyalar,  jumladan,
TTXIni  jalb  qilish  “quvib  yetuvchi”  modernizatsiyalash  sharoitida  juda  muhim
o’rin tutadi. Xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb etish  ko’lamini kengaytirishga
jamg’arma va iste’mol o’rtasidagi barqaror nisbatni ta’minlash orqali erishiladi.
5. Iqtisodiyotning  turli  sohalari,  tarmoqlari  va  bo’limlari  o‘rtasidagi
mutanosiblikni ta’minlash barqaror iqtisodiy o’sishga zamin tayyorlash vositasida
inqirozlarga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, moliya sektori
va real  sektor  o’rtsidagi  mutanosiblikni  ta’minlash  orqali aksariyat  inqirozlarning
kelib  chiqishi  sabablaridan  biri  bo’lgan  “ko’pik”  larning  xosil  bo’lishining  oldi
olinadi.
Bu tahlillar natijasida olingan xulosalar asosida shakllantirilgan bir qator ilmiy
taklif va amaliy tavsiyalarni korib chiqishimiz mumkin. 31
30
 Jahon banki ma’lumotlari. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&start=1960 .
31
 Jabborov K.Y, Iqtisodiy inqirozlar va ularga qarshi dasturlar samaradorligini oshirish yo’llari, iqtisodiyot fanlari 
bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – T.: “Toshkent” 2009, B.146
53 Ishlab  chiqarish  va  xizmatlar  sohasining  innavatsion  rivojlantirilishi  aholi
turmush  darajasini  yaxshilanishi,  daromadlarning  o’sishi,  atrof-muhit  ifloslanish
darajasining  kamayishi,  “yashil  iqtisodiyotni”  barpo  etilishi,  fan  va  texnikaning
eng  so’nggi  yutuqlarining  tez  fursatlarda  o’zgartirilishi,  iqtisodiyotning
raqobatbardoshliligini  oshirish,  barqaror  iqtisodiy  o’sish  sur’atlariga  erishish
vositalarida  iqtisodiy  inqirozlarga  qarshi  kurashishda  asosiy  platformalardan  biri
vazifasini  o’taydi.  Shu  munosabat  bilan  ishlab  chiqarish  jarayoni  va  xizmat
ko’rsatish sohalarini innovatsion rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish
maqsadga muvofiq:
- Mamlakat  mamlakat  miqyosida  innovasion  loyihalarni  tanlab
olishning quyi bug’indan boshlanadigan mukammal mexanizmini
amaliyotga tadbiq etish, innovasion faoliyat bilan shug’ullanuvchi
tadbirkorlarga soliq,  bojxona va eksport yo’nalishlarida imtiyozlar
tizimini joriy etish kulamini kengaytirish;
- innovasion  faoliyatni  boshlash  uchun  har  tamonlama,  xususan,
tashkiliy,  iqtisodiy,  ta’lim  yo’nalishlari  bo’yicha  yordam
ko’rsatadigan  maxsus  muassasalarni  tashkil  etish,  innovasion
faoliyat  bilan  shug’ullanuvchi  chet  el  va  mahalliy  investorlar
uchun mavjud qulay ishbilarmonlik muxitini yanada yaxshilash va
jozibadorligini oshirish, davlat tomonidan innovasion faoliyatning
kompleks infratuzilmasini yaratish;
- yangiliklar,  yangi  ishlanmalarni  davlat  ro’yxatidan  o’tkazish  va
tijoratlashtirish  uchun  korxonalarda  mukammal  menejment
tizimi,  loyihalarni  moliyalashtirilishning  davlat  tomonidan
tartibga  solinishi,  ishlab  chiqarish  va  xizmat  kursatish  sohalarini
innovasion rivojlantirish, innovasion inkubatorlarni shakllantirish,
klister  faoliyatini  davlat  tomonidan  qo’llab-quvvatlash  kabi
masalalarni  uzida  mujassamlashtiradigan  O’zbekiston
Respublikasining  “Innovasion  faoliyat  to’grisida”gi  qonunini
ishlab  chiqib,  qabul  qilish.  Yalpi  talab  va  yalpi  taklif
muvozanatining  ta’minlanishi  iqtisodiy  muvozanatni  ta’minlab,
iqtisodiyotda tanglik xolati (inqiroz) yuz berishining oldini oladi va
54 iqtisodiy  o’sishga  erishiladi.  Bu  muvozanat  uzoq  vaqt  davomida
amalda  bo’lishi  uchun  iqtisodiyot  davlat  tomonidan  tartibga
solinishi  kerak.  Bizningcha  buning  uchun  quyidagilarni  amalga
oshirish kerak:
- moliya  bozorlari  faoliyatini  davlat  tomonidan  nazorat  qilinish
mexanizmini  takomillashtirish  orqali  derivativ  bitimlar  faoliyatini
tartibga soluvchi aniq va samarali mexanizmni amaliyotga tadbiq
etish;
- moliya  va  qimmatli qog’ozlar bozori, banklar faoliyati,  investisiya
oqimi va davlat byudjeti to’g’risidagi ma’lumotlarni barcha uchun
xolis  va  xaqqoniy  tarzda  shaffoflik  asosida  taqdim  etish
mexanizmini yo’lga qo’yish;
- O’zbekiston  banklar  assosiasiya  tomonidan  joylarda  axolining
kredit madaniyatini oshirish uchun seminarlar tashkil etish;
- doimiy  ravishda  axolining  qatlamlari  o’rtasidagi  tafovvudning
vujudga  kelmasligi  uchun  axolining  iqtisodiy  nochor  qatlamini
davlat tomonidan manzilli dasturlar asosida qo’llab-quvvatlash;
- xususiy  tadbirkorlikka  davlat  aralushuvini  qiskartirish  va
iqtisodiyotni  iqtisodiy  dasturlar  bilan  taqiqlash,  cheklash,  ruxsat
berish  va  rag’batlantirish  dastaklari  orqali  tartibga  solish
vositasida  yalpi  talab  va  yalpi  taklif  muvozanatiga  erishish.
Iqtisodiyotning  turli  soxalari,  tarmokdari  va  bo’limlari  o’rtasidagi
mutanosiblikni  ta’minlash  uchun  quyidagi  chora-tadbirlarni
amalga oshirish zarur:
- iqtisodiyotni  muvozanatli  va  mutanosibli  rivojlanishiga,
iqtisodiyot  barqarorligi  ta’minlashga  va  iqtisodiy  inkirozlarning
oldini  olishga  qaratilgan  ilmiy  tadqiqot  ishlarini  jadallashtirish,
davlat  tomonidan  mazkur  yo’nalishda  davomiy  ilmiy  tadqiqot
ishlarini olib borishni tashkil etish; 
- ishlab  chiqarish  jarayonini  tashkil  etishda  ishlab  chiqarishga,
kapitalga  va  ishchi  kuchiga  xarajatlar  qilganda  mazkur  sarf-
xarajatlarning  bir-biriga  mutanosib  ravishda  amalga  oshirilishini
ta’minlash;
55 - iqtisodiyotga  investisiyalar  kirib  kelishini  oshirish  uchun  qulay
investitsion  muhit  va  mukammal  huquqiy  asoslar  birgalikda
mavjud  bo’lishini  hamda  investisiyalar  va  jamg’armalar
makroiqtisodiy muvozanatini ta’minlash;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish,
iqtisodiyot  tarmoqlarida  jami  band  bo’lganlar  tomonidan
yaratilayotgan qo’shimcha qiymatni tarmoqning yillik ko’shimcha
o’sish sur’atlaridan yuqori bo’lishini ta’minlash.
 
56 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
I. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari,
Vazirlar Mahkamasi qarorlari
1. “O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar
strategiyasi  to’g’risida”  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  farmoni,
O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017.
2. Mirziyoyev  SH.M.  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  majlisga  murojatnoma,
2017.
II. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari
3. I.Karimovning  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida
uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. – T.:NMIU, 2009.
III. Darsliklar
4. A.V.Vahobov,  N.X.Jumayev,  E.A.Xoshimov.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozi:  sabablari,  xususiyatlari  va  iqtisodiyotga  ta’sirini  yumshatish
yo’llari. Darslik. – T.: “Akademnashr” nashriyoti”, 2009.
IV. O’quv qo’llanmal ar
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Jahon moliyaviy-
iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo’llari  va
choralari”  nomli  asarini  o’rganish  bo’yicha  o’quv  qo’llanma.  –  T.:
“Iqtisodiyot” nashriyoti, 2009
6. Keynes  J.M.  The  theory  of  employment,  interest  and  money.  New  York:
Harcourt, 1936.- P. 403
7. Jabborov  Kamoliddin  Yo’ldoshevich.  Iqtisodiy  inqirozlar  va  ularga  qarshi
dasturlar samaradorligini oshirish yo’llari. Dissertatsiya.
V. Statistika to’plamlari ma’lumotlari
8. Jahon banki ma’lumotlari.
9. Davlat satatistika qo’mitasi.
10. AQSH FZT ma’lumotlari.
11. RIAN agentligi ma’lumotlari.
VI. Internet saytlari
12. www.lex.uz   – O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari 
milliy bazasi.
13. www.stat.uz   – O’zbekiston Resublikasi Davlat Statistika Qo’mitasi
14. www.hozir.org   
57 15. https://erohovastitch.ru/uz/the-credit-to-pensioners/chastichnyi-krizis-  
ekonomicheskie-krizisy-i-ih-vidy-nuzhna-pomoshch-po-izucheniyu.html
16. https://hozir.org/jahon-moliyaviy-iqtisodiy-inqirozi-va-davlatning-  
inqirozga-qar.html?page=3 
17. https://xs.uz/uz/post/zhahon-iqtisodij-inqirozlari-fermerlar-choyandan-  
tortib-birzhalar-va-dou-zhonsgacha
58

    KIRISH…………………………………………………………….    3
1.    Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish…………………………...    6
2.    Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sabablari va namoyon bo’lish xususiyatlari………………………………………………    17
3.    Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uning oqibatlari………...    29
4.    O’zbekistonda 2009-2012-yillarga mo’ljallangan Inqirozga qarshi choralar dasturining amalga oshirilishi…………………    40
    Xulosalar…………………………………………………………...    51
    Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati……………………………...    55