Iqtisodiyotda information-kommunikatsion texnologiyalarning o’rni va ahamiyati

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ʻ OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“________________________________________________________” KAFEDRASI
“ _______________________________________________________________ ” fanidan
        
KURS ISHI
МАVZU:  Iqtisodiyotda information-
kommunikatsion texnologiyalarning o’rni va
ahamiyati
Bajardi:____________ ______ _____________
Qabul qildi:__________________________
RO‘YXATGA OLINDI
“ ____ ” _______20 23 y.
№_________
Imzo _________ Kurs ishi himoya ga tavsiya   
qilingan sana
“____” _______20 23 y.
Ilmiy rahbar __ ________
Imzo _______________
Kurs ishi himoya qilingan 
sana
 «____» _______202 3  y .
Baho  « _____ » _________ ___________
( imzo )
_ _ _________
( imzo )
___________
( imzo ) Komissiya a’zolari :
__________________
_________________ _
_________________ Iqtisodiyotda information-kommunikatsion
texnologiyalarning o’rni va ahamiyati
Reja:
Kirish  3
1. Iqtisodiyotda informatsion-kommunikatsion texnologiyalar fanining ma’nosi, 
predmeti va vazifalari. 4
2. Raqmli iqtisodiyotda infarmatsion-kommunikatsion texnologiyalarning o’rmi va
vazifasi. 7
3. Axborot texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari. 11
4. Raqmlashtirish mohiyati, kelib chiqish sabablari, shart-sharoitlari va darajalri
13
Xulosa 20
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 2 4
2 Kirish
Axborotlashtirishning  milliy  tizimini  shakllantirishda,  iqtisodiyot  va  jamiyat
hayotining  barcha  sohalarida  zamonaviy  axborot  t е xnologiyalarini,  kompyut е r
t е xnikasi  va  t е l е kommunikatsiya  vositalarini  ommaviy  ravishda  joriy  etishda
hamda  ulardan  foydalanishda,  fuqarolarning  axborotga  ortib  borayotgan  talab-
extiyojlarini  yanada  to`liqroq  qondirishda,  jahon  axborot  hamjamiyatiga  kirishda
hamda  jahon  axborot  r е surslaridan  bahramand  bo`lishni  k е ngaytirishda
« Iqtisodiyotda  information-kommunikatsion  texnologiyalarning  o’rni  va
ahamiyati » mavzusi katta ahamiyatga egadir. 
Axborot-kommunikatsiya  t е xnologiyalari  (AKT)  inson  jamiyatining  barcha
sohalariga  kirib  bormoqda.  Boshqaruv  masalalarini  е chishda  zamonaviy  axborot
t е xnologiyalarining  o`rni  nihoyatda  axamiyatga  ega.  Ushbu  kurs  ishi  AKT
sohasidan  fundam е ntal  nazariy  bilimlarni  b е rishga  qaratilgan  bo`lib,  asosiy
qo`llaniladigan t е xnik va dasturiy vositalarini qamrab olgan. Shu bilan birga, kurs
ishi  maqsadi  kompyut е r  t е xnikasi  va  axborot  t е xnologiyalarini  qo`llash  bo`yicha
amaliy ko`nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. 
« Iqtisodiyotda  information-kommunikatsion  texnologiyalarning  o’rni  va
ahamiyati » mavzudagi kurs ishi zamonaviy t е xnik vositalar, op е ratsion tizimlar va
instrum е ntal  vositalardan  foydalanish  usullari,  hisoblash  jarayonlarini
avtomatlashtirish  tamoyil  va  uslublari  bilan  chuqur  hamda  har  tomonlama
tanishtirish, matnli va jadvalli axborotlarni qayta ishlash dasturlarining funktsional
imkoniyatlari  bilan  ishlash,  boshqaruv  jarayonlarida  shaxsiy  kompyut е rlardan
foydalanishning  nazariy  asoslari  va  ularni  milliy  iqtisodiyotning  turli  tarmoq  va
sohalariga  tadbiq  qilish  usullarini  o`rgatish,  ma’lumotlar  bazasini  boshqarish
tizimlari va oby е ktga mo`ljallangan dasturlash tillarini o`qitish,
Int е rn е t tizimi va lokal hisoblash tarmoqlarida ishlash uchun amaliy ko`nikmalarni
b е rish bilan qurollantiradi.
3 1. Iqtisodiyotda informatsion-kommunikatsion texnologiyalar
fanining ma’nosi, predmeti va vazifalari.
   Iqtisodiyot  harakat  va  raqobat  orqali  turmush  tarzini  rivojlantiradi  va  yangi-
yangi  kashfiyotlarni  yaratilishiga  sabab  bo`ladi.  Bu  kashfiyotlardan  biri  –
kompyuter texnikasidir. Azaldan insoniyat o`z ishini osonlashtirish va vaqtni tejash
muammolari bilan shug`ullangan. So`zsiz aytish mumkinki kompyuter XX asrning
buyuk  kashfiyotlaridan  biri.  Davr  talabiga  ko`ra  bugunga  kelib  kompyuter
texnikasi juda rivojlanib ketdi. Ma`lumotlarni yig`ish, boshqarish, qayta ishlash va
uzatish  ayniqsa,  hozirgi  kunda  muhim  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Rivojlangan  va
rivojlanayotgan  davlatlarni  hozirgi  kunning  eng  zo`r  va  ixcham  texnologiyasidan
foydalanishga bo`lgan talab kun sayin ortib bormoqda. 1
 Chunki butun dunyoda XXI  asr – «axborot» asri deb tan olingan. Axborot asrida
katta  hajmdagi  ma`lumotlar  ombori  va  axborotlar  ustida  ishlashga  to`g`ri
kelmoqda.  Jamiyat  taraqqiyotini  rivojlanishiga,  kunlik  ehtiyojga  kerakli  vositalar
(masalan,  uyali  telefon,  DVD  player,  Flash  xotira,  …),  yuz  berayotgan  jadal
o`zgarishlar  ularning  bir  qismi  bo`lgan  «Kompyuter  texnikasi»  va  «Iqtisodiyotda
axborot  komplekslari  va  texnologiyalari»  faniga  ham  o`z  ta`sirini  ko`rsatmoqda.
Axborot  texnologiyasining  rivojlanishi  dasturiy  va  texnik  ta`minotga  ham  o`z
ta`sirini  ko`rsatmoqda.  Bu  ta`sirlar  shunchalik  kuchliki,  yillar  ichida  emas,  balki
oylar  ichida  o`zgarib  va  boyib  bormoqda.  Axborot  texnologiyalari  va  uning
texnik,  dasturiy  ta`minotini  yangi  variantlari  paydo  bo`lishi  bu  sohadagi  xizmat
qilish  usulini  tubdan  o`zgartirishni talab etadi. 
Eslab  ko`ring,  kerakli  ma`lumotni  tahrirlash,  xotiraga  yozish,  qayta  ishlash
usullarni amalga oshirish yoki bir masalani kompyuterda  yechib,  natija  olish  uchun
algoritmlarni,  dasturlash  tillari  va  ishlash  muhitini  bilishni  talab  qilar  edi.  Bunday
ma`lumotga  ishlov  berish  usullarini  faqat  mutaxassislargina  amalga  oshirishni
bilardilar.  Ammo  hozirgi  jamiyatni  axborot  texnologiyalarisiz  tasavvur  qilish
qiyin.  Har  bir  soha  borki,  ishlab  chiqarishdan  to  ta`lim  muassasalari,
fermerlikkacha  axborot  texnologiyalari  qolaversa,  kompyuter  texnikasining
1
 Аkаеv А.А., KеnjаbаеvА.T., Ilhаmоvа YO.S., Jumаniyozоvа M.Ю.
4 imkoniyatidan  foydalanib  kelinmoqda.  Kompyuterlardan  foydalanuvchilar
sonining  kundan-kunga  ko`payishi  jamiyat  oldida  ma`lum  qiyinchiliklarni
tug`dirmoqda.  Respublikamizda  kompyuter  savodxonligini  oshirish,  jamiyatda
kompyuter  texnologiyalaridan  samarali  foydalanish  jarayonining  ijobiy  kechishi
uchun  hukumatimiz  tomonidan  bir  qator  chora-  tadbirlar ishlab chiqilgan. 
O`zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021 -
yil  Oliy  Majlisning  V  sessiyasida  so`zlagan  nutqida  axborot  texnologiyalari  va
kompyuterlarni  jamiyat  hayotiga,  kishilarning  turmush  tarziga,  umumiy  o`rta
ta`lim  maktablari,  o`rta  maxsus,  kasb-hunar  va  oliy  ta`lim  muassasalari  o`quv
jarayoniga  jadallik  bilan  olib  kirish  g`oyasi  ilgari  surilgan. 
O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2021-yil  23  maydagi
«2021-2030-yillarda  kompyuter  va  axborot  texnologiyala  rivojlantirish,
«Internet»ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta`minlash dasturini
ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida»gi 230-sonli 3
, 2022 -yil 30
maydagi «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya
texnologiyalarini  joriy  etish  to`g`risida»gi  Prezident  Farmoni,  mazkur  Farmonni
amalga  oshirish  yuzasidan  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining
2022-yil  6  iyundagi  «2022-2030-yillarda  kompyuterlashtirish  va  axborot-
telekommunikatsiya  texnologiyalarini  rivojlantirish  dasturi»  to`g`risidagi  Qarori
e`lon  qilindi 4
.  Ta`lim  tizimida  amalga  oshirilayotgan  islohotlarni  chuqurlashtirish
maqsadida  «2018-2022-  yillarda  uzluksiz  ta`lim  tizimini  mazmunan
modernizatsiyalash  va  ta`lim-tarbiya  samaradorligini  yangi  sifat  darajasiga
ko`tarish  dasturi»ning  1.7-bandida  «Uzluksiz  ta`lim  tizimi  o`quv-laboratoriya  va
informatika  xonalaridan  samarali  foydalanishni  baholash  mezonlarini  ishlab
chiqish  va  amaliyotga  joriy  etish»,  2.9-bandida  «Axborot  texnologiyalari  va
kompyuterlar  asosida  ta`lim  olishning  o`quv–metodik  majmualarini  yaratish  va
amalga tadbiq qilish», 3.4-bandida «Fanlar bo`yicha virtual laboratoriyalar tashkil
etish»  hamda  6.14-bandida  «Ta`lim  sifati  ko`rsatkichlari  va  mezonlarini
takomillashtirish,  ta`lim  sifatini  hamda  o`quvchi-talabalar  bilimini  baholashning
avtomatlashtirilgan  nazorat  va  boshqaruv  tizimini  yaratish»  kabi  ta`lim-tarbiya
5 samaradorligini yangi sifat darajasiga ko`tarish vazifalari qo`yilgandi 2
.
 O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022  -yil  2  iyundagi  «Axborot-
kommunikatsiya  texnologiyalari  sohasida  kadrlar  tayyorlash  tizimini
takomillashtirish  to`g`risida»gi  PQ-91-sonli,  2022-yil  8  iyuldagi  «Axborot
kommunikatsiya  texnologiyalarini  yanada  rivojlantirishning  qo`shimcha  chora-
tadbirlari  to`g`risida»gi  PQ-117-sonli,  2022-yil  28  sentyabrdagi  «O`zbekiston
Respublikasi  jamoat  ta`lim  axborot  tarmog`ini yaratish to`g`risida»gi PQ-191-sonli
Qarorlaridan  ko`zda  tutilgan  asosiy  vazifa  aholining  kompyuter  savodxonligini
oshirish hisoblanadi. Ushbu masalani  hal etish uchun maktab, litsey, kasb - hunar
kollejlari hamda oliy o`quv yurtlarida  kompyuter  va  axborot  texnologiyalari  bilan
ishlashga  o`rgatish  keng  ko`lamda  yo`lga  qo`yilmoqda.  Buning  uchun,  avvalo,
bilim dargohlari zamonaviy kompyuter  t e xn i k al a r g a   e g a   m a x su s   xo na l ar   b i l a n
bi r   q a t or d a  ― I n f o r o m ati k a   v a   a x b o r o t texnologiyalari  faniga bo`lgan talab  ham
ortmoqda.
  Axborot texnologiyasi - bu aniq texnik va dasturiy vositalarining majmui  bo`lib,
ular  yordamida  ma`lumotlarni  qayta  ishlash  bilan  bog`liq  bo`lgan  turli  xildagi
masalalarni hal etamiz. Informatika keng ma`noda fan, texnika va ishlab  chiqarish,
ya`ni  inson  faoliyatining  barcha  sohalarida  axborotni  kompyuter  va
telekommunikatsiya yordamida qayta ishlash, saqlash, uzatish va boshqarish bilan
bog`liq bo`lgan  yagona sohadir.
   "Axborot  texnologiyalari"  iborasidagi  "texnologiya"  so`zi  lotincha  "thexnos" -
san`at,  hunar,  ustalik,  soha  va  "logos"  -  fan  degan  ma`noni  bildiradi.  Texnikada
yoki  ishlab  chiqarishda  "texnologiya"  deganda  ma`lum  kerakli  xom  ashyodan
tayyor  mahsulotni  hosil  qilish  uchun  uslubar,  metodlar  va  vositalar  yig`indisidan
foydalanadigan  jarayon  tushuniladi.  Texnologiya  ob`yektining  dastlabki,
boshlang`ich  holatini  o`zgartirib,  yangi,  oldindan  belgilangan  talabga  javob
beradigan  holatga  keltiradi.  Misol  uchun  undan  turli  texnologiyalar  orqali  non,
bo`g`irsoq,  tort  va  boshqa  unli  mahsulotlarini  olish  mumkin.  Agar  boshlang`ich
xom  ashyo  sifatida  axborot  olinsa,  ushbu  axborotga  ishlov  berish  natijasida
2
 Iqtisоdiyotdа ахbоrоt kоmplеkslаri vа tехnоlоgiyalаri. Dаrslik.T.- “Fаn vа tехnоlоgiya ”. 2019.- 448 bеt .
6 axborot  mahsulotinigina  olish  mumkin.  Ushbu  holda  ham  "texnologiya"
tushunchasining  ma`nosi  saqlanib  qoladi.  Faqat  unga  "axborot"  so`zini  qo`shish
mumkin.  Bu  narsa  axborotni  qayta  ishlash  natijasida  moddiy  mahsulotni  emas,
balki axborotnigina  olish  mumkinligini  aniqlab  turadi.
     Texnologiya  -  bu  sun`iy  ob`yektlarni  yaratishga  yo`naltirilgan  jarayonlarni
boshqarishdir. Kerakli jarayonlarni kerakli yo`nalishda borishini ta`minlash uchun
yaratilgan  shart-sharoitlar  qanchalik  yaxshi  tashkil  etilganligi  texnologiyaning
samaradorligini  bildiradi.  Bu  esa  tabiiy  jarayonlar  nafaqat  moddaning  tarkibi,
tuzilishi va shaklini o`zgartirish maqsadida, balki axborotni qayta ishlash va yangi
axborot  hosil  qilish  maqsadida  ham  boshqariladi.  Shuning  uchun  axborot
texnologiyasini  quyidagicha ta`riflash  mumkin.
2. Raqmli iqtisodiyotda infarmatsion-kommunikatsion
texnologiyalarning o’rmi va vazifasi.
Bugun  jamiyatda  raqamli  texnologiyalarning  ahamiyati  tobora  ortmoqda.  Ularning
keng  joriy  qilinishi  va  raqamli  iqtisodiyotni  rivojlantirish  masalalari  hozirgi
zamonda  har  bir  davlat  uchun  jiddiy  hayotiy  masalaga  aylangan.  Ekspertlar
fikricha, kelgusi 3 yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali dunyodagi 22 foiz ish
o’rni  axborot texnologiyalari  yordamida  yaratiladi.
Prezidentimizning  Oliy  Majlisga  Murojaatnomasida  raqamli  iqtisodiyotga  faol
o’tish  kelgusi  5  yildagi  eng  ustuvor  vazifalardan  biri  sifatida  belgilandi.
Shuningdek, joriy yilning Ilm, ma‘rifat va raqamli  iqtisodiyotni  rivojlantirish yili
deb e‘lon  qilingani  bejiz emas.
Davlat  dasturida  belgilangan  vazifalar  ijrosini  ta‘minlash  borasida  Axborot
texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi oldida o’ta muhim
va  dolzarb  vazifalar qo’yilgan.
Raqamli  iqtisodiyot,  birinchi  navbatda,  korrupsiyadan  xoli  hududda  ishlash
i m koni y at in i  y ara t a di .  U ― xufi y ona  i q t is o d i y ot	‖n i ng  a s os iy  ku s h a nd a s i d ir.  C hu n k i
raqamlar  hamma  narsani  muhrlaydi,  xotirada  saqlaydi.  Kerak  paytda
ma‘lumotlarni  tez  taqdim  etadi.  Bunday  sharoitda  biror  ma‘lumotni  bekitish,
7 Robototexnika  sohasi.  Ma`lumki,  "robot"  so`zi  bizning  tilimizga  ilmiy
fantastikadan  kirib  kelgan  bo`lib,  "qul"  degan  ma`noni  bildiradi.  Birinchi  bor  bu
so`zni  oltmish  yil  oldin  taniqli  Chex  fantast  yozuvchisi  Karl  Chepek  ishlatgan.
Ammo "mexanik odamlar" undan oldinroq ham ma`lum edi. O`rta asrlarda inson
iste`dodlariga  ega  bo`lgan  musiqachi  qo`g`irchoq  yoki  rassom-qo`g`irchoqlar
paydo  bo`lganligi  ma`lum. 3
 
Kompyuter  asri  boshlanishi  bilan  insonni  og`ir  va  zararli  mehnatdan  ozod
etadigan  robotlar  paydo  bo`ldi.  Ular  garchi  odam  qiyofasida  bo`lmasa-da,  ko`plab
funksiyalarni  bajara  oladilar.  Masalan,  UzDAEWOOavto  O`zbekiston  -  Koreya
qo`shma  avtomobil  korxonasida  turli  ishlarni  bajaradigan  robotlar  keng
qo`llanilmoqda.  Bugungi  kunda  robotlar  mashinasozlik  zavodlarida, po`lat quyish
sexlarida, kimyoviy laboratoriyalarda,  qurilishda  keng  qo`llanilmoqda.  Robotlarni
yaratish  bilan  shug`ullanadigan  texnikaning  maxsus  shahobchasi-robototexnika
paydo  bo`ldi.  Robotlar  orasida  keng  tarqalgani  bu  robot  manipulyatorlardir.
Manipulyatorlar  -  o`ta  sezgir  va  kuchli  mexanik  qo`ldir.  Robotlarni  kompyuter
boshqarib turadi, ya`ni kompyuter  robotning "miyasi"dir, ular telekameralar orqali
"ko`rib",  mikrofonlar  yordamida  "eshitadilar",  ya`ni  axborot  qabul  qiladilar.
Maxsus  vositalar  "sezgi"  organi  vazifasini  o`taydi.
Marketing sohasi.  Marketing inglizcha "market" (bozor) so`zidan olingan  bo`lib,
bozor,  savdo  sohasidagi  faoliyatni  anglatadi.  Marketingda  eng  asosiysi,  bozorni,
xaridorlar  talab  va  ehtiyojlarini  chuqur  va  har  taraflama  o`rganish  va  ishlab
chiqarishni shuning asosiga qurish, ikkinchi tomondan esa bozorga, mavjud  talab
va  ehtiyojga  ta`sir  ko`rsatish,  xaridorlarning  muayyan  mollarga  bo`lgan  talablarini
shakllantirishdan  iborat.  Boshqa  viloyat  (tuman,  shahar)  dagi  bozor  narxlarini
o`rganish.  Marketing  sohasini  kompyuter  va  axborot  texnologiyalarisiz  tasavvur
etish  qiyin,  ayniqsa,  qimatli  qog`oz  bozorini.
Ta`lim  -  tarbiya  sohasi.  Ta`lim  sohasida  asosiy  vositalardan  biri  bu  didaktik
ta`minotlardir.  Didaktik  ta`minotga  o`quv  materialining  o`zgargan  shakllari  -
slayd,  diagramma,  jadval,  test,  virtual  laboratoriya  va  boshqalar  kiradi.  Bunday
3
 Джуманиязова М.Ю. Информационн ые коммуникационные технологии в экономике. Учебное пособие.Т.:
“ Nihol  Print ”.-2022.-468 стр.
8 ta`minotlarni  yaratishda  kompyuterdan  foydalanishning  imkoniyati  keng  va
kelgusida  bu  ta`minotni  o`zgartirib,  takomillashtirib  borish  ham  mumkin.  Bundan
tashqari  masofadan  ta`lim  olish,  mustaqil  o`rganish  kabi  imkoniyatlarni  ham
yaratib  beradi. 4
Ishlab  chiqarish  sohasi.  Ishlab  chiqarishning  deyarli  barcha  sohalarida
kompyuterlar  qo`llanilib  kelmoqda.  Kompyuterlar  ko`pgina  texnologik
jarayonlarni  boshqarishi,  ular  yordamida  yangi  mahsulotning  chizmasini
yaratishdan  toki  tayyor  mahsulot  bo`lib  chiqquniga  qadar  bo`lgan  barcha
jarayonlarni avtomatlashtirishi, mahsulot shaklini konstruktor kompyuter ekranida
chizib,  tegishli  o`zgartirishlar  yasab,  qog`ozga  chop  etishi  va  boshqa  amallarni
bajarishi  mumkin.  Bundan  tashqari  mahsulotni  ishlab  chiqarish  uchun  kerakli
barcha  qurilmaning  imkoniyatlari,  unga  ketadigan  sarf-xarajatlarni  hisob-kitob
qilishda  ham  kompyuter  eng  yaxshi  yordamchidir.  Mahsulotni  ishlab  chiqarishda
axborot  asosiy  kompyuterdan  ishlab  chiqarish  liniyalariga  yetkaziladi.  U  yerda
axborotni qabul qilishga tayyor turgan robotlar kompyuter uzatgan dastur asosida
mahsulotni yig`a boshlaydi. Tayyor mahsulotlar esa robotlar yordamida tekshirilib,
omborlarga jo`natiladi.
Tibbiyot  sohasi.  Kompyuterlarning  shifoxonalarda  paydo  bo`lishi  ko`p  narsalarni,
jumladan,  yuqoridagi  muammolarni  ham  tubdan  o`zgartirib  yuboradi.  Siz
to`g`ridan-to`g`ri  shifokor  huzuriga  yo`l  olasiz.  Uning  ish  stolida  odatdagi
meditsina  ish  qurollaridan  tashqari  kompyuter  ham  joy  olgan:  uning  xotirasida
barcha bemorlarning kasallik tarixi yozib qo`yilgan. Agar siz oldin ham murojaat
etgan  bo`lsangiz,  siz  haqingizdagi  ma`lumot  ham  bo`ladi.  Birinchi  bor  murojaat
etayotgan bo`lsangiz siz haqingizdagi barcha axborotni shu yerning o`zida shifokor
kompyuterga  kiritib  qo`yadi. 
Kasalligingiz  haqidagi  barcha  ma`lumotlar  kompyuterga  kiritilgach,  sizning
kasalligingiz  bo`yicha  tez  va  aniq  tashxis  kompyuter tomonidan qo`yiladi va chop
etish  qurilmasi  yordamida  dorilar  uchun  ro`yxat  ham  chop  etib  beriladi.  Dorilar
ro`yxatini  olib,  boshqa  kompyuter  yordamida  ushbu  dorilarni  eng  yaqin  bo`lgan
4
 Джуманиязова М.Ю. Информационн ые коммуникационные технологии в экономике. Учебное пособие.Т.:
“Nihol Print”.-2022.-468 стр.
9 qaysi  dorixonalardan  topish  mumkinligini  ham  bilib  olish  mumkin.  Kompyuter
medisinada  boshqa  ishlarga  ham  qodir.  Masalan,  tomograf  -  ya`ni  siljib
harakatlanadigan  rentgen  apparati  insonning  ixtiyoriy  organi  haqida  to`liq
ma`lumot olishi, ulardagi mikroskopik  defektlar, chet jinslar (masalan, buyrakdagi
tosh) haqida ma`lumot berishi mumkin  va ularning harakatli ko`rinishini saqlash,
tomograf uzatgan axborotni tezda qayta  ishlash va  ekranda  ko`rsatish qulayliklari
ham  bor. 5
Kompyuter  va  san`at.  Kompozitor  musiqa  yaratishda  kompyuterdan  unumli
foydalanishi  mumkin.  Buning  uchun  kichik  real  yoki  elektro  organ  yordamida
kompyuterga  ulanib  yozayotgan  musiqa  notalarini  ekranda  ko`rib  turgan  holda
yangi asar yaratishi va shu yerning o`zida, shu onda eshitib ko`rishi  ham  mumkin.
Kompyuterlar  rassomlarga  ham  ko`p  yoqib  qolgan. 
Kompyuter  grafikasi  bo`yicha  birinchi  ko`rgazma  1956  -yili  o`tkazilgan.  Turli
eskizlar,  chizmalar  va  rasmlar  chizishda  rassomlar  kompyuterdan  foydalanib
kelmoqdalar.  Bundan  tashqari,  kino  va  televideniyani  ham  kompyuterlarsiz
tasavvur  etish  qiyin.  Hozirgi  davrda  turli  joylarda,  mintaqalarda,  hatto  qit`alarda
yashaydigan  insonlar  ishtirokida  telekonferensiyalar  o`tkazish  an`anaga  aylanib
qolmoqda.
Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalarining maqsadi – iqtisodiyotda
axborot komplekslari va texnologiyalari tushunchalarining mohiyatini tushuntirish
hamda  talabalarda  iqtisodiyotning  turli  sohalarida  iqtisodiy  jarayonlarga
zamonaviy  axborot  komplekslarini,  kommunikatsiya  vositalarini  tatbiq  etish
ko’nikmalarini shakllantirishdan  iborat.
  Iqtisodiyotda  axborot  komplekslari  va  texnologiyalarini  fanining  vazifasi
talabalarga  iqtisodiyotning  turli  sohalarida  zamonaviy  axborot  komplekslari  va
texnologiyalarini  qo’llagan  holda  masalalarni  tahlil  etishga,  mustaqil  fikrlashga,
ixtisoslik  fanlarini  o’rganish  uchun  tayyorlashdan  iborat.
3. Axborot texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari .
5
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Raqamli  iqtisodiyot  va  “Elektron  hukumat”  tizimi  infratuzilmalarini
yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 18 maydagi, PQ-4321-sonli Qarori.
10 Axborot  texnologiyasi  -  bu  axborotni  bir  ko`rinishdan  ikkinchi,  sifat  jihatidan
yangi ko`rinishga keltirish, axborotni yig`ish, qayta ishlash va uzatishning  usul  va
vositalari  majmuasidan  foydalanish  jarayonidir.
Moddiy  ishlab  chiqarish  texnologiyasining  maqsadi  insonning  talabini
qondiradigan  yangi  mahsulot  ishlab  chiqarishdan  iborat.  Axborot
texnologiyasining  maqsadi  esa  insonning  biror-bir  ishni  bajarishi  uchun  zarur
bo`lgan,  uni  tahlil  etish  va  u  asosida  qaror  qabul  qilishi  kerak  bo`lgan  yangi
axborotni  ishlab  chiqarishdan  iborat.  Turli  texnologiyalarni  qo`llab,  bitta  moddiy
resurslardan  turli  mahsulotlar  olish  mumkin.  Xuddi  shu  narsani  axborot
texnologiyalariga  nisbatan  ham  aytish  mumkin.  Masalan,  matematikadan  nazorat
ishini  bajarganda  har  bir  o`quvchi  boshlang`ich  axborotni  qayta  ishlash  uchun
o`zining bilimini qo`llaydi. Masalaning yechimi bo`lgan yangi axborot mahsuloti,
o`quvchi  tanlay  olgan masalani yechish  texnologiyasi,  usuliga  bog`liq. 6
Ishlab  chiqarishda  turli  maxsus  jihozlar,  uskunalar  va  boshqalar  ishlatiladi.
Axborot  texnologiyalari  uchun  ham  o`zining  uskunalari,  vositalari  mavjud.  Bular
kseroks, faks, skaner va boshqa dasturiy vositalardir. Bu vositalar orqali axborotga
ishlov  berilib,  o`zgartiriladi.  Hozirgi  paytda  axborotga  ishlov  berish  uchun
kompyuterlar  va  kompyuter  tarmoqlari  keng  qo`llanilmoqda.  Axborot
texnologiyasida  kompyuterlar  va  kompyuter  tarmoqlarining  qo`llanishiga  urg`u
berish  maqsadida  ko`pincha  kompyuter  va  kommunikatsion  texnologiya  haqida
gapirishadi.
Axborot  texnologiyasi  o`zi  uchun  asosiy  muhit  bo`lgan  axborot  tizimlari  bilan
bevosita  bog`liqdir.  Chunki  axborot  texnologiyasi  axborot  tizimlarida  mavjud
bo`lgan  ma`lumotlar  ustida  bajariladigan  turli  xil  murakkablikdagi  amallar  va
algoritmlarni bajarishdan iborat  bo`lgan tartiblashtirilgan  jarayondir.
Axborot  texnologiyasining  vujudga  kelishi  va  rivojlanishini  belgilovchi  ichki  va
tashqi  omillar  mavjud.
Ichki  omillar  –  bu  axborotning  paydo  bo`lishi  (yaratilishi),  turlari,  xossalari,
axborotlar  bilan  turli  amallarni  bajarish,  ularni  jamlash,  uzatish,  saqlash  va
6
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Raqamli  O’zbekiston-2030”  strategiyasini  tasdiqlash  va  uni
savaraliamalga oshirish tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
11 boshqalar.
Tashqi omillar  - bu axborot texnologiyasining texnik – uskunaviy vositalar  orqali
axborotlar  bilan turli  vazifalarni  amalga  oshirish  vositalari.
Axborot  texnologiyalari  jamiyat  axborot  resurslaridan  oqilona  foydalanishning eng
muhim  usullaridan  biri  bo`lib,  hozirgi  vaqtga  qadar  bir  necha  evolutsion
bosqichlarni  bosib  o`tdi.  Ana  shu  bosqichlarga  qisqacha  to`xtalib  o`tamiz.
Birinchi  bosqich.  XIX  asrning  ikkinchi  yarmigacha  davom  etgan.  Bu  bosqichda
"Qo`llik"  axborot  texnologiya  taraqqiy  etgan.  Uning  vositalari:  pero,  siyohdon,
kitob.  Kommunikasiya,  ya`ni  aloqa  odamdan  odamga  yoki  pochta  orqali  xat
vositasida  amalga  oshirilgan.  Bu  axborot  texnologiyasi  insonning  aqli  rivojlanish
davrida paydo  bo`lgan.
 Ikkinchi  bosqich.  XIX  asrning  oxiri,  unda  "Mexanik"  texnologiya  rivoj
topgan.  Uning  asosiy  vositalari  yozuv  mashinkasi,  arifmometr  kabilardan  iborat.
Uchinchi  bosqich.  XX  asr  boshlariga  mansub  bo`lib,  "Elektromexanik"
texnologiyalar  bilan  farq  qiladi.  Uning  asosiy  vositalari  sifatida  telegraf  va
telefonlardan foydalanilgan. Bu bosqichda axborot texnologiyasining maqsadi ham
o`zgardi.  Unda  asosiy  urg`u  axborotni  tasvirlash  shaklidan,  uning  mazmunini
shakllantirishga  ko`chirildi.
To`rtinchi  bosqich.  XX  asr  o`rtalariga  to`g`ri  kelib,  "Elektron"  texnologiyalar
qo`llanilishi  bilan  belgilanadi.  Bu  texnologiyalarning  asosiy  vositasi  EHMlar  va
ular asosida  tashkil etiladigan avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari  va  axborot
izlash  tizimlaridir.
Beshinchi  bosqich.  XX  asr  oxiriga  to`g`ri  keladi.  Bu  bosqichda  "Kompyuter"
texnologiyalari  taraqqiy  etdi.  Ularning  asosiy  vositasi  turli  maqsadlarga
mo`ljallangan  dasturiy  vositalarga  ega  bo`lgan  shaxsiy  kompyuterlardir.  Bu
bosqichda kundalik turmush, madaniyat va boshqa sohalarga  mo`ljallangan  texnik
vositalarning  o`zgarishi  ro`y  berdi.  Lokal  va  global  kompyuter  tarmoqlari ishlatila
boshlandi.
Axborot  texnologiyalarining  uzoq  yillik  evolutsion  rivojlanishi  uni  bir  necha
turlarga  bo`linib  ketishiga  sabab  bo`ldi.
12 Axborot  texnologiyalari  bir  necha  turlarga  bo`linadi:
1. Ma`lumotlarga  ishlov  beruvchi  axborot  texnologiyalari.  Ular  ma`lum
aniq algoritmlar bo`yicha boshlang`ich ma`lumotlarga ishlov beruvchi masalalarni
yechishga mo`ljallangan. Masalan, har bir tashkilotda o`zining xodimlari haqidagi
axborotga  ishlov  beruvchi.
2. Boshqarishning  axborot  texnologiyalari.  Ularning  maqsadi  ish  faoliyati
qaror  qabul  qilish  bilan  bog`liq  bo`lgan  insonlarning  axborotga  bo`lgan  talabini
qondirishdan  iborat.  Masalan,  boshqarishning  axborot  tizimlari  tashkilotning
o`tmishi,  hozirgi  holati  va  kelajagi  haqidagi axborotni  beruvchi.
3. Tashkilot  axborot  texnologiyasi.  Avtomatlashtirilgan  tashkilot  zamonaviy
axborot  texnologiyalari  bu  -  tashkilot  ichidagi  va  tashqi  muhit  bilan
kommunikatsion  jarayonlarni  kompyuter  tarmoqlari  va  axborotlar  bilan  ishlovchi
boshqa zamonaviy vositalar asosida tashkil etish va qo`llab-quvvatlashdan iborat.
Buning  uchun  maxsus  dasturiy  vositalar  ham  ishlab  chiqilgan.  Ulardan  biri
Microsoft Office dasturlar majmuasidir. Uning tarkibiga matn muharriri, elektron
jadval,  taqdimot  muharriri,  ma`lumotlar  omborini  boshqarish  tizimlari
kiradi.Hozirgi  paytdagi  kompyuterlar  uchun  ko`plab  dasturiy  vositalar  mavjudki,
ular  barcha  turdagi  axborot  texnologiyalarini  ta`minlay  oladi.  Ularning  ayrimlari
bilan keyinchalik  qisqacha  tanishib  chiqamiz.
4. Ma`lumotlar  ombori.  Har  qanday  axborot  texnologiyasining  majburiy
elementi  ma`lumotlar  omboridir  (MO).  Avtomatlashtirilgan  tashkilotda  MO
firmaning  ishlab  chiqarish  tizimi  haqidagi  barcha  ma`lumotlarni  o`zida  saqlaydi.
5. Elektron  pochta  (E-mail)  -  kompyuterlardan  tarmoqda  foydalanishga
asoslangan bo`lib, hamkorlarga ma`lumotlar jo`natish yoki ulardan ma`lumot olish
imkoniyatini  yaratadi.
6.  Audiopochta  -  bu  ma`lumotlarni  klaviatura  yordamida  emas,  balki tovush
orqali  uzatuvchi  elektron pochtadir.
Axborot  texnologiyalari  faqat  fan  va  texnika  hodisasi  bo`lmasdan,  iqtisodiy
rivojlanishning  muhim  omiliga  aylanmoqda.  Axborot  bilan  qamrab  olinmagan
biror  muhim  xo`jalik  sohaga  (masalan,  ta`lim,  ishlab  chiqarish,  transport,  kredit-
13 moliya,  savdo,  qishloq  xo`jalik)  misol  keltirish  qiyinmas.  Ayni  paytda
kompyuterlar  va  aloqa  vositalari  asosida  axborotni  to`plash,  saqlash  va  taqdim
etishning  zamonaviy  usullari,  yangi  axborot  texnologiyalari  va  xizmatlarni  sotish
(tarqatish)  maqsadlarida  ishlab  chiqarish  mustaqil  tarmoq  sifatida  shakllandi  va
ajralib  chiqdi.  Shunday  qilib,  xalq  xo`jaligini  axborotlashtirish  kelgusiga  axborot
texnologiyasining  inqilobiga o`tish  demakdir.
Axborot texnologiyalari, shu jumladan, kompyuterlar  keng  qo`llanilib
kelayotgan ayrim  sohalarni  sanab o`tamiz.
Biznes  sohasi.  Axborot  texnologiyalari  yangi  korxona  yoki  firmaning
muvaffaqiyat  bilan faoliyat ko`rsatishida  katta  rol  o`ynaydi.  Masalan:
- biznes  reja  tuzishda  va  kutilayotgan  daromad  va  chiqimlarni  hisoblashda;
- tashkilot yoki firmaning yorlig`ini va tegishli  hujjatlarini  tartibga
keltirishda;
- tashkilot  yoki  firmaning  taqdimot  marosimini  o`tkazishda;
- reklamalarning  loyihasini  tuzish  va  reklama  materiallarini  tayyorlash,
hisobotlar,  shartnomalarni tayyorlashda;
- mijozlar  haqidagi  ma`lumotlar  ro`yxatini  saqlash  va  u  bilan  ishlashda;
- boshqa firmalar, potensial ta`minotchi, ulgurji xaridorlar bilan  bog`lanishda;
- mijozlar  va  ta`minotchilar  bilan  muzokara  olib  borish  va  hokazolarda.
Shunday  qilib  tashkilot  yoki  firmaning  taraqqiy  etishi  uchun  albatta  axborot
texnologiyasi  ya`ni  kompyuterlarning  imkoniyati  va  o`rni katta.
Bank  sohasi.  Bank  tizimi  o`zining  ish  faoliyatida  axborot  texnologiyalaridan  keng
foydalanish  imkoniyatiga  ega  bo`lgan  tashkilot  hisoblanadi.  Masalan:
- yil  davomida  bir  sutkasiga  24  soat  mijozlarga  aloqa  uchun  va  tegishli
ma`lumotlarni  olish,  ma`lumotnomani  tekshirish,  hisobni  to`lash  imkoniyatini
yaratish;
- mijozlarga  xizmat  ko`rsatish  madaniyatini  oshirish;
- kredit  kartochkalari  yordamida  telefon  yoki  Internet  orqali  xizmatni
yo`lga  qo`yish;
- mijozlar  haqidagi  ma`lumotlarni  saqlash;
14 - Bankning  hisob  raqamlari  haqidagi  ma`lumotlar  va  boshqalar.
4. Raqmlashtirish mohiyati, kelib chiqish sabablari, shart-
sharoitlari va darajalri
Raqamli  iqtisodiyot  tushuncha  nisbatan  uzoq  bo'lmagan  vaqtda,  1995-yili
Massachusets universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab
berilgan.  Olim  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  intensiv  rivojlanishi
ortidan  eski  iqtisodiyotdan  yangi  iqtisodiyotga  o'tishda,  qanday  o'zgarishlar  ro'y
berishi mumkinligini aytib  o'tgan.
Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini  yuritish bo'lib, bunda ishlab  chiqarish
va  xizmat  ko'rsatishdagi  asosiy  omil  raqamlar  ko'rinshidagi  ma'lumotlar  bo'lib,
katta  hajmdagi  axborotlarni  qayta  ishlash  va  shu  qayta  ishlash  natijasini  analiz
qilish  yordamida  har  xil  turdagi  ishlab  chiqarish,  xizmat  ko'rsatish,  texnologiyalar,
qurilmalar,  saqlash,  mahsulotlarni  yetkazib  berishda  oldingi  tizimdan  samaraliroq
yechimlar  tadbiq  qilishdir.  Boshqacha  qilib  aytgancha,  raqamli  iqtisodiyot  bu
onlayn  xizmatlar  ko'rsatish,  elektron  tulovlar  amalga  oshirish,  internet  savdo,
kraudfanding  va  boshqa  turdagi  sohalarni  raqamli  kompyuter  texnologiyalarini
rivojlanishi  bilan  bog'langan  faoliyatdir.
Asosan  raqamli  iqtisodiyotni  rivojlanishining  asosiy  elementi  sifatida  elektron
tijorat,  internet  banking,  elektron  tulovlar,  internet  reklama  va  shu  bilan  birga,
internet  o'yinlari  ko'riladi.
Axborot  texnologiyalarini  rivojlanishi  va  tadbiq  qilinishi  evaziga  kundalik
hayotimizda  juda  ko'plab  qulayliklar  paydo  bo'lmoqda.  Deylik
ovqatlanmoqchimiz,  lekin  uni  tayyorlashni  xohlamaymiz,  muommo  emas,
internetdan  uyga  ovqat  yetkazib  berish  xizmati  orqali  xohlagan  taomni  onlayn
buyurtma  qilishimiz  mumkin.  Yoki  do'stimizga  pul  o'tkazishimiz  kerak,  bunda
atelabga  bank  yoki  moliya  muassasalariga  borishga  hojat  yo'q,  biz  pulni  mobil
bank  orqali  o'tkazishimiz  mumkin.  Shu  kabi  ko'plab  xizmat  turlarini  onlayn,
smartfon yoki kompyuter  orqali  amalga  oshirishimiz  mumkin. 7
7
 www.lex.uz ( O ‘ zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi )
15 Raqamli  iqtisodiyotning  afzalliklari .  Albatta,  axborot-kommunikatsiya
texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiq
etilishi har bir inson hayotida ko'plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli
texnologiyalar  rivojlanishi  ortidan  inson,  unga  kerakli  xizmatdan  tezroq
foydalanishi,  internet  orqali  o'ziga  kerakli  mahsulotlarni  arzon  sotib  olish  bilan
ko'plab  pul  mablag'larini  tejashi  mumkin.  Masalan  biron  bir  kitobning  elektron
ko'rinishda sotib olish Sizga, shu kitobni chop etilgan ko'rinishini sotib olish ancha
arzonga  tushishi  mumkin.  Yoki  bo'lmasa  oddiy  iste'molchi  o'zi  ham  tadbirkor
bo'lishi,  uyidan  chiqmagan  holda  onlayn  savdo-sotiq  bilan  shug'ullanishi  mumkin.
Raqamli  iqtisodiyotning  rivojlanishini  boshqa  afzalliklari  quyidagicha  bo'lishi
mumkin:
– ishlab  chiqarishda  mehnat  samadorligini  oshishi;
– kompaniyalarning  raqobatbardoshligini  o'sishi;
– ishlab  chiqarishdagi  harajatlarning  kamayishi;
– yangi  ish  o'rinlari  yaratilinishi;
– yangi  zamonaviy  kasblar  paydo  bo'lishi;
– kambag'allikni  yengish  va  ijtimoiy  tengisizlikni  yuqolishi.
Bular  raqamli  iqtisodiyotning  bor  yo'gi  bir  nechta  afzalliklari  holos.  Raqamli
iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik hayotimizga ijobiy ta'sir qiladi, oddiy
foydalanuvchiga  ko'plab  qo'shimcha  imkoniyatlar  beradi  va  qolaversa,  bozorni
o'sishi va  rivojlanishini  ta'minlab  berishi mumkin.
16 1-rasm.  Raqamli  iqtisodiyotning  ishlash  strukturasi
Raqamli  iqtisodiyot  keltirib  chiqarishi  mumkin  bo'lgan  xavflar:
– Kiber hujum xavfi, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bilan bog'liq  muommolar;
– "raqamli  qullik"  (millionlab  insonlar  ma'lumotlaridan  keyinchalik  ularni
o'zlarini tutishini boshqarish uchun foydalanish);
– ishsizlikni  oshishi,  axborot  texnoloiyalarini  rivojlanishi  va  uni  tadbiq
qilinishi  ortidan bir  qancha  sohalar  va  kasblar  yo'q  bo'lib ketishi  mumkin.
Raqamli  iqtisodiyoti  rivojlangan  dunyo  davlatlari.  "Raqamli"  davlatlar  bugungi
kunda  Norvegiya,  Shvetsiya  va  Shvetsariya  hisoblanishadi.  Raqamli  iqtisodiyot
rivojlangan 10 ta davlatlar qatoriga AQSH, Buyuk Britaniya, Daniya,  Finlandiya,
Singapur,  Janubiy  Koreya va  Gonkong  kiradi.
Raqamli  iqtisodiyotda  davlatning  o'rni.  Dunyo  tajribasini  o'rganish  natijasida  shu
narsa  aniq  bo'ldiki,  raqamli  iqtisodiyoti  rivojlangan  mamlakatlarda  raqamli
iqtisodiyotda  davlat(hukumat)  bozor  "o'yin"  qoidalarini  o'yinning  barcha
ishtirokchilari  uchun  belgilaydi  va  bunda  davlatning  eng  muhim  vazifasi  sifatida
o'yin  ishtirokchilari  uchun  bir  xil,  teng  huquqli  va  imkoniyatli  sharoit  yaratib
berish  hisoblanadi.  Ya'ni,  bozorda  katta  kompaniya  bo'ladimi  yoki  kichik  biznes,
ular  teng  huquqli  hisoblanadi.  Ularga  bir  xil  imkoniyatlar  beriladi.  Davlat
qoidalarga  amal  qilinishi  va  oxir  oqibatda  oddiy  iste'molchi  sifatli,  zamonaviy
xizmat yoki  mahsulot  olishi ta'minlanadi. Demak, raqamli iqtisodiyot  rivojlanishi
17 uchun  davlat  hamma  uchun  teng  sharoit  yaratib  berishi,  iloji  boricha  bozor
qoidalari,  qonunlar,  shartnomalar  shaffof  bo'lishi,  qonunlar  bozor  talabidan  kelib
chiqqan holda(ya'ni bozordagi rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlay olishi
va  kerakli  normativ  hujjatlarni  qabul  qilishi)  o'yin  ishtirokchilari  uchun  erkinlik
berishi zarur. 8
2-rasm.  Raqamli  iqtisodiyot ishlatiladigan sohalar
Dunyo  mamlakatlari  kabi  O'zbekistonda  ham  raqamli  iqtisodiyot  rivojlanmoqda.
Kundalik  hayotimizga  axborot  texnologiyalarni  tadbiq  qilinishi  ortidan  oddiy
insonlar  uchun  ko'plab  imkoniyatlar  yaratilmoqda.  Hozirga  kunda  uydan
chiqmasdan  ko'plab  oziq-ovqat  mahsulotlari  va  taomlariga  buyurtma  berishimiz,
ularni uyimizgacha  yetkazib  berishlari mumkin.
Lekin  shuni  ta'kidlash  kerak-ki,  O'zbekistonda  raqamli  iqtisodiyot  O'zbekiston
potensialiga  nisbatan  bir  necha  barobar  sekinroq  rivojlanmoda.  Ya'ni  imkoniyat
bor,  kerakli  resurslar  mavjud  lekin  rivojlanish  ancha  sust.  Bunga  sabab  sifatida
raqamli  iqtisodiyotni  O'zbekistonda  rivojlanishini  bir  qancha  to'siqlarini  ko'rsatib
o'tish  mumkin:
8
 http://www. ziyonet.u z (Axborot ta’lim tarmog’i)
18 – ko'plab  sohalardagi  monopoliya;
– internet  tezligini  pastligi  va  uni  sifatsizligi;
– axborot texnologiyalari  sohasida  qonununchilikning  zamondan  orqada
qolganligi; 9
– fuqarolarda  kompyuter  savodxonligining  o'ta  pastligi;
– qonunchilikning  shaffof  emasligi;
– axborot  texnologiylari  bo'yicha  mutaxassislarning  yetishmasligi  yoki  ularni
boshqa  mamlakatlarga  ketib  qolishi;
– axborot  madaniyati,  axborot  gigiyenasi  pastligi;
– axborot  texnologiyalari  xavfsizligi  yaxshi  emasligi;
– boshqaruv  organlarida  sohani  tushunadigan  mutaxassislarning  kamligi
yoki(ba'zilarida)  ularning  umuman yo'qligi;
– ilm-fan  va  ayniqsa  aniq  fanlarning  rivojlanishi  sustligi(yoki  rivojlanishdan
to'xtab  qolganligi).
Yuqorida  keltirilgan  muommolar  bosqicha-bosqich,  tizimli,  dunyo  tajribasidan
kelib chiqib hal qilinsa, O'zbekiston ham bemalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan
mamlakatlarda biri bo'la  oladi.
9
 www.security.uz
19 Xulosa
Xulosa  o’rnida  bugun  jаmiyаtdа  rаqаmli  texnоlоgiyаlаrning  аhаmiyаti  tоbоrа
оrtmоqdа.  Ulаrning  keng  jоriy  qilinishi  vа  rаqаmli  iqtisоdiyоtni  rivоjlаntirish
mаsаlаlаri  hоzirgi  zаmоndа  hаr  bir  dаvlаt  uchun  jiddiy  hаyоtiy  mаsаlаgа  аylаngаn.
Ekspertlаr  fikrichа,  kelgusi  3  yildа  iqtisоdiyоtni  rаqаmlаshtirish  оrqаli  dunyоdаgi
22  fоiz  ish  о‘rni  аxbоrоt  texnоlоgiyаlаri  yоrdаmidа  yаrаtilаdi.  Prezidentimizning
Оliy Mаjlisgа Murоjааtnоmаsidа rаqаmli iqtisоdiyоtgа fаоl  о‘tish  kelgusi  5  yildаgi
eng  ustuvоr  vаzifаlаrdаn  biri  sifаtidа  belgilаndi.  Shuningdek,  jоriy  yilning  Ilm,
mа’rifаt  vа rаqаmli  iqtisоdiyоtni rivоjlаntirish  yili  deb  e’lоn  qilingаni  bejiz  emаs.
Dаvlаt  dаsturidа  belgilаngаn  vаzifаlаr  ijrоsini  tа’minlаsh  bоrаsidа  Аxbоrоt
texnоlоgiyаlаri vа kоmmunikаtsiyаlаrini  rivоjlаntirish  vаzirligi  оldidа  о‘tа  muhim
vа  dоlzаrb  vаzifаlаr  qо‘yilgаn. 
Rаqаmli  iqtisоdiyоt,  birinchi  nаvbаtdа,  kоrrupsiyаdаn  xоli  hududdа  ishlаsh
imkоniyаtini  yаrаtаdi.  U  “hufiyоnа  iqtisоdiyоt”ning  аsоsiy  kushаndаsidir.  Chunki
rаqаmlаr  hаmmа  nаrsаni  muhrlаydi,  xоtirаdа  sаqlаydi.  Kerаk  pаytdа
mа’lumоtlаrni  tez  tаqdim  etаdi.  Bundаy  shаrоitdа  birоr  mа’lumоtni  bekitish,
yаshirin bitimlаr tuzish, u yоki bu fаоliyаt hаqidа tо‘liq аxbоrоt bermаslikning  ilоji
qоlmаydi,  Buning  nаtijаsidа  esа  iqtisоdiyоtgа  yо‘nаltirilgаn  qоnuniy  mаblаg‘lаr
jоy-jоyigа  sаrflаnаdi. 
Аyniqsа,  sоliqlаrning  о‘z  vаqtidа  tо‘g‘ri  hisоblаnishi  vа  tо‘lаnishi,  byudjet
tаqsimоti  оshkоrаligi,  ijtimоiy  sоhаgа  yо‘nаltirilgаn  mаblаg‘lаr,  mаktаblаr,
shifоxоnаlаr,  yо‘llаrgа  аjrаtilgаn  pullаr  tо‘liq  о‘z  mаnziligа  mаqsаdli  yetib
bоrishigа  zаmin  yаrаtilаdi.  Shu  bоis,  rаqаmli  texnоlоgiyаlаrni  bizni  tаrаqqiyоtgа
eltаdigаn  eng  qisqа  yо‘l,  deyа  аtаsh  g‘оyаt  оqilоnа  vа  оdilоnа  tа’rif  bо‘lаdi.
Rоbоtоtexnikа  sоhаsi.  Mа`lumki,  "rоbоt"  sо`zi  bizning  tilimizgа  ilmiy
fаntаstikаdаn  kirib  kelgаn  bо`lib,  "qul"  degаn  mа`nоni  bildirаdi.  Birinchi  bоr  bu
sо`zni оltmish yil оldin tаniqli Chex fаntаst yоzuvchisi  Kаrl Chepek ishlаtgаn. 
Аmmо "mexаnik оdаmlаr" undаn оldinrоq hаm mа`lum  edi. О`rtа аsrlаrdа insоn
iste`dоdlаrigа  egа  bо`lgаn  musiqаchi  qо`g`irchоq  yоki  rаssоm-qо`g`irchоqlаr
pаydо  bо`lgаnligi  mа`lum.  Kоmpyuter  аsri  bоshlаnishi  bilаn  insоnni  оg`ir  vа
20 zаrаrli  mehnаtdаn  оzоd  etаdigаn  rоbоtlаr  pаydо  bо`ldi.  Ulаr  gаrchi  оdаm
qiyоfаsidа bо`lmаsа-dа, kо`plаb funksiyаlаrni bаjаrа оlаdilаr. 
Mаsаlаn,  UzDАEWООаvtо  О`zbekistоn  -  Kоreyа  qо`shmа  аvtоmоbil  kоrxоnаsidа
turli  ishlаrni  bаjаrаdigаn  rоbоtlаr  keng  qо`llаnilmоqdа.  Bugungi  kundа  rоbоtlаr
mаshinаsоzlik  zаvоdlаridа,  pо`lаt  quyish  sexlаridа,  kimyоviy  lаbоrаtоriyаlаrdа,
qurilishdа  keng  qо`llаnilmоqdа.  Rоbоtlаrni  yаrаtish  bilаn  shug`ullаnаdigаn
texnikаning  mаxsus  shаhоbchаsi-rоbоtоtexnikа  pаydо  bо`ldi.  Rоbоtlаr  оrаsidа
keng tаrqаlgаni bu rоbоt mаnipulyаtоrlаrdir. Mаnipulyаtоrlаr-  о`tа sezgir vа kuchli
mexаnik  qо`ldir.  Rоbоtlаrni  kоmpyuter  bоshqаrib  turаdi,  yа`ni  kоmpyuter
rоbоtning  "miyаsi"dir,  ulаr  telekаmerаlаr  оrqаli  "kо`rib",  mikrоfоnlаr  yоrdаmidа
"eshitаdilаr",  yа`ni  аxbоrоt  qаbul  qilаdilаr.  Mаxsus  vоsitаlаr  "sezgi"  оrgаni
vаzifаsini  о`tаydi.
Mаrketing  sоhаsi.  Mаrketing  inglizchа  "mаrket"  (bоzоr)  sо`zidаn  оlingаn  bо`lib,
bоzоr,  sаvdо  sоhаsidаgi  fаоliyаtni  аnglаtаdi.  Mаrketingdа  eng  аsоsiysi,  bоzоrni,
xаridоrlаr  tаlаb  vа  ehtiyоjlаrini  chuqur  vа  hаr  tаrаflаmа  о`rgаnish  vа  ishlаb
chiqаrishni  shuning  аsоsigа  qurish,  ikkinchi  tоmоndаn  esа  bоzоrgа,  mаvjud tаlаb
vа ehtiyоjgа tа`sir kо`rsаtish, xаridоrlаrning muаyyаn mоllаrgа  bо`lgаn tаlаblаrini
shаkllаntirishdаn ibоrаt. 
Bоshqа  vilоyаt  (tumаn,  shаhаr)  dаgi  bоzоr  nаrxlаrini  о`rgаnish.  Mаrketing
sоhаsini  kоmpyuter  vа  аxbоrоt  texnоlоgiyаlаrisiz  tаsаvvur  etish  qiyin,  аyniqsа,
qimаtli  qоg`оz  bоzоrini.  Tа`lim-  tаrbiyа  sоhаsi.  Tа`lim  sоhаsidа  аsоsiy
vоsitаlаrdаn  biri  bu  didаktik  tа`minоtlаrdir.  Didаktik  tа`minоtgа  о`quv
mаteriаlining  о`zgаrgаn  shаkllаri-  slаyd,  diаgrаmmа,  jаdvаl,  test,  virtuаl
lаbоrаtоriyа  vа  bоshqаlаr  kirаdi.  Bundаy  tа`minоtlаrni  yаrаtishdа  kоmpyuterdаn
fоydаlаnishning  imkоniyаti  keng  vа  kelgusidа  bu  tа`minоtni  о`zgаrtirib,
tаkоmillаshtirib  bоrish  hаm  mumkin.  Bundаn  tаshqаri  mаsоfаdаn  tа`lim  оlish,
mustаqil о`rgаnish kаbi imkоniyаtlаrni  hаm yаrаtib berаdi. Ishlаb chiqаrish sоhаsi.
Ishlаb chiqаrishning deyаrli bаrchа  sоhаlаridа  kоmpyuterlаr  qо`llаnilib  kelmоqdа.
Kоmpyuterlаr  kо`pginа  texnоlоgik  jаrаyоnlаrni  bоshqаrishi,  ulаr  yоrdаmidа  yаngi
mаhsulоtning  chizmаsini yаrаtishdаn tоki tаyyоr mаhsulоt bо`lib chiqqunigа qаdаr
21 bо`lgаn  bаrchа  jаrаyоnlаrni  аvtоmаtlаshtirishi,  mаhsulоt  shаklini  kоnstruktоr
kоmpyuter  ekrаnidа chizib, tegishli о`zgаrtirishlаr yаsаb, qоg`оzgа chоp etishi vа
bоshqа  аmаllаrni  bаjаrishi  mumkin.  Bundаn  tаshqаri  mаhsulоtni  ishlаb  chiqаrish
uchun  kerаkli  bаrchа  qurilmаning  imkоniyаtlаri,  ungа  ketаdigаn  sаrf-xаrаjаtlаrni
hisоb-kitоb  qilishdа  hаm  kоmpyuter  eng  yаxshi  yоrdаmchidir.  Mаhsulоtni  ishlаb
chiqаrishdа аxbоrоt аsоsiy kоmpyuterdаn ishlаb chiqаrish liniyаlаrigа  yetkаzilаdi.
U yerdа аxbоrоtni qаbul qilishgа tаyyоr turgаn rоbоtlаr kоmpyuter  uzаtgаn  dаstur
аsоsidа  mаhsulоtni  yig`а  bоshlаydi.  Tаyyоr  mаhsulоtlаr  esа  rоbоtlаr  yоrdаmidа
tekshirilib,  оmbоrlаrgа  jо`nаtilаdi.  Tibbiyоt  sоhаsi.  Kоmpyuterlаrning
shifоxоnаlаrdа  pаydо  bо`lishi  kо`p  nаrsаlаrni,  jumlаdаn,  yuqоridаgi muаmmоlаrni
hаm tubdаn о`zgаrtirib yubоrаdi. 
Siz  tо`g`ridаn-tо`g`ri  shifоkоr  huzurigа  yо`l  оlаsiz.  Uning  ish  stоlidа  оdаtdаgi
meditsinа  ish  qurоllаridаn  tаshqаri  kоmpyuter  hаm  jоy  оlgаn:  uning  xоtirаsidа
bаrchа  bemоrlаrning kаsаllik tаrixi yоzib qо`yilgаn. Аgаr siz оldin hаm murоjааt
etgаn  bо`lsаngiz,  siz  hаqingizdаgi  mа`lumоt  hаm  bо`lаdi.  Birinchi  bоr  murоjааt
etаyоtgаn  bо`lsаngiz  siz  hаqingizdаgi  bаrchа  аxbоrоtni  shu  yerning  о`zidа  shifоkоr
kоmpyutergа  kiritib  qо`yаdi.  Kаsаlligingiz  hаqidаgi  bаrchа  mа`lumоtlаr
kоmpyutergа  kiritilgаch,  sizning  kаsаlligingiz  bо`yichа  tez  vа  аniq  tаshxis
kоmpyuter  tоmоnidаn  qо`yilаdi  vа  chоp  etish  qurilmаsi  yоrdаmidа  dоrilаr  uchun
rо`yxаt hаm chоp etib berilаdi. 
Dоrilаr  rо`yxаtini  оlib,  bоshqа  kоmpyuter  yоrdаmidа  ushbu  dоrilаrni  eng  yаqin
bо`lgаn  qаysi  dоrixоnаlаrdаn  tоpish  mumkinligini  hаm  bilib  оlish  mumkin.
Kоmpyuter medisinаdа bоshqа  ishlаrgа hаm qоdir. Mаsаlаn, tоmоgrаf - yа`ni siljib
hаrаkаtlаnаdigаn  rentgen  аppаrаti  insоnning  ixtiyоriy  оrgаni  hаqidа  tо`liq
mа`lumоt  оlishi,  ulаrdаgi  mikrоskоpik defektlаr, chet jinslаr (mаsаlаn, buyrаkdаgi
tоsh) hаqidа mа`lumоt  berishi mumkin vа  ulаrning hаrаkаtli kо`rinishini sаqlаsh,
tоmоgrаf uzаtgаn  аxbоrоtni  tezdа  qаytа  ishlаsh  vа  ekrаndа  kо`rsаtish  qulаyliklаri
hаm  bоr.  Kоmpоzitоr  musiqа  yаrаtishdа  kоmpyuterdаn  unumli  fоydаlаnishi
mumkin.
22 Buning  uchun  kichik  reаl  yоki  elektrо  оrgаn  yоrdаmidа  kоmpyutergа  ulаnib
yоzаyоtgаn musiqа  nоtаlаrini ekrаndа kо`rib turgаn hоldа  yаngi аsаr yаrаtishi  vа
shu  yerning  о`zidа,  shu  оndа  eshitib  kо`rishi  hаm  mumkin.  Kоmpyuterlаr
rаssоmlаrgа  hаm kо`p  yоqib  qоlgаn. 
Kоmpyuter  grаfikаsi  bо`yichа  birinchi  kо`rgаzmа  1956  -yili  о`tkаzilgаn.  Turli
eskizlаr,  chizmаlаr  vа  rаsmlаr  chizishdа  rаssоmlаr  kоmpyuterdаn  fоydаlаnib
kelmоqdаlаr.  Bundаn  tаshqаri,  kinо  vа  televideniyаni  hаm  kоmpyuterlаrsiz
tаsаvvur  etish  qiyin.  Hоzirgi  dаvrdа  turli  jоylаrdа,  mintаqаlаrdа,  hаttо  qit`аlаrdа
yаshаydigаn  insоnlаr  ishtirоkidа  telekоnferensiyаlаr  о`tkаzish  аn`аnаgа  аylаnib
qоlmоqdа.  Iqtisоdiyоtdа  аxbоrоt  kоmplekslаri  vа  texnоlоgiyаlаrining  mаqsаdi  –
iqtisоdiyоtdа  аxbоrоt  kоmplekslаri  vа  texnоlоgiyаlаri  tushunchаlаrining
mоhiyаtini  tushuntirish  hаmdа  tаlаbаlаrdа  iqtisоdiyоtning  turli  sоhаlаridа
iqtisоdiy  jаrаyоnlаrgа  zаmоnаviy  аxbоrоt  kоmplekslаrini,  kоmmunikаtsiyа
vоsitаlаrini  tаtbiq  etish  kо‘nikmаlаrini  shаkllаntirishdаn  ibоrаt.
23 Foydalangan adabiyot ro’yxati
Аsоsiy аdаbiyotlаr 
1. Аkаеv А.А., KеnjаbаеvА.T., Ilhаmоvа YO.S., Jumаniyozоvа M.Ю. Iqtisоdiyotdа
ахbоrоt  kоmplеkslаri  vа tехnоlоgiyalаri. Dаrslik.T.- “Fаn vа tехnоlоgiya ”. 2019.-
448 bеt .
2. Илхамова  Ё.С.,  Джуманиязова  М.Ю.,  Маннанова  Ш.Г.  Информационные
комплексы  и  технологии  в  экономике.  Учебник.  Т.:  “Инновацион
ривожлантириш нашриёт-матбаа уйи”.2020.-648 стр.
3.  Джуманиязова  М.Ю.  Информационн ые  коммуникационные  технологии  в
экономике. Учебное пособие.Т.: “Nihol Print”. -2022.-468 стр.
Qo‘shimcha adabiyotlar
1. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Raqamli  iqtisodiyot  va  “Elektron
hukumat”  tizimi  infratuzilmalarini  yanada  takomillashtirish  chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi 2019 yil 18 maydagi, PQ-4321-sonli Qarori.
2. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Raqamli  O’zbekiston-2030”
strategiyasini  tasdiqlash  va  uni  savaraliamalga  oshirish  tadbirlari  to‘g‘risida”gi
2020 yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
Axborot manbaalari
3. www.lex.uz   ( O ‘ zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy
bazasi )
4. http://www. ziyonet.u z (Axborot ta’lim tarmog’i)
5. www.tradingeconomics.com   – экономические показатели.
6. www  .  catback  .  ru    – iqtisodga oid o‘quv materiallari va ilmiy jurnallar .
7. www.security.uz

 Adabiyotlar  ro‘xatida  keltirilgan  adabiyotlar  har  bir  bandda  3-tagacha  va  TMI  kutubxonasida  mavjud  bo‘lishi
shart.
24